Page 1

RAPORTTI 3/2018

35. VUOSIKERTA

ONEWAYMISSION.FI

VAPAAEHTOINEN VUOSIMAKSU 20€

Suuri ilo

uusista OW-seurakunnista, s. 6

Mukana

JERUSALEMIN juhlissa, s. 32

Kahden kaivon avajaiset Uganda s. 24


PÄÄKIRJOITUS

VAARAN VUODET Tapani Suonto

V

iimeisinä vuosina työmme on kohdannut eri puolilla maailmaa uusia paineita, jotka ovat ai­ van eri kokoluokkaa kuin aikaisemmin. Maailma on muuttumassa kovaa vauhtia, ja se vaikuttaa myös lähetystyöhön. Olemme aina kokeneet jonkinasteista vihaa ja vas­ tustusta; siinä ei ole mitään uutta. Toimiessamme In­ tiassa olemme olleet tietoisia siitä vastustavasta hen­ gestä, joka vaikuttaa ympärillämme. Joskus olemme joutuneet keskeyttämään kokouksemme hindukylällä ilmapiirin kiristyessä yllättäen. Kerran Joel Kodali kuis­ kasi korvaani kesken tilaisuuden: – Pyydä suomalaisia siirtymään hiljaa autoon, meidän täytyy lähteä. Meidän intialaiset pastorimme, jotka ovat aina suu­ rella joukolla paikalla suomalaisten vieraillessa maa­ seudun kylillä, olivat viestineet Joelille tilanteen muut­ tumisesta vaaralliseksi. Me emme jääneet odottamaan, että viha alkaa purkautua, vaan poistuimme hiljaa pai­ kalta. Joskus kokoukset siirrettiin tai peruutettiin viime tipassa tästä samasta syystä. Nyt tilanne on kuitenkin jotain aivan muuta, sillä ko­ konaiset yhteiskunnat ovat muuttumassa lainsäädän­ töään myöten vihamielisiksi kristittyjä kohtaan. Nepa­ lissa työtä on tehty jo useita vuosia kasvavan paineen alla. Kun ihmisiä kastetaan ja uusia seurakuntia perus­ tetaan, se merkitsee koko ajan suurempaa riskiä ja to­ dennäköisyyttä, että jonain päivänä työtämme johtavat Saji ja Hanna vangitaan. Myös valuutan toimittaminen maahan on tullut erittäin vaikeaksi ja sen myötä vaa­ ralliseksi. Sama tilanne on myös Kiinassa, missä monia pastoreita on jälleen vangittu ja seurakuntien tiloja tuhottu. Vi­ rallisen Kolmen Itsen kirkon katoilta on poistettu ristit, kirkkoihin on asennettu valvontakamerat, jumalanpal­ velukset on määrätty aloitettavaksi Kiinan kansallis­ laululla, ja ihmisiä on pidätetty heidän poistuessaan kirkoista. Kiinalaiset sanovat, että kristittyjen tilanne on alkanut tulla yhtä vaaralliseksi kuin kulttuurivallan­ kumouksen aikana. Meidän työmme käsittää niin monta vaarallista ele­ menttiä muuttuneisiin olosuhteisiin nähden, että jat­ kuva esirukous työntekijöidemme ja työmme suojelun puolesta on enemmän kuin välttämätöntä.

2

RAPORTTI 3/2 0 1 8

Intiassa olemme yhteiskunnan painostuksen keskellä joutuneet tekemään monia muutoksia työssämme. Ne ovat tuoneet myös uusia taloudellisia paineita joutues­ samme rakentamaan lisää rakennuksia viranomaisten vaatimuksesta. Lopulta olemme todenneet, että tällä­ kään tiellä emme voi loputtomasti jatkaa. Tilanne on huolestuttava, sillä olemme vaarassa menettää orpo- ja katulapsikotiemme lapset yhteis­ kunnan ylläpitämiin lastenkoteihin, jos emme kykene vastaamaan uusiin vaatimuksiin. Se olisi näille One Wayn lapsille hirvittävän traumaattinen kokemus hei­ dän joutuessaan pois turvallisista kodeista sekä ”isi­ ensä, äitiensä ja sisartensa” keskeltä. He ovat saaneet parantua haavoistaan rakkautta ja lämpöä huokuvassa ilmapiirissä ja oppia turvautumaan Jeesukseen jo pie­ nestä pitäen. Nyt he joutuisivat aivan erilaiseen maa­ ilmaan ja menisivät sekaisin ystävien ja kristillisen elä­ män kadotessa ympäriltä. Osa näistä työhömme kohdistuvista muutosvaa­ timuksista Intiassa on vain yhteiskunnan luonnollista kehitystä ilman minkäänlaista vihamielisyyttä meitä kohtaan. Mutta mukana on myös hallitsevan puolueen tavoite tehdä Intiasta hindulainen. Sen tähden tuhan­ net kristilliset organisaatiot ovat jo joutuneet lähte­ mään maasta. Jos me joudumme samaan tilanteeseen, se on valtava haaste tuhansille intialaisille. Tiedämme kyllä, että siinäkään tilanteessa Herra ei jätä heitä yksin, mutta näiden puolustuskyvyttömien ihmisten puolesta on taisteltava viimeiseen asti. Vaaralliset tuulet puhaltavat nyt lähes kaikilla lähetys­ kentillämme, ja niiden keskellä on tultava toi­ meen päivä kerrallaan. Kaikkialta katsotaan edel­ leen Suomeen ja usko­ taan meidän apumme jatkuvan vaikeuksista huo­ limatta. Muistathan rukouksessa työtämme kaikkien vaarojen keskellä eri puolilla maa­ ilmaa.


SISÄLTÖ Sirkka-Liisa Virta palvelee, kun kutsutaan. Porin seurakunnan äitihahmo on myös OW:n oma sisustaja.

Tapani Suonnolta ilmestyy kaksi uutta kirjaa.

16

10

30

OPETUS 4 Raamattutunti 40 Opetusraportti

Minne matka? One Wayn tiimimatkaajan ABC.

17

32

LÄHETYSKENTÄT 20 Viro 26 Intia 34 Mongolia 35 Italia 36 Nepal 37 Venäjä

Seuraava Raportti ilmestyy loka-marraskuun vaihteessa ISSN 2343-1547 (painettu) ISSN 2343-1555 (verkkojulkaisu)

22

Ugandan koulutyö kaipaa apuamme!

KOTIMAA

8 Vieraana uusissa One Way -seurakunnissa 14 One Wayn opetuslapseuskoulu pyörinyt jo yli 30 vuotta

Israelin juhlaviikot: 70-vuotisjuhla ja USA:n suurlähetystön muutto.

RAPORTTI

Kuulumisia Kiinasta: Lastenkodin läpi kulkenut jo 150 lasta

One Way -konferenssia edeltää ensi kerran nuorten oma konffa

39

Vastaava toimittaja: Tapani Suonto Toimitussihteeri: Tuija Niskanen Vakituiset toimitusavustajat: Arto Boa, Esa-Pekka Mattila, Leena Metsämäki, Hanna Torvalds, Kristiina Wiley sekä monet OW:n vastuunkantajat Ulkoasu: Mika Pakarinen Kansikuva: Leena Kinnunen Paino: KTMP Kustantaja: One Way Mission ry Tilaukset: tilaukset@onewaymission.fi 045 261 3925 Toimisto: (09) 8502 0808 Vapaaehtoinen vuosimaksu 20 €

3


RAAMATTUTUNTI Kärsimys on osa kutsumustamme. Se kuuluu kristityn vaellukseen. ”Sillä se on

Odottajan Tie ”Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.” (2. Tim. 3:12)

Tapani Suonto

M

eitä uskovaisia on aina parjat­ tu, mustamaalattu, vihattu ja vainottu. Tulevaisuudessa us­ kovista puhutaan yhä enemmän pahaa, ja meitä vihataan ja haukutaan. Siksi on tärkeä ymmärtää, mistä siinä kaikessa on kysymys.

”Teidät vedetään oikeuksiin, ja teitä pies­ tään synagoogissa, ja teidät asetetaan ­maa­­herrain ja kuningasten eteen, minun tähteni, todistukseksi heille.” (Mark. 13:9, korostus TS)

Kun meitä syrjitään ja parjataan uskomme tähden, olemme niissä ti­ lanteissa erityisellä tavalla Kristuksen todistajia. Se on aina ollut osa seura­ kunnan tehtävää tämän pimeän maail­ man keskellä. Jeesus ei luvannut meille helppoa tietä. ”Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat.” (Joh. 15:20). Vai­ notun tie on kutsumuksemme. Se kuu­ luu kristityn vaellukseen.  Mutta kun Jeesus puhui vainoista, Hän ei siinä yhteydessä puhunut tap­ piosta vaan onnesta. 

”Autuaita (onnellisia) olette te, kun ihmi­ set teitä solvaavat ja vainoavat ja valhe­ tellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palk­ kanne on suuri taivaissa.” (Matt. 5:11–12, lisäys TS)

Jeesus katsoi kärsivän kristityn osaa iankaikkisuudesta käsin ja todisti siitä, miten suuri palkka on kerran oleva niil­ lä, joiden osana on olla Kristuksen kär­ siviä todistajia täällä maan päällä. Se on etuoikeus, ei onnettomuus.

Jeesus antoi myös tarkat ohjeet siitä, miten meidän pitäisi ajatella ja asen­ noitua silloin kun meitä vainotaan.

4

RAPORTTI 3/2018

1) Iloitse ja riemuitse ”Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palk­ kanne on suuri taivaissa.” (Matt. 5:12)

Aina kun kuulet Jeesuksen tähden puhuttavan pahaa itsestäsi tai muista uskovista, kiitä ensimmäisenä Herraa ja iloitse Hänessä.

2) Rukoile niiden puolesta, jotka vainoavat sinua. Jeesus sanoi: ”Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa.” (Matt. 5:45–46)

Älä anna katkeruudelle sijaa, vaan varjele sydämesi puhtaana. Viha ja katkeruus ovat sielunvihollisen ansoja. Hän koettaa tehdä meistä käyttökelvot­ tomia. Jos sydämemme valtaa viha ja katkeruus, emme ole enää kykeneviä palvelemaan Herraa ja toimimaan Hä­ nen todistajinaan. Siksi on tärkeää, että opettelemme rukoilemaan vainoojiem­ mekin puolesta.

ÄLÄ ASTU ANSAAN

Raamattu sanoo kielestämme: ”Samoin

myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sy­ tyttää!” (Jaak. 3:5)

Älä antaudu mukaan kaikkeen par­ jaamiseen ja vihaan. Älä tahraa puh­ dasta sydäntäsi ihmisten kanssa, jotka tekevät niin, vaan tee niin kuin Jeesus kehottaa: siunaa ja rukoile. Näin teke­ mällä sinä ”…kokoat tulisia hiiliä heidän

päänsä päälle.” (Room. 12:20)

”Niin he lähtivät pois neuvostosta ilois­ saan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden.” (Apt. 5:41)

armoa, että joku omantunnon tähden Ju­ malan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien.” (1. Piet. 2:19)

Kaikki yhdessä vaikuttaa meidän par­ haaksemme Kun Jumala toimii ja käyttää jotakin ih­ mistä, tällä on suuri vaara tulla ylpeäksi. Taipumus siihen on meidän luonnos­ samme, myös sinussa ja minussa. Jos­ kus Jumala varjelee meitä ylpeydeltä sallimalla ihmisten pilkata meitä. Hän kääntää kaiken meidän parhaaksem­ me, kun rakastamme Häntä ja jopa vi­ hollisiamme. Kun ymmärrämme, mistä on kysymys, meillä itsellämme ei ole koettelemusten keskellä mitään hätää. Rukoilemme usein herätystä ja toivom­ me, että saisimme nähdä vielä suurten joukkojen tulevan uskoon. Toivomme sitä myös siksi, että ajattelemme he­ rätyksen olevan valtaisaa juhlaa, ja sitä se varmasti onkin – jos ymmärrämme asian oikein. Herätyksen aika ei ole kuitenkaan pelkkää siunausten aikaa. Herätys on usein myös sitä, että ko­ kouksissa on suuri joukko keskeneräisiä ja rikkinäisiä ihmisiä. Siksi herätys on usein elämää myrskyn silmässä. Se ei ole juhlaa vaan kaaosta. Kun Pelastusarmeijan herätykset aika­ naan alkoivat Lontoossa, kaupunki oli aivan sekaisin. Uskovaisia syytettiin ja parjattiin kaikkialla ja sata Pelastusar­ meijan työntekijää istui välillä vankilas­ sakin väärien syytösten tähden. Kaduil­ la tehty julistustyö sai aikaan valtavaa vastustusta. Kapakoitsijat palkkasivat ih­ misiä terrorisoimaan herätyskokouksia. Näitä terrorisoijia kutsuttiin Tuhoamis­ armeijaksi. Sen vastapainoksi William Booth perusti Pelastusarmeijan. Monet uskovatkin vastustivat William Boothia. Ei herätyssaarnaajia aina kii­ tetä; heitä myös haukutaan ja vihataan. Myöskään seurakunnat ja järjestöt, joita Jumala käyttää, eivät aina saa kiitosta. Meidän osamme tässä maailmassa ei ole saada suurta kunniaa vaan tulla hä­ väistyiksi. Älä siksi masennu, kun koet sellaista, vaan kiitä Jumalaa. Niin täytyy tapahtua. Olen itse joskus ollut hiukan huolissani siitä, että One Way Missionia ei ole vainottu enempää. Raamattu ni­ mittäin sanoo:

”Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainot­ taviksi.” (2. Tim. 3:12) Onneksi mekin


olemme jonkin verran kokeneet vainoa ja pahoja puheita. Kristityn elämä on sotaa, mutta muista, että tämä sota on jo voitettu Golgatal­ la. Me emme taistele voittaaksemme, vaan taistelemme saavutetusta voitos­ ta käsin. Jeesus on jo voittanut tais­ telun Golgatalla. Meidän ei tarvitse puolustaa itseämme tai seurakuntaa ja vielä vähemmän Jeesusta tai Jumalaa. Kyllä Jumala pitää itse huolen omasta kunniastaan.

”Vilpin tekijä älköön asuko minun huo­ neessani, valheen puhuja ei kestä minun silmäini edessä.” (Ps. 101:7) Kaikki valhe

paljastuu kerran ja valehtelijat joutuvat pakenemaan.

”Herra tekee vanhurskauden ja hank­ kii oikeuden kaikille sorretuille.” (Ps. 103:6) Jumala hankkii meille oikeuden,

ja siksi meidän ei tarvitse itse nähdä vaivaa sen eteen.

ODOTA HERRAA

Raamattu nostaa yhden asian kristityn vaelluksessa keskiöön, ja se on Herran odottaminen. Vastapainona ihmisen omille ponnistuksille ja puolustautumi­ selle meitä kehotetaan olemaan lujia Herran odottamisessa.

”Odota Herraa, ole luja ja vahva ol­ koon sinun sydämesi, odota Herraa.” (Ps. 27:14)

Meidän ei tarvitse puolustautua vaan odottaa. Olemme odottajia – loppuun asti, mutta emme odota Herraa tur­ haan. Ennen kaikkea odotamme kär­ sivällisesti Jeesuksen paluuta, jolloin kaikki jälleen asetetaan ennalleen ja seurakunnan taistelu on lopullisesti ohi. Miksi meidän on usein vaikea vain odottaa Herraa? Odottaminen oli hy­ vin vaikeaa myös Israelin kansalle. Se johtuu siitä, että emme ymmärrä, mitä herrraus merkitsee. Ilman herrautta odottamisessa ei ole mitään järkeä. Me emme odota odottamisen vuoksi. Me odotamme uskossa Herraa. Aina, kun Israelin kansa joutui vai­keuk­ siin matkallaan Egyptistä luvattuun maahan, se etsi heti syyllistä ja syytti vaikeuksistaan Moosesta. Sellainen on ihminen. Kun jokin menee huonosti, nousemme ensimmäisenä taisteluun li­ han keinoin. Israel ei ymmärtänyt, mitä merkitsee herraus. Siksi se ei kyennyt katsomaan Jumalaan vaan ihmiseen. Se ei kyennyt vaikeuksissaan odotta­ maan Herraa.

Kun Jumala oli valinnut Daavidin Is­ raelin kuninkaaksi, Saul halusi tappaa tämän. Etsiessään Daavidia erämaasta Saul leiriytyi yöksi joukkoineen GibeatHakilaan. Yöllä Daavid ja Abisai meni­ vät Saulin leiriin heidän nukkuessaan. Abisai sanoi Daavidille: ”Jumala on

tänä päivänä antanut vihamiehesi sinun käsiisi. Salli nyt minun keihästää hänet maahan; yksi isku vain, toista ei tarvita.” (1. Sam. 26:8) Mutta Daavid vastasi: ”Älä surmaa häntä. Minä en satuta kättä­ ni Herran voideltuun. Pois se, Herra var­ jelkoon.” (1. Sam. 26:9–10)

Abisai katsoi vain ihmiseen, mutta Daa­ vid ymmärsi, mitä herraus merkitsee.

”Kuka on rankaisematta satuttanut kä­ tensä Herran voideltuun?” (1. Sam. 26:9) hän kysyi Abisailta. ”Niin totta kuin Her­ ra elää, Herra itse lyö hänet.” (1. Sam. 26:10) Daavid oli luja ja päätti odottaa

Herraa. Hän ymmärsi, että tärkeää oli vain se, että Herra oli hänen puolellaan eikä häntä vastaan.

ODOTTAJA ON VOITTAJA

Psalmissa 37 sanotaan: ”Anna tiesi

Herran haltuun ja turvaa Häneen, kyllä Hän sen tekee. Ja Hän antaa sinun van­ hurskautesi nousta, niin kuin valkeuden ja sinun oikeutesi niin kuin keskipäivän. Hiljenny Herran edessä ja odota Häntä.”

Sinä nouset kaikista pimeistä laak­ soista ja toivut kaikista iskuista, koska herraus on sinun suojasi ja sinun tu­ levaisuutesi. Pidä vain huoli siitä, että Herra on sinun puolellasi. Lepää Hä­ nessä ja anna taakkasi Hänelle. Odota Herraa! Kun Absalom oli noussut kapinaan Daavidia vastaan, hän pakeni palveli­ joineen Jerusalemista. Matkalla edes­ menneen Saulin sukulainen Siimei alkoi heitellä kivillä Daavidia ja kirota häntä. Abisai sanoi Daavidille: ”Miksi tuo koi­

ranraato saa kirota herraani, kuningasta? Anna minun mennä ja lyödä häneltä pää poikki.” Mutta Daavid vastasi: ”Antakaa hänen olla, kiroilkoon vain; sillä Herra on häntä käskenyt. Ehkä Herra vielä nä­ kee minun kurjuuteni ja maksaa minulle hyvällä sen kirouksen, joka tänä päivänä kohtaa minua.” (2. Sam. 16:9–11)

Daavid päätti jälleen jäädä odotta­ maan Herraa. Hän otti Siimein kiroilun Jumalan koettelemuksena. Hän ym­ märsi, että tuon häväistyksen keskellä Herra oli hänen puolellaan. Hän halusi mieluummin nähdä, mitä Jumala te­ kee, kuin valita ihmisen teot. Se kertoo Daavidin syvästä nöyryydestä ja uskos­

ta Jumalaan. Hän oli Jumalan sydämen mukainen mies ja Jumala palkitsi hänet.

KYLLÄ JUMALA VÄLITTÄÄ

Joskus vaikeuksiemme keskellä saa­ tamme ajatella, että kunpa Jumala as­ tuisi nyt alas ja tarttuisi konkreettisesti ongelmiimme. Meistä tuntuu siltä kuin Jumala ei tekisi mitään. Aivan kuin Hän ei välittäisi ollenkaan, mitä meille ta­ pahtuu. Miksi siis odottaisimme? Kerran oli päivä, jolloin Jumala otti ku­ ninkuuden pois Saulilta ja voiteli Daa­ vidin Israelin uudeksi kuninkaaksi. Siitä päivästä lähtien Saul oli siirretty sivuun ja Daavid oli saanut kuninkuuden. Kui­ tenkin Daavid oli vielä pitkään vain köyhä lammaspaimen ja Saul istui val­ taistuimellaan kruunu päässään. Oliko Jumala pettänyt Daavidin, sillä Saul sai johtaa Israelia vielä kauan aikaa? Hengen maailmassa Daavid oli jo ku­ ningas ja Saul sivussa. Sen tiesivät molemmat, sekä Saul että Daavid. Ju­ malan tiet ovat erilaiset kuin meidän ihmisten. Vasta hänen määräämänään aikana nuo päätökset astuivat konk­ reettisesti voimaan ja muuttuivat näky­ väisiksi. Jumala on Herra. Kaiken, mitä Hän päättää, Hän tekee – omana aikanaan. Siksi meidän täytyy taipua odottamaan Hänen aikaansa. Herraus on se, mikä ratkaisee. Kun herraus on sinun puolellasi, kaikki päät­ tyy hyvin. Turvaa siis Häneen ja odota Häntä, kyllä Hän sen tekee. Kaunein esimerkki Herran odottami­ sesta on itse Jeesus Kristus. Jesaja kir­ joittaa: ”Niin kuin karitsa, joka teuraaksi

viedään, niin kuin lammas, joka on ääne­ ti keritsijäinsä edessä, niin ei Hän suutan­ sa avannut.” (Jes. 53:7)

Jeesus tiesi paremmin kuin kukaan toinen, mitä merkitsee herraus. Hän oli­ si voinut astua alas ristiltä ja kostaa kai­ kille vihamiehilleen, mutta Hän odotti Herraa. Hän uskoi elämänsä ja kuole­ mansa Jumalansa käsiin. ”Sen tähden

minä jaan Hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa Hän saalista jakaa…” (Jes. 53:12) Autuas se, joka odottaa. Jumala ei häntä ja hänen uskoaan unohda.

Siksi ”Odota Herraa, ole luja ja vahva

olkoon sinun sydämesi, odota Herraa.” (Ps. 27:14)

5


SEURAKUNNAT

Uudet seurakunnat

SUURI ILO TEKSTI TAPANI SUONTO KUVA MIKA PAKARINEN

V

iime Raportissa kerroin työmme kohtaamasta vastustuksesta eri puolilla Suomea. Sain sen jäl­ keen paljon positiivista postia ympä­ ri Suomea. Facebook-sivuilleni satoi kymmeniä kaveripyyntöjä päivässä – parhaimmillaan lähes 40. Pian minulla on jo 4 000 Facebook-kaveria. Kiitos tästä kaikesta myötätunnosta. Monet ihmiset halusivat nousta tu­ kemaan meitä siinä taistelussa, jota käymme kotimaassa. Artikkelin myötä tilanne rauhoittui myös seurakuntarin­ tamalla ja olemme saaneet jatkaa työtä ilman suurempia ongelmia. Monet seu­ rakunnat ovat ottaneet meihin myös yhteyttä toivottaen meidät tervetul­ leeksi paikkakunnalleen. Vieraillessani eri puolilla Suomea hämmästyn yhä enemmän sitä valtavaa iloa, jota tulomme aiheuttaa monien mielissä. Yhä uudestaan kuulen, miten ihmiset ovat vuosia rukoilleet puoles­ tamme, että tulisimme käynnistämään seurakuntaa heidän paikkakunnalleen. Jotkut ovat haaveilleet monenlaisista uusista tuulista kaupungissaan ja to­ denneet, että se tapahtuu sitten kun One Way saapuu tänne. Sama odotus ja aavistus työmme laajentumisesta on ollut ihmisten sydämillä jo vuosia meidän tietämättä siitä mitään. Jumala on valmistanut maaperää One Waytä varten, ja meidät on valmistettu näihin uusiin askeliin kaikessa hiljaisuudessa. Esirukous Suomen puolesta kasvaa viikko viikolta uusien ihmisten tullessa mukaan tähän taisteluun. Samassa suh­

6

RAPORTTI 3/2018

teessa kasvaa myös rohkeus, jolla mo­ net astuvat eteenpäin uusiin tehtäviin. Suuri osa niistä ihmisistä, jotka ottavat nyt uusissa seurakunnissa vastuuta, ovat olleet tähän asti hiljaisia ja passii­ visia uskovia. Monille nämä uudet as­ keleet ovat valtavia uskonharppauksia eteenpäin kutsumuksen tiellä. On hämmentävää kuulla, miten moni on valvonut öitään ja kantanut suurta huolta siitä, miten he selviävät tehtävistä, joihin he ovat lupautuneet. He ottavat tämän kaiken hyvin tosis­ saan. Tämä uusien Jumalan valtakun­ nan työntekijöiden joukko on todellisia pioneereja. Heille nämä askeleet ovat suurempi asia kuin saatamme kuvitel­ lakaan. Monet ovat kokeneet jo hengelli­ sen uudistuksen One Way -seurakun­ tien perustamisen ensi metreillä. Mitä tästä kaikesta seuraa myöhemmin, sen tietää vain elävä Jumala. Me tiedämme ainoastaan olevamme edelleen Hänen johdatuksessaan, ja se on jälleen niin ihmeellistä. Kun katselen ja kuuntelen näitä ihmisiä, tajuan, miten ennalta valmistetuissa as­ kelissa me olemme taas kerran – suu­ resta Jumalan armosta. Saman ihmeen olen nähnyt eri puolilla maailmaa ava­ tessamme uusia lähetyskenttiä ja pro­ jekteja. Me emme ole koskaan olleet liikkeellä yksin, vaikka siltä kaikki on saattanut näyttää ulkopuolisista. Kaikki on ollut ennelta valmistettua ja alusta loppuun suunniteltua Jumalan työtä.


ONE WAYTAPAHTUMAT

Me emme ole koskaan olleet liikkeellä yksin, vaikka siltä kaikki on saattanut näyttää ulkopuolisista. – Tapani Suonto

JOENSUU

Ke 22.8. klo 18 Konservatorion auditorio Rantakatu 31 Musiikissa laulaja Tiina Sinkkonen Filmi One Wayn historiasta Tietoa One Wayn uusista suunnitelmista Joensuussa Puhujana Tapani Suonto

SEINÄJOKI

Ke 29.8. klo 18 Frami B-rakennus, auditorio 2 Musiikissa Juhani Rimpeläinen Tietoa One Wayn uusista suunnitelmista Seinäjoella Puhujana Tapani Suonto

JÄRVENPÄÄ

Ke 19.9. klo 18 Kirjastokatu 8 Musiikissa laulaja Tiina Sinkkonen Filmi One Wayn historiasta Tietoa One Wayn uusista suunnitelmista Järvenpäässä Puhujana Tapani Suonto

MIKKELI

Ke 26.9. klo 18 Seutukirjaston Mikkeli-sali Raatihuoneenkatu 6 Musiikissa laulaja Tiina Sinkkonen Filmi One Wayn historiasta Tietoa One Wayn uusista suunnitelmista Mikkelissä Puhujana Tapani Suonto

7


SEURAKUNNAT

One Way -seurakunnat kasvavat Tampereella ja Lahdessa iloitaan uusista, suuremmista tiloista TEKSTIT JA KUVAT HANNA TORVALDS

Tuntia ennen sunnuntaijuhlan alkua Tampereen One Way -seurakunnan uudessa kokoussalissa rukoillaan. Paikalla on jo toistakymmentä ihmistä ja rukous etenee tämän päivän tilaisuudesta lähetyskentille ja takaisin kotikaupunkiin. Kun varsinainen kokous sitten alkaa, tilava sali on täynnä ja parvellakin istuu innokkaita kuulijoita.

H

annele Sundström muutti kak­ si vuotta sitten Espoosta Tam­ pereelle. Tullessaan hän tiesi, että kaupungissa on lukuisia vapaiden suuntien seurakuntia, mutta omaa ko­ tiseurakuntaa etsiessään hän huomasi, ettei sellaista löytynytkään. – Kun kohtasin ihmisiä, ymmärsin, että täällä on paljon pettyneitä ja kodit­ tomia, ilman omaa seurakuntaa olevia uskovia, Hannele sanoo. Hän on aikanaan ollut mukana sekä Perjantai Kristukselle -työssä että One Wayn naistenkotityössä ja tuntee One

8

RAPORTTI 3/2018

Wayn hyvin niiltä ajoilta. Viime syksynä hän oli yhteydessä Tapani Suontoon ihan muissa merkeissä ja sai samalla tietää, että One Wayllä on käynnissä seurakuntien istutustyö. – Kysyin, saataisiinko myös Tam­ pereelle OW-seurakunta. ”Rukoilkaa!” vastasi Tapani. ”Voi olla, että tulemme sinne jo piankin.” Helmikuun alussa Tampereella sit­ ten vietettiin ensimmäistä One Way -tilaisuutta. Kiinnostus uutta seurakun­ taa kohtaan yllätti. Sali pursui väkeä eivätkä kaikki mahtuneet istumaankaan

NNKY:n Puistosaliin, jossa tilaisuus pi­ dettiin. Osa istui lattialla, osa joutui seisomaan. Siinä vaiheessa Hannele ei tuntenut kokousvieraista muita kuin tilaisuutta johtaneen Tapani Suonnon. Jo tässä ensimmäisessä kokoontumi­ sessa vastuutehtäviin ilmoittautui run­ saasti vapaaehtoisia ja yli 80 ihmistä jätti yhteystietonsa, jotta heille voisi lähettää kokousinfoa sähköpostitse. – Näistä vapaaehtoisista syntyivät nopeasti musiikki-, keittiö-, juonto- ja tekniikkatiimit, Hannele kertoo. – Tär­ keä merkitys seurakuntamme eteen­ päin viemisessä on ollut myös muu­ taman hengen johtotiimillä, joka on toisinaan palvellut puhujavastuussakin. Päävastuun puhujina ovat kuitenkin kantaneet One Wayn omat opettajat pääkaupunkiseudulta, joko täällä pai­ kan päällä tai striimattuina lähetyksinä.


Lahden seurakunta viimeistä kertaa vanhoissa kokoustiloissaan, puhumassa Pekka Pökälä.

Toukokuun puolivälissä Tampe­ reen One Way -seurakunta vuok­ rasi suuremmat tilat Pelastusar­ meijalta. Kokoussali ja kahvio ovat vastaremontoidut ja niihin mahtuu tarvittaessa isokin jouk­ ko. Täällä Satakunnankadulla si­ jaitsevassa Bleizzin kahvilassa on pidetty jo pari Perjantai Kristuk­ selle -iltaa ja varsinkin nälkäiset nuoret tuntuvat löytäneen sinne. – One Way -seurakunnassa on tuoreutta ja ihmiset ovat in­ noissaan tässä mukana, Hannele kiittää. – Toiveenamme on, että tämä vastasyntynyt seurakun­ ta voisi tarjota sanaan tukevasti pohjautuvaa opetusta ja hengelli­ sen yhteisön, jossa kaikki voisivat tuntea olevansa tärkeä osa Kris­ tuksen ruumista.

Herralla ei ole kiire

Seuraavana sunnuntaina istun Lahden One Way -seurakunnan ”vanhassa” kokoushuoneessa Lahden mieskuoron salissa. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä Lahdessa siunataan käyttöön seurakunnan uusi, oma vuokratila, jonka osoite on Vapaudenkatu 1.

Tampereen vastuunkantajat Marjo, Jukka ja Hannele

Uudessa salissa on runsaasti tilaa kuulijoille

E

i ihme, että seurakunnan vetäjä­ pariskunta Pekka ja Ulla Pökälä ovat positiivisella odotusmielel­ lä. Oma kokoustila merkitsee sitä, ettei enää tarvitse kiiruhtaa paria tuntia en­ nen kokousta kasaamaan pois pöytiä ja asettamaan tuolirivejä paikoilleen, säätämään mikrofoneja ja kovaäänisiä, kantamaan kotoa asti keittiöön kerta­ käyttöastioita, kahvipaketteja, teepus­ seja – kaikkea sitä, mitä ei voi jättää yhteistiloihin edes viikoksi. One Way ja Perjantai Kristukselle -illat tulivat Pekka Pökälälle tutuiksi jo 1980-luvulla. Hänen veljensä Raimo asuu Helsingissä ja oli innokkaasti PKtyössä mukana. Aina kun veljekset ta­ pasivat, Raimo jakoi kokemuksiaan. Ja kun Pekka vieraili Helsingissä, Raimo vei hänet miestenkodin rukousiltoihin ja muihin One Wayn tilaisuuksiin. – Kun netissä alkoi opetuslapseus­ koulu, päätimme vaimoni Ullan kanssa käynnistää sen kotona. Meitä kokoon­ tui säännöllisesti kolme pariskuntaa, Pekka kertoo. Kun Pekalta ja Ullalta sitten kysyt­ tiin, voisivatko he olla mukana perusta­ massa One Way -seurakuntaa Lahteen, he kokivat, että kutsu tuli Jumalalta ja oli hänen valmistamansa paikka heille. – Olemme kyllä käyneet paljon ru­ koustaistelua, Pekka myöntää. – Mutta

luotamme kumpikin sydämissämme siihen, että tämä on yhteinen palvelu­ paikkamme. Lahden seurakunnassa on jo toista­ kymmentä aktiivista vastuunkantajaa. Yksi heistä on mm. musiikkivastuussa oleva Jenna Igott, jonka kanssa kävin yhtä aikaa opetuslapseuskoulua vuosi­ na 2010–2011. Kun One Way käynnisti toimintasoluja vuonna 2012, Jennakin aloitti ystävänsä kodissa solun, joka toi­ mii yhä ja jonka jäsenet ovat nyt muka­ na OW-seurakunnassa. Yksi Lahden seurakunnan tärkeistä rukousaiheista on se, että he pystyisi­ vät syksyllä käynnistämään tavoittavan työn ja evankelioivat illat uusissa koko­ ustiloissaan. Myös opetuslapseuskoulu alkaa syyskuun alussa. – Jeesuksen kylväjävertaus on avau­ tunut tässä prosessissa ihan uudella tavalla, Pekka Pökälä toteaa. – Kylväjä kylvi joka paikkaan, se oli hänen tehtä­ vänsä. Meidänkään ei tarvitse arvioida tulevan sadon määrää, Jumala pitää siitä kyllä huolen. – Minua hoitaa tietoisuus siitä, että Herralla ei ole kiire. Saamme ottaa nämä seurakunnan alkuaskeleet hä­ nen tahdissaan. Niin kauan kuin emme kiirehdi hänen ohitseen, kaikki menee hyvin.

9


Olen palvelija, ja palvelija kutsutaan, hän ei mene itse.

10

RAPORTTI 3/2018


TEKSTI TUIJA NISKANEN KUVAT PENTTI TUOVINEN

Sisustusta & sielunhoitoa Hyvä ystävä kertoi Sirun olevan kuin pieni västäräkki: värikäs ja yllättävä. Siru tunnistaa itsensä kuvauksesta, vaikka luonnehtiikin itseään mieluummin perhoseksi. Tosin kuvakielestä viis, kunhan saa olla se mikä on. Siitä Siru puhuu paljon – vapaudesta olla oma itsensä.

K

atselemme Sirun eli Sirkka-Liisa Virran makuu­ huoneen seinällä olevia maalauksia joutsenista. Toisessa ylväs joutsen levittää siipensä ja nousee lentoon, toisessa joutsenpari symboloi ikuista liittoa, nöyryyttä ja alaisuutta toinen toisilleen. – Kaikkein mieluiten olisin tietenkin joutsen, Siru sanoo huumoria silmäkulmissa, – uljas ja puhtaan val­ koinen. Nauramme taas. Sitä olemme tehneet pari viimeis­ tä tuntia, nauraneet vedet silmissä ja vatsalihakset pin­ keinä. Se on omituista, sillä olen vasta tullut Sirun luo Poriin emmekä oikeastaan tunne toisiamme. Olemme tavanneet vain kerran lyhyesti uusien One Way -seurakuntien vastuunkantajien yhteyspäivässä Helsingissä. Sieltä muistan, miten Siru nousi lavalle muiden porilaisten kanssa ja kertoi eläväisellä pori­ laismurteella tiiminsä kuulumiset. Katselin ympärilleni, olinko ainoa, jota hymyilytti. En todellakaan; kuului naurua ja näkyi iloisia virnistyksiä. Siru toi mukanaan lavalle iloa, huumoria ja hyväntuulisuutta, joka levisi hetkessä yleisöön. Se ei ollut mitään maailmallista pel­ leilyä, vaan aitoa iloa ja sydämellisyyttä. ”Iloa Herrassa”, kuten yhteinen ystävämme luon­ nehti. Häneltä olin kuullut Sirusta paljonkin. Mutta on silti harvinaista tuntea olonsa niin helpoksi vieraan ih­ misen seurassa ja kodissa.

SISUSTAJAN KOTONA

Sirun koti on sisustajan koti: täynnä rohkeita yksityis­ kohtia, ehkä tarkkaan mietittyjä, mutta ei sen näköisiä, rentoutta ja runsautta. Erilaisia tekstiilejä, tauluja joissa

on vahvoja visuaalisia viestejä, hyllyriveittäin hengelli­ siä kirjoja – värien mukaan järjestettyinä. Siru kehottaa olemaan kuin kotonaan, levittämään matkatavaransa niin kuin haluan. Syömme iltapalaa, jota ei turhaan kokkailla tuntikausia. Helppoa ja kau­ nista – sopii molempien tyyliin. Toin tuliaisiksi kesäisiä kukkaserviettejä, mutta Sirusta ne ovat liian kauniita avattavaksi. Hän kaivaa pilke silmäkulmassa kaapista esiin molemmille parhaat serviettinsä – vähän käyte­ tyt harvinaisuudet, mutta vain näytille. Koskea niihin ei saa. Nauramme taas. Hän on kerrassaan mainio huu­ morissaan ja kauneuden tajussaan. Pyyhimme suumme talouspaperiin. Siru on myös One Wayn ikioma sisustaja. Kaikki alkoi Perjantaikodin verhoista. Siru ehdotti, että voisi laittaa sellaiset nätit ruudulliset. Sitten One Wayn toimisto siir­ tyi uuteen paikkaan, ja tarvittiin taas verhot. Siirryttiin Autotaloon, sitten Hakaniemeen, syntyi House Café – ja kaikkia niitä Siru kävi sisustamassa. Nyt vuorossa ovat uusien One Way -seurakuntien tilat. Mitä hän oikein miettii sisustaessaan niitä? Onko seurakunnan sisustamisessa rajoitteita verrattuna mui­ den julkitilojen sisustamiseen? – Seurakunnan tila ei ole lähtökohta, Siru toteaa heti, – vaan siellä olevat ihmiset. Jokainen paikka on erilainen, ja sisustus nivoutuu siihen, millaisia ihmisiä seurakunnassa on. Siru kaivaa paikallisten ihmisten kanssa esiin heidän näkynsä kau­ neudesta, tunnelmasta ja värimaailmasta ja laittaa sen pakettiin. Siksi kaikki uusien seurakuntien sisustukset ovat erilaisia ja -näköisiä. On lahja löytää ne.

11


olen sitä varmaan loppuun asti. Mutta Jumala on muuttanut mullan kullaksi.

SYDÄMELLE ANNETTU

SIELU JA KOTI

Siru vertaa sisutamista sielunhoitoon. Jokaisella ihmisellä on oma koti. Jokai­ sella on erilaiset kalusteet. Sielunhoi­ tajina tai sisustajina emme voi sanoa, mitä kalusteita tuodaan sisään ja mitä viedään pois, koska jokainen on erilai­ nen ja oma persoona. Turun One Way -seurakunnasta löy­ tyy vihreää ja suomalaista koivikkoa, Saarijärvellä sisustus rakentui jo ole­ massa olevien kalusteiden ympärille. Kotkassa taas kodikkaan sisustuksen kruunasivat – kuinka ollakaan – verhot, jotka löytyivät kuin Jumalan lahjana edullisesti ja valmiiksi ommeltuina kan­ gaskaupan takahuoneesta. – Seurakunnista tehdään niiden ih­ misten näköinen tila, jotka siellä käyvät, että he siellä viihtyisivät. Kun he avaa­ vat oven, syntyy yhteys ja tunne, että tämä on meidän juttu.

lisuuden lahja, kyky ymmärtää kuvien kieltä, joten puhuessaan Sirulle Jumala käyttää usein visuaalista kieltä. Jumala saattaa antaa näyn kuvasta, jonka Siru sitten toteuttaa piirtämällä, tai Hän voi puhua vaikka mainoskuvan kautta. Sirulta löytyy suuri määrä muistikir­ joja, joissa on tekstejä ja kuvaleikkeitä. Jokaiseen liittyy opetuksia, ohjausta tai sanomaa. Ne liittyvät aina tiettyyn elä­ mänvaiheeseen, joten niitä ei voi kat­ sella irrallisina, sillä ne ovat osa jatku­ moa ja usein pitkää prosessia Jumalan johdatuksessa. Tussitöiden rinnalle on kirjoitettu kauniilla käsialalla tekstejä, joissa on Jumalan puhetta Sirulle. Sekin on lah­ jaa. Että Herra antaa sanat, ja voi vain kirjoittaa. Viisautta, joka ohjaa ja roh­ kaisee eteenpäin, ja johon voi tarvit­ taessa palata takaisin.

Sisustaminen ei ole kaikkein tyypillisin palvelutehtävä seurakunnassa, mutta visuaalisesti lahjakkaalle sisustajalle se on luontevaa. Sirun periaate on, että kun kutsutaan tekemään jotain työtä, hän aloittaa ja tekee. – Olen palvelija, ja palvelija kutsu­ taan, hän ei mene itse. Palvelutyön siunaus on ihmeellinen. Mukanaolon iloa on vaikea kuvata. – Olen yksi, joka on mukana koko­ naisuudessa. Koko klöntti ei tule minul­ le siunaukseksi, vaan se jakautuu. En sisusta yksin, vaan yhdessä paikallisten kanssa.

Vaikka Siru on leikkisä ja nauttii visua­ listina kauniista asioista, pinnallisuus on hänestä kaukana. Olen harvoin kuullut niin syvällisiä mietteitä ja viisaita aja­ tuksia kuin mitä Siru viikonlopun aikana jakoi kanssani. Syvällisyys ei tule ihmi­ seen hetkessä, vaan usein vaikeiden kokemusten kautta. Kun Siru teki aikanaan vuosikausia työtä One Wayn naistenkodeilla, hän kuvaili kotien asukkaita ihmisiksi, jotka tulivat syvistä vesistä. Heillä oli herkkä itsetuntemus ja he tarkkailivat, haastoi­ vat ja koettelivat, ennen kuin luottamus syntyi. Sirukin on uinut syvissä vesissä. Hä­ nen perhosen siipensä katkaistiin jo nuorena tyttönä. – Perhosen siipiin ei saa koskea. Muuten se ei pysty lentämään, Siru ku­ vailee. – Minusta tuli sisäinen erakko, ja

KUVAT KERTOVAT

Istun sohvalla ja ihastelen Sirun piirtä­ miä pikkutarkkoja tussitöitä. Ne esittä­ vät todellisia paikkoja Israelissa. Sirulla on luonnostaan ja työnsä kautta visuaa­ 12

RAPORTTI 3/2018

Porin One Way -seurakunta on Sirun oma lapsi – sydämeen asetettu. – Sitä ei osteta kaupasta, vaan se annetaan. Elämään synnytetty lapsu­ kainen, joka saa hoitajia, Siru kertoo ja lisää: – Uudet seurakunnat ovat pieniä tulenliekkejä. Jää nähtäväksi, synnyt­ tääkö Jumala niistä suuren roihun eri puolilla Suomea. Jumala on antanut Sirun sydämelle sanat ”etsi langenneet, nosta uupu­ neet”. Siksi hän odottaa Herran lähet­ tävän seurakuntaan väsyneitä kulkijoita, kuten aikanaan naistenkodeille. Samal­ la Siru tietää, että hänen ei tarvitse ke­ tään pelastaa. Herra pelastaa heidät. Suomessa on paljon ihmisiin ja sitä kautta Jumalaan pettyneitä ihmisiä, tienposkessa olijoita. Meidän jokaisen kautta Herra voi kulkea ohi ja sanoa ”seuraa minua”. Pyhä Henki kääntää uskovien kat­ seet kohti rikottuja ihmisiä. Omaan seurakuntaan Siru rukoilee Jumalalta lämmintä ilmapiiriä, johon voi tulla sel­ laisenaan. – Jumala vie lampaansa lepäämään paikkaan, jossa Hän tarkistaa, ettei siel­ lä ole myrkkykasveja. Seurakunta voi olla paikka, jossa saa levähtää ja palata taas arkeen. Par­ haimmillaan seurakunta on kuin aavis­ tus jostain hyvästä, jotain taivaallista. – Että me yhtä olisimme. Maanantaina Siru saattelee minut ju­ nalle. Matkalla muistelen kohtaamis­ tamme. Erilaiset tilanteet ovat aina ih­ misten kohtaamisia, kuten Siru sanoi, vaikka syy tapaamiseen voi olla jotain konkreettista. Minäkin vierailin uudessa Porin seurakunnassa ja tein haastatte­ lun lehtijuttua varten, mutta oikeasti kohtasin Sirun. Sielua hoitavan sisus­ tajan. Meillä oli yhteinen kieli. Hengen kieli, kuvien kieli. Katsahdan junavaunun pöytään. Ja siinä on tahra. Ristin muotoinen.

Kuka: Sirkka-Liisa ”Siru” Virta, 72 Perhe: tytär ja kaksi lastenlasta Juuri nyt: Porin One Wayseurakunnan ”äitihahmo”, uusien seurakuntatilojen sisustaja, sielunhoitaja Ennen: naistenkotien vetäjä, OWM:n hallituksen jäsen, tehnyt myös kirjallisuustyötä


TERVETULOA JUHLIMAAN One Way Missionin 35-vuotista taivalta

Su 23.9. klo 18 Helsingin Vanha kirkko Lรถnnrotinkatu 6 Puhujana Tapani Suonto Musiikissa One Voice -kuoro ja Classic Praise

13


Elise ja Mika – ja koulu käyty!

TEKSTI ULLA VÄÄNÄNEN KUVAT ATTE AUVINEN JA PENTTI TUOVINEN

VAIN YKSI TIE – opetuslapseus Kaksi pappia tarkasteli sketsisarjassa kirkon ilmoitustaululla olevaa viestiä. ”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni”. Molemmat pudistelivat päätään ja totesivat, että milläköhän ajalla tuokin on tarkoitus tehdä.

V

itsi on kuitenkin joka hetki ajan­ kohtainen seurakunnissa ja jo­ kaisen kristityn elämässä. Vain ja ainoastaan Jeesuksella oli kaikki valta antaa tuollainen käsky. Työtä on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Kun Jeesus on johdossa ja ihmisen kanssa, kuten hän lupasi, mikään työ ei kuitenkaan ole ylivoimainen. Kaikki kansat on ope­ tuslapseutettava.

SUHTEESSA KASVAMISTA

on seuraava askel, mihin Jumala haluaa heidät johdattaa. Opetuslapseuskoulu oli rukousvas­ taus heidän etsiessään yhteistä seura­ kuntaa. Kotiseurakunta olisi tärkeä olla. Molempien tausta on luterilainen. Miika koki Elisen suhteen vahvaa johdatusta jo ensitapaamisesta saakka. Ja Elise on kokenut olevansa samalla hengellisellä aaltopituudella Miikan kanssa alkuajoista lähtien. Elise on sydämeltään yhteiskristilli­ nen ja kuvailee, että One Wayn Opetuslapseuskoulun myötä ihmisten usopetuslapseuskoulu on sopiva kollisuus Jumalaa ja seurakuntaa kohtaan keskitie helluntailaisuuden ja on lisääntynyt ja samalla palvelutehtäviä on luterilaisuuden välimaastossa.

RAPORTTI 3/2018

One Way Mission on uurastanut ihmi­ sen kouluista suurinta jo yli kolmekym­ mentä vuotta. Opetuslapseuskoulu ei ole kalsea ja pinnallinen toimintamalli, vaan luut ja ytimet lävistävä suhde Jee­ sukseen. Opetus, joka kaikui YouTube-kana­ valla, veti myös Miika ja Elise Kallion mukaan opetuslapseuskouluun.

Opetuslapseuskoulu tarkoittaa pitäytymistä Sanassa sellaisena kuin se on Raamatussa ilmoitet­ tu. Raamattu ei kaipaa mitään lisätietoa. Siitä ei puutu mitään. Raamattu on kertomus Jeesuk­ sesta ja siitä, miten hän pelas­ taa ja irrottaa ihmisen synnin siteistä. Sen vuoksi opetuslap­ seus on suhteessa olemista ja kasva­ mista yhdessä Jeesuksen kanssa. Jos ihminen uskaltaa antautua, hän kasvaa tuossa suhteessa täysin riippu­ vaiseksi Jeesuksesta. Jumala rakasti ihmistä niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Ihminen ei koskaan kykene samanlaiseen rak­ kauteen. Sen vuoksi on välttämätöntä antautua riippuvaisuussuhteeseen Jee­ suksen kanssa. Se on ihmiselle tervettä riippuvaisuutta.

14

JO 30 VUOTTA

ollut helpompi ottaa vastaan. – Tapani Suonto

– Opetuslapseuskoulussa parasta oli raitis opetus nykypäivän hurmahenki­ syyden keskellä, kuvailee Elise. – Opetuslapseuskoulussa nousi vahvasti esille Raamattuun ankkuroitu­ va Sana, jota Henki johtaa, Miika täy­ dentää.

YHTEINEN AALLONPITUUS

Sokkotreffeillä muutama vuosi sitten tavannut Kallion aviopari elää tällä het­ kellä murrosvaiheen keskellä. Miikan opinnot teologisessa tiedekunnassa ovat loppusuoralla, ja pari pohtii, mikä

OPETUSLAPSEUTTAJAN ROOLI

Opetuslapsena käydään läpi elämän rotkoja ja syvänteitä ja kavutaan vuorien yli. Omavan­ hurskaus ei vie ketään polulla eteen­ päin eikä tee riippuvaiseksi Jeesukses­ ta. Siinä korostuvat teot. Sillä, kuka opetuslapseuttaa ja mi­ ten, on merkitystä. Juuri uskoon tullut kävelee herkällä maaperällä, ja kasvu voi kuivassa ympäristössä vinoutua. Jeesuksen rakkaus ja valo ohjaavat oi­ keaan kasvuun. Parhaimmillaan opetuslapseuttaja kulkee vierellä tukien ja rohkaisten ko­ rostamatta tekojen määrää tai laatua. Pelkät teot antavat herkästi ihmisestä ulkoisen ja pinnallisen määritelmän.


Opetuslapseus on syvällä sisällä ole­ vaa, ja parhaassa tapauksessa se on Paavalin kuvailemaa sydämen ympäri­ leikkausta. Paavali oli onnistunut tehtä­ vässään opetuslapseuttaessaan Timo­ teusta.

PALVELEMISEN MERKITYS

Opetuslapseudessa on kyse myös käy­ tännön tasolla suhteesta ja suhteista. One Wayn entinen toiminnanjohtaja Tapani Suonto kertoo, että opetuslap­ seuskoulun myötä ihmisten uskollisuus Jumalaa ja seurakuntaa kohtaan ovat lisääntyneet ja samalla palvelutehtäviä on ollut helpompi ottaa vastaan. Palve­ leva asenne ei ole itseltä pois, vaan se on nöyrää ja virkistävää suhtautumis­ ta lähimmäisen auttamiseen ja tuke­ miseen. Palveleminen on yksi parhaimmista teistä löytää tiensä Jumalan suunni­ telmissa ja paikkansa seurakunnassa. Jos kaikki palvelevat, kaikki iloitsevat ja hyötyvät yhdessä. Seurakunnassa ihmiset tarvitsevat ihmisiä. Kasvua ei juuri tapahdu yksin kotona, vaan tarvi­ taan toinen ihminen peiliksi. Jos ei ole peiliä, vaarana vaanii itseensä käperty­ minen.

PARASTA ANTIA

Opetuslapseuskoulu hitsasi Eliseä ja Miikaa enemmän yhteen myös paris­ kuntana. – Sen lisäksi, että henkilökohtainen uskonelämä syveni, lisääntyi yhteinen hengellinen elämä entisestään, paljas­ taa Elise. – Jeesus tuli kaiken kaikkiaan läheisemmäksi. Tapani Suonto on ollut mukana opetuslapseuskoulun alkuajoista asti ja kertoo, että opetuslapseuskoulussa ihmiset kasvavat hengellisesti, kun he oppivat elämään Pyhän Hengen johda­ tuksessa ja kuulevat Jumalan ääntä.

– Opetuslapseuskoulussa ehdottomas­ ti parasta olivat Jeesuksen lähellä elä­ vät opettajat, kiittää Elise. Sen täytyi olla kuin Paavalin ja Ti­ moteuksen suhteen konkretisoitumista silminnähtäväksi. Miikan mielestä taas opetuslapseuskoulusta sai hyviä työ­ kaluja opetuslapsena kasvuun, kuten oman identiteetin löytämiseen Kristuk­ sessa ja kutsumuksensa pohdintaan. Hän olisi kuitenkin kaivannut enemmän käytännön harjoituksia.

OMA MAAILMANKATSOMUS SUHTEESSA RAAMATTUUN

Molemmat ovat sitä mieltä, että ras­ kainta koulussa oli tulla lähes vuoden ajan säännöllisesti joka ilta töiden ja koulun jälkeen koko illaksi mukaan. Arjessa kun on itse kullakin niin paljon haasteita. Opetuslapseuskoulussa toiset te­ kevät vinhasti muistiinpanoja, kun taas toiset tykkäävät olla hiljaa itsekseen ja pohtia. Toisilla puhe on vuolasta ja he hakevat keskustelukumppania, lisää kasvualustaa.

”Valmistu Jumalan käyttöön”

KURSSI ALKAA:

ILTA-OPETUSLAPSEUSKOULU Syyskuu 2018 – huhtikuu 2019

Koulu sinulle, joka haluat kasvaa uskossasi, oppia tuntemaan Jumalaa sekä löytää oman paikkasi Jumalan suunnitelmissa.

O

petuslapseuskoulun opetus keskittyy hengellisen kasvun kannalta keskeisiin aiheisiin sekä sisäiseen eheytymiseen ja tällä tavoin lujan perustan luomiseen hengelliselle elämälle. Koulu toimii yhteiskristillisellä pohjalla kunnioittaen jokaisen hengellisiä juuria. Hengellisen opetuksen lisäksi kurssi auttaa löytämään omat lahjat ja varustaa myös Jumalan valtakunnan työhön.

K

urssi sisältää lähetysmatkan Viroon. Kurssi-ilta kerran viikossa. Ilmoittautua voi ensimmäisessä illassa tai etukäteen seurakuntaan. Kunkin paikkakunnan yhteystiedot löydät osoitteesta www.onewayseurakunta.fi

Miikan mielestä opetuslapseuskoulus­ sa käsiteltiin monipuolisesti Raamattua ja ylipäätään kristinuskon teemoja liit­ täen niiden vaikutus yhteiskuntaan. – Se antoi tilaisuuden pohtia omaa maailmankatsomustaan suhteessa kris­ tinuskoon, hän selventää. – Opetus­ lapseuskoulu lisäsi Sanan janoa, ja se polku johti jokapäiväiseen raamatun­ lukuun.

Opetuslapseuskoulu päättyy aina todistustenjakoon.

Opetuslapseuskoulu on siis vahvasti raamatullinen. Siinä ei ole mitään yli­ määräistä eikä mitään tarpeettomasti pois otettua. Kaikki show-elementit on karsittu pois. On vain yksinkertainen rukous, hengellinen laulu tai kaksi, kup­ pi kahvia, ehkä pulla ja levollinen tun­ nelma. Evankeliumi jo itsessään on dyna­ miittia, mitään muuta ei tarvita.

Helsinki Ke 5.9. klo 18.00 House Café, Kaisaniemenkatu 10 Espoo Ti 6.9. klo 18.00 Rukousvuori, Espoonlahdentie 27 Lahti Ke 5.9. klo 18.00 One Way -seurakunta, Vapaudenkatu 1 Pori Ti 4.9. klo 18.00 Elämän Eliksiiri, Vanhakoivistontie 12 Porvoo Ke 12.9. klo 18.00 Sihvonmäen kappeli, Ali-Vekkoskentie 476, Anttila Sastamala To 6.9. klo 18.00 Grace House, Länsitie 1, Kiikka

Seinäjoki Ke 12.9. klo 18.00 Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Sipoo Ke 12.9. klo 18.00 Sihvonmäen kappeli, Ali-Vekkoskentie 476, Anttila Tampere Ke 5.9. klo 18.00 Pieni Puistosali, Hämeenpuisto 14 F Turku To 13.9. klo 18.00 One Way -seurakunta, Kataraistentie 7 15


T UU

UU

S

J KIR

AT

JEESUS ON TIE Tapani Suonto One Way Mission, 2018 Moni uskoo, että Jeesus on vastaus. Raamattu kuitenkin kertoo, että Jeesus on tie.

ja onni on jotain, mitä maailma ei ymmär­ rä. Se kantaa myös varjojen laakson läpi. Tie ei vie tämän maailman kunniaan ja loistoon, vaan hyljeksittyjen luo, sillä siel­ lä Jeesuskin oli, ja siellä voimme kohdata Hänet tänäkin päivänä.

One Way Missionin työssä Tapani on omakohtaisesti saanut kulkea Jumalan viitoittamaa tietä ja nähdä, miten Jumala ei heti avaa meille kaikkia suunnitelmiaan. Sen sijaan Hän odottaa, että uskomme ja luotamme siihen, että Hän on oikea tie. Näin ovat saaneet alkunsa mm. mo­ net One Wayn lähetyskentät, radiotyö ja oma netti-TV-kanava. Jumala on kutsunut työhön, mutta askeleet on täytynyt ottaa olosuhteisiin katsomatta, ihmismielipiteis­ tä välittämättä ja tietoisina siitä, että on oikealla tiellä.

Kirjan esimerkit osoittavat elävästi, että tie, joka vie taivasten valtakuntaan, on ka­ pea, mutta monisyinen. Yhtä ei ole ilman toista. Ilman uskoa emme voi kulkea Ju­ malan teoissa. Ilman nöyryyttä emme ym­

Ainoalla oikealla tiellä seuraamme Kris­ tusta, pysymme Häntä lähellä emmekä loukkaannu, kun Hän opettaa ja kasvattaa meitä. Siltä tieltä löydämme lopulta myös vastauksen.

J

eesuksen sanat ”Minä olen tie ja to­ tuus ja elämä” (Joh. 14:6) ovat läh­ tökohtana Tapani Suonnon uusim­ massa kirjassa Jeesus on tie, joka ilmestyy elokuussa One Way -konferenssin yhtey­ dessä. Teitä on kuitenkin monenlaisia. Kirjassa kerrotaan, millainen on Raamatun määri­ telmä voittoisasta tiestä, joka vie elämään ja lopulta taivasten valtakuntaan. Tapani kuvaa tietä yhtä aikaa onnellisuu­ den, toivon ja tulevaisuuden kuin myös koettelemusten, heikkouden ja päivittäi­ sen parannuksen teon tieksi. Uskovan ilo

JOHDATATKO SINÄ MINUA? Tapani Suonto One Way Mission, 2018

T

apani Suonnon omaelämäkerral­ linen Johdatatko sinä minua? on kiehtovasti kirjoitettu kuvaus lähe­ tysjärjestö One Way Missionin vaiheista 2000-luvulla. Kirja on jatkoa aiempaan teokseen Rakastatko sinä minua?, joka ilmestyi vuonna 2001 ja kertoi Tapanin elämän vaiheista trubaduurina, evankelis­ tana ja Perjantai Kristukselle -iltojen alulle­ panijana 1970–1990-luvuilla. Kirjan luettuaan on helppo vastata otsikon esittämään kysymykseen. Jumalan joh­ datus näkyy voimallisesti läpi kirjan sekä Tapanin elämässä että One Way Missio­ nin vaiheissa. Järjestön vastuunkantajista valtaosa toimii edelleen 35 vuotta työn aloittamisen jälkeen vapaaehtoispohjalta. Siitä huolimatta – tai juuri sen takia – One Way Mission vaikuttaa tänäkin päivänä Suomen lisäksi kymmenessä eri maassa, tekee kattavaa hengellistä auttamistyötä ja evankeliointia ja on laajentunut seura­ kuntayhteisönä jo yli kymmenelle suoma­ laiselle paikkakunnalle. Kirja on kuin lukisi hyvää romaania, joka ei kuitenkaan ole romaani, vaan sekä oma­ elämäkerta että historiikki. Vain Jumala kykenee käsikirjoittamaan juonen, joka on 16

RAPORTTI 3/2018

märrä herrautta, ja vain herrauden tiellä jaksamme odottaa Jumalaa. Tie, joka vie perille, ei ole portaikko, jolla ansaitsemme paikkamme tekemällä hengellisiä tekoja tai uhraamalla Kainin tapaan kelvottomia uhreja. Se on ennen kaikkea polku, jota pitkin kuljetaan kuuliaisesti uskoen ja ym­ märtäen, että kaikki on Jumalasta.

Kirja on avoin ja rehellinen. Malawin työn sammuminen on ollut suuri tragedia, jonka taustat kerrotaan kaunistelematta. Tapani käsittelee lyhyesti myös menestys­ teologian sudenkuoppia ja sitä, miten hän on Jumalan kutsua kuunnellessaan ja vää­ ristä opeista varoittaessaan saanut kantaa mustamaalaajan leimaa.

”Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?”, sanoo Raamattukin roo­

yksityiskohtia myöten niin ainutlaatuinen ja vavahduttava. Ja vain Jumalan lahjoilla va­ rustettuna kirjoittaja voi viedä lukijan kulke­ maan niin kauniisti seesteisten maisemaku­ vausten ja jännittävien tapahtumaketjujen kautta Herran ihmeestä toiseen. Tapanin tarina on herkkä ja henkilökoh­ tainen. One Wayn työkenttien syntytari­ noiden ohella lukija pääsee kurkistamaan myös Suonnon perhe-elämään, rakkaille purjehdusretkille sekä One Wayn kulissien taakse. Matkan varrelta löytyy monia on­ nistumisia ja ilon hetkiä. Mutta sieltä löy­ tyy myös vaikeita päätöksiä, sairautta ja vastustajien yrityksiä lannistaa ja horjuttaa One Way Missionin ja erityisesti Tapanin työtä ja asemaa.

malaiskirjeessä (8:31). Luonnonolosuhteet ovat olleet väliin äärimmäisiä, varat mität­ tömiä, valtioiden lait haasteellisia ja ihmi­ set vihamielisiä, mutta Tapani on saanut olla todistamassa, miten One Wayn työn myötä buddhalaiset Mongo­lian jurttaky­ lissä ovat löytäneet Kristuksen, hinduhal­ lintoiseen Intiaan on rakennettu koko­ nainen One Way -kylä orvoille, leskille ja vammaisille, TV-työ on noussut vähästä tärkeäksi hengellisen työn kanavaksi ja One Way -seurakunnat ovat lähteneet kasvamaan eri puolille maatamme tarjo­ ten kotia kodittomille ja yhteyttä kaipaa­ ville Suomen kristityille. Johdatatko sinä minua? on seikkailu, jossa näkyy Jumalan siunausten voima ja kuu­ luu välillä vihollisen epätoivoinen valitus. On armoa purjehtia Jumalan viitoittamaa reittiä, ja on rohkaisevaa lukea, millaista on seilata sellaisella tiellä. Matka voi olla arvaamatonta, mutta ei turvatonta, sillä ruorissa on kaikkitietävä Jumala.


ONE WAYN LÄHETYSMATKAT

Haaveiletko lähetysmatkasta

?

TEKSTI HANNA TORVALDS

NEPAL

Kathmandu Vuoden 2018 matka-aika avoin Hinta noin 1200 € Puh. 040 720 3670

J

ärjestämme One Wayssä jatkuvasti ak­ tio- ja lähetysmatkoja eri puolilla maail­ maa oleville työkentillemme. Matkojen pituudet vaihtelevat viikonlopusta muuta­ maan kuukauteen kohdemaasta ja tehtävästä riippuen. Minne sitten suunnata? Kaikilla matkoil­ lamme lähetystiimiläiset osallistuvat työken­ tillä tehtävään työhön palvellen eri tavoin kykyjensä ja kutsumuksensa mukaan. Joten jos joku maa ja työ siellä on erityisesti sydä­ melläsi, lähde sinne. Pääset konkreettisesti ja ruohonjuuritasolla tutustumaan ihmisiin ja paikkoihin, joita tähän asti olet ehkä rukouk­ sissa muistanut. Viron, Italian, Venäjän ja Israelin matkat ovat intensiivisiä aktiomatkoja, joilla keski­ tytään ennen kaikkea evankeliointiin niin ka­ duilla kuin yhteistyökohteissakin. Samalla tu­ let tärkeäksi osaksi tiimiä, jolla usein on sekä hieno rukousyhteys että hulvattoman hauskaa keskenään. Intiassa ja Ugandassa asut lähetystalos­ sa keskellä One Way -kylää. Kun avaat kodin ovet, sinua odottavat innokkaat orpolapset ja koululaiset, jotka vain kaipaavat tarttua käteesi ja saada sinut mukaan leikkeihinsä. Tiimiläiset suunnittelevat yhdessä myös eri­ tyistä ohjelmaa kylillä asuville ihmisille. Lisäksi matkoilla on hieno tilaisuus tavata oma kum­ milapsensa. Mongolia kiehtoo erilaisuudellaan ja upeal­la luonnollaan, johon saat tutustua mm. päivän reissulla maaseutuvankilaan. Jurtissa toimivissa naisten- ja miestenkodeissa vierail­ laan useampaan otteeseen, ja vaikka yhteistä kieltä ei juuri ole, tiimiläisten halauksia ja esi­ rukousta arvostetaan suuresti. Kiinassa pääset Jeanin ja Paulin lisäksi tutustumaan Kauniit Satamat -lastenkotiin ja sen valloittaviin pieniin orpolapsiin. Päivä or­ pokodissa jättää pysyvät muistot. Matkoilla käydään yleensä myös kiinnostavimmissa tu­ ristikohteissa, kuten Kiinan muurilla. Nepalin työtämme ahdistavat tällä het­ kellä hinduhallituksen tutkimukset ja kiellot. Mutta jos kenttä pysyy avoimena, saat siellä­ kin kohdata niin lastenkodin lapsia kuin vuo­ ristoseurakuntien pastoreita ja seurakuntalai­ sia – ja ihailla huikeista korkeuksista avautuvia näköaloja. Lähetystiimeillä on myös merkittävä osa koko OWM:n lähetystyön koordinaatiossa ja kehittämisessä. Kun kerran vierailet jollakin työkentällä, sydämesi jää yleensä sinne. Usein päteekin sääntö: kerran tiimiläinen, aina tiimi­ läinen. Kiinnostuitko? Lisää tietoa saat kunkin lähetyskentän koordinaattorilta.

VENÄJÄ

Viipuri, Koivisto, Heinjoki, Kirvu Talvi 2018–2019 Hinta 180 € (sis. viisumin) Puh. 040 723 8188

VIRO

Tallinna Seuraava matka-aika avoin Hinta noin 50 € Puh. 045 230 7949

KIINA

Peking Vuoden 2019 matka-aika avoin Hinta noin 1500 € Puh. 045 230 7949

MONGOLIA

Ulan Bator Seuraava matka-aika avoin Hinta noin 1400 € Puh. 045 230 7949

INTIA

OW-kylä Tammikuu 2019 Hinta max 1300 € Puh. 050 381 4864

ISRAEL

Jerusalem ympäristöineen Lokakuu 2018 Hinta noin 900 € Puh. 045 261 3925

ITALIA

Rooma Lokakuu 2018 Hinta noin 500 € Puh. 041 434 2581

UGANDA

Mubende Tammikuu 2019 Hinta noin 1400 € (sis. viisumin) Puh. 040 767 5556

onewaymission.fi

17


Hajir ja Christina uuden elämän alussa – kastehetkessään.

Maahanmuuttajatyössä on avattava

KOKO ELÄMÄN PAKETTI TEKSTI TUIJA NISKANEN KUVAT LEITH AL GBURIN ALBUMI

Turvapaikanhakijamiehet tulkkauskuulokkeet korvilla ovat tuttu näky Helsingin One Wayseurakunnassa. Useimmat heistä tulevat Irakista – maasta, jossa kristittyjä vainotaan Open Doorsin julkaiseman World Watch -listan mukaan seitsemänneksi eniten maailmassa. Loput ovat lähinnä Iranista, Afganistanista (toisena WW-listalla), Syyrian raja-alueilta ja Kurdistanista. Mutta vähitellen joukko monimuotoistuu.

V

iime aikoina maahanmuuttajien joukossa on alkanut näkyä myös yhä enemmän naisia. Se on ilah­ duttava näky. Heitä on tullut mukaan mm. naisten Al Massira-kurssilta, jossa heille ope­ tetaan kristinuskon perusteita. Lisäksi jotkut turvapaikanhakijoista ovat pitkän odotuksen jälkeen saaneet perheensä Suomeen. – Perheenyhdistämiset ovat hieno­ ja hetkiä. Koko perhekunta voi tulla uskoon, iloitsee Arto Boa, joka vastaa maahanmuuttotyöstä.

YHDESSÄ UNELMOIDEN

Bagdadista kotoisin oleva Leith Al Gburi on yksi onnellisista. Hän tuli Suomeen vuonna 2015, on saanut tur­ vapaikan ja vihdoin viime vuoden lop­ pupuolella vaimonsa Hajirin sekä tyttä­ rensä Maryamin (13) ja Christinan (11) luokseen.

18

RAPORTTI 3/2018

Nyt perhe asuu pääkaupunkiseudulla, opettelee suomea ja haaveilee tule­ vaisuudesta, jossa voi palvella Herraa. Koko perhe käy One Wayn sunnuntai­ juhlissa ja tytöt pyhäkoulussa. Lapset ovat valmistavassa koulussa siirtyäkseen vähitellen kristilliseen kou­ luun. Hajir haluaisi raamatunopettajaksi Al-Massira-koulutukseen, ja Leith unel­ moi erityisesti muslimien evankelioinnista.

Laulattaako? Tervetuloa mukavan harrastuksen pariin laulamaan omaksi iloksi tai tavoitteellisesti! Etsitään juuri sinulle sopivia lauluja. Laulutunnit ovat 30- tai 45-minuuttisia oman valintasi mukaan. Tutustu www.laulutunti10.wix.com/tiina ja soita 050 590 3655 (Tiina Sinkkonen)

KRISTUS ON RAKKAUS

Moneen muuhun Lähi-Idästä tullee­ seen turvapaikanhakijaan verrattu­ na Leith on poikkeus. Hän oli kristitty jo Suomeen tullessaan, vaikka onkin päässyt kristillisen opetuksen pariin vasta One Wayssä. Leith vakuuttui Jeesuksen rakkau­ desta Irakissa palvelleen amerikkalais­ sotilaan kautta. Tämä puhui Leithille


Leith on vihdoin saanut oman perheen lähelleen.

Jeesuksesta, Hänen rauhastaan ja rak­ kaudestaan harva se ilta, kun he olivat työkeikoilla. Leith työskenteli yhteis­ työssä amerikkalaisten kanssa tehtä­ vänään tuhota Saddam Husseinin ajan aseita. Kun iäkäs Al-Qaidan mies eräänä päivänä aikoi räjäyttää amerikkalaisten auton, Leith näki, miten amerikkalainen työkaveri rukoili miehen puolesta. Se vaikutti Leithiin syvästi – Jeesus kosket­ ti häntä. Leith ymmärsi, että Jeesus todella rakastaa ihmisiä. Islamissa ihmisiä ha­ luttiin tappaa. Uskoon tultuaan Leith sai nähdä sen omin silmin.

TRAUMAT OSANA SEURAKUNTATYÖTÄ

Siinä kohtaa, kun militia vangitsi Leit­ hin kolmeksi vuorokaudeksi, hänen elämäntarinansa muuttuu. Siitä tulee kuin elokuvaa, jota ei halua katsoa. On vaikea ymmärtää, että ihmistä tänä päivänä roikotetaan jalat sidoittuina ka­ tosta, ruoskitaan ja lyödään hampaat murskaksi. Tai että yhdeksän työkaveria ammutaan silmien edessä kuoliaaksi. Siksi seurakuntatyö maahanmuutta­ jien parissa on osin haastavampaa kuin suomalaisten keskuudessa. On huo­

MATTOKUTOMO Valmiit matot & tilaustyöt 03 781 2434 044 333 3352 Tyynentie 1 15230 LAHTI

mioitava koko elämän paketti, ja jos pakettiin kuuluu menneisyys kidutettu­ na ja vainottuna, solmujen avaaminen, rauhan ja luottamuksen löytäminen voi olla tavallista vaikeampaa. Ihmisen, joka ei tule kristillisestä kulttuurista, on myös opittava pois van­ hasta – käsityksistä, jotka eivät ole raa­ matullisia. – Näkemys asioihin on kauttaaltaan erilainen. Kaikki on aloitettava ikään kuin tyhjästä, Arto Boa valottaa työtään turvapaikanhakijoiden parissa. – Turva­ paikanhakijoiden ongelmat ovat puolet koko maahanmuuttajatyöstä. Heihin on mm. pidettävä tavallista enemmän yh­ teyttä. Teemme myös jatkuvasti tavoit­ tavaa työtä emmekä keskity vain muu­ taman evankeliointiin.

TOIVO JA UUSI ELÄMÄ

Kristus antaa meille kuitenkin toivon kaikissa tilanteissa. Kun Leithiä riiputet­ tiin katosta ja hänen jalkansa hakattiin johdoilla mustelmille, hän muisti, miten Jeesus kärsi puolestamme ristillä. – Tiesin, että jos kuolisin, saisin olla taivaassa Jeesuksen kanssa. Leith pyrki kasteelle jo kotimaas­ saan ennen pidätystä, mutta paikalli­

nen pastori piti sitä liian vaarallisena. Suomessa Leith kuitenkin vihdoin sai pari vuotta sitten kasteen, ja keväällä Arto kastoi myös maahan päässeet Ha­ jirin ja molemmat tytöt. – Kaste on uusi liitto ja uusi elämä Jeesuksen kanssa, Hajir ja Leith iloitse­ vat lähes yhteen ääneen. – One Way on kotiseurakuntamme, Leith sanoo ja iloitsee siitä, että saa olla osa seurakuntaperhettä. – Olemme ko­ keneet paljon armoa ja ystävällisyyttä seurakunnassa, ja uskomme Jeesuk­ seen on vahvistunut entisestään. Arton sydäntä lämmittää se, että turvapaikanhakijat eivät ole jääneet istumaan paikoilleen, vaan heidän jou­ kossaan on monia, jotka jo toteuttavat Jeesuksen lähetyskäskyä itse. Vaikkakin puutteellinen kielitaito rajoittaa, turva­ paikanhakijat ovat alkaneet itse hoitaa maahanmuuttotilaisuuksien järjestelyjä ja ovat tuttu näky mm. Rukousvuoren talkootöissä. Eniten maahanmuuttajia on kuiten­ kin Perjantai Kristukselle -illoissa ja ka­ duilla evankelioimassa. Juuri siellä, mistä kaikki One Ways­ sä aikanaan alkoi.

0400 456 572

Umpikuorma-, avo- ja täysperävaunuyhdistelmät sekä pakettiautokuljetukset

Kuljetusliike TRANS-AKSELI Oy Kuljetukset Suomessa ja Euroopassa

19


VIRO Matkalla yhdestä esiintymispaikasta toiseen, kulkuetta johtaa Anna-Mari Turkka.

LAULAEN VIROON TEKSTI HANNA TORVALDS KUVAT NESTOR FURXHI

Ja vaikka vihdoin matkaan lähties­ sämme kuvittelimme osaavamme jo aika hyvin ääntää tätä suomen sukulaiskieltä, saimme jälkeen­ päin kuulla, että ”kaikesta ei tosin saanut selvää, mutta upeaa oli!”

MIKÄ EVANKELIUMISSA PELOTTAA?

Haapsalussa tuulee. One Voice -kuoromme seisoo Rannarootsi-kauppakeskuksen edustalla ja yrittää kaikin voimin pitää kiinni nuoteistaan. Ja vaikka säestäjämme Esa-Pekka Mattila lisää yhä uusia pyykkipoikia nuottitelineeseensä, tuulenpuuska kieputtaa nuotit aika ajoin nurinpäin. Mutta aurinko paistaa ja on ihana ylistää Herraa täällä naapurimaassa.

V

iro on jo yli 25 vuoden ajan ol­ lut yksi One Way Missionin lä­ hetyskentistä. Lähinnä on teh­ ty evankelioivia aktiopäiviä Tallinnan keskustaan yhdessä Olevisten kirkon pastori Ülo Niinemäen kanssa. Kun Virossa evankeliointityössä olleet ja vi­ ron kieltä osaavat Esa-Pekka ja Soile Mattila liittyivät One Wayn työntekijä­ joukkoon, ensin vuonna 2005 ja toisen Viron jaksonsa jälkeen uudelleen vuon­ na 2014, näky Viron evankelioimisesta alkoi kasvaa.

PASTOREIDEN VIRKISTYSMATKAT LAAJENEVAT

Parin viime vuoden aikana Esa-Pekka Mattila ja Arto Boa ovat tehneet sään­ nöllisesti ns. pastoreiden virkistysmat­ koja tuohon naapurimaahan. Matkoil­ la on aina ollut mukana iso kantamus viron- ja venäjänkielisiä Raamattuja ja Uusia testamentteja ja suuri into kes­ kustella vastaantulijoiden kanssa niin kaduilla kuin kahviloissakin. Kahden pastorin tiimi kasvoi nope­ asti useamman evankelistan porukak­ si. Ja nyt kevään päätteeksi meitä oli 20

RAPORTTI 3/2018

Virossa jo kokonainen kuoro, noin 30 innokasta One Voicen laulajaevanke­ listaa. Ennen matkaa olimme koko kevään harjoitelleet vironkielistä ohjelmistoa. Monet lauluista olivat stemmoiltaan ennestään tuttuja, mutta viron kieli toi niihin uuden haasteensa. Baptistikirkossa riitti innokasta yleisöä.

Vierailupaikkamme Haapsalu osoit­ tautui kauniiksi ja helposti hah­ motettavaksi pieneksi kaupun­ giksi, jossa siirryimme sujuvasti jalkapatikalla esiintymispaikasta toiseen. Aloitimme kiertueemme ostoskeskuksessa, jossa oli lu­ paavan näköisesti monia liikkei­ tä ja niillä todennäköisesti myös monia asiakkaita. Koska Viro on kuuluisa laulujuhlistaan ja lukui­ sista maineikkaista kuoroistaan, odotin, että vaikka evankeliumi ei niin kiinnostaisi, laulu kuitenkin pysäyttäisi ohikulkijat. Joku py­ sähtyikin – useimmiten turvallisen matkan päähän – mutta suurin osa kulki nopeasti ohi. Lähes sama ilmiö toistui myö­ hemmin toisen kauppakeskuksen, Rannarootsin, edustalla. Sitä ilah­ duttavammalta tuntui nähdä isä, joka puuskittaisesta tuulesta huo­ limatta pysähtyi kahden pienen lapsensa kanssa lähellä olevalle penkille ja kuunteli koko vajaan puolen tunnin ohjelmistomme. Ja olihan siellä kauempana joku muukin, joka toivottavasti myös otti vastaan sen ilosanoman, josta laulumme kertoivat. Haapsalun neurologisen kun­ toutuskeskuksen johtaja toivotti meidät ystävällisesti tervetulleiksi ja tarjosi heti kahvit. Tiesin, että


Vauhdikas kuorolaulu sai ohikulkijat pysähtymään.

kuntoutettavat olivat eri puolilta Viroa ja asuivat keskuksessa pi­ temmän aikaa, joten oletin, että kaikki normaalista päivärutiinis­ ta poikkeava kiinnostaisi heitä. Mutta täälläkin yleisöä oli alle kymmenen ja heistäkin osa hen­ kilökuntaa. Yksi kuntoutettavista tuli esityksemme aikana hissillä alakertaan, astui muutaman aske­ leen meitä kohti, kuunteli hetken ja pakeni takaisin hissiin ja ylös huoneeseensa. Mikä Jumalan armosta ja Jee­ suksen rakkaudesta kertovissa lauluissa on niin pelottavaa? Miksi se halutaan torjua niin kokonaan, ettei suostuta edes kuuntele­ maan? Uskon, että Esa-Pekka ja Arto ovat miettineet näitä samoja kysymyksiä moneen kertaan Viron virkistysmatkoillaan.

”JUMALA LIGIOLU NIIN VÕIMAS”

Sitä suuremman ilon saimme ko­ kea illalla Haapsalun baptistiseu­ rakunnassa, jonka iltatilaisuuteen ja konserttiin matkallamme mu­ kana olleet Tuomas Tarkkanen ja Nestor Furxhi olivat pitkin päivää jakaneet kutsuja. He eivät lan­ nistuneet torjuvista katseista tai ripeästi ohi kulkevista askeleista vaan jaksoivat kohdata jokaisen uuden ihmisen hymyillen ja läm­ pimästi. Kirkon täydeltä väkeä oli myös sunnuntain jumalanpalveluksessa. Iloitsin varsinkin lasten ja nuor­ ten aikuisten suuresta määrästä. ”Meie kuulutame Kristust” luki kirkon alttaritaulun yläpuolella ja sitä tämä seurakunta todella te­ kee. Jeesus vaikuttaa täällä Haap­ salussakin. Ja vaikka kaikki eivät vielä tunne häntä, hän tuntee hei­ dät. Siinä on Vironkin toivo. Kotiin palattuamme saimme Baptistikirkon yhteyshenkilöltäm­ me Indrek Pihlakilta viestin: ”Te aivan ylititte meidän odotukset! Ja mikä tärkeintä, Jumalan läs­ näolo oli niin voimallinen, että minulle tulee nytkin kirjoittaessa taas kyyneleet silmiin (Jumala li­ giolu oli niin võimas, et mul tule­ vad praegu kirjutades taas pisa­ rad silma). Teidän täällä olonne oli todellakin suuri Jumalan lahja ja suosionosoitus meidän seura­ kunnalle ja kaupungille.” Matkaseurakin oli niin muka­ vaa, ettei ole ihme, että haavei­ lemme jo seuraavasta matkasta.

Tere tulemast, Tallinnan aktiolaiset! TEKSTI BIRGITTA SIHVO KUVA ARTO MÄKI-NEVALA

”Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien kaikkialle…” Nämä ylistyslaulun sanat tulivat todeksi One Wayn kesäkuun Tallinnan aktiossa, jossa 80 innokasta onewayläistä oli mukana evankelioimassa ja kohtaamassa ihmisiä.

J

o perinteeksi muodostuneella Leena ja Kimmo Metsämäen luotsaa­ malla aktiomatkalla oli ensim­ mäistä kertaa mukana seurakuntalaisia myös uusista One Way -seurakunnista, mm. Kotkasta ja Turusta. Tallinnaan saavuttuamme suunnis­ timme kohti Olevisten kirkkoa. Se on Tallinnan suurin keskiaikainen rakennus, joka on saanut nimensä Norjan kunin­ kaan Olavi Haraldinpojan mukaan ja on yksi niistä lukuisista Tallinnan keskiaikai­ sista kirkoista, joiden tornit tervehtivät tulijoita jo kauas merelle. Olevisten kirkon torni on suosittu matkailukohde, ja osa aktiolaisistakin kokeili pohjeli­ hastensa kestävyyttä kiipeämällä sinne näköaloja ihailemaan. Kirkon kappelissa pastori Ülo Niinemägi toivotti meidät Suomi-ystävät tere tulemast ja johdatti rukoukseen kansojemme ja edessä olevan päivän puolesta, jotta Herra soisi monia hyviä kohtaamisia ja keskusteluja kaupungilla kulkevien ihmisten kanssa. Esa-Pekka ja Soile Mattilan johdolla saimme ko­ rottaa äänemme kiitokseen ja ylistyk­ seen, joka varmasti kohosi kappelin holvikattoa korkeammalle, suoraan Isän Jumalan eteen taivaaseen. Kassit ja taskut täynnä traktaatte­ ja suunnistimme sitten kadulle, Edgar Wilden patsaan aukiolle valmistele­ maan ulkoilmatilaisuutta. One Voice -kuoromme sai laulaa Oo seda rõõmu! sydämensä kyllyydestä niin suomeksi, viroksi kuin englanniksikin. Laulujen välissä Ülo Niinemägi kutsui värikkää­ seen tapaansa ihmisiä iltapäivällä pi­ dettävään evankelioimiskokoukseen Olevisten kirkkoon. Saimme kuulla

myös todistuksia mm. Liisi Kupiaiselta ja Tuomas Tarkkaselta. Lisäksi Arto Turusta kertoi, kuinka Jumala oli häntä kohdannut ja parantanut hämmästyttä­ vällä tavalla syövästä. Edgar Wilden patsas sijaitsee sopi­ vasti Raatihuoneentorin läheisyydessä, joten ihmisiä kulki ohi tasaisena virtana eri puolilla aukiota. Useat pysähtyivät kuuntelemaan yhden tai useammankin laulun ajaksi, ja tarjotut keksit ja mehu tekivät kauppansa. Ihmiset olivat liik­ keellä iloisella lomamielellä ilman kii­ rettä, ja moni ohikulkija suostui hetken keskustelutuokioon aktiolaisten kanssa. Päivä huipentui evankelioimisko­ kouk­seen Olevisten kirkossa. Arto Boa muistutti, että Jumalan Sana ei ole kylmää, kuollutta informaatiota, vaan elävää, aktiivista ja voimallista. Tällä sanalla Jumala loi maailman, ja samalla sanalla Hän nyt etsii ja kutsuu ihmisiä ja rakastaa heitä. Jumalan Sana, joka Hänen suustaan lähtee, ei koskaan pa­ laa takaisin toteuttamatta sitä tehtävää, joka sille on annettu (­Jes. 55:10–­11).­­ Tämä elävä Sana, Jeesus, on syy siihen, miksi me aktiolaisetkin olemme lähteneet liikkeelle: koska uskomme siihen ja haluamme omalta osaltamme olla toteuttamassa Jeesuksen lähetys­ käskyä juuri tänään ja juuri Tallinnassa. Arto kutsui ihmisiä Jeesuksen luo kertomalla kuolleista luista, jotka tu­ levat eläviksi nimenomaan Jumalan Sanalla: ”…Kuivat luut, kuulkaa Herran

sana! Näin sanoo Herra, Herra, näille luille: Katso, minä annan teihin tulla hen­ gen, ja teistä tulee eläviä.” (Hes. 37:4)

Tilaisuuden lopuksi alttari oli avoin­ na kaikille halukkaille. 21


UGANDA

KRISTILLISEN KOULUN YLLÄPITO KOETTEILLA Tarvitsemme tukea! TEKSTI JA KUVA LEENA KINNUNEN

Viime Raportissa kerroin Muleeten kylällä aloitetusta uudesta koulusta, johon on nyt siirtynyt jo 200 lasta Agape-keskuksen koulusta. Kristillisen koulun ylläpito ja opettajien palkkojen maksu on näin käynyt hyvin haastavaksi. Kuulkoon Herra rukouksemme, jotta tilanne kääntyisi parhain päin!

U

uteen kouluun siirtyneet ovat pääasiassa esikouluikäisiä lapsia. Agape-keskuksen koulun opet­ tajille ei ole kyetty maksamaan palkko­ ja ajallaan, ja jotkut opettajat eivät sen vuoksi palanneet kouluun uuden luku­ kauden alettua toukokuussa. Joitain uusia opettajia on saatu, mutta tilanne on edelleen vaikea. Jotta koulu toimisi hyvin ja opetuksen taso pysyisi hyvänä, tarvitaan tietty määrä opettajia.

TAIDOKKAITA OPPILAITA

Koulun oppimistulokset ovat olleet tä­ hän asti hyviä. Suurimmalla osalla lap­ sista arvosanat ovat olleet keskitason yläpuolella lukuvuoden väli- ja päättö­ kokeissa. Oppimistulokset ovat myös koko ajan parantuneet. Koululle raken­ netaan parhaillaan toista asuntolaa, ja se voi tulevaisuudessa siten toimia myös sisäoppilaitoksena.

22

RAPORTTI 3/2018

Kristillinen koulu tarvitsee kuitenkin tu­ kea, jotta se voisi jatkaa toimintaansa. Etsimme tämän vuoksi lisää kummeja lapsille ja henkilöitä, jotka voisivat tu­ kea koulun toimintaa yleisesti. Voisitko sinä olla auttamassa koulun toimintaa ja lasten koulunkäyntiä?

ENSIMMÄINEN NAISTEN KONFERENSSI

Tiimimatkallamme toukokuussa osal­ listuimme kaksipäiväiseen naisten kon­ ferenssiin, jossa paikallisten lisäksi olin myös itse opettamassa. Tämä oli en­ simmäinen naisten konferenssi, jonka paikalliset seurakunnat halusivat omin voimin järjestää, ja sen suosio ylitti kaik­ ki odotukset. Osallistujia oli yli 300, eivätkä kaik­ ki edes mahtuneet kirkkoon, vaan osa naisista osallistui kokouksiin kirkon ul­ kopuolella. Miehet palvelivat koko kon­ ferenssin ajan keittiöhommissa.

Naisten konferenssin ylistystä kirkossa

Opetus oli hyvin käytännönläheistä lähtien henkilökohtaisen hygienian hoi­ dosta ja kodin siivouksesta. Mielestäni antoisimpia olivat työpajat, joissa käsi­ teltiin naisten esiin tuomia ongelmia ja kysymyksiä. Tarve raittiille raamatunopetukselle naisten parissa on suuri, ja matkan tär­ kein hengellinen anti olikin ehkä tämän tarpeen havaitseminen. Moni toivoi, että ensi vuonna järjestettäisiin uusi, pidempi naisten konferenssi. Kiitos, että rukoilette johdatusta tälle asialle ja naisten työlle Ugandassa!

KIITOSAIHEENA MOOTTORIPYÖRÄ

Suuri kiitosaihe on moottoripyörä, jon­ ka saimme hankittua lahjoitusvaroin kummityötä varten. Se helpottaa lasten ja heidän perheidensä luona tehtäviä kotikäyntejä ja muiden asioiden hoita­ mista. Ugandalaiset ystävämme lähet­ tivät sydämelliset kiitoksensa moottori­ pyörän lahjoittajalle!


Ihmeitä ja aitoja asioita toukokuun tiimimatkalla Ugandassa

TEKSTI PÄIVI RAAPPANA KUVA SIMON SENTONGO

Tiimiläiset Päivi (vas.) ja Leena saivat iloita yhdessä ugandalaisten ystävien kanssa.

Jumala tekee ihmeitä monella tavalla. En olisi uskonut, että pääsisin koskaan matkustamaan Afrikkaan. Se on ollut unelmani jo monta vuotta – siitä asti, kun otin kummilapsen sieltä.

K

un matka lähestyi ja sanottiin, että lennot pitäisi varata, minul­ la ei ollut tietoakaan siitä, millä maksaisin matkani. Rohkeasti pyysin kuitenkin varaamaan lennon minulle­ kin. Minulla oli koossa vain osa lento­ lipun hinnasta, mutta koska kyseessä oli One Wayn lähetysmatka, rohkais­ tuin kysymään, saisinko maksaa lennot vasta seuraavassa kuussa, kun palkka tulee. Se kävi päinsä. Onneksi minulla on useampi am­ matti. Olen lähihoitaja ja hieroja, joten aloin hieroa ahkerasti työkavereita ja sukulaisia. Sain kuin sainkin matkarahat kokoon, vaikka budjetti oli tiukka.

JUMALAN SIUNAUS MATKASSA

Perillä Jumala siunasi niin, että kaikki matkaan varatut rahat eivät menneet­ kään matkakustannuksiin, vaan sain jopa jättää avustusta Agape-keskuksen lapsille. Suurta siunausta oli sekin, että sain käydä Luweeron kylässä tapaa­ massa omia kummilapsiani, vaikka se ei kuulunut matkasuunnitelmiin. Oli hienoa nähdä One Wayn työn tulos ja sen merkitys lasten terveyteen ja koulutukseen. Monelle lapselle on ollut pelastus päsätä kummiohjelmaan ja kouluun. Koko perheen terveyden­ tila on parantunut, he ovat kuulleet evankeliumia, ja monet ovat pelastu­ neet perhekunnittain.

Kummiohjelmaan päässeistä lapsista huolehditaan hyvin myös kouluajan ul­ kopuolella. Heidän kotonaan käydään vierailemassa tarkastuskäynneillä. Lap­ set ovat saaneet mm. patjat ja peitot. One Wayn työntekijöiden näkynä on, että kaikki lapset ja opettajat saisi­ vat kuulla evankeliumin ja tulisivat sii­ tä osallisiksi. Pyhäkouluun saavat tulla kaikki lapset. Sieltä ei suljeta pois niitä­ kään, jotka eivät olleet kristittyjä, vaan toivotaan, että tulisi myös pelastumat­ tomia. Näin lapset vievät kotiin hyvää sanomaa Jeesuksesta.

AIDOSTI UGANDASSA

Muleeten kylässä näki ja koki aitoa ugandalaista elämää ja afrikkalaista ys­ tävällisyyttä. Vaikka olin outo, vastaan­ otto oli ystävällinen ja lämmin – niin lämmin, että suomalaisen on jopa vai­ kea vastaanottaa sellaista ystävällisyyt­ tä. Siitä saisimme ottaa oppia uganda­ laisilta. Tuli ristiriitainen olo, kun toisaalla oli mahtava luonto ja auringonlaskut, toi­ saalla valtava köyhyys. Miksi näin? Sitä pitää sulatella vielä pitkään. Suomessa meillä on valtavaa hyvin­ vointia ja silti ihmiset kitisevät tyhjän ta­ kia. Toisaalla on hyvä, jos saadaan päivän ruoka-annos. Ihmisten asenne elämään Ugandassa oli hyvin erilainen kuin meillä Suomessa. Paljon myönteisempi. 

Vierailuilla lasten kotona aito ilo ja kii­ tollisuus koskettivat. Vaikka oli köyhää, vierailulta ei lähdetty tyhjin käsin. Mu­ kaan annettiin kaikkea elävistä kanoista lähtien. Lapset olivat ihania, kun he parin päivän päästä alkoivat tulla tutuiksi. He tulivat vastaan ja halasivat. Sydän suli heidän edessään.

TULE MUKAAN UGANDAN KUMMIKSI Haluaisitko sinä olla kummina yhdelle lapselle ja siten muuttamassa yhden lapsen tai jopa kokonaisen sukupolven elämää? Useat lapset odottavat kummia voidakseen käydä koulua. Myös opettajille ja koulutyölle yleisesti kaivataan tukijoita. Kummimaksu on 35 €/kk, ja yläluokkalaisen kummimaksu on 40 €/kk. Työntekijän kannatusmaksu on 30 €/kk. Ota yhteys Ugandan työn koordinaattoriin Leena Kinnuseen, puh. 040 767 5556, uganda@onewaymission.fi


UGANDA

JONO KELTAISIA KANISTEREITA vie kaivolle Nsengwen kylällä TEKSTI ARTO MÄKI-NEVALA KUVA MARK LUGAYIZI

Nsengwen kylän kaivo on valmis. Ihmiset ovat uudesta kaivosta erittäin kiitollisia, sillä he saavat nyt vettä lyhyen matkan päästä. Porauksen aikana tehdyn pika-­analyysin mukaan vesi on puhdasta ja juomakelpoista. Kiitos Jumalan työn, veden saaminen ei ole tässä 2 500 ihmisen kyläyhteisössä enää suuri ongelma!

P

orakaivosta on löytynyt puhdasta vettä hyvällä tuotolla. Virallinen vesianalyysi tehdään myöhem­ min. Vettä löytyi lopulta, vaikka jou­ duttiin poraamaan suhteellisen syvälle, aina 75 metriin asti. Ugandassa virallinen suositus on, että yli 60 metriä syviä kaivoja ei saisi porata. Suosituksen ylityksestä seuraa lisämaksu viranomaisille. Hallinnon nä­ kökanta on, että luonnonvarat kuuluvat heille, eivätkä muut voi saada niistä hyötyä. Lusikizin kylälle aiemmin tehty kaivonreikä jouduttiin lopulta poraa­ maan aiotusta 75 metristä 90 metriin, koska vettä ei löytynyt riittävästi.

KAHDEN KAIVON AVAJAISET

Lusikizin kaivon valmistuminen viivästyi lisäporauksen vuoksi. Kaivot valmistui­ vat lopuksi samoihin aikoihin, ja avajai­ set pidettiin samana päivänä. Työmme johtaja pastori Wilson Sentongo piti avajaispuheet molem­ milla kaivoilla. Hän kertoi viettäneen­ sä nuoruudessaan aikaa Nsengwen alueella ja tiesi, että siellä ei ole ollut 24

RAPORTTI 3/2018

vettä nimeksikään. Sentongo piti siu­ nauksena, että kylällä on nyt saatavilla puhdasta vettä – ensimmäisen kerran hänen elinaikanaan. Hän kehotti kylä­ läisiä huolehtimaan kaivosta, koska se on heidän silmäteränsä. Puheessa tuli myös arvostuksen sa­ nat One Way Missionille, joka tuellaan on mahdollistanut kaivojen valmistu­ misen. Wilson Sentongo kannusti ky­ läläisiä jatkamaan rukoilemista ja luot­ tamaan Jumalaan, koska Hän vaikuttaa ja johdattaa heidän elämäänsä myös tulevaisuudessa.

JONOSSA KAIVOLLE

Kuiva kausi on vedensaannin kannalta hankalinta aikaa Ugandassa. Kuivuus uhkaa silloin sekä ihmisiä, eläimiä että viljelyksiä. Lusikizin kylällä vettä jouduttiin en­ nen hakemaan kymmenen kilometrin päästä. Kanisteri tuota likaista vettä maksoi 2 000 Ugandan shillinkiä (0,50 euroa). Hinta on korkea maaseudulla, jossa usein eletään omavaraistalou­ dessa.

Keltaiset kanisterit kertovat tien kaivolle, kun ihmiset jonottavat vettä.

Uuden kaivon valmistuttua perhekunta maksaa kaivon ylläpitomaksua 3 000 shillinkiä (0,75 euroa) kuussa. Varat ke­ rää paikallinen kirkko tähän tarkoituk­ seen perustetulle tilille. Näin varmiste­ taan kaivon toimivuus jatkossakin. Kaikilla valmistuneilla porakaivoilla on paljon käyttäjiä. Ihmiset jonottavat vuoroaan tuomalla muovikanisterinsa jonoon kaivon läheisyyteen. Keltaisten muovikanisterien jono voi olla jopa sa­ toja metrejä, ja omaa pumppausvuoroa voi joutua odottamaan pitkään. Tämä näkyy myös painautuneesta nurmikko­ alueesta kaivon läheisyydessä, jossa ih­ miset lepäävät odottaessaan vuoroaan. Kaivon tuoton pitää olla riittävän hyvä, jotta siitä riittää vettä monille janoisille. Rukoillaan siis, että Lusikizin ja Nsengwen uusissa kaivoissa riittäisi vettä kuivan kauden aikana, kun niiden käyttö on suurinta.

TIIMIMATKAN KAIVOVIERAILU

Toukokuun tiimimatkalla käytiin kah­ della aiemmin valmistuneella kaivolla Bugalyan sekä Kyakajjankun kylillä. Tiimiläiset tutustuivat matkalla myös vanhaan avokaivoon, mistä aiemmin otettiin vettä. Samaa kaivoa käyttivät myös eläimet.


Vierailulla koettiin konkreettisesti, kuin­ ka ihmiset olivat otettuja avusta, jonka he ovat kaivojen myötä saaneet. Ti­ lanne herkisti sekä tiimiläisiä että pai­ kallisia ihmisiä. On hienoa saada olla mukana tällaisessa työmuodossa, josta on suurta apua ja hyötyä lähimmäisil­ lemme. Kaivohankkeemme Ugandassa on kestänyt noin puolitoista vuotta. Olem­ me pystyneet yhdessä saamaan tässä ajassa neljä porakaivoa eri kyläyhtei­ söille, joissa on kärsitty puhtaan juo­ maveden puutteesta. Autettuja ihmisiä alueella on yhteensä yli 10 000. Työ­ muodon reipas eteneminen onkin ollut suuri siunaus ja kiitosaihe.

AUTA MEITÄ AUTTAMAAN

Kaivohanke jatkuu edelleen. Kaivoja tarvitaan vielä Agape-keskuksen lähi­ alueelle, missä ihmiset elävät yhä avo­ kaivojen varassa. Näissä kaivoissa vesi on likaista, ja ne ehtyvät helposti kuiva­ na kautena. Jos haluat olla mukana hankkeessa, voit lahjoittaa haluamasi summan One Way Missionin keräystilille: FI56 2058 1800 0076 71, viite 2817 (kaivohanke)

UGANDAN TYÖ

040 767 5556 uganda@onewaymission.fi

Konserttitapahtuma Kotkassa 25.8.2018

Päivän aikana kohdataan ihmisiä kaduilla, jaetaan kutsuja sekä tarjotaan nokipannukahvia torilla.

Vielä kerran enko Viktor Klim Päivä huipentuu konserttiin Kotkan konserttitalossa klo 18, Keskuskatu 33. Viktor Klimenko esiintyy yhdessä Benjamin Rothin kanssa. Lisäksi video One Wayn työstä. Tapani Suonto puhuu. Vapaa pääsy, kolehti One Way Missionin Intian työn hyväksi. Yhteiskuljetus Helsingistä, lähdöt klo 8.30 ja 13.00. Paluu tilaisuuden jälkeen noin klo 22.00. Ilmoittautumiset House-kahvilaan, OW-konferenssissa kirjamyyntiin tai puhelimitse 09-7269 4290.

ikuisten a n te r o u n ja Nuorten

I S S N E R E F N O K Ä S E K

9.–10.8.2018 Espoon Soukassa, Espoonlahdentie 27

ele ”Palv a, la Juma e l v l pa e tä!” mäis lähim

To 9.8.

17.30 ja 19.00 puhujana Saji Kurian Nepalista, musiikissa Mission Five, todistuksia

Pe 10.8.

20.30 puhujana Saji Kurian Nepalista, musiikissa Mission Five sekä Infuocati per Dio (Spezzano Albanese), todistuksia

25


INTIA

Intian haasteissa

UUSIN NIMIN ETEENPÄIN! TEKSTI JOEL KODALI JA TERO HOKKANEN KUVA HENNA KARJALAINEN

Intian hallituksen viimevuotiset lakimuutokset ovat aiheuttaneet paljon päänvaivaa työhömme, kun tytöt ja pojat on pitänyt erottaa asumaan eri rakennuksiin. Lukuisten uusien asumisjärjestelyjen jälkeen oli suuri yllätys, kun kaikki lastenkotien lupahakemukset eivät menneetkään läpi. Pienen nimikikkailun jälkeen työ kuitenkin nyt jatkuu estoitta.

L

apsityömme alkoi jo vuonna 2000, kun suomalainen ryhmä vierai­ li Intiassa ja alkoi auttaa orpoja vuokrarakennuksessa Vijayawadassa. Lopulta rakensimme oman lastenkodin One Way -kylälle Pottipaduun ja siir­ simme lapsemme sinne vuonna 2003. Siitä lähtien lapsemme asuivat samassa paikassa vuoden 2017 loppuun saakka. Samalla aloitimme myös lasten tu­ kemisen Wendel Nivas -kodilla (WN), toisessa lastenkodissa Atkurussa, ja myöhemmin lapsityö laajeni New Hope -kotiin (NHH) Visakhapatnamis­ sa. Kaikissa näissä paikoissa sekä pojat että tytöt asuivat samassa rakennukses­ sa, mutta eri kerroksissa. Rakensimme myös uuden, Suravaramin lapsille tar­ koitetun kodin, jonne sijoitettiin katu­ lapsia ja varattomia lapsia. Meillä oli kaikki tarvittavat lisenssit kotien pyörit­ tämiseen.

KODEILLE UUDET NIMET

Vuonna 2017 hallitus muutti lakeja ja pyysi meitä hakemaan uutta lupaa kaik­ kiin lastenkoteihin erilaisen lupajärjes­ telmän mukaan, mikä edellytti poikien ja tyttöjen erottamista ja sijoittamista omiin rakennuksiin. Pojat ja tytöt ero­ tettiin kaikissa paikoissa, ja käytimme 26

RAPORTTI 3/2018

olemassa olevia rakennuksia tähän. NHH -kodille Visakhapatnamissa vuok­ rasimme uuden rakennuksen poikia varten. Rainbow-Kaarisilta-poikakoti, Rainbow-Kaarisilta-tyttökoti, NHH-poikakoti, NHH-tyttökoti, OWM-poikakoti ja WN-tyttökoti ovat nyt ko­ tiemme uudet nimet. Haimme lisenssejä uu­ den lain nojalla kaikille kodeillemme, ja lisenssitoimiston jäsenet vierailivat meillä, tarkastivat kaikki tilat ja ilmaisi­ vat tyytyväisyytensä. He antoivat myös väliaikaisen rekisteröintitodistuksen, joka oli voimassa kuusi kuukautta. Ole­ timme saavamme myös pysyvän rekis­ teröinnin.

HYLÄTYT LUPAHAKEMUKSET

Yllätys ja järkytys oli kuitenkin suuri, kun he hylkäsivät Rainbow-Kaarisilta-tyttö­ kodin, WN-tyttökodin ja OWM-poika­ kodin hakemukset. Meille annettu syy oli typerä eikä lainkaan hyväksyttävä. Muut kodit eli Rainbow-Kaarisilta-poi­ kakoti sekä NHH-poika- ja NHH-tyttö­ koti saivat lisenssit. Meillä oli mahdollisuus hakea li­ senssejä uudestaan, mutta hylkäyksen pelossa emme ole edenneet eteen­ päin. Koska uudessa laissa on lauseke,

Lapsi on löytynyt kadulta.

jonka mukaan opiskelija-asuntolat ei­ vät vaadi lisenssiä, päätimme muuntaa opiskelija-asuntoloiksi ne kodit, jotka eivät saaneet lupia. Olemme jo teh­ neet muutoksia, joten näitä kyseisiä koteja kutsutaan jatkossa opiskelijaasuntoloiksi ja niissä asuvia lapsia opis­ kelijoiksi.

JOHDATA MEITÄ, HERRA!

Terminologia muuttuu, mutta palvelu ei, ja työmme jatkuu esteettömästi. Nyt kaikki tukemamme lapset oleskelevat jossain näistä paikoista ja ovat jo kiirei­ sinä uuden lukuvuoden pyörteissä. Intia muuttuu vauhdilla. Tähän sisäl­ tyy aina vaaroja, mutta myös mahdolli­ suuksia. Tarvitaan siis jatkuvaa Jumalan johdatusta, jotta vältytään karikoilta ja Jumalan hyvä suunnitelma pääsisi es­ toitta toteutumaan. Herra on hyvä, Hä­ nelle kaikki kunnia!

Seuraava Intian tiimimatka tammikuussa 2019

Hinta on max. 1300 euroa. Ilmoittautua voi elokuusta alkaen Tero Hokkaselle, 050 381 4864.


VÄLINEISTÄ virikkeitä  vammaistyöhön TEKSTI RITVA KORPINIEMI KUVA ARJA VUORIALHO

Vammaisille lapsille ja nuorille on rakennettu uusi pieni Kaarisilta, jossa varsinainen kuntouttava toiminta tapahtuu. Helmikuussa juhlimme juhlallisin menoin uuden pikku Kaarisillan avajaisia. Uudisrakennus oli koristeltu iloisen värisillä ilmapalloilla ja koristenauhoilla. Kaikki oli uutta ja puhdasta.

T

asainen päällystetty tie johti Sa­ teenkaarikotiin, jossa vammaiset pojat nyt asuvat yhdessä orpo­ poikien kanssa. Vammaiset tytöt jäivät asumaan Kaarisiltaan yhdessä orpotyt­ töjen kanssa.

YLI PIMEYDEN UUTEEN ALKUUN

Toivon, että pienikin Kaarisilta kantaa Intiassa vammaisia ja hylättyjä yli pi­ meyden, uuden elämän alkuun. Ha­ luan uskoa, että sekin aikanaan liittää yhteen sen, mikä on tuomittu tuhoon, vaikka silta rotkon yli olisi vain parin lau­ dan levyinen. Ensin lasten täytyy kuitenkin kun­ toutua omaan kapasiteettiinsa Kaari­ sillassa. Uskon, että rakastava Jumala haluaa siunata Intian vammaisia omien salattujen suunnitelmiensa mukaan. Joskus uskallus yhteen pieneen aske­ leeseen riittää, vaikka ei olisikaan rau­ hallisia isoja pihoja kävellä.

KUUROJEN KOULUTUSTA

Tuttu, hyvä ja pitkäaikainen kuurojen­ koulun opettajamme Kalyan on lähte­ nyt toisiin tehtäviin. Uusi opettaja on nainen, Madhurya. Hän itse on kuu­ leva, mutta hallitsee hyvin intialaisen viittomakielen. Haluan siunata häntä uudessa opetustehtävässä, että kuurot oppilaamme voisivat edelleen suorit­ taa Best public -koulun omassa erityis­ luokassaan. Uusia kuuroja oppilaita on päässyt Kaarisiltaan eritysopetukseen. Useim­ mat heistä ovat pieniä kouluikäisiä poi­ kia, kuten kuurot Shashanth ja Chaita­ nya sekä huonokuuloinen Sasi.

Kuurojenkoulussa on aloittanut uusi opettaja, Madhurya.

Aikuisten kuurojen poikien kasvoilta loisti ilo ja tyytyväisyys. Mahesh, Ja­ gadesh ja RaviTeja viittoivat minulle innokkaasti, että he olivat päässeet Vijayawadan kaupunkiin opiskelemaan tietokonetaitoja. He asuvat tämän ajan Rescio centerissä. Kurssin jälkeen heidät on luvat­ tu työllistää, ja he saavat näin omaa palkkaa. Elämä hymyilee. Teini-ikäinen Sravan-poika laskee jo vuosia, kun hän­ kin mahdollisesti pääsee samaan kou­ lutukseen.

TIETOKONEEN AVARTAVA APU

Suomalaisten ystävien lahjoituksella hankin pöytätietokoneen, jolla kuurot lapset voivat nyt harjoitella tietoko­ neen käyttöä jo lapsina. Tietokoneet työllistävät monia kuuroja aikuisina. Myös CP-vammaisille lapsille voi avautua aivan uusi maailma tietoko­ neen kautta. Jotkut voisivat jopa työl­ listyä myöhemmin. Toivon kovasti, että myös lapsille, joilla on ongelmia puheentuottamises­ sa, kuten Aada Lakhmi, löytyisi telugun kielisiä puhetta aktivoivia ohjelmia. Vai­ keavammaiset lapset, kuten Mounish Babu, voisivat näin hyvän avustajan turvin ilmaista itseään tietokoneohjel­ man kautta – ehkä jopa kirjoittaa aja­ tuksistaan kirjan, niin kuin Suomessa tapahtuu. Rukoukseni on, että löytyisi moti­ voitunut henkilö, joka voi opettaa tieto­ konetaitoja erilaisille vammaisryhmille.

FYSIOTERAPIAA

Uusi fysioterapiahuone on suurin tila pikku Kaarisillassa. Sinne on hankittu monia uusia kuntoutuslaitteita, kuten käsiä ja ylävartaloa vahvistavia veto­ laitteita, soutulaite sekä iso CP-pallo. Samassa yhteydessä on myös erillinen pieni huone vesiterapiaa varten. Tehokas fysioterapeuttimme, toh­ tori Vasanta on omaksunut hyvin CPpallon monipuolisen käytön kuntoutuk­ sessa. CP-vammainen tyttö Deepika sai pallon päällä rentoutusharjoituksia, ja sitten ohjasin palloa edestakaisin pyö­ rittäen, jolloin vuoroin tytön kädet ja jalat varasivat lattiaan ja samalla tyttö sai myös seisomaharjoituksia. Vaikeasti CP-vammainen Mounish Babu oli edelleen kuntoutusjaksollaan Kaarisillassa ja sai myös monipuolista fysioterapiaa. Kävelevät CP-vammai­ set lapset harjoittelivat mm. kuminau­ hapallolla erilaisia palloon piirrettyjä harjoituksia. Avulias Sravan-poika oli auttamassa tässä pallokuntoutusohjel­ massa.

UUSIA APUVÄLINEITÄ

Vanha Suomesta tuomani seisomateli­ ne oli myös käytössä. Deepika-tytölle hankin rollaattorin, koska pyörättömäl­ lä foodilla kävelyharjoitukset olivat vai­ valloisia. Vikram-poika oli tullut pidemmälle kuntoutusjaksolleen Kaarisiltaan. Hän tarvitsee paljon kuntouttavia toimenpi­ teitä ja leikkauksen jalkojensa > 27


INTIA pahoihin virheasentoihin. Hankin hä­ nelle avuksi lasten pyörätuolin. Nuorimies Pavan harjoitteli hänelle räätälöityä jumppaohjelmaansa itsenäi­ sesti, joskin häntä piti välillä muistuttaa asiasta, koska hän pysähtyi helposti seuraamaan toisten touhuja.

MAKUULLA KOKO ENTINEN ELÄMÄ

Me suomalaiset saimme olla taas mu­ kana monilla mielenkiintoisilla ja vaikut­ tavilla kyläkäynneillä. Vasanta tiimeineen oli vasta löytä­ nyt 16-vuotiaan henkisesti virkeän CPvammaisen pojan ohjelmaansa. Poika oli ollut ilmeisesti koko elämänsä ma­ kuuasennossa. Hänelle oli kehittynyt vaikeat virheasennot, ja kaikki raajat olivat spastiset. Pojan ympäristö oli ollut vähävi­ rikkeinen. Köyhässä savimajassa oli kuitenkin televisio ja siihen kaukosää­ din. Se avasi pojan pienen ympäristön isoon maailmaan ja sen ihmeisiin. Isä oli opettanut pojalleen, miten kauko­ säädin toimii. Avustettuna poika sai kovan ponnistelun jälkeen television päälle – vasemman jalan isovarvasta käyttäen. Hän sai myös piirrettyä jonkin verran paperille, kun kynä oli varpaiden välissä. Rukoillaan, että pojan istumahar­ joitukset tuottaisivat vähitellen tulosta, niin että voisimme tilata hänelle tuetun pyörätuolin. Istualtaan hän voisi vaikka harjoitella maalaamaan jalalla taidetta. Pieni rahasumma on jo odottamassa pyörätuolia varten.

muut tarvitsisivat leikkaushoitoa. Ru­ koillaan, että saisimme varoja tähän tärkeään tarpeeseen.

LAHJAT ILAHDUTTAVAT AINA

CP-vammainen nuorimies Pavan nautti, kun sai istua pitkät illat Sateenkaari-ko­ din terassin penkillä ja seurata terveit­ ten orpopoikien touhuja. Hän viihtyy lastenkodissa ja iloitsi suunnattomasti suomalaisten kummien lähettämistä lahjoista. Pavan huolehti, että lahjat tu­ livat varmasti lukkojen taakse. Kun pikku Kaarisilta oli auki, Pavan tutki innokkaasti lahjojaan ja teki väri­ tystehtäviä. Myös uusi otsataskulamp­ pu ilahdutti. Pikku Kaarisillan kuntoutushuoneet suljettiin jo kello 16 jälkeen, koska il­ loiksi ei ollut varoja palkata henkilökun­ taa. Pavanin ja muiden CP-vammaisten kävelyharjoitukset ym. jäävät siten iltai­ sin ja sunnuntaisin vähäisiksi.

RAUHAN KAIPUU

Varsinkin pienet CP-vammaiset lapset kärsivät usein ympäristön melusta ja levottomuudesta. Joel sanoi, että pie­ nille CP-vammaisille pyritään jossain vaiheessa katsomaan isosta Kaarisillas­ ta rauhalliset tilat. Sasi on huonokuuloinen ja löydet­ tiin kadulta. Hän on ajoittain levoton ja ahdistunut, varsinkin jos ympäristö on rauhaton, ja joutuu helposti toisten kiu­ saamaksi. Iso poika Srawan, joka on myös aikoinaan pelastettu kadulta, on em­ paattinen ja auttavainen ja otti mones­ ti Sasin huostaansa. Srawan onkin nyt vanhin kuuroista nuorista Kaarisillassa ja toimii usein apuohjaajana. Kylältä lähteneet nuoret miehet ovat jättäneet hänelle hyvän esikuvan, miten palvella Jumalaa heikompia auttaen.

ISOÄIDIN VASTUULLA

Toisen erittäin mieleenpainuvan käyn­ nin teimme meille suomalaisille tuttuun perheeseen, jossa oli pienikokoinen CP-vammainen poika. Isoäiti oli hoita­ massa lasta. Vasanta kertoi, että isoäiti oli ottanut kokonaan vastuun täysin lii­ kuntakyvyttömän lapsen hoidosta. Perheen isä on alkoholisti ja oli muutama kuukausi sitten humalapäis­ sään heittänyt äidin päälle bensiiniä ja sytyttänyt tämän palamaan. Sairaala­ hoitojen jälkeen äidille jäi pahat palo­ vammojen aiheuttamat komplikaatiot. Mm. sormet ovat kääntyneet pahasti käppyrään, eikä hän voi tehdä käsillään juuri mitään. Koko hänen rintakehänsä ja kasvonsa ovat laajoilta alueilta arpi­ kudosta täynnä. Äiti oli ahdistuneen ja masentuneen oloinen. Voimme vain rukoilla hänen puolestaan: Taivaan Isä, auta häntä ja hänen perhettään! Vasanta antoi monissa köyhissä majoissa fysioterapiaa CP-vammaisille lapsille. Hänen ohjelmassaan on tällä hetkellä noin 25 perhettä. Vilkas kam­ purajalkainen Sunny-poika ja monet 28

RAPORTTI 3/2018

LOMAT OVAT OHI TEKSTI HENNA KARJALAINEN JA SWARNA KODALI KUVA HENNA KARJALAINEN

Terveisiä Intiasta! Kesälomat on juuri vietetty. Lapset ovat olleet lomalla kotikylissään ja palanneet takaisin One Way -kotiin Suravaramiin. He vaikuttavat onnellisilta ja energisiltä ja olivat innoissaan pääsystä takaisin Suravaramiin ja kouluun.

E

räs lapsistamme, Durga ­Prasad­,­ jonka pelastimme viisi vuot­ ta sitten, ei ollut aivan yhtä onnekas. Yritimme tavoittaa hänen vanhempiaan tai sukulaisiaan koti­ kylältä, mutta valitettavasti turhaan. Tällä pojalla ei ollut ketään, joka olisi voinut huolehtia hänestä muutaman päivän ajan lomalla. Me siis huoleh­ dimme hänestä, mutta hän oli tietys­ ti pettynyt, kun ei päässyt muiden lasten tavoin kotikylälle.

RUKOUS RATKAISEE

Emme kuitenkaan halunneet luovut­ taa, vaan päätimme rukoilla asian puolesta. Rukouksemme kuultiin, ja Jumala lähetti lopulta Durga Prasa­ din äidin hakemaan poikaansa koti­ kylään. Pojan kasvot loistivat tuhan­ nen watin lailla, ja hänen hymynsä oli niin leveä, että hän ei meinannut saada suutaan suljettua. Tuo hymy sai meidätkin onnelli­ siksi. Durga Prasadin äiti ei asu osa­


Pienet velvollisuudet kutsuvat lapsia.

valtiossamme, mutta silti hän halusi loma-aikana huolehtia pojasta muu­ taman päivän ajan.

TAKAISIN KOULUUN!

Arki on käynnistynyt jälleen, ja lapset ovat osallistuneet raamattukouluun. He ovat laulaneet, tanssineet ja opiskelleet Raamatun kertomuksia. He ovat myös saaneet nauttia nuk­ keteatterista ja muista heitä varten valmistelluista esityksistä. Ilontäyteisen viikon jälkeen lap­ set ovat aloittaneet koulunkäynnin. He olivat innoissaan uusista koulu­ puvuista, kengistä ja kirjoista. Katso­ taan, kuinka kauan innokkuus kestää.

OMISTAUTUMISTA KATULAPSILLE

Työ katulasten parissa etenee hyvin, vaikka vaikeuksiakin on. Odotamme yhä ratkaisuja muutamiin käytän­ nön asioihin. Viime Intian-matkallani helmikuussa tapasin jokaisen ohjel­ massamme mukana olleen lapsen ja työntekijän. Oli hienoa nähdä, kuinka omistautuneita työntekijäm­ me ovat ja kuinka hyvin lapsemme voivat. Intian hallitus on asettanut usei­ ta säädöksiä, joiden puitteissa toi­ mimme, ja toisinaan se hankaloittaa työtämme. Hallitus tuntuu kuitenkin arvostavan työtä, jota teemme katu­ lasten parissa. Kiitos teille jokaiselle rukouksista ja tuesta. Pyydämme edelleen ru­ kousta jokaisen lapsen, henkilökun­ nan jäsenen ja myös organisaatiom­ me puolesta.

Orpokodin lapset TEKSTI JA KUVA RAILI SALOSEUTU

Oli jo hämärää, kun saavuimme One Waykylälle, jossa lapset odottivat meitä innoissaan. Saimme tervetulotoivotuksen nokkahuiluilla ja kukkaleit kaulaamme joukon pienimmiltä. Oli ihanaa olla taas tuttujen lasten parissa!

T

ämän vuoden helmikuussa mei­ tä kävi seitsemän hengen tiimi In­tian One Way -kylällä. Itselleni tuo matka oli jo kuudes, ja olen aina yhtä innoissani lähdössä sinne. Lapset ovat sopeutuneet yllättävän hyvin lain vaatimiin uusiin asumisjärjes­ telyihin ja tiloihin. Vietimme heidän kans­ saan mahdollisimman paljon aikaa.

VELVOLLISUUS KUTSUU

Tule Intia-kummiksi? Intiassa on jatkuva tarve uusille kummeille. Orvon kummimaksu on 44 € /kk, katulapsen, vammaisen ja lesken 40 €/kk ja pastorin kummituki 50 € /kk.

KUMMISIHTEERIT: Raili Saloseutu (orvot) ­040 534 9531 raili.saloseutu@hotmail.com

Henna Karjalainen (katulapset) 040 591 9587, hennakar@hotmail.com

Marjo Nieminen (lesket) 040 740 3484 marjohelena.nieminen@hotmail.com Ritva Korpiniemi (vammaiset) 040 586 2944, ritvahelenak@gmail.com

I­ rmeli Kojonen (New Hope -työ) 044 053 3303, irmeli.kojonen@gmail.com

Seurasimme lasten aamutoimia. Jokaisel­ la on omat ikätasoa vastaavat velvollisuu­ det, kuten vuoteen petaaminen, lattian lakaisu tai roskien kerääminen. Kun työt on tehty, on aamiaisen vuoro ja kouluun lähtö. Ensin saatoimme isommat lapset lähimpään tienhaaraan, josta he jatkoivat kävellen koululle. Matka on noin kaksi ki­ lometriä. Lapset iloitsivat silminnähden, kun kuljimme kappaleen matkaa heidän kanssaan. Moni halusi kulkea käsi kädes­ sä kanssamme. Pienet pääsevät kouluun bussilla. Heille vilkutimme pihassa, kun bussi lähti.

TOIMINTAPÄIVÄ

Järjestimme toimintapäivän, jolloin lap­ silla oli erilaisia ryhmäpelejä ja askartelua sekä bingoa. Pelasimme myös lentopal­ lo-ottelun Intia vastaan Suomi, ja voi ar­ vata, kuinka siinä kävi. Pojat ovat hyviä pelaajia ja tulivat nopeasti avuksemme, jotta pelistä tuli tasapuolisempi.

Valokuvauspäivänä lapset olivat laittau­ tuneet parhaimpiinsa ja monet kysyivät: ”Saanko minäkin itsestäni tämän ku­ van?” Jokainen lapsi sai oman kuvan, ja samanlaisen kuvan saivat myös kummit Suomessa.

ORPOKODIN VELJEKSET

Viikonloppuna kylällä kävi entisiä orpo­ kodin lapsia. He ovat siis jo valmistuneet ammattiin ja nyt työelämässä. Jagan on yksi heistä. Hän esitteli meille myös sisarensa ja tämän lapset. Sisarkin on ollut lapsena orpokodilla. Lapsia ihastellessani tulin kysyneeksi Ja­ ganin perheestä. Hän kertoi, ettei ole vielä naimisissa, koska haluaa rakentaa ensin talon. Tontti hänellä kuulemma on jo ostettuna. Achim Naidu puolestaan matkusti koko yön junalla tullakseen tapaamaan suomalaista kummiaan. Jälleennäkemi­ sen riemu oli molemminpuolista. Achimilla on vaimo ja kaksi lasta. Yl­ peänä hän esitteli kuvia heistä. Jagan ja Achim kertoivat, että he käyvät orpoko­ dilla ainakin kerran kuukaudessa, koska se on heidän kotinsa. He ovat viettäneet lapsuuden siellä ja ovat kuin veljiä kes­ kenään.

KUMMEILLE KIITOS

Intian työ tarvitsee edelleen paljon ru­ kousta, jotta suuremmilta muutoksilta vältyttäisiin. Kiitos kaikille kummeille ja esirukoilijoille. Teidän panoksenne tässä työssä on arvokasta.

INTIAN TYÖ

050 381 4864 intia@onewaymission.fi 29


KIINA

Maa vaurastuu ja lait kiristyvät, mutta

LASTENKODILLA VILISTETÄÄN VIELÄ TEKSTI LEENA METSÄMÄKI KUVA JEAN

Toukokuinen tiimimatka Pekingiin oli antoisa. Lastenkodilla elämää riittää, vaikka samaan aikaan etstiään kuumeisesti uusia tiloja. Taloudellisesti yhä vaurastuva Kiina on tiukentanut monia lakeja, jotka saattavat vaikuttaa myös lastenkotimme elämään.

N

eljän hengen tiimimme vietti viikon toukokuisessa Pekin­ gissä, joka tuntuu vaurastuvan taloudellisesti vuosi vuodelta. Uusia pilvenpiirtäjiä on rakennettu ja raken­ teilla, ja toinen toistaan komeampia autoja on kaikkialla. Vierailimme lastenkodilla ja kävim­ me pitkiä keskuteluja työstä ja Kiinan tilanteesta. Saimme myös ihastella maisemia Kiinan muurilla ja kauniis­ sa puistoissa Jeanin ja Paulin kans­ sa. Hyvä kiinalainen ruoka ja edulliset ostokset kuuluvat myös aina Kiinanmatkojemme antiin. Tapasimme lisäksi Jeanin ja Paulin ystäviä ja nautimme heidän vieraanvaraisuudestaan.

30

RAPORTTI 3/2018

KAUNIIT SATAMAT -KOTI 14 VUOTTA

Kiinan Kauniit satamat -lastenkotimme on toiminut nyt neljätoista vuotta. Olin itse vierailulla Kiinassa keväällä 2004, kun koti oli vasta perustettu ja siellä oli vasta ensimmäiset neljä lasta. Yksi lapsista oli vastasyntynyt Dorcas, jonka Jean ja Paul sittemmin päättivät adop­ toida omaksi tyttärekseen. Neljäntoista vuoden aikana lasten­ kodin läpi on kulkenut noin 150 lasta, joista lähes kaikki ovat saaneet adop­ tiokodin. Lapsia on adoptoitu kymme­ neen eri maahan. Viestit ja kuvat eri puolilta maailmaa tuovat Jeanille ja Paulille terveisiä lapsilta ja heidän per­ heiltään. Monet ovat jo teini-ikäisiä ja täysin sopeutuneita uusiin perheisiinsä ja kotimaihinsa.

Viime vuosina yhä usemmat lapsemme ovat saaneet kodin kiinalaisista kristi­ tyistä perheistä. He pitävät tiivistä yh­ teyttä lastenkotiin. Kodin ensimmäinen lapsi oli vai­ keasti vammainen Suyaa, joka on nyt jo täysi-ikäinen. Hän asuu vammaisten nuorten laitoksessa, jota ylläpitää kris­ titty pariskunta. 14-vuotias Lisa on yhä kodillamme, emmekä usko, että hänelle enää löytyy adoptioperhettä. Yksi pienokainen on jo Herran luo­ na. Hän on Deborah, jolla oli vakava synnynnäinen sydänvika. Hän ei sel­ vinnyt vaikeasta leikkauksesta, vaan menehtyi muutama päivä operaation jälkeen.


Ryhdy kummiksi Kauniit Satamat -lastenkodille kaivataan lisää­kummeja. Koska lapset lähtevät hoitojen ja kuntoumisen jälkeen adoptioon, emme voi antaa kummille omaa nimettyä lasta. Silti kummikannatus on elintärkeää työmme jatkumiseksi ja laajentumiseksi. Voisitko sinä olla tällainen varmalta kuolemalta pelastetun ”Mooses-lapsen” kummi? Kummisihteeri Elina Salojärvi 050 566 6534 kiina@onewaymission.fi

VILINÄÄ VAIKEUKSIEN KESKELLÄ

Lastenkodillamme oli vierailumme ai­ kana vain 12 lasta, mutta heinäkuussa on tulossa uusia lapsia. Monet viime syksynä tapaamistamme lapsista olivat jo lähteneet uusiin koteihinsa eri puo­ lille maailmaa. Vilinä kodilla oli entisen lais­ ta, ja ääntä ja kohel­ lusta riitti, kuten las­ ten kanssa kaikkialla. Kodin pieni hyöty­ kasvimaa oli kukoistava. Sitä oli hoita­ massa vanhempi mies, joka oli todella onnistunut työssään. Kodilla oli myös paljon kanoja, vuohia ja lampaita, jotka olivat etupihalla aitauksissaan. Rukous ja paasto ovat osa kodin työn­ tekijöiden säännöllistä elämänrytmiä.

Jean uskookin, että rukouksen tähden heidän lastenkotinsa saa yhä toimia. Lastenkotimme toimii vuokratalos­ sa, joka on melko huonossa kunnossa. Talo sijaitsee alueella, jolle on suunni­ teltu tietä, joten lähtö kodilta vaikuttaa ajankohtaiselta. Ru­ koillaan, että sopiva koti sopivalta alueel­ta löytyisi ja että vuok­ ranmaksuista voitai­ siin sopia, niin että emme joutuisi maksamaan koko vuo­ den korkeaa vuokraa etukäteen, jos lähtö tulee jo lähikuukausina. Jeanin vaikeasta syövästä tulee tänä vuonna kuluneeksi kymmenen vuotta. Hänen terveytensä on tällä hetkellä hyvä, mutta hän joutuu syömään eri­

Kiina tarvitsee rukouksiamme!

tyisruokia. Hän lähetti kiitolliset tervei­ set kaikille esirukoilijoille. Tällä hetkellä tilanne Kiinassa on jäl­ leen kerran muuttumassa. Kristittyjen tilanne on vaikeutunut helmikuussa voi­ maan tulleiden lakien myötä. Kotiseu­ rakuntien toiminta on kielletty ja viral­ lisen Kolmen Itsen -kirkon toimintakin on tarkan kontrollin alla. Alle 18-vuo­ tiaita ei saa viedä kirkkoon lainkaan. Kiina tarvitsee rukouksiamme.

KIINAN TYÖ

045 230 7949 kiina@onewaymission.fi

31


ISRAEL

TEKSTI KRISTIINA WILEY KUVAT KRISTIINA WILEY JA LEENA TYNNILÄ

HISTORIALLISTA JUHLINTAA ISRAELIN KEVÄÄSSÄ Israel on juhlinut 70-vuotista itsenäisyyttään moneen otteeseen – sekä uskonnollisen että maallisen kalenterin mukaan. ”Virallinen” itsenäisyyspäivä 14.5. tahtoi jäädä toisen historiallisen tapahtuman varjoon, sillä USA:n suurlähetystön muutto Jerusalemiin sattui samalle päivälle.

32

RAPORTTI 3/2018


L

ähetystön muutto ei ollut sattu­ maa, vaan tarkoituksella suunni­ teltu asia, joka osaltaan vahvisti 70-vuotiaan valtion juhlapäivää ja sen merkitystä. Tuona päivänä vuonna 1948, kun YK:n äänestyksen tulos tuli julki ja pääministeri David Ben-Gurion julisti maan itsenäiseksi, tuhannet ihmi­ set juhlivat ihmettä Jerusalemin kaduil­ la tanssien ja syleillen toisiaan.

VAINOTTU JA HAJOTETTU

Tänä vuonna juhlinta ei ollut aivan yhtä mittavaa, mutta iloista se oli ja sankoin kansanjoukoin. Koko keskusta oli tu­ kossa, eikä liikenne kulkenut useaan tuntiin. Israel on ainoa maa maailmanhis­ toriassa, joka on ollut hajotettuna kaik­ kiin ilmansuuntiin, ilman kotimaata, vainottuna, ilman puhuttua kieltä ja jonka kansan Jumala on kuitenkin sa­ nansa mukaan koonnut takaisin omaan maahansa, jonka kieli on luotu uu­ destaan toimivaksi kieleksi ja joka vii­ meisten 50 vuoden aikana on kokenut huomattavaa hengellistä uudistusta ja virvoitusta. Alle miljoonan asukkaan nuori valtio on kasvanut lähes yhdeksänmiljoonai­ seksi hyvinvointivaltioksi, joka kuuluu johtaviin maihin mm. tekniikan, lääketie­ teen ja muun huippuosaamisen alueilla.

JUMALAN LUPAUKSET TOTEUTUVAT

Itsenäistymisen aikaan ns. messiaanis­ ten juutalaisten määrä oli vain muuta­ ma. Nyt Israelissa lasketaan olevan n. 25 000–40 000 Jeesukseen Mes­ siaa­ naan uskovaa juutalaista. Muualla maa­ ilmassa heitä on vielä enemmän, ja lu­ kumäärä kasvaa jatkuvasti. Jumalan sanan lupaukset (mm. Hes. 11:14–20) kansan palaamisesta omaan maahan ja hengellisestä herätyksestä toteutuvat silmiemme edessä konk­ reettisesti. One Way on omalta osaltaan siu­ naamassa ja tukemassa tätä työtä Ju­ malan omaisuuskansan parissa. Olem­ me työyhteydessä usean seurakunnan ja järjestön kanssa ja autamme ja osoi­ tamme Jumalan rakkautta kaikkein köy­ himmille ja hädänalaisille. Israelissa on kaikesta sen vaurau­ desta huolimatta köyhyysongelma. Osasyynä on suuri puolustusbudjetti, joka on välttämätön valtiossa, joka on terrorin ja vihamielisyyden kohtee­ na rajoilla ja jopa rajojen sisäpuolella. Seuraavassa muutamia esimerkkejä ja tapahtumia työstämme.

Jerusalemin soppakeittiöissä, myös King of Kings -seurakunnan ylläpitä­ mässä, käy viikoittain satoja ihmisiä: eläkeläisiä, yksinäisiä, etsiviä, eri kan­ sallisuuksia. Monen kanssa syntyy he­ delmällisiä keskusteluja uskonasioista. Naistenkodillamme yritämme auttaa ja tukea hädässä olevia naisia. Talven aikana kodissa on asunut kaksi nuorta naista: toinen venäläistaustainen, toi­ nen israelilaissyntyinen raskaana oleva nainen. Molemilla on rikkinäinen per­ hetausta eikä juuri tukea perheenjäse­ niltä, mutta molemmilla on myös suuri halu ja motivaatio pyrkiä parempaan tulevaisuuteen. On suuri ilo, että toi­ nen heistä on alkanut osallistua seura­ kunnan kokouksiin. Aloitimme kodissa sapattijuhlat ker­ ran kuussa ja kutsumme niihin myös eiuskovia. Se on suuri siunaus ja ilo myös minulle ja Joy Sonnelle, vapaaehtoisel­ lemme.

Valkovenäläinen Volodja on nuori mies, johon törmäsin eräänä päivä­ nä bussissa. Vaikka hän on vasta n. 24-vuotias, elämä on menossa jo kovaa vauhtia alamäkeä. Alkoholi on kuviois­ sa, ja vankilakin on tullut tutuksi muuta­ maan kertaan. Nuori mies istui toivottoman ja apaattisen oloisena vastapäisellä pen­ killä, ja koin voimakkaasti, että minun tuli kertoa hänelle Jeesuksesta. Sain hyvän aloituksen käsivarteen piirretystä tatuoinnista. Siinä luki isoilla kirjaimilla venäjäksi PELASTA JA VARJELE. Näin aloimme keskustella Hänestä, joka to­ della voi pelastaa ja varjella. Volodja kysyi kerran: – Voiko joku todella aut­ taa minua? Annoin muutaman pastorin ja päih­ detyöntekijän puhelinnumerot hänelle ja toivon, että hän todella soittaa niihin. Koitin rohkaista häntä luottamaan Jee­ sukseen, sillä hän oli hyvin toivottoman tuntuinen. Erotessamme hän kiitti kes­ kustelusta.

Olemme aloittelemassa avustustyötä myös l­ apsiperheiden tukemiseksi Mies Togosta istui eräänä perjantaiMachaseh-järjestön kanssa. Siitä ker­ iltana puiston penkillä Tel Avivissa. ron enemmän seuraavassa Raportissa. Olin ranskalaisen Elianan parina, kuten Julkisuudessa puhutaan paljon lap­ usein muulloinkin. Togo oli aikaisem­ siperheiden hädästä ja jopa lasten nä­ min Ranskan alusmaa, ja tämäkin mies lästä. Yli kolmasosa lapsista elää alla puhui ranskaa, mutta myös englantia. köyhyysrajan. Tähän ryhmään kuuluu Vaikka hän oli älykäs ja korkean am­ sekä arabeja että juutalaisia. Perheissä mattikoulutuksen saanut mies, hän oli on mm. päihde- ja mielenter­ epätoivoisen ja katkeran tun­ veysongelmia, ja se hei­ tuinen. Kuin ihminen, joka jastuu lapsiin. etsi viimeistä oljenkort­ Eräänä päivänä ta, johon tarttua. olin raitiovaunussa. Kahden tunnin Vieressäni istui n. ajan kerroimme 16-vuotias tyttö, hänelle Juma­ joka söi mehe­ lasta, johon voi vää munkkia. luottaa, vaikka Vastapäätä is­ kaikki muu elä­ tui kaksi tyttöä, mässä pettäisi. iältään n. 12- ja Lopulta hän jo 10-vuotiaat, mo­ hymyili ja sa­ lemmat hyvin noi, että oli aivan hoikkia. Vanhempi ihme, että satuim­ Lähettimme Kristiina saa katsoi munkkia syö­ me hänen kohdal­ kokea taivaassa suunniteltuja vää hetken ja käänsi leen sinä iltana. Niin kohtaamisia sitten päänsä pois, nuo­ mekin ajattelimme! Hän rempi ei voinut olla tuijotta­ otti ranskankielisen Raamatun matta. Hän seurasi jokaista suupalaa ja Uuden testamentin, ja kerroimme vesi kielellä. hänelle myös, mistä voi etsiä uskovien Mietin, milloinkahan hän on saanut yhteyttä. maistaa tuollaista herkkua? Olivatko Se oli taivaassa suunniteltu kohtaa­ hän ja hänen siskonsa niitä, joilla ei ol­ minen! lut varaa kouluruokailuun ja jotka meni­ vät nukkumaankin nälkäisinä?

ISRAELIN TYÖ

044 515 2500 israel@onewaymission.fi 33


MONGOLIA Peli-iloa Mongolian taivaan alla.

MONGOLIANTYÖMME JOHTAJAA ODOTETAAN SUOMEEN TEKSTI LEENA METSÄMÄKI KUVA MUNKHUU MAGSAR

Mongolian-työmme nykyinen johtaja Munkhuu Magsar ei ole koskaan käynyt Euroopassa. Rukoilemme ja pyrimme tekemään kaiken tarpeellisen, että hän ja hänen tyttärensä, tulkkinamme toimiva Erika voisivat tulla Suomeen One Way -konferenssin ajaksi. Työ Mongoliassa on edennyt hyvin, vaikka Munkhuun maksasairaus on verottanut hänen työkykyään. PÄÄTTÄJÄISJUHLA

Miesten- ja naistenkodin asukkaille on järjestetty taas vuoden kestävä raa­ mattukoulu. Opettajina oli omien työn­ tekijöidemme lisäksi pastoreita SisäMongoliasta. Kurssipäiviä oli kahdesti viikossa, ja kurssilta valmistui 22 oppi­ lasta. Tällä kertaa kukaan Suomesta ei päässyt mukaan juhlaan, jonka yhtey­ dessä juhlittiin samalla paikallisen jär­ jestön rekisteröimisen 10-vuotispäivää.

tuneita auttamaan perhetyössä. Pien­ ten lasten äitien kanssa on suunniteltu kerhoa, jossa he toimisivat vuorotellen ohjaajina.

34

RAPORTTI 3/2018

VIERAAT TULOSSA SUOMEEN

Munkhuu ja Erika, mahdollisesti myös toinen tytär, Zuzka, ovat tulossa Suo­ meen One Way -konferenssin ajaksi, jos Jumala suo. Rukoillaan, että Mun­ khuun terveys sallisi hänen matkustaa. Rukoillaan myös viisumin saannin ja koko vierailun puolesta, joka olisi heille hyvin merkityksellinen.

TERVETULOA MONGOLIAN-TYÖN YSTÄVÄPIIRIIN

LASTENLEIRI KESÄN ALUSSA

Työntekijämme järjestivät sadalle kou­ luikäiselle lapselle viikon mittaisen lei­ rin koulujen päätyttyä. Leirillä leikittiin, urheiltiin, laulettiin ja opiskeltiin Juma­ lan sanaa. Kaikille lahjoitettiin samalla suomalaisen tukijan lahjoittamat lasten­ raamatut. Lähialueen perheet ovat työnte­ kijöidemme sydämellä. Myös entiset alkoholistit, jotka ovat uskoontulon kautta vapautuneet riippuvuudestaan ja saaneet uuden elämän, ovat motivoi­

Maaseudun vankilassa käydään vähin­ tään kerran kuukaudessa. Miehet osal­ listuvat kesällä vankilan maatöihin, eikä heille järjestetä erityisiä kursseja. Sen sijaan jo pitkään jatkuneita jalkapallootteluita järjetetään vankilan tiimin ja meidän vierailutiimimme kesken.

Jalkapallossa tiimit kohtaavat.

KESÄINEN MAASEUTUKIERROS

Työntekijämme kävivät kesäkuussa evankelioimismatkalla maaseudulla. He pitävät sekä evankelioivia tilaisuuk­ sia että auttavat varattomia perheitä. He ovat tehneet myös vuokraamallaan maalla kevättöitä.

Mongolian-työmme ystäväpiiri on hy­ vin pieni. Jos Mongolia on sydämelläsi ja haluat tulla Mongolian-työn esiru­ koilijaksi ja tukijaksi, ota yhteyttä alla olevin tiedoin.

MONGOLIAN TYÖ

045 230 7949 mongolia@onewaymission.fi


ITALIA Nuorten pantomiimiesitys: se mitä näkee, on katsojan silmissä.

TUE ONE WAY MISSIONIN TEKEMÄÄ TYÖTÄ LAHJOITA PUHELIMELLA

0600 02812 Lahjoituspuhelun hinta on noin 10 € Uudenmaan Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2017/139

Rekennuttajainsinööritoimisto

STENROOS OY Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten tunnollista rakennuttamista ja rakennustyön valvontaa.

Mikään ei ole mahdotonta Jumalalle

Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki Puh. 041 534 4844 ”Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala.”

TEKSTI JA KUVA JOHANNA KANKKUNEN

Niente è impossibile – mikään ei ole mahdotonta, lauloimme italialaisten kanssa nuortenkonferenssissa. Vappukonferenssiin Anagnin kylään 70 kilometriä Roomasta etelään oli kutsuttu nuoria eri evankelisista seurakunnista ympäri Italiaa.

V

aikka italialaiset ovat kotiseu­ turakkaita, tunsimme kaikki yh­ teyttä niin genovalaisten, na­ polilaisten kuin roomalaisten kanssa. Nelihenkinen Suomen tiimi nautti yh­ teisistä ylistyshetkistä, rukouksista, lei­ keistä, pienryhmätyöskentelystä ja mo­ nipuolisista opetuksista sydämellisen konferenssiväen kera.

VOITA PELKOSI, ÄLÄ HÄPEÄ ITSEÄSI

”Voita pelkosi, älä häpeä itseäsi, luota Herraan ja anna kaikkesi maksimimi­ toissa Jeesukselle”, olivat konferenssin opetuksista kumpuavia tärkeitä teemo­

ja, jotka pureutuivat syvälle sydämiimme. Kolmepäiväinen konferenssi sisäl­ si myös todistuksia sekä opetussarjan naisen ja miehen eroavaisuuksista ja Raamatun avioliittokäsityksistä. Italiak­ si käännetty One Way Missionin esit­ telyvideo kiinnosti vaikuttavuudellaan ­monia.

USKO NÄKYVÄKSI

Con te posso ogni cosa – sinun kans­ sasi voimme kaiken, lauloimme myös monta kertaa. Saimme kokea koko matkan ajan siunaavaa varjelusta, in­ tensiivistä italian kielikylpyä ja antoisia

kohtaamisia uusien ystävien kanssa. Matka näytti jälleen kerran sen, että Jumalalla on meille tehtävää Italiassa. Italialaiset tarvitsisivat erityisesti roh­ kaisua näyttää arkipäiväistä, omaa elä­ vää uskoaan muille sekä oikaista vääriä käsityksiä kristinuskosta ja katolisuu­ desta. Omalta osaltani sekä näkyni Italiaa että kielen syvällisempää ymmärtä­ mistä kohtaan vahvistuivat. Ensi vuo­ den nuortenkonferenssi järjestetään samaan aikaan samassa paikassa, jos Herra armossaan suo. Ja mikäänhän ei ole Jumalalle mahdotonta.

ITALIAN TYÖ

041 434 2581 italia@onewaymission.fi 35


NEPAL

Hedelmällistä työtä jo

18 vuotta TEKSTI VIRVA SIIVOLA KUVA SAJI KURIAN

Matkalla Makwanpuriin

Kristittyjen tilanne on Nepalissa entisestään kiristynyt, ja hallitus pyrkii lopettamaan kristillisten, hallituksen ulkopuolisten järjestöjen toiminnan.

S

aji ja Hannah Kurian ovat teh­ neet työtä Nepalissa jo 18 vuotta ja nähneet Jumalan tekevän siellä ihmeellisiä asioita. Poliittinen tilanne on ollut epävakaa koko ajan, mutta selkeä käänne huonompaan alkoi hin­ dunationalistien voitettua Intian vaalit keväällä 2014. Nepal on suurelta osin Intiasta riip­ puvainen valtio, ja maiden välillä on monia, jopa salaisia sopimuksia, jotka koskevat uskontoa. Erityisesti kristitty­ jen kannalta tilanne on huonontunut. Saimme äskettäin kiireellisen rukous­ pyynnön, koska hallitus on nyt alkanut tutkia kaikkia kristillisiä, hallituksen ul­ kopuolisia järjestöjä sekä lopettanut jo joidenkin toiminnan ja antanut näiden ulkomaisille työntekijöille ehdottoman maastapoistumismääräyksen.

PASTORIEN TAPAAMINEN JA SEURAKUNTIEN ISTUTUS

Tämän vuoden huhtikuussa Kurianien Kathmandussa järjestämään pastori­ konferenssiin osallistui 45 pastoria ja 36

RAPORTTI 3/2018

muutamia naispuolisia pyhäkoulun­ opettajia. Tapahtuma oli siunaukselli­ nen yhteisen rukouksen, opetuksen ja keskinäisen rohkaisun parissa. Maassa, jossa seurakunnat sijaitse­ vat usein kaukana toisistaan huonojen kulkuyhteyksien päässä, tällaisella kris­ tittyjen yhteydellä on valtava merkitys, jotta seurakuntien johtajat jaksavat vas­ tustuksen keskellä! Tämän vuoden aikana Nepalin työmme keskittyy edelleen seurakun­ tien istuttamiseen. Itä-Nepalissa on perustettu kolme uutta seurakuntaa Saptarin ja Sarllahin alueelle. Lalitpurin (Baisepati) ja Makwanpurin (Garoun­ che) alueilla saatiin kirkkorakennukset valmiiksi, ja myös Illamin kirkko on lä­ hes valmis. Sajin sydämellä on jo pitkään ollut päästä viemään evankeliumia myös Nepalin ulkopuolisille lähialueille. Jo­ tain uutta on tapahtumassa tällä rinta­ malla, mutta siitä saamme tietää myö­ hemmin.

MUU TOIMINTA

Lastenkodissa on tällä hetkellä 26 lasta, ja heidän elämänsä menee turvatusti eteenpäin. Monet lapset, jotka ovat olleet hyvin nuoresta saakka lastenko­ dissa, ovat jo collegessa. He saavat olla tässä kodissa niin kauan kuin pääsevät työelämään tai kunnes saavat opinton­ sa päätökseen. Hanna Kurian on pitkään pitänyt vierastaloa ja kahvilaa Kathmandus­ sa. Ne toimivat hiljakseen ilman suur­ ta menestystä, mutta niissä on voitu työllistää lastenkodin isompia lapsia ja myös ulkopuolisia. Oman haasteensa toimintaan tuo hallitus, joka nyt seuraa suurennuslasin kanssa myös kristittyjen omistamia liikeyrityksiä.

NEPALIN TYÖ

040 720 3670 nepal@onewaymission.fi


VENÄJÄ

Teehetki Juutalaiskeskuksessa

Juutalaiske sk vapaaehtois uksen et kokit

Leena Tynnilän ina ka lossa rakkaat Koiviston pojat Sergei ja Sasha, vasemmalla tulkki Irma

Venäjän juutalaistyössä

Kalastajien aika on ohi TEKSTI HANNA TORVALDS KUVAT ANTTI VILJAKAINEN JA IRMELI STENLUND

– Venäjällä ilmapiiri on todella muuttunut! toteaa Irmeli Stenlund, yksi One Wayn Venäjän matkojen vakituisista tiimiläisistä. – Tarkastusasemia on lisätty eri puolille ja jopa yksityistiloissa tehtävää evankeliointia valvotaan ja siitä kannellaan viranomaisille.

M

yös Viipurin Juutalaiskeskuk­ sessa muutos näkyy. Keskuk­ sen johtaja Lev Kreimer on aina ennen kehottanut kanssasisariaan ja -veljiään olemaan avoimesti juutalai­ sia. Tänään hän neuvoo heitä pitämään niin matalaa profiilia kuin mahdollista. – Kalastajien aika on ohi, Lev sanoo. – Nyt on metsästäjien aika.

SATOJA ”LÄMPIMIÄ KOTEJA”

One Wayn Venäjän tiimi vieraili kevääl­ lä vuosien tauon jälkeen Juutalaiskes­ kuksessa ja sai erittäin sydämellisen vastaanoton. Vieraiden tullessa kaksi vapaaehtoistyöntekijää valmisteli keit­ tiössä juuri lounasta keskuksen yhtey­ dessä olevassa Tjoplyi Dom -kodissa asuville kolmelle iäkkäälle naiselle sekä noin tusinalle muita juutalaisvanhuksia, jotka päivittäin tulevat valmiille aterialle keskukseen. Lev Kreimer on vuosikymmenten aikana auttanut yli 600 juutalaisper­ hettä muuttamaan Venäjältä Israeliin.

Muuttajien joukossa on ollut paljon vanhuksia, jotka kaikki Israel on ottanut avosylin vastaan, vaikka heistä samalla on tullut uudelle kotimaalleen talou­ dellinen taakka. Tätä taakkaa helpot­ taakseen Lev on ollut käynnistämässä useiden Tjoplyi Dom (=Lämmin koti) -vanhainkotien perustamista myös Isra­ elissa. Mm. suomalaiset ovat auttaneet kotien rahoituksessa. Viipurissa ja sen ympäristössä asuvi­ en juutalaisten parissa tehtävässä työs­ sä 75-vuotiasta Leviä tukee hänen poi­ kansa Roma Kreimer. Ja työtä riittää, sillä vaikka sadat ovatkin tehneet alijan Israeliin, jäljelle jääneet ovat enimmäk­ seen vanhoja ja huonokuntoisia ja siksi monenlaisen avun tarpeessa. – Muistakaa meitä rukouksin! pyy­ tää Lev vielä lähtöhetkellä.

ILOINEN JÄLLEENTAPAAMINEN

Matkalla tiimi kävi myös viemässä vaat­ teita ja suuret ruokakassit Dikoniin, jossa asuu noin 30 heitteille jätettyä

lasta. Heidän lisäkseen keskuksessa käy päivittäin syömässä tusinan verran lä­ hellä asuvia lapsia. Tuomisten joukossa olleet lukuisat jauhelihapaketit saivat keittäjän puhkeamaan vuolaisiin kiitok­ siin. Tärkeää oli tavata myös kaksi entistä Koiviston lastenkodin poikaa, jotka var­ sinkin Suomessa pidettyjen kesäleirien ansiosta ovat tulleet rakkaiksi ja tutuiksi meille suomalaistiimiläisille. Lähes kai­ killa viime matkoilla meitä tapaamassa käyneet Sergei ja Sasha tulivat nytkin Viipuriin, Sergei Pietarista ja Sasha Sve­ togorskista. Sergei jatkaa vielä opiske­ luaan autonasentajaksi, mutta Sasha on jo pari vuotta ollut tehtaalla töissä. Pal­ kallaan hän elättää itsensä lisäksi myös alkoholisoituneen mummonsa. On ilo nähdä, miten nämä entiset lastenkotilapset ovat pitäneet kiinni uskon siemenestä, joka heihin jo kau­ an sitten istutettiin. He ovat eläviä esi­ merkkejä siitä, mitä One Wayn lähetys­ työ parhaimmillaan tuottaa..

VENÄJÄN TYÖ

040 723 8188 venaja@onewaymission.fi 37


TRIBUTE TO MAHALIA JACKSON Lapsi- ja varhaisnuorisotyön koulutus

Maailman kuuluisimman gospellaulajan ikivihreitä spirituaaleja jazzin hengessä. Tiina Sinkkonen, laulu Eric-Olof Söderström, piano Patrik Latvala, kontrabasso Thomas Törnroos, rummut

House Caféssa Lauantaisin klo 10–14 1.9.2018 15.9.2018 29.9.2018 27.10.2018

LAPPEEN KIRKKO Lappeenranta 18.8. klo 18.00

Vetäjinä: Soile Mattila & Aura Hietala

JOENSUUN KIRKKO Gospelfestivaali 19.8. klo 15.00

Koulutus pohjautuu Vapaaseurakunnan Polku316-ohjelmaan. Luvassa on mm. videoluentoja, turvakoulutusta ja ryhmätehtäviä.

VANTAAN PYHÄN LAURIN KIRKKO 16.9. klo 19.00

Koulutus on maksuton eikä sen käyminen velvoita lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön. Suosittelemme koulutusta, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan One Wayn lapsityöhön.

SIPOON KIRKKO 20.9. klo 18.00 KUOPION TUOMIOKIRKKO 30.9. klo 18.00

KIRJAUUTUUKSIA

Tapani Suonto:

Jeesus on tie 16 €

”Tapani Suonnon uutuuskirjassa kerrotaan, millainen on Raamatun määritelmä voittoisasta tiestä, joka vie elämään ja lopulta taivasten valtakuntaan. ”

38

RAPORTTI 3/2018

Ilmoittautuminen ke 29.8.2018 mennessä: soile.mattila@onewaymission.fi tai puh. 050 327 7012

Tilaa osoitteesta: onewaykauppa.fi

Tapani Suonto:

Watchmann Nee:

Martti Ahvenainen:

Tapio Puolimatka:

”Tapani Suonnon oma­ elämäkerta on seikkailu, jossa näkyy Jumalan siunausten voima ja kuuluu välillä vihollisen epätoivoinen valitus. ”

”Monen ikisuosikki Watchmann Nee opettaa ennen suomentamattomassa teoksessaan voitokkaan elämän salaisuudesta: armosta.”

”Tunnetun raamatunopettajan teos, joka selittää Raamatun valossa viimeisiin aikoihin liittyviä päätapahtumia.”

”Ajankohtainen analyysi seksuaalisen vapauden aatteesta ja uskonnollisista taustoista sekä seurauksista yhteiskunnassa.”

Johdatatko sinä minua? 18 €

Ihmeellinen armo 24 €

Ihmiskunnan tulevaisuus SeksuaalivallankumoukRaamatun valossa sen uskonnolliset juuret 28 € 26 €


One Way -konferenssi 10.-12.8.2018

Espoon Soukassa, Espoonlahdentie 27 One Way -konferenssi on vuoden päätapahtuma, joka kokoaa joka vuosi kansaa eri puolilta Suomea yhteisen näkymme äärelle. Uskontäyteinen ja riemullinen tapahtuma käynnistää samalla syyskauden ja lähettää ihmiset työhön aina maan ääriin saakka. Mukana on myös työntekijöitämme eri puolilta maailmaa, ja eri lähetyskentät ovat edustettuina omissa lähetysteltoissaan. Pääpuhujamme Terry Hoggard on Asemblies of Godkirkkokunnan lähetystyöntekijä USA:sta. Hän on ollut perustamassa suuria määriä kansainvälisiä seurakuntia Eurooppaan, ja hänet tunnetaan vaikuttavana julistajana maailmalla.

Tervetuloa mukaan!

Munkhuu Magsa r

Terry Hoggard

Saji Kurian

PE 10.8. 18.00

ISRAEL-ILTA Puhujana TerryHoggard (USA) Musiikissa Major Big Band Uutisia Israelista

LA 11.8.

12.00 Opetustunti Esa-Pekka Mattila 13.00 Lähetyskenttien työpajat 14.00 Lounas 15.30 Opetustunti Terry Hoggard 16.30 Kahvi 18.00 LÄHETYSJUHLA Pääpuhujana Terry Hoggard sekä Munkhuu Magsar Mongoliasta, Saji Kurian Nepalista Musiikissa Infuocati per Dio (Spezzano Albanese) sekä Esa-Pekka ja Soile Mattila

PAIKKA: Konferenssiteltta Espoon Soukassa Ristiniementien ja Espoonlahdentien risteyksen tuntumassa, Espoonlahdentie 27. Bussilla 147 Matinkylän metroasemalta. Tie viitoitettu perille. Opastus: (09) 8502 0808

SU 12.8.

11.00 Ehtoolliskokous Puhujana Terry Hoggard Musiikissa One Voice -kuoro 13.00 Lounas 14.00 SUOMI-JUHLA Uutisia One Way -seurakuntien synnystä Puhujina Tapani Suonto ja Terry Hoggard Musiikissa Classic Praise

Tapani Suonto

Lastenteltta la 11.8. 13.00 - 14.00 Nukketeatteri 15.30 - 17.00 Puuhapisteet 18.30 - 20.00 Iltajuhla Lastenteltta su 12.8. 11.30 - 13.00 Pyhäkoulu

Esa-Pekka Mattila

Tänä vuonna myös

NUORISOKONFERENSSI Nuorisotapahtumat to 9.8. klo 17.30 ja 19 sekä pe 10.8. klo 20.30.

Katso erillinen ilmoitus s.25 39


OPETUSRAPORTTI

PELKO ON VOITETTAVISSA Arto Boa

O

letko ajatellut kuinka suuri osa peloilla on elämässäsi? Mis­ tä pelko oikein tulee? Mistä se johtuu? Miltä tuntuisi elämä, jossa pelot eivät määrittelisi päätöksiäsi, ja onko tällainen elämä ylipäätään mah­ dollinen?

ALUSSA EI OLLUT PELKOA

Ihmisen alkuperäinen olotila oli pelois­ ta vapaa. Kun Aadam ja Eeva luotiin paratiisiin, siellä ei ollut yhtään ainoa­ ta syytä pelätä. Luomakunnassa vallit­ si Jumalan luoma tasapaino. Luonto ei pelottanut ihmistä, ei ollut Siperian pakkasia tai helteen kuumuutta, ei mi­ tään mikä olisi aiheuttanut kärsimystä. Paratiisissa kaikki oli hyvin: mikään olo­ suhde ei aiheuttanut pelkoa, ei ollut sairauksia eikä kuolemaa. Enkelimaailmassa oli kuitenkin ta­ pahtunut kapina. Jumalan luoma en­ keli oli ylpistynyt ja noussut Jumalaa vastaan. Tämän enkelin tunnemme ni­ meltä Saatana. Saatana toi synnin luomakuntaan, ja synnistä syntyi pelko. Saatana houkut­ teli Eevan ottamaan hedelmän kielle­ tystä puusta:

”Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.” (1.Moos. 3:4–5) MISTÄ PELKO SAI ALKUNSA?

Mitä tämän jälkeen tapahtui? Synti ja kuolema tulivat osaksi ihmistä. Tämän

40

RAPORTTI 3/2018

tapahtuman jälkeen Raamattu kuvai­ lee, kuinka Jumala käyskenteli paratii­ sissa etsien Aadamia ja Eevaa. Jumala kutsui Aadamia: ”Missä olet?” Mutta he olivat piilossa paratiisin puiden kät­ kössä. Miksi he olivat piilossa? Aadam antoi tähän vastauksen:

”Minä kuulin sinun askeleesi para­ tiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sen tähden minä lymysin.” (1. Moos. 3:10, korostus AB) Tämä oli hetki, jossa pelon valta astui ihmisen elämään. Huomaamme, että pelko oli eräänlainen ”yleistermi” syn­ tiinlankeemuksen jälkeiselle tilalle. Pel­ ko heijastui häpeänä, toivottomuutena ja syyllisyytenä. Ihmistä pelotti kohdata Jumala. Mitä Jumala sitten teki? Hän ei suinkaan tuhonnut ihmistä, vaan maa­ ilmankaikkeuden suurimman katastro­ fin, häpeän ja pelon keskellä Jumala teki jotain hyvin eriskummallista: Hän julisti toivoa synnin pettämälle, pelon ja kuoleman keskellä olevalle ihmiselle. Jumala sanoi käärmeen läsnä ollessa:

”Ja minä panen vainon sinun ja vai­ mon välille ja sinun siemenesi ja hä­ nen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” (1. Moos. 3:15) JEESUS VOITTAA PELON

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun evan­ keliumi, ilosanoma Jeesuksesta Kris­ tuksesta, julistettiin ihmisille. Ihmisestä

syntyisi Pyhän Hengen voiman kautta uusi Aadam, joka tuhoaisi Saatanan vallan. Saatanan valta oli pelon valtaa; synti oli voima, joka hallitsi ihmistä. Ih­ minen oli orja synnille, ja synnin orjuus taas toi pelkoa, jolloin ihminen oli epä­ toivon kierteessä. Jeesus oli uusi Aadam, joka voitti synnin vallan ristillä ja kuoleman vallan ylösnousemuksessa kolmantena päivä­ nä. Kolossalaiskirje kertoo:

”Hän riisui aseet hallituksilta ja val­ loilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kaut­ taan voiton riemun.” (Kol. 2:15) Jeesus aukaisi tien ”uudelle ihmiselle”. Jumalalla oli ihmeellinen suunnitelma: lunastaa ihminen itselleen, uudestisyn­ nyttää ihmisen sisäinen maailma Pyhäs­ tä Hengestä ja lopuksi parantaa ihmi­ nen synnin myrkystä. Ihmeellistä! Miten suurta armoa tämä onkaan. Kolossalaiskirje kuvaa Jeesuksen lu­ nastustyötä edelleen:

”Ja teidät, jotka olitte kuolleet ri­ koksiinne ja lihanne ympärileik­ kaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, an­ taen meille anteeksi kaikki rikokset.” (Kol. 2:13) Eli ristillä valmistettiin tie ulos synnistä, peloista, häpeästä ja epätoivosta. Siksi tärkein asia pelon voittamisen tiellä on tehdä parannus synneistä, kääntyä Ju­ malan puoleen ja ottaa Jeesus vastaan henkilökohtaisena Vapahtajana. Silloin


koet anteeksiannon ja sisäisen vapau­ tuksen peloista.

MITÄ PELKO ON?

Kun mietimme, mitä pelko tarkalleen ottaen on, huomaamme, että pelko on ikään kuin ”sana” tai kuvaus monelle­ kin tunteelle. Pelko voi heijastua huo­ lina – huolet ovat pelkoja. Nolouden tunne nousee usein sisäisestä pelosta. Ahdistus on jo voimakas pelon koke­ mus, joka voi tulla elämään eri reittejä, kuten masennuksen tai pahojen men­ neisyyden kokemuksien kautta. Pelon vaikein esiintymismuoto on paniikin­ omainen kauhun tunne, joka syrjäyttää järjen ja tunteet. Pelko ilmenee eri tavoin, ikään kuin sisäisinä lukkotilanteina, joiden tullessa ihminen ei pysty käyttäytymään nor­ maalisti tai kuten haluaisi. Mutta älä murehdi, Jumala haluaa auttaa sinua näissä sisäisissä lukoissa, ja Hän va­ pauttaa sinut peloista. Torjutut pelon tunteet naamioituvat usein toisiin vahvoihin tunteisiin, kuten vihaan. Esimerkiksi viha, joka kohdistuu muihin etnisiin ryhmiin, voi olla vain omaa epävarmuutta. Syynä voi olla oman identiteetin puuttuminen. Jos sinä et tiedä kuka sinä olet, et voi olla myöskään vapaa peloista. Kristuksen kautta voit kuitenkin löytää oman identiteettisi ja kasvaa ulos pe­ loista. Pelon tunteet voivat ilmetä myös epäterveinä parisuhteina, ylihoivaa­ misena tai ylisuorittamisena. Monet itsetunto-ongelmat ovat heijastusta si­ säisestä pelosta. Sisäisessä maailmassa meidän tulee kokea olevamme hyväk­ syttyjä ja rakastettuja – se on tie vapau­ teen peloista. Jos meillä ei ole keinoja purkaa pel­ kojamme, ne kanavoituvat ulos epäter­ veellä tavalla. Monet päihteiden käyt­ täjät käyttävät huumeita tai alkoholia puuduttaakseen sisäiset pelkonsa. He kokevat pelkonsa ahdistuksena ja yrit­ tävät päihteillä hiljentää sisäisen taiste­ lunsa.

RAKKAUDEN VOIMALLA ULOS PELOISTA

Pelko on siis voima – aivan kuten rak­ kaus. Ensimmäisessä Johanneksen kir­ jeessä asiaa kuvataan näin:

”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täy­ dellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.” (1. Joh. 4:18) Rakkaus karkottaa pelon, mutta vas­ tavuoroisesti pelko karkottaa rakkau­ den eikä pelkästään rakkautta, vaan myös sinut pois omalta paikaltasi Ju­ malan valtakunnassa. Jumalan rakkaus puolestaan ohjaa sinua ulos peloista – omalle paikallesi Jumalan valtakun­ nassa.

PELKO AJAA VÄÄRIIN PÄÄTÖKSIIN

Eräs Raamatun esimerkki pelon painos­ tavasta vaikutuksesta on Pilatus.

”Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: ’En minä löydä mitään syytä tässä miehessä’. Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: ’Hän yllyt­ tää kansaa opettaen kaikkialla Juu­ deassa, Galileasta alkaen tänne asti.’” (Luuk. 23:4–5) Pilatus ei halunnut ristiinnaulita Jeesus­ ta; hän ei löytänyt mitään syytä siihen. Mutta kun kansa painosti ja ahdisti Pila­ tusta, Pilatus taipui tekemään ”yleisen mielipiteen” mukaan ja luovutti Jee­ suksen ristiinnaulittavaksi. Pilatus alistui pelon valtaan, koska hänellä ei ollut hengellistä voimaa vastustaa pelkoa. Näin maailma toimii: Maailman paine ja pelko taivuttaa aina ”lihan” omaan tahtoonsa.

”Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat ni­ mittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.” (Gal. 5:17)

Sinullakaan ei ole luontaisesti voimaa tehdä sitä mitä haluaisit. Ilman Pyhää Henkeä et voi voittaa lihan voimaa ja pelkoja. Siksi tie vapauteen on Jeesus Kristus. Hänelle on annettu valta va­ pauttaa ja täyttää sinut Pyhällä Hengel­ lä, ja tässä voimassa voit voittaa pelot ja maailman voimat. Raamattu sanoo Pyhästä Hengestä näin:

”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. (2. Tim. 1:7) Siksi on tärkeää olla Jeesuksen lähellä ja kulkea Pyhän Hengen johdatukses­ sa. Silloin olet vapautettu synnistä ja peloista ja voit tehdä sitä, mitä todella syvällä sydämessäsi haluat. Silloin si­ nulla on Jumalan rakkaus ja voima oh­ jaamassa elämääsi.

JUMALAN PELKO – TERVE PELKO?

Jumalan pelko on teema, joka löytyy vahvana Raamatusta. Mooseksen kir­ joissa kehotetaan useasti pelkäämään Herraa. Mitä tällainen pelko oikein on?

”Kukaan teistä ei saa tehdä vääryyttä lähimmäiselleen. Pelätkää Jumalaan­ ne! Minä olen Herra, teidän Juma­ lanne.” (3. Moos. 25:17, korostus AB) Raamattu selvästi kehottaa meitä pel­ käämään Jumalaa. Sananlaskujen kirja alkaa Herran pelon ylistyksellä:

”HERRAN pelko on tiedon alku.” (Sananl. 1:7, korostus AB) Viisaus ja Jumalan pelko toisiinsa liitet­ tyinä ovat keskeisiä teemoja läpi koko Raamatun. Eikö tämä ole kummallista? Israelissa on vanha tarina, joka ehkä hieman valottaa meille Jumalan pelon teemaa ja pelon paradoksia. Tarina menee näin: Jerusalemissa eli mies joka pelkäsi koiria. Minne ta­ hansa mies meni, hän vältteli koiria. >

41


Erään kerran kylään kulkiessaan hän kuuli koirien haukkuvan tiellä ennen ky­ lää. Peloissaan mies kääntyi ympäri ja lähti takaisin sinne päin, mistä oli tullut­ kin. Silloin tielle hyppäsi yllättäen susi ja mies pelästyi sutta, kääntyi ja lähti juosten kohti kylää. Juostessaan pois suden luota mies ei edes huomannut koirien haukuntaa ja juoksi koirien ohit­ se niitä pelkäämättä aina kylään asti turvaan. Kuten kertomuksessa suden pelko syrjäytti koirien pelon, niin on kristi­ tynkin elämässä: suurempi pelko syr­ jäyttää pienemmän. Jos pelkäämme enemmän kaikkivaltiasta Jumalaa, se syrjäyttää kaikki muut pelot. Se on ai­ noa ”terve pelko”. Jumalan pelko on kuitenkin erilais­ ta. Se on kunnioituksen antamista kaik­ kivaltiaalle Jumalalle.

”Siksi me sanomme turvallisin mielin: ’Herra on minun auttajani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle teh­ dä?’” (Hepr. 13:6) MITÄ PELKÄÄT?

Pelon teema löytyy myös Danielin kir­ jasta, jossa Sadrak, Meesak ja Abed­ nego joutuivat kohtaamaan valtaisat pelot. Nebukadnessar oli pystyttänyt kultaisen kuvapatsaan, jota kaikkien tuli kumartaa. Danielin ystävät eivät kuitenkaan suostuneet kumartamaan patsasta ja saivat viimeisen tarjouksen: jos ette kumarra, teidät heitetään heti paikalla tuliseen pätsiin! Tässä tilanteessa he pelkäsivät, mut­ ta kysymys kuuluu: kumpaa he pelkäsi­ vät enemmän, kuolemaa vai Jumalaa? Sadrak, Meesak ja Abednego olivat oikeassa suhteessa Jumalaan. He kun­ nioittivat Jumalaa niin paljon, että se syrjäytti kaikki muut pelot heidän elä­

42

RAPORTTI 3/2018

mästään. Eivätkä he suostuneet kumar­ tamaan kultaista patsasta, vaan heidät heitettiin tuliseen pätsiin, josta Jumala kuitenkin heidät pelasti (Dan. 3). Terve Jumalan pelko on kristityn elämän peruspilareita ja apu vapau­ teen maailman voimista ja peloista.

MIKSI OLETTE PELKUREITA? ”Ja nousi kova myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen, niin että ven­ he jo täyttyi. Ja itse hän oli peräkeu­ lassa ja nukkui nojaten päänaluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hä­ nelle: ’Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme?’ Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: ’Vai­ kene, ole hiljaa’. Niin tuuli asettui, ja tuli aivan tyven. Ja hän sanoi heille: ’Miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa?’ Ja suuri pelko val­ tasi heidät, ja he sanoivat toisillensa: ’Kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat?’” (Mark. 4:37–41) Kun opetuslapset olivat veneessä, jossa Jeesus nukkui, ja suuri myrsky saapui, opetuslapset punnitsivat sy­ dämessään, oliko heillä turva Jeesuk­ sessa. Olosuhteet näyttivät kuitenkin liian pelottavilta, joten he menettivät hengellisen näkökyvyn ja näkivät vain hädän ympärillään. Kun Jeesus heräsi ja vaiensi myrskyn, opetuslapsien pelko asettui oikeaan suhteeseen. Jumalan pelko valtasi heidät, ja myrskyn pelko jäi taka-alalle. He sanoivat: ”Kuka hän oikein on?” Opetuslapset saivat demonstraa­ tion aiheesta ’pelko’. Kun he näkivät välähdyksen Jeesuksesta, heidät val­ tasikin erilainen pelko, syvä Jumalan pelko, koska he näkivät kuinka suuri Jeesus oli. Hän on yli olosuhteiden,

iankaikkinen. Hän on rakastava. Hän on hyvä. Hän on armollinen. Hän on Pyhä. Jos olet Hänen kanssaan, pelot ja myrskyt väistyvät elämästäsi ja haasta­ vien hetkien tullen voit oppia luotta­ maan Jumalaan enemmän kuin omiin tunteisiisi tai olosuhteisiisi. Jumalan rakkaus Pyhän Hengen voiman kautta tekee sinut rohkeaksi. Älä pelkää – sinä voitat Jeesuksessa kaikki haasteesi ja pelkosi, kunhan vain kuljet elämäsi Hä­ nen kanssaan. Silloin mikään ei kaada sinua kumoon, eikä mikään pelko saa sinusta otetta!


ONE WAYN TUOTANTOA Tilaukset: House CafÊn myymälä, onewaykauppa.fi tai puh. 045 261 3925 KIRJALLISUUTTA

TAPANI SUONTO Jeesus on tie 16 â‚Ź

TAPANI SUONTO Johdatatko sinä minua? 18 ₏

LES WHEELDON Jumalaa kuunnellen 18 â‚Ź

TAPANI SUONTO Lauri 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Rakastatko sinä minua? 12 ₏

TAPANI SUONTO Ole turvallisella mielellä 14 ₏

TAPANI SUONTO Tapahtui Perjantaina 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Erämaasta elämään 10 ₏

Marianne Raatikainen-Masamba

KIRJEITÄ AFRIKASTA Elämää Malawin syrjäisessä laaksossa

Way

TAPANI SUONTO Kohti auringonnousua 10 â‚ŹOne

MARIANNE RAATIKAINEN Kirjeitä Afrikasta 14 ₏

TUULIKKI JÄÄSKELÄINEN MitätÜity 14 ₏

MUSIIKKIA

MATTILAN PERHEORKESTERI Nimi kaikkein korkein CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Tuhannet Haaveet CD 10 â‚Ź

SOILE JA ESA-PEKKA MATTILA Usko toivo ja rakkaus CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Trubaduurin Laulu CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Näky voittavasta seurakunnasta 10 â‚Ź 

Näin toteaa Marianne Raatikainen-Masamba tämän kirjan alkusanoissa. Yhdeksästä kuukaudesta on tähän mennessä kasvanut kymmenen vuotta. Marianne on koko ajan kirjoittanut uutiskirjeitä Suomeen; ensin ystävilleen, pian myÜs lähettipiirilleen. Nyt näistä kirjeistä on koottu kirja, joka kertoo elävästi pienen syrjäisen puskakylän elämästä ja siitä, miten kahden sitkeän ihmisen – Mariannen ja hänen malawilaisen pastorimiehensä Macin – näystä kasvaa yksi One Way Missionin suurimmista lähetyskentistä. Matkalta ei puutu vauhtia eikä dramatiikkaa. Milloin Mac kidnapataan, milloin häntä syytetään elinkaupasta. Varkaita rakennustyÜmaalla, klinikalla, pelloilla. Nälänhätää, tulvatuhoja, malariaa, kasvovoiteella herkuttelevia rottia ja ÜtÜkÜitä. Kaiken yli kantaa kuitenkin Jumalan armo, ja varjelus – ja Mariannen huumori ja positiivinen asenne.

Marianne Raatikainen-Masamba KIRJEITÄ AFRIKASTA – Elämää Malawin syrjäisessä laaksossa

�En lähtenyt Afrikkaan romanttisin odotuksin. LähetystyÜhÜn lähteminen oli ollut lähes pari vuosikymmentä vaihtoehtona tai kutsuna mielessäni. Afrikka ei houkuttanut, mutta jotenkin vain tiesin, että jos lähdÜstä tulee totta, niin sinne joudun. Lähtiessäni viimein elokuussa 2004 Malawiin luulin viipyväni matkalla vain yhdeksän kuukautta...�

ARTO BOA Avaimet 18 â‚Ź

SOILE MATTILA & ORKESTERI Hengen Hedelmä

TIINA SINKKONEN & Co. Matkaa teen

CD 10 â‚Ź

CD 15 â‚Ź

TAPANI SUONTO Kirje Ystävälle CD 10 ₏

NATHANAEL Hengen tuuli CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Tie ihmeiden maailmaan 14 â‚Ź

TAPANI SUONTO Kuinka tunnistaa eksytys 14 â‚Ź

TAPANI SUONTO Valmistu Jumalan käyttÜÜn 1 14 ₏

TAPANI SUONTO Valmistu Jumalan käyttÜÜn 2 14 ₏

CD–OPETUS                   

MARIA KELA Täti, katu ja miliisi 12 ₏

S A R J AT

15â‚Ź

Tapani Suonnon tuotantoa Klassinen kristinusko, 6 CD 15 ₏ Huomisen petos, 6 CD 15 ₏ Kuinka tunnistaa eksytys, 6 CD 15 ₏ Ole turvallisella mielellä, 6 CD 15 ₏ Tyytyväisyyden siunaus, 6 CD 15 ₏ Voiton salaisuuksia, 6 CD 15 ₏ YlÜsnousemuksen voimassa, 6 CD 15 ₏ Turvapaikka Kristuksessa, 6 CD 15 ₏ Lepo Kristuksessa, 6 CD 15 ₏ Nostakaa päänne, 6 CD 15 ₏ Pimeässä laaksossa, 6 CD 15 ₏ Tehkää tie Herralle, 6 CD 15 ₏ Ettei kukaan teitä eksytä, 6 CD 15 ₏ Tapahtukoon Sinun tahtosi, 6 CD 15 ₏ Tulkoon valkeus, 6 CD 15 ₏ Valoon ja vapauteen, 6 CD 15 ₏ Uskon kautta, 6 CD 15 ₏ Hengessä ja totuudessa, 6 CD 15 ₏ Rakenna kalliolle, 6 CD 15 ₏ Valmistu Jumalan käyttÜÜn I ja II, à 6 CD 15 ₏ Valmistu Jumalan käyttÜÜn jatkok., 6 CD 15 ₏ Stressistä vapauteen, 3 CD 10 ₏ Valoa pimeään, 6 CD 15 ₏ Ihminen evankeliumeissa, 6 kas./CD 15 ₏ Erämaasta elämään I ja II, à 6 CD 15 ₏ Tahdotko olla onnellinen, 6 CD 15 ₏ 5 Mooseksen kirjaa, I-VI, 6 CD 15 ₏ / kpl

Salme Blomster Tunteet ja sisäinen lapsi CD-sarja, 10 ₏

Aki Miettinen Pienemmän riesan tie 6 kpl CD 15 ₏

Al Akimoff LähetystyÜn perusta 6 kpl CD 15 ₏ 43


RUKOUSRAPORTTI

KIITOSAIHEET Perjantai Kristukselle -illoissa kiitämme siitä, että työntekijöitä on ollut riittävästi ja kadulla kuulijoita. Iloitsemme myös erittäin aktiivisista maahanmuuttajista. Seurakuntien istutustyössä olemme kiitollisia uusien seurakuntien vahvistumisesta keskinäisessä rakkaudessa ja yhteydessä sekä toiveikkaasta ilmapiiristä. Ihmiset kasvavat hengellisesti ja löytävät paikkansa. Rukousta on yhä enemmän. Iloitsemme myös yhteydestä yli seurakuntarajojen ja alkaneesta evankeliointityöstä monessa seurakunnassa. Miestenkodille Herra on lähettänyt hengellisistä asioista kiinnostuneita miehiä. Kokouksissa käy myös entisiä asukkaita. Uusista OW-seurakunnista kysellään hoitoon ohjaamisesta. Naistenvankilatyössä iloitsemme kasvaneesta kiinnostuksesta tilaisuuksia kohtaan ja evankeliumille otollisesta ilmapiiristä. Naiset ovat toivoneet enemmän hengellisiä tilaisuuksia, ja uskovat vangit ovat kokeneet vahvistuvansa uskossaan. Sihvonmäen naistenkodilla olemme kiitollisia, että saamme joka päivä turvautua Kaikkivaltiaaseen Neuvonantajaamme, Jumalaan, arjen keskellä. Kiitämme johdatuksesta ja huolenpidosta sekä majatalon asukkaiden vahvasta keskinäisestä yhteydestä. Nepalissa kiitämme pastoreille järjestyneestä yhteisestä rakentumistapaamisesta huhtikuussa Kathmandussa ja kolmen uuden seurakunnan perustamisesta Itä-Nepaliin sekä siitä, että toiminta on toistaiseksi voinut jatkua ennallaan. Israelissa iloitsemme Herran varjeluksesta kevään juhlien, mm. Israelin itsenäisyyden 70-vuotisjuhlien ja USA:n suurlähetystön Jerusalemiin siirron aikana. Kiitosaiheena on myös Kristiina Wileyn henkilökohtaisten tarpeitten täyttyminen: hän sai kotiinsa mm. tarvittavat huonekalut ja auton käyttöönsä kuukaudeksi. Venäjällä kiitos Herralle kevään aktiomatkasta ja avoimista ovista. Käynti Viipurin juutalaiskeskuksessa oli siunattu. Uusista laeista huolimatta evankeliumi menee eteenpäin. Oli ilo tavata myös entisiä Koiviston lastenkodin nuoria, jotka ottavat vastuuta omasta elämästään ja auttavat toisiakin.

44

RAPORTTI 3/2018

• seurakuntamme varustautuminen vapautuvien vankien vastaanottamiseen / rinnallakulkijoita • tiimille Pyhän Hengen inspiraatiota Suomi ja varjelusta matkoille Perjantai Kristukselle -illat • työssä olleille virvoitusta kesälomien • olisiko One Wayn aika lähteä myös Hämeenlinnan vankilaan pitämään aikana tilaisuuksia? • tuoretta näkyä ja uusia ideoita tavoittaa ihmisiä One Wayn mediatyö • työn leviämistä ja juurtumista • koskettavia ohjelmia ja lehtiartikkemuille paikkakunnille leita, uskoontuloja ja uudistumista kuulijoille, katselijoille ja lukijoille Lapsi- ja nuorisotyö • kiitosaiheena on vuoden alusta al- • uusia katselijoita ja lukijoita kanut varhaisnuorisotyö ja elokuun • kuvaustiimiin uusia ihmisiä varkkileiri • että Espoon srk:ssa voisi alkaa pyhis Venäjä • työntekijämme Valentina Kutuzova • lisää vastuunkantajia pyhis- ja ja hänen työnsä Käkisalmen alueella nuorisotyöhön • Venäjän yleinen tilanne ja uskon• hyvää opetusta nuorten toiminnonvapaus taan sekä nuorten varustamista ja • tulevat matkat (elokuussa, talvella) rohkaisua evankeliointiin • siunausta kaikkeen uuteen työhön • työkohteemne: Koiviston lastenkoti, Kirvu, Kristillinen Keskus Viipurissa, ja voimallista herätystä nuorten Heinjoki ja Johanneksen sairaala pariin • että hengelliseen työhön nousisi Viro uusia nuoria, joilla on kirkas näky • kiitosaiheena hieno Viron aktio, lähetystyöstä erityisesti lukuisat turistit Euroopasta olivat avoimia evankeliumille Maahanmuuttajatyö • askelmerkkejä Herralta työn eteen• vainoa kokeville kristityksi kääntypäinviemiseksi neille turvapaikanhakijoille apua • että jaetut Raamatut voisivat tuoda ja turvaa muutosta virolaisille • lisää työntekijöitä ja heille voimia • varoja kaikkeen maahanmuuttotyöIsrael hön jatkossakin • kasvua ja johdatusta uusille uskoon- • rauhaa Jerusalemille ja varjelusta Israelin rajoille, erikoisesti pohjoitulleille turvapaikanhakijoille ja seen, Golanille ja Gazaan viisautta opetuslapseuttaa heitä • että seurakuntaan tulleet kokonaiset • kansainvälisen yhteisön mm. YK:n antisemitismi ja media (Suomessa perheet ja turvapaikkakäytännön YLE) kautta yhdistyneet perheet sopeutuisivat nopeasti, oppisivat kieltä ja • Punainen Matto Tel Avivissa: johdatusta työlle, voimia, viisautta saisivat tarvittavaa apua ja tukea ja varjelusta työntekijöille ja vapaaehtoisille OP-koulu ja rukoussolut • johdatusta syksyllä alkaviin opetus- • naistenkoti Jerusalemissa: johdatusta uusien asukkaiden suhteen lapseuskouluihin eri paikkakunnilla • King of Kings -soppakeittiö, jossa • rukoussoluihin virvoitusta ja käy yhä enemmän väkeä kestävyyttä • KolBaMidbar-srk: PK-illat, muu evankeliointi, Antony Simonin perhe Miestenkodit • että uusilta paikkakunnilta pääsisi Kiina edelleen miehiä hoitoon • Kiinan tiukentunut kristittyjen • talous valvonta • seurakuntayhteyden syntymistä ja • lastenkodin toiminta ja uusien vahvistumista miehille tilojen löytyminen • lasten ja työntekijöiden terveys Sihvonmäen naistenkoti • asukkaat, talkoolaiset, kokouksessa Intia kävijät ja vierailijat • kiitosaiheena työn jatkuminen • taivaallista rakkautta, viisautta kaikesta vastustuksesta huolimatta ja ymmärrystä kohdata ja auttaa (NHH saanut jatkoluvan ja muitakin Sihvonmäellä asuvia ja vierailevia lupia tullut) • varjelusta ja suojelusta vaaratilanteilta ja onnettomuuksilta rakennus- • että Herra avaa kaikki jäljellä olevat portit ja saamme kaikki tarvittavat ja remonttitöiden keskellä luvat Hänen johdatuksessaan • kaikki Intian-työn työntekijät Naistenvankilatyö • Intian matka 2019: johdatusta, • lupien saaminen syyskaudelle / tiimin kokoonpano jne. ensi talvelle • vapautuville vangeille varjelusta kiusauksissa ja houkutuksissa palata Mongolia • Munkhuun terveys vanhoihin rikollisiin kuvioihin

RUKOUSAIHEET

• Munkhuun ja hänen tyttärensä Erikan Suomen vierailu • Mongolian työn puolesta Nepal • viisautta evankelioinnissa ja seurakuntien istutuksessa • varjelusta, että lastenkoti, kahvila ja vierastalo saisivat toimia huolimatta hallituksen tarkastuksista ja pyrkimyksistä lopettaa kaikkien ulkomaalaisjohtoisten kristillisten järjestöjen toiminta • avustusten perille meno ongelmitta • lastenkodin isompien lasten työpaikat ja tulevaisuus Uganda • kiitosaiheena Nsengwen kylälle porattu neljäs kaivo, jossa hyvää vettä • Wilson Sentongon terveys • lisää tukijoita koulutyöhön, kummeja lapsille, johdatusta työhön • lisää kaivoja ja herätystä kylille, joihin kaivot on porattu • voimia ja virvoitusta vastuunkantajille Suomessa ja Ugandassa Malawi • kiitosaiheena kummien löytyminen lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen • kaikki Nkhulamben laakson ihmiset; sato oli taas tänä vuonna huono • yhteyshenkilöt Malawissa: Moses ja Kachala Italia • johdatusta ja oman paikan löytymistä nuorten konferenssissa tavatuille nuorille • Pyhän Hengen voimaa Tuula ja Maurizio Secondille evankeliointiin • virvoitusta yhteistyöseurakuntiin Italiassa ja voimia pastoreille • että One Wayn käännöstyöt etenisivät ja tuottaisivat hyvää hedelmää • italialaisten vierailu OW-konferenssissa • suunnitellut aktiomatkat loppusyksyllä: johdatusta ja näkyä Herralta • johdatusta Italian työhön Seurakuntien istutus • että Jumalan suunnitelmat toteutuisivat uusissa seurakunnissa • että jokainen kristitty voisi ammentaa Isän rakkaudesta ja käydä Jeesuksen ristin luo armahdettavana, keventämässä taakkaa ja puhdistumassa • että koko kansamme löytäisi Jumalan, jolla on hyvä tahto ihmistä kohtaan Vastuunkantajat • kiitetään kaikista vastuunkantajista • että Herra nostaa uusia vastuuhenkilöitä One Wayn talous • kiitosaiheena Herran apu tähän asti • talous, että Jumala puhuisi lahjoittajille


TALOUSRAPORTTI Vuoden 2018 alkupuoliskolla taloutemme on ollut tiukilla, ja Israelia ja Venäjää lukuunottamatta kaikki lähetyskentät ovat miinuksella. Olemme kuitenkin pyr­kineet ohjaamaan mahdollisimman paljon yleisviite- ja puskurivaroja lähetyskenttien suuriin tarpeisiin. Alla voit tutustua myÜs vuoden 2017 t­ ilinpäätÜkseen. Intian-tyÜmme talous on alijäämäinen. Li­ säksi sinne on ohjattu runsaasti varoja raken­ nus- ja remonttitÜihin. MyÜs Kiinan-tyÜmme talous on hieman alijäämäinen. Lisäksi las­ tenkodin vuosivuokraan tarvitaan ylimää­ räisiä varoja elokuussa. Venäjän-tyÜmme talous on tasapainossa. Malawin-tyÜmme toiminta on nykyään hyvin pientä eikä uutta miinusta enää synny. Ugandan-tyÜn talous on kohtalaisen tasapainoinen, vaikkakin myÜs miinuksella. Israelin-tyÜmme talous on tasapainossa. Mongolian-tyÜmme talous on hieman alijäämäinen. Nepalin-tyÜmme talous oli jo ennestään alijäämäinen, ja mm. kyläseurakunnissa olisi yhä suuria jälleenra­ kennustarpeita. Kotimaassa erityisesti voimakas maahan­ muuttajatyÜ vaatii jatkuvasti varoja. Miesten­ kodille on saatu joitakin maksusitoumuksia, mikä helpottaa suuresti tyÜtä taloudellisesti. Uudet seurakunnat vaativat panostusta, en­ nen kuin niistä tulee omavaraisia. Media- ja evankelioimistyÜtä pyÜritämme yleislah­ joituksilla ja kustannustoiminnan tuotoilla. Kiitos kaikille teille, jotka olette rukouksin ja taloudellisin lahjoin seisoneet rinnallamme.

VUODEN 2017 TILINPĂ„Ă„TĂ–S

One Way Mission ry:n vuosikokous pidettiin jälleen toukokuussa. Siinä käsiteltiin vuoden 2017 tilikauden tulos ja myÜnnettiin vastuu­ vapaus hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.

Vuoden 2017 keräystuotot olivat n. 1,2 mil­ joonaa euroa­­ . Lähetyskentille lähetimme vuoden mittaan n. 1,1 miljoonaa euroa, joka sisälsi kaikki lähetyskentille osoitetut lahjoi­ tukset sekä osan ns. kohdentamattomia lah­ joituksia ja puskurivaroja. Vuoden kokonaistuotto, johon on lasket­ tu mukaan keräystuotto ja kolehdit, kustan­ nustoiminnan, hoitokotien, House CafÊn ja kirjakaupan tuotto, oli yhteensä n. 1,5 mil­ joonaa euroa. Olemme käyttäneet sen lisäk­ si puskurivaroja noin 200 000 euroa. Kotimaassa olemme ylläpitäneet hoi­ tokotimme, maksaneet vuokrat ja henkilÜ­ kunnan palkat, rahoittaneet maahanmuut­ tajatyÜmme, Raportti-lehden, kustannus-, radio- ja tv-tyÜmme sekä muut kotimaan­ toimintamme kulut. Kotimaan tyÜmme suuria haasteita olivat miestenkodin mak­ susitoumusten loppuminen lähes kokonaan vuoden lopulla sekä suureksi kasvanut maa­ hanmuuttajatyÜ. Lähetyskentille suunnatut lahjoitukset kyettiin ohjaamaan kohteisiinsa täysimääräisinä. Vaikka vuoden 2017 keräystuotto oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna, kokonaistulos jäi runsaat 218 000 euroa miinukselle. Osittain suuri miinus johtuu sii­ tä, että emme saaneet vuonna 2017 suuria yksittäislahjoituksia. Suurin osa saaduista va­ roista tuli yksityisiltä ihmisiltä. One Way Missionin hallituksen jäseni­ nä olivat vuonna 2017 Tapani Suonto (pj.), Tero Hokkanen, Leena Metsämäki (vpj), Tii­ na Sinkkonen, BjÜrn Werling ja Jari Mikkola. Toiminnanjohtajana oli Esa-Pekka Mattila. One Way Mission ry:n toimintakertomus tulee kaikkien nähtäväksi internetsivuillemme onewaymission.fi ja House CafÊhen. Se ker­ too tarkemmin, mitä kaikea varoilla on saatu aikaan viime vuonna. Toimintakertomuksen voi pyytää luettavaksi kahvilan kassalta.

KERÄYSKOHTEIDEN VIITTEET YLEISVIITE 100900 INTIA Yleisviite 2325 VammaistyÜ 1106 KummilapsityÜ 1012 KoulukummityÜ 2477 Leskien tyÜ 1070 NuorisotyÜ 2655 KatulapsityÜ 1245 Pastorit 1148 Koulubussi 2888 New Hope -koti 2804 Rakennushankkeet 1193 NHH-collegetuki 1711 KIINA Lastenkoti 1083 AvustustyÜ 1258 UGANDA Yleisviite 2574 Agape-keskus 2587 KummityÜ 2778 Kaivohanke 2817 NEPAL Lastenkoti 2532 VammaistyÜ 2545 SeurakuntatyÜ 2558 NaistentyÜ 2794 TyÜntekijät 2561 MONGOLIA Yleisviite 2299 KirjallisuustyÜ 2998 ISRAEL Naistenkoti 1203 Pun. maton keskus 2590 AvustustyÜ 1287

KIINA Lastenkoti 1083 AvustustyÜ 1258 VIRO RaamattutyÜ 3010 VENÄJÄ Toiminta Venäjällä 1164 Koivist.kummimaksu 2710 MALAWI Opiskelijatuki 2354 ITALIA Yleisviite 2642 SUOMI Yeisviite 2312 Miestenkoti 2901 VankilatyÜ 2613 MaahanmuuttotyÜ 2707 TV-tyÜ 2723 NuorisotyÜ 2833 SEURAKUNNAT Helsinki 2600 Espoo 1504 Kotka 1520 Lahti 1562 Pori 1627 Porvoo 1591 Saarijärvi 1559 Sastamala 1546 Seinäjoki 1643 Sipoo 1517 Tampere 1588 Turku 1533 Vantaa 1575

Keräystili FI56 2058 1800 0076 71 Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2017/139

LEIKKAA TĂ„STĂ„ TILISIIRTO LEIKKAA TĂ„STĂ„ TILISIIRTO 6DDMDQ WLOLQXPHUR 0RWWDJDUHQV NRQWRQXPPHU

,%$1 BIC ),%,&1'($),++

IBAN Nordea 205818-7671 FI56 2058 1800 0076 716DDMD 0RWWDJDUH

NDEAFIHH

One Way Mission ry 21, 02361 ESPOO

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2017/139 Uudenmaan Poliisihallituksen on myÜnnetty ajalle 10.2.2017–31.12.2018 Lupa rahankeräyslupa n:o OKU 1192 A 

TILISIIRTO GIRERING

 PL 0DNVDMDQ QLPLMD RVRLWH %HWDODUHQV QDPQRFK DGUHVV20 â‚Ź Raportin vapaaehtoinen vuosimaksu Lahjoitus tyĂślle$OOH NLUMRLWXV 8QGHUVNULIW

7LOLOWlQUR )UnQNRQWRQU

 

9LLWHQUR 5HIQU

1 00900(UlSlLYl )|UIDOORGDJ(XUR

0DNVXYlOLWHWllQVDDMDOOHPDNVXMHQYlOLW\NVHQHKWRMHQPXNDLVHVWLMDYDLQ PDNVDMDQLOPRLWWDPDQWLOLQXPHURQSHUXVWHHOOD %HWDOQLQJHQI|UPHGODVHQGDVWWLOOPRWWDJDUHQHQOLJWYLOONRUHQI|U

EHWDOQLQJVI|UPHGOLQJRFKHQGDVWWLOOGHWNRQWRQXPPHUVRPEHWDODUHQDQJLYLW 45 PANKKI

BANKEN


APOLOGETIIKKASEMINAARI

la 8.9. klo 14–17 House Café Illan aiheena apologetiikka ”Kärsimyksen” näkökulmasta! Puhujana Tommi Lenho. Apologetiikka on uskon/opin järjestelmällistä ja rationaalista puolustamista.

Vielä kerran

Viktor Klimenko

Tampereella su 30.9. klo 16 Pelastusarmeija, Satakunnankatu 27

Puhujana Tapani Suonto Kaikki tervetulleita!

Avioliittopäivä La 27.10. klo 15–19 House Cafe, Helsinki

Luennoitsijat Ulla-Maija ja Jukka Ketoja 15.00–16.45 Luento ja ryhmä-/parityöskentely 16.45–17.15 Kahvi ja välipala House-kahvilassa 17.15–19.00 Luento ja ryhmä-/parityöskentely

Ilmoittautuminen 24.10. mennessä: sininen.auvinen@icloud.com Näin osaamme varata riittävästi evästä ja lastenhoitajia.

ONE WAY -SEURAKUNNAT Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia Tarkempi ohjelma: onewayseurakunta.fi

Sunnuntaijuhlat klo 16 TURKU

Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7 5.8. Esa-Pekka Mattila 19.8. Tapani Suonto 26.8. Aki Miettinen 2.9. Tapani Suonto (stream) 9.9. Hannu Äimänen 16.9. Kimmo Metsämäki 23.9. Puhuja ilmoitetaan myöhemmin 30.9. Arto Boa 7.10. Tapani Suonto (stream) 14.10. Kimmo Metsämäki (stream) 21.10. Tapani Suonto 28.10. Arto Boa (stream) SAARIJÄRVI

Ilolantie 14, 43100 Saarijärvi 5.8. Tapani Suonto (stream) 19.8. Esa-Pekka Mattila (stream) 26.8. Arto Boa (stream) 2.9. Tapani Suonto (stream) 9.9. Esa-Pekka Mattila (stream) 16.9. Arto Boa (stream) 23.9. Puhuja ilmoitetaan myöhemmin 30.9. Maija Haikonen (stream) 7.10. Tapani Suonto (stream) 14.10. Arto Boa 21.10. Esa-Pekka Mattila (stream) 28.10. Arto Boa (stream) KOTKA

Kymijoentie 2, Karhula 5.8. Tapani Suonto (stream) 12.8. Vesa Sihvo 19.8. Esa-Pekka Mattila (stream) 26.8. Vesa Sihvo 2.9. Tapani Suonto (stream) 9.9. Arto Boa 16.9. Antti Viljakainen 23.9. Puhuja ilmoitetaan myöhemmin 30.9. Maija Haikonen (stream) 7.10. Tapani Suonto (stream) 14.10. Kimmo Metsämäki (stream) 21.10. Esa-Pekka Mattila (stream) 28.10. Arto Boa (stream) SASTAMALA

SUNNUNTAIJUHLA joka kuukauden II ja IV Su klo 16, Grace House, Länsitie 1, Kiikka 46

RAPORTTI 3/2 0 1 8


TAMPERE

SIPOO

Iso Puistosali, Hämeenpuisto 14 F 5.8. Tapani Suonto (stream) 19.8. Esa-Pekka Mattila (stream) 26.8. Arto Boa (stream) 2.9. Tapani Suonto (stream) 9.9. Arto Sädeaho 16.9. Sami Kosonen 23.9. Puhuja ilmoitetaan myöhemmin 30.9. Tapani Suonto 7.10. Tapani Suonto (stream) 14.10. Kimmo Metsämäki (stream) 21.10. Hannu Äimänen 28.10. Arto Boa (stream)

Sihvonmäen kappeli, Ali-Vekkoskentie 476, 07130 Anttila 5.8. Tapani Suonto (stream) 2.9. Tapani Suonto (stream) 16.9. Aki Miettinen (Lindan juhlasali) 7.10. Tapani Suonto (stream) 14.10. Tapani Suonto (Lindan juhlasali) ESPOO

Klobbenin paviljonki, Soukanlahdentie 15 5.8. Tapani Suonto (stream) 19.8. Hannu Räty tai Esa-Pekka Mattila (stream) 26.8. Tapani Suonto 2.9. Tapani Suonto (stream) 9.9. Esa-Pekka Mattila (stream) 16.9. Arto Boa (stream) 23.9. OWM 35-vuotisjuhla Vanhassa kirkossa (ks. erillinen ilmoitus s. 13) 30.9. Maija Haikonen (stream) 7.10. Tapani Suonto (stream) 14.10. Tero Hokkanen 21.10. Esa-Pekka Mattila (stream) 28.10. Arto Boa (stream)

LAHTI

Vapaudenkatu 1 5.8. Tapani Suonto (stream) 19.8. Esa-Pekka Mattila (stream) 26.8. Arto Boa (stream) 2.9. Hannu Äimänen 9.9. Esa-Pekka Mattila (stream) 16.9. Ritva Tiilikainen 23.9. Puhuja ilmoitetaan myöhemmin 30.9. Esa-Pekka Mattila 7.10. Tapani Suonto (stream) 14.10. Kimmo Metsämäki (stream) 21.10. Aki Miettinen 28.10. Arto Boa (stream)

VANTAA

Martinristin seurakuntakeskus, Martinpolku 2 C 5.8. Tapani Suonto (stream) 19.8. Esa-Pekka Mattila (stream) 26.8. Arto Boa (stream) 2.9. Tapani Suonto (stream) 9.9. Esa-Pekka Mattila (stream) 16.9. Arto Boa (stream) 23.9. OWM 35-vuotisjuhla Vanhassa kirkossa (ks. erillinen ilmoitus s. 13) 30.9. Maija Haikonen (stream) 7.10. Tapani Suonto (stream) 14.10. Kimmo Metsämäki (stream) 21.10. Esa-Pekka Mattila (stream) 28.10. Arto Boa (stream)

PORI

Elämän eliksiiri, Vanhakoivistontie 12 5.8. Tapani Suonto (stream) 19.8. Esa-Pekka Mattila (stream) 26.8. Hannu Äimänen 2.9. Tapani Suonto (stream) 9.9. Esa-Pekka Mattila (stream) 16.9. Arto Boa (stream) 23.9. Puhuja ilmoitetaan myöhemmin 30.9. Tero Hokkanen 7.10. Tapani Suonto (stream) 14.10. Kimmo Metsämäki (stream) 21.10. Esa-Pekka Mattila (stream) 28.10. Arto Boa (stream)

HELSINKI

NMKY:n juhlasali, Vuorikatu 19 5.8. Tapani Suonto 19.8. Esa-Pekka Mattila 26.8. Arto Boa 2.9. Tapani Suonto 9.9. Esa-Pekka Mattila 16.9. Arto Boa 23.9. Ei tilaisuutta NMKY:lla 23.9. OWM 35-vuotisjuhla Vanhassa kirkossa (ks. erillinen ilmoitus s. 13) 30.9. Maija Haikonen 7.10. Tapani Suonto 14.10. Kimmo Metsämäki ien 21.10. Esa-Pekka Mattila laisuuks äkoulu ti h y P 28.10. Arto Boa aikana

PORVOO

Lundintalo, Aleksanterinkatu 11 5.8. Tapani Suonto (stream) 19.8. Esa-Pekka Mattila (stream) 26.8. Arto Boa (stream) 2.9. Tapani Suonto (stream) 9.9. Tero Hokkanen 16.9. Arto Boa (stream) 23.9. Puhuja ilmoitetaan myöhemmin 30.9. Maija Haikonen (stream) 7.10. Tapani Suonto (stream) 14.10. Kimmo Metsämäki (stream) 21.10. Esa-Pekka Mattila (stream) 28.10. Arto Boa (stream)

onewayseurakunta.fi

I

onewaymission.fi

I

facebook.com/owmfinland

47


NIILO KUIVALAINEN OY

Kiinteistöjen korjaus- ja huoltotöitä 30 vuoden kokemuksella Huolella ja

PIKAVUOKRAUS

Monipuolinen kalusto kiinteistöhuoltoon, rakentamiseen, remontointiin ja pihatöihin • Nostimet • Riippukelkat • Telineet • Maaliruiskut • Rappausruiskut • Timanttikalusto • Pienkuormaajat • Varastokontit • Pienkoneet

Hämeentie 105, 00550 Helsinki p. 09 7012300 helsinki@pikavuokraus.fi

Ota yhteyttä 045 230 7949 toimisto@onewaymission.fi

va rmasti!

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

Helsingin toimipiste

Haluatko mainostaa Raportissa?

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

✓ Kotisivut ja sähköpostit ✓ Palvelimet ✓ Sovellukset Soita meille!

(09) 4270 5500 asiakaspalvelu@kotisivut.com

Vantaan toimipiste

Ylästöntie 121, 01740 Vantaa p. 09 8787878, 0400 776577 vantaa@pikavuokraus.fi

www.pikavuokraus.fi

Lakiasiaintoimisto Salomo Oy Varatuomari

Jukka Lemmetyinen puh. 0400 877 574 s-posti: jukka.lemmetyinen@kymp.net 48

RAPORTTI 3/2018

Raportti 3/2018  
Raportti 3/2018  
Advertisement