Page 1

g e t t o k n o w O n e S t o n e E v e n t s


w h o i s o n e s t o n e e v e n t s Hi .I ' m El i s s aSt one,pas s i onat edes i gnerandownerof OneSt oneEv ent s .Thanksf ort aki ngapeeki nt omywor l d. OneSt oneEv ent ss peci al i z esi ncus t om bout i quepar t ys t yl i ng andev entdes i gn.I combi net heat r i cal f l ai rwi t hf unct i onal i t yand am dedi cat edt opr ov i di ngcut t i ngedgedes i gnt hatwi l l t r ans f or m yourdr eam ev enti nt oas pect acul arr eal i t y.Wi t hanex empl ar y at t ent i ont odet ai l ,I l eav e“ nos t oneunt ur ned” . Ev er ypar t ypr oducesanel ementofs ur pr i s e,abi tofnos t al gi a andabl endi ngofel ement sanddes i gns t yl es .Mygoal i st ogi v e yous omet hi ng‘ di f f er ent ’t hatwi l l t ur nyourev enti nt oan unf or get t abl es ens or yex per i ence. LetOneSt oneEv ent st akeyourv i s i ont ot henex tl ev el andgi v e yourgues t st he‘ wow’f act oryouar el ooki ngt oachi ev e.Youwi l l r ecei v eaconnect edcus t omers er v i ceex per i ence.I des i gnyour ev entwi t hhear tandI doi twi t hs t yl e.

e l i s s a


w h a t i d o Al i t t l emoder n,al i t t l er us t i c,al otwhi ms i cal ! Bi r t hdaypar t i esf oral lages

Br i dals hower s

Babys hower s / s pr i nkl es

Si pN Sees

Genderr ev ealpar t i es

Anni v er s ar ycel ebr at i ons

Engagementpar t i es

Rehear s alDi nner s

Qui nceaner as

Bar / BatMi t z v ahs

Chr i s t eni ngs

BabyNami ngs

Ev er ydaycel ebr at i ons

Des s er tt abl es

Weddi ngs

Cor por at eEv ent s

St yl eds hoot s

Gr andOpeni ngs

Andj us taboutanyt hi ngyoucandr eam up!

ser vi ngt heTampaBay,Fl or i daar ea www. onest oneevent s. com / /f acebook/ /t wi t t er/ /pi nt er est


r e c e n t w o r k Fr enchBohemi anQui ncea単er a

Foramor eex t ens i v ev i ew ofourpor t f ol i o,pl eas ev i s i tourwebs i t e. ser vi ngt heTampaBay,Fl or i daar ea www. onest oneevent s. com / /f acebook/ /t wi t t er/ /pi nt er est


r e c e n t w o r k Gues sHow MuchILov eTwo

Foramor eex t ens i v ev i ew ofourpor t f ol i o,pl eas ev i s i tourwebs i t e. ser vi ngt heTampaBay,Fl or i daar ea www. onest oneevent s. com / /f acebook/ /t wi t t er/ /pi nt er est


r e c e n t w o r k Gl ampi ngPar t y

Foramor eex t ens i v ev i ew ofourpor t f ol i o,pl eas ev i s i tourwebs i t e. ser vi ngt heTampaBay,Fl or i daar ea www. onest oneevent s. com / /f acebook/ /t wi t t er/ /pi nt er est


p r e s s Her ear es omeoft hepl acesIhav ebeenf ound.

ser vi ngt heTampaBay,Fl or i daar ea www. onest oneevent s. com / /f acebook/ /t wi t t er/ /pi nt er est


t h a n k s f o r y o u r t i me i c a nb e r e a c h e d b y p h o n e o r v i a a n y o f t h e l i n k s b e l o w phone:81 3. 220. 4620 webs i t e:www. ones t oneev ent s . com / / emai l :i nf o@ones t oneev ent s . com f acebook:f acebook. com/ ones t oneev ent s/ /t wi t t er :t wi t t er . com/ ones t oneev ent s pi nt er es t :pi nt er es t . com/ el i s s a_s t one

One Stone Events Promotional Brochure  
One Stone Events Promotional Brochure  

Events Brochure

Advertisement