Jaarverslag 1%Club 2011

Page 1

1% is het halve werk jaarverslag 1%CLUB 2011


jaar verslag 2011


5

iN hoUds oP gave

6 12 16 18 24 28 32 36 40 48 58 64 68 72 74

voorwoord iN 140 tekeNs 1%ClUB - YoU make it work! UitgaNgsPUNteN 1%ProjeCteN moNitoreN eN evalUereN 1%doeN kwaliteitsverBeteriNg PiCs & tweets iNterNatioNale sameNwerkiNg marketiNg & CommUNiCatie 1%Crew PiCs & tweets toekomst fiNaNCiテ起 jaarrekeNiNg

98

afgeroNde 1%ProjeCteN 128 oNdersteUNeNde ProjeCteN 146 afgeroNde 1%doeN takeN 152 ColofoN


7

voor woord

2011, het jaar vaN de grootste iNterNatioNale Co-Creatie ooit! tot 2012 daN ;) aNNa ChojNaCka, oPriChter eN direCteUr 1%ClUB

#2012 is Niet iN 140 tekeNs sameN te vatteN! #1%ProjeCteN #CoCreaties, #1%eveNt, #1%show, #24UUraCtie, #what’s NeXt? Bart laCroiX, oPriChter eN direCteUr 1%ClUB

eeN grote staP Naar volwasseNheid is gezet 2. digital storYtelliNg heeft eeN PromiNeNte rol 3. #1PCe NÓg groter eN #1PC24 NÓg meer. Niels jaNseN, maNager marketiNg & CommUNiCatie

2011: groei iNterNatioNale 1%ProjeCteN, sUPer Profi 1%ProjeCt-team eN 88 1%CoaChes! margreet vaN der Pijl, maNager ProjeCteN


8

9

2011: PUzzeleN met laBs: wie verBiNdeN met wie? wereldwijde 1%Co-CreatioN tijdeNs #1PCe #theYmadeitwork Nadia vaN emmerik, maNager oPeratioNs

BiNNeN 2 wekeN #a2Ca eN #1PC24. wat eeN eNergie eN eeN geweldige afslUitiNg vaN 2011! #waNNeermogeNweweer? mariaNNe gYBels, maNager ProjeCteN

2011 het jaar dat ik 1%ClUB leerde keNNeN. wist Niet dat het mogelijk was om met zoveel Plezier Naar werk te gaaN! sUPer trots #1PCe #1PC24 liaNe mosselaar, maNager oPeratioNs

great eNergY, sPeCial PeoPle, Cool (New) ProjeCts, great goals aNd eveN Better resUlts: lookiNg forward to 2012! #1PC24, #1PCe, #1PC marleeN holtkamP, BUsiNess develoPmeNt

eerste oNtmoetiNg iN 2011 met eeN gedreveN 1%Crew. wat eeN te gek gevoel, eNergie eN dYNamiek om hier deel vaN te makeN! #letsstart2012 NgUYeN traN, offiCe maNager

iN 2011 heBBeN we oP weBgeBied al eeN aaNtal mooie, kleiNe ProjeCteN gehad. iN 2012 stomeN we door met de NieUwe weBstrategie! loek vaN geNt, 1%weBmaster


10

11

@1%ClUB: Nog meer wereldveraNderaars eN UNieke orgaNisaties met elkaar verBoNdeN eN de Basis gelegd voor eeN leideNde rol iN de os-seCtor!

100%motivatioN>iNNovatioN> iNCUBatioN>iNitiatioN >aCtivatioN>CollaBoratioN = CreatioN > massive thNX to the 1%team > 2012 oN to the NeXt level!

mathieU kliNger, weBoNtwikkeliNg ProjeCtmaNager

jaN willem mUlder, 1%BestUUr

iNsPiratioN. delivered. real imPaCt. hUge volUNtarY sUPPort team. great 1%Crew. a stroNg foUNdatioN for fUrther aCCeleratioN.

1%ClUB iN 2011 oN the move; 1%eXPerts started, livestream 1%show, great 3rd 1%eveNt, 107 ComPleted ProjeCts: YoU make it work thX!

Pieter PaUl vaN oerle, 1%BestUUr

maartje hermaNs, 1%BestUUr

iN 2011 heeft de 1%ClUB wederom eeN ProfessioNaliseriNgsslag geleverd: CoNgratz!

verdere ProfessioNaliseriNg, meer daN 100 ProjeCteN CrowdfUNded, NailaB iNitieert grootste keNiaaNse CrowdfUNdaCtie ooit.

eliNe deijs, 1%BestUUr

miChiel meeUwisseN, 1%BestUUr


13

1%ClUB YoU make it work

wij zijN de eerste geNeratie die de teChNologie iN haNdeN heeft die oNs iN staat stelt om wereldwijd sameN te werkeN. de voorUitgaNg oP het geBied vaN teChNologie stelt oNs iN staat om effiCiテ起ter te CommUNiCereN eN ProdUCtiever te zijN daN ooit. tegelijkertijd zijN er Nog steeds meNseN iN versChilleNde deleN vaN de wereld die deel willeN UitmakeN vaN deze wereldwijde CoNversatie eN die ProBereN om Positieve veraNderiNgeN iN hUN leveN teweeg te BreNgeN, maar Niet de middeleN heBBeN om dit te doeN. wij BewereN Niet het allesomvatteNde aNtwoord te heBBeN om dit ProBleem oP te losseN. wat we wel weteN is dat er over de hele wereld meNseN zijN met iNNovatieve ideeテ起. ideeテ起 die aNdere meNseN Nodig heBBeN. eN dat is waar wij iNsPriNgeN. wij zijN 1%ClUB.


15

missie 1%ClUB “Het creëren van een transparant internationaal platform dat online toegang biedt tot kennis en middelen waarmee mensen in ontwikkelingslanden hun zelfredzaamheid kunnen vergroten en hun levensomstandigheden verbeteren.”

visie 1%ClUB “In 2015 is 1%CLUB een wereldwijde beweging van mensen die gezamenlijk 1% van hun tijd, kennis en inkomen op de meest efficiënte en effectieve manier inzetten voor internationale samenwerking.”

wat we doeN 1%CLUB is hét platform die mensen met slimme ideeën in ontwikkelingslanden verbindt met mensen, geld en kennis over de hele wereld. We hebben het over duurzame projecten die de overal in de wereld de zelfredzaamheid van individuen stimuleren en de levensstandaard verhogen. Om dit te bereiken, hebben we drie dingen nodig: een beetje van je kennis, geld of tijd. Je kiest zelf hoe, wanneer en hoeveel je wilt deelnemen. De mensen achter de projecten die jij ondersteunt, houden je op de hoogte over de voortgang. Zo simpel is het.

smart thiNkiNg

IK BEN INNOCENT. IK BEN PROFESSIONEEL BOKSER. VIA 1%CLUB ZET IK ME MET MIJN FOUNDATION IN VOOR DE BOUW VAN EEN MEDISCH CENTRUM IN MIJN GEBOORTESTREEK IN NIGERIA. IK VECHT VOOR EEN BETERE TOEKOMST. DOE JE OOK MEE? 1%CLUB is het online platform dat mensen met slimme ideeën in ontwikkelingslanden verbindt aan mensen, geld en kennis over de hele wereld. Doe ook mee! Ga naar de website, kies een project en MAKE IT WORK!

Het zijn de mensen die 1%CLUB maken. Mensen die hun leven willen verbeteren, maar niet de middelen hebben én mensen die willen helpen, maar niet weten waar ze moeten beginnen. Wat ze delen is een positieve mentaliteit en een frisse blik; uitdagingen zien in plaats van problemen, proberen een situatie te verbeteren, niet te wachten tot iemand anders het voor hen doet, en altijd gericht op de lange termijn oplossingen. De projecten zijn kleinschalig en leveren een duurzame bijdrage aan het verbeteren van de lokale levensomstandigheden. Alle projecten zijn direct gekoppeld aan één of meer millenniumdoelen. De 1%LEDEN beslissen vervolgens aan de hand van de online projectvoorstellen aan welke projecten ze hun 1% inkomen, tijd, kennis of vaardigheden willen inzetten. Door middel van blogs, foto’s, filmpjes en Google maps kunnen ze online de voortgang

van ‘hun project volgen. De projecten zijn er op gericht de leefomgeving van de doelgroep duurzaam te verbeteren en ieder project bij 1%CLUB richt zich op een specifiek nader omschreven doelgroep. Ieder project is gekoppeld aan een of meerdere millenniumdoelen:

1 2 3 4 5 6 7 8

De armoede halveren Elk kind naar school Mannen en vrouwen gelijkwaardig Minder kindersterfte Verbetering gezondheid van moeders Bestrijding HIV/AIDS en malaria Duurzaam leefmilieu Eerlijke handel

1% CLUB laat deze change-makers samenwerken op een wereldwijde schaal, niet gehinderd of vertraagd door opgelegde regelgeving en bureaucratie. Wij verbinden ze en geven ze een platform om te communiceren en dingen gedaan te krijgen. Wij noemen dit “smart thinking”.

geNeratie veraNderiNg Waarom we doen wat we doen? We houden van goede ideeën. Het maakt niet uit waar ze vandaan komen. Wij houden er van om het potentieel te realiseren bij mensen over de hele wereld, en we zijn gepassioneerde voorstanders van de kracht en de mogelijkheden die het Internet biedt. Deelnemen aan 1%CLUB betekent toetreding tot een internationaal gesprek, dat je in beweging kunt zetten en kunt volgen. We zijn de eerste generatie die de kennis en middelen in handen heeft om op wereldschaal met elkaar samen te werken. Het is een nieuwe manier van doen, van het oplossen van problemen in ontwikkelingslanden op een meer efficiënte en humane wijze. Onze manier. Wij nodigen je uit om met ons deel uit te maken van dit historisch momentum.


17

Uit gaNgs PUNteN

zelfredzaamheid

oPeN

Elk mens zou over voldoende kennis en middelen moeten beschikken om het leven op te bouwen dat zij of hij verkiest.

Pas op het moment dat duidelijk is wie voor een project verantwoordelijk is, is echte transparantie mogelijk.

toegaNg tot middeleN

iNterNatioNaal

De toegang tot middelen zoals informatie, geld en netwerk is op elk moment in je leven bepalend voor je levensstandaard.

1%CLUB denkt los van grenzen en heeft de intentie een wereldwijde beweging te worden.

CoNNeCtie Er is altijd wel ergens iemand is die de benodigde kennis of middelen heeft om je meest optimale leven te helpen realiseren.

sameNwerkeN De mens is gebouwd om samen te leven en dus ook samen te werken.

strUCtUreel leefomstaNdighedeN verBetereN Door het gezamenlijk inzetten van de beschikbare middelen, tijd en expertise kunnen we de levensomstandigheden verbeteren van een oneindig grote groep mensen.

zelfoNtPlooiiNg door UitwisseliNg Mensen worden er beter van als ze hun kennis, geld en tijd inzetten voor anderen. Ten eerste groei en ontwikkel je hierdoor; ten tweede wordt je eigen leefomgeving er uiteindelijk ook mooier door.

kwaliteit Diversiteit als input, veel ogen die meekijken, veel hoofden die meedenken, leiden uiteindelijk tot kwalitatief betere initiatieven en betere resultaten.

PartiCiPatie Participatie in alle systemen die van invloed zijn op je directe leefomstandigheden is een universeel mensenrecht.


19

1% Pro jeCteN

1%ClUB is dÉ iNterNatioNale marktPlaats die slimme oNtwikkeliNgsProjeCteN koPPelt aaN meNseN, geld eN keNNis. meNseN die eeN 1%ProjeCt iNdieNeN kUNNeN eeN Bedrag aaNvrageN tot € 5.000. de 1%ledeN BeslisseN door middel vaN doNaties gezameNlijk welke ProjeCteN het eerste hUN BeNodigde geld Bij elkaar heBBeN verzameld eN aaN de slag kUNNeN (CrowdfUNdiNg). de 1%ProjeCt aaNBieders hoUdeN de 1%ledeN maaNdelijks oP de hoogte vaN de voortgaNg vaN het ProjeCt met korte BeriChteN, weBlogs, foto’s eN filmPjes.


20

21

De afgeronde projecten in 2011 waren verdeeld over 38 landen: In 2011 zijn er in totaal 148 nieuwe ontwikkelingsprojecten online gegaan. Op 31 december 2011 stonden er in totaal 360 projecten op 1%CLUB website. In totaal hebben in 2011 107 1%PROJECTEN voldoende financiële middelen ontvangen om van start te gaan. Met de gerealiseerde projecten uit 2008, 2009 en 2010 zijn er voor in totaal 252 1%PROJECTEN voldoende financiële middelen verzameld via de 1%Community. 1%Projecten hebben in 2011 via de 1%Community in totaal € 223.148 voor hun projecten opgehaald. Dit betekent dat sinds de livegang van de website in 2008 in totaal € 546.945 voor de projecten is opgehaald via 1%CLUB.

Nog uit te keren donaties 01/01/2011 Ontvangen Donaties 2011 Saldo nog te ontvangen bedragen

€ 84.630 € 223.148 -€ 4.602

Donatie transactiekosten 2011 Servicefee 1%CLUB 2011

€ 303.176 -€ 2.938 -€ 3.883

Uitgekeerd aan projecten in 2011

€ 296.355 € 196.840

Nog uit te keren per 31/12/11

laNd

Bangladesh Benin Bolivia Brazilië Burundi Cambodja Colombia DR Kongo Egypte Ethiopië Gambia Ghana Guatemala Guinee India Indonesië Kameroen Kenia Liberia

1%ProjeCteN oNliNe 3 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 7 2 1 8 4 1 10 4

Madagascar Malawi Mali Mauritanië Nepal Niger Pakistan Peru Rwanda Saoedi-Arabië Senegal Sri Lanka Suriname Tanzania Thailand Uganda Zambia Zimbabwe Zuid Afrika

1 1 2 1 2 2 1 5 1 1 1 2 1 4 1 5 4 1 10

De afgeronde projecten in 2011 ondersteunde de volgende Millenniumdoelen: 99.515

milleNiUmdoelstelliNg

aaNtal ProjeCteN

Millenniumdoel 1: De armoede halveren Millenniumdoel 2: Elk kind naar school Millenniumdoel 3: Mannen en vrouwen gelijkwaardig Millenniumdoel 4: Minder kindersterfte Millenniumdoel 5: Verbetering gezondheid van moeders Millenniumdoel 6: Bestrijding HIV/AIDS en malaria Millenniumdoel 7: Duurzaam leefmilieu Millenniumdoel 8: Eerlijke handel

61 51 32 20 15 18 22 12


23


25

moNi toreN eN eva lUereN

Bij 1%ClUB geloveN we Niet iN ÉÉN oPlossiNg om de armoede iN wereld oP te losseN. de wereld zit ComPleX iN elkaar. armoede wordt altijd veroorzaakt door eeN ComBiNatie vaN faCtoreN eN versChilt Per regio, laNd, CUltUUr eN klimaat. iedere sitUatie vraagt daN ook om eeN aNdere set aaN eXPertises eN oPlossiNgeN.


26

27

sPelregels Wij starten altijd bij de vraag en de ideeën uit het ontwikkelingsland zelf (vraaggestuurde ontwikkelingssamenwerking). Mensen en organisaties uit ontwikkelingslanden kunnen een projectvoorstel online presenteren. Voordat het project online komt, wordt het eerst getoetst aan een aantal drempelcriteria:

1 2 3

4 5 6 7 8

De initiatiefnemers van het project wonen in een ontwikkelingsland dat op de DAC lijst staat. Het project is een eenmalige activiteit die een impuls geeft tot langdurige verbetering van de levensomstandigheden van de betrokkenen. Het project is een unieke opgave, begrensd in tijd en middelen en afgesloten met een projectresultaat. 1%CLUB is geen platform om algemene exploitatiekosten te bekostigen (huur, salaris etc.). De projectaanvraag is klein en concreet en de projectaanvraag is niet hoger dan € 5.000, -. Je hebt als projecteigenaar voldoende toegang tot internet zodat je regelmatig updates kunt geven op je projectpagina. Je bent bereid je project/ idee open te stellen aan iedereen zodat zij ook kennis en suggesties kunnen aanbieden. Je plaatst een evaluatie met foto’s en filmpjes zodra het project is afgerond. Het project betreft geen initiatieven die proselitisme (verspreiden van geloof) beogen of die primair gericht zijn op studiemogelijkheden of onderzoek.

wisdom of the eXPerts Als het projectvoorstel aan de drempelcriteria voldoet, wordt het project gekoppeld aan een door 1%CLUB getrainde 1%COACH (vrijwilliger die 1% van zijn/haar tijd en kennis inzet om een projecteigenaar op de 1%CLUB website te helpen). Deze 1%COACHES zijn experts die kritisch kijken naar de inhoud van het projectvoorstel. Er wordt gekeken naar de haalbaarheid, output, outcome, impact, efficiëntie, en effectiviteit. Ook wordt gelet op de begroting (waar zal het ingezamelde geld via 1%CLUB aan uitgegeven worden?), de beschrijving van partner organisaties die betrokken zijn bij het project (wie zijn

verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van het projectresultaat?), de exacte locatie van de plek waar het project uitgevoerd zal worden, de schets van de lokale situatie (levert het project een bijdrage aan armoedebestrijding) en de duurzaamheid van het project (in hoeverre heeft men nagedacht op welke manier dit project de komende jaren kan blijven voorbestaan en zoveel mogelijk onafhankelijk kan zijn van sponsoring van buitenaf) .

“Wisdom of the crowd” is een theorie die betrekking heeft op de manier waarop een massa haar kennis kan inzetten om optimale beslissingen te nemen. 1%CLUB streeft ernaar om zoveel mogelijk tools aan te bieden aan de 1%LEDEN en 1%PROJECTEN zodat zij hun kennis optimaal kunnen inzetten bij de selectie, uitvoering en evaluatie van de projecten.

Als het projectvoorstel voldoet aan de toelatingscriteria en de kwaliteitscheck doorstaat wordt er een plaatsingsovereenkomst ondertekend met de projectaanbieder. Hierin geeft de projectaanbieder aan dat hij/zij het akkoord gaat met de algemene voorwaarden van 1%CLUB en dat hij/zij maandelijkse een update (blog, foto’s, filmpjes) op de projectpagina zal plaatsen over de voortgang van het project.

De 1%PROJECT-aanbieder is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het project. Als het project gerealiseerd is schrijft de projectaanbieder een evaluatie en de lessons learned op de projectpagina. Pas op het moment dat deze evaluatie is goedgekeurd, mag een projectaanbieder een nieuw projectvoorstel indienen. Op deze manier heeft 1%CLUB altijd een stok achter de deur en, nog mooier, op deze manier ontwikkelen de 1%PROJECTEN een online trackrecord die iedereen kan bekijken en waar anderen van kunnen leren.

wisdom of the Crowd

evalUatie

Als het project eenmaal online staat, is het aan de 1%LEDEN om te kiezen welke projecten zij ondersteunen. Ze kunnen rechtstreeks doneren aan één of meerdere projecten van hun eigen keuze of aan de algemene pot. Deze algemene pot wordt maandelijks verdeeld over de drie populairste projecten. De populariteit wordt bepaald door het aantal donaties en de hoogte van de donaties. Op deze manier bepaalt de “1%Community” door hun gezamenlijke doneergedrag (crowdfunding) welke projecten die maand extra steun krijgen.

In de eindevaluatie van het project moeten in ieder geval de volgende punten te lezen (of in geval van video te zien) zijn:

De 1%LEDEN zijn zelf ook onderdeel van het monitoringsysteem. Zo staan alle projectvoorstellen, voortgangsrapportages en evaluaties voor iedereen zichtbaar online. Dit is wel zo transparant. Daarnaast heeft iedereen de mogelijkheid om rechtstreeks met elkaar te communiceren. Zo kan een 1%LID rechtstreeks vragen stellen aan een 1%PROJECT-aanbieder van een project dat hij/zij steunt. Het idee is om op deze manier optimaal gebruik van de gezamenlijke kennis, middelen en competenties van alle deelnemende mensen. Dit wordt ook wel “Wisdom of the Crowd” genoemd.

what aNd how Wat waren de doelstellingen en zijn deze behaald? Hoeveel mensen zijn er bereikt met het project, direct en indirect? TIPS AND TRICKS Wat is er goed gegaan en/of beter dan verwacht? Wat ging er minder goed en/of anders dan verwacht? Wat neem wordt er meegenomen naar een volgend project? (dit zijn tegelijkertijd tips voor andere projecteigenaren). CHANGE Wat was voor de personen die bij het project betrokken waren de belangrijkste verandering in hun leven, voortgebracht door het project (‘most significant change’)? FINANCIAL Waar is het geld aan uitgegeven dat via 1%CLUB is geworven. Zijn er wijzigingen geweest in de begroting? Zo ja, waar precies en waarom? WHAT’S NEXT Hoe gaat het nu verder op de projectlocatie? Wat is het vervolg op het project?


29

1% doeN

door de Bij meNseN aaNwezige eNergie, Passie, middeleN, ervariNg eN keNNis oP eeN slimme maNier aaN elkaar te koPPeleN, oNtstaat eeN strUCtUUr waarBij oP wereldsChaal aaN ÉÉN oP ÉÉN oNtwikkeliNgssameNwerkiNg kaN wordeN gewerkt. met 1%doeN is 1%ClUB eeN strUCtUUr aaN het oNtwikkeleN waarmee dUizeNdeN meNseN wereldwijd oNliNe Bij elkaar komeN eN allemaal stUkjes iNformatie oNliNe PlaatseN, hUN sPeCifieke keNNis deleN, sPeCifieke vrageN stelleN, CoNCrete eXPertise aaNBiedeN eN oPlossiNgeN aaNdrageN eN zodoeNde eeN Bijdrage levereN aaN CoNCrete vrageN eN oNtwikkeliNgsProjeCteN.


30

31

De 1%Leden geven in hun profiel aan welke expertise ze beschikbaar stellen. Aan de andere kant plaatsen de 1%Projecten op 1%DOEN een taak waarbij ze op zoek zijn naar bepaalde expertises. Zo ontstaat een 1%Kennismarktplaats waarbij de match tussen vraag en aanbod online wordt gemaakt. In totaal hebben 1098 1%LEDEN en bedrijven in 2011 hun kennis en expertise aangeboden via 1%CLUB. Dit is 12 % van de totale 1%Community. Er werd kennis aangeboden in de volgende expertisegebieden • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Administratie / financiën Architectuur / bouwkunde Computer / ICT Economie / Business Foto / Video Fundraising Gezondheidszorg /geneeskunde Grafisch ontwerp Handel /Transport Internet Onderzoek Landbouw / milieu Marketing / PR Natuurkunde / Techniek Onderwijs Online marketing Ontwerp /design Presentatie / voorlichting Project Management Psychologie Recht en politiek Sociaal werk Sport en ontwikkeling Toerisme Vertaling /schrijven Voorstellen Schrijven Webontwikkeling

De 1%PROJECTEN hadden in 2011 uiteenlopende taken waar ze kennis en tijd voor vroegen. In totaal zijn er in 2011 107 taken aangemaakt, waarvan er aan het eind van het jaar 63 “open” stonden, 31 “lopend” waren en er 13 “gerealiseerd” waren.

Enkele voorbeelden van 1%DOEN-taken: BRANDING HOPE ALIVE UGANDA Hope Alive Uganda zocht hulp bij het ontwerp van een pakkende naam en logo voor hun bistro in Jinja. 1%LID Michel (via Twitter) ging met de taak aan de slag bedacht een naam en ontwierp daarbij 3 verschillende logo’s waar Hope Alive Uganda uit kon kiezen. Ze waren heel tevreden en hebben het logo gebruikt voor hun bistro en hun website. BUSINESS PLAN LION HEART De Lion Heart foundation was op zoek naar hulp om de financiële cijfers van de stichting goed en professioneel weer te geven voor de externe communicatie. 1%LID Hans heeft het gehele financiële businessplan van de stichting doorgenomen en dit voor hen aangepast en bijgewerkt. DESIGN DIGI WOMEN Digi women was op zoek naar een design voor hun programma dat het initiatief goed weergaf en dat ervoor zorgde dat de vrouwen die deelnemen trots konden zijn op hun programma. 1%LID Samsom heeft deze taak opgepakt en heeft een prachtig design voor Digi Women gemaakt.

1%Co-CreatioNs Co-Creatie is een open innovatieve methodiek om in samenwerking met verschillende expertises en achtergronden tot creatieve oplossingen te komen, die zonder deze Co-Creatie nooit tot stand zouden gekomen zijn. 1%PROJECTEN worden door 1%CLUB uitgenodigd om cases aan te leveren voor 1%CO-CREATIES. In 2011 werd onder andere aan de volgende Co-Creatie Cases gewerkt: CHILD AT VENTURE Child at Venture (CaV) is een jonge organisatie (opgericht in december 2005) die jongeren (circa 15 t/m 24 jaar) in Afrika en Azië ondersteunt bij het opzetten van een eigen bedrijf. Case: Hoe profileren we ons als hét goede doel voor het MKB? eindproduct: Businessplan

UBUNTU THEATRE Ubuthu Theatre Organisation is een jonge organisatie die zich middels theater inzet voor kwetsbare en kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Case: Het maken van een communicatieplan met daarin concrete stappen die de stichting kan volgen. eindproduct: Communicatie plan

HIRDA HIRDA, Himilio and Relief Development Association, “Himilo” is Somalisch voor “visie.” HIRDA is een non-profit organisatie en is opgericht in Den Haag in 1998 door leden van de Somalische Diaspora in Nederland. HIRDA werkt samen met andere organisaties om duurzame oplossingen te vinden voor de armoede in Somalië, met name in de zuidelijke en centrale regio’s.

BAZINGA! Bazinga! is een beginnende incubator die processen faciliteert voor jonge ondernemers om een nieuw bedrijf op te zetten in Rahmallah. Dit is mogelijk door hen een innovatieve fysieke co-working plek aan te bieden. Ze bieden een omgeving met veel like-minded ondernemers, een netwerk van mentoren en de technologische gadgets voor mensen om een platform te hebben om te ontwikkelen. Case: Ontwikkel een strategie om de locale community aan te trekken en te betrekken bij verschillende activiteiten en events die Bazinga! Organiseert in Palestina. eindproduct: Een online coach systeem. RLABS RLabs is een wereldwijde beweging die innovatieve oplossingen biedt om verschillende complexe problemen aan te kaarten. Ze creëren een omgeving waar mensen de mogelijkheden krijgen om een verschil te maken in de levens van anderen. RLABS is van plan om een duurzaam Incubation centrum op te zetten voor sociale ondernemers. Case: Ontwerp een duurzaam business model voor het Incubation centrum in Rlabs om groei en social impact voor de community te verzekeren. eindproduct: Een zeer uitgewerkt businessmodel.

Case: Hoe creëren we een effectieve champagne tegen vrouwenbesnijdenis in Somalië? eindproduct: Marketingplan Voor alle hiernaast genoemde organisaties geldt dat zij nog steeds contact hebben met de deelnemers van de CoCreaties en bij hen terecht kunnen voor advies.


33

kwali teits verBete riNg

1%ClUB streeft er Naar dat de deelName vaN de ProjeCteN aaN het 1%ClUB Platform UiteiNdelijk ook leidt tot eeN kwaliteitsverBeteriNg Bij de ProjeCteN.


34

35

eNQUete oNder 1% ProjeCt-eigeNareN Eind van 2011 heeft 1%CLUB een tevredenheidonderzoek uitgevoerd onder de 1%Projecteigenaren. Hoofdvraag van het onderzoek was: “Hoe denken 1%PROJECT-eigenaren die in 2011 een project online hadden op de 1%CLUB website over de service van 1%CLUB?” In totaal werden 87 Nederlandse 1%Project-eigenaren benaderd voor dit onderzoek, waarvan 24 1%Projecteigenaren de enquête volledig invulden. Dit is een respons van bijna 28 %. 36% van de respondenten gaf aan via 1%CLUB aan de benodigde financiële middelen te zijn gekomen voor de uitvoering van het 1%PROJECT. 40% gaf aan in contact te zijn gekomen met interessante mensen, organisaties en vrijwilligers via 1%CLUB. Tot slot gaf 68% aan graag een nieuw project online te willen zetten op 1%CLUB website. Gedurende het jaar 2011 waren er in totaal 5 klachten, waarvan de gemiddelde behandeltijd 12,2 dagen was. kwartaal

1

2

3

4

Totaal aantal klachten

2

1

0

2

Afgehandeld ja/nee

ja

ja

n.v.t.

ja

Gem. behandeltijd (dagen)

46

12

n.v.t.

3

Bij onze activiteiten in Kenia heeft in 2011 een diefstal plaatsgevonden van contant geld, een laptop en een beamer ter waarde van 6.065 EUR. Naar aanleiding hiervan heeft 1%CLUB een aantal maatregelen getroffen. Er is aangifte gedaan bij de politie, de betrokken persoon is ontslagen en de controle op het financiële proces en het kantoor zijn aangescherpt.

1%CoaChes 1%CLUB wil een platform bieden waarbij zowel the wisdom of the crowd als de wisdom of the experts zo optimaal mogelijk worden ingezet om de beste kwaliteit in

de projecten naar boven te halen. Om de wisdom of the experts beter te benutten zijn we in 2009 gestart met het opzetten van een 1%COACH- model. Professionals met ervaring en expertises op een bepaald specifiek gebied worden gekoppeld aan een 1%PROJECT aanbieder. 1%COACHES hebben kennis en ervaring op één of meer van de volgende gebieden:

workshoPs eN traiNiNgeN

• • • • • •

VIDEO-EDIT UNIT Bij de video-edit hoek van Emile Elgersma konden promotiefilmpjes opgenomen worden en advies ingewonnen over het maken filmpjes. Verschillende bezoekers grepen deze kans om hun organisatie nog beter te kunnen promoten. Het leverde vijf filmpjes op.

Ontwikkelingssamenwerking Projectmanagement Particuliere Initiatieven Marketing en Communicatie Fondsenwerving Online marketing

HET DO-LAB Tijdens het 1%EVENT werd er speciaal voor projecteigenaren een DO-LAB georganiseerd. In het DO-LAB konden zij op verschillende manieren praktisch advies ontvangen om hun project te verbeteren. Onderstaande labs waren ingericht.

De 1%COACH zet zijn/haar expertise en ervaring in en fungeert als sparrings partner en motivator voor de 1%PROJECT aanbieder. De 1%COACH stelt kritische vragen over het voorstel met als doel het projectvoorstel te verbeteren. Daarnaast ondersteunt en motiveert de 1%COACH de projectaanbieder om maandelijks de 1%LEDEN op de hoogte te houden van de voortgang van het project en geeft advies rondom het (online) promoten van een 1%PROJECT en de eindevaluatie.

DESIGN YOUR OWN LOGO Sazza en Niels Peerdeman zetten 1% van hun tijd en expertise in om logo’s te ontwerpen. Zes organisaties namen plaats aan hun tafel en gingen met een nieuw logo naar huis.

1%eXPerts

PITCH YOUR IDEA De mensen achter Maenzaed, Madame Primula en Nieuwe Maan hebben verschillende projecteigenaren voorzien van advies omtrent het pitchen van hun idee. Er werd geoefend in de lift.

De 1%EXPERT zet op vrijwillige basis, 1% van zijn of haar kennis en ervaring in om één of meerdere 1%PROJECTEN te ondersteunen. De 1%EXPERT geeft zijn of haar specifieke expertise ligt. Dit kan een specifiek onderwerp zijn, zoals landbouw, onderwijs, financiën of een specifieke regio. De 1%EXPERT levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de ideeën van projecteigenaren. Zij worden gestimuleerd om hun kennis en ervaring daar in te zetten waar die het hardst nodig is. De 1%EXPERTS worden gevraagd om online advies te geven aan een projecteigenaar of 1%COACH, maar ze kunnen ook zelf ongevraagd een kritische online vraag stellen aan een 1%PROJECT-eigenaar. Bijvoorbeeld over de uitvoering van een project of de duurzaamheid. Eind 2011 is er een begin gemaakt met de werving van 1%EXPERTS. Er zijn nu 20 1%EXPERTS actief en deze groep gaat zich uitbreiden in 2012.

ONLINE /SOCIAL MEDIA ADVIES Social media experts Anja Feijen en Freek Delissen waren aanwezig om samen met de projecteigenaren een social media strategie te ontwerpen. Ook werd er gekeken naar hun website. Al twitterend liepen de projecteigenaren naar buiten.

SOCIAL ENTREPENEUR ADVIES Rahel Boon van R&D Entrepreneurship and Outsourcing Centre en Marguerite Evenaar van Evenaar & Partners waren aanwezig om advies te geven over sociaal ondernemerschap. Maar liefst vijftien mensen hebben deelgenomen en direct advies ontvangen over hun sociale ondernemerschapstrategie. SPOT A CHEETAH Er kon direct geskypt worden met young professionals (de zogenaamde cheetah generatie) uit Nairobi, Cairo en Kaapstad. Cheetahs met verschillende expertise zaten

klaar om mee te denken met de projecteigenaren. Zo is er bijvoorbeeld contact gelegd voor het maken van een animatie en het bouwen van een website voor Acall2Action door NaiLab in Nairobi. 1%COACH-TRAININGS WEEKEND: Een 1%COACH krijgt een 2-daagse training waarin hij/zij vaardigheden en kennis verwerft over 1%CLUB, coachen in het algemeen (luisteren, observeren) en de procedures voor de 1%PROJECT-aanbieders. Dit trainingsweekend wordt opgezet en uitgevoerd in samenwerking met Henny Rosé van Rosé Consultancy. In 2011 hebben er drie1%COACH-traningsweekenden plaatsgevonden (Maart, Juli en Oktober) waarin in totaal 44 1%COACHES zijn getraind. Naast de 1%COACH trainingsweekenden vinden er ook regelmatig 1%COACH meet-ups plaats waarin ervaringen en nieuwe informatie worden uitgewisseld , bijvoorbeeld over verbeteringen van de 1%CLUB website. 1%FACILITATORS TRAINING Een 1%FACILITATOR ontvangt een training van een dagdeel. Tijdens deze training wordt zowel aandacht besteed aan de filosofie van 1%CLUB als aan 1%FACILTATORS taken en competenties. De training wordt opgezet en uitgevoerd in samenwerking met 1%CLUB partner Accenture. Een 1%FACILITATOR begeleidt een 1%CO-CREATIE groep naar creatieve en concrete resultaten. Net als de 1%COACH en 1%EXPERT zet de 1%FACILITATOR zijn of haar tijd en kennis op vrijwillige basis in. In september 2011 heeft de eerste training voor 1%FACILITATORS plaatsgevonden waar twaalf personen aan deelnamen. De training bestond, naast een algemeen gedeelte over 1%CLUB en Co-Creaties, uit een serie oefeningen, waaronder rollenspelen. Zo kan het meest optimale resultaat uit een groep Co-Creatie deelnemers gehaald worden. 1% MEET-UP Eind 2011 zijn we gestart met de 1%MEET-UP. Projectaanbieders en coaches worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag langs te komen bij het 1%CLUB kantoor, AmLab. Ze kunnen dan vragen stellen aan het project team, advies krijgen op het gebied van social media of afspreken met hun coach.


37

PiCs & tweets

HET 1%EVENT IN AMSTERDAM IN VERBINDING MET 7 STEDEN OVER DE HELE WERELD MET GROTE SCHERMEN: CO-CREATION.

TE GAST BIJ 1%CLUB PARTNER ACCENTURE. UIT DEZE CO-CREATIE IS DE 2011 CAMPAGNE VOORTGEKOMEN.


38

DE BEZOEKERS... NIET WETENDE DAT ZE IETS LATER MIDDEN IN EEN ‘SPONTANEOUS MUSICAL’ ZOUDEN ZITTEN ;-)

NIET ALLEEN 24 UUR LANG ACTIE, OOK 24 UUR LANG EEN ONLINE SHOW VIA LIVESTREAM: KIJKEN, VOLGEN EN MEEDOEN!

eeN groot gedeelte vaN de 1%Crew oP de foto iN de limelights PhotoBooth tijdeNs het 1%eveNt.


41

iNter Natio Nale sameN werkiNg

1%CLUB maakt zich sterk voor vernieuwing binnen de ontwikkelingssector. Wij geloven niet in ONE BIG PLAN, omdat wij denken dat wanneer dat grote plan eindelijk ontwikkeld is, de wereld alweer veranderd is en het plan niet meer aansluit op de bestaande behoeften. Wij geloven in mensen en in meerdere en elkaar versterkende plannen die zorgen voor grote veranderingen. Deze ideeën kunnen van iedereen en overal vandaan komen. Er is een hele nieuwe jonge generatie fast moving change makers die zelf met slimme oplossingen komen. Met die mensen willen wij samenwerken en hen in contact brengen met andere mensen met goede ideeën en middelen. ‘With a perfect match between technology and global minds, we can create innovative solutions to improve the lives of millions of people worldwide.’ (Little pink & green book 2010: 5) De mens met zijn vragen en oplossingen staan centraal. Internet en Sociale media bieden het vehikel om de vragen en oplossingen zo efficiënt mogelijk bij elkaar te brengen. Het inzetten van deze instrumenten en principes om kwalitatief hoogwaardige projecten te verwezenlijken is de uitdaging waar 1%CLUB zich elke dag met veel enthousiasme voor inzet. Binnen 1%CLUB geven we praktische invulling aan dit concept door het inzetten van vrijwilligers in de vorm van 1%COACHES, 1%EXPERTS, 1%FACILITATORS en Sociale Media Buddies. Ook organiseren we events en Co-creatie sessies die onze “offline” invulling vormen. Omdat je eerst moet delen om te kunnen vermenigvuldigen proberen we onze ervaringen en geleerde lessen zoveel mogelijk te presenteren, te publiceren en er met zo veel mogelijk verschillende experts over in gesprek te gaan. In 2011 hebben we onze visie opgeschreven wat resulteerde in ‘The little pink & green book’. Met dit boek nodigen we de lezer uit om Internationale Samenwerking samen met ons te veranderen. We bloggen (www.onepercentblog.com) en Twitteren (@1procentclub & @1percentclub), geven presentaties en voeren debatten met als doel iedereen bewust te maken van de invloed van hún expertise en netwerk.


42

43

1%PriNCiPles

1%eveNt amsterdam

• • • • • • • •

Het 1%EVENT is het event dat mensen samen brengt om te werken aan vernieuwende ideeën op het gebied van Internationale Samenwerking. Vrijdag 30 september 2011 vond alweer de vierde editie van het 1%EVENT plaats met als thema 'Run with the Cheetahs'. Vanuit Amsterdam, Nairobi, Ramallah, Buea, London, Kampala, Caïro en Kaapstad werkten meer dan 400 mensen met elkaar samen. Elkaars verrichtingen konden gevolgd worden via livevideoverbindingen en livestreaming.

WE WE WE WE WE WE WE WE

LOVE smart ideas ARE CollaBorative ARE oNe ARE CoNNeCted ARE oPeN ARE straightforward ARE moviNg ARE Positive

Naast het organiseren van eigen activiteiten is in mei 2011 ook het einddocument van “Our Common Future 2.0: Roadmaps to our future society “ programma (www.ourcommonfuture.nl) gepresenteerd. Wij hebben actief meegedaan aan het schrijven van het hoofdstuk m.b.t. “Duurzaam leiderschap”. Our Common Future 2.0 is een visie document met betrekking tot de toekomst van Nederland dat door maar liefst 400 deelnemers is geschreven. Ook hebben we meegedaan aan verschillende debatten over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Zo organiseerde Humanity in Action Nederland een debat over de effectiviteit van Internationale Samenwerking. Hier waren Geske Dijkstra en Cornelius Hacking (Europese Commissie bij DG Development) ook aanwezig als sprekers.

Met het thema ‘Run with the Cheetahs’ kon het 1%EVENT natuurlijk niet anders dan geopend worden door een échte Cheetah. Stephen Musyoka, werkend in NaiLab (Kenia), kreeg de mogelijkheid dit jaar. Hij benadrukte in zijn verhaal de kracht van Facebook en hoe dit medium in Kenia wordt ingezet om problemen op te lossen, zoals het initiatief van Kenyans for Kenya. ‘Kenya for Kenyans, for example, was to get money together for famine. We brought together 5 million euro’s in one month.’ Een inspirerend voorbeeld van hoe je een “crowd” organiseert en in actie krijgt. Tijdens het 1%EVENT werd een wereldwijde co-creation opgezet met labs in Nairobi, Buea, Kaapstad, Kampala, Ramallah, Londen en Caïro.

with a PerfeCt matCh BetweeN teChNologY aNd gloBal miNds, we CaN Create iNNovative solUtioNs to imProve the lives of millioNs of PeoPle worldwide.


44

45

Naast de wereldwijde Co-creatie waren en nog volop andere activiteiten georganiseerd voor de bezoekers van het 1%EVENT:

VERDELING CASES

RAMALLAH BAZINGA!

CAIRO HMLC

KAMPALA

CAPETOWN RLABS

NAIROBI NAILAB

AMSTERDAM

FRUITS FOR THOUGHTS

BUEA ACTIVESPACES

TOELICHTING BIJ CASES CASE 1: Cairo > Amsterdam: Tijdens de revolutie is het idée geboren om samen een nieuwe grondwet voor Egypte te schrijven. Hoe maken we dit realiteit? CASE 2: Amsterdam > Ramallah: GetH2O is een leuke mobiele game over community ontwikkeling in Nairobi. Hoe zorgen we dat dit spel aanslaat in Ramallah? CASE 3: Ramallah > Kaapstad: Ontwikkel een strategie om de lokale gemeenschap aan te trekken en te betrekken bij de verschillende activiteiten en events die Bazinga! Lab (broedplaats voor jonge ondernemers) organiseert in Palestina. CASE 4: Kaapstad > Amsterdam: Ontwerp een duurzaam business model voor het Social Business Incubation centrum van Rlabs om de groei en sociale impact voor de gemeenschap te verzekeren. CASE 5: Amsterdam > Nairobi: Ontwerp een instrument voor Text to Change om automatisch visueel aantrekkelijke rapporten van de data van hun SMS onderzoeksresultaten te genereren. CASE 6: Nairobi > Amsterdam: Hoe zetten we een trainings/ coachings programma op voor de incubatees in Nailab en hoe vinden we partners voor dit programma? CASE 7: Amsterdam > Londen: Hoe kunnen we een effectieve campagne opzetten tegen vrouwenbesnijdenis in Somalië?

LONDON HUB

1% Co-CreatioN

CASE 8: London > Buea: Welke trainingsmaterialen zijn nodig om lokale partners bekend te maken met de set van internet en mobiele telefonie rapportage tools (Really Simple Reporting) die Akvo heeft ontwikkeld? CASE 9: Buea > Amsterdam: Ontwerp een business strategie voor de net opgezette business ‘Academia’ die een ‘middelbare school’ App ontwikkelt voor Kameroen CASE 10: Buea > Kampala: Ontwerp een business model voor de innovatieve geluid- en verlichtingsunit ‘Bisou Bisou’ voor het platteland in Kameroen. CASE 11: Kampala > Amsterdam: Ontwerp een Facebook App die mensen in Oeganda ondersteunt om hun professionele skills te verbeteren en zo de kans op het vinden van een baan te vergroten. De vijf Co-creatie teams in Amsterdam zijn samengesteld in samenwerking met Accenture. Net als in Amsterdam is er in Nairobi ook gewerkt aan vijf cases. Naast een case uit Amsterdam werkten zij nog aan vier andere cases van jonge Keniaanse ondernemers.

INSPIRATION STAGE: hier gaven negen inspirerende sprekers een presentatie. De sprekers waren: Mike Lee (Appsterdam), Ilco van der Linden (Masterpeace), Ben White (VC4Africa), Diana Vermeij (Zorg 2.0), Gijsbert Koren (ENVIU), Marlon Parker (RLabs, Jamiix), Simon Cohen (Global Tolerance), Alexander Klöpping en Henry Wanyoike. DO-LAB: hier kon je terecht kunnen voor concrete tools of advies. DURF TE VRAGEN: het principe van “Als mensen de juiste vraag aan de juiste persoon stellen; wordt het onmogelijke mogelijk”. Gefaciliteerd door Nils Roemen, bedenker #durftevragen OPEN SPACE: de plek waar de bezoeker de agenda en de onderwerpen bepaalt en de kans krijgt om zelf ideeën te delen. SPOT A CHEETAH: in de Do-lab was er de mogelijkheid om te skypen met cheetahs in de andere Labs.

24 UUr aCtie Op donderdag 15 en vrijdag 16 december vonden 24 ludieke acties plaats door heel Nederland en onder meer in Costa Rica, Kenia en Kameroen met als doel 24 verschillende projecten op de 1%CLUB website af te ronden. 24 uur lang werd de 1%SHOW uitgezonden vanuit het actiecentrum AmLab. De acties waren uiteenlopend, 24 uur lang was iedereen welkom in CAFE24 in Amlab, Gábor Deák veilde fotoshoots met bekende Nederlanders (bijv. Jan Mulder, Katja Schuurman of Paul de Leeuw), voetballers in Amsterdam doneerden voor iedere gemiste kans aan een project. Je kon 24 uur Wordfeud spelen voor een schoolplein in Rwanda. Er vond een Riksja race plaats in Amsterdam voor een project in India en ICT-ers uit Somalië testten websites om hun computerlokaal te bekostigen. Basisschoolkinderen uit Heemstede voerden via social media actie voor een solar licht project in Kenia. Iedereen kon meedoen via de 1%CLUB website en zo steunden ze concreet 1 van de 24 projecten. Van de 24 projecten van de 24 UUR ACTIE zijn er totaal

14 projecten gerealiseerd. € 43.315 werd gedoneerd. De 1%CLUB website werd massaal bezocht en ruim 1.400 mensen wereldwijd luisterden naar de 1%SHOW. Op veel websites en blogs was er aandacht voor de 24 UUR ACTIE. Zo voorzag Adformatie zelfs al haar websites van een speciale 24 UUR ACTIE wallpaper! Websites met aandacht voor de 24 UUR ACTIE waren Nederlands Media Nieuws, Afrika Nieuws, ANP Pers Support, Molblog, RTV Holland, OneWorld, de Betere Wereld, Evenaar en Partners, Anja Feijen en Mijns Inziens.

1%Co-CreatioN daY 1%CLUB heeft in 2011 Co-creaties georganiseerd om kennisdeling te stimuleren. 1%CO-CREATION DAY is een term geïntroduceerd door 1%CLUB en biedt bedrijven een uitgelezen kans om het sociaal kapitaal binnen een organisatie in te zetten voor verschillende interessante doeleinden. Deelnemers aan de 1%CO-CREATION DAY nemen ieder hun expertise en ervaringen mee en werken samen aan een case van een projecteigenaar met een project op 1%CLUB website, een sociaal ondernemer of een case van een internationaal Lab. Aan het einde van de middag/avond presenteren de groepen hun oplossing, advies of concreet product aan de overige deelnemers en de case owners. Een win-win situatie! ‘Het is echt onvoorstelbaar wat je met 1% van je tijd kunt doen! Voor mij is het niets maar die projecten hebben er heel veel aan!’ (Deelnemer Co-creatie april 2011) ‘We hebben in een korte tijd zoveel kunnen krijgen van experts. We kunnen er eigenlijk morgen al mee beginnen!!’ (Case owner 1%EVENT september 2011) Naast de wereldwijde Co-creatie tijdens het 1%EVENT zijn er in 2011 1%CO-CREATION DAYS georganiseerd in samenwerking met IBM, Hogeschool Windesheim, 1%LEDEN, KPMG, Accenture en Ordina. In 2011 deden professionals van de volgende bedrijven mee: Fitzroy, Studio Denk, Bex Communicatie, Ventanaz, Accenture, IBM, Ordina, Rentray, Ricoh, DPI Groep, COA, KPMG, Nailab. Ook na de Co-Creaties blijven deelnemers


46

47

vaak betrokken bij de organisaties achter de cases, bijvoorbeeld als adviseur of door het aanbieden van een netwerk. De volgende organisaties, stichtingen en Labs hebben na de Co-creaties een concreet plan ontvangen waar ze direct mee aan de slag kunnen:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mtangani (Kenia) KAMANEH (Kenia) Zoa Nafisi Foundation (Kameroen) Villa Ticca (Ecuador) Child@Venture (Afrika en Azië) Ubuntu Theatre (wereldwijd) Gurmuu Foundation (Ethiopië) Bonberger (Rwanda) AWDAL Development Organization (Somalië) Yoba (Gambia) Mamidi Chetty (India) Mpower (Zuid-Sudan) Hirda (Somalië) Hope Alive Uganda (Oeganda) AKVO (wereldwijd) Butterfly Works (wereldwijd) Nailab (Kenia) Bazinga (Palestina) Text to Change (Afrika en Zuid Amerika) HMLC (Egypte) Caramundo (Brazilië) Kuljuro Keso (Senegal) Dogon Vrouwen Initiatief (Mali) Admiracao (Brazilië) Fruits for Thougts (Oeganda) RLabs (Zuid-Afrika) Activ Spaces (Kameroen).

1%show De 1%SHOW is een maandelijkse liveshow van 1%CLUB die de interactie aangaat met de online kijkers. Via chat, Twitter en Facebook kan iedereen meepraten over de onderwerpen die aan tafel besproken worden. In de 1%SHOW wordt op een toegankelijke en informatieve manier de dialoog aangegaan over uitdagingen binnen ontwikkelingssamenwerking en wordt een link gelegd met

andere sectoren. De 1%SHOW wordt elke eerste vrijdag van de maand via de livestream uitgezonden. De productie van de 1%SHOW wordt verzorgd in samenwerking met Ventanaz. Via de 1%SHOW willen we Young Professionals, wetenschappers, studenten, BN’ers en Social Entrepreneurs met elkaar in contact brengen met als doel om ze samen te laten nadenken over Internationale Samenwerking. Door de hoge mate van interactie met het publiek is de spontaniteit groot. In 2011 zijn er al twee 1%SHOWS uitgezonden. De volgende onderwerpen stonden centraal tijdens de 1%SHOWS: Run with the Cheetahs, Generaties, Storytelling & Pitching.

oPeN for ChaNge 1%CLUB is een van de initiatiefnemers van “Open For Change”. Deze alliantie van ontwikkelingsorganisaties zet zich er actief voor de promotie van Open Data binnen de ontwikkelingssector. De data over ontwikkelingsprojecten, bestedingen en resultaten zit nu nog vaak verborgen in gesloten systemen bij de verschillende ontwikkelingsorganisaties. De “Open For Change” beweging is van mening dat deze data openlijk beschikbaar zou moeten worden gemaakt en voor iedereen toegankelijk. “Open For Change” heeft in 2011 een twee daagse Open Data Barcamp georganiseerd in KIT in Amsterdam om met groot aantal organisaties en experts (uit Nederland en buitenland) samen na te denken over hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Branche-organisatie Partos heeft de coördinatie op zich genomen en o.a. de volgende Nederlandse organisaties hebben zich bij “Open For Change” aangesloten: AKVO, TexttoChange, Africa Interactive, Oneworld, Hivos, Oxfam Novib, TNO en Butterfly Works.

joNgos Het JongOS netwerk (www.jongos.nl) is voor iedereen die zich jong voelt en werkzaam is binnen de ontwikkelingssamenwerking. JongOS heeft inmiddels meer dan 1200 leden. In 2011 heeft 1%CLUB JongOS ondersteund met het ontwikkelen van de community en met de ontwikkeling van de nieuwe website

(www.acall2action.nl). 2011 stond voor JongOS in het teken van het actiejaar ACall2Action. In januari werd begonnen met een startbijeenkomst waarbij alle deelnemers werden opgeroepen om hun eigen ideeën en plannen voor vernieuwing in de OS sector te presenteren. Tijdens deze bijeenkomsten werden actiegroepen gevormd die gedurende het hele jaar met deze plannen aan slag zijn gegaan. JongOS heeft gedurende het jaar voor de actiegroepen twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij zij door middel van Co-creatie verder werden geholpen met hun plannen. Op 10 december 2011 vond ACall2Action- the Dealmakerplaats. Een grote groep prominente vertegenwoordigers vanuit de OS sector, het bedrijfsleven en de overheid waren aanwezig om in verschillende ‘solution centers’ de actiegroepen te ondersteunen. Aan het eind van de dag zijn deals gesloten waarbij de actiegroepen concrete ondersteuning kregen van de aanwezigen om hun actieplannen in 2012 voor elkaar te krijgen.

Uz UZ is een initiatief van Frivista, Be More en 1%CLUB. UZ (jijbent.uz) is het event dat mensen en organisaties bij elkaar brengt die zich willen inzetten voor een betere wereld. Geen theorie, nee, bij UZ kun je meteen aan de slag. De eerste UZ werd georganiseerd in januari 2010 en in 2011 werd een vervolg gegeven aan de succesvolle bijeenkomsten: Uz vond plaats op april 2011. In juni 2011 werd het lUZstrum gevierd en in november werd de 6e UZ georganiseerd. In totaal trok UZ tijdens de bijeenkomsten meer dan 1.000 bezoekers die actief deelnamen.

UZ is er voor iedereen. Voor organisaties die vrijwilligers zoeken, voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen en een organisatie zoeken. Maar ook om een workshop te geven of jezelf of je organisatie te pitchen wanneer je graag input wil hebben van mensen. Met andere woorden: bij UZ kom je iets brengen of halen. Vraag en aanbod tijdens UZ was gevarieerd: zo was het mogelijk om mee te denken over het ontwerp van een game dat een project in Colombia verder moest helpen, waar in Kenia het beste zonne-energie inzetbaar zou zijn en hoe je mensen in Nederland aan zou kunnen spreken op het doen van vrijwilligerswerk. Of kon je aansluiten bij een sessie ‘lifehacking’ of hoe je social media kunt inzetten om slimmer te werken.


49

marke tiNg eN CommU NiCatie

doelgroePeN YoUNg ProfessioNals De primaire doelgroep waar de 1%CLUB zicht op richt is Young Professionals tussen de 20 en 40 jaar. Dit zijn HBO/ WO'ers met een goede baan en een comfortabel leven. Ze willen best wel iets doen voor ontwikkelingssamenwerking, maar voelen zich niet altijd thuis bij veel bestaande organisaties en initiatieven. Ze zijn op zoek naar nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking die beter bij hun generatie past en waarbij ze rechtstreeks hun kennis en middelen kunnen bijdragen. We onderscheiden vier groepen “gevers”. De eerste en meest traditionele groep worden de “trust me” gevers genoemd. Deze mensen reageren positief op een boodschap van een goede-doelen-organisatiedat zegt “vertrouw ons en laat alles aan ons over”. De tweede groep is iets kritischer en wordt de “tell me” groep genoemd, deze groep gevers verwacht op z’n minst dat je als organisatie vertelt hoe je het geld gaat besteden. De derde groep mensen worden de “show me” gevers genoemd. De mensen zijn sceptisch en willen dat de organisaties aantonen wat ze precies met “hun geld” doen en wat hier de impact van is. De vierde groep, en snelst groeiende groep, zijn de “involve me” gevers. Alleen geld geven is voor deze mensen niet voldoende. Ze willen zelf actief betrokken worden en een zichtbare bijdrage kunnen leveren. Het is deze “involve me” groep waar we ons als 1%CLUB op richten.

BedrijveN Ook bedrijven ondernemen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen steeds meer inontwikkelingssamenwerking. Midden en Klein Bedrijven (MKB) hebben behoefte aan een laagdrempelige en concrete invulling van het MVO Beleid. Vooral voor de bedrijven die nog geen specifiek beleid hebben wat MVO betreft biedt 1%CLUB een laagdrempelig platform aan, waar het bedrijf 1% van haar inkomen, expertise, netwerk en tijd een concrete bijdrage levert aan één of meer ontwikkelingsprojecten. 1%CLUB biedt bedrijven een podium om aan MVO ‘new style’ te doen.52

53

Naast de midden en kleinbedrijven zijn er ook steeds meer grote bedrijven die zich aansluiten bij 1%CLUB. Organisaties zijn steeds actiever op zoek naar overzichtelijke projecten waar hun medewerkers een concrete bijdrage kunnen leveren in de vorm van expertise. Zo zijn er in 2011 Co-Creation Events georganiseerd voor onder mee Accenture, IBM, KPMG en Ordina Tijdens een Co-Creation Event zetten deelnemers hun expertise en ervaringen in om samen te werken aan een case. Aan het einde van de middag presenteren de groepen hun advies of concreet product aan de overige deelnemers en de case owners.

digital storYtelliNg Net zoals in 2010 in Nairobi zijn er in 2011 weer twee meerdaagse workshops georganiseerd op het gebied van ‘digital storytelling & social media’. MASAKA, UGANDA In augustus vond er een training in Masaka plaats voor projecten van 1%CLUB en Be More. Deze 2-daagse training werd gegeven door pioniers in Nederland op het gebied van storytelling en social media. Sanne Roemen en Michel Groenenstijn bracht de groep Creative Minds Uganda samen en gedurende twee weken waren er diverse ontmoetingen en sessies met Oegandese sociaal ondernemers. De training ‘digital storytelling & social media’ werd met deze groep gegeven voor een deelnemersveld van 25 mensen die sociale projecten runnen in Oeganda, Tanzania en Rwanda. Van de 1%PROJECTEN waren onder meer aanwezig: • ‘Economic Empowerment support 30 women living with hiv/aids’ • ‘Community Development through Technology’ • ‘Needy Youth Production & Skills Training in Masaka’ • ‘’The Nyabushozi Water project’ • ‘Agricultural training and starting capital for war victims’

BUEA, KAMEROEN In november vond de tweede workshop plaats in Buea, Kameroen. Host van de workshop was ActivSpaces, de incubation hub van Kameroen voor jonge ondernemers. Gedurende twee dagen werd er met een groep van twaalf deelnemers ingegaan op een verhaal en hoe je dit nu het beste vertelt. De groep bestond uit ondernemers tussen de 18 en 30 jaar die al een initiatief hadden opgezet of hiermee bezig waren. Na de workshop is het project van Al Banda (Bisou Streetlightning) online gegaan op 1%CLUB website. Dit project richt zich op het verlichten van Buea: donkere straten voorzien van straatverlichting om zo criminaliteit tegen te gaan. Het (terug)verdienmodel gebeurt middels audiosysteem die in de straatverlichting geplaatst wordt en reclameboodschappen die worden verspreid. De volgende stap was dat het project meedeed aan de 24 UUR ACTIE: binnen 24 uur was het geld bij elkaar en kon de pilot gestart worden.

CamPagNes Hieronder een overzicht van verschillende campagnes op het gebied van Marketing en PR in 2011. YOU MAKE IT WORK Het zijn de mensen die 1%CLUB maken. De campagne in 2011 stond daarom in het teken van de 1%CLUB community; zij hebben een centrale rol binnen 1%CLUB, dus ook binnen de campagne. Bij een fotoshoot door Paul D. Scott werden acht 1%LEDEN en projecteigenaren geportretteerd en gevraagd naar hun persoonlijke motivatie. POSTERS De portretten van de 1%LEDEN zijn verspreidt door heel Nederland: 1%LEDEN in het hele land zijn benaderd met de vraag om op de leukste plekken in hun stad een poster op te hangen en hier een foto van te maken.

HOMEPAGE 1%CLUB homepage toont afwisselend een portret van de 1%LEDEN die meededen aan de campagne. Hierbij wordt ook een korte tekst getoond met welk project zij steunden en waarom.

weBsite In 2011 bezochten meer dan 85.000 unieke bezoekers de website van 1%CLUB. De basiscijfers van de website van 1%CLUB op een rijtje:

FACEBOOK PHOTOBOOTH Op Facebook konden 1%CLUB fans hetzelfde doen: hun eigen foto + naam in een 1%CLUB jasje. In samenwerking met Schepnet is een ‘photobooth’ ontwikkeld waarbij mensen via Facebook een foto van zichzelf konden uploaden. Deze werd vervolgens customized in hun eigen profiel en in de 1%CLUB galerij getoond. FLYERS De mensen maken 1%CLUB: they make it work. Om uit te leggen wat 1%CLUB is en doet is een flyer ontwikkeld die dit uitlegt, tevens is het een stickervel met ‘I make it work’ en ‘You make it work’ stickers in diverse formaten. BOOMERANG In samenwerking met Boomerang Publishing is een 1%CLUB Boomerang kaart ontwikkeld en verspreid door heel Nederland. BOEK In 2011 is het ‘Little Pink and Green Book’ uitgebracht: An Invitation To Change The Rules Of The Games With Us. Dit boek is gedrukt en online geplaatst via Issuu. Het boek beschrijft de filosofie van 1%CLUB, de manier van denken en doen. In samenwerking met 1%PARTNER Accenture is het CRM (Customer Relationship Management) systeem Salesforce in gebruik genomen. Hierdoor kunnen datagegevens beter beheerd, geanalyseerd en gebruikt worden.

oNderdeel

eeNheid

Bezoeken Unieke bezoekers Paginaweergaves Gemiddelde pagina weergave Gemiddelde tijd op de website

171890 86334 915848 5,32 5min 44sec

Het overgrote deel van de bezoekers kwam uit Nederland:

laNd

PerCeNtage

Nederland Kenia VS België Overig (156 landen)

78% 4% 3% 2% 13%

Op de kaart zag dit er als volgt uit:


54

55

!"r$culieren Bedrijven S$ch$ngen Scholen Verenigingen Guest

Bronnen die de meeste traffic generen:

verkeersBroN

PerCeNtage

Google Direct verkeer Facebook Twitter Overig

30% 26% 8% 4% 32%

1% lid

aBsolUUt

PerCeNtage

Particulieren Bedrijven Stichtingen Scholen Verenigingen Guest

7201 640 914 110 204 303 9372

77% 7% 10% 1% 2% 3% 100%

totaal

eXPosUre 1%CLUB is zeer actief op verschillende social media websites. Dit blijkt ook uit de cijfers die voortkomen uit de ‘verwijzende sites’, drie plekken in de top zes zijn social media sites:

1%CLUB heeft in 2011 regelmatig in online media, print media gestaan en is op de radio en televisie geweest:

1

TV NOS 11 juli 2011 Crowdfunding groeit in Nederland www.nos.nl/artikel/255180-crowdfunding-groeit-innederland.html

2 3 4

Twitter (5.666 volgers via @1procentclub en @1percentclub) LinkedIn (890 mensen in Linkedin groep) Facebook (14.267 Fans) Hyves (768 Hyvers)

weBsite Op 31 december 2011 waren er 9.372 geregistreerde 1%LEDEN. Dit is een stijging van 45% ten opzichte van een jaar eerder. De verdeling van de 1%Leden ziet er als volgt uit:

CAMPAGNES

NOS OP 3 - 77 miljoen euro voor Kenia dankzij hashtag 7 september 2011 www.nos.nl/op3/artikel/270811-77-miljoen-euro-voor-keniadankzij-hashtag.html Z.O.Z. (VPRO) - Anna te gast aan tafel bij Z.O.Z. 26 november 2011 www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1117045

RADIO RADIO 1 9 januari 2011 www.onepercentblog.com/wp-content/uploads/20110109_ radio1.mp3

VICE VERSA - Politiek wint terrein binnen ontwikkelingssamenwerking 13 september 2011 www.viceversaonline.nl/2011/09/politiek-wint-terreinbinnen-ontwikkelingssamenwerking

WERELDOMROEP INDONESIË

ONEWORLD - Anna Chojnacka meest invloedrijke jonge

5 juli 2011 www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/beramal-tanpa-repot

Nederlander in ontwikkelingssamenwerking 13 september 2011 www.oneworld.nl/lezen/partnernieuws/annachojnacka-meest-invloedrijke-jonge-nederlanderontwikkelingssamenwerking

SIMONE FM 15 december 2011 www.1procentclub.nl/assets/files/filemanager/ doc/1procentwoord15-12.mp3 KRANTEN EN MAGAZINES DAGBLAD DE LIMBURGER - Opruimen voor het goede doel 5 januari 2011 http://1procentclub.nl/assets/files/filemanager/RmJiZ2ZVO bbUw7q8ckYNw6VTENds9f1P.jpg DAGBLAD DE LIMBURGER -‘Twitteren en chatten voor het goede doel’ 19 april 2011 http://1procentclub.nl/assets/files/filemanager/XMV49KmI Z8CxTzjL0zPPLNJSSDnRDuOD.pdf CLEAR -‘Zo werkt crowdsourcing’ Mei 2011 http://1procentclub.nl/assets/files/filemanager/JLuJduuCLM 94N5kFp3rguJBG2hy5Gk0F.pdf PERS - Dan halen we zelf wel geld op 7 september 2011 http://www.depers.nl/buitenland/594191/Dan-halen-wezelf-wel-geld-op.html BLOGS EN WEBSITES FRANKWATCHING - Kenianen sms’en 5 miljoen euro tegen hongersnood 12 september 2011 www.frankwatching.com/archive/2011/09/12/kenianensmsen-5-miljoen-euro-tegen-hongersnood

IS MAGAZINE -‘Je hoeft niet alles zelf te bedenken’ September 2011 http://issuu.com/is-magazine/docs/web_is_2011_nr7 MOLBLOG - 1%CLUB grootste crowdfundingplatform Nederland 23 september 2011 www.molblog.nl/bericht/1club-grootstecrowdfundingplatform-nederland FASTMOVINGTARGETS.NL - Bij de bruisende crowdfunding van 1%CLUB wil je horen 23 oktober 2011 www.fastmovingtargets.nl/2011/11/04/bij-debruisende-crowdfunding-van-de-1-club-wil-je-horen-kickstartcrowdfunding-1028 BIJGESPIJKERD - Storytelling volgens 1%CLUB: geen nieuwsbrief maar een liveshow 1 december 2011 www.bijgespijkerd.nl/bijgespijkerd/storytelling-volgens1club-geen-nieuwsbrief-maar-liveshow MOLBLOG - Vanmiddag: Storytelling in de 1%SHOW 2 december 2011 www.molblog.nl/bericht/vanmiddag-storytelling-in-de-1show


57

IK BEN DEBBIE. IK BEN OVERTUIGD VAN DE POSITIEVE KRACHT VAN KUNST EN CULTUUR, DAAROM ZET IK ME VANUIT MIJN ORGANISATIE ‘THEATRE EMBASSY’ IN VOOR HET BEHOUD VAN HET LEVEND CULTUREEL ERFGOED VAN DE KUNA INDIANEN IN PANAMA. DOE JE OOK MEE? 1%CLUB is het online platform dat mensen met slimme ideeën in ontwikkelingslanden verbindt aan mensen, geld en kennis over de hele wereld. Doe ook mee! Ga naar de website, kies een project en MAKE IT WORK!


59

1% Crew

het 1%BestUUr het BestUUr vaN 1%ClUB is iN 2011 NegeN keer iN vergaderiNg BijeeN geweest. daarNaast is er ÉÉN zogeNaamde heidag geweest om de laNge termijN strategie Uit te stiPPeleN. CoNform de statUteN heBBeN de BestUUrsledeN eeN zetel voor 3 jaar eN stelleN daarNa hUN BestUUrsfUNCtie BesChikBaar eN Bestaat de mogelijkheid om het Nogmaals eeN Periode te verleNgeN. de voorzitter eN seCretaris heBBeN Beide siNds jaNUari 2008 aaNgegeveN dat ze zUlleN aftredeN Uit het BestUUr Per 1 maart 2012 om Plaats te makeN voor NieUwe meNseN.


60

61

BestUUrslid

datUm toetrediNg

datUm eiNdPeriode

Maartje Hermans (voorzitter) Michiel Meeuwissen (penningmeester) Jan Willem Mulder (secretaris) Pieter Paul van Oerle (toezichthoudend bestuurslid) Eline Deijs (toezichthoudend bestuurslid)

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

VOORZITTER: MAARTJE HERMANS Maartje Hermans is Senior environmental & social specialist bij FMO en heeft als onbezoldigde nevenfuncties: voorzitter stichting Mbuyuni en project manager Net4Kids. '1%CLUB is een fantastisch initiatief. Neemt niet weg dat een stevige vinger aan de pols en kritische blikken nodig zijn. Het 1%BESTUUR zorgt er, samen met de 1%CREW, voor dat de juiste beslissingen genomen worden. 1%CLUB draagt bij aan de armoedebestrijding in de wereld en biedt daarmee vele mensen de kans op een beter leven!' PENNINGMEESTER: MICHIEL MEEUWISSEN Michiel Meewissen is senior portfolio manager van een beleggingsfonds bij Kempen & Co. 'In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de financiële wereld. Als bestuurslid bij 1%CLUB kan ik mijn expertise gebruiken voor een betere wereld. Door accuraat 1%CLUB bij te staan gaat er iets moois ontstaan, daar ben ik van overtuigd.' SECRETARIS: JAN WILLEM MULDER Jan Willem Mulder is zelfstandig ondernemer in de evenementen-, media- en communicatiesector. 'WEB 2.0 en Ontwikkelingssamenwerking hebben mijn grote interesse, hier liggen mogelijkheden die we niet eens in kunnen schatten geloof ik. Ik ben dan ook blij mijn bijdrage aan 1%CLUB te kunnen leveren, een perfecte match!' BESTUURSLID: PIETER PAUL VAN OERLE Pieter Paul van Oerle is adviseur bij Accenture en is daarnaast onbezoldigd bestuurslid bij Stichting de Acht. 'Ik leerde 1%CLUB kennen via de Accenture Innovation Awards en was meteen verkocht. WEB 2.0 inzetten om

januari 2008 januari 2008 januari 2008 maart 2009 september 2009

maart 2012 januari 2014 maart 2012 maart 2015 september 2012

directe steun mogelijk te maken aan kleinschalige projecten is een fantastisch idee. Het is inspirerend om met de mede bestuursleden en de crew onder leiding van Anna en Bart aan dit initiatief te mogen bouwen.' BESTUURSLID: ELINE DEIJS Eline Deijs is online uitgever bij Weekbladpers tijdschriften. “Tim Berners-Lee had het in de jaren 90 al voorspelt, het internet zou grote gevolgen hebben voor alle maatschappelijke ontwikkelingen. Dat het nu echt zover is, en dat ik er deel van mag uitmaken, maakt me elke dag weer oprecht blij. Ik hoop dat ik met mijn jarenlange ervaring in de media & internetbranche mijn steentje kan bijdragen aan de groei en het succes van 1%CLUB!”

orgaNisatiestrUCtUUr Stichting 1%CLUB heeft geen personeel in dienst. Het personeel wordt ingehuurd via OutBox Consultancy. OutBox is een Social Venture gespecialiseerd in Internationale Samenwerking 2.0.

1%maNagemeNtteam Anna Chojnacka en Bart Lacroix zijn de oprichters van 1%CLUB. Ze vormen nu samen het uitvoerend management team van 1%CLUB. Anna Chojnacka is gespecialiseerd in het toepassen van WEB 2.0 voor het vergroten van participatie, democratie en empowerment van achtergestelde groepen wereldwijd. Ze was de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2003, adviseur voor de gemeente Amsterdam

en campagneleider bij Fair Trade Original. Daarnaast is Anna lid van de Worldconnectors denktank. In 2011 werd Anna verkozen tot meest invloedrijke jongere binnen ontwikkelingssamenwerking. Bart Lacroix is gespecialiseerd in WEB 2.0 in de context van Internationale Samenwerking. Hij werkte als marketing manager voor Africa Interactive en als projectmanager voor Butterfly Works. Ook was hij drie jaar Small Business Advisor voor VSO in Tanzania. Bart studeerde Internationale Marketing en Beleids- en organisatiewetenschappen. Naast 1%CLUB is Bart Lacroix betrokken bij VC4Africa en Afrilabs.

1%Crew NederlaNd De 1%CREW bestond in 2011 naast de twee managers uit 4 betaalde personen, wat gedurende het jaar werd uitgebreid naar 8 betaalde personen. Allen waren in dienst van OutBox Consultancy. Margreet van der Pijl is als Manager Projecten verantwoordelijk voor selectie, begeleiding, kwaliteitscontrole en monitoring & evaluatie van projecten. Niels Jansen is Manager Marketing & Communicatie van 1%CLUB en verantwoordelijk voor PR en Sociaal Media. Nadia van Emmerik is Operational Manager en verantwoordelijk voor de organisatie binnen de 1%CREW Nederland en tevens organisatie van het 1%EVENT. Mathieu Klinger was gedurende het eerste half jaar Webontwikkeling Projectmanager. Het team werd in april 2011 versterkt door Nguyen Tran die als Officemanager verantwoordelijk is voor de administratie van 1%CLUB. Tevens begon Liane Mosselaar in dezelfde periode in de eerste instantie als Medewerker Communicatie en later als Operational Manager ter vervanging van Nadia van Emmerik gedurende haar zwangerschapsverlof. Margreet van der Pijl ging in november van het jaar met zwangerschapsverlof en werd tijdens deze periode eveneens vervangen door Marianne Gybels. Marleen Holtkamp heeft vanaf november de 1%CREW versterkt als Manager Business Development en is verantwoordelijk voor het aanpakken van de contacten met het bedrijfsleven. daarnaast werkte 1%ClUB in 2011 met 37 onbetaalde krachten op kantoor: Anne Marinussen, Lisanne Heemskerk, Liane Mosselaar,

Andra Iacob, Emile van der Jagt, Marc Harens, Dinusha Frings, Emmy Brand, Aafke Frederik, Andrea van der Kerk, Victor David, Marie Hoogstraten, Suzanne Schenk, Mariek Zantkuijl, Marleen Holtkamp, Harriet Tienstra, Jahaga Bosscha, Fenneken Ongering, Eline Kooijman, Stella Pastuszka, Marc van Zessen, Sara Kaserer, Lissy van Noort, Larissa Gijssen, Danielle van Bakel, Josje Spierings, Ilse Zeemeijer, Annick Haenen, Marlies Nijenhuis, Roos van den Berg, Sven de Roode, Davina Berttram, Renate Pooye, Etienne Verschuren, Eleana Tollenaar, Eva van de Zee, Jasper van Commenee en Eveline Schrijen.

NailaB keNia De Nailab crew in Kenia bestond in 2011 uit Sam Gichuru (Directeur) en Maria Tajhbai was tot april verantwoordelijk voor het internationale projecten beheer van 1%CLUB. Lynn Sellinga is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op kantoor en Joshua Anusu Oyangi is verantwoordelijk voor logistiek en evenementen. Verder waren gedurende 2011 werkzaam in Nailab: Sam Kitonyi (Consultant), Kamande (Financial Consultant), Viktor (Web development), Faith Njoka (Intern).

ComitÉ vaN aaNBeveliNg RUUD LUBBERS Ruud Lubbers was minister-president (1982-1994), minister van Economische Zaken (1973-1977) en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (2001-2005). Daarnaast is hij een van de Founding Fathers van het Earth Charter en de denktank World Connectors. waarom 1%: "Omdat het directe betrokkenheid aangeeft". NAEMA TAHIR Naema Tahir is een Nederlands schrijver. Zij werkte als jurist voor verschillende Nederlandse en internationale instellingen. Daarnaast publiceerde zij vier romans: Een moslima ontsluiert (2005), Kostbaar bezit (2006), Eenzaam Heden (2008) en Groenkapje en de bekeerde wolf (2008). waarom 1%: "Art and education will make the difference".


62

AWRAHAM SOETENDORP Awraham Soetendorp was van 1968 tot 2008 rabbijn van de Liberale Joodse Gemeente in Den Haag. Hij is president van de Europese Regio van de Wereld Unie van Progressief Jodendom en medevoorzitter van het Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders. Tevens is hij o.m. lid van het 'Earth Charter', de commissie voor Millennium Development Goals en van internationale organiaties op het gebied van interreligieuze en interculturele dialoog. Waarom 1%: "De wereldgemeenschap is een lichaam; wanneer een deel van het lichaam geteisterd wordt door de pijn van armoede en ongeletterdheid voelen wij als de rest van het lichaam ook de pijn". TINEKE LAMBOOY Tineke Lambooy is juriste en universitair docent aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Utrecht. Tevens is zij als onderzoeker verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit.. Zij schreef "Een Wereld te Winnen. Zestien visies op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” (2006) en samen met o.a. Ruud Lubbers: Inspiration for Global Governance. The Universal Declaration of Human Rights and the Earth Charter (2009). Haar promotieonderzoek spitst zich toe op de juridische aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Waarom 1%: "Van mijn grootmoeder leerde ik dat hoe guller je geeft, hoe rijker je wordt. En het is echt zo!" SIMONE BRUMMELHUIS Simone is oprichter van TheNextWomen.com, een online business magazine met een focus op vrouwelijke ondernemerschap en internet. Ze is mede-eigenaar en commissaris en was jarenlang managing director van IENS. Ze zit in de UK Board van Astia.org , een Sillicon Valley foundation die vrouwelijke ondernemers en investeerders matched. Opgeleid als jurist was zij eerder advocaat. Als expert op het bouwen van communities, internet en vrouwelijk ondernemerschap houdt zij regelmatig lezingen. Waarom 1%: 'Ik geloof in: Ondernemers helpen het Zelf te Doen’.

1%CLUB PARTNERS 1%CLUB had in 2011 de volgende 1%PARTNERS die die 1%CLUB met geld, expertise, netwerken en of tijd ondersteunden. Accenture stelt vanuit hun CSR beleid “Skills to Succeed” programma pro-bono strategie- en ICT consultants (ter waarde van € 50.000) ter beschikking om 1%CLUB te ondersteunen bij het opschalen van de Nederlandse website naar een internationaal platform, het ontwikkelen van een 1%SKILLS platform en de ontwikkeling van een Customer Relation Management systeem. Daarnaast organiseerde Accenture twee Co-Creations in samenwerking met 1%CLUB. Eén van deze Co-Creations vond plaats tijdens het 1%EVENT. Inmiddels is een groot aantal Accenture medewerkers betrokken bij 1%CLUB, in 2011 was de officiële kick-off van de 1%COMMUNITY waar in 2010 het idee om dit op te starten was ontsprongen binnen Accenture. Loyens & Loeff ondersteunt 1%CLUB op juridisch gebied en geeft financiële steun voor het uitwerken van de ‘Quality Assurance’, een module om de kwaliteit van de projecten op 1%CLUB website naar een hoger niveau te tillen. Ruigrok I Netpanel steunt met 1% van haar omzet 1%PROJECTEN en doet als full service marktonderzoek bureau voor 1%CLUB onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Van mijn grootmoeder leerde ik dat hoe guller je geeft, hoe rijker je wordt. En het is echt zo!


65

PiCs & tweets

EEN GROOT GEDEELTE VAN DE 1%CREW OP DE FOTO IN DE LIMELIGHTS PHOTOBOOTH TIJDENS HET 1%EVENT

DE 24 UUR ACTIE MET EEN NIEUW RECORD: 14 AFGERONDE PROJECTEN EN €43.315 BINNEN 24 UUR!


66

DE 1%CREW IN ACTIE TIJDENS DE CHARITYCUP VOETBALTOERNOOI. DE FINALE WERD VERLOREN, OFTEWEL: EEN SUPER TWEEDE PLEK BEHAALD!

‘PLEASE, TURN YOUR MOBILE PHONE ON’ TIJDENS HET 1%EVENT. ‘THE HASHTAG TODAY IS #1PCE’

tijdeNs ÈÈN vaN de Co-Creaties iN 2011. het hoofd BrekeN over Cases eN oP het eiNd met eeN CoNCrete oPlossiNg komeN.


69

toe komst

1%CLUB heeft voor de komende vijf jaar de volgende doelstellingen: • Doelstelling A - Online toegang bieden tot benodigde resources en expertise • Doelstelling B - Stimuleren van innovatie op het gebied van Web, Mobile en Social Media 4 Development • Doelstelling C - Het bevorderen en opschalen van Internationale Samenwerking en Kennisdeling 2.0

Afrika, dit jaar wordt ook de Westkust verbonden. Deze ontwikkelingen bieden een enorme kans om een deel van de achterstand in ontwikkelingslanden in te halen. Tegelijkertijd is de aanwezigheid van ICT alleen niet voldoende om te garanderen dat de voordelen ervan daadwerkelijk terecht komen bij de groepen die er wellicht het meest profijt bij zouden kunnen hebben. Om de digitale sprong te maken is het noodzakelijk dat er ICT toepassingen worden ontwikkeld gericht op deze groepen. Om de kans op slagen te vergroten is het noodzakelijk om de ICT-toepassingen binnen de lokale context te ontwikkelen.

doelstelliNg a - oNliNe toegaNg BiedeN tot BeNodigde resoUrCes eN eXPertise 1%CLUB wil hét internationale online platform worden voor Internationale Samenwerking 2.0. Hiermee moet het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk zijn om via Web, Mobile en Sociale Media toegang te verkrijgen tot de benodigde middelen zoals kennis, resources en geld en om de eigen visie op een beter bestaan te verwezenlijken. Het gaat om het mondiaal verbinden van sociaal activisme in Noord en Zuid, door gebruik van technische mogelijkheden van Web 2.0 en Mobiele communicatie. De bijdrage van 1%CLUB bestaat uit het ontwikkelen van online sociale netwerken, platforms en tools die zelforganisatie faciliteren en op transparante wijze toegang bieden tot de kennis, middelen en netwerken waarmee mensen in ontwikkelingslanden hun zelfredzaamheid kunnen vergroten en hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. 1%CLUB is gericht op het vergroten van efficiëntie en effectiviteit van mondiale netwerken door het ontwikkelen van innovatieve online modellen, platforms en tools.

Om lokale innovatie op het gebied van Web, Mobile en Social Media 4 Development te bundelen en stimuleren, zullen we in Oost-Afrika en West-Afrika zogenaamde Innovation Labs opzetten. De Labs zullen een inspirerende omgeving bieden aan mensen en organisaties met een innovatief idee op het gebied van Internationale Samenwerking 2.0. De mensen/organisaties met de beste ideeën worden geselecteerd voor het Innovation Lab Incubation Programma. Ze worden begeleid op het gebied van businessadvies, projectmanagement, marketing, accounting en juridische zaken om hun ideeën in een beschermde omgeving (incubation) uit te werken en op de markt te brengen. Een belangrijke focus in de Innovation Labs ligt op mobiele ontwikkeling. Het verschaffen van toegang tot het 1%CLUB platform via de mobiele telefoon is cruciaal voor het slagen van het 1%CLUB concept. In een land als Ghana heeft immers slechts 10% van de bevolking toegang tot internet via een pc, terwijl 60% toegang heeft tot een telefoon aangesloten op internet. Mobiele telefoons spelen een centrale rol in de communicatie in ontwikkelingslanden. Behalve voor het bellen worden ze bijvoorbeeld ook gebruikt om het betalingsverkeer te faciliteren. De mobiele telefoon is de pc van de ontwikkelingslanden. Vanuit de Innovation Labs wor-

doelstelliNg B – stimUlereN vaN iNNovatie oP het geBied vaN weB, moBile eN soCial media 4 develoPmeNt ICT en internet maken een enorme ontwikkeling door in veel ontwikkelingslanden. Afgelopen jaar is er een nieuwe glasvezelkabelaansluiting gelegd voor de Oostkust van

den projecten opgezet om mensen in ontwikkelingslanden toegang te geven tot Mobile Payment, Mobile Learning, Mobile Reporting en Mobile Campaigning.


70

doelstelliNg C – het BevordereN eN oPsChaleN vaN iNterNatioNale sameNwerkiNg eN keNNisdeliNg 2.0 1%CLUB heeft als doel om Internationale Samenwerking 2.0 wereldwijd te bevorderen. Dit doet 1%CLUB door het organiseren van Open Space en Co-Creation Events. 1%CLUB maakt zich sterk voor vernieuwing binnen de ontwikkelingssector. Wij zijn voor een paradigmashift naar Internationale Samenwerking 2.0 (IS 2.0). Dit doen we ten eerste door zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven en ten tweede door onze ervaringen en “lessons learned” zoveel mogelijk te publiceren en te delen. We bloggen en twitteren erover, geven op verschillende plekken in de wereld presentaties, voeren debatten en organiseren Co-Creation sessies en Open Space Events met als doel om iedereen bewust te maken van de potentie en mogelijkheden van IS 2.0 en om mensen en organisaties te inspireren ook mee te doen. Het 1%EVENT is hét Open Space Event dat mensen met goede ideeën bij elkaar brengt om samen te werken aan nieuwe vormen van Internationale Samenwerking 2.0. Het 1%EVENT brengt innovators, young professionals, ondernemers, media, wetenschappers, ‘change-makers’ en politici bij elkaar. Er zal jaarlijks een internationaal IS 2.0 Open Space Netwerk Event (1%EVENT) worden georganiseerd om de Innovation Labs en het online platform aan elkaar te verbinden, samen te werken aan concrete projecten en om van elkaar te laten leren. Alle innovators op het gebied van ICT4development en WEB4Development uit de ontwikkelingswereld, het bedrijfsleven, de wetenschap en de media worden uitgenodigd en er wordt in meerdere landen tegeli-

IK BEN NITSUHE. IK KOM UIT ETHIOPIË. VIA 1%CLUB STEUN IK ONDERNEMENDE VROUWEN IN GAMBIA, DOOR MIJN EXPERTISE EN MIJN NETWERK IN TE ZETTEN. DOE JE OOK MEE?

jkertijd gewerkt aan de vraag hoe ICT en Nieuwe Media kunnen worden ingezet om Internationale Samenwerking op een vernieuwende manier aan te pakken.

1%CLUB is het online platform dat mensen met slimme ideeën in ontwikkelingslanden verbindt aan mensen, geld en kennis over de hele wereld. Doe ook mee! Ga naar de website, kies een project en MAKE IT WORK!


73

fiNaN CiËN

imPaCt alliaNtie vanuit het MFS-II programma van Buitenlandse Zaken.

Beleid teN aaNzieN vaN de omvaNg eN fUNCtie vaN het eigeN vermogeN

1%CLUB neemt hieraan deel met de IMPACT - Alliantie.

Het eigen vermogen van de 1%CLUB dient ter waarborging

De focus van de alliantie ligt op ‘Innovative Mitigation of

van de continuïteit van de activiteiten van de stichting. Door

Poverty ACTions’: IMPACT. De Alliantie bestaat uit Oxfam

het bestuur is geen specifiek beleid vastgesteld ten aanzien

Novib (www.oxfamnovib.nl), Butterfly Works (www.butter-

van de omvang van het eigen vermogen.

Vanaf 2011 tot en met 2015 wordt 1%CLUB gefinancierd

flyworks.org), SOMO (www.somo.nl), Hirda (www.hirda.nl) en Fairfood (www.fairfood.nl).

foNdseN, sPoNsoreN eN gifteN Via andere fondsen, giften en sponsoren is in 2011 in totaal € 30.043 ontvangen. ORGANISATIE

BEDRAG IN EURO’S

Accenture

25.000

FMO

2.000

SNS

2.000

Overig

1.043

Totaal

30.043

eigeN iNkomsteN 1%CLUB rekent een service fee over de donaties die via de website lopen. We rekenen 1% over donaties van particulieren en 5% over donaties van bedrijven. In totaal is er in 2011 € 3.263 aan service fee opgehaald. Daarnaast is er in 2011 via de kaartverkoop van het 1%EVENT, verkoop van het boek en het geven trainingen in totaal € 6.707 aan eigen inkomsten binnengekomen. 1%CLUB is bezig met het ontwikkelen van strategieën om in de toekomst meer zelfredzaam te zijn en minder afhankelijk van externe financiering.


75

jaar reke NiNg 2011

eNkelvoUdige BalaNs eNkelvoUdige staat vaN BateN eN lasteN toeliChtiNg oP de eNkelvoUdige jaarrekeNiNg


76

77

BalaNs Per 31 deCemBer 2011 (Na BestemmiNg saldo vaN BateN eN lasteN)

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2010

33.894

33.894

33.894

33.894

Crediteuren

23.575

49.718

Nog uit te keren donaties projecten

99.515

84.630

143.025

0

23.783

23.523

289.898

157.871

323.792

191.765

IN EURO

IN EURO

aCtiva

Passiva

vaste aCtiva

eigeN vermogeN

ImmateriĂŤle vaste activa

Stichtingsreserves

Internetplatform Merkontwikkeling

17.724

48.975

0

2.669

17.724

51.644

kortloPeNde sChUldeN MateriĂŤle vaste activa Inventaris

14.047

1.200

Vooruitontvangen subsidies Overige schulden en overlopende passiva

vlotteNde aCtiva Vorderingen Debiteuren Belastingen en sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

1.079

280

43.223

32.526

8.614

11.639

52.916

44.445

0

0

239.105

94.476

239.105

94.476

323.792

191.765

Liquide middelen Kas Bank

totaal

totaal


78

79

staat vaN BateN eN lasteN over het jaar 2011 2011

2010

algemeNe toeliChtiNg INFORMATIE OVER DE STICHTING

IN EURO

Ten overstaan van Notaris J. Franssen te Haarlem werd op 22 februari 2007 verleden (bijstelling in 2009) de akte van

BateN Baten activiteiten 1%CLUB

9.970

19.756

773.790

435.000

Sponsorbijdragen

54.840

67.260

Giften en baten uit fondsenwerving

39.245

74.674

0

260

Subsidie baten

Overige baten som der baten

877.845

oprichting van Stichting 1%CLUB, gevestigd te Amsterdam. De stichting heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan duurzame armoedebestrijding. CONTINUÏTEIT 596.950

Het jaar 2011 is afgesloten met een nihil resultaat. In 2010 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Stichting

lasteN Personeelskosten

een subsidie toegekend voor de komende 5 jaren. Rekening houdend met deze subsidietoekenning beschikt de stichting

algemeNe groNdslag voor waarderiNg eN resUltaatBePaliNg GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA algemeeN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen in de Richtlijn voor Jaaverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens

376.952

217.820

Huisvestingskosten

22.759

8.975

Kantoorkosten

31.973

5.340

Marketingkosten

69.688

15.629

Website kosten

46.423

77.943

het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de

Programmakosten

45.674

71.096

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

SBOS programma

66.956

0

Incubatie en innovatie Kenia

95.172

23.827

Algemene kosten

90.781

76.731

Afschrijving immateriële vaste activa

33.920

57.526

0

25.364

1.932

231

over toereikende middelen om de continuïteit te waarborgen. De jaarrekening over 2011 is opgesteld uitgaande van de continuïteitsgrondslagen.

Afschrijving materiële vaste activa som der lasten

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op

bijzondere waardeverminderingen. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven in een termijn van 3 jaar met een restwaarde van nihil. Materiële vaste activa. De

Bijzondere waardervermindering Immateriële vaste activa

het kostprijsmodel tegen nominale waarde.

materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijging-

882.230

sprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderin580.482

gen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis

Saldo van baten en lasten

-4.385

16.468

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op

Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa

4.385

248

Rentelasten en soortgelijke kosten

0

0

Saldo van baten en lasten

0

16.716

Muatie bestemmingsreserves

0

-25.420

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen

Mutatie stichtingsvermogen

0

42.136

de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamorti-

0

16.716

worden lineair afgeschreven in een termijn van 5 jaar met een restwaarde van nihil. VORDERINGEN De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen


80

81

toeliChtiNg oP de BalaNs Per 31 deCemBer 2011 seerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

SUBSIDIE BATEN

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico

De subsidiebaten worden in de jaarrekening overeenkomstig

van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze

de richtlijn voor de jaarverslaggeving 274 ‘Overheidsubsi-

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

dies’ verantwoord. De subsidies worden als bate in het jaar

beoordeling van de vorderingen.

verantwoord naar rato van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten / bestedingen. Het verschil tussen de in

LIQUIDE MIDDELEN

het boekjaar ontvangen subsidie en de in het boekjaar

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld,

gerealiseerde bate uit subsidies wordt op de balans

ter vrije beschikking van de stichting.

geactiveerd / gepassiveerd voorzover dit past binnen de toegezegde subsidie.

31/12/2011

aCtiva

31/12/2010

IN EURO

vaste aCtiva IMMATERIËLE VASTE ACTIVA INTERNETPLATFORM

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

BIJDRAGEN IN NATURA Bijdragen in natura worden gewaardeerd tegen de waarde

Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

algemeeN

in het economische verkeer, indien de waarde niet betrou-

Boekwaarde per 1 januari

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop

wbaar is te bepalen wordt deze niet tot waardering in de

ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen

jaarrekening gebracht. De overige baten en lasten worden

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplic-

toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrek-

htingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden

king hebben.

voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

STELSELWIJZIGING

48.975

115.564

Investeringen - desinvesteringen

0

2.669

Bijzondere waardevermindering

0

0

31.251

47.877

17.724

48.975

2.669

18.970

Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

zijn geworden.

In de jaarrekening is ten aanzien van het presentatiestelsel een wijziging doorgevoerd in de presentatie

MERKONTWIKKELING

In de staat van baten en lasten zijn de begrotingcijfers niet

van de kosten in Kenia. Deze wijziging in het presentatiestel-

Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

opgenomen omdat de form van de begroting en de functie die door het bestuur aan de begroting wordt toegekend het

sel is doorgevoerd omdat dit een beter inzicht geeft in de totale kosten van de

Boekwaarde per 1 januari

opnemen van de begroting niet zinvol maakt.

activiteiten in Kenia. De aanpassing in het presentatiestelsel

Investeringen - desinvesteringen

0

0

heeft geen effect op vermogen en resultaat. De vergelijk-

Bijzondere waardevermindering

0

6.652

Het model van de staat van baten en lasten wijkt af van de

ende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast. De kosten

2.669

9.649

0

2.669

17.724

51.644

in het moddelen besluit opgenomen standaard modellen. Het gehanteerde indeling van de staat van baten en lasten sluit aan bij de activiteiten van de stichting en geeft hierin het beste inzicht.

van kantoor Kenia zijn nu opgenomen onder “incubatie en innovatie Kenia”. Vorig jaar waren deze kosten opgenomen

Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

onder “kantoorkosten”. Tevens is in de jaarrekening de presentatie van de baten

totaal immateriËle vaste aCtiva

BateN BATEN ACTIVITEITEN 1%CLUB

van de 1%CLUB aangepast. De verschillende baten zijn

Onder de baten activiteiten 1%CLUB wordt verstaan de

in de presentatiewijze bevorderd het inzicht dat de jaar-

In 2010 is de afschrijvingstermijn van de immateriële vaste activa aangepast van 5 naar 3 jaar. De aanpassing van de

opbrengsten van de in het verslagjaar verleende diensten

rekening geeft.

afschrijvingstermijn is gelegen in het feit dat dit een betere weerspiegeling geeft van het waardeverloop van de website.

gegroepeerd in verschillende categorieën. De aanpassing

onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven

Tevens heeft er per einde 2010 een impairment van de website plaatsgevonden. In verband met de versnelde veroudering van

belastingen. Opbrengsten van diensten worden opgenomen

Ter waarborging van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijk-

de website, is de website afgewaardeerd naar een lagere opbrengstwaarde. Hierbij is de lagere opbrengstwaarde bepaald op

naar rato van de mate waarin de dienste zijn verricht.

ende cijfers dienovereenkomstig aangepast.

basis van een 3 in plaats van 5 jarige afschrijvingstermijn.


82

83

31/12/2011

31/12/2010

aCtiva

aCtiva

vaste aCtiva

vlotteNde aCtiva

MATERIテ記E VASTE ACTIVA

VORDERINGEN

Het verloop van de immateriテォle vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

handelsdebiteuren

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: desinvesteringen

Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

1.200

573

14.779

858

0

0

15.979

1.431

1.932

231

14.047

1.200

Stand per 31 december

31/12/2010

1.079

280

-5.098

-5.098

0

33.308

4.316

4.316

42.981

0

1.024

0

43.223

35.526

4.385

248

0

9.975

4.229

1.416

8.614

11.639

52.916

44.445

96.888

80.370

128.003

3

14.214

14.103

239.105

94.476

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN Omzetbelasting suppletie 2008 Omzetbelasting 4e kwartaal 2010 Omzetbelasting suppletie 2010 Omzetbelasting 4e kwartaal 2011

De afschrijvingstermijn voor de materiテォle vaste activa is 5 jaren.

31/12/2011

Omzetbelasting suppletie 2011

OVERIGE VORDERINGEN Nog te ontvangen creditrente Rabobank spaarrekening Nog te ontvangen subsidie Vooruitbetaalde kosten

Totaal vorderingen

LIQUIDE MIDDELEN Rabobank .892 (donatie rekening) Rabobank .364 (spaarrekening) Rabobank .163 (rekening courant)


84

85

31/12/2011

31/12/2010

Passiva

23.575

49.718

99.515

84.630

SBOS programma

74.337

0

MFS II

68.688

0

143.025

0

21.100

16.500

Huurkosten

2.016

0

Bankkosten

530

352

Overige

137

6.671

23.783

23.523

CREDITEUREN

STICHTINGSRESERVES

Stand per 31 december 33.894

-8.242

0

42.136

33.894

33.894

Bestemming saldo baten en lasten Kapitaal per 31 december

31/12/2010

kortloPeNde sChUldeN

eigeN vermogeN

Stand per 1 januari

31/12/2011

De stichtingsreserves worden gevormd door een batig saldo of verliessaldo van de stichting.

Stand per 1 januari

0

25.420

Dokatie bestemmingsreserve internetplatvorm

0

0

Vrijval bestemming saldo baten en lasten

0

-25.420

Kapitaal per 31 december

0

0

De investeringen worden afgeschreven in 3 jaar. De bestemmingsreserve is in 2010 volledig vrijgevallen.

Stand per 31 december

VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES

BESTEMMINGSRESERVES

Voor de ontwikkeling van de website heeft de Stichting 1Procentclub subsidie ontvangen.

NOG UIT TE KEREN DONATIES

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Accountant - en administratiekosten


86

87

2011

2010

toeliChtiNg oP de staat vaN BateN eN lasteN over 2011 OPBRENGSTEN

4.840

17.260

50.000

50.000

54.840

67.260

Giften

25.203

20.004

Opbrengsten co-financiering (in natura) SBOS programma

14.042

0

0

54.670

39.245

74.674

0

260

877.845

596.950

sponsorbijdragen

Opbrengsten partnerschappen (natura)

Netto omzet service fee

3.263

2.678

Netto omzet overige activiteiten

6.707

17.078

9.970

19.756

subsidie baten

Subsidie SBOS programma

2010

Sponsoren

Baten activiteiten 1%ClUB

Subsidie MFS II / MFS I

2011

721.482

435.000

52.308

0

773.790

435.000

giften en baten uit fondsenwerving

Fondsen

overige baten MFS II SUBSIDIE De stichting 1%CLUB maakt onderdeel uit van de 'impact alliantie' welke een subsidie toezegging vanuit het MFS II programma heeft ontvangen. Oxfam Novib is de penvoerder van de alliantie. De subsidie periode loopt van 2011 - 2015. Na afloop van het boekjaar verantwoord de stichting in een afzonderlijke subsidie verantwoording over de naleving van de van toepassingzijnde subsidie voorwaarden. De subsidie verantwoording over het boekjaar 2011 wordt in maart 2012 ingediend.

SBOS PROGRAMMA De stichting 1%CLUB heeft in het kader van het SBOS-programma een meerjarige subsidie toezegging ontvangen. De subsidie periode loopt van 2011 - 2013. Na afloop van de subsidie periode dient de stichting via een afzonderlijke subsidieverantwoording de besteding van de subsidie te verantwoorden. De bestedingsmogelijkheid van de subsidie inkomsten is beperkt tot de activiteiten binnen het SBOS programma. Tevens dient de stichting via co-financiering een eigen bijdrage aan deze activiteiten te leveren.

totaal opbrengsten

De Stichting 1%CLUB wordt door veel partijen gesteund bij het realiseren van haar doelstellingen. Deze partijen leveren 1% van hun capaciteit als een natura-bijdrage aan de stichting. De waarde van deze bijdragen zijn van groot belang voor de stichting, echter niet betrouwbaar in financiële termen te waarderen. Derhalve zijn deze niet in de jaarrekening verantwoord.

PERSONEELSKOSTEN De Stichting 1%CLUB heeft geen personeel in dienst. Het personeel wordt ingehuurd via OutBox Consultancy. De 1%CREW Nederland bestond uit 8 vaste medewerkers en 37 vrijwilligers. De 1%CREW Kenia bestond in 2011 uit 3 vaste medewerkers. In totaal waren de in rekening gebrachte personeelskosten in 2011 € 376.715. De gemiddelde personeelskosten (bruto salaris en werkgeverslasten) bedragen € 34.246 per persoon in loondienst. Het bestuur van de 1%CLUB is onbezoldigd.

Inhuur personeel Outbox Consultancy Opleidingen-cursussen

376.715

217.820

237

0

376.952

217.820


88

89

2011

2010

HUISVESTINGSKOSTEN Huur bedrijfsruimte Servicekosten bedrijfsruimte Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten

18.639

8.915

2.280

0

0

60

1.840

0

22.759

8.975

1.142

11.794

1.815

398

404

Automatiseringskosten

9.900

1.712

Kosten vrijwilligers

3.609

0

0

267

31.973

5.340

Drukwerk

3.219

8.554

Representatiekosten

1.655

474

0

300

Communicatie

30.750

2.500

Marketing

32.523

2.302

1.541

1.499

69.688

15.629

Verzend- en bezorgkosten

Overige kantoorkosten

MARKETINGKOSTEN

Adverteren

Donaties

35.871

69.694

Kosten hosting

6.499

5.849

Design

3.237

2.400

816

0

46.423

77.943

Website ontwikkeling

Domeinen

PROGRAMMAKOSTEN 6.272

Telecommunicatiekosten

2010

WEBSITEKOSTEN

KANTOORKOSTEN Kantoorartikelen

2011

De vergoeding van de kosten van de evenementen en workshops worden deels gerealiseerd uit de inkomsten van sponsoren als ook de eigen inkomsten.

Evenementskosten en workshops

26.983

53.685

200

8.367

14.690

9.044

3.801

0

45.674

71.096

16.000

0

Co-creaties

4.961

0

1%SHOW

44.995

0

1.000

0

66.956

0

Onderzoek Reis en verblijfkosten Training en capaciteitsopbouw

SBOS PROGRAMMA Co-creaties platform

Accountantskosten


90

91

2011

34.152

13.750

Marketing en communicatie

4.500

0

Overige Personeelskosten

2.210

0

27.088

4.688

Webontwikkeling

1.800

0

Kantoorartikelen

6.000

5.389

Telefoon en internet

6.000

Automatiseringskosten Vergoeding gestolen goederen/middelen

Equipment en inrichting

De post advies- en juridische kosten is een weergave van de overeenkomst met Accenture waar tegenover de inkomsten uit partnerschappen tegenover staat.

Abonnementen en contributies

1.408

594

Administratieve lasten

15.473

11.425

Accountantskosten

12.000

8.500

0

Advies en juridische kosten

51.134

50.750

7.357

0

Reis- en verblijfkosten

2.267

2.583

6.065

0

Bankkosten

2.741

2.452

95.172

23.827

0

1.642

513

487

Kleine inventaris

5.232

176

Transactiekosten

0

-239

Doc Data kosten 2009

0

-2.148

Millenniumdoelen

0

-250

13

759

90.781

76.731

31.251

47.877

2.669

9.649

33.920

57.526

Internetplatform

0

18.712

Merkontwikkeling

0

6.652

0

25.364

Rente - kosten crediteuren/belastingen Bedrijfsverzekeringen

De vergoeding gestolen goederen/middelen heeft betrekking op de hardware en inventaris van ons kantoor. Tevens is er kasgeld gestolen en een beamer, laptop incl. toebehoren.

2010

ALGEMENE KOSTEN

INCUBATIE EN INNOVATIE KENIA Huurkosten

2011

2010

Overige algemene kosten

AFSCHRIJVING OP IMMATERIテ記E VASTE ACTIVA Internetplatform Merkontwikkeling

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING IMMATERIテ記E VASTE ACTIVA


92

93

2011

2010

1.932

231

1.932

231

Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is aan de Stichting 1%CLUB een MFS2 Subsidie toegekend van € 4.572.170. In 2012 ontvangt de Stichting 1%CLUB hiervan € 839.615. Van SBOS ontvangt de Stichting in totaliteit € 414.805, verdeeld over drie jaren. Hiervan is in 2011 € 126.645 ontvangen, in 2012 te ontvangen € 123.340 en in 2013 € 164.820. Stichting TripleP sponsort een deel van de benodigde apparatuur voor de 30 1%SHOWS binnen het programma

RENTEBATEN Rente Rabobank spaarrekening 1473.366.364/MFS II

3.779

248

Rente Rabobank spaarrekening 1473.366.364/SBOS

606

0

4.385

248

Niet iN de BalaNs oPgeNomeN verPliChtiNgeN HUUR Tussen Outbox Consultancy en Stichting 1%CLUB is een onderverhuurovereenkomst gesloten. Dit betreft de huur van de bedrijfsruimte aan de Nieuwezijds Voorburgwal 21-3. Deze huurovereenkomst is per 1 augustus 2011 opgezegd. Deze overeenkomst loopt tot 29 februari 2012. Het pand is per 1 oktober doorverhuurd aan een derde. Stichting 1%CLUB huurt per 1 februari via Outbox Consultancy BV een pand aan het ‘s Gravenhekje 1a te Amsterdam. Dit huurcontract loopt 4 jaar en 5 maanden, ingaande op 1 augustus 2011 en lopende tot en met 31 december 2015. Opzegging vindt plaats met inachtneming van een termijn van minstens 12 maanden of een aanbreng van een nieuwe onderhuurder die goedkeuring heeft van de hoofdhuurder. De huurprijs exclusief BTW in 2011 bedroeg per maand € 1.007,89. ‘s Gravenhekje is de eerste 6 maanden gratis ter beschikking gesteld tot 1 februari 2012. De huurprijs inclusief servicekosten met ingang van 1 februari 2012 bedraagt € 3.422,69 incl. omzetbelasting.

VENNOOTSCHAPSBELASTING Door de belastingdienst is nog geen uitspraak gedaan op de vraag van de Stichting of deze belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Uitspraak hierover wordt verwacht in het jaar 2012.

2010

Niet iN BalaNs oPgeNomeN reChteN eN aCtiva

AFSCHRIJVING OP MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris

2011

van Subsidieregeling SBOS. Ventanaz geeft 25% korting op het uurtarief geldend voor het produceren van de 1%SHOW met ingang van 2011. Dit levert over 4 jaren een totale korting op van € 35.867. Outbox Consultancy B.V. levert voor de Co-Creaties een Co-Creatie coordinator (€ 73.968) voor de looptijd van het programma en geeft 25% korting op het uurtarief voor het ontwikkelen van het web platform (€ 22.694) over de drie jaar.


94

95

overige iNformatie

overige gegeveNs

Gedurende het jaar 2011 waren geen werknemers in dienst. Het personeel van de stichting wordt

CoNtroleverklariNg vaN eeN oNafhaNkelijke aCCoUNtaNt

ingehuurd via Outbox Consultancy

Deze is hierna opgenomen.

Bestuurders,

statUtaire regeliNg omtreNt resUltaat BestemmiNg

M.C.C. Hermans M. Meeuwissen

Het resultaat over het boekjaar staat ter vrije beschikking aan het bestuur.

J.W.B. Mulder

voorstel resUltaat BestemmiNg 2011

E. Deijs

Het saldo van baten en lasten is op onderstaande wijze door het bestuur bestemd:

P.P. van Oerle

Deze bestemming is in de jaarrekening verantwoord.

14 maart 2012

Vrijval bestemmingsreserve

0

Toevoeging aan stichtingsvermogen

0

Stichting 1%CLUB ‘s Gravenhekje 1-a

0

1011 TG Amsterdam

geBeUrteNisseN Na BalaNsdatUm Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening.


96

97


99

afge roNde 1% Pro jeCteN iN 2011

De volgende projecten hebben in 2011 voldoende geld bij elkaar verzameld om van start te gaan:

1

kleren maken de toekomst LOCATIE: OEGANDA ONTVANGEN BEDRAG: € 3,600 GESTEUND DOOR 166 1%LEDEN.

Cliënten van KIFAD, mensen die leven met HIV/AIDS, worden 1 jaar lang getraind in kleding maken en reparatie, om inkomen te kunnen genereren, zodat ze zelfstandig voor zichzelf en/of hun gezin kunnen zorgen. Het geld is nodig om de trainers, het trainingsmateriaal zoals naaigaren en naaimachines, het onderhoud en de reparatie aan de naaimachines en lesmateriaal zoals schriften te bekostigen. Millenniumdoel: 1,3,5,6

2

kidsworks LOCATIE: TANZANIA ONTVANGEN BEDRAG: € 3,434

Gesteund door 181 1%LEDEN. KIDSworks geeft lagere scholen de mogelijkheid om hun leerlingen spelenderwijs bekend te maken met computers en te leren van educatieve software. De bijdrage is nodig voor het plaatsen van een computereiland met energie zuinige pc's op een lagere school en voor het opleiden van docenten. Millenniumdoel: 1,3,7,8

3

groentekassen in Peru LOCATIE: PERU ONTVANGEN BEDRAG: € 4,341 GESTEUND DOOR 198 1%LEDEN.

Het plaatsen van 10 groentekassen voor arme families, zodat zij zelf voedsel kunnen verbouwen én verkopen. De bijdrage is nodig om materiaal, landbouwartikelen en zaden aan te schaffen die in de groentekassen kunnen worden verbouwd. Millenniumdoel: 1, 4, 5


100

101

4

vrouwengroep oro kamba in dogon!

7

LOCATIE: MALI ONTVANGEN BEDRAG: € 2,685 GESTEUND DOOR 27 1%LEDEN. Het Dogon Vrouwen Initiatief biedt vrouwen leiderschapsontwikkeling, micro-kredieten, onderwijs, praktische begeleiding en partnerschap, om zo een zelfstandig inkomen te genereren Millenniumdoel: 1, 2, 3

5

food and medicine to the flood victims Pakistan

Bibliotheekproject ooffa school in zuid-ethiopië locatie: ethiopië

Dit project is bedoeld om de kinderen van het 3000 inwoners tellende dorp Oofa in Ethiopië te helpen een stap in de richting van zelfstandigheid te zetten. Het doel is om de bibliotheek van de zelfgebouwde basisschool te faciliteren met boeken en meubels. Millenniumdoel: 1,2,3,7

8

Pannen en Potten op het vuur

De bouw en aanschaf van de meest elementaire zaken die het mogelijk zullen gaan maken dat de leerlingen van de dovenschool in Mundika een maaltijd krijgen. Het geld is nodig voor de bouw van een eenvoudige keuken en de aanschaf van pannen en potten, eetgerei en grote gasbranders om op te koken. Millenniumdoel: 1, 2, 6

6

9

LOCATIE: GAMBIA ONTVANGEN BEDRAG: € 3,112 GESTEUND DOOR 91 1%LEDEN. Twee vrouwen gaan van Amsterdam naar Dakar in een barrel van € 500,- voor het bouwen van een naaiatelier in Gambia. De donaties zijn nodig voor de inrichting en inventaris van een naaiatelier. Dit atelier is onderdeel van het project “Skills en Trainingscentre The Young Ones”. Dit centrum biedt jongeren tussen de 14 en 24 jaar de mogelijkheid om een ‘vak’ te leren zoals naaien maar ook is er een meubelmakerij en komt er een lasserij, een autowerkplaats en een werkplaats voor bouwtechniek. Millenniumdoel: 1, 2

Het opzetten van een medische beroepsopleiding voor kansarme jongeren (ex-kindsoldaten en wezen) in Oost Congo. Het geld is bedoeld voor de aanschaf van laboratoriumapparatuur, medische apparatuur en leerboeken voor deze opleiding. Millenniumdoel: 2, 5, 6

11

LOCATIE: KENIA ONTVANGEN BEDRAG: € 1,615 GESTEUND DOOR 7 1%LEDEN.

Er is een enorme overstroming geweest in Pakistan waardoor vele mensen hun huis hebben moeten verlaten en in chaotische omstandigheden leven. De Rafique Research and Educational Earth Charter Youth Group Lodhran Punjab Pakistan wil geld ophalen voor eten en medicijnen voor 1100 binnenlandse vluchtelingen die momenteel verblijven in Court Peer Sadat Lodhran Punjab Pakistan. Millenniumdoel: 1

gaarkeuken 'angeles de Bondad' LOCATIE: PERU ONTVANGEN BEDRAG: € 3,568 GESTEUND DOOR 134 1%LEDEN.

De afwerking en inrichting van de gaarkeuken 'Angeles de Bondad'. Deze gaarkeuken staat op het terrein van een kleuterschool voor de meest arme kinderen uit Cajamarca (in het Andes Gebergte). We willen de kleuters (max. 90) elke dag een warme, gezonde en gevarieerde maaltijd aanbieden. Het geld is bedoeld voor de afwerking en de inrichting van een reeds gebouwde gaarkeuken. Millenniumdoel: 3

van trauma tot toekomst

13

LOCATIE: DR CONGO ONTVANGEN BEDRAG: € 2,400 GESTEUND DOOR 126 1%LEDEN.

ONTVANGEN BEDRAG: € 2,176 GESTEUND DOOR 33 1%LEDEN.

LOCATIE: PAKISTAN ONTVANGEN BEDRAG: € 3,750 GESTEUND DOOR 213 1%LEDEN.

Naaiatelier voor kansarme jongeren

10

Potten, pannen en pollepels om Cambodjaanse dromen te verwezenlijken! LOCATIE: CAMBODJA ONTVANGEN BEDRAG: € 1,917 GESTEUND DOOR 169 1%LEDEN.

60 Leergierige maar hongerige Cambodjaanse kinderen vragen een keuken, een kokkin en een dagelijkse voedzame, afwisselende maaltijd zodat ze zich beter kunnen concentreren op school. De bijdrage is nodig voor de inrichting van de keuken, het eetgedeelte en de aankoop van het servies voor het lunchprogramma van het PURE! Dream Centre. Millenniumdoel: 1, 2

12

B-girlzzz LOCATIE: GUATEMALA ONTVANGEN BEDRAG: € 1,365 GESTEUND DOOR 23 1%LEDEN.

Het geven van breakdance lessen als positief alternatief voor de ongelijkwaardige positie van de Guatemalteekse vrouw. Meer dan 50% van de vrouwen in Guatemala wordt mishandeld. Help hen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Bij B-Girlzzz krijgen ze zelfrespect en zekerheid, leren ze organiseren en leiding geven en bovenal durven ze in hun kracht te gaan staan! Kosten voor het faciliteren van lessen en een afsluitende wedstrijd. Millenniumdoel: 2, 3, 5

stars in their eyes samen sterk!! LOCATIE: ZUID AFRIKA ONTVANGEN BEDRAG: € 5,000 GESTEUND DOOR 198 1%LEDEN.

De Nederlandse voetbalstichting ‘Stars in their Eyes’ gebruikt de kracht van voetbal en combineert voetbaltraining naar Nederlands model met gezondheidsvoorlichting en kennisverspreiding in een groot aantal achterstandswijken in Zuid-Afrika. Het geld is nodig voor het in staat stellen van 5 Zuid-Afrikaanse (sport)leiders om concrete resultaten in 5 achterstandswijken te boeken, door een jaar lang één keer per maand voetbaltraining en gemeenschapsvoorlichting in iedere gemeenschap te geven. Millenniumdoel: 5

14

leren, lezen Bibliotheek LOCATIE: COLOMBIA ONTVANGEN BEDRAG: € 1,199 GESTEUND DOOR 5 1%LEDEN.

We gaan de huidige ‘bibliotheek’ uitbreiden met meer boeken en de boekenkasten vervangen. We gaan er een echte bibliotheek en leesgelegenheid van maken. Het bedrag is nodig voor het aanschaffen van boeken, voor materiaal om de boekenkasten van te maken zoals hout en schroeven en voor een hek of deur om de bibliotheek mee af te sluiten. Millenniumdoel: 1, 2

15

furnishing the 6th Children house of lord Buddha home for Children. LOCATIE: INDIA ONTVANGEN BEDRAG: € 3,625 GESTEUND DOOR 197 1%LEDEN.

Het inrichten van de 6th Children House of Lord Buddha Home for Children voor weeskinderen in LBHC. Het bedrag is nodig voor meubels, gebruiksvoorwerpen, een televisie en een wasmachine. Millenniumdoel: 1, 2


103

16

micro-sanitatie in madaripur, Bangladesh

19

LOCATIE: BANGLADESH ONTVANGEN BEDRAG: € 5,008 GESTEUND DOOR 183 1%LEDEN. Het aanleggen van waterputten, latrines (hurk wc's) en het geven van voorlichting over hygiëne aan de 1600 dorpsbewoners (8 dorpen). Millenniumdoel: 1, 3, 4

17

toiletten voor Calvatory LOCATIE: GHANA ONTVANGEN BEDRAG: € 1,863 GESTEUND DOOR 18 1%LEDEN.

Zorgen dat kinderen in een veilige en hygiënische omgeving naar school kunnen door een nieuw toiletgebouw te bouwen naast de bestaande school. Millenniumdoel: 2, 3, 4, 5, 6

18

een hiv/aids info centrum en hiv/aids educatie LOCATIE: OEGANDA ONTVANGEN BEDRAG: € 3,060 GESTEUND DOOR 76 1%LEDEN.

IK BEN DINUSHA. IK STEUN RAPHAEL, EEN ONDERNEMER IN LIBERIA. HIJ ZORGT DAAR VOOR VOEDSELZEKERHEID EN WERKGELEGENHEID. DAARNAAST STEUN IK DE 1%CLUB ALS VRIJWILLIGER OMDAT IK GELOOF DAT JE SAMEN MET DE 1%CLUB HET VERSCHIL KAN MAKEN. DOE JE OOK MEE? 1%CLUB is het online platform dat mensen met slimme ideeën in ontwikkelingslanden verbindt aan mensen, geld en kennis over de hele wereld. Doe ook mee! Ga naar de website, kies een project en MAKE IT WORK!

Het project omvat het opzetten van een AIDS info centrum voor de inwoners van Kisozi en omgeving, het opzetten van een trainings/voorlichtingsprogramma voor de jeugd van scholen in Kisozi en omgeving dat tenminste 2 jaar kan voortduren en waarbij ze worden getraind tot peer educators en het opzetten van counseling groepen voor mannen en vrouwen met AIDS. Het geld is nodig voor het oprichten van een AIDS info centrum, het opzetten van een hiv/aids voorlichtingsprogramma voor de jeugd en gemeenschap en het creëren van counseling groepen. Millenniumdoel: 4, 6

kinderopvang Nqobile needs help LOCATIE: ZUID AFRICA ONTVANGEN BEDRAG: € 2,545 GESTEUND DOOR 110 1%LEDEN.

Het ondersteunen en begeleiden van kinderopvang Nqobile zodat de kinderopvang veiliger en hygiënischer wordt. Het geld dat via de 1% club wordt in gezameld zal worden uitgegeven aan een uitbreiding van de babykamer en het vergroten van de keuken. Daarbij zal de keuken opnieuw ingericht worden en de babykamer nieuwe bedjes en een nieuwe commode krijgen. Millenniumdoel: 1, 2

20

jobortunity tanzania LOCATIE: TANZANIA ONTVANGEN BEDRAG: € 4,900 GESTEUND DOOR 205 1%LEDEN.

Jobortunity is een trainingsinstituut in Arusha, Tanzania, dat een toegepaste training biedt aan kansarme en kwetsbare jongeren uit de sloppenwijken om hen voor te bereiden op een baan in de toeristische sector. Het geld is nodig voor het trainen van 20 mentoren (begeleiders uit het bedrijfsleven), voor 14 leerdagen van de trainees terwijl ze op stage zijn (terugkomdagen), een afstudeerceremonie voor de eerste lichting studenten, 5 computers, meubilair en 2 fietsen. Millenniumdoel: 1, 2

21. sportrolstoelen voor sportprogramma ChamP, elandsdoorn, zuid-afrika LOCATIE: ZUID AFRIKA ONTVANGEN BEDRAG: € 705 GESTEUND DOOR 15 1%LEDEN. Het CHAMP sportprogramma is gericht op de ontwikkeling van een duurzaam sportprogramma waar speciale aandacht uitgaat naar mensen met een handicap. TJOMMIE wil graag sportrolstoelen aanschaffen zodat bijvoorbeeld tennis- en basketbalteams gevormd kunnen worden. Millenniumdoel: 1, 6


104

105

22

Basisschool en water voor kinderen in aliouaia LOCATIE: GUINEE ONTVANGEN BEDRAG: € 1,756 GESTEUND DOOR 27 1%LEDEN.

Het opzetten van een basisschool en het aanleggen van stromend water voor kinderen uit het dorp die nu niet naar school gaan. Door het ontbreken van een school is de kans groot dat deze kinderen ook arme boeren worden, net als hun ouders. De ouders van het dorp willen nu een school bouwen en een onderwijzer aantrekken om een betere toekomst voor hun kinderen mogelijk te maken. Het geld is nodig voor bouwmaterialen en de huur van een graafmachine. De ouders van de kinderen en de dorpelingen verrichten zelf het werk. Millenniumdoel: 2, 8

23

schoolborden voor school New Bell Bassa in kameroen LOCATIE: KAMEROEN ONTVANGEN BEDRAG: € 2,300 GESTEUND DOOR 45 1%LEDEN.

We willen elk kind een kans op goed onderwijs in een creatieve omgeving geven door het renoveren van een publieke school en het verbouwen van schoolpleinen. Het aanschaffen van schoolborden is een onderdeel van het totale renovatieplan. Millenniumdoel: 1, 2, 4, 8

24

oh-zo-belangrijke schoolboeken voor verwaarloosde indiase kids LOCATIE: INDIA ONTVANGEN BEDRAG: € 427 GESTEUND DOOR 8 1%LEDEN.

Het financieren van de schoolboeken voor een groep weeskinderen en andere armlastige en zwaar

verwaarloosde kinderen in ruraal Noord-India, die voor het eerst naar school gaan. Het bekostigen van de essentiële benodigde schoolspullen, zonder welke deze kinderen - die meer dan wie ook toe zijn aan een positieve verandering in hun leven - niet aan hun schooljaar kunnen beginnen. Millenniumdoel: 1, 2, 3

25

social inclusion Programme LOCATIE: ZIMBABWE ONTVANGEN BEDRAG: € 2,764 GESTEUND DOOR 101 1%LEDEN.

We hebben een auto nodig voor onze Social Inclusion Programmes, om de kwaliteit van leven verbeteren en sociale betrokkenheid van jongeren en kinderen met een handicap en hun families te promoten. Het geld is nodig voor een auto voor de S4S community outreach teams die fysiotherapie, huisvisites en aangepaste en geïntegreerde activiteiten en ziekenhuis bezoeken gaan uitvoeren voor de meest kwetsbare gehandicapte kinderen. Millenniumdoel: 2, 4, 6

26

27

een lichtpuntje in de sloppenwijk LOCATIE: BOLIVIA ONTVANGEN BEDRAG: € 1,094 GESTEUND DOOR 24 1%LEDEN.

Brillen en oogzorg voor kinderen LOCATIE: GHANA ONTVANGEN BEDRAG: € 4,452 GESTEUND DOOR 235 1%LEDEN.

Het bieden van ondersteuning voor de algehele ontwikkeling van de sloppenwijk Ushpa Ushpa (Bolivia). De nadruk ligt op educatie voor kinderen. Het bedrag is nodig voor de aanschaf van uitleen-studieboeken voor kinderen uit deze Boliviaanse sloppenwijk. Millenniumdoel: 1, 2, 5

The Optical Foundation maakt oogzorg toegankelijk voor kinderen in Ghana en leidt tevens Ghanese optometrie studenten op. Het geld is nodig voor oogmeet apparatuur voor de screening en voor brillenglazen voor kinderen in Ghana. Millenniumdoel: 2, 3

28

31

training people to use the ‘Pesa Plastic’- the Plastic cutting machine LOCATIE: KENIA ONTVANGEN BEDRAG: € 1,001 GESTEUND DOOR 8 1%LEDEN.

Bibliotheekboeken voor educatief centrum in ghana

Het trainen van CBO leden voor een lokaal afvalmanagement project (het verwerken van plastic en dit verkopen) voor de mensen in Githurai. Het trainen van mensen in het opzetten van een economische activiteit. Mensen onderwijzen in communicatie, fondswerving en het schrijven van een business plan. Millenniumdoel: 1, 7

LOCATIE: GHANA ONTVANGEN BEDRAG: € 593 GESTEUND DOOR 19 1%LEDEN.

29

In een educatief centrum in Takoradi, Ghana, worden kinderen beter voorbereid op de toekomst door hen ICT lessen te bieden en toegang te geven tot een bibliotheek. Donaties zullen worden gebruikt voor de aanschaf van boeken voor de bibliotheek bij het educatieve centrum voor jongeren. Millenniumdoel: 1, 2, 7

30

vee voor eigen voedselvoorziening op school LOCATIE: KENIA ONTVANGEN BEDRAG: € 1,000 GESTEUND DOOR 18 1%LEDEN.

Het verzorgen van eten (melk, vlees) en het aanleren van traditionele Maasai-cultuuraspecten. Het geld is nodig voor de aanschaf van extra koeien en geiten om de kudde van de Primary School Enoospamurumpuur uit te breiden. Millenniumdoel: 1, 2

malaria Preventie en Bestrijding desa waelengga, flores, indonesië LOCATIE: INDONESIË ONTVANGEN BEDRAG: € 105 GESTEUND DOOR 4 1%LEDEN.

Malaria Preventie en Bestrijding in Desa Waelengga. Het geld is nodig om informatie te verzamelen over malaria bij de bevolking van Desa Waelengga en over de broedplaatsen van de muggenlarven. Ook is het geld nodig om informatie te kunnen verstrekken aan de inwoners om de inwoners te motiveren om hun leefomgeving mugvrij houden en voor het uitdelen van klamboes met handtekeningenlijst voor ontvangst en tevens voor de controle om ter bevestiging van de klamboes in de huizen. Millenniumdoel: 6

32

school in ontwikkeling LOCATIE: INDIA ONTVANGEN BEDRAG: € 2.620 GESTEUND DOOR 28 1%LEDEN.

Door de aanschaf van materialen willen wij het onderwijs in Trichy verbeteren. Ouders in de regio zullen er dan eerder voor kiezen hun kinderen naar school te laten gaan, zodat de kinderarbeid in het gebied afneemt. Millenniumdoel: 2


106

107

33

een vak leren.....een bereikbare droom!

36

LOCATIE: INDIA ONTVANGEN BEDRAG: € 2800 GESTEUND DOOR 177 1%LEDEN. Kasteloze jongeren een beroepsopleiding geven die hen uitzicht geeft op een toekomst. Het geld is nodig voor de aanschaf van meubilair voor het theorielokaal van de leer/ werkplaats. Millenniumdoel: 2,4

34

LOCATIE: PERU ONTVANGEN BEDRAG: € 1244,GESTEUND DOOR 26 1%LEDEN.

spelen, eten en leren

Samen met de lokale bevolking van dorpen in Guatemala en Peru bouwen we aan een betere voorziening van gezonde voeding. Met de donaties enerzijds en het werk en de inzet van de lokale bevolking anderzijds zijn wij in staat samen met de lokale gemeenschap in Chapimayo (Peru) 5 tuinkassen te realiseren waarin meer en gevarieerd voedsel kan worden geteeld. Millenniumdoel: 1,4 en 7

LOCATIE: PERU ONTVANGEN BEDRAG: € 1247,GESTEUND DOOR 32 1%LEDEN.

37

Een opvang waar peuters en kleuters uit de laagste sociale klasse gratis naar toe kunnen gaan in plaats van mee de straat op te gaan met hun ouders tijdens hun werk of op zoek naar werk. De crèche biedt hen eten, speelkameraatjes, educatie en een veilige plek. Er is geld nodig voor materiaal, zoals het verder opknappen van het gebouwtje, keukenspullen,bedjes, educatieve materialen zoals lesboeken en speelgoed. Millenniumdoel: 1,2,4

35

aardappel anders in de andes

New hope education Centre LOCATIE: TANZANIA ONTVANGEN BEDRAG: € 4484,GESTEUND DOOR 193 1%LEDEN.

Het bouwen van een eigen school voor het New Hope Education Centre in Arusha, Tanzania, die op sluiten staat, waardoor 280 AIDS-wezen en arme kinderen op straat dreigen te komen staan. Stap 1 is een groot hek bouwen om het recentelijk aangekochte stuk grond ter bescherming van de kinderen op de school en tijdens de bouw ter bescherming van de bouwmaterialen tegen diefstal. Millenniumdoel: 1,2,3,4,6 en 7

de muziek van de kinderen op Bali LOCATIE: INDONESIË ONTVANGEN BEDRAG: € 2000,GESTEUND DOOR 11 1%LEDEN.

naaivak en zo de kansen op werk en inkomen te vergroten. Het project staat op de website van 1%CLUB ter financiering van de verbruiksartikelen, de vergoeding voor de trainers en de aanschaf van naaimachines. Millenniumdoel: 1,2,3

39

epilepsie educatie!

daarmee werkgelegenheid en voedselzekerheid kan creëren voor zijn gemeenschap en de regio. Met deze uitbereiding zal Raphael de eerste 2 jaar 5 mensen permanent werk kunnen aanbieden. We verstrekken Raphael dit microkrediet om gereedschap en landbouwmaterialen te kopen om zijn bedrijfje uit te kunnen bouwen en zijn dromen zo te verwezenlijken. Millenniumdoel: 1,7

LOCATIE: KENIA ONTVANGEN BEDRAG: € 1100,GESTEUND DOOR 30 1%LEDEN.

42

Keniaanse jongeren met epilepsie geven voorlichting over epilepsie door een song over epilepsie te schrijven, op te nemen en op de radio af te laten spelen. Van het geld kan een studio gehuurd worden, worden de jongeren professioneel begeleid en wordt de song op verschillende radiostations afgespeeld. Millenniumdoel: 1,4

40

Uitbouw kinderdorp Palabana

Het doel van het project is het ontwikkelen van de muzikale talenten van de kinderen op Bali waardoor meer zelfvertrouwen opgebouwd wordt. Door met muziek bezig te zijn kunnen de kinderen zich ontspannen, zelfvertrouwen kweken en eventueel in de toekomst professioneel gamelan speler worden. Het geld is nodig voor de aanschaf van eigen gamelan instrumenten. Op dit moment worden de instrumenten geleend van de lokale gamelanvereniging. Het grote nadeel is dat de instrumenten beperkt beschikbaar zijn voor de kinderen. Millenniumdoel: 1,2

Het bouwen van een Community Hall in een kinderdorp van 100 kinderen in Zambia, zodat de school en de kerk er gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren. Via de 1 % club zouden we graag een deel van de bouw van de hal en met name het dak financieren. Millenniumdoel: 1,2,6

38

41

een tweede kans voor jonge vrouwen en schoolverlaters LOCATIE: INDONESIË ONTVANGEN BEDRAG: € 4000,GESTEUND DOOR 178 1%LEDEN.

Het ontwikkelen van beroepstrainingen voor jonge vrouwen en schoolverlaters in Bandung om zich te bekwamen in het

LOCATIE: ZAMBIA ONTVANGEN BEDRAG: € 1005,GESTEUND DOOR 15 1%LEDEN.

investeren in ambitie LOCATIE: LIBERIA ONTVANGEN BEDRAG: € 1898,GESTEUND DOOR 206 1%LEDEN.

Raphael verbouwt kleinschalig ananas en plantana. Gezien zijn doorzettingsvermogen, creativiteit en passie voor het vak willen wij hem helpen zijn boerderijtje (1ha) uit te breiden met 2 ha zodat zijn bedrijfje kan groeien en

schoolbooks for our new school in Petauke LOCATIE: ZAMBIA ONTVANGEN BEDRAG: € 639,GESTEUND DOOR 11 1%LEDEN.

De school die zal worden gebouwd op het Titukuke terrein in Petauke voorzien van boeken voor 180 leerlingen van klas 1 en 2 en de leraren voorzien van handleidingen. Millenniumdoel: 1,2

43

ehBd eerste hulp Bij dorp LOCATIE: GHANA ONTVANGEN BEDRAG: € 473,GESTEUND DOOR 10 1%LEDEN.

Het verzorgen van primaire levensbehoeften in het dorp Gyafo in Ghana waar nog geen eerdere hulp is geboden en de dorpbewoners trainen in dit te behouden. Geld is nodig voor het plaatsen van een drinkwatervoorziening en het aanleggen van een tuin met bomen met eetbare vruchten en bladeren (Moringatree) in juli 2011. Millenniumdoel: 1,4,5,7


New hoPe edUCatioN CeNtre


hUis voor iNak aBas

110

44

onderwijs voor tieners over gezondheid

47

LOCATIE: MAURITANIË ONTVANGEN BEDRAG: € 1880,GESTEUND DOOR 32 1%LEDEN.

LOCATIE: BANGLADESH ONTVANGEN BEDRAG: € 2940,GESTEUND DOOR 25 1%LEDEN. Gezondheidsonderwijs voor 100 meisjes op 4 scholen in Bangladesh, waarbij zij - weerbaarder en beter geïnformeerd - op hun beurt weer 200 meisjes informeren! Het geld wordt gebruikt om tenminste 100 meisjes op totaal 4 scholen een jaar lang gezondheidsonderwijs te geven - het geld is nodig om twee trainers en lesmateriaal te betalen. Millenniumdoel: 1,5

45

Het opzetten van een dorpsmoestuin die wordt gerund door een groep vrouwelijke onderneemsters in spe met als doel het opbouwen van een duurzaam inkomen en de verbetering van hun sociaal economische positie. Met het project wordt micro krediet verschaft voor opstartkosten zoals Landbewerking, gereedschappen/ landbouwmaterialen en zaden. Millenniumdoel: 1,2,3

46

Het doel van het project is dat dove volwassenen klamboes maken en verkopen, zodat zij inkomsten kunnen genereren en malaria bestreden wordt met betaalbare klamboes. Millenniumdoel: 1,5,6

48

micro-finance for poor rural women in jharkhand LOCATIE: INDIA ONTVANGEN BEDRAG: € 5002,GESTEUND DOOR 207 1%LEDEN.

Het bieden van werkkapitaal aan alleenstaande vrouwen en werkloze jonge vrouwen, zodat zij een activiteit op kunnen zetten om in hun inkomen te genereren. Om de lening te krijgen moeten de vrouwen een service-bedrag betalen die wordt gebruikt om boeken, schoolbijdrage kopieën van boeken en pennen aan te schaffen voor adolescente meisjes. Millenniumdoel: 1,2,3

huis voor inak abas en haar kinderen LOCATIE: INDONESIË ONTVANGEN BEDRAG: € 1505,GESTEUND DOOR 7 1%LEDEN.

green fingers LOCATIE: LIBERIA ONTVANGEN BEDRAG: € 1544,GESTEUND DOOR 104 1%LEDEN.

klamboes maken

Het verbeteren van woon- en leefomstandigheden van gezinnen in Labuan Pandan(Oost-Lombok, Indonesië). Het geld is nodig om een aantal huizen te bouwen; houten huizen met bamboe-wanden en een golfplatendak. Millenniumdoel: 1,4,6

49

zonnepanelen voor zorgboerderij LOCATIE: BANGLADESH ONTVANGEN BEDRAG: € 968,GESTEUND DOOR ¬16 1%LEDEN.

Zelf stroom opwekken voor een zorgboerderij in Bangladesh. De zorgboerderij biedt leer/werkplaatsen aan jongeren met een handicap. De zorgboerderij heeft als ideale toekomst een autarkisch karakter. Door gebrek aan stroom willen we zelfs onze stroom opwekken. Het geld is nodig om zonnepanelen aan te schaffen. Millenniumdoel: 7


112

113

50. ruimte om te leren in de sloppenwijk kibera

53

LOCATIE: KENIA ONTVANGEN BEDRAG: € 1734,GESTEUND DOOR ¬32 1%LEDEN. ChildsLife gaat een beroepsopleiding opzetten die plaats biedt aan 120 kansarme kinderen aan de rand van de Kibera sloppenwijk in Nairobi, Kenia: 'Het ChildsLife Vocational Centre Kibera' Met het geld opgehaald via de 1procentclub website zal een van de klaslokalen voor de beroepsopleiding worden gebouwd. Millenniumdoel: 1,2,3

51

Biogas for mali met poep LOCATIE: MALI ONTVANGEN BEDRAG: € 702,GESTEUND DOOR 18 1%LEDEN.

Het realiseren van twee biogasinstallaties in Mali die werken op poep, waardoor 25 mensen kunnen koken en de compost kunnen gebruiken voor hun akkers. Geld is nodig voor twee biogasinstallaties, één meegenomen uit Nederland en één gebouwd met lokale materialen. En voor gereedschap om de installaties te onderhouden. Millenniumdoel: 7

52

toiletten voor de sundayschool LOCATIE: SRI LANKA ONTVANGEN BEDRAG: € 865,GESTEUND DOOR ¬21 1%LEDEN.

Zo'n 200 kinderen moeten het op de Sundayschool stellen zonder toiletten. Wij als Stichting hebben ons voorgenomen om in Kattuwa, een plaatsje in de buurt van Negombo, deze school te voorzien van nieuwe toiletten. Eén voor de meisjes en de ander voor de jongens. Millenniumdoel: 1

stenenmachine voor de nieuwe green valley orphanage school LOCATIE: OEGANDA ONTVANGEN BEDRAG: € 2259,GESTEUND DOOR ¬18 1%LEDEN.

De Astrid Uganda Foundation gaat in Oeganda een nieuwe school voor voornamelijk weeskinderen bouwen. Wij willen een zogenaamde 'Stenenmachine' aanschaffen om zodoende stenen van een veel betere kwaliteit te kunnen maken en bovendien een aanzienlijke milieubesparing te kunnen realiseren. Millenniumdoel: 1,2,7,8

54

Aanleg en beheer van moestuinen bij scholen in kleine gemeenschappen in de provincie North West van Zuid- Afrika voor voldoende en gezond voedsel. Het geld wordt besteed aan de aanleg van de moestuinen van de gemeenschap, onderwijs voor de toekomstige beheerders en zaden en gereedschap. De intentie dat de gemeenschap zelfstandig na de training zelf de moestuin kan onderhouden. Millenniumdoel: 1,2

marktplaats. Creëren van een goede lokale economie LOCATIE: KENIA ONTVANGEN BEDRAG: € 2756,GESTEUND DOOR ¬184 1%LEDEN.

Voor het hele dorp Mtangani is het van groot economisch belang dat er een markt komt. Het geld wordt gebruikt om overdekte marktkramen te plaatsen. Millenniumdoel: 1,3,7,8

mideast Youth

59

LOCATIE: SAOEDI-ARABIË ONTVANGEN BEDRAG: € 668,GESTEUND DOOR ¬22 1%LEDEN. MideastYouth.com is een digital netwerk dat de kracht van nieuwe media gebruikt om de strijd tegen de onderdrukking in het Midden Oosten en Noord Amerkia te onderdrukken. Het geld is nodig voor servers en webontwikkeling Millenniumdoel: 3

57

sanitair middelbare school dosso Niger LOCATIE: NIGER ONTVANGEN BEDRAG: € GESTEUND DOOR ¬ 6 1%LEDEN.

kitchen garden LOCATIE: ZUID-AFRIKA ONTVANGEN BEDRAG: € 5018,GESTEUND DOOR ¬205 1%LEDEN.

55

56

Opknappen en herinrichting van middelbare school College d'Enseigement Géneral de Dosso (GEG) in Dosso, Niger inclusief sanitair. Wij vragen geld voor de bouw van 6 nieuwe toiletten bij een middelbare school in Dosso the Niger. Millenniumdoel: 2,3

58

dancetour Projects abroad LOCATIE: ZUID-AFRIKA ONTVANGEN BEDRAG: € 2775,GESTEUND DOOR ¬199 1%LEDEN.

Bij Dancetour Projects Abroad werken Nederlandse studenten aan diverse activiteiten om vervolgens (zelf) muzikale workshops in Zuid Afrika op te zetten voor en met Afrikaanse jongeren uit de townships. Er wordt door middel van muziek (dj workshops) een ontmoetingsplek gecreëerd waar jongeren worden voorgelicht over maatschappelijke thema's als studeren en bepaalde ziektes zoals Malaria en HIV. Millenniumdoel: 8

hip hop for guatemala LOCATIE: GUATEMALA ONTVANGEN BEDRAG: € 770,GESTEUND DOOR ¬11 1%LEDEN.

Met dit project wordt er een veilige omgeving gecreerd voor jongeren van het platteland zodat zij doormiddel van hiphop een band met elkaar kunnen aangaan. Millenniumdoel: 1,2,3

60

sCore- south african volunteer

LOCATIE: ZUID-AFRIKA ONTVANGEN BEDRAG: € 454,GESTEUND DOOR ¬26 1%LEDEN. SCORE is een internationaal erkende sportontwikkelingsorganisatie die sport en spel inzet als middel voor ontwikkeling van individuen en gemeenschappen. De bijdrage zorgt ervoor dat SCORE een Zuid Afrikaans vrijwilliger voor een half jaar kan plaatsen in één van haar communities in Mpumalanga. Deze vrijwilliger verzorgt tijdens deze periode sportlessen op scholen, trainingen & wedstrijden voor lokale tieners. Millenniumdoel: 1,3,6

61

de zon als stroombron in Nepal! LOCATIE: NEPAL ONTVANGEN BEDRAG: € 4740,GESTEUND DOOR ¬225 1%LEDEN.

Zorg voor constante energietoevoer door middel van zonnepanelen, rekening houdende met elektriciteitsuitval tot 18 uren per etmaal, zodat onder andere bederving van eten voorkomen kan worden, de kinderen ‘s avonds op een veilige manier huiswerk kunnen maken en water opgepompt en gezuiverd kan worden. De aankoop en plaatsing van een zonnepanelensysteem om elektriciteit te kunnen opwekken en opslaan, voor het garanderen van een continue stroomtoevoer. Millenniumdoel: 1,2,3,7


114

115

62

growing the rlabs innovation incubator LOCATIE: ZUID-AFRIKA ONTVANGEN BEDRAG:€ 650,GESTEUND DOOR ¬31 1%LEDEN.

The RLabs Innovation Incubator is een plek waar ondernemers kunnen samenkomen om hun idee uit te werken dat een sociale en duurzame impact zal hebben op de lokale en internationale gemeenschap. Er is geld nodig voor het opknappen van de ruimte. Millenniumdoel: 1

63

68

65

In Kenia is de moeder- en kindsterfte enorm hoog. Gebrek aan kennis is een belangrijke oorzaak. Daarom wordt er een opleidingscentrum verloskunde gestart in het arme Kilifidistrict. Hiermee willen wij het kennisniveau en de medische voorzieningen in het gebied structureel verbeteren. De aanschaf van diverse oefenmodellen (zwangerschap, bevalling, baby’s) voor een praktijklokaal voor studenten verloskunde. Millenniumdoel: 4,5

digiwomen LOCATIE: ZUID-AFRIKA ONTVANGEN BEDRAG: € 550,GESTEUND DOOR 4 1%LEDEN.

dienstwoning voor verloskundige

DigiWomen is een programma van 7 weken dat vrouwen stimuleert om gebruikt te maken van computers en internet ten behoeve van hun eigen zelfstandigheid. Met dit project worden computers en trainingsmaterialen aangeschaft. Millenniumdoel: 3

LOCATIE: BENIN ONTVANGEN BEDRAG: € 946,GESTEUND DOOR ¬13 1%LEDEN.

66

Uitbreiding van het gezondheidscentrum ‘la Solidarité’ in Koutchagou (CSSK), in 1999 begonnen als polikliniek, via de status van referentie centrum met kraamafdeling, naar een volwaardig ziekenhuis. Dit project zal een nieuwe dienstwoning voor de verloskundige op het terrein van het CSSK opleveren. Millenniumdoel: 4,5,6

64

(bankjes, kasten, spelletjes voor de spelotheek, boeken voor de bibliotheek en een computerhoek) alsmede een aanvulling op de onkostenvergoedingen voor acht leraren. Millenniumdoel: 1,2

scholing voor straatkinderen: opgezet door ex-straatkind LOCATIE: MADAGASKAR ONTVANGEN BEDRAG: € 1390,GESTEUND DOOR ¬89 1%LEDEN.

Alex, zelf grotendeels opgegroeid op de straten van Antanananarivo, runt nu een opvang- en scholingscentrum voor 255 zwerfkinderen om hen meer zelfredzaam te laten worden. Het centrum is enorm gegroeid de laatste jaren door de toenemende armoede in de hoofdstad en heeft dringend behoefte aan een betere, meer professionele schoolinrichting. Ieder kind heeft immers recht op onderwijs, ook straatkinderen! Er is geld nodig voor schoolinrichting

Naschoolse opvang in sloppenwijk van Buenos aires LOCATIE: ARGENTINIË ONTVANGEN BEDRAG: € 1285,GESTEUND DOOR ¬18 1%LEDEN.

We willen materialen kopen voor de verbetering van de naschoolse opvang voor ca. 35 kinderen in Villa 21, een sloppenwijk in Buenos Aires. Het materiaal is nodig voor de aanschaf van Engelse lesboeken, kluisjes (om de boeken in te bewaren) en schrijfmateriaal. Millenniumdoel: 1,2

67

Pepper ladies LOCATIE: LIBERIA ONTVANGEN BEDRAG: € 2072,GESTEUND DOOR ¬199 1%LEDEN.

Ondernemende Liberiaanse plattelandsvrouwen gaan een peperkwekerijtje opzetten om duurzaam in eigen onderhoud en dat van hun kinderen te kunnen voorzien. Het project verschaft hen micro krediet ten behoeve van opstartkosten zoals bouwen van kraambedden, aanschaf van gereedschap en transport van de eerste oogst naar de markt. Millenniumdoel: 1,3

verloskundematerialen

71

LOCATIE: KENIA ONTVANGEN BEDRAG: € 3200,GESTEUND DOOR ¬26 1%LEDEN.

69

Vrouwen de kans bieden om een zelfstandig inkomen te verdienen door het volgen van een gerichte beroepsopleiding Bruidsstyling en verzorging. Of het volgen van een opleiding aan de nieuwe naaischool, nu in Sampalthivu. Met dit project wordt leer- en lesmateriaal voor de beroepsopleiding Bruidsstyling/verzorging en naaischool betaald, en tevens de aanschaf van 7 naaimachines, naaibenodigdheden, stoffen en accessoires. Millenniumdoel: 2,3,8

70

LOCATIE: COLOMBIA ONTVANGEN BEDRAG: € 2500,GESTEUND DOOR ¬35 1%LEDEN. Met dit project wordt duurzame visserij is de Uraba Golf (Choco, Colombia) gestimuleerd. Er wordt een educatief trainingsprogramma opgezet en een coöperatie voor de vissers opgericht. Millenniumdoel: 1,7,8

72

skills training for women and Youth in ethiopia LOCATIE: ETHIOPIË ONTVANGEN BEDRAG: € 3340,GESTEUND DOOR ¬17 1%LEDEN.

Het project wil vrouwen en jongeren mobiliseren en hen training geven om zelfvoorzienend te worden. Met het geld wordt een trainingscentrum ingericht voor beroepsopleidingen. Millenniumdoel: 1,6,8

inkomen uit zwerfplastic LOCATIE: SENEGAL ONTVANGEN BEDRAG: € 2081,GESTEUND DOOR 28 1%LEDEN.

kansen voor vrouwen: een vervolg LOCATIE: SRI LANKA ONTVANGEN BEDRAG: € 2990,GESTEUND DOOR ¬33 1%LEDEN.

sustainable ecofishing development in acandi

Economische zelfstandigheid stimuleren door het opzetten van een zelfvoorzienend netwerk van handwerksters in Senegal die (een deel van) hun inkomen verdienen met het maken van gebruiksvoorwerpen uit kosteloos plastic afval (zakjes). Het geld wordt besteed aan de opleiding van 100 mensen met de verschillende productietechnieken en het realiseren van het benodigde distributienetwerk. Millenniumdoel: 1,7,8

73

aanvullende scholing voor Peruaanse kinderen LOCATIE: PERU ONTVANGEN BEDRAG: € 4934,GESTEUND DOOR ¬179 1%LEDEN.

Aanvullende scholing in rurale achterstandsgebieden in Peru. Millenniumdoel: 2,3


116

117

74

Community development through technology

77

LOCATIE: OEGANDA ONTVANGEN BEDRAG: € 3745,GESTEUND DOOR ¬6 1%LEDEN. Het project verzorgt skills training voor vrouwen in Kampala zodat zij social en economische uitdagingen kunnen overwinnen. Met het geld wordt het trainingscentrum ingericht. Dit bestaat onder andere uit een desktop computer, een beamer en een netwerk printer. Millenniumdoel: 1,3,8

75

women´s initiative education and economic empowerment (wife)

76

Met behulp van deze training, worden de gehandicapte medewerkers van Yombo secondary school opgeleid om wind turbines te fabriceren van lokale materialen. Het geld is nodig om alle bouwmaterialen van de wind turbine mee aan te schaffen, zoals bijvoorbeeld hout, metaal, en elektronica. Millenniumdoel: 1,7

78

train de trainer: seksuele gezondheid

Het onderwerp seksualiteit is moeilijk bespreekbaar op de Calvatory school in Ekon in Ghana. Door de leerkrachten te trainen kunnen we aan de basis het taboe doorbreken. Het aanschaffen van materialen, nodig om de docenten te trainen. Millenniumdoel: 2,3,4,5,6

79

LOCATIE: KENIA ONTVANGEN BEDRAG: € 1419,GESTEUND DOOR ¬16 1%LEDEN.

LOCATIE: BURUNDI ONTVANGEN BEDRAG: € 2505,GESTEUND DOOR 190 1%LEDEN.

sla je slag in Burundi

Trommelproject voor kwetsbare kinderen en jongeren, waarin via de muziek les wordt gegeven in Aids-preventie en thema's: Gezondheid en Hygiëne, Vrede en verzoening. Met het project worden trommels voor een nieuwe trommel-lesplaats in Buterere, een volkswijk in Bujumbura aangeschaft. Millenniumdoel: 2,4,6

leenfietsen voor schoolkinderen

83

Kinderen (vaak weeskinderen) die naar de secondary school gaan en meer dan 12km moeten lopen, kunnen een fiets lenen. Het geld wordt besteed aan fietsen uit Malawi, een fietsenmaker voor 1 jaar, transport van de fietsen naar de opslagplaats. Millenniumdoel: 2,7

81

Dit project verschaft solarlights aan kinderen die s avonds moeten studeren omdat ze overdag hun ouders moeten helpen. Met dit project worden 300 solarkits uitgedeeld. Millenniumdoel: 1,2,7

82

Het opzetten van een Gereedschapsbibliotheek voor lokale boeren in de provincie Rivercess. Het geld wordt besteed aan de Aanschaf van lokaal landbouw gereedschap en werkkleding. Millenniumdoel: 1

84

lighting poor Communities in kenya LOCATIE: KENIA ONTVANGEN BEDRAG: € 2141,GESTEUND DOOR ¬201 1%LEDEN.

art for income LOCATIE: BOLIVIA ONTVANGEN BEDRAG: € 962,GESTEUND DOOR ¬13 1%LEDEN.

Het aanbieden van cursussen op het gebied van handwerk en het werken binnen een micro-onderneming aan Boliviaanse vrouwen in Samaipata die onder de armoedegrens leven om op deze manier een inkomen te genereren: Art zorgt voor Income! Voor dit project zijn onder andere materialen nodig, zoals klei en verf, cursussen in de kunst van het handwerken en er is met grote urgentie een elektrische oven nodig die tot 3500 graden kan bakken. Millenniumdoel: 1,8

de gereedschap Bieb LOCATIE: LIBERIA ONTVANGEN BEDRAG: € 4877,GESTEUND DOOR ¬183 1%LEDEN.

LOCATIE: MALAWI ONTVANGEN BEDRAG: € 1500,GESTEUND DOOR ¬26 1%LEDEN.

LOCATIE: GHANA ONTVANGEN BEDRAG: € 1225,GESTEUND DOOR ¬4 1%LEDEN.

streetkids engineering: het vervolg

Straatjongeren in Kisumu opleiden tot automonteur en het runnen van een garage als inkomsten genererende activiteit voor het opleidingscentrum. Het geld wordt besteed aan gereedschappen voor de garage van Streetkids Millenniumdoel: 2,7

80

LOCATIE: TANZANIA ONTVANGEN BEDRAG: € 4993,GESTEUND DOOR 203 1%LEDEN.

LOCATIE: GAMBIA ONTVANGEN BEDRAG: € 4093,GESTEUND DOOR ¬26 1%LEDEN. Het inkomen van vrouwen in Dongoroba te verhogen door middel van educatie en het ontwikkelen van landbouwvaardigheden. Dit gebeurt door middel van training en kopen van opbergfaciliteiten. Millenniumdoel: 1,2,3

windturbine training voor gehandicapten

kijken, kijken maar nog niet koken! LOCATIE: EGYPTE ONTVANGEN BEDRAG: € 511,GESTEUND DOOR ¬6 1%LEDEN.

In Obour in Cairo staat een weeshuis voor weeskinderen vanw Millenniumdoel: 4

85

social Circus voor kinderen met handicap in kaapstad! LOCATIE: ZUID-AFRIKA ONTVANGEN BEDRAG: € 505,GESTEUND DOOR ¬8 1%LEDEN.

Circusactiviteiten voor kinderen en volwassen met een handicap, en gegeven door sportleiders met een handicap. Deze circusactiviteiten worden wekelijks gegeven op specials schools en daycare centers in de sloppenwijken in en rondom Kaapstad. Deze circusactiviteiten zijn goed voor de motoriek, zelfvertrouwen, samenwerking en om hun talenten aan de maatschappij te tonen. Millenniumdoel: 3


de gemeeNsChaPPelijke BieB


soCial CirCUs


122

123

86

hoop voor tienermoeders LOCATIE: BRAZILIË ONTVANGEN BEDRAG: € 660,GESTEUND DOOR ¬15 1%LEDEN.

Door middel van het geven van workshops leren Braziliaanse tienermoeders uit de sloppenwijken verschillende vaardigheden om een veilig en zelfstandig bestaan op te bouwen met hun kind en ontmoeten zij lotgenoten zodat zij uit hun sociaal isolement komen. Het geld is nodig voor de organisatie van workshops die als doel hebben de Braziliaanse tienermoeders in te lichten over opvoeden, gezondheid, hygiëne, het runnen van een huishouden en het leren van vaardigheden, zodat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Millenniumdoel: 1,3,7

87

zuigelingen en peuterzorg muengnoi

twee sloppenwijken van Accra. Het geld is voor de aanleg van een grote septic tank, riolering en aansluiting voor toekomstige toiletten Millenniumdoel: 7

89

a Children’s home in rural area of Pondicherry, india.

Het bouwen van huizen voor straat kinderen in India. Met dit project kunnen huizen voor 25 kinderen gerealiseerd worden. Millenniumdoel: 3

90

mobiele school voor straatkinderen LOCATIE: INDIA ONTVANGEN BEDRAG: € 1030,GESTEUND DOOR ¬7 1%LEDEN.

Bouwen van een simpel gebouwtje bij de bestaande hulppost om baby’s op te nemen om ze weer op gewicht te krijgen en tegelijkertijd de moeders te leren hoe ze hun baby’s beter kunnen verzorgen. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met de huisvrouwengroep en het dorpscomité. Het geld wordt besteed aan de bouw van het gebouwtje en het interieur & aanschaf hulpmiddelen om de moeders te leren omgaan met hun kinderen wat betreft voeding en opvoeding. Millenniumdoel: 2,6

Het mobiele school project is een scholingsprogramma, waarbij 8 onderwijzers straatkinderen in hun eigen omgeving opzoeken en lesgeven. Ze gebruiken daarvoor driewielers, aangepaste fietsen, die dienst doen als 'mobiele school'. Het doel is om de kinderen na 1 jaar informeel onderwijs door te laten stromen in regulier onderwijs. Financiële middelen zijn nodig om bij te dragen aan de aanschaf van 3-wielers, een scooter, keukengerei en kantoorbenodigdheden. Millenniumdoel: 2,3,4

88

91

LOCATIE: GHANA ONTVANGEN BEDRAG: € 1350,GESTEUND DOOR ¬8 1%LEDEN. De aanleg van een grote septic tank en riolering voor een nieuw te bouwen vakschool voor honderd jongeren uit

materiaal, vragen en reacties delen de jongeren met elkaar via het platform www.buildyourimage.org. Het geld wordt gebruikt voor Voor het organiseren van workshops fotografie en video in Colombia (Medellín) en Nederland (Amsterdam) Millenniumdoel: 1,2,3,5

92

95

LOCATIE: INDIA ONTVANGEN BEDRAG: € 2300,GESTEUND DOOR ¬21 1%LEDEN.

LOCATIE: THAILAND ONTVANGEN BEDRAG: € 1100,GESTEUND DOOR ¬23 1%LEDEN.

honderd ghanese jongeren hebben een toilet nodig

school zichzelf economisch kan gaan onderhouden. Het geld wordt gebruikt voor de aanleg van de tuin, het trainen van leraren en het aankopen van de eerste benodigdheden voor de tuin. Millenniumdoel: 1

organic food garden LOCATIE: ZUID-AFRIKA ONTVANGEN BEDRAG:€ 737,GESTEUND DOOR ¬27 1%LEDEN.

Het doel van dit project is om een reeds bestaande schooltuin uit te breiden en zo kinderen te leren hoe ze zelf gezond voedsel kunnen verbouwen en de bijbehorende

zorgboerderij voor kinderen met een beperking

LOCATIE: RWANDA ONTVANGEN BEDRAG: € 2033,GESTEUND DOOR 31 1%LEDEN.

LOCATIE: GHANA ONTVANGEN BEDRAG: € 916,GESTEUND DOOR ¬27 1%LEDEN. Bouw van een Zorg-Boerderij voor 20 kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Offinso, GhanaAshanti. Het geld wordt gebruikt voor de financiering van een deel van de bouw van het eerste huis voor 10 kinderen op de nieuwe locatie voor de Zorg-Boerderij. Millenniumdoel: 1,2,4,7

93

Met behulp dit project worden er kunstmatig extra voedingsstoffen aan gewassen toegevoegd zodat deze meer vitaminen bevatten. Dit voorkomt chronisch mineralen en vitamine tekort bij kinderen en ouderen. Millenniumdoel: 4,5,6

94

Met dit project wordt er een speelterrein voor de kinderen binnen het project gerealiseerd. Het geld wordt gebruikt om speeltoestellen aan te schaffen. Millenniumdoel: 2,4

96

Build Your image! Crea tu imagen! LOCATIE: COLOMBIA ONTVANGEN BEDRAG: € 953,GESTEUND DOOR 39 1%LEDEN.

Risicojongeren uit Colombia wisselen met Nederlandse risicojongeren online ervaringen uit. Hun ervaringen en ideeën zetten ze om in foto’s, film, collages etc. Het

sport maakt fit om te leren LOCATIE: SURINAME ONTVANGEN BEDRAG: € 1516,GESTEUND DOOR 17 1%LEDEN.

organic fortification of staple foods LOCATIE: KENIA ONTVANGEN BEDRAG: € 525,GESTEUND DOOR ¬2 1%LEDEN.

Playground for children to be a child again

Met dit project wordt een impuls gegeven aan beter bewegingsonderwijs aan de ruim 330 leerlingen van de lagere school in Apoera, West Suriname door aanleg van een sportterrein en aanschaf van een groot assortiment sport- en spelmaterialen. Millenniumdoel: 1,2

97

room for Potentials LOCATIE: CAMBODJA ONTVANGEN BEDRAG: € 2165,GESTEUND DOOR 22 1%LEDEN.

Met dit project willen we jeugd in Cambodja de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen to onafhankelijke en verantwoordelijke volwassenen. Het geld wordt gebruikt om de accommodatie van jongeren in het Anjali House op te knappen. Millenniumdoel: 1,2


124

125

98

melk is goed voor elk! LOCATIE: OEGANDA ONTVANGEN BEDRAG: € 2579,GESTEUND DOOR 60 1%LEDEN.

Hope Alive Uganda zet een trainingsprogramma en inkomens genererend project op voor jongens in de leeftijd van 16 - 20 jaar op het gebied van veehouderij en landbouw, zodat jongens die nu balanceren op de rand van criminaliteit uitzicht hebben op werk en inkomen en dus een toekomst. Het geld is nodig om water tanks aan te schaffen, een ruimte te maken waar de koeien gemolken kunnen worden, 2 schuren waar de koeien kunnen schuilen en kalfjes apart kunnen worden gehouden, 3 sproeipompjes en het transport van het materiaal. Millenniumdoel: 1

99

Child headed household LOCATIE: ZUID-AFRIKA ONTVANGEN BEDRAG: € 850,GESTEUND DOOR 11 1%LEDEN.

Het Child Headed Household- programma van TJOMMIE helpt kinderen die direct of indirect het slachtoffer zijn van HIV/ aids en die zonder ouders of verzorgers opgroeien, aan een veilig thuis, medische zorg, registratie bij de autoriteiten en onderwijs. Met hulp van 1%Club wil TJOMMIE een specifiek gezin bedden, kasten en andere meubeltjes geven voor in hun nieuwe 'huisje'. Millenniumdoel: 1,2,6

100 village Beekeepers Programme LOCATIE: CAMBODJA ONTVANGEN BEDRAG: € 2786,GESTEUND DOOR 10 1%LEDEN. FLIFLY verbetert het bijenprogramma in Cambodja door training te bieden aan de imkers. Ze verbeteren hiermee hun technische vaardigheden maar leren ook andere manieren om meer inkomen uit de bijenproducten te halen. Het geld wordt besteed aan het organiseren van de trainingen. Millenniumdoel: 1,2

101 lighting poor communities in turkana LOCATIE: KENIA ONTVANGEN BEDRAG: € 2,141 GESTEUND DOOR : 201 1%LEDEN Dit project verschaft solarlights aan kinderen die ‘s avonds moeten studeren omdat ze overdag hun ouders moeten helpen. Met dit project worden 150 solarkits aan kinderen in Turkana uitgedeeld. Millenniumdoel 1,2,7

102 mpower: Bricks & Babies LOCATIE: SOEDAN ONTVANGEN BEDRAG: € 5,345 GESTEUND DOOR: 49 1%LEDEN De bouw en management van een duurzaam consultatiebureau Mundri- East, Zuid Soedan, waar preventieve gezondheidszorg voor kinderen tot 5 jaar en hun ouders geboden zal worden. Voor vaccinatiecampagnes is de zogenaamde 'cold chain' van belang, hiervoor is een duurzame energievoorziening noodzaak. Met behulp van zonnepanelen, accu's en een elektriciteitsnetwerk is dit te realiseren Millenniumdoel 4,6

103 vikas school jaipur LOCATIE: INDIA ONTVANGEN BEDRAG: € 2,500 GESTEUND DOOR 39 1%LEDEN Wij ondersteunen een nieuwe (derde) school van de NGO Bal Rashmi Society India in een van de allerarmste regio's van de provincie Rajasthan. Het geld is nodig voor de opstart van de school. De verwachting is dat de school over twee jaar zelfvoorziend zal zijn. Millenniumdoel 2;3

104 trouble Beaters Part 2 LOCATIE: KENIA ONTVANGEN BEDRAG: € 990 GESTEUND DOOR: 17 1%LEDEN Trouble beaters coacht mensen met epilepsie om om te gaan met hun conditie en hiermee te leven. Ze doen dit in het ziekenhuis van Kenyatta. Het geld is nodig om mensen met epilepsie te coachen, aangezien de dokters in het ziekenhuis geen tijd hebben om uitleg te geven over epilepsie en hoe je met epilepsie toch een mooi leven op kunt bouwen. Millenniumdoel 1;6

105 Bisou street lighting for Buea LOCATIE: KAMEROEN ONTVANGEN BEDRAG: € 2.306 GESTEUND DOOR: 36 1%LEDEN Bisou is een pragmatische en vriendelijke oplossing voor straatverlichting in de sloppewijken van Buea. Het licht gaan aan op het moment dat er mensen langs lopen. Om het onderhoud van de verlichting te bekostigen krijgt men tegelijk een reclameboodschap te horen. Het geld is nodig voor de aanschaf van materialen voor het maken van de straatverlichting. Millenniumdoel 8;7

106 vrouwengroep in diangoudja LOCATIE: MALI ONTVANGEN BEDRAG: € 2.290 GESTEUND DOOR: 44 1%LEDEN Het Dogon Vrouwen Initiatief biedt de vrouwen leiderschapsontwikkeling, micro-kredieten, praktische begeleiding en partnerschap, om zo een zelfstandig inkomen te genereren. Investeer je in vrouwen , dan investeer je in hun gezin en hun gemeenschap. Per vrouw hebben we 20 euro nodig om te starten; zij kunnen daarmee hun leiderschap en ondernemerschap ontwikkelen

en wij kunnen dit met micro-kredieten ondersteunen, zodat deze Malinese vrouwen ZELF de kwaliteit van hun leven en dat van hun gezinnen kunnen verbeteren. Millenniumdoel 1;3

107 gewoon naar school LOCATIE: SOMALIË ONTVANGEN BEDRAG: € 2,512 GESTEUND DOOR: 53 1%LEDEN Het bevorderen van hygiëne onder 300 schoolmeisjes door het geven van voorlichting aan leerkrachten en schoolmeisjes en het verstrekken van 300 hygiëne kits (maandverband, onderbroeken en zeep) om ze bewust te maken van de gevolgen en gevaren van slechte hygiëne en, bovenal, er voor te zorgen dat de meisjes naar school blijven gaan. Het geld is nodig voor voorlichtingsmateriaal, voor de leerkrachten om hier voorlichting over te geven en voor de hygiëne kits die verspreid zullen worden onder de 300 schoolmeisjes Millenniumdoel 2;3


vikas


oNder steU NeNde Pro jeCteN


130

Naam ProjeCt

doNaties 2011

Aanvullende scholing voor Peruaanse kinderen

4.933,58

Aardappel Anders in de Andes

462,50

Aardbevingsbestendige school in Khalte

230,00

A Children’s Home in Rural Area of Pondicherry, India

1.935,00

Agricultural training and starting capital for war victims

204,39

AGRO-HUB: connecting farmers to better markets home and abroad

280,00

Analfabetisme en Villa Ticca

2.210,10

Apotheek in Yele, Sierra Leone

315,00

Art for Income

962,00

A vehicle for transporting 50 orphans in Kisozi and to generate income

107,00

Bamboefietsen voor Imkers:Twee bijen in één klap!

2.654,36

Basisschool en water voor kinderen in Aliouaia

306,67

Basisschool met meubilair en toiletten voor Guinee

45,00

Bebecentre Aguidi

5,00

Beroepsopleiding jongens/meisjes

562,49

B-GIRLZZZ

820,25

Bibliotheekboeken voor educatief centrum in Ghana

325,00

Bibliotheek en Computerlokaal Serachour.

210,00

Bibliotheekproject Ooffa School in Zuid-Ethiopië

27,71

Bijenproject voor vrouwen en jongeren in Ghana

11,66

Bike4Work: Juice - Delivery - Bicycle Rental &Tours

60,00

Biogas for Mali met poep

701,93

Biologische rijst verbouwen in Newton - Sierra Leone

455,00

Bisou | Street Lighting for Buea

2.205,99

Boeken en bibliotheekmeubelen voor openbare school in New Bell Bassa in Kameroen

298,34

Books for books

128,32

Bouw de Bieb!

2.000,99

Bouw kleuterschool in Athoor

316,25

Bouw peuterspeelzaal in Harpan, Nepal

1.643,00

Bouw van waterputten in Bangladesh

5,00

Brillen en oogzorg voor kinderen

2.258,66

Building a Structure for a Brighter Future

125,00

Building of a Library Complex For Kwaso MA Junior High School in Kwaso in the Ashanti Region of Ghana

65,00

Build Your Image! Crea Tu Imagen!

952,85

Buswema orphanage

285,00

Bytes for Peace

501,00

CEBU Slum Project Een nieuwe Keuken !

3.032,62

Chickens for Peace

242,50

IK BEN LEENDERT. IK ZET ME VIA 1%CLUB IN VOOR LOKALE ONDERNEMERS IN KENIA DOOR TE HELPEN BIJ HET CREËREN VAN EEN MARKT IN MTANGANI. DE GERICHTE AANPAK VAN 1%CLUB WERKT. DOE JE OOK MEE? 1%CLUB is het online platform dat mensen met slimme ideeën in ontwikkelingslanden verbindt aan mensen, geld en kennis over de hele wereld. Doe ook mee! Ga naar de website, kies een project en MAKE IT WORK!


doNate oNe Camel

132

Naam ProjeCt

doNaties 2011

Child Headed Household

850,00

Climate Change and Environmental Conservation Education for Youth in Morogoro region

35,00

Community Based Rehabilitation for Disabled Women & Children of Pakistan

115,00

Community Center’s Library in Ciudad Vieja

125,00

Community Development through Technology

3.685,00

Computerlessen voor gehandicapte kinderen - deel 2

799,00

Computerlokaal (Cultureel Educatief Centrum) REBOLO

5,00

Computers als venster op de wereld

5,00

Computers for English language and computer training in Burkina Faso

160,00

Cows for Peace!

10,00

Creating a better future for Balinese orphans

722,60

Creativiteit als hulpmiddel...

79,98

Culturele empowerment van Kuna Indianen

1.045,00

Culturele workshops in de favela Sampaio - Rio de Janeiro

2.210,00

Dancetour Projects Abroad

2.767,96

De Gereedschap Bieb

4.877,05

De muziek van de kinderen op Bali

2.000,42

De zon als stroombron in Nepal!

4.725,39

Dienstwoning voor verloskundige

700,33

DigiWomen

550,00

Donate one Camel to one family for poverty alleviation

30,00

Donate one Camel to one family for poverty alleviation for 10 families in Samburu

17,00

Dress making and Tailoring

505,00

Drinkwater in Mandia

8,34

Drinkwater Katombora

347,86

Economic empowerment for HIV/AIDS infected and affected women in Tamilnadu

85,00

Economic Empowerment support to 30 women living with hiv/aids

38,34

Educatie Centrum Vialisa / Banani

317,50

Educatie en voedsel voor Keniaanse kinderen

232,86

Educational support: Onderwijs en voedsel/groenteverbouw op school voor arme kinderen in de Filippijnen

530,00

Een auto voor El Barrio Horizontes de Fortin in Guayaquil

15,00

Een dak voor het kind ginds in Congo...

145,00

Een HIV/AIDS info centrum en HIV/AIDS educatie

1.718,34

Een lichtpuntje in de sloppenwijk

279,00

Een tractor voor de zorgboerderij

40,00

Een tweede kans voor jonge vrouwen en schoolverlaters

2.583,72

Een vak leren.....een bereikbare droom!

2.793,67

EHBD Eerste Hulp Bij Dorp

473,33


134

135

Naam ProjeCt

doNaties 2011

Naam ProjeCt

doNaties 2011

Elke steen is er één: Help ons verhuizen!

3.019,99

Jongeren en hun Dromen

125,34

Empowering women with disability through skill Training and Sustainable SHG formation

35,00

Jongeren naar school dankzij zelfgemaakte zeep

340,00

Energy for Kpandai

35,00

Jongerenproject basisberoepstraining op het platteland van Sri Lanka

675,00

Epilepsie Educatie!

540,42

Kansarme jongeren opleiden tot Meubelmaker

965,65

Eradicating Poverty through ICT Skills In Cameroon

10,00

Kansen voor Vrouwen: een vervolg

1.291,15

Fair Pen Newsletter Project

65,00

Kick-off aangepast sportprogramma in Kaapstad

20,00

Fair Trade and Safe Workplace for Waste Pickers Sustainable Livelihoods

20,00

Kids en Computers

105,00

Fietsen en naslagwerk voor Tonka eiland

5,00

KIDSworks

1.735,32

Fietsriksja’s voor vaders in Volluru

495,00

kijken, kijken maar nog niet koken!

511,25

Flood Destroyed Slum School!

25,00

Kinderopvang Nqobile needs help

1.142,28

Food and Medicine to the Flood Victims Pakistan

37,39

Kinshasa PC’s School Project

153,77

From Snake Charmer to Chicken Farmer

60,00

Kippenfokkerij voor jongerenorganisatie

35,00

Furnishing the 6th Children House of Lord Buddha Home for Children

1.294,78

Kippen, geiten, groenten en mais voor weeskinderen

5,00

Fysiotherapiegebouw Offinso, Ghana

5,00

Kippen voor een beter leven in Burkina Faso

435,50

Gaarkeuken “Angeles de Bondad”

1.158,19

Kitchen Garden

5.011,55

Geef ons project wielen, doneer voor een minibus

819,50

Klamboes maken

653,50

Gehandicaptencentrum Diofior

10,00

Kleren maken de toekomst

594,33

Get Real Training

650,00

Koeien voor gehandicapte kinderen

1.000,00

Gewoon naar school

2.512,00

Koken, Eten en naar de WC

84,17

Goed sanitair redt levens

398,32

Koken, eten en naar de WC - deel 2

26,66

Green Fingers

1.544,00

KUHA SCHOOL PROJECT

45,00

Groentekassen in Peru

10,00

Laat het busje rijden! Geef voor een minibusje voor gehandicapte kinderen in Pakistan!

395,00

Growing the RLabs Innovation Incubator

225,42

Leenfietsen voor schoolkinderen

1.500,00

“Harm Reduction Centre for Injecting Drug User’s Community in Red Light Area”

50,00

Leren, Lezen Bibliotheek

1.199,00

Help 100 vrouwen een beter bestaan op te bouwen in Burkina Faso

588,00

Lighting poor Communities in Kenya

2.140,67

Hip hop for Guatemala

290,00

Lighting poor communities in Turkana

2.500,38

Hip Hop works

175,00

Lights for Life

367,50

Honderd Ghanese jongeren hebben een toilet nodig

1.306,83

Makadara Slums Health Care Project

90,00

Hoop voor tienermoeders

660,34

Malaria Preventie en Bestrijding Desa Waelengga, Flores, Indonesië

105,00

Huis voor Inak Abas en haar kinderen

1.505,00

Mambova Biosand Filter and Sanitation Project

10,00

ICT project Nieuw Aurora

10,00

Market Support For Small Scale Farmers

70,00

Improving Rural Primary Schools Infrastructure

593,00

Marktplaats. Creëren van een goede lokale economie

2.756,19

Incubator in Somaliland

2.701,00

MATIMBA

165,00

Inkomen uit zwerfplastic

1.970,50

Medical Center

350,00

Internaat gehandicapte kinderen Oeganda

1.140,50

Melkgeiten - een super aanwinst voor de hele familie!

2.524,09

Investeren in ambitie

1.890,90

Melk is goed voor elk!

2.579,00

Island chefs: Health cooking course for women in Pulau Banyak

139,97

Met muziek op weg naar zelfredzaamheid

85,00

Jeugdcentrum Figueral

20,00

Micro-Finance for poor rural women in Jharkhand

3.744,55

Jobortunity Tanzania

1.094,89

Micro-sanitatie in Madaripur, Bangladesh

1.230,07


iCt ProjeCt NieUw aUrora

Naam ProjeCt

doNaties 2011

Mideast Youth

533,00

Mobiele school voor straatkinderen

1.030,00

Mpower: Bricks & Babies

5.145,00

Naaiatelier voor kansarme jongeren

496,78

Naschoolse opvang in Sloppenwijk van Buenos Aires

1.285,00

Needy Youth Production & Skills Training in Masaka

2.613,50

New Hope Education Centre

4.442,51

New Hope Education Centre part II

4.510,56

Nieuw Community Centre in Nakatindi

16,67

Oh-zo-belangrijke schoolboeken voor verwaarloosde Indiase kids

427,00

Onderwijsproject Chaiyaphum

10,00

Onderwijs voor tieners over gezondheid

1.225,50

Opknappen Jua Rescue Centre Kenia

267,50

Opvang en opleidingscentrum voor straatjongeren

155,00

Orange Babies Kitchen for Pa Kachele primary school, Zambia

155,00

Organic Food Garden

737,20

ORGANIC FORTIFICATION OF STAPLE FOODS

525,00

Pannen en Potten op het Vuur

100,00

Peace Beyond Borders

10,00

PenPotloodPapier-2-Tibet klaslokaal voor meisjes - gerealiseerd zomer 2010

31,66

PenPotloodPapier-3-Tibet

1.015,63

Pepper Ladies

2.072,37

Play for a Change

1.953,00

Playground for Change - 2

5,00

Potten, pannen en pollepels om Cambodjaanse dromen te verwezenlijken!

1.700,33

Project Uitzendbureau Bolivia

185,00

Renovate the school in Gitarama Rwanda

2.032,50

Resource Center Akuase

1.846,00

Ressaca: Education & Development

105,00

Room for Potentials

2.165,20

Ruimte om te leren in de sloppenwijk Kibera

584,19

Sanitair for a healthy school

1.443,83

Sanitair middelbare school Dosso Niger

352,57

Sanitair voor Scholen in Zanskar

1.280,00

Scholing voor straatkinderen: opgezet door ex-straatkind

1.367,02

School benches for newly built Junior High School in northern Ghana

1.722,00

Schoolbooks for our new school in Petauke

222,01

Schoolborden voor school New Bell Bassa in Kameroen

909,48

school in ontwikkeling

386,00

schoolmeubilair voor 360 kinderen in Petauke

5,00

SCORE- South African volunteer

45,00


hiP hoP works

138

139


140

141

Naam ProjeCt

IK BEN ESTHER. IK BEN DE OPRICHTER VAN ‘MOM IN BALANCE’. IK BEGELEID VROUWEN IN NEDERLAND BIJ HET VINDEN VAN BALANS IN HUN DRUKKE BESTAAN. VIA 1%CLUB ZET IK ME IN VOOR VROUWEN IN SENEGAL. DOOR ONDERWIJS EN PRAKTISCHE BEGELEIDING AAN TE BIEDEN WORDEN DEZE VROUWEN ZELFSTANDIG EN ONAFHANKELIJK. DOE JE OOK MEE? 1%CLUB is het online platform dat mensen met slimme ideeën in ontwikkelingslanden verbindt aan mensen, geld en kennis over de hele wereld. Doe ook mee! Ga naar de website, kies een project en MAKE IT WORK!

doNaties 2011

Senor de Huanca

443,75

Shiny Elephants & Happy People!

400,00

Skills Development to the mentally challenged children

15,00

Skills Training for Women and Youth in Ethiopia

3.205,33

Skill Training for the Youth on Community Governance and Entrepreneurial Development

110,00

Sla je Slag in Burundi

2.505,00

Sla je Slag in Burundi deel 2

2.501,90

Social Circus voor kinderen met handicap in Kaapstad!

505,00

Social Inclusion Programme

1.430,00

Solar Bolivia

579,56

Spelen, eten en leren

567,00

Sport maakt Fit om te Leren

1.516,00

Sportrolstoelen voor sportprogramma CHAMP, Elandsdoorn, Zuid-Afrika

229,74

Stars in their Eyes - Samen Sterk!!

1.004,00

Stars of Alex!

1.535,00

Stenenmachine voor de nieuwe Green Valley Orphanage School

994,39

Straatkinderenkrant ‘Entendámonos’

110,00

Streetkids Engineering

31,98

Streetkids Engineering: Het Vervolg

1.196,65

Strengthening Youth leadership in Kumasi, Ghana

5,00

Sustainable Ecofishing Development in Acandi

1.702,39

The Nyabushozi Water project

120,41

The Utange language college

210,00

This is me!

235,00

TLC (Tender Love and Care) old age home

1.187,60

Toekomst voor Vrouwen en hun kinderen

11,68

Toiletten voor Calvatory

290,00

Toiletten voor de Sundayschool

864,59

Touareg-kinderen naar school

20,00

Train de Trainer: Seksuele gezondheid

1.225,00

Training Guardians of orphan girl-children in Mathinka Community

90,00

Training people to use the ‘Pesa Plastic’- The Plastic cutting machine in Githurai

945,71

Trainings on First-Aid and purchase of kits for schools in urban slums

5,00

Trouble Beaters!

116,00

Trouble Beaters Part 2

990,00

Uhuru Training Centre

30,00

Uitbouw Kinderdorp Palabana

564,68

UmojaKe.nl Dairy shop

505,01

Van lezen word je wijs

275,00

‘Van niets tot iets: Work in Progress’

130,00

Van trauma tot toekomst

984,67


Naam ProjeCt

doNaties 2011

Veehouderij voor en door kinderen

5,00

Vee voor eigen voedselvoorziening op school

422,33

Veilig en hygiënisch wonen en studeren

200,00

Verloskundematerialen

2.151,00

Vikas school Jaipur

1.768,77

Village Beekeepers Programme

2.786,00

Vrouwengroep in Diangoudja

2.290,00

Vrouwengroep Oro Kamba in Dogon!

210,00

Wapwoyo child mothers project

160,00

Water and sanitation for 680 school children

30,00

Water voor de kinderen van de Bondekoschool

702,00

WereldKleuren: Een schoolboek voor elk kind!

60,00

Windturbine training voor gehandicapten

4.977,62

Women´s Initiative Education and Economic Empowerment (WIFE)

3.738,01

Ziekenhuis Mukuru

18,32

Zieken vervoer- transport project Zuid Ethiopië 2011

40,00

Zonnepanelen voor zorgboerderij

737,58

Zorgboerderij voor kinderen met een beperking

915,83

Zuigelingen en peuterzorg Muengnoi

1.049,80

subtotaal

228.155,02

Verzilverde bonnen 2011

-7.660,00

Nieuwe bonnen in 2011

2.170,00

totaal doNaties iN 2011

222.665,02

IK BEN LOTTE. IK ZET ME VIA 1%CLUB IN VOOR EEN PROJECT DAT MICROKREDIETEN VERSTREKT AAN VROUWEN IN MALI. IK DOE DIT OMDAT IK GELOOF DAT IEDEREEN DE KANS VERDIENT OM TE WERKEN AAN EEN BETER LEVEN. DOE JE OOK MEE? 1%CLUB is het online platform dat mensen met slimme ideeën in ontwikkelingslanden verbindt aan mensen, geld en kennis over de hele wereld. Doe ook mee! Ga naar de website, kies een project en MAKE IT WORK!


water aNd saNitatioN


147

afge roNde 1% doeN takeN

orgaNisatie

titel

taak

eXPertise

Lion Heart foundation

FinanciĂŤle analyse doorlopen

Business plan financieen doorlopen en verbeteren

Economie / Business

RLabs

Logo design

Ontwerp een logo for DigiWomen initiative.

Grafisch ontwerp

Kuljuru Keso

Hippe naam gezocht voor superleuke workshops

Bedenk pakkende en uitnodigendenaam voor de workshops in Nederland.

Marketing / PR

Hope alive Uganda

Design het interieur van de bistro in Jinja

Hulp gezocht voor het maken van een aantrekkelijk ontwerp van het interieur voor de bistro in Jinja.

Ontwerp /design

Hope alive Uganda

Verzin naam en logo

Verzin een aantrekkelijke naam en logo voor de bistro in JinJa

Ontwerp /design

Stichting Caramundo

Caramundo

Ontwikkelen van training Project Management materiaal waarin de basis functies van een professionele organisaties worden overgebracht.

Kujuru Keso

Kuljuru Keso

Kuljuru Keso wil het project Project Management 'inkomen uit zwerfplastic' ook op andere plaatsen gaan uitrollen en heeft daar een goed businessmodel voor nodig.

RLabs

RLabs

Ontwerp een businessmodel voor RLabs Innovation Incubator

Project Management

World Granny

Vrijwilligers gezocht voor 1 oktober: Internationale Ouderendag

Op 1 oktober is het internationale ouderendag waarbij de situatie van ouderen wereldwijd in de schijnwerpers wordt gezet. Er worden vrijwilligers gezocht om tijdens deze dag mee te helpen.

Sociaal werk

Hope Alive Uganda

Voetbaloutfits en schoenen voor team Namaganda Super Jet

Hulp gezocht bij het regelen van Sport en ontwikkeling voetbaloutfits en schoenen voor voetbalclub Namaganda Super Jet


148

orgaNisatie

titel

taak

eXPertise

Bal Rashmi Society

Schrijver gezocht!

Om meer naamsbekendheid te genereren zoekt Bal Rashmi naar een schrijver die een aantal artikelen willen schrijven naar kranten en/ of dagbladen.

Vertaling /schrijven

Hope Alive Uganda

Website in Nederlands vertalen

Vertaler gezocht om alle teksten op de website in het Nederlands te vertalen.

Vertaling /schrijven

Hope Alive Uganda

Website tweetalig maken en ander 'klein' onderhoud

Hulp gezocht bij het tweetalig maken van de website tweetalig te maken en het verhelpen van andere kleine 'probleempjes'.

Webontwikkeling

IK BEN ERIK. DOOR MIJN EXPERTISE OP HET GEBIED VAN ICT EN SOCIAL MEDIA IN TE ZETTEN BIJ DE 1%CLUB HELP IK MENSEN HUN DROMEN WAAR TE MAKEN. ZO MAKEN WE SAMEN DE WERELD EEN BEETJE BETER. DOE JE OOK MEE? 1%CLUB is het online platform dat mensen met slimme ideeĂŤn in ontwikkelingslanden verbindt aan mensen, geld en kennis over de hele wereld. Doe ook mee! Ga naar de website, kies een project en MAKE IT WORK!153

Colo foN

samenstelling & copy 1%CLUB WWW.1PROCENTCLUB.NL

opmaak + ontwerp Studio Denk WWW.STUDIODENK.NL