Page 1


Contents 4 5 6 8 12 14 17 21 22 37 42 44 52 53 54 93

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท รายงานคณะกรรมการ โครงสร้างขององค์กร คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท / Management Officers ข้อมูลบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รายการระหว่างกัน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ กิจกรรมสังคม งบการเงิน สรุปตำแหน่งรายการตามแบบ 56-2

94 95 96 98 100 104 105 119 123 125 134 135 136 174

Financial Summary Report of the Board of Directors Organization Chart Company Information Nature of Business Risk Factors Shareholding Structure and Management Corporate Governance Policy Related Parties Transaction Managements Discussion and Analysis Report of Audit Committee Social Activities Financial Satements Summary of Specified Items Following Form 56-2

สารบัญ

รายงานประจำปี 2553

3


ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ข้อมูลจากงบการเงิน งบการเงิน 2553 ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงาน รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน รายได้รวม รวมค่าใช้จ่าย กำไรสุทธิ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,879.72 86.98 2,084.08 1,579.93 280.81 447.37 8,104.87 6,136.94 1,967.93

งบการเงิน งบการเงิน 2552(1) 2552(2) (ต.ค.52.-ธ.ค.52) (ต.ค.51-ก.ย.52) (3 เดือน) (12 เดือน) 413.98 1,584.41 19.37 49.57 461.94 1,744.21 353.52 1,323.25 49.06 218.51 447.37 447.37 6,555.56 5,957.04 4,702.91 4,153.45 1,852.65 1,803.59

(หน่วย:ล้านบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะบริษัท 2551 2551 1,583.04 36.80 1,731.75 1,327.15 218.61 447.37 5,557.90 3,838.47 1,719.43

1,583.04 36.80 1,731.60 1,327.11 218.53 447.37 5,557.69 3,838.40 1,719.29

อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงิน 2553 อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุ : (1) (2)

4

13.47 14.70 3.12 0.63 4.40

งบการเงิน งบการเงิน งบการเงินรวม งบเฉพาะบริษัท 2552 2552 2551 2551 (ต.ค.52-ธ.ค.52) (ต.ค.51-ก.ย.52) (3 เดือน) (12 เดือน) 10.62 12.53 12.62 12.62 2.68 12.41 12.95 12.94 2.54 2.30 2.23 2.23 0.11 0.49 0.49 0.49 4.14 4.03 3.84 3.84 0.07 0.30 0.30 0.30

เนื่องจากการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ทำให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินรอบ ระยะเวลาบัญชีใหม่ครั้งแรก คือ งบการเงินสำหรับงวด 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากงบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง คือวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทย่อยได้เสร็จสิ้นการชำระบัญชีและเลิกบริษัท ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงงบดุล รวมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2552

รายงานประจำปี 2553


รายงานคณะกรรมการ ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมานั้น เศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาเดิมๆ ที่เกิดขึ้น นั้นคือปัญหาการเมือง การชุมนุมที่แยก ราชประสงค์ยังคงสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไปในวงกว้าง โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว บวกกับภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ยัง ไม่ดีขึ้น ปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจไทย แต่ถึงกระนั้นการบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนและการบริโภค ภาคครัวเรือน ก็ดันให้ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2553 มีการขยายตัว 7.8% และมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ 3.3% ตามระดับ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลข ที่น่าพอใจทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล แม้จะไปไม่ถึงเลขสองหลักอย่างที่คาดหวังกันไว้ก็ตาม สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นปี 2553 นี้ถือว่าเป็นปีทองของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพราะรถยนต์ได้ทำสถิติการจำหน่ายทั้งปีสูงถึง 800,357 คัน เพิ่มขึ้น 45.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งได้เพิ่มขึ้นถึง 51.8% ส่วนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เพิ่มขึ้น 41.2% นับว่าเป็นข่าวดีของบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจในแวดวงยานยนต์ และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2554 นี้ รถยนต์จะมียอดขาย 860,000 คัน เพิ่มขึ้น 7.5 % ในส่วนของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เองนั้น มีผลประกอบการที่ดีเยี่ยม โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 280.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.54 % เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 220.18 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทมีทรัพย์สินให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ณ ธันวาคมปี 2553 จำนวน 6,372.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.76% จากปี 2552 จำนวน 5,149.01 ล้านบาท ทั้งนี้การหาลูกค้าใหม่เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยดี บวกกับการเติบโตของตลาดรถยนต์ นับว่าปีนี้เป็นปีที่น่าประทับใจของบริษัทฯเป็นอย่างมาก การดำเนินงานของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จราบรื่นด้วยดี ก็เพราะความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำงาน อีกทั้งกับการได้รับแรงสนับสนุนอย่างมั่นคงเสมอมา จากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ) ประธานกรรมการ

(นายพิภพ กุนาศล) กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำปี 2553

5


คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกฎหมาย สำนักยุทธศาสตร์องค์กร สำนักควบคุมเครดิต

สายงานการตลาดและบริการลูกค้า

สายงานบริหารทรัพย์สิน

สายงานระบบและเครดิต

• ฝ่ายการตลาดและการขาย 1 • ฝ่ายการตลาดและการขาย 2 • ฝ่ายการตลาดและการขาย 3 • ฝ่ายการตลาดและการขาย 4 • ฝ่ายบริการลูกค้าและสนับสนุนงานขาย

• ฝ่ายจัดซื้อและจัดจำหน่าย • ฝ่ายบริการซ่อมบำรุง และบริการประกันภัย

• ฝ่ายพัฒนาระบบ • ฝ่ายบริหารราคาและต้นทุน

6

รายงานประจำปี 2553


โครงสร้างขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักบริหารความเสี่ยง

สำนักตรวจสอบภายใน

สายงานสนับสนุนองค์กร

สายงานการเงินและควบคุม

• ฝ่ายบริหารงานกลาง • ฝ่ายเลขาธิการและสื่อสารองค์กร

• ฝ่ายการเงิน • ฝ่ายการบัญชี

รายงานประจำปี 2553

7


Board of Director คณะกรรมการบริษัท

Delahaye GFA 135 M ผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2492 โดย Automobiles Delahaye of Paris

8

รายงานประจำปี 2553


Board of Director คณะกรรมการบริษัท

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ l Mr.Photipong Lamsam ประธานกรรมการ l Chairman

¹ÒÂÊÒÃÐ Å‹Ó«Ó l Mr.Sara Lamsam ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅлÃиҹ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒà Director and Chief Executive Officer

นายภูมิชาย ล่ำซำ l Mr.Poomchai Lamsam รองประธานกรรมการ l Vice Chairman

รายงานประจำปี 2553

9


Board of Director คณะกรรมการบริษัท

นางนวลพรรณ ล่ำซำ l Mrs.Nualphan Lamsam กรรมการ l Director

นายตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี l Mr.Tan Kia Lee Jeffrey กรรมการ l Director

รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ Asso.Prof. Chawalee Pongpatirochna กรรมการอิสระ l Independent Director

นายอาภัสสร บุนนาค l Mr.Arpatsorn Bunnag กรรมการอิสระ l Independent Director

10

รายงานประจำปี 2553

นายพูลพิพฒ ั น์ อังยุรกี ลุ Mr.Poonpipat Aungurigul กรรมการอิสระ l Independent Director


Board of Director คณะกรรมการบริษัท

นายพิภพ กุนาศล l Mr.Pipop Kunasol กรรมการ l Director

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล Mr.Anupon Likitpurkpaisan กรรมการอิสระ l Independent Director

นายเกริกชัย ศิริภักดี l Mr.Krirkchai Siribhakdi กรรมการ l Director

นายเอศ ศิริวัลลภ l Mr.Ed Sirivallop กรรมการอิสระ l Independent Director

รายงานประจำปี 2553

11


Management Officers คณะผู้บริหารบริษัท

Mercedes - Benz Cabriolet C Type ผลิตระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2483 โดย Mercedes - Benz

12

รายงานประจำปี 2553


Management Officers คณะผู้บริหารบริษัท

นายพิภพ กุนาศล l Mr.Pipop Kunasol กรรมการผู้จัดการ l President

นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช Mr.Alongkorn Thangsupanich รองกรรมการผูจ้ ดั การ l Executive Vice President

นายภูษิต แสนโสภณ l Mr.Pusit Sansopone ผู้อำนวยการอาวุโส l Senior Vice President

นางทิพย์สดุ า คืนคง l Mrs.Thipsuda Kuenkong รองกรรมการผูจ้ ดั การ l Executive Vice President

นายธนันต์ สืบศิริ l Mr.Thanan Suebsiri ผู้อำนวยการอาวุโส l Senior Vice President

นายขจรจักร ชโลธร l Mr.Kachornjak Chalothorn ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ First Senior Vice President

ม.ร.ว. ศศินนั ท์ จันทรทัต l M.R.Sasinan Chandratat นายดนุ สุขวัจน์ l Mr.Danu Sukhavat ผูอ้ ำนวยการอาวุโส l Senior Vice President ผูอ้ ำนวยการอาวุโส l Senior Vice President

รายงานประจำปี 2553

13


ข้อมูลบริษัท

Mercedes - Benz Cabriolet C Type ผลิตระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2483 โดย Mercedes - Benz

กว่า 20 ปีของก้าวที่เติบโตอย่างมั่นคงในธุรกิจลิสซิ่ง เราได้มอบบริการ แก่บริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 500 บริษัทในประเทศ โดยสิ่งที่นำความภาคภูมิมาสู่เรา คือบริษัทที่อยู่กับเราตั้งแต่แรกเริ่ม ยังคงเลือกเราให้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธุรกิจของพวกเขาในปัจจุบัน เมื่อก้าวเข้ามาสัมผัสบริการรูปแบบ Fleet Management ที่ภัทร ลิสซิ่ง คุณจะรับรู้ได้ถึงความแตกต่าง ทุกขั้นตอนหมายถึงการขับเคลื่อน ธุรกิจไปพร้อมกัน ด้วยหลักของความเป็นคู่คิดทางธุรกิจ (Partner) ที่ลูกค้าสามารถวางใจได้ตลอดสัญญา ด้วยระบบการบริหารสินทรัพย์ ที่ดีและการบริหารจัดการด้วยความเข้าใจ พร้อมเคียงข้างให้ความสำคัญ และคิดอย่างสร้างสรรค์ให้เหนือความต้องการของลูกค้ากว่าหนึ่งก้าว เสมอ ทั้งนี้เพื่อรองรับขนาดองค์กรลูกค้าที่เติบโตขึ้น ความต้องการ ที่ซับซ้อนขึ้นและตอบสนองด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าจากผู้เชี่ยวชาญ ของเรา และจากมุมมองที่กว้างไกลกว่า เราจึงไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำคุณสู่เป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นการ สร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยอีกด้วย

Mercedes - Benz 300 SL ผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2498 โดย Daimler - Banz AG

Delahaye GFA 135 M ผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2492 โดย Automobiles Delahaye of Paris


ข้อมูลบริษัท ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ชื่อย่อหลักทรัพย์ วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เลขทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ ประเภทธุรกิจ

: : : : : : : :

สถานที่ตั้ง

:

Home Page โทรศัพท์

: :

โทรสาร

:

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) PL 25 มกราคม 2537 0107537000211 (เดิมเลขที่ บมจ.268) 450,000,000 บาท 447,369,569 บาท 1 บาท ประกอบธุรกิจประเภทการให้ “เช่า” (Leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่า ดำเนินงาน (Operating Lease) โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ เป็นหลัก อาทิ รถยนต์ เครื่องบิน เรือ นอกจากนี้ยังให้เช่าทรัพย์สิน ประเภทอื่นๆ อาทิ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั่วไป เลขที่ 252/6 ชั้น 29 อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 www.phatra-leasing.com (66) 2290-7575 (66) 2693-2288 (66) 2693-2298-99

การลงทุนของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -ไม่มีบุคคลอ้างอิงอื่นๆ นายทะเบียน - หุ้นสามัญ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2/7 หมู่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต 62 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : (66) 2596-9000 โทรสาร : (66) 2839-4994-6

รายงานประจำปี 2553

15


- หุ้นกู้ -

ชื่อหุ้นกู้ หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555 หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558

1/2549

นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

1/2551

: บมจ. ธนาคารทหารไทย

2/2551 ชุดที่ 2 : บมจ. ธนาคารทหารไทย 1/2552

: บมจ. ธนาคารทหารไทย

1/2553

: บมจ. ธนาคารทหารไทย

2/2553

: บมจ. ธนาคารทหารไทย

3/2553

: บมจ. ธนาคารทหารไทย

ผู้สอบบัญชี

: นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 21 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : (66) 2677-2000 โทรสาร : (66) 2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย

: สำนักงานกฎหมายนพพงศ์ & ประสาท ห้อง 301, ชั้น 3 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี 946 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : (66) 2233-1745-6 โทรสาร : (66) 2238-2848 : บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด ชั้น 14 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2627-3443 โทรสาร : 0-2627-3250

ที่ปรึกษาทางการเงิน

: -ไม่มี-

16

รายงานประจำปี 2553


ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภัทรลิสซิ่ง ประกอบกิจการจัดหาทรัพย์สินให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิเช่น รถยนต์สำหรับผู้บริหาร รถยนต์ ส่วนกลางประจำสำนักงาน รถยนต์บริการให้เช่าช่วง และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ รวมทั้งเครื่องบิน และเรือ นอกจากนี้ ยังให้เช่าทรัพย์สิน ประเภท เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั่วไป โดยอายุสัญญาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3-5 ปี ภัทรลิสซิ่ง ให้บริการด้วยบุคลากรที่มากประสบการณ์พร้อมจะให้คำปรึกษาและจัด แผนการใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมสำหรับทุกองค์กร อีกทั้งมีการวางแผนปรับปรุงและ พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ ให้แก่ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทย

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลัก 1. PHATRA FLEET LEASING บริการให้เช่ายานพาหนะ ประเภทรถยนต์นั่ง เครื่องบิน พาหนะทางน้ำ และรถยนต์ เพื่อการพาณิชย์บริษัทพร้อมให้คำแนะนำ และหาแนวทางบริการต่างๆ ที่ตรงความต้องการ ใช้ของผู้เช่ามากที่สุด แม้จะเป็นยานพาหนะเพียงหนึ่งหรือหลายร้อย โดยใช้หลักบริหาร จัดการยานพาหนะจำนวนมากเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร • • •

PHATRA AUTO LEASING บริการให้เช่าพาหนะประเภทรถยนต์ทั้งรถยนต์นั่งผู้บริหาร รถใช้งานในองค์กร หรือแม้กระทั่งรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่างๆ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเพื่อให้ธุรกิจของคุณ ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคง PHATRA AIRCRAFT LEASING บริการให้เช่าเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก 4-12 ที่นั่ง ประเภท Business Jet, Turbo Prop และ Piston ทั้งในรูปแบบ Finance Lease และ Operating Lease ครอบคลุมการใช้งานทั้งเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจ และพาหนะส่วนตัว PHATRA WATERCRAFT LEASING บริการให้เช่าเรือ Yacht สำหรับความเพลิดเพลินส่วนตัว รวมทั้งเรือเพื่อการ พาณิชย์ที่ต้องการใช้งานหลายลำ เรือรับส่งผู้โดยสารสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และยานพาหนะทางน้ำต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในรูปแบบ Finance Lease และ Operating Lease

2. PHATRA COMMERCIAL LEASING บริการให้เช่าทรัพย์สินทุกประเภท อาทิ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต พร้อมบริการ ด้านการเงินแก่ลูกค้าเพื่อแผนการชำระที่ชาญฉลาด ซึ่งสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) ซึ่งให้ความสะดวกกับการลงทุน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การอนุมัติที่รวดเร็ว

รายงานประจำปี 2553

17


ความหลากหลายของรูปแบบบริการของ Fleet Management ความหลากหลายของรูปแบบบริการของ Fleet Management ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการรถยนต์ของคุณง่ายกว่าที่คุณคิด ด้วย การจัดการรถยนต์พร้อมทั้งดูแลรักษาซ่อมบำรุง ช่วยให้ลูกค้าใช้ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การเลือกใช้รถยนต์ • การจัดซื้อรถยนต์ • การจัดส่งรถยนต์ • การจดทะเบียนรถ • การจัดหาประกันรถ • การซ่อมบำรุง • การจัดหารถยนต์ทดแทน • PL Service Center • ศูนย์บริการตลอด 24 ชั่วโมง เครือข่ายศูนย์บริการทั่วประเทศ •

บริษัทมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ คอยให้คำปรึกษาในการเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ ของแต่ละองค์กร บริษัทมีการจัดหารถที่รวดเร็ว ในทุกรุ่น ทุกสี และให้ต้นทุนในการเช่าอย่างสมเหตุสมผล บริษัทจัดส่งให้ทุกสถานที่โดยไม่จำกัดจำนวนคัน บริษัทต่อทะเบียนและจัดส่งถึงที่ทุกคัน บริษัทมีทีมงานคอยดูแลจัดหาประกันรถ เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของบริษัทท่านปฏิบัติหน้าที่หลักที่มี อยู่อย่างคุ้มค่า บริษัทดูแลการซ่อมบำรุงด้วยศูนย์บริการมาตรฐานจากผู้ผลิตเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด บริษัทจัดรถทดแทนกับทุกเหตุการณ์ที่รถของท่านไม่สามารถใช้ได้ บริการสร้างความอุ่นใจ พร้อมช่วยเหลือทุกปัญหาระหว่างเดินทาง เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0-2290-7575 ด้วยเครือข่ายศูนย์บริการมากกว่า 650 แห่งทั่วประเทศ ตรวจเช็คซ่อมบำรุงได้อย่างมั่นใจ พร้อมอะไหล่ ในมาตรฐานผู้ผลิต

ประโยชน์ของสัญญาเช่าดำเนินงาน • • • • • • •

18

สามารถจัดหายานพาหนะทุกชนิด ทุกประเภทได้ตามความต้องการ พร้อมมอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ องค์กรได้อย่างดี ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเรียกเก็บค่าบริการเป็นค่าเช่าคงที่รายเดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ช่วยควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร Fleet และลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการซ่อมแซมบำรุงรักษา ช่วยรับภาระความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้รถและลดความไม่แน่นอนในการขายทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไป ลักษณะของสัญญาเช่า ทำให้ทรัพย์สินไม่ปรากฏในงบดุล และไม่ปรากฏภาระทางด้านหนี้สิน การลงทุนน้อยเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow)

รายงานประจำปี 2553


โครงสร้างรายได้ รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงาน ในลักษณะบริการแบบ PFL (Phatra Fleet Leasing) รวมทั้ง รายได้อื่นๆ จากการบริการเสริมของ PFL ในช่วงปีหลังๆ นอกจากนี้ลูกค้าของบริษัทยังกระจายไปตามอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ หลายอุตสาหกรรมจึงเป็นการกระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดี รายได้ของบริษัท จำแนกตามสัญญาเช่ารายได้ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2551-2553

รายได้การให้เช่าทรัพย์สินตาม สัญญาเช่าดำเนินงาน รายได้การให้เช่าทรัพย์สินตาม สัญญาเช่าทางการเงิน รายได้อื่น รวมรายได้

ต.ค.50-ก.ย.51 ต.ค.51-ก.ย.52 ต.ค.52-ธ.ค.52 ม.ค.53-ธ.ค.53 (12 เดือน) (12 เดือน) (3 เดือน) (12 เดือน) ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 1,583.04 91.41 1,584.41 90.84 413.98 89.62 1,879.72 90.20 36.80

2.13

49.57

2.84

19.37

4.19

111.91 1,731.75

6.46 100.00

110.23 1,744.21

6.32 100.00

28.59 461.94

6.19 100.00

86.98

4.17

117.38 5.63 2,084.08 100.00

กลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในทุกด้าน ทั้งการลงทุนทางเทคโนโลยี รูปแบบการให้บริการ การขยายเครือข่าย การหมั่นอบรมฝึกฝนพนักงานอันเป็นที่มาของ “บริการ 3 มิติ” คือ มิติด้านความลึก อันได้แก่ การให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การเลือก ใช้รถยนต์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย มิติด้านความกว้าง อันได้แก่ เครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และมิติด้านเวลาอันได้แก่ การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 365 วันใน 1 ปี ซึ่งนับว่าสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจและประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยเสริมความ สามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ในระดับผู้นำของธุรกิจต่อไป

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยแบ่งลักษณะผู้ประกอบการออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก กล่าวคือ กลุ่มที่หนึ่ง มุ่งเน้นให้เช่าทรัพย์สินแบบ สัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) และเช่าซื้อ กลุ่มที่สอง มุ่งเน้นการให้เช่าแบบดำเนินงาน (Operating Lease) โดยภัทรลิสซิ่ง จัดอยู่ในกลุ่มหลังและคงฐานะผู้นำของธุรกิจแขนงนี้ จากข้อมูลของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2553 ขยายตัวร้อยละ 7.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุน ทั้งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคภาคครัวเรือน ที่ขยายตัว ร้อยละ 13.8 และ 4.8 ตามลำดับ รวมทั้งการส่งออกสินค้ารูปดอลลาร์สหรัฐที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 28.5 การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2554 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 ชะลอลงจากปี 2553 โดยคาดว่าการ ส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 12.5 การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.0 และ 8.5 ตามลำดับ ส่วนเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ในช่วงร้อยละ 2.8 – 3.8 อัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 3.5 ของ GDP สำหรับในส่วนของยอดขายรถยนต์ภายในประเทศนั้น จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจส่งผลให้ตัวเลขยอดขายรถยนต์ ภายในประเทศทั้งปี 2553 อยู่ที่ 0.80 ล้านคัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.25 ล้านคัน จากในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 46 ทำให้มีการประมาณการกันว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศทั้งปี 2554 จะอยู่ที่ 0.86 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.50 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศปี 2553 รายงานประจำปี 2553

19


ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง จากการที่สมาคมลิสซิ่งไม่ได้จัดเก็บข้อมูลของสมาชิก บริษัทจึงได้จัดหาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินการเฉพาะบริษัท ที่เป็นสมาชิกสมาคมลีสซิ่งไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ ชื่อบริษัท

บมจ. บมจ. บมจ. บมจ. บมจ.

ภัทรลิสซิ่ง กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส สแกนโกลบอล(1) อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง(2) ราชธานีลิสซิ่ง

รายได้

ทรัพย์สิน ค่าเช่า ลูกหนี้ตาม ลูกหนี้ตาม รายได้ตาม รายได้ตาม กำไรสุทธิ ให้เช่า สินทรัพย์ รับตาม สัญญาเช่า สัญญา สัญญาเช่า สัญญา รายได้รวม ตามสัญญา รวม สัญญาเช่า ทางการเงิน เช่าซื้อ ทางการเงิน เช่าซือ้ ดำเนินงาน ดำเนินงาน 6,372.18 2,882.80 -

859.27 16.75 847.95 119.71 9,157.75

8,104.87 3,404.42 1,325.06 9,549.46

1,879.72 1,073.39 -

86.98 1.66 9.23

2,084.08 1,858.70 134.12 234.11 758.99 890.47

280.81 345.74 1.80 204.20

หมายเหตุ : (1) บมจ.สแกนดิเนเวียลีสซิ่ง เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บมจ.สแกนโกลบอล ในวันที่ 7 มิถุนายน 2553 และ ไม่สามารถ ส่งงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ เนื่องจากบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงินไตรมาส 3/2553 ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 (2) บมจ.นวลิสซิ่ง เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2553

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ ชื่อบริษัท

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง(1) บมจ. ภัทรลิสซิ่ง(2) บมจ. กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส(3) บมจ. สแกนดิเนเวียลิสซิ่ง(3) บมจ. นวลิสซิ่ง(3) บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง(3)

รายได้

ทรัพย์สิน ค่าเช่า ลูกหนี้ตาม ลูกหนี้ตาม รายได้ตาม รายได้ตาม กำไรสุทธิ ให้เช่า สินทรัพย์ รับตาม สัญญาเช่า สัญญา สัญญาเช่า สัญญา รายได้รวม ตามสัญญา รวม สัญญาเช่า ทางการเงิน เช่าซื้อ ทางการเงิน เช่าซือ้ ดำเนินงาน ดำเนินงาน 5,145.01 4,639.94 2,977.06 2.35 -

734.10 6,555.56 661.81 5,957.04 3,614.70 42.70 103.66 2,778.87 31.85 1,204.45 1,466.16 95.88 6,547.89 6,835.93

413.98 1,584.41 1,048.91 6.95 -

19.37 49.57 (4) 17.85 3.92 177.58 6.43 549.09

461.94 1,744.21 1,644.95 164.25 242.41 656.54

49.06 218.51 267.85 (174.54) 1.06 109.48

หมายเหตุ : (1) สำหรับรอบปีบัญชีระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (บริษัทเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีในปี 2552) (2) ปิดบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 (12 เดือน) (3) ปิดบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (4) รายได้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน

20

รายงานประจำปี 2553


ปัจจัยความเสี่ยง การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงโอกาสและความ เสี่ยงในการชำระคืนหุ้นกู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินทางการเงิน ซึ่งทั้งหมดเป็นหนี้ที่มีกำหนดชำระคืนแน่นอน ในขณะที่แหล่งรายได้ที่จะนำมาชำระหนี้ดังกล่าว ของบริษัทมาจากค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินเป็นหลัก จึงอาจมีความเสี่ยงของการไม่สามารถชำระหนี้ได้ใน กรณีที่มูลค่าของหนี้ที่ต้องชำระคืนในแต่ละช่วงเวลาสูงกว่าค่าเช่ารับในช่วงนั้นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของค่า เช่ารับและกำหนดการชำระหนี้เป็นอย่างมาก โดยอาศัยการจัดการให้มีการกู้ยืมทั้งระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน และระยะยาวในรูปแบบของหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับค่าเช่าที่จะได้รับในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินด้วย

1.2 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระค่าเช่า เนื่องจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักของบริษัท ดังนั้นความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ กล่าวคือหากผู้ เช่าไม่สามารถชำระค่าเช่าได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพของผู้ เช่าในระดับที่ต่ำเนื่องจากบริษัทมีความระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการติดตามการชำระค่าเช่าของลูกค้า อย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ

1.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุของสัญญา (ซึ่งมีอายุระหว่าง 3 - 5 ปี) ทำให้มีรายได้ที่แน่นอน ในขณะที่ ต้นทุนกู้ยืมของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและผลกำไรของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องการกู้ยืมให้สอดคล้องใน 2 ด้าน คือ ด้านระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินให้เช่าและด้านอัตราดอกเบี้ย โดยการรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Gap) อยู่ในระดับที่มีกำไรและมีความสม่ำเสมอ

1.4 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อเกิดขึ้นในตลาดจำนวนมาก ทั้งที่เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันการเงินและ กิจการที่เป็นธุรกิจด้านบริการของผู้ผลิตรถยนต์ที่มีเงินทุนจำนวนมากจากต่างประเทศ ทำให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้น ซึ่งอาจส่ง ผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และผลตอบแทนของแต่ละบริษัทลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีความต้องการใช้ยานพาหนะ และมีศักยภาพในการชำระค่าเช่า นอกจากนี้บริษัทยังได้นำระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการและการติดตามการให้บริการได้อย่าง ใกล้ชิดและทั่วถึง

1.5 ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก จากการที่บริษัทประกอบธุรกิจให้ “เช่า” ทรัพย์สินในลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล โดยมีระยะเวลา เช่าอยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี ซึ่งภายหลังจากครบกำหนดสัญญาเช่า ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกจำหน่ายออกไป ดังนั้นราคาทรัพย์สินที่จำหน่าย ได้จะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง กล่าวคือหากจำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตามบัญชีจะก่อให้เกิดผลขาดทุนจากการ ขายทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีประสบการณ์ในการบริหารที่ยาวนาน และมีความชำนาญในธุรกิจเป็นอย่างดี ทำให้สามารถบริหาร มูลค่าซากได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานประจำปี 2553

21


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2/2553 วันที่ 27 เมษายน 2553 ชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือ

คิดเป็นร้อยละ %

1.

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

67,000,000

14.98

2.

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

39,000,000

8.72

3.

บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด

34,200,000

7.64

4.

บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด

18,000,000

4.02

5.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

14,768,850

3.29

6.

นายบรรยงค์ ล่ำซำ และนางนาถฤดี วีระเมธีกุล

10,800,000

2.41

7.

บริษัท เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จำกัด

8,900,000

1.99

8.

บริษัท ยุพงษ์ จำกัด

8,640,000

1.93

9.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

6,700,000

1.50

6,115,005

1.37

214,092,355

47.86

10. นายเกริกชัย ศิริภักดี รวม

22

รายงานประจำปี 2553


โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งถูกแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ รับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นที่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อันประกอบด้วย: นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ นายภูมิชาย ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี นายเกริกชัย ศิริภักดี นายพิภพ กุนาศล นายเอศ ศิริวัลลภ นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ นายอาภัสสร บุนนาค นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ, นายภูมิชาย ล่ำซำ, นายสาระ ล่ำซำ, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, นาย ตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี, นายเกริกชัย ศิริภักดี, นายเอศ ศิริวัลลภ, นายพิภพ กุนาศล โดยกำหนดเงื่อนไข กรรมการ 2 คน ลงลายมือ ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี อันประกอบด้วย: รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ นายอาภัสสร บุนนาค นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล นายดนุ สุขวัจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ เลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและ มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รายงานประจำปี 2553

23


3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นายภูมิชาย ล่ำซำ นายอาภัสสร บุนนาค นายสาระ ล่ำซำ นางทิพย์สุดา คืนคง

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ กรรมการ เลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่ให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในองค์กร ซึ่งหมายถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลตอบแทนอื่นที่อาจมีขึ้น และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. พิจารณาทบทวนและกำหนดการค่าตอบแทนภายในองค์กรตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ซึ่งหมายถึงการปรับค่าจ้างประจำปี การปรับ โครงสร้างเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้คำแนะนำในการพิจารณาเรื่อง ดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการ 4. สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติที่เหมาะสม, ไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทกำหนดไว้ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด ขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อสืบแทนตำแหน่งต่างๆ ที่สิ้นสุดวาระลง และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

24

รายงานประจำปี 2553


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี อันประกอบด้วย นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล นายสาระ ล่ำซำ นายตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี นายพิภพ กุนาศล ดร. สุธี โมกขะเวส นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช นายดนุ สุขวัจน์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท 2. กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการ วัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 3. ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย และหลักเกณฑ์ การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการ และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพื่อช่วยกลั่นกรองการบริหารและจัดการ อันประกอบด้วย นายสาระ ล่ำซำ นายตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี นายพิภพ กุนาศล นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช นายขจรจักร ชโลธร นางทิพย์สุดา คืนคง

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร 1. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำวันทุกๆ ด้านของบริษัท รวมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินการตาม แผนธุรกิจและงบประมาณ 2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เป็นการดำเนินกิจการอันเป็นปกติ และ/หรือ อยู่นอกขอบข่ายแผนธุรกิจและงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งจะมีผล กระทบในสาระสำคัญต่อสถานะการเงิน อัตราผลกำไร หรือชื่อเสียงบริษัท รวมทั้งสอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ริเริ่มใหม่ที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 4. สอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำปี 2553

25


คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการ และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพื่อการกำหนดแหล่งเงินทุนและโครงสร้าง ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันประกอบด้วย 1. 2. 3. 4.

นายตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี ดร. สุธี โมกขะเวส นายพิภพ กุนาศล นายดนุ สุขวัจน์

ประธานกรรมการลงทุน กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน 1. ทบทวนโครงสร้างเงินทุนของบริษัท 2. พิจารณาการบริหารงบดุลของบริษัท เช่น การเพิ่มทุน และวงเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ (รวมถึงนโยบายการบริหารสินทรัพย์ และหนี้สินของบริษัท) 3. พิจารณาการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท 4. พิจารณาสภาพคล่อง และนโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนงานในอนาคตของบริษัท 5. วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท 6. พิจารณาหัวข้อต่างๆ ที่จะมีผลต่ออันดับเครดิตของบริษัท 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เลขานุการบริษัท บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางทิพย์สุดา คืนคง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการ บริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ 2. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท 3. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 4. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณฑ์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ 5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศอย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ 6. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีรายนามดังต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

นายพิภพ กุนาศล นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช นางทิพย์สุดา คืนคง นายขจรจักร ชโลธร ม.ร.ว. ศศินันท์ จันทรทัต(1) นายภูษิต แสนโสภณ นายธนันต์ สืบศิร(2)ิ นายดนุ สุขวัจน์(3)

กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริหารทรัพย์สิน รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานสนับสนุนการตลาด ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและจัดจำหน่าย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย1 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย4 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ : (1) ม.ร.ว. ศศินันท์ จันทรทัต ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและจัดจำหน่าย เมื่อ 1 มกราคม 2553 (2) นายธนันต์ สืบศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย 4 เมื่อ 1 มีนาคม 2553 (3) นายดนุ สุขวัจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน เมื่อ 1 มีนาคม 2553

26

รายงานประจำปี 2553


การสรรหากรรมการและผู้บริหาร การสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้ถือคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากแต่ตำแหน่งกรรมการเว้นว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คัดเลือกบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้โดยมติ ของคณะกรรมการจะต้องมีคะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นนี้จะอยู่ใน ตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ออกไปนั้น ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด 4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฎิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ สมสมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอ อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

รายงานประจำปี 2553

27


ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอ อนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่ มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ในกรณีทบี่ คุ คลทีผ่ ขู้ ออนุญาตแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณา ตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระเพื่อประโยชน์ตาม ข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทาง วิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของ นิติบุคคลนั้น

28

รายงานประจำปี 2553


การสรรหาผู้บริหารของบริษัท สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณา แต่งตั้ง และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสำนักขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่ง และคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในรอบปีบัญชี 2553 (ม.ค.- ธ.ค. 53)

รายนามคณะกรรมการบริษัท 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ นายภูมิชาย ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ นายตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายเกริกชัย ศิริภักดี นายพิภพ กุนาศล นายเอศ ศิริวัลลภ นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล(1) รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ นายอาภัสสร บุนนาค นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล นายธนากร ปุรณะพรรณ์(2) นายพงษ์เทพ ผลอนันต์(3) ดร. สุธี โมกขะเวส นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช นายขจรจักร ชโลธร นางทิพย์สุดา คืนคง นายดนุ สุขวัจน์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ พิจารณา คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บริหาร บริษัท ตรวจสอบ ค่าตอบแทน บริหาร ลงทุน(4) ความเสี ย ่ ง และสรรหา 4/4 4/4 4/4 3/4 1/3 3/4 4/4 2/2 2/3 4/4 4/4 3/4

1/1 1/1

14/16 12/16

3/3 3/3

4/4

16/16

3/3

4/4

3/3 4/4 4/4 4/4

1/1

2/2

4/4

1/1 4/4

15/16 16/16 16/16

3/3 3/3

4/4

3/3

4/4

หมายเหตุ : (1) นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (2) นายธนากร ปุรณะพรรณ์ ลาออกเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2553 แต่งตั้งนางนวลพรรณ ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการสืบแทน (3) นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ลาออกเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2553 แต่งตั้งนายเอศ ศิริวัลลภ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสืบแทน (4) คณะกรรมการลงทุนได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 17 สิงหาคม 2553 รายงานประจำปี 2553

29


คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

สัดส่วน ประวัติการอบรม การถือหุ้น เกี่ยวกับบทบาท ในบริษัท (%) หน้าที่และทักษะ (ณ 27 เม.ย. ของการเป็น 2553) กรรมการ

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ

76 - ปริญญาโท สาขาบริหาร ธุรกิจ Temple University, U.S.A.

0.23

-

นายภูมิชาย ล่ำซำ รองประธานกรรมการ

61 - ปริญญาตรี B.A. Political Science University of Colorado, USA

0.59

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD)

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการ

40 - ปริญญาโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A.

0.16

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) ตำแหน่ง - ประธานกรรมการ

- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ - บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด - ประธานกรรมการ - บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ - บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ และ - บริษัท เสริมสุข จำกัด กรรมการตรวจสอบ (มหาชน) - รองประธานกรรมการ/ - บริษัท ภัทรลิสซิ่ง ประธานกรรมการ จำกัด (มหาชน) พิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา - ที่ปรึกษากรรมการ - บริษัท เมืองไทย ผู้จัดการ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการและที่ปรึกษา - บริษัท เมืองไทย กรรมการผู้จัดการ ประกันชีวิต จำกัด - กรรมการ - บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ - บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ - บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ/ - บริษัท ภัทรลิสซิ่ง ประธานกรรมการ จำกัด (มหาชน) บริหาร/กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา/กรรมการ บริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - กรรมการ - บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ - บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ - บริษัท เมืองไทยเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และ - บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศ กรรมการตรวจสอบ ไทย จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา - นายก

30

รายงานประจำปี 2553

บริษัท

- ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ - สมาคมประกันชีวิตไทย


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

นายตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี 41 - Graduate กรรมการ Diploma in Financial Management (GDFM) - Bachelor of Science (Honours) , Physics - National University of Singapore

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ

45 - ปริญญาโท สาขา จัดการ การศึกษา มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา

สัดส่วน ประวัติการอบรม การถือหุ้น เกี่ยวกับบทบาท ในบริษัท (%) หน้าที่และทักษะ (ณ 27 เม.ย. ของการเป็น 2553) กรรมการ -

0.16

- Financial Risk Manager (FRM) Global Association of Risk Professionals (GARP) - Chartered Financial Analysis (CFA) - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) - Director Certification Program ThailandAustralian institute of Directors - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) ตำแหน่ง - กรรมการ/กรรมการ บริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการ ลงทุน - ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ/กรรมการ บริหารความเสี่ยง/ กรรมการลงทุน - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการ ลงทุน - Head of Planning & Risk Management, Insurance, Asia - Manager, Corporate Planning & Risk Management - Manager, International Marketing/IPS International - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ - ประธานกิตติมศักดิ์ - กรรมการ - ผู้ช่วยรัฐมนตรี

นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการ

62 - ปริญญาโท Master Of Business Administration (MBA) CSU, U.S.A.

2.71

บริษัท

- วุฒิบัตร - กรรมการ Director Certification Program (DCP) โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD)

- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - Fortis Asia Regional Office (Hong Kong) - Fortis AG5. Belgium - Fortis Bank, Belgium

- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จำกัด - บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ - บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2553

31


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

สัดส่วน ประวัติการอบรม การถือหุ้น เกี่ยวกับบทบาท ในบริษัท (%) หน้าที่และทักษะ (ณ 27 เม.ย. ของการเป็น 2553) กรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) ตำแหน่ง

บริษัท

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ

45 - ปริญญาโท Master Of Business Administration (MBA) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

-

- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD)

- กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการลงทุน

- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายเอศ ศิริวัลลภ กรรมการอิสระ

37 - ปริญญาตรี Science Mechanical Engineering Tufts University 46 - ปริญญาโท Executive (MBA) มหาวิทยาลัย รามคำแหง

-

-

- กรรมการอิสระ

- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท แคลริส จำกัด - บริษัท แคลริส อินโฟเทค จำกัด - บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ

- กรรมการ - กรรมการ -

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD)

- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ - รองประธาน กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร

ร.ศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ 75 - เทียบเท่า ปริญญาโท สาขา กรรมการอิสระ บริหารธุรกิจ The School of Economic Business Administration in Gothenburg

32

รายงานประจำปี 2553

-

- บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด - บริษัทบีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด - บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด - บริษัท บีเคเค ไครสเลอร์ จำกัด - บริษัท SIAM NISSAN BKK จำกัด - บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- ประกาศนียบัตร - กรรมการอิสระ/ Director ประธานกรรมการ Accreditation ตรวจสอบ Program (DAP) - กรรมการบริหารศูนย์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมาคม บริการวิชาการแห่ง ส่งเสริมสถาบัน จุฬาลงกรณ์ กรรมการบริษัท มหาวิทยาลัย ไทย (IOD)


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการอิสระ

นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล กรรมการอิสระ

นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช รองกรรมการผู้จัดการ

นางทิพย์สุดา คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ

วุฒิการศึกษา

สัดส่วน ประวัติการอบรม การถือหุ้น เกี่ยวกับบทบาท ในบริษัท (%) หน้าที่และทักษะ (ณ 27 เม.ย. ของการเป็น 2553) กรรมการ

58 - ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design University of Maryland at College Park 62 - ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการ บัญชี สถาบัน เทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพฯ

0.05

56 - ปริญญาตรี B.S.B.A Management, Lyceum of the Philippines 45 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

0.02

-

0.31

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) -

ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) ตำแหน่ง

บริษัท

- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ (มหาชน) กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา - รองประธาน - บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท เจ้าหน้าที่บริหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ - บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด กรรมการตรวจสอบ (มหาชน) - กรรมการอิสระ - บริษัท ไทย บริติช และกรรมการ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด ตรวจสอบ (มหาชน)

- กรรมการบริหาร/ - บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด กรรมการบริหาร (มหาชน) ความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการ

- ประกาศนียบัตร - กรรมการบริหาร/ - บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด Company รองกรรมการผู้จัดการ (มหาชน) Secretary Program (CSP) โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD)

นายขจรจักร ชโลธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

48 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) Okalahoma City University

0.03

-

- กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ

- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายภูษิต แสนโสภณ ผู้อำนวยการอาวุโส

51 - ปริญญาโท Master Of Business Administration (MBA) สถาบัน บัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์

-

-

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด และการขาย 1

- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2553

33


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

สัดส่วน ประวัติการอบรม การถือหุ้น เกี่ยวกับบทบาท ในบริษัท (%) หน้าที่และทักษะ (ณ 27 เม.ย. ของการเป็น 2553) กรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) ตำแหน่ง

บริษัท

ม.ร.ว. ศศินันท์ จันทรทัต ผู้อำนวยการอาวุโส

43 - ปริญญาโท Master Of Business Administration (MBA) สถาบัน บัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์

-

-

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและ จัดจำหน่าย

- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายดนุ สุขวัจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส

37 - ปริญญาโท Master Of Business Administration (MBA) Cleveland State University

-

-

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน

- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายธนันต์ สืบศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส

42 - ปริญญาโท Master Of Business Administration (MBA) University Of Nort Florida

0.003

-

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและ การขาย 4

- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

34

รายงานประจำปี 2553


การถือหุ้นของคณะกรรมการของบริษัท รายชื่อ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ นายภูมิชาย ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ นายตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายเกริกชัย ศิริภักดี นายพิภพ กุนาศล นายเอศ ศิริวัลลภ นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ นายอาภัสสร บุนนาค นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล

จำนวนหุ้น ณ 27 ม.ค. 2553 1,017,400 2,655,000 720,000 720,000 6,115,005 220,000 -

จำนวนหุ้น เปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา ณ 27 เม.ย. 2553 เพิม่ ขึ้นหรือ (ลดลง) 1,017,400 2,655,000 720,000 720,000 6,115,005 220,000 -

-

การถือหุ้นของคณะผู้บริหารของบริษัท รายชื่อ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

นายพิภพ กุนาศล นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช นางทิพย์สุดา คืนคง นายขจรจักร ชโลธร นายภูษิต แสนโสภณ ม.ร.ว. ศศินันท์ จันทรทัต นายดนุ สุขวัจน์ นายธนันต์ สืบศิริ

จำนวนหุ้น ณ 27 ม.ค. 2553 85,000 127,995 15,000

จำนวนหุ้น เปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา ณ 27 เม.ย. 2553 เพิม่ ขึ้นหรือ (ลดลง) 85,000 127,995 15,000

-

รายงานประจำปี 2553

35


ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 1. ค่าตอบแทนที่จ่ายเงินในรอบปีบัญชี 2553 ของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม, บำเหน็จ กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,900,000.-บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ รายชื่อกรรมการ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

คณะกรรม การบริษัท(1)

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ 1,659,997.15 นายภูมิชาย ล่ำซำ 1,245,007.86 นายสาระ ล่ำซำ 1,125,007.86 นายตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี 829,998.57 นายเกริกชัย ศิริภักดี 829,998.57 นายพิภพ กุนาศล 829,998.57 นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 829,998.57 รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ 829,998.57 นายอาภัสสร บุนนาค 829,998.57 นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล 829,998.57 นางนวลพรรณ ล่ำซำ 200,000.00 นายเอศ ศิริวัลลภ 200,000.00 นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 629,998.57 นายธนากร ปุรณะพรรณ์ 629,998.57 (2) นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช (2) นายขจรจักร ชโลธร นางทิพย์สุดา คืนคง(2) (2) นายดนุ สุขวัจน์ รวม 11,500,000.00

คณะกรรม คณะกรรม การพิจารณา การตรวจสอบ ค่าตอบแทน และสรรหา 40,000.00 20,000.00 160,000.00 80,000.00 20,000.00 80,000.00 320,000.00 80,000.00

คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม การบริหาร การบริหาร การลงทุน ความเสี่ยง

รวม

1,659,997.15 1,285,007.86 480,000.00 1,625,007.86 240,000.00 160,000.00 1,229,998.57 829,998.57 829,998.57 120,000.00 949,998.57 989,998.57 929,998.57 909,998.57 200,000.00 200,000.00 629,998.57 629,998.57 120,000.00 720,000.00 160,000.00 12,900,000.00

หมายเหตุ : (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประกอบค่าตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ (2) นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช, นายขจรจักร ชโลธร, นางทิพย์สุดา คืนคง และ นายดนุ สุขวัจน์ ไม่มีค่าตอบแทนใน ฐานะกรรมการเนื่องจากเป็นตัวแทนจากฝ่ายจัดการของบริษัท จึงไม่มีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินจ่ายในรอบปีบัญชี 2553 ของคณะผู้บริหารจำนวน 8 ราย ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส เท่ากับ 21,314,768.- บาท 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

36

รายงานประจำปี 2553


นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท ได้มุ่งมั่นและยึดถือในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนด้วยดี อย่างเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ทั้งคอยกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่าย จัดการให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยครอบคลุมหลักการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแล กิจการออกเป็น 5 หมวดรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนแต่งตั้ง และกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยคณะ กรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดวาระอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่าง เท่าเทียมกันในการซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้น ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอในการตัดสินใจ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลง คะแนน รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ โดยจะมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วย งานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมทั้งประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และ รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำหนดให้มีมาตราการดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) และการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษัทมีการกำหนด ขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อทำ การซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหาร ทุกท่านรับทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. เรื่องการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง

รายงานประจำปี 2553

37


3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทให้ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ฝ่ายจัดการพนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลให้ความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ ด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังคอยสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีความมั่นคง บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดนโยบาย และ ส่งเสริมให้มีการจัดทำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยกำหนดภารกิจ และวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตความรับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) จึงได้กำหนดจรรยาบรรณเพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 1. ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 2. คณะกรรมการ คณะกรรมการได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 3. พนักงาน บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัท จึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถในระดับสูง นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญ ในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 4. ลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพอใจสูงสุดและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและมีคุณภาพ โดยมี ความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า 5. คู่ค้า บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติกับคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ คำนึงถึง ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรม 6. เจ้าหนี้ บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ทั้งในการชำระคืน เงินต้น ดอกเบี้ยและหลักประกันต่างๆ 7. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทของคนไทย มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ ช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนให้ความสำคัญและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

38

รายงานประจำปี 2553


8. การมีส่วนร่วมในกิจการการเมือง บริษัทวางตัวเป็นกลางโดยไม่ทำการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วน ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท 9. วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ใน กรอบของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี ของพนักงาน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล ประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศ อย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศ ของบริษัทที่สำคัญอย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และ ไม่เกิน 12 คน และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้ บริษัทได้แบ่งแยกอำนาจ และกำหนดบทบาทหน้าที่ระหว่างกันในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ จึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน รวมทั้ง มีการแบ่งแยกอำนาจ และกำหนดบทบาทหน้าที่ระหว่างกันในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำเพื่อไม่ให้คนใด คนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่ง คุณสมบัติของกรรมการอิสระพิจารณาโดยใช้แนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย คุณสมบัติการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับ ดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะ กรรมการรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2553

39


การสรรหากรรมการ ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด 4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฎิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ยังกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบตามหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณากำหนดภารกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการได้นำเสนอ รวมทั้งได้ดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลให้ดำเนินการไปตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ และคณะ กรรมการกับผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใสและได้รับการอนุมัติจาก ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับ มอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน การประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยเลขานุการคณะกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารให้คณะกรรมการก่อนการประชุมประมาณ 7 วันเพื่อให้กรรมการมี ระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ และในหนังสือเชิญประชุมแจ้งวาระไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน และชัดเจน สำหรับการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงาน การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และการ วินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

40

รายงานประจำปี 2553


การประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการ ได้คำนึงถึงและปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะ การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการ บริษัทตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง และพนักงานเป็นอย่างยิ่งจึงมีการแบ่งแยกอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกันในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท การตรวจสอบและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายใน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบ อย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทาน และรับทราบ การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมกันนี้บริษัทได้กำหนดให้สำนัก ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการและ กฎระเบียบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รายงานประจำปี 2553

41


รายการระหว่างกัน รายละเอียดรายการระหว่างกัน ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทมีรายการ ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือไปตามสัญญา ที่ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด บริษัทได้มีการกำหนดราคา ขั้นตอนการอนุมัติ รวมทั้งผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินของการทำ รายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก และจากการที่ผู้สอบบัญชีได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกัน ไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นตามปกติธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

ข้อมูลของนิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รับประกันชีวิต รับประกันวินาศภัย อสังหาริมทรัพย์

ทรัพย์สินให้เช่า-สุทธิ รายชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

% จำนวนหุ้น 14.98 8.72 0.00

ลักษณะความสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ก.ย.2552 ณ 31 ธ.ค.2552 ณ 31 ธ.ค.2553 มูลค่า สัดส่วน(%) มูลค่า สัดส่วน(%) มูลค่า สัดส่วน(%)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน จำกัด

52.88

1.14

49.90

0.97

53.38

0.84

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

26.02

0.56

32.70

0.64

20.24

0.32

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงาน

รายชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หมายเหตุ :

42

(1)

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน

30 ก.ย.2552 (12 เดือน) ต.ค.51-ก.ย.52 มูลค่า สัดส่วน(%) 17.42

1.10

4.31

1.04

17.46

0.93

7.43

0.47

2.39

0.58

7.79

0.42

บริษัทมีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาเป็น 31 ธันวาคม

รายงานประจำปี 2553

31 ธ.ค.2552 (3เดือน)(1) ต.ค.52-ธ.ค.52 มูลค่า สัดส่วน(%)

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค.2553 (12 เดือน) ม.ค.53-ธ.ค.53 มูลค่า สัดส่วน(%)


ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า รายชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย รายชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ก.ย.2552 ณ 31 ธ.ค.2552 ณ 31 ธ.ค.2553 44.61

46.36

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ก.ย.2552 ณ 31 ธ.ค.2552 ณ 31 ธ.ค.2553

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน

11.39

2.57

ค่าเบี้ยประกันจ่าย รายชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หมายเหตุ :

(1)

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน

30 ก.ย.2552 (12 เดือน) ต.ค.51-ก.ย.52 87.36

31 ธ.ค.2552 (3 เดือน)(1) ต.ค.52-ธ.ค.52 22.53

31 ธ.ค.2552 (3 เดือน)(1) ต.ค.52-ธ.ค.52 2.70

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค.2553 (12 เดือน) ม.ค.53-ธ.ค.53 9.34

บริษัทมีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาเป็น 31 ธันวาคม

รายชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (1)

2.69 หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค.2553 (12 เดือน) ม.ค.53-ธ.ค.53 88.02

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ :

42.27

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน

30 ก.ย.2552 (12 เดือน) ต.ค.51-ก.ย.52 9.65

บริษัทมีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาเป็น 31 ธันวาคม

รายการเงินกู้ยืม

ชื่อ ประเภทการกู้ยืม วงเงิน ยอดคงค้าง ดอกเบี้ย หลักประกัน

ณ 30 ก.ย.2552 MTL MTI

ณ 31 ธ.ค. 2552 MTL MTI

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค.2553 MTL MTI

P/N 250.00 MMR ไม่มี

P/N 250.00 MMR ไม่มี

P/N 250.00 MMR ไม่มี

P/N 250.00 MMR ไม่มี

P/N 250.00 MMR ไม่มี

รายงานประจำปี 2553

P/N 250.00 MMR ไม่มี

43


คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของปี 2553 รายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท

(เปรียบเทียบกับงบกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยจัดทำจากงบการเงินระหว่างกาล ที่ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้วสำหรับงวด 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับงวด 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552) รายได้ของบริษัท ในปี 2553 บริษัท มีรายได้รวม 2,084 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญในหมวดนี้ ได้แก่ ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวน 1,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 281 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวมีมูลค่า 1,599 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 18 สำหรับในส่วนของรายได้จากสัญญาเช่าการเงินระหว่างปีนี้มีจำนวน 87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาทเมื่อเปรียบ เทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งรายได้ดังกล่าวมีมูลค่า 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 สาเหตุที่รายได้ทั้งสองประเภทเพิ่มขึ้น ก็เป็นไปตามมูลค่าทรัพย์สินให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทั้งสองประเภทที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในรอบบัญชีนี้ บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และทรัพย์สินรอการขายจำนวน 90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งกำไรในส่วนนี้มีมูลค่า 82 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าที่มีค่าเสื่อมราคาเป็นองค์ประกอบหลัก ในปี 2553 เป็นจำนวน 1,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2552 เป็นจำนวน 237 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นตามจำนวนทรัพย์สินให้เช่าที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย ในการบริหารในรอบบัญชีนี้มีจำนวน 136 ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเล็กน้อย ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีมูลค่า 141 ล้านบาท กำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทน ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2553 บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีกำไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 431 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 17 เนื่องจากบริษัทมีการขยายจำนวนทรัพย์สินให้เช่าเพิ่มขึ้นจึงมีผลตอบแทนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 281 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 220 ล้านบาทอย่างมีนัยสำคัญ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบปี 2553 (มกราคม 2553 – ธันวาคม 2553) เท่ากับร้อยละ 14.70 สภาพคล่อง ในรอบบัญชีนี้ เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทเท่ากับ 1,344 ล้านบาท เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ของบริษัท เท่ากับ 2,376 ล้านบาท โดยมาจากการซื้ออุปกรณ์จำนวน 2,993 ล้านบาทและเงินรับจากการขายอุปกรณ์และทรัพย์สิน รอการขาย จำนวน 617 ล้านบาท สำหรับเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทมีจำนวน 1,008 ล้านบาท โดยเป็นการ เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน บริษัทไม่ประสบปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากบริษัทได้มีการออกตั๋วเงินระยะสั้นเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ รวมทั้งบริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมทั้งระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศอีกหลายแห่งเพียงพอในการดำเนินกิจการ

44

รายงานประจำปี 2553


ผลการดำเนินงานของปี 2552 (ตุลาคม 2552 ถึง ธันวาคม 2552) (บริษัททำการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม โดยเริ่มรอบระยะเวลา บัญชีแรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552)

รายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท

(เปรียบเทียบกับงวด 3 เดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551) รายได้ของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2552 ถึง ธันวาคม 2552 บริษัท มีรายได้รวม 462 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญใน หมวดนี้ ได้แก่ ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวน 414 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551 ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวมีมูลค่า 399 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 สำหรับในส่วนของรายได้จากสัญญาเช่าการเงินในรอบบัญชี นี้มีจำนวน 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 9 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งรายได้ดังกล่าวมีมูลค่า 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 สาเหตุที่รายได้ทั้งสองประเภทเพิ่มขึ้นก็เป็นไปตามมูลค่าทรัพย์สินให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทั้งสองประเภทที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในรอบบัญชีนี้ บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขายจำนวน 24 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาทหรือคิด เป็นร้อยละ 17 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งกำไรในส่วนนี้มีมูลค่า 29 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของกำไรดังกล่าวมาจาก จำนวนทรัพย์สินที่บริษัทนำมาจำหน่ายในรอบบัญชีนี้มีจำนวนน้อยกว่าในรอบบัญชีที่แล้วนั่นเอง ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในรอบบัญชีนี้ บริษัทมีต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าซึ่งมีค่าเสื่อมราคาเป็นองค์ประกอบหลัก จำนวน 308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของรอบบัญชีก่อนหน้าซึ่งต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าเท่ากับ 290 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6 โดยเป็นการ เพิ่มขึ้นตามจำนวนทรัพย์สินให้เช่าที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารในรอบบัญชีนี้มีจำนวน 35 ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หน้าเล็กน้อยในขณะที่ค่าตอบแทนผู้บริหาร (รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ) มีจำนวน 11 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาทจากจำนวน 18 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า กำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ตุลาคม 2552 ถึง ธันวาคม 2552 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีกำไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 56 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ 23 อย่างไรก็ดี จากผลกระทบของจำนวนภาษีเงินได้ที่ต่างกัน ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 49 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วง เดียวกันของปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2552 – ธันวาคม 2552) เท่ากับร้อยละ 2.68 (หรือ เท่ากับร้อยละ 10.73 เมื่อปรับเป็นรายปี) สภาพคล่อง ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือเท่ากับ 59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 30 กันยายน 2552 ซึ่งรายการดังกล่าวเท่ากับ 39 ล้านบาท โดยในรอบบัญชีนี้ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทเท่ากับ 73 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของรายการเจ้าหนี้การค้าซึ่งมียอดคงค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ณ สิ้นรอบบัญชีที่แล้ว (ณ สิ้นรอบบัญชีที่แล้ว ยอดเจ้าหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจากการได้รับเครดิตการค้าจากผู้ขายตามปกติ แต่สาเหตุที่ยอดดังกล่าวค่อนข้างสูงเนื่องจากมีการซื้อทรัพย์สิน ให้เช่าเพื่อส่งมอบเป็นจำนวนมากในช่วงนั้น) เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนของบริษัท เท่ากับ 688 ล้านบาท โดยมาจากการซื้อ

รายงานประจำปี 2553

45


อุปกรณ์จำนวน 877 ล้านบาทและเงินรับจากการขายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย จำนวน 189 ล้านบาท สำหรับเงินสดสุทธิได้มา จากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทมีจำนวน 781 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นหลัก บริษัทไม่ประสบปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากบริษัทได้มีการออกตั๋วเงินระยะสั้นเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ รวมทั้งบริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมทั้งระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศอีกหลายแห่งเพียงพอในการดำเนินกิจการ

ผลการดำเนินงานของปี 2552 (ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552) รายได้ และต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท

(เปรียบเทียบกับงบการเงินสำหรับปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551) รายได้ของบริษัท ในปี 2552 บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าแบบดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 1,584 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และมีรายได้จาก สัญญาเช่าการเงินเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 13 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 35 สาเหตุของการเพิ่มขึ้น ของรายได้จากสัญญาเช่าการเงินเนื่องจากบริษัทมีการให้เช่าทรัพย์สินประเภทยานพาหนะขนาดใหญ่และเครื่องมือเครื่องจักรภายใต้สัญญา เช่าการเงินเพิ่มขึ้นมากในปีนี้ ในส่วนของกำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขายซึ่งเป็นรายได้หลักอีกประเภทหนึ่งของบริษัท ในปี 2552 นี้ บริษัท มีกำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขายจำนวน 87 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย คือ ลดลง 3 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้ในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นกับจำนวนทรัพย์สินประเภทไม่มีสิทธิเลือกซื้อที่หมดสัญญาในปีนั้นๆ เป็นปัจจัยหลัก ต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าที่มีค่าเสื่อมราคาเป็นองค์ประกอบหลัก ในปี 2552 เป็นจำนวน 1,323 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 เป็นจำนวน 4 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 0.30 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารปี 2552 มีจำนวน 168 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เกิดจากสาเหตุ หลัก คือ การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลักษณะสำรองทั่วไป สำหรับสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 14 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งเพิ่มขึ้นแม้ว่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าใหม่ดังกล่าวจะยังมิได้ผิดนัดชำระหนี้ในงวดใดๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการไม่ได้รับชำระหนี้ในอนาคต นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในหมวดนี้ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ พนักงาน และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินรอจำหน่ายซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปีบัญชี 2552 ทำให้การจำหน่าย ทรัพย์สินรอจำหน่ายประเภทรถยนต์ในช่วงดังกล่าวทำได้ล่าช้ากว่าปกติอยู่บ้าง จึงมีค่าเสื่อมราคาในส่วนนี้เพิ่มขึ้น กำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทน ในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 219 ล้านบาท เท่ากับในปี 2551 โดยแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 13 ล้านบาท แต่บริษัทมีรายการภาษีเงินได้ที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นจากในปีก่อนหน้าประมาณ 10 ล้านบาทเนื่องจากทรัพย์สินที่บริษัทให้เช่า ใหม่ในปี 2552 ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156) มีจำนวนน้อยกว่าในปี 2551 จึงทำให้ประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทได้รับในปี 2552 นี้ลดลง ในสำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2552 เท่ากับร้อยละ 12 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 13 ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงต้นปีต่อเนื่องถึงกลางปี 2552 ไม่สู้ดีนัก ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ชะลอการตัดสิน ใจเช่าทรัพย์สินเป็นช่วงสั้นๆ และเริ่มกลับมาตัดสินใจเช่าทรัพย์สินอีกครั้งหลังจากกลางปี 2552 หรือตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของรอบบัญชี ปี 2552 เป็นต้นมา

46

รายงานประจำปี 2553


สภาพคล่อง (เปรียบเทียบกับปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551) ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทมียอดเงินสดคงเหลือเท่ากับ 39 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 30 กันยายน 2551 โดยกระแสเงินสดในปี 2552 ของบริษัทมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 842 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 890 ล้านบาท โดยในส่วนนี้มีรายการหลัก คือ การใช้เงินไปเพื่อลงทุนซื้อทรัพย์สินใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะเป็นจำนวน 1,620 ล้านบาท และการ มีรายรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 719 ล้านบาท นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงิน บริษัทมีกระแสเงินสดจำนวน 19 ล้านบาท โดยเป็นผลสุทธิจากการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดและการกู้ยืมหนี้ใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในระหว่างปี บริษัทไม่ประสบปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากบริษัทได้มีการออกตั๋วเงินระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน รวม ทั้งบริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมทั้งระยะยาวและระยะสั้นจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศอีกหลายแห่งเพียงพอในการดำเนินกิจการ ผลการดำเนินงานของปี 2551

รายได้ และต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท

(เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550) รายได้ของบริษัท ในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าแบบดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 1,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 30 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 2 และในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าการเงินเป็นจำนวนเงิน 37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 13 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 54 โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งสองประเภทเป็นไปตามมูลค่าของสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ขยายเพิ่มขึ้นในระหว่างปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำนวนสินทรัพย์ที่หมดสัญญาเช่าประเภทไม่มีสิทธิ เลือกซื้อสินทรัพย์หลังสิ้นสุดสัญญาเช่าของปี 2551 น้อยกว่าปี 2550 จึงส่งผลให้ในปี 2551 บริษัทมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า ที่หมดสัญญา เป็นจำนวนเงิน 90 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2550 ซึ่งกำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าว มีจำนวน 98 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในปี 2551 บริษัทมีต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าซึ่งมีค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมบำรุงเป็นองค์ประกอบหลัก จำนวน 1,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นจำนวน 24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นตามจำนวนและมูลค่าทรัพย์สินให้เช่าที่ เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารปี 2551 มีจำนวน 141 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 โดยค่าใช้จ่ายหลัก ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินรอจำหน่ายเนื่องจากมีทรัพย์สินที่หมดสัญญาเป็นจำนวนมากในปีนี้ กำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทน ในปี 2551 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 25.82 สูงกว่าในปี 2550 ซึ่งอัตราดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 24.96 อยู่ในอัตรา ร้อยละ 3 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิของปี 2551 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.62 ลดลงจากปี 2550 ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 15.94 เนื่องมาจากในปี 2551 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทได้รับตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156) ลดลงเพราะมีทรัพย์สินให้เช่าซึ่งเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประกาศดังกล่าวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 นอกจากนี้ ในปี 2550 บริษัทได้มีการปรับปรุงรายการภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเปลี่ยนแปลงจาก ร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 จึงทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีดังกล่าวลดลง ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2551 มีอัตราเท่ากับร้อยละ 12.94 ลดลงกว่าผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2550 ซึ่งมี อัตราเท่ากับร้อยละ 16.97 โดยมีสาเหตุมาจากกำไรสุทธิที่ลดลงจากผลกระทบทางภาษีข้างต้น

รายงานประจำปี 2553

47


สภาพคล่อง (เปรียบเทียบกับปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550) ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือเท่ากับ 67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ กับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 โดยกระแสเงินสดในปี 2551 ของบริษัทมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,478 ล้านบาท ใช้ไปใน กิจกรรมลงทุนจำนวน 1,483 ล้านบาท โดยในส่วนนี้มีรายการหลัก คือ การใช้เงินไปเพื่อลงทุนซื้อทรัพย์สินใหม่เป็นจำนวน 2,091 ล้านบาท และการมีรายรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 608 ล้านบาท นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงิน บริษัทมีกระแสเงินสด เพิ่มขึ้น จำนวน 35 ล้านบาท เนื่องจากมีการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติมรวมถึงชำระคืนหนี้ระยะสั้นและหุ้นกู้เดิม บางส่วน บริษัทไม่ประสบปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากบริษัทได้มีการออกตั๋วเงินระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ นักลงทุนรายใหญ่ รวมทั้งบริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกหลายแห่งเพียงพอในการดำเนินกิจการ นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินรับ จากการชำระค่าเช่าของลูกค้าปัจจุบันสำหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยสำหรับปี 2551 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2551 บริษัทมี อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 9.71 เท่า และ อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน 0.44 เท่า

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และ ฐานะการเงิน จากงบการเงินรวม ฐานะการเงินของปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่า 8,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,549 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีมูลค่า 6,556 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก การขยายตัวของทั้งสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน นอกจากนี้ รายการอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญในรอบบัญชีนี้ ได้แก่ รายการสินทรัพย์รอการขายซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 109 ล้านบาทเนื่องจากในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่านมามีสัญญาเช่าประเภทไม่มีสิทธิซื้อทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดสัญญาจำนวนหนึ่งหมดอายุลง และบริษัทได้รับคืนสินทรัพย์ให้เช่า ดังกล่าวมาเพื่อรอการจำหน่ายตามปกติต่อไป หากพิจารณามูลค่าของลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงาน พบว่า ณ 31 ธันวาคม 2553 ลูกหนี้ดังกล่าว มีจำนวน 0.21 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทมีการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ประเภทนี้ไว้เท่ากับ 7 ล้านบาท โดยสาเหตุที่ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญมีมูลค่าสูงกว่ายอดหนี้มาจากนโยบายการตั้งสำรองทั่วไปของบริษัทซึ่งจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้ทุกรายในอัตรา ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้แม้ว่าจะยังไม่เกินกำหนดชำระก็ตาม สำหรับในส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ค้างชำระ เกินกว่า 3 เดือน มีจำนวน 0.91 ล้านบาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ประเภทนี้ ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวนเท่ากับ 48 ล้านบาท หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2553 หนี้สินรวมของบริษัทเท่ากับ 6,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,434 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเท่ากับ 4,703 ล้านบาท โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งกู้ยืมมาเพื่อใช้ซื้อ ทรัพย์สินให้เช่าเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจ สำหรับในส่วนของเจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 77 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีจำนวน 16 ล้านบาทโดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างทยอยส่งมอบทรัพย์สินให้ ลูกค้ารายใหญ่หลายรายและยังมิได้ชำระค่าซื้อทรัพย์สินเหล่านั้นเนื่องจากการชำระเงินยังคงอยู่ภายใต้ระยะเวลาเครดิตการค้าที่บริษัท ได้รับจากผู้ขาย

48

รายงานประจำปี 2553


ส่วนของผู้ถือหุ้น ในรอบปีบัญชีระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ 281 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีการจ่าย เงินปันผลสำหรับงวดปี 2553 จำนวน 166 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสะสม และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 1,013 ล้านบาท และ 1,853 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2552 เป็น 1,129 ล้านบาท และ 1,968 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2553 ตามลำดับ

ฐานะการเงินของปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

(เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่า 6,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 599 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ 30 กันยายน 2552 ซึ่งมีมูลค่า 5,957 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก การขยายตัวของทั้งสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 502 ล้านบาท และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท นอกจากนี้ รายการอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในรอบบัญชีนี้ ได้แก่ ทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งปรับตัวลดลงจำนวน 29 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายทรัพย์สินได้เพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาดรถยนต์ภายในประเทศที่ปรับตัว ดีขึ้นโดยลำดับ หากพิจารณามูลค่าของลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงาน พบว่า ณ 31 ธันวาคม 2552 ลูกหนี้ดังกล่าว มีจำนวน 0.021 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 30 กันยายน 2552 ซึ่งมีจำนวน 0.036 ล้านบาท ในขณะที่ ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีการ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ประเภทนี้ไว้เท่ากับ 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 30 กันยายน 2552 ซึ่งเคยตั้งไว้เท่ากับ 4 ล้านบาทโดย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มขึ้นมาจากนโยบายการตั้งสำรองทั่วไปของบริษัทซึ่งจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้ทุกรายในอัตราร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้แม้ว่าจะยังไม่เกินกำหนดชำระก็ตาม สำหรับในส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน มีจำนวน 0.91 ล้านบาทเท่ากับ ณ 30 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา และในส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า การเงิน ณ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวนเท่ากับ 41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 30 กันยายน 2552 ซึ่งเท่ากับ 37 ล้านบาทโดยมีสาเหตุ ของการเพิ่มขึ้นมาจากนโยบายการตั้งสำรองทั่วไปเช่นกัน หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2552 หนี้สินรวมของบริษัทเท่ากับ 4,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 550 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 30 กันยายน 2552 ซึ่งเท่ากับ 4,153 ล้านบาท โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งกู้ยืมมาเพื่อใช้ซื้อ ทรัพย์สินให้เช่าเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจ สำหรับในส่วนของเจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2552 ปรับตัวลดลงเหลือเพียง 16 ล้านบาท จาก ณ 30 กันยายน 2552 ซึ่งมีจำนวน 288 ล้านบาทเพราะ ณ สิ้นรอบบัญชีที่แล้วบริษัทอยู่ระหว่างการทยอยส่งมอบทรัพย์สินให้ลูกค้า รายใหญ่หลายรายและยังมิได้ชำระค่าซื้อทรัพย์สินเหล่านั้นเนื่องจากการชำระเงินยังคงอยู่ภายใต้ระยะเวลาเครดิตการค้าที่บริษัทได้รับ จากผู้ขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น ในรอบปีบัญชีระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ 49 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสะสม และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 964 ล้านบาท และ 1,804 ล้านบาท ณ 30 กันยายน 2552 เป็น 1,013 ล้านบาท และ 1,853 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2552 ตามลำดับ

รายงานประจำปี 2553

49


ฐานะการเงินของปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

(เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551) สินทรัพย์รวม ณ 30 กันยายน 2552 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่า 5,957 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชีที่แล้ว (30 กันยายน 2551) เป็นจำนวน 400 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่า ดำเนินงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 374 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 9 และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 328 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 98 ในขณะที่ทรัพย์สินรอการขาย ณ สิ้นปี 2552 ปรับตัวลดลงเหลือจำนวน 81 ล้านบาท จาก จำนวน 181 ล้านบาทเมื่อสิ้นปีก่อนหน้า สาเหตุที่ทรัพย์สินรอการขายดังกล่าวปรับตัวลดลงเนื่องจาก ณ สิ้นปี 2551 เป็นช่วงเวลาที่บริษัท มีการรับคืนรถที่หมดสัญญาจากลูกค้าและอยู่ระหว่างรอจำหน่าย จึงทำให้มีมูลค่าทรัพย์สินรอจำหน่ายสูงกว่าปกติ ซึ่งรถดังกล่าวก็ได้ถูก จำหน่ายออกไปภายใน 1 ถึง 2 เดือนถัดมา หากพิจารณาสถานะของลูกหนี้ที่ค้างชำระและจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จะพบว่า ภายใต้สัญญา เช่าดำเนินงาน บริษัทมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไปเป็นจำนวน 0.35 ล้านบาท และภายใต้สัญญาเช่าการเงิน บริษัทมีลูกหนี้ ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป เป็นจำนวน 0.91 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 30 กันยายน 2551 มูลค่าของลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน กว่า 3 เดือนภายใต้สัญญาเช่าทั้งสองประเภทปรับตัวลดลง นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 4.49 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้ของสัญญาเช่าดำเนินงาน และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 37.29 ล้านบาทสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินตามลำดับ สำหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูงนั้น ส่วนใหญ่เป็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลักษณะสำรองทั่วไป โดยแม้ว่าลูกหนี้ยัง มิได้ผิดนัดชำระหนี้ในงวดใดๆ แต่บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลักษณะสำรองทั่วไปในอัตราร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าดำเนินงานและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของการไม่ได้รับชำระหนี้ในอนาคตที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพิจารณาการให้เช่าทรัพย์สินสำหรับลูกค้าอย่างรัดกุม และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอมาโดยตลอด หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 หนี้สินรวมของบริษัท มีมูลค่า 4,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2551 ที่หนี้สินรวมมีมูลค่า 3,838 ล้านบาท เป็นจำนวน 315 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการเพิ่มขึ้นตามมูลค่าสินทรัพย์ให้เช่าทั้งสองประเภทที่เพิ่มขึ้น สำหรับรายการเจ้าหนี้ การค้า ณ สิ้นปี 2552 มีมูลค่า 288 ล้านบาท สูงกว่า ณ สิ้นปีก่อนหน้าเล็กน้อย แต่จัดว่าสูงกว่าในไตรมาสอื่นๆ ของปี 2552 เนื่องจาก เป็นช่วงที่บริษัทอยู่ระหว่างส่งมอบทรัพย์สินให้เช่าแก่ลูกค้ารายใหญ่หลายราย และยังไม่ได้มีการชำระค่าทรัพย์สินดังกล่าวเนื่องจากอยู่ใน ระยะเวลาของเครดิตการค้าที่ผู้ขายให้กับบริษัท ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 219 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัททำการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 จำนวน 134 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2551 จำนวน 84 ล้านบาท โดยมีมูลค่า 1,804 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวม บริษัทได้ลงทุนในบริษัท พลัสเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นจำนวน 10 ล้านบาทในเดือน กรกฎาคม 2549 ทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สัดส่วน 99.99 % และทำให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินรวม โดยบริษัทได้บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัท พลัสเซ็นเตอร์ จำกัด ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจหลัก จึงมีเพียงรายได้ดอกเบี้ยรับ จำนวน 0.11 ล้านบาท และ รายได้อื่น จำนวน 0.45 ล้านบาท ซึ่งรายการหลัก ได้แก่ รายได้ค่าจัดทำวารสาร Phatra Fleet Leasing และค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร จำนวน 0.45 ล้านบาท ซึ่งมีรายการหลัก คือ ค่าจัดทำวารสารข้างต้น

50

รายงานประจำปี 2553


ฐานะการเงินของปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

(เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550) สินทรัพย์รวม ณ 30 กันยายน 2551 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่า 5,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชีที่แล้ว (30 กันยายน 2550) เป็นจำนวน 704 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญา เช่าดำเนินงาน ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่และการทำสัญญาเช่าใหม่ของลูกค้ารายเดิมมาทดแทนสัญญาเช่าส่วนที่ครบอายุลง โดย ณ 30 กันยายน 2551 มีจำนวน 4,448 ล้านบาท (รวมสินทรัพย์รอให้เช่า) เพิ่มขึ้นจาก ณ 30 กันยายน 2550 ซึ่งมีจำนวน 3,924 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 หากพิจารณาสถานะของลูกหนี้ที่ค้างชำระและจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 จะพบว่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไปเป็นจำนวน 0.46 ล้านบาท และภายใต้สัญญาเช่าการเงิน บริษัทมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป เป็นจำนวน 1.17 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 30 กันยายน 2550 มูลค่าของลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนภายใต้สัญญาเช่าทั้งสองประเภทปรับตัวลดลง นอกจากนี้ บริษัทยังคงทำการ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 4.43 ล้านบาทสำหรับลูกหนี้ของสัญญาเช่าดำเนินงาน และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 22.81 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินตามลำดับ สำหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูงนั้น ส่วนใหญ่เป็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญในลักษณะสำรองทั่วไป โดยแม้ว่าลูกหนี้ยังมิได้ผิดนัดชำระหนี้ในงวดใดๆ แต่บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลักษณะสำรอง ทั่วไปในอัตราร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงานและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน ความเสี่ยงของการไม่ได้รับชำระหนี้ในอนาคต ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพิจารณาการให้เช่าทรัพย์สินสำหรับลูกค้าอย่างรัดกุม และมีการ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอมาโดยตลอด หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 หนี้สินรวมของบริษัท มีมูลค่า 3,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่หนี้สินรวมมีมูลค่า 3,196 ล้านบาท เป็นจำนวน 642 ล้านบาท โดยรายการหลักที่เปลี่ยนแปลง คือ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน อันได้แก่ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วแลกเงิน ลดลงเป็นจำนวน 155 ล้านบาท ในขณะที่รายการเจ้าหนี้การค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น จำนวน 205 ล้านบาทเนื่องจากมีการ ทยอยส่งมอบทรัพย์สินให้เช่าจำนวนมากในช่วงสิ้นปีบัญชี 2551 และทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการชำระเงินแก่ผู้ขายตามระยะเวลา ครบกำหนดชำระค่าสินค้าปกติ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นกู้ จำนวน 501 ล้านบาท โดยในช่วง 6 เดือนแรกของรอบบัญชี ปี 2551 บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนเป็นจำนวน 200 ล้านบาท และออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อใช้ชำระคืนหนี้สินระยะสั้นรวมถึงซื้อสินทรัพย์ ให้เช่าเพิ่มเติม จำนวน 700 ล้านบาท ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ระยะยาวเพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจะทำให้บริษัทมีเสถียรภาพทางด้าน การเงินมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้พยายามจัดสัดส่วนของเงินกู้ยืมให้มีสัดส่วนที่สอดคล้องกับอายุของสัญญาเช่า นอกจากนี้บริษัทยังได้ พยายามบริหารต้นทุนที่เกิดขึ้น โดยนำเงินที่ได้จากแหล่งต้นทุนที่ต่ำกว่า มาชำระคืนแหล่งเงินที่มีต้นทุนที่สูงกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 219 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัททำการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 จำนวน 157 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2551 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2550 จำนวน 62 ล้านบาท โดยมีมูลค่า 1,719 ล้านบาท

รายงานประจำปี 2553

51


รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และ นาย อาภัสสร บุนนาค เป็นกรรมการ ตรวจสอบ นายดนุ สุขวัจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีบัญชีระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553 (มกราคม 2553 – ธันวาคม 2553) ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบถ้วน โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ และ มีความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553 มีความเห็นว่ารายงาน ทางการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 2. ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน 4 ครั้ง โดยได้รับทราบถึง ผลการตรวจสอบ การสอบทานระบบ การควบคุมภายในประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553 และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2554 ของสำนัก ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 3. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยครบถ้วน 4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ครั้ง มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2553 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการทำรายการเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับธุรกิจทั่วไปซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 6. พิจารณาความคืบหน้าของลูกหนี้ค้างชำระ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรและ/หรือขอบเขตการ ปฏิบัติงานว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ จึงมีผลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดทำรายงานทาง การเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยจากรายงานทางการเงิน ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไม่พบข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท แต่งตั้ง นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ และ/หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2554

(รองศาสตราจารย์เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

52

รายงานประจำปี 2553


กิจกรรมสังคม ภัทรลิสซิ่ง มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียน เทศบาลวัดจันทบุรี จ.สระบุรี เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ผู้บริหารบริษัท ภัทรลิสซิ่งฯ นำทีมโดย คุณพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ และ คุณทิพย์สุดา คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งทีม สื่อสารองค์กร ได้เดินทางไปมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดจันทบุรี จ.สระบุรี โดยมีคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ภัทรลิสซิ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ ประกอบการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อไป

ภัทรลิสซิ่ง มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียนบ้านดงพลับ จ.พิจิตร เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศบริษัทภัทรลิสซิ่ง ได้เดินทางไปมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านดงพลับ จ.พิจิตร โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านดง พลับเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ภัทรลิสซิ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

ภัทร ลิสซิ่ง ทำบุญและเลี้ยงอาหารกลางวัน @ บ้านราชาวดี (หญิง) วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553 ทางบริษัทภัทรลิสซิ่ง และพนักงานได้ร่วมนำเงินไปบริจาค พร้อมเลี้ยงอาหาร กลางวันน้องๆ ที่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง และปัญญา (หญิง) หรือบ้านราชาวดี นำที มโดย ผู้ บ ริ ห ารภั ท รลิ ส ซิ่ ง คุ ณ พิ ภ พ กุ น าศล กรรมการผู้จัดการ และคุณทิพย์สุดา คืนคง รองกรรมการ ผู้จัดการ ร่วมกับพนักงาน ได้ไปร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับน้องๆ บ้านราชาวดี (หญิง) และได้มอบเงิน บริจาค จำนวน 80,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ฯ อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ภัทรลิสซิ่ง และพนักงาน ได้ตระหนักถึงความ ต้องการ การช่วยเหลือน้องๆ ที่มีปัญหาทางร่างกาย และสมอง จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งนับเป็นกิจกรรม ที่สร้างความสุขใจแก่ “ผู้ให้” อย่างดีทีเดียว

รายงานประจำปี 2553

53


Financial Satements

งบการเงิน

Rolls - Royce Silver Ghost ผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2462 โดย Rolls - Royce Ltd, Derby

มั่นคงกว่า อุ่นใจยิ่งขึ้น จากการที่เรามีความพร้อมในทุกๆ ด้านขององค์กร ภั ทรลิ ส ซิ่งจึงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ ในตัวบริษัทและตราสารหนี้ของบริษัท ให้อยู่ในอันดับ เครดิต A- จากบริษัท ไทยเรทติ้งอินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (TRIS) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับ ที่กลุ่มนักลงทุนให้การยอมรับเป็นอย่างดี จนได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มบริษัท หรือองค์กร ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ Mercedes - Benz Cabriolet C Type ผลิตระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2483 โดย Mercedes - Benz

Mercedes - Benz 300 SL ผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2498 โดย Daimler - Banz AG

54

รายงานประจำปี 2553


บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ สำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายงานประจำปี 2553

55


งบดุล รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ ผูถ้ อื หุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผล การตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึง การใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบ ดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด กรุงเทพมหานคร 11 กุมภาพันธ์ 2554

56

รายงานประจำปี 2553


งบดุล บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (หน่วย:บาท) สินทรัพย์

หมายเหตุ

2553

2552

สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

33,693,659

58,688,433

ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

7

119,573,501

86,888,938

ภายในหนึ่งปี

8

266,859,890

198,555,288

ทรัพย์สินรอการขาย

9

130,531,996

21,605,545

4, 10

241,621,596

175,820,715

792,280,642

541,558,919

592,406,722

535,544,001

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

8

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

11

อาคารและอุปกรณ์

12

6,477,064,286

5,256,612,326

ทรัพย์สินรอการขาย

9

30,211,290

30,211,290

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

13

16,246,194

17,656,191

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14

195,876,936

170,772,706

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

15

782,986

3,200,921

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

7,312,588,414

6,013,997,435

รวมสินทรัพย์

8,104,869,056

6,555,556,354

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจำปี 2553

57


งบดุล บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (หน่วย:บาท) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2553

2552

หนี้สินหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

1,832,529,038

1,457,902,263

4, 17

76,620,077

16,403,228

หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี

16

999,827,766

919,664,891

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

16

255,600,000

132,000,000

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

18

105,431,052

74,126,060

3,270,007,933

2,600,096,442

เจ้าหนี้การค้า

16

รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน หุ้นกู้

16

1,698,194,635

1,298,762,801

เงินกู้ยืมระยะยาว

16

985,100,000

615,000,000

133,649,070

136,375,281

49,983,530

52,671,198

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2,866,927,235

2,102,809,280

รวมหนี้สิน

6,136,935,168

4,702,905,722

เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือก และเงินประกันการเช่า ค่าเช่ารับล่วงหน้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

58

รายงานประจำปี 2553


งบดุล บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (หน่วย:บาท) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2553

2552

ทุนจดทะเบียน

450,000,000

450,000,000

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

447,369,569

447,369,569

20

346,871,689

346,871,689

20

45,000,000

45,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร

1,128,692,630

1,013,409,374

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,967,933,888

1,852,650,632

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

8,104,869,056

6,555,556,354

ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น

19

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ กำไรสะสม จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจำปี 2553

59


งบกำไรขาดทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (หน่วย:บาท)

หมายเหตุ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สำหรับงวดสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายได้ ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงาน

1,879,723,366

413,984,343

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

86,978,999

19,371,060

กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย

89,695,119

23,761,811

27,683,911

4,821,250

2,084,081,395

461,938,464

4

1,400,463,136

307,927,850

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4, 23

136,288,594

34,718,711

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

25

43,177,670

10,878,320

1,579,929,400

353,524,881

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

504,151,995

108,413,583

ต้นทุนทางการเงิน

184,323,141

39,852,578

กำไรก่อนภาษีเงินได้

319,828,854

68,561,005

39,018,857

19,503,480

280,809,997

49,057,525

0.63

0.11

รายได้อื่น

4

4, 22

รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้

27

กำไรสำหรับงวด/ปี กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ (ดูข้อมูลงบกำไรขาดทุนเพื่อเปรียบเทียบแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5)

60

รายงานประจำปี 2553


รายงานประจำปี 2553

61

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

447,369,569

346,871,689

-

-

เงินปันผล

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

-

รวมส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้

-

-

346,871,689

-

-

346,871,689

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น

กำไรสำหรับปี

447,369,569

-

รวมส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553

-

447,369,569

กำไรสำหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว

ส่วนเกินทุน

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

45,000,000

-

-

-

45,000,000

-

-

45,000,000

ทุนสำรองตาม กฎหมาย

49,057,525

49,057,525

964,351,849

ยังไม่ได้ จัดสรร

1,128,692,630

(165,526,741)

280,809,997

280,809,997

1,013,409,374

กำไรสะสม

(หน่วย:บาท)

1,967,933,888

(165,526,741)

280,809,997

280,809,997

1,852,650,632

49,057,525

49,057,525

1,803,593,107

รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น


งบกระแสเงินสด บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (หน่วย:บาท) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สำหรับงวดสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสำหรับปี/งวด

280,809,997

49,057,525

1,148,473,946

246,281,845

184,323,141

39,852,578

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

8,850,888

4,442,529

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ให้เช่า

(3,510,742)

กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย

(89,695,119)

(23,761,811)

ภาษีเงินได้

39,018,857

19,503,480

1,568,270,968

335,376,146

(34,578,702)

(16,585,769)

(132,124,073)

(76,225,546)

(81,603,553)

(33,983,762)

(5,228,941)

(6,524,546)

368,562

1,025,435

เจ้าหนี้การค้า

60,216,849

(271,438,755)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

20,760,782

7,318,950

เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า

(2,726,211)

(7,655,253)

ค่าเช่ารับล่วงหน้า

(2,687,668)

(774,840)

(46,865,048)

(3,935,824)

1,343,802,965

(73,403,764)

รายการปรับปรุง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน

-

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ทรัพย์สินรอการขาย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

62

รายงานประจำปี 2553


งบกระแสเงินสด บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย:บาท) สำหรับงวดสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ซื้ออุปกรณ์ ขายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(2,993,127,388) 616,763,911 (2,376,363,477)

(876,940,421) 188,726,600 (688,213,821)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายต้นทุนทางการเงิน จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(177,607,521) (165,526,741) 8,176,053,797 (7,799,053,797) 1,400,000,000 (920,000,000) 700,000,000 (206,300,000) 1,007,565,738

(40,225,280) 1,463,000,000 (808,000,000) 200,000,000 (33,000,000) 781,774,720

(24,994,774) 58,688,433 33,693,659

20,157,135 38,531,298 58,688,433

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/งวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจำปี 2553

63


หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

64

หมายเหตุ

สารบัญ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ข้อมูลทั่วไป เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน นโยบายการบัญชีที่สำคัญ รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้อมูลงบกำไรขาดทุนเพื่อเปรียบเทียบ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ทรัพย์สินรอการขาย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เจ้าหนี้การค้า หนี้สินหมุนเวียนอื่น ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนและสำรอง ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ภาษีเงินได้ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เงินปันผล เครื่องมือทางการเงิน ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

รายงานประจำปี 2553


หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

1 ข้อมูลทั่วไป บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2539 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 15) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ซึ่งเป็นการให้บริการในรูปแบบการให้เช่าทรัพย์สินกับผู้ประกอบการ ที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้การปิดรอบบัญชีของบริษัทเป็นไปตามหลักสากล และสามารถเปรียบเทียบผลประกอบการกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างชัดเจน ดังนั้นในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ผู้ถือหุ้นจึงมีมติอนุมัติการ เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม โดยเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี แรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 และได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ ได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลัก พันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ใน นโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภา วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศการจัดทำเลขระบุฉบับที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยใหม่ดังนี้ ฉบับเดิม ฉบับใหม่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและ สถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจ เฉพาะด้านการลงทุน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับ เครื่องมือทางการเงิน รายงานประจำปี 2553

65


บริษัทได้ใช้แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงิน ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ระหว่างปี 2553 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การใช้แม่บทการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่นี้ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญกับงบการ เงินของบริษัท ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไม่มีผลบังคับในปัจจุบัน และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ได้เปิดเผย ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้น จริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ บันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญต่อการ รับรู้จำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงิน 7 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 8

ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ก) เงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็น เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ (ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี สภาพคล่องสูง (ค) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนเท่ากับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์ ประเภทและการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

66

รายงานประจำปี 2553


มากกว่า 0 เดือน ถึง 1 เดือน มากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 100

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับยอดหนี้คงเหลือสำหรับลูกหนี้แต่ละรายตามอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญข้างต้น โดยพิจารณานำเงินประกันมาหักจากยอดหนี้คงเหลือ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลักษณะสำรองทั่วไปเพิ่มอีกเป็นจำนวนเท่ากับ ร้อยละของยอด คงเหลือของลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด/ปี (อัตราร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงานและลูกหนี้ตามสัญญา เช่าการเงิน) ซึ่งฝ่ายบริหารจะพิจารณาสอบทานความเพียงพอของอัตราร้อยละดังกล่าวทุกสิ้นงวด/ปี (ง) เงินลงทุน เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ แสดงใน ราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า การจำหน่ายเงินลงทุน เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้ วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (จ) อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ อาคารชุดสำนักงานและระบบสาธารณูปโภค เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

40 ปี 5 และ 10 ปี 5 ปี ตามอายุสัญญาเช่า

บริษัทจะตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รอให้เช่าเมื่อเริ่มมีการเช่า ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานคำนวณโดยวิธีเส้นตรงจากยอดมูลค่าต้นทุนหักด้วยมูลค่าที่ประมาณ ขึ้นตามอายุสัญญาเช่า บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รายงานประจำปี 2553

67


(ฉ) ทรัพย์สินรอการขาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและอสังหาริมทรัพย์ รอการขายแสดง ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและอสังหาริมทรัพย์ รอการขายแสดง ด้วยราคาตามบัญชีหรือราคาประเมินที่คาดว่าจะจำหน่ายได้แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าหักขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยทรัพย์สิน รอการขายที่บริษัทคาดว่าจะขายภายใน 1 ปี ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทคาดว่าจะขาย เกินกว่า 1 ปี ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ที่บริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ถูกตัด จำหน่ายและบันทึกในงบกำไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

3-10 ปี

(ซ) การด้อยค่า ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำ การประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่า ที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด ที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาด ปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์ อื่น ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย การกลับรายการด้อยค่า ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามี ข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทตั้งค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับผู้เช่ารายที่อาจมีปัญหาในการชำระหนี้ โดยประมาณจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ซึ่งประมาณโดยฝ่ายบริหาร

68

รายงานประจำปี 2553


(ฌ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินที่มีภาระมีดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มี ภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึก ในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ญ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน (ฎ) ประมาณการหนี้สิน ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถ ประมาณจำนวนเงินภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณา จากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อสะท้อนจำนวนที่อาจ ประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน (ฏ) รายได้ รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามระยะเวลาที่ให้เช่า รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน บริษัทรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าการเงินตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง บริษทั หยุดรับรูร้ ายได้คา่ เช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงานและรายได้จากสัญญาเช่าการเงินในงบกำไรขาดทุนเมือ่ ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่า ดำเนินงานและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินค้างชำระเกินกว่าสามเดือน รายได้อื่น รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้มีการส่งมอบและโอน ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ดังกล่าวที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้อื่นจากการดำเนินงานและดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง (ฐ) ค่าใช้จ่าย สัญญาเช่าดำเนินงาน - ด้านผู้เช่า รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มี รายการดังกล่าว รายงานประจำปี 2553

69


ต้นทุนทางการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น (ฑ) ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ รับรู้ในงบกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีบนั ทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ และจำนวน ที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการ กลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวน เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่กิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

ไทย

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไทย

บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์ ถือหุ้นร้อยละ 15 ในบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน ถือหุ้นร้อยละ 9 ในบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้ รายการ

70

นโยบายการกำหนดราคา

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงาน

ราคาตลาด/อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน

ราคาตลาด/อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ค่าเบี้ยประกันจ่าย

ราคาตลาด/อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

รายงานประจำปี 2553


รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้ (หน่วย:พันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

สำหรับงวดสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

25,243

6,701

9,336

2,703

88,024

22,530

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงาน รายได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน ค่าเบี้ยประกันจ่าย ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้

(หน่วย:พันบาท) 2552

2553 ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

42,274

46,363

2,691

2,574

ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

5 ข้อมูลงบกำไรขาดทุนเพื่อเปรียบเทียบ เนื่องจากการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ทำให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับงวดสาม เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำข้อมูล งบกำไรขาดทุนเพื่อเปรียบเทียบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยจัดทำจากงบการเงินระหว่างกาลที่ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2552

รายงานประจำปี 2553

71


(หน่วย:พันบาท) สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (“ตรวจสอบ”)

31 ธันวาคม 2552 (“ไม่ได้ตรวจสอบ”)

รายได้ ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงาน รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย รายได้อื่น รวมรายได้

1,879,723 86,979 89,695 27,684 2,084,081

1,599,486 58,516 81,927 24,169 1,764,098

ค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมค่าใช้จ่าย

1,400,463 136,288 43,178 1,579,929

1,162,878 140,922 29,217 1,333,017

504,152 184,323 319,829 39,019 280,810

431,081 155,901 275,180 55,002 220,178

0.63

0.49

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน กำไรก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ กำไรสำหรับปี กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน่วย:พันบาท) 2552

2553 เงินสดในมือ

102

101

2,148

1,204

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

31,444

57,383

รวม

33,694

58,688

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท

72

รายงานประจำปี 2553


7 ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (หน่วย:พันบาท) 2552

2553 ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

126,184

91,890

(6,610)

(5,001)

119,574

86,889

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย:พันบาท) สำหรับงวดสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

1,894

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี/งวด ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

507 (หน่วย:พันบาท) 2552

2553 กิจการอื่นๆ ยังไม่ครบกำหนดชำระ

104,715

79,766

21,255

11,868

214

21

เกินวันครบกำหนดชำระ: น้อยกว่า 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน

-

78

มากกว่า 12 เดือน

-

157

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวม

126,184

91,890

(6,610)

(5,001)

119,574

86,889

โดยปกติระยะเวลาในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทคือ 30 วัน ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท

รายงานประจำปี 2553

73


8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย:พันบาท) ส่วนที่ครบกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ครบกำหนดชำระ เกินกว่าหนึ่งปี

รวม

2553

2552

2553

2552

2553

2552

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

356,412

282,186

711,290

651,290

1,067,702

933,476

หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

(72,724)

(70,112)

(87,526)

(88,037)

(160,250)

(158,149)

283,688

212,074

623,764

563,253

907,452

775,327

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(16,828)

(13,519)

(31,357)

(27,709)

(48,185)

(41,228)

รวม

266,860

198,555

592,407

535,544

859,267

734,099

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี/งวด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 6,957

(หน่วย:พันบาท) สำหรับงวดสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,935

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย:พันบาท) 2552

2553 กิจการอื่นๆ ยังไม่ครบกำหนดชำระ

1,053,144

931,113

น้อยกว่า 3 เดือน

13,648

1,453

มากกว่า 12 เดือน

910

910

1,067,702

933,476

(160,250)

(158,149)

(48,185)

(41,228)

859,267

734,099

เกินวันครบกำหนดชำระ:

หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวม

ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงินทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท

74

รายงานประจำปี 2553


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าการเงินและมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินแสดงได้ดังนี้ (หน่วย:พันบาท) 2553 2552 มูลค่าปัจจุบันของ มูลค่าปัจจุบันของ ผลรวมของ จำนวนเงินขั้นต่ำ ผลรวมของ จำนวนเงินขั้นต่ำ เงินลงทุนขั้นต้น ที่ลูกหนี้ต้องจ่าย เงินลงทุนขั้นต้น ที่ลูกหนี้ต้องจ่าย ตามสัญญาเช่า ตามสัญญาเช่า ตามสัญญาเช่า ตามสัญญาเช่า การเงิน การเงิน การเงิน การเงิน ภายในหนึ่งปี

356,412

283,688

282,186

212,074

เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

711,290

623,764

651,290

563,253

1,067,702

907,452

933,476

775,327

หัก รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

(160,250)

(158,149)

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ

907,452

775,327

9 ทรัพย์สินรอการขาย 9.1 ทรัพย์สินรอการขาย – สินทรัพย์หมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินรอการขายประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับงวดสาม เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สรุปได้ดังนี้ (หน่วย:พันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันต้นปี ทรัพย์สินรอการขาย ยานพาหนะ หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ

21,605 21,605

โอนเข้า/ ปรับปรุง 750,357 750,357

ค่าเสื่อมราคา

จำหน่าย

โอนออก/ ปรับปรุง

-

(278,637) (278,637)

(362,793) (362,793)

ณ วันสิ้นปี 130,532 130,532

(หน่วย:พันบาท) สำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โอนเข้า/ โอนออก/ ณ วันต้นงวด ปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา จำหน่าย ปรับปรุง ณ วันสิ้นงวด ทรัพย์สินรอการขาย ยานพาหนะ หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ

50,735 50,735

87,833 87,833

-

(104,930) (104,930)

(12,033) (12,033)

21,605 21,605

รายงานประจำปี 2553

75


9.2 ทรัพย์สินรอการขาย – สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินรอการขายประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับงวดสาม เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สรุปได้ดังนี้ (หน่วย:พันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันต้นปี โอนเข้า ค่าเสื่อมราคา จำหน่าย โอนออก ณ วันสิ้นปี ทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินและอาคารชุด 45,706 45,706 (15,495) (15,495) หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 30,211 30,211 สุทธิ (หน่วย:พันบาท) สำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วันต้นงวด โอนเข้า ค่าเสื่อมราคา จำหน่าย โอนออก ณ วันสิ้นงวด ทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินและอาคารชุด หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ

45,706 (15,495) 30,211

-

-

-

-

10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายเหตุ ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการอื่น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ลูกหนี้กรมสรรพากร อื่นๆ รวม

(หน่วย:พันบาท) 2552

2553

4

42,274 24,331 3,246 145,066 26,705 241,622

11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

4,082 (4,082) -

เงินลงทุนระยะยาวอื่นทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท

76

รายงานประจำปี 2553

46,363 11,764 4,726 101,901 11,067 175,821 (หน่วย:พันบาท) 2552

2553 ตราสารทุนอื่นที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า รวม

45,706 (15,495) 30,211

4,082 (4,082) -


12 อาคารและอุปกรณ์ (หน่วย:พันบาท) สินทรัพย์ ให้เช่าตาม สัญญาเช่า ดำเนินงาน

อาคารชุด เครื่องตกแต่ง สำนักงาน ติดตั้งและ และระบบ เครื่องใช้ สาธารณูปโภค สำนักงาน

สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552

6,613,010

108,340

39,662 245

52,970

-

6,813,982

-

-

876,940

เพิ่มขึ้น

876,695

-

โอน

(159,953)

-

-

543

-

(159,410)

จำหน่าย

(192,650)

-

-

(576)

-

(193,226)

39,907

52,937

-

7,338,286

3,163

7,177

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553

7,137,102

108,340

เพิ่มขึ้น

2,981,178

-

โอน

(707,342)

-

-

(4,425)

-

(711,767)

จำหน่าย

(803,436)

-

(12,144)

(8,482)

-

(824,062)

8,607,502

108,340

30,926

47,207

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552

1,969,003

33,098

29,756

23,651

-

2,055,508

ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด

241,995

587

737

1,768

-

245,087

โอน

(83,988)

-

-

378

-

(83,610)

(138,986)

-

-

(396)

-

(139,382)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

1,609

1,609

2,993,127

8,795,584

ค่าเสื่อมราคาสะสม

จำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553

1,988,024

33,685

30,493

25,401

-

2,077,603

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

1,132,830

2,329

3,185

7,076

-

1,145,420

โอน

(321,980)

-

-

(2,223)

-

(324,203)

จำหน่าย

(564,113)

-

(12,034)

(4,713)

-

(580,860)

21,644

25,541

-

2,317,960

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

2,234,761

36,014

รายงานประจำปี 2553

77


(หน่วย:พันบาท) สินทรัพย์ ให้เช่าตาม สัญญาเช่า ดำเนินงาน ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าที่ ลดลงของสินทรัพย์ให้เช่า ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

อาคารชุด เครื่องตกแต่ง สำนักงาน ติดตั้งและ และระบบ เครื่องใช้ สาธารณูปโภค สำนักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง

รวม

4,071

-

-

-

-

4,071

4,071 (3,511) 560

-

-

-

-

4,071 (3,511) 560

29,319 27,536 21,666

4,754,403 5,256,612 1,609 6,477,064

4,639,936 5,145,007 6,372,181

75,242 74,655 72,326

9,906 9,414 9,282

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งาน จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 36 ล้านบาท (2552 : 32 ล้านบาท)

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ราคาทุน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย:พันบาท) ค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์

-

27,940 27,940 1,494 29,434

(หน่วย:พันบาท) ค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ ค่าตัดจำหน่ายสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

9,582 702 10,284 2,904 13,188

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

18,358 17,656 16,246

78

รายงานประจำปี 2553


14 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการนำมาหักกลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ในงบดุลโดยมี รายละเอียดดังนี้ (หน่วย:พันบาท) 2553 2552 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

209,320

179,140

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(13,443)

(8,367)

สุทธิ

195,877

170,773

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้ (หน่วย:พันบาท) ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

บันทึกเป็น รายจ่าย/รายได้ใน งบกำไรขาดทุน (หมายเหตุ27)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายได้ค้างชำระเกินกว่าสามเดือนที่หยุดรับรู้ เงินรับล่วงหน้าเผื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือก

114,926

29,979

144,905

29,442

2,570

32,012

6,733

57

6,790

20,945

(1,373)

19,572

7,094

(1,053)

6,041

179,140

30,180

209,320

(8,367)

(5,076)

(13,443)

170,773

25,104

195,877

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน และอสังหาริมทรัพย์รอการขาย รวม หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลต่างระหว่างการรับรู้รายได้ของสัญญาเช่า ดำเนินงานและการเงิน สุทธิ

รายงานประจำปี 2553

79


รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้ (หน่วย:พันบาท) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายได้ค้างชำระเกินกว่าสามเดือนที่หยุดรับรู้ เงินรับล่วงหน้าเผื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน และอสังหาริมทรัพย์รอการขาย รวม

7,094 176,020

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลต่างระหว่างการรับรู้รายได้ของสัญญาเช่า ดำเนินงานและการเงิน สุทธิ

(7,121) 168,899

บันทึกเป็น รายจ่าย/รายได้ใน งบกำไรขาดทุน (หมายเหตุ 27)

112,415 28,109 6,736 21,666

2,511 1,333 (3) (721)

114,926 29,442 6,733 20,945

3,120

7,094 179,140

(1,246) 1,874

(8,367) 170,773

-

15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2553 เงินมัดจำ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

201 582 783

(หน่วย:พันบาท) 2552 2,263 938 3,201

16 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 16.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2553 ส่วนที่หมุนเวียน - ไม่มีหลักประกัน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หัก ส่วนลดของตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ตัดจำหน่าย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

80

รายงานประจำปี 2553

390,000 1,450,000 (7,471) 1,832,529

(หน่วย:พันบาท) 2552 360,000 1,103,000 (5,098) 1,457,902


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีวงเงินกู้ยืม สินเชื่ออื่นๆ และภาระผูกพัน (ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วแลกเงิน) กับธนาคารในประเทศหลายแห่งในวงเงินรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท (2552 : 1,748 ล้านบาท) โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย ระยะสั้นตามตลาดเงิน (เอ็ม เอ็ม อาร์) ณ วันที่เกิดรายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้ เป็นจำนวนเงินรวม 1,538 ล้านบาท (2552 : 1,329 ล้านบาท) 16.2 หุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน – ตามมูลค่าที่ตราไว้ หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ที่ยังไม่ตัดจำหน่าย หัก ส่วนที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ที่ยังไม่ตัดจำหน่าย) หุ้นกู้ - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

2553 2,700,000 (1,977) 2,698,023

(หน่วย:พันบาท) 2552 2,220,000 (1,572) 2,218,428

(999,828) 1,698,195

(919,665) 1,298,763

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มี ผู้ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น กู้ และจำหน่ า ยแก่ นั ก ลงทุ น สถาบั น ตามประกาศคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยมี รายละเอียดดังนี้ วันที่ออกหุ้นกู้ จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย กำหนดชำระดอกเบี้ย

วันที่ 4 เมษายน 2549 160,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 160 ล้านบาท 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 เมษายน 2554 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.5 ต่อปี ทุกวันที่ 4 เมษายน และ 4 ตุลาคมของทุกปี

วันที่ออกหุ้นกู้ จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย กำหนดชำระดอกเบี้ย

วันที่ 18 มีนาคม 2551 700,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 700 ล้านบาท 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 18 มีนาคม 2554 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.89 ต่อปี ทุกวันที่ 18 มีนาคม และ 18 กันยายนของทุกปี

วันที่ออกหุ้นกู้ จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย กำหนดชำระดอกเบี้ย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 140,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 140 ล้านบาท 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.40 ต่อปี ทุกวันที่ 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายนของทุกปี

วันที่ออกหุ้นกู้ จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย กำหนดชำระดอกเบี้ย

วันที่ 3 มิถุนายน 2552 300,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 300 ล้านบาท 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 มิถุนายน 2555 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.50 ต่อปี ทุกวันที่ 3 มิถุนายน และ 3 ธันวาคมของทุกปี รายงานประจำปี 2553

81


วันที่ออกหุ้นกู้ จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย กำหนดชำระดอกเบี้ย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 500 ล้านบาท 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.35 ต่อปี ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี

วันที่ออกหุ้นกู้ จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย กำหนดชำระดอกเบี้ย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 400,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 400 ล้านบาท 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.50 ต่อปี ทุกวันที่ 7 มกราคม และ 7 กรกฎาคมของทุกปี

วันที่ออกหุ้นกู้ จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย กำหนดชำระดอกเบี้ย

วันที่ 30 สิงหาคม 2553 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 500 ล้านบาท 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.65 ต่อปี ทุกวันที่ 30 เมษายน และ 30 ตุลาคมของทุกปี

ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น 16.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

2553 1,240,700 (255,600) 985,100

(หน่วย:พันบาท) 2552 747,000 (132,000) 615,000

ในเดือนมีนาคม 2552 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 400 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วเต็มวงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-0.5 ต่อปี ทยอยครบกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ จะครบกำหนดชำระคืนงวดสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2555 ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 200 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วเต็มวงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี ทยอยครบกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ จะครบกำหนดชำระคืนงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2555 ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 200 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วเต็มวงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี จะครบ กำหนดชำระคืนครั้งเดียวในเดือน ตุลาคม 2555 ในเดือนมกราคม 2553 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 200 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วเต็มวงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ทยอยครบกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ จะครบกำหนดชำระคืนงวดสุดท้ายในเดือนมกราคม 2556

82

รายงานประจำปี 2553


ในเดือนพฤษภาคม 2553 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วเต็มวงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ทยอยครบกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ จะครบกำหนดชำระคืนงวดสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2558 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ได้ดังนี้ (หน่วย:พันบาท) 2553 2552 ครบกำหนดภายในหนึ่งปี

3,087,957

2,509,567

ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

2,683,295

1,913,763

รวม

5,771,252

4,423,330

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท

17 เจ้าหนี้การค้า หมายเหตุ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย:พันบาท) 2552

2553

4

2,691

2,574

กิจการอื่น

73,929

13,829

รวม

76,620

16,403

เจ้าหนี้การค้าทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท

18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย:พันบาท) 2552

2553 ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย

33,035

23,946

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

36,098

11,416

883

4,705

9,304

7,849

25,649

25,309

อื่นๆ

462

901

รวม

105,431

74,126

เจ้าหนี้กรมสรรพากร ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ค่าเช่ารับล่วงหน้า

รายงานประจำปี 2553

83


19 ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552/1 มกราคม 2553 - หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - หุ้นสามัญ หุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552/1 มกราคม 2553 - หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - หุ้นสามัญ

2553 จำนวนหุ้น

2552 จำนวนเงิน จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น / ล้านบาท)

จำนวนเงิน

1

450

450

450

450

1

450

450

450

450

1

447

447

447

447

1

447

447

447

447

20 ส่วนเกินทุนและสำรอง ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผล ไม่ได้ สำรองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนเงิน 45 ล้านบาท (เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

21 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน บริษัทไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานไว้ในงบการเงินนี้ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินตามสัญญา เช่าเพียงธุรกิจเดียว นอกจากนั้น บริษัทยังไม่ได้แยกแสดงข้อมูลส่วนงานของสัญญาเช่าการเงิน เนื่องจากรายได้รวมของสัญญาเช่า การเงินมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมด

84

รายงานประจำปี 2553


22 รายได้อื่น

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน รายได้ค่าปรับ อื่นๆ รวม

11,760 9,889 6,035 27,684

23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ อื่นๆ รวม

3,099 590 1,132 4,821 (หน่วย:พันบาท) สำหรับงวดสาม เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

67,305 12,590 10,206 8,851 37,337 136,289

24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินเดือนและโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่น ๆ รวม

(หน่วย:พันบาท) สำหรับงวดสาม เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

15,018 3,092 2,267 4,442 9,900 34,719 (หน่วย:พันบาท) สำหรับงวดสาม เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

57,861 9,444 67,305

12,727 2,291 15,018

บริษัทได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของ กองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม ข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

รายงานประจำปี 2553

85


25 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ทั้งนี้ผู้บริหารของ บริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการบริษัททุกท่าน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวม

30,103 13,075 43,178

(หน่วย:พันบาท) สำหรับงวดสาม เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 7,823 3,055 10,878

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะเกิดจากค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

67,305 43,178 1,148,474

27 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว รวม

86

รายงานประจำปี 2553

15,018 10,878 246,282 (หน่วย:พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน สำหรับปี/งวดปัจจุบัน ภาษีปีก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป

(หน่วย:พันบาท) สำหรับงวดสาม เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

สำหรับงวดสาม เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

61,722 2,401 64,123

(1,983) 23,360 21,377

(25,104) 39,019

(1,874) 19,503


การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

กำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ผลกระทบของการยกเว้นภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี ผลประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ รายการปรับปรุงภาษีของปีก่อน อื่นๆ รวม

สำหรับงวดสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

อัตราภาษี อัตราภาษี (ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) 319,829 68,561 30 95,949 30 20,568 (60,339) (24,830) 1,977 405 (378) 2,401 23,360 (591) 12 39,019 28 19,503

ผลกระทบของการยกเว้นภาษีเงินได้ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซม ให้คงสภาพเดิมตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินที่ได้จ่ายเป็นจำนวน ร้อยละ 25 ของเงินที่ได้จ่ายไปจริงในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ซึ่งจะใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ไม่เกินรอบระยะเวลาบัญชี 2553 ที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ใช้สิทธิประโยชน์จากประกาศดังกล่าวในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 60 ล้านบาท (สำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 : 25 ล้านบาท)

28 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คำนวณจากกำไรสำหรับปี/งวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี/ งวด โดยแสดงการคำนวณดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

สำหรับงวดสาม เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

(พันบาท/พันหุ้น) 280,810 447,370 0.63 รายงานประจำปี 2553

49,058 447,370 0.11

87


29 เงินปันผล ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการ ดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการ ดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 134 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2553 ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการ ดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 134 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2552

30 เครื่องมือทางการเงิน นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญา ของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุม กระบวนการการจัดการความเสีย่ งของบริษทั อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสีย่ งและการควบคุมความเสีย่ ง ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผล กระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งได้เปิดเผยไว้ ในหมายเหตุข้อ 16 ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า บริษัทไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินของลูกค้า ณ วันที่รายงาน ไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อ แสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดุล ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญ จากการเก็บหนี้ไม่ได้ ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อ การดำเนินงานของบริษัทและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทและก่อให้เกิด การพัฒนาของธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้าง ของทุนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามผลการดำเนินงานของบริษัท

88

รายงานประจำปี 2553


การกำหนดมูลค่ายุติธรรม นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทกำหนดให้มีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทาง การเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่าย มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานใน การกำหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี เจ้าหนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคา ตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี โดยคำนวณ จากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาดของสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่รายงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้จะใช้ราคาตลาดที่ซื้อขายกันในปัจจุบัน มูลค่ายุติธรรมรวมของหุ้นกู้มีจำนวนเงิน 2,697 ล้านบาท (2552 : 2,238 ล้านบาท) ซึ่งมูลค่ายุติธรรมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีรวม 3 ล้านบาท (2552 : สูงกว่า มูลค่าตามบัญชีรวม 18 ล้านบาท) มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและ ดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่รายงาน มูลค่ายุติธรรมรวมของเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวนเงิน 916 ล้านบาท (2552 : 368 ล้านบาท) มูลค่ายุติธรรมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต่ำกว่า มูลค่าตามบัญชีรวม 45 ล้านบาท (2552 : 19 ล้านบาท) มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ของเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราตลาด

31 ภาระผูกพัน 31.1 ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

(หน่วย:พันบาท) 2552

2553 ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ภายในหนึ่งปี หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี รวม

6,301 8,166 14,467

5,441 5,687 11,128

31.2 ภาระผูกพันอื่นๆ สินทรัพย์ให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำรายปีจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่จะได้รับ ในอนาคตมีดังต่อไปนี้ (หน่วย:พันบาท) 2553 2552 ภายในหนึ่งปี 1,815,626 1,501,676 2,781,730 2,189,226 หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 4,597,356 3,690,902 รวม รายงานประจำปี 2553

89


ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าดำเนินงานบางราย ผู้เช่ามีสิทธิเผื่อเลือกที่จะซื้อสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า ในการนี้ผู้เช่า ต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อการค้ำประกันการใช้สิทธิเผื่อเลือกซื้อดังกล่าว ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อปรับปรุงสำนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8.8 ล้านบาท ซึ่งงานปรับปรุงสำนักงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2554

32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ำประกันบริษัทที่ออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่ง ซึ่งส่วน ใหญ่ได้แก่สัญญาเช่ากับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจำนวนเงินประมาณ 72 ล้านบาท (2552 : 59 ล้านบาท)

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

90

เรื่อง

ปีที่มีผล บังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)

การนำเสนองบการเงิน

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)

งบกระแสเงินสด

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง บัญชี และข้อผิดพลาด

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

ภาษีเงินได้

2556

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)

สัญญาเช่า

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

ผลประโยชน์ของพนักงาน

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)

ต้นทุนการกู้ยืม

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก จากงาน

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)

กำไรต่อหุ้น

2554

รายงานประจำปี 2553


มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปีที่มีผล บังคับใช้

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)

งบการเงินระหว่างกาล

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)

การรวมธุรกิจ

2554

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ การดำเนินงานที่ยกเลิก

2554

ขณะนี้ผู้บริหารคาดว่าจะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณา ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของบริษัท เมื่อเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบต่อบริษัทดังนี้ (ก) ต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมีการคิดค่าเสื่อมราคา ประจำปี (ข) การกำหนดค่าเสื่อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญ (ค) มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้น หากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุ การให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) อนุญาตให้กิจการเลือกปรับไปข้างหน้าสำหรับปีที่เริ่มนำมาถือปฏิบัติฝ่ายบริหารมี ความตั้งใจที่จะใช้ทางเลือกตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งไม่เกิด ผลกระทบต่องบการเงินปี 2553 หรือปีก่อนหน้านั้น ปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการสอบทานผลกระทบต่องบการเงินหากได้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) นับจากวันที่ 1 มกราคม 2554

รายงานประจำปี 2553

91


มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 กำหนดให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ดังนั้นในปี 2553 บริษัทไม่ได้บันทึก บัญชีผลประโยชน์หลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง จนกว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ใหม่นี้ได้รวมข้อกำหนดในการรับรู้และต้นทุนในระหว่างงวดซึ่งได้มี การให้บริการ ข้อกำหนดมีความซับซ้อนและกำหนดให้มีข้อสมมติฐานตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อประเมินภาระผูกพัน และค่าใช้จ่าย ยิ่งไปกว่านั้นภาระผูกพันได้ถูกประเมินโดยการคิดลดกระแสเงินสดเนื่องจากอาจมีการจ่ายชำระในหลายๆ ปีภายหลัง จากที่พนักงานได้ทำงานให้ การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 อนุญาตให้หนี้สินในช่วง การเปลี่ยนแปลงได้ถูกรับรู้และบันทึกบัญชีได้วิธีใดวิธีหนึ่งในสี่ทางเลือก 1. 2. 3. 4.

โดยวิธีปรับย้อนหลัง โดยปรับกำไรสะสม ณ วันที่นำมาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก โดยรับรู้ค่าใช้จ่ายทันที ณ วันที่มาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่นำมาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก

ผู้บริหารได้มีการประเมินหนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 สำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้บริหารอยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกตามที่กล่าวข้างต้น

92

รายงานประจำปี 2553


สรุปตำแหน่งของรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจำปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค. 53) (จัดทำขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 40/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีรายงานการ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) หัวข้อ

หน้าที่

1. ข้อมูลทั่วไป 1.1 บริษัท 1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 2. คำชี้แจงของประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ 3. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 3.1 ข้อมูลจากงบการเงิน 3.2 อัตราส่วนทางการเงิน 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 4.2 โครงสร้างรายได้ 4.3 การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา 5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 6. ปัจจัยความเสี่ยง 7. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 7.1 ผู้ถือหุ้น 7.2 การจัดการ 7.2.1 โครงสร้างการจัดการ 7.2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 7.2.3 ผู้บริหารและค่าตอบแทนผู้บริหาร 7.2.4 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 7.2.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 7.2.6 การควบคุมภายใน 7.2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 8. รายการระหว่างกัน 9. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 10. งบการเงิน

15 15 15 5 4 4

17 19 19 19 21 22 23 23 27 36 37 38 38 36 42 44 55

รายงานประจำปี 2553

93


Financial Summary Data From Financial Statements Company 2010 Rental income from operating lease contracts Income from finance lease contracts Total revenues Total costs and expenses Net income Number of shares (million shares) Total assets Total liabilities Shareholders’ equity

1,879.72 86.98 2,084.08 1,579.93 280.81 447.37 8,104.87 6,136.94 1,967.93

Company Company 2009(1) 2009(2) (Oct.09-Dec.09) (Oct.08-Sep.09) (3 Months) (12 Months) 413.98 1,584.41 19.37 49.57 461.94 1,744.21 353.52 1,323.25 49.06 218.51 447.37 447.37 6,555.56 5,957.04 4,702.91 4,153.45 1,852.65 1,803.59

(Unit : Million Baht) Consolidated Company 2008 2008 1,583.04 36.80 1,731.75 1,327.15 218.61 447.37 5,557.90 3,838.47 1,719.43

1,583.04 36.80 1,731.60 1,327.11 218.53 447.37 5,557.69 3,838.40 1,719.29

Financial Rations Company 2010 Return on total income (%) Return on sharehoders’ equity (%) Debt to equity (time) Net profit per share (Baht) Book value per share (Baht) Dividend per share (Baht)

13.47 14.70 3.12 0.63 4.40

Company Company 2009 2009 (Oct.09-Dec.09) (Oct.08-Sep.09) (3 Months) (12 Months) 10.62 12.53 2.68 12.41 2.54 2.30 0.11 0.49 4.14 4.03 0.07 0.30

Consolidated 2008 12.62 12.95 2.23 0.49 3.84 0.30

Company 2008 12.62 12.94 2.23 0.49 3.84 0.30

Remark : (1) Due to fiscal year changed to end on 31st December hence the company have to prepare financial statement for new fiscal year which financial statement (3 months period) from October 1st, 2009 – December 31st, 2009 (2) The financial Statement of Subsidiary Company has including total financial statement. It was started from the date of internal control until finished control by August 3rd, 2009. As the date of Subsidiary Company was finished to settle an account and to raise company, as well not show on balance-sheet at September 30th, 2009.

94

Annual Report 2010


Report of Board of Directors In 2010, Thailand economic had yet faced with same old problems. Regarding politics, Mob at Ratchaprasong intersection has spreaded their effect widely towards economy especially tourism. Besides, foreign economy which hasn’t been recovered. These problems are the factor that holds back Thailand economy. Somehow, domestic consumption, especially in macroeconomic and household consumption have expanded Thailand economic in 2010 at 7.8% with 3.3% of inflation rate. It is considered as satisfied for both private and government though it didn’t reach two digits as expected. Vehicle industry, in 2010, is truly considered the golden year because it reaches the annual sale volume statistic at 800,357, increased by 45.8% compared with the recent year. 51.8% is increased in automobile and 41.2% for commercial vehicle. It is good news for those organizations in vehicle industry and it is estimated to reach sale volume of 860,000 cars, increased by 7.5% in 2011. Phatra Leasing Public Company Limited has excellent turnover in 2010. We have 280.81 million baht of net profit, increased by 27.54% comparing to the same period in 2009 which we had net profit of 220.18 million baht. Besides, we have leasing property according to leasing contract in December 2010 in the amount of 6,372.18 million baht, increased by 23.76% comparing to 5,149.01 million baht in 2009. Approaching new customer to enhance our new product works fine plus the growth in vehicle market. It is completely an impressive year of our company. The 2010, operating results of Phatra Leasing Public Company Limited have been satisfactorily successful because of a good cooperation from all employees who have dedicated their energy and intellect in working for us. The support we have obtained from all shareholders, customers and business allies are like to extend our most sincere thanks to all of you.

Mr. Photipong Lamsam Chairman

Mr.Pipop Kunasol President

Annual Report 2010

95


Board of Directors

Remuneration and Selection Committee

Executives Committee Investment Committee

Advisor to the President

President

Legal Office Corporate Strategy Office Credit Control Office Marketing & Customer Service Group • Marketing & Sales Dept. 1 • Marketing & Sales Dept. 2 • Marketing & Sales Dept. 3 • Marketing & Sales Dept. 4 • Customer Service & Marketing Support Dept.

96

Annual Report 2010

Asset Management Group • Purchasing &Distribution Dept. • Maintenance & Insurance Dept.

System and Credit Group • System Development Dept. • Pricing Control Dept.


Organization Chart

Risk Management Committee

Audit Committee

Risk Management Office

Internal Audit Office

Supporting Group • General Administration Dept. • Corporate Secretariat & Corporate communication Dept.

Finance & Control Group • Finance Dept. • Accounting Dept.

Annual Report 2010

97


Company Information Listed Company Shorten name Register Date Register No. Capital investment Capital Ordinary The Par Value Business type

: : : : : : : :

Location

:

Home Page Telephone

: :

Facsimiles

:

Phatra Leasing Public Company Limited. PL January 25th, 1994 0107537000211 (268) 450,000,000 Baht 447,369,569 Baht 1 Baht per share Phatra Leasing operates the business of Operating Lease. It others the lease of assets including vehicles, planes, ships, machines, computers and general appliances. 252/6, 29th Floor, Muang Thai Phatra Complex Building 1, Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320. www.phatra-leasing.com (66) 2290-7575 (66) 2693-2288 (66) 2693-2298-99

Investment in subsidiary as at December 31, 2010 - Non -

Contact information for reference Registrar – Ordinary share

98

Annual Report 2010

: Thailand Securities Depository Company Limited The Capital Market Academy Building 2/7 Moo 4 (North Park) Vibhavadi Rangsit 62 Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 Tel : (66) 2596-9000 Fax : (66) 2839-4994-6


- Debentures Name - Debentures of Phatra Leasing (due for redemption in 2011) - Debentures of Phatra Leasing (due for redemption in 2011) - Debentures of Phatra Leasing (due for redemption in 2011) - Debentures of Phatra Leasing (due for redemption in 2012) - Debentures of Phatra Leasing (due for redemption in 2013) - Debentures of Phatra Leasing (due for redemption in 2014) - Debentures of Phatra Leasing (due for redemption in 2015)

Registered Plc.No.1/2006

: Kasikorn Bank Public Company Limited

Plc.No.1/2008

: TMB Bank Public Company Limited

Plc.No.2/2008 Set2 : TMB Bank Public Company Limited Plc.No.1/2009

: TMB Bank Public Company Limited

Plc.No.1/2010

: TMB Bank Public Company Limited

Plc.No.2/2010

: TMB Bank Public Company Limited

Plc.No.3/2010

: TMB Bank Public Company Limited

Auditor

: Miss Pantip Gulsantithamrong CPA (Thailand) Registration No.4208 KPMG Poomchai Audit Co.,Ltd. 21st Floor Empire Tower, 195 South, Sathorn Road, Yannawa District, Sathorn Zone, Bangkok 10120 Tel : (66) 2677-2000 Fax: (66) 2677-2222

Legal Advisor

: Noppong & Prasart Law office Ltd. Suite 301, 3rd Floor, Dusit Thani Office 946 Rama IV Road, Silom District, Bangrak Zone, Bangkok 10500 Tel : (66) 2233-1745-6 Fax: (66) 2238-2848 : LS Horizon Litmited 93/1, 14rd Floor, GPF Wireless Building A Tower Wireless Road, Silom District, Phatumwan Zone, Bangkok 10330 Tel : (66) 2627-3443 Fax: (66) 2627-3250

Financial Consultants

: -No-

Annual Report 2010

99


Nature of Business Phatra Leasing operates the business of leasing assets to juristic entities under the scheme of “Operating Lease” with main focus on vehicle leasing which includes executive cars, office cars, sub-leased service and cars for other commercial purposes. Operating lease also includes such assets as machines, computers and other appliances with the lease term of more than 3 years. Phatra Leasing provides services and team of experienced staff ready to give advice and provides vehicle management plan customize for every types of organizations. We also formulate ongoing business development plants to set up new standards of leasing business in Thailand.

Nature of Products and Services 1. PHATRA FLEET LEASING Provide leasing for sedan vehicle, aircrafts, watercraft and commercial vehicles. Together with consultation and sourcing for service alternatives which mostly fit the leasee’s requirements. No matter one or hundreds of vehicles under Economy of Scale policy that utilizes the best for the organization. • • •

PHATRA AUTO LEASING Provide leasing for excentive sedan vehicle, vehicle used in organization, or even commercial vehicle with every model and brand to keep the business running smoothly. PHATRA AIRCRAFT LEASING Provide leasing for private aircraft (4-12 seats) as Business Jet, Turbo Prop and Piston under Finance Lease and Operating Lease. Which serves the purpose of tourism, business and private vehicle. PHATRA WATERCRAFT LEASING Motor Yacht and watercraft for personal amusement of commercial use of several watercraft, tourism business transportation and others in forms of Finance Lease and Operating Lease.

2. PHATRA COMMERCIAL LEASING Leasing services for all kinds of assets such as machinery, manufacturing equipment together with financial service to client with the wisdom plan. Finance lease comforts the investment and be quick in term of approved

100

Annual Report 2010


Variety of PFL The variety of Fleet Management helps to manage all vehicles and is easier than ever with all maintenance and repair. It allows clients to use vehicle effectively and reduces unnecessary costs. Vehicle Selection • With special experts to give advice for suitable vehicle that best fit the purpose of each organization. Vehicle Procurement • Fast vehicle arrangement for every model and color with reasonable leasing costs. Vehicle Delivery • Delivery to all locations without limitation. Vehicle Registration • Full registration service and delivery. Vehicle Insurance • With team to look after the car’s insurer and allow your human resources to work worthly. Maintenance • Maintenance and repair by authorized service center for the best safety. Vehicle Substitution • Prompt replacement vehicle service for any incident that prevent you from using main vehicle. PL Service Center • Service Center that never leave our clients alone with all the problems on the road. Our a 24-hours service service are open 24 hours a day at 0-2290-7575 • Service centers with over 650 service centers nationwide that are ready to provide standard Service Centers Nationwide service and authentic parts from authorized manufacturers.

The Benefit of Operating Lease • • • • • • •

Choices of vehicles that cater to all demands, with full service that meets the organization’s needs Business cost control through fixed monthly fee collection Fixed interest rate that allows for effective expense management Expenditure control for fleet management and for maintenance Worry–free regarding risks and uncertainties from the use and the reselling of purchased vehicles and assets The Benefit of lease contract is that your asset will be off balance sheet Low initial outlay which significantly benefits cash flow

Annual Report 2010

101


Income Structure The company’s revenues are mainly from rental collected under the Operating Lease Agreement of PFL services. Also included in the income structure is other income from PFL additional service. The company’s clients are varied among different types of industries, allowing a good diversification of risks.

The Company’s income categorized by types of lease, below are company’s incomes from year 2008-2010

Income from Operating Lease

Oct 07-Sep 08 Oct 08-Sep 09 Oct 09-Dec 09 Jan 10-Dec 10 (12 Months) (12 Months) (3 Months) (12 Months) Million Million Million Million % % % % Baht Baht Baht Baht 1,583.04 91.41 1,584.41 90.84 413.98 89.62 1,879.72 90.20

Income from Finance Lease Other Income from Total Income

36.80

2.13

49.57

2.84

19.37

4.19

111.91 1,731.75

6.46 100.00

110.23 1,744.21

6.32 100.00

28.59 461.94

6.19 100.00

86.98

4.17

117.38 5.63 2,084.08 100.00

Competitive Strategies The Company has already been well prepared for all aspects of competition, including investment in technology, new forms of services and extension of network services, staff training resulting in 3 Dimension Service : in depth, we provide a complete service from selection a car suitable to client’s need to minor detail such as registration process, insurance and in width, we provide a 24-hours service for 365 days in 1 year, which creates an apparent difference and trust for client’s best benefit. This strategy should increase the company’s competitiveness to stay the leader of the business.

Industrial Advantaged and Competition There are 2 main groups of leasing operators: Finance Lease and Operating Lease, Phatra Leasing is categorized as the operator of Operating Lease, and also is the leader in this group. Regarding the data of national economics and social development council, Thailand economy in 2010 had expanded 7.8% with supported factor from global economy recovery and domestic demand especially privacy investment and household consumption which expanded for 13.8% and 4.8% respectively. Besides the export for US dollar that expanded for 28.5% Thailand economy trend in 2011 is estimated to extend at 3.5%-4.5% in recession to 2010. Export section is expected to extend at 12.5%, consumption and private investment at 4.0% and 8.5% respectively. General inflation is around 2.8%-3.8%, 0.9% unemployment rate and surplus trade balance 3.5% of GDP. Domestic vehicle distribution volume, as continuous growth of the economy has resulted in vehicle distribution volume domestically throughout year 2010 is at 0.80 million increased by 0.25 million from the same period of last year or increased at 46%. There is estimation of domestic vehicle sale volume for 2011 will be at 0.86 million vehicles or increased around 7.50% when compared to domestic vehicle sale volume in 2010.

102

Annual Report 2010


Financial Status and Operating Results of Companies in the Leasing Business Since the Thai Leasing Association stopped collecting data of its members in 1996, the company provides financial status and operating results of companies which are member of the Thai Leasing Association and listed on the stock Exchange of Thailand as shown in the table below:

Financial Status and Operating Results as on December 31st 2010 Assets Companies

Phatra Leasing PLC* Krungthai Car Rent & Lease PLC

Scan Global PLC(1) Amanah Leasing PLC(2) Ratchathanee Leasing PLC

Unit: Million Baht Income

Assets Debtor Rental Income held for Debtor Income under under under under Total Total lease under Finance under Hire Hire Income Operating Financial Purchase Operating Purchase Lease Agreement Assets Lease Lease Lease Agreement Agreement Agreement Agreements Agreement

6,372.18 2,882.80 -

859.27 16.75 119.71

847.95 9,157.75

8,104.87 3,404.42 1,325.06 9,549.46

1,879.72 1,073.39 -

86.98 1.66 9.23

Net Profit

2,084.08 280.81 1,858.70 345.74 134.12 234.11 1.80 758.99 890.47 204.20

Remark : (1) Scandinavia Leasing Public Company Limited has changed its name to Scan Global Public Company Limited on 7th June 2010 and unable to submit financial statement at the end of fiscal year on 31st December 2010: Due to it is on progress of arranging financial statement in the quarter of 3/2010. Company will submit financial statement at the end of fiscal year on 31st December 2010, on 31st March 2011. (2) Nava Leasing Public Company Limited changed its name to Amanah Leasing Public Company Limited on 21st December 2010.

Financial Status and Operating Results as on December 31st 2009 Assets Companies

Phatra Leasing PLC(1) Phatra Leasing PLC(2) Krungthai Car Rent & Lease PLC(3) Scandinavian Leasing PLC(3) Nava Leasing PLC(3) Ratchathanee Leasing PLC(3)

Unit: Million Baht Income

Assets Debtor Rental Income held for Debtor Income under under under under Total Total lease under Finance under Hire Hire Income Operating Financial Purchase Operating Purchase Lease Agreement Assets Lease Lease Lease Agreement Agreement Agreement Agreements Agreement

5,145.01 4,639.94 2,977.06 2.35 -

734.10 661.81 42.70 31.85 95.88

103.66 1,204.45 6,547.89

6,555.56 5,957.04 3,614.70 2,778.87 1,466.16 6,835.93

413.98 1,584.41 1,048.91 6.95 -

19.37 49.57 (4) 17.85 3.92 177.58 6.43 549.09

461.94 1,744.21 1,644.95 164.25 242.41 656.54

Net Profit

49.06 218.51 267.85 (174.54) 1.06 109.48

Remark : (1) Financial Statements (3 months period) for the year ended 31st December, 2009 (Company Change its fiscal year in 2009). (2) Financial Statements (12 months period) for the year ended 30th September, 2009 (3) Financial Statements for the year ended 31st December, 2009 (4) Operating Lease and Finance Lease income. Annual Report 2010

103


Risk Factors There are risk factors that are part of how the company conducts its business and taken part in consideration. These factors are all part of opportunities and risks that are associated with debenture. The details on the matter are as follows:

1.1 Risk with liquidity It is an accepted fact that the company has pending debts, and these debts all have a finite date that are due. The majority of the revenue that the company generates for the allocation of these debts are derived from lease service fees and lease contracts. Risk could occur in situations where the pending debt at a certain time is higher than the revenue generated by the company. Therefore, the company has given significant importance in the relationship of rent revenues and the time frame of debts. The company has reverted to managing short term leasing through contracts and bill of exchange. In matters of long term leasing, the company has reverted to debenture and long term installments with prominent financial institutions. All these protocols were installed to be aligned with future revenue that is generated from leasing. Furthermore, the company has established good relationships with prominent financial institutions for short term loans in response to emergency situations.

1.2 Capacity to disburse Risk Since the rental payment is the main income of the company, therefore a capacity to disburse of a lease is a significant factor. That means if the lease is incapable of disbursement, it can affect the company’s profit and income. However, in the past, the company had problem to a little level about to filtering quality’s lessee. Because of, the company had carefulness to selection to client. Moreover, the company had an efficient system to due on client’s payment of period, and also had to reserve to bad dept provision.

1.3 Interest rate Risk The lease payment rate fixed throughout the term of the agreement has contributed to the steady income of the Company. Part of Company’s loans is subject to the market rate of interest, having therefore a possible direct impact on the cost and profitability of the Company. In response to these risks of interest rate, the Company has adopted a risk management scheme of creating a balance between the Duration Gap and the Interest Rate Gap; while the Interest Rate Gap is maintained in the level that the Company can still achieve constant profitability.

1.4 Marketing and Competition Risks An increasing number of leasing business operators has entered the market in the past years. These newcomers include companies which have financial institutions as shareholders and car manufactures that provide automobile service who are support with substantial amount of foreign capital. This raised the level of competition in the industry substantially which could lead to less returns for each company. However, the Company has implemented a clear policy of selecting only premium clients capable of repayment. Such clients are, for example, business in need of maintenance serviced for leased assets. In addition, the company has adopted state-of-the-art computer technology in its management system with the aim of providing and monitoring service with enhanced efficiencies.

1.5 Salvage Value Management Risks The “asset leasing” business of the company, using lease contract, operates with an individual. The period of the lease is between 3-5 years, which until the contract, most of the asset will be sold, therefore, the selling price directly affects the company’s profile, which means that if the selling price is lower than the listed price, will cause a profit loss for the company. However, the Company can efficiently manage the salvage value.

104

Annual Report 2010


Shareholder Structure and Management Shareholders The followings are the first 10 shareholders of Phatra Leasing Public Company Limited. On the latest register book-closing date on April 27th, 2010. Individual/Juristic Person

Number of share held

Percentage

1.

Muang Thai Life Assurance Company Limited

67,000,000

14.98

2.

Muang Thai Insurance Public Company Limited

39,000,000

8.72

3.

Sombat Lamsam Company Limited

34,200,000

7.64

4.

Chulindrawongs Company Limited

18,000,000

4.02

5.

Thai NVDR Company Limited

14,768,850

3.29

6.

Mr. Banyong Lamsam and Mrs. Nadrudee Veeramateekul

10,800,000

2.41

7.

Muang Thai Fortis Holding Company Limited

8,900,000

1.99

8.

Yupong Company Limited

8,640,000

1.93

9.

Bangkok Insurance Public Company Limited

6,700,000

1.50

6,115,005

1.37

214,092,355

47.86

10. Mr. Krirkchai Siribhakdi Total

Annual Report 2010

105


Management Structure The company’s management structure consists of the Board of Directors and the Sub-Committees appointed by the Board of Directors. The Board of Directors is tasked to set the Company’s visions, policies, and strategies as well as to guide the Company’s direction. It also has a duty to supervise the Company’s operation department to ensure that it follows the Company’s policies with efficiency and effectiveness as well as to report its performance to the Board of Directors in order to benefit the Company and its shareholders. The Sub-Committees of Directors have a duty to complete tasks assigned by the Board of Directors. The company have the Board of Directors and the Sub-Committees as at February 22nd, 2011 consisting of: The Board of Directors has 3-years tenure, consisting of: Names Mr.Photipong Lamsam Mr.Poomchai Lamsam Mr.Sara Lamsam Mrs.Nualphan Lamsam Mr.Tan Kia Lee Jeffrey Mr.Krirkchai Siribhakdi Mr.Pipop Kunasol Mr.Ed Sirivallop Mr.Anupon Likitpurkpaisan Asso.Prof. Chawalee Pongpatirochna Mr.Arpatsorn Bunnag Mr.Poonpipat Aungurigul

Positions Chairman Vice Chairman Director Director Director Director Director Independent Director Independent Director Independent Director Independent Director Independent Director

Authorized Signatories “The Authorize singature of Director are Mr.Photipong Lamsam, Mr.Poomchai Lamsam, Mr.Sara Lamsam, Mrs.Nualphan Lamsam, Mr.Tan Kia Lee Jeffrey, Mr.Krirkchai Siribhakdi, Mr.Pipop Kunasol under condition requiring authorize signature of 2 Directors together with company stamper” Scope of Authority and duties of the Board of Directors. The Board of Directors shall have the authority to oversee and manage the Company in accordance with the law, objectives and regulations of the Company, including the resolution reached at the shareholders meetings. They must do so with honesty by putting the benefits of the Company and shareholders ant heart. The Directors must also obey the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission. The Audit Committee The names of the Audit Committee has 2-year tenure, consisting of: Asso.Prof. Chawalee Pongpatirochna Mr.Arpatsorn Bunnag Mr.Poonpipat Aungurigul Mr.Danu Sukhavat

Chairman of The Audit Committee Audit Committee Audit Committee Secretary of the Audit Committee

Scope of authority and duties of the Audit Committee The Audit Committee has the following duties and responsibilities to report to the Board of Directors: 1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate; 2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient, to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit;

106

Annual Report 2010


3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the laws relating to the Company’s business; 4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year; 5. To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable and for the highest benefit of the Company; 6. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the audit committee’s chairman and consist of at least the following information: (a) An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report, (b) An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system, (c) An opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the laws relating to the Company’s business, (d) An opinion on the suitability of an auditor, (e) An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests, (f) The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member, (g) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of duties in accordance with the charter, and (h) Other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders and general investors, 7. To perform any other act as assigned by the Company’s board of directors, with the approval of the audit committee. Associate Professor Chawalee Pongpatiroj, Chairman of Audit Committee has knowledge and experiences to examine the reliability of the financial statements. The Remuneration and Selection Committee Consists of 3 directors, at least one of whom must be an independent director. They serve two years in office. Mr.Poomchai Lamsam Mr.Arpatsorn Bunnag Mr.Sara Lamsam Mrs.Thipsuda Kuenkong

Chairman of the Remuneration and Selection Committee Remuneration and Selection Committee Remuneration and Selection Committee Secretary of the Remuneration and Selection Committee

Scope of authority and duties of the Remuneration and Selection Committee 1. To consider remuneration for the Board of Directors and the Sub-Committees. 2. To consider remuneration for the President and/or the person holding the highest position of the Company, including salaries, annual bonuses and other types of payments; and to propose their considerations to the Board meetings for approval. 3. To review and set remuneration for internal officers as proposed ay the Management Department, including the annual salary increment, the restructure of salaries and the annual bonuses; to propose their considerations to the Board of Directors; and to advise on their considerations to the Management Department. 4. To select capable, qualified individuals without any characteristics deemed unfit by the law and other supervising units to assume the position of President and the highest-ranking executives of the Company when such positions are available; and to propose their selection to the Board of Directors for approval. 5. To carry other tasks as assigned by the Board of Directors.

Annual Report 2010

107


The Risk Management Committee Consisted of representative from the Board of Directors and the Management Department, to investigate the administration and management aspect. Mr.Anupon Likitpurkpaisan Mr.Sara Lamsam Mr.Tan Kia Lee Jeffrey Mr.Pipop Kunasol Mr.Sutee Mokkhavesa (PhD.) Mr.Alongkorn Thangsupanich Mr.Danu Sukhavat

Charmin of the Executive Board Director Director Director Director Director Director and Secretary of the Board

The Risk Management Committee 1. Setting up to meeting cooperates with executive committee to operational plan to assign standard of the risk management and standard of control the risk management, addition the risk management system to aim into a conversation for strategies, goal and to direction of management to business plan to present to Executive committee. 2. To regulated and recommend to the Board of Directors about the policy of risk management, standard of operations process, strategies and performance to risk condition for confidence that the company has proper and adequate internal control system. 3. To followed and reviewed the company’s policy and the risk management system are sufficient and to compliance with the company’s plan. 4. To reported to the Board of Directors has been held through it’s sustain. That mean to development and adjust to be consistent which company’s policy and standard the risk management. 5. To carry other tasks as assigned by the Board of Directors. The Executive Committee Consisted of representative from the Board of Directors and the Management Department, to investigate the administration and management aspect. Mr.Sara Lamsam Mr.Tan Kia Lee Jeffrey Mr.Pipop Kunasol Mr.Alongkorn Thangsupanich Mr.Kachornjak Chalothorn Mrs.Thipsuda Kuenkong

Chairman of the Executive Committee Director Director Director Director Director and Secretary of the Board

Scope of authority and duties of the Executive Committee 1. Cooperate cooperates with the company’s daily administration department and in processing the business plan and budget. 2. Review and approve on general agenda and complete assigned task from the Board of Directors and report to the board. 3. Review other matter which is not a usual agenda and/or not in the business plan and budget that can affect the company’s financial status, income, or reputation; including reviewing a newly launched activity or product, and report to the Board of Directors for further consideration. 4. Verify the risk management procedure, including legal procedure, rules and related policies. The Investment Committee Consisted of representative from the Board of Directors and the Management Department, to choose even more effective funding resources and financial structure which comprised of: 1. Mr. 2. Mr. 3. Mr. 4. Mr.

108

Tan Kia Lee Jeffrey Chairman of the Investment Committee Pipop Kunasol Director Sutee Mokkhavesa (PhD.) Director Danu Sukhavat Director and Secretary of the Board

Annual Report 2010


Scope of authority and duties of the Investment Committee 1. Review company’s capital structure 2. Consider company’s balance sheet management such as capital raising, credit lines with financial institutions (including asset-liability management policy) 3. Consider company’s asset management 4. Consider liquidity and company’s funding policy to be consistent with company’s medium term business plan 5. Plan and develop company’s financial strategy 6. Consider topics which will affect company’s credit rating 7. Carry other tasks as assigned by the board of director Scope of Secretary The company appointed Mrs.Thipsuda Keunkong to be secretary of the company with the following scope of works. 1. Support the committee in relevant to rules and regulations. 2. Organize meeting of executive committee and shareholders in accordance with law and company’s regulations. 3. Provide initiate suggestion to the executive committee in relevant to rules, regulations, laws and conducts to oversee the operations. 4. Be the data center of the organization such as business’ registration, memorandum of association, regulations, shareholders’ registration and any other permits to operate the businesses 5. Oversee the disclosure of information to ensure that it is correct and timely. 6. Communicate with other shareholders to understand rights and company’s information. The Executive of the Board Consisted of representative from the Board of Directors and the Management Department, to investigate the administration and management aspect. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mr.Pipop Kunasol Mr.Alongkorn Thangsupanich Mrs.Thipsuda Kuenkong Mr.Kachornjak Chalothorn M.R.Sasinan Chandratat(1) Mr.Pusit Sansopone Mr.Thanan Suebsiri (2) Mr.Danu Sukhavat(3)

President First Senior First Senior First Senior Senior Vice Senior Vice Senior Vice Senior Vice

Vice President Vice President Vice President President President President President

Note: (1) M.R.Sasinan Chandratat was appointed as the Senior Vice President since January 1st, 2010 onwards. (2) Mr.Thanan Suebsiri, was appointed as Senior Vice Presidents since March 1st, 2010 onwards. (3) Mr.Danu Sukhavat was appointed as The Senior Vice Presidents since March 1, 2010 onwards. Selection of Directors and Executives

Selection of Directors The directors has the power to select a qualified person and present it at a meeting of shareholders for voting weather the person can join the Board of directors, by considering the majority vote from the present shareholders. In any case, other than a termination period, that a position in the board is available, the Board of recruitment shall be assigned to replace the available position. However, this has to be consent with a vote no less than votes from the remaining directors. Thus, the person whom was selected shall remain in the position until the termination period of the prior-director. Directors are selected from qualities persons according to background and experience from various fields of occupation, possessing leadership skills, vision and the following qualifications:-

Annual Report 2010

109


1. The person should be qualified according to the public Companies Act and the Funds and Stock Exchange Market Act. 2. The person should posses of knowledge, skill, and experience beneficial to business operation, determination and ethical business conduct. 3. The person should posses an ability to use discretion in a straight forward manner, independent of Management and other interest groups. 4. The person should posses ability devotes sufficient time and is responsible for his own conduct.

Independent Committee Recruitment Searching for an independent committee, the Remuneration and Selection Directors will be responsible in determining and considering candidates that have the proper qualifications; the names of the candidates will be submitted to the Management for final consideration. These names will then be taken to discussion with the shareholders. The shareholders will then select individuals of the list and an independent committee will be formed. The independent committee will be individuals that can work independently in accordance with the announcements of the Committee of Market Investments and the Office of Stock Market Supervision. Furthermore, the individuals of the committee must always put forth the interest of each and every single shareholder of the company and assure that there will be no conflict of interest and are independent from the Management. These individuals must be able to attend meetings and will submit their suggestions to the Management openly. The qualifications of the individuals of the independent committee are as follows: 1. Is a current shareholder, and have shares that can represent all the licensed agents. Shares that are of the corporation, conglomerates, group companies, majority shareholder, or any group or individuals that may influence on registered licensed agents will be considered as one voice equivalent to the independent committee. 2. Is not currently, or never had been a member of the Board of Management, an employee, staff, consultant, or in any positions that have received financial compensation from the company or in a position to have influence on the licensed agents. If an individual falls in one of the categories, eligibility for the candidacy will be open once that individual has relinquish all ties with the member for at least two years as of the date from resignation till application. This article does not apply to the independent committee member that was previously a government official, a consultant of a government agency that is a majority shareholder, or individuals that may influence on registered licensed agents. 3. Is not a family relative or have any relationship (e.g. any civil documentation explaining family or relationship) with the company’s Management, majority shareholder, individuals that are recommended as management, individuals that may influence on licensed agents, or minor companies. 4. Does not have or used to have business relationships with a licensed agent, the corporation, companies that are minor or part of the group of companies, majority shareholder, or individuals that can influence licensed agents, or any association that could influence that outcome of the independent decision. Is not or used to be a shareholder that is associated with individuals that are associated with individuals that influence licensed agents, the corporation, minor companies, group companies, majority shareholder, individuals that influence licensed agents. If an individual falls in one of the categories, eligibility for the candidacy will be open once that individual has relinquish all ties with the stated conditions for at least two years as of the date from resignation till application. Business relationships as mentioned in previously also includes documentation of trade transactions that are part of daily business conduct, renting or leasing real estate, reports on property and services, giving or receiving any form of financial support in forms of receiving or lending, assuring on behalf, assuring with property in debts, or any forms of activity that fall in the same category, which may result in the registered licensed agent or members of any party of a contract bind to a debt. 3% of the property value used by the requested licensed agent or may worth more than twenty million Baht, or which item is deemed more valuable. The total sum of debts will be calculated based on the value of terms in accordance with the announcement of Office of Market Investments Supervision. All terms will be reviewed according to the surmounted sum of debts, calculated according to the debts that have occurred over the previous year before the current business relationship with the mentioned individuals. 5. Is not or used to be an account auditor of a licensed agent, corporation, minor company, group company, majority shareholder, individual that can influence licensed agents, and a shareholder that may have business interests with account audit offices; that currently has an existing audit of the licensed agent, corporation, minor company, group company, majority shareholder, individual that can influence licensed agents, unless that individual has relinquish all ties with the stated conditions for at least two years as of the date from resignation till application, will they be eligible for application.

110

Annual Report 2010


6. Is not or used to be an individual that have given expertise services, which includes consultation on legal or financial matters, and receive a compensation of the service fees exceed more than two million Bath per annum from the licensed agent, corporation, minor company, group company, majority shareholder, individual that can influence licensed agents, and a shareholder that have business interest, individual that can influence or partners of the individual that is providing the expertise services. Unless that individual has relinquished all ties with the stated conditions for at least two years as of the date from resignation till application, will they be eligible for application. 7. In not a committee member that is acting on behalf of the licensed agent, majority shareholder, or a shareholder that is associated with the majority shareholder. 8. Is not an individual that is currently conducting business that is similar with the company, which may cause conflicts of interests with the licensed agent or minor companies, or have shares with other conglomerates, or is a committee member that has managing influence, an employee, a staff, consultant that currently receives monthly compensation, or hold more than 1% shares in other companies that practice similar business as the company, which may cause conflicts of interests with the licensed agent or minor companies. 9. Does not have any matters that inhibit his/her ability to express opinions independently about the Management of the licensed agent. After appointment as a member of the independent committee that have the complete qualifications stated in Articles 1 to 9, the independent committee will have a task instructed by the Management to review the current business practices of the licensed agent, corporation, minor company, group companies that have shares equivalent to majority shareholder, individual that can influence licensed agents; the decision will be concluded by a collective decision. According to the decisions stated in Articles 2, 4, 5, and 6, on matters of the applications of the candidates two years prior the date of application. The conditions of application will officially be in effect from July 1, 2010 onwards. In conditions where the individual was nominated by the licensed agent to be appointed as a member of the independent committee, and that individual is or used to have business relationships or provided expertise services that exceed the sum stated in Article 4 or 6, the licensed agent will have an extension on the conditions that state the existing business relationship and expertise services that exceed the stated sum. This extension will be in effect upon the license agent demonstrates to the Management of the company that the consideration process is in accordance with Charter 89/7, which states that appointing the concerned individual does not have any effect on the responsibilities or process of giving independent suggestions. The following clause is a transparent explanation found in the documents of the shareholder meeting on the subject of appointing the independent committee. a. The characteristics of the business relationship or expertise services provided to the respected individual does not fall in the category stated. b. Reasons and pending necessity in appointing the respected individuals as members of the independent committee. c. The comments of the Management of the licensed agent concerning the appointment of the respected individuals as members of the independent committee in the interests as stated in Article 5 and 6 concerning the term “partner�, is defined as individuals that are certified by the Office of Licensed Auditors or individuals that provide expertise services and ratified on the account audit reports, or the expertise service reports (depending on the case), on behalf of the company only.

Selection of Executives Concerning the members of the company’s executive board, the Board of Directors is responsible for the consideration and selection of candidates that are eligible and qualified for the appointment of the designated positions from department directors and higher. The names of the candidates will be submitted to the Remuneration and Selection Committee for consideration and official appointed by the Board of Directors. Furthermore, concerning the matters of appointing the Director of the Internal investigation Committee, the Board of Directors is responsible for the consideration and selection of candidates that are eligible and qualified for the appointment of the designated positions from department directors and higher. Thus, the names of the candidates will further be submitted to the Committee of Auditors for consideration. Next the names of the candidates will be forwarded to the Remuneration and Selection Committee for the final approval of appointment. After the members of the Remuneration and Selection Committee conclude upon their decision, the appointment will be made official to the Board of Directors. Annual Report 2010

111


Meeting Sessions of each board during year 2010 (Jan - Dec 10)

Names 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Mr.Photipong Lamsam Mr.Poomchai Lamsam Mr.Sara Lamsam Mr.Tan Kia Lee Jeffrey Mrs.Nualphan Lamsam Mr.Krirkchai Siribhakdi Mr.Pipop Kunasol Mr.Ed Sirivallop Mr.Anupon Likitpurkpaisan(1) Asso.Prof.Chawalee Pongpatirochna Mr.Arpatsorn Bunnag Mr.Poonpipat Aungurigul Mr.Tanakorn Buranaphan(2) Mr.Pongtep Polanun(3) Mr.Sutee Mokkhaves (PhD.) Mr.Alongkorn Thangsupanich Mr.Kachornjak Chalothorn Mrs.Thipsuda Kuenkong Mr.Danu Sukhavat

Risk Board of Audit Remuneration Executive Management Investment and Selection Directors Committee Committee Committee Committee Committee(4) 4/4 4/4 4/4 3/4 1/3 3/4 4/4 2/2 2/3 4/4 4/4 3/4

1/1 1/1

14/16 12/16

3/3 3/3

4/4

16/16

3/3

4/4

3/3 4/4 4/4 4/4

1/1

2/2

4/4

1/1 4/4

15/16 16/16 16/16

3/3 3/3

4/4

3/3

4/4

Remark : (1) Mr. Anupon Likitpurkpaisan was officially appointed as Chairman of the Risk Management Committee on February 25th, 2010. (2) Mr. Tanakorn Buranaphan officially resigned on February 19th, 2010, and Ms. Nualphan Lamsam was appointed as his replacement. (3) Mr. Pongtep Polanan officially resigned on February 15th, 2010, and Mr. Ed Sirivallop was appointed as his replacement, on the post of the Independent Committee Member. (4) Investment Committee has been assigned on August 17th, 2010

112

Annual Report 2010


Committee Members and Management Board

Name and Position Age

Education Background

Mr.Photipong Lamsam 76 - Masters Chairman of Business Administration (MBA), Temple University, U.S.A.

Mr.Poomchai Lamsam 61 - B.A. Political Vice Chairman Science University of Colorado, USA

Mr.Sara Lamsam Director

40 - Master of Science in Administration (MSA), Boston University, U.S.A.

Work Experience Shares Record of (Over the past 5 years) Percentage Training Responsibility and (as of Competencies of the April 27, Position Company Committee 2010) 0.23 - Chairman - Phatra Leasing PLC. - Chairman - Muang Thai Life Assurance Company Limited - Muang Thai Insurance - Chairman PLC. - Muang Thai Group - Chairman Holding Co.,Ltd. - Director and - Sermsuk PLC. Director of Audit Committee 0.59 Director - Vice Chairman/ - Phatra Leasing PLC. Accreditation Chairman of Program (DAP) from remuneration the Thai Institute and selection of Directors (IOD) Committee - President - Muang Thai Insurance Consultant PLC.) - Director/ - Muang Thai Life President Assurance Consultant Company Limited - Director - Loxley PCL. - Director - Muang Thai Holding Co.,Ltd. - Director - Muang Thai Real Estate PCL. 0.16 Director Certification - Director/ - Phatra Leasing PLC. Program (DCP) Chairman of from the Thai the Executive Institute of Directors Committee/ (IOD) Director of remuneration and selection Committee/ Director of risk management Committee - President - Muang Thai Life Assurance Company Limited - Director - Muang Thai Holding Co.Ltd - Director - Muang Thai Insurance PLC. - Director - Muang Thai Group Service Co.Ltd. - Director - Muang Thai Real Estate PCL. - Director and - SInger (Thailand) PLC. Director of Audit Committee - Consultant - The New Stock Exchange - President - Thai Life Assurance Association Annual Report 2010

113


Shares Work Experience Training Record of (Over the past 5 years) Education Percentage Responsibility and Name and Position Age Background (as of Competencies of the April 27, Position Company Committee 2010) Mr.Tan Kia Lee Jeffrey 41 - Graduate - Director/ - Phatra Leasing PLC. - Financial Director Diploma in Risk Manager (FRM) Director of The Risk Management/ Financial Global Association Management of Risk Professionals Director of the Executive (GDFM) (GARP) Committee/ - Bachelor - Chartered Chairman of of Science Financial Analysis Investment (Honours) , (CFA) - Director Certification Committee Physics - First Senior Vice - Muang Thai Life Program (DCP) - National Assurance Company President/ from the Thai University of Limited Director of Institute of Singapore The Risk Directors (IOD) Management - Director Certification Program Committee/ Director of the Thailand-Australian institute of Directors Investment

Mrs.Nualphan Lamsam 45 - Master of Director Education Management of Boston University of USA

0.16

- Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD)

Committee - Director of The Risk Management Committee/ Director of the Investment Committee - Head of Planning & Risk Management, Insurance, Asia - Manager, Corporate Planning & Risk Management - Manager, International Marketing/IPS International - Director - President - President Consultant - Honorary President - Director - Vice Minister

Mr.Krirkchai Siribhakdi Director

114

62 - Master of Business Administration (MBA) CSU, U.S.A,

Annual Report 2010

2.71

- Director - Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD)

- Muang Thai Insurance PLC.

- Fortis Asia Regional Office (Hong Kong) - Fortis AG5. Belgium - Fortis Bank, Belgium

- Phatra Leasing PLC. - Muang Thai Insurance PLC. - Muang Thai Life Assurance Company Limited - Sung Aunorre (Bangkok) Co.,Ltd. - Muang Thai Group Holding Co.,Ltd. - Ministry of social development and human security of thailand - Phatra Leasing PLC.


Name and Position Age

Education Background

Shares Record of Percentage Training Responsibility and (as of of April 27, Competencies the Committee 2010)

Mr.Pipop Kunasol Director and President

45 - Master of Business Administration (MBA) Thammasart University

-

Mr.Ed Sirivallop Independent Director

37 - Bachelor of Science Mechanical Engineering Tufts University 46 - Executive (MBA), Ramkhamhaeng University

-

Mr.Anupon Likitpurkpaisan Independent Director

Asso. Prof. Chawalee Pongptirochna Independent Director

75 - The School of Economic Business Administration in Gothenburg

Mr.Arpatsorn Bunnag Independent Director

58 - Bachelor of Science Advertising Design University of Maryland at College Park

Work Experience (Over the past 5 years) Position

- Director - Audit Committee and President/ Program (ACP) - Director Director of Accreditation the Executive Program (DAP) Committee - Director Certification /Director of the Program (DCP) Risk from the Thai Management Institute of Directors Committee (IOD) /Director of the Investment Committee - Independent Director - Director - Director

-

- Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD)

-

- Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors (IOD)

0.05

- Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors (IOD)

Company - Phatra Leasing PLC.

- Phatra Leasing PLC. - Claris Co.,Ltd. - Claris Infotech Co.,Ltd.

- Independent - Phatra Leasing PLC. Director/ Chairman of the Risk Management Committee - President - Benz BKK Vipavadee Co.,Ltd. - Vice Chairman - BKK Grand Estate of Executive Co.,Ltd. Committee - Benz BKK Group - Director of Co.,Ltd. Executive Committee - BKK Chrysler Co.,Ltd. - Director of Executive Committee - SIAM NISSAN BKK - Director of Co.,Ltd. Executive Committee - Phatra Leasing PLC. - Independent Director/ Chairman of the Audit Committee - Director of - Chulalongkorn University Executive Committee of Academic Service Center Chulalongkorn University - Phatra Leasing PLC. - Independent Director/ Director of Audit Committee/ Director of Remuneration and Selection Committee - Vice President - Piyavate hospital

Annual Report 2010

115


Name and Position Mr.Poonpipat Aungurigul Independent Director

Age

Education Background

Shares Record of Percentage Training Responsibility and (as of of April 27, Competencies the Committee 2010)

62 - Certificate of Higher Education in Accounting, King Mongkut’s University of Technology

-

Mr.Alongkorn Thangsupanich Executive Vice President

56 - B.S.B.A Management, Lyceum of the Philippines

0.02

Mrs.Thipsuda Kuenkong Executive Vice President

45 - Masters of Economics, University of the Thai Chamber of Commerce

0.31

Mr.Kachornjak Chalothorn First Senior Vice President

48 - Master of Business Management Okalahoma City University 51 - Master of Business Administration (MBA), Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University 43 - Master of Business Administration (MBA) National Institute of Development Administration 37 - Master of Business Administration (MBA) Cleveland State University 42 - Master of Business Administration (MBA) University of Nort Florida

0.03

-

-

-

-

Mr.Pusit Sansopone Senior Vice President

M.R.Sasinan Chandratat Senior Vice President

Mr.Danu Sukhavat Senior Vice President

Mr.Thanan Suebsiri Senior Vice President

116

Annual Report 2010

- Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors (IOD) -

- Company Secretary Program (CSP) from the Thai Institute of Directors (IOD)

Work Experience (Over the past 5 years) Position

Company

- Independent Director/ Director of Audit Committee - Independent Director/ Director of Audit Committee - Director of the Executive Committee/ Director of The Risk Management Committee/ Executive Vice President - Director of the Executive Committee/ Executive Vice President

- Phatra Leasing PLC. - Thai British Security Printing PLC. - Phatra Leasing PLC.

- Phatra Leasing PLC.

- Director of the Executive Committee/First Senior Vice President - Senior Vice President of Marketing & Sales 1 Department

- Phatra Leasing PLC.

-

- Senior Vice President of Purchasing and Sale Department

- Phatra Leasing PLC.

-

-

- Senior Vice President of Finance Department

- Phatra Leasing PLC.

0.003

-

- Senior Vice President of Marketing & Sales 4 Department

- Phatra Leasing PLC.

- Phatra Leasing PLC.


Share held by the Board of Directors Number of Shares January, 27th 2010

Names

Number of Shares April, 27th 2010

Compared to last year

1. Mr.Photipong Lamsam

1,017,400

1,017,400

-

2. Mr.Poomchai Lamsam

2,655,000

2,655,000

-

3. Mr.Sara Lamsam

720,000

720,000

-

4. Mr.Tan Kia Lee Jeffrey

-

-

-

5. Mrs.Nualphan Lamsam

720,000

720,000

-

6. Mr.Krirkchai Siribhakdi

6,115,005

6,115,005

-

7. Mr.Pipop Kunasol

-

-

-

8. Mr.Ed Sirivallop

-

-

-

9. Mr.Anupon Likitpurkpaisan

-

-

-

10. Asso. Prof.Chawalee Pongpatirochna

-

-

-

11. Mr.Arpatsorn Bunnag

220,000

220,000

-

12. Mr.Poonpipat Aungurigul

-

-

-

Share held by the Executive Names

Number of Shares January, 27th 2010

Number of Shares April, 27th 2010

Compared to last year

-

-

-

1.

Mr.Pipop Kunasol

2.

Mr.Alongkorn Thagsupanich

3.

Mrs.Thipsuda Kuenkong

4.

Mr.Kachornjak Chalothorn

5.

Mr.Pusit Sansopone

-

-

-

6.

M.R.Sasinan Chandratat

-

-

-

7.

Mr.Danu Sukhavat

-

-

-

8.

Mr.Thanan Suebsiri

85,000 -

85,000 -

127,995

15,000

-

127,995

15,000

Annual Report 2010

-

-

117


Compensation of Committee Members and Management 1. The compensation for the committee members and the company’s Management in 2010. The total compensation for the year was calculated to a total of 12,900,000 Baht which the sum is broken down into monthly salary, meeting allowance, and annual bonus. The details are as follows. 1.1 Compensation of Committee Members Details Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Mr.Photipong Lamsam Mr.Poomchai Lamsam Mr.Sara Lamsam Mr.Tan Kia Lee Jeffrey Mr.Krirkchai Siribhakdi Mr.Pipop Kunasol Mr.Anupon Likitpurkpaisan Asso. Prof.Chawalee Pongpatirochna Mr.Apatsorn Bunnag Mr.Poonpipat Aungurigul Mrs.Nualphan Lamsam Mr.Ed Sirivallop Mr.Pongtep Polanun Mr.Tanakorn Buranaphan Mr.Alongkorn Thangsupanich(2) Mr.Kachornjak Chalothorn(2) Mrs.Thipsuda Kuenkong(2) Mr.Danu Sukhavat(2) Total

Board of Director(1) 1,659,997.15 1,245,007.86 1,125,007.86 829,998.57 829,998.57 829,998.57 829,998.57

Remuneration Risk Audit Executive and Selection Management Committee Committee Committee Committee -

829,998.57 160,000.00 829,998.57 80,000.00 829,998.57 80,000.00 200,000.00 200,000.00 629,998.57 629,998.57 11,500,000.00 320,000.00

Investment Committee

40,000.00 20,000.00 480,000.00 240,000.00 160,000.00 120,000.00 -

-

-

-

Total Compensation 1,659,997.15 1,285,007.86 1,625,007.86 1,229,998.57 829,998.57 829,998.57 949,998.57 989,998.57

20,000.00 929,998.57 909,998.57 200,000.00 200,000.00 629,998.57 629,998.57 80,000.00 120,000.00 720,000.00 160,000.00 12,900,000.00

Note : (1) Remuneration of committee comprised of monthly compensation and committee remuneration. (2) Mr.Alongkorn Thangsupanich, Mr.Kachornjak Chalothorn, Ms.Thipsuda Kuenkong, and Mr.Danu Sukhavat do not have any monetary compensation due to the fact that they are representatives of the company’s executive team as committee members. 1.2 The Remuneration of Executive The Remuneration of Directors and Executives consists of Financial Remuneration for 8 first Senior Vice President were awarded a total 21,314,768 baht as bonuses in 2010 2. Other Remuneration - None-

Dividend Policy The Company pays the dividend at the rate of 50% of its net profit.

118

Annual Report 2010


Corporate Governance Policy The Board of Directors places much importance on and has continuously adhered to good corporate governance practices applicable to the directors of listed companies. It is responsible for the formulation of Company’s policies; establishment of directions; supervise and monitor Management operations to ensure parties as well as the roles, duties responsibilities and freedom among the board members; information disclosure, transparency, control, risk management and business ethics. The Board has accordingly divided Company’s corporate governance policy into give main areas as follow:

1. Shareholders’ Rights Rights and Equality of the shareholders The Company recognizes the importance of shareholders and has the policy of fair treatment of shareholders according to the law, such as the right to take part and attend the shareholders’ meeting; to give opinion and recommendations; to participate in the consideration of various Company activities; to appoint proxies and proxies’ right to vote; to appoint and remove individual directors; to appoint auditors and fix auditors’ remuneration and to receive information, Company operational results and management policies. Shareholders’ Meetings The Company gives a great deal of importance to shareholders’ meeting. A general meeting of shareholders is held once a year, the agenda of which is considered and fixed by the Board of Directors including other agenda to provide the opportunity for every shareholder to have equal rights to ask questions, contribute ideas and provide recommendations to the Meetings according to the proposed meeting agenda. It is the policy of the Company that the Meeting precedes with transparency in accordance with applicable laws and the SET regulations whereby each shareholder has the equitable rights to receive adequate information for decision making to facilitate them in voting and voting by proxy. Therefore explanations concerning the method of voting and the counting of votes shall be given prior to each meeting.

2. Equal Treatment to Shareholders An internal control system has been set by the Board to cover all matters including financial control, operational control Performance supervision and risk management to ensure compliance with all applicable laws, rules and regulations. The internal audit is independent with the duty of auditing internal operations of the Company and assessing the adequacy and suitability of the internal control system and to report its findings direct to the Managing Director and the Audit Committee. Including setting up a system to prevent the Board of Director and/or the Executives Committee to trade their stock and shares through insider trading, using any information for their own or others’ benefits (Abusive self-dealing) The Board places grate care on related transactions and those with conflicts of interest. Consideration steps have therefore been fixed carefully, with honesty, reasonably and independently with a proper ethical framework including the fully disclosure of information to prevent any conflict of interest as a whole. On matter of monitoring the use of insider’s information, the Company bans all directors and Management from using and/ or disclosing insider’s information for the purpose of buying, selling, transferring, receiving the transfer of securities issued by the Company before the said information is disclosed to the public. Each and every Board member band Management is fully aware of the SET regulations re : reporting of the purchase and sale of securities and proper compliance therewith.

Annual Report 2010

119


3. Rights of Interrest Parties The Company recognizes the importance of each and every group of interest parties/stakeholders being the shareholders, customer, trading partners, management, staff social and environment and takes into account their rights in complying with the laws and in ascertaining that such rights are protected in an equitable manner as well as encouraging cooperation between the Company and the interest parties in creating stability, workforce and secured business. The Company encourages the operation of business in accordance with transparency, honesty and high ethical standards and has fixed the tasks and objectives to be acknowledged and understood by each and every member of the Board, the Management and staff of the scope of the responsibilities according to the laws and Company regulations. In order to follow the code of business conduct, the Company has therefore fixed the code of conduct for each director, Management and staff to adhere and practice along the same lone, as follow:1. Shareholders The Company strived at conducting its business in order to attain the best interest for the Company and the shareholders as a whole. Its takes into consideration the positive operational results, secured growth and competitiveness in order to create a long-term value added for the shareholders. It also has the duty to disclosure information to create transparency and accountability to the shareholders. 2. Board of Directors The Board of Directors recognizes the rights and equitable and fair looking after of the rights of each and every group of interest parties. 3. Staff The Company regards the staff as its most valuable asset and is the major contribution to the company success. It therefore aims at continuous developing staff acknowledge and expertise to enable them to achieve high-level ability. It also places much importance on staff well-being and welfare. 4. Customers The Company strives at creating the highest satisfaction and credibility to customers who will receive the best quality products and services with care and responsibility and the maintenance of good customer relationship. 5. Trading Partners The Company Places a great deal of importance to its trading partners/associates and treats them in accordance to trading terms and conditions and contractual obligations, as well as fair and proper competition in a manner which does not bring disgrace to its reputation or contrary to any law, and taking into due consideration the equality, mutual interest and fair selection. 6. Creditors The Company strives at performing its contractual obligations and conditions in respect of repayment, principle and collateral. 7. Responsibility towards society and environment As a Thai-owned company, the Company recognized that it plays a part in the society with the responsibility of helping society, promotion public activities and realizing the importance of environment protection to improve public environment and society. 8. Participation in political activities The Company takes a neutral stance and does not support any particular political party, Every director Management and staff of all levels may participate in political activities within the provision of the Constitution as long as such participation does not cause any damage to Company. 9. Discipline and compliance with regulations The Company endeavors to operate its business in accordance with ethical standards and discipline. Each and every director, Management and staff perform within the legal framework and applicable rules and regulations in the with corporate code of conduct and staff practices.

120

Annual Report 2010


4. Disclosure of information and transparency It is the Board’s policy to disclose important financial and non-financial information relating to Company business and operational results accurately, adequately, timely in a transparent manner to enable shareholders and interest parties to receive information fairly. Investor relations have been established to serve as Company representative in communication information of interest of interest to shareholders, investors, analyst and related persons to receive important information on the Company accurately. The Company disseminates such information via the SET channels of communication, newspapers and Company website.

5. Board of Directors Composition of the Board The Board of Directors consisting of qualified and experienced persons from various fields is made up of a minimum of 5 members and not exceeding 12. The directors appointed one of their members to preside as Chairman. One or more vice-chairman may be appointed from members. The Company has diversified its powers, roles and duties in formulating its corporate government policy and day-today administration. Therefore, the Chairman of the Board and the President are not the same person. Moreover, the structure of the Board also includes independent directors to ensure the balance of power and management re-examination. There is also clear cut separation of powers and duties in the formulation of the corporate governance policy and day –to-day management to prevent any one person from having unlimited powers. The Board of Directors comprises at least 1 independent for every 3 directors, but the number of the independent directors shall not be less than 3. Their qualifications are determined along the same line as those of the adult committee members in accordance with the Announcement of the Securities Exchange of Thailand (SET) re: qualifications of the audit committee members. Each Board member holds a 3 – year term. Responsibilities of the Board The Board of Directors has the powers and duties in conduction business in accordance with applicable laws, Company objectives and Articles of Association, and shareholders’ resolution on the basis of honesty; in directing and maintaining maximum benefits to the Company and its shareholders both current and long-term; and in complying with the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand, the Stock Exchange Commission and the Stock Exchange market. Thus, the Board of Directors established the vision, policies and main strategies, as well as formulates Operational directions and monitors management efficient and effective compliance with the established policies and operational reports to Board so as to attain maximum value added to the Company and the shareholders.

Selection of Directors Directors are selected from qualifies persons according to background and experience from various fields of occupation, possessing leadership skills, vision and the following qualification:1. The person should be qualifies persons according to the Public Companies Act and the Funds and stock Exchange Market Act. 2. The person should possess knowledge, skill and experience beneficial to business operation Determination and ethical business conduct. 3. The person should possess an ability to use discretion in a straight forward manner, independent of Management and other interest groups. 4. The person should possess an ability devote sufficient time and is responsible for his own conduct. Thus, at the shareholders’ meetings, the directors are appointed according to following criteria and method 1. Each shareholder has one vote for each share. 2. Each shareholder shall use all of his votes according to (1) to appoint one or several directors. However, he cannot allot any number of his votes to any such person. 3. Persons having the most votes shall be elected in respective order up to number of directors being elected at that time. In case of two or more candidates having an equality of votes, exceeding the number of directors being elected at that time, the Chairman shall have the casting vote. Annual Report 2010

121


Leadership skill and vision of the Board of Directors The Board of Directors consists of qualified persons with leadership skill, vision, freedom, in decision-making, responsible for directing and monitoring business so as to achieve the maximum benefits to the Company and the shareholders as a whole. It approves Company tasks, targets, business plans and budget as proposed by Management and examines and oversees that operations are implemented accordingly to render effective governance policy. Clear-cut division has also been made in respect of the duties and responsibilities between the Board of Directors, Management and the Board of Directors and shareholders. Remuneration for the Directors The directors’ remuneration is fixed in a transparent manner and approved by the shareholders taking into account the suitability and compliancy with the responsibilities as well Company financial standing. Directors assigned to sit in other committees will receive additional remuneration in conjunction with the additional work volume. Including management and staff remuneration shall be according to the policies, principles and rates fixed by the Board of Directors which shall correspond to corporate and individual performance. Board of Directors’ Meeting The Board meets once every quarter and special meetings can be convened as necessary. The notice convening the meeting and relevant documents shall be sent to the directors by the secretary 7 days prior to each meeting to afford the directors sufficient to make the proper review and study. The notice shall clearly specify the agenda and full and complete documents. Each meeting shall take approximately one hour. Minutes of the meetings are to kept in writing and certified by directors and can be accessed by directors and inspected by persons concerned At least half of the number of directors shall be present to form a quorum. Decisions are made by the majority of votes. Evaluation of Board Operational Results The Board of Directors realizes and has continuously practiced good corporate governance policy in compliance with established policies and has used it as a guideline in evaluating its own performance. Moreover, the Company has encouraged the Board to train and provide knowledge relating to Directors’ duties and responsibilities of and the nature of Company business operation continuously for the benefit of Directors’ performance. Relationship of the Board of Directors The Company is well aware of the relationship among the Board of Directors, top level Management and staff, has therefore clearly separated their powers, duties, and responsibilities in the formulation of its policies and day-to-day administration. This includes the disclosure of important information accurately, fully, timely in a transparent manner in accordance with the various applicable laws and regulations. The Company disseminates information via the SET channels if communications, newspaper and Company website. Auditing and responsibility towards work performance The company gives a great deal importance to the internal control systems. In the past there has been on case of internal control deficiency with any significant impact upon the opinion of the financial auditors. The Board has audited, reviewed and acknowledged the performance of the internal audit office as an independent unit with the duty of auditing performances to ensure proper and effective compliance with policies, plans, operational powers, and regulations.

122

Annual Report 2010


Related Parties Transaction Account details and operations of the company that are associated with other companies, which are average activities of the company. The report is based on the average market price, or according to the prior agreement in which the market price wasn’t stated. The company specified the standard value, process of authorization, and the individuals that are authorized the transaction of the stated price. The company always considers the matters of appropriateness and fairness in forecasting price. According to the reports submitted by the account auditors, there was a disclosure of information that was associated with one another. The reports are in the report’s footnotes of the budget report and part of the business conduct of the company. The company will give a detailed explanation of the information as follows:

Cross over entries with vested interest Companies Name

Type of Business

Share Percentage

Relationship

Muang Thai Life Assurance Co.,Ltd. Life-Insurance

14.98

Shareholders and some common directors

Muang Thai Insurance Plc.

Non-Life Insurance

8.72

Muang Thai Real Estate Plc.

Property

0.00

Shareholders and some common directors Party with same directors

Net in value of asset held for lease Name

Relationship

Muang Thai Life Assurance Shareholders and Co.,Ltd. some common directors Muang Thai Insurance Plc. Shareholders and some common directors

Unit : Million Baht As at 30 Sep 2009 As at 31 Dec 2009 As at 31 Dec 2010 Value Proportion Value Proportion Value Proportion (%) (%) (%) 52.88 1.14 49.90 0.97 53.38 0.84 26.02

0.56

32.70

0.64

Rental income from operating Lease

Name

Relationship

Muang Thai Life Assurance Shareholders and Co.,Ltd. some common directors Muang Thai Insurance Plc. Shareholders and some common directors Remark :

(1)

30 Sep 2009 31 Dec 2009 (12 Months) (3 Months)(1) Oct 08-Sep 09 Oct 09-Dec 09 Value Proportion Value Proportion (%) (%)

20.24

0.32

Unit : Million Baht 31 Dec 2010 (12 Months) Jan 10-Dec 10 Value Proportion (%)

17.42

1.10

4.31

1.04

17.46

0.93

7.43

0.47

2.39

0.58

7.79

0.42

Company change The financial statement period to December 31st Annual Report 2010

123


Prepaid Insurance Premium Name Munag Thai Insurance Plc.

Relationship Shareholders and some common directors

Accrued Insurance Premium Name

Relationship

Munag Thai Insurance Plc. Shareholders and some common directors

Unit : Million Baht As at 30 Sep 2009 As at 31 Dec 2009 As at 31 Dec 2010 44.61

46.36

42.27

Unit : Million Baht As at 30 Sep 2009 As at 31 Dec 2009 As at 31 Dec 2010 11.39

2.57

2.69

31 Dec 2009 (3 Months)(1) Oct 09-Dec 09 22.53

Unit : Million Baht 31 Dec 2010 (12 Months) Jan 10-Dec 10 88.02

31 Dec 2009 (3 Months)(1) Oct 09-Dec 09 2.70

Unit : Million Baht 31 Dec 2010 (12 Months) Jan 10-Dec 10 9.34

Insurance Premium Name

Relationship

Munag Thai Insurance Plc. Shareholders and some common directors Remark :

(1)

30 Sep 2009 (12 Months) Oct 08-Sep 09 87.36

Company change The financial statement period to December 31st

Rebate Insurance Name

Relationship

Munag Thai Insurance Plc. Shareholders and some common directors Remark :

(1)

30 Sep 2009 (12 Months) Oct 08-Sep 09 9.65

Company change The financial statement period to December 31st

Loans Name Type of Loans Amount for Loans Balance at Interest Rate Guarantee

124

As at 30 Sep 2009 MTL MTI

As at 31 Dec 2009 MTL MTI

Unit : Million Baht As at 31 Dec 2010 MTL MTI

P/N 250.00 MMR None

P/N 250.00 MMR None

P/N 250.00 MMR None

Annual Report 2010

P/N 250.00 MMR None

P/N 250.00 MMR None

P/N 250.00 MMR None


Management Discussion รายการระหว่ and Analysisางกัน 2010 Operating Results Revenues, Cost and Expense of the Company

(Comparing with Profit and loss account made for the fiscal year ended on December 31st, 2009 from interim financial statement without audition but have been checked for a quarter from October 1st, 2008 – December 31st, 2008 and an audited financial statement year ended – September 30th, 2009 and the three-months period audited financial statement since October 1st, 2009 – December 31st, 2009.) Revenue In 2010, the company has generated 2,084 million THB in revenues, which a considerable amount was from revenues generated from the operation lease contracts which totaled at 1,880 million THB. This was 281 million THB increase upon comparing with the same period in 2009 which accumulated at 1,599 million THB, or 18% increase. Concerning revenues generated from financial leasing contracts for this fiscal year, totaled at 87 million THB, which was an increase of 28 million THB compared to the same period in the previous year. The revenue values at 59 million THB, or considered as 47% of the total revenue generated. The reason for the increase in revenues for both categories was directly resulted to the increase in value of assets under both types of lease contracts. Furthermore, for this year’s financial accounts, the company has generated revenues from distributing equipment and assets totaling at 90 million THB comparing to the same period in the previous year which closed at 82 million THB. Costs and Expenses In 2010, the company bared direct costs from leases that were directly associated with depreciation. These leases accounted for 1,400 million THB, which was an increased from 2009 at 237 million THB or 20% increase which is associated with the increase in leased assets acquired. The expenses required for managing in this year’s financial account totaled at 136 million THB which was a slight decrease from the previous year. The costs is 141 million THB. Total Revenue Generated and Rate of Return Overall result in 2010, the company has gross profit before finance costs and income tax 504 million THB increasing 73 million THB comparing to the same period in the previous year(before tax deduction) totaling to 431 million THB, or 17% increase in profits. Since the company has expanded leased assets so it results in continuous growth of turnover. Considering the impacts that arise from income tax, the company generated 281 million THB, which was a slight increase in profits upon comparing to the same period in the previous year which has net profit 220 million THB. The rate of return for the shareholders in 2010(January 2010 – December 2010) yielded at 14.70% Liquidity This fiscal year, net cash derived from company operation is equal to 1,344 million THB. Net cash spent in company investment is 2,376 million THB based on purchasing equipment for 2,993 million THB and selling equipment and awaiting sale asset for 617 million THB. Net cash earned from funding operation is 1,008 million THB, based on loan from financial institute including debenture and bill of exchange. The company dose not face any liquidity problems due to the company has issuec short term bill of exchange propose to institutional investors, major investors, Besides the company has sufficient short and long term of financial amount from several domestic financial institute, to run the business.

Annual Report 2010

125


2009 Operating Results (October 2009 - December 2009)

The company has changed its accounting period from 30th September to be ended at 31st December. It begin the first accounting period since 1st October 2009 and ended at 31st December 2009.

Revenues, Cost and Expense of the Company

(Compared three-month from October 2008 - December 2008) Revenue Within a timeframe of three months, from October 2009 till December 2009, the company has generated 462 million THB in revenues, which a considerable amount was from revenues generated from the operation lease contracts which totaled at 414 million THB. This was 15 million THB increase upon comparing with the same period in 2008 which accumulated at 399 million THB, or 4% increase. Concerning revenues generated from financial leasing contracts for this fiscal year, totaled at 19 million THB, which was an increase of 9 million THB compared to the same period in the previous year. The revenue values at 10 million THB, or considered as 90% of the total revenue generated. The reason for the increase in revenues for both categories was directly resulted to the increase in value of assets under both types of lease contracts. Furthermore, for this year’s financial accounts, the company has generated revenues from distributing equipment and assets totaling at 24 million THB. This is 5 million THB decrease or 17% decrease upon comparing to the same period in the previous year which closed at 29 million THB. This reason for the decrease in revenues was a direct result in the decrease of assets that the company released onto the market. Costs and Expenses For the financial account for this year, the company bared direct costs from leases that were directly associated with depreciation. These leases accounted for 308 million THB, which was an increase of 18 million THB compared to the same period in the previous year which had direct costs totaling at 290 million THB, or 6% increase which is associated with the increase in leased assets acquired. The expenses required for managing in this year’s financial account totaled at 35 million THB which was a slight decrease from the previous year. In the meantime, the compensation benefits for the Board of Directors (including the compensation benefits of the committee) accounted for 11 million THB, which was 7 million THB decrease from 18 million THB compared to the same period in the previous year. Total Revenue Generated and Rate of Return According to a period of three months from October 2009 till December 2009, the company generated revenues (before tax deduction) totaling to 69 million THB, or an increase of 13 million THB compared to the same period in the previous year (before tax deduction) totaling to 56 million THB, or 23% increase in profits. Considering the impacts that arise from income tax, the company generated 49 million THB, which was a slight increase in profits upon comparing to the same period in the previous year. The rate of return for the shareholders in three months (October 2009 – December 2009) yielded at 2.68% (or equivalent to 10.73% annually).

126

Annual Report 2010


Liquidity As of December 31, 2009, the company held cash or held assets equivalent to cash totaling at 59 million THB. This was an increase of 39 million THB compared to September 30, 2009. For the financial accounts for this fiscal year, the amount of cash used for managing business activities totaled to 73 million THB. This was a result in a decrease of trade clients that still have a surmounting amount of debt. In retrospect (as of the closing of the previous financial accounts, the clients mentioned earlier, received normal credits from traders. But the main reason for the sum to increase significantly was due to the acquisition of lease assets awaiting to be handed over), the total amount of cash used for the company’s investment activities totaled at 688 million THB. 877 million THB was invested in the acquisition of equipment and 189 million THB was generated through the selling of equipment and assets awaiting to be released to the market. As of for the 781 million THB in total cash that was generated through revenue procurement activities of the company, a majority of the cash was through an increase in short term and long term loans from financial institutions.

2009 Operating Results (October 2008 - September 2009) Revenues, Cost and Expense of the Company

(Compared 2008’s financial statement, as of September 30th 2008) Revenues In 2009, The Company has earned 1,584 million baht from operating leasing agreement. The company earned 50 million baht from leasing promised nearly of last year. Its increased 13 million baht or 35% increased, because the company has benefited from gain on disposals of assets held for lease of big motor vehicle, and machine more this year. More than of total revenue of the Company came from sales revenues of equipments and immovable assets for sale 87 million baht in 2009, decreased 3 million baht from last year, these revenues will be increased or decreased to go up mainly total of assets out of proportion on due date in those year. Cost and Expenses The Company’s 2009 direct cost leasing business having depreciation cost as major component is 1,323 million baht, a decrease of 4 million baht or 0.30% General expenses and management in 2009 is a total of 168 million baht, increase from 27 million baht or 19 %, mainly because of an allowance for doubtful account providing as a general reserve. As for new agreement of debtor, it increased from 2008 in total 14 million baht, which is an advance setting though the debtor in the new agreement has not missed a payment, thus, to avoid any future risk, Besides the allowance for doubtful account such as cost for staff and depreciation cost, there are other expenses in this category, which was triggered by skyrocketing oil prices in quarter account 2009, result also eroded slowdown to dispense of assets held for motor vehicle, and have increased to depreciation cost in these time.

Annual Report 2010

127


Net Profit and Return rate In 2009, the Company has net profit 219 million baht, resembling 2008’s. Although, total revenue of the Company increased 13 million baht more than last year, but the Company has expensed to recorded the increased income tax about 10 million baht before the year, because of in 2009, our companies have an assets for new lease, which the company has benefit for privilege to an announcement from the standard general director of the Revenue Department regarding income tax (issue 156), it has less than 2008, therefore the corporate income tax expense decreased. In 2009, a return on shareholder’s equity is 12%, which decreased from 13% when compared last year. The main reason is the economic slowdown that began the middle year in 2009, triggered by skyrocketing oil prices, and political uncertainties, which the upward trend of interest rates, sluggish purchasing power of leasing in short term. And back to decision to lessee to assets again in middle year later or the quarter account of the last 2009. Liquidity (Compared 2008, as of September 30th, 2008) As at September 30th 2009, the Company has available cash balance of 39 million baht, a decrease compared to 2008. In 2009, cash flow of the Company came from operation activities worth 842 million baht, and spent to investment activities for the amount of 890 million baht. The main expenses are an investment to buy new assets, which mostly are vehicles worth 1,620 million baht and an income from assets selling worth 719 million baht. In addition, the company’s net cash has spent on fund-raising activities worth 19 million baht; by summary total from debt on due date and short-term and long-term new loans to repayment between in the year. The Company does not suffer from the problem of liquidity as it has issued both short-term bill of exchange and long-term debentures from institutional investors. In addition the Company also has credit facilities from several domestic banks and financial institutions, which are sufficient to run its business.

Revenues, Cost, Expenses of the Company

(Compared 2007’s financial statements, as of September 30th 2007) Revenues In 2008, the Company has earned 1,583 million baht from operating leasing agreement; increased from last year 30 million baht or 2%. In 2008 the Company earned 37 million baht from Finance Lease agreements, an increase of 13 million baht from last year, or 54%. The increasing revenues followed the values of leasing assets and the expansion of debtors of Finance leasing agreements. However, in 2008, the Company benefited from gain on disposals of assets held for lease after the expiration of agreement in total of 90 million baht, decreased from 98 million baht last year. Cost and Expenses The Company’s 2008 direct cost of leasing business having depreciation cost and maintenance cost as major components is 1,174 million baht, an increase of 24 million baht or 2% which is in line with the increase in amount and value of leasing assets. General expenses and management in 2008 is a total 141 million baht, increase from 27 million baht or 23%, mainly because of personnel and the depreciation cost of assets of expired leasing agreements.

128

Annual Report 2010


Net Profit and Return Rate The Company’s 2008 initial profit is 25.82%, increased from the year 2007 which 24.96%. However, in the year 2008, the Company has a net profit of 12.62%, decreased from 15.94% in 2007. The drop of income tax exemption according to the announcement from the general director of the Revenue Department regarding income tax (issue 156), because the leasing assets entitled to tax exemption reduced when compared to the year 2007 reduced the Company’s net profit in the year 2008, Moreover, in the year 2007, the Company rectified the income tax and deferred income tax because the tax rate changed from 25% to 30%. As the result, the corporate income tax expense decreased. In 2008, a return on shareholders’ equity is 12.94%, which decreased from 16.97% which is the return rate on shareholders’ equity in 2007. The main reason is because of the decreased net profit impacted by the corporate income tax. Liquidity (Compared 2007’s, as of September 30th, 2007) As of September 30th, 2008, the Company has available cash balance of 67 million baht, an increase compared to 2007. The 2008 cash flow of the Company came from operation activities worth 1,478 million baht and spent in investing activities for the mount of 1,483 million baht. The main expenses are an investment to buy new assets worth 2,091 million baht and an income from assets selling worth 608 million baht. Furthermore the company’s net cash has spent on fund-raising activities worth 35 million baht. The company issued debenture to purchase additional leasing assets and pay back some of the short term loans and debentures. The company does not suffer from the problem of liquidity as it has issued both short-term bill of exchange and long-term debentures to institutional investors. The company also has credit facilities from several domestic banks and financial institutions, which are sufficient to run the business. In addition, the company has regular earnings from the lease fees paid by its existing clients which the Company uses as capital flow. As at September 30th, 2008, the Company has the capability to repay the interest at 9.71 times, and has the financial leverage of 0.44 times.

Definition and Analysis of Operation Results and Overall Financial Situation Financial Status 2010, as of December 31st, 2010

(Compared 2009’s Financial Statement, as of December 31st 2009) Total Assets On 31st December 2010, total assets is valued for 8,105 million baht increased by 1,549 million baht comparing to total assets on 31st December 2009 which valued for 6,556 million baht or 24% of total assets value. Main reason for the increase derive from the expansion of assets leased in the leasing operation contract and its financial debtors. In addition, other lists that change significantly in the fiscal year, are assets on waiting list to release which increased by 109 million baht due to in late December 2010, there are amount of leasing in category of no right to purchase when contract ended and we will get the assets back to be awaited for further release. If considering the financial value of clients with 3 months overdue debts of operation lease contract. These debtors values for 0.21 million baht, mean while we have valued for the doubtful debt in this category for 7 million baht. The reason that value of the doubtful debt is higher than Debt amount derive from provision for bad debt policy of the company. We will set the doubtful debt for every debtor in the ratio of 5% of the outstanding debt though it is not yet overdue. Debtors in financial leasing with 3 months overdue values for 0.91 million baht and Doubtful debt value in this category on 31st December 2010 was the amount of 48 million baht.

Annual Report 2010

129


Total Liabilities On December 31st 2010, total liabilities is equal to 6,137 million baht increased by 1,434 million baht comparing to December 31st, 2009 which was 4,703 million baht. Major reason is the extension of short term and long term loan which is brought to purchase leased property to expand the business. Trade account payable, on December 31st, 2010, valued for 77 million baht increased by 61 million baht from previous December 31st, 2009 which valued for 16 million baht due to the company is on progress of transferring assets to major clients and these assets are not paid yet due to payment is still under credital period gained from suppliers. Shareholder Equity In fiscal year of 12 months ended on previous December 31st, 2010, we have net profit of 281 million baht but there was dividends paid for year 2010 in the amount of 166 million baht which results in the increase of profit accumulation and shareholder section from 1,013 million baht and 1,853 million baht on December 31st, 2009 to 1,129 million baht and 1,968 million baht on December 31st, 2010 respectively.

Financial Status 2009, as of December 31st, 2009

(Compared 2009’s Financial Statement, as of September 30th 2009) Total Assets As of December 31st, 2009, the total assets of the company accumulated to 6,555 million THB, which is an increase of 599 million THB compared to the assets held in September 30th, 2009, and valued at 5,957 THB, or equivalent to 10% of the company’s total assets. The reason for the increase was due to the fact that there was an increase in leasing assets with the agreement of leasing operation contracts, which expanded to accumulate 502 million THB. Furthermore, there was also an increase of 72 million THB with clients (debtors) of financial loan contracts. In addition, other assets of importance had changes which were significant to the financial accounts of this year. These assets include; assets that were awaiting to be released to the market, which increased 29 million THB and was the direct result of the company being able to profit from the soaring domestic automobile market. Considering the financial value of clients with three months overdue debts with operation lease contracts, it was founded that as of December 31st, 2009, the clients that fall in the mentioned category had a decrease of 0.021 million THB, compared to 0.036 million THB as of September 30th, 2009. In the meantime, as of December 31st, 2009, the company forecasted 5 million THB for clients with doubtful debts, which was an increase compared to 4 million THB in September 30th, 2009. This was a direct result of the company’s miscellaneous reserves policy which reserves 5% of doubtful debts for all customers despite the fact that the customers did not have any overdue debts. As for clients that are in the category of financial lease contracts and have three months of overdue debts; have accumulated 0.91 million THB which were the same figures as September 30th, 2009. As for the aspects of the value for suspected doubtful debts for customers under the financial lease contract as of December 31st, 2009, valued at 41 million THB; there was an increase from 37 million THB from September 30th, 2009. The reason for the increase was also related to the company’s miscellaneous reserves policy. Total Debt As of December 31st, 2009, the company’s total liabilities accumulated at 4,703 million THB which was 550 million THB increase upon comparing with September 30th, 2009 which was at 4,153 million THB. This was a direct result in the increase of both long term and short term loans used for acquiring more loan assets intended for business expansion.

130

Annual Report 2010


Shareholder Section In fiscal year of 3 months ended on previous December 31st, 2009, We have net profit of 49 Million baht which results in the increase of profit accumulation and shareholder section from 964 million baht and 1,804 million baht on september 30th, 2009 to 1,013 million baht and 1,853 million baht on December 31st, 2009 respectively.

Financial Status 2009, as of September 30th, 2009

(Compared 2008’s Financial Statement, as of September 30th 2008) Total Assets As of September 30th, 2009, the company’s total assets has a value of 5,957 million THB, which is an estimated 400 million THB, or 7% increase in revenues compared to the previous year (September 30th 2008). The results is directly from the increase in property leased according to the contracts of lease operations at a value of 374 million THB or 9% increase and debtors of the lease contract. This is 328 million Baht in increased revenues, or 98% increase since the previous period. Whereas assets that were awaiting to be leased on the market in 2009 decreased to 81 million THB in value where as last year its value was at 181 million THB. The reason for the decrease in value was due to the end of the fiscal year of 2008, was the period in which the company was recalling vehicles from its customers that have expired contracts and awaiting releasing. Therefore the value of the assets that are awaiting to be leased have a greater value than average. These vehicles were leased to customers one or two months since this note. Referring to the situation on the current status of the debtors with pending debts and doubtful debts as of September 30th, 2009. According to operation leasing contract, the company has debtors with unpaid pending debts amounting to 0.35 million THB. And according to the financial loan contract, the company has debtors with unpaid pending debts amounting to 0.91 million THB. Comparing this information with September 30th, 2008, the value of unpaid debts for a period of three months that the company’s customers still have under both forms of lease contracts have decreased. The company has forecasted and estimated the possible losses under the contract of operation lease for customers with doubtful debts totaling at 4.49 million THB. Whereas, customers under the financial loan contract, the company has forecasted doubtful debts totaling at 37.29 million THB. The reason for the doubtful debts to be forecast at a significant value was based on information on evident reserves. Despite the fact that some of the customers haven’t miss an installment, the company will proceed in forecasting doubtful debts based on present standard reserves at a rate of 5% of the total unpaid debts balance for both types of contracts. To have preventive risk measures in place in handling situations of unpaid debts in the future, the company made (and have done since the past) detailed reviews of assets loans to the customers with a forecast value for doubtful debts. Total Debt As of September 30th, 2009, the total debt of the company totaled at 4,153 million THB. Which is an increase since 2008 which totaling at 3,838 million THB. The reason for the increase in debt was associated from the increase in loan asset acquirement of the account payables, from both types of contracts by the company for the fiscal year of 2009 totaling at 288 million THB, which was a sum slightly higher than the previous year. Nonetheless, the sum of the quarter was higher than all the previous quarters of 2009 due to the company was in an elapse time in creating a new agreement on handing over leasing assets to many major customers. The company despite settling deals with these customers didn’t receive any payment due to the quarter was in the period of trade credit.

Annual Report 2010

131


Shareholder Section In 2009, the company had a total revenue of 219 million THB. But due to the company distributed dividends for the fiscal year of 2008 at a sum of 134 million THB resulting in the shares of the company increase in value totaling at 84 million THB, and a total value of 1,804 million THB.

Management Discussion and Analysis and Operating Results from Consolidated Financial Statements. In July 2006, the Company has invested in Plus Center Co., Ltd. worth 10 million baht, making the Company a major shareholder 99.99% stake, causing the Company to produce consolidated financial statements. The Company has recorded such investment by using the cost method. As at September 30th 2008, Plus Center Co., Ltd. was not in operation yet. Its revenues are only interest revenues of 0.11 million baht; other revenue, mostly used for supporting Phatra Fleet Leasing Magazine; Selling and Managing expense worth 0.45 million baht. However, the major expense was used for supporting Phatra Fleet Leasing Magazine.

Financial Status in 2008, as of September 30th, 2008

(Compared 2007’s Financial Statement, as of September 30th, 2007) Total Assets As at September 30th, 2008, the Company’s total assets amount to approximately 5,558 million baht, an increase of 15% or 704 million baht compared to the end of 2007 (September 30th, 2007). The Company continues to experience the increase of leased assets and had an increase number of client and new lease agreement of remaining client to substitute the expired lease agreement. This increased from the account of September 30th 2007 of 3,924 million baht, or increased 13%. If considering debtors status and allowance for doubtful account as at September 30th, 2008, found that under the operating lease agreement, the Company has debtors over than 3 months, owing 0.46 million baht and under Finance lease agreement, the Company has debtors over 3 months owing 1.17 million baht. The amount of debts over than 3 months under these two agreements decreased from the year 2007. Moreover, the Company has the allowance for doubtful debt at 4.43 million baht for the operating lease agreement’s debtors and the allowance for doubtful debt at 22.81 million baht for finance lease agreement’s debtors respectively. The allowance for doubful debt mostly is a setting amount for general reserve. Though the debtor does not miss a time, but the Company can set an allowance for doubtful account providing as a general reserve 5% of the remaining balance of operating and finance lease agreement’s debtors, thus to avoid risk of unpaid loan in the future. In the past, the Company has considered a stricter plan for an asset leasing and has set a sufficient allowance for doubtful account.

132

Annual Report 2010


Total Liabilities As at September 30th, 2008, the Company’s total liabilities amount to 3,838 million baht, increases 642 million baht from the amount of 3,196 million baht in the year 2007. The major change is short-term loan from financial institutions, including promissory note and bill of exchange, decreased by 155 million baht. The value of trade creditor increased by 205 million baht due to the huge leasing assets delivery at the end of accounting term in 2008 and those assets are in the process of paying to the sellers according to the normal payment timeline. In addition, the debenture value increased 501 million baht. During the first 6 months of the accounting term in 2008, the Company redeems the due debenture worth 200 million baht and issue the new debenture to repay short-term loan and purchase the new leasing assets worth 700 million baht. Issuing long term debentures to pay short – term loans created a greater financial stability to the Company. The proportion of loans is balance with the terms of lease agreements. In an attempt to manage the incurred cost, the repayment to lenders of higher cost its financed from those with lower one. Shareholders’ Equity In 2008, the Company’s net profit of 219 million baht for 2008. The increase is attributable to the dividend payment of 157 million baht in the 2nd quarter of 2008, resulting the shareholder’s equity of the Company increased in total of 62 million baht in total amount of 1,719 million baht in shareholder’s equity for 2007.

Annual Report 2010

133


Report Of The Audit Committee The Director Committee of Phatra Leasing Public Company Limited resolved to nominate an Audit Committee to composed of Assoc.Prof.Chawalee Pongpatirochna as the Chairman of the Committee, Mr. Poonpipat Aungurigul and Mr.Arpatsorn Bunnag as member of the Committee, Mr.Danu Sukhavat as secretary member of the Committee. In the past 12 months accounting period for the year ended 31 December 2010 (Jan 2010 – Dec 2010), the Audit Committee held 4 meetings together with the Audit Committee of 3 members; whereas the audit activities can be summarized, as below: 1. Reviewed the financial statements of the Company’s Quarterly and annual financial statements of 2010 for the year ended 31 December 2010. The Audit Committee is of the opinions that the Company has proper financial reporting process to disclose its financial information, in which the financial statements are correct, sufficient and according to accounting standards. 2. The committee attended meetings with the department of internal affairs four time this year. The committee was informed about the investigation results, revision of the internal management policies of 2010 for the year ended 31 December 2010 Furthermore, discussions were held on internal affairs’ future plants for internal investigations in 2011. The findings found that the internal management were concise and appropriate. 3. Acknowledged to ensure that the Company had complied with the Securities and Exchange Act and other regulations to which the operations of the company are subjected. 4. Audit Committee met 4 times to opinion with KPMG Phumchai Co.,Ltd., as the company auditor for the accounting period 2010 ended 31 December 2010 to acknowledge and in accordance with generally accepted accounting principles. 5. Considered, adequate disclosure of related parties or items with potential conflicts of interest. The committee concluded that these meters were simply subjects of the current company’s business practices. The company made official declarations on these matters in their financial annual reports and there was no conflict of interests to be found. 6. Considered, to make progress of debtor. Furthermore, the investigation committee recommended issued based on the company’s charter/framework of responsibilities, suggesting that the company always have put forth good business practices as its priority. By doing so, this was the reason why the company has a transparent process in internal investigation, consistent/ accurate financial reports, sufficient information were authentic and in accordance with accounting standards. According to the latest financial reports in 2010 for the year ended 31 December 2010, there were no significant incidents or conditions that may affect the company’s financial stability. The Audit Committee proposed to the Board of Directors of the Company the appointment of the remuneration and compensation committee for the authorized auditors, agrees to reappoint KPMG Phumchai Co.,Ltd., namely; Mr. Wairoj Jindamaneepitak and/or Miss.Somboon Supasiripinyo and/or Miss.Phanthip Kulsantithumrong as the company auditor for the accounting period 2011.

(Associate Professor Chawalee Pongpatirochna) Chairman of the Audit Committee

134

Annual Report 2010


Social Activities Phatra Leasing granted computers to Tesaban Wat Chantaburi School, Saraburi Province In June, 2010 Phatra Leasing executives leaded by Mr.Pipop Kunasol President and Mrs.Thipsuda kuenkong Executive Vice President together with corporate communication team have been to hand in 10 computers to Tesaban Wat Chantaburi Saraburi Province amongst teachers and students of the school as the recipient. Phatra Leasing has been realizing the importance of the education. Thus such activity has been arranged to encourage any students to use computer as supplement educational media and develop oneself.

Phatra Leasing granted computers to Bann Dongplub School, Pichitr Province On Wednesday, 15 November 2010, the corporate communication section in cooperation with information technology section of Phatra Leasing have been handed in 12 computers to Baan Dongplub school, Pichitr Province amongst teachers as the recipient. Phatra Leasing has been realizing the importance of the education. Thus such activity has been arranged to encourage any students to use computer as supplement educational media and develop oneself.

Phatra Leasing made a merit and serve lunch @ Baan Rachawadee (Girl) On Saturday 3rd July 2010, Phatra Leasing with employees have joined to donate and serve lunch to kids at Baan Rachawadee. Leading by Phatra Leasing executive Mr.Pipop Kunasol, President And Mrs.Thipsuda Kuenkong, Executive vice President together with employees have joined and served lunch to kids’s Baan Rachawadee (Girl) and they also have donated for the amount of 80,000 baht to help the expenses of the house. Phatra Leasing and their colleagues has realized the needs to help those kids with limitation both physical and mental condition. Hence this activity has been arranged, it brings certain happiness to the “giver” as well.

Annual Report 2010

135


Financial Satements

งบการเงิน

Land Rover Series II ผลิตระหว่างปี พ.ศ. 2501-2504 โดย Rover Motor Company

บริการครอบคลุม สะดวกครบครัน ภั ท รลิ ส ซิ่ง เรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมบริ การ ให้คำปรึกษา บริการจัดหา บริการยานพาหนะ สำหรับนิติบุคคล และบริการแก้ไขปัญหาความ ยุ่งยาก ในการจัดการยานพาหนะจำนวนมาก ในองค์กรของคุณ Standard Model 8 ผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2489 โดย Standard Motor Co., Ltd of Coventry

Delahaye GFA 180 ผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2496 โดย Henri Chapron

136

Annual Report 2010


Phatra Leasing Public Company Limited

Annual financial statements and Audit report of Certified Public Accountant For the year ended 31 December 2010 and for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009

Annual Report 2010

137


งบดุล Audit Report of Certified Public Accountant To the Shareholders of Phatra Leasing Public Company Limited I have audited the accompanying balance sheets as at 31 December 2010 and 2009, and the related statements of income, changes in equity and cash flows for the year ended 31 December 2010 and for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 of Phatra Leasing Public Company Limited. The Company’s management is responsible for the correctness and completeness of information presented in these financial statements. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits. I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion. In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial positions as at 31 December 2010 and 2009 and the results of operations and cash flows for the year ended 31 December 2010 and for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 of Phatra Leasing Public Company Limited, in accordance with generally accepted accounting principles.

(Pantip Gulsantithamrong) Certified Public Accountant Registration No. 4208 KPMG Phoomchai Audit Ltd. Bangkok 11 February 2011

138

Annual Report 2010


Balance sheets Phatra Leasing Public Company Limited As at 31 December 2010 and 2009 (Unit:Baht) Assets

Note

2010

2009

Current assets Cash and cash equivalents

6

33,693,659

58,688,433

Receivables under operating lease contracts

7

119,573,501

86,888,938

8

266,859,890

198,555,288

9

130,531,996

21,605,545

4, 10

241,621,596

175,820,715

792,280,642

541,558,919

592,406,722

535,544,001

Current portion of receivables under finance lease contracts Property foreclosed and held for sale Other current assets Total current assets Non-current assets Receivables under finance lease contracts

8

Other long-term investment

11

Property and equipment

12

6,477,064,286

5,256,612,326

Property foreclosed and held for sale

9

30,211,290

30,211,290

Intangible assets

13

16,246,194

17,656,191

Deferred tax assets, net

14

195,876,936

170,772,706

Other non-current assets

15

782,986

3,200,921

Total non-current assets

7,312,588,414

6,013,997,435

Total assets

8,104,869,056

6,555,556,354

-

-

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. Annual Report 2010

139


Balance sheets Phatra Leasing Public Company Limited As at 31 December 2010 and 2009 (Unit:Baht) Liabilities and equity

Note

2010

2009

Current liabilities Short-term loans from financial institutions

1,832,529,038

1,457,902,263

4, 17

76,620,077

16,403,228

Current portion of debentures

16

999,827,766

919,664,891

Current portion of long-term loans

16

255,600,000

132,000,000

Other current liabilities

18

105,431,052

74,126,060

3,270,007,933

2,600,096,442

Trade accounts payable

16

Total current liabilities Non-current liabilities Debentures

16

1,698,194,635

1,298,762,801

Long-term loans

16

985,100,000

615,000,000

133,649,070

136,375,281

49,983,530

52,671,198

Total non-current liabilities

2,866,927,235

2,102,809,280

Total liabilities

6,136,935,168

4,702,905,722

Advances received from lessees for exercising purchase option and guarantee deposits Rental income received in advance

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

140

Annual Report 2010


Statement of income Phatra Leasing Public Company Limited As at 31 December 2010 and 2009 (Unit:Baht) Equity

2010

2009

Authorised share capital

450,000,000

450,000,000

Issued and paid-up share capital

447,369,569

447,369,569

20

346,871,689

346,871,689

20

45,000,000

45,000,000

1,128,692,630

1,013,409,374

Total equity

1,967,933,888

1,852,650,632

Total liabilities and equity

8,104,869,056

6,555,556,354

Share capital

Note 19

Additional paid-in capital Premium on ordinary shares Retained earnings Appropriated Legal reserve Unappropriated

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. Annual Report 2010

141


Statements งบกำไรขาดทุ of incomeน Phatra Leasing Public Company Limited For the year ended 31 December 2010 and for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 (Unit:Baht)

Note

For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009

For the year ended 31 December 2010

Revenues Rental income from operating lease contracts

1,879,723,366

413,984,343

86,978,999

19,371,060

89,695,119 27,683,911

23,761,811 4,821,250

2,084,081,395

461,938,464

4

1,400,463,136

307,927,850

4, 23

136,288,594

34,718,711

25

43,177,670

10,878,320

1,579,929,400

353,524,881

Profit before finance costs and income tax expense Finance costs

504,151,995

108,413,583

184,323,141

39,852,578

Profit before income tax expense

319,828,854

68,561,005

39,018,857

19,503,480

280,809,997

49,057,525

0.63

0.11

Income from finance lease contracts Gain on disposal of equipment and property foreclosed and held for sale Other income

4

4, 22

Total revenues Expenses Direct rental costs Administrative expenses Management benefit expenses Total expenses

Income tax expense

27

Profit for the period/ year Basic earnings per share

28

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. (See information for comparison of statements of income for the years ended 31 December 2010 and 2009 in note 5)

142

Annual Report 2010


Annual Report 2010

143

29

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

447,369,569

346,871,689

-

-

Dividends

Balance at 31 December 2010

-

-

Total recognised income and expense

-

-

346,871,689

-

-

346,871,689

Share premium

Profit for the year

447,369,569

-

Total recognised income and expense

Balance at 31 December 2009 and 1 January 2010

-

447,369,569

Profit for the period

Balance at 1 October 2009

Note

Issued and paid-up share capital

Additional paid-in capital

45,000,000

-

-

-

45,000,000

-

-

45,000,000

Lega reserve

1,128,692,630

(165,526,741)

280,809,997

280,809,997

1,013,409,374

49,057,525

49,057,525

964,351,849

Unappropriated

Retained earnings

Phatra Leasing Public Company Limited For the year ended 31 December 2010 and for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 (Unit:Baht)

1,967,933,888

(165,526,741)

280,809,997

280,809,997

1,852,650,632

49,057,525

49,057,525

1,803,593,107

Total equity

Statements of changes in equity


Statements of cash flows Phatra Leasing Public Company Limited For the year ended 31 December 2010 and for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 (Unit:Baht) For the year ended 31 December 2010

For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009

Cash flows from operating activities Profit for the year/period

280,809,997

49,057,525

1,148,473,946

246,281,845

184,323,141

39,852,578

Bad and doubtful debts expense

8,850,888

4,442,529

Reversal of impairment losses of assets held for lease Gain on disposal of equipment and property foreclosed and held for sale Income tax expense

(3,510,742)

Adjustments for Depreciation and amortisation Financial costs

-

(89,695,119) 39,018,857

(23,761,811) 19,503,480

1,568,270,968

335,376,146

(34,578,702)

(16,585,769)

(132,124,073)

(76,225,546)

(81,603,553)

(33,983,762)

(5,228,941)

(6,524,546)

Other non-current assets

368,562

1,025,435

Trade accounts payable

60,216,849

(271,438,755)

Other current liabilities

20,760,782

7,318,950

Advances received from lessees for exercising purchase option and guarantee deposits Rental income received in advance

(2,726,211) (2,687,668)

(7,655,253) (774,840)

(46,865,048)

(3,935,824)

1,343,802,965

(73,403,764)

Change in operating assets and liabilities Receivables under operating lease contracts Receivables under finance lease contracts Other current assets Property foreclosed and held for sale

Income tax paid Net cash provided by (used in) operating activities The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

144

Annual Report 2010


Statements of cash flows Phatra Leasing Public Company Limited For the year ended 31 December 2010 and for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009

For the year ended 31 December 2010

(Unit:Baht) For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009

Cash flows from investing activities Purchases of equipment Sale of equipment and property foreclosed and held for sale Net cash used in investing activities

(2,993,127,388) 616,763,911 (2,376,363,477)

(876,940,421) 188,726,600 (688,213,821)

Cash flows from financing activities Financial costs paid Dividends paid to equity holders of the Company Proceeds from short-term loans from financial institutions Repayment of short-term loans from financial institutions Proceeds from issuance of debentures Redemption of debentures Proceeds from long-term loans Repayment of long-term loans Net cash provided by financing activities

(177,607,521) (165,526,741) 8,176,053,797 (7,799,053,797) 1,400,000,000 (920,000,000) 700,000,000 (206,300,000) 1,007,565,738

(40,225,280) 1,463,000,000 (808,000,000) 200,000,000 (33,000,000) 781,774,720

(24,994,774) 58,688,433 33,693,659

20,157,135 38,531,298 58,688,433

Net (decrease) increase in cash and cash equivalents Cash and cash equivalents at beginning of year/period Cash and cash equivalents at end of year/period

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. Annual Report 2010

145


Notes to the financial statements Phatra Leasing Public Company Limited For the year ended 31 December 2010 and for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009

146

Note

Contents

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

General information Basis of preparation of the financial statements Significant accounting policies Related party transactions and balances Information for comparison of the statements of income Cash and cash equivalents Receivables under operating lease contracts Receivables under finance lease contracts Property foreclosed and held for sale Other current assets Other long-term investment Property and equipment Intangible assets Deferred tax Other non-current assets Interest-bearing liabilities Trade accounts payable Other current liabilities Share capital Additional paid-in capital and reserves Segment information Other income Administrative expenses Employee benefit expenses Management benefit expenses Expenses by nature Income tax expense Basic earnings per share Dividends Financial instruments Commitments with non-related parties Contingent liabilities Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted

Annual Report 2010


Notes to the financial statements These notes form an integral part of the financial statements. The financial statements were authorized for issue by the directors on 11 February 2011.

1 General information Phatra Leasing Public Company Limited “the Company” is incorporated in Thailand and has its registered office at 252/6, 29th Floor, Muang Thai Phatra Complex, Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320. The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand on 15 August 1996. The Company’s major shareholder during the financial year was Muang Thai Life Assurance Co., Ltd (15% shareholding) which was incorporated in Thailand. The principal activities of the Company are to provide leasing services to corporate enterprises. In order to improve the comparability of its operating results with those of other listed companies, At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 27 January 2009, the shareholders approved the Company to change its accounting period reference date from 30 September to 31 December. The first accounting period starts from 1 October 2009 to 31 December 2009. The Company had been approved by Revenue Department on 23 July 2009 and by Ministry of Commerce on 6 February 2009.

2 Basis of preparation of the financial statements The financial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai language. This English translation of the financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai language. The financial statements are prepared and presented in Thai Baht. All financial information presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand unless otherwise stated. They are prepared on the historical cost basis except as stated in the accounting policies. The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”); guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); applicable rules and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission; and with generally accepted accounting principles in Thailand. During 2010, the FAP announced the re-numbering of the following TFRS. Former no. Revised no. TAS TAS TAS TAS TAS TAS TAS

11 26 27 34 40 42 48

TAS TAS TAS TAS TAS TAS TAS

101 102 103 104 105 106 107

Topic Doubtful Account and Bad Debts Income Recognition For Real Estate Business Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions Accounting for Troubled Debt Restructuring Accounting for Investment in Debt and Equity Securities Accounting For Investment Companies Financial Instruments Disclosure and Presentation Annual Report 2010

147


The Company has adopted the revised Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009), which was issued by the FAP during 2010 and effective on 26 May 2010. The adoption of the revised framework does not have any material impact on Company’s financial statements. The FAP has issued during 2010 a number of new and revised TFRS which are not currently effective and have not been adopted in the preparation of these financial statements. These new and revised standards and interpretations are disclosed in note 33. The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected. Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have the most significant effect on the amount recognized in the financial statements is included in the following notes: Note 7 Note 8

Receivables under operating lease contracts – allowance for doubtful accounts Receivables under finance lease contracts – allowance for doubtful accounts

3 Significant accounting policies (a) Foreign currencies Foreign currency transactions Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on translation are recognized in the statement of income. Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to Thai Baht using the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions. (b) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash balances, call deposits and highly liquid short-term investments.

(c) Trade and other accounts receivable

Trade and other accounts receivables are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts. The Company provides an allowance for doubtful accounts equal to the estimated losses that may be incurred in the collection of all receivables. The estimated losses are based on the receivables classification and a review of the current status of existing receivables. The bases of allowance for doubtful accounts computed as a percentage of outstanding receivable are as follows:

148

Annual Report 2010


Receivables outstanding over 0 month to 1 month 1% Receivables outstanding over 1 month to 3 months 2% Receivables outstanding over 3 months 100% The Company provides an allowance for doubtful accounts based on the above percentages to the outstanding balances for each receivable by considering the deposits received. In addition, the Company provides an additional allowance for doubtful accounts as a general reserve at a certain percentage of the receivable balance at the end of the period/year (5% of outstanding leasing receivables under operating lease contracts and receivables under finance lease contracts). Management will review the adequacy of the percentage at the end of the period/year. (d) Investments Investment in other equity securities Equity securities which are not marketable and whose fair values cannot be reliable measured are stated at cost less any impairment losses. Disposal of investments On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount is recognized in the statement of income. If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the investment. (e) Property and equipment Owned assets Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation Depreciation is charged to the statement of income on a straight-line basis over the estimated useful lives of each part of an item of property and equipment. The estimated useful lives are as follows: Office condominium and utilities system Furniture, fixtures and office equipment Transportation equipment Assets held for operating lease

40 5 and 10 5 Over the lease

years years years period

The Company depreciates assets held for future lease upon commencement of the lease. Depreciation for asset held for operating lease is calculated on cost less residual value of asset by a straightline basis over the term of the lease. No depreciation is provided on assets under construction. Annual Report 2010

149


(f) Property foreclosed and held for sale Before 1 October 2009, property foreclosed and held for sale consisted of movable assets held for sale and immovable property foreclosed were stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Since 1 October 2009, property foreclosed and held for sale consisted of movable assets held for sale and immovable property foreclosed were stated at the lower of carrying value or appraisal value for sale, and less impairment losses (if any). Property foreclosed and held for sale which the Company plans to sell within one year are classified as current assets and property foreclosed and held for sale which the Company plans to sell in more than one year are classified as non-current assets. (g) Intangible assets Software licenses Software licenses that are acquired by the Company are stated at cost less accumulated amortization and impairment losses. Software licenses are amortized in the statement of income on a straight-line basis over their estimated useful lives from the date that they are available for use. The estimated useful lives are as follows: Software licenses

3-10 years

(h) Impairment The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated. An impairment loss is recognized if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognized in the statement of income. Calculation of recoverable amount The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the assets’ value in use and fair value less cost to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. Reversals of impairment Any impairment losses recognized in prior periods in respect of other non-financial assets are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized. Allowance for diminution in value of assets held for lease The Company provides an allowance for diminution in value of assets held for lease which may be uncollectible, based on the recoverable amount of the assets estimated by the management.

150

Annual Report 2010


(i) Interest-bearing liabilities Interest-bearing liabilities are recognized initially at fair value less attributable transaction charges. Subsequent to initial recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortized cost with any difference between cost and redemption value being recognized in the statement of income over the period of the borrowings on an effective interest basis. (j) Trade and other accounts payable Trade and other accounts payable are stated at cost. (k) Provisions A provision is recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability. (l) Revenue Revenues excludes value added taxes and other sales taxes and is arrived at after deduction of trade discounts. Rental income from operating lease contracts Rental income from operating lease contracts is recognized in the statement of income over the term of the lease. Income from finance lease contracts The Company has recognized the income by using the effective interest rate method. The Company does not recognize rental income from operating lease contracts and income from finance lease contracts in the statement of income when lessees have not paid rentals for more than three months. Other income Income from sales of assets held for lease and movable assets held for sale is recognized in the statement of income when delivery has taken place and the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyers. Other operating income and interest income is recognized in the statement of income as it accrues. (m) Expenses Operating leases - lessee Payments made under operating leases are recognized in the statement of income on a straight line basis over the term of the lease. Lease incentives received are recognized in the statement of income as an integral part of the total lease payments made. Contingent rentals are charged to the statement of income for the accounting period in which they are incurred. Annual Report 2010

151


Finance costs Interest expenses and similar costs are charged to the statement of income for the period in which they are incurred. (n) Income tax Income tax on the profit or loss for the year comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in the statement of income except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in equity. Current tax Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years. Deferred tax Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date. A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilized. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized.

4 Related party transactions and balances Related parties are those parties linked to the Company as shareholders or by common shareholders or directors. Transactions with related parties are conducted at prices based on market prices or, where no market price exists, at contractually agreed prices. Relationships with related parties were as follows: Name of entities

Country of incorporation

Nature of relationships

Muang Thai Life Assurance Co., Ltd.

Thailand

15% shareholding, some common directors

Muang Thai Insurance Plc.

Thailand

9% shareholding, some common directors

Muang Thai Real Estate Plc.

Thailand

Some common directors

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below: Transactions

152

Pricing policies

Rental income from operating lease contracts

Market price / At contractually agreed rate

Discount on insurance premium

Market price / At contractually agreed rate

Insurance premium

Market price / At contractually agreed rate

Annual Report 2010


Significant transactions for the year ended 31 December 2010 and for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 with related parties were as follows: (Unit:Thousand Baht) For the three-month period from For the 1 October 2009 year ended to 31 December 31 December 2009 2010 Other related parties Rental income from operating lease contracts Discount on insurance premium Insurance premium

25,243

6,701

9,336

2,703

88,024

22,530

Balances as at 31 December 2010 and 2009 with related parties were as follows: 2010

(Unit:Thousand Baht) 2009

Prepaid insurance Muang Thai Insurance Plc.

42,274

46,363

2,691

2,574

Insurance premium payable Muang Thai Insurance Plc.

5 Information for comparison of the statements of income Due to the change of the accounting period reference date of the Company to 31 December, the Company had to prepare the financial statements for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009. For the convenience of readers, the Company has prepared a pro-forma comparative statement of income for the year ended 31 December 2009. This has been prepared from the unaudited/reviewed interim financial statements for the three-month period from 1 October 2008 to 31 December 2008, the audited financial statements for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 and the audited financial statements for the year ended 30 September 2009.

Annual Report 2010

153


(Unit:Thousand Baht) For the years ended 31 December 31 December 2010 2009 (“Audited”) (“Unaudited”) Revenues Rental income from operating lease contracts Income from finance lease contracts Gain on disposal of equipment and property foreclosed and held for sale Other income Total revenues

1,879,723 86,979

1,599,486 58,516

89,695 27,684 2,084,081

81,927 24,169 1,764,098

Expenses Direct rental costs Administrative expenses Management benefit expenses Total expenses

1,400,463 136,288 43,178 1,579,929

1,162,878 140,922 29,217 1,333,017

504,152 184,323 319,829 39,019 280,810

431,081 155,901 275,180 55,002 220,178

0.63

0.49

Profit before finance costs and income tax expense Finance costs Profit before income tax expense Income tax expense Profit for the year Basic earnings per share (Baht)

6 Cash and cash equivalents (Unit:Thousand Baht) 2009

2010 Cash on hand

102

101

Cash at banks - current accounts

2,148

1,204

Cash at banks - savings accounts

31,444

57,383

Total

33,694

58,688

Cash and cash equivalents of the Company as at 31 December 2010 and 2009 were denominated entirely in Thai Baht.

154

Annual Report 2010


7 Receivables under operating lease contracts (Unit:Thousand Baht) 2009

2010 Receivables under operating lease contracts

126,184

91,890

(6,610)

(5,001)

119,574

86,889

Less allowance for doubtful accounts Total

For the year ended 31 December 2010

(Unit:Thousand Baht) For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009

1,894

Bad and doubtful debts expense for the year/period Aging analyses for receivables under operating lease contracts were as follows:

507 (Unit:Thousand Baht) 2009

2010 Other parties Within credit terms

104,715

79,766

21,255

11,868

214

21

Overdue: Less than 3 months 3 - 6 months 6 - 12 months

-

78

Over 12 months

-

157

Less allowance for doubtful accounts Total

126,184

91,890

(6,610)

(5,001)

119,574

86,889

The normal credit term granted by the Company is 30 days. Receivables under operating lease contracts of the Company as at 31 December 2010 and 2009 were denominated entirely in Thai Baht.

Annual Report 2010

155


8 Receivables under finance lease contracts (Unit:Thousand Baht)

Receivables under finance lease contracts Less unearned interest income allowance for doubtful accounts Total

Portion due within one year

Portion due after one year

2010

2009

2010

2009

2010

2009

356,412

282,186

711,290

651,290

1,067,702

933,476

(72,724) 283,688

(70,112) 212,074

(87,526) 623,764

(88,037) 563,253

(160,250) 907,452

(158,149) 775,327

(16,828) 266,860

(13,519) 198,555

(31,357) 592,407

(27,709) 535,544

(48,185) 859,267

(41,228) 734,099

Bad and doubtful debts expense for the year/period

Total

For the year ended 31 December 2010 6,957

Aging analyses for receivables under finance lease contracts were as follows:

(Unit:Thousand Baht) For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 3,935 (Unit:Thousand Baht) 2009

2010 Other parties Not yet due

1,053,144

931,113

13,648

1,453

910

910

1,067,702

933,476

(160,250)

(158,149)

(48,185)

(41,228)

859,267

734,099

Overdue: Less than 3 months Over 12 months Less unearned interest income allowance for doubtful accounts Total

Receivables under finance lease contracts of the Company as at 31 December 2010 and 2009 were denominated entirely in Thai Baht.

156

Annual Report 2010


As at 31 December 2010 and 2009, the gross investment under the finance lease contracts and present value of minimum lease payments receivable were as follows: (Unit:Thousand Baht) 2010 2009 value Gross investment Present value Gross investment Present of minimum of minimum under under lease lease the finance the finance payments payments lease contracts lease contracts receivable receivable Portion due within one year 356,412 283,688 282,186 212,074 Portion due over one year but within five years 711,290 623,764 651,290 563,253 907,452 775,327 1,067,702 933,476 Less unearned interest income Net investment under the finance lease contracts

(160,250)

(158,149)

907,452

775,327

9 Property foreclosed and held for sale 9.1 Property foreclosed and held for sale – current assets Changes in property foreclosed and held for sale which were the current assets for the year ended 31 December 2010 and for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 are as follows: (Unit:Thousand Baht)

Property foreclosed and held for sale Transportation equipment Less Allowance for impairment Net

Property foreclosed and held for sale Transportation equipment Less Allowance for impairment Net

At beginning of year

For the year ended 31 December 2010 Transfer Transfer out/ in/ Adjustment Depreciation Disposals Adjustment

At end of year

21,605

750,357

-

(278,637)

(362,793)

130,532

21,605

750,357

-

(278,637)

(362,793)

130,532

(Unit:Thousand Baht) For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 Transfer Transfer At beginning in/ out/ At end of period Adjustment Depreciation Disposals Adjustment of period

50,735

87,833

-

(104,930)

(12,033)

21,605

50,735

87,833

-

(104,930)

(12,033)

21,605

Annual Report 2010

157


9.2 Property foreclosed and held for sale – Non-current assets Changes in property foreclosed and held for sale which were non-current assets for the year ended 31 December 2010 and for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 are as follows: (Unit:Thousand Baht) For the year ended 31 December 2010 Transfer in/ Transfer out/ At end At beginning Adjustment Depreciation Disposals Adjustment of year of year Property foreclosed and held for sale Land and office condominium 45,706 45,706 Less Allowance for impairment (15,495) (15,495) 30,211 30,211 Net

Property foreclosed and held for sale Land and office condominium Less Allowance for impairment Net

(Unit:Thousand Baht) For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 Transfer Transfer out/ At end in/ At beginning Adjustment of period Adjustment Depreciation Disposals of period 45,706

-

-

-

-

45,706

(15,495) 30,211

-

-

-

-

(15,495) 30,211

10 Other current assets Prepaid insurance - related party - other parties Prepaid expenses Receivable from Revenue Department Others Total

Note

(Unit:Thousand Baht) 2009

2010

4

42,274 24,331 3,246 145,066 26,705 241,622

11 Other long-term investment Other non-marketable equity securities Related party Muang Thai Real Estate Plc. Less Allowance for impairment Total

(Unit:Thousand Baht) 2009

2010

-

46,363 11,764 4,726 101,901 11,067 175,821

4,082 (4,082)

-

4,082 (4,082)

Other long-term investment of the Company as at 31 December 2010 and 2009 was denominated entirely in Thai Baht. 158 Annual Report 2010


12 Property and equipment (Unit:Thousand Baht) Assets held for lease under operating lease contracts

Furniture, Office condominium fixtures and office Transportation Constructions and utilities equipment equipment in progress System

Total

Cost At 1 October 2009

6,613,010

108,340

39,662 245

52,970

-

6,813,982

-

-

876,940

Additions

876,695

-

Transfers

(159,953)

-

-

543

-

(159,410)

Disposals

(192,650)

-

-

(576)

-

(193,226)

7,137,102

108,340

39,907

52,937

-

7,338,286

Additions

2,981,178

-

3,163

7,177

Transfers

(707,342)

-

-

(4,425)

-

(711,767)

Disposals

(803,436)

-

(12,144)

(8,482)

-

(824,062)

8,607,502

108,340

30,926

47,207

1,969,003

33,098

29,756

23,651

-

2,055,508

241,995 (83,988)

587

737

-

-

1,768 378

-

245,087 (83,610)

(138,986)

-

-

(396)

-

(139,382)

At 31 December 2009 and 1 January 2010

At 31 December 2010 Accumulated depreciation At 1 October 2009 Depreciation charge for the period Transfers Disposals

1,609

1,609

2,993,127

8,795,584

At 31 December 2009 and 1 January 2010 Depreciation charge for the year Transfers Disposals At 31 December 2010

1,988,024

33,685

30,493

25,401

-

2,077,603

1,132,830 (321,980)

2,329

3,185

-

-

7,076 (2,223)

-

1,145,420 (324,203)

(564,113)

-

(12,034)

(4,713)

-

(580,860)

21,644

25,541

-

2,317,960

2,234,761

36,014

Annual Report 2010

159


Assets held for lease under operating lease contracts Allowance for impairment of assets held for lease At 1 October 2009 At 31 December 2009 and 1 January 2010 Reversal of impairment losses At 31 December 2010 Net book value At 1 October 2009 At 31 December 2009 At 31 December 2010

(Unit:Thousand Baht) Office condominium and utilities System

Furniture, fixtures and office Transportation Constructions equipment equipment in progress

Total

4,071

-

-

-

-

4,071

4,071 (3,511) 560

-

-

-

-

4,071 (3,511) 560

29,319 27,536 21,666

4,754,403 5,256,612 1,609 6,477,064

4,639,936 5,145,007 6,372,181

75,242 74,655 72,326

9,906 9,414 9,282

The gross amount of the Company’s fully depreciated property and equipment that was still in use as at 31 December 2010 amounted to Baht 36 million (2009: Baht 32 million).

13 Intangible assets (Unit:Thousand Baht) Software licenses Cost At 1 October 2009 Additions At 31 December 2009 and 1 January 2010 Additions At 31 December 2010

-

27,940 27,940 1,494 29,434

(Unit:Thousand Baht) Software licenses Accumulated amortization At 1 October 2009 Amortization charge for the period At 31 December 2009 and 1 January 2010 Amortization charge for the year At 31 December 2010

9,582 702 10,284 2,904 13,188

Net book value At 1 October 2009 At 31 December 2009 At 31 December 2010

18,358 17,656 16,246

160

Annual Report 2010


14 Deferred tax Deferred tax assets and liabilities determined after appropriate offsetting are included in the balance sheets as follows: (Unit:Thousand Baht) 2010 2009 Deferred tax assets

209,320

179,140

Deferred tax liabilities

(13,443)

(8,367)

Net

195,877

170,773

Movements in deferred tax assets and liabilities during the year ended 31 December 2010 were as follows: (Unit:Thousand Baht) At 1 January 2010

Recognized in statements of income (note 27)

At 31 December 2010

Deferred tax assets Depreciation of property and equipment Allowance for doubtful accounts Accrued income on leases in arrears more than three months Advance received from lessee for exercising purchase option Allowance for loss on impairment of investment and immovable property foreclosed Total

114,926

29,979

144,905

29,442

2,570

32,012

6,733

57

6,790

20,945

(1,373)

19,572

7,094 179,140

(1,053) 30,180

6,041 209,320

(8,367) 170,773

(5,076) 25,104

(13,443) 195,877

Deferred tax liabilities Differences in income recognition of operating and finance lease contracts Net

Annual Report 2010

161


Movements in deferred tax assets and liabilities during the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 were as follows: (Unit:Thousand Baht) Recognized in At statements At 31 1 October of income December 2009 (note 27) 2009 Deferred tax assets Depreciation of property and equipment Allowance for doubtful accounts Accrued income on leases in arrears more than three months Advance received from lessee for exercising purchase option Allowance for loss on impairment of investment and immovable property foreclosed Total

7,094 176,020

Deferred tax liabilities Differences in income recognition of operating and finance lease contracts Net

(7,121) 168,899

112,415 28,109

2,511 1,333

114,926 29,442

6,736

(3)

6,733

21,666

(721)

20,945

3,120

7,094 179,140

(1,246) 1,874

(8,367) 170,773

-

15 Other non-current assets 2010 Deposit Prepaid expense Total

201 582 783

(Unit:Thousand Baht) 2009 2,263 938 3,201

16 Interest-bearing liabilities 16.1 Short-term loans from financial institutions 2010 Current – unsecured Promissory notes Bills of exchange Less unamortized discount on bills of exchange Short-term loans from financial institutions

162

Annual Report 2010

390,000 1,450,000 (7,471) 1,832,529

(Unit:Thousand Baht) 2009 360,000 1,103,000 (5,098) 1,457,902


As at 31 December 2010, the Company had overdraft lines and other credit facilities excluding bills of exchange with various local banks totaling Baht 2,000 million (2009: Baht 1,748million) which bear interest at the Money Market Rate (MMR) at the transaction date. As at 31 December 2010, the Company had unutilized credit facilities totaling Baht 1,538 million (2009: Baht 1,329million). 16.2 Debentures Debentures - at face value – unsecured Less unamortized deferred charges on debenture issuance Less current portion due within one year (net of unamortized deferred charges on debenture issuance) Debentures, non-current portion

(Unit:Thousand Baht) 2010 2009 2,700,000 2,220,000 (1,977) (1,572) 2,698,023 2,218,428 (999,828) 1,698,195

(919,665) 1,298,763

At as 31 December 2010, the Company has outstanding balances of issued unsecured, name registered, unsubordinated and no-trustee debentures which were offered to the institutional investors specified in the Notification of Securities and Exchange Commission. The details of issuance of debentures were as below: Debenture issued on Unit and value Total debenture value Period and maturity date Interest rate Interest payment due

4 April 2006 160,000 units of par value of Baht 1,000 each Baht 160 million 5 years, will mature on 4 April 2011 Fixed rate of 6.5% per annum Every 4 April and 4 October of each year

Debenture issued on Unit and value Total debenture value Period and maturity date Interest rate Interest payment due

18 March 2008 700,000 units of par value of Baht 1,000 each Baht 700 million 3 years, will mature on 18 March 2011 Fixed rate of 3.89% per annum Every 18 March and 18 September of each year

Debenture issued on Unit and value Total debenture value Period and maturity date Interest rate Interest payment due

20 November 2008 140,000 units of par value of Baht 1,000 each Baht 140 million 3 years, will mature on 20 November 2011 Fixed rate of 5.40% per annum Every 20 May and 20 November of each year

Debenture issued on Unit and value Total debenture value Period and maturity date Interest rate Interest payment due

3 June 2009 300,000 units of par value of Baht 1,000 each Baht 300 million 3 years, will mature on 3 June 2012 Fixed rate of 4.50% per annum Every 3 June and 3 December of each year Annual Report 2010

163


Debenture issued on Unit and value Total debenture value Period and maturity date Interest rate Interest payment due

24 February 2010 500,000 units of par value of Baht 1,000 each Baht 500 million 3 years, will mature on 24 February 2013 Fixed rate of 3.35% per annum Every 24 February and 24 August of each year

Debenture issued on Unit and value Total debenture value Period and maturity date Interest rate Interest payment due

7 July 2010 400,000 units of par value of Baht 1,000 each Baht 400 million 4 years, will mature on 7 July 2014 Fixed rate of 3.50% per annum Every 7 January and 7 July of each year

Debenture issued on Unit and value Total debenture value Period and maturity date Interest rate Interest payment due

30 August 2010 500,000 units of par value of Baht 1,000 each Baht 500 million 5 years, will mature on 30 August 2015 Fixed rate of 3.65% per annum Every 30 April and 30 October of each year

In connection with the terms of the rights and responsibilities of the debentures issuer, the Company, as the issuer, has to comply with certain restrictions and conditions as stipulated therein, such as maintaining certain financial ratios etc. 16.3 Long-term loans from financial institutions Long-term loans from financial institutions Less current portion due within one year Long-term loans from financial institutions, non-current portion

(Unit:Thousand Baht) 2010 2009 1,240,700 747,000 (255,600) (132,000) 985,100 615,000

In March 2009, the Company entered into a long-term loan agreement with a bank for a credit line of Baht 400 million. As at 30 September 2009, The Company has drawn down the loan in full. The interest rate of the loan is MLR-0.5% per annum. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the maturity date of the final installment will be in March 2012. In September 2009, the Company entered into a long-term loan agreement with a bank for a credit line of Baht 200 million. As at 30 September 2009, The Company has drawn down the loan in full. The interest rate of the loan is 4.25% per annum. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the maturity date of the final installment will be in September 2012. In October 2009, the Company entered into a long-term loan agreement with a bank for a credit line of Baht 200 million. As at 31 December 2009, The Company has drawn down the loan in full. The interest rate of the loan is 4.25% per annum. The maturity date will be one time payment in October 2012.

164

Annual Report 2010


In January 2010, the Company entered into a long-term loan agreement with a bank for a credit line of Baht 200 million. As at 31 March 2010, The Company has drawn down the loan in full. The fixed interest rate of the loan is 4.00% per annum. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the maturity date of the final installment will be in January 2013. In May 2010, the Company entered into a long-term loan agreement with a bank for a credit line of Baht 500 million. As at 30 June 2010, The Company has drawn down the loan in full. The fixed interest rate of the loan is 4.10% per annum. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the maturity date of the final installment will be in May 2015. The periods to maturity of interest-bearing liabilities as at 31 December 2010 and 2009 were as follows: (Unit:Thousand Baht) 2009

2010 Within one year

3,087,957

2,509,567

After one year but within five years

2,683,295

1,913,763

Total

5,771,252

4,423,330

Interest-bearing liabilities of the Company as at 31 December 2010 and 2009 were denominated entirely in Thai Baht.

17 Trade accounts payable Note Related party

(Unit:Thousand Baht) 2009

2010

4

2,691

2,574

Other parties

73,929

13,829

Total

76,620

16,403

Trade accounts payable of the Company as at 31 December 2010 and 2009 were denominated entirely in Thai Baht.

18 Other current liabilities

(Unit:Thousand Baht) 2009

2010 Accrued finance costs payable

33,035

23,946

Accrued expenses

36,098

11,416

883

4,705

9,304

7,849

25,649

25,309

462

901

105,431

74,126

Payable to Revenue Department Accrued corporate income tax Rental income received in advance Others Total

Annual Report 2010

165


19 Share capital Par value per share (in Baht) Authorized At 1 October 2009/1 January 2010 - ordinary shares At 31 December - ordinary shares Issued and paid-up At 1 October 2009/1 January 2010 - ordinary shares At 31 December - ordinary shares

2010 Number

2009

Amount Number Amount (million shares / million Baht)

1

450

450

450

450

1

450

450

450

450

1

447

447

447

447

1

447

447

447

447

20 Additional paid-in capital and reserves Share premium Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”). Share premium is not available for dividend distribution. Legal reserve Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a company shall allocate not less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised capital. As at 31 December 2010 and 2009, the Company’s legal reserve amounted to Baht 45 million (equal to 10% of the authorised share capital). The legal reserve is not available for dividend distribution.

21 Segment information The Company does not present segment financial information in the financial statements since the Company is engaged in only one business, leasing assets. Furthermore, the Company does not present separately segment information for finance leases as the revenues from finance leases are less than 10% of total revenues.

166

Annual Report 2010


22 Other income For the year ended 31 December 2010 Discount on insurance premium Penalty income Others Total

11,760 9,889 6,035 27,684

23 Administrative expenses For the year ended 31 December 2010 Employee benefit expenses Depreciation Rental and utilities service charges Bad debt and doubtful debt expense Others Total

3,099 590 1,132 4,821 (Unit:Thousand Baht) For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009

67,305 12,590 10,206 8,851 37,337 136,289

24 Employee benefit expenses For the year ended 31 December 2010 Salaries and bonuses Contribution to provident fund and others Total

(Unit:Thousand Baht) For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009

15,018 3,092 2,267 4,442 9,900 34,719 (Unit:Thousand Baht) For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009

57,861 9,444 67,305

12,727 2,291 15,018

The Company has established a contributory provident fund for its employees. Membership to the fund is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at rates ranging from 5% to 10% of their basic salaries and by the Company at rates ranging from 5% to 10% of the employees’ basic salaries. The provident fund is registered with the Ministry of Finance as a juristic entity and is managed by a licensed Fund Manager.

Annual Report 2010

167


25 Management benefit expenses Management benefit expenses are benefits paid to directors and executives of the Company. They comprise of compensation such as salaries and related benefit and directors’ remuneration such as meeting allowance and annual bonus. Executives of the Company are as defined by the regulation of the Securities and Exchange Commission: all directors, a managing director, the first 4 executive levels in the organisation chart and all the forth executive including other equivalent positions of the forth executive downward from the managing director. (Unit:Thousand Baht) For the three-month period from For the year 1 October 2009 ended to 31 December 31 December 2009 2010 Management benefit expense 30,103 7,823 13,075 3,055 Directors’ remuneration 43,178 10,878 Total

26 Expenses by nature Expenses by nature comprises of significant expenses as follow:

Employee benefit expenses Management benefit expenses Depreciation and amortization

For the year ended 31 December 2010 67,305 43,178 1,148,474

(Unit:Thousand Baht) For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 15,018 10,878 246,282

For the year ended 31 December 2010

(Unit:Thousand Baht) For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009

27 Income tax expense

Current tax expense Current year/period Under provided in prior periods Deferred tax expense Movements in temporary differences Total

168

Annual Report 2010

61,722 2,401 64,123

(1,983) 23,360 21,377

(25,104) 39,019

(1,874) 19,503


Reconciliation of effective tax rate

Profit before income tax expense Income tax using the Thai corporation tax rate Effect of the exemption of income tax Expenses not deductible for tax purpose Tax incentives Under provided in prior years Others Total

For the year ended 31 December 2010 (in thousand Tax rate Baht) (%) 319,829 30 95,949 (60,339) 1,977 (378) 2,401 (591) 12 39,019

For the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 (in thousand Tax rate Baht) (%) 68,561 30 20,568 (24,830) 405 23,360 28 19,503

Effect of the exemption of income tax In accordance with the Notification issued by Director-General of Revenue Department no. 156, an exemption is available to listed companies on the Stock Exchange of Thailand on income paid for investment or addition, modification, extension or improvement of property but which is not a repair thereof, under section 65 ter (5) of the Revenue Code whereby the Company is entitled to an exemption of income tax at 25 percent of the income actually paid in such accounting period, and the tax incentive is exercised not beyond the 2010 accounting period ending on 31 December 2010. Accordingly, the Company has exercised the right to claim exemption under the notification in computing corporate income tax for the year ended 31 December 2010 amounting to Baht 60 million (for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009: Baht 25 million).

28 Basic earnings per share The calculations of basic earnings per share for the year ended 31 December 2010 and for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 were based on the profit for the year/period attributable to equity holders of the Company and the number of ordinary shares outstanding during the year/period as follows:

Profit attributable to equity holders of the Company Number of ordinary shares outstanding Basic earnings per share (in Baht)

For the three-month For the year period from ended 1 October 2009 31 December to 31 December 2010 2009 (in thousand Baht/ thousand shares) 280,810 49,058 447,370 447,370 0.63 0.11 Annual Report 2010

169


29 Dividends At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 27 April 2010, the shareholders approved the appropriation of profit from the results of operations for the three-month period from 1 October 2009 to 31 December 2009 to be dividends of Baht 0.07 per share, amounting to Baht 31 million. The dividend was paid to shareholders on 11 May 2010. At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 27 January 2010, the shareholders approved the appropriation of profit from the results of operations for the year ended 30 September 2009 to be dividends of Baht 0.30 per share, amounting to Baht 134 million. The dividend was paid to shareholders during 2010. At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 27 January 2009, the shareholders approved the appropriation of profit from the results of operations for the year ended 30 September 2008 to be dividends of Baht 0.30 per share, amounting to Baht 134 million. The dividend was paid to shareholders during 2009.

30 Financial instruments Financial risk management policies The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and from nonperformance of contractual obligations by counterparties. The Company does not hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes. Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of controls in place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing the risks. The management continually monitors the Company’s risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and control is achieved. Interest rate risk Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the Company’s operations and its cash flows because loan interest rates are mainly fixed, as disclosed in note 16. The management believes that the Company has no need to use derivative instruments to manage such risk. Credit risk Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to settle its financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due. Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. Credit evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount. At the reporting date there were no significant concentrations of credit risk. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the balance sheet. Management does not anticipate material losses from its debt collection. Liquidity risk The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows. Capital risk management The Company’s objectives when managing capital are to safeguard the Company’s ability to continue as a going concern and to sustain future development of the business in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to increase investors and stakeholders’ confidence.

170

Annual Report 2010


In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders depending on the Company’s operating performance. Determination of fair values A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for both financial and non-financial assets and liabilities. The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. Fair values have been determined for measurement and/or disclosure purposes based on the following methods. When applicable, further information about the assumptions made in determining fair values is disclosed in the notes specific to that asset or liability. The fair value of cash and cash equivalents, receivables under operating lease contracts, current portion of receivables under finance lease contracts, payables, bank overdrafts and short-term loans from financial institutions is taken to approximate the carrying value due to the relatively short-term maturity of these instruments. The fair value of receivables under finance lease contracts, portion due after one year is taken to approximate the carrying value which are calculated based on the present value of future cash flows, discounted at the market interest rate of finance lease contracts at the reporting date. The fair value of debentures are based on currently quoted market prices. The aggregate fair values of debentures amounted to Baht 2,697 million (2009: Baht 2,238 million). The aggregate fair values as at 31 December 2010 are lower than their aggregate carrying values by Baht 3 million (2009: higher than their aggregate carrying values by Baht 18 million). The fair value of fixed-interest rate long-term loan is estimated by using a discounted future cash flow of principal and interest calculation applying market interest rates as at the reporting date. The aggregate fair values of this long-term loan as at 31 December 2010 amounted to Baht 916 million (2009: 368 million). The aggregate fair values as at 31 December 2010 are lower than their aggregate carrying values by Baht 45 million (2009: Baht 19 million). The fair value of floating interest rate long-term loan is taken to approximate the carrying value due to the floating interest rate of the long-term loan varies according to the market interest rate.

31 Commitments with non-related parties 31.1 Non-cancellable operating lease commitments

(Unit:Thousand Baht) 2009

2010 Non-cancellable operating lease commitments Within one year After one year but within five years Total

6,301 8,166 14,467

Annual Report 2010

5,441 5,687 11,128

171


31.2 Other commitments Assets held for lease As at 31 December 2010 and 2009, the minimum future annual rental income to be received for assets held for operating leases were as follows: (Unit:Thousand Baht) 2010 2009 Within one year 1,815,626 1,501,676 2,781,730 2,189,226 After one year but within five years 4,597,356 3,690,902 Total Under the provisions of certain lease agreements, the lessees have an option to purchase the leased assets upon the expiration of the lease terms. If this option is included in the lease agreement, the lessees are required to pay a sum in advance as a guarantee for exercising the purchase option. Capital commitments On 6 January 2011, The Company entered into an agreement with a local company for office improvement amounting to Baht 8.8 million. The office improvement will be completed in April 2011.

32 Contingent liabilities

As at 31 December 2010, the Company was contingently liable for letters of guarantee issued by some local banks mainly relating to guarantees for rental agreements with government agencies and state enterprises of approximately Baht 72 million (2009: Baht 59 million).

33 Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted The Company has not adopted the following new and revised TFRS that have been issued as of the reporting date but are not yet effective. The new and revised TFRS are anticipated to become effective for annual financial periods beginning on or after 1 January in the year indicated in the following table. TFRS TAS 1 (revised 2009) TAS 7 (revised 2009) TAS 8 (revised 2009) TAS TAS TAS TAS TAS TAS TAS

10 12 16 17 19 23 24

(revised 2009) (revised 2009) (revised 2009) (revised 2009) (revised 2009)

TAS 26 TAS 33 (revised 2009)

172

Annual Report 2010

Topic Presentation of Financial Statements Statement of Cash Flows Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Events after the Reporting Period Income tax Property, Plant and Equipment Leases Employee Benefits Borrowing Costs Related Party Disclosures Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Earnings per Share

Year effective 2011 2011 2011 2011 2013 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


TFRS

Year effective

Topic

TAS 34 (revised 2009)

Interim Financial Reporting

2011

TAS 36 (revised 2009)

Impairment of Assets

2011

TAS 37 (revised 2009)

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

2011

TAS 38 (revised 2009)

Intangible Assets

2011

TAS 40 (revised 2009)

Investment Property

2011

TFRS 3 (revised 2009)

Business Combinations

2011

TFRS 5 (revised 2009)

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

2011

Management expects to adopt and apply these new TFRS in accordance with the FAP’s announcement and is presently considering the potential initial impact on the Company’s financial statements of those new standards in the period of initial application. Those standards are as follows: TAS 16 (revised 2009) – Property, plant and equipment The principal changes introduced by the revised TAS 16 and affecting the Company are that (i) costs of asset dismantlement, removal and restoration have to be included as asset costs and subject to annual depreciation; (ii) the depreciation charge has to be determined separately for each significant part of an asset; and (iii) in determining the depreciable amount, the residual value of an item of property, plant and equipment has to be measured at the amount estimated receivable currently for the asset if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. Furthermore, the residual value and useful life of an asset have to be reviewed at least at each financial year-end. The revised TAS 16 permits as a transitional provision that these changes may be introduced prospectively from the year of introduction. Management intends to adopt this transitional provision and accordingly the introduction of the revised TAS 16 from 1 January 2011 has no impact on the financial statements of 2010 or prior years. Management is currently reviewing the impact on the financial statements of introducing the revised TAS 16 from 1 January 2011. TAS 19 – Employee benefits As TAS 19 is anticipated to become effective from 1 January 2011, therefore for the year 2010, the Company does not presently account for the costs of post-employment benefits under defined benefit plans, other longterm employee benefits, and termination benefits until such costs are incurred. The new TAS 19 includes the requirements to recognise and account for such costs in the period in which the service is performed. The requirements are complex and require actuarial assumptions to measure the obligation and expense. Moreover, the obligations are measured on a discounted basis because they may be settled many years after the employees render the related service. The transitional provisions of TAS 19 permit the transitional liability to be recognised and accounted for in one of four different ways: (i) retrospectively; (ii) immediately in equity (retained earnings) at the transition date; (iii) immediately in profit or loss at the transition date; (iv) as an expense on a straight-line basis over up to five years from the transition date. Management has determined that the transitional liability as at 1 January 2011 for post-employment benefits is Baht 20 million. Management is in the process of considering the above mentioned transitional options. Annual Report 2010

173


Summary of Specified Item Following Form 56-2 in the annual report 2010 (Jan-Dec 10) (This list is complied in accordance with the Nomination of Securities and Exchange Commission No.40/1997 on criteria, conditions and how to disclose information on financial status and operating results of listed companies)

Title

Page

1. General Information 1.1 Company 1.2 Juristic Persons in which the Company holds more than 10% stake 1.3 Other persons of reference 2. Message from Chairman or Board of Director 3. Company’s Brief Financial Information 3.1 Financial Statement 3.2 Financial Rations 4. Nature of Business 4.1 Nature of Business of Company and Subsidiaries and Policy on Operation of the Group 4.2 Revenue Structure 4.3 Recent Changes in the Past Year 5. Industrial Condition and Competition 6. Risk Factors 7. Shareholding Structure and Management 7.1 Shareholders 7.2 Management 7.2.1 Management Structure 7.2.2 Seletion of Directors and Executives 7.2.3 Executives and their Remuneration 7.2.4 Corporate Governance Policies 7.2.5 Supervision on Use of International Information 7.2.6 Internal Control 7.2.7 Dividend Payment Policies 8. Related Party Transactions 9. Management Discussion and Analysis 10. Financial Statements

174

Annual Report 2010

98 98 98 95 94 94

100 102 102 102 104 105 106 106 109 118 119 120 120 118 123 125 137


Pl 10  

PL_2010 PHATRA LEASING PCL Annual Report 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you