Page 1


วิสัยทัศน์

เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรง ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่างและดีที่สุด เพื่อตอบแทนทุกสัมผัสแห่งความไว้วางใจ ด้วยสินค้าและบริการที่สร้างความสวย ความสุข และความประทับใจ เพื่อพนักงานของเรา ลูกค้าของเรา คู่ค้าของเรา ผู้ถือหุ้นและสังคมไทยของเรา

VISION

O.C.C. is moving forward strongly by creating products with a difference and best quality. We strive to return the loyalty of our customers, employees, trading partners, shareholders, and Thai society by providing products & services which create beauty, happiness and complete satisfaction.

6 O.C.C. Values

ค่านิยม 6 งาม

B = Boundaryless E = Ethics and Integrity A = Adaptability to Change U = Unity T = Talent Y = You are Our Valued Customer

งามจริง...ต้องเปิดใจ งามด้วยใจ...ต้องซื่อสัตย์ งามไม่จำ�กัด...ต้องเปลี่ยนและปรับ งามพร้อมสรรพ...ต้องสามัคคี งามทุกที่...ต้องเก่งและพัฒนา งามอย่างมีคุณค่า...ต้องรักบริการ

BEAUTY from within

งามนานๆ ต้องงามจากภายใน


สารบัญ สารจากคณะกรรมการ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3.1 สรุปสาระสำ�คัญของการประกอบธุรกิจ 3.2 โครงสร้างรายได้ 3.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4. ปัจจัยความเสี่ยง 5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 5.1 ผู้ถือหุ้น 5.2 การจัดการ (1) โครงสร้างการจัดการ (2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (3) การกำ�กับดูแลกิจการ (4) การควบคุมภายในปี 2553 (5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล (6) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 6. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7. คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน 8. งบการเงิน 8.1 งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัท 8.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4 6 8 11 11 11 11 15 16 16 16 16 29 36 52 54 54 58 60 66 66 91 92


สารจากคณะกรรมการ ในปี 2553 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์ชุมนุมทางการ เมืองภายในประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทั่วโลก เป็นต้น อย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับทั่วทั้ง องค์กร รวมถึงการวางแผนงาน การกำ�หนดกลยุทธ์ในการดำ�เนินงาน และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทำ�ให้บริษัทสามารถ ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาได้ อีกทั้งยังมีผลกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

BEAUTY from within ความงามจากภายในสู่ภายนอก เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์สู่การตอบแทนให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยสินค้าและบริการที่สร้างความสวย ความสุข และความประทับใจ บริษัทจึงมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร สร้างและดำ�รงรักษาไว้ซึ่ง วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ โดยเน้นการสร้างองค์กรที่มีความงามมาจากภายใน (BEAUTY from within) ตามค่านิยม 6 งาม ของ บริษัทซึ่งประกอบด้วย B = Boundaryless งามจริง...ต้องเปิดใจ E = Ethics and Integrity งามด้วยใจ...ต้องซื่อสัตย์ A = Adaptability to Change งามไม่จำ�กัด...ต้องเปลี่ยนและปรับ U = Unity งามพร้อมสรรพ...ต้องสามัคคี T = Talent งามทุกที่...ต้องเก่งและพัฒนา Y = You are Our Valued Customer งามอย่างมีคุณค่า...ต้องรักบริการ

BEAUTY from within

งามนานๆ ต้องงามจากภายใน

พนักงานคือกุญแจสำ�คัญสู่ความสำ�เร็จ บริษัทมีความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานทุกคน จึงมุ่งให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้เพิ่ม สมรรถนะมีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น และจัดให้มีการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้เป็นกำ�ลังสำ�คัญ ของบริษัทต่อไป

เพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ บริษัทมีการปฏิบัติงานร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาของเจ้าของและผู้ผลิตแบรนด์สินค้าต่างๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำ�หน่ายอย่าง ใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในราคาที่เหมาะสม

มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน บริษัทเชื่อมั่นว่าองค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ต้องอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน บมจ.โอซีซี ซึ่งประกอบกิจการหลักด้าน จำ�หน่ายสินค้าและบริการ มีความตระหนักและให้ความสำ�คัญกับปัญหาของสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยการช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน จากปริมาณการก่อก๊าซเรือนกระจกและประหยัดพลังงาน ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้บันได แทนการใช้ลิฟท์ และการปิดไฟ ปิดแอร์ ในช่วงเวลาพักกลางวัน และก่อนเวลาเลิกงาน 15 นาที ส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและทำ�ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม สร้างจิตสำ�นึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้ง สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR Day จากการสนับสนุนของสถาบัน ธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ฯ


ซึ่งในปี 2553 ด้วยการสนับสนุนของบริษัท คณะตัวแทนพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีเพื่อชุมชุน และสังคม อาทิ การให้อาหารป่า ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา จังหวัดนครปฐม จัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญสอนการแต่งหน้าเพื่อสร้างอาชีพให้กับนักโทษหญิงที่ทัณฑสถานหญิงกลาง (ลาดยาว) ร่วม บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ฯลฯ

การเคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญา

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทั้งหมดเคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่นควบคู่กับการดูแลปกป้องลิขสิทธิ์ขององค์กร ไม่ว่าจะ เป็นตราสินค้า สิทธิบัตร หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทจะใช้แต่ซอฟต์แวร์ที่ได้สิทธิมาอย่างถูกต้อง เท่านั้นและมีมาตรการห้ามพนักงานละเมิดลิขสิทธิ์โดยการลักลอบนำ�ซอฟต์แวร์เถื่อนติดตั้งลงในอุปกรณ์ของบริษัทอย่างเด็ดขาด

น้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะเป็นกรอบการดำ�เนินธุรกิจทีม่ คี วามสมดุล โดยคำ�นึง ถึงศักยภาพของตนเอง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะสามารถนำ�องค์กรสู่ความมั่นคงในการดำ�เนินงาน บริษัทจึงขอ น้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทั้งด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ความรู้ คุณธรรมความ ซื่อสัตย์ รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เข้าข่ายไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การดูแลและปกป้องสิทธิมนุษยชนมิให้ธุรกิจเข้าไปมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่เอาเปรียบลูกจ้างและไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัท ด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะมุ่งมั่นดำ�เนินงานตามหลักจรรยาบรรณและการกำ�กับดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้สมกับความเชื่อถือและความไว้วางใจที่ ได้รับ และจะปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ

นางธีรดา อำ�พันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


1

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียน ทุนชำ�ระแล้ว เลขทะเบียนบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร Home Page

บริษัท โอซีซี จำ�กัด (มหาชน) OCC หุ้นสามัญจำ�นวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำ�นวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 60 ล้านบาท 0107537001323 จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำ�อาง เสื้อผ้า เครื่องดนตรี และอุปกรณ์เสริมสวย และให้บริการเสริมความงาม 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02-2954545, 02-2954567 02-2950415 www.occ.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปมีดังนี้ 1. บริษัท เอ็ม ไอ แอล (ประเทศไทย) จำ�กัด

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

729/21 - 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02 – 2954760 – 2 โทรสาร 02 - 2954759 ขายปลีกแชมพูเปลี่ยนสีผม เป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จำ�นวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทเป็นเงิน 3 ล้านบาท 12.67%

2. บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำ�กัด

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

729/23 - 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02 – 6839620 โทรสาร 02 - 2954763 เสริมความงาม เป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จำ�นวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทเป็นเงิน 1 ล้านบาท 15.00%

3. บริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำ�กัด

6

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

2 ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02 – 2617321 – 2 โทรสาร 02 - 2617323 ให้บริการเสริมสวย สปา และจัดแต่งทรงผม เป็นหุ้นสามัญ 7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำ�นวน 7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทเป็นเงิน 70 ล้านบาท 16.00%


4. บริษัท แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จำ�กัด

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

21/68 อาคารซี ซ.ศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 02 – 2030388 โทรสาร 02 - 6414209 ให้บริการจัดแต่งทรงผม เป็นหุ้นสามัญ 2.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำ�นวน 2.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทเป็นเงิน 25 ล้านบาท 18.00%

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

1. นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 – 2292800 โทรสาร 02-2292888

2. ผู้สอบบัญชี

นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ สำ�นักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ / โทรสาร 02 – 2522860 , 02 - 2552518

3. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิส จำ�กัด 747/151 – 152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02 – 6838023 โทรสาร 02 – 6838843

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน 5. ผู้ลงทุนสัมพันธ์

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02 – 2930030 โทรสาร 02 – 2930040 นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร ผู้อำ�นวยฝ่ายบัญชี – การเงิน บมจ.โอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02 – 2954545 ต่อ 508 โทรสาร 02 - 2950415

7


2

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

รายการ

2553

2552

รายได้จากการขาย หัก ต้นทุนขาย กำ�ไรขั้นต้น หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน บวก รายได้อื่น กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ หัก ดอกเบี้ยจ่าย กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้ กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,267,223 649,548 617,675 557,682 59,993 43,002 102,995 1 102,994 26,280 76,714

100.00% 51.26% 48.74% 44.01% 4.73% 3.39% 8.13%

รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ หัก ดอกเบี้ยจ่าย หัก ภาษีเงินได้ กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,310,225 1,207,230 102,995 1 26,280 76,714

100.00% 92.14% 7.86%

8

(หน่วย 1 : 1000 บาท)

8.13% 2.07% 6.05%

2.01% 4.49%

2551

1,187,248 591,384 595,864 527,314 68,550 26,867 95,417 1 95,416 22,867 72,549

100.00% 49.81% 50.19% 44.41% 5.77% 2.26% 8.04%

1,214,115 1,118,698 95,417 1 22,867 72,549

100.00% 92.14% 7.86%

8.04% 1.93% 6.11%

1.88% 5.98%

1,162,869 572,269 590,600 521,179 69,421 16,132 85,553 1 85,552 23,596 61,956

100.00% 49.21% 50.79% 44.82% 5.97% 1.39% 7.36%

1,179,001 1,093,448 85,553 1 23,595 61,956

100.00% 92.74% 7.26%

7.36% 2.03% 5.33%

2.00% 5.25%


อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิน อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ระยะเวลาชำ�ระหนี้ Cash Cycle

2553

2552

2551

2.73 เท่า 1.26 เท่า 0.64 เท่า 5.37 เท่า 67 วัน 3.81 เท่า 94 วัน 5.97 เท่า 60 วัน 101 วัน

3.30 เท่า 1.55 เท่า 0.19 เท่า 5.41 เท่า 67 วัน 3.52 เท่า 102 วัน 5.90 เท่า 61 วัน 108 วัน

2.66 เท่า 1.17 เท่า 0.52 เท่า 5.73 เท่า 63 วัน 3.41 เท่า 106 วัน 5.56 เท่า 65 วัน 104 วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากำ�ไรขั้นต้น อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน อัตรากำ�ไรอื่น อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร อัตรากำ�ไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

48.74 % 4.73 % 3.28 % 194.06 % 5.86 % 13.94 %

50.19 % 5.77 % 2.21 % 46.67 % 5.98 % 14.25 %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (EFFICIENCY RATIO) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร อัตราการหมุนของสินทรัพย์

10.32 % 10.54 % 122.39 % 105.61 % 1.76 เท่า 1.76 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน อัตราการจ่ายเงินปันผล

0.39 เท่า NA เท่า 1.18 เท่า

0.31 เท่า NA เท่า 0.94 เท่า 45.49 %

50.79 % 5.97 % 1.37 % 126.80 % 5.25 % 13.16 % 9.52 % 89.25 % 1.81 เท่า 0.40 เท่า NA เท่า 0.56 เท่า 48.42 %

9


ข้อมูลสรุป

บริษัท โอซีซี จำ�กัด (มหาชน) ได้ดำ�เนินกิจการมานานกว่า 3 ทศวรรษ ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่อง สำ�อางและผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่มีคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำ� ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยม อย่างแพร่หลาย มีการจัดจำ�หน่ายผ่านเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกช่องทางการขายทั่วประเทศ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ ชั้นนำ�ที่โดดเด่นในปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องสำ�อาง “คัฟเวอร์มาร์ค” (Covermark) ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม “ชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล” (Shiseido Professional) ชุดกีฬา ชุดนอนและชุดชั้นในสตรี “กี ลาโรช” (Guy Laroche) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมา แม้ต้องเผชิญกับปัจจัยลบและแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอด ทั้งปี ซึ่งมีทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมืองภายในประเทศ การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ ความผันผวนของ ราคาน้ำ�มันและเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ แต่ก็ยังสามารถเติบโตโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัว ของภาคการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องจักรสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะยังไม่ฟื้นตัวและกลุ่มยุโรป เผชิญกับปัญหาการขาดดุลงบประมาณและวิกฤตหนี้สาธารณะ แต่เศรษฐกิจเอเชียยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อุปสงค์โดยรวมในประเทศค่อยๆ ฟืน้ ตัวและมีบทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจชัดเจนขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของปี ดัชนีความเชือ่ มัน่ ของ นักธุรกิจปรับตัวดีขึ้น การลงทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อัตราการว่างงานคงอยู่ในระดับต่ำ� ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภค เริ่มมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพเศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ส่วนภาคการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวดีขึ้น จากสภาพเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการบริหารธุรกิจที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและ มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงได้บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดพร้อมกับปรับเปลี่ยน ยุทธวิธีทั้งในเชิงรุกและการตั้งรับ จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขาย 1,267.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 6.74% เมื่อนำ�ยอดขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บวกด้วยรายได้อื่นๆ แล้ว ส่งผลให้บริษัทมีกำ�ไร ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 102.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.94% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วจะคงเหลือกำ�ไรสุทธิ 76.71 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.74% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โครงสร้างทางการเงินของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วน ทางการเงินที่สำ�คัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก เช่น ตัวอย่างสำ�หรับปีนี้ บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 362.49 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.73 เท่า ในขณะทีม่ อี ตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity) อยูใ่ นระดับต่�ำ เพียง 0.39 เท่า ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจของพนักงานทุกระดับ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา ใดๆ ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ รงใจลูกค้านำ�ไปสูค่ วามพึงพอใจสูงสุด บริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำ�กับ ดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรคุณภาพอยู่คู่สังคมไทยพร้อมรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

10


3

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 สรุปสาระสำ�คัญของการประกอบธุรกิจ บริษัทได้ก่อตั้งและประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า บริษัท โอเลียรี่ คัฟเวอร์มาร์ค เซ็นเตอร์ จำ�กัด เพื่อจัดจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง “โอเลียรี่ คัฟเวอร์มาร์ค” (O’Leary Covermark) โดยเปิดเป็นศูนย์บริการความงามให้คำ�ปรึกษา แก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่อมาได้ขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายสู่ห้างสรรพสินค้าและร้านเสริมสวยทั่วประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การ ดูแลหลังการขายที่สร้างความประทับใจ โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมชั่นเสริมแต่ละจุดขายเพื่อสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ และ แนะนำ�วิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าซึ่งให้การตอบรับด้วยดีตลอดมา ส่งผลให้เครื่องสำ�อางคัฟเวอร์ มาร์คมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สร้างความสำ�เร็จให้บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตราบจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 แปรสภาพเป็น “บริษัท มหาชนจำ�กัด” และได้เพิ่มการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อีกหลายประเภท โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้ดังนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง ประกอบด้วยเครื่องสำ�อางสำ�หรับผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผม กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ประกอบด้วยชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำ� กลุ่มอุปกรณ์เครื่องดนตรี ลูกค้ากลุม่ เป้าหมายหลักของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีในวัยทำ�งานทีม่ รี สนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ ุ ภาพ มีการบริการ ทีเ่ อาใจใส่อย่างแท้จริง เพือ่ เพิม่ ความงามเสริมบุคลิกภาพสร้างความมัน่ ใจ ตระหนักในการดูแลผิวพรรณ สุขภาพกายและใจ เสริมสร้าง ความสุขใจให้ตนเองและคนใกล้ชิด บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำ�หน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยคำ�นึงถึงจริยธรรมในการค้า ใช้หลักการบริหาร ความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ทางธุรกิจ ด้วยการให้ความสำ�คัญกับบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำ�งานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเอื้อต่อการเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะได้สามารถใช้ศักยภาพ ที่มี อยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.2 โครงสร้างรายได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องสำ�อาง เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องดนตรี รวม

(หน่วย : พันบาท)

ปี 2553 1,090,146 171,958 5,119 1,267,223

สัดส่วน 86.03% 13.57% 0.40% 100.00%

3.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง (1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ปี 2552 1,027,475 153,031 6,742 1,187,248

สัดส่วน 86.54% 12.89% 0.57% 100.00%

ปี 2551 1,011,706 147,864 3,298 1,162,868

สัดส่วน 87.00% 12.72% 0.28% 100.00%

บริษัทเป็นผู้จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางที่มีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดลิขสิทธิ์จากต่าง ประเทศและในประเทศ เช่น Covermark, O’Leary, KMA, Sungrace, Shiseido Professional, BSC Hair Care ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ ได้สนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละระดับได้อย่างครอบคลุมในทุกช่องทางการขาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการความงาม ร้านเสริมสวย โมเดอร์นเทรด ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีพนักงานขายที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย และการให้บริการอย่างมืออาชีพ คอยให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมบริการลูกค้าด้วยความตั้งใจ 11


(1.2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบทางลบจากวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก ปัญหาความขัดแย้ง ทางการเมือง และเหตุหายนะจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ส่งผลให้สภาพการค้าทั่วไปชะลอตัวเนื่องจากระดับ ความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง แต่การแข่งขันกลับทวีความรุนแรงเพราะความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน บริษัทได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้นวัตกรรมความงามที่ล้ำ�หน้าหลายชนิด เพื่อนำ�เสนอสินค้าที่มีคุณสมบัติ โดดเด่นทันสมัย มาตรฐานคุณภาพสูง และคุ้มค่าสำ�หรับผู้บริโภค ควบคู่กับการเพิ่มการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในเขต กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น พร้อมเน้นการใช้ แนวบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจและความประทับใจของลูกค้า ส่งผล ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางมีผลประกอบการในปี 2553 เติบโตเพิ่มขึ้น ถือเป็นความสำ�เร็จท่ามกลางสภาวะที่ไม่ปกติ ผลิตภัณฑ์คัฟเวอร์มาร์ค (Covermark) ซึ่งเป็นแบรนด์หลักในกลุ่มเครื่องสำ�อางของบริษัท ได้มีการปรับเปลี่ยน ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น มีการนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงจากสารประกอบที่มีคุณค่าและเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงโดยตรงจากต่าง ประเทศ เพื่อวางตำ�แหน่งแบรนด์ให้สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์อนิ เตอร์ในระดับแนวหน้า ส่งผลให้สามารถเพิม่ ลูกค้ากลุม่ ใหม่ ในขณะ เดียวกันลูกค้าเดิมก็ได้รบั ความพึงพอใจมากยิง่ ขึน้ บริษทั จึงยังคงสามารถสร้างยอดขายเพิม่ ขึน้ ในขณะทีม่ คี แู่ ข่งยักษ์ใหญ่บริษทั ข้ามชาติ หลายรายเข้ามารุมแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึน้ เครือ่ งสำ�อางแบรนด์ KMA ซึง่ เป็นลิขสิทธิข์ องบริษทั เอง ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเล็กชัน่ ใหม่อย่างต่อเนือ่ ง เพื่อตอบสนองกระแสนิยมแนวเครื่องสำ�อางเกาหลีของวัยรุ่นและวัยเริ่มทำ�งาน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากส่งผลให้มียอดขายเติบโต แบบก้าวกระโดด มีการเปิด KMA Boutique เพือ่ ขยายจุดบริการเพิม่ อีกหลายแห่งทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดสำ�คัญ ส่วนผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผมภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Shiseido Professional บริษัทได้นำ�เข้าผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ ทันสมัย สอดรับเทรนด์แฟชั่นปัจจุบัน เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำ�ยายืดผมสูตรใหม่ ผลิตภัณฑ์น้ำ�ยาดัดผม Hot Perm, Cool Perm ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ผลิตภัณฑ์บำ�รุงรักษาเส้นผม และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง มีผล ประกอบการเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง มีกจิ กรรมสนับสนุนการตลาดทีเ่ น้นการสร้างความผูกพันระยะยาวกับตัวแทนจำ�หน่ายอบรม ความรู้แนะนำ�เทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดแต่งทรงผม การเปลี่ยนสีผม ควบคู่กับการสาธิตวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องโดยเทคนิเชี่ยนผู้ เชี่ยวชาญของบริษัท สิ่งเหล่านี้ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของผลิตภัณฑ์ตอกย้ำ�ความเป็นหนึ่งในผู้นำ�เทรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา เส้นผม ส่งผลให้แบรนด์สินค้ามีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับในตลาดมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นคงในเชิงธุรกิจให้ทั้งบริษัทและตัวแทน จำ�หน่ายซึ่งต่างมียอดขายเพิ่มขึ้น

(1.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อการคัดเลือกสินค้าและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้ผ้บู ริโภคสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อางทีม่ คี ณ ุ ภาพและมีมาตรฐานสูง ในส่วนทีเ่ ป็นสินค้านำ�เข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะดำ�เนินการผ่านบริษทั ในเครือ ของ เพียส อินเตอร์เนชัน่ แนล และ ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล ส่วนสินค้าทีว่ จิ ยั พัฒนาขึน้ เองภายในประเทศนัน้ จะมีการประสานความร่วม มือกับบริษทั ในเครือสหกรุป๊ เช่น บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แลบบอราทอรีส์ จำ�กัด และ บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอน เตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็นโรงงานผลิตเครือ่ งสำ�อางทีม่ มี าตรฐานในระดับสากล มีความเชีย่ วชาญในกระบวนการผลิต และการ ควบคุมคุณภาพเครือ่ งสำ�อางมานาน ได้รบั ความไว้วางใจจากเจ้าของหลายตราสินค้าชัน้ นำ�จากต่างประเทศให้เป็นผูผ้ ลิตเพือ่ ส่งออกจำ�หน่าย ยังต่างประเทศมานาน

12


(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า (2.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ บริษัทเป็นผู้แทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าประเภทชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำ� ภาย ใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า Guy Laroche แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการออกแบบที่สะท้อนรสนิยมสวยสง่าเสน่ห์งดงาม โดยคัดเลือกผ้าลูกไม้จากต่างประเทศ ตลอดจนวิธีการตัดเย็บอย่างประณีต เพื่อให้เหมาะกับสรีระของสุภาพสตรีไทย สินค้าส่วนใหญ่จดั จำ�หน่ายในห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ�ทัว่ ประเทศ โดยมีพนักงานขายคอยบริการ ให้คำ�แนะนำ�สินค้า นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้เป็นผูแ้ ทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรีภายใต้เครือ่ งหมายการค้า Gunze ทีม่ ชี อ่ื เสียง จากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วัตถุดิบจากเส้นใยฝ้ายชั้นดีคุณภาพสูงถักเป็นผ้าด้วยเทคนิคพิเศษเพิ่มความยืดหยุ่น เหมาะกับวัยรุ่นสวมใส่ เป็นเสื้อลำ�ลอง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มเครื่องหมายการค้า G&G เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่มีรสนิยมชอบผลิตภัณฑ์ เสือ้ ผ้าดีในราคาย่อมเยา ซึง่ จะมีทง้ั ผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในทีส่ วยงามทันสมัยน่าสวมใส่ และชุดออกกำ�ลังกายทีพ่ ฒ ั นาขึน้ เพือ่ รองรับกระแสคนรุน่ ใหม่ ที่เน้นความสำ�คัญในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำ�ลังกาย

(2.2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

สภาวะการแข่งขันของตลาดชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดว่ายน้ำ� ค่อนข้างสูงเพราะแต่ละแบรนด์ในตลาด แข่งขันกันปรับรูปแบบให้ทันสมัยมีการนำ�เสนอเทคนิคการออกแบบและวัสดุใหม่ๆ รวมทั้งแข่งกันลดราคา ณ จุดขายตามห้างสรรพ สินค้าท่ามกลางบรรยากาศที่ผู้บริโภคลดการจับจ่ายใช้สอย บริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับแบรนด์ Guy Laroche สัญชาติฝรั่งเศสซึ่งมีการวางจำ�หน่ายภายในประเทศมานาน ได้มีการสรรหาผู้บริหารการตลาดที่มีความรอบรู้และเข้าใจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ของสุภาพสตรียุคใหม่เข้ามานำ�ทีมเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาออกแบบและเลือกใช้วัสดุ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นแก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ที่มีผู้บริโภครู้จักกันดี โดยคาดหวังว่า จะส่งผลให้มียอดขายที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต ในปีที่ผ่านมาชุดชั้นใน Guy Laroche ได้นำ�เสนอนวัตกรรมการยกกระชับเพิ่มเนินอกให้อิ่มเอิบสวยงามด้วย บราไร้ตะเข็บภายใต้คอนเซ็ปต์ Cup Up Bra ซึ่งสามารถสร้างความสนใจและได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก ในขณะที่ชุดว่ายน้ำ� Guy Laroche ได้รบั ความไว้วางใจให้เป็นผูส้ นับสนุนชุดว่ายน้�ำ ให้กบั ผูเ้ ข้าประกวดสวมใส่ในการประกวด Miss Thailand Universe 2010 นับเป็นความสำ�เร็จในการเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้าและความเป็นผู้นำ�แฟชั่นอย่างดี ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Gunze ได้มีพัฒนาการด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นำ�เสนอเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติ AntiBacteria ซึ่งจะมีผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่สวมใส่ มีการดีไซน์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เนื้อผ้าอ่อนนุ่มสวมใส่สบาย หลากหลายสีสัน และเพิ่มลวดลายกราฟิกที่สวยงามน่าสวมใส่ นอกจากนี้ยังมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายทั่วประเทศผ่านหลายช่องทาง ทั้งนี้เพื่อ แพร่กระจายผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมากมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ได้เพิม่ ผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในและชุดออกกำ�ลังกายโดยใช้ตราสินค้า G&G สำ�หรับเป็นผลิตภัณฑ์ ทางเลือกที่มีคุณภาพดีในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อเพิ่มยอดการขายของกลุ่มเสื้อผ้าทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวต่อไป

(2.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส่วนใหญ่ผลิตจากบริษัทในเครือสหกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพเชื่อถือได้ เช่น บริษัท ธนู ลักษณ์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด และบริษัท ไทยกุนเซ่ จำ�กัด ซึ่งแต่ละบริษัทมีมาตรฐานการผลิตชั้นสูงจนได้รับ ความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจำ�นวนมากใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศด้วย

13


(3) กลุ่มอุปกรณ์เครื่องดนตรี (3.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ บริษทั ได้เป็นผูแ้ ทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์เครือ่ งดนตรีแบรนด์ Ritmuller ทีม่ ชี อ่ื เสียงระดับโลก เช่น เปียโน และไวโอลิน โดยเฉพาะเปียโนซึ่งมีความไพเราะของโทนเสียงทุ้ม นุ่มนวล กังวาน อันเป็นเอกลักษณ์ของเปียโนสไตล์ยุโรป มีการ ผลิตที่ประณีตใช้อุปกรณ์ส่วนประกอบคงทนแข็งแรง มีโชว์รูมจัดแสดงสินค้าพร้อมผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ อบรมจากต่างประเทศไว้คอยแนะนำ�และให้บริการหลังการขาย

(3.2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดเครื่องดนตรีในประเทศไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีทิศทางการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองที่มี ฐานะดีมักจัดให้บุตรหลานได้เริ่มหัดเล่นดนตรีตั้งแต่ยังเล็ก มีเยาวชนสนใจเรียนด้านดนตรีมากขึ้น สถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง มีการเปิดการเรียนการสอนด้านดนตรีเพิม่ ขึน้ แต่การตลาดและการจัดจำ�หน่ายยังมีขอ้ จำ�กัดอยูใ่ นวงแคบเพราะเป็นสินค้าประเภท Niche Product เนื่องจากช่องทางการจำ�หน่ายยังคงต้องพึ่งพาการแนะนำ�จากโรงเรียนและอาจารย์สอนดนตรี

(3.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

เครื่องดนตรี Ritmuller ได้นำ�เข้าโดยตรงจากผู้ผลิตในประเทศจีน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่มีฝีมือผลิต ให้เครื่องดนตรีชั้นนำ�ทั่วโลก โดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยเฉพาะเปียโน Ritmuller ได้เจาะจงเลือกใช้อุปกรณ์ ส่วนประกอบสำ�คัญที่สั่งจากประเทศเยอรมัน

14


4

ปัจจัยความเสี่ยง

4.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เครื่องดนตรีและอุกรณ์เสริมสวย โดย บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรงเพียง 0.95% ที่เหลือได้สั่งซื้อผ่านโรงงานในประเทศที่ดำ�เนินงานภายใต้ลิขสิทธิ์จากต่าง ประเทศ 99.05 % และปัจจุบันบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้ารายใหญ่จาก บริษัท เพียส อินเตอร์คอสเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ สั่งซื้อสินค้าในสัดส่วนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นจำ�นวนเงิน 327.13 ล้านบาท หรือเทียบประมาณ 48.18% ของยอดซื้อรวมของบริษัท บริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ฯ ในขณะที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดจำ�หน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังนั้น จึงไม่มีอุปสรรคในการประกอบธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

4.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้า หนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงของการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ดังนี้

(1) ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ ความเสีย่ งในการให้สนิ เชือ่ อาจเกิดจากการทีล่ กู ค้าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลง ซึง่ บริษทั ฯ ได้มนี โยบายในการป้องกัน ความเสีย่ งนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า มีมาตรการควบคุมวงเงินสินเชือ่ ทีร่ ดั กุมและติดตามอย่างใกล้ชดิ มูลค่าสูงสุด ของความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าวสุทธิจากค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามทีแ่ สดงในงบดุล

(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ในงวดปัจจุบนั และงวด ต่อๆ ไป บริษทั คาดว่าจะสามารถบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้เนือ่ งจากบริษทั ได้มกี ารวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา

(3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ แต่มีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แต่มี มูลค่าไม่มาก ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ�

15


5

โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ

5.1 ผู้ถือหุ้น

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทัง้ จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื และสัดส่วนการถือหุน้ ล่าสุด ณ วันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ วันที่ 7 เมษายน 2553 มีดงั นี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วน

11,839,980 9,154,940 7,635,000 2,757,490 2,625,000 2,244,300 2,197,710 1,624,570 1,204,990 931,990 42,215,970

19.73% 15.26% 12.73% 4.60% 4.38% 3.74% 3.66% 2.71% 2.01% 1.55% 70.37%

1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 2. นายสำ�เริง มนูญผล 3. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 4. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 5. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำ�กัด 6. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 7. นางสาวพัชรา สังวรชาติ 8. บริษัท วัตสดรมัย จำ�กัด 9. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร 10. นายธนานันท์ เอื้ออารักษ์

รวม

ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั www.occ.co.th ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี

การถือหุ้นไขว้

บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้ ของบริษทั ในสัดส่วน 12.72% และ 19.73% ตามลำ�ดับ ในขณะเดียวกันบริษทั ได้เข้าถือหุน้ ของบริษทั ดังกล่าว ในสัดส่วน 0.06% และ 0.55% โดยคิดเป็นมูลค่าของเงินลงทุนจำ�นวน 1.51 ล้านบาท และ 16.71 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ทัง้ นี้ ในการถือ หุน้ ไขว้กนั ดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อบริษทั แต่อย่างใด และการทีบ่ ริษทั เข้าถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าว เนือ่ งจาก เห็นว่าเป็นบริษัท ที่มีความมัน่ คง มีศกั ยภาพในการดำ�เนินงาน และประการสำ�คัญคือการได้รบั ผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลทีด่ แี ละสม่�ำ เสมอทุกปี

5.2 การจัดการ (1) โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การและ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สำ�นักตรวจสอบภายใน

สำ�นักกรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ายการตลาดเครือ่ งสำ�อาง

16

ฝ่ายการตลาดแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์

สำ�นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการตลาดดูแลเส้นผม

ฝ่ายบัญชี-การเงิน

ฝ่ายสำ�นักงาน


โครงสร้างการจัดการของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ หมดจำ�นวน 6 ชุด กล่าว คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหาร ความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของ บริษัท โอซีซี จำ�กัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์มีจำ�นวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 1 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 5 ท่าน และ กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ทุกท่านล้วนเป็นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์หลายด้าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำ�ดับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

รายชื่อกรรมการ นางกาญจนา สายสิริพร นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ นางธีรดา อำ�พันวงษ์ นายมนู ลีลานุวัฒน์ นายชัยเลิศ มนูญผล นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล นางชูพันธุ์ อิ่มทอง

ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ CEO กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ เลขานุการบริษัท

การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษทั มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการแต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการบริษทั สรุปได้ดงั นี้

การแต่งตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3. บุคคลทีจ่ ะได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับจากจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จะ เป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากับจำ�นวนกรรมการซึง่ ทีป่ ระชุมต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทม่ี บี คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ใน ลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึง่ เกินจำ�นวนกรรมการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็นผู้ ออกเสียงชีข้ าด ❉❉ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการของบริษท ั ประธานกรรมการมีสทิ ธิออกเสียง ชีข้ าดในกรณีทค่ี ะแนนเสียงของคณะกรรมการในทีป่ ระชุมมีจ�ำ นวนเท่ากัน และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกและแต่งตัง้ กรรมการ อีกคนหนึง่ เป็นรองประธานกรรมการและให้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานกรรมการในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ เป็นการชัว่ คราว หรือเมือ่ ตำ�แหน่งประธานกรรมการว่างลง ❉❉

17


ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า สองเดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติ ของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ❉❉ กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำ�นวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำ�การใน นามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำ�แหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ❉❉

การพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก เลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้ ❉❉ นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ ตาย หรือ ลาออก หรือ ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ�หนด หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือ ศาลมีคำ�สั่งให้ออก ❉❉ กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ ❉❉ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ❉❉

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต เยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย มีการดูแลให้บริษทั ดำ�เนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติของที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ อันมีขอ้ พึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี และหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้

อำ�นาจดำ�เนินการ 1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำ�นาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคล อื่นใดไปปฏิบัติ 2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบ ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร 3. อนุมัติการเข้าค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มี การประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร 4. อนุมัติการเข้าทำ�นิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร 5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร 6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการ บริหาร 7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร 18


8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำ�ลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำ�รุด สูญหาย ถูกทำ�ลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจ คณะกรรมการบริหาร 9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำ�ลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำ�ให้มี มูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร 10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การ ดำ�เนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำ�หรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติ วิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร 11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 12. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น 13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วย ค่าใช้จ่ายของบริษัท 14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท 15. บรรดาอำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์และการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. กำ�หนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั 2. อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจำ�ปี รวมทัง้ กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ส่งเสริมให้จดั ทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินธุรกิจและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง 4. จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าบริษทั มีการดำ�เนิน การทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การทำ�รายการต่างๆ ได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี �ำ นาจ มีการสอบทานและจัดทำ�บัญชีทถ่ี กู ต้อง ตลอดจน มีระบบต่างๆ ทีส่ ามารถป้องกันการนำ�ทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้ในทางมิชอบ 5. การทำ�รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางทีช่ ดั เจนและเป็นไป เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ ว กับขัน้ ตอนการดำ�เนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถกู ต้อง 6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และได้ผา่ นความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 7. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่งใส 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 19


9. เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกำ�หนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนกำ�หนดอัตราการจ่าย เงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ สนอต่อผูถ้ อื หุน้ ในระหว่าง 21 วันก่อนวัน ประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ณ สำ�นักงานใหญ่และ สำ�นักงานสาขาของบริษทั ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ หรือ กำ�หนดวันเพือ่ กำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 2 เดือน และกำ�หนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุน้ 1 วันในวันทำ�การถัดจากวันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รวบรวมรายชือ่ ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล 10. จัดทำ�รายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของ บริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) 11. ติดตามดูแลเอกสารทีจ่ ะยืน่ ต่อหน่วยงานกำ�กับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไป โดยถูกต้องตรงตามข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอืน่ ใดของบริษทั 12. อนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการชุดอืน่ 13. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใด ทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหารหรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท 1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำ� ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2. มีความตั้งใจที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นอย่าง สม่ำ�เสมอ 3. มีภาวะผูน้ � ำ วิสยั ทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัท อย่างแท้จริง 4. กำ�กับดูแลและติดตามการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 5. ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ 6. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตน คู่สมรส บุตรและบุตรบุญธรรมที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ประกาศกำ�หนด 8. ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือญาติสนิท มีการทำ�รายการกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน 9. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั กรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าได้แสดงข้อมูลเกีย่ วกับฐานะทางการเงิน และผลการดำ�เนินงานของบริษทั ตามความเป็นจริง โดยไม่ปกปิดข้อความอันควรทีส่ าธารณชนพึงทราบ 20


กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท

อำ�นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ของกรรมการ ตามทีร่ ะบุในข้อบังคับบริษทั คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและ ประทับตราสำ�คัญของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจกำ�หนดชือ่ กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสำ�คัญของ บริษทั ได้”

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ โดยกำ�หนดให้มอี �ำ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. มีอ�ำ นาจในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติทป่ี ระชุม ผูถ้ อื หุน้ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง 2. มีอำ�นาจในการสั่งการหรือดำ�เนินการใดๆ ที่จำ�เป็นและสมควร เพื่อให้การดำ�เนินการตามข้อ 1. สำ�เร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำ�คัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ 3. มีอำ�นาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ กำ�หนดมาตรการทางวินัย ตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำ�เนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำ�นาจ ของคณะกรรมการบริหาร 4. มีอำ�นาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 5. มีอำ�นาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งไม่เกิน จำ�นวน 50 ล้านบาท 6. มีอำ�นาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำ�นวน 10 ล้านบาท 7. มีอำ�นาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท 8. มีอำ�นาจอนุมัติการเข้าทำ�นิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 10 ล้านบาท 9. เมื่อมีการดำ�เนินการใดๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำ�เนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะ กรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป 10. มอบอำ�นาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ 11. การใช้อำ�นาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถกระทำ�ได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท 12. ในการใช้อำ�นาจของกรรมการผู้จัดการ หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำ�นาจหน้าที่ตามที่กำ�หนดนี้ให้ เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 13. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย ■■

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จึงมีการแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้แก่คณะ อนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ บริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร เพือ่ กระจายการดูแลการดำ�เนินกิจการของบริษทั ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดย คณะอนุกรรมการมีอ�ำ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ทุกท่านล้วนมีความเป็นอิสระ และ มีคณ ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดและตามนิยามของบริษทั ดังนี้ 1. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานคณะกรมการตรวจสอบ 2. นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ 3. นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล กรรมการตรวจสอบ 21


โดยนางอรดี รุง่ เรืองโรจน์ และนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ เป็นผูท้ ม่ี คี วามรอบรูด้ า้ นบัญชี-การเงินอย่างดี (ตามรายละเอียด ประสบการณ์ท�ำ งานและประวัตกิ ารศึกษาอบรมของท่านภายใต้หวั ข้อ ข้อมูลของกรรมการบริษทั หน้าที่ 32) คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุมร่วมกันอย่างสม่�ำ เสมอเป็นประจำ�ทุกเดือน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั โดยมีนางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง เลขานุการ บริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือการถอดถอนจากคณะกรรมการ บริษัท หรือการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะ กรรมการบริษัทอีกได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะ กรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำ�นาจดำ�เนินการ 1. กำ�หนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วย งานตรวจสอบภายใน 2. มีอำ�นาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร 3. มีอำ�นาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ 4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วย ค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยง หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั 6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ก. ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ข. ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ค. ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ง. ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี จ. ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉ. จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)

22


ซ. รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั 7. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมี ผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ กรรมการบริษทั เพือ่ ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร • รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน • การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหาร ไม่ด�ำ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ �ำ หนด กรรมการตรวจ สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังกล่าวต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8. สนับสนุนและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ 9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ 10. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัย อำ�นาจตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษทั จำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2. นางกาญจนา สายสิริพร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3. นางธีรดา อำ�พันวงษ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในการกำ�กับดูแลกิจการ ทีด่ ี ในด้านการกำ�หนดค่าตอบแทน การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ บริษทั มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะ กรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตำ�แหน่ง ทัง้ นี้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะ กรรมการบริษทั อีกได้ ในปี 2553 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึง่ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ครบกำ�หนด ออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 16 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2553 และไม่ประสงค์กลับเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ อีก ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 จึงได้มมี ติแต่งตัง้ นายมนู ลีลานุวฒ ั น์ กรรมการ ผูซ้ ง่ึ มี คุณสมบัตเิ หมาะสมดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใหม่ตอ่ ไป คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎบัตร ต่อคณะกรรมการ บริษทั ดังต่อไปนี้ อำ�นาจดำ�เนินการ 1. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่ เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น 23


2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วยค่า ใช้จ่ายของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. พิจารณากำ�หนดวงเงินค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานของบริษัท วงเงินค่า ตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำ�นวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำ�เสนอต่อคณะ กรรมการบริษัทพิจารณาและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 2. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำ�นาจหน้าที่และปริมาณความรับ ผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ที่มิได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก ผลการปฏิบัติงาน อำ�นาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 4. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ 5. ปฏิบัติการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการบริษทั จำ�นวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหา 2. นางกาญจนา สายสิริพร กรรมการสรรหา 3. นางธีรดา อำ�พันวงษ์ กรรมการสรรหา 4. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ กรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ใน ด้านการสรรหาและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ บริษทั มีกระบวนการ สรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและเพือ่ การได้มาซึง่ บุคคลทีม่ คี ณ ุ ภาพ คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการ บริษทั มีมติให้พน้ จากตำ�แหน่ง ทัง้ นี้ กรรมการสรรหาทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ ในปี 2553 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมอีกวาระหนึง่ และได้มมี ติแต่งตัง้ นางธีรดา อำ�พันวงษ์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาเพิม่ เติม ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาชุดปัจจุบนั ของ บริษทั จึงประกอบด้วยสมาชิกจำ�นวน 4 ท่าน โดยมี นายมนู ลีลานุวฒ ั น์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้ อำ�นาจดำ�เนินการ 1. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น 2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำ�นึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำ�ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 24


4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา 5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยสมาชิก จำ�นวน 7 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. นางธีรดา อำ�พันวงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2. นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3. นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4. นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 5. นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 6. นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 7. นายณิชา ศรีสงวนสกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนหิรญ ั ผูจ้ ดั การแผนกสำ�นักตรวจสอบภายใน ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ในการประเมินความเสีย่ งและกำ�หนดมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือ คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตำ�แหน่ง ทัง้ นี้ กรรมการบริหารความเสีย่ งทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ บริษทั อีกได้ ในปี 2553 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ความเสีย่ งชุดเดิมอีกวาระหนึง่ และได้มมี ติแต่งตัง้ นายณิชา ศรีสงวนสกุล ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะ กรรมการบริหารความเสีย่ งเพิม่ เติม ดังนัน้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดปัจจุบนั ของบริษทั ประกอบด้วยสมาชิกจำ�นวน 7 ท่าน โดยมี นางธีรดา อำ�พันวงษ์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการ บริษทั ดังต่อไปนี้ อำ�นาจดำ�เนินการ 1. ขอรับคำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 2. มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะทำ�งานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. นำ�เสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ 2. กำ�หนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 3. ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงที่คณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงนำ�เสนอ 4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง ที่คณะทำ�งานฯ นำ�เสนอ 5. นำ�เสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ 6. กำ�กับดูแลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 7. นำ�เสนอการแต่งตั้งคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ 8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 9. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

25


คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก จำ�นวน 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. นางธีรดา อำ�พันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และ CEO 2. นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักกรรมการผู้จัดการ 3. นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน 4. นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายสำ�นักงาน 5. นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดเครื่องสำ�อาง โดยมี นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง เลขานุการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการในทีป่ ระชุม คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการกิจการของบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษทั ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริตเยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระทำ�ภายใต้ สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึง การขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำ�หนด หรือครบกำ�หนดเกษียณอายุและไม่ได้รบั การว่าจ้างต่อในตำ�แหน่งเดิม หรือคณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตำ�แหน่ง ทัง้ นี้ กรรมการบริหารทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ ในปี 2553 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดเดิมอีกวาระหนึง่ คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้ อำ�นาจดำ�เนินการ 1. แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทนและ สวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ 2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำ�งานอื่นใดเพื่อดำ�เนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท 3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำ�นาจให้แก่กรรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้ 4. อนุมัติการเข้าทำ�นิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำ�นวน 10 ล้านบาท 5. อนุมัติให้ดำ�เนินการขอหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท 6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำ�นวน 10 ล้านบาท 7. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท 8. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท 9. อนุมตั กิ ารปรับสภาพ ทำ�ลาย ตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้ ชำ�รุด สูญหาย ถูกทำ�ลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำ�นวน 20 ล้านบาท 10. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำ�ลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำ�ให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำ�นวน 20 ล้านบาท 11. อนุมัติการตัดหนี้สูญทางบัญชี และ/หรือ สินทรัพย์อื่นๆ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำ�นวน 2 ล้านบาท 12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการ ดำ�เนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำ�หรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำ�นวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำ�นวน 20 ล้านบาท 13. มีอำ�นาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น

26


14. ขอรับคำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 15. มอบอำ�นาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำ�การแทนได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและงบประมาณประจำ�ปีต่อคณะกรรมการบริษัท 2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท 3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 4. ดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ 6. ดูแลให้มีการจัดทำ�รายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำ�การตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำ�ดับ 7. เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมตั ใิ นเรือ่ งทีเ่ กินขอบเขตอำ�นาจของคณะกรรมการบริหาร 8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 9. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง ผูจ้ ดั การแผนกกฎหมาย ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษทั อย่างเป็น ทางการในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่ กฎหมายกำ�หนด รวมถึงการสนับสนุนด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ดังต่อไปนี้ • ให้ค�ำ แนะนำ�เบือ้ งต้นแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารต้องทราบเพือ่ การทำ�หน้าทีอ่ ย่างเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั โดยติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างสม่�ำ เสมอด้วยความถูกต้อง รวมถึงการรายงาน การเปลีย่ นแปลงในข้อกำ�หนดของกฎหมายทีม่ นี ยั สำ�คัญต่อบริษทั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน • จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และข้อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ • บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ ติดตามประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั • ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแลบริษทั จดทะเบียน ตามระเบียบ และข้อกำ�หนดของหน่วยงาน รวมถึงกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง • ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไปให้ได้รบั ทราบข่าวสารของบริษทั และสิทธิตา่ งๆ ของผูถ้ อื หุน้ • ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร • การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกำ�หนดในการกำ�กับดูแลการจัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารสำ�คัญของบริษทั อาทิ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยคณะกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และรายงานประจำ�ปีของบริษทั เป็นต้น

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหามีหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยการ สรรหาบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมในด้านต่างๆ โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญจากหลาก หลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงทีผ่ า่ นมา โดยเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา ให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนทีจ่ ะนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในกรณีทต่ี �ำ แหน่งกรรมการบริษทั ว่างลงโดยมิใช่เป็นการออก ตามวาระ อาจพิจารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเพือ่ แต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำ�แหน่งทีว่ า่ งลง ได้ตามข้อบังคับของบริษทั 27


การสรรหาบุคคลเพือ่ เข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี พี น้ื ฐานและความเชีย่ วชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ ผูน้ �ำ วิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคณ ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารทำ�งานทีโ่ ปร่งใสไม่ดา่ งพร้อย รวมทัง้ มีความสามารถในการแสดงความคิด เห็นอย่างเป็นอิสระ ในปี 2553 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการซึง่ ครบกำ�หนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 16 มีความ ประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการอีก และได้ยน่ื หนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั โดยสถานภาพการเป็น กรรมการบริษทั มีผลสิน้ สุดลงตัง้ แต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 16 เป็นต้นไป ซึง่ การสรรหาผูท้ จ่ี ะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนนัน้ ที่ ประชุมคณะกรรมการสรรหาเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มกี ารพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเสนอชือ่ เพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ และได้มมี ติให้เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออก ตามวาระทัง้ หมด 3 ท่าน ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางธีรดา อำ�พันวงษ์ และ นาย เกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล และบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะ กรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2553 เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2553 ได้มกี ารพิจารณาร่วมกันและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามแนวทางของ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเสนอชือ่ เพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตาม วาระตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ซึง่ ได้มมี ติให้เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระทัง้ หมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ รายเดิม 2 ท่าน คือ นางธีรดา อำ�พันวงษ์ และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล และบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอรายชือ่ บุคคลทีพ่ จิ ารณาว่าเหมาะสมต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาได้ โดยบริษทั ได้เปิดโอกาสและให้ สิทธิผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชือ่ บุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยได้แจ้งการให้สทิ ธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญ ชวนผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั www.occ.co.th โดยได้ก�ำ หนดคุณสมบัตผิ ถู้ อื หุน้ อธิบายหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการบริษทั ด้วย

วิธีการเลือกตั้ง

ข้อบังคับของบริษทั หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 21 กำ�หนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี าร ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3. บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับจากจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำ�นวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือก ตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึ่งเกินจำ�นวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุม เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ส่วนผูบ้ ริหาร ระดับอืน่ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย ตามความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

28


(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2553 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินของกรรมการบริษทั 10 ท่าน ประกอบด้วยค่าเบีย้ ประชุม ค่าบำ�เหน็จกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

นางกาญจนา นายสมศักดิ์ นางธีรดา นางอรดี นางวัชนี นายเกรียงศักดิ ์ นายบุญเกียรติ นายมนู นายชัยเลิศ นางทิพาภรณ์

รวม

สายสิรพิ ร ธนสารศิลป์ อำ�พันวงษ์ รุง่ เรืองโรจน์ วัฒนถวัลย์วงศ์ ศรีไพศาล โชควัฒนา ลีลานุวฒ ั น์ มนูญผล โชควัฒนา

จำ�นวนเงิน 484,000.00 193,000.00 390,000.00 520,000.00 509,000.00 460,000.00 175,000.00 205,000.00 199,000.00 18,000.00 3,153,000.00

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารทุกท่าน รวม 8 ท่าน ดังนี้ เงินเดือน 20,508,970.00 บาท โบนัส 7,201,070.00 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 48,000.00 บาท ค่าพาหนะ 212,000.00 บาท ค่าเบีย้ ประชุม 240,000.00 บาท กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ 615,268.00 บาท กองทุนประกันสังคม 72,000.00 บาท ค่ารักษาพยาบาล 192,829.00 บาท 29,090,137.00 บาท

(2.2) ค่าตอบแทนอื่น – ไม่ม ี

29


ข้อมูลของกรรมการบริษัท ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

*สัดส่วน การอบรม หลักสูตร การถือหุ้น กรรมการ

ประสบการณ์ทำ�งาน

นางกาญจนา สายสิรพิ ร ประธานกรรมการ อายุ 64 ปี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

0.33%

DCP บริษทั จดทะเบียน จำ�นวน 1 แห่ง รุน่ 2519 - ปัจจุบนั บมจ.โอซีซี 32/2003 ตำ�แหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน จำ�นวน 7 แห่ง การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั - รองประธานกรรมการ บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ชัน่ แนล (ไทยแลนด์) - ประธานกรรมการ บจ.แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย) - กรรมการผูจ้ ดั การ บจ.โอเรียนเต็ลซาลอนบิสซิเนส - กรรมการผูจ้ ดั การ บจ.เอ็มไอแอล (ประเทศไทย)

นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ อายุ 67 ปี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

1.66 %

DCP รุน่ 5/2001

นางธีรดา อำ�พันวงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การ และ CEO อายุ 40 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2.47% สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์

30

บริษทั จดทะเบียน จำ�นวน 5 แห่ง 2530 - ปัจจุบนั บมจ.โอซีซี ตำ�แหน่งปัจจุบนั รองประธานกรรมการ 2527 - ปัจจุบนั บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ ตำ�แหน่งปัจจุบนั กรรมการ 2517 - ปัจจุบนั บมจ.บูตคิ นิวซิต้ี ตำ�แหน่งปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2515 - ปัจจุบนั บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ ตำ�แหน่งปัจจุบนั กรรมการ 2515 - ปัจจุบนั บมจ.สหพัฒนพิบลู ตำ�แหน่งปัจจุบนั กรรมการ กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนจำ�นวน 26 แห่ง การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ - กรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ

บริษทั จดทะเบียน จำ�นวน 4 แห่ง DCP 2551 - ปัจจุบนั บมจ.โอซีซี รุน่ 51/2004 ตำ�แหน่งปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ/CEO 2542 - ปัจจุบนั บมจ.ประชาอาภรณ์ ตำ�แหน่งปัจจุบนั กรรมการ 2542 - ปัจจุบนั บมจ.เอส&เจอินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็นเตอร์ไพรส์ ตำ�แหน่งปัจจุบนั กรรมการ 2542 - ปัจจุบนั บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล ตำ�แหน่งปัจจุบนั ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนจำ�นวน 12 แห่ง การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั - กรรมการ บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ชัน่ แนล(ไทยแลนด์) - กรรมการ บมจ.ประอาภรณ์ - กรรมการ บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็นเตอร์ไพรส์ - ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล


ข้อมูลของกรรมการบริษัท ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

*สัดส่วน การอบรม หลักสูตร การถือหุ้น กรรมการ 0.06%

ประสบการณ์ทำ�งาน

DCP บริษทั จดทะเบียน จำ�นวน 6 แห่ง รุน่ 2550 - ปัจจุบนั บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ 68/2005 ตำ�แหน่งปัจจุบนั กรรมการ 2547 - ปัจจุบนั บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล ต�ำ แหน่งปัจจุบนั กรรมการ 2542 - ปัจจุบนั บมจ.ธนูลกั ษณ์ ต�ำ แหน่งปัจจุบนั กรรมการ 2530 - ปัจจุบนั บมจ.โอซีซี ตำ�แหน่งปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2519 - ปัจจุบนั บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ต�ำ แหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ 2516 - ปัจจุบนั บมจ.ไทยวาโก้ ตำ�แหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน จำ�นวน 32 แห่ง การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ - กรรมการ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล - กรรมการ บมจ.ธนูลกั ษณ์ - กรรมการ บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ชัน่ แนล (ไทยแลนด์) - ประธานกรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่ - ประธานกรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ

นายมนู ลีลานุวฒ ั น์ กรรมการ อายุ 65 ปี

Bachelor of Mechanical Engineering, Chiba University, Japan

นายชัยเลิศ มนูญผล กรรมการ อายุ 51 ปี

Master of Science in 0.05 % Management and Human Relation, Abilene Christian University, Texas, U.S.A. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

DAP รุ่น 3/2003

นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการ อายุ 64 ปี

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เลขานุการ จาก Pitman London

DCP การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน รุ่น 2538 - ปัจจุบัน บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 68/2005 เอ็นเตอร์ไพรส์ ตำ�แหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน จำ�นวน 17 แห่ง การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั - รองประธานกรรมการ บจ. เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์

3.97 %

บริษทั จดทะเบียน จำ�นวน 3 แห่ง 2533 - ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ตำ�แหน่งปัจจุบัน รองผู้อำ�นวยการฝ่าย I,D 2530 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี ตำ�แหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2528 - ปัจจุบัน บมจ.ประชาอาภรณ์ ตำ�แหน่งปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน จำ�นวน 9 แห่ง การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั - รองผู้อำ�นวยการฝ่าย I, D บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการรองผู้จัดการ บมจ.ประชาอาภรณ์ - กรรมการผู้จัดการ บจ.แชมป์เอช

31


ข้อมูลของกรรมการบริษัท ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

*สัดส่วน การอบรม หลักสูตร การถือหุ้น กรรมการ

ประสบการณ์ทำ�งาน

นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขา การคลังและการค้าระหว่าง ประเทศ California State University, Long Beach, U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

DCP รุ่น 5/2001 EAC รุ่น 1/2001 RCC รุ่น 1/2006 DCP Refresher รุ่น 1/2008 CDC รุ่น 3/2008

นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

-

DCP บริษทั จดทะเบียน จำ�นวน 2 แห่ง รุ่น 1/2000 2549 - ปัจจุบัน บมจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ ตำ�แหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2542 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี ตำ�แหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน 1 แห่ง การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั -ไม่มี-

นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล กรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี

Commerce College, Hong Kong

-

DCP บริษทั จดทะเบียน จำ�นวน 2 แห่ง รุ่น 2550 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี 68/2005 ตำ�แหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2544 - ปัจจุบัน บมจ.ธนูลักษณ์ ตำ�แหน่งปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน -ไม่ม-ี การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั -ไม่มี-

บริษทั จดทะเบียน จำ�นวน 2 แห่ง 2542 - ปัจจุบัน บมจ.ไทยวาโก้ ตำ�แหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ 2537 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี ตำ�แหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน -ไม่ม-ี การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั -ไม่มี-

หมายเหตุ : 1. * จำ�นวนหุน้ รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ 2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา เป็นคูส่ มรสของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึง่ มีศกั ดิเ์ ป็นอาของ นางธีรดา อำ�พันวงษ์

32


ข้อมูลคณะกรรมการบริหาร ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง

*สัดส่วน การอบรม หลักสูตร ทักษะและประสบการณ์การทำ�งานหลัก การถือหุ้น กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

DCP การตลาด การบริหารแบรนด์สินค้า การพัฒนา ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดจำ�หน่าย รุ่น 51/2004 การร่วมทุน การค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจแฟชั่น ไฟลสไตล์ 0.08% DCP การบัญชี การเงิน การธนาคาร การลงทุน รุ่น 73/2006 และภาษีอากร

นางธีรดา อำ�พันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และ CEO อายุ 40 ปี

ปริญญาโท สาขาการตลาด 2.47% สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์

นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน อายุ 57 ปี

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ผ่านการอบรม CFO จากสภาวิชาชีพ บัญชี ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านการอบรมการบริหารความเสี่ยง จากศศินทร์และสมาคมบริษัทจด ทะเบียนไทย ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต 0.32% จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ ผู้อำ�นวยการ สำ�นักกรรมการผู้จัดการ อายุ 60 ปี นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์ ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสำ�นักงาน อายุ 57 ปี นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำ�อาง อายุ 47 ปี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.00%

DCP รุ่น 3/2000 DCP Refresher รุ่น 2/2006 DCP รุ่น 73/2006 FN รุ่น 28/2006 -

การบริหารจัดการทั่วไป การตลาด การจัดจำ�หน่าย การบริหารจัดซื้อ การผลิต การค้าระหว่างประเทศ การบัญชี และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาวิชาชีพเสริมความงาม การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด การสื่อสารมวลชน การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2552 และปี 2553 กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)* 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553

จำ�นวนหุ้น เพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)

หมายเหตุ

นางกาญจนา สายสิริพร

200,000

200,000

-

-

นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์

994,960

994,960

-

-

นางธีรดา อำ�พันวงษ์

81,975

1,481,975

นายมนู ลีลานุวัฒน์

38,790

38,790

-

-

นายชัยเลิศ มนูญผล

30,000

30,000

-

-

นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

2,379,300

2,379,300

-

-

นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์

-

-

-

-

นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์

-

-

-

-

นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล

-

-

-

-

1,400,000

เพิ่มในเดือนกรกฎาคม 2553

33


ผู้บริหาร ชื่อ-สกุล

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)*

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม/ลด 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 ระหว่างปี (หุ้น)

นางธีรดา อำ�พันวงษ์ นายประกิต ชุณหสมบูรณ์

81,975

1,481,975

-

วันที่เพิ่มการถือครอง หลักทรัพย์

1,400,000 เพิ่มในเดือนกรกฎาคม 2553

-

-

-

นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร

48,720

48,720

-

-

นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์

196,790

196,790

-

-

2,000

2,000

-

-

นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร

หมายเหตุ : 1. * จำ�นวนหุน้ รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ร่วมกันจำ�นวน 5 ครั้ง ลำ�ดับ

รายชื่อกรรมการบริษัท

กรรมการ บริษัท

กรรมการ ตรวจสอบ

กรรมการ สรรหา

กรรมการ พิจารณาค่า ตอบแทน

ประชุม ผู้ถือหุ้น

1.

นางกาญจนา สายสิริพร

4/5

-

1/1

1/1

1/1

2.

นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์

3/5

-

-

-

1/1

3.

นางธีรดา อำ�พันวงษ์ (1)

5/5

-

-

1/1

1/1

4.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (2)

0/2

-

-

-

1/1

5.

นายมนู ลีลานุวัฒน์

5/5

-

1/1

1/1

1/1

6.

นายชัยเลิศ มนูญผล

4/5

-

-

-

1/1

7.

นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา (3)

3/3

-

-

-

1/1

8.

นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์

5/5

12/12

1/1

-

1/1

9.

นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์

4/5

12/12

-

-

1/1

10.

นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล

5/5

11/12

-

-

1/1

หมายเหตุ (1) ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 (2) ครบกำ�หนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 16 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2553 และประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการ เลือกตัง้ เป็นกรรมการอีก โดยสถานภาพการเป็นกรรมการบริษทั มีผลสิน้ สุดลงตัง้ แต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 16 เป็นต้นไป (3) ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการใหม่ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 16 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2553

34


สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ลำ�ดับ

รายชื่อกรรมการบริหาร

ตำ�แหน่ง

สถิติการเข้าประชุม

1.

นางกาญจนา สายสิริพร

ประธานกรรมการ

12/12

2.

นางธีรดา อำ�พันวงษ์ (1)

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

12/12

3.

นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน

12/12

4.

นายประกิต ชุณหสมบูรณ์

ผู้อำ�นวยการ สำ�นักกรรมการผู้จัดการ

12/12

5.

นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสำ�นักงาน

12/12

6.

นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำ�อาง

12/12

หมายเหตุ (1) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2552 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การและประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลำ�ดับ

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำ�แหน่ง

สถิติการเข้าประชุม

1.

นางธีรดา อำ�พันวงษ์

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

12/12

2.

นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์

กรรมการตรวจสอบ

11/12

3.

นายประกิต ชุณหสมบูรณ์

ผู้อำ�นวยการ สำ�นักกรรมการผู้จัดการ

12/12

4.

นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน

12/12

5.

นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสำ�นักงาน

12/12

6.

นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำ�อาง

12/12

7.

นายณิชา

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายแฟชั่นไลฟ์สไตล์

ศรีสงวนสกุล (1)

8/8

หมายเหตุ (1) ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2553

35


(3) การกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทุก ฝ่ายตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ด้วยเชือ่ มัน่ ว่าเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจให้มคี วามก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน สามารถเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจและความมัง่ คงให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะช่วยกัน พัฒนาระดับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ งต่อไป

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลที่ดีของบริษัทในปี 2553

ในปี 2553 บริษทั ได้รบั การรับรองการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้ • การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2553 - AGM Assessment ระดับคะแนน 100 คะแนนเต็ม จัดอยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม” • รายงานการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010 : ระดับคะแนน 86 คะแนน จัดอยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม” หลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ตัง้ แต่ปี 2545 ประกอบด้วยนโยบายการการ กำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึง่ ล้วนเป็นแนวทางสำ�หรับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนได้ยดึ ถือ เป็นหลักในการทำ�งาน และเป็นหลักปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินธุรกิจ โดยบริษทั ได้มกี ารพิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของนโยบายเป็นประจำ� ทุกปี และเห็นว่าแนวทางตามนโยบายดังกล่าวยังมีความทันสมัยและมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ในปัจจุบนั บริษทั มีการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการที่ สำ�คัญ 5 หมวดอย่างครบถ้วน โดยรักษาคุณภาพการปฏิบตั งิ านและพัฒนาต่ออย่างต่อเนือ่ งสรุปได้ดงั นี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยการอำ�นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้ รับสิทธิพ้ืนฐานในฐานะนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทโดยเท่าเทียมกันด้วยวิธีการและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์โดยอิสระ การได้รบั ส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษทั สิทธิในการรับเงินปันผล การเสนอวาระ การประชุมล่วงหน้า การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการ มอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรือ่ งสำ�คัญของ บริษทั เช่นการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษทั สิทธิในการออกเสียงลง คะแนนแต่งตัง้ และกำ�หนดสินจ้างผูส้ อบบัญชี รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิทจ่ี ะได้ รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิออกเสียงตามจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื คือหนึง่ หุน้ เท่ากับหนึง่ เสียง และไม่มี หุน้ ใดทีม่ สี ทิ ธิพเิ ศษเหนือกว่าหรือสามารถจำ�กัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ได้ นอกจากสิทธิขน้ั พืน้ ฐานดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ครบ ถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผถู้ อื หุน้ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีส่ �ำ คัญบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และ เว็บไซต์บริษทั www.occ.co.th อย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง โดยในปี 2553 บริษทั ได้ด�ำ เนินการ เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวก และส่งเสริมสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้ 1. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติกำ�หนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2553 ผ่านระบบ เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มีมติกำ�หนดวันประชุม 2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 14 วัน โดยผู้ถือหุ้นไทยจะ ได้รับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับ ภาษาอังกฤษเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติในการได้รับข้อมูลที่เข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยหนังสือเชิญ ประชุมมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสาร ประกอบรายละเอียดวาระต่างๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอ 36


เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้น สามารถตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ และในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ จำ�เป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำ�มาแสดงให้ครบถ้วนและวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งข้อ บังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้บริษัทยังได้อำ�นวย ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้มีระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้า ดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์ของ บริษัท www.occ.co.th เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจะส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศคำ�บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษา ไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และยังได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับ แรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีในเว็บไซต์ของบริษัท ด้วย ในการนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้สิทธิออกเสียงได้โดย อิสระ พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก็สามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้ จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ด้วย 3. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำ�นวนที่เหมาะสม มี การนำ�ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน ซึ่งบาร์โค้ดจะแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออำ�นวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำ�ของข้อมูลผู้ถือหุ้นในการ ลงทะเบียน พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย 4. ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน อย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดย บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งทำ�ให้ขั้นตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำ� ซึ่งการลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยมี การแสดงผลสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระบริษัท ได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือ หุ้น เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อคำ�นวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลง คะแนนทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด โดยการตรวจนับคะแนน ด้วยระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระจะมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่ง เสริมนักลงทุนไทยและผู้สอบบัญชีบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วย และเมื่อจบการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถ ขอตรวจสอบรายละเอียดได้ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำ�หนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่กำ�หนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

37


5. ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำ�เนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตาม ลำ�ดับระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำ�ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน 6. ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายหลังเริม่ การประชุมแล้ว มีสทิ ธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระทีไ่ ด้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป 7. เปิดโอกาสในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 12 เดือน มีสิทธิเสนอวาระหรือตัวบุคคลที่เหมาะ สม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี โดยในปี 2553 บริษัทได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นเสนอตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เพื่อให้เลขานุการบริษัทตรวจทานความ ครบถ้วน ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการสรรหา/คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าว บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และชี้แจงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นราย ใดใช้สิทธิดังกล่าว 8. ภายหลังการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทได้ดำ�เนินการจัดทำ�รายงานการประชุมอย่างละเอียดครบถ้วนตามข้อเท็จจริง ที่ปรากฏในการประชุม และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท www.occ.co.th ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม และมีการเผย แพร่ภาพถ่ายวีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย รวมถึงได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด 9. บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำ�เนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่าง ยั่งยืน เพื่อผลตอบแทนอย่างเหมาะสมสำ�หรับผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ให้ความสำ�คัญและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเสมอภาคด้วยการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับผู้ ถือหุน้ ทุกกลุม่ ไม่เอือ้ ประโยชน์ตอ่ กลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งต่างๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมัน่ ใจได้วา่ สิทธิของตนจะได้รบั ความ คุม้ ครองและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมเสมอ โดยบริษทั ได้ด�ำ เนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุม

ŽŽ เพือ่ ส่งเสริมหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ การ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตคิ รบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ทท่ี างการกำ�หนดและตามข้อกำ�หนดของบริษทั เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการในการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ คราวเดียวกัน โดยบริษทั ได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงสิทธิและวิธกี ารเสนอผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย และบริษทั จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อม เหตุผลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ในปี 2553 บริษทั ได้ด�ำ เนินการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิลว่ งหน้าก่อนการ ประชุมตัง้ แต่วนั ที่ 1 – 30 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระและเสนอชือ่ บุคคลเข้ารับการ พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ

38


ŽŽ ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันก่อนการประชุมตามกฎหมายแล้วบริษทั ยังได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดย เป็นข้อมูลเดียวกับทีบ่ ริษทั จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ 14 วัน ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวบริษทั ได้ จัดสรรให้เพิม่ มากขึน้ กว่าปีทผ่ี า่ นมา รวมทัง้ แจ้งการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนี้ บริษทั ยังมีแนวทางทีจ่ ะเพิม่ ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าให้มากขึน้ เรือ่ ยๆ อีกในปีตอ่ ไป ทัง้ นี้ เพือ่ อำ�นวยประโยชน์ส�ำ หรับผูถ้ อื หุน้ ให้ได้มากทีส่ ดุ ŽŽ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและชัดเจนพร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการ ไม่เพิม่ หรือ เปลีย่ นแปลงข้อมูลสำ�คัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า และมีการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธกี ารเข้าร่วมประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กส็ ามารถมอบฉันทะให้แก่บคุ คลหนึง่ บุคคลใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชือ่ ทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอืน่ ตามความเหมาะ สมได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย

วันประชุม

ŽŽ บริษทั เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัว่ โมง และถึงแม้วา่ จะพ้นระยะเวลารับลงทะเบียน แล้ว ก็ยงั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้โดยไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด ŽŽ จัดให้มกี ระบวนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีโ่ ปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการจะแจ้งหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประชุม ขัน้ ตอนและวิธกี ารออกเสียงลงมติให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในทีป่ ระชุมก่อนเริม่ การประชุม ซึง่ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้อง การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำ�ดับวาระการประชุมทีก่ �ำ หนด มีการพิจารณาและลงมติเลือกตัง้ กรรมการ เป็นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทัง้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และอนุมตั คิ า่ สอบบัญชี และวาระอืน่ ตามทีก่ �ำ หนดใน หนังสือเชิญประชุม การออกเสียงลงคะแนนกระทำ�โดยเปิดเผย โดยมีบตั รลงคะแนนในแต่ละวาระเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนน ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยใช้วธิ กี ารเก็บบัตรลงคะแนนทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพือ่ นำ�ผลคะแนนมาหักออกจาก จำ�นวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ยกเว้นวาระเลือกตัง้ กรรมการทีจ่ ะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยมีผสู้ อบบัญชีทเ่ี ป็นกลางและมี ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ทัง้ นี้ บัตรลงคะแนนของแต่ละวาระจะจัดเก็บรักษาไว้ทบ่ี ริษทั อย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ ในระหว่างการประชุมนอกเหนือ จากเอกสารประกอบการประชุมทีผ่ ถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั แล้ว บริษทั ยังได้น�ำ เสนอข้อมูลในระบบวีดที ศั น์ เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้ แก่ผถู้ อื หุน้ อีกด้วย ŽŽ สำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่ หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึง่ เป็นรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือหากผูถ้ อื หุน้ ต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอืน่ ก็สามารถดาวน์โหลดหนังสือ มอบฉันทะทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษทั ได้ท่ี www.occ.co.th ŽŽ ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ให้ความสำ�คัญและเข้าร่วมประชุมเพือ่ ชีแ้ จงและ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ประธานได้แนะนำ�กรรมการและผูบ้ ริหารรวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องทีเ่ ข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล เปิดโอกาส และให้เวลาผูถ้ อื หุน้ ในการซักถามเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมหรือกิจการบริษทั อย่างเพียงพอ เพือ่ ชีแ้ จง/ตอบคำ�ถาม/ให้ขอ้ มูล ประกอบอย่างชัดเจน

39


หลังการประชุม

ŽŽ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำ�คัญ ได้แก่ มติทป่ี ระชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำ�นวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียงในแต่ละวาระ คำ�ถาม คำ�ชีแ้ จงและความคิดเห็นของทีป่ ระชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็นช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ สามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ถงึ การ ประชุมในคราวถัดไป และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพือ่ การตรวจสอบและอ้างอิง นอกจากนี้ บริษทั ได้ จัดให้มกี ารบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสือ่ วีดที ศั น์เพือ่ สามารถให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ไป โดยคณะกรรมการบริษทั ได้น�ำ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หุน้ ในการประเมินผลการจัดประชุม มาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง เพือ่ พัฒนาการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนือ่ ง ŽŽ ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ด�ำ เนินการแจ้งมติทป่ี ระชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกัน รวมถึง แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ และประสานงานกับนายทะเบียน บจ. ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ ในการจ่าย เงินปันผลแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายในอัตราทีเ่ ท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน การดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ŽŽ บริษทั มีการกำ�หนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรในจรรยาบรรณพนักงานโดย ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง อันได้แก่ คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวมทัง้ บุคคลซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูล ใช้ขอ้ มูลภายในทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไป ทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารนำ�ข้อมูล ภายไปใช้ในทางมิชอบอันอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ŽŽ มีการจัดทำ�กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารประจำ�ปี และจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าเพือ่ การทราบ ระยะเวลาทีค่ วรงดเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึง่ ในปี 2553 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลาทีห่ า้ มดังกล่าว ŽŽ กำ�หนดและแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ ายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำ�การนับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือ ครองหลักทรัพย์ และได้ก�ำ หนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษทั ของกรรมการและผูบ้ ริหารรวมคูส่ มรสเป็น วาระประจำ�ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ŽŽ กำ�หนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และมีการติดตามผลการปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ ŽŽ ในการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทำ�รายการทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกัน ได้จดั ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผู้ เกีย่ วข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอืน่ ทีจ่ �ำ เป็น เพือ่ ให้คณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจ เพือ่ ประโยชน์โดยรวมของบริษทั ฯ ŽŽ กำ�หนดแนวทางอย่างชัดเจนไม่ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสีย หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพือ่ พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องดังกล่าว ซึง่ ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียนัน้ จะไม่เข้า ร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพือ่ ให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเป็นไปอย่างยุตธิ รรม เพือ่ ผลประโยชน์ของ ผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง ŽŽ กำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้องต่อเลขานุการบริษทั เพือ่ สำ�เนารายงาน เสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ทพ่ี ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำ�หนด และรายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง

40


3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษทั มุง่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายเพือ่ ประโยชน์รว่ มกันอย่างยัง่ ยืน โดยคณะกรรมการ บริษทั ได้ก�ำ กับดูแลให้บริษทั มีระบบการบริหารจัดการทีเ่ ชือ่ มัน่ ว่าจะสามารถรับรูแ้ ละดูแลสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนชุมชน สิง่ แวดล้อม และสังคมโดยรวม ภายใต้หลักการและ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงานของบริษทั ซึง่ มีก�ำ หนดไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท ผูถ้ อื หุน้ : นอกจากสิทธิขน้ั พืน้ ฐานซึง่ ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษทั แล้ว บริษทั ยังได้ ดำ�เนินนโยบายในการประกอบธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อย่างอืน่ ทีอ่ าจได้มาจากการดำ�เนินงานทีไ่ ม่ถกู ต้อง ตามทำ�นองคลองธรรม การดำ�เนินธุรกิจด้วยความถูกต้องโปร่งใสนำ�มาซึง่ ความภาคภูมใิ จต่อผลงานซึง่ มีผลประกอบการทีด่ ี มีการ เติบโตอย่างต่อเนือ่ งและมัน่ คง มีศกั ยภาพในการแข่งขันสูง และก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ อย่างสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว พนักงาน : บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ ุ ค่าอย่างยิง่ และเป็นปัจจัยสำ�คัญสูค่ วามสำ�เร็จของ องค์กร บริษทั จึงให้การดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค จัดระบบการพัฒนาอาชีพ (Career Path) เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ พนักงาน มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้วยการเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถให้แก่พนักงานทุกคน สร้างบรรยากาศภายในบริษทั ให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละมีการทำ�งานร่วมกันเป็นทีม เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รบั การฝึกฝน เพิม่ พูนทักษะในการทำ�งานและ แสดงศักยภาพของทีมและตนเอง เพือ่ สร้างความมัน่ คงในอาชีพและความเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน ซึง่ บริษทั มีการ พิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความมุง่ มัน่ และผลการปฏิบตั งิ านของ พนักงาน รวมทัง้ ให้การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูก่ ารเป็นผูน้ �ำ ภายใต้แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) นอกจากนีย้ งั เปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มขี ดี ความสามารถเพือ่ รองรับนโยบายในการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป บริษทั มีการดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของพนักงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน โดย การดำ�เนินตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่ออาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วม ในการดูแลสภาพแวดล้อมของบริษทั มีการจัดตัง้ “คณะกรรมการความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบ การ” เพือ่ ดำ�เนินงานเกีย่ วกับความปลอดภัยและอนามัยทีด่ ี บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบความปลอดภัยของสถานทีท่ �ำ งานอย่าง สม่�ำ เสมอ จัดให้มพี นักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง ติดตัง้ ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร และจัดเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานใช้เครือ่ งมือป้องกันอุบตั ภิ ยั อย่างเคร่งครัด และมีการจัด เตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ทีพ่ ร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ไฟ ฉุกเฉิน เป็นต้น โดยจัดให้มกี ารซ้อมหนีไฟและป้องกันอัคคีภยั เป็นประจำ�ทุกปีทง้ั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว โดยจัดให้มกี องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพเพือ่ เป็นการออมเงินไว้ สำ�หรับอนาคต โดยบริษทั จะสมทบเพิม่ ในแบบอัตราก้าวหน้าสำ�หรับพนักงานทีม่ อี ายุงานมากขึน้ และเงินบำ�เหน็จเกษียณอายุเพือ่ ประโยชน์หลังจากครบกำ�หนดการเกษียณอายุของพนักงาน ซึง่ บริษทั จะให้มากกว่าเงินชดเชยทีก่ �ำ หนดไว้ในพระราชบัญญัตแิ รงงาน สำ�หรับพนักงานทีม่ อี ายุงานมากกว่า 20 ปี อีกทัง้ ยังได้จดั ทำ�กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุม่ สำ�หรับพนักงานทุกคนเพือ่ เป็นการป้องกัน ความเสีย่ งและบรรเทาความสูญเสียให้แก่พนักงานและครอบครัว ซึง่ เป็นรายการเสริมเพิม่ เติมจากการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม ตามปกติ

41


นอกจากนีบ้ ริษทั ยังจัดให้มสี วัสดิการอืน่ ๆ สำ�หรับพนักงานด้วย ดังนี้

ƒƒ สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน ‡‡

‡‡ ‡‡

จ ัดการอบรมเพิ่มเติมความรู้สำ�หรับพนักงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดอบรมต่อเนื่องของหลักสูตร “Learning Organization” ให้กับพนักงานทุกคน การสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เป็นต้น จัดให้มีห้องสมุดประจำ�บริษัท และจัดมุมนักอ่านประจำ�ชั้นทำ�งานของสำ�นักงานบริษัท จัดให้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ระหว่างพนักงานผ่านช่องทางเว็บบอร์ด Intranet ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางการ สื่อสารที่พนักงานสามารถเข้าถึงและรับทราบความเป็นไปในผลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างเป็นปัจจุบันได้ด้วย

ƒƒ สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡

ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม โบนัส เงินบำ�เหน็จเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำ�มัน ส่วนลดพิเศษสำ�หรับการซื้อสินค้าราคาพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงาน ทุนการศึกษาบุตรพนักงานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เงินช่วยเหลือเพือ่ ร่วมแสดงความยินดีส�ำ หรับการสร้างครอบครัวใหม่ของพนักงาน กรณีทม่ี กี ารสมรสตามกฎหมาย

ƒƒ สวัสดิการนันทนาการและสุขอนามัย ‡‡

‡‡

‡‡ ‡‡ ‡‡

การจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานรดน้ำ�ดำ�หัวผู้สูงอายุเทศกาลสงกรานต์ งานทำ�บุญร่วมหล่อเทียน/ซื้อหลอดไฟถวายวัดเทศกาลเข้าพรรษา เป็นต้น จัดงาน Birth Month เลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำ�ทุกเดือนสำ�หรับพนักงานที่มีวันเกิดในเดือนเดียวกัน พร้อมเชิญเพื่อน พนักงานเข้าร่วมงานและอวยพรวันเกิด จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างพนักงาน จัดให้มีห้องพยาบาลประจำ�บริษัท จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สำ�หรับพนักงานทุกคน

ƒƒ ช่องทางการสื่อสารแสดงความคิดเห็น จัดช่องทางให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอข้อร้องเรียน หรือรายงานการกระทำ�ความผิดผ่านกล่องรับ ข้อคิดเห็นซึ่งติดไว้ภายในบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ พนักงานมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน ลูกค้า : บริษทั มีความจริงใจในการดำ�เนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซือ่ สัตย์ และมุง่ มัน่ ให้ลกู ค้ามีความพอใจอย่างสูงสุด ต่อสินค้าและบริการทีน่ �ำ เสนอทัง้ ด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุง่ มัน่ ในการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ ง่ั ยืน โดยจัดให้มที มี งาน ทีพ่ ร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ และให้ความสำ�คัญในการรักษาความลับของ ลูกค้า รวมทัง้ จัดให้มหี น่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำ�ปรึกษาในตัวสินค้าจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ทห่ี มายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411 หรือ www.beautyplus@occ.co.th ซึง่ บริษทั จัดให้มเี จ้า หน้าทีซ่ ง่ึ พร้อมให้บริการและดำ�เนินการอย่างถึงทีส่ ดุ เพือ่ ให้ค�ำ ขอต่างๆ ได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นทีพ่ งึ พอใจของลูกค้า ตามค่านิยม 6 งาม Beauty from within ซึง่ เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษทั เพราะ You are our valued customer! ‡‡

42


คูค่ า้ : บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ตามเงือ่ นไขทางการค้าทีส่ จุ ริตโดยยึดถือการปฏิบตั ติ ามสัญญาและคำ�มัน่ ทีใ่ ห้ไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทก่ี อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยการเจรจาแก้ไขปัญหาบนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และมีน โยบายในการรับและส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำ�หนดเวลา คูแ่ ข่ง : บริษทั ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำ�เนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการ แข่งขันทีด่ ี หลีกเลีย่ งพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก และไม่ใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่สจุ ริตเพือ่ ทำ�ลายคูแ่ ข่งทางการค้า เจ้าหนี้ : บริษทั ยึดถือและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในเงือ่ นไขทางการค้า ตามข้อตกลงและหน้าทีอ่ นั พึงมีตอ่ เจ้าหนีด้ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริตเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจซึง่ กันและกัน โดยการจ่ายชำ�ระให้แก่เจ้าหนีต้ รงตามกำ�หนดเวลาอย่างเคร่งครัด แรงงาน : บริษทั มีการดูแลและปกป้องสิทธิมนุษยชนมิให้ธรุ กิจเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิของผูอ้ น่ื ไม่เอาเปรียบ ลูกจ้าง และไม่ใช้แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย ด้านสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม : บริษทั ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ส่งเสริมให้พนักงานและ ผูเ้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีและทำ�ประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีสว่ นร่วมสร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ และร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ CSR Day จากการสนับสนุนของสถาบันธุรกิจเพือ่ สังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ฯ ซึง่ ในปี 2553 ทีผ่ า่ นมาพนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องได้รว่ มกันสร้างสรรค์กจิ กรรมทีด่ เี พือ่ ชุมชุนและสังคม อาทิเช่น การให้อาหารป่า ณ อุทยานแห่งชาติทบั ลาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเลีย้ งอาหารกลางวันผูส้ งู อายุทบ่ี า้ นพักคนชรา จังหวัดนครปฐม จัดทีมงานผูเ้ ชีย่ วชาญ สอนการแต่งหน้าเพือ่ สร้างอาชีพให้กบั นักโทษหญิงทีท่ ณ ั ฑสถานหญิงกลาง (ลาดยาว) ร่วมบริจาคเงินและสิง่ ของเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบ ภัยและเพือ่ สาธารณประโยชน์ตา่ งๆ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านเสริมความงามผ่านกรมอาชีวศึกษาและส่วนราชการอืน่ ๆ ร่วมบริจาค โลหิตกับสภากาชาดไทย ฯลฯ บริษัทมีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ท้ังภายในและภายนอกบริษัทเพื่อภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังได้ปลูกจิตสำ�นึกให้แก่พนักงานในการลดปริมาณขยะทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยปรับลดการใช้วัสดุท่อี าจก่อให้เกิด มลพิษหรือเสียดุลยภาพต่อธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้บนั ไดแทนการใช้ลฟิ ท์ และ การปิดไฟ ปิดแอร์ ในช่วงเวลาพักกลางวัน และก่อนเวลาเลิกงาน 15 นาที ลดการใช้กระดาษและส่งเสริมให้มกี ารนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ตามแนวทาง 3R คือ Reduce, Reuse, Recycle รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให้อยูเ่ คียงคูส่ งั คมไทยตลอดไป ภาครัฐ : บริษทั ดำ�เนินการชำ�ระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนดของกฎหมาย ทัง้ ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ภาษี มูลค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย ภาษีโรงเรือน ภาษีปา้ ย ภาษีศลุ กากร อากรแสตมป์ รวมตลอดถึงค่าธรรมเนียม ต่างๆ ของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ช่องทางการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย : ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ขอ้ มูลในประเด็น ทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการกระทำ�ผิดกฎหมายและผิดจรรยา บรรณ โดยสามารถติดต่อสือ่ สารผ่านเลขานุการบริษทั โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล์ law@occ.co.th ซึง่ เลขานุการ บริษทั จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพือ่ เสนอต่อผูเ้ กีย่ วข้องเฉพาะเรือ่ งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ในการนี้ ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษทั อย่างดีทส่ี ดุ

43


4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม ผ่านช่องทางทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย เนือ่ งจากตระหนักดีวา่ เป็นเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงในราคาหลัก ทรัพย์ของบริษทั หรือต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนและผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทั มีการกำ�กับดูแลให้บริษทั มี การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และหน่วยงานอืน่ ๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และให้มกี ารติดตามการแก้ไขเปลีย่ นแปลงอย่างสม่�ำ เสมอเพือ่ ให้มน่ั ใจว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับทีบ่ ริษทั ถือปฏิบตั อิ ยูน่ น้ั มีความทันสมัยและเป็นหลักประกันให้ผถู้ อื หุน้ เชือ่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่าง ตรงไปตรงมา ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยเปิดเผย ข้อมูลอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ ถือและเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจำ�ปี แบบ 56-1 ผ่านสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษทั www.occ.co.th บริษทั จัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ เป็นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ทัง้ รายย่อยและ สถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอืน่ ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ และสำ�นักงาน ก.ล.ต. โดยบริษทั ได้แต่งตัง้ นางจันทรา ตัง้ ธน ศฤงคาร ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน/ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชี-การเงิน เป็นผูพ้ ร้อมทีจ่ ะให้ขอ้ มูลและข่าวสารตามทีน่ กั ลงทุนและผู้ เกีย่ วข้องทีส่ นใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ทห่ี มายเลขโทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0417 โดยข้อมูลทีส่ �ำ คัญ ของบริษทั ทีเ่ ป็นปัจจุบนั และครบถ้วนตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ได้รบั การจัดทำ�และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.occ.co.th พร้อมทัง้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้ นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอืน่ ๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมาย กำ�หนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษทั ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนีเ้ พือ่ แสดงความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้ 1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำ�นวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น 2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 3. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 4. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำ�นวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 5. เปิดเผยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน 6. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำ�คัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงาน ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำ�ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อ สื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล์ law@occ.co.th ซึ่งเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัท ในการนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของ บริษัทอย่างดีที่สุด

44


5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายของ บริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงวางแผนการดำ�เนินงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว กำ�หนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง ภาพรวมขององค์กร รวมตลอดถึงการกำ�กับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของคณะ กรรมการบริษทั ตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้อย่างเป็นอิสระ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 8 ท่าน และกรรมการ ทีม่ าจากฝ่ายบริหารจำ�นวน 1 ท่าน คือกรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยบริษทั มีกรรมการตรวจสอบซึง่ มีคณ ุ สมบัติ เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ตามหลักเกณฑ์ของบริษทั และสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษทั มาจากการเลือก ตัง้ ตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั อันเป็นจำ�นวนทีเ่ หมาะสมกับ ธุรกิจของบริษทั

อำ�นาจกรรมการ

กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามแทนบริษทั ตามทีร่ ะบุในข้อบังคับบริษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับ ตราสำ�คัญของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจกำ�หนดชือ่ กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสำ�คัญของบริษทั ได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” ของบริษทั หมายถึง บุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระและมีคณ ุ สมบัตสิ อดคล้องตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการ กำ�กับตลาดทุน คือ (1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ (3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจ ควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจ ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้�ำ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื ทำ�นองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั ฯ หรือ คูส่ ญ ั ญามีภาระหนีท้ ต่ี อ้ งชำ�ระ ต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะต่�ำ กว่า ทัง้ นี้ การคำ�นวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารคำ�นวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาด ทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ใน ระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 45


(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม ของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมขอ งบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ (7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผู้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็น หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ� หรือถือหุน้ เกิน ร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและการเสนอเรื่อง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะ กรรมการแต่ละชุด และมีการทบทวนผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำ�ทุกปี (รายละเอียดเพิม่ เติมหน้า 21-27)

การกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษทั โดยในการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีของบริษทั ทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวนหนึง่ ในสามของจำ�นวนกรรมการ ถ้าจำ�นวนกรรมการ ทีจ่ ะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม ทัง้ นี้ ให้กรรมการซึง่ อยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ ออก จากตำ�แหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรือ่ งของการออกจากตำ�แหน่งไม่ได้ ให้ใช้วธิ จี บั สลาก โดยกรรมการซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ สำ�หรับวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี และเมือ่ ครบ วาระแล้วอาจได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้อกี เว้นแต่ในกรณีทต่ี �ำ แหน่งกรรมการบริษทั ว่างลงโดยมิใช่เป็นการ ออก ตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเพือ่ แต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็น กรรมการในตำ�แหน่งทีว่ า่ งลงได้ตามข้อบังคับของบริษทั บริษทั มิได้ก�ำ หนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำ�นวนวาระสูงสุดทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนือ่ งได้ โดยเชือ่ ว่าอายุหรือระยะเวลา การดำ�รงตำ�แหน่งมิได้เป็นอุปสรรคหากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละท่านมีและพร้อมที่ จะนำ�มาเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั

จำ�นวนบริษัทที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่ง

บริษทั ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการแต่ละท่านทีบ่ ริษทั อืน่ ไว้ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำ� ปี ซึง่ ปัจจุบนั มีกรรมการบริษทั จำ�นวน 2 ท่าน ทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 3 แห่งคือ นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ และนายมนู ลีลานุวฒ ั น์ แต่บริษทั มัน่ ใจว่าจะไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ต่อย่างใด ด้วยตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมากรรมการได้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้กบั บริษทั อย่างเต็มที่ เข้าร่วมประชุมอย่างสม่�ำ เสมอให้ค�ำ ปรึกษา คำ�แนะนำ� และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางการดำ�เนิน ธุรกิจของบริษทั ทีม่ ปี ระโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง 46


เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษทั เพือ่ ทำ�หน้าทีจ่ ดั การประชุมคณะ กรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงจัดทำ�รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม ผูถ้ อื หุน้ รายงานประจำ�ปี รวมตลอดถึงจัดเก็บเอกสารต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด โดยเลขานุการบริษทั ทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ ขึน้ เป็น ผูท้ ค่ี ณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั และดำ�รงตำ�แหน่งผูจ้ ดั การแผนก กฎหมาย ซึง่ เป็นหน่วยงานทีด่ แู ลและสนับสนุนงานเลขานุการบริษทั ให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสนับสนุนงาน ด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั อาทิเช่น ให้ค�ำ แนะนำ�เบือ้ งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษทั ทีค่ ณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสม่�ำ เสมอ รายงานการเปลีย่ นแปลงในข้อกำ�หนดกฎหมายที่ มีนยั สำ�คัญแก่กรรมการ ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแลบริษทั จดทะเบียน ตามระเบียบและข้อกำ�หนดของหน่วยงานและตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ สือ่ สารกับ ผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไปให้ได้รบั ทราบสิทธิตา่ ง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของบริษทั ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั การติดตามให้มกี าร ปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นต้น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภาวะผู้นำ� และวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ ล้วนมีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะและประสบการณ์ท�ำ งานทีห่ ลากหลาย มีความ สามารถเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั มีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระในการแสดงความ คิดเห็นและตัดสินใจ มีการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แผนการปฏิบตั งิ าน งบประมาณประจำ�ปี และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ภายใต้กระบวนการ ตามหลักบรรษัทภิบาล อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำ�เนินงาน เพือ่ ความมัน่ คงและผลประโยชน์ทส่ี มดุลกันอย่าง สูงสุดต่อบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ายอย่างยัง่ ยืน

การกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และตระหนักในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ บริษทั และผูถ้ อื หุน้ รวม ถึงผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย จึงมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้บริษทั มีความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน สอดคล้อง กับหลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั แิ ละประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ซึง่ คณะกรรมการบริษทั มี การทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวให้มคี วามเหมาะสมทันสมัยอย่างสม่�ำ เสมอ โดยยังคงยึดมัน่ ในหลักความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรเห็นความสำ �คัญของการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล กิจการอย่างต่อเนือ่ งยัง่ ยืน และเพือ่ การพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ไี ปสูก่ ารมีวฒ ั นธรรมองค์กรอันดีงาม ในปี 2552 ต่อเนือ่ งจนถึง ปัจจุบนั บริษทั ได้จดั การอบรมสัมมนาหลักสูตรองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization อย่างต่อเนือ่ งสำ�หรับพนักงานทุกคน จัดการอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมองค์กรและแต่งตัง้ คณะทำ�งานวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ ดำ�เนินกิจกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของบริษทั ให้เป็นองค์กรทีม่ คี วามงามมาจากภายใน (BEAUTY from within) ตามค่านิยม 6 งาม ประกอบด้วย B = Boundaryless งามจริง...ต้องเปิดใจ E = Ethics and Integrity งามด้วยใจ...ต้องซือ่ สัตย์ A = Adaptability to Change งามไม่จ�ำ กัด...ต้องเปลีย่ นและปรับ U = Unity งามพร้อมสรรพ...ต้องสามัคคี T = Talent งามทุกที.่ ..ต้องเก่งและพัฒนา Y = You are Our Valued Customer งามอย่างมีคณ ุ ค่า...ต้องรักบริการ BEAUTY from within งามนานๆ ต้องงามจากภายใน 47


การแบ่งแยกอำ�นาจหน้าที่ บริษทั มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะ กรรมการบริษทั ทำ�หน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ซึง่ ฝ่ายบริหารจะทำ�หน้าที่ บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนด และเพือ่ ความชัดเจนในการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั จึงได้มมี ติอนุมตั กิ ฎบัตรการทำ�งานซึง่ กำ�หนดอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงอำ�นาจใน การดำ�เนินการของกรรมการผูจ้ ดั การ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึง่ ทัง้ สองตำ�แหน่งดังกล่าวต้องผ่านการ ลงมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ การได้มาซึง่ บุคคลทีม่ คี วามเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้ �ำ หนดแผนการสืบทอด ตำ�แหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง

การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทได้จัดให้มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อ ประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีสว่ นได้สว่ นเสียของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนด ซึง่ เป็นส่วน ได้เสียทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดแนวทางในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นๆ ซึ่งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อ ให้เชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำ�รายการดังกล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน ที่กำ�หนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำ�รายการ และคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อแนะนำ�และแนวทางการปฏิบัติของสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสำ�คัญ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการ ท่านใด กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียนัน้ จะออกจากห้องประชุมโดยไม่อยูร่ ว่ มประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ เพือ่ ให้คณะกรรมการท่าน อืน่ สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระด้วย

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ƒƒ การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ทำ�หน้าทีป่ ระเมินความเสีย่ งและกำ�หนดมาตรการ ป้องกันติดตามดูแลความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและยอมรับได้ มีการทบทวนและกำ�หนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสีย่ งที่ อาจจะเกิดขึน้ โดยให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติทม่ี นี ยั สำ�คัญ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบให้ค�ำ ปรึกษา ข้อเสนอแนะ และติดตามการบริหารความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญอย่างต่อเนือ่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ�ทุก เดือนเพือ่ วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ ง และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกเดือน และรายงานผลการประเมินความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นรายไตรมาส และมีขอ้ กำ�หนดให้ตอ้ งรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทั ทันทีเมือ่ มีระดับความเสีย่ งอยูใ่ นเกณฑ์ทม่ี นี ยั สำ�คัญ

ƒƒ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำ�เนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือ หุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีสำ�นักตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ วางไว้ และกำ�หนดจุดควบคุมที่สำ�คัญของการควบคุมภายในให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่สำ�คัญ ซึ่งเป็นการสร้างเสริม ความมีประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจอย่างรัดกุม โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายในต่างๆ ของบริษัทในการรวบรวมและปรับปรุง 48


คู่มือการปฏิบัติงานและนำ�ไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดการควบคุมภายในอย่างทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการดำ�เนิน ธุรกิจอย่างเป็นปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทดูแลให้สำ�นักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำ�หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ตามเวลาที่กำ�หนดไว้ บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งกำ�หนดจุดควบคุมที่สำ�คัญของการควบคุมภายในครอบคลุมการปฏิบัติงานใน ทุกกิจกรรมที่สำ�คัญ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจอย่างรัดกุม โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายใน ต่างๆ ของบริษัทในการรวบรวมและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและนำ�ไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ ซึ่ง บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดการควบคุมภายใน อย่างทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นปัจจุบัน

ƒƒ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำ�หนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานที่ รับทราบข้อมูลภายใน รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ไม่ให้น�ำ ข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ ส่วนตน รวมทัง้ เพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน โดยกำ�หนดไว้อย่าง ชัดเจนในจรรยาบรรณพนักงาน บริษทั กำ�หนดให้มกี ารรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั หรือของบุคคลทีม่ ี ความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดซึง่ เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ และในการพิจารณาอนุมตั กิ าร เข้าทำ�รายการทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกัน ได้จดั ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอืน่ ทีจ่ �ำ เป็น เพือ่ ให้คณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์โดยรวมของบริษทั ฯ นอกจากนีย้ งั ได้ก�ำ หนดแนวทางเพือ่ ไม่ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสีย หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพือ่ พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องดังกล่าว ซึง่ ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่ควร เข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งนัน้

ƒƒ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษทั มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำ�เนินงาน โดยกำ�หนดข้อพึงปฏิบตั ิ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษทั ฯ ทีถ่ กู ต้องครบถ้วน เพียงพอเชือ่ ถือได้ และ ทันเวลาอย่างสม่�ำ เสมอให้กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทัว่ ไป คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม กฎหมายข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมือ่ กรรมการหรือผูบ้ ริหารมีการ เปลีย่ นแปลงการซือ้ ขายหุน้ ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มกี ารรายงานข้อมูลต่อ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และเปิดเผยส่วนได้ เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้องต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ความโปร่งใสและชัดเจน โดยการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในถือเป็นหน้าทีแ่ ละ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีต่ อ้ งเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษทั อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายใน ทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลทีผ่ ลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจหรือราคาหุน้ โดยกำ�หนดทีจ่ ะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการ เป็นกรรมการผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ในการหาประโยชน์สว่ นตน ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ บริษทั หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอืน่ เพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ และในเรือ่ งการทำ�ธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯหรือธุรกิจ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก การกระทำ�ฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษทั ได้รบั ความ เสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จะถือว่าเป็นการปฏิบตั ขิ ดั กับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณ พนักงาน ซึง่ ต้องได้รบั โทษทางวินยั อย่างร้ายแรง

49


การประชุมคณะกรรมการ กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อรับทราบและร่วมในการตัดสินใจการดำ�เนิน ธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการกำ�หนดวันประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจะแจ้งกำ�หนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการ ทราบตั้งแต่ต้นปี และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบที่มีสารสนเทศสำ�คัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการ ประชุมเสมอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำ�เป็นเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ในการประชุมประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันกำ�หนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ ประชุมได้ด้วย ซึ่งวาระการประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานและการ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ฯ ของกรรมการเป็นวาระประจำ� มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูล เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนำ�ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระหว่างการ ประชุม ประธานกรรมการซึ่งทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยการลงมติในที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่ ร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด โดยมีเลขานุการบริษัททำ�หน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำ�คัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะ สม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้ ในปี 2553 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวม 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผย ไว้ในหัวข้อการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2553

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ บริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ช่วยให้คณะกรรมการบริษทั ได้มี การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทผ่ี า่ นมา และเพิม่ ประสิทธิผลการทำ�งานของคณะกรรมการ ซึง่ แบบ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีก่ �ำ หนดจะสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ การ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการจะมีการประเมินปีละ 1 ครัง้ โดยมีขน้ั ตอนการประเมินคือ ประมาณปลายเดือนธันวาคม เลขานุการบริษทั ทำ�หน้าทีจ่ ดั ส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองตามแบบประเมินอย่างอิสระ จากนัน้ เลขานุการบริษทั จะรวบรวมแบบประเมินผล เพือ่ จัดทำ�รายงานสรุปประมวลผลการประเมิน และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1 ของ ปีถดั ไป เพือ่ นำ�ผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี ล่าวข้างต้น สำ�หรับผลประเมินการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั ประจำ�ปี 2553 ได้มกี ารนำ�เสนอผลประเมินในทีป่ ระชุม คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2554 เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

50


ภาพรวมของผลการประเมินระดับคะแนนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการในระยะ 3 ปีทผ่ี า่ นมา เป็นดังนี้

หัวข้อประเมิน 1. 2. 3. 4. 5. 6.

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำ�หน้าทีข่ องกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร

ภาพรวมเฉลี่ย

2553

ผลประเมิน 2552

2551

87.91% 88.37% 90.23% 89.29% 91.52% 89.06% 89.18%

82.81% 84.44% 90.63% 89.29% 91.25% 88.02% 86.72%

75.00% 74.07% 81.60% 78.97% 83.33% 77.78% 77.26%

ค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนและนำ�เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีกระบวนการพิจารณาจำ�นวนเงินค่าตอบแทนประจำ�ปีอย่างโปร่งใส และที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน มีการกำ�หนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท โดยเทียบเคียงได้ใน อุตสาหกรรมระดับเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม โดยการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ค่าเบี้ยประชุม ‚‚ คณะกรรมการบริษทั จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 6,000 บาท ‚‚ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง ‚‚ คณะกรรมการบริหาร จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท ‚‚ คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเฉพาะ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งในทางบริหาร ครั้งละ 5,000 บาท โดยการประชุมคณะ กรรมการแต่ละชุด หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้จ่ายเพียงครั้งเดียว 2. ค่าตอบแทนประจำ�ปี – จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ เชือ่ มโยงกับ ผลการดำ�เนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในปี 2553 บริษทั ได้ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบ 56-1 ภายใต้หวั ข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารแล้ว ‡‡

‡‡ ‡‡

‡‡

‡‡

51


การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท การกำ�กับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ สถาบันอิสระอื่นๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ หน้าที่อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมสัมมนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ตามมาตรฐาน IFRS เป็นต้น เพื่อนำ�ความรู้มาใช้ประโยชน์กับ บริษัทในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป สำ�หรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ บริษัทได้นำ�เสนอข้อมูลขององค์กรและพาเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมมอบแฟ้มคู่มือ กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่บริษัทได้จัดทำ�ขึ้น เพื่อการรับทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงการรับทราบคำ�ชี้แจงเกี่ยวกับ พันธะทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อบังคับของคณะกรรมการชุดต่างๆ และนโยบาย ที่สำ�คัญของบริษัท

แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง คณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้ �ำ หนดแผนการสืบทอดตำ�แหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ แนวทางในการเตรียมความพร้อมสำ�หรับ บุคลากรทีจ่ ะเป็นผูไ้ ด้รบั มอบหมายงานเพือ่ ทดแทนตำ�แหน่งงานในระดับบริหารนัน้ จะเป็นไปตามทิศทางอนาคตขององค์กร โดยคุณสมบัติ ของผูบ้ ริหารทีจ่ ะเป็นผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งงานจะต้องสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายทีบ่ ริษทั กำ�หนดไว้ ซึง่ เบือ้ งต้นได้จดั ให้มกี ารพัฒนา ผูบ้ ริหารระดับรองลงมาทีม่ ศี กั ยภาพ มีความรูค้ วามสามารถและมีวสิ ยั ทัศน์ เพือ่ ส่งเสริมให้เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างเป็นลำ�ดับขัน้ ตอนสู่ การพัฒนาในด้านความรูว้ ชิ าการและการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ใิ นประสบการณ์จริง โดยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารได้ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลทีจ่ ะได้รบั การส่งเสริมให้เป็นผูบ้ ริหารในลำ�ดับต่อไปอย่างต่อเนือ่ ง

(4) การควบคุมภายในปี 2553

บริษัทยึดถือหลักการบริหารจัดการองค์กรบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น รากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้า ร่วมประชุมด้วย มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำ�ปี 2553 โดยการซักถาม ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำ� โดยได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

ผูบ้ ริหารและพนักงานมีทศั นคติทด่ี ที �ำ งานร่วมกันอย่างเป็นทีมเวิรค์ การบริหารจัดการเป็นไปตามแนวทางของหลักการกำ�กับ ดูแลกิจการทีด่ แี ละเอือ้ ต่อการควบคุมภายใน ให้ความสำ�คัญต่อการมีศลี ธรรม จรรยาบรรณ และความซือ่ สัตย์สจุ ริต เหมาะสมต่อการ พัฒนาการควบคุมภายใน และดำ�รงไว้ซง่ึ การควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำ�นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และจำ�นวนผูป้ ฏิบตั งิ านมีจ�ำ นวนเหมาะสมกับงานทีป่ ฏิบตั ิ นโยบายและการปฏิบตั ดิ า้ นบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจ และสนับสนุนผู้ ปฏิบตั งิ าน สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษทั โดยภาพรวมจึงมีความเหมาะสม และมีสว่ นทำ�ให้การควบคุมภายในเพียงพอและ มีประสิทธิผล

ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษทั มีการกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลและกำ�หนด กรอบความเสีย่ งเพือ่ การบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกันใน แต่ละสภาวการณ์ โดยมีคณะทำ�งานชุดย่อยของหน่วยงานต่างๆบริหารความเสีย่ งงานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่ กำ�หนด ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบตั กิ าร การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม และความเสีย่ งสำ�คัญอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการประกอบธุรกิจของบริษทั 52


การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำ�หนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมเพื่อการควบคุม ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น ด้านการบริหาร บริษทั กำ�หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อกั ษรและสือ่ ความให้บคุ ลากร ทุกคนเข้าใจ เพือ่ ให้การดำ�เนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทัง้ มีการวางแผนการดำ�เนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากำ�ลัง นอกจากนีไ้ ด้มกี ารกำ�หนดกระบวน การทำ�งาน และมีการติดตามผลเพือ่ ให้บคุ ลากรปฏิบตั ิ งานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานทีก่ �ำ หนด ด้านการบัญชี-การเงิน บริษทั มีการกำ�หนดระเบียบการควบคุมภายในเกีย่ วกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่ายเงิน เงินฝากธนาคาร และเงินสำ�รองค่าใช้จา่ ย โดยมีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่�ำ เสมอ ด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง บริษทั ได้จดั ตัง้ ศูนย์จดั ซือ้ กลางเพือ่ ควบคุมระเบียบและข้อกำ�หนดว่าด้วยการพัสดุ เพือ่ นำ�ไปปฏิบตั ิ ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ซึง่ ได้ก�ำ หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อำ�นาจการอนุมตั ิ การกำ�หนดความต้องการพัสดุการตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพือ่ ให้ได้บคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถตามทีก่ �ำ หนด มีระบบค่า ตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรแต่ละส่วนงาน กำ�หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ มาตรฐานการ ปฏิบตั งิ าน และระบบติดตามผลไว้อย่างชัดเจน มีระบบการให้ขอ้ มูลและการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ ‡‡

‡‡

‡‡

‡‡

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษทั มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั งิ าน การรายงานทางการเงินและการดำ�เนินงาน การปฏิบตั ติ ามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำ�เนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการ สื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำ�ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้

ระบบการติดตาม บริษทั มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ าน โดยการกำ�หนดวิธปี ฏิบตั งิ านในการ ติดตามผลการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ งและเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการปฏิบตั งิ านตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ ควบคุมงานและผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีไ้ ด้มกี ารประเมินผลโดยการตรวจสอบของสำ�นักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำ�ปี ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานผลการดำ�เนินงานการบริหารความเสีย่ งของบริษทั อย่างสม่�ำ เสมอ และหากพบข้อทีค่ วร ปรับปรุง ได้มกี ารเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและ/หรือวิธกี ารปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน นัน้ ได้รบั การพิจารณาสนองตอบ และมีการบริหารจัดการแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ แล้ว จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทัง้ 5 ด้านข้างต้น คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นเป็นไปตามแนวทาง เดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษทั มีหลักการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนเพือ่ ให้พนักงานปฏิบตั งิ านอย่างมีระบบ สามารถบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ทเ่ี ป็นภาวะความเสีย่ งในเชิงธุรกิจ ทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก เพือ่ การจัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม โดยมีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน ในเรือ่ งการทำ�ธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับนโยบาย ของบริษทั

53


(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นประจำ�ทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั และสภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก บริษทั ยังไม่มกี ารกำ�หนดอัตราขัน้ ต่�ำ ของการจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิเป็นลายลักษณ์อกั ษร แต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีทผ่ี า่ นมานัน้ บริษทั ได้จดั สรรกำ�ไรเพือ่ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรมอย่างสม่�ำ เสมอในอัตราทีเ่ หมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ ในขณะนัน้ สรุปได้ดงั นี้ ปี

2552

2551

2550

2549

2548

ราคามูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (บาท)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)

0.55

0.50

0.45

0.55

0.55

รวมเป็นจำ�นวนเงิน (บาท)

33,000,000.00

30,000,000.00

27,000,000.00

33,000,000.00

33,000,000.00

สัดส่วน (%) ต่อกำ�ไรสุทธิ

45.49%

48.42%

58.16%

43.38%

42.70%

(6) ด้านทรัพยากรมนุษย์

ด้วยตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรทีส่ ำ�คัญและมีคา่ ยิง่ ต่อความสำ�เร็จในการขับเคลือ่ นบริษทั ให้บรรลุเป้าหมายในการ เป็นบริษทั ชัน้ นำ�ด้านการขายและการบริการทีเ่ ป็นเลิศ สร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทกุ ด้านทีม่ งุ่ เน้นการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพพนักงานและทีม เพือ่ ประสิทธิภาพการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นมืออาชีพ เริม่ จากนโยบายพืน้ ฐานทีบ่ ริษทั เปิดโอกาสให้บคุ ลากรทัง้ หมดมีสว่ นร่วมในระบบงานต่างๆ ทัง้ ระดับบริหารจัดการ และระดับปฏิบตั กิ าร ไม่วา่ จะเป็นการหาแนวคิดและเครือ่ งมือใหม่ๆ เพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารทำ�งานให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพมากขึน้ อยูเ่ สมอ มีการวางแผนงานและการนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงทีไ่ ด้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทัง้ การส่งเสริมผลักดันให้มกี ารร่วมสร้าง นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้างคุณค่าแก่สนิ ค้าและบริการทีจ่ ะส่งมอบถึงผูบ้ ริโภค การสรรหาบุคลากร บริษทั คัดเลือกบุคลากร ด้วยแนวทางการสรรหาทีห่ ลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิม่ โอกาสใน การคัดเลือกด้วย มีการปรับโครงสร้างรายได้ของพนักงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และค่าครองชีพ มีการวัดผลการ ปฏิบตั งิ านทีโ่ ปร่งใสและเป็นธรรมในการจ่ายผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและความมุง่ มัน่ ในงาน มีการพิจารณาปรับโครงสร้างตามตำ�แหน่ง ตามศักยภาพของพนักงานซึง่ เป็นโอกาสก้าวหน้าในการทำ�งาน สร้างภาวะผูน้ �ำ เป็นขวัญกำ�ลังใจ และเป็นแรงจูงใจในการขับเคลือ่ นผลงานพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมในทีท่ �ำ งานให้สอด รับและเหมาะสมกับการทำ�งานของพนักงาน เพือ่ ความสุขและความปลอดภัยในการทำ�งาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั ได้จดั สัมมนาหลักสูตรองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization: Leading in a complex world with a True Teamwork ปรับแนวคิดบวกและวิธกี ารทำ�งานอย่างต่อเนือ่ งให้พนักงานทุกระดับ และตามด้วยหลักสูตร การสร้างค่านิยมร่วมสำ�หรับพนักงานทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นคณะทำ�งานวัฒนธรรมองค์กร (Culture Working Team :CWT) เพือ่ นำ�ไป ดำ�เนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีบ่ ริษทั กำ�หนดขึน้ มาคือ BEAUTY From Within งามจากภายในสูภ่ ายนอก และค่านิยมร่วม 6 งาม คือ BEAUTY ให้นำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินเป็นการยึดถือและปฏิบัติค่านิยมร่วมให้เกิดแก่พนักงานทุกคนในองค์กร มีการเผยแพร่และการปลูกฝังการใช้เครื่องมือองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ ความสำ�เร็จ ไม่วา่ จะเป็นการถ่ายทอดแลกเปลีย่ นความรูท้ ไ่ี ด้จากการอ่าน (Knowledge Sharing) การร่วมล้อมวงสนทนาในเวทีท่ี สามารถพูดได้ กล้าแสดงความคิดเห็น เพือ่ แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการทำ�งานใหม่ทด่ี ขี น้ึ ได้ฝกึ วิธกี ารคิดแบบ เชิงระบบ (Systems Thinking) และเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารมากขึน้ จากเดิมอีก 2 ช่องทางโดยระบบเครือข่าย OCC Intranet และ Web Board เพือ่ เป็นการขยายขีดความสามารถของการสือ่ สารให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมของข้อมูลทีต่ อ้ งการสือ่ สาร อีกด้วย

54


ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

บริษทั กำ�หนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ความปลอดภัยฯ ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน โดยให้ถอื ว่าเป็นภารกิจของพนักงานทุกคน รวมทัง้ ได้แต่ง ตัง้ ให้มคี ณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพือ่ รับผิดชอบดูแล ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำ�งานทัง้ ด้าน การฝึกอบรม การควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันอัคคีภยั

ด้านสวัสดิการ

บริษทั ตระหนักถึงความต้องการและประโยชน์ของพนักงานเพือ่ เป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งาน การช่วยลดภาระ ค่าครองชีพ การสร้างความมัน่ คงในวัยเกษียณและบรรเทาทุกข์บ�ำ รุงสุขในยามทีพ่ นักงานเดือดร้อน ดังนี้

1. สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน

- การจัดให้มหี อ้ งสมุด - การอบรมพัฒนาความรูเ้ พิม่ ทักษะพนักงานในด้านต่าง ๆ - การจัดให้มจี ลุ สาร เพือ่ ให้พนักงานทีท่ �ำ งานในสถานทีต่ า่ ง ๆ ได้รบั รูข้ า่ วสารของบริษทั

2. สวัสดิการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ

- - - - - -

การจ่ายโบนัสประจำ�ปี - จัดให้มหี อพักพนักงาน เงินช่วยค่าครองชีพ - เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบตั ภิ ยั เครือ่ งแบบชุดทำ�งาน - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวติ ซือ้ สินค้าบริษทั ในราคาสวัสดิการพนักงาน - เงินช่วยเหลือกรณีบดิ า มารดา คูส่ มรสเสียชีวติ การประกันอุบตั เิ หตุกลุม่ ได้ปรับเพิม่ ทุนประกันภัยการเสียชีวติ ทุกกรณี เงินช่วยเหลือกรณีอน่ื ๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ฯลฯ

3. สวัสดิการช่วยเหลือการออมเงิน

- กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ได้ปรับเพิม่ สวัสดิการกองทุนเงินสมทบสำ�รองเลีย้ งชีพให้กบั พนักงาน

4. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวพนักงาน - ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

5. สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

- เงินบำ�เหน็จเกษียณอายุ - เงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยผ่านธนาคารอาคารสงเคราห์ - มอบประกาศเกียรติบตั รให้กบั พนักงานทีท่ �ำ งานครบ 10, 20, 30 ปี

6. สวัสดิการสุขภาพอนามัย

- เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพือ่ ช่วยชีวติ เพือ่ นมนุษย์ - เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล - สายพันธ์ Southern Strain 2010

- A/California/7/2009 (H1N1) - like virus - A/Perth/16/2009 (H3N2) - like virus - B/Brisbane/60/2008 - like virus - - - -

มีหอ้ งพยาบาลประจำ�บริษทั ให้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพอนามัย ตรวจสุขภาพทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการทำ�งาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำ�ลังกาย

55


7. สวัสดิการนันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

- จัดกิจกรรมประเพณีตา่ งๆ - จัดกิจกรรมทำ�บุญ ตักบาตร รดน้�ำ ขอพรผูบ้ ริหาร - จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงความยินดีระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กิดในแต่และเดือน - จัดงานเลีย้ งพนักงานเกษียณ “ด้วยรักและผูกพันเกษียณอำ�ลาพนักงาน”

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการดำ�เนินธุรกิจที่มีจริยธรรมและ คุณธรรม การตอบแทนสังคมด้วยการมอบสิ่งดีๆ แก่สังคมผ่านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่ง แวดล้อมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ด้านการศึกษา

บริษัทมอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนพนักงานเครือสหพัฒนพิบูลภายใต้การจัดการของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนใน พระบรมราชินปู ถัมภ์ เพือ่ สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจนจบระดับชัน้ ภาคบังคับ สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสได้รบั การศึกษาอย่างทัว่ ถึงเพือ่ เสริมสร้างคนรุน่ ใหม่ทม่ี คี ณ ุ ภาพและมีคณ ุ ธรรมอยูใ่ นสังคมต่อไปในอนาคต และบริษทั ร่วมกับสำ�นักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตรเสริมสวย ด้านการแต่งหน้า สอนผูเ้ ข้าเรียนในสหวิชาชีพเสริมสวยของวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัย การอาชีพ ซึง่ เป็นการศึกษาเพือ่ สร้างวิชาอาชีพขัน้ พืน้ ฐานและขัน้ พัฒนา พร้อมกับมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสำ�หรับครูอาชีวะในสาขา วิชาชีพเสริมสวย

การว่าจ้างคนพิการ

โครงการป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์

ด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษทั มีนโยบายการจ้างคนพิการเข้าทำ�งานตามอัตราหรือตำ�แหน่งต่างๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคนพิการทีก่ รมฟืน้ ฟูฯส่งมา ให้ตามความเหมาะสมกับตำ�แหน่งทีค่ นพิการจะสามารถปฏิบตั งิ านได้ เพือ่ ให้มรี ายได้พง่ึ พาตนเอง และสามารถ ดำ�รงชีพอยูร่ ว่ มในสังคม อย่างมีเกียรติ บริษทั มีนโยบายป้องกันและการบริหารจัดการเรือ่ งเอดส์ในบริษทั อย่างชัดเจน เริม่ ตัง้ แต่การงดตรวจเลือดเพือ่ หาเชือ้ เอดส์จากผูส้ มัคร งานซึง่ เป็นการเคารพต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และสิทธิพน้ื ฐานของมนุษยชาติ การให้การศึกษาเรือ่ งเอดส์แก่พนักงานและให้ความช่วย เหลืองานกิจกรรมทางสังคมร่วมกับสมาคมต่างๆ ในเรือ่ งเอดส์ตลอดมาอย่างต่อเนือ่ งในการนีบ้ ริษทั ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานการบริหารการ จัดการเรือ่ งเอดส์ในสถานประกอบการระดับเงิน ตามเกณฑ์ของ AIDS-response Standard Organization (ASO Thailand) จากกรมสวัสดิการ และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษทั มีนโยบายในการอนุรกั ษ์พลังงาน โดยมุง่ เน้นการสร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจตระหนักถึงการอนุรกั ษ์พลังงาน ทัง้ ไฟฟ้า น้�ำ มันเชือ้ เพลิง น้�ำ ประปา การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลดปริมาณการใช้กระดาษ มีการบริหารจัดการโดยการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ ทีม่ กี ารใช้พลังงานสูง เทคโนโลยีลา้ สมัยและค่าบำ�รุงรักษาสูง ด้วยวิธกี ารจัดหาอุปกรณ์ทส่ี ามารถประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทนและส่งเสริม การนำ�วัสดุกลับมาใช้ซ�ำ้ (Reuse) เป็นต้น

56


ด้านสาธารณกุศล

บริษทั ได้รว่ มดำ�เนินโครงการเพือ่ การกุศล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม อย่างสม่�ำ เสมอผ่านทางองค์กรต่างๆ อาทิเช่น - กองทุนคนไทยช่วยผูป้ ระสบภัยในเฮติ - มูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภา)ยามยาก - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - วัดธาตุพระอารามหลวง - มูลนิธสิ งเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก - โรงเรียนพระดาบส - มูลนิธริ ว่ มใจเครือสหพัฒน์ 2540 - สภากาชาดไทย - มูลนิธกิ ระต่ายในดวงจันทร์ - สมาคมแม่บา้ นดีเด่นแห่งชาติ - มูลนิธดิ ร.เทียม โชควัฒนา - สโมสรซอนต้าสากลแห่งประเทศไทย - มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ - สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย - มูลนิธแิ ม่บา้ นไทยมุสลิม - สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินปู ถัมภ์ - มูลนิธเิ พือ่ สิง่ แวดล้อม - สำ�นักกาชาดจังหวัดตรัง - มูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจ - หอการค้าไทย - มูลนิธริ . 2 - สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมผ่านทางองค์กรต่างๆ ในรูปแบบของการ บริจาคเงินเพือ่ เป็นการช่วยเหลือแล้ว บริษทั ยังได้รว่ มกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยการส่งทีมงานและพนักงานทีม่ คี วามชำ�นาญเข้าร่วมงาน ในด้านกำ�ลังผูร้ ว่ มสนับสนุน เช่น การส่ง Make-up Artist และ Hair Stylist เพือ่ ช่วยแต่งหน้าและตกแต่งทรงผมให้นกั ร้อง นักแสดง การมอบผลิตภัณฑ์บริษทั ให้เป็นของขวัญ ของรางวัล การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ตามองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนองค์กร สาธารณกุศลในการจัดหลักสูตรแต่งหน้า

57


6 บริษทั มีรายการบัญชีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เกีย่ วข้องกันโดยการถือหุน้ หรือการมีผถู้ อื หุน้ หรือมีกรรมการบางส่วน ร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธรุ กิจ การซือ้ ขายสินค้าระหว่างบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน กระทำ�การภายใต้การเจรจาต่อรองราคา โดยคำ�นึงถึงการก่อเกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยมีบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

58

บริษทั เอ็ม.ไอ. แอล. (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำ�กัด บริษทั สหเอเซียแปซิฟคิ จำ�กัด บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จำ�กัด บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ จำ�กัด บริษทั แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย) จำ�กัด (เดิมชือ่ บริษทั คิวบี (ประเทศไทย) จำ�กัด) บริษทั บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำ�กัด บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แลบบอราทอรีส์ จำ�กัด บริษทั วัตสดรมัย จำ�กัด บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน) บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด บริษทั ไทยกุลแซ่ จำ�กัด บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอนเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ธนูลกั ษณ์ จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด บริษทั ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน) บริษทั แชมป์เอช จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์ ดูหมายเหตุ 7 ดูหมายเหตุ 7 ดูหมายเหตุ 7 ดูหมายเหตุ 7 ดูหมายเหตุ 7 ดูหมายเหตุ 7 ดูหมายเหตุ 7 มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการบางส่วนร่วมกัน เป็นผูถ้ อื หุน้ ดูหมายเหตุ 8 ดูหมายเหตุ 8 มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน


รายการระหว่างบริษทั กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีส่ �ำ คัญ มีดงั นี้

รายการในงบดุล 1. ลูกหนีก้ ารค้า 2. ลูกหนีอ้ น่ื 3. เงินมัดจำ� 4. เจ้าหนีก้ ารค้า 5. หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ 6. เจ้าหนีท้ รัพย์สนิ 7. ซือ้ อุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

2553

2552

174,147 5,088,750 181,136 65,925,694 268,285 16,478 84,000

507,933 204,200 30,000 47,400,688 290,291 29,960 288,636 (หน่วย : บาท)

รายการในงบกำ�ไรขาดทุน 1. รายได้คา่ ขายสินค้า 2. รายได้คา่ เช่ารับ 3. เงินปันผลรับ 4. รายได้อน่ื 5. ซือ้ สินค้า 6. ซือ้ หีบห่อ 7. ค่าขนส่ง (วงเงินค่าจ้างไม่เกิน 5 ล้านบาท) 8. ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย 9. ค่าเช่าพืน้ ทีข่ ายและอืน่ ๆ 10. ค่าใช้จา่ ยอืน่

2553

2552

683,941 1,527,839 3,018,820 11,927,868 333,177,944 566,891 2,660,044 3,768,772 3,535,179 360,000

961,965 1,350,574 3,029,780 2,666,231 281,906,427 457,170 3,141,306 4,459,570 2,880,275 526,456

รายได้จากการขาย ซือ้ สินค้า ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย และรายได้และค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีแ่ สดงในงบกำ�ไรขาดทุน เป็นไปตาม เงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป โดยมีการกำ�หนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ สำ�หรับรายการ ทีไ่ ม่มรี าคาตลาดอ้างอิง

59


7 1. ผลการปฏิบัติตามแผนดำ�เนินธุรกิจ

บริษทั ไม่ได้เปิดเผยเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจในระยะเวลา 3-5 ปีขา้ งหน้าไว้กบั ผูถ้ อื หุน้ หรือบุคคลภายนอกทัว่ ไป ส่วน ภาพรวมผลการดำ�เนินงานในปี 2553 ทีผ่ า่ นมาต่�ำ กว่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนดเล็กน้อย เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

2. ผลการดำ�เนินงาน 2.1 ภาพรวมของผลการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมา ในปี 2553 บริษทั มีรายได้รวม 1,310.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีกอ่ นเพิม่ ขึน้ 96.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน เพิม่ ขึน้ 7.92% มีคา่ ใช้จา่ ยรวมทัง้ สิน้ 1,207.23 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 88.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิม่ ขึน้ 7.91% และมี กำ�ไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลแล้ว 76.71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีกอ่ นเพิม่ ขึน้ 4.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิม่ ขึน้ 5.74% ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมา แม้ต้องเผชิญปัจจัยลบหลายด้านตลอดทั้งปี ซึ่งมีทั้งความไม่แน่นอนของ เศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมืองภายในประเทศ การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ ความผันผวนของราคาน้ำ�มันและเงินทุนเคลื่อน ย้าย รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทั้งภัยแล้งและอุทกภัย แต่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็ยังสามารถเติบโตโดยได้รับแรงสนับสนุน จากการขยายตัวของภาคการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องจักรสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะยังไม่ ฟื้นตัว และกลุ่มยุโรปเผชิญกับปัญหาการขาดดุลงบประมาณและวิกฤตหนี้สาธารณะ แต่เศรษฐกิจเอเชียยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากพลังประเทศจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่แซงขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลกแทนญี่ปุ่นแล้ว อุปสงค์โดยรวมในประเทศค่อยๆ ฟื้นตัวและมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ดัชนีความเชือ่ มัน่ ของนักธุรกิจปรับตัวดีขน้ึ การลงทุนขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งทัง้ การลงทุนภาครัฐบาลและภาคเอกชน อัตราการว่าง งานคงอยูใ่ นระดับต่� ำ ราคาสินค้าเกษตรอยูใ่ นระดับสูง ผูบ้ ริโภคเริม่ มีความเชือ่ มัน่ ในเสถียรภาพเศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอยเพิม่ ขึน้ จะเห็นได้จากดัชนีความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคโดยรวมอยูใ่ นระดับทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ส่วนภาคการท่องเทีย่ วเริม่ ปรับตัวดีขน้ึ อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบนั ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มีความซับซ้อนและเปลีย่ นแปลงเร็วมาก มีคแู่ ข่งขันเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนือ่ งและนับวันการแข่งขันจะยิง่ ทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ บริษทั ได้ตระหนักรับรูแ้ ละคำ�นึงถึงปัจจัย สำ�คัญดังกล่าว จึงได้บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ มีการติดตามสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างใกล้ชดิ พร้อมกับปรับเปลีย่ นยุทธวิธที ง้ั ในเชิงรุก และการตัง้ รับ พัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สามารถบรรลุผลในสิง่ ทีม่ งุ่ หวัง ส่งผลให้ยอดขายและกำ�ไรมีอตั ราการเติบโต เพิม่ สูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมา นอกจากนีย้ งั มีปจั จัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อผลการประกอบการทัง้ ทีช่ ว่ ยส่งเสริม สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อ การประกอบธุรกิจ เช่น (1) การดำ�เนินนโยบายการคลังและการเงินทีย่ งั คงผ่อนคลายด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจ การทรงตัว ของอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ่ นระดับต่� ำ การออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการภายใต้แผนปฎิบตั ิ การไทยเข้มแข็ง ซึง่ ช่วยลดค่าครองชีพและเพิม่ รายได้ให้กบั ประชาชน (2) จากสภาพตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากยิง่ ขึน้ มีคแู่ ข่งรายใหม่ๆ เข้าสูต่ ลาด โดยใช้กลยุทธ์ทางการ ตลาดหลากหลายรูปแบบเพือ่ ช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด บริษทั ได้วางกลยุทธ์เพือ่ รักษาฐานลูกค้าเก่า ขณะเดียวกันได้พยายามเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ดว้ ยการขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายและเพิม่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์สนิ ค้าเพือ่ ให้เกิดการรับรูใ้ นวงกว้างขึน้ (3) เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในทุกโอกาส บริษทั ยังคงให้ความสำ�คัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีม่ นี วัตกรรมออกสูต่ ลาดอย่างสม่�ำ เสมอและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจสูงสุด ให้กบั ผูบ้ ริโภค

60


(4) การปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรเพือ่ ลดความซับซ้อนและเพิม่ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การส่งเสริม ให้ผบู้ ริหารรุน่ ใหม่เข้ามาดูแลรับผิดชอบบริหารงานทีท่ า้ ทายขึน้ กว่าเดิม จัดตัง้ ทีมงาน Culture Working Team เพือ่ ร่วมสร้างค่านิยม 6 งามและวัฒนธรรมองค์กร Beauty from within จัดให้มกี ารอบรมสัมมนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ภายในและภายนอกสถานที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลีย่ นแบ่งปันความรูผ้ า่ นสือ่ ต่างๆ ภายในบริษทั โดยเฉพาะสือ่ Intranet และร่วมกันรณรงค์ปลูกจิต สำ�นึกให้ทกุ คนปรับวิสยั ทัศน์สว่ นตนให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์องค์กรเพือ่ ก้าวไปสูค่ วามสำ�เร็จร่วมกัน (5) อัตราเงินเฟ้อปัจจุบนั เริม่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ แต่ยงั ถือว่าอยูใ่ นระดับต่�ำ จึงไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อค่าครองชีพของ ประชาชนและความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน ส่วนค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เนือ่ งจาก การไหลเข้าของเงินทุนตามแนวโน้มการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชีย จึงไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อต้นทุนวัตถุดบิ และ สินค้าสำ�เร็จรูปทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศ 2.2 ผลการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ (1) รายได้จากการขายหรือบริการ ในปี 2553 บริษทั มีรายได้จากการขายรวม 1,267.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 6.74% โดยมาจาก 2 สาย ผลิตภัณฑ์หลัก ซึง่ มียอดขายตามลำ�ดับ ดังนี้ (ก) ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อางและอุปกรณ์เครือ่ งดนตรี มียอดขาย 1,095.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 86.43% ของยอดขายรวมทัง้ บริษทั เปรียบเทียบกับปี ก่อนมีอตั ราเพิม่ ขึน้ 5.90% มาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีม่ คี ณ ุ สมบัตโิ ดดเด่นและแตกต่างทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ออกสู่ ตลาดอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้สามารถเพิม่ กลุม่ ลูกค้าใหม่ทใ่ี ส่ใจในบุคลิกภาพและความงาม ในขณะเดียวกันยังคงรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้ อย่างเหนียวแน่น ผ่านกิจกรรม CRM (Customer Relation Management) ทีห่ ลากหลายรูปแบบรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั คูค่ า้ ซึง่ ค้าขายกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนีย้ งั ได้ขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายทัง้ กรุงเทพและต่างจังหวัดซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี (ข) ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้า มียอดขาย 171.96 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 13.57% ของยอดขายรวมทัง้ บริษทั เปรียบเทียบกับปี ก่อนมีอตั ราเพิม่ ขึน้ 12.37% มาจากการเพิม่ ขึน้ ในเชิงปริมาณโดยเลือกใช้วตั ถุดบิ ทีม่ คี ณ ุ ภาพในการตัดเย็บและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทีต่ รงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงจำ�หน่ายในราคาทีส่ มเหตุสมผล ทำ�ให้ลกู ค้าเกิดความเชือ่ มัน่ และพึงพอใจเมือ่ ได้สวมใส่ (2) รายได้อน่ื ๆ รายได้ซง่ึ ไม่ได้เกิดจากการดำ�เนินงานตามปกติมี 43.00 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 16.14 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 60.06% โดยมาจากรายรับเงินชดเชยค่าใช้จา่ ยและผลกำ�ไรจากเงินลงทุน (3) ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ ย ในปี 2553 ทีผ่ า่ นมา มีตน้ ทุนสินค้าขาย 649.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 51.26% ของยอดขายสุทธิซง่ึ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 1.45% เกิดจากอัตราส่วนต้นทุนของสินค้าบางรายการทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารมีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 557.68 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 5.76% มาจากหมวดการอบรมพนักงานเพือ่ พัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถและหมวดส่งเสริมการ ตลาดและการขายเพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละกระตุน้ ให้ลกู ค้าเกิดการซือ้ สินค้า ในปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ไม่มภี าระดอกเบีย้ จ่าย เนือ่ งจากบริษทั มีสภาพคล่องอยูใ่ นระดับทีด่ มี าก โดยเป็นผลมาจาก ความสามารถในการบริหารจัดการกระแสเงินสดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ 61


(4) กำ�ไร เมือ่ นำ�รายได้จากการขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารแล้ว บริษทั มีก�ำ ไรจากการ ดำ�เนินงาน 59.99 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 8.56 ล้านบาท คิดเป็น 12.48% เนือ่ งจากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้น และเมือ่ รวมรายได้ อืน่ ๆ ทีม่ มี ากขึน้ แล้ว ส่งผลให้มกี �ำ ไรก่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 102.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 7.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.94% และเมือ่ หักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลแล้วคงเหลือกำ�ไรสุทธิ 76.71 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 5.74% หากเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสด อัตราส่วนของเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงานต่อกำ�ไรสุทธิมจี �ำ นวน 1.52 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 1.08 เท่า ซึง่ นับว่าอยูใ่ นระดับทีด่ มี าก (5) อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั จ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี 2552 เป็นจำ�นวนเงิน 33.00 ล้านบาท เปรียบเทียบสัดส่วนเท่ากับ 45.49% ของ กำ�ไรสุทธิในปี 2552 ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 2.3 ผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ ในปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ไม่ได้แสดงประมาณการผลการดำ�เนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

3. ฐานะการเงิน 3.1 สินทรัพย์ (1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์ สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีมลู ค่า 795.63 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 104.93 ล้านบาท หรือ 15.19% โดยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 77.44 ล้านบาท และมีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 27.49 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 17.72 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 29.91 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ได้น�ำ เงินสดคงเหลือไปลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนีซ้ ง่ึ มีความเสีย่ งด้านการลงทุนต่�ำ แต่มสี ภาพคล่องสูง เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีด่ กี ว่าการฝากธนาคาร ลูกหนีก้ ารค้าสุทธิเพิม่ ขึน้ 9.81 ล้านบาท ตามการปรับเพิม่ ขึน้ ของยอดขาย สินค้า คงคลังเพิม่ ขึน้ 13.57 ล้านบาท จากการเตรียมสินค้าไว้จ�ำ หน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ 9.72 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีเงินลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันลดลง 0.16 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวอืน่ เพิม่ ขึน้ 33.45 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุติธรรมและการเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำ�และตราสารหนี้ เพือ่ การลงทุน ทีด่ นิ อาคารอุปกรณ์สทุ ธิลดลง 4.31 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิเพิม่ ขึน้ 0.28 ล้านบาท สิทธิการเช่าลดลง 2.19 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลจากการตัดจ่ายตามอายุการใช้งานและมีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย (2) คุณภาพของสินทรัพย์ (ก) สินทรัพย์ บริษทั ได้ตง้ั ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์เต็มจำ�นวน สำ�หรับเงินลงทุนในบริษทั ทีม่ ผี ลประกอบการขาดทุนสะสม (ข) ลูกหนี้ ลูกหนีก้ ารค้าทีม่ อี ายุเกิน 3 เดือน และเช็คคืนรวมกันทัง้ สิน้ จำ�นวนเงิน 12.14 ล้านบาท มีสดั ส่วนเพียง 5.59% ของลูกหนีก้ ารค้าทัง้ หมด เปรียบเทียบกับปีกอ่ นลดลง 13.73% สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสินเชือ่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพดียง่ิ ขึน้ มีการ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บเงินอย่างใกล้ชดิ บริษทั ได้ตง้ั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีกอ่ นเป็นจำ�นวนเงิน 14.11 ล้านบาท

62


3.2 สภาพคล่อง (1) กระแสเงินสด ในปี 2553 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 116.42 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นจำ�นวน 84.43 ล้านบาท เนือ่ งมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนีก้ ารค้า เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนมีทง้ั สิน้ 65.71 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 61.61 ล้าน บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากประจำ�และเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนีท้ ม่ี คี วามเสีย่ งต่�ำ แต่มสี ภาพคล่องสูง ส่วนเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีทง้ั สิน้ 33.00 ล้านบาท ซึง่ เป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ เมือ่ รวมกับเงินสดต้นปีแล้วมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้ ปี 25.75 ล้านบาท (2) สภาพคล่องทีส่ �ำ คัญ ณ สิน้ ปี 2553 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.73 เท่า ลดลงจากปีกอ่ น 0.44 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุน เร็วเท่ากับ 1.26 เท่า ลดลงจากปีกอ่ น 0.29 เท่า แต่ยงั คงมีสภาพคล่องในระดับทีส่ งู มากและเงินทุนหมุนเวียนยังมีอยูอ่ ย่างเพียงพอ หากมองในภาพรวม Cash Cycle จะเฉลีย่ อยูท่ ่ี 101 วัน มีคา่ ลดลงจากปีกอ่ น 7 วัน โดยมีผลมาจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ ทีล่ ดลง (3) ระยะเวลาครบกำ�หนดของหนีร้ ะยะสัน้ ทีม่ ผี ลต่อสภาพคล่อง เนือ่ งจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีมลู ค่า 571.91 ล้านบาท สูงกว่าหนีส้ นิ หมุนเวียนเป็นจำ�นวนเงินมากถึง 362.49 ล้านบาท และบริษทั ไม่มหี นีส้ นิ เงินกูย้ มื คงค้างอยูเ่ ลยเป็นเครือ่ งบ่งชีใ้ ห้เห็นถึงความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการ ชำ�ระหนีไ้ ด้อย่างชัดเจน

3.3 รายจ่ายลงทุน บริษัทไม่ได้มีรายการลงทุนเพิ่มที่มีนัยสำ�คัญในปีท่ีผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ภายนอกยังไม่เอื้ออำ�นวยอีกทั้ง บรรยากาศในสังคมยังเต็มไปด้วยความขัดแย้ง

3.4 แหล่งที่มาของเงินทุน (1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity) เพียง 0.39 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นเล็กน้อย และ ไม่มภี าระเงินกูย้ มื คงค้าง ตัวชีว้ ดั เหล่านีแ้ สดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินทีด่ แี ละมีฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง หากโอกาสทาง ธุรกิจเอือ้ อำ�นวยและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีค่ มุ้ ค่า บริษทั ก็จะมีความสามารถในการขยายการลงทุนโดยใช้เงินกูย้ มื จากสถาบัน ทางการเงินได้อย่างแน่นอน (2) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ สิน้ ปี 2553 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีมลู ค่า 573.97 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 46.98 ล้านบาทหรือเท่ากับ 8.91% โดยเป็นการเพิม่ ขึน้ จากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 76.71 ล้านบาทและผลกำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามหลักมูลค่า ยุตธิ รรม 3.26 ล้านบาท และหักลดการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี 2552 จำ�นวนเงิน 33.00 ล้านบาท (3) หนีส้ นิ สิน้ ปี 2553 บริษทั ไม่มเี งินกูย้ มื จากสถาบันการเงินคงค้าง และในระหว่างปีกไ็ ม่มกี ารกูย้ มื เงินเลย จึงไม่มคี วาม เสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นหรืออัตราดอกเบีย้ บริษทั ย่อมจะไม่มปี ญ ั หาในการชำ�ระดอกเบีย้ อย่างแน่นอนหากต้องใช้ เงินกูย้ มื บ้างในบางโอกาส ส่วนหนีส้ นิ ทีม่ อี ยูส่ ว่ นใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ ารค้าซึง่ บริษทั ได้ช�ำ ระตรงตามกำ�หนดเวลาเสมอ

63


4. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต จากการติดตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้คาดการณ์เกีย่ วกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ว่า จะยังคงมีแนวโน้มขยาย ตัวอย่างต่อเนือ่ งจากปี 2553 แต่เป็นไปในทิศทางชะลอตัวลง โดยได้รบั แรงสนับสนุนจากการค้าโลกทีย่ งั คงเอือ้ ต่อการขยายตัวของ การส่งออก ถึงแม้วา่ จะมีความกังวลถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศทีพ่ ฒ ั นาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรป รวมถึงเศรษฐกิจจีนทีอ่ าจมีแนวโน้มชะลอตัวลงบ้าง อีกทัง้ ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสีย่ งจากกรณีเงินบาทแข็ง ซึง่ จะลดทอนความได้เปรียบ ในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทย สำ�หรับภาคการบริโภค การลงทุน และการใช้จา่ ยภายในประเทศ ภาครัฐได้เตรียมออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่าง ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะโครงการประชาวิวฒ ั น์ทช่ี ว่ ยสนับสนุนการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ แต่ยงั มีปจั จัยลบสำ�คัญทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการขยาย ตัวของเศรษฐกิจไทย คือ ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยก่อให้เกิดความไม่สงบทางการเมืองอย่างต่อเนือ่ ง การเกิดข้อพิพาททางพรมแดน ระหว่างประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ทัง้ หมดจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ นักธุรกิจ ผูบ้ ริโภค รวมทัง้ นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ และลุกลามต่อไปยังภาคธุรกิจต่างๆ นอกจากนีย้ งั มีปจั จัยเสีย่ งอืน่ ๆ ทัง้ ด้านการ ปรับขึน้ ค่าจ้างและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อซึง่ ถีบตัวสูงขึน้ และการปรับขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ นโยบาย อย่างไรก็ดี บริษทั จะเตรียมความพร้อมไว้ลว่ งหน้าเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว กำ�หนด แผนฉุกเฉินรองรับกับสถานการณ์ทางด้านลบ โดยคำ�นึงถึงปัจจัยความเสีย่ งของการประกอบธุรกิจอย่างรอบด้าน บริหารองค์กรด้วย ความระมัดระวัง วิเคราะห์ปญ ั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างถีถ่ ว้ นโดยใช้หลักของเหตุและผล มุง่ มัน่ พัฒนานำ�เสนอสินค้าและบริการให้ตรง กับความต้องการของผูบ้ ริโภคเพือ่ สร้างความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด ปรับปรุงระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ เพือ่ นำ�มา ใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มศี กั ยภาพเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เกิดพลังร่วม พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามซับซ้อนและกระแสการเปลีย่ นแปลง รอบด้านเพือ่ มุง่ สูค่ วามสำ�เร็จร่วมกันและเติบโตไปอย่างยัง่ ยืน

64


65


8

8.1 งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัท รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โอซีซี จำ�กัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย บัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง และประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดทำ� รวมทัง้ มีการเปิดเผย ข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในรายงานของ ผู้สอบบัญชี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี ให้กำ�กับดูแลคุณภาพของงบการเงิน และประเมินระบบการ ควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในของบริษทั สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ได้ว่างบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตาม สาระสำ�คัญของหลักการมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

66

นางกาญจนา สายสิรพิ ร ประธานกรรมการ

นางธีรดา อำ�พันวงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั โอ ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำ�ไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษทั โอ ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ผูบ้ ริหารของกิจการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อ ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจาก ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป ซึง่ กำ�หนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ี การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลัก การบัญชีที่กจิ การใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำ�ขึ้น ตลอดจนการประเมิน ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำ�เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์ อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำ�เนินงาน และ กระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท โอ ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลัก การบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายชัยกรณ์ อุน่ ปิตพิ งษา) ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3196

14 กุมภาพันธ์ 2554

67


บริษัท โอ ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากประจำ� ตั๋วสัญญาใช้เงิน กองทุนเปิด-สุทธิ รวมเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า-สุทธิ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ภาษีขายจ่ายล่วงหน้า อื่น ๆ รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในบริษัทอื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด เงินฝากประจำ� รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ สิทธิการเช่า-สุทธิ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ 3.2 และ 4 3.3 ,3.4 และ 5 3.5 และ 6 3.6 และ 7 3.7 และ 8 3.6 และ 9 3.8 และ 10 3.9 และ 11 3.10 และ 12 3.11 และ 13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 68

หน่วย : บาท 2553 2552 25,745,512 - - 125,315,280 125,315,280 217,344,455 175,861,313 9,565,767 18,081,626 27,647,393 571,913,953 18,770,450 70,508,208 5,115,984 10,000,000 40,000,000 125,624,192 44,591,217 3,186,744 28,591,009 2,950,905 223,714,517 795,628,470

8,030,131 10,000,000 10,346,500 75,063,482 95,409,982 210,819,465 162,287,626 8,916,004 9,013,463 17,929,467 494,476,671 18,934,853 67,243,280 4,928,484 20,000,000 92,171,764 48,898,833 2,907,321 30,783,727 2,529,037 196,225,535 690,702,206


บริษัท โอ ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท หมายเหตุ 2553 2552 หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอื่น ๆ รวมเจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น โบนัสค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้ทรัพย์สิน อื่น ๆ รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน

17

65,925,694 63,789,077 129,714,771 13,833,734 24,703,819 37,499,401 2,437,297 1,237,619 65,878,136 209,426,641

47,400,688 40,367,426 87,768,114 10,440,267 23,953,778 30,819,389 1,164,286 1,632,970 57,570,423 155,778,804

หนี้สินไม่หมุนเวียน สำ�รองเงินเกษียณอายุพนักงาน 23 12,234,899 7,936,883 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 12,234,899 7,936,883 รวมหนี้สิน 221,661,540 163,715,687

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 69


บริษัท โอ ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2553 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 80,000,000 ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 60,000,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 36,500,000 ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 8 52,276,143 กำ�ไรสะสม จัดสรรแล้ว ทุนสำ�รองตามกฎหมาย 14 8,259,676 สำ�รองเพื่อการลงทุนทั่วไป 15 49,000,000 ยังไม่ได้จัดสรร 367,931,111 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 573,966,930 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

795,628,470

2552

80,000,000 60,000,000 36,500,000 49,011,215 8,259,676 49,000,000 324,215,628 526,986,519 690,702,206

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 70


บริษัท โอ ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) งบกำ�ไรขาดทุน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2553 2552 รายได้ รายได้จากการขาย 1,267,222,859 1,187,247,802 รายได้อื่น เงินปันผลรับ 3,446,945 6,359,155 อื่น ๆ 39,555,377 20,507,578 รวมรายได้อื่น 43,002,322 26,866,733 รวมรายได้ 1,310,225,181 1,214,114,535 ค่าใช้จ่าย 18 ต้นทุนขาย 649,547,558 591,384,136 ค่าใช้จ่ายในการขาย 412,060,549 388,060,833 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 142,468,556 136,243,437 ค่าตอบแทนกรรมการ 16 3,153,000 3,010,000 รวมค่าใช้จ่าย 1,207,229,663 1,118,698,406 กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 102,995,518 95,416,129 ต้นทุนทางการเงิน 1,275 424 กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ 102,994,243 95,415,705 ภาษีเงินได้ 24 26,279,788 22,866,996 กำ�ไรสุทธิ 76,714,455 72,548,709 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.14 กำ�ไรสุทธิ 1.28 1.21 จำ�นวนหุ้นสามัญที่ใช้คำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้น 60,000,000 หุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 71


72

หน่วย : บาท

กำ�ไรสะสม ผลกำ�ไร จัดสรรแล้ว ทุนทีอ่ อก ส่วนเกินมูลค่า (ขาดทุน) และชำ�ระแล้ว หุน้ สามัญ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ทุนสำ�รองตาม สำ�รองเพือ่ การ ยังไม่ได้จดั สรร รวม จริง กฎหมาย ลงทุนทัว่ ไป หมายเหตุ ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2552 60,000,000 36,500,000 55,466,985 8,259,676 49,000,000 281,665,984 490,892,645 เงินลงทุนเผือ่ ขาย ผลกำ�ไร(ขาดทุน) ทีร่ บั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ 8 - (6,455,770) - (6,455,770) กำ�ไรสุทธิส�ำ หรับปี 2552 - 72,548,709 72,548,709 เงินปันผลจ่าย 16 - (29,999,065) (29,999,065) ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2552 60,000,000 36,500,000 49,011,215 8,259,676 49,000,000 324,215,628 526,986,519 เงินลงทุนเผือ่ ขาย ผลกำ�ไร(ขาดทุน) ทีร่ บั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ 8 - 3,264,928 - 3,264,928 กำ�ไรสุทธิส�ำ หรับปี 2553 - 76,714,455 76,714,455 เงินปันผลจ่าย 16 - (32,998,972) (32,998,972) ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2553 60,000,000 36,500,000 52,276,143 8,259,676 49,000,000 367,931,111 573,966,930 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

บริษทั โอ ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552


บริษัท โอ ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หน่วย : บาท 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน กำ�ไรสุทธิกอ่ นภาษีเงินได้ 102,994,243 95,415,705 รายการปรับกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน : หนีส้ ญ ู 4,895,662 60,689 หนีส้ ญ ู รับคืน (78,000) (40,000) หนีส้ งสัยจะสูญ (4,540,504) ขาดทุนจากสินค้าไฟไหม้ 1,055,731 ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้า - 375,851 ค่าเผือ่ จากการรับคืนสินค้า 3,286,733 1,885,066 ค่าเสือ่ มราคา 17,695,565 16,528,327 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนตัดจำ�หน่าย 675,195 2,842,200 สิทธิการเช่าตัดจำ�หน่าย 2,192,718 2,192,719 เงินปันผลรับ (3,446,945) (6,359,155) ดอกเบีย้ จ่าย 1,275 424 ดอกเบีย้ รับ (1,265,122) (1,674,872) กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ของเงินลงทุนในกองทุนเปิด (396,028) (63,482) กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด (778,700) (489,234) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน 164,403 607,197 ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง 6,347,705 กำ�ไรจากการกลับรายการค่าเผือ่ การลดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (6,370,000) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทั อืน่ - 106,416 กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร (398,335) (402,681) ขาดทุนจากการเลิกใช้สนิ ทรัพย์ถาวร 85,126 646,941 ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ 1,487,906 3,731,840 ขาดทุนจากสินค้าเสือ่ มสภาพและสูญหาย 305,550 693,626 กำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ - (382) กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำ�เนินงาน 123,914,178 116,057,195 การเปลีย่ นแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด�ำ เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง ลูกหนีก้ ารค้า (10,088,881) (27,455,888) สินค้าคงเหลือ (16,460,690) 4,167,733 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (9,746,650) (5,041,547) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (421,868) (142,488) หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

73


บริษัท โอ ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หน่วย : บาท 2553 2552 การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้การค้า 41,946,657 (24,784,359) หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,870,416 (4,173,491) สำ�รองเงินเกษียณอายุพนักงาน 4,298,016 (2,694,104) เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน 139,311,178 55,933,051 จ่ายดอกเบี้ย (1,275) (424) จ่ายภาษีเงินได้ (22,886,321) (23,937,873) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 116,423,582 31,994,754 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนในเงินฝากประจำ�(เพิ่มขึ้น)ลดลง 10,000,000 (10,000,000) เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินลดลง 10,346,500 79,653,500 เงินลงทุนในกองทุนเปิดเพิ่มขึ้น (400,000,000) (445,000,000) เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด 350,922,930 370,489,234 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดเพิ่มขึ้น (10,000,000) เงินลงทุนระยะยาว-เงินฝากประจำ�เพิ่มขึ้น (20,000,000) เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง 22,295 เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - (70) เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (187,500) (400,000) เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 3,446,945 6,359,155 เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1,293,846 2,384,984 ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (11,236,973) (6,955,467) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (726,244) (1,228,559) เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร 408,972 593,644 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (65,709,229) (4,103,579)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 74


บริษัท โอ ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายเงินปันผล เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย สินค้าคงเหลือโอนไปสินทรัพย์ถาวร ผลกำ�ไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น

2553

หน่วย : บาท 2552

(32,998,972) (32,998,972) 17,715,381 8,030,131 25,745,512 37,816 3,264,928 2,208,923 228,374

(29,999,065) (29,999,065) (2,107,890) 10,138,021 8,030,131 (6,455,770) 450,637 713,649

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 75


บริษัท โอ ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 1. ข้อมูลทั่วไป 1.1 สถานะทางกฎหมาย

เป็นนิตบิ คุ คลจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 สถานทีต่ ง้ั บริษทั

เลขที่ 729/4-7 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

1.3 ลักษณะของธุรกิจ

จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครือ่ งสำ�อาง เสือ้ ผ้า เครือ่ งดนตรี และอุปกรณ์เสริมสวย และให้บริการเสริมความงาม

2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน 2.1 งบการเงินของบริษทั ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัต ิ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2.2 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ปรับปรุงเพือ่ ทดแทนมาตรฐานการบัญชีบางฉบับ รวมทัง้ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการ เงินบางฉบับเพิม่ เติม เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึง่ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ทันที

76

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) บริษทั ฯได้ถอื ปฏิบตั ติ ามแม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุง ตัง้ แต่วนั ทีม่ ผี ลบังคับใช้เมือ่ วัน ที่ 26 พฤษภาคม 2553 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีใ่ ห้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลา บัญชี ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ประกอบด้วย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง การนำ�เสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ ทางบัญชีและข้อผิดพลาด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง สัญญาเช่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง รายได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง ต้นทุนการกูย้ มื มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน


มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ ที่เงินเฟ้อรุนแรง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ มาตรฐานการบัญชีทใ่ี ห้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ประกอบด้วย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง การบัญชีส�ำ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย ข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น เงินตราต่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทั ได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในส่วนที่ เกีย่ วข้องกับบริษทั ข้างต้น จะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินสำ�หรับปีทม่ี ผี ลบังคับใช้ ยกเว้นมาตรฐาน การบัญชีฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ ฝ่ายบริหารอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทน่ี �ำ มาตรฐาน การบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์พนักงาน ฝ่ายบริหารได้ประเมินผลก ระทบทีม่ ผี ลต่องบการเงินในปีทน่ี �ำ มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ โดยเลือกรับรูส้ ว่ นเพิม่ ตามโครงการผลประโยชน์ พนักงาน ปรับกับกำ�ไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 จำ�นวน 50.85 ล้านบาท (จำ�นวน 0.85 บาท ต่อหุน้ ) 2.3 งบการเงินนี้ ได้จดั ทำ�ขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี

77


3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ 3.1 การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย และต้นทุนขาย บันทึกเมือ่ มีการส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้าเรียบร้อยแล้ว รายได้จากการฝากขาย บันทึกเมือ่ ผูร้ บั ฝากขายสินค้านัน้ ให้บคุ คลทีส่ าม เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เมือ่ มีสทิ ธิในการรับเงินปันผล บริษทั บันทึกรายได้อน่ื และค่าใช้จา่ ย ตามเกณฑ์คงค้าง บริษทั บันทึกค่านายหน้าในระบบขายตรงเมือ่ มีการขายเกิดขึน้ โดยคำ�นวณตามแผนการจ่ายผลประโยชน์ ของบริษทั ทีป่ ระกาศไว้

3.2 เงินลงทุนในกองทุนเปิด เงินลงทุนในกองทุนเปิดถือเป็นหลักทรัพย์เพือ่ ค้า แสดงในมูลค่ายุตธิ รรม ราคาทุนของเงินลงทุนทีจ่ �ำ หน่ายในระหว่าง ปี คำ�นวณโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก

3.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษทั ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ตามจำ�นวนหนีท้ ค่ี าดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนีไ้ ม่ได้

3.4 ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า บริษทั พิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ รับคืนสินค้า โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต 3.5 สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่มลู ค่าใดจะต่�ำ กว่า ราคาทุนคำ�นวณโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก บริษทั ตัง้ ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าสำ�หรับสินค้าล้าสมัย เสือ่ มคุณภาพ และคาดว่าจะจำ�หน่ายไม่ได้บางส่วน 3.6 เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน หมายถึง กิจการทีบ่ ริษทั ถือหุน้ และมีผบู้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกันกับบุคคล ดังกล่าวบางส่วนร่วมกัน ไม่วา่ ในทางตรงหรือทางอ้อม บริษทั บันทึกเงินลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันในราคาทุน และหัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน เงินลงทุนในบริษทั อืน่ หมายถึง บริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ แต่ไม่มอี �ำ นาจควบคุม หรือมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดนโยบาย ใดๆ เงินลงทุนในบริษทั อืน่ แสดงด้วยราคาทุน และหักค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน 3.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษทั รับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ ผูถ้ อื หุน้ ภายใต้หวั ข้อผลกำ�ไร(ขาดทุน)ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุน บริษทั คำ�นวณราคาทุนของหลักทรัพย์ทจ่ี �ำ หน่ายในระหว่างปี โดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก 3.8 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน

78


3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสือ่ มราคาคำ�นวณโดยวิธเี ส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ของสินทรัพย์ ดังนี้

รายการ

อาคาร อุปกรณ์เสริมสวย ค่าตกแต่งอาคารและพืน้ ทีข่ าย ยานพาหนะ ครุภณ ั ฑ์

อายุการใช้งาน (ปี) 20 5 5-10 5 3-5

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการดำ�เนินงานของบริษทั สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ดังกล่าว ตัดจำ�หน่ายโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณ 5-10 ปี

3.11 สิทธิการเช่า สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุน และตัดจำ�หน่ายโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุสญ ั ญาเช่า

3.12 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีทเ่ี ป็นเงินตราต่างประเทศได้บนั ทึกเป็นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันที่ เกิดรายการ สินทรัพย์ และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ทีม่ ยี อดคงเหลือ ณ วันทีใ่ นงบดุลได้บนั ทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีใ่ นงบดุล ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น ได้บนั ทึกเป็นรายได้หรือรายจ่ายในแต่ละปี

3.13 สัญญาเช่าดำ�เนินงาน สัญญาเช่าซึง่ ความเสีย่ ง และประโยชน์สว่ นใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ยังคงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าบันทึกเป็นสัญญา เช่าดำ�เนินงาน ค่าเช่าทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนตามอายุสญ ั ญาเช่า

3.14 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน คำ�นวณโดยการนำ�กำ�ไรสุทธิส�ำ หรับปี หารด้วยจำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก ทีถ่ อื

โดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.15 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดทำ�งบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝาก

สถาบันการเงิน ซึง่ ถึงกำ�หนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและปราศจากภาระผูกพัน

3.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน โครงการสมทบเงิน บริษทั จัดให้มกี องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ซึง่ เป็นลักษณะของแผนการจ่ายเงินสมทบตามทีไ่ ด้ก�ำ หนดการจ่ายสมทบไว้ แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษทั และได้รบั การบริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุน ภายนอก กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพดังกล่าวได้รบั เงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุน สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กิดรายการนัน้ 79


โครงการผลประโยชน์

ข้อผูกพันตามนโยบายตัง้ สำ�รองเงินเกษียณอายุพนักงาน จะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุน โดยคำ�นวณตาม

สูตรผลประโยชน์ทบ่ี ริษทั กำ�หนดไว้ ซึง่ เงินผลประโยชน์นจ้ี ะให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ๆ ครบกำ�หนดเกษียณอายุ

3.17 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตัง้ ข้อสมมติฐาน หลายประการ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินทีเ่ กีย่ วกับรายได้ ค่าใช้จา่ ย สินทรัพย์และหนีส้ นิ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูล เกีย่ วกับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจมีความแตกต่างไปจากจำ�นวนทีป่ ระมาณไว้

4. เงินลงทุนในกองทุนเปิด รายการ

2553

(หน่วย : บาท)

2552

เงินลงทุนในกองทุนเปิด – ตราสารหนี้ 124,855,770 75,000,000 ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด 459,510 63,482 เงินลงทุนในกองทุนเปิด – สุทธิ 125,315,280 75,063,482 เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลักทรัพย์เพือ่ ค้า ผลต่างของมูลค่ายุตธิ รรมกับราคาทุนแสดงเป็นค่าเผือ่ การปรับมูลค่า เงินลงทุนในกองทุนเปิด ผลกำ�ไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี ได้น�ำ ไปแสดงในงบกำ�ไรขาดทุนแล้ว ดังนี้ (หน่วย : บาท)

รายการ

2553

กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ของเงินลงทุนในกองทุนเปิด กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด ผลกำ�ไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด

63,482 489,234 552,716

5. ลูกหนี้การค้า

ลูกหนีก้ ารค้าสามารถจำ�แนกตามอายุหนีท้ ค่ี า้ งชำ�ระได้ดงั นี้ รายการ

เช็ครับล่วงหน้า ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระและเกินกำ�หนดชำ�ระไม่เกิน 3 เดือน มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน ขึน้ ไป ลูกหนีเ้ ช็คคืน รวม ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ค่าเผือ่ จากการรับคืนสินค้า ลูกหนีก้ ารค้า-สุทธิ 80

396,028 778,700 1,174,728

2552

(หน่วย : บาท)

2553

2552

26,704,397 199,558,004

27,068,656 191,989,871

4,939,486 473,355 4,970,445 1,755,466

1,614,864 827,916 5,747,210 5,881,417

238,401,153 (14,114,786) (6,941,912) 217,344,455

233,129,934 (18,655,290) (3,655,179) 210,819,465


6. สินค้าคงเหลือ รายการ

(หน่วย : บาท)

2553

2552

128,993,118

118,355,973

41,307,726

38,021,246

กลุม่ เครือ่ งดนตรีและอุปกรณ์เสริมสวย

4,625,900

4,039,811

กลุม่ สินค้าขายตรง

2,359,056

3,295,083

177,285,800

163,712,113

(1,424,487)

(1,424,487)

175,861,313

162,287,626

สินค้าสำ�เร็จรูป กลุม่ เครือ่ งสำ�อาง กลุม่ เสือ้ ผ้า

รวม หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

7. เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท

(หน่วย : บาท)

สัดส่วนการถือ หุ้น (%) 2553 2552

เงินลงทุน 2553

เงินปันผล

2552

2553

2552

1. บจ. เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย)

12.67

12.67

380,000

380,000

114,000

114,000

2. บจ. โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส

15.00

15.00

150,000

150,000

112,500

112,500

-

3.56

-

*6,370,000

-

-

16.00

16.00

11,200,000

11,200,000

691,040

702,240

5. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์

5.00

5.00

2,309,000

2,309,000

450,000

450,000

6. บจ. แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย) (เดิมชือ่ บจ. คิวบี (ประเทศไทย))

18.00

18.00

*4,500,000

*4,500,000

-

-

7. บจ. ไทยบุนกะแฟชัน่

4.00

4.00

*1,000,000

*1,000,000

-

-

8. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์

4.89

4.89

3,750,000

3,750,000

-

-

รวม หัก* ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุน

23,289,000

29,659,000

1,367,540

1,378,740

(4,518,550)

(10,724,147)

รวมเงินลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน-สุทธิ

18,770,450

18,934,853

3. บจ. สหเอเซียแปซิฟคิ 4. บจ. ชิเซโด้ โปรเฟสชัน่ แนล (ไทยแลนด์)

81


(หน่วย : บาท)

บริษัท 1. บจ. เอ็ม.ไอ. แอล. (ประเทศไทย) 2. บจ. โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส

ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ เสริมความงาม เสริมความงาม

กรรมการบางส่วนร่วมกัน ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการ บางส่วนร่วมกัน 3. บจ. สหเอเซียแปซิฟคิ เสริมความงาม กรรมการบางส่วนร่วมกัน 4. บจ. ชิเซโด้ โปรเฟสชัน่ แนล (ไทยแลนด์) บริการนวดสปา ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการ และจัดแต่งทรงผม บางส่วนร่วมกัน 5. บจ.ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ บริหารคลังสินค้าและ กรรมการบางส่วนร่วมกัน จัดส่งสินค้า 6. บจ. แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย) เสริมความงาม ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการ (เดิมชือ่ บจ. คิวบี (ประเทศไทย)) บางส่วนร่วมกัน 7. บจ.ไทยบุนกะแฟชัน่ โรงเรียนแฟชัน่ ดีไซน์ ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการ บางส่วนร่วมกัน 8. บจ. บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ ผลิตถุงเท้าเพือ่ การ ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการ ส่งออก บางส่วนร่วมกัน

ทุนชำ�ระแล้ว 2553

2552

3,000,000 1,000,000

3,000,000 1,000,000

- 179,000,000 70,000,000 70,000,000 10,000,000

10,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

102,300,000 102,300,000

ในไตรมาส 2 ปี 2553 บริษทั คิวบี (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้จดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็น บริษทั แฮร์ เซอร์วสิ

(ไทย) จำ�กัด เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 บริษทั ได้จ�ำ หน่ายเงินลงทุนของบริษทั สหเอเซียแปซิฟคิ จำ�กัด ให้แก่บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง กัน จำ�นวน 637,000 หุน้ ในราคาตามบัญชีหนุ้ ละ 0.035 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน 22,295 บาท โดยเกิดผลขาดทุนจาก การจำ�หน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำ�นวน 6.35 ล้านบาท

8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

หลักทรัพย์เผือ่ ขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัดส่วนการถือ หุ้น (%) 2553

2552

(หน่วย : บาท)

เงินลงทุน 2553

2552

1. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล 0.55 0.55 2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ 0.06 0.06 3. บมจ. บูตคิ นิวซิต้ี 0.01 0.01 รวม บวก ผลกำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน

16,711,905 1,512,660 7,500 18,232,065 52,276,143

16,711,905 1,512,660 7,500 18,232,065 49,011,215

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย-สุทธิ

70,508,208

67,243,280

82

เงินปันผล 2553

2552

1,591,610 59,320 350 1,651,280

1,591,610 59,320 110 1,651,040


กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล

จำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน

2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้

การลงทุน

ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน

3. บมจ. บูตคิ นิวซิต้ี

จำ�หน่ายเครือ่ งนุง่ ห่ม

กรรมการถือหุน้ ร่วมกัน

9. เงินลงทุนในบริษัทอื่น – เงินลงทุนทั่วไป บริษัท 1. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 2. บจ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 3. บจ. เทรชเชอร์ฮลิ ล์ 4. บจ. ชาล์ดอง (ประเทศไทย) 5. บจ. ไทยทาคายา 6. บจ. เอสเอส ดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) รวม หัก *ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุน รวมเงินลงทุนในบริษทั อืน่ –สุทธิ

สัดส่วนการถือ หุ้น(%) 2553 2552 2.00 0.08 2.00 3.50 3.33 0.35

2.00 0.08 2.00 3.50 3.33 0.35

(หน่วย : บาท)

เงินลงทุน 2553

1,000,000 1,000,000 *4,000,000 *1,400,000 1,000,000 1,125,000 9,525,000 (4,409,016) 5,115,984

2552

100,000 1,000,000 *4,000,000 *1,400,000 1,000,000 937,500 9,337,500 (4,409,016) 4,928,484

เงินปันผล 2553

2552

300,000 28,125 428,125

200,000 3,000,000 120,000 9,375 3,329,375

ในไตรมาส 4 ปี 2553 บริษทั เอสเอส ดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด ได้มกี ารเพิม่ ทุนจาก 270 ล้านบาท เป็น 324 ล้าน

บาท ซึง่ บริษทั ได้ลงทุนเพิม่ จำ�นวน 18,750 หุน้ ราคาหุน้ ละ 10 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 187,500 บาท เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2552 บริษทั ชาล์ดอง (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้มกี ารเพิม่ ทุนจาก 20 ล้านบาท เป็น 40 ล้าน บาท ซึง่ บริษทั ได้ลงทุนเพิม่ จำ�นวน 4,000 หุน้ ราคาหุน้ ละ 100 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 0.40 ล้านบาท

10. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด รายการ ตราสารหนี้ หุน้ กู้ (มีอายุ 3 ปี ครบกำ�หนด ปี 2556) รวม

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2553

31 ธันวาคม 2552

10,000,000

-

10,000,000

-

เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2553 บริษทั ได้ซอ้ื หุน้ กู้ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน) ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ และไม่มหี ลักประกันจำ�นวน 10,000 หน่วย ๆ ละ 1,000 บาท โดยมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.00 ต่อปี

83


11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย รายการ ราคาทุน

ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์เสริมสวย ค่าตกแต่งอาคารและพืน้ ทีข่ าย ยานพาหนะ ครุภณ ั ฑ์ งานระหว่างทำ� รวม ค่าเสือ่ มราคาสะสม อาคาร อุปกรณ์เสริมสวย ค่าตกแต่งอาคารและพืน้ ทีข่ าย ยานพาหนะ ครุภณ ั ฑ์ รวม ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี

2552

(หน่วย : บาท)

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย/ตัดจ่าย

2553

2,103,990 54,072,299 4,995,752 71,931,632 27,518,340 29,464,671 190,086,684

211,516 8,779,019 2,120,103 2,201,004 172,070 13,483,712

(245,004) (682,784) (2,104,812) (1,344,235) (4,376,835)

2,103,990 54,072,299 4,962,264 80,027,867 27,533,631 30,321,440 172,070 199,193,561

44,408,240 2,568,806 49,038,051 22,824,251 22,348,503 141,187,851 48,898,833 16,528,327

2,703,615 878,276 8,616,197 2,061,871 3,435,606 17,695,565

(205,284) (631,415) (2,104,808) (1,339,565) (4,281,072)

47,111,855 3,241,798 57,022,833 22,781,314 24,444,544 154,602,344 44,591,217 17,695,565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ถาวรทีค่ �ำ นวณค่าเสือ่ มราคาจนครบแล้วและยังมีการใช้

งานอยู่ ซึง่ มีราคาทุนเป็นจำ�นวนเงิน 64.48 ล้านบาท และ 66.13 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย รายการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานระหว่างติดตัง้ รวม หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-สุทธิ ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

84

2552 23,926,438 610,500 24,536,938 (21,629,617) 2,907,321 2,842,200

(หน่วย : บาท)

เพิ่มขึ้น 954,618 954,618 (675,195)

โอน 610,500 (610,500) -

2553 25,491,556 25,491,556 (22,304,812) 3,186,744 675,195


13. สิทธิการเช่า ประกอบด้วย รายการ

(หน่วย : บาท)

2552

เพิ่มขึ้น

ลดลง

2553

ราคาทุน สิทธิการเช่า-ทีด่ นิ สิทธิการเช่า-อาคาร รวม สิทธิการเช่าตัดจำ�หน่ายสะสม สิทธิการเช่า-ทีด่ นิ สิทธิการเช่า-อาคาร รวม สิทธิการเช่า-สุทธิ ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

1,200,000 45,204,359 46,404,359

-

-

1,200,000 45,204,359 46,404,359

842,169 14,778,463 15,620,632 30,783,727 2,192,719

46,008 2,146,710 2,192,718

-

888,177 16,925,173 17,813,350 28,591,009 2,192,718 (หน่วย : ล้านบาท)

สิทธิการเช่า ทีด่ นิ 1. บางโพงพาง เขตยานนาวา

ระยะเวลา

เริ่ม-สิ้นสุด

26 ปี 1 เดือน 27 ส.ค.34 - 26 ก.ย.60

อาคาร 1. ศูนย์การค้าโครงการ 27 ปี 1 ธ.ค.36 - 30 พ.ย.63 ROYAL CITY AVENUE 2. อาคารพาณิชย์ 4 ชัน้ 5 คูหา 27 ปี 6 เดือน 1 เม.ย.36 - 30 ก.ย.63 ทีต่ ง้ั สำ�นักงานของบริษทั เขตยานนาวา

จำ�นวนเงิน 1.20

หมายเหตุ จ่ายชำ�ระค่าเช่าเป็นราย เดือนตลอดอายุสญ ั ญาเช่า

4.85 8.74

3. ศูนย์การค้าสยามพารากอน

25 ปี

1 ม.ค.49 – 31ธ.ค.73

25.21

4.โครงการยูเนียนมอลล์

10 ปี

1 ก.พ.49 – 31 ม.ค.59

6.40

จ่ายชำ�ระค่าเช่าเป็นราย เดือนตลอดอายุสญ ั ญาเช่า

14. ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

บริษัทตั้งทุนสำ�รองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การตั้งทุนสำ�รองดังกล่าวเพื่อให้ เป็นไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ทุนสำ�รองดังกล่าว จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

15. สำ�รองเพื่อการลงทุนทั่วไป

บริษัทได้จัดสรรกำ�ไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำ�รองทั่วไป ซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

85


16. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำ�นวน 60 ล้าน หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน 33 ล้านบาท รวมทั้งได้มีการอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำ�นวน 60 ล้าน หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน 30 ล้านบาท รวมทั้งได้มีการอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

17. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมการบาง ส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ การซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กระทำ�การภายใต้การ เจรจาต่อรองราคา โดยคำ�นึงถึงการก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีบริษัทที่เกี่ยวข้อง กันดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

86

บริษทั เอ็ม.ไอ. แอล. (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำ�กัด บริษทั สหเอเซียแปซิฟคิ จำ�กัด บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จำ�กัด บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ จำ�กัด บริษทั แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย) จำ�กัด (เดิมชือ่ บริษทั คิวบี (ประเทศไทย) จำ�กัด) บริษทั บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำ�กัด บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แลบบอราทอรีส์ จำ�กัด บริษทั วัตสดรมัย จำ�กัด บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน) บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด บริษทั ไทยกุลแซ่ จำ�กัด บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอนเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ธนูลกั ษณ์ จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด บริษทั ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน) บริษทั แชมป์เอช จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์ ดูหมายเหตุ 7 ดูหมายเหตุ 7 ดูหมายเหตุ 7 ดูหมายเหตุ 7 ดูหมายเหตุ 7 ดูหมายเหตุ 7 ดูหมายเหตุ 7 มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการบางส่วนร่วมกัน เป็นผูถ้ อื หุน้ ดูหมายเหตุ 8 ดูหมายเหตุ 8 มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน


รายการระหว่างบริษทั กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีส่ �ำ คัญ มีดงั นี้

รายการในงบดุล 1. ลูกหนีก้ ารค้า 2. ลูกหนีอ้ น่ื 3. เงินมัดจำ� 4. เจ้าหนีก้ ารค้า 5. หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ 6. เจ้าหนีท้ รัพย์สนิ 7. ซือ้ อุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

2553

2552

174,147 5,088,750 181,136 65,925,694 268,285 16,478 84,000

507,933 204,200 30,000 47,400,688 290,291 29,960 288,636 (หน่วย : บาท)

รายการในงบกำ�ไรขาดทุน 1. รายได้คา่ ขายสินค้า 2. รายได้คา่ เช่ารับ 3. เงินปันผลรับ 4. รายได้อน่ื 5. ซือ้ สินค้า 6. ซือ้ หีบห่อ 7. ค่าขนส่ง (วงเงินค่าจ้างไม่เกิน 5 ล้านบาท) 8. ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย 9. ค่าเช่าพืน้ ทีข่ ายและอืน่ ๆ 10. ค่าใช้จา่ ยอืน่

2553

2552

683,941 1,527,839 3,018,820 11,927,868 333,177,944 566,891 2,660,044 3,768,772 3,535,179 360,000

961,965 1,350,574 3,029,780 2,666,231 281,906,427 457,170 3,141,306 4,459,570 2,880,275 526,456

รายได้จากการขาย ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ที่แสดงในงบกำ�ไรขาดทุน เป็น ไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมีการกำ�หนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลง กันไว้ สำ�หรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

87


18. การจำ�แนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

รายการ

2553

การเปลีย่ นแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูป (เพิม่ ขึน้ )ลดลง ซือ้ สินค้าสำ�เร็จรูป สินค้าทีถ่ อื เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ค่าใช้จา่ ยพนักงาน ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่าย หนีส้ ญ ู หนีส้ งสัยจะสูญ ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน ค่าใช้จา่ ยอืน่ รวม

(13,535,871) 678,985,047 (37,816) 32,243,137 306,606,953 20,563,478 4,895,662 (4,540,504) 164,403 181,885,174 1,207,229,663

2552 8,593,199 601,518,299 38,991,758 290,572,847 21,563,246 60,689 713,613 156,684,755 1,118,698,406

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงานของบริษทั สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

(หน่วย : พันบาท)

ผลิตภัณฑ์ รายการบัญชี

เครือ่ งสำ�อาง และให้บริการเสริมความ งามและขายตรง

2553

2552

ขายสุทธิ 1,090,146 1,027,475 กำ�ไร(ขาดทุน)จากการดำ�เนินงาน 194,640 200,760 รายได้อน่ื ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ กำ�ไรสุทธิ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-สุทธิ สิทธิการเช่า-สุทธิ

สินทรัพย์รวม 88

รวม

เครือ่ งดนตรีและอุปกรณ์ เสริมสวย

เสือ้ ผ้า

2553

2552

171,958 12,312

153,031 8,969

2553 5,119 (1,337)

2552

2553

2552

6,742 1,267,223 1,187,248 (1,926) 205,615 207,803 43,002 26,867 (145,621) (139,254) (1) (26,280) (22,867) 76,715 72,549 44,591 48,899 3,187 2,907 28,591 30,784

795,628

690,702


20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า 20.1 บริษทั มีภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้าดังนี้

รายการ หนังสือค้�ำ ประกันจากธนาคารพาณิชย์ ภาระค้�ำ ประกันบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

(หน่วย : ล้านบาท)

2553

2552

0.61 6.70

0.61 6.70

20.2 บริษทั มีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าทีด่ นิ พืน้ ทีข่ าย และอาคาร/สิง่ ปลูกสร้าง ดังนี้ ~~ สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ช่องนนทรี เขตยานนาวา มีกำ�หนดระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจำ�นวนเงิน 55,000 บาทต่อเดือน และมี การต่อสัญญาทุก 3 ปี ปัจจุบันบริษัทได้ต่อสัญญาดังกล่าวแล้ว มีกำ�หนดระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โดยจ่ายค่าเช่าปีแรกเป็นจำ�นวนเงิน 60,000 บาทต่อเดือน ปีที่สองเป็นจำ�นวนเงิน 65,000 บาทต่อเดือน และปีที่สามเป็นจำ�นวนเงิน 80,000 บาทต่อเดือน ~~ สัญญาเช่าอาคารกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีกำ�หนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนเป็นจำ�นวนเงิน 0.17 ล้านบาทต่อเดือน และมีการต่อสัญญาทุก 1 ปี บริษัทได้ ทำ�สัญญาเช่าพื้นที่เพิ่มเติม มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยจ่ายค่าเช่า เป็นรายเดือนรวมเป็นจำ�นวนเงิน 0.22 ล้านบาทต่อเดือน ~~ สัญญาเช่าพื้นที่ขาย มีอายุสัญญาเช่า 1-3 ปี โดยมีการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 0.32 ล้านบาทต่อเดือน และจ่ายค่าเช่าตามอัตราร้อยละของยอดขายในแต่ละเดือนที่ระบุตามสัญญา ~~ สัญญาเช่าที่ดินและอาคารอื่น ๆ (ดูหมายเหตุ 13) โดยมีการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 0.11 ล้านบาทต่อเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน พื้นที่ขาย และอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

2553

2552

ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

6.14 7.78 7.90 21.82

7.05 9.94 9.24 26.23

89


21. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษทั มีขอ้ มูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงินทัง้ ในงบดุลและนอกงบดุล ดังนี้ 21.1 นโยบายการบัญชีและวิธกี ารปฏิบตั ทิ างการบัญชี ดูหมายเหตุ 3 21.2 ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความ เสียหายแก่บริษัท ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของสินเชือ่ ซึง่ เกิดขึน้ จากลูกหนีก้ ารค้ามีไม่มาก เนือ่ งจากบริษทั มีลกู หนีจ้ �ำ นวนมากราย สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำ�รองต่างๆ เพื่อให้เป็น ราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำ�รองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 21.3 ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในปีปัจจุบันและปี ต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์ อยู่ตลอดเวลา 21.4 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล มีจำ�นวนเงินไม่เป็นสาระสำ�คัญ จึงไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 21.5 ราคายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการ เงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกำ�หนดในระยะ เวลาอันใกล้

22. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอด จนเป็นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรือครบกำ�หนดอายุการทำ�งาน(เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดย พนักงานจะจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 3 % ของเงินเดือน ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำ�กัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำ�กัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำ�กัด” เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสำ�หรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จำ�นวน 4.64 ล้านบาท และ 4.45 ล้านบาทตามลำ�ดับ

23. สำ�รองเงินเกษียณอายุพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุ 55 ปีในการทำ�งาน โดยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเกษียณ อายุพนักงาน ซึ่งบริษัทจะทยอยตั้งสำ�รองเงินเกษียณอายุพนักงานสำ�หรับพนักงานทุกคนที่มีอายุ 52 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกคำ�นวณตามกฎหมายแรงงาน รวมกับส่วนที่สองซึ่งคำ�นวณจากครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน คูณจำ�นวนปีที่ทำ�งานส่วนที่เกิน 20 ปี สำ�รองเงินเกษียณอายุพนักงานที่ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จำ�นวนเงิน 7.88 ล้านบาท และ 7.49 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

90


24. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คำ�นวณจากกำ�ไรทางบัญชี ปรับปรุง ด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำ�นวณภาษีเงินได้ การกระทบยอดระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกับกำ�ไรทางภาษีเงินได้ คูณด้วยอัตราภาษีที่ใช้สำ�หรับปี 2553 และ 2552 ได้ ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ กำ�ไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้ ผลกระทบต่อกำ�ไรทางบัญชีทไ่ี ม่ถอื เป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยทางภาษี หนีส้ ญ ู หนีส้ งสัยจะสูญ ขาดทุนจากสินค้าไฟไหม้ เงินปันผลได้รบั การยกเว้น เงินเกษียณอายุสทุ ธิ ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน อืน่ ๆ กำ�ไรสุทธิทางภาษี ภาษีเงินได้

อัตราภาษีที่ใช้ (25%) 2553 2552

103.00

95.42

4.90 (4.54) (1.05) (3.45) 4.30 0.16 (6.37) 8.17 105.12 26.28

0.01 (6.36) (2.69) 0.71 4.38 91.47 22.87

25. คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีคดีฟ้องร้องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังต่อไปนี้ บริษัทถูกพนักงานฟ้องร้องเป็นคดีแรงงานจากการเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินชดเชยโดยถูกต้องตามกฎหมาย แล้วเป็นเงินจำ�นวน 431,160 บาท แต่กลับฟ้องร้องบริษัทเรียกค่าชดเชยอีกจำ�นวน 10,000,000 บาท ศาลได้มีคำ�พิพากษา ยกฟ้องโจทก์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ซึ่งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาคัดค้านคำ�พิพากษาศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 และบริษัทได้ยื่นแก้อุทธรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552

26. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

บริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการใหม่ของงบการเงินปี 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการใน งบการเงินปี 2553

27. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

8.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2553 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กบั สำ�นักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นจำ�นวนเงินรวม 595,000.00 บาท

(ข) ค่าบริการอื่น – ไม่มี

91


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2553 วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางอรดี รุง่ เรืองโรจน์ นางวัชนี วัฒน ถวัลย์วงศ์ และนายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ในปี 2553 อีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปีนบั แต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน กรรมการทุกท่าน มีคณ ุ สมบัตเิ หมาะสมตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยมีเลขานุการบริษทั ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจ สอบ กรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจ สอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเป็นวาระประจำ� ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครัง้ โดยมีฝา่ ยบริหารและผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุม ตามวาระอันควร ได้รว่ มประชุมกับคณะกรรมการบริษทั อีก 5 ครัง้ สาระสำ�คัญของการปฏิบตั งิ านในรอบปี 2553 สรุปได้ดงั นี้ 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง เพียงพอ ได้รับทราบรายงานและพิจารณาข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ� ปีก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อนำ�ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบของ การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ปี 2554 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของสำ�นักตรวจสอบ ภายใน รายงานของผู้สอบบัญชี และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท สอบทานผล การตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนการพัฒนางานด้านการตรวจ สอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ สำ�นักตรวจสอบภายใน รายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการ ตรวจสอบประจำ�ปี 2553 งบประมาณ บุคลากรของสำ�นักตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทยังคงมีระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และได้ดำ�เนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำ�คัญอย่างต่อเนื่อง 3. ดูแลให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทางด้านการลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำ�เนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และด้านการเงิน 4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและร่วมพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น เช่น การว่าจ้างและการค้ำ�ประกัน บริษัทที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการกระทำ�ที่เป็นการฝ่าฝืน ข้อกฎหมายหรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่ ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 6. พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ดร.วิรัช อภิเมธีธำ�รง และ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ แห่งสำ�นักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำ�หรับปี 2553 เป็นปีที่ 4 7. ทบทวนและให้ความเห็นเพิ่มเติมในการจัดทำ�งบประมาณประจำ�ปีของบริษัท

( นางอรดี รุง่ เรืองโรจน์ ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

92


In House Activities

CWT (Culture Working Team )

Learning Organization Semina

Culture Day Kick-off 93


Social Contribution Activities

O.C.C. Plc. Contributes to help Flood Victims through Friends in Need (of “PA�) Volunteers Foundation

Blood Donation

O.C.C. Plc. support lunch meal to the elders at Almahouse. 94


Contents Message from the Board of Directors 96 1. General Information 98 2. Financial Information 99 3. Business Operation 102 3.1 Overview of Business Operation 102 3.2 Revenue Structure 102 3.3 Products and Marketing 102 4. Risk Factors 105 5. Shareholdings and Management 106 5.1 Shareholders 106 5.2 Management 106 (1) Structure 106 (2) Remuneration 119 (3) Corporate Governance 126 (4) 2010 Internal Control 141 (5) Dividend Payment Policy 142 (6) Human Resources Management 143 6. Transactions With Related Parties 146 7. Explanation and Analysis of Financial Status and Performance 147 8. Financial Statements 152 8.1 The Company’s Comparative Financial Statements 152 8.2 Auditor Fees 176 Audit Committee’s Report 177

95


Message from the Board of Directors During the year 2010, Thailand economy encountered impacts of several negative factors such as global economic uncertainties, domestic political demonstrations, worldwide natural disasters, etc. However, thanks to close cooperation among our employees in all levels thru planning, operational strategy formation and well risk management, the Company could get through the difficulties. There was even higher profit than the past year.

Corporate Culture: BEAUTY from within In order to achieve the Vision of returning all stakeholders by product and service deliverables that create beauty, happiness and impression, the Company has therefore adopted policies on building corporate strength and employee competency enhancement. A motto “BEAUTY from within” has been built up and maintained as its corporate favorable culture. It is derived from Company’s 6 Values as follows:

B

=

Boundaryless

E

=

Ethics and Integrity

A

=

Adaptability to Change

U

=

Unity

T

=

Talent

Y

=

You are Our Valued Customer

Employees are the Key Factor towards Success The Company is confident that every employee has value and potential. Support and encouragement is emphasized to develop their competencies and capabilities. Ongoing training has also been provided for their self-potential development as preparations for Company essential forces in the future.

Value Added to Products and Services The Company has worked closely with R&D teams of owners and manufacturers of various brands of products under distribution. Sharing knowledge in creation of outstanding products and services to fulfill consumer needs at reasonable prices.

Environmental Preservation and Energy Saving The Company believes that it should stay sustaining together with its community and environment. O.C.C. as a distributor of products and services, it is well aware of importance to environmental issues all the time. Helping relief of globalwarming by greenhouse effect and energy saving. Encouraging employees reduce utilization of power by walking up and down the stairs instead of using elevators and turn off lights and air-conditioners during lunch break and 15 minutes before office closing. Encouraging employees and all concerned in participation in behaving as good citizens and being beneficial to community and society. Building consciousness of resource consumption for all it’s worth. Also encourage employees to participate in various creative activities and join the CSR Day Project supported by Corporate Social Responsibility Institute (CSRI), Stock Exchange of Thailand and Thaipat Institute.


During the year 2010, with Company’s support, representatives of employees jointly created favorable activities for community and society such as forest feeding at Tub Lan National Park in Nakhon Ratchasima Province, luncheon for elders at Social Welfare Center for Elders in Nakhon Pathom Province, teaching facial make-up provided as future profession for female prisoners at Central Female Prison (Ladyao), donation of money and products to help flood victims and public benefits, participation in blood donation to the Thai Red Cross Society, and etc.

Respect for Intellectual Patents The Company encourages all employees to respect for other peoples’ intellectual patents along with protecting our own rights in any trademarks, patents or software. Especially for computers, only legally obtained software is used. There are measures set that employees must not violate copyrights; installing pirate software in Company’s equipment is prohibited.

Accept the King’s Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Growth The Company believes that the King’s Sufficiency Economy Philosophy is a balance business framework. It considers own potential, economic and social environments leading the organization towards a secure operation. The Company is pleased to adopt the Sufficiency Economy Philosophy in moderation, rationality, self-immunity, knowledge, morality and integrity. Unlawful behaviors are also avoided such as violation of human rights, unfair treatment of employees, and hiring il egal labor. The Company’s Board of Directors would like to express thanks to shareholders, customers, business partners, employees, and other concerned for all your support. We ensure you that we will endeavor to conduct the business under Ethics and Good Corporate Governance principles for the best benefits to all stakeholders in return for trust and confidence received. Competence in business operation will be developed and strengthened for further sustainable growth

Mrs. Karnchana Saisiriporn Chairman

Mrs. Teerada Ambhanwong Managing Director and Chief Executive Officer


1

General Information

O.C.C. Public Company Limited Company Abbreviation Type of Shares Issued and paid – up share capital Registered No Type of Business Head Office Address Tel. Fax. Home Page

OCC Common Stock 80,000,000 shares at 1 Baht par value 60,000,000 common stocks at Baht 1 each 0107537001323 Distributing cosmetics, clothes, musical and beautifying equipment 729/4-7 Ratchadaphisek Rd., Bangpongpang Yannawa, Bangkok 10120 02-2954545, 02-2954567 02-2950415 www.occ.co.th

The Company invested investment in the following companies by holding 10% or more of Shares: Name and Head Office Address 1. M.I.L. (Thailand) Co., Ltd. 729/21-22 Ratchadaphisek Rd, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel. 02 – 2954760 - 2 Fax.02 - 2954759 2. Oriental Salon Business Co., Ltd. 729/23-25 Ratchadapisek Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel. 02 - 6839620 Fax. 02 - 2954763 3. Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. 2 Soi Sukumvit 23 (Prasanmit) Sukumvit Rd., North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Tel. 02 - 2617321 - 2 Fax.02 - 2617323 4. Hair Service (Thai) Co., Ltd. 21/68 Block C SoiSoonvijai - Rama 9, Rama 9 Rd., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320 Tel. 02 - 2030388 Fax. 02 - 6414209

Other References:

1. Register Of Common Stocks 2. Auditor 98

Type of Business Paid up Capital % Holding Beauty Products 3.0MB 12.67% Distribution Beauty Products Distribution

1.00MB

15.00%

Salon & Spa

70.0MB

16.00%

Salon

25.0MB

18.00%

Thailand Securities Depository Co., Ltd. 62, Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadapisek Road, Klong Teoi, Bangkok 10110 Tel. (662) 2292800 Fax. (662) 2292888 Mr.Chaiyakorn Aunpitipongsa and/or Mr.Apiruk Ati-anuwat Dr. Virach & Associates 518/3 Panunee Building, Floor 7th, Ploenchit Road, Lumpini District, Khet Pratumwan, Bangkok 10330 Tel./Fax: (662) 252-2860, (662) 255-2518


3. Legal Advisor 4. Financial Advisor 5. Investor Relations

2

Mr. Vira Ua-arak Vira Law Office Office Co., Ltd. 747/151-152 Sathupradit Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel. (662) 683-8023 Fax. (662) 683-8843 Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited. 757/10 Soi Pradoo 1 , Sathupadit Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel. (662) 293-0030 Fax. (662) 293-0040 Mrs. Chantra Tangtanasaringkran Executive Director of Acconnting- Financial Division O.C.C. Public Company Limited 729/4-7 Ratchadaphisek Rd., Bangpongpang Yannawa, Bangkok 10120 Tel. (662) 295-4545 Ext.508 Fax. (662) 295-0415

Financial Information

Year 2010

Unit: Bht1000

Year 2009

Year 2008

Sales Less Cost of Goods Sold Gross Profit Less Selling & Administration Expenses Operating Profit Add Other Income Profit before Interest and Income Tax Less Interest Expenses Profit before Income Tax Less Income Tax Net Earnings

1,267,223 649,548 617,675 557,682

100.00% 51.26% 48.74% 44.01%

1,187,248 591,384 595,864 527,314

100.00% 49.81% 50.19% 44.41%

1,162,869 572,269 590,600 521,179

100.00% 49.21% 50.79% 44.82%

59,993 43,002 102,995 1 102,994 26,280 76,714

4.73% 3.39% 8.13%

68,550 26,867 95,417 1 95,416 22,867 72,549

5.77% 2.26% 8.04%

69,421 16,132 85,553 1 85,552 23,596 61,956

5.97% 1.39% 7.36%

Total Income Total Expenses Profit before Income Tax Less Interest Expenses Less Income Tax Net Earnings

1,310,225 1,207,230 102,995 1 26,280 76,714

8.13% 2.07% 6.05% 100.00% 92.14% 7.86% 2.01% 4.49%

1,214,115 1,118,698 95,417 1 22,867 72,549

8.04% 1.93% 6.11% 100.00% 92.14% 7.86% 1.88% 5.98%

7.36% 2.03% 5.33% Unit: Bht1000 1,179,001 100.00% 1,093,448 92.74% 85,553 7.26% 1 23,595 2.00% 61,956 5.25% 99


LIQUIDITY RATIO

Current Ratio Quick Ratio Cash Flow Liquidity Ratio Account Receivable Turnover Collection Period Inventory Turnover Inventory Coverage Account Payable Turnover Payable Period Cash Cycle

PROFITABILITY RATIO

Gross Profit Operating Profit Other Income Cash against Operating Profit Net Earnings Return on Equity

EFFICIENCY RATIO Return on Assets Return on Fixed Assets Assets Turnover

FINANCIAL RATIO

Financial Ratios

Year 2010

Year 2009

Year 2008

2.73 Times 1.26 Times 0.64 Times 5.37 Times 67 Days 3.81 Times 94 Days 5.97 Times 60 Days 101 Days

3.30 Times 1.55 Times 0.19 Times 5.41 Times 67 Days 3.52 Times 102 Days 5.90 Times 61 Days 108 Days

2.66 Times 1.17 Times 0.52 Times 5.73 Times 63 Days 3.41 Times 106 Days 5.56 Times 65 Days 104 Days

48.74 % 4.73 % 3.28 % 194.06 % 5.86 % 13.94 %

50.79 % 5.97 % 1.37 % 126.80 % 5.25 % 13.16 %

10.32 % 10.54 % 9.52 % 122.39 % 105.61 % 89.25 % 1.76 Times 1.76 Times 1.81 Times

Debt to Equity 0.39 Times Interest Coverage NA Times Debt Coverage (Cash Basis) 1.18 Times Dividend Ratio

100

50.19 % 5.77 % 2.21 % 46.67 % 5.98 % 14.25 %

0.31 Times 0.40 Times NA Times NA Times 0.94 Times 0.56 Times 45.49 % 48.42 %


Executive Summary O.C.C. Public Company Limited has been in operation for more than 3 decades. The main business is distribution of high-quality cosmetics and apparels under leading brand names that are well-know and received widespread popularity. The products are sold through various trading networks covering almost all of sales channels over the country. Examples of the outstanding product are “Covermark” cosmetic, “Shiseido Professional” hair treatment product, “Guy Laroche” lady lingerie, nightwear, sport wear and swimwear. Previous year, the Thai economy was confronted with negative factors, internal and external pressures through out the year which were unsteady global economy, domestic political problems, several group of protest, oil’s price fluctuations and capital control including other natural disasters. However, robust export remained support the economic growth. Though the economy of the United States remained in decline and European countries encounters with the problems of budget deficit and public debt crisis, the economy of Asia was due to an anticipated improve. Overall domestic demand gradually recovered and had the role in fact moving forward at an accelerating pace of economic for the second half of the year. Confidence indicator of businessmen was improved. Investment indicators were positive. Unemployment rate remained low. Agricultural product’s price stayed in high level. Consumers had confidence toward the stability of the economy and spent more in consume while tourism sector was strongly rebounded. According to the economic situation as mentioned above, the Company aware of significance in its business administration that remains unsteadiness and aggressive competition. Thus, the Company implemented various strategies of management and pursued in the situation closely together with the adaptation in force and undertake until it leaded the Company to struggle all crisis. Therefore, in 2010, the Company gained total sales at 1,267.22 million Baht or increase by 6.74% from the previous year. Total sales amount was deducted by cost of goods sold, sales and administrative expense and plus with other income the Company gained profit before Juristic Person tax amounted 102.99 million Baht increasing by 7.58 million Baht or 7.94%. After Juristic Person tax, the net profit was 76.71 million Baht increasing 5.74% from the previous year. The Company’s current financial structure stands in strong level with financial ratio that reflects to its high liquidation of the Net Working Capital amounted 362.49 million Baht representing liquidity ratio equals to 2.73 times. Debt to Equity Ratio was in low level only 0.39 times. Nevertheless, the success performance in the previous year came from concerted efforts with all level of staffs and managements inclusive of every business counterpart without discourage of problems and difficulties. Company was still concerning extremely to create the products and services for responding to the maximize customers’ pleasant. Furthermore, the management principles of its executives that were transparent such it could serve as good corporate governance and guideline with the King’s Sufficiency Economy Philosophy. It ensured that the Company shall be based on the quality organization with Thai society closely and has regarded to the maximum benefit to the shareholders and stakeholders.

101


3

Business Operation

3.1 Overview of Business Operation

The Company has established and begun its operation since 1973. At the beginning, Company was named O’Leary Covermark Center Company Limited for distributing “O’Leary Covermark” cosmetics and opened its service centers to provide beauty advice to the clients. Thus, The Company’s products were distributed in department stores and beauty salons by using strategy based on the impression of after-sale-service. Especially, the institute of promotion team on each selling point has demonstrated the products, services and guidance for using the products. It created the confidence and the good customer’s response. So Covermark is well known and this leaded the Company to meet with success and clients’ reliance until today. The Company registered in the Stock Exchange of Thailand since 1994 and it’s transformed to be “Public Company Limited”. The Company expands its distributing operation with variety of products that are divided as following categories: Cosmetic comprised of facial and body cosmetics and hair styling and hair treatment products. Garments comprised of lady lingerie, nightwear, sport wear and swim wear. Musical Instruments The Company’s major target clients are working women who enjoy good quality products and beauty service that are different but provided happiness, well being health and leaded to their most impressive to themselves and others. The Company’s core business is the distribution of the products in domestic market by commencing on business operating morality and transparent systematic management complying with Good Corporate Governance, Commitment to move towards on business excellence with the focus on human resources in organizations. Encourage all employees working happily in a friendly environment and contribute to the creative support to staffs that have the opportunity to improve themselves to use potential existing with full efficiency.

3.2 Revenue Structure

Product Cosmetics Clothes Musical Instruments Total

(Unit : Thousand)

2010 1,090,146 171,958 5,119 1,267,223

3.3 Products and Marketing (1) Cosmetics (1.1) Type of Products or Services

Ratio

2009

86.03% 1,027,475 13.57% 153,031 0.40% 6,742 100.00% 1,187,248

Ratio

2008

86.54% 1,011,706 12.89% 147,864 0.57% 3,298 100.00% 1,162,868

Ratio 87.00% 12.72% 0.28% 100.00%

The Company is the sole distributor of high quality cosmetic products under international licensed brands and local brands such as Covermark, O’Leary, KMA, Sungrace, Shiseido Professional and BSC Hair Care. Each product could response to all-level consumers’ demand completely through all distributing channels in department stores, beauty centers, beauty salons and modern trades either in Bangkok and the provinces through the Company’s sales representatives who are well trained about products’ information, sales technique and professional service to give informative advice and pleasant service to the clients.

(1.2) Marketing and Competition

According to the Thai economic situation in previous year, it has been confronted with the negative factors from the global economic crisis, domestic political conflicts and also, other natural disasters in several provinces have been affected to the commercial slow down due to the confidence and private consumption declined. Nevertheless, the competition has still intensified because of the imbalance of supply and demand. 102


The Company has focused on the products’ development under beauty innovation and offered features of trendy outstanding quality, high standard and excellence for consumers. And also, the Company increased the promotional activities in Bangkok and other provinces for encouraging the consumers to interest in products and to purchase them. It emphasized on CRM (Customer Relationship Management) to increase the satisfaction and impression of customers. As this result, the cosmetic products have affected on growth increasingly in 2010 that is the success in the unfavorable situation. COVERMARK, which is the major brand in cosmetic products, has been developed to meet trendy modern. Thus the new products with high-quality ingredients and high-technology production are imported from Japan directly. This is to represent the brand’s positioning to be international brand image. As a result, it could expand the new target groups. Meanwhile, the existing customers remain to have utmost satisfaction. The Company continues to generate more sales, while the rival giant multinationals struggle to share the market. KMA, which is the Company’s house brand cosmetic products, has developed new collections continuously for responding to the popular Korean cosmetic line of teenagers and working women. It has been a great response, resulting in sales growth. Therefore, KMA Boutique shops are opened for expanding services in Bangkok and other provinces. Hair care products under the license of Shiseido Professional which are imported by emphasizing on superb quality. Its trendy response to fashion tend such as the new formula straight perm lotion, hot perm curling lotion and cool perm curling lotion, hair coloring products, hair treatment products and trendy hair styling products. However, the turnover has increased continuously. The Company has supported the marketing activities by focusing on long-term relationship commitment with dealers. Therefore, educational raining course has aimed to introduce new techniques about hair styling, hair color changing and a demonstration of correctly using the products by the Company’s Technicians. These have been reinforced the modern brand image of the products and became the leader of hair care products. Thus these affected to the Company’s strong brand awareness in the market segmentation and created stability in both its business and other distributors, which have increased its sale accordingly. (1.3) Procurement of Products or Services The Company cares for importance of merchandise’s selection and new products’ expanding in order to be alternative choice for consumers to get the high standard quality cosmetic products. Most of import products are imported by Pias International (Thailand) Co., Ltd and Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. as well as the local products research and development by International Laboratories Corp. Ltd and S&J International Enterprise Public Company Limited; the international standard manufacturers with expertise in cosmetic production and high quality control for several years. And also, they have been received reliance from foreign licensers for export to the foreign countries.

(2) Clothes (2.1) Type of Products

The Company is the sole distributor of garment products comprising of lady lingerie, nightwear, sport wear and swimwear under Guy Laroche licensed-brand in Thailand. These products were produced from the fine quality raw materials and trendy design with elegance taste of laces and perfect cutting technique that fit to women body shape. The products are distributed in leading department stores throughout Thailand by the Company’s sales representatives who would serve and provide product’s information. Besides, the Company distributes also woman inner wears under Gunze brand that is well-known with unique character from Japan, this product is made of superfine quality cotton to produce knitting fabrics that have special flexibility. It’s suitable for teens to wear as a casual shirt and it has good response extremely with sales growth increased significantly. The company has appended to the trademark G&G to be the one of alternative consumers that preferred good taste products in affordable prices, both beautiful and modern Lingerie. In addition, the fitness outfits are developed to support the current generation who concentrate on their healthy by working out the exercise.

103


(2.2) Marketing and Competition

The marketing situation of woman lingerie, nightwear and swimwear is an aggressive competition. Each brand had improved technique pattern by offering latest materials, including price reduction for responding consumer’s behavior. The Company concentrates on French brand name “Guy Laroche”, which has been distributed in the Thai market for many years. The Company recruits the marketing executives who have knowledge and keen understanding about women’s fashion lifestyle for leading the team as well as to developing the marketing strategy, design and material selection for the creation of distinctive image of the products under brands that consumers know well. Thus, it will expect to result of better sales for the future. In year 2010, Guy Laroche’s lingerie introduced the innovative of lifting up the firm breasts with seamless Brassiere under “Cup Up Bra” concept that has met with customers’ interest and has the result of excellent feedback. As a Meanwhile, Guy Laroche’s swimsuit has been entrusted as official sponsorship for Miss Thailand Universe 2010 Pageants to wear on stage. It is successful to increase brand awareness and become the fashion leader. In regarding with Gunze brand, it has been continuously developed in innovation such as Anti Bacteria materials that provided health and hygiene to consumers. Its trendy design with multi color of different materials fit to all Thai ladies’ figure. Furthermore, Gunze also held promotional activities to boots up the sales through out the country frequency for introducing the brand toward the consumer to know about Gunze more and more. In the previous year, The Company has appended to the woman’s inner wears and sport wears under trademark G&G for being the one of alternative product that has good quality with competitive price. It could be generated the sale growth in the short-term and long-term.

(2.3) Procurement of Products

The Company purchased the garment products from Thanulux Public Co., Ltd, Pattaya Manufacturing Co., Ltd, and Thai Gunze Co., Ltd that have high standard of production. And also, they have been that received reliance from foreign licenser for export to the foreign countries.

(3) Musical Instruments (3.1) Type of Products

The Company is the sole distributor of brand “Ritmuller” musical instruments that comprised of pianos and violins. Its name is worldwide famous especially the pianos’ melody with the quality of bass, tones, sonorous that is the uniqueness of European style. Furthermore, its elaborate equipment components are made of durable and strength materials. The showrooms are exhibited the available products with the Company’s specialists in music and instruments who has been trained from abroad to give advice and after-sales service.

(3.2) Marketing and Competition

For the past several years, Music instruments’ market in Thailand tended to expand continuously. Wealthy parents engage their children to start learning the musical instruments at very young age, while many youths are also interested in playing the musical instruments more. Many educational institutions are opened for teaching them. Furthermore, the distribution remains limited due to its Niche market. The distribution channels rely on a referral from the musical schools and musical teachers.

(3.3) Procurement of Products

Ritmuller musical instruments are imported directly from the manufacture in the Republic of China. This giant factory has craftsmanship to produce all kind of musical instruments in the world class with modern tools and technology that are perfected combined. Piano Ritmuller has assembled with the parts that are imported directly from Germany.

104


4

Risk Factors

4.1 Business Risks

The Company distributed the products in the categories of cosmetics, garments, musical instruments and beauty equipments. The Company directly imported the products by itself just only 0.95 %, while the rest 99.05 % was supplied by domestic manufacturers who operated business under international license. Pias Intercosmex (Thailand) Co.,ltd. was the major supplier whom the Company imported the products from. The purchase amount’s portion in 2010 was Bht 327.13 million or equivalent to 48.18 % of total purchase amount. The above mentioned company is the licensor of the Company’s major import products and the Company granted the license to be the Sole Distributor in Thailand. Thus, there is no continuous obstacle in operating business for the future.

4.2 Financial Risks

The assets and liabilities shown in the Balance Sheet consist of cash and cash equivalent, short-term investment, trade accounts receivable and payable, and loans. The accounting policies in recording and measuring these financial instruments are disclosed in the related notes to the financial statements. The Company has reduced their risks as follow.

(1) Risks on Debts

This may be happened if debtors become unable to comply with previous agreements. The Company has policy to avoid this kind of risks by having their financial status analysis, tight credit control, and close follow-up. The maximum of its risk will equal to the net book value after reduction of allowance for doubtful debts shown in the balance sheet.

(2) Risks on Interest Rates

Fluctuation of interest rates may have a negative impact on the Company operation both at the present and in future. However the Management believes that its risk would be minimal. As the interest rates have been stable and rather on the declining trend.

(3) Risks on Exchange Rates

As at December 31, 2010, the Company had no loan in foreign currency. There was a small amount of import under trust receipt. The Management believes that currently its risk is minimal.

105


5

Shareholdings and Management

5.1 Shareholders

List of top 10 shareholders as at the latest closing date of April 7, 2010

Name

No. of Shares

Proportion

11,839,980 9,154,940 7,635,000 2,757,490 2,625,000 2,244,300 2,197,710 1,624,570 1,204,990 931,990 42,215,970

19.73% 15.26% 12.73% 4.60% 4.38% 3.74% 3.66% 2.71% 2.01% 1.55% 70.37%

1. I.C.C. International Public Company Limited 2. Mr. Samrerng Manoonpol 3. Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited 4. Mr. Boonsithi Chokwatana 5. I.D.F. Company Limited 6. Mr. Boonkiet Chokwatana 7. Miss Pathchara Sungvorachart 8. Watsadoramai Co., Ltd. 9. Miss Kittiyaporn Chaithawornsatiean 10. Mr. Thananan Ua-Arak

Total

Investors can check updated shareholders’ information at the Company website www.occ.co.th prior to the annual general meeting.

Cross Shareholding

Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited and I.C.C. International Public Company Limited are Company Limited major shareholders of the Company by holding 12.72% and 19.73% in orderly as same as the Company that holds shares of these two companies by 0.06% and 0.55% and invest values are 1.51 million Baht and 16.71 million Baht in orderly. Thus, to hold this cross share has no affect to the Company. The Company invests in these two companies because they are solid and have high ability in business operation and the importance is the Company receives good dividend frequently every year.

5.2 Management (1) Structure (as of December 31, 2010) Chairman Board of Directors Nomination Committee Remuneration Committee Risk Management Committee

Audit Committee

Executive Committee Managing Director and Chief Executive Officer Internal Audit Office

Managing Director Office

Cosmetics Marketing Division

106

Fashion Lifestyle Marketing Division

Human Resource Office

Hair Care Marketing Division

Accounting-Finance Division

Office Administration Division


The Company’s management structure as of December 31, 2010, is comprised of six boards that are the Board of Directors, the Audit Committee, the Remuneration Committee, the Nomination Committee, the Risk Management Committee and the Executive Board. The details are as follows:

The Company’s Board of Directors

O.C.C. Public Company Limited’s Board of Directors as stated on certified register issuing by Ministry of Commerce comprised of 9 directors, one is executive directors, five are non-executive directors and three of which are independent directors. All of them have competency and experience from a pool of knowledgeable profession as below name list

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Name Mrs.Kanchana Mr.Somsakdi Mrs.Teerada Mr.Manu Mr.Chailert Mrs.Tipaporn Mrs.Oradee Mrs.Watchanee Mr.Kriangsak Mrs. Choopan

Saisiriporn Dhanasarnsilp Ambhanwong Leelanuwattana Manoonphol Chokwatana Rungruangroj Watanathawanwong Sripaisal Imthong

Position Chairman Board of Directors Vice Chairman Managing Director &CEO Director Director Director Independent Director Independent Director Independent Director The Company’s Secretary

Appointment and Resignation from the Position of the Company’s Directors

The Company’s regulations stated provision relating to the appointment and removal or resignation of the directors’ position as follows:

The Appointment of Directors

❉❉ At the shareholders’ meeting, the vote for the election of the Company’s directors would follow to these regulations: 1. A shareholder shall have one vote for one share. 2. Each shareholder must exercise all of the votes to elect one or several persons to be a director and must not allot the vote to any person in any number. 3. The persons having the highest number of votes to he lower number of votes in order shall be elected as the directors equal to the number of directors to be elected by the shareholders’ meeting in such election. In case where the number of votes for the candidates in descending order is equal which would otherwise cause the number of directors to be elected by the shareholders’ meeting to be exceeded in such election, the Chairman shall have a casting vote. ❉❉ The Board of Directors shall elect a director to be the Company’s Chairman. The Chairman has the right of voting judge in case the votes of Board of Directors in the meeting is equivalent. In case the Company’s Chairman is unable to conduct the duty in temporary or the position has vacant, the Board of Directors may consider electing or appointing another director to be the Vice Chairman, who shall be assigned by the Chairman to perform duties to conduct the Company’s business on behalf. ❉❉ If the directorship becomes vacant due to other reasons than the expiration of the tenure, the Board of

107


Directors shall appoint a replacement who possesses the required qualification and is not forbidden by any provision of the law. The replacement shall be appointed at the Board of Directors’ next meeting and has to be voted in by at least three-fourths of the remaining directors, with the exception of the situation in which the remaining tenure the vacant directorship is less than 2 months. ❉❉ In case the number of vacant directorships results in inadequate quorum the remaining directors can act on behalf of the Board of Directors in organizing a meeting of shareholders for the purpose of appointing replacements to fill the vacant.

Resignation of Director

At the Annual General Meeting each year, one-third of the directors must retire from office. The retiring directors are eligible for re-appointment. ❉❉ Apart from retiring from office upon the expiration of the tenure, the director shall retire from office upon death or resignation or lacking the required qualifications or becoming forbidden by any provisions of the law or the shareholders meeting to vote on resignation or the order by the court of law. ❉❉ Any director who shall resign from the position has to submit resigned letter to the Company. The resignation will take effect from the date of resignation arriving to the Company. The directors who resign will notify their resignation to the Registrar by any note. ❉❉

The shareholders’ meeting may vote for any of director to be out before term of termination by the votes of not less than three-fourths of the shareholders who attend the meeting and have the rights to vote. The combined share is not less than number of shares held by shareholders who are at the meeting and have the rights to vote. Charter of the Board of Directors ❉❉

The Company’s Board of Directors has extensively emphasized on duty as directorship with responsibility, care and honesty as fiduciary who operated such business commencing to Good Corporate Governance. These are for the Company’s utmost benefit, shareholders and all parties concerned in order to operate the business complying with the Company’s policy, law, objective, regulations, the Company’s Board’s resolution and the Shareholder’s Meeting’s resolution. The Company’s good practice, duties and responsibilities are as follows:

Authority

1. To appoint, revoke and authorize consultants to the Company’s Executive Boards’ Advisory, to Committees and/or to other individuals to comply. 2. To approve loans of the amount greater than the authority of the Executive Board, to companies with a business relation to the company as shareholders, or to affiliated companies with a trading relation or other companies. 3. To approve guarantee of loans of the amount greater than the authority of the Executive Board, to companies with a business relation with the company as shareholders, or to affiliated companies with a trading relation or other companies. 4. To approve engagement in a legal act, which is no financial transaction, of the amount greater than the authority of the Executive Board. 5. To approve acceptance or cancellation of loans of the amount greater than the authority of the Executive Board. 6. To approve investment, sale of investment capital in ordinary shares and/or any other securities of the amount greater than the authority of the Executive Board. 7. To approve sourcing and investment in fixed assets of the amount greater than the authority of the Executive

108


Board. 8. To approve modification, destruction and disposal of fixed assets and intangible assets which are no longer in use, damaged, lost, destroyed, deteriorated and out of date, which are out of the amount greater than the authority of Executive Board. 9. To approve modification, change of price and destruction of raw materials and/or remaining inventories which are deteriorated or out of date, which are of the amount greater than the authority of Executive Board. 10. To approve compromise or settlement of dispute by arbitration, complaint, filling of lawsuits and/or any legal proceeding on behalf of the Company on matters which are not/or normal business course with an amount exceeding the authority of Executive Board. 11. To propose to shareholders an increase or a decrease of capital, a change of share value; modification of memorandum, articles of association and/or objectives of the company. 12. To invite members of the Management, the Executives or relevant employees to provide explanations, opinions or documents as necessary. 13. To consult with specialists or the Company consultants (if any) or hire third-party consultants or specialists if necessary of the Company’s expense. 14. To appoint and remove the Company’s secretary. 15. All authority of the Company’s Board of Directors as mentioned above that is related to the grant and distribution of assets and connected transaction will act in accordance with the announcement of Capital Market Commission.

Duties and Responsibilities 1. To establish directions, goals and business policies of the Company. 2. To approve plans and annual budgets, to supervise the performance of the management in order to ensure effectiveness and compliance with the laws and established policies and plans. 3. To encourage the development of the policy of corporate governance, ethics and business code of ethics in written in order for the Company directors, Executives and employees to observe as guideline in the conduct of the business. 4. To arrange for a sufficient internal control system in order to ensure that transactions are approved by authorized individuals, reviewed and recorded accounting reports; and, to implement systems preventing inappropriate use of company assets. 5. Transactions with possible conflict of interests must be carefully reviewed, with a definite guideline to ensure the interests of the Company and the shareholders, individuals with interests may not be involved in the decisionmaking process. They must observe the requirements on the proper procedure and disclosure of transactions with possible conflict of interests. 6. To approve the reviewed and/or audited financial reports, which have been approved by the Audit Committee. 7. To be equally responsible to all shareholders, and, to correctly, basely and transparently disclose information to shareholders and investors. 8. To acknowledge business management reports from the Executive Board. 9. To convene shareholders meetings by specified date, time, place and agenda as well as dividends (if any); and, to provide shareholders with opinions of the Board of Directors on the matters proposed to the shareholders. During the twenty-one days prior to each shareholder meeting, the Company may stop share transfer registration 109


by informing the shareholders at the headquarters and the branch offices at least fourteen days prior to the day of share transfer registration suspension. Alternatively, a record date (RD) may be determined no longer than two months prior to the day of any shareholders meeting, and the share registration book closure date must be one day after the record date. This is to compile a list of names under Section 225 of the Securities and Exchange Act, in order to determine the right to attend shareholders meeting and to receive dividends. 10. To prepare the Report on the Company Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements and disclosure it in the annual report of the Company (56-2 Form) and the annual disclosure report (56-1 Form). 11. To follow up on documents to be submitted to relevant regulatory agencies, in order to ensure that the statements or the terms are correct as per the data appearing in the account documents, the registration or any other document of the company. 12. To approve the charter of the Board of Directors and/or other committees. 13. To engage in any other action, which is beyond the authority of the Executive Board, or which the Board of Directors deems appropriate.

Code of the Company Board of Directors’ Best Practices

1. To practice duties with responsibility, care and honest in the same way as fiduciary should be made in the same situation with bargaining power of trade without the influence of status as the Company’s directors, including to comply with policy, law, objective, the Company’s regulations, the resolutions of the Company’s Board and shareholders’ meeting. 2. To have intention to operate the business with continuity and dedicate times to attend the meetings for sharing consideration and opinion frequently. 3. To have leadership, vision, ethic and independence in making decision for the utmost benefit of the Company and all shareholders. To implement knowledge, ability and experience for the benefit of business operation and have attention drawing on business. 4. To supervise and monitor others of Company’s operation to be complied with the definite policy that will be effective and efficient. 5. To look after stakeholders as per related law’s right and promote the co-operation between the Company and stakeholders in building up financial strength and long lasting business. 6. To report the holding of securities and change of securities’ holding belonging to the directors, spouse, children and adopted children under age of 20 to the Stock Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand and shareholders’ meeting. 7. To report to the Company regarding of their stakeholders’ right or of related persons that connected to the administrative management of the Company or subsidiary in accordance of the regulations, conditions and the process that set by the Capital Market Commission. 8. In case the Company’s directors including the persons who have connection or are relatives have correspondence with the Company or subsidiary that is claimed of related transaction and /or the receipt or distribution of assets, have to act in accordance with regulations of the Stock Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand and the Capital Market Commission. 9. In offering the sale of the Company’s securities, the directors should monitor for being ensure that all financial information and the Company’s business operation is true and fairly disclosed to the public.

110


Directors with authority to sign on behalf of the Company

According to the Company’s regulation, directors who have authority to sign on its behalf is “two directors are required to co-sign and affix the corporate seal, thus the Company’s Board may definite names of these two directors”.

Authority, Duties and Responsibilities of the Managing Director

The Company’s Board of Directors was considered and appointed the Managing Director with the definite of authority, duties and responsibilities as follows 1. To manage the business of the Company in accordance with the policies, the law, the objectives, the Company’s regulations, the shareholders’ meeting resolutions, the Board of Directors resolutions, the Executive Board resolutions and relevant resolutions. 2. To authorize any necessary and appropriate action to accomplish the deeds under item 1, and, in the cases of any significant matter, the Managing - Director needs to report to and/or notify the Board of Directors and/or the Executive Board of the matter. 3. To manage, put, remove, transfer, reward, issue disciplinary measure against, or issue compensation and welfare for employees, provided that such actions do not interfere with the authority of the Executive Board. 4. To prescribe regulations on the operation of the Company, which are not contradictory with any policy, regulation, requirement, order or resolution, of the Board of Directors and/or the Executive Board. 5. To source and invest in fixed assets with the amount not exceeding 50 million baht. 6. To authorize the Company’s investment and to sell investment in ordinary shares and/or securities issued by other companies, provided the amount not exceeding 10 million baht. 7. To approve investment, sale of short-term investment ordinary provided that the amount not exceeding 50 million baht. 8. To authorize the Company’s engagement in juristic acts involving non- financial transactions of the amount not exceeding 50 million baht. 9. To report any proceeding under items 5, 6 and 7 to the Board of Directors and/or the Executive Board as appropriate at the next meeting. 10. To authorize and/or assign another individual or other individuals to perform certain tasks on behalf of the Managing Director. 11. The above authority of the Managing Director cannot be exercised in the case where the Managing Director is a stakeholder or has a conflict of interests in any manner with the Company. 12. In case that there is a doubt or an uncertainly regarding the exercise of any of the above authority, the matter is to be presented to the Board of Directors for their consideration. 13. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors and/or the Executive Board. ■■

Committees

The Company’s Board of Directors has extensively emphasized good corporate governance, thus the committees are assigned to have individual duties and responsibilities which are comprised of the Audit Committee, the Remuneration -Committee, the Nomination Committee, the Risk Management Committee and the Executive Board. Each committee has authority, duty and responsibility as stated on committee’s charter as follows.

Audit Committee

The Audit Committee was comprised of the Company’s directors who were three Independent Directors. They all are independent and perfect qualifications required by the criteria of Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand as below names. 111


1. Mrs. Oradee Rungruangroj Audit Committee Chairman 2. Mrs. Watchanee Watanathawanwong Audit Committee 3. Mr. Kriangsak Sripaisal Audit Committee Mrs. Oradee Rungruangroj and Mrs. Watchanee Watanathawanwong have keen knowledge in account and finance (information of their working experience and education are under items of Board of Directors and Executive’s information (See on page 122) The Audit Committee had monthly meeting schedule and the meeting had been reported to the Company’s Board of Directors while Mrs. Choopan Imthong, the Company’s Secretary had duty as the Audit Committee’s secretary. The term of the Audit Committee is served of one year or is completed upon resignation or removal by the Company’s Board of Directors or termination of the past as the Company’s director. The Committee members who retire upon the explanation of the term may be re-appointed. The Audit Committee has authority. duties and responsibility complying with the Audit Committee Charter authority, as follows:

Authority

Duties and Responsibilities

1. Liaison for the same direction of understanding between the external Auditor, the Board of Directors and Internal Audit Unit. 2. To invite members of the Management, the Executives or relevant employees to provide explanations, opinions or documents as necessary. 3. To have requisite authority to audit any relevant persons and matters within the scope of the Audit Committee’s authority and duties. 4. To consult with specialists or the Company consultants (if any) or hire third-party consultants or specialists if necessary of the Company’s expense.

1. Review that the Company’s financial statement is correct, sufficient and reliable. 2. Review that the Company’s Internal Control System and Internal Audit System is sufficient and effective, review the sufficient independence of Internal Audit Unit, and provide opinions for the appointment, relocation, and termination of heads of Internal Audit Unit or other offices with responsibilities for Internal Audit activities. 3. Review that the Company’s operation conforms to laws on securities and exchange, requirements of the Stock Exchange of Thailand and any other laws relating to the Company’s business. 4. Review, select, nominate for approval for the persons with independence of performing the duties of external auditors for the Company, propose the remuneration of such external auditors, and jointly attend the meeting with the external auditors, at least once a year, without the presence of the Company’s management. 5. Review any connected transaction or transactions with potential conflict of interest to be in compliance with laws and requirements of the Stock Exchange of Thailand in order to ensure that such transactions are reasonable and provide the best benefits for the Company. 6. Prepare the Audit Committee reports to be disclosed in the Company’s annual report; such report must be signed by the Chairman of the Audit Committee and it must contain, at least, some significant information as described below (a) opinions about the accuracy, correctness and reliability of financial statement and financial report of the Company (b) opinions about the sufficiency of internal control system of the Company (c) opinions about the compliance with the laws on securities and exchange, requirements of the Stock Exchange of Thailand and any other laws relating to the Company’s business (d) opinions about the appropriateness of external auditors 112


(e) opinions about transactions with potential conflict of interest (f) number of meetings to be convened by the Audit Committee and meeting attendance of each Audit Committee member (g) opinions or general findings obtained by performing its duties in accordance with the Audit Committee Charter (h) opinions about other matters that should be notified to general shareholders and investors under the scope of duties and responsibilities assigned by the Board of Directors 7. In performing the duties as the Audit Committee, if discovering or suspecting of either of the following transactions or acts, which may give significant effects to the financial status and operating results of the Company, the Audit Committee must report it to the Board of Directors for improvements within the reasonable period determined by the Audit Committee. (a) transaction with potential conflict of interest (b) fraud or irregularity or significant defect in the internal control system; or (c) violation of laws on securities and exchange, requirements of the Stock Exchange of Thailand and any other laws relating to the Company’s business If the Board or management of the Company fails to make remedies within the established period, one of the Audit Committee members may report such transaction or act to the Office of the Securities and Exchange Commission or the Stock Exchange of Thailand. 8. Support and monitor to ensure that the Company acquires the efficient risk management system. 9. Improve and amend the Audit Committee Charter, and propose such amended charter for the Board of Directors’ approval. 10. Perform other functions assigned by the Board of Directors under the approval of the Audit Committee by virtue of its authority stated in the Articles of Incorporation of the Company and other relevant law.

Remuneration Committee

The Remuneration Committee is composed of three directors as follows 1. Mr. Manu Leelanuwattana Remuneration Committee Chairman 2. Mrs. Kanchana Saisiriporn Remuneration Committee 3. Mrs. Teerada Ambhanwong Remuneration Committee The Remuneration Committee is established for having duty on supporting the practice of the Board of Directors with good corporate governance in term of setting remuneration’s figure, considering paid regulations and remuneration’s form of the Company’s directors and Senior Executives to have confidence that the Company has considered remuneration’s figure with transparency and fairness. Term of the Remuneration Committee is one year and shall be ended by resignation or death or by the Board of Directors’ resolution. The Committee members who retired upon the expiration of term may be re-appointed. According to the 16th Shareholders’ General Meeting held on Apr 27th, 2010, resignation of Mr. Boonkiet Chokwatana as the Remuneration Committee Chairman was ended and no longer to be elected as a member for another period. The resolution of the Company’s Board of Directors’ Meeting No. 3/2553 held on May 13th, 2010, Mr. Manu Leelanuwat who is qualified to be the next Remuneration Committee Chairman. Remuneration Committee has authority and responsibility as stated on the Directors’ charter rules as follows:

113


Authority

Duties and Responsibilities

Nomination Committee

1. To invite members of the Management or relevant employees to provide explanations, opinions or documents as necessary. 2. To consult with specialists or the Company consultants (if any) or hire third-party consultants or specialists if necessary of the Company’s expense.

1. To determine the remuneration of the Company’s Directors on the basis of the operational performance of the Company. 2. To determine the remuneration of the Company’s Directors on the basis of the performance, as well as, duties and responsibilities, which is not excess of the amount approved by the shareholders; and, to propose the determined amount to the Board of Directors for approval. 3. To determine the remuneration for members of the Nomination and Remuneration Committee (those who are not the Company’s directors) on the basis of performance as well as Duties and responsibilities; and, to propose the determined amount to the Board of Directors for approval. 4. To revise the Remuneration Committee Charter and propose it to the Company’s Board of Directors for approval. 5. To engage in any other action as assigned by the Company’s Board of Directors.

The Nomination Committee is composed of four Company’s Directors as follows: 1. Mr. Manu Leelanuwatana Nomimation Committee Chairman 2. Mrs. Kanchanna Saisiriporn Nomimation Committee 3. Mrs. Teerada Ambhanwong Nomimation Committee 4. Mrs. Oradee Rungruangroj Nomimation Committee The Nomination Committee is established for having duty on supporting the practice of the Board of Directors with Good Corporate Governance in term of considering the persons who have qualification to be the Company’s directors with transparency. Term of the Nomination Committee is one year and shall be ended by resignation or death or by the Board of Directors’ resolution. The Committee members who retired upon the expiration of term may be re-appointed. The resolution of the Board of Directors’ meeting No. 3/2553 held on May 13th, 2010, the present Nomination Committee was appointed to work for another period and Mrs.Teerada Ambhanwong was appointed to be additional Nomination Committee. Thus the present Nomination Committee is comprised of 4 members and Mr. Manu Leelanuwat Nomination Committee has authority and responsibility as stated on the Directors’ charter rules as follows:

Authority

114

1. To invite members of the Management or relevant employees to provide explanations, comments or documents as necessary. 2. To consult with specialists or the Company consultants (if any) or hire third-party consultants or specialists if necessary of the Company’s expense.

Duties and Responsibilities

1. To consider and recruit qualified persons who are appropriated to be the Company’s directors. 2. To check biography an information of selective persons basing upon education, competency, experience, specialist in diversity of profession as defined by the Company’s rules and related law. 3. To issue agreement and suggestion for supporting upon Consideration.


4. To propose nominees’ name list to the Board of Directors to Consider. 5. To revise the Nomination Committee Charter and propose it to the Board of Directors for approval. 6. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee is composed of seven Company’s Directors as follows: 1. Mrs. Teerada Ambhanwong Risk Management Committee Chairman 2. Mrs. Watchanee Watanathawanwong Risk Management Committee 3. Mr. Prakit Choonhasomboon Risk Management Committee 4. Mrs. Chantra Tangtanasaringkarn Risk Management Committee 5. Ms. Rattana Wonglertwit Risk Management Committee 6. Ms. Siriporn Tangtanasringkarn Risk Management Committee 7. Mr. Nicha Srisanguansakul Risk Management Committee Ms. Hathairat Onhirun, Chief of Internal Audit Unit, is the Risk Management Committee’s secretary. The Risk Management Committee is established for having duty on supporting the practice of the Company’s Board of Directors and the Executive Committee in term of evaluating the risk and setting measurement to prevent and monitoring the risk to be in proper and accepted level. Term of the Risk Management Committee is one year and shall be ended by resignation or death or by the Company’s Board’s resolution. The Committee members who retired upon the expiration of term may be re-appointed. The resolution of the Board of Directors’ meeting No. 3/2553 held on May 13th, 2010, the present Risk Management Committee was appointed to work for another period and Mr. Nicha Srisaguansakul, Fashion Lifestyle Director was appointed to be additional member. The present Risk Management Committee is comprised of seven members and Mrs. Teerada Ambhanwong is the Risk Management Committee Chairman. The Risk Management Committee has authority and responsibility as stated on the charter towards the Company’s Board as follows:

Authority

1. To consult with specialists or the Company consultants (if any) or hire third-party consultants or specialists. 2. To have authority to appoint working team to evaluate and monitor the risk through out the organization.

Duties and Responsibilities

1. To propose the Risk Management policy to the Board of Directors for agreement. 2. To definite the Risk Management guideline overall the organization. 3. To follow up the notified procedure and evaluate the risk that proposed by the Risk Management’s working team. 4. To evaluate and approve the Risk Management plan that proposed by the working team. 5. To propose the Risk Management’s report to the Company’s Board for agreement. 6. To conduct the Risk Management’s sufficiency. 7. To propose the appointment of the Risk Management’s working team to the Company’s Board for agreement. 8. To revise and amend the Risk Management Charter and propose it to the Company’s Board to approve. 9. To engage in any other action as assigned by the Company’s Board of Directors.

115


Executive Board

Authority

The Executive Board is composed of five Directors as follows: 1. Mrs. Teerada Ambhanwong Managing Director & CEO 2. Mr. Prakit Choonhasomboon Director Managing Director Office 3. Mrs. Chantra Tangtanasaringkarn Director Account-Finance Division 4. Ms. Rattana Wonglertwit Director Corporate Office Division 5. Ms. Siriporn Tangtanasringkarn Director Cosmetic Marketing Division Mrs. Choopan Imthong, The Company’s Secretary is the secretary to the Board of Executive. The Executive Board is the Managements who have duties to administrate the Company’s business following the assignment from the Board of Directors with responsibility, care and honest in the same way as fiduciary should be made to in the same situation with bargaining power of trade without the influence of their status as Executive Directors. Term of Executive Board is one year and will be ended by resignation or death or being described as inappropriate or untrustworthy to manage a business of which is held by the public complying with the announcement of Exchange Commission and the Stock Exchange or who retired upon the expiration of term but not be re-appointed in the same position or retired from the Board of Directors’ resolution. The Executive Director who retired upon the expiration term may be re-appointed. According to the resolution of the Board of Directors’ meeting No. 3/2553 held on May 13th, 2010, present Executive Board was appointed to work for another term. Executive Board has authority, duty and responsibility as stated on the Company’s Board of Directors as follows:

116

1. To appoint, remove, transfer, evaluate and determine compensation and welfare of employees of different levels. 2. To appoint and remove any other working committee to carry out necessary for the management of the Company. 3. To issue regulations and announcements on performance of duties; to assign authority to members of the Executive Board and/or employees serving managerial posts; and, to execute authorization on company assets. 4. To approve engagement in non-financial juristic actions provided that the amount doesn’t over Baht 10 million. 5. To approve acceptance or cancellation of loans, provided that the amount doesn’t over Baht 50 million. 6. To approve investment, sale of investment capital in ordinary shares and/or any other securities, provided that the amount doesn’t over Baht 10 million. 7. To approve investment, sale of short-term investment ordinary provided that the amount doesn’t over Baht 50 million. 8. To approve sourcing and investment in fixed assets, provided that the amount doesn’t over Baht 50 million. 9. To approve modification, destruction and disposal of fixed assets and intangible assets which are no longer in use, damaged, lost, destroyed, deteriorated and out , provided that the book value doesn’t over Baht 20 million. 10. To approve modification, change of price and destruction of raw materials and/or remaining inventory which are deteriorated or out of date, provided that the book value doesn’t over Baht 20 million. 11. To approve the cut of Accounting Bad Debt and/or other assets that the amount doesn’t over Baht 2 million. 12. To approve compromise or settlement of dispute by arbitration, complaint, filling or lawsuits and/or any legal proceeding on behalf of the Company on matters which are not normal business course of the value doesn’t over Baht 2 million and /or which are normal business course of the value doesn’t over Baht 20 million. 13. To invite members of the management or relevant employees to provide explanations, opinions or documents as necessary.


14. To consult with specialist or the Company‘s consultants (if any) or hire third-party consultants or specialist if necessary at the expense of the Company. 15. To authorize executives of the Company or other individuals to act on their behalf.

Duties and Responsibilities

The Company’s Secretary

Nomination of Directors and Executives Procedure of nominating candidates to be appointing as the Directors

1. To propose goals, policies, operational plans and annual budgets to the Board of Directors. 2. To manage the business of the Company in accordance with directions, goals and business policies of the Company. 3. To enhance the competitiveness of the Company and encourage continuous innovation. 4. To ensure that the operation of the Company is consistent with the laws, the Company objective and regulations, shareholders meeting resolutions, Board of Directors’ resolutions and relevant resolutions. 5. Members of the Executive Board may distribute responsibilities among themselves, provided that the Executive Board is kept informed of the progress of the matter each member oversees. 6. To arrange for financial statements to be prepared in order for the auditors to audit and /or review prior to proposal to the Audit Committee and the Board of Directors respectively. 7. To review matters to be proposed to the Board of Directors for approval. 8. To revise the Executive Board Charter and proposed it to the Board of Directors for approval. 9. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors.

Mrs. Choopan Imthong, the manager of Legal Division, was officially appointed to be the Company’s Secretary upon the resolution of the Board of Director’s meeting no.3/2551 held on 14th May, 2008. She has duty and responsibility as stated on applicable laws and included the practice of good corporate governance as follows: • To provide initial advice to the Board and the Executives to comply with law, rules and other regulations on their practice that give the Company benefits. To monitor their practice to be frequent and accurately as well as to report the significant change of law to the Company, the Board, the Executives and Employees. • To arrange the meeting for the Board and Shareholder that comply to the law, the Company’ Principle of Association and other related regulations. • To note Shareholder’s meeting minutes and the Board’s meeting minutes as well as to monitor and cooperate to have the practice being conducted along with resolution of Shareholder’s meeting and the Company Board’s meeting. • To look after the disclosure of Inside Information and IT Information in the part of responsibility toward the units that work for registered companies to comply with rules and regulations inclusive of other related law. • To contact and communicate with general shareholders to receive news for the Company as well as other rights of shareholders. • To look after the activities of the Board and the Executives. • To practice along with applicable law in corporate governance, issuance and keep the Company’s important documents such as list of Directors, Report on the interest of Directors and Executives, Invitation Letter for Meeting, Board of Directors’ meeting minutes, Shareholders’ meeting minutes and Annual Report, etc.

Nomination Committee has duty to select the qualified person (s) to be Directors and Senior Executives by basing upon their education, experience and specialist in various professions inclusive of working performance as the directors in previous times. The nomination shall be proposing to the Board of Directors’ meeting for initial consideration prior to the Shareholders’ meeting. Except in case that member(s) of the Board of Directors has not resigned according in due course, Nomination Committee may consider the selection of qualified candidates to propose to the Board of Directors’ meeting to be appointed to be the new director to replace the vacant position in compliance with the Company’s Articles of Association. 117


The nomination shall be selected from those who are well educated, have specialist in various professions, have wide vision of leadership, having morality and transparent working profile inclusive of having ability to express their opinion independently. In 2010 Mr. Boonkiet Chokwatana was the director who resigned according in due course at the 16th General Shareholders’ Meeting, had no intention to be director for another term and his directorship was ended since that day. At the Nomination Committee’s meeting on 23rd Feb, 2010, there was nomination of candidates who were proposed to be selected to replace three vacant positions that were resigned in due course to the Board of Directors’ meeting. They comprised of two existing directors; Mrs. Teerada Ambhanwong and Mr. Kriengsak Sripaisarn and one new directors; Mrs. Tipaporn Chokwatana whose name was proposed. At the Board of Directors’ meeting no. 2/2553 held on 18th Mar, 2010, Nomination Committee’s proposal was absolutely accepted. The Board of Directors considered to selecting the candidates who have been proposed names in accordance with the resolution of Nomination Committee’s meeting held on 23rd Feb, 2010. Three candidates who were selected to replace the three vacant positions comprised of two existing directors; Mrs. Teerada Ambhanwong and Mr. Kriengsak Sripaisarn and one new directors; Mrs. Tipaporn Chokwatana.

Election of Directors through Shareholders’ Meeting and Rights of Minority Shareholders Rights of Minority Shareholders

Procedure of Election

Shareholders are allowed to propose name list of qualified nominees to the Shareholders’ Meeting. The Company offers an opportunity and right to Shareholders to propose name of person to be selected as the Company’s Director at the General Shareholders’ Meeting since 1st Dec, 2010 until 30th Dec, 2010. This right was announced on Stock Exchange of Thailand’s website www.set.or.th and invited all Shareholders on the Company’s website www.occ.co.th with definition of Shareholders’ qualification, explanation of rules and procedures of Board of Directors’ consideration. According to the Company’s Articles of Association: Chapter 3 “Board of Directors” Article 21 stipulating that the directors shall be elected at the Shareholders’ Meeting in accordance with the following rules and procedures: 1. A Shareholder shall have one vote for one share. 2. Each Shareholder must exercise all of the votes to elect one or several persons to be a director or directors and must not allot his or her votes to any person in any number. 3. The person having the highest number of votes to the lower number of votes in order shall be elected as the directors equal to the number of directors to be elected at the Shareholder’s Meeting in such election. In case where the number of votes for the candidate in descending order is equal which would otherwise cause the number of directors to be elected at the Shareholder’s Meeting to be exceeded in such election, the Chairman shall have a casting vote. The Board of Directors’ Meeting shall consider to appoint and/or to remove each Committee. Board of Executives shall consider to appointing, remove and transfer in accordance with their knowledge and competency that comply to the objective and policy that are assigned by the Board of Directors.

118


(2) Remuneration (2.1) Monetary Remuneration

(A) In year 2010, the total monetary remuneration for directors comprises of meeting allowance, director incentive, is as follow: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Name

Mrs.Kanchana Mr.Somsakdi Mrs.Teerada Mrs.Oradee Mrs.Watchanee Mr. Kriangsak Mr.Boonkiet Mr.Manu Mr.Chailert Mrs.Tipaporn Total

Saisririporn Dhanasarnsilp Ambhanwong Rungruangroj Watanathawanwong Sripaisal Chokwatana Leelanuwattana Manoonphol Chokwatana

Amount

484,000.00 193,000.00 390,000.00 520,000.00 509,000.00 460,000.00 175,000.00 205,000.00 199,000.00 18,000.00 3,153,000.00

(B) In year 2010, the compensation for all executive directors and executive, totaling 8 persons is shown below: Salary 20,508,970.00 Bonus 7,201,070.00 Cost of Living Allowance 48,000.00 Vehicle Fare Allowance 212,000.00 Executive Meeting Allowance 240,000.00 Provident Fund 615,268.00 Social Security Expense 72,000.00 Hospitalization 192,729.00 Total Bht29,090,137.00

(2.2) Other Compensation - None

119


The Board of Director and Executive’s Information Name & Position

Mrs. Kanchana Saisiriporn Chairman Age 64 years

Training program % Shares Curriculum Vitae related Experiences hold * to work assignments Bachelor Degree in Political Sci- 0.33% DCP Listed Companies : 1 ence, Ramkhumhaeng University 32/2003 1976- present O.C.C. Plc. present position Chairman Other Non Listed Companies: 7 Competitive Business related to Company’s Business - Vice Chairman Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. - Chairman Hair Service (Thailand) Co., Ltd. - Managing Director Oriental Salon Business Co., Ltd. - Managing Director M.I.L. (Thailand) Co., Ltd.

Mr. Somsakdi Dhanasarnsilp Vice Chairman Age 67 years

Bachelor Degree in Business Ad- 1.66 % ministration, Sukhothaithammatirat University

DCP 5/2001

Mrs. Teerada Ambhanwong Managing Director / CEO Age 40 years

Bachelor Degree in Political Sci- 2.47% ence, Ramkhumhaeng Unitversity

DCP Listed Companies : 4 51/2004 2008 - present O.C.C. Plc. present position Managing – Director /CEO 1999 - present People’s Garment Plc Present position Director . 1999 - present S&J International Enterprises Plc Present position Director 1999 - present I.C.C. International Plc. Present position Business Dept. Asst. Director Other Non Listed Companies: 12 Competitive Business related to Company’s Business - Director Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. - Director People’s Garment Plc - Director S&J International Enterprises Plc. - Business Dept. Asst. Director I.C.C. International Plc.

120

Listed Companies : 5 1987 - present O.C.C. Plc. present position Vice Chairman 1984 - present Thai President Food Plc. present position Director 1974 - present Boutique New City Plc. present position Vice Chairman and Independent Director 1972 - present Saha Pathana Inter-Holding Plc. present position Director 1972 - present Saha Pathanapibul Plc. present position Director Other Non Listed Companies: 26 Competitive Business related to Company’s Business - Director Saha Pathana Inter-Holding Plc. - Director Pattaya Manufacturing Co., Ltd.


The Board of Director and Executive’s Information Name & Position

Curriculum Vitae

Mr. Manu Leelanuwatana Director Age 65 years

Bachelor of Mechanical Engineering, Chiba University, Director Japan

Mr. Chailert Manoonphol Director Age 51 years

Master of Science in Management and Human Relation, Abilene Christian University, Texas, U.S.A. Bachelor Degree of Business Administration Assumption University

Training % Shares program related Experiences hold * to work assignments 0.06% DCP Listed Companies : 6 68/2005 2007 - present Saha Pathana Inter-Holding Plc present position Director 2004 - present I.C.C. International Plc. present position Director 1999 - present Thanulux Plc. present position Director 1987 - present O.C.C. Plc. present position Chairman of Nomination Committee and Chairman of Remuneration Committee 1976 - present Textile Prestige Plc. present position Chairman 1973 - present Thai Wacoal Plc. present position Chairman Other Non Listed Companies: 32 Competitive Business related to Company’s Business - Director Saha Pathana Inter-Holding Plc - Director I.C.C. International Plc. - Director Thanulux Plc. - Director Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. - Chairman Thai Gunze Co., Ltd - Chairman Pattaya Manufacturing Co., Ltd. 0.05 %

DAP 3/2003

Listed Companies : 3 1990 - present I.C.C. International Plc. Vice President Business Div. 1,D 1987 - present O.C.C. Plc. Present position Director 1985 - present People’s Garment Plc. Deputy Managing Director Other Non Listed Companies: 9 Competitive Business related to Company’s Business - Vice President Business Div. 1,D I.C.C. International Plc. - Deputy Managing Director People’s Garment Plc. - Managing Director Champ Ace Co., Ltd.

121


The Board of Director and Executive’s Information Name & Position

Mrs. Tipaporn Chokwatana Director Age 64 years

Training program % Shares Curriculum Vitae related Experiences hold * to work assignments Bachelor Degree in Politi3.97 % DCP Listed Companies : 3 cal Science, Ramkhumhaeng 68/2005 1995 - present S&J International Enterprises Plc. University present position Vice Chairman Secretary from Pitman London Other Non Listed Companies: 17 Competitive Business related to Company’s Business - Vice Chairman Make-up Technic International Co., Ltd. S&J International Enterprises Plc. International Laboratories Corp. Ltd. Master of Arts in Economics California State University, Long Beach, U.S.A. Bachelor of Economics Banking and Finance from Thammasat University

-

DCP 5/2001 EAC 1/2001 RCC 1/2006 DCP Refresher 1/2008 CDC 3/2008

Listed Companies : 2 1999 - present Thai Wacoal Plc. present position Audit Committee Chairman 1994 - present O.C.C. Plc. present position Audit Committee Chairman Other Non Listed Companies: none Competitive Business related to Company’s Business - none

Mrs. Watchanee Watanathawa- Master of Business Administranwong tion and Bachelor of AccountAudit Committee ing Age 57 years Chulalongkorn University Certified Public Accountant

-

DCP 1/2000

Listed Companies : 2 2006 - present Matching Studio Plc. Present position Executive Director 1999 - present O.C.C. Plc. Present position Audit Committee Other Non Listed Companies: 1 Competitive Business related to Company’s Business - none

Mr. Kriangsak Sripaisal Audit Committee Age 75 years

-

DCP Listed Companies : 2 68/2005 2007 - present O.C.C. Plc. Present position Audit Committee 2001 - present Thanulux Plc. Present position Advisory Director Other Non Listed Companies: none Competitive Business related to Company’s Business - none

Mrs. Oradee Rungruangroj Audit Committee Chairman Age 60 years

Commerce College, Hong Kong

NNotes: 1. *Including shares held by the spouse and minor children 2. Mrs.Tipaporn Chokwatana is Mr. Boonkiet Chokwatana’s spouse who is uncle of Mrs.Teerada Ambhanwong

122


Executive’s Information Name & Position

Mrs. Teerada Ambhanwong Managing Director & CEO Age 40 years

Curriculum Vitae

Master Degree in Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration

Training program % Shares related hold * to work assignments

2.47%

0.08% Mrs. Chantra Tangtanasaringkarn Bachelor Degree in Accounting, Rajabhat Suan Dusit University Director CFO Training Program, Federation Accounting-Finance Division of Accounting Profession Age 57 years Mr. Prakit Choonhasomboon Bachelor Degree in Management Science, Sukhothai Dhamathirat Director University Managing Director office Risky Administration Training, Sasin Age 60 years Graduate Institute of Business Administration Bachelor Degree in Education 0.32% Miss Rattana Wonglertwit Chulalongkorn University Director Corporate Office Division Age 57 years 0.00% Miss Siriporn Tangtanasringkarn Bachelor Degree in Liberal Arts Thammasat University Director Cosmetics Marketing Division Age 47 years

Experiences

DCP Marketing, Product Brand Management, Busi51/2004 ness Development, Product Development, Distribution, Joint Venture, International Trade, Life Style Fashion Business DCP Accounting, Financial, Banking, Investment and 73/2006 Revenue DCP 3/2000 DCP Refresher 2/2006

General Administration and Management, Marketing, Distribution, Purchasing -Management, Production, International Trading, Accounting and Computer Application

DCP International Trading, Business Development 73/2006 and Beauty Profession’s Development FN 28/2006 Advertising, Public Relation, Marketing, Mass Communication, Business Development and Product Development

Company Share’s report of the Directors and the Executives of 2009 and 2010 The Company’s Directors Name

Total Shares ( Shares )* 31 December 2009 31 December 2010

Increase / Decrease Annual ( Shares)

The date of shareholding’s increase.

Mrs. Kanchana Saisiriporn

200,000

200,000

-

-

Mr. Somsakdi Dhanasarnsilp

994,960

994,960

-

-

Mrs. Teerada Ambhanwong

81,975

1,481,975

1,400,000

Increased in July, 2010

Mr. Manu Leelanuwattana

38,790

38,790

-

-

Mr. Chailert Manoonphol

30,000

30,000

-

-

Mrs. Tipaporn Chokwatana

2,379,300

2,379,300

-

-

Mrs. Oradee Rungruangroj

-

-

-

-

Mrs. Watchanee Watanathawanwong

-

-

-

-

Mr. Kriangsak Sripaisal

-

-

-

123


The Executives Name

Total Shares ( Shares )*

Increase / Decrease 31 December 2009 31 December 2010 Annual ( Shares)

Mrs. Teerada Ambhanwong

81,975

Mr. Prakit Choonhasomboon

-

-

-

-

Mrs. Chantra Tangtanasaringkarn

48,720

48,720

-

-

196,790

196,790

-

-

2,000

2,000

-

-

Ms. Rattana Wonglertwit Ms. Siriporn Tangtanasringkarn

1,481,975

The date of shareholding’s increase.

1,400,000 Increased in July 2010

Notes : 1. * Number of shares including shares held by the spouse and minor children

Meeting Statistic of 2010

The Company’s Board of Directors has set meeting schedule at least one time per quarter. In 2010, 5 meetings had been held. No.

Name of the Board of Directors

Company’s Audit Com- Nomination Remunera- Shareholders Board mittee Committee tion

1.

Mrs.Kanchana Saisiriporn

4/5

-

Committee

1/1

1/1

2.

Mr.Somsakdi Dhanasarnsilp

3/5

-

-

-

1/1

3.

Mrs.Teerada Ambhanwong(1)

5/5

-

-

1/1

1/1

4.

Mr.Boonkiet Chokwatana(2)

0/2

-

-

-

1/1

5.

Mr.Manu Leelanuwattana

5/5

-

1/1

1/1

1/1

6.

Mr.Chailert Manoonphol

4/5

-

-

-

1/1

7.

Mrs.Tipaporn Chokwatana(3)

3/3

-

-

-

1/1

8.

Mrs.Oradee Rungruangroj

5/5

12/12

1/1

-

1/1

9.

Mrs.Watchanee Watanathawanwong

4/5

12/12

-

-

1/1

10.

Mr.Kriangsak Sripaisal

5/5

11/12

-

-

1/1

Notes: (1) (2) (3)

124

was appointed to be member of Nomination Committee at the Board of Directors’ meeting no. 3/2553 held on 13th Mar, 2010 resigned according to agenda set forth at the 16th General Shareholders’ Meeting on 27th Apr, 2010 with no intention to be selected to be the director in another term and directorial status was ended was appointed to be the new director at the 16th General Shareholders’ Meeting on 27th Apr, 2010


Meeting Statistic of the Executive Board No.

Name

Position

Meeting Status

1.

Mrs. Kanchana Saisiriporn

Chairman

12/12

2.

Mrs. Teerada Ambhanwong (1)

Managing Director & CEO

12/12

3.

Mrs. Chantra Tangtanasaringkarn

Director Accounting-Finance Division

12/12

4.

Mr. Prakit Choonhasomboon

Director Managing Director Office

12/12

5.

Ms. Rattana Wonglertwit

Director Office Administration Division

12/12

6.

Ms. Siriporn Tangtanasringkarn

Director Cosmetic Marketing Division

12/12

Notes (1) was appointed to be the Managing Director and CEO according to resolution at the Board of Directors’ meeting no 1/2552 held on 23rdh Feb, 0210, and was effective since 1st Mar, 2010

Meeting Statistic of the Risk Management Committee No.

Name

Position

Meeting Status

1.

Mrs. Teerada Ambhanwong

Managing Director & CEO

12/12

2.

Mrs.Watchanee Watanathawanwong

Audit Committee

11/12

3.

Mr. Prakit Choonhasomboon

Director Managing Director Office

12/12

4.

Mrs. Chantra Tangtanasaringkarn

Director Accounting-Finance Division

12/12

5.

Ms. Rattana Wonglertwit

Director Office Administration Division

12/12

6.

Ms. Siriporn Tangtanasringkarn

Director Cosmetic Marketing Division

12/12

7.

Mr. Nicha Srisanguansakul (1)

Director Fashion Lifestyle Marketing Division

8/8

Notes (1) was appointed to be Risk Management Committee’s member since May, 2010

125


(3) Corporate Governance

The Company’s Board of Directors emphasizes business performance to run with responsibility and fairness to all people concerned according to the principle of Good Corporate Governance. It assures as significant fundamental of business performance to operate with efficiency and stable growth. In additional, it will increase economic value and wealth to shareholders. The Company’s Board, Executives and all employees have intention to develop level of good corporate governance in continuity.

The practice of Corporate Governance Principle in 2010

In 2010 the Company was certified the practice complying with the principle of good corporate governance as follows: • 2010 General Shareholders’ Meeting - AGM Assessment point level = 100 in the level “ Excellent ” • Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010 point level = 86 in the level “ Excellent ” The Company’s principle of good corporate governance was approved by the Board of Directors since 2002. The principles included the policy on good governance, business and employees ethics. The Company annually reviews its policy to be appropriated in harmony to the current economic and social change. The Company practices along with good corporate governance’s principle for the listed companies with the Stock Exchange of Thailand according to the fifth core principle as follows:

1. The Rights of Shareholders

The Board of Directors is aware of the significance of shareholders’ rights by treating all shareholders for their rights of ownership and invertors equally with acceptable method and standard such as the rights to buy, sell or transfer assets freely, the rights to get benefit and dividend from the Company, to propose meeting agenda in advance, to propose person’s name to be selecting as the Company’s director, the rights to attend shareholders’ meeting, the rights to give proxy to other persons to attend meeting and vote on their behalf, the right to vote for appointing or removing the directors individually, the revision of Memorandum of Association and the Company’s Principle of Association, the rights to vote for appointing and fixing the wage for the Auditor, the rights to opine their opinion and inquire at the shareholders’ meeting and the rights to be informed of sufficient message in time. All shareholders have the rights to vote in accordance with number of shares that one share for one vote and no shares have privilege or violate the other shareholders’ right. Apart from mentioned fundamental rights, the Board of Directors is aware of the significance of disclosure the information accurately, completely, in time and transparently to shareholders. The disclosed information can be found on Stock Exchange of Thailand’s website www.set.or.th and the Company’s website www.occ.co.th frequently in order that shareholders will get all information. In 2010 the Company served convenience and encouraged the assertion of shareholders’ right as follows: 1. To disclose resolution of the Board of Directors’ meeting for the arrangement of 2010 general shareholders’ meeting via the publicize system of the Stock Exchange of Thailand since the date of meeting resolution was set. 2. Before the meeting day, the notice of invitation to attend the meeting that included date, time, place of meeting, map of place of meeting as well as meeting’s regulation and agenda would be delivered to the shareholders with completion, sufficient that followed to the laws, regulation of the Stock Exchange of Thailand and the Company’s rules and regulation with enclosure of proxy form and related document for each meeting agenda inclusive of the Company’s rules and regulation in the part that concerns to the shareholders’ meeting for the shareholders to consider more than 7 days in advance before the meeting. Detail of meeting agenda must be sufficiency for making decision to vote in different agenda. It will definite 126


3.

4.

5.

6. 7.

clearly in each agenda that it is the subject for acknowledgment, approval or consideration. There is the sufficient and clear agreement of the directors to let the shareholders making their decision to take the rights for voting and it is publicized via the Company’s website www.occ.co.th 30 days in advance before meting in order that the shareholders will receive information with convenience and prompt. It is the same information that the Company will deliver to the shareholders in document form. Also, the announcement to call for attending General Shareholders’ Meting will be published in the Thai daily newspaper for 3-day continuity and 3 days before meeting. Apart from this, the Company has arranged invitation letter to attend the meeting and related documents in English version and publicized it via the Company’s web site for the convenience of foreign shareholders. Name of first top ten shareholders shall be disclosed on the date of closing the book and put up the transfer of shares before the General Shareholders’ Meeting via the Company’s web site. To attend the shareholders’ meeting, the Company has informed detail of evidence documents that are necessary for the shareholders to bring along to show completely for keeping their rights to attend the meeting. The proxy form as per the type fixed by The Ministry of Commerce and list of Independent Directors are enclosed together. In case of each shareholder is unable to attend the meeting, he or she can provide proxy to the Company’s Independent Directors to attend the meeting by using this proxy form on behalf. Shareholders can also download 3 kinds of proxy form A, B and C Type from the Company’s web site. On the meeting day, the shareholders are allowed to register 2 hours in advance and the Company will arrange the place with receptionists to welcome ad also the have appropriated numbers of staffs at registered counter. Barcode system is adopted for fast and convenience of the shareholders upon register. Voting ballots are handed out to the shareholders for each agenda. Before General Shareholders’ Meeting begins, the Chairman of meeting will explain the method of voting and counting the votes clearly. Votes are cast openly by barcode system that is adopted for instant ballot counting and vote result and the shareholders can check all detail after the meeting. One share represents one vote and more numbers of vote are resolution except the case of resolution that is definite to accept 2/3 of total votes belonging to the shareholders who attend the meeting and have the rights to vote. Or with except the case of resolution that is definite to accept 3/4 of total votes belonging to the shareholders who attend the meeting and have the rights to vote in accordance with the Company’s rules and regulations and the law. At the Annual General Shareholders’ Meeting No, 16 held in 210, all of the Company’s Directors, all Committee Chairman, Executives and the Company’s Auditor attended. During the meeting, Chairman of the meeting will allow all shareholders to inquire any questions by giving enough times for the meeting. The Company arranges the relevant persons who are concerned to each division to give replies under the responsibility of the Company Board’s of Directors to explain and provide information to the shareholders completely. Late attendees shall be entitled to cast their votes on the remaining agenda that still has no resolution and to be counted as part of the quorum from the time they cast their votes. Shareholders who hold their shares at least 12 months continuously shall have the rights to propose agenda or appropriate persons to be nominees for appointing to be the directors upon the general shareholders’ 127


meeting. In 2010 the shareholders had an opportunity to propose on 1st – 31st December, 2010 to the Company Secretary to review it completely prior to present it to the Nomination Committee/ the Company’s Board to reconsider and this message has been uploaded on the web site of the Stock Exchange of Thailand and in detail has also been uploaded on the Company’s web site. 8. After the meeting, the Company shall summarize the meeting report with completion in accordance with the truth as expressed upon the meeting and submit it to the Stock Exchange of Thailand and publicize it via the Company’s web site www.occ.co.th in Thai and English language within 14 days after date of meeting. There shall be the show of shareholders’ meeting VCD via the Company’s web site inclusive the delivery of meeting report to the Commercial Business Development, the Ministry of Commerce within the time as defined by the law. 9. The Company operates business to achieve effectiveness in order to bring long term progress and stability with appropriate remuneration for all shareholders.

2. Treating Shareholders with Equality and Fairness The Company recognizes the right of shareholders and treats it with equality and fairness to all groups of major, minor or foreign shareholders. They all have their rights to vote in any item as ownership of the Company entirely. All shareholders are assuring that their rights will have protection and be treated as fairness always as follows:

Shareholders’ Right with Equality at the Shareholders’ Meeting Before the Meeting

128

ŽŽ To encourage the principle of good corporate governance shareholders have the rights to propose the topic for considering to add on the meeting’s agenda as well as to nominate name of persons who are qualified in complying with the Company rules and principle of association to be the elected as directors in the same time at general shareholders’ meeting. This information is publicized on the Stock Exchange of Thailand as well as on the Company’s website. The Company will inform the result of consideration with reasons to shareholders to acknowledge in the meeting. In 2010 the Company’s offered an opportunity to shareholders to exercise their rights in advance during 1-30 December, 2010 but no topic was added on the agenda and no names was proposed to be nominee for considering as the director. ŽŽ An announcement for the meeting shall be published in the daily newspaper for 3 consecutive days prior on the meeting day in accordance with the law. The Company also posted an invitation meeting along with all relevant documents on its website 30 days prior to the meeting. These are the same information that the Company will deliver to the shareholders as documents 14 days prior to the meeting. The period of document delivery is extended from previous year. This information is publicized on the Stock Exchange of Thailand. The Company has plan to extend period of delivery to be longer in the next years for serving convenience to shareholders as much as possible. ŽŽ Disclosure of sufficient and complete information together with opinion of the Board of Directors with no additional or any change of significant information that didn’t informed the shareholders to acknowledge in advance. Rules and procedure for the shareholders to attend the meeting are informed in the invitation. In case the shareholders are unable to attend the meeting, they can authorize proxy to any person or the Company’s Independent Committee as name list provided to attend the meeting on their behalf. Type B proxy form will be attached and sent to the shareholders or it can be downloaded with the other types as appropriated from the Company’s website.


On the Meeting Day

After the Meeting

ŽŽ The shareholders can register with barcode system 2 hours in advance before meeting though the register period is over, those shareholders are allowed to register and attend the shareholders’ meeting with entire rights. ŽŽ The arrangement for the shareholders’ meeting will be transparent and efficient. The Company’s Chairman will inform meeting rules, procedure and method to exercise the votes to the shareholders before meeting begins. These are in accordance with the Company’s Principle of Association and relevant law. The consideration and vote will follow the items on agenda accordingly. There is consideration and vote for electing the director individually as well as to consider for remuneration of the directors including the appointment of the Auditor with approval of Audit’s Fee and other agendas as stated on the invitation. ŽŽ The votes are cast openly. Ballots are handed out to the shareholders for each agenda. Only votes that are against and/ or null are counted such votes would be deducted from all votes. In the case of a director election where ballot cards are given to all participants for the voting of individual directors, the votes would be counted by having the Auditor to be witness. Voting cards of each agenda would be safely kept in the Company and could be audited. During the meeting, apart from relevant documents, the Company will present all information through VCD system for the convenience of the shareholders. ŽŽ In case the shareholders are unable to attend the meeting, they can authorize proxy to any person or the Company’s Independent Committee as name list provided to attend the meeting on their behalf. Type B proxy form will be attached and sent to the shareholders or it can be downloaded with the other types which are Type A, Type B and Type C from the Company’s website www.occ.co.th ŽŽ The Chairman, Managing Director, all Committee’s Chairman place importance on attending the meeting for give explanation and reply to all inquiries . The Chairman will introduce Directors and Executives inclusive of all concerned persons who attend the meeting. The shareholders are allowed to inquire the matters that related to the meeting or the Company’s business with sufficient information. ŽŽ The meeting will be accurately and completely recorded with significant information such as the meeting resolution and result of the votes counted on each item of the agenda, including pro, con and abstentions. Clear and relevant answers are to be offered to every question. A report is to be sent to the Stock Exchange of Thailand within 14 days after the day of the meeting and it will also be posted on the Company’s website in Thai and English in order that the shareholders may not have to wait until the next meeting to obtain the information that are kept with system for audit and reference. Furthermore, the Company recorded the meeting with the type of VCD for offering information that is useful in the future. The Company’s Board of Directors will take comments and suggestion getting from the meeting at evaluates performance of meeting arrangement to consider and seek the guideline to adjust / improve for the development of meeting in continuity. ŽŽ After the general shareholder’s meeting, the Company will inform the meeting’s resolution through the news network system of the Stock Exchange of Thailand within 1 day and inform detail of dividend payment to all shareholders with equal rate.

129


Regulated the Use of Inside Information

ŽŽ T he Company has measurement to protect incorrect usage of inside information as clearly written in the employee’ ethics. The Directors, the Executives all Employees and concerned persons who are spouse and minor children inclusive of the staffs who are in charge of inside information’s acknowledgement will use its significance to change the price of the Company’s securities that are not disclose to the public for buying or selling the Company’s securities especially during one month prior to the Financial Statement’s disclosure. To protect the misuse of inside information that may affect the right- abuse of all shareholders ŽŽ Annual meeting schedule for the Board of Directors and the Executive Board will be set in advance and be informed in advance in order that they will acknowledge the period that should not buy or sell the Company’s securities. In 2010 the Company’s Board and the Executives strictly practiced along with this policy, therefore no sell or buy of Company’s securities during prohibited period. ŽŽ The Company’s Directors and the Executives have duties to report the change of the Company’s securities holding to the Stock Exchange of Thailand as stated on Item 59 of Articles of Securities and the Stock Exchange of Thailand and set this report of securities holding by Directors and Executives inclusive of their spouse as fixed agenda at the meeting of the Board of Directors’ and the Executive Board. ŽŽ Define the practice to keep and protect the use of inside information as written guideline for informing this policy to everyone in the organization to practice and to monitor its result of regularity. ŽŽ In case of having Related Items, stakeholders’ information, items’ value, Independent Committee’s opinion and other necessary information of Directors and Executives as well as related persons must be disclosed. ŽŽ There is a clear measurement not to allow the Directors and Executives who are stakeholders or concern to be involved in the considering process on activity done with the Company to attend for considering or making resolution on that matter. In order that such consideration will be fair and give utmost benefit to the shareholders. ŽŽ The Directors and Executives in senior position are definite to report their and related group’s stakeholders to the Company’s Secretary to make duplicate copy to propose to the Chairman and Chairman of the Audit Committee in accordance with the Act of Securities and the Stock of Exchange of Thailand. Any time of change needs to be reported.

3. The Role of Stakeholders

The Company operated its business with responsibility towards all stakeholders for mutual benefit by commencing the practice of corporate governance to ensure the rights of all stakeholders to be treat equality. The stakeholders comprise of shareholders, employees, customers, trade partners, competitors, creditors, government and other related sectors including the community, environment and society which will be treated under the principle policy of good corporate governance, business and employee’ ethics in writing.

Treat to the various stakeholders of the Company

Shareholders: In addition to the basic right to advices received by the shareholders specified in the law and regulation of the Company, it also operates a policy of business with honesty, without other benefit that might otherwise come from the unfaithful operations. Operations with accurate, transparent bring pride to work with good performance, continued growth and stability, potential competitive, as well as causing the maximum value for the shareholders in the long term. Employees: The Company recognizes the importance of employees is considered a very valuable resource and as a key factor to organizational success. The Company takes good care for every employee equally, operating the career path system to promote employee’s self-development, advocating and competency strengthening of knowledge and capability for all 130


employees. Create an atmosphere within the organization as a learning organization and working together as a team. Enhance opportunity to all employees in training, working skills as well as showing team and self’s ability to perform the employee’s career stability and potential progressive while the Company considered fair compensation which is appropriated base on the knowledge, ability, responsibility, commitment and employee’s performance as well as providing support and development to the potential employees in leadership under the succession plan. In addition, the Company allows employees to participate in reviews the business operation which is the personal development of capabilities to support policy to the further business expansion. The Company manage the care of working environment of employees to a secure life, health and employee’s asset base on the standard of Biological safety, health and environment and enhance the employee to participate in taking care of the Company’s environment by forming “ the Committee of Biological safety, health and environment “ to manage the safety and good health.. The Company has reviewed the safety of the workplace on a regular basis, providing 24 hour security guards, Install alarm systems in buildings, tools and various safety equipments to Employees, caring the staff to strictly use those prevention of accidents tools, preparing the defense system and the availability of various safety equipment is always available such as fire alarm, emergency lighting etc., conducting the fire training and fire prevention both in theory and practice. The Company is dedicated to the advantage of employees in the long run by providing the provident fund to save for the future which the Company will top up the fund by contribution rate of progress for the long term working employees. Also the Company provides retirement pension benefits to employees after retirement schedule more than the compensation specified in the Labor Act for employees who worked over 20 years. It also prepared a group accident insurance for all employees to prevent the risks and relief the loss to the employees and their family members supplemented. This is supplemented by a list of member social security fund as normal. The Company also engages the other welfare for the staffs as follows:

ƒƒ Well versed in Knowledge ‡‡

‡‡ ‡‡

T raining course to enhance employees’ knowledge such as consective course of “Learning Organization”, seminar on new issue of Standard Accounting Library and reading corners for employees. Extend internal communication with Intranet via the Company’s webbord.

ƒƒ Cost of Living Support ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡

Cost of living, OT, Social Security Annual Bonus, Retirement Fund Grant to disasters relief Grant to pass-away employees Grant to pass-away employees’ parents or spouse Cost of expense for traveling, gasoline Special price products to subsidize cost of living. Uniforms Scholarship or employees’ children from Dr. Thiam Chokwatana Foundation

ƒƒ Leisure and Health Welfare ‡‡

‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡

Other traditional activities such as New Year’s party, ask blessing from the seniors on Songkran Festival, merit making to support candles and lamps to the temples on the Buddist Lent Day Joined party for the employees who have the same Birth Month Sport matches for employees Infirmary Encourage employees to have vaccine against influenza

131


ƒƒ Channels to communicate Employees can express comment, suggestion or report on any wrong practice via the message box that available in the Company with the measurement to protect any lost that may occur to related person in order to raise confidence the employees to dare to express their comment and requirement Customer: The Company is sincerely in doing business honestly with integrity and committed to the highest customers’ satisfaction of products and services offering both quality and pricing. It is committed to develop and maintain sustainable relationships by providing a team ready to respond to the needs of our customers with care, responsibility and the importance of customer confidentiality,as well as providing Customer Call Center unit to receive a complaint, suggestion, and advice on the products from customers which can be contacted at the phone number: 02-295-13333, fax:02-295-0411 or www.beautyplus@ occ.co.th which provides that officers are ready for deployment and perform to the utmost to make such a request has been highly responsive and customer satisfaction as the Company’s value BEAUTY from within which is the Company’s culture as You are our valued customer! Business Partners: The Company deals business with its partners via equalization and honest by emphasizing on the maximized benefit of the Company along with fundamental of fair return for both parties and these agreed contracts and conditions shall be practiced strictly. The circumstance that may causes conflict of interest shall be avoid to be happened by having a discussion to solve problem complying with fundamental of business relationship and deal with corporate contract for goods’ delivery in accordance with proper quality and punctual time as agreed. Trade Competition: The Company deals business according to the rules of competition’s framework with honest and fair very strictly under the law and has no policy to take advantage on trade competition in the way that against the law. The Company bears of its trade competition that it is the factor to be push up to keep developing the products and services to be better. During the passing periods, the Company has never had any conflict that concerned to the trade competition. Creditors: The Company keeps on practicing its operation in accordance with trading condition, loan condition and the duty to treat to creditors with honest in order to build up the trustiness and reliability among each other. Labor: The Company cares and protects the human rights into business not to be involved with the infringement of others, un-exploit workers and non-illegal workers. Society community and environment: The Company conducts business with the responsibility of all parties involved, encouraging employees and concerned people in practice good citizenship and charitable service to the community and society, as well as employees’ participation in creativity service activities and joining the CSR Day Project which supported by the Business Institutions to Society (CSRI) The Stock Exchange of Thailand and The Thai Phat Institution. The past year in 2010, the Employees and other participations had collaborated to create a good activity for the community and society. Such as feeding forestation at Thap Lan National Park, Nakhornratchsima province, providing lunch to the elderly at the elderly Home of Nakornpathom province, implementing makeup course as a career program to the women inmates of the Central Women Correction Institution, donating money and goods to help victims and to the various public needs, advocating the charming course in development of beauty profession through the Department of Vocational Education and other government sectors, donating blood to the Red Cross etc. ‡‡

The company had the campaign to plant trees in and outside the office to beautify the landscape and a part in reducing global warming. In addition to raising awareness to employees to reduce waste both within and outside the office by reduction of material that may cause pollution or waste balance to the natural environment, campaigning staffs to reduce energy consumption by taking the stairs instead of elevators and air closed off during lunch time and 15 minutes early from working hour. Decrease the use of paper and promote the use of reused paper following 3 R, Reduce, Reuse and Recycle. Environment saving and Thai traditional culture are conserved to stay with the Thai society forever. 132


Government: The Company has fully paid the correct tax period required by the law as the corporate tax; value added tax, specific business tax, withholding tax, property tax, signboard tax, customs duty, revenue stamp including the government tariffs related to the business operation. Channels of participation of Stakeholders: Shareholders and other stakeholders are able to inform a clue or provide information of the significant issue about the accuracy for financial report, internal control deficiency, or illegal and unethical practice. It can communicate through the Company’s Secretary to the direct line no. 020294-0657 or by email address law@occ.co.th. The Company’s Secretary is responsible for the information and documents, submitting the specific issue to the relevant person and report to the Board of Directors. In this respect the whereabouts or the complaint will be protected and preserved the right to protect the confidentiality of the best.

4. Disclosure of Information and Transparency

The Company places importance to the transparent, equal and fair disclosure of information through the channels that can approach simply. As it is realized as the subject affects or may affect the change of the value of the Company’ securities as well as the decision-making of investor and interested person. The Board of Director is responsible to the Company’s practice to comply with the laws, standard of Account, rules and regulated prescribed by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) and other government agencies. And it also constantly monitors change so as to ensure confidence that the laws, rules and regulations followed by the Company at any point in time are update and act as guarantees for shareholders to remain confident in the proper operation of the business. Interested persons may access information necessary in making proper decisions in it entirely and on a timely basis. Information is transparently disclosed and is verifiable so as to maintain its reliability and add value to the shareholders. In this regard, the Company has disclosed information through various channels, such as the Annual Report and Form 56-1 through dissemination channels of the Stock Exchange of Thailand www.set.or.th and the Company’s website www.occ.co.th. The Company assigned the person to take responsibility on the investor relation as for being the channel to communicate with shareholders, investor either minor or institute, analyzer including other concerns such as the Stock Exchange of Thailand and the Office of Securities Exchange Commission. The Company has appointed Mrs. Chantra Tangtanasaringkarn, Accounting-Finance Director/Senior Executive to provide information and news as required by investors and other interested persons by calling to telephone number 02 2954545 ext 508 or by fax number 02 2950417. The Company’s significant information is up-dated and completed along with the practice of good corporate governance as posted on the website: www.occ.co.th and can be downloaded. The Company discloses its Financial Statement and other information to the public via various channels as complied by the law strictly, completely and timely. Furthermore, the Company also discloses information to express of its’ transparency in operating business as follows: 1. Disclosure of each Committee’s duty such as numbers of the meeting. 2. Disclosure of share holding’s structure and ratio of the Directors and Executives. 3. Disclosure of procedure to nominate the Directors, the method to evaluate and result of practicing evaluate of the Directors. 4. Disclosure of remuneration’s type, description and paid amount in individual. 5. Disclosure of corporate governance, business and employee’s ethics. 6. Provide the channels that stakeholders are able to inform a clue or provide information of the significant issue about the accuracy for financial report, internal control deficiency, or illegal and unethical practice. It can communicate through the Company’s Secretary to the direct line no. 020294-0657 or by email address law@occ.co.th. The Company’s Secretary is responsible for the information and documents, submitting the specific issue to the relevant person and report to the Board of Directors. In this respect the whereabouts or the complaint will be protected and preserved the right to protect the confidentiality of the best. 133


5. Responsibilities of the Board of Directors Structure of the Company’s Board of Directors Composition of the Company’s Board of Director

The Company’s Board of Directors comprised of members who have knowledge, competency that play an important role in definite the Company’s policy. It cooperates with senior Executives to set short and long term plan of business operation, financial policy, risk management, overview of organization inclusive of corporate governance, audit and evaluate the performance of the Company as well as the practice of the Company’s Board of Directors along with the set principles independently. The Company’s Board comprise of nine directors. Eight of them are non-executive directors. One of them is executive director who is the Managing Director and Chief of Executives. The Company has three audit committee members who have qualification as independent directors as complied with the rules of the Office of Securities Exchange Commission and the Company’s Principle of Association that he Company’s Board of Directors is from the election following the resolution of the General Shareholder’s Meeting along with the rules, legal and the Company’s Principle of Association that is appropriate to the Company’s business.

Authority of the Director

According to the Company’s Principle of Association, two directors have authority to c-sign and affix the corporate seal on its behalf.

Definitions of the Independent Director

“The Independent Director” is an individual with qualification that meets the rules and definitions by the Equity Market Committee as follows: (1) Holding no more than one percent with voting rights of parent company, the associates, the affiliates of juristic persons with possible conflict of interests inclusive of shareholding by individuals related to such independent directors. (2) Not serving, or have served, as a director who is involved with the management, a staff member, an employee or a consultant with monthly wage. The person also must not be an individual with the authority to control the company, the parent company, the associates, the affiliates, the associates as the same level, or juristic persons with possible conflict of interests with the exception of the case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director. (3) Not related by blood or law as father, mother, spouse, sibling or child, spouse of son or daughter of executives, major shareholders, individuals with the authority to control the company or candidates for the position of an executive or an individual with the authority to control the company or an associates. (4) Not having, or have had, a business relationship with the company, the parent company, the associates or juristic persons with possible conflict of interests, in such a manner that may interfere with one’s independent discretion. the person also must have not been or have been a significant shareholder, a director who is not independent director or an executive with business relationship in the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholders of the entities with the authority to control the company. There is an exception in the case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director. The business relationship as described in the above paragraph is inclusive of normal trading transactions for the conduct of business ; lease or letting of immovable; transactions relating to assets or service; provision or acceptance of financial assistance through acceptance or provision of loans and guarantees, the use of assets as collateral and other such practices which result in the company or the party to the agreement being under the obligation to repay the other party for an amount from three percent of net tangible assets of the company or from twenty million Baht whichever is lower. The calculation of such obligation to debt is to be in accordance with the Announcement of the Stock Exchange of Thailand on the Related Transaction Criteria with exceptions. The said obligation to debt includes that which has materialized during the period of one year prior to the day of business relationship with the same individual. 134


(5) Must not be, or has been, an auditor or the company, the parent company, the associates, the affiliates or juristic persons with possible conflict of interests, not being the major shareholders, director who is not an independent director, executive, partner in a partnership of the audit office with which the auditor company, the parent company, the associates, the affiliates or juristic persons with possible conflict of interests is associated. There is an exception in such case where he or she retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director. (6) Must not be, or has been, a provider of a professional service including the services as a legal consultant or a financial consultant for which greater than two million Baht of fee is paid per year by the company, the parent company, the associates, the affiliates or juristic persons with possible conflict of interests. In case that the professional service is a juristic persons It includes the major shareholders, director who is not an independent director, executive or partner in a partnership of the professional service. There is an exception in such case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director. (7) Must not be a director appointed to represent a director of the company, a major shareholder, or a shareholder who is related to a major shareholder. (8) Must not have the business that is similar and compares to the same significant of the company or subsidiary, the partner in the same significant partnership, the director who participate in business administration, employee, staff, consultant with salary or hold the share more than one percent of shares with voting rights belonging to the other company that has similar business and compete with the same significant of the company and subsidiary. (9) Must not have any other characteristic which is an obstacle to the giving of free opinion on the operation of the company.

Committees

The Company has appointed other Committees which comprises of the Audit Committee, Remuneration Committee, Nomination Committee, Risk Management Committee and the Executive Board to practice as specific duties or propose the subjects to the Company’s Board of Directors to consider or acknowledge. Each Committee has the right as defined on each Committee’s Charter and will be reviewed its practice individually every year. (more information on page 111-117)

Directorial Term of Service

In accordance with the Company’s Article of Association, one-third of the directors have to retire from the past at each annual general meeting. In the case where the number of directors cannot be divided by three, the number of the directors to retire is to be closet to one-third. The longest-serving directors are asked to retire. In case there is no solution of retire, the lottery draw needs to be cast. Directors who retire from the past may be re-elected. Directorial Term of Committee comprising of the Audit Committee, Remuneration Committee, Nomination Committee, Risk Management Committee and the Executive Board is 1 year and upon retirement, they may be re-elected. In the case other than competition of term, the Nomination Committee will propose a qualified individual to the Board of Directors’ meeting in accordance with the Article of Association for appointment. The Company has not fixed the maximum period of director term as well believe that the ability to operate business and the expertise of each director is not depended upon age.

Numbers of the Company that the Directors are holding their Positions

Each of the directors has been disclosed information of their positions holding in other companies in Form 56-1 and in the annual report. At present, the Company has 2 directors who are the directors of other 3 registered companies that comprised of Mr. Somsakdi Dhanasarnsilp and Mr. Manu Leelanuwattana. The Company is assured that it will not affect to their practice. The Company always receives advice, suggestion and recommendation that are beneficial as guideline for the Company’s business operation.

The Company’s Secretary

135


The Company’s Board of Directors appointed Mrs. Choophan Imthong to be the Company’s Secretary for having duty to arrange the meeting for Company’s Board of Directors, the Committee and the Shareholders including to record minute of meeting of the Directors, Shareholders, to take care of Annual Report as well as to keep documents that defined by the law. The qualification of the Company’s Secretary appointed by Company’s Board of Directors, is approved with appropriation and competency to administrate the Company’s Secretary’s job. The position as Legal Division Manager will take care and support the Company’s Secretary’s job to practice along with the law and other relevant rules and regulations including the good corporate governance of the Company such as to give advice on initial law subjects and the Company’s rules and regulations to the directors.

Roles, Duties and Responsibilities of the Board of Directors Leadership and Vision

The Company’s Board of Directors comprises of the individual who has knowledge and competency, skill and various working experience as well as to have expertise that benefits to the Company. The Company’s Board of Directors has duty to define vision, mission, policy and goal plan, budget and business strategy as well as to control business operation to be in accordance with business plan and set budget with effectiveness and efficiency. The Company’s Board has independent in sharing opinion and determining for the security and benefit that is balance and last long for all related group as well as to add value to the business and shareholders.

Corporate Governance

The Company’s Board of Directors cares for the importance of Good Corporate Governance and realizes of its duty to be responsible to the Company and shareholders including all related group. It assures as significant fundamental of business performance to operate with efficiency and stable growth complying with the principle of the Company’s corporate governance that is approved and announced to use as written by the Company’s Board of Directors. There is a review on policy and practice along with it to be up-todate and appropriate gradually with faithfulness, independent, transparency, responsibility, fairness and have responsibility toward the society. The Company’s Board of Directors also enhances the employees to aware the importance of the practice along with corporate governance for long run as for the development of the good corporate governance to have the culture of organization from 2009 until now a day. As well as the course “Learning Organization” was consecutive trained to all employees. The course of Culture of Organization is engaged with the set up of CWT to arrange the activities that will enhance the building up of culture of organization to meet B E A U T Y from within as comprised of B = Boundaryless E = Ethics and Integrity A = Adaptability to Change U = Unity T = Talent Y = You are Our Valued Customer

Segregation of the Authority

The Company’s Board of Directors and the Management has clear demarcation of roles. The Company’s Board of Directors has duty to define policy and conduct the operation of the Management in the level of policy, while the Management has duty to manage the Company’s operation in accordance with the definite policy. The Company’s Chairman and Managing Director is not the same person. These two positions must have been selected via the resolution of Company’s Board of Directors to have the person who is appropriate. The Company’s Board of Directors will be the person who set Successor Plan for Senior Executive’ Position. 136


Report of the Interest of Directors and Executives and Related Group The Company provides the report of the Interest of Directors and Executives or of the Related Persons for the monitorial benefit of its interest of the said group in accordance with the principles and procedure that defined by the Company’s Board of Directors on the part of the Interest of the Company’s Business Management along with new issue of the Office of Securities Exchange Commission’s rules.

Transaction with Possible Conflicts of Interest

The Company’s Board of Directors has defined well-established guide line to practice with any possible conflict of interest between shareholders, directors, exclusives and other persons to have confidence that when engage in transaction with possible conflict of interest that is fair and reasonable. The information will be disclosed accurately and entirely with the transparent procedure to approve any transaction that cares for utmost benefit of the Company and along with the instruction and practicing guideline of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. At every meeting of the Company’s Board of Directors that there is a consideration on transaction with possible conflict of interest against any director, the director who is stakeholder will leave the meeting room with null vote on that agenda in order that the other directors can give opinion freely with the cooperate of the Audit Committee to give opinion freely, too.

Internal Control and Risk Management ƒƒ Risk Management

The Company’s Board of Directors has resolution to appoint the Risk Management Committee to have duty on evaluating and definite the measurement to monitor the risk to be in appropriate and acceptable level. There is the review of the measurement to monitor the risk that may happen by placing importance of prior warning signal that is irregular and significant under the advice, suggestion of the Audit Committee and to monitor the significant risk consecutively. The Risk Management Committee will have a meeting monthly for analyzing and evaluating the risk with the summary of report to the Executive Board and the Audit Committee, while give report of risky evaluation to the Company’s Board of Directors per quarter. There is a definition to report to the Executive Board and /or the Company’s Board of Directors immediately when the risk is reached to the significant level.

ƒƒ Internal Control and Internal Audit

The Board of Directors provide a system of internal controls covering financial, operation, action to comply with relevant regulations, laws, regulations and the mechanism of checking and equilibrating to protect and take care of shareholders’ funds and the Company’s assets. The Internal Audit Office to be reviewed for performance of all working units to comply with the regulations. And it specifies the critical control points of the internal control of the operations to cover all important events, which enhance the effectiveness in managing the business carefully. The cooperation of all units within the Company to collect and update work instructions and apply to work to achieve the goals and plans. The company has developed and improved manual operation of the relevant units to comply with the requirements of internal controls appropriate to the modern state of the current business operation. The Board of Directors ensures that the Internal Audit Office is free to check and equilibrate and directly report to the Audit Committee regularly as scheduled time. The Company has internal control system that determines the significant control of the internal control as an extensive practice in all key activities which enhance the effectiveness in managing our business carefully, with the cooperation of all units within the company to collect and update work instructions and use practice to achieve the goals and set plan. The Company developed and improved the operation manual of the relevant units to comply with the requirements of internal controls appropriate to the modern applicable operation as the current

137


ƒƒ Preventing Conflicts of Interest Set the measurement for the prevention of insider impropriety of the directors, executives and employees who are in the organization that acknowledge the information, including spouses and minor children of such persons will not provide the information within the Company to use for personal gain as well as for trading Company’s shares, especially in the period of 1 month before the published financial statements to the public. The message should clearly set forth in the Code of Conduct. The Company agrees to report to shareholders of the Company’s Board of Directors, executives or relevant persons for the purpose of monitoring the interest of such person under the rules and procedures prescribed by the Board of Directors, the interest relating to the Company’s management affairs as of the new Securities Act and to consider and approve the transactions that are related transaction, Its provided the interests disclosure of directors, executives and related parties, value of the transaction, independent directors’ opinion as well as other necessary information for the Board of Directors / shareholders can decide for the benefit of the company as a whole. It also has set guidelines to prevent the directors and executives has an interests or involvement in the process decided to consider the transactions between the Company and those who are interested or involved in it and that related persons who are involved or interested in any matter should not attend the meeting to consider or vote on such matter

ƒƒ Inside Information Usage Control

The Company has policy to disclose the information, transparency, Financial Statement and business operation by definite the principle of practice of financial disclosure and other issues that related to business and the Company’s performance with accurate completion that is sufficient to rely and regular timely for the shareholders, investors, security’s analyzers and general people. The Company’s Board of Directors monitors the practice that will follow the defined law and rules that concern with the transparent disclosure of information strictly. In case the Directors or Executives have the change the buy or sale of shares as defined on the definition of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, must to report the information to the unit that is related within time as set. The Directors or Executives have duty to report their hold of securities and disclose their stake and related persons to the Company’s Board of Director for clear and transparency. Inside Information Usage Control is under the duty and responsibility of the Directors, Executives and employees to keep the Company’s information as secret firmly, especially, the inside information that not yet disclosed to the public or may affect to the business operation or share value. The Directors, Executives and employees will not take advantage on information to seek for their own benefit, for the benefit to buy or sell the Company’s share or give inside information to the others for the benefit to sell the Company’s share or to operate business that compete to the Company or related business. No disclosure the secret of the Company’s business to outsiders. Any prohibited practice that may cause the lost or damage of business opportunity of the Company will take as the practice against the policy of corporate governance, business and employees’ ethics and will be seriously punished on discipline.

The Board of Director Meeting

The Company’s directors have duties to attend the Board of Directors’ meeting regularly for acknowledgement and participation of making decision on the Company’s business operation. The Company has set meeting schedule of the Board of Directors one year in advance, with further additional extraordinary meeting being scheduled as may necessary. Prior to each meeting, the agenda will be clearly laid out according to subjects for acknowledgement and those for consideration. The Company’s Secretary will send notices of meetings together with the agenda and accompanying documents for the meetings to the directors no later than seven days in advance, except in the case of emergency, in order to allow time for the directors 138


to study the data in sufficient. At the meeting, the Chairman and CEO will be corporate in fixing agenda of the meeting and consider the lead to the Company’s Board of Directors’ meeting agenda and will open by giving all directors an opportunity to propose the subjects for considering as agenda. The Board of Director’s meeting clearly has specific agenda comprising of the agenda to consider and monitor the performance and report the hold of securities which are regular agenda. The Senior Positions may sometimes are invited to attend the meting for acknowledge the additional on regular agenda and direct policy that will practice along with efficiency. During the meeting, the Chairman who has authority of Chairman of the meeting will open an opportunity to express opinion independently. The resolution at the meeting of the Board of Directors’ meeting will cast by major vote. One director has once vote and the interest director who involve in any subject will not attend no vote on that subject. The Company’s Secretary is responsible to record the meeting report in writing with complete significant detail within appropriate time and keep the report that is certified by the Board of Directors and relevant documents in system for the Board of Directors and concern persons to audit and convenience to investigate as reference. In 2010, there were five Board of Directors’ meeting and detail of meeting attendance of the directors is disclosed on the subject of the meeting of each board in 2010

Self-Evaluation by Members of the Board of Directors

The Board of Directors conducted a self-evaluation by members of the Board of Directors every year. The process involved the giving of opinions of each director on the overall performance of the Board of Directors. It reviewed performance, issues and obstacles occurring in the past year, in order to enhance the efficiency of the Board of Directors. Format of this self-evaluation is in accordance with the principle of corporate governance and the Board of Directors’ responsibilities. The self-evaluation by members of the Board of Directors is conducts once a year around end of December. The Company Secretary shall deliver the self-evaluation from to each director and collect it after completed and concludes as report for proposing it the 1st Company’s Boards of Directors’ meeting of the next year. The result of such evaluation shall be considering and improving to achieve the above objective. The results of self-evaluation by members of the Board of Directors in 2009 have been made known to the Company’s Boards of Directors’ meeting No. 1/2554 held on 16th Feb, 2011 Overall of result by score range for the past three years is as follows:

Evaluating Topics 1. Structure and Qualification of the Board of Directors 2. Role, Duty and Responsibility of the Board of Directors 3. The Meeting of the Board of Directors 4. Duty of the Directors 5. Relationship with the Management 6. Self-development of the Directors and Executives

Average Overall

2010

Result 2009

2008

87.91% 88.37% 90.23% 89.29% 91.52% 89.06% 89.18%

82.81% 84.44% 90.63% 89.29% 91.25% 88.02% 86.72%

75.00% 74.07% 81.60% 78.97% 83.33% 77.78% 77.26%

139


Remuneration

Remuneration Committee defines policy and regulation of remuneration and it is then proposed to the Board of Directors for consideration and to the shareholders meeting for their approval. The annual recommended remuneration is transparent. Its structure and composition of remuneration based on each director’s duty, responsibility and benefit done for the Company and associated with the Company performance. Remuneration Regulations of the Directors are as follows: 1. Meeting Attendance Fees ‚‚ The Board of Directors - only paid to attendance directors 6,000 Baht ‚‚ The Audit Committee - Audit Committee chairman 20,000 Baht/ time - Audit Committee members 15,000 Baht/time ‚‚ The Executives Board - only paid to attendance directors 5,000 Baht ‚‚ The Committee - the Nomination Committee, the Remuneration Committee and the Risk Management Committeeonly paid to attendance directors who are non-executives 5,000 Baht In case each board or committee has the meeting more than one time, remuneration is paid just one time only. 2. Annual Bonus – paid to all directors Amount of remuneration for the directors is not exceeding the amount approved at shareholders’ meeting. Remuneration of the Executives is determined according to the principle and policy of Remuneration Committee that associates with performance of the Company and each individual executive. 2010 Remuneration is been disclosed in annual report and 56-1 Form on the topic Remuneration.

Competency Development of Directors and Executives

To enhance the practice of the Board of Directors’ duty, the Company has policy to promote all directors and executives as well as those whose duty are concerned to secretary, internal audit and the Company’s corporate governance are encouraged to enhance their knowledge by participating in relevant training course and seminars at the Thai Institute of Directors Association (IOD), the Stock Exchange of Thailand or any independent institutes. To encourage to attend the course of law or rules that related and has benefit to the consecutive work such as the seminar of new issue of Accounting Standard IFRS to implement the knowledge to improve the work with the Company gradually. For those new appointed directors, the Company will provide information of organization and show of its operation with the profile of manual practice of the registered company that the Company has arranged it, in order that they will understand their roles, duties and responsibilities. Furthermore, to acknowledge legal mission and regulations that concerned to the status of directors of registered company. Regulations of the Company’s Boards and Importance policy of the Company

140


Succession Plan The Board of Directors set the succession plan of the senior position with its guidelines for the preparation of succeeding person to be assigned to alternative jobs in the executive level that shall be based on the future direction of the organization which qualification of the executive will be required to comply with the direction and goals set forth by the Company by generating the junior management at the initial stage for the potential, knowledge, ability and vision to encourage to become senior management to a sequence f step to develop the technical knowledge and learn from practice experience. The Board of Directors and Executive Committee have been monitoring and evaluating the performance of the person who will be promoted to an executive in order to ensure continuity.

(4) 2010 Internal Control

The Company takes the principle of organization management upon the fundamental of accurate and transparent practice along with the good corporate governance and treats it as the fundamental of effective and efficient practice of the Company’s Internal Control The Board of Director’s meeting No. 2/2554 on 2nd Mar, 2010, three Audit Committee members were attended and evaluated sufficient and appropriation of the Company Internal Control System for 2010 by enquiring information from the Executives and considered the evaluation form that arranged by the Executives, the conclusion of internal control system’s comments are as follows:

Organization and Environment

The Management and employees have good attitude to work in team. The administration run along with the principle of good corporate governance and support to internal control that places importance to morality, ethic and faithfulness that are appropriate to the development of internal control. Thus the internal control stays with effectiveness, organization structure, segregation of authority and responsibility and numbers of operators that appropriate to the works, policy and the practice of personal that convince and support the operator’s thus overall environment of the Company’s control is appropriate and support be the part that bring the sufficient and effective internal control.

Risk Management

The Company definite Risk Management policy for the organization and have the Risk Management Committee to practice the corporate and definite the frame of risks for management of overall organization to be in appropriate level, effectiveness and efficiency in harmonize with each situation. There is sub working units of risk management that have responsibilities within the defined frame. It covers the risk management of finance, business operation, the management and administration, safety, occupational health, environment and any significant risk that concern to the Company’s operation.

Operational Control by the Management

The Company definite policy and operation practice for control that will allow the operators aware of the risk that may occur and carefully on working in order to archive the success of objective as In management, the Company definite vision, mission and objective of organization as written and communicate it to meet everyone’ understanding in order that the operation can archive the objective. There is a plan set for operation, the implement resource, budget and manpower. Furthermore, there is a definition of working procedure and monitor the performance to allow the staffs to work with effective and efficient along with the law, rules and regulations and defined standard. In accounting-finance, the Company set the internal control rules that related to the collecting of money, keep the money, to receive and to pay money, money to deposit the bank and expense reserved money by recording on account book with accurate and regularity. ‡‡

‡‡

141


‡‡

‡‡

In purchase and employment, the Company set up Purchase Center to control the regulations and definition of the parcels that are for purchase or employ. There is the clear definition of authority and responsibilities such as the authority to approve the definition of demand of arrival parcels, the control and collect the parcels. The human resource management, the Company implements the nomination procedure to gain the personals who have knowledge and competency as definite with appropriate and fair remuneration. There is organization structure of each unit, definition of authority and responsibility. Working standard and clear monitoring system as well as the provide of information system and sufficient effective communication

Information Technology and Communication

The Company has Information Technology system that is related to the working operation, financial report and performance. The operation along with the policy and other regulations that is implemented to control and operate the activities of the organization inclusive of Information Technology from outside that has communication with the management and the operators in the organization in the type that help the information technology’s receiver can practice along with authority and responsibility with effective and efficient. And to ensure the confidence of internal and external communication that support the organization to archive the objective as aimed.

Monitoring

The Company has monitored the evaluation of internal control and quality of operation by definite the practice process in the monitor of performance result according to the consecutive internal control system and be a part of general practice process of the management, working controller and related authorities. Furthermore, there is evaluation made by the audit from the Internal Audit Unit in accordance with annual audit plan as regular. In case the need of improvement, there is the instructions provide to correct and / or the procedure to practice to ensure the confidence that the audit and review has been respond and to manage to fix that error. After having reviewed these five areas of internal control system, the Board of Directors agreed that the Company has clear principle of practice for employees to follow its system and is able to manage the operation effectively. Evaluation and analysis of situation, risk business circumstance from internal and external are implemented for appropriate handling with the management by internal control system including of transaction that is to take place between the Company and a major shareholders, directors and executives or an individual associated with the aforesaid parties as well as any such related transaction that is sufficient and complied with the Company’s policy.

(5) Dividend Payment Policy

The Company shall pay the dividend to shareholders every year on the basis of its operating performance and economy situation. Minimum dividend payment rate has never been defined in written. Nevertheless, during the past five years, the Company had paid dividend to shareholders fairly with the rate is suitable to each period economy situation as follows: Year

2009

2008

2007

2006

2005

Value of share (Baht)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Dividend per share (Baht)

0.55

0.50

0.45

0.55

0.55

Total amount (Baht)

33,000,000.00

30,000,000.00

27,000,000.00

33,000,000.00

33,000,000.00

Ratio (%) net profit

45.49%

48.42%

58.16%

43.38%

42.70%

142


(6) Human Resources Management

The Company is well aware of its employees as significant and valuable assets that successfully drive force behind its success to achieve goals as one of the leading company in sales and excellent services that impress customers with utmost pleasure. The management policies are entirely emphasized on improving and developing skill of employees and the team to gain professional working ability. It begins from basis policy that the employees are given the opportunity to participate with entire working system either in executive management and operation. New concepts and tools are implemented to develop working pattern to be always up-to-date and effective. Plans are set in advance before actually practice and lead to archive goals as targeted. The strenuous efforts on innovation development have been added value towards merchandise and service that shall be delivering to consumers. In term of personnel recruitment, the Company selects employees from multi channel’s effective recruitment and to provide an opportunity on selection. Employees’ income benefit structure is appropriately adjusted to meet with labor market, economy and current cost of living. Measures for working performance are applicable with transparency and compensation is awarded fairly and suitable for knowledge, competency, and responsibility. Positioning structure is considered according to employees’ competency by offering progressive opportunity in duty to create leadership and encouragement as well as to drive employees’ working motivation in concrete. The working environment is well improved to ensure the safeguarding of their lives and happiness. Regarding to human resource development, the course Learning Organization: Leading in a complex world with a True Teamwork was conducted to convince all level employees to have positive thinking and to working method for continuity. Shared value course was the next course to be conducted for the employees who are members of Culture Working Team: CWT to form reinforcement of organizational culture under BEAUTY from within theme and has six shared values which are B E A U T Y that leads to the transformation of all employees’ behavior to practice along with it. Learning Organization is publicized and utilized as a tool to communicate and exchange knowledge as well as to share knowledge and success. The exchange knowledge is shared through Knowledge Sharing, a conversation which is carried on between two or more persons on a reciprocal basis and can also be held to exchange views and ideas between two parties as well as to brain storm for solving problems or improving working pattern and the practice of Systems Thinking. Communicating channels are expanded by 2 additional channels which are OCC Intranet and Web Board for extending capacity of communicating ability to meet with demand and appropriated data that are needed to communicate.

Safety, Occupational Health and Working Environment

The Company sets policy of safety, occupational health and working environment to comply with Safety Act that is emphasized on building up safety conscious in the job as it is the mission of all employees. The Safety and Occupational Health Committee is set up to be responsible for handling with safety and occupational health in workplace by conducting the training, control, examines and improvement of equipments, the location and buildings, environment including of the appropriate preparation of fire prevention.

Social Welfare

The Company realizes the need and benefit of employees. Therefore it provides welfares that support working spirit and encouragement, reduce cost of living, security in retirement and relief their trouble as follows:

1. Well versed in Knowledge

- Training courses that well meshing with employees’ individual functional competency in different levels - Library for employees

143


- In-house journal to publicize Company’s news and information to employees nationwide

2. Cost of Living Support

- Annual bonus allowance - Dormitory for employees - Cost of living’s monetary support - Monetary grant to disasters relief - Uniforms for employees - Grant to pass-away employees - Special price products for employees - Group life insurance with increase of capital sum insured in any case of pass-away employees - Other grants such as employees’ marriage or giving birth

3. Money Saving Support

- Provident fund as savings for the future

4. Employee’s Family Support

- Educational Scholarship from Dr. Thiam Chokwatana Foundation

5. Stable Future Strengthen Support

- Retirement fund for all employees - Low interest housing loans in conjunction with the Government Housing Bank - Certificate presentation ceremony for employees after 10, 20, and 30 years of service

6. Heath Support

- Encourage employees to donate blood - Encourage employees to have vaccine against influenza Southern Strain 2010 - A/California/7/2009Z (H1N1) - like virus - A/Perth/16/2009 (H3N2) - like virus - B/Brisbane/60/2008 - like viruss - An Infirmary is available - Provide essential health knowledge - Medical check-up for risky works - Encourage employees to do exercise

7. Other

- Hold other traditional activities - Merit making, foods offering to monks and ask blessing from the elders - Birth month - Retirement farewell party

Responsibility towards Society and the Environment

Educational Activities

The Company has noble intention to have its responsibility towards society and the environment. Thus, it conducts business morally and ethically and contributes to the public and society with generous support by always encouraging and promoting events and activities that will benefit the community as follows: The Company provided scholarships for disadvantaged young people in corporation with the Ruamchit Norm Klao Foundation under Her Majesty’s Royal Patronage for supporting them to complete their education up to the compulsory level. Those youths will grow up to be qualitative and integrity new generation who were the future of the society. The Company co-operated with Vocational Education Commission organized charming curriculum, a makeup course that instructed the students who attended the charming course in Polytechnic Colleges and Industrial and Community Colleges for being fundamental and development of their profession as well as to conduct workshops for vocational instructors in the field 144


of Beauty Profession.

Employment of Disable Employee

The Project of AIDS Defense and Management

Save the Energy

The Company has policy to employ disable employees to work in the job titles that are suitable for their working ability by selecting the one whom has been introduced by Disabled Revival Center in order that they can earn incomes for spending as their self dependence and can stay in this society with dignity. The Company has policy to protect and manage about AIDS with clearly intention. The applicants for the job were no longer to have their blood checked for AIDS. This showed the respect of dignity and basic human rights. Employees were educated about AIDS while the Company gave hands to join social activities with other AIDS’ associations continuously and always. Thus, the Company received Silver Class of ASO Certificate as per the conditions of AIDS Response Standard Organization (ASO Thailand) from Department of Labor Protection and Welfare Ministry of Labor and Department of Disease Control Ministry of Health. The Company has policy to conserve the energy by emphasizing on employees’ consciousness to aware and understand how to conserve the energy comprising of electricity, fuel, running water, and worthy use of resources, decrease the usage of papers. The management of transforming the equipments that need high energy and equipments with outdated technology that it’s cost for maintenance were high by replacing them with the ones that could save energy as well as to emphasize on Reuse campaign.

Social Contributions

The Company is collaborated with charity projects and regularly supports activities that concern to commonweal of community, society and environment via different authorities as follows: - Thai Fund for Disaster Relief Haiti - Friends in Need (of “PA”) Volunteers Foundation - Rachamongkol University of Technology - Wat That Phra Aram Laung - Thai Veteran’s Family Foundation - Phra Dabos School - SAHA Group Unity Foundation 1997 - The Thai Red Crosses Society - Rabbit in the Moon Foundation - National Association of Women Award - Dr. Thiam Chokwatana Foundation - Zonta Club International (Thailand) - The Support Foundation of the Majesty Queen Sirkit - Thai Muslim Housewife Foundation - Foundation for Environment Preservation - The Cardiac Children Foundation of Thailand - King Rama II Memorial Foundation - The Federation of Women Volunteers of Civil Defense Association - Yannawa District Non-formal and Informal Education Center - National Council on Social Welfare of Thailand under Royal Patronage of Her Majesty the Queen - The National Council of Women of Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen - Red Cross of Trang - Thai Chamber of Commerce The Company has supported the above mentioned organizations by donating money. Besides, it also participated in charity activities by providing team of Make-Up Artists and Hair Stylists to take care for facial make-up and hair styling to actors and actress as well as to provide the Company’s products as the gifts or rewards and the training to develop personalities in other organizations as well as to support the makeup training course for the public charity organizations.

145


6

Transactions With Related Parties

The Company has certain transactions with its related parties which are related by shareholding or having some shareholders or co-directors. These transactions are in normal business. Inter-trading of goods with related companies is performed under bargaining price negotiation by considering of both highest short and long-term benefit to the Company with the following related parties :

RELATED PARTIES 1.M.I.L. (Thailand) Co., Ltd. 2.Oriental Salon Business Co., Ltd. 3.Saha Asia Pacific Co., Ltd. 4.Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. 5.Tiger Distribution and Logistic Co., Ltd. 6.Hair Service (Thai) Co., Ltd.. (Formerly Q.B. (Thailand) Co., Ltd.) 7.Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd. 8.International Laboratories Co., Ltd. 9.Watsadornmai Co., Ltd. 10.I.C.C. International Plc. 11.Saha-Pathana Inter-Holding Plc. 12.Top Trend Manufacturing Co., Ltd. 13.Thai Gunze Co., Ltd. 14.S&J International Enterprises Plc. 15.Thanulux Plc. 16.Pattaya Manufacturing Co., Ltd. 17.People’s Garment Plc. 18.Champ Ace Co., Ltd.

RELATIONSHIP See Note 7 See Note 7 See Note 7 See Note 7 See Note 7 See Note 7 See Note 7 Shareholders/some co-directors Shareholders See Note 8 See Note 8 Co- shareholders Co- shareholders Co-directors Co-shareholders Co-shareholders Co-directors Co-directors

The significant transactions with related parties are as follows : (AMOUNT IN BAHT)

TRANSACTIONS IN BALANCE SHEETS 1. Trade accounts receivable 2. Other receivables 3. Deposit 4. Trade accounts payable 5. Other current liabilities 6. Asset payable 7. Purchase of equipment 146

2010

2009

174,147 5,088,750 181,136 65,925,694 268,285 16,478 84,000

507,933 204,200 30,000 47,400,688 290,291 29,960 288,636


(AMOUNT IN BAHT)

TRANSACTIONS IN INCOME STATEMENTS 1. Sales 2. Rental income 3. Dividend income 4. Other income 5. Purchase of goods 6. Purchase of packaging 7. Transportation (with the maximum fare of Baht 5 million) 8. Sale promotion expenses 9. Selling area rental and other expenses 10. Other expenses

7

2010

2009

683,941 1,527,839 3,018,820 11,927,868 333,177,944 566,891 2,660,044 3,768,772 3,535,179 360,000

961,965 1,350,574 3,029,780 2,666,231 281,906,427 457,170 3,141,306 4,459,570 2,880,275 526,456

Revenues from sales, purchases, promotionnal expenses, other income and expenses shown in the statements of income are in general trading condition by price fixing or market price compensation. For the transactions with no reference of market price, the mutual agreement will be applied.

Explanation and Analysis of Financial Status and Performance 1. Result of Business Performance

The Company does not disclose its business target goal for the next 3-5 years ahead to the shareholders and third parties. Overall of business performance for the past 2010 is lower than aimed target due to the affect causing by external factors.

2. Operating Performance

2.1 Overall of Performance in the Past In 2010 the Company earns total revenue of 1,310.23 million Baht, increase of 96.11 million Baht or equivalent to 7.92 % from the previous year. Total expenses amount 1,207.23 million Baht or representing the increase of 88.53 million Baht or equivalent to 7.91%. Net profit after juristic person income tax’s reduction is 76.71 million Baht, increase of 4.17 million Baht or equivalent to 5.74%. In accordance with Thai economy in previous year, though it encountered impacts of several negative factors, unsteady global economy, domestic political problems, several group of protest, oil’s price fluctuations and capital control including natural disasters either drought or flood. However, Thai robust export remained as important tool in driving growth of the economic. Though economy of the United States remained in decline and European countries encountered with the problems of budget deficit and public debt crisis, the economy in Asia was due to an anticipated improve. Especially, from the power of China that has overtaken Japan as the world’s second-biggest economy. 147


Overall domestic demand has gradually recovery and had in fact moving forward at an accelerating pace of economic for the second half of year 2010. Indicators of business confidence have improved. Investment indicators were positive. Unemployment rate remains low level significantly. Agricultural product’s price has been high level. The private consumer has been confidence in economic stability. Private spending has increased. Thai tourism industry has been strongly rebounded. However, the Company recognizes the importance of business administration under unstable circumstance and frequently change at all time as well as the aggressive competition that enhances day by day. Therefore, the Company handles its with strategy management by keeping check situations very closely and then adjusts the strategy that suits to each appropriated cases with the active and passive strategy. Thus, the Company develops the personal skills continuously until it can archive the obstacles and effects to business performance’s growth rate to be increased when compares to the previous year. In addition, there are some other factors that affect to the business performance in term of promoting, supporting and being the obstacles toward the business operation such as (1) To implement relaxing financial policy with infusion of money into the economic system, the interest rate is maintained in low levels, the issues of Government’s measures that activate the economic in many ways such as Thai Khem Khaeng (TKK) that can help reduce household expense and also increase incomes. (2) According to the aggressive marketing competition, new competitors joined in with the implement of various marketing tools to compete for capturing market share, therefore, the Company set the strategy plan in various dimension to maintain existing loyalty customers and in the meanwhile keep raising new customers’ expansion by emphasizing on advertisement and public relation to widely build up brand awareness. (3) To draw attention on development of innovative products those has uniqueness and are different with diversity for responding consumers’ demand as well as to regularly improve quality of service to enhance consumers’ confidence with utmost pleasant. (4) To improve and re-organize the structure of some divisions to be more practical in working, the young executives are supported to have responsibilities in the management. To Create the Culture Working Team (CWT) for reinforcement the Company’s 6 Values and the corporate favorable culture under “Beauty from Within”. And also, there are training courses and seminars which set up for all level staffs continuously in house and outdoor including the enhancement to create exchanging network for transferring knowledge in Intranet channel. To create the campaign on consciousness for adjusting the private vision related with the Company’s vision that is beneficial for strengthen and solidity the operation to reach target goal. (5) The current inflation has the trend to be raised gradually but it is at the low level. So it does not affect to living cost of people and investors’ confidence. Thus, Thai Baht value is still strong in comparison to US Dollar because of the foreign capital inflow following to the Asia economy rebound. It won’t impact on a significant cost of raw material and finished products that are imported. 2.2 Performance in the Past (1) Revenue from Sale or Service In 2010 the Company has total sales incomes of 1,267.22 million Baht; it is 6.74% growth from the two major product lines as per each total sale as follows:

148


(A) Cosmetics, Musical Instruments The total sales amount is 1,095.26 million Baht or representing to 86.43% from the Company’s total sales. It has grown 5.90% over the previous year because of development of the new products that have quality and outstanding for creating the value added products. It expands the new target group of customers who care in the good personality and glamorous with the Customer Relation Management (CRM)’s activities. And also, it can maintain existing customers with tight by building up good relationship to the trades and customers. Furthermore, the distributing channels on Bangkok and up-country have been expanded more widely until it met with the good response from customer. (B) Clothing Products Its total sales amount is 171.96 million Baht or represents 13.57% of the Company’s total sale, 12.37% increase when compared to previous year. The growth on quantity is due to choose the good quality raw material and new design collections that have been met with the need and pleasant of customers with the reasonable price. (2) Other Revenues The revenues that earn from other income is 43.00 million Baht and it increase from previous year amount of 16.14 million Baht or equivalent to 60.06% receiving from compensated expenses and benefit from investment. (3) Cost of Sale and Expense The cost of goods for sale in previous 2010 is 649.55 million Baht or represents 51.26% of total net sale and increase 1.45% from previous year. It causes by the costs ratio of some goods that is higher. Total expense of sale and administration is 557.68 million Baht or represents 5.76% increase from previous year. It’s due to the effective control of expense in the category of employees and marketing promotion with the monitor of expense to be valuable spent. In previous year, there is unpaid interest because the Company has an excellent level of liquidity; therefore it can manage cash inflow and cash outflow with effectiveness. (4) Profit After deducting cost of goods for sale, cost of sale and administration from total sales revenue, the Company earns profit from business operation 59.99 million Baht. It decreases from previous year 8.56 million Baht, representing 12.48%. According to the above reasons and after including of all other revenues that are increased to be deducted by less paid interest, thus net profit before juristic person income tax is equivalent to 102.99 million Baht. It increases 7.58 million Baht from previous year, representing 7.94%. After the deduction of juristic person income tax, the net profit is 76.71 million Baht or increase 5.74% from previous year. In comparison with Cash Flow Statement, ratio of net cash earning from operation against net profit ratio reached at 1.52 times. Though it slightly increases 1.08 times from previous year, the result is still at the good level. (5) Return on Shareholders’ Equity The Company paid dividend for the year 2009 amount of 33.00 million Baht, representing 45.49% of net profit in 2009. It complies with the Company’s dividend policy. 2.3 Performance versus Budget In the past year, the Company didn’t showed estimate of operating result on the registration statement offering of securities.

149


3. Financial Status 3.1 Assets

(1) Composition of Assets The total assets amount as at December 31, 2010 was 795.63 million Baht; it increases from previous year 104.93 million Baht or equivalent to 15.19%. The current assets increase 77.44 million Baht while fix assets increase 27.49 million Baht. Current assets is cash and cash equivalents increase 17.72 million Baht, the temporary investments increase 29.91 million Baht because the Company invests from cash balance in Promissory Note and Dept Instrument Fund that has low risk but higher liquidity in return more than bank deposit. Trade account receivable net increases 9.81 million Baht following to sales increase. While the inventory increases 13.57 million Baht due to the preparing of goods sold on Chinese New Year and New Year Eve. Other current assets increase 9.72 million Baht. Non Current assets as Investment of fix assets in related business is decrease 0.16 million Baht. Other long- term investment is increased 33.45 million Baht earning from the transformation of capital value in accordance with the principle of fair value while lands, buildings and equipments-net are decreased 4.31 million Baht. Invisible assets-net is increased 0.28 million Baht from the pay-cut along to limited longevity. Leasehold rights are decreased 2.19 million Baht, while other fix assets are slightly increased. (2) Quality of Assets (A) Assets The Company has set up reserve for devalue of assets in full for the capital invest in the companies having retained losses. (B) Accounts Receivable Trade accounts receivable aged over 3 months together with total of returned cheque amount to 12.14 million Baht, representing only 5.59% from total of all trade accounts receivable. It is decreased 13.73% from previous year. This affected the effectiveness of credit management as well as the tracking to collect the money very closely. The Company has set up reserve for doubtful accounts amount of 14.11 million Baht by taking the same rules as previous year.

3.2 Liquidity

(1) Cash Flow In 2010, Net cash from operating activities is 116.42 million Baht. It increases 84.43 million Baht due to the increase of Accounts Payable. Total net cash for investment activities is 65.71 million Baht. It is increased 61.61 million Baht from previous year. Almost of cash for investment comes from the fixed deposit and the investment in Fixed Income Fund that has the low risk but high liquidity. Net cash that has been spent for financial activities is 33.00 million Baht that it has been paid for dividend of shareholders. After including cash at beginning of the year, the balance net cash as ended of the year was 25.75 million Baht. (2) Key Liquidity Ratios As ended of 2010, ratio of liquidity equivalent to 2.73 times and it slightly decrease from previous year 0.44 times. Quick liquidity ratio equivalents to 1.26 times that decrease 0.29 times form previous year. The liquidity is still the high level and the Working Capital is sufficiency. The overview of Cash Cycle, its average was 101 days, decreased 7 days from the previous year cause on the average of sales period decreased. (3) Short-term Loans which may affect Liquidity The value amount of current assets is 571.91 million Baht and it is higher over the current debts amount of 362.49 million Baht. Company has no longer the balance of loans to return, thus this shows the sufficiency of liquidity and the ability to return of loans obviously. 150


3.3 Investment Expenditure

The Company does not contain any significant additional investment in the past year due to unfavorable external circumstances as well as the social that remains have conflict.

3.4 Source of Funds

(1) Suitability of Capital Structure Ratio of the Company’s Debt to Equity equivalent to 0.39 times and it slightly increased from previous year and it has no balance loan. This index represents the stable and solid financial structure. When there is appropriate business’s opportunity with worthy profit, the Company would be able to expand its investment by utilizing loans from financial institutes. (2) Shareholders’ Equity As ended of 2010, value of shareholders’ is 573.97 million Baht. It’s increased 46.98 million Baht from previous year, representing 8.91% earnings from net profit amount of 76.71 million Baht as well as the lost that not yet happened from the transformation of capital working value in accordance with the principle of fair value amount of 3.26 million Baht and the deduction of 2009’s dividend amount of 33.00 million Baht. (3) Liabilities As ended of 2010, the Company has no balance of loans from financial institutes. During the year, there is none of loan. Therefore, there is no risk against any fluctuation of foreign currency exchange or interest rates. The Company has no problem at all to pay interest if it may need loans in some times. Most of existing liabilities were the Company’s trade accounts payable that have been always paid to meet with due date.

4. Key factors & Influence which may affect Future Performance of Financial Status

According to the monitor prediction from several analysts, Thai economy in year 2011 shows upward trend continuously from the year 2010 which is slowing down proportion. Thai economy’s momentum has been supported from the global trade that still contributes to grow of exports. Despite on the concerning of developed countries slowed down as USA, Japan and European Union including Chinese economy may tend to slow down. Also, it faces the risks from the strength of Thai Baht value. This will reduce the competitive advantage of Thai exports. For the consumption, investment and domestic expenditure sector, Government has prepared the fiscal stimulus packages to stimulate the economy in continuity. Especially public projects evolve Pracha Wiwat (People’s Agenda) welfare scheme to help support the economy. Although, there are significant negative factors that impede of the Thai economy’s growth as conflict in Thai society, cause political unrest continued. The border dispute erupted into violence between neighbor countries. Their factor will affect the image of the country, the confidence of investors both domestic and international, private consumers, businesses, including foreign tourists and spread to other business sector. Furthermore, there are also other risk factors as the increasing of wage hikes and commodity prices. The inflation rate is presently on an uptrend and the interest rate policy to be raised gradually. However, the Company will prepare in advance to handle with the changes that will happen rapidly. To set emergency plan on a negative situation by being aware of business risks with the whole sides, to administrate the organization with caution. To have incurred issues to be analyzed with the principle of reasonable. Commitment the developing products and services to meet the consumers’ needs and to satisfy the most impressive. To improve the Information Technology Systems (MIS) for reinforcement in decision making and problem solving very timely. To develop at all levels with the potential for enhancing competitiveness. As well as enhancing the atmosphere in the organization to be the synergy. Settlement with the complexity environment and political change to our commitment for being the mutual success and sustainable growth.

151


8

Financial Statements

8.1 The Company’s Comparative Financial Statements REPORT ON THE COMPANY BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBLITIES FOR FINANCIAL STATEMENTS

The Board of Directors is responsible for the accuracy of the Company’s Financial Statements including financial information appear in the annual report. Such financial statements are in compliance with the generally accepted accounting principles. Due circumspection of estimation has also been given in the preparation of the financial statements. As well as adequate disclosure of significant information in the Note to Financial Statements that Company’s Auditor’s comments has been shown in the Company’s Financial Statements on the Auditor’s Report for the benefits of shareholders and investors who seek access in to the financial statements. The Board of Directors has appointed the Audit Committee, consisting of independent members who have knowledge and understanding on account, financial and business administration to oversee the financial statements and evaluate the Internal Control System to be efficient in order to be ensure on accurate accounting record that is sufficient completion and timely, as well as to prevent fraud or abnormal practices. The Audit Committee’s comments have shown in the Report of the Audit Committee in this annual report. The Board of Directors has comments that the Company’s Internal Control System can prove confidence of the financial statements’ status as of December 31, 2010, with accurate picture of its financial status, performance and cash flow statements according to the certified accounting principles and legally comply with the law and related regulations.

152

(Mrs. Kanchana Saisiriporn) Chairman

(Mrs. Teerada Ambhanwong) Managing Director & CEO


AUDITOR’ S REPORT

To The Shareholders of O.C.C. Public Company Limited I have audited the balance sheets of O.C.C. Public Company Limited as at December 31, 2010 and 2009, the related statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s management. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion. In my opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of O.C.C. Public Company Limited as at December 31, 2010 and 2009, the results of its operation and its cash flows for the years then ended in accordance with generally accepted accounting principles.

(Mr. Chaiyakorn Aunpitipongsa) Certified Public Accountant Registration No. 3196

February 14, 2011

153


O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED BALANCE SHEETS AS AT DECEMBER 31, 2010 AND 2009 ASSETS BAHT NOTES 2010 2009 Current Assets Cash and cash equivalents 25,745,512 8,030,131 Short-term investments Fixed deposit - 10,000,000 Bill of exchange - 10,346,500 Investments in Open-end Fund-net 3.2 and 4 125,315,280 75,063,482 Total short-term investments 125,315,280 95,409,982 Trade accounts receivable-net 3.3, 3.4 and 5 217,344,455 210,819,465 Inventories-net 3.5 and 6 175,861,313 162,287,626 Other current assets Prepaid sale tax 9,565,767 8,916,004 Others 18,081,626 9,013,463 Total other current assets 27,647,393 17,929,467 Total Current Assets 571,913,953 494,476,671 Non-current Assets Investments in related parties 3.6 and 7 18,770,450 18,934,853 Other long-term investments Available-for-sale securities 3.7 and 8 70,508,208 67,243,280 Investments in other companies 3.6 and 9 5,115,984 4,928,484 Investments in held-to-maturity securities-debt securities 3.8 and 10 10,000,000 - Fixed deposit 40,000,000 20,000,000 Total other long-term investments 125,624,192 92,171,764 Property, plant and equipment-net 3.9 and 11 44,591,217 48,898,833 Intangible assets-net 3.10 and 12 3,186,744 2,907,321 Leasehold rights-net 3.11 and 13 28,591,009 30,783,727 Other non-current assets 2,950,905 2,529,037 Total Non-current Assets 223,714,517 196,225,535 TOTAL ASSETS 795,628,470 690,702,206

Notes to the financial statements form an integral part of these statements. 154


O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED BALANCE SHEETS AS AT DECEMBER 31, 2010 AND 2009 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

BAHT NOTES 2010 Current Liabilities Trade accounts payable Related parties 17 65,925,694 Other companies 63,789,077 Total trade accounts payable 129,714,771 Accrued corporate income taxes 13,833,734 Other current liabilities Accrued bonus 24,703,819 Accrued expenses 37,499,401 Asset payables 2,437,297 Others 1,237,619 Total other current liabilities 65,878,136 Total Current Liabilities 209,426,641 Non-current Liabilities Provision for retirement fund Total Non-current Liabilities TOTAL LIABILITIES

2009

47,400,688 40,367,426 87,768,114 10,440,267 23,953,778 30,819,389 1,164,286 1,632,970 57,570,423 155,778,804

23

12,234,899 12,234,899

7,936,883 7,936,883

221,661,540

163,715,687

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

155


O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED BALANCE SHEETS AS AT DECEMBER 31, 2010 AND 2009 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY (CONTINUED)

BAHT NOTES 2010 Shareholders’ Equity Share capital Authorized share capital 80,000,000 common stocks of Baht 1 par value 80,000,000 Issued and paid-up share capital 60,000,000 common stocks at Baht 1 each 60,000,000 Additional paid-in capital Premium on common stocks 36,500,000 Unrealized gains on investment revaluation 8 52,276,143 Retained earnings Appropriated Legal reserve 14 8,259,676 General investment reserve 15 49,000,000 Unappropriated 367,931,111 Total Shareholders’ Equity 573,966,930 TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

795,628,470

2009

80,000,000 60,000,000 36,500,000 49,011,215 8,259,676 49,000,000 324,215,628 526,986,519 690,702,206

Notes to the financial statements form an integral part of these statements. 156


O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED STATEMENTS OF INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

BAHT NOTES 2010 2009 Revenues Sales 1,267,222,859 1,187,247,802 Other income Dividend income 3,446,945 6,359,155 Others 39,555,377 20,507,578 Total other income 43,002,322 26,866,733 Total Revenues 1,310,225,181 1,214,114,535 Expenses 18 Cost of sales 649,547,558 591,384,136 Selling expenses 412,060,549 388,060,833 Administrative expenses 142,468,556 136,243,437 Directors’ remuneration 16 3,153,000 3,010,000 Total Expenses 1,207,229,663 1,118,698,406 Profit before Finance Costs and Income Tax Expenses 102,995,518 95,416,129 Finance Costs 1,275 424 Profit before Income Tax Expenses 102,994,243 95,415,705 Income Tax Expenses 24 26,279,788 22,866,996 Net Profit 76,714,455 72,548,709 Basic Earnings per Share 3.14 Net Profit 1.28 1.21 The number of 60,000,000 common stocks used in computation. Notes to the financial statements form an integral part of these statements. 157


158

Retained earnings Appropriated Issued and Premium on Unrealized common paid-up General Unappropriated Total gain (loss) share capital stocks Legal reserve investment reserve NOTES 60,000,000 36,500,000 55,466,985 8,259,676 49,000,000 281,665,984 490,892,645

BAHT

Begining balances, January 1, 2009 Available for sale investments Recognized gain (loss) in shareholders’ equity 8 - (6,455,770) - (6,455,770) Net profit for 2009 - 72,548,709 72,548,709 Dividend payment 16 - (29,999,065) (29,999,065) Ending balances, December 31, 2009 60,000,000 36,500,000 49,011,215 8,259,676 49,000,000 324,215,628 526,986,519 Available for sale investments Recognized gain (loss) in shareholders’ equity 8 - 3,264,928 - 3,264,928 Net profit for 2010 - 76,714,455 76,714,455 Dividend payment 16 - (32,998,972) (32,998,972) Ending balances, December 31, 2010 60,000,000 36,500,000 52,276,143 8,259,676 49,000,000 367,931,111 573,966,930 Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009


O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009 BAHT 2010 2009 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES 102,994,243 95,415,705 ADJUSTMENTS TO RECONCILE NET PROFIT TO NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) OPERATION : Bad debts 4,895,662 60,689 Bad debts collected (78,000) (40,000) Doubtful debts (4,540,504) Loss on inventories fired 1,055,731 Provision for diminution in inventory value - 375,851 Allowance for goods returned 3,286,733 1,885,066 Depreciation 17,695,565 16,528,327 Intangible assets amortization 675,195 2,842,200 Leasehold rights amortization 2,192,718 2,192,719 Dividend income (3,446,945) (6,359,155) Interest expenses 1,275 424 Interest income (1,265,122) (1,674,872) Unrealized gain on investments in Open-end Fund (396,028) (63,482) Realized gain on disposal of invesments in Open-end Fund (778,700) (489,234) Loss on devaluation of investments in related parties 164,403 607,197 Loss on disposal of investments in related parties 6,347,705 Gain on reversal of provision on devaluation of investment in related parties (6,370,000) Loss on devaluation of investments in other company - 106,416 Gain on fixed assets disposal (398,335) (402,681) Loss on unused fixed assets 85,126 646,941 Loss on inventories revaluation 1,487,906 3,731,840 Loss on inventories deteriorated and lost 305,550 693,626 Gain on exchange rate - (382) Profit from operation before changes in operating assets and liabilities items 123,914,178 116,057,195

Notes to the financial statements form an integral part of these statements. 159


O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED) FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009 BAHT 2010 2009 (INCREASE) DECREASE IN OPERATING ASSETS ITEMS Trade accounts receivable (10,088,881) (27,455,888) Inventories (16,460,690) 4,167,733 Other current assets (9,746,650) (5,041,547) Other non-current assets (421,868) (142,488) INCREASE (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES ITEMS Trade accounts payable 41,946,657 (24,784,359) Other current liabilities 5,870,416 (4,173,491) Provision for retirement fund 4,298,016 (2,694,104) CASH PROVIDED FROM OPERATION 139,311,178 55,933,051 Interest expenses paid (1,275) (424) Income tax expenses paid (22,886,321) (23,937,873) NET CASH PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES 116,423,582 31,994,754 CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (Increase) decrease in investment-fixed deposit 10,000,000 (10,000,000) Decrease in bill of exchange 10,346,500 79,653,500 Increase in investments in Open-end Fund (400,000,000) (445,000,000) Proceeds from investments in Open-end Fund disposal 350,922,930 370,489,234 Increase in investments in held-to-maturity securities-debt securities (10,000,000) - Increase in long-term investments-fixed deposit (20,000,000) - Proceeds from investments in related parties disposal 22,295 - Increase in investments in related parties - (70) Increase in investments in other companies (187,500) (400,000) Dividend income from investments 3,446,945 6,359,155 Interest received 1,293,846 2,384,984 Purchase of equipment (11,236,973) (6,955,467) Increase in intangible assets (726,244) (1,228,559) Proceeds from fixed assets disposal 408,972 593,644 NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES (65,709,229) (4,103,579)

Notes to the financial statements form an integral part of these statements. 160


O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED) FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

2010

BAHT

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Dividend payment (32,998,972) NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES (32,998,972) NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 17,715,381 CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT JANUARY 1, 8,030,131 CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT DECEMBER 31, 25,745,512 ADDITIONAL DISCLOSURE ITEMS TO CASH FLOWS STATEMENTS NON-CASH ITEMS CONSIST OF : Inventories transferred to fixed assets 37,816 Unrealized gain (loss) on investment revaluation 3,264,928 Increase in fixed assets from other current liabilities 2,208,923 Increase in intangible assets from other current liabilities 228,374

2009

(29,999,065) (29,999,065) (2,107,890) 10,138,021 8,030,131

(6,455,770) 450,637 713,649

Notes to the financial statements form an integral part of these statements. 161


O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2010 AND 2009 1. GENERAL INFORMATION 1.1 Legal status

A juristic person established under Thai law and listed on the Stock Exchange of Thailand.

1.2 Company locatio

729/4 – 7, Soi Wat Chan-nai, Ratchadaphisek Road, Kwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120, Thailand.

1.3 Nature of business

Distributing cosmetics, clothes, musical equipment, beautitying equipment and servicing of beautification.

2. BASIS FOR FINANCIAL STATEMENT PRESENTATION 2.1 These financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standards under the Accounting Act, B.E. 2543 (2000), the Accounting Profession Act, B.E. 2547 (2004), and the Notification of the Office of Securities and Exchange Commission. 2.2 Announcement of accounting standards and financial reporting standards To be in accordance with the IFRS, in 2010, the Federation of Accounting Professions announced the revision of TAS and TFRS, some are to replace existing standards and some are additional standards. These standards were published in the Royal Thai Government Gazette as follows: The standard which is immediately effective Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009), which the Company has adopted this standard since the effective date on May 26, 2010. The standards which are effective to the financial statements beginning on or after January 1, 2011 are as follows: TAS 01 (revised 2009) Presentation of Financial Statements TAS 02 (revised 2009) Inventories TAS 07 (revised 2009) Statement of Cash Flows TAS 08 (revised 2009) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors TAS 10 (revised 2009) Events After the Reporting Period TAS 11 (revised 2009) Construction Contracts TAS 16 (revised 2009) Property, Plant and Equipment TAS 17 (revised 2009) Leases TAS 18 (revised 2009) Revenue TAS 19 Employee Benefits TAS 23 (revised 2009) Borrowing Costs TAS 24 (revised 2009) Related Party Disclosures TAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 162


TAS 27 (revised 2009) Consolidated and Separate Financial Statements TAS 28 (revised 2009) Investments in Associates TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies TAS 31 (revised 2009) Interests in Joint Ventures TAS 33 (revised 2009) Earnings Per Share TAS 34 (revised 2009) Interim Financial Reporting TAS 36 (revised 2009) Impairment of Assets TAS 37 (revised 2009) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets TAS 38 (revised 2009) Intangible Assets TAS 40 (revised 2009) Investment Property TFRS 2 Share - Based Payments TFRS 3 (revised 2009) Business Combination TFRS 5 (revised 2009) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations TFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources The standards which are effective to the financial statements beginning on or after January 1, 2013 are as follows: TAS 12 Income Taxes TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate The Company’s management believes that these accounting standards and financial reporting standards will not have any significant impact on the financial statements for the year when they are initially applied, except TAS 12 Income Taxes, management is evaluating the impact of such accounting standards in the year when they are adopted, and TAS 19 Employee Benefit, management has assessed the impact of such accounting standards in the year when they are adopted by choosing to recognize the additional amount adjusted against retained earnings brought forward for the year 2011 amount of Baht 50.85 million (amount of Baht 0.85 per share) 2.3 The Company’s financial statements have been prepared on the basis of the historical cost except where otherwise disclosed in the accounting policies.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 3.1 Revenues and expenses recognition

Revenues from sales and cost of sales are recognized upon delivery of goods to customers. Revenues from goods on consignment are recognized whenever the consignee sold goods to the third party. Dividend income is recorded when shareholder’s right to receive is established. The Company recorded other revenues and expenses on an accrual basis. The Company recorded commission expenses for direct sales by computing in accordance with the benefit payment plan as announced by the Company when selling was occured.

3.2 Investments in Open-end Fund Investments in Open-end Fund are considered as trading securities, stated at fair value. Cost of disposed investments during the periods is calculated by the weighted average method.

163


3.3 Allowance for doubtful accounts The Company provides allowance for doubtful accounts based on amount of debts which are expected to be uncollectible.

3.4 Allowance for goods returned

The allowance for goods returned is set up by considering from the past experience. 3.5 Inventories Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is the lower. Cost is calculated by the weighted average method. The Company set up provision for diminution in value of obsolete, deteriorated goods and some goods which are expected to be unsalable. 3.6 Investments in related and other companies Investments in related companies are those companies in which the Company has its shareholding and, directly or indirectly, has some common management, major shareholders or such related persons. Investments in related companies are recognized at cost net from provision for loss on devaluation of investments. Investments in other companies are those companies in which the Company has shareholding but has no power to govern or participate in setting up any policy. Investments in other companies are stated at cost net from provision for loss on devaluation of investments. 3.7 Investments in available-for-sale securities Investments in available-for-sale securities, being marketable securities are stated at fair value with the objective for long-term investments. The Company recognizes revaluation of available-forsale securities as separate item in shareholders’ equity under the caption “Unrealized gain (loss) on investment revaluation”. The Company calculated cost of the disposed securities during the year by the weighted average method. 3.8 Investments in held-to-maturity securities-debt securities Investments in held-to-maturity securities-debt securities are stated at cost. 3.9 Property, plant and equipment Property, plant and equipment are stated at cost. Depreciation is calculated by the straight-line method based on the estimated useful lives of the following assets: PARTICULARS

Building Beautifying accessories Furnishing of building and selling areas Vehicles Office equipment

YEARS OF USEFUL LIVES

20 5 5-10 5 3-5

3.10 Intangible assets Intangible assets are computer softwares used in the Company’s operation. Such intangible assets are amortized by the straight-line method based on the estimated useful lives of 5 - 10 years. 164


3.11 Leasehold rights Leasehold rights are stated at cost and amortized by the straight-line method based on the duration of contracts.

3.12 Foreign currency transactions

Foreign currency transactions are recorded in Baht at the rate ruling on the date of transactions. Outstanding foreign currency assets and liabilities on the balance sheet date are converted to Baht at the rate of exchange in effect on that date. Gains or losses on exchange rate are credited or charged to operations of each year.

3.13 Operating leases

Leases where most of substantial risks and benefits of ownership of assets still remain with the leasing company are accounted for as operating leases. Rentals applicable to such operating leases are recognized as expense in the statements of income over the lease term.

3.14 Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing the annual net profit by the weighted average number of

common stocks held by the outsiders during the year.

3.15 Cash and cash equivalents

For the purpose of preparation of cash flows statements, cash and cash equivalents are cash on hand and deposits at financial institutions due not more or less than 3 months from the receiving date with no obligation. 3.16 Employee benefits Provident fund

The Company provides a provident fund, which is defined contribution plan, the assets of which are held in a separate trust fund and managed by the external fund manager. Such provident fund is contributed by payments from employees and the Company. Contributions to the provident fund are charged to the statements of income in the incurred year.

Retirement fund

Obligations for contributions to retirement fund are computed on the benefit formula and recognized as an

expense in the statements of income. Benefits are payable to employees upon retirement.

3.17 Use of accounting estimates

In preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles requires management to use various estimates and assumptions that will affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities including the disclosure of contingent assets and liabilities. Actual results may differ from those estimates.

4. INVESTMENTS IN OPEN-END FUND PARTICULARS

2010

Investments in Open-end Fund-Debt securities Allowance for adjustment investment value in Open-end Fund Investments in Open-end Fund-net

124,855,770 459,510 125,315,280

(AMOUNT IN BAHT)

2009

75,000,000 63,482 75,063,482 165


nvestments in Open-end Fund are trading securities. The difference between fair value and cost is shown

as allowance for adjustment investment value in Open-end Fund. Gains on investments in Open-end Fund incurred during the year were duly presented in the statements of income as follows: (AMOUNT IN BAHT)

PARTICULARS

2010

Unrealized gain on investments in Open-end Fund Realized gain on disposal of investments in Open-end Fund Gain on investments in Open-end Fund

396,028 778,700 1,174,728

5. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

63,482 489,234 552,716

Trade accounts receivable can be classified according to the aging of outstanding as follows : PARTICULARS

Post dated cheques Current and overdue within 3 months Over 3 - 6 months Over 6 - 12 months Over 12 months Cheques returned Total Less Allowance for doubtful accounts Allowance for goods returned Trade accounts receivable-net

2010

PARTICULARS

(AMOUNT IN BAHT)

2009

26,704,397 199,558,004

27,068,656 191,989,871

4,939,486 473,355 4,970,445 1,755,466

1,614,864 827,916 5,747,210 5,881,417

238,401,153 (14,114,786) (6,941,912) 217,344,455

233,129,934 (18,655,290) (3,655,179) 210,819,465

6. INVENTORIES

166

2009

2010

(AMOUNT IN BAHT)

2009

Finished goods Cosmetics Clothes Beautifying and musical equipment Direct sales goods

128,993,118 41,307,726 4,625,900 2,359,056

118,355,973 38,021,246 4,039,811 3,295,083

Total Less Provision for diminution in inventory value Inventories–net

177,285,800 (1,424,487) 175,861,313

163,712,113 (1,424,487) 162,287,626


7. INVESTMENTS IN RELATED PARTIES COMPANIES

(AMOUNT IN BAHT)

% HOLDING 2010

INVESTMENTS

2009

2010

2009

DIVIDENDS 2010

2009

1. M.I.L. (Thailand) Co., Ltd.

12.67

12.67

380,000

380,000

114,000

114,000

2. Oriental Salon Business Co., Ltd.

15.00

15.00

150,000

150,000

112,500

112,500

-

3.56

-

*6,370,000

-

-

4. Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd.

16.00

16.00

11,200,000

11,200,000

691,040

702,240

5. Tiger Distribution and Logistic Co., Ltd.

5.00

5.00

2,309,000

2,309,000

450,000

450,000

18.00

18.00

*4,500,000

*4,500,000

-

-

7. Thai Bunka Fashion Co., Ltd.

4.00

4.00

*1,000,000

*1,000,000

-

-

8. Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd.

4.89

4.89

3,750,000

3,750,000

-

-

Total Less *Allowance for devaluation of investments

23,289,000

29,659,000

1,367,540

1,378,740

(4,518,550)

(10,724,147)

Total investments in related parties-net

18,770,450

18,934,853

3. Saha Asia Pacific Co., Ltd.

6. Hair Service (Thai) Co., Ltd. (Formerly Q.B. (Thailand) Co., Ltd)

(AMOUNT IN BAHT)

COMPANIES 1. M.I.L. (Thailand) Co., Ltd. 2. Oriental Salon Business Co., Ltd.

RELATIONSHIP Beautifying Beautifying

3. Saha Asia Pacific Co., Ltd. Beautifying 4. Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. Spa and hair setting services 5. Tiger Distribution and Logistic Co., Ltd. Warehouse management and delivery insured goods 6. Hair Service (Thai) Co., Ltd. Beautifying (Formerly Q.B. (Thailand) Co., Ltd) 7. Thai Bunka Fashion Co., Ltd. Fashion design school 8. Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd. Manufacturing and distributing socks

RELATIONSHIP Some co- directors Shareholder and some co-directors Some co- directors Shareholder and some co-directors Some co- directors

PAID-UP CAPITAL 2010 2009 3,000,000 1,000,000

3,000,000 1,000,000

- 179,000,000 70,000,000 70,000,000 10,000,000

10,000,000

Shareholder and some 25,000,000 25,000,000 co-directors Shareholder and some 25,000,000 25,000,000 co-directors Shareholder and some 102,300,000 102,300,000 co-directors 167


In the second quarter of 2010, Q.B. (Thailand) Co., Ltd. has registered the name change to Hair Service

(Thai) Co., Ltd. On July 22, 2010, the Company has disposed the investment of Saha Asia Pacific Co., Ltd to related person of 637,000 shares with the book value Baht 0.035 each, totalling amount of Baht 22,295 by having the loss on investment disposal amount of Baht 6.35 million.

8. INVESTMENTS IN AVAILABLE-FOR-SALE SECURITIES

Available-for-sale securities are listed securities on the stock exchange.

RELATED PARTIES

% HOLDING 2010 2009

1. I.C.C. International Plc. 2. Saha Pathana Inter Holding Plc. 3. Boutique New City Plc. Total Add Unrealized gain on investment revaluation

0.55 0.06 0.01

0.55 0.06 0.01

Total investments in available-for-sale-securities-net

INVESTMENTS 2010 2009 16,711,905 1,512,660 7,500 18,232,065 52,276,143

16,711,905 1,512,660 7,500 18,232,065 49,011,215

70,508,208

67,243,280

RELATED PARTIES

NATURE OF BUSINESS

1. I.C.C. International Plc. 2. Saha Pathana Inter Holding Plc. 3. Boutique New City Plc.

Distributing consumer goods Investment Distributing garment

(AMOUNT IN BAHT)

DIVIDENDS 2010 2009 1,591,610 59,320 350 1,651,280

1,591,610 59,320 110 1,651,040

RELATIONSHIP Shareholder and some co-directors Shareholder and some co-directors Directors holding shares in common

9. INVESTMENTS IN OTHER COMPANIES - GERNERAL INVESTMENTS

(AMOUNT IN BAHT)

COMPANIES 1. K. Commerical and Construction Co., Ltd. 2. Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 3. Treasure Hill Co., Ltd. 4. Shaldan (Thailand) Co., Ltd. 5. Thai Takaya Co., Ltd. 6. SSDC (Tigertext) Co., Ltd. Total Less *Allowance for devaluation of investments Total investments in other companies-net

168

% HOLDING 2010 2009 2.00 0.08 2.00 3.50 3.33 0.35

2.00 0.08 2.00 3.50 3.33 0.35

INVESTMENTS 2010 2009

1,000,000 1,000,000 *4,000,000 *1,400,000 1,000,000 1,125,000 9,525,000 (4,409,016) 5,115,984

100,000 1,000,000 *4,000,000 *1,400,000 1,000,000 937,500 9,337,500 (4,409,016) 4,928,484

DIVIDENDS 2010 2009 300,000 28,125 428,125

200,000 3,000,000 120,000 9,375 3,329,375

In the fourth quarter of 2010, SSDC (Tigertext) Co.,Ltd has increased its share capital from Baht 270 million to Baht 324 million, which the Company has increased its investment amount of 18,750 shares at Baht 10 per share, totalling Baht 187,500. On October 30, 2009, Shaldan (Thailand) Co., Ltd. has increased its share capital from Baht 20 million to Baht 40 million, which the Company has increased its investment amount of 4,000 shares at Baht 100 per share, totalling Baht 0.40 million.


10. INVESTMENTS IN HELD-TO-MATURITY-DEBT SECURITIES PARTICULARS

(AMOUNT IN BAHT)

December 30, 2010

December 31, 2009

10,000,000

-

Debt securities Debenture (3 year maturity, due date 2013) Total

10,000,000 On June 24, 2010, the Company has purchased unsubordinated and unsecured debenture of Pruksa Real Estate Public Company Limited amount of 10,000 units at Baht 1,000 each with fixed interest rate at 3.00 % per annum.

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT consist of : PARTICULARS Cost

Land Building Beautifying equipment Furnishing building and selling areas Vehicles Office equipment Work in process Total Accumulated depreciation Building Beautifying equipment Furnishing building and selling areas Vehicles Office equipment Total Property, plant and equipment-net Depreciation for the years

2009

Increase

Disposal/ Amortization

(หน่วย : บาท)

2010

2,103,990 54,072,299 4,995,752 71,931,632 27,518,340 29,464,671 190,086,684

211,516 8,779,019 2,120,103 2,201,004 172,070 13,483,712

(245,004) (682,784) (2,104,812) (1,344,235) (4,376,835)

2,103,990 54,072,299 4,962,264 80,027,867 27,533,631 30,321,440 172,070 199,193,561

44,408,240 2,568,806 49,038,051 22,824,251 22,348,503 141,187,851 48,898,833 16,528,327

2,703,615 878,276 8,616,197 2,061,871 3,435,606 17,695,565

(205,284) (631,415) (2,104,808) (1,339,565) (4,281,072)

47,111,855 3,241,798 57,022,833 22,781,314 24,444,544 154,602,344 44,591,217 17,695,565

As at December 31, 2010 and 2009, the Company has fully depreciated fixed assets up to their useful lives

but are usable at cost of Baht 64.48 million and Baht 66.13 million, respectively.

12. INTANGIBLE ASSETS consist of the following : LEASEHOLD RIGHTS Computer softwares Work in process Total Less Accumulated amortization Intangible assets-net Amortization for the years

PERIOD 23,926,438 610,500 24,536,938 (21,629,617) 2,907,321 2,842,200

STARTING ENDING 954,618 954,618 (675,195)

(AMOUNT IN BAHT) AMOUNT 610,500 (610,500) -

NOTE 25,491,556 25,491,556 (22,304,812) 3,186,744 675,195 169


13. LEASEHOLD RIGHTS consist of the following : PARTICULARS Cost Leasehold rights - Land - Building Total Accumulated amortization Leasehold rights - Land - Building Total Leasehold rights-net Amortization for the years LEASEHOLD RIGHTS Land 1. Bangpongpang, Khet Yannawa

2009

(AMOUNT IN BAHT)

Increase

3. Siam Paragon shopping centre 4. Union Mall Project

2010

1,200,000 45,204,359 46,404,359

-

-

1,200,000 45,204,359 46,404,359

842,169 14,778,463 15,620,632 30,783,727 2,192,719

46,008 2,146,710 2,192,718

-

888,177 16,925,173 17,813,350 28,591,009 2,192,718

PERIOD

STARTING-ENDING AMOUNT

26 years and August 27, 1991 1 month September 26, 2017

Building 1. “Royal City Avenue” Shopping arcade 27 years 2. 5 units of 4-storey commercial office building, Khet Yannawa

Decrease

December 1, 1993 November 30, 2020 27 years and April 1, 1993 6 month September 30, 2020

1.20

(MILLION BAHT) NOTE The monthly rental has to be paid over the lease period.

4.85 8.74

25 years

January 1, 2006 December 31, 2030

25.21

10 years

Febuary 1 , 2006 January 31, 2016

6.40

The monthly rental has to be paid over the lease period.

14. LEGAL RESERVE

The Company has set up legal reserve which duly met 10% of authorized share capital in compliance with the Public Company Act, B.E. 2535 (1992). Such reserve is forbidden for dividend payment.

15. GENERAL INVESTMENTS RESERVE

The Company has appropriated some of its net profit for a general investment reserve which is not specified for any particular objective.

170


16. DIVIDEND PAYMENT AND DIRECTORS’ REMUNERATION

On April 27, 2010, the Ordinary Shareholders’ Meeting was held and has a resolution to pay dividends to the shareholders of 60 million shares at Baht 0.55 each, totalling Baht 33 million and to pay directors’ remuneration not more than Baht 6 million. The dividend payment was fixed to be made on May 25, 2010. On April 28, 2009, the Ordinary Shareholders’ Meeting was held and has a resolution to pay dividends to the shareholders of 60 million shares at Baht 0.50 each, totalling Baht 30 million and to pay directors’ remuneration not more than Baht 6 million. The dividend payment was fixed to be made on May 27, 2009.

17. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Company has certain transactions with its related parties which are related by shareholding or having some shareholders or co-directors. These transactions are in normal business. Inter-trading of goods with related companies is performed under bargaining price negotiation by considering of both highest short and long-term benefit to the Company with the following related parties :

RELATED PARTIES 1.M.I.L. (Thailand) Co., Ltd. 2.Oriental Salon Business Co., Ltd. 3.Saha Asia Pacific Co., Ltd. 4.Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. 5.Tiger Distribution and Logistic Co., Ltd. 6.Hair Service (Thai) Co., Ltd.. (Formerly Q.B. (Thailand) Co., Ltd.) 7.Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd. 8.International Laboratories Co., Ltd. 9.Watsadornmai Co., Ltd. 10.I.C.C. International Plc. 11.Saha-Pathana Inter-Holding Plc. 12.Top Trend Manufacturing Co., Ltd. 13.Thai Gunze Co., Ltd. 14.S&J International Enterprises Plc. 15.Thanulux Plc. 16.Pattaya Manufacturing Co., Ltd. 17.People’s Garment Plc. 18.Champ Ace Co., Ltd.

RELATIONSHIP See Note 7 See Note 7 See Note 7 See Note 7 See Note 7 See Note 7 See Note 7 Shareholders/some co-directors Shareholders See Note 8 See Note 8 Co- shareholders Co- shareholders Co-directors Co-shareholders Co-shareholders Co-directors Co-directors

171


The significant transactions with related parties are as follows : (AMOUNT IN BAHT)

TRANSACTIONS IN BALANCE SHEETS 1. Trade accounts receivable 2. Other receivables 3. Deposit 4. Trade accounts payable 5. Other current liabilities 6. Asset payable 7. Purchase of equipment

2010

2009

174,147 5,088,750 181,136 65,925,694 268,285 16,478 84,000

507,933 204,200 30,000 47,400,688 290,291 29,960 288,636 (AMOUNT IN BAHT)

TRANSACTIONS IN INCOME STATEMENTS 1. Sales 2. Rental income 3. Dividend income 4. Other income 5. Purchase of goods 6. Purchase of packaging 7. Transportation (with the maximum fare of Baht 5 million) 8. Sale promotion expenses 9. Selling area rental and other expenses 10. Other expenses

2010

2009

683,941 1,527,839 3,018,820 11,927,868 333,177,944 566,891 2,660,044 3,768,772 3,535,179 360,000

961,965 1,350,574 3,029,780 2,666,231 281,906,427 457,170 3,141,306 4,459,570 2,880,275 526,456

Revenues from sales, purchases, promotionnal expenses, other income and expenses shown in the statements of income are in general trading condition by price fixing or market price compensation. For the transactions with no reference of market price, the mutual agreement will be applied.

172


18. EXPENSES BY NATURE

(AMOUNT IN BAHT)

PARTICULARS

2010

(Increase) decrease in changes in finished goods Purchase of finished goods Goods used for equipment Director and executive remuneration Employee benefit expenses Depreciation and amortization expenses Bad debts Doubtful debts Loss on devaluation of investments Other expenses Total

(13,535,871) 678,985,047 (37,816) 32,243,137 306,606,953 20,563,478 4,895,662 (4,540,504) 164,403 181,885,174 1,207,229,663

2009 8,593,199 601,518,299 38,991,758 290,572,847 21,563,246 60,689 713,613 156,684,755 1,118,698,406

19. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT

The Company’s financial information by segment for the years ended December 31, are as follows :(THOUSAND BAHT) PRODUCTS COSMETICS AND TOTAL SERVICING OF BEAUTIFYING AND TRANSACTIONS CLOTHES BEAUTIFICATION MUSICAL EQUIPMENT AND DIRECT SALES

2010

2009

Net sales 1,090,146 1,027,475 Profit (loss) from operation 194,640 200,760 Other income Common expenses Finance costs Corporate income taxes Net profit Property, plant and equipmentnet Intangible assets - net Leasehold rights - net

Total assets

2010

2009

171,958 12,312

153,031 8,969

2010

5,119 (1,337)

2009

2010

2009

6,742 1,267,223 1,187,248 (1,926) 205,615 207,803 43,002 26,867 (145,621) (139,254) (1) (26,280) (22,867) 76,715 72,549 44,591 48,899 3,187 28,591

2,907 30,784

795,628

690,702 173


20. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES 20.1 The Company has commitment and contingent liabilities as follows:

(MILLION BAHT)

PARTICULARS

2010

2009

Letters of guarantee from commercial bank Guarantee for related parties

0.61 6.70

0.61 6.70

20.2 The Company has commitment relating to the Lease of Land, Selling Areas and Building Agreement as follows: Lease of Land and Building Agreement at Chongnonsee, Khet Yannawa has the lease term from December 1, 2007 to November 30, 2010 with the monthly rental amounting to Baht 55,000 and the renewal right of every 3 years. Currently, the Company has renewed the aforesaid agreement with the lease term from December 1, 2010 to November 30, 2013 with the montly rental amount of Baht 60,000 for the first year, Baht 65,000 for the second year and Baht 80,000 for the third year. Lease of Building Agreement with related party has the lease term from July 1, 2009 to September 30, 2010 with the monthly rental amounting to Baht 0.17 million and the renewal right of every year. The Company has made the additional areas agreement with the lease term from September 1, 2010 to September 30, 2011 with the monthly rental totaling amount of Baht 0.22 million. Lease of Selling Areas Agreement has the lease term 1 to 3 years by having the monthly rental payment amounting to Baht 0.32 million approximately and the rental rate vary upon the percentage of sale in each month as stipulated in the contract. Lease of Land and Other Building Agreement (see Note 13) by having the monthly rental payment amounting to Baht 0.11 million approximately. As at December 31, 2010 and 2009, the Company has totally minimum payment to be paid in the future under the Lease of Land, Selling Areas and Building Agreement as follows : (MILLION BAHT)

PERIODS Within one year Over 1-5 years Over 5 years รวม

2010

2009

6.14 7.78 7.90 21.82

7.05 9.94 9.24 26.23

21. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The Company has information relating to financial instruments both in and off balance sheets, as follows : 21.1 Accounting policies and procedure See Note 3. 21.2 Risk from breach of contracts - Due to the contracting party does not follow the requirement in the contract which caused damage to the Company. - The credit risk with respect to the concentration of trade accounts receivable is limited due to the large number of customers. - For the financial assets shown in the balance sheets, the book value of such assets is net from various provisions to be estimated fair value. Such provisions are assumed to be the highest value of risk incurred from breach of contracts. 174


21.3 Risk relating to interest rate fluctuation Risk from the fluctuation in interest rate may have negative effect to the Company for the current and the following years. The Company expects to manage the contingent risk, due to the Company has set a plan and follow up the situation closely. 21.4 Risk from currency exchange rate The Company has outstanding foreign currency liabilities at the balance sheet date which the amounts are immaterial. Therefore, the hedging from currency exchange rate risk has not been made. 21.5 Fair value of financial instruments The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of financial instruments : - Financial assets shown at book value which equal to estimated fair value. - Financial liabilities shown at book value almost the same with fair value, due to such liabilities will be matured in short term.

22. REGISTERED PROVIDENT FUND

The Company has set up and registered provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530 (1987), in order to be the savings and welfare promotion, as well as the fringe benefits upon resignation or retirement to its employees according to the Company’s regulation. One part of the contribution is paid by the employees and another part by the Company at 3 % of their basic salaries. The Company has appointed the BT Asset Management Company Limited to be the fund manager. On August 2, 2010 BT Asset Management Company Limited has registered the name change to CIMB-Principal Asset Management Company Limited. Provident fund contributions made by the Company for its employees are recorded as expenses in the income statements for the years ended December 31, 2010 and 2009 in the amount of Baht 4.64 million and Baht 4.45 million, respectively.

23. PROVISION FOR EMPLOYEES’ RETIREMENT FUND

The Company has the policy for employees’ retirement from working at the age of 55 years with the compensation of employees’ retirement fund. The Company will gradually set up the provision for retirement fund for every employees of age 52 years up by dividing into 2 parts. The first part is calculated according to the Labour Law including the second part which is calculated from half of present salary received multiply by the excess amount over 20 working years. Provision for retirement fund contributions are recorded as expenses in the income statements for the years ended December 31, 2010 and 2009 in the amount of Baht 7.88 million and Baht 7.49 million, respectively.

24. INCOME TAX

The Company has corporate income taxes for the years ended December 31, 2010 and 2009, which are computed from accounting profit and adjusted with other revenues and some expenses which are exempted from income tax or being disallowable expenses in tax computation. The reconciliation between accounting profit and taxable profit multiplied by tax rate used in the years 2010 and 2009 as the following:

175


(MILLION BAHT)

PARTICULARS Accounting profit before income tax The effect of accounting profit which is not considered to be taxable revenues and expenses. Bad debts Doubtful debts Loss on inventories from fired Tax-exempted dividend Net retirement fund Loss on devaluation of investment Reversal of provision on devaluation of investment Others Taxable profit Income taxes

TAX RATES (25%) 2010 2009 103.00

95.42

4.90 (4.54) (1.05) (3.45) 4.30 0.16 (6.37) 8.17 105.12 26.28

0.01 (6.36) (2.69) 0.71 4.38 91.47 22.87

25. LITIGATION

As at December 31, 2010, the Company has the following lawsuit under the Court’s consideration: The Company has been sued by its employee in terminating employment and the Company has made legally severance payment in the amount of Baht 431,160. But the employee has counter-charged the Company for more compensation of Baht 10,000,000. The Court rendered its judgement to dismiss the plaintiff’s case on December 29, 2008. The plaintiff has submitted an appeal to the Supreme Court for protesting against the judgement of the Court of First Instance on March 13, 2009 and the Company has revoked the appeal on April 3, 2009.

26. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTING TRANSACTIONS

Some accounting transactions of 2009 financial statements have been reclassified to conform with the presentation of 2010 financial statements.

27. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL

These financial statements have been duly approved by the Company’s directors on February 14, 2011.

8.2 Auditor Fees

(a) Auditor Fees

In year 2010, the Company paid auditor fees to Dr. Virach & Associates totally amounted to

595,000.00 Baht.

(b) Other Services - None

176


Audit Committee’s Report Dear Shareholders, The Company’s Board of Directors’ Meeting No. 3/2010 on May 13, 2010 reappointed Mrs. Oradee Rungruangroj, Mrs. Watchanee Watanathawanwong and Mr. Kriangsak Sripaisal to be the Company’s Audit Committee for another term in year 2010 having one year term commencing from May 13, 2010 onwards. The Committee consists of 3 Independent Directors of which every member meets SET qualifications and has the Company Secretary acts as its secretary. The Committee performed duties as assigned by the Board of Directors and reported the results on a regular basis. During the year 2010, the Audit Committee held totally 12 meetings. The Management and the Auditor joined some agendas deemed appropriate. It also attended 5 Company’s Board Meetings. The key performances within year 2010 are summarized as follows: 1. Ensured that the Company’s financial statements were conducted according to the Generally Accepted Accounting Standards with adequate disclosure. The Committee received the Management reports and considered its comments sufficiently. Reviewed its quarterly and annually financial statements before presenting to the Board for approval prior to submitting to the Stock Exchange of Thailand. Reviewed together with the Management and the Auditors on impact of compliance with new accounting standards in year 2011. 2. Ensured that the Company has appropriate and efficient internal control system. Considered reports from the Internal Audit Office, the External Auditors and the Board’s Appraisal of Internal Control Sufficiency. Reviewed audit results and followed up the Management correction of its internal control system along with improvement on efficient auditing whereas its Internal Audit Office reports directly to the Audit Committee. Considered its audit plan, budget and manpower for year 2010 enabling confidence that the Company still has a suitable system for its business circumstances. Also improved its substantial weakness continuously. 3. Ensured that the Company has conducted appropriate risk assessment in various perspectives being beneficial to risk management of its new business investment, operation, administration and finance. 4. Reviewed its related transactions and jointly considered approvals of transactions occurred such as hiring and guarantee to companies under SET notifications. The Audit Committee did not find any breach of laws or SET regulations. 5. Reviewed the Audit Committee’s Charter in order to ensure that it has completed assignments and responsibilities in line with SET best practices and suitability for the Company business. 6. Considered and recommended to the Board for presenting to AGM in appointment of Mr. Chaiyakorn Aunpitipongsa, Dr. Virach Aphimeteetamrong and Mr. Apiruk Atianuwat of Dr. Virach & Associates to be the Company’s External Auditors for year 2010, being the 4th year. 7. Reviewed and provided opinions on Company’s annual budget preparation.

(Mrs. Oradee Rungruangroj) Chairperson of the Audit Committee

177


178


Occ 10  
Occ 10  

OCC_2010 O C C PCL Annual Report 2010

Advertisement