Page 1

NIPPON

รายงานประจําป 2551 ANNUAL REPORT 2008 

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ ผลิตภัณฑของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ขอมูลทั่วไป จุดเดนทางการเงิน คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะตลาดและการแขงขัน ปจจัยความเสีย่ ง โครงสรางการถือหุนและการจัดการ การกํากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน รายงานผูสอบบัญชีรบั อนุญาต รายงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3 4 5 7 8 9 14 19 22 34 45 47 50 51 52 56 65

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

-2-


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลิตภัณฑของบริษัท Product ‘s Company

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

1.

-3-


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะกรรมการบริษัท Board of Directors

นายวิชัย ชัยสถาพร ประธานกรรมการ กรรมการผูอํานวยการ

นายวิชติ แสงทองสถิตย

นางอรวรรณ ชัยสถาพร

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการผูจัดการทั่วไป

นายจุลพันธ โนนศรีชัย

นายพูนสุข ขันตยาภรณ

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ รองกรรมการผูจัดการ

นางอรณีย รัตนคงสวัสดิ์

นางสาวดรุณี ประสงคทรัพย

กรรมการ

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

2.

-4-


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

3.

ขอมูลทั่วไป General Information บริษัทที่ออกหลักทรัพย ชื่อภาษาอังกฤษเปน ชื่อยอ ประเภทธุรกิจ

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) NIPPON PACK (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

NIPPON ผลิตและจําหนาย 1. บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว(Flexible Packaging) 2. ขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle)

ประวัติบริษัท บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยกลุมตระกูลชัย สถาพร ซึ่งมีผูถือหุนหลักคือ นายวิชัย ชัยสถาพร มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4.2 ลานบาท เพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนาย บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) และขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้ง จนปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 122 ลานบาท และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2536 มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนหลายครั้ง จนปจจุบัน กลุมตระกูลชัยสถาพรมีสัดสวนการถือหุน รอยละ 49.23 บริษัทฯ มีสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 53/34 หมูที่ 11 ซอยละอองศรี แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10160 ปจจุบนั บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 122 ลานบาท พื้นที่ของบริษัทฯ มี ทั้งหมดประมาณ 8 ไร มีอาคารโรงงานและสํานักงานรวม 5 หลัง คิดเปนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7,000 ตารางเมตร บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักทางดานผลิตบรรจุภัณฑประเภทพลาสติกออนตัว (Flexible Packaging) และผลิตขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) ซึ่งกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ ไดแก ¾ กลุมผลิตภัณฑอาหาร ¾ กลุมน้ํามันพืช ¾ กลุมน้ําดื่ม บริษัทฯ จะผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อ ซึ่งผูซื้อจะเปนผูออกแบบ โดยบริษัทฯ มีทีมขายและแผนกวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ (R&D) ที่พรอมจะสนองความตองการของลูกคา พรอมทั้งใหคําปรึกษาแกคูคาของบริษัทฯ

-5-

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

สําหรับการบรรจุสินคาประเภทตางๆ ที่ตั้งสํานักงานใหญ 53/34 หมูที่ 11 ซอยละอองศรี แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10160 เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536001095 (เดิมเลขที่ บมจ. 183) ทุนจดทะเบียน ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 122 ลานบาท ออกจําหนายและเรียกชําระแลว 122 ลานบาท แบงออกเปน หุนสามัญ จํานวน 12.2 ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 10.00 บาท โทรศัพท 02-421-2060 (อัตโนมัติ) , 02-421-7374-7 โทรสาร 02-421-0496 เว็บไซต http://www.nipponpack.com อีเมล sales@nipponpack.com , nipponpack@yahoo.com


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัทฯ ไดเปดดําเนินการมากวา 20 ป ไดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต จนเปนที่ยอมรับของคูคา ซึ่งกลุมลูกคา สวนใหญกวา 80% ใชบริการกับบริษัทฯ มานานกวา 10 ป ซึ่งในกลุมนี้เปนธุรกิจในตระกูลชัยสถาพร ประมาณ 28% ซึ่งเปนฐาน ลูกคาที่มั่นคง บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาบุคลากรควบคูกับการพัฒนาคุณภาพสินคามาอยางตอเนื่อง โดยมีการลดตนทุนการผลิต และ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมาโดยตลอดทําใหมีการปรับปรุงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลที่ดี สามารถ ทํากําไร เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และเพื่อใหสามารถแขงขันไดในระยะยาวตอไป

บุคคลอางอิงอื่น ๆ ¾ นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 02-229-2888 02-596-9302-11 โทรสาร 02-832-4994-5 ¾ ผูสอบบัญชี บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 หองบี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 02-634-2484-6 โทรสาร 02-634-2668 ¾ ชื่อผูสอบบัญชี นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 ¾ ที่ปรึกษากฎหมาย นายสมชาย ชมะโชติ สํานักงานสมชาย ชมะโชติและเพื่อนทนายความ 10/1 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท 02-252-3121 02-281-7376 02-282-2907 ¾ ที่ปรึกษาทางการเงิน SIAM CITY M.B. CO., LTD. 1091/209-216 ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ โทรศัพท 02-208-6200-7 โทรสาร 02-651-6039 ¾ สถาบันการเงินที่ติดตอประจํา ธนาคารนครหลวงไทย สํานักเพชรบุรี ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางแค ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองแขม

-6-

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป -ไมม-ี


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

จุดเดนทางการเงิน Financial Highlights

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบดุล ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยรวม หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินรวม สวนของผูถือหุนรวม งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายไดจากการขาย รายไดรวม ตนทุนขาย คาใชจายในการดําเนินงาน (รวมดอกเบี้ยจายแตไมรวมภาษีเงินได) กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน ภาษีเงินได กําไร(ขาดทุน)สุทธิ กําไรสุทธิตอหุน (บาท) จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน) อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO) อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO) อัตรากําไรขั้นตน (%) อัตรากําไรสุทธิ (%) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) อัตราหมุนของสินทรัพย (%) อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) อัตราการจายเงินปนผล (%)

-7-

(หนวย : พันบาท) ป 2549

ป 2551

ป 2550

265,342.90 480,602.20 60,160.59 60,217.03 420,385.17

366,458.06 503,655.26 63,048.37 63,103.62 440,551.64

345,420.25 494,499.06 57,919.74 57,971.77 436,527.30

273,690.76 286,569.20 229,573.40 51,702.45 5,293.35 (1,057.94) 4,232.92 0.35 12,200,000

244,444.58 263,030.09 207,025.35 30,469.70 25,535.04 (6,870.69) 18,664.35 1.53 12,200,000

267,718.01 280,390.40 241,970.78 34,402.77 4617.41 (1,596.15) 3021.26 0.25 12,200,000

4.41 3.26 0.21 8.39 44 14.39 25 5.62 65

5.81 4.22 0.44 3.59 100 10.41 35 4.04 89

5.96 5.48 2.64 3.19 113 10.01 36 4.67 77

16.12 1.48 1.01

15.31 7.10 15.30

9.62 0.90 2.50

0.88 1.97 55.61

3.71 13.60 0.49

0.49 1.27 0.54

0.14 571.42

0.14 130.72

0.13 480.00

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

4.


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

5.

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ Management Explanation and Analysis

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานป 2551 บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นจากป 2550 เล็กนอย ประมาณ 9% (จาก 263 ลาน เปน 286 ลาน) แตมีกําไรสุทธิลดลง จาก 18.6 ลานบาทเหลือ 4.2 ลานบาท ทําใหกําไรตอหุนลดลงเหลือ 0.35 บาท (จากเดิมป 2550 1.53 บาท) เพราะมีผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว 8.8 ลานบาท ในขณะที่ ป 2550 มีกําไรจากเงินลงทุนชั่วคราว 8 ลานบาท แตกิจการมีดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับและรายไดอื่น ๆ เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6 ลานบาท ทําใหกําไรสุทธิลดลงเพียง 14.4 ลานบาท เพราะบริษัทฯ สามารถลดตนทุนขายได จาก 85% ในป 2550 เหลือ 84% ในป 2551 ในขณะที่คาใชจายขายและ บริหารสูงขึ้นเล็กนอยจาก 11% เปน 14% ทางดานอัตราสวนทางการเงิน Gross Margin ดีขึ้น เพราะสามารถลดตนทุนขายได แต Net Margin ลดลง เพราะ มีผลขาดทุนจากการลงทุน ฐานะการเงิน ในป 2551 มีสนิ ทรัพยลดลงประมาณ 23 ลานบาท เกิดจากการจายเงินปนผลในป 2551 ประมาณ 24 ลานบาท ในขณะที่หนี้สินลดลงประมาณ 3 ลานบาท สวนของผูถือหุน ลดลงประมาณ 20 ลานบาท เพราะมีการจายเงินปนผลในป 2551 จํานวนเงิน 24 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 4 ลานบาท จึงทําใหสวนของผูถือหุนลดลง 20 ลานบาท สภาพคลอง กิจการมีสภาพคลองสูง เพราะไมมีหนี้สินสถาบันการเงิน ในขณะที่ระยะเวลาเก็บหนี้สั้นลง และระยะเวลาชําระหนี้ก็ สั้นลงเชนกันแตนอยกวาระยะการเก็บหนี้ที่สั้นลง ทําใหสภาพคลองในป 2551 ยังอยูในเกณฑสูง แหลงที่มาของเงินทุน ใชเงินทุนจากบริษัทฯ เองทั้งหมด โดยไมมีเงินกูจากสถาบันการเงินเลย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

แนวโนมในป 2552 บริษัทฯ คาดวาจะมียอดขายใกลเคียงกับป 2551 เพราะสภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจที่แยลง ในขณะที่กําไรสุทธิ นาจะดีขึ้น เพราะคาดวาจะไมมผี ลขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว ในขณะที่ตนทุนและคาใชจายนาจะใกลเคียงกับป 2551

-8-


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

6.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ Nature of Business

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑของผลิตภัณฑ ¾ ลักษณะของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดแก สินคาดานบรรจุภัณฑ ซึ่งมีอยูดวยกัน 2 ประเภท ไดแก 1. บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) เพือ่ ใชสําหรับบรรจุสินคาบริโภค (Food) ประเภทอาหาร จะมีลักษณะหลากหลายชนิด ขึ้นอยูกับความตองการหรือสายการผลิต ของลูกคา บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัวสวนใหญ จะมีสวนประ กอบของแผนพลาสติกไดแก โอ.พี.พี (OPP) ไนลอน (Nylon) พี.อี.ที (PET) พี.อี. (P.E.) อลูมิเนียมฟอยด (ALUMINIUM FOIL) เม็ดพลาสติก หรือกระดาษชนิดพิเศษ ซึ่งสวนใหญจะผานขั้นตอนการพิมพตามรูป แบบ (Artwork) ของลูกคา หลังจากนั้นอาจนําไปเคลือบพลาสติกหรือ กาวหรือฉาบดวยโลหะ (Metallize) , ไข (Wax) อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ตามความเหมาะสมของประเภทสินคาที่บรรจุ อยูภายใน เพื่อที่จะทําหนาที่ปองกัน และรักษาใหสินคาคงสภาพที่ดี ไดยาวนาน หลังจากนั้นจะถูกนําไปตัดเปนมวนเพื่อสงจําหนายใหลูกคา หรือตัดทําเปนซองชนิดตางๆ ตามคําสั่งซื้อของลูกคา เชน ซองชนิดผนึกดานเดียว สองหรือสามดาน หรือชนิดซองตั้ง ซึ่งมี ขนาดตางๆตามที่ลูกคากําหนด ซึ่งกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ ไดแก กลุมอุตสาหกรรมอาหาร โดยการนําไปใชบรรจุอาหาร ประเภทตาง ๆ เชน ขนมขบเคี้ยว (SNACK) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เครื่องปรุงรส ลูกกวาดและขนมเยลลี่ ซอสปรุงรส เครื่องปรุงรส อาหารแชแข็ง อาหารอบแหงและอื่น ๆ สาหรายอบแหง เปนตน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

2. ขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) เพื่อใชสําหรับบรรจุน้ําดื่มและน้ํามันพืช ซึ่งกลุมลูกคาหลัก ของบริษัทฯ ไดแก กลุมน้ําดื่ม และกลุมน้ํามันพืช โดยลูกคาจะเปนผูนํา ไปบรรจุเอง ไดแก น้ําดื่ม น้ํามันพืช ซอสปรุงรส เปนตน

-9-


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

¾ โครงสรางรายได บริษัทฯ มีโครงสรางรายไดที่เกิดขึ้นจากการขาย 3 ป ยอนหลัง ดังนี้ ผลิตภัณฑ

ดําเนิน การโดย NIPPON

% การถือหุน ของบริษัท

ป 2551 รายได % (ลานบาท)

บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว 108.30 39.58 (Flexible Packaging) ขวดพีอีที NIPPON 165.39 60.42 (PET Bottle) อื่นๆ NIPPON 0.00 0.00 (Other) หมายเหตุ NIPPON หมายถึง บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ป 2550 รายได % (ลานบาท)

ป 2549 รายได % (ลานบาท)

97.40

39.85

138.88

51.88

147.04

60.15

128.79

48.11

0.00

0.00

0.05

0.01

1. บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) คือการนําวัตถุดิบ ซึ่งจะมีสวนประกอบของแผนพลาสติกประเภทตาง ๆ ไดแก โอ.พี.พี (OPP) ไนลอน (NYLON) พี.อี.ที (PET) พี.อี. (P.E.) อลูมิเนียมฟอยด (ALUMINIUM FOIL) เม็ดพลาสติก หรือกระดาษชนิดพิเศษ ซึ่งสวนใหญ จะผานขั้นตอนการพิมพตามรูปแบบ (Artwork) ขนาด และสี ที่ลูกคาตองการ มาทําการขึ้นรูปตามที่ลูกคาตองการ หลังจากนั้น อาจนําไปเคลือบพลาสติกหรือกาวหรือฉาบดวยโลหะ (Metallize), ไข (Wax) อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกันตาม ความเหมาะสมของประเภทสินคาที่บรรจุอยูภายใน เพื่อที่จะทําหนาที่ปองกันและรักษาใหสินคาคงสภาพที่ดีไดยาวนาน หลังจาก นั้นจะถูกนําไปตัดเปนมวนหรือตัดทําเปนซองชนิดตางๆ เพื่อสงจําหนายใหแกลูกคาตามคําสั่งซื้อของลูกคา เชน ซองชนิดซีลก ลาง ซองชนิดผนึกดานเดียว สองหรือสามดาน ซองชนิดซองตั้ง ซึ่งจะมีขนาดตางๆ ตามที่ลูกคาเปนผูกําหนด โดยในการ ดําเนินงานจะมี 4 แผนก 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 1. ขั้นการทําแมพิมพ 2. การพิมพ 3. การ LAMINATED 4. SLITTING บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) กลุมนี้ บริษัทฯ จะผลิตทั้งแบบ ซองชนิดซีลกลาง ซองชนิดผนึกดานเดียว สองหรือสามดาน ซองชนิดซองตั้ง ซึ่งจะมีขนาดตางๆ ตามที่ลูกคาเปนผูกําหนด ปจจุบันใชกําลังการ ผลิตประมาณ 50% ของกําลังการผลิตเต็มที่ กลุมลูกคาหลักจะอยูในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร โดยกลุมนี้จะนําบรรจุภัณฑของ ทางบริษัทฯ ไปใชบรรจุอาหารประเภทตาง ๆ เชน ขนมขบเคี้ยว (SNACK) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เครื่องปรุงรส ลูกกวาดและขนม เยลลี่ ซอสปรุงรส เครื่องปรุงรส อาหารแชแข็ง อาหารอบแหงและอื่น ๆ เชน สาหรายอบแหง เปนตน 2. ขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) คือการนําเม็ดพลาสติกแบบ PET (Polyethylene Terephthate) เม็ดพลาสติกแบบ Blue Master batch มา หลอมเหลว แลวนํามาขึ้นรูปเปนรูปขวด โดยมีรูปแบบ ขนาด และสี ตามแตความตองการของลูกคา ปจจุบันผลิตขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) ของบริษัทฯ จะมีรูปแบบลวดลายทั่วไปตามที่มีอยูในทองตลาดในปจจุบัน และ รูปแบบและลวดลายตามความตองการของลูกคา โดยลูกคาจะเปนผูออกแบบมาใหกับทางบริษัทฯ มีสีสันทั้งแบบสีใส และสีฟา

- 10 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

¾ ลักษณะการประกอบธุรกิจ


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

โดยขวดสําหรับบรรจุน้ําดื่มจะมีทั้งแบบสีใส และสีฟา มีขนาดตั้งแต 500 ซีซี 600 ซีซี 750 ซีซี 1500 ซีซี 5 ลิตร และ 6 ลิตร และ ขวดบรรจุน้ํามันพืชจะมีขนาด 250 ซีซี 1 ลิตร และ 2 ลิตร เปนตน ขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) จะผลิตและจําหนายในลักษณะเปนงานขวดเรียบรอยแลว ลูกคาหลักที่มาสั่งซื้อ จะนําไปบรรจุ น้ําดื่ม และ น้ํามันพืช เชน น้ํามันพืชหยก และน้ํามันพืชแวว ปจจุบันใชกําลังการผลิต 70% ของกําลังการผลิตเต็มที่ ¾ กระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต : บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) ขั้นที่ 1 : การทําแมพิมพ นําแบบ Art Work ไปทําฟลมแผนใหญ ขนาดกวาง 1 เมตร แลวทําการยอ – ขยายตามขนาดที่ลูกคาตองการ โดยเครื่อง Automatic แลวนําไปแยกสีตา งๆ ตามรายละเอียดที่ลูกคาตองการ จะไดแผนฟลมแตละสีมีรูปภาพตางๆกัน แลว นําไปถายลงบนแมพิมพ Plate Cylinder (ลูกเหล็กที่เคลือบน้ํายาไวแสง)โดยการยิงแสงสีมวงเพื่อใหภาพบนแผนฟลมเกาะติดลง ไปในแมพิมพแลวนําไปชุบโครเมียมเคลือบผิวใหแข็งแรง เพื่อจะใชงานไดนานก็จะไดแมพิมพที่พรอมจะใชงานได ขั้นที่ 2 : การพิมพ เมื่อไดแมพิมพแลว ก็จะสงแมพิมพไปที่แผนกพิมพ ซึ่งจะมีการพิมพงานตามจํานวนสีที่ลูกคาตองการ โดยจะ พิมพ ไดถึง 7 และ 8 สี ดวยความเร็ว 120 เมตร/นาที โดยใชวัตถุดิบ เชน OPP PET NYLON GLASSINE ฯลฯ

ขั้นที่ 4 : การ SLITTING หลังจากการเคลือบในระบบตางๆ แลว ก็จะนํามวนฟลม มาทําการตัดซอยตามขนาดที่ตองการนําไปทําซอง เพื่อ ทําถุง/ซอง ตามที่ลูกคาตองการ ซึ่งในการทําถุง/ซองนั้น สามารถทําไดทั้งแบบซีล 3 ดาน และซีลกลาง หรือซอยขอบเปน มวนตามขนาดตางๆ เพื่อลูกคาจะนําไปผลิตซองบรรจุอาหารและผลิตภัณฑภาย

- 11 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ขั้นตอนที่ 3 : การ LAMINATED หลังจากที่ไดมวนงานที่มาจากแผนกพิมพแลว ก็มาผานขบวนการเคลือบซึ่ง มีอยู 3 วิธี 1. WET LAMINATED คือ การเอามวนพิมพมา Laminate กับวัตถุอยางอื่น เชน Aluminium Foil ML/CPP PP PE และ EAA โดยใช PE เปนตัวประสาน 2. DRY LAMINATED คือ การเอามวนพิมพมา Laminate กับวัสดุอื่น เชน ML/CPP ML/OPP CPP LDPE ฯลฯ โดยใชกาวเปนตัวประสาน 3. WAX คือ การเอามวนพิมพซึ่งสวนใหญจะเปนกระดาษ Glassine โดยเอาไขมัน (WAX) มาเคลือบบนผิว กระดาษ ซึ่งสวนใหญจะนําไปเปนบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เชน ซองสบู ซองหมากฝรั่ง ฯลฯ


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิต บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) Original Artwork Printing

Coating or Laminating PP or Metallished Sheet Slitting

Roll Making Storage (Roll)

Bag Making Storage (Bag)

ปจจุบันทางบริษัทมีเครื่องพิมพที่ไดมาตรฐาน 2 เครื่องที่ใชในการพิมพ ซึ่งมีความทันสมัยเพียงพอสําหรับลูกคาใน ประเทศ และสวนการเคลือบในระบบ Extrusion Laminator และ Dry Laminator ในปจจุบันมีระบบที่ดีกวาของบริษัท ซึ่ง ใชในอุตสาหกรรมอาหารและเปนกลุมลูกคาที่ไมมากนัก ขณะเดียวกันทางบริษัทกําลังศึกษาเทคโนโลยีการพิมพที่ทันสมัยและ ตัวประสานที่ปลอดภัยมาใชในการเคลือบ ซึ่งในอนาคตหากกลุมลูกคาเปาหมายมีจํานวนมากขึ้นและบริษัทมีสวนแบงทาง การตลาดมากกวานี้ ทางบริษัทฯ คาดวานาจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในโอกาสตอไป

1. จัดเตรียมเม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthate (PET) ตามเกรดที่ผลิตลงใน Hopper เพื่อกําจัดความชื้นแลวผาน ตัวดูดตามทอเขาไปหลอมเหลวในหัว T-DIE เพื่อยิงหลอด Tube ขึ้นรูปตามขนาดที่ตองการ 2. เมื่อหัว T-DIE ยิงหลอด (Tube) ออกมาตามขนาดที่ ตองการแลวจะถูกลําเลียงเขาไปใน Blow Molding เพื่อขยายหลอด (Tube) โดยระบบลมไฮดรอลิกแรงสูง และหลอดจะขยายตัวตาม Molding ออกมาเปนขวดตามตองการ 3. เมื่อหลอดถูกขยายออกมา เปนขวดตามที่ตองการ แลวจะถูกกระแทกลงมาสูทางลําเลียง ผานการตรวจสอบมาตรฐาน กอนการบรรจุลงกลองพรอมจัดสงใหลูกคาตอไป

- 12 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ขั้นตอนการผลิต : ขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle)


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิต ขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) PET Resin

PET Form

Stretch Blow Molding

Finish Product

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตไปเพียง 70% ซึ่งคาดวาในป 2552 – 2553 ถาตลาดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทางบริษัทก็พรอมที่จะขยายการผลิตและเครื่องจักรที่ทางบริษัทใชอยูในปจจุบันเปนเครื่องจักรที่มีความทันสมัยคอนขางสูง โดย จะนําเขาเครื่องจักรมาจากประเทศญี่ปุน และพรอมที่จะขยายเครื่องจักรใหมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตใหทันสมัยกับความ ตองการของตลาด ซึ่งคาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบบรรจุภัณฑที่หลากหลายขึ้น มีสีสันเพิ่มขึ้นเพื่อใหเกิด แรงจูงใจเนื่องจากในปจจุบันบรรจุภัณฑมีการเปลี่ยนรูปแบบคอนขางเร็ว วัตถุดิบที่ใชก็แตกตางกันไปตามความตองการของ สินคา การลงทุนในเครื่องจักร จะตองศึกษาโอกาสและความเปนไปไดของตลาดดวย

- 13 -


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

7.

ภาวะตลาดและการแขงขัน Market Situation and Competitive

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับดานบรรจุภัณฑ ซึ่งมีอยู 2 สายผลิตภัณฑ ไดแก บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) และขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle)

¾ กลยุทธดานผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) และขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) ของบริษัทฯ เปนผลิตภัณฑที่ผลิตดวยกระบวนการผลิตที่ไดคุณภาพ มีความปลอดภัยตอผูบริโภค ตรงตามคําสั่งซื้อของ ลูกคา ใชวัตถุดิบเปนสวนประกอบที่ไมเปนอันตรายตออาหารที่บรรจุ ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการรับรอง ตามมาตรฐานสากลที่องคกรธุรกิจทั่วโลกใหความสําคัญ เพื่อความเปนเลิศทางดานคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการ ดําเนินงานภายในองคกร ไดแก ISO 9001:2000 ซึ่งผานการตรวจสอบ (Certified Body) จากหนวยงาน URS (United Registrar of Systems Limited) และรับรองผลโดย UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ซึ่งแสดงถึง บริษัทฯ ไดมี การจัดวางระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ โดยเนนบทบาทของผูบริหารระดับสูง ที่จะตองใหความสําคัญกับความตองการ ความ คาดหวังของลูกคา และผูที่เกี่ยวของ เพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งทําใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการตางๆ ไดรับการควบคุม ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยผานเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทํางาน เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคลากรของบริษัทฯ รูหนาที่ความ รับผิดชอบและขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีการฝกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ ใหความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน มี การจดบันทึกขอมูล รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามที่ระบุไวในเอกสารหรือไม และมีการแกไขขอผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการปองกันขอผิดพลาดเดิม ซึ่งประโยชนที่ไดรับภายในองคกร ทําใหมีกระบวนการทํางานที่เปนระบบยิ่งขึ้น สงผลใหคุณภาพสินคาดีขึ้น ทั้งยังสามารถชวยลดคาใชจายที่เกิดจากของเสียไดอยางเปนรูปธรรม ทําใหเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการทํางานดีขึ้น มีระบบเอกสารที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ สงผลใหลูกคาเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑของบริษัท ลูกคาเกิดความพึงพอใจสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาไดมากยิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดใน ระยะยาว ¾ กลยุทธดานราคา การตั้งราคาสินคาของบริษัทฯ ตองทําใหลูกคารูสึกคุมคา และสรางความพอใจใหแกลูกคา เมื่อเปรียบเทียบกับ ราคาของคูแขงในระดับเดียวกัน และราคาสินคาของบริษัทฯ ยังถือเปนมาตรฐานราคาตลาด เนื่องจากสวนแบงการตลาดของ บริษัทที่มีอยู ¾ กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในสวนของบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) และขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) เปนสินคาที่ผลิตเพื่อการจําหนายในประเทศ โดยบรรจุภัณฑพลาสติกประเภท ออนตัว (Flexible Packaging) บริษัทฯ จะจําหนายโดยตรงใหกับลูกคา ซึ่งเปนผูผลิตสินคาชนิดตางๆ ที่ตองการบรรจุภัณฑไป เพื่อการหีบหอสินคาของตน โดยมีทีมงานการตลาดและการขายเฉพาะดานที่ผานการฝกอบรม และดูงานดานบรรจุภัณฑเฉพาะ ดานทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเกิดความชํานาญพิเศษและการตอบสนองตอความตองการแกลูกคาทั้งในปจจุบันและ อนาคตไดอยางถูกตองและแมนยํา ในสวนของขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) เปนสินคาที่ผลิตเพื่อ การจําหนายในประเทศเชนกัน โดยขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) บริษัทฯ จะจําหนายโดยตรงใหกับ

- 14 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

กลยุทธทางการตลาด


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

ลูกคา ซึ่งเปนผูผลิตน้ําดื่ม และน้ํามันพืช เชน น้ํามันพืชหยก น้ํามันพืชแวว หรือตัวแทนซึ่งเปนลูกคาที่จําหนายขวดในราคาสง ใหกับลูกคารายยอยอีกทอดหนึ่ง บริษัทฯ จําหนายสินคาโดยตรงแกผูซื้อ กลุมลูกคาจะอยูในอุตสาหกรรมอาหารตาง ๆ • ลูกกวาดและเยลลี่ • ขนมขบเคี้ยว • ซองบรรจุซอส และเครื่องปรุง • บะหมี่ก่งึ สําเร็จรูป • น้ําดื่ม และน้ําแร • น้ํามันพืช และซอสปรุงรส • อื่น ๆ เปนการกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ ไมใหกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป ¾ กลยุทธดานการประชาสัมพันธ ปจจุบัน บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธกับลูกคา เปนการพัฒนากระบวนการตลาดการขาย และการ ใหบริการกับลูกคา ดําเนินนโยบาย Customer Visit โดยทีมงานบริหารระดับสูงและทีมงานขายที่มีประสบการณในการจําหนาย บรรจุภัณฑ ทั้งบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) และ ขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) และมีความรูความเขาใจในตัวบรรจุภัณฑเปนอยางมากในการสรางความผูกพันและความเชื่อมั่นใหแกลูกคา และพัฒนา ใหมาเปนคูคากับทางบริษัทฯ ในที่สุด ทําการวิเคราะหจัดหมวดหมูของลูกคาเพื่อแยกแยะเลือกเฟนลูกคาคุณภาพที่ตองสรางและ รักษาใหความสําคัญอยางใกลชิด ดูแลใหบริการเปนพิเศษ เนนกลุมลูกคาปานกลางที่มีแนวโนมการขยายตัวสูงเพื่อที่ใหมาเปนคู คากับทางบริษัทฯ ในที่สุด กลยุทธในการแขงขัน ของบริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เนื่องจากผลิตภัณฑบรรจุภัณฑของ บริษัทฯ จัดเปนสินคาอุตสาหกรรมประเภทที่ตองสงตอใหผูผลิตเพื่อนําไปบรรจุสินคาเพื่อจําหนายแกผูบริโภค ผูผลิตเหลานี้จึง ตองการผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยางตอเนื่องและเปนจํานวนมาก ดังนั้นกลยุทธสําคัญที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ คือ 1.การสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา โดยการผลิตสินคาใหไดคุณภาพ รักษาระดับมาตรฐานการผลิตและการใหบริหาร จัดสงสินคาใหตรงเวลาตรงตาม ขอกําหนดในเวลาที่นัดหมาย มีบริการหลังการขายที่ดี 2. ราคาตองแขงขันไดในตลาด นโยบายการตั้งราคาสินคาของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทําการกําหนดราคา โดยยึดตามนโยบายของฝายบริหาร ซึ่งให แนวทางดวยการแบงสายผลิตภัณฑออกเปน 2 กลุม โดยระดับราคาของสินคาจะขึ้นอยูกับความซับซอนของกระบวนการผลิต และราคาวัตถุดิบในตลาด 3. เนนตรงจุดลูกคากลุมเปาหมาย บริษัทฯ เนนตรงจุดลูกคากลุมเปาหมาย ที่เปนผูนําในอุตสาหกรรมผูผลิตสินคาบริโภค เพื่อนําไปใชบรรจุอาหาร ประเภทตาง ๆ เชน ขนมขบเคี้ยว (SNACK) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เครื่องปรุงรส ลูกกวาดและขนมเยลลี่ ซอสปรุงรส เครื่องปรุงรส อาหารแชแข็ง อาหารอบแหงและอื่น ๆ เชน สาหรายอบแหง ตลอดจน บรรจุน้ําดื่ม และน้ํามันพืช เชน น้ํามันพืชหยก น้ํามันพืช แวว เปนตน

- 15 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

กลยุทธทางการแขงขัน


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

4. มีการวิจัยและพัฒนาสินคาอยูตลอดเวลา บริษัทฯ ไดพัฒนาบรรจุภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง รวมถึงขยายตลาดใหมเพื่อใหมีฐานลูกคาที่กวางขึ้น พัฒนาและปรับปรุงขบวนการผลิต เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดและหรือลดตนทุนการผลิตใหแกลูกคา โครงการตางๆ ที่เกิดขึ้น อาจเปนไปตามความตองการของลูกคาและหรือตามแผนงานของบริษัท 5. สรางความสัมพันธอันดีระหวางลูกคากับบริษัทฯ บริษัทฯ มีเปาหมายพัฒนาและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับแกลูกคาทั้งหลาย บริษัทฯ มี ลูกคารายใหญซึ่งเปนลูกคาประจําและเปนผูผลิตสินคาบริโภคประเภทอาหาร น้ําดื่ม และน้ํามันพืช ในระยะที่ผานมาบริษัทมี ความสัมพันธที่ดีกับลูกคามาโดยตลอด โดยเฉพาะลูกคารายใหญซึ่งมีการทําธุรกิจกับบริษัทฯ มาเปนเวลานาน บริษัทฯ จะเนน เรื่องคุณภาพและบริการของสินคาเปนสําคัญ ตลอดจนมีโครงการปรึกษาหารือและรวมมือกับลูกคา เพื่อใหแผนการลงทุนของ บริษัทฯ เปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาในดานตางๆ ซึ่งรวมถึง การผลิต การขยายกําลังการผลิต การ ขยายสายการผลิตผลิตภัณฑใหมของลูกคาในอนาคต เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันระหวางบริษัทฯ และลูกคา นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีทีมงานบริการการขาย การติดตาม การประเมินและการแกไขการจัดสงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในดาน การตรงตอเวลา ตรงตามจํานวน คุณภาพ และขอกําหนดอื่นๆ ที่ลูกคาตองการ โดยในชวงที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุน จากลูกคาเปนอยางดีเสมอมาจะเห็นไดวาลูกคา 10 รายแรกของบริษัทมียอดขายรวมไมต่ํากวา 75% ของยอดขายทั้งสิ้น รายชื่อบริษัท 1. บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2. บริษัท ผลิตภัณฑอาหารศรีสยาม จํากัด 3. บริษัท กรุงเทพน้ําทิพย จํากัด 4. บริษัท พี.เอส. แปซิฟก จํากัด 5. บริษัท สยามเดลี่ฟูดส จํากัด 6. บริษัท สยามราชบุรี อุตสาหกรรม จํากัด 7. บริษัท ทีทีซี น้ําดื่มสยาม จํากัด 8. บริษัท นําเชา ผลิตอาหาร จํากัด 9. บริษัท กรีนฟลด โพรดักชั่น จํากัด 10. บริษัท บลูสกาย วอเตอร จํากัด

% จากยอดขายสุทธิ 14.81 12.50 8.25 7.84 7.10 5.08 3.75 3.56 3.42 2.16

¾ จุดเดน (Strength) เนื่องจากบริษัทฯ มีการผลิตอยู 2 ประเภท ซึ่งถือวาเปนจุดเดนในการตลาดคือ 1. บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) 2. ขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) ซึ่งทางบริษัทฯ สามารถที่จะ supply สินคาใหกับลูกคาบางกลุมไดแบบครบวงจร ในผลิตภัณฑของบริษัททั้ง 2 ประเภท ตลอดจนผูบริหารของบริษัทมีความสนิทสนมเปนสวนตัวกับเจาของบริษัท โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งถือวา เปนลูกคาหลักของบริษัทฯ เนื่องจากกรรมการผูบริหารเคยเปนผูบริหารอยูในกลุมอุตสาหกรรมอาหารมากอน ดังนั้นจึงมีความ ไดเปรียบในการเจรจาติดตอ และมีความสะดวกคอนขางมาก

- 16 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT ANALYSIS)


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

¾ จุดดอย (Weakness) เนื่องจากบริษัทฯ มีการผลิตอยู 2 ประเภท ดังนั้นเมื่อมีการผันผวนเรื่องราคาวัตถุดิบ ทางบริษัทฯ เองจึงตองมีภาระ แบกรับตนทุนที่สูงขึ้นทั้ง 2 ผลิตภัณฑ ของบริษัทฯ ซึ่งยากตอการบริหารวัตถุดิบและตนทุนในบางโอกาสที่มีการผันผวนตอ ราคาวัตถุดิบแตจากประสบการณและผลประกอบการที่ผานมาใน 3 ป บริษัทฯเองไดพยายามบริหารจุดดอยโดยไมได กอใหเกิดความเสียหายมากนัก โดยเฉพาะการประมาณการในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีขอจํากัดของอายุการใชงาน ¾ โอกาสในอุตสาหกรรม (Opportunities) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑเปนสินคาที่มีความจําเปนตอผูบริโภคโดยตรง โดยเฉพาะทางดาน CONSUMER ซึ่งถือเปน กลุมผูใชบรรจุภัณฑเกือบทุกประเภทกลุมใหญ จากอัตราเติบโตในการใชมาตลอดทุก ๆ ป ดังนั้น จึงคาดหมายไดวา จาก ความจําเปนของอุตสาหกรรมตางๆ ที่จําเปนตองใชบรรจุภัณฑประเภทตางๆ ในการบรรจุหีบหอผลิตภัณฑของตนเองจึงเปน โอกาสของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑที่จะไปไดตลอดในอนาคต ¾ อุปสรรคในอุตสาหกรรม (Treat) อุปสรรคในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ โดยภาพรวมมีผลมาจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแตละประเภทหลากหลาย ซึ่งยัง ตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ ก็จะมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือแมกระทั่งนโยบายภาษีนําเขาของรัฐบาล ตลอดจนอุปสรรคในการขอคืนภาษีในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน BOI หรือ มาตรา 19 ทวิ ฯลฯ ก็ไมคลองตัว ลาชาจนทํา ใหการสงออก เมื่อคํานวณ ตนทุนก็ไมชัดเจน ยากที่จะแขงขันกับประเทศเพื่อนบานดวยกันในเอเซียน เชน มาเลเซีย, สิงคโปร, อินโดนีเซีย สวนแบงการตลาด ¾ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงการตลาด ดานบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) อยูที่ประมาณ 7% ของสวนแบงการตลาดที่มีทั้งหมด ซึ่งอยูในอันดับที่ 5 ในตลาด สวนแบงการตลาด (Market Share) ของบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว บมจ. นิปปอนแพ็ค , 7%

บมจ. นิปปอนแพ็ค บมจ.สตรองแพ็ค

อื่น ๆ , 29%

บมจ.สตรองแพ็ค, 23%

บ.ไทยออฟเซ็ท บ.ฟูตามากิ บ.ฟลมมาสเตอร อื่น ๆ

บ.ฟูตามากิ , 16%

บ.ไทยออฟเซ็ท , 15%

แหลงขอมูล : ฝายการตลาดของบริษัทฯ

- 17 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

บ.ฟลมมาสเตอร , 10%


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

¾ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงการตลาด ดานขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) อยูที่ประมาณ 15% ของสวนแบงการตลาดที่มีทั้งหมด ซึ่งอยูในอันดับที่ 2 ในตลาด สวนแบงการตลาด (Market Share) ของขวดพีอีที

บมจ. นิปปอนแพ็ค , 15% อื่น ๆ , 26%

บมจ. นิปปอนแพ็ค บ.พีอีที ไทยแลนด บ. พีอีที แพ็ค บ.ทีซีเค พลาสต

บ.พีอีที ไทยแลนด , 22%

บ. โพรเกรส อื่น ๆ

บ. โพรเกรส, 12% บ.ทีซีเค พลาสต, 13%

บ. พีอีที แพ็ค, 12%

บริษัทฯ มีการพัฒนาคุณภาพตลอด เพื่อรักษาฐานลูกคา โดยมีการเนนการใหบริการ ราคาที่เหมาะสม รวมกับลูกคาใน การแกปญหาตาง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีขอไดเปรียบคูแขงขัน คือ ในกลุมผูซื้อสินคาของบริษัทฯ นี้ เปนธุรกิจในตระกูลชัย สถาพร ประมาณ 28% ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งถือเปนกลุมผูซื้อหรือเปนคูคาหลักของบริษัท ปจจัยแหงความสําเร็จ (Successfully Factors) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ โดยภาพรวมของประเทศในภาวะเศรษฐกิจฟนตัว และกําลังเติบโตความสําเร็จจะเกิดขึ้นได จากคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑในรูปแบบใหม ๆ ที่มีเงินทุนไมสูงมาก เหมาะสมกับยุคสมัยของผูบริโภคและอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่องในการใชบรรจุภัณฑประเภทตางๆ และราคาที่เหมาะสม และสามารถแขงขันไดในตลาดเปนปจจัยที่สําคัญ เชนกัน ปจจัยภายนอก (External Factors) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ มีหลายหลายรูปแบบและแตละประเภทก็มักจะมีวัตถุดิบที่ใชงานเกี่ยวของกับเม็ดพลาสติกซึ่ง ก็จะมีผลกระทบทันทีเมื่อสถานการณน้ํามันในตลาดโลกผันแปรยากแกการควบคุมใหคงที่ เนื่องจากประเทศเราตองพึ่งพาวัตถุ ดับจากภายนอกประเทศเปนสวนใหญ อํานาจตอรองของผูซื้อและผูขาย (Bargaining of Supplier and Seller) ¾ ในดานการเปนผูซื้อ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ แบงกลุมการใชงานจํานวนมาก โดยเฉพาะบริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Suppliers ของบริษัทฯ สวนใหญประมาณ 90% เปนผูผลิตในประเทศ ซึ่งวัตถุดิบแตละ รายการทางบริษัทฯ จะมี Suppliers เพื่อไวเปรียบเทียบราคาและคุณภาพและเงื่อนไขอื่นๆ 2 ถึง 3 ราย เพื่อปองกันปญหาตาง ๆ ดังนั้น นโยบายการซื้อวัตถุดับจาก Suppliers จึงไมมปี ญหาเรื่องการถูกบีบรัดเอาเปรียบ จึงสามารถสรุปไดวา บริษัทฯ และ Suppliers อยูในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ¾ ในดานการเปนผูขาย บริษัทฯ เริ่มกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2531 มีลูกคาที่ผูกพันทางดานธุรกิจมารวม 10 ป ดังนั้นนโยบายดานการขายของบริษัทฯ และลูกคาโดยรวมจะมีลักษณะแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ จะเนนการ ใหบริการ ราคาที่เหมาะสม ตลอดจนจะรวมกันแกปญหาตางๆ กับลูกคาอยางใกลชิด และมีการหารือในบางโอกาสกับผูผลิต สินคาซึ่งอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นกับลูกคาใหขอมูล เพื่อใหผูผลิตตองมาแขงขันกันอยางไม จําเปนดังนั้น จึงสรุปไดวาลักษณะธุรกิจบรรจุภัณฑซึ่งบริษัทฯ ผลิตอยูมีการแขงขันไมรุนแรงและสามารถควบคุมได

- 18 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

แหลงขอมูล : ฝายการตลาดของบริษัทฯ


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

8.

ปจจัยความเสี่ยง Risk Factors

ความเสี่ยงทางดานวัตถุดิบ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) เพื่อใชสําหรับ บรรจุสินคาบริโภคประเภทตาง ๆ และขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) เพื่อใชสําหรับบรรจุน้ําดื่มและ น้ํามันพืช โดยวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) ไดแก แผนฟลมพลาสติก และเม็ดพลาสติก ซึ่งบริษัทฯ ทําการสั่งซื้อจากภายในประเทศ 80% และจากตางประเทศประมาณ 20% ซึ่งไดแก ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศเกาหลี ประเทศสิงคโปร และวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) ไดแกเม็ดพลาสติกพีอีที (PET) ซึ่งราคาของวัตถุดิบที่กลาวมาแลวขางตนนั้น จะผันผวนตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ¾ แนวทางการแกไข บริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยทําการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่ เหมาะสมไวใหเพียงพอตอการผลิต และทําการ Stock วัตถุดิบหลักไวบางสวน เพื่อปองกันการขาดแคลนวัตถุดิบ และบริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ จะทําการสั่งซื้อราคาวัตถุดิบลวงหนาไวเปนบางสวน เฉพาะ ในสวนของเม็ดพลาสติก ซึ่งบริษัทฯ จะทําการสั่งซื้อจากภายในประเทศและเปนบริษัทฯ ที่เปนคูคากันมานาน เพื่อใหมีตนทุน การผลิตที่ต่ําสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถแบงเบาภาระความผันผวนของราคาวัตถุดิบได โดยการขึ้นราคาสินคากับลูกคา ตามภาวะของน้ํามันในตลาดโลก

ความเสี่ยงดานผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ผลิตและจําหนาย ซึ่งไดแก บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) และขวดพี อีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) สวนใหญเปนบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑทางดานการบรรจุอาหาร ซึ่งตอง คํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภคและความสะอาด บรรจุภัณฑตองไมทําปฏิกิริยาตอสินคาที่อยูภายใน ¾ แนวทางการแกไข ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากลที่องคกรธุรกิจทั่วโลกให ความสําคัญ เพื่อความเปนเลิศทางดานคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองคกร ไดแก ISO 9001:2000 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรอง (Certified Body) จากหนวยงาน URS (United Registrar of Systems Limited) และรับรองผลโดย UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ซึ่งแสดงถึง บริษัทฯ ไดมีการจัดวางระบบบริหารงานที่มี คุณภาพ โดยเนนบทบาทของผูบริหารระดับสูง ที่จะตองใหความสําคัญกับความตองการ ความคาดหวังของลูกคา และผูที่ เกี่ยวของ เพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งทําใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการตางๆ ไดรับการควบคุม ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดย ผานเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทํางาน เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคลากรของบริษัทฯ รูหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีการฝกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ ใหความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกขอมูล รวมทั้งมี การตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามที่ระบุไวในเอกสารหรือไม และมีการแกไขขอผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการปองกัน

- 19 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากวัตถุดิบหลักบางสวน ที่เปนสวนประกอบในการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) ไดแก แผนฟลมพลาสติก ซึ่งทําการสั่งซื้อจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลี ประเทศสิงคโปร และเม็ด พลาสติกชนิดตาง ๆ บางสวนตองทําการสั่งซื้อจากตางประเทศ ทําใหมีความเสี่ยงในดานอัตราแลกเปลี่ยน ¾ แนวทางการแกไข ปจจุบันบริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบสวนใหญไดภายในประเทศเปนหลัก โดยหาก จําเปนตองทําการสั่งซื้อ บริษัทฯ จะดําเนินการจองอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาไวทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และหากราคาวัตถุดิบภายในประเทศต่ํากวาการสั่งซื้อจากตางประเทศ บริษัทฯ ก็จะดําเนินการสั่งซื้อภายในประเทศ ซึ่งสามารถ บริหารตนทุนการผลิตเพื่อไมใหเกิดความผันผวนได


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอผิดพลาดเดิม ซึ่งประโยชนที่ไดรับภายในองคกร ทําใหมีกระบวนการทํางานที่เปนระบบยิ่งขึ้น สงผลใหคุณภาพสินคาดีขึ้น ทั้งยังสามารถชวยลดคาใชจายที่เกิดจากของเสียไดอยางเปนรูปธรรม ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานดีขึ้น มีระบบเอกสารที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ สงผลใหลูกคาเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑของบริษัท ลูกคาเกิดความพึงพอใจ สามารถสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาไดมากยิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดในระยะยาว สืบเนื่องจากผลิตภัณฑของทางบริษัทฯ เปนผลิตภัณฑที่มีความเกี่ยวของกับอาหารเปนสวนใหญ ทางบริษัทฯ จึง เล็งเห็นความสําคัญของการควบคุมการผลิตที่เปนมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย จึงไดเริ่มดําเนินการตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเปนหลักเกณฑวิธีการที่ดีสําหรับการผลิต เปนการจัดการสภาวะแวดลอมขั้นพื้นฐาน ของกระบวนการผลิต เชน การควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค การออกแบบโครงสรางอาคาร ผลิต รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการผลิต เปนตน ซึ่งเนนการปองกันมากกวาการแกไข ทั้งยังเปนระบบการจัดการความ ปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety Management System) โดยทางบริษัทฯ จะเริ่มดําเนินการตามหลักเกณฑของ GMP ในตอนตนป พ.ศ. 2552 เพื่อใหลูกคาของทางบริษัทฯ ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในบรรจุภัณฑของทางบริษัทฯ ตอไป

รายชื่อบริษัท 1. บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2. บริษัท ผลิตภัณฑอาหารศรีสยาม จํากัด 3. บริษัท กรุงเทพน้ําทิพย จํากัด 4. บริษัท พี.เอส. แปซิฟก จํากัด 5. บริษัท สยามเดลี่ฟูดส จํากัด 6. บริษัท สยามราชบุรี อุตสาหกรรม จํากัด 7. บริษัท ทีทีซี น้ําดื่มสยาม จํากัด 8. บริษัท นําเชา ผลิตอาหาร จํากัด 9. บริษัท กรีนฟลด โพรดักชั่น จํากัด 10. บริษัท บลูสกาย วอเตอร จํากัด

- 20 -

% จากยอดขายสุทธิ 14.81 12.50 8.25 7.84 7.10 5.08 3.75 3.56 3.42 2.16

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุมลูกคาหลักที่เรียกไดวาเปนคูคาของบริษัทฯที่สําคัญ คือ ผูประกอบอุตสาหกรรมซึ่งสั่งซื้อสินคา จากบริษัทฯ ไปเพื่อผลิตตอหรือบรรจุสินคาเพื่อจําหนายตอ ดังนั้น หากคูคาของบริษัทฯ เกิดประสบปญหาก็จะมีผลกระทบกับ การดําเนินงานของบริษัทในอนาคตดวย ¾ แนวทางการแกไข บริษัทฯ ไดมีการกระจายความเสี่ยง โดยการจัดหมวดหมูของลูกคาเพื่อแยกแยะเลือกเฟน ลูกคาคุณภาพที่ตองสรางและรักษาไว โดยใหความสําคัญอยางใกลชิด ดูแลใหบริการเปนพิเศษ บริษัทฯ จะเนนกลุมลูกคาปาน กลางที่มีแนวโนมการขยายตัวสูง โดยการพยายามไมจําหนายสินคาใหแกกิจการเดียวมากเกินควร เพื่อที่ทางบริษัทฯและลูกคา จะไดเปนพันธมิตรทางการคาตอไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกระจายความเสี่ยงโดยการขายสินคาใหอุตสาหกรรมที่ไมใชผลิตภัณฑ ดานอาหาร เพื่อขยายฐานลูกคาใหมากขึ้นจากปจจุบัน และมีการเลือกสรรลูกคาที่มีฐานะการเงินที่ดี มีประวัติการดําเนินธุรกิจที่ดี โดยจะเนนถึงสภาพความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาโดยกระจายธุรกิจไปยังลูกคาที่มี คุณภาพสูง เพื่อลดความเสี่ยงในดานลูกหนี้ดอยคุณภาพอีกดวย โดย ณ. 31 ธันวาคม 2551 กลุมลูกคารายใหญ 10 รายแรกของ บริษัทฯ ดังนี้


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

ความเสี่ยงจากภาวการณแขงขัน เนื่องจากแนวโนมของพฤติกรรมของผูบริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจมีการ หดตัว จึงทําใหบริษัทฯ ก็ยังคงมีคูแขงขันที่อยูในตลาดของบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) และขวด พีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) อีกมาก เปนสาเหตุใหเกิดการแขงขันในธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบ ตอรายไดของบริษัทฯ ¾ แนวทางการแกไข ถึงแมบริษัทฯ จะยังคงมีคูแขงอยูในตลาดบรรจุภัณฑอยูมาก บริษัทฯ ก็ยังคงมีลูกคาหลัก ๆ หลายราย ซึ่งถือเปนคูคาที่สั่งซื้อสินคากันอยางตอเนื่องมานาน และสวนใหญเปนธุรกิจทางดานอาหาร ซึ่งตองการบรรจุภัณฑที่ ไดมาตรฐาน ตรงตามการสั่งซื้อ มีความสะอาดและความปลอดภัย เปนประการหลัก ซึ่งถือไดวาเปนฐานลูกคาสําคัญของบริษัทฯ ทางบริษทั ฯ มีแนวทางการแกไขภาวการณแขงขัน โดยการเพิ่มคุณภาพของการผลิตบรรจุภัณฑใหสูงขึ้น ควบคุมตนทุนการผลิต ใหเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ประกอบกับบริษัทฯ ใหความเชื่อมั่นกับลูกคา โดยบริษัทฯ ไดรับ ISO 9001:2000 ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนการรับรองตามมาตรฐานสากลที่องคกรธุรกิจทั่วโลกใหความสําคัญ เพื่อแสดงถึงความเปนเลิศทางดาน คุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองคกร ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรอง (Certified Body) จาก หนวยงาน URS (United Registrar of systems Limited) และรับรองผลโดย UKAS (United Kingdom Accreditation Service) เปนการการันตีใหลูกคาเกิดการยอมรับและความเชื่อมั่นในผลงานที่ไดผลิตออกมา

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ความเสี่ยงจากการไมปฎิบัติตามสัญญา เนื่องจากตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เรื่องการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งใชเปนแนวทางในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบดุลและนอกงบดุล ¾ แนวทางการแกไข บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตาม ขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดจากลูกหนี้การคามี ไมมาก เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้เปนจํานวนมากอยูในอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน และอยูในภูมิภาคตาง ๆ สําหรับสินทรัพยทาง การเงินที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของสินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิด จากการไมปฏิบตั ิตามสัญญา

- 21 -


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

9.

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ Shareholders and Management Structure

หลักทรัพยของบริษัท บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 122 ลาน บาท เรียกชําระแลวเต็มจํานวน 122 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 12.2 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท ผูถือหุน

ลําดับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ลําดับ 1. 2. 3.

รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 กลุมนายวิชัย ชัยสถาพร ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) บริษัท ปาตี จํากัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ดาราเหนือ จํากัด (มหาชน) MR.IAN BERTRAM LEWIS น.ส. สุจิตร ตั้งวิวรรธน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย สยามซิตี้ ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) นายลักษณ ขันติธรรมากร MR. KENNETH RUDY KAMON รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก รวมจํานวนหุนทั้งหมด

จํานวนหุน (หุน) 6,007,126 1,342,908 800,000 506,800 500,016 481,100 460,600 452,000 340,000 322,000 11,212,550 12,200,000

% ของจํานวน หุนทั้งสิ้น 49.24 11.01 6.56 4.15 4.10 3.94 3.78 3.70 2.79 2.64 91.91 100.00

รายชื่อผูถือหุน ของกลุมนายวิชัย ชัยสถาพร นายวิชัย ชัยสถาพร นายพจน ชัยสถาพร (นองชายนายวิชัย ชัยสถาพร) นางอรวรรณ ชัยสถาพร (ภรรยานายวิชัย ชัยสถาพร) รวมจํานวนหุนของกลุมนายวิชัย ชัยสถาพร รวมจํานวนหุนทั้งหมด

จํานวนหุน (หุน) 5,854,654 4,000 148,472 6,007,126 12,200,000

% ของจํานวน หุนทั้งสิ้น 47.99 0.03 1.22 49.24 100.00

หมายเหตุ ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจากเว็บไซต www.nipponpack.com ของบริษัทฯ กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2552

- 22 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

รายชื่อผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรกพรอมจํานวนหุนที่ถือและสัดสวนการถือหุนลาสุด ณ. วันปดสมุดทะเบียนผูถือ หุนครั้งหลังสุด ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2551


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

นโยบายการจายเงินปนผล ในขอบังคับของบริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กําหนดไววา “หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่ บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยูหามมิใหแบงเงิน ปนผล เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุนๆละเทาๆกัน คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรสมควรพอที่จะ ทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ให แจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย”

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

จากขอบังคับของบริษัท ฯ ดังกลาวขางตน บริษัทฯ กําหนดนโยบายการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ (กรณียังมีขาดทุน สะสมก็มิใหจายเงินปนผล) โดยจะพิจารณาจากสภาพคลองของกิจการในขณะนั้น ถาสถานการณปกติและบริษัทฯ มีเงินทุน หมุนเวียนเพียงพอ ก็จะจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหักสํารองตามกฎหมาย ประจําปแลว

- 23 -


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดการ แผนผังโครงสรางองคกร บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประธานกรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ นายวิชัย ชัยสถาพร

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการทั่วไป นางอรวรรณ ชัยสถาพร

รองกรรมการผูจดั การทั่วไป นายพูนสุข ขันตยาภรณ

ผูจัดการโรงงาน นายสุรพล นันธนพิศาล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป 2. ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 3. ผูจัดการฝายจัดซื้อและวางแผน 4. ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย 5. ผูจัดการฝายคลังสินคา 6. ผูจัดการฝายขาย 7. ผูจัดการฝายผลิต 1 8. ผูจัดการฝายผลิต 2,3 9. ผูจัดการฝายซอมบํารุง 10. ผูจัดการฝายตรวจสอบคุณภาพ

นางสาวอรสา กลาอาสา นางณัฐวุฒิ วิกรานตวาณิชย นางอารีย คลายสง (รักษาการ) นางสาวเบญจวรรณ เพชรา นายยุพยง แปลงดี นายสมโภชน ศรีวรัญญา นายธานี กลิ่นเอีย่ ม (รักษาการ) นายกําพล ปนรัตน นายบุญมี สังขทอง นายทรงธรรม นิยมไทย

- 24 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

¾ ฝายงานตาง ๆ 10 ฝาย มีดังนี้


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีโครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการ 2 ชุด คือ 1. คณะกรรมการบริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ¾ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย ดังนี้ รายชื่อ 1. นายวิชัย ชัยสถาพร 2. นางอรวรรณ ชัยสถาพร 3. นายพูนสุข ขันตยาภรณ 4. นางอรณีย รัตนคงสวัสดิ์ 5. นายวิชิต แสงทองสถิตย 6. นายจุลพันธ โนนศรีชัย 7. นางสาวดรุณี ประสงคทรัพย 8. นางอุมากร แสงสําอางค

ตําแหนง ประธานกรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการทั่วไป กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการชุดปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบกําหนด นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวใน นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และสอดคลองกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเขมงวดกวาของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) กลาวคือ 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับรวม หุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน รายใหญของบริษัทฯ และเปนกรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทใน เครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน และการบริหารงาน ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท และเปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียใน ลักษณะขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา อยางรอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียนั้น จะไมมผี ลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการให ความเห็นที่เปนอิสระ 4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของ หรือ ญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 6. สามารถปฏิบัติหนาที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคล ดังกลาว

- 25 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิชัย ชัยสถาพร ประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการและ ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กําหนดนโยบายตาง ๆ การดําเนินงานของบริษัทฯ ใหปฏิบัติตาม วัตถุประสงคขอบังคับ บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน และมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท นอกจากนั้นยังมีหนาที่กํากับควบคุมดูแลฝาย บริหารจัดการใหดําเนินงานไปตามแนวนโยบาย ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และใหมีการควบคุมภายในที่ดี ตามขอบังคับของบริษัทฯ กรรมการมีอํานาจตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ยกเวนเรื่องตอไปนี้ ตองไดรับ อนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนกอน คือ - การอนุมัติงบการเงินประจําป การจายเงินปนผล การเลือกตั้งกรรมการ และแตงตั้งผูสอบบัญชี - การเพิ่มทุนหรือการจัดสรรเพิ่มทุน การลดทุน - การทํารายการเกี่ยวโยงกัน ระหวางผูถือหุนรายใหมกบั บริษัทอื่น ซึ่งมีผูถือหุนรายใหมเปนบุคคลคนเดียวกัน คาตอบแทน กําหนดคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) ¾ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee – AUDIT) คณะกรรมการตรวจสอบปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ และเปนผูมี ความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีการเงินหรือตรวจสอบ 1 ทาน มีหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทอยางเปนลายลักษณอักษรในขอบเขตหนาที่ของกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายชื่อดังนี้ ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรูดานบัญชีการเงิน กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ - ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหตรงตอความเปนจริงครบถวน เพียงพอ และเชื่อถือได - ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้ง ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ - ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตาม ขอกําหนดและกฎหมายเกี่ยวของ - ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน - จัดทํารายงาน การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย คาตอบแทน กําหนดคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)

- 26 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

รายชื่อ 1. นายวิชิต แสงทองสถิตย 2. นายจุลพันธ โนนศรีชัย 3. นางสาวดรุณี ประสงคทรัพย 4. นางอุมากร แสงสําอางค


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

¾ การฝกอบรมของคณะกรรมการ บริษัทฯ ไดสนับสนุนใหคณะกรรมการไดศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจถึงหลักการของ การกํากับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ใหมี ประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ ซึ่งในป 2551 นี้ มีกรรมการเขาอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 4 ทาน ไดแก นายพูนสุข ขันตยาภรณ นางอรณีย รัตนคงสวัสดิ์ นายวิชิต แสงทองสถิตย และนางสาวดรุณี ประสงคทรัพย ซึ่งปจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เขารับการอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของกรรมการ (DAP) รวมเปนจํานวน 6 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 7 ทาน ทั้งนี้ สามารถสรุปการเขารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการไดดังนี้ NO. 1 2 3 4 5 6 7

ชื่อ-นามสกุล นายวิชัย ชัยสถาพร นางอรวรรณ ชัยสถาพร นายพูนสุข ขันตยาภรณ นางอรณีย รัตนคงสวัสดิ์ นายวิชิต แสงทองสถิตย นายจุลพันธ โนนศรีชัย นางสาวดรุณี ประสงคทรัพย

ตําแหนง ประธานกรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการทั่วไป กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ กรรมการ กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

Director Accreditation Program (DAP) ป 2549 ป 2546 ป 2551 ป 2551 ป 2551 ป 2551

¾ เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง นางอุ ม ากร แสงสํ า อางค เป น เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการให คําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการและผูบริหารจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของ คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และมติของผูถือหุน เพื่อใหเปนไปตามหลักการ กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ - ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และติดตามใหมี การปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ - จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และขอพึง ปฏิบัติตางๆ - บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท - ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับบริษัทฯ ตามระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานทางการ - ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัทฯ - ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

- 27 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

¾ ผูบริหารบริษัท ผูบริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 14 คน ดังนี้ ตําแหนง ประธานกรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ กรรมการ / กรรมการผูจัดการทั่วไป กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ผูจัดการฝายจัดซื้อและวางแผน ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย ผูจัดการฝายคลังสินคา ผูจัดการฝายขาย ผูจัดการฝายผลิต 1 ผูจัดการฝายผลิต 2,3 ผูจัดการฝายซอมบํารุง ผูจัดการฝายตรวจสอบคุณภาพ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

รายชื่อ 1. นายวิชัย ชัยสถาพร 2. นางอรวรรณ ชัยสถาพร 3. นายพูนสุข ขันตยาภรณ 4. นายสุรพล นันธนพิศาล 5. นางสาวอรสา กลาอาสา 6. นายณัฐวุฒิ วิกรานตวาณิชย 7. นางอารีย คลายสง (รักษาการ) 8. นางสาวเบญจวรรณ เพชรา 9. นายยุพยง แปลงดี 10. นายสมโภชน ศรีวรัญญา 11. นายธานี กลิ่นเอี่ยม (รักษาการ) 12. นายกําพล ปนรัตน 13. นายบุญมี สังขทอง 14. นายทรงธรรม นิยมไทย

- 28 -


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ¾ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้ ชื่อ – สกุล/ ตําแหนง

1. นายวิชัย ชัยสถาพร ประธานกรรมการ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 2. นางอรวรรณ ชัยสถาพร กรรมการ กรรมการผูจัดการทั่วไป กรรมการบริหาร 3. นายพูนสุข ขันตยาภรณ กรรมการ รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร 4. นางอรณีย รัตนคงสวัสดิ์ กรรมการ 5. นายวิชิต แสงทองสถิตย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 6. นายจุลพันธ โนนศรีชัย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 7. นางสาวดรุณี ประสงคทรัพย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน การถือหุน ในบริษัท (%)

ชวงเวลา

50

ปริญญาตรี Northrop University CA.USA. DAP รุน 53/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

47.99

สามีนางอรวรรณ ชัยสถาพร

44

ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร DAP รุน 4/2003 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.22

ภรรยานายวิชัย ชัยสถาพร

48

MBA สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร DAP รุน 74/2008 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-ไมมี-

-ไมมี-

48

EX-MBA คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร DAP รุน 74/2008 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-ไมมี-

46

MBA GANNON UNIVERSITY (USA) DAP รุน 74/2008 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

55

49

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง DAP รุน 74/2008 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ตําแหนง

บริษัท/หนวยงาน

2531 - ปจจุบัน

กรรมการผูอํานวยการ/ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

2535 - ปจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการผูจัดการทั่วไป

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

2551-ปจจุบัน 2547-2550

กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ/ รองผูอํานวยการฝายธุรกิจขนาดยอม4

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ. นครหลวงไทย

-ไมมี-

2551-ปจจุบัน ปจจุบนั 2546-2549

-ไมมี-

-ไมมี-

2551 2547-2550 2547-2550

กรรมการ รองกรรมการผูจัดการ ผูเชี่ยวชาญในการใหคาํ ปรึกษาดานบัญชี การเงิน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ. คาเธยลีสแพลน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บล. จัดการกองทุน นครหลวงไทย บล. จัดการกองทุน นครหลวงไทย

ไมมี-

-ไมมี-

2550 – ปจจุบนั 2548-ปจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจรานอาหารยุโรป

-ไมมี-

-ไมมี-

2551-ปจจุบัน 2536-ปจจุบัน

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ ผูจัดการฝายขาย

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บริษัท มารชมารีน จํากัด

- 29 -


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

¾ รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทของบริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้ ชื่อ – สกุล/ ตําแหนง

1. นายวิชัย ชัยสถาพร ประธานกรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 2. นางอรวรรณ ชัยสถาพร กรรมการ/ กรรมการผูจัดการทั่วไป กรรมการบริหาร 3. นายพูนสุข ขันตยาภรณ กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร 4. นายสุรพล นันธนพิศาล ผูจัดการโรงงาน 5. นางสาวอรสา กลาอาสา ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป 6. นายณัฐวุฒิ วิกรานตวาณิชย ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 7. นางอารีย คลายสง ผูจัดการฝายจัดซื้อและวางแผน (รักษาการ) 8. นางสาวเบญจวรรณ เพชรา ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย 9. นายยุพยง แปลงดี ผูจัดการฝายคลังสินคา 10. นายสมโภชน ศรีวรัญญา ผูจัดการฝายขาย 11. นายธานี กลิ่นเอี่ยม ผูจัดการฝายผลิต 1 (รักษาการ) 12. นายกําพล ปนรัตน ผูจัดการฝายผลิต 2,3 13. นายบุญมี สังขทอง ผูจัดการฝายซอมบํารุง 14. นายทรงธรรม นิยมไทย ผูจัดการฝายตรวจสอบคุณภาพ

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน การถือหุน ในบริษัท (%)

ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวาง กรรมการและผูบริหาร

50

ปริญญาตรี Northrop University CA.USA. DAP รุน 53/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

47.99

สามีนางอรวรรณ ชัยสถาพร

44

ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร DAP รุน 4/2003 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.22

ภรรยานายวิชัย ชัยสถาพร

48

MBA สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร DAP รุน 74/2008 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

44 49 44 40 40 46 37 45 47 44 36

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย ปริญญาตรี สาขาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิควิมลพาณิชยการ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการพัทลุง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระนครเหนือ

- 30 -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัท/หนวยงาน

2531 - ปจจุบัน

กรรมการผูอํานวยการ/ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

2535 - ปจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการผูจัดการทั่วไป

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

2551-ปจจุบัน 2547-2550

กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ/ รองผูอํานวยการฝายธุรกิจขนาดยอม4

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ. นครหลวงไทย

2546-2550 2550-ปจจุบัน 2534-ปจจุบัน

ผูจัดการฝายผลิต ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป

บริษัท ไทยออฟเซ็ท จํากัด บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

2550-ปจจุบัน 2547-2550 2536-ปจจุบัน

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการฝายจัดซื้อและวางแผน (รักษาการ)

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บริษัท เอ.วี. คารบอน จํากัด บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

2549-ปจจุบัน 2548-2549 2546-2547 2548-ปจจุบัน 2543-2547 2551-ปจจุบัน 2542-2550 2540-ปจจุบัน

ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย ผูชวยผูจัดการ ผูจัดการฝายคลังสินคา ผูจัดการแผนกคลังสินคา ผูจัดการฝายขาย ผูชวยผูจัดการฝายผลิต ผูจัดการฝายผลิต 1 (รักษาการ) ผูชวยผูจัดการฝายผลิต 1 ผูจัดการฝายผลิต 2,3

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บจ. ทรีนีตี้ ไดนามิค คอรปอเรชั่น บจ. เวิลด แพคเก็จจิ้ง บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ. ไทยฟลม อินดัสตรี้ บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บจ. บางกอก โพลีแซต บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

ผูจัดการฝายซอมบํารุง ผูจัดการแผนกซอมบํารุง ผูจัดการฝายตรวจสอบคุณภาพ QMR, QA Supervisor, Action QA Manager

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บจ.แอมคอร คอนเทนเนอร แพ็คเก็จจิ้ง

2545-ปจจุบัน 2550-ปจจุบัน 2549-2550 2550-ปจจุบัน 2546-2550

บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

ในขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไววา “ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คนและกรรมการไมนอยกวากึ่ง หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในการประชุมผูถ ือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สดุ กับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวรรคสองและวรรคสาม อาจไดรับเลือกตั้งใหมกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการได” อนึ่ง บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ยังไมมคี ณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ทั้งนี้บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหง พรบ.มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยผูบริหารของบริษัทจะสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่จะแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท ซึ่งจะมิไดผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากยังไมไดแตงตั้ง กรรมการชุดนี้ การเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทที่จะตองขออนุมัตจิ ากที่ประชุมใหญผูถือหุน คณะผูบริหารจะสรรหา และ นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกใหไดบุคคลที่เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสราง ประสิทธิภาพในการดําเนินการของธุรกิจ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแลวใหนําเสนอตอที่ประชุมใหญผูถอื หุน เพื่อพิจารณาอนุมัติใหเลือกบุคคลนั้นเขาเปนกรรมการบริษัทเปนทางการตอไป สิทธิของผูถือหุนรายยอยในการแตงตั้งกรรมการ จะใชวิธีการแตงตั้งกรรมการผานที่ประชุมใหญผูถอื หุนโดย กรรมการแตละรายตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง 2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ ได โดยไมเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่พึงจะ มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ใหผูเปนประธานเปน ผูออกเสียงชี้ขาด 4. ในการประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งออกจากตําแหนงแลวที่ประชุมผูถือหุนอาจจะไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงอีกครั้งก็ได 5. นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะตองพนจากตําแหนงเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- 31 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

¾ การสรรหากรรมการบริษัทและผูบริหารบริษัท


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ¾ คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน ในป 2551 บริษทั ฯ ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนด คาตอบแทนกรรมการไมเกิน 400,000 บาท/ป ซึ่งในการดําเนินงานมีการจายคาตอบแทน ดังนี้ ¾ คาเบี้ยประชุม ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 มีมติ อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2551 เปนดังนี้ คณะกรรมการบริษัท - คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท/คน (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) NO.

ชื่อ-นามสกุล

1 2 3 4 5 6 7

นายวิชัย ชัยสถาพร นางอรวรรณ ชัยสถาพร นายพูนสุข ขันตยาภรณ นางอรณีย รัตนคงสวัสดิ์ นายวิชิต แสงทองสถิตย นายจุลพันธ โนนศรีชัย นางสาวดรุณี ประสงคทรัพย

ตําแหนง ประธานกรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการทั่วไป กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ กรรมการ กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

คาเบี้ยประชุม (บาท) 25,000 15,000 25,000 20,000 10,000 10,000 10,000

จํานวนครั้งที่เขา รวมประชุม(ครั้ง) 5/5 3/5 5/5 4/5 2/5 2/5 2/5

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2551 และ ป 2550 ดังนี้ คาตอบแทน จํานวนราย 7

คาเบี้ยประชุม

ป 2551 จํานวนเงิน (บาท) 115,000

ป 2550 จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท) 6 125,000

กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการทั่วไป และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ จํานวนรวมทั้งสิ้น 14 คน ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรอบป 2551 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 14,671,408 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ป 2551 และ ป 2550 ดังนี้ คาตอบแทน เงินเดือนรวมโบนัส

ป 2551 จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท) 14 14,671,408

- 32 -

ป 2550 จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท) 13 13,401,700

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

¾ คาตอบแทนผูบริหารที่เปนตัวเงิน


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ คาตอบแทน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ป 2551 จํานวนราย จํานวนเงิน 14 346,875

จํานวนราย 13

ป 2550 จํานวนเงิน 289,076

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 168 คน ประกอบดวย ƒ พนักงานสํานักงาน ƒ พนักงาน - สายงานบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทออนตัว (Flexible Packaging) ƒ พนักงาน - สายงานขวดพีอีที (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle) จํานวน 92 คน

จํานวน 17 คน จํานวน 59 คน

¾ คาตอบแทนพนักงาน

พนักงานจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน คาทํางานกะ ทํางานกลางคืน ทํางานลวงเวลา โบนัสประจําป โดย บริษัทฯ ไดเขารวมเปนสมาชิก “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เกษียณมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแลว” พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยใหบริษัทจัดการกองทุนเปนผูจ ดั การกองทุน ซึง่ ตามระเบียบของกองทุนพนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรา รอยละ 2 ของคาจาง และบริษัทจายสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตราเดียวกัน และจะจายแกสมาชิกนั้น ๆ เมื่อครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเปนสมาชิก ¾ การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา

¾ นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บุคลากรถือเปนทรัพยากรที่สําคัญขององคกร ซึ่งชวยสรางสรรคผลงาน ทําใหการดําเนินงานของบริษัทฯ พัฒนา กาวหนายิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายใหพนักงานทุกระดับไดรับการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตเขาเปน พนักงานใหมและระหวางการปฏิบัติงาน ทั้งทางดานทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะทางการบริหารการจัดการ เพิ่มพูนความรู ความสามารถ ความชํานาญ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยจัดใหมีการอบรมขึ้นภายใน บริษัทฯและสงพนักงานไปเขารับการฝกอบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ สําหรับในดานการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯไดกําหนดนโยบายใหพนักงานทุกระดับไดรับการฝกอบรม และพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยในป 2551 บริษทั ฯ ไดจัดกิจกรรมการฝกอบรมบุคลากร ดังนี้ 1. ฝกอบรมดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน 2. ฝกอบรมในการใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลใหกับพนักงาน 3. การจัดบอรดประชาสัมพันธแกพนักงานเพื่อใหรับทราบขอมูลขาวสารของบริษัทฯ 4. กิจกรรมงานสัปดาหความปลอดภัย 5. จัดกิจกรรมการฝกซอมหนีไฟ 6. จัดฝกอบรมแกพนักงาน เพื่อใหความรูในการดําเนินงานตามระบบ GMP 7. สงเสริมใหเขารับการสัมมนากับองคกรภายนอกตามสายงานของตนเอง เชน การสัมมนาเพื่อพัฒนา ความรูทางการบัญชี เปนตน

- 33 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ในระยะ 3 ปที่ผา นมา บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มจํานวนพนักงานจาก 165 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) เปน 168 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551) เพื่อเปนการรองรับการดําเนินการของบริษัทในป 2552


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

10.

การกํากับดูแลกิจการ Corporate Governance

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จากวิสัยทัศนของบริษัทฯ ที่จะกาวสูการเปนผูนําแหงการดําเนินธุรกิจทางดานบรรจุภัณฑพลาสติก ทางบริษัทฯ ได ตระหนักถึงการดําเนินงาน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะสรางผลตอบแทนทางธุรกิจที่เปนธรรมตอ ทุกฝายอยางยั่งยืน มีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอมและสังคม โดยมีระบบการจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล ดวยบุคลากรที่มี ความรูความสามารถสูง โดยในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีการเพิ่มเติมขอพึง ปฏิบัติที่เปนเรื่องใหมจากแนวขอพึงปฏิบัติเดิมที่มีอยูในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ของป พ.ศ. 2550 ใหมีความ สมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อใหเทียบเคียงไดกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษามาตรฐานดานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล กิจการที่ดีอยางตอเนื่อง โดยการยึดถือหลักดังกลาวในการดําเนินธุรกิจแลวนั้น ทางบริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการที่มีความ หลากหลายของความรูและประสบการณในทางที่จะชวยเสริมวิสัยทัศนไดเปนอยางดี คณะกรรมการของบริษัทใหความสําคัญ กับการเขารวมประชุมคณะกรรมการ และดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ ทําใหเกิดบรรยากาศในการประชุมเชิงสรางสรรค สามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ดีอยางมีคุณภาพ และบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีสืบตอไป เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวน ไดเสียกลุมตางๆ เปนสําคัญ โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไปสูมาตรฐานสากล ตามเจตนารมณของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่มุงเนนการยกระดับความนาเชื่อถือของตลาดทุนไทยใหเปนที่ยอมรับและสามารถแขงขันได ในระดับสากล อันเปนผลดีตอประเทศชาติ สืบไป นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

¾ หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งแบงไดเปน 5 หมวด ดังนี้ 1. สิทธิของผูถือหุน 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 34 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governances) โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน กํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินงานตามนโยบายอยางโปรงใสและ มี จ ริ ย ธรรมเพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ องค ก รผู ถื อ หุ น และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย อย า งเท า เที ย มกั น เป น ธรรมต อ ทุ ก ฝ า ย คณะกรรมการมีค วามพยายามและมุงมั่นเพื่อสรางความเจริญเติบโตตอไปในระยะยาว ดวยความรอบคอบภายใตกรอบ ขอกําหนดกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ โดยจะคํานึงถึงความเสี่ยง และแนวทางเพื่อควบคุมดวย


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

หมวดที่ 1. สิทธิของผูถือหุน บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว า ผู ถื อ หุ น ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใ นความเป น เจ า ของโดยควบคุ ม บริ ษั ท ฯ ผ า นการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ ที่ผานมา บริษัทฯ จึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิขั้นพื้นฐานของตนมาอยางตอเนื่อง และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิผู ถือหุน ซึ่งบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยจะคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนซึ่งอาจไม จํากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกําหนดไว และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีธรรมาภิ บาลที่ดี (Good Governance) โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน กํากับดูแลฝายบริหารให ดําเนินงานตามนโยบายอยางโปรงใสและมีจริยธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยาง เทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย คณะกรรมการมีความพยายามและมุงมั่นเพื่อสรางความเจริญเติบโตตอไปในระยะยาว ดวยความรอบคอบภายใตกรอบขอกําหนดกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ โดยจะคํานึงถึงความเสี่ยง และแนวทางเพื่อควบคุม ดวย 2. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห อ งเชี ย งแสน โรงแรมนารายณ เลขที่ 222 ถนนสี ล ม แขวงสุ ริ ว งศ เขตบางรั ก กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริษัทและผูสอบบัญชีเขารวมประชุมดวย ซึ่งสถานที่การจัดประชุมสามัญผูถือหุนอยูใน แหลงที่ผูถือหุนสามารถเดินทางไปมาไดอยางสะดวก ซึ่งในการจัดประชุมดังกลาวนั้น บริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบถึง กําหนดการประชุมลวงหนาถึง 48 วันกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เพื่อใหผูถือหุนสามารถวางแผนตารางเวลาในการเขารวมประชุมได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเผยแพรเอกสารเชิญประชุมพรอมดวย ระเบียบวาระการประชุมตาง ๆ ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ http://www.nipponpack.com กอนวันประชุม 30 วันเปนการ ลวงหนากอนที่จะจัดสงเอกสารฉบับจริง พรอมทั้งไดแจงใหผูถือหุนรับทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุม แกผูถือหุนเปนการลวงหนาถึง 30 วัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ กอนที่จะไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ไดมอบหมายใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปนผูสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน โดย เอกสารการเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประกอบดวย ดังนี้ ƒ หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป2551 โดยในแตละวาระการประชุมประกอบดวยขอเท็จจริงและเหตุผลของ แตละวาระการประชุม พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ƒ สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน 2550 ƒ รายนามและประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก ตําแหนงตามวาระ ƒ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ƒ ขอบังคับของบริษัทฯ ในหมวดเรื่องการประชุมผูถอื หุน ƒ เงื่อนไขหลักเกณฑและวิธีปฎิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ƒ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถอื หุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม ƒ แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม

- 35 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ƒ CD-ROM ของรายงานประจําป 2550


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนของบริษัทฯ ไดศึกษาขอมูล ขาวสาร ตางๆ ผานการเผยแพร สารสนเทศของทางบริษัทฯ ไดที่ ƒ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ http://www.nipponpack.com ƒ ผานทางชองทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน โดยใหใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียง อยางเต็มที่ โดยไมไดกระทําการใด ๆ อันจะเปนการจํากัดโอกาสในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดวัน และเวลาในการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมสามัญประจําป 2551 ซึ่งผูถ ือ หุนสามารถดูรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนไดจากเว็บไซตของทางบริษัทฯ ที่ http://www.nipponpack.com ซึ่ง บริษัทฯ ยังไดแจงกําหนดการใหผูถือหุนทราบเกี่ยวกับเวลาในการใหผูถือหุนไดลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม ซึ่งการเขารวม ประชุมเพื่อออกเสียงลงมติก็มีวิธีการที่ไมยุงยาก ซึ่งในป 2551 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2550 ในรูปแบบ CD-ROM เพราะเสียคาใชจายในการจัดทําที่ประหยัดกวาในรูปแบบหนังสือกวามาก แตในสวนทายของหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ยังได จัดแบบฟอรมไวอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนสําหรับขอรับรายงานประจําปในรูปแบบหนังสือ โดยผูถือหุนสามารถกรอก ขอมูลตาง ๆ แลวสงกลับมายังสํานักงานทานผูอํานวยการเพื่อใหจัดสงกลับตอไป ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุม สามัญผูถือหุนได ทางบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหทําการมอบฉันทะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนตนในการประชุม หรือ สามารถมอบฉันทะแตงตั้งใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน นามผูถือหุนได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดแนบประวัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ใหผูถือหุนไดรับทราบวาจะเลือกทานใดเปนผูออก เสียงลงคะแนนแทนตน โดยบริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ในการจัดสงเปนรูปแบบเอกสารหนังสือมอบฉันทะ ซึ่ง จะมีทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ใหผูถือหุนไดเลือกใช หรือ สามารถ Download ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ http://www.nipponpack.com ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ทําการมอบฉันทะ ในการจัดบริการอากร แสตมปไวที่เคานเตอรลงทะเบียน ประกอบกับผูถือหุนสามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับกําหนดการการประชุมสามัญผูถือ หุนและรายละเอียด ไดที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งไดแจงวันและเวลา หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ใน การติดตอสอบถามขอมูลไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน อีกทั้งบริษัทฯ ยังอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน โดยไดแนบ แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวในหนังสือเชิญประชุมอีกดวย

1.5 ในการประชุมสามัญผูถือหุน มีประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารบริษัท และผูสอบ บัญชีของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวย โดยผูถอื หุนไดซักถามประธานกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ บริษัท และโครงการในอนาคต

- 36 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

1.4 บริษัทฯ จะคํานึงถึงการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อรวมกันตัดสินใจในเรื่องสําคัญตางๆ โดยการ ดําเนินการประชุมจะเปนไปอยางโปรงใส ประธานที่ประชุมไดมีการจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเหมาะสม ซึ่งประธานในที่ ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกทานไดซักถามขอสงสัย และเสนอแนะ ในการแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับวาระการ ประชุมทุกวาระที่เสนอในที่ประชุมผูถือหุน และเปดโอกาสใหตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ รวมทั้งได บันทึกขอคิดเห็นตางๆ ไวในรายงานการประชุมและไดนํารายงานการประชุมผูถือหุนไปเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ http://www.nipponpack.com หลังวันประชุม 7 วัน


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

หมวดที่ 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บริษัทฯ ถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้งผูถือหุน ตางชาติ ลวนที่จะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม โดยสรางความมั่นใจใหกับผูถ ือหุนวาคณะกรรมการบริษัทและ ฝายจัดการของบริษัทไดดูแล ใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอความมั่นใจในการลงทุน กับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติและไดรับการปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม กันรวมทั้งสิทธิในสวนแบงปนผลที่ชัดเจนและครบถวน ซึ่งไดแก ƒ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุนที่ตนมี และมีความเทาเทียมกันในเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศของบริษัท ƒ ผูถือหุนจะไดรับสารสนเทศที่จําเปนอยางเพียงพอและยุติธรรม ทันเวลา จากบริษัท และบริษัทไมแสดงความเอน เอียงกับผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยการใหสารสนเทศที่ยังไมเปดเผย ƒ ผูถือหุนจะไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมในระหวางการประชุมผูถือหุน ƒ ผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ เปนการลวงหนากอนวัน ประชุมผูถือหุน ตามแนวทางที่บริษัทฯกําหนด ทั้งนี้เพื่อใหผูถือหุนทุกรายไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผู ถือหุนได ทางบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดทําการมอบฉันทะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนตนในการประชุม หรือ สามารถมอบฉันทะแตงตั้งใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน นามผูถือหุนได ซึ่งทางบริษัทฯ ไดเสนอชื่อกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน ซึ่งไมมสี วนไดเสียใหเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของ ผูถือหุน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดแนบประวัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ใหผูถือหุนไดรับทราบวาจะเลือกทานใดเปนผูออกเสียง ลงคะแนนแทนตน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได โดยบริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ในการจัดสงเปนรูปแบบ เอกสารหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งจะมีทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ใหผูถือหุนไดเลือกใช ซึ่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข. และ แบบ ค. เปนรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได หรือ สามารถ Download ไดจากเว็บไซตของ บริษัทฯ ที่ http://www.nipponpack.com และในการดําเนินการประชุม เลขาที่ประชุมจะดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุ ไวในหนังสือนัดประชุม และจะไมมีการเพิ่มวาระการประชุมเพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม

หมวดที่ 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย ในระบบการกํากับดูแลกิจการมีผูมีสวนไดเสียหลายกลุมดวยกัน ที่สําคัญ ไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน หรือผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู สังคม หรือภาครัฐ กลุมผูมีสวนไดเสียอื่น ไดแก คูแขง และ ผูสอบบัญชีอิสระ เปน ตน ซึ่งทางบริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จึงไดกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติสําหรับผูมีสวนไดเสีย ไวเปนนโยบายอยางชัดเจนและเปนธรรม ดังนี้ บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยคณะกรรมการไดพิจารณากําหนดใหมีกระบวนการ สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืน ของกิจการ ทั้งกลุมพนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง ผูถือหุนโดยเฉพาะอยางยิ่ง ชุมชนรอบๆ โรงงานและสิ่งแวดลอม เนื่องจาก บริษัทฯ ตระหนักดีวากิจการของบริษัทเปนอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของกับพลาสติก จึงเนนการใหความสําคัญอยางยิ่งตอ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยมาโดยตลอด ดวยเหตุน้ีบริษัทฯ จึง ไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัยและ

- 37 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ทั้งนี้ บริษัทฯไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลอยางเทาเทียมกัน ทั้งจากทาง เว็บไซตของบริษัท และยังสามารถสื่อสารผานทางหมายเลขโทรศัพทและอีเมลของเจาหนาที่หนวยงานนักลงทุนสัมพันธของ บริษัท ฯ นอกเหนือ จากการเปด เผยขอ มูล ตามปกติผ า นทางระบบของตลาดหลัก ทรัพ ย เพื่อ ใหผูถือหุนสามารถเขา ถึง สารสนเทศไดมากที่สุด


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

สิ่งแวดลอมขึ้นในโรงงาน เพื่อสะทอนใหเห็น ถึงความมุงมั่นของบริ ษัทฯ ที่จะพัฒนาอยา งต อเนื่อ งและดํา เนิ นธุรกิจอยางมี จริยธรรม ใสใจในสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ ประชาชนโดยรวม และมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและสังคมในวงกวาง ตามแนวทาง Corporate Social Responsibility : CSR ที่บริษัทฯ ยึดถือเปนหลักปฏิบัติควบคูไปกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปจจุบัน

สําหรับในดานการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายใหพนักงานทุกระดับไดรับการ ฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยในป 2551 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมการฝกอบรมบุคลากร ดังนี้ 1. ฝกอบรมดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน 2. ฝกอบรมในการใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลใหกับพนักงาน 3. การจัดบอรดประชาสัมพันธแกพนักงานเพื่อใหรับทราบขอมูลขาวสารของบริษัทฯ 4. กิจกรรมงานสัปดาหความปลอดภัย 5. จัดกิจกรรมการฝกซอมหนีไฟ 6. จัดฝกอบรมแกพนักงาน เพื่อใหความรูในการดําเนินงานตามระบบ GMP 7. สงเสริมใหเขารับการสัมมนากับองคกรภายนอกตามสายงานของตนเอง เชน การสัมมนาเพื่อพัฒนา ความรูทางการบัญชี เปนตน ¾ ลูกคา บริษัทฯ มุงเนนที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง มีการควบคุมการผลิตที่เปนมาตรฐานสากลและ ปลอดภัย เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการขายที่ตองการใหลูกคาพอใจสูงสุด โดยบริษัทฯ ไดมีการจัดทําแบบสํารวจความพึง

- 38 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ในป 2551 บริษัทฯ ไดคํานึงถึงและใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะตามที่ กฎหมายกําหนดเทานั้น แตยังรวมถึงการไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้นดวย ซึ่งสามารถ สรุปไดดังนี้ดังนี้ ¾ พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงาน ถือเปนสวนหนึ่งของความกาวหนาและความสําเร็จของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารงานทางดานทรัพยากรบุคคลอยางมีคุณภาพและมีความเปนธรรม โดยสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีการพัฒนาการ ความรู ความสามารถ สงเสริมใหมีการเรียนรูเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดดูแล ดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน รวมถึงคาตอบแทนและสวัสดิการที่พนักงานควรจะไดรับรวมถึงผลประโยชน อื่นๆ อยางเหมาะสมและเปนธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกพนักงาน เพื่อจะนํามาซึ่งศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยบริษัทฯ จัดใหมี 1. สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงาน 2. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกพนักงาน 3. โบนัสประจําป 4. การทําประกันอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงาน 5. สวัสดิการงานศพ 6. กิจกรรมงานสังสรรคประจําป 7. กิจกรรมออกกําลังกายยามเชาเพื่อสงเสริมใหสุขภาพของพนักงานแข็งแรง เพื่อจะไดมีความตื่นตัวใน การทํางาน 8. กิจกรรมทัศนาจรตางจังหวัดเพื่อเปนการละลายพฤติกรรมของพนักงานทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนตอการ ทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 9. การใหทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงานที่เรียนดี 10. การใหเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยขยันขึ้นเพื่อเปนการตอบแทนความตั้งใจปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งเปนการ สนับสนุนใหพนักงานทุมเทในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแก บริษัทฯ และบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจใหบริษัทฯมีผลประกอบการที่ดี


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

พอใจของลูกคา เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินคาและการบริการใหดีที่สุด รวมถึงบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการ เก็บรักษาความลับของลูกคา โดยแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของทราบ ¾ ผูถือหุน บริษัทฯ มีขอกําหนดนโยบายวิธีการปฏิบัติเพื่อการบริหารที่ชัดเจน ตรวจสอบได สามารถเปดเผยตอผูถือ หุน มีนโยบายการกํากับดูแลฝายบริหาร ใหดําเนินธุรกิจตามเปาหมาย อันนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน กรณีธุรกิจมีผล กําไร บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราที่เหมาะสม โดยไมใหเกิดผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ¾ สิ่งแวดลอมและสังคม บริษัทฯ ไดจัดใหมีการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและมลภาวะไมใหสงผลเสียกระทบตอสังคมเมือง ซึ่งไดกําหนด เปนนโยบาย ดังนี้ 1. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดนโยบายในการจัดทําระบบ GMP 2. กําหนดนโยบายในการรักษาความปลอดภัย 3. กําหนดนโยบายในการอนุรักษพลังงาน 4. จัดทําระบบบําบัดน้ําเสียและอากาศเสีย 5. ดําเนินการตามหลักกฎหมายคุมครองผูบริโภค บริษัทฯ มีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน แกชุมชนทองถิ่นของบริษัท ดูแลพนักงาน ของบริษัทอยางใกลชิด ไมใหมปี ญหายาเสพติด, ซองสุม หรือกระทําการอื่นใดที่ผิดกฎหมาย และกระทบตอสังคม อีกทั้งบริษัท ฯ ยังทะนุบํารุงศาสนาตามศรัทธาของชาวพุทธ โดยบริษัทฯ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีขึ้นที่วัดกลางบางแกว ตําบลบางกระเบา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม เมื่อวันอาทิตยที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ที่ผานมา เพื่อสมทบทุนในการบูรณะ ปฏิสังขรณ ถาวรวัตถุของวัด และเพื่อ สืบสานพระพุทธศาสนาใหคงอยูคูแผนดินไทยและชาวไทยตลอดไป โดยเปนการรวมกันทําบุญ ระหวาง ผูบริหาร พนักงาน ลูกคา คูคา และ ชาวบานที่อยูใกลเคียงกับที่ตั้งของบริษัทฯ เพื่อเปนการสรางความสามัคคีในชุมชุนที่อยูใกลเคียงบริษัท

¾ เจาหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม มีความรับผิดชอบและโปรงใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนด ของสัญญาและพันธะทางการเงินอยางเครงครัด ตลอดจนไมใชวิธีการที่ไมสุจริต ปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริงอันจะทําใหเจาหนี้ เกิดความเสียหาย กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณา หาแนวทางแกไข ¾ คูแขง บริษัทฯ เนนการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใส มีนโยบายแขงขันการคาแบบเสรี ไมผูกขาด ไม ทําลายราคาตลาด มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขงขัน ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปน ความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายเงินสินจางใหแกพนักงานของคูแขง เปนตน และไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางราย

- 39 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

¾ คูคา เชนเดียวกันกับลูกคา บริษัทฯ จะทําธุรกิจซื้อขายกับคูคาที่มีราคาขายที่เปนธรรมไมเอารัดเอาเปรียบกับ บริษัทในเรื่องของราคาและคุณภาพ มีความซื่อสัตยจริงใจตรงตอเวลามีลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไดในทํานอง เดียวกันบริษัทไดกําหนดนโยบายกาชําระเงินแกคูคาไวอยางชัดเจนเชนกัน ไมมีการผิดนัดหรือปฏิเสธการสั่งจายโดยไมมีเหตุ จําเปนที่เปนสาระสําคัญ


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

¾ ชองทางติดตอ / รองเรียน บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอ/รองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความ เสียหายตอบริษัทตอคณะกรรมการ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับรายงานหรือเรื่องรองเรียน และ ดําเนินการตรวจสอบและรายงานตอคณะกรรมการ e-mail จดหมาย

ชองทางในการติดตอ / รองเรียน sales@nipponpack.com , nipponpack@yahoo.com สํานักงานทานผูอํานวยการ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร ชั้น19 หอง192 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-2100197-9 โทรสาร : 02-2100195

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

ขอมูล โครงสรางผูถือหุนการแจกแจงโครงสรางผูถือหุน ขอมูลการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร คําอธิบายการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวการณแขงขัน ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติของคณะกรรมการและผูบริหาร การระบุวากรรมการรายใดเปนกรรมการอิสระ หลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร ขอมูลการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ขอมูลการทํารายการระหวางกัน ขอมูลผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระและมีความนาเชื่อถือ งบการเงินของบริษัทไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชี ชองทางการสื่อสารขอมูลของบริษัท

14. โครงสรางองคกร 15. บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

แหลงของขอมูลที่เปดเผย 56-1 , รายงานประจําป 56-1, รายการประจําป 56-1, รายการประจําป 56-1 , รายการประจําป 56-1 , รายการประจําป 56-1, รายการประจําป 56-1 , รายการประจําป 56-1, รายการประจําป 56-1, รายการประจําป 56-1 , รายการประจําป 56-1, รายการประจําป 56-1, รายการประจําป เว็บไซตบริษัท ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย 56-1 , รายการประจําป 56-1, รายการประจําป

¾ หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ บริษัทฯ ยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธโดยเฉพาะ แตบริษัทฯ ไดมอบหมายให ผูบริหารระดับสูงทําหนาที่บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่โทรศัพทหมายเลข 02-2100197-9 หรือที่ E-mail Address:sales@nipponpack.com เพื่อใหผูบริหารระดับสูงไดใหขอมูลตางๆ แกผูลงทุน

- 40 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

หมวดที่ 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจของผู ลงทุน ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินจะตองเปดเผยไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ตาม เกณฑที่กําหนด ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลตางๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทาง ของตลาดหลักทรัพยและ Website ของบริษัทฯ ไดที่ www.nipponpack.com หรือ E-mail Address: sales@nipponpack.com


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

บริ ษั ทฯ ให ค วามสํา คั ญ กับบทบาทหนา ที่ข องคณะกรรมการ ในการชี้แ นะทิ ศ ทางการดํ าเนิน งานของบริ ษัท ฯ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลการทํางานของฝายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหนาที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทและผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ดังนี้ ¾ จริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ มีขอกําหนดและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณใหคณะกรรมการ ฝายจัดการ พนักงาน รวมทั้ง ผูเกี่ยวของทุกฝายยึดถือปฏิบัติตามหนาที่ดวยความสุจริต โปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคมโดยใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด ¾ ภาวะผูนําและวิสัยทัศน คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายเปาหมายทางธุรกิจเปนการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง โครงสรางการจัดการที่ชัดเจน โครงการในอนาคต (ไดเปดเผยไวในแบบ 56-1 แลว) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิในหลายดาน มีประสบการณ มีคุณธรรม และความซื่อสัตย มีการตั้งกรรมการอิสระจากภายนอกที่ มีความรูความสามารถ โดยคณะกรรมการไดทุมเทแรงกายและแรงใจ ในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ¾ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการ เมื่อ 25 พฤษภาคม 2542 ซึง่ ทุกทาน เปนกรรมการอิสระที่ไมไดเปนเจาหนาที่ หรือ ลูกจางของบริษัทฯ โดยขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบและมีรายงานตอ คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในแบบ 56-1 และ รายงานประจําปของบริษัท) ¾ การประชุมผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนทุกปโดยใชสถานที่ภายนอก กอนประชุมไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอม วาระการประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมหนังสือมอบอํานาจในกรณีที่ไมสามารถรวมประชุมได ในการประชุมผูถือหุน ไดรับโอกาสและความสะดวกในการสอบถามขอมูล ผลประกอบการโครงการในอนาคต สําหรับป 2552 บริษัทไดจัดใหมีการ ประชุมสามัญผูถือหุน ที่หองเชียงแสน โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ 10120 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. นอกจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลวหากมีความจําเปนตองเสนอวาระพิเศษเปนกรณีซึ่งมีผลกระทบ หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน กฎระเบียบของทางราชการ ที่ตองเสนอขออนุมัติจากผูถอื หุน บริษัทจะเรียกประชุม วิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป ¾ ความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัท ไดดูแลและควบคุมมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวของกัน อยางใกลชิด และเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยโดยเปดเผยใหทราบถึงบุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการ ระหวางกันในแบบ 56-1 และ 56-2 แลว รวมทั้งกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหามไมใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอกที่ไมมี หนาที่เกี่ยวของ นอกจากนี้รายการใดๆ ที่มีความขัดแยงเรื่องผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบให กรรมการอิสระพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทได ¾ การถวงดุล คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 ทาน กรรมการอิสระ 3 ทาน รวม 7 ทาน

- 41 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

NO. 1 2 3 4 5 6 7

ชื่อ-นามสกุล นายวิชัย ชัยสถาพร นางอรวรรณ ชัยสถาพร นายพูนสุข ขันตยาภรณ นางอรณีย รัตนคงสวัสดิ์ นายวิชิต แสงทองสถิตย นายจุลพันธ โนนศรีชัย นางสาวดรุณี ประสงคทรัพย

ตําแหนง ประธานกรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการทั่วไป กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ กรรมการ กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

การถวงดุล กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงที่แนนอน ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไววา ในการ ประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหนงโดยใหกรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุด เปนผูออก จากตําแหนงและใหกรรมการที่ครบวาระสามารถไดรับการแตงตั้งกลับมาดํารงตําแหนงได ทั้งนี้องคประกอบคณะกรรมการ ปรากฏในแนบทายแบบ 56-1 แลว ¾ การรวมหรือแยกตําแหนง ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการทั่วไปแยกจากกันเปนคนละบุคคลเพื่อใหมีการถวงดุลในการ บริหารงานตามผังโครงสรางองคกร ¾ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน สวนคาตอบแทนผูบริหาร ฝาย จัดการจะพิจารณาจากความรูความสามารถและความทุมเทตอองคกร ƒ คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน ในป 2551 บริษทั ฯ ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนได กําหนดคาตอบแทนกรรมการไมเกิน 400,000 บาท/ป ซึ่งในการดําเนินงานมีการจายคาตอบแทน ดังนี้ ƒ คาเบี้ยประชุม ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2551 เปนดังนี้ คณะกรรมการบริษัท - คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท/คน (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)

NO.

ชื่อ-นามสกุล

1 2 3 4 5 6 7

นายวิชัย ชัยสถาพร นางอรวรรณ ชัยสถาพร นายพูนสุข ขันตยาภรณ นางอรณีย รัตนคงสวัสดิ์ นายวิชิต แสงทองสถิตย นายจุลพันธ โนนศรีชัย นางสาวดรุณี ประสงคทรัพย

ตําแหนง ประธานกรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการทั่วไป กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ กรรมการ กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

- 42 -

คาเบี้ยประชุม (บาท) 25,000 15,000 25,000 20,000 10,000 10,000 10,000

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ตารางสรุปการไดรับคาตอบแทน-คาเบี้ยประชุม ประจําป 2551


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2551 และ ป 2550 คาตอบแทน จํานวนราย 6

คาเบี้ยประชุม

ป 2551 จํานวนเงิน (บาท) 115,000

ป 2550 จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท) 7 125,000

ƒ คาตอบแทนผูบริหารที่เปนตัวเงิน กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการทั่วไป และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ จํานวนรวมทั้งสิ้น 14 คน ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรอบป 2551 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 14,671,408 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ป 2551 และ ป 2550 ดังนี้ คาตอบแทน

ป 2551 จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท) 14 14,671,408

เงินเดือนรวมโบนัส

ป 2550 จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท) 13 13,401,700

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ คาตอบแทน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ป 2551 จํานวนราย จํานวนเงิน 14 346,875

จํานวนราย 13

ป 2550 จํานวนเงิน 289,076

¾ การประชุมคณะกรรมการ กําหนดประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมมติพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน และไดมีการจดบันทึกการประชุมไวในรายการประชุมทุกครั้งเพื่อใหคณะกรรมการรับรอง

NO.

ชื่อ-นามสกุล

1 2 3 4 5 6 7

นายวิชัย ชัยสถาพร นางอรวรรณ ชัยสถาพร นายพูนสุข ขันตยาภรณ นางอรณีย รัตนคงสวัสดิ์ นายวิชิต แสงทองสถิตย นายจุลพันธ โนนศรีชัย นางสาวดรุณี ประสงคทรัพย

ตําแหนง ประธานกรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการทั่วไป กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ กรรมการ กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขารวม ประชุม(ครั้ง) 5/5 3/5 5/5 4/5 2/5 2/5 2/5

¾ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ไมไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ แตไดมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปน กรรมการอิสระจากภายนอกมาควบคุมดูแล

- 43 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ตารางสรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2551


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

¾ รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ ถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อปองกันไมใหเกิดการ ทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และ สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

¾ ความสัมพันธของผูลงทุน คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวของกับงบการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ซึ่งฝายจัดการไดใหความสําคัญกับการ เปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ ทันเวลา และเปนไปตามเกณฑที่สํานักงาน กลต. และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว ในสวนงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯ ยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ โดยเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังไมมากนัก ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอสอบถามขอมูลบริษัทฯ ไดโดยตรง ซึ่ง บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูบริหารระดับสูงทําหนาที่บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อใหผูบริหารระดับสูงไดใหขอมูลตางๆ แกผู ลงทุน ทั้งในดานการเปดเผยขอมูลสําคัญตอนักลงทุนและกํากับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจน ขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอผูลงทุนทั้งในประเทศ และตางประเทศใหไดรับทราบอยางเทา เทียมกัน สม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง ตามนโยบายการเปดเผยสารสนเทศ และความโปรงใส (Disclosure Policy) เชน การนําเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงินและการแจงสารสนเทศของบริษัทฯตอนักลงทุน ผูถือหุนและ ผูเกี่ยวของ บริษัทฯ มีการใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดําเนินงาน งบการเงิน ขาวสาร รวมถึงรายงาน สารสนเทศ ที่บริษัทฯ แจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งขอมูลที่เปนปจจุบันและขอมูลในอดีต ซึ่งผูสนใจสามารถอานและ / หรือ Download ขอมูลไดจากทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรณีที่นักลงทุนและผู เกี่ยวของมีขอสงสัยและตองการสอบถาม สามารถติดตอ ขอขอมูลบริษัทฯ ไดที่ นางอุ มากร แสงสํา อางค โทร 02-2100197-9 หรือที่ Website www.nipponpack.com หรือ e-mail Address : sales@nipponpack.com

- 44 -


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

11.

การควบคุมภายใน Internal Control

คณะกรรมการบริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายใน ไดดังนี้ องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอและความเหมาะสมเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล อ ม และ โครงสรางองคกรของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเอื้ออํานวยใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทฯ มุงหวัง ซึ่งถือเปน รากฐานที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีความเห็นวา เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผาน การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทที่มีความชัดเจน และสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อใชเปนแนวทางในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน การใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานจะผานการวิเคราะหวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมี การจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรอันจะนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ การจัดโครงสรางองคกร อยางเหมาะสมชวยใหฝายจัดการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมใน การดําเนินธุรกิจ โดยในป 2551 บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนแนวทางในการ ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ใหมีความชัดเจนสมบูรณ และสอดคลองกับสถานการณที่เปนปจจุบัน ตลอดจนเสริมสรางความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่น ในดานการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส (Disclosure Policy) นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีมาตรการ ในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน การกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรม ที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสีย อื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไมถูกตองหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง เพื่อใหผูมีสวนไดเสียชวยสอดสองดูแล

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities) บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยฝายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญ เพื่อใหบริษัทฯ มั่นใจวาแนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติจากทุกคนในบริษัท โดยมีการกําหนดอํานาจและระดับ การอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อปองกันการ กระทําที่อาจกอใหเกิดทุจริตออกจากกัน มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติในแตละระดับไวเปนลาย ลักษณอักษร มีการจัดทําเอกสารหลักฐานใหมีการแบงสวนในแตละบุคคลที่เปนผูรับผิดชอบหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น มีการ ดูแลปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ ไมใหสูญหาย หรือใชไปในทางที่ไมเหมาะสม มีการกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ มีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมใหเกิดการ ควบคุมภายในที่ดีขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ฯลฯ เพื่อปองกันการถายเท

- 45 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) บริษัทฯ ไดแตงตั้งใหผูบริหารระดับสูงขององคกร ทําหนาที่เปนผูบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร ซึ่งมีหนาที่กําหนด นโยบาย ยุทธศาสตรและเปาหมายการบริหารความเสี่ยงของทั้งองคกร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรให มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยมีการประเมินความเสี่ยงของทั้งองคกรอยางสม่ําเสมอ โดยพิจารณาทั้งปจจัยความเสี่ยงที่มา จากภายนอกและภายในที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯ ไดทําการวิเคราะหถึงเหตุการณตาง ๆ ที่อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยง บริษัทฯ กําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงรวมทั้ง มาตรการในการลดความเสี่ยงอีกดวย ซึ่งบริษัทฯ ไดแจงใหพนักงานของแตละหนวยงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฎิบัติ ตามมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

ผลประโยชน เชน ตองผานขั้นตอนการอนุมัติโดยผูไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรม ดังกลาวตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยขอมูล เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามมาตรฐานการบัญชี ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and communication Measure) บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบขอมูลอยางตอเนื่อง มีการจัดทําขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียง พอที่จะใชในการตัดสินใจ กรรมการบริษัทไดรับหนังสือและเอกสารการประชุมที่มีขอมูลเพียงพอ กอนการประชุม ในระยะเวลา ที่กําหนด ในการพิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ มีการจัดเก็บ เอกสารเปนหมวดหมู การบันทึกบัญชีไดปฏิบัติตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะ ธุรกิจของบริษัทฯ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

การติดตามประเมินผล (Monitoring) บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานวาเปนไปตาม เปาหมายที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ มีหนวยตรวจสอบภายในรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว

- 46 -


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

12.

รายการระหวางกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน Transactions With Related Parties

กิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯ มีการคาขายระหวางกันในฐานะลูกคา โดยการเกี่ยวของกันในลักษณะเครือญาติ ซึ่งบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ อัตราสวนการถือหุน(รอยละ) 2551 2550

กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน

ประเภทธุรกิจ

ความสัมพันธ

บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกิมเฮง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑอาหารศรีสยาม จํากัด บริษัท สยามเดลีฟ่ ูดส จํากัด บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สยามฟูดสอินดัสทรี้ จํากัด

อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต

เครือญาติกรรมการ เครือญาติกรรมการ เครือญาติกรรมการ เครือญาติกรรมการ เครือญาติกรรมการ

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ¾ ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับกิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ดังนี้

ลูกหนี้การคากิจการทีเ่ กี่ยวของกัน บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกิมเฮง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑอาหารศรีสยาม จํากัด บริษัท สยามเดลีฟ่ ูดส จํากัด บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สยามฟูดสอินดัสทรี้ จํากัด รวมลูกหนี้การคา ตั๋วเงินรับการคากิจการทีเ่ กีย่ วของกัน บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกิมเฮง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑอาหารศรีสยาม จํากัด บริษัท สยามเดลีฟ่ ูดส จํากัด บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สยามฟูดสอินดัสทรี้ จํากัด รวมตั๋วเงินรับการคา รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา ประมาณการรับคืน สุทธิ

- 47 -

1,765,970.06 6,618,388.10 2,887,732.89 2,199,037.22 3,080,364.00 13,779,192.27

787,861.75 6,138,431.62 2,291,378.04 2,173,802.37 463,709.12 11,855,182.90

1,045,356.00 7,287,935.00 2,941,641.00 1,539,808.00 0.00 12,814,740.00 26,593,932.27

362,815.00 6,472,004.00 1,618,531.00 972,597.00 292,078.00 9,718,025.00 21,573,207.90

(527,245.99) 26,066,686.28

(746,216.49) 20,826,991.41

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550

รายการ


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

¾ ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ โดยนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ดังนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 13,364,094.33 11,396,197.26

รายการ ภายในกําหนด เกินกําหนด 1-3 เดือน 3-6 เดือน 6-9 เดือน 9-12 เดือน 12 เดือน ขึ้นไป รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน หัก ประมาณการรับคืน สุทธิ

0.00 0.00 0.00 0.00 415,097.94 13,779,192.27 (527,245.99) 13,251,946.28

0.00 462,488.91 0.00 12,733.00 (16,236.27) 11,855,182.90 (746,216.49) 11,108,966.41

¾ ตั๋วเงินรับกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก เช็ครับลวงหนา โดยแยกตามวันที่ครบกําหนดชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ดังนี้

ถึงกําหนดแตยังไมถึง 6 เดือน ยังไมถึงกําหนด 1-3 เดือน 3-6 เดือน 6-9 เดือน 9-12 เดือน 12 เดือน ขึ้นไป รวมตั๋วเงินรับการคากิจการที่เกี่ยวของกัน

12,814,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,814,740.00

- 48 -

0.00

9,718,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,718,025.00

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 0.00

รายการ


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

¾ ขายสินคา บริษัท มีรายการระหวางบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ดังนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550

รายการ

9,827,485.10 38,189,070.38 20,157,504.81 14,229,632.00 287,910.29 82,691,602.58

8,337,894.40 47,191,008.60 12,760,034.66 10,266,564.00 2,142,303.26 80,697,804.92

85,601.30 94,390.70 346,122.13 278,751.00 0.00 804,865.13

52,670.80 123,682.70 247,958.54 465,801.00 70,700.42 960,813.46

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ขายสินคา บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกิมเฮง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑอาหารศรีสยาม จํากัด บริษัท สยามเดลีฟ่ ูดส จํากัด บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สยามฟูดสอินดัสทรี้ จํากัด รวม รับคืนสินคาและสวนลดจาย บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกิมเฮง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑอาหารศรีสยาม จํากัด บริษัท สยามเดลีฟ่ ูดส จํากัด บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สยามฟูดสอินดัสทรี้ จํากัด รวม

- 49 -


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ Report of Audit Committee

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

13.

- 50 -


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

14.

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน Report of The Board of Directors’ responsibilities for The Financial Statements

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน Report of The Board of Directors’ responsibilities for The Financial Statements

ในฐานะที่บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการขอรับผิดชอบตอรายงาน ทางการเงินของบริษัทที่จัดทําขึ้น ซึ่งงบการเงินดังกลาว ไดจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และใชดุลยพินิจอยาง ระมัดระวัง และไดมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็น ตองบการเงินของบริษัทฯ ในรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แลว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ บรรษัท ภิบาล (Good Corporate Governance) ขององคกรเสมอมา และไดตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผูถือหุนในการไดรับ ขอมูลของบริษัทฯ ที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกัน สําหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผูถือ หุน โดยบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน มีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ได

(นายวิชัย ชัยสถาพร) ประธานกรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

- 51 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 3 ทาน เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไดมี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไวในรายงานประจําปแลว


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

15.

รายงานผูสอบบัญชีรบั อนุญาต AUDIOR’S REPORT

สรุปรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต สํานักงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต คาสอบบัญชีประจําป 2551

: : :

นายเจษฎา หังสพฤกษ ทะเบียนเลขที่ 3759 บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 600,000.00 บาท

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 สังกัดสํานักงาน บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 หองบี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ใหแกบริษัทฯ ซึ่งมีความเปนอิสระ และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. โดยคาสอบบัญชีประจําป 2551 จํานวนเงิน 600,000.00 บาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีในระยะ 3 ปที่ผานมา ดังนี้ ป 2551 ความเห็นของผูสอบบัญชี แสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขและมีขอสังเกต ป 2550 ความเห็นของผูสอบบัญชี แสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขและมีขอสังเกต ป 2549 ความเห็นของผูสอบบัญชี แสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขและมีขอสังเกต

- 52 -


ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

- 53 -


ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

- 54 -


ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

- 55 -


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

รายงานทางการเงิน FINANCIAL STATEMENTS

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) งบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

16.

- 56 -


ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

- 57 -


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 หนวย : บาท สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกบริษัทอื่น ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคากิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกบุคคลที่เกี่ยวของกัน สินคาคงเหลือ - สุทธิ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ เงินลงทุนในหุนสามัญภายใตการใหความสนับสนุนทางการเงิน อสังหาริมทรัพยรอการขาย / ใหเชา - สุทธิ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ เครื่องจักรที่ไมไดใชในการดําเนินงาน - สุทธิ เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น เงินประกัน อื่น ๆ รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน รวมสินทรัพย หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 58 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550

4 5 6 7 3.1 3.2 8 9

37,823,254.62 12,400,139.99 27,457,134.13 182,736,863.98 127,364,331.51 182,736,863.98 0.00 50,000,000.00 0.00 48,984,992.28 30,035,294.40 35,184,041.59 64,357,101.79 26,066,686.28 20,826,991.41 82,183,014.30 0.00 82,183,014.30 37,808,293.81 16,122,878.20 15,789,278.08 2,771,880.61 3,353,569.58 2,280,737.17 456,665,401.39 265,342,899.96 366,458,060.66

10 11 12 13 14 15

4,198,480.44 4,198,480.44 4,198,480.44 0.00 29,199,064.73 0.00 0.00 59,077,330.98 0.00 195,244,298.46 112,681,123.29 103,213,911.27 8,113,621.99 1,725,933.60 6,661,743.83 22,300,000.00 6,000,000.00 20,000,000.00

16

2,290,806.00 2,264,806.00 2,290,806.00 1,051,173.57 112,562.50 832,259.42 3,341,979.57 2,377,368.50 3,123,065.42 233,198,380.46 215,259,301.54 137,197,200.96 689,863,781.85 480,602,201.50 503,655,261.62

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 2550


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) งบดุล (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 หนวย : บาท หนี้สินและสวนของผูถ ือหุน

หนี้สนิ หมุนเวียน เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวของกัน หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ภาษีเงินไดคางจาย คาใชจายคางจาย อื่น ๆ รวมหนี้สนิ หมุนเวียนอื่น รวมหนี้สนิ หมุนเวียน หนี้สนิ ไมหมุนเวียน หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน รวมหนี้สนิ สวนของผูถือหุน ทุนเรือนหุน ทุนจดทะเบียนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว หุนสามัญ จํานวน 12,200,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญ สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น กําไรสะสม จัดสรรแลว ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ สวนของผูถือหุนสวนนอย รวมสวนของผูถือหุน รวมหนี้สนิ และสวนของผูถือหุน

13

17

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 59 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550

72,357,112.75 130,991,336.44

48,734,301.86 0.00

50,982,866.68 0.00

29,726,827.94 6,520,233.80 2,989,320.68 39,236,382.42 242,584,831.61

0.00 4,129,369.67 7,296,921.84 11,426,291.51 60,160,593.37

4,577,276.09 4,795,553.08 2,692,675.73 12,065,504.90 63,048,371.58

55,246.00 55,246.00 242,640,077.61

56,441.00 56,441.00 60,217,034.37

55,246.00 55,246.00 63,103,617.58

122,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 30,169,925.00 30,169,925.00 30,169,925.00

12,200,000.00 12,200,000.00 12,200,000.00 115,681,719.05 95,515,242.13 115,681,719.04 440,551,644.05 420,385,167.13 440,551,644.04 6,672,060.19 0.00 0.00 447,223,704.24 420,385,167.13 440,551,644.04 689,863,781.85 480,602,201.50 503,655,261.62

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 2550


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

รายได รายไดจากการขาย-สุทธิ รายไดอื่น กําไรจากเงินลงทุนชั่วคราว กําไรจากการปริวรรตเงินตรา ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ อื่น ๆ รวมรายได คาใชจาย ตนทุนขาย คาใชจายในการขายและบริหาร ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา คาตอบแทนกรรมการ รวมคาใชจาย กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได กําไรสุทธิ

3.3

3.5

19

สวนของกําไรสําหรับงวดที่เปนของ ผูถือหุนบริษัทใหญ ผูถือหุนสวนนอย

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) จํานวนหุนสามัญถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก (หุน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

- 60 -

412,368,619.10 273,690,760.35 244,444,579.85 8,057,986.40 0.00 8,057,986.40 224,489.56 0.00 224,489.56 8,499,806.78 10,352,554.40 8,433,089.42 755,000.00 1,364,000.00 755,000.00 54,272,337.11 0.00 0.00 1,602,773.46 1,161,890.22 1,114,941.15 485,781,012.41 286,569,204.97 263,030,086.38 346,367,565.95 229,573,403.73 207,025,346.21 41,293,885.81 40,647,746.00 30,344,700.84 0.00 8,882,238.91 0.00 0.00 1,855,155.36 0.00 0.00 202,311.91 0.00 125,000.00 115,000.00 125,000.00 387,786,451.76 281,275,855.91 237,495,047.05 97,994,560.65 5,293,349.06 25,535,039.33 (10,321,967.01) (2,486.50) 0.00 (9,663,199.46) (1,057,939.47) (6,870,690.47) 78,009,394.18 4,232,923.09 18,664,348.86

72,794,025.73 5,215,368.45 78,009,394.18

4,232,923.09 0.00 4,232,923.09

18,664,348.86 0.00 18,664,348.86

5.97 12,200,000

0.35 12,200,000

1.53 12,200,000

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 2550

หนวย : บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 หนวย : บาท งบการเงินรวม หมายเหตุ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 เงินปนผลจาย กําไรสุทธิสําหรับป กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยที่สิ้นสุดการควบคุม สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยที่สิ้นสุดการถือหุน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

23

ทุนเรือนหุน

สวนเกิน มูลคาหุน

122,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

160,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,169,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57,527,693.32 (14,640,000.00) 72,794,025.73 0.00 0.00 0.00

(357,631.34) 0.00 0.00 612,509.66 1,201,813.42

382,039,986.98 (14,640,000.00) 72,794,025.73 612,509.66 1,201,813.42

122,000,000.00

160,500,000.00

30,169,925.00

12,200,000.00

115,681,719.05

1,456,691.74

442,008,335.79

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 61 -

สวนเกินทุน จากการตีราคาที่ดิน

กําไรสะสม จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

สวนของ ผูถือหุนสวนนอย

รวม


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 หนวย : บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 เงินปนผลจาย กําไรสุทธิสําหรับป ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินปนผลจาย กําไรสุทธิสําหรับป ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

สวนเกิน มูลคาหุน

สวนเกินทุน จากการตีราคาที่ดิน

กําไรสะสม จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน

23

122,000,000.00 0.00 0.00

160,500,000.00 0.00 0.00

30,169,925.00 0.00 0.00

12,200,000.00 0.00 0.00

111,657,370.18 (14,640,000.00) 18,664,348.86

436,527,295.18 (14,640,000.00) 18,664,348.86

23

122,000,000.00 0.00 0.00

160,500,000.00 0.00 0.00

30,169,925.00 0.00 0.00

12,200,000.00 0.00 0.00

115,681,719.04 (24,399,400.00) 4,232,923.09

440,551,644.04 (24,399,400.00) 4,232,923.09

122,000,000.00

160,500,000.00

30,169,925.00

12,200,000.00

95,515,242.13

420,385,167.13

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 62 -

รวม


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม 2550 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไรสุทธิ รายการปรับปรุง คาเสือ่ มราคาทรัพยสนิ (กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสนิ กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง (โอนกลับ) ขาดทุน(กําไร)สวนของผูถือหุนสวนนอย ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยรับ ภาษีเงินได

72,794,025.73

4,232,923.09

18,664,348.86

(6,556,567.75) 19,219,713.55 6,189,653.73 2,515,759.89 58,104.00 (579,004.99) 692,430.31 523,886.36 329,929.20 3,220.00 (3,195,944.57) 63,808,555.68

- 63 -

5,148,747.19 (3,140,432.52) (5,239,694.87) 27,243,448.70 (333,600.12) 9,450,304.83 761,055.70 2,564,656.40 26,000.00 58,104.00 719,696.92 (726,291.52) (2,248,564.82) (396,293.97) (666,183.41) 685,998.28 1,268,057.37 261,647.80 1,195.00 3,220.00 (7,629,530.85) (2,293,414.38) 7,543,483.21 49,916,984.01

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

18,019,134.34 10,052,508.44 8,904,976.43 (8,057,986.40) 8,882,238.91 (8,057,986.40) 701,813.42 0.00 (500,000.00) (35,098.62) 1,860,763.09 0.00 (54,272,337.11) 0.00 0.00 (1,242,903.55) 0.00 (1,242,903.55) 5,215,368.45 0.00 0.00 10,321,967.01 2,486.50 0.00 (8,499,806.78) (10,352,554.40) (8,433,089.42) 9,663,199.46 1,057,939.47 6,870,690.47 44,607,375.95 15,736,305.10 16,206,036.39

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สนิ ดําเนินงาน ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา(เพิ่มขึ้น)ลดลง ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคากิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง สินคาคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง สินทรัพยหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง เงินประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น(ลดลง) คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) จายภาษีเงินได เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

หนวย : บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ..........................................................................................................................................................................................................................

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ตอ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับดอกเบี้ย เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น จายซื้ออสังหาริมทรัพยรอการขาย/ใหเชา เงินลงทุนในหุนสามัญภายใตการใหความสนับสนุนทางการเงินเพิ่มขึ้น เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น) เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใชลดลง(เพิ่มขึ้น)ลดลง ซื้อสินทรัพยถาวร เงินสดรับจากการขายทรัพยสนิ ถาวร เงินสดรับจากการขายทรัพยสนิ ถาวร-ไมใชดําเนินงาน เงินใหกูยืมแกบุคคลที่เกี่ยวของกันลดลง เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เงินปนผลจาย เงินสดจายดอกเบี้ย เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายจากบุคคลที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น จายชําระหนี้สนิ ภายใตสญั ญาปรับโครงสรางหนี้ เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป(หมายเหตุ 4) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิน้ ป(หมายเหตุ 4)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 64 -

5,431,954.54 (91,153,727.58) 0.00 0.00 (2,531,880.44) 500,000.00 12,168,386.11 (9,095,789.97) 61,691.59 7,000.00 (80,000,000.00) (164,612,365.75)

12,695,995.88 (4,759,856.44) (60,000,000.00) (29,199,064.73) 1,250,150.00 0.00 14,000,000.00 (20,391,163.18) 9,345.80 4,859,813.08 80,000,000.00 (1,534,779.59)

5,365,237.18 (91,153,727.58) 0.00 0.00 (2,531,880.44) 500,000.00 13,968,386.11 (6,958,584.15) 0.00 0.00 (80,000,000.00) (160,810,568.88)

(463,540.34) (14,640,000.00) (13,114,201.80) 128,095,000.00 (122,331,373.94) (22,454,116.08) (123,257,926.15) 161,081,180.77 37,823,254.62

0.00 (21,063,211.26) (2,486.50) 0.00 0.00 (21,065,697.76) (15,056,994.14) 27,457,134.13 12,400,139.99

0.00 (14,640,000.00) 0.00 0.00 0.00 (14,640,000.00) (125,533,584.87) 152,990,719.00 27,457,134.13

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

งบการเงินรวม 2550

หนวย : บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................

17.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน Notes To Financial Statements บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (หนวย : บาท)

1. เรื่องทั่วไป 1.1 ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศไทย และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีสํานักงานตั้งอยูที่ 53/34 หมูที่ 11 ซอยละอองศรี ถนน เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 1.2 ลักษณะการดําเนินงาน บริษัทประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ 1.3 เกี่ยวกับพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ดังนี้ งบการเงินรวม 2550 34.34

คาใชจายพนักงาน (ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 34.23 27.74

2. หลักเกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน - งบการเงินบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่ง หมายความถึง มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ไดมมี ติ ใหประกาศใชแลว - บริษัทจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยและมีหนวยเงินตราเปนเงินบาท โดยจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปในประเทศไทย ดังนั้นงบการเงินนี้จึงไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปที่ใชในประเทศไทย - งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามเกณฑราคาทุนเดิม (เวนแตที่ไดเปดเผยไวแลวในนโยบายการบัญชี) - เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดแปลงงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจากงบการเงินภาษาไทยที่มี วัตถุประสงคของการรายงานในประเทศ

- 65

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ไดแก เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ..........................................................................................................................................................................................................................

ในป 2551 บริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงใหมซึ่งสภาวิชาชีพไดประกาศใช และใหถือ ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ซึง่ เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ กิจการ ตอไปนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ ทางบัญชีและขอผิดพลาด มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงเหลานี้ ไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน สภาวิช าชีพบัญ ชีไ ดออกประกาศสภาวิชาชี พบัญ ชี ฉบับที่ 86/2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญ ชี โดยใหใ ช มาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)

เรื่องการดอยคาของสินทรัพย

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)

เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ ดําเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปน สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 2.2 งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยดังตอไปนี้ ซึ่งบริษัทมีอํานาจควบคุมอยางเปนสาระสําคัญ ในบริษัทนั้น ถึงแมวาจะไมมีการถือเงินลงทุนในบางบริษัท

บริษัท นิปปอน เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท พีอารซี พลาสต (ประเทศไทย) จํากัด

ที่ตั้งสํานักงาน ใหญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ลักษณะธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร

0.00

ซื้อขายสินคา

นนทบุรี

0.00

อุตสาหกรรมการผลิต

- บริษัท นิปปอน เทรดดิ้ง จํากัด ไดหยุดการดําเนินการแลวตั้งแตเดือนกันยายน 2549 และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 บริษัท นิปปอน เทรดดิ้ง จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและบริษัทสิ้นสุดการควบคุมอยางเปนสาระสําคัญใน บริษัทดังกลาวตั้งแตวันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ

- 66 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

อัตรารอยละของการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม


- เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท พีอารซี พลาสต (ประเทศไทย) จํากัดทั้งหมด และบริษัทไดถอดถอนการค้ําประกันเงินกูตอสถาบันการเงินของบริษัทดังกลาว และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 บริษัท ไดรับชําระหนี้เงินกูยืมจากกรรมการพรอมดอกเบี้ยแลวทั้งจํานวน (ดูหมายเหตุ 3.2) และในปจจุบันไมมกี รรมการรวมกัน รวมถึงไมมีการใหการสนับสนุนทางดานการเงินอีกตอไป ดังนั้นบริษัทจึงไมมีการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตงวดป 2551 เปน ตนไป - รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบริษัทยอยที่รวมในงบการเงินไดหักกลบกันแลว - งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณทางบัญชี ที่คลายคลึงกัน 2.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 2.3.1 การรับรูรายได - รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อมีการสงมอบสินคาและกรรมสิทธิ์ในสินคาไดโอนใหแกผูซื้อแลว - รายไดดอกเบี้ย บริษัทรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของ สินทรัพย - รายไดอื่น ๆ บริษัทรับรูตามเกณฑคงคาง 2.3.2 การรับรูคาใชจาย คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 2.3.3 ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับแตละป (ถามี) บันทึกตามเกณฑคงคางโดยคํานวณจากกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ประจําป 2.3.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากประจําที่ มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนและไมมีภาระผูกพัน 2.3.5 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกําหนดขึ้นโดยประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได การประมาณดังกลาว อาศัยประสบการณของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้ดวย 2.3.6 สินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา - สินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางผลิตและวัตถุดิบ คํานวณราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO) - วัสดุอื่น ๆ คํานวณราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 2.3.7 เงินลงทุน - เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนชั่วคราวเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด โดยถือเปนหลักทรัพยเพื่อคา ซึ่งแสดงดวยมูลคายุติธรรมและรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยในงบกําไรขาดทุน - เงินลงทุนชั่วคราวอื่น เงินลงทุนชั่วคราวอื่นเปนเงินฝากประจําที่มีกําหนดระยะเวลาเกิน 3 เดือน และไมมีภาระผูกพัน - เงินลงทุนในบริษัทยอย

- 67

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ..........................................................................................................................................................................................................................

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยวิธีราคาทุนปรับลดดวยคาเผื่อการ ลดมูลคาของเงินลงทุนซึ่งคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของเงินลงทุน และบันทึกผลขาดทุนจากการลดมูลคาของเงินลงทุนใน งบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมโดยวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) - เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนระยะยาวเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งจัดประเภทเปนหลักทรัพยที่จะถือจนครบกําหนด และแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา(ถามี) คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนจะบันทึกรับรูขาดทุนจาก การดอยคาเมื่อบริษัทประเมินแลววาไดมีการดอยคาของหลักทรัพย รายไดดอกเบี้ยจากตราสารหนี้รับรูตามเกณฑคงคาง และรวมถึงการตัดจําหนายสวนเกินและสวนลด โดยใชวิธีที่ทําใหไดรับผลตอบแทนในระดับที่สม่ําเสมอ และรวมอยูในรายไดดอกเบี้ย - ตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.3.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ/คาเสื่อมราคา - ที่ดิน แสดงไวในราคาประเมิน โดยสวนเกินทุนจากการตีราคาแสดงไวภายใต "สวนของผูถือหุน" ในงบดุล - อาคารและอุปกรณ แสดงไวในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงาน ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสราง

20

เครื่องจักรและอุปกรณ

10

อุปกรณโรงงาน

10

เครื่องตกแตงสํานักงาน

5

เครื่องใชสํานักงาน

3-5

ยานพาหนะ

5

- กรณีมูลคาที่จะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย บริษัทจะบันทึกผลขาดทุนจากการ ดอยคาในงบกําไรขาดทุนทันที 2.3.9 สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงานแสดงในราคาทุนหักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 2.3.10 อสังหาริมทรัพยรอการขาย / ใหเชา อสังหาริมทรัพยรอการขายหรือใหเชา แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดย วิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานของสินทรัพย 31 ป 2.3.11 การดอยคาของสินทรัพย บริษัทจะพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ อสังหาริมทรัพยรอการขาย หรือใหเชา เงินลงทุน และสินทรัพยที่ไมมีตัวตนตาง ๆ เมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาที่คาด วาจะไดรับคืน โดยที่การประเมินจะพิจารณาแตละรายการ หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี ใน กรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน บริษัทจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป หรือยังคงมีอยูแต เปนไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รายไดอื่น"

- 68 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

อายุการใชงาน(ป)


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................

2.3.12 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทบันทึกเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย ณ วันที่เกิดรายการ สวนทรัพยสิน และหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ.วันสิ้นปไดแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคาร พาณิชยรับซื้อและขายตามลําดับ โดยถือกําไรหรือขาดทุนที่ไดจากการแปลงคานี้เปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 2.3.13 การใชประมาณการทางบัญชี ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทตองใชการประมาณและตั้งขอ สมมุติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย รวมทั้งการเปดเผยขอมูล เกี่ยวกับสินทรัพย และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณ การไว 2.3.14 เครื่องมือทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว เงิน ลงทุนชั่วคราวอื่น ลูกหนี้ 2.3.15 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปดวยจํานวนหุนที่ออกและ เรียกชําระแลว ณ วันสิ้นป

ชื่อบริษัท บริษัท นิปปอน เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท พีอารซี พลาสต (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดาราเหนือ จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกิมเฮง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑอาหารศรีสยาม จํากัด บริษัท สยามเดลี่ฟูดส จํากัด บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท ศรีนานาพร มารเก็ตติ้ง จํากัด บริษัท สยามฟูดสอินดัสทรี้ จํากัด หางหุนสวนจํากัด สามารถ พลาสแพค

ประเภทธุรกิจ ซื้อขายสินคา อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต ซื้อขายสินคา อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต

ความสัมพันธ ผูถือหุนรวมกัน เครือญาติกรรมการ ผูถือหุนใหญถือหุน ผูถือหุนใหญถือหุน ผูถือหุนใหญถือหุน ผูถือหุนใหญถือหุน ผูถือหุนใหญถือหุน ผูถือหุนใหญถือหุน เครือญาติกรรมการ เครือญาติกรรมการ

- 69

อัตราสวนการถือหุน (รอยละ) 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

3. รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายได ตนทุนและคาใชจายสวนหนึ่งของบริษัท เกิดขึ้นจากรายการกับบริษัทและบุคคลเกี่ยวของกันดังกลาว บริษัทเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนบางสวนและ/หรือ กรรมการรวมกัน ผลของรายการดังกลาวซึ่งเปนรายการปกติธุรกิจไดรวมไวในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงกัน โดยบริษัทและบริษัทที่ เกี่ยวของกันบริษัทที่เกี่ยวของกันมีดังนี้


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ..........................................................................................................................................................................................................................

รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ดังนี้ งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2550 3.1 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับกิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ - ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกิมเฮง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑอาหารศรีสยาม จํากัด บริษัท สยามเดลี่ฟูดส จํากัด บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สยามฟูดสอินดัสทรี้ จํากัด หางหุนสวนจํากัด สามารถ พลาสแพค รวมลูกหนี้การคา

2,088,981.75 6,138,431.62 5,441,458.04 11,907,592.37 793,269.12 257,906.38 26,627,639.28 งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2550

- ตั๋วเงินรับการคากิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัท ดาราเหนือ จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกิมเฮง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑอาหารศรีสยาม จํากัด บริษัท สยามเดลี่ฟูดส จํากัด บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สยามฟูดสอินดัสทรี้ จํากัด รวมตั๋วเงินรับการคา รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณการรับคืน สุทธิ

139,929,789.11 4,334,655.00 6,472,004.00 11,681,145.00 15,695,797.00 292,078.00 178,405,468.11 205,033,107.39 (139,929,789.11) (746,216.49) 64,357,101.79

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

1,765,970.06 6,618,388.10 2,887,732.89 2,199,037.22 308,064.00 0.00 13,779,192.27

787,861.75 6,138,431.62 2,291,378.04 2,173,802.37 463,709.12 0.00 11,855,182.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 139,929,789.11 1,045,356.00 7,287,935.00 2,941,641.00 1,539,808.00 0.00 152,744,529.11 166,523,721.38 (139,929,789.11) (527,245.99) 26,066,686.28

139,929,789.11 362,815.00 6,472,004.00 1,618,531.00 972,597.00 292,078.00 149,647,814.11 161,502,997.01 (139,929,789.11) (746,216.49) 20,826,991.41

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 - ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันแยกตามอายุหนี้ทคี่ างชําระ โดยนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ ดังนี้ ภายในกําหนด 25,723,533.64 13,364,094.33 11,396,197.26 เกินกําหนด 1-3 เดือน 445,120.00 0.00 0.00 3-6 เดือน 462,488.91 0.00 462,488.91 6-9 เดือน 0.00 0.00 0.00 9-12 เดือน 12,733.00 0.00 12,733.00 12 เดือน ขึ้นไป (16,236.27) 415,097.94 (16,236.27) รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 26,627,639.28 13,779,192.27 11,855,182.90 หัก ประมาณการรับคืน (746,216.49) (527,245.99) (746,216.49) สุทธิ 25,881,422.79 13,251,946.28 11,108,966.41

- 70 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งเต็มจํานวน เนื่องจากสถานะลูกหนี้ดังกลาวในปจจุบัน ลมละลายแลว


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2550 - ตั๋วเงินรับกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก เช็ครับลวงหนา โดยแยกตามวันที่ครบกําหนดชําระ ดังนี้ เกินกําหนด 6 เดือนขึ้นไป 139,929,789.11 ถึงกําหนดแตยังไมถึง 6 เดือน 28,757,654.00 ยังไมถึงกําหนด 1-3 เดือน 9,718,025.00 3-6 เดือน 0.00 6-9 เดือน 0.00 9-12 เดือน 0.00 12 เดือน ขึ้นไป 0.00 รวมตั๋วเงินรับการคากิจการที่เกี่ยวของกัน 178,405,468.11 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (139,929,789.11) สุทธิ 38,475,679.00 รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับการคากิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ 64,357,101.79

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 139,929,789.11 0.00

139,929,789.11 0.00

12,814,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,744,529.11 (139,929,789.11) 12,814,740.00 26,066,686.28

9,718,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,647,814.11 (139,929,789.11) 9,718,025.00 20,826,991.41

สําหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยมีลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีการใหเครดิต เทอมแกลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ประมาณ 120 วัน ถึง 180 วัน (นับตั้งแตวันที่ตามใบแจงหนี้) ทั้งนี้ ฝายบริหารได พิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวแลววาลูกหนี้ยังคงดําเนินงานตามปกติและมีความสามารถในการ จายชําระเงินคาสินคา 3.2 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย ลักษณะความสัมพันธ คุณวิชัย ชัยสถาพร เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ สุทธิ

1 มกราคม 2551

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2551

กรรมการบริษัท 80,000,000.00 2,183,014.30 82,183,014.30

0.00 1,591,256.83 1,591,256.83

80,000,000.00 3,774,271.13 83,774,271.13

0.00 0.00 0.00

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

เงินใหกูยืมแกกรรมการขางตน โดยการวางเช็คลงวันที่ลวงหนาเปนหลักประกัน มีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 8 ตอ ป บริษัทไดรับชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทั้งจํานวนแลวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

- 71


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ..........................................................................................................................................................................................................................

บริษัทมีรายการระหวางบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ดังนี้ งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2550 3.3 ขายสินคา บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกิมเฮง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑอาหารศรีสยาม จํากัด บริษัท สยามเดลี่ฟูดส จํากัด บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สยามฟูดสอินดัสทรี้ จํากัด หางหุนสวนจํากัด สามารถ พลาสแพค รวม รับคืนสินคาและสวนลดจาย บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกิมเฮง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑอาหารศรีสยาม จํากัด บริษัท สยามเดลี่ฟูดส จํากัด บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สยามฟูดสอินดัสทรี้ จํากัด รวม

*

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

17,777,894.40 47,191,008.60 38,238,347.36 48,323,564.00 5,635,303.26 2,972,672.00 160,138,789.62

9,827,485.10 38,189,070.38 20,157,504.81 14,229,632.00 287,910.29 0.00 82,691,602.58

8,337,894.40 47,191,008.60 12,760,034.66 10,266,564.00 2,142,303.26 0.00 80,697,804.92

52,670.80 123,682.70 247,958.54 465,801.00 70,700.42 960,813.46

85,601.30 94,390.70 346,122.13 278,751.00 0.00 804,865.13

52,670.80 123,682.70 247,958.54 465,801.00 70,700.42 960,813.46

นโยบายการกําหนดราคาระหวางกันมีดังนี้ - บริษัท ราคาซื้อ - ขายสินคากับกิจการที่เกี่ยวของกันเปนราคาตามที่ตกลงกัน ซึ่งไมแตกตางจากราคาขาย ปกติ ยกเวน * รายการขายกับบริษัทดังกลาวขางตน ขายในราคาต่ํากวาลูกคารายอื่น สําหรับเงื่อนไขการชําระกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ใหระยะเวลานานกวาที่ใหแกบุคคลภายนอก (ประมาณ 180 วัน นับจากวันที่ออกใบแจงหนี้) - บริษัทยอย บริษัท พีอารซี พลาสต (ประเทศไทย) จํากัด ขายสินคากับกิจการที่เกี่ยวของกันในราคาที่ต่ํากวา ลูกคารายยอยประมาณรอยละ 10 – 20

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2550

- 72 -

2,456,986.30

0.00

2,456,986.30

0.00

5,040,000.00

0.00

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

3.4 ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน คุณ วิชัย ชัยสถาพร อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป 3.5 ดอกเบี้ยรับ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป คุณ วิชัย ชัยสถาพร และเงินเพิ่ม 0.5 เทาของดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................

4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน-ออมทรัพย เงินฝากสถาบันการเงิน-กระแสรายวัน รวม

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2550 40,000.00 37,249,828.62 533,426.00 37,823,254.62

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 19,834.00 20,000.00 12,346,083.48 27,425,134.13 34,222.51 12,000.00 12,400,139.99 27,457,134.13

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2550 20,000,000.00 161,486,713.98 181,486,713.98 1,250,150.00 182,736,863.98

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 0.00 20,000,000.00 127,364,331.51 161,486,713.98 127,364,331.51 181,486,713.98 0.00 1,250,150.00 127,364,331.51 182,736,863.98

5. เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน-ประจํา หลักทรัพยเพื่อคา (มูลคายุติธรรม) รวม ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป (หมายเหตุ 10) รวม

หลักทรัพยเพื่อคา-ราคาทุน บวก(หัก) คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน รวมหลักทรัพยเพื่อคา-ราคายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทุน มูลคายุติธรรม 140,093,785.85 140,093,785.85 (12,729,454.34) 127,364,331.51

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2550 ราคาทุน มูลคายุติธรรม 160,490,400.00 160,490,400.00 996,313.98 161,486,713.98

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2550 18,625,000.00 511,163,510.16 (374,135,610.16) 5,833,813.98 161,486,713.98

ราคาตามบัญชี-สุทธิ ตนงวด ยอดซื้อหลักทรัพย ยอดขายหลักทรัพย(ราคาทุน) การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา ราคาตามบัญชี-สุทธิ ปลายงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 161,486,713.98 18,625,000.00 436,955,380.20 511,163,510.16 (457,351,994.35) (374,135,610.16) (13,725,768.32) 5,833,813.98 127,364,331.51 161,486,713.98

6. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น เปนการใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินออกโดยบริษัทที่ไม เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ครบกําหนดเรียกเก็บในวันที่ 9 มีนาคม 2552 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป

- 73

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ในระหวางปเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคามีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ..........................................................................................................................................................................................................................

7. ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 - ตั๋วเงินรับการคา ไดแก เช็ครับลงวันที่ลวงหนา โดยแยกตามวันที่ครบกําหนดชําระ ดังนี้ เกินกําหนด 6 เดือนขึ้นไป 1,158,145.16 1,158,145.16 1,158,145.16 871,223.78 ถึงกําหนดแตยังไมถึง 6 เดือน 753,668.79 104,612.00 ยังไมถึงกําหนด 1-3 เดือน 4,586,256.47 3,421,340.32 3,495,578.96 410,880.00 3-6 เดือน 0.00 0.00 6-9 เดือน 0.00 0.00 0.00 9-12 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00 12 เดือน ขึ้นไป 0.00 0.00 รวมตั๋วเงินรับการคา 7,026,505.41 5,333,154.27 4,758,336.12 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,158,145.16) (1,158,145.16) (1,158,145.16) สุทธิ 5,868,360.25 4,175,009.11 3,600,190.96 รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับการคา-สุทธิ 48,984,992.28 30,035,294.40 35,184,041.59

- 74 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 ลูกหนี้การคา 46,624,252.06 29,387,365.22 35,091,470.66 ตั๋วเงินรับการคา 7,026,505.41 5,333,153.79 4,758,336.12 รวม 53,650,757.47 34,720,519.01 39,849,806.78 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,665,765.19) (4,665,765.19) (4,665,765.19) ประมาณการรับคืน 0.00 0.00 0.00 สุทธิ 48,984,992.28 30,054,753.82 35,184,041.59 - ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ โดยนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ ดังนี้ ภายในกําหนด 32,411,735.92 21,553,030.33 25,304,972.51 เกินกําหนด 1-3 เดือน 10,889,502.23 4,576,564.69 6,527,022.23 3-6 เดือน 63,537.99 (4,399.63) 0.00 6-9 เดือน 75.00 0.00 75.00 9-12 เดือน 74.95 0.00 74.95 12 เดือน ขึ้นไป 3,259,325.97 3,262,169.83 3,259,325.97 รวมลูกหนี้การคา 46,624,252.06 29,387,365.22 35,091,470.66 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,507,620.03) (3,507,620.03) (3,507,620.03) ประมาณการรับคืน 0.00 (19,459.90) 0.00 สุทธิ 43,116,632.03 25,860,285.29 31,583,850.63


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................

8. สินคาคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย สินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางผลิต วัตถุดิบ รวม หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย สุทธิ

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2550 7,081,801.35 4,062,531.31 30,304,074.16 41,448,406.82 (3,640,113.01) 37,808,293.81

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 3,613,896.17 2,262,267.43 2,115,345.90 760,057.92 13,247,750.71 15,621,067.31 18,976,992.78 18,643,392.66 (2,854,114.58) (2,854,114.58) 16,122,878.20 15,789,278.08

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2550 1,281,398.70 208,835.41 665,357.83 616,288.67 2,771,880.61

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 482,297.35 1,270,720.34 48,408.23 208,835.41 551,067.83 756,093.20 250,113.59 2,066,770.80 2,280,737.17 3,353,569.58

9. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย คาใชจายลวงหนา ดอกเบี้ยคางรับ วัสดุอื่น ๆ อื่น ๆ รวม

10. เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 4,198,480.44 4,198,480.44 1,250,150.00 2,916,750.00 (1,250,150.00) (1,666,600.00) 0.00 (1,250,150.00) 4,198,480.44 4,198,480.44

บริษัทไดลงทุนในหุนกูมีประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด โดยถือเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด มูลคาพันธบัตรที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท จํานวน 5,000 หนวย อัตรา ดอกเบี้ยรอยละ 3.67 ตอปของมูลคาที่ตราไวตลอดอายุหุนกู ครบกําหนดไถถอนวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ปจจุบันบริษัทไดรับ คืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยครบถวนแลว บริษัทไดลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล โดยถือเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด มูลคาพันธบัตรที่ตราไวหนวยละ 10,000 บาท จํานวน 400 หนวย อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25 ตอปของมูลคาที่ตราไว ครบกําหนดไถถอนวันที่ 15 กันยายน 2553 บริษัทไดจํานําพันธบัตรรัฐบาลดังกลาวเปนหลักประกันในการใชไฟฟา (หมายเหตุ 24.2)

- 75

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด หัก ครบกําหนดไถถอนระหวางงวด ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป (หมายเหตุ 5) เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2550 4,198,480.44 2,916,750.00 (1,666,600.00) (1,250,150.00) 4,198,480.44


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ..........................................................................................................................................................................................................................

11. เงินลงทุนในหุนสามัญภายใตการใหความสนับสนุนทางการเงิน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 บริษัทตกลงจะใหความสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทแหงหนึ่ง ในวงเงิน 40 ลานบาท ที่ ประกอบธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพยในโครงการบาน สปส.1506 (สํานักงานประกันสังคม) โดยบริษัทจะไดรับหุนสามัญของ บริษัทดังกลาว จํานวน 400,000 หุน คิดเปนรอยละ 30.3 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว บริษัทจะจายเงินใหแกบริษัทดังกลาวภายใตขอกําหนด เงื่อนไขและกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญา เชน จํานวน 5.5 ลานบาท ภายหลังลงนามในสัญญา ไมนอยกวา 5 วันทําการ (จายแลวเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551) และสวนที่เหลือ ชําระตามความคืบหนาของการลงทุนตามโครงการของบริษัทดังกลาว บริษัทดังกลาวตองแสดงหลักฐานใหเห็นอยางชัดแจงวา บริษัทดังกลาวจะไดรับอนุมัติใหเบิกใชสินเชื่อจากธนาคารการเงินที่บริษัทเชื่อถือ เปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ 30 ของ จํานวนหุนสามัญทั้งหมด เพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้ตามสัญญา เปนตน บริษัทดังกลาวตองดําเนินการใหผูถือหุนเดิมซื้อหุนสามัญที่บริษัทถืออยูคืน ตามขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาไดแก 1) เมื่อการกอสรางตามโครงการในเฟสที่ 1 จํานวน 120 ยูนิต เสร็จสิ้นเรียบรอย หรือครบกําหนด 1 ป(วันที่ครบกําหนด 1 ป : 5 กันยายน 2552) นับแตวันที่บริษัทจายเงิน 5.5 ลานบาท แลวแตวันใดจะถึงกอนกัน ในจํานวนไมนอยกวารอยละ 50 ของ จํานวนหุนที่บริษัทถืออยู ในราคา 26 ลานบาท และ 2) สวนที่เหลือ เมื่อการกอสรางตามโครงการในเฟสที่ 2 จํานวน 110 ยูนิต เสร็จสิ้นเรียบรอย หรือครบกําหนด 2 ป นับแตวันที่บริษัทจายเงิน 5.5 ลานบาท(วันที่ครบกําหนด 2 ป : 5 กันยายน 2553) แลวแตวันใดจะถึงกอนกัน ในราคา 24 ลานบาท หากผูถือหุนเดิมของบริษัทดังกลาวไมซื้อหุนคืน บริษัทดังกลาวยินยอมชําระ ดอกเบี้ยของจํานวนเงินที่ผูถือหุนเดิมตองชําระราคาตามที่กลาวขางตนในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันที่ถึงกําหนดชําระ จนกวาผูถือหุนเดิมจะซื้อหุนและชําระราคาครบถวน หากบริษัทดังกลาวผิดสัญญาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน นอกจากบริษัท ดังกลาวตองชําระดอกเบี้ยตามที่กลาวขางตนแลว บริษัทดังกลาวตองชําระเงินใหบริษัทเปนจํานวนเงิน เทากับ (ก) มูลคาหุน ทางบัญชี (Book value) บวกดวยรอยละ 5 ของจํานวนเงินมูลคาหุนทางบัญชี (Book value) ที่บริษัทถือหุนทั้งหมด หรือ (ข) จํานวนเงินที่บริษัทเขารวมลงทุน (40 ลานบาท) บวกดวยรอยละ 10 ตอป ของกําหนดระยะเวลาที่รวมลงทุนตามสัญญา แลวแต จํานวนใดจะสูงกวา อยางไรก็ตาม บริษัทดังกลาว มีนโยบายลดขนาดโครงการลงโดยจะทําใหเงินสนับสนุนโครงการลดลงจาก 40 ลานบาท เหลือ 29.20 ลานบาท ปจจุบันยังอยูระหวางการเจรจาในขอตกลงและเงื่อนไขซื้อคืนใหมระหวางบริษัทและ บริษัทดังกลาว ตั้งแตวันทําสัญญาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดจายเงินสนับสนุนทางการเงินใหแกบริษัทดังกลาวแลวเปน เงิน 29.20 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทแสดงยอดคงเหลือเงินสนับสนุนทางการเงินดังกลาวจํานวน 29.20 ลานบาท ไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุลโดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหวางป มีดังนี้

เงินลงทุนในหุนสามัญภายใต การใหการสนับสนุนทางการเงิน

0.00

เพิ่มขึ้น 29,199,064.73

ลดลง 0.00

29,199,064.73

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 บริษัทดังกลาวไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหุนและบริษัทไดรับใบ หุนจากบริษัทดังกลาวแลวจํานวน 400,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 30.3 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว และบริษัทไดสงตัวแทนเขาเปนกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทของบริษัท ดังกลาว จํานวน 1 ทาน จากกรรมการของบริษัทดังกลาวทั้งหมด 3 ทาน อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดถือบริษัทดังกลาวเปน บริษัทรวมเนื่องจาก บริษัทมีวัตถุประสงคใหการสนับสนุนทางการเงินโดยมีผลประโยชนตอบแทนจาก สวนตางของจํานวนเงิน ที่บริษัทใหการสนับสนุนกับเงินคาขายหุนคืนแกผูถือหุนเดิมของบริษัทดังกลาวรวมถึงดอกเบี้ยจากการที่ผูถือหุนเดิมอาจไมซื้อ

- 76 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

24 สิงหาคม 2551

(หนวย : บาท) 31 ธันวาคม 2551


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................

หุนดังกลาวกลับคืน อยางไรก็ตาม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยังไมรับรูรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจาก การใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทดังกลาวเนื่องจากมีความไมแนนอนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ รายการบัญชีดังกลาว ขอมูลความคืบหนาของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 การกอสรางโครงการดังกลาวดําเนินการยังไมแลวเสร็จตามจํานวนยูนิต ซึ่งเกี่ยวของกับ การที่ผูถือหุนเดิมของบริษัทดังกลาวตองซื้อหุนสามัญคืนตามที่ตกลงตามสัญญาดังกลาวขางตนนั้น 12. อสังหาริมทรัพยรอการขาย / ใหเชา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 บริษัทไดจดทะเบียนซื้อหองชุดจํานวน 560 หอง ในราคา 60 ลานบาท จากบริษัทที่ไม เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (ราคาประเมินของกรมที่ดิน 122.04 ลานบาท และราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระบริษัท แอด วานซ แอพไพรซัล จํากัด โดยวิธี Income Approach มีจํานวน 104 ลานบาท) ตอมาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 บริษัทไดทํา สัญญาจะซื้อจะขายหองชุดทั้งหมดขางตนกับบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันอีกแหงหนึ่ง (ผูจะซื้อ) โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญไดแก ผูจะซื้อ หรือผูที่ผูจะซื้อกําหนดจะตองรับโอนกรรมสิทธิ์หองชุดในราคาหองละ 200,000 บาท และชําระราคาหองชุดใหแกบริษัท ครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ที่ลงในสัญญานี้(ครบกําหนดวันที่ 14 มกราคม 2552) ทั้งนี้หลังจากที่ผูจะ ซื้อหรือผูที่ผูจะซื้อกําหนดรับโอนหองชุดแตละหองและชําระราคาครบถวนแลวภายในเวลาดังกลาวเปนเงินรวมกันทั้งสิ้นไมนอย กวา 68 ลานบาทแลว บริษัทตกลงยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดที่ยังเหลือทั้งหมดพรอมโฉนดที่ดินที่ตั้งอาคารชุดใหแกผจู ะ ซื้อภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันที่ผูจะซื้อชําระราคาหองชุดเปนจํานวนไมนอยกวาที่กําหนดดังกลาวใหแกผูจะขายแลว และ ผูจะซื้อเปนผูออกคาธรรมเนียม คาอากรแสตมป คาภาษีเงินได คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาใชจายอื่นๆ ในการจดทะเบียนสิทธิ์ และนิติกรรมในหองชุดที่ทางราชการเรียกเก็บแตเพียงผูเดียว ภายหลังวันที่สิ้นงวดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 บริษทั มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายดังกลาวขางตนที่ครบ กําหนดวันที่ 14 มกราคม 2552 แลว และปจจุบันบริษัทอยูระหวางหาผูจัดซื้อทรัพยสินรายอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดแสดงอสังหาริมทรัพยรอการขายภายใตบัญชี “อสังหาริมทรัพยรอการขายหรือให เชา” และคิดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานที่เหลือของทรัพยสิน (31 ป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ราคาทุน

60,000,000.00

หัก คาเสื่อมราคาสะสม

(922,669.02)

ราคาตามบัญชีสุทธิ

59,077,330.98

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากคาเชาทรัพยสินดังกลาวขางตนเปนเงิน 238,296 บาท

- 77


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - ประกอบดวย รายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ดินและสวนปรับปรุง ที่ดิน ราคาทุน ณ 1 มกราคม 2550 ซื้อเพิ่ม จําหนาย โอนเขา(ออก) ณ 31 ธันวาคม 2550 ซื้อเพิ่ม จําหนาย โอนเขา(ออก) ณ 31 ธันวาคม 2551 คาเสื่อมราคาสะสม ณ 1 มกราคม 2550 คาเสื่อมราคา จําหนาย โอนเขา(ออก) ณ 31 ธันวาคม 2550 คาเสื่อมราคา จําหนาย โอนเขา(ออก) ณ 31 ธันวาคม 2551 ราคาตามบัญชี ณ วันที่

ที่ดินสวนที่ตีราคา เพิ่ม

อาคารและสิ่งปลูกสราง

เครื่องจักรและอุปกรณ

อุปกรณไฟฟาและน้ํา

เครื่องตกแตงและ เครื่องใชสํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

25,279,675.00 0.00 0.00 0.00

30,169,925.00 0.00 0.00 0.00

65,798,507.61 180,000.00 0.00 0.00

340,908,567.51 6,252,293.24 0.00 0.00

10,272,901.37 0.00 0.00 0.00

11,841,986.32 512,790.91 0.00 0.00

8,820,923.37 13,500.00 0.00 0.00

493,092,486.18 6,958,584.15 0.00 0.00

25,279,675.00 0.00 0.00 0.00

30,169,925.00 0.00 0.00 0.00

65,978,507.61 0.00 0.00 0.00

347,160,860.75 18,614,309.60 (10,814,451.80) 0.00

10,272,901.37 0.00 0.00 0.00

12,354,777.23 375,919 0.00 0.00

8,834,423.37 1,400,934.58 0.00 0.00

500,051,070.33 20,391,163.18 (10,814,451.80) 0.00

25,279,675.00

30,169,925.00

65,978,507.61

354,960,718.55

10,272,901.37

12,730,696.23

10,235,357.95

509,627,781.71

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

45,182,855.07 3,296,797.34 0.00 0.00

314,732,106.22 4,529,269.31 0.00 0.00

8,954,637.40 572,324.32 0.00 0.00

10,763,284.84 383,286.93 0.00 0.00

8,299,299.10 123,298.53 0.00 0.00

387,932,182.63 8,904,976.43 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

48,479,652.41 3,307,960.03 0.00 0.00

319,261,375.53 4,973,134.86 (9,020,340.06) 0.00

9,526,961.72 0.00 0.00 0.00

11,146,571.77 520,300.22 0.00 0.00

8,422,597.63 328,444.31 0.00 0.00

396,837,159.06 9,129,839.42 (9,020,340.06) 0.00

0.00

0.00

51,787,612.44

315,214,170.33

9,526,961.72

11,666,871.99

8,751,041.94

396,946,658.42

31 ธันวาคม 2551

25,279,675.00

30,169,925.00

14,190,895.17

39,746,548.22

745,939.65

1,063,824.24

1,484,316.01

112,681,123.29

31 ธันวาคม 2550

25,279,675.00

30,169,925.00

17,498,855.20

27,899,485.22

745,939.65

1,208,205.46

411,825.74

103,213,911.27

คาเสื่อมราคาสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

0.00

0.00

3,307,960.03

4,973,134.87

0.00

520,300.22

328,444.31

9,129,839.43

31 ธันวาคม 2550

0.00

0.00

3,296,797.34

4,529,269.31

572,324.32

383,286.93

123,298.53

8,904,976.43

- 78 -


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีทรัพยสิน ซึ่งหักคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยู ราคาทุน 333.86 ลานบาท และ 326.83 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรมิไดมีภาระจํานองแตอยางใด ที่ดินดังกลาวอยูเขตหนอง แขม กรุงเทพมหานคร ใชเปนโรงงานของบริษัท ในป 2548 บริษัทไดบันทึกการประเมินราคาที่ดินที่ใชในการดําเนินงานในบัญชีดวยราคาประเมินใหมของผูประเมินราคา อิสระ โดยบริษัท กรุงสยามประเมินคาทรัพยสิน จํากัด ตามรายงานลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 โดยใชวิธีการเปรียบเทียบตาม ราคา มีสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มจํานวน 38.93 ลานบาท ไดแสดงไวในสวนของผูถือหุนและสวนเกินทุนดังกลาวไม สามารถนําไปจายเงินปนผลได 14. เครื่องจักรไมไดใชในการดําเนินงาน-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย

ราคาตามบัญชี หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสิน สุทธิ

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2550 8,993,925.33 (880,303.34) 8,113,621.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 1,725,933.60 6,661,743.83 0.00 0.00 1,725,933.60 6,661,743.83

ในระหวางป 2551 เครื่องจักรไมไดใชในการดําเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 6,661,743.83 (4,935,810.23) 1,725,933.60

ราคาตามบัญชีตนป ขายระหวางป ราคาตามบัญชีสิ้นป

15. เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช

16. เงินประกัน ในวันที่ 5 มกราคม 2546 บริษัททําสัญญาเปนสมาชิกสนามกอลฟกับบริษัทแหงหนึ่ง ตามกฎระเบียบของสนามกอลฟบริษทั ตองมอบเงินฝากเพื่อประกันความเสียหายจํานวน 2 ลานบาท ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 หรือในวันที่สิ้นสุดจากการเปนสมาชิกภาพ

- 79

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินฝากประจําในสถาบันการเงินแหงหนึ่งติดภาระค้ําประกันวงเงิน L/C จํานวน 6.00 ลานบาท


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

17. สํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไม นอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทไดจัดสรรครบทั้งจํานวนแลว 18. คาใชจายตามลักษณะ รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญไดแก (หนวย : บาท)

งบการเงินรวม 2550 เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน คาเสื่อมราคา คาสาธารณูปโภค การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป

34,336,984.15 17,243,742.86 28,270,852.40 6,560,835.25 264,632,061.7 0

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 34,233,982.03 9,129,839.42 18,309,764.56 (2,706,916.72) 188,926,229.3 9

27,743,611.90 8,904,976.43 17,016,686.04 7,770,649.62 160,452,110.97

19. คาตอบแทนกรรมการ

20. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 บริษัทไดเขารวมเปนสมาชิก "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เกษียณมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแลว" ตาม พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยใหบริษัทจัดการกองทุนเปนผูจัดการกองทุน ซึ่งตามระเบียบของกองทุน พนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ของคาจาง และบริษัทจายสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรา เดียวกัน และจะจายแกสมาชิกนั้น ๆ เมื่อครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเปนสมาชิก สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุน จํานวน 0.35 ลานบาท และ 0.29 ลาน บาท ตามลําดับ 21. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เรื่องการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งใชเปน แนวทางในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบดุลและนอกงบดุล

- 80

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัท โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของตาม ความในมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

- 81

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

21.1 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซึ่งกอใหเกิดความ เสียหายแกบริษัทความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดจากลูกหนี้การคามีไมมาก เนื่องจากบริษัทลูกหนี้เปน จํานวนมากอยูในอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน และอยูในภูมิภาคตางๆ สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของสินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือเปน มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 21.2 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน บริษัทและบริษทั ยอยใชวิธีการและขอสมมุติดังตอไปนี้ ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน - เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินฝากที่มีภาระผูกพัน แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที่ แสดงในงบดุล - ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่ครบกําหนดชําระนับตั้งแตวันสิ้นปนอยกวา 90 วัน หรือลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้แสดง มูลคายุติธรรม โดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุล - เงินลงทุนในหลักทรัพย มูลคายุติธรรมคํานวณจากราคาปดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันสิ้นทําการ สุดทายของงวดบัญชี - เงินใหกูยืมแกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุล - ดอกเบี้ยคางรับ มีมูลคายุติธรรมโดยประมาณแสดงตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุล - เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายที่มีกําหนดการชําระหนี้ไมเกิน 90 วัน แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวน เงินที่แสดงในงบดุล


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

ผลิตและ จําหนายแผน พลาสติก ยอดขาย 67.12 กําไรกอนดอกเบี้ยจายแลภาษีเงินไดนิติบุคคล ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดนิติบุคคล กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวน ของผูถือหุนสวนนอย

สินทรัพยถาวร สินทรัพยอื่น รวมสินทรัพย

ผลิตและ จําหนายถวย พลาสติก 90.94

ผลิตและ จําหนายอื่นๆ

3.32

บริการ

6.54

งบการเงินรวม(ลานบาท) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 สวนงานผลิตจําหนาย สวนงานผลิตและ และบริการแผนและ จําหนายขวด ฝา และ ถวยพลาสติก มวน 167.92 19.64 (10.32) (2.79) 54.27 60.80

92.03 94.18 186.21

244.44 24.33 0.00 (6.87) 0.00 17.46

103.21 400.44 503.65

สวนงาน ซื้อมาขายไป

0.00 4.02 0.00 (1.60) 2.42 (0.25)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 0.00 0.00 0.00

รายการระหวางกัน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

สวนในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจ คือธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได/กําไรขาดทุนและทรัพยสินทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลา

- 82 -

รวม

412.36 43.72 (10.32) (9.66) 54.27 78.01 (5.22) 72.79

195.24 494.62 689.86


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .........................................................................................................................................................................................................................................................................

23. เงินปนผล ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 2.00 บาท จํานวน 12.20 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,400,000บาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนที่ มีสิทธิไดรับเงินปนผลจํานวน 12,199,700 หุน รวมเปนเงิน 24,399,400 บาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ตามมติที่ประชุม สามัญผูถือหุน ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 1.20 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,640,000 บาท 24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 24.1 บริษัทมีเลตเตอรออฟเครดิตที่ยังใชไมหมด จํานวน 5.14 ลานบาท และ 14.20 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีเงินฝาก ประจําจํานําเปนหลักประกัน (หมายเหตุ 15) 24.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทจํานําพันธบัตรรัฐบาลจํานวน 4 ลานบาท (หมายเหตุ 10) เปน หลักประกันการใชไฟฟา 25. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ในการจั ดทํ า งบการเงิน ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่รับ รองทั่ ว ไป ฝ า ยบริห ารอาจตอ งใชดุล ยพิ นิจ และการประมาณการ ผลกระทบของเหตุการณท่ีไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ไดแก สัญญาเชาการเงิน/สัญญาเชาดําเนินงาน บริษัทไดเขาทําสัญญาเชาอาคาร ซึ่งบริษัทไดพิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผูเปน เจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชาตามสัญญาแลวพบวา ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเปนของผูใหเชา สัญญาเชาดังกลาวจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน บริษัทฯ พิจ ารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อพบวา มูลคา ยุติธรรมของเงินลงทุน ดังกล าวลดลงอยางมี สาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร คาเสื่อมราคา ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณและสินทรัพยเพื่อเชา ฝายบริหารใชประมาณอายุการใชงานและ มูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และไดมีการทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากหากมีการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการ ดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.14 : 1 27. การจัดประเภทรายการใหม บริษัทไดมีการจัดประเภทรายการบั ญชี บางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้น สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหมเพื่อให สอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินของปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน

- 83 -

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

26. การบริหารจัดการทุน


บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .........................................................................................................................................................................................................................................................................

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

28. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารของบริษัทแลว

- 84 -


ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ป 2 5 5 1

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) .........................................................................................................................................................................................................................................................................

85

Nippon 08  

NIPPON_2008 NIPPON PACK (THAILAND) PCL Annual Report 2008