Page 1


สารบัญ • • • • • • • • • • • • • • • •

สารจากประธานกรรมการ ข้ อมูลทั วไป คณะกรรมการบริษัท ผังโครงสร้ างองค์ กร ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป รายงานการกํากับดูแลกิจการ รายการที เกี ยวโยงกัน ระบบการควบคุมภายใน ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงการในอนาคต แผนการดําเนินธุรกิจและการตลาดปี 2555 การประชุมผู้ถือหุ้น ปั จจัยความเสี ยง รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการต่ องบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

หน้ า 1 2 4 7 8 15 21 23 24 28 31 34 46 48 51


สารจากประธานกรรมการ

เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น

สารจากประธานกรรมการ

จากวิกฤตมหาอุทกภัยทีเกิดขึ นในปี 2554 สร้ างความสูญเสียทรัพย์สนิ มากมายมหาศาล เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ตังแต่ ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ตลอดจนทางด้ านการค้ าและการท่องเทียว แม้ กระทัง บริ ษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) ซึง เป็ นบริ ษัท ร่วมของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี ทางด้ านบริ ษัทไม่ได้ รับผลกระทบแต่อย่างใดทังทรั พย์สนิ และทางด้ านการขาย มีเพียงแต่ปัญหาในด้ านการ จัดส่งให้ แก่ลกู ค้ า ซึง เป็ นการกระทบเพียงสัน ๆ เท่านัน สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนืองตามแผนงานทีได้ เสนอให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ตังแต่ การปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ เครื องจักร โรงงาน ตลอดจนในด้ านการบริ หารทังด้ านการเงินและผลประกอบการของบริ ษัท อันจะเห็นได้ จากการลดภาระหนี ของบริ ษัทและสร้ างสภาพคล่องให้ แก่บริ ษัท การลดภาระผลขาดทุนจากการดําเนินงานเดือนละ 10 ล้ านบาท ลดเหลือเพียงเดือนละ 7 ล้ านบาท และคาดว่าในปี 2555 ก็คงจะสร้ างผลกําไรให้ แก่กิจการของบริ ษัท นอกจากนี ทางด้ านการขายได้ เพิมยอดขายทังทางด้ านสินค้ า ทีเป็ น premium และยอดขายเพิม ขึ นกว่าร้ อยละ 30 เมือเปรี ยบเทียบกับปี ทีแล้ ว ทังนี  คณะกรรมการบริ ษัทจะให้ ความพยายามในการพัฒนาให้ มากขึ นในอนาคตอันใกล้ และถือได้ วา่ เป็ นทังโอกาสและเป็ น ความท้ าทายถึงปั ญหาต่าง ๆ เช่น อัตราค่าแรงงาน 300 บาท และสภาวะราคานํ ามันทีสงู ขึ นอย่างต่อเนือง อันมีผลต่อวัตถุดิบของบริ ษัท นอกจากนี การเปิ ดเสรี ทางการค้ า AEC ในปี 2558 ทีจะถึงนี สุดท้ ายนี คณะกรรมการบริ ษัทตลอดจนผู้บริ หารของบริษัททุกท่านมีความมัน ใจและเชือมัน ว่า จากการทีใ ช้ แรงกายแรงใจ ทุม่ เทแนวความคิดต่าง ๆ โดยไม่ยอ่ ท้ อ เพือแก้ สถานการณ์ของบริษัทมาโดยตลอดนัน และเริ มเข้ าสูส่ ภาพปกติอนั จะนําพาธุรกิจของบริ ษัท ไปในทิศทางทีแจ่มใส แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัทยังคงต้ องอาศัยการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ ขอขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านทีให้ การสนับสนุนมาโดยตลอด พลเอก

(อัครเดช ศศิประภา) ประธานกรรมการ

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

1


ข้ อมูลทั วไป ข้ อมูลบริษัท

บริ ษัท เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) ทะเบียน บมจ.เลขที# 0107537000831 ประกอบธุรกิจประเภท ผลิตและจําหน่ายกระสอบพลาสติกสาน ที#ตงสํ ั * านักงานใหญ่ 41 ซอย 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-4213-6 โทรสาร 0-2279-6717, 0-2271-4416 โรงงานตังอยู * เ่ ลขที# 03 ถนนสุรนารายณ์ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-296064 โทรสาร 044371529 ทุนจดทะเบียน 2,104,748,411.00 บาท ชําระแล้ ว เป็ นหุ้นสามัญ 1,383,682,201 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็ นเงิน 1,383,682,201.00 บาท เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื#อวันที# 16 กรกฎาคม 2530 Website : www.nep.co.th

นิติบุคคลที บริษัทถือหุ้นตัง แต่ ร้อยละ 10 ขึน ไป บริษัทร่ วมและบริษัทอื น บริ ษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี#ยวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมเพื#อขายและให้ เช่า และการให้ บริ การสาธารณูปโภคและสิง# อํานวยความสะดวกต่างๆในนิคมอุตสาหกรรม สํานักงานปทุมธานีตงอยู ั * เ่ ลขที# 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง# อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2529-0031 โทรสาร 0-2529-2176 สํานักงานกรุงเทพ ตังอยู * เ่ ลขที# 83 อาคารซี บี เฮ้ าส์ ถนนอํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2667-4700 โทรสาร 0-2667-4701 สํานักงานนครราชสีมา ตังอยู * ท่ ี# 999 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ (044)00-6111-5, โทรสาร (044)291-723 ทุนจดทะเบียน 2,247,083,295.00 บาท ชําระแล้ วเป็ นหุ้นสามัญ 1,521,412,530 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นเงิน 1,521,412,530.00 บาท เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวันที 18 พฤษภาคม 2547 website : www.navanakorn.co.th บุคคลอ้ างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1262-3 บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

2


ผู้สอบบัญชี นายพิชยั ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีเลขที# 2421 หรื อ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีเลขที# 6838 หรื อ นางสาวสุลลิต อาด สว่าง ผู้สอบบัญชีเลขที# 7517หรื อผู้สอบบัญชีทา่ นอื#นที#ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบซึง# บริษัทสอบบัญชีมอบหมายให้ เป็ นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ จาก บริ ษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที# 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 ที ปรึกษากฎหมาย สํานักงานกฎหมาย เทพ เลขที# 1193 อาคารเอ็กซิม ชัน* 11 ห้ อง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-1679-84 โทรสาร 0-2271-2367, 0-2271-2587

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

3


คณะกรรมการบริษัท พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ

พลเอก ชัยณรงค์ หนุนภักดี กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร

พลตํารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการและรองประธานกรรมการ พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร กรรมการ , กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอก เสงียม สวางควัฒน์ กรรมการ, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ พลเอก ปริ ญญา ชัยสุกวัฒน์ กรรมการ, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

4


พลเอก นิพฒ ั น์ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน นายนิพฐิ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการ นายอัษฎางค์ ศรี ศภุ รพันธ์ กรรมการ นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการ นางพีรยลักษณ์ ตังสุ ณาวรรณ กรรมการ นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ กรรมการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

5


พลโท วิจยั จันทรานุตร กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ

นายเสกสิทธิD เจริ ญเศรษฐศิลป์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

6


ผังโครงสร้ างองค์ กร ณ 31 ธันวาคม 2554

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

7


ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป 1. สรุปงบการเงินเฉพาะบริ ษัท

รายการ

สินทรั พย์ รวม หนีส ินรวม ส่ วนของผู้ถือหุ้น รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ ปอและพลาสติก รายได้ รวม กําไรขัน ต้ นจากการขายผลิตผลิตภัณฑ์ ปอและพลาสติก กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

(หน่วย : พันบาท)

สําหรั บแต่ ละปี สิน สุดวันที 31 ธันวาคม 2554 2553 1,088,585 179,217 909,368 172,072 295,939 (20,988) 16,996

1,019,454 164,620 854,834 162,854 303,494 (27,826) 2,839

8


2. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขัน พืน ฐาน (บาทต่ อหุ้น) มูลค่ าตามบัญชี (บาทต่ อหุ้น)

รายการ

ปี 2554 5.74% 1.87% 1.56% 0.012 0.66

ปี 2553 0.94% 0.33% 0.27% 0.002 0.63

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ฐานะทางการเงินตามวิธีส่วนได้ เสีย

สินทรัพย์ บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม ณ สิ *นปี 2554 จํานวน 799.75 ล้ านบาท เพิม# ขึ *นคิดเป็ นร้ อยละ 7.53 เมื#อเทียบกับสิ *นปี 2553 ที#มีจํานวน 743.74 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากการเพิม# ขึ *นของสินทรัพย์หมุนเวียนทุกรายการ ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีการลงทุนในทีด# ินและโรงงานแห่งใหม่ ที#เขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สําหรับขยายกําลังการผลิตเพื#อก่อให้ เกิดรายได้ ในอนาคตและลด ต้ นทุนการ ผลิตสําหรับนโยบายเกี#ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษัทนัน* บริ ษัทได้ ดําเนินการควบคุมการมีลกู หนี *การค้ าให้ อยูใ่ นจํานวนที# เหมาะสม ให้ สนิ เชื#อกับ ลูกหนี *ที#มีคณ ุ ภาพ สามารถตามเก็บหนี *ได้ และการมีสนิ ค้ าคงเหลือไว้ เพียงพอเหมาะสมกับการผลิต โดยไม่มีนโยบายที# จะถือเม็ดพลาสติกอันเป็ น วัตถุดิบที#มีความผันผวนของราคาสูงไว้ เพื#อเก็งกําไร คงถือให้ เพียงพอกับการวางแผนการผลิตเท่านัน* เนื#องจากบริ ษัท เป็ นผู้ผลิตกระสอบพลาสติกตาม คําสัง# ของลูกค้ า(made to order) ไม่ผลิตเพื#อทําสต็อคสินค้ า ซึง# มีความเสีย# งที#จะทําให้ เกิดต้ นทุนจมและมี โอกาสเกิดการเสือ# มสภาพของสินค้ าได้

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

9


หนีส ิน บริ ษัทมีหนี *สินรวมทังสิ * *นจํานวน 179.22 ล้ านบาท เพิ#มขึ *นจาก 164.62 ล้ านบาทในปี 2553 เพิม# ขึ *นคิดเป็ นร้ อยละ 8.87 สําหรับหนี *สิน หมุนเวียน ที#เพิ#มขึ *นจากปี 2554 นัน* ส่วนหนึง# เป็ นผลมาจากการรับเงินมัดจําค่าขายโรงงานของบริษัทให้ แก่ผ้ พู ฒ ั นาอสังหาริ มทรัพย์รายหนึง# จํานวน 15 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของราคาขาย 150 ล้ านบาท มีกําหนดรับมอบเงินส่วนที#เหลือ 135 ล้ านบาทและส่งมอบทีด# ินภายในวันที# 31 มีนาคม 2555 และเกิด จากรายการซื *อทีด# ินจากบริ ษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) บริ ษัทร่วมของบริ ษัทเพื#อใช้ สร้ างโรงงานแห่งใหม่ของบริ ษัท จํานวน 25.82 ล้ านบาท มีกําหนด ชําระตามสัญญาจนครบถ้ วนในปี 2555......................................................................... สําหรับภาระหนี *สินนัน* บริ ษัทมีนโยบายระมัดระวังการก่อหนี *ให้ เหมาะสมและเป็ นประโยชน์กบั กิจการมากที#สดุ สําหรับภาระหนี *สิน ในปี 2554 บริ ษัทได้ ดําเนินการลดภาระหนี *สินตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี *ที#ทํากับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง# ลงอย่างต่อเนื#องจากปี 2553 เพื#อลด ค่าใช้ จา่ ยทาง การเงิน โดยการขายสินทรัพย์ที#ไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงานและขอการสนับสนุนด้ านเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง# เพื#อชําระ หนี *ตามสัญญาปรับ โครงสร้ างหนี * ซึง# จะทําให้ หนี *ของบริษัทกลายเป็ นหนี *สินที#ดีและมีคา่ ใช้ จา่ ยดอกเบี *ยที#ลดลง อีกทังบริ * ษัทจะได้ กําไรจากการ ยกเว้ นเบี *ยปรับตามสัญญา ปรับโครงสร้ างหนี *อีก 19.25 ล้ านบาท หากชําระหนี *ได้ ครบถ้ วนตามเงื#อนไข อนึง# ในเดือนมกราคม 2555 ธนาคาร พาณิชย์ได้ สนับสนุนด้ านเงินทุนกับ บริ ษัทและบริ ษัทได้ ชําระหนี *ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี *ได้ ครบถ้ วนแล้ ว ส่ วนของผู้ถอื หุ้น บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 620.53 ล้ านบาท เพิ#มขึ *นจาก 579.12 ล้ านบาทในปี 2553 เป็ นผลมาจากบริษัทมีกําไรสุทธิประจําปี 3.88

ล้ านบาท ประกอบกับในปี 2554 บริ ษัทได้ เพิ#มทุนและออกใบสําคัญแสดงสิทธิที#จะซื *อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม(NEP-w2) มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจอง ซื *อจํานวน 492,949,785 หน่วย คิดเป็ นจํานวนเงิน 24.65 ล้ านบาท พร้ อมกันนี * บริ ษัทได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจี# ะซื *อหุ้นสามัญให้ แก่ กรรมการและพนักงาน (ESOP-W2) จํานวน 67,895,110 หน่วย มีกรรมการและพนักงานใช้ สทิ ธิในครัง* แรกรวม 25,780,000 หน่วย คิดเป็ นเงิน 12.89 ล้ านบาท

อัตราส่ วนหนีส ินต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2554 0.29

2553 0.29

จะเห็นได้ วา่ อัตราส่วนหนี *สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในปี 2554 เท่ากับปี 2553 ย่อมแสดงให้ เห็นว่า บริ ษัทยังมีความมัน# คง ทางการเงิน ที#ดี และแสดงให้ เห็นว่า บริ ษัทมีภาระหนี *สินที#ตํ#าและยังมีความสามารถในการก่อหนี *เพื#อสร้ างรายได้ ในอนาคตได้ อีก อันจะสร้ าง ความมัน# ใจ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนและสถาบันการเงินได้ เป็ นอย่างดี

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

10


ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตามวิธีส่วนได้ เสีย บริ ษัทมีผลการดําเนินงานในรอบปี 2554 เปรี ยบเทียบกับปี 2553 ดังนี * กําไรขัน ต้ น ในปี 2554 บริ ษัทมีขาดทุนขันต้ * นจากการขายเท่ากับ 20.99 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 12.20 ของยอดขาย มีผลขาดทุนขันต้ * นลดลงจากปี 2553 ที#มีขาดทุนขันต้ * นจากการขาย 27.83 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 17.09 ของยอดขาย เนื#องจากบริ ษัทได้ เพิ#มสัดส่วนการผลิตและการขาย กระสอบ พลาสติกที#มีมลู ค่าเพิ#มได้ มากกว่าเดิม รวมทังการควบคุ * มต้ นทุนการผลิตให้ มคี วามเหมาะสมขึ *น ทังด้ * านค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้ จา่ ย ใน การผลิต โดยเฉพาะด้ านแรงงานนัน* บริ ษัทได้ ปรับลดจํานวนคนงานส่วนเกินอย่างสมํ#าเสมอ โดยไม่ให้ เกิดผลกระทบกับการผลิต และมีการ ปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนคนงานเพื#อสร้ างขวัญและกําลังใจในการทํางานเพื#อสร้ างผลผลิตที#มีคณ ุ ภาพให้ บริษัทอย่างเต็มที# รวมทังได้ * มี การศึกษา ถึงสาเหตุของปั ญหาในการผลิตที#ชดั เจนขึ *นทําให้ การแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงจุด ค่ าใช้ จ่ายในการขาย ในปี 2554 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ 7.12 ล้ านบาท หรือลดลงจากปี 2553 ร้ อยละ 23.27 เห็นได้ วา่ บริ ษัทสามารถขายสินค้ า ได้ เพิ#ม ขึ *น ขณะที#มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายลดตํา# ลง สําหรับการขายนัน* บริ ษัทได้ ขายผลิตภัณฑ์โดยผ่านพนักงานขายเป็ นหลัก และมีการกําหนด อัตรากําลัง พนักงานขายอย่างเหมาะสม โดยไม่ให้ กระทบกับยอดขาย และบริ ษัทได้ เน้ นการขายสินค้ าที#มีมลู ค่าเพิม# ให้ กบั ลูกค้ ารายที#มศี กั ยภาพ มีการปรับ เปลีย# นการผลิตให้ สนิ ค้ ามีคณ ุ ภาพ สามารถผลิตได้ ทนั เวลา มีการวางแผนการจัดส่งให้ ตรงเวลามากขึ *น ซึง# จะทําให้ บริษัทมียอดขาย สูงขึ *น และลด สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายลง ทัง นี สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายเทียบกับรายได้จากการขายลดลงจากร้อยละ 5.70 ในปี 2553 เป็ นร้อยละ 4.14 ในปี 2554 ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน ในปี 2554 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายทางการเงินเท่ากับ 6.59 ล้ านบาท หรือลดลงจากปี 2553 ร้ อยละ 74.47 โดยสาเหตุหลักมาจากในปี 2553 บริ ษัท ได้ ตีโอนที#ดินเพื#อชําระหนี *สถาบันการเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้ างหนี * ทําให้ ภาระหนี *ลดลงประมาณ 110 ล้ านบาท และในปี 2554 ได้ มีการ ชําระหนี *เงินต้ นคืนบางส่วน ทําให้ ภาระค่าใช้ จา่ ยทางการเงินในปี 2554 ลดลง ..................................................................................... รายได้ อ นื ที ไม่ ได้ มาจากการดําเนินงาน ในปี 2554 บริ ษัทได้ กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ของบริ ษัทจํานวน 6.31 ล้ านบาทและกําไรจากการขายเงินลงทุน 103.01 ล้ านบาท (จากการขาย NNCL-W2 จํานวน 177,975,000 หน่วย) รวม 109.32 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับกําไรจากการโอนที#ดินเพื#อการปรับโครงสร้ างหนี * 110.36 ล้ านบาทในปี 2553 กําไรสุทธิ ในปี 2554 บริ ษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 3.88 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 0.003 บาท ซึง# เพิ#มขึ *นจากปี 2553 ซึง# มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 38.21 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นขาดทุนต่อหุ้น 0.028 บาท ทําให้ อตั ราส่วนกําไรสุทธิตอ่ ผู้ถือหุ้นเท่ากับร้ อยละ 1.87 เพิ#มขึ *นจากปี 2553 ที#เท่ากับ ร้ อยละ 0.33 บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

11


สภาพคล่ อง ณ วันที# 31 ธันวาคม 2554 สภาพคล่องโดยรวมของบริษัทยังอยูใ่ นเกณฑ์ที#ดี ดังจะเห็นได้ จากบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที# มี ยอดรวมทังสิ * *น 26.66 ล้ านบาท เพิ#มขึ *นร้ อยละ 527.88 จากปี 2553โดยสรุปเงินสดสุทธิได้ มาและใช้ ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี * - เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 77.80 ล้ านบาท - เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน 110.79 ล้ านบาท - เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 0.58 ล้ านบาท เห็นได้ วา่ บริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอในการดําเนินงาน โดยบริ ษัทได้ รับเงินสดจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมประมาณ 103 ล้ าน บาท โดยบริ ษัทได้ ใช้ ในการดําเนินงานและลงทุนสร้ างโรงงาน ซื *อที#ดินซึง# จะก่อให้ เกิดรายได้ กลับมาในอนาคต

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

12


1. ณ วันที# 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีหนังสือคํ *าประกันที#ออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหนึง# ในนามบริ ษัทเป็ นจํานวนเงิน 0.44 ล้ านบาท ซึง# เกี#ยวเนื#องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษัท ภาระผูกพันและหนีส นิ ที อาจเกิดขึน

2. ณ วันที# 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานแก่กระทรวงการคลังเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ# มตังแต่ * วันที# 1 มกราคม 2554 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2556 ดังนี *

ล้ านบาท ปี 2555 0.20 ปี 2556 0.20 3. ณ วันที# 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีภาระผูกพันที#ต้องจ่ายตามสัญญาก่อสร้ างโรงงาน จํานวน 20.44 ล้ านบาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ#ม)

ผลการดําเนินงานบริษัทร่ วม บริ ษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 3,773.92 ล้ านบาท หนี *สินรวม 1,258.61 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,515.30 ล้ าน บาท รายได้ รวม 961.45 ล้ านบาท รายจ่ายรวม 861.58 ล้ านบาท กําไรก่อนหักภาษีเงินได้ 98.83 ล้ านบาท กําไรสําหรับปี 48.50 ล้ านบาท กําไรต่อหุ้น 0.033 บาทต่อหุ้น บริ ษัทร่วมได้ รับผลกระทบจากนํ *าท่วมในปี 2554 และได้ เปิ ดเผยผลกระทบไว้ ดงั นี *

ผลกระทบจากเหตุการณ์ นํา ท่ วมครั ง ใหญ่ ของไทย

การดําเนินธุรกิจของบริ ษัททีจงั หวัดปทุมธานีได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์นํ !าท่วมครัง! ใหญ่ของประเทศไทยและต้ องหยุดการ บริ การ ตังแต่ ! กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนธันวาคม 2554 เมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษัทและนักสํารวจภัยได้ แจ้ งการประเมิน ค่าความ เสียหายให้ กบั บริ ษัทประกันเป็ นจํานวนเงิน 209 ล้ านบาท และบริ ษัทประกันแจ้ งบริ ษัทว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาและ ตรวจสอบค่าเสียหาย มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในพื !นทีนํ !าท่วมทีเขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมนวนครในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มี จํานวนประมาณ 1,087 ล้ านบาท และรายได้ ทีเกิดจากการดําเนินงานทีเขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จสําหรับไตรมาสทีแล้ วช่วงก่อนนํ !าท่วมมีจํานวนประมาณ 147 ล้ านบาท ในปั จจุบนั ผู้บริ หาร บริ ษัทประกัน และนักสํารวจภัย ยังอยู่ ระหว่างการสํารวจความเสียหายและประเมินค่าเสียหายทีอาจเกิดขึ !นของบริ ษัท ผู้บริ หารเชือว่าผลเสียหายทีเกิดจากนํ !าท่วมจะได้ รับชดเชย ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัท สําหรับปี 2554 บริ ษัทบันทึกค่าใช้ จ่าย ทีเกียวข้ องกับนํ !าท่วมมีจํานวนประมาณ 11 ล้ านบาท งบการเงิน สําหรับปี สิ !นสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 ยังมิได้ รวมรายการปรับปรุ งที อาจเกิดขึ !น หากการประเมินผลเสียหายทีเกิดขึ !นกับบริ ษัทแล้ วเสร็ จ

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

13


การเปลียนแปลงทีสาํ คัญในรอบปี 2554 ในปี 2554 บริ ษัทมีการเปลีย# นแปลงที#สาํ คัญโดยสรุป ดังนี * • การสร้ างโรงงานใหม่ บริ ษัทได้ สร้ างโรงงานแห่งใหม่ที#นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ตังอยู * ท่ ี#ตาํ บลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา โดยที#บริ ษัทเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิJทงที ั * ด# ินและโรงงาน โรงงานแห่งนี *จัดสร้ างขึ *นตามมาตรฐานระดับสูงเพื#อให้ สามารถ ผลิตสินค้ าบรรจุภณ ั ฑ์ ที#มีคณ ุ ภาพ เป็ นไปตามหลักวิศวกรรมการออกแบบโรงงานที#ดแี ละสามารถลดข้ อจํากัดของโรงงานเดิมที#ตงอยู ั * ใ่ นเขตชุมชน ไม่ สามารถดําเนินการด้ านการปรับปรุงการผลิตได้ อย่างเต็มที# โดยเหตุนี * บริ ษัทจึงได้ ขายโรงงานเดิม ณ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที#ใช้ ในการดําเนินการมาตลอดเกือบ 59 ปี ให้ แก่ผ้ ซู ื *อรายหนึง# ในราคา 150 ล้ านบาท โดยผู้ซื *อได้ วางมัดจําจํานวน 15 ล้ านบาทใน วันทําสัญญา (31 มีนาคม 2554) มีกําหนดส่งมอบและรับเงินส่วนที#เหลือ 135 ล้ านบาทภายในวันที# 31 มีนาคม 2555 โรงงานดังกล่าวมีสามเฟส ขณะนี * โรงงานใหม่ได้ ก่อสร้ างเฟสแรกใกล้ เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว บริ ษัทได้ วางแผนที#จะสร้ างให้ เสร็ จสิ *นและ เปิ ดดําเนินการทังสามเฟสภายในปี * 2555 • การจัดซือ เครื องจักรใหม่ ในอดีตที#ผา่ นมา บริ ษัทได้ ผลิตสินค้ าโดยใช้ เครื# องจักรเก่าทีม# ีเทคโนโลยีการผลิตไม่ทนั สมัยกําลังการ ผลิตน้ อย ต้ องใช้ แรงงานเป็ นจํานวนมาก มีคา่ ใช้ จ่ายในการซ่อมบํารุงสูง ในปี 2554 บริษัทจึงได้ จดั ซื *อเครื# องจักรใหม่เพื#อใช้ ทดแทนเครื# องจักรเดิมและใช้ เทคโนโลยีชนสู ั * งเพื#อลดการใช้ แรงงาน ซึง# จะช่วยลดปั ญหาค่าแรงงานที#จะเพิ#มสูงขึ *นจากนโยบายการ ปรับอัตราค่าแรงงานขันตํ * า# ของรัฐบาล สําหรับเครื# องจักรใหม่นนั * บริ ษัทได้ ทยอยสัง# ซื *อแล้ ว ควบคูไ่ ปกับการใช้ เทคโนโลยีที#ทนั สมัย บริ ษัทเล็งเห็นว่า จะต้ องมีการพัฒนาทักษะคนงานในการผลิตให้ สามารถทํางานร่วมกับเครื# องจักรใหม่ และจัดหาบุคลากรที#มี ความรู้ความชํานาญในการใช้ งานเครื# องจักรเพิม# เติม เพื#อให้ สามารถผลิตสินค้ าที#มีคณ ุ ภาพ ส่งของได้ ทนั ต่อเวลา และมีราคา ยุติธรรมตามนโยบายของบริ ษัท

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

14


• การเพิ มทุนของบริษัท เพื#อให้ บริ ษัทมีแหล่งเงินทุนที#ใช้ ในการประกอบกิจการที#เหมาะสม บริษัทได้ หาแหล่งเงินทุนในการ ดําเนินงานจากการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและจากตลาดทุน โดยเมื#อวันที# 11 พฤศจิกายน 2554 บริ ษัทได้ จดั ให้ มกี าร

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ครัง* ที# 1/2554 และที#ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก

1,357,902,201บาท เป็ น 2,104,748,411บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ#มทุนใหม่จํานวน 746,846,210 หุ้น มูลค่าหุ้นที#ตราไว้ ห้ นุ

ละ 1.00 บาท สํารองไว้ เพื#อรองรับการใช้ สทิ ธิที#จะซื *อหุ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทเี# สนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทครัง* ที# 2 (NEP-W2) ในอัตราส่วนใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 2 หุ้นสามัญเดิมในราคาเสนอขาย 0.05 บาท ต่อหน่วย

บริ ษัทได้ ออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที#จะซื *อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง* ที# 2 (NEP-W2) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทได้

ของบริ ษัทครัง* ที# 2 (ESOP-W2) จํานวน 67,895,110 หน่วยให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน จํานวน 492,949,785 หน่วย เป็ นจํานวนเงิน 24.65 ล้ านบาท และได้ มีมติให้ ออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที#จะซื *อหุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 2 หุ้นสามัญเดิมในราคาใช้ สทิ ธิ 0.50 บาทต่อหุ้น บริ ษัทได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจี# ะซื *อหุ้น สามัญดังกล่าวได้ จํานวน 67,895,000 หน่วย จนถึงวันที# 31 ธันวาคม 2554 ได้ มีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 25,780,000 หน่วย เป็ นจํานวนเงิน 12.89 ล้ านบาท

รายงานการกํากับดูแลกิจการปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีเจตนาทีม# งุ่ มัน# ในการดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที#ดี ตามแนวทางปฏิบตั ขิ องตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเห็นว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการเสริ มสร้ างองค์กรให้ มีระบบการบริ หารงานที#มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง# ช่วยสร้ างความมัน# ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที#มีสว่ นได้ เสียและผู้ที#เกี#ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพิ#ม

กิจการที#ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที#ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ในหลักการปรับปรุงใหม่ ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท อันนําไปสูก่ ารเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง# ยืน ทังนี * *บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล

สําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2549 เพื#อยกระดับการกํากับดูแลกิจการให้ เทียบเท่าสากล ในหลักการที#สาํ คัญ 5 หมวด ได้ แก่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส

3. บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

15


1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตนและไม่ละเมิดลิดรอน สิทธิ ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทถือว่าผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการควบคุมบริ ษัทโดยผ่านวิธีการแต่งตังคณะกรรมการให้ * ปฏิบตั ิหน้ าที#แทนตน และมีสทิ ธิมีเสียง ในการ ตัดสินใจด้ านนโยบายและการเปลีย# นแปลงที#สาํ คัญของบริ ษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเหตุนี * บริ ษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตน โดยไม่ตงข้ ั * อจํากัดหรือ กระทํา การที#เป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ ดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถได้ รับรู้ขา่ วสารข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลา มีสทิ ธิมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื#นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน มีสทิ ธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที#ประชุม 1.1 สิทธิขนั พืน ฐานของผู้ถอื หุ้น คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงสิทธิขนพื ั * *นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเชื#อว่า สิง# ที#จะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นไว้ วางใจและมัน# ใจลงทุนกับ บริ ษัท คือ การมีนโยบายหรื อการดําเนินการทีเ# ป็ นการรักษาสิทธิขนพื ั * *นฐานที#ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายพึงได้ รับอย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามทีก# ฎหมาย กําหนด บริ ษัทได้ดําเนิ นการทีเ( ป็ นการส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนี • สิทธิในการซื *อขายหลักทรัพย์ที#ตนถืออยู่ • สิทธิในการได้ รับสารสนเทศของบริ ษัทอย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที#เหมาะสมต่อการตัดสินใจ • สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น • สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที#ประชุมผู้ถือหุ้น เพื#อตัดสินใจในการเปลีย# นแปลงในนโยบายที#สาํ คัญของ บริ ษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที#คณะกรรมการบริ ษัทต้ องขอความเห็นชอบจากที#ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือ บริ คณห์สนธิของบริ ษัท การลดทุนและ/หรื อการเพิ#มทุน รวมถึงการอนุมตั ิรายการพิเศษ • สิทธิเลือกตังและถอดถอนกรรมการ * และให้ ความเห็นชอบในการแต่งตังผู * ้ สอบบัญชีอิสระ • สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น • สิทธิในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอืน# เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน • ในกรณีที#ผลประกอบการของบริษัทมีกําไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิจะได้ รับส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทในรูปแบบ ของเงิน ปั นผล 1.2 การประชุมผู้ถอื หุ้น นอกจากสิทธิพื *นฐานที#บริษัทมีให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดําเนินการในเรื# องต่าง ๆ ที#เป็ นการส่งเสริ มในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี * • การกําหนดวัน เวลา สถานที ในการประชุมผู้ถอื หุ้น คณะกรรมการบริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ปี ละ 1 ครัง* ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ *นสุดรอบปี บัญชี ของบริ ษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไปหากมีความจําเป็ นเร่งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพเิ ศษซึง# ส่งผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น ในปี 2554 บริ ษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ที#โรงแรมอโนมา ถนนราชดําริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยการเลือกสถานที# สําหรับจัดประชุม ได้ คาํ นึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ และได้ จดั เตรี ยมห้ องประชุมที#มีขนาด เหมาะสม สามารถรองรับ ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ อย่างเพียงพอ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

16


• การส่ งหนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ โดยการได้ รับข้ อมูลและมีเวลา ศึกษาก่อนวัน ประชุม อย่างเพียงพอและเหมาะสม บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมทังข้ * อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ซึ#งได้ ระบุ รายละเอียด ความเป็ นมาของเรื# องนันๆอย่ * างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทังนี * * ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื# องที#จะเสนอเพื#อทราบ หรื อเพื#อพิจารณา แล้ วแต่กรณี โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในแต่ละวาระประกอบด้ วย ในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือ นัดประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เพื#อให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 14 วันก่อนการประชุม และได้ นํารายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังข้ * อมูล ประกอบการประชุมแต่ละ วาระขึ *นเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื#อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาและทําความเข้ าใจเกี#ยวกับเรื# องสําคัญอย่าง เพียงพอ รวมทังบริ * ษัทฯ ได้ ลงประกาศ หนังสือพิมพ์รายวันเพื#อแจ้ งกําหนด วัน เวลา สถานที#ประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้ อมจัด ให้ มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื#อสอบถามรายละเอียดเพิ#มเติมในกรณีมีข้อสงสัย • การมอบฉันทะให้ บุคคลอื นเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ในกรณีที#ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื#นเข้ าร่ วม ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรื อจะมอบให้ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ข. ซึง# ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที#บริ ษัทฯ จัดส่งให้ พร้ อมกับหนังสือนัด ประชุม หรื อ ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื#อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น • การเข้ าร่ วมประชุมและการลงทะเบียน ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจัดให้ มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชัว# โมง และจัดอากรแสตมป์ไว้ บริ การ แก่ผ้ ถู ือ หุ้นโดยไม่มีค่าใช้ จ่าย รวมทังได้ * นําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการลงทะเบียน และจัดเตรี ยมใบลงคะแนน เพื#อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น • การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็ นหน้ าที#ที#จะต้ องเข้ าร่วมประชุมทุกครัง* หากไม่ติดภารกิจ สําคัญ รวมทังคณะผู * ้ บริ หารของบริ ษัทฯ เพื#อร่วมชี *แจงข้ อเท็จจริ งในกรณีที#มีข้อซักถาม ในการประชุม ประธานที#ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ หุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที#ในทุกวาระ โดยมีการจดบันทึกประเด็นที#สอบถามและข้ อคิดเห็นที#สาํ คัญไว้ ในรายงานการ ประชุมทุกครัง* ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2554 มีคณะกรรมการบริ ษัทฯ เข้ าร่วมประชุมทุกท่านจากจํานวนทังหมด * 15 ท่าน ผู้บริ หารทุกท่าน ที#ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีจากภายนอก เพื#อร่วมรับฟั งความคิดเห็นและตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

17


2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญและปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม เพื#อสร้ างความมัน# ใจให้ กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับ บริ ษัทฯ ทัง นีบ ริ ษัทฯ มี แนวทางในการปฏิ บตั ิ เพือ( รักษาไว้ซึ(งสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ดังนี 2.1 บริ ษัทฯ กําหนดให้ สทิ ธิออกเสียงในที#ประชุมฯ เป็ นไปตามจํานวนหุ้นที#ผ้ ถู ือหุ้นถืออยู่ โดยกําหนดให้ หนึง# หุ้นมีสทิ ธิเท่ากับหนึง# เสียง 2.2 บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที# โดยการเผยแพร่ ข่าวสารไว้ ในเว็บไซต์ของ บริ ษัทฯ ซึง# วาระการประชุมผู้จะช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างทัว# ถึง เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย ใช้ สทิ ธิในการ เสนอระเบียบถือหุ้น และเสนอชื#อบุคคลเพื#อเข้ ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ า ซึ#งบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอไว้ ใน เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ รวมทังเปิ * ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้ าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์ ติดต่อกับเจ้ าหน้ าที#สาํ นัก เลขานุการบริ ษัทได้ ตลอดเวลาทําการ 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ#มวาระการ ประชุมโดยไม่ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า 2.4 การเลือกตังกรรมการ * บริ ษัทฯ กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายใช้ คะแนนเสียงที#มีอยูท่ งหมดเลื ั* อกตังบุ * คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น กรรมการ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ บคุ คลซึง# ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการ เลือกตังเป็ * นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที#จะพึงเลือกตังในครั * ง* นัน* 2.5 บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําบัตรลงคะแนนเสียง สําหรับให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที#ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการออก เสียงไม่เห็น ด้ วย หรื องดออกเสียง เพื#อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง 2.6 บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที#เกี#ยวข้ อง โดยกําหนดให้ คณะ กรรมการและผู้บริ หาร ซึง# หมายรวมถึงคูส่ มรสและบุตรที#ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เมื#อมีการเปลีย# นแปลงการถือหลักทรัพย์บริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที#สาํ นักเลขานุการบริ ษัท ทราบทันที เพื#อจะได้ รายงานการเปลีย# นแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที#ซื *อ ขาย โอน หรื อรับโอน รวมทังห้ * ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อหน่วยงานทีได้ รับทราบข้ อมูลภายในนําข้ อมูลไปใช้ เพือ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพีน้องหรื อพวกพ้ องและมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อบุคคลทีไม่มีหน้ าทีเ กียวข้ องก่อนทีจะ มีการ เผยแพร่ตอ่ สาธารณชนด้ วย ทังนี  เพือเป็ นการป้องกันไม่ให้ นําข้ อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ ในทางมิชอบ

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

18


3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย ในปี พ.ศ.2554 บริ ษัทได้ ดแู ลและคํานึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอกบริ * ษัท ดังนี *

3.1 ผู้ถอื หุ้น : บริ ษัทมุง่ มัน# ดําเนินธุรกิจให้ มีความเติบโต มีผลกําไร และสร้ างความมัง# คัง# ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นในรูปราคาหุ้นและเงินปั น ผล มีการดําเนินงานทีม# ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื#อถือได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริ ญเติบโต และเพิ#มมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้ วย ผลตอบแทนที#ดีและต่อเนื#อง 3.2 ลูกค้ า : บริ ษัทศึกษาความต้ องการในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและทําความเข้ าใจอย่างละเอียดแม่นยํา เพื#อให้ สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที#มี คุณภาพสูง สร้ างสรรค์ปรับปรุงบริ การให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยได้ รับผลิตภัณฑ์ที#มีคณ ุ ภาพตรงตามที#ลกู ค้ าต้ องการ ในระดับราคาที# เหมาะสม และบริ การที#ตรงเวลา และกลับมาซื *อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทอีก ไม่เอารัดเอาเปรี ยบลูกค้ า สร้ างสัมพันธภาพที#ดี อย่างต่อเนื#องสมํ#าเสมอ 3.3 คู่ค้าและเจ้ าหนี : บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ให้ เป็ นไปตามเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันไว้ โดยยึดหลักความเสมอภาคและ เป็ นธรรม มีการให้ ข้อมูลตามความเป็ นจริ ง การเจรจาแก้ ไขปั ญหาและทางออกของปั ญหาตังอยู บ่ นพื นฐานของประโยชน์ของทังสองฝ่ ายร่วมกัน 3.4 คู่แข่ งทางการค้ า : บริ ษัทปฏิบตั ิตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจทีดี ด้ วยความสุจริ ต และใช้ ความรู้ความสามารถในการแข่งขัน อย่าง เปิ ดเผย และโปร่งใส ไม่เข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศทีเ ป็ นความลับทางการค้ าของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการทีไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสมไม่กล่าวร้ าย ทําลายชือเสียง คูแ่ ข่งทางการค้ าและกล่าวหาโดยใช้ ข้อมูลทีปราศจากมูลความจริ ง 3.5 พนักงาน : บริ ษัทตระหนักดีวา่ พนักงานเป็ นทรัพย์สนิ ทีมีคา่ ขององค์การ จึงได้ ตอบแทนความทุม่ เท และความมุง่ มัน ในการ ทํางานของ พนักงาน โดยการกําหนดค่าตอบแทนทีเป็ นธรรม การมีสวัสดิการทีดี การปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทํางานของพนักงาน นอกจากนี บริ ษัทยังให้ ความสําคัญอย่างมากกับเรื องความปลอดภัยในการทํางาน และอาชีวอนามัย รวมทังการพั ฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าง ต่อเนือง 3.5 สังคมส่ วนรวม : บริ ษัทคํานึงถึงการปฏิบตั ิตามหลักการจรรยาบรรณทางธุรกิจทีด ีและไม่สนับสนุนการกระทําทีเ ป็ นการละเมิด กฎหมาย และได้ สง่ เสริ มปลูกฝั งให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานคํานึงถึงการปฏิบตั ิหน้ าทีโดยยึดถือส่วนรวมเป็ นหลัก

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส สํานักกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทซึง# รับผิดชอบงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง ได้ มงุ่ มัน# ทีจ# ะให้ บริ การข้ อมูล และข่าวสารกิจกรรม ต่างๆของ บริ ษัทแก่นกั ลงทุน ผู้ถือหุ้น และประชาชนทัว# ไป ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับที#ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้ วน การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที#สาํ คัญของบริ ษัท ไม่วา่ จะ เป็ นรายงานทางการเงิน และข้ อมูลอื#น ๆ นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามปกติผา่ นช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ56-1) และรายงานประจําปี บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการสือ# สารระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นที#หลากหลาย อาทิ ทางเว็บ ไซด์ของบริ ษัท การจัดกิจกรรมให้ ผ้ ู ถือหุ้นเข้ าเยี#ยมชมโรงงานและพบผู้บริ หาร รวมทังเปิ * ดโอกาสให้ นกั วิเคราะห์ได้ เข้ าพบผู้บริ หารระดับสูงเป็ นครัง* คราว และผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์สอบถามข้ อมูลมายังหน่วยงานที#ดแู ลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ตลอดเวลา ทังนี * * เพื#อเป็ นช่องทางเพิม# เติมให้ ผ้ ถู ือ หุ้นสามารถเข้ าถึงสารสนเทศและเข้ าใจการ ดําเนินธุรกิจของบริษัทมากขึ *น บริ ษัทเห็นความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที#มคี วามถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ทัว# ถึงและทันเวลา เพื#อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อมูลที#เชื#อถือได้ และ เพียงพอต่อการตัดสินใจ บริ ษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริ ษัท แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี * บริ ษัทฯ มีการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของบริ ษัทฯ แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี *

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

19


• เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th • เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th • เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.nep.co.th • กิจกรรมเยี#ยมชมโรงงานและพบผู้บริ หาร • การสือ# สารโดยตรงผ่านทางอีเมล์ และโทรศัพท์ การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายมิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริษัทนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื#อประโยชน์สว่ นตน การซื *อขาย หลักทรัพย์ หรื อ ส่งข้ อมูลดังกล่าวเพื#อการซื *อขายหลักทรัพย์ รวมทังผู * ้ มีหน้ าที#นําข้ อมูลไปใช้ ต้ องระมัดระวังมิให้ มีการนําไปเปิ ดเผยต่อผู้อื#น ทังนี * * เพื#อให้ เกิดความ โปร่งใสและความยุติธรรมในการบริ หารกิจการของบริ ษัท 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริ ษัทได้ แต่งตังกรรมการในคณะกรรมการบริ * ษัทออกเป็ นคณะอนุกรรมการย่อย 3 คณะ คือคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพื#อช่วยในการบริ หารและกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท เพื#อให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีก# ารเป็ น กรรมการมี ประสิทธิภาพ บริ ษัทจึงกําหนดให้ กรรมการแต่ละท่านไม่ควรดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอืน# มากเกินจํานวนทีเ# หมาะสม เพื#อให้ สามารถ จัดสรรเวลาใน การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ คณะกรรมการได้ ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิงานภายใต้ กฎหมายประกาศข้ อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ความโปร่งใสในการ อนุมตั ิการทํารายการต่างๆ การเปิ ดเผยข้ อมูล และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

20


รายการทีเกียวโยงกัน รายการระหว่ างกัน

บริ ษัทมีรายการกับบริ ษัทร่วมตามความจําเป็ นในราคาและเงื#อนไขเป็ นปกติธุรกิจ ซึง# คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็น ต่อ รายการ ระหว่างกันของบริษัทว่า รายการระหว่างกันที#เกิดขึ *นในปี ที#ผา่ นมาเป็ นรายการที#มีความสมเหตุสมผลเยี#ยง ผู้ประกอบการค้ าพึงปฏิบตั ิ ตามปกติธุรกิจ การค้ าทัว# ไป มีการกําหนดราคาทีเ# ป็ นธรรมและไม่ทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใดรายการระหว่างกันในปี 2554 ทีผ( ่านมา มี ดังต่อไปนี เมื#อวันที# 19 เมษายน 2553 บริ ษัทได้ ก้ ยู ืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ล้ านบาท โดยเสียดอกเบี *ยในอัตรา ร้ อยละ 6.50 ต่อปี มีกําหนดระยะเวลา 180 วัน ครบกําหนดชําระในวันที# 15 ตุลาคม 2553 โดยบริ ษัทขอขยายระยะเวลาการชําระ เงินกู้ยืมที#ครบกําหนดออกไปอีก 524 วัน เมื#อวันที# 11 สิงหาคม 2553 บริ ษัทได้ ก้ ยู ืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ล้ านบาท โดยเสียดอกเบี *ยในอัตรา ร้ อยละ 6.00 ต่อปี มีกําหนดระยะเวลา 294 วัน ครบกําหนดชําระในวันที# 31 พฤษภาคม 2554 โดยบริ ษัทได้ ชําระคืนเงินต้ นและ ดอกเบี *ยทังหมดแล้ * วในวันที# 21 พฤษภาคม 2554 เมื#อวันที# 30 กันยายน 2553 บริ ษัทได้ ก้ ยู มื เงินจากบริ ษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 ล้ านบาท โดยเสียดอกเบี *ยในอัตรา ร้ อยละ 6.00 ต่อปี มีกําหนดระยะเวลา 62 วัน ครบกําหนดชําระในวันที# 30 พฤศจิกายน 2553 โดยบริ ษัทขอขยายระยะเวลาการ ชําระเงินกู้ยืมทีค# รบกําหนดดังกล่าวออกไปอีก 240 วัน โดยบริษัทได้ ชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี *ยทังหมดแล้ * วในวันที# 21 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เมื#อวันที# 28 ธันวาคม 2553 บริ ษัทได้ ก้ ยู ืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 ล้ านบาท โดยเสียดอกเบี *ยใน อัตราร้ อยละ 6.00 ต่อปี มีกําหนดระยะเวลา 92 วัน ครบกําหนดชําระในวันที# 30 มีนาคม 2554 โดยบริ ษัทขอขยายระยะเวลาการ ชําระเงินกู้ยืมทีค# รบกําหนดดังกล่าวออกไปอีก 358 วัน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีดอกเบี *ยค้ างจ่ายเป็ นจํานวนเงิน 0.06 ล้ านบาท พันบาท งบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตาม วิธีสว่ นได้ เสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที# 31 ธันวาคม ณ วันที# 31 2554 ธันวาคม 2553 กรรมการ ยอดยกมา 11,500 เพิ#มขึ *นระหว่างงวด 11,500 ลดลงระหว่างงวด (11,500) ยอดคงเหลือ 11,500

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

21


ในไตรมาสแรกของปี 2553 บริ ษัทได้ ก้ ยู ืมเงินจากกรรมการ จํานวน 11 ล้ านบาท โดยเสียดอกเบี *ยในอัตราร้ อยละ 6.00 ต่อปี มีกําหนดระยะเวลา 120 วัน ซึง# ตัวR สัญญาใช้ เงินครบกําหนดระหว่างวันที# 18 มิถนุ ายน - 10 กรกฎาคม 2553 โดยบริ ษัทขอขยาย ระยะเวลาการชําระเงินกู้ยืมทีค# รบกําหนดดังกล่าวออกไปอีก 360 วัน โดยบริ ษัทได้ ชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี *ยทังหมดแล้ * วในวันที# 26 เมษายน 2554 ในไตรมาสสามของปี 2553 บริ ษัทได้ ก้ ยู ืมเงินจากกรรมการ จํานวน 0.5 ล้ านบาท โดยเสียอัตราดอกเบี *ยในอัตราร้ อยละ 6.00 ต่อปี มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน ซึง# ตัวR สัญญาใช้ เงินครบกําหนดวันที# 27 สิงหาคม 2553 โดยบริ ษัทขอขยายระยะเวลาการชําระ เงินกู้ยืมที#ครบกําหนดดังกล่าวออกไปอีก 335 วัน โดยบริ ษัทได้ ชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี *ยทังหมดแล้ * วในวันที# 26 เมษายน 2554

นโยบายและแนวทางการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต

กรณีที#มีความจําเป็ นเพื#อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท บริ ษัทจะพิจารณาความสมเหตุผลอย่างรอบคอบและจะเป็ นไปในราคา หรื อเงื#อนไขที#ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอกโดยบริษัทจะจัดให้ ผ้ เู ชี#ยวชาญจากภายนอกแสดงราคาที#เป็ นธรรมและบริ ษัทจะดําเนินการตาม ขันตอนของข้ * อกําหนดหรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกําหนดหรื อประกาศของตลาด หลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื# อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิ ดเผยรายการที#เกี#ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนกฎเกณฑ์หรื อข้ อบังคับ ทางกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และจะคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ บริ ษัทกําหนดให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ดแู ลการเข้ าทํารายการระหว่างกัน โดยจะต้ องรายงานให้ กรรมการตรวจสอบทราบทันทีและต้ อง ปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบทีเ# กี#ยวข้ องในเรื# องดังกล่าว อีกทังยั * งมีหน้ าที#ติดตามการทํารายการดังกล่าวให้ เป็ นไปตามที#ได้ รับอนุมตั ิด้วย อนึง# บริ ษัทมีข้อกําหนดในข้ อบังคับของบริ ษัทเกี#ยวกับการเข้ าทํารายการที#เกี#ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง# สินทรัพย์สาํ คัญ ของ บริ ษัทว่าจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที#ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรื อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ กําหนด.................................................................................................

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

22


ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในดังนี * 1. องค์ กรและสภาพแวดล้ อม

ในปี 2554 บริ ษัทได้ กําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจสําหรับเป็ นกรอบและทิศทางในการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างชัดเจนมากขึ *นว่าจะ เน้ นการ ผลิตบรรจุภณ ั ฑ์ที#สร้ างมูลค่าเพิ#มให้ มากขึ *นและบริ หารจัดการสินทรัพย์ของบริษัทให้ เกิดประโยชน์สงู สุด มีการปรับปรุงโครงสร้ างองค์กร เพื#อให้ การ ปฏิบตั ิงานมีความคล่องตัวเหมาะสม และสอดคล้ องกับสภาพธุรกิจที#เปลีย# นแปลงไป การจัดทําระบบการบริ หารจัดการ (Management System) ที#เชื#อมโยงระหว่างหน่วยงานโรงงานและหน่วยงานสํานักงานใหญ่ให้ เป็ นเอกภาพ มากขึ *น ทําให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที#ดีและมีการบริ หารจัดการที#มีประสิทธิภาพ

การจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิงานและคําสัง# ต่างๆเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กําหนดอํานาจ หน้ าที#และความรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่าง ชัดเจน การปรับปรุงระบบบัญชีให้ ลดความซับซ้ อน สามารถเข้ าใจได้ ง่ายแต่ยงั คงมีความถูกต้ องครบถ้ วน บริ ษัทส่งเสริ มสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้ มคี วามชัดเจนโปร่งใส การกําหนดนโยบายและแผนการ ปฏิบตั ิงาน คํานึง ถึงความเป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้ า คูแ่ ข่งทางการค้ า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับความเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระที#เข้ าตรวจสอบบริ ษัท และบริ ษัทได้ พิจารณาปรับปรุง การ ดําเนินงานเพื#อให้ เป็ นไปตามระบบหลักการปฏิบตั ิงานที#ถกู ต้ องตามมาตรฐานด้ านการบัญชีการเงิน การควบคุมภายในที#ดี

บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสือ# สารทังภายในและภายนอก * มีการจัดการระบบข้ อมูลในการบริ หารจัดการที# เกี#ยวเนื#อง กับการปฏิบตั ิงาน การรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน การปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ ทีใ# ช้ ในการควบคุม และดําเนินกิจกรรม ของบริษัทฯ ทังนี * *เพื#อให้ ทกุ ฝ่ ายทีเ# กี#ยวข้ องได้ รับข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ 4. ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้ อมูล

5. ระบบการติดตามและประเมินผล

บริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2554 รวม 12 ครัง* และมีการประชุมผู้บริ หารอย่างสมํา# เสมอ เพื#อพิจารณาและ ติดตามผล การดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อประชุมผู้บริ หารหรื อประชุมฝ่ าย มี การรายงานผลการ ดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับดัชนีวดั ทังระดั * บองค์กรและระดับปฏิบตั งิ าน หากผลการดําเนินการแตกต่างจากเป้าหมาย จะมีมติ ให้ ฝ่ายบริ หารรับไป ดําเนินการแก้ ไขและรายงานคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานระบบการ ควบคุมภายใน ซึง# ประเมินโดยผู้บริ หารและฝ่ ายตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อ ข้ อบกพร่องที#เป็ นสาระสําคัญ ซึง# สอดคล้ องกับ ความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ มีความเพียงพอและมี ประสิทธิผลในส่วนของบริ ษัทร่วมที#บริ ษัทได้ ลงทุนในสัดส่วน 23.60 % บริ ษัทได้ มีการวิเคราะห์และประเมินผลติดตามการดําเนินงานของบริษัทร่วมอย่าง สมํ#าเสมอ โดยกรรมการของบริ ษัท ได้ เข้ าไปร่วมเป็ นกรรมการของบริ ษัทร่วมดังกล่าว บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

23


ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายบรรจุภณ ั ฑ์พลาสติก และบริ ษัทลงทุนด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ใน บริ ษัท นวนคร จํากัด(มหาชน) ซึง# เป็ นบริ ษัทที#ดาํ เนินธุรกิจด้ านการจัดการนิคมอุตสาหกรรม โดยถือในสัดส่วนร้ อยละ 23.60 ของทุน จดทะเบียนที#เรี ยก ชําระแล้ วของบริ ษัทดังกล่าว โดยมีสดั ส่วนรายได้ เปรี ยบเทียบ ดังนี *

สายผลิตภัณฑ์ หลัก/ กลุ่มธุรกิจ

พลาสติก รายได้ เงินปั นผล รวม

ดําเนินการโดย บริ ษัท บมจ.นวนคร

% การถือหุ้น ของบริษัท 23.60

(หน่วย : ล้ านบาท)

ปี 2554 รายได้

%

ปี 2553 รายได้

%

172.07 10.68

94.16 5.85

162.85 24.92

86.67 13.33

182.75

100.00

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

187.77

100.00

24


ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัท แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี * 1.1.1 ผลิตและจําหน่ ายบรรจุภณ ั ฑ์ พลาสติก บริ ษัทได้ เริ# มดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตและจําหน่ายกระสอบพลาสติกสาน (Plastic) ตังแต่ * ปี 2534 จนถึงปั จจุบนั กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทมีอยูใ่ นหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบด้ วย ข้ าวสาร,อาหารสัตว์,แป้ง,ปุ๋ย,นํ *าตาล,เคมีภณ ั ฑ์,นํ *าแข็ง, เป็ นต้ น ซึง# จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เส้ นทอขนาด12*12 เส้ นต่อ ตรน. ที#มีความเรี ยบและมีความแข็งแรงทนทานต่อการนําไปใช้ งาน รวมถึงความสวยงามในการพิมพ์ตราสินค้ าเพื#อสร้ างภาพลักษณ์ทดี# ีให้ กบั สินค้ าของลูกค้ าที#นาํ ไปบรรจุอีกด้ วย โดยปั จจุบนั สามารถแบ่ง ประเภทผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกสานที#บริ ษัทผลิตและจําหน่ายได้ เป็ น 2 ประเภทหลัก ดังนี * • กระสอบพิมพ์ เฟล็กโซ่ (Flexo Printing) เป็ นการพิมพ์โดยใช้ เทคโนโลยีแบบ Flexo คือ ใช้ บล๊ อกยางผ่านสีและกดลายลงบนกระสอบ ได้ เป็ นงานพิมพ์แบบ 2 มิติที#เห็น ตามท้ องตลาดทัว# ไปในตลาดระดับกลางและระดับล่าง ซึง# อาจจะมีการเคลือบหรื อสวมถุงรองใน(PE)เพื#อป้องกันความชื *น คุณลักษณะของสินค้ าที#ลกู ค้ านําไปบรรจุ

• กระสอบเคลือบกราเวียร์ (Gravure Printing) การพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Gravure ลงบนแผ่นฟิ ล์ม แล้ วนํามาเคลือบลงบนกระสอบ ได้ เป็ นงานพิมพ์แบบ 3 มิติ ที#ให้ ภาพเหมือนจริงหรื อมีการใช้ Graphic design ได้ ตามความต้ องการ เหมาะสําหรับกลุม่ ลูกค้ าที#ต้องการภาพลักษณ์ทางการตลาด ใน ตลาดระดับบนหรื อ ระดับ Premium

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

25


1.1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริ ษัทดําเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ผ่านบริ ษัทร่ วมซึ#งดําเนินธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใน รูปแบบเขต ส่งเสริ มอุตสาหกรรมนวนคร พร้ อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้ วน โครงการตังอยู * ่กิโลเมตรที# 46 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลอง หนึง# อําเภอคลอง หลวง จังหวัดปทุมธานี ในพื *นที#ประมาณ 6,135 ไร่ แบ่งพื *นที#ในโครงการเป็ นพื *นที#เขตอุตสาหกรรม เขตที#อยูอ่ าศัย เขตพาณิช ยกรรมและเขตปลอดอากร สําหรับเขตพื *นที#อตุ สาหกรรมนวนครได้ จดั สรรพื *นที# ทางด้ านทิศเหนือของโครงการเดิมเพื#อพัฒนาเป็ นพื *นที#สําหรับ ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด กลางและขนาดย่อม ปั จจุบนั บริ ษัทถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 24.55 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วจํานวน 1,450.06 ล้ านบาท นอกจากนี *ยังได้ ขยาย การลงทุนใหม่ไปยังนิคมอุตสาหกรรม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึง# อยูใ่ นพื *นที#ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (เขต 3) ที#จะได้ รับการ ส่งเสริ ม การลงทุนจาก BOI โดยมีพื *นที#โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็ นนิคมที#ทนั สมัยที#สดุ ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ 1.2 การดําเนินงานด้ านการตลาดและการขายในปี 2554 ยอดขายของบริษัทในปี 2554 มีปริ มาณเพิม# ขึ *นอย่างต่อเนื#องในเดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม และยังคงมุง่ เน้ นในการเพิ#มสัดส่วน สินค้ าที#มี Value Added ซึง# มีมลู ค่าสูงได้ อย่างต่อเนื#อง ซึง# สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี * 1.2.1

สัดส่ วนการขายสินค้ าแยกตามกลุ่มลูกค้ า

ยอดขายแยกตามกลุ่มลูกค้ าปี 54 (ตัน)

กลุม่ ลูกค้ าทีม# ีขนาดใหญ่ 3 อันดับแรกของบริ ษัท ได้ แก่ กลุม่ ข้ าว กลุม่ ปุ๋ย และกลุม่ อาหารสัตว์ ตามลําดับ ซึง# จากการกระจายสัดส่วน การขาย ไปยังกลุม่ ลูกค้ าต่างๆ ในปริ มาณสัดส่วนที#เหมาะสม ทําให้ บริ ษัทไม่มคี วามเสีย# งจากฤดูกาลของสินค้ าในกลุม่ ต่างๆ (Seasonal) บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

26


1.2.2

สัดส่ วนการขายสินค้ าแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทส ินค้า

Normal Goods กระสอบพิมพ์ Flexo กระสอบพิมพ์ Flexo เคลือ บ กระสอบไม่พม ิ พ์ ผืนผ ้า ถุงใน

รวม Normal Goods Premium Goods กระสอบพิมพ์ Half Tone กระสอบเคลือ บ Gravure Shopping Bag

รวม Premium Goods ยอดรวม

ยอดขายปี 2553 (ต ัน)

ยอดขายปี 2554

(%)

(ต ัน)

(%)

1,162.90 423.00 346.90 17.70

56.73% 20.64% 16.92% 0.00% 0.86%

972.03 455.52 95.68 -

46.81% 23.05% 4.57% 0.00% 0.00%

39.41 59.49 0.31

1.92% 2.90% 0.02%

36.86 356.62 1.09

2.03% 23.47% 0.07%

100.00% 1,917.80

100.00%

1,950.00

99.21 2,049.71

95.16% 1,523.23

4.84%

394.57

74.43%

25.57%

จากนโยบายของบริ ษัทที#มงุ่ เน้ นการขายสินค้ าที#มี Value Added ในบริ ษัทที#มากขึ *นนันจะเห็ * นได้ วา่ สินค้ าที#เป็ น Normal Product อย่าง กระสอบไม่พิมพ์มีปริ มาณที#ลดลงอย่างเห็นได้ ชดั จาก 346.90 ตัน เป็ น 95.68 ตัน และสินค้ า Value Added ที#มีมลู ค่าสูงอย่างกระสอบพิมพ์ Flexo เคลือบ มีปริ มาณสูงขึ *นจากปี 2553 เล็กน้ อย จาก 423 ตัน เป็ น 455.52 ตัน การเปลีย# นแปลงด้ านการขายในปี 2554 ที#เป็ นนัยสําคัญอย่างเห็นได้ ชดั คือ กระสอบเคลือบ Gravure ที#มีปริ มาณเพิ#มขึ *นจาก 59.49 ตัน เป็ น 356.62 ตัน หรื อคิดเป็ นการเติบโตถึง 5 เท่า จากปี 2553 ซึง# บริ ษัทมีความมัน# ใจที#จะเพิ#มยอดขายสินค้ า Premium ที#มีมลู ค่าสูงให้ เติบโต อย่างต่อเนื#องในปี 2555

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

27


โครงการในอนาคต 2.1

การก่ อสร้ างโรงงานใหม่ ณ เขตส่ งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

28


2.1.1 ความคืบหน้ าในการก่ อสร้ าง และกําหนดการในการย้ ายฐานการผลิต สืบเนื#องจากโครงการย้ ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ ณ เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมนวนคร อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึง# ได้ เริ# ม การก่อสร้ างในกลางปี 2554 นัน* ปั จจุบนั บริ ษัทมีกําหนดการที#จะย้ ายฐานการผลิตทังหมดจาก * อําเภอจอหอ จังหวัดนครราชสีมา มายัง โรงงาน ใหม่ภายในเดือนเมษายน 2555 หรื อเสร็ จสมบูรณ์ในเฟสที# 1 และเฟสที# 2 ซึง# ประกอบด้ วย อาคารผลิตส่วน Finishing อาคารผลิตส่วน โรงทอ อาคารสํานักงาน คลังสินค้ า และโรงอาหาร โครงการการก่อสร้ างโรงงานในเฟสที# 3 ซึง# บริ ษัทมีนโยบายทีจ# ะเพิม# สายผลิตภัณฑ์ไปสู่ ผลิตภัณฑ์กราเวียร์ ประเภทอื#นๆนันจะเริ * # มดําเนินการในช่วงปลายปี 2555 โดยบริ ษัทจะทําการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการ และค้ นหา ตลาดที#มศี กั ยภาพ เพื#อตัดสินใจเลือกสายผลิตภัณฑ์ ที#บริ ษัทจะลงทุนในอนาคต ซึง# จะอธิบายรายละเอียดเพิ#มเติมในส่วนของแผนธุรกิจปี 2555 ต่อไป ผลประโยชน์ ท ไี ด้ รับจากโรงงานใหม่ 2.1.2.1 การบริ หารจัดการที#มีประสิทธิภาพมากขึ *น เนื#องจากพื *นที#ในการผลิตเหมาะสมกับกําลังการผลิตของบริ ษัท ประกอบ กับ การจัดวาง Lay out เครื# องจักร ที#สอดคล้ องกับกระบวนการผลิต ทําให้ ง่ายต่อการจัดการและลดความสูญเสียได้ 2.1.2.2 มาตรฐานการผลิต GMP และ HACCP อาคารผลิตถูกออกแบบมาเพื#อรองรับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) โดยการใช้ ระบบ EVAP ซึง# เป็ นระบบปิ ด ป้องกันการปนเปื อ* นจากภายนอก และยังมีการแยกส่วนห้ องนํ *า ล๊ อกเกอร์ รูม ออกจากส่วนการ ผลิตเพื#อ สุขอนามัยที#ดี 2.1.2

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

29


แนวโน้ มของตลาดในปั จจุบนั ของกลุม่ ลูกค้ าที#นําไปบรรจุอาหาร หรื อส่วนผสมในการผลิตอาหาร (Food Ingredient) เช่น กลุม่ อุตสาหกรรมข้ าว แป้ง อาหารสัตว์ มีความต้ องการมาตรฐาน GMP และ HACCP มากขึ *น และจะมากขึ *นอีกในอนาคตอันใกล้ เนือ# งจาก ผู้บริ โภคหันมาใส่ใจสุขภาพ และความปลอดภัยในการบริ โภคมากยิ#งขึ *นกว่าในอดีต ดังนันหากบริ * ษัทได้ รับการรับรองดังกล่าว จะสามารถสร้ าง ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน สําหรับกลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่ได้ เป็ นอย่างดี

2.1.2.3 เครื# องจักรใหม่ และผลิตภัณฑ์ที#มคี ณ ุ ภาพ ในเฟสที# 1 และ 2 ของโครงการ (เมษายน 2555) บริ ษัทได้ ดําเนินการซื *อเครื# องจักรใหม่เพื#อเพิ#มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึง# ประกอบด้ วย เครื# องพิมพ์ 12 สี เครื# อง Twist & Gusset และเครื# องตัดเย็บแบบอัตโนมัติ ซึง# ผลิตภัณฑ์ที#ได้ รับจากเครื# องจักรใหม่นนั * จะมีความสวยงามในการ พิมพ์ (Flexo) มากขึ *น เพื#อรองรับความต้ องการของตลาด และการตัดเย็บแบบอัตโนมัติจะช่วยลดจํานวนแรงงานที#ไม่จําเป็ นลง อีกทังยั * งช่วยเพิม# ประสิทธิภาพในการผลิตให้ มีความรวดเร็ วยิ#งขึ *นอีกด้ วย

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

30


แผนการดําเนินธุรกิจและการตลาดปี 2555

• วิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goal) ของบริษัท ในปี 2555 เป็ นต้ นไป บริ ษัทมีวสิ ยั ทัศน์ที#จะเป็ นผู้นําทางด้ านบรรจุภณ ั ฑ์ (Packaging) ทังการออกแบบผลิ * ตภัณฑ์ให้ เหมาะสมตามความต้ องการของลูกค้ า และในด้ านคุณภาพและบริ การ ซึง# ไม่ได้ เน้ นหนักแต่เพียงผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกเท่านัน* แต่ยงั รวมถึงการขยายสายผลิตภัณฑ์ไปสูบ่ รรจุภณ ั ฑ์อื#นๆ โดยยึดมัน# ในนโยบาย การผลิตสินค้ าทีม# ีคณ ุ ภาพ ตรงเวลา และราคา ยุติธรรม นอกจากนันบริ * ษัทได้ มกี ารปรับเปลีย# น Business Model ขึ *นใหม่ โดยให้ ฝ่ายการตลาดเป็ นผู้นําในการขาย ซึง# ส่งผลในด้ าน การตอบสนองความต้ องการของลุกค้ ามากยิ#งขึ *น จากการปรับเปลีย# นกลยุทธ์ทางการตลาด บริ ษัทมีเป้าหมายที#จะเพิ#มยอดขายในปี 2555 ให้ เติบโตขึ *นจากปี ที#แล้ วไม่น้อยกว่า 50% ซึง# รายได้ ของบริ ษัทมาจากการขายสินค้ าที#ผลิตเอง และจากการขายสินค้ าบรรจุภณ ั ฑ์อื#นๆที#วา่ จ้ างพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) เป็ นผู้ผลิตให้ อีกทางหนึง# การดําเนินงานของบริ ษัทในช่วงที#ผา่ นมา ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขายจะทํางานควบคูก่ นั ไปโดยให้ ความสําคัญกับปริ มาณ การขายเป็ นหลัก เนื#องจากในอดีตผู้ผลิตยังคงมีน้อยราย ผู้บริ โภคหรื อลูกค้ าจึงมีทางเลือกไม่มากนักและจําเป็ นต้ องใช้ สนิ ค้ าตามที# ผู้ผลิตเป็ นคนกําหนดให้ เท่านัน* แต่ ปั จจุบนั ผู้ผลิตมีจํานวนมาก การแข่งขันเริ# มทวีความรุนแรง และมุง่ เน้ นการตอบสนองความ ต้ องการของผู้บริ โภคมากยิง# ขึ *น ประกอบกับเทคโนโลยีที#มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยูต่ ลอดเวลา อย่างไรก็ตามธุรกิจบรรจุภณ ั ฑ์กระสอบพลาสติกสานเริ# มเข้ าอยูใ่ นช่วงอิม# ตัว (Maturity) อีกทังยั * งมีความเสีย# งด้ านสินค้ า ทดแทนอื#นๆเนื#องจาก ทิศทางของผู้บริ โภคเริ# มหันมาให้ ความสําคัญกับการรักษาสิง# แวดล้ อมและประหยัดพลังงานมากขึ *นทุกวัน โดยจะเห็นได้ จากหลายบริ ษัทเริ#มมีการใช้ Bio Plastic ที#ยอ่ ยสลายได้ หรื อมีการลดสัดส่วนการใช้ พลาสติกให้ น้อยลง ทางบริษัทจึง มีแนวคิดที#จะ Diversify ธุรกิจไปสูบ่ รรจุภณ ั ฑ์ประเภทอื#นๆเพื#อกระจายความเสีย# งในการลงทุน

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

31


โครงการก่อสร้ างโรงงานใหม่ในเฟสที# 3 จึงเป็ นโอกาสอันดีที#บริ ษัทมีความยืดหยุน่ ในการพิจารณาขยายสายการผลิตไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ ประเภทอื#น ซึง# การตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใหม่นนย่ ั * อมมีความเสีย# ง หากมิได้ วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของผลิตภัณฑ์ที#จะตอบสนองความ ต้ องการในอนาคต นอกจากนันการลงทุ * นสายการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยที#บริษัทยังไม่มีฐานลูกค้ ารองรับกําลังการผลิตจะส่งผลให้ บริ ษัทต้ องแบกรับภาระต้ นทุน ที#สงู มากในช่วงแรกของการดําเนินการ ประกอบกับธุรกิจหลัก คือ กระสอบพลาสติก ก็ยงั อยูใ่ นช่วงปรับปรุง ประสิทธิภาพให้ ดียงิ# ขึ *น หากบริษัทดําเนิน โครงการสองส่วนไปพร้ อมกัน ย่อมจะนํามาซึง# ความเสีย# ง และภาระทางการเงินที#เพิ#มขึ *น ดังนันการปรั * บเปลีย# น Business Model ในปี 2555 บริษัทจะแยกฝ่ ายการตลาดออกมาอย่างชัดเจน และทําหน้ าทีเ# ป็ น “Provider” คือ เป็ นผู้จดั หาผลิตภัณฑ์ที#ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า แทนที#จะทําหน้ าทีเ# ป็ นเพียงแค่ “Manufacture” เหมือนที#ผา่ นมาซึง# หน้ าที#ของฝ่ าย การตลาด คือ การกําหนดทิศทาง (Direction) การขาย และการหาพันธมิตรร่วม (Partnership) ที#มีศกั ยภาพเพื#อผลิตสินค้ าให้ กบั บริ ษัท ความหมายของการทําหน้ าทีเ# ป็ น “Provider” หมายถึง บริ ษัทจะดําเนินการขายสินค้ าบรรจุภณ ั ฑ์หลากหลายประเภทไม่เพียงเฉพาะกระสอบ พลาสติกเท่านัน* แต่รวมถึงถุงพลาสติก (PE) , ถุงกระดาษ, กระสอบจัมโบ้ และ Flexible Packaging อื#นๆ โดยว่าจ้ างพันธมิตร (Partnership) เป็ น ผู้ผลิตให้ หรื อเรี ยกได้ วา่ เป็ น “One Stop Service” ให้ กบั ลูกค้ า ซึง# โดยทัว# ไปกลุม่ ลูกค้ าปั จจุบนั ของบริ ษัทก็มีการใช้ บรรจุภณ ั ฑ์อื#นๆ นอกเหนือจากการ ใช้ กระสอบพลาสติกอยูแ่ ล้ ว เช่น ในกลุม่ ข้ าว จะใช้ กระสอบพลาสติกสําหรับบรรจุขนาด 50 กก. และมีการใช้ ถงุ (PE) สําหรับบรรจุขนาด 2-5 กก. หรื อมี การใช้ กระสอบจัมโบ้ สาํ หรับบรรจุขนาดอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ซึง# ข้ อได้ เปรี ยบและจุดแข็งของบริ ษัทที#จะ ดําเนินธุรกิจตาม Model ดังกล่าว คือ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ ากับบริ ษัทที#มมี ายาวนาน และภาพลักษณ์ของบริ ษัททีม# ีความน่าเชื#อถือกว่า ธุรกิจ Trader ทัว# ๆไป ประกอบกับเมื#อบริ ษัท มี Partner ที#หลากหลายทังด้ * านคุณภาพ รูปแบบ และราคา จะสามารถตอบสนองความต้ องการ ของลูกค้ าได้ อย่างไม่มีข้อจํากัด อีกทังยั * งลดเวลา ความ ยุง่ ยากในการที#ลกู ค้ าจะต้ องค้ นหา Supplier เอง นอกจากนันหากลู * กค้ าเป็ นบริ ษัท ระดับกลาง อํานาจต่อรองกับ Supplier จะน้ อยกว่าการที# บริ ษัทเป็ นผู้ตอ่ รองเงื#อนไขต่างๆให้ Model ทางการตลาดในปี 2555

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

32


ผลประโยชน์ ท ไี ด้ รับจากการดําเนินธุรกิจตาม Model ใหม่ 1. โรงงานสามารถกําหนด Positioning ที#ชดั เจน ในรูปแบบของ Spec ผืนผ้ า / เส้ นเทป / การพิมพ์ / จํานวนการสัง# ซื *อต่อครัง* และรับผลิต เองเฉพาะรายการที#สามารถทําได้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึง# จะส่งผลให้ มีผลผลิตมากขึ *น , จํานวนครัง* ในการ Set upลดลง , ต้ นทุนการผลิตลดลง และมีกระบวนการจัดการที#งา่ ยขึ *น 2. สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างไม่มีข้อจํากัด ไม่วา่ จะเป็ นคุณภาพ ราคา รูปแบบ กําหนดส่งมอบ 3. เป็ นการลดความเสีย# งในการลงทุนสายการผลิตใหม่ กรณีที#ตลาดไม่ใหญ่พอทีจ# ะทํากําไรเมื#อเทียบกับมูลค่าการลงทุน 4. เป็ นการทดลองตลาดในช่วงแรก (Test Market) เพื#อศึกษาลักษณะความต้ องการของลูกค้ า ราคาตลาด โครงสร้ างต้ นทุน รูปแบบการ แข่งขัน เทคโนโลยีการผลิตฯ เพือ# ที#จะสามารถนํามาเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจเพื#อการลงทุนได้ เป็ นอย่างดี 5. สามารถเพิม# ยอดขายได้ มากกว่ากําลังการผลิตที#บริ ษัทมี และวิเคราะห์ผลกําไรได้ ชดั เจนยิ#งขึ *น นอกจากการทดสอบตลาดในตลาดผู้บริ โภคทัว# ไปแล้ ว บริ ษัทยังมีแนวคิดที#จะใช้ จดุ แข็งด้ าน Location ที#ตงอยู ั * ใ่ นนิคมอุตสาหกรรม ด้ วยการติดต่อผู้ผลิตสินค้ าอุปโภค-บริ โภค ที#อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื#อรับผลิตบรรจุภณ ั ฑ์ที#บริ ษัทเหล่านันต้ * องการ (Supply Chain) ซึง# บริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบในเรื# องความสะดวกในการจัดส่ง การสัง# ซื *อ และการจัดเก็บ Stock ให้ ลกู ค้ า จะเห็นได้ วา่ ในปี 2555 บริ ษัทมีทงโอกาสและความยื ั* ดหยุน่ ที#จะพัฒนาธุรกิจให้ เติบโตอย่างต่อเนื#องในอนาคต โดยมีการพิจารณา ปั จจัยทางธุรกิจทางด้ านต่างๆด้ วยความรอบคอบเพื#อลดความเสีย# งที#จะเกิดขึ *น บริ ษัทจึงมีความมัน# ใจเป็ นอย่างยิง# ว่าในปี 2555 จะสามารถ สร้ างผลประกอบการที#ดยี ิ#งขึ *น มีความมัน# คง และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยังต่ * อไป

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

33


การประชุมผู้ถอื หุ้น ในปี 2554 บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที#พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนกําหนด โดยบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ รวมไปถึงแนวทางปฏิบตั ิทตี# ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด ดังนี * 1. การกําหนดวาระการประชุม บริ ษัทได้ กําหนดวาระการประชุมไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้ งแก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบเป็ นการล่วงหน้ าตามทีก# ฎหมายกําหนด โดยมี ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและได้ ระบุเหตุผลประกอบความเห็นนัน* เพื#อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อมูลประกอบการใช้ สทิ ธิลงคะแนน เสียงที#ชดั เจน สามารถใช้ สทิ ธิได้ อย่างถูกต้ อง บริ ษัทได้ จดั วาระการประชุมโดยแยกวาระการประชุมที#สาํ คัญให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนออก จากกันเพื#อให้ ที#ประชุมสามารถมีมติในแต่ละ วาระได้ อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครื อสับสน

บริ ษัทได้ แจ้ งในหนังสือเชิญประชุมระบุเอกสารทีต# ้ องใช้ เพือ# เข้ าประชุมผู้ถือหุ้นทังกรณี * ที#ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมและกรณีที#มอบฉันทะให้ บุคคลอื#น เข้ าประชุมแทน ซึง# ครอบคลุมทังกรณี * ที#ผ้ ลู งทุนเป็ นบุคคลธรรมดา นิติบคุ คล และสําหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ โดยระบบเอกสาร ได้ อํานวยความ สะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยนําระบบคอมพิวเตอร์ บาร์ โค้ ดที#ทนั สมัยมาใช้ ในการแสดงตนเข้ าร่วมประชุม เพื#อให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินการ 2. เอกสารหรือหลักฐานการเข้ าร่ วมประชุม

3. การกําหนดวัน เวลา สถานที นัดประชุม

บริ ษัทได้ เลือกสถานที#จดั ประชุมคือโรงแรมอโนมา ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ ซึง# เป็ นสถานที#ที#ผ้ ถู ือหุ้นส่วนมากสามารถเข้ าร่วมประชุมได้ โดย สะดวก โดยสามารถเดินทางด้ วยรถไฟฟ้ าบีทีเอส อันเป็ นระบบขนส่งสาธารณะที#มีประสิทธิภาพสูง และได้ แนบแผนที#ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม หนังสือเชิญ ประชุม โดยกําหนดวัน เวลานัดประชุมเป็ น 10.30 น. อันเป็ นเวลาที#เหมาะสมไม่เช้ าจนเกินไป มีอปุ กรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสิง# อํานวยความสะดวก สําหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและมีขนาดเพียงพอต่อจํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมนอกเหนือจากการแจ้ งกําหนดวัน เวลา สถานที#นดั ประชุมด้ วยหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ ว บริ ษัทยังได้ ใช้ ช่องทางการเผยแพร่ผา่ นเว็ปไซต์ ของบริษัท รวมทังการประกาศ * โฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็ นการล่วงหน้ าอีกด้ วย 4. การตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารก่ อนเข้ าประชุม

บริ ษัทได้ จดั บุคลากรสําหรับอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ และการตรวจเอกสารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที#ทนั สมัยของบริ ษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด มาใช้ ในการบริ หารงาน ทังนี * * เอกสารหลักฐานที#ใช้ เพื#อเข้ าร่วมประชุม บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น ทราบล่วงหน้ าใน หนังสือเชิญประชุมแล้ ว นอกจากนี * บริษัทได้ จดั ทําบัตรลงคะแนนเพื#อแจกให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื#อให้ การนับคะแนนเสียงทําได้ โดยสะดวก ถูกต้ อง และตรวจสอบได้

ทังนี * * กําหนดเวลาเริ# มต้ นลงทะเบียนจะเป็ นเวลาประมาณ 8.30 น. ก่อนหน้ าการประชุม 2 ชัว# โมงซึ#งนับว่าเพียงพอต่อการตรวจสอบ เอกสาร ก่อนเข้ าประชุม

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

34


5. การดําเนินการประชุม

ในการประชุมประธานในที#ประชุมได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงจํานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที#เข้ าร่วมประชุม ซึ#งนับเป็ นองค์ประชุมตาม กฎหมาย บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมอย่างโปร่งใส เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสซักถามปั ญหาข้ อสงสัย เพื#อให้ เกิดความชัดเจนเป็ นธรรมกับ

ทุกฝ่ าย โดยบริ ษัทเน้ นยํ *าให้ กรรมการบริ ษัททุกท่านเข้ าร่วมในการประชุมอย่างพร้ อมเพรี ยงกันในการดําเนินการประชุม บริ ษัทได้ ดําเนินการให้ มีการ ประชุมตามวาระที#กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่เพิ#มหรื อสลับวาระจากที#แจ้ งในหนังสือเชิญประชุม

สําหรับวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงนัน* บริษัทได้ กําหนดวิธีการในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ด้ วยความโปร่งใส ถูกต้ อง และประกาศผลให้ ทราบอย่างเปิ ดเผย โดยใช้ ผ้ นู บั คะแนนที#เป็ นกลางและเก็บผลคะแนนไว้ ให้ สามารถตรวจสอบได้ ในภายหลัง โดยระบุ อย่างชัดเจน ถึงจํานวนราย และจํานวนหุ้นที#ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะลงมติเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสียง (ทุกวาระ) เพื#อเป็ นหลักฐานในการอ้ างอิงและจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง บริ ษัทได้ จดั ทําบันทึกวิดีทศั น์บนั ทึก การประชุมไว้ ตลอด ระยะ เวลาการประชุม บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ไว้ ณ ที#ทําการหรื อเวปไซต์ ของบริ ษัท หรื อผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื#อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ ตรวจดูความถูกต้ องของมติ และเรื# องที# อภิปรายหรื อชีแ* จงในที#ประชุม และให้ คําแนะนําเพิ#มเติมเกี#ยวกับเรื# องที#ควรบันทึกเพิ#มเติมหรื อแก้ ไขได้ ก่อนที#บริ ษัทจะนํารายงานการประชุม ดังกล่าวเสนอเพื#อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง* ถัดไป ทังนี * * รายงานการประชุมได้ บนั ทึกมติที#ถกู ต้ อง ชัดเจน ระบุประเด็นสําคัญที# การเผยแพร่ รายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นซักถามและข้ อชี *แจงของคณะกรรมการ รวมทังระบุ * ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้นที#เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงด ออกเสียง จํานวนกี#เสียง ผู้ถอื หุ้น

รายชื#อผู้ถือหุ้น 1. นางสาวนฤพร กาญจนจารี 2. กระทรวงการคลัง 3. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี 4. นางภัทรษมน ภาไชยนันทน์ 5. นายชัชชัย จารุเสถียร 6. นายมาโนช มหาสุวีระชัย 7. นายประโมทย์ สวนสมุทร 8. นายสุรสีห์ แห่งศรี สวุ รรณ 9. นายชานนท์ มหาสุวีระชัย 10.นางสาวฟรานซิส แยง

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที# 31 ธันวาคม 2554 จํานวนหุ้น 329,000,000 295,847,860 62,000,000 55,100,000 32,050,200 25,000,000 22,090,800 17,500,000 15,000,000 13,905,700

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

การถือหุ้น(ร้ อยละ) 23.78 21.38 4.48 3.98 2.32 1.81 1.60 1.26 1.08 1.00

35


คณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

• การแต่ งตัง คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง# หนึง# ของจํานวนกรรมการทังหมดต้ * องมี ถิ#นที#อยูใ่ นราชอาณาจักร การเลือกตังกรรมการของบริ * ษัทให้ กระทําโดยที#ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี * *ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี * 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง# มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง# หุ้นต่อหนึง# เสียง 2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายๆ คนรวมกันเป็ นคณะ หรื อด้ วยวิธีการอื#นใดก็ได้ ตามแต่ที#ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคราว ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนที#มี (คะแนน เสียงเท่ากับหนึง# หุ้นต่อหนึง# เสียง) ทังหมด * จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการใช้ * เสียงข้ างมากหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ผ้ เู ป็ นประธานที#ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี *ขาด 4. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง* ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการทีจ# ะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที#สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตามข้ อนี *จะเลือกตังให้ * เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที# จะต้ องออกจากตําแหน่ง ในปี แรกและปี ที#สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที#อยูใ่ นตําแหน่งนานที#สดุ นันเป็ * นผู้ออกจากตําแหน่ง 5. นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมื#อ • ตาย • ลาออก • ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชน ที#ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข# องจํานวนผู้ถือหุ้น ซึง# มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง# หนึง# ของจํานวนหุ้นทีถ# ือ โดยผู้ถือหุ้นที#มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ศาลมีคาํ สัง# ให้ ออก 6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยื#นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที#ใบลาออกไปถึงบริ ษัท 7. ในกรณีที#ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื#น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง# ซึง# มี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระ กรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง# เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที#ยงั อยูข่ องกรรมการที# ตนแทน มติของคณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข# องจํานวนกรรมการที#ยงั เหลืออยู่ 8. กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้ 9. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง# เป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที#คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึง# หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที#ตามข้ อบังคับในกิจการซึง# ประธานกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการอาจมอบ หมายให้ กรรมการคนหนึง# หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื#นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง# แทนคณะกรรมการก็ได้ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

36


10. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง# หนึง# ของจํานวนกรรมการทังหมด * จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที# ประ ธานกรรมการไม่อยูใ่ นที#ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที#ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการหนึง# คน ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ามีรองประธานหลายคน ให้ กรรมการซึง# มาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึง# เป็ นประธานในที#ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที#ได้ ให้ กรรมการซึง# มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง# เป็ นประธานในที#ประชุม การวินิจฉัยชี *ขาดของ ที#ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง# มีเสียงหนึง# ในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง# มีสว่ นได้ เสียในเรื# องใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื# องนัน* ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที#ประชุมออกเสียงเพิม# ขึ *นอีกเสียงหนึง# เป็ นเสียงชี *ขาด กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 1. 1.1 1.2 1.3

องค์ ประกอบและคุณสมบัติ คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการไม่เกิน 15 คน ตามที#คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที#ประชุมผู้ถืห้ นุ กําหนด กรรมการบริ ษัทต้ องมีคณ ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ กลต. และข้ อบังคับของบริ ษัท กรรมการบริ ษัทสามารถดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื#นได้ แต่การเป็ นกรรมการต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที#กรรมการของบริ ษัท

2. วาระการดํารงตําแหน่ ง 2.1 กรรมการบริ ษัทดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี หรื อไม่เกินวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการทีต# นแทนแล้ วแต่กรณี 2.2 กรรมการบริษัทที#ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ ว สามารถกลับมาดํารงตําแหน่งต่อไปได้ 3. หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3.1 พิจารณาอนุมตั ินโยบายธุรกิจ แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ของบริษัท 3.2 พิจารณา และอนุมตั ิการลงทุน การซื *อหรื อขายทรัพย์สนิ การกู้ยืม การใช้ จา่ ย การจัดซื *อ ตามตารางอํานาจดําเนินการที#คณะกรรมการ บริ ษัทกําหนด 3.3 พิจารณาแต่งตังบุ * คคลที#มคี ณ ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของ บริ ษัท 3.4 พิจารณาแต่งตังกรรมการตรวจสอบ * กรรมการบริ หาร รวมทังกรรมการชุ * ดย่อยอื#นๆ เพื#อปฏิบตั ิหน้ าที#ตามขอบเขตอํานาจหน้ าที#ที# คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด 3.5 พิจารณาให้ ความเห็นชอบโครงสร้ างองค์กรรวมของบริษัท 3.6 พิจารณาให้ ความเห็นชอบหรื อการให้ สตั ยาบันในการคัดสรรผู้บริ หารระดับรองกรรมการผู้จดั การขึ *นไปและกําหนดค่าตอบแทน 3.7 กํากับดูแลการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที#คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด 3.8 พิจารณาอนุมตั ิการทํารายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง# สินทรัพย์ รายการที#เกี#ยวโยงกัน เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที# ประชุมผู้ถือหุ้น 3.9 พิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลีย# นแปลงชื#อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้ 3.10 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาลและ/หรื องบการเงินประจําปี ของบริ ษัท 3.11 จัดให้ มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และการประชุมวิสามัญ(ถ้ ามี) 3.12 พิจารณาอนุมตั ิระเบียบ คูม่ ือการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท 3.13 พิจารณามอบอํานาจให้ บคุ คลใดมีอํานาจกระทําการแทนบริ ษัท รวมทังยกเลิ * ก เพิกถอน เปลีย# นแปลงหรื อแก้ ไขอํานาจนันๆ * ได้ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

37


3.14 ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามมติที#ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด 3.15 พิจารณาเรื# องอื#นใดตามทีก# ฎหมายทีเ# กี#ยวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนด 4. การรายงาน 4.1 คณะกรรมการบริ ษัทรับผิดชอบต่อที#ประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง*

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

38


5. ที ปรึกษา 5.1 คณะกรรมการบริ ษัทสามารถขอรับคําปรึกษาจากผู้เชี#ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท ณ วันที#31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีคณะกรรมการทังสิ * *นจํานวน 15 ท่าน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง สถิติการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรม การบริ ษัท และสถิติการเข้ าร่วมอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ดังนี * รายนาม

1.พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ 2.พลเอก ชัยณรงค์ หนุนภักดี กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร 3.พลเอก นิพฒ ั น์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน,กรรมการ อิสระ 4.พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 5.พลตํารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ,รองประธานกรรมการบริหาร 6.พลเอก เสงี"ยม สวางควัฒน์ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 7.พลเอก ปริญญา ชัยสุกวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 8.พลโท จิรภัทร มาลัย* กรรมการ 9.นายอัษฎางค์ ศรีศภุ รพันธ์** กรรมการ 10.นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการ 11.นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์** กรรมการ 12.นางพีรยลักษณ์ ตังสุ 1 ณาวรรณ กรรมการ 13.นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ 14.นายเสกสิทธิ5 เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการ,กรรมการผู้จดั การ 15.พลโท วิจยั จันทรานุตร*** กรรมการ,รองกรรมการผู้จดั การ

วาระการดํารงตําแหน่ง

พ.ค. 2553 – เม.ย. 2556 พ.ค. 2553 – เม.ย. 2556

พ.ค. 2553 – เม.ย. 2556

การเข้ าประชุม 12/12

10/12

11/12

พ.ค. 2551 – เม.ย. 2554

12/12

พ.ค. 2552 – เม.ย. 2555

12/12

พ.ค. 2552 – เม.ย. 2555

พ.ค. 2551 – เม.ย. 2554

พ.ค. 2552 – เม.ย. 2555

พ.ค. 2551 – เม.ย. 2554

พ.ค. 2551 – เม.ย. 2554

พ.ค. 2553 – เม.ย. 2556

พ.ค. 2553 – เม.ย. 2556

พ.ค. 2552 – เม.ย. 2555

พ.ค. 2552 – เม.ย. 2555 พ.ค.2554-เม.ย.

12/12

11/12 9/12 8/12 10/12

การฝึ กอบรม ----

DCP 25/2002,DCP Refresher Course 4/2007 DCP 24/2002,ACP 2/2004 UFS 1/2006,QFR 2/2006

FND38/2007,UFS 1/2006 DAP 67/2007 FND 8/2004,DAP 6/2003, DCP 40/2004,ACP 6/2005 DAP 67/2007 DAP 67/2007

DCP 149/2011

-------

8/12

FSD 7/2010

11/12

DCP 25/2002

10/12 12/12 7/12

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

-------

เลขานุการบริษัท 2545

CSP 1/2002,DAP 66/2007 ----------

39


หมายเหตุ * ลําดับที# 8 เข้ าเป็ นกรรมการ เมื#อวันที# 17 กุมภาพันธ์ 2554 ** ลําดับที# 9,11 เข้ าเป็ นกรรมการเมื#อวันที# 15 มีนาคม 2554 *** ลําดับที# 15 เข้ าเป็ นกรรมการเมื#อวันที# 10 พฤษภาคม 2554 กรรมการลําดับที# 1,2,5,12,13,14 เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัท กรรมการลําดับที# 9,10,11 เป็ นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ ายบริ หาร และไม่เป็ นบุคคล เดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ เพื#อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที#ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลการบริ หารงานประจํา การประชุมคณะกรรมการ ฝ่ ายเลขานุการบริษัทได้ จดั หนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน เพื#อให้ คณะกรรมการได้ มเี วลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครัง* จะใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว# โมง โดยในปี 2554 ที# ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 12 ครัง* และได้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการ ประชุมที#ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการพร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้ที#เกี#ยวข้ องตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้ จดั ให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแล ให้ ฝ่ายจัดการบริ หารดําเนินการตาม นโยบายที# กําหนดไว้ โดยได้ มกี ารติดตามการดําเนินการในเรื# องดังกล่าวอย่างสมํ#าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญกับหลักการกํากับดุแลกิจการที#ดี เพื#อช่วยให้ ผ้ ลู งทุนและสาธารณชนทราบและ ตรวจสอบ การดําเนินงานของบริ ษัทได้ ถือเป็ นนโยบายที#จะต้ องปฏิบตั ิให้ ได้ ตามหลักเกณฑ์ขนตํ ั * า# คณะกรรมการได้ มีสว่ นร่วมในการกําหนดเป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัท กํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไป ตาม แผนธุรกิจและงบประมาณที#กําหนดไว้ เพื#อเพิ#มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมัน# คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทได้ กําหนด จรรยาบรรณ ทางธุรกิจเพื#อเป็ นกรอบในการยึดถือปฏิบตั เิ ป็ นแนวทางคณะกรรมการให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที#มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใสและทัว# ถึง ทังรายงานข้ * อมูลทางการเงิน และข้ อมูล ทัว# ไป ตลอดจนข้ อมูลสําคัญที#มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว เพื#อให้ ผ้ ลู งทุนและผู้ที#เกี#ยว ข้ องได้ รับทราบ ทังโดยผ่ * านช่องทางและสือ# การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาด หลักทรัพย์ รวมไปถึงสือ# มวลชนแขนงต่าง ๆ ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและ เพียงพอที#จะดึงดูดและรักษากรรมการที#มีคณ ุ สมบัติที#ต้องการ และได้ ขออนุมตั ิจากที#ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว กรรมการที#ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที# และความรับผิดชอบเพิ#มมากขึ *น ได้ รับค่าตอบแทนที#เหมาะสมกับหน้ าที#และความรับผิดชอบที#ได้ รับมอบหมายเพิ#มขึ *น ค่าตอบแทนผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที#คณะกรรมการกําหนด ซึง# เชื#อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงาน ของผู้บริ หารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาและนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนทีเ# หมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื#อพิจารณาและอนุมตั ิขนสุ ั * ดท้ าย

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

40


ค่ าตอบแทนรวมที เป็ นตัวเงิน บุคคลที#ได้ รับค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน ผู้บริ หารระดับสูง

จํานวน (คน) 15 4 3 3 4

ลักษณะผลตอบแทน เบี *ยประชุม เบี *ยประชุม เบี *ยประชุม เบี *ยประชุม เงินเดือน

จํานวนเงิน (ล้ านบาท) 8.13 3.03 0.31 0.22 9.30

ค่ าตอบแทนอื น (ถ้ ามี) - ไม่มี บุคคลที มีผลประโยชน์ ร่วมและรายการระหว่ างกัน - ไม่มี เพื#อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ ดแู ลอย่างรอบคอบเมื#อเกิดรายการที#อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังการดู * แลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที#เกี#ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื#อประโยชน์สว่ นตน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและขันตอน * การอนุมตั ิรายการที#เกี#ยวโยงกันให้ สอดคล้ องกับกฎหมายระเบียบและข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วยกรรมการบริ หาร 4 ท่าน ดังนี * 1. พลเอก ชัยณรงค์ หนุนภักดี 2. พลตํารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 3. นายณรงค์ พหลเวชช์ 4. นายวัฒนา ยุกแผน

ประธานกรรมการบริ หาร รองประธานกรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 1. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ 1.1 กรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทและบุคคลภายนอกซึง# ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท 1.2 กรรมการบริ หารมาจากการแต่งตังของคณะกรรมการบริ * ษัท 1.3 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังกรรมการบริ * ษัทจํานวน 2 ท่าน เป็ นประธานกรรมการบริ หารและรองประธานกรรมการบริ หาร ตามลําดับ 1.4 ให้ นําคุณสมบัติและการไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามของกรรมการบริ ษัท มาใช้ บงั คับกับกรรมการบริ หารโดยอนุโลม 1.5 ห้ ามกรรมการบริ หารประกอบกิจการหรื อมีสว่ นในการบริ หารงานกิจการทีเ# ป็ นการแข่งขันกับบริ ษัท บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

41


2. วาระการดํารงตําแหน่ ง 2.1 กรรมการบริ หารดํารงตําแหน่งตามวาระที#คณะกรรมการบริษัทกําหนด คือ 3 ปี หรื อไม่เกินวาระการดํารงตําแหน่งของ กรรมการบริ หารทีต# นแทนแล้ วแต่กรณี 2.2 กรรมการบริ หารที#ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ ว สามารถกลับมาดํารงตําแหน่งต่อไปได้ 2.3 ทุกปี ให้ กรรมการบริ หารพ้ นจากตําแหน่งจํานวนหนึง# ในสามหรื อหากแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกเป็ นจํานวนใกล้ ที#สดุ กับหนึง# ในสามเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ ษัท 3. หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 3.1 พิจารณากลัน# กรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจําปี เพื#อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท 3.2 พิจารณา และอนุมตั ิการลงทุน การซื *อหรื อขายทรัพย์สนิ การกู้ยืม การใช้ จา่ ย การจัดซื *อตามตารางอํานาจดําเนินการที#ได้ รับอนุมตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษัท 3.3 พิจารณากําหนดทิศทางภาพรวมธุรกิจ และกลยุทธ์ในการบริ หาร รวมทังการทบทวนแก้ * ไขให้ สอดคล้ องกับนโยบายการดําเนินงาน ของบริ ษัท 3.4 กลัน# กรองและให้ ข้อเสนอแนะเรื# องที#จะนําเสนอต่อที#ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 3.5 พิจารณาให้ ความเห็นชอบโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท(ตังแต่ * ระดับฝ่ ายลงมา) 3.6 พิจารณาให้ ความเห็นชอบหรื อการให้ สตั ยาบันในการคัดสรรผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การลงมาและกําหนดค่าตอบแทน 3.7 กํากับดูแลการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที#คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด 3.8 พิจารณาอนุมตั ิระเบียบ คูม่ ือการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท 3.9 พิจารณาเรื# องอื#นใดตามที#ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท 4. การรายงาน 4.1 คณะกรรมการบริ หารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทและรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง* 5. ที ปรึกษา 5.1 คณะกรรมการบริ หารสามารถขอรับคําปรึกษาจากผู้เชี#ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริษัท โดยได้ รับ อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

42


คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี * 1. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร 2. พลเอก เสงี#ยม สวางควัฒน์ 3. พลเอก ปริ ญญา ชัยสุกวัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหน้ าที#ตามที#ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด เช่น สอบทานความถูกต้ อง น่าเชื#อถือของ รายงานทางการเงิน สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที#เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที# เกี#ยวข้ อง พิจารณาสอบ ทานการทํารายการที#เกี#ยวโยงกันหรื อรายการที#อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ * คคลที#มีความเป็ นอิสระเพื#อทําหน้ าที#เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมทัง* กํ าหนดค่าตอบแทน จัด ทํารายงานการกํ ากับ ดูแลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบซึ#งต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจํ าปี ของบริ ษัท และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ าปี รวมทัง* ปฏิบัติการอื#นใดตามที# คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น • การแต่ งตัง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ#งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้ รับการแต่งตังใหม่ * อีกก็ได้ ในกรณีที#ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื#นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ * คคลที#มี คุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื#อให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที#คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยบุคคลที#เข้ ามา เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที#ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง# ตนแทน กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ#าเสมอ ในปี 2553 มีการประชุมทังสิ * *น 6 ครัง* และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท •

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและ ฝ่ ายผู้บริ หารที# รับผิดชอบ 2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที#เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง* โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 3) สอบทานให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที#เกี#ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู * ้ สอบบัญชีของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชี 5) มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง* เพื#อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื# อง ต่าง ๆ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

43


6) พิจารณาสอบทานรายการที#เกี#ยวโยงกันหรื อรายการที#อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ เพื#อให้ มนั# ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท 7) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ#งรายงานดังกล่าว ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดขันตํ * #าตามที#ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 8) คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละครัง* โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการหรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัท ฯ ที#เกี#ยวข้ อง หรื อผู้สอบบัญชีมาร่วมประชุม หรื อให้ ความเห็น หรื อส่งเอกสารหรื อข้ อมูลตามที#เห็นว่าเกี#ยวข้ องหรื อจําเป็ น 9) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี 10) ปฏิบตั ิการอื#นใดตามที#คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 11) บริ ษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที#ตรวจสอบเพื#อให้ มนั# ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริ ษัทได้ ดําเนินการตามแนวทางที#กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดที#เกี#ยวข้ องกับบริ ษัท และ เพื#อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระสามารถทําหน้ าที#ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที# คณะกรรมการจึงกําหนดให้ ฝ่าย ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ด้ วย คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี * 1. พลเอก นิพฒ ั น์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 2. พลเอก เสงี#ยม สวางควัฒน์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 3. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการกําหนดค่าตอบแทน ในปี 2554 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทังสิ * *น 3 ครัง* และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท • ขอบเขตอํานาจหน้ าที ของคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที#กําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื#น ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ให้ ส อดคล้ อ งกับ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท เพื# อ นํ า เสนอ คณะกรรมการบริ ษั ท ขออนุ มัติ ต่ อ ที# ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณากํ า หนดวงเงิ น ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตาม พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทังปฏิ * บตั ิการอื#นใดตามที#คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมาย คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที#แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ * ษัท เพื#อให้ ช่วยศึกษาและกลัน# กรองงาน ดังนัน* คณะกรรมการสรรหาจึงมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที#ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท โดยที#ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัทครัง* ที# 2/2555 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาขึ * *น โดยคัดเลือกแล้ วว่าเป็ นผู้มีคณ ุ สมบัติที#เหมาะสม ซึ#งประกอบด้ วยกรรมการ จํานวน 3 ท่าน ดังนี * 1. พลเอก ชัยณรงค์ หนุนภักดี ประธานกรรมการสรรหา 2. คุณพีรยลักษณ์ ตังสุ * ณาวรรณ กรรมการสรรหา 3. คุณชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการสรรหา บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

44


มีวาระการดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี เพื#อให้ สอดคล้ องกับการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท ทังนี * *หน้ าที#และความ รับผิดชอบที#สาํ คัญของคณะกรรมการสรรหา ได้ แก่ 1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการทีต# ้ องการสรรหาให้ เป็ นไปตามโครงสร้ าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการทีค# ณะกรรมการ กําหนดไว้ 2. พิจารณากลัน# กรองรายชื#อและประวัติของผู้ที#จะเสนอชื#อเป็ นกรรมการ Due Diligence 3. เสนอชื#อบุคคลที#เหมาะสมทีจ# ะมาดํารงตําแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการพิจารณานําเสนอต่อทีป# ระชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริ ษัทได้ แต่งตังเลขานุ * การบริ ษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึง# เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถที#เหมาะสมในการทําหน้ าทีใ# ห้ ข้อมูล คําแนะนําและกฎระเบียบต่าง ๆ ที#เกี#ยวข้ องที#คณะกรรมการบริ ษัทควรทราบและใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที#ของคณะกรรมการ รวมทัง* ประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท เพื#อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที#ดี โดยที#ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครัง* ที# 9/2551 เมื#อวันที# 13 สิงหาคม 2551 ได้ มีมติแต่งตังนางวศิ * นี สินไชย เป็ นเลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หน้ าที ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี 1. ประสานงานในการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตลอดทังปี * และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พร้ อมทังแจ้ * งให้ คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้ า 2. จัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ กรรมการพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 3. จัดเตรี ยมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมรวมทัง* ดูแลให้ การประชุมเป็ นไปอย่างราบรื# น และถูกต้ องตามกฎหมาย 4. เข้ าร่วมประชุมและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสําคัญในการประชุม ตลอดจนคําถาม และข้ อคิดเห็นที#เป็ นประโยชน์ 5. ติดตามให้ มีการดําเนินการตามมติของที#ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และมติของที#ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังรายงานให้ * คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบเป็ นระยะๆ 6. ให้ ข้อมูลหรื อคําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หาร ในการปฏิบตั ิหน้ าทีใ# ห้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย รวมทังข้ * อกําหนดของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบตั ิที#ดขี อง บริ ษัทจดทะเบียนในการกํากับดูแลกิจการ 7. จัดทําแบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 และรายงานประจําปี ที#มีข้อมูลถูกต้ องและครบถ้ วนตามข้ อกําหนดของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมส่งให้ หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่ง เฉพาะรายงานประจําปี ) 8. จัดทําประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้ มีข้อมูลที#ถกู ต้ องและทันสมัยอยูเ่ สมอ 9. จัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร หรือบุคคลที#มีความเกี#ยวข้ องให้ ประธานกรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที#ได้ รับรายงาน 10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี * ให้ ครบถ้ วน เป็ นระบบ และตรวจสอบได้ ง่าย • หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุม • รายงานประจําปี บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

45


• ทะเบียนกรรมการ • รายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร หรื อบุคคลที#มีความเกี#ยวข้ อง 11. ดําเนินการอื#นๆ ตามทีค# ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ปั จจัยความเสี ยง 1. การกําหนดอัตราค่ าจ้ างแรงงานขัน ตํ า ตามที#รัฐบาลได้ ประกาศนโยบายขึ *นอัตราค่าแรงขันตํ * #า 300 บาทต่อวัน กําหนดใช้ ในเดือนเมษายน 2555 แล้ วนัน* ผลกระทบจากนโยบาย ดังกล่าว ทําให้ ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆมีต้นทุนการผลิตเพิม# สูงขึ *นในอัตราสูง หากเป็ นภาคการผลิตที#ใช้ แรงงานเป็ นจํานวนมาก และใช้ เทคโนโลยีที#ยงั ไม่ทนั สมัย มีการคาดการณ์วา่ ผลจากนโยบายนี * จะทําให้ ธุรกิจต่างๆปรับลดคนงานลงและนําเครื# องจักรที#ทนั สมัยมาใช้ แทนแรงงานมากขึ *น สําหรับบริ ษัทนัน* ได้ พิจารณาปรับลดอัตรากําลังคนงานให้ เหมาะสมกับการผลิตมาโดยตลอด มีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการจัดซื *อเครื# องจักรใหม่ที#มปี ระสิทธิการผลิตสูง ฝึ กอบรมทักษะการผลิตของคนงานให้ สงู ขึ *น มีการกําหนดค่าแรงทีจ# งู ใจในการผลิต มากขึ *น เมื#อได้ ดาํ เนินการมาอย่างต่อเนื#อง บริษัทจึงได้ รับผลกระทบจากกรณีดงั กล่าวไม่มากนัก การดําเนินการของบริษัทมองเห็นเป็ น รูปธรรมได้ อย่างชัดเจนยิง# ขึ *น โดยเฉพาะอย่างยิง# ในปี 2555 เมื#อบริ ษัทได้ สร้ างโรงงานใหม่เสร็ จสิ *น และเปิ ดดําเนินการ บริษัทจะมี คนงานทีม# ีความรู้ความเข้ าใจในการใช้ งานเครื# องจักรที#ทนั สมัย อัตราค่าแรงที#ต้องจ่ายจะมีความคุ้มค่าเมื#อเทียบกับผลผลิตที#มีคณ ุ ภาพ และสร้ างมูลค่าเพิ#มได้ สงู 2. การเพิ มประสิทธิภาพแรงงาน ธุรกิจการผลิตที#ประสบความสําเร็ จได้ นนั * ย่อมจะต้ องมีคนงานทีม# ีคณ ุ ภาพ มีทกั ษะการผลิตสินค้ า มีความรู้ความเข้ าใจในการ ปฏิบตั ิงานกับเครื# องจักร ได้ รับการฝึ กอบรมอย่างสมํา# เสมอ ปั ญหาของบริษัทในอดีตนัน* เกิดจากการที#บริ ษัทมีการผลิตกระสอบปอ และ ต่อมา บริ ษัทยกเลิกผลิตภัณฑ์ปอไป คงเหลือแต่ผลิตภัณฑ์พลาสติก มีการโอนย้ ายแรงงานจากผลิตภัณฑ์ปอมาเป็ นผลิตภัณฑ์พลาสติก เพียงอย่างเดียว ซึง# คนงานบางส่วนยังมีทกั ษะความรู้ความชํานาญในการผลิตไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ จดั การฝึ กอบรมคนงาน เพื#อพัฒนาทักษะการผลิตมาโดยตลอดอย่างเป็ นระบบ ซึง# ผลที#ได้ รับกลับมาคือ การเพิ#มจํานวนผลผลิต การเพิ#มคุณภาพสินค้ า การลด ต้ นทุนการผลิต ของเสียลดลง การลดต้ นทุนการบํารุงรักษาเครื# องจักร การเพิ#มระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน และทุกคนมีสว่ นร่วมใน องค์กร

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

46


3. ปั ญหาด้ านสภาพคล่ อง

บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายทางการเงินสูง

ในอดีต บริ ษัทมีปัญหาหนี *สินเป็ นจํานวนมาก และมีความเสีย# งทีจ# ะถูกฟ้ องร้ องดําเนินคดีให้ ชําระหนี * เนื#องจากมีการผิดนัดชําระหนี * ทําให้

เพื#อแก้ ไขปั ญหาหนี *สินดังกล่าว บริ ษัทได้ พจิ ารณาทรัพย์สนิ ที#บริ ษัทมีอยูแ่ ต่เป็ นทรัพย์สนิ ส่วนที#ไม่

ธนาคารเจ้ าหนี *และโอนที#ดินที#ไม่ได้ ใช้ งานบางส่วนให้ แก่ธนาคารเจ้ าหนี *เพื#อชําระหนี *จนกระทัง# บริษัทผ่านวิกฤตการณ์มาได้ ต่อมา ก่อให้ เกิดรายได้ และมีภาระต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยในการบํารุงรักษาเป็ นจํานวนมาก

ในปี

ในปี 2553 บริ ษัทได้ ทําสัญญาปรับโครงสร้ างหนี *กับ

เดียวกัน บริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัท นวนคร จํากัด(มหาชน) ได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิที#จะซื *อหุ้นสามัญ (NNCL-W2) ตาม

สัดส่วนหุ้นที#บริ ษัทถืออยู่ ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริ ษัทได้ จําหน่ายออกไปทังหมดเพื * #อนําเงินที#ได้ ไปใช้ ในการเสริ มสภาพคล่องในการผลิตและก่อสร้ างโรงงานแห่งใหม่

นอกจากนี * ในปี 2554 บริษัทได้ ทําสัญญาจะซื *อจะขายโรงงานปั จจุบนั ที#ตงอยู ั * ท่ ี#ตาํ บลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กับ

ผู้ซื *อรายหนึง# ในราคา 150 ล้ านบาท โดยรับมัดจําแล้ วจํานวน 15 ล้ านบาท กําหนดส่งมอบภายในสิ *นเดือนมีนาคม 2555 ต่อมา บริ ษัทได้

จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื#อขอมติเพิ#มทุนโดยออกใบสําคัญแสดงสิทธิที#จะซื *อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และใบสําคัญแสดงสิทธิที#จะ ซื *อหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัท

เพื#อใช้ ในโครงการย้ ายโรงงาน

และบริษัทยังได้ รับการสนับสนุนทางการเงินจาก

ธนาคารแห่งหนึง# ในการให้ สนิ เชื#อเพื#อซื *อที#ดินและก่อสร้ างโรงงานแห่งใหม่จํานวน 100 ล้ านบาท จึงเห็นได้ วา่ บริ ษัทได้ ดําเนินการทีจ# ะหา

แหล่งเงินทุนเพื#อมาดําเนินกิจการทังจากตลาดเงิ * นและตลาดทุน

ซึง# ทังจากสถาบั * นการเงินและผู้ถือหุ้นต่างมีความเชื#อมัน# ทีจ# ะให้ การ

สนับสนุนแก่บริ ษัท ทําให้ ในปี 2554 บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอกว่าในอดีตที#ผา่ นมา 4.

การเกิดอุทกภัยครัง ใหญ่

ในปี 2554 ประเทศไทยประสบปั ญหาอุทกภัยครัง* ใหญ่ ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้ าง บริ ษัทซึง# มีโรงงาน กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีการประเมินว่า ในปี 2555 มีความเสีย# งที#จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี *อีกครัง* ในประเทศไทย การ

ตังอยู * ท่ จี# งั หวัดนครราชสีมาไม่ได้ รับผลกระทบจากภัยครัง* นี *โดยตรงแต่อย่างใด

รวมทังบริ * เวณสํานักงานใหญ่ที#ตงอยู ั * เ่ ขตพญาไท

พร้ อมมูลแล้ ว โดยบริ ษัทได้ เลือกทําเลที#ตงโรงงานในเขตประกอบการนิ ั* คมอุตสาหกรรมนวนครในตําแหน่งที#มคี วามสูงกว่าระดับนํ *าทะเล เตรี ยมแผนการรองรับที#ดจี ะช่วยบรรเทาปั ญหาได้

สําหรับโรงงานแห่งใหม่ที#มกี ําหนดเปิ ดในปี 2555 นัน* ได้ เตรี ยมการป้องกันไว้ อย่าง

อย่างไรก็ตามเพื#อความไม่ประมาทบริ ษัทได้ เตรี ยมการป้องกันเพิม# มาตรฐานรับมือและติดตามข่าวสารอย่างสมํา# เสมอ

เป็ นอันมาก

และในนิคมเอง มีระบบการป้องกันที#สมบูรณ์

จึงมัน# ใจได้ วา่ โรงงานใหม่ของบริ ษัทจะไม่ได้ รับผลกระทบอย่างแน่นอน

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

47


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระของบริ ษัท จํานวนทังสิ * *น 3 ท่าน ซึง# ทุกท่านเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี#ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้ าน และมีคณ ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎ บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอก เสงี#ยม สวางควัฒน์ และ พลเอก ปริ ญญา ชัยสุกวัฒน์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททัง* 3 ท่าน ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หาร รวมทังไม่ * ได้ เป็ นผู้บริ หาร พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ในปี 2554 ที#ผา่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ มกี ารประชุมรวม 6 ครัง* โดยได้ รายงานผล การประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง* ทังนี * * คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดําเนินการตามหน้ าทีค# วามรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี *

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2554 และความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท ในกรณีที#เกิดรายการ เกี#ยวโยง หรื อรายการที#อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื#อให้ มนั# ใจว่างบการเงินของบริ ษัทมีความถูกต้ อง และเป็ นไปตามมาตรฐาน การบัญชีที#รับรองทัว# ไป โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริ หารในสายงานการบัญชีและการเงิน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของ บริ ษัท เพื#อพิจารณารายงานข้ อสังเกตจากการสอบทานหรื อตรวจสอบงบการเงิน 2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก โดยเน้ นความ เป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ ครอบคลุมความเสีย# ง ซึง# ฝ่ ายบริ หารได้ พฒ ั นาระบบการควบคุมภายในด้ าน ต่างๆให้ ครอบคลุมและสามารถตรวจสอบได้ มีการกําหนดกฎระเบียบให้ เหมาะสม เพียงพอ และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง* โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายใน

3.ทบทวนการกํากับการปฏิบตั ิของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแนวทางทีก# ําหนดไว้ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื#นที#เกี#ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท 4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังผู * ้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2555 5.จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที#อย่างเป็ นอิสระจากกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายบริ หารโดยให้ ความสําคัญกับการควบคุมภายใน เพื#อให้ บริ ษัทมีการกํากับดูแลกิจการที#ดี และมีการควบคุมภายใน ที#เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ รวมทังได้ * รายงานผลการ ปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํา# เสมอ ในรอบปี ที#ผา่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ที#เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการดําเนินงานที#สอดคล้ องกับข้ อกําหนดกฎหมายทีเ# กี#ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รายการที# เกี#ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี# ําหนดและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ และงบการเงินของบริษัทได้ จดั ทํา ขึ *นตามหลักการบัญชีที#รับรองทัว# ไป เชื#อถือได้

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

48


สําหรับปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที#ของผู้สอบบัญชี รวมถึง ความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็น และข้ อเสนอแนะที#เป็ นประโยชน์ทงในด้ ั * านการจัดทํารายงาน ทางการเงิน และการควบคุมภายในจึงเห็นควรเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัท เพื#อเสนอต่อที#ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง* นายพจน์ อัศว สันติชยั ผู้สอบบัญชีเลขที# 4891หรื อนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที# 6838 หรื อนายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิJ ทะเบียนเลขที# 6699 หรื อนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที# 7517 หรื อผู้สอบบัญชีทา่ นอื#นที# ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบของบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2555 ซึง# นับเป็ นปี ที# 6 ติดต่อกันที#บริ ษัทได้ ใช้ บริ การจากผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว โดยมีคา่ ตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 910,000 บาท ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นฤนาท กัมปนาทแสนยากร)

พลเอก

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1 มีนาคม 2555

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

49


รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินทีป# รากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าว จัดทําขึ *นตามมาตรฐานการบัญชีที#รับรองทัว# ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทเี# หมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํา# เสมอ และ ใช้ ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการที#ดีที#สดุ ในการจัดทํา รวมทังมี * การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการดํารงรักษาไว้ ซงึ# ระบบการควบคุมภายในที#มีประสิทธิผล เพื#อให้ มนั# ใจได้ อย่างมีเหตุผลว่ามีการบันทึกข้ อมูล ทางบัญชีที#มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเพียงพอที#จะดํารงรักษาไว้ ซงึ# ทรัพย์สนิ และเพื#อให้ ทราบจุดอ่อนเพื#อป้องกันมิใช้ เกิดการทุจริ ตหรื อ การดําเนินการที#ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ในการนี * คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ * #งประกอบด้ วยกรรมการที# ไม่ เ ป็ นผู้บ ริ ห ารเป็ นผู้ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี# ย วกับ คุณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบการควบคุม ภายในและความเห็ น ของ คณะกรรมการตรวจสอบ เกี#ยวกับเรื# องนี *ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง# แสดงในรายงานประจําปี นี *แล้ ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับที#น่าพอใจและสามารถสร้ างความเชื#อมัน# อย่างมี เหตุผลต่อความเชื#อถือได้ ของงบการเงินของบริ ษัท ณ วันที# 31 ธันวาคม 2554

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

50


บริ ษัท เอ็นอี พี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม จํ ากัด (มหาชน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งบการเงิ น

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

51


รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการ บริ ษทั เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบ แสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และ อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) กิจการได้นาํ เสนอทังงบการเงินที แสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบการเงิน เฉพาะบริ ษทั ที แสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วน ของข้อมูลในงบการเงิ นเหล่านี ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็ นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ ข้าพเจ้า ยกเว้นที จะกล่าวในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที รับรองทัว ไป ซึ ง กําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงาน เพื อให้ได้ความเชื อมัน อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึ งการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทังที เป็ นจํานวนเงิ นและการ เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น การประเมิ นความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที กิจการใช้และประมาณการเกี ยวกับรายการทาง การเงินที เป็ นสาระสําคัญ ซึ งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที นาํ เสนอใน งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 การดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ร่ วมในส่ วนที จงั หวัดปทุมธานี ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์น าํ ท่วมครังใหญ่ของประเทศไทยและต้องหยุดการบริ การตังแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนธันวาคม 2554 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ประกัน และนักสํารวจภัย ยังอยู่ระหว่างการสํารวจความเสี ยหายและประเมินค่าเสี ยหายที เกิดขึนของบริ ษทั ร่ วม ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ร่ วมเชื อว่าผลเสี ยหายที เกิดจากนําท่วมจะได้รับชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั ร่ วม เงิ นลงทุนและส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยไม่ได้รวม รายการปรับปรุ งที อาจเกิ ดขึนหากการประเมินผลเสี ยหายที เกิ ดขึนกับบริ ษทั ร่ วมแล้วเสร็ จ งบการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื นซึ งได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื อนไขเกี ยวกับไม่สามารถตรวจสอบให้ เป็ นที พอใจในเรื องผลเสี ยหายที เกิดจากนําท่วม ตามรายงานลงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2555 ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของรายการปรับปรุ งต่องบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 ซึ งอาจจําเป็ นหากข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบให้เป็ นที พอใจในเรื องที อธิ บายในวรรคก่อน งบ การเงิ นข้างต้นนี แสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนิ นงาน การเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และกระแสเงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง ตามที ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที รับรองทัว ไป

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

52


ตามที อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 ในระหว่างปี 2554 บริ ษทั ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที ออก และปรับปรุ งใหม่ซ ึ งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ งกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที เริ มในหรื อหลัง วันที 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป เพื อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี งบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553 ที นาํ มา แสดงเปรี ยบเทียบได้แสดงตามรู ปแบบใหม่เพื อให้สอดคล้องกับงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ข้อ 1(ข) ตามที ปรากฏในงบการเงิ นนี บริ ษทั มี ผลการดําเนิ นงานจากธุ รกิ จหลักขาดทุนสุ ทธิ ต่อเนื องตังแต่ปี 2551 จนถึ งปั จจุบนั และมี กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ตามงบการเงินที แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ยแล้วตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นยอดติดลบจํานวนเงิน 77.80 ล้านบาท และ 47.09 ล้านบาท ตามลําดับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีหนีสินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบ การเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 53.11 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยเป็ น จํานวนเงิน 740.00 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 451.17 ล้านบาท นอกจากนีต งั แต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงเดื อนพฤศจิกายน 2553 บริ ษทั ได้ผิดนัดชําระหนี เงิ นกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ งที ถึงกําหนดชําระแล้วจํานวน 32 ล้านบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวได้จดั ประเภทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวที ผดิ นัดชําระเป็ นจํานวน 138 ล้านบาท และยังค้างชําระดอกเบียตังแต่ เดือนสิ งหาคม 2552 ถึงเดื อนพฤศจิกายน 2553 เป็ นจํานวน 12.03 ล้านบาท และค่าปรับชําระล่าช้าอีกจํานวน 22.42 ล้านบาท รวม เป็ นจํานวนทังสิ น 172.45 ล้านบาท ซึ งต่อมาเมื อวันที 16 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญาปรับโครงสร้ างหนี กบั สถาบัน การเงินดังกล่าว โดยโอนที ดินบางส่ วนเพื อจ่ายชําระหนี บางส่ วนจํานวน 110.70 ล้านบาท ส่ วนที เหลือจํานวน 61.75 ล้านบาท ได้ ขยายระยะเวลาการชําระหนี และแสดงไว้เป็ นหนี สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 15 จากปั จจัยที กล่าวนีอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี ยวกับความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื องของบริ ษทั ซึ งขึนอยูก่ บั ผล การดําเนิ นงานและการลงทุนก่อสร้ างโรงงานและเครื องจักรใหม่เพื อเพิ มกําลังการผลิ ตในอนาคต ทังนี บริ ษทั อยู่ระหว่างการ ดําเนินงานตามแผนธุ รกิจดังกล่าว งบการเงินนียงั คงจัดทําขึนตามหลักการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื อง โดยถือว่าการขายหรื อมูลค่าที จะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และการจ่ายชําระหนี สินของบริ ษทั จะเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยไม่คาดว่าจะมีการหยุดชะงักของการ ดําเนินงานตามปกติของบริ ษทั

บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด กรุ งเทพมหานคร วันที 29 กุมภาพันธ์ 2555 2012/075/0107

(นายพิชยั ดัชณาภิรมย์) ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ทะเบียนเลขที 2421

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

53


บริษัท เอ็นอีพี อสั งหาริมทรั พย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) -3-

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สิ นทรัพย์

บาท

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

งบการเงินที แสดงเงินลงทุน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการค้า - สุทธิ

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

หมายเหตุ 6

7, 21

8, 21

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื น รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

เงินล่วงหน้าซืออาคารชุด - สุทธิ อสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน

ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื น - สุทธิ

ตามวิธีส่วนได้เสี ย

2554

26,656,939

2553

2554

2553

4,245,589

26,656,939

4,245,589

19,982,742

14,402,248

19,982,742

14,402,248

5,398,420

4,890,446

5,398,420

4,890,446

16,822,575

13,443,868

16,822,575

13,443,868

68,860,676

36,982,151

68,860,676

36,982,151

9

590,210,634

603,327,169

879,045,620

879,045,620

11

7,190,828

7,453,127

7,190,828

7,453,127

10

5, 12, 21 13

-

-

-

-

132,597,086

94,630,739

132,597,086

94,630,739

791,265

855,905

791,265

855,905

99,211

486,691

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

99,211

486,691

54


รวมสิ นทรัพย์

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

730,889,024

799,749,700

706,753,631

743,735,782

1,019,724,010 1,088,584,686

982,472,082

1,019,454,233

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

55


บริษัท เอ็นอีพี อสั งหาริมทรั พย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) -4-

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 หนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

บาท

งบการเงินที แสดงเงินลงทุน หมายเหตุ หนีสินหมุนเวียน เจ้าหนีการค้าและตัว% เงินจ่าย เจ้าหนีบริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที เกี ยวข้องกันที ถึง กําหนด ชําระภายในหนึ งปี เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลและบริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน หนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ที ถึงกําหนด ชําระภายในหนึ งปี หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ ที ถึงกําหนด ชําระภายในหนึ งปี หนีสินหมุนเวียนอื น รวมหนีสิน หมุนเวียน

2553

2554

2553

5, 16

37,609,088

27,895,473

35,003,347

37,609,088

35,003,347

5, 14

833,333

1,833,333

833,333

1,833,333

21

2554

ตามวิธีส่วนได้เสี ย

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

5, 14

9,000,000

14, 15

4,000,000

14

7,414,992

5, 16

35,220,116

121,973,002

696,982

29,500,000 6,529,838

20,649,452

94,212,952

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

27,895,473

9,000,000 4,000,000 7,414,992

35,220,116

121,973,002

696,982

29,500,000 6,529,838

20,649,452

94,212,952

56


หนีสินไม่หมุนเวียน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที เกี ยวข้อง กัน - สุทธิ หนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี - สุทธิ หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า ซือ - สุทธิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน

รวมหนีสิน

5, 14

-

14, 15

55,127,769

17

1,366,459

14

749,724

57,243,952

179,216,954

750,000

61,746,596 7,910,544 -

70,407,140

164,620,092

-

55,127,769 749,724

1,366,459

57,243,952

179,216,954

750,000

61,746,596 7,910,544 -

70,407,140

164,620,092

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

57


บริษัท เอ็นอีพี อสั งหาริมทรั พย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) -5-

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 หนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

บาท

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

งบการเงินที แสดงเงินลงทุน

ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน ทุนที ออกและชําระแล้ว

ส่ วนตํ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที หมดสิ ทธิการ ใช้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที จะซือหุ้น

ขาดทุนสะสม ส่ วนเกิน (ส่ วนตํ า) จากเงินลงทุนใน บริ ษทั ร่ วม

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

รวมหนีสินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

2554

หมายเหตุ 18

19

19

19 9

ตามวิธีส่วนได้เสี ย

2553

2554

3,500,000,000

2,104,748,411

(ปรับปรุ งใหม่)

2,104,748,411

1,383,682,201

1,357,902,201

14,375,146

14,375,146

(740,004,219)

(743,883,786)

(62,167,871)

24,647,489

620,532,746

799,749,700

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

-

(49,277,871) -

579,115,690

-

743,735,782

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

2553

3,500,000,000

1,383,682,201

1,357,902,201

14,375,146

14,375,146

(62,167,871)

24,647,489

(451,169,233) -

909,367,732

1,088,584,686

(49,277,871) -

(468,165,335) -

854,834,141

1,019,454,233

58


-6บริษัท เอ็นอีพี อสั งหาริมทรั พย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายได้ รายได้จากการขาย รายได้เงินปันผล กําไรจากการโอนที ดินเพื อการปรับ โครงสร้างหนี กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ กําไรจากการขายเงินลงทุน รายได้อื น รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมค่าใช้จ่าย ส่ วนแบ่งผลกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ส่ วนตํ าจากการเปลี ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ้นที ลดลง ในบริ ษทั ร่ วม กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาทต่อหุ้น) กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

หมาย เหตุ 21 5 14

9 22 21, 23 5 5 5

9

9

26

27

งบการเงินที แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสี ย 2554 2553 (ปรับปรุ งใหม่)

172,072,255 -

162,853,981 110,355,310

193,059,767

190,680,030

6,309,976 103,009,210 3,868,566 285,260,007 7,123,746 46,286,241 25,882,691 6,589,960 278,942,405 10,570,322

บาท

2554

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

2553

172,072,255 10,678,500 -

162,853,981 24,916,500 110,355,310

193,059,767

190,680,030

5,368,542 278,577,833

6,309,976 103,009,210 3,868,566 295,938,507

9,283,814 49,532,496 25,352,466 25,806,643 300,655,449 55,804,352

7,123,746 46,286,241 25,882,691 6,589,960 278,942,405 -

5,368,542 303,494,333

9,283,814 49,532,496 25,352,466 25,806,643 300,655,449 -

(13,008,357) 3,879,567 3,879,567 3,879,567

(71,938,257) (38,211,521) (38,211,521) (38,211,521)

16,996,102 16,996,102 16,996,102

2,838,884 2,838,884 2,838,884

0.003

(0.028)

0.012

0.002

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

59


กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

27

0.003

-

0.012

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

60


-7-

บริษัท เอ็นอีพี อสั งหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2553 รายการจัดประเภทใหม่สาํ หรับ ส่ วนตํ าจากการ เปลี ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้น ที ลดลงในบริ ษทั ร่ วม ตามมาตรฐานการบัญชีที เปลี ยนแปลง ยอดคงเหลือที ปรับปรุ งแล้ว หุ ้นสามัญ

ส่ วนตํ ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที หมดสิ ทธิ การใช้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที จะซื" อหุ ้น

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553

หุ ้นสามัญ

ส่ วนตํ ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที จะซื" อหุ ้น

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554

หมาย เหตุ

9

ทุนเรื อนหุ ้นที ออก

หุ ้นสามัญ

(49,223,956)

1,357,792,170

-

-

18 19

19

18 19

(49,223,956)

1,357,792,170

-

110,031

(53,915)

-

-

-

-

-

-

1,357,902,201

(49,277,871)

-

25,780,000

(12,890,000)

-

-

-

งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (ปรับปรุ งใหม่)

ส่ วนตํ ากว่า มูลค่า

และชําระแล้ว

1,383,682,201

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ ง ของงบการเงินนี

-

บาท

(62,167,871)

-

ใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที หมดสิ ทธิ การใช้

ใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ

ที จะซื" อหุ ้น

(741,719,624)

14,376,246

-

-

14,376,246

-

-

-

14,375,146 -

-

-

-

14,375,146 14,375,146

(14,376,246)

24,647,489 -

24,647,489

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

ส่ วนเกิน (ส่ วนตํ า)จาก เงินลงทุนใน บริ ษทั ร่ วม

36,047,359

ส่ วนของ

ผูถ้ ือหุ ้น-สุ ทธิ

617,272,195

(36,047,359)

-

-

-

617,272,195 110,031

-

-

14,375,146

(705,672,265)

-

(38,211,521)

(743,883,786)

-

36,047,359

-

-

-

-

ขาดทุนสะสม

-

-

(14,376,246)

-

579,115,690

-

-

-

-

-

-

3,879,567

(740,004,219)

(53,915)

-

-

(38,211,521)

25,780,000

(12,890,000)

24,647,489

3,879,567 620,532,746

61


-8-

บริษัท เอ็นอีพี อสั งหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2553

หมาย เหตุ

หุ น้ สามัญ

ส่วนตํ ากว่ามูลค่าหุ น้ สามัญ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที หมดสิ ทธิ การใช้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที จะซือหุ น้

18 19 19

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 หุ น้ สามัญ

ส่วนตํ ากว่ามูลค่าหุ น้ สามัญ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที จะซือหุ น้

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554

ทุนเรื อนหุ น้ ที ออก และชําระแล้ว 1,357,792,170 110,031 -

18 19

1,357,902,201 25,780,000 -

ส่วนตํ ากว่า มูลค่า หุ น้ สามัญ

(49,223,956) -

(53,915)

-

(49,277,871)

(12,890,000)

-

-

1,383,682,201

(62,167,871)

-

-

บาท

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

ใบสําคัญแสดง สิ ทธิ ที หมดสิ ทธิ การ ใช้

ใบสําคัญ แสดง สิ ทธิ ที จะซือ หุ น้

-

14,376,246

-

-

14,375,146 -

-

-

-

-

14,375,146

(471,004,219)

-

-

14,375,146

ขาดทุนสะสม

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบ การเงินนี

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

851,940,241 110,031

-

14,375,146

(53,915)

-

(14,376,246)

(468,165,335) -

854,834,141 25,780,000

-

24,647,489

2,838,884

-

24,647,489

24,647,489

ผูถ้ ือหุ น้ -สุ ทธิ

-

(14,376,246)

ส่วนของ

16,996,102

(451,169,233)

2,838,884

(12,890,000)

16,996,102

909,367,732

62


-9บริษัท เอ็นอีพี อสั งหาริมทรั พย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินที แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสี ย 2554 2553 (ปรับปรุ งใหม่)

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 3,879,567 (38,211,521) รายการปรับปรุ ง ค่าเสื อมราคาและรายจ่ายตัด 16,050,478 20,605,560 บัญชี เงินปันผล ดอกเบียรับ (46,362) (26,781) ดอกเบียจ่าย 6,589,960 25,806,643 ค่าเผื อหนีสงสัยจะสูญ (โอน (505,943) (242,915) กลับ) หนีสูญ 6,051 8,708 ค่าเผื อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า (2,801,788) 1,433,997 สิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ) กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน (103,009,210) ขาดทุน (กําไร) จากการ (6,293,719) 4,783,742 จําหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ กําไรจากการโอนที ดินเพื อการ (110,355,310) ปรับโครงสร้างหนี ภาระผูกพันผลประโยชน์ 1,193,641 พนักงาน ส่ วนแบ่งผล (กําไร) ขาดทุนจาก (10,570,322) (55,804,352) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ส่ วนตํ าทุนจากการเปลี ยนแปลง สัดส่ วนการถือหุ้นที ลดลง ในบริ ษทั ร่ วม 13,008,357 71,938,257 กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรม ดําเนินงานก่อนการเปลี ยนแปลง ในสิ นทรัพย์และหนีสิน (82,499,290) (80,063,972) ดําเนินงาน การเปลี ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน (เพิ มขึน) ลดลง ลูกหนีการค้า (5,080,602) 14,338,850 สิ นค้าคงเหลือ (576,919) 6,415,826 บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

2554

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

2553

16,996,102

16,050,478

(10,678,500) (46,362) 6,589,960 (505,943) 6,051

2,838,884

20,605,560

(24,916,500) (26,781) 25,806,643 (242,915) 8,708

(2,801,788)

1,433,997

(6,293,719)

4,783,742

(103,009,210)

-

-

(110,355,310)

-

-

-

-

(82,499,290)

(80,063,972)

1,193,641

(5,080,602) (576,919)

-

14,338,850 6,415,826

63


สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื น สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื น เจ้าหนีการค้า เจ้าหนีบริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน หนีสินหมุนเวียนอื น เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม ดําเนินงาน

650,919 8,565 2,605,741 87,961 7,101,624 (77,702,001) (98,893)

(77,800,894)

(1,040,362) 3,681,938 (1,683,045) 11,441,134 (46,909,631) (180,902)

(47,090,533)

650,919 8,565 2,605,741 87,961 7,101,624 (77,702,001) (98,893)

(77,800,894)

(1,040,362) 3,681,938 (1,683,045) 11,441,134 (46,909,631) (180,902)

(47,090,533)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

64


- 10 บริษัท เอ็นอีพี อสั งหาริมทรั พย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ต่ อ) สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ตามวิธีส่วนได้เสี ย

บาท

งบการเงินที แสดงเงินลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินปันผลรับ

เงินรับจากการจําหน่ ายเงินลงทุน

ซือที ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินสดรับจากการจําหน่ ายที ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินสดรับจากการจําหน่ าย อสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน ดอกเบียรับ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบีย รับเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลและ บริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลและ บริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที เกี ยวข้องกัน จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก บุคคลที เกี ยวข้องกัน จ่ายชําระหนีสินตามสัญญาปรับ โครงสร้างหนี จ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่า การเงินและสัญญาเช่าซือ เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตาม ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เงินสดจากการขายใบสําคัญแสดง สิ ทธิที จะซือหุ้น

2554

10,678,500

103,009,210 46,362

(21,658,898)

2553

24,916,500 -

26,781

(587,351)

5,213,073

3,915,019

100,788,247

28,270,949

3,500,000

(6,968,999)

-

(2,403,884)

-

29,500,000

-

1,500,000

(20,500,000) (1,750,000)

(2,618,827)

(6,275,666)

12,890,000

24,647,489

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

2554

10,678,500

103,009,210 46,362

(21,658,898)

5,213,073

3,500,000

100,788,247

(6,968,999)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ (576,003) 15,323,258 บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

(587,351)

3,915,019 -

28,270,949

(2,403,884)

1,500,000

(1,750,000)

-

26,781

-

(916,667)

55,016

-

29,500,000

(20,500,000)

(6,411,207)

24,916,500

-

(6,000,000)

-

2553

(2,618,827)

(6,275,666)

12,890,000

24,647,489

(576,003)

(6,000,000) (916,667) -

(6,411,207) 55,016 -

65

15,323,258


ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม ขึน (ลดลง) - สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน สิ นปี

22,411,350 4,245,589

26,656,939

(3,496,326)

7,741,915

4,245,589

22,411,350 4,245,589

26,656,939

(3,496,326)

7,741,915

4,245,589

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

66


บริษัท เอ็นอีพี อสั งหาริมทรั พย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ต่ อ) สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 - 11 -

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ มเติม 1. ในปี 2554 บริ ษทั ได้ซือสิ นทรัพย์เป็ นจํานวนเงินรวม 56.52 ล้านบาท โดยได้จ่ายชําระเป็ นเงินสดจํานวน 21.66 ล้านบาท ส่ วนที เหลือบันทึกเป็ นเจ้าหนีบริ ษทั ที เกี ยวข้องกันและเจ้าหนีอื นในหนีสินหมุนเวียนอื นจํานวน 34.86 ล้านบาท 2. ในปี 2554 บริ ษทั ได้ขายเครื องจักรและยานพาหนะเป็ นจํานวนเงิน 1.55 ล้านบาท โดยได้รับชําระเป็ นเงินสดจํานวน 0.49 ล้านบาท ส่ วนที เหลือ บันทึกเป็ นลูกหนีอื นจํานวน 1.06 ล้าน บาท 3. ในปี 2554 บริ ษทั ได้บนั ทึกดอกเบียที เกี ยวข้องไว้เป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุนอาคารโรงงานใหม่จาํ นวน 0.27 ล้านบาท 4. ในปี 2553 บริ ษทั ได้ซือที ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นจํานวนเงินรวม 3.70 ล้านบาท โดยการทําสัญญาเช่าซือ เป็ นจํานวน 1.36 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวนเงิน 1.75 ล้านบาท ส่ วนที เหลือ จํานวน 0.59 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระเป็ นเงินสด 5. ในปี 2553 บริ ษทั ได้ขายอาคาร เป็ นจํานวนเงินรวม 1.61 ล้านบาท โดยเป็ นลูกหนีอื นจํานวน 1.57 ล้านบาท ส่ วนที เหลือจํานวน 0.41 ล้านบาท 6.

7.

บริ ษทั ได้รับชําระเป็ นเงินสด ในปี 2553 บริ ษทั ได้โอนที ดินจํานวน 0.37 ล้านบาทไปเป็ นส่ วนหนึ งของอสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน

ในปี 2553 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนีกบั สถาบันการเงินแห่ งหนึ ง ซึ งมียอดหนีเงินต้นจํานวน 138 ล้านบาท และดอกเบีย ค้างจ่าย 34.45 ล้านบาท โดยโอนที ดินบางส่ วนเพื อจ่ายชําระหนีบางส่ วนจํานวน 110.70 ล้านบาท ทําให้เกิดกําไรจากการโอนที ดินเพื อการ ปรับโครงสร้างหนี จํานวน 110.36 ล้านบาท ส่ วนที เหลือจํานวน 61.75 ล้านบาท แสดงไว้ในส่ วนหนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

67


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 1. ข้ อมูลทัว ไป (ก)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

การดําเนินงานของบริ ษทั

บริ ษทั เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที จดั ตังขึนในประเทศไทยและ มีสาํ นักงานจดทะเบียนตังอยูเ่ ลขที 41 พหลโยธิน ซอย 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2530

(ข)

บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิ จหลักเกี ยวกับการผลิตและจําหน่ ายบรรจุภณ ั ฑ์จากปอและพลาสติก ในปี 2550 บริ ษทั ได้ยกเลิกส่ วน งานการผลิตบรรจุภณั ฑ์ปอ ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

ข้อสมมติฐานในการจัดทํางบการเงิน บริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานจากธุ รกิ จหลักขาดทุนอย่างต่อเนื องตังแต่ปี 2551 จนถึงปั จจุบนั และมีกระแสเงินสดใช้ไป ในกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ตามงบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและตามงบ การเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นยอดติดลบจํานวนเงิน 77.80 ล้านบาท และ 47.09 ล้านบาท ตามลําดับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีหนีสิน หมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินที แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิ น 53.11 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยเป็ นจํานวนเงิน 740.00 ล้านบาท และตามงบ การเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 451.17 ล้านบาท นอกจากนี ในเดือนธันวาคม 2552 บริ ษทั ได้ผิดนัดชําระหนี เงินกูย้ ืมระยะยาวกับ สถาบันการเงินแห่ งหนึ งที ถึงกําหนด จํานวนเงิ น 32 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวได้จดั ประเภทเป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที ผิดนัดชําระเป็ น จํานวน 138 ล้านบาท นอกจากนีบริ ษทั ยังค้างชําระดอกเบียตังแต่เดือนสิ งหาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 เป็ นจํานวน 12.03 ล้าน บาท และค่าเบียปรับล่าช้าอีกจํานวน 22.42 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวน 172.45 ล้านบาท ซึ งต่อมาเมื อวันที 16 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้ตก ลงทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี กบั สถาบันการเงินดังกล่าว โดยโอนที ดินบางส่ วนเพื อจ่ายชําระหนี บางส่ วนจํานวน 110.70 ล้านบาท ส่วนที เหลือจํานวน 61.75 ล้านบาท ซึ งได้แสดงเป็ นหนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี (ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 15)

การที บริ ษทั จะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื องได้ข ึนอยูก่ บั ผลการดําเนินงานและการลงทุนก่อสร้างโรงงานและเครื องจักรใหม่ เพื อเพิ มกําลังการผลิตในอนาคต ทังนี บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นงานตามแผนธุ รกิจดังกล่าว งบการเงินนี ยงั คงจัดทําขึนตามหลักการ ดําเนินงานอย่างต่อเนื องของกิจการ โดยถือว่าการขายหรื อมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์และการจ่ายชําระหนีสินของบริ ษทั จะ เป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยไม่คาดว่าจะมีการหยุดชะงักของการดําเนินงานตามปกติของบริ ษทั

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

68


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 2. นโยบายการบัญชีทสี ําคัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2.1

หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน งบการเงินนําเสนอเพื อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื อใช้ในประเทศ และจัดทําเป็ น ภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึนเพื อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที ไม่คุน้ เคย กับภาษาไทย

ภาษาไทย งบการเงิ น ฉบับ

งบการเงินนีจดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีที กฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือ ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิ จการที มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและการแสดงรายการได้ทาํ ขึนตามแบบกําหนด รายการย่อที ตอ้ งมีในงบการเงินสําหรับบริ ษทั มหาชนจํากัด ที กาํ หนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ออกตาม ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท และหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการปั ดเศษ เพื อ ให้ แ สดงเป็ นหลั ก พัน บาท ยกเว้นที ระบุไว้เป็ นอย่างอื น งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึ กตามราคาทุนเดิ มยกเว้นที ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในนโยบาย การบัญชี ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที เกี ยวกับสิ นทรัพย์ หนีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อ สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที ผบู ้ ริ หารมีความเชื อมัน อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน ดังนันผลที เกิดขึนจริ งจากการตังข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนีสินอาจแตกต่างไปจากที ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ าเสมอ การปรับประมาณการ ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที ประมาณการดังกล่าวได้รับ การทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนันๆ และจะ บันทึกในงวดที ปรับหรื องวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทังงวดปั จจุบนั และอนาคต

2.2

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที มีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั ในระหว่างปี 2553 และปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุ งปี 2552 และฉบับที ออกใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน การบัญชี ที มีผลบังคับใช้ต งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที เริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2554 มีดงั ต่อไปนี แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง การนําเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง สิ นค้าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง งบกระแสเงินสด

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

69


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที

8 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง นโยบายการบัญชีการเปลี ยนแปลงประมาณ การทางบัญชีและข้อผิดพลาด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง สัญญาเช่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง รายได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง ต้นทุนการกูย้ มื มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับบุคคลหรื อกิจการ ที เกี ยวข้องกัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 เรื อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื อออก จากงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที เงินเฟ้ อรุ นแรง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง กําไรต่อหุน้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง งบการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37(ปรับปรุ ง 2552) เรื อง ประมาณการหนีสิน หนีสินที อาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ที อาจเกิดขึน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 เรื อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง การรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที ถือ ไว้เพื อขายและการดําเนินงานที ยกเลิก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 6 เรื อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลี ยนเกี ยวกับบริ การโฆษณา

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

70


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2.3

2.4

2.5

2.6

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นสําหรั บปี ปั จจุ บนั อย่างไรก็ตามสําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื องการ นําเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2552) เรื องที ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที 19 เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงานและมาตรฐานการบัญชีฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2552) เรื องอสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานที ออกและปรับปรุ งใหม่สาํ หรับปี ปั จจุบนั มีผลให้เกิดการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริ ษทั ตามที ระบุไว้ในหมาย เหตุขอ้ 2.20 การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว ส่ วนใหญ่มีผลกระทบต่อการนําเสนองบการเงินและการปรับปรุ งทันที ยกเว้น เรื องการบัญชีเกี ยวกับผลประโยชน์พนักงานที บริ ษทั เลือกปรับปรุ งโดยรับรู ้ผลประโยชน์เมื อเกษียณอายุในอดี ต เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธี เส้นตรงตลอดระยะเวลา 5 ปี ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายการบัญชีที เป็ นเงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันที เกิดรายการ สิ นทรั พย์ และหนีสินที เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันนัน กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี ยนแปลงค่าจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสันที มี สภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ งจะต้องชําระคืนเมื อทวงถามถือเป็ นกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด เงินฝากธนาคารที มีขอ้ จํากัดในการใช้จะแสดงเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนและถือเป็ นกิจกรรมลงทุน

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื น

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหกั ค่าเผื อหนีสงสัยจะสูญ

ค่าเผื อหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนีและการคาดการณ์เกี ยวกับการชําระหนีในอนาคตของลูกหนี และลูกหนีที คา้ งเกินกว่าหนึ งปี จะพิจารณาตังค่าเผื อหนีสงสัยจะสูญทังจํานวน ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื อทราบว่าเป็ นหนีสูญ สิ นค้าคงเหลือ

สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ ากว่า

ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วธิ ีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที ซือ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื น เพื อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วน ของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

71


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ต้นทุ นในการซื อ ประกอบด้วย ราคาซื อและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อสิ นค้านัน เช่ น อากรขาเข้า ค่าขนส่ ง และต้นทุ นอื นๆซึ ง เกี ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ งสิ นค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที ได้รับคืนจากการซือสิ นค้า มูลค่าสุทธิที จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสิ นค้าให้ เสร็ จและต้นทุนที จาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพื อให้ขายสิ นค้าได้ 2.7

2.8

2.9

ค่าเผื อมูลค่าสิ นค้า ประเมินจากมูลค่าสุทธิที จะได้รับ และสิ นค้าที คา้ งนาน เสี ยหาย ใช้งานไม่ได้

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ร่ วม หมายถึงกิจการที บริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ งโดยทัว ไปแล้วบริ ษทั จะถือหุ ้นที มี สิ ทธิ ออกเสี ยงอยูร่ ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมด เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมรับรู ้เริ มแรกด้วยราคาทุนและใช้ วิธีส่วนได้เสี ยในการแสดงในงบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื อการด้อยค่า(ถ้ามี) อสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน

อสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุนของบริ ษทั แสดงด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือ การด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน ประเภทอาคารและสิ งปลูกสร้างคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ ให้ประโยชน์โดยประมาณ 10 ปี ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพื อ การลงทุน โดยวิธีการจัดประเภทอสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุนที บนั ทึกรวมเป็ นส่วนหนึ งของที ดิน อาคารและอุปกรณ์ แยกเป็ นรายการ ต่างหากภายใต้หวั ข้อ “อสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน” ตามที ระบุในมาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าว ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์ที เป็ นกรรมสิ ทธิMของกิจการ ที ดินแสดงด้วยราคาทุน

อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผื อจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

72


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ราคาทุนรับรู ้เมื อเริ มแรกที ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื นๆ ที เกี ยวกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื อให้สินทรัพย์อยูใ่ นสภาพ พร้อมที จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทังต้นทุนในการรื อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที ต งั ของสิ นทรัพย์ซ ึ งเป็ นภาระผูกพันของ กิจการ (ถ้ามี) สิ นทรัพย์ที เช่า สัญญาการเช่าซึ งบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที เช่านันๆ ได้จดั ประเภท เป็ นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ที ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิน ขันตํ าที ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ ากว่า หักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที ชาํ ระจะแยกเป็ น ส่วนที เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที จะหักจากหนีตามสัญญา เพื อทําให้อตั ราดอกเบียแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที สาํ หรับยอดคงเหลือ ของหนีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ค่าเสื อมราคา

ค่าเสื อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรง ตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี ส่วนปรับปรุ งที ดิน

อาคารและสิ งปลูกสร้าง เครื องจักรและอุปกรณ์

เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน ยานพาหนะ

10 - 20 ปี 5 - 40 ปี

5 - 20 ปี

5 - 10 ปี 10 ปี

บริ ษทั มีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี บริ ษทั คิดค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนประกอบของรายการสิ นทรัพย์แต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกันเมื อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนันมี ต้นทุนที มีนยั สําคัญเมื อเทียบกับต้นทุนทังหมดของสิ นทรัพย์น นั ค่าเสื อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับที ดิน สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง บริ ษทั ตัดรายการที ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื อจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายหรื อ ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ 2.10 ต้นทุนการกูย้ มื ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้หรื อ ขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมที จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ ืมอื น ถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบียและต้นทุนอื นที เกิดขึนจากการกูย้ มื นัน

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

73


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที บริ ษทั ซือมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจําหน่าย

ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที คาดว่าจะใช้ งานของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละประเภทโดยประมาณห้า (5) ถึงสิ บ (10) ปี นับจากวันที สามารถใช้งานได้ 2.12 การด้อยค่า

ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้ บ่งชีเรื องการ ด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที มีขอ้ บ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที คาดว่าจะได้รับคืน

การรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ที ก่ อ ให้เ กิ ด เงินสดสูงกว่ามูลค่าที จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบ กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ การคํานวณมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจาก ก า ร ใ ช้ ข อ ง สิ นทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดที จะได้รับในอนาคตจะคิดลด เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน คํานวณภาษีเงินได้เพื อให้สะท้อนมูลค่าที อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและ ความเสี ยงที มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์ อื นพิจารณามูลค่าที คาดว่าจะ ได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที ก่อให้เกิดเงินสดที สินทรัพย์ นันมีความเกี ยวข้องด้วย การกลับรายการด้อยค่า คาดว่าจะได้รับคืน

บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี ยนแปลงประมาณการที ใช้ใน

การคํานวณมูลค่าที

บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่ เ กิ น ก ว่ า มู ล ค่ า ต า ม บั ญ ชี ภายหลังหักค่าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

74


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2.13 หนีสินที มีภาระดอกเบีย

หนี สินประเภทมีดอกเบี ยบันทึ กเริ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการกูย้ ืมเงิ น ภายหลังจากการบันทึ ก หนี สินที มีภาระดอกเบียจะบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย ผลต่างระหว่างจํานวนเงิ นที ได้รับจากการกูย้ ืมเงิ นและยอดเงินเมื อครบ กําหนดชําระบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบียที แท้จริ ง

2.14 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื น

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื นแสดงในราคาทุน

2.15 ผลประโยชน์พนักงาน ผลประโยชน์ระยะสัน บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลียงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื อเกิดรายการ ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งประกอบด้วยเงินที พนักงานจ่ายสะสมและเงินที บริ ษทั จ่ายสมทบ ให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที เกิดรายการ ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) บริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน พนักงานอื นๆ ซึ งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน บริ ษทั คํานวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ งหลักการ ประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึนเงิ นเดื อนในอนาคต อัตราการ เปลี ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้ อ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน บริ ษทั เลือกที จะบันทึกหนีสินทังหมดในงวดอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 5 ปี ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ตามวิธีปฏิบตั ิในช่วงเปลี ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

75


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2.16 ประมาณการหนีสิน

ประมาณการหนีสินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื อบริ ษทั มีภาระหนี สินเกิดขึนจากข้อพิพาททางกฎหมายหรื อ ภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพื อ ชําระภาระหนี สินดังกล่าว โดยภาระหนี สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงิ นได้อย่างน่าเชื อถือ ถ้าผลกระทําดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงิ นสดที จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานวณภาษีเงินได้ เพื อให้สะท้อนมูลค่าที อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงที มีต่อหนีสิน

2.17 รายได้

การขายสิ นค้า

รายได้ที รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื อได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนที เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของ สิ นค้าที มีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ ือแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที ขายไปแล้วนันหรื อมีความ ไม่แน่ นอนที มีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชี น ันไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที เกิ ดขึ นได้อย่าง น่าเชื อถือ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที จะต้องรับคืนสิ นค้า ดอกเบียรับ

รายได้อื น 2.18 ค่าใช้จ่าย

ดอกเบียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามเกณฑ์คงค้าง รายได้อื นบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามเกณฑ์คงค้าง

สัญญาเช่าดําเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นส่วนหนึ งของค่าเช่าทังสินตามสัญญา ค่าเช่าที อาจเกิดขึนจะบันทึกในงบกําไร ขาดทุนเบ็ดเสร็ จในรอบบัญชีที มีรายการดังกล่าว รายจ่ายทางการเงิน

ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน ดอกเบีย ซึ งเป็ นส่วนหนึ งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบียที แท้จริ ง บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

76


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามเกณฑ์คงค้าง

2.19 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ภาษีเงิ นได้ ได้แก่ภาษีที คาดว่าจะจ่ายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปี ที ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที ประกาศใช้ ณ วันที ในงบแสดงฐานะการเงิน ตลอดจนการปรับปรุ งภาษีที คา้ งชําระในปี ก่อนๆ

2.20 การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 บริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรับปรุ งใหม่ตามที กล่าวใน หมายเหตุขอ้ 2.2 บริ ษทั มีการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังต่อไปนี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื องการนําเสนองบการเงิน ภายใต้ขอ้ กําหนดของมาตรฐานการบัญชีที ปรับปรุ งใหม่ งบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2552) เรื องที ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายใต้ขอ้ กําหนดของมาตรฐานการบัญชีที ปรับปรุ งใหม่มีการเปลี ยนแปลงที สาํ คัญและมีผลกระทบต่อบริ ษทั ดังนี 1. ต้นทุนการรื อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสิ นทรัพย์ ต้องถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์และมีการคิดค่าเสื อมราคา ประจําปี 2. การกําหนดค่าเสื อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื อแต่ละส่วนประกอบนันมีสาระสําคัญ 3. มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ตอ้ งมีการประมาณด้วยมูลค่าที กิจการคาดว่าจะได้รับในปั จจุบนั จากสิ นทรัพย์น นั หากมีอายุและ สภาพที คาดว่าจะได้รับในปั จจุบนั เมื อสิ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ นอกจากนีตอ้ งมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการ ให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสินปี

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

77


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

การเปลี ยนแปลงดังกล่าวถือปฏิบตั ิโดยวิธีเปลี ยนทันทีตามที กาํ หนดวิธีปฏิบตั ิในช่วงเปลี ยนแปลงที ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าว ยกเว้นการพิจารณาต้นทุนการรื อถอน การขนย้ายและบูรณะสถานที ซ ึงถือปฏิบตั ิโดยวิธีปรับย้อนหลัง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรื อง ผลประโยชน์พนักงาน ภายใต้นโยบายการบัญชีใหม่ บริ ษทั มีภาระผูกพันสําหรับเงินชดเชยที ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื อออกจากงานตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมายแรงงาน ซึ งบริ ษทั ถือว่าเงิ นชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน ซึ งเดิมบริ ษทั รับรู ้ภาระผูกพันเมื อเกิดรายการบริ ษทั คํานวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานของพนักงาน โดยวิธีคิดลดแต่ ละหน่วยที ประมาณไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนใน อนาคต อัตราการเปลี ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ บริ ษทั เลือกที จะบันทึกหนีสินทังหมดในงวดอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 5 ปี ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตาม วิธีปฏิบตั ิในช่วงเปลี ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน ภายใต้มาตรฐานฉบับปรับปรุ งใหม่ อสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที ถือครองเพื อหาประโยชน์จากรายได้ค่า เช่า หรื อจากการเพิ มขึนของมูลค่าสิ นทรัพย์หรื อทังสองอย่าง ทังนีได้เปิ ดเผยแยกต่างหากจากที ดิน อาคารและอุปกรณ์ บริ ษทั เลือกวิธีราคาทุ นสําหรั บการบันทึ กบัญชี อสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุ นภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรั บปรุ งใหม่ การ เปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว ส่ งผลให้มีการจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับงบการเงินเปรี ยบเทียบตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 ค่าเสื อมราคาและอายุการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุนได้มีการประเมินใหม่ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที 16 (ปรั บปรุ ง 2552) การเปลี ยนแปลงในเรื องดังกล่าวได้ถือปฏิ บัติโดยวิธีเปลี ยนทันที ตามที กล่าวในวิธีปฏิ บัติในช่ วงเปลี ยนแปลงของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2552)

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

78


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

3. ผลกระทบจากการเปลีย นแปลงนโยบายการบัญชีเนื องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 บริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ งมีผลกระทบต่องบ การเงิน ดังนี งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื อเกษียณอายุเพิ มขึน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ5นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554

ค่าเสื อมราคาลดลง ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ มขึน ต้นทุนขายเพิ มขึน ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ มขึน ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ มขึน ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเพิ มขึน ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ มขึน รวมต้นทุนบริ การและดอกเบียในงวดปั จจุบนั ต้นทุนบริ การและดอกเบียในอดีตที ทยอยรับรู ้ 5 ปี ในงวดนี รวม กําไรสําหรับงวดเพิ มขึน (ลดลง) กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานเพิ มขึน (ลดลง) (บาทต่อหุน้ ) บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

พันบาท งบการเงินที แสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสี ย/ งบเฉพาะบริ ษทั 1,366 พันบาท งบการเงินที แสดง เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ย/ งบเฉพาะบริ ษทั 822 (86) (6) (72) (284) (173) (621) (745) (1,366) (544) 0.000

79


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

4. การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ ทปี ระกาศใช้ ในระหว่ างปี ในระหว่างปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ถือ ปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที เริ มต้นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 10 เรื องความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที ไม่มีความเกี ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 21 เรื อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จาก สิ นทรัพย์ที ไม่ได้คิดค่าเสื อมราคาที ตีราคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 25 เรื อง ภาษีเงินได้ - การเปลี ยนแปลงสถานภาพ ทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินแล้วเห็นว่าการตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ขา้ งต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ การเงินสําหรับปี ที เริ มใช้การตีความมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าว 5. รายการทีเ กิดขึน5 กับบุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้ องกันและยอดคงเหลือ บุคคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรื อกิจการที มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อ ทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที ทาํ หน้าที ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และกิจการที เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการที เกี ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ งถือหุ ้นที มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมี อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทังสมาชิกในครอบครัวที ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที เกี ยวข้องกับบุคคลเหล่านัน ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที เกี ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึ งถึงเนื อหาของความสัมพันธ์ มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรื อกิจการที เกี ยวข้องกันได้กาํ หนดขึนโดยใช้ราคาตลาดหรื อในราคาที ตกลงกันตาม สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดงั ต่อไปนี โอนยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน ค่าซือที ดิน ค่าถมที ดิน รายได้เงินปั นผล ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ดอกเบียจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา ราคาตามบัญชี ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา ตามจํานวนที ประกาศจ่าย ราคาตามสัญญา ตามที ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ อัตราร้อยละ 6.00-6.50 ต่อปี

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

80


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายการสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กับกิจการที เกี ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี พันบาท งบเฉพาะบริ ษทั 2554 2553 รายได้ รายได้เงินปั นผล 10,678 24,917

ค่าใช้จ่าย โอนยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน ค่าบริ การรักษาความปลอดภัยจ่าย ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ผลประโยชน์ระยะสัน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ดอกเบียจ่าย

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั 2554 2553 1,443

106 1,452

25,598 284 1,105

25,352 1,237

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กับบุคคลและกิจการที เกี ยวข้องกันมีดงั นี พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั 2554 2553 เงินกูย้ มื ระยะสัน บริ ษทั นวนคร จํากัด (มหาชน) ยอดยกมา 18,000 6,000 เพิม ขึนระหว่างปี 18,000 ลดลงระหว่างปี (9,000) (6,000) ยอดคงเหลือ 9,000 18,000 บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

81


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

เมื อวันที 19 เมษายน 2553 บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากบริ ษทั นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ล้านบาท โดยเสี ยดอกเบียในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี มีกาํ หนดระยะเวลา 180 วัน ครบกําหนดชําระในวันที 15 ตุลาคม 2553 โดยบริ ษทั ขอขยายระยะเวลาการชําระเงินกูย้ มื ที ครบกําหนดออกไป อีก 524 วัน เมื อวันที 11 สิ งหาคม 2553 บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากบริ ษทั นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ล้านบาท โดยเสี ยดอกเบียในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี มีกาํ หนดระยะเวลา 294 วัน ครบกําหนดชําระในวันที 31 พฤษภาคม 2554 โดยบริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินต้นและดอกเบียทังหมดแล้วในวันที 21 พฤษภาคม 2554 เมื อวันที 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากบริ ษทั นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 ล้านบาท โดยเสี ยดอกเบียในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี มีกาํ หนดระยะเวลา 62 วัน ครบกําหนดชําระในวันที 30 พฤศจิกายน 2553 โดยบริ ษทั ขอขยายระยะเวลาการชําระเงินกูย้ ืมที ครบกําหนด ดังกล่าวออกไปอีก 240 วัน โดยบริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินต้นและดอกเบียทังหมดแล้วในวันที 21 พฤษภาคม 2554 เมื อวันที 28 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากบริ ษทั นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 ล้านบาท โดยเสี ยดอกเบียในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี มีกาํ หนดระยะเวลา 92 วัน ครบกําหนดชําระในวันที 30 มีนาคม 2554 โดยบริ ษทั ขอขยายระยะเวลาการชําระเงินกูย้ ืมที ครบกําหนดดังกล่าว ออกไปอีก 358 วัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีดอกเบียค้างจ่ายเป็ นจํานวนเงิน 0.06 ล้านบาท พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม ณ วันที 31 2554 ธันวาคม 2553 กรรมการ ยอดยกมา 11,500 เพิ มขึนระหว่างงวด 11,500 ลดลงระหว่างงวด (11,500) ยอดคงเหลือ 11,500

ในไตรมาสแรกของปี 2553 บริ ษทั ได้กูย้ ืมเงินจากกรรมการ จํานวน 11 ล้านบาท โดยเสี ยดอกเบียในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี มีกาํ หนด ระยะเวลา 120 วัน ซึ งตัวO สัญญาใช้เงินครบกําหนดระหว่างวันที 18 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2553 โดยบริ ษทั ขอขยายระยะเวลาการชําระเงินกูย้ ืมที ครบกําหนดดังกล่าวออกไปอีก 360 วัน โดยบริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินต้นและดอกเบียทังหมดแล้วในวันที 26 เมษายน 2554 ในไตรมาสสามของปี 2553 บริ ษทั ได้กยู้ ืมเงินจากกรรมการ จํานวน 0.5 ล้านบาท โดยเสี ยอัตราดอกเบียในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี มีกาํ หนด ระยะเวลา 30 วัน ซึ งตัวO สัญญาใช้เงินครบกําหนดวันที 27 สิ งหาคม 2553 โดยบริ ษทั ขอขยายระยะเวลาการชําระเงิ นกูย้ ืมที ครบกําหนดดังกล่าว ออกไปอีก 335 วัน โดยบริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินต้นและดอกเบียทังหมดแล้วในวันที 26 เมษายน 2554

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

82


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที เกี ยวข้องกัน กองทุนสวัสดิการ NEP ยอดยกมา เพิ มขึนระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือ หัก ส่ วนที ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี สุทธิ

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 1,542 (959) 583 (583) -

1,000 1,000 (458) 1,542 (1,042) 500

เมื อวันที 27 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากกองทุนสวัสดิการ NEP จํานวน 1 ล้านบาท มีกาํ หนดระยะเวลา 2 ปี โดยมีกาํ หนดจ่ายคืน เงินต้นทุกเดือน และเสี ยดอกเบียในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี เมื อวันที 28 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากกองทุนสวัสดิการ NEP จํานวน 1 ล้านบาท มี กําหนดระยะเวลา 2 ปี โดยมีกาํ หนดจ่าย คืนเงินต้นทุกเดือน และเสี ยดอกเบียในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ค้างชําระเงินต้นและดอกเบียที ครบกําหนดชําระจํานวน 83,333 บาท และ 2,917 บาท ตามลําดับ พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 กองทุน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และ อุตสาหกรรม (กสย.) ยอดยกมา 1,042 1,000 เพิ มขึนระหว่างปี 500 ลดลงระหว่างปี (792) (458) ยอดคงเหลือ 250 1,042 หัก ส่ วนที ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี (250) (792) สุทธิ 250 บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

83


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

เมื อวันที 27 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากกองทุน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และ อุตสาหกรรม (กสย.) จํานวน 0.50 ล้าน บาท มีกาํ หนดระยะเวลา 2 ปี โดยมีกาํ หนดจ่ายชําระคืนเงินต้น ทุกเดือน และเสี ยดอกเบียในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี เมื อวันที 24 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากกองทุน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และ อุ ต สาหกรรม (กสย.) จํา นวน 1 ล้า น บาท มีกาํ หนดระยะเวลา 2 ปี โดยมีกาํ หนดจ่ายชําระคืนเงินต้นทุก เดือน และเสี ยดอกเบียในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 เจ้าหนีอื น บริ ษทั นวนคร อินเตอร์เนชัน แนล การ์ ด จํากัด 119 129 บริ ษทั นวนคร จํากัด (มหาชน) 27,776 568 หนีสินหมุนเวียนอื น กรรมการ 565 กองทุนสวัสดิการ NEP 3 3 กองทุน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์ และอุตสาหกรรม (กสย.) 3

6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด เงินฝากธนาคาร รวม

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 140 140 26,517 4,106 26,657 4,246

เงินฝากออมทรัพย์ได้รับดอกเบียในอัตราลอยตัวตามอัตราที ธนาคารกําหนด

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

84


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

7. ลูกหนีก5 ารค้ า

ลูกหนีการค้า - บริ ษทั อื น หัก ค่าเผื อหนีสงสัยจะสูญ สุทธิ ลูกหนีการค้าจําแนกตามอายุหนีที คา้ งชําระมีดงั นี

ยังไม่ครบกําหนดชําระ: เกินวันครบกําหนดชําระ: น้อยกว่า 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน หัก ค่าเผื อหนีสงสัยจะสูญ สุทธิ โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื อแก่ลูกค้าของบริ ษทั คือ 30 ถึง 60 วัน

ค่าเผื อหนีสงสัยจะสูญ ยอดคงเหลือยกมาต้นปี บวก ตังเพิ มระหว่างปี หัก โอนกลับรายการระหว่างปี ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 24,156 19,087 (4,173) (4,685) 19,983 14,402 พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 12,468 10,177 7,425 71 4,192 24,156 (4,173) 19,983

4,145 325 293 4,147 19,087 (4,685) 14,402

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั 2554 2553 4,685 (512) 4,173

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

4,936 902 (1,153) 4,685

85


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายการค่าเผื อหนี สงสัยจะสู ญที ลดลงในระหว่างปี 2554 และ 2553 เกิ ดจากการได้รับเงิ นคื นจํานวน 0.51ล้านบาท และ 1.15 ล้านบาท ตามลําดับ และตัดหนีสูญจํานวน 6,051 บาท และ 8,708 บาท ตามลําดับ

8. สินค้ าคงเหลือ

วัตถุดิบ สิ นค้าระหว่างผลิต สิ นค้าสําเร็ จรู ป วัสดุ รวม หัก ค่าเผื อการเสื อมสภาพและการลดมูลค่าของสิ นค้า สุทธิ ค่าเผื อการเสื อมสภาพและการลดมูลค่าของสิ นค้า ยอดคงเหลือยกมาต้นปี บวก ตังเพิ มระหว่างปี หัก ขายสิ นค้าและโอนกลับรายการระหว่างปี ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 7,579 4,615 3,732 5,836 2,695 3,157 3,433 3,254 17,439 16,862 (616) (3,418) 16,823 13,444 3,418 6,536 (9,338) 616

1,001 7,253 (4,836) 3,418

ในปี 2554 บริ ษทั ได้บนั ทึกกลับรายการค่าเผื อการเสื อมสภาพและการลดมูลค่าของสิ นค้า ลดลงจํานวนเท่ากับ 9.34 ล้านบาท (ปี 2553 จํานวนเงิน 4.84 ล้านบาท) โดยเป็ นการลดลงของค่าเผื อจากการพิจารณามูลค่าสิ นค้าสุ ทธิ ที คาดว่าจะได้รับของผลิตภัณฑ์พลาสติก จํานวน 3.91 ล้านบาท เนื องจากได้มีการขายสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวแล้วในระหว่างปี และเป็ นการลดลง เนื องจากมีการเบิกสิ นค้าไปผลิตแล้ว จํานวน 5.43 ล้านบาท (ปี 2553 จํานวนเงิน 0.29 ล้านบาท สําหรับผลิตภัณฑ์ปอ และ 3.97 ล้านบาท สําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกและจากการเบิกสิ นค้าไป ผลิตแล้ว จํานวน 0.58 ล้านบาท)

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

86


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 9. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นปี ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย รายได้เงินปั นผล ส่วนเกินทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลงเนื องจาก สัดส่วนการลงทุนลดลง มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันปลายปี

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ย 2554 2553 603,327 644,378 10,570 55,804 (10,678) (24,917) (13,008) 590,211

(71,938) 603,327

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และรายได้เงินปั นผลจากเงินลงทุนสําหรับปี สินสุดวันเดียวกันมีดงั นี อัตราร้อยละ พันบาท สัดส่วนความเป็ น ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสี ย เงินปันผล เจ้าของ 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั นวนคร จํากัด (มหาชน) “นวนคร” 23.40 24.55 1,521,412 1,450,056 879,046 879,046 590,211 603,327 10,678 24,9 17 ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั มีหุน้ สามัญในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจํานวน 355,950,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 23.40 และ ร้อยละ 24.55 ตามลําดับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธินวนครได้ใช้สิทธิซือหุน้ สามัญของนวนครดังนี จํานวนสิ ทธิที ใช้ ซือหุน้ สามัญ(หน่วย) วันที ใช้สิทธิซือหุน้ สามัญ เมื อวันที 31 มีนาคม 2554 47,767,000 เมื อวันที 30 มิถุนายน 2554 7,060,000 เมื อวันที 30 กันยายน 2554 3,190,000 เมื อวันที 31 ธันวาคม 2554 13,340,000 71,357,000 บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

87


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ทําให้บริ ษทั มีสัดส่ วนเงิ นลงทุนในนวนครจากร้อยละ 24.55 ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 เป็ นร้อยละ 23.40 ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 นอกจากนี ส่ วนเกินทุนจากเงินลงทุนในนวนครได้ลดลงเป็ นเงินประมาณ (13.01) ล้านบาท เนื องจากการลดสัดส่ วนเงินลงทุนดังกล่าว ส่ วนเกิ น ทุนจากเงินลงทุนในนวนคร คือส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ที ได้จากการที นวนครเสนอขายหุน้ เพิ มทุนให้กบั ประชาชนทัว ไป (initial public offering) ใน ราคาที สูงกว่ามูลค่าหุน้ ในปี 2547 ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้จดั ประเภทบัญชีส่วนเกิน (ส่วนตํ า) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว เป็ น ส่วนตํ าจากการเปลี ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นที ลดลงในบริ ษทั ร่ วมซึ งได้รับรู ้ไว้ในกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เป็ นจํานวน (13.01) ล้านบาท และ (71.94) ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นผลทําให้ขาดทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553 เพิ มขึนจํานวน 71.94 ล้านบาท และทําให้กาํ ไรต่อหุน้ ขันพืนฐานลดลงจํานวน 0.053 บาท ต่อหุน้ เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวตามวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด บริ ษทั มี วัตถุประสงค์เพื อการลงทุนระยะยาว ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มีราคาปิ ดเท่ากับ 1.42 บาทต่อหุ ้น เป็ นเงิน 505.45 ล้านบาท ซึ งมีราคาตามบัญชี สูงกว่าราคาตลาดอย่างเป็ นสาระสําคัญ อันเป็ นข้อบ่งชีวา่ เงินลงทุนอาจด้อยค่า เมื อวันที 22 กรกฎาคม 2551 บริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้ตก ลงร่ วมกันว่าจ้างบริ ษทั ผูป้ ระเมินอิสระคือบริ ษทั ดีเอส พรู เดนเชียล แมเนจเมนท์ จํากัด ทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมเพื อใช้พิจารณามูลค่าที คาด ว่าจะได้รับคืนของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในการทดสอบการด้อยค่า โดยการดําเนิ นการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื อใช้ในการ ประเมิน นอกจากนี เมื อวันที 27 กันยายน 2553 บริ ษทั ร่ วมได้ทาํ สัญญาว่าจ้างบริ ษทั ที ปรึ กษาทางการเงิ นแห่ งหนึ งเพื อทําการรวบรวมข้อมูล โครงการต่างๆของบริ ษทั ร่ วมเพื อรายงานต่อผูป้ ระเมินอิสระ เพื อใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ปั จจุบนั บริ ษทั ที ปรึ กษาทางการเงินดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลแล้วเสร็ จ และผ่านการพิจารณาของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วมแล้ว และอยูร่ ะหว่างการประเมินข้อมูล ของผูป้ ระเมินอิสระ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวมีมูลค่าของสิ นทรัพย์จาํ นวน 3,773.92 ล้านบาท หนี สินจํานวน 1,258.61 ล้านบาท ผลการ ดําเนินงานสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 มีรายได้จาํ นวน 961.45 ล้านบาท และผลกําไรสําหรับปี จํานวน 48.49 ล้านบาท ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม เมื อวันที 21 เมษายน 2553 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร จากผลการดําเนินงานปี 2552 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท บริ ษทั ได้รับเงินปั นผลดังกล่าวในวันที 18 พฤษภาคม 2553 เป็ นจํานวน เงิน 10.68 ล้านบาท ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม เมื อวันที 8 ธันวาคม 2553 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วมมีมติดงั นี - อนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนิ นงานครึ งปี แรกของปี 2553 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.04 บาท บริ ษทั ได้รับเงินปั นผล ดังกล่าวในวันที 12 พฤศจิกายน 2553 เป็ นจํานวนเงิน 14.24 ล้านบาท - มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ร่ วมจาก 1,452,591,000 บาท เป็ น 1,450,055,530 บาท มูลค่าหุ ้นที ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยตัดหุ ้นสามัญจดทะเบี ยนที ออกเพื อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ร่ วมครังที 1 (NNCL-W1) ที เหลือจากการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญครังสุดท้ายและได้หมดอายุลงเมื อวันที 30 กันยายน 2553

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

88


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

- มีมติอนุมตั ิการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที จะซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ร่ วม ครังที 2 (NNCL-W2) จํานวน 725,027,765 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ร่ วม โดยไม่คิดมูลค่า ซึ งจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ที ถืออยูใ่ นอัตราส่ วน 2 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของ NNCL-W2 ทังนี ให้คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วม และ/หรื อ บุคคลที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมมีอาํ นาจกําหนดและเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื อนไข และรายละเอียดอื นที เกี ยวกับ NNCL-W2 รวมทังการกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนเพื อกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้นที มีสิทธิ ได้รับจัดสรร NNCL-W2 ได้ตามที เห็นสมควร - มีมติอนุมตั ิการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที จะซือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ร่ วม ครังที 1 (ESOP-W1) จํานวน 72,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ร่ วม โดยไม่คิดมูลค่า - มีมติอนุมตั ิการเพิ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ร่ วมจาก 1,450,055,530 บาท เป็ น 2,247,083,295 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ มทุน ใหม่จาํ นวน 797,027,765 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สํารองไว้เพื อรองรับการใช้สิทธิ ที จะซื อหุ ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ร่ วม ครังที 2 (NNCL-W2) และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานของ บริ ษทั ร่ วม ครังที 1 (ESOP-W1) บริ ษทั ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิที จะซือหุน้ สามัญครังที 2 (NNCL-W2) จากบริ ษทั ร่ วมเป็ นจํานวนทังสิน 177,975,000 หน่วย ในปี 2554 บริ ษทั ได้ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที จะซือหุน้ ดังกล่าวทังหมดแล้ว เป็ นจํานวนเงิน 103.01 ล้านบาท ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม เมื อวันที 21 เมษายน 2554 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร จากผลการดําเนิ นงานปี 2553 เป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงิ นปั นผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.04 บาท คงเหลืออีกหุน้ ละ 0.03 บาท ซึ งบริ ษทั ได้รับเงินปั นผลดังกล่าวแล้วในวันที 20 พฤษภาคม 2554 เป็ นจํานวนเงิน 10.68 ล้านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ได้นาํ ใบหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม จํานวน 4,696,800 หุน้ มูลค่า ที ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวมเป็ นมูลค่า หุน้ ทังสิน 4,696,800 บาท เพื อคําประกันการใช้ไฟฟ้ า วงเงิน 5 ล้านบาท ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 30.1 ผลกระทบจากเหตุการณ์น าํ ท่วมครังใหญ่ของไทย บริ ษทั ร่ วมได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น าํ ท่วมครังใหญ่ของประเทศไทยที เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และต้อง หยุดการบริ การตังแต่กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคม 2554 เมื อวันที 15 กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษทั ร่ วมและนักสํารวจภัยได้แจ้งการประเมิน ค่าความเสี ยหายให้กบั บริ ษทั ประกันเป็ นจํานวนเงิน 209 ล้านบาท และบริ ษทั ประกันแจ้งบริ ษทั ร่ วมว่าอยูร่ ะหว่างการพิจารณาและตรวจสอบ ความเสี ยหาย ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ประกันภัย และนักสํารวจภัยยังอยูร่ ะหว่างการสํารวจความเสี ยหายและประเมินค่าเสี ยหายที เกิดขึนของบริ ษทั ร่ วม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วมเชื อว่าผลเสี ยหายที เกิดจากนําท่วมจะได้รับชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั ร่ วม สําหรับ ปี 2554 บริ ษทั ร่ วมบันทึกค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับนําท่วมมีจาํ นวน 11 ล้านบาท แต่ยงั มิได้รวมรายการปรับปรุ งที อาจเกิดขึน หากการประเมินผล เสี ยหายที เกิดขึนกับบริ ษทั ร่ วมแล้วเสร็ จ

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

89


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินของบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื น ซึ งแสดงความเห็นอย่างมีเงื อนไขอัน เนื องจากไม่สามารถตรวจสอบให้เป็ นที พอใจในเรื องผลเสี ยหายที เกิดจากนําท่วมตามรายงานลงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2555 10. เงินล่ วงหน้ าซื5ออาคารชุด

เงินล่วงหน้าซืออาคารชุด หัก ค่าเผื อการลดมูลค่า สุทธิ

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 100,184 100,184 (100,184) (100,184) -

บริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผื อการลดมูลค่าของเงินล่วงหน้าแล้วทังจํานวนสําหรับเงินจ่ายล่วงหน้าซื ออาคารชุดจํานวน 100,183,694 บาท ซึ งอยู่ ระหว่างการดําเนิ นการฟ้ องร้องเพื อเรี ยกเงินคืนจากเจ้าของโครงการ ในปี 2545 ศาลชันต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั เจ้าของโครงการชําระคืนเงิ น ล่วงหน้าดังกล่าวจํานวน 100,183,694 บาท แก่บริ ษทั พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 8.35 ต่อปี นับตังแต่วนั ที 25 พฤษภาคม 2535 จนกว่าจะชําระ เสร็ จ ต่อมาบริ ษทั เจ้าของโครงการได้ยนื อุทธรณ์คาํ พิพากษาและยืน คําร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาลและบริ ษทั ได้ยื นคําแก้อุทธรณ์และแถลง คัดค้านการทุเลาบังคับคดีต่อศาล และในระหว่างไตรมาสที 3 ของปี 2546 ศาลได้พิจารณาหลักประกันของบริ ษทั เจ้าของโครงการและอนุญาต ให้บริ ษทั เจ้าของโครงการได้รับการทุเลาการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์ ต่อมาเมื อวันที 10 เมษายน 2549 ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาโดยวินิจฉัย ว่าบริ ษทั เจ้าของโครงการไม่ได้กระทําผิดสัญญา บริ ษทั ไม่มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาและฟ้ องเรี ยกเงินคืนจากบริ ษทั เจ้าของโครงการ เมื อวันที 9 พฤษภาคม 2549 บริ ษทั ได้ยื นฎีกาคัดค้านคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และยื นคําร้องขอคุม้ ครองประโยชน์ของบริ ษทั ระหว่างพิจารณาคดีของ ศาลฎีกาต่อศาลแพ่งโดยขอศาลมีคาํ สัง ไม่อนุญาตให้คืนหลักประกันของบริ ษทั เจ้าของโครงการที วางไว้ต่อศาลแล้วจนกว่าการพิจารณาคดีของ ศาลฎีกาจะมีคาํ พิพากษาถึงที สุด ต่อมาในวันที 5 มกราคม 2550 ศาลฎีกามีคาํ สัง ยกคําร้องขอคุม้ ครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาดังกล่าวของ บริ ษทั เนื องจากคดีน ีบริ ษทั ได้ฟ้องเรี ยกให้บริ ษทั เจ้าของโครงการชําระเงิน มิใช่พิพาทกันด้วยทรัพย์สินหรื อสิ ทธิหรื อประโยชน์ที บริ ษทั จะร้อง ขอเพื อให้ได้รับความคุม้ ครองตามที ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกําหนด ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

90


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

11. อสังหาริมทรัพย์ เพือ การลงทุน อสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุนประกอบด้วย ดังนี

ราคาทุน ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2554 เพิ มขึน จําหน่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 หัก ค่าเสื อมราคาสะสม ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2554 ค่าเสื อมราคาสําหรับปี จําหน่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2553 เพิ มขึน รับโอน จําหน่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 หัก ค่าเสื อมราคาสะสม ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2553 ค่าเสื อมราคาสําหรับปี จําหน่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 ค่าเสื อมราคาสําหรับปี 2554

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ที ดิน อาคารสิ งปลูกสร้าง รวม 3,823 (6) 3,817

5,125 5,125

8,948 (6) 8,942

-

1,495 256 1,751

1,495 256 1,751

3,817

3,374

7,191

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ที ดิน อาคารสิ งปลูกสร้าง รวม 3,797 371 (345) 3,823

5,125 5,125

8,922 371 (345) 8,948

-

1,239 256 1,495

1,239 256 1,495

3,823

3,630

7,453

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

ค่าเสื อมราคาสําหรับปี 2553

256 256

91


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 อสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุนของบริ ษทั เป็ นที ดินและอาคารสิ งปลูกสร้างที บริ ษทั ถือครองไว้โดยที ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ ของการใช้งานในอนาคต โดยมีราคาประเมินทุนทรัพย์ที ดินของกรมที ดินเป็ นจํานวน 18.74 ล้านบาท ที ดินเนือที 6 ไร่ 92 ตารางวา พร้อมสิ งปลูกสร้างที จะเกิดขึนในอนาคตที จงั หวัดนครราชสี มา มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 0.02 ล้านบาท ได้นาํ ไปเป็ นหลักประกันกับเจ้าหนีการค้าในประเทศแห่งหนึ งเพื อคําประกันวงเงินซือสิ นค้าจํานวน 10 ล้านบาท ที ดินเนือที 43 ไร่ 20 ตารางวา ที จงั หวัดนครราชสี มา ได้นาํ ไปจํานองกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ งเพื อคําประกันวงเงินสิ นเชื อที ได้รับจาก ธนาคารในวงเงิน 250 ล้านบาท ต่อมาเมื อวันที 21 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้โอนที ดินที เป็ นหลักประกันดังกล่าวเพื อชําระหนี บางส่ วนกับธนาคาร พาณิ ชย์แห่งหนึ งตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 15 ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 4/2554 เมื อวันที 15 มีนาคม 2554 มีมติอนุ มตั ิให้ขายที ดินเนื อที 2 งาน 60 ตารางวา โดย บริ ษทั ได้ขายที ดินให้กบั บุคคลธรรมดา (ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์) ในราคา 3.50 ล้านบาท ซึ งได้โอนกรรมสิ ทธิMแล้วเมื อวันที 30 พฤษภาคม 2554 และนําเงินที ได้จากการขายที ดินดังกล่าวไปจ่ายชําระหนี บางส่ วนกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ งตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ตามที กล่าวไว้ใน หมายเหตุขอ้ 15 12. ทีด นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ ที ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ที ดิน ส่วน เครื องจั เครื อง ยานพาหน สิ นทรั รวม ปรับปรุ ง กร ตกแต่ง ะ พย์ ที ดิน และ และ ระหว่า อุปกรณ์ อุปกรณ์ ง อาคาร สํานักงา ติดตัง และ น สิ งปลูก สร้าง ราคาทุน ยอดยกมา ณ วันที 1 349 77,554 167,550 21,998 42,346 311,55 มกราคม 2554 1,754 1 เพิม ขึน 27,223 54 67 40 29,405 56,789 โอน - สุทธิ 1,754 788 (2,542) จําหน่าย/เลิกใช้ (33,126) (4,537) (47,900 (2,666) (7,571) ) ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 27,572 76,642 135,266 14,494 37,849 320,44 ธันวาคม 2554 28,617 0 หัก ค่าเสื อมราคาสะสม ยอดยกมา ณ วันที 1 49,545 21,445 29,436 216,92 มกราคม 2554 116,494 0 ค่าเสื อมราคาสําหรับปี 3,646 6,323 356 5,026 15,351 โอน - สุทธิ จําหน่าย/เลิกใช้ (4,537) (44,428 (2,666) (29,654) (7,571) ) ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 50,525 14,230 29,925 187,84 ธันวาคม 2554 93,163 3 มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 27,572 26,117 42,103 264 7,924 132,59 28,617 7 บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

92


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ที ดิน

ราคาทุน ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2553 เพิ มขึน โอน - สุทธิ จําหน่าย/เลิกใช้ ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 หัก ค่าเสื อมราคาสะสม ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2553 ค่าเสื อมราคาสําหรับปี โอน - สุทธิ จําหน่าย/เลิกใช้ ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2553

720

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ส่วน เครื องจั เครื อง ยานพาหน สิ นทรั ปรับปรุ ง กร ตกแต่ง ะ พย์ ที ดิน และ และ ระหว่า อุปกรณ์ อุปกรณ์ ง อาคาร สํานักงา ติดตัง และ น สิ งปลูก สร้าง 109,649

(371)

-

349

(32,095) 77,554

349

76,659 3,798 -

223,520

21,918

42,139

130 84 (56,184)

107 -

1,625 (1,418)

167,550 154,273 10,131 -

(30,912) 49,545

(47,910)

28,009

51,056

116,494

(27) 21,998

42,346

20,670

24,870

791 -

5,183 (617)

(16) 21,445

29,436

553

12,910

ค่าเสื อมราคาสําหรับปี 2554 ค่าเสื อมราคาสําหรับปี 2553

1,838 (84) 1,754

รวม

397,94 6 3,700 (371) (89,724 ) 311,55 1

-

276,47 2 19,903 (79,455 ) 216,92 0

1,754

94,631

-

15,351 19,903

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 4/2554 เมื อวันที 15 มีนาคม 2554 มีมติอนุมตั ิให้ซือที ดิน เนือที 19 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา จาก บริ ษทั ร่ วมในราคา 25.82 ล้านบาท โดยทําสัญญาจะซื อจะขายที ดินแล้วเมื อวันที 31 สิ งหาคม 2554 โดยกําหนดโอนกรรมสิ ทธิ ภายในวันที 25 เมษายน 2555 ที ดินเนือที 77 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา พร้อมสิ งปลูกสร้างบริ เวณที ต งั โรงงานของบริ ษทั ที จงั หวัดนครราชสี มา ได้นาํ ไปจํานองกับธนาคาร พาณิ ชย์แห่ งหนึ งเพื อคําประกันวงเงินสิ นเชื อที ได้รับจากธนาคารในวงเงิน 250 ล้านบาท ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 14 โดยส่ วนหนึ งของ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

93


ที ดินที ใช้ค าํ ประกัน เนื อที 43 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ได้โอนไปเป็ นส่ วนหนึ งของอสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน ต่อมาเมื อวันที 17 กุมภาพันธ์ 2554 ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 3/2554 มีมติอนุ มตั ิให้ขายที ดินเนื อที 34 ไร่ 1 งาน ส่ วนที เหลือพร้อมสิ งปลูกสร้างที เป็ น อาคารโรงงานของบริ ษทั ในปั จจุบนั รวมทังทรัพย์สินประกอบอื นที ต งั อยู่บนที ดิน โดยบริ ษทั ได้ขายที ดินพร้อมสิ งปลูกสร้างดังกล่าวให้กบั บุคคลธรรมดา (ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์) ในราคา 150 ล้านบาท โดยได้รับเงิ นมัดจําค่าที ดินจํานวน 15 ล้านบาท ซึ งแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “หนีสินหมุนเวียนอื น” ในงบแสดงฐานะการเงินตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 16 และกําหนดโอนกรรมสิ ทธิภายใน 1 ปี นับจากวันทําสัญญา

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

94


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เป็ นส่วนหนึ งของต้นทุนอาคารโรงงานเป็ นจํานวนเงิน 0.27 ล้านบาท (โดยคํานวณจากอัตราการตังขึนเป็ นทุนอัตราร้อยละ 4.28) ยานพาหนะซึ งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 8.07 ล้านบาท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 : 13.37 ล้านบาท) ได้ใช้เป็ น หลักประกันหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ราคาตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ซึ งหักค่าเสื อมราคาทังจํานวน แล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวนเงิน 44.19 ล้านบาท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 : 72.25 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์ - ราคาทุน ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม เพิ มขึน ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม หัก ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั 2554 2553 4,308 4,308

4,308 4,308

3,822 387 4,209

3,432 390 3,822

99

486

387

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

390

95


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

14. หนีส5 ินทีม ภี าระดอกเบีย5

ส่ วนทีห มุนเวียน

หมายเหตุ

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที เกี ยวข้องกันที ถึงกําหนด ชําระภายในหนึ งปี

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553

833

1,833

เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลและบริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน

9,000

29,500

หนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ส่วนที ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี

4,000

-

7,415 21,248

6,530 37,863

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ ส่วนที ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี ส่ วนทีไ ม่ หมุนเวียน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที เกี ยวข้องกัน หนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี - สุทธิ - ส่วนที มีหลักประกัน หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ - สุทธิ รวม

-

15

55,128 750 55,878 77,126

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

750

61,747 7,911 70,408

108,271

96


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี

หนีสินที มีภาระดอกเบียซึ งไม่รวมหนี สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื อแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ได้

ครบกําหนดภายในหนึ งปี ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี รวม

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 13,833 31,333 16,000 16,000 39,128 46,497 68,961 93,830

หนีสินที มีภาระดอกเบียส่วนที มีหลักประกัน มีรายละเอียดของหลักประกันซึ งเป็ นสิ นทรัพย์ ดังนี ล้านบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 ที ดินและอาคาร (สุทธิตามบัญชี) 21.24 24.29 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เมื อวันที 5 สิ งหาคม 2547 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินกูย้ มื กับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ งในวงเงิน 250 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเงินกู้ 8 ปี และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุกงวด 3 เดือน โดยเริ มชําระงวดแรกในเดือนธันวาคม 2547 เงินกูด้ งั กล่าวมีอตั ราดอกเบียคงที สาํ หรับปี ที 1 และ 2 และอัตราดอกเบีย MLR (Minimum Loan Rate) สําหรับปี ที 3 ถึงปี ที 8 โดยจ่ายชําระเป็ นรายเดือน เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวคําประกันโดยที ดิน พร้อมสิ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามที กล่าวในหมายเหตุขอ้ 11 และข้อ 12

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

97


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในเดือนธันวาคม 2551 บริ ษทั ได้ขอผ่อนผันเลื อนการชําระหนี เงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ งที ถึงกําหนด จํานวนเงิน 8 ล้านบาท และส่วนหนีที จะถึงกําหนดชําระภายในปี 2552 อีกจํานวนเงิน 32 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 40 ล้านบาท โดยขอเริ มจ่ายชําระตังแต่ ไตรมาสแรกของปี 2553 เป็ นต้นไป โดยบริ ษทั ได้บนั ทึกดอกเบียในอัตราผิดนัด แต่บริ ษทั ยังคงจ่ายชําระดอกเบียเงินกูใ้ นอัตราปกติทุกเดือนเงิน กูย้ มื ดังกล่าวได้จดั เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวที ผิดนัดชําระ ซึ งได้แสดงไว้ในส่วนของหนีสินหมุนเวียน เมื อวันที 25 กุมภาพันธ์ 2552 บริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญาแก้ไขเพิ มเติมสัญญากูก้ บั สถาบันการเงินดังกล่าว โดยขอเริ มจ่ายชําระคืนเงินต้น ในเดือนธันวาคม 2552 จนถึงภายในวันที 30 กันยายน 2556 กําหนดชําระคืนทุกงวด 3 เดือน และตังแต่งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ถึงงวดเดือน ธันวาคม 2552 เสี ยดอกเบี ยในอัตรา MLR บวกด้วยอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี หลังจากนันเสี ยดอกเบี ยในอัตรา MLR นอกจากนี บริ ษทั ได้จ่าย ค่าธรรมเนียมเงินกูใ้ นอัตราร้อยละ 1.0 ของภาระหนีเงินต้นค้างชําระตามสัญญาเงินกูเ้ ป็ นจํานวน 1,380,000 บาท ซึ งแสดงไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย ทางการเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ตังแต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 บริ ษทั ผิดนัดชําระหนีเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการเงินที ถึงกําหนด จํานวน 32 ล้านบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวได้จดั ประเภทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวที ผิดนัดชําระเป็ นจํานวน 138 ล้านบาท และนอกจากนี บริ ษทั ยังค้างชําระดอกเบีย เงินกูย้ มื ระยะยาว ตังแต่เดือนสิ งหาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 เป็ นจํานวน 12.03 ล้านบาท และค่าปรับชําระล่าช้าอีกจํานวน 22.42 ล้าน บาท รวมทังสินจํานวน 172.45 ล้านบาท ซึ งต่อมาเมื อวันที 16 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนีกบั สถาบันการเงิน ดังกล่าว โดยโอนที ดินบางส่วนเพื อจ่ายชําระหนี บางส่ วนจํานวน 110.70 ล้านบาท ส่ วนที เหลือจํานวน 61.75 ล้านบาท แสดงไว้ในส่ วนหนี สิน ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี และมีผลทําให้เกิดกําไรจากการโอนที ดินเพื อชําระหนีจาํ นวน 110.36 ล้านบาท ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 15 หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซือ มีรายละเอียดดังนี

ครบกําหนดชําระ ภายในหนึ งปี ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี รวม

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 เงินต้น ดอกเบีย ยอดจ่าย เงินต้น ดอกเบีย ยอดจ่ายชําระ ชําระ 7,415

333

7,748

6,530

855

7,385

750

48

798

7,911

380

8,291

8,165

381

8,546

14,441

1,235

15,676

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

98


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ทําสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือหลายฉบับกับบริ ษทั ในประเทศสี แห่ งเพื อซื อยานพาหนะ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่า สิ นสุ ดในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2558 ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีอตั ราดอกเบียร้อยละ 5.62 ถึงร้อยละ 9.14 ต่อปี และแต่ละสัญญา กําหนดชําระคืนภายใน36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน เป็ นจํานวนเงินตังแต่ 10,422 บาท ถึง 211,665 บาท ในปี 2554 บริ ษทั ตัดจ่ายดอกเบียรอการตัดจําหน่ายเป็ นเงิน 0.85 ล้านบาท (ในปี 2553 : 1.31 ล้านบาท) ซึ งแสดงไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายทาง การเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ กรรมสิ ทธิMในยานพาหนะที ซือภายใต้สญ ั ญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื อจะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิM ของบริ ษทั ต่อเมื อบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินงวด สุดท้ายแล้ว อัตราดอกเบียซึ งไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ มีรายละเอียดดังนี พันบาท

อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554

เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลและบริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที เกี ยวข้องกัน

หนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี รวม

งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะ บริ ษทั จํานวนเงินกู้ จํานวนเงินกู้ ที มีอตั รา

ดอกเบียคงที

ที มีอตั รา

ดอกเบียลอยตัว

รวม

6.00 - 6.50

9,000

-

9,000

6.00

833

-

833

6.50 - 7.625

-

59,128

59,128

6.00 - 7.50

29,500

-

29,500

6.375

-

61,747

61,747

9,833

59,128

68,961

ณ วันที 31 ธันวาคม 2553

เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลและ บริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที เกี ยวข้องกัน

หนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี

รวม

6.00

2,583

32,083

-

61,747

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

2,583

93,830

99


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

15. หนีส5 ินตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี5 เมื อวันที 16 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาการปรับปรุ งโครงสร้างหนี เงินกูย้ ืมระยะยาวกับเจ้าหนี สถาบันการเงินแห่ งหนึ ง โดยมียอดเงินต้นและดอกเบียค้างชําระ ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2553 ตามสัญญาเป็ นจํานวน 138,000,000 บาท และ 34,446,596 บาท ตามลําดับ รวมเป็ นจํานวน 172,446,596 บาท มีรายละเอียดดังนี 15.1. เงินต้นจํานวน 95,500,000 บาท และดอกเบียค้างชําระจํานวน 15,200,000 บาท รวมเป็ นจํานวน 110,700,000 บาท จ่ายชําระคืน โดยการโอนกรรมสิ ทธิMที ดินที เป็ นหลักประกันหนีตามที กาํ หนดไว้ในสัญญาภายในวันที 30 ธันวาคม 2553 เมื อวันที 21 ธันวาคม 2553บริ ษทั ได้โอนกรรมสิ ทธิMที ดินดังกล่าวเพื อชําระหนี ให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว มีผลทําให้เกิดกําไรจากการ โอนที ดินเพื อปรับโครงสร้างหนี จาํ นวน 110.36 ล้านบาท ซึ งได้แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553 15.2. เงินต้นส่วนที เหลือจํานวน 42,500,000 บาท คิดดอกเบียในอัตราขันตํ า(MLR) นับตังแต่วนั โอนหลักประกันชําระหนี กําหนดจ่ายชําระดอกเบียเป็ นรายเดือนจนกว่าจะชําระเงินต้น เสร็ จสิน เริ มชําระงวดแรกในวันทําการสุดท้ายของเดือนมกราคม 2554 และมีกาํ หนดจ่ายชําระ คืนเงินต้น ดังนี การชําระเงินต้น กําหนดผ่อนชําระเป็ นงวดรายไตรมาสในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ของ ทุกปี ติดต่อกัน จํานวน 36 งวด เริ มชําระงวดแรกในวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี งวดที 1 - 28 ชําระเงินงวดละ จํานวน 1,000,000 บาท งวดที 29 - 35 ชําระเงินงวดละ จํานวน 2,000,000 บาท งวดที 36 ชําระเงินงวดสุดท้าย ชําระหนีส่วนที คา้ งชําระทังหมด 15.3 ดอกเบียค้างชําระส่วนที เหลือจํานวน 19,246,596 บาท เจ้าหนีสถาบันการเงินจะยกหนีให้ถา้ บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ ชําระหนีครบถ้วนตามสัญญาดังกล่าว (ข้อ 15.1 และ 15.2) อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังมิ ไ ด้บันทึ ก กํา ไรจากการได้รั บ ยกหนี ดังกล่าว เนื องจากเงื อนไขดังกล่าวขึนอยูก่ บั ความสามารถของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี ณ วันที 12 เมษายน 2554 บริ ษทั ทําบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ มเติมสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี ดงั กล่าว โดยบริ ษทั มีความประสงค์ที จะโอน ขายหลักประกันที ดินบางส่วนเพื อนําเงินมาชําระหนี บางส่ วนตามข้อ 15.2 เป็ นจํานวน 2.86 ล้านบาท ภายในวันที 31 สิ งหาคม 2554 ต่อมาเมื อวันที 30 พฤษภาคม 2554 บริ ษทั ได้โอนขายที ดินดังกล่าวให้กบั บุคคลธรรมดาตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 11 และได้นาํ เงินมาจ่ายชําระดอกเบียบางส่ วน จํานวน 0.24 ล้านบาท และชําระหนีเงินต้นจํานวน 2.62 ล◌้านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 หนีตามข้อ 15.2 คงเหลือ 39.88 ล้านบาท

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

100


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั มียอดคงค้างของหนีสินตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนีดงั นี พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 หนีเงินต้นที คิดดอกเบียตามสัญญาใหม่ 39,881 42,500 หนีสินที จะได้รับยกเว้นเมื อปฎิบตั ิตามสัญญาได้ 19,247 19 19,247 รวม 59,128 61,747 หัก ส่วนที ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี (4,000) สุทธิ 55,128 61,747 บริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินต้นและดอกเบียของหนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีท งั หมดแล้วในวันที 27 มกราคม 2555

16. หนีส5 ินหมุนเวียนอืน

เงินมัดจําค่าขายที ดิน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ดอกเบียค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า อื น ๆ รวม

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 15,000 17,645 19,370 400 570 702 699 1,473 10 35,220 20,649

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

101


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน บริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรื องผลประโยชน์พนักงาน ซึ งมีผลบังคับใช้ต งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2554 ผลกระทบ ต่องบการเงินได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 พันบาท งบการเงินที แสดง เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสี ย/ งบเฉพาะบริ ษทั 4,347 (2,981) 1,366

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หนีสินในช่วงการเปลี ยนแปลงที ยงั ไม่ได้รับรู ้ หนีสินสุทธิที รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ค่าใช้จ่ายที รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัย

อัตราคิดลด อัตราการเพิ มขึนของเงินเดือน พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน อัตราการมรณะ พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน อัตราการทุพพลภาพ พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน

1,366

งบการเงินที แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสี ย/ งบการเงินเฉพาะบริ ษทั อัตราร้อยละ 4.14 อัตราร้อยละ 3.87 อัตราร้อยละ 2.39 อัตราร้อยละ 11 อัตราร้อยละ 18 อัตราร้อยละ 50 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2540 อัตราร้อยละ 100 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2540 อัตราร้อยละ 10 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2540 อัตราร้อยละ 15 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2540

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

102


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

18. ทุนเรือนหุ้น ราคาตาม

มูลค่าหุน้ ทุนจดทะเบียน ณ วันที 1 มกราคม - หุน้ สามัญ

(บาท)

จํานวนหุน้

2554

พันหุน้ / พันบาท มูลค่า

จํานวนหุน้

2553

มูลค่า

1

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

- หุน้ สามัญ

1

2,104,748

2,104,748

3,500,000

3,500,000

หุน้ ที ออกและเรี ยกชําระ เต็มมูลค่าแล้ว ณ วันที 1 มกราคม - หุน้ สามัญ

1

1,357,902

1,357,902

1,357,792

1,357,792

1

1,383,682

1,383,682

1,357,902

1,357,902

ณ วันที 31 ธันวาคม

ออกหุน้ สามัญเพิ มทุน ณ วันที 31 ธันวาคม - หุน้ สามัญ

1

25,780

25,780

110

110

บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการเปลี ยนแปลงทุ นที ออกและชําระแล้วเป็ นจํานวนเงิ น 1,357,902,201 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื อวันที 21 กันยายน 2553 ต่อมาเมื อวันที 4 ตุลาคม 2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้มีคาํ สั งให้รับหุ ้นสามัญเพิ มทุนจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื อ หุน้ สามัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื อวันที 7 เมษายน 2554 ที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 3,500,000,000 บาท เป็ น 1,357,902,201 บาท มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที มิได้ออกจําหน่าย และหุ ้นสามัญที ออกเพื อรองรับใบสําคัญแสดง สิ ทธิที เหลือจากการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญครังสุดท้ายและได้หมดอายุลง รวมจํานวน 2,142,097,799 หน่วย โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี ยนแปลง ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื อวันที 20 เมษายน 2554 เมื อวันที 11 พฤศจิกายน 2554 ในที ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554 ครังที 1/2554 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ มทุนจดทะเบียน ของบริ ษทั จาก 1,357,902,201บาท เป็ น 2,104,748,411บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ มทุนใหม่จาํ นวน 746,846,210 หุน้ มูลค่าหุน้ ที ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท สํารองไว้เพื อรองรับการใช้สิทธิที จะซือหุน้ สามัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ครังที 2 (NEP-W2) และใบสําคัญแสดงสิ ทธิที เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ครังที 2 (ESOP-W2) โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี ยนแปลงทุน จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื อวันที 16 พฤศจิกายน 2554 บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

103


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้ใช้สิทธิซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังนี 2554 จํานวนหุน้ (หน่วย) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนสิ ทธิที ใช้ซือ เงินรับจากการใช้สิทธิ หุน้ สามัญ ซือหุน้ สามัญ วันที ใช้สิทธิซือหุน้ สามัญ เมื อวันที 15 ธันวาคม 25,780,000 12,890,000 บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเปลี ยนแปลงทุนที ออกและชําระแล้วล่าสุดเป็ นจํานวนเงิน 1,383,682,201 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื อ วันที 21 ธันวาคม 2554 ต่อมาเมื อวันที 26 ธันวาคม 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคาํ สั งให้รับหุ ้นสามัญเพิ มทุนจากการใช้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซือหุน้ สามัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

19. ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ5 หุ้น (ก) เมื อวันที 18 กุมภาพันธ์ 2543 ที ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ มทุนจํานวน 150 ล้าน หุน้ เพื อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที จะซือหุน้ สามัญ เมื อวันที 16 กันยายน 2545 บริ ษทั ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที จะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั (NEP-W1) จํานวน 150 ล้านหน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในอัตราส่ วนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 3 หน่วยต่อ 2 หุ ้นสามัญเดิม ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหน่วย ใบสําคัญแสดง สิ ทธิดงั กล่าวมีอายุ 8 ปี สินสุ ดวันที 15 กันยายน 2553 โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุน้ ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญและมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ 3 เดือน และเมื อวันที 11 ธันวาคม 2545 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯโดยเริ มทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯได้ต งั แต่วนั ดังกล่าว ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื อวันที 27 เมษายน 2550 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการเปลี ยนแปลงจํานวนใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที จะซื อหุ ้นสามัญที ออกและเสนอขายให้กับผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม (NEP - W1) ของบริ ษทั คงเหลื อจาก 143,764,150 หน่ วย เป็ น 1,437,641,500 หน่วย และเปลี ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ที จะซื อ หุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคา 5 บาท เป็ นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิที จะซือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคา 0.50 บาท จนถึงวันที 15 กันยายน 2553 (วันที ใช้สิทธิ ครังสุ ดท้าย) ได้มีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จํานวน 62,485,451 หน่วย เพื อซื อ หุ ้นสามัญแล้วในราคา 0.50 บาทต่อหุ ้นสามัญใหม่ 1 หุ ้น บริ ษทั บันทึกส่ วนตํ ากว่ามูลค่าหุ ้นที เกิดจากราคาใช้สิทธิ ต าํ กว่ามูลค่าที ตราไว้ จํานวนรวม 30.62 ล้านบาท โดยแสดงไว้ภายใต้หวั ข้อ “ส่วนตํ ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที เหลือ จํานวน 1,437,514,549 หน่วย ที ไม่มีผมู ้ าใช้สิทธิ จึงถูกยกเลิกสิ ทธิการซือหุน้ สามัญไปโดยปริ ยาย เนื องจากการหมดลงของอายุใบสําคัญ แสดงสิ ทธิดงั กล่าว

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

104


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(ข) เมื อวันที 30 ตุลาคม 2546 ที ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 2/2546 ของบริ ษทั มีมติให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที จะซื อหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั จํานวน 5.2 ล้านหน่วย (NEP - ESOP) เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ในราคาเสนอขาย 0 บาทต่อ หน่วย ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ใน ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญและมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ 3 เดือน และเมื อวันที 20 เมษายน 2547 บริ ษทั ได้รับหนังสื ออนุญาต จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ให้บริ ษทั สามารถออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ ้นสามัญให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริ ษทั โดยสามารถใช้สิทธิซือหุน้ ครังแรกได้วนั ที 15 มิถุนายน 2547 ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื อวันที 27 เมษายน 2550 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้ อนุ มตั ิการเปลี ยนแปลงจํานวน ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที จะซื อหุ ้นสามัญที ออกและเสนอขายให้กรรมการและพนักงานของบริ ษทั (NEP - ESOP) ของบริ ษทั คงเหลือจาก 4,800,000 หน่วย เป็ น 48,000,000 หน่วย และเปลี ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ที จะซื อ หุ ้นสามัญ ได้ 1 หุน้ ในราคา 5 บาท เป็ นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิที จะซือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคา 0.50 บาท จนถึงวันที 15 มีนาคม 2552 (วันที ใช้สิทธิ ครังสุ ดท้าย) ได้มีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวน 37,320,000 หน่วย เพื อ ซือหุน้ สามัญแล้วในราคา 0.50 บาทต่อหุ ้นสามัญใหม่ 1 หุ ้น บริ ษทั บันทึกส่ วนตํ ากว่ามูลค่าหุ ้นที เกิดจากราคาใช้สิทธิ ต าํ กว่ามูลค่าที ตรา ไว้จาํ นวนรวม 18.66 ล้านบาท โดยแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ส่ วนตํ ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที เหลือจํานวน 14,680,000 หน่ วย ที ไม่มีผูม้ าใช้สิทธิ จึ งถูกยกเลิกสิ ทธิ การซื อหุ ้นสามัญไปโดยปริ ยาย เนื องจากการหมดลงของอายุ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว (ค) เมื อวันที 11 พฤศจิกายน 2554 ที ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที จะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 2 (NEP-W2) จํานวน 678,951,100 หน่วยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ในอัตราส่ วนใบสําคัญแสดง สิ ทธิ 1 หน่วย ต่อ 2 หุน้ สามัญเดิมในราคาเสนอขาย 0.05 บาท ต่อหน่วยโดยมีรายละเอียดดังนี อัตราการใช้สิทธิ

ราคาใช้สิทธิ

อายุ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้

: 0.50 บาทต่อหุน้

: 5 ปี

: ทุกวันที 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทังนี วนั ใช้สิทธิครังแรกตรงกับวันที 15 มีนาคม 2555

วันสินสุดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

: วันที 15 ธันวาคม 2559

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

105


วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 โดยในวันที 16 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้ออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที จะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 2 (NEPW2) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ได้จาํ นวน 492,949,785 หน่วย เป็ นจํานวนเงิน 24.65 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญ แสดงสิ ทธิส่วนที เหลือทังจํานวน

(ง) เมื อวันที 11 พฤศจิกายน 2554 ที ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที จะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 2 (ESOP-W2) จํานวน 67,895,110 หน่ วยให้แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษทั โดยไม่คิด มูลค่า มีรายละเอียดดังนี อัตราการใช้สิทธิ

ราคาใช้สิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้

: 0.50 บาทต่อหุน้

: 5 ครัง คือทุกวันที 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทังนีวนั ใช้สิทธิครังแรกตรงกับวันที 15 ธันวาคม 2554

วันสินสุดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

: วันที 30 พฤศจิกายน 2555

โดยในวันที 2 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้ออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที จะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 2 (ESOPW2) ให้แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ได้จาํ นวน 67,895,000 หน่วย โดยบริ ษทั จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ส่วน ที เหลือทังจํานวน

จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2554 ได้มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 25,780,000 หน่วย เพื อซื อหุ ้นสามัญแล้วใน ราคา 0.50 บาท ต่อหุน้ สามัญใหม่ 1 หุน้ บริ ษทั บันทึกส่วนตํ ากว่ามูลค่า ที เกิดจากราคาใช้สิทธิ ต าํ กว่ามูลค่าที ตราไว้จาํ นวนรวม 12.89 ล้าน บาท โดยแสดงไว้ภายใต้หวั ข้อ “ส่วนตํ ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่า งปี สิ น สุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2554 มี ก ารใช้สิ ท ธิ จ องหุ ้น สามัญ ของใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่ า วจํา นวน 25,780,000 หน่ วย ราคาหุ ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงิ น 12.89 ล้านบาท ใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที จะซื อหุ ้นสามัญครังที 2 (ESOP-W2) คงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มีจาํ นวน 42,115,000 หน่วย

20. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุ นที สําคัญของบริ ษทั คื อการจัดให้มีซ ึ งโครงสร้ างทางการเงิ นที เหมาะสมและการดํารงไว้ซ ึ ง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี สินต่อทุนเท่ากับ 0.20 และ 0.19 : 1 ตามลําดับ

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

106


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

21. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน บริ ษทั นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานโดยจําแนกส่ วนงานตามผลิตภัณฑ์เป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณา จากระบบการบริ หารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน บริ ษทั ดําเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหน่ายบรรจุภณั ฑ์ผลิตจากปอและพลาสติก ผลได้เสี ยสิ นทรัพย์ตามส่วนงาน เป็ นรายการที เกี ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงาน รายการที ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยดอกเบียหรื อส่ วนแบ่งกําไรทังส่ วนของ สิ นทรัพย์และรายได้ เงินกูย้ มื และดอกเบียจ่าย และสิ นทรัพย์และค่าใช้จ่ายองค์กร เมื อวันที 19 กันยายน 2550 ที ประชุมคณะกรรมการครังที 10/2550 ของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ยกเลิกส่ วนงานการผลิตบรรจุภณ ั ฑ์ปอ ตามที กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานของบริ ษทั มีดงั นี ข้อมูลเกี ยวกับผลได้เสี ยตามผลิตภัณฑ์ พันบาท งบเฉพาะบริ ษทั การดําเนินงานที ยกเลิก การดําเนินงานที ยงั ดําเนินอยู่ ผลิตภัณฑ์ปอ ผลิตภัณฑ์พลาสติก รวม 2554 2553 2554 2553 2554 2553 รายได้จากการขายสิ นค้า 880 172,072 161,974 172,072 162,854 ต้นทุนขาย (787) (193,060) (189,893) (193,060) (190,680) กําไร (ขาดทุน) ขันต้น 93 (20,988) (27,919) (20,988) (27,826) ค่าใช้จ่ายในการขาย (32) (7,124) (9,252) (7,124) (9,284) กําไร (ขาดทุน) 61 (28,112) (37,171) (28,112) (37,110) ค่าใช้จ่ายที ไม่ได้ปันส่ วน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน รายได้ที ไม่ได้ปันส่วน กําไร (ขาดทุน)

(72,168) (6,590) 123,866 16,996

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

(74,884) (25,807) 140,640 2,839

107


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ข้อมูลเกี ยวกับสิ นทรัพย์ตามผลิตภัณฑ์

ลูกหนีการค้า - สุทธิ สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ รวม สิ นทรัพย์ที ไม่ได้ปันส่วน รวมสิ นทรัพย์ เจ้าหนีการค้า หนีสินที ไม่ได้ปันส่วน รวมหนีสิน

การดําเนินงานที ยกเลิก ผลิตภัณฑ์ปอ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 22 -

22

-

-

22. รายได้ อนื

รายได้จากการขายเศษวัสดุและของเสี ยจากการผลิต กลับรายการค่าเผื อหนีสงสัยจะสูญ รายได้รับคืนจากพนักงานยักยอกเงิน อื น ๆ รวม

พันบาท งบเฉพาะบริ ษทั การดําเนินงานที ยงั ดําเนินอยู่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 19,983 14,380 16,823 13,444 132,597 94,631 169,403

122,455

37,609

35,003

รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 19,983 14,402 16,823 13,444 132,597 94,631 169,403 919,182 1,088,585 37,609 141,608 179,217

122,477 896,977 1,019,454 35,003 129,617 164,620

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้ เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 2553 1,933 1,761 506 1,144 20 1,430 2,444 3,869 5,369

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

108


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 23. ต้ นทุนขาย ต้นทุนขายประกอบด้วย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ต้นทุนสิ นค้าที ขาย ค่าเผื อการเสื อมสภาพและการลดมูลค่าสิ นค้า ค่าใช้จ่ายการผลิตที ไม่ได้จดั สรร ต้นทุนการผลิตส่วนที สูญเสี ยเกินปกติ รวม

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2554 2553 174,368 176,143 6,536 7,253 7,705 7,284 4,451 193,060 190,680

การเปลี ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างผลิต วัตถุดิบที ใช้ไป ค่าเสื อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ผลประโยชน์พนักงานเมื อเกษียณอายุ

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสี ย/งบเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 2553 2,566 (4,391) 141,281 130,663 16,050 20,606 50,312 51,940 25,598 25,352 1,366 -

24. ค่ าใช้ จ่ายแยกตามลักษณะ รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที สาํ คัญดังต่อไปนี

ค่าใช้จ่ายพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล ค่าประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี เป็ นผลประโยชน์ที จ่ายให้แก่ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนที เป็ นตัวเงิ นได้แก่ เงิ นเดื อนและ ผลประโยชน์ที เกี ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื น ทังนี ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึ งบุคคลที กาํ หนดตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

109


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

25. กองทุนสํารองเลีย5 งชีพ บริ ษทั ได้จดั ตังกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของบริ ษทั บนพืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนี ได้จดทะเบียน เป็ นกองทุนสํารองเลียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที ได้รับอนุญาต บริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เป็ นจํานวนเงิน 1.85 ล้านบาท และ 2.21 ล้านบาท ตามลําดับ

26. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ บริ ษทั ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 เนื องจากผลดําเนิ นงานขาดทุนและได้รับประโยชน์ ทางภาษีจากผลขาดทุนสะสมยกมาจากปี ก่อน ๆ

27. กําไรต่ อหุ้น กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี ยถ่วงนําหนักที ออกและเรี ยกชําระแล้วในระหว่างปี รวมผลกระทบของ หุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินที แสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามวิธีส่วนได้เสี ย 2554 2553 2554 2553 ปรับปรุ งใหม่ กําไร (ขาดทุน) ที เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ กําไร (ขาดทุน) (พันบาท) 3,880 (38,211) 16,996 2,838 จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี ยถ่วงนําหนัก (พัน 1,359,103 1,357,824 1,359,103 1,357,824 หุน้ ) จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี ยถ่วงนําหนักที กิจการ ต้องออกให้ตามสิ ทธิ (พันหุน้ ) 7,092 7,092 จํานวนหุน้ สามัญที สมมติวา่ ออกใน มูลค่ายุติธรรม (พันหุน้ ) (5,813) (5,813) จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี ยถ่วงนําหนัก รวมหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด (พันหุน้ ) 1,360,382 1,357,824 1,360,362 1,357,824 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาทต่อ หุน้ ) กําไร (ขาดทุน) กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาทต่อหุน้ ) กําไร (ขาดทุน)

0.003

(0.028)

0.012

0.002

0.003

-

0.012

-

บริ ษทั ไม่ได้แสดงกําไรต่อหุ ้นปรับลดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553 เนื องจากราคาใช้สิทธิ ในการ ซือหุน้ สามัญสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญ ดังนันจึงไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่าสําหรับการคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

110


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

28. เครื องมือทางการเงิน นโยบายการจัดการความเสี ยงทางด้านการเงิน บริ ษทั มีความเสี ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี ยนแปลงอัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการ ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื องมือทางการเงินที เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื อการเก็งกําไรหรื อ การค้า ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย หมายถึง ความเสี ยงที เกิดจากการเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาดในอนาคต ซึ งส่งผลกระทบต่อการ ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั มีความเสี ยงด้านอัตราดอกเบียที เกิดจากหนี สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี หนี สินตามสัญญา เช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซือและเงินกูย้ มื ซึ งส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียลอยตัว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่ได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื อ ป้ องกันความเสี ยงดังกล่าว รายละเอียดของเงินกูย้ มื และหนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีได้แสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ 14 และ 15 ความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อ ความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อ คือ ความเสี ยงที ลูกค้าหรื อคู่สญ ั ญาไม่สามารถชําระหนีแก่บริ ษทั ตามเงื อนไขที ตกลงไว้เมื อครบกําหนด ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื อเพื อควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อดังกล่าวโดยสมํ าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะ การเงินของลูกค้า โดยไม่มีความเสี ยงจากสิ นเชื อที เป็ นสาระสําคัญ ณ วันที ในงบแสดงฐานะการเงิน ความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อแสดงไว้ในราคา ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื องจากบริ ษทั มีฐานจํานวนลูกค้ามากราย ฝ่ าย บริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที มีสาระสําคัญจากการเก็บหนีไม่ได้ ความเสี ยงจากสภาพคล่อง ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีความเสี ยงจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที ผซู ้ ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี ยนสิ นทรัพย์หรื อชําระหนีสินกัน ในขณะที ท งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน บริ ษทั มีการ พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั ของต้นทุนที เกิดจากการแลกเปลี ยนหรื อชําระหนีสินภายใต้เครื องมือทางการเงิน

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

111


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ใช้วธิ ีการและสมมติฐานดังต่อไปนีในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื องจากเครื องมือทางการเงินเหล่านีจะครบ กําหนดในระยะเวลาอันสัน

เจ้าหนี และเงิ นกูย้ ืมระยะสันมีราคาตามบัญชีของหนี สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื องจากเครื องมือทางการเงินนีจะครบ กําหนดในระยะเวลาสัน

29.

เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนี สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื องจากมีอตั ราดอกเบียในอัตรา ลอยตัว ยกเลิกส่ วนงานผลิตผลิตภัณฑ์ ปอ

เมื อวันที 19 กันยายน 2550 ที ประชุมคณะกรรมการครังที 10/2550 ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ยกเลิกส่ วนงานการผลิตบรรจุภณ ั ฑ์ปอ เนื องจากที ผ่านมาบรรจุภณ ั ฑ์ปอมีผลการดําเนิ นงานขาดทุนอย่างต่อเนื อง เป็ นผลจากปริ มาณความต้องการของตลาดที ลดลง การขาดแคลน วัตถุดิบปอและเครื องจักรเก่าที มีค่าบํารุ งรักษาสูง โดยได้มีการหยุดผลิตในเดือนตุลาคม 2550

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ของส่ วนงานผลิตภัณฑ์ปอมีจาํ นวน -0- ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2554 และ 2553 มีผลกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนิ นงานก่อนหักภาษีเงิ นได้จาํ นวน -0- ล้านบาท และ 0.06 ล้านบาท ตามลําดับ ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 21 กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงานของส่ วนงานผลิตภัณฑ์ปอมีจาํ นวน 0.02 ล้านบาท และ 1.07 ล้านบาท ตามลําดับ ทําให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึนจํานวน 0.02 ล้านบาท และ 1.07 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั มีรายการในระหว่างปี ดังต่อไปนี

ลูกหนีการค้า

30.

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนีการค้าคงเหลือ -0- ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลําดับ แสดงในมูลค่า สุทธิที คาดว่าจะได้รับ

1. 2.

3.

ภาระผูกพันและหนีส5 ินทีอ าจเกิดขึน5

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีหนังสื อคําประกันที ออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหนึ งในนามบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 0.44 ล้านบาท ซึ ง เกี ยวเนื องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานแก่กระทรวงการคลังเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ มตังแต่ วันที 1 มกราคม 2554 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556 ดังนี

ล้านบาท ปี 2555 0.20 ปี 2556 0.20 ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีภาระผูกพันที ตอ้ งจ่ายตามสัญญาก่อสร้างโรงงาน จํานวน 20.44 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

112


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน รายการบัญชี บางรายการในงบการเงิ นสําหรับปี สิ นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2553 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื อให้สอดคล้องกับการจัด ประเภทรายการบัญชีในปี ปั จจุบนั ซึ งไม่มีผลกระทบต่อกําไร (ขาดทุน) สุทธิหรื อส่วนของผูถ้ ือหุน้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 ตามที จดั ตามที เคย ตามที จดั ตามที เคย ประเภทใหม่ รายงานไว้ ประเภทใหม่ รายงานไว้ งบแสดงฐานะการเงิน เจ้าหนีบริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน 697 697 หนีสินหมุนเวียนอื น 20,649 21,346 20,649 21,346 หนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีที ถึงกําหนด 2,791 2,791 ชําระ ภายในหนึ งปี หนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีสุทธิ 61,747 58,956 61,747 58,956 ส่วนเกิน (ส่วนตํ า) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (35,891) ขาดทุนสะสม (743,884) (707,993) -

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

พันบาท งบการเงินที แสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามวิธีส่วนได้เสี ย สําหรับปี สินสุด สําหรับปี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2553 วันที 31 ธันวาคม 2553 ตามที จดั ตามที เคย ตามที จดั ตามที เคย ประเภทใหม่ รายงานไว้ ประเภทใหม่ รายงานไว้ 190,680 49,533

176,143 64,070

190,680 49,533

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

176,143 64,070

113


บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

32. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ นงบการเงิน เมื อวันที 17 มกราคม 2555 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ งจํานวน 2 วงเงิน ดังนี วงเงิน 40 ล้านบาท เพื อวัตถุประสงค์นาํ มาจ่ายชําระหนีตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี กําหนดจ่ายดอกเบียทุกเดือน โดยชําระงวดแรกใน วันสุดท้ายของเดือนที เบิกเงินกูค้ รังแรกในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี และจะต้องชําระคืนเงินต้นทังหมดภายในวันที 30 มิถุนายน 2555 วงเงิน 60 ล้านบาท เพื อวัตถุประสงค์นาํ มาจ่ายชําระค่าซือที ดินและค่าก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ กําหนดจ่ายดอกเบียทุกเดือน โดยชําระ งวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที เบิกเงินกูค้ รังแรก ดอกเบียดังกล่าวคิดอัตราดอกเบีย ดังนี ปี ที 1 สําหรับจํานวนเงินกูน้ บั ตังแต่วนั เบิกเงินกูค้ รังแรก คิดอัตราร้อยละ MLR - 1 ต่อปี ปี ที 2 เป็ นต้นไป คิดอัตราดอกเบียร้อยละ MLR จนกว่าจะชําระเสร็ จสิน การชําระเงินต้น - ชําระคืนเงินต้นจํานวน 30 ล้านบาท ภายในวันที 30 มิถุนายน 2555 - ชําระเงินต้นทุกเดือน เดือนละ 625,000 บาท โดยเริ มชําระเงินต้นครังแรกวันที 31 มกราคม 2556 กําหนดชําระ คืนภายใน 60 เดือน นับตังแต่วนั เบิกเงินกูค้ รังแรก หลักประกัน - ที ดินพร้อมสิ งปลูกสร้างของอาคารโรงงานใหม่ - ใบหุน้ ของบริ ษทั ร่ วมจํานวน 67,000,000 หน่วย - การโอนสิ ทธิการรับเงินตามสัญญาจะซือจะขายที ดินฉบับลงวันที 31 มีนาคม 2554 จํานวน 70 ล้านบาท 33. การอนุมตั งิ บการเงิน งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้วเมื อวันที 29 กุมภาพันธ์ 2555

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) NEP REALTY AND INDUSTRY PUBIC COMPANY LIMITED

114

Nep 11  

NEP_2011 NEP REALTY AND INDUSTRY PCL Annual Report 2011

Nep 11  

NEP_2011 NEP REALTY AND INDUSTRY PCL Annual Report 2011