Page 1


รายงานประจําป 2553

สารบัญ หนา • • • • • • • • • • • • • • • • •

สารจากประธานกรรมการ ขอมูลทั่วไป คณะกรรมการบริษัท ผังโครงสรางองคกร ขอมูลทางการเงินโดยสรุป คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงิน การบริหารงานดานการตลาดและการขาย รายงานการกํากับดูแลกิจการ รายการเกี่ยวโยง ระบบการควบคุมภายใน ลักษณะการประกอบธุรกิจ การประชุมผูถือหุน คณะกรรมการชุดตาง ๆ ปจจัยความเสี่ยง รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผูสอบบัญชีและงบการเงิน รายงานของคณะกรรมการตองบการเงิน

2 4 6 8 9 10 15 19 25 27 29 30 32 44 46 50 52


รายงานประจําป 2553

สารจากประธานกรรมการ เรียน ทานผูถือหุน จากภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจ ของโลก สงผลใหการสงออกของประเทศดีขึ้นในรอบ 12 ปนับตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจใน ประเทศป 2539 ที่ ผ า นมา แต ป ญ หาในเรื่ อ งภั ย ธรรมชาติ ก็ ส ง ผลให ค วาม เสียหายตอพืชผล ตลอดจนถึงการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัย รา ยแรงที่ เกิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด นครราชสี มา และ จั ง หวั ด ใกล เ คีย ง ซึ่ งส ง ผล กระทบใหเกิดความเสียหายตอบริษัทดวยเชนกัน แตอยางไรก็ดีจากแผนฟนฟูบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ฯไดตระหนักและความรับผิดชอบตอผู ถือหุน จึงไดทมุ เทความรูความสามารถในการแกปญหาทั้งทางดานหนี้สิน สภาพคลอง การดํารงอยูของธุรกิจ ทําให บริษัทสามารถผานพนในวิกฤตการณทั้งในบริษัทและจากผลกระทบภายนอก จึงสามารถพัฒนาธุรกิจตอไปในป 2554 ใหเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน ในเรื่องตาง ๆ - ดานโรงงานใหมีความสมบูรณและทันสมัย โดยกอสรางในพื้นที่ใหมในเขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จในป 2554 อันจะทําใหบริษัท สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตรงตามความตองการของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรือ่ งการควบคุม ตนทุน และ Supplies Chain - ดานเครื่องจักรในการผลิตใหม โดยเริ่มวางแผนการสั่งซื้อเครื่องจักรใหมทั้งหมด เพื่อสามารถ ผลิตสินคาที่ทันสมัย มีคุณภาพ และเกิดความเสียหายจากการผลิตลดนอยลง อีกทั้งคาใชจายในการบํารุงรักษา ความสูญเสียในเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟา การใชแรงงานจะลดลง อันจะเปนประโยชนการแขงขันทางการคา นอกจากนี้ยังมีกําลังผลิตที่สูงขึ้น และเร็วขึ้นเพื่อตอบสนองลูกคาของบริษัท - ดานบุคลากรของบริษัท ไดเริ่มฝกอบรมพนักงานตั้งแตกลางป 2553 ทุกสัปดาห เพื่อใหมีความรู ความสามารถในการผลิตสินคาที่มีมูลคาสูงขึ้น (Value added) และมีคุณภาพ ทั้งนี้มีการปรับจํานวนแรงงานให เหมาะสมกับเครื่องจักรใหมในอนาคต

2


รายงานประจําป 2553

- ดานสินคาที่ผลิต เนื่องจากสินคาบรรจุภัณฑเปนสวนหนึ่งของสินคาสําเร็จรูป ดังนั้นจึงถือเปน สินคาแฟชั่น ดังนั้นการแขงขันในการออกรูปแบบของผลิตภัณฑ จึงมีความจําเปน ซึ่งทางบริษัทไดปรับเปลี่ยน การตลาด และการผลิตตั้งแต ป 2553 โดยไดรับการตอบสนองที่ดี จากแนวทางที่กลาวมาขางตน ในนามคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและ อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นในปณิธานที่จะดําเนินงานใหบริษัท มีความมั่นคง และเจริญกาวหนา ยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุก ๆ ทาน ใครขอขอบคุณผูถือหุน และผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย ตลอดจนผูบริหาร และพนักงานทุกทานที่ใหการสนับสนุนมาตลอด

พลเอก (อัครเดช ศศิประภา) ประธานกรรมการ

3


รายงานประจําป 2553

ขอมูลทั่วไป ขอมูลบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) ทะเบียน บมจ.เลขที่ 0107537000831 ประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจําหนายกระสอบพลาสติกสาน ที่ตั้งสํานักงานใหญ 41 ซอย 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2271-4213-6 โทรสาร 0-2279-6717, 0-2271-4416 โรงงาน ตั้งอยูเลขที่ 03 ถนนสุรนารายณ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท 044-296064 โทรสาร 044-371529 ทุนจดทะเบียน 3,500 ลานบาท ชําระแลว เปนหุนสามัญ 1,357.90 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนเงิน 1,357.90 ลานบาท เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 Website : www.nep.co.th นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป บริษัทรวมและบริษัทอื่น บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ ขายและใหเชาและการใหบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในนิคมอุตสาหกรรม สํานักงานปทุมธานีตั้งอยูเลขที่ 999 หมู 13 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท 0-2529-0031 โทรสาร 0-2529-2176 สํานักงานกรุงเทพ ตั้งอยูเลขที่ 83 อาคารซี บี เฮาส ถนนอํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท 0-2667-4700 โทรสาร 0-2667-4701 สํานักงานนครราชสีมา ตั้งอยูที่ 999 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท (044)00-6111-5, (044)00-999 โทรสาร (044)291-723 ทุนจดทะเบียน 2,247.08 ลานบาท ชําระแลวเปนหุนสามัญ 1,450.05 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิด เปนเงิน 1,450.05 ลานบาท เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 website : www.navanakorn.co.th

4


รายงานประจําป 2553

บุคคลอางอิง นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1262-3 ผูสอบบัญชี นายพิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชีเลขที่ 2421 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีเลขที่ 6838 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีเลขที่ 7517หรือผูสอบบัญชีทานอื่นที่ก.ล.ต.ใหความเห็นชอบซึ่งบริษํทสอบ บัญชีมอบหมายใหเปนผูสอบบัญชีรับผิดชอบ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที่ 267/1 ถนน ประชาราษฎรสาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท 0-2587-8080 โทรสาร 02586-0301 ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานกฎหมาย เทพ เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 11 หอง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2278-1679-84 โทรสาร 0-2271-2367, 0-2271-2587

5


รายงานประจําป 2553

คณะกรรมการบริษัท

พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ

พลเอก ชัยณรงค หนุนภักดี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร กรรมการ , กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลเอก นิพัฒน บุณยรัตพันธุ

พลตํารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท

พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน กรรมการ, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

พลเอก ปริญญา ชัยสุกวัฒน กรรมการ, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

นายนิพิฐ อรุณวงษ ณ อยุธยา

6


รายงานประจําป 2553

กรรมการ

กรรมการ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการกําหนด คาตอบแทน

พลโท จิร

ภัทร มาลัย

กรรมการ

นางพีรยลักษณ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการ

นายปยพันธุ นิมมานเหมินท นายชาญวิทย นาคบุรี กรรมการ, กรรมการอิสระ กรรมการ

นายเวทางค พวงทรัพย กรรมการ

7


รายงานประจําป 2553

ณ 31 ธันวาคม 2553

8


รายงานประจําป 2553

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 1. สรุปงบการเงินเฉพาะบริษัท

รายการ สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของผูถือหุน รายไดจากการขายผลิตภัณฑปอและพลาสติก รายไดรวม กําไรขั้นตนจากการขายผลิตผลิตภัณฑปอและพลาสติก กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(หนวย : พันบาท) สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 ป 2552 1,019,454 164,620 854,834 162,854 303,494 (13,288) 2,839

1,073,314 221,374 851,940 220,615 318,741 (8,246) (20,836)

2. อัตราสวนทางการเงิน รายการ อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนขัน้ พื้นฐาน (บาทตอหุน) อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุน มูลคาตามบัญชี (บาทตอหุน)

ป 2553

ป 2552

0.94% 0.33% 0.27% 0.002

(6.54%) (2.42%) (1.89%) (0.015)

0.19 0.63

0.26 0.63

9


รายงานประจําป 2553

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ภาพรวมของผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2553 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย บริษัทมีกําไร สุทธิจํานวน 33.73 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2552 ที่ขาดทุนสุทธิจํานวน 28.00 ลานบาท ในป 2553 บริษัทมีรายไดรวม จํานวน 278.58 ลานบาท โดยจําแนกเปนรายไดจากการขายจํานวน 162.85 ลานบาท และรายไดที่ไมไดมาจากการขาย จํานวน 115.73 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งมีรายไดรวม จํานวน 304.50 ลานบาท โดยจําแนกเปนรายไดจาก การขาย เทากับ 220.62 ลานบาท และรายไดที่ไมไดมาจากการขายจํานวน 83.89 ลานบาท ซึ่งจะเห็นวาป 2553 มีรายได จากการขายลดลง จํานวน 57.77 ลานบาท หรือลดลงในอัตรารอยละ 26.19 และมีรายไดที่ไมไดมาจากการขายเพิ่มขึ้น จํานวน 31.84 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 37.95 ในป 2553 บริษัทมีรายไดจากสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 55.80 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 48.73 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 689.15 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 สําหรับตนทุนขาย ในป 2553 บริษัทมีตนทุนขายเทากับ 176.14 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 108.16 ของ รายไดจากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งมีตนทุนขายเทากับ 228.86 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 103.73 ของ รายไดจากการขาย ตนทุนขายในป 2553 ลดลงจากป 2552 เปนจํานวน 52.72 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 23.04 ในป 2553 บริษัทมีขาดทุนขั้นตน 13.29 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งมีขาดทุนขั้นตนเทากับ 8.24 ลานบาท ขาดทุนขั้นตนในป 2553 เพิ่มขึ้นจากป 2552 เทากับ 5.05 ลานบาทหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 61.13 ทั้งนี้ ยอดขายที่ลดลงทําใหตนทุนขายลดลงเชนกัน แตเนื่องจากมีตนทุนการผลิตบางสวนที่เปนตนทุนคงที่ที่ไมลดลงตาม ปริมาณการผลิตที่ลดลง จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบริษัทมีขาดทุนขั้นตนสูงขึ้นในป 2553 สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ บริษัทมีเครื่องจักรเกาที่ไรประสิทธิภาพและเปนภาระตอการซอมบํารุงสูง ใหผลผลิตต่ํา มีของเสียมาก และคนงานที่มี ความรูและมีทักษะในการใชเครื่องจักรต่ําเปนจํานวนมาก บริษัทจึงตองมีการปรับลดเครื่องจักรควบคูกับการปรับลด แรงงาน ซึ่งจะทําใหบริษัทไดรับประโยชนในอนาคตเพิ่มมากขึ้น แมจะมีผลกระทบกับผลประกอบการในชวงระยะสั้น ๆ ก็ตาม คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2553 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 73.35 ลานบาท ลดลงจากป 2552 ซึ่งมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 61.25 ลานบาท โดยลดลงเทากับ 12.10 ลานบาท หรือลดลง รอยละ 19.76 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายที่ลดลง จากป 2552 ที่มีผลขาดทุนสะสม 741.72 ลานบาท

บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจํานวน 708.00 ลานบาท ลดลง

10


รายงานประจําป 2553

(ก)

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 743.74 ลานบาท และ 838.65 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2553 สินทรัพยรวมมีจํานวนลดลงจากป 2552 เนื่องจากสาเหตุหลักคือการลดลงของลูกหนี้การคา-สุทธิ สินคาคงเหลือ-สุทธิ เงินลงทุนในบริษัทรวม และที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ คุณภาพของสินทรัพย บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 14.40 ลานบาท และ 28.50 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 4.69 ลานบาท และ 4.94 ลานบาท ตามลําดับ ลูกหนี้การคาจําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระมีดังนี้

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี สวนไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยังไมครบกําหนดชําระ:

2552

10,177

20,279

เกินวันครบกําหนดชําระ: 4,145

7,429

3 - 6 เดือน

325

411

6 - 12 เดือน

293

881

4,147

3,926

19,087

33,443

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(4,685)

(4,936)

สุทธิ

14,402

28,507

นอยกวา 3 เดือน

มากกวา 12 เดือน

11


รายงานประจําป 2553

สําหรับนโยบายปจจุบันที่บริษัทกําหนดไวเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการใหเครดิตลูกหนี้ ไดแก 1. การเรียกเก็บเงินมัดจําคาสินคาลวงหนาจากลูกคาอยางนอยครึ่งหนึ่งของราคาสินคาและเรียกเก็บเงินสวนที่เหลือเมื่อรับ ของ 2. บริษัทกําหนดหลักเกณฑปฏิบัติในการติดตามหนี้คางชําระ โดยวิธีการติดตามทวงถามที่รัดกุมเปนขั้นตอนตั้งแตการ โทรศัพทแจงเตือน การเขาพบลูกหนี้ การออกจดหมายทวงหนี้ การเจรจาประนอมหนี้ จนกระทั่งการดําเนินการทาง กฎหมาย 3. บริษัทไดคัดกรองลูกคาอยางเขมงวด บริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและพิจารณาในเครดิตอยางระมัดระวังหากลูกหนี้ คางชําระเกิน 12 เดือน นอกจากนี้ บริษัทยังพิจารณาการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณการจากจํานวนหนี้ และการเก็บเงินจากลูกหนี้ในอดีต โดยบริษัทจะประเมินสถานะการเงินของลูกหนี้แตละรายประกอบการพิจารณาการตั้ง สํารองหนี้สงสัยจะสูญดวย บริษัทจึงคาดวาจะไมมีความเสียหายจากการเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวามูลคา ที่ตั้งสํารองไว สภาพคลอง ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเทากับ 36.98 ลานบาท และ 59.64 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2553 สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจากป 2552 เปนจํานวน 22.66 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 38.00 ในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในป 2553 และ 2552 มีจํานวนเทากับ 97.00 ลานบาท และ 206.84 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2553 หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากป 2552 เปนจํานวน 109.84 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 53.10 จากรายการดังกลาวขางตน พบวา บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เทากับ 0.38 เทา และ 0.29 เทา ตามลําดับ บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 47.09 ลานบาท ลดลงจากป 2552 จํานวน 17.49 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีกําไรจากการโอนที่ดินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ 110.36 ลานบาท สวนเงินสดสุทธิไดมาจาก กิจกรรมลงทุนเทากับ 28.27 ลานบาท ลดลงจากป 2552 จํานวน 61.64 ลานบาท เนื่องจากในป 2552 บริษัทมีเงินสดรับจาก การจําหนายที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน 70.00 ลานบาท สวนเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 15.32 ลาน บาทเพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 74.61 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมียอดเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทรวมและ กรรมการ ผลประกอบการของบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท นวนคร จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทมีมูลคาของสินทรัพยจํานวน 3,700.59 ลานบาท หนี้สินจํานวน 1,243.04 ลานบาท ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายได จํานวน 1,113.95 ลานบาท และผลกําไรสุทธิจํานวน 186.30 ลานบาท

12


รายงานประจําป 2553

สวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 2553 มีจํานวน 579.12 ลานบาท โดยมีขาดทุนสะสมจํานวน 708.00 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งมีสวนผูถือหุนของบริษัท มีจํานวน 617.27 ลานบาท และมีขาดทุนสะสมจํานวน 741.72 ลาน บาท จะเห็นวาสวนผูถือหุนในป 2553 ลดลง อันเปนผลมาจากการที่บริษัทมีสวนต่ําจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 35.89 ลาน บาท ในป 2553 ในขณะที่ป 2552 บริษัทมีสวนเกินจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 36.05 ลานบาท หนี้สิน หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2553 และ 2552 มีจํานวนรวม 164.62 ลานบาท และ 221.37 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินรวมของบริษัทในป 2553 ลดลงจากป 2552 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวที่ผิดนัดชําระ ในขณะที่มีสวนที่เพิ่มขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน จากขอมูลขางตน ทําใหบริษัทอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2553 อยูที่ระดับ 0.28 เทา ลดลงจากป 2552 ซึ่งอยูที่ระดับ 0.36 เทา เนื่องจากในป 2553 บริษัทไดมีการขายทรัพยสินที่ไมไดใชงานออกไปบางสวนและนําไป ชําระหนี้สินกับสถาบันการเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1. บริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศแหงหนึ่งในนามบริษัทเปน จํานวนเงิน 2.25 ลานบาทซึ่ง เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท 2. บริ ษั ท มี ภ าระผู ก พั น ในการจ า ยค า เช า อาคารสํ า นั ก งานแก ก ระทรวงการคลั ง เป น ระยะเวลา 3 ป โดยเริ่ ม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 0.60 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในรอบป 2553 ในป 2553 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญโดยสรุป ดังนี้ • การปรับปรุงการผลิต บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงการผลิตทั้งในสวนเครื่องจักรและดานแรงงาน โดยได ดําเนินการปรับปรุงเครื่องจักรที่ใชอยูในปจจุบันบางสวนมีอายุการใชงานประมาณเกือบ 20 ป ใหสามารถมี สภาพการใชงานที่ดีขึ้น การเลิกใชเครื่องจักรที่หมดประสิทธิภาพและจําหนายใหบุคคลภายนอกในราคาที่ สมเหตุสมผล นอกจากนี้ ยังไดเลิกจางคนงานบางสวนเพื่อใหสอดคลองกับกําลังการผลิตที่ปรับลดลง โดย คนงานที่เลิกจางโดยสวนใหญเปนคนงานที่มีทักษะในการผลิตไมสูงนัก

13


รายงานประจําป 2553

• การปรับปรุงโครงสรางหนี้ บริษัทประสบปญหาหนี้สินคางชําระกับธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เจาหนี้ ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ป 2547 เปนผลใหบริษัทมียอดหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 แยก เปนเงินตนคางชําระ 138 ลานบาท ดอกเบี้ยคางชําระ 34.45 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 172.45 ลานบาท เพื่อ แกไขปญหาหนี้สินคางชําระบริษัทไดดําเนินการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับธนาคาร โดยบริษัทได ตีโอนที่ดินของบริษัท เพื่อโอนชําระหนี้แกธนาคาร จํานวน 43 ไร คิดเปนมูลคา 110.70 ลานบาท ธนาคาร ไดนําไปหักหนี้เงินตน รวม 95.5 ลานบาท และดอกเบี้ยคงคาง จํานวน 15.2 ลานบาท สวนดอกเบี้ยคาง ชําระจํานวน 19.25 ลานบาท ธนาคารจะลดใหเมื่อบริษัทสามารถชําระหนี้ทั้งหมดไดภายในเงื่อนไขที่ตกลง กันในสัญญา คงเหลือยอดหนี้ตามสัญญาทั้งสิ้น 42.50 ลานบาท หนี้จํานวนนี้มีกําหนดเวลาใชคืน 10 ป รายละเอียดในเรื่องนี้บริษัทไดเผยแพรสารสนเทศ และแจงเปนหนังสือเวียนแกผูถือหุนแลว • การไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) บริษัทรวมที่บริษัทถือหุนรอยละ 24.55 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 355,950,000 หนวย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) ที่มีมติใหบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน).ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 725,027,765 หนวย เพื่อ จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา ราคาใชสิทธิ หนวยละ 1 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป บริษัทไดรับจัดสรรจํานวน 177,975,000 หนวย ใบสําคัญ แสดงสิทธิดังกลาวเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนมกราคม 2554

14


รายงานประจําป 2553

การบริหารงานดานการตลาดและการขาย บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ยังคงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินคา และ การบริการอยางตอเนื่องจากป2553 โดยในป 2554 บริษัทฯมีแผนจะยายฐานการผลิตจาก อ.จอหอ จ.นครราชสีมา ไปยัง นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เนื่องจากทําเลที่ตั้ง และโครงสรางอาคารของโรงงานเกาที่อ.จอหอนั้น ไมเอื้ออํานวยตอการปรับปรุงการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการทําการคากับลูกคาราย ใหญที่จําเปนตองมีมาตรฐานดังกลาว ดังนั้นในการยายฐานการผลิตไปยังโรงงานใหมที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จึงเปน โอกาสอันดีที่บริษัทฯจะพัฒนาระบบการผลิตสินคาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานสากลอาทิ GMP และ HACCP เพื่อจะ รองรับความตองการของลูกคาโดยเฉพาะบรรจุภัณฑสําหรับอาหารตางๆ (Food Packaging) ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดเปนอยางดี ดังนั้น ในป 2554 จะเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของบริษัทฯ ที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา และ บริการ ไปสูระดับสากลมากยิ่งขึ้น รวมถึงบริษัทฯยังมีความยืดหยุนที่จะเพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑอื่นๆ ตามความตองการ ของตลาดไดในอนาคต ซึ่งแนวทางและแผนการตลาดในป 2554 นั้นสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ • การยายฐานการผลิตไปยังนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา บริษัทมีเปาหมายที่จะดําเนินการแลวเสร็จภายในป 2554 โดยแบงระยะเวลาออกเปน 3 เฟส ตามวัตถุประสงค ดังนี้ เฟส 1 ยายสวนการผลิตสินคาสําเร็จรูปของกระสอบพิมพเฟล็กโซ เฟส 2 ติดตั้งเครื่องจักรใหมสําหรับผลิตภัณฑกราเวียร เฟส 3 ยายการผลิตทั้งหมด และเพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑกราเวียรอื่นๆ

กระสอบพิมพเฟล็กโซ การพิมพสีโดยใชบล็อกพิมพยาง กดลงบนกระสอบโดยตรง ไม สามารถพิมพภาพเหมือนได

กระสอบพิมพกราเวียร การพิมพภาพเหมือนลงบน แผนฟลม และนํามาเคลือบกับ กระสอบ

15


รายงานประจําป 2553

ตารางเปรียบเทียบผลประโยชนในการยายฐานการผลิต ปจจัย 1. ทําเลที่ตั้ง

2. ขนาดพื้นที่

3. ประสิทธิภาพในการผลิต

4. มาตรฐานการผลิต

5. ความยืดหยุนของสายการผลิต

รูปภาพโรงงานเกา

โรงงานเกา ปจจุบันถูกกําหนดเปนพื้นที่สีแดง (ชุมชนหนาแนน) สงผลใหคาสา ธารณูประโภคอยูในอัตราสูง และไม เสถียร และไมสามารถขยายกําลังการ ผลิตได ขนาดอาคารสําหรับการผลิต ประมาณ 25,000 ตร.ม. ซึ่งมากเกินความจําเปน

โรงงานใหม ไดรับสิทธิประโยชนตามนิคม อุตสาหกรรม

ขนาดอาคารสําหรับการผลิตประมาณ 8,000-10,000 ตารางเมตร ซึ่งงายตอการ ดูแล และประหยัดคาใชจาย การจัดวางเครื่องจักร ไมเปนสัดสวน สามารถออกแบบการวางผังเครื่องจักรให ทําใหขาดประสิทธิภาพ ในการทํางาน เปนสัดสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ผลิตได โครงสรางอาคารทรุดโทรม และยาก สามารถออกแบบอาคาร และการวางผัง เครื่องจักรใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตอการปรับปรุง ทําใหไมสามารถ GMP หรือ HACCP เพื่อรองรับการติดตั้ง พัฒนาระบบใหเปนไปตาม ระบบมาตรฐานดังกลาว มาตรฐานสากลได ไมสามารถขยายกําลังการผลิตได และ มีความยืดหยุนในการขยายกําลังการผลิต ยากตอการปรับเปลี่ยนสายการผลิต รวมถึงการปรับเปลี่ยนสายการผลิตไปสู ผลิตภัณฑอื่นๆ รูปภาพโรงงานใหม

16


รายงานประจําป 2553

การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑไปสูระดับPremium และเพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑอื่นๆ ทิศทางการตลาดของบรรจุภัณฑในอนาคตนั้น จะมุงสูสินคาระดับPremiumมากขึ้น เนื่องจากผูผลิตสินคา เริ่มหันมาใหความสําคัญกับรูปลักษณ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ ซึ่งกลายเปนปจจัยสําคัญตอการแขงขันใน ตลาด โดยเฉพาะสินคาที่ขายสูผูบริโภคโดยตรง หรือ On the shelf product ในปจจุบนั ผูผลิตรายใหญกลุมขาวสาร อาหารสัตว และปุย เริ่มมีการ Switching จากกระสอบพิมพเฟล็กโซ แบบธรรมดา มาเปนกระสอบกราเวียรมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสังเกตุไดทั่วไปตามรานคา หรือซุปเปอรมาเก็ต ที่วางขาย สินคาดังกลาว ซึ่งการที่ผูนําตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑใหมีความสวยงามขึ้น คูแขงรายอื่นๆจึงตองเริ่มเปลี่ยน ตาม เพื่อที่จะรักษาระดับการแขงขันไว จึงเปนโอกาสครั้งสําคัญของบริษัทฯ ที่จะมุงเนนการผลิตและขายสินคาใน ระดับPremium โดยเฉพาะผลิตภัณฑกราเวียร ดังนั้นในป 2553 ตลอดจนป 2554 นโยบายการตลาดและการขายของบริษัทฯ คือการลดสัดสวนการขาย กระสอบขาวหรือผืนผา ซึ่งมีราคาถูก และเพิ่มสัดสวนการขายสินคาที่มี Value Added อาทิ กระสอบพิมพ กระสอบ พิมพเคลือบ และกระสอบกราเวียร ซึ่งจากผลการดําเนินงานในป 2553 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการขาย สินคาแยกตามประเภทผลิตภัณฑ เทียบกับป 2552 ไดดังตาราง ประเภทสินคา Normal Goods กระสอบพิมพ Flexo กระสอบพิมพ Flexo เคลือบ กระสอบไมพิมพ ผืนผา ถุงใน รวม Normal Goods Premium Goods กระสอบพิมพ Half Tone กระสอบพิมพ Gravure Shopping Bag รวม Premium Goods ยอดรวม

ยอดการขาย ป 2552 (ตัน) (%)

ยอดการขาย ป 2553 (ตัน) (%)

1,615.64 452.09 776.97 45.99 3.71 2,894.40

55.13% 15.43% 26.51% 1.57% 0.13% 98.76%

1,162.90 423.00 346.90 17.70 1,950.50

56.73% 20.64% 16.92% 0.00% 0.86% 95.16%

36.40 36.40 2,930.80

1.24% 0.00% 0.00% 1.24% 100.00%

39.41 59.49 0.31 99.21 2,049.71

1.92% 2.90% 0.02% 4.84% 100.00%

จากตารางขางตนจะเห็นวาสัดสวนการขายกระสอบขาวและผืนผาในป 2553 เทียบกับป2552 ลดลงจาก 28.08% เหลือ 16.92% และในชวงไตรมาสที่3ของป2553 บริษัทไดเริ่มบุกตลาดกระสอบกราเวียร จนสามารถเพิ่มยอดขายไดถึง 60 ตัน จากที่ไมมียอดขายในป 2552

17


รายงานประจําป 2553

นโยบายการตลาดและการขายในป 2554 ยังคงมุงเนนการขายสินคาที่มี Value Added โดยเฉพาะสินคาระดับ Premium Goods อยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนการขายสินคา Premium Goods ใหได ถึง 50% ภายในป 2554 ซึ่งอุปสรรคสําคัญในการขายกระสอบ กราเวียรในป 2553 คือบริษัทตองสั่งซื้อฟลมกราเวียรจากSupplierภายนอก ทํา ใหไมสามารถควบคุมราคา คุณภาพ และระยะเวลาสงมอบใหเปนไปตามที่ตองการไดดีเทาที่ควร ดังนั้นหลังจากเฟส 2 ป 2554 ในการลงทุนเครื่องจักรใหมสําหรับพิมพฟลมกราเวียรแลว ปญหาดังกลาวจะหมดไป ทางบริษัทฯจึงมีความมั่นใจเปน อยางยิ่งวาจะสามารถดําเนินการขายไดตามเปาหมายที่ตั้งไว

นอกจากนั้นในไตรมาสที่ 3-4 ป 2554 บริษัทฯจะเพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑอื่นๆที่ใชเทคโนโลยีการพิมพกรา เวียร(สามารถใชเครื่องจักรเดียวกับการพิมพฟลมกราเวียร) หรือที่เรียกวา Soft Packaging อาทิเชน Shrink film ฉลากขวดน้ํา ซองขนมขบเคี้ยว ถุงขาว 2-5 กก. ถุงอาหารสุนัขขนาดบรรจุไมเกิน 15 กก. เปนตน โดยในการเปดตลาดชวงแรก จะอาศัย ชองทางการขายกับลูกคาปจจุบันของบริษัทฯที่มีการใชกระสอบสําหรับบรรจุขนาดใหญ และใชถุง Soft Packaging สําหรับ บรรจุขนาดเล็ก เชนในกลุมอุตสาหกรรมขาว อาหารสัตว น้ําตาล ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสั่งซื้อกับบริษัท เพื่อความสะดวกใน การสั่งซื้อ และการควบคุม

18


รายงานประจําป 2553

กิจกรรมโรงงาน บริษัทใหความสําคัญกับงานสังคมและชุมชน มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสตางๆ ใหกับพนักงานและคนใน ชุมชน เชน การฝกอบรมใหความรูแกคนงานพนักงาน การจัดงานกฐินประจําป จัดกิจกรรมงานวันพอแหงชาติ การ บริจาคโลหิตแกสภากาชาดไทย เปนตน รายงานการกํากับดูแลกิจการป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษั ท ฯ มีเจตนาที่มุ งมั่ นในการดํา เนิน ธุร กิจ ภายใตห ลั กการกํากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ตาม แนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเห็นวาเปนปจจัยสําคัญในการเสริมสรางองคกรใหมีระบบ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุน ผูลงทุน ผูที่มีสวนได เสียและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัท อันนําไปสูการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยกําหนดไวในหลักการปรับปรุงใหม สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 เพื่อยกระดับการกํากับดูแล กิจการใหเทียบเทาสากล ในหลักการที่สําคัญ 5 หมวด ไดแก 1. สิทธิของผูถือหุน 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

19


รายงานประจําป 2553

1. สิทธิของผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิ ของตนและไมละเมิดลิดรอนสิทธิของผูถือหุน บริษัทถือวาผูถือหุนมีสิทธิในการควบคุมบริษัทโดยผานวิธีการแตงตั้ง คณะกรรมการใหปฏิบัติหนาที่แทนตน และมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจดานนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ บริษัทในการประชุมผูถือหุน โดยเหตุนี้ บริษัทจึงจัดการประชุมผูถือหุน โดยคํานึงถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยไมตั้งขอจํากัดหรือกระทําการที่เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดดําเนินการใหผูถือหุนสามารถได รับรูขาวสารขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอและทันตอเวลา มีสิทธิมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทน มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนมาโดยตลอด โดยเชื่อวา สิ่งที่จะทําใหผูถือหุน ไววางใจและมั่นใจลงทุนกับบริษัท คือ การมีนโยบายหรือการดําเนินการที่เปนการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผูถือหุนทุกราย พึงไดรับอยางเปนธรรม และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทไดดําเนินการที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ • สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพยที่ตนถืออยู • สิทธิในการไดรับสารสนเทศของบรําทอยางเพียงพอ ทันเวลา ในรุปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ • สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิการโอนหุน • สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง ในนโยบายที่สําคัญของบริษัท และในสิทธิของผูถือหุนที่คณะกรรมการบริษัทตองขอความเห็นชอบจากที่ ประชุมผูถือหุน อาทิ การแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท การลดทุนและ/หรือการเพิ่ม ทุน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ • สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ • สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน • สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน • ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกําไรและไมมียอดขาดทุนสะสม ผูถือหุนมีสิทธิจะไดรับสวนแบง กําไรจากบริษัทในรูปแบบของเงินปนผล

20


รายงานประจําป 2553

1.2

การประชุมผูถือหุน นอกจากสิทธิพื้นฐานที่บริษัทมีใหกับผูถือหุนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เปนการสงเสริม ในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ • การกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ปละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไปหากมีความจําเปนเรงดวนตอง เสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งสงผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน ในป 2553 บริษัทฯ จัดประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําปที่โรงแรมอโนมา ถนนราชดําริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยการเลือกสถานที่สําหรับจัดประชุม ไดคํานึงถึง ความสะดวกในการเดินทางของผูถือหุนเปนสําคัญ และไดจัดเตรียมหองประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับ ผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ • การสงหนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยการไดรับขอมูลและ มีเวลา ศึกษากอนวันประชุมอยางเพียงพอและเหมาะสม บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมทั้งขอมูล ประกอบการประชุมในแตละวาระ ซึ่งไดระบุรายละเอียดความเปนมาของเรื่องนั้นๆ อยางเพียงพอตอการตัดสินใจ ทั้งนี้ ใน แตละวาระมีการระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี โดยมีความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ ในแตละวาระประกอบดวย ในป 2553 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมใหแกผูถือหุนเพื่อให ทราบลวงหนาอยางนอย 14 วันกอนการประชุม และไดนํารายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมทั้งขอมูล ประกอบการประชุมแตละวาระขึ้นเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ เรื่องสําคัญอยางเพียงพอ รวมทั้งบริษัทฯ ไดลงประกาศหนังสือพิมพรายวันเพื่อแจงกําหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม และ วาระการประชุมติดตอกันเปนเวลา 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน พรอมจัดใหมีหมายเลขโทรศัพทติดตอเพื่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีขอสงสัย • การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบ ฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได หรือจะมอบใหประธานกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน ได ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดสงใหพรอมกับหนังสือนัดประชุม หรือผูถือหุนสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน • การเขารวมประชุมและการลงทะเบียน ในวันประชุมผูถือหุน บริษัทจัดใหมีระยะเวลาการลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง และจัดอากรแสตมปไวบริการแกผูถือหุนโดยไมมีคาใชจาย รวมทั้งไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการลงทะเบียน และ จัดเตรียมใบลงคะแนน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน

21


รายงานประจําป 2553

• การเขารวมประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุมทุก ครั้งหากไมติดภารกิจสําคัญ รวมทั้งคณะผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อรวมชี้แจงขอเท็จจริงในกรณีที่มีขอซักถาม ในการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในทุกวาระ โดยมีการจดบันทึก ประเด็นที่สอบถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมทุกครั้ง ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2553 มี คณะกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุมทุกทานจากจํานวนทั้งหมด 15 ทาน ผูบริหารทุกทาน ที่ปรึกษากฎหมายและผูสอบ บัญชีจากภายนอก เพื่อรวมรับฟงความคิดเห็นและตอบขอซักถามของผูถือหุน 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บริษัทฯ ใหความสําคัญและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม เพื่อสรางความมั่นใจ ใหกับผูถือหุนในการลงทุนกับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไวซึ่งสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ดังนี้ 2.1 บริษัทฯ กําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยกําหนดใหหนึ่ง หุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง 2.2 บริษัทฯ สงเสริมใหผูถือหุนใชประโยชนระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่ โดยการเผยแพร ขาวสารไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งจะชวยใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจน สนับสนุนใหผูถือหุนสวนนอยใชสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ คัดเลือกดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการเสนอไวในเว็บไซตของบริษัทฯ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสอบถามและเสนอแนะลวงหนากอนวันประชุมฯ ได โดยโทรศัพทติดตอกับเจาหนาที่ สํานักเลขานุการบริษัทไดตลอดเวลาทําการ 2.3 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม และไมมี การเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 2.4 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ กําหนดใหผูถือหุนแตละรายใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคน เดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได โดยบริษัทฯ เปดโอกาสให บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น 2.5 บริษัทฯ ไดจัดทําบัตรลงคะแนนเสียง สําหรับใหผูถือหุนใชในการออกเสียงแตละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ ผูถือหุนตองการออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง

22


รายงานประจําป 2553

2.6 บริษัท ฯ มีมาตรการปองกันการใชขอ มูลภายในโดยมิช อบของบุคคลที่เกี่ยวขอ ง โดยกําหนดให คณะ กรรมการและผูบริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย บริษัทฯ จะตองแจงใหเจาหนาที่สํานักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน นําขอมูลไปใชเพื่อแสวงหา ผลประโยชนแกตนเอง ญาติพี่นองหรือพวกพอง และมิใหเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่ เกี่ยวของกอนที่จะมีการเผยแพรตอสาธารณชนดวย ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช ในทางมิชอบ 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย ในปพ.ศ.2553 บริษัทไดดูแลและคํานึงถึงสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งภายในและ ภายนอกบริษัท ดังนี้ 3.1 ผูถือหุน : บริษัทมุงมั่นดําเนินธุรกิจใหมีความเติบโต มีผลกําไร และสรางความมั่งคั่งตอบแทนแกผูถือหุน ในรูปราคาหุนและเงินปนผล มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเชื่อถือไดตอผูถือหุน โดยคํานึงถึงการ เจริญเติบโต และเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาวดวยผลตอบแทนที่ดแี ละตอเนื่อง 3.2 ลูกคา : บริษัทศึกษาความตองการในผลิตภัณฑของบริษัทและทําความเขาใจอยางละเอียดแมนยํา เพื่อให สามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง สรางสรรคปรับปรุงบริการใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยไดรับผลิตภัณฑที่ มีคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการ ในระดับราคาที่เหมาะสม และบริการที่ตรงเวลา และกลับมาซื้อผลิตภัณฑของบริษัทอีก ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคา สรางสัมพันธภาพที่ดีอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 3.3 คูคาและเจาหนี้ : บริษัทไดปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไว โดยยึดหลัก ความเสมอภาคและเปนธรรม มีการใหขอมูลตามความเปนจริง การเจรจาแกไขปญหาและทางออกของปญหาตั้งอยูบน พื้นฐานของประโยชนของทั้งสองฝายรวมกัน 3.4 คู แขงทางการคา : บริษัทปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ดี ดวยความสุจริต และใชความรู ความสามารถในการแขงขันอยางเปดเผย และโปรงใส ไมเขาถึงขอมูลสารสนเทศที่เปนความลับทางการคาของคูแขงดวย วิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม ไมกลาวรายทําลายชื่อเสียงคูแขงทางการคาและกลาวหาโดยใชขอมูลที่ปราศจากมูล ความจริง 3.5 พนักงาน : บริษัทตระหนักดีวา พนักงานเปนทรัพยสินที่มีคาขององคการ จึงไดตอบแทนความทุมเท และ ความมุงมั่นในการทํางานของพนักงาน โดยการกําหนดคาตอบแทนที่เปนธรรม การมีสวัสดิการที่ดี การปรับปรุง สภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญอยางมากกับเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน และอาชีวอนามัย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง 3.7 สังคมสวนรวม : บริษัทคํานึงถึงการปฏิบัติตามหลักการจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีและไมสนับสนุนการ กระทําที่เปนการละเมิดกฎหมาย และไดสงเสริมปลูกฝงใหผูบริหารและพนักงานคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือ สวนรวมเปนหลัก

23


รายงานประจําป 2553

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส สํานักกรรมการผูจัดการของบริษัทซึ่งรับผิดชอบงานดานนักลงทุนสัมพันธโดยตรง ไดมุงมั่นที่จะใหบริการ ขอมูล และขาวสารกิจกรรมตางๆของบริษัทแกนักลงทุน ผูถือหุน และประชาชนทั่วไป ตามหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางครบถ วน การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของบริษัท ไมวาจะเปนรายงานทางการเงิน และขอมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากการ เปดเผยขอมูลตามปกติผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) และรายงานประจําป บริษัทไดจัดใหมีการสื่อสารระหวางบริษัทกับผูถือหุนที่หลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซดของบริษัท การ จัดกิจกรรมใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมโรงงานและพบผูบริหาร รวมทั้งเปดโอกาสใหนักวิเคราะหไดเขาพบผูบริหารระดับสูง เปนครั้งคราว และผูถือหุนสามารถโทรศัพทสอบถามขอมูลมายังหนวยงานที่ดูแลผูถือหุนของบริษัทไดตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเปนชองทางเพิ่มเติมใหผูถือหุนสามารถเขาถึงสารสนเทศและเขาใจการดําเนินธุรกิจของบริษัทมากขึ้น บริษัทเห็นความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึงและทันเวลา เพื่อใหผู ถือหุนมีขอมูลที่เชื่อถือไดและเพียงพอตอการตัดสินใจ บริษัทมีการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ของบริษัท แกสาธารณชน ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ บริษัทฯ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของบริษัทฯ แกสาธารณชนผานชองทางตางๆ ดังนี้ • เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th • เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย www.sec.or.th • เว็บไซตของบริษัทฯ www.nep.co.th • กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและพบผูบริหาร • การสื่อสารโดยตรงผานทางอีเมล และโทรศัพท การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทไดกําหนดนโยบายมิใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน สวนตน การซื้อขายหลักทรัพย หรือสงขอมูลดังกลาวเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย รวมทั้งผูมีหนาที่นําขอมูลไปใช ตอง ระมัดระวังมิใหมีการนําไปเปดเผยตอผูอื่น ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัท 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทไดแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทออกเปนคณะอนุกรรมการยอย 3 คณะ คือคณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อชวยในการบริหารและกํากับดูแลกิจการของ บริษัท เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่การเปนกรรมการมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกําหนดใหกรรมการแตละทานไมควรดํารง ตําแหนงในบริษัทอื่นมากเกินจํานวนที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถจัดสรรเวลาในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไดอยาง เพียงพอ คณะกรรมการไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานภายใตกฎหมายประกาศขอบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ความโปรงใสในการอนุมัติการทํารายการตางๆ การเปดเผยขอมูล และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท

24


รายงานประจําป 2553

รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหวางกัน บริษัทมีรายการกับบริษัทรวมตามความจําเปนในราคาและเงื่อนไขเปนปกติธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได ให ความเห็นตอ รายการระหวางกัน ของบริษัท วา รายการระหวางกั นที่ เกิ ดขึ้ นในปที่ ผานมาเปนรายการที่มีความ สมเหตุสมผลเยี่ยงผูประกอบการคาพึงปฏิบัติตามปกติธุรกิจการคาทั่วไป มีการกําหนดราคาที่เปนธรรมและไมทําใหบริษัท เสียประโยชนแตอยางใด รายการระหวางกันในป 2553 ที่ผานมา มีดังตอไปนี้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ลานบาท โดยเสีย ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.50 ตอป มีกําหนดระยะเวลา 180 วัน ครบกําหนดชําระในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 โดยบริษัท ขอ ขยายระยะเวลาการชําระเงินกูยืมที่ครบกําหนดออกไปเปนวันที่ 30 มีนาคม 2554 และมีดอกเบี้ยคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 0.03 ลานบาท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ลานบาท โดยเสีย ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป มีกําหนดระยะเวลา 294 วัน ครบกําหนดชําระในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และมีดอกเบี้ย คางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 0.12 ลานบาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 ลานบาท โดยเสีย ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป มีกําหนดระยะเวลา 62 วัน ครบกําหนดชําระในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยบริษัท ขอ ขยายระยะเวลาการชําระเงินกูยืมที่ครบกําหนดดังกลาวออกไปอีก 120 วัน และมีดอกเบี้ยคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 0.02 ลานบาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 ลานบาท โดยเสีย ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป มีกําหนดระยะเวลา 92 วัน ครบกําหนดชําระในวันที่ 30 มีนาคม 2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 บริษัทไดกูยืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) โดยเสียดอกเบี้ยในอัตรา รอยละ 7.5 ตอป ครบกําหนดชําระในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ซึ่งไดชําระแลวบางสวนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และขอขยายเวลาการชําระเงินกูยืมสวนที่เหลือออกไปเปนวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดยบริษัทไดชําระเงินตนและ ดอกเบี้ยทั้งหมดแลวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ในไตรมาสแรกของป 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากกรรมการ จํานวน 11 ลานบาท โดยเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป มีกําหนดระยะเวลา 120 วัน ซึ่งตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดระหวางวันที่ 18 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2553 โดย บริษัทขอขยายระยะเวลาการชําระเงินกูยืมที่ครบกําหนดดังกลาวออกไปอีก 240 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมี ดอกเบี้ยคางจาย เปนจํานวนเงิน 0.55 ลานบาท ในไตรมาสสามของป 2553 บริษทั ไดกูยืมเงินจากกรรมการ จํานวน 0.5 ลานบาท โดยเสียอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอย ละ 6.00 ตอป มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน ซึ่งตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดวันที่ 27 สิงหาคม 2553 โดยบริษัทขอขยาย ระยะเวลาการชําระเงินกูยืมที่ครบกําหนดดังกลาวออกไปอีก 215 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีดอกเบี้ยคาง จายเปนจํานวนเงิน 0.01 ลานบาท

25


รายงานประจําป 2553

นโยบายและแนวทางการทํารายการระหวางกันในอนาคต กรณีที่มีความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุผลอยางรอบคอบ และจะเปนไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไมแตกตางจากบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะจัดใหผูเชี่ยวชาญจากภายนอกแสดงราคาที่ เปนธรรม และบริษัทจะดําเนินการตามขั้นตอนของขอกําหนดหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและการ เปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนกฎเกณฑหรือขอบังคับทางกฎหมายอยางเครงครัด และจะ คํานึงถึงประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ บริษัทกําหนดใหเลขานุการบริษัทเปนผูดูแลการเขาทํารายการระหวางกัน โดยจะตองรายงานใหกรรมการ ตรวจสอบทราบทันทีและตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว อีกทั้งยังมีหนาที่ติดตามการทํารายการ ดังกลาวใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติดวย อนึ่ง บริษัทมีขอกําหนดในขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ จําหนายไปซึ่งสินทรัพยสําคัญของบริษัทวาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด .......................................................................................

...........

26


รายงานประจําป 2553

ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในดังนี้ 1. องคกรและสภาพแวดลอม ในป 2553 บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจสําหรับเปนกรอบและทิศทางในการดําเนินงานของบริษัท อยางชัดเจนมากขึ้นวาจะเนนการผลิตบรรจุภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มใหมากขึ้นและบริหารจัดการสินทรัพยของบริษัทใหเกิด ประโยชนสูงสุด มีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพ ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดทําระบบการบริหารจัดการ (Management System) ที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานโรงงานและหนวยงาน สํานักงานใหญใหเปนเอกภาพมากขึ้น ทําใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและคําสั่งตางๆเปนลายลักษณอักษร กําหนดอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน การปรับปรุงระบบบัญชีใหลดความซับซอน สามารถเขาใจไดงายแตยังคงมีความถูกตองครบถวน บริษัทสงเสริมสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจใหมีความชัดเจนโปรงใส การ กําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คํานึงถึงความเปนธรรมต อ พนักงาน ลูกคา คูแ ขงทางการคา รวมถึงความ รับผิดชอบตอผูถือหุน สังคมสวนรวมและสิ่งแวดลอม โดยมีฝายตรวจสอบภายใน หนวยงานอิสระรายงานตรงตอ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานและติดตามการบริหารที่สําคัญอยางตอเนื่อง เพื่อใหการควบคุมภายในเปนไปตามกระบวนการที่จะตองปฏิบัติอยางเครงครัด สามารถวัดผลได บรรลุวัตถุประสงคตาม นโยบายเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูถือหุน วาผลประโยชนของผูถือหุนไดรับการดูแลอยางดี สรางคุณคาและผลประโยชน ระยะยาวแกผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัท 2. การบริหารความเสี่ยง บริษัทไดพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางรอบดาน มีการกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปน สาเหตุของปจจัยความเสี่ยงและไดปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ เหมาะสมและยอมรับไดอยางเปนระบบ โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีสวนรวมในการประเมินความเสี่ยง ของแตละหนวยงาน และนําเสนอกระบวนการทํางานลดความเสี่ยง และรายงานใหผูบริหาร 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทมีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหารอยางเพียงพอ โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน และบริษัทมีการแบงแยกหนาที่ ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพยสินออกจากกันโดย เด็ดขาดเพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

27


รายงานประจําป 2553

คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิอิสระจํานวน 3 ทานทํา หนาที่พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท โดยมีผูที่ ตรวจสอบภายในทําหนาที่รายงานการตรวจสอบภายในเปนประจําทุกเดือน โดยจะครอบคลุมถึงการรายงานผลของการ ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารรวมดวย เพื่อสอบถามถึงประเด็นสําคัญ ที่เกี่ยวของกับระบบงานที่สําคัญ และการควบคุมภายในอันนํามาประเมินถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายใน บริษัทไดใหความสําคัญกับความเห็นและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีอิสระที่เขาตรวจสอบบริษัท และ บริษัทไดพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามระบบหลักการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามมาตรฐานดานการบัญชี การเงิน การควบคุมภายในที่ดี 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบสารสนเทศและชองทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก มีการจัดการระบบขอมูลในการบริหาร จัดการที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ตางๆ ที่ใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับขอมูลครบถวน ถูกตอง ทันเวลา และเพียงพอตอการตัดสินใจ 5. ระบบการติดตามและประเมินผล บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2553 รวม 11 ครั้ง และมีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมาย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประชุมผูบริหารหรือประชุมฝาย มีการรายงานผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับดัชนีวัดทั้งระดับองคกรและระดับ ปฏิ บั ติ ง าน หากผลการดํ า เนิ น การแตกต า งจากเป า หมาย จะมี ม ติ ใ ห ฝ า ยบริ ห ารรั บ ไปดํ า เนิ น การแก ไ ขและรายงาน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยผูบริหารและฝายตรวจสอบภายใน ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ในสวนของบริษัทรวมที่บริษัทไดลงทุนในสัดสวน 24.55 % บริษัทไดมีการวิเคราะหและประเมินผลติดตามการ ดําเนินงานของบริษทั รวมอยางสม่ําเสมอ โดยกรรมการของบริษัทไดเขาไปรวมเปนกรรมการของบริษัทรวมดังกลาว

28


รายงานประจําป 2553

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติก และบริษัทลงทุนดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดย บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท นวนคร จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานการจัดการนิคมอุตสาหกรรม โดยถือในสัดสวนรอยละ 31.59 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวของบริษัทดังกลาว โดยมีสัดสวนรายไดเปรียบเทียบ ดังนี้

สายผลิตภัณฑหลัก/ กลุมธุรกิจ พลาสติก รายไดเงินปนผล รวม

ดําเนินการโดย

% การถือหุน ของบริษัท

ป 2553 รายได

%

(หนวย : ลานบาท) ป 2552 รายได

บริษัท บมจ.นวนคร

24.55

161.97 24.92

86.67 13.33

219.60 14.24

93.91 6.09

186.89

100

233.84

100.00

%

29


รายงานประจําป 2553

การประชุมผูถือหุน ในป 2553 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนกําหนด โดยบริษัท ไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ดังนี้ 1. การกําหนดวาระการประชุม บริษัทไดกําหนดวาระการประชุมไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและแจงแกผูถือหุนทราบเปนการลวงหนา ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระและไดระบุเหตุผลประกอบความเห็นนั้น เพื่อใหผูถือ หุนมีขอมูลประกอบการใชสิทธิลงคะแนนเสียงที่ชัดเจนสามารถใชสิทธิไดอยางถูกตอง บริษัทไดจัดวาระการประชุมโดยแยกวาระการประชุมที่สําคัญใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนออกจากกันเพื่อใหที่ ประชุมสามารถมีมติในแตละวาระไดอยางชัดเจน ไมคลุมเครือสับสน 2. เอกสารหรือหลักฐานการเขารวมประชุม บริษัทไดแจงในหนังสือเชิญประชุมระบุเอกสารที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุนทั้งกรณีที่ผูถือหุนเขาประชุม และกรณีที่มอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน ซึ่งครอบคลุมทั้งกรณีที่ผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ สําหรับ ผูถือหุ นชาวตางประเทศ โดยระบบเอกสารไดอํานวยความสะดวกใหแก ผูถือหุ นโดยนํ าระบบคอมพิ วเตอร บารโคดที่ทันสมัยมาใชในการแสดงตนเขารวมประชุม เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ 3. การกําหนดวัน เวลา สถานที่นัดประชุม บริษัทไดเลือกสถานที่จัดประชุมคือโรงแรมอโนมา ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ ซึ่งเปนสถานที่ที่ผูถือหุนสวนมาก สามารถเขารวมประชุมไดโดยสะดวก โดยสามารถเดินทางดวยรถไฟฟาบีทีเอส อันเปนระบบขนสงสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพสูง และไดแนบแผนที่ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยกําหนดวัน เวลานัดประชุมเปน 10.30 น. อันเปนเวลาที่เหมาะสมไมเชาจนเกินไป มีอุปกรณโสตทัศนูปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการประชุมอยาง เหมาะสมและมีขนาดเพียงพอตอจํานวนผูเขารวมประชุม นอกเหนือจากการแจงกําหนดวัน เวลา สถานที่นัดประชุมดวยหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแลว บริษัทยังได ใชชองทางการเผยแพรผานเวปไซตของบริษัท รวมทั้งการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนการลวงหนาอีกดวย 4. การตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารกอนเขาประชุม บริ ษั ท ได จั ด บุ ค ลากรสํ า หรั บ อํ า นวยความสะดวกอย า งเพี ย งพอ และการตรวจเอกสารมี ร ะบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ทันสมัยของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด มาใชในการบริหารงาน ทั้งนี้ เอกสาร หลักฐานที่ใชเพื่อเขารวมประชุม บริษัทไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาในหนังสือเชิญประชุมแลว นอกจากนี้ บริษัทไดจัดทําบัตรลงคะแนนเพื่อแจกใหผูเขารวมประชุมลงคะแนนในแตละวาระ เพื่อใหการนับ คะแนนเสียงทําไดโดยสะดวก ถูกตอง และตรวจสอบได ทั้งนี้ กําหนดเวลาเริ่มตนลงทะเบียนจะเปนเวลาประมาณ 8.30 น. กอนหน าการประชุม 2 ชั่วโมงซึ่ งนับวา เพียงพอตอการตรวจสอบเอกสารกอนเขาประชุม

30


รายงานประจําป 2553

5. การดําเนินการประชุม ในการประชุมประธานในที่ประชุมไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงจํานวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ซึ่งนับเปนองคประชุมตามกฎหมาย บริษัทไดจัดใหมีการประชุมอยางโปรงใส เปดโอกาสใหผูถือหุนมีโอกาสซักถาม ปญหาขอสงสัย เพื่อใหเกิดความชัดเจนเปนธรรมกับทุกฝาย โดยบริษัทเนนย้ําใหกรรมการบริษัททุกทานเขารวมในการ ประชุมอยางพรอมเพรียงกัน ในการดําเนินการประชุม บริษัทไดดําเนินการใหมีการประชุมตามวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมโดยไม เพิ่มหรือสลับวาระจากที่แจงในหนังสือเชิญประชุม สําหรับวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทไดกําหนดวิธีการในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนน เสียง ดวยความโปรงใส ถูกตอง และประกาศผลใหทราบอยางเปดเผย โดยใชผูนับคะแนนที่เปนกลางและเก็บผลคะแนนไว ใหสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง โดยระบุอยางชัดเจนถึงจํานวนราย และจํานวนหุนที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงมติ เห็นชอบ ไมเห็นชอบ หรืองดออกเสียง (ทุกวาระ) เพื่อเปนหลักฐานในการอางอิงและจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนในภายหลัง บริษัทไดจัดทําบันทึกวิดีทัศนบันทึก การประชุมไวตลอดระยะเวลาการประชุม 6. การเผยแพรรายงานการประชุม บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมจัดสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับแตวันประชุม และ เปดเผยหรือเผยแพรไว ณ ที่ทําการหรือเวปไซต ของบริษัท หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย เพื่อใหผูถือหุน สามารถ ตรวจดูความถูกตองของมติ และเรื่องที่อภิปรายหรือชี้แจงในที่ประชุม และใหคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควร บันทึกเพิ่มเติมหรือแกไขได กอนที่บริษัทจะนํารายงานการประชุมดังกลาวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผูถือหุนครั้ง ถัดไป ทั้งนี้ รายงานการประชุมไดบันทึกมติท่ีถูกตอง ชัดเจน ระบุประเด็นสําคัญที่ผูถือหุนซักถามและขอชี้แจงของ คณะกรรมการ รวมทั้งระบุผลการนับคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง จํานวนกี่ เสียง

31


รายงานประจําป 2553

ผูถือหุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ผูถือหุน

รายชื่อผูถือหุน 1. นางลาลีวรรณ กาญจนจารี 2. กระทรวงการคลัง 3. นางภัทรษมน ภาไชยนันทน 4. นางเมธวดี นวพันธ 5. นายมาโนช มหาสุวีระชัย 6. นางขวัญเรือน เทียนทอง 7. นายประโมทย สวนสมุทร 8. นางภคินี ชูเลอร 9. นายชานนท มหาสุวีระชัย 10.นายสุรสีห แหงศรีสุวรรณ

จํานวนหุน 328,890,000 295,847,860 55,100,000 39,940,000 32,800,000 26,000,000 22,090,800 21,565,000 20,000,000 17,500,000

การถือหุน(รอยละ) 24.22 21.79 4.06 2.94 2.41 1.91 1.62 1.58 1.47 1.29

คณะกรรมการบริษัท การสรรหากรรมการและผูบริหาร • การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 1. 2.

3. 4.

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้ ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายๆ คน รวมกันเปนคณะหรือดวยวิธีการอื่นใดก็ได ตามแตที่ประชุมผูถือหุนเห็นสมควร แตในการลงมติแตละคราว ผูถือหุน ตองออกเสียงดวยคะแนนที่มี (คะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง) ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใด หรือ คณะใดมากนอยเพียงใดไมได การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใชเสียงขางมากหากมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผู ออกเสียงชี้ขาด ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจากตําแหนงตามขอนี้จะ เลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง ในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนแปร สภาพเปนบริษัทมหาชน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนในปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง

32


รายงานประจําป 2553

5. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ „ ตาย „ ลาออก „ ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชน „ ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียง „ ศาลมีคําสั่งใหออก 6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 7. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชน เขาเปนกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะ อยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังอยูของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนน เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 8. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 9. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 10. ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองค ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการหนึ่ง คน ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถามีรองประธานหลายคน ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธาน กรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียง ขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

33


รายงานประจําป 2553

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 1. องคประกอบและคุณสมบัติ 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการไมเกิน 15 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถืหุน กําหนด 1.2 กรรมการบริษัทตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ กลต. และ ขอบังคับของบริษัท 1.3 กรรมการบริษัทสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นได แตการเปนกรรมการตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ หนาที่กรรมการของบริษัท 2. วาระการดํารงตําแหนง 2.1 กรรมการบริษัทดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป หรือไมเกินวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการที่ตนแทนแลวแต กรณี 2.2 กรรมการบริษัทที่ครบวาระการดํารงตําแหนงแลว สามารถกลับมาดํารงตําแหนงตอไปได 3. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3.1 พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัท 3.2 พิจารณา และอนุมัติการลงทุน การซื้อหรือขายทรัพยสิน การกูยืม การใชจาย การจัดซื้อ ตามตารางอํานาจ ดําเนินการที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 3.3 พิจารณาแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทเขาดํารง ตําแหนงกรรมการของบริษัท 3.4 พิจารณาแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร รวมทั้งกรรมการชุดยอยอื่นๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 3.5 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงสรางองคกรรวมของบริษัท 3.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหรือการใหสัตยาบันในการคัดสรรผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการขึ้นไปและ กําหนดคาตอบแทน 3.7 กํากับดูแลการบริหารงานของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 3.8 พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย รายการที่เกี่ยวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาว จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 3.9 พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได 3.10 พิจารณาอนุมัติงบการเงินระหวางกาลและ/หรืองบการเงินประจําปของบริษัท 3.11 จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และการประชุมวิสามัญ(ถามี) 3.12 พิจารณาอนุมัติระเบียบ คูมือการปฏิบัติงานของบริษัท 3.13 พิจารณามอบอํานาจใหบุคคลใดมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท รวมทั้งยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไข อํานาจนั้นๆ ได 3.14 ปฏิบัติงานใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนกําหนด 3.15 พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของและขอบังคับของบริษัทกําหนด

34


รายงานประจําป 2553

4. การรายงาน 4.1 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตอที่ประชุมผูถือหุนและรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 5. ที่ปรึกษา 5.1 คณะกรรมการบริษัทสามารถขอรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมดวยคาใชจายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 14 ทาน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง สถิติการเขารวมประชุม คณะกรรมการบริษัท และสถิติการเขารวมอบรมสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

35


รายงานประจําป 2553

รายนาม 1.พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ 2.พลเอก ชัยณรงค หนุนภักดี กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร 3.พลเอก นิพัฒน บุณยรัตพันธุ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน, กรรมการอิสระ 4.พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 5.พลตํารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ,รองประธานกรรมการบริหาร 6.พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 7.พลเอก ปริญญา ชัยสุกวัฒน กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 8.พลเอก ทวีศักดิ์ หนุนภักดี กรรมการ 9.นายปยพันธุ นิมมานเหมินท กรรมการ,กรรมการอิสระ 10.นายชาญวิทย นาคบุรี* กรรมการ 11.นายเวทางค พวงทรัพย กรรมการ 12.นางพีรยลักษณ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการ 13.นายนิพิฐ อรุณวงษ ณ อยุธยา กรรมการ 14.นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป กรรมการ,กรรมการผูจัดการ

วาระการดํารงตําแหนง

การเขาประชุม

การฝกอบรม

พ.ค. 2553 – เม.ย. 2556

11/11

----

พ.ค. 2553 – เม.ย. 2556

11/11

พ.ค. 2553 – เม.ย. 2556

10/11

DCP 25/2002,DCP Refresher Course 4/2007 DCP 24/2002,ACP 2/2004 UFS 1/2006,QFR 2/2006

พ.ค. 2551 – เม.ย. 2554

5/11

พ.ค. 2552 – เม.ย. 2555

11/11

พ.ค. 2552 – เม.ย. 2555

11/11

FND38/2007,UFS 1/2006 DAP 67/2007 FND 8/2004,DAP 6/2003, DCP 40/2004,ACP 6/2005 DAP 67/2007

พ.ค. 2551 – เม.ย. 2554

11/11

DAP 67/2007

พ.ค. 2552 – เม.ย. 2555

8/11

----

พ.ค. 2551 – เม.ย. 2554

9/11

พ.ค. 2551 – เม.ย. 2554

6/11

DAP34/2005, DCP 76/2006 -------

พ.ค. 2553 – เม.ย. 2556

7/11

พ.ค. 2553 – เม.ย. 2556

11/11

DAP46/2005, DCP104/2008,FND 24/2005 เลขานุการบริษัท 2545

พ.ค. 2552 – เม.ย. 2555

9/11

DCP 25/2002

พ.ค. 2552 – เม.ย. 2555

11/11

CSP 1/2002,DAP 66/2007

36


รายงานประจําป 2553

หมายเหตุ * เขาเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 กรรมการลําดับที่ 1,2,5,12,13,14 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท กรรมการลําดับที่ 10,11 เปนกรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง ผูถือหุนรายใหญ ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย และไมมีความสัมพันธใดๆกับฝาย บริหาร และไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล การบริหารงานประจํา การประชุมคณะกรรมการ ฝายเลขานุการบริษัทไดจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการ ประชุมและเอกสารกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน เขารวมประชุม ปกติการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในป 2553 ที่ผานมา คณะกรรมการมีการ ประชุมตามวาระปกติจํานวน 11 ครั้ง และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแล ใหฝายจัดการ บริหารดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว โดยไดมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญกับหลักการกํากับดุแลกิจการที่ดี เพื่อชวยใหผูลงทุนและ สาธารณชนทราบและตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทไดถือเปนนโยบายที่จะตองปฏิบัติใหไดตามหลักเกณฑขั้นต่ํา คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท กํากับดูแลใหฝาย จัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไว เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และ ความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน บริษัทไดกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเปนกรอบในการยึดถือปฏิบัติเปนแนวทาง คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูล ทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยไดเผยแพรขอมูล ขาวสารตาง ๆ ดังกลาว เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ ทั้งโดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพย รวมไปถึงสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับ อุตสาหกรรมและเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความ รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้น คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน ของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาและนําเสนอ จํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดทาย

37


รายงานประจําป 2553

คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงิน บุคคลที่ไดรับคาตอบแทน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการคาตอบแทน ผูบริหารระดับสูง

จํานวน (คน) 15 4 3 2 4

ลักษณะผลตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เงินเดือน

จํานวนเงิน (ลานบาท) 8.13 3.03 0.31 0.22 9.30

คาตอบแทนอื่น (ถามี) - ไมมี บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน - ไมมี เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมี ความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ ประโยชนสวนตน โดยกําหนดเปนนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันใหสอดคลองกับกฎหมายระเบียบ และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริหาร 1. พลเอก ชัยณรงค 2. พลตํารวจเอก สมชาย 3. นายณรงค 4. นายวัฒนา

4 ทาน ดังนี้ หนุนภักดี วาณิชเสนี พหลเวชช ยุกแผน

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

38


รายงานประจําป 2553

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 1. องคประกอบและคุณสมบัติ 1.1 กรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการบริษัทและบุคคลภายนอกซึ่งไมจําเปนตองเปนกรรมการบริษัท 1.2 กรรมการบริหารมาจากการแตงตั้งของคณะกรรมการบริษัท 1.3 ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการบริษัทจํานวน 2 ทาน เปนประธานกรรมการบริหารและรอง ประธานกรรมการบริหารตามลําดับ 1.4 ใหนําคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามของกรรมการบริษัท มาใชบังคับกับกรรมการบริหารโดย อนุโลม 1.5 หามกรรมการบริหารประกอบกิจการหรือมีสวนในการบริหารงานกิจการที่เปนการแขงขันกับบริษัท 2.

3.

วาระการดํารงตําแหนง 2.1 กรรมการบริหารดํารงตําแหนงตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด คือ 3 ป หรือไมเกินวาระการดํารง ตําแหนงของกรรมการบริหารที่ตนแทนแลวแตกรณี 2.2 กรรมการบริหารที่ครบวาระการดํารงตําแหนงแลว สามารถกลับมาดํารงตําแหนงตอไปได 2.3 ทุกป ใหกรรมการบริหารพนจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามหรือหากแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ ใหออกเปนจํานวนใกลที่สุดกับหนึ่งในสามเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 3.1 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจําปเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 3.2 พิจารณา และอนุมัติการลงทุน การซื้อหรือขายทรัพยสิน การกูยืม การใชจาย การจัดซื้อตามตารางอํานาจ ดําเนินการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 3.3 พิจารณากําหนดทิศทางภาพรวมธุรกิจ และกลยุทธในการบริหาร รวมทั้งการทบทวนแกไขใหสอดคลอง กับนโยบายการดําเนินงานของบริษัท 3.4 กลั่นกรองและใหขอเสนอแนะเรื่องที่จะนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3.5 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงสรางองคกรของบริษัท(ตั้งแตระดับฝายลงมา) 3.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหรือการใหสัตยาบันในการคัดสรรผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการลงมา และกําหนดคาตอบแทน 3.7 กํากับดูแลการบริหารงานของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท กําหนด 3.8 พิจารณาอนุมัติระเบียบ คูมือการปฏิบัติงานของบริษัท 3.9 พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 4. การรายงาน 4.1 คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดําเนินงานในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

39


รายงานประจําป 2553

5. ที่ปรึกษา 5.1 คณะกรรมการบริหารสามารถขอรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมดวยคาใชจายของ บริษัท โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้ 1. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร 2. พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน 3. พลเอก ปริญญา ชัยสุกวัฒน

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด เชน สอบ ทานความถูกตอง นาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของ พิจารณาสอบ ทานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ มีความขัดแยงทางผลประโยชนและการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ ไทย พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลที่มีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกําหนด คาตอบแทน จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน • การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม วาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมี จํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขามาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทา วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอ ในป 2553 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการ บริษัท •

40


รายงานประจําป 2553

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 1) สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีและ ฝาย ผูบริหารที่รับผิดชอบ 2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นใน การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 3) สอบทานใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ ผูสอบบัญชี 5) มีการประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชีใน เรื่องตาง ๆ 6) พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 7) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดขั้นต่ําตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนด 8) คณะกรรมการตรวจสอบตองมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละครั้ง โดยอาจเชิญฝายจัดการหรือผูบริหารหรือพนักงาน ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ หรือผูสอบบัญชีมารวมประชุม หรือใหความเห็น หรือสงเอกสารหรือขอมูลตามที่เห็นวาเกี่ยวของ หรือจําเปน 9) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญ ของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่ เกี่ยวของกับบริษัท และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการ ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย

41


รายงานประจําป 2553

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ 2 ทาน ดังนี้ 1. พลเอก นิพัฒน บุณยรัตพันธุ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 2. นายนิพิฐ อรุณวงษ ณ อยุธยา กรรมการกําหนดคาตอบแทน ในป 2553 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท •

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่กําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และวิธีการพิจารณาคาตอบแทน หรือผลประโยชนอยางอื่นใหแกคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารระดับสูงใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน ของบริษัท เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดวงเงิน คาตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ของบริษัทมอบหมาย เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถที่ เหมาะสมในการทําหนาที่ใหขอมูล คําแนะนําและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบและใชใน การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหเปนไป ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ไดมี มติแตงตั้งนางวศินี สินไชย เปนเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

42


รายงานประจําป 2553

หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 1. ประสานงานในการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดทั้งป และการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป พรอมทั้งแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบลวงหนา 2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดสงใหกรรมการพรอมกับหนังสือเชิญประชุม คณะ กรรมการ 3. จัดเตรียมการประชุมผูถือหุน ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือ เชิญประชุมรวมทั้งดูแลใหการประชุมเปนไปอยางราบรื่น และถูกตองตามกฎหมาย 4. เขารวมประชุมและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุน โดยบันทึก สาระสําคัญในการประชุม ตลอดจนคําถาม และขอคิดเห็นที่เปนประโยชน 5. ติดตามใหมีการดําเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง รายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนระยะๆ 6. ใหขอมูลหรือคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ในการปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกํากับดูแลกิจการ 7. จัดทําแบบแสดงรายการขอมูล 56-1 และรายงานประจําป ที่มีขอมูลถูกตองและครบถวนตามขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมสงให หนวยงานดังกลาว และผูถือหุน (สงเฉพาะรายงานประจําป) 8. จัดทําประวัติและทะเบียนกรรมการ ใหมีขอมูลที่ถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ 9. จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของใหประธาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงาน 10. เก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ ใหครบถวน เปนระบบ และตรวจสอบไดงาย • หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุน พรอม เอกสารประกอบการประชุม • รายงานประจําป • ทะเบียนกรรมการ • รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 11. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

43


รายงานประจําป 2553

ปจจัยความเสี่ยง 2.1 ความเสี่ยงในเรื่องวัตถุดิบ บริษัทประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑกระสอบพลาสติกสานที่ใชในการบรรจุสินคา วัตถุดิบหลักที่ใชคือเม็ด พลาสติก .การเคลื่อนไหวของราคาเม็ดพลาสติกในประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงคและอุปทานของผูผลิตและ ผูใชทั่วโลก ดวยขอจํากัดดังกลาวนี้ทําใหราคาเม็ดพลาสติกมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มสูงหรือลดลงอยูเสมอ และบางครั้ง ประสบปญหาการขาดตลาดเนื่องจากปริมาณการผลิตไมเพียงพอกับความตองการของผูใชที่มีมากขึ้น เนื่องจากตลาด วัตถุดิบชนิดนี้มีผูขายในประเทศนอยราย ทําใหเกิดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูขายบางราย แนวทางแกไข บริษัทมีการติดตามราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมของราคาวัตถุดิบเพื่อนํามา ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการสั่งซื้อ และบริหารจัดการสต็อ ควัตถุ ดิบคงคลังใหมีความเหมาะสมและรวดเร็ว สอดคลองกับราคาตลาดโลกของวัตถุดิบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนดานราคาของวัตถุดิบ บริษัทไดคัดเลือกผูขายสินคาไวหลายราย เพื่อปองกันการขาดแคลนวัตถุดิบ และเกิดปญหาการผูกขาดดานราคา นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม และพอเพียงตอการผลิต โดยมีการวาง แผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหมีตนทุนการจัดซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการผลิต รวมถึงการทําสัญญา ซื้อระยะยาวเพื่อใหแนใจวาจะไมประสบปญหาวัตถุดิบมีไมเพียงพอกับความตองการผลิต ในขณะเดียวกัน บริษัทไดปรับปรุงระบบการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นและสามารถใชวัตถุดิบใหเกิดผลผลิตไดอยางคุมคาและประหยัด และปญหาความเสี่ยงในเรื่องวัตถุดิบนี้ยัง สามารถบริหารจัดการได โดยคํานึงถึงการทําสัญญาขายในระยะยาวใหแกลูกคาที่มีศักยภาพ รวมทั้งการขยายฐานลูกคา ใหมียอดขายสูงขึ้น เพื่อรักษาระดับยอดขายไมใหมีความผันผวน ทําใหการพยากรณความตองการวัตถุดิบเปนไปอยาง แมนยํามากขึ้น 2.2 ความเสี่ยงดานรายไดและการผลิต จากงบการเงินรวมสอบทานแลว ประจําป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท มีรายไดจากการขายใน ป 2553 จํานวน 162.85 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ป 2552 บริษัท มีรายไดจากการขาย จํานวน 220.62 ลานบาท จากรายไดที่ ลดลงมากนี้ ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมที่ทวีสูงขึ้น และสภาพเครื่องจักรเกาที่ยังไมไดรับการ ซอมแซมที่เหมาะสม รวมทั้งขาดเครื่องจักรใหมทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ ทําใหการผลิตในบางขั้นตอนเกิดปญหาคอ ขวด สงผลกระทบตอยอดขาย

44


รายงานประจําป 2553

แนวทางแกไข บริ ษัท ได พิ จ ารณาซ อ มแซมเครื่อ งจัก รเก าโดยเลื อ กเครื่ อ งจัก รที่ยั ง มีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช ง าน และเลิก ใช เครื่องจักรเกาที่ขาดประสิทธิภาพ และไดมีการซื้อเครื่องจักรใหมทดแทน รวมทั้งปรับปรุงทักษะคนงาน คาดวาจะสามารถ ดําเนินการไดเสร็จสิ้นในป 2554 รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑใหเกิดสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการของตลาดที่ตองการ สินคาคุณภาพดี มีความคงทน ซึ่งบริษัทเห็นวาเปนตลาดที่มีศักยภาพและมีผูผลิตไมมากนักที่สามารถทําได ขณะนี้บริษัท ไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑดังกลาวแลว และคอยๆเพิ่มสัดสวนการขายผลิตภัณฑชนิดนี้ รวมทั้งลดการผลิตกระสอบไม พิมพ อันเปนสินคาที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแลว 2.3 ความเสี่ยงดานการเงิน ตนป 2553 ตลอดจนถึงไตรมาสสามของป 2553 บริษัทประสบปญหาการชําระหนี้กับสถาบันการเงินตามสัญญา ปรับโครงสรางหนี้ที่ทําไวเมื่อป 2547 ทําใหบริษัทตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ และตองเสียคาปรับผิดนัดชําระหนี้ และมีความ เสี่ยงที่จะถูกสถาบันการเงินดังกลาวฟองรองเปนคดีความ แนวทางการแกไข เพื่อแกไขปญหาดังกลาว บริษัทไดตีโอนที่ดินใชหนี้และทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ฉบับใหมกับธนาคาร ดังกลาว การตีโอนชําระหนี้ดังกลาว ทําใหลดยอดเงินตนลง 95.50 ลานบาท และลดดอกเบี้ยคางชําระลง 15.20 ลานบาท และผลจากการปรับโครงสรางหนี้ทําใหบริษัทไดรับยกเวนดอกเบี้ยคาปรับ 19.25 ลานบาท (หากปฏิบัติตามเงื่อนไขใน สัญญาไดสําเร็จ) และคงเหลือยอดหนี้ 42.50 ลานบาท และมีสัญญาผอนชําระในระยะยาว ความเสี่ยงดานการเงินจึง ลดลง สําหรับรายละเอียดการจัดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ครั้งนี้ บริษัทไดจัดทําสรุปสารสนเทศสงตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย และจัดทําหนังสือเวียนแจงผูถอื หุนแลว **********************

45


รายงานประจําป 2553

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทจํานวน 3 ทาน โดยมี พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร เปนประธาน พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน และพลเอก ปริญญา ชัยสุกวัฒน เปนกรรมการ ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยได รายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการตามหนาที่ความ รับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้ 1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําป 2553 โดยประชุมพิจารณารวมกับผูบริหารในสายงาน การบัญชีและการเงิน และประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท เพื่อพิจารณารายงานขอสังเกตจากการสอบทานหรือ ตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกจะเปนการประชุมโดยไมมีผูบริหารที่รับผิดชอบรวมอยู ดวย 2 ครั้ง 2. สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยประชุม รวมกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอก โดยเนนความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี ภายนอก ใหครอบคลุมความเสี่ยง ซึ่งฝายบริหารไดพัฒนาระบบการควบคุมภายในดานตางๆใหครอบคลุมและสามารถ ตรวจสอบได มีการกําหนดกฎระเบียบใหเหมาะสม ทําใหเกิดความชัดเจนและบริษัทมีการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง 3. ทบทวนการกํากับการปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนด กฎเกณฑ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในดานการเปดเผยขอมูลตางๆ เชน ในแบบแสดงรายการ ขอมูลประจําป (56-1), รายงานประจําป (56-2), รายการที่เกี่ยวโยงกัน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผูสอบบัญชีภายนอกในการทําหนาที่สอบบัญชีในปที่ผานมา รวมทั้งพิจารณาเสนอแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2554 5. ในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการดําเนินงานที่สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของ กับการประกอบธุรกิจของบริษัท รายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผล เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดและมีการ เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และงบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได

46


รายงานประจําป 2553

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชี ภายนอกของบริษัทในปที่ผานมา เห็นวามีความเหมาะสมและเห็นชอบจึงไดเสนอคณะกรรมการบริษัทใหแตงตั้งนายพิชัย ดัชณาภิรมย ทะเบียนเลขที่ 2421 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนางสาวสุลลิต อาดสวาง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือผูสอบบัญชีทานอื่นที่ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบ บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ประจํ า ป 2554 ซึ่ ง นั บ เป น ป ที่ 5 ติ ด ต อ กั น ที่ บ ริ ษั ท ได ใ ช บ ริ ก ารจากผู ส อบบั ญ ชี ร ายดั ง กล า ว โดยมี คาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 910,000 บาท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาสอบบัญชี ตอไป ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ พลเอก (นฤนาท กัมปนาทแสนยากร) ประธานกรรมการตรวจสอบ 15 กุมภาพันธ 2554

47


รายงานประจําป 2553

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจได อยางมีเหตุผลวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่มีความถูกตอง ครบถวนและเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและ เพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันมิใชเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนี้ คณะกรรมการ บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎใน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงในรายงานประจําปนี้แลว คณะกรรมการมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและ สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

48


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

49


รายงานประจําป 2553

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดง การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) กิจการไดนําเสนอทั้งงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะบริษัทที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวน ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดให ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ กิ จ การใช แ ละประมาณการเกี่ ย วกั บ รายการทางการเงิ น ที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ซึ่ ง ผู บ ริ ห ารเป น ผู จั ด ทํ า ขึ้ น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวา การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแต ละป ข องบริ ษั ท เอ็ น อี พี อสั ง หาริม ทรั พ ย แ ละอุ ต สาหกรรม จํ า กั ด (มหาชน) โดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรใน สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ขอ 1(ข) ตามที่ปรากฎในงบการเงินนี้ บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิตอเนื่องตั้งแตป 2551 โดยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย เปน จํานวนเงิน 28.00 ลานบาท ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนจํานวนเงิน 20.84 ลานบาท และมีกระแสเงินสด สุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ตามงบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนยอดติดลบจํานวนเงิน 47.09 ลานบาท และ 29.60 ลานบาท ตามลําดับ และ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน 22.17 ลานบาท และ 15.36 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี สวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน 60.02 ลานบาท และมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนจํานวนเงิน 707.99 ลานบาท และตามงบการเงินเฉพาะบริษัทเปน จํานวนเงิน 468.17 ลานบาท

50


รายงานประจําป 2553

นอกจากนี้ตั้งแตเดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัทไดผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวกับ สถาบันการเงินแหงหนึ่งที่ถึงกําหนดชําระแลวจํานวน 32 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวไดจัดประเภทเปนเงิน กูยืมระยะยาวที่ผิดนัดชําระเปนจํานวน 138 ลานบาท และยังคางชําระดอกเบี้ยตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2553 เปนจํานวน 12.03 ลานบาท และคาปรับชําระลาชาอีกจํานวน 22.42 ลานบาท รวมเปน จํานวนทั้ งสิ้ น 172.45 ล านบาท ซึ่งตอมาเมื่ อวั นที่ 16 ธั นวาคม 2553 บริษัทไดตกลงทําสัญญาปรับปรุง โครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินดังกลาว โดยโอนที่ดินบางสวนเพื่อจายชําระหนี้บางสวนจํานวน 110.70 ลาน บาท สวนที่เหลือจํานวน 61.75 ลานบาท ไดขยายระยะเวลาการชําระหนี้และแสดงไวเปนหนี้สินตามสัญญา ปรับโครงสรางหนี้ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 จากปจจัยที่กลาวนี้อาจกอใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานอยาง ต อ เนื่ อ งต อ ไปของบริ ษั ท ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ผลการดํ า เนิ น งานและความเป น ไปได ข องโครงการลงทุ น ใน เครื่องจักรใหมเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตในอนาคต ทั้งนี้บริษัทอยูระหวางการดําเนินงานตามแผนธุรกิจและ แผนการเงิน งบการเงินนี้ยังคงจัดทําขึ้นตามหลักการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยถือวาการขายหรือมูลคาที่ จะไดรับคืนของสินทรัพย และการจายชําระหนี้สินของบริษัทจะเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยไมคาดวาจะมี การหยุดชะงักของการดําเนินงานตามปกติของบริษัท

(นายพิชัย ดัชณาภิรมย) ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 2011/098/0058

51


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพย บาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ตามวิธีสวนไดเสีย หมายเหตุ

2553

2552

2553

2552

4

4,245,589

7,741,915

4,245,589

7,741,915

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

5, 19

14,402,248

28,506,891

14,402,248

28,506,891

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

6, 19

13,443,868

22,276,927

13,443,868

22,276,927

4,890,446

1,115,946

4,890,446

1,115,946

36,982,151

59,641,679

36,982,151

59,641,679

603,327,169

644,377,574

879,045,620

879,045,620

สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย หมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทรวม

7

เงินลวงหนาซื้ออาคารชุด - สุทธิ

8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการ ดําเนินงาน

9

94,630,739

121,473,906

94,630,739

121,473,906

10

7,453,127

7,683,011

7,453,127

7,683,011

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

11

486,691

876,225

486,691

876,225

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ รวมสินทรัพยไม หมุนเวียน

12

855,905

4,593,918

855,905

4,593,918

706,753,631

779,004,634

982,472,082

1,013,672,680

743,735,782

838,646,313

1,019,454,233

1,073,314,359

รวมสินทรัพย

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

-

-

-

52


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบดุล (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หนี้สินและสวนของผูถือหุน บาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ตามวิธีสวนไดเสีย หมายเหตุ

2553

2552

2553

2552

35,003,347

34,932,392

35,003,347

34,932,392

หนี้สินหมุนเวียน เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย เงินกูยืมระยะยาวทีผ่ ิดนัดชําระ เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของ กันที่ถึงกําหนด ชําระภายในหนึ่งป เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่ เกี่ยวของกัน หนี้สิ้นตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่ ถึงกําหนด

13

-

138,000,000

-

138,000,000

3, 13

1,833,333

1,000,000

1,833,333

1,000,000

3, 13

29,500,000

6,000,000

29,500,000

6,000,000

ชําระภายในหนึ่งป 14 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซื้อที่ถึง กําหนด

2,791,027

ชําระภายในหนึ่งป หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สิน หมุนเวียน

-

2,791,027

-

13

6,529,838

5,959,936

6,529,838

5,959,936

3, 15

21,346,434

20,949,137

21,346,434

20,949,137

97,003,979

206,841,465

97,003,979

206,841,465

53


รายงานประจําป 2553

หนี้สินไมหมุนเวียน เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของ กัน - สุทธิ หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ สุทธิ หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและสัญญา เชาซื้อ - สุทธิ รวมหนี้สินไม หมุนเวียน รวมหนี้สิน

3, 13

750,000

14

58,955,569

13

7,910,544

13,532,653

7,910,544

13,532,653

67,616,113

14,532,653

67,616,113

14,532,653

164,620,092

221,374,118

164,620,092

221,374,118

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

1,000,000 -

750,000 58,955,569

1,000,000 -

54


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบดุล (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ) บาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ตามวิธีสวนไดเสีย หมายเหตุ

2553

2552

2553

2552

สวนของผูถือหุน ทุนเรือนหุน

16

ทุนจดทะเบียน

3,500,000,000

3,500,000,000

3,500,000,000

3,500,000,000

ทุนที่ออกและชําระแลว

1,357,902,201

1,357,792,170

1,357,902,201

1,357,792,170

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

17

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช

17

สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ สวนเกิน (สวนต่ํา) จากเงินลงทุนใน บริษัทรวม

17

(49,277,871)

7

(35,890,898)

ขาดทุนสะสม

14,375,146

(707,992,888)

14,376,246 (49,223,956) 36,047,359 (741,719,624)

14,375,146 (49,277,871)

14,376,246 (49,223,956)

-

-

(468,165,335)

(471,004,219)

รวมสวนของผูถือหุน

579,115,690

617,272,195

854,834,141

851,940,241

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

743,735,782

838,646,313

1,019,454,233

1,073,314,359

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

55


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ตามวิธีสวนไดเสีย หมาย เหตุ รายได รายไดจากการขาย

19

รายไดเงินปนผล

3

กําไรจากการโอนที่ดินเพื่อการปรับ โครงสรางหนี้ กําไรจากการจําหนายสินทรัพย

14

รายไดอื่น

20

2552

2553

162,853,981

220,615,365

162,853,981

220,615,365

-

24,916,500

14,238,000

-

110,355,310

110,355,310 -

รวมรายได คาใชจาย ตนทุนขาย

2553

19

คาใชจายในการขาย

74,768,088

2552

-

74,768,088

5,368,542

9,119,192

5,368,542

9,119,192

278,577,833

304,502,645

303,494,333

318,740,645

176,142,690

228,862,384

176,142,690

228,862,384

9,283,814

10,948,484

9,283,814

10,948,484

คาใชจายในการบริหาร

3

64,069,836

50,298,462

64,069,836

50,298,462

คาตอบแทนผูบริหาร

3

25,352,466

25,793,699

25,352,466

25,793,699

274,848,806

315,903,029

274,848,806

315,903,029

7

55,804,352

7,071,407

3

59,533,379 25,806,643

(4,328,977) 23,673,145

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได ภาษีเงินได

33,726,736 -

(28,002,122) -

2,838,884 -

(20,835,529) -

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

33,726,736

(28,002,122)

2,838,884

(20,835,529)

รวมคาใชจาย สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในบริษัทรวม กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายทางการเงิน และ ภาษีเงินได คาใชจายทางการเงิน

-

28,645,527 25,806,643

-

2,837,616 23,673,145

56


รายงานประจําป 2553

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอ หุน) กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

24

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

24

0.025

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(0.021)

-

0.002

-

(0.015)

-

57


รายงานประจําป 2553

58

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ใบสําคัญ แสดง สิทธิที่จะซื้อ หุน

บาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ใบสําคัญแสดง สวนต่ํากวา สวนเกิน (สวน ขาดทุนสะสม สิทธิ มูลคา ต่ํา) ที่หมดสิทธิการใช

หุนสามัญ

หมาย เหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

-

17 17

-

(49,223,956)

14,376,246 7

(713,717,502) 36,047,359

-

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

สวนเกินทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง เนื่องจากสัดสวนการลงทุนลดลง กําไร(ขาดทุน)สุทธิ หุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ

(49,223,956)

14,376,246

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ผูถือหุน-สุทธิ

บริษัทรวม -

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

จากเงินลงทุนใน

สวนของ

645,274,317 (28,002,122) (28,002,122) (741,719,624)

617,272,195

33,726,736 -

(71,938,257) 33,726,736 110,031 (14,376,246) 14,375,146 (53,915)

(35,890,898) (707,992,888)

579,115,690

36,047,359

(14,376,246) -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

14,375,146 -

(53,915)

14,375,146

(49,277,871)

(71,938,257) -


รายงานประจําป 2553

59

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท ทุนเรือนหุนที่ออก หมาย เหตุ

และชําระแลว

ใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุน ที่หมดสิทธิการใช

1,357,792,170 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

1,357,792,170

ขาดทุนสะสม

หุนสามัญ

ผูถือหุน-สุทธิ

(49,223,956) (450,168,690)

(49,223,956) -

(20,835,529)

(20,835,529)

(471,004,219)

851,940,241 2,838,884 2,838,884

-

-

-

-

-

110,031

-

-

-

(14,376,246)

-

-

14,375,146

(53,915)

-

(53,915)

17

-

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช

17

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

-

-

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

1,357,902,201

-

14,376,246

110,031

หุนสามัญ

สวนของ

872,775,770 -

-

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สวนต่ํากวามูลคา

14,376,246

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

(14,376,246)

-

14,375,146 14,375,146

(49,277,871) (468,165,335) 854,834,141


รายงานประจําป 2553

60

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ตามวิธีสวนไดเสีย 2553

2552

2553

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

33,726,736

(28,002,122)

2,838,884

(20,835,529)

รายการปรับปรุง คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี

20,605,560

24,290,118

20,605,560

24,290,118

ดอกเบี้ยรับ

(26,781)

(9,526)

(26,781)

(9,526)

ดอกเบี้ยจาย

25,806,643

23,673,145

25,806,643

23,673,145

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

(242,915)

739,478

(242,915)

739,478

หนี้สูญ คาเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา คงเหลือ (โอนกลับ) ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนาย/เลิกใชที่ดิน อาคารและอุปกรณ กําไรจากการโอนที่ดินเพื่อการปรับ โครงสรางหนี้ กําไรจากการจําหนายที่ดินและอาคารที่ไมได ใชในการดําเนินงาน ภาษีหัก ณ ที่จายตัดบัญชี ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม เกิดขึ้นจริง สวนแบงผล (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษัทรวม กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงานกอนการ เปลี่ยนแปลง ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

8,708

-

8,708

-

1,433,997

(3,950,849)

1,433,997

(3,950,849)

4,783,742

(5,092,610)

4,783,742

(5,092,610)

(110,355,310)

-

(110,355,310)

-

-

(69,675,470)

-

(69,675,470)

-

50,950

-

50,950

-

19,368

-

19,368

(55,804,352)

(7,071,407)

-

-

(80,063,972)

(65,028,925)

(55,147,472)

(50,790,925)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง ลูกหนี้การคา

14,338,850

5,017,516

14,338,850

5,017,516

สินคาคงเหลือ

6,415,826

31,437,402

6,415,826

31,437,402

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(1,040,362)

133,972

(1,040,362)

133,972

3,681,938

(3,686,600)

3,681,938

(3,686,600)

เจาหนี้การคา

(1,683,045)

1,536,724

(1,683,045)

1,536,724

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

11,441,134

1,156,258

11,441,134

1,156,258

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น


รายงานประจําป 2553

เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน จายภาษีเงินได เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป ใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(46,909,631)

(29,433,653)

(21,993,131)

(15,195,653)

(180,902)

(168,473)

(180,902)

(168,473)

(47,090,533)

(29,602,126)

(22,174,033)

(15,364,126)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

61


รายงานประจําป 2553 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ตอ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ตามวิธีสวนไดเสีย 2553

2552

2553

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและ อุปกรณ เงินสดรับจากการจําหนายที่ดินและอาคารที่ ไมไดใชดําเนินงาน เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

26,781

9,526

24,916,500

14,238,000

(587,351) 3,915,019 28,270,949

(888,349) 6,551,047 70,000,000 89,910,224

26,781

9,526

-

-

(587,351) 3,915,019 3,354,449

(888,349) 6,551,047 70,000,000 75,672,224

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จายดอกเบี้ย เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) รับเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จายชําระคืนเงินกูย มื ระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน รับเงินกูยืมระยะสัน้ จากบริษัทรวม จายชําระคืนเงินกูย มื ระยะสั้นจากบริษัท รวม รับเงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวของ กัน รับเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของ กัน จายชําระคืนเงินกูย มื ระยะยาวจากบุคคลที่ เกี่ยวของ จายชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสราง หนี้ เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชา การเงิน จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและ สัญญาเชาซื้อ

(2,403,884) 18,000,000 (6,000,000) 11,500,000 1,500,000 (916,667) (6,411,207)

(11,889,042) (20,747,835) 43,423,131 (63,423,131) 20,000,000 (14,000,000) 2,000,000 (9,693,313) 2,700,000 (7,654,995)

(2,403,884) 18,000,000 (6,000,000) 11,500,000 1,500,000 (916,667) (6,411,207)

(11,889,042) (20,747,835) 43,423,131 (63,423,131) 20,000,000 (14,000,000) 2,000,000 (9,693,313) 2,700,000 (7,654,995)

62


รายงานประจําป 2553

เงินรับคาหุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมได เกิดขึ้นจริง จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตรา ตางประเทศ

55,016

-

55,016

15,323,258

(59,285,185)

15,323,258

(3,496,326)

1,022,913

(3,496,326)

-

(19,368)

-

(59,285,185) 1,022,913

(19,368)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

7,741,915

6,738,370

7,741,915

6,738,370

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

4,245,589

7,741,915

4,245,589

7,741,915

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

63


รายงานประจําป 2553 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ตอ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 1. ในป 2553 บริษัทไดซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เปนจํานวนเงินรวม 3.70 ลานบาท โดยการทําสัญญา เชาซื้อ เปนจํานวน 1.36 ลานบาท และคาใชจายคางจาย จํานวนเงิน 1.75 ลานบาท สวนที่เหลือ จํานวน 0.59 ลานบาท บริษัทไดจายชําระเปนเงินสด 2. ในป 2553 บริษัทไดขายอาคาร เปนจํานวนเงินรวม 1.61 ลานบาท โดยเปนลูกหนี้อื่นจํานวน 1.57 ลาน บาท สวนที่เหลือจํานวน 0.41 ลานบาท บริษัทไดรับชําระเปนเงินสด 3. ในป 2553 บริษัทไดโอนที่ดินจํานวน 0.37 ลานบาทไปเปนสวนหนึ่งของ ที่ดินที่ไมใชในการดําเนินงาน ในป 2553 บริษัทไดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซึ่งมียอดหนี้เงินตน 4. จํานวน 138 ลานบาท และดอกเบี้ย คางจาย 34.45 ลานบาท โดยโอนที่ดินบางสวนเพื่อจายชําระหนี้บางสวนจํานวน 110.70 ลานบาท ทําให เกิดกําไรจากการโอนที่ดินเพือ่ การ ปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 110.36 ลานบาท สวนที่เหลือจํานวน 61.75 ลานบาท แสดงไวในสวน หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ในป 2552 บริษัทไดซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนจํานวนรวม 1.44 ลานบาท โดยการทําสัญญาเชา 5. การเงินและสัญญาเชาซื้อ เปนจํานวน 0.55 ลานบาท สวนที่เหลือ จํานวน 0.89 ลานบาท บริษัทจายชําระเปนเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

64


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 1. ขอมูลทั่วไป (ก)

การดําเนินงานของบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 41 พหลโยธิน ซอย 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2530 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑจากปอและพลาสติก ใน ป 2550 บริษัทไดยกเลิกสวนงานการผลิตบรรจุภัณฑปอ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 26

(ข)

ขอสมมติฐานในการจัดทํางบการเงิน บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนอยางตอเนื่องตั้งแตป 2551 จนถึงไตรมาส 3 ป 2553 โดย บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี สวนไดเสียเปนจํานวนเงิน 28 ลานบาท และตามงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน 20.84 ลานบาท และบริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ตามงบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ติดลบเปนจํานวนเงิน 47.09 ลาน บาท และ 29.60 ลานบาท ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน 22.17 ลานบาท และ 15.36 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพย หมุนเวียนตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนจํานวน เงิน 60.02 ลานบาท และมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปน จํานวนเงิน 707.99 ลานบาท และตามงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน 468.17 ลานบาท นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทไดผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งที่ถึง กําหนด จํานวนเงิน 32 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวไดจัดประเภทเปนเงินกูยืมระยะยาวที่ผิดนัดชําระเปน จํ า นวน 138 ล า นบาท นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง ค า งชํ า ระดอกเบี้ ย ตั้ ง แต เ ดื อ นสิ ง หาคม 2552 ถึ ง เดื อ น พฤศจิกายน 2553 เปนจํานวน 12.03 ลานบาท และคาเบี้ยปรับลาชาอีกจํานวน 22.42 ลานบาท รวมเปน จํานวน 172.45 ลานบาท ซึ่งตอมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 บริษัทไดตกลงทําสัญญาปรับปรุง โครงสรางหนี้กับสถาบัน การเงินดัง กลาว โดยโอนที่ดิ นบางสวนเพื่ อจายชําระหนี้บางสว นจํานวน 110.70 ลานบาท สวนที่เหลือจํานวน 61.75 ลานบาท ซึ่งไดแสดงเปนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสราง หนี้ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 14)

65


รายงานประจําป 2553

การที่บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องไดขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและความเปนไป ไดของโครงการลงทุนในเครื่องจักรใหม เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตในอนาคต ทั้งนี้บริษัทอยูระหวางการ ดําเนินงานตามแผนธุรกิจและแผนการเงิน งบการเงินนี้ยังคงจัดทําขึ้นตามหลักการดําเนินงานอยาง ตอเนื่องของกิจการ โดยถือวาการขายหรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยและการจายชําระ หนี้สินของบริษัทจะเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยไมคาดวาจะมีการหยุดชะงักของการดําเนินงานตามปกติ ของบริษัท

66


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 2.1

หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน งบการเงินนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปน ภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคย กับภาษาไทย

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการ ตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําขึ้น ตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย งบการเงินแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการปดเศษ เพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยถือห ลั ก เ ก ณ ฑ การบันทึกตามราคาทุนเดิมยกเวนที่ไดเปดเผยไวแลวในนโยบายการบัญชี ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณ และขอ สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวน เงินที่เกี่ยวกับ สิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น รายได และค า ใช จ า ย การประมาณและข อ สมมติ ฐ านมาจาก ประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอม นั้น ดังนั้นผล ที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจ แตกตางไปจาก ที่ประมาณไว ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยาง สม่ํ า เสมอ การปรั บ ประมาณการทางบั ญ ชี จ ะบั น ทึ ก ในงวดบั ญ ชี ที่ป ระมาณการดั ง กล า วได รั บ การ ทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดใน อนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต

67


รายงานประจําป 2553

2.2

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ประกาศใชในระหวางป ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงป 2552 ฉบับที่ออกใหมและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน เปนจํานวนรวม 32 ฉบับ มีดังตอไปนี้ แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณ การทางบัญชีและขอผิดพลาด

68


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ ที่ เกี่ยวของกัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก จากงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น แ ล ะ สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

69


รายงานประจําป 2553

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว เพื่อ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย

70


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นขางตนใหถือ ปฏิบัติ กับงบการเงิ น สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ยกเวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ฉบับที่ 20 และฉบับที่ 21ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง การเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี ดังกลาว ยกเวน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน และ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ฝายบริหารของบริษัท อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานฉบับดังกลาว 2.3

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด รายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงิน บาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงคาจะบันทึกในงบกําไร ขาดทุน

2.4

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถาม ถือเปนกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใชจะแสดงเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนและถือเปนกิจกรรม ลงทุน

71


รายงานประจําป 2553

2.5

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้และการคาดการณเกี่ยวกับ การชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ และลูกหนี้ที่คางเกินกวาหนึ่งปจะพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งจํานวน ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ

72


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 2.6

สินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ตนทุ นของสิ นค าคํ านวณโดยใชวิ ธีเ ขา กอ นออกกอ น ตน ทุนสิ นค าประกอบดว ยตน ทุน ที่ซื้ อ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคา สําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยาง เหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจาย ที่จําเปนในการขาย คาเผื่อมูลคาสินคา ประเมินจากมูลคาสุทธิที่จะไดรับ และสินคาที่คางนาน เสียหาย ใชงานไมได

2.7

เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี สวนไดเสีย และแสดงในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท

73


รายงานประจําป 2553

2.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ ที่ดินแสดงดวยราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยที่เชา สัญญาการเช าซึ่ งบริษั ทไดรั บสว นใหญ ของความเสี่ย งและผลตอบแทนจากการครอบครอง ทรัพยสินที่เชานั้นๆ ใหจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน อุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึก เปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแต จํานวนใดจะต่ํากวา หักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวน ที่เปนคาใชจายทางการเงิน และสวนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปน อัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุน คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใช งานโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้

74


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สวนปรับปรุงที่ดิน

10 - 20 ป

อาคารและสิ่งปลูกสราง

5 - 40 ป

เครื่องจักรและอุปกรณ

5 - 20 ป

เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน

5 - 10 ป

ยานพาหนะ

5 ป

บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางกอสราง/ระหวางติดตั้ง 2.9

สินทรัพยไมมีตัวตน คอมพิวเตอรซอฟตแวรที่บริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุน หักคาตัดจําหนายสะสมและผล ขาดทุนจากการดอยคา คาตัดจําหนาย คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑ ระยะเวลาที่คาดวาจะใชงานของสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภทโดยประมาณหา (5) ถึงสิบ (10) ป นับจากวันที่สามารถใชงานได

2.10 การดอยคา ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอ บงชี้ เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน การรับรูขาดทุนจากการดอยคา เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของ หน ว ยสิน ทรั พย ที่ก อ ให เ กิด เงิ น สด สูง กว ามู ล ค า ที่จ ะไดรั บคื น ขาดทุ น จากการด อ ยคา บั น ทึก ในงบ กําไรขาดทุน

75


รายงานประจําป 2553

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคา จาก การใช ข องสิ น ทรั พ ย แล ว แต มู ล ค า ใดจะสู ง กว า ในการประเมิ น มู ล ค า จากการใช ข องสิ น ทรั พ ย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอ น คํ า นวณภาษี เ งิ น ได เ พื่ อ ให ส ะท อ นมู ล ค า ที่ อ าจประเมิ น ได ใ นตลาดป จ จุ บัน ซึ่ ง แปรไปตามเวลาและ ความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย อื่ น พิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพย นั้ น มี ค ว า ม เกี่ยวของดวย

76


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 การกลับรายการดอยคา บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคา หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใชใน การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ไม

บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงพอใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย เกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึก ขาดทุนจากการดอยคามากอน

2.11 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินประเภทมีดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เกี่ยวกับการกูยืม เงิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวาง จํานวนเงินที่ไดรับจากการกูยืมเงินและยอดเงินเมื่อครบกําหนดชําระบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอด อายุการกูยืม โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 2.12 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 2.13 ผลประโยชนพนักงาน เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิด รายการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานที่จดทะเบียนแลว งบ

ขอผูกพันตามกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานที่จดทะเบียนแลวจะบันทึกเปนคาใชจายใน กําไรขาดทุนเมื่อมีการจายเงินสมทบ

77


รายงานประจําป 2553

2.14 ประมาณการหนี้สิน ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททาง กฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยภาระหนี้สินดังกลาวสามารถ ประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทําดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่ จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานวณภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน

78


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 2.15 รายได รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา การขายสินคา รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญ ของ ความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการ ควบคุ ม หรื อ บริ ห ารสิ น ค า ที่ ข ายไปแล ว นั้ น หรื อ มี ค วามไม แ น น อนที่ มี นั ย สํ า คั ญ ในการได รั บ ประโยชน จ ากรายการบั ญ ชี นั้ น ไม อ าจวั ด มู ล ค า ของจํ า นวนรายได แ ละต น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได อ ย า ง นาเชื่อถือ มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง รายไดอื่น รายไดอื่นบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง

79


รายงานประจําป 2553

2.16 คาใชจาย สัญญาเชาดําเนินงาน รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุ สัญญา เช า ประโยชน ที่ ไ ดรั บ ตามสั ญญาเช า จะรั บรู ใ นงบกํ า ไรขาดทุ น เป นส ว นหนึ่ ง ของค า เช าทั้ ง สิ้ น ตาม สัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว รายจายทางการเงิน ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจาย ดังกลาวเกิดขึ้น ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุน โ ด ย ใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง คาใชจาย คาใชจายบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 2.17 ภาษีเงินได ภาษีเงินไดรับรูในงบกําไรขาดทุน ภาษีเงินได ไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณ จาก กําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุล ตลอดจนการปรับปรุง ภาษี ที่คางชําระในปกอนๆ

80


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 3. รายการที่เกิดขึน้ กับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วของกันและยอดคงเหลือ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัท ตางๆ โดยการมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันได กําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้ นโยบายการกําหนดราคา รายไดเงินปนผล ตามจํานวนที่ประกาศจาย คาบริการรักษาความปลอดภัย ราคาตามสัญญา คาตอบแทนผูบริหาร ตามที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ ดอกเบี้ยจาย อัตรารอยละ 6.00-7.50 ตอป

81


รายงานประจําป 2553

รายการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กับกิจการที่เกี่ยวของกัน สรุปไดดังนี้ พันบาท งบเฉพาะบริษัท 2553 2552 รายได รายไดเงินปนผล

24,917

14,238

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี สวนไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท 2553 2552 คาใชจาย คาบริการรักษาความปลอดภัยจาย คาตอบแทนผูบริหาร ดอกเบี้ยจาย

1,452 20,551 1,237

1,604 21,728 829

82


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท 2553 2552 เงินกูยืมระยะสั้น บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) ยอดยกมา 6,000 เพิ่มขึ้นระหวางป 18,000 20,000 ลดลงระหวางป (6,000) (14,000) ยอดคงเหลือ 18,000 6,000 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ลานบาท โดย เสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.50 ตอป มีกําหนดระยะเวลา 180 วัน ครบกําหนดชําระในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 โดยบริษัท ขอขยายระยะเวลาการชําระเงินกูยืมที่ครบกําหนดออกไปเปนวันที่ 30 มีนาคม 2554 และมีดอกเบี้ย คางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 0.03 ลานบาท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ลานบาท โดย เสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป มีกําหนดระยะเวลา 294 วัน ครบกําหนดชําระในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และมีดอกเบี้ยคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 0.12 ลานบาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 ลานบาท โดย เสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป มีกําหนดระยะเวลา 62 วัน ครบกําหนดชําระในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยบริษัท ขอขยายระยะเวลาการชําระเงินกูยืมที่ครบกําหนดดังกลาวออกไปอีก 120 วัน และมีดอกเบี้ยคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 0.02 ลานบาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 ลานบาท โดย เสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป มีกําหนดระยะเวลา 92 วัน ครบกําหนดชําระในวันที่ 30 มีนาคม 2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 บริษัทไดกูยืมเงินจากบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) โดยเสียดอกเบี้ยในอัตรา รอยละ 7.5 ตอป ครบกําหนดชําระในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ซึ่งไดชําระแลวบางสวนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และขอขยายเวลาการชําระเงินกูยืมสวนที่เหลือออกไปเปนวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดยบริษัทไดชําระเงิน ตนและดอกเบี้ยทั้งหมดแลวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553

83


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 กรรมการ ยอดยกมา เพิ่มขึ้นระหวางป ลดลงระหวางป ยอดคงเหลือ

11,500 11,500

-

ในไตรมาสแรกของป 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากกรรมการ จํานวน 11 ลานบาท โดยเสียดอกเบี้ยในอัตรา ร อยละ 6.00 ต อป มี กํ าหนดระยะเวลา 120 วั น ซึ่ งตั๋ วสั ญญาใช เงิ นครบกํ าหนดระหว างวั นที่ 18 มิ ถุ นายน - 10 กรกฎาคม 2553 โดยบริษัทขอขยายระยะเวลาการชําระเงินกูยืมที่ครบกําหนดดังกลาวออกไปอีก 240 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีดอกเบี้ยคางจาย เปนจํานวนเงิน 0.55 ลานบาท ในไตรมาสสามของป 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากกรรมการ จํานวน 0.5 ลานบาท โดยเสียอัตราดอกเบี้ยใน อัตรารอยละ 6.00 ตอป มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน ซึ่งตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดวันที่ 27 สิงหาคม 2553 โดยบริษัท ขอขยายระยะเวลาการชําระเงินกูยืมที่ครบกําหนดดังกลาวออกไปอีก 215 วัน ณ

84


รายงานประจําป 2553

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีดอกเบี้ยคางจายเปนจํานวนเงิน 0.01 ลานบาท พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน กองทุนสวัสดิการ NEP ยอดยกมา เพิ่มขึ้นระหวางป ลดลงระหวางป ยอดคงเหลือ หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ

1,000 1,000 (458) 1,542 (1,042) 500

1,000 1,000 (500) 500

85


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการ NEP มีกําหนดระยะเวลา 2 ป โดยมี กําหนดจายคืนเงินตนทุกเดือน และเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 บริษัทไดกูยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการ NEP มีกําหนดระยะเวลา 2 ป โ ด ย มีกําหนดจายคืนเงินตนทุกเดือน และเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทคางชําระเงินตนและดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระจํานวน 41,667 บาท และ 2,708 บาท ตามลําดับ พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 กองทุน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและ อุตสาหกรรม (กสย.) ยอดยกมา 1,000 เพิ่มขึ้นระหวางป 500 1,000 ลดลงระหวางป (458) ยอดคงเหลือ 1,042 1,000 หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (792) (500) สุทธิ 250 500 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 บริษัทไดกูยืมเงินจากกองทุน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและ อุตสาหกรรม (กสย.) มีกําหนดระยะเวลา 2 ป โดยมีกําหนดจายชําระคืนเงินตนทุกเดือน และเสีย ด อ ก เ บี้ ย ใ น อัตรารอยละ 6.00 ตอป เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 บริษัทไดกูยืมเงินจากกองทุน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุ ต สาหกรรม (กสย.) มีกําหนดระยะเวลา 2 ป โดยมีกําหนดจายชําระคืนเงินตนทุกเดือน และเสียดอกเบี้ยใน อั ต ราร อ ยละ 6.00 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทคางชําระเงินตนและดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระจํานวน 41,667 บ า ท และ 2,708 บาท ตามลําดับ

86


รายงานประจําป 2553

87

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 หนี้สินหมุนเวียนอื่น บริษัท นวนคร อินเตอรเนชั่นแนล การด จํากัด บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) กรรมการ กองทุนสวัสดิการ NEP กองทุน บมจ. เอ็มอีพี อสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรม (กสย.)

129 568 565 3 3

129 463 -

4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 เงินสด 140 140 เงินฝากธนาคาร 4,106 7,602 รวม 4,246 7,742 เงินฝากออมทรัพยไดรับดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารกําหนด

5. ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 19,087 33,443 (4,685) (4,936) 14,402 28,507


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ลูกหนี้การคาจําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระมีดังนี้

ยังไมครบกําหนดชําระ: เกินวันครบกําหนดชําระ: นอยกวา 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน มากกวา 12 เดือน

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 10,177 20,796 4,145 325 293 4,147 19,087 (4,685) 14,402

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ

7,429 411 881 3,926 33,443 (4,936) 28,507

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทคือ 30 ถึง 60 วัน พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท 2553 2552 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ยอดคงเหลือยกมาตนป บวก ตั้งเพิ่มระหวางป หัก โอนกลับรายการระหวางป ยอดคงเหลือยกไปปลายป

4,936 902 (1,153) 4,685

4,197 1,741 (1,002) 4,936

รายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงในระหวางป 2553 เกิดจากการไดรับเงินคืนจํานวน 1.15 ลานบาท และตัดหนี้สูญจํานวน 8,708 บาท และในป 2552 รายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงเกิดจากการไดรับคืน เงินจํานวน 1.00 ลานบาท

88


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 6. สินคาคงเหลือ

วัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต สินคาสําเร็จรูป วัสดุ รวม หัก คาเผื่อการเสื่อมสภาพและการลดมูลคาของสินคา สุทธิ คาเผื่อการเสื่อมสภาพและการลดมูลคาของสินคา ยอดคงเหลือยกมาตนป บวก ตั้งเพิ่มระหวางป หัก ขายสินคาและโอนกลับรายการระหวางป ยอดคงเหลือยกไปปลายป

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 4,615 6,838 5,836 6,766 3,157 6,618 3,254 3,056 16,862 23,278 (3,418) (1,001) 13,444 22,277 1,001 7,253 (4,836) 3,418

4,952 965 (4,916) 1,001

ในป 2553 บริษัทไดบันทึกกลับรายการคาเผื่อการเสื่อมสภาพและการลดมูลคาของสินคา ลดลงจํานวน เทากับ 4.84 ลานบาท (ป 2552 จํานวนเงิน 4.92 ลานบาท) โดยเปนการลดลงของคาเผื่อจากการพิจารณามูลคา สินคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับของผลิตภัณฑปอและผลิตภัณฑพลาสติก จํานวน 0.29 ลานบาท และ 3.97 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากไดมีการขายสินคาของผลิตภัณฑดังกลาวแลวในระหวางงวด และเปนการลดลง เนื่องจากมี การเบิกสินคาไปผลิตแลว จํานวน 0.58 ลานบาท (ป 2552 จํานวนเงิน 2.56 ลานบาท สําหรับผลิตภัณฑปอ และ 0.34 ลานบาท สําหรับผลิตภัณฑพลาสติกและจากการเบิกสินคาไปผลิตแลว จํานวน 1.86 ลานบาท และจากการ ตัดบัญชีวัตถุดิบปอ จํานวน 0.09 ลานบาท และลดลงจากการโอนกลับ จํานวน 0.07 ลานบาท เนื่องจากมูลคา สุทธิที่คาดวาจะไดรับสูงขึ้น)

89


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 7. เงินลงทุนในบริษัทรวม

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันตนป สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย รายไดเงินปนผล สวนเกินทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงเนื่องจาก สัดสวนการลงทุนลดลง มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันปลายป

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนได เสีย 2553 2552 644,378 651,544 55,804 7,072 (24,917) (14,238) (71,938) 603,327

644,378

สวนเกิน (สวนต่ํา) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม ลดลงเนื่องจากสัดสวนการลงทุนลดลง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนได เสีย 2553 2552 36,047 36,047 (71,938) (35,891) 36,047

90


รายงานประจําป 2553

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และรายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนสําหรับ ปสิ้นสุดวันเดียวกันมีดังนี้ อัตรารอยละ พันบาท สัดสวนความเปน ทุนชําระแลว วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล เจาของ 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 บริษัทรวม บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) “นวนคร” 24.55 31.59 1,450, 1,126,8 879,0 879,0 603,3 644,3 24,91 14,23 056 22 46 46 27 78 7 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีหุนสามัญในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 355,950,000 หุน คิดเปนรอยละ 24.55 และ รอยละ 31.59 ตามลําดับ

91


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินวนครไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญของนวนครดังนี้ จํานวนสิทธิที่ใช ซื้อหุนสามัญ(หนวย) วันที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 150,000 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 7,510,000 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 315,573,710 323,233,710 ทําใหบริษัทมีสัดสวนเงินลงทุนในนวนครจากรอยละ 31.59 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนรอยละ 24.55 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 นอกจากนี้ สวนเกินทุนจากเงินลงทุนในนวนครไดลดลงเปนเงินประมาณ (71.94) ลานบาท เนื่องจากการลดสัดสวนเงินลงทุนดังกลาว สวนเกินทุนจากเงินลงทุนในนวนคร คือสวนได เสียของบริษัทที่ไดจากการที่นวนครเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกับประชาชนทั่วไป (initial public offering) ใน ราคาที่สูงกวามูลคาหุนในป 2547 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวตามวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนหลักทรัพยในความ ตองการของตลาด บริษัทมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีราคาปดเทากับ 1.55 บาทตอหุน เปนเงิน 551.72 ลานบาท ซึ่งมีราคาตามบัญชีสูงกวาราคาตลาดอยางเปนสาระสําคัญ อันเปนขอ บงชี้วาเงินลงทุนอาจดอยคา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 บริษัทและบริษัทรวมดังกลาวไดตกลงรวมกันวาจาง บริษัทผูประเมินอิสระคือบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท จํากัด ทําการประเมินมูลคายุติธรรมเพื่อใช พิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัทรวมในการทดสอบการดอยคา โดยการดําเนินการ ดังกลาวอยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการประเมิน นอกจากนี้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 บริษัทรวม ไดทําสัญญาวาจางบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินแหงหนึ่งเพื่อทําการรวบรวมขอมูลโครงการตางๆของบริษัทรวม เพื่อรายงานตอผูประเมินอิสระ เพื่อใชในการประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวม มีกําหนด ระยะเวลาแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันทําสัญญา ปจจุบันบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดังกลาวไดรวบรวม ขอมูลแลวเสร็จในวันที่ 12 มกราคม 2554 เพื่อสงขอมูลใหผูประเมินอิสระดําเนินการตอไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทรวมดังกลาวมีมูลคาของสินทรัพยจํานวน 3,700.59 ลานบาท หนี้สิน จํานวน 1,243.04 ลานบาท ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายไดจํานวน 1,113.95 ลานบาท และผลกําไรสุทธิจํานวน 186.30 ลานบาท

92


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทรวม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ผูถือหุนของบริษัท รวมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.03 บาท บริษัท ไดรับเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 10.68 ลานบาท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทรวม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการของบริษัท รวมมีมติดังนี้ - อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานครึ่งปแรกของป 2553 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.04 บาท บริษัทจะไดรับเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เปนจํานวนเงิน 14.24 ลานบาท - มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมจาก 1,452,591,000 บาท เปน 1,450,055,530 บาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง สิทธิที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทรวมครั้งที่ 1 (NNCL-W1) ที่เหลือจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้ง สุดทายและไดหมดอายุลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 - มีมติอนุมัติการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทรวม ครั้งที่ 2 (NNCLW2) จํานวน 725,027,765 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทรวม โดยไมคิดมูลคา ซึ่งจัดสรรตามสัดสวน จํานวนหุนที่ถืออยูในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 หนวยของ NNCL -W2 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัทรวม และ/ หรื อ บุค คลที่ ได รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ทร ว มมี อํ า นาจกํ า หนดและเปลี่ ย นแปลงหลัก เกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวกับ NNCL-W2 รวมทั้งการกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดรายชื่อผู ถือหุนที่มีสิทธิไดรับจัดสรร NNCL-W2 ไดตามที่เห็นสมควร - มีมติอนุมัติการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทรวม ครั้งที่ 1 (ESOPW1) จํานวน 72,000,000 หนวย ใหแกกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทรวม โดยไมคิดมูลคา - มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมจาก 1,450,055,530 บาท เปน 2,247,083,295 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 797,027,765 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท สํารองไวเพื่อ รองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทรวม ครั้งที่ 2 (NNCL-W2) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทรวม ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดนําใบหุนของบริษัทรวม จํานวน 4,696,800 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนมูลคาหุนทั้งสิ้น 4,696,800 บาท เพื่อค้ําประกันการใชไฟฟา วงเงิน 5 ลานบาท ตามที่กลาวไวใน หมายเหตุขอ 27.1

93


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 8. เงินลวงหนาซื้ออาคารชุด

เงินลวงหนาซื้ออาคารชุด หัก คาเผื่อการลดมูลคา สุทธิ

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 100,184 100,184 (100,184) (100,184) -

บริษัทไดบันทึกคาเผื่อการลดมูลคาของเงินลวงหนาแลวทั้งจํานวนสําหรับเงินจายลวงหนาซื้ออาคารชุด จํานวน 100,183,694 บาท ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการฟองรองเพื่อเรียกเงินคืนจากเจาของโครงการ ในป 2545 ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหบริษัทเจาของโครงการชําระคืนเงินลวงหนาดังกลาวจํานวน 100,183,694 บาท แก บริษัทพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 8.35 ตอป นับตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 จนกวาจะชําระเสร็จ ตอมา บริษัทเจาของโครงการไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาและยื่นคํารองขอทุเลาการบังคับคดีตอศาลและบริษัทไดยื่นคํา แกอุทธรณและแถลงคัดคานการทุเลาบังคับคดีตอศาล และในระหวางไตรมาสที่ 3 ของป 2546 ศาลไดพิจารณา หลักประกันของบริษัทเจาของโครงการและอนุญาตใหบริษัทเจาของโครงการไดรับการทุเลาการบังคับคดีใน ระหวางอุทธรณ ตอมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 ศาลอุทธรณไดพิจารณาโดยวินิจฉัยวาบริษัทเจาของโครงการ ไมไดกระทําผิดสัญญา บริษัทไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและฟองเรียกเงินคืนจากบริษัทเจาของโครงการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 บริษัทไดยื่นฎีกาคัดคานคําพิพากษาของศาลอุทธรณ และยื่นคํารองขอคุมครองประโยชน ของบริษัทระหวางพิจารณาคดีของศาลฎีกาตอศาลแพงโดยขอศาลมีคําสั่งไมอนุญาตใหคืนหลักประกันของ บริษัทเจาของโครงการที่วางไวตอศาลแลวจนกวาการพิจารณาคดีของศาลฎีกาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด ตอมาใน วั น ที่ 5 มกราคม 2550 ศาลฎี ก ามี คํ า สั่ ง ยกคํ า ร อ งขอคุ ม ครองประโยชน ใ นระหว า งพิ จ ารณาดั ง กล า วของ บริษัท เนื่องจากคดีนี้บริษัทไดฟองเรียกใหบริษัทเจาของโครงการชําระเงิน มิใชพิพาทกันดวยทรัพยสินหรือ สิทธิหรือประโยชนที่บริษัทจะรองขอเพื่อใหไดรับความคุมครองตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กําหนด ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา

94


รายงานประจําป 2553

95

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย ที่ดิน

ราคาทุน ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น โอน - สุทธิ จําหนาย/เลิกใช ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หัก คาเสื่อมราคาสะสม ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 คาเสื่อมราคาสําหรับป โอน - สุทธิ จําหนาย/เลิกใช ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

720

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท สวน เครื่องจั เครื่อง ยานพา สินทรั กร พย ปรับปรุง ตกแตง หนะ ที่ดิน และ และ ระหวา อุปกร อุปกรณ ง ณ อาคาร สํานักงา ติดตั้ง และ น สิ่งปลูก สราง 109,64 9 (32,095 ) 77,554

223,52 0 130 84 (56,184 ) 167,55 0

21,918

42,139

107 -

1,625 (1,418)

76,659

154,27 3 10,131

20,670

24,870

791

5,183

(30,912 ) 49,545

(47,910 ) 116,49 4

(16) 21,445

(617) 29,436

349

28,009

51,056

553

12,910

720

32,990

69,247

1,248

17,269

(371) 349

-

3,798

(27) 21,998

42,346

1,838 (84) 1,754 1,754 -

รวม

397,9 46 3,700 (371) (89,72 4) 311,5 51 276,4 72 19,90 3 (79,45 5) 216,9 20 94,63 1 121,4 74


รายงานประจําป 2553

ที่ ดิ น เนื้ อ ที่ 77 ไร 1 งาน 83 ตารางวา พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า งบริ เ วณที่ ตั้ ง โรงงานของบริ ษั ท ที่ จั ง หวั ด นครราชสีมา มีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 24.29 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : 29.20 ลานบาท) ไดนําไปจํานองกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารใน วงเงิน 250 ลานบาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 13 โดยสวนหนึ่งของที่ดินที่ใชค้ําประกัน เนื้อที่ 43 ไร 20 ตารางวา มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน 0.35 ลานบาท ไดโอนไปเปนสวนหนึ่งของที่ดิน และอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน อุปกรณสํานักงานและยานพาหนะซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 13.37 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : 19.53 ลานบาท) ไดใชเปนหลักประกันหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินและสัญญา เชาซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณของบริษัท ซึ่ง หักคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูมีจํานวนเงิน 72.25 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : 84.03 ลานบาท)

96


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 10. ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน ประกอบดวย พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบเฉพาะ บริษัท ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสราง รวม ราคาทุน ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น รับโอน จําหนาย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หัก คาเสื่อมราคาสะสม ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 คาเสื่อมราคาสําหรับป จําหนาย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

3,797 371 (345) 3,823

5,125 5,125

8,922 371 (345) 8,948

-

1,239 256 1,495

1,239 256 1,495

3,823 3,797

3,630 3,886

7,453 7,683

ที่ดินเนื้อที่ 6 ไร 92 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จังหวัดนครราชสีมา มีมูลคาตาม บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 0.03 ลานบาท ไดนําไปเปนหลักประกันกับเจาหนี้การคาในประเทศ แหงหนึ่งเพื่อค้ําประกันวงเงินซื้อสินคาจํานวน 10 ลานบาท ที่ดินเนื้อที่ 43 ไร 20 ตารางวา ที่จังหวัดนครราชสีมา ไดนําไปจํานองกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อค้ํา ประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารในวงเงิน 250 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอน ที่ดินที่เปนหลักประกันดังกลาวเพื่อชําระหนี้บางสวนกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 14

97


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 11. สินทรัพยไมมตี ัวตน พันบาท งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธี สวน ไดเสีย/งบเฉพาะ บริษัท คอมพิวเตอรซอฟทแวร - ราคาทุน ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หัก คาตัดจําหนายสะสม ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 คาตัดจําหนายสําหรับป ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

4,308 4,308 3,432 390 3,822 486 876

12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยที่ติดภาระค้ําประกัน เพื่อค้ํา ประกันการใชไฟฟาเปนจํานวนเงิน 3.69 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดเปลี่ยนแปลง หลักประกันจากเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยเปนใบหุนของบริษัทรวม ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุ ขอ 7 และ ขอ 27.1

98


รายงานประจําป 2553

99

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 13. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หมายเหตุ

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552

สวนที่หมุนเวียน เงินกูยืมระยะยาวที่ผิดนัดชําระ - สวนที่มีหลักประกัน

-

138,000

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกันที่ถงึ กําหนด ชําระภายในหนึ่งป เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซื้อ สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

1,833

1,000

29,500

6,000

2,791

-

6,530 40,654

5,960 150,960


รายงานประจําป 2553

สวนที่ไมหมุนเวียน เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ - สุทธิ - สวนที่มีหลักประกัน หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ รวม

15

750

1,000

58,956 7,911 67,617 108,271

13,533 14,533 165,493

100


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หนี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย ซึ่ ง ไม ร วมหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช า การเงิ น และสั ญ ญาเช า ซื้ อ แยกแสดงตาม ระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ไดดังนี้ พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 ครบกําหนดชําระแลว 138,000 ครบกําหนดภายในหนึ่งป 34,124 7,000 ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 25,673 1,000 ครบกําหนดหลังจาก 5 ป 34,033 รวม 93,830 146,000 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสวนที่มีหลักประกัน มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเปนสินทรัพย ดังนี้ ลานบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 ที่ดินและอาคาร (สุทธิตามบัญชี) 24.29 29.20 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งในวงเงิน 250 ลาน บาท โดยมีระยะเวลาเงินกู 8 ป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกงวด 3 เดือน โดยเริ่มชําระงวดแรกในเดือน ธันวาคม 2547 เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 1 และ 2 และอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) สําหรับปที่ 3 ถึงปที่ 8 โดยจายชําระเปนรายเดือน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยที่ดิน พรอมสิ่ง ปลูกสรางของบริษัทตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 9 และขอ 10

101


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทไดขอผอนผันเลื่อนการชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหง หนึ่งที่ถึงกําหนด จํานวนเงิน 8 ลานบาท และสวนหนี้ที่จะถึงกําหนดชําระภายในป 2552 อีกจํานวนเงิน 32 ลาน บาท รวมเปนจํานวนเงิน 40 ลานบาท โดยขอเริ่มจายชําระตั้งแตไตรมาสแรกของป 2553 เปนตนไป โดยบริษัท ไดบันทึกดอกเบี้ยในอัตราผิดนัด แตบริษัทยังคงจายชําระดอกเบี้ยเงินกูในอัตราปกติทุกเดือนเงินกูยืมดังกลาวได จัดเปนเงินกูยืมระยะยาวที่ผิดนัดชําระ ซึ่งไดแสดงไวในสวนของหนี้สินหมุนเวียน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 บริษัทไดตกลงทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญากูกับสถาบันการเงินดังกลาว โดยขอเริ่มจายชําระคืนเงินตนในเดือนธันวาคม 2552 จนถึงภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 กําหนดชําระคืนทุก งวด 3 เดือน และตั้งแตงวดเดือนกุมภาพันธ 2552 ถึงงวดเดือนธันวาคม 2552 เสียดอกเบี้ยในอัตรา MLR บวก ดวยอัตรารอยละ 0.50 ตอป หลังจากนั้นเสียดอกเบี้ยในอัตรา MLR นอกจากนี้บริษัทไดจายคาธรรมเนียมเงินกู ในอัตรารอยละ 1.0 ของภาระหนี้เงินตนคางชําระตามสัญญาเงินกูเปนจํานวน 1,380,000 บาท ซึ่งแสดงไวใน บัญชีคาใชจายทางการเงินในงบกําไรขาดทุน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัทผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวกับสถาบัน การเงินที่ถึงกําหนด จํานวน 32 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวไดจัดประเภทเปนเงินกูยืมระยะยาวที่ผิดนัดชําระเปน จํานวน 138 ลานบาท และนอกจากนี้บริษัทยังคางชําระดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาว ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2553 เปนจํานวน 12.03 ลานบาท และคาปรับชําระลาชาอีกจํานวน 22.42 ลานบาท รวมทั้งสิ้น จํานวน 172.45 ลานบาท ซึ่งตอมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 บริษัทไดตกลงทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ กับสถาบันการเงินดังกลาว โดยโอนที่ดินบางสวนเพื่อจายชําระหนี้บางสวนจํานวน 110.70 ลานบาท สวนที่ เหลือจํานวน 61.75 ลานบาท แสดงไวในสวนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ และมีผลทําใหเกิดกําไรจาก การโอนที่ดินเพื่อชําระหนี้จํานวน 110.36 ลานบาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 14 หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินและสัญญาเชาซื้อ มีรายละเอียดดังนี้ พันบาท งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที 31 ธันวาคม 2552 เงินตน ดอกเบีย ยอดจาย เงินตน ดอกเบีย ยอดจาย ชําระ ชําระ ครบกําหนดชําระ ภายในหนึงป 6,530 855 7,385 5,960 1,293 7,253 ครบกําหนด หลังจาก 1 ป แตไมเกิน 7,911 380 8,291 13,533 1,092 14,625 5 ป รวม 14,441 1,235 15,676 19,493 2,385 21,878

102


รายงานประจําป 2553

103

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัททําสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซื้อหลายฉบับกับบริษัทในประเทศแปดแหงเพื่อซื้ออุปกรณ สํานักงานและยานพาหนะ สัญญาเชาดังกลาวมีระยะเวลาเชาสิ้นสุดในระหวางป 2554 ถึงป 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.62 ถึงรอยละ 9.14 ตอป และแตละสัญญากําหนดชําระคืน ภายใน36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน ๆ ละเทา ๆ กัน เปนจํานวนเงินตั้งแต 10,422 บาท ถึง 211,665 บาท ในป 2553 บริษัทตัดจายดอกเบี้ยรอการตัดจําหนายเปนเงิน 1.31 ลานบาท (ในป 2552 : 1.66 ลานบาท) ซึ่ง แสดงไวในบัญชีคาใชจายทางการเงินในงบกําไรขาดทุน กรรมสิทธิ์ในอุปกรณสํานักงานและยานพาหนะที่ซื้อภายใตสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซื้อจะโอน เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทตอเมื่อบริษัทไดชําระเงินงวดสุดทายแลว อัตราดอกเบี้ยซึง่ ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซื้อ มีรายละเอียดดังนี้ พันบาท

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบ เฉพาะบริษัท จํานวนเงินกู จํานวนเงินกู ที่มีอัตรา

ที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่

ดอกเบี้ยลอยตัว

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและ บริษัทที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่ เกี่ยวของกัน หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสราง หนี้ รวม

6.00 - 7.50

29,500

-

29,500

6.00

2,583

-

2,583

6.375

-

61,747

61,747

32,083

61,747

93,830


รายงานประจําป 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่ เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวที่ผิดนัดชําระ เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่ เกี่ยวของกัน รวม

7.50

6,000

11.125

-

6.00

2,000 8,000

138,000 138,000

104

6,000 138,000 2,000 146,000


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 14. หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 บริษัทไดลงนามในสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้เงินกูยืมระยะยาวกับ เจาหนี้สถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยมียอดเงินตนและดอกเบี้ยคางชําระ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ตาม สัญญาเปนจํานวน 138,000,000 บาท และ 34,446,596 บาท ตามลําดับ รวมเปนจํานวน 172,446,596 บาท มี รายละเอียดดังนี้ 14.1. เงินตนจํานวน 95,500,000 บาท และดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 15,200,000 บาท รวมเปน จํานวน 110,700,000 บาท จายชําระคืนโดยการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เปนหลักประกันหนี้ ตามที่กําหนดไวในสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553บริษัทได โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ใหแกสถาบันการเงินดังกลาวเรียบรอยแลว มีผลทําใ ห เกิดกําไรจากการโอนที่ดินเพื่อปรับโครงสรางหนี้จํานวน 110.36 ลานบาท ซึ่งไดแสดงไว ในงบกําไรขาดทุน 14.2. เงินตนสวนที่เหลือจํานวน 42,500,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราขั้นต่ํา(MLR) นับตั้งแตวัน โอน หลั ก ประกั น ชํ า ระหนี้ กํ า หนดจ า ยชํ า ระดอกเบี้ ย เป น รายเดื อ นจนกว า จะชํ า ระเงิ น ต น เสร็จสิ้น เริ่มชําระงวดแรกในวันทําการสุดทายของเดือนมกราคม 2554 และมีกําหนดจายชําระ คืนเงินตน ดังนี้ การชําระเงินตน กํ าหนดผ อนชํ าระเป นงวดรายไตรมาสในวั นทํ าการสุ ดท ายของเดื อนมี นาคม เดื อนมิ ถุ นายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ของทุกปติดตอกัน จํานวน 36 งวด เริ่มชําระงวดแรกในวันทําการสุดทาย ของเดือนมีนาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 - 28 ชําระเงินงวดละ งวดที่ 29 - 35 ชําระเงินงวดละ งวดที่ 36 ชําระเงินงวดสุดทาย

จํานวน 1,000,000 บาท จํานวน 2,000,000 บาท ชําระหนี้สว นทีค่ างชําระทั้งหมด

14.3. ดอกเบี้ยคางชําระสวนที่เหลือจํานวน 19,246,596 บาท เจาหนี้สถาบันการเงินจะยกหนี้ใหถา บริษัทสามารถชําระหนี้ครบถวนตามสัญญาดังกลาว (ขอ 14.1 และ 14.2) อยางไรก็ตาม บริษัทยังมิไดบันทึกกําไรจากการไดรับยกหนี้ดังกลาว เนื่องจากเงื่อนไขดังกลาวขึ้นอยูกับ ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมียอดคงคางของหนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ดังนี้

105


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนี้เงินตนที่คิดดอกเบี้ยตามสัญญาใหม ดอกเบี้ยที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาใหม หนี้ที่จะไดรับยกเวนเมื่อปฏิบัติตามสัญญาได รวม หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 42,500 16,682 2,565 61,747 (2,791) 58,956 -

15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

คาใชจายคางจาย ดอกเบี้ยคางจาย เงินรับลวงหนาจากลูกคา ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย อื่น ๆ รวม

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน ไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 19,897 8,241 740 11,784 699 543 319 10 62 21,346 20,949

106


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 16. ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน ณ วันที 1 มกราคม - หุนสามัญ ณ วันที 31 ธันวาคม - หุนสามัญ หุนทีออกและเรียกชําระ เต็มมูลคาแลว ณ วันที 1 มกราคม - หุนสามัญ ออกหุนสามัญเพิมทุน ณ วันที 31 ธันวาคม - หุนสามัญ

พันหุน / พันบาท ราคาตาม มูลคาหุน (บาท)

จํานวนหุน

มูลคา

จํานวนหุน

มูลคา

1

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

1

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

1 1

1,357,792 110

1,357,792 110

1,357,792 -

1,357,792 -

1

1,357,902

1,357,902

1,357,792

1,357,792

2553

2552

บริษัทไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและชําระแลวลาสุดเปนจํานวนเงิน 1,357,902,201 บาท กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ตอมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได มีคําสั่งใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

107


รายงานประจําป 2553

17. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (ก) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2543 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุนจํานวน 150 ลานหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2545 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (NEP-W1) จํานวน 150 ลานหนวย ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 หนวยตอ 2 หุน สามัญเดิม ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทตอหนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 8 ป สิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใช สิทธิ 5 บาทตอ 1 หุนสามัญและมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกๆ 3 เดือน และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลา วเปน หลัก ทรัพ ยจ ดทะเบีย นใน ตลาดหลักทรัพยฯโดยเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯไดตั้งแตวันดังกลาว

108


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติการ เปลี่ยนแปลงจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกและเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม (NEP W1) ของบริษัทคงเหลือจาก 143,764,150 หนวย เปน 1,437,641,500 หนวย และเปลี่ยนแปลงราคาการใช สิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิที่จะซื้อ หุนสามัญได 1 หุน ในราคา 5 บาท เปนใบสําคัญ แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคา 0.50 บาท จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2553 (วันที่ใชสิทธิครั้งสุดทาย) ไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 62,485,451 หนวย เพื่อซื้อหุนสามัญแลวในราคา 0.50 บาทตอหุนสามัญใหม 1 หุน บริษัทบันทึก สวนต่ํากวามูลคาหุนที่เกิดจากราคาใชสิทธิต่ํากวามูลคาที่ตราไวจํานวนรวม 30.62 ลานบาท โดยแสดงไว ภายใตหัวขอ “สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ” ในงบดุล ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจํานวน 1,437,514,549 หนวย ที่ไมมีผูมาใชสิทธิ จึงถูกยกเลิกสิทธิการซื้อหุนสามัญไปโดยปริยาย เนื่องจากการหมดลงของอายุ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว (ข) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2546 ของบริษัทมีมติใหออก ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 5.2 ลานหนวย (NEP - ESOP) เสนอขายใหแก กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ในราคาเสนอขาย 0 บาทตอหนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมี อายุ 5 ปโดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใช สิทธิ 5 บาทตอ 1 หุนสามัญและมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกๆ 3 เดือน และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 บริษัทไดรับหนังสืออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหบริษัท สามารถออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทโดยสามารถใช สิทธิซื้อหุนครั้งแรกไดวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ในการประชุมสามัญผูถอื หุนของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ผูถือหุน ของบริษัทได อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกและเสนอขายใหกรรมการและ พนักงานของบริษัท (NEP - ESOP) ของบริษัทคงเหลือจาก 4,800,000 หนวย เปน 48,000,000 หนวย และเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 1หนวย มีสิทธิที่จะซื้อ หุนสามัญได 1หุน ใน ราคา 5 บาท เปนใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคา 0.50 บาท

109


รายงานประจําป 2553

จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2552 (วันที่ใชสิทธิครั้งสุดทาย) ไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 37,320,000 หนวย เพื่อซื้อหุนสามัญแลวในราคา 0.50 บาทตอหุนสามัญใหม 1 หุน บริษัทบันทึก สวนต่ํากวามูลคาหุนที่เกิดจากราคาใชสิทธิต่ํากวามูลคาที่ตราไวจํานวนรวม 18.66 ลานบาท โดยแสดงไว ภายใตหัวขอ “สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ” ในงบดุล ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจํานวน 14,680,000 หนวย ที่ไมมีผูมาใชสิทธิ จึงถูกยกเลิกสิทธิการซื้อหุนสามัญไปโดยปริยาย เนื่องจากการหมดลงของอายุใบสําคัญ แสดงสิทธิดังกลาว

110


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 18. การบริหารจัดการทุน วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่ เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน เทากับ 0.19 : 1 และ 0.26 : 1 ตามลําดับ 19. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน บริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยจําแนกสวนงานตามผลิตภัณฑเปนรูปแบบหลัก ในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของ บริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑผลิตจากปอและพลาสติก ผลไดเสียสินทรัพยตามสวนงานเปนรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงาน รายการที่ไมสามารถปนสวนได สวนใหญประกอบดวยดอกเบี้ยหรือสวนแบงกําไรทั้งสวนของสินทรัพยและรายได เงินกูยืมและดอกเบี้ยจาย และสินทรัพยและคาใชจายองคกร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2550 ของบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัทยกเลิก สวนงานการผลิตบรรจุภัณฑปอ ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26

111


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัท มีดังนี้ ขอมูลเกี่ยวกับผลไดเสียตามผลิตภัณฑ พันบาท งบเฉพาะบริษัท การดําเนินงานที่ยกเลิก การดําเนินงานที่ยังดําเนินอยู ผลิตภัณฑปอ ผลิตภัณฑพลาสติก 2553 2552 2553 2552 รายไดจากการขายสินคา 880 1,020 161,974 219,595 ตนทุนขาย (787) (535) (175,355) (228,327) กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน 93 485 (13,381) (8,732) คาใชจายในการขาย (32) (47) (9,252) (10,901) กําไร (ขาดทุน) 61 438 (22,633) (19,633) คาใชจายที่ไมไดปน สวน คาใชจายทางการเงิน รายไดที่ไมไดปนสวน กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

รวม 2553 162,854 (176,142) (13,288) (9,284) (22,572)

2552 220,615 (228,862) (8,247) (10,948) (19,195)

(89,422)

(76,093)

(25,807) 140,640 2,839

(23,673) 98,125 (20,836)

112


รายงานประจําป 2553

ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยตามผลิตภัณฑ

ลูกหนี้การคา - สุทธิ สินคาคงเหลือ - สุทธิ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ รวม สินทรัพยท่ไี มไดปน สวน รวมสินทรัพย เจาหนี้การคา หนี้สินที่ไมไดปนสวน รวมหนี้สิน

การดําเนินงานที่ยกเลิก ผลิตภัณฑปอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 22 21 1,015 22

-

1,036

-

พันบาท งบเฉพาะบริษัท การดําเนินงานที่ยังดําเนิน อยูผลิตภัณฑพลาสติก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 14,380 28,486 13,444 21,262 94,631 121,474 122,455

35,003

171,222

34,151

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 14,402 28,507 13,444 22,277 94,631 121,474 122,477 896,977

172,258 901,056

1,019,454 35,003 129,617 164,620

1,073,314 34,151 187,223 221,374

113


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 20. รายไดอื่น

รายไดจากการขายเศษวัสดุและของเสียจากการผลิต กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายไดรับคืนจากพนักงานยักยอกเงิน อื่น ๆ รวม

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี สวนได เสีย/งบเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 1,761 2,474 1,144 1,002 20 2,444 5,643 5,369 9,119

ในป 2549 บริษั ทพบว าพนั กงานคนหนึ่ ง ได ยัก ยอกเงิ น ของบริ ษัท เป น จํา นวนเงิ น รวม 14.3 ล า นบาท ซึ่ ง ดํ า เนิ น การตรวจสอบโดยฝ า ยบริ ห าร เงิ น ที่ ถู ก ยั ก ยอกได ถู ก บั น ทึ ก เป น ค า ใช จ า ยในงบกํ า ไรขาดทุ น แล ว นอกจากนี้บริษัทไดดําเนินคดีเพื่อเรียกเงินที่ถูกยักยอกคืนจากพนักงานดังกลาว และจากธนาคารแหงหนึ่ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยมีเงื่อนไขใหอดีตพนักงานและผูค้ํา ประกันในศาลจายเงินตามฟองสวนที่เหลือจํานวน 14,018,655 บาท และเงินคาเสียหายนอกเหนือจากเงินตามฟอง จํานวน 2,400,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 16,418,655 บาท โดยใหทยอยจายเปนรายเดือนทั้งหมดภายใน 71 งวด ซึ่งศาลไดพิพากษาใหคดีเสร็จเด็ดขาดไปตามยอม ตอมาวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศาลไดออกหมายบังคับคดี เพื่ อ ให เ จ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี มี อํ า นาจในการยึ ด อายั ด ทรั พ ย สิ น ของอดี ต พนั ก งานและผู ค้ํ า ประกั น ในศาล เนื่องจากอดีตพนักงานและผูค้ําประกันในศาลไมไดปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ศาลอาญาไดมีคําพิพากษาคดีถึงที่สุดใหจําคุกอดีตพนักงานคนดังกลาวเปนเวลา 20 ป ในป 2553 บริษัทไดรับชําระแลวเปนจํานวนเงิน 20,000 บาท และไดบันทึกเปนรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน แลว รวมเปนเงินที่ไดรับชําระแลวจํานวน 1,220,278 บาท คงเหลือจํานวน 15,198,377 บาท ที่ยังไมไดรับชําระ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 ไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยตกลงใหธนาคารดังกลาวจาย ชําระเงินใหบริษัท จํานวน 7,259,327 บาท ซึ่งบริษัทไดรับชําระเงินจํานวนดังกลาวและไดบันทึกเปนรายไดอื่น ในงบกําไรขาดทุน โดยไดถอนฟองธนาคารดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551

114


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 21. คาใชจายแยกตามลักษณะ รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางผลิต วัตถุดิบที่ใชไป คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี คาใชจายพนักงาน คาตอบแทนผูบริหาร

พันบาท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี สวนไดเสีย/งบเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 (4,391) (27,622) 130,663 143,665 20,606 24,290 51,940 58,215 25,352 25,794

คาใชจายพนักงาน ไดแก เงินเดือน เงินรางวัล คาประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ ตางๆ คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยคาตอบแทนที่เปน ตัวเงินไดแก เงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผูบริหาร ของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 22. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมและบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน ของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต บริษัทจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปน จํานวนเงิน 2.21 ลานบาท และ 2.17 ลานบาท ตามลําดับ 23. ภาษีเงินได บริษัทไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากผล ดําเนินงานขาดทุนและไดรับประโยชนทางภาษีจากผลขาดทุนสะสมยกมาจากปกอน ๆ

115


รายงานประจําป 2553

116

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 24. กําไรตอหุน กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวย จํ า นวนหุ น สามั ญ ถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ที่ อ อกและเรี ย กชํ า ระแล ว ในระหว า งป ร วมผลกระทบของ หุนสามัญเทียบเทาปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีสวนไดเสีย 2553 2552 2553 2552 กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของผูถือหุน สามัญ กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (พันบาท) 33,727 (28,002) 2,838 (20,836) 1,357,792 1,357,824 1,357,792 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พัน 1,357,824 หุน) จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ กิจการ ตองออกใหตามสิทธิ (พันหุน) จํานวนหุนสามัญที่สมมติวาออกใน มูลคายุติธรรม (พันหุน) จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก รวมหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (พันหุน) 1,357,824 1,357,792 1,357,824 1,357,792 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอ หุน) กําไร (ขาดทุน) สุทธิ กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

0.025

(0.021)

0.002

(0.015)

-

-

-

-

บริษัทไมไดแสดงกําไรตอหุนปรับลดในงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เนื่องจากราคาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญสูงกวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ ดังนั้นจึงไมมีหุนสามัญ เทียบเทาสําหรับการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด


รายงานประจําป 2553

25. เครื่องมือทางการเงิน นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออก เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา

117


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดใน อนาคต ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่ เกิดจากหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินและสัญญาเชาซื้อและเงินกูยืม ซึ่ง สวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความ เสี่ยงดังกลาว รายละเอียดของเงินกูยืมและหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไดแสดงไวในหมายเหตุขอ 13 และ 14 ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกบริษัทตามเงื่อนไข ที่ตกลงไวเมื่อครบกําหนด ฝ า ยบริ ห ารได กํ า หนดนโยบายทางด า นสิ น เชื่ อ เพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งทางด า นสิ น เชื่ อ ดั ง กล า วโดย สม่ําเสมอ โดยการวิเคราะหฐานะการเงินของลูกคา โดยไมมีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญ ณ วันที่ใน งบดุล ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันที่ในงบ ดุล อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีฐานจํานวนลูกคามากราย ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มี สาระสําคัญจากการเก็บหนี้ได ความเสี่ยงจากสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของบริษัทตามที่กลาวไวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินขอ 1(ข)

118


รายงานประจําป 2553

มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลคายุติธรรม ของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน บริษัทมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนที่เกิดจาก การแลกเปลี่ยนหรือชําระหนี้สินภายใตเครื่องมือทางการเงิน บริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และลูกหนี้ มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจาก เครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้ เจาหนี้ และเงินกูยืมระยะสั้นมีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจาก เครื่องมือทางการเงินนี้จะครบกําหนดในระยะเวลาสั้น เงินกูยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราลอยตัว

119


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 26.

ยกเลิกสวนงานผลิตผลิตภัณฑปอ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2550 ของบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัทยกเลิก สวนงานการผลิตบรรจุภัณฑปอ เนื่องจากที่ผานมาบรรจุภัณฑปอมีผลการดําเนินงานขาดทุนอยางตอเนื่อง เปน ผลจากปริมาณความตองการของตลาดที่ลดลง การขาดแคลนวัตถุดิบปอและเครื่องจักรเกาที่มีคาบํารุงรักษาสูง โดยไดมีการหยุดผลิตในเดือนตุลาคม 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ราคาตามบัญชีของสินทรัพยของสวนงานผลิตภัณฑปอมีจํานวน 0.02 ลานบาท และ 1.04 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2553 และ 2552 มีผลกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนหักภาษี เงินไดจํานวน 0.06 ลานบาท และ 0.44 ลานบาท ตามลําดับ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 19 กระแสเงินสดสุทธิ ไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงานของสวนงานผลิตภัณฑปอมีจํานวน 1.07 ลานบาท และ 1.22 ลานบาท ตามลําดับ ทําใหมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นจํานวน 1.07 ลานบาท และ 1.22 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทมีรายการในระหวางป ดังตอไปนี้ ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ลูกหนี้การคาคงเหลือ 0.02 ลานบาท แสดงใน มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ สินคาสําเร็จรูป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินคาสําเร็จรูปคงเหลือจํานวน -0- ลานบาท และ 1.02 ลานบาท ตามลําดับ แสดงในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ สินคาสําเร็จรูปที่คงเหลือ หลังจากเลิกผลิตแลว จะทําการขายใหกับผูซื้อทั่วไป

120


รายงานประจําป 2553

27.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศแหงหนึ่งในนามบริษัท เปนจํานวนเงิน 2.25 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท 2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันในการจายคาเชาอาคารสํานักงานแกกระทรวงการคลัง เปนระยะเวลา 3 ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้ ลานบาท ป 2554 0.20 ป 2555 0.20 ป 2556 0.20

121


รายงานประจําป 2553

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 28. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติใหขาย ที่ดิ น เนื้ อ ที่ 34 ไร 1 งาน พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า งที่ เ ป น อาคารโรงงานของบริ ษั ท ในป จ จุ บั น รวมทั้ ง ทรั พ ย สิ น ประกอบอื่นที่ตั้งอยูบนที่ดิน มีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 23.16 ลานบาท โดยบริษัทได ขายที่ดินใหกับบุคคลธรรมดา (ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย) ในราคา 150 ลานบาท 29. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554

122


Nep 10  

NEP_2010 NEP REALTY AND INDUSTRY PCL Annual Report 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you