Page 1


สารบัญ หน้า รายงานคณะกรรมการบริษทั สรุปข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั 1. ข้อมูลทัว่ ไป 2. การลงทุนในบริษทั ย่อย 3. การลงทุนในบริษทั ร่วมหรือบริษทั อืน่ 4. บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ 5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6. ปัจจัยความเสีย่ ง 7. ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 8. การจัดการ 9. การกำกับดูแลกิจการ 10. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 11. รายการระหว่างกัน 12. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 13. ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2 4 5 5 5 6 7 7 18 19 20 36 41 42 45 46 47 48 51 52 61

1


รายงานคณะกรรมการบริษทั ในปี 2552 ถึงแม้วา่ ปัญหาวิกฤตความผันผวนทางการเงิน ทีส่ บื เนือ่ งจากความล้มเหลว ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดูเสมือนจะผ่อนคลายลงไป จากการช่วยเหลือทางการเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลต่างๆ ของกลุม่ ประเทศผูน้ ำทางเศรษฐกิจโลก แต่สำหรับประเทศไทยปัญหา ความแตกแยกทางการเมืองยังคงดำรงอยู่ ประกอบกับ เมือ่ ต้องเผชิญกับความไม่ชดั เจนต่อกระบวนการ ดำเนินการตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีมาบตาพุดล้วนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ทำให้นกั ลงทุนยังคงขาดความเชือ่ มัน่ เกิดการชะลอตัวของการลงทุนภาคอุตสาหกรรม แม้ตอ้ งประสบกับสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แต่บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) ก็ยงั ประคับ ประคองการดำเนินธุรกิจให้สามารถบรรลุผลประกอบการทีแ่ สดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและ ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารในการฟันฝ่าอุปสรรคและสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดี บริษัทจึงมีผล ประกอบการในปี 2552 อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ พิจารณาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ก็ยงั คงมีการปรับตัว ในทิศทางทีด่ ขี น้ึ จากปีกอ่ น จากนโยบายการลงทุนของบริษทั ทีม่ งุ่ เน้นโครงการด้านสาธารณูปโภคพืน้ ฐานและพลังงาน ทำให้บริษัทยังคงมีรายได้หลักจากการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานและจากการให้บริการด้าน สาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ้ี สำหรับรายได้จากการขายพืน้ ทีใ่ นนิคมฯ ได้รบั ผล กระทบโดยตรงจากสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ทั้งภายนอกและโดยเฉพาะภายในประเทศดังที่กล่าว ข้างต้น ทำให้ยอดขายพื้นที่ของนิคมฯ ลดลงจากปีที่ผ่านมามากพอควร ซึ่งปัญหานี้ก็เกิดขึ้นกับ การขายพื้นที่ของทุกนิคม สวนและเขตอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน ในการบริหารจัดการนิคมฯ บริษัทยังคงยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนเพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายการอยูร่ ว่ มกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมอย่างยัง่ ยืน ในปี 2552 บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) บริษทั ย่อยของ บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) ได้ประสบความสำเร็จบรรลุผลการจัดทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าโครงการ น้ำงึม 3 เบื้องต้นเมื่อเดือนธันวาคม 2552 และนับเป็นก้าวสำคัญของโครงการน้ำงึม 3 ทำให้ การดำเนินงานก่อสร้างโครงการ และการเจรจากับรัฐบาลลาวว่าด้วยเรือ่ งการจัดการผลกระทบด้าน สิง่ แวดล้อม และ License Agreement เดินหน้าต่อไป สำหรับในส่วนของโครงการเทิน-หินบูน ส่วนขยายประสบความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินของโครงการเพือ่ คงไว้ซง่ึ สัดส่วน ระหว่างเงินเหรียญสหรัฐและเงินบาทในอัตราทีเ่ ท่ากัน และเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2552 ทีป่ ระชุมใหญ่ สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2552 ของบริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจ่ายเงิน ปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 57,300,000 บาท ซึง่ จากการดำเนินงาน ข้างต้นทำให้บริษทั ยังคงไว้ซง่ึ ศักยภาพการเป็นผูน้ ำในการลงทุนด้านพลังงานอย่างยัง่ ยืนต่อไป

2


สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงาน บริษทั ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รอบคอบและโปร่งใส บริษทั ได้พจิ ารณาปรับปรุงการทำงานในองค์กร อาทิ การปรับปรุงคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะผูบ้ ริหารบางส่วน เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปและ พร้อมทีจ่ ะรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป ณ โอกาสนีใ้ นนามของคณะกรรมการบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ คณะผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่านทีไ่ ด้ทมุ่ เทร่วมใจปฏิบตั งิ านด้วยความตัง้ ใจอย่างเต็มความสามารถ ทำให้บริษทั สามารถยืนหยัดท่ามกลางสถานการณ์ทม่ี ผี ลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมากมายได้อย่าง เต็มภาคภูมแิ ละบรรลุความสำเร็จไปด้วยดี และขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้าผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษทั ด้วยดี ตลอดมา ทัง้ นีบ้ ริษทั ขอยืนยันถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ ดำเนินธุรกิจให้มคี วามก้าวหน้าอย่างมัน่ คงตลอดไป

(นายประชา เหตระกูล) ประธานกรรมการ

(นายปรีชา เศขรฤทธิ)์ กรรมการผูจ้ ดั การ

3


สรุปข้อมูลทางการเงิน ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552

2552 4,345.14 1,520.84 773.05 4,755.93

2551 4,297.95 1,560.54 733.21 4,755.93

2550 4,151.14 1,656.01 605.91 4,755.93

17.29 29.98 59.52 68.34 3.70 14.56 36.58 61.65 58.64 216.39 (190.76) 305.96 0.09 48.50 66.61 21.52

39.59 31.89 67.25 42.56 7.92 15.50 40.53 47.44 69.89 230.88 (107.66) 367.41 0.09 19.80 239.86 125.44

102.48 31.56 65.74 30.26 35.21 21.34 34.67 68.49 70.33 266.66 (158.64) 470.50 0.09 13.40 298.36 188.16

กำไร(ขาดทุน) ต่อหุน้

0.05

0.26

0.40

เงินปันผลต่อหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่ หุน้ มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้

10.00 1.63

10.00 1.54

10.00 1.27

4.40 2.86

22.34 18.74

25.76 35.64

สินทรัพย์รวม หนีส้ นิ รวม ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) รายได้จากการขาย รายได้คา่ เช่า รายได้คา่ บริการสาธารณูปโภค รายได้คา่ ทีป่ รึกษาและบริหาร ต้นทุนขาย ต้นทุนค่าเช่า ต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภค ต้นทุนค่าทีป่ รึกษาและบริหาร กำไรขัน้ ต้น ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด กำไร(ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั

ข้อมูลต่อหุน้ (บาท) :

อัตราส่วนทางการเงิน (%) อัตรากำไรสุทธิของบริษทั ต่อรายได้รวม อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่

4


ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั 1. ข้อมูลทัว่ ไป ชื่อ : บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ : 0107536000811 ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199 ชัน้ 12 A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2302-2300 โทรสาร : 0-2302-2400 ประเภทธุรกิจ : ลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพืน้ ฐานและพลังงาน ทุนจดทะเบียน : 4,756,303,780 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 4,755,931,420 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจำนวน 475,593,142 หุน้ มูลค่าตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท

2. การลงทุนในบริษทั ย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มูลค่าที่ตราไว้ จำนวนหุ้นที่ จำนวนหุ้น ต่อหุ้น(บาท) นำออกจำหน่าย(หุน้ ) ที่ถือ(หุ้น)

สัดส่วนการ ถือหุ้น(%)

ชื่อบริษัท / ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ชนิดหุ้น

1. บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ที่ตั้ง : กทม. โทร : 0-2302-2000 แฟกซ์ : 0-2302-2100 2. บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด ที่ตั้ง : กทม. โทร : 0-2302-2300 แฟกซ์ : 0-2302-2400 3. บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ บีวไี อ จำกัด ที่ตั้ง : บริตชิ เวอร์จนิ ไอส์แลนด์ 4. บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุป๊ จำกัด ที่ตั้ง : กทม. โทร : 0-2302-2300 แฟกซ์ : 0-2302-2400 5. บริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่ตั้ง : กทม. โทร : 0-2652-2412 แฟกซ์ : 0-2652-2440

ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

สามัญ

6

286,500,000

148,998,600

52.01

พัฒนาระบบ สาธารณูปโภคน้ำ

สามัญ

10

2,000,000

1,999,993

99.99

ทีป่ รึกษาด้าน การเงิน ลงทุนในกิจการ อื่นๆ

สามัญ

1 (เหรียญ สรอ.)

1

1

100.00

สามัญ

10

4,000,000

3,900,001

97.50

ให้บริการ สาธารณูปโภค

สามัญ

100

560,000

199,993

35.71

5


จำนวนหุ้นที่ มูลค่าที่ตราไว้ จำนวนหุ้น สัดส่วนการ ต่อหุ้น(บาท) นำออกจำหน่าย(หุ้น) ที่ถือ(หุ้น) ถือหุ้น(%)

ชื่อบริษัท / ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ชนิดหุ้น

6. บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ที่ตั้ง : กทม. โทร : 0-2302-2300 แฟกซ์ : 0-2302-2400 7. บริษทั เกตเวย์ เพาเวอร์ จำกัด ที่ตั้ง : กทม. โทร : 0-2302-2000 แฟกซ์ : 0-2302-2100 8. บริษทั เอ็มดีเอ็กซ์ พาวเวอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล บีวไี อ จำกัด ที่ตั้ง : บริตชิ เวอร์จนิ ไอส์แลนด์ 9. บริษทั จี เอ็ม เอส อีเปค บีวไี อ จำกัด ที่ตั้ง : บริตชิ เวอร์จนิ ไอส์แลนด์ 10.บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (บีวไี อ) จำกัด ที่ตั้ง : บริตชิ เวอร์จนิ ไอส์แลนด์ 11.TA SANG HYDROPOWER COMPANY LIMITED ที่ตั้ง : สหภาพพม่า

ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

สามัญ

10

65,000,000 *64,999,993

*99.99

ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

สามัญ

10

1,800,000

*1,799,993

*99.99

ทีป่ รึกษาด้าน การเงิน

สามัญ

4,000

*4,000

*100.00

ทีป่ รึกษาด้าน การเงิน ทีป่ รึกษาด้าน การเงิน

สามัญ

1 (เหรียญ สรอ.)

27,500

*27,500

*100.00

สามัญ

1

(เหรียญ สรอ.)

20,000

**20,000 **100.00

100(เหรียญ สรอ.)

2,500,000

***10,000 ***82.88

ร่วมทุนในโครงการ สามัญ สร้างเขือ่ นผลิต พลังงานกระแส ไฟฟ้าในสหภาพ พม่า หมายเหตุ * ถือหุน้ โดย บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) *** ถือหุน้ โดย บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุป๊ จำกัด

1 (เหรียญ สรอ.)

** ถือหุน้ โดย บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด

3. การลงทุนในบริษทั ร่วมหรือบริษทั อืน่ ชื่อบริษัท / ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ชนิดหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

มูลค่าที่ตราไว้ จำนวนหุ้นที่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการ ต่อหุ้น(บาท) นำออกจำหน่าย(หุ้น) ที่ถือ(หุ้น) ถือหุ้น(%)

1. บริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค ผลิตและจำหน่าย จำกัด กระแสไฟฟ้า ที่ตั้ง : กทม. โทร : 0-2302-2000 แฟกซ์ : 0-2302-2100

สามัญ

100

26,675,155

*8,536,047

*32.00

2. บริษทั เทิน-หินบูน พาวเวอร์ จำกัด ที่ตั้ง : เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สามัญ

50

1,100,000

**220,000

**20.00

หมายเหตุ

ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

* ถือหุน้ โดย บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

6

(เหรียญ สรอ.)

** ถือหุน้ โดย บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด


4. บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ 4.1 นายทะเบียนหุน้ : บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชัน้ 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 โทรศัพท์ : 0-2229-2800 โทรสาร : 0-2359-1259

4.2 ผูส้ อบบัญชี : นางสาววรรญา พุทธเสถียร บริษทั เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จำกัด 128/150-153 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน้ 14 ถนนพญาไท แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2214-6464 โทรสาร : 0-2215-4772

5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพืน้ ฐานและพลังงาน โดยมุง่ เน้นโครงการเพือ่ ตอบสนองต่อนโยบาย ของรัฐบาลและสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว อันได้แก่โครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการผลิตน้ำประปา เป็นต้น รวมทัง้ รับบริหารโครงการด้านอสังหา ริมทรัพย์โดยมีนโยบายในการแบ่งการดำเนินงานของแต่ละบริษทั ตามโครงสร้างการถือหุน้ ดังนี้ บริษทั การลงทุน บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) : พัฒนาและขายทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรม บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด : โครงการทางด้านไฟฟ้า (มหาชน)และบริษทั ย่อย บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด : โครงการเกีย่ วกับน้ำประปา บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอืน่ ๆ : รับบริหารโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยทีบ่ ริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบนั มีโครงการหลักในการดำเนินงาน คือ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ้ี ในขณะทีบ่ ริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็น บริษทั ย่อยรับผิดชอบโครงการด้านไฟฟ้า มีการวางโครงสร้างในลักษณะของ Holding Company คือจะจัดตัง้ บริษทั ย่อยแต่ละแห่งขึน้ เพือ่ รับผิดชอบแต่ละโครงการ สำหรับบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด ซึง่ รับผิดชอบโครงการด้านน้ำประปา และในปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงการด้านต่างๆ ส่วน บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอืน่ ๆ ดำเนินงานด้านการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

7


5.2 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่ บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

MDX PUBLIC COMPANY LIMITED K

35.71%

K

K

14.66%

3.49%

K

Gateway Development Co.,Ltd. cap. 56 mil

MDX BVI Ltd. cap. USD 1

K

1.22%

100%

52.01% 12.36%

GMS Power Plc. cap. 1,719 mil.

K

99.99%

K

K

MDX Water Co.,Ltd. cap. 20 mil.

97.50%

MDX Group Co.,Ltd. cap. 40 mil.

K 85%

K

TA SANG HYDROPOWER Co.,Ltd. cap. USD 1 mil

K

K

K

K

K

K

Gateway Power Co.,Ltd cap. 18 mil.

100%

GMSEPEC BVI Ltd. cap. USD 27,500

K

Eastern Power & Electric Co.,Ltd. cap. 2,667 mil.

99.99%

100%

K

32%

MDX Power International BVI. cap. US D 4,000 USD

99.99%

GMS LAO Co.,Ltd. cap. 650 mil.

28%

Total Gas and Power Thailand S.A.

China Development Industrial Bank Inc.

K

Axia Power Holding, B.V. 12%

20%

Theun Hinboun Power Co.,Ltd. cap.US D 55 mil. cap.USD

K 60%

K

20%

100%

GMS Power International BVI Ltd.cap. US D 20,000 USD

Nordic Hydropower AB

Electricite du Laos

8

K

28%


5.3 โครงสร้างรายได้ ผลิตภัณฑ์ / บริการ ขายทีด่ นิ ค่าเช่า

ดำเนินการโดย

ล้านบาท

%การถือหุน้

บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ บจ. เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์

52.01% 35.71%

ค่าบริการ สาธารณูปโภค

บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ บจ. เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์

52.01% 35.71%

ค่าบริการที่ปรึกษา

บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ บจ. เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์

52.01% 35.71%

รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า* บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ รายได้อื่นๆ รวม หมายเหตุ

52.01%

2552 17.29 20.30 0.00 9.68 29.98 59.51 0.00 0.00 59.51 38.70 28.32 1.32 68.34 305.96 8.21 489.30

3.53% 4.15% 0.00% 1.98% 6.13% 12.16% 0.00% 0.00% 12.16% 7.91% 5.79% 0.27% 13.97% 62.53% 1.68% 100/00%

2551 39.59 22.09 0.00 9.80 31.89 67.19 0.06 0.00 67.25 28.50 12.74 1.32 42.56 367.41 12.75 561.45

7.05% 3.93% 0.00% 1.75% 5.68% 11.97% 0.01% 0.00% 11.98% 5.08% 2.27% 0.24% 7.58% 65.44% 2.27% 100.00%

2550 102.48 14.03% 21.87 2.99% 0.00 0.00% 9.69 1.33% 31.56 4.32% 65.67 8.99% 0.07 0.01% 0.00 0.00% 65.74 9.00% 0.00 0.00% 28.94 3.96% 1.32 0.18% 30.26 4.14% 470.50 64.41% 29.98 4.10% 730.51 100.00%

* รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าอยู่ในรูปของส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม

5.4 ลักษณะโครงการ 5.4.1 โครงการด้านอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ้ี การดำเนินงานธุรกิจของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ้ี สามารถแบ่งออกได้เป็น การขายพื้นที่ให้กับนักลงทุนเพื่อตั้งสถานประกอบกิจการ และการให้บริการระบบสาธารณูปโภค พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบกิจการนั้นๆในภาวะปัจจุบัน ด้วย สถานการณ์ทางการเมืองประกอบกับความไม่ชัดเจนในการดำเนินงานตามมาตรา 67 ของ รัฐธรรมนูญทำให้นักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศ ยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ และ ชะลอการลงทุ น ประกอบกั บ จำนวน พื ้ น ที ่ ข ายของนิ ค มอุ ต สาหกรรมเขตอุ ต สาหกรรมที ่ กระจายตัวอยูต่ ามเขต ส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ทีม่ อี ยูเ่ ป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันใน การขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในช่วงปี 2552 สูงมาก แต่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ก็ยงั คงอาศัยปัจจัยหลักทีเ่ ป็นจุดขายของนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้

9


1. นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ้ี ตัง้ อยูใ่ นเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 82 กม. สนามบินสุวรรณภูมปิ ระมาณ 65 กม. และท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังประมาณ 85 กม. ซึง่ เป็นทำเลทีต่ ง้ั ทีถ่ อื ว่ามีการคมนาคมสะดวก และประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้าของผูป้ ระกอบการ 2. มีระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อำนวยความสะดวกต่างๆ ทีไ่ ด้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเพียงพอในการรองรับการลงทุนของลูกค้า 3. ได้รบั สิทธิประโยชน์ตามเกณฑ์ของเขตการส่งเสริมการลงทุนที่ 2 จากสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และยังมีเขตการค้าเสรี (Free Trade Zone: FTZ) เพือ่ รองรับ อุตสาหกรรมทีเ่ น้นการส่งออกเป็นหลัก ทัง้ นีห้ ากสถานการณ์การเมืองของประเทศปรับตัวดีขน้ึ นิคม อุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ก้ี ย็ งั คงมีศกั ยภาพทีด่ แี ห่งหนึง่ สำหรับนักลงทุนทีจ่ ะพิจารณาเลือกพืน้ ทีเ่ พือ่ ประกอบกิจการ สำหรับการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานและสิง่ อำนวยความสะดวกในนิคมนับเป็น ธุรกิจอีกแขนงหนึง่ ของบริษทั ทีส่ ร้างรายได้คอ่ นข้างคงที่ และมีโอกาสทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ต่อไปตามปริมาณ กำลังผลิตของสถานประกอบการและรวมถึงยอดการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันด้วยขนาดของระบบ สาธารณูปโภค อาทิ ระบบผลิตจ่ายน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ ระบบไฟฟ้า ระบบสือ่ สาร ระบบถนนทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้รองรับการดำเนินงานของสถานประกอบการภายในนิคมฯ เพียงพอ และพร้อมทีจ่ ะรองรับการลงทุนครอบคลุมพืน้ ทีข่ ายทัง้ หมดโดยทีไ่ ม่จำเป็นต้องลงทุนขยาย กำลังผลิต แต่อย่างใดซึ่งนับว่าเป็นจุดดีอย่างหนึ่งของการประกอบธุรกิจในการดำเนินงานนิคม อุตสาหกรรม เกตเวย์ซติ ้ี บริษทั ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสังคมไทย ได้ดำเนินงานตอบแทนสังคม ควบคู่ไปด้วย เช่น การมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน การซ่อมแซมอาคารเรียน การให้ทนุ การศึกษาเป็นต้น นอกจากนีย้ งั เปิดโอกาสให้คณะนักเรียนนักศึกษาและผูส้ นใจเข้าเยีย่ มชมการ ดำเนินงานของนิคมอุตสากรรมเกตเวย์ซติ เ้ี พือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ตลอดจน ตระหนักถึง ความสำคัญของการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

5.4.2 โครงการด้านไฟฟ้า บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จดั ตัง้ บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ขึน้ ใน ปี 2536 เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการด้านไฟฟ้าในพื้นที่ตลอดแนวฝั่งแม่น้ำโขง อาทิ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษทั ได้วางแผน ด้วย วิสยั ทัศน์อนั กว้างไกล ทีจ่ ะพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าในประเทศดังกล่าว ซึง่ มีประชากรรวม เกินกว่า 230 ล้านคน ส่วนในด้านนโยบายการลงทุนในแต่ละโครงการนัน้ บริษทั จะทำการจัดตัง้ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมทุนขึน้ มาเพือ่ ดำเนินการในแต่ละโครงการ ปัจจุบนั บริษทั มีโครงการลงทุนทัง้ ในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทัง้ ในประเทศไทยด้วย ปี 2552 นับเป็นปีทบ่ี ริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั พัฒนาพลังงาน ไฟฟ้าเอกชนและเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) ประสบความสำเร็จเป็น อย่างยิง่ ตามโครงการต่างๆ ดังนี้

10


(1) โครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ได้ลงทุนผ่านทางบริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัดซึง่ เป็น บริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 100% เพื่อเข้าร่วมพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าเอกชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(ลาว) และจากอุปสงค์ดา้ นพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยทีเ่ พิม่ มาก ขึ้นทุกขณะ ผนวกกับแหล่งผลิตพลังน้ำที่สมบูรณ์ของลาวทำให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ ตกลงร่วมมือกันดำเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึง่ มีกำลังการผลิตรวมกว่า 3,300 เมกกะวัตต์ โดย ได้รว่ มลงนามในบันทึกความเข้าใจ ในเดือนมิถนุ ายนปี 2536 และมิถนุ ายนปี 2539 ตามลำดับใน ปัจจุบนั บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด กำลังพัฒนาสองโครงการใหญ่ในลาว ดังนี้

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบูน โครงการเทิน-หินบูน เป็นโครงการสร้างเขือ่ นผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 210 เมกกะวัตต์ ซึง่ เป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าโครงการแรกของกลุม่ บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ดำเนินการโดย บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ผ่านบริษทั เทิน-หินบูน พาวเวอร์ จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุน ระหว่าง บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด (20%) การไฟฟ้าลาว (60%) และกลุม่ Nordic Hydropower AB (20%) นับเป็นโครงการพลังงานไฟฟ้าโครงการแรกทีด่ ำเนินงานโดยบริษทั เอกชนต่างประเทศ เพื่อผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย และได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวให้ ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าในระยะเวลา 30 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุสัญญาได้ตามข้อตกลงกับ รัฐบาลลาวทีล่ งนามในเดือนตุลาคมปี 2537 นอกจากนีย้ งั เป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าโครงการแรก ของลาว ที่ลงนามในข้อตกลงการซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อเดือน มิถุนายนปี 2539 และในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน โครงการนี้เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการแรกของลาวทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศเป็นเงินกูท้ ม่ี สี ทิ ธิไล่เบีย้ จำกัด มูลค่า 207 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยส่วนหนึง่ ได้รบั จากกลุม่ ผูใ้ ห้กเู้ ชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศทีใ่ ห้ เป็นดอลล่าร์สหรัฐ ภายใต้การค้ำประกันโดย สำนักงานเครดิตการส่งออก และอีกส่วนหนึง่ ได้รบั จากกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ไทย ให้กเู้ ป็นเงินบาท ซึง่ ธุรกรรมดังกล่าวถือได้วา่ เป็นธุรกรรมประวัตศิ าสตร์แห่งปีท่ี นับเป็นผลงานชิ้นสำคัญ และเป็นแบบอย่างที่สำคัญสำหรับการสนับสนุนทางการเงินที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตของประเทศและภูมภิ าคเอเซีย ด้านการก่อสร้างโครงการซึ่งมีมูลค่าประมาณ 280 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ได้เริ่มขึ้นเมื่อ เดือนธันวาคมปี 2537 โดยผูร้ บั เหมาทีม่ ชี อ่ื เสียง และมีประสบการณ์ทผ่ี า่ นการคัดเลือกตามขัน้ ตอน การประมูลแข่งขันระหว่างประเทศ และสามารถสร้างเสร็จสมบูรณ์กอ่ นกำหนดโดยเริม่ ปฏิบตั กิ าร ในเชิงพาณิชย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2541 รวมต้นทุนทีใ่ ช้ในการก่อสร้างโครงการประมาณ 240 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ ซึง่ ถือว่าต่ำกว่างบประมาณทีต่ ง้ั ไว้มาก

11


ด้านการเงินบริษัท เทิน-หินบูน ประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างเงินทุนใน เดือนเมษายนปี 2545 โดยการจัดหาเงินกูใ้ หม่เพือ่ ทดแทนวงเงินกูเ้ ดิม กล่าวคือบริษทั เทิน-หินบูน สามารถทีจ่ ะจัดเงินกูใ้ หม่อกี 3,000 ล้านบาท โดยได้รบั จากกลุม่ ให้กรู้ ว่ ม ซึง่ มีธนาคารกรุงเทพ เป็น แกนนำและประกอบด้วย ไทยธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงศรี อยุธยา บริษัทเงินทุนเอกชาติและธนาคารทหารไทย นอกจากนี้ยังได้รับเงินกู้เป็นดอลล่าร์ สหรัฐจำนวน 30 ล้านเหรียญ จาก Thai Exim ซึ่งจะมาแทนที่เงินกู้เดิมของ Thai Exim รวมทั้งเงินกู้ด้อยสิทธิของ Asain Mezzanine Infrastructure Fund ซึ่งเงินกู้นี้มีกำหนด ระยะเวลา 10 ปี และเป็นวงเงินกู้ที่ไม่มีข้อผูกมัดที่มากที่สุดเท่าที่ Thai Exim เคยออกให้ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทของไทย ในด้านโครงสร้างทางการเงิน นับว่าบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในส่วนของ การลดอัตราดอกเบีย้ ลงได้จำนวนมาก แล้วยังสามารถจัดโครงสร้างเงินกูไ้ ด้เหมาะกับโครงสร้างรายได้ เกิดความสำเร็จทางการเงินเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทำให้ลดภาระดอกเบีย้ ลงเป็นจำนวนมาก แต่ยงั ทำให้ โครงสร้างเงินกูเ้ หมาะสมกับโครงสร้างรายได้ ซึง่ ส่งผลให้ลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นรวมทัง้ ยังช่วยลดการลงทุนของผูถ้ อื หุน้ โดยการหาเงินทุนทดแทน ซึง่ ทำให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทน 100% ของการลงทุนภายในระยะเวลาประมาณ 4 ปี หลังจากเริ่มดำเนินการแล้ว สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความ สำเร็จทีน่ า่ ภาคภูมใิ จยิง่ ภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างบริษทั เทิน-หินบูน และรัฐบาลลาว เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2547 ทีใ่ ห้ สิทธิบริษทั เทิน-หินบูนในการขยายโครงการบริษทั เทิน-หินบูนได้เริม่ ต้นทำการศึกษาทัง้ ด้านเทคนิค ด้านผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและรวมถึงความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการส่วนขยาย โครงการส่วนขยายของบริษทั เทิน-หินบูนจะรวมถึงอ่างเก็บน้ำใหม่และโรงผลิตไฟฟ้า ซึง่ ตัง้ อยู่ ทางตอนเหนือของแม่น้ำจากเขื่อนเดิม และรวมถึงการขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าปัจจุบัน โดยเฉพาะปริมาณไฟฟ้าทีข่ ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเพิม่ ขึน้ จาก 210 เมกกะวัตต์ เป็น 440 เมกกะวัตต์ และอีก 60 เมกกะวัตต์จากโรงไฟฟ้าใหม่จะถูกขายให้การไฟฟ้าลาว ยังผลให้ปริมาณการผลิตทัง้ หมดจากโครงการเพิม่ ขึน้ ไปเป็น 500 เมกกะวัตต์ ปี 2551 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับโครงการเทิน-หินบูนส่วนขยาย เนือ่ งจากได้มกี ารบรรลุขอ้ ตกลงทีส่ ำคัญ ซึง่ ยังผลให้โครงการส่วนขยายดำเนินงานต่อไปได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการเจรจาต่อรองแก้ไขสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น สัญญาการซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าลาว และสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารเจรจาเกีย่ วกับสัญญาการก่อสร้างต่างๆ โดยได้คดั เลือกให้บริษทั ซีเอ็มซี จาก ประเทศอิตาลีเป็นผูร้ บั เหมาในงานโยธา VATech จากออสเตรีย เป็นผูร้ บั เหมางานด้านเครือ่ งจักรกลและ ระบบไฟฟ้า และบริษัทร่วมทุนระหว่างล็อกซ์เลย์และอาร์ซีอาร์จากประเทศไทย ดำเนินการ ด้านสายส่งไฟฟ้า ซึ่งสัญญาเหล่านี้นับเป็นสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับงานหลักที่สำคัญทั้งหมดในการ

12


ดำเนินโครงการส่วนขยาย และในปี 2551 ได้แจ้งต่อผูร้ บั เหมาของทุกสัญญาเพือ่ ให้เริม่ ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว ความสำเร็จทีส่ ำคัญอย่างยิง่ ของโครงการเทิน-หินบูนส่วนขยายคือ สามารถจัดหาเงินทุน ประเภท non-recourse จำนวนเทียบเท่ากว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐได้สำเร็จในเดือนตุลาคม แม้จะเป็น ช่วงวิกฤตทางการเงินที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และย่อมแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง มัน่ คงของโครงการและผูร้ ว่ มลงทุน เงินกูย้ มื ดังกล่าวประกอบด้วยเงินดอลลาห์สหรัฐและเงินบาท โดย BNP Paribas, ANZ, KBC, และธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย** ปี 2552 งานก่อสร้างโครงการเทิน-หินบูนส่วนขยายได้ดำเนินงานอย่างเต็มกำลังตาม แผนงานและเมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ได้มกี ารลงนามผูกพันเงินกูจ้ ำนวน 112.5 ล้านเหรียญ สหรัฐกับสถาบันการเงินสามแห่งภายใต้ชอ่ื DFIS ประกอบด้วย PROPACO-ฝรัง่ เศส FMOเนเธอร์แลนด์ และ DEG-เยอรมัน เงินกูจ้ ำนวนนีถ้ กู นำมาชดเชยเงินกูใ้ นปี 2008 ทีส่ ว่ นของเงินเหรียญ สหรัฐมีมลู ค่าลดลงเนือ่ งจากวิกฤตการเงิน และจากธุรกรรมครัง้ นี้ ทำให้โครงสร้างทางการเงินของ โครงการเทิน-หินบูนส่วนขยายยังคงสัดส่วนระหว่างเงินเหรียญสหรัฐและเงินบาทในอัตราทีเ่ ท่ากัน นอกเหนือจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังมีผลสำคัญยิ่งที่ทำให้โครงการชัดเจนในการรักษา ควบคุม มาตรฐานว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการตอบสนองต่อสังคมโดยที่ผู้ให้กู้(DFIS) จะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนมาทำการประเมินการดำเนินงานของโครงการ ว่าด้วยเรื่องดังกล่าวและถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการพิจารณาผลการดำเนินงานของ โครงการตามพันธะสัญญาเงินกู้ ซึง่ เท่ากับเป็นการทบทวนและรับรองถึงการวางแผนและดำเนินงาน ด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมชุมชนของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 3 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 3 เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 440 เมกกะวัตต์ และนับเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าในลาว โครงการทีส่ องของกลุม่ บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ ซึง่ ดำเนินการโดยบริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด เช่นเดียวกับโครงการเทิน-หินบูน ทีต่ ง้ั ของโครงการ อยูเ่ หนือขึน้ ไปทาง ต้นน้ำของโครงการน้ำงึม 1 ซึง่ เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำของรัฐบาลลาว ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ ในเดือนมีนาคม 2537 บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ได้ลงนามในบันทึก ความเข้าใจกับรัฐบาลลาวเพือ่ ร่วมทุนในการพัฒนาโครงการนี้ โดยบริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 55 และรัฐบาลลาวถือหุน้ ร้อยละ 45 ในขั้นตอนแรกของการพัฒนาโครงการกลุ่ม Snowy Mountains Engineering Corporation จากประเทศออสเตรเลียได้รบั เลือกเป็นผูจ้ ดั ทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ โดยผลการศึกษาความเป็นไปได้ได้รบั การยอมรับจากรัฐบาลลาวเมือ่ เดือนมีนาคม 2539 ** เป็นแกนนำของสถาบันการเงินทีใ่ ห้กเู้ ป็นดอลล่าห์สหรัฐ และส่วนธนาคารกสิกรไทยเป็นแกนนำของสถาบันทางการเงิน ที่ให้การสนับสนุนเป็นเงินบาท โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคาร นครหลวงไทย และธนาคารธนชาติเป็นผูใ้ ห้กรู้ ว่ ม

13


เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2540 บริษทั ได้ลงนามข้อตกลงกับรัฐบาลลาวว่าด้วยการพัฒนา โครงการน้ำงึม 3 ซึง่ นำไปสูข่ อ้ ตกลงการให้สทิ ธิในการดำเนินโครงการ และเมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2540 บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีข้อสรุปหลักการ ซือ้ ขายไฟฟ้าทีส่ ำคัญ ซึง่ รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้าด้วย ในขณะที่วิกฤตการณ์ทางการเงินของภูมิภาคเอเซียได้ชะลอการพัฒนาของโครงการลง แต่งานโครงการก็ยงั คงดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วกับสภาวะแวดล้อมในเดือน เมษายนและเดือนกันยายนของปี 2545 ได้มกี ารประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าทีร่ ะดับท้องถิน่ ระดับ จังหวัด และเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของรัฐบาลลาว เกีย่ วกับเรือ่ งของแผนการดำเนินการทางสังคมและแผน การลดผลกระทบของสิง่ แวดล้อม แผนเหล่านีไ้ ด้สรุปและยืน่ ให้รฐั บาลลาวอนุมตั ขิ น้ั สุดท้ายในเดือน พฤศจิกายน และได้รบั การอนุมตั จิ ากรัฐบาลลาวในเดือนพฤษภาคมปี 2546 ทำให้โครงการน้ำงึม 3 เป็น โครงการแรกที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลลาวภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ซึ่งประกาศใช้ ตัง้ แต่ปี 2543 ในปี 2547 เศรษฐกิจไทยได้ฟน้ื ตัวดีขน้ึ ส่งผลให้เกิดความสำเร็จทีส่ ำคัญอีกอย่างหนึง่ ของ โครงการน้ำงึม 3 เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้แจ้งความประสงค์ขอทบทวนการเจรจาเพื่อขอซื้อ ไฟฟ้าจากโครงการ และได้จดั ให้มกี ารประชุมขึน้ อีกหลายครัง้ เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ด้วยเหตุทท่ี ง้ั สองฝ่าย ต้องการทบทวนการพิจารณาของข้อเสนอเดิมอีกครัง้ ต่อมาเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2548 ได้มกี าร ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างบริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด บริษทั Marubeni และ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด(“REGCO”) เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการของสอง บริษทั ใหม่ ในการพัฒนาโครงการน้ำงึม 3 โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในการพัฒนาโครงการดังนี้ บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด (27%) บริษทั Marubeni (25%) REGCO (25%) และรัฐบาลลาว(23%) และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการซื้อไฟฟ้า จากโครงการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จึงนับได้วา่ โครงการได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในปี 2550 ก็นบั เป็นก้าวสำคัญของโครงการ ด้วยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย การซือ้ ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2550 และนอกเหนือจากนัน้ ทางโครงการยังได้ ดำเนินงานพัฒนาโครงการน้ำงึม 3 เพิม่ เติมประกอบด้วยการสำรวจภาคสนามเพิม่ เติมและการก่อสร้าง เบือ้ งต้นควบคูไ่ ปกับการเจรจากับรัฐบาลลาว เดือนธันวาคม 2552 นับเป็นก้าวสำคัญของโครงการอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ การเจรจากับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตต่อเนือ่ งจากบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซือ้ ขายไฟฟ้าได้มกี ารลงนามเบือ้ งต้น เมือ่ ปี 2550 ได้บรรลุผลโดยมี การปรับอัตรา ค่ากระแสไฟฟ้าใหม่ และสรุปจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ จากผล ข้อสรุปตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวก็ทำให้การดำเนินงานก่อสร้างรวมถึงการเจรจาสรุปการจัดการด้าน สิง่ แวดล้อมและ License Agreement กับรัฐบาลลาวเดินหน้าต่อไป

14


(2) โครงการในประเทศไทย โครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม บางบ่อ บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ได้รว่ มทุนกับบริษทั มารูเบนิ คอร์ปอเรชัน่ ของประเทศ ญีป่ นุ่ จัดตัง้ บริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด (บริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์) ขึน้ โดยบริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 67 เพือ่ เข้าร่วมในการยืน่ ซองประกวดราคาโครงการผูผ้ ลิต กระแสไฟฟ้าอิสระ (IPP) และโครงการอืน่ ๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ในเดือนมิถนุ ายนปี 2538 และ ต่อมาในเดือนมีนาคมปี 2540 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้แจ้งว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ ขนาด 350 เมกกะวัตต์ของบริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ ซึง่ ตัง้ อยูอ่ ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รบั การคัดเลือก และเมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2540 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ลงนามในสัญญาซือ้ กระแสไฟฟ้ากับบริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ ในปี 2542 การดำเนินงานโครงการทีส่ ำคัญของบริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ได้กา้ วหน้า ไปอย่างมาก โดยได้ดำเนินการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ โดยดึงเอา ผูร้ ว่ มทุนทีม่ ศี กั ยภาพ เข้ามาเสริม ได้แก่ Total Gas and Power Thailand S.A. (TOTAL) จากประเทศ ฝรัง่ เศส และ China Development Industrial Bank Inc. (CDIB) จากไต้หวัน TOTAL เป็นบริษทั พลังงานที่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก ซึ่งให้ความสนใจการพัฒนาระบบก๊าซธรรมชาติ ในไทยและภูมิภาคใกล้เคียง และได้เสนอโอกาสทางธุรกิจในอนาคตที่ดีต่อบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ โดยได้เข้าซือ้ หุน้ ในอัตราร้อยละ 28 ของบริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2542 ส่วน CDIB เป็นธนาคารเพื่ออุตสาหกรรมชั้นนำของไต้หวัน ซึ่งสนใจการลงทุนในประเทศ ไทยและภูมภิ าคใกล้เคียงและเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านการเงินทีส่ ำคัญแก่บริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ ได้เข้าซือ้ หุน้ ในอัตราร้อยละ 12 เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2542 ผลจากการปรับโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวทำให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ในบริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ลดลงเหลือ ร้อยละ 32 และบริษทั มารูเบนิ คอร์ปอเรชัน่ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงเหลือร้อยละ 28 ซึง่ บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ก็ยงั คงเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทส่ี ดุ และเป็นผูน้ ำหลักในการพัฒนาบริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ ในขณะที่บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ มีศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจในอนาคตที่ดีขึ้นจาก การเข้าร่วมทุนของสองบริษัทใหญ่ และต่อมาบริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่นได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ ร้อยละ 28 ของบริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ ให้กบั บริษทั ในเครือชือ่ บริษทั แอ็คเซีย เพาเวอร์ โฮลดิง้ บี. วี. ในปี 2543 โครงการไฟฟ้าบางบ่อประสบความสำเร็จในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนโดย บริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ ได้ลงนามในสัญญากูเ้ งินเพือ่ พัฒนาโครงการเป็นจำนวน 181,875,000 เหรียญ สหรัฐเมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 โดยเงินกูร้ อบแรกทีโ่ ครงการได้รบั มีจำนวน 115 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ จัดเตรียมโดย Citicorp, Tokai Bank, BNP Paribas, Credit Agricole Indosuez และร่วมจัดการ โดย Standard Chartered Bank โดยมีหน่วยงานภาครัฐของประเทศญีป่ นุ่ (MITI of Japan) เป็น ผูร้ บั ประกันความเสีย่ งด้านการเมืองของเงินกูด้ งั กล่าว และเงินกูร้ อบทีส่ องทีโ่ ครงการได้รบั มีจำนวน

15


ประมาณ 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ สนับสนุนโดย TOTAL FINA ELF S.A. และจัดเตรียมโดย BNP และร่วมจัดการโดย Credit Agricole Indosuez และ Fortis Bank นับว่าการจัดการด้านการเงิน ของโครงการไฟฟ้าบางบ่อในครัง้ นีป้ ระสบความสำเร็จอย่างยิง่ และถือเป็นธุรกรรมด้านการเงินครัง้ สำคัญ ในภูมภิ าคเอเซียนับตัง้ แต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ต่อมาในเดือนมีนาคมปี 2543 โครงการไฟฟ้า บางบ่อได้เบิกเงินรอบแรก เพือ่ นำมาพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามกำหนด โดยได้เริม่ ดำเนินการตาม สัญญาหลักต่างๆ ได้แก่ สัญญาการก่อสร้างโครงการทีไ่ ด้ลงนามกับ Alstom Power (ชือ่ เดิม ABB Power) รวมทัง้ สัญญาก่อสร้างสายส่งและท่อส่งก๊าซ ซึง่ ได้ลงนามกับ Sumitomo Electric Industries และ Italian Thai Development PLC ตามลำดับ โครงการไฟฟ้าบางบ่อได้ผา่ นการทดสอบการเดินเครือ่ งครัง้ สุดท้ายเมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2546 เป็นการเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งบางช่วงอาจประสบปัญหาต่างๆ ในการ พัฒนา โครงการอยู่บ้าง แต่ในด้านการประมาณการโครงการไฟฟ้าบางบ่อสามารถใช้เงินต่ำกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ถึงประมาณ 30ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าภูมิใจสำหรับโครงการ ที่มีความยากและท้าทาย นอกจากนี้โครงการยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 พร้อมด้วยบุคคลสำคัญๆ อีกหลายท่าน เพือ่ ร่วมฉลองความสำเร็จครัง้ สำคัญของโครงการนี้ ต่อมา ในเดือนธันวาคมปี 2547 โครงการไฟฟ้าบางบ่อได้ประสบความสำเร็จอีกก้าวหนึง่ โดยบริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ได้ดำเนินการกูเ้ งินใหม่เพือ่ ชำระหนีเ้ ดิม (refinancing) ได้สำเร็จ อีกทัง้ ยังได้รบั ความสนับสนุน จากกลุม่ สถาบันการเงินกลุม่ ใหม่ อันประกอบด้วย China Construction Bank และ Bank of China จากประเทศจีน KBC Bank จากประเทศเบลเยีย่ ม Sumitomo Mitsui Banking Corporation จากประเทศญีป่ นุ่ และ Citicorp จากสหรัฐอเมริกา ซึง่ การ refinancing เงินกูค้ รัง้ นี้ ก่อให้เกิด ผลประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ หลายประการ อาทิเช่น การลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ การยกเลิกการประกัน ความเสี่ยงทางการเมือง รวมทั้งการลดเงินฝากสำรองเพื่อชำระหนี้เหลือ 3 เดือนของจำนวนเงินกู้ ทีค่ รบชำระในแต่ละ 6 เดือน นอกจากความสำเร็จด้านการเงิน ในปี 2548 โครงการไฟฟ้าบางบ่อได้ประสบความสำเร็จ อีกครั้ง โดยโครงการได้รับการบันทึกในระดับโลกสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่องของเครื่องกังหัน แก๊สรุ่น GT-26 เมื่อมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อทำการตรวจเช็คตามกำหนดในเดือนพฤศจิกายน เครือ่ ง GT-26 ได้ทำงานอย่างต่อเนือ่ งไปแล้ว 189 วัน ซึง่ เป็นระยะเวลาทีย่ าวนานกว่าสถิตโิ ลกเดิมที่ เคยมีการบันทึกไว้ และในปี 2552 นับเป็นปีทด่ี อี กี ปีหนึง่ สำหรับ บริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ เนือ่ งด้วย บริษทั มีผลประกอบการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง

16


5.5 การดำเนินงานในปีทผ่ี า่ นมา การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำคัญ ในรอบปี 2552 บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมีการ เปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำคัญเกีย่ วกับการบริหารงานและการประกอบธุรกิจ ดังนี้ การปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร เดือนมีนาคม 2552 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ นายสมชัย ไชยศุภรากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ของบริษทั แทน พล.อ.อ.จรรยา สุคนธทรัพย์ ซึง่ ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของ บริษัท เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ ลาออก ซึง่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2552 เดือนพฤษภาคม 2552 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ นายปรีชา เศขรฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั และ แต่งตัง้ นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษทั แทนนาง ส่องศรี กัลยาณมิตร ซึง่ ลาออกจากการเป็นกรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริหารของบริษทั โดยมี วาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลือ ของกรรมการทีล่ าออก ซึง่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤษภาคม 2552 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัทใหม่ โดยเพิ่มตำแหน่งที่ปรึกษาคณะ กรรมการบริหารไว้ ในโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้งนางส่องศรี กัลยาณมิตร เข้าดำรงตำแหน่ง ทีป่ รึกษากรรมการบริหารบริษทั ดังนัน้ โครงสร้างขององค์กรในส่วนบริหารจึงประกอบด้วยคณะ กรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน และทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน ดังนี้ คณะกรรมการบริหาร 1. นายประชา เหตระกูล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 3. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการบริหาร ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร นางส่องศรี กัลยาณมิตร พัฒนาการทีส่ ำคัญ ในปี 2552 บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ประสบความสำเร็จในการทำบันทึกข้อตกลงการซือ้ ขายโครงการไฟฟ้า พลังน้ำ-น้ำงึม 3 เบือ้ งต้น เมือ่ เดือนธันวาคม 2552 นับเป็นก้าวสำคัญของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 3 ส่งผลให้การก่อสร้างโครงการรวมทัง้ การเจรจากับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วย เรือ่ งการจัดการผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและ License Agreement เดินหน้าต่อไป เดือนเมษายน 2552 ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2552 ของบริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท เป็นจำนวน เงินรวม 57,300,000 บาท โดยมีมติเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2552

17


6. ปัจจัยความเสีย่ ง จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) สามารถสรุปได้ ดังนี้

6.1 ปัจจัยเสีย่ งโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รบั สิทธิประโยชน์ตามพืน้ ทีส่ ง่ เสริมการลงทุนเขต 2 ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายทีม่ งุ่ เน้นสนับสนุนพืน้ ทีก่ ารลงทุนเขต 3 มากกว่า ทำให้นคิ มอุตสาหกรรม เกตเวย์ซิตี้ เกิดข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน แต่บริษัทก็สามารถบริหารจัดการต่อปัจจัยความเสี่ยง ดังกล่าวโดยมุง่ เน้นในคุณภาพของระบบสาธารณูปโภค อาทิ การจัดการแหล่งน้ำเพือ่ รองรับอย่างเพียงพอ รวมถึงคุณภาพของการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อำนวยความสะดวกต่างๆ ในนิคมฯ

6.2 ปัจจัยเสีย่ งโครงการด้านไฟฟ้า ภายใต้ปจั จัยเสีย่ งทีน่ อ้ ยมากของธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า ไม่วา่ ในเรือ่ งของภาคการผลิต และ ภาคการตลาดทีม่ ลี กู ค้าทีแ่ น่นอน โครงการด้านไฟฟ้าทีด่ ำเนินการมาจึงประสบกับ ความสำเร็จ อย่างดียง่ิ และนโยบายในภาพรวมของประเทศไทยก็ยงั สนับสนุนธุรกิจพลังงาน อย่างต่อเนือ่ ง สำหรับ โครงการที่ดำเนินการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้รับ การสนับสนุนร่วมมือจาก รัฐบาลลาวเป็นอย่างดียง่ิ สำหรับด้านการเงินบริษทั มีพนั ธมิตรทีแ่ ข็งแกร่ง และประสบการณ์ในการ บริหารจัดการด้านการเงิน ทำให้หลายโครงการประสบความสำเร็จด้วยค่าใช้จ ่ายที่ต ่ำกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้และปราศจากปัจจัยเสี่ยงจากผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน เงินตราด้วยการ จัดการโครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสม จากการบริหารปัจจัยเสีย่ งข้างต้น ทำให้บริษทั ยังไม่เคยมีเหตุผดิ นัดในการชำระคืนเงินต้น และดอกเบีย้ ตามทีร่ ะบุไว้ ในสัญญาปรับโครงสร้างหนีแ้ ละแผนฟืน้ ฟูกจิ การแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คณะผูบ้ ริหารบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) ก็มกี ารติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ทอ่ี าจก่อให้มี ความเปลี่ยนแปลง ปัจจัยเสี่ยงเป็นระยะๆ เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการรองรับปัจจัยเรื่องต่างๆ ได้อย่าง สอดคล้องกับสถานการณ์นน้ั ๆ โดยให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

18


7. ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

ลำดับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 มีนาคม 2552 มีดงั ต่อไปนี้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ STANDARD MERCHANT BANK (ASIA) LIMITED บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ORIENTAL PACIFIC VENTURES LIMITED THE LAW DEBENTURE TRUST . CORPORATION P.L.C บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด นายนคร หาญไกรวิไลย์ บริษทั สยาม พาวเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด นายประชา เหตระกูล พ.ญ.พวงทอง ชุตาภา บริษทั เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด นายสลิล ปิน่ ขยัน น.ส.วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์ บริษทั ออคิด พลาซ่า จำกัด นายสมศักดิ์ ตัณทนาวิวฒ ั น์ นายชูชาติ ทองเจือพงษ์ บริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด SIAM LAND HOLDING (1990) CO., LTD. น.พ.โอภาส ชุตาภา นางนวลจันทร์ ตีระสงกรานต์ บริษทั แอล แอนด์ อาร์ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพือ่ ผูฝ้ าก

จำนวนหุน้

ร้อยละ

69,590,077 14.63% 58,794,745 12.36% 44,751,401 9.41% 39,413,146 8.29% 21,608,850 18,000,000 16,097,397 12,560,900 10,360,417 9,407,711 8,195,178 8,000,000 6,243,500 6,200,000 6,000,000 5,793,751 5,348,837 5,199,701 5,013,800 4,833,922 4,161,400

4.54% 3.79% 3.39% 2.64% 2.18% 1.98% 1.72% 1.68% 1.31% 1.30% 1.26% 1.22% 1.13% 1.09% 1.05% 1.02% 0.88%

19


8. การจัดการ 8.1 โครงสร้างการจัดการ

8.1.1 โครงสร้างองค์กรของบริษทั

ผูถ้ อื หุน้

คณะทีป่ รึกษา คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ

ทีป่ รึกษา คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ

สำนักบริหาร และกฎหมาย

ฝ่ายธุรการ

ส่วนงานเลขานุการบริษทั ส่วนกฎหมาย 1

ฝ่ายการบัญชี

ฝ่ายการเงินและ การวางแผน

ส่วนการพนักงาน

ส่วนการบัญชี 1

ส่วนวางแผน และระบบข้อมูล

ส่วนประสานงาน เลขานุการ

ส่วนการบัญชี 2

ส่วนกฎหมาย 2 ส่วนบริการทัว่ ไป ส่วนสื่อสารองค์กร

20

ฝ่ายการตลาด ส่วนการขาย 1 ส่วนการขาย 2

ส่วนการเงิน และการลงทุน

ส่วนบริการการตลาด


คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิต้ี

ฝ่ายออกแบบ โครงการ

ฝ่ายพัฒนาโครงการ

ส่วนก่อสร้าง

ส่วนปฏิบตั กิ าร

ส่วนออกแบบ 1

ส่วนพัฒนาและ บริหารโครงการ

ส่วนวิชาการและ สารสนเทศ ส่วนบริการ งานวิศวกรรม

ส่วนบำรุงรักษา

ส่วนออกแบบ 2

ฝ่ายวิศวกรรม

ส่วนบริการ นิคมอุตสาหกรรม

ส่วนจัดซือ้ โครงการ ส่วนประสานงาน โครงการ

ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนโครงการพิเศษ ส่วนบริการ โครงการพิเศษ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โครงการพิเศษ

21


8.1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ บริษทั มีคณะกรรมการทัง้ หมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั 1. การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่าย จัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม การดำเนินกิจการของบริษทั ตลอดเวลา 2. รับผิดชอบจัดการและตัดสินใจในกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทภายในขอบเขต ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง 3. มีอำนาจหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เรือ่ งต่อไปนีซ้ ง่ึ คณะกรรมการ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนดำเนินการ 3.1 เรือ่ งทีก่ ฎหมายกำหนดให้ตอ้ งมีมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ 3.2 การทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ ขี นาดของรายการเมือ่ คำนวณตามเกณฑ์ท่ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแล้วมีคา่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป 3.3 การซือ้ หรือขายสินทรัพย์สำคัญทีม่ ขี นาดของรายการเมือ่ คำนวณตามเกณฑ์ท่ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแล้วมีคา่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร 1. กำหนดกระบวนการดำเนินงานธุรกิจในทางปฏิบตั ติ ามนโยบายและทิศทางของ คณะกรรมการบริษทั 2. กำกับควบคุมดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานตามกระบวนการทีก่ ำหนดในข้อ 1. 3. พิจารณาทบทวน อนุมตั ริ ะเบียบวิธกี ารปฎิบตั วิ า่ ด้วย การจัดซือ้ จัดจ้าง การพนักงาน ฯลฯ 4. พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ โยกย้ายพนักงานในระดับผูช้ ว่ ยรองกรรมการผูจ้ ดั การ และต่ำกว่า 5. พิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ิ อัตราการขึน้ เงินเดือน ค่าจ้าง และเงินรางวัล(โบนัส)ประจำปี สำหรับพนักงาน

22


ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณา ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน อืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชี ของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับ ผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน ของบริษัท (ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ของบริษัท (ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี (จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมกรรมการ ตรวจสอบแต่ละท่าน (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter ) (ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

23


7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สำคัญต่อฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ ของบริษทั เพือ่ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร (ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ข) การทุจริตหรือมีสง่ิ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภายใน (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน เวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรค หนึง่ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะ กรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก

8.1.3 รายชือ่ และตำแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

คณะกรรมการบริษทั 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8.

นายประชา นายปรีชา นายพิชญพงศ์ นายกมลศักดิ์ นายสวาสดิ์ นางพิมพ์ใจ นายสมชัย นางสาวประภา

เหตระกูล เศขรฤทธิ์ ณ บางช้าง พันธุเสน ปุ้ยพันธวงศ์ ศรีสวัสดิ์ ไชยศุภรากุล เทียนเกษม

ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร 1. นายประชา เหตระกูล 2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 3. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง

24

ประธาน กรรมการ กรรมการ


คณะกรรมการตรวจสอบ 1. *นายกมลศักดิ์ 2. นายสวาสดิ์ 3. *นางพิมพ์ใจ

พันธุเสน ปุ้ยพันธวงศ์ ศรีสวัสดิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั 1. 2. 3. 4. 5. 6.

นายศุกรีย์ ดร. สุบนิ พล.อ.อ.จรรยา ศ.ศิริ นายสมศักดิ์ นายสว่าง

แก้วเจริญ ปิน่ ขยัน สุคนธทรัพย์ เกวลินสฤษดิ์ ตีระพัฒนกุล จำปา

ประธานที่ปรึกษา ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ทีป่ รึกษา ทีป่ รึกษา ทีป่ รึกษา ทีป่ รึกษา

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั 1. นางส่องศรี

กัลยาณมิตร

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร

เจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหาร 1. 2. 3. 4.

นางสาวประภา นายโชคชัย นางพูนทรัพย์ นายวิรตั น์

เทียนเกษม วิชยั ดิษฐ อัศวนภากาศ จุลนวล

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส (การบัญชี) รองกรรมการผูจ้ ดั การ (วิศวกรรม) รองกรรมการผูจ้ ดั การ (ธุรการ) รองกรรมการผูจ้ ดั การ ( บริหารและกฎหมาย) และเลขานุการบริษทั 5. นางสาวจิรประภา แสงจันทร์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ (การเงินและวางแผน) 6. นางสุจีปภา สิงโตกุล รองกรรมการผูจ้ ดั การ (การตลาด) 7. นายพรศักดิ์ ภักดีวฒ ั นะกุล รองกรรมการผูจ้ ดั การ (พัฒนาโครงการ)

25


8.1.4 ข้อมูลของผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการบริษทั

นายประชา เหตระกูล

นายปรีชา เศขรฤทธิ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อายุ 68 ปี วุฒิการศึกษา B.S., Mechanical Eng., Batter Sea College of Advanced Technology, England ประสบการณ์การทำงาน 2516 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สีพ่ ระยาการพิมพ์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 2.641 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัตกิ ารกระทำผิด ไม่มี

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อายุ 63 ปี วุฒิการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M. Eng., Asian Institute of Technology. วิศวกรรมศาสตร์บณ ั ฑิต(เกียรตินยิ ม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน 2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2517-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เซ้าท์อส๊ี ท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0.005 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 Director Certification Program (DCP) ปี 2550 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัตกิ ารกระทำผิด ไม่มี

26


คณะกรรมการบริษทั

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง

นายกมลศักดิ์ พันธุเสน

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อายุ 52 ปี วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน 2551-2552 รองกรรมการผู้จัดการ (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ )้ี 2544-2550 ผูช้ ว่ ยรองกรรมการผูจ้ ดั การ(วิศวกรรม) บริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 2540-2543 ผูจ้ ดั การนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ้ี บริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 2523-2540 วิศวกรไฟฟ้าฝ่ายก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0.002 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2552 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัตกิ ารกระทำผิด ไม่มี

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี วุฒิการศึกษา พาณิชยศาสตร์บณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิตศิ าสตร์บณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน 2541-2549 ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ 2535-2540 สรรพากร จังหวัดยะลา สรรพากร จังหวัดสงขลา สรรพากรพืน้ ที่ 6 กรุงเทพมหานคร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัตกิ ารกระทำผิด ไม่มี

27


คณะกรรมการบริษทั

นายสวาสดิ์ ปุย้ พันธวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อายุ 78 ปี วุฒิการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ 27 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.S.E.E. Oregon State University, USA. วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิตศิ าสตร์บณ ั ฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์การทำงาน 2548-2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 2546-2549 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั แพคเดลต้า จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัตกิ ารกระทำผิด ไม่มี

28

นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี วุฒิการศึกษา บัญชีบณ ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน 2540-2549 นักบัญชีอิสระ 2534-2539 ผู้อำนวยการกองรายได้ การไฟฟ้านครหลวง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0.09 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัตกิ ารกระทำผิด ไม่มี


คณะกรรมการบริษทั

นายสมชัย ไชยศุภรากุล ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี วุฒิการศึกษา Assumption Commercial College MBA-University of Leicester, UK Henley Management College, UK ประสบการณ์การทำงาน 2538-ปัจจุบนั กรรมการผู้จัดการ บริษทั ไวท์กรุป๊ จำกัด(มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษทั โอสถสภา จำกัด กรรมการอิสระ บริษทั โรเดีย ไทย อินดัสทรีส์ จำกัด กรรมการอิสระ บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัตกิ ารกระทำผิด ไม่มี

นางสาวประภา เทียนเกษม ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อายุ 49 ปี วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิตศิ าสตร์บณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎสวนดุสติ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัญชีบณ ั ฑิต (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประสบการณ์การทำงาน 2547-ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส(การบัญชี) บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) 2548-2549 กรรมการ บริษทั วิทยุแพลนเนอร์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0.0003 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัตกิ ารกระทำผิด ไม่มี

29


เจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหาร นายโชคชัย วิชยั ดิษฐ

นางพูนทรัพย์ อัศวนภากาศ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม) อายุ 52 ปี วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศบ. (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน 2525-2539 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นผู้บริหาร ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัติการกระทำผิด ไม่มี

รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรการ) อายุ 55 ปี วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา ประสบการณ์การทำงาน 2524-2533 บริษทั ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0.004 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นผู้บริหาร ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัติการกระทำผิด ไม่มี

นายวิรตั น์ จุลนวล

นางสาวจิรประภา แสงจันทร์

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ(สำนักบริหารและกฎหมาย)และ เลขานุการบริษัท อายุ 45 ปี วุฒิการศึกษา นิตศิ าสตร์บณ ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน 2551-ปัจจุบนั บริษัท ไฮเทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด 2548-2550 บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด 2531-2533 ธนาคารศรีนคร จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นผู้บริหาร ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัติการกระทำผิด ไม่มี

รองกรรมการผูจ้ ดั การ (การเงินและวางแผน) อายุ 44 ปี วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน 2533-2535 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สหธนกิจไทย จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0.0004 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นผู้บริหาร ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัติการกระทำผิด ไม่มี

30


เจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหาร นางสุจปี ภา สิงโตกุล

นายพรศักดิ์ ภักดีวฒ ั นะกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ (การตลาด) อายุ 49 ปี วุฒิการศึกษา วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน 2531-2533 ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2526-2530 เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาด บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0.014 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นผู้บริหาร ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัติการกระทำผิด ไม่มี

รองกรรมการผู้จัดการ (พัฒนาโครงการ) อายุ 46 ปี วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการณ์การทำงาน 2533-2536 บริษัท สยาม ซี เอ็ม จำกัด 2530-2533 บริษทั อรุณชัยเสรี คอนซัลติง้ เอ็นจิเนียร์ส จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นผู้บริหาร ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ประวัติการกระทำผิด ไม่มี

31


8.1.5 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผูบ้ ริหารและผูม้ อี ำนาจ ควบคุมในบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

1. นายประชา เหตระกูล /x // / 2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ / // / // / / / 3. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง / // 4. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน / 5. นายสวาสดิ์ ปุย้ พันธวงศ์ / 6. นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ / 7. นายสมชัย ไชยศุภรากุล / 8. นางสาวประภา เทียนเกษม / / หมายเหตุ : / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร แสดงเฉพาะท่านทีด่ ำรงตำแหน่งในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

บริษทั เซ็นทรัล อพาร์ทเมนท์ จำกัด

บริษทั เกตเวย์ เอสเตท จำกัด

บริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษทั เกตเวย์ เพาเวอร์ จำกัด

บริษทั ร่วม

บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุป๊ จำกัด

บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด

บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด

บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้บริหาร

บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษทั ย่อย

/ /

8.1.6 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย (ทีม่ นี ยั สำคัญ) รายชื่อกรรการ

บริ ษ ั ท ย่ อ ย บมจ. จี เอ็ ม เอส เพาเวอร์

บจ. จี เอ็ ม เอส ลาว

1. นายประชา เหตระกูล / 2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ / // / 3. นายรอย อิศราพร ชุตาภา / 4. นายเดวิด แอล ไมค์เคิลส์ / // / 5. นางส่องศรี กัลยาณมิตร / / 6. นายสว่าง จำปา / // 7. นายวีระวัฒน์ ชลายน / 8. นายเวนย์ เอิรล์ แพรทริจ / 9. นายชาลี โสภณพนิช / หมายเหตุ : / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร ทีม่ นี ยั สำคัญ หมายถึง มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวม ของปีบญ ั ชีลา่ สุด

32

/


8.2 รายละเอียดทีก่ รรมการแจ้งต่อบริษทั

8.2.1 ส่วนได้สว่ นเสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ทำขึน้ ระหว่างรอบปีบญ ั ชี 2552 - ไม่ม-ี

8.2.2 การถือหุน้ ของกรรมการในบริษทั ชื่อกรรการ

1. นายประชา เหตระกูล 2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 3. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง 4. นายสวาสดิ์ ปุย้ พันธวงศ์ 5. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน 6. นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ 7. นางสาวประภา เทียนเกษม 8. นายสมชัย ไชยศุภรากุล

ชนิดหุ้น

จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม

สามัญ สามัญ สามัญ สามัญ สามัญ สามัญ สามัญ สามัญ

เพิม่ (ลด)

2552

2551

12,560,900 22,500 10,400 422,000 1,200 -

12,560,900 22,500 10,400 422,000 1,200 -

-

8.2.3 การถือหุน้ ของกรรมการในบริษทั ในเครือ ชือ่ บริษทั

1. บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด

กรรมการผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ในเครือ

ชนิดหุ้น

จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2552

2551

เพิม่ (ลด)

นายปรีชา เศขรฤทธิ์

สามัญ

100

100

-

นายปรีชา เศขรฤทธิ์

สามัญ

1

-

-

นายปรีชา เศขรฤทธิ์

สามัญ

1

1

-

3. บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด 4. บริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ แอนด์ อิเลคทริค จำกัด 5. บริษทั เกตเวย์ เพาเวอร์ จำกัด

33


8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร 8.3.1 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ดังนี้

(1) เงินบำเหน็จของกรรมการ ชือ่ กรรมการ

ค่าตอบแทนรวมต่อปี

1. นายประชา เหตระกูล 2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 3. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง 4. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน 5. นายสวาสดิ์ ปุย้ พันธวงศ์ 6. นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ 7. นางสาวประภา เทียนเกษม 8. นายสมชัย ไชยศุภรากุล

120,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท 120,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ ชือ่ กรรมการ

ค่าตอบแทนรวมต่อปี

1. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน 2. นายสวาสดิ์ ปุย้ พันธวงศ์ 3. นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์

50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท

3) เงินเดือนของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารของบริษทั จำนวน 10 ราย เท่ากับ 16,379,600 บาท 8.3.2 ค่าตอบแทนอืน่ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพเท่ากับ 655,184 บาท

8.4 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 9 ครัง้ โดยการเข้าร่วม ประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้ ชือ่ คณะกรรมการ

จำนวนการประชุม (ครัง้ )

1. นายประชา เหตระกูล 2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 3. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน 4. นายสวาสดิ์ ปุย้ พันธวงศ์ 5. นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ 6. นางสาวประภา เทียนเกษม 7. นายสมชัย ไชยศุภรากุล 8. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง *จำนวนการประชุม นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

34

9 9 9 9 9 9 8* 6*

จำนวนการเข้าประชุม (ครัง้ ) 9 9 9 8 9 9 8 6


8.5 การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร กรรมการบริหารและกรรมการบริษทั เป็นผูค้ ดั เลือกและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัติ ครบถ้วน เหมาะสม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบแล้วจึง นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการสรรหา (Nominating Committee) การเลือกตัง้ กรรมการในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้ (1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง (2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ ง้ั หมดตาม(1)เลือกตัง้ บุคคล คนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ด มากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็น กรรมการเท่าจำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ี บุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวน กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธานเป็นผูอ้ อก เสียงชีข้ าด

8.6 การคัดเลือกกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะ กรรมการตลาดทุน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระคือกรรมการทีไ่ ม่ได้บริหารจัดการ บริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั มีความอิสระจากคณะผูบ้ ริหารและ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และไม่มธี รุ กิจ กับบริษทั ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทั และ/หรือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้

(1) คุณสมบัตปิ ระการสำคัญของกรรมการอิสระรวมถึง - ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ รับเงินเดือนประจำ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับ เดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของ บริษทั หรือบริษทั ย่อย

35


- ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมหรือ นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ ม่ี ี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ ขัดแย้ง - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึง การเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้ บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย - ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั - ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำเนินงาน ของบริษัท

(2) กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะ แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ และมีขน้ั ตอนในการตรวจสอบคุณสมบัตกิ บั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วจึง นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษทั แล้ว จึงนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

9. การกำกับดูแลกิจการ บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีตามหลัก CG (Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยได้นำมาเป็นแนวปฎิบัติ กำหนดนโยบายการทำงานที่โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดของบริษัทได้ทันต่อเหตุการณ์และถูกต้องครบถ้วนมีการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นนักลงทุนและ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกท่าน บริษทั จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ดงั นี้

9.1 เคารพในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฎิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและ เป็นธรรมตามสิทธิทางกฎหมายของผู้ถือหุ้น และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี บริษทั จะส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา

36


ในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ล่วงหน้า ส่วนผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ามาประชุมและ ออกเสียงลงมติแทนได้ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับวาระการประชุม รายงานการประชุมจะมีการเผยแพร่ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพือ่ ให้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และเพือ่ ป้องกันสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายและ คอยควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างรอบคอบไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของ บริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ เพือ่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ บริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้

9.2 ให้ความสำคัญกับบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ให้ความสำคัญกับกลุม่ บุคคลผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรือผูม้ แี นวโน้มจะได้รบั ผลกระทบจาก การดำเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชน เพือ่ ให้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ โดยบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม บริษทั เปิดให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถร้องเรียนประเด็นทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของ บริษัทได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ หรือผ่านทางเวบไซด์ของบริษัท หรือผ่านทางหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะประเด็นในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม บริษทั ทุม่ เทและใส่ใจในสิง่ แวดล้อม อันเป็นแนวทางทีส่ ร้างความเจริญเติบโตได้อย่างมัน่ คงต่อไป

9.3 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมการของบริษทั ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก ข้อมูลต่างๆ ทัง้ ด้านการเงิน ผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลสำคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ต้องสามารถเปิดเผยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษทั ได้จดั ทีมงานเพือ่ ให้ขอ้ มูลแก่ นักลงทุนและได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบโดยผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ขอ้ มูลในรายงานประจำปีของบริษทั และคณะกรรมการได้กำกับฝ่ายบริหารให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชือ่ ถือ ได้ และทันเวลา ทัง้ ยังมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ พร้อมกันนี้ บริษทั ยังมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ รวมทัง้ จำนวนครัง้ ของการประชุมและ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารไว้ ในรายงานฉบับนีแ้ ล้ว

37


9.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างคณะกรรมการ บริษทั ได้กำหนดวิธกี ารสรรหาคณะกรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใสโดยได้เปิดเผย รายชือ่ กรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ การถือหุน้ บริษทั และข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ผา่ นช่องทาง ต่างๆ เช่น รายงานประจำปีของบริษทั เป็นต้น บริษทั ได้กำหนดรายชือ่ และตำแหน่งคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจนซึง่ ปัจจุบนั บริษทั มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระและกรรมการ จากภายนอกจำนวน 4 ท่าน และบริษทั มีนโยบายการเลือกบุคคลมาเป็นกรรมการ ดังนี้ (1) ประธานกรรมการของบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการและได้มีการแบ่งแยก หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและบริหารงานอย่างชัดเจน (2) กรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการรับเป็นกรรมการบริษัทอื่น ในจำนวนที่ ทำให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้โดยต่อเนื่อง นอกจากนั้นกรรมการของบริษัทไม่รับเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์กบั บริษทั (3) กรรมการผู้จัดการของบริษัทได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียง แห่งเดียว เพือ่ ให้มเี วลาทีเ่ พียงพอในการบริหารบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทก่ี ำหนดไว้ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน เพือ่ ทำหน้าทีถ่ ว่ งดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษทั เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการ ผูกขาดกับบุคคลหรือกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ส่วนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ สรรหายังอยูร่ ะหว่างการสรรหา และเพือ่ ความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ ประธานคณะ กรรมการไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ให้การทำหน้าทีข่ องคณะ กรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ คณะกรรมการมีหน้าทีพ่ จิ ารณา และให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ ำคัญเกีย่ วกับการดำเนิน งานของบริษทั รวมทัง้ กำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานทีก่ ำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคณะกรรมการต้องเข้ารับการฝึกอบรม Director Accreditation Program (DAP) เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ รวมทัง้ มีการส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกท่านเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ ในการ ดำเนินธุรกิจ และสามารถนำมาใช้ ให้เป็นประโยชน์ในการปฎิบตั งิ านได้ ด้านระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบควบคุมภายในที่ มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานและได้กำหนดขอบเขตภาระหน้าที่ อำนาจ การดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและ

38


ประเมินผลออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับระบบการเงินการบัญชีทร่ี ดั กุมและเพียงพอ การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั กำหนดให้มกี ารประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน โดย มี การกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจนเกีย่ วกับเรือ่ งเพือ่ ทราบ หรือเรือ่ งเพือ่ อนุมตั บิ ริษทั ได้จดั ส่ง หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยปกติแล้วระยะเวลาในการประชุมแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมง โดยประธานการประชุมได้ทำหน้าทีจ่ ดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารนำเสนอ เอกสารหรือข้อมูลรวมทัง้ อภิปรายในประเด็นสำคัญและให้คณะกรรมการบริษทั แสดงความคิดเห็นอย่าง อิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างเป็นธรรม บริษทั ได้ทำการจดบันทึกรายละเอียดของการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร จัดทำรายงาน การประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูบ้ ริหารและกรรมการพร้อมกับ การลงนามของประธานการประชุมอย่างเรียบร้อย ซึง่ ผูเ้ กีย่ วข้องสามารถตรวจสอบได้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพือ่ การปรับปรุงแก้ไขในครัง้ ต่อไป ค่าตอบแทน บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามหลักและนโยบายของบริษัทด้วยความ โปร่งใสตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายในกรอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ และเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร คณะกรรมการทุกคนเข้าใจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทั มีนโยบายและวิธกี ารให้ความรูแ้ ก่กรรมการปัจจุบนั อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ยังส่งเสริมให้ความรู้ แก่ผบู้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษทั มีแผนสืบทอดงานและพัฒนา ผูบ้ ริหาร โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดให้มแี ผนการพัฒนางานเพือ่ ประโยชน์ในการสืบทอดงาน โดยให้มกี ารรายงานเป็นประจำทุกปีถงึ สิง่ ทีไ่ ด้ทำในระหว่างปี

9.5 ระบบการควบคุมภายใน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท จึงมุ่งเน้นให้มี ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านองค์กรและ สภาพแวดล้อม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล นอกจากนีค้ ณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้สง่ เสริมให้บริษทั มี การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ บริษทั ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เป็น 5 ส่วน ดังนี้

39


(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมทีด่ ี ซึง่ เป็นรากฐานทีส่ ำคัญของระบบ การควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยมีปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปรัชญาและรูปแบบการทำงาน ของผูบ้ ริหาร ส่งเสริมและเอือ้ ให้ผบู้ ริหารมีทศั นคติทด่ี ี มีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ทีม่ งุ่ เน้นความสำคัญความซือ่ สัตย์และจริยธรรมหรือระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั มีการกำหนดทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร และจัดให้มกี ารฝึกอบรมบุคลากรอย่างเหมาะสม รวมทัง้ การมีโครงสร้าง องค์กรและสายการบังคับบัญชาทีเ่ อือ้ อำนวยต่อการดำเนินงานทีช่ ดั เจน

(2) การประเมินความเสีย่ ง บริษัทมีการพิจารณาและไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่า จะประสบทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น ความเสีย่ งจากสภาพเศรษฐกิจ รวมทัง้ กฏเกณฑ์ และเงื่อนไขการดำเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มี มาตรการ ในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยง เหล่านัน้

(3) กิจกรรมการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตาม บริษทั จึงมีนโยบายในการควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร ดังนี้ การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าทีแ่ ละวงเงินอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร การแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ่ เป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน - หน้าทีอ่ นุมตั ิ - หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ - หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ความถูกต้องและเพียงพอของเอกสารเพือ่ การบันทึกรายการอย่างถูกต้อง การสอบทานงานโดยผูบ้ ริหารแต่ละระดับอย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสม

(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล มีการจัดเตรียมข้อมูลทีส่ ำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพือ่ ใช้ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการสัง่ การของฝ่ายบริหาร ส่วนผูป้ ฏิบตั งิ านใช้เป็นเครือ่ งชีน้ ำในการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบ :จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน เพื่อใช้สำหรับการบริหารงานและการ ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

40


มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การจ่ายเงิน การรับเงิน ไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบและครบถ้วน มีระบบการติดต่อสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ มีการรายงานข้อมูลทีจ่ ำเป็นทัง้ จากภายในและภายนอกให้กบั ผูบ้ ริหารทุกระดับ

(5) ระบบการติดตาม เพือ่ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทั มีนโยบายในการติดตาม อย่างสม่ำเสมอว่ามีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่าง ต่อเนือ่ ง และมีการปรับปรุงแก้ ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ให้ขอ้ บกพร่อง ต่างๆ ได้รบั การแก้ ไขอย่างทันท่วงที ในภาพรวม บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้องค์ประกอบการควบคุมตามแนวทางของ The Committee Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission (COSO) .

10. นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูก้ ำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลกำไร สภาวะการประกอบธุรกิจ แผนการลงทุนและความเหมาะสมอืน่ ๆ และจะ นำเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นีใ้ นการจ่ายเงินปันผล บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทีบ่ ญ ั ญัตวิ า่ "การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จา่ ยเงินปันผล เงินปันผลนัน้ ให้แบ่งตามจำนวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีขอ้ บังคับกำหนดไว้เป็น อย่างอืน่ ในเรือ่ งหุน้ บุรมิ สิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็นครัง้ คราว เมือ่ เห็นว่าบริษทั มีกำไรสมควรพอทีจ่ ะทำเช่นนัน้ และเมือ่ ได้จา่ ยเงิน ปันผลแล้ว ให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลนัน้ ให้กระทำภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะ กรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้ นีใ้ ห้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ กับให้ โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่าย เงินปันผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย คณะกรรมการของบริษทั ย่อยจะเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกำไรและโอกาสในการลงทุนของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ

41


11. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน ในปี 2552 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกัน ดังต่อไปนี้ บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ เกี่ยวข้องกัน/ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน

บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด - กรรมการท่านหนึง่ ของบริษทั เป็นกรรมการ รายได้คา่ บริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ บริษทั เกตเวย์ เอสเตท จำกัด

รายได้จากการให้เช่า ยานพาหนะ ค่าที่ปรึกษา ค่าบริหาร และ ดำเนินโครงการ

มูลค่าของรายการ ปี 2552 (บาท)

นโยบายการกำหนดราคา

10,800,000.00

ค่าบริการกำหนดจากต้นทุน ที่เกิดขึ้นจริงของบุคลากร บวกอัตรกำไร

เพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดรายได้เพิม่ บริษทั ก่อให้เกิดรายได้เพิม่ บริษทั ได้เข้าทำสัญญารับบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น การติดต่อ ประสานงานในด้านต่างๆ งานด้านกฎหมาย งานด้านการ ก่อสร้าง เป็นต้น ให้กับบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด

ค่าเช่าสามารถอ้างอิงได้ ตามราคาตลาด

บริษัทย่อยให้เช่ายานพาหนะพร้อมบริการคนขับ โดยมีการ ทำสัญญาคราวละ 1 ปี

ค่าบริการกำหนดจากต้นทุน ที่เกิดขึ้นจริงของบุคลากรบวก อัตรากำไร

บริษทั เกตเวย์ เอสเตท จำกัด มีบคุ ลากรทีช่ ำนาญงานด้านการ ปฎิบัติการ การบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ ต่างๆ บริษทั จึงทำสัญญาจ้างให้ บริษทั เกตเวย์ เอสเตท จำกัด บริหารจัดการงานดังกล่าว

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมคิด ตามอัตรา MLR ของ ธนาคาร พาณิชย์

เป็นเงินให้กยู้ มื เพือ่ นำไปใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด อยู่ระหว่างการ ดำเนินการตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การ การจ่ายชำระคืนหนีเ้ ป็น ไปตามเงือ่ นไขตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การ

144,000.00 3,600,000.00

เงินให้กู้ยืม 593,682,816.04 ยอดต้นงวด บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด หัก รับชำระคืนระหว่างงวด (2,234,911.06) 591,447,904.98 ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (591,447,904.98) สุทธิ ดอกเบี้ยค้างรับ 419,394,115.45 ยอดต้นงวด บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด หัก รับชำระคืนระหว่างงวด 419,394,115.45 ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (419,394,115.45) สุทธิ เงินทดรองจ่าย ยอดต้นงวด บวก เพิ่มระหว่างงวด หัก รับชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ บริษัท เซ็นทรัล อพาร์ทเมนท์ จำกัด รายได้คา่ บริหาร - กรรมการท่านหนึ่งของบริษัท เซ็นทรัล อพาร์ทเมนท์ จำกัด เป็นกรรมการของ บริษทั ต้นทุนการให้บริการ

42

เป็นดอกเบีย้ ค้างรับจากเงินให้กยู้ มื ข้างต้น

7,820,832.49 14.720.00 (47,939.94) 7,787,612.55 (7,783,932.55) 3,680.00 1,320,000.00

132,000.00

ความจำเป็นและรายละเอียด

บริษัทจ่ายเงินทดรองให้กับบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด เพือ่ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ค่าบริการกำหนดจากต้นทุน ที่เกิดขึ้นจริงของบุคลากร บวกอัตรากำไร การกำหนดราคาของค่าเช่า เป็นไปตามเงือ่ นไขทีเ่ ป็นปกติ ธุรกิจ เช่นเดียวกับทีบ่ ริษทั เซ็นทรัล อพาร์ทเมนท์ จำกัด ให้บริการกับ บุคคลภายนอก

บริษทั ย่อย ทำสัญญารับจ้างบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ให้กับบริษัทเซ็นทรัล อพาร์ทเมนท์ จำกัด รวมทั้งงานด้าน บริหารจัดการแจ้งหนีแ้ ละการจัดเก็บค่าบริการของอาคารชุด บริษัททำสัญญาเช่าห้องชุด 2 ห้อง เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร โดยต่ออายุสัญญาทุก 1 ปี


บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ เกี่ยวข้องกัน/ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการ ปี 2552 (บาท)

นโยบายการกำหนดราคา

เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษทั สยามแลนด์ โฮลดิ้ง(1990) จำกัด เกิดขึ้นในปี 2539 โดย MDX BVI LIMITED ได้ใช้สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอ สินเชื่อของบริษัท สยามแลนด์ ฯ ต่อสถาบันการเงิน ต่อมา บริษทั สยามแลนด์ ฯไม่สามารถทีจ่ ะไถ่ถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว คืนได้จงึ ขอผ่อนปรนเงือ่ นไขการชำระหนีโ้ ดยจะชดใช้เงิน จำนวน 200 ล้านบาทแทน สิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2551 บริษทั สยามแลนด์ ฯ ได้ชำระคืนหนี้ MDX BVI LIMITED เป็นจำนวนเงินรวม 10 ล้านบาท ณ ปัจจุบนั บริษทั สยามแลนด์ ฯ อยู่ระหว่างการชำระบัญชี ซึ่ง MDX BVI LIMITED ได้ยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์สินเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่ทราบผล

บริษัท สยามแลนด์ โฮลดิ้ง(1990) จำกัด เงินให้กู้ยืม 190,000,000.00 ยอดต้นงวด - ณ วันทีเ่ กิดรายการ บริษทั สยามแลนด์ บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด โฮลดิง้ (1990) จำกัด มีสถานะเป็นผูถ้ อื หุน้ หัก รับชำระคืนระหว่างงวด 190,000,000.00 ยอดปลายงวด รายใหญ่ของบริษัท หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (190,000,000.00) สุทธิ

ค่าสำรวจพืน้ ที่ บริษัท สยามการสำรวจ จำกัด - กรรมการท่านหนึง่ ของ บริษทั สยามการ สำรวจ จำกัด เป็นกรรมการของบริษัท

บริษทั สมุทรปราการ ออฟเปอร์เรทติง้ จำกัด - ณ วันที่เกิดรายการ กรรมการท่านหนึ่ง ของบริษทั สมุทรปราการ ออฟเปอร์เรทติง้ จำกัด เป็นกรรมการของบริษัทย่อย

เงินกูย้ มื (เงินต้น) ยอดต้นงวด บวก กู้เพิ่มระหว่างงวด หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด

840,000.00

ค่าบริการคำนวณจากต้นทุน ที่เกิดขึ้นจริงของบุคลากรบวก อัตรากำไร

เนื่องจากบริษัท สยามการสำรวจ จำกัด มีความเชี่ยวชาญ ในการสำรวจและรังวัดทีด่ นิ บริษทั จึงทำสัญญาจ้างให้บริษทั สยามการสำรวจ จำกัด เป็นผูด้ ำเนินการสำรวจและรังวัดทีด่ นิ รวมทัง้ ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ โดยทำสัญญา ระยะเวลา 7 เดือน

1,750,000.00 1,750,000.00

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจำ ของสถาบันการเงิน

เป็นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพือ่ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษทั ย่อย

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย ยอดต้นงวด บวก เพิ่มระหว่างงวด หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด

1,543,236.96 87,379.48 1,630,616.44

บริษทั สยาม พาวเวอร์ แอนด์ อิเลคทริค เงินกูย้ มื (เงินต้น) จำกัด ยอดต้นงวด บวก กู้เพิ่มระหว่างงวด - ณ วันที่เกิดรายการกรรมการท่านหนึ่ง หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ของบริษัท สยาม พาวเวอร์ แอนด์ อิเลค ยอดปลายงวด ทริค จำกัด เป็นกรรมการของบริษัท

66,140,841.27 (1,921,550.37) 64,219,290.90

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย ยอดต้นงวด บวก เพิ่มระหว่างงวด หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด

ความจำเป็นและรายละเอียด

14,117,743.47 (985,144.01) 13,132,599.46

บริษัทย่อยโอนขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้บริษัทให้กับทาง บริษัท สยาม พาวเวอร์ แอนด์ อิเลคทริค จำกัด ณ ปัจจุบัน บริษทั ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนีก้ บั บริษทั สยาม พาวเวอร์ แอนด์ อิเลคทริค จำกัด ตามทีก่ ำหนดโดยแผนฟืน้ ฟูกจิ การ มูลหนีด้ งั กล่าวจึงเป็นมูลหนีต้ ามสัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ ซึง่ จะชำระคืนปีละ 2 ครั้ง เป็นดอกเบีย้ ค้างจ่ายของมูลหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด ได้นำทรัพย์สินตีโอนชำระหนี้ ของบริษทั ทีม่ ตี อ่ สถาบันการเงินแห่งหนึง่ บริษทั จึงบันทึกให้ บริษทั เอ็ม เอส ซี ซี จำกัดเป็นเจ้าหนี้ ซึง่ ณ ปัจจุบนั บริษทั มีการ ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนีก้ บั บริษทั เอ็ม เอส ซี ซี จำกัดตามที่ กำหนดโดยแผนทีฟ่ น้ื ฟูกจิ การของบริษทั ซึง่ มูลหนีด้ งั กล่าว จึงเป็นมูลหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะชำระคืน ปีละ 2 ครั้ง

บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด

เงินกูย้ มื (เงินต้น) ยอดต้นงวด - ณ วันที่เกิดรายการกรรมการท่านหนึ่ง บวก กู้เพิ่มระหว่างงวด ของบริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด เป็น หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด กรรมการของบริษัท ยอดปลายงวด

42,336,333.19 (1,229,972.21) 41,106,360.98

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย ยอดต้นงวด บวก เพิ่มระหว่างงวด หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด

9,036,678.08 (630,584.44) 8,406,093.64

เป็นดอกเบีย้ ค้างจ่ายของมูลหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

43


บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ เกี่ยวข้องกัน/ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการ ปี 2552 (บาท)

นโยบายการกำหนดราคา

บริษัท บี เค ซี ซี จำกัด ได้นำทรัพย์สินตีโอนชำระหนี้ของ บริษัทที่มีต่อสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง บริษัทจึงบันทึกให้ บริษทั บี เค ซี ซี จำกัด เป็นเจ้าหนี้ ซึง่ ณ ปัจจุบนั บริษทั มีการ ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนีก้ บั บริษทั บี เค ซี ซี จำกัด ตามที่ กำหนดโดยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ซึ่งมูลหนี้ดังกล่าว จึงเป็นมูลหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะชำระคืน ปีละ 2 ครั้ง

บริษัท บี เค ซี ซี จำกัด

เงินกูย้ มื (เงินต้น) ยอดต้นงวด - ณ วันทีเ่ กิดรายการ กรรมการท่านหนึง่ ของ บวก กู้เพิ่มระหว่างงวด บริษัท บี เค ซี ซี จำกัด มีสถานะเป็น หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด กรรมการของบริษัท ยอดปลายงวด

3,665,157.89 (106,481.64) 3,558,676.25

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย ยอดต้นงวด บวก เพิ่มระหว่างงวด หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด

782,326.88 (54,591.21) 727,735.67

นายรอย อิศราพร ชุตาภา -ณ วันที่เกิดรายการนายรอย อิศราพร ชุตาภา เป็นกรรมการในบริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

เงินให้กู้ยืม ยอดต้นงวด บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด หัก รับชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ

1,995,000.00 1,995,000.00 (1,995,000.00) -

นางส่องศรี กัลยาณมิตร -ขณะที่เกิดรายการ นางส่องศรี กัลยาณมิตร เป็นกรรมการของบริษัท

เงินทดรองรับ ยอดต้นงวด บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด หัก ชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด

422,000.00 56,000.00 478,000.00

ความจำเป็นและรายละเอียด

เป็นดอกเบีย้ ค้างจ่ายของมูลหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ในขณะนั้นมีสถานะ เป็นบริษัทย่อยให้กู้ยืมเงินกับนายรอย อิศราพร ชุตาภา

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจ่ายเงินทดรองให้กับบริษัทย่อย เพือ่ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษทั

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ในกรณีทบ่ี ริษทั มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง กัน รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำรายการ นัน้ ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทัว่ ไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วาม เกีย่ วข้องกันโดยอนุมตั ใิ ห้ฝา่ ยจัดการสามารถอนุมตั กิ ารทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้ มี ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ ิ ญูชนจะพึงกระทำกับคูส่ ญ ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ

44


ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำรายการระหว่างกัน เนือ่ งจากการทำรายการระหว่างกันเป็นการดำเนินธุรกิจเป็นปกติเช่นเดียวกับการซือ้ ขาย และ/หรือ การให้บริการกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นขั้นตอนการอนุมัติจึงเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ทัง้ นีใ้ นการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล ทีอ่ าจมีความขัดแยังทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั นัน้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูบ้ ริหารดังกล่าวจะไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิ

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต เนือ่ งจากการทำรายการระหว่างกันมักเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติของบริษทั ซึง่ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะดำเนินการให้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพือ่ ประโยขน์สงู สุดของ บริษทั โดยขัน้ ตอนการอนุมตั จิ ะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ ทัง้ นีใ้ นการพิจารณาการทำรายการ ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น ผู้ถือหุ้นหรือ ผูบ้ ริหารของบริษทั นัน้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูบ้ ริหารดังกล่าวจะไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิ และบริษทั จะ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากบริษัทมีรายการระหว่างกันในอนาคตที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษทั จะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกีย่ วกับความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมของการกำหนดราคาของรายการต่างๆ เพือ่ ให้ เป็นไปตามราคาตลาดตามปกติธรุ กิจทัว่ ไป โดยมีเงือ่ นไขไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

12. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่ยังไม่เอื้ออำนวยต่อภาวะการขายที่ดินของบริษัท ส่งผลต่อ การขายทีด่ นิ ทีล่ ดลงเรือ่ ยมา โดยในปี 2552 บริษทั รับรูร้ ายได้จากการขายทีด่ นิ เพียง 17.29 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 56.32 อย่างไรก็ตาม เพือ่ ชดเชยกับการลดลงของรายได้จากการขายทีด่ นิ นัน้ บริษทั พยายามบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการเข้ารับบริหารงานด้านต่างๆ ให้กบั บริษทั ในเครือและบริษทั อืน่ จึงทำให้มรี ายได้คา่ ทีป่ รึกษาและบริหารงานเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 60.57 ทำให้รายได้รวมไม่ลดลงมากนัก อัตรากำไรขัน้ ต้นจากรายได้แต่ละประเภทใกล้เคียงกับในปีทผ่ี า่ นมา ยกเว้นแต่อตั รากำไร ขัน้ ต้นของรายได้คา่ ทีป่ รึกษาและบริหารทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากในปี 2552 นี้ บริษทั มีการปรับค่าบริการ บางส่วนขึน้ และนอกจากนัน้ ยังมีการให้บริการทีม่ ากขึน้ ด้วย

45


รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเป็นรายได้หลักทีส่ ำคัญ โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 60-65 ของรายได้ ทัง้ หมดในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 นี้ รายได้ดงั กล่าวลดลงเป็นจำนวน 61.45 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดลงของผลประกอบการของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง อันเป็นผลจากการลดลงของ ปริมาณน้ำทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้า และการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนทางการเงินในการขยายโครงการ

ฐานะการเงิน ณ สิน้ ปี 2552 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม จำนวน 4,345.14 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา โดยเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.58 จากการปรับเพิ่มขึ้นของ มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์เผือ่ ขาย นอกจากนัน้ รายการเงินลงทุนใน โครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้น 40.70 ล้านบาท สืบเนื่องจากสัญญาร่วมลงทุน ในการพัฒนาโครงการ เขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 3 ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ ผูร้ ว่ มลงทุนจะต้อง จ่ายเงินทดรองให้กบั บริษทั ย่อยตามสัดส่วนการลงทุนเพือ่ ไว้ใช้ในโครงการ ส่วนทรัพย์สนิ ประเภทอืน่ ไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก ในส่วนของหนี้สินนั้น เนื่องจากบริษัทยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ ตามทีก่ ำหนดไว้ ในแผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั และสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จึงทำให้หนีส้ นิ รวมค่อยๆ ลดลงเป็นลำดับพร้อมๆ กับทีส่ ว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ค่อยๆ เพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้อตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง ในขณะทีม่ ลู ค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึน้

13. ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในรอบปีบญ ั ชีทผ่ี า่ นมามีจำนวนเงินรวม 990,000 บาท สำนักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบบัญชีทผ่ี า่ นมามีจำนวนเงินรวม 1,238,000 บาท

46


รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบตั ติ าม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำกับดูแลการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน ทีป่ รากฏในรายงานประจำปี ให้มขี อ้ มูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วนและเพียงพอ คณะกรรมการบริษทั เป็น ผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) และบริษทั ย่อยซึง่ งบการเงิน ดังกล่าวได้จดั ทำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชี ทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่ำเสมอ ได้มกี ารพิจารณาอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป งบการเงินของบริษทั ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั เอส. เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จำกัด ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเป็นอิสระแก่ผสู้ อบบัญชีอย่างเต็มทีใ่ นการ ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ งบการเงิน เพือ่ ให้การจัดทำงบการเงินมีความน่าเชือ่ ถือและ ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมทัง้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึง่ ประกอบ ด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระจำนวน 3 ท่านเป็นผูก้ ำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินการสอบทาน นโยบายบัญชี การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องและการจัดให้มรี ะบบการควบคุม ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดการให้บริษัทมีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลทาง บัญชีทถ่ี กู ต้องครบถ้วน อันเป็นการดำรงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ของบริษทั เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการ ทุจริตหรือมีการดำเนินการทีผ่ ดิ ปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนีแ้ ล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความ เหมาะสมและเพียงพอ และสามารถให้ความเชือ่ มัน่ ได้วา่ งบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้องในสาระสำคัญตาม มาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปและถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

(นายประชา เหตระกูล) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

(นายปรีชา เศขรฤทธิ)์ กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริหาร

47


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการ บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึง่ เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี ณ ุ สมบัตคิ รบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วย นายกมลศักดิ์ พันธุเสน ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสวาสดิ์ ปุย้ พันธวงศ์ กรรมการตรวจสอบ นางพิมพิใ์ จ ศรีสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวสุดา กิตติกรเจริญ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ ำคัญได้แก่ - สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชือ่ ถือได้ - สอบทานการทำรายการระหว่างบริษทั กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้องและครบถ้วน - สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและ มีประสิทธิภาพ - สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ - พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน - ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรอบปี 2552 ได้จดั มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครัง้ และในปี 2553 จนถึงวันทีร่ ายงานจำนวน 1 ครัง้ รวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม ประชุมและเป็นการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึง่ สรุปสาระสำคัญได้ดงั นี้ 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2552 ของบริษัทเพื่อให้ มัน่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ฯได้จดั ทำขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญและความ เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป

48


2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพือ่ ประเมินความเพียงพอ เหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษทั บรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำหนดไว้ ทัง้ นีไ้ ม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์ สินทีเ่ หมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและเชือ่ ถือได้ นอกจากนีไ้ ด้ประเมินระบบการควบคุม ภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในทีด่ แี ละมีระบบการติดตามควบคุม ดูแลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยได้พจิ ารณาขอบเขตการปฏิบตั งิ าน หน้าทีแ่ ละ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตรากำลัง อีกทัง้ ได้พจิ ารณาทบทวนและได้อนุมตั แิ ผนงาน ตรวจสอบประจำปี ซึง่ คณกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั มีระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้ มีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทัง้ ในด้านบุคลากรและการ ปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ ง 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนด ของข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายทีเ่ กีย่ ว ข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัท มีไว้ กับบุคคลภายนอกซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าไม่พบประเด็น ทีเ่ ป็นสาระสำคัญในเรือ่ งการ ไม่ปฏิบตั ติ ามกฏหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันทีบ่ ริษทั มีไว้กบั บุคคลภายนอก 5. สอบทานการบริหารความเสีย่ ง ให้มคี วามเชือ่ มโยงกับระบบการควบคุมภายในเพือ่ จัดการความเสีย่ งทัง้ บริษทั ฯ โดยได้พจิ ารณานโยบาย ปัจจัยความเสีย่ ง และแนวทางการบริหาร ความเสีย่ ง ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตมีการเปิดเผยรายการค้ากับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระสำคัญได้แสดงรายการในงบการเงินและ หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล ถูกต้องและครบถ้วน 7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจำปี 2553 โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชีและความ เหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตัง้

49


นางสาววรรญา พุทธเสถียร นายอำพล จำนงค์วัฒน์ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4387 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4663 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5369

แห่งบริษทั เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2553 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 990,000.00 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็น เกีย่ วกับการเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวดังนี้ ในรอบปีบญ ั ชีทผ่ี า่ นมา ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในและความเสีย่ งต่างๆ รวมทัง้ มีความเป็นอิสระใน การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนทีเ่ สนอมาเป็นอัตราทีเ่ หมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเท่ากับ ค่าตอบแทนประจำปี 2552 ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณงานและรายการทางบัญชีของบริษัท มีปริมาณ เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในเรือ่ งการกำหนดให้บริษทั จดทะเบียน ต้องจัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผูส้ อบบัญชีประจำปี 2553 จะจัดเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน ผูส้ อบบัญชีไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับบริษทั และบริษทั ย่อย ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ ระบุไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ และมีความเห็นว่า บริษทั มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในการ ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิ ตามกฏหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างถูกต้องและมีการ ปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับ ระบบการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ การพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านให้มคี ณ ุ ภาพดีขน้ึ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อย่างต่อเนือ่ ง

นายกมลศักดิ์ พันธุเสน ประธานกรรมการตรวจสอบ

50


รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

51


รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม และงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกำไร ขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)และ บริษทั ย่อยและงบการเงินเฉพาะของ บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึง่ ผูบ้ ริหารของกิจการ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็น ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินของบริษทั ร่วมสองแห่งทีถ่ อื ผ่านบริษทั ย่อยทีน่ ำมาบันทึกตามวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงิน รวม สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั รับรูส้ ว่ นแบ่งกำไรในบริษทั ร่วมจำนวนเงิน 305.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 459.30 ของกำไรสำหรับงวดในงบการเงินรวมและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวนเงิน 2,099.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.31 ของ สินทรัพย์รวมในงบดุลรวม งบการเงินของบริษทั ร่วมสองแห่งดังกล่าวข้างต้นตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอืน่ ข้าพเจ้าได้รบั รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตนัน้ และการเสนอรายงานการตรวจสอบ ของข้าพเจ้าในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับจำนวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริษทั ร่วมดังกล่าว ซึง่ รวมอยูใ่ น งบการเงิน รวมถือตามรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ นัน้ งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษทั ย่อยและงบการเงินเฉพาะของบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ทีน่ ำมาแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ในสำนักงานเดียวกันซึง่ ได้เสนอรายงานไว้อย่างไม่มเี งือ่ นไข ตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญหรือไม่การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐาน ประกอบรายการ ทัง้ ทีเ่ ป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสม ของหลักการบัญชีทก่ี จิ การใช้และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระสำคัญซึง่ ผูบ้ ริหาร

52


เป็นผูจ้ ดั ทำขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผูส้ อบบัญชีอน่ื ทีก่ ล่าวถึงในวรรคแรกให้ ข้อสรุปทีเ่ ป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะ กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จำกัด

(นางสาววรรญา พุทธเสถียร) ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4387

กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

53


บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2552 บาท

31 ธันวาคม 2551 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 7) 372,668,831.98 339,036,316.48 70,074,004.40 46,148,858.68 เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 8) 34,532,755.79 55,323,805.89 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 9) 9,381,482.41 11,196,451.67 9,381,482.41 11,196,451.67 ลูกหนี้ค่าที่ปรึกษาและค่าบริหาร บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทร่วม-สุทธิ (หมายเหตุ 6.2, 10) 4,178,575.19 6,588,578.13 - 3,531,000.00 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ (หมายเหตุ 11) 688,834,943.76 692,538,332.72 688,834,943.76 692,538,332.72 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11,431,192.69 22,902,849.75 4,485,768.83 5,262,428.51 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,121,027,781.82 1,127,586,334.64 772,776,199.40 758,677,071.58 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 12) 2,099,313,068.41 2,126,188,483.64 เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ (หมายเหตุ 13) - 1,178,871,086.15 1,178,871,086.15 เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ (หมายเหตุ 14) 564,544,776.06 497,036,193.81 101,518,089.28 113,307,547.63 เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (หมายเหตุ 14) 1,267,170.22 425,770.23 เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย-สุทธิ (หมายเหตุ 15) 400.00 เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ (หมายเหตุ 16) 736,103.83 2,829,093.15 3,680.00 360.00 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทเฉพาะกิจ-สุทธิ (หมายเหตุ 17) ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ(หมายเหตุ 18) เงินลงทุนในโครงการ (หมายเหตุ 19) 169,153,241.71 128,451,125.88 ที่ดินรอการพัฒนา-สุทธิ (หมายเหตุ 20) 34,974,800.00 34,974,800.00 34,974,800.00 34,974,800.00 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อเช่า-สุทธิ (หมายเหตุ 21) 251,518,404.15 265,836,770.85 124,268,163.37 138,660,094.55 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 22) 89,925,258.39 100,220,541.05 25,953,472.93 30,208,060.04 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 12,684,033.77 14,396,940.98 8,337,490.01 8,087,644.44 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,224,116,856.54 3,170,359,719.59 1,473,927,181.74 1,504,109,592.81 รวมสินทรัพย์ 4,345,144,638.36 4,297,946,054.23 2,246,703,381.14 2,262,786,664.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

54


บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า ส่วนของหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้สัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (หมายเหตุ เงินทดรองรับจากบริษัทอื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้สัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ (หมายเหตุ (หมายเหตุ เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น (หมายเหตุ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 475,630,378 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว หุ้นสามัญ 475,593,142 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท หัก เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย สุทธิ ส่วนเกิน(ต่ำ)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของบริษัทย่อย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ กำไร(ขาดทุน)สะสม ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

23) 19)

23) 6.2) 24)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2552 บาท

31 ธันวาคม 2551 บาท

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

257,332.11

302,802.12

-

-

101,195,518.69 23,636,121.16 16,452,601.00 32,201,567.52 173,743,140.48

60,982,924.61 2,881,939.40 22,939,574.53 43,171,133.13 130,278,373.79

118,173,052.44 17,057,219.42 135,230,271.86

69,427,280.37 21,823,810.20 91,251,090.57

1,304,295,865.79 1,385,241,253.13 1,711,147,877.37 1,813,400,066.48 1,750,000.00 1,750,000.00 40,817,045.71 43,035,031.31 40,817,045.71 43,035,031.31 230,820.00 231,220.00 304,178.50 304,178.50 1,347,093,731.50 1,430,257,504.44 1,752,269,101.58 1,856,739,276.29 1,520,836,871.98 1,560,535,878.23 1,887,499,373.44 1,947,990,366.86

25) 4,756,303,780.00 4,756,303,780.00 4,756,303,780.00 4,756,303,780.00 4,755,931,420.00 4,755,931,420.00 4,755,931,420.00 4,755,931,420.00 (645,884,960.00) (645,884,960.00) 4,110,046,460.00 4,110,046,460.00 4,755,931,420.00 4,755,931,420.00 (160,294.72) 15,895,907.24 20,312,471.67 35,905,578.95

(160,294.72) (3,124,683.97) 1,306,853.85 55,610,136.19

15,895,907.24 -

(3,124,683.97) -

(3,408,946,984.88) (3,430,470,080.37) (4,412,623,319.54) (4,438,010,438.50) 773,053,138.26 733,208,390.98 359,204,007.70 314,796,297.53 2,051,254,628.12 2,004,201,785.02 2,824,307,766.38 2,737,410,176.00 359,204,007.70 314,796,297.53 4,345,144,638.36 4,297,946,054.23 2,246,703,381.14 2,262,786,664.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

55


บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบการเงินรวม

รายได้จากการขาย รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหาร รวมรายได้ ต้นทุนขาย ต้นทุนค่าเช่า ต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภค ต้นทุนค่าที่ปรึกษาและบริหาร รวมต้นทุน กำไรขัน้ ต้น รายได้เงินปันผล โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุน (หมายเหตุ 14) รายได้อื่น กำไรก่อนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สงสัยจะสูญ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (หมายเหตุ 26) ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมในเงินลงทุน รวมค่าใช้จ่าย กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน กำไรก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 27) กำไรสำหรับงวด การแบ่งปันกำไร ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

56

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2552 บาท 17,294,244.00 29,984,495.57 59,516,913.47 68,338,541.56 175,134,194.60 (3,703,388.96) (14,563,197.50) (36,576,639.44) (61,647,781.93) (116,491,007.83) 58,643,186.77 62,250.00 8,147,436.49 66,852,873.26 (2,581,487.89) (213,803,502.29) (1,262,779.09) (39,966,827.88) (257,614,597.15) (190,761,723.89) 305,962,169.94 115,200,446.05 (87,379.48) 115,113,066.57 (48,498,567.24) 66,614,499.33

31 ธันวาคม 2551 บาท 39,590,819.50 31,886,994.56 67,251,296.33 42,558,447.44 181,287,557.83 (7,922,770.86) (15,501,900.59) (40,530,774.07) (47,441,065.16) (111,396,510.68) 69,891,047.15 696,574.00 50,000,000.00 12,053,791.48 132,641,412.63 (3,963,651.27) (226,920,090.82) 35,801,842.43 (40,208,981.74) (5,011,617.18) (240,302,498.58) (107,661,085.95) 367,406,696.77 259,745,610.82 (87,620.52) 259,657,990.30 (19,799,478.43) 239,858,511.87

21,523,095.49 45,091,403.84 66,614,499.33

125,443,533.03 114,414,978.84 239,858,511.87

0.05

0.26

31 ธันวาคม 2552 บาท 17,294,244.00 20,300,192.57 59,512,725.07 38,700,000.00 135,807,161.64 (3,703,388.96) (21,235,457.40) (32,803,760.22) (16,155,296.88) (73,897,903.46) 61,909,258.18 29,861,970.00 6,272,996.48 98,044,224.66 (2,581,487.89) (71,926,050.29) 20,323,434.88 (18,473,002.40) (72,657,105.70) 25,387,118.96 25,387,118.96 25,387,118.96 25,387,118.96

31 ธันวาคม 2551 บาท 39,590,819.50 22,085,191.56 67,189,519.23 28,500,000.00 157,365,530.29 (7,922,770.86) (21,730,960.07) (35,309,929.90) (7,519,684.23) (72,483,345.06) 84,882,185.23 15,596,434.00 2,645,140.41 103,123,759.64 (3,963,651.27) (78,134,133.41) 40,545,603.63 (18,950,720.70) (5,206,875.00) (65,709,776.75) 37,413,982.89 37,413,982.89 37,413,982.89 37,413,982.89

0.05

0.08


57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 4,755,931,420.00 กำไร(ขาดทุน)ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ รวมรายได้(ค่าใช้จา่ ย)ทีร่ บั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ กำไรสำหรับงวด รวมรายได้(ค่าใช้จา่ ย)ทัง้ สิน้ ทีร่ บั รูส้ ำหรับงวด เงินปันผลจ่ายในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 4,755,931,420.00 กำไร(ขาดทุน)ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ รวมรายได้(ค่าใช้จา่ ย)ทีร่ บั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ กำไรสำหรับงวด รวมรายได้(ค่าใช้จา่ ย)ทัง้ สิน้ ทีร่ บั รูส้ ำหรับงวด เงินปันผลจ่ายในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 4,755,931,420.00

ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว

บาท (645,884,960.00) (645,884,960.00) (645,884,960.00)

บาท (160,294.72) (160,294.72) (160,294.72)

บาท 9,758,085.43 (12,882,769.40) (12,882,769.40) (12,882,769.40) (3,124,683.97) 19,020,591.21 19,020,591.21 19,020,591.21 15,895,907.24

เงินลงทุนใน ส่วนเกิน(ต่ำ)ทุนจาก กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง การเปลี่ยนแปลง ไม่เกิดขึ้นของ บริษัทใหญที่ถือ โดยบริษัทย่อย อัตราส่วนการถือ หลักทรัพย์เผื่อขาย หุ้นในบริษัทย่อย

บาท 4,063,676.56 (2,756,822.71) (2,756,822.71) (2,756,822.71) 1,306,853.85 19,005,617.82 19,005,617.82 19,005,617.82 20,312,471.67

บาท บาท 38,112,542.84 (3,555,913,613.40) 17,497,593.35 17,497,593.35 - 125,443,533.03 17,497,593.35 125,443,533.03 55,610,136.19 (3,430,470,080.37) (19,704,557.24) (19,704,557.24) 21,523,095.49 (19,704,557.24) 21,523,095.49 35,905,578.95 (3,408,946,984.88)

กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง ผลต่างจากการแปลง กำไร(ขาดทุน)สะสม ไม่เกิดขึ้นของ ค่างบการเงินของ ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผื่อขาย หน่วยงานต่างประเทศ ของบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้

บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย

บาท บาท 605,906,856.71 1,889,224,886.24 (15,639,592.11) (308,657.37) 17,497,593.35 9,420,717.31 1,858,001.24 9,112,059.94 125,443,533.03 114,414,978.84 127,301,534.27 123,527,038.78 (8,550,140.00) 733,208,390.98 2,004,201,785.02 38,026,209.03 29,620,255.69 (19,704,557.24) (10,558,536.43) 18,321,651.79 19,061,719.26 21,523,095.49 45,091,403.84 39,844,747.28 64,153,123.10 - (17,100,280.00) 773,053,138.26 2,051,254,628.12

รวม

บาท 2,495,131,742.95 (15,948,249.48) 26,918,310.66 10,970,061.18 239,858,511.87 250,828,573.05 (8,550,140.00) 2,737,410,176.00 67,646,464.72 (30,263,093.67) 37,383,371.05 66,614,499.33 103,997,870.38 (17,100,280.00) 2,824,307,766.38

รวม


58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสำหรับงวด รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับงวด ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสำหรับงวด รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับงวด ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

บาท 4,755,931,420.00 4,755,931,420.00 4,755,931,420.00

ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว บาท 9,758,085.43 (12,882,769.40) (12,882,769.40) (12,882,769.40) (3,124,683.97) 19,020,591.21 19,020,591.21 19,020,591.21 15,895,907.24

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น ของหลักทรัพย์เผื่อขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

บาท (4,475,424,421.39) 37,413,982.89 37,413,982.89 (4,438,010,438.50) 25,387,118.96 25,387,118.96 (4,412,623,319.54)

กำไร(ขาดทุน)สะสม ยังไม่ได้จัดสรร

บาท 290,265,084.04 (12,882,769.40) (12,882,769.40) 37,413,982.89 24,531,213.49 314,796,297.53 19,020,591.21 19,020,591.21 25,387,118.96 44,407,710.17 359,204,007.70

รวม


บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกระแสเงิ น สด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรก่อนภาษีเงินได้ ปรับรายการกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพื่อเช่า ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมในเงินลงทุน หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ) โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุน ตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืน่ ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และ หนีส้ นิ ดำเนินงาน (เพิม่ ขึน้ )ลดลงในลูกหนีก้ ารค้า (เพิม่ ขึน้ )ลดลงในลูกหนีค้ า่ ทีป่ รึกษาและค่าบริหาร บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิม่ ขึน้ )ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในเจ้าหนีก้ ารค้า เพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในเจ้าหนีอ้ น่ื เงิดสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน เงินสดรับจากดอกเบีย้ รับ เงินสดรับจากภาษีเงินได้ เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2552 บาท

31 ธันวาคม 2551 บาท

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

115,113,066.57

259,657,990.30

25,387,118.96

37,413,982.89

14,382,686.13 12,255,779.66 1,262,779.09 342,850.17 (205,693.99) (62,250.00) (305,962,169.94) 87,379.48 (6,162,505.87) (168,948,078.70)

14,524,287.72 13,284,884.77 5,011,617.18 (35,801,842.43) (50,000,000.00) 172,834.06 (64,430.65) (696,574.00) (367,406,696.77) 87,620.52 (9,867,650.70) (171,097,960.00)

14,456,250.61 5,388,592.25 (20,323,434.88) (29,799,720.00) (62,250.00) (4,189,950.44) (378,911.66) (9,522,305.16)

14,597,852.20 5,622,897.61 5,206,875.00 (40,545,603.63) (54,432.65) (14,899,860.00) (696,574.00) (832,444.82) 5,812,692.60

(1,728,680.83)

8,186,656.86

(1,728,680.83)

5,219,780.20

2,410,002.94 3,703,388.96 7,788,881.10 (254,975.71) (45,470.01) (11,057,345.09) (2,217,985.60) (170,350,262.94) 7,507,747.13 8,765,899.17 (32,204,867.03) (186,281,483.67)

15,161,421.87 7,922,770.86 (5,089,956.37) (9,534.00) 144,987.00 (3,493,994.45) (2,556,484.15) (150,832,092.38) 8,549,777.02 10,654,156.64 (31,525,970.55) (163,154,129.27)

3,531,000.00 3,703,388.96 62,935.25 (223,586.10) (4,766,590.78) (2,217,985.60) (11,161,824.26) 304,487.00 3,793,347.95 (3,031,458.33) (10,095,447.64)

18,219,000.00 7,922,770.86 453,259.00 (9,855.00) (11,150,907.46) (2,556,484.15) 23,910,256.05 834,608.42 6,880,418.78 (3,820,217.42) 27,805,065.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

59


บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกระแสเงิ น สด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2552 บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชัว่ คราว เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินสดจ่ายลงทุนในโครงการ เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อเช่า เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินทดรองรับจากบริษัทอื่น เงินสดรับในเงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยค้างรับและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยค้างรับและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย เงินสดรับในเงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยค้างรับและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยค้างรับและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เงินสดจ่ายในเงินฝากทีม่ ภี าระค้ำประกัน เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้สัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่ายในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของ หน่วยงานต่างประเทศ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

60

(หมายเหตุ 7) (หมายเหตุ 7)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท บาท

70,586,082.40 (50,000,000.00) 303,282,672.50 62,250.00 9,060.00 (40,702,115.83) 494,653.10 (2,249,456.11) (64,319.43) (6,486,973.53) -

104,962,483.94 (160,000,000.00) 326,394,650.00 696,574.00 (18,013,937.60) (77,931,011.06) 71,710.26 (10,049,183.58) (136,918.32) (33,870,821.65) -

29,799,720.00 62,250.00 35,000,000.00 (1,134,005.14) (64,319.43) 21,918,085.65 (323,211.68)

14,899,860.00 696,574.00 (13,937.60) 61,710.26 (1,561,838.22) (136,918.32) 15,085,052.71 (1,905,191.08)

6,507,003.97

13,036,996.18

3,064,294.66

8,036,996.18

(2,142,203.65) (841,399.99) 278,455,253.43

(8,858,161.47) (425,770.23) 135,876,610.47

(795,803.66) 87,527,010.40

(5,717,562.87) 29,444,745.06

(40,732,793.26) (17,100,280.00) (57,833,073.26)

(50,859,731.95) (8,550,140.00) (59,409,871.95)

(53,506,417.04) (53,506,417.04)

(65,464,441.12) (65,464,441.12)

(708,181.00) 33,632,515.50 339,036,316.48 372,668,831.98

3,759,211.89 (82,928,178.86) 421,964,495.34 339,036,316.48

23,925,145.72 46,148,858.68 70,074,004.40

(8,214,630.23) 54,363,488.91 46,148,858.68


หมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1. ข้อมูลทัว่ ไป บริษทั จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 7018/2531 เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2531 และจดทะเบียนเป็นบริษทั มหาชน จำกัด เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000811 ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 199 ชัน้ 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลอง เตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภคพืน้ ฐานและกลุม่ บริษทั ย่อยส่วนใหญ่ ดำเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการลงทุนในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 2.1 บริษทั ได้จดั ทำงบการเงินขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีไทยรวมถึงการตีความและแนว ปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องและตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปของประเทศไทย 2.2 งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมยกเว้นทีร่ ะบุ ในนโยบายการบัญชี 2.3 ในการจัดทำงบการเงินเพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป ฝ่ายจัดการ ของบริษัทต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงิน ทีเ่ กีย่ วกับรายได้ ค่าใช้จา่ ย สินทรัพย์และหนีส้ นิ และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนทีไ่ ด้ประมาณไว้ 2.4 เพือ่ ความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงิน บริษทั ได้จดั ทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ เพือ่ วัตถุประสงค์ของการรายงานภายในประเทศ 2.5 บริษทั ได้จดั ประเภทรายการบางรายการในงบการเงินทีน่ ำมาแสดงเปรียบเทียบใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปัจจุบนั ซึง่ ไม่มผี ลต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของ ผูถ้ อื หุน้ ตามทีไ่ ด้รายงานไว้แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

61


งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2551 ณ 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

งบดุล สินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (40,425,770.23) เงินลงทุนชัว่ คราว 40,000,000.00 เงินฝากทีม่ ภี าระค้ำประกัน 425,770.23 ลูกหนีก้ ารค้า-สุทธิ (3,057,578.13) ลูกหนีค้ า่ ทีป่ รึกษาและค่าบริหารบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน และบริษทั ร่วม-สุทธิ 3,057,578.13 หนี้สิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง ส่วนของหนีส้ นิ ภายใต้แผนฟืน้ ฟูกจิ การและภายใต้สญ ั ญา ปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (28,902,481.19) หนีส้ นิ ภายใต้แผนฟืน้ ฟูกจิ การและภายใต้สญ ั ญา ปรับโครงสร้างหนี้ 28,902,481.19

-

(28,902,481.19) 28,902,481.19

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกำไรขาดทุน รายได้คา่ เช่า รายได้คา่ บริการสาธารณูปโภค รายได้คา่ เช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค ต้นทุนค่าเช่า ต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภค ต้นทุนค่าทีป่ รึกษาและบริหาร ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ ยในการขาย ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

62

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2551 บาท

31 ธันวาคม 2551 บาท

31,886,994.56 67,251,296.33 (99,138,290.89) (15,501,900.59) (40,530,774.07) 40,047,888.61 56,032,674.66 (3,963,651.27) (226,920,090.82) (38,018,981.74) 228,854,835.22

22,085,191.56 67,189,519.23 (89,274,710.79) (21,730,960.07) (35,309,929.90) 5,353,594.61 57,040,889.97 (3,963,651.27) (78,134,133.41) (17,560,720.70) 94,304,910.77


3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และแม่บทการบัญชี 3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่และแม่บท การบัญชีที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน โดยบริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีและ มาตรฐาน การรายงานทางการเงินและแม่บทการบัญชี ซึง่ เกีย่ วข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ มีดังต่อไปนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดำเนินงานทีย่ กเลิก (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 54 เดิม) แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 26 มิถนุ ายน 2552 3.2 มาตรฐานการบัญชีทม่ี กี ารปรับปรุงใหม่ และมาตรฐานการบัญชีใหม่ซง่ึ มีผลบังคับ ใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษทั ฯยังไม่ได้นำมาถือปฏิบตั กิ อ่ นวันถึงกำหนด มีดงั ต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 47 เดิม) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน มีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม 2555 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล เกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล การใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแม่บทการบัญชีฉบับ ดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ มาตรฐานการบัญชีไทยได้ถูกจัดเรียงเลขระบุฉบับใหม่โดยประกาศสภาวิชาชีพ บัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 เพื่อให้ตรงกับหมายเลขระบุฉบับที่ใช้กับ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

63


4. สรุปนโยบายการบัญชีทส่ี ำคัญ 4.1 การรับรูร้ ายได้ 4.1.1 บริษทั มีนโยบายรับรูร้ ายได้จากการขายทีด่ นิ เมือ่ ได้มกี ารทำสัญญาจะซือ้ จะขาย และรับเงินชำระขัน้ ต้นร้อยละ 20 โดยรับรูต้ ามเงินงวดทีถ่ งึ กำหนดชำระตามสัญญาจะซือ้ จะขาย 4.1.2 รายได้คา่ บริการสาธารณูปโภครับรูร้ ายได้เมือ่ ให้บริการแล้วเสร็จ 4.1.3 รายได้จากการบริการประกอบด้วย ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าบริหารจัดการ และ ค่าเช่าห้องพักรับรูร้ ายได้ตามระยะเวลาของสัญญาค่าบริการ 4.1.4 รายได้เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมือ่ มีสทิ ธิในการรับเงินปันผล 4.1.5 รายได้อน่ื รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง 4.1.6 ค่าใช้จา่ ยรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง 4.2 ต้นทุนขาย บริษทั คำนวณต้นทุนขายของทีด่ นิ โดยนำต้นทุนทีด่ นิ และต้นทุนอืน่ ทีส่ มั พันธ์กบั ทีด่ นิ (เช่น ดอกเบี้ยจ่ายที่คิดเป็นต้นทุนของที่ดินก่อนมีรายได้ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นต้นทุนของที่ดินทั้งสิ้น แล้วหารด้วยจำนวนทีด่ นิ รวมเป็นราคาทุนของทีด่ นิ ต่อหน่วยแล้วรับรูเ้ ป็นต้นทุนของทีด่ นิ ของ เนือ้ ที่ ทีข่ ายโดยนำต้นทุนทีด่ นิ ต่อหน่วยคูณด้วยเนือ้ ทีท่ ข่ี ายได้ตามเปอร์เซ็นต์การรับชำระของเงินงวดทีถ่ งึ กำหนดชำระตามทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาจะซือ้ จะขาย ส่วนต้นทุนจากการพัฒนาเป็นต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง รวมทัง้ ราคาทุนของทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในส่วนของ การเป็นสาธารณประโยชน์ โดยบริษัทจะปันส่วนเป็นต้นทุนของแต่ละประเภทของพื้นที่ขาย ตามสัดส่วนของการขายแต่ละประเภทของพืน้ ทีข่ ายทัง้ โครงการเป็นลำดับแรกก่อนแล้วหารด้วยเนือ้ ที่ ที่คาดว่าจะขายได้ของแต่ละประเภทพื้นที่เป็นต้นทุนจากการพัฒนาต่อหน่วย บริษัทจะรับรู้ต้นทุน พัฒนาเป็นต้นทุนขายของเนื้อที่ที่ขายได้ของแต่ละประเภท โดยนำต้นทุนพัฒนาต่อหน่วย ของแต่ละประเภทคูณด้วยพืน้ ทีท่ ข่ี ายได้ของแต่ละประเภทนัน้ ตามเปอร์เซ็นต์การรับชำระของเงินงวดที่ ถึงกำหนดชำระตามทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาจะซือ้ จะขาย 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน และเงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือนทีไ่ ม่ตดิ ภาระผูกพัน 4.4 ลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีอ้ น่ื และค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื แสดงด้วยมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั โดยค่าเผือ่ หนีส้ งสัย จะสูญพิจารณาจากลูกหนีแ้ ต่ละรายทีค่ าดว่าจะเก็บเงินไม่ได้

64


4.5 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตีราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ อย่างใดจะต่ำกว่าโดยต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยมูลค่าที่ดินค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยจ่ายอื่นซึ่งจ่าย เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินค้าและพร้อมทีจ่ ะขาย 4.6 เงินลงทุน 4.6.1 ตามงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทั ร่วมบันทึกตามวิธสี ว่ นได้เสีย และตามงบ การเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึก ตามวิธรี าคาทุนหักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าใน เงินลงทุน 4.6.2 เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทีอ่ ยูใ่ นความต้องการของตลาด บริษทั ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยราคายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเป็น รายการแยกต่างหาก ในส่วนของผู้ถือหุ้นและจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน เมื่อบริษัทได้จำหน่าย เงินลงทุนหรือมีขอ้ บ่งชีว้ า่ เงินลงทุนเกิดการด้อยค่า 4.6.3 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็น หลักทรัพย์เผือ่ ขายและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นราคาสินทรัพย์สทุ ธิของหน่วยลงทุน ดังกล่าว ณ สภาวะตลาดในขณะใดขณะหนึ่ง โดยรับรู้การเปลีย่ นแปลงมูลค่าเป็นรายการแยกต่างหากในส่วน ของผู้ถือหุ้นและจะบันทึกในงบกำไร ขาดทุนเมื่อบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนนั้นไปแล้ว 4.6.4 เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการตลาด บริษัทถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุน และจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัท ได้จำหน่ายเงินลงทุนหรือมีขอ้ บ่งชีว้ า่ เงินลงทุนเกิดการด้อยค่า 4.7 ทีด่ นิ รอการพัฒนา ทีด่ นิ รอการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซึง่ ประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึง่ ทีด่ นิ และค่าใช้จา่ ย อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมมาเพื่อซื้อที่ดินและบันทึกผลขาดทุนจากการ ด้อยค่าหากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนอาจต่ำกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี 4.8 ค่าความนิยม ค่าความนิยมเกิดจากส่วนเกินของต้นทุนการซื้อธุรกิจที่สูงกว่าส่วนได้เสียของผู้ซื้อใน มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีร่ ะบุได้ ณ วันทีซ่ อ้ื และค่าความนิยมทดสอบการด้อยค่า ทุกปีโดยแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าในค่า ความนิยมไม่สามารถโอนกลับได้ 4.9 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ทีด่ นิ บันทึกบัญชีตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ บันทึกบัญชีในราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ ม ราคาสะสมและคำนวณค่าเสือ่ มราคาโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณสำหรับ อาคารและ สิง่ ปลูกสร้างคำนวณ 20 ปี และสำหรับอุปกรณ์ คำนวณ 5 ปี

65


4.10 เงินตราต่างประเทศ รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตรา แลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น (ยกเว้นหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟู กิจการใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ) ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลง ค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยในงบกำไรขาดทุนของปีนน้ั 4.11 การด้อยค่า ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่ามีข้อบ่งชี้เรื่อง การด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทม่ี ขี อ้ บ่งชีจ้ ะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทค่ี าดว่าจะได้รบั คืนโดยจะ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วย สินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไร ขาดทุนการคำนวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน - มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของ สินทรัพย์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแส เงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพือ่ ให้ สะท้อนมูลค่า ทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ สินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดเงินสดซึง่ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อน่ื ๆ ให้พจิ ารณา มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดเงินสดทีส่ นิ ทรัพย์นน้ั มีความ เกีย่ วข้องด้วย การกลับรายการด้อยค่า - บริษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลีย่ นแปลงประมาณการ ทีใ่ ช้ ในการคำนวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน - บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของ สินทรัพย์ ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีท่ี ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึก เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน 4.12 ประมาณการหนีส้ นิ บริษทั และบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอน ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก เหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากร เพือ่ จ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนทีต่ อ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือ่ ถือ รายจ่ายทีจ่ ะได้ รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก ก็ตอ่ เมือ่ การได้รบั คืนคาดว่าจะได้รบั อย่างแน่นอนเมือ่ ได้จา่ ย ชำระประมาณการหนีส้ นิ ไปแล้ว

66


4.13 ผลประโยชน์พนักงาน บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดรายการ 4.14 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ กำไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ คำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิดว้ ยจำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก ของหุน้ สามัญทีอ่ อกและได้รบั ชำระแล้วซึง่ ไม่ได้คำนวณกำไรต่อหุน้ ปรับลด เนือ่ งจากบริษทั ไม่มหี นุ้ สามัญเทียบเท่า 4.15 สำรองตามกฎหมาย การจัดสรรกำไรสะสมเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 โดยบริษทั จะจัดสรรเมือ่ ได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ 4.16 เครือ่ งมือทางการเงิน เครือ่ งมือทางการเงินทีแ่ สดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนีก้ ารค้า เจ้าหนีก้ ารค้า หนีส้ นิ ภายใต้แผนฟืน้ ฟูกจิ การและภายใต้สญ ั ญาปรับโครงสร้างหนีแ้ ละ เงินกูย้ มื ซึง่ นโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ ในแต่ละหัวข้อ ทีเ่ กีย่ วข้อง

5. เกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม 5.1 การจัดทำงบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทั ย่อยซึง่ บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั เหล่านัน้ รวมถึงบริษทั ย่อย ซึง่ ถือหุน้ บริษทั อืน่ ทีเ่ กินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน และบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริษทั ย่อยตาม อัตราส่วน ดังนี้ อัตราร้อยละของการถือหุ้น 2552 2551 MDX BVI LIMITED บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด

บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ถือทางอ้อม)

100.00 35.71 99.99

100.00 35.71 99.99

52.01 15.91

52.01 15.91

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ประเภทกิจการ

British Virgin Island ประเทศไทย ประเทศไทย

ประเทศไทย

}

ลงทุนและให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเงิน ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ให้เช่า ให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการจัดการ และเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์และให้บริการ สาธารณูปโภคทุกประเภทและประกอบกิจการ ผลิตจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ไฟฟ้า

67


อัตราร้อยละของการถือหุ้น 2552 2551 MDX POWER INTERNATIONAL BVI LIMITED (ถือทางอ้อม) GMS POWER INTERNATIONAL BVI LIMITED (ถือทางอ้อม) GMS EPEC (BVI) LIMITED (ถือทางอ้อม) บริษัท เกตเวย์ เพาเวอร์ จำกัด (ถือทางอ้อม) บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด (ถือทางอ้อม)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ประเภทกิจการ

67.92

67.92

British Virgin Island

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเงิน

67.91

67.91

British Virgin Island

บริการด้านการเงินและการลงทุน

67.92 67.91 67.91

67.92 67.91 67.91

British Virgin Island ประเทศไทย ประเทศไทย

97.50

97.50

ประเทศไทย

บริการด้านการเงินและการลงทุน ร่วมทุนในโครงการผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้า ให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ให้บริการจัดการและ เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์และให้บริการ สาธารณูปโภคทุกประเภทและประกอบกิจการ ผลิตจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ไฟฟ้า ประกอบกิจการถือหุ้นในบริษัทต่างๆทั้งในและ ต่างประเทศ

TA SANG HYDROPOWER COMPANY LIMITED (ถือทางอ้อม) 82.88

82.88

The Union of Myanmar ดำเนินธุรกิจร่วมทุนในโครงการสร้างเขื่อนผลิต พลังงานกระแสไฟฟ้าในประเทศพม่า

5.2 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ย่อย สิน้ สุดวันเดียวกันกับบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) 5.3 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยและทุนเรือนหุ้น ของบริษทั ย่อยได้ตดั บัญชีรายการระหว่างกันออกจากงบการเงินรวมแล้ว 5.4 งบการเงินของ MDX BVI LIMITED, MDX POWER INTERNATIONAL BVI LIMITED, GMS POWER INTERNATIONAL BVI LIMITED, GMS EPEC (BVI) LIMITED และ TA SANG HYDROPOWER COMPANY LIMITED เป็นนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่งถือเป็นหน่วยงานต่างประเทศโดยการจัดทำงบการเงินรวม ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นดังนี้ - สินทรัพย์และหนีส้ นิ แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันสิน้ งวด - รายได้และค่าใช้จา่ ย แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลีย่ ของแต่ละเดือน - ทุนเรือนหุน้ แปลงค่าด้วยอัตรา ณ วันทีเ่ กิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจาก การแปลงค่างบการเงินดังกล่าว แสดงไว้ ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ 5.5 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีที่เหมือนกัน ใช้นโยบาย การบัญชีเช่นเดียวกันกับบริษทั

68


6. รายการระหว่างกัน บริษทั มีรายการบัญชีทเ่ี กิดขึน้ กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยมีผถู้ อื หุน้ กลุม่ เดียวกันหรือ มี กรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันทีส่ ำคัญระหว่างบริษทั ฯ กับกิจการที่ เกีย่ วข้องกัน มีดงั นี้ 6.1 รายได้และค่าใช้จา่ ยระหว่างกัน

นโยบายการ กำหนดราคา รายได้ รายได้ค่าที่ปรึกษาโครงการ บริษัทร่วม บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวม รายได้ค่าบริหาร บริษัทย่อย บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เดอะคอลัมน์ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน บริษทั เกตเวย์ เอสเตท จำกัด ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน บริษัท ไม่มีปัญหา จำกัด ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน บริษทั เซ็นทรัล อพาร์ทเมนท์ จำกัด ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวม รวม

งบการเงินรวม สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551 ล้านบาท ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551 ล้านบาท ล้านบาท

18.30 25.62 43.92

16.66 11.68 28.34

-

-

-

-

8.40 7.20 15.60

8.40 7.20 15.60

11.10 10.80 1.20 1.32 24.42 68.34

9.60 3.00 0.30 1.32 14.22 42.56

11.10 10.80 1.20 23.10 38.70

9.60 3.00 0.30 12.90 28.50

69


นโยบายการ กำหนดราคา

งบการเงินรวม สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551 ล้านบาท ล้านบาท

รายได้จากการให้เช่าที่ดิน บริษัทร่วม บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน 9.54 รายได้จากการให้เช่ายานพาหนะ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษทั เกตเวย์ เอสเตท จำกัด ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน 0.14 ดอกเบี้ยรับ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัญญากู้ยืมเงิน กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (อัตราร้อยละ 6.50-8.00 ต่อปี) 0.10 ค่าใช้จ่าย ค่าที่ปรึกษา ค่าบริหารและดำเนินโครงการ บริษัทย่อย บริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษทั เกตเวย์ เอสเตท จำกัด บริษทั สยาม แลนด์ โฮลดิง้ (1990) จำกัด Myanmar-Thai Hydropower Co.,Ltd. รวม รวม ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน บริษัทย่อย บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษทั เซ็นทรัล อพาร์ทเมนท์ จำกัด กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เดอะคอลัมน์ รวม รวม

70

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551 ล้านบาท ล้านบาท

9.54

-

-

0.14

-

-

0.11

-

-

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

-

-

26.20

25.20

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

3.60 2..80 6.40 6.40

2.80 2.82 5.62 5.62

3.60 3.60 29.80

25.20

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

-

-

0.05

-

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

0.13 17.76 17.89 17.89

0.13 16.86 16.99 16.99

0.13 6.22 6.35 6.40

0.13 5.64 5.77 5.77


นโยบายการ กำหนดราคา ค่าเช่ารถและค่าบริการ บริษัทย่อย บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด รวม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท บุญบันดาลโชค จำกัด บริษัท สปริง แคปปิตอล(ประเทศไทย) จำกัด รวม รวม ค่าสำรวจพื้นที่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษทั สยามการสำรวจ จำกัด ดอกเบี้ยจ่าย บริษัทย่อย บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด รวม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท สมุทรปราการ ออพเปอร์เรทติ้ง จำกัด รวม

งบการเงินรวม สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551 ล้านบาท ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551 ล้านบาท ล้านบาท

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

-

-

0.09

0.09

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

-

-

2.24 2.33

2.28 2.37

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

5.21 0.38 5.59 5.59

5.23 0.38 5.61 5.61

2.66 2.66 4.99

2.75 2.75 5.12

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

0.84

1.44

0.84

1.44

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

-

-

3.94 0.39 4.33

2.73 0.27 3.00

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

0.09 0.09

0.09 0.09

4.33

3.00

71


6.2 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ระหว่างกัน งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าที่ปรึกษาและค่าบริหาร บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด บริษัท ไม่มีปัญหา จำกัด กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี รวม หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ บริษัทร่วม THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. รวม ดอกเบี้ยค้างรับ บริษัทย่อย บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด รวม หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี รวม เงินทดรองจ่าย บริษัทย่อย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด รวม หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ

72

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ล้านบาท

ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ล้านบาท

221.08 221.08 (221.08) -

3.21 0.32 221.08 224.61 (221.08) 3.53

221.08 221.08 (221.08) -

3.21 0.32 221.08 224.61 (221.08) 3.53

4.18 4.18

3.06 6.59

-

3.53

-

-

198.38 2.21 200.59 (200.59) -

203.77 2.21 205.98 (205.98) -

419.39 (419.39) 0.02 0.02

419.39 (419.39) 0.06 0.06

419.39 (419.39) -

419.39 (419.39) -

-

-

1.41

1.41

7.79 7.79 (7.79) -

7.82 7.82 (7.82) -

7.79 9.20 (9.20) -

7.82 9.23 (9.23) -


งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ล้านบาท เงินให้กู้ยืม บริษัทย่อย บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ยอดต้นงวด เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างงวด เงินให้กู้ยืมที่จ่ายคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด ยอดต้นงวด เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างงวด เงินให้กู้ยืมที่จ่ายคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ รวม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด ยอดต้นงวด เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างงวด เงินให้กู้ยืมที่จ่ายคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ บริษัท สยาม แลนด์ โฮลดิ้ง (1990) จำกัด ยอดต้นงวด เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างงวด เงินให้กู้ยืมที่จ่ายคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ยอดต้นงวด เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างงวด เงินให้กู้ยืมที่จ่ายคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ล้านบาท

ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ล้านบาท

-

-

315.88 (6.00) 309.88 (309.88) -

321.88 (6.00) 315.88 (315.88) -

-

-

5.00 5.00 (5.00) -

5.00 5.00 (5.00) -

593.68 (2.23) 591.45 (591.45) -

595.91 (2.23) 593.68 (593.68) -

593.68 (2.23) 591.45 (591.45) -

595.91 (2.23) 593.68 (593.68) -

190.00 190.00 (190.00) -

195.00 (5.00) 190.00 (190.00) -

-

-

2.83 1.35 (3.45) 0.73 0.73

3.30 3.12 (3.59) 2.83 2.83

-

-

73


งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ล้านบาท บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยอดต้นงวด เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างงวด เงินให้กู้ยืมที่จ่ายคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ รวม เงินทดรองรับ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวม ดอกเบี้ยค้างจ่าย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท สมุทรปราการ ออพเปอร์เรทติ้ง จำกัด เงินกู้ยืม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท สมุทรปราการ ออพเปอร์เรทติ้ง จำกัด ยอดต้นงวด เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างงวด เงินกู้ยืมที่จ่ายคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ (เงินต้น) บริษัทย่อย บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยอดต้นงวด จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ยอดปลายงวด บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ยอดต้นงวด จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ยอดปลายงวด รวม

74

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ล้านบาท

ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ล้านบาท

1.99 1.99 (1.99) -

1.99 1.99 (1.99) -

-

-

-

1.46

-

-

0.48 0.48

0.42 1.88

-

-

1.63

1.54

-

-

1.75 1.75

1.75 1.75

-

-

-

-

348.49 (7.69) 340.80

359.05 (10.56) 348.49

-

-

26.07 (0.75) 25.32 366.12

27.11 (1.04) 26.07 374.56


งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ล้านบาท

ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท สยาม พาวเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ยอดต้นงวด จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ยอดปลายงวด

66.14 (1.92) 64.22

68.78 (2.64) 66.14

66.14 (1.92) 64.22

68.78 (2.64) 66.14

บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด ยอดต้นงวด จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ยอดปลายงวด

42.34 (1.23) 41.11

44.03 (1.69) 42.34

42.34 (1.23) 41.11

44.03 (1.69) 42.34

3.66 (0.11) 3.55 108.88

3.81 (0.15) 3.66 112.14

3.66 (0.11) 3.55 108.88

3.81 (0.15) 3.66 112.14

70.02 (2.03) 67.99 176.87

72.82 (2.80) 70.02 182.16

70.02 (2.03) 67.99 542.99

72.81 (2.79) 70.02 556.72

-

-

52.54 5.18 57.72

56.48 5.56 62.04

13.13 8.41 0.73 22.27

14.12 9.04 0.78 23.94

13.13 8.41 0.73 22.27

14.12 9.04 0.78 23.94

13.90 36.17

14.94 38.88

13.90 93.89

14.95 100.93

บริษัท บี เค ซี ซี จำกัด ยอดต้นงวด จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ยอดปลายงวด รวม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยอดต้นงวด จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ยอดปลายงวด รวม หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ(ดอกเบี้ยค้างจ่าย) บริษัทย่อย บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด รวม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท สยาม พาวเวอร์ แอนด์ อีเล็คทริค จำกัด บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด บริษัท บี เค ซี ซี จำกัด รวม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวม

75


6.3 ลักษณะความสัมพันธ์ ชื่อบริษัท บริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด บริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด บริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. บริษทั เซ็นทรัล อพาร์ทเมนท์ จำกัด บริษทั เกตเวย์ เอสเตท จำกัด บริษทั สยาม แลนด์ โฮลดิง้ (1990) จำกัด บริษทั สยาม พาวเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด บริษทั เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด บริษทั บี เค ซี ซี จำกัด บริษทั บุญบันดาลโชค จำกัด บริษทั สปริง แคปปิตอล(ประเทศไทย) จำกัด บริษทั สยามการสำรวจ จำกัด Myanmar-Thai Hydropower Co., Ltd. บริษทั สมุทรปราการ ออพเปอร์เรทติง้ จำกัด บริษทั ไม่มปี ญ ั หา จำกัด กิจการร่วมค้า เอ็นวีพเี อสเคจี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เดอะคอลัมน์ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

76

ความสัมพันธ์ บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม บริษทั ร่วม บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีผถู้ อื หุน้ และ ผูบ้ ริหารร่วมกัน เกีย่ วข้องกันโดยบริษทั และบริษทั ย่อย เป็นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวม เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท


7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสด เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำอายุ 3 เดือน เงินลงทุนในใบรับเงินฝาก รวม

งบการเงินรวม ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท 811,395.97 820,594.05 80,713,753.35 71,723,615.91 60,800,477.01 56,257,425.95 6,343,205.65 6,234,680.57 224,000,000.00 204,000,000.00 372,668,831.98 339,036,316.48

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท 65,000.00 65,000.00 16,992,914.56 6,640,604.96 19,016,089.84 15,443,253.72 34,000,000.00 24,000,000.00 70,074,004.40 46,148,858.68

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเงินลงทุนในรูปใบ รับเงินฝากกับสถาบันการเงิน แห่งหนึง่ โดยมีอายุไม่เกิน 3 เดือนและชนิดเผือ่ เรียก มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.875-1.350 ต่อปี และ 3.00-3.90 ต่อปี ตามลำดับ

8. เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บาท ราคาทุน-หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ บวก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุน มูลค่ายุตธิ รรม-หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ เงินลงทุนในใบรับเงินฝาก รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

14,451,433.66 81,322.13 14,532,755.79 20,000,000.00 34,532,755.79

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท 15,037,516.06 286,289.83 15,323,805.89 40,000,000.00 55,323,805.89

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั ย่อยลงทุนในกองทุนรวม ตราสารหนีแ้ ห่งหนึง่ เป็นเงินลงทุนทีไ่ ม่มกี ำหนดอายุโครงการ ซึง่ เงินลงทุนบางส่วนเกิดจากเงินทดรอง ซึง่ รับจากบริษทั ผูร้ ว่ มลงทุนในโครงการน้ำงึม 3 ตามทีก่ ล่าวไว้ ในหมายเหตุ 19

77


9. ลูกหนีก้ ารค้า-สุทธิ ประกอบด้วย งบการเงินรวม ณ วันที่ ณ วันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

ลูกหนีก้ ารค้า – ค่าทีด่ นิ ลูกหนีก้ ารค้าแยกตามอายุหนีท้ ค่ี า้ งชำระดังนี้ ค้างชำระ - ไม่เกิน 3 เดือน - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน - มากกว่า 12 เดือน ขึน้ ไป 8,719,086.00 รวม 8,719,086.00 หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ (8,719,086.00) สุทธิ ลูกหนีก้ ารค้า – ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค ลูกหนีก้ ารค้าทีอ่ ยูใ่ นกำหนดชำระ 6,511,131.87 ลูกหนีก้ ารค้าแยกตามอายุหนีท้ ค่ี า้ งชำระ ดังนี้ ค้างชำระ - ไม่เกิน 3 เดือน 3,176,789.10 - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 588,008.04 - มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 921,909.43 - มากกว่า 12 เดือน ขึน้ ไป 434,816.97 รวม 11,632,655.41 หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ (2,251,173.00) สุทธิ 9,381,482.41 รวมลูกหนีก้ ารค้า-สุทธิ 9,381,482.41

3,024,000.00 7,000,000.00 10,024,000.00 (7,000,000.00) 3,024,000.00

8,719,086.09 8,719,086.09 (8,719,086.09) -

3,024,000.00 7,000,000.00 10,024,000.00 (7,000,000.00) 3,024,000.00

6,178,267.16

6,511,131.87

6,178,267.16

2,029,896.03 226,640.71 52,430.00 111,826.77 8,599,060.67 (426,609.00) 8,172,451.67 11,196,451.67

3,176,789.10 588,008.04 921,909.43 434,816.97 11,632,655.41 (2,251,173.00) 9,381,482.41 9,381,482.41

2,029,896.03 226,640.71 52,430.00 111,826.77 8,599,060.67 (426,609.00) 8,172,451.67 11,196,451.67

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 4,287.26 4,267.46 4,287.26 4,267.46 .................................................................................

จำนวนเงินตามทีไ่ ด้ทำสัญญาจะซือ้ จะขายแล้ว (ร้อยละ 45.03 และ 44.83 ของยอดขายรวมโครงการ) ค่างวดทีถ่ งึ กำหนดชำระ 4,501.51 หัก เงินรับชำระแล้ว (4,492.79) ตัดบัญชีลกู หนีท้ เ่ี กิดจากการยึดสินค้าคืน ลูกหนีก้ ารค้าค่างวดทีค่ า้ งชำระค่าทีด่ นิ 8.72

78

4,203.23 (4,193.21) 10.02

4,501.51 (4,492.79) 8.72

4,203.23 (4,193.21) 10.02


10. ลูกหนีค้ า่ ทีป่ รึกษาและค่าบริหารบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันและบริษทั ร่วม-สุทธิ ประกอบด้วย

ลูกหนีค้ า่ ทีป่ รึกษาและค่าบริหาร หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ สุทธิ

งบการเงินรวม ณ วันที่ ณ วันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

225,254,059.10 (221,075,483.91) 4,178,575.19

227,664,062.04 (221,075,483.91) 6,588,578.13

221,075,483.91 (221,075,483.91) -

224,606,483.91 (221,075,483.91) 3,531,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ส่วนใหญ่เป็นรายได้คา่ ทีป่ รึกษาโครงการด้าน วิศวกรรม ซึง่ ผูบ้ ริหารคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ เนือ่ งจากโครงการดังกล่าวประสบปัญหาด้าน การเงิน แต่อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารยังติดตามทวงถาม เพือ่ ให้เกิดความเสียหายน้อยทีส่ ดุ สำหรับงวด สามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษทั ได้รบั ชำระค่าทีป่ รึกษาโครงการ บางส่วนจากลูกหนีเ้ ป็นจำนวน 21.75 ล้านบาท และได้โอนกลับค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญในจำนวน เดียวกันในงบกำไรขาดทุน

11. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ ประกอบด้วย

ทีด่ นิ ค่าธรรมเนียมโครงการ ค่าพัฒนาที่ดิน ดอกเบีย้ จ่าย ค่าธรรมเนียมเงินกูย้ มื ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ สินค้ายึดคืนและสินค้ารับคืน รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท 104,543,034.12 106,155,876.48 8,538,580.58 8,668,058.27 119,738,466.42 121,554,161.54 8,308,784.63 8,434,777.73 1,278,085.11 1,297,465.80 446,427,992.90 688,834,943.76

446,427,992.90 692,538,332.72

79


ตามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิต้ี จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทฯ จะต้องโอนบรรดาอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นที่ดินส่วนที่จะขายให้ผู้ซื้อพร้อมส่วนควบและ อุปกรณ์ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ สิน้

12. เงินลงทุนในบริษทั ร่วม งบการเงินรวม ประกอบด้วย ชื่อบริษัท/ประเภทกิจการ

ทุน สัดส่วน ชำระแล้ว เงินลงทุน บาท

บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ประกอบกิจการผลิต 2,541,515,500.00 จำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า USD 55,000,000.00 รวม

ชื่อบริษัท/ประเภทกิจการ

%

บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ประกอบกิจการผลิต 2,541,515,500.00 จำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า USD 55,000,000.00 รวม

บาท

บาท

บาท

32.00

853,604,700.00

1,430,773,323.31

55,484,305.50

20.00

280,555,322.15 1,134,160,022.15

668,539,745.10 2,099,313,068.41

247,798,367.00 303,282,672.50

ทุน สัดส่วน ชำระแล้ว เงินลงทุน บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินปันผล เงินลงทุน สำหรับปีสน้ิ สุด วิธรี าคาทุน วิธสี ว่ นได้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2552

%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินปันผล เงินลงทุน สำหรับปีสน้ิ สุด วิธรี าคาทุน วิธสี ว่ นได้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท

บาท

บาท

32.00

853,604,700.00

1,345,363,458.86

153,648,846.00

20.00

280,555,322.15 1,134,160,022.15

780,825,024.78 2,126,188,483.64

172,745,804.00 326,394,650.00

ภายใต้สญ ั ญาเงินกูข้ องบริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วม ของบริษทั จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยนัน้ บริษทั ย่อยได้จำนำหุน้ สามัญ ทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ย่อยถืออยูจ่ ำนวนทัง้ สิน้ 8,536,047 หุน้ รวมถึงจำนวนหุน้ สามัญทีจ่ ะออกเพิม่ เติม ในอนาคตในบริษทั ร่วมดังกล่าว ตามสัญญาจำนำหุน้ ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เพือ่ เป็นหลักประกัน ความรับผิดชอบภายใต้เงือ่ นไขของสัญญาเงินกูข้ องบริษทั ร่วมดังกล่าว ซึง่ หุน้ ทีไ่ ด้จำนำดังกล่าวจะ ปลอดภาระจำนำเมือ่ บริษทั ร่วมดังกล่าว ได้ชำระหนีเ้ งินกูค้ รบถ้วนแล้ว

80


งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่นำมาบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ในงบการเงินรวมได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ซึง่ รายงานการสอบบัญชีไว้อย่าง ไม่มเี งือ่ นไขตามรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 22 มกราคม 2553 และวันที่ 23 มกราคม 2552 ตาม ลำดับโดยมีบญ ั ชีเงินลงทุนในบริษทั ร่วมดังกล่าวจำนวน 1,430.77 ล้านบาท และ 1,345.36 ล้านบาท ตามลำดับคิดเป็นร้อยละ 32.93 และ 31.30 ของสินทรัพย์รวมในงบดุลรวม ตามลำดับและมี ส่วนแบ่งกำไร ในบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี จำนวน 140.89 ล้านบาท และ 142.14 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 211.51 และ 59.26 ของกำไร สำหรับงวดในงบการเงินรวมตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 การลงทุนใน THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. ทัง้ จำนวนเป็นการลงทุนในบริษทั ร่วมทางอ้อมโดยผ่านบริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยโดยถือหุน้ ใน THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. ในอัตราร้อยละ 20 ของทุน จดทะเบียนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว ภายใต้สญ ั ญาเงินกูข้ อง THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ได้จำนำหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่จำนวนทั้งสิ้น 220,000 หุ้นในบริษัทร่วม เพื่อเป็นหลักประกัน ความรับผิดชอบภายใต้เงือ่ นไขของสัญญาเงินกูข้ องบริษทั ร่วมดังกล่าว ต่อมาเมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2551 THEUN HINBON POWER CO., LTD. ได้ลงนามในสัญญาเงินกูฉ้ บับใหม่เพือ่ refinance เงินกูเ้ ดิมทัง้ หมดและลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตของเขือ่ นไฟฟ้าเทิน-หินบูน โดยบริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ได้จำนำหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื อยูจ่ ำนวนทัง้ สิน้ 220,000 หุน้ ดังกล่าวเป็นหลักประกัน เงินกูใ้ หม่ตลอดอายุเงินกูส้ น้ิ สุดในปี 2567 งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของ THEUN HINBOUN POWER CO., LTD. ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมโดยการถือหุน้ ผ่านบริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด และเป็นนิตบิ คุ คล ที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศที่นำมาบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบ การเงินรวมได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ซึง่ แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไข ตาม Clearance Letter ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ตามลำดับ ภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ทัง้ นีไ้ ด้ปรับปรุงงบการเงิน ของบริษทั ร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับบริษทั ก่อนนำมารับรูส้ ว่ นได้เสีย ตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จำนวน 668.54 ล้านบาท และ 780.83 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 15.39 และ 18.17 ของสินทรัพย์รวมใน งบดุลรวมตามลำดับ และมีสว่ นแบ่งกำไรในบริษทั ร่วมดังกล่าวในงบการเงินรวม สำหรับปีสน้ิ สุด วันเดียวกัน จำนวนเงิน 165.08 ล้านบาท และ 225.27 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 247.80 และ 93.92 ของกำไรสำหรับงวดในงบการเงินรวมตามลำดับ

81


13. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย-สุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วย ชือ่ บริษทั

ทุนทีอ่ อกและ ชำระแล้ว

สัดส่วน เงินลงทุน

ราคาทุน

บาท

%

บาท

MDX BVI LIMITED 25.00 บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 56,000,000.00 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด 5,000,000.00 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด 1,719,000,000.00 (มหาชน) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด 40,000,000.00 รวม

ชือ่ บริษทั

ทุนทีอ่ อกและ ชำระแล้ว บาท

MDX BVI LIMITED 25.00 บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 56,000,000.00 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด 5,000,000.00 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด 1,719,000,000.00 (มหาชน) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด 40,000,000.00 รวม

82

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินลงทุน เงินปันผล ค่าเผือ่ ด้อยค่า สุทธิ สำหรับปี สิน้ สุด เงินลงทุน วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บาท บาท บาท

100.00 620,000,000.00 (368,913,648.85) 251,086,351.15 35.71 19,999,300.00 (19,999,300.00) 99.99 4,999,982.50 (4,999,982.50) 52.01 893,991,600.00 - 893,991,600.00

29,799,720.00

97.50

29,799,720.00

39,000,010.00 (5,206,875.00) 33,793,135.00 1,577,990,892.50 (399,119,806.35) 1,178,871,086.15

สัดส่วน เงินลงทุน

ราคาทุน

%

บาท

100.00 35.71 99.99 52.01 97.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินลงทุน เงินปันผล ค่าเผือ่ ด้อยค่า สุทธิ สำหรับปี สิน้ สุด เงินลงทุน วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท บาท

620,000,000.00 (368,913,648.85) 19,999,300.00 (19,999,300.00) 4,999,982.50 (4,999,982.50) 893,991,600.00 -

251,086,351.15 893,991,600.00 14,899,860.00

39,000,010.00 (5,206,875.00) 33,793,135.00 1,577,990,892.50 (399,119,806.35) 1,178,871,086.15 14,899,860.00


14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ -สุทธิ งบการเงินรวม

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (หัก) ค่าเผือ่ การด้อยค่า เงินลงทุนในบริษัทอื่น (หัก) ค่าเผือ่ การด้อยค่า เงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บวก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุน หลักทรัพย์เผือ่ ขาย-กองทุนรวม บวก(หัก) ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุน หลักทรัพย์เผือ่ ขาย-หุน้ ทุน (หัก) ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุน ตราสารหนี-้ พันธบัตรรัฐบาล บวก ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บาท บาท 6,810,000.00 (6,810,000.00) 40,128,995.00 (40,128,995.00) 431,189,950.44 57,695,978.31 488,885,928.75 15,039,080.00 6,519,213.53 21,558,293.53 1,393,151.60 (388,779.04) 1,004,372.56 52,000,000.00 1,096,181.22 53,096,181.22 564,544,776.06

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท 6,810,000.00 (6,810,000.00) 40,128,995.00 (40,128,995.00) 427,000,000.00 2,747,299.39 429,747,299.39 15,039,080.00 (1,595,096.97) 13,443,983.03 1,393,151.60 (987,271.60) 405,880.00 52,000,000.00 1,439,031.39 53,439,031.39 497,036,193.81

เงินลงทุนในบริษัทอื่น (หัก) ค่าเผือ่ การด้อยค่า เงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บวก(หัก) ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุน หลักทรัพย์เผือ่ ขาย-กองทุนรวม บวก(หัก) ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุน หลักทรัพย์เผือ่ ขาย-หุน้ ทุน (หัก) ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุน สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท บาท บาท 40,128,995.00 40,128,995.00 (40,128,995.00) (40,128,995.00) 69,189,950.44 100,000,000.00 9,765,472.75 78,955,423.19 (542,315.40) 99,457,684.60 15,039,080.00 15,039,080.00 6,519,213.53 21,558,293.53 (1,595,096.97) 13,443,983.03 1,393,151.60 1,393,151.60 (388,779.04) 1,004,372.56 (987,271.60) 405,880.00 101,518,089.28 113,307,547.63

83


งบการเงินรวม สำหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 กิจการร่วมค้าของบริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับธนาคารพาณิชย์ตา่ ง ๆ รวม 5 แห่ง บริษทั ย่อยได้รบั คืนส่วนของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ามูลค่า 50 ล้านบาท และเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การ ร่วมค้า จำนวน 3.59 ล้านบาท ในรูปของพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 52 ล้านบาท อายุ 5 ปี 9 วัน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.25 ต่อปี จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน คือ 13 กันยายน และ 13 มีนาคม ของทุกปีและบริษทั ย่อยได้จำนำ พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวรวมทัง้ บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ทีใ่ ช้รบั ดอกเบีย้ ที่เกิดจาก พันธบัตรรัฐบาลกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อนำมาเป็นหลักประกันการให้สินเชื่อ ประเภทหนังสือ ค้ำประกันของกิจการร่วมค้า เอ็นวีพเี อสเคจี ทีม่ อี ยูก่ บั ธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าว อย่างไร ก็ตามบริษัทย่อยได้โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนในจำนวนที่ได้รับคืนในงบกำไรขาดทุน ในสำหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2551

15. เงินให้กยู้ มื และเงินทดรองจ่ายแก่บริษทั ย่อย-สุทธิ ประกอบด้วย งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท เงินให้กยู้ มื บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์ จำกัด บริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เงินทดรองจ่าย รวม หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ สุทธิ

84

5,000,000.00 309,883,750.00 1,407,491.50 316,291,241.50 (316,290,841.50) 400.00

5,000,000.00 315,883,750.00 1,407,091.50 322,290,841.50 (322,290,841.50) -


16. เงินให้กยู้ มื และเงินทดรองจ่ายแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันและ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน-สุทธิ ประกอบด้วย งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บาท เงินให้กู้ยืม - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด บริษัท สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) จำกัด - กิจการร่วมค้า - ผู้ถือหุ้นของบริษัท เงินทดรองจ่าย-บริษัทที่เกี่ยวข้อง รวม หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บาท

591,447,904.98 593,682,816.04 190,000,000.00 190,000,000.00 732,423.83 2,828,733.15 1,995,000.00 1,995,000.00 7,787,612.55 7,821,192.49 791,962,941.36 796,327,741.68 (791,226,837.53) (793,498,648.53) 736,103.83 2,829,093.15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท

591,447,904.98 593,682,816.04 7,787,612.55 7,821,192.49 599,235,517.53 601,504,008.53 (599,231,837.53) (601,503,648.53) 3,680.00 360.00

17. เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั เฉพาะกิจ-สุทธิ ประกอบด้วย งบการเงินรวม

ยอดต้นงวด เงินให้กยู้ มื เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด เงินให้กยู้ มื รับคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บาท 314,450,715.86 314,450,715.86 (314,450,715.86) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท 314,450,715.86 314,450,715.86 (314,450,715.86) -

85


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั เฉพาะกิจทัง้ จำนวนเป็นเงิน ให้กยู้ มื ในรูปตัว๋ สัญญาใช้เงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ มีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนภายใน 15 ปี กำหนดอัตราดอกเบีย้ เงินให้กสู้ งู สุดต่อปีทธ่ี นาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกาศแก่ธนาคาร แห่งประเทศไทยตามทีก่ ำหนดไว้ในแผนฟืน้ ฟูกจิ การ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเงินให้กยู้ มื ทัง้ จำนวน เนือ่ งจากยังมีความไม่แน่นอนว่าบริษทั เฉพาะกิจดังกล่าวจะสามารถจำหน่ายสินทรัพย์รองเพือ่ นำเงินมาชำระหนีไ้ ด้

18. ดอกเบีย้ ค้างรับจากบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน-สุทธิ ประกอบด้วย

ดอกเบีย้ ค้างรับ - บริษทั ย่อย - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวม หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ สุทธิ

งบการเงินรวม ณ วันที่ ณ วันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

419,394,115.45 419,394,115.45 (419,394,115.45) -

419,394,115.45 419,394,115.45 (419,394,115.45) -

200,589,889.89 419,394,115.45 619,984,005.34 (619,984,005.34) -

205,974,496.94 419,394,115.45 625,368,612.39 (625,368,612.39) -

19. เงินลงทุนในโครงการ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2548 บริษทั ย่อยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) และเมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Shareholder Agreement) กับ Marubeni Corporation และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ จำกัด (มหาชน) เพือ่ ร่วมลงทุนในการพัฒนา โครงการเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 3 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสดั ส่วนการ ลงทุนในการพัฒนาโครงการ ดังนี้ ชือ่ ผูร้ ว่ มลงทุน สัดส่วนทุน (%) บริษทั จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด (เดิมชือ่ บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ ลาว จำกัด) 27 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ จำกัด (มหาชน) 25 Marubeni Corporation 25 Lao Holding State Enterprise 23

86


ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงและสัญญาร่วมทุน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ จำกัด(มหาชน) และ Marubeni Corporation ตกลงจ่ายเงินทดรองให้แก่บริษทั ย่อย ตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว ข้างต้นเพื่อไว้ ใช้ ในโครงการ โดยบริษัทย่อยบันทึกเงินทดรองดังกล่าวอยู่ในบัญชีเงินทดรอง รับจากบริษัทอื่น และจะทำการล้างบัญชีเงินทดรองรับดังกล่าว เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายจริง ส่วนค่าใช้จา่ ยโครงการในส่วนของบริษทั ย่อยจะบันทึกไว้ ในบัญชีเงินลงทุนในโครงการ

20. ทีด่ นิ รอการพัฒนา-สุทธิ ประกอบด้วย

ทีด่ นิ รอการพัฒนา หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า สุทธิ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท 67,684,316.94 67,684,316.94 (32,709,516.94) (32,709,516.94) 34,974,800.00 34,974,800.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั มีทด่ี นิ จำนวน 499-2-56.0 ไร่ เท่ากันทัง้ สองปี ราคาทุน 67.68 ล้านบาท ที่ดินบางส่วนจำนวน 408-2-26.0 ไร่ บริษัทนำไปจำนองกับ สถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนังสือค้ำประกันให้กับการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ตามหมายเหตุ 32.1

87


21. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เพือ่ เช่า-สุทธิ ประกอบด้วย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท

งบการเงินรวม เพิ่มขึ้น/ จำหน่าย/ รับโอน โอนออก บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บาท

บาท

ราคาทุน ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ เครือ่ งตกแต่งอาคารสำนักงานเช่า เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ รวมราคาทุน ค่าเสือ่ มราคาสะสม อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ เครือ่ งตกแต่งอาคารสำนักงานเช่า เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ รวมค่าเสือ่ มราคาสะสม ค่าเผือ่ การด้อยค่า อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร รวมค่าเผือ่ การด้อยค่า สุทธิ ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551

88

132,730,784.70 252,923,777.39 2,344,846.12 5,032,969.82 3,216,156.95 396,248,534.98

21,800.00 42,519.43 64,319.43

-

132,730,784.70 252,923,777.39 2,344,846.12 5,054,769.82 3,258,676.38 396,312,854.41

(121,526,836.29) (680,737.28) (3,328,133.65) (1,667,468.58) (127,203,175.80)

(12,411,571.28) (468,768.20) (979,415.89) (522,930.76) (14,382,686.13)

-

(133,938,407.57) (1,149,505.48) (4,307,549.54) (2,190,399.34) (141,585,861.93)

(3,208,588.33) (3,208,588.33) 265,836,770.85

-

-

(3,208,588.33) (3,208,588.33) 251,518,404.15

14,382,686.13 14,524,287.72


ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท

ราคาทุน ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ เครือ่ งตกแต่งอาคารสำนักงานเช่า เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ รวมราคาทุน ค่าเสือ่ มราคาสะสม อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ เครือ่ งตกแต่งอาคารสำนักงานเช่า เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ รวมค่าเสือ่ มราคาสะสม ค่าเผือ่ การด้อยค่า อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร รวมค่าเผือ่ การด้อยค่า สุทธิ ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้น/ จำหน่าย/ รับโอน โอนออก บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บาท

บาท

5,297,034.70 252,923,777.39 2,711,663.55 5,032,969.82 3,216,156.95 269,181,602.41

21,800.00 42,519.43 64,319.43

-

5,297,034.70 252,923,777.39 2,711,663.55 5,054,769.82 3,258,676.38 269,245,921.84

(121,526,836.29) (790,481.01) (3,328,133.65) (1,667,468.58) (127,312,919.53)

(12,411,571.28) (542,332.68) (979,415.89) (522,930.76) (14,456,250.61)

-

(133,938,407.57) (1,332,813.69) (4,307,549.54) (2,190,399.34) (141,769,170.14)

(3,208,588.33) (3,208,588.33) 138,660,094.55

-

-

(3,208,588.33) (3,208,588.33) 124,268,163.37

14,456,250.61 14,597,852.20

งบการเงินรวม บริษทั ย่อยนำทีด่ นิ เพือ่ เช่าบางส่วน จำนวน 15-0-73 ไร่ บริษทั ย่อยนำไปเป็นหลักประกัน ต่อศาลในการดำเนินคดีความของบริษทั ย่อย ตามหมายเหตุ 33 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง ใช้งานอยูโ่ ดยมีราคาทุน 1.87 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 189 บาท

89


22. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์–สุทธิ ประกอบด้วย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท

งบการเงินรวม เพิ่มขึ้น/ จำหน่าย/ รับโอน โอนออก บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

บาท

31 ธันวาคม 2552 บาท

ราคาทุน ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ เครือ่ งตกแต่งอาคารสำนักงาน เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ เครือ่ งจักร งานระหว่างก่อสร้าง อืน่ ๆ รวมราคาทุน ค่าเสือ่ มราคาสะสม อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ เครือ่ งตกแต่งอาคารสำนักงาน เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ เครือ่ งจักร อืน่ ๆ รวมค่าเสือ่ มราคาสะสม ค่าเผือ่ การด้อยค่า อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร รวมค่าเผือ่ การด้อยค่า สุทธิ ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551

90

177,245.07 60,159,760.93 74,961,215.33 25,731,238.87 42,599,756.46 13,727,782.09 42,423,321.88 7,627,798.60 267,408,119.23

261,663.27 25,250.00 713,220.27 1,211,522.57 37,800.00 2,249,456.11

(3,483,214.14) (589,692.37) (75,140.19) (4,148,046.70)

177,245.07 60,159,760.93 71,739,664.46 25,166,796.50 43,237,836.54 13,727,782.09 43,634,844.45 7,665,598.60 265,509,528.64

(37,246,275.24) (58,397,146.31) (24,474,512.60) (37,938,473.87) (1,953,585.75) (7,058,303.51) (167,068,297.28)

(2,930,478.26) (6,270,006.58) (476,975.35) (1,645,388.75) (686,477.20) (246,453.52) (12,255,779.66)

3,194,450.03 589,506.37 75,131.19 3,859,087.59

(40,176,753.50) (61,472,702.86) (24,361,981.58) (39,508,731.43) (2,640,062.95) (7,304,757.03) (175,464,989.35)

(119,280.90) (119,280.90) 100,220,541.05

-

-

(119,280.90) (119,280.90) 89,925,258.39

12,255,779.66 13,284,884.77


ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้น/ จำหน่าย/ รับโอน โอนออก บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บาท

บาท

ราคาทุน ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ เครือ่ งตกแต่งอาคารสำนักงาน เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ อืน่ ๆ รวมราคาทุน ค่าเสือ่ มราคาสะสม อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ เครือ่ งตกแต่งอาคารสำนักงาน เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ อืน่ ๆ รวมค่าเสือ่ มราคาสะสม ค่าเผือ่ การด้อยค่า อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร รวมค่าเผือ่ การด้อยค่า สุทธิ ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551

177,245.07 57,525,917.64 18,444,273.92 9,997,414.49 24,460,619.54 7,496,622.52 118,102,093.18

821,401.87 274,803.27 37,800.00 1,134,005.14

-

177,245.07 57,525,917.64 19,265,675.79 9,997,414.49 24,735,422.81 7,534,422.52 119,236,098.32

(34,985,346.92) (14,216,987.34) (9,544,353.18) (22,100,899.37) (6,927,165.43) (87,774,752.24)

(2,862,730.66) (1,366,570.09) (146,924.80) (765,913.18) (246,453.52) (5,388,592.25)

-

(37,848,077.58) (15,583,557.43) (9,691,277.98) (22,866,812.55) (7,173,618.95) (93,163,344.49)

(119,280.90) (119,280.90) 30,208,060.04

-

-

(119,280.90) (119,280.90) 25,953,472.93

5,388,592.25 5,622,897.61

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ระหว่างก่อสร้างบางส่วน จำนวนเงิน 34.38 ล้านบาท และ 33.17 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นงานขั้นเตรียมการซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างแคมป์พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่และวิศวกร ซึ่งเข้าดำเนินการศึกษา ความเป็นไปได้และสำรวจโครงการท่าซางในสหภาพพม่า โดยบริษทั เตรียมการเข้าลงทุน เพือ่ ก่อสร้าง และขายไฟฟ้ากลับสูป่ ระเทศไทย เมือ่ ผูซ้ อ้ื มีความพร้อมทีจ่ ะรับซือ้

91


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ทใ่ี ช้งานอยูท่ ส่ี าธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวและสหภาพพม่า โดยมีราคาทุน 10.46 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 0.61 ล้านบาท และมีราคาทุน 62.84 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 55.81 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ทใ่ี ช้งานอยูท่ ส่ี าธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวและสหภาพพม่า โดยมีราคาทุน 10.45 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 0.93 ล้านบาท และมีราคาทุน 61.95 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 56.32 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ทค่ี ำนวณค่าเสือ่ มราคาหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยูโ่ ดยมีราคาทุน 37.79 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 4,476 บาท และมีราคาทุน 40.06 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 4,487 บาท ตามลำดับ งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ทค่ี ำนวณค่าเสือ่ มราคาหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน 48.70ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 2,000 บาท และมีราคาทุน 47.53 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,891 บาท ตามลำดับ

23. หนีส้ นิ ภายใต้แผนฟืน้ ฟูกจิ การและภายใต้สญ ั ญา ปรับโครงสร้างหนี้ ประกอบด้วย ณ วันที่

งบการเงินรวม ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

เงินกูย้ มื จากธนาคาร เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ดอกเบีย้ ค้างจ่าย หุ้นกู้ในประเทศ หุน้ กูใ้ นประเทศถือโดยบริษทั ย่อย หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หนีส้ นิ ตามสัญญาแลกเปลีย่ น เงินตราต่างประเทศ หนีส้ นิ กรมสรรพากร เงินกูย้ มื จากบริษทั ย่อย เงินกูย้ มื จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน หนีส้ นิ จากการค้ำประกัน รวม หัก ส่วนของหนีส้ นิ ภายใต้แผนฟืน้ ฟูกจิ การ และภายใต้สญ ั ญาปรับโครงสร้างหนี้ ทีถ่ งึ กำหนดชำระในหนึง่ ปี สุทธิ

92

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

45,414,109.83 9,067,518.81 224,737,443.84 97,150,088.40 653,178,999.52

46,772,977.20 9,338,834.39 238,542,702.42 99,884,859.66 666,512,102.07

45,414,109.83 9,067,518.81 282,449,353.77 97,150,088.40 25,315,408.09 653,178,999.52

46,772,977.20 9,338,834.39 300,583,880.37 99,884,859.66 26,072,888.14 666,512,102.07

136,889,292.60 67,488,896.05 108,884,328.13 62,680,707.30 1,405,491,384.48

140,985,252.97 67,488,896.05 112,142,332.35 64,556,220.63 1,446,224,177.74

136,889,292.60 140,985,252.97 67,488,896.05 67,488,896.05 340,802,227.31 348,489,103.02 108,884,328.13 112,142,332.35 62,680,707.30 64,556,220.63 1,829,320,929.81 1,882,827,346.85

(101,195,518.69) 1,304,295,865.79

(60,982,924.61) 1,385,241,253.13

(118,173,052.44) (69,427,280.37) 1,711,147,877.37 1,813,400,066.48


23.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินกูย้ มื จากธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ จำนวน เป็นการกูย้ มื จากธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งในรูปตัว๋ สัญญาใช้เงิน 23.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 หุน้ กูใ้ นประเทศทัง้ จำนวนเป็นหุน้ กู้ ประเภท ไม่มบี คุ คลค้ำประกันและไม่มหี ลักประกันวงเงิน 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.80 ต่อปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ บริษทั ฯผิดนัดไถ่ถอนหุน้ กู้ เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2540 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 23.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 หุน้ กูแ้ ปลงสภาพทัง้ จำนวนเป็นหุน้ กู้ แปลงสภาพทีไ่ ด้เสนอขายในต่างประเทศ โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศ อังกฤษ มีมลู ค่ารวม 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินไทยโดยประมาณ 2,517 ล้านบาท โดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.59 ต่อปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ บริษัทผิดนัดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2544 นอกจากนี้บริษัทผิดนัดชำระจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพที่ครบ กำหนดชำระตัง้ แต่วนั ที่ 17 กันยายน 2541 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จำนวนเงิน 26.44 ล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ (1,232.23 ล้านบาท) และบริษัทได้แปลงค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นเงินบาท ณ วันทีศ่ าลเห็นชอบแผนฟืน้ ฟูกจิ การ 23.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทบันทึกหนี้สินตามสัญญา แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 20.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากันทัง้ สองปี และดอกเบีย้ ผิดนัดชำระค้างจ่ายจำนวน 8.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากันทั้งสองปี ซึ่งเกิดจากที่บริษัท ไม่ปฏิบตั ติ าม สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในปี 2540 และเจ้าหนีไ้ ด้ยน่ื คำขอรับชำระหนี้ ในการฟืน้ ฟูกจิ การ ตามคำสัง่ ศาลล้มละลายกลาง และศาลอนุญาตให้ได้รบั ชำระหนีเ้ ต็มจำนวนและ บริษทั ได้แปลงค่าหนีส้ นิ ตามสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ณ วันทีศ่ าลเห็นชอบ แผนฟืน้ ฟูกจิ การ 23.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั มีภาษีคา้ งจ่ายกับกรมสรรพากร จำนวน 67.49 ล้านบาท เท่ากันทัง้ สองปีซง่ึ ภาษีคา้ งจ่ายดังกล่าวได้รวมภาระเกีย่ วกับเบีย้ ปรับและ เงินเพิม่ ทีเ่ กิดจากการทีบ่ ริษทั ไม่ได้ยน่ื แบบเสียภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยกับกรมสรรพากร 23.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ทัง้ จำนวนเป็นการกูย้ มื เงินจากบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ โดยส่วนหนึง่ ในรูปตัว๋ สัญญาใช้เงิน และอีกส่วนหนึง่ จำนวน 500.00 ล้านบาท เป็นเงิน รับเพือ่ การประกันสิทธิในการใช้ทด่ี นิ ในอนาคตโดยมีอตั ราดอกเบีย้ ตามคำสัง่ ศาล 23.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ทัง้ จำนวนเป็นการกูย้ มื เงินจากบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน 3 แห่ง ที่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อชำระหนี้แก่ธนาคารแทนบริษัทตามสัญญา ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

93


23.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ บันทึกหนี้สินจากการ ที่บริษัทเข้าร่วมค้ำประกันหนี้สินที่มีต่อเงินกู้สถาบันการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ง ตามคำสัง่ ศาลสัง่ ล้มละลายกลาง 23.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ดอกเบีย้ ค้างจ่ายทัง้ จำนวนเป็นดอกเบีย้ จ่าย ภาระหนี้สินข้อ 23.1-23.4 และ 23.6-23.8 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547 บริษัทบันทึก ดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดในแผนฟื้นฟูของกิจการจากเงินต้นที่ได้รับการขยายเวลาชำระหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทได้จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่กำหนดให้ชำระเงินต้น งวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2547 ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้ เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2547 บริษทั และเจ้าหนีต้ ามแผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั โดยทีศ่ าล ล้มละลายกลางได้มคี ำสัง่ เห็นชอบด้วยแผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2546 และแผน ได้กำหนดให้ชำระหนี้บางส่วนของเจ้าหนี้ที่เลือกชำระหนี้ในทางเลือกที่ 2 โดยการขยายระยะเวลา ชำระหนีเ้ งินต้นเป็นเวลา 15 ปี ซึง่ บริษทั และเจ้าหนีไ้ ด้ตกลงกันทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. หนีท้ ป่ี รับโครงสร้างหนี้ ณ วันทีท่ ำสัญญานี้ เจ้าหนีจ้ ะได้รบั ชำระหนีภ้ ายใต้สญ ั ญานีม้ จี ำนวนรวม 1,599.81 ล้านบาท ซึง่ ภาระหนีด้ งั กล่าวเป็นภาระหนีต้ ามแผนฟืน้ ฟูกจิ การทีบ่ ริษทั ต้องชำระแก่เจ้าหนี้ ทัง้ นีเ้ จ้าหนีร้ บั ทราบ ว่าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการส่วนที่เหลือของเจ้าหนี้ (นอกเหนือจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ สัญญานี)้ และดอกเบีย้ ค้างชำระค่าใช้จา่ ย ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องคิดคำนวณจนถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ซึ่งเป็นวันที่มีผลบังคับแต่ไม่รวมหนี้ส่วนที่จะต้องนำไปแปลงหนี้เป็นทุน และมิใช่สว่ นทีจ่ ะต้องนำไปโอนให้แก่บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด ตามแผนฯ เป็นอันระงับและ สิน้ สุดลงโดยไม่อาจเรียกร้องต่อบริษทั ได้อกี ต่อไป 2. การบังคับตามข้อตกลงการปรับโครงสร้างหนี้ 2.1 ณ วันทีใ่ นสัญญานี้ ให้บรรดาเหตุการณ์ผดิ นัดทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้สญ ั ญา ข้อกำหนดเงือ่ นไข และข้อตกลงเดิมในหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระในกระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นอันสิ้นสุดลงโดย เพิกถอนไม่ได้ เว้นแต่เหตุการณ์ผดิ นัดทีเ่ กิดขึน้ หลังจากวันทีใ่ นสัญญานี้ 2.2 ณ วันที่ในสัญญานี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหนี้เดิมจะได้รับการแก้ไขตามที่ กำหนดไว้ในแผน โดยไม่นำข้อกำหนดอันเกี่ยวกับหนี้เดิมมาใช้บังคับอีกโดยหนี้ที่ปรับโครงสร้าง จะได้รบั ชำระและบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงือ่ นไขของสัญญานีเ้ ท่านัน้ 2.3 สัญญาฉบับนีจ้ ะไม่มผี ลเป็นการแปลงหนีใ้ หม่ในหนีเ้ ดิม

94


3. การชำระหนี้ 3.1 ดอกเบีย้ เจ้าหนี้แต่ละรายจะได้รับดอกเบี้ยคำนวณจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างในอัตราที่กำหนด ในสัญญาฉบับนีแ้ ละบริษทั จะชำระดอกเบีย้ ให้แก่เจ้าหนีแ้ ต่ละรายเป็นไตรมาส โดยจะชำระงวดแรก ในวันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกหลังจากวันทีม่ ผี ลบังคับ 3.2 หนี้ที่ปรับโครงสร้าง บริษัทจะชำระหนี้ที่ปรับโครงสร้างให้แก่เจ้าหนี้เป็นราย 6 เดือน โดยจะชำระทุกวัน ทำการสุดท้ายของเดือนมิถนุ ายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปี โดยเริม่ ชำระงวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2547 3.3 การผ่อนผันการชำระหนี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั สามารถชำระหนีแ้ ก่เจ้าหนีต้ ามระยะเวลา ทีก่ ำหนดได้ หากบริษทั มีหนังสือ ขอผ่อนผันการชำระหนีโ้ ดยเจ้าหนีท้ ม่ี จี ำนวนหนีร้ วมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของภาระหนีท้ ป่ี รับโครงสร้าง ที่เหลือ ณ เวลานั้น ๆ ให้ความยินยอมในการผ่อนผันนั้น และบริษัทสามารถชำระหนี้ค้างชำระ ได้ภายในระยะเวลาทีไ่ ด้มกี ารผ่อนผันให้ถอื ว่าบริษทั ไม่เคยผิดนัด ชำระหนีใ้ นงวดดังกล่าว

24. เจ้าหนีอ้ น่ื เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2544 บริษัทได้ทำสัญญาแก้ไขสัญญาร่วมดำเนินงาน โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ก้ี บั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ฉบับเดิม ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2533 ซึง่ มีเงือ่ นไขดังนี้ - บริษัทขอลดขนาดพื้นที่โครงการจากเดิม 6,900 ไร่ เป็น 5,183 ไร่ โดยบริษัท ต้องดำเนินการตามสัญญาเดิมซึง่ บริษทั ฯ ยังไม่เสร็จหรือยังไม่ได้ทำงานให้เสร็จตลอดพืน้ ทีโ่ ครงการ ทัง้ หมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ถ้าบริษทั ผิดสัญญา กนอ. มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน (L/G ตาม หมายเหตุ 32.1)หรือบริษทั ต้องชำระค่าปรับให้ กนอ. วันละ 24,840.00 บาท

95


25. ทุนเรือนหุน้ งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ทุนจดทะเบียน - หุน้ สามัญต้นงวด - หุน้ สามัญปลายงวด ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว - หุน้ สามัญต้นงวด - หุน้ สามัญปลายงวด

31 ธันวาคม 2551

ราคาตาม มูลค่าหุน้ บาท

จำนวนหุน้ บาท

10.00 10.00

475,630,378 475,630,378

4,756,303,780.00 4,756,303,780.00

475,630,378 4,756,303,780.00 475,630,378 4,756,303,780.00

10.00 10.00

475,593,142 475,593,142

4,755,931,420.00 4,755,931,420.00

475,593,142 4,755,931,420.00 475,593,142 4,755,931,420.00

มูลค่า บาท

จำนวนหุน้ บาท

มูลค่า บาท

26. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้อง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอืน่ ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารของบริษทั หมายถึงบุคคลทีก่ ำหนดตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

27. ภาษีเงินได้ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั คำนวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ในอัตราร้อยละ 25 ซึง่ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจาก ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ทัง้ นีเ้ ฉพาะกำไรสุทธิในส่วนทีไ่ ม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลา สามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ คำนวณกำไรสุทธิจากกิจการภายหลังการหักและบวกกลับรายการปรับปรุง ตามประมวลรัษฎากรโดยรายการหักและบวกกลับทีม่ สี าระสำคัญได้แก่ ค่าใช้จา่ ยต้องห้าม ค่าเสือ่ มราคารถยนต์ ส่วนทีเ่ กินกำหนดในประมวลรัษฎากร หนีส้ งสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน เงินปันผล รับและขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั ย่อยคำนวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิทางบัญชีภายหลังบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต้องห้ามค่าเสื่อมราคารถยนต์ส่วนที่เกินกำหนดในประมวลรัษฎากร หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น

96


28. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ ประกอบด้วย งบการเงินรวม สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่

31 ธันวาคม 2552 บาท

31 ธันวาคม 2551 บาท

165,280,577.25 39,966,827.88 26,638,465.79 40,899,847.58 21,889,795.69 13,729,662.23

161,009,682.25 40,208,981.74 27,809,172.49 42,936,935.80 20,709,482.45 16,451,455.02

35,688,125.05 18,473,002.40 19,844,842.86 30,458,500.00 11,701,271.40 12,033,942.67

36,091,615.66 18,950,720.70 20,220,749.81 25,680,000.00 11,665,432.65 14,629,971.98

1,262,779.09 64,437,649.47 374,105,604.98

5,011,617.18 (35,801,842.43) 73,363,524.76 351,699,009.26

(20,323,434.88) 38,678,759.66 146,555,009.16

5,206,875.00 (40,545,603.63) 46,293,359.64 138,193,121.81

ค่าใช้จา่ ยพนักงาน ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าเสือ่ มราคา ค่าทีป่ รึกษา ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม ในเงินลงทุน หนีส้ งสัยจะสูญ (โอนกลับ) ค่าใช้จา่ ยอืน่ รวม

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 บาท บาท

29. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงานของบริษัทที่สมัครเป็นสมาชิก กองทุ น โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง ซึง่ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพของบริษัทมีสถาบันการเงิน ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้เป็นผู้จัดการ กองทุนตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั และบริษัทย่อยจ่ายสมทบเป็นจำนวนเงิน 4.33 ล้านบาท และ 4.41 ล้านบาท ตามลำดับซึง่ รวม อยูใ่ นงบกำไรขาดทุนรวมแล้ว ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั จ่ายสมทบเป็นจำนวนเงิน 1.74 ล้านบาท และ 1.73 ล้านบาท ตามลำดับ ซึง่ รวมอยูใ่ นงบกำไร ขาดทุนแล้ว

97


30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ดังนี้

ขายทีด่ นิ

รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย กำไรขัน้ ต้น กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ (หัก) กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กำไรสำหรับงวด สินทรัพย์ที่ใช้ในส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม สินทรัพย์ส่วนกลาง สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พันบาท 17,294 (3,703) 13,591

ขายทีด่ นิ

รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย กำไรขัน้ ต้น กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ (หัก) กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กำไรสำหรับงวด สินทรัพย์ที่ใช้ในส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม สินทรัพย์ส่วนกลาง สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

98

พันบาท 39,591 (7,923) 31,668

งบการเงินรวม สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าทีป่ รึกษา รายการตัดบัญชี สาธารณูปโภค และบริหาร พันบาท 92,480 (77,413) 15,067

พันบาท 110,139 (61,649) 48,490

พันบาท (44,779) 26,274 (18,505)

งบการเงินรวม สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าทีป่ รึกษา รายการตัดบัญชี สาธารณูปโภค และบริหาร พันบาท 102,844 (81,306) 21,538

พันบาท 83,359 (47,442) (35,917)

พันบาท (44,506) 25,274 (19,232)

รวม พันบาท 175,134 (116,491) 58,643 (190,762) 305,962 (87) (48,499) (45,091) 21,523 341,444 4,003,701 4,345,145

รวม พันบาท 181,288 (111,397) 69,891 (107,661) 367,407 (88) (19,799) (114,415) 125,444 366,057 3,931,889 4,297,946


31. เครือ่ งมือทางการเงิน 31.1 นโยบายการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ต่ า งประเทศและปั จ จุ บ ั น บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอก งบดุลทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ การเก็งกำไรหรือการค้า 31.2 ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ในตลาดในอนาคต ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด เนือ่ งจากมีเงินฝากกับ ธนาคารและสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ บริษทั มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว 31.3 ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ น บริษัทมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจากหุน้ กูใ้ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และหนีส้ นิ ตามสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 23.3 และ 23.4 ตามลำดับ บริษัทมิได้มีการจัดทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรก็ตามบริษัทได้แปลง ค่าหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็นเงินบาท ณ วันทีศ่ าลเห็นชอบแผนฟืน้ ฟูกจิ การ (วันที่ 1 เมษายน 2546) แล้ว 31.4 ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ั ญาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษทั มีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ การค้ากับคูส่ ญ อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีลูกค้าเป็นจำนวนมากรายและหลากหลาย ดังนั้นบริษัทเชื่อว่า ความเสีย่ งสูงสุดจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าหักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามทีแ่ สดง ในงบดุล 31.5 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง บริษทั มีความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง เนือ่ งจากบริษทั อยูร่ ะหว่างการจ่ายชำระหนีต้ ามแผน ฟืน้ ฟูกจิ การและสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ตามบริษทั เชือ่ มัน่ ว่าจะจ่ายชำระหนีไ้ ด้ตามแผน ทีก่ ำหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 31.6 มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำคัญ ประกอบด้วย - มูลค่ายุตธิ รรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้า เจ้าหนีก้ ารค้า ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชีซง่ึ ใกล้เคียงกันเนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือทางการเงิน ทีค่ รบกำหนดในระยะสัน้ - มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผือ่ ขายเท่ากับมูลค่าตามบัญชี

99


- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเจ้าหนี้และ เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมอื่น และเงินกู้ยืมจากกรรมการ ประมาณเท่ากับมูลค่า ตามบัญชี - มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพเงินกูย้ มื และดอกเบีย้ ค้างจ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี ซึง่ เป็นไปตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การและสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

32. ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ 32.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั มีภาระผูกพันกับธนาคารเกีย่ วกับ หนังสือค้ำประกัน จำนวนเงิน 12.37 ล้านบาท เท่ากันทัง้ สองปี ซึง่ เป็นการค้ำประกันการจ่ายค่าบริหาร โครงการแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามหมายเหตุ 24 32.2 บริษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกีย่ วกับการชำระค่างานก่อสร้างงานสำรวจทาง ธรณีวทิ ยาและ ค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ เกีย่ วกับโครงการเขือ่ นไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 3 ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ดังนี้ งบการเงินรวม สกุลเงิน เงินบาท (พันบาท) เงินดอลลาร์สหรัฐ (พันดอลลาร์) เงินฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ (พันฟรังก์) เงินเยนญีป่ นุ่ (พันเยน) เงินยูโร(พันยูโร)

100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 40,804 25 55 3,770 37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 62,504 52 55 3,770 45


32.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันตาม สัญญาเช่าและบริการพืน้ ทีอ่ าคารสำนักงาน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ กำหนดสิน้ สุดอายุ สัญญา ภายในปี 2555 และบริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ายานพาหนะและบริการพนักงาน ขับรถภายในประเทศหลายฉบับ โดยสัญญาจะสิน้ สุดอายุสญ ั ญาภายในปี 2552 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

พันบาท 16,917 22,079

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 12,000 24,000

งบการเงินรวม ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

พันบาท 46,454 -

พันบาท 5,556 7,364

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบการเงินเฉพาะกิจการ

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 12,000 36,000

พันบาท 7,141 -

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ -

33. คดีความฟ้องร้อง บริษทั เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยได้ถกู ฟ้องร้องจำนวน 5 คดี จากการ ร่วมทุนกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ในโครงการบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ ผลของคดีดงั กล่าว ยังไม่สน้ิ สุด

34. การอนุมตั งิ บการเงิน งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

101


ผูน้ ำการลงทุน ด้านพลังงาน อย่างยั่งยืน

102


Mdx 09  

MDX_2009 M.D.X. PCL Annual Report 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you