Page 1

รายงานประจำปี 2550 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2550 ANNUAL REPORT 2007

20 ปีแห่งความภาคภูมิใจ สังคมคุณภาพ คุ้มค่าทุกรายละเอียด

LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

222/2 Srinakalin Road Bangkapi Bangkok 10240 Tel. 0-2732-1041-5 Fax : 0-2377-9656

Annual Report 2007 Lalin Property Public Company Limited

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

222/2 ถนนศรีนครินทร์ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2732-1041-5 แฟกซ์ 0-2377-9656

บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED


ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพือ่ ทุกก้าวของการเติบโตอย่างมัน ่ คง

สารบัญ

CONTENTS ผลการดำเนินงานสำคัญในรอบปี 2550 รายงานจากประธานกรรมการบริหาร Report of Executive Chairman รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร Board of Directors and Management ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท Company Information สรุปข้อมูลทางการเงิน Financial Summary ลักษณะการประกอบธุรกิจ Nature of Business ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Overview of the Thai Economic Situation ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ Shareholding Structure and Management รายงานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Report on Good Corporate Governance กิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Responsibilities (CSRs) คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน Discussion and Analysis of Operating Results and Financial Positions รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน Statement of Board of Director’s Responsibilities to the Financial Statements รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ Report of Audit Committee รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Auditor Report of Certified Public Accountant งบการเงิน Financial Statements หมายเหตุประกอบงบการเงิน Notes to Financial Statements บุคคลอ้างอิง Other References

Grow Together Exit Emergency Way Co., Ltd. Tel : 02-986-2525-28

01 03 06 10 11 14 16 22 26 44 52 54 56 58 60 62 74 100


ผลการดำเนินงาน

สำคัญในรอบปี 2550

ในปี 2550 บริษัทมีการเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 2 โครงการ คือ

1. โครงการบ้านบุรีรมย์ The Innovation เทพารักษ์ - สุวรรณภูมิ มูลค่าโครงการรวม 650 ล้านบาท 2. โครงการบ้านบุรีรมย์ รามอินทรา - ซาฟารีย์เวิลด์ เฟส 2 มูลค่าโครงการรวม 700 ล้านบาท

บ้านเดีย่ วและบ้านแฝดแนวคิดใหม่ ในสไตล์ Modern Contenporary ทีใ่ ช้วสั ดุคณุ ภาพ กับราคาทีค่ มุ้ ค่า บนทำเลทีเ่ ข้าออก ได้ 3 เส้นทาง เช่น คูบ้ อน, ถ.ปัญญารามอินทรา, ซอยรามอินทรา 109 พร้อมสังคมคุณภาพ

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

บ้านสไตล์องั กฤษ กว้างขวาง อากาศโล่งสบาย ท่ามกลางบรรยากาศ ธรรมชาติ บ้านทีใ่ ห้ความรูส้ กึ อบอุน่ ใจ เพียบพร้อมไปด้วยสิง่ อำนวย ความสะดวกมากมาย สะดวกสบาย ทุกการเดินทาง สูย่ า่ นธุรกิจ ด้วยวงแหวนตะวันออก หรือ 20 นาที สูส่ วุ รรภูม ิ

0


เพราะบ้าน... คือฐานของ

การเติบโตอย่างมั่นคงของครอบครัว


รายงานจาก

ประธานกรรมการบริหาร

นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

ปี 2550 ต้องถือว่าเป็นปีทธี่ รุ กิจอสังหาริมทรัพย์ ประสบปัญหาต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบ เนือ่ งจาก ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว และปัญหาราคาน้ำมันซึ่งสูงต่อเนื่อง ภาวะเศรษฐกิจดีเฉพาะภาคการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนปัจจัยการเมืองก็ไม่ชดั เจน ทำให้การจัดการปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ ดำเนินไปอย่างล่าช้า และหลายปัญหาไม่มกี าร ตัดสินใจทำให้เศรษฐกิจอยูใ่ นภาวะชะลอตัว นักธุรกิจไม่กล้าขยายการลงทุน และภาคประชาชนชะลอการตัดสินใจ ในปี 2551 ประเทศไทยได้รัฐบาลประชาธิปไตยอีกครั้ง และรัฐบาลได้มีการดำเนินกลยุทธการบริหารเศรษฐกิจ เชิงรุก ทัง้ นโยบายการเงิน นโยบายการคลังสอดคล้องกันได้ดี ตลอดจนมาตรการกระตุน้ การลงทุนภาคเอกชน การกระตุน้ ตามความมั่นใจ และกำลังซื้อภาคเอกชน ภาคประชาชนทั้งระดับบน กลาง ล่าง ตลอดจนการเร่งดำเนินการ mega project ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าจะทำให้ภาพเศรษฐกิจและธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์จะเริม่ ฟืน้ ตัวได้ดขี นึ้ ใน 6 เดือนหลังของปี 2551-2552 ในฐานะหัวหน้าทีมงาน บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ใคร่ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านทีท่ มุ่ เทการทำงานอย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตให้กลับคืนมา ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณ ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน suppliers ที่ สนับสนุนบริษทั ด้วยดีมาตลอดปี 2550

0


เพราะครอบครัว...

คือ ฐานอันมั่นคงและอบอุ่นของชีวิต


Report of

Executive Chairman

The year 2007 is considered to be the year that the real estate industry especially low-rise residential

home has continued to be affected due to the unfavorable economy, except for export sector where the economy has been favorable, and the sky-high oil price. Moreover, with the political instability this has caused the economic problems to be slowly solved and several issues have not reached the decisions. These have led to a slowdown in the Thai Economy. The investors are postponing their investment and the public are delaying their consumption.

In 2008, Thailand has just restored the democratic government. The government has implemented

the aggressive economic strategies by using the monetary policy to be in line with the fiscal policy, introducing procedures to stimulate the private investment, confidence and consumption of the private and public sectors in every walks of lives, and executing the mega projects. These shall have positive impact towards the engine of the economic growth. The Economy and the real estate sector are expected to recover and performance better on the second-half year of 2008-2009.

As a project head of Lalin Property Public Co., Ltd., we would like to express our gratitude to all our

employees for their hard works and contributions to this growth and our sponsors, investors, financial institutions and suppliers who have generously supported the company throughout the year 2007.

Mr.Chaiyan Chakarakul Executive Chairman

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

0


รายละเอียด

คณะกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

0

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

61 T ประสบการณ์ด้านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ 30 ปี

2. นายไชยยันต์ ชาครกุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

58

สัดส่วน การถือหุ้น ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

28.30

2546 - ปัจจุบัน 2531 - 2545

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บจก.ลลิล แลนด์ แอนด์เฮ้าส์

T บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) 34.36 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ T M.S. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ T ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8 T Senior Executive Program 4 Sasin GIBA Chulalongkorn University and The Wharton School University of Pennsyvania and “Kellogg” Graduate School of Management North-Western University T หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร T Director Certification Program (DCP) รุ่น 65 - IOD

2546 - ปัจจุบัน 2531 - 2545

กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บจก.ลลิล แลนด์ แอนด์เฮ้าส์

2549 - ปัจจุบัน 2541 - 2549

กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงิน รองผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงิน

3. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 63 T ปริญญาโท M.SC In Commerce กรรมการ กรรมการอิสระ และ University of SANTO TOMAS ประธานกรรมการตรวจสอบ T ปริญญาตรี (BBA) ทางด้านบริหาร การจัดการ University of East - Philippines T Director Certification Program (DCP) รุ่น 63 - IOD

-

4. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ 64 T Certificate in Real Estate กรรมการ กรรมการอิสระ และ Management University at Hawaii กรรมการตรวจสอบ T ปริญญาโท บริหารธุรกิจ International Trade and Finance School of Economics and Business “Administration, Sweden” T Director Certification Program (DCP) รุ่น 85 - IOD

-

2538 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

5. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร 55 T ปริญญาโท (Master of Arts) กรรมการ กรรมการอิสระ และ เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ กรรมการตรวจสอบ “Williams College, USA” T ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน และ การคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

2548 - ปัจจุบัน 2543 - 2548 2539 - 2542

เลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อำนวยการกอง โครงการพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ หน่วยงานราชการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา หน่วยงานราชการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา หน่วยงานราชการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


Board of

Directors and Management

Age Name/Position Education (yr)

1) Taveesak Watcharakkawong Chairman

61

T 30 years experience in

Real Estate

Working Experience

holder

Period

Position

Company

Business

2003 - Present

Chairman

Lalin Property Public Co., ltd. Property Industry

1988 - 2002

Chairman

Lalin Land & House Co., ltd.

28.30

2003 - Present

Managing Director Lalin Property Public Co., ltd. Property Industry

Commerce (honour)

1998 - 2002

Managing Director

Lalin Land & House Co., ltd.

Director

Thammasart University

T M.S.Thammasart

T Real Estate Management,

Chulalongkorn

University # 8

T Senior Executive

Program 4

Sasin GIBA Chulalongkorn

University and The

Wharton School

University of Pennsyvania

and “Kellogg� Graduate

School of Management

North-Western University

T The National Defence

for joint state-private

sectors course, class 14

T DCP Class 65 - IOD

3) Suvarn Thansathit Director

58

University

34.36

Property Industry

Director and Managing

2) Chaiyan Chakarakul

T Bachelor Degree in

holder

T (M.SC) In Commerce University

-

2006 - Present

63

of SANTO TOMAS

Director /

Bangkok Bank

Financial

Senior Executive

Public Co., Ltd.

Institution

Independent Director

T BBA (mangement)

and Chairman of The

University of East

1998 - 2006

Audit Committee

Philippines

T DCP Class 63 - IOD

Management

Property Industry

Vice President

Senior Executive

Bangkok Bank

Financial

Vice President

Public Co., Ltd.

Institution

Special Asset

64

T Certificate in Real Estate

-

1995 - Present

Director of

Thammasat University

Educational

Director

Management University

Real Estate

Institution

Independent Director

Management

and Member of Audit

T MBA International Trade

Program

Committee

and Financial School of

Economics and Business

Administration, Sweden

T DCP Class 85 - IOD

5) Suranan Wongvithayakamjorn 65

T (Master of Arts)

-

2005 - Present

Secretary

The National Telecommuni-

Government

Director

Development Economics,

General

cations Commission

Independent Director

Williams College, USA

and Member of Audit

T Bachelor Degree in

2002 - 2005

Assistant Executive

The National Ecomomics

Government

Committee

Ecomomics, Major in

Secretary

and Social Development

Monetary & Fiscal Policy,

Board

Thammasat University

1996 - 1999

Director of

The National Ecomomics

Government

Infrastructure

and Social Development

Department

Board

4) Niputh Jitprasonk

at Hawaii

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

0


รายละเอียด

คณะกรรมการและผู้บริหาร (ต่อ)

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

0

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน การถือหุ้น ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

6. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

48 T MBA มหาวิทยาลัยรังสิต T ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 11 T Director Certification Program (DCP) รุ่น 67 - IOD

0.04

7. นายไพบูลย์ อุดมกานต์กิจ กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน และนักลงทุน สัมพันธ์

46 T ปริญญาโท (Master of Administration) สาขาการเงิน “Armstrong University, USA” T บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ T Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 - IOD

-

2546 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ 2545 ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ 2541 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

8. นายชูชีพ ดิษฐ์เสถียร กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้าง

42

-

2547 - ปัจจุบัน 2545 - 2547 2542 - 2545 2533 - 2541

-

2550 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการ 2542 - 2549 รองกรรมการผู้จัดการ บจ.เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์พืช การเกษตร (VP) 2540 - 2542 Marketing & บมจ.โพสต์ พับลิชชิง สื่อและสิ่งพิมพ์ Sales Director 2536 - 2540 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไรมอนแลนด์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาวุโส (SVP - Sales & Marketing)

0.04

2546 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารงานก่อสร้าง 2531 - 2545 ผู้จัดการฝ่าย บจก.ลลิล แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารงานก่อสร้าง

T MBA (การตลาดและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ T วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย T Director Certification Program (DCP) รุ่น 84 - IOD

9. นายวีระพล โชควิทยารัตน์ 49 T ปริญญาโททางการตลาด (MIM) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายงานการตลาด และงานขาย T ปริญญาตรี (BBA) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) T ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 9 10. นายณรงค์ สง่าสงเคราะห์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

54 T ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน (MPPM) - NIDA T วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา Philippines T ปริญญาตรี (บริหารงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช T Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย T Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2546 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2543 - 2545 ผู้จัดการอาวุโส บจก.ลลิล แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายบริหารงานโครงการ 2532 - 2543 ผู้จัดการฝ่าย บจก.ลลิล แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารงานโครงการ

ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการสำนัก กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ประเมินผลการ ดำเนินการ ผู้จัดการโครงการ

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจก.บี.อี.ซี. อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ บจก.แปซิฟิค อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย)

เคมีภัณฑ์

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

ประกอบรถยนต์

บจ.ไทยเรทติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส

บริษัทที่ปรึกษา

บมจ.กฤษดามหานคร

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สื่อสาร


Board of

Directors and Management (Continued)

Age Name/Position Education (yr)

T MBA Rangsit University

holder

Working Experience

holder

Period

Position

Company

Business

6) Nat Sangarsongkogk

48

Director, Company’s

T Real Estate Management,

0.04

2003 - Present

Executive Secretary and

Chulalongkorn

2000 - 2002

Assistant Managing Lalin Property Public Co., Ltd. Property Industry Director

Senior

Lalin Land & House Co., Ltd.

Property Industry

Assistant Managing

University # 11

Project

Director

T DCP Class 67 - IOD

Management

Manager

1989 - 2000

Project

Lalin Land & House Co., Ltd.

Property Industry

Management

Manager

7) Paiboon Udomkarnkit

46

T Master of Administration

-

2003 - Present

Director and Assistant

Managing Director

T Bachelor of Accounting

2002

Bangkok University

T DCP Class 69 - IOD

1998 - 2001

Armstrong University USA

Assistant Managing Lalin Property Public Co., Ltd. Property Industry Director

Assistant Managing

BEC THAI Equipment &

Chemical

Director

Chemical Co., Ltd.

Finance Manager

Pacific Internet

Communications

(Thailand) Co., Ltd.

Assistant Managing Lalin Property Public Co., Ltd. Property Industry

8) Chucheep Ditsathien

42

T MBA (Marketing

-

2004 - Present

Director and Assistant

& Finance)

Managing Director

Thammasat University

2002 - 2004

Director

Manager Managing

Thai Rung Union Car

Automotives

T Bachelor of Civil

Engineering,

1999 - 2002

Chulalongkorn University

T DCP Class 84 - IOD

Department

1990 - 1998

Project Manager

Krisda Mahanakorn

Property Industry

Public Co., Ltd.

T MIM Program,

-

2007 – Present

9) Mr.Weeraphol Chokwitayarat

49

Assistant Managing Director

Thammasat University

Director Office

Public Co., Ltd.

Assistant Manager

Thai Rating and

Consultant

Performance

Information Services

Appraisal

Co., Ltd.

Assistant Managing Lalin Property Public Co., ltd.

Propert

Director

Development

Marketing & Sales

T BBA (Marketing),

1999 – 2006

Vice President

C.P. Crop Group

Agriculture

Assumption University

1997 – 1999

Marketing &

Post Publishing

Media

T Real Estate Management,

Sales Director

Public Co., ltd.

Chulalongkorn University # 9

1993 - 1997

SVP – Sales &

Raimon Land Public Co., ltd.

Property

Marketing

Development

Lalin Land & House Co., Ltd.

Property Industry

10) Narong Sangarsongkogk Senior Project

54

T Master of Public and Private

2000 - Present

Senior Project

Construction

T Bachelor of Engineering,

Manager

1988 - 2000

Project

Lalin Land & House Co., Ltd.

Property Industry

Construction Manager

Management (MPPM) NIDA Phillipines

0.04

T Bachelor of Engineering,

Construction

(Construction Management)

Manager

Sukothai

Dhammatirat University

T Mini MBA

T Mini MBA

Chulalongkorn University Thammasat University

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

0


ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

Company Information

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Lalin Property Public Company Limited

10

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ (662) 732-1041-5 โทรสาร (662) 377-9656

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท

40854500696

Homepage

www.lalinproperty.com

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม - 31 ธันวาคม

ทุนจดทะเบียน

925 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว

825 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท


สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายการ Detail

2548 2005

2549 2006

2550 2007

สินทรัพย์ (ล้านบาท) / Asset s (Million Baht)

3,444.45 4,554.87

3,546.37 4,510.02

3,525.67 3,997.31

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) / Liabilities & Shareholders’ Equity (Million Baht)

517.22 845.30 1,362.52 825.00 3,192.35

1,160.18 16.10 1,176.28 825.00 3,333.74

607.62 56.28 663.90 825.00 3,333.42

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) / Operation’s Result

2,748.50 2,764.79 1,230.50 692.63

1,905.86 1,927.69 821.81 396.39

955.17 981.52 401.20 120.16

เทียบเป็นอัตราต่อหุ้น (บาท) / Per Share Figure (Baht)

0.84 3.87 1.00

0.48 4.04 1.00

0.15 4.04 1.00

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน / Liquidity Ratio

7.07 0.96

3.31 0.46

5.87 0.18

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร / Profitability Ratio

44.51% 34.47% 25.05% 22.84%

42.63% 29.25% 20.56% 12.15%

40.88% 19.67% 12.24% 3.06%

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน / Efficiency Ratio

16.04%

8.75%

2.82%

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratio อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย / Interest Coverage Ratio

0.43 32.63

0.35 17.34

0.20 5.81

จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น) / Number of Outstanding Shares (Million Shares)

825.00

825.00

825.00

สินค้าคงเหลือ / Inventories สินทรัพย์รวม / Total Assets

หนี้สินหมุนเวียน / Short-Term Loan หนี้สินไม่หมุนเวียน / Long-Term Loan หนี้สินรวม / Total Liabilities ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว / Paid up Share Capital ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity

รายได้จากการขาย / Sales รายได้รวม / Total Revenue กำไรขั้นต้น / Gross Profit กำไรสุทธิ / Net Profit

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (Loss) มูลค่าตามบัญชี / Book Value มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)

อัตราส่วนสภาพคล่อง /Current Ratio อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว / Quick Ratio

อัตรากำไรขั้นต้น / Gross Profit Margin อัตรากำไรจากการดำเนินงาน / Operation Profit Margin อัตรากำไรสุทธิ / Net Profit Margin อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equities

อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินทั้งหมด / Return on Asset

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

Financial Summary

11


Grow Together

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ สร้าง “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” เพราะเรา...อยากเห็นทุกบ้าน เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับเรา

12


13

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited


ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย ปัจจุบันมีทุน จดทะเบียน 925 ล้านบาท (ชำระเเล้ว 825 ล้านบาท) โดยมี นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ เป็นประธานกรรมการ และ นายไชยยันต์ ชาครกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็น เจ้าของโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เพียงบริษัทเดียว โดยเน้นการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด (บ้านแนวคิดใหม่) และทาวน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ชื่อโครงการ “ลลิล กรีนวิลล์” “บ้านลลิล” “บ้านลลิล อิน เดอะพาร์ค” “บ้านบุรีรมย์” “ลัลลี่ วิลล์” และ “The Balcony Home” โดยครอบคลุมพื้นที่ 5 พื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ โซนในเมือง โซนตะวันตก โซนตะวันออก โซนเหนือ และโซนใต้ ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทฯ ดำเนิน ธุรกิจตั้งแต่ต้นมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี

14

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี บริษัทฯ เป็นผู้นำในตลาดบ้านระดับกลาง โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ ต้องการซื้อบ้านระดับราคา 2-6 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็นตลาดที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยเป็นตลาดที่รองรับ กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ของครอบครัวที่ 30,000-120,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดประชากรจำนวนมาก ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ทำเลของโครงการ การพัฒนารูปแบบบ้านที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย การออกแบบที่ทันสมัย รวมถึงความคุ้มค่าของราคา เพื่อให้เป็นดังปณิธานที่อยู่ในใจของพนักงานบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ทุกคนว่า “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ผู้บริโภคต้องการ และพยายามให้ชื่อ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแง่ของของความคุ้มค่าและคุณภาพ บ้านจัดสรรที่ขายในแต่ละโครงการจะ มีบ้านรูปแบบต่างๆ ให้เลือกซื้อ และลูกค้าสามารถเลือกซื้อบ้านในโครงการได้ 3 ลักษณะคือ บ้านพร้อมขาย บ้านสร้าง ก่อนขาย และบ้านสั่งสร้าง ซึ่งแนวทางและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการและสร้าง ความมั่นใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


Nature

of Business

Lalin Property Public Company Limited is a developer of houses with land for commercial sale. The

Company currently has registered capital of 925 million Baht (of which 825 million Baht is fully paid-up). Mr. Taveesak Watcharakkawong serves as Chairman of the Board of Directors and Mr. Chaiyan Chakarakul as Chief Executive Officer. The Company is the sole developer and owner of various residential housing projects, with a primary focus on single detached house, semi-detached houses (new concept homes) and townhouses in the Bangkok and greater Bangkok area. The projects comprise “Lalin GreenVille”; “BaanLalin in the Park”; “BaanBurirom”; “Lully Ville” and “The Balcony Home”. The projects cover 5 major regions of Bangkok and outlying areas, that is, the central city zone, the western zone, eastern zone, northern zone and southern zone. This has provided the basis for the Company’s business direction for the past 20 years.

With its extensive experience spanning more than 20 years, the Company is the leader of the mid-market

housing segment, targeting customers looking to purchase homes in the 2-6 million Baht range. This segment 120,000 Baht per month. This market also includes a significant number of the population. The Company is committed to ongoing product development, to meet the needs of consumers, whether in terms of project locations; developing house designs with a regard for functionality; contemporary design; and value for money. This reflects the philosophy carried in the hearts of all Lalin Property employees : “Houses built on good intentions”.

The Company seeks to develop projects that meet demand for housing in areas that consumers want,

striving to make the Lalin Property name widely associated with value and quality. The homes in each project offer a selection of designs to choose from. Customers can purchase either one of 3 options in the projects: pre-built homes, semi-pre-built homes and built-to-order homes. This approach and business strategy has allowed the Company to fulfill the needs of its customers, inspiring them with confidence in its operations.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

represents a market supported by real demand, with consumers possessing a household income of between 30,000-

15


ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

16

เศรษฐกิจไทยในปี 2550 มีการขยายตัวที่ระดับร้อยละ 4.8 ซึ่งชะลอลงเล็กน้อยจากปี 2549 ที่ขยายตัว ณ ระดับร้อยละ 5.1 อย่างไรก็ดีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2550 นั้นมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีขึ้นตามลำดับมาตั้งแต่ต้นปี โดยในไตรมาสที่ 4 มีการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ระดับร้อยละ 5.7 ซึ่งสูงกว่าการขยายตัวร้อยละ 4.2, 4.3 และ 4.8 ในสามไตรมาสแรกของปี โดยปัจจัยหลักที่ เป็นแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2550 นั้นมาจากภาคการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวอย่างมาก ซึ่งในปี 2550 นั้นจัดว่าเป็นปีที่มียอดส่งออกสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 151,147.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 18.14 ส่งผลให้ประเทศไทยเกินดุลการค้าสูงถึง 11,972.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากที่สุดในรอบเกือบ 10 ปี อย่างไรก็ดีตัวเลขในส่วนการลงทุนของภาคเอกชนในปี 2550 นั้นเติบโตในระดับที่ต่ำมาก หรือเติบโตเพียงร้อยละ 0.5 ซึ่ง ลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2549 และร้อยละ 10.6 ในปี 2548 อันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการทีภ่ าคเอกชนต้องการรอความชัดเจนด้านต่างๆ จากทางรัฐบาล ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน และประเด็นการพิจารณาปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจกระทบการลงทุน เป็นต้น เช่นเดียวกับตัวเลขในส่วน ของการบริโภคภาคครัวเรือนที่มีการขยายตัวที่ต่ำในปี 2550 โดยมีการเติบโตเพียงร้อยละ 1.4 ลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2549 และร้อยละ 4.5 ในปี 2548 โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าประเภทสินค้าคงทน มีการบริโภคลดลงร้อยละ 5.9 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง การขาดความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือน ทำให้มีการระมัดระวังในการใช้จ่าย โดยเฉพาะการใช้จ่ายในสินค้าซึ่งผูกพันธ์ค่าใช้จ่ายใน ระยะยาว เมื่อพิจารณาถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจในปี 2550 โดยรวมยังจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลใน ระดับสูงถึง 14,922.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.1 ของ GDP อันเนื่องมาจากการเกินดุลการค้าที่สูงมาก ทุนสำรอง สำรองเงินตราระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่สูง โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2550 ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเท่ากับ 87,455 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 3.9 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น และเท่ากับการนำเข้า 6.7 เดือน ระดับหนี้ สาธารณะต่อ GDP ที่ปรับลดลง และมีอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำมาก ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อ ในปี 2550 อัตราเงินเฟ้อ ทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 2.3 และ 1.1 ตามลำดับ ซึ่งปรับลดลงจากปี 2549 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.7 และ 2.3 ตาม ลำดับ อย่างไรก็ดีอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปี จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันเป็นสำคัญ แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2551 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ดีขึ้นกว่าในปี 2550 และคาดว่าจะมีความสมดุล มากขึ้น จากการขยายตัวดีขึ้นในส่วนของการลงทุน และการบริโภคภาคเอกชน ในปี 2551 นี้คาดว่ารัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง นี้ จะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้งบประมาณขาดดุลที่สูงกว่าปีก่อน ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดการลงทุนที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะ เป็นการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานสากล


Overview of the Thai

Economic Situation

For the year 2007, the Thai Economy has a GDP growth of 4.8% which slightly decreases from that in year 2006

where the real GDP growth was at 5.1%. However, the Thai Economy in the year 2007 has started to pick up some good sign since the beginning of the year. On the last quarter of this year, the GDP growth has reached 5.7% which is higher than those in the first three quarter (4.2%, 4.3% and 4.8%, respectively). Export and import sectors are the main engine contributing to the GDP growth of year 2007. In this year the Thai Economy has the highest export value in the history with the amount of USD 151,147.25 million or with the growth increased from the last year growth of 18.14%. These have led to the surplus in trade account of USD 11,972.86 million which is accounted to be the highest figure in the past 10 years.

However, the figure of the private consumption in the year 2007 has shown to be in the low level or with the growth

of 0.5%, decreasing from 3.7% and 10.6% in year 2006 and 2005, respectively. These are caused by the low confidence of the business sector and the private sector are deferring their investment in order to wait for the clarity in other areas from the government either on the investment on the infrastructure, mass rapid transit system or amending rules and regulations that could impact the investment, etc. The private consumption also shows a low figure with the growth of 1.4% in the year 2007. the durable goods with a decrease in consumption of 5.9%. This has implied that the private sectors have lack of confidence, causing them to be cautious with their spending especially for goods with long-term obligations.

The stability of the Thai Economy in overall is still considered to be good with its surplus in the current account as

high as USD 14,922.60 million or accounting of 6.1% of GDP which is the result of the high surplus in trade account. The international reserves is also in a high level with the amount of USD 87,455 million at the end of December 2007 or accounting of 3.9 of short-term external debts or representing to 6.7 months import. The external debts to GDP ratio are decreasing and the unemployment rate is in a low level. As for the inflation rate, the headline inflation rate and core inflation rate of year 2007 are at 2.3% and 1.1%, respectively which have declined from those of year 2006 which are 4.7% and 2.3% respectively. However, the inflation rate has tended to rise during the year-end due to the higher of oil price.

The Thai Economy in 2008 tends to perform better than last year and is expected to be more stable causing from the

growth of private investment and private consumption. In 2008, it is expected that the newly elected government shall execute the spending on their budget by using the budget deficit. This year the budget deficit shall be set to be higher than those of last year in order to execute the important investments of the country, for example, the development of the mass rapid transit

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

The private consumption growth has largely decreased from 3.2% and 4.5% in 2006 and 2005, respectively. A large drop is in

17


การพัฒนาระบบทรัพยากรน้ำของประเทศ ตลอดจนการการลงทุนผ่านโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ความ เชื่อมั่นของประชาชน และภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้จากการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำ และมีแนวโน้มที่จะทรงตัวใน ระดับต่ำในปี 2551 ประกอบกับการที่ฐานรายได้ของประชาชนในทุกกลุ่มปรับตัวดีขึ้น โดยภาคเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการที่ ราคาสินค้าเกษตรหลักในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือน และภาคผู้ใช้แรงงานได้มี การปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายการลงทุน และการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ของภาคเอกชน อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยในปี 2551 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันที่ ทรงตัวในระดับสูง ที่จะเป็นตัวผลักดันให้ตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายด้านการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐบาล ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจากปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย์ (Sub-prime) ในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งได้สร้างความเสียหายไปยังประเทศต่างๆ อันอาจนำไปสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกสูงกว่าที่ คาดการไว้ ความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าเงินบาทของประเทศไทยแข็งค่าขึ้นอย่าง รวดเร็ว ซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลกระทบต่อภาคการส่งออกของประเทศ หากค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นที่มากกว่า การแข็งค่าของค่าเงิน ประเทศคู่แข่งขันอื่นๆ จากการประมาณการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2551 จะขยายตัวได้ที่ระดับร้อยละ 4.5 - 5.5 ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะสามารถทำได้ และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะสูงกว่าประมาณการณ์ 8 7

7.1 6.3

6

5.1

5

4.5

4.5-5.5% 4.8

4 3 2 1

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

0

18

2546

2547

2548

2549

2550

2551F

ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2550 นั้นจัดว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายปัจจัยตั้งแต่ต้นปี อาทิเช่น ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และทรงตัวในระดับสูง ราคาวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะผลิตภัณ์ในกลุ่มเหล็ก มีราคาที่สูงขึ้น อย่างมากโดยเฉพาะช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ความไม่ชัดเจนในการดำเนินนโยบายต่างๆ ของภาครัฐบาล ตลอดถึงความเข้มงวด ของสถาบันการเงินในการอำนวยสินเชื่อแก่ผู้ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้กำลังซื้อ และความเชื่อมั่นของ ผู้บริโภคลดลง ซึ่งนำไปสู่การชะลอการตัดสินใจซื้อเพื่อรอความชัดเจนด้านต่างๆ จึงทำให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องเผชิญกับ ความยากลำบากมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจในปี 2550 จากตัวเลขที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) พบว่า ตัวเลขที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประเภทที่ก่อสร้างโดยผู้ประกอบการในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2550 นั้น มีทั้งสิ้น 42,767 หน่วย ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2549 พบว่ามีอัตราเติบโตที่ลดลงร้อยละ 6.6 ในขณะเดียวกัน ตัวเลขจดทะเบียนใน ประเภทก่อสร้างเองในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2550 นั้นมีทั้งสิ้น 23,531 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีก่อน จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงภาวะที่ชะลอตัวลงของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี 2550 อย่างไรก็ดีภาคธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้อีกครั้งในปี 2551


system in Bangkok and Metropolis, the development of water resources system and the mega-project investments of the government agents. These are believed to have increased the confidence of public and business sectors. Moreover, there are other factors that help stimulating the increase of private investment and private consumptions. These factors are a low interest rate and its continuality to remain in this low level throughout 2008, an increase in the income of people in all groups where people from the agriculture sector have benefited from the higher price of agricultural products in the world markets, government and state enterprise officers have benefited from the increasing salary and all labors have benefited from a higher minimum wage.

However, there are still some risk factors in the Thai Economy that shall be closely monitored throughout the year

2008. The abovementioned risks are risks occurring from a higher oil price which then will drive the inflation rate to be in a high level, impacting the monetary policy used by the government to stimulate the economy; risks from the slowdown of the world economy caused by the sub-prime mortgage problems in the US. which have caused a great impact towards other countries and may lead to a greater slowdown in the world economy than expected; risks from the weakening of the USD causing the Thai Baht to suddenly appreciate. This could impact the Thai export if the Thai Baht is continue to appreciate more than the appreciation of the currencies of other competitor countries.

The Office of the National Economic and Social Development Board has forecasted that in the year 2008 the real

GDP growth of the Thai Economy shall be around 4.5-5.5%. Given the high potential of our economy, there is a chance that the actual GDP growth may be higher than the forecasted figure. 8 7

7.1 6.3

6

5.1

5

4.5

4.5-5.5% 4.8

4 3 2 1 2003

2004

The Property industry situation

2005

2006

2007

2008F

In the year 2007, this is another year that the real estate sector has impacted from many negative factors starting

from the beginning of the year e.g. the oil price has gone sky-high in the history and remained to be in that high level, higher price of construction material especially in steel products during the last quarter of the year, the uncertainty in the government policies including the stringent credit approval process of the financial institutions towards the people who apply for the home mortgage loan. These factors have decreased the purchasing power and the confidence of private sector, causing them to postpone their spending until there is some certainty. Therefore, the real estate sector shall face another tough year in doing their business in 2008.

According to the Real Estate Information Center (REIC), the figure of the residential homes registered in Bangkok

and Metropolis built by the contractor for the first 11 months of the year 2007 is 42,767 units. If comparing to the same periods of last year (2006), it shows that the figure has been decreased by 6.6%. As for those registered as self-built, the figures registered for the first 11 month of the year 2007 are 23,531 units or decreasing by 12.6% when comparing to the last year figures at the same period. These figures show the slowdown of the real estate sector in the year 2007. However, it is believed that in 2008 the real estate sector shall be doing better with the positive growth rate.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

0

19


ตัวเลขที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน แยกประเภทสร้างเอง และประเภทสร้างโดยผู้ประกอบการ (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประเภท 2544 2545 2546 2547 2548 2549 ม.ค.-พ.ย. 49 ม.ค.-พ.ย. 50 5,906 3,785 4,693 14,384

17,569 -28.2% 14,632 27.7% 16,966 55.8% 49,167 5.0%

16,660 13,287 15,843 45,790

16,504 -0.9% 11,687 -12.0% 14,576 -8.0% 42,767 -6.6%

ประเภทสร้างเอง % Growth

19,639 17,693 18,598 19,859 25,224 28,949 -9.9% 5.1% 6.8% 27.1% 14.7%

26,933

23,531 -12.6%

160,000

8,640 46.3% 5,431 51.4% 1,971 -58.0% 16,342 13.6%

18,816 117.8% 11,272 96.7% 1,908 -3.2% 31.996 95.8%

27,392 45.6% 13,360 18.5% 8,439 342.2% 49,191 53.7%

24,475 -10.6% 11,460 -14.2% 10,893 29.1% 46,828 -4.8%

121,213

146,735

148,557

ประเภทสร้างโดยผู้ประกอบการ T บ้านเดี่ยว + บ้านแฝด % Growth T ทาวน์เฮ้าส์ + อาคารพาณิชย์ % Growth T อาคารชุด % Growth T รวม % Growth

128,000

0

2538

2539

2540

2542

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สร้างเอง

20

2543

2544

2545

2546

2547

2548

42,767

23,531

49,167

28,949

46,828

25,244

49,191 19,859

37,487

18,598

19,489

17,693

19,639

14,341

15,010

18,064

15,497

2541

13,532

22,716

27,418

28,059

32,000

32,118

64,000

44,338

96,000

2549 11M 2550

สร้างโดยผู้ประกอบการ

ในช่วงปี 2550 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินลง โดยได้ปรับลดดอกเบี้ย นโยบาย (R/P 1 วัน) ลงจากร้อยละ 5.00 เมื่อต้นปี เหลือร้อยละ 3.25 ณ สิ้นปี และมีแนวโน้มที่อาจจะปรับลดได้อีกเล็กน้อยในปี 2551 ซึ่งการปรับลดดอกเบี้ยดังกล่าวนั้นจะช่วยส่งผลบวกโดยตรงต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในปี 2551 เนื่องจากช่วยให้ผู้ ประกอบการมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถชะลอการปรับขึ้นราคาขาย ในสถานการณ์ที่ต้นทุนค่า ก่อสร้างปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การปรับลดดอกเบี้ยดังกล่าวยังเป็นตัวช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งช่วยให้ผู้ บริโภคมีความเชื่อมั่น และมีกำลังซื้อที่มากขึ้น นอกเหนือจากการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว การเลือกตั้งที่ผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ที่ ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งช่วยให้สถานการณ์ทางด้านการเมืองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมี ความน่ า เชื่ อ ถื อมากขึ้นในสายตาของนักลงทุนต่า งประเทศ รวมถึ ง การที่ รั ฐ บาลใหม่ พ ยายามที่ จ ะเร่ ง รั ด ผลั ก ดั น การพั ฒ นา สาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การก่อสร้างถนนในเส้นทางใหม่ๆ รวมถึงการพิจารณาออก มาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยทั้งหลายนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ภาคอสังหาริมทรัพย์กลับมาขยายตัวได้ใน ปี 2551


Registered Housing Units in Bangkok and Vicinities (Categorized by Housing Types) Categories

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Jan.-Nov. 06 Jan.-Nov. 07

Built by Developers T

Detached & Semi-Detached Houses

5,906

8,640

18,816

27,392

24,475

17,569

16,660

16,504

46.3%

117.8%

45.6%

-10.6%

-28.2%

-0.9%

Town Houses & Commercial Buildings 3,785

5,431

11,272

13,360

11,460

14,632

13,287

11,687

51.4%

96.7%

18.5%

-14.2%

27.7%

-12.0%

4,693

1,971

1,908

8,439

10,893

16,966

15,843

14,576

-3.2% 342.2%

29.1%

55.8%

-8.0%

% Growth T

% Growth T

Condominiums

% Growth T

-58.0%

Total

14,384

16,342

31.996

49,191

46,828

49,167

45,790

42,767

13.6%

95.8%

53.7%

-4.8%

5.0%

-6.6%

19,639

17,693

18,598

19,859

25,224

28,949

26,933

23,531

-9.9%

5.1%

6.8%

27.1%

14.7%

-12.6%

% Growth Self-Built by Owners

160,000

121,213

146,735

148,557

% Growth

128,000

1996

1997

2000

2001

Self-Built by Owners

2002

2003

2004

2005

2006

42,767

23,531

49,167

28,949

46,828

25,244

49,191 19,859

37,487

18,598

19,489

17,693

14,341

19,639

15,010

18,064

15,497

1999

13,532

22,716

27,418

1998

2007 11M 2008

Built by Developers

Over the past year (2007), the Bank of Thailand (BOT) has relaxed its monetary policy by reducing the 1-day R/P rate

from 5.00% (at the beginning of the year) to 3.25% (at the end of the year) and there is some potential that the rate might be slightly decrease in year 2008. The decrease in such interest rate shall have the positive impact directly to the real estate industry in year 2008 as it shall reduce the financial cost of the entrepreneurs. This helps them to be able to delay the increase in their sale price under the situation where the cost of the construction materials has rapidly adjusted to be in a high level. Moreover, the decrease in such interest rate can also stimulate the overall economy by regaining the consumers’ confidence and purchasing powers.

Apart from cutting down the policy rate, with the successful election on 23 December 2007, Thailand then has an

elected government. In the eyes of the foreign investors this political stability has brought back their confidence. Moreover, with the government’s attempt in executing the development of public utilities e.g. the project of mass rapid transit system, the construction of new road, the issuance of new procedures to stimulate the real estate industry, these factors are expected to be able to drive the growth of the real estate industry in 2008.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

0

28,059

32,000

32,118

64,000

44,338

96,000

21


ปัจจัย

ความเสี่ยง 1. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและสังคม ผลจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และความไม่สงบในสังคม ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อย่างไร ก็ตามการที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เป็นกลุ่มที่ต้องการที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าทิ้งเงินดาวน์ที่ ต่ำมาก คงเหลือแต่เพียงความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคบางส่วนอาจชะลอการตัดสินใจซื้อบ้านออกไป

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ในช่วงปี 2550 จัดเป็นปีหนึ่งที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนอย่างมาก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในภาพรวมมี การลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนแรกของปี และกลับมามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ดีการที่เศรษฐกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย ประกอบกับปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Supprime) ทำให้ที่ประชุม FOMC ต้อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (FED Fund Rate) อย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงปลายปี 2550 ซึ่งการปรับลดอัตรา ดอกเบี้ย นโยบายดังกล่าวย่อมจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นกัน ทำให้เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ย ในประเทศมีแนวโน้มที่จะกลับลดลงอีกครั้งในช่วงต้นปี 2551 จากความผันผวนของดอกเบี้ยดังกล่าวนี้ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุน ทางการเงินของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทมีหนี้สินที่ต่ำ ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก นอกจากนี้บริษัทยังได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนด้วยการออกตั๋วแลกเงิน และกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ประกอบกับการติดตามสถานการณ์การเงินทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะ กรรมการบริหารทุกครั้ง

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

3. ความเสี่ยงจากปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารพาณิชย์

22

เนื่องจากการซื้อที่อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่นั้น ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องอาศัยการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ประมาณร้อยละ 90 ของราคาบ้าน ดังนั้นยอดรับรู้รายได้ของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันที่อุตสาหกรรมสินเชื่อบุคคลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของ ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมีการนำเงินในอนาคตมาใช้ผ่านทางสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ อาทิเช่น บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ ส่งผลให้ความสามารถในการซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลง ในขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ก็มีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นในการ พิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ต้องการซื้อบ้าน ทำให้ลูกค้าบางส่วนสูญเสียโอกาสในการซื้อบ้านไป อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ติดตาม สถานการณ์ผู้บริโภค ตลอดจนนโยบายในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายให้ สอดคล้องในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์บางแห่ง เพื่อเสนอข้อเสนอพิเศษให้เฉพาะกับลูกค้า ที่ซื้อบ้านในโครงการของบริษัท อาทิเช่น การปล่อยสินเชื่อ 100% ของราคาบ้าน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป และการ ผ่อนชำระคืนเป็นขั้นบันได เป็นต้น 4. ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น การปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับภาวะการก่อสร้างทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการใช้กำลังการผลิตและวัสดุก่อสร้างจำนวนมาก ได้ส่งผลกระทบให้ระดับราคาวัสดุก่อสร้างบางประเภท มีระดับราคาที่ปรับ เพิ่มขึ้น โดยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างรวมได้ปรับเพิ่มขึ้นจาก 131.5 ในเดือนธันวาคม ปี 2549 มาอยู่ที่ระดับ 140.5 ในเดือนธันวาคม ปี 2550 หรือคิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 6 โดยเฉพาะดัชนีราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่สำคัญ


Risk

Factors

1. Risk attributed to socio political instabilities

The political uncertainties and social unrest had a tangible effect on consumer confidence. However, since the

Company’s target customer group has genuine demand for housing, it has very minimal risk of clients abandoning their down payment deposits. The remaining risk is associated with some consumers possibly deferring their decision to purchase a home for the time being.

2. Risk attributed to fluctuations of interest rates

The year 2007 experienced dynamic and somewhat unpredictable fluctuations of interest rates. Generally,

Government Bonds had lower returns for the first two quarters of the fiscal year but in contrast experienced an upward trend of returns in the fourth quarter of the fiscal year. Due to the economic downfall in The United States of America in conjunction with ineffective mortgage loans (subprime), the FOMC meeting decided to decrease the interest rate according to the FED Fund Rate Policy in order to stimulate the economy at the end of the year 2007. Consequently, implementation of the FED Fund Rate Policy had a direct impact on the policies applied by the Bank of Thailand which led to the belief that the interest would decline yet again in the beginning of the year 2008. These fluctuations in interest rate directly affected the cost of the financial liabilities of the company. However, since the company was involved in minimal financial loans, this ensured that the costs of the interest expense payments remained at a satisfactory level. In addition the company managed its’ risk by offering bills of exchange and borrowing funds with fixed interest rate payments. Furthermore the company has been consistently monitoring the financial situation both locally and internationally for a topic of review in every meeting of the Board of Directors.

3. Risk attributed to increased controls on lending by commercial banks

Most consumers who invest in real estate generally need mortgage loans worth up to 90 percent of the total

price of the commodity. Until these respective mortgage loan are approved by the bank, the company cannot accurately

potential consumers to purchase homes. At the same time, commercial banks have implemented stricter controls on home mortgage loans to customers. Consequently, some customers may no longer have the opportunity to purchase housing. As a result of the consumer behavior and the stricter control policies of the commercial banks, the company had to adapt its policies to meet the needs of the present economic situation. Additionally the company teamed up with some commercial banks to create a special purchasing opportunity for customers who buy from the company’s housing program. For example 100% mortgage loans and fixed progressively increasing terms of payment.

4. Risk attributed to fluctuations of the cost of construction raw materials

The dynamic increase in price of crude oil in the world market combined with the increasing demand of

construction activities from both the private and public sectors caused an increase in price of some construction raw materials. According to the overall Construction Index, price of construction raw materials had risen from 131.5 in December 2006 to 140.5 in December 2007 showing increase of over 6 percent. This was especially evident in the case

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

declare its total revenue. Financial consumer behavior has seen an increasing trend of purchasing with future money through mediums such as credit cards and other forms of personal loans. This debt diminished the ability of some

23


ตัวหนึ่ง ได้มีการปรับขึ้นกว่าร้อยละ 10 ในช่วงปี 2550 จากการที่ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นนี้ จะส่งผลกระทบให้ต้นทุนในการ ก่อสร้างของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทฯ มีโครงการในมือจำนวนมาก บริษัทจะทำการซื้อวัสดุหลักเองเป็นส่วน ใหญ่ และตกลงราคาซื้อเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการต่างๆ จึงทำให้มีอำนาจต่อรองค่อนข้างสูง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพยายาม สรรหาสินค้าทดแทนที่มีคุณภาพ ตลอดถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีก่อสร้างใหม่ๆ เข้ามาใช้ อย่างต่อเนื่อง

5. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือในการก่อสร้าง จากที่ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก ทั้งที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และที่อยู่ นอกตลอด ประกอบกับการก่อสร้างพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ในการก่อสร้างบ้านของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้สร้างมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง และมีการกระจายงานก่อสร้างโดยคำนึงถึงความสามารถของผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีผู้จัดการโครงการสาย ก่อสร้าง วิศวกรโครงการ หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ QC กลาง เพื่อควบคุมดูแลงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมาอีกทีหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพงานก่อสร้างของผู้รับเหมาแต่ละราย

6. ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้มีการนำกลยุทธ์การสร้างบ้านเสร็จก่อนขายออกมาใช้ เพื่อสร้างความ มั่นใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งจากกลยุทธ์ดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนที่สูง ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงสภาพคล่องทางการเงิน และ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความเสี่ยงในส่วนนี้ที่ต่ำ อันเนื่องมาจากบริษัทมีการ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างละเอียด และมีการวางแผนการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการผสมผสานสินค้าทั้งในส่วน ของบ้านสร้างเสร็จ บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (Semi Pre Built) และบ้านสั่งสร้าง การขึ้นงานก่อสร้างจะเป็นไปตามประมาณ การณ์ของยอดขาย นอกจากนี้การที่บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ มีนโยบายบริหารเงินสดหมุนเวียนอย่างรัดกุม ประกอบกับการ ที่บริษัทมีวงเงินคงเหลือจากสถาบันการเงินต่างๆ จำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินที่ ต่ำมาก

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

7. ความเสี่ยงในการหาซื้อที่ดิน

24

การเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินในบางทำเล โดยเฉพาะในบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีแนวรถไฟฟ้าผ่าน หรือคาดว่าจะมีการ พัฒนาสาธารณูปโภค ส่งผลให้เกิดการเก็งกำไรและตั้งราคาขายที่ดินที่สูงเกินกว่าความเหมาะสมของสภาพพื้นฐานในปัจจุบัน ใน ขณะเดียวกัน กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งควบคุมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทำให้ที่ดินบางทำเลสามารถใช้ ประโยชน์จากพื้นที่ได้น้อยลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในการซื้อที่ดินอย่างรัดกุม โดยมีการศึกษาความเป็นไป ได้ทางการตลาด รวมถึงศึกษาข้อจำกัดทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ของที่ดินแต่ละแปลง รวมถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่จะ ได้รับจากการลงทุนในที่ดินแต่ละแปลงอย่างละเอียด

8. ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูง อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยในปี 2550 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในช่วงชะลอตัว จากปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูง ขึ้น ระดับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่ และทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบให้ความเชื่อมั่น และกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคบางส่วนตัดสินใจที่จะชะลอการซื้อสินค้า โดยเฉพาะกลุ่ม สินค้าคงทนออกไป ทำให้ผู้ประกอบการบางราย โดยเฉพาะรายที่เริ่มมีปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงิน อาจทำการตลาดโดยใช้ กลยุทธ์ด้านราคามาเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน เพื่อเร่งกระแสเงินสดให้กลับเข้าสู่บริษัทเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรม


of the Steel Index and steel products, an essential input in construction, which experienced a rise of 10 percent in the year 2007. Due to these factors, the company dealt with an increase in construction costs; however, many projects were developed by the company to adapt to these changes such as direct purchasing of primary raw materials for their various construction projects in bulk quantities in order increase the company’s bargaining power. Additionally the company searched for supplementary products and continued to conducted feasibility studies of new technologies.

5. Risk attributed lack of skilled labor in the construction industry

Presently, a saturation of real estate developing companies, both registered and unregistered with the Stock

Exchange of Thailand, combined with the government sector constantly developing and improving public utilities has led to a shortage of skilled laborers which may adversely affect the company’s projects. The Company manages this category of risk by maintaining positive relationships with its contractors and by delegating its individual projects to the most capable contractor specifically for each project. In addition the company also hires its own independent project managers, engineers specializing in their field, foreman and quality control inspectors to monitor each project in order to guarantee the quality of the work of each contractor.

6. Risk attributed to construction of housing before sales

In the aftermath of the economic crisis, the majority of industry operators employed the strategy of building

housing before finalizing their sales in order to strengthen consumer confidence. This approach requires a high investment, leading to financial illiquidity risks and sensitivity to changes in consumer behavior. However, the Company has offset this risk by conducting extensive studies of consumer behavior and preparing efficient construction planning. Therefore, a combination of products is offered comprising of built houses, semi-pre-built houses and built-to-order homes. Construction activities are initiated in accordance with sales forecasts. Moreover, the Company’s low debt to equity ratio and policy of ensuring sufficient working capital means there is little risk exposure relating to financial illiquidity.

7. Risk attributed to purchasing land

The escalating price of land in certain areas, particularly those served by the elevated skytrain or awaiting

development for infrastructure projects, has caused a boom in land speculation and unrealistic real estate prices in excess of the current fundamentals. In addition, some new civic planning laws and regulations may place restrictions purchasing land cautiously by carrying out market feasibility studies, studying legal restrictions and regulations and conducting analysis of return on investment for each specific land plot in detail.

8. Risk attributed to fierce market competition

The industry has become increasingly competitive and, since the year 2007, the overall Thai economy has

experienced a state of stagnancy directly related to political instability, inflation and the rising and stabilizing of petroleum prices to unprecedented levels. These factors of uncertainty have had adverse affects on consumer confidence and behavior. Consequently, consumers are taking more time to make purchasing decisions especially in relation to products that will not devalue over time. The current situation has created financial liquidity problems for many constituencies. Those parties at a financial disadvantage had turned to marketing strategies that are based on slashing prices in order to increase and accelerate the liquidity of the company. The resulting conclusion has been a fierce competitive nature across the industry.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

on usage of land plots in some zones thereby, reducing their maximization utilization. The Company manages its risk in

25


โครงสร้าง

การถือหุ้น และการจัดการ หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 925,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 825,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น สามัญ 825,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 15 มกราคม 2551

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 15 มกราคม 2551 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังนี้

26

ลำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

นายไชยยันต์ ชาครกุล นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C CHASE NOMINEES LIMITED 1 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LONDON FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V. น.ส.พัชรี อึ้งสำราญ นายชัยพร ริ้วตระกูล นายทศพล ไสยมรรคา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

283,502,750 233,502,750 88,837,200 34,250,200 24,867,000 22,135,400 17,500,000 8,530,600 7,995,400 6,276,200

34.36% 28.30% 10.77% 4.15% 3.01% 2.68% 2.12% 1.03% 0.97% 0.76%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตาม ความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2550 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น ซึ่งในบรรยากาศปกติ หุ้นของบริษัทจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป


Shareholding Structure

and Management

Corporate securities

As of 31 December 2007, the Company had registered capital equivalent to 925,000,000 Baht, of which

825,000,000 Baht was paid-up. This comprises 825,000,000 ordinary shares carrying a par value of 1 Baht per share.

Top 10 major Shareholders as of 15 January 2008

As of 15 January 2008, the top 10 Shareholders as recorded in the Shareholder Registrar are presented as

follows.

No

1

Name of Shareholder

Number of Shares

%

Mr. Chaiyan Chakarakul

283,502,750

34.36%

2

Mr. Taveesak Watcharakkawong

233,502,750

28.30%

3

Thai NVDR. CO., LTD

51,954,200

6.30%

4

HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C

34,250,200

4.15%

5

CHASE NOMINEES LIMITED 1

24,867,000

3.01%

6

CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LONDON

22,135,400

2.68%

7

FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V.

17,500,000

2.12%

8

Miss Patcharee Ungsamran

8,530,600

1.03%

9

Mr. Chaiporn Rewtakoon

7,995,400

0.97%

10

Mr. Tosapond Saimuckka

6,276,200

0.76%

Dividend payment policy

The Company has a policy to provide dividends in the rate of approximately 30 percent of net profit after taxes,

barring any exceptional circumstances and so long as such payment does not significantly affect the normal operations of the Company. The decision to offer dividends takes into account various factors, such as the Company’s operating performance and financial status; liquidity; business expansion; and other factors relating to corporate administration. The dividend pay-out must be approved by Shareholders as appropriate, as well as the Board of Directors. In 2007, the Company announced a dividend payment to Shareholders in the rate of 0.06 Baht per share. Under normal conditions, the Company’s shares provide a dividend that is higher than the interest deposit rate quoted by most commercial banks.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

27


แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ

Organization Chart

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ [สายงานบริหารทั่วไป] Assistant Managing Director [General Management]

ฝ่ายบัญชีและสารสนเทศ Accounting & Information Department

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง Purchasing Department

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ Marketing & Bussiness Delvelopment Department ฝ่ายบริหารธุรกิจโครงการ Project Management Department บริหารธุรกิจโครงการ โซน 1 Project Management Zone 1 บริหารธุรกิจโครงการ โซน 2 Project Management Zone 2 บริหารธุรกิจโครงการ โซน 3 Project Management Zone 3

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายประสานงานราชการและกฎหมาย Goverment Coordination & Legal Affairs Department

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ [สายงานการตลาดและงานขาย] Assistant Managing Director [Marketing & Sales]

28

บริหารธุรกิจโครงการ โซน 4 Project Management Zone 4 บริหารธุรกิจโครงการ โซน 5 Project Management Zone 5


คณะกรรมการบริษัท Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committees

คณะกรรมการบริหาร Executive Board

ฝ่ายตรวจสอบภายใน Internal Audit Department

กรรมการผู้จัดการ Managing Director

ฝ่ายบริหารก่อสร้างโครงการ Project Construction Management Department บริหารก่อสร้างโครงการ โซน 1 Project Construction Management Zone 1 บริหารก่อสร้างโครงการ โซน 2 Project Construction Management Zone 2 บริหารก่อสร้างโครงการ โซน 3 Project Construction Management Zone 3 บริหารก่อสร้างโครงการ โซน 4 Project Construction Management Zone 4 บริหารก่อสร้างโครงการ โซน 5 Project Construction Management Zone 5

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ [สายงานการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์] Assistant Managing Director [Finance and Investors Relationship] ฝ่ายการเงิน Finance Department ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Department

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ [สายงานก่อสร้าง] Assistant Managing Director [Construction Management]

29


โครงสร้าง

การถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2550 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษัทมี จำนวน 8 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระรวมอยู่ 3 ท่าน ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

30

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

นายทวีศักดิ์ นายไชยยันต์ นายสุวรรณ นายนิพัทธ์ นายสุรนันท์ นายณัฐ นายไพบูลย์ นายชูชีพ

วัชรรัคคาวงศ์ ชาครกุล แทนสถิตย์ จิตรประสงค์ วงศ์วิทยกำจร สง่าสงเคราะห์ อุดมกานต์กิจ ดิษฐ์เสถียร

ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร

โดยมี นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ 2. นายไชยยันต์ ชาครกุล 3. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ กำกับและควบคุมดูแล ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูก ต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 4. มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งหรืออย่างใด เว้นแต่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น


Shareholding Structure

and Management

The Company’s Directorial structure comprises 3 committees: the Board of Directors, the Audit Committee

and the Executive Committee, with details of names and scope of responsibilities as well as authorities presented below.

The Board of Directors

In 2007, the Board of Directors convened a total of 5 meetings and as of 31 December 2007, the Board had 8

members. Of this number, 3 were Independent Directors, with details as follows.

Name of Director

Position

1. Mr. Taveesak

Watcharakkawong

Chairman

2. Mr. Chaiyan

Chakarakul

Director & Executive Chairman

3. Mr. Suvarn

Thansathit

Director, Independent Director & Chairman of The Audit Committee

4. Mr. Niputh

Jitprasonk

Director, Independent Director & Member of The Audit Committee

5. Mr. Suranan

Wongvithayakamjorn

Director, Independent Director & Member of The Audit Committee

6. Mr. Nat

Sangarsongkogk

Director & Executive Director

7. Mr. Paiboon

Udomkarnkit

Director & Executive Director

8. Mr. Chucheep

Ditsathien

Director & Executive Director

Mr. Nat Sangarsongkogk serves as Company Secretary.

The Company’s Directors authorised to enter into binding obligations in accordance with the Company’s

Articles of Association comprise a total of 3 Directors as follows.

1. Mr. Taveesak

Watcharakkawong

2. Mr. Chaiyan

Chakarakul

3. Mr. Nat

Sangarsongkogk

Two in three of the following individuals are authorised signatories, together with the Company seal.

Scope of duties and authorities of the Board of Directors

1. Manage the Company in accordance with laws, the objectives, Articles of Association and resolutions of

Shareholders’ Meetings

2. Formulate policies and determine the direction for operations, financial management and business risk

management; oversee management operations in line with the predetermined policies with efficiency and effectiveness

3. Consistent responsibility to Shareholders; protect the interests of Shareholders; disclose information with

accuracy, completeness, to standard and with transparency

4. Authority to appoint any number of Directors as Executive Directors for performing one or more tasks,

except those prescribed by law as requiring the mandate of Shareholder’s Meeting resolutions.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

31


5. รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น 6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 7. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 8. ห้ามประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่ง ขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล

1. นายสุวรรณ 2. นายนิพัทธ์ 3. นายสุรนันท์

แทนสถิตย์ จิตรประสงค์ วงศ์วิทยกำจร

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

32

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะ สมและมีประสิทธิผล 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน 6. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ในปี 2550 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 22 ครั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล

1. 2. 3. 4.

ชาครกุล สง่าสงเคราะห์ อุดมกานต์กิจ ดิษฐ์เสถียร

นายไชยยันต์ นายณัฐ นายไพบูลย์ นายชูชีพ

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร


5. Transactions in which Directors or other individuals may have a potential conflict of interest or vested

interest, or any other form of conflict of interest with the Company obligate the said Director to refrain from exercising or casting votes concerning the matter in question

6. Board of Directors’ Meetings are required to be held at least every 3 months

7. Regular Shareholders’ Meetings are to be organised within 4 months of the end of the Company’s

accounting year.

8. Directors may not engage in any business or have shareholdings in other juristic persons of a similar

nature with the Company’s business, or that are competitors to the Company, except as informed to Shareholders prior to appointment as a Director

The Audit Committee

The Audit Committee comprises 3 members as follows.

Name of Director

Position

1. Mr. Suvarn

Thansathit

Independent Director & Chairman of The Audit Committee

2. Mr. Niputh

Jitprasonk

Independent Director & Member of The Audit Committee

3. Mr. Suranan

Wongvithayakamjorn

Independent Director & Member of The Audit Committee

Scope of duties and authorities of the Audit Committee

1. Review that the Company’s financial reports are accurate and provide sufficient information

2. Ensure the Company has internal control and internal audit systems that are appropriate and effective

3. Ensure Company compliance with the Securities and Stock Exchange Act, the regulations of the Stock

Exchange of Thailand, or other laws relevant to the business

4. Recruitment, selection and nomination of the corporate auditors and audit fees

5. Determine that the disclosure of information in the event of related party transactions or transactions

with a potential for conflict of interest are presented accurately and comprehensively

6. Preparation of the corporate governance report by the Audit Committee, duly presented in the Annual

Report. The said report must be signed by the Chairman of the Audit Committee

7. Any other missions as assigned by the Board of Directors with the approval of the Audit Committee

The Executive Committee

In 2007 the Executive Committee convened a total of 22 meetings and as of 31 December had 4 Directors, as

follows.

Name of Director

1. Mr. Chaiyan

Chakarakul

Executive Chairman

2. Mr. Nat

Sangarsongkogk

Executive Director

3. Mr. Paiboon

Udomkarnkit

Executive Director

4. Mr. Chucheep

Ditsathien

Executive Director

Position

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

33


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 1. ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายตราสาร หนี้ และ/หรือ ตั๋วเงินใดๆ ต่อนักลงทุนทั่วไป นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง นักลงทุนประเภทสถาบัน รวมตลอดถึงการชำระหรือใช้ จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และใช้จ่าย เพื่อการดำเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 700 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 3. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 4. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ต่อคณะกรรมการ บริษัท 5. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัท 6. กำหนดแผนธุรกิจ อำนวยการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะ กรรมการบริษัท 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้อง ดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด ทะเบียน

คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

34

ชื่อ-สกุล

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ชาครกุล สง่าสงเคราะห์ อุดมกานต์กิจ ดิษฐ์เสถียร โชควิทยารัตน์ สง่าสงเคราะห์

นายไชยยันต์ นายณัฐ นายไพบูลย์ นายชูชีพ นายวีระพล นายณรงค์

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานก่อสร้างโครงการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด และงานขาย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายบริหารงานก่อสร้างโครงการ


Scope of authorities and responsibilities of the Executive Committee

1. The Executive Committee is invested with the authority to carry out operations in accordance with the

policies of the Board of Directors, within the framework of the law and the Company Articles of Association. Exceptions are made for conditions required by law as requiring the mandate of Shareholders’ Meeting resolutions

2. The authority to approve loans or other borrowings from financial institutions and/or the issue of financial

debt instruments and/or any other forms of financial promissory notes to general investors, specific investors and institutional investors. This includes authorisation to arrange settlements or payments for the normal business operations of the Company, such as investment outlays, or for the purchase of land with constructions and other activities. The limit for each transaction is determined at a maximum of 700 million Baht, or an equivalent amount, or as assigned by the Board of Directors

3. Authority to appoint and remove Company officers from designations not above the level of Managing

Director

4. Authority to prepare, propose and determine policies, business direction and strategies for the Company

to the Board of Directors

5. Perform duties related to the general administration of the Company, including the determination of the

organisational structure and management, covering all details pertaining to the selection, training, hiring and removal of Company employees.

6. Formulate business plans; facilitate administrative activities; approve the annual budget for business

operations and the annual expenditure budgets; carry out operations in accordance with the business plans and business strategies to complement the policies and business direction presented to the Board of Directors

7. Perform other duties as assigned from time to time by the Board of Directors

The delegation of authority to the Executive Committee requires that transactions in which Executive Directors

or other individuals may have a potential conflict of interest or vested interest, or any other form of conflict of interest with the Company or its subsidiaries, obligate the said Executive Director to refrain from exercising or casting votes concerning the matter in question. The authorisation of transactions with a possible conflict of transaction must be carried out in compliance with the Announcement of the Stock Exchange of Thailand concerning the guidelines, method and disclosure of listed company related transactions.

Management Board

As of 31 December 2007, the Company’s Management Board comprised 6 individuals as follows.

Name of Director

Position

1. Mr. Chaiyan

Chakarakul

Managing Director

2. Mr. Nat

Sangarsongkogk

Assistant Managing Director (General Management)

3. Mr. Paiboon

Udomkarnkit

Assistant Managing Director (Finance and Investor Relationship)

4. Mr. Chucheep

Ditsathien

Assistant Managing Director (Construction Management)

5. Mr. Weeraphol Chokwitayarat

Assistant Managing Director (Marketing & Sales)

6. Mr. Narong

Senior Project Construction Manager

Sangarsongkogk

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

35


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภาย ใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการของกรรมการผู้จัดการดัง กล่าว จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการทำรายการที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

36

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) เสียชีวิต (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

การสรรหากรรมการบริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ


Scope of authorities and responsibilities of the Managing Director

The Managing Director has the authority to perform duties as assigned by the Board of Directors or the

Executive Committee, within the framework of the regulations and Articles of Association of the Company, in relation to the normal operations of the Company. These duties must not be classified as those which the Managing Director or other persons with possible conflict of interest have vested interests in, or may represent any other potential conflict of interest with the Company or its subsidiaries. Nomination of Directors and management

Appointment and removal of Company Directors

1. Company Directors are appointed by Shareholders’ Meeting, wherein there will be no less than five

Directors and at least half of the total number of Directors must be resident in the Kingdom

2. The Shareholders’ Meeting nominates Directors according to the guidelines and method as follows:

(1) Each Shareholder has voting rights of one vote per share

(2) Each Shareholder will have a total number of votes determined as per Item (1) to nominate one or

several persons as Directors. However, the shares may not be divided in favour of a particular individual

(3) Individuals receiving the highest votes in descending order will be appointed as Directors according to

the number of Directors required, or to be voted in. In the event that there is a tie, but the appointment of both candidates would exceed the number of Directors required or to be voted in, the Chairman of the Meeting will cast the deciding vote.

3. At each Annual Ordinary Shareholders’ Meeting, a total of 1 in 3 of the number of Directors is required to

vacate their posts. If the number of Directors is not divisible by three, the figure closest to 1 in 3 is to be used. In the first and second years following the registration of the Company, the Directors to vacate their posts will be decided by a

4. In addition to completion of tenure, a Director may be considered to complete their terms due to

(1) Death

(2) Resignation

(3) Lack of qualifications or possession of prohibited qualities as specified by the Public Companies Act

(4) The Shareholders’ Meeting passes a resolution seeking the removal of a Director. A vote of not less

than 3 in 4 of the number of shares present and eligible for voting at the Meeting, representing at least half of the votes in attendance and eligible to vote at the Meeting, is required

5. Any Director intending to resign must submit their formal resignation to the Company. The resignation

becomes effective upon the date the resignation document reaches the Company.

Nomination of Executive Directors

Executive Directors and management are nominated by the Meetings of the Board of Directors and are not

reviewed by the Nominations Committee, since the Company currently does not have such a committee. Nonetheless, the Board of Directors considers candidates based on their qualifications, knowledge, capabilities and relevant working experience. This includes qualifications as specified by Measure 68 of the Public Limited Companies Act of B.E. 2535 (A.D. 1992) and the relevant Announcements of the Securities and Exchange Commission. This is in the interests of ensuring the Company’s efficient operations.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

lottery system. In successive years, the longest serving Directors will be obliged to vacate their posts first.

37


ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2550

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม ผลตอบแทน คณะ คณะ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน รวม ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ ผลตอบแทน บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ ทั้งปี (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

38

1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ 2. นายไชยยันต์ ชาครกุล 3. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 4. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ 5. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร 6. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ 7. นายไพบูลย์ อุดมกานต์กิจ 8. นายชูชีพ ดิษฐ์เสถียร

ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร

รวม

5/5 5/5

- -

0.05 0.05

- -

0.05 0.05

5/5

5/5

0.05

0.30

0.35

5/5

5/5

0.05

0.30

0.35

5/5

5/5

0.05

0.30

0.35

5/5 5/5 5/5

- - -

0.05 0.05 0.05

- - -

0.05 0.05 0.05

0.40

1.20

1.60

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปี 2550 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ สิ้นปี 2550 จำนวน 6 ท่าน ซึ่งอยู่ในรูปเงินเดือน ค่าเลี้ยง รับรอง ค่าน้ำมันรถ และโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18.69 ล้านบาท 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 มีมติให้แต่งตั้ง นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ นายอำพล จำนงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชี เป็นเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อน


Remuneration for Directors and management

1. Monetary remuneration

(a) The remuneration of the Company’s Directors in 2006

Meeting

Name of Director

Position

Board

Amount

Audit

Meeting

Remune-

Total

of

Com-

Allowance

ration

Amount

Director

mittee

(Million)

(Million)

(Million)

5/5

-

0.05

-

0.05

1. Mr. Taveesak Watcharakkawong

Chairman

2. Mr. Chaiyan Chakarakul

Director & Executive Chairman

5/5

-

0.05

-

0.05

3. Mr. Suvarn Thansathit

Director, Independent Director &

5/5

5/5

0.05

0.30

0.35

Chairman of The Audit Committee 5/5

5/5

0.05

0.30

0.35

5/5

5/5

0.05

0.30

0.35

4. Mr. Niputh Jitprasonk

Director, Independent Director &

Member of The Audit Committee

5. Mr. Suranan Wongvithayakamjorn

Director, Independent

Director & Member of

The Audit Committee

6. Mr. Nat Sangarsongkogk

Director & Executive Director

5/5

-

0.05

-

0.05

7. Mr. Paiboon Udomkarnkit

Director & Executive Director

5/5

-

0.05

-

0.05

8. Mr. Chucheep Ditsathien

Assistant Managing Director

5/5

-

0.05

-

0.05

Total

0.40

1.20

1.60

(b) Remuneration for Executive Directors and management as of the end of 2007 for 6 individuals was

provided in the form of salary, perdiem, transportation allowance and bonuses, totalling 18.69 million Baht.

2. Other remuneration

- none

Audit fees

The Annual Meeting of Ordinary Shareholders No. 1/2007 passed a resolution to appoint Mr. Somchai

Kurujitkosol, Certified Public Accountant License Number 3277, or Mr. Amphol Jamnongwat, Certified Public Accountant License Number 4663, or Ms. Wanya Puthsathien, Certified Public Accountant License Number 4387 from S.K. Accountant Services Co., Ltd. as the corporate auditors for the 2007 year. The audit fees were determined at 630,000 Baht (six hundred and thirty thousand Baht only), same as last year.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

39


บุคลากร บริษัทให้ความสำคัญอย่างสูงกับบุคคลากรของบริษัท โดยมีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน อาทิเช่น 1. สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. บัตรประกันสุขภาพ 4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อาทิเช่น อุปสมบท มงคลสมรส คลอดบุตร เจ็บป่วย ที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ และ กรณีบิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือพนักงานเสียชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของพนักงาน จึงมีการฝึกซ้อมหนีภัยกรณีเกิดอัคคีภัย และนโยบาย 5 ส อย่างสม่ำเสมอทุกปี ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น194 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) โดยแยกเป็นแต่ละสายงาน หลักดังต่อไปนี้

ประจำโครงการ สายงานก่อสร้าง ประจำสำนักงานใหญ่ รวม

ประจำ

ชั่วคราว

รวม

73 52 69 194

- - - -

73 52 69 194

ในปี 2550 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสรวมทั้งสิ้น 59.74 ล้านบาท

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

40

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะ พิจารณาถึงความจำเป็นและวางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้แก่พนักงานในทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้แก่ บุคลากรของบริษัทฯ อันจะส่งผลให้สินค้าและบริการของบริษัท มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า ซึ่งถือเป็น ปณิธานสูงสุดของบริษัทด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่พนักงานเข้างาน จะต้องผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศ และหลักสูตรการเป็นผู้มีหัวใจในการให้บริการ (Service Mind) และหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในบริษัทฯ และ โครงการ รวมทั้งหลักสูตรตามแผนการฝึกอบรมประจำปี ทั้งหลักสูตรปกติ และโครงการพิเศษ สำหรับพนักงานทั่วไปและผู้บริหาร อาทิการฝึกอบรมให้บริการและการขาย การฝึกอบรมมาตรฐานการควบคุมงาน และคุณภาพโครงการ ตลอดจนหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) และหลักสูตร Mini MBA สำหรับผู้บริหารของบริษัท นอกจากการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตามแผนการฝึกอบรมประจำปีแล้ว บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ มีศักยภาพสูง (Star) ไว้โดยเฉพาะ (Individual Development Programs) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น และ สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ในอนาคตต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้


Personnel

The Company accords a high importance to its personnel and offers various benefits for employees, such as :

1. Housing loans, provided by the Government Housing Bank

2. Provident funds

3. Social security

4. Financial assistance for various events such as entering the monkhood, marriage, maternity leave, injury,

housing, natural disasters, or death of an employee or their immediate relatives and spouse.

Moreover, the Company values the importance of safety in the workplace. Consequently, fire drills are

organised and retraining provided for the 5 codes of good working conduct on an annual basis.

As of 31 December 2007, the Company had a total of 194 employees (not including Directors and management),

categorised according to the major operations as follows.

Full-time

Part-time

Total

Project sites

73

-

73

Construction

52

-

52

Head Office

69

-

69

Total

194

-

194

In 2007, employees received remuneration in the form of salaries and bonuses totalling 59.74 million Baht.

Personnel development policies

The Company has a policy encouraging systematic and ongoing human resources development. As necessary,

the Company prepares the annual employee training plan for staff at all levels of the organisation, to enhance their knowledge and capabilities. This in turn leads to pay-offs reflected in the quality of the Company’s products and services for ultimate customer satisfaction, which is the highest ideal of the business. Personnel development begins as soon as an employee is hired, with obligatory orientation, courses to instill a service minded approach and other programs relevant to their job in the Company. In addition, the annual training plans provide for normal training courses and special training projects targeting both general employees and management. Programs include training for service and sales; training for work supervision and project quality standards; as well as MBA and Mini MBA programs for the

In addition to personnel development as per the annual training plan, the Company has set up a special

personnel development department for ‘star’ employees with exceptional potential. They are offered Individual Development Programs to enhance their knowledge and skills, with a view to assuming management positions in the future.

Insider information controls

The Company has a policy forbidding Directors and management from using significant insider information

about the Company that has not yet been disclosed for the benefit of others, including the trading of Company securities. The measures regarding executives’ use of insider information for personal gain is outlined as follows.

(1) Management in the various departments is clearly informed of their obligation to report their equity stake

in the Company; this also applies to their spouses and children who are minors. Changes in equity ownership are likewise required to be reported, in accordance with Measure 59 and penalty Measure 275 of the Securities and Stock Exchange Act of B.E. 2535 (A.D. 1992)

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

Company’s management.

41


(1) ดำเนินการแจ้งผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตาม มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (2) ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อดำเนิน การควบคุมดูแลและตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการถือครองและการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ และตระหนักเสมอว่าการ ควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ มี การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของทุกระบบงาน เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าระบบควบคุม ภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน อย่างสม่ำเสมอในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่าย บริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยได้มีการร่วมกันปรึกษาหารือ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงกันอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายนโยบายดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักการและแนวปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทันกาล

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานรายการระหว่างกัน

42

บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน อนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือ บริษัทย่อย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ จำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท


(2) Documentation is circulated to ensure that management are informed that Executives with access to

significant insider information which has the potential to impact changes in the price of the Company’s securities are advised to refrain from trading in the Company’s shares for a period of 1 month. Such information is not permitted to be disclosed to other parties prior to the disclosure to the general public of the financial statements or the information in question. In order to control and monitor compliance in this regard, the Company has a policy requiring management to report their shareholdings and any subsequent changes in securities to the Board of Directors, in accordance with Measure 59.

Internal Audit System

The company has put its highest priority on Internal Audit Systems at both the executive management and

operational levels. The company adamantly believes that an effective Internal Audit System is a key element of a successful organization’s operating system. Therefore the company clearly delegates responsibility and authority to each individual in order to incorporate an internal system of checks and balances. In addition the company had procured the services of an external independent audit team who reported specifically and directly to the audit committee. This guaranteed the effectiveness of the internal audit system ensured and its efficiency. The Board of Directors of the company had consistently evaluated the competency of the Internal Audit System by focusing the following 5 criteria: 1) Organizational Culture and Environment 2) Risk management 3) Monitoring and Control of Management 4) Telecommunication and Information Technology 5) Follow Up System.

The Board of the Directors of the company had placed the utmost importance on Risk Management;

consequently, they convened on a regular basis to consult and advise on matters of Risk Management. This led to the development of policies which acted as basic guidelines that are immediately adaptable to unpredictable changes in the future.

Related party transactions

The Company currently does not have any related party transactions. However, it has prepared policies that

deal with such transactions should they occur in the future. The conditions for related party transactions are determined so that they defer to normal commercial practice at market prices, which may be compared with prices in transactions occurring with outside parties. The Company will assign the Audit Committee, the corporate auditors, or independent experts to review the transactions and provide their opinions as to the suitability of pricing and justification

The Board of Directors must ensure that any future related party transactions comply with the Securities and

Stock Exchange Act, regulations, announcements, orders or conditions of the Stock Exchange of Thailand. Furthermore, compliance is required with regulations governing the disclosure of related party transactions and the significant acquisition, or divestiture of securities in the Company or its subsidiaries.

Furthermore, related party transactions for the Company or its subsidiaries which may occur with individuals

having potential conflict of interest, vested interest or future conflict of interest, require the Audit Committee to review and provide their opinion as to the necessity and suitability of the transaction. In the event that the Audit Committee does not possess the expertise to consider the particular transaction in question, the Company will assign an independent expert or the corporate auditors to provide an opinion. The feedback will be used in the decision making of the Board of Directors’ or Shareholders, as may be the case. The Company will disclose details of related party transactions in the Notes to the Financial Statements, which have been duly inspected by the corporate auditors.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

of such items.

43


รายงาน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน บริษัทจึงได้ยึดแนวทางตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง 15 ข้อของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น มีการปฏิบัติและให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม มีการกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน โปร่งใส ตรวจ สอบได้ มีระบบการบริหารงานที่คำนึงถึงความเสี่ยงอย่างรัดกุม ตลอดจนถึงการสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานอย่าง มีจริยธรรม ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานรับทราบและปฏิบัติอย่างทั่วถึง

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียม

44

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยจะจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วัน ก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั้งการประกาศในเวบไซต์ของ บริษัท เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการอิสระใช้สิทธิลงคะแนนแทนได้ และในวันประชุมฯ บริษัทได้ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง รวมถึงการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มา ร่วมประชุมด้วย ซึ่งการดำเนินการประชุมฯ แต่ละครั้ง บริษัทให้โอกาสผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม ประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดย ประธานฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญกับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมีการบันทึกการ ประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียง

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ตลอดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ • ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้ มาตรฐาน ตลอดถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน CRM ขึ้นเพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นดังเช่นปณิธานของบริษัทว่า “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี”


Report on Good

Corporate governance

The Company appreciates that the principles of good corporate governance are an important factor in

ensuring stable and sustainable business growth. The Company therefore observes the 15 codes for good corporate governance as determined by the Stock Exchange of Thailand for its actual practice, as follows.

1. Corporate governance policies

The Company’s Executive Committee accords due importance to the observance of the 15 guidelines for good

corporate governance, as specified by the Stock Exchange of Thailand. These include ensuring equal rights for Shareholders and minority interests. Each corporate committee has clearly defined roles and responsibilities; there are internal control and audit systems in place that are transparent and accountable; management systems that take adequate risk management into consideration; while management as well as all employees are encouraged to perform their duties in an ethical manner. In addition, the company’s good corporate governance practices have been well distributed to directors, managements, and employees.

2. Shareholders : rights and equality

The Company specifies that Shareholder Meetings must be convened on an annual basis, within 4 months of

the end of the accounting year. Invitations to attend the Shareholders’ Meeting, containing details of the agenda and relevant documentation, are forwarded to Shareholders not less than 14 days prior to the Meeting date. An announcement of the Meeting is published for at least 3 consecutive days in a daily newspaper. The announcement is also posted on the corporate website, to inform Shareholders sufficiently in advance to prepare for the Meeting. Shareholders who are unable to attend the Meeting may transfer their proxy rights to an Independent Director for use in voting. On the date of the Meeting, the Company allows Shareholders to register at least 2 hours before the Meeting commences. Suitable facilities are provided to welcome Meeting attendees. The Company allows all Shareholders equal time to clarify issues. The Chairman and Executives value each query raised and respond accordingly in a clear and concise fashion. The Minutes of the Meeting are recorded accurately and completely. The Meeting concludes with the passing of resolutions and counting of votes.

3. Rights of minority interests

The Company accords importance to all groups with interests in the business, whether representing internal

or external interests. These include customers, Shareholders, trading partners, competitors, the relevant State agencies, employees, as well as the Company’s responsibility to society and the environment. Further details are presented as follows.

Customers: the Company is dedicated to ensuring customer satisfaction, whether by offering quality

products to a stringent standard, or providing quality service. The Company has also established a CRM (Customer Relationship Management), dispensing efficient after-sales services. This allows it to fulfill its philosophy of “Houses Built on Good Intentions”.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

opportunity to express their opinions, make recommendations or question any agenda items, by providing sufficient

45


• ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่ดี และการเจริญเติบโตใน มูลค่าของบริษัทในระยะยาว (Maximize Long Term Shareholder’s Wealth) • คู่ค้า : บริษัทมีการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การร่วมมือกับ คู่ค้าในการผลิตหลังคาสีเฉพาะของบริษัท และการจ่ายเงินคู่ค้าอย่างตรงเวลาทุกสัปดาห์ เป็นต้น • คู่แข่ง : บริษัทมีการปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าว หาในทางร้าย • พนักงาน : บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยมอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง • ชุมชน และสังคม : บริษัทคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน จึงเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมอย่าง สม่ำเสมอ อาทิเช่น การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเหตุการณ์ต่างๆ การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า มากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ในระหว่างการ ประชุมฯ บริษัทได้ให้โอกาสผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปราย อย่างเหมาะสมเพียงพอ พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียง โดยใน การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ประธานกรรมการคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

46

คณะกรรมการของบริษัททุกท่าน ประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลาย สาขา ซึ่งทำหน้าที่ในการ กำหนดวิสัยทัศน์ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำ แผน ธุรกิจ แผนสนับสนุน และงบประมาณ เป็นประจำทุกปี โดยได้มีการนำระบบตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPIs) มาใช้เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงาน และเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ จะยึดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นที่ตั้ง โดยบริษัทได้มีมาตรการในการ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น อาทิเช่นการกำหนดนโยบายในการจัดทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน นโยบายควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานและผู้บริหารในองค์กร


Shareholders: the Company is committed to serving as an exemplary representative for its Shareholders

by striving for satisfactory returns and maximising long term Shareholder wealth.

Trading partners: the Company nurtures ongoing cooperation and ties with its trading partners, such as

reflected by working with partners to create unique, signature-colour roofing, or simply by ensuring prompt weekly payments to its partners.

Competitors: the Company observes the rules of fair play in competition. It does not seek to compromise

the reputation of competitors by disseminating negative information about them.

Employees: all staff are treated equally and fairly by providing them with appropriate remuneration and

benefits. The Company also provides regular training for employees.

Communities and society: the Company is mindful of the environment, society and communities, as

shown by its consistent social activities. These range from monetary donations to assist the victims of natural disasters, to the presentation of educational scholarships to students.

4. Shareholders’ Meetings

The Company forwards invitations to attend the Shareholders’ Meetings, together with details of the agenda

and supporting documentation, to all Shareholders 14 days in advance of the Meeting date. The Company allows Meeting participants to register at least 2 hours before the Meeting commences. During the Meeting, attendees have the full opportunity to express their opinions, make recommendations and raise queries regarding any agenda item. Ample time is provided to clarify any issues brought up. The Minutes of the Meeting are accurately and completely recorded. The Meeting is concluded with the passing of resolutions and counting of votes. At the 2005 Annual Meeting of Ordinary Shareholders, the Chairmen of each of the corporate committees were in attendance.

5. Leadership and vision

The Company’s Board of Directors comprises individuals with knowledge, capabilities and career experience

in diverse fields. They are responsible for determining the corporate vision and approving the business direction, policies, strategies and goals. Management then adopts these as a framework for the preparation of business plans, contingency plans and the annual budget. The KPI (Key Performance Indicators) system is utilised to monitor specified the roles, tasks and responsibilities of the Board of Directors, the Audit Committee, the Executive Committee and the Managing Director.

6. Conflict of interest

All business decisions are made with a regard for the greatest interests of the Company. The firm has

instituted measures to prevent potential conflicts of interest, such as the determination of clear policies for reviewing related transactions and policies concerning the use of insider information among employees and Executives within the organisation.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

performance. In order to ensure a distinct separation of duties and responsibilities, the Board of Directors has clearly

47


7. จริยธรรมทางธุรกิจ บริษทั ยึดมัน่ การดำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และยึดถือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นทีต่ งั้ โดยบริษทั ได้จดั ทำ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Ethics) ของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติ รวมตั้งติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทมีจำนวนเกิน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด มีอำนาจในการตรวจสอบการ ดำเนินงานของบริษัท และถ่วงดุลอำนาจกรรมการท่านอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

9. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจแยกกันเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการ กำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทมีประธานกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการ อิสระ และมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด จึงทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจ และสอบทานการบริหาร อย่างเหมาะสม

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไป ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยรายละเอียดได้เปิดเผยอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหาร

48

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยประธานคณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่ รอบคอบ และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้เสนอเรื่อง และกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญกัน อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานผลการประชุมครั้งก่อน ให้กับคณะ กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งมีการบันทึก การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวทุกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิด เผยอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร


7. Business ethics

The Company conducts its business with honesty, integrity and an adherence to business ethics. A Code of

Ethics has been drawn up for the benefit of the Board of Directors, management and employees. This serves as a guideline for the relevant parties and allows for effective monitoring of compliance.

8. Balance of checks for non-Executive Directors

The Board of Directors has 8 members, comprising:

• •

The number of Independent Directors represents a proportion of 1 in 3 of the entire Board of Directors, with

Directors who are executives, totaling 4 persons Non-Executive Directors comprising 4 persons, of whom 3 are Independent Directors

the authority to inspect the Company’s operations and provide an appropriate balance of checks to the other Directors.

9. Merge or separation of designations

The Chairman of the Board is a separate individual from the Managing Director, with differing authorities, in

order to differentiate the duties of formulating policies to govern and manage operations. In addition, the Company has an Independent Director as the Chairman of the Audit Committee, with Independent Directors also representing a proportion of more than1 in 3 of the total number of Directors. This encourages a suitable balance of checks and review of management activities.

10. Remuneration of Directors and management

Remuneration for Directors is provided in accordance with the resolutions approved by the Shareholders’

Meeting. Management remuneration is determined by the policy directives of the Board of Directors. Details of such

11. Board of Directors’ Meetings

The Board of Directors convenes regular meetings. The Chairman of the Board encourages the use of prudent

judgment and the allocation of sufficient time to allow management the opportunity to propose matters for consideration. Each Director is able to clarify any significant problems in full. Summons for Meetings, together with an agenda and Minutes of the previous Meeting are forwarded to all Directors not less than 7 days prior to the Meeting date. This allows Directors adequate time to study the information before the Meeting. The Minutes of each Meeting are recorded in writing, which are duly certified by the Board at the next consecutive Meeting. In 2007, the Board of Directors of the Company convened a total of 6 meetings. Additional details of attendance at Board Meetings of each Director are presented in the “Remuneration for Directors and Management” section.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

remuneration are provided in the “Remuneration for Directors and Management” section.

49


12. คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงาน ดังนี้ - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิด ชอบ รวมถึงคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน - คณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการยังไม่มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

13. ระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยได้จัดตั้ง หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และแนะนำระบบควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท Price Water House and Coopers เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ ทำงานของระบบบัญชีและการเงินของบริษัท

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหน่วยงานฝ่ายบัญชี และตรวจสอบภายในเข้าร่วม ประชุม และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง และ ครบถ้วน

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

50

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส แก่ผู้ลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสาร กับผู้ลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัด งานแถลงผลประกอบการต่อนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส การแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ เวบไซด์ ของบริษัท www.lalinproperty.com


12. Sub-committees

The Board of Directors established various sub-committees to assist in the task of studying and screening

details as follows.

-

The Audit Committee has a tenure of 2 years at a time and has a clearly defined scope of authority, duties,

responsibilities as well as qualifications

-

The Executive Committee likewise has a clearly defined scope of authority, duties, responsibilities and

qualifications

The Board of Directors has not yet established a Remuneration Sub-committee, since remuneration for

Directors is determined by the resolutions of Shareholders’ Meetings. Meanwhile, remuneration for management is specified by the practices and policies as determined by the Board of Directors.

13. Internal controls and audit systems

The Company underlines the importance of internal controls and audit systems, both at the management and

operations levels. An Internal Audit unit was established to review and provide recommendations on the Company’s internal control systems. In 2004, the Company hired the firm of PricewaterhouseCoopers to conduct a study and provide recommendations for improving the working processes of its accounting and financial systems.

14. Report of the Board of Directors

The Audit Committee is responsible for reviewing the corporate financial reports. The Accounting Department

and Internal Audit unit meet to propose the financial reports to the Board of Directors on a quarterly basis. The Board of Directors is ultimately responsible for the Company’s financial statements, including the financial information presented in the Annual Report. This engenders a reasonable degree of confidence that the financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles observed in Thailand; and that the disclosure of

15. Investor relations

The Company emphasises the importance of adequate, accurate, timely and transparent information

disclosures for the equal benefit of investors and related parties alike. A dedicated Investor Relations officer acts as the Company’s representative in communicating with investors and related parties through various channels. These include the dissemination of information through the Stock Exchange of Thailand, quarterly presentation of operating performance results for analysts, as well as via the media of press, telephone, e-mail and the Company’s own website at www.lalinproperty.com

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

significant financial data is conducted upon the basis of accuracy and completeness.

51


กิจกรรม

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เพื่อสังคม

52

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) สำนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และตระหนักถึง ความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือทาง สังคมอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาด้วยการมอบทุนแก่ เด็กนักเรียนนักศึกษา การบริจาคเงินในกิจกรรมการกุศลต่างๆ การบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติในเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมทางสังคมผ่านทางชุมชมในโครงการของบริษัทฯ


Corporate Social

Lalin Property Public Company Limited is always mindful that we are a part of society and

conscious of our important responsibility to society as well as the community. The Company therefore regularly organises activities to benefit society and has consistently done so throughout. This takes the form of educational assistance with the presentation of scholarships to schoolchildren and students; monetary donations to various charities; donations of funds and necessities to victims of natural disasters such as floods; and including holding community activities through the Company’s projects.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

Responsibilities (CSRs)

53


คำอธิบายผลการดำเนินงาน

และวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 981.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 946.17 ล้านบาท หรือคิดเป็น อัตราลดลงร้อยละ 49.08 การลดลงของรายได้นี้ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลงจาก 396.39 ล้านบาทในปี 2549 มาอยู่ที่ 120.16 ล้านบาท ในปี 2550 สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทปรับลดลงนั้น เนื่องมาจากในปี 2550 จัดว่าเป็นปีที่มีปัจจัยลบหลายปัจจัย เข้ามากระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกับกลุ่มแนวราบ อาทิเช่น การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันที่ทำสถิติสูงเป็น ประวัติการณ์ และคงตัวอยู่ในระดับสูง ความไม่ชัดเจนทางด้านการเมือง ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มไต่ระดับสูงขึ้น ส่งผลให้ความ เชื่อมั่นของบริโภคลดลง และมีกำลังซื้อที่ลดลง อีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ชะลอลงนั้น มาจากการที่บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยลบต่างๆ ที่จะเข้ามา ในปี 2550 ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง บริษัทจึงมีนโยบายในการขยายโครงการอย่างระมัดระวัง โดยในปี 2550 นั้น บริษัท ได้เปิดโครงการใหม่เพียง 2 โครงการ จากปกติที่จะเปิด 4 โครงการต่อปี จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การ ชะลอเปิดโครงการใหม่ดังกล่าว ได้ช่วยให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก โดย ณ สิ้นปี 2550 บริษัทฯ มีหนี้สิน เพียง 663.90 ล้านบาท ลดลงจากช่วงสิ้นปี 2549 ซึ่งอยู่ที่ 1,176.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 43.56 ในส่วนของอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ในปี 2550 บริษัทมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ 40.88% ซึ่งแม้จะลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า แต่จัดได้ว่ายังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ในส่วนของอัตราส่วนกำไรจากการ ดำเนินงาน (Operating Profit Margin) และอัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 19.67% และ 12.24% ตามลำดับ ซึ่ง ปรับลดลงอันเนื่องมาจากการที่บริษัทมีรายได้ที่ลดลงเป็นสำคัญ ในส่วนของงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,997.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 512.70 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงในบัญชีหนี้สินจำนวน 512.38 ล้านบาท และบัญชีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน 0.32 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2550 ของบริษัท อยู่ที่ระดับเพียง 0.20 เท่า ซึ่งจัดว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ อุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการขยายตัวได้อีกมากในอนาคตของบริษัท เมื่อสถานการณ์ต่างๆ เอื้ออำนวย

54


Discussion and Analysis of Operating Results

and Financial Positions

In the year 2007, the company has total incomes of THB 981.52 million, decreasing from the last year figure by

THB 946.17 million or accounting of 49.08%. The decrease in incomes has reduced the net profit from THB 396.39 million in 2006 to THB 120.16 million in the year 2007. One of the factors that have affected the operating results of the company is the economy of the year 2007. This year, the real estate industry has affected from several negative factors, for example, a sky-high oil price in the history which remains to be in a high level, the political instability and the increasing inflation rate. These factors have reduced the confidence and purchasing power of the consumers.

As the company has been aware of these risk factors, to manage their risks the company, then, has the policy

to carefully expand its projects. As such, in the year 2007, the company has launched only 2 new projects instead of 4 projects per year as usual. These then has an impact on the sale revenues of the company and can be considered as another factor affecting the company’s operating. However, by delaying the launch of such projects this has strengthened the company’s financial position. As at the end of year 2007, the company has total liabilities of THB 663.90 million, decreasing from THB 1,176.28 million at 2006 year-end or decreasing at the rate of 43.56%.

For the profitability ratio, in the year 2007, the company has gross profit margin of 40.88% which slightly drops

from the last year figure. This figure is still considered to be higher than the average figure of the industry. Their operating profit margin and net profit margin are at 19.67% and 12.24%, respectively. These figures are slightly low due to the decrease in the core incomes of the company.

The balance sheet of the company, as of 31 December 2007, shows total assets of THB 3,997.31 million,

reducing from the last year figure by THB 512.70 million. With this amount, THB 512.38 million is from liabilities side and THB 0.32 million is from shareholders side. This has led the debt to equity ratio (D/E Ratio) as at year end of 2007 to be 0.20 which is considered to be very low when comparing to the average figure of the industry. This has reflected the

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

potential growth of the company in the future during the favorable situation.

55


รายงานความรับผิดชอบ

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

56

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูล สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการ รายงานทางการเงินที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการ เงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาดูแลทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานคุณภาพของรายงาน ทางการเงิน สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว งบการเงินของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายอำพล จำนงค์วัฒน์ (ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4663) แห่ง บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจ สอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินประจำปีของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์)

ประธานกรรมการ

(นายไชยยันต์ ชาครกุล) กรรมการผู้จัดการ


Statement of the Board of Director’s

Responsibilities to the Financial Statements

The Board of Directors is responsible for the financial statements of Lalin Public Company Limited, as well

as the financial information presented in the 2007 Annual Report. These financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles, using appropriate accounting principles that are applied on a consistent basis. Furthermore, cautious judgement and the best estimates for financial projections are exercised in the preparation of the statements. Every care is taken to ensure adequate disclosure of information in the Notes to the Financial Statements, for the benefit of Shareholders as well as general investors and in the interests of transparency.

The Company’s Board of Directors has implemented an appropriate risk assessment system, as well as a

system of internal controls, to engender confidence in the accuracy, completeness and sufficiency of accounting information to maintain the Company’s assets. Moreover, this serves as a safeguard against dishonest or other abnormal activities of a significant nature.

To this end, the Board of Directors appointed the Audit Committee with the task of reviewing the quality of

the financial statements, the internal audit report and including the system for risk management. The recommendations of the Audit Committee in this regard are presented in the Report of the Audit Committee as shown in the Annual Report.

The Company’s Financial Statements have been duly inspected by the corporate auditors, Mr. Ampol

Jamnongwat (Certified No. 4663) of S.K. Accountant Services Co., Ltd. As part of the audit process, the Board of Directors determined the policy guidelines for management to provide adequate supporting information and documentation, thereby allowing the auditors to conduct the audit and provide their opinions in line with auditing standards. The auditors’ opinions are shown in the Auditors’ Report section of the Annual Report.

The Board of Directors of the Company is of the opinion that the Company’s overall internal control

Statements of Lalin Property Public Company Limited for the year ended 31 December 2007 are credible and comply with generally accepted accounting standards, as well as the relevant regulations.

(Mr. Taveesak Watcharakkawong)

(Mr. Chaiyan Chakarakul)

Chairman

Managing Director

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

systems are of a satisfactory standard and are able to offer reasonable confidence that the annual Financial

57


รายงาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

58

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยปฏิบัติ หน้ า ที่ ต ามขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อหารือและ พิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2550 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ว่าได้มี การปฏิบัติถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ ตลอดจนพิจารณาและเสนอ ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปีและรายงานผลการตรวจ สอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 5. ร่วมแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งนายสมชาย คุรุจิตโกศล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277) หรือนายอำพล จำนงวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663) หรือนางสาววรรญา พุทธเสถียร (ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4387) หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล (ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369) แห่งบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 630,000 บาท สำหรับ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการ เงินที่เหมาะสม และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


Report

of Audit Committee

To The Shareholders of Lalin Property Public Company Limited

The Audit Committee consisted of 3 independent Directors with qualifications of the highest standards. The

Audit Directors were appointed by the Board of Directors of the Company and were delegated the responsibilities of their duty. In 2007, the Audit Committee executed all duties assigned by the Board of Directors within set legal parameters and in observance of the regulations of the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee convened on a total of 5 occasions to discuss in detail many matters. The Committee openly provided consultation and recommendations relating to the main details summarized below.

1.

Review of the 2007 quarterly and annual financial statements were scrutinized along side with the

Operating Department and accounting auditors in order to ensure compliance with generally accepted accounting principles and to guarantee sufficient disclosure of significant information. This includes recommendations regarding the audit plans and audit findings of the corporate auditors, prior to submission for the Board of Directors’ consideration and approval.

2.

Monitored the operations of the Internal Audit Department by approving the annual audit plan with the

subsequent reporting of its results. Consultation and recommendations were given to the Internal Audit Department and the Operating Department in order to improve work efficiency and effectiveness.

3.

Ensured that the Company consistently complies with all laws pertaining to securities and the stock

exchange as well as the regulations of the Stock Exchange of Thailand and all laws relevant to the nature of the business.

4.

Promoted and encouraged the Company to sustain its systematic procedures of corporate

governance.

5. Provided valuable input and exchanged ideas concerning risk factors and risk management in order to

balance the company’s risk within acceptable parameters which when implemented along side the participation executive management achieved successful results. (in order to seek out a solution and procedure concerning how

6. Selection and proposal of the corporate auditors and audit fees. In 2008 the Audit Committee will

propose to the board of directors to appoint Mr.Somchai Kurujitkosol, Certified No.3277 or Mr.Ampol Jannongwat, Certified No. 4663 or Miss Wanya Buddasathien, Certified No.4387 or Mr.Narit Saowaluksakul, Certified No.5369 of S.K. Accountant Services Company Limited to be the Company’s auditor and determine the audit fees at Baht 630,000 for the year 2008. This will be duly submitted for approval at the Annual General Meeting of Shareholders.

The Audit Committee has concluded that the Company has honestly and accurately recorded its financial

statements with appropriate transparency. Additionally the Audit Committee is confident that the company has implemented adequate systems of risk management and internal controls.

(Suvarn Thansathit)

Chairman of the Audit Committee

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

to manage risk to be at an acceptable level .)

59


รายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

60

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้า เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตาม ที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

(นายอำพล จำนงค์วัฒน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551


Auditor Report of

Certified Public Accountant

To the Shareholder and the Board of Directors of LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

I have audited the balance sheets as of December 31, 2007 and 2006, the statements of income, the

statement of changes in shareholders’ equity and the cash flow statements for the years then ended of LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED. These financial statements are the responsibility of the company’s management as to their correctness and completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require

that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of any significant misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the

financial positions of LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED as of December 31, 2007 and 2006, the results of its operations and cash flows for the years then ended, respectively in accordance with generally accepted accounting principles.

S.K. ACCOUNTANT SERVICES COMPANY LIMITED.

(Ampol Chamnongwat)

Authorized Auditor No. 4663

Bangkok

February 25, 2008

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

61


งบดุล บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)

2550

2549

สินทรัพย์

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 4) 2,041,156.22 154,495,310.53 เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 5) - 100,000,000.00 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ (หมายเหตุ 6) 14,293,503.00 22,400,965.00 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (หมายเหตุ 7) 3,525,667,239.37 3,546,374,086.25 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 8) 23,856,675.23 26,566,306.55 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,565,858,573.82 3,849,836,668.33 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ (หมายเหตุ 9) 95,099,830.28 254,939,245.79 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 10) 92,315,974.44 100,166,146.02 ที่ดินรอการพัฒนา (หมายเหตุ 11) 232,103,782.51 296,617,505.97 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 12) 11,934,894.87 8,456,855.88 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 431,454,482.10 660,179,753.66 รวมสินทรัพย์ 3,997,313,055.92 4,510,016,421.99

62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


Balance Sheets Lalin Property Public Company Limite

As of December 31, 2007 and 2006

(Unit : Baht)

ASSETS

CURRENT ASSETS

2007

2006

Cash on Hand and Equivalent Items

(Note 4)

Short-Term Investment

(Note 5) -

Accounts Receivable and Notes Receivable-Net

(Note 6)

14,293,503.00

22,400,965.00

Inventories-Net

(Note 7)

3,525,667,239.37

3,546,374,086.25

Other Current Assets - Net

(Note 8)

23,856,675.23

26,566,306.55

TOTAL CURRENT ASSETS

3,565,858,573.82

3,849,836,668.33

NON-CURRENT ASSETS

Investment in Securities Available for Sale-Net

2,041,156.22

154,495,310.53 100,000,000.00

(Note 9)

95,099,830.28

254,939,245.79

Property, Plant and Equipment-Net

(Note 10)

92,315,974.44

100,166,146.02

Land Held to Development

(Note 11)

232,103,782.51

296,617,505.97

Other Non-Current Assets-Net

(Note 12)

11,934,894.87

8,456,855.88

431,454,482.10

660,179,753.66

3,997,313,055.92

4,510,016,421.99

TOTAL ASSETS

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

TOTAL NON-CURRENT ASSETS

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.

63


งบดุล บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

64

2550

2549

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13,14) 462,616,686.77 160,230,906.05 เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 10,150,697.64 13,705,060.38 ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 17) - 800,000,000.00 หนี้สินหมุนเวียนอื่น รายได้รับล่วงหน้า 4,282,500.00 7,835,400.00 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 17,165,254.98 45,885,542.58 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 24,810,706.25 42,060,547.71 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 15) 88,589,790.99 90,458,830.13 รวมหนี้สินหมุนเวียน 607,615,636.63 1,160,176,286.85 หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 16) 56,280,000.00 16,100,000.00 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 56,280,000.00 16,100,000.00 รวมหนี้สิน 663,895,636.63 1,176,276,286.85 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 925,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 925,000,000.00 925,000,000.00 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 825,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 825,000,000.00 825,000,000.00 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 499,215,526.94 499,215,526.94 รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน ในหลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 9) 99,830.28 952,561.78 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) 87,729,767.64 87,729,767.64 ยังไม่ได้จัดสรร 1,921,372,294.43 1,920,842,278.78 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,333,417,419.29 3,333,740,135.14 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,997,313,055.92 4,510,016,421.99 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


Balance Sheets Lalin Property Public Company Limite

As of December 31, 2007 and 2006

(Unit : Baht)

2007

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

CURRENT LIABILITIES

2006

Bank Overdraft and Short-term Loans (Note 13,14)

Accounts Payable and Notes Payable Current Portion of Debentures

462,616,686.77

160,230,906.05

10,150,697.64

13,705,060.38

(Note 17) -

Other Current Liabilities

Deferred Revenue

4,282,500.00

7,835,400.00

Accrued Corporate Income Tax

17,165,254.98

45,885,542.58

Accrued Expenses

24,810,706.25

42,060,547.71

88,589,790.99

90,458,830.13

607,615,636.63

1,160,176,286.85

Other Current Liabilities

(Note 15)

TOTAL CURRENT LIABILITIES

NON-CURRENT LIABILITIES

Long-term Loan

(Note 16)

800,000,000.00

56,280,000.00

16,100,000.00

56,280,000.00

16,100,000.00

663,895,636.63

1,176,276,286.85

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES

TOTAL LIABILITIES

SHAREHOLDERS’ EQUITY

Share Capital

Authorized Share Capital

925,000,000 Ordinary shares @ Baht 1.00

Issued and Paid-Up Share Capital

825,000,000 Ordinary shares @ Baht 1.00

825,000,000.00

825,000,000.00

Premiums on Share Capital

499,215,526.94

499,215,526.94

99,830.28

952,561.78

Unrealized Gain (Loss) Securities Available for Sale

(Note 9)

925,000,000.00

925,000,000.00

Retained Earnings

Appropriated

Legal Reserve

(Note 18)

87,729,767.64

87,729,767.64

Unappropriated

1,921,372,294.43

1,920,842,278.78

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY

3,333,417,419.29

3,333,740,135.14

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

3,997,313,055.92

4,510,016,421.99

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

from Financial Institutions

65


งบกำไรขาดทุน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)

2550

รายงานประจำปี 2550

66

2549

รายได้จากการดำเนินงาน รายได้จากการขาย 955,172,836.00 1,905,855,023.00 รายได้อื่น 26,351,720.10 21,837,267.38 รวมรายได้ 981,524,556.10 1,927,692,290.38 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ต้นทุนขาย 580,324,404.63 1,105,878,302.35 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 170,671,065.04 183,750,643.41 ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอน 36,570,771.00 73,272,103.05 ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 20) 900,000.00 900,000.00 รวมค่าใช้จ่าย 788,466,240.67 1,363,801,048.81 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 193,058,315.43 563,891,241.57 ดอกเบี้ยจ่าย (33,233,611.34) (32,514,721.33) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 21) (39,669,688.35) (134,990,794.10) กำไรสุทธิ 120,155,015.74 396,385,726.14 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.15 0.48 จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น) 825,000,000 825,000,000

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


Income Statements Lalin Property Public Company Limite

For the Years ended on December 31, 2007 and 2006

(Unit : Baht)

REVENUES FROM OPERATION

Sale

955,172,836.00

1,905,855,023.00

Other Income

26,351,720.10

21,837,267.38

TOTAL REVENUES

981,524,556.10

1,927,692,290.38

EXPENSES FROM OPERATION

Cost of Sales

580,324,404.63

1,105,878,302.35

Selling and Administrative Expenses

170,671,065.04

183,750,643.41

Specific Business Tax and Transfer Charges

36,570,771.00

73,272,103.05

(Note 20)

900,000.00

900,000.00

TOTAL EXPENSES

788,466,240.67

1,363,801,048.81

PROFIT BEFORE INTEREST EXPENSE AND

CORPORATE INCOME TAX

193,058,315.43

563,891,241.57

INTEREST EXPENSES

(33,233,611.34)

(32,514,721.33)

(Note 21)

(39,669,688.35)

(134,990,794.10)

NET PROFIT

120,155,015.74

396,385,726.14

PRIMARY EARNINGS PER SHARE

0.15

0.48

ORDINARY SHARES (Unit : Share)

825,000,000

825,000,000

Directors’ Remuneration

CORPORATE INCOME TAX

2007

2006

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.

67


งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 825,000,000.00 รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน 825,000,000.00 เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19.3) - เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (หมายเหตุ 19.4) - กำไรสุทธิ - ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 825,000,000.00 รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน 825,000,000.00 เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19.1) - เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (หมายเหตุ 19.2) - กำไรสุทธิ - ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 825,000,000.00

499,215,526.94

202,891.61 87,729,767.64 1,780,206,552.64 3,192,354,738.83

- 749,670.17 - - 749,670.17 499,215,526.94 952,561.78 87,729,767.64 1,780,206,552.64 3,193,104,409.00 - - - (156,750,000.00) (156,750,000.00) - - - (99,000,000.00) (99,000,000.00) - - - 396,385,726.14 396,385,726.14 499,215,526.94 952,561.78 87,729,767.64 1,920,842,278.78 3,333,740,135.14 - (852,731.50) - - (852,731.50) 499,215,526.94 99,830.28 87,729,767.64 1,920,842,278.78 3,332,887,403.64 - - - (99,000,000.00) (99,000,000.00) - - - (20,625,000.09) (20,625,000.09) - - - 120,155,015.74 120,155,015.74 499,215,526.94 99,830.28 87,729,767.64 1,921,372,294.43 3,333,417,419.29

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายการกำไร (ขาดทุน) ทีย่ งั กำไรสะสม ไม่เกิดขึน้ จริง เงินลงทุนใน จัดสรรแล้ว หุน้ สามัญทีอ่ อก ส่วนเกิน หลักทรัพย์ สำรองตาม และชำระแล้ว มูลค่าหุน้ เผือ่ ขาย กฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร รวม

68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


Statements Of Changes

In Shareholders’ Equity Lalin Property Public Company Limite

For the Years ended on December 31, 2007 and 2006

(Unit : Baht)

Balance as of December 31, 2005

Issued and Premiums Paid-up on Share Share Capital Capital 825,000,000.00

499,215,526.94

Unrealized Gain Retained Earnings (Loss) Securities Appropriated Available Legal Unappro- For Sale Reserve priated 202,891.61

87,729,767.64

1,780,206,552.64

Total 3,192,354,738.83

Unrealized Gain (Loss)

Securities Available for Sale

-

-

749,670.17

-

-

749,670.17

Unrealized Amount in the

Statements of Income

Payment for Dividends (Note 19.3)

825,000,000.00

499,215,526.94

952,561.78

87,729,767.64

1,780,206,552.64

3,193,104,409.00

-

-

-

-

(156,750,000.00)

(156,750,000.00)

-

-

-

-

(99,000,000.00)

(99,000,000.00)

-

-

-

-

396,385,726.14

396,385,726.14

1,920,842,278.78

3,333,740,135.14

Payment for Interim

Dividend (Note 19.4)

Net Profit Balance as of December 31, 2006

825,000,000.00

499,215,526.94

952,561.78

87,729,767.64

Unrealized Gain (Loss)

Securities Available for Sale

-

-

(852,731.50)

-

-

(852,731.50)

Unrealized Amount in the

Statements of Income

825,000,000.00

499,215,526.94

99,830.28

87,729,767.64

1,920,842,278.78

3,332,887,403.64

Payment for Dividends (Note 19.1)

-

-

-

-

(99,000,000.00)

(99,000,000.00)

Payment for Interim Dividend (Note 19.2)

-

-

-

-

(20,625,000.09)

(20,625,000.09)

-

-

-

-

120,155,015.74

120,155,015.74

1,921,372,294.43

3,333,417,419.29

Net Profit Balance as of December 31, 2007

825,000,000.00

499,215,526.94

99,830.28

87,729,767.64

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

69


งบกระแสเงินสด บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

70

2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 120,155,015.74 ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า 376,070.00 หนี้สงสัยจะสูญ-เงินทดรองจ่าย (โอนกลับ) - ค่าเสื่อมราคา 19,074,834.29 (กำไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย (6,232,293.30) (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (1,962,165.38) ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เสื่อมสภาพ 40,159.61 สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย 508,065,925.79 ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย 775,497.98 ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 423,720.00 ดอกเบี้ยรับ (3,933,730.25) ดอกเบี้ยจ่าย 32,458,113.36 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 39,669,688.35 กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 708,910,836.19 (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ 7,731,392.00 (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ (332,999,113.54) (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,432,766.47 (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3,901,758.99) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย (3,554,362.74) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า (3,552,900.00) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (8,721,919.12) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,067,544.59 เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย (40,438,481.36) เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้า (4,164,284.24) เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล (68,389,975.95) เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน 253,419,743.31 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2549 396,385,726.14 308,700.00 (17,900.00) 20,175,410.15 (5,154,263.94) (493,087.69) - 1,036,077,759.14 1,580,746.56 317,790.00 (7,717,915.37) 30,933,974.77 134,990,794.10 1,607,387,733.86 12,748,833.00 (901,339,846.91) (2,925,779.31) 5,982,361.07 (10,702,466.82) 882,400.00 1,106,527.84 10,774,224.95 (32,054,991.52) (7,640,494.49) (193,865,241.47) 490,353,260.20


Cash Flow Statements Lalin Property Public Company Limite

For the Years ended on December 31, 2007 and 2006

(Unit : Baht)

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Net Profit

2007

2006

120,155,015.74

396,385,726.14

Adjustment to Net Profit for Cash Received (Paid) from Operations Doubtful Debts-Accounts Receiveable

376,070.00

Doubtful Debts-Advance Payment (Reverse)

Depreciation

19,074,834.29

20,175,410.15

Available for Sale

(6,232,293.30)

(5,154,263.94)

(Profit) Loss from Disposal of Fixed Assets

(1,962,165.38)

(493,087.69)

Loss from Assets Dilapidation

Inventories Decrease from Transfer to Cost of Sale

Deferred Debenture Fee

-

308,700.00 (17,900.00)

(Profit) Loss from Disposal of Securities

40,159.61

-

508,065,925.79

1,036,077,759.14

775,497.98

1,580,746.56

Deferred Expenses

423,720.00

317,790.00

Interest Income

(3,933,730.25)

(7,717,915.37)

Interest Expenses

32,458,113.36

30,933,974.77

Corporate Income Tax

39,669,688.35

134,990,794.10

708,910,836.19

1,607,387,733.86

7,731,392.00

12,748,833.00

(332,999,113.54)

(901,339,846.91)

Profit from Operating Activities before Change in Operating Assets and Liabilities

and Notes Receivable

(Increase) Decrease in Inventories

(Increase) Decrease in Other Current Assets

1,432,766.47

(2,925,779.31)

(Increase) Decrease in Other Non-Current Assets

(3,901,758.99)

5,982,361.07

Increase (Decrease) in Accounts Payable and Notes Payable

(3,554,362.74)

(10,702,466.82)

Increase (Decrease) in Deferred Revenue

(3,552,900.00)

882,400.00

Increase (Decrease) in Accrued Expense

(8,721,919.12)

1,106,527.84

Increase (Decrease) in Other Current Liabilities

1,067,544.59

10,774,224.95

Cash Payment for Interest Expenses

(40,438,481.36)

(32,054,991.52)

as Cost of Inventories

(4,164,284.24)

(7,640,494.49)

Cash Payment for Corporate Income Tax

(68,389,975.95)

(193,865,241.47)

Cash Received (Used) from Operating Activities-Net

253,419,743.31

490,353,260.20

Cash Payment for Interest Expense Recorded

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

(Increase) Decrease in Accounts Receivable

71


งบกระแสเงินสด บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

72

2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากขายเงินลงทุนระยะสั้น 100,000,000.00 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (1,048,000,000.00) เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 1,213,218,977.31 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (12,531,347.85) เงินสดรับจากขายสินทรัพย์ถาวร 3,228,690.91 เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา (86,105,250.00) เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ 1,374,251.38 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 171,185,321.75 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2,385,780.72 เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (200,000,000.00) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 500,000,000.00 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 145,600,000.00 เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (105,420,000.00) เงินสดจ่ายเงินปันผล (119,625,000.09) เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ (800,000,000.00) เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (577,059,219.37) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (152,454,154.31) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 154,495,310.53 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 2,041,156.22 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1. ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้า 3,740,991.91 2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.1 เงินสด 1,796,855.84 2.2 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 41,959.06 2.3 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 202,341.32 2.4 ตั๋วเงินคลัง อายุคงเหลือ 30 วัน - รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,041,156.22 3. รายการที่ไม่กระทบเงินสด 3.1 โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นงานระหว่างพัฒนา 150,618,973.46 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2549 (100,000,000.00) (830,000,000.00) 888,985,239.56 (25,905,353.42) 6,269,772.92 (52,978,500.00) 9,766,957.04 (103,861,883.90) (1,441,640.06) (100,000,000.00) - 113,200,000.00 (142,400,000.00) (255,796,372.10) - (386,438,012.16) 53,364.14 154,441,946.39 154,495,310.53 8,063,736.83 3,890,155.84 270,210.21 334,944.48 150,000,000.00 154,495,310.53 225,087,325.73


Cash Flow Statements Lalin Property Public Company Limite

For the Years ended on December 31, 2007 and 2006

(Unit : Baht)

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

Cash Received from Sale Short-Term Investment

2007

2006

100,000,000.00

(100,000,000.00)

(1,048,000,000.00)

(830,000,000.00)

in Securities Available for Sale

1,213,218,977.31

888,985,239.56

Cash Payment for Purchase of Fixed Assets

(12,531,347.85)

(25,905,353.42)

Cash Received from Sale of Fixed Assets

3,228,690.91

6,269,772.92

Cash Payment for Purchase Land Held to Development

(86,105,250.00)

(52,978,500.00)

Cash Received for Interest Income

Cash Received (Used) from Investing Activities-Net

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash Payment for Purchase Investment in Securities Available for Sale Cash Received from Sale of Investment

9,766,957.04 (103,861,883.90)

2,385,780.72

(1,441,640.06)

Cash Payment for Short-term Loans from Financial Institutions

(200,000,000.00)

(100,000,000.00)

Cash Received from Short-term Loans for Financial Institutions

500,000,000.00

-

Cash Received from Long - term Loans

145,600,000.00

113,200,000.00

Cash Payment for Long - term Loans

(105,420,000.00)

(142,400,000.00)

Cash Payment for Dividends

(119,625,000.09)

(255,796,372.10)

Cash Payment for Debenture

(800,000,000.00)

-

Cash Received (Used) from Financing Activities-Net

(577,059,219.37)

(386,438,012.16)

Cash on Hand and Cash Equivalent Increase (Decrease) -Net

(152,454,154.31)

53,364.14

Cash on Hand and Cash Equivalent at Beginning of the Period

154,495,310.53

154,441,946.39

Cash on Hand and Cash Equivalent at Ending of the Period

2,041,156.22

154,495,310.53

Additional Disclosure of Cash Flow :

1. Interest Expense Recorded as Cost of Inventories

2. Cash and Cash Equivalent Items

2.1 Cash

1,796,855.84

3,890,155.84

2.2 Current Accounts

41,959.06

270,210.21

2.3 Saving Accounts

202,341.32

334,944.48

2.4 Treasury Bill due within 30 days

Total Cash and Cash Equivalent Items

3. Non-Cash Item

3,740,991.91

-

2,041,156.22

8,063,736.83

150,000,000.00 154,495,310.53

3.1 Transferred land held to development to project of land development for sale

150,618,973.46

225,087,325.73

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

Increase (Decrease) in Bank Overdraft from Financial Institutions

1,374,251.38 171,185,321.75

73


หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

1. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

74

1.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการ ในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออก ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน 1.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการ บัญชี 1.3 ในการจัดทำงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ต้องใช้การประมาณและ ข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน และการเปิด เผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ได้ประมาณไว้ 1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับ มาตรฐานการบัญชี โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ดังต่อไปนี้ - มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เงินลงทุนในบริษัทร่วม ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป - มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเช่า ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินค้าคงเหลือ ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ต้นทุนการกู้ยืม ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนำเสนองบการเงิน ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหว่างกาล ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญาก่อสร้าง ฉบับที่ 51 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน


Notes To Financial Statements Lalin Property Public Company Limite

As of December 31, 2007 and 2006

1. Basis of Financial Statements

1.1 The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting Profession Act B.E. 2547. The presentation of the financial statements has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 14 September 2001, issued under the Accounting Act B.E. 2543, and in accordance with the determination of the office of the Securities and Exchange committee on the subject of preparation and presentation of the financial reports.

1.2 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.

1.3 In order to prepare the financial statements to comply with generally accepted accounting standards, the Company’s management had to make some estimates and suppositions which may have an effect on the amount shown for revenues, expenses, assets and liabilities and also on the disclosures concerning assets and contingent liabilities, therefore the actual result may differ from the estimated amount.

1.4 Adoption of New Accounting Standards

The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications No. 9/2550, No. 38/2550 and No. 62/ 2550 regarding Accounting Standards. The notifications mandate the use of the following new Accounting

- Accounting Standards which are effective for the current year

TAS 44 (Revised 2007)

Consolidated financial statements and separate financial statements

TAS 45 (Revised 2007)

Investments in associates

TAS 46 (Revised 2007)

Interests in joint ventures

These accounting standards become effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after 1 January 2007.

- Accounting Standards which are not effective for the current year

TAS 25 (Revised 2007)

Cash flow statements

TAS 29 (Revised 2007)

Leases

TAS 31 (Revised 2007)

Inventories

TAS 33 (Revised 2007)

Borrowing Costs

TAS 35 (Revised 2007)

Presentation of financial statements

TAS 39 (Revised 2007)

Accounting policies, changes in accounting estimates and errors

TAS 41 (Revised 2007)

Interim financial reporting

TAS 43 (Revised 2007)

Business Combinations

TAS 49 (Revised 2007)

Construction contracts

TAS 51

Intangible Assets

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

Standards.

75


มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น สาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 1.5 การจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม่ บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบดุล

บาท

สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 4,461,956.10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น (ลดลง) (4,461,956.10) 1.6 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินของบริษัทฯ จึงได้มีการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำเป็น ภาษาไทย

2. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทฯ จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 8781/ 2531 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2531 และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545 ทะเบียน นิติบุคคล เลขที่ 0107545000233 โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีธุรกิจหลัก คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ดังนี้

2550

2549

190 78.38

197

จำนวนพนักงานประจำและชั่วคราวถัวเฉลี่ย (คน) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาท) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

80.27

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

76

3.1 3.2

3.3

3.4

การรับรู้รายได้ บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์และได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว การรับรู้ต้นทุนขาย บริษัทฯ รับรู้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน โดยบริษัทได้ทำการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละ โครงการ (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ และรับรู้เป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวันและประจำไม่เกิน 3 เดือนที่ไม่ ติดภาระค้ำประกัน ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณการจากลูกหนี้การค้าแต่ละรายที่คาดว่าจะ ไม่ได้รับชำระหนี้


These accounting standards will become effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after 1 January 2008. The managements have assessed the effect of these revised accounting standards and believe that they will not have any significant impact on the financial statements for the year in which they are initially applied.

1.5 Reclassified

In accordance with the Company financial statements as of December 31, 2006 have been reclassified in order to facilitate comparative analysis with those for financial statement ended on December 31, 2007. As follows:

BALANCE SHEETS

Baht

Inventories Increase (Decrease)

4,461,956.10

Property, Plant and Equipment Increase (Decrease)

(4,461,956.10)

1.6 For the convenience of the user, an English translation of the financial statements has been prepared from the statutory financial statements that are issued in Thai.

2. General Information

LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED was registered under the Civil and Commercial Code as a corporate entity, registration number 8781/2531 on November 8, 1988 and convert to The Public Company Limited held on September 3, 2002, new registration number 0107545000233. It is registered office located at 222/2 Srinakharin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok. Its principal activity is property development.

The Company has information related employees are as follows:

Average Permanent and Temporary Employees (number)

Employees expense (million Baht)

For the year ended on December 31

2007

2006

190

197

78.38

80.27

3.1 Recognition of revenues

The Company are recognized as revenue from sales of land and houses when the ownership is respectively transferred and all payments have been received from the buyers.

3.2 Recognition of cost

The Company are recognized cost of land and house, the Company allocates cost of the entire development anticipated to incur of each project (considering actual cost) to land plus house add in accordance with selling area of each project and recognized as cost of goods sold in percentage of sold area of each project.

3.3 Cash on hand and equivalent

Cash and equivalent items include bank deposit in type of saving , current and not exceeding three – month fixed deposit with no guarantee obligation.

3.4 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts

Accounts receivable are stated at the net realizable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated collection losses that may incur in collection of receivable.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

3. Summary of Significant Accounting Policy

77


รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

78

3.5 สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าก่อสร้าง และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง 3.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อ ขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนแสดงภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น 3.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ดิน บันทึกตามราคาทุน ณ วันที่เกิดรายการ อาคารและอุปกรณ์ บันทึกตามราคาทุน ณ วันที่เกิดรายการ หักด้วยค่า เสื่อมราคาสะสม และคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้ อาคารสำนักงาน 20 ปี อาคารสำนักงานขาย 5 ปี ตู้คอนเทนเนอร์ 5 ปี สาธารณูปโภค อาคารสโมสร สวนหย่อม สนามเด็กเล่น 5 ปี ยานพาหนะ 5 - 10 ปี เครื่องตกแต่งสำนักงาน 5 ปี เครื่องใช้สำนักงาน 3 - 5 ปี ระบบคอมพิวเตอร์ 5 ปี สำหรับสาธารณูปโภค อาคารสโมสร สวนหย่อม สนามเด็กเล่น ทีส่ ร้างขึน้ ก่อนพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ บริษัทจะบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนสาธารณูปโภค อาคารสโมสร สวนหย่อม สนามเด็กเล่น ที่สร้างขึ้นหลังจากพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ และบริษัทแสดงเจตนารมย์ เป็นบริการสาธารณะ บริษัทจะบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ และจะตัดจ่ายเป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ ที่ขายแต่ละโครงการ 3.8 ต้นทุนการกู้ยืม ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน เป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และเพื่อการก่อสร้างโครงการต่างๆ บริษัทจะบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี และถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือของแต่ละโครงการ โดยจะหยุดบันทึก เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ หรือเมื่อมีการขายหรือเมื่อโครงการมีปัญหา เกิดการหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดำเนินการ พัฒนาต่อไป สำหรับดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินรอพัฒนา โดยที่ยังไม่มีการดำเนินการพัฒนา ใดๆ บริษัทจะบันทึกดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 3.9 การด้อยค่า ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกในงบกำไรขาดทุน


3.5 Inventories

Inventories to perform in accordance with cost or net realizable value whichever is lower. Inventory is composed of land, land development fee, various public utility, construction fee and related loan interest.

3.6 Investment in securities available for sale

Investment in securities available for sale is invested in marketable equity security over which the company held as security available for sales reflected by fair value. Unrealized gain (loss) from revalued investment were present under shareholders’ equity.

3.7 Property, plant and equipment

Property are recorded at cost on date the transaction occur, Plant and equipment are recorded at cost on date the transaction occur after deduction of accumulated depreciation and depreciations are calculated on a straight-line method based on their approximate useful-life as follows:

Office Building

20 Years

Sale Office Building

5 Years

Container

5 Years

Central Utilities, Clubhouses Building, Garden and Children Playing Yard

5 Years

Vehicles

Office Furniture

Office Equipment

Computer Network and Call Center

For central utility, clubhouses building, garden and children playing yard which were built before the Land

5-10 Years 5 Years 3-5 Years 5 Years

Allotment Act B.E. 2543 was enforceable. The Company will record as part of property, plant and equipment. On behalf of central utility, clubhouses building, garden and children playing yard which were built after the Land Allotment Act B.E. 2543 was enforceable and the company intended to was as public service, the Company will record as part of inventory and will write off as cost of goods sold in proportion to selling area of each project.

3.8 Borrowing costs

Interest expense capitalized as cost and interest expense incurred from loan to acquire land and to construct project. The Company will cease the record when the project is complete or sold or faced with problem of delay while the proceeding of further development incurs. For the interest incurred from loan to acquire land pending for development but not yet developed. The Company will record such interest expense as expense in the statement of income.

3.9 Impairment

The carrying amounts of the Company’s assets, other than inventories and trade account receivable are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset’s recoverable amount is estimated. Impairment with cost, if assets exceeds its recoverable amount, the Company will recognize an impairment loss in the statement of income.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

various projects are all accounted as deferred interest expense and regarded as part of inventory of each

79


รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

80

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน - มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูง กว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด ที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็น มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนวณภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปร ไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจาก สินทรัพย์อื่นๆ ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้น มีความเกี่ยวข้องด้วย การกลับรายการด้อยค่า - บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน - บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่เกินกว่ามูลค่าตาม บัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า มาก่อน รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน 3.10 เครื่องมือทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสด และเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้ การค้า หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับ รายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 3.11 การประมาณการหนี้สิน บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออก ของทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับ คืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชำระประมาณการหนี้สิน ไปแล้ว 3.12 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิ ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและได้รับชำระ แล้วในระหว่างงวด ซึ่งไม่ได้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่า 3.13 การจัดสรรกำไรสะสม การจัดสรรกำไรสะสมเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ จะจัดสรรสำรองเมื่อได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 3.14 ผลประโยชน์พนักงาน บริษัทฯ บันทึกเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ


Calculation of recoverable amount

- The recoverable amount is the greater of the asset’s net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs.

Reversals of impairment

- An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount.

- An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized. All reversals of impairment losses are recognized in the statement of income.

3.10 Financial instruments

Financial instruments, financial assets were show in balance sheet composed of cash and cash at banks, investments, accounts receivable. Financial liabilities were shown in balance sheets composed of accounts payable and borrowings. The accounting policy of each items would be disclosed in separated items.

3.11 Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Where the Company expects a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognised as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain.

3.12 Primary earnings per share

Primary earnings per share is calculated by dividing net profit for the period by the weighted average number of ordinary shares held by outside shareholders outstanding during the period. The company did not calculate of fully diluted earning per share because they are no common share equivalents.

3.13 The appropriation of retained earnings

The appropriation of retained earnings is attributable to the Public Company Act 2535 (1992). The Company

3.14 Employees Benefit

The Company is recognized salary, wage, bonus, social security fund and staff provident fund are expense on date the transaction occur.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

will appropriate retained earnings when it is approved at the shareholders’ meeting.

81


4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ส่วนหนึ่งจำนวน 150.00 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในรูปของตั๋วเงินคลัง เป็นตั๋วที่มีอายุ 65 วัน โดย มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.74 ต่อปี

5. เงินลงทุนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในรูปของตั๋วเงินคลังทั้งจำนวน เป็นตั๋วที่มีอายุ 140 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.72 ต่อปี

6. ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

ประกอบด้วย

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

82

ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้การค้า อยู่ในกำหนดชำระ เกินกำหนดชำระ 1 - 3 เดือน เกินกำหนดชำระ 3 - 12 เดือน เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน รวม หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

13,063,900.00

20,639,035.00

1,194,603.00 35,000.00 48,000.00 1,234,460.00 15,575,963.00 (1,282,460.00) 14,293,503.00

756,680.00 428,500.00 576,750.00 906,390.00 23,307,355.00 (906,390.00) 22,400,965.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ต้นงวด บวก ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด หัก ได้รับชำระคืนในระหว่างงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ปลายงวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

(906,390.00) (597,690.00) (376,070.00) (308,700.00) - - (1,282,460.00) (906,390.00)


4. Cash on Hand and Equivalent Items

As of December 31, 2006, partly in amount of Baht 150.00 million which was the investment in form of treasury bill due within 65 days with interest rate at 4.74% per annum.

5. Short-term Investment

As of December 31, 2006, the whole amount which was the investment in form of treasury bill due within 140 days with interest rate at 4.72% per annum.

6. Accounts Receivable and Notes Receivable-Net

Consist of : (Unit : Baht)

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Notes Receivable

Accounts Receivable

Within due

20,639,035.00

1,194,603.00

756,680.00

Over due 1 – 3 months

35,000.00

428,500.00

Over due 3 – 12 months

48,000.00

576,750.00

Over due 12 months

1,234,460.00

906,390.00

15,575,963.00

23,307,355.00

(1,282,460.00)

(906,390.00)

14,293,503.00

22,400,965.00

Total

13,063,900.00

Less Allowance for Doubtful Debt

Net

As of December 31, 2007 and 2006, Allowance for Doubtful Debt-Accounts Receivable has movement as follows:

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Allowance for Doubtful Debt - Beginning

Add Increase during the Period

Less Refund Doubtful Accounts during the Period

Allowance for Doubtful Debt - Ending

(906,390.00)

(597,690.00)

(376,070.00)

(308,700.00)

-

-

(1,282,460.00)

(906,390.00)

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

(Unit : Baht)

83


7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

สินค้าสำเร็จรูป บ้านตัวอย่างพร้อมที่ดินเพื่อขาย 212,438,557.32 203,507,507.73 บ้านพร้อมที่ดิน 619,503,487.42 658,202,558.10 งานระหว่างพัฒนา ที่ดิน 648,100,349.05 618,580,112.19 งานระหว่างก่อสร้าง 901,044,307.31 933,776,903.49 ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี 42,947,367.53 42,993,601.23 ค่าพัฒนาที่ดินรอตัดบัญชี 278,553,512.77 276,411,258.45 สาธารณูปโภครอตัดบัญชี 793,012,890.13 782,997,356.22 งานระหว่างทำเครื่องตกแต่ง 30,172,479.63 30,010,500.63 รวม 3,525,772,951.16 3,546,479,798.04 หัก ค่าเผื่อจากสาธารณูปโภครอตัดบัญชี (105,711.79) (105,711.79) สุทธิ 3,525,667,239.37 3,546,374,086.25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ติดภาระจดจำนองมีมูลค่า 3,197.47 ล้านบาทและ 3,237.73 ล้านบาท ตามลำดับเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามหมายเหตุ 13 และ 16

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

84

ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงินทดรองจ่าย อื่นๆ รวม หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินทดรองจ่าย สุทธิ

(หน่วย : บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

16,037,992.94 6,340,297.51 1,497,197.02 23,875,487.47 (18,812.24) 23,856,675.23

15,960,684.42 8,003,919.93 2,620,514.44 26,585,118.79 (18,812.24) 26,566,306.55


7. Inventories-Net

Consist of : (Unit : Baht)

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Finished Goods

Demonstration for Sale

212,438,557.32

203,507,507.73

Land and House

619,503,487.42

658,202,558.10

Work-in-Develop

648,100,349.05

618,580,112.19

901,044,307.31

933,776,903.49

42,947,367.53

42,993,601.23

Land

Construction

Deferred Interest

Deferred Land Development

278,553,512.77

276,411,258.45

Deferred Utilities

793,012,890.13

782,997,356.22

Work in process- Furniture

30,172,479.63

30,010,500.63

3,525,772,951.16

3,546,479,798.04

(105,711.79)

(105,711.79)

3,525,667,239.37

3,546,374,086.25

Total

Less Allowance from Deferred Utilities

Net

As of December 31, 2007 and 2006, land and construction were mortgaged as collateral against credit in amount of Baht 3,197.47 million and Baht 3,237.73 million respectively, were mortgaged as collateral against credit from commercial bank as in Note 13 and 16.

8. Other Current Assets-Net

Consist of :

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Prepaid Expenses

16,037,992.94

15,960,684.42

Advance Payment

6,340,297.51

8,003,919.93

Others

Less Allowance for Doubtful Debt- Advance Payment

Total Net

1,497,197.02

2,620,514.44

23,875,487.47

26,585,118.79

(18,812.24)

(18,812.24)

23,856,675.23

26,566,306.55

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

(Unit : Baht)

85


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินทดรองจ่าย มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ (หน่วย : บาท)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ต้นงวด บวก ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด หัก ได้รับชำระคืนในระหว่างงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ปลายงวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

(18,812.24) - - (18,812.24)

(36,712.24) - 17,900.00 (18,812.24)

9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

กองทุนเปิด - บัวหลวงธนทวี 95,000,000.00 กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงิน - รวม 95,000,000.00 บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 99,830.28 สุทธิ 95,099,830.28 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

86

ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ ซื้อระหว่างงวด ขายระหว่างงวด รวม การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 238,986,684.01 15,000,000.00 253,986,684.01 952,561.78 254,939,245.79 (หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

254,939,245.79 1,048,000,000.00 (1,206,986,684.01) 95,952,561.78 (852,731.50) 95,099,830.28

308,020,551.24 830,000,000.00 (883,830,975.62) 254,189,575.62 749,670.17 254,939,245.79


As of December 31, 2007 and 2006, Allowance for Doubtful Debt-Advance Payment has movement as follows: (Unit : Baht)

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Allowance for Doubtful Debt - Beginning

Add Increase during the Period

-

Less Refund Doubtful Debt during the Period

-

Allowance for Doubtful Debt- Ending

(18,812.24)

(18,812.24)

(36,712.24) - 17,900.00 (18,812.24)

9. Investment in Securities Available for Sale – Net

Consist of : (Unit : Baht)

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Bualuang Thanatavee

AYF Cash Management Fund

Add Unrealized Gain

Total

Net

95,000,000.00 -

238,986,684.01 15,000,000.00

95,000,000.00

253,986,684.01

99,830.28

952,561.78

95,099,830.28

254,939,245.79

As of December 31, 2007 and 2006, Investment in Securities Available for Sale has movement as follows:

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Beginning Book Value-Net

254,939,245.79

308,020,551.24

Purchasing during the Period

1,048,000,000.00

830,000,000.00

Sale during the Period

(1,206,986,684.01)

(883,830,975.62)

95,952,561.78

254,189,575.62

(852,731.50)

749,670.17

95,099,830.28

254,939,245.79

Total

Change in Fair Value

Ending Book Value-Net

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

(Unit : Baht)

87


10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

ประกอบด้วย

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

88

(หน่วย : บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ซื้อเพิ่ม จำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ราคาทุน ที่ดิน 41,327,681.29 - - 41,327,681.29 ที่ดิน - สโมสรและสระว่ายน้ำ 3,590,495.02 - - 3,590,495.02 อาคาร 29,278,827.77 - - 29,278,827.77 อาคาร - สโมสรและสระว่ายน้ำ 18,969,250.30 32,956.00 (8,545,141.90) 10,457,064.40 เครื่องใช้สำนักงาน 23,518,752.32 1,641,662.61 (4,076,483.46) 21,083,931.47 เครื่องตกแต่งสำนักงาน 44,270,821.99 3,638,059.24 (2,116,115.13) 45,792,766.10 ยานพาหนะ 54,318,809.00 7,218,670.00 (6,591,499.00) 54,945,980.00 ตู้คอนเทนเนอร์ 433,822.00 - (433,822.00) - สำนักงานขาย 448,694.27 - (448,694.27) - ระบบคอมพิวเตอร์ 4,823,599.80 - - 4,823,599.80 รวมราคาทุน 220,980,753.76 12,531,347.85 (22,211,755.76) 211,300,345.85 ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคาร (19,388,270.73) (1,463,941.37) - (20,852,212.10) อาคาร - สโมสรและสระว่ายน้ำ (15,463,379.38) (2,088,884.74) 8,545,089.94 (9,007,174.18) เครื่องใช้สำนักงาน (18,175,725.45) (2,583,052.98) 4,023,760.04 (16,735,018.39) เครื่องตกแต่งสำนักงาน (40,640,496.37) (5,058,957.56) 1,920,197.13 (43,779,256.80) ยานพาหนะ (25,081,778.32) (6,915,277.68) 5,533,518.23 (26,463,537.77) ตู้คอนเทนเนอร์ (433,819.00) - 433,819.00 - สำนักงานขาย (448,686.28) - 448,686.28 - ระบบคอมพิวเตอร์ (1,182,452.21) (964,719.96) - (2,147,172.17) รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (120,814,607.74) (19,074,834.29) 20,905,070.62 (118,984,371.41) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 100,166,146.02 92,315,974.44 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 19,074,834.29 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 20,175,410.15 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ ได้นำที่ดินและอาคารของสำนักงานใหญ่ มูลค่าตามบัญชี จำนวนเงิน 49.33 ล้านบาท และ 50.60 ล้านบาท ตามลำดับไปจดจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตาม หมายเหตุ 13 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้ดำเนินงานอยู่ ราคาทุน จำนวนเงิน 48.14 ล้านบาท และ 48.76 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนเงิน 689 บาท และ 844 บาท ตามลำดับ


10. Property, Plant and Equipment-Net

Consist of : (Unit : Baht)

As of

Increase

Sale

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

41,327,681.29

-

-

41,327,681.29

3,590,495.02

-

-

3,590,495.02

29,278,827.77

-

-

29,278,827.77

Cost

Land

Land-Clubhouses and Swimming Pool Building

Building-Clubhouses and Swimming Pool

18,969,250.30

32,956.00

(8,545,141.90)

10,457,064.40

Office Equipment

23,518,752.32

1,641,662.61

(4,076,483.46)

21,083,931.47

Office Furniture

44,270,821.99

3,638,059.24

(2,116,115.13)

45,792,766.10

Vehicles

54,318,809.00

7,218,670.00

(6,591,499.00)

54,945,980.00

Container

433,822.00

-

(433,822.00)

-

Sale Office

448,694.27

-

(448,694.27)

-

4,823,599.80

-

Computer Network and Call Center

Total Cost

Accumulated Depreciation:

Building

220,980,753.76

Building-Clubhouses and Swimming Pool

12,531,347.85

- (22,211,755.76)

4,823,599.80 211,300,345.85

(19,388,270.73)

(1,463,941.37)

-

(20,852,212.10)

(15,463,379.38)

(2,088,884.74)

8,545,089.94

(9,007,174.18)

Office Equipment

(18,175,725.45)

(2,583,052.98)

4,023,760.04

(16,735,018.39)

Office Furniture

(40,640,496.37)

(5,058,957.56)

1,920,197.13

(43,779,256.80)

Vehicles

(25,081,778.32)

(6,915,277.68)

5,533,518.23

(26,463,537.77)

Container

(433,819.00)

-

433,819.00

-

Sale Office

(448,686.28)

-

448,686.28

-

Computer Network and Call Center

(1,182,452.21)

(964,719.96)

Total Accumulated Depreciation

(120,814,607.74)

(19,074,834.29)

Property, Plant and Equipment - net

100,166,146.02

- 20,905,070.62

(2,147,172.17) (118,984,371.41)

92,315,974.44

19,074,834.29

20,175,410.15

Depreciation For the years ended

on December 31, 2007

For the years ended

on December 31, 2006

As of December 31, 2007 and 2006, land and building from head office which have the book value in amount of Baht 49.33 million and Baht 50.60 million respectively were mortgaged as collateral against credit from commercial bank as in Note 13.

As of December 31, 2007 and 2006, the Company had assets with the depreciation fully calculated but still in use which had a cost value in amount of Baht 48.14 million and Baht 48.76 million respectively. The net book value of which was now in amount of Baht 689 and Baht 844 respectively.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

89


11. ที่ดินรอการพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดินที่ซื้อไว้เพื่อการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมูลค่าที่ดิน รอการพัฒนาได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจะโอนเป็นสินค้าเมื่อที่ดินดังกล่าวเริ่มพัฒนา

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย เงินมัดจำค่าที่ดิน เงินมัดจำอื่นและเงินประกัน ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รวม หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย สุทธิ

(หน่วย : บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

5,507,055.93 8,480,779.10 771,149.73 1,612,490.00 1,070,476.04 17,441,950.80 (5,507,055.93) 11,934,894.87

5,507,055.93 1,357,175.00 781,149.13 2,036,210.00 4,282,321.75 13,963,911.81 (5,507,055.93) 8,456,855.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินมัดจำค่าที่ดิน ส่วนหนึ่งจำนวน 6.67 ล้านบาท เป็นเงินมัดจำค่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาวางเงินมัดจำกับบุคคลอื่นรวม 44.93 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจ่ายชำระส่วนที่เหลืออีกจำนวน 38.26 ล้านบาท ภายในปี 2551

13. สินเชื่อและการค้ำประกัน

สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตาม หมายเหตุ 10 และหมายเหตุ 11 และที่ดินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่า 2.70 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

90

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

12,616,686.77 450,000,000.00 462,616,686.77

10,230,906.05 150,000,000.00 160,230,906.05

เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจำนวน เป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปตั๋วแลกเงิน ประเภทครบกำหนดชำระ 3-9 เดือน และ 3-6 เดือน ตามลำดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30-4.50 ต่อปี และ 5.60 ต่อปี ตามลำดับ


11. Land Held to Development

As of December 31, 2007 and 2006, land held to development was purchased for developed project in the future and included related expenses. It will be transfers as inventory when the land is develop.

12. Other Non-Current Asset-Net

Consist of : (Unit : Baht)

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Withholding Income Tax

5,507,055.93

5,507,055.93

Land Deposit

8,480,779.10

1,357,175.00

Other Deposits and Guarantee

771,149.73

781,149.13

Deferred Expenses

1,612,490.00

2,036,210.00

Prepaid Expenses

1,070,476.04

4,282,321.75

17,441,950.80

13,963,911.81

Less Allowance for Withholding Income Tax

(5,507,055.93)

(5,507,055.93)

11,934,894.87

8,456,855.88

Total

Net

As of December 31, 2007, deposit of land partly in amount of Baht 6.67 millions are land deposit according to purchasing and selling contract or deposit contract with other persons aggregating to Baht 44.93 millions while the Company will have to repay the outstanding amount of Baht 38.26 millions within year 2008.

13. Credits and Obligations

Credits in the form of bank overdrafts, short-term loans and long term loans were collateralized by land and construction as in Note 10 and Note 11 and land of related company in amount of Baht 2.70 million.

14. Bank Overdraft and Short-term Loans from Financial Institutions Consist of : (Unit : Baht)

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Bank Overdraft

12,616,686.77

10,230,906.05

Short-term Loans

450,000,000.00

150,000,000.00

462,616,686.77

160,230,906.05

Total

As of December 31, 2007 and 2006, the whole amount of short – term loan was a loan due to finance institution in form of bill of exchange in type maturity of 3-9 months and 3-6 months respectively with interest rate at 4.304.50% per annum and 5.60% per annum respectively.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

91


15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ประมาณการค่าก่อสร้างอาคารสโมสรค้างจ่าย ประมาณการค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคค้างจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย อื่นๆ รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

(หน่วย : บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

29,729,771.05 55,231,432.64 1,375,727.37 2,252,859.93 88,589,790.99

30,397,364.30 54,940,944.25 1,365,839.64 3,754,681.94 90,458,830.13

ประมาณการค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคค้างจ่าย เป็นประมาณการหนี้สินเพื่อเป็นการค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค โครงการ ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ในอัตราร้อยละ 7 ของประมาณการค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการ ซึ่งประมาณการหนี้สินดังกล่าว บริษัทฯ จะมีการจ่ายชำระให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อใช้จ่ายในการบำรุง รักษาสาธารณูปโภคโครงการ เมื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

16. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

92

เงินกู้ยืมระยะยาว รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

(หน่วย : บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

56,280,000.00 56,280,000.00

16,100,000.00 16,100,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นการกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ซื้อที่ดิน โดยทั้งจำนวนเป็นเงินกู้ยืมจาก ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขการผ่อนชำระคืนเงินต้น เมื่อมีการแบ่งไถ่ถอนจำนองหลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้าง ในอัตรายูนิตละ 0.60-1.53 ล้านบาท กำหนดชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 24-48 เดือน อัตราดอกเบี้ย MLR (0.50 ถึง 1.00) ต่อปี และ MLR - (0.25-0.50) ต่อปี ตามลำดับ บริษัทฯ ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามหมายเหตุ 7 และหมายเหตุ 10 เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

17. หุ้นกู้ -สุทธิ ประกอบด้วย หุ้นกู้ หัก ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - - -

(หน่วย : บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 800,000,000.00 (800,000,000.00) -


15. Other Current Liabilities

Consist of : (Unit : Baht)

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Estimate Accrued for Construction Fee of Building

Estimate Accrued for Maintain the Utilities of Project

Clubhouses

29,729,771.05

30,397,364.30

55,231,432.64

54,940,944.25

Suspense Withholding Income Tax

1,375,727.37

1,365,839.64

Other

Total

2,252,859.93

3,754,681.94

88,589,790.99

90,458,830.13

Estimate accrued for maintain the utilities of project is estimate liability for pledge to maintain the utilities of project according to Land Allocation act B.E. 2543 by pledge with rate 7% from estimate for construction fee of utilities of project. That liability the Company will pay to Housing Juristic Person was found according to Land Allocation act B.E. 2543.

16. Long-term Loans

Consist of : (Unit : Baht)

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Long - term Loan

Total

56,280,000.00

16,100,000.00

56,280,000.00

16,100,000.00

As of December 31, 2007 and 2006, Long-term loan intended to acquire land was loan from one commercial bank with the term of principle repayment when there is any redemption of mortgaged collateral of land plus property the interest rate of MLR- (0.50 to 1.00) per annum and MLR- (0.25 to 0.50) per annum respectively.

Which was collateralized by land and construction as in Note 7 and Note 10.

17. Debenture-Net

Consist of : (Unit : Baht)

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Debenture

-

800,000,000.00

Less Current Portion of Debentures

-

(800,000,000.00)

Net

-

-

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

at the rate of Baht 0.60-1.53 million per unit. It is determined to be completely repayable within 24-48 months at

93


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 และ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 2 ครั้ง ครั้งละจำนวน 400,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้นมูลค่า 800 ล้านบาท ซึ่งทั้งจำนวนเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือชำระคืนเงินต้น ครั้งเดียวประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 1 เดือน 15 วัน และอายุ 3 ปี 1 เดือน 5 วัน ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี และร้อยละ 4.35 ต่อปี ตามลำดับ ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระ ดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง หุ้นกู้ดังกล่าวครบกำหนดชำระในวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระแล้วทั้งจำนวน

18. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

19. เงินปันผลจ่าย

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

94

19.1 ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549) โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้น ละ 0.12 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจำนวน 825.00 ล้านหุ้น เป็นจำนวน 99.00 ล้านบาท โดยมี กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 19.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 มีมติอนุมัติให้มีการจ่าย เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของครึ่งปีแรก (วันที่ 1 มกราคม 2550 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550) โดยเสนอจ่าย เงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.025 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจำนวน 825 ล้านหุ้น เป็นจำนวน 20.63 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 กันยายน 2550 19.3 ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548) โดยเสนอจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.19 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจำนวน 825.00 ล้านหุ้น เป็นจำนวน 156.75 ล้านบาท โดยมี กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 29 เมษายน 2549 19.4 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 มีมติอนุมัติให้มีการจ่าย เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของครึ่งปีแรก (วันที่ 1 มกราคม 2549 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549) โดยเสนอจ่าย เงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.12 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจำนวน 825 ล้านหุ้น เป็นจำนวน 99.00 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 กันยายน 2549

20. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

21. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ในพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387 ซึ่งให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จาก ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชี ต่อเนื่องกัน นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ บริษัทที่มีหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วันที่ 3 กันยายน 2545) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ คำนวณใน อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิทางบัญชี ภายหลังบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรโดยรายการบวกกลับที่มีสาระ สำคัญได้แก่ รายได้รับล่วงหน้า และค่าเสื่อมราคายานพาหนะส่วนที่เกิน 1.00 ล้านบาท เป็นต้น


As of May 31, 2004 and July 26, 2004, the Company issued debentures two times in amount 400,000 units per time at par value 1,000 Baht per unit net total Baht 800 million, the whole amount were debentures category specifying name and payable principal once time. Such debentures are non-subordinate fund, unsecured and have not a debenture holder’s representative. The debentures have maturity date 3 years 1 month and 15 days and 3 years 1 month and 5 days respectively, the interest rate of 4.25 per annum and rate of 4.35 per annum respectively throughout the term of the debentures by payable semi-annually. Such debenture will repay on July 15, 2007 and August 31, 2007 respectively. While The Company has repay The debenture have maturity.

18. Legal Reserve

In accordance with the Public Co., Ltd. Act B.E. 2535, the Company has to appropriate partly annual net profit as legal reserve not less than 5 percents of the annual net profit deducted by accumulated loss brought forward (if any) until this legal reserve holds an amount not less than 10 percents of the Company ,s registered share capital.

19. Payment for Dividends

19.1 In accordance with the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2007, held on April 24, 2007, it was resolved to pay a dividend of Baht 0.12 per share from the company’s performance in after half year (on July 1, 2006 to December 31, 2006) total 825.00 million shares and totaling Baht 99.00 million to be paid on May 23, 2007.

19.2 In accordance with the Board of Directors’ Meeting No. 3/2007 dated July 31, 2007 it was resolved to pay interim dividend of Baht 0.025 per share from the company’s performance in after half year (on January 1, 2007 to June 30, 2007) total 825.00 million shares and totaling Baht 20.63 million to be paid on September 7, 2007.

19.3 In accordance with the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2004, held on March 31, 2006, it was resolved to pay a dividend of Baht 0.19 per share from the company’s performance in after half year (on July 1, 2005 to December 31, 2005) total 825.00 million shares and totaling Baht 156.75 million to be paid on April 29, 2006.

19.4 In accordance with the Board of Directors’ Meeting No. 3/2006 dated August 11, 2006 it was resolved to pay interim dividend of Baht 0.12 per share from the company’s performance in after half year (on January 1, 2006 to June 30, 2006) total 825.00 million shares and totaling Baht 99.00 million to be paid on

20. Directors’ Remuneration

Directors’ Remuneration was paid to the company’s directors under Section 90 of Public Company Limited Act which did not include salaries and related benefits paid to the company’s management directors.

21. Corporate Income Tax

The Company computed corporate income tax pursuant to the decree basis No. 387 which reduces corporate income tax from 30% to 25% for the 5 consecutively accounting periods commenced from the initial accounting period in or after the date the Company constitutes securities listed in the Stock Exchange of Thailand (as of September 3, 2002), in accordance with the law of Securities and Security Market. Therefore, the corporate income tax for the years ended on December 31, 2007 and 2006, the Company computed at the rate of 25% of accounting net profit after making adjust transaction in accordance with the Revenue Code. The adding transactions which are material as follows: deferred revenue, depreciation of vehicles cost exceed Bath 1.00 million, etc.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

September 8, 2006.

95


22. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารการเงิน เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า 22.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้

ตั๋วเงินคลัง เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

96

จำนวนเงิน 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 ล้านบาท ล้านบาท - 12.62 450.00 56.29 -

250.00 10.23 150.00 16.10 800.00

อัตราดอกเบี้ยต่อปี 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 ร้อยละ ร้อยละ - 4.72-4.74 MOR (7.10 ถึง 7.625) MOR - (7.50 ถึง 7.75) 4.30-4. 50 5.60 MLR - (0.50 ถึง 1.00) MLR - (0.25 ถึง 0.50) - 4.25-4.35

22.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากธุรกรรมทางการค้า ของบริษัททำกับธุรกิจภายในประเทศ 22.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อจากการไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการพิจารณา ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่อ และมีนโยบายการตั้งค่า เผื่อหนี้ สงสัยสูญสำหรับลูกหนี้การค้าแต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้ ซึ่งผู้บริหาร เชื่อว่าเพียงพอแล้ว 22.5 มูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทุกงวดบัญชีว่ามูลค่าทางบัญชีแตกต่างกับ มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่ จากนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ จึงเชื่อว่ามูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ ดำเนินงานในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทาง ภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวกับส่วนงานธุรกิจและ ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้


22. Disclosure and Presentation of Financial Instruments

22.1 Policies of Financial Risk Management

22.2 Risks on Interest Rates

The Company is not hold or issue derivative instruments for speculative or trading purposes.

Risk on interest rates is derived from fluctuation of market interest rate in the future which affect upon operating result and cash flow. The Company had assets and liabilities which it may have risk on interest rate as follows:

2007

2006

2007

2006

Million Baht

Million Baht

%

%

Treasury Bill

-

250.00

-

4.72-4.74

Bank Overdrafts

12.62

10.23

MOR (7.10- 7.625)

MOR (7.50-7.75)

Short-term Loans from Financial Institutes

450.00

150.00

4.30-4.50

5.60

Long-term Loans from Financial Institutes

56.29

16.10

MLR - (0.50-1.00)

MLR - (0.25-0.50)

Debenture

-

800.00

-

4.25-4.35

22.3 Risk on Exchange Rate

Amount

Annual Interest Rate

31 December

31 December

The Company is not exposed to any risk from foreign exchange rate fluctuations because its main enterprise in conducted locally.

22.4 Risk on Credit Provision

The Company faces risk from extending credit to customers who default on payment however the Company evaluate each client’s ability to pay before giving credit and make a sufficient provision for doubtful debts in accordance with accounting policy and the Company’s management believe that adequate.

20.5 Fair Value

The Company required the follow-up of the financial assets and liabilities for every accounting period to find out as to whether the book value is materially different from the fair value. From such policy, the Company believes that the book value of the financial assets and liabilities will not materially different from fair value.

The Company operates in only one main sector, namely business of property development for sales and its operation is in one geographical area that is Thailand. Thus all income and assets as shown on the financial statements were related to the business sector and geographical area as already said.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

23. Presentation of Financial Data Segregated by Business Sectoral

97


24. ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดำเนินการอยู ่

จำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่ต้นงวด จำนวนโครงการที่ปิดแล้ว จำนวนโครงการที่เปิดใหม่ จำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่สิ้นงวด มูลค่าซื้อขายที่ได้ทำสัญญาแล้วสะสมทั้งสิ้น (ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่ มูลค่าซื้อขายที่ได้ทำสัญญาแล้วในระหว่างงวด (ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

22 (1) 1 22 14,440.70 74.77% 1,034.51 5.33%

22 - 1 23 13,406.18 69.91% 2,186.87 11.42%

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องทำการพัฒนาโครงการในส่วนของสาธารณูปโภคส่วนกลาง และภาระผูกพันที่จะต้องก่อสร้าง ตามสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

งานพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการต่างๆ งานก่อสร้างตามสัญญาโครงการต่างๆ

166.99 56.54

155.04 79.81

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

รายงานประจำปี 2550

98

Letter of Guarantee

102.94

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และ/หรือไม่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ ประเภทใดๆ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการหรือชำระคืนหนี้เงินกู้ของบริษัทฯ โดยจะเสนอ ขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือนักลงทุนประเภทเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบันการเงินต่อไป

27. การอนุมัติงบการเงิน

120.98

25.2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาวางเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินกับบุคคลอื่น รวม 5 สัญญา โดยได้จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดินส่วนหนึ่งจำนวนเงิน 6.67 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 38.62 ล้านบาท บริษัทฯ จะจ่ายภายในปี 2551

26. ข้อมูลอื่นๆ

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

25.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551


24. Obligation and Commitment to Complete Projects on Hand

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Number of Projects on Hand at Beginning of Period

22

Number of Projects Closed

(1)

-

Number of New Projects

1

4

Number of Projects on Hand at End of Period

Accumulative Value of Sales Already Contracted (Million Baht)

As Percentage of Total Sales of Projects on Hand

Value of Sales Already Contracted During the Period (Million Baht)

As Percentage of Total Sales of Projects on Hand

18

22

22

14,440.70

13,406.18

74.77%

69.91%

1,034.51

2,186.87

5.33%

11.42%

The Company is obliged to develop the project on behalf of the central utility and obligation commitment which required the construction in accordance with the contract of project construction as follows: (Unit : Million Baht)

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

Development of Central Utility of Various Project

The Construction with the Contract of Various Project

166.99

155.04

56.54

79.81

25. Obligation Commitment and Contingent Liabilities

25.1 The financial statements, the Company has obligations and contingent liabilities to Commercial Banks as of December 31, 2007 and 2006 as follows: (Unit : Million Baht)

As of

As of

December 31, 2007

December 31, 2006

102.94

120.98

25.2 As of December 8, 2007, the Company performed the purchasing and selling contract or deposit placement contract so as to purchase land with other persons aggregating to 5 contracts. The land deposit is partly repayable in amount of Baht 6.67 millions and the outstanding amount of Baht 38.62 millions, the company will repay within year 2008.

26. Other

In accordance with the Annual General Shareholders’ Meeting 1/2006 held on March 31, 2006, it was unanimously resolved to approve the issuance debentures in amount not exceeding Baht 1,000 million. That the debentures are subordinate fund and/or non-subordinate fund, secured and/or unsecured or other type debenture. For use to management and more liquidity on operation of the company or payment loans. Such debentures may be offered for sale to the public offering, institutional investors and/or private placement.

27. Approval of the Interim Financial Statements

These financial statements have been approved to issued by the Company’s directors on February 25, 2008.

Annual Report 2007 T Lalin Property Public Company Limited

Letter of Guarantee

99


บุคคลอ้างอิง

Other Referances

ผู้สอบบัญชี นายอำพล จำนงค์วัฒน์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4663 บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 128/151 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : +66 (0) 2216-5595-7 โทรสาร : +66 (0) 2216-5596-7

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด ชั้น 12 อาคารนายเลิศ ทาวเวอร์ 2/4 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : +66 (0) 2267-8931 โทรสาร : +66 (0) 2267-8942

รายงานประจำปี 2550

T

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทประเมินราคา

100

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด 10 ถ.นนทรี กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2295-3905 โทรสาร : +66 (0) 2295-1154

Auditor Mr.Ampol Chamnongwat C.P.A. (Thailand) Registration No. 4663 S.K. Accountant Services Company Limited 128/151 Phayatai Plaza Building, 14th Floor, Phayatai Road, Ratchatavee, Bangkok 10400 Thailand Tel : +66 (0) 2216-5595-7 Fax : +66 (0) 2216-5596-7

Legal Advisor Kanung & Partners International Consultancy Company Limited 12th Floor, Nai Lert Tower, 214 Wireless Road, Bangkok 10330 Thailand Tel : +66 (0) 2267-8931 Fax : +66 (0) 2267-8942

Appraisal Company Agency for Real Estate Affairs Company Limited 10 Nonsi Rd., Yannawa, Bangkok 10120 Thailand Tel : +66 (0) 2295-3905 Fax : +66 (0) 2295-1154


ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพือ่ ทุกก้าวของการเติบโตอย่างมัน ่ คง

สารบัญ

CONTENTS ผลการดำเนินงานสำคัญในรอบปี 2550 รายงานจากประธานกรรมการบริหาร Report of Executive Chairman รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร Board of Directors and Management ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท Company Information สรุปข้อมูลทางการเงิน Financial Summary ลักษณะการประกอบธุรกิจ Nature of Business ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Overview of the Thai Economic Situation ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ Shareholding Structure and Management รายงานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Report on Good Corporate Governance กิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Responsibilities (CSRs) คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน Discussion and Analysis of Operating Results and Financial Positions รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน Statement of Board of Director’s Responsibilities to the Financial Statements รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ Report of Audit Committee รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Auditor Report of Certified Public Accountant งบการเงิน Financial Statements หมายเหตุประกอบงบการเงิน Notes to Financial Statements บุคคลอ้างอิง Other References

Grow Together Exit Emergency Way Co., Ltd. Tel : 02-986-2525-28

01 03 06 10 11 14 16 22 26 44 52 54 56 58 60 62 74 100


รายงานประจำปี 2550 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2550 ANNUAL REPORT 2007

20 ปีแห่งความภาคภูมิใจ สังคมคุณภาพ คุ้มค่าทุกรายละเอียด

LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

222/2 Srinakalin Road Bangkapi Bangkok 10240 Tel. 0-2732-1041-5 Fax : 0-2377-9656

Annual Report 2007 Lalin Property Public Company Limited

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

222/2 ถนนศรีนครินทร์ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2732-1041-5 แฟกซ์ 0-2377-9656

บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

Lalin 07  

LALIN_2007 LALIN PROPERTY PCL Annual Report 2007

Advertisement