Page 1


FAIRNESS QUALITY TEAM-SPIRIT LIGHTING & EQUIPMENT

อุดมการณ์

Philosophy

วิสัยทัศน์

Vision

พันธกิจ

Mission

- ยึดมั่นความเป็นธรรม - ใส่ใจในคุณภาพ - ร่วมกันทำ�งานเป็นทีม - L&E เป็นผู้นำ�ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียนที่ ดำ�เนินธุรกิจในด้านนี้อย่างครบวงจร - มีสินค้าแสงสว่างต่างๆ ที่หลากหลายและครบครัน สามารถ ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า - มีเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุม สามารถให้บริการลูกค้ากลุ่ม ต่างๆได้อย่างทั่วถึง - มีบริการด้านไฟฟ้าแสงสว่างในรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ - มีโรงงานและห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นของตัวเอง สามารถ พัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ๆ ป้อนตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

- Fairness. - Quality. - Team Spirit. - To be the leading total lighting solution provider in ASEAN. - Offer diverse and complete range of lighting products to meet every sector’s requirement. - Establish well-covered marketing networks accessible to various group of customers. - Provide fully integrated services for customers’ advantage. - Establish high standard manufacturing facilities and laboratory to facailitate new products development and innovation


Annual Report 2011

สารบัญ ข้อมูลทั่วไป General Information ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป Financial Highlights รายงานจากคณะกรรมการบริษัท Report fro Board of Directors คณะกรรมการ Board of Directors คณะผู้บริหาร Management Committee โครงสร้างการบริหาร Organization Chart สรุปผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี 2554 Performance Highlights for 2011 กิจกรรมของบริษัทปี 2554 Major Activities for 2011 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายการจ่ายเงินปันผล Major Shareholders and Dividend Policy ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท Nature of Business

Content 1 4 5 9 15 20 21 24 30 31

โครงสร้างรายได้ของบริษัท Revenue Structure ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน Industrial Outlook and Competitive Environment ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Practice รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน Report from Board of Directors Relative to Financial Reports รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ Report from Audit Committee คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน Explanation and Analysis from Management งบการเงิน Financial Statements นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Codes of Conduct

32 33 36 39 57 58 60 64 190 208


ข้อมูลทั่วไป General Information

ชื่อ Company Name บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) Lighting & Equipment Public Company Limited ที่อยู่สำ�นักงาน เลขที่ 539/2 ชั้น 16 และ 17 อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-248-8133, 02-642-5092 โทรสาร 0-2248-8144, 02-642-5091

Head Office 539/2, 16,17/F, Gypsum Metropolitan Tower, Sriayudhya Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Tel: (66) 0 2248 8133, (66) 0 2642 5092 Fax: (66) 0 2248 8144, (66) 0 2642 5091 Website: www.l-and-e.com, www.lighting.co.th

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน Become Public Company วันที่ 8 เมษายน 2547 April 8, 2004 ทะเบียนเลขที่ 01075747000338 Registered Number : 01075747000338 ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Listed in the Stock Exchange of Thailand วันที่ 24 สิงหาคม 2547 August 24, 2004 ธุรกิจ Type of Business ผู้ผลิต ผู้นำ�เข้า และผู้จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ Manufacturer, Importer, Supplier and Exporter of all lighting ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร products and accessories.The company has also provided fully integrated services in light and lighting for customers’ advantage.

-1-


ข้อมูลทั่วไป General Information

ทุนจดทะเบียน 299,688,635 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำ�นวน 59,937,727 หุ้น หุ้นละ 5 บาท

Registered Capital 299,688,635 Baht (Number of Ordinary share : 59,937,727) Par Value : 5 Baht

ทุนชำ�ระแล้ว 229,187,365 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำ�นวน 45,837,473 หุ้น หุ้นละ 5 บาท

Paid-up Capital 229,187,365 Baht (Number of Ordinary share : 45,837,473) Par Value : 5 Baht

สาขา สาขาที่ 1 คลังและศูนย์กระจายสินค้า เลขที่ 104, 104/2 – 104/4 ถนนพหลโยธิน ก.ม.47 ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-909-1074-6 โทรสาร 02-909-1072

Branch 1st Branch : Warehouse and Distribution center 104, 104/2-104/4 Phaholyotin Km. 47 Road, Klong Nang, Klong-Luang, Phatumthanee 12120 Tel : (66) 02-909-1074-6 , Fax : (66) 02-909-1072

สาขาที่ 2 คลังสินค้า เลขที่ 123/7-9 ถนนพหลโยธิน ก.ม.47 ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-909-1074-6 โทรสาร 02-909-1072

2nd Branch : Warehouse 123/7-9 Phaholyotin Km. 47 Road, Klong Naung, Klong-Luang, Phathumthanee 12120 Tel : (66) 02-909-1074-6 , Fax : (66) 02-909-1072

สาขาที่ 3 ไลท์ติ้ง โซลูชั่น เซนเตอร์ ชั้น G อาคารภคินท์ ถ. รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-246-1161-66 โทรสาร 02-246-1165

3rd Branch : Lighting Solution Center G Floor Pakin Building Ratchadapisek Road,Dindang Bangkok 10400 Tel 02-246-1161-66 , Fax : (66) 02-246-1165

การลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท - บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด ทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท อัตราร้อยละของการลงทุน 99.99 - บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตสเตท จำ�กัด ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท อัตราร้อยละของการลงทุน 99.99 นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-359-271

Investment in susidiary company - L&E Manufacturing Co., Ltd. Registered Capital 90,000,000 Baht (Ninthty Million Baht) Share Holding Proportion 99.99% - L&E Solid State co., Ltd. Registered Capital 10,000,000 Baht (Ninthty Million Baht) Share Holding Proportion 99.99% Registrar Thailand Securities Depository Co.,Ltd. The Stock Exchange of Thailand Building, 62 Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : (66) 02-229-2800 Fax : (66) 02-359-271

-2-


ข้อมูลทั่วไป General Information

ผู้สอบบัญชี Auditor นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง Ms. Sureerat Thongarunsang ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 License No. 4409 and/or

นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ Mr. Ekkasit Chuthmasatid ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 License No. 4195 and/or

นายสันติ พงค์เจริญพิย์ Mr. Santi Pongjareanpit ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 Liense No. 4623 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ชั้น 22 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222

KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd. Empire Tower ,22nd Floor 195 South Sathorn Road Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tel : (66) 02-677-2000 Fax : (66) 02-677 2222

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจดีพาร์ทเนอร์ จำ�กัด อาคารโอเชี่ยน 1 ชั้น 11 ซอย สุขุมวิท 66 เลขที่ 170/30 ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-661-8805-5 โทรสาร 02-661-8813

Finance Advisor J.D. Partners Company Limited Ocean 1 Tower, Floor 11st, Sukumvit 66 Bangkok 10110 Tel : (66) 02-661-8505-5 Fax : (66) 02-661-8813

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท กำ�ธร สุรเชษฐ์ แอนด์ สมศักดิ์ จำ�กัด เลขที่ 77/132 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ห้อง 31A ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 02-440-0288 โทรสาร 02-440-0298 ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คุณ จิตรลดา จริยวิทยานนท์ โทรศัพท์ 02-248-8133 ต่อ 1001 โทรสาร 02-248-8144 อีเมลล์ chitladaj@lighting.co.th Website : www.lighting.co.th การเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ - สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เลขที่สมาชิก C0041 - สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เลขที่สมาชิก 11325 - หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เลขที่สมาชิก 4408 - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บริษัทย่อย เป็นสมาชิก) เลขที่สมาชิก สน 5203 - สมาคมบริษัทจดทะเบียน - สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - สมาคมนักลงทุนสัมพันธ์ -3-

Legal Advisor Kamthorn Surachet & Somsak Co., Ltd. Suite 31A, Sinn Sathorn Tower, 77/132 Krungthonburi Road, Klongtonsai, Klongsarn, Bangkok 10600 Tel :(66) 02-440-0288 Fax : (66) 02-440-0298 Investor Relations & Communication Manager Ms. Chitlada Jariyavidyanont Tel : (66) 02-248-8133 ext. 1001 Fax : (66) 02-248-8144 E-mai : chitladaj@lighting.co.th Website : www.-l-and-e.com , www.lighting.co.th Member of Professional Association - The Illuminating Engineering Association Member No. C0041 - Thai Electrical & Mechanical Contractors Association Member No. 11325 - The Thai Chamber of Commerce & Board of Trade of Thailand Member No. 4408 - The Federation of Thai Industries Member No. SN5203 - Listed Companies Association - ThaInstitute of Directors Association - Thai Investor Relations Club


ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป Financial Highlight งบการเงินรวม Consolidated Financial Statements 2552 2009 2553 2010 หน่วย : ล้านบาท รายได้จากการขาย รายได้รวม กำ�ไรสุทธิ สินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

Unit : Million Baht Revenue from Sale Total Revenue Net Profiffiit Total Assets Shareholders’ Equity

หน่วย : บาท มูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหุ้น) กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผล (ต่อหุ้น) สินทรัพย์รวมต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น

2554 2011

1,464.93 1,475.61 14.17 1,138.12 445.56

1,622.82 1,630.76 50.99 1,244.19 485.09

2,017.22 2,024.44 71.88 1,597.52 515.01

Unit : Baht Par Value Earning Per Share Dividend Per Share Total Assets Per Share Shareholders’ Equity per Share

5.00 0.31 0.25 24.83 9.72

5.00 1.11 0.45 25.69 10.01

5.00 1.57 0.57 34.85 11.24

อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม Net Profiffiit Margin อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้น Gross Profiffiit Margin อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม Net Profiffiit / Total Assets อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Net Profiffiit / Shareholders’ Equity อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt / Equity

0.97% 25.18% 1.20% 3.16% 1.56 : 1

3.14% 27.48% 4.16% 10.93% 1.56 : 1

3.55% 25.99% 5.06% 14.37% 2.10 : 1

* คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท ** ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 26 เมษายน 2554 กำ�ไรสุทธิ Net Profififfiit

รายได้จากการขาย Revenue from Sale

สินทรัพย์รวม Total Assets 1,597.52

2,017.22 1,244.19

1,622.82 1,464.93

71.88

1,138.12

2554 2011

2552 2009

50.99

14.17

2552 2009

2553 2010

2554 2011

2552 2009

2553 2010

2553 2010

2554 2011

-4-


-5-


รายงานจากคณะกรรมการบริษัท Report from Board of Director

ในปี 2554 ประเทศไทยได้ประสบกับมหาอุทกภัยทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ ซึง่ ส่งผลให้อตั ราการเตบิ โตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงเหลือ ประมาณ 1.0% จากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ 4.1% บริษัท L&E ก็เหมือนธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ ถึง แม้วา่ จะไม่ได้สร้างความเสียหายต่อสำ�นักงาน โรงงาน และคลังสินค้า แต่กไ็ ด้สง่ ผลกระทบกับการผลิตในระหว่างเดอื น ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 ซึ่งไม่สามารถผลิตได้อย่างราบรื่นเหมือนปกติ เพราะพนักงานจำ�นวนมากไม่สามารถเดินทางมาเพื่อผลิตสินค้าได้ ตลอดจนการขนส่งวัตถุดิบจาก ซัพพลายเออร์ถงึ โรงงาน และการขนส่งสินค้าสำ�เรจ็ รูปจากคลังสินค้าให้ลกู ค้าไม่สามารถกระทำ�ได้สะดวกเหมือนเชน่ เคย ส่งผลให้ตน้ ทุนสินค้าสูงขึน้ ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายต่างๆก็สูงขึ้นด้วย หลังจากน้ำ�ลดเป็นปกติแล้วบริษัทฯได้เร่งกำ�ลังการผลิตเต็มที่ตลอดเดือนธันวาคม 2554 เพื่อผลิต สินค้าชดเชยที่ค้างส่งจนส่งมอบให้กับลูกค้าได้ครบตามจำ�นวน ทำ�ให้รายได้จากการขายในไตรมาส 4 ได้รับผลกระทบไม่มากนัก ส่วนกำ�ไรสุทธินั้น มีผลกระทบมากกว่าเพราะบริษัทฯมีต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เพราะนโยบายการจ่ายค่าแรงเต็มจำ�นวนในช่วงอุทกภัย รวมทั้งการช่วย เหลือพนักงานจัดหาที่พัก และการเยียวยาพนักงานที่รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติครั้งนี้ แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทใน 3 ไตรมาส แรกอยู่ในระดับที่ดี เพราะมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางของศูนย์การค้า ซุปเปอร์สโตร์ และร้านค้าต่างๆรวมถึงการส่งออกที่ยังคงเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง ทำ�ให้ในปี 2554 บริษัทฯมีรายได้จากการขายทั้งปี เป็นเงิน 2,017 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า 24% และกำ�ไรสุทธิเติบโต 41% ในปี 2555 รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ และได้จัดสรรงบประมาณจำ�นวนมหาศาลสำ�หรับจัดทำ�แผนป้องกันน้ำ�ท่วมอย่างครบ วงจร เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถกลับมาเติบโตสูงได้อีกครั้งหนึ่ง และตั้งเป้าการเติบโต ปี 2555 ไว้ที่ 4.9% เมื่อรวมกับการ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจก่อสร้าง ตลอดจนการขยายงานด้านขายส่งและขายปลีกอย่างจริงจังของบริษัท รวมถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องของการส่งออก ส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตในอัตราที่สูงเช่นเคย ซึ่งในปีนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 15% สำ�หรับสินค้า LED ที่บริษัทได้ สร้างโรงงานเสร็จเมื่อต้นปี 2554 สามารถช่วยให้รายได้จากการขายของ LED เติบโตสูงถึง 95% และเชื่อว่าแนวโน้มการเติบโตจะยังสามารถ ดำ�เนินต่อไปอย่างต่อเนื่องในปี 2555 เศรษฐกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆล้วนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึง ต้องเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตลอดเวลาเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประเทศต่างๆในอาเซียนได้ตกลงกัน ว่าภายในปี 2558 อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อให้อาเซียนกลายเป็นเขตการผลิตเดียวและตลาดเดียว บริษัทได้ เตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากได้ขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้จัดสรรเงิน จำ�นวนประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงาน สร้างคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าภายใน 1-2 ปีข้างหน้า เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานและการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร บริษัทยังตระหนักถึงความจำ�เป็นในการดูแลชุมชน รอบข้าง อีกทั้งร่วมมีส่วนช่วยเหลือและส่งเสริมสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆของบริษัทเพื่อให้สังคมโดยรวมน่าอยู่และมีความสงบสุข นอกจากนี้ บริษัทยังใส่ใจในสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลิตสินค้าประหยัดพลังงานป้อนตลาด อย่างต่อเนื่อง ท้ายที่สุดนี้ บริษัทใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทด้วยดีเสมอมา และยืนยันว่าจะยังคงให้ความ สำ�คัญเป็นพิเศษกับการจ่ายเงินปันผลอย่างดีแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่ได้ประกาศไว้ อีกทั้งจะยึดมั่นการดำ�เนินงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย ์สุจริต รอบคอบ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งแก่บริษัทในระยะยาว

-6-


-7-


รายงานจากคณะกรรมการบริษัท Report from Board of Director

In 2011, Thailand had experienced the worst flood in her history, as a result the economy shrank to approximately 1.0% from 4.1% as expected earlier. L&E is no different to other companies in the country, was affected by this serious flood. Although the flood had not caused damage to the office, the factories and the warehouses, but had impacted the company’s production during October-November as many employees and workers were unable to come to the factories to run the production, many suppliers were unable to supply raw material as usual and delivery of finished goods to customers were done with great difficulty. Consequently, the production cost was up and the administrative expenses had also increased. After the flood had subsided and situation back to normal, the company had expedited the production through out the month of December to produce the undelivered products during the flood crisis and had successfully delivered them to customers as promised. Therefore, the revenue from sale in fourth quarter was slightly affected, but the net profit had greater impact as the company had higher production cost and higher administrative expenses, due to the company’s policy to pay full salary and full wage to employees and workers during the crisis and the company had arranged free accommodation to employees and workers who were affected by the flood, in addition the company had provided assistance to employees and workers whose houses and properties were damaged by the flood disaster. Because the operating performance of the first three quarters was good due to the expansion of department stores, super stores, showrooms and retail stores as well as the export sale had grown considerably, as a result revenue from sale for the year 2011 was recorded at 2017 million Baht, 24% up from the year earlier and net profit grows by 41% from previous year As for 2012, Thai government has adopted the policy of full scale economic stimulation and has allocated an enormous amount of budget for the integrated flood prevention program in order to stimulate the economy and enable it to have high growth again, and has set the growth target for 2012 at 4.1%. When combine with the continued expansion of construction industry and the determination of the company to expand the wholesale and retail activities as well as the growth momentum of the export sale, the company is expected to have high growth again for this new year and has set the growth target for 2012 at 15%. With regard to the LED products, the company has completely built the factory since early 2011 and was able to generate revenue from the products at 95% growth rate, and believe that the trend of this products will continue to have high growth for the year 2012. The current global economy has become more complicated. Any economic change in other regions will eventually affect Thai economy. Therefore the company has constantly watched the changes and adapt itself to the changing environment. The member countries in ASEAN has agreed that within 2015, ASEAN will become one single production region and one single market known as ASEAN Economic Community ( AEC ). L&E has constantly prepared for the change. Not only the company has constantly expand the market to the countries in ASEAN, but has also allocated approximately 300 million Baht within the next 1-2 years for the factory expansion and to build new warehouses as well as the distribution center in order to improve the operating efficiency. Together with the operation improvement and increase the company’s wealth, L&E realizes the role of social responsibility in the neighborhood and has supported as well as provided contributions to social through various activities of the company so that the social at large will be peaceful and be a better place to live in. Besides, the company has always care for the environment. The company has designed the products by using materials that are friendly to environment and constantly produced energy-efficient products supplied to the market. Finally, the Board of Directors would like to thank all the shareholders and stakeholders for their good support and would like to take this opportunity to confirm that the company will continue to give special priority to the good dividend payout to shareholders as stipulated in the company’s policy. The Board will manage the company with transparency, integrity and due care, in accordance with the good corporate governance in order to increase wealth and build sustainable growth to the company. -8-


คณะกรรมการ Board of Director

นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ Mr. Yong Suptuaychone Chairman สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 16.87% การศึกษา - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัตกิ ารทำ�งาน 2536-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ 2532-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั เซคัน่ โฮมรีสอร์ท จำ�กัด

Shareholding 16.87% Education - Bachelor of Economics Thammasat University Experience 1993-Present 1989-Present

- Chairman, Lighting & Equipment Public Co.,Ltd. - Chairman, Second Home Resort Co., Ltd.

นายปกรณ์ บริมาสพร กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ Mr. Pakorn Borimasporn Director / Chief Executive Offiffiicer Authorized Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 12.38% Shareholding 12.38% Education - Master of Electrical Engineering Chulalongkorn University การศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Electrical Engineering Chulalongkorn University - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP’ 17 / CMA 3 / EDP 1 - DCP รุน่ 17 / วตท. รุน่ 3 / EDP รุน่ 1 Experience 1993-Present - Director, Chief Executive Officer ประวัตกิ ารทำ�งาน 2536-ปัจจุบนั - กรรมการ และประธานเจา้ หน้าทีบ่ ริหาร Lighting & Equipment Public Co., Ltd. บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด 1999-Present - Chief Executive Officer L&E Manufacturing 2542-ปัจจุบนั - ประธานเจา้ หน้าทีบ่ ริหาร Co., Ltd. บริษทั แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด 2010-Present - Director, L&E Solid State Co., Ltd. 2553-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด 1993-Present - Independent Director, Chairman of the 2540-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Audit Committee Nation Multimedia Group บมจ. เนชัน่ มัลติมเี ดยี กรุป๊ Public Company Limited 2547-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 2004-Present - Chairman, Chairman of the Audit Committee บมจ. พรพรหมเมททอล Pornprom Metal Public Co., Ltd.

-9-


คณะกรรมการ Board of Director

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร กรรมการ Mr. Sitthichai Kraisithisirin Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 2.18% การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีนติ ศิ าสตร์บณ ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP รุน่ 5 ประวัตกิ ารทำ�งาน 2536-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ 2520-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั บมจ.สุรพลฟูดส์

Shareholding 2.18% Education - Master of Business Administration Chulalongkorn University - Bachelor of Law Chulalongkorn University - DCP’ 5 Experience 1993-Present 1977-Present

- Director, Lighting & Equipment Public Co., Ltd. - Director, Surapon Food Public Co., Ltd.

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ Mr. Anant Kittivittayakul Director / Managing Director Authorized Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 4.22% การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP รุน่ 53 / EDP รุน่ 4 ประวัตกิ ารทำ�งาน 2536-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั และ กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ 2553-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั บริษทั แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด

Shareholding 4.22% Education - Bachelor of Electrical Engineering Chulalongkorn University - DCP’ 53 / EDP 4 Experience 1993-Present - Director, Managing Director Lighting & Equipment Public Co.., Ltd. 2010-Present - Director, L&E Solid State Co., Ltd.

-10-


คณะกรรมการ Board of Director

นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหา กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ Mrs. Napaporn Vimon-Anupong Director / Deputy Managing Director Corporate Governance and Nomination Committee Authorized Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 4.65% Shareholding 4.65% การศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Education - Bachelor of Science Chulalongkorn University - DAP รุน่ 19 / DCP รุน่ 108 - DAP’ 19 / DCP’ 108 ประวัตกิ ารทำ�งาน 2536-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั และ รองกรรมการผูจ้ ดั การ Experience 1993-Present - Director, Deputy Managing Director กรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหา Lighting & Equipment Public Co., Ltd. บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด 2010-Present - Director L&E Solid State Co., Ltd. 2553-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั บริษทั แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด

นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ Mrs. Kalayarat Suriyasat Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 0% การศึกษา - M.A. - Georgetown University Washington, D.C., U.S.A. - B.A.-Wellesley College, Mass., U.S.A. ประวัตกิ ารทำ�งาน 2538-ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการบริษทั ไทยโตชิบา ไลท์ตง้ิ จำ�กัด 2528-2532 - ธนาคารกรุงเทพ 2525-2528 - ธนาคารโลก, สหรัฐอเมริกา

-11-

Shareholding 0% Education - M.A. - Georgetown University Washington, D.C., U.S.A. - B.A.- Wellesley College, Mass., U.S.A. Experience 1995-Present - Vice President, Thai Toshiba Lighting Co., Ltd. 1985-1989 - Bangkok Bank 1982-1985 - The World Bank, U.S.A.


คณะกรรมการ Board of Director

นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ Mr. Gritsada Suptuaychone Director Authorized Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 3.05% การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง - DAP รุน่ 19 / DCP รุน่ 120 ประวัตกิ ารทำ�งาน 2547-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ 2540-ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด 2553-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั บริษทั แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด

Shareholding 3.05% Education - Bachelor of Electrical Engineering King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang - DAP’ 19 / DCP’ 120 Experience 2004-Present - Director, Lighting & Equipment Public Co., Ltd. 1997-Present - ManagingDirector, L&E Manufacturing Co., Ltd. 2010-Present - Director L&E Solid State Co., Ltd.

นายอุทิศ จันทร์เจนจบ ประธานกรรมการตรวจสอบ Mr. Utis Chanchenchop Independent Director Chairman of the Audit Committee สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 0% Shareholding 0% การศึกษา - ปริญญาตรีไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ สถาบันราชภัฎพระนคร Education - Bachelor of Electrical Engineering Rajabhat Phanakhon Institute - DAP รุน่ 13 / DCP รุน่ 119 - DAP’ 13 / DCP’ 119 ประวัติการทำ�งาน 2547-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ Experience 2004-Present - Chairman of the Audit Committee บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ Lighting & Equipment Public Co., Ltd. 2520-2540 - ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สนิ และบริการภายใน 2520-2540 - Director of Property and General Services การไฟฟ้านครหลวง Department Metropolitan Electricity Authority

-12-


คณะกรรมการ Board of Director

นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กำ�กับดูแลกิจการและสรรหา Mr.Boonlert Khawcharoenporn Independent Director / Audit Committee Chairman of Corporate Governance and Nomination Committee สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 0% Shareholding 0% การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Education - Bachelor of Electrical Engineering Chulalongkorn University - DAP รุน่ 13 / DCP รุน่ 108 - DAP 13 / DCP’ 108 ประวัตกิ ารทำ�งาน 2553-ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ Experience 2010-Present - Audit Committee, บมจ.เอเชยี น อินซูเลเตอร์ จำ�กัด(มหาชน) Asian Insulators Public Co.,Ltd. 2547-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหา 2004-Present - Audit Committee, Lighting & Equipment กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ Public Co.,Ltd. 2509-2546 - รองผูว้ า่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค - Vice Governor, The Provincial Electricity Authority

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 0% การศึกษา - ปริญญาโท MBA Lincon University, U.S.A. - ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - DAP รุน่ 13 ประวัตกิ ารทำ�งาน 2547-ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ ,กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และสรรหา บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ 2512-2544 - ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงนิ บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด

-13-

นางเรณู บัวเกิด กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหา Mrs. Renu Buakird Independent Director / Audit Committee Corporate Governance and Nomination Committee Shareholding 0% Education - Master of Business Administration Lincon University, U.S.A. - Bachelor of Accounting Thammasat University - DAP’ 13 Experience 2004-Present - Audit Committee, Lighting & Equipment Public Co.,Ltd. 1969-2001 - Executive Accounting & Finance Manager Thai Toshiba Electric Industries Co., Ltd.


คณะกรรมการ Board of Director

นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ Mr. Supachai Watanangura Independent Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 0% การศึกษา - วิทยาศาตร์บณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ อังกฤษ - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ อังกฤษ - DCP / EDP รุน่ 5 ประวัตกิ ารทำ�งาน 2552-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ - ทีป่ รึกษาบริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ ั ฑ์ จำ�กัด (มหาชน) - ประธานกลุม่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการบริหารในสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรอื นกระจก (องค์การมหาชน) - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 0.19% การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงนิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - CSP 11/2005 ประวัตกิ ารทำ�งาน 2536-ปัจจุบนั - ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ บริหารงานทัว่ ไป บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์

Shareholding 0% Education - MSc. In Welding Technology from Cranfield University Bedfordshire, England - DCP and ACP Certification / EDP 5 Experience 2009- Present - Independent Director, Lighting & Equipment Public Co., Ltd. 1995-2005 - General Manager of Thai Plastic and Chemicals Public Company limited Present - Advisor to Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited - Member of the Board of Directors of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) - Independent Director and Chairman of the Audit Committee of Cobra International Co., Ltd.

นางเสาวณี โกศล เลขานุการบริษัท / ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป Mrs. Saowanee Kosol Company Secretary / Executive HR & Administration Director Shareholding 0.19% Education - Bachelor of Business Administration Majored in Finance Bangkok University - CSP 11 / 2005 Experience 1993-Present - Executive HR & Administration Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.

-14-


คณะผู้บริหาร Management Committee

นายปกรณ์ บริมาสพร กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ Mr. Pakorn Borimasporn Director / Chief Executive Offiffiicer Authorized Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 12.38%

Shareholding 12.38% Education - Master of Electrical Engineering Chulalongkorn University การศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Electrical Engineering Chulalongkorn University - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP’ 17 / CMA 3 / EDP 1 - DCP รุน่ 17 / วตท. รุน่ 3 / EDP รุน่ 1 Experience 1993-Present - Director, Chief Executive Officer ประวัตกิ ารทำ�งาน 2536-ปัจจุบนั - กรรมการ และประธานเจา้ หน้าทีบ่ ริหาร Lighting & Equipment Public Co., Ltd. บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด 1999-Present - Chief Executive Officer L&E Manufacturing 2542-ปัจจุบนั - ประธานเจา้ หน้าทีบ่ ริหาร Co., Ltd. บริษทั แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด 2010-Present - Director, L&E Solid State Co., Ltd. 2553-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด 1993-Present - Independent Director, Chairman of the 2540-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Audit Committee Nation Multimedia Group บมจ. เนชัน่ มัลติมเี ดยี กรุป๊ Public Company Limited 2547-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 2004-Present - Chairman, Chairman of the Audit Committee บมจ. พรพรหมเมททอล Pornprom Metal Public Co., Ltd.

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ Mr. Anant Kittivittayakul Director / Managing Director Authorized Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 4.22% การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP รุน่ 53 / EDP รุน่ 4 ประวัตกิ ารทำ�งาน 2536-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั และ กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ 2553-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั บริษทั แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด -15-

Shareholding 4.22% Education - Bachelor of Electrical Engineering Chulalongkorn University - DCP’ 53 / EDP 4 Experience 1993-Present - Director, Managing Director Lighting & Equipment Public Co.., Ltd. 2010-Present - Director, L&E Solid State Co., Ltd.


คณะผู้บริหาร Management Committee

นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหา กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ผู้อำ�นวยการฝ่ายสารสนเทศและโลจิสติกส์ Mrs. Napaporn Vimon-Anupong Director / Deputy Managing Director Corporate Governance and Nomination Committee Authorized Director MIS & Logistics Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 4.65% การศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP รุน่ 19 / DCP รุน่ 108 ประวัตกิ ารทำ�งาน 2536-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั และ รองกรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหา บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด 2553-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั บริษทั แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 3.05% การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง - DAP รุน่ 19 / DCP รุน่ 120 ประวัตกิ ารทำ�งาน 2547-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ 2540-ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด 2553-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั บริษทั แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด

Shareholding 4.65% Education - Bachelor of Science Chulalongkorn University - DAP’ 19 / DCP’ 108 Experience 1993-Present - Director, Deputy Managing Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd. 2010-Present - Director L&E Solid State Co., Ltd.

นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ผู้อำ�นวยการฝ่ายการผลิต Mr. Gritsada Suptuaychone Director Authorized Director Manufacturing Director Shareholding 3.05% Education - Bachelor of Electrical Engineering King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang - DAP’ 19 / DCP’ 120 Experience 2004-Present - Director, Lighting & Equipment Public Co., Ltd. 1997-Present - ManagingDirector, L&E Manufacturing Co., Ltd. 2010-Present - Director L&E Solid State Co., Ltd.

-16-


คณะกรรมการ Board of Director

นายอนรรฆ ซื่อยิ่งกาญจน์ ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Mr. Anak Sueyingkarn Executive Business Development Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 0.19% การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้ คุณทหารลาดกระบัง ประวัตกิ ารทำ�งาน 2537-ปัจจุบนั - ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 0.19% การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงนิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - CSP 11/2005 ประวัตกิ ารทำ�งาน 2536-ปัจจุบนั - ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ บริหารงานทัว่ ไป บมจ.ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์

-17-

Shareholding 0.19% Education - Bachelor of Electrical Engineering King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Experience 1994-Present - Executive Business Development Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.

นางเสาวณี โกศล เลขานุการบริษัท / ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป Mrs. Saowanee Kosol Company Secretary / Executive HR & Administration Director Shareholding 0.19% Education - Bachelor of Business Administration Majored in Finance Bangkok University - CSP 11 / 2005 Experience 1993-Present - Executive HR & Administration Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.


คณะกรรมการ Board of Director

น.ส.พรรณมน ศรีรัตนมงคล ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน Miss Punyamon Sriratanamongkol Executive Accounting & Finance Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 0.19% การศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัตกิ ารทำ�งาน 2538-ปัจจุบนั - ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงนิ

Shareholding 0.19% Education - Bachelor of Accounting Thammasat University Experience 1995-Present - Executive Accounting & Finance Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.

นายสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด Mr. Siriphong Thititanaphong Executive Marketing Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 0.19% การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ประวัตกิ ารทำ�งาน 2536-ปัจจุบนั - ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

Shareholding 0.19% Education - Bachelor of Electrical Engineering King Mongkut’s University of Technology Thonburi Experience 1993-Present - Executive Marketing Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.

-18-


คณะกรรมการ Board of Director

นายสุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์ Suchart Sidrojanarith Executive Product Director สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 0.19% การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประวัตกิ ารทำ�งาน 2536-ปัจจุบนั - ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์

Shareholding 0.19% Education - Bachelor of Electrical Engineering King Mongkut’s University of Technology Thonburi Experience 1993-Present

- Executive Product Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.

นายพงศกร อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED Pongskorn Ouvuthipong LED-Product Director Shareholding 0 % Education - Master Degree from University of Illinois at Urbana Champaign - Bachelor of Electrical Engineering Chulalongkorn University

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 0 % การศึกษา - ปริญญาโท University of Illinois at Urbana Champaign - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัตกิ ารทำ�งาน 2553-ปัจจุบนั - ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED 2553-ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด Experience 2010-Present

-19-

- LED-Product Director Lighting & Equipment Public Co.., Ltd. - Director, L&E Solid State Co., Ltd.


โครงสร้างการบริหาร Organization Chart Board of Director คณะกรรมการบริษัท Corporate Governance and Nomination Committee คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหา

Audit Committee คณะกรรมการตรวจสอบ

Executive Committee คณะกรรมการบริหาร Chief Executive Offiffiicer ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Investor Relations Deparment ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

Internal Audit Department ฝ่ายตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบ Managing Director กรรมการผู้จัดการ

Marketing Department ฝ่ายการตลาด Product Department ฝ่ายผลิตภัณฑ์

MIS & Logistics Department ฝ่ายสารสนเทศและโลจิสติกส์

Business Development Department ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Acct & Finance Department ฝ่ายบัญชีและการเงิน

LED Product Department ฝ่ายผลิตภัณฑ์ แอล อี ดี Manufacturing Department ฝ่ายการผลิต

HR & Admin Department ฝ่ายทรัพยากรบุคคล -20-


-21-


-22-


-23-


กิจกรรมของบริษัทปี 2554 Major Activities for 2011

January 12, 2011

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องพื้นฐานการส่งสว่าง พร้อมเยื่ยมชม โรงงาน LEM แจ้งวัฒนะ ให้แก่นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection to the Student from Architech Faculty, KMITL.

January 20, 2011

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่องพื้นฐานการส่องสว่าง ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection to the Student at Bangkok University.

January 21, 2011

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องพื้นฐานการส่งสว่าง ให้แก่นักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection to the Student from Architech Faculty, KMITL.

February 4, 2011

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องพื้นฐานการส่งสว่าง พร้อมพาชม โรงงาน LEM แจ้งวัฒนะ ให้แก่นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and Lecture selection to the Student from Engineer Faculty, Burapa University.

February 10, 2011

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องพื้นฐานการส่งสว่าง พร้อมเยี่ยมชม โรงงาน LEM ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection to the Student from Engineer Faculty,KMUTT. -24-


กิจกรรมของบริษัทปี 2554 Major Activities for 2011 March 2, 2011

ให้การต้อนรับและพาชมShowroom L&E แก่คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (จำ�นวน 10 ท่าน) Welcome address from EGAT for the visit to Lighting Solution Center.

March 3, 2011

ให้การต้อนรับและบรรยายเรอ่ื งพืน้ ฐานการส่องสว่าง และ LED Innovation ให้แก่บริษทั เอสซีจี - เซกิซยุ เคริอซีเมนต์ไทย Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection , New Innovation of LED Light Source to SCG SEKISUI. คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องการคำ�นวนแสงสว่างให้กับเคริอ ซีเมนต์ไทย ( SCG) Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection to the SCG Officers.

March 3, 2011

March 9, 2010

กิจกรรม The Opportunity Day ณ ห้อง 1001 อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The “Opportunity Day” business performance presentation at room 1101, the Stock Exchange of Thailand building.

March 16, 2011

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องพื้นฐานการส่องสว่าง และ การคำ� นวนแสงสว่างให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and Lfi ecture selection to EGAT management team.

March 17, 2011

คุณจิตรลดา จริยวิทยานนท์ IR ของบริษัท ร่วมกิจกรรม IR Networking IR Manager attened in IR Networking at SET.

-25-


กิจกรรมของบริษัทปี 2554 Major Activities for 2011

April 7, 2011

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องพื้นฐานการส่องสว่าง พร้อมพา ชม Showroom L&E ให้กบั คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection to the Student from Architech Faculty, Chulalongkorn University.

April 20, 2011

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องพื้นฐานการส่องสว่างและ New Innovation of LED Light Source ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection and New Innovation of LED Light Source to the Bank of Thailand officers.

April 26, 2011

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น 2554 Annual General Meeting of Shareholders 1/2011

May 30, 2011

ให้การต้อนรับพร้อมพาชมโรงงาน LEM แจ้งวัฒนะ แก่คณะจากบริษัท EEC Lincolne scott ฝ่ายออกแบบ Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection to EEC Lincolne scot officers.

July 1, 2011

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องพื้นฐานการส่งสว่าง ให้กับคณะ อาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection to the Student from Architech Faculty, Kasetsart University.

July 14, 2011

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องพื้นฐานการส่องสว่าง พร้อม พาชม Showroom L&E ให้กับคณะอาจารย์ นิสิตปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection to the Student from Architech Faculty, Chulalongkorn University.

-26-


กิจกรรมของบริษัทปี 2554 Major Activities for 2011

July 20, 2011

July 20, 2011

คุณศุภชัย วิรานุวัตร ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์-กลุ่มสินค้า LED ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องLED Innovation และพาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้าแสงสว่าง และ กระบวนการผลิตโคมไฟของ L&E ที่LEM แจ้งวัฒนะ ให้กับคณะจาก Master Ad Public Company Limited. Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection , New Innovation of LED Light Source to Master Ad Public Company Limited. for the visit to Laboratory. ให้การต้อนรับพร้อมพาชม Showroom L&E แก่คณะสถานปฎิบัติธรรม จังหวัดสระบุรี Welcome address to the dhamma retreat Saraburi Province at Lighting Solution Center.

July 21, 2011

คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับ ระบบ MIS และการจัดการ ข้อมูลธุรกิจ ให้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) พร้อมพาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ ทดสอบไฟฟ้าแสงสว่าง และ กระบวนการผลิตโคมไฟของ L&E ที่LEM แจ้งวัฒนะ Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection , New Innovation of LED Light Source to Interlink PCL.. for the visit to Laboratory.

August 5, 2011

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องพื้นฐานการส่องสว่าง พร้อมพา ชม Showroom L&E ให้กับคณะอาจารย์และนิสิตปริญญาตรี ปี 2จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการ ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection to the Student from Architech Faculty, Chulalongkorn University.

August 18, 2011

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องพื้นฐานการส่งสว่าง พร้อมทั้ง พาเข้าเยื่ยมชมโรงงาน LEM แจ้งวัฒนะ ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and Lecture selection to the Student from Engineer Faculty,KMUTT.

19-20 August 2011

ร่วมออกบูธและแสดงผลิตภัณฑ์ ของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยจัดงาน สัมมนาและงานแสดงผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและเครื่องกล ครั้งที่ 27 TEMCA SEMINAR & EXHIBITION 2011 ณ ศูนย์ประชุมฟีช รอยัลคลิป บีช รีสอร์ท พัทยา Attend the 27th Thai Electrical & Mechanical Contractors Association (TEMCA) Seminar and Exhibition. At Ambassador city Jomthien Pattaya.

-27-


กิจกรรมของบริษัทปี 2554 Major Activities for 2011 August 22, 2011

คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่มฟังบรรยายเสวนาโต๊ะกลม ของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ ความเสี่ยงจากการทุจริต “ความท้าทายสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบ ณ KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd. Mr. Pakorn B. attended in Auditt Committee Forum session 10: Fraud Risk : Challenges for Audit Comittees at KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd.

August 26, 2011

คุณศุภชัย วิรานุวัตร ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์-กลุ่มสินค้า LED ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องLED Innovation ให้กับคณะจากชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection , New Innovation of LED Light Source to R&D team from MEA.

September 2, 2011

September 2, 2011

ผู้แทนจากกรมช่างโยธาทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและห้องปฎิบัติการทดสอบดวงโคมไฟฟ้า ณ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด Welcome address and Lecture on Lamp and fiLecture selection , to Civil Engineering for the visit to Laboratory. คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดการแผนกออกแบบ ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง LIGHTING DESIGN FOR INTERIOR SPACE ใหก้ บั คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท จากคณะสถาปัตยกรรมศามสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on LIGHTING DESIGN FOR TNTERIOR SPACE to the Student from Architech Faculty, Sillapakorn University.

September 6, 2011

คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิทยากรร่วม ในงาน การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการ เงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ จัดสัมมนา Mr. Pakorn B. attended in Internal Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public Companies : COSO SMEs” at SET.

-28-


กิจกรรมของบริษัทปี 2554 Major Activities for 2011

October 6, 2011

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยีย่ มชมบริษทั L&E แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด โดยมีทมี ผูบ้ ริหาร LEM ให้การต้อนรับ Welcome address and Lecture on Lamp and Lfi ecture selection to the EGAT at L&E Manufacturing Co.,Ltd.

October 11, 2011

คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อนำ�เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง ”ตัวอย่างแบบประเมินผลงาน CEO” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Mr. Pakorn B. attended in the meeting about the draft of CEO.self practice.

October 14, 2011

L&E ร่วมงาน HomePro Expo 14 ระหว่างวันที่ 14-25 ตุลาคม 2554 Hall 5 ณ อิมแพคเมืองทองธานี HomePro Expo 14 between 14-25 October 2011 at IMPACT.

November 22, 2011 กิจกรรม The Opportunity Day ณ ห้อง 1101 อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The “Opportunity Day” business performance presentation at room 1101, the Stock Exchange of Thailand building. November 25, 2011 คณะผู้บริหาร ประชุมงบประมาณประจำ�ปี Budgetting Forecast meeting at L&E’s conference. December 2, 2011

-29-

คณะผู้บริหาร L&E โดย คุณปกรณ์ บริมาสพร ,คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล, คุณนภาพรวิมลอนุพงษ์ และคุณ พรรญมน ศรีรตั นมงคล ให้การต้อนรับ คุณวศิน (รองกรรมการผูจ้ ดั การ) คุณฐิวารุจน์ (รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย) ธนาคารกสิกรไทย เยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ Welcome address KBANK management team at Lighting and Equipment PCL.


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Major Shareholder รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

รายชื่อผู้ถือหุ้น 1. นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน Mr. Yong Suptuaychone 2. นายปกรณ์ บริมาสพร Mr. Pakorn Borimasporn 3. บริษัท นิกรกิจและบุตร จำ�กัด Nikornkij and Sons Co.,Ltd. 4. นางสุมาลย์ ทรัพย์ทวยชน Mrs. Sumarn Suptuaychone 5. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ Mrs. Napaporn Vimon-Anupong 6. นางกิจฐาพร บริมาสพร Mrs. Kittaporn Borimasporn 7. บริษัท ไทยเอ็นวิดีอาร์ จำ�กัด Thai NVDR Co.,Ltd 8. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล Mr. Anant Kittivittayakul 9. City Bank Nominees Singapore PTE Ltd. City Bank Nominees Singapore PTE Ltd. 10. นางวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน Mrs.Walailuk Wongthanawat 11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ Others รวม Total

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

7,733,332

16.87

5,672,032

12.38

3,166,666

6.91

2,333,332

5.09

2,133,332

4.65

2,066,666

4.51

2,015,215

4.40

1,852,200

4.22

1,353,032

4.04

1,384,732

3.02

15,543,894

33.9

45,834,733

100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล Dividend Policy บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจกำ�หนดให้การ จ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำ�หนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำ�เป็นต้องนำ�เงินกำ�ไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯต่อไป The company has the policy to pay dividend at the rate of no less than 40% of the net profififfiit. However, the company may pay dividend at a lower rate in case that the company need to keep the cash for business expansion. -30-


N

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ature of Business

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ หลักด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแต่การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การนำ�เข้า และการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้ บริการออกแบบระบบแสงสว่าง แนะนำ�การใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้เช่าผลิตภัณฑ์แสงสว่างและระบบไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทมีความหลากหลายและครบวงจรสามารถรองรับความต้องการ ของลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าแสงสว่างได้ทุกกลุ่ม อาทิเช่น บ้านอยู่อาศัย อาคาร สำ�นักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าต่างๆ พิพิธภัณฑ์ โกดังเก็บสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาคารอเนก ประสงค์ สนามกีฬาต่างๆ สวนสาธารณะ โบราณสถาน ถนนหนทาง ป้ายโฆษณา และสนามบิน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มสินค้าหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มหลอดไฟฟ้า 2. กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 3. กลุ่มโคมไฟฟ้า 4. กลุ่มเสาไฟฟ้า และอื่นๆ

Lighting & Equipment Public Company Limited’ s core business is in lighting. The company’s business covers from product design manufacturing, importing and distributing of lighting products to customers in both domestic and aboard. The company also provide lighting design, recommendation for proper application of various lighting products and rental of lighting products and lighting system to customers. The company offers diverse and complete range of lighting products to meet every sector’s requirement such as residence, offififi ce building, commercial building, exhibition center, department store, retail shop, museum, warehouse, factory, multi-purpose complex, stadium, public garden, historical building, high way, advertising box and airport etc. The company’s products comprised of 4 major groups : 1. Light bulbs 2. Lighting equipment (Control gear / accessories) 3. Lighting luminaires 4. Lighting poles / other products

ในส่วนของการตลาด บริษัทมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านนี้จำ�นวน มากเพื่อคอยให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1. กลุ่มงานขายโครงการ 2. กลุ่มงานขายส่งและขายปลีก 3. กลุ่มงานส่งออก

The company has a large number of marketing personnels to provide fully integrated services for customers’ advantage. The marketing division comprised of : 1. Project business group 2. Wholesale and retail business group 3. Export business group

ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท บริษัทแรกชื่อ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 99.99 %) เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้า และ เสาไฟฟ้า ชนิดต่างๆ ส่วนบริษทั ทีส่ องชือ่ บริษทั แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 99.99%) เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ แอล อี ดี บริษัทย่อยทั้งสองขาย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดผ่านบริษัท ในปี 2554 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ขายให้แก่ลูกค้าทั้งหมด ประมาณ ร้อยละ 29 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัทย่อยแห่งนี้ อีกประมาณ ร้อยละ 12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนำ�เข้า จากต่างประเทศ ที่เหลืออีก ประมาณร้อยละ 59 เป็นผลิตภัณฑ์ที่จ้าง โรงงานภายนอกผลิตให้และที่ ซื้อจากบริษัทอื่น ในอนาคตบริษัทมีนโยบาย ที่จะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตโดยบริษัทย่อยให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มอัตรา กำ�ไรเบื้องต้นให้สูงขึ้น

At present, the company has two wholly-own subsidiaries. The rst subsidiary (99.99% owned by L&E) is L&E Manufacturing Co.,Ltd., currently manufactures various lighting luminaires, and lighting poles. The second subsidiary (also 99.99% owned by L&E) is L&E Solid State Co.,Ltd. This company LED products. All the products Manufactured by these two subsidiaries are supplied to customers through the company (Lighting & Equipment Public Company Limited). Out of the total products offered to customers in 2011, 29% are from the subsidiaries, 12% are imported from abroad and the balance of 59% are outsourced from other factories and purchased from other companies in domestic. In future, the company has the plan to increase the proportion of products made by its subsidiaries in order to improve the gross profit margin.

-31-


โครงสร้างรายได้ของบริษัท Revenue Structure จำ�แนกตามการขาย Categorized by Market Channel

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Products กลุ่มงานโครงการ Project business กลุ่มงานขายส่งและขายปลีก Wholesale and retail business กลุ่มงานส่งออก Export business รวม total

2552 - 2009

2553 - 2010

2554 - 2011

ล้านบาท Million Bath

ร้อยละ %

ล้านบาท Million Bath

ร้อยละ %

ล้านบาท Million Bath

ร้อยละ %

964

66

1,076

66

1,434

71

435

30

456

28

450

22

66

4

91

6

133

7

1,465

100

1,623

100

2,017

100

จำ�แนกตามผลิตภัณฑ์ Categorized by Product

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Products

2552 - 2009

2553 - 2010

2554 - 2011

ล้านบาท Million Bath

ร้อยละ %

ล้านบาท Million Bath

ร้อยละ %

ล้านบาท Million Bath

ร้อยละ %

กลุ่มโคมไฟฟ้า Lighting luminaires กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง

884

60

1,001

62

1,227

61

272

19

315

19

461

23

หลอดไฟฟ้า Light bulbs กลุ่มเสาไฟฟ้า และอื่นๆ Lighting poles / other products รวม total

216

15

200

12

246

12

93

6

107

7

83

4

1,465

100

1,623

100

2,017

100

Lighting equipment (Control gear/accessories)

-32-


ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน Industrail Outlook and Competitive Environment ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างสัมพันธ์กับการเติบโตของอุตสาหกรรก่อสร้าง ปัจจัยอืน่ ทีม่ ผี ลต่อการขยายตัวของธุรกิจนีไ้ ด้แก่ การปรับปรุงและขยาย สาขาของห้างร้านต่างๆ ธุรกิจสือ่ โฆษณา การจัดงานแสดงสินค้าและงาน เทศกาลต่างๆ ตลอดจนนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล เปน็ ต้น ในปี 2554 ภาพรวมของธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในประเทศไทยมีมูลค่า ประมาณ 13,000 ล้านบาท และมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 14% ตาม ภาวะการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศ ในขณะเดียว กันภาพรวมของตลาดภูมิภาคอาเซียน (รวมประเทศในอินโดจีน) มีมูลค่า กว่า 66,000 ล้านบาท ซึ่งประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำ�ตลาด เพราะมี ศักยภาพและความพร้อมในการแข่งขันทีเ่ หนือกว่าประเทศอืน่ ทัง้ นีส้ ว่ นหนึง่ เป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคนี้ที่ริเริ่มพัฒนา องค์กรด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่างจริงจัง สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง ประเทศไทยได้เริ่มนำ�แนวคิดเรื่องคุณภาพแสงสว่างมาใช้ นอกเหนือจาก เรื่องประสิทธิภาพและราคา ทำ�ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ทุกกลุม่ ผูใ้ ช้งาน

มูลค่ารวมของธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างประมาณ 13,000 ล้านบาทใน ประเทศไทย ประกอบด้วย ตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ 4 กลุ่มหลัก 1. ตลาดหลอดไฟฟ้า มีสัดส่วนของตลาดประมาณร้อยละ 37 ตลาด หลอดไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้ตราสินค้าต่างประเทศ เช่น PHILIPS TOSHIBA OSRAM SYLVANIA และ GE เป็นต้น ปัจจุบนั ประเทศไทยมีโรงงานผลิตหลอดไฟฟ้าทีเ่ ปน็ ของคนไทยอยูป่ ระมาณ 4 แห่ง ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั ผลิตหลอดไฟฟ้ามาตรฐานทัว่ ๆไป นอกจากนีย้ งั มีหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานราคาถูกจากประเทศจีนทะลักเข้ามาในประเทศ 2. ตลาดบัลลาสต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ มีสดั ส่วนของตลาด ประมาณร้อยละ 21 ตลาดบัลลาสต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนใหญ่ เปน็ ของผูผ้ ลิตภายในประเทศ นอกจากบัลลาสต์ส�ำ หรับใช้กบั หลอดไฟ HID บางชนิด และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบางชนิดทีป่ ระเทศไทยยังต้อง นำ�เข้าจากต่างประเทศ 3. ตลาดโคมไฟฟ้า มีสัดส่วนของตลาดประมาณร้อยละ 34 ตลาดโคม ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นของผู้ผลิตภายในประเทศ เพราะประเทศไทยมีโรงงาน ผลิตโคมไฟฟ้าต่างๆ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันจำ�นวนมาก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งโคมไฟที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์นอกจากนี้โคมไฟที่ใช้ในงาน ภูมิทัศน์ที่ผลิตในประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกซึ่งจะเห็นได้จากโคม ไฟฟ้ากลุ่มนี้สามารถส่งออกไปขายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 4. ตลาดเสาไฟฟ้า มีสดั ส่วนของตลาดประมาณร้อยละ 8 ตลาดเสาไฟฟ้า ส่วนใหญ่เป็นของผู้ผลิตภายในประเทศ ประเทศไทยมีโรงงานขนาดใหญ่ หลายแห่งที่สามารถผลิตเสาไฟฟ้าชนิดต่างๆ เพื่อสนองตอบความ ต้องการของลูกค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ -33-

Lighting business is directly related to the construction industry. Other factors that may have impact on the growth of this business are the renovation and expansion of department stores, discount stores, retail stores, the usage of lighting in media industry ,in exhibition and other events, as well as the energy conservation policy of the government ,etc. In 2011, total market of lighting business in Thailand worths 13,000 million Baht and has a growth rate of approx 14%, in line with the expansion of the domestic construction industry, while the total market of ASEAN (including Indo-china country) is 66,000 million Baht. Thailand is currently the leader in lighting business in this region as it has a stronger competitive advantage and is probably because Thailand is the rfi st country who is seriously promoting the lighting activities. The Illuminating Engineering Association of Thailand has initiated the promotion of lighting quality, in addition to the efficiency and economy aspects and as a result the lighting industry can fully respond to the requirement of every sector. The 13,000 million Baht of Thailand lighting business is from 4 major product groups 1. Light Bulbs : constitute 37% of total market. The light bulb market is still dominated by foreign brand such as PHILIPS, TOSHIBA, OSRAM SYLVANIA and GE. At present , there are 4 major factories that belong to Thai people. These factories manufacture standard GLS and standard fluorescent lamps. There are also a large number of standard energy saving compact ufl orescent lamps ofl oded into this country from China. 2. Lighting Equipment : constitute 21% of the market. The ballasts are the major product of this category and the ballast market is dominated by local manufactures, excepted for some HID ballasts and some lighting accessories that are still imported from aboard. 3. Lighting Luminaires : constitute 34% of the market. The lighting luminaire market is dominated by local manufacturers as Thailand has a lot of highly competitive lighting luminaire manufacturers, in particular the ufl orescent luminaires. In addition, the landscape lighting luminaires from Thailand are widely accepted in world market and are being exported to various countries through out the world. 4. Lighting Poles : constitute 8% of the market. The lighting pole market is dominated by local manufacturers. Thailand has a few big manufacturers who are producing various lighting poles that can meet the requirement of local and export customers.


ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน Industrail Outlook and Competitive Environment At present the competitive environment in ASEAN is increasingly intense. Price factor is still very important as most consumers prefer lighting products with acceptable quality but at a competitive price. Cheap products from China have ooded into the region, consequently companies in the region need to adapt themselves under such circumstance. However, countries in this region who are more advance in lighting industry such as Thailand, Malaysia and Singapore have focused on diverse range of products and new services that will provide customers with better value besides the price as they believe that there are some customer groups who pay more attention on quality of product, style of product, diverse range of product and ปัจจุบันประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีภาวะการแข่งขันเข้มข้นขึ้นทุกวัน various new services including the energy efficiency. Companies ปัจจัยราคามีความสำ�คัญสำ�หรับการแข่งขันมากเพราะผูบ้ ริโภคและผูซ้ อ้ื in these countries have to compete in these areas in addition ส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพพอรับได้แต่ราคาต้องถูก สินค้า to the price. ไฟฟ้าแสงสว่างราคาถูกจากประเทศจีนจึงทะลักเข้ามาในภูมิภาคนี้ค่อน In Thailand then are more than hundred companies dealing ข้างมาก ผู้ประกอบธุรกิจในภูมิภาคนึ้จึงจำ�เป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ในสถานะการณ์เช่นนี้ อย่างไรก็ตามประเทศในภูมิภาค in lighting business. Most of the companies have focused on products that they specialized, some of them focus on light นี้ที่มีความก้าวหน้าด้านไฟฟ้าแสงสว่างมากกว่า เช่น ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงค์โปร์ เป็นต้น ได้ให้ความสำ�คัญในเรื่อง bulb, some of them focus on lighting equipment, some of them ของความหลากหลายของสินค้าและการบริการในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือ focus on indoor lighting luminaire, some of them focus on จากเรื่องของราคา เนื่องจากเล็งเห็นว่าในตลาดของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า outdoor lighting luminaire and street luminaire, some of them แสงสว่างยังมีลกู ค้าบางกลุม่ ทีใ่ ห้ความสำ�คัญในเรอ่ื งของคุณภาพสินค้า focus on landscape lighting luminaire, some of them focus on รูปแบบสินค้า ความหลากหลายของสินค้าและการบริการในรูปแบบต่างๆ decorative lighting luminaire, some of them focus on lighting รวมถึงเรอ่ื งการประหยัดพลังงาน ทำ�ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจในประเทศดัง pole and associated luminaire etc. กล่าวจึงต้องแข่งขันในเรื่องดังกล่าวนอกเหนือจากการแข่งขันในด้าน Lighting & Equipment Public Company Limited has ราคา positioned itself to be a total lighting solution provider by สำ�หรับในประเทศไทยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้าแสง offering diverse and complete rage of lighting products as well สว่างมีอยู่กว่าร้อยราย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเน้นทำ�ธุรกิจเฉพาะ as integrated services that can meet the requirement of every ผลิตภัณฑ์ที่ตนถนัด เช่น บางบริษัทจะเน้นผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า sector. In addition the company has a large number of บางบริษัทเน้นผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง บางบริษัทเน้น knowledgeable and experienced engineers, architects, interior ผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าทีใ่ ช้ภายในอาคาร บางบริษทั เนน้ ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้กบั designers and computer graphic designers to provide integrated ถนนและภายนอกอาคาร บางบริษัทเน้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ services to customers, such as recommend the usage of proper บางบริษัทเน้นโคมไฟตกแต่ง และบางบริษัทเน้นผลิตภัณฑ์เสาไฟฟ้าและ products for various lighting applications. The company can provide lighting design in the form of luminance tabulation, โคมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเป็นต้น three dimensional image including animation. ส่วนบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ได้วางเป้า หมายเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆที่หลากหลาย และครบครัน เพอ่ื ให้สามารถบริการลูกค้ากลุม่ ต่างๆได้อย่างครบวงจร นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีวศิ วกร สถาปนิก มัณฑนากร และผูอ้ อกแบบด้าน กราฟฟิก ที่มีความรู้และประสบการณ์จำ�นวนมากเพื่อคอยให้บริการ ด้านไฟฟ้าแสงสว่างในรูปแบบต่างๆอย่างครบวงจร อาทิเช่น แนะนำ� การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะกับงานต่างๆ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างสำ�หรับงานพิเศษทีต่ อ้ งการผลิตภัณฑ์ทม่ี รี ปู แบบหรือคุณสมบัตเิ ฉพาะเปน็ พิเศษ และออกแบบระบบแสงสว่างสำ�หรับ งานต่างๆ ซึ่งบริษัทสามารถออกแบบโดยแสดงผลเป็นค่าความส่อง สว่างแบบทั่วไป หรือแสดงผลเป็นภาพสามมิติ รวมทั้งแสดงผลเป็น ภาพสามมิติที่เคลื่อนไหวได้ (ANIMATION) เป็นต้น -34-


ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน Industrail Outlook and Competitive Environment

ปัจจุบนั บริษทั ฯได้สร้างตราสินค้าของบริษทั ขึน้ มาจำ�นวนหนึง่ โดยที่ ตราสินค้าเหล่านี้จะเน้นใช้กับสินค้าไฟฟ้าแสงสว่างแต่ละประเภทโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการตอกย้ำ�ว่าแต่ละตราสินค้าเชี่ยวชาญเฉพาะสินค้าไฟฟ้า แสงสว่างแต่ละประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

At present, the company has developed a number of product brands. Each product brand is designated to each particular product group to emphasize that each product brand is specialized in a particular product group. :

1. LUSO จะเน้นสินค้าประเภท 2. LUMAX จะเน้นสินค้าประเภท 3. OPTEX จะเน้นสินค้าประเภท 4. LITEX จะเน้นสินค้าประเภท 5. LANEX จะเน้นสินค้าประเภท 6. HOMEX จะเน้นสินค้าประเภท 7. LAMEX จะเน้นสินค้าประเภท 8. SIGNEX จะเน้นสินค้าประเภท

1. LUSO 2. LUMAX 3. OPTEX 4. LITEX

โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟ้าราคาประหยัด โคมไฟฟ้าสำ�หรับใช้ภายในอาคาร โคมไฟฟ้าสำ�หรับใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรมและใช้ภาย นอกอาคาร โคมไฟสวนและโคมไฟฟ้าที่ใช้กับงาน ภูมิทัศน์ โคมไฟตกแต่งต่างๆ หลอดไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ กล่องไฟโฆษณา ไฟประดับ และโคมไฟที่ใช้หลอด LED

หมายเหตุ: ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น วิเคราะห์โดย ผูบ้ ริหารของบริษทั โดยการรวบรวมจากงบการเงนิ ของบริษทั ผู้ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง

-35-

5. LANEX 6. HOMEX 7. LAMEX 8. SIGNEX

is specialized for fluorescent lighting luminaire. is fighting brand for all lighting luminaire. is specialized for interior lighting luminaire. is specialized for industrial and outdoor lighting luminaire. is specialized for landscape lighting luminaire. is specialized for home decorative lighting luminaire. is specialized for lamps, control gear/equipment and accessories. is specialized for advertising light box, decorative lighting and LED lighting luminaries.


ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor 1. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการดำ�เนินธุรกิจ 1.1 ความเสีย่ งจากการขายสินค้าเงินเชือ่ แก่ลกู ค้า ปัจจุบัน บริษัทฯจัดจำ�หน่ายสินค้าประเภทต่างๆผ่านฐานลูกค้ากว่า 4,500 ราย สำ�หรับลูกค้ารายใหม่บริษทั ฯกำ�หนดให้มกี ารชำ�ระค่าสินค้า เปน็ เงนิ สด ส่วนลูกค้ารายเก่านัน้ บริษทั ฯได้อนุมตั วิ งเงนิ สินเชอ่ื แก่ลกู ค้า โดยพิจารณาจากชื่อเสียง สถานะทางการเงิน ประวัติการชำ�ระเงิน และ สภาพธุรกิจของลูกค้า โดยวางเงอ่ื นไขการชำ�ระเงนิ อยูร่ ะหว่าง 30-90 วัน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงมีความเสี่ยงจาก การได้รบั ชำ�ระเงนิ ช้ากว่ากำ�หนดหรือเกิดหนีส้ ญ ู การให้สนิ เชอ่ื แก่ลกู ค้า ดังกล่าวมีส่วนเพิ่มปริมาณการขายสินค้าและช่วยให้บริษัทฯสามารถ แข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับชำ�ระเงิน ช้ากว่ากำ�หนดหรือเกิดหนีส้ ญ ู บริษทั ฯได้ก�ำ หนดนโยบายและวางระเบยี บ ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการควบคุมสินเชอ่ื ตลอดจนได้จดั ตัง้ แผนกสินเชอ่ื ขึน้ เพอ่ื ติดตามและเรง่ รัดการชำ�ระหนีจ้ ากลูกค้า ในส่วนนโยบายสำ�หรับลูกหนี้ ทีค่ าดว่าจะไม่ได้รบั การชำ�ระหนีน้ น้ั บริษทั ฯได้วางนโยบายการตัง้ สำ�รอง หนี้สูญเป็นการทั่วไปในอัตราร้อยละ 0.50 ของยอดขายในแต่ละเดือน และในทุกๆไตรมาส บริษัทฯจะทบทวนบัญชีลูกหนี้ของบริษัทฯ และจะ พิจารณาตั้งสำ�รองหนี้สูญตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ทั้งนี้ ในปี 2554 บริษัทฯมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำ�นวนเงินรวม 32.32 ล้านบาท ในจำ�นวนนี้เป็นหนี้ที่ตั้งสำ�รองในปี 2554 อยู่จำ�นวน 2.8 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.14 ของยอดขาย ที่เหลือเป็นหนี้ที่ตั้งสำ�รองสะสม จากปีกอ่ นๆ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างรอใช้ประโยชน์ทางภาษีตามขัน้ ตอนทางกฎหมาย อย่างไร ก็ตามบริษัทอาจสามารถเก็บเงินบางส่วนจากลูกหนี้ที่ได้ตั้ง สำ�รองแล้วได้ซึ่งบริษัทจะนำ�มาบันทึกเป็นรายได้อื่นต่อไป ในปี 2554 บริษัทได้บันทึกเป็นรายได้อื่นเป็นเงิน 0.21 ล้านบาท จากเงินที่เก็บได้ ดังกล่าว

1. Risk Relative to Operation 1.1 Risk From Granting Credit to Customers. At present, the company has more than 4,500 customers. For new customers, the company will sell products to them by cash. As for old customer, the company will grant them credit terms based on each customer’s credit standing, financial status and payment history, and will grant them term of payment ranging 30-90 days. Therefore, the company may have risk from delay payment and possible bad debt. The granting of credit to customers is prevailing practice among companies of similar business to increase volume of business and enable the company to compete with other competitors. To reduce the risk the company has established the policy and procedure for credit control and has set up the Credit Control Department to follow up and expedite payment from customers. With regard to the accounts receivable that may have problem, the company has policy to make a general provision for bad debt of 0.50% on the sales value at the end of each month. At the end of each quarter, the company will review each account receivable and adjust the provision for bad debt accordingly to ensure that sufficient provision for bad debt has been made. On December 31, 2011, the company had total provisions for bad debt of 32.32 million Baht. Out of this amount, 2.8 million Baht is the provision made in 2011 representing 0.14% of the total sales. The remains are accumulated provisions made in previous year pending the tax benefit in accordance with the laws. However, the company may be able to collect part of the money from the provisions which will be recorded as Other Income. In 2011, the company had recorded Other Income of 0.21 million Baht from the above-mentioned collection. -36-


ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor 1.2 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น

1.2 Risk from Exchange Rate Fluctuation.

เนื่องจากบริษัทฯมีการนำ�เข้าสินค้าต่างๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและสินค้า สำ�เรจ็ รูปจากหลายประเทศ ทำ�ให้บริษทั ฯต้องชำ�ระค่าสินค้าเปน็ เงนิ ตรา ต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีการส่งออกสินค้าและรับชำ�ระค่าสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จำ�นวนหนึ่ง โดยปกติบริษัทฯจะเก็บเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการ ส่งออกไว้ในบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FOREIGN CURRENCY DEPOSIT หรือ FCD) ทีธ่ นาคารพาณิชย์และจะนำ�เงนิ ตราต่างประเทศ ดังกล่าวไปชำ�ระค่าสินค้าหรือหนี้เงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2554 บริษัทฯมีภาระในการชำ�ระค่าวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูปจากต่างประเทศ เป็นเงินจำ�นวน 213 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทฯได้รับเงินชำ�ระค่า สินค้าจากการส่งออกสินค้าเปน็ จำ�นวนเงนิ 136 ล้านบาท สำ�หรับหนีเ้ งนิ ตราต่างประเทศทีไ่ ม่ได้ครอบคลุมโดย FCD และมีจ�ำ นวนทีเ่ ปน็ สาระสำ�คัญ บริษัทฯจะทำ�การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซื้อ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT)

As the company import products both raw materials and finished products from many countries, the company has to pay the bills in foreign currencies. Therefore, there is a risk from the exchange rate ufl ctuation. However, the company has also some export and receive payment in foreign currencies. Normally the company keeps the foreign currencies in the Foreign Currency Deposit account at commercial banks and will use the foreign currencies to pay accounts payable to foreign suppliers. In 2011, the company paid out 213 million Baht for the accounts payable and received 136 million Baht in foreign currencies from its customers. Any significant accounts payable which are not covered by the foreign currencies kept in the Foreign Currency Deposit account, the company will buy the forward contract to protect risk from the exchange rate ufl ctuation. 1.3 Risk from Price Fluctuation of Steel Sheet and Aluminum Sheet.

1.3 ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาเหล็กแผ่นและอลูมเิ นียมแผ่น เนอ่ื งจากประมาณร้อยละ 26 ของผลิตภัณฑ์สนิ ค้าทีข่ ายโดยบริษทั ฯ เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทย่อย (บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด) ฉะนัน้ ความผันผวนของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ผลิตสินค้าของบริษทั ย่อยจึง มีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าของบริษทั ฯ ในปี 2554 วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ผลิต สินค้าของบริษัทย่อยทั้งหมด ประมาณร้อยละ 20 เป็นเหล็กแผ่นและ อลูมเิ นยี มแผ่น การผันผวนของราคาวัตถุดบิ ดังกล่าวจึงมีผลกระทบ โดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทย่อย ในภาวะปกติบริษัทย่อย สามารถปรับราคาขายของสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยผลกระทบจาก ต้นทุนผลิตทีส่ งู ขึน้ อย่างไรก็ตามบริษทั ย่อยได้สร้างกลไกติดตามราคา ของเหล็กแผ่นและอลูมเิ นยี มแผ่นอย่างใกล้ชดิ ในกรณีทว่ี ตั ถุดบิ ดังกล่าว มีแนวโน้มทีร่ าคาจะปรับตัวสูงขึน้ บริษทั ย่อยจะพิจารณาจองหรือสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ดังกล่าวนีล้ ว่ งหน้าในปริมาณทีเ่ หมาะสมเพอ่ื ลดอัตราความเสีย่ ง ที่อาจเกิดขึ้น สำ�หรับอลูมิเนียมแผ่นซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต้องสั่งซื้อจาก ต่างประเทศทัง้ หมด นอกจากจะมีความเสีย่ งจากการผันผวนของราคา อันเนอ่ื งมาจากอุปสงค์และอุปทานตามปกติแล้วยังอาจมีความเสีย่ งจาก การผันผวนของราคาทีเ่ กิดจากอัตราแลกเปลีย่ นอีกด้วย บริษทั ย่อยได้ ตรียมแหล่งซื้อทั้งจากประเทศอเมริกาที่ซ้ือขายโดยใช้เงินเหรียญสหรัฐ และจากประเทศในทวีปยุโรป ที่ซื้อขายโดยใช้เงินยูโร ทำ�ให้บริษัทย่อย สามารถเลือกซื้อวัตุดิบดังกล่าวจากแหล่งที่มีความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนน้อยกว่า -37-

As approx. 26% of the products sold by the company are manufactured from its subsidiary company (L&E Manufacturing Co.,Ltd.), the price ufl ctuation of raw materials in the subsidiary’s production will therefore affect the product cost of the subsidiary. In 2011, the steel sheet and aluminum sheet represent 20% of the total raw material cost of the subsidiary, the ufl ctuation of the two raw materials will therefore have direct impact on the subsidiary’s production cost. Under normal circumstance, the subsidiary is able to adjust the selling price to offset the increase production cost. However, the subsidiary has established a mechanism to monitor the price of steel sheet and aluminium sheet. In case that the raw material cost has the tendency to increase, the subsidiary will make advance booking for the raw materials in an appropriate quantity to reduce the risk. As for the aluminium sheet which the subsidiary have to import from abroad, not only the company has risk from the price fluctuation resulted from the demand and supply of the materials, the subsidiary also has risk from exchange rate ufl ctuation. The subsidiary has reduces the risk by having alternative sources, the company can either buy the aluminium sheets from suppliers from America where the U.S. currency is used, or buy the raw materials from Europe where the Euro currency is used. Therefore the subsidiary can have the option to choose the sources that have less exchange rate fluctuation at any given time...


ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor 1.4 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของสินค้าราคาถูกจาก ประเทศจีน ปัจจุบนั ธุรกิจอุตสาหกรรมหลายอย่างประสบปัญหาการแข่งขันของ สินค้าราคาถูกที่ผลิตจากประเทศจีน เพราะต้นทุนสินค้าจากประเทศจีน ส่วนใหญ่ถกู กว่าสินค้าทีส่ ามารถผลิตได้ในประเทศ ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง ก็ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกัน ทำ�ให้โรงงานผลิตในประเทศต้อง ปรับตัวขนานใหญ่เพอ่ื ตอบรับกับสถานการณ์ดงั กล่าว เนอ่ื งจากบริษทั ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ได้วางทิศทางธุรกิจเป็น TOTAL LIGHTING SOLUTION PROVIDER กล่าวคือ บริษทั ฯให้ บริการด้านสินค้าและการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างครบวงจร เรม่ิ ตัง้ แต่การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การพัฒนา สินค้าใหม่ๆ การผลิตสินค้า ตลอดจนทำ�การตลาดโดยเครือข่ายที่ ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ จึงมีความคล่องตัวในการปรับกลยุทธ์ เพอ่ื ใหส้ อดคล้องกับสภาพตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา เชน่ บริษทั ฯ สามารถปรับโรงงานของบริษัทฯให้ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และสินค้า ที่มีคุณลักษณะหรือรูปแบบพิเศษที่โรงงานในประเทศจีนไม่สามารถผลิต ขายในราคาถูกได้เพราะไม่สามารถผลิตจำ�นวนมากอย่างสม่ำ�เสมอได้ สำ�หรับกรณีที่มีสินค้าบางชนิดที่โรงงานของบริษัทฯไม่สามารถแข่งขัน กับคู่แข่งจากต่างประเทศได้ บริษัทฯก็สามารถปรับกลยุทธ์โดยว่าจ้าง ให้โรงงานในประเทศนั้นๆผลิตสินค้าชนิดดังกล่าวให้กับบริษัทฯโดยใช้ ตราสินค้าของบริษทั ฯเพอ่ื นำ�มาขายในเครือข่ายการตลาดของบริษทั ฯได้ 2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ปัจจุบนั บริษทั มี D/E เทา่ กับ 2.10 เทา่ และมีวงเงนิ สินเชอ่ื ต่างๆจาก ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมากเพียงพอที่จะใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทมีข้อตกลงกับธนาคารพาณิชย์ว่าจะต้องดำ�รงอัตราส่วน D/E ไว้ไม่เกิน 3.0 เท่า บริษัทจึงยังไม่มีความเสี่ยงด้านการเงินหรือมีความ เสี่ยงน้อยภายใต้สถานะการณ์ปกติ 3. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย บริษัทฯไม่มีคดีความด้านกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนิน ธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ฯยังไมพ่ บผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากกฎหมาย ที่จะมีขึ้นในอนาคต

1.4 Risk from Cheap Price Products from China. At present, many industries are facing cheap price products from China as production cost in China are much cheaper than that in domestic. Lighting industry has no exception, all the factories in lighting industry have to adjust themselves to meet the challenges. As Lighting & Equipment has positioned itself as a Total Lighting Solution Provider, that mean we provide integrated products and services to customers, covering lighting design, new product development, manufacturing, and marketing through the well-covered network, the company is therefore very flexible in response to the rapidly changing environment. The company can adapt itself to focus on manufacturing of value added products and products that need special specifications or unique style that the Chinese manufactures can not make them constantly in large volume. For some products, in particular, products that can be made in large volume and we are unable to compete with the Chinese, we will subcontract them to the Chinese manufacture and ask them to make the products for us under our trademark and market them through our marketing network. 2. Risk Relative to Finance At present, the company D/E ratio is 2.10 and has sufficient credit lines from a few commercial banks. The covenant that the company has made with commercial banks is to maintain the D/E ratio not to exceed 3.0. Therefore, the company will still has no nfi ancial risk or having minimum risk under normal circumstances. 3. Risk Relative to Laws and Regulations The company has no legal issues that may affect the company’s operation and the company does not anticipate impact that might arise from any law in the future.

-38-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบกำ�กับดูแลกิจการ ทีด่ เี ปน็ ส่วนสำ�คัญทีจ่ ะช่วยให้บริษทั ประสบความสำ�เรจ็ ในการดำ�เนนิ ธุรกิจ และจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดทำ�นโยบาย การกำ�กับดูแลกิจการขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทใช้ยึดถือในการปฏิบัติ ในปี 2555 บริษัทได้มีการปฏิบัติตาม หลักการดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

The Board of Directors strongly believes that good corporate governance is one of the important factors that help ensure the success of the company and enable the company to grow constantly and sustainably. The policy on Corporate Governance is therefore adopted sothat company’s directors, management and employees can use it as the guidelines. In 2012, the company implemented the followings:

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ บริษัทฯได้จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการขึ้นโดยยึดหลักการ กำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2554 และนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 นโยบาย ดังกล่าวประกอบด้วย - นโยบายทั่วไป - สิทธิของผู้ถือหุ้น - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน - บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส - การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. Corporate Governance Policy. The Corporate Governance Policy of the company has been adopted in accordance with the Good Corporate Governance outlined by the Stock Exchange of Thailand in 2011 and was approved by the Board of Directors on November 7, 2011. This Corporate Governance Policy comprised of - General policy - Rights of Shareholders - Equitable Treatment of Shareholders - Disclosure and transparency - Internal Control and Risk management - Responsibilities of the Board

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเปน็ เจา้ ของโดยควบคุมบริษทั ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทำ�หน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ เปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญของบริษทั สิทธิขน้ั พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่การ ซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในกำ�ไรของบริษทั การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของบริษทั อย่างเพยี งพอ การเข้าร่วมประชุมเพอ่ื ใช้สทิ ธิออกเสียง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบ บัญชี การจัดสรรเงินปันผล และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพม่ิ ทุนหรือลดทุนแก้ไขข้อบังคับของบริษทั เปน็ ต้น บริษทั ฯยึดมัน่ ในหลักการให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็น ธรรมตลอดจนส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

2. Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders. Shareholders are the owners of the company and control the company by appointing the Board of Directors to act as their representatives. Shareholders are eligible to make decisions on any significant corporate changes. Basic rights of Shareholders are: buy, sell or transfer of shares, share in profit of the company, obtain relevant and adequate information on the company in a timely manner and on a regular basis, participate and vote in the shareholders’ meeting to appoint or remove members of the Board, appoint the independent auditor, make decision of dividend payment and other matters that affect the company such as increase or decrease of capital and amendment to the company’s Articles of Association etc. The company uphold the principle of equitable treatment of shareholders. All shareholders will be treated equally and fairly. The company also encourage shareholders to exercise their rights. In 2011, the company implemented the followings:

- ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 ที่ห้องประชุมของบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่ง เป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถไปร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

- Organized the 2011 Annual shareholders meeting at the conference room of Lighting & Equipment Public Company Limited, Gypsum Metropolitan Tower 17th Floor, Sri-Ayudhya Road, Thanon Payathai Sub-district, Rachthevee district, Bangkok , which is venue convenient to shareholders. -39-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice - ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่งหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น สำ�เนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน รายงานประจำ�ปี รายละเอียดเบื้องต้นใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แบบรายงานการเพิ่มทุน ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำ�หนด วาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ ข้อมูลเบื้องต้น ของผู้สอบบัญชี ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือ หลักฐานทีต่ อ้ งใช้เพอ่ื เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ และแผนทีส่ ถานทีจ่ ดั การประชุม ผู้ถือหุ้น

- Distributed the notice calling for shareholders meeting 14 days in advance and attached with agendas and other relevant documents such as minutes of last shareholders meeting, the annual report, preliminary details of the warrants allocated to existing shareholders, report of the capital increase, preliminary information of the directors who are due to retire and are nominated to directorship for another term, preliminary information of the auditor, articles of association that relevant to this meeting, proxy form and letter advising the documents needed for attending the meeting and map of the meeting venue.

- ในหนังสือมอบฉันทะ บริษทั ได้เพม่ิ ทางเลือกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยสามารถ มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบคนหนึง่ คนใด ใน 3 คน เพอ่ื เข้าประชุม และลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้

- In the proxy form, the company provided options to shareholders by providing names of the three audit committee members sothat shareholders may select one of them as their proxies to attend the meeting and vote in the meeting.

- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้กำ�หนดวาระต่างๆพร้อมวัตถุประสงค์ และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ สำ�หรับ วาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี และวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษทั ยังได้เพม่ิ ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบใหผ้ ถู้ อื หุน้ รับทราบ อีกด้วย - ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนการประชุมเป็น เวลา 2 ชั่วโมง - ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการอื่นๆ รวมทั้งหมด 10 คนครบทั้งคณะมาร่วม ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพอ่ื รายงานผลการดำ�เนนิ งานของบริษทั ให้ ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ ตลอดจนตอบข้อซักถามและฟังความคิดเหน็ ของผู้ ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ - ก่อนการประชุมตามวาระที่ได้กำ�หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธาน ในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนในการดำ�เนินการประชุมและ วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ - ประธานในที่ประชุมได้ดำ�เนินการประชุมตามลำ�ดับวาระที่ได้กำ�หนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายก่อนการลงคะแนน ในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจ สอบการดำ�เนนิ งานของบริษทั ฯ ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเหน็ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นที่สำ�คัญไว้ในรายงาน การประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ - การลงคะแนนเสียงใช้วิธีการยกมือ หากวาระใดที่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ประธานในทีป่ ระชุมจะให้กรอกบัตรลงคะแนน โดยมีทป่ี รึกษา ทางกฎหมายของบริษัททำ�หน้าที่ประธานการนับคะแนน

- In the notice calling for the meeting, the company had provided agendas together with the objective and rationale as well as the opinion of the Board on each agenda. As for the agendas to approve the annual nfi ancial reports and to appoint the independent auditor, the company had included the opinion of the Audit Committee. - On the day of the meeting, the company open for registration 2 hours before the meeting. - Chairman, Chairman of the Audit Committee, Chief Executive Offififi cer and other directors all together 10 persons which cover all the members of the Board attended the meeting and listen to the opinions of shareholders on various issues. - Before the meeting, in accordance with the agendas stipulated in the notice calling for the meeting, Chairman of the meeting had informed shareholders regarding the procedure of the meeting and the voting method for each agenda, which approved unanimously by the shareholders. - Chairman of the meeting had run the meeting in accordance with the agendas stipulated in the notice calling for the meeting. provided equal opportunities to shareholders to check the company’s performance as well as to ask, give opinions and provide recommendations. The company had written down all the major points in the minutes of meeting sothat shareholders can investigate them accordingly.

-40-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice - The voting is by raising the hand. However, if there is any person who disagree or abstain in any agenda, the chairman will ask shareholders to vote by using the ballot distributed to shareholders during the registration and the Independent Auditor will be the chairperson of the vote counting committee. - ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตาม วาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

- On the agenda appointing directors to replace those who retired by rotation, the company provided opportunity to shareholders to elect directors on individual basis.

- ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำ�หนดไว้ในหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- No other agendas are considered in addition to those stipulated in the notice calling for the meeting.

- ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ทำ�หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศในเวบ็ ไซต์ของบริษทั เพอ่ื แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบว่าบริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามระเบยี บปฏิบตั ทิ ก่ี �ำ หนด (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติ ที่กำ�หนด (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท)

- On December 7, 2011, the company had sent a letter to the Stock Exchange of Thailand as well as posted the information on the company’s website, informed the shareholders that the company has provided opportunity to shareholders to add agendas for the meeting or ask questions in advance before the meeting takes place in accordance with the company’s procedure (see details in the company’s website) The company also provided opportunity to shareholders to nominate suitable persons to be elected as the company’s directors in accordance with the company’s procedure (see details in the company’s website)

- บริษัทฯได้จัดทำ�บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำ�คัญ ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม - บริษัทฯได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ ประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ โดยบริษัทฯมีมติให้คณะกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก ทรัพย์ของบริษทั ฯต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงานของบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในเปดิ เผยข้อมูลดังกล่าว แก่บคุ คลภายนอก หรือบุคคลทีไ่ มม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�รายงาน ทางการเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน

-41-

- The company had prepared the minutes of shareholders’ meeting covered all the major points correctly and accurately. The company forwarded the minutes of meeting to the Stock Exchange of Thailand as well as disclosed the minutes of meeting on the company’s website within 14 days after the date of the meeting. - The company had adopted the safeguard and investigation system for the use of internal information for inappropriate personal gain. All directors and management must report the changes in holding of the company’s securities to the Security Exchange Commission. All directors, management and employees who involved in the internal information are prohibited to disclose such information to outside people or people whose job are not involved with the information. Also, all directors, management and employees who involved with the preparation of the financial reports are prohibited to sell or buy the company’s securities one month before the information is disclosed to the public.


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice

- บริษทั ฯใหค้ วามสำ�คัญต่อการเปดิ เผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน สม่�ำ เสมอ และทันต่อเวลา โดยบริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลและข่าวสารต่างๆ เพอ่ื ให้ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูเ้ กีย่ วข้อง และผูส้ นใจทัว่ ไปได้รบั ทราบทัง้ ผ่าน ช่องทางต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเวบ็ ไซต์ของ บริษทั www.l-and-e.com นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้จดั ตัง้ หน่วยงาน ผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถติดต่อได้ที่ ผู้ประสานงาน ผู้ลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-248-8133 ต่อ 1001 อีเมลล์ chitladaj@lighting.co.th 3. บทบาทและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะไม่กระทำ�การใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียมีหลายกลุ่มด้วยกันและที่สำ�คัญได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า เจา้ หนี้ คูแ่ ข่งทางการค้า ผูส้ อบบัญชีอสิ ระ สังคม และชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ เปน็ ต้น บริษทั ฯได้จดั ทำ�คูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ ยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย คูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนีไ้ ด้รบั ความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ซึง่ ประกอบด้วย - บทนำ� - นโยบายและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น - นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน - นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า - นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า - นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ - นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า - นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ - นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

- The company has policy to disclose correct and accurate information constantly and on time. The company had disclosed information and other company’s news to shareholders, investors and other people who are interest in the abovementioned through various channels provided by the Stock Exchange of Thailand and through the company’s website www.l-and-e.com. , www.lighting.co.th In addition, the company has established the Investor Relations office in order to communicate with shareholders, investors and other people who are interested in the above-mentioned. The Investor Relations Offiffiice can be contracted as follows: Tel 02-248-8133 ext. 1001 E-mail chitladaj@lighting.co.th 3. Roles and Rights of Stakeholders. Stakeholders of the company will be treated fairly in accordance with their legal rights as specified in relevant laws. The Board of Directors will not do anything in violation of stakeholders’ legal rights. Stakeholders include, but are not limited to shareholders, employees, customers, suppliers, competitors, independent auditors and community in the neighborhood of the company, etc. The company has adopted the Codes of Conduct sothat directors, management and employees can use it as guidelines in running the company’s business. This Codes of Conduct was approved by the Board of Directors on 9th November 2011 and comprised of - Introduction - Policy and Guidelines on Conflict of Interests - Policy and Guidelines Relative to Shareholders - Policy and Guidelines Relative to Employees - Policy and Guidelines Relative to Customers - Policy and Guidelines Relative to Suppliers or Sub-contractors - Policy and Guidelines Relative to Creditors - Policy and Guidelines Relative to Competitors - Policy and Guidelines Relative to Independent Auditors - Policy and Responsibilities to Social and Environment - Implementation and Enforcement In 2011, the company implemented the Codes of Conduct as follows:

ในปี 2554 บริษัทฯได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังรายละเอียดต่อไปนี้ -42-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice 3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

3.1 Policy and Guidelines Relative to Shareholders.

บริษทั ได้ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนอย่างเทา่ เทยี มกันและเปน็ ธรรม ดัง รายละเอียดซึง่ ได้กล่าวไว้ใน สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเทา่ เทยี มกัน

The company treated all shareholders equally and fairly as per the details mentioned in the Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders

3.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน บริษทั ฯเชอ่ื มัน่ ว่าพนักงานเปน็ ทรัพยากรทีม่ คี า่ สูงสุดของบริษทั จึงได้ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนอ่ื งเพอ่ื เพม่ิ ความรูแ้ ละทักษะ ในการทำ�งาน บริษัทฯยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ พนักงานโดยเปรียบเทยี บกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษทั อืน่ ทีม่ ขี นาด และลักษณะธุรกิจใกล้เคยี งกัน นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้จดั สรรสวัสดิการ ต่างๆทีเ่ พยี งพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปน็ จริง ในปี 2554 บริษัทได้ดำ�เนินการเรื่องที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานดังนี้

3.2 Policy and Guidelines Relative to Employees.

- นอกจากบริษัทได้จ่ายเงินเดือนและโบนัสใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มี ขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันแล้ว ยังได้จัดให้มีกองทุนสำ�รอง เลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ รวมถึงจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปีแก่พนักงานทุกคน - จัดให้พนักงานได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพ ในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นโดยมีพนักงานที่ได้เข้าอบรมทั้งหมดรวม 493 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำ�นวนพนักงานทั้งหมด - ได้จัดอบรมแนะนำ�บริษัทสำ�หรับพนักงานใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึง นโยบาย วัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการปฏิบัติงาน

The company strongly believes that employees are the most valuable resources of the company, it therefore encourage employees to learn and develop their skills continuously. The company has provided fair and suitable remunerations to employees by comparing with other companies that have similar size and similar nature of business. Besides, the company has provided sufficient welfares to employees that reflect the current circumstances. In 2011, the company had implemented the followings for the employees: - In addition to salaries and bonuses that the company paid to the employees which close to those paid by other companies with similar size and similar nature of business, the company has arranged to have the Provident Fund, Health Insurance, Life Assurance and Accident Insurance as well as the annual Physical Check Up for the employees.

- ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่เรียนดีแต่ยากจน จำ�นวน 9 ทุน

- The company had organized various training courses both in domestic and abroad to improve knowledge and skills of the employees in order to improve the competitive potentiality. There are total employees of 493 who had received the training which are more than half of the total employees of the company.

- ได้จัดให้มีสถานพยาบาลขั้นพื้นฐานโดยมีพยาบาลวิชาชีพมาประจำ�ใน ช่วงเวลาทำ�งานวันละ 8 ชัว่ โมง สำ�หรับพนักงานในโรงงานและพนักงาน ในโกดัง

- The company had organized the Orientation Course to all new employees sothat they know the policy, culture of the company and operating practices. - The company had contributed money to support the education of 9 children of the employees who are poor but have good studying record. - The company had arranged to have basic nursing facility and had full time professional nurse works there for 8 hours a day for the employees in the factories and warehouses.

-43-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice 3.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

3.3. Policy and Guidelines relative to Customers.

บริษทั ฯตระหนักถึงความสำ�คัญของลูกค้าทีม่ ตี อ่ ความสำ�เรจ็ ทาง ธุรกิจของบริษทั ฯ จึงได้จดั หาสินค้าไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆทีห่ ลากหลาย และครบครันเพอ่ื ให้ลกู ค้าสามารถหาซือ้ สินค้าด้านไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด ได้จากบริษัทฯ บริษัทฯยังได้จัดให้มีบริการในรูปแบบต่างๆ เช่น การ แนะนำ�เลือกใช้สินค้าไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะกับงาน และการออกแบบ ระบบแสงสว่างที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ประโยชน์จากบริษัทฯมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้จัดวางเครือข่ายการ ตลาดที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้า และบริการของบริษัทฯได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างและเพิ่มความพึง พอใจให้แก่ลกู ค้าอย่างอย่างต่อเนอ่ื งและสม่�ำ เสมอ นอกจากการปฏิบตั ิ ที่ได้กล่าวมาแล้วในปี 2554 บริษัทฯยังได้เพิ่มการบริการให้เช่าสินค้า ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟเวทีและอื่นๆ ได้เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่และ ปรับปรุงการบริหารการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและส่งมอบตรง ตามเวลาที่กำ�หนดมากยิ่งขึ้น

The company realizes the importance of customers to the success of the company business. It therefore provided diverse and complete ranges of lighting products sothat customers can source any kind of lighting products from the company. The company has also provided integrated services related to lighting such as recommends proper use of lighting luminaires for various applications and the proper lighting designs, etc. sothat customers can fully benefit from the company. In addition, the company has established efficient and wellcovered marketing networks sothat customers can have better access to the company’s products and services with the aim to improve customers’ satisfaction. In addition to the abovementioned implementation, in 2011 the company has also added the services of rental of lighting products and rental of lighting systems and has installed new machines as well as improved the manufacturing process to improve the product quality and delivery lead time.

3.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาคและเทา่ เทยี มกันโดยตัง้ อยูบ่ น พื้นฐานของการได้รับประโยชน์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริงและ ถูกต้อง ตลอดจนปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้สนับสนุนและช่วยเหลือคูค่ า้ ในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ รวมถึง บริการใหม่ๆ และห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร้อง ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า 3.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ อ่ เจา้ หนีอ้ ย่างเสมอภาคและเปน็ ธรรม ให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้องเป็นจริงและทันต่อเหตุการณ์แก่เจ้าหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตาม พันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด 3.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าอย่างยุตธิ รรมโดยยึดหลักการ สากลทีย่ อมรับกันทัว่ ไป ไม่ละเมดิ ความลับแลสิทธิอนั ชอบธรรมของ คูแ่ ข่งด้วยวิธที ม่ี ชิ อบ รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธกี ารไม่สจุ ริตเพอ่ื ทำ�ลายคู่ แข่งขัน

3.4 Policy and Guidelines Relative to Suppliers. The company has dealed with suppliers fairly and equally under the basis of mutual benefit, exchanged with them the true and correct information as well as strictly observed the agreement made with them. In addition, the company provided supports and assistance to them in the development of new products and services. All directors, management and employees are prohibited to ask or receive any improper benefit from suppliers. 3.5 Policy and Guidelines Relative to Creditors. The company has dealed with creditors fairly and equally, provided correct, true and on time information to creditors as well as observed all conditions of the agreement made with them. 3.6 Policy and Guidelines Relative to Competitors. The company has dealed with competitors fairly by adhering to the generally accepted practices. Avoided the abusing of confidential information and the infringing of righteous rights of the competitors, as well as the dishonest way to destroy competitors.

-44-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice 3.7 Policy and Guidelines relative to Independent Auditors. The company realizes the importance of the Independent Auditors as the key mechanism of shareholders in auditing the Management’s performance and to ensure that the financial reports are correct and accurate and has given full supports to the Independent Auditors by providing them correct and accurate information, as well as providing them convenience during their auditing process. The financial reports of the company including the 2011 annual reports have certificated by the Independent Auditor. The nfi ancial report are unqualified (clean report). 3.8 Policy and Responsibilities to Social and Environment 3.7 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ บริษทั ฯตระหนักถึงความสำ�คัญของผูส้ อบบัญชีอสิ ระทผ่ี ถู้ อื หุน้ ใช้เปน็ กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงาน ทางการเงินต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และได้ให้ความร่วมมือกับ ผูส้ อบบัญชีอย่างเตม็ ทีโ่ ดยเสนอข้อมูลทีถ่ กู ต้องและครบถ้วน ตลอดจน ให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ งบการเงินของ บริษทั ฯรวมถึงงบการเงนิ ประจำ�ปี 2554 ได้รบั การรับรองจากผูส้ อบ บัญชีอสิ ระ และไม่มรี ายการทีผ่ สู้ อบบัญชีอสิ ระแสดงความคิดเหน็ อย่าง มีเงื่อนไข 3.8 นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้ อย่างต่อเนอ่ื งและมัน่ คง เมอ่ื สังคมโดยรวมมีความสงบสุขและสิง่ แวดล้อม มีความยัง่ ยืน บริษทั ฯจึงตระหนักถึงความจำ�เปน็ ทีต่ อ้ งเปน็ สมาชิกทีด่ ี ของสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมโดยให้ การเกื้อหนุนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆที่ เหมาะสมกับกำ�ลังความสามารถของบริษัท บริษัทฯเชื่อว่าการให้ ความเกื้อหนุนโครงการด้านสังคมนั้นไม่จำ�เป็นต้องใช้เงินครั้งละมากๆ แต่ควรกระทำ�อย่างต่อเนื่องและทำ�ตามความสามารถของบริษัทรวมทั้ง ควรให้ทกุ คนในบริษทั มีสว่ นร่วม บริษทั ฯเชอ่ื ว่าโครงการเกือ้ หนุนสังคม ที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับเพื่อให้โครงการสามารถ ดำ�เนินไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้ให้การเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่อยู่ รอบๆ บริษัทฯ รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯก่อน ส่วนชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทฯจะพิจารณาให้การเกื้อหนุนตาม ความจำ�เป็นและเหมาะสมเช่น การบริจาคโคมไฟให้โรงเรียนและวัด เป็นต้น ด้านการดูแลสิง่ แวดล้อมนอกจากบริษทั จะเกือ้ หนุนในรูปแบบต่างๆ เพอ่ื รักษาและฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อมแล้ว บริษทั ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วสั ดุท่ี ไม่กอ่ มลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมและเลือกใช้วสั ดุทส่ี ามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการเรื่องที่สำ�คัญที่เกี่ยวกับสังคมและ สิ่งแวดล้อมดังนี้ -45-

The company strongly believes that our business will grow constantly and sustainably only when the social at large is peaceful and environment is sustainable. The company therefore realizes the need to be a good corporate citizen as well as to be responsible to the social and environment by providing appropriate contributions in various forms that are suitable and compatible with the company resources and capabilities. The company believes that the contributions to society may not necessarily spend a lot of money at each time but rather do it on a constant basis and compatible with the company’s resources as well as get every employee of the company involved. The company also believes that good corporate social responsibility programs should have interaction between the givers and the receivers sothat the program can proceed smoothly and sustainably. The company has provided contributions to communities near the company and its facilities and the communities involved with the company’s business. For the communities further away, the company has provide appropriate contributions to schools and temples etc. With regard to the environment, not only the company has provided contributions in various forms to conserve and restore the environment, but has also implemented measures to prevent the environmental pollution or reduce the environmental pollution by designing the products that used materials friendly to environment and recyclable materials. In 2011, the company activities related to social and environment as follows:


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice - บริษัทได้อบรมเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างแก่นิสิตนักศึกษาจาก สถาบันการศึกษาต่างๆ จำ�นวน 23 คณะ รวมทั้งได้พาเยี่ยมชมศูนย์ ประยุกต์การใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง โรงงานผลิต และห้องปฏิบตั ิ การทดสอบ

- The company had organized training relative to lighting to students form various universities 23 times, including the visiting tour to the company’s Lighting Application Center, Factories and Laboratory.

- บริษัทได้อบรมเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างแก่สมาคมและสถาบัน วิชาชีพต่างๆรวม 10 คณะ รวมทั้งได้พาชมศูนย์ประยุกต์การใช้ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง โรงงานผลิต และห้องปฏิบัติการทดสอบ

- The company had organized training relative to lighting to associations and professional institutions 10 times, including the visiting tour to the company’s Lighting Application Center, Factories and Laboratory.

- โรงงานของบริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมด้านแรงงานเพื่อให้เกิดความ เป็ นธรรมต่ อ พนั ก งานจนได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2548) ระดับสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม ตั้งแต่ปี 2548 จวบจนปัจจุบัน

- โรงงานของบริษัทมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน และ โรงงานของบริษทั ได้รบั การรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สังคมเป็นโรงงานปลอดยาเสพติดตั้งแต่ปี 2545 จวบจนปัจจุบัน - โรงงานของบริษทั ได้ปรับปรุงให้มหี อ้ งพยาบาลใหม่ และโรงอาหารใหม่ เพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนหลังคา ใหม่และปรับปรุงระบบระบายความร้อนใหม่จนสามารถลดอุณหภูมิใน โรงงานลง 40 ํC และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 70% - โรงงานของบริษัทได้ติดตั้งระบบ WET SCRUBBER เพื่อดักจับฝุ่น ละเอี ย ดที่ เ กิ ด จากสายการผลิ ต พ่ น สี ได้ ทั้ ง หมดไม่ ให้ ห ลุ ด ออกไปสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก - โรงงานของบริษัทปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกองตรวจสิ่งแวดล้อม โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เช่นการบำ�บัดกาก อุตสาหกรรม การบำ�บัดน้�ำ เสีย และการลดความดังเสียงรบกวน เปน็ ต้น อย่างเคร่งครัด โดยยังไม่เคยมีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวจากชุมชน รอบข้าง

- The company’s factories have operated activities relative to labor to create fairness to all labors, and has received the labor standard certification (TLS 8001-2005 ) comprehensive level, from the Ministry of Labor and Social Welfare since 2005.

- The company’s factories have adopted the Participational Safety, Health and Environment Committee to oversee the safety and welfare of the employees. The company’s factory has received the drug-less factory certification from the Ministry of Labor and Social Welfare since 2002. - The company’s factories have built new nursing room and new canteen to provide better convenient to employees. Besides, the company has changed new roof and improved air circulation to dissipate heat, and is able to reduce factory temperature by 40 Cํ and reduce electricity consumption by 70%. - The company’s factories have installed the WET SCRUBBER System to collect all the nfi est powder produced by the Powder Painting Line, and not to leak to the outside environment. - The company has operated the factories in compliance with the regulations and criteria setforthed by the Industrial Environment Supervision Division, Ministry of Industry for various activities, such as industrial waste treatment, waste water treatment and noise reduction. etc. There have been no complains whatsoever from the neighborhood. -46-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice 4. Disclosure and Transparency. The company has policy to pay attention to the disclosure and transparency with regard to the corporate governance. In 2011, the company had disclosed information both the nfi ancial information and other information correctly, accurately, transparently and on time, in accordance with the regulations of the Stock Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as follows:

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษทั ฯมีนโยบายให้ความสำ�คัญต่อการเปดิ เผยข้อมูลและความโปร่ง ใสในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯ โดยในปี 2554 บริษทั ฯได้เปดิ เผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆอย่าง ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และภายในเวลาทีเ่ หมาะสมตามข้อกำ�หนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ - ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยน แปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการ เป็นต้น ต่อ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำ�หนด - ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความเสีย่ งทางธุรกิจ การถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการปฏิบัติตาม นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ เป็นต้น ในรายงานประจำ�ปีและในแบบ 56-1 - ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆอย่าง ถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท www.l-and-e.com - ได้พบปะกับผูล้ งทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูส้ อ่ื ข่าว ในวันบริษทั จดทะเบยี นพบผูล้ งทุนทีจ่ ดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�นวน 4 ครัง้ เพอ่ื อธิบายผลประกอบการของบริษทั ตลอดจนตอบข้อสงสัย ของผู้เข้าร่วมประชุม - บริษทั ฯมีหน่วยงานผูล้ งทุนสัมพันธ์ซง่ึ ผูถ้ อื หุน้ และบุคคลอืน่ สามารถ ติดต่อได้ท่ี คุณจิตรลดา จริยวิทยานนท์ โทรศัพท์ : 02-2488133 ต่อ 1001 โทรสาร : 02-2488144 อีเมลล์ : chitladaj@lighting.co.th -47-

- Had forwarded the financial reports and other reports such as the change of directors and change in securities of the company held by each director etc. to SEC and Stock Exchange of Thailand within the given time setforth by them. Clearly disclosed the company nfi ancial information, nature of business, competitive environment and major risk in the annual report. - Had disclosed the financial status and other information such as nature of business, competitive environment, business risk, the number of security of the company held by each director and management, the connected transactions and the implementation of the Corporate Governance policy. etc. in the annual report and in the Form 56-1. - Had disclosed the nfi ancial information and other information correctly and accurately in the company’s websitewww.l-and-e.com , www.lighting.co.th - Had met with the investors, security analysts and media on the Opportunity Day organized by the Stock Exchange of Thailand 4 times to explain the company’s performance as well as answer questions raised in the meeting. - The company has established the Investor Relations offfiice sothat shareholders and other persons can contact at Ms. Chitlada Jariyavidyanont Tel. : 02-2488133 ext. 1001 Fax. : 02-2488144 E-mail : chitladaj@lighting.co.th


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice - คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและไม่มีผล ประโยชน์สว่ นได้เสียใดๆกับบริษทั ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้รบั การรับรอง จากสำ�นักงาน กลต. บริษทั ได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2552 (ซึ่งเป็นสำ�นักงานผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท) ตามการเสนอแนะของ คณะกรรมการการตรวจสอบ ดังนี้ นายวิเชยี ร ธรรมตระกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4623 โดยกำ�หนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2554 เป็นจำ�นวนเงิน 1,551,250 บาท ซึง่ เปน็ อัตราทีใ่ กล้เคยี งกับค่าสอบบัญชีของบริษทั อืน่ ที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน - งบการเงินของบริษัทฯได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มี รายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข - บริษัทฯได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ ประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ โดยบริษัทฯมีมติให้คณะกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสำ�นักงาน กลต. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงาน ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในเปดิ เผยข้อมูลดังกล่าว แก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ�รายงานทาง การเงนิ หรือข้อมูลทีเ่ กย่ี วข้องอืน่ ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ก่อนการ ประกาศงบการเงิน 5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษัทให้ความสำ�คัญกับระบบการควบคุมภายและการบริหาร ความเสี่ยง และได้จัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ใช้ อ้างอิงและปฏิบัติตาม นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบ ภายในขึ้นซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร เพื่อเป็นกลไกสร้างเสริมระบบควบคุมภายในและตรวจสอบ ภายใน รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องทีพ่ บจากการ ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ ในปี 2554 บริษัทฯได้ดำ�เนินการในเรื่องดังกล่วดังรายละอียดต่อไปนี้

- The Board of Directors had selected the Independent Auditors who are independent and have no conflict of interest with the company and the auditors have been approved by S.E.C. The company has appointed the auditors from KPMG Phoomchai Audit Co.,Ltd. as the company’s auditor for the year 2011 (who were the company’s existing auditor) as recommended by the Audit committee as follows: Mr. Vichien Thamtrakul , License No. 3183 or Mr. Santi Pongjareanpit , License No. 4623 The audit fee for year 2011 is 1,551,250 Baht which is the rate close to the fee paid by other companies with similar size and similar nature of business. The company audited nfi ancial reports have been certified by the Independent Auditor and the financial reports are unqualified (clean reports) - The company has adopted the safeguard and investigation system for the use of internal information for inappropriate personal gain. All directors and management must report the changes in holding of the company’s securities to the S.E.C. All directors, management and the employees involved in the internal information are prohibited to disclose such information to outside people or people whose job are not involved with the information. Also, all directors, management and employees involved in the preparation of the nfi ancial reports are prohibited to sell or but the company’s securities one month before the information is disclosed to the public. 5. Internal Control and Risk management The company has paid attention to the internal control and risk management system, and has adopted an Operating Manual sothat employees can use it as guideline. In additional, the company has set up the Internal Audit Department, reported directly to the Audit Committee and the Chief Executive Officer as a mechanism to reinforce the internal control system and the internal audit system as well as to follow up and ensure that there is improvement and correction of the flaws found from the audit to improve the efficiency and reduced risk from the operation. In 2011 the company has implemented the followings:

-48-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice - ได้สอบทานให้กฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายในเป็นปัจจุบันและมี ความเหมาะสม - ได้สอบทานให้คู่มือการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันและมีความเหมาะสม - ได้ปรับปรุงระบบสินค้าคงคลังและระบบสินค้าให้เชา่ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ - ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารบัญชีและสินค้าคงคลังให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - บริษัทฯได้กำ�หนดให้รายการที่เกี่ยวโยงหรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต้องไดรับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ที่ไม่มีส่วน ได้เสียอย่างรอบคอบและต้องผ่นการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ - บริษัทฯได้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ซึ่งได้ระบุใน คู่มือการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้า คงคลัง การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การบริหาร การประกันทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น ในปี 2554 บริษัทฯได้อธิบายใน รายงานประจำ�ปี และแบบ 56-1 ถึงปัจจัยความเสี่ยง และการบริหาร ความเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประกันสินค้า คงเหลือและสินทรัพย์อน่ื ทีม่ สี าระสำ�คัญ ตลอดจนมีการประกันอุบตั เิ หตุ ประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันสุขภาพของพนักงานอีกด้วย

- Had reviewed the Charter of Internal Audit Department and updated them accordingly. - Had reviewed the Operating Manual and updated them accordingly. - Had updated and improved the Inventory System and Rental System. - Had updated and improved the Accounting and Inventory software program sothat the internal control can be made more effectively. - Had updated and improved the Material Requirement Planning software program sothat the production planning can be made more effectively. - It is the company’s policy that the connected transactions or the transactions that many cause conflict of interest must be appropriately considered by the people who have no interest in the transactions and must be reviewed by the Audit Committee. - The company has policy on risk management for various matters which have been stipulated in the Operating Manual such as the account receivables management, the inventory management, currency exposure management, the insurance of properties etc. In 2011, the company has made appropriate insurance on the company’s inventories and other major properties, the company has also implemented the group accident insurance, group life assurance and medical insurance for the employees.

-49-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice 6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

6. Responsibilities of the Board

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ในการดำ�เนนิ ธุรกิจของ บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และ ข้อบังคับของสำ�นักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดย ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวังและรอบคอบ และคำ�นึง ถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเปน็ ธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกคน ในปี 2554 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 6.1 ภาวะผูน้ �ำ และวิสยั ทัศน์

The Board of Directors is responsible to shareholders in carrying out the company’s business in compliance with the laws and regulations of the Stock Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, the objectives and articles of association of the company as well as the resolutions of shareholders’ meeting. The Board of Directors shall perform duties in good faith, with due diligence and care, and for the best interest of the company and shareholders. In 2011 the Board of Directors has performed its duties as follows :

คณะกรรมการมีสว่ นร่วมในการใหค้ วามเหน็ ชอบ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทางธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทฯ รวมทั้งกำ�กับ ควบคุม ดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำ�เนนิ งานตามนโยบายและแผนธุรกิจทีก่ �ำ หนด ไว้เพอ่ื เพม่ิ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ตลอดจนให้บริษทั ฯมีการ เติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบเพอ่ื ช่วยสอดส่องดูแลรายงานทางการเงนิ ระบบ ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และได้จัดตั้ง คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหาในเดือนพฤศจิกายน 2554 เพอ่ื ช่วยสอดส่องดูแลการกำ�กับดูแลกิจการตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัท

6.1 Leadership and Vision

6.2 โครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติ - คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน โดยมี กรรมการทีเ่ ปน็ ผูบ้ ริหาร 4 คน กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารอีก 3 คน - บริษทั ฯมีกรรมการอิสระ 4 คน ซึง่ มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ ทัง้ คณะ มีจ�ำ นวน 3 คน ทีท่ �ำ หน้าทีก่ รรมการตรวจสอบ และ กรรมการ กำ�กับดูแลกิจการและสรรหา - ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน - เลขานุการบริษัททำ�หน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ - กรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้า เป็นกรรมการใหม่ได้และการเป็นกรรมการจะเป็นกี่วาระก็ได้โดยความเห็น ชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น - บริษัทได้กำ�หนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เป็นกรรมการใน บริษัทมหาชนอื่นเกิน 5 แห่ง และการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

The Board of Directors has participated in the adoption of the company’s vision, mission, strategic direction and annual operating budget including to oversee and control the management to operate the company in accordance with the policy and business plan to increase wealth of the company and grow the business constantly and sustainably. In addition the Board of Directors has established the Audit Committee to oversee the financial reports, internal control system, risk management system, the selection of independent auditor and to oversee that the company has operated business in compliance with relevant laws and regulations, The Board of Directors has also established the Corporate Governance and Nomination Committee in November 2011 to oversee the corporate governance activities as well as codes of conduct of the company. 6.2 Board Structure and Qualification - The Board of Directors comprised of 11 members, 4 executive directors, 4 independent directors and 3 non-executive directors. - The Board has 4 independent directors which is more than 1/3 of total directors. Out of the 4 independent director, 3 are Audit Committee members and Corporate Governance and Nomination Committee members. - The chairman and the Chief Executive Officer are not the same person. - The Company Secretary also act as the Secretary of the Board.

-50-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice - The vacating directors may be eligible for re-election. There is no limit for number of terms of being the company director which is subject to the approval of shareholders. - The executive directors must not be the directors in other public companies more than 5 companies. The holding of directorship in other companies mentioned above must be informed to the Board and approved by the Board. - Executive Director is an executive who is appointed as a member of the Board, Non- executive Director is a director who has no position in the company’s management team, and the Independent Director is a director who has no position in the company’s management team and must meet the qualification outlined by the Stock Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.

- กรรมการบริหารหมายถึงผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมี คุณสมบัติตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ 6.3 การประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ - คณะกรรมการได้กำ�หนดให้มีการประชุมตามปกติเป็นประจำ�ทุก ไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำ�เป็น ในการประชุม แต่ละครั้งคณะกรรมการได้กำ�หนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมี การส่งหนังสือเชญ ิ ประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพอ่ื ให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพยี งพอก่อนเขา้ ร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บ รายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะ กรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2554 คณะกรรมการ มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลา ประมาณ 3 ชัว่ โมง โดยมีคณะกรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุม ดังนี้

-51-

6.3 Board of Directors’ Meeting and Directors’ Remuneration - The Board of Directors has had regular meeting every quarter and may have additional meeting when it is necessary. In every meeting, the Board had clearly xfi ed the agenda and had sent the notice calling for the meeting more than 7 days in advance sothat the Board of Directors shall have sufficient time to study the information. Minutes of meeting had been written correctly and accurately, and the minutes of meeting that certified by the Board had been kept properly sothat the Board of Directors and other involved persons can investigate them accordingly. In 2011, the Board of Directors had 6 meetings and each meeting took approximately 3 hours, and the attendance of the Board of Directors are as follows:


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice Name

รายชือ่

การประชุมทัง้ หมด การเข้าร่วมประชุม

1. นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน 6 ครัง้ 6 ครัง้ (ประธานกรรมการ) 2. นายปกรณ์ บริมาสพร 6 ครัง้ 6 ครัง้ (ประธานกรรมการบริหาร) 3. นายอนันต์ กิตติวทิ ยากุล 6 ครัง้ 6 ครัง้ (กรรมการบริหาร) 4. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ 6 ครัง้ 6 ครัง้ (กรรมการบริหาร/กรรมการกำ�กับดูแลกิจการฯ) 5. นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน 6 ครัง้ 6 ครัง้ (กรรมการบริหาร) 6. นายอุทศิ จันทร์เจนจบ 6 ครัง้ 6 ครัง้ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 7. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร 6 ครัง้ 6 ครัง้ (ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการฯ/กรรมการตรวจสอบ) 8. นางเรณู บัวเกิด 6 ครัง้ 6 ครัง้ (กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำ�กับดูแลกิจการฯ) 9. นายสิทธิชยั ไกรสิทธิศริ นิ ทร 6 ครัง้ 6 ครัง้ (กรรมการ) 10. นางกัลยารัตน์ สุรยิ สัตย์ 6 ครัง้ 6 ครัง้ (กรรมการ) 11. นายศุภชัย วัฒนางกูร 6 ครัง้ 6 ครัง้ (กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท คือกรรมการลำ�ดับที่ 2-5 ลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คนและประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ ส่วน รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สามารถดูได้จาก รายงาน แบบ 56-1 และในเว็บไซต์ของบริษัท www.l-and-e.com - คณะกรรมการได้กำ�หนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ ต้นปีเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้รับทราบและสามารถจัดเวลา เพื่อการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พิจารณาร่วมกัน เพื่อกำ�หนดวาระการประชุม - ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิด เหน็ อย่างเตม็ ที่ และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรอ่ื งใดต้องออกจากห้อง ประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้น - ในปี 2554 กรรมการทีไ่ ม่เปน็ ผูบ้ ริหารได้มโี อกาสประชุมกันเอง 1 ครัง้

Total Attendance (times)

1. Mr. Yong Suptuaychone 6 6 (Chairman) 2. Mr. Pakorn Borimasporn 6 6 (Chairman of Executive Committee) 3. Mr. Anant Kittivittayakul 6 6 (Executive Director) 4. Mrs. Napaporn Vimon-Anupong 6 6 (Member of CG and Nomination Committee / Executive Director) 5. Mr. Gritsada Suptuaychone 6 6 (Executive Director) 6. Mr. Utis Chanchenchop 6 6 (Chairman of the Audit Committee) 7. Mr. Boonlert Khawcharoenporn 6 6 (Chairman of CG and Nomination Committee / Audit Committee Member) 8. Mrs. Renu Buakerd 6 6 (Audit Committee Member / Member of CG and Nomination Committee) 9. Mr. Sitthichai Kraisitthisirin 6 6 (Director) 10. Mrs. Kalayarat Suriyasat 6 6 (Director) 11. Mr. Supphachai Watthangura 6 6 (Independent Director) The authorized directors who can act on behalf of the Board of Directors are the signature of two out of the four directors number 2 to number 5 and the company seal. Details of the roles, duties and responsibilities can be seen from the Report Form 56-1 and from the company’s website www.l-and-e.com - The Board of Directors had the meeting date in advance since the beginning of the year sothat all directors and management can schedule their time efficiently. - Chairman of the Board and Chief Executive Offiffiicer had considered the agendas together. - Chairman of the Board had provided equal opportunity to each director to express his opinions, and the director who has interest in any agenda must leave the meeting room during the consideration of the agenda. - In 2011 the No-executive Directors had one meeting among themselves. -52-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice - บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการในปี 2554 เป็นบำ�เหน็จและเบี้ย ประชุมโดยจ่ายเป็นเงินเหมารวมกันดังรายละเอียดต่อไปนี้

- The company had paid out the remuneration to directors in 2011 in the form of gratuity and meeting allowance as follows:

ประธานกรรมการ 250,000 บาท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหา 3 คนจ่ายคนละ 225,000 บาท กรรมการอืน่ 2 คนจ่ายคนละ 150,000 บาท กรรมการบริหาร 4 คนจ่ายคนละ 150,000 บาท รวมจ่ายคณะกรรมการในปี 2553 เปน็ เงนิ 1,825,000 บาท

Chairman of the Board 250,000 Baht Member of Audit Committee Member/ (3 persons, each) 225,000 Baht Member of CG and Nomination Committee Other Director (2 person, each) 150,000 Baht Executive Director (4 persons, each) 150,000 Baht Total money paid out to the Board 1,825,000 Baht - The company paid out remunerations to management 9 persons total 20,000,000 Baht

- บริษทั ได้จา่ ยเงนิ เดอื นรวมค่าตอบแทนต่างๆแก่ผบู้ ริหารจำ�นวน 9 คน ในปี 2554 รวมเปน็ เงนิ 20,000,000 บาท 6.4 การประเมินตนเองและการพัฒนากรรมการ / ผูบ้ ริหาร - คณะกรรมการมีนโยบายจะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการเปน็ ประจำ�ทุกปีเพอ่ื ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพอ่ื การ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหาซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 กำ�ลังจัดทำ�แบบ ประเมินตนเองของคณะกรรมการโดยยึดตัวอย่างแบบประเมินตนเอง ของคณะกรรมการทีจ่ ดั ทำ�โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2554 และคาดว่าจะได้นำ�แบบการประเมินตนเองดังกล่าวให้คณะกรรมการใช้ ประเมินตนเองในปี 2554 - คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าอบรม และร่วมสัมมนาต่างๆ เป็นประจำ� เช่น กรรมการตรวจสอบเข้ารับการ อบรมและสัมมนาหลักสูตรเรอ่ื งภาษีตา่ งๆ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้ารับการอบรม หลักสูตรมาตรฐานบัญชี จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีและ ผูจ้ ดั การแผนก ผู้ลงทุนสัมพันธ์ เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยสมาคมนักลงทุน สัมพันธ์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

-53-

6.4 Board Self Assessment and Development of Board and Management - The Board of Directors will regularly conduct Board self assessment every year in order to assess its performance and problem of the Board sothat it can improve the performance and correct the problem accordingly. The Corporate Governance and Nomination Committee which was established on November 7, 2008 are preparing the Board Self Assessment Form by adopting from the Board Self Assessment Form adopted by the Stock Exchange of Thailand in 2011 The Board expected that the Board Self Assessment Form will be completed and can be used in the year 2011 - The Board of Directors has policy to encourage directors and management to constantly develop knowledge and skill. In 2011 Directors and management had regularly participated in various training programs and seminars, such as member of the Audit Committee had attended the training and seminar on tax issues organized by the Stock Exchange of Thailand, Chief Financial Office attended the training program on Accounting Standards and Practices organized by the Accounting Council. and the Investor Relation Manager attended various training programs organized by the Investor Relation Association and The Stock Exchange of Thailand.


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice 6.5 คณะกรรมการชุดย่อย

6.5 Sub-Committees

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหาเปน็ กรรมการ ชุดย่อยเพอ่ื ช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั โดยได้ก�ำ หนดอำ�นาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน แต่ได้มีการ พิจารณาในเบื้องต้นที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน ของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

The Board of Directors has appointed the Executive Committee, Audit Committee and Corporate Governance and Nomination Committee to assist the Board in managing the company by clearly stipulating the duties and responsibilities of each sub-committee. At present, the company has not established the Remuneration Committee. However, the company has adopted due consideration for the remuneration of directors and top management by comparing to the remuneration paid by other companies of similar size and similar nature of business. Executive Committees The Executive Committee comprised of Mr. Pakorn Borimasporn Chairman of Executive Committee Mr.Anant Kittivittayakul Managing Director Mrs. Napaporn Vimon-Anupong Executive Director Mr.Gritsada Suptuaychone Executive Directors

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายปกรณ์ บริมาสพร นายอนันต์ กิตติวทิ ยากุล นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน

เปน็ ประธานกรรมการบริหาร เปน็ กรรมการผูจ้ ดั การ เปน็ กรรมการบริหาร เปน็ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ประชุมอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อบริหารให้บริษัท มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติ หน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. มีอ�ำ นาจอนุมตั กิ ารชำ�ระหรือใช้จา่ ยเงนิ รวมถึงการเข้าเปน็ ผูค้ �ำ้ ประกัน การชำ�ระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

The Executive Committee has regular meeting to consider and manage the company to grow constantly in accordance with the policy and strategic direction set forthed by the Board. The Executive Committee had performed its duties and responsibilities as per the following details:

2. มีอำ�นาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำ�แหน่งที่ไม่ สูงกว่าตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ

1. Approve payment or become guarantor for the payment for the company’s normal business transactions within the limit of not more than 200 million Baht.

3. มีอำ�นาจจัดทำ� กำ�หนดนโยบาย และทิศทางธุรกิจของบริษัทเพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. Appoint or remove officer of the company whose rank not higher than the Managing Director.

4. จัดตัง้ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยใหค้ รอบคลุมการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท

3. Prepare and establish the policy and strategic direction of the company for the approval of Board of Directors.

5. กำ�หนดแผนธุรกิจ และอำ�นาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณ สำ�หรับประกอบธุรกิจประจำ�ปี และดำ�เนนิ การตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะ กรรมการบริษัท

4. Establish the Organization Chart and the Management Structure of the company covering the selection, training, employment and termination of employee of the company.

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. Establish business plan and management authorities, approve the annual business budget and manage the company business in accordance with the business plan and business strategy, and in compliance with the policy and strategic direction approved by Board of Directors. 6. Perform other duties assigned by Board of Directors. -54-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice การมอบอำ�นาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำ�หนดให้ รายการทีก่ รรมการบริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน มีสว่ นได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อน่ื ใด (ตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ กำ�กับหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำ�หนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น

In case that any Executive Director or its relatedparties have any interest in any transaction or matter directly affect the company, the Executive Director must not participate in the decision making process on such issues.

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายอุทศิ จันทร์เจนจบ เปน็ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายบุญเลิศ ขอเจริญพร และ นางเรณู บัวเกิด เปน็ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จดั การประชุมในปี 2554 รวม 4 ครัง้ และการประชุมแต่ละครัง้ ใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม ประชุม ดังนี้

Audit Committee The Audit Committee comprised of Mr. Utis Chanchenchop as Chairman of the Audit Committee, Mr. Boonlert Khawcharoenporn and Mrs. Renu Buakerd as Committee Member The Audit Committee had 4 meetings in 2011 each meeting took approximately 2 hours. The attendance of the Audit Committee’s as follows :

รายชือ่ การประชุมทัง้ หมด การเข้าร่วมประชุม 1. นายอุทศิ จันทร์เจนจบ 4 ครัง้ 4 ครัง้ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 2. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร 4 ครัง้ 4 ครัง้ (กรรมการตรวจสอบ) 3. นางเรณู บัวเกิด 4 ครัง้ 4 ครัง้ (กรรมการตรวจสอบ)

Name Total Attendance (times) 1. Mr. Utis Chanchenchop 4 4 (Chairman of the Audit Committee) 2. Mr. Boonlert Khawcharoenporn 4 4 (Committee Member) 3. Mrs. Renu Buakerd 4 4 (Committee Member)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พอ่ื สอดส่องดูแลการบริหาร งานของฝ่ายบริหาร ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ดูราย ละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.l-and-e.com)

The Audit Committee had performed its duties as assigned by the Board as per the following details (see details in the Charter of the Audit Committee in the company’s website www.l-and-com)

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำ�ปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

1. Review the financial reports (quarterly financial report and annual audited nfi ancial report) to oversee that the reports are sufficient and correct before forwarding them to the Board of Directors for consideration.

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. Review the internal control system to oversee that the internal audit procedures are adequate, appropriate and efficient.

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหาร ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3. Review the risk assessment and risk management system to oversee that they are appropriate, adequate and efficient.

4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธุรกิจของบริษัท

4. Review the business operating procedures to oversee that they are in compliance with rules and regulations of the Security Exchange Commission and those of the Stock Exchange of Thailand as well as other laws relative to the company business.

-55-


การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice 5. พิจารณาคัดเลือกเพอ่ื เสนอแต่งตัง้ และกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการ ดำ�เนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบ ระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำ�คัญ 6. พิจารณาเปดิ เผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ ครบถ้วน 7. จัดทำ�รายงานผลการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายบุญเลิศ ขอเจริญพร เป็นประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหา นางเรณู บัวเกิด และนางนภาพร วิมลอนุพงษ์ เปน็ กรรมการกำ�กับดูแล กิจการและสรรหา คณะกรรมการกำ�กับดูแลและสรรหาได้จดั ทำ�กฎบัตร ของคณะกรรมการกำ�กับดูแลและสรรหา (ดูรายละเอียดกฎบัตรของคณะ กรรมการกำ�กับดูแลและสรรหาในเวบ็ ไซต์ของบริษทั www.l-and-e.com) ซึง่ มีบทบาทหน้าทีค่ รอบคลุมเรอ่ื งดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักปฏิบตั ใิ นเรอ่ื งการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความ เหมาะสม

5. Recommend to the Board the independent auditors to be nominated for shareholder approval to audit the nfi ancial reports of the company. Review with the independent auditors the objectivity of audit, responsibility and auditing procedures of the independent auditors including problems found during the audit as well as issues that the independent auditors feel they may have material impact on the company financial reports. 6. Review the disclosure of connected transactions or transactions that may have conflict of interest to oversee that they are accurate, correct and timely. 7. Issue a Audit Committee Report to be included in the company’s annual report and the report must be signed by the Audit Committee Chairperson. 8. Other matters that assigned by the Board. Corporate Governance and Nomination Committee The Corporate Governance and Nomination Committee comprised of Mr. Boonlert Khawcharoenporn as chairman of the committee, Mrs. Renu Buakerd and Mrs.Napaporn Vimon-Anupong as the committee members. The Corporate Governance has adopted the Charter of Corporate Governance and Nomination Committee (see details of the charter in the company’s website www.l-and-com) which covered the followings:

2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ� อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1. Consider and review the policy and practice of Corporate Governance and Codes of Conduct of the company and update them accordingly.

3. เสนอวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ต่อคณะ กรรมการบริษัท รวมถึงการร่วมประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติ งานตามมติของคณะกรรมการบริษทั

2. Monitor and assess the compliance of the company to the policy of Corporate Governance and Codes of Conduct constantly and at least once a year.

4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเปน็ กรรมการบริษทั เพอ่ื ให้คณะกรรมการ บริษทั เหน็ ชอบและเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพอ่ื อนุมตั ิ

3. Recommend the method to assess Directors’ performance to Board of Directors, as well as assess and monitor the performance in accordance with the resolutions of Board of Directors.

5. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเปน็ ประธานเจา้ หน้าทีบ่ ริหารของบริษทั เพอ่ื เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. Nominate persons suitable for company’s directors to Board of Directors and for approval by shareholders’ meeting. 5. Nominate person suitable for company’s Chief Executive Offiffiicer to Board of Directors for approval. -56-


รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน Report from Board of Directors Relative to Financial Report รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

The Board of Directors is responsible for the company’s financial reports and the details therein.

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและ รายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำ�ปี งบการเงิน ดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอตลอดจน ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ� รวมทัง้ มีการเปดิ เผยข้อมูลอย่างเพยี งพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำ� บัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพยี งพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต

The nfi ancial reports are prepared in accordance with the generally accepted accounting standards in Thailand, by adopting the appropriate accounting policy and consistent implementation as well as due judgement and best estimation in the nfi ancial reports preparation, including the sufficient note and explanation of the nfi ancial reports. In addition, The Board of Directors has overseen that the company’s internal control system and risk management system are appropriate and efficient to ensure that the financial reports are correct, accurate and sufficient to safeguard the company’s assets as well as to protect frauds. The Board of Directors has appointed the Audit Committee to oversee and review the company’s accounting policy and the accuracy of the financial reports, including the review of the company’s internal control system and internal audit system, the details of which can be seen from the Audit Committee’s Report included in the annual report. In addition the company’s financial reports were audited by the independent auditor, KPMG Poomchai Audit Co.,Ltd, The report of the independent auditor is included in the annual report.

คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำ�หน้าที่ สอบทานนโยบายด้านบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งสอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในดัง รายละเอียดซึ่งปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน รายงานประจำ�ปี นอกจากนีง้ บการเงนิ ของบริษทั ฯยังได้รบั การตรวจ สอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด ดังรายละเอียดความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำ�ปี คณะกรรมการมีความเหน็ ว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษทั ฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน ของบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีความน่าเชื่อถือและได้ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ Mr. Yong Suptuaychone Chairman -57-

The Board of Directors has the opinion that the company’s internal control system in general is satisfactory and can be assured that the financial reports of Lighting & Equipment Public Company Limited and its subsidiary for the year ended December 31, 2011 are accurate and fairly presented, as well as in compliance with relevant laws and regulations.

นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานเจา้ หน้าทีบ่ ริหาร Mr. Pakorn Borimasporn Chief Executive Officer


รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ Report from Board Audit Committee รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2554

Audit Committee’s Report for 2011

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายอุทิศ จันทร์เจนจบ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางเรณู บัวเกิด และ นายบุญเลิศ ขอเจริญพร เป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบและมีนางสาวจิดาภา อังกุลดี ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน เปน็ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ป ฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิด ชอบตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ี ดีสำ�หรับกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกัน 4 ครัง้ โดยผูร้ ว่ มประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ผูอ้ �ำ นวยการ อาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงนิ และผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำ�การ สอบทานงบการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยในการ ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีผู้สอบบัญชีและเลขานุ การบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพอ่ื ร่วมพิจารณารายละเอียดของงบ การเงนิ ปี 2554 รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการปฏิบตั ใิ ห้เปน็ ไป ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย และข้อกำ�หนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ ร่วมกันว่า 1. งบการเงนิ สอบทานประจำ�ไตรมาส และงบการเงนิ ตรวจสอบประจำ� ปี 2554 มีความถูกต้อง เหมาะสม มีการเปดิ เผยข้อมูลทีเ่ พยี งพอเปน็ ทีเ่ ชอ่ื ถือได้ และครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัว่ ไป และ คณะกรรมการไม่พบรายการใดทีอ่ าจมีผลกระทบอันเปน็ สาระสำ�คัญต่อ งบการเงนิ ดังกล่าว 2. งบการเงินดังกล่าวมีการสอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง กัน ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ฯ ได้ดำ�เนิน การตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ กำ�หนดอย่างถูกต้องครบถ้วน 3. ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มี ความเหมาะสม เพยี งพอสอดคล้องกับการพัฒนาระบบงานของบริษทั ฯ ปัจจุบันสำ�นักงานตรวจสอบภายในมีพนักงานที่มีประสบการณ์ในด้าน ตรวจสอบภายในจำ�นวน 3 ท่าน เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานด้านนี้ 4. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำ�หนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ของบริษทั ฯ อย่างถูกต้องไม่พบข้อบกพร่องใดๆ

The Audit Committee of Lighting & Equipment Public Company Limited consisted of 3 independent directors: Mr. Utis Chanchenchop is committee chairman, Mrs. Renu Buakird and Mr. Boonlert Khawchareonporn are committee members. And Miss. Jidapa Angkuldee, Internal Audit Manager, as the committee secretary. The committee carried out the duty as assigned by the Board, in compliance with the best practice for audit committee recommended by the Stock Exchange of Thailand. During the year 2011 the committee held 4 meetings with Senior Accounting & Financial Director together with Internal Audit Manager to review the nfi ancial report as well as internal control system. On the 4th meeting made in February 2012, the Independent Auditor including the Company Secretary were requested to attend the meeting to consider the nfi ancial report and the related-party transactions. Oversight of the reports were to ensure the company is carried out in compliance with the laws and regulations of the Securities and Exchanges together with related laws and regulations. The committee opinions are summarized as below. 1. The reviewed quarterly nfi ancial report and audited 2011 nfi ancial reports were correct, appropriate with sufficient disclosures and complied to general accepted accounting standards. No transactions that might materially affect the financial reports were found. 2. There were adequate reviews of the disclosures of related-party transactions between the companies and subsidiaries to ensure that the company had carried out in compliance with normal business practice as well as the criteria specified by the Stock Exchange of Thailand. 3. The internal control system and risk management system were appropriate and sufficient corresponding to the company working procedures. Currently the Internal Audit office have 3 experienced responsible officers. 4. The company had complied with policies, rules, regulations and relevant laws.

-58-


รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ Report from Board Audit Committee สำ�หรับการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจำ�ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตัง้ นางสาวสุรยี ร์ ตั น์ ทองอรุณแสง ทะเบยี นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ทะเบยี นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4623 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบยี นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้ตรวจสอบ บัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2555

For the appointment of the company independent auditor for 2012, the committee proposed the following persons from KPMG Poomchai Audit Co.,Ltd. due to their independence, knowledgeable and experience in the auditing activities. The Audit Committee propose the following persons from KPMG Poomchai Audit Co.,Ltd.: Miss. Sureerat Thongarunsang Certified Public Accountant Registration No. 4409 or Mr. Santi Pongjareanpit License No. 4623 or Mr. Ekasit Choothammasatit License No. 4195 to be the company’s Independent Auditor for the year 2012.

(นายอุทศิ จันทร์เจนจบ) (Mr. Utis Chanchenchop) ประธานกรรมการตรวจสอบ Chairman of Audit Committee -59-


คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน Explanation and Analysis from Management. งบแสดงฐานะการเงิน / Financial Position Statements สินทรัพย์ / Assets

รายการ Discription

2553 - 2010

2554 - 2011

ล้านบาท Million Bath

ร้อยละ %

ล้านบาท Million Bath

ร้อยละ %

ลูกหนี้การค้า Accounts receivable สินค้าคงเหลือ

491

40

782

49

376

30

477

30

ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ Land, Buildings, Machines and Equipment อื่นๆ Other รวม total

252

20

242

15

128

10

97

6

1,247

100

1,598

100

Inventories

ลูกหนีก้ ารค้า บริษทั มีลกู หนีก้ ารค้า 782 ล้านบาท คิดเปน็ สัดส่วน ร้อยละ 49 ของ สินทรัพย์รวม ลูกหนีก้ ารค้าเพม่ิ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 59 เปน็ ผล จากยอดขายทีส่ งู ขึน้ รวมทัง้ ในครึง่ ปีหลังของปี 2554 บริษทั ได้ขาย สินค้าให้ลกู ค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง และลูกค้าดังกล่าวได้ช�ำ ระค่าสินค้าช้า กว่าปกติ ในปี 2554 บริษทั ได้ตง้ั สำ�รองหนีส้ ญ ู และหนีส้ งสัยจะสูญเปน็ เงนิ 2.8 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 0.14 ของยอดขาย สินค้าคงเหลือ บริษทั มีสนิ ค้าคงเหลือ 477 ล้านบาท คิดเปน็ สัดส่วนร้อยละ 30 ของ สินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือเพม่ิ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 27 เปน็ ผล จากการเก็บสินค้าเพอ่ื รองรับกับยอดขายทีเ่ พม่ิ สูงขึน้ ในปี 2554 บริษทั ได้ตง้ั สำ�รองค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยและเคลือ่ นไหวช้า เปน็ เงนิ 3.60 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 0.18 ของยอดขาย ทีด่ นิ อาคาร เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ บริษทั มีทด่ี นิ อาคาร เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ รวมเปน็ เงนิ 242 ล้าน บาท คิดเปน็ สัดส่วนร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดงั กล่าว ลดลงจากปีกอ่ นหน้า 10 ล้านบาท เพราะบริษทั ได้ตดั ค่าเสือ่ มราคาสุทธิใน ปี 2554 เปน็ เงนิ 23.4 ล้านบาท และได้จ�ำ หน่ายสินทรัพย์ทไ่ี มไ่ ด้ใช้งานแล้ว 4.4 ล้านบาท แต่ได้ซอ้ื สินทรัพย์เพม่ิ ขึน้ เปน็ เงนิ 17.8 ล้านบาท

Accounts Receivable Total accounts receivable was 782 million Baht, represents 49% of total assets. The accounts receivable increased by 59% from a year earlier due primarily to higher sales, and the company had sold a considerable amount of products to a few big customers and these customers paid the money slower than usual. In 2011, the company had made a provision of 2.8 million Baht for the possible bad debt and this amount equal to 0.14 of total sales. Inventories Total inventories was 477 million Baht, represents 30% of total assets. The inventories increased by 27% from a year earlier and is a result of higher sales. In 2011, the company had made a provision of 2.8 million Baht for the impairment of obsolete and slow moving products. Lands, Buildings, Machines and Equipment The abovementioned assets was 242 million Baht, represents 15% of total assets. The assets decreased from a year earlier by 10 million Baht due to the net depreciation of 23.4 million Baht and the company had sold the unused assets of 4.4 million Baht, while the company had purchased additional assets of 17.8 million Baht.

-60-


คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน Explanation and Analysis from Management. สินทรัพย์อื่นๆ บริษทั มีสนิ ทรัพย์อน่ื ๆรวมเปน็ เงนิ 97 ล้านบาท คิดเปน็ สัดส่วนร้อยละ 6 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์อน่ื ประกอบด้วย เงนิ ฝากประจำ� 32 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฝากไว้กบั ธนาคารพาณิชย์เพอ่ื เปน็ หลักประกันในการขอ วงเงนิ สินเชอ่ื อสังหาริมทรัพย์ เพอ่ื การลงทุน 8.4 ล้านบาท สินทรัพย์ ไมม่ ตี วั ตน 8.3 ล้านบาท ซึง่ ทัง้ หมดเปน็ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จา่ ย ล่วงหน้าค่าสินค้า 17.4 ล้านบาท ที่เหลือ 30.9 ล้านบาท เป็นเงิน ทดรองจ่าย เงนิ มัดจำ� และเงนิ ลงทุนระยะยาวอืน่ เปน็ ต้น

Other Assets Other assets were 97 million Baht, represents 6% of total assets. The other assets comprised of 32 million Baht fixed deposit with commercial banks which was used as collateral against the banking facilities granted by the banks, 8.4 million Baht on real estate, 8.3 million Baht for computer software and, 17.4 million Baht for advance payment to suppliers, the balance of 30.9 million bath were deposit, other advance payment and long-term investment, etc.

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ / Liabilities and Shareholders’ Equity

รายการ Discription

2553 - 2010

2554 - 2011

ล้านบาท Million Bath

ร้อยละ %

ล้านบาท Million Bath

ร้อยละ %

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน Bank overdrafts and short – term loans from financial institutions หนี้สินหมุนเวียนอื่น

399

32

645

40

329

26

400

25

หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-current liabilities ส่วนของผู้ถือหุ้น Equity รวม Total

34

3

38

3

485

39

515

32

1,247

100

1,598

100

Other current liabilities

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน บริษัทมีหนี้กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 645 ล้านบาท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม หนี้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเพิ่ม ขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 62 สาเหตุใหญ่มาจากบริษัทต้องใช้เงิน ทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพราะมีลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้น เพอ่ื รองรับกับยอดขายทีป่ รับตัวสูงขึน้ หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่น 400 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย ละ 25 ของสินทรัพย์รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 21 สาเหตุใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเพราะธุรกิจขยาย ตัวมากขึน้

-61-

Bank Overdrafts and Short-term Loans from Financial Institutions Total bank overdrafts and short-term loans from financial institution was 645 million Baht, represents 40% of total assets. The over drafts and loans increased by 62% from a year earlier due primarily to higher need for working capital as the increased sales required higher accounts receivable and higher inventories. Other Current Liabilities Other current liabilities were equal to 400 million Baht, represents 25% of total assets. Other current liabilities increased by 21% from a year earlier due basically to higher accounts payable resulted from higher sales.


คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน Explanation and Analysis from Management. หนี้สินไม่หมุนเวียน บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นเงิน 38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน หน้า ร้อยละ 12 เพราะในปี 2554 บริษัทได้ตั้งค่าภาระผูกพันผล ประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ คิดเปน็ เงนิ 23 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 19 ล้านบาท เปน็ ผลมาจากการชำ�ระคืนเงนิ กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

Non-current Liabilities Total non-current liabilities was 38 million Baht, represents 3% of total assets. The non-current liabilities increased by 12% from a year earlier due to the requirement by new accounting standard for provision of employee benefit obligations of 23 million Baht whereas long-term loans from financial institutions decreased by 19 million Baht.

ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2554 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเงิน 515 ล้านบาท คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า 30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เป็นผลมาจาก กำ�ไรประจำ�ปี 2553 เปน็ เงนิ 51 ล้านบาท แต่ได้จา่ ยปันผลในปี 2554 เปน็ เงนิ 21 ล้านบาท

Shareholders’ Equity Total equity was 515 million Baht, represent 32% of total assets. The equity up from a year by 30 million Baht or increased by 6% due to the 51 million Baht net profit from 2010 operation and the dividend paid out of 21 million Baht in 2011.

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้ บริษัทมีรายได้รวม 2,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 24 รายได้กว่าร้อยละ 99 เปน็ รายได้จากการขายและการใหบ้ ริการ รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของงานก่อสร้างและ งานปรับปรุงศูนย์การค้า ซุปเปอร์สโตร์ โชว์รมู และร้านค้าย่อยต่างๆ รวมถึงนโยบายส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของรัฐ ได้สง่ ผลให้ ยอดขายโคมไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานปรับตัวเพม่ิ ขึน้ นอกจาก นีก้ ารส่งออกได้ปรับตัวดีขน้ึ ด้วยเพราะลูกค้ามีความเชอ่ื มัน่ ในสินค้าของ บริษทั เพม่ิ ขึน้ รายได้จากการขายและการให้บริการของบริษทั สามารถ จำ�แนกตามช่องทางการขายได้ดงั นี้ ส่วนงานขายโครงการ 71% ส่วนงานขายส่งและขายปลีก 22% ส่วนงานส่งออก 7% ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ บริษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 1,493 ล้านบาท เพม่ิ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 27 ในขณะทีร่ ายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ทั้งนี้เพราะในปี 2554 สินค้าขายที่มีอัตรากำ�ไร เบื้องต้นต่ำ�มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำ�ไรเบื้องต้นลดลงจาก 27.5% ในปี 2553 เปน็ 26.0% ในปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเป็นเงิน 404.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า ร้อยละ 10 สาเหตุใหญ่เป็นผลจากค่าใช้จ่ายแปรผันที่ ปรับตัวสูงขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลจากการปรับเงินเดือน ประจำ�ปี

Comprehensive Income Statements Revenue Total revenue was 2,024 million Baht, increased by 24% from a year earlier. More than 99% of the revenue are revenue from sales and rendering of services. The increase is a result of the expansion in construction and renovation of department stores, super stores, showrooms and detail stores, also the government’s policy to promote energy efficiency has resulted in higher sales of energy-efficient products. In addition, the export sales has also improved considerably as the company’s products has gained more confident from export customers. The revenue from sales can be categorized as follows: Project sale activities 71% Wholesale and retail activities 22% Export sale activities 7% Cost of Sale of Goods and Rendering of Services Total cost was 1,493 million Baht, increased by 27% from a year earlier, while the revenue from sales and rendering of service increased only by 24% because the low margin products sold in 2011 has higher proportion as a result the gross profit margin was reduced from 27.5% in 2010 to 26.0% in 2011. Selling and Administrative Expenses Total selling and administrative expenses were 404.5 million Baht, up 10% from a year earlier due principally to higher variable expenses resulted from higher sales and the annual salary adjustment. -62-


คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน Explanation and Analysis from Management. ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินคิดเป็นเงิน 25.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หน้าร้อยละ 45 เป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มสูง ขึ้น สาเหตุใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้นเพราะยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงในครึ่งปีหลังบริษัทได้ขายสินค้าจำ�นวนมากให้แก่ลูกค้าขนาด ใหญ่หลายแห่ง และลูกค้าเหล่านี้ได้ชำ�ระค่าสินค้าช้ากว่าปกติ นอกจาก นี้อัตราดอกเบี้ยได้ปรับตัวสูงขึ้นจากประมาณ 3.9% ในปี 2553 เป็น ประมาณ 4.5% ในปี 2554 กำ�ไรสุทธิ บริษัทมีกำ�ไรสุทธิรวมเป็นเงิน 71.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หน้าร้อยละ 42 เป็นผลจากยอดขายที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กำ�ไร เบื้องต้นเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆรวมกันแล้วเพิ่มขึ้นในอัตรา ที่น้อยกว่า

งบกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน แม้ว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงานที่ยังไม่รวมการ เปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำ�เนนิ งานรวมเปน็ เงนิ 166 ล้านบาท เพม่ิ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้า 42.4 ล้านบาท สาเหตุใหญ่มาจากกระแสเงนิ สด จากกำ�ไรจากการดำ�เนินงานได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งกระแสเงินสดจากต้นทุน ทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น แต่กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรม ดำ�เนนิ งานเปน็ เงนิ 201.6 ล้านบาท เพม่ิ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้า 250 ล้านบาท สาเหตุใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ กับยอดขายที่ปรับตัวสูงขึ้น กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน กระแสเงนิ สดสุทธิทไ่ี ด้มาจากกิจกรรมลงทุนรวมเปน็ เงนิ 25.6 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่ได้ใช้เงินสดไปในกิจกรรมลงทุน 37.5 ล้านบาท เงินสด 25.6 ล้านบาท ที่ได้จากกิจกรรมลงทุน ในปี 2554 ส่วนใหญ่ มาจากเงนิ ฝากประจำ�ทีใ่ ช้เปน็ หลักประกันวงเงนิ กูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ ได้ลดลง และเงินที่ใช้ไปเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลงด้วย กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เนื่องจากบริษัทต้องใช้กระแสเงินสดในกิจกรรมดำ�เนินงานโดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเพื่อรองรับกับยอดขายที่ ปรับตัวสูงขึ้น ทำ�ให้บริษัทต้องใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปี 2554 บริษัทมีเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินรวมเป็นเงิน 171.1 ล้านบาท

Cost of Fund The cost of fund in 2011 was recorded at 25.1 million Baht, increased by 45% from a year earlier, is a result of higher borrowings from commercial banks due essentially to the increased accounts receivable resulted from higher sales, also in 2011 the company had sold a considerable amount of products to a few big customers and these customers had paid money slower than usual. In addition, the interest rate had increased from approx 3.9% in 2010 to approx 4.5% in 2011. Net Income Total net income was 71.9 million Baht, up 42% from a year earlier, due to the improved sales and improved gross profit , while total expenses increased at a slower rate.

Cash Flows Statement Cash Flows from Operating Activities Despite the company received cash from operating activities before changes in operating assets and liabilities in the amount of 166 million Baht, up 42.4 million Baht from a year earlier due principally to higher cash received from operating income, as well as higher cash received from cost of fund and from corporate income tax, total net cash used in operating activities was 201.6 million Baht, up 250 million Baht from a year earlier due essentially to higher accounts receivable and higher inventories resulting from higher sales. Cash Flows from Investing Activities Total net cash received from investing activities was 25.6 million Baht, as opposed to net cash used in investing activities of 37.5 million Baht a year earlier. The net cash of 25.6 million Baht received from investing activities was basically a result of the reduction of fixed deposit which used as collateral for banking facilities and the decrease in purchase of fixed assets. Cash Flows from Financing Activities As the company required cash for the operating activities, in particular for accounts receivable and for inventories resulting from higher sales. Therefore, the company required more over drafts and short-term loans from financial institutions and as a result net cash received from financing activities was 171.1 million Baht.

-63-


บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงิน และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

-64-


งบการเงิน Financial Statement

-65-


งบการเงิน Financial Statement

-66-


งบการเงิน Financial Statement

-67-


งบการเงิน Financial Statement

-68-


งบการเงิน Financial Statement

-69-


งบการเงิน Financial Statement

-70-


งบการเงิน Financial Statement

-71-


งบการเงิน Financial Statement

-72-


งบการเงิน Financial Statement

-73-


งบการเงิน Financial Statement

-74-


งบการเงิน Financial Statement

-75-


งบการเงิน Financial Statement

-76-


งบการเงิน Financial Statement

-77-


งบการเงิน Financial Statement

-78-


งบการเงิน Financial Statement

-79-


งบการเงิน Financial Statement

-80-


งบการเงิน Financial Statement

-81-


งบการเงิน Financial Statement

-82-


งบการเงิน Financial Statement

-83-


งบการเงิน Financial Statement

-84-


งบการเงิน Financial Statement

-85-


งบการเงิน Financial Statement

-86-


งบการเงิน Financial Statement

-87-


งบการเงิน Financial Statement

-88-


งบการเงิน Financial Statement

-89-


งบการเงิน Financial Statement

-90-


งบการเงิน Financial Statement

-91-


งบการเงิน Financial Statement

-92-


งบการเงิน Financial Statement

-93-


งบการเงิน Financial Statement

-94-


งบการเงิน Financial Statement

-95-


งบการเงิน Financial Statement

-96-


งบการเงิน Financial Statement

-97-


งบการเงิน Financial Statement

-98-


งบการเงิน Financial Statement

-99-


งบการเงิน Financial Statement

-100-


งบการเงิน Financial Statement

-101-


งบการเงิน Financial Statement

-102-


งบการเงิน Financial Statement

-103-


งบการเงิน Financial Statement

-104-


งบการเงิน Financial Statement

-105-


งบการเงิน Financial Statement

-106-


งบการเงิน Financial Statement

-107-


งบการเงิน Financial Statement

-108-


งบการเงิน Financial Statement

-109-


งบการเงิน Financial Statement

-110-


งบการเงิน Financial Statement

-111-


งบการเงิน Financial Statement

-112-


งบการเงิน Financial Statement

-113-


งบการเงิน Financial Statement

-114-


งบการเงิน Financial Statement

-115-


งบการเงิน Financial Statement

-116-


งบการเงิน Financial Statement

-117-


งบการเงิน Financial Statement

-118-


งบการเงิน Financial Statement

-119-


งบการเงิน Financial Statement

-120-


งบการเงิน Financial Statement

-121-


งบการเงิน Financial Statement

-122-


งบการเงิน Financial Statement

-123-


งบการเงิน Financial Statement

-124-


งบการเงิน Financial Statement

-125-


งบการเงิน Financial Statement

-126-


งบการเงิน Financial Statement

-127-


งบการเงิน Financial Statement

-128-


งบการเงิน Financial Statement

-129-


งบการเงิน Financial Statement

-130-


งบการเงิน Financial Statement

-131-


งบการเงิน Financial Statement

-132-


งบการเงิน Financial Statement

-133-


งบการเงิน Financial Statement

-134-


งบการเงิน Financial Statement

-135-


Lighting and Equipment Public Company Limited and its Subsidiaries Annual fiffiinancial statements and Audit Report of Certififfiied Public Accountant For the years ended 31 December 2011 and 2010

-136-


งบการเงิน Financial Statement

-137-


งบการเงิน Financial Statement

-138-


งบการเงิน Financial Statement

-139-


งบการเงิน Financial Statement

-140-


งบการเงิน Financial Statement

-141-


งบการเงิน Financial Statement

-142-


งบการเงิน Financial Statement

-143-


งบการเงิน Financial Statement

-144-


งบการเงิน Financial Statement

-145-


งบการเงิน Financial Statement

-146-


งบการเงิน Financial Statement

-147-


งบการเงิน Financial Statement

-148-


งบการเงิน Financial Statement

-149-


งบการเงิน Financial Statement

-150-


งบการเงิน Financial Statement

-151-


งบการเงิน Financial Statement

-152-


งบการเงิน Financial Statement

-153-


งบการเงิน Financial Statement

-154-


งบการเงิน Financial Statement

-155-


งบการเงิน Financial Statement

-156-


งบการเงิน Financial Statement

-157-


งบการเงิน Financial Statement

-158-


งบการเงิน Financial Statement

-159-


งบการเงิน Financial Statement

-160-


งบการเงิน Financial Statement

-161-


งบการเงิน Financial Statement

-162-


งบการเงิน Financial Statement

-163-


งบการเงิน Financial Statement

-164-


งบการเงิน Financial Statement

-165-


งบการเงิน Financial Statement

-166-


งบการเงิน Financial Statement

-167-


งบการเงิน Financial Statement

-168-


งบการเงิน Financial Statement

-169-


งบการเงิน Financial Statement

-170-


งบการเงิน Financial Statement

-171-


งบการเงิน Financial Statement

-172-


งบการเงิน Financial Statement

-173-


งบการเงิน Financial Statement

-174-


งบการเงิน Financial Statement

-175-


งบการเงิน Financial Statement

-176-


งบการเงิน Financial Statement

-177-


งบการเงิน Financial Statement

-178-


งบการเงิน Financial Statement

-179-


งบการเงิน Financial Statement

-180-


งบการเงิน Financial Statement

-181-


งบการเงิน Financial Statement

-182-


งบการเงิน Financial Statement

-183-


งบการเงิน Financial Statement

-184-


งบการเงิน Financial Statement

-185-


งบการเงิน Financial Statement

-186-


งบการเงิน Financial Statement

-187-


งบการเงิน Financial Statement

-188-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy

-189-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy

1. นโยบายทั่วไป General Policy 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น Rights of Shareholders 3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน Equitable Treatment of Shareholders 4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย Role of Stakeholders 5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส Disclosure and Transparency 6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง Internal Control and Risk Management 7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Responsibilities of the Board

191 191 194 196 197 198 199

-190-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy 1. General Policy

1. นโยบายทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การมีระบบกำ�กับดูแลกิจการ ทีด่ เี ปน็ ส่วนสำ�คัญทีจ่ ะช่วยให้บริษทั ประสบความสำ�เรจ็ ในการดำ�เนนิ ธุรกิจ และจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดทำ�เอกสาร ฉบับนีข้ น้ึ เพอ่ื ประมวลนโยบายและข้อปฏิบตั หิ ลักๆ ทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทจะใช้ยึดถือในการปฏิบัติ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงและเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษทั เมอ่ื วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 นโยบาย ที่ได้การปรับปรุงใหม่นี้ยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2554 คณะกรรมการบริษัทจะติดตาม และปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการให้ทันสมัยอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเปน็ เจา้ ของโดยควบคุมบริษทั ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทำ�หน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของบริษัท 2.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ 2.1.1 การซื้อขายหรือโอนหุ้น 2.1.2 การมีส่วนแบ่งในผลกำ�ไรของบริษัท 2.1.3 การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ 2.1.4 การเข้าร่วมประชุมเพอ่ื ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อลงมติในเรื่องดังต่อไปนี้ • เสนอชื่อ แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ • แต่งตั้งผู้สอบบัญชี • การจัดสรรเงินปันผ • การกำ�หนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ • การเพิ่มทุนหรือลดทุน • การอนุมัติรายการพิเศษ • เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำ�หนด -191-

The Board of Directors strongly believes that Corporate Governance is one of the important factors that help ensure the success of the company’s business and will enable the company to grow constantly and sustainably. This policy on Corporate Governance has been adopted sothat the company’s directors, management and employeem as guidelines in running the company’s business. This policy on Corporate Governance has been updated and was approved by the Board of Directors on 7th November 2011. This policy has been adopted in accordance with the Principle of Good Corporate Governance outlined by the Stock Exchange of Thailand in 2011. The Board of Directors will constantly review and improve the Corporate Governance Policy sothat the policy will be updated and suitable to the changing environment. 2. Rights of Shareholders Shareholders are the owners of the company and control the company by appointing the Board of Directors to act as their representatives. Shareholders are eligible to make decisions on any significant corporate changes. 2.1 Basic Rights of Shareholders Basic Rights of Shareholders are 2.1.1 Buy, sell or transfer of shares. 2.1.2 Share in profit of the company. 2.1.3 Obtain relevant and adequate information on the company in a timely manner and on a regular basis. 2.1.4 Participate and vote in the shareholders meetings on the following matters • Offer names, appoint or remove members of the Board. • Appoint the independent auditor. • Make decision on dividend payment. • Amendment to the company’s Articles of Association and Memorandum of Associations. • Increase or decrease of capital. • Approval of extraordinary transactions. • Other matters that affect the company as outlined by laws.


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy 2.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 Shareholders’ Meeting

2.2.1 ข้อมูลและเอกสารแนบที่ต้องส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนในหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้น • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม • เอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม • ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมคำ�ชี้แจง • แนบหนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะ

2.2.1 Information and documents to be attached with the written notice calling for the shareholders’ meeting : • Information relevant to the meeting. • The documents needed to show the officer for attending the meeting. • The opinions of the Board of Directors including explanation for each agenda. • The proxy form and how the proxy should be filled. The company should offer at least one name of the independent directors whom the shareholders can appoint them as their proxy.

2.2.2 ในวาระเพอ่ื พิจารณา (เชน่ การจ่ายเงนิ ปันผล การเพม่ิ / ลดทุน ฯลฯ) ให้แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ • ข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอ • เหตุผล ความจำ�เป็น ผลกระทบด้านบวกและลบ 2.2.3 ในวาระแต่งตั้งกรรมการ ให้แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ • ข้อมูลของบุคคลทีเ่ สนอให้แต่งตัง้ ( เชน่ ชือ่ ตำ�แหน่ง อายุ ประวัติ การศึกษา อาชีพหลัก ประสบการณ์ และการเป็นกรรมการใน บริษัทอื่น ฯลฯ) • การดำ�รงตำ�แหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมี นัยสำ�คัญ • ผลการปฏิบตั งิ านระหว่างทีเ่ ปน็ กรรมการคราวก่อน (กรณีแต่งตัง้ กรรมการเดิม) เช่นจำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ฯลฯ 2.2.4 ในวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ • จำ�นวนเงินและสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับในฐานะกรรมการ 2.2.5 ในวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ให้แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ • ชื่อและสำ�นักงานสอบบัญชี • ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ขออนุมัติพร้อมข้อมูลประกอบ • เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้งใหม่) 2.2.6 ส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน 2.2.7 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

2.2.2 As for the agenda for consideration (i.e. dividends payment, capital increase/decrease, etc.), following details must be informed: • Important information relevant to the matter to be considered. • Reasons, necessity, positive and negative impact. 2.2.3 As for the agenda to appoint directors, the following information must be informed: • Information of the nominee (i.e. name, position, age, education, profession, experience and directorship in other companies, etc.) • Holding of position in other companies that materially related. • Past performance during being the company’s director (in case of reappointment to the board) i.e. number of attendance at the board’s meeting etc. 2.2.4 As for the agenda to consider director’s compensation, the following details must be informed: • Remuneration and other benefit received as the director. 2.2.5 As for the nomination of the company’s auditor, the following details must be informed: • Name and company of the auditor. • Compensation for the auditor together with relevant information. • Reasons to change the auditor (in case of new appointment) 2.2.6 Forward the written notice calling for the shareholders’ meeting at least 7 days in advance. 2.2.7 On the day of shareholders’ meeting, at least 2 hours is allowed for the registration before the meeting. -192-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy 2.2.8 จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น 2.2.9 ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความ คิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่ 2.2.10 การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ปฏิบัติดังนี้ • ลงคะแนนเสียงตามลำ�ดับวาระที่กำ�หนด • เปดิ ให้มกี ารชีแ้ จงและอภิปรายในทีป่ ระชุมก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ • แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ ลงคะแนน • อำ�นวยความสะดวกในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคน • ในกรณีลงคะแนนแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ให้ลงคะแนนเป็น รายบุคคล 2.2.11 ให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อฟังความคิดเห็น และตอบคำ�ถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน 2.2.12 รายงานการประชุม ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ • มีสาระสำ�คัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม คำ�ชี้แจงที่เป็น สาระสำ�คัญ คำ�ถามคำ�ตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • เผยแพร่รายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านเวบ็ ไซด์ของบริษทั ภายใน 14 วัน • ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน 2.3 การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและการจัดการทะเบียนหุ้น 2.3.1 จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.3.2 จัดทำ�เวบ็ ไซต์ของบริษทั เพอ่ื ใหผ้ ถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ลูกค้า นักวิเคราะห์ และผู้สนใจอื่นๆ เข้าไปดูรายละเอียดของบริษัทได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 2.3.3 บริษทั ได้มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ทำ�หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นเพื่อให้ระบบการจัดการทะเบียนหุ้น ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้

2.2.8 Date, time and venue of the meeting must be convenient to shareholders. 2.2.9 During the shareholders’ meeting, appropriate time and equal opportunity must be allowed to shareholders to express opinions and raise questions. 2.2.10 Procedure of the voting in the Shareholders’ meeting. • Voting should be done in order and in accordance with the agenda. • Appropriate time and equal opportunity is allowed to shareholders to deliberate on each agenda before the voting. • Inform the voting and counting process to shareholders before the voting. • Provide convenience to every shareholder in the voting. • In case of appointing or removing the director, voting must be done for each person. 2.2.11 All the directors must attend the shareholders’ meeting to listen to the opinions of shareholders and answer questions from shareholders. 2.2.12 The minutes of meeting must have the following details. • Details of the meeting must be complete, i.e. name of directors who attended the meeting, details of answer to the question, opinions and other relevant information. • Disclose the minutes of meeting in the company website within 14 days after the meeting. • Forward the minutes of meeting to Stock Exchange of Thailand within 14 days after the meeting. 2.3 Communications with Shareholders and Management of Share Registration. 2.3.1 The company shall establish the Investor Relation Unit to communicate and coordinate with the shareholders, investors and the involved authorities. 2.3.2 The company shall establish the company’s website sothat the shareholders, investors, customers, analysts an other persons who interested in the company can access to the company’s information more rapidly. 2.3.3 The company has appointed Thailand Securities Depository Co.,Ltd. as its registrar sothat the management of the company’s shares will meet acceptable standard and is reliable.

-193-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy 3. Equitable Treatment of Shareholders All shareholders, including those with management positions and the non-executive shareholders, no matter they are major shareholders or minority shareholders as well as the foreign shareholders will be treated equally and fairly. The company shall communicate with shareholders and disclose the company’s information through the company’s website as well as through other appropriate media sothat every shareholder will receive the information equally. 3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.1 Shareholders’ Meeting

ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ปน็ ผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เปน็ ผูบ้ ริหาร ไม่วา่ จะเปน็ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ รายเล็ก รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่าง ชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจะสื่อสาร กับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงสื่อ ต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดย เท่าเทียมกัน

3.1.1 Provide option to shareholders who are unable to attend the shareholders’ meeting to appoint other persons as their proxy to attend and vote in the shareholders’ meeting.

3.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 3.1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถ ใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน 3.1.2 เปดิ โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชือ่ บุคคลเพอ่ื เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำ�หนด 3.1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามระเบยี บปฏิบตั ทิ ก่ี �ำ หนด โดยวาระการประชุมทีเ่ สนอต้องไม่มลี กั ษณะเข้าข่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้ • เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำ�นาจบริษัทจะดำ�เนินการได้ • เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำ�กับดูแลบริษัท หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท • เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำ�คัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม • เรื่องที่บริษัทได้ดำ�เนินการแล้ว • เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ • เรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจปกติและข้อกล่าวอ้างของผู้เสนอ เพิ่มวาระการประชุมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ ความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว • เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้อง บรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลสมควรและสามารถ อธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

3.1.2 Establish procedure for minority shareholders to nominate candidates for director position. 3.1.3 Establish procedure for minority shareholders to propose any issue to be included in the agenda of the shareholders meeting or send questions in advance of the meeting. The proposed agenda must not fall into the following categories. • Matters that beyond the authority of the company • Matters that against the laws, announcements, rules and regulations of governmental authority or regulating authority or not in accordance with the company’s objectives or Articles of Association or the resolutions of the Shareholders’ meetings. • Matters that may cause significant problems to shareholders at large. • Matters that the company has already corrected. • Matters that are for the benefit of an individual or a particular group of persons. • Matters about the normal business operation of the company and the shareholders who proposed the agenda are unable to show that the matters are abnormal. • Matters that the Board of Directors considers that they are no need to be included in the agenda, and the Board must have valid reasons and are able to explain to the shareholders.

-194-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy 3.1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็น รายบุคคล

3.1.4 Provide option to shareholders to appoint company’s directors on individual nominees.

3.1.5 คณะกรรมการจะไม่เพม่ิ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเปน็ การล่วงหน้า โดยไม่จำ�เป็นโดยเฉพาะวาระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา ข้อมูลก่อนตัดสินใจ

3.1.5 The Board of Directors will not add any agenda items without notifying all shareholders in advance, especially the important issues that shareholders require time to study relevant information before making their decisions.

3.2 การป้องกันไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารใช้ตำ�แหน่งหน้าที่เพื่อ ประโยชน์แก่ตนในทางมิชอบ 3.2.1 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำ�หนด 3.2.2 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ข้อมูลภายใน เปดิ เผยข้อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอก หรือบุคคลทีไ่ ม่มี หน้าที่เกี่ยวข้อง 3.2.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำ�รายงานทางการเงนิ หรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ซือ้ หรือขาย หลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน

-195-

3.2 Prevention on Use of Inside Information for Abusive Self-dealing 3.2.1 All directors and management of the company must submit report on the change of ownership of the company’s shares to the Stock Exchange Commission as required by laws. 3.2.2 All directors, management and employees involved in the inside information must not disclose such information to outside people or to people not involved in the information. 3.2.3 All directors, management and employees involved in the preparation of financial reports are not allowed to buy or sell the company’s shares one month before the official announcement of the reports.


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy 4. Role of Stakeholders

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิด ความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการคณะกรรมการจะไม่ กระทำ�การใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสีย มีหลายกลุ่มด้วยกันและที่สำ�คัญได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจา้ หนี้ คูแ่ ข่งทางการค้า ชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ สังคม และผูส้ อบบัญชีอสิ ระ เป็นต้น 4.1 จรรยาบรรณธุรกิจ บริษทั ได้จดั ทำ�คูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจเพอ่ื ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ใช้ยดึ ถือปฏิบตั ิ คูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ประกอบด้วย • บทนำ� • นโยบายและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น • นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน • นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า • นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า • นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ • นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า • นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ • นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม • การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ (ดูรายละเอียดในคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ซึง่ สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท) 4.2 การแจ้งเบาะแสต่อกรรมการ กรณีทผ่ี มู้ สี ว่ นได้เสียพบประเดน็ ทีเ่ กีย่ วกับการทำ�ผิดกฎหมาย ความ ไม่ถกู ต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือ การผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ให้แจ้งเบาะแสไปให้ประธานกรรมการ ตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบท่านหนึง่ ท่านใดทราบเพอ่ื ตรวจสอบ ข้อมูล และหากพบว่าข้อมูลเปน็ จริงให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำ�เนินการแก้ไขต่อไป

Stakeholders of the company will be treated fairly in accordance with their legal rights as specified in relevant laws. The Board of Directors will set up a mechanism to promote cooperation between the company and its stakeholders to create wealth, financial stability and sustainability of the firm. The Board of Directors will not do anything in violation of stakeholders’ legal rights. Stakeholders in corporate governance include, but are not limited to shareholders, employees, customers, suppliers, creditors, competitors, the community in the neighborhood of the company, society and independent auditors, etc. 4.1 Codes of Conduct The Codes of Conduct of the company has been adopted sothat all directors, management and employees can use it as their guidelines in running the company’s business. The Codes of Conduct of the company comprised of the followings: • Introduction • Policy and Guidelines on Conflict of Interests • Policy and Guidelines Relative to Shareholders • Policy and Guidelines Relative to Employees • Policy and Guidelines Relative to Customers • Policy and Guidelines Relative to Suppliers or Sub-contractors • Policy and Guidelines Relative to Creditors • Policy and Guidelines Relative to Competitors • Policy and Guidelines Relative to Independent Auditors • Policy and Responsibilities to Social and Environment • Implementation and Enforcement (see details of the company’s Codes of Conduct in the company’s website) 4.2 Communication Channel for the Concerns from Stakeholders to the Board In case that stakeholders found any violation of laws, the incorrectness of the financial reports, the insufficiency of the internal control system or the violation of the codes of conduct, they can communicate the concerns to the chairman of the Audit Committee or any member of the Audit Committee for investigation. If the investigation is valid, the Audit Committee must report the matters to the Board of Directors for action.

-196-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy 5. Disclosure and Transparency The Board of Directors shall ensure that all important information relevant to the company, both financial and nonfinancial, is disclosed correctly, accurately, on a timely basis and transparently in accordance with the guidelines of the Stock Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. 5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการจะดูแลให้บริษทั เปดิ เผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงนิ และข้อมูลอืน่ ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 5.1 การเปิดเผยข้อมูล บริษทั มีนโยบายเปดิ เผยข้อมูลเพอ่ื ให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนได้รบั ทราบ ดังรายละเอียดที่สำ�คัญต่อไปนี้ • วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท • ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัท • คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร • ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง • โครงสร้างการถือหุ้น • รายชื่อกรรมการพร้อมประวัติ คุณวุฒิ และการถือหุ้นในบริษัท • ค่าตอบแทนกรรมการ และจำ�นวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วม ประชุม • นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว • รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทาง การเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี • บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย • จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท • รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล บริษทั จะเปดิ เผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพอ่ื ให้ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และบุคคลอืน่ ๆ ทีส่ นใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้สะดวก รวดเร็ว และมีความเท่าเทียมกัน • รายงานประจำ�ปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง หน่วยงานที่สนใจ • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) • เว็บไซต์ของบริษัท • ช่องทางอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ • จัดให้มกี ารพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผูล้ งทุนในโอกาสต่างๆ

-197-

5.1 Information Disclosure The company shall disclose information, including but not limited to the followings • Vision and mission statement of the company. • The company’s nfi ancial status and operating performance. • Explanation and analysis from management on the company’s financial statements. • Risk factors and risk management policy. • Shareholding structure. • Name of the company’s directors and their biography including number of shares held by the directors. • Remuneration of the company’s directors and the meeting attendance of each director. • Policy on corporate governance and the implementation of the policy. • Report from the Board of Directors on its responsibilities for the financial reports together with the report from independent auditor. • Roles and responsibilities of the Board of Directors and the Sub-committees. • Codes of Conduct of the company. • Connected transactions or transactions that may cause conflict of interest. 5.2 Information Disclosure Channel. The company shall disclose information through various appropriate channels sothat shareholders, investors and other interested persons can have access to the information rapidly, conveniently and equally. • The company’s annual report that are sent to shareholders, related institutions and other institutions who interested in the report. • The annual disclosure form (form 56-1) • The company’s website. • Other communication channels provided by the Stock Exchange of Thailand. • The company will also organize meeting with analysts and investors on various occasions.


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy

6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

6. Internal Control and Risk Management.

บริษัทให้ความสำ�คัญกับระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ เสี่ยง และได้จัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ใช้ อ้างอิงและปฏิบัติตาม นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบ ภายในขึ้น ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้า หน้าที่บริหาร เพื่อเป็นกลไกในการสร้างเสริมระบบควบคุมภายในและ ตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ พบจากการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการ ดำ�เนินธุรกิจ

The company realizes the importance of the internal control system and risk management system, the company has therefore set up the Internal Audit Department, report to the Audit Committee and the Chief Executive Officer, as a mechanism to reinforce the Internal control and internal audit system as well as to monitor the correction of the problems or afl ws found during the audit in order to increase efficiency and reduce risk on the operation of business.

6.1 จัดทำ�กฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจบทบาท ขอบเขตอำ�นาจ และหน้าที่ความ รับผิดชอบของแผนกตรวจสอบภายใน

6.1 To adopt a Charter of the Internal Audit Department so that all employees will have the comprehension of purposes, roles, responsibilities and authorities of the Internal Audit Department.

6.2 มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ • การควบคุมภายในในระดับบริหาร เชน่ อำ�นาจการอนุมตั เิ รอ่ื งต่างๆ ของฝ่ายบริหาร • การควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในบริษัท • การควบคุมภายในเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินของบริษัท • การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงินของบริษัท • การบริหารความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ 6.3 รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องได้รบั การพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผูไ้ มม่ สี ว่ นได้เสียอย่างรอบคอบ และต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

6.2 To adopt the internal control system covering the followings matters: • The Internal control at management level, such as the authority of management to approve on various matters, etc. • The Internal control relative to the operation within the company. • The Internal control relative to the safeguard of the company’s properties. • The Internal control relative to the financial system of the company. • Risk management on the company business operation. 6.3 Connected transactions or transactions that may cause conflict of interest must be properly and carefully reviewed by those who are not involved in the transactions and they must also be reviewed by the Audit Committee. -198-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy 7. Responsibilities of the Board

7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ในการดำ�เนนิ ธุรกิจ ของบริษทั มีหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านให้เปน็ ไปตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และ ข้อบังคับของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามวัตถุประสงค์และขอ้ บังคับ ของบริษทั ตลอดจนตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ และคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน 7.1 คณะกรรมการบริษัท 7.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท • คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่น รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ต้อง มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย • คณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่ำ�กว่า 3 คน • คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อย กึ่งหนึ่ง • ประธานกรรมการไม่ใช่คนเดียวกับประธารเจ้าหน้าที่บริหาร • ประธานเจา้ หน้าทีบ่ ริหารเปน็ กรรมการในคณะกรรมการโดยตำ�แหน่ง • คณะกรรมการมีเลขานุการบริษัททำ�หน้าที่เลขานุการของคณะ กรรมการ ซึ่งทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ • กรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับ เข้าเป็นกรรมการใหม่ได้ และการเป็นกรรมการจะเป็นกี่วาระก็ได้โดย ความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น • กรรมการทีเ่ ปน็ ผูบ้ ริหารต้องไม่เปน็ กรรมการในบริษทั มหาชนอืน่ เกิน 5 แห่ง และการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นดังกล่าวต้อง แจ้งให้คณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบ • ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็น กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและดำ�เนิน ธุรกิจอันเปน็ การแข่งขันกับกิจการของบริษทั เวน้ แต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุม ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง • กรรมการทุกคนควรเขา้ ใจเปน็ อย่างดีถงึ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ คณะกรรมการและลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะ แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งอุทิศเวลาและ ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะ กรรมการที่เข้มแข็ง -199-

The Board of Directors is responsible to shareholders in carrying out the company’s business in compliance with the laws and regulations of the Stock Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, the objectives and articles of association of the company as well as the resolutions of shareholders’ meeting. The Board of Directors shall perform its duties in good faith, with due diligence and care, and for the best interest of the company and all shareholders. 7.1 The Board of Directors 7.1.1 Structure of the Board. • The Board of Directors shall consist of chairman of the board and other directors, altogether not less than 5 members. At least half of the board members must have residence in Thailand. • The Board of Directors must consist of independent directors at least 1/3 of total member of the Board of Directors and must not less than 3 independent directors. • At least half of the directors in the Board must be nonexecutive directors. • Chairman of the Board and Chief Executive Officer must not be the same person. • Chief Executive Officer must be a member of the Board. • The Company Secretary is also the secretary of the Board of Directors and serve the Board of Directors in the areas of providing legal advice and other regulations that the Board of Directors must know. • The vacating director may be eligible for re-election. There is no limit for number of terms of being the company director which is subject to the approval of shareholders. • The executive directors must not be the directors in other public companies more than 5 companies. The holding of directorship in other companies mentioned above must be informed to the Board of Directors and approved by the Board. • No director is allowed to be the partner or director of other companies which have similar business and operate the business in competition with the company excepted that the matters were informed to the shareholders’ meeting before the person was appointed to the company’s director. • Every director should understand comprehensively the duties and responsibilities of the company director and the nature of business of the company as well as shall express their opinions independently. The director should also dedicate time and effort in carrying out the duties to reinforce the position of the Board of Directors.


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy

7.1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ • คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลัก เกณฑ์และข้อบังคับของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนตามมติทป่ี ระชุม ผู้ถือหุ้น • คณะกรรมการมีหน้าทีพ่ จิ ารณาและให้ความเหน็ ชอบในเรอ่ื งทีส่ �ำ คัญ เกีย่ วกับการดำ�เนนิ งานของบริษทั เชน่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เปา้ หมาย ทางการเงิน ความเสี่ยง แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปี รวมทั้งกำ�กับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินงานตามนโยบาย และแผนธุรกิจที่กำ�หนดไว้ • คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบควบคุมด้านการดำ�เนินงาน ด้าน รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำ�กับดูแล กิจการและสรรหาเพอ่ื สอดส่องดูแลระบบควบคุมดังกล่าวและทบทวน ระบบต่างๆอย่างสม่ำ�เสมอ • คณะกรรมการจะจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ยดึ ถือในการปฏิบตั ิ และติดตามให้ มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ • คณะกรรมการจะทำ�จรรยาบรรณธุรกิจเพอ่ื ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ยึดถือในการปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ • คณะกรรมการจะพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์อย่างรอบคอบโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการ พิจารณา และจะเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างถูกต้อง และครบถ้วน • คณะกรรมการจะสอบทานนโยบายการบริหารความเสีย่ งและ ปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำ�เสมอ

7.1.2 Roles, Duties and Responsibilities of the Board. • The Board of Directors has duties to carry out the company’s business in compliance with the laws and regulations of Stock Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, the objectives and articles of association of the company as well as the resolutions of shareholders’ meeting. • The Board of Directors has duties to consider and approve major matters relevant to the company’s business, such as vision, mission statements, nfi ancial objectives, business risk, business plan and annual operating budget, including the oversight and control to ensure that the management has operated the business in accordance with the approved policy and business plan. • The Board of Directors shall adopt the control system for the operation, the financial reports, the compliance to the laws, regulations and policies. The Board of Directors shall set up the Audit Committee and the Corporate Governance and Nomination Committee to oversee the control systems and review them constantly. • The Board of Directors shall establish the Corporate Governance Policy sothat all directors, management and employees can use them as guidelines in operating the business, and follow up constantly to ensure that the policy has been complied. • The Board of Directors shall establish the Codes of Conduct sothat all directors, management and employees can use them as guidelines in operating the business, and follow up to ensure that the Codes of Conduct has been complied. • The Board of Directors shall carefully review the connected transactions, or transactions that may cause conflict of interest. The connected parties are not allowed in the decision making process and the transactions shall be disclosed properly, correctly and accurately. • The Board of Directors shall constantly review the risk management policy and update it accordingly. -200-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy

7.1.3 นิยามและคุณสมบัติของกรรมการ • กรรมการบริหาร หมายถึงผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษทั กรรมการบริหารต้องเปน็ ผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามเขา้ ใจในธุรกิจ ของบริษัท และต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเป็นกรรมการบริษัทตาม กฎหมายหรือข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลัก ทรัพย์ฯ • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ มีประสบ การณ์ หรือมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และ ต้องไมเ่ ปน็ บุคคลต้องห้ามเปน็ กรรมการตามกฎหมาย หรือข้อกำ�หนด ของสำ�นักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ • กรรมการอิสระ กรรมการอิสระคือกรรมการทีไ่ ม่ได้บริหารจัดการ บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีความอิสระจากคณะผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และไม่มธี รุ กิจกับบริษทั ฯ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ ในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุน้ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดนิยามกรรมการอิสระเทา่ กับข้อกำ�หนด ขั้นต่ำ�ของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.1.3 Definition and Qualification of Director • Executive Director is an executive who is appointed as a member of the Board of Directors. The Executive Director must be knowledgeable and understand the business of the company and must not be a person who is prohibited to be company’s director by laws, or regulations of the Stock Exchange commission or the Stock Exchange of Thailand. • Non-executive Director is a director who has no position in the company’s management team. The Non-executive Director must have skills, experience and expertise that are useful to the company, and must not be a person who is prohibited to be company’s director by laws, or regulations of the Stock Exchange Commission or the Stock Exchange of Thailand. • Independent Director is a director who has no position in the company’s management team or any of its subsidiaries, is independent from management and major shareholders, and has no business dealings with the company, which may compromise with the company’s and/or the shareholder’s interests and must meet the minimum qualification outlined by the Securities and Exchange Commission or the Stock Exchange of Thailand.

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 1. กรรมการอิสระรวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย ลำ�ดับเดยี วกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เวน้ แต่จะได้พน้ จากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง 3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์ อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของ บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ใดในลักษณะ ทีอ่ าจเปน็ การขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไมเ่ ปน็ หรือเคยเปน็ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เวน้ แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง 4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์กบั กรรมการทีเ่ ปน็ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษทั ย่อย ไม่วา่ จะเปน็ ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด ทะเบยี นตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ปน็ บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ งและบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการทีเ่ ปน็ ผูบ้ ริหาร เจา้ หน้าทีบ่ ริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือผู้ถือรายใหญ่

The Qualifications of independent director : 1. Hold company shares of not more than 1%, including shares held by a related person, of the issued shares of company or affiliated, associated, or related company. 2. Must not be the management, employee, staff or advisors who receive regular compensation from the company or an affiliated, associated, or related company unless they have not been involved in such positions for at least two years prior to the date of appointment. 3. Must be free of any direct or indirect, financial or other interests in the management and business of the company or its subsidiaries, associated or related companies, or major shareholders in a way that might interfere with their independent decision making, unless they have not been involved in such position for at least two years prior to the date of appointment. 4. Must not be related to any executive director, executive officer, controlling person, or major shareholder no matter by blood or registration under laws such as parents, spouse, sibling, and child, including the spouse of the child, executive director, executive officer, controlling person, or major shareholder of the company or its subsidiary.

-201-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำ�การเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่าง ไมเ่ ปดิ เผยของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใด หรือเปน็ ญาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด 6. กรรมการอิสระจะต้องทำ�หน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดย ไม่ได้รบั อิทธิพลจากกรรมการทีเ่ ปน็ ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ บริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ 7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง 8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเปน็ ทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงนิ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง 7.1.4 การประชุมของคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กำ�หนดระเบยี บวาระการประชุม ดูแลให้กรรมการได้รบั เอกสารการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลามากเพียงพอสำ�หรับการศึกษาและ พิจารณา เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความ คิดเห็น ประมวลความคิดเห็นและสรุปความคิดเห็นที่ได้จากที่ประชุม • คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการประชุมสม่ำ�เสมออย่างน้อย ไตรมาสละครั้ง โดยกำ�หนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารทุกคนได้รับทราบและสามารถจัดเวลาเพื่อการประชุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณา วาระการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำ�คัญได้รวมอยู่ในวาระการ ประชุมแล้ว • กรรมการแต่ละคนมีความอิสระทีจ่ ะเสนอเรอ่ื งเข้าสูว่ าระการประชุมได้ • ส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม • กรรมการทุกคนเข้าประชุมทุกครั้ง ( ยกเว้นมีเหตุจำ�เป็น) • ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

5. Must not act as a nominee or representative of any director, major shareholder or group of shareholders, or are a relative of any major shareholder or group of shareholders. 6. Must carry out their duties and exercise their judgment without being influenced by executive directors or major shareholders, including the related persons or relatives. 7. Must not be or used to be an auditor of the company or affiliated, associated, or related company, unless they have not been involved in such positions for at least two years prior to the date of appointment. 8. Must not be or used to be persons who provided any professional advice and services, such as legal advisor or financial consultant, who receives service fees more than Baht 2 million per annum from the company or affiliated, associated, or related company, unless they have not been involved in such positions for at least two years prior to the date of appointment. 7.1.4 Board of Directors’ Meeting. Chairman of the Board of Directors shall determine the agendas of the board meetings, oversee that all Board members receive relevant documents in advance to provide them sufficient time to consider the documents, as well as allocate appropriate time and encourage Board members to express their opinions, including summarize the opinions or decisions from the meetings. • The Board of Directors shall have regular meeting at least once a quarter by fixing the meeting date in advance sothat all directors and management can schedule their time efficiently. • Chairman of the board and chief executive officer shall consider the agendas of the meeting together to ensure that all vital issues are included in the agendas. • Every director has the freedom to propose issues to be included in the agendas. • Written notice calling for meeting together with relevant documents must be sent to directors at least 7 days in advance. • Every director must attend the meeting (unless engaged in other important business) • Chairman of the meeting shall provide equal opportunity and encourage every director to express opinions. • The director who is connected materially with the issue being considered must leave the meeting during the consideration. -202-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy

• กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยนัยสำ�คัญในเรอ่ื งทีพ่ จิ ารณา ต้องออก จากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ • การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติ ดังกล่าวให้บันทึกคำ�คัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม • รายงานการประชมุ คณะกรรมการต้องมีสาระครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ ในเวลาที่เหมาะสม และมีระบบจัดเก็บที่ดี • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ควรมีโอกาสประชุมกันเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง • เลขานุการบริษัททำ�หน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการและ ทำ�หน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำ� หนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับ การประชุม และให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 7.1.5 การสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ • คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหาจะทำ�หน้าที่คัดเลือก บุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ • บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รง ตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำ�หนด • คณะกรรมการเป็นผู้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน ของบรษัทอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจใกล้เคยี งกัน ค่าตอบ แทนดังกล่าวต้องเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายและอยูใ่ นระดับทีส่ งู เพยี งพอทีจ่ ะดึงดูดและรักษากรรมการ และผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนของกรรมการจะอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่า ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติโดย ที่ประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 7.1.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็น ประจำ�เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ต่อไปโดยยึดตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่จัดทำ�โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• Resolutions of the Board of Directors’ meeting shall be made by majority votes. In case that there is any director disagrees with the resolutions, the disagreement must be recorded in writing in the minutes of meeting. • The minutes of meeting must be correct, accurate and complete at an appropriate time, and must be kept properly. • The non-executive directors must have a meeting among themselves at least once a year. • The Company Secretary shall be secretary of the Board of Directors, and shall help the Board organizes the meeting agendas, prepare notice calling for the meeting, oversee the meeting, prepare minutes of the meeting, keep documents related with the meeting and provide counsel to the Board on legal matters and other related regulations. 7.1.5 Director Selection and Remuneration • The Corporate Governance and Nomination Committee is responsible for the selection of qualified candidates for the company’s directors and nominate them for approval in the shareholders’ meeting. • The company shall establish the procedure to allow minority shareholders to nominate suitable persons as candidates for the company’s directors. • The Board of Directors is responsible for the consideration of remunerations for the company’s directors and the Chief Executive Officer by comparing the remunerations paid by other companies with similar nature of business and similar size. The remunerations should commensurate with the duties and responsibilities and should be in the level that can sufficiently attract and maintain qualified directors and management to stay with the company. The remunerations of directors must be approved by the shareholders in the shareholders’ meeting, and the remuneration of the Chief Executive Officer will be determined and approved by the meeting of all the Non-executive Directors. 7.1.6 Board Self Assessment The Board of Directors should regularly conduct the board self assessment in order to consider the performance and problem of the Board and improve them accordingly by using the board self assessment form prepared by the Stock Exchange of Thailand.

-203-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy 7.1.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร • คณะกรรมการจะส่งเสริมและจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและ ผูบ้ ริหารในเรอ่ื งทีเ่ กีย่ วกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการ การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การ บริหารความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท บทบาท หน้าทีข่ องผูล้ งทุนสัมพันธ์ และเรอ่ื งอืน่ ๆ ทีเ่ ปน็ ประโยชน์ตอ่ บริษทั โดยจะส่งกรรมการและผูบ้ ริหารไปอบรมในโครงการทีจ่ ดั โดยสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆตามความเหมาะสม • ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั จะจัดให้มกี ารแนะนำ�กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ าใหม่ทราบถึงลักษณะ ธุรกิจและแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทตลอดจนจัดมอบ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน • คณะกรรมการจะส่งเสริมและติดตามให้มีการจัดทำ�แผนพัฒนาผู้ บริหาร และแผนการสืบทอดงานเพื่อให้งานของบริษัทสามารถ ดำ�เนินงานไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 7.2 คณะกรรมการชุดย่อย 7.2.1 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และ กรรมการบริหารอืน่ ทัง้ หมดเปน็ กรรมการ คณะกรรมการบริหารปฏิบตั ิ หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียด ของขอบเขตหน้าที่ต่อไปนี้ • มีอ�ำ นาจอนุมตั กิ ารชำ�ระเงนิ หรือใช้จา่ ยเงนิ รวมถึงการเข้าเปน็ ผูค้ า้ ประกันการชำ�ระเงนิ เพอ่ื ทำ�ธุรกรรมตามปกติของบริษทั ภายใต้วงเงนิ ไม่เกิน 200 ล้านบาท • มีอ�ำ นาจแต่งตัง้ และถอดถอนเจา้ หน้าทีข่ องบริษทั ในตำ�แหน่งทีไ่ ม่สงู กว่าตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ • มีอำ�นาจจัดทำ� กำ�หนดนโยบาย และทิศทางธุรกิจ ของบริษัทเพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท • จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมการคัด เลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงาน ของบริษัท • กำ�หนดแผนธุรกิจและอำ�นาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณ ประจำ�ปี และ ดำ�เนินงานตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจทีไ่ ด้แถลงต่อคณะกรรมการ บริษัท • ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

7.1.7 Development and Training of Board and Management • The Board of Director shall encourage and facilitate training for company’s directors and management regarding roles, duties and responsibilities of company’s directors, principle of good corporate governance, codes of conduct, risk management, roles and responsibilities of company’s secretary, roles and responsibilities of investor relation and other subjects that are useful to the company. The company shall send directors and management for training in the appropriate programs organized by the Thai Institute of Directors and other institutions. • Whenever there are new directors or high ranking management, the company shall organize introduction program for the directors or management to enable them to understand the nature of business of the company and the operating practices of the company as well as providing them with all documents and information useful to perform their duties. • The Board of Directors shall encourage and follow up to ensure that the company has established development programs and succession plans sothat the company’s business will proceed continuously and efficiently. 7.2 Sub - Committees. 7.2.1 Executive Committee The Executive Committee consist of Chief Executive Officer as the chairman and all the Executive Directors as the members of the Executive Board. The Executive Committee shall perform its duties as assigned by the Board of Directors as follows • Approve payment or become guarantor for the payment for the company’s normal business transactions within the limit of not more than 200 million Baht. • Appoint or remove officer of the company whose rank not higher than the Managing Director. • Prepare and establish the policy and strategic direction of the company for the approval of Board of Directors. • Establish the Organization Chart and the Management Structure of the company covering the selection, training, employment and termination of employees of the company. • Establish business plan and management authorities, approve the annual operating budget and manage the company business in accordance with the business plan and business strategy, and in compliance with the policy and strategic direction approved by Board of Directors. • Perform other duties assigned by Board of Directors. -204-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy In case that any Executive Director or its related parties have any interest in any transaction or matter directly affect the company, the Executive Director must not participate in the decision making process on such issues. การมอบอำ�นาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการนั้น กำ�หนดให้รายการ ที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์ฯ กำ�หนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 7.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คณะ กรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน สามารถใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ สามารถอ่านและเข้าใจ พื้นฐานของงบการเงินซึ่งจำ�เป็นต้องมีในการทำ�หน้าที่กรรมการตรวจ สอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความ ชำ�นาญ ทางด้านบัญชี หรือการจัดการด้านการเงนิ ทีเ่ กีย่ วข้องตามข้อ กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำ� กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบโดยคณะกรรมการ บริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ • สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำ�ปี) ทีถ่ กู ต้องและเปดิ เผยข้อมูลเกีย่ วข้องของบริษทั อย่างเพยี งพอก่อน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท • สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ • สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหาร ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ • สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท • พิจารณาคัดเลือกเพอ่ื สนองแต่งตัง้ และกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบ บัญชีของบริษทั ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ ในการดำ�เนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และ ปัญหาทีพ่ บระหว่างการตรวจสอบ และประเดน็ ทีผ่ สู้ อบบัญชีเหน็ ว่า เป็นสาระสำ�คัญ • พิจารณาเปดิ เผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้อง และครบถ้วน • จัดทำ�รายงานผลการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยเปดิ เผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ • ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

-205-

7.2.2 Audit Committee The Audit Committee is appointed by the Board of Directors. The Audit Committee shall consist of at least 3 Independent Directors who shall meet the independent and nfi ancial literacy requirements for serving on Audit Committee. At leaser one members of the committee shall have accounting or related nfi ancial management expertise as set forth in the applicable rules of the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee shall prepare a Charter of the Audit Committee to be approved by the Board of Directors for use as the operating guidelines and should cover the followings • Review the financial reports (quarterly financial report and annual audited nfi ancial report) to oversee that the reports are sufficient and correct before forwarding them to the Board of Directors for consideration. • Review and oversee that the internal control system and the internal audit system are adequate, appropriate and efficient. • Review the risk assessment and risk management system to oversee that they are appropriate, adequate and efficient. • Review the business operating procedures to oversee that they are in compliance with rules and regulations of the Security Exchange Commission and those of the Stock Exchange of Thailand as well as other laws relative to the company business. • Recommend to the Board the independent auditors to be nominated for shareholders approval, to audit the nfi ancial reports of the company. Review with the independent auditors the objectivity of audit, responsibility and auditing procedures of the independent auditors including problems found during the audit as well as issues that the independent auditors feel they may have material impact on the company nfi ancial reports. • Review the disclosure of connected transactions or transactions that may have conflict of interest to oversee that they are accurate, correct and timely. • Issue an Audit Committee Report to be included in the company’s annual report and the report must be signed by the Audit Committee Chairman. • Other matters that assigned by the Board.


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy

7.2.3 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหา คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหาแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหาประกอบด้วย กรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน สามารถใช้ดุลยพินิจของตน อย่างเป็นอิสระ ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหาต้องเป็น กรรมการอิสระ คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหาต้องจัดทำ� กฎบัตรของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและสรรหาและเห็นชอบโดย คณะกรรมการบริษัทซึ่งครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ • พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติในเรื่องการกำ�กับดูแล กิจการและจรรยาบรรธุรกิจของบริษทั และปรับปรุงให้ทนั สมัยและมี ความเหมาะสม • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เปน็ ประจำ� อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ • เสนอวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ต่อคณะ กรรมการบริษัท รวมถึงการร่วมประเมินผลและติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัท • สรรหาและคัดเลือกบุคคลเปน็ กรรมการบริษทั เพอ่ื ให้คณะกรรมการ บริษัทเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ • สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต

7.2.3 Corporate Governance and Nomination Committee The Corporate Governance and Nomination Committee is appointed by the Board of Directors and shall consist of at least 3 members who shall have independent judgment. The Chairman of the committee must be an Independent Director. The Corporate Governance and Nomination Committee shall adopt a Charter for the Corporate Governance and Nomination Committee to be approved by the Board of Directors for use as the operating guidelines and should cover the followings • Consider and review the policy and practice of Corporate Governance and Codes of Conduct of the company and update them accordingly. • Monitor and assess the compliance of the company to the policy of Corporate Governance and Codes of Conduct constantly and at least once a year. • Recommend the method to assess Directors’ performance to Board of Directors, as well as assess and monitor the performance in accordance with the resolutions of Board of Directors. • Nominate persons suitable for company’s directors to Board of Directors and for approval by shareholders’ meeting. • Nominate person suitable for company’s Chief Executive Officer to Board of Directors for approval.

-206-


นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy

7.2.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำ� หน้าทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดของบริษทั มีอ�ำ นาจหน้าทีบ่ ริหารงานเพอ่ื ให้บรรลุ ตามแผนธุรกิจที่วางไว้และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท • นำ�คณะผู้บริหารและควบคุมการบริหารให้บริษัทมีการเจริญเติบโต และเพิ่มความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท • ดำ�เนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณ ประจำ�ปีที่วางไว้ • เปน็ ผูร้ บั มอบอำ�นาจของบริษทั ในการบริหารกิจการบริษทั ให้เปน็ ไป ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษทั ตลอดจนมติที่ ประชมุ ผูถ้ อื หุน้ มติคณะกรรมการบริษทั และมติคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี้ อำ�นาจของประธานเจา้ หน้าทีบ่ ริหาร ตลอดจนการมอบอำ�นาจ แก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำ�นาจ และ / หรือ การมอบอำ�นาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ซึง่ การอนุมตั ริ ายการดังกล่าวจะตอ้ งเสนอต่อทีป่ ระชมุ คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัต

-207-

7.2.4 Chief Executive Officer The Chief Executive Officer is appointed by the Board of Directors and is the highest management of the company. The Chief Executive Officer shall manage the company to fulfill his duties in accordance with the business plan as assigned by the Board of Directors. • Lead the management committee and control the management to grow the company and its wealth in accordance with the company’s policy and strategic direction. • Perform or manage the company business in accordance with the business plan and annual operating budget. • Act on behalf of the company in managing the company business in accordance with the objectives, Articles of Association and policy of the company, as well as the resolutions of the shareholders’ meeting, resolutions of the Board of Directors and resolutions of the Executive Board The authorities of the Chief Executive Officer and the authorities delegated to other persons by the Chief Executive Officer shall not cover the authorization to approve the connected transactions or transactions that may have conflict of interest as outlined by the Stock Exchange of Thailand. The approval of such transactions must be done by the Board of Directors and/or the shareholders’ meeting resolution.


คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Codes of Conduct

-208-


คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Codes of Conduct

1. บทนำ� Introduction 2. นโยบายและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ Policy and Guidelines on Conflict of Interests 3. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น Policy and Guidelines Relative to Shareholders 4. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน Policy and Guidelines Relative to Employees 5. นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า Policy and Guidelines Relative to Customers 6. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า Policy and Guidelines Relative to Suppliers or Sub-contractors 7. นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ Policy and Guidelines Relative to Creditors 8. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า Policy and Guidelines Relative to Competitors 9. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ Policy and Guidelines Relative to Independent Auditors 10. นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Policy and Responsibilities to Social and Environment 11. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ Implementation and Enforcement

-209-

210 211 212 213 214 215 216 216 216 217 218


คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Codes of Conduct

บทนำ�

Introduction

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ถือเป็นเรื่อง สำ�คัญอย่างยิ่งที่กรรมการและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม นโยบายว่าด้วยจรรยาบรรณธุรกิจซึง่ ได้ปรับปรุงและผ่านความเหน็ ชอบ จากคณะกรรมการบริษทั แล้ว เมอ่ื วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 คณะ กรรมการบริษทั จะทบทวนคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนีอ้ ย่างสม่�ำ เสมอ และจะปรับปรุงรายละเอียดนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่อาจ เปลี่ยนแปลงในอนาคต

Lighting & Equipment Public Company Limited considers that it is utmost important for all directors and employees to understand and act in accordance with company’s Codes of Conduct which has been updated and approved by the Board Of Directors on 7th November 2011. The Board Of Directors shall constantly review and update the Codes of Conduct sothat it will compatible with future changing business environment.

นับตัง้ แต่บริษทั ฯ ได้เรม่ิ ก่อตัง้ ขึน้ เมอ่ื ปี 2536 บริษทั ฯ ได้แสดงความ มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม เพราะมีความเชอ่ื มัน่ ว่าการดำ�เนนิ ธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม และปฏิบตั ติ ามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจทีด่ ที ส่ี งั คมทัว่ ไปยอมรับ จะช่วย ให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน

Since its inceptioned in 1993, the company has determined to do business by upholding integrity and transparency as it believes that doing business by upholding integrity and transparency as well as doing business in accordance with good and general accepted Codes of Conduct will help the company grow business constantly and sustainably.

บริษทั ไลท์ตง้ิ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) มุง่ มัน่ ดำ�เนนิ ธุรกิจ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ในกรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี สนับสนุนหลักการการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี และให้ความสำ�คัญ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ได้กล่าวอย่าง กว้างๆถึงนโยบายและหลักปฏิบตั ทิ พ่ี งึ มีตอ่ กลุม่ บุคคลต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธุรกิจของบริษทั ฯ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนัน้ กรรมการและพนักงาน ทุกคนจะต้องใช้ดุลยพินิจและจิตสำ�นึกที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและ สังคมโดยรวม

Lighting & Equipment Public Company Limited is committed to do business in accordance with the laws and within the framework of the company’s Codes of conduct. The company supports free trade principle and recognizes the important of environment conservation. This Codes of Conduct explains broadly the policies and procedures relative to persons connected with the company, as for the detailed procedures, all directors and employees must use their good judgment and consciousness for the benefit of the company and public at large.

-210-


คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Codes of Conduct Policy and Guidelines on Conflict of Interests นโยบายและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนที่ไม่ถูกต้อง และปฏิบัติงานในกรอบ ของกฎหมายรวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. หลีกเลี่ยงการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง กรณีมีความจำ�เป็น ต้องทำ�รายการดังกล่าวเพอ่ื ประโยชน์ของบริษทั ฯ ให้กระทำ�รายการนัน้ เสมือนการทำ�รายการกับบุคคลนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มี ส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. รายการที่เกี่ยวโยงต้องผ่านการสอบทานหรือพิจารณาจากคณะ กรรมการตรวจสอบ กรณีทม่ี กี รรมการตรวจสอบท่านใดมีสว่ นได้เสีย ในรายการที่เกี่ยวโยงใด กรรมการตรวจสอบท่านนั้นต้องไม่มีส่วน ในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงนั้น

It is the policy of the company that all directors and employees to perform the duties transparently, shall not seek improper personal gain and perform the duties in accordance with the laws as well as relevant regulations. 1. Avoid connected transactions. In case that the transactions are necessary and they are for the benefit of the company, the transactions should be done as if they are done with outside persons, the director and employee involved in the transactions must not participate in the decision making process. 2. The connected transactions must be reviewed or considered by the Audit Committee. In case that any Audit Committee member involved in the transactions, that committee member must not participate in the decision making process.

3. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการแสวงหา ประโยชน์สว่ นตน เชน่ ทำ�ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทำ�ธุรกิจแข่งกับบริษทั ฯ เป็นต้น

3. Prohibition for use of information obtained whilst being the director or employee of the company for personal gain. i.e operate business related to the company or operate business in competition with the company etc.

4. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯหรือให้ขอ้ มูลดังกล่าวแก่บคุ คลอืน่ เพอ่ื ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

4. Prohibition for use of inside information or provide the information to outside persons for buying or selling of the company’s securities.

-211-


คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Codes of Conduct นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

Policy and Guidelines Relative to Shareholders

บริษทั ฯมีนโยบายในการดำ�เนนิ ธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม และอยูใ่ นกรอบของกฎหมายรวมถึงกรอบนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ของบริษทั ฯ บริษทั ฯจะมุง่ มัน่ พัฒนาธุรกิจให้เจริญเตบิ โตอย่างต่อเนอ่ื ง และมัน่ คงเพอ่ื สร้างความมัง่ คัง่ และผลตอบแทนการลงทุนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้ ตลอดจนยึดหลักปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนอย่างเสมอภาคและเทา่ เทยี มกัน

It is the policy of the company to operate business with transparency, uphold integrity and in compliance with the laws as well as within the framework of the company’s Corporate Governance Policy. The company is committed to grow the business constantly and sustainably to build wealth and good return on investment to the shareholders. The company adheres to the equitable treatment of shareholders.

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น 2. ส่งหนังสือเชญ ิ ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมวาระการประชุมตลอดจนข้อมูล ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯจะเผยแพร่ ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวในเว็บไซด์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่ จะจัดส่งเอกสาร 3. ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เพียงพอ เหมาะสม และส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำ�ถามต่อที่ ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 4. จัดทำ�รายงานการประชุมทีม่ สี าระสำ�คัญครบถ้วน พร้อมทัง้ เผยแพร่ รายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านเวบ็ ไซต์ของบริษทั ฯภายใน14 วัน 5. ให้กรรมการทุกคน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อฟังความคิดเห็นและ ตอบคำ�ถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง 6. อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนในการเสนอเพิ่มวาระการ ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 7. คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งเป็น การล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา ข้อมูลก่อนตัดสินใจ 8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ โดยผูถ้ อื หุน้ ควรเสนอชือ่ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติพร้อมหนังสือให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น 9. คณะกรรมการบริษทั จะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชญ ิ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปประชุมแทนได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ แก่ผถู้ อื หุน้ คณะกรรมการจะเสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 10. ในวาระแต่งตัง้ กรรมการ คณะกรรมการบริษทั จะจัดใหม้ กี ารพิจารณา แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 11. ห้ามกรรมการหรือพนักงานทุกคนใช้ข้อมูลภายในหรือให้ข้อมูล ดังกล่าวแก่บคุ คลอืน่ เพอ่ื ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

1. The company shall organize the shareholders’ meeting at the venue, date and time that are convenient to shareholders. 2. The company shall send the notice calling for shareholders’ meeting included with relevant documents to shareholders at least 7 days in advance sothat shareholders shall have sufficient time to study the information. Besides, the company shall post the information on the company’s website before sending out the notice for the meeting. 3. The chairman of the meeting shall allocate appropriate time for discussion and encourage shareholders to express their opinions and ask questions related to the company’s business. 4. The company shall prepare the minutes of shareholders’ meeting that cover all the important issues and shall post the minutes of the meeting in the company’s website within14 days. 5. All directors should attend the shareholders’ meeting to listen to shareholders’ opinions and answer questions from shareholders. 6. The Board of Directors shall facilitate shareholders to propose, in advance of the meeting date, any issues for consideration in shareholders’ meeting. 7. The Board of Directors shall not add any agenda items without notifying all shareholders in advance, especially the important issues that shareholders require time to study the information. 8. The Board of Directors shall facilitate shareholders for the nomination of director candidates. The shareholders who would like to propose the nomination should provide names and qualification of the candidates together with their consent and send them to the Board of Directors at least 3 months before the shareholders’ meeting. 9. The Board of Directors should enclose the proxy form to shareholders together with the notice calling for shareholders’ meeting sothat shareholders who are unable to attend the meeting can appoint a proxy to attend the meeting. The Board of Directors should provide an option to shareholders whereby they may appoint an independent director as their proxy. 10. Directors election should utilize the process in which shareholders are able to vote on individual nominees. 11. Prohibition for all directors and employees for use of inside information or provide the information to other persons for buying of selling of the company’s securities. -212-


คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Codes of Conduct

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำ�งาน บริษัทฯมีนโยบายให้ผลตอบแทน ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน จัดสรรสวัสดิการต่างๆที่เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็น ปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของพนักงาน 3. จัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำ�เนิน ไปด้วยความราบรื่น 4. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดและ ตรงไปตรงมา 5. จัดอบรมสัมมนาอย่างสมำ�เสมอเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการ ทำ�งานของพนักงาน 6. ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมในสายงานที่เกี่ยวข้อง 7. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนจัดสวัสดิการที่ พอเพียงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 8. แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานด้วย ความสุจริตใจและเป็นธรรม 9. เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ 10. ส่งเสริมใหพ้ นักงานเล่นกีฬาและออกกำ�ลังกายอย่าสม่�ำ เสมอ รวมถึง จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พนักงานตามความเหมาะสม 11. ส่งเสริมให้พนักงานทำ�งานเปน็ ทีม และจัดให้มหี อ้ งประชุมเพยี งพอ สำ�หรับการประชุมหารือของแต่ละทีมงาน

-213-

Policy and Guidelines Relative to Employees The company strongly believes that employees are the most valuable resources of the company, it therefore encourage employees to learn and develop their skills continuously. The company shall provide fair and suitable remunerations as well as sufficient welfares to employees that reflect the current circumstances. 1. Treat employees politely, observe the individual and human rights of the employees. 2. Oversee that the working environment are safe to the employees and their properties. 3. Establish Operating Manual sothat employees can use them for guidelines. 4. Strictly observe relevant laws and regulations. 5. Organize seminars regularly to provide education and develop working skill for employees. 6. Encourage employees to further their study in the areas that related to their works. 7. Provide fair and suitable remunerations as well as sufficient welfares to employees that reflect the current circumstances. 8. Appoint and transfer as well as reward and punish employees with fairness. 9. Encourage employees to express opinions and provide recommendations that are beneficial to the company. 10. Encourage employees to play sports and exercise regularly including provide appropriate sport equipment to employees. 11. Encourage employees to work as a team and provide sufficient conference rooms for the working team.


คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Codes of Conduct

Policy and Guidelines Relative to Customers

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของลูกค้าที่มีต่อความสำ�เร็จทาง ธุรกิจของบริษทั ฯ จึงมีนโยบายจัดหาสินค้าไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ทีห่ ลาก หลายและครบครันเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าด้านไฟฟ้าแสงสว่าง ทุกชนิดได้จากบริษทั ฯ บริษทั ฯยังได้จดั ให้มบี ริการในรูปแบบต่างๆ แก่ ลูกค้าอย่างครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริษัทฯมากที่สุด นอกจากนีย้ งั ได้จดั วางเครือข่ายการตลาดทีค่ รอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างอย่างต่อเนื่องและ สม่ำ�เสมอ 1. ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ได้เสนอลูกค้า 2. ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาทีก่ �ำ หนด หากมีอปุ สรรคทำ�ให้ไม่สามารถ ส่งมอบสินค้าตามที่กำ�หนด ให้รีบแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วม กันหาแนวทางแก้ไข 3. ขายสินค้าให้ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสค้ากำ�ไรเกินควร 4. ให้บริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการช่วยแก้ปญ ั หาของลูกค้า อย่างรวดเร็วด้วยความเต็มใจ 5. ให้ข้อมูลข่าวสารด้านสินค้าและบริการที่ถูกต้อง พอเพียง และทัน ต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง 6. ให้คำ�แนะนำ�ในการใช้สินค้าและบริการที่ถูกต้อง 7. ให้การรับประกันสินค้าและบริการในเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม 8. จัดระบบให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการของบริษัทฯ 9. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นโดยมิชอบ 10. ให้เกียรติแก่ลูกค้า และติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ

The company realizes the important of customers to the success of the company business. It therefore provides diverse and complete range of lighting products sothat customers can source any kind of lighting products from the company. The company has also provided integrated services related to lighting sothat customers can fully benefit from the company. In addition, the company has established efficient and well-covered marketing network sothat customers can have better access to the company’s products and services. The aim of the company is to improve continuously and constantly the satisfaction of customers. 1. Provide good quality products or products that meet standards as offered to customers. 2. Deliver products to customers on time. In case that the company has problems and is unable to deliver the products as promised, it should inform the problem to customers in advance and immediately, to find way to solve the problem together. 3. Sell the products to customers with fair prices and avoid overcharging customers. 4. Provide integrated services to customers including to help solved customers’ problems promptly with full willingness. 5. Provide correct, sufficient and on time information about products and services sothat customers can make the right decision. 6. Provide correct recommendations for the use of products and services. 7. Offer reasonable warranty time for the company’s products and services. 8. Establish mechanism that customers can send their complaints regarding the quality of products and services of the company. 9. Keep confidential information of customers and avoid abusing it. 10.Respect customers and communicate with them politely. -214-


คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Codes of Conduct

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษทั ฯมีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาคและเปน็ ธรรม โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ประโยชน์รว่ มกัน แลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ ปน็ จริง และถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด 1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากมี อุปสรรคใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบ ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง 3. สนับสนุนและรว่ มมือกับคูค่ า้ ในการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ ุ ภาพและได้มาตรฐาน 4. สนับสนุนและร่วมมือกับคูค่ า้ ในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ รวมถึงบริการ ใหม่ๆ เพอ่ื สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง อยู่ตลอดเวลา 5. ห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ สุจริตจากคู่ค้า 6. ห้ามกรรมการและพนักงานเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆทีไ่ ม่สจุ ริต แก่คู่ค้า 7. รักษาความลับของคู่ค้า และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นโดยมิชอบ

-215-

Policy and Guidelines Relative to Suppliers and Sub-contractors It is the policy of the company to deal with suppliers and Sub-contractors fairly and equally under the basis of mutual benefit, exchange with them the true and correct information as well as strictly observe the agreement made with them. 1. Strictly observe conditions of the agreement made with supplies and sub-contractors. In case that there might be a problem on some conditions of the agreement, the company should inform the suppliers and sub-contractors in advance and immediately, to find way to solve the problem together. 2. Provide true and correct information. 3. Provide supports and encourage suppliers and sub-contractors to manufacture quality products that meet standards. 4. Provide supports and encourage suppliers and sub-contractors to develop new products and new services in respose to the changing requirement of customers. 5. Prohibition for all directors and employees to ask or to receive any improper benefit from suppliers or sub-contractors. 6. Prohibition for all directors and employees to offer or to pay any improper benefit to suppliers or sub-contractors. 7. Keep confidential information of suppliers and sub-contractors, and avoid abusing it.


คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Codes of Conduct Policy and Guidelines Relative to Creditors It is the policy of the company to deal with creditors fairly and equally, provide correct, true and on time information as well as observe all conditions of the agreement made with creditors. 1. Strictly observe all conditions of the agreement made with creditors. In case that there might be a problem on some conditions of the agreement, the company should inform the creditors in advance and immediately, to find way to solve the problem together. 2. Provide the true and correct financial status. นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

Policy and Guidelines Relative to Competitors

บริษทั ฯมีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ เจา้ หนีอ้ ย่างเสมอภาคและเปน็ ธรรม ใหข้ อ้ มูล ทีถ่ กู ต้องเปน็ จริงและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญา อย่างเคร่งครัด

It is the policy of the company to treat competitors fairly by adhering to the generally accepted practices. Avoid abusing confidential information and infringing righteous rights of the competitors.

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากมี อุปสรรคใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งเจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 2. รายงานฐานะทางการเงินที่เป็นจริงและถูกต้อง นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยยึด หลักการสากลทีย่ อมรับกันทัว่ ไป ไม่ละเมดิ ความลับและสิทธิอนั ชอบธรรม ของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบ 1. ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 2. ไม่ละเมิดความลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบ 3. หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำ�ลายคู่แข่งขัน นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ บริษทั ฯตระหนักถึงความสำ�คัญของผูส้ อบบัญชีอสิ ระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใช้เปน็ กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงาน ทางการเงินต่างๆถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีนโยบายให้ความร่วมมือกับ ผูส้ อบบัญชีอย่างเตม็ ทีโ่ ดยเสนอข้อมูลทีถ่ กู ต้องและครบถ้วน ตลอดจน ให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ 1. บันทึกข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระเบียบ ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อให้ ผู้สอบบัญชีอิสระสามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน 3. อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ

1. Observe the generally accepted practices with regard to competition. 2. Avoid abusing confidential information and infringing righteous rights of the competitors. 3. Avoid dishonest way to destroy competitors. Policy and Guidelines relative to Independent Auditors The company realizes the important of the Independent Auditors as the key mechanism of shareholders in auditing the Management’s performance and to ensure that the nfi ancial reports are correct and accurate, and will therefore give full support to the Independent Auditors by providing them correct and accurate information, as well as providing them convenience during their auditing process. 1. Record the accounting and financial information properly, in order, accurately and correctly sothat the Independent Auditors can audit them easily and conveniently. 2. Provide true, correct and accurate information. 3. Provide convenience to the Independent Auditors during their auditing process.

-216-


คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Codes of Conduct

นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้ อย่างต่อเนอ่ื และมัน่ คง เมอ่ื สังคมมีความสงบสุขและสิง่ แวดล้อมมีความ ยัง่ ยืน บริษทั จึงตระหนักถึงความจำ�เปน็ ทีต่ อ้ งเปน็ สมาชิกทีด่ ขี องสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมโดยให้การเกือ้ หนุน โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับกำ�ลัง ความสามารถของบริษัท บริษัทเชื่อว่าการให้ความเกื้อหนุนโครงการ ด้านสังคมนั้นไม่จำ�เป็นต้องใช้เงินครั้งละมากๆ แต่ควรกระทำ�อย่าง ต่อเนอ่ื งและทำ�ตามกำ�ลังความสามารถของบริษทั รวมทัง้ ควรให้ทกุ คน ในบริษัทมีส่วนร่วม บริษัทเชื่อว่าโครงการเกื้อหนุนสังคมที่ดีควรมี ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้ และผู้รับเพื่อให้โครงการสามารถดำ�เนินไปได้ อย่างต่อเนอ่ื ง บริษทั จะให้การเกือ้ หนุนแก่ชมุ ชนทีอ่ ยูร่ อบๆบริษทั รวมถึง ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ก่อนแล้วจึงค่อยๆขยายวงกว้างสู่ ชุมชนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลออกไป ส่วนด้านการดูแลสิง่ แวดล้อมนอกจากบริษทั จะเกื้อหนุนในรูปแบบต่างๆเพื่อรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทจะ ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วสั ดุทไ่ี ม่กอ่ มลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมและเลือกใช้ วัสดุที่สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ (RECYCLABLE) 1. เป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. อบรมและให้ความรู้ด้านไฟฟ้าแสงสว่างที่ทันสมัยและถูกต้องแก่ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจในความรู้ด้านนี้ 3. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านไฟฟ้าแสงสว่างรวมถึงด้าน การจัดการธุรกิจร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ 4. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ปน็ ประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมในรูปแบบ ที่เหมาะสม 5. ใหค้ วามช่วยเหลือหรือบริจาคสิง่ ของและทรัพย์สนิ แก่ผปู้ ระสบภัยต่างๆ ตามความเหมาะสม 6. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์สนิ ค้าอย่างต่อเนอ่ื งเพอ่ื ป้องกันไม่ให้ก่อเกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมหรือลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้ เหลือน้อยที่สุดและต้องไม่เกินข้อกำ�หนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ 8. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 9. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 10. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ขนบธรรมเนยี ม และประเพณีทด่ี งี ามของท้องถิน่ 11. บริษทั ฯยึดมัน่ ในระบบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเ์ ปน็ ประมขุ และส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตาม รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนทาง การเงินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมือง

-217-

Policy and Responsibilities to Social and Environment The company strongly believes that our business will grow constantly and sustainably only when the social at large is peaceful and environment is sustainable. The company therefore realizes the need to be a good corporate citizen as well as to be responsible to the social and environment by providing appropriate contributions in various forms that are suitable and compatible with the company resources and capabilities. The company believes that the contributions to society may not necessarily spend a big amount of money at each time but rather do it on a constant basis and compatible with the company’s resources as well as get every employee of the company involved. The company also believes that good corporate social responsibility program should have interaction between the givers and the receivers so that the program can proceed smoothly and sustainably. The company will provide contributions to communities near the company and its facilities and the communities involved with the company’s business, then gradually expand the contributions to other communities further away. As for the environment, not only the company will provide contributions in various forms to conserve and restore the environment, but will also find measures to prevent the environmental pollution or reduce the environmental pollution by designing the products that used materials friendly to environment or used recyclable materials. 1. Be a good corporate citizen, strictly observes the laws. 2. Provide education and give presentation on light and lighting to students and other people who are interested in this subject. 3. Exchange knowledge and experience on light and lighting including the management of business with educational institutions or other institutions. 4. Provide appropriate supports to the activities that are beneficial to communities and social. 5. Provide appropriate assistance or contribution of money or other things to the underprivileged and victims of natural disasters. 6. Develop and improve the manufacturing process continuously to prevent environmental pollution or to reduce the environmental pollution to minimum and meet criteria set forth by related authorities. 7. Design products by using materials that will not create environmental pollution or using recyclable materials. 8. Support and encourage the conservation of energy and environment. 9. Support and encourage programs to use energy efficiently. 10. Support and encourage the conservation of culture and good tradition of communities. 11. The company uphold the democratic system with the king being the head of the country. The company encourage all directors and employees to exercise their voting rights in accordance with the constitution. However, the company has no policy to contribute money to politicians or political parties.


คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Codes of Conduct

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

Implementation and Enforcement

บริษัทฯกำ�หนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และ พนักงานทุกคนจะต้องทราบ ทำ�ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและ หลักปฏิบัติที่กำ�หนดในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

The company specifies that it is the duty and responsibility of all directors and employees to know, understand and act strictly in accordance with the policy and guidelines set forth in the codes of conduct of the company.

ผูบ้ ริหารทุกระดับของบริษทั ฯจะต้องดูแลรับผิดชอบใหพ้ นักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ เขา้ ใจ และปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณ ธุรกิจอย่างจริงจัง หากมีกรรมการหรือพนักงานกระท�ำ ผิดจรรยาบรรณ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยา บรรณธุรกิจของบริษทั ฯในภาพรวมเพอ่ื เปดิ โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และบุคคลอื่น สามารถส่งคำ�ร้องเรียน หรือความ คิดเห็นไปให้เพื่อพิจารณาหรือดำ�เนินการต่อไป

Management at all levels have to oversee and responsible for their subordinates to ensure that their subordinates know, understand and strictly act in accordance with the codes of conduct. Severe punishment will be imposed on the directors and employees who act against the codes of conduct. However, the company assigns the Company Secretary to oversee the implementation and enforcement of the codes of conduct in general sothat shareholders, employees, customers, suppliers and subcontractors, creditors and other persons can send their complaints or suggestions to the company for consideration or action.

-218-


L&e 11  
L&e 11  

L&E_2011 LIGHTING & EQUIPMENT PCL Annual Report 2011

Advertisement