Page 1

Your Vision Our Mission


ความพร้ อม

การแข่งขันที่เข้มข้นของบริษัทหลักทรัพย์ในไทย ทำให้ เคจีไอมุ่งขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการหาทีมงานมือ อาชีพ การเพิ่มศักยภาพในธุรกิจหลัก การกระจายการ ลงทุนไปในหลายผลิตภัณฑ์ และการเสริมสร้างทรัพยากร บุคคลเพื่อรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำในประเทศไทย As the competition among Thai broker much more intense, KGI continues to an even greater extent than before to integrate its professional workforce, enhance its core competence, expand its already diversified investment product portfolio and build on resources to entrench its leading position in Thailand market.


การทำงานเป็ นทีม

กลยุทธ์การทำงานเป็นทีมของเคจีไอ คือการผสมผสาน ทรัพยากรของบริษัทและรวมจุดแข็งที่เกื้อกูลกัน โดยวิธีนี้ เคจีไอจึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีบริการ

ทีค่ รบวงจร ซึง่ ทำให้บริษทั และลูกค้าได้ประโยชน์ทงั้ สองฝ่าย พร้อมทัง้ เป็นการยืนยันตำแหน่งทางการตลาดของบริษทั ที่โดดเด่นอยู่แล้วด้วย KGI’s teamwork strategy is to integrate the company resources and combine complementary strengths. In this way, KGI has bolstered its diversified product offering and comprehensive services, creating a win-win situation for the Company and its clients and cementing its already preeminent market position.


ความโดดเด่ น

นโยบายการออกผลิตภัณฑ์ในระดับภูมิภาค ทำให้เกิดการ เสริมสร้างธุรกิจหลักและบูรณาการทรัพยากรของกลุ่ม เคจีไอจึงสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนที่ เกิดขึ้น และสร้างผลกำไรได้อย่างแข็งแกร่งกว่าบริษัท อื่นๆ By building a regional product platform, enhancing core competence and integrating group resources, KGI is able to capitalize on investment opportunities as they arise and rack up stronger profits than peers.


ผู ้ชนะ

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นมืออาชีพ ความมีเสถียรภาพ การให้บริการที่มีคุณภาพสูง และความได้เปรียบที่เป็น ผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เคจีไอจึงได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้า และสามารถครองตำแหน่งทาง

การตลาดที่โดดเด่นในประเทศไทยได้ With its commitment to professionalism, stability and high quality service and to its core advantage of innovation, KGI has won the trust of clients and risen to a position of prominence in Thailand.


สารบัญ Table Of Contents 12 16 18 20 22 26

สารถึงผู้ถือหุ้น Letter to Shareholders ข้อมูลสำคัญทางการเงิน Financial Highlights ประวัติของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) KGI Securities (Thailand) History รางวัลที่ได้รับ Our Accolades ภาพรวม Overview ภาพรวมธุรกิจ 44 Business Overview ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Brokerage Business ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 46 Futures Business ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 60 Proprietary Trading Business ธุรกิจวาณิชธนกิจ Investment Banking Business ธุรกิจตราสารหนี้ Fixed Income Business ธุรกิจซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน Private Repo Business ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 66 Selling Agent of Unit Trust Business ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 68 Securities Borrowing and Lending Business

ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด OTC Derivatives Business กองทุนอิควิตี้ อีทีเอฟ Equity Exchange Traded Fund ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ Derivative Warrants Business การบริหารความเสี่ยง Risk Management งานวิจัย Research บริษัทย่อย Subsidiary บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด One Asset Management Limited ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance รายงานทางการเงิน Financial Report รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Report of Independent Auditor งบแสดงฐานะการเงิน Statements of financial position งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ Statements of comprehensive Income คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร Board of Directors and Management Team ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา KGI Headquarters and Branch Locations 11


สารถึงผู้ถือหุ้น Letter to Shareholders ผมมีความยินดีที่จะรายงานให้ทราบว่า แม้ว่าปี 2554 จะเป็นปี

ที่ท้าทายอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน แต่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ก็ยังสามารถมีผลการดำเนินงานที่ดี โดยมีกำไร 535 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.27 บาท ทั่วโลก ปี 2554 เป็ น ปี ที่ ย ากลำบากของเศรษฐกิ จ โลก ในเดื อ น มีนาคม เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำให้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เสียหายและสูญเสียชีวิตผู้คนจำนวนมาก ในยุโรปยังคงมีวิกฤตเกี่ยวกับเงินยู โรและปัญหาของหนี้สิน ของประเทศในกลุ่มยุโรป เช่น ความหวาดกลัวการผิดนัด ชำระหนี้ ใ นประเทศกรี ซ ที่ มี ความรุ น แรงมากขึ้ น ซึ่ ง มี ผ ล กระทบทางลบต่อตลาดทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจ

ที่ฟื้นตัวจากภาวะถดถอยในปี 2551 เริ่มมีการหยุดชะงัก อัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้นอย่างน่ากลัว ในประเทศจีน ซึ่ง ถือเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจโลกในช่วง 2-3 ปี

ที่ผ่านมา ได้เริ่มส่งสัญญาณการเติบโตที่ช้าลง ซึ่งส่งผลให้มี ความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนอาจเผชิญภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง ในขณะที่รัฐบาลจีนพยายามควบคุมเงินเฟ้อ เพื่อลดความ กังวลเกี่ยวกับปัญหาฟองสบู่แตกในภาคอสังหาริมทรัพย์ ประเทศไทย นอกเหนือจากความกังวลจากปัญหาทางเศรษฐกิจโลกและ วิกฤตการเงินตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ประเทศไทยก็ประสบ กับปัญหาภายในประเทศเช่นกัน โดยในครึ่งปีหลัง ช่วงต้น เดือนกรกฎาคม ประเทศไทยประสบอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุด ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา และรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคม 2554 อุ ท กภั ย ดั ง กล่ า วทำให้ สู ญ เสี ย ชี วิ ต ผู้ ค นและทำให้ เศรษฐกิ จ ของประเทศหยุ ด ชะงั ก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน

ภาคอุตสาหกรรม บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จึงได้มอบเงินบริจาคให้รัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 10 ล้านบาท พร้อมทั้ง บริจาคเงินให้กับสมาคมบริษัท หลักทรัพย์ (ASCO) จำนวน 1.55 ล้านบาท และมีวงเงิน ช่วยเหลือพนักงานรวมสูงสุด 4 ล้านบาท พร้อมมีวงเงินการ ให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำแก่พนักงานรวมสูงสุด 6 ล้านบาทด้วย ส่วนงานธุรกิจ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีความผันผวน โดยดัชนี ตลาดหลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเกือบ 300 จุด คือต่ำสุดที่ 855 จุด และสูงสุดที่ 1,144 จุด แม้ว่าจะมีความ ผั น ผวน แต่ ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ณ สิ้ น ปี ก็ เ กื อ บไม่ เปลีย่ นแปลง คือปิดที่ 1,025 จุด ณ สิน้ ปี 2554 ลดลงจากต้นปี ร้อยละ 0.8 มูลค่าซื้อขายรายวันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 29.1 พันล้านบาท ในปี 2553 เป็น 29.5 พันล้านบาท ในปี 12 สารถึงผู้ถือหุ้น Letter to Shareholders

2554 สำหรับภาพรวม ปี 2554 เคจีไอมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 4.53 ซึ่งเกือบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2553 ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ เคจีไอได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในตลาดตราสารอนุพันธ์ ในประเทศไทย และในปี 2554 นี้ ก็ยังคงได้รับการยอมรับ เช่ น นั้ น ผลงานโดดเด่ น ในปี นี้ คื อ เคจี ไ อออกใบสำคั ญ

แสดงสิทธิอนุพันธ์ ใหม่ถึง 114 ตัว และทำหน้าที่เป็นทั้ง

ผู้ดูแลสภาพคล่องและเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนของ ETF

1 กอง และเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนของ ETF อีก 3 กอง อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 นี้ เราเห็นภาพของการแข่งขัน

ที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เนื่องจากตลาดตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทยกำลังขยายตัว จึงเป็นที่น่าสนใจของคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม เคจีไอจะพยายาม อย่างเต็มที่ในการรักษาตำแหน่งผู้นำทางการตลาดต่อไป ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ในปี 2554 แม้ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี เกือบไม่มี การเปลี่ยนแปลง แต่ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของเราก็ยังสามารถ สร้างกำไรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนด้วยความ ระมัดระวัง โดยเน้นกลยุทธ์การซื้อขายแบบไม่อิงกับทิศทาง ของตลาด เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ธุรกิจตราสารหนี้ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2554 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการ

ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาพันธบัตรปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายแบบเข้มงวดดังกล่าวได้ กลั บ ทิ ศ ไปเป็ น นโยบายผ่ อ นคลายในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจ ในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่ถึงแม้ว่าตลาด

จะมีความผันผวน ฝ่ายค้าตราสารหนี้ของเคจีไอก็ยังคงทำ กำไรให้บริษัทได้ แนวโน้มปี 2555 ปี 2555 เหมือนกับจะเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกยังคงมีความ ผันผวน ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของยุโรปยังไม่ได้รับการ แก้ไข เศรษฐกิจของจีนมีการเติบโตช้าลง ซึ่งจะส่งผลกระทบ มาถึงเอเซียอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบ มาถึงประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการส่งออก ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก ตลาดการเงินมีแนวโน้มที่จะไม่ยอมรับ ความเสี่ยงและมีปฏิกริยาในเชิงลบต่อสถานการณ์ ใดก็ตาม

ที่อาจเป็นปัจจัยทำให้ปัญหาแย่ลง อย่างไรก็ตาม นักลงทุน อาจให้ความสนใจในเรื่องปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมากขึ้น สำหรับประเทศไทย ปี 2555 นี้ หวังว่าจะเป็นปีที่สามารถ ฟื้นตัวจากภาวะอุทกภัยที่รุนแรงในปีที่ผ่านมา การใช้จ่ายใน


การก่อสร้างน่าจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจในประเทศได้ ในขณะที่การ เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำที่คาดว่าจะมีการปรับในปีนี้ ก็อาจช่วยให้มี การใช้จ่ายมากขึ้น จุดแข็งของเคจีไอ คือ การกระจายธุรกิจ

ที่หลากหลาย ประสบการณ์และการทำงานหนักของพนักงาน พร้อมทั้ง การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ จะส่งผลให้เรา สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี เงินปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัท มาโดยตลอด คณะกรรมการจึงอนุมัติเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในวันที่ 10 เมษายน 2555 และบริษัท จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 ความรับผิดชอบต่อสังคม เคจีไอเชื่อมั่นต่อการคืนกำไรสู่สังคม และเราตระหนักดีถึง

นายฟุง ฮก เมง ประธานกรรมการ

นายฟุง ฮก เมง ประธานกรรมการ Mr. Foong Hock Meng Chairman ความสำคัญของการศึกษา และการมอบโอกาสในการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนและสังคมไทย ดังนั้น ในปี 2554 เคจีไอ จึงได้มอบทุนการศึกษา 15 ทุน ให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ ยากจน โดยเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ปริญาตรี เคจีไอทำธุรกิจในประเทศไทยมาหลายปี เราเชื่อ มัน่ ว่าการศึกษาจะเป็นการช่วยพัฒนาประเทศไทยและประชาชน ชาวไทยในระยะยาว ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงบริจาคเงินเพือ่ สนับสนุน การศึกษาของเด็กจนจบมหาวิทยาลัย และด้วยการเป็นส่วน หนึง่ ของสังคมไทย เราจึงมีความรูส้ กึ ว่าเราต้องให้การสนับสนุน การศึกษาของเยาวชนไทยอย่างเต็มที่ พนักงาน เราขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อพนักงานของเคจีไอ ทุกท่าน สำหรับการทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่ ให้กับ บริษัทตลอดปีที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือ หุ้นของเคจีไอที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่างดีมาโดยตลอด นายเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ สารถึงผู้ถือหุ้น Letter to Shareholders 13


สารถึงผู้ถือหุ้น Letter to Shareholders I am pleased to present KGI Securities (Thailand)’s annual report for 2011. Whilst 2011 was a very challenging year in many ways we are happy to report that the Company performed well under difficult circumstances. Our net profit for 2011 was Baht 535 Million, and EPS was Baht 0.27 Worldwide 2011 was a difficult year for the global economy. In March, Japan was hit by an earthquake and tsunami which caused major damage and loss of life and also destroyed a nuclear power station. In Europe the continuing crisis surrounding the Euro currency and highly indebted European countries such as Greece intensified and fears of sovereign default and possible break-up of the Euro negatively affected markets worldwide. In the US the economic recovery from the 2008 recession appeared to stall and unemployment rose to dangerously high levels. In China, which in recent years had been the global “growth engine”, signs of slowing growth causing fears of an economic “hard landing” whilst Chinese government action to curb inflation induced fears of a property market crash. Thailand In addition to feeling the after-shocks of the global economic and financial issues described above, Thailand also faced its own domestic problems. In the second half of the year, beginning in July and peaking in December, Thailand was hit by the worst flooding in over 50 years. The flooding caused many deaths and widespread disruption especially in the manufacturing sector. To help those affected by the flooding KGI Securities (Thailand) made donations of Baht 10 million to government and donated Baht 1.55 million to the Association of Securities Companies (ASCO), and donated up to Baht 4 million and provided low interest loans up to Baht 6 million to KGI employees. Business Units Broking The Thai stock market had a volatile year in 2011 with the SET index trading in a range of almost 300 points reaching a low of 855 and a high of 1,144. But despite this volatility the market ended the year almost unchanged with the SET index ending 2011 at 1,025, down just 0.8% from the beginning of the year. Average daily market turnover increased slightly in 2011 from Baht 29.1billion in 2010 to Baht 29.5 billion in 2011. For 2011 as a whole, KGI’s equity brokerage market share was 4.53% which was almost unchanged from 2010. 14 สารถึงผู้ถือหุ้น Letter to Shareholders

Equity Derivatives KGI has always been a leader in the Equity Derivatives market in Thailand, and this remained true in 2011. Highlights of the year included the launch of 114 new Derivative Warrants by KGI and our participation in 1 new ETF as both Market Maker and Participating Dealer and 3 new ETFs as Participating Dealer. However, 2011 also saw a significant increase in competition from other brokers, especially in the Derivative Warrants business. As the Equity Derivatives market in Thailand continues to grow it is inevitable that it will attract increasing competition. Despite this KGI will continue to strive to maintain its market leading position. Proprietary Trading Whilst the Thai equity market ended the year almost unchanged, our proprietary trading department again performed well during 2011. Our approach to proprietary trading is a conservative one which focuses on minimizing risk and emphasizes non-directional trading strategies. Our objective is to produce superior risk adjusted returns through the careful use of diversified trading strategies. Fixed Income During the first half of 2011 the Bank of Thailand began to raise interest rates, leading to a fall in bond prices. However this tightening approach was reversed in the latter part of the year following the rise in concerns about the domestic and international economic outlook. Our Fixed Income department remained profitable despite these volatile and difficult market conditions. Outlook for 2012 2012 is likely to be another volatile year for the global economy; European sovereign debt problems remain unresolved and China’s economic growth rate continues to slow which will no doubt impact growth rates throughout Asia. These global challenges will also affect Thailand, particularly its export sector. Especially in the first half of the year, financial markets are likely to remain risk averse and to react negatively to any perceived worsening of these problems. However, as the year progresses investors may come to focus more on underlying economic fundamentals and relatively inexpensive valuations. For Thailand, 2012 can hopefully be a year of recovery following the serious flooding last year. Reconstruction spending should help the local economy whilst the increases in minimum wages expected later this year may help to boost consumption. KGI Thailand’s strong


นายเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ Mr. Wei Chang Fang Chief Operating Officer

and diverse business operations, its experienced and hard working staff and the support offered by its regional partners, mean that we are well placed to overcome the obstacles we face. Dividend In order to reward shareholders for their continued support of the company, the board of directors has resolved to propose a dividend of Baht 0.25 per share. The dividend will be proposed to shareholders at the Annual General Meeting on 10 April 2012 and if approved is expected to be paid on or around 27 April 2012. Corporate Social Responsibilities KGI believes in giving back to society and we recognize the importance of education and educational opportunities for the development of young people and Thai society. In

Mr. Foong Hock Meng Chairman

2011, KGI gave 15 scholarships to deserving undergraduate students who have studied hard and acted as good role models. These scholarships will support the students through until graduation. KGI has operated in Thailand for many years and we believe that education is vital to the long term development of Thailand and its people. For this reason we have consistently donated to help support students from junior school through to university. As a responsible member of Thai society we strongly feel that we have a responsibility to help in this way. Employees I would like to take this opportunity to thank all KGI’s employees for their hard work and dedication to the company throughout the year, and to thank KGI’s shareholders for their continuing support. Mr. Wei Chang Fang Chief Operating Officer สารถึงผู้ถือหุ้น Letter to Shareholders 15


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน Financial Highlights

(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นข้อมูลที่เป็นต่อหุ้น) ข้อมูลปี 2554-2552 สำหรับปีหรือสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (in Baht millions except per share data) For year 2011-2009, as of or for year ended December 31 2554/2011 2553/2010 2552/2009 ผลประกอบการ Operating Results รวมรายได้ Total income 2,333 2,293 1,290 รวมค่าใช้จ่าย Total expenses 1,461 1,259 962 รายได้ก่อนหักภาษี Earning before income tax 872 1,034 329 กำไรสุทธิ * Net profit* 535 752 242 ข้อมูลต่อหุ้น Per Share Data มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) Per value per share (Baht) 1.00 1.00 1.00 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) Book value per share (Baht) 2.43 2.51 2.26 กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) * Basic Earning per share (Baht) * 0.27 0.38 0.12 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) Dividend per share (Baht) 0.25 0.33 0.10 ฐานะการเงิน Financial Position สินทรัพย์รวม Total assets 7,357 11,172 8,059 หนี้สินรวม Total liabilities 2,521 6,167 3,543 ทุนชำระแล้ว Paid-up capital 1,992 1,992 1,992 ส่วนของผู้ถือหุ้น ** Shareholders’ equity ** 4,833 5,001 4,511 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ Key Financial Ratio อัตรากำไรขั้นต้น (%) Gross profit margin (%) 86.04% 92.09% 87.89% อัตรากำไรสุทธิ (%) Net profit margin (%) 22.92% 32.81% 18.78% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) Return on equity (%) 10.88% 15.82% 5.41% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) Return on investment (%) 24.59% 19.12% 9.79% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) Return on assets (%) 5.77% 7.83% 3.29% หมายเหตุ * กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ** ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ Note: * Profit attributable to equity holders of the parent ** Equity attributable to holders of the parent 16 สารถึงผู้ถือหุ้น Letter to Shareholders


ล้านบาท Baht Million

ฐานะการเงินและผลประกอบการ Financial Position and Operating Result 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

11,172 8,059

7,357 5,001

4,511

4,833

2,293 752

1,290 242 2552 2009

2553 2010

สินทรัพย์รวม Total Assets รายได้รวม Total Income

2,333 535 2554 2011

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม Total Shareholders’ Equity กำไรสุทธิรวม Net Profit

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ Key Financial Ratios ร้อยละ Percentage

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

92.09%

87.89%

32.81% 19.12%

18.78% 9.79% 5.41%

2552 2009

86.04%

24.59%

22.92%

15.82%

10.88%

2553 2010

2554 2011

อัตรากำไรขั้นต้น Gross Profit Margin อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น Retum On Equity

ปี Year

อัตรากำไรสุทธิ Net Profit Margin อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน Retum On Investment

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท Financial Highlights 17


ประวัตขิ องบริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) KGI Securities (Thailand) History 2529 2530 2531 2532 2536 2537 2539 2540 2541 2542 2544

ธันวาคม

2545 2546 2548 2549 2550 2551

กันยายน มกราคม กุมภาพันธ์ ตุลาคม เมษายน สิงหาคม กันยายน

2552 2553 2554

พฤศจิกายน มกราคม กุมภาพันธ์ มิถุนายน กันยายน มิถุนายน กรกฎาคม ตุลาคม

พฤษภาคม กุมภาพันธ์ ธันวาคม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม กันยายน เมษายน กุมภาพันธ์ กรกฎาคม พฤษภาคม

ตุลาคม กันยายน

บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเริ่มแรกมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 3 ประเภท คือ กิจการนายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์ กิจการค้าหลักทรัพย์และกิจการที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น ”บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด” บริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า “S-ONE” บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ เอกเอเซีย จำกัด (มหาชน) กลุ่มเคจีไอได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง เคจีไอ จำกัด (มหาชน)” บริษทั ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” และเปลีย่ นชือ่ ย่อหลักทรัพย์ เป็น “KGI” บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุน บริษัทได้รับใบอนุญาตการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทเปิดให้บริการธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทได้เริ่มให้บริการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทเป็นหนึ่งในสามโบรกเกอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย (TFEX) บริษัทได้เริ่มให้บริการซื้อขายสัญญาออปชันของดัชนี SET50 เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุน บริษทั ได้เริม่ ให้บริการตราสารอนุพนั ธ์นอกตลาดทีอ่ า้ งอิงกับสินค้า/ดัชนี ต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและยุโรป บริษทั ได้เริม่ ให้บริการซือ้ ขายสัญญาฟิวเจอร์ทอี่ า้ งอิงกับหุน้ สามัญรายตัว เพือ่ เป็นทางเลือกใหม่ให้กบั นักลงทุน บริษทั ย้ายทีต่ งั้ สำนักงานใหญ่ จากอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม มาทีอ่ าคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ถนนสาทรใต้ บริษัทได้เริ่มให้บริการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับทองคำ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุน บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ใหม่ บริษัทได้เริ่มให้บริการซื้อขายฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับโลหะเงิน (Silver Futures) บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 100 ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้เริ่มให้บริการซื้อขายฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับราคาน้ำมันดิบ Brent (Brent Crude Oil Futures)

18 ประวัติของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) KGI Securities (Thailand) History


1986 1987 1988 1989 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2001

December

2002 2003 2005 2006 2007 2008

September January February October April August September

May February December May June July September April February July May

October September

November 2009 January 2010 2011

February June September June July October

The Company began its securities business operations. In the beginning, the Company had three licenses; securities broker, securities dealer, and investment advisory. The Company became a member of the Stock Exchange of Thailand. The Company changed its name to “Securities One Company Limited”. The Company became a listed company in the Stock Exchange of Thailand, known as “S-ONE”. The Company registered as a public company. The Company obtained Securities Registrar license. The Company obtained an Underwriting license. The Company made a tender offer to acquire 100% of First Asia Securities Public Company Limited. KGI Group became the major shareholder of the Company. The Company obtained a Securities Borrowing and Lending license. The Company changed its name to KGI Securities One Public Company Limited. The Company changed its name to KGI Securities (Thailand) Public Company Limited and changed securities code to “KGI”. SEC granted an approval to the Company to act as a Financial Advisor. SEC authorized the Company to act as selling agent for mutual funds. SEC granted an approval to the Company to operate an OTC derivatives business. The Company obtained a license to conduct Futures Brokerage Business. The Company started to provide a Futures Brokerage Service. The Company launched an online Internet service for futures trading. The Company was one of the first three brokers to be appointed as a market maker of the Thailand Futures Exchange Public Company Limited (TFEX). The Company started to provide trading in SET50 Index Options, giving more alternatives to investors. The Company started providing OTC Equity Derivatives on foreign equity underlying covering markets; Hong Kong, Japan, Singapore, Australia, USA, and Europe. The Company started to provide trading in Single Stock Futures, increasing the alternatives for investors. The Company moved its Head Office from United Center Building on Silom Road to Asia Centre Building on South Sathorn Road. The Company started to provide trading in Gold Futures, increasing the alternatives for investors. The Company became the first securities company in Thailand to launch Derivative Warrants (DW). The Company has signed an agreement with Market for Alternative Investment (MAI) to produce securities analysis. The Company started to provide trading in Silver Futures. The Company was selected to became part of SET100 Index since 4 July 2011. The Company started to provide trading in Brent Crude Oil Futures ประวัติของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) KGI Securities (Thailand) History 19


รางวัลที่ได้รับ Our Accolades

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

เคจีไอได้รับรางวัล “Most Growth Trader award” ในฐานะที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์เติบโตที่สุดในเดือน มิถุนายน สิงหาคม และตุลาคม ปี 2554 และได้รับรางวัล “TFEX Best Trader” ในฐานะที่มีอัตราการเติบโต ของปริมาณการซื้ออนุพันธ์สูงสุดตลอดระยะเวลา 6 เดือน ของปี 2554 จากโครงการ TFEX Prop-Trading Champion 2554 เคจีไอได้รับรางวัล “Best Bond Securities Firm” ในฐานะสถาบันผู้ค้าตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์

ที่ Active และมีบทบาทในตลาดตราสารหนี้ โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด ปริมาณธุรกรรมในตลาดแรก และการเสนอซื้อขายตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกบั เคจีไอ ในฐานะเป็นบริษทั หลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทย ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เคจีไอได้รับรางวัล “Best Bond Securities Firm” ในฐานะสถาบันผู้ค้าตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ Active และมีบทบาทในตลาดตราสารหนี้ โดยพิจารณาจากมูลค่าการซือ้ ขาย การปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด ปริมาณ

ธุรกรรมในตลาดแรก และการเสนอซื้อขายตราสารหนี้ เคจีไอได้รับรางวัล “Best Bond Securities Firm” ในฐานะสถาบันผู้ค้าตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ Active และมีบทบาทในตลาดตราสารหนี้ โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด ปริมาณธุรกรรมในตลาดแรก และการเสนอซื้อขายตราสารหนี้ เคจีไอได้รับรางวัล “Top Star Most Active” ในฐานะบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures สูงสุด และเจ้าหน้าที่การตลาดของเคจีไอที่ มีจำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ของผู้ลงทุนมากที่สุดเป็น อันดับ 3 ได้รับรางวัล “Top Star Most Icon” ในงานประกาศรางวัล Futures Networking Forum ซึ่งจัดโดย บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) เคจีไอได้รับรางวัล “Best Corporate Bond House (Thailand Baht)” จาก The Asset Benchmark Survey ในฐานะผูค้ า้ ตราสารหนีภ้ าคเอกชนที่ให้บริการทีด่ ี ซึง่ ได้ทำการสำรวจการให้บริการของผูค้ า้ ตราสารหนี้ โดยได้รบั

ความร่วมมือจากนักลงทุนผู้ใช้บริการกว่า 300 สถาบันร่วมกันให้ความเห็นต่อผู้ให้บริการค้าตราสารหนี้ในด้าน ประสิทธิภาพการให้บริการ ปริมาณซื้อขาย (Trade volume) รวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีกับนักลงทุน เคจีไอได้รับรางวัล “Best House of the Year 2549” ในฐานะโบรกเกอร์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านอนุพันธ์ และ ได้รบั ความพึงพอใจจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องสูงสุด นอกจากนัน้ เคจีไอยังได้รบั รางวัล “Most Active House 2549” ในฐานะโบรกเกอร์ที่มีผลงานดีเด่นด้านปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์อีกด้วย เคจีไอได้รับรางวัล MAI Newly Listed STAR (Financial Advisor) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการเสนอขายในปี 2547

20 รางวัลที่ได้รับ Our Accolades


Year 2011

Year 2010

Year 2009

Year 2007

Year 2006

Year 2005

KGI won the prize “Most Growth Trader Award” for most growth TFEX volume in June, August, and October and the prize “TFEX Best Trader Award” for most growth TFEX volume over 6 months from TFEX Prop-trading Champion 2011. KGI won the “Best Bond Securities Firm” award as a bond dealer that was a securities company active in the bond market. The award is based on trading value, compliance with ThaiBMA rules, volume of transactions in the primary market, and frequency and quality of quotation. The Stock Exchange of Thailand congratulates KGI, as the first broker to launch Derivative Warrant in Thailand. KGI won the “Best Bond Securities Firm” award as a bond dealer that was a securities company active in the bond market. The award is based on trading value, compliance with ThaiBMA rules, volume of transactions in the primary market, and frequency and quality of quotation. KGI won the “Best Bond Securities Firm” award as a bond dealer that was a securities company active in the bond market. The award is based on trading value, compliance with ThaiBMA rules, volume of transactions in the primary market, and frequency and quality of quotation. KGI won the “Top Star Most Active” award, as the most trading active broker in SET 50 Index and KGI’s marketing officer, who had the third most client Futures accounts won the “Top Star Futures Icon” award in Futures Networking Forum, organized by Thailand Futures Exchange Pcl. (TFEX). KGI won “Best Corporate Bond House (Thailand Baht)” from The Asset Benchmark Survey. The Asset conducted a survey of customers who are institutional investors more than 300 institutions based on dealers’ performance, Trade Volume, as well as good relationship with investors. KGI won the “Best House of the Year 2006” award, based on its outstanding performance and best service quality. KGI also won the “Most Active House 2006” award, as the broker with the most volume in futures derivatives business. KGI won the “MAI Newly Listed STAR (Financial Advisor)” award as a Financial Advisor of Unique Mining Plc, which was the most successful IPO on MAI in 2004.

รางวัลที่ได้รับ Our Accolades 21


ภาพรวม Overview บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้น เป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ และมีใบอนุญาต 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกรรมนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ 2) ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ 3) ธุรกรรมที่ปรึกษา การลงทุน 4) ธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาต จากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์และอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทน ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยังได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน ทำธุรกรรม ด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้เป็น ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามขอบเขตที ่สำนักงานก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรม ทางการเงิน เพือ่ เพิม่ ทางเลือกในการลงทุนให้กบั ลูกค้า โดยมีผลงาน ดังนี้ บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการ ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ทั้งในฐานะตัวการ (Principal) และในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน (Agent) บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการ ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาด (OTC Derivatives) บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ทำหน้าที่ เป็นผูด้ แู ลสภาพคล่อง และเป็นผูร้ ว่ มค้าหน่วยลงทุนของกองทุน อิควิตี้อีทีเอฟกองแรกของประเทศไทย (ไทยเด๊กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ) บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ออกใบ สำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดของการซื้อขายตราสารหนี้รวมทุก ประเภทอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ค้าตราสารหนี้ในกลุ่ม บริษัทหลักทรัพย์ด้วยกัน

สถาบันจันอันอับ TRIS TRIS TRIS TRIS TRIS TRIS TRIS

22 ภาพรวม Overview

วันที่ 16 มิถุนายน 2554 23 มิถุนายน 2553 29 มิถุนายน 2552 18 มิถุนายน 2551 6 กรกฎาคม 2550 5 กรกฎาคม 2549 3 กุมภาพันธ์ 2548

บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่เป็นผู้บุกเบิกการทำ ธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Repo) นอกจากนี้ เพื่อรองรับวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าที่ต้องการ

กระจายการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ บริษัทยังได้เสนอการให้ บริการแบบมืออาชีพผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 98 คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท จั ด การกองทุ น ชั้ น นำแห่ ง หนึ่ ง ของประเทศที่ ใ ห้ บริการบริหารเงินลงทุนครบทั้ง 3 ธุรกิจ ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะช่วยทำให้ ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการบริหารสินทรัพย์ได้อย่าง เต็ มที่ ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ใหญ่จากงบการเงินรวมจำนวน 535 ล้านบาท และคิดเป็นกำไร ต่อหุ้น หุ้นละ 0.27 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,357 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,521 ล้าน บาทและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 4,833 ล้านบาทและ

มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ร้อยละ 328 (สำนักงาน กลต. กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 7) โดยมีพนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อยมีพนักงานรวม 644 คนและมีสำนักงานสาขาทั้งใน กรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม 13 สาขา การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท

ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554 อยู่ที่ระดับ BBB+ ซึ่งอันดับเครดิต ดังกล่าวสะท้อนถึง คณะผู้บริหารที่มีความสามารถ มีผลงานที่

ได้รับการยอมรับ ตลอดจนฐานะทางการตลาดในธุรกิจนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สภาพคล่อง

ที่เพียงพอ และรายได้ที่สม่ำเสมอจากธุรกิจจัดการกองทุน คือ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บริษัท ย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 98) ดูรายงานการจัดอันดับเครดิต ได้ที่ www.kgieworld.co.th อันดับ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB BBB BBB

แนวโน้ม Stable Stable Stable Stable Stable Stable Stable


KGI Securities (Thailand) Public Company Limited was incorporated as a public limited company under the Public Limited Companies Act. The Company operates its business in Thailand with five securities licenses; securities brokerage, securities dealing, investment advisory, securities underwriting and securities borrowing and lending services. In addition, the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) has granted the Company licenses to operate securities registrar business and derivatives broker business and approved to operate financial advisory business, Over-the-Counter (OTC) derivative business and to act as a sales agent for unit trusts in designed areas as specified by SEC. The Company is recognized as one of the leaders in innovation in the development of financial products, giving more alternatives to clients. The Company’s developments were as follows: The first securities company acting as a principal and agent of SBL services The first securities company providing OTC Derivatives services The first and only securities company acting as Market Maker and Participating Dealer of ThaiDEX SET50 ETF (TDEX), Thailand’s first Equity ETF The first securities company to launch Derivative Warrant in Thailand Ranked No.1 in bond outright trading among securities brokers The first securities company providing Private Repo

Rating Agency TRIS TRIS TRIS TRIS TRIS TRIS TRIS

Date 16 June 2011 23 June 2010 29 June 2009 18 June 2008 6 July 2007 5 July 2006 3 February 2005

To meet the diverse financial requirements of our customers, the Company provides professional service through a 98%-held subsidiary, One Asset Management (ONEAM), which is one of the leader in Thailand’s asset management market. ONEAM has a full range of products including mutual fund, private fund and provident fund to help clients achieve optimal asset allocation in their wealth management. In 2011, the Company’s consolidated net profit attributable to equity holders of the parent were of Baht 535 million (equivalent to earnings per share of Baht 0.27) and as of 31st December 2011, the Company’s total assets was Baht 7,357 million, total liabilities was Baht 2,521 million, shareholders’ equity attributable to holders of the parent was Baht 4,833 million and the Company’s net capital adequacy ratio (NCR) was 328%, which is in full compliance with the requirement stipulated by the Securities and Exchange Commission (SEC) of not less than 7%. The Company and its subsidiaries employed around 644 professionals in its 13 business locations throughout the country. Credit Rating TRIS Rating Co.,Ltd affirmed the company rating of the Company as of 16th June 2011 at BBB+. The rating reflects KGI’s capable management team with a proven track record, a continual improvement of its market position in stock brokerage businesses, sufficient liquidity, and a stable source of revenue from fund management (from One Asset Management Limited -98% owned by the Company). See Rating report at www.kgieworld.co.th. Rating BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB BBB BBB

Outlook Stable Stable Stable Stable Stable Stable Stable

ภาพรวม Overview 23


ภาพรวม Overview

โครงสร้างการถือหุ้น

Shareholding Structure บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ KGI Securities Co., Ltd. 100% Richpoint Company Limited 35% บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 98% 100% บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม KGI Securities (Thailand) วรรณ จำกัด International Holdings Ltd. One Asset Management Limited

24 ภาพรวม Overview

100% KGI (Thailand) Holdings Ltd.


โครงสร้างองค์กร

Corporate Structure คณะกรรมการบริษัท Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee

ฝ่ายตรวจสอบ Audit Department

สายธุรกิจหลักทรัพย์ Brokerage Business

ฝ่ายกฎหมายและ กำกับการปฏิบัติงาน Legal & Compliance Department

สายธุรกิจตราสารหนี ้ Fixed Income Business ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์บคุ คล ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี ้ Retail Equities Department Fixed Income Department ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน Institutional Equities Department ฝ่ายฟิวเจอร์สและธุรกรรม อิเล็กทรอนิค Futures & Electronic Business Department

กรรมการอำนวยการ Chief Operating Officer

สายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ Equity Derivatives Business ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพนั ธ์ Equity Derivatives Department

สายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ Proprietary Trading Business ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ Proprietary Trading Department

สำนักกรรมการอำนวยการ COO Office สายธุรกิจวาณิชธนกิจ Investment Banking Business ฝ่ายวาณิชธนกิจ Investment Banking Department

สายงานสนับสนุน Supporting Functions ฝ่ายธุรการ Corporate Services Department ฝ่ายการเงินและบัญชี Finance & Accounting Department ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Human Resources Department ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี Information Technology Department ฝ่ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์ Operation Department ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการตลาด PR & Marketing Department ฝ่ายวิจยั Research Department ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง Risk Management Department ฝ่ายบริหารเงิน Treasury Department

ภาพรวม Overview 25


ภาพรวมธุรกิจ Business Overview ธุ รกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็น สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 13 ให้บริการ ด้ า นการเป็ น ตั ว แทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แ ก่ นั ก ลงทุ น

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนักลงทุนบุคคลธรรมดา และสถาบั น ในปี 2554 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดลำดับที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 4.53 โดยมูลค่าการซื้อขายของบริษัทแยกตามประเภทลูกค้า ประกอบด้วย ลูกค้าทั่วไปในประเทศ ร้อยละ 65 ลูกค้าสถาบันใน ประเทศ ร้อยละ 6 ลูกค้าต่างประเทศ ร้อยละ 8 และบัญชีเงินลงทุน ของบริ ษัท ร้อยละ 21 ทัง้ นี้ มูลค่าการซือ้ ขายของบริษทั แยกตามประเภทบัญชี ประกอบด้วย บัญชีเงินสด ร้อยละ 70 และบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ในระบบเครดิตบาลานซ์ ร้อยละ 30 และในกรณีแยกตามช่องทาง

การส่งคำสั่ง ประกอบด้วยลูกค้าที่ซื้อขายผ่านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ร้ อยละ 51 ลูกค้าซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตร้อยละ 49 การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำของบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขาย หลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ โดยลูกค้าสามารถดูข้อมูล Real time เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว

ของราคาหลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ ต ลอด 24 ชั่ ว โมงทุ กวั น ไม่ มี วั น หยุ ด

โดยเรามีการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเจาะลึก ทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐานและด้านเทคนิค ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัย ของเคจีไอ เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจการลงทุน สำหรั บลูกค้า

26 ภาพรวมธุรกิจ Business Overview

บริษัทให้ความสำคัญในการบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึง ความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ อีกทัง้ เทคโนโลยีอนั ทันสมัย ของการส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Smart Phone และ Tablet ทำให้ ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดข่าวสารการลงทุน และสามารถส่ง คำสั่งซื้อขายและเช็คพอร์ตการลงทุนของท่านได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ ใด ด้ วยอัตราค่าธรรมเนียมทีถ่ กู กว่าการซือ้ ขายผ่านผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทั ทีค่ ำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทจึงได้มีการพัฒนาการให้บริการซือ้ ขาย หลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความ สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทจัดอบรมการซื้อขายหลักทรัพย์และการซื้อขาย ตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป เพือ่ อำนวยความสะดวกให้กบั นักลงทุนทีย่ งั ไม่เคยซือ้ ขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุ พันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นประจำด้วย ลู ก ค้ า หรื อ นั ก ลงทุ น ที่ ต้ อ งการข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม หรื อ สนใจเปิ ด

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตกับบริษัท สามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.kgieworld.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ Hotline: 02-658-8555 หรือ E-mail: CorporateSale@kgi.co.th ในปี 2555 บริษัทมีโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท โดย

จะเพิ่มเติมเครื่องมือที่จะช่วยให้นักลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์และ ตราสารอนุพันธ์ได้สะดวกขึ้น รวมถึงโครงการพัฒนาโปรแกรม ซื้อขายพิเศษ เพื่อรองรับการเติบโตของการซื้อขายผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์อีกด้วย


Brokerage Business

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited, a member of the Stock Exchange of Thailand (SET Broker seat No. 13), provides broking services to both local and foreign investors and to both individual and institutional investors. In 2011, the Company ranked No. 9th in terms of brokerage market share with an overall share of 4.53%. The Company’s daily trading volume breakdown by types of clients comprised of 65% for local retails clients, 6% for local corporate clients, 8% for foreign clients, and 21%

for the Company’s portfolio. The Company’s daily trading volume breakdown by type

of accounts comprises 70% for cash account and 30%

for credit balance account. The Company’s daily trading volume breakdown by types of trading order channels comprised of 51% for traded through marketing officers and 49% for internet trading. Internet Trading (E-Business) KGI Securities (Thailand), one of Thailand’s leading securities companies, provides internet trading services and also Futures online trading services. Clients can see real

time information to follow price movements 24 hours a day, 7 days a week, wherever they are. We provide

in-depth research for fundamental analysis and technical analysis. The reports issued by its research institute can be used as decision making tools for clients.

The Company provides the foremost high quality services that are fast and accurate. The Company also employs high technology enabling clients to trade stock and derivatives trading via Smart phones and Tablet. Investors are being updated with various important information, they can trade, get updates on stock prices and check their portfolios anywhere and anytime online. The commission rates for trading online are lower than through a marketing representative. Our company aims at providing services with a high level of customer satisfaction. We continue to develop our internet trading services so they become even more convenient, efficient and secure for our clients. We also offer seminars and training for clients and investors. In these seminars, clients learn to use the internet trading program to trade both equity and derivatives products. If you have any questions, need additional information or would like to open an Internet Trading account with our company, please visit our website : www.kgieworld.co.th or contact us at Hotline : 02 658 8555 or email : CorporateSale@kgi.co.th In 2012, the Company plans to enhance the Company’s website trading support features for futures and options traders and further support the growth of TFEX.

ภาพรวมธุรกิจ Business Overview 27


ภาพรวมธุรกิจ Business Overview ธุ รกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุ รกิจค้าหลักทรัพย์ บริษัทได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการตัวแทนซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้เข้าเป็นสมาชิก ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ บริษัทตลาด อนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหัก บัญชี (ประเทศไทย) จำกัด โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เริ่ม เปิ ดทำการซื้อขายวันแรก ในวันที่ 28 เมษายน 2549 ในปัจจุบัน บริษัทมีการให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ดังนี้ • สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) • สัญญาออปชันของดัชนี SET50 (SET50 Index Options) • สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญรายตัว (Single Stock Futures) • สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับทองคำ (Gold Futures) • สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับโลหะเงิน (Silver Futures) • สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับราคาน้ำมันดิบ Brent (Brent Crude Oil Futures) • สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Futures) ทัง้ นี้ นอกจากบริษทั ให้บริการในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ให้ลูกค้าแล้ว บริษัทยังมีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน บัญชีลงทุนของบริษัทด้วย พร้อมทั้งบริษัทยังได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในสัญญา SET50 Index Futures, SET50 Index Options, และ Single Stock Futures เพื่อเพิ่ม สภาพคล่องให้ตลาดอนุพันธ์ฯ อีกด้วย โดยในปี 2554 บริษัท

มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์สูงเป็นอันดับ 5 มีส่วนแบ่งตลาด ร้ อยละ 5.42

28 ภาพรวมธุรกิจ Business Overview

ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้มีหน้าที่ดูแลการลงทุน ในหุ้นทุน หุ้นกู้ และตราสารอนุพันธ์ อาทิ ฟิวเจอร์ส และออปชัน รวมทั้งจัดสรรการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ บริษัท โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงคอยดูแลการลงทุนและติดตาม ควบคุม ความเสีย่ งของฝ่ายงานดังกล่าว ทัง้ นี้ ในปี 2554 เจ้าหน้าที่ ค้ าหลักทรัพย์ของบริษัทสามารถสร้างผลกำไรที่ดีให้บริษัท เจ้าหน้าทีค่ า้ หลักทรัพย์ของบริษทั มีประสบการณ์หลายปี แต่ละท่าน มีกลยุทธ์การลงทุนทีเ่ หมาะสมกับลักษณะของตัวเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์ ทุกท่านจึงมีหน้าจอการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ และ มีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มแข็ง โดยการควบคุมดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์ของบริษัทมีวินัยในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ซึ่งทำให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผิดพลาด ที ่รุนแรงหมดไป บริษทั ให้ความสำคัญอย่างมากในเรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือ เสียเปรียบในการลงทุน บริษัทจึงถือว่าฝ่ายงานที่ดูแลการลงทุน ของบริษัทเป็นเสมือนนักลงทุนทั่วไป ซึ่งจะไม่มีสิทธิได้รับข้อมูล หรือบทวิจัยที่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น


Futures Business

The Company has received a license to conduct futures business from Securities and Exchange Commission (SEC) and also an approval to act as a futures broker from Thailand Futures Exchange Plc. (TFEX) and the Thailand Clearing House Co., Ltd. (TCH). Also Futures trading started on 28 April 2006. Currently, the Company provides trade on the following derivative products: • SET50 Index Futures • SET50 Index Options • Single Stock Futures • Gold Futures • Silver Futures • Brent Crude Oil Futures • Interest Rate Futures Besides Futures retail brokerage business, the Company also trades futures in Proprietary Trading and furthermore acted as a Market Maker of SET50 Index Futures, SET50 Index Options, and Single Stock Futures in Thailand Futures Exchange (TFEX) and Stock Exchange of Thailand. In 2011, the Company was ranked No. 5 with market share of 5.42% of TFEX market.

Proprietary Trading Business

The Proprietary Trading Department and Fixed Income Department are responsible for stock, bond, and derivatives, futures and option, selection and investment allocation according to the established policy, while the Risk Management Department will closely track those departments’ exposure to control the Company’s overall risks. The Company’s Proprietary Trading team performed well in 2011. The Company based proprietary traders have years of experience. Individual traders are encouraged to adopt diverse trading strategies to suit their personal trading styles. However, to guard against misjudgment that could arise from an emphasis in individualism, all proprietary trading is conducted through a highly-efficient trading platform and is overseen by a stringent risk control system. These controls have engendered a strong culture of discipline among the Company’s proprietary Trading

and have eliminated the highest degree possible, the potential for mistrades. The Company pays serious attention to conflict of interests, and the misuse of inside information. The Company regards such departments as investors; therefore, such departments have no right to receive information or research that differs from other clients of the Company.

ภาพรวมธุรกิจ Business Overview 29


ภาพรวมธุรกิจ Business Overview ธุ รกิจวาณิชธนกิจ

บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบ ธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่าง

ครบวงจร ทั้งการระดมทุนโดยใช้ตราสารทางการเงินต่าง ๆ

การเสนอขายหลักทรัพย์ ให้กับประชาชนและการนำบริษัทเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการ การประเมิน มูลค่าหุ้น การจัดหาแหล่งเงินกู้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการ ให้คำปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ รวมถึงการให้บริการการ

จั ด จำหน่ า ยและรั บ ประกั น การจั ด จำหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่

บริ ษั ท ต่ า ง ๆ ที่ ป ระสงค์ จ ะออกและเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง ตราสารหนี ้ ตราสารทุน และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในปี 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯมีความผันผวนสูงจากปัจจัย ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศก่อนการยุบสภา

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และผลกระทบจากภาวะวิกฤต ทางการเงินของประเทศในแถบทวีปยุโรป ทำให้ดัชนีแกว่งตัวใน ระดับ 949 จุด ไปสูงสุดที่ 1,113 จุด และปิดที่ 1,041 จุดในช่วง ครึ่งปีแรก จากความผันผวนดังกล่าวทำให้มีบริษัทเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลั กทรัพย์ฯในครึ่งปีแรกเพียง 5 บริษัท ภายหลั ง ผลการเลื อ กตั้ ง ที่ มี รั ฐ บาลที่ มี เ สี ย งข้ า งมากในสภา

เข้ามาบริหารประเทศในเดือนกรกฎาคม 2554 ทำให้การเมือง

มีเสถียรภาพมากขึน้ กอปรกับมีเม็ดเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นไป

ปิดสูงสุดที่ 1,144 จุด อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ดัชนีได้ปรับ ตัวลดลงต่ำสุดของปีลงมาที่ 855 จุดจากความวิตกกังวลของ เศรษฐกิจประเทศแถบทวีปยุโรปที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง วิกฤตอุทกภัยในประเทศไทย ทำให้บริษัทหลายแห่งได้รับผล กระทบและเลื่อนแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนเพิ่มอีกเพียง 5 บริษัท รวมทั้งปี

มี บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯทั้งสิ้น 10 บริษัท

30 ภาพรวมธุรกิจ Business Overview

สำหรับผลงานของฝ่ายวาณิชธนกิจในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัท เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายในการ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนจำนวน 1 บริษัท มูลค่าการระดมทุน 600 ล้านบาท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการ

จัดจำหน่ายอีก 2 บริษัท รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายในการ

นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กับอีก 4 บริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ บริษัทประสบความ สำเร็ จ ในการเป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ในการระดมทุ น ให้ กั บ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษา ทางการเงินในการระดมทุนด้านการออกเสนอขายตราสารหนี้

ให้ กับบริษัทต่างๆ อีกด้วย ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของกลุ่มบริษัท ทั้งด้านวิศวกรรม ทางการเงินในการออกตราสารต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสมของลูกค้าและนักลงทุน ประกอบกับการมีเครือข่าย ทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัท จึงเป็น ที่ยอมรับว่าเป็นทีมงานที่ ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ทั้งตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศ


Investment Banking Business

The SEC has granted the Company approval to operate financial advisory business under the scope specified by the SEC which covers the full range of Investment Banking Services, including fund raising, IPOs and secondary market placements, mergers and acquisitions, firm valuations, loan arrangements, debt restructuring and other advisory works. In addition, the Company provides a securities underwriting service to those companies intending to issue securities including debt, equity, and equity-linked products. In 2011, SET index was highly volatile due from the political instability before the dissolution of parliament

on May 9, 2011, as well as the negative effect from the

EU zone economic crisis. The index moved from 949 points to peak at 1,113 point and closed at 1,041 points during the first half of 2011; thus there were 5 company listed on the stock market. After the result of the new election in July 2011, which

one party won the election with majority vote, the political situation became more stable while there were increasing foreign fund flow into the stock market and has caused

the stock index to move in the upward direction to close peak at 1,144 points. However, during Q3/2011, the concerns over the EU economy have continued to impact the world stock market including SET index which plunged down to bottom at 855 points. Nevertheless, during the last quarter of 2011, due to flooding crisis, many companies had postponed their listing plan. Thus; there were only

5 additional companies listed on the stock market in the second half of 2011, or in total 10 companies in 2011.

In 2011, the company was a lead underwriter of 1 IPO with the issue size of Baht 600 Million, and was co-underwriter of 2 IPOs. The company also performed financial advisor and lead underwriter roles of 4 IPOs in pipelines which

still on preparation process. In addition, the company successfully performed financial advisor role for fund raising both debt and equity for both listed and non listed company. With our group of experienced staff and expertise in financial engineering to structure products that suit our clients’ needs and with our regional group network, KGI’s investment banking team can provide a full line of products and services in both the domestic and foreign markets.

ภาพรวมธุรกิจ Business Overview 31


ภาพรวมธุรกิจ Business Overview ธุ รกิจตราสารหนี้

บริ ษั ท เป็ น สมาชิ ก ของตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association : ThaiBMA) โดยให้บริการแก่นักลงทุน

ในการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งนักลงทุนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีเพื่อ ซื้อขายตราสารหนี้ควบคู่กับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความ เชี่ ย วชาญคอยให้ บ ริ ก ารและให้ ค ำปรึ ก ษาด้ า นการลงทุ น ใน ตราสารหนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตามช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการ ลงทุ น ในปี 2554 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดของการซื้อขายตราสารหนี้ รวมทุกประเภทอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ค้าตราสารหนี้

ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ด้วยกัน สำหรับการซื้อขายตราสารหนี้ ภาคเอกชนบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสามเมื่อเปรียบเทียบ กับผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ เพื่อการลงทุนที่ครบวงจร เพื่อสนับสนุนให้การลงทุนของลูกค้า บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ธุ รกิจซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน บริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง แรกที่ เ ป็ น ผู้ บุ ก เบิ ก การทำ

ธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ร่วมกับกลุ่มบริษัท องค์ กรและลู ก ค้ า ซึ่ ง ถื อว่ า เป็ น ช่ อ งทางการลงทุ น ใหม่ ใ ห้ แ ก่

นักลงทุน นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2554 ทางบริษัทได้รับการ

จัดอันดับให้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีธุรกรรมประเภท Private Repo มากเป็นอันดับหนึ่งของตลาด รวมทั้งยังเป็นบริษัทแรก และบริษัทเดียวที่มีการจัดทำสัญญา Private Repo เป็นภาษาไทย โดยได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออำนวยความ สะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมอีกด้วย ปัจจุบันตลาดซื้อคืน ตราสารหนี้ภาคเอกชนยังคงมีการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ต่อไปด้วย

32 ภาพรวมธุรกิจ Business Overview

ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน

บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจ การเป็ น ตั ว แทนสนั บ สนุ น การขายและรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ตั ว แทนสนั บ สนุ น การขายและรั บ ซื้ อ คื น หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวม จำนวน 20 แห่ง ธุรกิจ การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทแล้ว ยังเป็น ธุรกิจที่สร้างรายได้ ให้บริษัทอีกด้วย โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท

มีทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าสถาบัน ทั้งนี้ บริษัทมีบุคลากร ที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ ที่ เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากนโยบายการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยง รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในการลงทุนมากที่สุดด้วย


Fixed Income Business

The Company is a member of Bond Electronic Exchange (BEX) and Thai Bond Market Association (ThaiBMA), provides trading fixed income securities services to the Company’s clients. Investors can open an account for fixed income trading together with opening an account

for securities trading. The Company has experienced

staffs that are proficient in providing services and advice

that allow clients to make investment decisions in their

best interest. In 2011, the Company was ranked No. 1 in bond outright among securities dealers. In the meantime, it was ranked No. 3 in corporate bond trading value among all dealers. Private Repo Business The Company, pioneered Private Repo to corporate and high net-worth clients, providing a new alternative investment. The Company was ranked No. 1 in terms of Repo volume among securities firms in 2011. Moreover, it was the first and the only one to provide Repo agreement in Thai version, approved by SEC, to offer clients with more convenience. Currently, Private Repo market continuously showed grow at significant pace and would further play

an important role in developing bonds market.

Selling Agent of Unit Trust Business

The Company received a selling agent of unit trust approval from SEC on 16 January 2002. As of 31 December 2011, the Company was appointed as a selling agent of unit

trust for 20 asset management firms. The client coverage includes both institutional and individual investors. The company has experienced professionals to provide appropriate advice and smooth execution. Those professionals strictly assess client suitability in order to meet investment objectives and risk appetite for the clients’ best interest.

ภาพรวมธุรกิจ Business Overview 33


ภาพรวมธุรกิจ Business Overview ธุ รกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการ ธุ ร กรรมยื ม และให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ (Stock Borrowing and Lending : SBL) ทั้งในฐานะตัวการ (Principal) และในฐานะ

นายหน้าหรือตัวแทน (Agent) กับลูกค้าทุกประเภท ซึ่งแบ่งออก เป็น 1. ผู้ ให้ยืมประเภทลูกค้าสถาบัน 2. ผู้ยืมประเภทลูกค้า สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ผู้ยืมประเภทลูกค้า บุคคลธรรมดา โดยบริการ SBL นี้ เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วย เสริมสภาพคล่องและสร้างเสถียรภาพของราคาให้กับหลักทรัพย์ ในตลาดหลั กทรัพย์ของไทย จากปี 2554 ที่ผ่านมา ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้รับ ความนิยมมากขึ้น ส่งผลให้ยอดรวมของมูลค่าการขายชอร์ตในปี 2554 สูงถึง 113,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 116 จากปี 2553 ที่มียอดรวมของมูลค่าการขายชอร์ต อยู่ที่ 52,604 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก ประกาศเพิ่มเติมให้หลักทรัพย์ในดัชนี SET100 เป็นหลักทรัพย์ ที่สามารถขายชอร์ตได้ นอกเหนือจากหลักทรัพย์ในดัชนี SET50, ETF และหลักทรัพย์องค์ประกอบของ ETF โดยเริ่มมีผลบังคับ ใช้ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2554 ประกอบกับภาวะตลาดที่ผันผวนด้วย การแข่งขันทางธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เป็นไปอย่าง รุนแรง โดยเห็นได้จากการออกโปรโมชัน่ ต่างๆ ของบริษทั หลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ SBL เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้าสถาบัน เช่น โปรโมชั่นให้ยืมหุ้นในอัตราค่าธรรมเนียม 0% เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทในฐานะผู้ให้บริการธุรกรรมยืมและให้ยืม หลักทรัพย์เป็นรายแรกในประเทศไทยก็มีแผนจะขยายฐานลูกค้า และขยายธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อรองรับความต้องการ ของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ 1. พัฒนาระบบ SBL เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบเงินสด (Cash Account) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ ลูกค้าของบริษัท 2. ขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีแนวโน้ม สนใจจะยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ไทย

34 ภาพรวมธุรกิจ Business Overview

ธุ รกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด

บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางการ เงินใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้าของบริษัท อยู่เสมอ บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับธุรกรรมอนุพันธ์ มานานกว่า 10 ปี ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี

และระบบงานจากทางกลุ่มเคจีไอซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยกลุ่มเคจีไอได้ส่งผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในธุรกรรม ตราสารอนุพันธ์มาอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อ ให้มีความพร้อมในธุรกรรมใหม่นี้ ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ส่ง พนักงานไปศึกษาตลาดอนุพันธ์ของประเทศไต้หวันและฮ่องกง ซึ ่งมีความซับซ้อนกว่าในประเทศไทยด้วย บริษัทใช้ระบบงานและโปรแกรมแบบเดียวกับที่ ใช้ ในประเทศ ไต้ ห วั น และฮ่ อ งกง ซึ่ ง โปรแกรมนี้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากผู้ ค้ า อนุพันธ์ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ จึงสามารถใช้งาน ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมดังกล่าวช่วย ป้องกันความเสี่ยงสำหรับการทำ Hedging ในธุรกรรมอนุพันธ์ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทางกลุ่มเคจีไอและบริษัท ยังได้มีการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวตลอดเวลา เพื่อให้รองรับกับ สภาพตลาดในทุกสถานการณ์ บริษัทจึงมีความพร้อมอย่างสูงสุด ในการให้บริการตราสารอนุพันธ์แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทเน้นให้ บริการแก่ลูกค้าสถาบันที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง และผลตอบแทนจากอนุพันธ์เป็นอย่างดี โดยมีผลิตภัณฑ์ดัง

ต่อไปนี ้


Securities Borrowing and Lending Business OTC Derivatives Business The Company was the first broker to act as a principal and agent assisting of clients who want to lend or borrow securities: 1. Institutional Lenders, 2. Local and Foreign Institutional Borrowers, 3. Retail Borrowers. This service will help increase liquidity and price stability to the Thai capital market. In 2011, the SET allowed securities in the SET100 Index to be available for short-selling, effective from 4 January 2011, onwards. Previously, short-selling could be done only with the securities in the SET50 Index, ETF, and a component of ETF. Due to the enlargement of the scope of securities and the volatile stock market, SBL became a widely-used among investors. As a result, the short-sell volume in 2011 was Baht 113,423 million, showing growth of 116% from Baht 52,604 Baht in 2010. A strong competition in SBL business was reflected in many promotional campaigns from SBL providers in order to attract both retail and institution clients. One of SBL promotional campaigns was 0% fee. KGI, as the first SBL provider in Thailand, plans to expand its SBL business as follows: 1. Develop SBL system for Cash Account to provide alternative investment for KGI’s clients 2. Expand client base, both foreign and local institutional clients who are increasingly interested in borrowing and lending Thai securities.

The Company is recognized as one of the leaders in innovation in the development of derivatives products in Thailand. The Company has spent more than 10 years preparing for issuing and trading of derivatives products. The major shareholder, the KGI Group has also provided valuable assistance by transferring knowledge and technology to the Company. The KGI Group sent derivatives experts to train our staffs to be ready for this new market in Thailand. At the same time, sent staff to its related companies in Taiwan and Hong Kong to closely study their sophisticated derivatives markets. The Company adopts the same program and software

as those used in Taiwan and Hong Kong. The software

is widely recognized in developed derivatives markets

in many countries and should be effective in the Thai market as well. Such system will greatly enhance the

risk management capability of the Company in hedging

our derivatives positions. KGI Group and the Company always develop such system to handle every market situation. The Company is completely ready for OTC Derivatives. At the moment, the Company focuses mainly on institutional clients who have better understanding about the risks and rewards of such products.

ภาพรวมธุรกิจ Business Overview 35


ภาพรวมธุรกิจ Business Overview ธุ รกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด (ต่อ)

1. อนุพันธ์ตราสารทุนนอกตลาด อนุพันธ์ตราสารทุนนอกตลาด เป็นตราสารที่ออกแบบและ ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ปี 2554 เป็ น ปี ที่ ต ลาดมี ความผั น ผวนสู ง ทำให้ อ นุ พั น ธ์ ตราสารทุนนอกตลาดของบริษัทได้รับความนิยมอย่างมาก จากลู ก ค้ า สถาบั น ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ รวมถึ ง กองทุนส่วนบุคคล เพื่อใช้บริหารความเสี่ยง และเพิ่มอัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยอนุพันธ์ตราสารทุนนอกตลาด 3 ประเภท ที่บริษัทพร้อมให้บริการ ได้แก่ 1) ออปชันพื้นฐาน ได้แก่ คอลออปชัน และพุทออปชัน 2) ออปชันแบบผสม ได้แก่ คอลสเปรดออปชัน พุทสเปรด

ออปชัน แสตรงเกิล ฯลฯ 3) ออปชั น ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น นอกจากออปชั น พื้ น ฐาน

และออปชันแบบผสมแล้ว ปัจจุบันบริษัทได้ ให้บริการ ตราสารอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น เอเชี่ยน คอลสเปรดออปชัน ดิจิตอลคอลออปชัน ออโต้รีเดมชั่น ออปชัน ฟอร์เวิร์ดสตาร์ทออปชัน หิมาลายาออปชัน ฯลฯ รวมทั้งบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เหมาะสมและยอมรับได้ ปี 2555 บริ ษั ท คาดว่ า ตลาดยั ง ผั น ผวนจากปั จ จั ย ภายใน ประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ยังคง

มีแนวโน้มที่ต่ำ เป็นที่คาดการณ์ว่าอนุพันธ์ตราสารทุนนอก ตลาดของบริษัทจะได้รับการตอบรับที่ดี โดยบริษัทยังได้ร่วม กับกลุ่มเคจีไอและธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงดี ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด เพื่อ ออกผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงสินค้า/ดัชนี ต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐ และยุโรป ในขณะเดียวกัน บริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด อบรมสั ม มนาให้ ความรู้ แ ก่ ลู ก ค้ า อย่ า ง

ต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของบริษัทมีความเข้าใจเกี่ยวกับ การลงทุ น ในตราสารอนุ พั น ธ์ อ ย่ า งดี ก่ อ นลงทุ น กั บ บริ ษั ท

ซึ่งอนุพันธ์ตราสารทุนนอกตลาดนี้ จะช่วยในการลดความเสี่ยง และเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับลูกค้าได้

36 ภาพรวมธุรกิจ Business Overview

2. Structured Products บริษัทได้เน้นพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ โดยการผสาน อนุพันธ์ตราสารทุนนอกตลาดกับตราสารทางการเงิน เพื่อ รองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการลงทุนทั้งในตลาด ทุนและตลาดเงิน ซึ่งลูกค้าของบริษัทจะเป็นลูกค้าประเภท สถาบันและกองทุนส่วนบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในอนุพันธ์ เป็นอย่างดี โดย Structured Products ที่บริษัทนำเสนอ ได้แก่ Equity Linked Note Equity Linked Note (ELN) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

กับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นที่

ให้ผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุน ในหลักทรัพย์ได้ ปัจจุบันบริษัทได้เสนอขาย ELN หลากหลาย รูปแบบ มีอายุไม่เกิน 270 วัน และผลตอบแทนขึ้นอยู่กับ ราคาของหุ้นรายตัวรวมทั้ง TDEX 1DIV หรือกลุ่มหลักทรัพย์ ซึ่ ง มี ปั จ จั ย พื้ น ฐานดี แ ละมี ส ภาพคล่ อ งในการซื้ อ ขายสู ง

หรื อ ดั ช นี ห ลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตัวอย่างของ ELN ที่บริษัทเสนอขายเช่น ELN-Vanilla, ELN-Buffer, ELN-Up&Out, ELN-4U, ELN-StepUp,

ELN-KO, และ ELN-Accumulator. ทั้ ง นี้ ใ นปี 2554 บริ ษั ท ยั ง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์

ชั้นนำในประเทศในการร่วมกันออก Structured Products เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มลูกค้าเงินฝากของ ธนาคารพาณิชย์ โดยสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก ในปี 2555 บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา Structured Products รูปแบบใหม่ ที่น่าสนใจและอยู่ในความต้องการของนักลงทุน ต่อไป


OTC Derivatives Business (continue)

1. OTC Equity Derivatives OTC Equity Derivatives products are tailor-made, and designed according to client’s request. In 2011, OTC Equity Derivatives gained popularity due to the volatile stock market. OTC Equity Derivatives was popular among local and foreign institutional clients including Private Fund, purposely to manage their risk and gain their return. The Company provides three types of OTC Equity Derivatives, 1) Basic Options, which are Call Options and Put Options 2) Combination Options, which are Call Spread Options, Put Spread Options, and Strangle, etc. 3) Exotic Options, apart from the basic options and combination options, the Company has been launching more complex derivatives, such as Asian Call Spread Options and Digital Call Options, Auto Redemption Options, Forward Start Options, and Himalaya Options and will innovate more and more to match clients’ risk and return profiles in the future. In 2012, the Company views the market is still volatile from both internal and external factors including downtrend interest rate, so the Company expects OTC Equity Derivatives will maintain its popularity. The Company formed a partnership with KGI group and reputed foreign banks in the area of OTC Equity Derivatives on foreign equity underlying covering markets; Hong Kong, Japan, Singapore, Australia, USA, and Europe. The Company will regularly organize training/seminars to ensure that our clients thoroughly understand the products before investing in equity derivatives with us and that our equity derivatives products would help reduce risk and/or enhance return of clients’ portfolios.

2. Structured Products The Company is focusing on developing structured products that combine equity derivatives with money market instruments to serve clients who want to invest in both the equity market and money market. The Company offers structured products exclusively to institutional clients and private funds with a good understanding and knowledge of derivatives. The structured product that the Company provides is Equity Linked Note (ELN). Equity Linked Note (ELN): To serve the needs of the clients who prefer investment in short term money market with high yield and who can invest in equity market. At present, the Company provides various types of ELN with maximum term of 270 days, whose return is linked to the price of a single stock and TDEX, 1DIV or basket of stocks with good fundamental and high trading volume (Blue chip Stock) or Index. Examples of ELN the Company provides are ELN-Vanilla,

ELN-Buffer, ELN-Up&Out, ELN-4U, ELN-StepUP,

ELN-KO, and ELN-Accumulator. In 2011, the Company formed a partnership with reputed domestic banks to issue Structured Products to fulfill need of bank-base clients who need higher return than interest from deposit. In 2012, the Company will continue to develop new types of Structured Products that attractive and serve the needs of our value clients.

ภาพรวมธุรกิจ Business Overview 37


ภาพรวมธุรกิจ Business Overview กองทุ นอิควิตี้ อีทีเอฟ

บริษัทร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 98) และบริษัทหลักทรัพย์

ชั้นนำอีก 4 แห่ง รวมทั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการลงทุนจาก

ต่างประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดตั้งและบริหารจัดการ

กองทุนอิควิตี้อีทีเอฟกองแรกของไทย ในชื่อกองทุนเปิดไทย เด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ หรือ TDEX ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งบริษัท

ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM) ใน

การซื้อขาย TDEX ในตลาดรองและเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD) ในการเพิ่มและไถ่ถอน TDEX

ในตลาดแรก โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2554 TDEX มีขนาดกองทุน (Asset Under Management: AUM) 2,239 ล้านบาท หรือเพิ่ม ขึ้นกว่าร้อยละ 122 จาก 1,011 ล้านบาท ในช่วงที่ก่อตั้งกองทุน เดื อนสิงหาคม 2550 ในปี 2552 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำอีก 5 แห่ง ได้ร่วมกัน จัดตั้งกองทุนอิควิตี้อีทีเอฟกองที่สามของไทย ในชื่อกองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ FTSE Set Large Cap ETF หรือ TFTSE ในเดือน สิ ง หาคม 2552 TFTSE มี ข นาดกองทุ น (Asset Under Management: AUM) เริ่มต้นที่ 166 ล้านบาท ต่อเนื่องมาในปี 2553 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD) ให้กับกองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่าแทรกเกอร์ (W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker) หรือ CHINA ซึ่งเป็นกองทุนรวม Thai ETF on foreign ETF กองแรกของไทย จั ด ตั้ ง โดยบริ ษั ท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และเน้น ลงทุนในกองทุน W.I.S.E.-CSI300 China Tracker ที่มุ่งสร้าง ผลตอบแทนภายหลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนให้ ได้ ใกล้เคียง

กับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 โดยเสนอขายในระหว่าง

วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2553 และมีขนาดกองทุน (Asset Under Management: AUM) เริ่มต้นที่ 390 ล้านบาท

38 ภาพรวมธุรกิจ Business Overview

ถัดมาในปี 2554 จากภาพรวมที่ดีของดัชนีในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) ทีท่ ำสถิตสิ งู สุดในรอบ 15 ปี ส่งผลให้บริษทั ได้เข้าร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด จัดตั้งกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF หรือ 1DIV ซึ่งอ้างอิงดัชนี SET High Dividend Index ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยบริษัททำหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM) และเป็นผูร้ ว่ มค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD) นอกจากนี้ ในช่วงปีดังกล่าวปริมาณการซื้อขาย

ในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย (TFEX) ยังเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าจำพวกสัญญาซื้อขาย ทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) บริษัทจึงได้เข้าร่วมเป็นผูร้ ว่ ม ค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer PD) ให้กับกองทุนรวม

อีทเี อฟอีก 3 กองทีเ่ น้นการลงทุนในทองคำ ได้แก่ (1) กองทุนเปิด เคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (KTAM Gold ETF Tracker) หรือ GLD (2) กองทุนเปิดบัวหลวง เชโกลด์ อีทีเอฟ (Bualuang CHAY Gold ETF) หรือ BCHAY (3) กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ โกลด์ อีทีเอฟ (ThaiDEX Gold ETF) หรือ GOLD99 ในปี 2555 ภายหลังจากที่ TFEX เปิดให้บริการซือ้ ขายสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มเติม เช่น สัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้า (Silver Futures) และ สัญญาซือ้ ขายน้ำมันล่วงหน้า (Oil Futures) บริษทั จึงศึกษาแผนการ ที่จะร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ในการจัดตั้งกองทุนอีทีเอฟที่อ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น เงิน (Silver ETF) และน้ำมัน (Oil ETF) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับ

นักลงทุน อีกทั้งบริษัทยังมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งกองทุนอีทีเอฟ

ที่อ้างอิงดัชนีหมวดธุรกิจ (Sector ETF) และนำกองทุนอีทีเอฟ ในประเทศไทยไปจดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์และญี่ปุ่น บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากมั่นใจในศักยภาพของทีมงาน ภาวะตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น และการได้รับความนิยมของ TDEX CHINA 1DIV GLD BCHAY และ GOLD99 ที่เพิ่มขึ้นตลอดมา


Equity Exchange Traded Fund

The Company joined a group led by One Asset Management Limited (98% owned by the Company) and four other leading securities companies as well as a foreign fund advisor that won the right to launch Thailand’s first equity exchange traded fund (Equity ETF) in the name of ThaiDEX SET50 ETF or TDEX since 2007. The Company acts as Market Maker (MM), providing liquidity in the secondary market and as Participating Dealer (PD), facilitating the creation and redemption of TDEX in the primary market. As of 31 December 2011, Asset Under Management (AUM) of TDEX was Baht 2,239 million, showing growth of 122% from Baht 1,011 million at inception in August 2007. In 2009, the Company joined a group led by One Asset Management Limited and five other leading securities companies to launch Thailand’s third equity ETF in the name of ThaiDEX FTSE SET Large Cap ETF or TFTSE. On August 2009, Asset Under Management (AUM) of TFTSE was Baht 166 million. Later, in 2010, the Company acted as Participating Dealer (PD) for Thailand’s first ETF on foreign ETF in the name of W.I.S.E. KTAM-CSI300 China Tracker or CHINA managed by Krungthai Asset Management Public Company Limited. During the IPO period, November 8-12, 2010, Asset Under Management (AUM) of CHINA was Baht 390 million. CHINA may invest in W.I.S.E. - CSI300 China Tracker fund, seeking to replicate the return of CSI300 Index.

In 2011, with a positive overall in SET Index highest closed at a 15-year high, the Company coordinated with One Asset Management Limited to launch ThaiDEX SET High Dividend ETF (1DIV). The Company acted both as Market Maker (MM) and Participating Dealer (PD). Within the same year, TFEX trading volume reached a historical high, particularly in Gold Futures trading; therefore, the Company joined and acted as Participating Dealer (PD) for 3 gold ETFs, including GLD, BCHAY and GOLD99 In 2012, after Thailand Futures Exchange (TFEX) has broaden the variety of products, such as Silver Futures and Oil Futures, the Company plans to study the possibility of joining with One Asset Management Limited to launch

a commodity ETF, such as Silver ETF and Oil ETF,

and Sector ETF to provide investment alternatives for investors. The Company also plans to list Thailand’s

ETF in foreign countries such as Taiwan, Hong Kong, Singapore and Japan. The Company believes it can achieve such target due to its capabilities, Thai market recovery and increasing popularity of TDEX, CHINA,

1DIV, GLD, BCHAY and GOLD99.

ภาพรวมธุรกิจ Business Overview 39


ภาพรวมธุรกิจ Business Overview ธุ รกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เป็นเวลากว่า 5 ปี ที่บริษัทได้เตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) โดยในปี 2552 บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทย ที่ อ อก DW ซึ่ ง DW ตั ว แรกที่ อ อกโดยบริ ษั ท ในช่ ว งเดื อ น มิถุนายน 2552 คือ PTT13CA และภายในปีเดียวกัน บริษัทยัง ได้มีการออกเสนอขาย DW เพิ่มเติมอีก 2 ตัว คือ KBAN13CA และ PTTE13CA ต่อมาในปี 2553 บริษัทได้ออกเสนอขาย DW เพิ่มอีก 21 ตัว ซึ่ง DW ทั้ง 21 ตัว ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยได้รับ การตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั้งการขายแบบ IPO และการซื้อขาย บนกระดานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Direct Listing) ทั้งนี้ มูลค่าการจดทะเบียนของ DW รวมทั้ง 21 ตัว ประมาณ 1,200 ล้านบาท ในปี 2554 บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ออก DW มากที่สุด

ในประเทศไทยและเริ่มมีการออก DW ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) เป็นครั้งแรก โดยในช่วงปี 2554 บริษัทได้ออก DW ทั้งหมด 114 ตัว แบ่งออกเป็น DW ประเภทสิทธิในการ

ซื้อ (Call Warrant) 87 ตัว และ DW ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) 27 ตัว ทั้งหมดมีมูลค่าการจดทะเบียนประมาณ 3,500 ล้านบาท ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา บริษัทได้ออก DW แล้วรวมทั้งหมด 138 ตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ทำการออก DW จำนวน รวมทั้งสิ้น 138 ตัว โดยมี DW ที่ครบกำหนดอายุในปี 2552

ถึง 2554 รวมทั้งหมด 90 ตัว โดยแบ่งออกเป็น DW 1 ตัวที่

ครบกำหนดอายุในปี 2552 และ DW 9 ตัวที่ครบกำหนดอายุ

ในปี 2553 และ DW 80 ตัวที่ครบกำหนดอายุในปี 2554 ดังนั้น จึงทำให้ ในช่วงต้นปี 2555 บริษัทยังคงมี DW ที่ซื้อขายอยู่

ในตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 48 ตัว

40 ภาพรวมธุรกิจ Business Overview

เนื่องจาก DW เป็นสินค้าใหม่ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา บริษัท จึงมีได้มีการจัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW) ให้กับพนักงาน บริษัทและลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าสถาบันในประเทศและลูกค้า บุคคลธรรมดาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนะนำกลยุทธ์ในการซื้อขาย และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน ใน DW ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาตลาดทุนไทยให้มี ความเป็นสากลเทียบเท่าตลาดภูมิภาค อีกทั้งยังได้มีการให้ความ รู้ผ่านทางช่องทางอื่น เช่น Settrade Blog ทั้งในรูปแบบภาษา ไทยและภาษา อั ง กฤษ การให้ สั ม ภาษณ์ ผ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์

ข่าวโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง บริษัทมีแผนในการ Roadshow นั ก ลงทุ น สถาบั น ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อ ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ เข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทยมากขึ้น โดยบริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูล DW ในประเทศไทยขึ้นเป็นเว็บไซต์แรกมีชื่อว่า www.thaiwarrant.com ทั้ ง ในรู ป แบบภาษาไทยและภาษา อังกฤษ โดยนักลงทุนสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ DW

ทุกตัวของประเทศไทยได้จากเว็บไซต์น ี้


Derivative Warrants Business

More than 5 years, the Company has been developing

its infrastructure and workforce and expects to launch Derivative Warrants (DW). In 2009, the Company was the first securities company in Thailand launching DW. The first DW to be launched by the Company was PTT13CA on June 2009. Within the same year, the Company launched other 2 DWs, KBAN13CA and PTTE13CA. Later, in 2010, the Company issued 21 new DWs, which were highly successful and get great response from investors at IPO period and trading on the exchange, which total registered amount of all 21 DWs was around Baht 1,200 million. In 2011, the Company was the securities company offering the most DWs in Thailand. In this year, the Company also first issued Put DW. The total number of issued DW in 2011 was 114 DWs, divided into 87 Call DWs and 27 Put DWs. The total registered amount of all 114 DWs was approximately Baht 3,500 million. Therefore, since 2009, the Company has already launched 138 DWs in total. As of December 31, 2011, the Company had launched 138 DWs in total. One of 138 DWs was expired in 2009, and other 9 DWs were expired in 2010. Later on, 80 DWs were expired in 2011. As a result, at the beginning of 2012, the total number of DWs trading on SET are 48 DWs.

DW is new investment product in Thailand. Since 2009, the Company has planed to educate about DW for brokerage employees, local institutional clients, including, local & foreign retail clients as shown in the table below. The DW education was provided through many channels such as Settrade’s Blog (both Thai & English version), newspapers, interviews and print media, in order

to enhance knowledge and build confidence in DW investment. The Company plans to road show to local

and foreign institutional investors to publicize new financial products and attract new clients to invest in Thai Capital Market. The Company launched the first website in Thailand, www.thaiwarrant.com (both Thai & English version). This website provides information of all DW in Thailand which is useful for investors who are interested

in DW.

ภาพรวมธุรกิจ Business Overview 41


ภาพรวมธุรกิจ Business Overview การบริ หารความเสี่ยง

หัวใจสำคัญของธุรกิจหลักทรัพย์ คือการทำอย่างไรที่จะได้รับ

ผลตอบแทนสูงที่สุดในขณะที่รักษาระดับความเสี่ยงในระดับที่ เหมาะสมได้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ที่หลากหลาย อาทิเช่น อนุพันธ์ บนตราสารทุน หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ ซึ่งต้อง

มีระบบการจัดการความเสีย่ งในแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดั ง นั้ น บริ ษั ท หลักทรัพย์ เคจีไอ มีการจัดตั้ งคณะกรรมการ

ความเสี ่ยงบริหารความเสี่ยงให้สมดุลกับผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วย ผู้บริหาร จากทุกฝ่ายงาน ทั้งสายงานธุรกิจและจากสายงานสนับสนุน ซึ่ง คือกลุ่มผู้บริหารมืออาชีพที่ร่วมกันบริหารความเสี่ยงอย่างแข็งขัน รวมถึงการติดตั้งระบบเพื่อควบคุมและจัดการความเสี่ยงในด้าน เครดิตและด้านตลาด ฝ่ายบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแล การซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท พร้อมทั้ง มีการคำนวณค่า “มูลค่าความเสี่ยง (Value of Risk: VaR)” อย่างเป็นระบบ บริษัท จึงสามารถแยกแยะความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและตระหนักดี ถึงความเพียงพอของเงินกองทุน อีกทั้งยังมีการกำหนดขั้นตอน การทำงานที่มีมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดระดับความเสี่ยงในการ ปฏิ บัติงานประจำวันด้วย ทั้งนี้ ภายใต้ระบบการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน ทำให้บริษัท ไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ จากวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก ซึ่งบริษัทจะยังคงควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งทำการ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งและตั ว ชี้ เ ตื อ น

ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ในอนาคตต่ อไปด้วย

42 ภาพรวมธุรกิจ Business Overview

งานวิ จัย

ฝ่ายวิจัยของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) สร้างสรร ผลงานวิจัยที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ในงานวิจัยระดับสถาบัน และรายงานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ทีมงานวิจัยของเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระแสของตลาด ซึ่งช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ทิศทางและการเคลื่อนไหวของ ตลาดได้เป็นอย่างดีและนับเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญ ที่สามารถเสนอบทวิเคราะห์ที่แม่นยำและทันเหตุการณ์ ให้กับ

นั กลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง เคจีไอมีทีมนักวิเคราะห์ที่ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ แต่ละคน จะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เรามีการทำงาน ที่ครอบคลุมหลักทรัพย์อย่างกว้างขวาง ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ เป็นประจำ (อย่างน้อยที่สุด 1 ครั้งต่อเดือน) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ ต่อมุมมองของเราอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น การสนับสนุนงาน วิจัยจากประเทศจีน ยังช่วยให้เคจีไอสามารถขยายฐานข้อมูล ข่าวสารอย่างกว้างขวางและสามารถนำเสนอข้อมูลที่อาจจะมี

ผลกระทบในระยะยาวแก่นักลงทุนได้


Risk Management

At the heart of the business operation is the question of how to maximize profits while keeping risk at a reasonable level. Under this concept, KGI Securities (Thailand), who has developed various new financial products such as equity options, structured products, other derivatives, Repurchase Agreement, etc, knows that the risk factors must be handled effectively. Therefore, KGI Securities has established an independent Risk Management Committee as well as other components to see to that risk is always balanced with return. The Company’s Risk Management committee is comprised of representatives all business units as well as senior operational administrative executives. Essentially, the Committee is a forum where professional managers can join forces in coordinating risk-management initiatives. Initiatives include the installation of a mechanism for monitoring and managing market, credit risk and other financial risk. The Risk Management Department is responsible for monitoring all trading positions by systematically calculating Value at Risk (VaR) and

also monitoring all the clients’ position by computerized systems. KGI Securities has been able to analytically identify risk and thereby fully realize the full potential

of the capital in question. Other innovations by the Company include a variety of standard operational procedures that have been developed to reduce risk in routine operations. Under the current risk management mechanism, the Company did not suffer any impairment of assets from

the global financial crisis. Going forward, the Company

will continue to strengthen its risk control mechanisms and develop enhanced risk management models and warning indicators to cope with the changing market positions.

Research

KGI Securities (Thailand)’s research department produces highly respected institutional level research and analysis

of Thailand’s financial markets and economy. As one of Thailand’s top securities houses, the research team gains considerable insight from market flow and local color to help analyze trends and market movements, providing a considerable competitive advantage to the research team for investors to make timely and accurate investment decisions. KGI has devoted a full team of analysts, each with a narrow sectorial focus. We have been working to expand the coverage list, and it now comprises over 80% of SET’s market capitalization. We follow up with frequent visits

to our coverage universe (at least once a month) to

closely monitor any potential changes to our view. Further enhancement comes from KGI’s regional presence, especially our extensive greater China research support, which greatly expands the team’s information base beyond Thailand’s borders to catch trends early and provide investors with information that could have a major impact in the longer term.

ภาพรวมธุรกิจ Business Overview 43


บริษัทย่อย Subsidiary บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม วรรณ จำกัด (“บลจ. วรรณ”)

บลจ. วรรณ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุน

จดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า) ในระยะเริ่มแรก บลจ.วรรณได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบ ธุรกิจจัดการกองทุนรวมเพียงอย่างเดียว ต่อมา บลจ.วรรณ

จึงได้ยนื่ คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกองทุ นสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติม บลจ. วรรณ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 105 ล้านบาท (ชำระเต็ม มูลค่า) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ถือหุ้น ร้อยละ 98 และกรรมการรวมทั้งพนักงานของบลจ.วรรณ ถือหุ้น ร้ อยละ 2 บลจ. วรรณ ให้บริการจัดการลงทุนในรูปแบบต่างๆ หลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกสรรการลงทุน ในรูปแบบที่เหมาะสม กับความต้องการของผู้ลงทุนเอง ปัจจุบัน บลจ.วรรณ มีกองทุน รวมภายใต้การบริหารในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 1. กองทุนรวมตราสารทุน 2. กองทุนรวมตราสารหนี้ 3. กองทุนรวมผสม 4. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 5. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 6. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 7. กองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ 8. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2554 บลจ. วรรณ มีกำไรสุทธิ 30 ล้านบาท หรือคิดเป็น กำไรต่อหุ้น หุ้นละ 2.84 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บลจ. วรรณ มีสนิ ทรัพย์รวม 203 ล้านบาท หนีส้ นิ รวม 35 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 168 ล้านบาท มีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร รวมมูลค่า 64 พันล้านบาท โดยสามารถบริหารการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนที่ดี สม่ำเสมอ เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ภายใต้ ความเสี ่ยงในระดับที่ยอมรับได้

44 บริษัทย่อย Subsidiary

รางวัลที่ บลจ.วรรณ ได้รับ 2553 รางวัล The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2010 สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนผสม ระยะเวลา 10 ปี 2551 รางวัล The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2008 สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนตราสารหนี้ดีเด่นระยะ เวลา 10 ปี 2550 รางวัล The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2007 สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนที่มีผลการดำเนินงาน

ดีเด่น อายุ 3 ปี ทุกประเภท 2549 รางวัล The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2006 สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนตราสารหนี้ดีเด่นระยะ เวลา 3 ปี 2547 รางวัล The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2004 สำหรับกองทุนรวมตลาดเงินดีเด่น ประเภท 1 ปี และ กองทุนรวมตราสารหนี้ดีเด่น ประเภท 3 ปี 2546 รางวัล The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2003 สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนตราสารหนีด้ เี ด่น ประเภท ผลการดำเนินงานดีเด่นในช่วงเวลา 3 ปี และรางวัลผล การดำเนินงานดีเด่นในช่วงเวลา 5 ปี


One Asset Management Limited (ONEAM)

ONEAM was established on March 19, 1992 with registered capital of Baht 100 million (fully paid-up). At the beginning, the company has been granted a license from the Ministry of Finance for mutual fund management only. Later, the company has acquired additional licenses for private fund management and provident fund management. ONEAM has increased its registered capital to Baht 105 million (fully paid-up) with KGI Securities (Thailand) holding 98%, ONEAM’s directors and employees holding 2% of outstanding shares. ONEAM offers many types of funds to provide its clients with investment alternatives to suit their diversified investment requirements. The mutual funds under ONEAM are as follows: 1. Equity Fund 2. Fixed Income Fund 3. Mixed Fund 4. Retirement Mutual Fund 5. Long Term Equity Fund 6. Foreign Investment Fund 7. Country Fund 8. Property Fund In 2011, ONEAM’s net profit were of Baht 30 million (equivalent to earnings per share of Baht 2.84) and as of 31th December 2011, ONEAM’s total assets were Baht 203 million, total liabilities were 35 million, shareholders’ equity were Baht 168 million, total asset size under management of Baht 64 billion. Investment performance has been good, stable and suitable to each investor under acceptable risk level.

ONEAM’s accolade 2010 Ranked first by The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2010 for Best Fund over 10 years Bond Thai Baht 2008 Ranked first by The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2008 for Best Fund over 10 years Bond Thai Baht 2007 Ranked first by The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2007 for Best Fund Group over 3 years Overall Group 2006 Ranked first by The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2006 for Best Fund Group over 3 years Bond Group 2004 Ranked First by The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2004 in 2 categories of mutual funds, i.e., the 1-year money market fund category and the

3-year fixed income fund category 2003 Ranked First by The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2003 in 2 categories of fixed income funds, i.e., the 5-year category and the 3-year category

บริษัทย่อย Subsidiary 45


ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance การวิ เคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2554 บริษัทมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีรายได้รวม 2,333 ล้านบาท มีกำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท ใหญ่จากงบการเงินรวมจำนวน 535 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 23 อัตรา

ผลตอบแทนผู ถ้ อื หุน้ ร้อยละ 11 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 1. กระจายรายได้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว บริษทั มีการกระจายรายได้ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงในระยะยาว โดยขยายธุรกิจไปยังธุรกรรมอื่น ๆ เช่น ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจ ตราสารหนี้ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจด้านอนุพันธ์นอกตลาด ธุรกิจใบสำคัญ แสดงสิ ทธิอนุพันธ์และธุรกิจวาณิชธนกิจ ในปี 2554 บริษัทมีรายได้รวม 2,333 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้า ร้อยละ 41 กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ ร้อยละ 34 รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล ร้อยละ 11 รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ ร้อยละ 10 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ หลั กทรัพย์ ร้อยละ 3 และอื่น ๆ ร้อยละ 1 ค่าธรรมเนียมและบริการ ร้อยละ 10 ดอกเบี้ยและเงินปันผล ร้อยละ 11

ค่านายหน้า ร้อยละ 41

ค่านายหน้า ร้อยละ 41 กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ ร้อยละ 34

ดอกเบี้ยและเงินปันผล ร้อยละ 11 ค่าธรรมเนียมและบริการ ร้อยละ 10 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ร้อยละ 3 อื่น ๆ ร้อยละ 1

กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ ร้อยละ 34

งบการเงินรวม รายได้ ค่านายหน้า ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้าจาการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่านายหน้าอื่น ค่าธรรมเนียมและบริการ กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน กำไรจากตราสารอนุพันธ์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รายได้อื่น รวมรายได้ 46 ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance

2554 จำนวนเงิน ร้อยละ 820,815,450 119,835,572 7,970,126 238,170,557 (794,940,715) 1,592,751,449 250,825,364 80,076,613 17,420,572 2,332,924,988

35% 5% 1% 10% (34%) 68% 11% 3% 1% 100%

2553 จำนวนเงิน 838,475,998 55,776,389 6,953,207 213,662,811 783,409,314 164,552,626 171,347,581 39,646,240 19,471,113 2,293,295,279

หน่วย: บาท ร้อยละ 37% 2% - 9% 34% 7% 8% 2% 1% 100%


Analysis of Performance

The Company’s performance remained satisfactory. The Company reported total income of Baht 2,333 million and net profit attributable to equity holders of the parent of baht 535 million which equivalent to earnings per share of Baht 0.27, to net profit margin 23%, to return on Equity 11%. Details of the Company’s performance are as follows: 1. Diversify Income base To diversify its income base, the Company tried to expand its revenue from various businesses such as dealer business, fixed income business, futures business, securities borrowing and lending business, OTC equity derivatives business, and derivatives warrant business and Investment banking business. In 2011, the Company reported total income of Baht 2,333 million. The main elements of the Company’s income structure were; 41% from brokerage fees, 34% from gain on securities and derivatives, 11% from interest and dividends income, 10% from fee and service income, and 3% from interest on margin loans and 1% from other income. Fee and Service Income 10% Interest and Dividends 11%

Brokerage Fee 41%

Brokerage Fee 41% Gian on Securities & Derivatives 34%

Interest and Dividends 11% Fee and Service Income 10% Interst on Margin Loans 3% Other Income 1%

Gian on Securities & Derivatives 34%

Consolidated Financial Statements Income Brokerage fee Brokerage fee from securities business Brokerage fee from derivatives business Other Brokerage fee Fee and service income Gain (Loss) on securities Gian on derivatives Interest and dividends Interst on margin loans Other income Total income

2011 Amount % 820,815,450 119,835,572 7,970,126 238,170,557 (794,940,715) 1,592,751,449 250,825,364 80,076,613 17,420,572 2,332,924,988

35% 5% 1% 10% (34%) 68% 11% 3% 1% 100%

2010 Amount 838,475,998 55,776,389 6,953,207 213,662,811 783,409,314 164,552,626 171,347,581 39,646,240 19,471,113 2,293,295,279

(Unit : Baht) % 37% 2% - 9% 34% 7% 8% 2% 1% 100%

ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance 47


ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance 2. การเปลี่ยนแปลงในรายได้และค่าใช้จ่าย 2.1การเปลี่ยนแปลงในรายได้ 2.1.1 รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก 838 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 821 ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจาก ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ 4.65 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 4.53 ในปี 2554 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจาก 56 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 120 ล้านบาท

ในปี 2554 เนื่องจาก ปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ในปี 2554 มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ประกอบกับ บริษัทมีส่วนแบ่ง

การตลาดในสินค้า SET 50 Index และ Gold Futures เพิ่มขึ้น 2.1.2 ค่าธรรมเนียมและบริการ บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 214 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 238 ล้านบาท ในปี 2554 โดยรายได้และ

ค่าธรรมเนียมหลักมาจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 98) จำนวน 162 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมี รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ดังนี ้ งบการเงินรวม ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ อื่น ๆ รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

2554 2553 บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 162,161,699 68% 156,589,263 73% 25,090,213 11% 20,011,090 9% 2,198,262 1% 2,145,051 1% 11,900,477 5% 10,068,422 5% 11,723,485 5% 4,048,100 2% 6,066,435 3% 4,952,015 2% 8,279,727 3% 8,010,466 4% 10,750,259 5% 7,838,404 4% 238,170,557 100% 213,662,811 100%

2.1.3 กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ สำหรับปี 2554 บริษัทมีกำไรจากเงินลงทุนและจากตราสารอนุพันธ์รวม 798 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยขาดทุนจากเงินลงทุน

795 ล้านบาทและกำไรจากตราสารอนุพันธ์ 1,593 ล้านบาท โดยบริษัทจะพิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวมจากกำไรจาก

เงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ ซึ่งมาจากการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์และธุรกิจการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) ดังนี ้

48 ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance


2. Changes in income and expenses 2.1 Change in securities business income 2.1.1 Brokerage fee Brokerage fee from securities business The Company’s brokerage fee from securities business decreased from Baht 838 million in 2010 to 821 million

in 2011 as the Company’s market share decrease from 4.65% in 2010 to 4.53% in 2011. Brokerage fee from derivatives business The Company’s brokerage fee from derivatives business increased from Baht 56 million in 2010 to Baht 120 million in 2011 due to trading volume in TFEX market in 2011 increased as well as the Company’s market share of SET50 index and Gold Futures increased. 2.1.2 Fee and service income The Company’s fee and service income increased from Baht 214 million in 2010 to Baht 238 million in 2011.

The main fee and service income was from mutual fund management fees and private fund management fees,

which were Baht 162 million and Baht 25 million, respectively. These income fees were from One Asset Management Limited (a 98% owned by the Company). The changes in fee and service income are as follows: Consolidated financial statements 2011 2010 Baht % Baht % Mutual fund management fee 162,161,699 68% 156,589,263 73% Private fund management fee 25,090,213 11% 20,011,090 9% Provident fund management fee 2,198,262 1% 2,145,051 1% Management fee, registrar and custodian fees 11,900,477 5% 10,068,422 5% Underwriting fee 11,723,485 5% 4,048,100 2% Financial advisory fee 6,066,435 3% 4,952,015 2% Securities borrowing and lending fee 8,279,727 3% 8,010,466 4% Others 10,750,259 5% 7,838,404 4% Total fees and services income 238,170,557 100% 213,662,811 100% 2.1.3 Gain on securities and derivatives For the year 2011, the Company had total gain on securities and derivatives of Baht 798 million, which consists

of loss on securities of Baht 795 million and gain on derivatives of Baht 1,593 million. The Company will consider on operation result from total gain on securities and derivatives which come from the Proprietary Trading business and Derivatives Warrant business as follows:

ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance 49


ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance

ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ บริษัทจะลงทุนทั้งตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงทุนในตราสารอนุพันธ์ในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งจะ พิจารณาการลงทุนจากสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม งบการเงินและปัจจัยทางด้านราคาและสถิติ (Technical Analysis) โดยบริษัทมีกลยุทธ์การลงทุนที่เปิดสถานะซื้อหรือเปิดสถานะขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดอนุพันธ์ พร้อมไปกับการ ซื้อหรือขายหรือยืมตราสารทุนมาขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เกิดกำไรจากการลงทุนในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็น กลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่เรียกว่าการทำ Arbitrage คือการทำกำไรจากส่วนต่างของราคาระหว่างตลาดตราสารทุน กับราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ ดังนั้น ในระหว่างปี เมื่อบริษัทมีสถานะซื้อตราสารทุนและมีสถานะขายตราสารอนุพันธ์ใน ตลาดอนุพันธ์และราคาหุ้นปรับตัวลดลง บริษัทจึงเกิดขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุนและเกิดกำไรจากการลงทุนในตราสาร อนุพันธ์ในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งเมื่อรวมกำไรขาดทุนจากสองรายการนี้แล้ว บริษัทมีผลกำไรเกิดขึ้น ซึ่งคือส่วนต่างราคาของสองตลาดฯ ที่บริษัทได้เข้าทำการลงทุนแบบ Arbitrage ไว้ดังกล่าว ธุรกิจการเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทมีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Hedging Strategy) ดังนี้ ก) ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) บริษัทจะมีความเสี่ยงเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงสูงขึ้น ทำให้บริษัทอาจขาดทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการซื้อหุ้น อ้างอิงในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งคำนวณมาจาก Net Delta Value เพื่อป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น ความเสี่ยงของบริษัทเมื่อหุ้น อ้างอิงปรับตัวสูงขึ้นที่ทำให้บริษัทขาดทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถูกหักล้างกับรายได้ของหุ้นอ้างอิงที่มี ราคาสูงขึ้นที่ซื้อไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง ข) สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ก็เช่นกัน บริษัทจะมีความเสี่ยงเมื่อราคาหุ้น อ้างอิงลดลง ทำให้บริษัทอาจขาดทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการขายชอร์ตหุ้นอ้างอิงในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งคำนวณมาจาก Net Delta Value เพื่อป้องกันความเสี่ยง ดังนั้นความเสี่ยง ของบริษัทเมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวลดลงที่ทำให้บริษัทขาดทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถูกหักล้างกับรายได้ ของหุ้นอ้างอิงที่ขายชอร์ตไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาผันผวนของหุ้นอ้างอิงที่จะส่งผลต่อกำไรขาดทุนของสถานะหุ้นอ้างอิงและตราสารอนุพันธ์ ดังนั้น บริษัทจึงใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง โดยการถือสถานะหุ้นอ้างอิงเพื่อให้การบันทึกกำไรขาดทุนของสถานะหุ้นอ้างอิง และตราสารอนุพันธ์จะเกิดในทิศทางตรงข้าม 2.1.4 ดอกเบี้ยและเงินปันผล บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล เพิ่มขึ้นจาก 171 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 251 ล้านบาท ในปี 2554 สาเหตุหลัก เนื่องจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและรายได้เงินปันผลจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 2.1.5 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 40 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 80 ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจากยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ในระหว่างปีเพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

50 ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance


Proprietary Trading Business: The Company will invest both equities in SET and derivatives in TFEX which will consider the economy, industry fundamentals, financial statements, technical analysis. The Company has an investment strategy of opening long or short derivatives positions in TFEX at the same time as opening long or short positions or borrowing equities to short in SET to make gain on investment on acceptable risks. This is a low risk investment strategy called Arbitrage which makes profits from the difference between the price in the equity market and the derivatives market. During the year, the Company has long position in equities and short position in derivatives in TFEX, therefore, the Company had loss on investment when the stock price decreased but the Company had gain on derivatives in TFEX. The Company still had gain when offset between gain and loss of the two markets which was the difference of the prices between the two markets from the Arbitrage strategy. Derivative Warrant Business: The Company has a hedging strategy to protect against potential risks as follows. a) In case of issuing Call Warrant, the Company will have risk when the underlying stock price increases that would make the Company have loss from issuing DWs. Therefore, the Company has a strategy to hedge such risk by buying underlying stocks in appropriate proportion calculated from Net Delta Value. The occurred risk from loss from issuing Call DWs will be offset by gain on underlying stock which the Company bought to hedge before. b) In case of issuing Put Warrant, the Company will have risk when the underlying stock price decreases that would make the Company have loss from issuing DWs. Therefore, the Company has a strategy to hedge such risk by short selling underlying stocks in appropriate proportion calculated from Net Delta Value. The occurred risk from issuing Put DWs will be offset by gain on underlying stock which the Company did the short selling to hedge before. To protect against risk from stock price fluctuations that impact gain and loss of underlying stock and derivatives positions; the Company will hedge risk by opening underlying stock position. Therefore, the Company will record gain and loss of underlying stock position and derivatives position in the opposite way. 2.1.4 Interest and Dividend Income The Company’s interest and dividend income increased from Baht 171 million in 2010 to Baht 251 million in 2011.

The main reasons were an increase in interest income from bank deposits and dividend income from investment

in SET. 2.1.5 Interest on Margin Loans The Company’s interest on margin loans increased from Baht 40 million in 2010 to Baht 80 million in 2011 as there were increases in credit balance accounts and interest rate charged.

ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance 51


ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance 2.2 การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่าย บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยรวมเพิม่ ขึน้ จาก ร้อยละ 55 ของรายได้รวม ในปี 2553 เป็นร้อยละ 63 ของรายได้รวม ในปี 2554 โดยมีราย ละเอียดดังนี้ งบการเงินรวม 2554 2553 บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ รายได้รวม 2,332,924,988 100% 2,293,295,279 100% ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน 118,603,762 5% 62,329,305 3% ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 204,729,738 9% 117,587,566 5% ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 732,623,980 32% 697,538,714 30% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 166,691,396 7% 155,585,569 7% 17,152,350 1% 27,829,507 1% ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่น 217,798,784 9% 194,909,013 8% รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 1,134,266,510 49% 1,075,862,803 47% หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 3,745,835 - 3,449,126 - ค่าใช้จ่ายรวม 1,461,345,845 63% 1,259,228,800 55% 2.2.1 ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน บริษัทมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 62 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 119 ล้านบาท ในปี 2554 สาเหตุหลักเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยกู้ยืมเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยจากธุรกรรมหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เพิ่มขึ้น 2.2.2 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย บริษัทมีค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ่มขึ้นจาก 118 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 205 ล้านบาท ในปี 2554 สาเหตุหลัก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมของธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกรรมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 47 ของรายได้รวมในปี 2553 เป็น ร้อยละ 49 ของรายได้รวมในปี 2554 ทั้งนี้ ในปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จำนวน 733 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ จำนวน 167 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 17 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน

218 ล้านบาท 2.2.4 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละรายและพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของ

หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน โดยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 และปัจจัยอื่นประกอบ ในปี 2554 บริษัทมียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 3.8 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 9.5 ล้านบาท และมีการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการได้รับชำระหนี้ 5.7 ล้านบาท 52 ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance


2.2 Change in Expenses The Company’s total expenses increased from 55% of total income in 2010 to 63% of total income in 2011, details are as follows: Consolidated financial statements 2011 2010 Baht % Baht % Total income 2,332,924,988 100% 2,293,295,279 100% Expenses Financial costs 118,603,762 5% 62,329,305 3% Fee and service expenses 204,729,738 9% 117,587,566 5% Operating expenses Personnel expenses 732,623,980 32% 697,538,714 30% Premises and equipment expenses 166,691,396 7% 155,585,569 7% 17,152,350 1% 27,829,507 1% Directors’ remuneration Other expenses 217,798,784 9% 194,909,013 8% Total operating expenses 1,134,266,510 49% 1,075,862,803 47% Bad debt and doubtful accounts 3,745,835 - 3,449,126 - Total expenses 1,461,345,845 63% 1,259,228,800 55% 2.2.1 Financial Cost The Company’s financial costs increased from Baht 62 million in 2010 to Baht 119 million in 2011. The main reason was the increase in interest paid on borrowing and interest paid on securities sold under repurchased agreement. 2.2.2 Fee and Service Expenses The Company’s fee and services expenses increased from Baht 118 million in 2010 to Baht 205 million in 2011. The increase was mainly due to increase in fees on securities borrowing and lending business, futures business and derivatives warrant business. 2.2.3 Operating Expenses The Company’s operating expenses increased from 47% of total income in 2010 to 49% of total income in 2011. In 2011, the operating expenses comprised personnel expenses of Baht 733 million, premises and equipment expenses

of Baht 167 million, directors’ remuneration of Baht 17 million, and other expenses of Baht 218 million. 2.2.4 Bad debt and doubtful accounts The Company has provided an allowance for doubtful debts based on a review of debtor’s ability to make repayment, taking into consideration recovery risk and the value of the collateral. Such debt classifications and provisions are made

in accordance with the guidelines laid down in the Notification No. Kor.Thor. 5/2544 dated 15 February 2001 of the Office of the Securities and Exchange Commission, and consideration of other relevant factors. In 2011, the Company reported debt and doubtful accounts of Baht 3.8 million, which was from the Company recorded doubtful accounts of Baht 9.5 million and had transferred-back such doubtful accounts from settlement of Baht 5.7 million. ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance 53


ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิน

1. สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยมีสินทรัพย์รวม 7,357 ล้านบาท รายการสำคัญมีดังนี้ 1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน รวมถึง เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินประเภทเผื่อเรียกและประเภทที่มีวันที่ถึงกำหนดภายใน

3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,122 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝาก ธนาคาร 323 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,350 ล้านบาท ตั๋วแลกเงิน 849 ล้านบาทและหักเงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

1,400 ล้านบาท 1.2) เงินฝากในสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีเงินฝากในสถาบันการเงิน 202 ล้านบาท ประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน 300 ล้านบาท ตั๋วแลกเงิน 378 ล้านบาทและหักเงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า 476 ล้านบาท โดยเงินฝากในสถาบันการเงินทั้งหมดของบริษัทจะมีอายุ

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 1.3) ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในการทำธุรกรรมอนุพันธ์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท มีลูกหนี้สำนักหักบัญชี 970 ล้านบาท 1.4) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบวกดอกเบี้ยค้างรับ ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้ หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์และลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับ เจ้าหนี้หุ้นยืมหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ จำนวน 2,387 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 744 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 1,032 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืม หลักทรัพย์ 604 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น 441 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างรับ 11 ล้านบาทและหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 445 ล้านบาท บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละรายและพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของ

หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน โดยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 และปัจจัยอื่นประกอบ ทั้งนี้ บริษัทได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับข้างต้นตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชี เกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีมูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน

30 ล้านบาท มูลหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญจำนวน 421 ล้านบาท โดยบริษัทได้ตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มมูลค่าแล้ว

54 ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance


Analysis of Financial Status

1. Assets As of 31st December 2011, the Company has stable financial status with total assets of Baht 7,357 million. The significant details as follows. 1.1 Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents include cash on hand, all bank accounts maturing within 3 months and call notes receivable and term notes receivable issued by financial institutions with an ordinary maturity of 3 months or less from the date of acquisition and not subject to withdrawal restrictions. As of 31st December 2011, the Company had cash and cash equivalents of Baht 1,122 million, consisted of cash on hand and deposit at bank of Baht 323 million, promissory notes of Baht 1,350 million, bills of exchange of Baht

849 million, and less cash deposits held for customers of Baht 1,400 million. 1.2 Deposits at financial institutions As of 31st December 2011, the Company had deposits at financial institutions of Baht 202 million, consisted of promissory notes of Baht 300 million and Bills of exchange of Baht 378 million and less deposits held for customers of Baht 476 million. The maturity of all of the Company’s deposits at financial institutions will be over 3 months, but not over 1 year. 1.3 Receivable from Clearing House Receivable from Clearing House comprises the net balance receivable from Clearing House in respect of securities trades settled and derivative business. These also include amounts pledged with Thailand Clearing House as security for st derivatives trading. As of 31 December 2011, the Company had Receivable from Clearing House of Baht 970 million. 1.4 Securities and derivatives business receivables Securities and derivatives business receivables comprise the net securities and derivatives business receivables, after deducting allowance for doubtful accounts, and include related accrued interest receivables. In addition, securities business receivables include the net receivable balances of cash accounts, credit balance accounts, securities borrowings receivable and guarantee deposit receivables (which comprise cash placed as security with securities lenders or securities depositories) and other receivables such as overdue cash customer accounts and securities receivables which are subject to legal proceedings, are undergoing restructuring or are settling in installments. As of 31st December 2011, the Company had securities and derivatives business receivables of Baht 2,387 million, consist of cash account of Baht 744 million, credit balance accounts of Baht 1,032 million, receivables under securities borrowing and lending business of Baht 604 million, other receivables of Baht 441 million, accrued interest receivables of Baht 11 million and allowance for doubtful accounts of Baht 445 million. The Company has provided an allowance for doubtful debts based on a review of debtor’s ability to make repayment, taking into consideration recovery risk and the value of the collateral. Such debt classifications and provisions are made in accordance with the guidelines laid down in the Notification No. Kor. Thor. 5/2544 dated 15 February 2001 of the Office of the Securities and Exchange Commission, and consideration of other relevant factors. The Company has classified securities business receivables, including related accrued interest receivables, in accordance with the relevant notification issued by SEC. As of 31st December 2011, the Company had Sub-standard Dept of Baht 30 million, Doubtful Dept of Baht 421 million. The Company had set aside full provision for doubtful debt. ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance 55


ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance 1.5) เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนสุทธิ 2,298 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 2,200 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยตราสารทุน 1,266 ล้านบาท ตราสารหนี้ 938 ล้านบาท

และหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าลดลง 5 ล้านบาท 2. ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด 8 ล้านบาท เป็นพันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุ 1-5 ปี 3. เงินลงทุนทั่วไป 90 ล้านบาท ประกอบด้วย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 77 ล้านบาท และหลักทรัพย์อื่น 28 ล้านบาทและหักค่า เผื่อการด้อยค่า 15 ล้านบาท 1.6) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ สินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ จำนวน 124 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดินของสาขา สุพรรณบุรี 1.82 ล้านบาท อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1.31 ล้านบาท อุปกรณ์ 70 ล้านบาท เครื่องตกแต่ง 32 ล้านบาท

ยานพาหนะ 0.39 ล้านบาทและงานระหว่างติดตั้ง 19 ล้านบาท 1.7) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็น

อย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่ตัวตน - สุทธิ จำนวน 46 ล้านบาท ประกอบด้วย ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

21 ล้านบาทและงานระหว่างทำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 25 ล้านบาท 1.8) ทรัพย์สินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทรัพย์สินรอการขาย 52 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้มาจากการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ โดย แสดงด้วยมูลค่าสุทธิหลังหักสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งคำนวณโดยอิงราคาประเมินของทรัพย์สินดังกล่าว 1.9) สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์อื่นรวม 123 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินประกันหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง 16 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 26 ล้านบาท เงินมัดจำ 28 ล้านบาท รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 23 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างรับ 14 ล้านบาทและอื่น ๆ 16 ล้านบาท

56 ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance


1.5 Investments As of 31st December 2011, the Company had investment-net of Baht 2,298 million, details as follows: 1. Trading securities of Baht 2,200 million, consist of equity securities of Baht 1,266 million and debt securities of

Baht 938 million and less allowance for revaluation of Baht 5 million. 2. Held-to-maturity debt securities which was Government bond (maturity 1-5 years) of Baht 8 million. 3. Other investments of Baht 90 million, consist of foreign unit trusts of Baht 77 million, other securities of Baht

28 million and less allowance for implement of Baht 15 million. 1.6 Land, Premises and Equipment Land is stated at cost. Premises and equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated by reference to their cost on a straight-line basis over the estimated useful lives. As of 31st December 2011, the Company had Land, Premises and Equipment-net of Baht 124 million which included land of Suphanburi Branch of Baht 1.82 million, building and building improvement of Baht 1.31 million, equipment

of Baht 70 million, furniture and fixtures of Baht 32 million, vehicles of Baht 0.39 million, and installation in progress

of Baht 19 million. 1.7 Intangible assets Intangible assets are initially recorded at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses (if any). Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and

the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss. As of 31st December 2011, the Company had intangible assets-net of Baht 46 million, consisting of computer software of Baht 21 million and computer software under development of Baht 25 million. 1.8 Property foreclosed As of 31st December 2011, the Company had property foreclosed of Baht 52 million. The property foreclosed represents land received in settlement of the debts of the Company’s receivables. They are stated net of allowance for impairment, based on each property’s appraised value. 1.9 Other assets As of 31st December 2011, the Company had other assets of Baht 123 million, consisting of asset for protecting

the clearing system of Baht 16 million, payments of compensation fund for clearing and settlement of Baht 26 million, deposits of Baht 28 million, fees and services income receivables of Baht 23 million, accrued interest receivables

of Baht 14 million and others of Baht 16 million.

ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance 57


ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance 2. สภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ NCR ร้อยละ 328 บริษัทดำเนินนโยบายดำรงเงินกองทุน สภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวคือ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาทและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ทั้งนี้ เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัท ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้ เงินกองทุน 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ล้านบาท) 4,059 3,324 2,842 อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ NCR (%) 328 % 109 % 208 % 3. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม กล่าวคือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,521 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริ ษัทใหญ่ 4,833 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.52 เท่า 4. โครงการหรือการวิจัยพัฒนาในอนาคต ในปี 2555 นี้ บริษัทมีโครงการในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ดังนี้ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในปี 2555 บริษัทได้เตรียมความพร้อมของพนักงานและระบบงานเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของตลาดอนุพันธ์ฯ ที่จะมีการเพิ่มทางเลือก

ให้แก่ผู้ลงทุน โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 ตลาดอนุพันธ์ฯมีโครงการที่จะเปิดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศเพื่อให้นักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงด้านราคาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน ทั ่วไปและนักลงทุนสถาบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) ในปี 2555 บริษัทตั้งเป้าเสนอขาย DW อ้างอิงหุ้นของบริษัทชั้นนำอื่น ๆ อีกจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ตัวและบริษัทจะพิจารณาการเสนอขาย DW อ้างอิงหลักทรัพย์อ้างอิงใหม่ ๆ ที่ทางการจะอนุญาตในอนาคตเช่น ดัชนี SET50, ดัชนี SET100, ETF, และ หุ้นในดัชนี SET100 อี กทั้ง DW ที่มีลักษณะการใช้สิทธิแบบส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Physical Settlement) กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund: ETF) จากการที่บริษัทได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนอิควิตี้อีทีเอฟกองแรกของไทย หรือ TDEX รวมทั้ง 1DIV และบริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้า หน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD) ให้กับกองทุน CHINA GLD BCHAY และ GOLD99 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจาก

นักลงทุน และที่ผ่านมาบริษัทได้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศในหลาย ๆ ประเทศ เพื่อนำมาพัฒนา ระบบงานที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแผนให้จัดตั้งกองทุนอีทีเอฟที่อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์และ สินค้าอ้างอิงที่หลากหลายมากขึ้น บริษัทจึงมีแผนที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งทั้งกองทุนอีทีเอฟที่อ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น เงิน (Silver ETF) น้ ำมัน (Oil ETF) และกองทุนอีทีเอฟที่อ้างอิงดัชนีหมวดธุรกิจ (Sector ETF) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุน หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note: SN) บริษัทกำลังพัฒนาและเตรียมการออกหุ้นกู้อนุพันธ์ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิง โดยบริษัทในฐานะ

ผู ้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ สามารถออกแบบตราสารให้เหมาะสมกับความเสี่ยงหรือผลตอบแทนตามที่นักลงทุนต้องการ ตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Thai Depositary Receipt: TDR) บริษัทกำลังศึกษาข้อมูลการออก TDR โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยลูกค้าให้สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยสะดวกผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าจะมีความยุ่งยากน้อยลงเมื่อเทียบกับการที่ลูกค้าออกไปลงทุนเองในต่างประเทศ เนื่องจาก TDR เป็นผลิตภัณฑ์ ที่นำหลักทรัพย์ต่างประเทศมาจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้สกุลเงินบาท โดยมีเกณฑ์การซื้อขายและ ชำระราคาเหมื อนการซื้อขายหลักทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจะมีธุรกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการทำธุรกรรมใหม่ ดังกล่าวด้วย 58 ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance


2. Liquidity As of 31 December 2011, the Company’s net liquid capital rule was Baht 328%. The Company has policy to reserve Net Capital Rule and Net Capital Ratio (NCR) higher than SEC’s regulation which specified that the Net Capital Rule and Ratio must not be lower than Baht 25 million and 7% of liabilities and guarantees. The Company’s NCR in past 3 year are as follows. Capital Fund 31 Dec 2011 31 Dec 2010 31 Dec 2009 Net Liquid Capital Rule (Million Baht) 4,059 3,324 2,842 Net Liquid Capital Rule (NCR) ratio (%) 328% 109% 208% 3. Appropriateness of capital structure The Company has an appropriate capital structure. As of 31 December 2011, the Company has total liabilities of Baht 2,521 million and total equity attributable to holder of the parent of Baht 4,833 million,; debt to equity ratio was only 0.52 times. 4. Research and Development In 2012, the Company has had plans to launch new products as follows. Currency Future In 2012, the Company is now preparing staff and system for new product that will be launched by TFEX. In Quarter 2 of 2012, TFEX plans to launch Currency Futures. Derivative Warrants (DW) In 2012, The Company plans to launch 100 more DWs linked to many leading stocks. The new DW may be based on new underlying securities, such as SET50 Index, SET100 Index, ETF and a component of SET100 Index, as approved by regulators. In addition to new underlying securities, new DWs may be physical settled. Exchange Traded Fund (ETF) The Company, as one of consortium members of TDEX and 1DIV, and as Participating Dealer (PD) of CHINA, GLD, BCHAY and GOLD99, sees opportunities in other ETFs. Moreover The Company continuously exchanges knowledge with Asset Management companies in many countries in order to improve The Company’s system. With its extensive experience, infrastructure and staff, The Company is ready to launch new ETFs. The Company is confident that with its extensive experience and technology it will play a major role in other ETFs such as Silver ETF, Oil ETF, Sector ETF, and Thailand’s ETF listed in a foreign country. Structured Note (SN) The Company is now developing and preparing to issue Structured Notes, a debt security with one or more special features, such as making payments based on an underlying. The Company as an issuer can design the features of the Structured Note to match a client’s risk and return. Thai Depositary Receipt (TDR) The Company is currently studying the process of issuing TDR in order to facilitate an investment in foreign securities through SET. In comparison to foreign direct investment, TDR eases investment to be less complicated due to the fact that TDR is a foreign securities and is automatically regarded as a listed securities by SET and settled in Thai Baht. The settlement method is similar to any other securities on SET. The risk management department will strengthen its systems to better protect The Company and to support the new businesses. ผลประกอบการปี 2554 2011 Performance 59


รายงานทางการเงิน Financial Report รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับปีสิ้นสุดเดียวกันที่ได้แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น

ในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตาม รายงานลงวั นที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความ เหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่าง

เหมาะสมในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทหลักทรัพย์ เคจี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ในระหว่าง ปีปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพเพื่อ

จัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ รัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2555

60 รายงานทางการเงิน Financial Report


Report of Independent Auditor

To the Shareholders of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited I have audited the accompanying consolidated statement of financial position of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited and its subsidiaries as at 31 December 2011, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and have also audited the separate financial statements of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited for the same period. These financial statements are the responsibility of the management of the Company and its subsidiaries as to their correctness and the completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. The consolidated financial statements of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited and its subsidiaries and the separate financial statements of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited as at 31 December 2010 and for the year then ended, as presented herein for comparative purpose, were audited in accordance with generally accepted auditing standards by another auditor of our firm of who, expressed an unqualified opinion on these statements, under her report dated 23 February 2011. I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audit provide a reasonable basis for my opinion. In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited and its subsidiaries and of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited as at 31 December 2011, and the results of their operations, and cash flows for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles. Without qualifying my opinion on the aforementioned financial statements, I draw attention Notes 3 to the financial statements. During the current year, the Company and its subsidiaries adopted a number of revised and new accounting standards as issued by the Federation of Accounting Professions, and applied them in the preparation and presentation of its financial statements. Ratana Jala Certified Public Accountant (Thailand) No. 3734 Ernst & Young Office Limited Bangkok: 23 February 2012

รายงานทางการเงิน Financial Report 61


รายงานทางการเงิน Financial Report งบแสดงฐานะการเงิน Statements of Financial Position สิ นทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากในสถาบันการเงิน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน - สุทธิ เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ ค่าความนิยม ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ สิ นทรัพย์อื่น รวมสินทรัพย์

Assets Cash and cash equivalents Deposits at financial institutions Receivables from Clearing House Securities and derivatives business Receivables - net Derivatives assets Investment - net Investments in subsidiaries Land, premises and equipment - net Intangible assets - net Goodwill Property foreclosed - net Other assets Total assets

62 รายงานทางการเงิน Financial Report

12/31/54

12/31/53

1,121,558,722 276,226,988 202,271,738 106,198,027 969,977,856 889,743,697 2,387,194,585 3,262,948,404 6,612,561 57,277,744 2,297,649,300 6,230,597,344 - - 124,206,051 143,790,852 45,918,892 25,392,959 26,713,599 26,713,599 51,843,155 51,843,155 123,284,072 101,180,688 7,357,230,531 11,171,913,457


หนี ้สินและส่วนของเจ้าของ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 For the Year Ended December 31, 2011 and 2010

Liabilities and Shareholders’ equity

12/31/54

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ Liabilities and shareholders’ equity เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน Borrowings from financial institutions - หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน Securities sold under repurchase agreements 726,746,473 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี Payables to Clearing House 183,565,265 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา Securities and derivatives business payables 1,025,084,485 ซื้อขายล่วงหน้า เงินกู้ด้อยสิทธิจากบริษัทย่อย Subordinated loans from subsidiary companies - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย Accrued expenses 262,165,528 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย Income tax payable 88,131,673 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ Derivatives liabilities 28,063,962 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น Debt issued and borrowings 119,952,252 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของ Provisions for long-term employee benefits 45,145,262 พนักงาน ประมาณการหนี้สิน Provisions 18,002,250 Other liabilities 23,934,510 หนี้สินอื่น รวมหนี ้สิน Total liabilities 2,520,791,660 ทุนเรือนหุ้น Share capital ทุนจดทะเบียน Registered 1,991,763,130 หุ้นสามัญ 1,991,763,130 หุ้น 1,991,763,130 ordinary shares of มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท Baht 1.00 each ทุนที่ออกและชำระแล้ว Issued and fully paid-up หุ้นสามัญ 1,991,763,130 หุ้น 1,991,763,130 ordinary shares of 1,991,763,130 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท Baht 1.00 each ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ Share premium 982,166,480 ส่วนเกินทุนจากการไม่ใช้สิทธิของ Surplus from unexercised warrants 101,922,580 ใบสำคัญแสดงสิทธิ องค์ประกอบอื่นของส่วนของ Other components of shareholders’ (51,001,390) เจ้าของ - ผลต่างจากการแปลงค่า equity - exchange differences arising from งบการเงินจากการดำเนินงานใน translation the financial statements of foreign ต่างประเทศ operation กำไรสะสม Retained earnings จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย Appropriated - statutory reserve 188,750,000 ยังไม่ได้จัดสรร Unappropriated 1,619,890,326 4,833,491,126 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ Equity attributable to holders of the parent ส่ วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม Non-controlling interests 2,947,745 รวมส่ Total shareholders’ equity 4,836,438,871 วนของเจ้าของ รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ Total liabilities and shareholders’ equity 7,357,230,531

12/31/53 200,000,000 2,382,963,871 - 2,356,956,767 - 309,554,775 220,109,627 432,215,480 207,701,795 - 18,002,250 39,532,454 6,167,037,019 1,991,763,130 1,991,763,130 982,166,480 101,922,580 (41,097,968)

161,030,000 1,805,159,610 5,000,943,832 3,932,606 5,004,876,438 11,171,913,457

รายงานทางการเงิน Financial Report 63


รายงานทางการเงิน Financial Report งบกำไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ Statements of Comprehensive Income รายได้ Income รายได้ Income ค่านายหน้า Brokerage fee ค่าธรรมเนียมและบริการ Fee and service income กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน Gain (loss) on securities กำไรจากตราสารอนุพันธ์ Gain on derivatives ดอกเบี้ยและเงินปันผล Interest and dividends ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Interest on margin loans Other income รายได้อื่น รวมรายได้ Total income ค่าใช้จ่าย Expenses ต้นทุนทางการเงิน Financial costs ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย Fee and service expenses ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน Operating expenses ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน Personnel expenses ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ Premises and equipment expenses และอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ Directors’ remuneration ค่าใช้จ่ายอื่น Other expenses รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน Total operating expenses หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ Bad debt and doubtful accounts รวมค่าใช้จ่าย Total expenses กำไรก่อนภาษีเงินได้ Profit before income tax ภาษีเงินได้ Income tax กำไรสำหรับปี Profit for the year

64 รายงานทางการเงิน Financial Report

12/31/54

12/31/53

948,621,148 901,205,594 238,170,557 213,662,811 (794,940,715) 783,409,314 1,592,751,449 164,552,626 250,825,364 171,347,581 80,076,613 39,646,240 17,420,572 19,471,113 2,332,924,988 2,293,295,279 118,603,762 204,729,738

62,329,305 117,587,566

732,623,980 166,691,396

697,538,714 155,585,569

17,152,350 217,798,784 1,134,266,510 3,745,835 1,461,345,845 871,579,143 (336,264,698) 535,314,445

27,829,507 194,909,013 1,075,862,803 3,449,126 1,259,228,800 1,034,066,479 (280,652,078) 753,414,401


สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 For the Year Ended December 31, 2011 and 2010

กำไรสำหรั บปี Profit for the year กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น Other comprehensive income ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน Loss on translation the financial statement จากการดำเนินงานในต่างประเทศ of foreign operation กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี Other comprehensive income (loss) for the year Total comprehensive income for the year กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี การแบ่งปันกำไรสำหรับปี Profit attributable to: ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ Equity holders of the parent ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย Non-controlling interests ที่ไม่มีอำนาจควบคุม การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม Total comprehensive income attributable to: ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ Equity holders of the parent ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย Non-controlling interests ที่ไม่มีอำนาจควบคุม กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของ Earnings per share attributable to equity บริษัทใหญ่ holder of the parent กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน Basic earning per share

535,314,445

753,414,401

(9,903,422) (9,903,422) 525,411,023

(63,443,072) (63,443,072) 689,971,329

534,771,829 542,616

752,470,688 943,713

535,314,445

753,414,401

524,868,407 542,616

689,027,616 943,713

525,411,023

689,971,329

0.27

0.38

รายงานทางการเงิน Financial Report 65


คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหาร Board of Directors and Management Team

คณะกรรมการ Board of Directors

ตำแหน่ง Title ประธานกรรมการ Chairman กรรมการ Directors กรรมการอิสระ Independent Directors

66

ชื่อ นายฟุง ฮก เมง นายจิน-หลง เจิ้น นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล นายเหว่ย ชาง ฟาง นางสาวบี เล็ง ออย นางสุชาดา โสตถิภาพกุล นางสาวไผ่-ลิน ฮวง นายเยน จื้อ-เจียน ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ดร. ดอน ภาสะวณิช นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ นายพิชาญ กุลละวณิชย์

Name Mr. Foong Hock Meng Mr. Chin-Lung Tseng Mr. Wisit Wongpaisan Mr. Wei Chang Fang Ms. Bee Leng Ooi Ms. Suchada Sodthibhapkul Ms. Pi - Lin Huang Mr. Yen, Chih - Chien Dr. Pisit Leeahtam Dr. Don Bhasavanich Mr. Pradit Sawattananond Mr. Picharn Kullavanijaya

คณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ ริหาร Board of Directors and Management Team


คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร Board of Directors and Management Team คณะผู้บริหาร Management Team

ตำแหน่ ง Title กรรมการอำนวยการ Chief Operating Officer กรรมการผู้จัดการ Managing Director รองกรรมการผู้จัดการ Senior Executive Vice President ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Executive Vice President

ชื่อ นายเหว่ย ชาง ฟาง นางสาวบี เล็ง ออย นางสุชาดา โสตถิภาพกุล นายสุเทพ รุ่งสยาม นายพิสิทธิ์ ปทุมบาล นางจริยา โปษยะจินดา

Name Mr. Wei Chang Fang Ms. Bee Leng Ooi Ms. Suchada Sodthibhapkul Mr. Suthep Rungsiam Mr. Pisit Patumban Ms. Jariya Posayajinda

นางสาวศรัญญา หลากสุขถม

Ms. Saranya Larksukthom

นายสมชาย สิริไพบูลย์พงศ์ นายหัว-เฟง ชาง นางทรงศรี เชวงสถาพร นางสาวดุษณี ภมรทิพย์ นายพงศ์ศักดิ์ โกมลฤทธิ์ นายอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ นางกอบกาญจน์ ชลชนูปถัมภ์ นางสาวคุณมิรา ธัญน้อม นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์ นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ นางอาจรีย์ ตุรงค์สมบูรณ์ นายอิฐพงษ์ แสงทับทิม

Mr. Somchai Siripaiboolpong Mr. Hua-Feng Chang Ms. Songsri Chawengsataporn Ms Dutsanee Pamontip Mr. Pongsak Komolrit Mr. Apichart Tungkiatsilp Ms. Kobkarn Cholchanupatumpa Ms. Khunmira Thunnom Ms. Nongluk Ningsanond Ms Patchpon Sankaburanuruk Ms. Acharee Turongsomboon Mr. Itphong Saengtubtim

คณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ ริหาร Board of Directors and Management Team

67


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา KGI Headquarters and Branch Locations เว็บไซท์บริษัท: http://www.kgieworld.co.th สำนักงานสาขาในกรุงเทพมหานคร สำนักงานสาขาในต่างจังหวัด สำนักงานใหญ่ สาขาเชียงราย 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11 490/1 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (053) 740701-7 โทรศัพท์ 02-658-8888 โทรสาร (053) 600973 โทรสาร 02-658-8012 (053) 740704 สาขาปิน่ เกล้า สาขานครสวรรค์ 7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิน่ เกล้า 15/28-29 ถนนสวรรค์วถิ ี ตำบลปากน้ำโพ ชัน้ 7 ห้อง 704 ถนนบรมราชชนนี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย โทรศัพท์ (056) 314211-9 กรุงเทพมหานคร 10700 โทรสาร (056) 314211-9 โทรศัพท์ 02-884-9090-8 โทรสาร 02-884-9099 สาขาแจ้งวัฒนะ สาขานครราชสีมา 99/349 อาคาร ณ นคร ชัน้ 1 หมู่ 2 1242/2 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ สาขานครราชสีมา ชัน้ 3 ถนนมิตรภาพ กรุงเทพมหานคร 10210 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา โทรศัพท์ 02-576-1889 จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรสาร 02-576-1562 โทรศัพท์ (044) 393722 โทรสาร (044) 393723 สาขาท่าพระ สาขาอุดรธานี 149 อาคาร TVO ชัน้ G ถนนรัชดาภิเษก 26-27 ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ (042) 244008, (042) 243536 โทรศัพท์ 02-876-4800-06 (042) 247925 โทรสาร 02-876-4807 โทรสาร (042) 243960 สาขาสีลมเซ็นเตอร์ สาขาสมุทรสาคร 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชัน้ 18 ห้อง 1803 923/55 อาคารเอ.ที. ทาวเวอร์ ถนนเอกชัย ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร 10500 จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 02-632-9360-69 โทรศัพท์ (034) 426940-7 โทรสาร 02-632-9370 โทรสาร (034) 426940-5 สำนักงานบริษัทย่อย สำนักงานภูมิภาค บลจ. วรรณ ประเทศไต้หวัน เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ KGI Securities Co.Ltd. (สยามดิสคัฟเวอรี)่ ชัน้ 24 ถนนพระราม 1 No. 700, Mingshui Road, แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร Zhongshan District, 10330 ประเทศไทย Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) โทรศัพท์ 66 (0) 2659-8888 Tel: (886-2) 2181-8888 โทรสาร 66 (0) 2659-8860 FAX: (886-2) 8501-2944 Website : http://www.kgi.com Website : http://www.one-asset.com 68

สาขาสุพรรณบุร ี 28/6-7 ถนนหมืน่ หาญ ตำบลท่าพีเ่ ลีย้ ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ (035) 522530-3 โทรสาร (035) 522530-3 สาขานครปฐม 28/32 ถนนยิงเป้า ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ (034) 272300-9 โทรสาร (034) 217181 สาขาเพชรบุร ี 60/4 หมู่ 8 ถนนคีรรี ฐั ยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ (032) 418371-5 (032) 401761-5 โทรสาร (032) 418375 สาขาหาดใหญ่ 29 อาคารลีการ์เด้นพลาซ่า ชัน้ 6 ห้อง 602 ถนนประชาธิปตั ย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ (074) 352520-39 โทรสาร (074) 237164

ประเทศฮ่องกง KGI Hong Kong group 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Tel: (852) 2878-6888 FAX: (852) 2878-6800 Website : http://www.kgieworld.com

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา KGI Headquarters and Branch Locations


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา KGI Headquarters and Branch Locations Company : Website http://www.kgieworld.co.th Bangkok Metropolitan Area Provincial Area Headquarters 8th-11th Floor, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Thungmahamek Sub-District, Sathorn District, Bangkok 10120 Tel: 02-658-8888 Fax: 02-658-8012 Pin Klao Branch 7/129 Central Pinklao Building, 7th Floor, Room no. 704, Boromrajchonnanee Road, Arunammarin Sub-District, Bangkok Noi District, Bangkok 10700 Tel: 02-884-9090-8 Fax: 02-884-9099 Changwattana Branch 99/349 Na-nakorn building, 1st Floor, Moo.2, Changwattana Road, Tongsonghong Sub-District, Laksee District, Bangkok 10210 Tel: 02-576-1889 Fax: 02-576-1562 Thapra Branch TVO. Building , Ground Floor 149 Ratchadapisek Road (Thapra-Taksin), Bukkhalow Sub-District, Thonburi District, Bangkok 10600 Tel: 02-876-4800-06 Fax: 02-876-4807 Silom Center Branch 2, Silom Center Building , 18th Floor, Room 1803, Silom Road, Suriyawong Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500 Tel: 02-632-9360-69 Fax: 02-632-9370

Chiang Rai Branch 490/1 Uttrarakit Road, Weang Sub-District, Muang District, Chiang Rai 57000 Tel: (053) 740701-7 Fax: (053) 600973 (053) 740704 Nakhon Sawan Branch 15/28-29 Sawanvithi Road, Pak Nam Pho Sub-District, Muang District, Nakhon Sawan 60000 Tel: (056) 314211-9 Fax: (056) 314211-9 Nakhon Ratchasima Branch 1242/2 The Mall Shopping Center, Nakorn-Ratchasima branch, 3rd Floor, Mittapap Road, Naimuang Sub-District, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000 Tel: (044) 393722 Fax: (044) 393723 Udon Thani Branch 26-27 Naraesuan Road, Makkeng Sub-District, Muang District, Udon Thani 41000 Tel: (042) 244008, (042) 243536, (042) 247925 Fax: (042) 243960 Samut Sakhon Branch 923/55 A.T. Tower Building, Ekachai Road, Maha Chai Sub-District, Muang District, Samut Sakhon 74000 Tel: (034) 426940-7 Fax: (034) 426940-5

Suphan Buri Branch 28/6-7 Muanhan Road, Thapeeleang Sub-District, Muang District, Suphan Buri 72000 Tel: (035) 522530-3 Fax: (035) 522530-3 Nakhon Pathom Branch 28/32 Yingpao Road, Sanamjan Sub-District, Muang District, Nakhon Pathom 73000 Tel: (034) 272300-9 Fax: (034) 217181 Phetchaburi Branch 60/4, Moo 8, Kirirattaya Road, Thongchai Sub-District, Muang District, Petchaburi 76000 Tel: (032) 418371-5 (032) 401761-5 Fax: (032) 418375 Hat Yai Branch 29 Lee Garden Plaza, 6th Floor, Room no. 602, Prachathipat Road, Hat Yai Sub-District, Hat Yai District, Songkhla 90110 Tel: (074) 352520-39 Fax: (074) 237164

Subsidiary Company

Regional Office

One Asset Management Limited 989 Siam Tower (Siam Discovery), 24th Floor, Rama I Road, Pathumwan Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand Tel: 66 (0) 2659 8888 Fax : 66 (0) 2659 8860 Website : http://www.one-asset.com

Taiwan Hong Kong KGI Securities Co.Ltd. KGI Hong Kong group 41/F Central Plaza, No. 700, Mingshui Road, Zhongshan District, Taipei City 104, 18 Harbour Road, Wanchai, Taiwan (R.O.C.) Hong Kong Tel: (886-2) 2181-8888 Tel : (852) 2878-6888 FAX: (886-2) 8501-2944 FAX: (852) 2878-6800 Website : http://www.kgi.com Website : http://www.kgieworld.com

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา KGI Headquarters and Branch Locations

69


Kgi 11  

KGI_2011 KGI SECURITIES (THAILAND) PCL Annual Report 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you