Page 1


สารถึงผู้ถือหุ้น

Letter to Shareholders

นายฟุง ฮก เมง ประธานกรรมการ

12

Mr. Foong Hock Meng Chairman


ผมมีความรู้สึกยินดีที่จะกล่าวว่า ปี 2552 ถือได้ว่าเป็นปีที่ ประสบความสำเร็จของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ พิจารณา

ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยซึ่งเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2552 และยังมีความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ด้วยการตั้งรับต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็วของรัฐบาล ทั่วโลก ทำให้ความหวาดกลัวเกี่ยวกับภาวะการถดถอยของ เศรษฐกิ จ โลกผ่ อ นคลายลง ส่ ง ผลให้ ร าคาสิ น ทรั พ ย์ ต่ า งๆ

รวมถึงราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เริ่มมีการปรับตัว ไปในทิศทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาส 2 ของปี 2552 ซึ่ง

ก็รวมถึงประเทศไทยด้วย นักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาลงทุนใน ตลาดหุ้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มปรับตัว เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2552 และ มูลค่าการซื้อขายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2552 เคจี ไ อได้ มี ก ารออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ มี ค วาม

สำคัญมาก กล่าวคือ เคจีไอเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรก

ในประเทศไทยที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) ซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดและลูกค้า

ของเราเป็นอย่างดี และในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิก เคจีไอจึงถือว่า เราเป็นผู้นำในธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในประเทศไทย ซึ่งทำให้เรายังคงได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องตามการขยาย ตัวของตลาดในปี 2553 นี้ และต่อไปในอนาคต จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้เคจีไอมีผลประกอบการดีขนึ้

ในปี 2552 โดยเคจีไอมีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่) ประจำปี 2552 จำนวน 242 ล้านบาท คิดเป็น กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 12 สตางค์ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อ เทียบกับกำไรสุทธิของปี 2551

ประเทศไทย

ภาคตลาดการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบที่ รุ น แรงมากอย่ า งที่ ส หรั ฐ อเมริ กาและ ประเทศในยุโรปได้รับ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยและ อีกหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเซียถือได้ว่าอยู่ในสถานะที่ดี กว่าหลายๆ ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยได้รับผล กระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของธนาคารในสหรัฐอเมริกาในปี 2551 และ 2552 น้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ณ สิ้นปี 2552 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยูท่ ี่ 734.54 จุด ซึ่งเพิ่มขึ้น 284.58 จุด หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.24

ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเงิน ในเอเซียเมื่อปี 2540

ในปี 2552 มูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง ประเทศไทยก็ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น กั น โดยเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 1.78

หมื่นล้านบาทในปี 2552 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.29 เมื่อ เทียบกับมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ย 1.61 หมื่นล้านบาท ในปี 2551 โดยนักลงทุนต่างประเทศมียอดซื้อสุทธิที่ 3.82 หมื่ น ล้ า นบาทในปี 2552 หลั ง จากมี ย อดขายสุ ท ธิ 1.62

แสนล้านบาทในปี 2551 นอกจากนี้ มูลค่าตลาดรวม (SET market Capitalization) ก็เพิ่มขึ้นเป็น 5.87 ล้านล้านบาท

ณ สิ้นปี 2552 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 64.60 เมื่อเทียบ กับมูลค่าตลาดรวม 3.57 ล้านล้านบาท ในปี 2551 ส่ ว นภาคธุ ร กิ จ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของประเทศไทยในปี 2552 นั้ น

ต้องเผชิญกับภาวะหดตัวของภาคการส่งออก และการลด กำลั ง การผลิ ต ของผู้ ผ ลิ ต โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม (จี ดี พี )

ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2552 ปรับลดลงร้อยละ 7.1 และ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สถานการณ์

ดังกล่าวได้ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 3 ซึ่งจีดีพีปรับลงเพียง

ร้อยละ 2.8 และคาดว่าจีดีพีของไทยในไตรมาส 4 จะขยายตัว ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณที่ดี ขึ้นจากการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของธนาคารในสหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิ จ โลกที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว ประกอบกั บ ฐานของจี ดี พี ที่

ค่อนข้างต่ำในไตรมาส 4 ของปี 2551 จากวิกฤตการเมืองไทย และการปิดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยนั้นมีความไม่มั่นคงตลอด ในช่วงปี 2552 ที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งส่งผลให้การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ต่างๆ ได้เริ่ม คลี่ ค ลายและรั ฐ บาลภายใต้ การนำของพรรคประชาธิ ปั ต ย์ สามารถบริหารประเทศได้อย่างราบรื่น ปราศจากความรุนแรง

แนวโน้มสำหรับปี 2553

ปี 2553 นี้ ถือเป็นปีทที่ า้ ทายอีกปีหนึง่ จากปัจจัยหลายๆ อย่าง

อาทิ การผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เคยเป็นประเด็น

ก็อาจจะกลับมาปรากฏอีกครั้งในปี 2553 นี้ อย่างไรก็ตาม

เคจี ไ อยั ง คงระมั ด ระวั ง ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ และพร้ อ มที่ จ ะ

ปรับตัวในการบริหารจัดการให้เข้ากับทุกสถานการณ์ ที่ อาจ

เกิดขึ้นอยู่เสมอ และผมเชื่อมั่นว่า ด้วยฐานะทางการเงินและ ทรัพยากรบุคคลของเคจีไอที่มีอยู่ จะทำให้เคจีไอสามารถ

ข้ามพ้นอุปสรรคไปได้ ไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะมาในรูปแบบใด ก็ตาม

13


สารถึงผู้ถือหุ้น

Letter to Shareholders

นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล กรรมการอำนวยการ

14

Mr. Wisit Wongpaisan President


เมื่อต้นปี 2553 ได้มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่า ธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เป็นแบบมีการเจรจา

ต่อรองได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 0.25 ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยน

กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าต่อหน่วย

การซือ้ ขายของบริษทั ลดลง แต่บริษทั หวังว่าจะสามารถชดเชย

ได้จากการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าการซือ้ ขายเนือ่ งจากลูกค้ามีตน้ ทุน

ที่ถูกลง มุมมองสำหรับตลาดหุน้ ในประเทศไทยในปีนยี้ งั คงอยูใ่ นทิศทางทีด่ ี แม้วา่ น่าจะมีความผันผวนสูงกว่าปีทผี่ า่ นมา และมุมมองทางด้าน

เศรษฐกิจโดยรวมและการเติบโตของรายได้นนั้ ก็จะอยู่ในทิศทาง

ที่ดีเช่นเดียวกัน โดยขณะนี้ตลาดได้มีการฟื้นตัวจนถึงระดับที่ ใกล้เคียงกับก่อนเกิดวิกฤตในปี 2551 แล้ว ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่ดี เคจีไอคาดว่าจะมีนักลงทุนต่างประเทศ ให้ความสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทย และจะมีเงินทุนไหล

เข้ามามากขึน้ ในปี 2553 นี้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างประเทศ

ยังคงให้ความสำคัญกับความเสีย่ งเกีย่ วกับการเมืองในประเทศไทย ทีย่ งั มีความไม่แน่นอนและอาจเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความผันผวน

ของตลาดในปีนี้

ค่าธรรมเนียมจะลดลง แต่มลู ค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยรวม ของนักลงทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นเพราะอัตราค่าธรรมเนียมที่ถูก

ลงก็ได้

ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

ปี 2552 นัน้ เป็นปีทปี่ ระสบความสำเร็จอีกปีหนึง่ ของฝ่ายธุรกิจ ตราสารอนุพนั ธ์ของเคจีไอ ซึง่ เคจีไอเป็นบริษทั หลักทรัพย์แห่งแรก

ในประเทศไทยที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) โดย DW ตัวแรกทีอ่ อก คือ DW ในหุน้ สามัญ

ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อว่า PTT13CA และ ตามมาด้วย DW ตัวอื่นๆ โดย ณ สิ้นปี เคจีไอได้ออก DW

ทั้งสิ้น 3 ตัว ซึ่งนักลงทุนได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และ

เคจีไอคาดว่าจะสามารถออก DW อีกหลายตัวในปี 2553 นี้ ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเวปไซต์ที่

เคจีไอได้ทำขึ้นที่ www.thaiwarrant.com

เงินปันผล

จากผลการดำเนินงานทีด่ ใี นปี 2552 และเพือ่ เป็นการตอบแทนให้ กับผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ห้การสนับสนุนเคจีไออย่างดีเสมอมา คณะกรรมการ

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงิน

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ให้ผู้ถือหุ้น ในอัตรา หุ้ น ละ 0.10 บาท หรื อ 10 สตางค์ และถ้ า ได้ รั บ อนุ มั ต ิ เมื่อต้นปี 2553 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ได้มีการ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายนนี้ ปรับลดลง ซึ่งแต่ก่อนค่าธรรมเนียมดังกล่าวถูกกำหนดไว้ไม่ ทัง้ นี้ เงินปันผลดังกล่าวเมือ่ เทียบกับราคาหุน้ ของเคจีไอในปัจจุบนั

ต่ำกว่าร้อยละ 0.25 แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นค่าธรรมเนียม ที่หุ้นละ 1.10 บาท จะคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล แบบขั้นบันได ซึ่งเคจีไอก็ ได้มีการเสนออัตราค่าธรรมเนียม มากกว่าร้อยละ 9 ซึ่งในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ในการซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันไดต่อลูกค้าของเรา ซึ่ง เช่นนี้ เคจีไอมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีส่ ามารถให้ผลตอบแทน

การคิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันไดนี้ เป็นไปตามนโยบายของ ที่ดีต่อผู้ถือหุ้นของเราได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเสรีค่า ธรรมเนียมอย่างเต็มรูปแบบในปี 2555 โดยการคิดค่าธรรมเนียม พนักงาน แบบขั้นบันไดน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ามีการ ซื้อขายกับบริษัทมากขึ้นได้ ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อพนักงานของเคจีไอ ทุกท่าน สำหรับการทุม่ เทในการทำงานอย่างเต็มที่ให้กบั บริษทั

ผลกระทบโดยรวมของการเปลี่ยนแปลงการคิดค่าธรรมเนียม ตลอดปีที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นของ ดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ เนื่ อ งจากแม้ ว่ า อั ต รา เคจีไอที่คอยให้การสนับสนุนบริษัทอย่างดีมาโดยตลอด

นายฟุง ฮก เมง ประธานกรรมการ

นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล กรรมการอำนวยการ

นายเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ 15


สารถึงผู้ถือหุ้น

Letter to Shareholders

นายเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ

Mr. Wei Chang Fang Chief Operating Officer

16


I am glad to report that 2009 was a successful year for

Average daily trading volume on the Thai stock market

your company, especially considering the negative

also increased, rising to Baht17.8bn in 2009, an increase

sentiment that was prevalent at the start of 2009, and the

of 12.5% compared with the Baht16.1bn level seen in

uncertainty as to the recovery prospect.

2008. Foreign investors returned to become net buyers of

Baht38bn in 2009, after heavy net selling of Baht162bn

Due to continued rapid and concerted government

of Thai stocks during 2008. The SET market capitalization

action worldwide, the fear of a global recession was

rose to Baht5.87trn at the end of 2009, an increase of

averted. As a result, asset prices including share prices

64.60%, from Baht3.57trn at the end of 2008.

began to recover in most markets from the start of

the second quarter in 2009, including Thailand. Investors

Thailand’s economy contracted in 2009, the real economy

moved back into equities and the SET rose strongly from

continued to suffer from a sharp contraction in export

2Q2009 onwards with significant increase in market

demand and an associated de-stocking in the

volume.

manufacturing sector. In the first and second quarters,

Thai GDP contracted by 7.1% YoY and 4.9% YoY,

KGI launched important new products during 2009. Of

respectively. The situation improved in the third quarter as

note, KGI was Thailand’s first broker to issue derivative

the GDP decline eased to just 2.8% YoY. Meanwhile, the

warrants (DW), which were well received in the

country’s GDP is widely expected to show an expansion

marketplace and by our clients. By being the first mover,

YoY in the fourth quarter, the first growth since the start

KGI has established itself to be a leader in DW business in

of the US banking driven crisis. The growth seen in 4Q09

Thailand, and will continue to benefit as the market size

was due the global economic recovery combined with a

grows in 2010 and beyond.

low base effect from 4Q08 as the Thai economy was hit

by local political conflict and the closure of Bangkok’s two

As a result of these factors KGI was able to improve its

international airports.

profitability in 2009. For the whole of 2009 KGI produced

a net profit of Baht 242 million, equivalent to EPS 12

Thailand’s political uncertainty returned at times during

satang. This represents an increase of 30% from the

2009, most notably during the Songkran festival, when

profit achieved in 2008.

the government was forced to call off an ASEAN Summit

due to security concerns. However, overall the political

Thailand

situation was quieter than in previous years, and the

current Democrat-led coalition platform maintained a

Thailand’s financial and property markets did not suffer

stable government.

from the same excesses which were seen in the US and

much of Europe. In fact, this time around, Thailand and

Outlook for 2010

the rest of Asia are in a better position than the rest of

the world. As a result, the decline in the Thai stock

The current year will provide some specific new

market during the 2008 banking crisis and in 2009 was

challenges; the deregulation of commission rates, as well

less than that seen in the developed countries. The

as some of the same issues which we have seen before,

subsequent recovery seen during 2009 was also less

may re-emerge during 2010. KGI will remain vigilant and

dramatic. At the end of 2009 the SET index stood at

flexible to manage ourselves as the situation arises, and I

734.54, having risen by 284.58 points or 63.24% during

am confident that with our financial and human resources

2009, one of the strongest performances by the Thai

at hand, KGI will be up to the task in dealing with

market since the 1997 Asian financial crisis.

whatever challenges may come our way.

17


At the beginning of this year, brokerage rates for trades

for some time. Whilst in terms of the rate charged

on the SET have become negotiable. Previously

commissions will decline, total trading volume may

commission was fixed by the SET at a minimum rate of

increase as share trading is now cheaper.

0.25%. Following the change to negotiated commissions

average commission revenue per trade is expected to

Equity Derivatives

decline but we hope this will be offset by an increase in

trading volume encouraged by the lower cost.

2009 was another successful year for our Equity

Derivatives department. During the year KGI became the

The outlook for Thailand’s stock market for the current

first Thai broker to launch a Derivative Warrants (DW);

year remains positive, although volatility is likely to be

PTT13CA. This was soon followed by others and by year

higher than in the previous year. Whilst the outlook for

end we had issued 3 more DW’s. Investor response was

macro-economic and earnings growth is positive, the

very positive and we expect to build on this platform and

market has now recovered to a level where it is close to

to launch many more DW’s during 2010. Investors who are

that before the 2008 crisis.

interested to learn more at the web site we have set up,

“www.thaiwarrant.com”.

Given its long-term positive fundamentals we expect

that foreign investment interest in Thailand will remain

Dividend

positive in 2010, and net foreign inflows will accelerate.

However, the key country specific risk factor for investing in

In view of the company’s strong performance in 2009

Thailand, the political situation, remains uncertain and may

and in order to reward shareholders for their continued

be the source of further market volatility during the year.

support of the company, the directors propose a final

dividend for 2009 of Baht0.10 or 10 satang per share.

Brokerage

If approved by share holders at the company’s AGM,

the dividend will be paid on 26 th April. With KGI

Starting from the beginning of 2010, Thai brokerage

shares currently trading at Baht1.10, the proposed

commission rates have been reduced. The previous floor

dividend represents a yield of more than 9%. In times

of 0.25% has been replaced with a sliding scale. KGI is

of continuing very low interest rates we are happy to

now offering a sliding scale of brokerage commissions to

be able to provide shareholders with such a healthy return

its clients. This new sliding scale of commission rates is in

on their investment.

line with the policy of the SET to move towards fully

deregulated Thai securities brokerage fees, with full

Employees

deregulation expected in 2012. The sliding scale should

encourage clients to trade with us at a higher volume.

I would like to take this opportunity to thank all of KGI’s

employees for their hard work and dedication to the

The net impact of this industry-wide change in the way

company throughout the year, and to thank KGI’s

commission rates are set and charged will not be known

shareholders for their continuing support.

18

Mr. Foong Hock Meng Chairman

Mr. Wisit Wongpaisan President

Mr. Wei Chang Fang Chief Operating Officer


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Financial Highlights

ล้านบาท ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้นและอัตราส่วน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(in Baht millions, except per share data and ratio)

As of or for year ended December 31,

ผลประกอบการ

2552/2009 2551/2008 Operating Results

รวมรายได้ Total income รวมค่าใช้จ่าย Total expenses รายได้ก่อนหักภาษี Earning before income tax กำไรสุทธิ * Net profit* งบดุล Balance Sheet Results สินทรัพย์รวม Total assets หนี้สินรวม Total liabilities ทุนชำระแล้ว Paid-up capital ส่วนของผู้ถือหุ้น ** Shareholders’ equity **

ข้อมูลต่อหุ้น

1,290 962 329 242

1,363 1,110 254 187

1,523 1,027 496 334

8,059 3,543 1,992 4,511

6,655 2,198 1,992 4,450

8,278 3,785 1,992 4,485

1.00 2.26 0.12 0.10

1.00 2.23 0.09 0.075

1.00 2.25 0.17 0.12

Per Share Data

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) * เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

อัตราส่วนทางเงินที่สำคัญ

2550/2007

Per value per share (Baht)

Book value per share (Baht)

Basic Earning per share (Baht) * Dividend per share (Baht)

Key Financial Ratio

อัตรากำไรสุทธิ (%) Net profit margin (%) 18.78% 13.72% 21.91% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) Return on equity (%) 5.41% 4.19% 7.56% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) Return on assets (%) 3.29% 2.51% 4.56% อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%) NCR to net liquid assets (%) 208.04% 425.64% 188.58% หมายเหตุ (Note): * กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (Net income attributable to equity holders of the parent) ** ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (Equity attributable to the parent’s shareholders)

19


ประวัตคิ วามเป็นมาของเคจีไอ KGI History 2529 ธันวาคม 2530 2531 2532 2536 2537 2539 2540 2541 2542 2544

พฤษภาคม กุมภาพันธ์ ธันวาคม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม กันยายน เมษายน กุมภาพันธ์ กรกฎาคม พฤษภาคม

2545 2546 2548 2549 2550

กันยายน มกราคม กุมภาพันธ์ ตุลาคม เมษายน สิงหาคม กันยายน กุมภาพันธ์

กันยายน

ตุลาคม 2551 กันยายน 2552

พฤศจิกายน มกราคม กุมภาพันธ์ มิถุนายน

สิงหาคม

20

บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยตอนเริ่มแรก บริษัทมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 3 ประเภท คือกิจการ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการค้าหลักทรัพย์ และกิจการที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น ”บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด” บริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า “S-ONE” บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ เอกเอเซีย จำกัด (มหาชน) กลุ่มเคจีไอได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง เคจีไอ จำกัด (มหาชน)” บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนชื่อย่อ

หลักทรัพย์เป็น “KGI” บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุน บริษัทได้รับใบอนุญาตการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทเปิดให้บริการธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทได้เริ่มให้บริการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทเป็นหนึ่งในสามโบรกเกอร์แรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดอนุพันธ์ บริษัทเข้าร่วมทีมซึ่งนำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น

ร้อยละ 97) ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนอิควิตี้ อีทีเอฟ กองแรกในไทย บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ ซึ่งเป็นกองทุนอิควิตี้ อีทีเอฟกองแรกของประเทศไทย บริษัทได้เริ่มให้บริการซื้อขายสัญญาออปชันของดัชนี SET50 เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุน บริษทั ได้เริม่ ให้บริการตราสารอนุพนั ธ์นอกตลาดทีอ่ า้ งอิงกับสินค้า/ดัชนีตา่ งประเทศ เช่น ฮ่องกง ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป บริษทั ได้เริม่ ให้บริการซือ้ ขายสัญญาฟิวเจอร์สทีอ่ า้ งอิงกับหุน้ สามัญรายตัว เพือ่ เป็นทางเลือกใหม่ให้กบั นักลงทุน บริษทั ย้ายทีต่ งั้ สำนักงานใหญ่ จากอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม มาทีอ่ าคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ถนนสาทรใต้ บริษัทได้เริ่มให้บริการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับทองคำ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุน บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) โดยในปี 2552 บริษัทออก DW จำนวน 3 ตัว คือ PTT13CA, KBAN13CA, PTTEP13CA ซึ่ง DW

ทั้ง 3 ตัว ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM)

ในการซื้อขาย DW ด้วย บริษัทร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 97) จัดตั้ง กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ FTSE SET Large Cap ETF (TFTSE) โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM) ในการซื้อขาย TFTSE ในตลาดรอง และเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD) ในการเพิ่มและไถ่ถอน TFTSE ในตลาดแรก


1986 December

The Company began its securities business operations. In the beginning, the Company had three licenses; securities broker, securities dealer, and investment advisory.

1987 May

The Company became a member of the Stock Exchange of Thailand.

1988 February

The Company changed its name to “Securities One Company Limited”.

1989 December

The Company became a listed company in the Stock Exchange of Thailand, known as “S-ONE”.

1993 May

The Company registered as a public company.

1994 June

The Company obtained Securities Registrar license.

1996 July

The Company obtained an Underwriting license.

1997 September

The Company made a tender offer to acquire 100% of First Asia Securities Public Company Limited.

1998 April

KGI Group became the major shareholder of the Company.

1999 February

The Company obtained a Securities Borrowing and Lending license.

July

2001 May

The Company changed its name to “KGI Securities One Public Company Limited”. The Company changed its name to “KGI Securities (Thailand) Public Company Limited” and changed securities code to “KGI”.

September

SEC granted an approval to the Company to act as a Financial Advisor.

2002 January

SEC authorized the Company to act as selling agent for mutual funds.

2003 February

SEC granted an approval to the Company to operate an OTC derivatives business.

2005 October

The Company obtained a license to conduct Futures Brokerage Business.

2006 April

The Company started to provide a Futures Brokerage Service.

August

The Company launched an online Internet service for futures trading.

September

The Company was one of the first three brokers to be appointed as a market maker of the Thailand Futures Exchange Public Company Limited (TFEX).

2007 February

The Company joined a group led by One Asset Management Limited (97% owned by the Company) and won the right to launch Thailand’s first Equity Exchange Traded Fund (ETF).

September

The Company was the first and only service provider of Market Maker (MM) and Participating Dealer (PD) for ThaiDEX SET50 ETF (TDEX), Thailand’s first equity exchange traded fund.

October

2008 September

The Company started to provide trading in SET50 Index Options, giving more alternatives to investors. The Company started providing OTC Equity Derivatives on foreign equity underlying covering markets; Hong Kong, Japan, Singapore, Australia, USA, and Europe.

November

2009 January

The Company started to provide trading in Single Stock Futures, increasing the alternatives for investors. The Company moved its Head Office from United Center Building on Silom Road to Asia Centre Building on South Sathorn Road.

February

The Company started to provide trading in Gold Futures, increasing the alternatives for investors.

June

The Company became the first securities company in Thailand to launch Derivative Warrants (DW). In 2009, the Company sold 3 DWs i.e. PTT13CA, KBAN13CA and PTTE13CA. All 3 DWs were highly successful. The Company also acted as Market Maker (MM) of this DW.

August

The Company joined a group led by One Asset Management Limited (97% owned by the Company) to launch ThaiDEX FTSE Set Large Cap ETF (TFTSE). The Company acts as Market Maker (MM), providing liquidity in the secondary market and as Participating Dealer (PD), facilitating the creation and redemption of TFTSE in the primary market.

21


รางวัลที่ ได้รับ

Our Accolades SET Congratulations

2009

The country’s first broker launching Derivative Warrants (DW)

ThaiBMA Awards

2009

Best Bond Securities Firm

2007

Best Bond Securities Firm

The Asset Benchmark Survey

2006

Best Corporate Bond House

Futures Networking Forum

2006

Top Star Most Active

TFEX Best Awards

2006

Best House of the Year

2006

Most Active House

Asia Money Polls

2006

Best Overall Country Research Rank # 14

2005

Best Overall Country Research Rank # 9

SET Awards

2005

MAI Newly Listed Star (FA)

2004

Best Newly Listed Company of the year- MAI (FA)

22


ภาพรวม

Overview เคจีไอเป็นหนึง่ ในบริษทั หลักทรัพย์ชนั้ นำในประเทศไทย ทีใ่ ห้บริการ ทีค่ รบวงจร ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (สมาชิกตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 13) ธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ทีป่ รึกษาการลงทุน ทีป่ รึกษาทางการเงิน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซือ้ คืน หน่วยลงทุน การยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ ธุรกิจด้านตราสารอนุพนั ธ์

นอกตลาด ธุรกิจตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และธุรกิจ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ นอกจากนี้ เพือ่ รองรับวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าทีต่ อ้ งการ

กระจายการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ เคจีไอยังได้เสนอการ ให้บริการแบบมืออาชีพผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 97 คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศที่ ให้บริการบริหารเงินลงทุนครบทัง้ 3 ธุรกิจ ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ จะช่วยทำให้ ลูกค้าได้รบั ผลประโยชน์สงู สุดจากการบริหารสินทรัพย์ได้ ในปี 2552 เคจีไอมีสว่ นแบ่งการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ อันดับ 9 โดยมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 3.88 และมีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า อันดับ 3 โดยมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 7.78 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมี

พนักงาน 579 คน และมีสาขาให้บริการ 13 สาขาทั่วประเทศ โดยเป็นสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง และในเขต

ต่างจังหวัดอีก 9 แห่ง ในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิ (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือ หุน้ บริษทั ใหญ่) จากงบการเงินรวมจำนวน 242 ล้านบาท (คิดเป็น

กำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.12 บาท) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,059 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,543 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัทใหญ่) 4,511 ล้านบาท และมีเงินกองทุนสภาพคล่อง

สุทธิ ร้อยละ 208 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนด ไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 7

KGI is one of the leading securities firm in Thailand providing a full range of services including securities broking (a member of the Stock Exchange of Thailand with broker seat no. 13), securities dealer, investment advisory, financial advisory, securities underwriting, securities registrar, selling of mutual funds, securities borrowing and lending, OTC derivative business, futures business and derivative warrants business. To meet the diverse financial requirements of our customers,

KGI provides professional service through a 97%-held subsidiary, One Asset Management (ONEAM), which is one of the leader in Thailand’s asset management market. ONEAM has a full range of products including mutual fund, private fund and provident fund to help clients achieve optimal asset allocation in their wealth management. In 2009, KGI ranked No. 8 in terms of brokerage market share with an overall share of 3.88%. The company

also ranked No.3 in 2009 in terms of market share in the Thailand Futures Exchange (TFEX) market with a market share of 7.78%. As of 31 December 2009, the Company and its subsidiaries employed around 579 professionals in its 13 business locations throughout the country; 4 branches are located in the Bangkok Metropolitan area and 9 branches are located in provincial areas. In 2009, the Company’s consolidated net profit (net income attributable to equity holders of the parent) were of Baht 242 (equivalent to earnings per share of Baht 0.12) and as of 31 December 2009, the Company’s total assets, total liabilities, and shareholders’ equity (equity attributable to the parent’s shareholders) were Baht 8,059 million, Baht 3,543 million, and Baht 4,511 million, respectively. As of 31 December 2009, the Company’s net capital adequacy ratio (NCR) was 208%, which is in full compliance with the requirement stipulated by the Securities and Exchange Commission (SEC) of not less than 7%.

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Credit Rating

สถาบันจัดอันดับ Rating Agency

วันที่ Date

3 February 2005

BBB

Stable

TRIS

5 July 2006

BBB

Stable

TRIS

6 July 2007

BBB

Stable

TRIS

18 Jun 2008

BBB+

Stable

TRIS

29 Jun 2009

BBB+

Stable

TRIS

23 Jun 2010

BBB+

Stable

TRIS

อันดับ Rating

แนวโน้ม Outlook

23


ภาพรวม Overview

โครงสร้างการถือหุ้น

Shareholding Structure

As of 16 March 2010 KGI’s Shareholders

Shares

1 RICHPOINT COMPANY LIMITED*

%

696,614,400

34.97%

2 Minority Shareholers

1,295,148,730

65.03%

Total

1,991,763,130

100.00%

Note *KGI Group

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

ทุนชำระแล้ว : 1,991.76 ล้านบาท Capital

97%

100%

100%

One Asset Management

KGI Securities (Thailand)

KGI (Thailand)

Limited

International Holdings Ltd.

Holdings Ltd.

24

: 1,991.76 mn


โครงสร้างองค์กร

Corporate Structure

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Shareholders' Meeting

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท Board of Director

Audit Committee

กรรมการอำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ

ฝ่ายกฎหมายและ กำกับการปฏิบัติงาน

President

Legal & Compliance

Audit Department

Department

กรรมการอำนวยการ

Chief Operating Officer

สายธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล สายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน

สายธุรกิจอื่น

การตลาดหลักทรัพย์บคุ คล 1 การตลาดหลักทรัพย์สถาบันไทย และต่างชาติ Retail Equity Sales 1

ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี ้

การตลาดหลักทรัพย์บคุ คล 2

ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพนั ธ์

Retail Equity Business

Institutional Equity Business

Foreign & Local Institutional

Retail Equity Sales 2

Sales

Retail Equity Sales 3

COO Office

สายงานสนับสนุน

Other Business Units

Fixed Income Department

Equity Derivatives Department

การตลาดหลักทรัพย์บคุ คล 3

สำนักกรรมการอำนวยการ

Supporting Functions

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี Information Technology Department

ฝ่ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์ Operation Department

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการตลาด

PR & Marketing Department

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Human Resources Department

ฝ่ายค้าหลักทรัพย์

ฝ่ายธุรการ

Proprietary Trading

Corporate Services

Department

Department

Research Department

ฝ่ายวาณิชธนกิจ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง

Investment Banking

Finance & Accounting

Risk Management

Department

Department

Department

ฝ่ายบริหารเงิน

ฝ่ายฟิวเจอร์สและธุรกรรม อิเล็กทรอนิค

Treasury Department

ฝ่ายวิจยั

Futures & Electronics

Business Department

25


ภาพรวมการประกอบธุรกิจ Business Overview ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เคจีไอเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 13 ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่

นักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และทั้งนักลงทุนบุคคล ธรรมดาและสถาบัน บริษัทมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รายวันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1,208.45 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 1,380.80 ล้านบาท ในปี 2552 และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 3.75 ในปี 2551 เป็น ร้อยละ 3.88 ในปี 2552 ในปี 2552 มูลค่าการซื้อขายของบริษัทแยกตามประเภทลูกค้า ประกอบด้วย ลูกค้าทั่วไป ร้อยละ 65.19 กองทุนรวม ร้อยละ 6.05 ลูกค้าต่างประเทศ ร้อยละ 3.36 และบัญชีเงินลงทุน

ของบริษัท ร้อยละ 25.40

บริษัทให้ความสำคัญในการบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ซึ่ง รวมถึงความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ อีกทัง้ เทคโนโลยี อันทันสมัยของการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Pocket PC ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดข่าวสารการ ลงทุน และสามารถส่งคำสั่งซื้อขายและเช็คพอร์ตการลงทุนได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายของบริ ษั ท ที่ ค ำนึ ง ถึ ง ความ

พึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทจึงได้มีการพัฒนา

การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้มี ความสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมา

โดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ในการจัดอบรมการ

ซื้อขายหลักทรัพย์และการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบ การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตให้แก่ลกู ค้าและบุคคลทัว่ ไปเป็นประจำ เพือ่ อำนวย

ความสะดวกให้กับนักลงทุนที่ยังไม่เคยซื้อขายหลักทรัพย์และ เคจีไอเป็นหนึ่งในผู้นำของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ให้บริการซื้อ ตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ และอนุพนั ธ์ โดยลูกค้าสามารถดูขอ้ มูล Real time เพือ่ ติดตาม ลู ก ค้ า หรื อ นั ก ลงทุ น ที่ ต้ อ งการข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม หรื อ สนใจ

ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบ

ทุกวันไม่มวี นั หยุด โดยบริษทั ได้จดั เตรียมรายงานการวิเคราะห์ อินเตอร์เน็ตกับบริษัท สามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของ หลักทรัพย์แบบเจาะลึก ทัง้ ในด้านปัจจัยพืน้ ฐานและด้านเทคนิค บริษัทได้ที่ www.kgieworld.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้

ซึง่ จัดทำโดยสถาบันวิจยั ของเคจีไอ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือประกอบการ ที่เบอร์ Hotline: 02-658-8555 หรือ ตัดสินใจการลงทุนสำหรับลูกค้า E-mail: CorporateSale@kgi.co.th

26


Brokerage Business KGI, a member of the Stock Exchange of Thailand (SET

The Company provides the foremost high quality services

Broker seat No. 13), provides broking services to both

that are fast and accurate. The Company also employs high

local and foreign investors and to both individual and

technology enabling clients to trade stock trading via mobile

institutional investors.

phones and Pocket PCs. Investors are being updated with

various important information, they can trade, get updates

The Company’s daily trading volume increased from Baht

on stock prices and check their portfolios anywhere and

1,208.45 million in 2008 to Baht 1,380.80 million in 2009

anytime online. The commission rates for trading online are

and the Company’s market share increased from 3.75%

lower than through a marketing representative.

in 2008 to 3.88% in 2009.

Our company aims at providing services with a high level

In 2009, The Company’s daily trading volume breakdown

of customer satisfaction. We continue to develop our internet

by types of clients comprised of 65.19% for retail and

trading services so they become even more convenient,

corporate clients, 6.05% for fund, 3.36% for foreign

efficient and secure for our clients. The Company cooperates

clients, and 25.40% for the Company’s portfolio.

closely with Settrade.com Co., Ltd, to develop internet

trading programs in order to allow our investors to trade

Internet Trading (E-Business)

via the internet. We also offer seminars and training for

clients and investors. In these seminars, clients learn to

KGI, one of Thailand’s leading securities companies,

use the internet trading program to trade both equity and

provides internet trading services and also Futures online

derivatives products.

trading services. Clients can see real time information to

follow price movements 24 hours a day, 7 days a week,

If you have any questions, need additional information

wherever they are. We provides in-depth research for

or would like to open an Internet Trading account with

fundamental analysis and technical analysis. The reports

our company, please visit our website : www.kgieworld.co.th

issued by its research institute can be used as decision

or contact us at Hotline : 02 658 8555 or

making tools for clients.

email : CorporateSale@kgi.co.th

27


ภาพรวมการประกอบธุรกิจ Business Overview

ธุรกิจวาณิชธนกิจ

เคจีไอได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบ ธุรกรรมทีป่ รึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่าง ครบวงจร ทั้งการระดมทุนโดยใช้ตราสารทางการเงินต่างๆ การเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับประชาชน และการนำบริษัท เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ การควบรวมกิ จ การ

การประเมินมูลค่าหุน้ การจัดหาแหล่งเงินกู้ การปรับโครงสร้าง หนี้ และการให้คำปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ รวมถึงการให้ บริการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในปี 2552 ตลาดหลักทรัพย์ฯมีความผันผวนสูง โดยมีผล กระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศ สหรัฐอเมริกา ประกอบกับความเสี่ยงในด้านเสถียรภาพทาง

การเมืองภายในประเทศ ซึง่ ก่อให้เกิดความไม่มนั่ ใจในการลงทุน ของนักลงทุน ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯมีความผันผวน กอปรกับผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ลดลงตามการ ชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้บริษัทต่างๆชะลอแผนในการ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้จำนวนบริษัทที่

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวมมีจำนวนต่ำกว่า เป้าหมาย

28

สำหรั บ ผลการดำเนิ น งานของฝ่ า ยวาณิ ช ธนกิ จ ในปี 2552

ที่ผ่านมา บริษัทได้ข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการ จำหน่ายหุ้นต่อประชาชนจำนวน 7 บริษัท รวมทั้งทำหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯให้ลูกค้ารวม 4 บริษัท โดยมี 1 บริษัท

ที่ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์แล้ว และได้เลื่อน แผนการเสนอขายหลักทรัพย์ออกไป ในขณะที่อีก 3 บริษัท

มี ก ารชะลอแผนการเข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ

ออกไปเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทประสบความสำเร็จในการ เพิม่ แหล่งรายได้ โดยการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินในด้านอืน่ ๆ

นอกเหนือจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำหุ้นเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงินในการหาผูร้ ว่ มทุน การซือ้ ขายกิจการ การประเมิน

มูลค่ากิจการ การเป็นที่ปรึกษาอิสระในการให้ความเห็นต่อ กิจการ และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอ ขายหลักทรัพย์ทีดีอาร์ เป็นต้น ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของกลุม่ บริษทั ทัง้ ด้านวิศวกรรม

ทางการเงินในการออกตราสารต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความ

เหมาะสมของลูกค้าและนักลงทุน และการมีเครือข่ายทางการเงิน

ระหว่างประเทศ ฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษทั จึงเป็นทีย่ อมรับว่า

เป็นทีมงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ทั้งตลาดทุน ในประเทศและต่างประเทศ


Investment Banking Business The SEC has granted the Company approval to operate

During the year 2009, the Company acted as

financial advisory business under the scope specified by

co-underwriter on 7 IPOs and act as financial advisor

the SEC which covers the full range of Investment

and lead underwriter on 4 IPOs. One of those clients

Banking Services, including fund raising, IPOs and

has already been granted approval from the SEC to

secondary market placements, mergers and acquisitions, firm

launch IPO but later decided to postpone IPO to 2010.

valuations, loan arrangements, debt restructuring and

While others were also delayed their listing plans.

other advisory works. In addition, the Company provides

Furthermore, the Company successfully diversified

a securities underwriting service to those companies

its source of revenues to provide other financial advisory

intending to issue securities including debt, equity, and

services, including Financial Advisor for TDR issuance,

equity-linked products.

Private placements, M&A, valuation, Independent

Financial Advisor, etc.

In 2009, the stock market was very volatile, resulting

from the negative impact of the US and Global economic

With our group of experienced staff and expertise in financial

crisis, as well as the domestic political conflict which

engineering to structure products that suit our clients’

caused investors to lose confidence in investment in

needs and with our regional group network, KGI’s

the stock market while the performance of companies

investment banking team can provide a full line of

mostly declined following the slowdown of the economy.

products and services in both the domestic and foreign

As a result, many companies delayed their listing plans,

markets.

which led to fewer-than-expected companies being

listed on the stock market.

29


ภาพรวมการประกอบธุรกิจ Business Overview

ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

เคจีไอได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรม ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า ของบริษัทอยู่เสมอ บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ ธุรกรรมอนุพนั ธ์มานานกว่า 10 ปี ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั การถ่ายทอด

ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานจากทางกลุ่มเคจีไอ ซึ่งเป็น

ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ข องบริ ษั ท โดยกลุ่ ม เคจี ไ อได้ ส่ ง ผู้ ที่ มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในธุรกรรมตราสารอนุพันธ์มาอบรมให้ความ

รู้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อให้มีความพร้อมในธุรกรรมใหม่นี้ ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้ส่งพนักงานไปศึกษาตลาดอนุพันธ์ ของประเทศไต้หวัน และฮ่องกง ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าใน ประเทศไทยด้วย บริษัทใช้ระบบงานและโปรแกรมแบบเดียวกับที่ใช้ในประเทศ ไต้หวันและฮ่องกง ซึ่งโปรแกรมนี้ได้รับการยอมรับจากผู้ค้า อนุพันธ์ ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ จึงสามารถ

ใช้งานในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมดังกล่าว

ช่วยป้องกันความเสี่ยงสำหรับการทำ Hedging ในธุรกรรม อนุพันธ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทางกลุ่มเคจีไอ และบริษทั ยังได้มกี ารพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวตลอดเวลา เพือ่ ให้ รองรับกับสภาพตลาดในทุกสถานการณ์ บริษทั จึงมีความพร้อม

อย่างสูงสุดในการให้บริการตราสารอนุพนั ธ์แก่ลกู ค้า ทัง้ นี้ บริษทั

เน้นให้บริการแก่ลูกค้าสถาบันที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากอนุพันธ์เป็นอย่างดี โดยมี ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

1. อนุพันธ์ตราสารทุนนอกตลาด

อนุพันธ์ตราสารทุนนอกตลาด เป็นตราสารที่ออกแบบและ ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ปี 2552 เป็นปีทตี่ ลาดมีความผันผวนสูง ทำให้อนุพนั ธ์ตราสาร

ทุนนอกตลาดของบริษัทได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้า สถาบันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกองทุนส่วนบุคคล เพือ่ ใช้บริหารความเสีย่ ง และเพิม่ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยอนุพนั ธ์ตราสารทุนนอกตลาดทีบ่ ริษทั พร้อมให้บริการ ได้แก่ 1) ออปชันพื้นฐาน ได้แก่ คอลออปชัน และ พุทออปชัน 2) ออปชันแบบผสม ได้แก่ คอลสเปรดออปชัน พุทสเปรด

ออปชัน แสตรงเกิล ฯลฯ 3) ออปชันที่มีความซับซ้อน นอกจากออปชันพื้นฐานและ ออปชันแบบผสมแล้ว ปัจจุบนั บริษทั ได้ให้บริการตราสาร

อนุพันธ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น เอเชี่ยนคอล

สเปรดออปชัน ดิจิตอลคอลออปชัน ออโต้รีเดมชัน

ออปชัน ฟอร์เวิรด์ สตาร์ทออปชัน หิมาลายาออปชัน ฯลฯ รวมทัง้ บริษทั ได้พฒ ั นาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเพิม่ ขึน้ 30

เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านผลตอบแทน

และความเสี่ยงที่เหมาะสมและยอมรับได้

ปี 2553 บริษทั คาดว่าตลาดยังผันผวนจากปัจจัยภายในประเทศ

และต่างประเทศ ประกอบกับอัตราดอกเบีย้ ทีย่ งั คงมีแนวโน้มทีต่ ำ่ เป็นทีค่ าดการณ์วา่ อนุพนั ธ์ตราสารทุนนอกตลาดของบริษทั จะได้

รับการตอบรับทีด่ ี โดยบริษทั ยังได้รว่ มกับกลุม่ เคจีไอ และธนาคาร

พาณิชย์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ตราสารอนุพนั ธ์นอกตลาด เพือ่ ออกผลิตภัณฑ์ทอี่ า้ งอิงสินค้า/ดัชนี ต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา

และยุโรป บริษัทได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของบริษัทมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์อย่างดีกอ่ นลงทุนกับบริษทั ซึง่ อนุพนั ธ์ตราสารทุนนอกตลาดนี้ จะช่วยในการลดความเสีย่ งและ เพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับลูกค้าได้ 2. Structured Products

บริษัทได้เน้นพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ โดยการผสาน อนุพนั ธ์ตราสารทุนนอกตลาดกับตราสารทางการเงิน เพือ่ รองรับ

ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการลงทุนทั้งในตลาดทุนและ ตลาดเงิน ซึ่งลูกค้าของบริษัทจะเป็นลูกค้าประเภทสถาบันและ กองทุนส่วนบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในอนุพันธ์เป็นอย่างดี โดย Structured Products ที่บริษัทนำเสนอได้แก่ Equity Linked Note Equity Linked Note (ELN) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมาะสม

กับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นที่ให้

ผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนใน หลักทรัพย์ได้ ปัจจุบันบริษัทได้เสนอขาย ELN หลากหลาย

รูปแบบ มีอายุไม่เกิน 270 วัน และผลตอบแทนขึน้ อยูก่ บั ราคา

ของหุ้นรายตัวรวมทั้ง TDEX TFTSE หรือกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่ง มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง หรือดัชนี หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวอย่างของ ELN ที่ บ ริ ษั ท เสนอขายเช่ น ELN-Vanilla, ELN-Buffer,

ELN-Up&Out, ELN-4U, ELN-StepUp, ELN-KO, และ

ELN-Accumulator ทัง้ นี้ ในปี 2552 บริษทั ยังได้รว่ มมือกับธนาคารพาณิชย์ชนั้ นำใน

ประเทศในการร่วมกันออก Structured Products เพือ่ ตอบสนอง ความต้องการให้กับกลุ่มลูกค้าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ โดยสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก บริษทั จะยังคงมุง่ มัน่ พัฒนา Structured Products รูปแบบใหม่ ทีน่ า่ สนใจและอยูใ่ นความต้องการของนักลงทุนต่อไปในปี 2553 นี ้


Derivatives Business

KGI is recognized as one of the leaders in innovation

in the development of derivatives products in Thailand. The Company has spent more than 10 years preparing for issuing and trading of derivatives products. The major shareholder, the KGI Group has also provided valuable assistance by transferring knowledge and technology

to the Company. The KGI Group sent derivatives experts to train our staffs to be ready for this new market in Thailand. At the same time, the Company sent staff to its related companies in Taiwan and Hong Kong to closely study their sophisticated derivatives markets. The Company adopts the same program and software

as those used in Taiwan and Hong Kong. The software

is widely recognized in developed derivatives markets

in many countries and should be effective in the Thai market as well. Such system will greatly enhance the risk management capability of the Company in hedging our derivatives positions. The Company is ready to provide services relating to derivatives products to clients. KGI Group and the Company always develop such system to handle every market situation. The Company is completely ready for OTC Derivatives. At the moment, the Company focuses mainly on institutional clients who have better understanding about the risks and rewards of such products.

1. OTC Equity Derivatives OTC Equity Derivatives products are tailor-made, and designed according to client’s request. In 2009, OTC Equity Derivatives gained popularity due to the volatile stock market. OTC Equity Derivatives was popular among local and foreign institutional clients including Private Fund, purposely to manage their risk and gain their return. The Company provides three types of OTC Equity Derivatives, 1) Basic Options, which are Call Options and Put Options 2) Combination Options, which are Call Spread Options, Put Spread Options, and Strangle, etc. 3) Exotic Options, apart from the basic options

and combination options, the Company has been launching more complex derivatives, such as

Asian Call Spread Options and Digital Call Options, Auto Redemption Options, Forward Start Options, and Himalaya Options and will innovate more and

more to match clients’ risk and return profiles in the future.

In 2010, the Company views the market is still volatile from both internal and external factors including low interest rate trend, so the Company expects OTC Equity Derivatives will maintain its popularity. The Company formed a partnership with reputed foreign banks in the area of OTC Equity Derivatives on foreign equity underlying covering markets; Hong Kong, Japan, Singapore, Australia, USA, and Europe. The Company will regularly organize training/seminars to ensure that our clients thoroughly understand the products before investing in equity derivatives with us and that our equity derivatives products would help reduce risk and/or enhance return of clients’ portfolios.

2. Structured Products The Company is focusing on developing structured products that combine equity derivatives with money market instruments to serve clients who want to invest in both the equity market and money market. The Company offers structured products exclusively to institutional clients and private funds with a good understanding and knowledge of derivatives. The structured product that the Company provides is: Equity Linked Note (ELN): To serve the needs of the clients who prefer investment in short term money market with high yield and who can invest in equity market. At present, the Company provides various types of ELN with maximum term of 270 days, whose return is linked to the price of a single stock and TDEX, TFTSE or basket of stocks with good fundamental and high trading volume (Blue chip Stock)

or Index. Examples of ELN the Company provides are

ELN-Vanilla, ELN-Buffer, ELN-Up&Out, ELN-4U, ELN-StepUP, ELN-KO, and ELN-Accumulator. In 2009, the Company formed a partnership with reputed domestic banks to issue Structured Products to fulfill need of bank-base clients who need higher return than interest from deposit. In 2010, the Company will continue to develop new types of Structured Products that attractive and serve the needs of our value clients. 31


ภาพรวมการประกอบธุรกิจ Business Overview

กองทุนอิควิตี้ อีทีเอฟ

Equity Exchange Traded Fund

เคจีไอร่วมกับบริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด KGI joined a group led by One Asset Management Limited (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 97) และบริษัทหลักทรัพย์ (97% owned by the Company) and four other leading ชั้นนำอีก 4 แห่ง รวมทั้งทีป่ รึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญการลงทุนจาก securities companies as well as a foreign fund advisor that ต่ า งประเทศ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผู้ จั ด ตั้ ง และบริ ห าร won the right to launch Thailand’s first equity exchange จัดการกองทุนอิควิตี้ อีทเี อฟกองแรกของไทย ในชือ่ กองทุนเปิด traded fund (Equity ETF) in the name of ThaiDEX SET50 ไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ หรือ TDEX ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่ง ETF or TDEX since 2007. The Company acts as Market บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM) Maker (MM), providing liquidity in the secondary market ในการซื้อขาย TDEX ในตลาดรอง และเป็นผู้ร่วมค้าหน่วย and as Participating Dealer (PD), facilitating the creation ลงทุน (Participating Dealer: PD) ในการเพิ่มและไถ่ถอน and redemption of TDEX in the primary market. By the TDEX ในตลาดแรก โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2552 TDEX end of 2009, Asset Under Management (AUM) of TDEX มีขนาดกองทุน (Asset Under Management: AUM) 2,547 was Baht 2,547 million, showing growth of 152% from ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 152 จาก 1,011 ล้านบาท Baht 1,011 million at inception in August 2007. ในช่วงที่ก่อตั้งกองทุนเดือนสิงหาคม 2550 From great success of TDEX in 2007-2008, the Company จากความสำเร็จของ TDEX ในปี 2550-2551 ทีผ่ า่ นมา ทำให้ joined a group led by One Asset Management Limited

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม and five other leading securities companies to launch วรรณ จำกัด และบริษทั หลักทรัพย์ชนั้ นำอีก 5 แห่ง ได้รว่ มกัน Thailand’s third equity ETF in the name of ThaiDEX FTSE จัดตั้งกองทุนอิควิตี้ อีทีเอฟกองที่สามของไทย ในชื่อกองทุน SET Large Cap ETF or TFTSE. During the IPO period, July เปิดไทยเด็กซ์ FTSE Set Large Cap ETF หรือ TFTSE 20-28, 2009, Asset Under Management (AUM) of TFTSE โดยเสนอขายในระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2552 TFTSE was Baht 166 million or 22 million units. มีขนาดกองทุน (Asset Under Management: AUM) เริม่ ต้นที่ In 2010, The Company expects AUM of TDEX and TFTSE

166 ล้านบาท หรือจำนวน 22 ล้านหน่วย to reach Baht 4,000 million and Baht 200 million ในปี 2553 บริษัทคาดว่าขนาดกองทุน TDEX และ TFTSE respectively. The Company believes it can achieve such จะเพิม่ ขึน้ เป็น 4,000 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามลำดับ target due to its capabilities, Thai market recovery and บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ เนือ่ งจากมัน่ ใจ increasing popularity of TDEX and TFTSE. ในศักยภาพของทีมงาน ภาวะตลาดทีป่ รับตัวดีขนึ้ และการได้รบั ความนิยมของ TDEX และ TFTSE ที่เพิ่มขึ้นตลอดมา

32


ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เป็นเวลากว่า 5 ปี เคจีไอได้เตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้าง

พื้ น ฐาน เพื่ อ รองรั บ การออกใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ (Derivative Warrants : DW) ในปี 2552 เคจีไอเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทย ที่ออก DW โดยในปี 2552 นี้ บริษัทได้ออก DW ทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่ PTT13CA, KBAN13CA และ PTTE13CA โดย DW ทัง้ 3 ตัว ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงได้รับการตอบรับที่ดี จากนักลงทุนทัง้ ในช่วงการขาย IPO และการซือ้ ขายบนกระดาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีมูลค่าการจองซื้อในช่วง IPO รวมทั้ง 3 ตัวประมาณ 150 ล้านบาท เนื่องจาก DW เป็นสินค้าใหม่ บริษัทจึงมีแผนในการจัดอบรม และสัมมนาให้ความรูแ้ ก่นกั ลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความ รู้ความเข้าใจ แนะนำกลยุทธ์ในการซื้อขาย และสร้างความ

เชือ่ มัน่ ในการลงทุนใน DW ซึง่ ถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยพัฒนา

ตลาดทุนไทยให้มคี วามเป็นสากลเทียบเท่าตลาดภูมภิ าค พร้อมทัง้ บริษทั มีแผนในการ Roadshow นักลงทุนสถาบันทัง้ ในประเทศ

และต่างประเทศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทาง

การเงินใหม่ๆ และเพือ่ ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทยมากขึน้ และบริษทั

ได้จัดทำเวบไซต์ รวบรวมข้อมูล DW ในประเทศไทยขึน้ เป็น เวบไซต์แรกมีชื่อว่า www.thaiwarrant.com โดยนั ก ลงทุ น สามารถหาข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับ DW ทุกตัวของประเทศไทยได้จาก

เวบไซต์นี้ ในปี 2552 บริษทั ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ดังนี ้ ชือ่ วันทีเ่ สนอขาย วันครบกำหนดอายุ PTT13CA 22 - 30 มิถนุ ายน 2552 18 ธันวาคม 2552 KBAN13CA 10 - 21 สิงหาคม 2552 19 กุมภาพันธ์ 2553 PTTE13CA 19 - 30 ตุลาคม 2552 30 เมษายน 2553

Derivative Warrants (DW) More than 5 years, KGI has been developing its infrastructure and workforce and expects to launch Derivative Warrants (DW). In 2009, KGI was the first securities company in Thailand to launch DW. The Company launched three DW i.e. PTT13CA, KBAN13CA and PTTE13CA in 2009. All 3 DW were highly successful and get great response from investors at IPO period and trading on the exchange, which total IPO subscription amount of all three DW was around Baht 150 million. DW is new investment product in Thailand. The Company plans to educate investors for the deeper understanding, enhancing knowledge and build confidence in DW investment. The Company plans to roadshow to local and foreign institutional investors to publicize new financial products and attract new clients to invest in Thai Capital Market. The Company launched the first website in

Thailand, www.thaiwarrant.com. This website provides information of all DW in Thailand which is useful for investors who are interested in DW. In 2009, the Company has issued DWs as follows; Name

IPO Period

Maturity Date

PTT13CA

22 - 30 June 2009

18 December 2009

KBAN13CA

10 - 21 August 2009

19 February 2010

PTTE13CA

19 - 30 October 2009

30 April 2010

33


ภาพรวมการประกอบธุรกิจ Business Overview

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เคจีไอเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยทีใ่ ห้บริการ ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Stock Borrowing and Lending : SBL) ทั้งในฐานะตัวการ (Principal) และในฐานะ

นายหน้าหรือตัวแทน (Agent) กับลูกค้าที่ต้องการยืมและให้ยืม หลักทรัพย์ ได้แก่ 1. ผูใ้ ห้ยมื ประเภทลูกค้าสถาบัน 2. ผูย้ มื ประเภท ลูกค้าสถาบันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ 3. ผูย้ มื ประเภทลูกค้า บุคคลธรรมดา โดยบริการ SBL นี้ เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ ช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างเสถียรภาพของราคาให้กบั หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย สำหรับปี 2552 ทีผ่ า่ นมา จากภาวะตลาดทีผ่ นั ผวนทำให้ธรุ กรรม

SBL ได้รบั ความนิยมอย่างมากในกลุม่ ลูกค้าสถาบันทัง้ ในประเทศ

และต่างประเทศ และโดยเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาทีม่ มี ลู ค่าการ ยืมเพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่าตัวจากปี 2551 ซึง่ เป็นผลมาจากโครงการ “ชอร์ตหุน้ เพือ่ น้อง” ของฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพนั ธ์ โดยบริษัทได้ รวบรวมยอดการยืมหลักทรัพย์ทั้งหมดของลูกค้าบุคคธรรมดา

ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2552 - 30 ธันวาคม 2552 และทุกๆ ยอดการยืม 1 ล้านบาท คิดเป็นเงินบริจาค 100 บาท ซึง่ บริษทั

ได้ยอดบริจาครวมทั้งหมด 16,400 บาท เพื่อบริจาคให้กบั สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และมูลนิธชิ ว่ ยคนปัญญาอ่อน

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปู ถัมภ์ ซึง่ แสดงถึงการตอบแทน

กลับสู่สังคมอย่างแท้จริง สำหรับปี 2553 บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าและปรับปรุง ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ดังนี้ 1. ลดค่าธรรมเนียม SBL เพือ่ รองรับการเปิดเสรีคา่ ธรรมเนียม และตอบแทนให้กบั ลูกค้าของบริษทั รวมทัง้ เป็นการแนะนำ ธุรกรรม SBL ให้กบั นักลงทุนรายใหม่ทยี่ งั ไม่เคยทำธุรกรรม SBL อีกด้วย 2. ขยายฐานลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทีม่ แี นวโน้ม

สนใจจะยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ไทย 3. พิจารณาพัฒนาระบบ SBL เพือ่ บัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ แบบเงินสดเพิม่ เติมจากบัญชีเครดิตบาลานซ์ ซึง่ สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้แล้ว 4. พิจารณาพัฒนาการให้บริการ SBL บนระบบ Direct Market Access (DMA) สำหรับลูกค้าสถาบันทัง้ ในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาการให้บริการ SBL บน Internet สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เพือ่ ให้ทงั้ ลูกค้าสามารถทำ รายการ SBL บนระบบ DMA และ Internet ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ 34

Securities Borrowing and Lending (SBL) KGI was the first broker to act as a principal and agent assisting of clients who want to lend or borrow securities: 1. Institutional Lenders, 2. Local and Foreign Institutional Borrowers, 3. Retail Borrowers. This service will help increase liquidity and price stability to the Thai capital market. In 2009, SBL gained popularity due to the volatile stock market. SBL was popular among local and foreign institutional clients. Especially retail clients, SBL volume increased double from 2008 resulting from campaign “Short Selling for Children” by Equity Derivatives Department.

This campaign summarized total SBL volume from 3 September - 30 December 2009 from retail borrowers. Every SBL volume of Baht 1 million, the Company donated amount for children 100 Baht. The total donation amount equaled to 16,400 Baht and donated to Pakkred Babies’ Home and the Foundation for the Welfare of the Mentally Retarded of Thailand. This campaign aimed to contribute to social. In 2010, the Company plans to expand its SBL business as follows: 1.

Reduce SBL fee to handle with new sliding commission rate and to repay the Company’s clients and also introduce SBL to new clients who never borrow securities before.

2.

Expand client base, both local and foreign institutional clients who are increasingly interested in borrowing and lending Thai securities.

3.

Consider to develop internal system to support

SEC’s relaxation on regulations. Among the relaxation is the allowance of SBL on cash account over than only credit balance account in the past.

4.

Consider to develop internal system to support SBL

on DMA for local and foreign institutional clients. Moreover the Company plans to develop SBL on internet to make clients more convenient.


ธุรกิจตราสารหนี้

Fixed Income Business

ธุรกิจซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน

The Company was ranked No. 1 in terms of Repo volume

เคจีไอเป็นสมาชิกของตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic KGI is a member of Bond Electronic Exchange (BEX) and Exchange: BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Thai Bond Market Association (ThaiBMA), provides Bond Market Association : ThaiBMA) ให้ บ ริ การแก่ trading fixed income securities services to the Company’s นักลงทุนในการซือ้ ขายตราสารหนี้ โดยนักลงทุนทัว่ ไปสามารถ clients. Investors can open an account for fixed income เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายตราสารหนี้ควบคู่กับการเปิดบัญชีซื้อขาย trading together with opening an account for securities หลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ trading. The Company has an experienced staff that is และมีความเชีย่ วชาญคอยให้บริการและให้คำปรึกษาด้านการลงทุน proficient in providing services and advice that allow ในตราสารหนี้ เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ clients to make investment decisions in their best interest. ตามช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดใน In 2009, the Company was ranked No. 1 in bond outright การลงทุน trading among securities brokers, with total trading value ในปี 2552 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดของการซื้อขายตราสารหนี้ of Baht 65,188 million while KGI was ranked No. 3 in เป็นอันดับหนึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับผูค้ า้ ตราสารหนีใ้ นกลุ่มบริษัท corporate bond trading among total dealers, with total หลักทรัพย์ด้วยกัน โดยบริษัทมีมูลค่าการซื้อขายทัง้ สิน้ 65,188 trading value of Baht 10,963 million. ล้านบาท และเมื่อพิจารณาจากตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ภาค Private Repo Business เอกชน บริษทั มีสว่ นแบ่งตลาดเป็นอันดับสามในประเภทรวมกลุม่ ผูค้ า้ ตราสารหนีท้ งั้ หมด โดยบริษทั มีมลู ค่าการซือ้ ขายทัง้ สิน้ 10,963 KGI, pioneered Private Repo to corporate and high

ล้านบาท net-worth clients, providing a new alternative investment.

เคจีไอเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่เป็นผู้บุกเบิกการทำ ธุรกรรมซือ้ คืนตราสารหนีภ้ าคเอกชน (Private Repo) ร่วมกับ กลุม่ บริษทั องค์กร และลูกค้า ซึง่ ถือว่าเป็นช่องทางการลงทุนใหม่ ให้แก่นักลงทุน และในปี พ.ศ. 2552 ทางบริษัทได้รับการจัด อันดับให้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีธุรกรรมประเภท Private Repo มากเป็นอันดับหนึ่งของตลาด และยังเป็นบริษัทแรก และบริษัทเดียวที่มีการจัดทำสัญญา Private Repo เป็นภาษา ไทยโดยได้รบั การรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพือ่ อำนวยความ

สะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมอีกด้วย

ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน

among securities firms in 2009. Moreover, it was the first and the only one to provide Repo agreement in Thai version, approved by SEC, to offer clients with more convenience.

Selling Agent of Unit Trust Business KGI received a selling agent of unit trust approval from SEC on 16 January 2002, and at the end of 2009 the Company was appointed as a selling agent of unit trust for 20 asset management firms.

เคจีไอได้รบั ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจ

การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2552 บริษัทได้รับ การแต่งตั้งเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวม จำนวน 20 แห่ง 35


ภาพรวมการประกอบธุรกิจ Business Overview

ธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ฝ่ า ยค้ า หลั ก ทรั พ ย์ แ ละฝ่ า ยธุ ร กิ จ ตราสารหนี้ มี ห น้ า ที่ ดู แ ล

การลงทุนของบริษัท โดยจะคัดเลือกหุ้นทุน หุ้นกู้ และตราสาร อนุพันธ์ อาทิ ฟิวเจอร์สและออปชัน และจัดสรรการลงทุน

ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษทั โดยมีฝา่ ยบริหาร

ความเสี่ยงคอยดูแลการลงทุนและติดตามความเสี่ยงของฝ่าย งานดังกล่าว เพื่อควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เคจี ไ อให้ ความสำคั ญ อย่ า งมาก ในเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ทาง

ผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการลงทุน บริษัท จึงถือว่าฝ่ายงานที่ดูแลการค้าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเสมือน นักลงทุนทัว่ ไป ซึง่ จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ข้อมูลหรือบทวิจยั ทีแ่ ตกต่าง จากลูกค้ารายอื่นของบริษัท

ธุรกิจตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

เคจีไอได้รบั ใบอนุญาตเพือ่ ประกอบธุรกิจตัวแทนซือ้ ขายสัญญา

ซือ้ ขายล่วงหน้าจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ ได้เข้าเป็นสมาชิก ประเภทตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ากับ บริษทั ตลาด อนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด โดยปัจจุบันเคจีไอมีการให้บริการซื้อขาย ตราสารอนุพันธ์ ดังนี้ 1) สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 2) สัญญาออปชันของดัชนี SET50 3) สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญรายตัว และ 4) สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับทองคำ ทั้งนี้ นอกจากเคจีไอให้บริการในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าให้ลูกค้าแล้ว เคจีไอยังมีการซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าในบัญชีลงทุนของบริษัทด้วย นอกจากนั้น เคจีไอยัง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในสัญญาฟิวเจอร์ส ของดั ช นี SET50 สั ญ ญาออปชั น ของดั ช นี SET50 และ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญรายตัว เพื่อเพิ่มสภาพ คล่ อ งให้ ต ลาดอนุ พั น ธ์ ฯ อี ก ด้ ว ย โดยในปี 2552 เคจี ไ อมี ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์สูงเป็นอันดับ 3 มีส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 7.78

36

Proprietary Trading Business The Proprietary Trading Department and Fixed Income Department are responsible for stock, bond, and derivatives, futures and option, selection and investment allocation according to the established policy, while the Risk Management Department will closely track those departments’ exposure to control the Company’s overall risks. KGI pays serious attention to conflict of interests, especially the misuse of inside information. The Company regards such departments as investors; therefore, such departments have no right to receive information or research that differs from other clients of the Company.

Futures Business KGI received a license to conduct futures business from the Securities and Exchange Commission (SEC) and also got approval to act as a futures broker from the Thailand Futures Exchange Plc. (TFEX) and the Thailand Clearing House Co., Ltd. (TCH). %Currently, KGI provides trade on the following derivative products: 1)

SET50 Index Futures

2)

SET50 Index Options

3)

Single Stock Futures and

4)

Gold Futures.

In addition to Futures retail brokerage business, KGI also trades futures in Proprietary Trading and furthermore acted as a Market Maker to increase and stabilize trading liquidity and volume of SET50 Index Futures, SET50 Index Options and Single Stock Futures in Thailand Futures Exchange (TFEX). In 2009, KGI was ranked No. 3 with market share of 7.78% of TFEX market.


การบริหารความเสี่ยง

Risk Management

หัวใจสำคัญของธุรกิจหลักทรัพย์ คือการทำอย่างไรที่จะได้รับ At the heart of the business operation is the question of

ผลตอบแทนสูงที่สุด ในขณะที่รักษาระดับความเสี่ยงในระดับ how to maximize profits while keeping risk at a reasonable ที่เหมาะสมได้ เคจีไอมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ level. Under this concept, KGI, who has developed various ที่หลากหลาย อาทิเช่น อนุพนั ธ์บนตราสารทุน หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ new financial products such as equity options, structured และตราสารอนุพนั ธ์อนื่ ๆ ซึ่งต้องมีระบบการจัดการความเสี่ยง products, other derivatives and etc, knows that the risk ในแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เคจีไอจึงมีการ factor must be handled effectively. Therefore, KGI has จัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงให้สมดุลกับ established an independent Risk Management Committee as well as other competent to see to that risk is always ผลตอบแทน balanced with return. คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย ผูบ้ ริหารจากทุกฝ่ายงาน ทัง้ จากสายงานธุรกิจ และจากสายงาน The Company’s Risk Management committee is comprised

สนับสนุน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารมืออาชีพที่ร่วมกันบริหารความ of representatives all business units as well as senior เสี่ยงอย่างแข็งขัน รวมถึงการติดตั้งระบบเพื่อควบคุมและ operational administrative executives. Essentially, the จัดการความเสี่ยงในด้านเครดิตและด้านตลาด ฝ่ายบริหาร Committee is a forum where professional managers can ความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ทุก join forces in coordinating risk-management initiatives. ประเภท พร้อมทั้ง มีการคำนวณค่า “มูลค่าความเสี่ยง (Value Initiatives include the installation of a mechanism for

of Risk: VaR)” อย่างเป็นระบบ เคจีไอจึงสามารถแยกแยะ monitoring and managing market risk and credit risk.

ความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและตระหนักดีถึงความเพียงพอ The Risk Management Department is responsible for ของเงินกองทุน อีกทั้งยังมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่มี monitoring all trading positions by systematically มาตรฐานทีพ่ ฒ ั นาขึน้ เพือ่ ลดระดับความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน calculating Value at Risk (VaR) and also monitoring all the clients’ position by computerized systems. KGI has been

ประจำวันด้วย able to analytically identify risk and thereby fully realize the full potential of the capital in question. Other innovations by the Company include a variety of standard operational procedures that have been developed to reduce risk in routine operations.

37


ภาพรวมการประกอบธุรกิจ Business Overview

งานวิจัย

Research

ฝ่ายวิจัยของเคจีไอ สร้างสรรผลงานวิจัยที่ได้รับการยกย่อง KGI research department produces highly respected อย่างสูงในงานวิจยั ระดับสถาบันและรายงานวิจยั เกีย่ วกับสภาวะ institutional level research and analysis of Thailand’s เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัท financial markets and economy. As one of Thailand’s top หลักทรัพย์ชนั้ นำของประเทศไทย ทีมงานวิจยั ของเรามีความเข้าใจ securities houses, the research team gains considerable อย่างลึกซึง้ ในกระแสของตลาด ซึง่ ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ insight from market flow and local color to help analyze ทิศทางและการเคลือ่ นไหวของตลาดได้เป็นอย่างดี และนับเป็น trends and market movements, providing a considerable ข้อได้เปรียบในการแข่งขันทีส่ ำคัญ ทีส่ ามารถเสนอบทวิเคราะห์ competitive advantage to the research team for investors ที่แม่นยำและทันเหตุการณ์ให้กับนักลงทุน เพื่อประกอบการ to make timely and accurate investment decisions.

ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง We have one of the most comprehensive research เรามี การผลิ ต ผลงานการวิ จั ย และมี การให้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น product lines and research support offerings in the การวิจัยที่ครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในตลาด หนึ่งในปัจจัย market. One of our key differentiations is our broad สำคัญทีท่ ำให้เราแตกต่างจากผูอ้ นื่ คือ เรามีการทำงานทีค่ รอบคลุม encompassing coverage list, comprising over 80% of the หลักทรัพย์อย่างกว้างขวาง ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า SET’s market capitalization. Our primary research ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรัชญา philosophy is value-based investing valuation coupled ทางการวิเคราะห์ทสี่ ำคัญของเราคือ การประเมินมูลค่าพืน้ ฐาน with exhaustive analysis, with real world confirmation. ของการลงทุนควบคูก่ บั การวิเคราะห์อย่างลึกซึง้ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ Pursuant to this notion, we run exhaustive valuation กันทัว่ โลก และเพือ่ สืบทอดเจตนารมณ์นี้ เราจึงทำการวิเคราะห์ analysis, stress testing assumptions and forecast followed โดยครอบคลุมทุกรายละเอียด มีการทดสอบสมมติฐานเป็น by frequent visits to our coverage universe (at least once a ระยะๆ และมีการจัดทำประมาณการ โดยมีการเข้าเยี่ยมชม month) to closely monitor any potential changes to our กิจการต่างๆ เป็นประจำ (อย่างน้อยที่สุด 1 ครั้งต่อเดือน) เพื่อ views and to gain increased market insight. KGI is firmly ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อมุมมองของเรา committed to offering superlative research and has อย่างใกล้ชดิ และเพือ่ เพิม่ พูนมุมมองทางการตลาดของเราด้วย devoted a full team of over 10 analysts, each with a เคจีไอเป็นที่ยอมรับว่ามีการเสนอผลงานวิจัยที่ดีเยี่ยม จากทีม narrow sectorial focus to find value investment นักวิเคราะห์ทที่ มุ่ เทการทำงานอย่างเต็มทีก่ ว่า 10 คน แต่ละคน opportunities for our client base. In addition, KGI’s จะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อที่จะ research has a dedicated SET Database Team with SQL มองหาโอกาสในการลงทุ น ที่ มี คุ ณ ค่ า แก่ ลู ก ค้ า นอกจากนี้ programmers on board to run client’s requests and ฝ่ายวิจัยของเคจีไอ ยังอุทิศเวลาในการจัดทำข้อมูลให้กับนัก support analysts’ projects. Further enhancement comes โปรแกรมของ เอส คิว แอล (SQL) เพื่อสนองตอบต่อความ from KGI’s regional presence, especially our extensive ต้องการของลูกค้าและสนับสนุนการทำงานของนักวิเคราะห์ greater China research support, which greatly expands ยิง่ กว่านัน้ การสนับสนุนจากระบบการบริหารงานแบบภูมภิ าคของ the team’s information base beyond Thailand’s borders to เคจีไอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุนงานวิจยั จากประเทศจีน catch trends early and provide investors with information ช่วยให้เคจีไอสามารถขยายฐานข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง that could have a major impact in the longer term. KGI’s และสามารถนำเสนอข้อมูลที่อาจจะมีผลกระทบในระยะยาว research aims to continue being one of Thailand’s finest แก่นักลงทุนได้ ฝ่ายวิจัยของเคจีไอ มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัท and most reliable sources of information for investors, ที่ดีที่สุดและมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับนักลงทุนแห่งหนึ่ง while also offering the local touch and insight that only ในประเทศไทย พร้อมกันนัน้ ก็ยงั มีการให้บริการทีน่ า่ ประทับใจ an Asian broker like KGI can provide. ที่สุดด้วย ซึ่งมีเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ ในระดับภูมภิ าคเอเซีย เช่นเคจีไอเท่านั้นที่สามารถทำได้

38


บริษัทย่อย Subsidiary บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ)

บลจ.วรรณ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุน

จดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า) ในระยะเริ่มแรก บลจ.วรรณได้รบั ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจ จัดการกองทุนรวมเพียงอย่างเดียว ต่อมา บลจ.วรรณ จึงได้ยนื่ ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติม บลจ.วรรณ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 105 ล้านบาท (ชำระ เต็มมูลค่า) โดยมีเคจีไอถือหุ้น ร้อยละ 97 และกรรมการและ พนักงานของบลจ.วรรณ ถือหุ้น ร้อยละ 3 บลจ.วรรณ ให้บริการจัดการลงทุนในรูปแบบต่างๆ หลายรูปแบบ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนสามารถเลือกสรรการลงทุน ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม

กับความต้องการของผูล้ งทุนเอง ปัจจุบนั บลจ.วรรณ มีกองทุน

รวมภายใต้การบริหารในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 1. กองทุนรวมตราสารทุน 2. กองทุนรวมตราสารหนี้ 3. กองทุนรวมผสม 4. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 5. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 6. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 7. กองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ 8. กองทุนพิเศษ 9. กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม บลจ.วรรณ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้มีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมมูลค่า 73.98 พันล้านบาท โดยสามารถบริหารการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี สม่ำเสมอ เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ภายใต้ความเสีย่ งในระดับทีย่ อมรับได้

One Asset Management Limited (ONEAM) ONEAM was established on March 19, 1992 with registered capital of Baht 100 million (fully paid-up). At the beginning, the company has been granted a license from the Ministry of Finance for mutual fund management only. Later, the company has acquired additional licenses for private

fund management and provident fund management. ONEAM has increased its registered capital to Baht 105 million (fully paid-up) with KGI holding 97%, ONEAM’s directors and employees holding 3% of outstanding shares. ONEAM offers many types of funds to provide its clients with investment alternatives to suit their diversified investment requirements. The mutual funds under ONEAM are as follows: 1.

Equity Fund

2.

Fixed Income Fund

3.

Mixed Fund

4.

Retirement Mutual Fund

5.

Long Term Equity Fund

6.

Foreign Investment Fund

7.

Country Fund

8.

Special Fund

9.

SMEs Venture Capital Fund

ONEAM has built up a strong reputation with both individual and institutional investors and has total asset size under management of Baht 73.98 billion (as of 31 December 2009). Investment performance has been good, stable and suitable to each investor under acceptable

risk level.

39


ผลประกอบการปี 2552 2009 Performance ในปี 2552 เคจีไอมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ส่วนทีเ่ ป็นของ

ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่) จากงบการเงินรวมจำนวน 242.34 ล้านบาท

และคิดเป็นกำไรต่อหุน้ หุน้ ละ 0.12 บาท โดยมีอตั ราผลตอบแทน จากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 3.29 และ 5.41 ตามลำดับ ในปี 2552 รายได้ของบริษัทประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้า จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์และการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ร้อยละ 50 กำไรจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ร้อยละ 23 รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ ร้อยละ 16 รายได้ จากดอกเบีย้ และเงินปันผล ร้อยละ 8 ดอกเบีย้ เงินให้กู้ยืมเพื่อ

ซื้อหลักทรัพย์ ร้อยละ 2 และอื่นๆ ร้อยละ 1

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จาก 478.58 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 570.99 ล้านบาท ในปี 2552 เนือ่ งจากมูลค่าการซือ้ ขายรายวันเฉลีย่ ของตลาดหุน้ ไทย

เพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกับส่วนแบ่งการตลาดของบริษั ท เพิ่ ม ขึ้ น

จากร้อยละ 3.75 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 3.88 ในปี 2552

ของบริษัทลดลง โดยในปี 2552 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด เป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 7.78

ค่าธรรมเนียมและบริการ

บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 233.15 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 200.71 ล้านบาท ในปี 2552 โดย รายได้และค่าธรรมเนียมหลักมาจากค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนรวม และค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บริษัท ย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 97) จำนวน 153.82 ล้านบาท และ 18.85 ล้านบาท ตามลำดับ

กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และกำไรจากการซื้อขาย ตราสารอนุพันธ์

ในปี 2552 บริษทั มีกำไรจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์และตราสาร

อนุพันธ์รวม 296.48 ล้านบาท

ดอกเบี้ยและเงินปันผล

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล ลดลงจาก 135.01 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 104.75 ล้านบาท ในปี 2552 มูลค่าการซื้อขายโดยรวมของตลาดอนุพันธ์ฯ เพิ่มขึ้นจาก สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและ เฉลี่ยวันละ 3,810 ล้านบาท ในปี 2551 เป็นเฉลี่ยวันละ สถาบันการเงินลดลง และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนลดลง 5,589 ล้ า นบาท ในปี 2552 โดยมู ล ค่ า ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น เกิดจากการเปิดให้ซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับทองคำ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Gold Futures) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งฐานนักลงทุนใน สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับทองคำส่วนใหญ่ อยู่กับโบรกเกอร์ บริ ษั ท มี ร ายได้ จากดอกเบี้ ย เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์

ที่ ป ระกอบการซื้ อ ขายสั ญ ญาฟิ ว เจอร์ ส ที่ อ้ า งอิ ง กั บ ทองคำ ลดลงจาก 77.24 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 28.09 ล้านบาท เพียงอย่างเดียว (Gold Futures Broker) ทำให้รายได้คา่ นายหน้า ในปี 2552 เนือ่ งจากยอดเงินให้กยู้ มื เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ในระบบ

จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทลดลงจาก เครดิตบาลานซ์ลดลง และอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทคิดกับลูกค้า

82.38 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 80.23 ล้านบาท ในปี 2552 ก็ลดลงตามภาวะตลาด และจากการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก ทำให้สว่ นแบ่งการตลาด

40


In 2009, KGI reported consolidated net profit (attributable

Fee and service income

to equity holders of the parent) of Baht 242.34 million

and earnings per share of Baht 0.12, ROA and ROE was

The Company’s fee and service income decreased from

3.29% and 5.41%, respectively.

Baht 233.15 million in 2008 to Baht 200.71 million in

2009. The main fee and service income was from mutual

In 2009, the main elements of the Company’s income

fund management fees and private fund management

structure were; 50% from brokerage fees from securities

fees, which were Baht 153.82 million and Baht 18.85

business and derivatives business, 23% from gain on

million, respectively. These income fees were from One Asset

trading in securities and derivatives, 16% from fee and

Management Limited (a 97% owned by the Company).

service income, 8% from interest and dividends income,

and 2% from interest on margin loans and 1% from

Gain on trading in securities and derivatives

other income.

The Company recognized a gain on trading in securities

Brokerage fee from securities business

and derivatives business of Baht 296.48 million in 2009

Brokerage fee increased from Baht 478.58 million in

Interest and Dividend Income

2008 to Baht 570.99 million in 2009. Accordingly, the

daily average turnover increased and the Company’s

The Company’s interest and dividend income decreased

market share increased from 3.75% in 2008 to 3.88%

from Baht 135.01 million in 2008 to Baht 104.75 million

in 2009.

in 2009. The main reasons were a decrease in interest on

deposits at banks and financial institutions and a decrease

Brokerage fee from derivatives business

in dividends from investments.

The average daily total turnover of TFEX increased

Interest on Margin Loans

from Baht 3,810 million in 2008 to Baht 5,589 million

in 2009 due to growth in Gold Futures turnover which

The Company’s interest on margin loans decreased from

was launched in February 2009, the major investor

Baht 77.24 million in 2008 to Baht 28.09 million in 2009

base investing in Gold Futures was with Gold Futures

as there was a decrease in credit balance accounts and

Brokers, which caused the Company’s brokerage fee

the interest rate on margin loans decreased following the

from derivatives business to decrease from Baht 82.38

market rate.

million in 2008 to Baht 80.23 million in 2009. With

increased competition, the Company’s market share decreased and in 2009 the Company was ranked third with 7.78%.

41


รายงานทางการเงิน Financial Report รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็น ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อ

ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการ ใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม ของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจน การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้

ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงานและกระแส เงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ เฉพาะของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป นงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2553

42


English Translation of a Report Originally Issued in Thai Report of Independent Auditor To the Shareholders of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited I have audited the accompanying consolidated balance sheets of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited and its subsidiaries as at 31 December 2009 and 2008, the related consolidated statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended, and the separate financial statements of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited for the same periods. These financial statements are the responsibility of the management of the Company and its subsidiaries as to their correctness and the completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits. I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan

and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made

by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits provide

a reasonable basis for my opinion. In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial positions

of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited and its subsidiaries and of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited as at 31 December 2009 and 2008, the results of their operations, and cash flows for the years then ended,

in accordance with generally accepted accounting principles. Nonglak Pumnoi Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172 Ernst & Young Office Limited Bangkok: 25 February 2010

43


รายงานทางการเงิน Financial Report

งบดุลจากงบการเงินรวม

Consolidated Balance Sheets

สินทรัพย์

Assets

Cash and cash equivalents เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Long-term deposits at financial institutions เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน Investments in debt and equity securities เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน Short-term investments, net เงินลงทุนชัว่ คราว - สุทธิ Long-term investments, net เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ Net investments in debt and equity securities เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน - สุทธิ Receivables from Clearing House ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชี ลูกหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า - สุทธิ Securities and derivatives business receivables - net Other derivatives assets สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงินอืน่ Land, premises and equipment - net ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ Intangible assets - net สินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตน - สุทธิ Goodwill ค่าความนิยม Property foreclosed - net ทรัพย์สนิ รอการขาย - สุทธิ Other assets สินทรัพย์อนื่ Total assets รวมสินทรัพย์

44

31/12/2009 31/12/2008 208,914,996 1,916,612,980 131,067,536 28,814,053 4,666,706,408 758,870,213 5,425,576,621 362,811,134 1,539,251,941 8,560 178,300,335 27,125,023 26,713,599 63,799,155 95,773,443 8,059,342,343

1,985,099,216 783,314,628 2,768,413,844 61,129,405 1,433,586,582 9,600 224,515,553 25,709,146 26,713,599 63,799,155 105,291,270 6,654,595,187


หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 December 31, 2009 and 2008 หน่วย : บาท Unit : Baht Liabilities and shareholders’ equity

Borrowings เงินกูย้ มื Securities sold under repurchased agreements หลักทรัพย์ขายโดยมีสญั ญาซือ้ คืน Payables to Clearing House เจ้าหนีส้ ำนักหักบัญชี เจ้าหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า Securities and derivatives business payables Accrued expenses ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย Corporate income tax payable ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลค้างจ่าย Other derivatives liabilities หนีส้ นิ อนุพนั ธ์ทางการเงินอืน่ Estimated liabilities ประมาณการหนีส้ นิ Other liabilities หนีส้ นิ อืน่ Total liabilities รวมหนีส้ นิ Shareholders’ equity ส่วนของผูถ้ อื หุน้ Share capital ทุนเรือนหุน้ Registered ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 1,991,763,130 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท 1,991,763,130 ordinary shares of Baht 1.00 each Issued and fully paid-up ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว หุน้ สามัญ 1,991,763,130 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท 1,991,763,130 ordinary shares of Baht 1.00 each Share premium ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ ส่วนเกินทุนจากการไม่ใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ Surplus from unexercised warrants Translation adjustment ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน Retained earnings กำไรสะสม Appropriated - statutory reserve จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย Unappropriated ยังไม่ได้จดั สรร Equity attributable to the parent’s shareholders ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่ Minority interest - Equity attributable to minority ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยของบริษทั ย่อย shareholder of subsidairy Total shareholders’ equity รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ Total liabilities and shareholders’ equity รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

31/12/2009 31/12/2008 340,000,000 - 1,590,005,046 1,129,192,099 245,919,197 11,752,455 1,024,017,718 776,305,395 161,269,084 126,152,703 44,009,880 14,727,039 82,101,156 16,906,588 18,002,250 18,002,250 37,665,818 105,295,766 3,542,990,149 2,198,334,295

1,991,763,130 1,991,763,130 1,991,763,130 1,991,763,130 982,166,480 982,166,480 101,922,580 101,922,580 22,345,104 54,840,837 120,800,000 108,300,000 1,292,019,052 1,211,500,672 4,511,016,346 4,450,493,699 5,335,848 5,767,193 4,516,352,194 4,456,260,892 8,059,342,343 6,654,595,187

45


รายงานทางการเงิน Financial Report

งบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวม

Consolidated Income Statements

รายได้

ค่านายหน้า ค่านายหน้าจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้าจากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมและบริการ กำไร(ขาดทุน)จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ กำไรจากการซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์ ดอกเบีย้ และเงินปันผล ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ รายได้อนื่ รวมรายได้ ค่าใช้จา่ ย ค่าใช้จา่ ยในการกูย้ มื เงิน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย หนีส้ ญู และหนีส้ งสัยจะสูญ (โอนกลับ) ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงาน ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ ค่าภาษีอากร ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ค่าใช้จา่ ยอืน่ รวมค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงาน รวมค่าใช้จา่ ย กำไรก่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล กำไรสุทธิสำหรับปี การแบ่งปันกำไรสุทธิ ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยของบริษทั ย่อย กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน กำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 December 31, 2009 and 2008 หน่วย : บาท Unit : Baht 31/12/2009 31/12/2008 Income

Brokerage fee Brokerage fee from securities business Brokerage fee from derivatives business Fee and service income Gain (loss) on trading in securities Gain on trading in derivatives Interest and dividends Interest on margin loans Other income Total income

570,991,459 478,581,158 80,227,889 82,377,524 200,707,183 233,150,796 (331,147,935) 195,858,757 627,624,040 155,614,638 104,752,477 135,010,520 28,089,902 77,237,906 9,008,117 5,640,695 1,290,253,132 1,363,471,994

Expenses Expenses on borrowings Fees and service expenses Bad debt and doubtful accounts (reversal)

32,934,645 122,177,736 (981,495)

77,749,622 96,653,930 150,501,885

Operating expenses Personnel expenses Premises and equipment expenses Taxes and duties Directors and management’s remuneration Other expenses Total operating expenses Total expenses Income before corporate income tax Corporate income tax Net income for the year

414,273,807 395,042,132 160,336,609 138,628,961 2,371,418 5,177,324 113,271,457 112,356,483 117,175,795 133,788,435 807,429,086 784,993,335 961,559,972 1,109,898,772 328,693,160 253,573,222 (85,268,153) (64,939,982) 243,425,007 188,633,240

Net income attributable to Equity holders of the parent Minority interests of the subsidiary

242,343,059 1,081,948 243,425,007

187,118,450 1,514,790 188,633,240

0.12

0.09

Basic earnings per share Net income attributable to equity holders of the parent


คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร Board of Directors and Management Team คณะกรรมการ

Board of Directors

ตำแหน่ง Title ประธานกรรมการ Chairman กรรมการ Directors กรรมการอิสระ Independent Directors

ชื่อ นายฟุง ฮก เมง นายจิน-หลง เจิ้ง นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล นายเหว่ย ชาง ฟาง นางสาวบี เล็ง ออย นางสุชาดา โสตถิภาพกุล นางสาวไผ่-ลิน ฮวง นายเยน จื้อ-เจียน ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ดร. ดอน ภาสะวณิช นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ นายยูจีน ตัน

Name Mr. Foong Hock Meng Mr. Chin-Lung Tseng Mr. Wisit Wongpaisan Mr. Wei Chang Fang Ms. Bee Leng Ooi Ms. Suchada Sodthibhapkul Ms. Pi - Lin Huang Mr. Yen, Chih - Chien Dr. Pisit Leeahtam Dr. Don Bhasavanich Mr. Pradit Sawattananond Mr. Eugenio Tan

47


คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร Board of Directors and Management Team

คณะผู้บริหาร

Management Team

ตำแหน่ง Title กรรมการอำนวยการ President กรรมการอำนวยการ Chief Operating Officer กรรมการผู้จัดการ Managing Director ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Executive Vice President

48

ชื่อ Name นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล Mr. Wisit Wongpaisan นายเหว่ย ชาง ฟาง Mr. Wei Chang Fang นางสาวบี เล็ง ออย Ms. Bee Leng Ooi นางสุชาดา โสตถิภาพกุล Ms. Suchada Sodthibhapkul นายสุเทพ รุ่งสยาม Mr. Suthep Rungsiam นายพิสิทธิ์ ปทุมบาล Mr. Pisit Patumban นายสมชาย สิริไพบูลย์พงศ์ Mr. Somchai Siripaiboolpong นายหัว-เฟง ชาง Mr. Hua-Feng Chang นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน Mr. Natthawut Khemayotin นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา Ms. Pakavalee Jearsawatvattana นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส Ms. Naruemol Artamnuayvipas นางจริยา โปษยะจินดา Ms. Jariya Posayajinda นายอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ Mr. Apichart Tungkiatsilp นางกอบกาญจน์ ชลชนูปถัมภ์ Ms. Kobkarn Cholchanupatumpa นางสาวศรัญญา หลากสุขถม Ms. Saranya Larksukthom นางสาวคุณมิรา ธัญน้อม Ms. Khunmira Thunnom นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์ Ms. Nongluk Ningsanond


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา KGI Headquarters and Branch Locations เว็บไซท์บริษัท: http://www.kgieworld.co.th

สำนักงานใหญ่

สาขาเชียงราย

สาขาสุพรรณบุร ี

สาขาปิน่ เกล้า

สาขานครสวรรค์

สาขานครปฐม

สาขาแจ้งวัฒนะ

สาขานครราชสีมา

สาขาเพชรบุร ี

สาขาท่าพระ

สาขาอุดรธานี

สาขาหาดใหญ่

173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-658-8888 โทรสาร 02-658-8012 7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิน่ เกล้า ชัน้ 7 ห้อง 704 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 02-884-9090-8 โทรสาร 02-884-9099 99/349 อาคาร ณ นคร ชัน้ 1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02-576-1889 โทรสาร 02-576-1562

490/1 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ (053) 740701-7 โทรสาร (053) 600973 (053) 740704 15/28-29 ถนนสวรรค์วถิ ี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ (056) 314211-9 โทรสาร (056) 314211-9

1242/2 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา ชัน้ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 393722 โทรสาร (044) 393723

149 อาคาร TVO ชัน้ G ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-876-4800-06 โทรสาร 02-876-4807

26-27 ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ (042) 244008, (042) 243536 (042) 247925 โทรสาร (042) 243960

2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชัน้ 18 ห้อง 1803 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 02-632-9360-69 โทรสาร 02-632-9370

923/55 อาคารเอ.ที. ทาวเวอร์ ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ (034) 426940-7 โทรสาร (034) 426940-5

สาขาสีลมเซ็นเตอร์

สำนักงานภูมภิ าค ประเทศไต้หวัน

KGI Securities Co.Ltd. No. 700, Mingshui Road, Zhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) Tel: (886-2) 2181-8888 Fax : (886-2) 8501-2944 Website : http://www.kgi.com

สาขาสมุทรสาคร

28/6-7 ถนนหมืน่ หาญ ตำบลท่าพีเ่ ลีย้ ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ (035) 522530-3 โทรสาร (035) 522530-3 28/32 ถนนยิงเป้า ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ (034) 272300-9 โทรสาร (034) 217181

60/4 หมู่ 8 ถนนคีรรี ฐั ยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ (032) 418371-5 (032) 401761-5 โทรสาร (032) 418375 29 อาคารลีการ์เด้นพลาซ่า ชัน้ 6 ห้อง 602 ถนนประชาธิปตั ย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ (074) 352520-39 โทรสาร (074) 237164

ประเทศฮ่องกง

KGI Hong Kong group 41/F Central Plaza,18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Tel : (852) 2878-6888 Fax : (852) 2878-6800 Website : http://www.kgieworld.com 49


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา KGI Headquarters and Branch Locations

Company : Website http://www.kgieworld.co.th

Headquarters

Chiang Rai Branch

Suphan Buri Branch

8 -11 Floor, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Thungmahamek Sub-District, Sathorn District, Bangkok 10120 Tel: 02-658-8888 Fax: 02-658-8012

490/1 Uttrarakit Road, Weang Sub-District, Muang District, Chiang Rai 57000 Tel: (053) 740701-7 Fax: (053) 600973 (053) 740704

28/6-7 Muanhan Road, Thapeeleang Sub-District, Muang District, Suphan Buri 72000 Tel: (035) 522530-3 Fax: (035) 522530-3

Pin Klao Branch

Nakhon Sawan Branch

Nakhon Pathom Branch

7/129 Central Pinklao Building, th 7 Floor, Room no. 704, Boromrajchonnanee Road, Arunammarin Sub-District, Bangkok Noi District, Bangkok 10700 Tel: 02-884-9090-8 Fax: 02-884-9099

15/28-29 Sawanvithi Road, Pak Nam Pho Sub-District, Muang District, Nakhon Sawan 60000 Tel: (056) 314211-9 Fax: (056) 314211-9

28/32 Yingpao Road, Sanamjan Sub-District, Muang District, Nakhon Pathom 73000 Tel: (034) 272300-9 Fax: (034) 217181

Changwattana Branch

Nakhon Ratchasima Branch

Phetchaburi Branch

th

th

99/349 Na-nakorn building, 1242/2 The Mall Shopping Center, st 1 Floor, Moo.2, Changwattana Road, Nakorn-Ratchasima branch, rd Tongsonghong Sub-District, 3 Floor, Mittapap Road, Laksee District, Bangkok 10210 Naimuang Sub-District, Muang District, Tel: 02-576-1889 Nakhon Ratchasima 30000 Fax: 02-576-1562 Tel: (044) 393722 Fax: (044) 393723

60/4 , Moo 8, Kirirattaya Road, Thongchai Sub-District, Muang District, Petchaburi 76000 Tel: (032) 418371-5 (032) 401761-5 Fax: (032) 418375

Thapra Branch

Udon Thani Branch

Hat Yai Branch

TVO. Building , Ground Floor 149 Ratchadapisek Road (Thapra-Taksin), Bukkhalow Sub-District, Thonburi District, Bangkok 10600 Tel: 02-876-4800-06 Fax: 02-876-4807

26-27 Naraesuan Road, Makkeng Sub-District, Muang District, Udon Thani 41000 Tel: (042) 244008, (042) 243536, (042) 247925 Fax: (042) 243960

29 Lee Garden Plaza, 6 Floor, Room no. 602, Prachathipat Road, Hat Yai Sub-District, Hat Yai District, Songkhla 90110 Tel: (074) 352520-39 Fax: (074) 237164

Silom Center Branch

Samut Sakhon Branch th

2, Silom Center Building , 18 Floor, Room 1803, Silom Road, Suriyawong Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500 Tel: 02-632-9360-69 Fax: 02-632-9370

923/55 A.T. Tower Building, Ekachai Road, Maha Chai Sub-District, Muang District, Samut Sakhon 74000 Tel: (034) 426940-7 Fax: (034) 426940-5

Regional Office

50

Taiwan

Hong Kong

KGI Securities Co.Ltd. No. 700, Mingshui Road, Zhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) Tel: (886-2) 2181-8888 Fax : (886-2) 8501-2944 Website : http://www.kgi.com

KGI Hong Kong group 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Tel : (852) 2878-6888 Fax : (852) 2878-6800 Website : http://www.kgieworld.com

th


Kgi investors 09  

KGI-investors_2009 KGI SECURITIES (THAILAND) PCL (for investors) Annual Report 2009