Page 1

รายงานประจำปี 2551 ANNUAL REPORT 2008

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 153 Soi 39 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 Thailand Tel : 66 2260 0050 (30 Lines) Fax : 66 2259 9825, 66 2259 9824 E-mail : office@jutha.co.th Website : www.jutha.co.th

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

w w w . j u t h a . c o . t h

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED


สารบัญ CONTENTS 1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 2 สาส์นจากประธานกรรมการ 4 ข้อมูลบริษัททั่วไป 5 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 17 กองเรือสินค้า 26 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 29 ภาวะตลาดและการแข่งขัน 33 โครงสร้างการถือหุ้น 34 การจัดการ 38 หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 50 ปัจจัยความเสี่ยง 52 รายการระหว่างกัน 55 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 56 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินการ 64 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน 65 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

วิสัยทัศน์ Vision ภูมิใจเรือไทยของเรา

THAILAND’S PRIDE

92 Corporate Financial Summary 93 Message from the Chairman 94 Corporate Profile 95 Directors and Management 105 Fleet 110 Business Profile 112 Industry Outlook and Competition 115 Shareholding Structure 116 Management 120 Good Corporate Governance 127 Risk Factors 128 Connected Transactions 131 Audit Committee Report 132 Management Discussion and Analysis Statements 137 Statement of Directors’ Responsibilities 138 Report of Certified Public Accountant and Financial Statements

พันธกิจ Mission บริษัทเรือไทยมหาชนแห่งแรกที่คนไทยเป็นเจ้าของ และบริหารงานเองทั้งหมดเพื่อพัฒนาศักยภาพ พาณิชย์นาวีของไทยให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ The first Thai owned and operated public company to bring Thaimaritime potential recognized internationally

www

.ju

tha

.co

.th


ภูมิใจเรือไทยของเรา

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เปรียบเทียบป 2549 - 2551 บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย

จุดสำคัญทางการเงิน รายไดจากการเดินเรือ คาใชจา ยในการดำเนินงานเกีย่ วกับเรือ กำไรขัน้ ตนจากการเดินเรือ รายไดรวม กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น คาใชจา ยทางการเงิน กำไรสุทธิ เรือเดินทะเลและอุปกรณสทุ ธิ เงินลงทุนระยะยาว สินทรัพยรวม หนีส้ นิ รวม สวนของผถู อื หนุ อัตราสวนทางการเงิน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) อัตราผลตอบแทนผถู อื หนุ (รอยละ) อัตรากำไรสุทธิตอ รายไดรวม (รอยละ) อัตราสวนหนีส้ นิ ตอสวนของผถู อื หนุ (เทา) กำไรสุทธิตอ หนุ ขัน้ พืน้ ฐาน มูลคาตามบัญชีตอ หนุ มูลคาหนุ ทีต่ ราไวตอ หนุ เงินปนผลตอหนุ จำนวนหนุ (ลานหนุ )

รอบบัญชีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม หนวย : ลานบาท 2551 2550 2549 675.91 600.49 762.62 439.32 399.84 481.60 236.59 200.65 281.02 681.74 682.89 802.49 (16.95) (9.54) 36.75 41.92 49.74 64.08 123.86 171.56 191.43 1,881.39 1,337.77 1,231.35 23.92 23.07 22.12 1,952.39 1,421.58 1,305.77 1,398.36 951.016 951.40 560.03 470.57 354.22 7.33 24.04 18.17 2.50 1.48 6.51 3.00 0.40 86.00

12.58 41.60 25.07 2.02 2.05 5.47 3.00 0.75 86.00

14.11 74.07 23.85 2.69 2.28 4.12 3.00 0.00 86.00

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

1


สาสนจากประธานกรรมการ ป 2551 ที่ผานมาเปนปที่เศรษฐกิจไทยถูกรุมเราอยางหนัก ทั้งจากปจจัยภายใน และภายนอกประเทศ ทำให เ กิ ด ความผั น ผวนมากเป น พิ เ ศษ อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิจทีเ่ ดิมตัง้ ความหวังไววา จะสูงถึงรอยละ 6 เมือ่ ตนป จึงถูกปรับลดลงเหลือเพียง รอยละ 3 ตอนปลายป ทัง้ นีจ้ ากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ จากภาวะเงินเฟอ ทะยานเหนือความคาดหมาย จากวิกฤตราคาน้ำมันที่ไดปรับตัวสูงสุดเปนประวัติการณ อยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลทางลบตออุปสงค และการตัดสินใจในการใชจายของผูบริโภค ปญหาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสงผลตอตนทุนในการดำเนินธุรกิจ ใหสูงขึ้น ปญหาวิกฤติความไมแนนอนทางการเมือง ซึ่งซ้ำเติมความเชื่อมั่นของผูบริโภค และนักลงทุน ปญหาวิกฤตการณการเงินสหรัฐอเมริกาทีล่ กุ ลามไปทัว่ โลก สงผลใหสภาวะ เศรษฐกิจโลกถดถอย การคาขายระหวางประเทศชะงัก ฉุดดัชนีคา ระวางเรือบอลติคผันแปร อย า งรุ น แรงโดยดั ช นี ขึ้ น ไปทำลายสถิ ติ ที่ ป ระมาณ 11,000 ในเดื อ นพฤษภาคม และตกลงมากวารอยละ 90 ในเดือนธันวาคม สงผลตอแผนการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายใตปจจัยลบนานัปการจากวิกฤตการณดังกลาว ทั้งนี้คณะกรรมการไดเฝาติดตาม สถานการณและผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาปรับปรุงกลยุทธและตัดสินใจ รวมกับฝายจัดการอยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตาม ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการ ทีม่ งุ มัน่ จะสรางผลประกอบการ แตละปใหไดดที สี่ ดุ ตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว ในป 2551 ไดตงั้ เปาหมายวาจะทำรายไดประมาณ 620 ลานบาท ซึง่ ก็สามารถทำไดดกี วาทีค่ าดการณไวกลาวคือการบริหารกองเรือทัง้ หมด จากเรือทั้งหมด 6 ลำ ใน 3 ไตรมาสแรก และบริษัทไดซื้อเรือลำใหมอีก 1 ลำ คือเรือ จุฑาปทมา ในไตรมาส 4 รวมเปนทั้งหมด 7 ลำ ในป 2551 และมีการบริหารเรือ 1 ลำ ให บริษัท บทด จำกัด ทำใหผลการดำเนินงานสำหรับป 2551 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 123 ลานบาท ซึ่งผลประกอบการดังกลาวเปนดัชนีชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญ ไดสะทอน ความสำเร็จขององคกรอยางชัดเจน ณ สิ้ น ป 2551 กองเรื อ ของบริ ษั ท มี จำนวน 7 ลำ เป น กองเรื อ อเนกประสงค ขนาด Small Handy Size รวมมีขนาด 72,962 เดทเวทตัน เรือมีอายุเฉลี่ย 17 ป โดยใหบริการในเขตประเทศญีป่ นุ และเกาหลี 2 ลำ เดินทางรอบโลก 2 ลำ ระหวางยุโรป กับแอฟริกา 1 ลำ และระหวางแอฟริกาใตกับแอฟริกาตะวันตก 2 ลำ และเมื่อปลายป 2551บริษทั ฯ ไดจดทะเบียนแกไขขอบังคับของบริษทั ฯ ใหสามารถทำการซือ้ หนุ คืนได ในดานบุคลากร โดยที่ทรัพยากรมนุษย (Human Capital) เปนหัวใจของธุรกิจ เดินเรือ บริษัทฯ ไดจัดทุนการศึกษาใหกับนักเรียนเดินเรือพาณิชย 9 ทุนอยางตอเนื่อง ตลอดจนไดสนับสนุนคาหลักสูตรฝกอบรมตางๆ สำหรับนักเรียนทุนเดินเรือพาณิชย

2

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

บริษทั ฯ ใหความสำคัญกับกิจกรรมทางสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยการมีสว นรวมของพนักงาน ซึ่ ง ในป ที่ ผ า นมาได มี ก ารบริ จ าคอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร อุ ป กรณ สำนั ก งานที่ ไ ม ใ ช แ ล ว ให กั บ สถาบั น ต า งๆ และช ว ยส ง เสริ ม บำรุงพระพุทธศาสนา โดยมงุ หวังพัฒนาจริยธรรมและจิตใจของพนักงานควบคไู ปกับการดำเนินธุรกิจของบริษทั บริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ฝายจัดการ และบุคลากรทุกระดับยึดถือการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารคุณภาพทั่วองคกร (Total Quality Management : TQM) รวมทั้งระบบบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ ระบบคุณภาพของบริษทั ฯ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ มีความเชือ่ มัน่ วาการปฏิบตั ติ ามกระบวนการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ยางตอเนือ่ ง จะเปนสวน หนึ่งที่จะยกระดับผลการดำเนินงานอยางยั่งยืน อันเปนการเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน ทั้งนี้ในป 2551 บริษัทฯ ไดรับผลการ ประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป (Annual General Meeting : AGM) ของบริษัทจดทะเบียนประจำป 2551 ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสมาคมสงเสริม ผลู งทุนไทย บริษทั ฯ ไดรบั ประเมินในระดับ“ดีเยีย่ ม”ซึง่ แสดงใหเห็นวา บริษทั ฯ ใหความสำคัญกับการประชุมผถู อื หนุ สามัญประจำป ทีค่ ำนึงถึงสิทธิของผถู อื หนุ ทุกทานอยางเทาเทียมกันเปนไปตามมาตรฐานสากล ในป 2552 บริษทั ฯ จะไดรบั มอบเรือลำใหมซงึ่ ไดสงั่ ตอไวเมือ่ ป 2550 ภายใตเศรษฐกิจทีย่ งั มีความเปราะบางทัง้ ปญหาวิกฤตการณเงิน ทีล่ กุ ลามไปทัว่ โลก ปญหาภายในประเทศ บริษทั ฯ จึงตองเพิม่ ความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจในป 2552 ใหมากทีส่ ดุ เพือ่ จะได ผานพนวิกฤติไปไดดว ยดี โดยใหความสำคัญกับการบริหารและปรับกลยุทธใหเขากับสถานการณ ในขณะเดียวกันก็มงุ พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการทัง้ หลายเพือ่ สรางผลตอบแทนและกำไรสุทธิใหดขี นึ้ ทายที่สุด คณะกรรมการเชื่อมั่นวาดวยระบบการบริหารจัดการที่เปนระบบอยางมีคุณภาพและยึดมั่นในจริยธรรมและหลัก ธรรมาภิบาลทีด่ ใี นการดำเนินธุรกิจ ภายใตการจัดการความเสีย่ งและการกำกับดูแลทีร่ ดั กุม จะสงผลใหบริษทั ฯ เติบโต และสามารถ สรางผลกำไรไดอยางมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว คณะกรรมการขอขอบคุณผูถือหุน ลูกคา และสถาบันการเงินที่ใหความไววางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯเปนอยางดีรวมทั้งขอบคุณผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯที่ทุมเทในการทำงาน และสนับสนุนบริษทั ฯดวยดีเสมอมา

พลเรือตรี (ชาโณ เพ็ญชาติ) ประธานกรรมการ

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

3


ขอมูลบริษัททั่วไป : บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) : อาคารมาโณทาวเวอร 153 ถนนสุขมุ วิท ซอย 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 การติดตอ : โทรศัพท : 0 - 2260 - 0050 โทรสาร : 0 - 2259 - 9825, 0 - 2259 - 9824 เว็บไซต :www.jutha.co.th Email : office@jutha.co.th ธุรกิจ : ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ ประเภทของกิจการ : การขนสงทางทะเล ขนาดกองเรือ : 72,962 Deadweight Ton จำนวนเรือ : 7 ลำ ทุนจดทะเบียนปจจุบนั : - 258 ล า นบาท ชำระแล ว 258 ล า นบาท แบ ง เป น หุ น สามั ญ 83,450,000 หุ น และหุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ์ 2,550,000 หนุ : - หนุ ทีจ่ ำหนายแลว หนุ สามัญ 83,450,000 หนุ และหนุ บุรมิ สิทธิ์ 2,550,000 หนุ มูลคาหนุ ทีต่ ราไว 3.00 บาท อักษรยอซื้อขายในตลาดหลักทรัพย JUTHA บุคลากรของบริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 พนักงานประจำสำนักงาน 36 คน พนักงานประจำเรือ 168 คน รวม 204 คน ชือ่ บริษทั สำนักงานใหญ

นิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ถือหนุ ตัง้ แตรอ ยละ 10 ขึน้ ไป

บริษทั เจ ชิปปง เซอรวสิ จำกัด สำนักงานใหญ : อาคารมาโณทาวเวอร 153 ถนนสุขมุ วิท ซอย 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเภทของกิจการ : ธุรกิจขนถายสินคา ซอมเรือ และขนสงสินคาทางบก ทุนจดทะเบียน : 15 ลานบาท มูลคาเงินลงทุน : รอยละ 33.33 ของเงินลงทุนทัง้ หมด บริษทั จุฑาผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จำกัด สำนักงานใหญ : 50 Raffles Place, # 17 - 01 Singapore Land Tower, Singapore 048623 ประเภทของกิจการ : ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ ทุนจดทะเบียน : 15 ลานบาท มูลคาเงินลงทุน : รอยละ 100 ของเงินลงทุนทัง้ หมด

บุคคลอางอิงอืน่ ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2/7 หมู 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงทงุ สองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย โทรศัพท : 0 - 2596 - 9000 โทรสาร : 0 - 2382 - 4994 - 5 ผสู อบบัญชี : บริษทั เอเอสที มาสเตอร จำกัด 790/12 ทองหลอทาวเวอร ซอยทองหลอ 18 ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โทรศัพท : 0 - 2714 - 8842 - 3, 0 - 2381 - 8016 - 7 โทรสาร : 0 - 2381 - 5716 นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผสู อบบัญชีรบั อนุญาต นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผสู อบบัญชีรบั อนุญาต

4

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

เลขที่ 4334 เลขที่ 218


ภูมิใจเรือไทยของเรา

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) มีโครงสรางการจัดองคกรประกอบดวย คณะกรรมการบริษทั ฯ (Board of Directors) คณะกรรมการ ตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการกำกับดูแลการปฎิบตั งิ าน (Compliance Committee)

ก. คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ ดังมีรายนามตอไปนี้ 1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ 2. นายศุกรีย แกวเจริญ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ 3. นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ 4. นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5. นายสมพร ไพสิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 6. นายโกวิท กุวานนท กรรมการอิสระ (ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2551 มีมติแตงตัง้ เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551) 7. นายศรัณย เพ็ญชาติ กรรมการ 8. นายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการผจู ดั การ 9. นายไมตรี หอรัตนชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551)

ประวัติ 1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ อายุ ประธานกรรมการ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด

: 85 ป : 2,094,688 หนุ : 2.44 : บิดาของนายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการผจู ดั การ บิดาของนายศรัณย เพ็ญชาติ กรรมการ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ ั ฑิต ทร. วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รนุ ที่ 14 สโมสรการบินพลเรือน รนุ ที่ 14 โรงเรียนการบิน

ประวัตกิ ารทำงาน 2534 - 2539 2528 - ปจจุบนั 2525 - ปจจุบนั 2518 - ปจจุบนั 2509 - ปจจุบนั ประวัตกิ ารอบรม

: ประธาน สมาคมเจาของเรือไทย : ประธานกรรมการ บริษทั เจ ชิปปง เซอรวสิ จำกัด : ประธานกรรมการ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการ บริษทั มาโณ จำกัด : ประธานกรรมการ บริษทั ซี แอนด พี จำกัด : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

5


2. นายศุกรีย แกวเจริญ อายุ ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2547 - ปจจุบนั 2533 - ปจจุบนั

: 71 ป : 24,000 หนุ : 0.03 : ไมมี : MASTER OF SCIENCE (ACCOUNTING), SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY U.S.A

: ประธานกรรมการ บริษทั อินโดรามา โพลีเมอรส จำกัด (มหาชน) : รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2524 - ปจจุบนั : กรรมการ และกรรมการทีป่ รึกษาแกคณะจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2522 - ปจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั สยามน้ำมันละหงุ จำกัด ประวัตกิ ารอบรม :2550 หลักสูตรผบู ริหารสถาบันพัฒนาตลาดทุน ตลาดทรัพยแหงประเทศไทย : 2548 หลักสูตร Director Certification Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย : 2546 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี 3. นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล กรรมการ

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด

ประวัตกิ ารทำงาน 2547 - ปจจุบนั

: 59 ป ::: ไมมี : ปริ ญ ญาโททางเศรษฐศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย แห ง รั ฐ ชาร เยอรมนี (Diplom Volkswirt) : Hubert H. Humphrey Fellow, Boston University & American University, U.S.A. : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รนุ 4313

: รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพือ่ การสงออก และนำเขาแหงประเทศไทย 2542 - 2544 : กรรมการผจู ดั การใหญ บริษทั บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2537 - ปจจุบนั : กรรมการอิสระ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2537 - 2547 : รองผจู ดั การทัว่ ไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 2520 - 2537 : ธนาคารแหงประเทศไทย ประวัตกิ ารอบรม : 2545 หลักสูตร “Directors Certification Program (DCP)” สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย : 2540 หลักสูตร “International Board & Directors Seminar” Swedish Academy of Directors ณ กรุงสต็อคโฮลม หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี

6

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

4. นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2548 - ปจจุบนั

: 62 ป ::: ไมมี

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2551 - ปจจุบนั 2550 - ปจจุบนั

: 62 ป ::: ไมมี

: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 2542 - ปจจุบนั : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2511 - 2545 : ตำแหนงสุดทายผูชวยผูจัดการใหญสายงานบริหาร เครือขาย สาขาธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ประวัตกิ ารอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี

5. นายสมพร ไพสิน กรรมการ

: ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบณ ั ฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

: ทีป่ รึกษากรรมาธิการ คมนาคม วุฒสิ ภา : Senior Advisor on Transport Regulations, ASIAN DEVELOPMENT Bank 2547 - ปจจุบนั : กรรมการอิสระ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2540 - ปจจุบนั : ผูพิพากษาสมทบศาลทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวางประเทศกลาง ประวัตกิ ารอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย : หลักสูตร Finance for Non Finance Director สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

7


6. นายโกวิท กุวานนท กรรมการ

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด

: 66 ป ::: ไมมี : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ประวัตกิ ารทำงาน 2551 - ปจจุบนั 2541 - ปจจุบนั 2534 - 2541

: กรรมการอิสระ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) : ทีป่ รึกษาสมาคมเจาของเรือไทย : กรรมการบริหาร กลมุ ยูนไิ ทย ประกอบดวย บริษทั ทีด่ ำเนินธุรกิจ เดินเรือทะเลขนสงสินคาระหวางประเทศ อตู อ และซอมเรือเดินทะเล ทาเรือ คอนเทนเนอร และคลังสินคา โดยรับผิดชอบแผนงาน และพัฒนาโครงการ ประวัตกิ ารอบรม : Transport Policy, Planning and Analysis Course, Economic Development Institute, Washington D.C., U.S.A. พ.ศ. 2521 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รนุ ที่ 5 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2532 หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี

7. นายศรัณย เพ็ญชาติ กรรมการ

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2534 - ปจจุบนั 2531 - ปจจุบนั 2524 - ปจจุบนั 2518 - ปจจุบนั ประวัตกิ ารอบรม

: 55 ป : 467,700 หนุ : 0.54 : บุตรของพลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ พีช่ ายของนายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการผจู ดั การ : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

: กรรมการ บริษทั เจ ชิปปง เซอรวสิ จำกัด : กรรมการ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) : กรรมการ และทีป่ รึกษา บริษทั ซี แอนด พี จำกัด : กรรมการ บริษทั มาโณ จำกัด : 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี

8

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

8. นายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการผูจัดการ

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด

: 49 ป : 4,978,550 หนุ : 5.79 : บุตรพลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ นองชายของนายศรัณย เพ็ญชาติ กรรมการ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College, Massachusetts, U.S.A. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, Massachusetts, U.S.A.

ประวัตกิ ารทำงาน 2550 - ปจจุบนั

: กรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส สภาหอการคาไทยแหงประเทศไทย : กรรมการคณะทำงานสงเสริมกิจการเรือไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 2547 - ปจจุบนั : กรรมการ คณะกรรมการการคาบริการ สาขาการขนสง กระทรวงคมนาคม 2539 - ปจจุบนั : เลขาธิการ สมาคมเจาของเรือไทย 2529 - ปจจุบนั : กรรมการผจู ดั การ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ประวัตกิ ารอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี 9. นายไมตรี หอรัตนชัย กรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551)

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2525 - 2551 2509 - ปจจุบนั ประวัตกิ ารอบรม

: 78 ป ::: ไมมี : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

: กรรมการ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) : กรรมการ บริษทั ซี แอนด พี จำกัด : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

9


ข. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 1. นายศุกรีย แกวเจริญ 2. นายอดุลย จันทนจุลกะ 3. นายสมพร ไพสิน 4. ผไู ดรบั มอบหมายจากบริษทั

วันประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 กรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 กรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ครัง้ ที่ 4 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. คณะกรรมการดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance Committee) รายนามคณะกรรมการกำกับกิจกรรมองคกร 1. นายชเนศร เพ็ญชาติ 2. นางอัจฉรา ศริพนั ธุ 3. นางนันทินี โชคระดา 4. นางชมนาด กนกวรพรรณ 5. นายธวัชชัย ออนสวัสดิ์

ง. ผบู ริหารบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดงั นี้

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

พลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ นายชเนศร เพ็ญชาติ เรือเอกพยุง เจริญสุข นายวันชัย นิพยากรณ นายวรเศรษฐ เรืองศรี นางอัจฉรา ศริพนั ธุ นางทัศนียา ศรีเจริญ นางนันทินี โชคระดา นายทวีศกั ดิ์ เย็นสบาย นางชมนาด กนกวรพรรณ

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

นายพันธศกั ดิ์ ดาวกระจาย นายพนม เผาจินดา นายธวัชชัย ออนสวัสดิ์ นางสาว มาลี สถิตเศรษฐ นางนิภา อารีนจิ นาง จิราภรณ เชือ้ เมืองพาน นางสาวญาณิศา นาคทวม

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

ประธานกรรมการ กรรมการผจู ดั การ รองกรรมการผจู ดั การฝายกองเรือ ผจู ดั การอาวุโสแผนกซอมบำรุงเรือ ผจู ดั การอาวุโสแผนกเรือเชาและแผนกปฏิบตั กิ าร ผจู ดั การอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี ผจู ดั การอาวุโสแผนกบัญชี ผจู ดั การอาวุโสแผนกธุรการ ผจู ดั การอาวุโสแผนกซอมบำรุง เลขานุการบริหารอาวุโส เลขานุการบริษทั (ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2551 ไดมมี ติแตงตัง้ เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551) ผจู ดั การแผนกบริหารดานความปลอดภัย แผนก DPA และแผนกคนประจำเรือ ผจู ดั การแผนกจัดซือ้ ผจู ดั การแผนกประกันภัย ผจู ดั การแผนกการตลาด ผจู ดั การแผนกการเงิน ผจู ดั การแผนกบัญชี ผจู ดั การแผนกบัญชี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

ประวัติ

1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ อายุ ประธานกรรมการ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด

: 85 ป : 2,094,688 หนุ : 2.44 : บิดาของนายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการผจู ดั การ บิดาของนายศรัณย เพ็ญชาติ กรรมการ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ ั ฑิต ทร. วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รนุ ที่ 14

ประวัตกิ ารทำงาน 2534 - 2539 2528 - ปจจุบนั 2525 - ปจจุบนั 2518 - ปจจุบนั 2509 - ปจจุบนั ประวัตกิ ารอบรม

: ประธาน สมาคมเจาของเรือไทย : ประธานกรรมการ บริษทั เจ ชิปปง เซอรวสิ จำกัด : ประธานกรรมการ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการ บริษทั มาโณ จำกัด : ประธานกรรมการ บริษทั ซี แอนด พี จำกัด : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี 2. นายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการผูจัดการ

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด

: 49 ป : 4,978,550 หนุ : 5.79 : บุตรพลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ นองชายของนายศรัณย เพ็ญชาติ กรรมการ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College, Massachusetts, U.S.A. : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, Massachusetts, U.S.A.

ประวัตกิ ารทำงาน 2550 - ปจจุบนั

: กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส สภาหอการคาไทยแหงประเทศไทย : กรรมการ คณะทำงานสงเสริมกิจการเรือไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 2547 - ปจจุบนั : กรรมการ คณะกรรมการการคาบริการ สาขาการขนสง กระทรวงคมนาคม 2539 - ปจจุบนั : เลขาธิการ สมาคมเจาของเรือไทย 2529 - ปจจุบนั : กรรมการผจู ดั การ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ประวัตกิ ารอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

11


3. เรือเอกพยุง เจริญสุข รองกรรมการผูจัดการ ฝายกองเรือ

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2525 - ปจจุบนั

: 69 ป ::: ไมมี

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2542 - ปจจุบนั 2537 - ปจจุบนั หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ สวนไดเสีย

: 61 ป : 5,700 หนุ : 0.01 : ไมมี

: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ ั ฑิต ทร.

: รองกรรมการผูจัดการฝายกองเรือ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี

4. นายวันชัย นิพยากรณ ผูจัดการอาวุโส แผนกซอมบำรุง

5. นายวรเศรษฐ เรืองศรี อายุ ผูจัดการอาวุโสแผนกเรือเชา จำนวนหนุ ทีถ่ อื และแผนกปฏิบตั กิ าร สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2547 - ปจจุบนั 2546 - ปจจุบนั 2542 - 2546 2538 - 2541 2536 - 2538 หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ สวนไดเสีย

12

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

: ปริญญาตรี ศูนยฝก พาณิชยนาวี กรมเจาทา : ผูจัดการอาวุโสแผนกซอมบำรุง : ผูจัดการแผนกซอมบำรุง : ไมมี : ไมมี : 47 ป ::: ไมมี : ปริญญาตรี ศูนยฝก พาณิชยนาวี กรมเจาทา : ผูจัดการอาวุโสแผนกปฏิบัติการ : ผูจัดการอาวุโสแผนกเรือเชา : ผูจัดการแผนกเรือเชา : ผูชวยผูจัดการแผนกเรือเชา : นายเรือ บริษทั อาร ซี แอล จำกัด : ไมมี : ไมมี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

6. นางอัจฉรา ศริพนั ธุ ผูจัดการอาวุโส แผนกการเงินและบัญชี

7. นางทัศนียา ศรีเจริญ ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชี

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2542 - ปจจุบนั 2533 - 2542 หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ สวนไดเสีย

: 53 ป : 7,600 หนุ : 0.01 : ไมมี

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2548 - ปจจุบนั 2533 - 2547 ประวัตกิ ารอบรม

: 58 ป : 17,350 หนุ : 0.02 : ไมมี

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ผูจัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี : ผูจัดการแผนกบัญชี : ไมมี : ไมมี

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชี : ผูจัดการแผนกบัญชี : ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผตู รวจสอบภายใน (สากล) ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ออกโดย สถาบันผูตรวจสอบ ภายใน รัฐนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี

8. นางนันทินี โชคระดา อายุ ผูจัดการอาวุโสแผนกธุรการ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2548 - ปจจุบนั 2535 - 2547 2534 - 2535 ประวัตกิ ารอบรม หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ สวนไดเสีย

: 55 ป : 2,400 หนุ : 0.01 : ไมมี : ปริญญาโท บริหารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร : ผูจัดการอาวุโสแผนกธุรการ : ผูจัดการแผนกธุรการ : ผูชวยผูจัดการแผนกธุรการ : หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร : ไมมี : ไมมี รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

13


9. นายทวีศกั ดิ์ เย็นสบาย ผูจัดการอาวุโส แผนกซอมบำรุง

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2534 - ปจจุบนั 2532 - 2534 หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ สวนไดเสีย

: 53 ป : 16,000 หนุ : 0.02 : ไมมี : ปวส. เครือ่ งกล : ผูจัดการแผนกซอมบำรุง : รองตนกลเรือ : ไมมี : ไมมี

10. นางชมนาด กนกวรพรรณ อายุ เลขานุการบริษทั ฯ จำนวนหนุ ทีถ่ อื เลขนุการบริหารอาวุโส สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2551 - ปจจุบนั

: 50 ป ::: ไมมี

11. นายพันธศักดิ์ ดาวกระจาย Designated Person Ashore (DPA) Safety Management System (SMS) และผูจัดการ แผนกคนประจำเรือ

: 53 ป ::: ไมมี

: ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

: เลขานุการบริษทั ฯ, เลขานุการบริหารอาวุโส บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2537 - 2551 : เลขานุการบริหาร บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2547 - ปจจุบนั 2538 - ปจจุบนั

: โรงเรียนนายเรือ พรรคนาวิน

: ผูจัดการแผนกคนประจำเรือ : Designated Person Ashore (DPA), Safety Management System (SMS) 2534 - 2538 : SANKO ASIA LINE 2533 - 2534 : ผูชวยฝายปฏิบัติการ ประวัตอิ บรม : Vessel Resource Management Course หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ : ไมมี สวนไดเสีย : ไมมี

14

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

12. นายพนม เผาจินดา ผูจัดการแผนกจัดซื้อ

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2534 - ปจจุบนั 2532 - 2534 หนีท้ มี่ อี ยกู บั ริษทั /บริษทั ในเครือ สวนไดเสีย

: 51 ป ::: ไมมี : อาชีวศึกษา : ผูจัดการแผนกจัดซื้อ : SUPPLIES CONTROLLER : ไมมี : ไมมี

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2541 - ปจจุบนั ประวัตกิ ารอบรม หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ สวนไดเสีย

: 55 ป ::: ไมมี

14. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ อายุ ผูจัดการแผนกการตลาด จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2549 - ปจจุบนั 2537 - 2549 หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ สวนไดเสีย

: 44 ป ::: ไมมี

13. นายธวัชชัย ออนสวัสดิ์ ผูจัดการแผนกประกันภัย

: ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ผูจัดการแผนกประกันภัย : หลักสูตรประกันภัยและการขนสงทางทะเล : ไมมี : ไมมี

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ผูจัดการแผนกการตลาด : ผูชวยผูจัดการแผนกการเดินเรือ : ไมมี : ไมมี

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

15


15. นางนิภา อารีนจิ ผูจัดการแผนกการเงิน

อายุ จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2549 - ปจจุบนั 2547 - 2548 หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ สวนไดเสีย

16. นางจิราภรณ เชือ้ เมืองพาน อายุ ผูจัดการแผนกบัญชี จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2549 - ปจจุบนั 2540 - 2548 2532 - 2539 หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ สวนไดเสีย 17. นางสาวญาณิศา นาคทวม อายุ ผูจัดการแผนกบัญชี จำนวนหนุ ทีถ่ อื สัดสวนการถือหนุ รอยละ ความสัมพันธทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับสูงสุด ประวัตกิ ารทำงาน 2551 - ปจจุบนั 2542 - 2550 2533 - 2541 หนีท้ มี่ อี ยกู บั บริษทั /บริษทั ในเครือ สวนไดเสีย

16

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

: 50 ป ::: ไมมี : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณ ั ฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ผูจัดการแผนกการเงิน : ผูชวยผูจัดการแผนกการเงิน : ไมมี : ไมมี : 46 ป : 4,500 หนุ : 0.01 : ไมมี : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ผูจัดการแผนกบัญชี : ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี : พนักงานบัญชี : ไมมี : ไมมี : 38 ป : ไมมี : ไมมี : ไมมี : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน : ผูจัดการแผนกบัญชี : ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี : พนักงานบัญชี : ไมมี : ไมมี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

กองเรือสินคา ภาพรวมกองเรือ

กองเรือจุฑานาวี เปนกองเรืออเนกประสงค ประกอบดวย เรืออเนกประสงค (Multi – Purpose Vessel) ขนาด Small Handy Size จำนวน 7 ลำ กองเรือขนาด 72,962 เดทเวทตัน เรือมีอายุเฉลีย่ 17 ป และขนาดเฉลีย่ 11,000 เดทเวทตัน เรือเอนกประสงค สามารถขนสงสินคาไดหลากหลาย ทัง้ สินคาเทกอง (Bulk Cargo) สินคาทัว่ ไป (General Cargo) สินคาหีบหอ (Parcel Cargo) เครือ่ งจักร (Machinery) สินคาตู (Containers) สินคาโครงการ สินคาทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ (Project Cargo) รถ (Ro – Ro Cargo) รวมทัง้ สินคาแชแข็ง (Refrigerated Cargo) เรือสินคาขนาด Small Handy Size เปนเรือทีม่ คี วามคลองตัวสูง สามารถเขาทำ การคาในเมืองทาขนาดตางๆ และสนองตอบความตองการของลูกคาไดดี ทีผ่ า นมาขนาดของกองเรือจุฑานาวีมกี ารเปลีย่ นแปลง ตามปจจัยภายในและภายนอก โดยเฉพาะ ภาวะเศรษฐกิจโลก ตลาดเดินเรือโลก รวมทัง้ กลยุทธและนโยบายการดำเนินธุรกิจ

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

17


ขนาดเรือแตละลำ

ชือ่ เรือ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

18

เลขทีท่ ะเบียนเรือ

จุฑาวาสนา (M.V. NORDANA ANDREA) 480003919 จุฑาพุทธชาด (M.V. NORDANA SOPHIE) 421000831 จุฑาปทมา (M.V. OCEANIA QUEEN) 510085243 จุฑาธรรมรักษา (M.V. JUTHA DHAMMARAKSA) 421000289 จุฑาสุพรรณิกา (M.V. SAFMARINE LUBA) 371000628 จุฑาราชาวดี (M.V. SAFMARINE LISBON) 371000678 จุฑาพุทธรักษา (M.V. JUTHA SIAM) 381000191

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

ประเทศทีส่ ราง ปทสี่ ราง น้ำหนักบรรทุก เดทเวทตัน ญีป่ นุ 2000 8,974 ญีป่ นุ 1999 8,976 ไตหวัน 1996 8,241 ญีป่ นุ 1995 8,691 เยอรมัน 1984 12,680 เยอรมัน 1984 12,680 เยอรมัน 1982 12,720 รวม 72,692


○ ○

CARGO CAPACITIES

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

GRAIN 3,516.09 2,878.79 5,594.24 4,616.63 16,605.75

BALE 3,224.87 2,667.24 5,192.40 4,209.79 15,294.30

HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 20.30 x 12.60 M TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M HOLD #2 HATCH COVER 33.60 x 12.60 M TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M HATCH COVER: SINGLE PULL FLASH TWEEN DECK COVER: PONTOON CARGO GEAR SINGLE CRANE 25 MT x 2 (NO.1 AFT) OR (50 MT TANDEM) DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT) MACHINERY MAIN ENGINE : MAN - B&W, 5L35 4,400 PS AUX ENGINE : 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS

NO.1 UPPER HOLD NO.1 LOWER HOLD NO.2 UPPER PART NO.2 LOWER HOLD TOTAL

SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 13.6 KTS CONSUMPTION : 15 MT IFO-180 + 1.1 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION : 1.3 MT / DAY

CLASSIFICATION NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* AND MNS* TONNAGE GRT : 7,659 NRT : 2,686 DWT : 8,973.60 MT SUMMER DRAFT : 7.432 M LIGHTSHIP : 3,219.82 MT DIMENSION LOA : 114.10 M LBP : 105.40 M BEAM : 19.60 M

BUILT : 2000 BY HIGAKI SHIPBUILDING, JAPAN FLAG : THAI / CALL SIGN: HSCU2 IMO NO. : 9205586 INMARSAT-C : 456729210 MINI-M TEL : 764584315 MINI-M FAX : 764584316 MINI-M E-MAIL : HSCU2@globeemail.com

DESCRIPTION OF MV JUTHA VASANA (Current Name : NORDANA ANDREA)

ภูมิใจเรือไทยของเรา

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

19


20

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

○ ○ ○

CARGO CAPACITIES

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NO.1 UPPER HOLD NO.1 LOWER HOLD NO.2 UPPER PART NO.2 LOWER HOLD TOTAL

GRAIN 3,516.09 2,878.79 5,594.24 4,616.63 16,605.75

BALE 3,224.87 2,667.24 5,192.40 4,209.79 15,294.30

HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 20.30 x 12.60 M TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M HOLD #2 HATCH COVER 33.60 x 12.60 M TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M HATCH COVER : SINGLE PULL FLASH TWEEN DECK COVER : PONTOON

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 13.6 KTS CONSUMPTION : 15 MT IFO-180 + 1.1 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION : 1.3 MT / DAY

DIMENSION LOA : 114.10 M LBP : 105.40 M BEAM : 19.60 M

TONNAGE GRT : 7,659 NRT : 2,686 DWT : 8,976.45 MT SUMMER DRAFT : 7.42 M LIGHTSHIP : 3,216.98 MT

CLASSIFICATION NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* AND MNS*

BUILT : 1999 BY HIGAKI SHIPBUILDING, JAPAN FLAG : THAI / CALL SIGN : HSCP2 IMO NO. : 9205562 INMARSAT-C : 456727410 MINI-M TEL : 764465747 MINI-M FAX : 764465749 MINI-M E-MAIL : HSCP2@globeemail.com

DESCRIPTION OF MV JUTHA BUDDHACHART (Current Name : NORDANA SOPHIE)

CARGO GEAR SINGLE CRANE 25 MT x 2 (NO.1 AFT) OR (50 MT TANDEM) DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT) MACHINERY MAIN ENGINE : MAN - B&W, 5L35 4,400 PS AUX ENGINE : 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS


CARGO CAPACITIES

DESCRIPTION OF MV JUTHA PATTHAMA

ภูมิใจเรือไทยของเรา

GRAIN BALE 15,762.47 14,586.66

CAPACITY

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HATCH COVER : END ROLLING STEEL HATCH COVER CARGO GEAR DERRICK BOOM 25T X 2 SET 30T X 2SET BOOM LENGTH 19.0M X 4 SET OUT REACH 4.0M MACHINERY MAIN ENGINE : MAKITA MITSUI 5L35MCX1SET MCR. RATING 4000 PS X 200 RPM (2942KW) NCR.RATING 3400 PS X193 RPM GENERATOR NO. OF SET : 300 KVA. 240KW.X900 RPMX2 SET AC440V X60 HZ

○ ○ ○

DIESEL 380 PSX900RPM X 2 SET (YANMER S165L-SN)

SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 12.7 KTS CONSUMPTION : 11.2 MT IFO-180 + 0.4 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION : 1.3 MT / DAY

HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 26.00 x 10.15 M HOLD #2 HATCH COVER 26.00 x 10.15 M

DIMENSION LOA : 104.13 M LBP : 96.95 M BEAM : 19.00 M

TONNAGE GRT : 6,635 NRT : 2,792 DWT : 8,240.92 MT SUMMER DRAFT : 7.67 M LIGHTSHIP : 2,893.75 MT

CLASSIFICATION NIPPON KAIJI KYOKAI, NK NS*MNS*NO.961339

BUILT : 1996 BY CHING FU SHIPBUILDING, TAIWAN FLAG : THAI / CALL SIGN: HSCU2 IMO NO. : 9205586 INMARSAT-C : 456729210 MINI-M TEL : 764584315 MINI-M FAX : 764584316 MINI-M E-MAIL : HSCU2@globeemail.com

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

21


○ ○

CARGO CAPACITIES

22

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

GRAIN 496.83 3,446.56 3,172.25 496.83 3,161.85 3,166.48 13,940.80

BALE 496.83 3,219.74 2,931.22 496.83 2,995.72 2,955.79 13,096.13

HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 24.00 x 12.60 M TWEEN DECK COVER 24.00 x 12.60 M HOLD #2 HATCH COVER 24.00 x 12.60 M TWEEN DECK COVER 24.00 x 12.60 M HATCH COVER : SINGLE PULL FLASH TWEEN DECK COVER : PONTOON

NO.1 HATCH PART NO.1 UPPER HOLD NO.1 LOWER HOLD NO.2 HATCH PART NO.2 UPPER PART NO.2 LOWER HOLD TOTAL

○ ○ ○ ○

CARGO GEAR DERRICK 25 MT x 2 (NO.1 FWD AND NO.2 AFT) SINGLE CRANE 30 MT x 2 (NO.1 AFT) OR (60 MT TANDEM)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 12.40 KTS CONSUMPTION : 12 MT IFO-180 + 1.0 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION : 1.35 MT / DAY

DIMENSION LOA : 100.59 M LBP : 93.50 M BEAM : 18.80 M

TONNAGE GRT : 6,275 NRT : 3,891 DWT : 8,691 MT SUMMER DRAFT : 8.219 M LIGHTSHIP : 2,571 MT

CLASSIFICATION NK NS* AND MNS*

BUILT : 1995 BY SHIN KOCHIJUKO, JAPAN FLAG : THAI / CALL SIGN: HSB3370 IMO NO. : 9114050 INMARSAT-C : 456761530 INMARSAT M TEL : 656703610 INMARSAT M FAX : 656703611 NTT DoCoMo TEL : (81) 90 - 30228466 NTT DoCoMo FAX : (81) 90 - 30228467

DESCRIPTION OF MV JUTHA DHAMMARAKSA

MACHINERY MAIN ENGINE : MAN - B&W, 5L35 4,400 PS AUX ENGINE : 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CARGO GEAR VELLE DERRICK : 5 x 40 MT SWL

○ ○ ○ ○ ○ ○

HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 18.90 x 10.60 M UPP TWEEN DECK 18.90 x 10.60 M TWEEN DECK 18.90 x 6.70 M HOLD #2 HATCH COVER (P&S) 25.90 x 7.60 M TWEEN DECK (P&S) 25.90 x 7.60 M HOLD #3 HATCH COVER (P&S) 25.90 x 7.60 M TWEEN DECK (P&S) 25.90 x 7.60 M

CONTAINER INTAKE 428 TEUS (232 IN HOLDS AND 196 ON DECK) REEFER PLUG : S 50 UNITS x 380 V x 50 CYCLE MACHINERY MAIN ENGINE : MAN K9Z 60/105E, 9000 PS AUX ENGINE : 1 x SKL8 VD 36/24, 600 PS 2 x WARTSILA 4R 22 HF, 816 PS

SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 13.5 KTS ON FULLY LADEN CONSUMPTION : 25 MT IFO-180 + 2.5 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION IDLE : 1.8 MT MGO / DAY ALL DERRICKS WORKING : 2.5 MT MGO / DAY

GRAIN BALE 2,013.0 1,962.0 1,965.0 1,691.0 2,212.0 1,925.0 2,623.0 2,488.0 3,563.0 3,314.0 2,668.0 2,518.0 3,233.0 2,957.0 155.0 145.0 18,432.0 17,000.0

UPP TWEEN DECK #1 TWEEN DECK #1 LOW HOLD #1 TWEEN DECK #2 LOW HOLD #2 TWEEN DECK #3 LOW HOLD #3 LOCKER ROOM : TOTAL

DIMENSION LOA : 150.17 M LBP : 140.67 M BEAM : 21.10 M

CARGO CAPACITIES

TONNAGE GRT : 10,330 NRT : 5,584 DWT : 12,680 MT SUMMER DRAFT : 9.05 M LIGHTSHIP : 6,090 MT

CLASSIFICATION LLOYD + 100A1, ICE CLASS 1A + LMC CONTAINER CARGOES IN HOLDS AND ON UPPER DECK AND HATCH COVERS CERTIFIED CONTAINER SECURING ARRANGEMENTS

BUILT : 1984 BY NEPTUNE ROSTOCK, GERMANAY FLAG : THAI / CALL SIGN : HSGH IMO NO. : 8310877 INMARSAT-C : 456715610 MINI-M TEL : 764504921 MINI-M FAX : 764504923 MINI-M E-MAIL : HSGH@globeemail.com

DESCRIPTION OF MV JUTHA SUPHANNIKA (CURRENT NAME : SAFMARINE LUBA)

ภูมิใจเรือไทยของเรา

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

23


24

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

UPP TWEEN DECK #1 TWEEN DECK #1 LOW HOLD #1 TWEEN DECK #2 LOW HOLD #2 TWEEN DECK #3 LOW HOLD #3 LOCKER ROOM : TOTAL

GRAIN BALE 2,013.0 1,962.0 1,965.0 1,691.0 2,212.0 1,925.0 2,623.0 2,488.0 3,563.0 3,314.0 2,668.0 2,518.0 3,233.0 2,957.0 155.0 145.0 18,432.0 17,000.0

○ ○ ○

CARGO CAPACITIES

○ ○ ○ ○ ○ ○

HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 18.90 x 10.60 M UPP TWEEN DECK 18.90 x 10.60 M TWEEN DECK 18.90 x 6.70 M HOLD #2 HATCH COVER (P&S) 25.90 x 7.60 M TWEEN DECK (P&S) 25.90 x 7.60 M HOLD #3 HATCH COVER (P&S) 25.90 x 7.60 M TWEEN DECK (P&S) 25.90 x 7.60 M CARGO GEAR VELLE DERRICK : 5 x 40 MT SWL

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 13.5 KTS ON FULLY LADEN CONSUMPTION : 25 MT IFO-180 + 2.5 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION IDLE : 1.8 MT MGO / DAY ALL DERRICKS WORKING : 2.5 MT MGO / DAY

DIMENSION LOA : 150.17 M LBP : 140.67 M BEAM : 21.10 M

TONNAGE GRT : 10,383 NRT : 5,584 DWT : 12,680 MT SUMMER DRAFT : 9.067 M LIGHTSHIP : 6,090 MT

CLASSIFICATION LLOYD + 100A1, ICE CLASS 1A + LMC CONTAINER CARGOES IN HOLDS AND ON UPPER DECK AND HATCH COVERS CERTIFIED CONTAINER SECURING ARRANGEMENTS

BUILT : 1984 BY NEPTUNE ROSTOCK, GERMANAY FLAG : THAI / CALL SIGN : HSOO IMO NO. : 8310865 INMARSAT-C : 456761312 MINI-M TEL : 764083263 MINI-M FAX : 764083265 MINI-M E-MAIL : HSOO@globeemail.com

DESCRIPTION OF MV JUTHA RACHAVADEE (CURRENT NAME : SAFMARINE LISBON)

CONTAINER INTAKE 428 TEUS (232 IN HOLDS AND 196 ON DECK) REEFER PLUG : S 50 UNITS x 380 V x 50 CYCLE MACHINERY MAIN ENGINE : MAN K9Z 60/105E 9,000 PS AUX ENGINE : 4 x SKL8 VD 36/24 400 PS


GRAIN BALE UPP TWEEN DECK #1 2,013.0 1,962.0 TWEEN DECK #1 1,965.0 1,691.0 LOW HOLD #1 2,212.0 1,925.0 TWEEN DECK #2 2,623.0 2,488.0 LOW HOLD #2 3,563.0 3,314.0 TWEEN DECK #3 2,668.0 2,518.0 LOW HOLD #3 3,233.0 2,957.0 LOCKER ROOM : 155.0 145.0 TOTAL 18,432.0 17,000.0 HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 18.90 x 10.60 M UPP TWEEN DECK 18.90 x 10.60 M TWEEN DECK 18.90 x 6.70 M HOLD #2 HATCH COVER (P&S) 25.90 x 7.60 M TWEEN DECK (P&S) 25.90 x 7.60 M HOLD #3 HATCH COVER (P&S) 25.90 x 7.60 M TWEEN DECK (P&S) 25.90 x 7.60 M CARGO GEAR VELLE DERRICK : 5 x 40 MT SWL CONTAINER INTAKE 428 TEUS (232 IN HOLDS AND 196 ON DECK) REEFER PLUG : S 50 UNITS x 380 V x 50 CYCLE MACHINERY MAIN ENGINE : MAN K9Z 60/105E 9,000 PS AUX ENGINE : 4 x SKL8 VD 36/24 4000 PS

○ ○

CARGO CAPACITIES

DESCRIPTION OF MV JUTHA BUDDHARAKSA (CURRENT NAME : JUTHA SIAM) BUILT : 1982 BY NEPTUNE ROSTOCK, GERMANAY FLAG : THAI / CALL SIGN : HSID IMO NO. : 8225400 INMARSAT-C : 456707310 MINI-M TEL : 764454667 MINI-M FAX : 764454669 MINI-M E-MAIL : HSID@globeemail.com CLASSIFICATION LLOYD + 100A1, ICE CLASS 1A + LMC CONTAINER CARGOES IN HOLDS AND ON UPPER DECK AND HATCH COVERS CERTIFIED CONTAINER SECURING ARRANGEMENTS TONNAGE GRT : 9,354 NRT : 5,491 DWT : 12,720 MT SUMMER DRAFT : 9.065 M LIGHTSHIP : 6,050 MT DIMENSION LOA : 150.17 M LBP : 140.67 M BEAM : 21.05 M SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 13.5 KTS ON FULLY LADEN CONSUMPTION : 25 MT IFO-180 + 2.5 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION IDLE : 1.8 MT MGO / DAY ALL DERRICKS WORKING : 2.5 MT MGO / DAY

ภูมิใจเรือไทยของเรา

2.

แนวโนมอนาคต ในป 2552 บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) จะไดรบั มอบเรือตอใหม จำนวน 1 ลำ จะทำใหกองเรือจุฑานาวีมเี รือเพิม่ ขึน้ อีก 1 ลำ ซึง่ เรือลำดังกลาวทางบริษทั ไดสงั่ ตอในป 2007 ทีผ่ า นมา รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

25


ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจของกลุมบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศที่มีประสบการณกวา 30 ปี โดยเริ่ ม ดำเนิ น ธุ ร กิ จ เมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2519 ป จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ของกลุ ม บริ ษั ท ได ข ยายครอบคลุ ม ธุ ร กิ จ อย า งกว า งขวาง ทั้งกลุมธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศที่เปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ ไดแก ธุรกิจเดินเรือประจำเสนทาง ธุรกิจเรือเชา ธุรกิจ เดินเรือจร ธุรกิจบริหารกองเรือ ธุรกิจขนสงน้ำมันทางเรือ ธุรกิจขนสงสารเคมีทางเรือ กลมุ ธุรกิจเกีย่ วกับการคาทางเรือ ประกอบดวย ธุรกิจนายหนาจัดหาสินคา ธุรกิจนายหนาซื้อขายเรือ ธุรกิจนายหนาเชาเรือ กลุมธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนสงทางทะเล ประกอบดวย ธุรกิจขนถายสินคาในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซอมเรือ กลุมธุรกิจเกี่ยวกับ Logistics ไดแก ธุรกิจขนสงสินคาทางบก และกลุม ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ซึ่ ง ป จ จุ บั น กลุ ม บริ ษั ท จุ ฑ านาวี จำกั ด (มหาชน) เข า ไป Trade ในตลาดเดิ น เรื อ โลกและมี เ ครื อ ข า ยทางธุ ร กิ จ ในทุกทวีปทีส่ ำคัญๆ ในโลก รวมทัง้ ไดรว มดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจทัง้ ในและตางประเทศ โดยบริหารงาน ดังนี้ 1. บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ซึง่ เปนบริษทั แม มีหนาทีร่ บั ผิดชอบกลมุ ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศทีเ่ ปนธุรกิจหลัก ของกลมุ บริษทั ประกอบดวย ธุรกิจเดินเรือประจำเสนทาง ธุรกิจเรือเชา ธุรกิจเดินเรือจร ธุรกิจบริหารกองเรือ และกลมุ ธุรกิจ เกีย่ วกับการคาทางเรือ ประกอบดวย ธุรกิจนายหนาจัดหาสินคา ธุรกิจนายหนาซือ้ ขายเรือ และธุรกิจนายหนาเชาเรือ 2. กลมุ บริษทั ยอยมีหนาทีร่ บั ผิดชอบกลมุ ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ ทีเ่ ปนธุรกิจหลักของกลมุ บริษทั ประกอบดวย ธุรกิจ เดินเรือประจำเสนทาง ธุรกิจเรือเชา ธุรกิจเดินเรือจร ธุรกิจบริหารกองเรือ และกลมุ ธุรกิจเกีย่ วกับการคาทางเรือ ประกอบดวย ธุรกิจนายหนาจัดหาสินคา ธุรกิจนายหนาซือ้ ขายเรือ และธุรกิจนายหนาเชาเรือ ทัง้ นีไ้ ดจดั ตัง้ บริษทั จุฑาผกากรอง ชิปปง จำกัด เปนฐานในประเทศสิงคโปร ปจจุบนั Portfolio ทางธุรกิจของบริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ทีเ่ กีย่ วกับการเดินเรือระหวางประเทศ ประกอบดวยอืน่ ๆ เชนธุรกิจเรือเชา ธุรกิจเดินเรือจร และธุรกิจบริหารกองเรือ 3. กลุมบริษัทรวม ซึ่งมีบริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จำกัด ทำหนารับผิดชอบกลุมธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนสงทางทะเลธุรกิจ ขนถายสินคาในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซอมเรือ เปนตน 4. กลมุ บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน ไดแก บริษทั ซี แอนด พี จำกัด ทำธุรกิจในการขนสงน้ำมันทางทะเล และธุรกิจขนสงสารเคมี ทางทะเล ธุรกิจเดินเรือเปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ โดยมีบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) เปนผูดำเนินธุรกิจเดินเรือเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะธุรกิจเดินเรือประจำเสนทางและธุรกิจเรือเชา ที่ผูเชาใชขนสงสินคาเปนเรือจร และเรือเดินประจำเสนทางในเสนทาง เดินเรือสำคัญๆ ของโลก ในป 2548-2551 โครงสรางรายไดกลมุ บริษทั ฯ มีสดั สวน ธุรกิจเรือเชา : ธุรกิจเดินเรือประจำเสนทาง รอยละ 84.08 : 16, 82 : 18 80: 20 และรอยละ 78 : 22 สัดสวนโครงสรางรายไดจากธุรกิจเดินเรือดังกลาวไดสะทอนความสำเร็จของกลยุทธ Portfolioในการดำเนินธุรกิจเดินเรือของบริษทั ฯ ไดชดั เจนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะของเศรษฐกิจโลกและตลาด

26

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

สำหรั บ ผลการดำเนิ น งานที่ ผ า นมาของแต ล ะสายผลิ ต ภั ณ ฑ กลุ ม บริ ษั ท ฯ มี ย อดขายเพิ่ ม ขึ้ น ในป 2551 ยอดขาย 675.91 ลานบาท

โครงสรางรายได โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของกลมุ บริษทั ในป 2549-2551 ทีผ่ า นมา หนวย : บาท 2551 2550 2549 สายผลิตภัณฑ/ ดำเนินการโดย รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ กลมุ ธุรกิจ การถือ หนุ ของ บริษทั กลมุ ธุรกิจเดินเรือหลัก บริษทั จุฑานาวี จำกัด 675.90 100.00 589.17 98.12 678.10 88.92 (มหาชน) กลมุ ธุรกิจเดินเรือ บริษทั จุฑาผกากรอง 100 -0-011.32 1.88 84.52 11.08 (บริษทั ยอย) ชิปปง ไพรเวท จำกัด รวม 675.90 100.00 600.49 100.00 762.60 100.00

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

27


เปาหมายการดำเนินธุรกิจ (Goal)

ในป 2552 บริษทั ฯ จะไดรบั มอบเรือตอใหม 1 ลำ มูลคาประมาณ 19 ลานเหรียญสหรัฐ และบริษทั ฯ อาจจะขายเรือเกา ทีม่ อี ายุการใชงานนานออกไปเพือ่ ลดภาระคาซอมแซม

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ประกอบการธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศเปนธุรกิจหลัก โดยมี Portfolio ทางธุรกิจ ประกอบดวย ธุรกิจนายหนาธุรกิจจัดหาสินคา (Freight Brokerage) ธุรกิจนายหนาเชาเรือ ธุรกิจนายหนาซื้อขายเรือ และธุรกิจบริหารกองเรือ ทีผ่ า นมาบริษทั ไดปรับ Portfolio ใหสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอยางตอเนือ่ ง กลยุทธ ในการบริหารงานของกลมุ JUTHA มีดงั นี้ เนื่องจากความพรอมในสวนของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และ พรอมเรียนรูและพัฒนาอยูตลอดเวลาการมีผลิตภัณฑ ที่หลากหลายกลาวคือมีการใชเรืออเนกประสงค(Multipurpose)ทั้งการใหบริการขนสงสินคาในเสนทางประจำ (Liner) และการใหบริการเรือเชาเปนระยะเวลา (Time Charter) แนวโนมตลาดเรือ Multipurpose ทีม่ ปี ริมาณเรือจำกัดทำใหสามารถ ดำเนินกลยุทธในการเพิ่มฐานลูกคาไดโดยการขยายเสนทางเดินเรือและหาพันธมิตรเพื่อสรางบริการใหมๆ ใหกับลูกคา เชน การเปนพันธมติ รกับบริษทั เดินเรือไทยดวยกัน การใหบริการเรือเชา (Time Charter) วิธกี ารหาผเู ชาเรือใชการติดตอผานนายหนาตางประเทศทีด่ ี เปนทีไ่ ววางใจในตลาด และมีความสามารถในการตอรองสูง ลูกคากลุมนี้จะเปนบริษัทขนาดใหญและมีความมั่นคงสูง การกำหนดราคาเปนไป ตามกลไกตลาด การเลือกลูกคาทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือสูงเเละเชาเรือเปนระยะเวลายาว ทำใหบริษทั มีรายไดทแี่ นนอน สำหรับดานเสนทางประจำ (Liner) บริษัทฯ เนนการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูสงสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ การดำเนินงานจะปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือขอตกลงทีร่ ะบุไวของทัง้ สองฝาย บริษทั มีนโยบายตัง้ อัตราคาระวางสินคา ( Freight ) ใหอยใู นระดับเดียวกันกับบริษทั อืน่ ๆในตลาด คูแขงขันจะเปนบริษัทขนสงสินคาของตางประเทศ ซึ่งมีศักยภาพสูงทางดานเงินทุนและประสิทธิภาพในดานการบริหาร การเขามาของคูแขงขันหรือผูเขามาใหมเปนไปไดยากเพราะ การลงทุนตองใชตนทุนสูง Fixed cost สูงโดยเฉพาะตัวเรือ ผบู ริหารและบุคลากรตองมีประสบการณและความชำนาญดานกิจการเดินเรือทะเลเปนอยางดี การขนส ง สิ น ค า ทางเรื อ สามารถบรรทุ ก ได ใ นปริ ม าณครั้ ง ละมากๆและเสี ย ค า ใช จ า ยน อ ยกว า การขนส ง วิ ธี อื่ น กองเรือของบริษทั ฯ สามารถขนสงสินคาได ทัง้ สินคาแหงเทกอง สินคาทัว่ ไป สินคาหีบหอ รถยนต เครือ่ งจักร สินคาทีม่ ลี กั ษณะ พิเศษ สินคาตคู อนเทนเนอร รวมทัง้ สินคาแชแข็ง สำหรับบริการเรือเชาตามระยะเวลาของบริษทั ฯ ทัง้ 5 ลำ มีกำหนดเสนทางเดินเรือตามการคาของผเู ชาเปน 2 สายหลักคือ เสนทาง Asia - Trans - Pacific - Atlantic (ผานคลอง Panama และคลอง Suez) โดยเรือ M.V. Nordana Andrea และ M.V. Nordana Sophie สวนเสนทาง Europe - Africa โดยเรือ M.V.Safmarine Lisbon, M.V.Safmarine Luba, M.V. Jutha Siam สำหรับบริการเดินเรือแบบประจำเสนทางไดจัดเรือในกองเรือใหบริการในเสนทางเดินเรือสาย Intra – Asia บริษัทฯ ใหบริการในเสนทาง ไทย - ญี่ปุน – เกาหลีขณะนี้บริษัทฯไดจัดเรือจุฑาธรรมรักษาและเรือจุฑาปทมา ใหบริการในเสนทาง เดินเรือสายนี้ การบริหารธุรกิจเดินเรือทีค่ รบวงจรของกลมุ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ไดจดั Portfolio ของธุรกิจ ใหบริษทั ในเครือ สามารถดำเนินการในลักษณะทำงานเปนกลุม มีกลุมธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินเรือทะเลซึ่งสนับสนุนกองเรือของบริษัทฯ ทั้งธุรกิจนายหนาซื้อขายเรือ นายหนาเชาเรือ และนายหนาจัดหาสินคาที่บริษัทฯดำเนินการเอง สวนธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจขนถายสินคา บริการบำรุงรักษาและซอมเรือใหบริษทั เจ.ชิปปง เซอรวสิ จำกัด เปนผดู ำเนินการ บริษทั ฯ ไดรบั การสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลโดยไดรบั ยกเวนอากรขาเขาเครือ่ งจักร ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลสำหรับกำไรสุทธิเปนเวลา 8 ป นอกจากนี้ ยังไดรบั สิทธิอนื่ ๆ โดยเรือทีจ่ ดทะเบียนเปนเรือไทย ชักธงไทยไดรับสิทธิในการขนสงสินคาของราชการไทยรัฐวิสาหกิจและยังไดรับยกเวนภาษีเงินไดสำหรับรายไดจากการขนสง สินคาทางทะเลระหวางประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกา เลขที่ 314 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540

28

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

ภาวะตลาดและการแขงขัน ภาพรวมอุตสาหกรรมเรือบรรทุกสินคาแหง อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีประสบปญหาอยางทีไ่ มเคยปรากฏในประวัตกิ ารณ โดยดัชนีอตุ สาหกรรม Baltic Dry Index (BDI) ขึ้นไปทำสถิติสูงสุดเปนประวัติการณในชวงเดือนพฤษภาคม ที่ประมาณ 11,000 จุด และตกลงมาอยูที่ประมาณ 600 จุดในเดือน ธันวาคม หรือตกลงมามากวารอยละ 90 ปรากฏการณนสี้ ง ผลโดยตรงกับปริมาณคาระวางเรือในตลาดโลก Baltic Dry Index 1 year (February 2008 – February 2009)

ปจจุบนั ดัชนี BDI ไดขยับตัวขึน้ มาอยทู ปี่ ระมาณ 2,000 จุด ซึง่ ถือวาสูงกวาระดับต่ำสุดเมือ่ เดือนธันวาคมประมาณ เกือบสีเ่ ทา ตัว แตกย็ งั คงต่ำกวาระดับเมือ่ เดือนพฤษภาคมถึง 5 เทาตัว การปรับตัวขึน้ ลงอยางรวดเร็วของดัชนีทำใหยากตอการประมาณการ ผปู ระกอบการไมสามารถคาดคะเนเหตุการณในอนาคตไดจงึ ทำใหยากตอการตัดสินใจในการลงทุน ดัชนี BDI ถูกนำมาใชเปนดัชนี บงชีถ้ งึ การคาโลก จึงทำใหดชั นีผนั ผวนเร็วกวาทีค่ วรจะเปน

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

29


Oct-08 DWT 1.3 million Nov-08 DWT 3.2 million Dec-08 DWT 2.9 million Total last 3 months 2008 DWT 7.4 million

(77% dry, DWT 1.0 mil) (69% dry, DWT 2.2 mil) (93% dry, DWT 2.7 mil)

80% of scrapping for dry cargo ship took place during the last 3 months

=

DWT 14.6 million ? 51% of total scrapping Took place during the last 3 months

Jan-09

DWT 2.2 million

(82% dry, DWT 1.8 mil) = 633% increased

Jan-08

DWT 0.3 million

Feb-09

DWT 2.3 million

Feb-08

DWT 0.8 million

Total year 2008

(91% dry, DWT 2.1 mil) = 187% increased

Source : Pacific Marine Ltd., London มีเรือเปนจำนวนมากถูกปลดระวางในชวงเวลา 3 เดือนสุดทายของป 2551 และตอเนือ่ งมายังชวงตนป 2552 ในขณะทีป่ ริมาณ เรือตอใหมทคี่ าดวาจะเขามาในตลาดในชวง 3 ปขา งหนา อาจมีการเปลีย่ นแปลงอยางมีนยั สำคัญเพราะสถานการณเศรษฐกิจโลก ไดเปลีย่ นแปลงไปมากในชวง 6 เดือนทีผ่ า นมา และมีการคาดการณวา กวารอยละ 50 ของจำนวนการสัง่ ตอเรือใหมยงั ไมมสี ญ ั ญา การสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน จึงเปนผลใหปริมาณเรือที่คาดวาจะเขามาในตลาดอาจลดลงถึงกวาครึ่งของตัวเลข ทีค่ าดการณไว

30

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

จากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกที่เปนผลมาจากปญหาสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูนำเขาสินคาจากทั่วโลก จึงสงผลใหเศรษฐกิจในทวีปยุโรป และเอเชีย ตองประสบปญหา จึงคาดวาความตองการใชเรือในการขนสงสินคาจะลดนอยลง

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

31


อนาคตของธุรกิจพาณิชยนาวีจงึ ขึน้ อยกู บั สภาวะเศรษฐกิจของโลกเปนสวนใหญเพราะหากเศรษฐกิจของโลกเริม่ ฟน ตัว ความ ตองการทีจ่ ะใชบริการขนสงทางทะเลก็จะฟน ตัวตามไปดวย ปจจัยของอุปทานกองเรือคงไมใชปญ  หาใหญเทากับดานอุปสงคเพราะ ปริมาณเรือที่จะเขามาในตลาดคงจะลดนอยลงไปมาก ประกอบกับปริมาณเรือที่จะออกไปจากตลาดสืบเนื่องจากการถดถอยของ อุตสาหกรรม จะชวยใหอปุ ทานดานกองเรือจำกัดลงโดยปริยาย ดังนัน้ อุปสงคของเรือจะเปนตัวสำคัญในการฟน ตัวของอุตสาหกรรม พาณิชยนาวี

32

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

โครงสรางการถือหุน ผถู อื หนุ ถือหนุ ทีถ่ อื หนุ สูงสุด 10 รายแรก คิดเปนรอยละของหนุ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 รวมทัง้ สิน้ 86 ลานหนุ ลำดับที่ 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ชือ่ ผถู อื หนุ นางปริยนาฎ ยังส บริษทั มาโณ จำกัด นางสาวคุณรี ตั น แววมณีวรรณ นายชเนศร เพ็ญชาติ พลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ DANSKE BANK A/S นายวิชยั จิรเจริญกิจกุล บริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม จำกัด (มหาชน) นายศานติ สุวณ ั ณุสส บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร จำกัด จำนวนหนุ ทัง้ หมด

จำนวนหนุ 27,860,000 8,249,435 6,261,000 4,978,550 2,094,688 2,050,200 1,882,600 1,600,000 1,192,300 1,080,300 57,249,073

รอยละ 32.40 9.60 7.28 5.79 2.44 2.38 2.19 1.86 1.39 1.26 66.57

กลมุ ตระกูลเพ็ญชาติ เปนกลมุ ผถู อื หนุ รายใหญของบริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

33


การจัดการ โครงสรางการจัดการ Organization Chart

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED BOARD OF DIRECTORS

AUDIT COMMITTEE PRESIDENT - SENIOR EXECUTIVE SECRETARY - COMPANY SECRETARY

COMPLIANCE COMMITTEE

VICE PRESIDENT FLEET SENIOR FINANCE & ACCOUNT M.

FINANCE M.

SENIOR ACCOUNT M.

SENIOR CHARTERING M. & OPERATION M.

ACCOUNT M.

SENIOR ADMIN M.

ACCOUNT M.

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS) M., DESIGNATED PERSON ASHORE (DPA)

SENIOR TECHNICAL M. SENIOR TECHNICAL M. PROCUREMENT M.

MARKETING M. INSURANCE M.

บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) มีโครงสรางการจัดองคกรประกอบดวย คณะกรรมการบริษทั ฯ (Board of Directors) คณะกรรมการ ตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance Committee)

ก. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวยกรรมการ 8 ทาน ดังมีรายนามตอไปนี้ 1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ 2. นายศุกรีย แกวเจริญ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ 4. นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5. นายสมพร ไพสิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 6. นายโกวิท กุวานนท กรรมการอิสระ (ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2551 มี มติแตงตัง้ เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551) 7. นายศรัณย เพ็ญชาติ กรรมการ 8. นายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการผจู ดั การ 9. นายไมตรี หอรัตนชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551)

34

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ ขอบเขตอำนาจหนาทีข่ อง คณะกรรมการ ตามขอบังคับบริษทั กรรมการมีอำนาจหนาทีต่ ดั สินใจและดูแลการดำเนินงาน ของบริษทั ควบคุมใหฝา ยจัดการของบริษทั บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของบริษทั ลงลายมือชือ่ แทนบริษทั โดยกรรมการ ทีไ่ มเปนกรรมการอิสระสองคนลงลายมือชือ่ รวมกัน การแตงตัง้ กรรมการจะตองไดรบั มติเห็นชอบ จากทีป่ ระชุมผถู อื หนุ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารดังตอไปนี้ 1. ผถู อื หนุ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเทากับหนึง่ หนุ ตอหนึง่ เสียง 2. ผถู อื หนุ แตละคนจะตองใชคะแนนเสียงทีม่ อี ยทู งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคน เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผใู ดมากนอยเพียงใดไมได 3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวน กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ใหผเู ปนประธานเปนผอู อกเสียงชีข้ าด 4. ในการประชุมสามัญประจำปทกุ ครัง้ ใหกรรมการออกจากตำแหนงหนึง่ ในสามเปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการทีจ่ ะแบงออก ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลทสี่ ดุ กับ สวนหนึง่ ในสาม กรรมการทีจ่ ะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่ อยใู นตำแหนงนานทีส่ ดุ นัน้ เปนผอู อกจากตำแหนง การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการมีกำหนดประชุมปกติอยางนอย ปละ 4 ครั้ง หรือ 3 เดือนครั้ง ตามกำหนดวาระชัดเจนลวงหนา โดยมี วาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ เลขานุการคณะกรรมการมีหนาทีจ่ ดั ทำหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบ วาระการประชุมและเอกสาร กอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน เขารวมประชุม ระยะเวลาการประชุมแตละครัง้ จะใชเวลาประมาณ 2.5 ชัว่ โมง สำหรับจำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และจำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแตละรายเขาประชุมคณะกรรมการ บริษทั ฯ โปรดดูไดจากรายงานการกำกับดูแลกิจการ ขอที่ 9 หัวขอ การประชุมคณะกรรมการนอกเหนือคณะกรรมการบริษทั ไดมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการตางๆ เพือ่ ชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ดังตอไปนี้

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 1. นายศุกรีย แกวเจริญ 2. นายอดุลย จันทนจุลกะ 3. นายสมพร ไพสิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ผไู ดรบั มอบหมายจาก บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เปน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วันประชุม ครัง้ ที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ครัง้ ที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ครัง้ ที่ 4 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

35


กรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสม่ำเสมอในป 2551 มีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุม ครบทุกคนในการประชุมทุกครัง้ และรายงานตอคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยกรรมการตรวจสอบมี หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. สอบทานใหบริษทั มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ พิจารณาใหความเห็นชอบเกีย่ วกับการ เปลีย่ นแปลงหลักการบัญชี หรือวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีทสี่ ำคัญทีเ่ สนอโดยฝายบริหารของบริษทั และประสานงานกับผสู อบ บัญชี ผบู ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทัง้ ในรายไตรมาสและประจำป ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจ แนะนำใหผสู อบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นวาจำเปน และเปนเรือ่ งสำคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชี ของบริษทั ก็ได 2. สอบทานใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผสู อบบัญชี และผตู รวจสอบภายใน 3. สอบทานแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ ประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานดานตางๆ ตามวิธกี ารของหนวยงาน ตรวจสอบภายใน 4. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน และใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตัง้ โยกยาย หรือ เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณางบประมาณของหนวยงานตรวจสอบภายใน 5. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอตอฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการสอบทาน ความเห็นของฝายบริหารทีม่ ตี อ ประเด็นการตรวจสอบทีไ่ ดมกี ารเสนอและรายงานไว 6. สอบทานใหบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั 7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตัง้ และเสนอคาตอบแทนผสู อบบัญชีของบริษทั โดยพิจารณาความเปนอิสระจากการ ใหบริการอืน่ นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี 8. ประชุมรวมกับผสู อบบัญชี โดยไมมฝี า ยจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครัง้ 9. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนด ของตลาดหลักทรัพย เพือ่ ใหมนั่ ใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสงู สุดตอบริษทั 10. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึง่ รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง ครบถวน เปนทีเ่ ชือ่ ถือได - ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั - เหตุผลทีเ่ ชือ่ วาผสู อบบัญชีของบริษทั มีความเหมาะสมทีจ่ ะไดรบั การแตงตัง้ ตอไปอีกวาระหนึง่ - ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละคน - ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดรบั จากการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎบัตรนี้ - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั - รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่ และความ รับผิดชอบที่ไดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 11. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และพิจารณาเสนอแนะ ใหมีการแกไขในประเด็น ทีเ่ ห็นวาจำเปนและเหมาะสม 12. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

36

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

ค. คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance Committee)

ง.

มีหนาทีศ่ กึ ษากฎเกณฑ ขอบังคับใหมๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและรายงานคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการกำกับกิจกรรมองคกรประกอบดวย 1. นายชเนศร เพ็ญชาติ 2. นางอัจฉรา ศริพนั ธุ 3. นางนันทินี โชคระดา 4. นางชมนาด กนกวรพรรณ 5. นายธวัชชัย ออนสวัสดิ์ ผบู ริหารบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดงั นี้ 1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ 2. นายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการผจู ดั การ 3. เรือเอกพยุง เจริญสุข รองกรรมการผจู ดั การฝายกองเรือ 4. นายวันชัย นิพยากรณ ผจู ดั การอาวุโสแผนกซอมบำรุงเรือ 5. นายวรเศรษฐ เรืองศรี ผจู ดั การอาวุโสแผนกเรือเชาและแผนกปฏิบตั กิ าร 6. นางอัจฉรา ศริพนั ธุ ผจู ดั การอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี 7. นางทัศนียา ศรีเจริญ ผจู ดั การอาวุโสแผนกบัญชี 8. นางนันทินี โชคระดา ผจู ดั การอาวุโสแผนกธุรการ 9 นายทวีศกั ดิ์ เย็นสบาย ผจู ดั การอาวุโสแผนกซอมบำรุง 10. นางชมนาด กนกวรพรรณ เลขานุการบริหารอาวุโส เลขานุการบริษทั (ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2551 ไดมมี ติแตงตัง้ เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551) 11. นายพันธศกั ดิ์ ดาวกระจาย DPA ผจู ดั การแผนกบริหารดานความปลอดภัย และแผนกคนประจำเรือ 12. นายพนม เผาจินดา ผจู ดั การแผนกจัดซือ้ 13. นายธวัชชัย ออนสวัสดิ์ ผจู ดั การแผนกประกันภัย 14. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ ผจู ดั การแผนกการตลาด 15. นางนิภา อารีนจิ ผจู ดั การแผนกการเงิน 16. นางสาวจิราภรณ เชือ้ เมืองพาน ผจู ดั การแผนกบัญชี 17. นางสาวญาณิศา นาคทวม ผจู ดั การแผนกบัญชี

9.2 คาตอบแทนกรรมการ (Remuneration) และผบู ริหาร โปรดดูหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ขอ 8 หัวขอ คาตอบแทนกรรมการ ผบู ริหาร กรรมการตรวจสอบ ผสู อบบัญชี ในป 2551

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

37


หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในป 2551 บริษทั ฯ ไดดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกรมีระบบ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเปนพืน้ ฐานของการเติบโตอยางยัง่ ยืน โดยใหความสำคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแล ฝายบริหารใหดำเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชนในระยะยาวของผถู อื หนุ ภายใตกรอบขอกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี สำหรับบริษทั ฯ จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ รายงานวาดวยการกำกับดูแลกิจการ หลักการวาดวยการกำกับดูแลกิจการทีด่ เี ปนสิง่ ทีเ่ นนย้ำในการดำเนินธุรกิจของบริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ เชือ่ วาการกำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะทำใหบริษทั ฯ สามารถบรรลุพนั ธกิจของตนไดสำเร็จ การกำกับดูแลกิจการเปนตัวกำหนดโครงสราง และกระบวนการของความสัมพันธระหวางผถู อื หนุ ของบริษทั ฯ คณะกรรมการและฝายบริหาร โดยมีเปาหมายเพือ่ เพิม่ ความสามารถ ในการแขงขันและคุณคาใหกบั ผถู อื หนุ ในระยะยาวพรอมกับการคำนึงถึงผลประโยชนของผมู สี ว นไดเสียรายอืน่ ดวย คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกลาวคือการดูแลการกำกับดูแลกิจการ หนาที่ ในการบริหารกิจการถูกมอบหมายใหแกกรรมการผูจัดการและทีมบริหาร ซึ่งจะปฏิบัติตามนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการตางๆ ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ที ตี่ ลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ไดตดิ ตามกฎระเบียบใหม ๆ ทีป่ ระกาศใชและปรับแนวปฏิบัตขิ องบริษทั ฯ ใหเขากับกฎระเบียบดังกลาวการกำกับดูแล กิจการทีด่ จี ำเปนตองไดรบั การสนับสนุนอยางดีจากคณะกรรมการและฝายบริหาร เพือ่ ใหเกิดการปฏิบตั แิ ละตัวอยางทีเ่ หมาะสมทัว่ ทัง้ บริษทั ในกลมุ จุฑานาวี

1. นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกคน และพยายามศึกษาทำความเขาใจความตองการของผูถือหุน ตลอดจน พิจารณาประเด็นทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และจริยธรรมทีอ่ าจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผถู อื หนุ อยางมีระบบ กรรมการแตละทานเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต ทุมเท และมีความเปนอิสระในเชิงความคิดและการตัดสินใจในระดับสูง อีกทัง้ ยังคำนึงถึงผลประโยชนของผมู สี ว นไดเสียอืน่ ๆ อีกดวย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนีต้ ระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเปนตัวเชือ่ มในหวงโซอำนาจระหวาง ผูถือหุนและกรรมการผูจัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอยางชัดเจนถึงบทบาทควบคูของ กรรมการผจู ดั การ และกรรมการทีเ่ ปนผบู ริหารอืน่ ๆ ทัง้ ในฐานะทีเ่ ปนกรรมการและผบู ริหารระดับอาวุโส ในป 2551 คณะกรรมการไดทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ หลายประการเพือ่ ใหสอดคลองกับแนวทาง ปฏิบัติสากล นอกจากนี้ยังไดกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ เพื่อเปนเครื่องมือในการกำกับดูแลใหฝายบริหารปฏิบัติงานภายใตนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ใหธรุ กิจของบริษทั ฯ มีความโปรงใส มีจริยธรรม และปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีใ่ ชบงั คับทัง้ หมด คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการจัดทำแผนการดำเนินการและการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาองคกรปฏิบัติ ตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอยางสม่ำเสมอเพื่อใหนโยบาย การกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณปจ จุบนั โดยในปทผี่ า นมา แผนกตรวจสอบภายในได ดำเนินการ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใตการกำหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยรวมเปนของประธานคณะกรรมการ

38

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการกำหนดใหประธานคณะกรรมการ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบดำเนินการใหความสัมพันธระหวาง คณะกรรมการและฝายบริหารเปนไปอยางซื่อสัตยสุจริต และมีประสิทธิภาพในระหวางการประชุมกรรมการนัดตางๆ ซึง่ หมายถึงประธานคณะกรรมการจำเปนตองมีปฏิสมั พันธกบั กรรมการผจู ดั การระหวางการประชุมคณะกรรมการ และตองติดตอ กับกรรมการทานอืน่ ตลอดจนผถู อื หนุ นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนือ้ หาในหัวขอตอไปนี้ 1. สิทธิและการปฏิบตั อิ ยางเทาเทียมกันตอผถู อื หนุ และการประชุมผถู อื หนุ 2. นโยบายดานผลประโยชนของผมู สี ว นไดเสีย 3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย 5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

2. ผถู อื หนุ : สิทธิและการปฏิบตั อิ ยางเทาเทียมกัน (ก) สิทธิทวั่ ไปและความเทาเทียมกัน บริษัทฯ ยึดหลักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยการใหความสำคัญในการปกปอง ผลประโยชนและสิทธิการรับขอมูล ของผถู อื หนุ อยางดีทสี่ ดุ ตลอดมา บริษทั ฯ ไดกำหนดนโยบายใหผถู อื หนุ มีโอกาสในการเสนอ วาระการประชุมผถู อื หนุ กอนการประชุม และเสนอชือ่ กรรมการผานทางเว็บไซตของบริษทั คือ www.jutha.co.th ผถู อื หนุ ทุกรายจะไดรบั คำบอกกลาวเรียกประชุมผถู อื หนุ ประจำปกอ นการประชุมลวงหนาไมนอ ยกวา 7 วัน พรอมรายงาน ประจำป รายละเอียดขอมูลของแตละวาระอยางครบถวน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเผยแพรคำบอกกลาวและเอกสารการประชุม บนเว็บไซดของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงและศึกษาขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการประชุมฯ ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกันที่จะสอบถาม และแสดงความเห็นเรื่องตางๆ อยางเสรี ซึ่งบริษัทฯ ใหเวลาผูถือหุนอยางเต็มที่และตอบทุกคำถามอยางครบถวนในสาระสำคัญ ในกรณีที่ผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุม ดวยตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผอู นื่ หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระตามทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดเพือ่ เขาประชุมและลงมติแทนได บริ ษั ท ฯ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ประจำป ข องผู ถื อ หุ น ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในสี่ เ ดื อ นนั บ แต วั น สิ้ น สุ ด รอบป บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ โดยยึดหลักการปฏิบตั ติ อ ผถู อื หนุ อยางเทาเทียมกัน และไดกำหนดใหมขี นั้ ตอนการประชุมผถู อื หนุ อยางถูกตองตามกฎหมายตัง้ แต การกำหนดวันประชุม วันปดสมุดทะเบียนเพื่อใหสิทธิผูถือหุนเขารวมประชุม การแจงวาระการประชุม การจัดสงเอกสาร ตลอดจนสงรายงานการประชุมเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ไดทำการประกาศ ลงในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย 1 ฉบับเพื่อแจงการเชิญประชุม โดยลงประกาศติดตอกันเปนเวลา 3 วันและลงประกาศ กอนวันประชุมไมนอ ยกวา 7 วัน สวนรายชือ่ และประวัตกิ รรมการใหมแทนกรรมการทีอ่ อกจากตำแหนงตามวาระหรือกรรมการ ทีเ่ สนอกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระไดจดั สงใหผถู อื หนุ ทราบพรอมกับคำบอกกลาวเรียกประชุมผถู อื หนุ (ข) ขัน้ ตอนการประชุมผถู อื หนุ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ ข.1 กอนการประชุมผถู อื หนุ บริษทั ฯ จะจัดสงหนังสือคำบอกกลาวเรียกประชุมผถู อื หนุ ใหผถู อื หนุ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวง พาณิชย กอนการประชุม ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมสอดคลองตามทีก่ ฎหมายกำหนด (ไมนอ ยกวา 7 วันกอนถึงวันประชุม) ในคำบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนจะมีขอมูลที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม รวมทั้งจัดสงเอกสารประกอบวาระที่ จำเปน แนบไปพรอมกับคำบอกกลาวนัน้ ดวย เชน รายละเอียดขอมูลการประชุมแตละวาระรายงานประจำป แบบฟอรม หนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเขารวมประชุม แผนที่ ของสถานทีจ่ ดั ประชุม เปนตน บริษทั ฯ เสนอชือ่ กรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน เปนผรู บั มอบฉันทะในกรณีทผี่ ถู อื หนุ ไมสามารถเขาประชุมไดดว ยตนเอง รวมทัง้ แสดงขอเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ เพือ่ ให ผถู อื หนุ ไดรบั ทราบขอมูลในการพิจารณาอยางเพียงพอและเทาเทียมกัน รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

39


นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังไดเผยแพรขอ มูลของคำบอกกลาวเรียกประชุมผถู อื หนุ ภาษาไทยบนเว็บไซตของบริษทั ฯ ลวงหนา กอนการประชุมผถู อื หนุ สามัญประจำป เพือ่ ใหผถู อื หนุ สามารถเขาถึงและศึกษาขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วขึน้ ข.2 ระหวางการประชุมผถู อื หนุ บริษทั ฯ จัดใหมบี คุ ลากรและอุปกรณอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนอยางเพียงพอ กรรมการ เลขานุการบริษทั ผบู ริหารสูงสุดดานการเงิน และผสู อบบัญชีบริษทั ฯ เขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง บริษทั ฯ ไดดำเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระที่ระบุไวในคำบอกกลาว ผูถือหุนทุกรายสามารถ ลงคะแนนเสียงไดอยางเทาเทียมกัน ไมมีรายใดรายหนึ่งถูกจำกัดสิทธิ บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถแสดง ความคิดเห็นและซักถามอยางเทาเทียมกันในเรือ่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดำเนินธุรกิจ และรายการตางๆ ในงบการเงินประจำปี ของบริษทั ฯ ทีผ่ ถู อื หนุ ตองการทราบ บริษทั ฯ จัดใหมบี ตั รลงคะแนนเสียงเพือ่ แจกใหผเู ขารวมประชุมลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะกรณีทผี่ ถู อื หนุ ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ เปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระในที่ประชุมผูถือหุน โดยระบุจำนวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงหลังจากการประชุม เสร็จสิน้ ลง ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ฯ ไดจดั ใหผถู อื หนุ ออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการเปนรายบุคคล ข.3 ภายหลังการประชุมผถู อื หนุ บริษทั ฯ ไดและนำสงรายงานการประชุมงบดุลงบกำไรขาดทุน ใหกบั กระทรวงพาณิชยภายในเวลาทีก่ ำหนด การปฏิบตั ติ อ ผถู อื หนุ อยางเทาเทียมกัน บริษทั ฯ เคารพสิทธิอนั เทาเทียมกันของผถู อื หนุ ทุกรายโดย ใชหลักการความระมัดระวังอยางเต็มทีท่ จี่ ะปฏิบตั อิ ยางเปนธรรมทีส่ ดุ

3. นโยบายวาดวยสิทธิของผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการบริษทั ฯ คำนึงถึงสิทธิของผมู สี ว นไดเสียกลมุ ตางๆ ทัง้ ผถู อื หนุ ลูกคา เจาหนี้ คคู า คแู ขง พนักงาน ฝายบริหาร และสังคมสวนรวม โดยใชนโยบายกำกับดูแลกิจการใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย และสรางความมัน่ ใจวาสิทธิดงั กลาว ไดรบั การคมุ ครองและปฏิบตั ดิ ว ยดี ดังนี้ ก). ผูถือหุน - บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือหุนได คำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปจจุบัน และอนาคตเจริญเติบโตของมูลคา เพือ่ มงุ สรางผลกำไรอยางสม่ำเสมอ ข). ลูกคา - บริษัทตระหนักดีกวา ลูกคาเปนผูมีความสำคัญเปนอยางยิ่งตอความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษทั ฯ จึงมงุ เนน สรางความพึง่ พอใจลูกคาดวยการใหบริการ ดีทสี่ ดุ ถูกทีส่ ดุ และเร็วทีส่ ดุ ค). เจาหนี้ - บริษทั ไดปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขขอตกลงและสัญญากยู มื ทีก่ ระทำไวกบั เจาหนีท้ กุ รายอยางเครงครัด และรายงาน เจาหนีใ้ หทราบถึงผลการประกอบการและการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ ง). คคู า - บริษทั ฯ ถือวาคคู า เปนปจจัยสำคัญในการรวมสรางมูลคา บริษทั ฯ จึงคำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน รวมกันในการดำเนินธุรกิจ จ). คแู ขง - บริษทั ฯ สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรมตามกรอบกติกาการแขงขัน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมดวย ฉ). พนักงาน - ถือเปนสินทรัพย ที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุงเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมกัน ใหผลตอบแทนตามระดับความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนสงเสริม การพัฒนาความรเู พิม่ เติมใหแกพนักงานโดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน (in-house) รวมถึงการจัดสง พนักงานไปศึกษาเพิม่ เติมเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ ของบริษทั ฯ พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการ บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ ในสวน ของสวัสดิการพนักงาน บริษทั ฯ จัดใหมกี ารตรวจสุขภาพประจำทุกป ประกันอุบตั เิ หตุสำหรับพนักงานรับสงเอกสาร พิจารณา ใหเงินรางวัลประจำป รางวัลการทำงานนาน 10 ป ขึ้นไปและไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมา เพื่อสงเสริม การออมทรัพยในระยะยาว ใหแกพนักงานดวย ช). ฝายบริหาร - บริษัทฯ ตระหนักดีวาฝายบริหารเปนปจจัยสำคัญสูความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจดวยเหตุนี้ จึงไดมกี ารจายคาตอบแทนผบู ริหารอยางเหมาะสม มียานพาหนะ ประจำตำแหนงเพือ่ อำนวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน ใหอสิ ระ แกฝา ยบริหารในการทำงานในหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ดความเห็นชอบจากกรรมการผจู ดั การ และเพือ่ ดำเนินการ

40

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

ตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ไดมมี ติใหปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑเกีย่ วกับการไมเปดเผยขอมูล ทีเ่ ปนความลับ และขอมูลภายในของบริษทั ฯ โดยขอความรวมมือจากผบู ริหาร ไมเปดเผยขอมูลทีเ่ ปนความลับและขอมูลภายใน ของบริษทั ฯ แกบคุ คลภายนอก และ/หรือบุคคลทีไ่ มมหี นาทีเ่ กีย่ วของ และไมดำเนินการซือ้ /ขาย หรือเสนอซือ้ /เสนอขาย หรือ ชักชวนใหบคุ คลอืน่ ซือ้ /ขาย หรือเสนอซือ้ /เสนอขายหลักทรัพยของบริษทั ฯ ไมวา โดยทางตรงหรือออมในชวงระยะเวลา 15 วัน กอนการประกาศงบการเงินรายป และรายไตรมาสสูสาธารณชน และภายหลังจากการประกาศงบการเงินแลวอยางนอย 24 ชัว่ โมง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือวาจริยธรรมเปนสิง่ สำคัญทีต่ อ งสงเสริมใหฝา ยบริหารและพนักงานถือปฏิบตั อิ ยางสม่ำเสมอ ความรับผิดชอบตอสังคมสิง่ แวดลอมและชุมชน - บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการรักษามาตรฐานดานความปลอดภัยในการดำเนิน ธุรกิจ บริษทั ฯ ใหความสำคัญกับประเด็นตางๆ ทีก่ ระทบตอผลประโยชนของภาคประชาชน บริษทั ฯ ไดใหการสนับสนุนกิจกรรม การกุศล ตลอดจนสนับสนุนใหพนักงานมีความหวงใยตอสิง่ แวดลอม

4. ความขัดแยงทางผลประโยชน

กรณีทบี่ ริษทั ฯ มีการทำธุรกรรมกับผถู อื หนุ รายใหญ กรรมการ ผบู ริหาร หรือผทู เี่ กีย่ วของกับบุคคลดังกลาวนัน้ บริษทั ฯ มี ม าตรการและนโยบายให ก ารทำรายการเป น ไปตามสภาพการปกติ และถื อ ปฏิ บั ติ เ ช น เดี ย วกั บ บุ ค คลภายนอกอื่ น ๆ โดยไดคำนึงถึงประโยชนสงู สุดของบริษทั ฯ เปนสำคัญ

5. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษทั ฯ ไดมกี ารแจงแนวทางใหแกกรรมการ ผบู ริหาร พนักงาน เพือ่ ใหผทู เี่ กีย่ วของปฏิบตั หิ นาทีต่ ามภารกิจของบริษทั ฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเที่ยงธรรม หามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง ผลประโยชนกบั กิจการ รวมทัง้ มีการออกกฎระเบียบขอบังคับในการทำงานมีหมวด วินยั และการลงโทษทางวินยั ไวชดั เจน

6. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีจำนวน กรรมการทีเ่ ปนผบู ริหาร กรรมการทีไ่ มไดเปนผบู ริหาร กรรมการทีเ่ ปนอิสระ กรรมการตรวจสอบ

8 2 6 5 3

คน คน คน คน คน

ประกอบดวย

7. โครงสรางคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริษทั ฯ ไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผจู ดั การ แตทงั้ 2 ทาน เปนตัวแทนจากกลมุ ผถู อื หนุ ใหญ กลมุ เดียวกัน คือ กลมุ เพ็ญชาติ (ก) โครงสรางคณะกรรมการ จำนวนของคณะกรรมการเปนไปตามทีร่ ะบุไวในขอบังคับบริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ซึง่ กำหนดวาคณะกรรมการ จะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน ปจจุบันคณะ กรรมการประกอบดวยกรรมการจำนวน 8 คน และกรรมการ 5 คน เปนกรรมการอิสระ กรรมการทุกคนมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบหลายประการ ซึง่ รวมถึงเรือ่ งตอไปนี้ 1. การเขาถึงขอมูลการเงิน และขอมูลธุรกิจอืน่ อยางเพียงพอ เพือ่ ทำงานของตนอยางมีประสิทธิภาพ 2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดยอยและควรตั้งคำถามที่สำคัญ เพือ่ ปกปองและรักษาสิทธิและผลประโยชนของผถู อื หนุ และผมู สี ว นไดเสียของบริษทั ฯ ตลอดจนกำกับดูแลใหบริษทั ฯ ปฏิบตั ิ ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี 3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีทจี่ ะเรียนรธู รุ กิจของบริษทั ฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนอยางอิสระ โดยจะตองสละเวลาและใหความใสใจอยางเพียงพอใหกบั เรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญทุกเรือ่ ง รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

41


4. กรรมการควรจัดประชุมโดยไมมกี รรมการทีเ่ ปนผบู ริหารรวมประชุมอยดู ว ย อยางสม่ำเสมอและพยายามทุกวิถที างเพือ่ หา โอกาสทีจ่ ะพูดคุยประเด็นธุรกิจกับฝายบริหาร 5. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยันใหกับบริษัทฯ เพื่อรับรองความเปนอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัทฯ ในวันทีก่ รรมการอิสระยอมรับการแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนง และทุกๆ ปหลังจากนัน้ หากไดมกี ารกำหนดไว 6. โดยหลักแลว กรรมการที่ไมเปนผูบริหารไมควรดำรงตำแหนงเกินกวาเวลาที่กำหนด อยางไรก็ดี ระยะเวลาในการดำรง ตำแหนงอาจขึน้ อยกู บั ปจจัยอืน่ ดวย ซึง่ รวมไปถึงการทีบ่ ริษทั ฯ ไมสามารถสรรหาผทู เี่ หมาะสมใหเขามาดำรงตำแหนงแทนได รวมทัง้ ประโยชนทไี่ ดรบั จากประสบการณและสัมพันธภาพในการทำงานในคณะกรรมการทีบ่ คุ คลนัน้ ๆ ไดสงั่ สมมาเปนระยะเวลา หลายป ตลอดจนความเขาใจในธุรกิจของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังไดจำกัดจำนวนบริษทั ทีก่ รรมการสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั อืน่ เพือ่ ใหกรรมการสามารถ อุทศิ ตนใหกบั ธุรกิจของบริษทั ฯ อยางเพียงพอ (ก.1) กรรมการทีเ่ ปนผบู ริหาร กรรมการทีเ่ ปนผบู ริหารคือ กรรมการทีท่ ำหนาทีใ่ นการบริหารจัดการเต็มเวลา และไดรบั คาตอบแทนเปนประจำทุกเดือน จากบริษทั ฯ ในรูปของเงินเดือนหรือคาตอบแทนอืน่ ๆ ทีเ่ ทียบเทา (ก.2) กรรมการอิสระ 1. กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการทีไ่ มทำหนาทีผ่ บู ริหาร เปนอิสระจากฝายจัดการและผถู อื หนุ ทีม่ อี ำนาจควบคุม และเปนผซู งึ่ ไมมคี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั ในลักษณะทีจ่ ะใหมขี อ จำกัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ปนอิสระ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ 1. มีคณ ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเปนอิสระตามทีบ่ ริษทั กำหนด และเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับ คุณสมบัตขิ อง กรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่ ง คุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. สามารถดูแลผลประโยชนของผถู อื หนุ ทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 3. สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได 4. เปนผูที่ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทั รวม นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแยง ทัง้ นี้ ใหนบั รวมหนุ ทีถ่ อื โดยผทู เี่ กีย่ วของดวย 5. เปนกรรมการทีไ่ มมสี ว นรวมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไมเปนลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ดรบั เงินเดือนประจำ หรือเปนผมู อี ำนาจควบคุมบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแยง โดยตอง ไมมสี ว นรวมในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอ ยกวา 2 ป กอนไดรบั การแตงตัง้ 6. เปนกรรมการที่ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแยง และไมเปนผถู อื หนุ รายใหญ กรรมการซึง่ ไมใชกรรมการอิสระ ผบู ริหาร หรือหนุ สวนผจู ดั การของ สำนักงานสอยบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป กอนไดรบั การแตงตัง้ 7. เปนกรรมการทีไ่ มเปน หรือเคยเปนผใู หบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการใหบริการเปนทีป่ รึกษากฎหมาย หรือ ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ไดรบั คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษทั บริษทั ยอย บริษทั รวม หรือนิตบิ คุ คล ทีอ่ าจมีความขัดแยง ทัง้ นี้ ในกรณทีผ่ ใู หบริการทางวิชาชีพเปนนิตบิ คุ คล ใหรวมถึงการเปนผถู อื หนุ รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต จะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ปกอ นไดรบั การแตงตัง้ 8. เปนกรรมการทีไ่ มมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ยอย บริษทั รวม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมี ความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ เคยเปนผถู อื หนุ รายใหญ กรรมการซึง่ ไมใชกรรมการอิสระ หรือผบู ริหาร ของผทู มี่ คี วามสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษทั บริษทั ยอย บริษทั รวม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแยง เวนแตไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมา แลวไมนอ ยกวา 2 ป กอนไดรบั การแตงตัง้

42

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติ เพื่อประกอบ กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกีย่ วกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวย เหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหกยู มื ค้ำประกัน การใหสนิ ทรัพยเปนหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้ การคำนวณ ภาระหนีด้ งั กลาวใหเปนไปตามวิธกี ารคำนวณมูลคาของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนีด้ ง กลาว ใหนบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหวาง 1 ปกอ น วันทีม่ คี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 9. เปนกรรมการทีไ่ มมคี วามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ปนบิดา มารดา คสู มรส พีน่ อ ง และบุตร รวมทัง้ คสู มรสของบุตร ของผบู ริหาร ผถู อื หนุ รายใหญ ผมู อี ำนาจควบคุม หรือ บุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปนผบู ริหาร หรือผมู อี ำนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ยอย 10. เปนกรรมการทีไ่ มไดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผถู อื หนุ รายใหญ หรือผถู อื หนุ ซึง่ เปนผทู เี่ กีย่ วของกับผถู อื หนุ รายใหญของบริษทั 11. ไมมลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกีย่ วกับการดำเนินงานของบริษทั (ก.3) คณะกรรมการ ปจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 8 คน โดยเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน กรรมการ ที่ ไ ม เ ป นผบู ริหาร 6 คน และกรรมการอิสระ 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการประกอบไปดวยกรรมการ ดังตอไปนี้ รายนามคณะกรรมการ ชือ่ 1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ 2. นายศุกรีย แกวเจริญ 3. นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล 4. นายอดุลย จันทนจุลกะ 5. นายสมพร ไพสิน 6. นายโกวิท กุวานนท 7. นายศรัณย เพ็ญชาติ 8. นายชเนศร เพ็ญชาติ 9. นายไมตรี หอรัตนชัย

ตำแหนง ประธานคณะกรรมการ/กรรมการทีเ่ ปนผบู ริหาร กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการผจู ดั การ/กรรมการทีเ่ ปนผบู ริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ลาออกวันที่ 30 กรกฎาคม 2551)

(ก.4) การแยกตำแหนง ประธานคณะกรรมการทำหนาที่ดูแลการใชนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธตามที่คณะกรรมการ และฝายบริหารไดพจิ ารณาและจัดทำขึน้ ตลอดจนดูแลใหการประชุมคณะกรรมการดำเนินไปจนสำเร็จลุลว ง กรรมการ ทุกคนไดมสี ว นรวมในการประชุมและตัง้ คำถามสำคัญๆ ระหวางการประชุมแตละครัง้ อำนาจของคณะกรรมการและฝายบริหาร ไดรับการจำกัดความและแยกออกจากกันอยางชัดเจน กรรมการ จะประชุ ม กั น เป น ครั้ ง คราว เพื่ อ ให คำแนะนำและสนั บ สนุ น ฝ า ยบริ ห ารผ า นกรรมการผู จั ด การ ในขณะเดี ย วกั น คณะกรรมการจะไมยงุ เกีย่ วกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตความรับผิดชอบของฝายบริหาร กรรมการผจู ดั การ เทานั้นที่ไดรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการใหทำงานเหลานี้ ดังนั้นอำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ จึงสอดรับกับฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังไดมกี ารระบุขอบเขตหนาทีแ่ ละอำนาจของฝายบริหาร ทุกระดับไวอยางเปนลายลักษณอกั ษร เพือ่ ความชัดเจน รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

43


(ข) บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสรางการจัดการ (ข.1) คณะกรรมการ คณะกรรมการจะตองประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรมสูงสุด และปฏิบตั ติ ามกฎหมายกฎและระเบียบ ทัง้ หมดคณะกรรมการมีหนาทีห่ ลักในการกำกับและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพือ่ ประโยชนของ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ทัง้ นีไ้ มวา จะเปนการดำเนินการโดยตรงหรือผานคณะกรรมการชุดยอยอืน่ คณะกรรมการพึงมีอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในเรื่อง ทีต่ อ งไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผถู อื หนุ กอนการดำเนินการ เชน เรือ่ งทีก่ ฎหมายกำหนดใหตอ งไดรบั มติทปี่ ระชุมผู ถือหนุ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพยที่สำคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ ตามที่ หนวยงานราชการอืน่ ๆ กำหนด เปนตน 2. พิจารณาอนุมตั นิ โยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปของบริษทั ฯ 3. พิจารณาอนุมตั แิ ตงตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหาม ตามทีก่ ำหนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ เกีย่ วของเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ในกรณีทตี่ ำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากออกตามวาระ 4. พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พรอมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และ ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 5. พิจารณาแตงตัง้ กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหามของกรรมการอิสระตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอทีป่ ระชุมผถู อื หนุ เพือ่ พิจารณาแตงตัง้ เปนกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ตอไป 6. พิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณ ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมถึง ประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 7. พิจารณากำหนดและแกไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการซึง่ มีอำนาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ได 8. แตงตัง้ บุคคลอืน่ ใดใหดำเนินกิจการของบริษทั ฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพือ่ ใหบคุ คล ดังกลาวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแกไขอำนาจนัน้ ๆ ได 9. พิจารณาอนุมัติการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ ของตลาดหลักทรัพยฯ 10. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมตั ดิ งั กลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับและ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วของของตลาดหลักทรัพยฯ 11. พิจารณาอนุมตั กิ ารจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผถู อื หนุ เมือ่ เห็นวาบริษทั ฯ มีกำไรพอสมควรทีจ่ ะทำเชนนัน้ และ รายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหทปี่ ระชุมผถู อื หนุ ทราบในการประชุมผถู อื หนุ คราวตอไปคณะกรรมการไดมอบหมาย อำนาจและความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการ ซึ่งจะทำงานรวมกับเจาหนาที่บริหารอื่นๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อใหเปนไปตามแผน คำสั่งหรือทิศทางอยางหนึ่งอยางใดของ คณะกรรมการ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมกับกิจการที่ บริษทั ฯ ดำเนินอยใู นปจจุบนั โดยคณะกรรมการจะทำงานรวมกับฝายบริหารอยางใกลชดิ ในลักษณะทีส่ อดคลองกับกรอบ คานิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศน (Core Value, Mission, and Vision (VMV) Framework) ของบริษัทฯ รวมทั้ง จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ

44

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

(ข.2) กรรมการผจู ดั การ อำนาจและหนาทีข่ องกรรมการผจู ดั การทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงเรือ่ งดังตอไปนี้ 1. ดูแลใหการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ เปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย งบประมาณ และแผนทีค่ ณะกรรมการให ความเห็นชอบ โดยใหเปนไปตามขอกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของ 2. ติดตามและจัดทำรายงานทีเ่ กีย่ วกับสภาพธุรกิจ และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ รวมทัง้ การใหคำแนะนำวาดวยทางเลือก และกลยุทธทสี่ อดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด 3. พิจารณาและการใหความเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจตามคำสัง่ ของคณะกรรมการ และภายใตขอบเขตทีค่ ณะกรรมการ กำหนด 4. จัดการและดูแลหนวยงานภายในองคกรทัง้ หมด ทัง้ ฝายธุรกิจและฝายสนับสนุน ซึง่ รวมไปถึงฝายการเงิน การบริหาร ความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การปฏิบตั กิ าร การบริหารทรัพยากรมนุษย และธุรการ 5. เปนตัวแทนบริษทั ฯ รวมทัง้ มีอำนาจในการติดตอประสานงานกับหนวยงานรัฐและผมู อี ำนาจในการควบคุม 6. ดูแลการติดตอสือ่ สารกับผมู สี ว นไดเสียทุกรายและดำเนินการในดานการสงเสริมชือ่ เสียง และภาพลักษณของ บริษทั ฯ 7. ทำงานทีค่ ณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ มอบหมาย 8. ดูแลใหมกี ารดำเนินการตามแนวปฏิบตั วิ า ดวยการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี 9. กลัน่ กรองเรือ่ งราวตางๆ กอนนำสงคณะกรรมการ (ข.3) ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการทำหนาทีใ่ นการดำเนินการเปนประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผถู อื หนุ หากประธานคณะกรรมการไมสามารถเขารวมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการทีเ่ ขารวมประชุมหนึง่ ทานใหเปน ประธานในที่ประชุมนั้น ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลใหการประชุมเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายและ ขอบังคับของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วกับการประชุม (ถามี) ตลอดจนจัดการใหการประชุมเปนไปตามวาระแหงการประชุมนัน้ (ค) เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดสินใจนโยบายเชิงกลยุทธเปนของตน คณะกรรมการจะมอบหมายการพิจารณาเรื่อง ในรายละเอียดใหกบั คณะกรรมการชุดยอยและเจาหนาที่ (ในกรณีทเี่ ปนกระบวนการของตน) หรือกรรมการผจู ดั การ (ในกรณี ทีเ่ ปนการบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจของ บริษทั ฯ) คณะกรรมการไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 1 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รายละเอียดเกีย่ วกับองคประกอบ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎอยดู า นลางนี้ ภายใตหวั ขอ “การกำกับดูแลกิจการ” (ค.1) เลขานุการบริษทั คณะกรรมการแตงตัง้ นางชมนาด กนกวรพรรณ เลขานุการอาวุโส ใหเปนเลขานุการบริษทั เพือ่ รับผิดชอบเรือ่ งทีเ่ กีย่ ว กับการประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน และเพื่อชวยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหนาทีเ่ ลขานุการบริษทั จะรายงานตอประธานคณะกรรมการ และกรรมการผจู ดั การ (ค.2) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดวยกรรมการอิสระ 3 คน คือ นายศุกรีย แกวเจริญ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการ นายสมพร ไพสิน กรรมการ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผมู คี วามรแู ละ ประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมกันทัง้ หมด 4 ครัง้ ในป 2551 และทุกทานเขารวมการประชุมทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเปนผมู คี วามรอบรู และมีประสบการณ ซึง่ จำเปนตอการทำงานในหนาทีข่ องตน กอนการเปดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษทั ฯ ผสู อบบัญชีภายนอก และหัวหนางานตรวจสอบภายใน จะเขารวม การประชุมทุกครัง้ ในระหวางปคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมรวมกับผสู อบบัญชีและหัวหนางานตรวจสอบภายในแยก ตางหากโดยไมมฝี า ยบริหารเขารวมดวยอยางนอยปละหนึง่ ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดรบั อำนาจอยางเต็มทีจ่ ากคณะกรรมการใหทำงานของตน ซึง่ รวมถึงการติดตามการปฏิบตั ิ งานอยางเปนระบบ และการดำเนินการใหมั่นใจวาการเปดเผยขอมูลและการจำกัดอำนาจทางดานการเงินของผูบริหาร เปนไปตามทีก่ ฎหมายกำหนด ในแตละปจะมีการกำหนดวาระลวงหนา เพือ่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝาติดตาม การบริหาร จัดการความเสี่ยงทางการเงิน ที่ระบุในแผนธุรกิจประจำปของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการทันทีหลังการประชุมทุกครัง้ ระหวางการประชุม รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

45


คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้นกับผูอำนวยการฝายบัญชี และการเงิน และหัวหนางานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ผสู อบบัญชีภายนอก หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานใหบริษทั มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ พิจารณาใหความเห็นชอบเกีย่ วกับ การเปลีย่ นแปลงหลักการบัญชี หรือวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีทสี่ ำคัญทีเ่ สนอโดยฝายบริหารของบริษทั และประสานงานกับ ผูสอบบัญชี ผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำป ในการนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบอาจแนะนำใหผสู อบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นวาจำเปน และเปนเรือ่ งสำคัญในระหวาง การตรวจสอบบัญชีของบริษทั ก็ได 2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผสู อบบัญชี และผตู รวจสอบภายใน 3. สอบทานแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ ประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานดานตางๆ ตามวิธีการของ หนวยงานตรวจสอบภายใน 4. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน และใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตัง้ โยกยาย หรือ เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณางบประมาณของหนวยงานตรวจสอบภายใน 5. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในทีเ่ สนอตอฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการสอบทาน ความเห็นของฝายบริหารทีม่ ตี อ ประเด็นการตรวจสอบทีไ่ ดมกี ารเสนอและรายงานไว 6. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั 7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตัง้ และเสนอคาตอบแทนผสู อบบัญชีของบริษทั โดยพิจารณาความเปนอิสระจากการ ใหบริการอืน่ นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี 8. ประชุมรวมกับผสู อบบัญชี โดยไมมฝี า ยจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครัง้ 9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย เพือ่ ใหมนั่ ใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสงู สุดตอบริษทั 10. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกลาวควรประกอบดวยขอมูล ดังตอไปนี้ • ความเห็นเกีย่ วกับกระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ถึงความถูกตอง ครบถวน เปนทีเ่ ชือ่ ถือได • ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั • เหตุผลทีเ่ ชือ่ วาผสู อบบัญชีของบริษทั มีความเหมาะสมทีจ่ ะไดรบั การแตงตัง้ ตอไปอีกวาระหนึง่ • ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน • จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละคน • ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดรบั จากการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎบัตรนี้ • ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั • รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่ และความ รับผิดชอบ ทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 11. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครัง้ และพิจารณาเสนอแนะใหมกี ารแกไขในประเด็น ทีเ่ ห็นวาจำเปนและเหมาะสม 12. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ค.3) การแตงตัง้ ผสู อบบัญชีและการกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูพิจารณาและเสนอการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกและ คาธรรมเนียมการสอบบัญชีแกผถู อื หนุ เพือ่ ขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผถู อื หนุ ประจำปทกุ ครัง้ ในการประชุม สามัญผถู อื หนุ ประจำป 2551 ผถู อื หนุ ใหความเห็นชอบดังตอไปนี้

46

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

1. แตงตั้งนางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผสู อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 218 หรือนายชนันทกรณ สถิรประภากุล ผสู อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6554 แหงบริษทั เอเอสที มาสเตอร จำกัด ใหเปนผสู อบบัญชีประจำปการเงิน 2551 2. คาธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 650,000.- บาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และ งบการเงิ น รวม หลั ง พิ จ ารณาข อ กำหนดและค า ธรรมเนี ย มในการว า จ า งการสอบบั ญ ชี ต ามที่ มี ก ารเสนอแล ว คณะกรรมการตรวจสอบไดชี้แจงใหคณะกรรมการทราบถึงผลการประเมินของตน และแนะนำใหแตงตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด เปนผูสอบบัญชีอีกครั้ง โดยจะนำเสนอผูถือหุนในที่ประชุมสามัญ ผูถือหุนประจำป ครัง้ ตอไปทีก่ ำหนดจะจัดขึน้ ในวันที่ 29 เมษายน 2552 (ง) ผลประโยชนทขี่ ดั แยง (ง.1) ธุรกรรมทีอ่ าจทำใหเกิดผลประโยชนทขี่ ดั แยงและธุรกรรมระหวางบริษทั ฯ คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมที่อาจนำไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญาที่เกี่ยวของ จะตองไดรบั การพิจารณาอยางรอบคอบเพือ่ ใหเปนไปตามกฎและระเบียบทีเ่ กีย่ วของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) นอกจากนีธ้ รุ กรรมดังกลาวจะตองทำในลักษณะ เสมือนทำรายการกับบุคคล ภายนอกทีไ่ มมคี วามสัมพันธกบั บริษทั ฯ อยางเครงครัด และดำเนินการโดยใหเกิดประโยชน อยางเต็มทีก่ บั บริษทั ฯ และผถู อื หนุ ทัง้ หมด ขอกำหนดและเงือ่ นไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและ เงือ่ นไขตามมาตรฐานทางการคาทีย่ อมรับกันทัว่ ไปเสมอ บันทึกทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมดังกลาวทัง้ หมดจะตองนำสงคณะกรรม การเพือ่ พิจารณาระหวางการประชุม ซึง่ จะมีกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมอยดู ว ย คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบตั ติ ามระเบียบวาดวยเกณฑ วิธกี าร และการเปดเผยธุรกรรมดังกลาวดวย ั ญาในธุรกรรม เหตุผล บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเปดเผยขอมูลของธุรกรรมดังกลาวอยางละเอียด ซึง่ รวมถึงจำนวนเงิน คสู ญ ของการทำธุรกรรม และความจำเปนของธุรกรรมในรายงานประจำปของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทีเ่ กีย่ วของ บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปองกันไมใหกรรมการ ผบู ริหารและพนักงานใชสถานภาพของตนเพือ่ หาผลประโยชนสว นตัว ดังนั้นกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองละเวนจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ ที่อาจนำไปสูการขัดแยงทาง ผลประโยชนกับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวม ในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิง่ กรรมการจะถูกหามไมใหพจิ ารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรือ่ งทีอ่ าจมีการขัดกัน ระหวางผลประโยชนของกรรมการเหลานัน้ กับบริษทั ฯ คณะกรรมการและฝายบริหารยังไดย้ำเนนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษทั ซึง่ หมายถึงธุรกรรมระหวางบริษทั ฯ และ บริษทั ยอย อยางรอบคอบและไมมอี คติดว ย

8. คาตอบแทน กรรมการ ผบู ริหาร กรรมการตรวจสอบ ผสู อบบัญชี ก. คาตอบแทนกรรมการ ลำดับที่ รายนามคณะกรรมการ 1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ 2. นายศุกรีย แกวเจริญ 3. นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล 4. นายอดุลย จันทนจุลกะ 5. นายสมพร ไพสิน 6. นายโกวิท กุวานนท (ไดรบั การแตงตัง้ 30 กรกฎาคม 2551) 7. นายศรัณย เพ็ญชาติ 8. นายชเนศร เพ็ญชาติ 9. นายไมตรี หอรัตนชัย (ลาออก 30 กรกฎาคม 2551) รวม ข. คาตอบแทนของผบู ริหาร 10 คน จำนวน 23,444,694.74 บาท ค. คาเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบภายใน 4 คน จำนวน 288,000.00 บาท ง. คาตอบแทนของผสู อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ยอย จำนวน 883,174.35 บาท

บาท 1,063,578.97 797,684.21 531,789.47 531,789.47 531,789.47 90,000.00 531,789.47 495,789.47 411,789.47 5,016,000.00

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

47


9. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมปกติอยางนอยปละ 4 ครัง้ หรือ 3 เดือนครัง้ โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนลวงหนา และ มีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ เลขานุการคณะกรรมการไดจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระ การประชุ ม และเอกสาร ก อ นการประชุ ม ล ว งหน า 7 วั น เพื่ อ ให ค ณะกรรมการได มี เ วลาศึ ก ษาข อ มู ล อย า งเพี ย งพอ ก อ นเขารวมประชุม ปกติการประชุมแตละครั้ง จะใชเวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง โดยในป 2551 ที่ผานมาคณะกรรมการ มีการประชุมจำนวน 6 ครัง้ รายนามคณะกรรมการ จำนวนครัง้ ทีเ่ ขาประชุม พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ 6/6 นายศุกรีย แกวเจริญ 6/6 นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล 4/6 นายอดุลย จันทนจุลกะ 6/6 นายไมตรี หอรัตนชัย 2/2 (ลาออก ตัง้ แต วันที่ 30 กรกฎาคม 2551) นายโกวิท กุวานนท 3/3 (คณะกรรมการไดมมี ติแตงตัง้ เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551) นายสมพร ไพสิน 5/6 นายศรัณย เพ็ญชาติ 5/6 นายชเนศร เพ็ญชาติ 6/6

วันประชุม ครัง้ ที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม ครัง้ ที่ 3 วันที่ 30 กรกฎาคม ครัง้ ที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม ครัง้ ที่ 5 วันที่ 24 กันยายน

2551 2551 2551 2551 2551

ครัง้ ที่ 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

10. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ เพือ่ ชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ดังนี้ กรรมการตรวจสอบ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ประกอบดวย กรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชือ่ ตอไปนี้ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครัง้ ทีเ่ ขาประชุม วันประชุม นายศุกรีย แกวเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ ที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 นายไมตรี หอรัตนชัย กรรมการตรวจสอบ 2/4 ครัง้ ที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 (ลาออกวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ) นายสมพร ไพสิน กรรมการตรวจสอบ 2/4 ครัง้ ที่ 4 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

ผไู ดรบั มอบหมายจาก บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอในป 2551 มีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้

11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝายบริหารของบริษัทจัดใหมีขึ้น เพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายใน ของบริ ษั ท ฯ ดี เ พี ย งพอที่ จะช ว ยลดความเสี่ ย งในการทำธุ ร กิ จ สามารถช ว ยปกป อ งคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ของบริ ษั ท ฯ จากการสูญหาย หรือนำไปใชโดยบุคคลทีไ่ มมอี ำนาจหนาที่ ชวยใหบคุ ลากรของบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและขอบังคับ ที่เกี่ยวของ และชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ตลอดจนชวยในการปกปองคุมครองเงินลงทุนของ ผถู อื หนุ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในโดยการพิจารณารวมกับผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ซึ่งในปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นและใหคำแนะนำตอฝายบริหารในเรือ่ งทีเ่ ปนสาระสำคัญ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดมอบหมายให บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เปนผตู รวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง

48

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดใหความสำคัญเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งเปนอยางมาก บริษทั ฯ ไดมกี ารกำหนดและประเมิน ความเสีย่ งของกิจการ มีการกำหนดการจัดการความเสีย่ ง มีการกำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

12. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน ประจำปงบการเงินดังกลาวจัดทำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ยางสม่ำเสมอ รวมทัง้ มีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

13. ความสัมพันธกับผูลงทุน

บริษัทฯ ใหความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล เนื่องจากการตัดสินใจในเรื่องตางๆ อยูบนพื้นฐาน ของขอมูลทีเ่ พียงพอและถูกตอง โดยไดมกี ารเปดเผยสารสนเทศทีส่ ำคัญอยางถูกตอง ทันเวลาและโปรงใส

14. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการไดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามขอพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำหรับการบริหารบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย ดังจะเห็นไดจาก 1. การจัดทำรายงานทางการเงินและการตรวจสอบ ทีโ่ ปรงใส ตรงตอความเปนจริง และทันเวลา 2. การเปดเผยสารสนเทศทีโ่ ปรงใส 3. การติดตามใหฝายจัดการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ โดยมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านโดยอิสระ 4. การเปดโอกาสใหกรรมการตรวจสอบ ผสู อบบัญชี และผตู รวจสอบภายในไดประชุมแลกเปลีย่ นความเห็นโดยอิสระ

15. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผบู ริหารไมใหนำขอมูลภายในของบริษทั ไปใชเพือ่ ประโยชนสว นตนโดยกำหนดใหผบู ริหาร ตองรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย ทัง้ นีน้ อกเหนือไปจากการปฏิบตั งิ านดวยความซือ่ สัตยสจุ ริตตรงไปตรงมาและมีจริยธรรม พืน้ ฐานเปนหลัก

16. บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานคนประจำเรือ จำนวนพนักงานทัง้ หมด

36 168 204

คน คน คน

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

49


ปจจัยความเสีย่ ง สำหรับบริษทั ฯ ไดจำแนกความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบตอผมู สี ว นไดเสียทุกฝาย รวมทัง้ การจัดหามาตรการปองกันและบรรเทา ความเสีย่ งตางๆ ไวดงั นี้ ความเสีย่ งดานการประกอบธุรกิจและการผลิต ความเสีย่ งดานการตลาด (1) ความเสีย่ งจากผเู ชาเรือ (2) ความเสีย่ งจากนายหนาหาสินคา ความเสีย่ งดานการบริหาร ความเสีย่ งดานการเงิน ความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ ารและการเมือง

ความเสี่ยงดานการประกอบธุรกิจและการผลิต

เนื่ อ งจากทรั พ ย สิ น หลั ก ของบริ ษั ท มี ลั ก ษณะเคลื่ อ นที่ ต ลอดเวลาตามลั ก ษณะของธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามเสี่ ย ง ในดานอุบตั เิ หตุ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากเหตุการณธรรมชาติอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสนิ เปนอยางมาก ตลอดจนการเสีย โอกาสทางดานการคา ทำใหรายไดลดนอยลง ในเรือ่ งความเสีย่ งในดานอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ นัน้ บริษทั ฯ มีมาตรการรองรับความเสีย่ ง โดยไดมกี ารประกันภัยทางทะเล ทีค่ มุ ครองความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ 1. การประกันภัยตัวเรือและเครือ่ งจักร (Hull and Machinery Insurance) 2. การประกันภัยคมุ ครอง ความรับผิดชอบของเจาของเรือ (Protection and Indemnity) เนือ่ งจากตนทุนการปฏิบตั งิ านทีส่ ำคัญของธุรกิจในดานเชือ้ เพลิงถูกกำหนดโดยราคาตลาดโลก เปนตนเหตุทคี่ วบคุมไมได ดังนั้นบริษัทจึงเนนการใหบริการประเภทเรือเชา เปนสัดสวนประมาณรอยละ 80 ของกองเรือที่ใหบริการ เพราะผูเชาจะเปน ผรู บั ผิดชอบคาน้ำมันเอง จึงถือวาบริษทั ฯ มีมาตรการรองรับความเสีย่ งเกีย่ วกับการผลิตไวไดในระดับทีด่ ี ความเสีย่ งดานการตลาด เนื่องจากธุรกิจดานพาณิชยนาวี เปนธุรกิจเปดเสรีและปริมาณการขนสงสินคาขึ้นอยูกับปริมาณการคาของโลก ซึง่ ถาชวงใดภาวะเศรษฐกิจดี ตลาดเรือก็จะดีดว ย นอกจากนัน้ การเขามาของคแู ขงอาจทำใหอปุ ทานดานจำนวนกองเรือมากกวา อุปสงคของตลาดสภาพการขึน้ ลงตามวัฏจักรทำใหเกิดความไมแนนอนของผลประกอบการ บริษทั ฯ จึงเนนการบริการประเภทเรือเชาในสัดสวนประมาณรอยละ 80 เพราะผเู ชาจะเปนผรู บั ผิดชอบในการหาสินคาเอง ซึง่ เชือ่ วาบริษทั ฯ มีมาตรการรองรับความเสีย่ งเกีย่ วกับตลาดไดในระดับดี ซึ่งถึงแมปจจัยความเสี่ยงดานการตลาดเปนสิ่งที่บริษัทฯ ควบคุมไดยาก แตบริษัทฯ ไดมีการเตรียมมาตรการปองกัน อยางสม่ำเสมอ ดวยการศึกษาวิเคราะหสภาพตลาดอยตู ลอดเวลาโดยอาศัยแหลงขอมูลการวิจยั ตางๆ สถิตจิ าก The Baltic Dry Index (BDI) ขอมูลจากลูกคา นายหนา ฯลฯ และที่สำคัญคือการเลือกใชเรือแบบอเนกประสงค (Multipurpose Vessel) ขนาดเหมาะสม ที่มีอุปกรณการขนถายพรอม ชวยใหบริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธตลาดเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ของตลาดไดทนั ทวงที (1) ความเสีย่ งจากผเู ชาเรือ ปจจุบนั บริษทั ฯ ไดเนนการใหบริการดานเรือเชาแบบเปนระยะเวลา (Time Charter) ในสัดสวนกวารอยละ 80 ของกองเรือ ที่มีอยู ซึ่งลักษณะธุรกิจประเภทนี้บริษัทฯ จะตองจัดเรือ อุปกรณอื่นๆ และคนประจำเรือ ซึ่งถือเปนทรัพยสินหลักที่สำคัญ ของบริษัทฯ ใหบริการทั่วโลกตามความตองการและลักษณะธุรกิจของผูเชาหรือผูเชาชวงตอซึ่งผูเชาเหลานี้อาจมีปญหาดาน การเงินอันจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดหาทางปองกันความเสี่ยงดวยการเลือกทำธุรกิจเฉพาะกับ บริษัทใหญ และตรวจสอบประวัติของผูเชาจากลูกคาและนายหนากอนเสมอ ตลอดจนมีการติดตอสรางความสัมพันธที่ดี อยางตอเนือ่ งตลอดเวลา

50

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

(2) ความเสีย่ งจากนายหนาหาสินคาและหาผเู ชาเรือ เพื่อปองกันความเสี่ยงในดานนี้ บริษัทฯ ไดติดตอกับนายหนาที่มีความสามารถ นาเชื่อถือ และคุนเคยเปนอยางดีกับ บริษทั ฯ มาเปนเวลานาน จนสามารถวางใจไดวา บริษทั ฯ จะมีความเสีย่ งนอยทีส่ ดุ ความเสีย่ งดานการบริหาร ถึงแมการจัดการในการประกอบธุรกิจดานพาณิชยนาวี จะมีรายละเอียดในการดำเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับหลายฝายทัง้ ภายใน และภายนอกบริษทั ฯ ซึง่ เปนทัง้ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (โดยเฉพาะคนประจำเรือ) และบริหารจัดการทรัพยสนิ เชน การดูแลตัวเรือ การขนถายสินคา ฯลฯ แตนบั วาความเสีย่ งยังจัดอยใู นเกณฑทนี่ อ ยมากและสามารถความคุมได ดังนี้ 1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางเรือที่มีประสบการณและความชำนาญเฉพาะ บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุน และพัฒนากำลังคนโดยสงพนักงานเขาทำการฝกอบรมในสถาบันตางๆ ทัง้ ในและตางประเทศเพือ่ เตรียมพรอมดานบุคลากร 2. ความเสีย่ งในเรือ่ งคาใชจา ยในการซอมบำรุง เนือ่ งจากกองเรือของบริษทั ฯ บางลำเปนเรือทีม่ อี ายุการใชงานมานานแลว จึงทำใหบริษทั ฯ มีความเสีย่ งในเรือ่ งคาใชจา ยในการซอมบำรุงแตบริษทั ฯ ก็ไดมกี ารวางแผนการซอมบำรุงเรือตามกำหนดเวลาไว เพือ่ ใหเรือสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 3. ความเสี่ยงจากขอบังคับตามมาตรฐานสากล INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION หรือ (IMO) ซึ่งมี ผลบังคับใชกับเรือที่รับขนสงสินคาระหวางประเทศทั่วโลก ซึ่งทางบริษัทฯ ไดมีหลักปฏิบัติตามอยางเครงครัด บริษัทฯ มีความชำนาญในการดำเนินธุรกิจดานนี้มาเปนเวลากวา 30 ป มีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในธุรกิจอยางแทจริง มีการปรับปรุงสถานะองคกรใหทนั เหตุการณตลอดเวลา

ความเสี่ยงดานการเงิน

ความผันแปรของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศสงผลกระทบถึงบริษทั ฯ เนือ่ งจากรายไดหลักเปนเงินเหรียญสหรัฐ อยางไรก็ตามบริษัทมีมาตรการรองรับไวเปนการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงไดกลาวคือรายไดของบริษัททั้งหมด ไดรบั มาเปนเงินเหรียญสหรัฐนัน้ จะนำไปชำระหนีท้ เี่ ปนเงินเหรียญฯ และเงินตราตางประเทศสกุลอืน่ ๆ บริษทั ฯ จะกเู งินสวนใหญ เปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐเพื่อใชเปนเงินสกุลเดียวกับรายไดเพื่อเปนการลดความเสี่ยงไดระดับหนึ่ง สำหรับอัตราดอกเบี้ย บริษัทไดปรึกษากับสถาบันการเงินตางๆ เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยลวงหนา เมื่อเห็นวาอัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโนมสูงขึ้น ดังนัน้ ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ าจจะเพิม่ ขึน้ ก็ลดลงตามไปดวย

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการและการเมือง

สงครามและการกอการรายระหวางประเทศ รวมทั้งโจรสลัด เปนปจจัยเสี่ยงทีมีผลกระทบตอธุรกิจ จึงไดทำประกันภัย ใหครอบคลุมความเสียหายทีเ่ กิดขึน้

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

51


รายการระหวางกัน บริษัทและบริษัทยอยมีรายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน และคาใชจาย สวนหนึ่งของบริษัท และบริษทั ยอยเกิดจากรายการกับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันดังกลาว

1. ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกำหนดราคา ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกำหนดราคาระหวางบริษทั กับบริษทั ยอย บริษทั รวมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน มีดงั นี้ : ลักษณะความสัมพันธ บริษทั ยอย : บริษทั จุฑาผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จำกัด บริษทั ถือหนุ รอยละ100 บริษทั รวม : บริษทั เจ. ชิปปง เซอรวสิ จำกัด บริษทั ถือหนุ รอยละ 33.33 และกรรมการรวมกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน : บริษทั บทด จำกัด บริษทั ถือหนุ รอยละ 3.04 บริษทั มิตซูบชิ ิ โลจิสติกซ (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ถือหนุ รอยละ 7.5 บริษทั ซี. แอนด พี. จำกัด ผถู อื หนุ และกรรมการรวมกัน บริษทั มาโณ จำกัด ผถู อื หนุ และกรรมการรวมกัน บุคคลทีเ่ กีย่ วของกัน : พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ กรรมการและผถู อื หนุ นายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการและผถู อื หนุ นางปริยนาฏ เพ็ญชาติ (ยังส) ผถู อื หนุ นโยบายราคา นโยบายในการกำหนดราคากับบริษทั ยอย บริษทั รวมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน : รายไดคา บริการจัดการ รายไดคา นายหนา ตนทุนใหบริการ คาเชา เงินใหกยู มื เงินกยู มื

52

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

อัตรา 300 เหรียญดอลลารสหรัฐตอวัน ราคาทีต่ กลงรวมกันตามสัญญา ราคาปกติธรุ กิจเทากับราคาทีค่ ดิ กับคคู า รายอืน่ ราคาทีต่ กลงรวมกันตามสัญญา ไมมกี ารคิดดอกเบีย้ สำหรับเงินใหกยู มื แกบริษทั ยอย ไมมกี ารคิดดอกเบีย้ สำหรับเงินกยู มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วของกัน และมีการคิดดอกเบีย้ สำหรับเงินกยู มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน ในอัตรารอยละ 2.25 - 7.75 ตอป


ภูมิใจเรือไทยของเรา

2.

ยอดคงเหลือระหวางบริษทั กับบริษทั ยอย บริษทั รวม บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน ยอดคงเหลือระหวางบริษทั กับบริษทั ยอย บริษทั รวม บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดงั นี้ บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 2551 2550 เงินใหกยู มื ระยะสัน้ (ไมมสี ญ ั ญาเงินกยู มื และ ไมมกี ารคิดดอกเบีย้ ระหวางกัน) บริษทั จุฑาผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จำกัด ยอด ณ วันตนป 8,034,263 109,740,779 บวก เพิม่ ขึน้ ระหวางป 138,116,322 หัก ลดลงระหวางป (182,050) (239,822,838) รวม 7,852,213 8,034,263 หัก คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ-ปรับปรุงใหม (7,852,213) (8,034,263) ยอด ณ วันสิน้ ป เงินทดรองจาย บริษทั บทด จำกัด 200,393 200,393 -

• เจาหนีก้ ารคา • บริษทั เจ. ชิปปง เซอรวสิ จำกัด เงินทดรองรับ • บริษทั บทด จำกัด

เงินกยู มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ คางจายจากบุคคล และบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน บุคคลทีเ่ กีย่ วของกัน (ไมมสี ญ ั ญาเงินกยู มื และ ไมมขี อ ตกลงในการคิดดอกเบีย้ ) นางปริยนาฏ เพ็ญชาติ (ยังส) ยอด ณ วันตนป เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหวางป ยอด ณ วันสิน้ ป พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ยอด ณ วันตนป บวก เพิม่ ขึน้ ระหวางป หัก ลดลงระหวางป ยอด ณ วันสิน้ ป นายชเนศร เพ็ญชาติ ยอด ณ วันตนป บวก เพิม่ ขึน้ ระหวางป หัก ลดลงระหวางป ยอด ณ วันสิน้ ป

• • •

9,289,187

5,349,000

9,176,957

5,217,871

-

1,855,639

-

1,855,639

28,832,240 28,832,240

28,832,240 28,832,240

28,832,240 28,832,240 28,832,240 28,832,240

12,000,000 12,000,000 1,000,000 12,000,000 1,000,000 12,000,000 (13,000,000) (13,000,000) 12,000,000 12,000,000 16,420,000 16,420,000 970,000 29,720,100 970,000 29,720,100 (17,390,000) (13,300,100) (17,390,000) (13,300,100) 16,420,000 16,420,000

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

53


บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน (ไมมสี ญ ั ญาเงินกยู มื ) บริษทั ซี.แอนด พี. จำกัด อัตราดอกเบีย้ รอยละ (ตอป) ยอด ณ วันตนป บวก เพิม่ ขึน้ ระหวางป หัก ลดลงระหวางป ยอด ณ วันสิน้ ป

ทั เจ.ชิปปง เซอรวสิ จำกัด • อับริตษราดอกเบี ย้ รอยละ (ตอป) ยอด ณ วันตนป บวก เพิม่ ขึน้ ระหวางป หัก ลดลงระหวางป ยอด ณ วันสิน้ ป รวมทัง้ สิน้

คาใชจา ยคางจาย บริษทั มาโณ จำกัด

งบการเงินรวม 2551 2550

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550

7.00 - 7.75 7.00 - 7.75 7.00 - 7.75 7.00 - 7.75 50,882,191 50,882,191 3,168,904 52,161,438 3,168,904 52,161,438 (23,853,630) (1,279,247) (23,853,630) (1,279,247) 30,197,465 50,882,191 30,197,465 50,882,191 2.25

3,409,113 (3,409,113) 59,029,705 108,134,431 26,076

2.25

3,409,113 (3,409,113) 59,029,705 108,134,431

32,000

26,076

32,000

3. รายไดและคาใชจาย มีดงั นี้

รายไดและคาใชจา ยระหวางบริษทั กับบริษทั รวมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันสำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

เงินปนผลรับ บริษทั เจ. ชิปปง เซอรวสิ จำกัด บริษทั มิตซูบชิ ิ โลจิสติกส (ประเทศไทย) จำกัด รวม รายไดอนื่ บริษทั ซี. แอนด พี. จำกัด บริษทั บทด จำกัด รวม ตนทุนการใหบริการ บริษทั เจ ชิปปง เซอรวสิ จำกัด คาใชจา ยในการบริหาร บริษทั มาโณ จำกัด ดอกเบีย้ จาย บริษทั เจ ชิปปง เซอรวสิ จำกัด บริษทั ซี. แอนด พี. จำกัด รวม

54

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

งบการเงินรวม 2551 2550

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550

128,250 128,250

45,000 45,000

500,000 128,250 628,250

250,000 45,000 295,000

3,670,301 3,670,301

2,662,538 1,355,329 4,017,867

3,670,301 3,670,301

2,662,538 1,355,329 4,017,867

12,825,123

9,944,942

12,825,123

9,944,942

3,507,057

3,501,046

3,507,057

3,501,046

29,113 3,168,904 3,198,017

2,161,438 2,161,438

29,113 3,168,904 3,198,017

2,161,438 2,161,438


ภูมิใจเรือไทยของเรา

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2551 คณะกรรมการบริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คนคือ นายศุกรีย แกวเจริญ นายอดุลย จันทนจุลกะ และนายสมพร ไพสิน (ดำรงตำแหนงเมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 แทนนาย ไมตรี หอรัตนชัย) โดยมีนายศุกรีย แกวเจริญเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2551 วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ไดอนุมตั ใิ หมกี ารปรับปรุงกฎบัตรเพือ่ ใหเปนไปตาม ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่ งคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได มีการประชุมรวม 4 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเขาประชุมครบทุกคนในการประชุม ทุกครัง้ โดยในการประชุมแตละครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญฝายจัดการทีเ่ กีย่ วของเขารวมประชุมตามวาระอันควร และได รายงานผลการประชุม ตอคณะกรรมการบริษทั หลังการประชุมทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดย ไดใหความสำคัญเรือ่ งการปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั จดทะเบียน รวมทัง้ จริยธรรมทีด่ ี ความโปรงใส การถวงดุลอำนาจและการตรวจ สอบได ซึง่ อาจสรุปเฉพาะในสวนทีเ่ ปนสาระสำคัญไดดงั นี้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำป 2551 เพือ่ ใหงบการเงินมีความถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปและมีการเปดเผยขอมูลการเงินอยางเพียงพอโดย หารือกับผสู อบบัญชีเพือ่ ใหขอ คิดเห็นตอแผนการตรวจสอบและรับทราบขอสังเกตของผสู อบบัญชีโดยไมมฝี า ยจัดการเขารวมประชุม เพือ่ ใหมนั่ ใจวากระบวนการจัดทำ และการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน และเชือ่ ถือได สอบทานการบริหารความเสีย่ งและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ดูแลการบริหารความเสีย่ งและระบบควบคุมภายในโดยการทบทวนและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการ บริหารความเสีย่ งและระบบควบคุมภายในทีฝ่ า ยบริหารไดกำหนดใหมแี ละมีความเห็นวาบริษทั ฯ มีระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง และระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณาแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน และการดำเนินการเพือ่ ปรับ ปรุงแกไขของฝายจัดการตามควรแกกรณี และติดตามผลความคืบหนาในการปรับปรุงแกไข สอบทานการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ในปทผี่ า นมา การสอบทานไมพบวามีเรือ่ งใดทีบ่ ริษทั ฯ ไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ การสอบทานรายการ ทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษทั ฯ ปรากฏวาบริษทั ฯ ไดปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายและกฎระเบียบ ของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกำหนดไว พิจารณาแตงตัง้ ผสู อบบัญชีประจำป 2552 พิจารณาความเหมาะสมในการแตงตัง้ ผสู อบบัญชีรวมทัง้ พิจารณาคาตอบแทนของผสู อบบัญชีประจำป 2552 และนำเสนอ ตอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ เสนอทีป่ ระชุมใหญสามัญผถู อื หนุ โดยเห็นควรใหพจิ ารณาแตงตัง้ นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข แหงบริษทั เอเอสที มาสเตอร จำกัด เปนผสู อบบัญชีของบริษทั ฯ สำหรับป 2552 พรอมกำหนดคาตอบ แทนเปนเงิน 650,000 บาท สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานหลักการดำเนินงานของบริษทั ทุกดานรวมกับฝายจัดการทีม่ หี นาทีร่ บั ผิดชอบ ผสู อบ บัญชี และผตู รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ไดจดั ทำงบการเงินเปนไปตาม มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป เชือ่ ถือได และมีระบบการบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ มีการ ปฏิบตั เิ ปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ ทำใหเชือ่ มัน่ ไดวา บริษทั ฯ มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี

(นายศุกรีย แกวเจริญ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

55


คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินการ 1

ภาพรวมการดำเนินงานที่ผานมา

ในชวงปที่ 2551 ทีผ่ า นมา ตลาดเดินเรือโลกมีความเคลือ่ นไหวมาก เปนประวัตกิ ารณ ดัชนี Baltic Dry index (BDI) มีการ เคลือ่ นไหวขึน้ ไป 11,973 จุด ในเดือนพฤษภาคม ซึง่ เปนจุดสูงสุดในประวัตกิ ารณ และตกลงมาอยทู รี่ ะดับ 663 จุด ในเดือนธันวาคม หรือตกลงมาประมาณรอยละ 94 ทัง้ นีเ้ ปนผลมาจากวิกฤติการณการเงินโลก ทำใหการคาขายระหวางประเทศหยุดชะงัก สงผลให ความตองการใชบริการเรือขนสินคาตองหยุดชะงักไปดวย อยางไรก็ตามเหตุการณตา งๆ เริม่ จะคลีค่ ลายไปในทางทีด่ ขี นึ้ ในชวงตนป 2552 แตคาดวาจะตองใชเวลาอีกระยะหนึง่ จึงจะกลับคืนสภู าวะปกติ ความเคลือ่ นไหวของตลาดเดินเรือโลกดังกลาวเปนสถานการณทเี่ ริม่ มีความเสีย่ ง ทางบริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ซึง่ ไดตดิ ตาม ภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอยางใกลชดิ ไดดำเนินธุรกิจอยางระมัดระวังโดยใชกลยุทธธรุ กิจเติบโตแบบพอเพียง ทัง้ นี้ บริษทั ฯไดทำงานอยางหนักเพือ่ รักษาระดับผลประกอบการทางธุรกิจไว ทัง้ การลดตนทุนและสรางรายไดเพิม่ จากธุรกิจอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ มีขดี ความสามารถและศักยภาพทางธุรกิจเดินเรือ โดยดำเนินธุรกิจบริหารกองเรือใหกบั บริษทั บทด จำกัด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดขายเรือ เกาไป 1 ลำ และสัง่ ตอเรือใหม 1 ลำ จากญีป่ นุ ในป 2550 และซือ้ เรือเพิม่ 1 ลำ ในป 2551

โดยรวมในป 2551 ผลประกอบการของกลมุ บริษทั ฯ เริม่ ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลก โดยทีต่ ลาดชะลอตัว ไตรมาสสุดทายของป ตามภาวะเศรษฐกิจโลก ทำใหกลมุ บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิในป 2551 ที1่ 23.86 ลานบาท ลดลงจาก 171.56 ลานบาท ใน ป 2550 ซึง่ รวมกำไรจากการขายเรือจำนวน 76.77 ลานบาทอยดู ว ย และรายไดจากการเดินเรือ 600.49 ลานบาท ป 2550 เพิม่ ขึน้ เปน 675.91 ลานบาท ในป 2551 ชวง 3 – 4 ป ทีผ่ า นมา ธุรกิจ มีผลการดำเนินงานเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยมีรายไดจากการเดินเรือและผลกำไร ในชวงป 2548 – 2550 มีรายไดจากการเดินเรือ 714.75 , 762.62, 600.49 และ675.91 ลานบาทตามลำดับ และผลกำไรสุทธิ 79.02,191.43 (รวมกำไรจาก อัตราแลกเปลีย่ น 36.75 ลานบาท ),171.56 ( รวมกำไรจากการขายเรือ 76.77 ลานบาท ) และ123.86 ลานบาท อยางไรก็ดี ในชวง เวลาดังกลาวสัดสวนในงบกำไรขาดทุนไมไดมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางมีนยั สำคัญ ทัง้ คาใชจา ยในการบริการ คาใชจา ยการขายและบริหาร และ คาใชจา ยดอกเบีย้ โดยผลกำไรมีการเปลีย่ นแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลก

56

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

ในการวิเคราะหงบกำไรขาดทุนในแนวดิง่ และในแนวราบ โดยคำนวณสัดสวนองคประกอบของยอดขายรวมในแตละป ทีป่ ระกอบ ดวยคาใชจา ยในการใหบริการ คาใชจา ยในการขายและบริหาร คาใชจา ยในการชำระดอกเบีย้ และกำไรสุทธิ ปรากฏวาโดยรวมสัดสวน ไมเปลีย่ นแปลงอยางมีนยั สำคัญ ธุรกิจเดินเรือเปนธุรกิจหลักของกลมุ บริษทั ฯ โดยมีบริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) เปนผดู ำเนินธุรกิจเดินเรือเกือบทัง้ หมด โดย เฉพาะธุรกิจเดินเรือประจำเสนทางและธุรกิจเรือเชา ทีผ่ เู ชาใชขนสงสินคาเปนเรือจรและเรือวิง่ ประจำ ในเสนทางเดินเรือสำคัญ ๆ ของโลก ในป 2548 - 2551 โครงสรางรายไดกลมุ บริษทั ฯ มีสดั สวน ธุรกิจเรือเชา: ธุรกิจเดินเรือประจำเสนทาง 84% : 16%, 82% : 18%, 80% : 20% และ 78% : 22% สัดสวนโครงสรางรายไดจากธุรกิจเดินเรือดังกลาวไดสะทอนความสำเร็จของกลยุทธ Portfolioในการดำเนินธุรกิจเดินเรือ ของบริษทั ฯไดชดั เจนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะของเศรษฐกิจโลกและตลาดเดินเรือโลกทีผ่ นั ผวน เพือ่ สรางความมัน่ คงของ รายไดและปองกันความเสีย่ งทางดานการตลาด รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

57


Million Baht

Incom Structure 700 600 500 400 300 200 100 -

Liner Charter 2548

2549

2550

2551

สำหรับผลการดำเนินงานทีผ่ า นมาของแตละสายผลิตภัณฑ ในชวงป 2548 – 2551 กลมุ บริษทั ฯ มียอดขายและผลกำไรเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ในป 2551 ยอดขาย 675.91 ลานบาทและผลกำไร 123.86 ลานบาทลดลงจากปกอ น เนือ่ งจากในป 2550 ไดรวมกำไร จากการขายเรือ 76.77 ลานบาท อยางไรก็ดี สัดสวนของรายได รายจาย และกำไรสุทธิจากการเดินเรือ ไมคอ ยเปลีย่ นแปลง

58

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

2

ฐานะการเงิน

ในภาพรวม ฐานะการเงินของกลมุ บริษทั ฯ ในป 2548 - 2551 มีสนิ ทรัพยรวม 1,406.97, 1,305.62 ,1,421.58 และ 1,958.39 ลานบาท หนีส้ นิ รวม 1244.27, 951.40 ,951.02 และ 1,398.36 ลานบาท และสวนของผถู อื หนุ 162.69, 354.22, 470.56 และ 560.03 ลานบาท ในชวง 2548 - 2550 สวนของผถู อื หนุ เพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง และในป 2551 เพิม่ ขึน้ เปน 560.03 ลานบาท ทัง้ นีก้ ลมุ บริษทั ฯ ยังมีสถานภาพ Leverage ดีขนึ้ อยางตอเนือ่ ง อัตราสวนหนีส้ นิ ตอสวนของผถู อื หนุ ลดลงมาตลอด โดยมีอตั ราสวนหนีส้ นิ ตอสวนของผู ถือหนุ 7.65, 2.69 , 2.02 และ 2.50 เทา อนึง่ ในป 2551 บริษทั ฯมีการลงทุนซือ้ เรือเพิม่ จึงจำเปนตองกเู งินเพิม่ เปนผลใหยอดอัตรา สวนหนีส้ นิ ตอสวนของผถู อื หนุ สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับป2550 1. สินทรัพย สัดสวนของสินทรัพยของกลมุ บริษทั เกือบไมเปลีย่ นแปลงมาก ในชวงป 2548 – 2551 มีสดั สวนสินทรัพยหมุนเวียน: สินทรัพย ไมหมุนเวียน 4%: 96%, 2%: 98% , 2%:98%และ 2%:98%. ซึง่ ไมมผี ลกระทบตอความมัน่ คงของฐานะทางการเงิน รวมทัง้ สามารถ บริหารโครงสรางสินทรัพยไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

59


นอกจากนี้ ในชวงป 2548 – 2551 สินทรัพยหมุนเวียนของกลมุ บริษทั ฯ 56.17, 28.78 ,30.46 และ 43.25 ลานบาท โดยสัด สวนของสินทรัพยหมุนเวียน เงินสดหรือเทียบเทา : ลูกหนีก้ ารคาสุทธิ : สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ ๆ 2% : 23% : 75%, 2% : 10% : 88% , 27% : 12% : 61% และ 32% : 10% : 58% สัดสวนมีการเปลีย่ นแปลงอยางมีนยั สำคัญ โดยเฉพาะ ลูกหนีก้ ารคาสุทธิทลี่ ด ลงอยางมากในป 2548 – 2551 จึงแสดงวาไมมปี ญ  หาเรือ่ งลูกคาชำระหนี้ ขณะทีย่ อดเงินสดหรือเทียบเทามีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ มาก

60

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

1.1 คุณภาพของสินทรัพย เรือเดินทะเล อุปกรณ และสินทรัพยทไี่ มเปนสินทรัพยทางการเงิน จะมีการทบทวนการดอยคา เมือ่ มีเหตุการณหรือสถานการณ บงชีว้ า ราคาตามบัญชีอาจต่ำกวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรเู มือ่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสงู กวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน ซึง่ มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนคือจำนวนทีส่ งู กวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช สินทรัพยจะถูก จัดเปนกลมุ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ซึง่ เปนหนวยทีก่ อ ใหเกิดกระแสเงินสดทีส่ ามารถแยกออกมาได เพือ่ วัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา บริษัทฯ และบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเทากับจำนวนที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยประมาณจาก ประสบการณในการเก็บหนีแ้ ละการพิจารณาฐานะของลูกหนีใ้ นปจจุบนั วิเคราะหอายุของลูกหนีเ้ ทียบกับนโยบายการใหสนิ เชือ่ ของ บริษทั สำหรับลูกหนีก้ ารคา (ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 8 ลูกหนีก้ ารคาสุทธิ) 1.2 สภาพคลอง ในภาพรวมกระแสเงินสดของธุรกิจมีทศิ ทางทัง้ บวกและลบ และโครงสรางของกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางธุรกิจตาง ๆ คอนขาง จะแตกตางกัน ในชวงป 2548 – 2551 ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากการดำเนินการ 181.2, 235.9,271.0 และ 251.7 ลานบาท เปนบวก ตอเนือ่ ง กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -364.46 , -21.11 , -143.40 และ -670.59 กระแส เงินสดในกิจกรรมจัดหาเงิน 180.5, 215.4 ,-119.4 และ 424.4 ลานบาท และกระแสเงินสดสุทธิ -2.8, -0.6 ,8.2 และ 5.5 ลานบาท

สำหรับอัตราสวนสภาพคลองที่สำคัญ ในชวงป 2549 – 2551 ธุรกิจมีอัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) 0.11 ,0.07 และ 0.09 ธุรกิจมีอตั ราสวนสภาพคลองอยใู นระดับประมาณ 0.07 – 0.11 ยังไมมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางมีนยั สำคัญ อัตราสวนหนีส้ นิ ตอสวนของผถู อื หนุ (D/E Ratio) ในชวงป 2548 – 2551 เทากับ 7.65, 2.69 ,2.02 และ 2.50 เทา ลดลงอยางตอเนือ่ ง ถือวากิจการ มีอำนาจเพิม่ ผลทางการเงิน (Leverage) ทีด่ ี อนึง่ ในป 2551บริษทั ฯ มีการลงทุนซือ้ เรือเพิม่ จึงจำเปนตองกเู งินเพิม่ สงผลใหยอดอัตรา สวนหนีส้ นิ ตอสวนของผถู อื หนุ เพิม่ ขึน้

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

61


1.3 การลงทุน ในป 2550 บริษทั ฯไดตดั สินใจลงทุนสัง่ ตอเรือใหมจำนวน 1 ลำ จากอตู อ เรือในประเทศญีป่ นุ ราคา 1,980 ลานเยน ซึง่ ใชเวลาตอประมาณ 2 ปครึง่ กำหนดสงมอบภายในป 2552 ณ อตู อ เรือ HIGAKI SHIPBUILDING ตามแผนรายจายลงทุนดังนี้ งวดที1่ 2% ของราคาเรือทัง้ หมดชำระ 5 วันงานหลังเซ็นหนังสือแสดงความจำนง (Letter of Intent) งวดที่ 2 13% ของราคาเรือทัง้ หมดชำระหลังเซ็นสัญญา งวดที่ 3 25% ของราคาเรือทัง้ หมดชำระเมือ่ เริม่ วางกระดูกงูเรือภายในป 2551 งวดที่ 4 30% ของราคาเรือทัง้ หมดชำระเมือ่ ปลอยเรือลงน้ำ งวดที่ 5 30% ของราคาเรือทัง้ หมดชำระเมือ่ สงมอบเรือภายในป 2552

ทางบริษัทฯ ใชแหลงเงินทุนในประเทศเปนหลัก โดยดำเนินการกูเงินจากธนาคารกสิกรไทย (Loan) และใชเงินทุนสวนของ เจาของ (Equity) ของกิจการ โดยสัดสวนเงินก:ู เงินทุนสวนของเจาของ 80%:20% ซึง่ เปนสัดสวนการจัดหาทุนทางธุรกิจตามปรกติทวั่ ไป ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ไดกเู งินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ในป 2551 บริษทั ฯ ไดลงทุนซือ้ เรือเพิม่ อีก 1 ลำ รับมอบเมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ชือ่ เรือ ประเภทเรือ ขนาดเรือ จุฑาปทมา อเนกประสงค 8,241 เดทเวทตัน

ปทสี่ ราง พ.ศ. 2539

เรือลำดังกลาวมีมลู คารวม 13,950,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินไทยประมาณ 484,189,000 ลานบาท เมือ่ รับมอบเรือ ลำนีแ้ ลว กองเรือของบริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) จะมีเรือรวม 7 ลำ ขนาดระวางบรรทุกรวม 72,962 เดทเวทตัน ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั คือ การเพิม่ ศักยภาพดายการตลาด โดยเพิม่ รายไดคา ระวางเสนทางไทย – ญีป่ นุ – เกาหลี คาดวา จะมีรายไดเพิม่ รอยละ 15 ตอป แหลงเงินทุนทีใ่ ช คือ เงินกจู ากธนาคารกสิกรไทย ทัง้ หมด 13,950,000 เหรียญสหรัฐ ระยะเวลาเงินกู 6 ป 5 เดือน ชำระคืน รายไตรมาส จำนวน 26 งวด

62

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมิใจเรือไทยของเรา

3

ปจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลตอการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

นอกจากปจจัยภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกแลว มีปจ จัยภายในทีจ่ ะสงผลตอผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ในเชิงบวก กลาวคือ การดำเนินธุรกิจบริหารกองเรือ การซือ้ เรือเพิม่ และการสัง่ ตอเรือใหมเพือ่ ใหไดเรือใหมมาเสริมกองเรือจุฑานาวีในป 2552 จะทำ ใหผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลมุ บริษทั ฯดีขนึ้ และมัน่ คงในอนาคต รายการพิเศษหรือรายการทีม่ ไิ ดเกิดจากการดำเนินงานตามปกติและมีผลตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอยางมีสาระ สำคัญ ไมมี การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินลาสุดและผลกระทบทีอ่ าจมีตอ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไมมี

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

63


รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตลาดทรัพยแหงประเทศไทยไดเผยแพรใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย พึงปฏิบัตินั้น คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดทำรายงาน แสดงถึงความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตอการจัดทำ และการเปดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ ในรายงานประจำปของบริษทั คณะกรรมการ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ขอรับรองวา งบการเงินของบริษทั และ บริษทั ยอย ไดจดั ทำขึน้ ตามมาตรฐาน การบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไปโดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผสู อบบัญชีรบั อนุญาตแหงประเทศไทย และงบการเงินดังกลาวไดแสดงฐานะทางการเงินและผลการ ดำเนินงานในรอบปผา นมาทีเ่ ปนจริงและสมเหตุสมผล

พลเรือตรี (ชาโณ เพ็ญชาติ) ประธานกรรมการ

64

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

(นายชเนศร เพ็ญชาติ) กรรมการผจู ดั การ


ภูมิใจเรือไทยของเรา

รายงานของผสู อบบัญชีรบั อนุญาต เสนอ คณะกรรมการและผถู อื หนุ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของ ผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และ บริ ษั ท ย อ ย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษั ท จุ ฑ านาวี จำกั ด (มหาชน) ด ว ยเช น กั น ซึ่ ง ผู บ ริ ห าร ของกิ จ การเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ ความถู ก ต อ งและครบถ ว นของข อ มู ล ในงบการเงิ น เหล า นี้ ส ว นข า พเจ า เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ ในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่ อ ให ไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย า งมี เ หตุ ผ ลว า งบการเงิ น แสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสำคั ญ หรื อ ไม การตรวจสอบ รวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมิน ความเหมาะสมของหลักการบัญชีทกี่ จิ การใชและประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ปนสาระสำคัญซึง่ ผบู ริหารเปนผจู ดั ทำขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ำเสนอในงบการเงินโดยรวมขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาว ใหขอ สรุปทีเ่ ปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย และของ บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป

(นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก) ผสู อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4334 บริษทั เอเอสที มาสเตอร จำกัด วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

65


งบดุล

บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

สินทรัพย

หมายเหตุ

สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนีก้ ารคา - สุทธิ เงินใหกยู มื ระยะสัน้ แกบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน - สุทธิ สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ พัสดุคงเหลือ คาใชจายจายลวงหนา อืน่ ๆ รวมสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน เงินลงทุนในบริษทั ยอย - สุทธิ เงินลงทุนในบริษทั รวม เงินลงทุนในบริษทั อืน่ เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ ลูกหนี้เงินชดใชคาเสียหาย อืน่ ๆ รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

66

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

7 8 6.2

งบการเงินรวม 2551 2550

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550

13,822,614 4,258,004 -

8,244,763 3,631,490 -

13,671,269 3,431,487 -

7,871,463 2,691,828 -

14,524,723 4,459,212 6,181,840 43,246,393

12,051,711 1,831,803 4,704,665 30,464,432

14,524,723 4,459,212 4,691,175 40,777,866

12,051,711 1,831,803 3,376,367 27,823,172

9 9 10 11

12,888,951 12,038,582 5,000,000 5,000,000 11,030,430 11,030,430 11,030,430 11,030,430 1,881,390,955 1,337,773,661 1,881,390,955 1,337,773,661

12

5,850,515 18,803,739 5,850,515 18,576,455 3,985,388 11,472,804 3,985,388 11,472,804 1,915,146,239 1,391,119,216 1,907,257,288 1,383,853,350 1,958,392,632 1,421,583,648 1,948,035,154 1,411,676,522


ภูมใิ จเรือไทยของเรา

งบดุล (ตอ)

บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

หนีส้ นิ หมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา - บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน 6.2 - บริษทั อืน่ เงินกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางจายภายใตสัญญา ปรับโครงสรางหนี้ สวนทีค่ รบกำหนดชำระภายในหนึง่ ป 14 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สวนทีค่ รบกำหนดชำระภายในหนึง่ ป 15 เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายบุคคล และบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน 6.2 หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ รายไดรับลวงหนา คาใชจายคางจาย อืน่ ๆ รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน หนีส้ นิ ไมหมุนเวียน เงินกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางจาย ภายใตสญ ั ญาปรับโครงสรางหนี้ - สุทธิ 14 เงินกยู มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 15 รวมหนีส้ นิ ไมหมุนเวียน รวมหนีส้ นิ

งบการเงินรวม 2551 2550

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550

36,813,011 40,000,000 9,289,187 22,370,414

49,300,321 5,349,000 45,169,135

36,813,011 40,000,000 9,176,957 20,264,277

49,300,321 5,217,871 43,031,249

-

82,961,146

-

82,961,146

271,176,889

50,256,000 271,176,889

59,029,705 108,134,431

50,256,000

59,029,705 108,134,431

16,817,813 21,744,380 16,817,813 21,744,380 11,649,261 10,307,835 9,572,675 8,324,689 20,603,174 23,477,735 20,603,174 23,477,734 487,749,454 396,699,983 483,454,501 392,447,821 910,611,311 910,611,311 1,398,360,765

392,269,788 392,269,788 162,046,406 910,611,311 162,046,406 554,316,194 910,611,311 554,316,194 951,016,177 1,394,065,812 946,764,015

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้ รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

67


งบดุล (ตอ)

บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หนีส้ นิ และสวนของผถู อื หนุ (ตอ)

หมายเหตุ

สวนของผถู อื หนุ ทุนจดทะเบียน หนุ สามัญ 83,450,000 หนุ มูลคาหนุ ละ 3 บาท หนุ บุรมิ สิทธิ์ 2,550,000 หนุ มูลคาหนุ ละ 3 บาท รวมทุนจดทะเบียน ทุนทีอ่ อกและชำระแลว หนุ สามัญ 83,450,000 หนุ มูลคาหนุ ละ 3 บาท หนุ บุรมิ สิทธิ์ 2,550,000 หนุ มูลคาหนุ ละ 3 บาท กำไรสะสม จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวมสวนของผถู อื หนุ รวมหนีส้ นิ และสวนของผถู อื หนุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

68

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

16

16 17

งบการเงินรวม 2551 2550

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550

250,350,000 250,350,000 250,350,000 250,350,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 258,000,000 258,000,000 258,000,000 258,000,000 250,350,000 250,350,000 250,350,000 250,350,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 22,461,451 16,288,629 22,461,451 16,288,629 279,570,416 196,278,842 273,507,891 190,623,878 560,031,867 470,567,471 553,969,342 464,912,507 1,958,392,632 1,421,583,648 1,948,035,154 1,411,676,522


ภูมใิ จเรือไทยของเรา

งบกำไรขาดทุน

บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุ รายได รายไดจากการใหบริการ รายไดอื่น กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ อืน่ ๆ รวมรายได คาใชจา ย ตนทุนการใหบริการ คาใชจายในการบริหาร ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน อืน่ ๆ คาตอบแทนผบู ริหาร รวมคาใชจาย กำไรกอนคาใชจา ยทางการเงิน คาใชจายทางการเงิน สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษทั รวม กำไรสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550

675,914,953 600,486,681 675,914,953 589,170,280 19

76,770,537 12,036,892 288,328 470,378 81,028,053 5,539,193 5,631,340 6,038,538 5,876,884 681,742,474 682,888,558 682,423,869 688,112,109 439,317,661 399,844,073 439,263,300 392,567,583

19 20 21

การแบงปนกำไรสุทธิ สวนทีเ่ ปนของผถู อื หนุ บริษทั ใหญ สวนทีเ่ ปนของผถู อื หนุ สวนนอยของบริษทั ยอย กำไรตอหนุ ขัน้ พืน้ ฐาน กำไรสุทธิสว นทีเ่ ปนของผถู อื หนุ บริษทั ใหญ

งบการเงินรวม 2551 2550

บาท

16,951,182 33,480,352 27,558,800 517,307,995 164,434,479 (41,920,853) 1,350,370 123,863,996

9,541,626 31,218,875 22,274,600 462,879,174 220,009,384 (49,744,048) 1,293,176 171,558,512

16,904,565 33,319,916 27,558,800 517,046,581 165,377,288 (41,920,853) 123,456,435

30,002,693 22,274,600 444,844,876 243,267,233 (49,636,098) 193,631,135

123,863,996 171,558,512 123,456,435 193,631,135 123,863,996 171,558,512 123,456,435 193,631,135 22 1.48

2.05

1.47

2.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้ รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

69


70

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย เงินปนผลจาย กำไรสุทธิ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 กลับรายการผลตางจากการแปลงคางบการเงิน กลับรายการขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้ ของเงินลงทุนประเภทเผือ่ ขาย จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย เงินปนผลจาย กำไรสุทธิ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

17 18

17 18

หมายเหตุ

250,350,000 250,350,000

250,350,000 250,350,000

หนุ สามัญ

7,650,000 7,650,000

-

สำรองตาม กฎหมาย

-

16,288,629 6,172,822 22,461,451

196,278,842 (6,172,822) (34,399,600) 123,863,996 279,570,416

125,534,368 (9,681,557) (91,132,481) 171,558,512 196,278,842

ที่ยังไมได จัดสรร

กำไรสะสม

(497,000) 6,607,072 497,000 9,681,557 16,288,629

บาท ขาดทุนที่ยัง ผลตาง ไมเกิดขึ้น จากการแปลงคา ของเงินลงทุน งบการเงิน ประเภทเผื่อขาย

7,650,000 (35,426,369) 35,426,369 7,650,000 -

หุนบุริมสิทธิ์

ทุนที่ออก และชำระแลว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม

470,567,471 (34,399,600) 123,863,996 560,031,867

354,218,071 35,426,369 497,000 (91,132,481) 171,558,512 470,567,471

รวม


รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย เงินปนผลจาย กำไรสุทธิ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 กลับรายการขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้ ของเงินลงทุนประเภทเผือ่ ขาย จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย เงินปนผลจาย กำไรสุทธิ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

17 18

17 18

หมายเหตุ

250,350,000 250,350,000

250,350,000 250,350,000 7,650,000 7,650,000

7,650,000 7,650,000

ทุนที่ออก และชำระแลว หนุ สามัญ หุนบุริมสิทธิ์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ

-

(497,000) 497,000 -

16,288,629 6,172,822 22,461,451

6,607,072 9,681,557 16,288,629

190,623,878 (6,172,822) (34,399,600) 123,456,435 273,507,891

97,806,781 (9,681,557) (91,132,481) 193,631,135 190,623,878

บาท ขาดทุนที่ยัง ไมเกิดขึ้น กำไรสะสม ของเงินลงทุน สำรองตาม ที่ยังไมได ประเภทเผื่อขาย กฎหมาย จัดสรร

464,912,507 (34,399,600) 123,456,435 553,969,342

361,916,853 497,000 (91,132,481) 193,631,135 464,912,507

รวม


งบกระแสเงินสด

บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม 2551 2550 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ ไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริง เงินปนผลรับ หนีส้ งสัยจะสูญ (กลับรายการ) คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ ตัดจำหนายอุปกรณ ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทั อืน่ ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษทั รวมตามวิธสี ว นไดเสีย คาใชจายทางการเงิน กำไรกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพยและหนีส้ นิ ดำเนินงาน สินทรัพยดำเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ ) ลูกหนี้การคา พัสดุคงเหลือ คาใชจายจายลวงหนา สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ ลูกหนี้เงินชดใชคาเสียหาย สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ หนีส้ นิ ดำเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง) เจาหนีก้ ารคา - บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน เจาหนีก้ ารคา - บริษทั อืน่ คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน จายดอกเบี้ย เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

72

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550

123,863,996 171,558,512 123,456,435 193,631,135 14,787,610 (288,328) 137,094,555 67 (1,285,818) (1,350,370) 41,920,853 314,742,565

38,757,617 13,501,792 (12,259,618) (500,000) (250,000) 379,162 (470,378) (80,648,891) 116,466,417 137,094,555 116,381,200 (76,770,537) 15 67 15 504,500 504,500 (15,590,866) (1,293,176) 49,744,048 41,920,853 49,636,098 283,755,692 315,003,324 266,994,439

(286,735) (849,259) (2,473,012) 2,586,510 (2,627,409) (132,147) (1,477,175) 4,240,422 12,991,180 2,838,615 7,487,416 (10,012,757)

(399,881) (493,430) (2,473,012) (97,471) (2,627,409) (132,147) (1,314,808) 3,208,957 12,763,896 1,264,702 7,487,416 (10,078,757)

3,940,187 3,070,823 3,959,086 3,052,945 (23,201,506) 19,321,158 (23,169,757) 21,178,919 (2,298,363) (5,897,906) (2,337,634) 1,498,623 (4,926,567) 5,803,169 (4,926,567) 5,803,169 (3,683,659) 17,593,061 (3,737,828) 17,593,061 298,186,922 322,317,381 298,226,826 309,793,010 (46,522,389) (51,306,330) (46,522,389) (51,198,380) 251,664,533 271,011,051 251,704,437 258,594,630


ภูมใิ จเรือไทยของเรา

งบกระแสเงินสด (ตอ)

บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม 2551 2550 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินใหกยู มื ระยะสัน้ แกบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันลดลง เงินปนผลรับจากบริษทั รวม 500,000 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั อืน่ เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ เงินสดจายซือ้ เรือเดินทะเลและอุปกรณ (ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่ เติม 1) (671,091,381) เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (670,591,381) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีเพิม่ ขึน้ (ลดลง) (12,487,310) เงินกยู มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ 40,000,000 เงินกยู มื ระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันเพิม่ ขึน้ (ลดลง) (48,420,000) เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวอื่น เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (432,347,858) เงินสดจายดอกเบี้ยคางจายภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (42,883,076) เงินสดรับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,017,049,895 เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (62,159,401) เงินสดจายปนผล (ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่ เติม 2) (34,345,431) เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 424,406,819 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ 5,479,971 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 8,244,763 ปรับผลตางอัตราแลกเปลีย่ น - เงินสด 97,880 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ ป 13,822,614 ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่ เติม 1. เรือเดินทะเลและอุปกรณ รายละเอียดเรือเดินทะเลและอุปกรณทไี่ ดมาระหวางปมดี งั นี้ เรือเดินทะเลและอุปกรณ และรายจายในการซอมแซมและสำรวจเรือทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหวางป หัก ดอกเบีย้ จายบันทึกเปนตนทุนทรัพยสนิ เงินสดจายเพือ่ ซือ้ เรือเดินทะเลและอุปกรณ 2. เงินปนผลจาย เงินปนผลจาย ปรับปรุง เงินปนผลคางจายเพิม่ ขึน้ เงินสดจายปนผล

บาท

250,000 83,500 111,533,221

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 182,050 101,327,354 500,000 250,000 83,500 -

(255,265,194) (671,091,381) (255,265,194) (143,398,473) (670,409,331) (153,604,340) 18,975,040 (12,487,310) 40,000,000 78,420,000 (48,420,000) (22,265,640) (83,383,654) (432,347,858) (27,530,075) (42,883,076) 57,647,621 1,017,049,895 (50,256,000) (62,159,400) (90,987,269) (34,345,431) (119,379,977) 424,406,820 8,232,601 5,701,926 541,688 7,871,463 (529,526) 97,880 8,244,763 13,671,269

18,975,040 78,420,000 (83,383,654) (27,530,075) 57,647,621 (50,256,000) (90,987,269) (97,114,337) 7,875,953 525,036 (529,526) 7,871,463

(680,711,916) (257,652,521) (680,711,916) (257,652,521) 9,620,535 2,387,327 9,620,535 2,387,327 (671,091,381) (255,265,194) (671,091,381) (255,265,194) (34,399,600) (91,132,481) (34,399,600) (91,132,481) 54,169 145,212 54,169 145,212 (34,345,431) (90,987,269) (34,345,431) (90,987,269)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้ รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

73


หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

1. ขอมูลทั่วไป

บริษัทจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีผูถือหุนรายใหญ คือ กลุมตระกูลเพ็ญชาติ (รอยละ 42.35) และบริษัท มาโณ จำกัด (รอยละ 9.59) บริษัทดำเนินธุรกิจพาณิชยนาวี สำนักงานตั้งอยูเลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

2. เกณฑในการจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา ดวยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 การจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกำหนด ใหฝา ยบริหารประมาณการและกำหนดสมมติฐานทีเ่ กีย่ วของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนีส้ นิ รวมทัง้ เปดเผยขอมูล เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนอ งบการเงินดังกลาว ตัวเลขทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวา ฝายบริหารไดจดั ทำตัวเลข ประมาณการ ขึน้ จากความเขาใจในเหตุการณและสิง่ ทีไ่ ดกระทำไปในปจจุบนั อยางดีทสี่ ดุ แลว งบการเงินรวมนีไ้ ดจดั ทำขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย คือ บริษทั จุฑาผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จำกัด ซึง่ จดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลทีป่ ระเทศสิงคโปร ประกอบธุรกิจขนสงทางทะเลระหวางประเทศ โดยบริษทั ถือหนุ ในอัตรารอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน รายการบัญชีทสี่ ำคัญระหวางบริษทั และบริษทั ยอยทีร่ วมในงบการเงินรวมไดหกั กลบลบกันแลว “บริษทั ” หมายถึง บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) “กลมุ บริษทั ” หมายถึง บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย คือ บริษทั จุฑาผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จำกัด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ งบการเงิน ยกเวนบางรายการ ตามทีอ่ ธิบายในนโยบายการบัญชี เพือ่ ความสะดวกของผใู ชงบการเงิน จึงไดมกี ารแปลงบการเงินเปนภาษาอังกฤษจากงบการเงินตามกฎหมายทีจ่ ดั ทำเปนภาษาไทย

3. มาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกีย่ วกับมาตรฐานการ บัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดงั ตอไปนี้ ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกยู มื ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนำเสนองบการเงิน ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ สัญญากอสราง ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมตี วั ตน

มาตรฐานการบัญชีขา งตนใหถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 51 ไมเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) ไมมผี ลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินสำหรับงวดปจจุบนั

74

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมใิ จเรือไทยของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2510 และ 2550

มาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับปรุงและมีผลบังคับใชตงั้ แตรอบระยะเวลาบัญชีเริม่ ตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 และ บริษทั ยังไมไดนำมาใชในปปจ จุบนั ไดแก ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนทีถ่ อื ไวเพือ่ ขายและการดำเนินงานทีย่ กเลิก มาตรฐานดังกลาวคาดวาจะไมมผี ลกระทบทีเ่ ปนสาระสำคัญตองบการเงินเมือ่ มีการบังคับใช

4. การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทไดเปลี่ยนประมาณการมูลคาซากของเรือเดินทะเลโดยการประมาณการราคาเหล็กเพิ่มขึ้น จากเดิม 150-300 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันเปน 400 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน (มูลคาซากคำนวณโดยการคูณน้ำหนักของเรือเดินทะเล (Light Displacement Tonnage) กับประมาณการราคาเหล็กตอตัน) การเปลีย่ นประมาณการดังกลาวเพือ่ ใหเปนไปตามราคาตลาด ปจจุบนั ของเหล็กทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางเปนสาระสำคัญจากประมาณการเดิม อยางไรก็ตาม การเปลีย่ นประมาณการดังกลาวมิไดเปลีย่ น ประมาณการอายุการใชงานของเรือเดินทะเล ผลของการเปลีย่ นแปลงทำใหกำไรสุทธิสำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการเพิม่ ขึน้ เปนจำนวนเงิน 21.2 ลานบาท (0.25 บาทตอหนุ )

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึง่ ถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันทีไ่ ดมาและไมมขี อ จำกัดในการเบิกใช 5.2 ลูกหนีก้ ารคา ลูกหนีก้ ารคาแสดงดวยมูลคาตามใบแจงรายการ หักดวยคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ ป มูลคาของคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญก็คอื ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารคาเมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคา ที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวางปตัดเปนคาใชจายเมื่อสามารถระบุได 5.3 พัสดุคงเหลือ พัสดุคงเหลือ ไดแก น้ำมันเชือ้ เพลิงและน้ำมันหลอลืน่ แสดงไวในราคาทุนโดยวิธเี ขากอนออกกอน 5.4 เงินลงทุนในบริษทั ยอย บริษทั ยอยหมายถึงบริษทั ทีบ่ ริษทั ใหญมสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ ทางตรงและทางออมมากกวากึง่ หนึง่ ของสิทธิในการออกเสียง ทัง้ หมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษทั ยอย บริษทั ยอยดังกลาวไดถกู นำมารวม ในการจัดทำงบการเงิน โดยเริม่ ตัง้ แตวนั ทีบ่ ริษทั ใหญมอี ำนาจควบคุม จนถึงวันทีบ่ ริษทั ยอยดังกลาวไดขายออกไป รายการ และยอดคงเหลือระหวางกลมุ บริษทั ตลอดจนกำไรขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้ ไดตดั ออกจากงบการเงินรวมนีแ้ ลว นโยบายการ บัญชีสำหรับบริษทั ยอยจะเปลีย่ นแปลงเพือ่ ใชนโยบายบัญชีเดียวกับกลมุ บริษทั ในการจัดทำ งบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทั ยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวธิ รี าคาทุน 5.5 เงินลงทุนในบริษทั รวม เงินลงทุนในบริษทั รวมแสดงในงบการเงินรวม โดยใชวธิ สี ว นไดเสีย และแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใชวธิ รี าคาทุน เงินลงทุนในบริษทั รวมดังกลาวเปนการลงทุนในกิจการทีบ่ ริษทั ถือหนุ ระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิในการ ออกเสียงทัง้ หมด และกิจการทีบ่ ริษทั มีอทิ ธิพลอยางเปนสาระสำคัญ แตไมถงึ กับควบคุมกำไรขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้ ได ตัดออกจากงบการเงินนีแ้ ลว เวนแตมหี ลักฐานวาสินทรัพยทโี่ อนระหวางกันเกิดการดอยคา เงินลงทุนในบริษทั รวมรวมถึง คาความนิยมทีเ่ กิดจากการลงทุนเมือ่ ไดมา วิธสี ว นไดเสียจะไมนำมาใชเมือ่ มูลคาเงินลงทุนในบริษทั รวมเปนศูนย เวนแต ผลู งทุนมีภาระผูกพันหรือตองจายเงินเพือ่ ชำระภาระผูกพันของบริษทั รวมซึง่ บริษทั ไดค้ำประกันหรือใหการยินยอมไว รายชือ่ ของบริษทั รวมของกลมุ บริษทั ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

75


หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

5.6 เงินลงทุนเผือ่ ขายและเงินลงทุนทัว่ ไป เงินลงทุนที่จะถือไวโดยที่ไมระบุชวงเวลาที่จะถือไวและอาจขายเมื่อตองการเสริมสภาพคลองหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในอัตราดอกเบีย้ ถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผือ่ ขายและแสดงรวมอยใู นสินทรัพยไมหมุนเวียน รายการกำไรและขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริงจากการเปลีย่ นแปลงในมูลคายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผือ่ ขายจะรวมอยใู นสวน ของผูถือหุน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดมูลคาตามราคาเสนอซื้อที่อางอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลสะสมของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกนำไปรวมอยูในงบกำไรขาดทุนเมื่อเงินลงทุนเผื่อขายเกิดการดอยคา โดยแสดงเปนรายการกำไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการ ดอยคา (ถามี) กลมุ บริษทั จะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเมือ่ มีขอ บงชีว้ า เงินลงทุนนัน้ อาจมีการดอยคาเกิดขึน้ ถาราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะบันทึกรวมอยู ใน งบกำไรขาดทุน 5.7 เรือเดินทะเล และอุปกรณ เรือเดินทะเลและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสือ่ มราคาสะสม คาเสือ่ มราคาคำนวณโดยวิธเี สนตรงตามอายุการใชงาน โดยประมาณของสินทรัพย สำหรับเรือเดินทะเลคิดคาเสือ่ มราคาหลังหักราคาซากแลว บริษทั ประมาณอายุการใชงาน ของสินทรัพยดงั นี้ เรือเดินทะเล รายจายในการซอมแซมและสำรวจเรือรอตัดบัญชี อุปกรณประจำเรือ อุปกรณและเครือ่ งใชสำนักงาน ยานพาหนะ

จำนวนป 7-25 2-3 5 5 5

ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีสงู กวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนซึง่ คำนวณจากมูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะเกิด ในอนาคตจากการใชสนิ ทรัพยอยางตอเนือ่ ง หรือจำนวนทีจ่ ะไดรบั จากการจำหนายสินทรัพยหกั ดวยตนทุนจากการจำหนาย สินทรัพยนนั้ แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน คาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการตรวจสอบ สภาพเรือและคาใชจา ยในการซอมเรือครัง้ ใหญจะรับรรู วมในรายจายการซอมเรือ ครัง้ ใหญ คาใชจา ยในการซอมเรือครัง้ ใหญจะถูกตัดจำหนายเปนคาใชจา ยตลอดอายุการใชงานจนกระทัง่ มีการซอมเรือ ครัง้ ใหญครัง้ ตอไป ซึง่ อายุการตัดจำหนายสูงสุดไมเกิน 2-3 ป ในกรณีทมี่ กี ารซอมเรือครัง้ ใหญกอ นวันครบกำหนด ตนทุน ทีเ่ หลืออยขู องการซอมเรือครัง้ ใหญจะถูกตัดจำหนายทันที ตนทุนดอกเบีย้ สำหรับการกยู มื เพือ่ เปนเงินทุนในการกอสรางเพือ่ ใหไดมาซึง่ เรือเดินทะเล และอุปกรณไดบนั ทึกเปนสวนหนึง่ ของตนทุนของสินทรัพยตลอดชวงเวลาทีจ่ ะสรางใหเสร็จและเตรียมสินทรัพยใหอยใู นสภาพพรอมทีจ่ ะใชไดตามวัตถุประสงค ตนทุนการกยู มื ประกอบดวยดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากเงินกยู มื ระยะยาวสุทธิจากการตัดจำหนายคาใชจา ยทางการเงินทีเ่ กีย่ วของกัน กำไรขาดทุนจากการขายเรือเดินทะเล และอุปกรณกำหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคำนวณกำไร จากการดำเนินงาน

76

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมใิ จเรือไทยของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2510 และ 2550

5.8 การดอยคาของสินทรัพย เรือเดินทะเล และอุปกรณ และสินทรัพยทไี่ มเปนสินทรัพยทางการเงิน จะมีการทบทวนการดอยคา เมือ่ มีเหตุการณหรือ สถานการณบง ชีว้ า ราคาตามบัญชีอาจต่ำกวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรเู มือ่ ราคา ตามบัญชีของสินทรัพยสงู กวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน ซึง่ มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนคือจำนวนทีส่ งู กวาระหวางราคาขาย สุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซึ่งเปนหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถ แยกออกมาได เพือ่ วัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา ณ วันทีใ่ นงบดุล กลมุ บริษทั ตองกลับบัญชีรายการขาดทุน จากด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท รั บ รู ใ นงวดก อ น เมื่ อ ประมาณการที่ ใ ช กำหนดมู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น ไดเปลีย่ นแปลงไปภายหลังจากทีก่ ลมุ บริษทั ไดรบั รรู ายการขาดทุนจากการดอยคาแลว 5.9 รายการบัญชีทเี่ ปนเงินตราตางประเทศ กลมุ บริษทั แปลงคารายการทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เี่ กิดรายการ และ แปลงคาสินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ ปนตัวเงินทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศ ณ วันทีใ่ นงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีใ่ นงบดุล รายการกำไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากรับหรือจายชำระทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศ และทีเ่ กิดการแปลง คาสินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ ปนตัวเงินดังกลาว ไดบนั ทึกทันทีในงบกำไรขาดทุน 5.10 การแปลงคางบการเงินทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศ งบการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งในตางประเทศที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมไดจัดทำขึ้นโดยใชสกุลเงินเหรียญ สหรัฐอเมริกาเปนหนวยเงินตราซึ่งใชในการรายงาน รายการในงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทยอย ในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอตั ราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ในระหวางป รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลผลตางจากการแปลงคาที่เกิดจากการแปลคาของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทยอย ในตางประเทศไดแสดงไวในบัญชี “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” บันทึกเปนรายไดหรือคาใชจา ยใน งบกำไรขาดทุน 5.11 การรับรรู ายไดและคาใชจา ย รายไดจากการใหบริการ (ประกอบดวย รายไดคา เชาเรือ (Hire charter) ซึง่ เกิดจากการเชาเปนระยะเวลา (Time charter) และรายไดคา ระวางเรือ (Freight income) รับรเู มือ่ การใหบริการไดสนิ้ สุดลงแลว คาระวางจากการรับขนสินคาในเสนทาง ไมประจำรับรตู ามสัดสวนของระยะเวลาทีเ่ รือไดเดินทางไปเทียบกับระยะเวลาทัง้ หมดทีต่ อ งใชในการเดินเรือเทีย่ วนัน้ ๆ ) และคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง รายไดอนื่ และคาใชจา ยอืน่ รับรตู ามเกณฑคงคาง 5.12 ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล บริษทั ไดรบั สิทธิและประโยชนทางภาษีหลายประการจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตพระราชบัญญัตสิ ง เสริม การลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งรวมถึงไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ปสำหรับการดำเนินงาน บางสวนและบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดเกี่ยวกับการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศตาม พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 314 ภายใตกฎหมายภาษีเงินไดของสิงคโปร บริษทั ยอยไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับกำไรจากกิจการเดินเรือ 5.13 กำไรตอหนุ ขัน้ พืน้ ฐาน กำไรตอหนุ ขัน้ พืน้ ฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิหกั ดวยเงินปนผลหนุ บุรมิ สิทธิป์ ระเภทสะสม ดวยจำนวนหนุ สามัญ ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู ณ วันสิ้นปของแตละป 5.14 เครือ่ งมือทางการเงิน สินทรัพยทางการเงินทีแ่ สดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนีก้ ารคา และเงินใหกยู มื หนีส้ นิ ทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี เจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย และเงินกูยืม ซึ่ง นโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอทีเ่ กีย่ วของ รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

77


หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

5.15 ประมาณการหนีส้ นิ กลมุ บริษทั จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ เมือ่ มีความเปนไปไดคอ นขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบนั ตามกฎหมาย หรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตอ งเกิดการไหลออก ของทรัพยากรเพือ่ จายชำระภาระผูกพันและจำนวนทีต่ อ งจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชือ่ ถือ รายจายทีจ่ ะไดรบั คืนบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอ เมือ่ การไดรบั คืนคาดวาจะไดรบั อยางแนนอนเมือ่ ไดจา ยชำระประมาณการหนีส้ นิ ไปแลว

6. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษทั และบริษทั ยอยมีรายการบัญชีกบั บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน สินทรัพย หนีส้ นิ และคาใชจา ย สวนหนึง่ ของบริษทั และ บริษทั ยอยเกิดจากรายการกับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันดังกลาว 6.1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกำหนดราคา ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกำหนดราคาระหวางบริษทั กับบริษทั ยอย บริษทั รวมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันมีดงั นี้ : บริษทั ยอย : บริษทั จุฑาผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จำกัด บริษทั รวม : บริษทั เจ. ชิปปง เซอรวสิ จำกัด บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน : บริษทั บทด จำกัด บริษทั มิตซูบชิ ิ โลจิสติกส (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ซี.แอนด พี. จำกัด บริษทั มาโณ จำกัด บุคคลทีเ่ กีย่ วของกัน : พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ นายชเนศร เพ็ญชาติ นางปริยนาฏ เพ็ญชาติ (ยังส) นโยบายในการกำหนดราคากับบริษทั ยอย บริษทั รวมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน : รายไดคาบริการจัดการ รายไดคานายหนา ตนทุนใหบริการ คาเชา เงินใหกยู มื เงินกูยืม

ลักษณะความสัมพันธ บริษทั ถือหนุ รอยละ 100 บริษทั ถือหนุ รอยละ 33.33 และกรรมการรวมกัน บริษทั ถือหนุ รอยละ 3.04 บริษทั ถือหนุ รอยละ 7.5 ผถู อื หนุ และกรรมการรวมกัน ผถู อื หนุ และกรรมการรวมกัน กรรมการและผถู อื หนุ กรรมการและผถู อื หนุ ผถู อื หนุ นโยบายราคา อัตรา 300 เหรียญดอลลารสหรัฐตอวัน ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา ไมมกี ารคิดดอกเบีย้ สำหรับเงินใหกยู มื แกบริษทั ยอย ไมมีการคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินกูยืมจากบุคคลที่ เกี่ยวของกันและมีการคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินกูยืม จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกันในอัตรารอยละ 2.25 – 7.75 ตอป

6.2 ยอดคงเหลือระหวางบริษทั กับบริษทั ยอย บริษทั รวม บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน ยอดคงเหลือระหวางบริษทั กับบริษทั ยอย บริษทั รวม บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดงั นี้

78

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมใิ จเรือไทยของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2510 และ 2550

เงินใหกยู มื ระยะสัน้ (ไมมสี ญ ั ญาเงินกยู มื และ ไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน) บริษทั จุฑาผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จำกัด ยอด ณ วันตนป บวก เพิม่ ขึน้ ระหวางป หัก ลดลงระหวางป รวม หัก คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ - ปรับปรุงใหม ยอด ณ วันสิน้ ป เงินทดรองจาย บริษทั บทด จำกัด เจาหนีก้ ารคา บริษทั เจ. ชิปปง เซอรวสิ จำกัด เงินทดรองรับ บริษทั บทด จำกัด เงินกยู มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ คางจายจากบุคคล และบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน บุคคลทีเ่ กีย่ วของกัน (ไมมสี ญ ั ญาเงินกยู มื และ ไมมีขอตกลงในการคิดดอกเบี้ย) นางปริยนาฏ เพ็ญชาติ (ยังส) ยอด ณ วันตนป เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหวางป ยอด ณ วันสิน้ ป พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ยอด ณ วันตนป บวก เพิม่ ขึน้ ระหวางป หัก ลดลงระหวางป ยอด ณ วันสิน้ ป นายชเนศร เพ็ญชาติ ยอด ณ วันตนป บวก เพิม่ ขึน้ ระหวางป หัก ลดลงระหวางป ยอด ณ วันสิน้ ป บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน (ไมมสี ญ ั ญาเงินกยู มื ) บริษทั ซี.แอนด พี. จำกัด อัตราดอกเบีย้ รอยละ (ตอป) ยอด ณ วันตนป บวก เพิม่ ขึน้ ระหวางป หัก ลดลงระหวางป ยอด ณ วันสิน้ ป บริษทั เจ.ชิปปง เซอรวสิ จำกัด อัตราดอกเบีย้ รอยละ (ตอป) ยอด ณ วันตนป บวก เพิม่ ขึน้ ระหวางป หัก ลดลงระหวางป ยอด ณ วันสิน้ ป รวมทัง้ สิน้ คาใชจา ยคางจาย บริษทั มาโณ จำกัด

งบการเงินรวม 2551 2550 -

บาท งบการเงินเฉพาะของกิจการ 2551 2550

-

8,034,263 109,740,779 138,116,322 (182,050) (239,822,838) 7,852,213 8,034,263 (7,852,213) (8,034,263) -

200,393

-

200,393

9,289,187

5,349,000

9,176,957

5,217,871

-

1,855,639

-

1,855,639

28,832,240 28,832,240

28,832,240 28,832,240

28,832,240 28,832,240

28,832,240 28,832,240

12,000,000 1,000,000 (13,000,000) -

12,000,000 12,000,000

12,000,000 1,000,000 (13,000,000) -

12,000,000 12,000,000

16,420,000 970,000 29,720,100 (17,390,000) (13,300,100) 16,420,000

16,420,000 970,000 (17,390,000) -

29,720,100 (13,300,100) 16,420,000

7.00 - 7.75 50,882,191 3,168,904 (23,853,630) 30,197,465

7.00 - 7.75 50,882,191 3,168,904 (23,853,630) 30,197,465

7.00 - 7.75 52,161,438 (1,279,247) 50,882,191

7.00 - 7.75 52,161,438 (1,279,247) 50,882,191

2.25 3,409,113 (3,409,113) 59,029,705 108,134,431 26,076

32,000

-

2.25 3,409,113 (3,409,113) 59,029,705 108,134,431 26,076

32,000

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

79


หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

6.3 รายไดและคาใชจา ย รายไดและคาใชจา ยระหวางบริษทั กับบริษทั รวมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันสำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดงั นี้ บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 2551 2550 2551 2550

เงินปนผลรับ บริษทั เจ ชิปปง เซอรวสิ จำกัด บริษทั มิตซูบชิ ิ โลจิสติกส (ประเทศไทย) จำกัด รวม รายไดอนื่ บริษทั ซี. แอนด พี. จำกัด บริษทั บทด จำกัด รวม ตนทุนการใหบริการ บริษทั เจ ชิปปง เซอรวสิ จำกัด คาใชจา ยในการบริหาร บริษทั มาโณ จำกัด ดอกเบีย้ จาย บริษทั เจ ชิปปง เซอรวสิ จำกัด บริษทั ซี. แอนด พี. จำกัด รวม

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน - กระแสรายวัน เงินฝากสถาบันการเงิน - ออมทรัพย รวม

128,250 128,250

45,000 45,000

500,000 128,250 628,250

250,000 45,000 295,000

3,670,301 3,670,301

2,662,538 1,355,329 4,017,867

3,670,301 3,670,301

2,662,538 1,355,329 4,017,867

12,825,123

9,944,942

12,825,123

9,944,942

3,507,057

3,501,046

3,507,057

3,501,046

29,113 3,168,904 3,198,017

2,161,438 2,161,438

29,113 3,168,904 3,198,017

2,161,438 2,161,438

บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 2551 2550 2551 2550

20,000 2,114,293 11,688,321 13,822,614

20,000 773,485 7,451,278 8,244,763

20,000 1,962,948 11,688,321 13,671,269

20,000 400,185 7,451,278 7,871,463

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพยมอี ตั ราดอกเบีย้ รอยละ 0.01 - 0.25 ตอป (2550 : รอยละ 0.15 - 0.25 ตอป)

8. ลูกหนีก้ ารคา - สุทธิ

ยอดคงเหลือของลูกหนีก้ ารคาของบริษทั และบริษทั ยอย แยกตามระยะเวลาทีค่ า งชำระหนีไ้ ดดงั นี้ บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 2551 2550 2551 2550

คางชำระนอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน คางชำระตัง้ แต 3 เดือนถึง 6 เดือน คางชำระตัง้ แต 6 เดือนถึง 12 เดือน คางชำระตัง้ แต 12 เดือนขึน้ ไป รวม หัก คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ลูกหนีก้ ารคา – สุทธิ

80

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

2,198,868 362,445 1,232,619 243,479 2,302,574 31,170,892 31,355,695 34,602,379 34,264,193 (30,344,375) (30,632,703) 4,258,004 3,631,490

2,198,868 1,232,619 16,644,267 20,075,754 (16,644,267) 3,431,487

319,282 86,708 2,187,178 17,031,255 19,624,423 (16,932,595) 2,691,828


ภูมใิ จเรือไทยของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2510 และ 2550

9. เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินลงทุนในบริษทั ยอย - สุทธิ

ชือ่ บริษทั

ประเภทกิจการ

บริษทั จุฑาผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จำกัด ขนสงสินคาทางทะเล หัก คาเผื่อการดอยคาของ เงินลงทุน - ปรับปรุงใหม สุทธิ

ทุนชำระแลว (ลานบาท) 8.86

สัดสวนเงินลงทุน 2551 2550 100

100

(หนวย : ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 8.86

8.86

(8.86) -

(8.86) -

เงินลงทุนในบริษทั รวม (หนวย : ลานบาท) ชือ่ บริษทั บริษทั เจ ชิปปง เซอรวสิ จำกัด

ประเภทกิจการ

สัดสวน การถือหนุ (รอยละ)

ขนถายสินคา ซอมบำรุง ขนสงสินคาทางบก

33.33

งบการเงินรวม 2551 2550 12.89

12.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 5.00

5.00

10. เงินลงทุนในบริษทั อืน่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือ่ บริษทั

สัดสวน ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแลว เงินลงทุน ประเภทกิจการ (ลานบาท) (ลานบาท) (รอยละ)

เงินลงทุนอืน่ บริษทั มิตซูบชิ ิ โลจิสติคส นายหนาตัวแทน (ประเทศไทย) จำกัด นำเขา - สงออกตาม พิธีการศุลกากร บริษทั บทด จำกัด ขนสงผลิตภัณฑ ปโตรเลียม สุทธิ

12.00

12.00

7.50

666.00

333.00

3.04

วิธรี าคาทุน (บาท) 2551 2550 900,000

900,000

10,130,430 10,130,430 11,030,430 11,030,430

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

81


82

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาทุน หัก คาเสือ่ มราคาสะสม ราคาตามบัญชี – สุทธิ สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาตามบัญชีตน ป – สุทธิ บวก ซือ้ สินทรัพย รับเขา (โอนออก) หัก จำหนายและตัดจำหนายอุปกรณ คาเสื่อมราคาและตัดจำหนาย ราคาตามบัญชีสนิ้ ป – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทุน หัก คาเสือ่ มราคาสะสม ราคาตามบัญชี – สุทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

11. เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ

162,462,234 (30,107,752) 132,354,482 132,354,482 9,806,734 (76,822,736) 65,338,480 172,268,968 (106,930,488) 65,338,480

1,766,639,434 (666,860,019) 1,099,779,415 1,099,779,415 501,591,660 (54,661,055) 1,546,710,020 2,268,231,094 (721,521,074) 1,546,710,020

รายจายในการ ซอมแซม และสำรวจ เรือเดินทะเล เรือ่ รอตัดบัญชี

บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

31,276,293 (19,884,852) 11,391,441

9,304,186 5,407,986 (109,036) (58) (3,211,637) 11,391,441

27,321,878 (18,017,692) 9,304,186

อุปกรณ ประจำเรือ

7,560,528 (6,044,310) 1,516,218

1,363,285 609,269 109,036 (9) (565,363) 1,516,218

7,007,122 (5,643,837) 1,363,285

อุปกรณและ เครือ่ งใช สำนักงาน

บาท

12,876,496 (7,616,661) 5,259,835

6,526,599 567,000 (1,833,764) 5,259,835

12,309,496 (5,782,897) 6,526,599

251,174,961 251,174,961

88,445,694 162,729,267 251,174,961

88,445,694 88,445,694

เรือเดินทะเล ยานพาหนะ ระหวางกอสราง

2,743,388,340 (861,997,385) 1,881,390,955

1,337,773,661 680,711,916 (67) (137,094,555) 1,881,390,955

2,064,185,858 (726,412,197) 1,337,773,661

รวม


หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2510 และ 2550

11. เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)

บริษทั ไดจดจำนองเรือเดินทะเล ซึง่ มีมลู คาตามบัญชีจำนวนเงิน 1,407.2 ลานบาท (2550 : 1,105.3 ลานบาท) ไวเปนหลักทรัพย ค้ำประกันวงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13, 14 และ 15) ดอกเบี้ยที่บันทึกเปนตนทุนของเรือเดินทะเลและเรือเดินทะเลระหวางกอสราง สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวนเงินประมาณ 9.3 ลานบาท (2550 : 2.4 ลานบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีสินทรัพยถาวรซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาสะสมไวแลวเต็มจำนวนแตยังใชงานอยู โดยสินทรัพยดงั กลาวมีราคาทุนเปนจำนวนเงิน 20.2 ลานบาท และ 21.8 ลานบาทตามลำดับ

12. ลูกหนี้เงินชดใชคาเสียหาย

ลูกหนี้เงินชดใชคาเสียหาย ไดแก คาซอมแซมที่เกิดกับตัวเรือและคารักษาพยาบาลพนักงานในเรือจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึง่ บริษทั จะไดรบั ชดเชยจากบริษทั รับประกันภัยในแตละกรณีภายในระยะเวลาประมาณ 3 - 4 ป บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 2551 ยอดคางไมเกิน 48 เดือน

5,850,515

2550

2551

2550

18,803,739

5,850,515

18,576,455

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

บาท

อัตราดอกเบีย้ รอยละ (ตอป) เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น รวม

2551

7.00 - 7.70 6.50

2550

7.10 - 7.62 -

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 2551

36,813,011 40,000,000 76,813,011

2550

49,300,321 49,300,321

บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแหง จำนวน 60 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ต อ ป และวงเงิ น กู ยื ม ระยะสั้ น จากสถาบั น การเงิ น ในประเทศแห ง หนึ่ ง จำนวน 50 ล า นบาท โดยมี อั ต ราดอกเบี้ ย รอยละ MOR-0.5 ตอป วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกยู มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินดังกลาวค้ำประกันโดยเรือเดินทะเล (หมายเหตุ 11)

14. เงินกยู มื ระยะยาวและดอกเบีย้ คางจายภายใตสญ ั ญาปรับโครงสรางหนี้ - สุทธิ

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ - เงินกยู มื จากธนาคารในประเทศ - เงินกยู มื จากธนาคารเพือ่ การสงออกฯ - เงินกยู มื จากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯ รวมเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย หัก สวนทีค่ รบกำหนดชำระภายในหนึง่ ป สุทธิ

บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 -

8,704,074 408,211,080 58,315,780 475,230,934 (82,961,146) 392,269,788 รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

83


หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

วงเงินสินเชือ่ ดังกลาวค้ำประกันโดยเรือเดินทะเล (หมายเหตุ 11) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546 บริษัทไดลงนามในสัญญาการปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินผูใหกูในประเทศหลายแหง โดยครอบคลุมทัง้ หนีเ้ งินเบิกเกินบัญชีและเงินกยู มื ระยะยาว พรอมทัง้ ดอกเบีย้ คางจาย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขปดังนี้ 1. ภาระหนี้ ณ วันปรับโครงสรางหนี้ (26 มิถนุ ายน 2546) ประกอบดวย เงินกยู มื สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจำนวนเงินประมาณ 8.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (340.8 ลานบาท) เงินกยู มื สกุลเงินบาทจำนวนเงินประมาณ 471.2 ลานบาท และดอกเบีย้ คางจายจำนวนเงินประมาณ 124.6 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้ เงินตน ดอกเบีย้ คางจาย รวม เหรียญสหรัฐ เหรียญสหรัฐ อเมริกา พันบาท พันบาท อเมริกา พันบาท ธนาคารเพือ่ การสงออกฯ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯ ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารไทยธนาคาร รวม

2.

84

7,745,700 830,000 8,575,700

357,754 67,095 38,310 8,056 471,215

101,740 15,308 5,942 1,640 124,630

7,745,700 830,000 8,575,700

459,494 82,403 44,252 9,696 595,845

อัตราดอกเบีย้ สถาบันการเงินผูใหกูดังกลาวคิดดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2546 ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.5 ตอป ถึงรอยละ 6.5 ตอป และอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอยละ 3.5 ตอป สำหรับเงินกูยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจำนวนเงิน 0.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา นอกจากนีส้ ถาบันการเงินผใู หกไู ดผอ นผันใหบริษทั จายดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ 3.5 ตอป สำหรับเงินกยู มื สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจำนวนเงิน 8.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และเงินกยู มื สกุลเงินบาทจำนวนเงิน 457.8 ล า นบาทและให บ ริ ษั ท จ า ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ 1 ต อ ป สำหรั บ เงิ น กู ยื ม สกุ ล เงิ น บาทจำนวนเงิ น 13.4 ลานบาท นับตัง้ แตวนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2546 ถึงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2551 ดอกเบี้ยสวนตางที่เกิดขึ้นระหวางอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินผูใหกู ผอนผันใหนำไปชำระในป 2552 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 สถาบันการเงินผูใหกูสองแหง ไดมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอยละ 3.5 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอยละ 2.5 ตอป สำหรับเงินกูยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและไดมี การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากรอยละ 6.5 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ 0.5 ตอป สำหรับเงินกูยืม สกุล เงินบาทและดอกเบี้ยสวนตางที่เกิดขึ้นระหวางอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ขางตนใหผอนชำระ เปนรายเดือนจำนวน 18 งวด โดยใหเริ่มผอนชำระตั้งแตเดือนมีนาคม 2548 บริษัทไดจายชำระกอนครบกำหนด เสร็จสิน้ จำนวน 9 งวดภายในเดือนธันวาคม 2548

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมใิ จเรือไทยของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2510 และ 2550

3.

ป 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

เงือ่ นไขการจายชำระคืนเงินกยู มื การชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ยจายชำระทุกงวดสามเดือน รวม 26 งวด เริ่มตั้งแตเดือนกันยายน 2546 ถึงเดือน ธันวาคม 2552 ดังนี้ ธนาคารเพือ่ การสงออกฯ เหรียญสหรัฐ อเมริกา พันบาท 365,999 20,404 771,673 43,019 611,423 34,085 697,627 38,891 645,345 35,976 594,763 33,157 4,058,870 253,962 7,745,700 459,494 148,288 13,581 7,893,988 473,075

บรรษัทเงินทุน ธนาคาร อุตสาหกรรมฯ ไทยพาณิชย เหรียญสหรัฐ อเมริกา พันบาท พันบาท 38,920 3,239 33,237 82,058 6,830 500 65,017 5,411 396 74,184 6,174 452 68,625 5,712 418 63,246 5,264 385 437,950 49,773 8,864 830,000 82,403 44,252 11,392 2,727 349 841,392 85,130 44,601

รวม ดอกเบี้ยตั้งพัก รวม จายชำระจนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 (7,893,988) (473,075) (841,392) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -

(85,130) (44,601) -

-

ธนาคาร ไทยธนาคาร รวม เหรียญสหรัฐ พันบาท อเมริกา พันบาท 378 404,919 57,258 797 853,731 51,146 631 676,440 40,523 720 771,811 46,237 666 713,970 42,772 614 658,009 39,420 5,890 4,496,820 318,489 9,696 8,575,700 595,845 371 159,680 17,028 10,067 8,735,380 612,873 (10,067) (8,735,380) -

(612,873)

-

-

ทั้ ง นี้ ภ ายใต ข อ ตกลงของสั ญ ญาปรั บ โครงสร า งหนี้ ดั ง กล า วบริ ษั ท ต อ งนำกระแสเงิ น สดที่ ไ ด รั บ จากเรื อ เดิ น ทะเล ที่ใชเปนหลักประกันหนี้ฝากไวในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินผูใหกู เพื่อชำระดอกเบี้ยและสำรองคืนเงินตน ทีจ่ ะถึงกำหนดชำระกับสถาบันการเงินผใู หกแู ละบริษทั ตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและขอกำหนดตางๆ ตามทีร่ ะบุไว เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษทั ไดลงนามบันทึกขอตกลงกับสถาบันการเงินผใู หกดู งั กลาวเพือ่ เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการ จายชำระคืนเงินกยู มื ตามทีก่ ลาวไวขา งตน โดยกำหนดเงือ่ นไขใหมในการจายชำระคืนดังนี้ เงินกยู มื สกุลเงินบาทจำนวน 33 ลานบาท กำหนดจายชำระในเดือนกันยายน 2546 เงินกูยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจำนวนเงิน 0.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และเงินกูยืมสกุลเงินบาทจำนวน 19.8 ลานบาท กำหนดจายชำระทุกเดือนรวม 18 งวด เริม่ ตัง้ แตเดือนกันยายน 2546 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2548 เงินกูยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจำนวนเงิน 8.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และเงินกูยืมสกุลเงินบาทจำนวน 543 ลานบาท กำหนดจายชำระทุกงวดสามเดือนรวม 26 งวด เริม่ ตัง้ แตเดือนกันยายน 2546 ถึงเดือนธันวาคม 2552 4.

ขอปฏิบตั ติ ามสัญญาเงินกยู มื บริษทั มีขอ ปฏิบตั ติ ามสัญญาเงินกทู สี่ ำคัญทีร่ ะบุไวในสัญญาเงินกู อันไดแก กำหนดหามบริษทั เพิม่ ทุนและลดทุนของบริษทั รวมทัง้ การจายเงินปนผล เวนแตไดรบั อนุมตั จิ ากเจาหนีส้ ถาบันการเงิน ในกรณีทบี่ ริษทั มีผลกำไรสุทธิสำหรับป 2549 (ไมรวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น) ไมนอ ยกวา 128 ลานบาท เจาหนีส้ ถาบันการเงินยินยอมใหสามารถจายเงินปนผลไดไมเกินรอยละ 50 ของผลกำไรสุทธิสำหรับป 2549 (ไมรวม กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น) โดยมีเงือ่ นไขดังนี้ - สำหรับหนี้ Tranche A และหนี้ Tranche B ใหบริษทั จายชำระหนีต้ ามสัดสวนหนีใ้ หแกเจาหนีส้ ถาบันการเงิน จำนวนเทากับรอยละ 40 ของเงินปนผลจาย สวนหนีท้ เี่ หลือใหผอ นชำระตามสัญญาปรับโครงสรางหนีเ้ ดิมทุก ประการจนกวาจะชำระหนีท้ งั้ จำนวนเสร็จสิน้ - สำหรับหนี้ Tranche C ใหบริษทั ผอนชำระเปนรายเดือนงวดละ 1 ลานบาท ใหแกเจาหนีจ้ นถึงเดือนทีม่ กี ารจาย ปนผลใหแกผถู อื หนุ โดยในเดือนถัดจากทีม่ กี ารจายปนผลบริษทั ตองนำหนี้ Tranche C คงคางทีเ่ หลือทัง้ หมด มาเฉลีย่ ทะยอยจายชำระใหเสร็จสิน้ ภายในเดือนธันวาคม 2550

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

85


หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 บริษทั ไดจา ยชำระคืนเงินกยู มื ระยะยาวและดอกเบีย้ คางจายภายใตสญ ั ญาปรับโครงสรางหนีใ้ ห กับสถาบันการเงินทุกแหง

15. เงินกยู มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หัก สวนทีค่ รบกำหนดชำระภายในหนึง่ ป สุทธิ

บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 1,181,788,200 212,302,406 (271,176,889) (50,256,000) 910,611,311 162,046,406

วงเงินที่ 1 วงเงิน 320 ลานบาท กำหนดจายชำระเปนรายเดือน งวดที่ 1-9 งวดละ 12.2 ลานบาท งวดที่ 10-58 งวดละ 4.2 ล า นบาท และงวดสุ ด ท า ยงวดละ 4.9 ล า นบาท โดยเริ่ ม จ า ยชำระงวดแรกในเดื อ นมี น าคม 2549 ดอกเบี้ ย ร อ ยละ Prime Rate ตอป วงเงินที่ 2 วงเงิน 13.2 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ กำหนดจายชำระงวดละเทา ๆ กันเปนรายสามเดือน จำนวน 30 งวด งวดละ 0.3 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ และงวดสุดทายงวดละ 4.1 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ โดยเริม่ จายชำระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2552 ดอกเบีย้ รอยละ LIBOR+2.25 ตอป วงเงินที่ 3 วงเงิน 12.1 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ กำหนดชำระคืนเงินตนเปนรายเดือน งวดที่ 1-60 งวดละ 170,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ งวดที่ 61-89 งวดละ 63,500 เหรียญดอลลารสหรัฐ และงวดสุดทาย 58,500 เหรียญดอลลารสหรัฐ โดยเริม่ จายชำระงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2551 ดอกเบีย้ รอยละ LIBOR+1.75 ตอป วงเงินที่ 4 วงเงิน 13.95 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ กำหนดชำระคืนเงินตนเปนรายสามเดือน งวดที่ 1-4 งวดละ 0.8 ลานเหรียญดอลลาร สหรัฐ งวดที่ 5-25 งวดละ 0.4 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ และงวดสุดทาย 3.7 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ โดยเริม่ จายชำระงวด แรกในเดือนกุมภาพันธ 2552 ดอกเบีย้ รอยละ LIBOR+1.75 ตอป สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินกยู มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีแ่ สดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มียอดเคลือ่ นไหวดังตอไปนี้ ; อัตราดอกเบีย้ รอยละ 2.75 – 5.15 ตอป ราคาตามบัญชีตนป กเู พิม่ ระหวางป จายชำระระหวางป กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ราคาตามบัญชีสิ้นป

บาท 212,302,406 1,019,168,000 (62,159,400) 12,477,194 1,181,788,200

สัญญาเงินกูระบุขอปฏิบัติและขอจำกัดบางประการเชน การดำรงอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ขอจำกัดในการ จายเงินปนผล

86

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมใิ จเรือไทยของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2510 และ 2550

ระยะเวลาการครบกำหนดของเงินกยู มื ระยะยาวมีดงั นี้

สวนทีค่ รบกำหนดชำระภายใน 1 ป ระหวาง 1 ป ถึง 5 ป มากกวา 5 ป สวนทีค่ รบกำหนดชำระเกินกวา 1 ป รวม เงินกยู มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 271,176,889 799,715,844 110,895,467 910,611,311 1,181,788,200

50,256,000 162,046,406 162,046,406 212,302,406

วงเงินสินเชือ่ ดังกลาวค้ำประกันโดยเรือเดินทะเลและเรือเดินทะเลระหวางตอสราง (หมายเหตุ 11)

16. หุนบุริมสิทธิ์

ผถู อื หนุ บุรมิ สิทธิม์ สี ทิ ธิเทียบเทากับผถู อื หนุ สามัญ ยกเวนการมีสทิ ธิเหนือกวาผถู อื หนุ สามัญในการรับเงินปนผลสะสมในอัตรา รอยละ 10 ตอป บริษทั จายเงินปนผลครัง้ ลาสุดเมือ่ ป 2551 ดังนัน้ เงินปนผลสะสมของหนุ บุรมิ สิทธิ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คงคางจำนวน 765,000 บาท

17. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรทุนสำรองอยางนอยรอยละ 5 ของกำไรประจำปหลังหัก ผลขาดทุนสะสมตนป (ถามี) จนกวาทุนสำรองดังกลาวมีจำนวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทุนสำรองนี้ไมอาจ นำไปจายเปนเงินปนผลได

18. เงินปนผลจาย

การประชุมสามัญผถู อื หนุ เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2551 ผถู อื หนุ ไดมมี ติอนุมตั ใิ หจา ยเงินปนผลในอัตราหนุ ละ 0.40 บาท จำนวน 86 ลานหุน รวมเปนเงินจำนวน 34.4 ลานบาท จากผลการดำเนินงานในป 2550 โดยบริษัทกำหนดจายเงินปนผลดังกลาว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 การประชุมสามัญผถู อื หนุ เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2550 ผถู อื หนุ ไดมมี ติอนุมตั ใิ หจา ยเงินปนผลในอัตราหนุ ละ 0.75 บาท จำนวน 86 ลานหุน รวมเปนเงินจำนวน 64.5 ลานบาท จากผลการดำเนินงานในป 2549 และอนุมัติจายเงินปนผลคางจายใหแก ผูถือหุนบุริมสิทธิ์ สำหรับป 2538 - 2548 ในอัตราหุนละ 10.44 บาท สำหรับหุนบุริมสิทธิ์ของบริษัทจำนวน 2.55 ลานหุน รวมเปนเงินจำนวน 26.6 ลานบาท รวมบริษทั จายเงินปนผลจำนวน 91.1 ลานบาท โดยบริษทั กำหนดจายเงินปนผลดังกลาว ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

19. กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นสำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 2551 2550 กำไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริง จากการแปลงคางบการเงิน (1,285,818) (15,590,866) จากการดำเนินงาน (13,501,792) (23,166,751) (13,501,792) 12,259,618 รวม (14,787,610) (38,757,617) (13,501,792) 12,259,618 กำไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ จริง (2,163,572) 29,215,991 (3,402,773) (222,726) รวมทัง้ สิน้ (16,951,182) (9,541,626) (16,904,565) 12,036,892

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

87


หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

20. คาใชจายตามลักษณะ

คาใชจายตามเที่ยวเรือเดินทะเล น้ำมันเชือ้ เพลิงใชไป คาซอมแซมและบำรุงรักษา คาเบี้ยประกันภัย คาตอบแทนผบู ริหาร คาใชจายพนักงาน คาเสือ่ มราคาเรือเดินทะเลและอุปกรณ รายจายการซอมแซมเรือครั้งใหญตัดบัญชี ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน คาใชจายอื่น รวม

งบการเงินรวม 2551 2550

73,487,213 69,067,962 41,470,272 43,639,835 80,995,404 63,576,742 29,086,135 32,764,324 27,558,800 22,274,600 95,573,611 89,729,890 60,271,819 86,358,665 76,822,736 30,107,752 16,951,182 9,541,626 15,090,823 15,817,778 517,307,995 462,879,174

21. คาใชจายทางการเงิน คาธรรมเนียมทางการเงิน ดอกเบีย้ จาย รวม

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั 2551 2550

73,432,852 41,470,272 80,995,404 29,086,135 27,558,800 95,573,611 60,271,819 76,822,736 16,904,565 14,930,387 517,046,581

67,591,039 43,114,326 62,350,261 32,248,253 22,274,600 86,283,602 86,273,448 30,107,752 14,601,595 444,844,876

บาท

งบการเงินรวม 2551 2550 2,118,105 39,802,748 49,744,048 41,920,853 49,744,048

งบการเงินเฉพาะบริษทั 2551 2550 2,118,105 39,802,748 49,636,098 41,920,853 49,636,098

22. กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กำไรตอหนุ ขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 2550 2551 2550 กำไรสุทธิ 123,863,996 171,558,512 123,456,435 193,631,135 หัก เงินปนผลหนุ บุรมิ สิทธิ์ (765,000) (765,000) (765,000) (765,000) สุทธิ 123,098,996 170,793,512 122,691,435 192,866,135 จำนวนหนุ สามัญ (หนุ ) 83,450,000 83,450,000 83,450,000 83,450,000 กำไรตอหนุ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

88

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

1.48

2.05

1.47

2.31


ภูมใิ จเรือไทยของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2510 และ 2550

23. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน

บริษทั และบริษทั ยอยดำเนินธุรกิจพาณิชยนาวี โดยประกอบธุรกิจแบงเปน 2 สวนงานใหญ คือ 1. สวนงานใหบริการรับขนสงสินคา แบงเปน 1.1 ในเสนทางประจำ คือการใหบริการรับขนสินคาในเสนทางประจำไปและกลับระหวางประเทศไทย - ญีป่ นุ - เกาหลีใต - ไทย และระหวางประเทศไทย - ญีป่ นุ - เกาหลีใต - ไทย 1.2 ในเสนทางไมประจำ คือการใหบริการรับขนสินคาไมกำหนดเสนทางและตารางลวงหนา โดยมีขอบขายการใหบริการ ในเสนทางตางๆ ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 2. สวนงานใหบริการเชาเรือ มีขอบขายการใหบริการในแถบทวีปยุโรป อเมริกา อเมริกากลาง และทะเลคาริบเบียน ซึง่ บริษทั เปนผบู ริหารเรือเองทัง้ สิน้ กำไรจากการดำเนินงานของแตละสวนงานเกิดขึน้ จากยอดรายไดจากการใหบริการหักดวยตนทุนการใหบริการ สวนคาใชจา ย ในการบริ ห าร ค า ตอบแทนผู บ ริ ห าร และค า ใช จ า ยทางการเงิ น ไม ไ ด ร วมอยู ใ นการคำนวณกำไรจากการดำเนิ น งาน ตามสวนงาน รายละเอียดขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงานสำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดงั นี้ งบการเงินรวม บาท

2551 สวนงานรับ สวนงานให ขนสินคา เชาเรือ 150,556 525,359 (78,942) (360,376) 71,614 164,983

รายไดจากการใหบริการ หัก ตนทุนการใหบริการ กำไรขัน้ ตน กำไรจากการขายอุปกรณ รายไดอื่น ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน คาใชจายในการบริหาร คาตอบแทนผบู ริหาร กำไรกอนคาใชจายทางการเงิน คาใชจายทางการเงิน สวนแบงกำไรจากเงินลงทุน ตามวิธีสวนไดเสีย กำไรสุทธิ สินทรัพย เรือเดินทะเล และอุปกรณ-สุทธิ 648,803 สินทรัพยอนื่ รวม

1,232,588

2550 สวนงานรับ สวนงานให รวม ขนสินคา เชาเรือ 675,915 118,025 482,462 (439,318) (76,484) (323,360) 236,597 41,541 159,102 5,828 (16,951) (33,480) (27,559) 164,435 (41,921)

รวม 600,487 (399,844) 200,643 76,771 5,631 (9,542) (31,219) (22,275) 220,009 (49,744)

1,350 123,864

1,293 171,558

1,881,391 77,002 1,958,393

154,479

1,183,295

1,337,774 83,810 1,421,584

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

89


หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท สวนงานรับ ขนสินคา

รายไดจากการใหบริการ 150,556 หัก ตนทุนการใหบริการ (78,942) กำไรขัน้ ตน 71,614 รายไดอื่น กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ คาใชจายในการบริหาร คาตอบแทนกรรมการ กำไรกอนคาใชจายทางการเงิน คาใชจายทางการเงิน กำไรสุทธิ สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม เรือเดินทะเลและอุปกรณ-สุทธิ 648,803 สินทรัพยอนื่ รวม

2551 สวนงานให เชาเรือ

รวม

สวนงานรับ ขนสินคา

2550 สวนงานให เชาเรือ

รวม

525,359 (360,321) 165,038

675,915 (439,263) 236,652 6,039 (16,905) 470 (33,320) (27,559) 165,377 (41,921) 123,456

118,025 (76,484) 41,541

471,145 (316,083) 155,062

589,170 (392,567) 196,603 5,877 12,037 81,028 (30,003) (22,275) 243,267 (49,636) 193,631

1,232,588

1,881,391 66,644 1,948,035

154,479

1,183,295

1,337,774 73,903 1,411,677

24. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน

บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในกิจการขนสงทางเรือระหวางประเทศของเรือจำนวน 2 ลำ ตามบัตรสงเสริมดังตอไปนี้ เลขที่ 1234/2542 ลงวันที่ 2 มิถนุ ายน 2542 (หมดอายุป 2550) เลขที่ 1516/2542 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 (หมดอายุป 2551) เลขที่ 2044(2)/2551 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 สิทธิประโยชนทสี่ ำคัญ คือ 1. ไดรบั ยกเวนอากรขาเขาสำหรับเรือและอุปกรณ 2. ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดเปนเวลา 8 ป นับจากวันทีเ่ ริม่ มีรายไดจากการประกอบกิจการนัน้ 3. สิทธิประโยชนอนื่ ๆ ตามทีร่ ะบุไวในบัตรสงเสริม รายไดจากการใหบริการที่ไดรับการสงเสริมในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สรุปไดดงั นี้ สวนทีไ่ ดรบั สงเสริม สวนทีไ่ ดรบั ยกเวนภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 314 รวม

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2551 23,341,515 652,573,438 675,914,953

บา ท

2550 137,710,722 451,459,558 589,170,280

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 บริษัทไดจัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบกองทุน บริษัทและพนักงานตองจายเงินสมทบและเงินสะสมเขากองทุนนี้เปนรอยละของ เงิ น เดื อ นพนั ก งานด ว ยจำนวนที่ เ ท า กั น บริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง ผู จั ด การกองทุ น เพื่ อ บริ ห ารกองทุ น ให เ ป น ไปตามข อ กำหนด ของกฎกระทรวงฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ องทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 บริษทั จายเงินสมทบเขากองทุน สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจำนวนเงิน 1.3 ลานบาท (2550 : 0.8 ลานบาท)

90

รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี


ภูมใิ จเรือไทยของเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) บริษทั จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม 2510 และ 2550

26. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

กลมุ บริษทั มีนโยบายบริหารความเสีย่ งโดยใชเครือ่ งมือทางการเงินเพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจมีตอ สินทรัพยทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินของกลมุ บริษทั เครือ่ งมือทางการเงินทีก่ ลมุ บริษทั ใชมวี ตั ถุประสงคทมี่ ใิ ชเพือ่ เก็งกำไร รายการทีส่ ำคัญมีดงั นี้ 26.1 ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ นีเ้ กิดขึน้ จากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดในอนาคต ซึง่ จะสงผลกระทบตอผลการ ดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ เนือ่ งจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกยู มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน เงินกยู มื ระยะยาว บริษทั มิไดใชตราสารอนุพนั ธทางการเงินเพือ่ ปองกันความเสีย่ งดังกลาว 26.2 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น บริษทั มีปจ จัยเสีย่ งเกีย่ วกับความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ ซึง่ ผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจภายใน และภายนอกประเทศเนือ่ งจากรายไดหลักของบริษทั เปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและรายจายเปนหลายสกุลเงิน จึงอาจ ทำใหบริษทั เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น อยางไรก็ตามบริษทั จะพิจารณาใชเครือ่ งมือทางการเงินก็ตอ เมือ่ ฝายบริหาร ของบริษทั เห็นวามีความจำเปนกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทั มีหนีจ้ ากเงินกยู มื ทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศจำนวน 30.7 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นวาจะไมมีผลกระทบตองบการเงินที่เปนสาระสำคัญในงวดปจจุบันจึงไมไดจัดหาเครื่องมือทางการเงิน เพือ่ ปองกันความเสีย่ งดังกลาว 26.3 ความเสีย่ งดานการใหสนิ เชือ่ บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา และเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน อยางไรก็ตามบริษทั มีนโยบายในการใหสนิ เชือ่ ทีร่ ะมัดระวัง และมีฐานลูกคาทีห่ ลากหลายโดยมีการติดตามและประเมิน สถานะการเงินของลูกหนีอ้ ยางใกลชดิ ซึง่ บริษทั คาดวาจะไมไดรบั ความเสียหายจากการเก็บหนีจ้ ากลูกหนีเ้ หลานัน้ เกินกวา ทีไ่ ดตงั้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญไวในบัญชี 26.4 มูลคายุตธิ รรม ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน อันไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและ เจาหนีก้ ารคา ลูกหนีอ้ นื่ และเจาหนีอ้ นื่ เงินกยู มื อืน่ และเงินกยู มื จากสถาบันการเงินมีมลู คาใกลเคียงกับมูลคายุตธิ รรม

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทั มีภาระผูกพันจากการชำระเงินลงทุนในบริษทั อืน่ ทีย่ งั ไมเรียกชำระอีกรอยละ 50 จำนวน 10.1 ลานบาท บริษทั มีภาระผูกพันทีจ่ ะตองจายเงินตามสัญญาตอเรือจำนวน 463.1 ลานบาท บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันใหบริษัทจำนวนเงิน 3.0 ลานบาท เพื่อใชในการ ค้ำประกันการดำเนินงานปกติ

28. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม

บริษทั ไดมกี ารจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหม เพือ่ ใหสอดคลอง กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจ จุบนั ซึง่ ไมมผี ลกระทบตอกำไรสุทธิหรือสวนของผถู อื หนุ ตามทีไ่ ดรายงานไปแลว การจัด ประเภทรายการใหมมดี งั ตอไปนี้ บาท

คาใชจายในการบริหาร คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนผบู ริหาร

งบการเงินรวม ตามทีจ่ ดั ตามทีเ่ คย ประเภทใหม รายงานไว 31,218,875 46,318,475 7,175,000 22,274,600 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามทีจ่ ดั ตามทีเ่ คย ประเภทใหม รายงานไว 30,002,693 45,102,293 7,175,000 22,274,600 -

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนีไ้ ดรบั อนุมตั ใิ หออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 รายงานประจำป 2551 บมจ. จุฑานาวี

91


Corporate Financial Summary 3 Year Comparison 2006 - 2008 Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiaries

Financial Highlights Service Income Cost of Services Gross Profit (Loss) Total Revenues Gain (Loss) on Exchange Rate Financial costs Net Profit (Loss) Vessels and equipment (Net) Long – Term Investments Total Assets Total Liabilities Shareholder Equity Financial Ratios Return on Total Assets (%) Return on Equity (%) Net Profit Margin (%) Debt to Equity Ratio (Times) Profit (Loss) Per Share Book Value Per Share Par Value Dividend Per share Number of Shares (Million Shares)

92

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

Fiscal Year End : December 31 Unit : Million Baht 2008 2007 2006 675.91 600.49 762.62 439.32 399.84 481.60 236.59 200.65 281.02 681.74 682.89 802.79 (16.95) (9.54) 36.75 41.92 49.74 64.08 123.86 171.56 191.43 1,881.39 1,337.77 1,231.35 23.92 23.07 22.12 1,958.39 1,421.58 1,305.62 1,398.36 951.016 951.40 560.03 470.57 354.22 7.33 24.04 18.17 2.50 1.48 6.51 3.00 0.40 86.00

12.58 41.60 25.07 2.02 2.05 5.47 3.00 0.75 86.00

14.11 74.07 23.85 2.69 2.28 4.12 3.00 0.00 86.00


THAILAND’S PRIDE

Message from the Chairman In 2008 the Thai economy was heavily crashed by internal and external factors. The growth rate of the country economy which was forecasted at the beginning of year, to growth at 6% was forecasted to lower to only 3% at the end of the year. This downward revision is due to the country economic crisis, higher-than-expected inflation, the hit-the record oil prices crisis which lower domestic demand and spending, higher interest rates which caused higher costs of business operations, the uncertain political situation which caused loss of confidence of consumers and investors and the globally-spread-over American financial crisis, they all resulted in economic recession and stagnation of global trade. Baltic dry index (BDI) which hit the highest record at almost 12,000 point in May 2008 then dropped more than 90% in December of the same year. All those factors affected the Company operating plan and business strategy was continuously reviewed jointly with the management. Under the Board of Directors’ professional direction, the Company have achieved the goal to contribute revenue of 660 million baht. The net profit from operation of 123,863,996 baht clearly proved the success of the organization. During the 3rd quarters of 2008, the Company owned and operated 6 vessels. In the 4th quarter. mv Jutha Patthama was added to the fleet, making a total of 7 small handy size multi-purpose vessels of total 72,962 dwt with an average age of 17 years. Two vessels traded in Japanese and Korean waters. Two vessels traded worldwide. One in Europe – Africa trade and the other 2 in South Africa-West Africa trade. The Company also managed 1 vessel of TMN Co., Ltd. At the end of the year, the Company have amended their Articles of Association to support the repurchase of their shares in the future. With regards to human resource, as human capital is the core of maritime industry, the Company had, therefore, continuously offered 9 scholarships to cadets and financially supported several training courses for cadets. Corporate Social Responsibility : CSR was another important activity to develop spirit and ethic of the employee. The Company have donated computer sets and used office appliance to other needed parties. Some was sold to contribute the proceeds to non-profit organizations. The Company jointly hosted religious ceremonies to support the Buddhist religious. The Company practice complied with the Total Quality Management (TQM) and Good Corporate Governance, believing that this would develop the working standard and add the value to the highest for the shareholders. As a result, the Company’s Annual General Meeting – AGM of the year 2008 was scored ‘excellent’ as rated by Thai Investors Association, Thai Listed Companies Association, Stock Exchange of Thailand and Stock Exchange Commission. In 2009 the Company will take delivery of a new building vessel ordered in 2007. This new vessel will contribute revenues of 10-15% starting from the 3rd quarter onwards. Also in 2009, the fragile world economy and global financial crisis, the loss of confidence of investors in economic boost measures and government stability will cause a negative result to the dry market. The Company will have to be most careful and be prepared for strategic revision next year and at the same time, to contribute a better profit and benefits. The Board of Directors believe that a good management system, ethical and good corporate governance and a concise risk management control system under the expertise will lead the Company to a strongly developed and profitable future. Finally, the Board of Directors would like to express their appreciation to the shareholders, customers and financial institutes for their support and trust and thank the management and employees for their support and dedication.

Rear Admiral (Chano Phenjati) Chairman

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

93


Corporate Profile General information Company’s name Head office Contact

: Jutha Maritime Public Company Limited : Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua, Bangkok 10110 : Tel 0-2260-0050, fax 0-2259-9825, 02259-9824 E-mail : office@jutha.co.th Business : International shipping business Type of business : Sea transport Fleet tonnage : 72,962 Deadweight Tons Number of ships : 7 Capital registered : - Capital registered 258 million baht paid in, comprising of 83,450,000 common shares and 2,550,000 preferred shares - 83,450,000 common shares and 2,550,000 preferred shares sold with par value of 3 baht each share SET trading name : JUTHA Number of Employees as of December 31, 2008 Office employees 36 Seafarers 168 Total 204

Investment in other juridical entities where the company holds more than 10% of Shares 1. J. Shipping Services Co.,ltd. Head Office : Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua, Wattana, Bangkok Type of Business : Stevedoring, Ship Repairing and Ship Agency Registered Capital : 15 million baht Investment : 33.33% of total investment 2. Jutha Phakakrong Shipping Company Private Limited Head Office : 50 Raffles Place, #17-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623 Type of Business : International marine transport Registered Capital : 0.5 million Singapore dollars Investment : 100% of total investment

Other References Register

Auditor

94

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD. Capital market academy building, 2nd Fl., 2/7 Moo 4, (North Park Project), Vibhavadi - Rangsit Road, Tung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand Tel : 0-2596-9000 Fax : 0-2832-4994-5 : AST MASTER CO., LTD. 790/12 Thonghor Tower Soi Thonglor 18, Sukhumvit Rd., 55 Klongton, Klongtuey, Bangkok 10110 Tel : 0-2714-8842-3 , 0-2381-8016-7 Fax : 0-2381-5716 Miss Nongram Laohaareedilok CPA # 4334 Mr. Pradit Rodloytuk CPA # 218

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Directors and Management For organizational management, Jutha Maritime Public Company Limited clustered the organization into 3 committees. The committees are the Board of Directors, Audit Committee and Compliance Committee.

1. Lists of company directors as of December 31, 2008 Board of Directors 1. Rear Admiral Chano Phenjati 2. Mr. Sukri Kaocharern

Chairman Independent Director, Vice Chairman and Chairman of the Audit Committee Independent Director Independent Director and Member of the Audit Committee Independent Director and Member of the Audit Committee Independent Director (Elected on July 30th,2008 at The BOD meeting 3 / 2551) Director President Independent Director and Member of the Audit Committee (Resigned on July 30th,2008)

3. Mr. Sirichai Sakornratanakul 4. Mr. Adul Chandanachulaka 5. Mr. Somporn Paisin 6. Mr. Kovit Kuvanonda 7. Mr. Sarun Phenjati 8. Mr. Chanet Phenjati 9. Mr. Maitri Horatanachai

Director Resumes 1. Name - Surname, Position Rear Admiral Chano Phenjati, Chairman

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 1991 - 1996 1985 - present 1982 - present 1975 - present 1966 - present Training Debts Contract with Interest

: : : :

85 years 2,094,688 shares 2.44 Father of Mr. Chanet Phenjati, President and Mr. Sarun Phenjati, Director : Bachelor Degree (Science) Royal Thai Naval Academy : Chairman, Thai Shipowners’ Associaton : Chairman of the Board, J. Shipping Services Co., Ltd. : Chairman of the Board, Jutha Maritime Public Company Limited : Chairman of the Board, Mano Co., Ltd. : Chairman of the Board, C. & P. Co., Ltd. : Director Accreditation Program (DAP), : By Thai Institute of Directors Association (IOD) : nil : nil

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

95


2. Name - Surname, Position Mr. Sukri Kaocharern, Director

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 2004 - present 1990 - present 1981 - present

1979 - present Training

Debts Contract with Interest 3. Name - Surname, Position Mr. Sirichai Sakornratanakul, Independent Director

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 2004 - Present 1999 - 2001 1994 - 1999 1997-1994

Training 2002 1977 Debts Contract with Interest

96

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

: : : :

71 years 24,000 shares 0.03 nil

: Master of Science (Accounting), Southern Illinois University, U.S.A. : Chairman of the Board, Indorama-Polymers Public Company Limited : Director, Jutha Maritime Public Company Limited : Director and Member of the Advisory Board to the Management Board, Kasikornbank Public Co., Ltd. Corporate Governance Committee Member, Kasikornbank Public Co Ltd. : Chairman of the Board, Thai Castor Industrial Co., Ltd. : Director Accreditation Program (DAP), By Thai Institute of Directors Association (IOD) Director Certification Program (DCP), By Thai Institute of Directors Association (IOD) : nil : nil : : : :

59 years nil nil nil

: Master Degree in Economics, University of Saarland, Germany (Under the Bank of Thailand’s Scholarship) : Senior Executive Vice President, Export Import Bank of Thailand. : President, Bangkok Petroleum Public Company Limited : Senior Executive Vice President, Industrial Finance Corporation of Thailand : Bank of Thailand Director of Staff Training and Development Institute Deputy Director of Economic Research Department Deputy Director of Banking Department Chief of Analysis and Money Market Operations Division Chief of Financial System Development Section Chief of Financial Research Section : : Director Certification Program (DCP), By Thai Institute of Directors Association (IOD) : International Board & Directors Seminar by Swedish Academy of Directors, Stockholms : nil : nil


THAILAND’S PRIDE

4. Name - Surname, Position Mr. Adul Chandanachulaka, Independent Director

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 2005 - present 1999 - present 1999 - 2002 Training Debts Contract with Interest

5. Name - Surname, Position Mr. Somporn Paisin, Independent Director

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 2004 - 2005 2004 - present 1997 - present Training Debts Contract with Interest

6. Name - Surname, Position Mr. Kovit Kuvanonda, Independent Director

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 1998 - present 1991 - 1998 Training Debts Contract with Interest

: : : :

62 years nil nil nil

: Bachelor Degree Commercial, Chulalongkorn University : Independent Director and Audit Committee Prueksa Real Estate Public Co., Ltd. : Director, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Executive Vice President, Branch Management Division, Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. : Director Accreditation Program (DAP), By Thai Institute of Directors Association (IOD) Audit Committee Program (ACP), By Thai Institute of Directors Association (IOD) : nil : nil : : : :

62 years -

: Bachelor Degree (Law), Chulalongkorn University : Principal Advisor on Transport Economics (C 10), Office of Permanent Undersecretary, Ministry of Transport and Communications : Director, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Associate Judge, Intellectual Property and International Trade Court : Director Accreditation Program (DAP), By Thai Institute of Directors Association (IOD) : nil : nil : : : :

66 years nil nil nil

: Master of Engineering, Asian Institute of Technology : Consultant , Thai Shipowners’ Associaton : Director, Unithai Group (consisting of international shipping business, ship yard and repair, container seaport and warehouse, by in charge of planning and project development ) : Transport Policy, Planning and Analysis Course, Economic Development Insittute, Washington D.C., U.S.A. 1978 : nil : nil Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

97


7. Name - Surname, Position Mr. Sarun Phenjati, Director

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 1991 - present 1988 - present 1981 - peresnt 1975 - present Training Debts Contract with Interest

8. Name - Surname, Position Mr. Chanet Phenjati, President

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 2007 - present 2007 - present 2003 - present 1996 - present 1985 - present Training Debts Contract with Interest

9. Name – Surname, Position Mr. Maitri Horatanachai, Independent Director

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 1997 - 2005 1992 - 1997 1982 - 2008 1966 - present Training Debts Contract with Interest

98

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

: : : :

55 years 467,700 shares 0.54 Son of Rear Admiral Chano Phenjati, Chairman of the Board,Older brother of Mr. Chanet Phenjati, President : Bachelor Degree Commercial, Chulalongkorn University : : : : :

Director, J. Shipping Services Co., Ltd. Director, Jutha Maritime Public Co., Ltd. Director and Advisor C. & P. Co., Ltd. Director, Mano Co. Director Accreditation Program (DAP), By Thai Institute of Directors Association (IOD) : nil : nil : : : :

49 years 4,978,550 shares 5.79 Son of Rear Admiral Chano Phenjati, Chairman, Younger brother of Mr. Sarun Phenjati, Director : Master Degree in Business Administration, Babson College, Wellesley, Massachusetts, U.S.A. Bachelor of Science in Business Administration, Boston University, Boston, Massachusetts, U.S.A.

: Director of Committee, Committee Development of Logistic System, Board of Trade of Thailand : Director of Working Committee, Working Committee on Promotion of Thai Merchant Marine, Board of Trade of Thailand : Committee Member Committee on Trade & Transport Services, Ministry of Transport : Secretary General, Thai Shipowners’ Association : President, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Director Accreditation Program (DAP) , By Thai Institute of Directors Association (IOD) : nil : nil : : : :

78 years nil

: Bachelor Degree (Accounting), Thammasat University : : : : :

Chairman of Executive Board of Director, C. & P. Co., Ltd. Deputy Managing Director, C. & P. Co., ltd. Director, Jutha Maritime Public Co., Ltd. Director, C. & P. Co., Ltd. Director Accreditation Program (DAP), By Thai Institute of Directors Association (IOD) : nil : nil


THAILAND’S PRIDE

2. Other committees

Audit Committee The members of the committee are as follow : Mr. Sukri Kaocharern Chairman of the Audit Committee Mr. Adul Chandanachukaka Member of the Audit Committee Mr. Somporn Paisin Member of the Audit Committee An appointee from Dharmniti Accounting and Tax Co., Ltd. is secretary of the Audit Committee 3. Compliance Committee The Compliance Committee’s members are following :1. Mr. Chanet Phenjati 2. Mrs. Adchara Sariphan 3. Mrs. Nantinee Chokrada 4. Mrs. Chamanard Kanokvorpan 5. Mr. Tawatchai Onsawasdi

4. Management as of December 31, 2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Rear Admiral Chano Phenjati Mr. Chanet Phenjati Sen. Lt. Payoong Charoensuk Mr. Wanchai Nippayaporn Mr. Warraset Ruangsri Mrs. Adchara Sariphan Mrs.Thatsaneya Srijaroen Mrs. Nantinee Chokrada Mr. Taweesak Yensabai Mrs. Chamanard Kanokvorpan Mr. Phansak Daokrajai

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Mr. Phanom Phaowchinda Mr. Tawatchai Onsawasdi Miss Malee Satitset Mrs. Nipa Arreenich Mrs. Jiraporn Chuamungphan Miss Yanisa Naktoum

Chairman President Vice President, Fleet Senior Technical Manager Senior Chartering Manager & Senior Operation Manager Senior Finance & Accounting Manager Senior Accounting Manager Senior Administration Manager Senior Technical Manager Senior Executive Secretary Designated Person Ashore (DPA) Safety Management System (SMS) and Marine Manager Procurement Manager Insurance Manager Marketing Manager Finance Manager Accounting Manager Accounting Manager

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

99


Management Resumes

1. Name - Surname, Position Rear Admiral Chano Phenjati, Chairman

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 1991 - 1996 1985 - present 1982 - present 1975-present 1966-present Training Debts Contract with Interest

2. Name - Surname, Position Mr. Chanet Phenjati, President

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 2003 - present 1996 - present 1985 - present 1985 - present 1985 - present 1982 - present Training Debts Contract with Interest

3. Name - Surname, Position Age Sen. Lt. Payoong Charoensuk, Number of Shares Vice President, Fleet Department Percentage Relation with other management Education Work Profile 1982 - present Debts Contract with Interest

100

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

: : : :

85 years 2,094,688 shares 2.44 Father of Mr. Chanet Phenjati, President and Mr. Sarun Phenjati, Director : Bachelor Degree (Science) Royal Thai Naval Academy

: Chairman, Thai Shipowners’ Associaton : Chairman of the Board, J. Shipping Services Co., Ltd. : Chairman of the Board, Jutha Maritime Public Company Limited : Chairman of the Board, Mano Co., Ltd. : Chairman of the Board, C. & P. Co., Ltd. : Director Accreditation Program (DAP) , By Thai Institute of Directors Association (IOD) : nil : nil : : : :

49 years 4,978,550 shares 5.79 Son of Rear Admiral Chano Phenjati, Chairman, Younger brother of Mr. Sarun Phenjati, Director : Master Degree in Business Administration, Babson College, Wellesley, Massachusetts, U.S.A. Bachelor of Science in Business Administration, Boston University, Boston, Massachusetts, U.S.A.

: Committee Member Committee on Trade & Transport Services, Ministry of Transport : Secretary General, Thai Shipowners’ Association : President, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Director and Advisor C. & P. Co., Ltd. : Director, J. Shipping Services Co., Ltd. : Director, Mano Co., Ltd. : Director Accreditation Program (DAP), By Thai Institute of Directors Association (IOD) : nil : nil : : : :

69 years nil nil nil

: BA (Science), Royal Thai Naval Academy : Vice President, Fleet Department Jutha Maritime Public Co., Ltd. : nil : nil


THAILAND’S PRIDE

4. Name - Surname, Position Mr. Wanchai Nippayaporn, Senior Technical Manager

5. Name - Surname, Position Mr. Warraset Ruangsri, Senior Chartering Manager & Senior Operation Manager

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 1999 - present 1994 - 1999 Debts Contract with Interest

: : : : : : : :

Senior Technical Manger, Jutha Maritime Public Co., Ltd. Technical Manager, Jutha Maritime Public nil nil

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education

: : : :

47 years nil nil nil

Work Profile 1999 - present 1995 - 1998 1993 - 1995 Debts Contract with Interest 6. Name - Surname, Position Mrs Adchara Sariphan, Senior Finance & Accounting Manager

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 1999 - present 1990 - 1999 Debts Contract with Interest

7. Name - Surname, Position Mrs. Thatsaneya Srijaroen, Senior Accounting Manager

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 1990 - present Training Debts Contract with Interest

61 years 5,700 shares 0.006 nil

: Bachelor Degree Merchant Marine Training Center

: Bachelor Degree Merchant Marine Training Center, Harbour Department : Senior Chartering Manager & Senior Operation Maganer, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Assistant Chartering Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Ship Master, RCL Co., Ltd. : nil : nil : : : :

53 years 7,600 shares 0.01 nil

: Bachelor Degree Business & Administration (Finance), Ramkhamhaeng University : : Senior Finance& Accounting Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Accounting Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : nil : nil : : : :

58 years 17,350 shares 0.02 nil

: Bachelor Degree Business & Administration (Accounting), Ramkhamhaeng University Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University : Accounting Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Certificate of the Endorsed Internal Auditing Program at Chulalongkorn University issued by The Institute of Internal Auditors, New York U.S.A. : nil : nil Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

101


8. Name - Surname, Position Mrs. Nantinee Chokrada, Senior Administration Manager

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 1992 - present 1991 - 1992 1990 - 1991 Training Debts Contract with Interest

9. Name - Surname, Position Mr. Taweesak yensabai, Technical Manager

10. Name - Surname, Position Mrs. Chamanard Kanokvorapan, Company Secretary, Senior Executive Secretary

55 years 2,400 shares 0.02 nil

: Master of Public and Private Management Program. National institute of Development Administration : Bachelor Degree (Law), Thammasat University : Administration Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Assistant Administration Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Section Chief, Administration : Safety Officer, Managerial Level : nil : nil

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 2008 - present 1991 - 2007 1989 - 1991 Debts Contract with Interest

: : : :

: : : : :

Senior Technical Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. Technical Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. Second Engineer, Jutha Maritime Public Co., Ltd. nil nil

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education

: : : :

51 years nil nil nil

Work Profile 2008 - present 1994 - present Debts Contract with Interest

102

: : : :

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

53 years 16,000 shares 0.02 nil

: High Vocational Certificate (Engineering)

: Bachelor Degree Liberal Arts (English), Thammasat University : : : :

Company Secretary, Senior Executive Secretary Executive Secretary, Jutha Maritime Public Co., Ltd. nil nil


THAILAND’S PRIDE

11. Name - Surname, Position Mr. Phansak Daokrajai, Safety Management System (SMS), Designated Person Ashore (DPA) Marine Manager

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 2002 - present 1994 - 2002 Training Debts Contract with Interest

12. Name - Surname, Position Mr. Phanom Phaowchinda, Procurement Manager

13. Name - Surname, Position Mr. Tawatchai Onsawasdi, Insurance Manager

54 years nil

: Licensed Master Marine Class 1, Royal Thai Naval Academy : Safety Management System (SMS), Manager and Designated Person Ashore (DPA) & Marine Manager : Ship’s Master, Jutha Maritime Public Company Limited. : Vessel Resource Management Course, ST Education & Training Pte Ltd. : nil : nil

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 1991 - present 1989 - 1991 Debts Contract with Interest

: : : :

: : : :

Procurement Manger, Jutha Maritime Public Co., Ltd. Supplies Controllor, Jutha Maritime Public Co., Ltd. nil nil

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 1998 - present

: : : :

55 years nil nil nil

Debts Contract with Interest 14. Name - Surname, Position Miss Malee Satitset, Marketing Manager

: : : :

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 2006 - present 1994 - 2006 Debts Contract with Interest

51 years nil nil nil

: Vocational Certficate, Bangkok Engineering School

: Bachelor Degree (Law), Ramkhamhaeng University : Insurance Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. TrainingMarine Insurance and Carriage by Sea : nil : nil : : : :

44 years nil nil nil

: Master of Business Administration (Marketing), Ramkhamhaeng University : : : :

Marketing Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. Assittance Traffic Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. nil nil Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

103


15. Name - Surname, Position Mrs. Nipa Arreenich, Finance Manager

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 2006 - present 2004 - 2005 Debts Contract with Interest

16. Name - Surname, Position Mrs. Jiraporn Chuamungphan, Accounting Manager

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 2006 - present 2004 - 2005 Debts Contract with Interest

17. Name - Surname, Position Mrs. Yanisa Naktoum, Accounting Manager

Age Number of Shares Percentage Relation with other management Education Work Profile 2007 - present 2006 - 1999 Debts Contract with Interest

104

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

: : : :

50 years nil nil nil

: Bachelor of Arts (Political Science), Ramkhamhaeng University : Finance Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Assistance Finance Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : nil : nil : 46 years : 4,500 shares : 0.01% : nil : Degree of Bachelor of Business Administration Sukhothai Thammathirat Open University : Finance Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Assistance Finance Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : nil : nil : : : :

45 years 5,500 shares 0.06% nil

: Degree of Bachelor of Business Administration (Accounting) Saint John’s College : Account Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : Assistance Finance Manager, Jutha Maritime Public Co., Ltd. : nil : nil


THAILAND’S PRIDE

Fleet 1. Fleet overview Jutha’s fleet consists of seven multipurpose vessels with a combine DWT 72,692. The average age of the fleet is 17 years and the average size is DWT 11,000. Jutha’s fleet can carry various types of cargo at one time namely bulk cargo, general cargo, parcel cargo, machinery, containers, project cargo, ro-ro cargo, and refrigerated cargo. The size of Jutha vessel (small handy size) is very suitable to call various ports around the world. In fact, fleet size has changed in 2003 up till now, 73, 792, 92,196, 82,169, 65,436 and 73,962 deadweight tons, with growth rates of 11.4%, 0.00%, -20.4% and 11.5% respectively. The fleet movement reflects our response to changing economic and market conditions.

2. Fleet composition

Jutha fleet as of December 31, 2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Name of ship M.V. Nordana Andrea (ex.name Jutha Vasana) M.V. Nordana Sophie (ex.name Jutha Buddhachart) M.V. Jutha Patthama M.V. Jutha Dhammaraksa M.V. Safmarine Luba (ex.name Jutha Saphannika) M.V. Safmarine Lisbon (ex.name Jutha Rachavadee) M.V. Jutha Siam (ex.name Jutha Buddharaksa)

Country Japan Japan Taiwan Japan Germany Germany Germany

Year built 2000 1999 1996 1995 1984 1984 1982 Total

In deadweight ton Size 8,974 8,976 8,241 8,691 12,680 12,680 12,720 72,962

As of December 31, 2008, the fleet includes 72,962 deadweight tons will 7 multi – purpose vessels, However, another newbuilding vessel will join the fleet in 2009.

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

105


DESCRIPTION OF MV JUTHA VASANA (Current Name : NORDANA ANDREA) BUILT : 2000 BY HIGAKI SHIPBUILDING, JAPAN FLAG : THAI / CALL SIGN: HSCU2 IMO NO. : 9205586 INMARSAT-C : 456729210 MINI-M TEL : 764584315 MINI-M FAX : 764584316 MINI-M E-MAIL : HSCU2@globeemail.com CLASSIFICATION NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* AND MNS* TONNAGE GRT : 7,659 NRT : 2,686 DWT : 8,973.60 MT SUMMER DRAFT : 7.432 M LIGHTSHIP : 3,219.82 MT DIMENSION LOA : 114.10 M LBP : 105.40 M BEAM : 19.60 M SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 13.6 KTS CONSUMPTION : 15 MT IFO-180 + 1.1 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION : 1.3 MT / DAY CARGO CAPACITIES NO.1 UPPER HOLD NO.1 LOWER HOLD NO.2 UPPER PART NO.2 LOWER HOLD TOTAL

GRAIN BALE 3,516.09 3,224.87 2,878.79 2,667.24 5,594.24 5,192.40 4,616.63 4,209.79 16,605.75 15,294.30

HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 20.30 x 12.60 M TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M HOLD #2 HATCH COVER 33.60 x 12.60 M TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M HATCH COVER: SINGLE PULL FLASH TWEEN DECK COVER: PONTOON CARGO GEAR SINGLE CRANE 25 MT x 2 (NO.1 AFT) OR (50 MT TANDEM) DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT) MACHINERY MAIN ENGINE : MAN - B&W, 5L35 4,400 PS AUX ENGINE : 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS

106

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

DESCRIPTION OF MV JUTHA BUDDHACHART (Current Name : NORDANA SOPHIE) BUILT : 1999 BY HIGAKI SHIPBUILDING, JAPAN FLAG : THAI / CALL SIGN : HSCP2 IMO NO. : 9205562 INMARSAT-C : 456727410 MINI-M TEL : 764465747 MINI-M FAX : 764465749 MINI-M E-MAIL : HSCP2@globeemail.com CLASSIFICATION NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* AND MNS* TONNAGE GRT : 7,659 NRT : 2,686 DWT : 8,976.45 MT SUMMER DRAFT : 7.42 M LIGHTSHIP : 3,216.98 MT DIMENSION LOA : 114.10 M LBP : 105.40 M BEAM : 19.60 M SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 13.6 KTS CONSUMPTION : 15 MT IFO-180 + 1.1 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION : 1.3 MT / DAY CARGO CAPACITIES GRAIN BALE NO.1 UPPER HOLD3,516.09 3,224.87 NO.1 LOWER HOLD 2,878.79 2,667.24 NO.2 UPPER PART 5,594.24 5,192.40 NO.2 LOWER HOLD 4,616.63 4,209.79 TOTAL 16,605.75 15,294.30 HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 20.30 x 12.60 M TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M HOLD #2 HATCH COVER 33.60 x 12.60 M TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M HATCH COVER : SINGLE PULL FLASH TWEEN DECK COVER : PONTOON CARGO GEAR SINGLE CRANE 25 MT x 2 (NO.1 AFT) OR (50 MT TANDEM) DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT) MACHINERY MAIN ENGINE : MAN - B&W, 5L35 4,400 PS AUX ENGINE : 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS


THAILAND’S PRIDE

DESCRIPTION OF MV JUTHA PATTHAMA BUILT : 1996 BY CHING FU SHIPBUILDING, TAIWAN FLAG : THAI / CALL SIGN: HSCU2 IMO NO. : 9205586 INMARSAT-C : 456729210 MINI-M TEL : 764584315 MINI-M FAX : 764584316 MINI-M E-MAIL : HSCU2@globeemail.com CLASSIFICATION NIPPON KAIJI KYOKAI, NK NS*MNS*NO.961339 TONNAGE GRT : 6,635 NRT : 2,792 DWT : 8,240.92 MT SUMMER DRAFT : 7.67 M LIGHTSHIP : 2,893.75 MT DIMENSION LOA : 104.13 M LBP : 96.95 M BEAM : 19.00 M SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 12.7 KTS CONSUMPTION : 11.2 MT IFO-180 + 0.4 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION : 1.3 MT / DAY CARGO CAPACITIES CAPACITY

GRAIN BALE 15,762.47 14,586.66

HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 26.00 x 10.15 M HOLD #2 HATCH COVER 26.00 x 10.15 M HATCH COVER : END ROLLING STEEL HATCH COVER CARGO GEAR DERRICK BOOM 25T X 2 SET 30T X 2SET BOOM LENGTH 19.0M X 4 SET OUT REACH 4.0M MACHINERY MAIN ENGINE : MAKITA MITSUI 5L35MCX1SET MCR. RATING 4000 PS X 200 RPM (2942KW) NCR.RATING 3400 PS X193 RPM GENERATOR NO. OF SET : DIESEL 380 PSX900RPM X 2 SET (YANMER S165L-SN) 300 KVA. 240KW.X900 RPMX2 SET AC440V X60 HZ

DESCRIPTION OF MV JUTHA DHAMMARAKSA BUILT : 1995 BY SHIN KOCHIJUKO, JAPAN FLAG : THAI / CALL SIGN: HSB3370 IMO NO. : 9114050 INMARSAT-C : 456761530 INMARSAT M TEL : 656703610 INMARSAT M FAX : 656703611 NTT DoCoMo TEL : (81) 90 - 30228466 NTT DoCoMo FAX : (81) 90 - 30228467 CLASSIFICATION NK NS* AND MNS* TONNAGE GRT : 6,275 NRT : 3,891 DWT : 8,691 MT SUMMER DRAFT : 8.219 M LIGHTSHIP : 2,571 MT DIMENSION LOA : 100.59 M LBP : 93.50 M BEAM : 18.80 M SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 12.40 KTS CONSUMPTION : 12 MT IFO-180 + 1.0 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION : 1.35 MT / DAY CARGO CAPACITIES GRAIN BALE NO.1 HATCH PART 496.83 496.83 NO.1 UPPER HOLD3,446.56 3,219.74 NO.1 LOWER HOLD 3,172.25 2,931.22 NO.2 HATCH PART 496.83 496.83 NO.2 UPPER PART 3,161.85 2,995.72 NO.2 LOWER HOLD 3,166.48 2,955.79 TOTAL 13,940.80 13,096.13 HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 24.00 x 12.60 M TWEEN DECK COVER 24.00 x 12.60 M HOLD #2 HATCH COVER 24.00 x 12.60 M TWEEN DECK COVER 24.00 x 12.60 M HATCH COVER : SINGLE PULL FLASH TWEEN DECK COVER : PONTOON CARGO GEAR DERRICK 25 MT x 2 (NO.1 FWD AND NO.2 AFT) SINGLE CRANE 30 MT x 2 (NO.1 AFT) OR (60 MT TANDEM) MACHINERY MAIN ENGINE : MAN - B&W, 5L35 4,400 PS AUX ENGINE : 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

107


DESCRIPTION OF MV JUTHA SUPHANNIKA (CURRENT NAME : SAFMARINE LUBA) BUILT : 1984 BY NEPTUNE ROSTOCK, GERMANAY FLAG : THAI / CALL SIGN : HSGH IMO NO. : 8310877 INMARSAT-C : 456715610 MINI-M TEL : 764504921 MINI-M FAX : 764504923 MINI-M E-MAIL : HSGH@globeemail.com CLASSIFICATION LLOYD + 100A1, ICE CLASS 1A + LMC CONTAINER CARGOES IN HOLDS AND ON UPPER DECK AND HATCH COVERS CERTIFIED CONTAINER SECURING ARRANGEMENTS TONNAGE GRT : 10,330 NRT : 5,584 DWT : 12,680 MT SUMMER DRAFT : 9.05 M LIGHTSHIP : 6,090 MT DIMENSION LOA : 150.17 M LBP : 140.67 M BEAM : 21.10 M SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 13.5 KTS ON FULLY LADEN CONSUMPTION : 25 MT IFO-180 + 2.5 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION IDLE : 1.8 MT MGO / DAY ALL DERRICKS WORKING : 2.5 MT MGO / DAY CARGO CAPACITIES GRAIN BALE UPP TWEEN DECK #1 2,013.0 1,962.0 TWEEN DECK #1 1,965.0 1,691.0 LOW HOLD #1 2,212.0 1,925.0 TWEEN DECK #2 2,623.0 2,488.0 LOW HOLD #2 3,563.0 3,314.0 TWEEN DECK #3 2,668.0 2,518.0 LOW HOLD #3 3,233.0 2,957.0 LOCKER ROOM : 155.0 145.0 TOTAL 18,432.0 17,000.0 HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 18.90 x 10.60 M UPP TWEEN DECK 18.90 x 10.60 M TWEEN DECK 18.90 x 6.70 M HOLD #2 HATCH COVER (P&S) 25.90 x 7.60 M TWEEN DECK (P&S) 25.90 x 7.60 M HOLD #3 HATCH COVER (P&S) 25.90 x 7.60 M TWEEN DECK (P&S) 25.90 x 7.60 M CARGO GEAR VELLE DERRICK : 5 x 40 MT SWL CONTAINER INTAKE 428 TEUS (232 IN HOLDS AND 196 ON DECK) REEFER PLUG : S 50 UNITS x 380 V x 50 CYCLE MACHINERY MAIN ENGINE : MAN K9Z 60/105E, 9000 PS AUX ENGINE : 1 x SKL8 VD 36/24, 600 PS 2 x WARTSILA 4R 22 HF, 816 PS

108

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

DESCRIPTION OF MV JUTHA RACHAVADEE (CURRENT NAME : SAFMARINE LISBON) BUILT : 1984 BY NEPTUNE ROSTOCK, GERMANAY FLAG : THAI / CALL SIGN : HSOO IMO NO. : 8310865 INMARSAT-C : 456761312 MINI-M TEL : 764083263 MINI-M FAX : 764083265 MINI-M E-MAIL : HSOO@globeemail.com CLASSIFICATION LLOYD + 100A1, ICE CLASS 1A + LMC CONTAINER CARGOES IN HOLDS AND ON UPPER DECK AND HATCH COVERS CERTIFIED CONTAINER SECURING ARRANGEMENTS TONNAGE GRT : 10,383 NRT : 5,584 DWT : 12,680 MT SUMMER DRAFT : 9.067 M LIGHTSHIP : 6,090 MT DIMENSION LOA : 150.17 M LBP : 140.67 M BEAM : 21.10 M SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 13.5 KTS ON FULLY LADEN CONSUMPTION : 25 MT IFO-180 + 2.5 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION IDLE : 1.8 MT MGO / DAY ALL DERRICKS WORKING : 2.5 MT MGO / DAY CARGO CAPACITIES GRAIN BALE UPP TWEEN DECK #1 2,013.0 1,962.0 TWEEN DECK #1 1,965.0 1,691.0 LOW HOLD #1 2,212.0 1,925.0 TWEEN DECK #2 2,623.0 2,488.0 LOW HOLD #2 3,563.0 3,314.0 TWEEN DECK #3 2,668.0 2,518.0 LOW HOLD #3 3,233.0 2,957.0 LOCKER ROOM : 155.0 145.0 TOTAL 18,432.0 17,000.0 HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 18.90 x 10.60 M UPP TWEEN DECK 18.90 x 10.60 M TWEEN DECK 18.90 x 6.70 M HOLD #2 HATCH COVER (P&S) 25.90 x 7.60 M TWEEN DECK (P&S) 25.90 x 7.60 M HOLD #3 HATCH COVER (P&S) 25.90 x 7.60 M TWEEN DECK (P&S) 25.90 x 7.60 M CARGO GEAR VELLE DERRICK : 5 x 40 MT SWL CONTAINER INTAKE 428 TEUS (232 IN HOLDS AND 196 ON DECK) REEFER PLUG : S 50 UNITS x 380 V x 50 CYCLE MACHINERY MAIN ENGINE : MAN K9Z 60/105E 9,000 PS AUX ENGINE : 4 x SKL8 VD 36/24 400 PS


THAILAND’S PRIDE

DESCRIPTION OF MV JUTHA BUDDHARAKSA (CURRENT NAME : JUTHA SIAM) BUILT : 1982 BY NEPTUNE ROSTOCK, GERMANAY FLAG : THAI / CALL SIGN : HSID IMO NO. : 8225400 INMARSAT-C : 456707310 MINI-M TEL : 764454667 MINI-M FAX : 764454669 MINI-M E-MAIL : HSID@globeemail.com CLASSIFICATION LLOYD + 100A1, ICE CLASS 1A + LMC CONTAINER CARGOES IN HOLDS AND ON UPPER DECK AND HATCH COVERS CERTIFIED CONTAINER SECURING ARRANGEMENTS TONNAGE GRT : 9,354 NRT : 5,491 DWT : 12,720 MT SUMMER DRAFT : 9.065 M LIGHTSHIP : 6,050 MT

DIMENSION LOA : 150.17 M LBP : 140.67 M BEAM : 21.05 M SPEED / CONSUMPTION SERVICE SPEED : 13.5 KTS ON FULLY LADEN CONSUMPTION : 25 MT IFO-180 + 2.5 MT MGO / DAY PORT CONSUMPTION IDLE : 1.8 MT MGO / DAY ALL DERRICKS WORKING : 2.5 MT MGO / DAY CARGO CAPACITIES GRAIN BALE UPP TWEEN DECK #1 2,013.0 1,962.0 TWEEN DECK #1 1,965.0 1,691.0 LOW HOLD #1 2,212.0 1,925.0 TWEEN DECK #2 2,623.0 2,488.0 LOW HOLD #2 3,563.0 3,314.0 TWEEN DECK #3 2,668.0 2,518.0 LOW HOLD #3 3,233.0 2,957.0 LOCKER ROOM : 155.0 145.0 TOTAL 18,432.0 17,000.0 HATCH DIMENSIONS HOLD #1 HATCH COVER 18.90 x 10.60 M UPP TWEEN DECK 18.90 x 10.60 M TWEEN DECK 18.90 x 6.70 M HOLD #2 HATCH COVER (P&S) 25.90 x 7.60 M TWEEN DECK (P&S) 25.90 x 7.60 M HOLD #3 HATCH COVER (P&S) 25.90 x 7.60 M TWEEN DECK (P&S) 25.90 x 7.60 M CARGO GEAR VELLE DERRICK : 5 x 40 MT SWL CONTAINER INTAKE 428 TEUS (232 IN HOLDS AND 196 ON DECK) REEFER PLUG : S 50 UNITS x 380 V x 50 CYCLE MACHINERY MAIN ENGINE : MAN K9Z 60/105E 9,000 PS AUX ENGINE : 4 x SKL8 VD 36/24 4000 PS

3. Future development

In September 2009, a Japanese shipyard will deliver a newbuilding ship to the Jutha Maritime Public Company Limited. In fact, the company signed contract for this newbuilding project in 2007.

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

109


Business Profile Jutha Maritime Public Company Limited was established on 24th June 1976. The company’s present business covers various types of shipping: Liner, Time Charter, Tramp and Ship Management. For various shipping related business, our affiliated company handles stevedoring, ship repair and ship agency. 1. Jutha’s main businesses are involving with liner service, time charter service, tramp service and ship management. For shipping related business, Jutha also involves with booking brokerage service, sale and purchase brokerage service and chartering brokerage service. 2. Jutha has set up a unit is Singapore to handle full range of shipping service in order to be more competitive. 3. J. Shipping Services Co., Ltd. is an affiliated company that handles shipping related businesses such as ship agency service, stevedoring service and ship repair service. 4. C. & P. Co. Ltd. is a connected company that handles liquid cargoes transportation such as oil and chemical. Marine transportation is the main business for Jutha. Major shipping incomes that achieved during 2005 to 2008 between time charter: liner are as follows 84%:16%, 82%:18%, 80%:20% and 78%:22%

Jutha has enjoyed an increase in income which in 2008 the income was 675.91 million baht.

110

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Structure of Revenues during last 3 year 2008 2007 2006 Product / Name of Operator %Share revenue % revenue % revenue % Service holding Freight Jutha Maritime Public 675.90 100.00 589.17 98.12 678.10 88.92 Company Limited Charter Jutha phakakrong 100 -0-011.32 1.88 84.52 11.08 (บริษทั ยอย) Shipping Company Private Limited total 675.90 100.00 600.49 100.00 762.60 100.00

Future Plan

In 2009 Jutha will take delivery of one newly built multipurpose vessel worth around US$19 million and the company may consider selling out one of the older vessels. Jutha will continue to concentrate in owning and operating multipurpose type vessel because this type of vessel is not being built so many around the world when compared to bulk carrier and container vessels. The multipurpose vessel has the flexibility of carrying so many kinds of cargo at one time. Jutha’s fleet deployment of seven vessels is as follows: MV Nordana Andrea and MV Nordana Sopie are under time charter, operating from Far East crossing the Pacific to the U.S. then crossing the Atlantic through the Suez Canal to the Middle East then back to the Far East. MV Safmarine Lisbon, MV Safmarine Luba and MV Jutha Siam are under time charter, operating between South Africa to West Africa and Western Europe. MV Jutha Patthama and MV Jutha Dhammaraksa are running in the liner trade between Thailand, Japan and South Korea. The company has received a promotional privilege from the Board of Investment and the company has received the privilege for tax exemption for operating as international transporting business. All Juhta’s vessels are flying Thai flag so they have the right to carry Thai Government’s cargoes.

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

111


Industry Outlook and Competition Overview of dry cargo market The shipping industry has experienced the fluctuation of the Baltic Dry Index (BDI) during 2008 that it never had before. The BDI broke its all time record by reaching over 11,000 point in May and the index came down to around 600 point in December. The BDI came down over 90% within the seven months period. Baltic Dry Index 1 year (February 2008 – February 2009)

Presently the BDI is moving around 2,000 point which is about four times higher than the index last December but it is still five times lower than last May. The rapid change of the BDI has made it almost impossible for ship owners to make any prediction of the industry. Therefore, it is quite difficult for ship owners to make decision for their future investments.

112

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Oct-08 DWT 1.3 million Nov-08 DWT 3.2 million Dec-08 DWT 2.9 million Total last 3 months 2008 DWT 7.4 million

(77% dry, DWT 1.0 mil) (69% dry, DWT 2.2 mil) (93% dry, DWT 2.7 mil)

80% of scrapping for dry cargo ship took place during the last 3 months

=

DWT 14.6 million ? 51% of total scrapping Took place during the last 3 months

Jan-09

DWT 2.2 million

(82% dry, DWT 1.8 mil) = 633% increased

Jan-08

DWT 0.3 million

Feb-09

DWT 2.3 million

Feb-08

DWT 0.8 million

Total year 2008

(91% dry, DWT 2.1 mil) = 187% increased

Source : Pacific Marine Ltd., London The scrapping of vessel went up 181% during 2008. However, 80% of scrapping of dry cargo ship took place during the last three months of the year due to the crash of the BDI. The high amount of scrapping is still continuing until now. About two million DWT have been scrapping per month since October. For the new buildings, according to the industry report only half of the new building orders have managed to get full financing in place. So there is a big possibility that only half of the total new building order will actually be built. Therefore, the industry will witness a limited new buildings coming to the market and the big amount of older tonnages leaving the market. Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

113


Due to the world economy recession, the demand for transportation of goods has come down substantially.

The prospect of the shipping industry will depend largely on the demand side rather than the supply. The supply of tonnage is not a threat anymore. The sooner the world economy will recover is the sooner the recovery of the shipping industry.

114

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Shareholding Structure Management The first 10 shareholders holding the company shares of total 86 million shares as of December 1, 2008. Shareholders 1. Mrs. Pariyanat Yung 2. Mano Co., Ltd 3. Miss Kuneerat Wavmaneewan 4. Mr. Chanet Phenjati 5. Rear Admiral Chano Phenjati 6. DANSKE BANK A/S 7. Mr. Vichai 8. Environmental management and development Public Company Limited 9. Mr. Sarnti Suwannus 10. Thai NDVR Co., Ltd. Total shares Major shareholder is The Phenjati Group

No. of shares 27,860,000 8,249,435 6,261,000 4,978,550 2,094,688 2,050,200 1,882,600 1,600,000

Percent 32.40 9.60 7.28 5.79 2.44 2.38 2.19 1.86

1,192,300 1,795,600 57,249,073

1.39 2.09 66.57

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

115


Management Management Structure Organization Chart

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED BOARD OF DIRECTORS

AUDIT COMMITTEE PRESIDENT - SENIOR EXECUTIVE SECRETARY - COMPANY SECRETARY

COMPLIANCE COMMITTEE

VICE PRESIDENT FLEET SENIOR FINANCE & ACCOUNT M.

FINANCE M.

SENIOR ACCOUNT M.

SENIOR CHARTERING M. & OPERATION M.

ACCOUNT M.

SENIOR ADMIN M.

ACCOUNT M.

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS) M., DESIGNATED PERSON ASHORE (DPA)

SENIOR TECHNICAL M. SENIOR TECHNICAL M. PROCUREMENT M.

MARKETING M. INSURANCE M.

Jutha Maritime Public Company Limited organization structure consists of Board of Director, Audit Committee and Compliance Committee A) Board of Directors As at 31st December 2008, the Board of Directors consists of 8 directors namely: 1. Rear Admiral Chano Phenjati Chairman 2. Mr. Sukri Kaocharern Independent Director, Vice Chairman and Chairman of the Audit Committee 3. Mr. Sirichai Sakornratanakul Independent Director 4. Mr. Adul Chandanachulaka Independent Director and Member of the Audit Committee 5. Mr. Somporn Paisin Independent Director and Member of the Audit Committee 6. Mr. Kovit Kuvanonda Independent Director (appointed by the Board of Directors at a meeting #3/2008 dated 30th July 2008) 7. Mr. Sarun Phenjati Director 8. Mr. Chanet Phenjati President 9. Mr. Maitri Horatanachai Independent Director and Member of the Audit Committee (Resigned on July 30th, 2008)

116

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

B) Scope of duties of the Board of Directors The Board of Directors’ scope of duties under the Board of Directors’ Charter is as follows: 1. to monitor compliance with laws, Objective and Articles of Association of the company and shareholders’ resolutions 2. to approve business policies, objective, business plan, business strategy and annual budget of the company, 3. to elect a qualified person to replace the vacancy of directorship in case it becomes vacant for reasons other than retirement by rotation, 4. to elect executive directors and set its right, responsibility and duties, 5. to elect qualified independent directors or propose to the shareholders’ for their nomination, 6. to elect qualified directors to be audit committee member 7. to fix and to change the names of authorized directors to sign to bind the company 8. to nominate or empower persons to handle the company business under the Board of Directors’ control, 9. to approve acquisition or disposal of company assets, unless they require shareholders’ approval 10. to approve connected transactions, unless they require shareholders’ approval 11. to approve payment of interim dividend when deemed appropriated and report to the next shareholders’ meeting Appointment of Directors requires shareholders’ approval under following rules and methods: 1. Each shareholder has votes equal to the number of shares held, 2. Each shareholder may exercise all the votes he has under (1) to elect one or several persons to be directors but may not allot his votes to any such person at any number, 3. The persons who received the highest number of votes in their respective order of the votes will be elected as director at the number equal to the number of the company’s directors and the chairman will have a casting vote, 4. At every annual general shareholders’ meeting, one-third of the directors will be retired by rotation. If the number of the directors can not be divided into three parts, the number of directors closest to one - third will be retired, the directors retiring from their offices in the first and second year after the registration of the company will be made by drawing lots. For the subsequent year, the directors who have held office longest shall retire. Board Meeting Regular meetings are scheduled in advance at a minimum 4 times a year or every 3 months with clear agenda. The standing agenda is to monitor operation results. The company secretary is responsible for preparing invitation letters which must include the agenda and distributing meeting documentation at least 7 days prior to each meeting to allow the directors’ sufficient time to consider the details beforehand. Each meeting lasts approximately 2.5 hours Number of meeting and meeting attendance - please refer to report on corporate governance no. 9) Board Meeting The Board of Directors appointed following committee to assist it in carrying out corporate governance task: Name 1. Mr. Sukri Kaocharern Chairman of the Audit Committee 2. Mr. Adul Chandanachulaka Member of Audit Committee 3. Mr. Somporn Paisin Member of Audit Committee An appointee from Dharmniti Accounting and Tax Co., Ltd. is the secretary of the Audit Committee

Meeting Date #1 on 27th February 2008 #2 on 14th may 2008 #3 on 11th August 2008 #4 on 12th November 2008

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

117


The Audit Committee has regularly convened 4 meetings in 2008. All the committee members attended all meetings and reported its finding to the Board of Directors. Scope of duties of the Audit Committee is as follows: Scope of work of the Audit Committee 1. to review the company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate, to approve changes of accounting policies proposed by management of the company, to coordinate with the auditor and management responsible for preparation of quarter and annual financial statement and may suggest additional review or audit of any necessary and important issues during auditing; 2. to review the company’s internal control system and internal audit system together with the auditor and the internal auditor, to ensure that they are suitable and efficient, 3. to review the auditing plan and evaluate its results; 4. to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit; 5. to review the auditing result proposed to management and the Audit Committee including comments from the management on the proposed and reported auditing issues; 6. to review the company’s compliance with the law and securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the laws relating to the company’s business; 7. to consider, select and nominate an independent person to be the company’s auditor, including services other than auditing and to propose such person’s remuneration; 8. to attend a non-management meeting with the auditor a least once a year; 9. to review the connected transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable and for the highest benefit of the company; 10. to prepare, and to disclose in the company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the audit committee’s chairman and consist of a least the following information: • an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the company’s financial report, • an opinion on the adequacy of the company’s internal control system, • an opinion on the suitability of the auditor to be re-appointed, • an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests, • the number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member, • an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its performance of duties in accordance with the charter, • an opinion on the compliance with law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the laws relating to the company’s business, • other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be known to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the company’s Board of Directors, 11. to review the Audit Committee charter at least once a year and propose necessary amendments; 12. to perform any other act as assigned by the company’s Board of Directors, with the approval of the Audit Committee.

118

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

C) Compliance Committee - to follow new rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Securities Exchange Commission and to report to the Board of Directors every quarter. The committee members are as follows: 1. Mr. Chanet Phenjati 2. Mrs. Adchara Sariphan 3. Mrs. Nantinee Chokrada 4. Mrs. Chamanard Kanokvorpan 5. Mr. Tawatchai Onsawasdi D) List of Management as at 31st December 2008: 1. Rear Admiral Chano Phenjati Chairman 2. Mr. Chanet Phenjati President 3. Sen. Lt. Payoong Charoensuk Vice President, Fleet 4. Mr. Wanchai Nippayaporn Senior Technical Manager 5. Mr. Warraset Rueangsri Senior Chartering Manager & Senior Operation Manager 6. Mrs. Adchara Sariphan Senior Finance & Accounting Manager 7. Mrs. Thatsaneya Srijaroen Senior Accounting Manager 8. Mrs. Nantinee Chokrada Senior Administration Manager 9. Mr. Taweesak Yensabai Senior Technical Manager 10. Mrs Chamanard Kanokvorpan Senior Executive Secretary Company Secretary (appointed by the Board of Director at a meeting #322008 on 30th July 2008) 11. Mr. Phansak Daokraijai Safety Management System (SMS) Designated Person Ashore (DPA) and Marine Manager 12. Mr. Phanom Phaowchinda Procurement Manager 13. Mr. Tawatchai Onsawasdi Insurance Manager 14. Miss Malee Satitset Marketing Manager 15. Mrs. Nipa Arreenich Finance Manager 16. Mrs. Jiraporn Chuamungphan Accounting Manager 17. Miss Yanisa Naktuam Accounting Manager

(2) Remuneration for the Board of Directors and Management

Please refer to Good Corporate Governance no. 10.8 Remuneration for the Directors, Management, Audit Committee and Auditor

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

119


Good Corporate Governance In 2008, the company had complied with the principles of good corporate governance and gave full attention to the internal control and internal audit system for the sake of shareholders.

1. Corporate Governance Policy

The Board of Directors is accountable to all shareholders and commits itself to understanding shareholders’ need and to systematically evaluating economic, social, environmental and ethical matters that may affect their interest. Each director exhibits high standards of integrity, commitment, and independence of thought and judgment. The Board of Directors takes into account the interests of other stakeholders. The policy recognizes the Board of Directors’ unique role as the link in the chain of authority between the shareholders and the President and the Executive Directors. The dual role played by the President and the Executive Directors as both members of the Board of Directors and senior managements is also recognized and addressed. In 2008, the Board of Directors conducted further review and adopted a number of changes in the policy in line with global practices. Specific policies and directions were set to reinforce internal controls and internal auditing systems which continued to ensure that management performed effectively under the policy and the company’s business is transparent, ethical and complies with all applicable laws The Audit Committee is responsible for the review of auditing plan to ensure the company’s compliance and review the amendment of corporate governance policy to be in line with current situation. The corporate governance policy covers following issues: 1. 2. 3. 4. 5.

Rights and equitable treatment of shareholders and shareholders’ meeting Policy on the interest of stakeholders Information disclosure and transparency Responsibility of the Board of Directors and Committee Business ethics and code of conduct

2. Shareholders : Rights and Equitable Treatment

(A) General Right and Equality The company is accountable to its shareholders in terms of rights and equitable treatment. Shareholders have an opportunity to propose in advance via the company website (www.jutha.co.th), persons to be elected as directors and agenda for the shareholders’ meeting. All shareholders will receive meeting notification with complete and sufficient information 7 days prior to the date of the meeting. All shareholders are invited to pose questions, express their opinions and all useful questions will be completely answered. Those who can not attend the meeting can appoint their representative to attend the meeting. The annual general meeting is conducted completely in compliance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand (B) Shareholders’ Meeting B1) Before the Meeting Meeting notification with necessary information, specified by the Stock Exchange of Thailand, is dispatched to all shareholders 7 days prior to the date of meeting. The same information is also available in the company’s website. B2) During the Meeting All preparations and procedures during the meeting are in compliance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and in line with the Article of Association of the Company. B3) After the Meeting All procedures and actions after the meeting are in compliance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce. Minutes of the meeting is issued and distributed to parties concerned within time limitation.

120

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

3. Policy on Rights of Stakeholders

The company acknowledges the importance of all group of stakeholders : shareholders, customers, creditors, counterparty, competitor, employee and management, and complies with corporate governance policy to ensure that all the stakeholders are fairly treated.

4. Conflict of Interest

The company concerns about this issue especially the transactions amongst companies, Directors, management and related persons. The company ensured that all transactions are treated in the same way of general business practice to maximize shareholders’ benefit. The Board of Directors make sure that all management and related persons adhere to process and practices about their transactions having high conflict of interest potential.

5. Business Ethics

The company notifies the business ethics to the Directors, management, staff and parties concerned about the standard of business ethics to be observed. They have to fairly and honestly do their jobs.

6. Balance of Power of Non Executive Director

Among the 8 Directors of the company, there are 2 Executive Directors, 6 Non Executive Director, in which 5 were Independent Directors and 3 are Audit Committee Member.

7. Structure of Board of Directors

The Chairman position is set separate from the President but both the Chairman and the President are representative of the same major shareholders that was the Phenjati group. All Directors have duty and responsibility set in the Board of Directors’ Charter and should have following commitments: 1. Directors should have sufficient access to financial and other business information, enable them to perform their duties effectively. 2. Directors should regularly attend every Board meeting, including Committee meetings, raise essential ques tions to protect and ensure the rights and interest of shareholders and stakeholders and to ensure that the company complied with best practices. 3. Directors should have the ability and display the willingness to learn the company’s business and express their views independently by dedicating sufficient time and attention to all substantive issues. 4. Directors should regularly hold meeting without Executive Directors and try in every way possible to look for opportunities in which they could discuss business issues with the management. 5. Independent Directors should submit a confirmation letter to the company, verifying their independence according to the company’s definition, on the date they accepted the appointment and every subsequent year, if required. 6. Non Executive Directors were not expected to stay in their positions beyond a certain time limit. However, the difficulty of finding appropriate replacements, the benefits of the working relationship built up over the year within the Board of Directors and their understanding of the business were taken into account. The company limits the number of active Board of Directors on which the directors may sit to ensure that they will have sufficient time to devote to the company affairs. (A1) Executive Director - a Director who involves in management on a full time basis and receives regular monthly remuneration from the company in the form of salary or its equivalent. (A2) Independent Directors - a director who possesses qualifications in line with Board of Directors’ Charter, the Article of Association of the company and the Notification of the Stock Exchange of Thailand (A3) Board of Directors - consists of 8 Directors in which 2 are Executive Director and 6 are Non Executive Director. Five out of the 6 Non Executive Directors are Independent Director. Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

121


List of Directors 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Name Rear Admiral Chano Phenjati Mr. Sukri Kaocharern Mr. Sirichai Sakornratanakul Mr. Adul Chandanachulaka Mr. Somporn Paisin Mr. Kovit Kuvanonda

7. Mr. Sarun Phenjati 8. Mr. Chanet Phenjati 9. Mr. Maitri Horatanachai

Position Chairman / Executive Director Independent Director, Vice Chairman and Chairman of Audit Committee ndependent Director Independent Director and Member of Audit Committee Independent Director and Member of Audit Committee Independent Director (appointed by the Board of Directors at a meeting #3/2008 dated 30th July 2008) Director President/ Executive Director Independent Director and Member of Audit Committee (resigned on 30th July 2008)

(A4) Segregation of Positions The Chairman oversees the implementation of policies and guidelines pursuant to the strategies established by the Board o Directors and management to ensure that the Board meeting is successfully conducted. During each meeting, all Directors are encouraged to actively participate and raise essential questions. The authority of the Board of Directors and management are clearly defined and segregated. Directors occasionally meet to advise and support management through the President. At the same time, the Board of Directors stays away from routine tasks or business activities under management responsibility. Only the President is authorized by the Board of Directors to perform such tasks. The President’s authority is, therefore, efficiently channeled through management. The company has developed a clear written scope of duties and authorities for every management level. (B) Roles and Responsibilities of the Management Structure (B1) Board of Directors Scope of duties of the Board of Directors 1. to monitor compliance with laws, objective and Articles of Association of the company and shareholders’ resolutions; 2. to approve business policies, objective, business plan, business strategy and an annual budget of the company; 3. to elect a qualified person to replace the vacancy of directorship in case it became vacant for reasons other than retirement by rotation; 4. to elect executive directors and set its right, responsibility and duties; 5. to elect qualified independent directors or propose to the shareholders’ for their nomination; 6. to elect qualified directors to be Audit Committee member; 7. to fix and to change the names of authorized directors to sign to bind the company; 8. to nominate or empower persons to handle the company business under the Board of Directors’ control; 9. to approve acquisition or disposal of company assets, unless they require shareholders’ approval; 10. to approve connected transactions, unless they require shareholders’ approval and 11. to approve payment of interim dividend when deemed appropriated and report to the next shareholders’ meeting. The Board of Directors has delegated to the President, working with the management, the authority and responsibility for managing the business consistent with the company’s standards and according to any specific plans, instructions, or directions of the Board of Directors. The company focuses on internal control and risk management systems appropriate for current business undertakings,. The Board of Directors works in close consultation with management in a consistent manner with the company’s core value, mission and vision framework.

122

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

(B2) President The powers and duties of the President that the Board of Directors deemed appropriate includes the following: 1. to implement the company’s operations according to the policies, strategies and goals, budgets and plans defined and approved by the Board of Directors, subject to legal requirements, regulations, an announcements made by the relevant authorities; 2. to monitor and provide reports on business conditions and the company’s financial position, and recommend options and strategies which were consistent with the policies and market conditions; 3. to consider an approve business transactions in accordance with the board of Directors’ direction and within the limits established by the Board of Directors; 4. to manage and supervise all business and support functions, including finance, risk management, internal controls, operations, human resource management, and administration; 5. to represent the company including having the authority to deal with government agencies and regulators; 6. to oversee communications with all stakeholders and ensure that the company’s reputation and image were continually enhanced; 7. to implement assignments entrusted to him by the Board of Directors and the Board Committee; 8. to oversee implementation of good corporate governance practices; 9. to screen matter before forwarding them to the Board of Directors. (B3) Chairman of the Board The Chairman of the Board is to chair the Board of Directors’ meeting and shareholders’ meeting. In case of his absence, the Vice Chairman will chair the meeting. Chairman of the Board is responsible for conducting the meeting to be in line with laws governed and the company’s Articles of Associations. (C) Company Secretary and Committee The Board of Directors appointed a Company Secretary and Audit Committee. Details of their duty and responsibility as described in Corporate Governance Policy. (C1) Company Secretary The Board of Directors appointed Mrs. Chamanard Kanokvorpan, a Senior Executive Secretary as a Company Secretary to be responsible for Board meeting, shareholders’ meeting and implementation of good corporate governance practice. The Company Secretary reported to the Chairman and President. (C2) Audit Committee The Audit Committee consists of 3 Independent Directors namely, Mr. Sukri Kaocharern (Chairman of the Audit Committee), Mr. Adul Chandanachulaka and Mr. Somporn Paisin. The Chairman of the Audit Committee has adequate expertise and experience to review creditability of the financial reports. The Committee had convened 4 meetings in 2008 and every committee member attended all the meeting. Scope of work of the Audit Committee 1. to review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate, to approve changes of accounting policies proposed by management of the company, to coordinate with the auditor and management responsible for preparation of quarter and annual financial statement and may suggest additional review or audit of any necessary and important issues during auditing; 2. to review the company’s internal control system and internal audit system together with the auditor and the internal auditor, to ensure that they are suitable and efficient, 3. to review the auditing plan and evaluate its results; 4. to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit; 5. to review the auditing result proposed to management and the Audit Committee including comments from the management on the proposed and reported auditing issues; 6. to review the Company’s compliance with the law and securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the laws relating to the Company’s business; Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

123


7. to consider, select and nominate an independent person to e the Company’s auditor, including services other than auditing and to propose such person’s remuneration; 8. to attend a non-management meeting with the auditor a least once a year; 9. to review the connected transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable and for the highest benefit of the Company; 10. to prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the audit committee’s chairman and consist of a least the following information: • an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report, • an opinion on the adequacy of the company’s internal control system, • an opinion on the suitability of the auditor to be re-appointed, • an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests, • the number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member, • an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its performance of duties in accordance with the charter, • an opinion on the compliance with law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the laws relating to the Company’s business, • other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be known to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the Company’s Board of Directors, 11. to review the Audit Committee charter at least once a year and propose necessary amendments; 12. to perform any other act as assigned by the company’s board of directors, with the approval of the audit committee. (C3) Appointment of Auditor and Fixing Auditing Fee The Audit Committee is assigned by the Board of Directors to recommend auditor and propose auditing fee to the Board meeting to be further proposed in the shareholders’ meeting. At the annual general shareholders’ meeting for the year 2008, the shareholders passed following resolutions: 1. that Miss Nongram Laohaareedilok, Cerfified Public Account License No. 4334, Mr. Pradit Rodloytuk Certified Public Accountant License No. 218 or Mr. Chanunkorn Satiraprapakul Certified Public Accountant License No. 6554 from AST Master Co., Ltd. be appointed the company’s auditor for the fiscal year 2008 2. that the auditing fee be fixed at the amount of 650,000 baht The Audit Committee has recommended to the Board of Director, an appointment of AST Master Co., Ltd. as an auditor and will propose to the shareholders at the next annual general shareholders’ meeting to be held on 29th April 2009. (D) Conflict of Interest Potential conflict of Interest Transactions and Inter-Company Transactions. The Board of Directors has an understanding that transactions which can lead to a potential conflict of interest and/or related party transaction has to be considered very carefully in full compliance with the relevant rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Company’s policies and guidelines. Moreover, the transactions are entered into strictly on an arm’s length basis and are conducted in the best interest of the company and all shareholders. The terms and conditions of the transactions always comply with generally accepted, standard commercial terms and conditions. Records of the transactions has to be submitted to the Board of Directors for review in the meeting where the Independent Directors and Audit Committee member attend. The Board of Directors monitors compliance with the regulations regarding criteria, procedures and disclosure of the transactions. The company has a policy to disclose detailed information of transactions which included transaction amounts, transaction parties, their underlying reasons and necessity of the transaction in the annual report and in the relevant notes to financial statements.

124

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

The company has a policy to prevent Directors, management and employees from using their status to seek personal benefit. As a result, Directors, management and employees have to be refrained from any transactions that may lead to a conflict of interest with the company. Any interested Directors, management and employees are not allowed to participate in the decision-making process. In particulars, Directors were prohibited from considering or casting their votes on matters in which they might have a potential conflict of interest. The Board of Directors and management emphasize a prudent and unbiased review of inter-company transactions which are transactions between the company and its subsidiaries.

8. Remuneration for Directors, Management, Audit Committee, Auditor A) Remuneration for Directors No. Name of Directors 1. Rear Admiral Chano Phenjati 2. Mr. Sukri Kaocharern 3. Mr. Sirichai Sakornratanakul 4. Mr. Adul Chandanachulaka 5. Mr. Somporn Paisin 6. Mr. Kovit Kuvanondan (appointed 30th July 2008) 7. Mr. Sarun Phenjati 8. Mr. Chanet Phenjati 9. Mr. Maitri Horatanachai (resigned 30th July 2008) Total

Baht 1,063,578.97 797,684.21 531,789.47 531,789.47 531,789.47 90,000.00 531,789.47 495,789.47 411,789.47 5,016,000.00

B) Remuneration for 10 management 23,444,694.74 Baht. C) Meeting fee for 4 Audit Committee Members 288,000.00 Baht. D) Auditing Fee for auditor of the company and subsidiaries 883,174.35 Baht.

9. Board of Directors’ Meeting

The Board of Directors regularly convenes at least 4 meetings a year or every 3 months. The agenda items are specified clearly and included an agenda to consider operational results. Secretary of the Board of Directors sends the invitation with agenda and supporting documents to the Directors 7 days in advance in order that the Directors has sufficient time for perusal. Each meeting lasts approximately 2.5 hours. There were 6 meetings in 2008. List of Directors Rear Admiral Chano Phenjati Mr. Sukri Kaocharern Mr. Sirichai Sakornratanakul Mr. Adul Chandanachulaka Mr. Maitri Horatanachai (resigned 30th July 2008) Mr. Kovit Kuvanondan (ppointed 30th July 2008) Mr. Somporn Paisin Mr. Sarun Phenjati Mr. Chanet Phenjati

Number of attendance 6/6 6/6 4/6 6/6 2/2 3/3

Date of Meeting #1/2008 27th February 2008 2008 #2/2008 15th May 2008 #3/2008 30th July #4/2008 13th August 2008 #5/2008 24th September 2008 #6/2008

14th November 2008

5/6 5/6 6/6

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

125


10. Committee

The Board of Directors appointed Audit Committee to assist the Board of Directors in respect of corporate governance matter. The Audit Committee appointed on 27th February 2008 consists of : List of Audit Committee Member Number of attendance Date of Meeting Mr. Sukri Kaocharern 4/4 #1/2008 27th February 2008 (Chairman of Audit Committee) 2008 Mr. Adul Chandanachulaka 4/4 #2/2008 14th May (Audit Committee Member) Mr. Maitri Horatanachai 2/2 #3/2008 11th August 2008 (Audit Committee Member) #4/2008 12th November 2008 (resigned 30th July 2008) Mr. Somporn Paisin 2/2 (Audit Committee Member) (appointed 30th July 2008)

The appointee from Dharmniti Accounting and Tax Co., Ltd. was the secretary of the Audit Committee

11. Internal Control and Internal Audit System

Under the Board of Directors’ assignment, the Audit Committee has duty and responsibility as stated in 10.7 Structure of the Board of Directors, (C2) Audit Committee. The Board of Directors pays very high attention to risk management and sets up procedures for business risk assessment, risk management and corporate governance compliance.

12. Board of Directors’ Report

The Board of Directors is responsible for consolidated financial statements and financial information reported in the annual report which is prepared in conformity with principles of suitable accounting standard generally accepted in Thailand. Sufficient significant information is disclosed also in the note to financial statements.

13. Relations with Investors

The company pays attention to disclosure of sufficient and significant information to investors and the transparency of the information disclosed to enable the investor in making right decisions timely.

14. Corporate Governance

The Board of Directors conducts its duty in compliance with good practices for listed companies which are proved by: 1. Accurate, adequate and timely processed financial report 2. Transparent information disclosure 3. Follow up of compliance to the Board of Directors’ policies of the management 4. Meetings among the Audit Committee, the auditor and the internal auditor where attendants could freely express their opinions

15. Inside Information

Apart from fair, honest and ethical conduct, the management are not encouraged to use inside information for their own benefit and they have to report all acquisition or disposal of the company shares.

16. Personnel as at 31st December 2008 Office employee 36 persons Crew on board 168 persons Total 204 persons

126

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Risk Factors There are five risk factors: • Business Risk • Marketing Risk (1) risk from Charterers (2) risk from Brokers • Management Risk • Financial Risk • Operation Risk

Business Risk

Due to the nature of shipping business which the assets are movable so they are exposed to various kinds of weathers damage, grounding, collision, etc. Any kind of accident would result in direct cost for repairing and loss of earning. Therefore, the company has two policies of insurance to reduce business risk: 1) Hull and Machinery Insurance 2) Protection and Indemnity Insurance Another business risk is the fluctuation of oil price which is uncontrollable. Therefore, the company is concentrating more on the time charter business because the charterers would be responsible to the bunker expenses. Marketing Risk Shipping industry is very freely traded. There is no license to operate a shipping company so anybody can enter any trade at any time. It is a very free competition. 1) Risk from charterers, the company is very selective to dobusiness with only well established charterers who have very good reputation in the market. 2) Risk from brokers, the company only do business with big brokerage companies that have long establishment and network around the world. Management Risk There are three risks involved with management: 1) Personnel risk, the company has to send personnel for training on regular basis 2) Maintenance and repair risk, some of the vessels in our fleet are older than twenty years so we have to pay special attention to the maintenance and repair program to make sure that our vessels are in top condition to service our customers. 3) Rules and regulation risk which involved with new rules and regulations from the International Maritime Organization (IMO). We have to follow the news on rules and regulations very closely to make sure that our fleet complies with all rules and regulations very strictly. Financial Risk Our income is in US dollar currency so we also set our loan to be in US Dollar in order to reduce our exposure to the fluctuation of foreign exchange rates. Operation Risk Sometimes our vessels have to sail through some trouble area so we have to buy additional insurance to protect our vessel from piracy. Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

127


Connected Transactions The Company and subsidiary have certain transactions with their persons and related companies. A portion of assets, liabilities and expenses arose from transactions with said persons and related companies.

Relationships and pricing policies The relationship and pricing policies among the Company, subsidiary, associated and related persons and companies are as follows : Relationships Subsidiary : Jutha Phakakrong Shipping Company Pte Ltd. 100% Shareholding Associated company : J. Shipping Service Co., Ltd. 33.33% Shareholding and Directorship Related companies : TMN Co., Ltd. 3.04% Shareholding Mitsubishi Logistic (Thailand) Co., Ltd. 7.5% Shareholding C & P Co., Ltd. Shareholding and Directorship MANO Co., Ltd. Shareholding and Directorship Related persons : Mrs. Pariyanat Phenjati (Yung) Shareholding Rear Admiral Chano Phenjati Director and Shareholding Mr. Chanet Phenjati Director and Shareholding Pricing Policy Pricing policies for subsidiaries associated and related parties : Management fee At the rate of USD 300 per day. Commission income At contract price which had been agreed upon. Cost of services At normal business prices, as same as other entities. Rental expenses At contract price which had been agreed upon. Loan to No interest charge for loan to the subsidiary. Loan from No interest charge for loan from related person and interest charge at rate of 2.25% -7.75% per annum for loan from related companies. 2.

128

Balances of transactions among the company with subsidiary, associated company, related person and Companies

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Balances of transactions among the Company with subsidiary, associated company, related person and companies as at December 31, 2008 and 2007 are as follows : In Baht Consolidated Separate Financial Statements Financial Statements 2008 2007 2008 2007

Short-term loan to (No agreement and no interest charge) Jutha Phakakrong Shipping Company Pte Ltd. Balance, beginning of year Add Increase during the year Less Decrease during the year Total Less Allowance for doubtful account Balance, end of year Advance payment TMN Co., Ltd.

• Trade account payable •J. Shipping Service Co., Ltd. Advance received • TMN Co., Ltd.

Short-term loans and accrued interest expenses Related persons (No agreements and no interest charge) Mrs. Pariyanat Phenjati (Yung) Balance, beginning of year Increase (Decrease) during the year Balance, end of year Rear Admiral Chano Phenjati Balance, beginning of year Add Increase during the year Less Decrease during the year Balance, end of year Mr. Chanet Phenjati Balance, beginning of year Add Increase during the year Less Decrease during the year Balance, end of year

• • •

-

-

200,393

-

200,393

-

9,289,187

5,349,000

9,176,957

5,217,871

-

1,855,639

-

1,855,639

28,832,240 28,832,240

28,832,240 28,832,240

28,832,240 28,832,240 28,832,240 28,832,240

8,034,263 109,740,779 138,116,322 (182,050) (239,822,838) 7,852,213 8,034,263 (7,852,213) (8,034,263) -

12,000,000 12,000,000 1,000,000 12,000,000 1,000,000 12,000,000 (13,000,000) (13,000,000) 12,000,000 12,000,000 16,420,000 16,420,000 970,000 29,720,100 970,000 29,720,100 (17,390,000) (13,300,100) (17,390,000) (13,300,100) 16,420,000 16,420,000

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

129


Consolidated Financial Statements 2008 2007

In Baht

Separate Financial Statements 2008 2007

Short-term loans and accrued interest expenses (Con’t) Related companies C & P Co., Ltd. Interest at the rates ranging from (% per annum.) 7.00 - 7.75 7.00 - 7.75 7.00 - 7.75 7.00 - 7.75 Balance, beginning of year 50,882,191 50,882,191 Add Increase during the year 3,168,904 52,161,438 3,168,904 52,161,438 Less Decrease during the year (23,853,630) (1,279,247) (23,853,630) (1,279,247) Balance, end of year 30,197,465 50,882,191 30,197,465 50,882,191

Shipping Service Co., Ltd. • J.Interest at the rates ranging from (% per annum.) Balance, beginning of year Add Increase during the year Less Decrease during the year Balance, end of year Total

Accrued expenses MANO Co., Ltd.

2.25

3,409,113 (3,409,113) 59,029,705 108,134,431 26,076

2.25

3,409,113 (3,409,113) 59,029,705 108,134,431

32,000

26,076

32,000

3. Revenues and Expenses

Related parties transactions for the years ended December 31, 2008 and 2007 are as follows :-

Dividend income J. Shipping Service Co., Ltd. Mitsubishi Logistic (Thailand) Co., Ltd. Total Other revenue C & P Co., Ltd. TMN Co., Ltd. Total Cost of services J. Shipping Service Co., Ltd. Administrative expenses MANO Co., Ltd. Interest expenses J. Shipping Service Co., Ltd. C & P Co., Ltd. Total

130

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

Consolidated Financial Statements 2008 2007

In Baht

Separate Financial Statements 2008 2007

128,250 128,250

45,000 45,000

500,000 128,250 628,250

250,000 45,000 295,000

3,670,301 3,670,301

2,662,538 1,355,329 4,017,867

3,670,301 3,670,301

2,662,538 1,355,329 4,017,867

12,825,123

9,944,942

12,825,123

9,944,942

3,507,057

3,501,046

3,507,057

3,501,046

29,113 3,168,904 3,198,017

2,161,438 2,161,438

29,113 3,168,904 3,198,017

2,161,438 2,161,438


THAILAND’S PRIDE

Audit Committee Report AUDIT COMMITTEE REPORT FOR THE YEAR 2008 The Board of Directors of Jutha Maritime Public Company Limited constituted an Audit Committee which comprised of three independent directors namely, Mr. Sukri Kaocharern, Mr. Adul Chandanachulaka and Mr. Somporn Paisin (appointed on 30th July 2008 to replace the directorship of Mr. Maitri Horatanachai). Chairman of the Committee is Mr. Sukri Kaocharern. The Board of Directors Meeting #3/2551 held on 30th July 2008 have passed a resolution to review Audit Committee Charter to be in compliance with the Stock Exchange of Thailand’s Notification on Amendments to the Audit Committee’s Qualifications and Scope of Work B.E. 2008. In 2008, the Audit Committee had convened four meetings with full house attendance on every meeting and reported its findings to the Board of Directors. The management was invited to participate in the meetings when deemed appropriate. The Audit Committee had pursued the responsibilities assigned by the Board of Directors and given first priority to the compliance of laws and regulations governing listed companies, including ethical and transparent practices and check & balance system. The summary of the Committee’s major undertakings is as follows: Review of quarterly report and financial statements for the year 2008 The Committee reviewed the company’s quarterly report and yearly financial statements to ensure accuracy, accordance with the generally accepted accounting standards and adequate information disclosure. The Committee acknowledged the points made by the auditors and reviewed the auditor’s plans in the absence of management to facilitate fair discussion. Review of risk management and adequacy of an internal control system In overseeing the Company’s risk management practices, the Committee reviewed and evaluated the risk management and internal control systems designed by the management and concluded that the company has adequate and efficient risk management system and internal control system. Supervision of internal audit The Committee reviewed the internal audit plan, assessed internal audit performance, internal auditor’s conclusions, and actions taken by the management and followed up the actions to ensure that improvements had been made as recommended. Review of corporate governance In 2008, the review revealed that there is no breach of relevant laws and regulations. The company has duly complied with good corporate governance practices and guidelines concerning connected transactions and conflicts of interest. Appointment of external auditors Considering the appropriateness in appointing the Auditor and fixing its annual audit fee for the financial year 2009 to be recommended to the Board of Directors and proposed to the Annual General Shareholders’ Meeting, the Audit Committee nominated Miss Nongram Laohaareedilok or Mr. Pradit Rodloytuk from AST Master Co., Ltd. to be an auditor of the company and fixed the auditing fee at the amount of 650,000 baht. In conclusion, the Audit Committee has reviewed all aspects of the Company’s major operations and discussed with the managements in charge, auditor and internal auditor and evaluated that the Company had its financial statements reasonably made and in conformity with the generally accepted accounting principles. The Company’s internal control and risk management system were found adequate and appropriate and practices were in compliance with relevant law. The Audit Committee has ground to believe that the Company has complied with good corporate governance.

Sukri Kaocharern Chairman of the Audit Committee 27th February 2009 Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

131


Management Discussion and Analysis Statements During 2008, the Baltic Dry Index (BDI) had fluctuated so much. The index reached an all time high at 11,973 point in May and dropped to 663 point in December. The index fluctuated 94% in seven months period. It was very challenging for the company to stabilize the performance. The company managed to increase the revenue while reduced the expenses, resulting in another good profit for the year. The company also managed one vessel which belongs to the TMN Co., Ltd. The company also bought one second-handed vessel during 2008. The company will take delivery of another new building in 2009

The performances during the last few years did not show any significant change. They have been moving in line with world economy.

132

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Million Baht

Jutha’s income structure was consisted of Time - Charter and Liner Businesses with the ratios during 2005-2008 are as follows : 89% : 11%, 82% : 18%, 80% : 20%, and 78% : 22%

700 600 500 400 300 200 100 -

Income Structure Liner Charter 2005

2006

2007

2008

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

133


The D/E ratio went up in 2008 due to the purchase of a vessel during the year which the company had to get the financing from a financial institution. 1. Asset The current asset to non current asset ratio has not changed much during the last four years.

134

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

1.1 Asset Quality The value of the vessels would be adjusted if the market value falls below the book value. The company would set a provision in case the company can not collect the receivable. 1.2 Cash Flow The cash inflow has been stable during the last four years.

1.3 Investment In 2007, the company ordered a new building from Japan which will be delivered in 2009.

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

135


The company signed a loan agreement with Kasikorn Bank Public Company Limited to finance 80% of the new building order.

During 2008 the company bought one second-handed vessel and name her Jutha Patthama at a price of US$13.95 million.

136

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Statement of Directors’ Responsibilities In compliance with the good corporate governance policy set by the Stock Exchange of Thailand, the Board of Directors declares the Statement of Directors’ Responsibilities as part of the company annual report. The Board of Directors of Jutha Maritime Public Company Limted certifies that the financial statement of the company and it subsidiary is in conformity with the generally accepted accounting standard and presents fairly the financial position of the company and its subsidiary and the result of their operation for the year then ended.

Rear Admiral Chano Phenjati Chairman

Chanet Phenjati President

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

137


Report of Certified Public Accountant To the Board of Directors and Shareholders of Jutha Maritime Public Company Limited I have audited the consolidated balance sheets of Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary as at December 31, 2008 and 2007, the consolidated statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended, and the separate financial statements of Jutha Maritime Public Company Limited. These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits. I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion. In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary and of Jutha Maritime Public Company Limited as at December 31, 2008 and 2007, the results of their operations and their cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles.

(NONGRAM LAOHAAREEDILOK) Certified Public Accountant Registration No. 4334 Ast Master Co.,Ltd. February 27, 2009

138

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Balance Sheets

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY AS AT DECEMBER 31, 2008 AND 2007

ASSETS CURRENT ASSETS Cash and cash equivalents Trade accounts receivable - net Short - term loan to related company - net Other current assets Supplies Prepaid expenses Others Total current assets NON - CURRENT ASSETS Investment in subsidiary - net Investment in associated company Investments in other companies Vessels and equipment - net Other non-current assets Claim receivables Others Total non - current assets TOTAL ASSETS

Notes 7 8 6.2

Consolidated Financial Statements 2008 2007

In Baht

Separate Financial Statements 2008 2007

13,822,614 4,258,004 -

8,244,763 3,631,490 -

13,671,269 3,431,487 -

7,871,463 2,691,828 -

14,524,723 4,459,212 6,181,840 43,246,393

12,051,711 1,831,803 4,704,665 30,464,432

14,524,723 4,459,212 4,691,175 40,777,866

12,051,711 1,831,803 3,376,367 27,823,172

9 9 10 11

12,888,951 12,038,582 5,000,000 5,000,000 11,030,430 11,030,430 11,030,430 11,030,430 1,881,390,955 1,337,773,661 1,881,390,955 1,337,773,661

12

5,850,515 18,803,739 5,850,515 18,576,455 3,985,388 11,472,804 3,985,388 11,472,804 1,915,146,239 1,391,119,216 1,907,257,288 1,383,853,350 1,958,392,632 1,421,583,648 1,948,035,154 1,411,676,522

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

139


Balance Sheets (continued)

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY AS AT DECEMBER 31, 2008 AND 2007

Consolidated Financial Statements LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

Notes

CURRENT LIABILITIES Overdrafts and short-term loans from financial institutions 13 Overdrafts Short - term loans from financial institutions Trade accounts payable - Related company 6.2 - Other companies Current portion of long - term loans and accrued interest expenses under debt restructuring agreement 14 Current portion of long - term loans from financial institution 15 Short - term loans and accrued interest expenses from related persons and companies 6.2 Other current liabilities Accrued expenses Unearned revenues Others Total current liabilities NON - CURRENT LIABILITIES Long - term loans and accrued interest expenses under debt restructuring agreement - net 14 Long - term loans from financial institutions - net 15 Total non - current liabilities Total Liabilities

2008

2007

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

Separate Financial Statements 2008

2007

36,813,011 40,000,000

49,300,321 -

36,813,011 40,000,000

49,300,321 -

9,289,187 22,370,414

5,349,000 45,169,135

9,176,957 20,264,277

5,217,871 43,031,249

-

82,961,146

-

82,961,146

271,176,889

50,256,000 271,176,889

59,029,705 108,134,431

50,256,000

59,029,705 108,134,431

11,649,261 10,307,835 9,572,675 8,324,689 16,817,813 21,744,380 16,817,813 21,744,380 20,603,174 23,477,735 20,603,174 23,477,734 487,749,454 396,699,983 483,454,501 392,447,821 910,611,311 910,611,311 1,398,360,765

392,269,788 392,269,788 162,046,406 910,611,311 162,046,406 554,316,194 910,611,311 554,316,194 951,016,177 1,394,065,812 946,764,015

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.

140

In Baht


THAILAND’S PRIDE

Balance Sheets (continued)

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY AS AT DECEMBER 31, 2008 AND 2007

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY Notes (CONTINUED) SHAREHOLDERS’ EQUITY Authorized share capital 83,450,000 common shares, Baht 3 par value 2,550,000 preferred shares, Baht 3 par value 16 Total authorized share capital Issued and paid-up shares 83,450,000 common shares, Baht 3 par value 2,550,000 preferred shares, Baht 3 par value 16 Retained Earnings Appropriated for legal reserve 17 Unappropriated Total Shareholders’ Equity TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

Consolidated Financial Statements 2008 2007

In Baht

Separate Financial Statements 2008 2007

250,350,000 250,350,000 250,350,000 250,350,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 258,000,000 258,000,000 258,000,000 258,000,000 250,350,000 250,350,000 250,350,000 250,350,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 22,461,451 16,288,629 22,461,451 16,288,629 279,570,416 196,278,842 273,507,891 190,623,878 560,031,867 470,567,471 553,969,342 464,912,507 1,958,392,632 1,421,583,648 1,948,035,154 1,411,676,522

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

141


Statements of Income

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007

Notes REVENUES Service income Other income Gain on disposal of vessel and equipment Gain on exchange rate Reversal of doubtful account Others Total Revenues EXPENSES Cost of services Administrative expenses Loss on exchange rate Others Managements’ remuneration Total Expenses INCOME BEFORE FINANCIAL COSTS Financial costs Share of profit from investment in associated company NET INCOME

Consolidated Financial Statements 2008 2007

19

76,770,537 12,036,892 288,328 470,378 81,028,053 5,539,193 5,631,340 6,038,538 5,876,884 681,742,474 682,888,558 682,423,869 688,112,109 439,317,661 399,844,073 439,263,300 392,567,583

19 20 21

BASIC EARNINGS PER SHARE 22 Net income attributable to equity holders of the parent

16,951,182 9,541,626 16,904,565 33,480,352 31,218,875 33,319,916 30,002,693 27,558,800 22,274,600 27,558,800 22,274,600 517,307,995 462,879,174 517,046,581 444,844,876 164,434,479 220,009,384 165,377,288 243,267,233 (41,920,853) (49,744,048) (41,920,853) (49,636,098) 1,350,370 1,293,176 123,863,996 171,558,512 123,456,435 193,631,135 123,863,996 171,558,512 123,456,435 193,631,135 123,863,996 171,558,512 123,456,435 193,631,135 1.48

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. Annual Report 2007 JUTHA MARITIME PLC.

Separate Financial Statements 2008 2007

675,914,953 600,486,681 675,914,953 589,170,280

NET INCOME ATTRIBUTABLE TO : Equity holders of the parent Minority interest of the subsidiary

142

In Baht

2.05

1.47

2.31


Annual Report 2007 JUTHA MARITIME PLC.

143

17 18

17 18

250,350,000 250,350,000

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance as of January 1, 2008 Legal reserve Dividends paid Net income Balance as of December 31, 2008

Balance as of January 1, 2007 Reversal current translation differences Reversal unrealized loss on investment available-for-sale Legal reserve Dividends paid Net income Balance as of December 31, 2007

Notes

7,650,000 7,650,000

-

-

16,288,629 6,172,822 22,461,451

196,278,842 (6,172,822) (34,399,600) 123,863,996 279,570,416

470,567,471 (34,399,600) 123,863,996 560,031,867

In Baht Issued and paid - up Retained Earnings share capital Currency Unrealized loss Common Preferred translation on investment Appropriated for shares shares differences available-for-sale legal reserve Unappropriated Total 250,350,000 7,650,000 (35,426,369) (497,000) 6,607,072 125,534,368 354,218,071 35,426,369 35,426,369 497,000 497,000 9,681,557 (9,681,557) (91,132,481) (91,132,481) 171,558,512 171,558,512 250,350,000 7,650,000 16,288,629 196,278,842 470,567,471

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007

Consolidated Statements of Changes in Shareholders’ Equity


144

Annual Report 2007 JUTHA MARITIME PLC.

17 18

17 18

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance as of January 1, 2008 Legal reserve Dividends paid Net income Balance as of December 31, 2008

Balance as of January 1, 2007 Reversal of unrealized loss on investment available-for-sale Legal reserve Dividends paid Net income Balance as of December 31, 2007

Notes

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007

250,350,000 250,350,000

250,350,000 250,350,000 7,650,000 7,650,000

7,650,000 7,650,000

Issued and paid - up share capital Common Preferred shares shares

In Baht

-

(497,000) 497,000 -

16,288,629 6,172,822 22,461,451

6,607,072 9,681,557 16,288,629

190,623,878 (6,172,822) (34,399,600) 123,456,435 273,507,891

97,806,781 (9,681,557) (91,132,481) 193,631,135 190,623,878

Unrealized loss Retained Earnings on investment Appropriated for available-for-sale legal reserve Unappropriated

Separate Statements of Changes in Shareholders’ Equity

464,912,507 (34,399,600) 123,456,435 553,969,342

361,916,853 497,000 (91,132,481) 193,631,135 464,912,507

Total


THAILAND’S PRIDE

Statements of Cash Flows

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007

In Baht

Consolidated Financial Statements 2008 2007 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Net profit Adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities Unrealized loss (gain) on exchange rate Dividend income Allowance for doubtful account (Reversal) Depreciation and amortization Gain on disposal of vessel and equipment Written off equipment Loss on disposal of investment - other company Currency translation differences Share of profit from investment in associated company Financial costs Income before changes in operating assets and liabilities Decrease (Increase) in operating assets Trade accounts receivable Supplies Prepaid expenses Other current assets Claim receivables Other non - current assets Increase (Decrease) in operating liabilities Trade accounts payable - Related company Trade accounts payable - Other companies Accrued expenses Unearned revenues Other current liabilities Cash receipt from operating activities Interest paid Net cash provided by operating activities

Separate Financial Statements 2008 2007

123,863,996 171,558,512 123,456,435 193,631,135 14,787,610 (288,328) 137,094,555 67 (1,285,818) (1,350,370) 41,920,853 314,742,565

38,757,617 13,501,792 (12,259,618) (500,000) (250,000) 379,162 (470,378) (80,648,891) 116,466,417 137,094,555 116,381,200 (76,770,537) 15 67 15 504,500 504,500 (15,590,866) (1,293,176) 49,744,048 41,920,853 49,636,098 283,755,692 315,003,324 266,994,439

(286,735) (849,259) (2,473,012) 2,586,510 (2,627,409) (132,147) (1,477,175) 4,240,422 12,991,180 2,838,615 7,487,416 (10,012,757)

(399,881) (493,430) (2,473,012) (97,471) (2,627,409) (132,147) (1,314,808) 3,208,957 12,763,896 1,264,702 7,487,416 (10,078,757)

3,940,187 3,070,823 3,959,086 3,052,945 (23,201,506) 19,321,158 (23,169,757) 21,178,919 (2,298,363) (5,897,906) (2,337,634) 1,498,623 (4,926,567) 5,803,169 (4,926,567) 5,803,169 (3,683,659) 17,593,061 (3,737,828) 17,593,061 298,186,922 322,317,381 298,226,826 309,793,010 (46,522,389) (51,306,330) (46,522,389) (51,198,380) 251,664,533 271,011,051 251,704,437 258,594,630

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. Annual Report 2007 JUTHA MARITIME PLC.

145


Statements of Cash Flows (Continued) JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007

In Baht

Consolidated Financial Statements 2008 2007

Separate Financial Statements 2008 2007

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Decrease in short - term loan to related company 182,050 Dividend received from associated company 500,000 250,000 500,000 Proceeds from disposal of investment - other company 83,500 Proceeds from disposal of vessel and equipment 111,533,221 Cash paid for acquisition of vessel and equipment (supplement disclosure of cash flows information no.1) (671,091,381) (255,265,194) (671,091,381) Net cash used in investing activities (670,591,381) (143,398,473) (670,409,331) CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Increase (decrease) in overdrafts (12,487,310) 18,975,040 (12,487,310) Increase in short - term loans from financial institutions 40,000,000 40,000,000 Increase (decrease) in short - term loans from related persons and companies (48,420,000) 78,420,000 (48,420,000) Cash paid for other long - term loans (22,265,640) Cash paid for long - term loans under debt instructuring agreement (432,347,858) (83,383,654) (432,347,858) Cash paid for accrued interest expenses under debt instructuring agreement (42,883,076) (27,530,075) (42,883,076) Cash receive from long - term loan from financial institution 1,017,049,895 57,647,621 1,017,049,895 Cash paid for long - term loan from financial institution (62,159,401) (50,256,000) (62,159,400) Cash paid for dividends (supplement disclosure of cash flows information no.2) (34,345,431) (90,987,269) (34,345,431) Net cash provided by (used in) financing activities 424,406,819 (119,379,977) 424,406,820 Net increase in cash and cash equivalents 5,479,971 8,232,601 5,701,926 Cash and cash equivalents , beginning of year 8,244,763 541,688 7,871,463 Currencies translation differences - cash 97,880 (529,526) 97,880 Cash and cash equivalents , end of year 13,822,614 8,244,763 13,671,269 Supplement disclosure of cash flows information 1. Vessels and equipment Acquisitions of vessel and equipment and payment of dry - dock and special survey expenses during the years Less Interest capitalized as part of the cost of assets Cash paid for acquisitions of vessel and equipment 2. Dividends paid Dividends paid Adjust Increase in dividends payable Cash paid for dividends

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

(255,265,194) (153,604,340) 18,975,040 78,420,000 (83,383,654) (27,530,075) 57,647,621 (50,256,000) (90,987,269) (97,114,337) 7,875,953 525,036 (529,526) 7,871,463

(680,711,916) (257,652,521) (680,711,916) (257,652,521) 9,620,535 2,387,327 9,620,535 2,387,327 (671,091,381) (255,265,194) (671,091,381) (255,265,194) (34,399,600) (91,132,481) (34,399,600) (91,132,481) 54,169 145,212 54,169 145,212 (34,345,431) (90,987,269) (34,345,431) (90,987,269)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

146

101,327,354 250,000 83,500 -


THAILAND’S PRIDE

Notes to the Financial Statements Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

1. GENERAL INFORMATION

The Company was incorporated as a public limited company under Thai law and operates in Thailand. The Company was listed on the Stock of Exchange of Thailand. Its major shareholders are Phenjati’s Group (owned 42.35%) and MANO Co., Ltd. (owned 9.59%) The Company’s main business is marine transportation. The registered office of the Company is located at 153 Mano Tower, Soi Sukumvit 39, Sukumvit Road, Klongton, Wattana, Bangkok 10110 Thailand.

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION

The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai generally accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Accounting Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the financial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 2535. The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the amounts of revenues and expenses in the reported periods. Although these estimates are based on management’s best knowledge of current events and actions, actual results may differ from those estimates. The consolidated financial statements of Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary, Jutha Phakakrong Shipping Company Private Limited, the place for registration at Singapore, which are engaged in the business of the international marine transportation. The Company holds 100% of the Subsidiary’s registered share capital. Balances and significant transactions between the Company and subsidiary companies have been eliminated from the consolidated financial statements. “The Company” represents “Jutha Maritime Public Company Limited,” while “The Group” represents “Jutha Maritime Public Company Limited” and subsidiary which is “Jutha Phakakrong Shipping Company Private Limited” The consolidated and separate financial statements have been prepared under the historical cost convention except as disclosed in the accounting policies below. For the convenience of the user, an English translation of the consolidated and company financial statements has been prepared from the statutory financial statements that are issued in the Thai language.

3. NEW ACCOUNTING STANDARD AND AMENDMENTS TO ACCOUNTING STANDARDS

The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications No. 9/2550, 38/2550 and 62/2550 regarding Accounting Standards. The notifications mandate the use of the following new Accounting Standards. TAS 25 (revised 2007) Cash Flow Statements TAS 29 (revised 2007) Leases TAS 31 (revised 2007) Inventories TAS 33 (revised 2007) Borrowing Costs TAS 35 (revised 2007) Presentation of Financial Statements TAS 39 (revised 2007) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors TAS 41 (revised 2007) Interim Financial Reporting TAS 43 (revised 2007) Business Combinations TAS 49 (revised 2007) Construction Contracts TAS 51 Intangible Assets These accounting standards become effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after 1 January 2008. The management has assessed the effect of these accounting standards and believes that TAS 31 (revised 2007), TAS 43 (revised 2007), TAS 49 (revised 2007) and TAS 51 are not relevant to the business of the Company, whereas TAS 25 (revised 2007), TAS 29 (revised 2007), TAS 33 (revised 2007), TAS 35 (revised 2007), TAS 39 (revised 2007) and TAS 41 (revised 2007) do not have any significant impact on the financial statements for the current year. Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

147


Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

The following standards are revised and mandatory for accounting periods beginning on or after January 1, 2009; and have not been early adopted by the Company TAS 36 (revised 2007) Impairment of Assets TAS 54 (revised 2007) Non - current assets held for sale and Discontinued operations This standard is not expected to have a material impact on the financial statements being presented.

4. CHANGE IN ACCOUNTING ESTIMATION

As of January 1, 2008, the Company changed the estimated residual value of its vessels by increasing the assumed steel price from USD 150-300 per ton to USD 400 per ton (residual value is calculated by multiplying steel weight of the vessel (Light Displacement tonnage) with assumed steel price per ton). This change in estimation was made in line with current steel prices in the market which have significantly increased from previous estimation. However, there was no change made in estimated useful life of vessels. This change in estimation has resulted in increase of net income for the years ended December 31, 2008 by Baht 21.2 million (Baht 0.25 per share) in the consolidated and separate income statements.

5. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

5.1 Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions. 5.2 Trade accounts receivable Trade accounts receivable are carried at original invoice amount less allowance for doubtful receivables based on a review of all outstanding amounts at the year end. The amount of the allowance is the difference between the carrying amount of the receivable and the amount expected to be collectible. Bad debts are written off during the year in which they are identified. 5.3 Supplies Supplies represented bunker oil and lubricants and are stated at cost (first in - first out). 5.4 Investment in subsidiary Subsidiaries, which are those entities in which the Company has an interest of more than one half of the voting rights or otherwise has power to exercise control over the operations are consolidated. Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Company and are no longer consolidated from the date that control ceases. All intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between group companies are eliminated; unrealised losses are also eliminated unless cost cannot be recovered. Where necessary, accounting policies of subsidiaries have been changed to ensure consistency with the policies adopted by the Group. Investments in subsidiaries are reported by using the cost method of accounting in the separate financial statements. 5.5 Investment in associated company Investment in associates are reported by using the equity method of accounting in the consolidated financial statements and using the cost method of accounting in the separate financial statements. These are undertakings in which The Company generally has between 20% and 50% of the voting rights, or over which The Company has significant influence, but which it does not control. Unrealized gains on transactions between The Company and its associated undertakings are eliminated to the extent of The Company’s interest in the associated undertakings; unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. The Company’s investment in associated undertakings includes Goodwill (net of accumulated amortization) on acquisition. Equity accounting is discontinued when the carrying amount of the investment in an associated undertaking reaches zero, unless The Company has incurred obligations or guaranteed obligations in respect of the associated undertaking. A list of The Group’s principal associates is set out in Note 6.

148

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

5.6 Investment in available-for-sale and general investment Investments intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to liquidity needs or changes in interest rates, are classified as available - for - sale; and are included in non - current assets. Unrealised gain and losses arising from changes in the fair value of investments classified as available - for - sale are recognised in equity. The fair value of investments are based on quoted bid price by reference to the Stock Exchange of Thailand. When investments classified as available - for - sale are sold or impaired, the accumulated fair value adjustments are included in the income statement as gains and losses from investment in securities. Investments in non - marketable equity securities are classified as general investments are carried at cost less impairment (if any). A test for impairment is carried out when there is a factor indicating that an investment might be impaired. If the carrying value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to the statement of income. 5.7 Vessels and equipment Vessels and equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated by the straight - line method over their estimated useful lives of assets. Depreciation for vessels is calculated net of residual value. Useful lives of vessels and equipment are as follows :Vessels Dry - dock and special survey expenses Vessel equipment Equipment and office equipment Vehicle

No. of Years 7-25 2-3 5 5 5

Where the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount. Estimated recoverable amount is the higher of the anticipated discounted cash flows from the continuing use of the asset and the amount obtainable from the sale of the asset less any costs of disposal. Major repair and maintenance costs are an expenditure incurred during inspections and major repairs of the vessels. Major repair and maintenance costs are recognized in the carrying amount of other assets and are amortized over the period until the next scheduled dry - docking, up to a maximum of 2-3 years. When significant specific dry - docking costs are incurred prior to the expiry of the amortization periods, the remaining costs of the previous dry - docking are written off immediately. Interest costs on borrowings to finance the construction Vessels and equipment are capitalized as part of cost of the asset, during the period of time required to complete and prepare the property for its intended use. The borrowing costs include interest on long - term borrowing net of amortization of related deferred financial cost. Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in operating profit. 5.8 Impairment of assets Vessel and equipment and other non - financial assets are reviewed for impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the carrying amount of the assets exceeds its recoverable amount which is the higher of an asset’s net selling price and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there is separately identifiable cash flows (cash - generating units). Non - financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date. Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

149


Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

5.9 Foreign currency transactions Foreign currency transactions are translated into Thai Baht using the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated to Thai Baht at the exchange rate prevailing at the balance sheet date. Gains and losses resulting from the settlement of foreign currency transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, are recognized in the statement of income. 5.10 Translation of foreign currency financial statements The financial statements of a subsidiary in foreign country have been prepared in the currency of the U.S. Dollars. Statements of income and cash flows of the subsidiary in foreign country are translated into the Group’s reporting currency at the weighted average exchange rates for the year and balance sheets are translated at the exchange rates ruling on the balance sheet date. Currency translation differences arising from the retranslation of the net investment in the subsidiary in foreign country are presented “Currency translation differences� under the income or expense in statements of income. 5.11 Recognition of revenues and expenses Service income (consisting of Hire charter from Time charter and Freight income from are recognized on the portion of services which have been rendered. Hired voyages are recognized on the percentage of the completion of each contract.) and related expenses are recognized on an accrual basis. Other income and other expenses are recognized on accrual basis. 5.12 Corporate income tax The Company has been granted various tax privileges by the Board of Investment under the Investment Promotion Act. B.E. 2520. These include exemption from corporate income tax on profits for a period of 8 years for certain operations and exception for the revenue from international sea freight under the Royal Decree No. 314 Under the Singapore Income Tax Act, the shipping profits of the subsidiary are exempted from income tax. 5.13 Basic earnings per share Basic earnings per share is calculated by deducting cumulative dividend for preferred shares out of net income and then dividing the balances by the weighted average number of common shares outstanding at the end of the years. 5.14 Financial instruments Financial assets carried on the balance sheet include cash and cash equivalents, trade accounts receivable, other accounts receivable and loan to. Financial liabilities carried on the balance sheet include trade accounts payable, accrued expense and loans from. The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual policy statements associated with each item. 5.15 Provision Provisions are recognised when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Where the Group expects a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognised as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain. 6. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES The Company and subsidiary have certain transactions with their persons and related companies. A portion of assets, liabilities and expenses arose from transactions with said persons and related companies.

150

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

6.1 The relationship and pricing policies The relationship and pricing policies among the Company, subsidiary, associated and related companies are as follows :Relationships Subsidiary : Jutha Phakakrong Shipping Company Pte Ltd. 100% Shareholding Associated company : J. Shipping Service Co., Ltd. 33.33% Shareholding and Directorship Related companies : TMN Co., Ltd. 3.04% Shareholding Mitsubishi Logistic (Thailand) Co., Ltd. 7.5% Shareholding C & P Co., Ltd. Shareholding and Directorship MANO Co., Ltd. Shareholding and Directorship Related persons : Mrs. Pariyanat Phenjati (Yung) Shareholding Rear Admiral Chano Phenjati Director and Shareholding Mr. Chanet Phenjati Director and Shareholding Pricing Policy Pricing policies for subsidiaries associated and related parties : Management fee Commission income Cost of services Rental expenses Loan to Loan from

At the rate of USD 300 per day. At contract price which had been agreed upon. At normal business prices, as same as other entities. At contract price which had been agreed upon. No interest charge for loan to the subsidiary. No interest charge for loan from related person and interest charge at rate of 2.25% -7.75% per annum for loan from related companies.

6.2 Balances of transactions among the company with subsidiary, associated company, related person and Companies Balances of transactions among the Company with subsidiary, associated company, related person and companies as at December 31, 2008 and 2007 are as follows :

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

151


Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

Short-term loan to (No agreement and no interest charge) Jutha Phakakrong Shipping Company Pte Ltd. Balance, beginning of year Add Increase during the year Less Decrease during the year Total Less Allowance for doubtful account Balance, end of year Advance payment TMN Co., Ltd. Trade account payable J. Shipping Service Co., Ltd. Advance received TMN Co., Ltd. Short - term loans and accrued interest expenses Related persons (No agreements and no interest charge) Mrs. Pariyanat Phenjati (Yung) Balance, beginning of year Increase (Decrease) during the year Balance, end of year Rear Admiral Chano Phenjati Balance, beginning of year Add Increase during the year Less Decrease during the year Balance, end of year Mr. Chanet Phenjati Balance, beginning of year Add Increase during the year Less Decrease during the year Balance, end of year

• • • • • • •

Related companies C & P Co., Ltd. Interest at the rates ranging from (% per annum.) Balance, beginning of year Add Increase during the year Less Decrease during the year Balance, end of year J. Shipping Service Co., Ltd. Interest at the rates ranging from (% per annum.) Balance, beginning of year Add Increase during the year Less Decrease during the year Balance, end of year Total Accrued expenses MANO Co., Ltd.

• • • 152

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

Consolidated Financial Statements 2008 2007

In Baht

Separate Financial Statements 2008 2007

-

-

200,393

-

200,393

-

9,289,187

5,349,000

9,176,957

5,217,871

-

1,855,639

-

1,855,639

28,832,240 28,832,240

28,832,240 28,832,240

28,832,240 28,832,240 28,832,240 28,832,240

8,034,263 109,740,779 138,116,322 (182,050) (239,822,838) 7,852,213 8,034,263 (7,852,213) (8,034,263) -

12,000,000 12,000,000 1,000,000 12,000,000 1,000,000 12,000,000 (13,000,000) (13,000,000) 12,000,000 12,000,000 16,420,000 16,420,000 970,000 29,720,100 970,000 29,720,100 (17,390,000) (13,300,100) (17,390,000) (13,300,100) 16,420,000 16,420,000 7.00 - 7.75 50,882,191 3,168,904 (23,853,630) 30,197,465

7.00 - 7.75 7.00 - 7.75 7.00 - 7.75 50,882,191 52,161,438 3,168,904 52,161,438 (1,279,247) (23,853,630) (1,279,247) 50,882,191 30,197,465 50,882,191

2.25 3,409,113 (3,409,113) 59,029,705 108,134,431 26,076

32,000

2.25 3,409,113 (3,409,113) 59,029,705 108,134,431 26,076

32,000


THAILAND’S PRIDE

Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

6.3 Revenues and Expenses Related parties transactions for the years ended December 31, 2008 and 2007 are as follows :In Baht Consolidated Separate Financial Statements Financial Statements 2008 2007 2008 2007

Dividend income J. Shipping Service Co., Ltd. Mitsubishi Logistic (Thailand) Co., Ltd. Total Other revenue C & P Co., Ltd. TMN Co., Ltd. Total Cost of services J. Shipping Service Co., Ltd. Administrative expenses MANO Co., Ltd. Interest expenses J. Shipping Service Co., Ltd. C & P Co., Ltd. Total

128,250 128,250

45,000 45,000

500,000 128,250 628,250

250,000 45,000 295,000

3,670,301 3,670,301

2,662,538 1,355,329 4,017,867

3,670,301 3,670,301

2,662,538 1,355,329 4,017,867

12,825,123

9,944,942

12,825,123

9,944,942

3,507,057

3,501,046

3,507,057

3,501,046

29,113 3,168,904 3,198,017

2,161,438 2,161,438

29,113 3,168,904 3,198,017

2,161,438 2,161,438

7. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Petty cash Deposits from financial institutions - Current accounts - Savings accounts Total

Consolidated Financial Statements 2008 2007

In Baht

20,000

20,000

2,114,293 11,688,321 13,822,614

773,485 7,451,278 8,244,763

Separate Financial Statements 2008 2007 20,000

20,000

1,962,948 11,688,321 13,671,269

400,185 7,451,278 7,871,463

Deposits from financial institutions are bearing interest rate of 0.01% - 0.25% per annum (2007: 0.15 - 0.25 % per annum).

8. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE - NET

The Company and subsidiary’s outstanding balance of accounts receivable classified by aging are as follows :In Baht Consolidated Separate Financial Statements Financial Statements 2008 2007 2008 2007

Over due less than or equal to 3 months Over due more than 3 months to 6 months Over due more than 6 months to12 months Over due more than 12 months Total Less allowance for doubtful accounts Trade accounts receivable - net

2,198,868 362,445 1,232,619 243,479 2,302,574 31,170,892 31,355,695 34,602,379 34,264,193 (30,344,375) (30,632,703) 4,258,004 3,631,490

2,198,868 1,232,619 16,644,267 20,075,754 (16,644,267) 3,431,487

319,282 86,708 2,187,178 17,031,255 19,624,423 (16,932,595) 2,691,828

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

153


Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

9. INVESTMENTS IN RELATED COMPANIES Investment in subsidiary - net

Company’s name

Type of business

Paid - up Share capital Percentage of Holding (%) (Million Baht) 2008 2007

Jutha Phakakrong Shipping Company Marine Pte Ltd. transportations Less Allowance for revaluation of investment Net

8.86

100

100

(Unit : Million Baht) Separate Financial Statements 2008 2007

8.86

8.86

(8.86) -

(8.86) -

Investment in associated company

Company’s name

J. Shipping Service Co., Ltd.

Percentage of holdings Type of Business (%)

Stevedoring, ship and container repair and inland transport business

33.33

Consolidate Financial statements 2008 2007

12.89

12.04

(Unit : Million Baht) Separate Financial statements 2008 2007

5.00

5.00

10. INVESTMENTS IN OTHER COMPANIES

Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements Authorized Paid - up Capital capital (In million (In million Company’s name Activities Baht) (In Baht)

Other investments Mitsubishi Logistic (Thailand) Co., Ltd. TMN Co., Ltd. Total

154

Holdings %

Logistic business

12.00

12.00

7.50

Petroleum transport business

666.00

333.00

3.04

Annual Report 2007 JUTHA MARITIME PLC.

At Cost (In Baht) 2007 900,000

2006 900,000

10,130,430 10,130,430 11,030,430 11,030,430


Annual Report 2007 JUTHA MARITIME PLC.

155

Major repair and maintenance costs 162,462,234 (30,107,752) 132,354,482 132,354,482 9,806,734 (76,822,736) 65,338,480 172,268,968 (106,930,488) 65,338,480

Vessels 1,766,639,434 (666,860,019) 1,099,779,415 1,099,779,415 501,591,660 (54,661,055) 1,546,710,020 2,268,231,094 (721,521,074) 1,546,710,020

31,276,293 (19,884,852) 11,391,441

9,304,186 5,407,986 (109,036) (58) (3,211,637) 11,391,441

27,321,878 (18,017,692) 9,304,186

Vessel equipment

7,560,528 (6,044,310) 1,516,218

1,363,285 609,269 109,036 (9) (565,363) 1,516,218

7,007,122 (5,643,837) 1,363,285

Equipment and office equipment

In Baht

12,876,496 (7,616,661) 5,259,835

6,526,599 567,000 (1,833,764) 5,259,835

12,309,496 (5,782,897) 6,526,599

Vehicle

251,174,961 251,174,961

88,445,694 162,729,267 251,174,961

88,445,694 88,445,694

Vessels under construction

2,743,388,340 (861,997,385) 1,881,390,955

1,337,773,661 680,711,916 (67) (137,094,555) 1,881,390,955

2,064,185,858 (726,412,197) 1,337,773,661

Total

Vessels of the Company in the amount of Baht 1,407.2 million (2007 : Baht 1,105.3 million) are mortgaged as collateral of credit facilities to financial institution (Notes 13, 14 and 15) Interest capitalized as part of the cost of vessel in progress for the year ended December 31, 2008 amounting to approximately Baht 9.3 million (2007 : Baht 2.4 million.) As at December 31, 2008 and 2007, the Company has fully depreciated fixed assets which are still in use, the costs of such assets amounted to Baht 20.2 million and Baht 21.8 million, respectively.

At December 31, 2007 Cost Less Accumulated Depreciation Net book amount For the year ended December 31, 2008 Opening net book amount Add Acquisition of assets Tranfer in (out) Less Disposals and write off Depreciation and amortization Closing net book amount At December 31, 2008 Cost Less Accumulated Depreciation Net book amount

Consolidated and Separate financial statements

11. VESSELS AND EQUIPMENT - NET

Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

Notes to the Financial Statements (continued)


Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

12. CLAIM RECEIVABLES

Claim receivables are the amount to be claimed from the insurance companies for the accident on vessels and crews. The claims usually refund within 3-4 years.

Overdue within 48 months

In Baht Consolidated Separate Financial Statements Financial Statements 2008 2007 2008 2007 5,850,515 18,803,739 5,850,515 18,576,455

13. OVERDRAFTS AND SHORT - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

Overdraft Short - term loans Total

Interest rate of (% per annum) 2008 2007 7.00 - 7.70 7.10 - 7.62 6.50 -

In Baht Consolidated and Separate Financial Statements 2008 2007 36,813,011 49,300,321 40,000,000 76,813,011 49,300,321

The Company has overdraft facilities from local financial institutions amounting to Baht 60 million. The facility charged interest at the rate of MOR per annum and short-term loans from financial institutions amounting to Baht 50 million. The facility charged interest at the rate of MOR-0.5% per annum. Such overdraft and short-term loans facilities are guaranteed by vessels (Note 11) 14. LONG - TERM LOANS AND ACCRUED INTEREST EXPENSES UNDER DEBT RESTRUCTURING AGREEMENT - NET In Baht Consolidated and Separate Financial Statements 2008 2007

Loans from local financial institutions - Loans from local banks 8,704,074 - Loans from EXIM BANK 408,211,080 - Loans from TMB (IFCT) 58,315,780 Total loans and accrued interest expenses 475,230,934 Less Current portion (82,961,146) Net 392,269,788 Long - term loans under debt restructuring agreement are guaranteed by vessels (note 11).

156

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

On June 27, 2003 the Company entered into debt restructuring agreement with several local financial institutions, including overdrafts, long - term loans and accrued interest expenses. These can be summarized as follows : 1.

Outstanding debts as at debt restructuring date ( June 26, 2003) Consisted of loans in U.S.Dollars amounted to approximately U.S.Dollars 8.6 million (Baht 340.8 million), loans in Baht amounted to approximately Baht 471.2 million and accrued interest expenses amounted to approximately Baht 124.6 million. The details are as follows : Principal

EXIM BANK TMB (IFCT) SCB BANK BANK THAI TOTAL

2.

U.S. Dollars 7,745,700 830,000 8,575,700

In Thousand Baht 357,754 67,095 38,310 8,056 471,215

Accrued interest expenses In Thousand Baht 101,740 15,308 5,942 1,640 124,630

Total U.S. Dollars 7,745,700 830,000 8,575,700

In Thousand Baht 459,494 82,403 44,252 9,696 595,845

Interest Rate The financial institutions have calculated the interest expenses commencing from June 27, 2003 at the rates ranging from 3.5% to 6.5% per annum and LIBOR plus 3.5% per annum for loan in U.S. Dollars amounted to U.S. Dollars 0.8 million. In addition, the financial institutions has proposed the repayment of interest at the rate of 3.5% per annum for the loan in U.S. Dollars amounted to U.S. Dollars 8.6 million and loans in Baht amounted to Baht 457.8 million and at the interest rate of 1% per annum for loan in Baht amounted to Baht 13.4 million starting from June 27, 2003 to June 26, 2008. The difference of interest rate between the interest rate under debt restructuring agreement and the proposed interest rate shall be paid in the year 2009. On August 31, 2004, two financial institutions have changed the interest rate from LIBOR plus 3.5% per annum to LIBOR plus 2.5% per annum for loans in U.S. Dollars and also changed interest rate from 6.5% per annum to MLR minus 0.5% per annum for loans in Thai Baht. The difference of interest rate between the interest rate under debt restructuring agreement and proposed interest rate shall be paid by 18 installment starting from March 2005 onward.

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

157


Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

3.

Conditions of loan repayment The installment period for repayment of principal and interest expenses on quarterly basis for 26 periods starting from September 2003 to December 2009 as follows : SCB BANK EXIM BANK TMB (IFCT) BANK THAI TOTAL In In In In In U.S. Thousand U.S. Thousand Thousand Thousand U.S. Thousand Dollars Baht Dollars Baht Baht Baht Dollars Baht 365,999 20,404 38,920 3,239 33,237 378 404,919 57,258 771,673 43,019 82,058 6,830 500 797 853,731 51,146 611,423 34,085 65,017 5,411 396 631 676,440 40,523 697,627 38,891 74,184 6,174 452 720 771,811 46,237 645,345 35,976 68,625 5,712 418 666 713,970 42,772 594,763 33,157 63,246 5,264 385 614 658,009 39,420 4,058,870 253,962 437,950 49,773 8,864 5,890 4,496,820 318,489 7,745,700 459,494 830,000 82,403 44,252 9,696 8,575,700 595,845 148,288 13,581 11,392 2,727 349 371 159,680 17,028 7,893,988 473,075 841,392 85,130 44,601 10,067 8,735,380 612,873

YEAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Proposed interest Total Paid Until November 7, 2008 (7,893,988) (473,075) (841,392) Balance as at December 31, 2008 -

(85,130) (44,601) -

-

(10,067) (8,735,380) -

-

(612,873) -

Under the terms of debt restructuring agreement, the Company has to deposit cash flow derived from major vessels which pledged as collateral with the financial institutions for repayment the interest and principal which will be dued. The Company is required to comply with certain conditions and restrictions as stipulated therein. On September 30, 2003, the Company entered into an agreement with such financial institutions for changing the conditions of the repayment of the above loans. The new conditions of the repayment of loans are as follows : Loans in Baht amounted to Baht 33 million, repayable in September 2003. Loans in U.S. Dollars amounted to U.S. Dollars 0.3 million and loan in Baht amounted to Baht 19.8 million, are repayable in monthly installments for 18 periods starting from September 2003 to February 2005. Loans in U.S. Dollars amounted to U.S. Dollars 8.3 million and loan in Baht amounted to Baht 543 million, are repayable in quarterly installments for 26 periods starting from September 2003 to December 2009. 4.

Loan covenants Following the loan covenants, The Company must comply with the conditions in the loan agreement concerning the following ;

The Company must not increase or decrease of the Company’s share capital including the dividends payment unless the permission from the financial institution creditor. In case that the Company has net income for the year 2006 (excluding gain (loss) on exchange rate) more than baht 128 million, The financial institution creditors allow the Company to pay dividends not over 50% of net income for the year 2006 (excluding gain (loss) on exchange rate) based on the conditions as follows : - For debts in Tranche A and B, the Company must repay it equal to 40% of dividends payment. The rest is repaid based on repayment schedule in debt restructuring agreement. - For debts in Tranche C, the Company must pay off Baht 1 million by monthly to the financial institution creditor until month of dividends payment. After month of dividends payment, the remaining debts must be repaid within December 2007. On November 7, 2008, the Company settled loans and accrued interest expense from debt restructuring agreements for all financial institutions.

158

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


THAILAND’S PRIDE

Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

15. LONG - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET

Long - term loans from financial institutions Less Current portion Net

In Baht Consolidated and Separate Financial Statements 2008 2009 1,181,788,200 212,302,406 (271,176,889) (50,256,000) 910,611,311 162,046,406

The first line Loan amounted of Baht 320 million, which is monthly repayable within 1-9 equal installment dues of Baht 12.2 million each, within 10 - 58 equal Baht 4.2 million each and Baht 4.9 million for the final payment. The first payment was paid in March 2006. This loan bears interest at the rate of prime rate per annum. The second line Loan amounted of USD 13.2 million, which is quarterly repayable within 30 equal installment dues of USD 0.3 million each, and USD 4.1 million for the final payment. The first payment was paid in March 2009. This loan bears interest at the rate of LIBOR+2.25% per annum. The third line Loan amounted of USD 12.1 million, which is monthly repayable within 1-60 equal installment dues of USD 170,000 each, within 61-89 equal installment dues of USD 63,500 each and USD 58,500 for the final payment. The first payment was paid in November 2008. This loan bears interest at the rate of LIBOR+1.75% per annum. The forth line Loan amounted of USD 13.95 million, which is quarterly repayable within 1-4 equal installment dues of USD 0.8 million each, within 5-25 equal installment dues of USD 0.4 million each and USD 3.7 million for the final payment. The first payment will be paid in February 2009. This loan bears interest at the rate of LIBOR+1.75% per annum. For the year ended December 31, 2008, the movements of long - term loans from financial institutions in the consolidated financial statements and the separate financial statements are as follows :In Baht Interest at the rate of 2.75% - 5.15% per annum Balance, beginning of year 212,302,406 Increase during the year 1,019,168,000 Repayment during the year (62,159,400) Unrealized loss on exchange rate 12,477,194 Balance, end of year 1,181,788,200 The loan agreement contains normal covenants pertaining to matters such as the maintenance of a certain debt-toequity ratio and the restriction on dividend payment. The maturity period of long-term loans are as follows :

Within one year Between 1 and 5 years Over 5 years After one years Total long - term loans from financial institutions

In Baht Consolidated and Separate Financial Statements 2008 2009 271,176,889 50,256,000 799,715,844 162,046,406 110,895,467 910,611,311 162,046,406 1,181,788,200 212,302,406

Such credit facilities are guaranteed by vessels and vessels in progress. (Note 11)

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

159


Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

16. PREFERRED SHARE

Preferred shareholders had the same right as the common shareholders except that they are entitled to receive the accumulative dividends of 10% per annum prior to dividends paid to the common shareholders. The latest payment of dividends had been made in 2008. Therefore the undistributed cumulative dividends of the preferred shares as of December 31, 2008 are Baht 765,000.

17. LEGAL RESERVE

Under the provisions of the Thai Public Company Limited Act B.E. 2535, the Company is required to appropriate at least 5% of its annual net income after deduction of the deficit brought forward (if any) as reserve fund until the reserve equal to 10% of authorized share capital. The reserve is not available for dividend distribution.

18. DIVIDENDS PAID

At the ordinary shareholders’ meeting dated April 28, 2008, the shareholders approved the payment of dividends at Baht 0.40 per share for 86 million shares totaling of Baht 34.4 million from the operation of year 2007 and the Company has already paid such dividends on May 27, 2008. At the ordinary shareholders’ meeting dated April 27, 2007, the shareholders approved the payment of dividends at Baht 0.75 per share for 86 million shares totaling of Baht 64.5 million from the operation of year 2006 and approved the dividends payment at Baht 10.44 per share totaling of Baht 26.6 million for the year 1995-2005 to 2.55 million preferred shares, totaling of Baht 91.1 million. And The Company has already paid such dividends on May 25, 2007.

19. GAIN (LOSS) ON EXCHANGE RATE

Gain (loss) on exchange rate for the years ended December 31, 2008 and 2007. The details are as follows :-

Unrealized gain (loss) on exchange rate from Currency translation Operating Total Realized gain (loss)on exchange rate Grand total

20. EXPENSES BY NATURE

Voyage expenses Fuel used Repairs and maintenance expenditure Insurance expense Managements’ remuneration Staff costs Depreciation Amortization of dry - dock Loss on exchange rate Other expenses Total

160

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

Consolidated Financial Statements 2008 2007

In Baht

(1,285,818) (15,590,866) (13,501,792) (23,166,751) (14,787,610) (38,757,617) (2,163,572) 29,215,991 (16,951,182) (9,541,626)

Separate Financial Statements 2008 2007

(13,501,792) (13,501,792) (3,402,773) (16,904,565)

12,259,618 12,259,618 (222,726) 12,036,892

In Baht Consolidated Separate Financial Statements Financial Statements 2008 2007 2008 2007 73,487,213 69,067,962 73,432,852 67,591,039 41,470,272 43,639,835 41,470,272 43,114,326 80,995,404 63,576,742 80,995,404 62,350,261 29,086,135 32,764,324 29,086,135 32,248,253 27,558,800 22,274,600 27,558,800 22,274,600 95,573,611 89,729,890 95,573,611 86,283,602 60,271,819 86,358,665 60,271,819 86,273,448 76,822,736 30,107,752 76,822,736 30,107,752 16,951,182 9,541,626 16,904,565 15,090,823 15,817,778 14,930,387 14,601,595 517,307,995 462,879,174 517,046,581 444,844,876


THAILAND’S PRIDE

Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

21. FINANCIAL COSTS

Financial fee Interest expenses Total

Consolidated Financial Statements 2008 2007

In Baht

2,118,105 39,802,748 49,744,048 41,920,853 49,744,048

Separate Financial Statements 2008 2007

2,118,105 39,802,748 41,920,853

49,636,098 49,636,098

22. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share for the years ended December 31, 2008 and 2007. The details are as follows :Consolidated Financial Statements 2008 2007

Net income Less Dividends of preferred shares Net Common shares (shares) Basic earnings per share (In Baht)

In Baht

Separate Financial Statements 2008 2007

123,863,996 171,558,512 123,456,435 193,631,135 (765,000) (765,000) (765,000) (765,000) 123,098,996 170,793,512 122,691,435 192,866,135 83,450,000 83,450,000 83,450,000 83,450,000 1.48 2.05 1.47 2.31

23. SEGMENT FINANCIAL INFORMATION

The Company and subsidiary engaged in navigation business and operated into 2 principal segments as follows:1. Cargo shipping business divided into :1.1 Liner service in which vessels are plying on the route between Thailand - Japan-South Korea - Thailand. 1.2 Tramps service in which vessels are plying with no fixed route or time table, sailing to ports in Asia, Europe, and America. 2. Time charter service covers routes in Europe, America, Central America and Caribbean Sea which the Company manages its fleet. Operating income of each segment derived from the total revenues less operating costs. Administrative expenses, managements’ remuneration, and financial costs were not taken in determining the segments income.

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

161


Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

Segment financial information for the years ended December 31, 2008 and 2007 are as follow :CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS In Thousand Baht

Cargo Shipping Service 150,556 (78,942) 71,614

Service income Less Cost of services Gross profit Gain on disposal of vessel and equipment Other income Loss on exchange rate Administrative expenses Managements’ remuneration Income before financial costs Financial costs Share of profit from investment in associated at equity method Net income Assets Vessels and equipment-net 648,803 Other assets Total

2008 Time Charted Service 525,359 (360,376) 164,983

-

1,232,588

SEPARATED FINANCIAL STATEMENT

Service income Less Cost of services Gross profit Other income Gain (Loss) on exchange rate Reversal of doubtful account Administrative expenses Managements’ remuneration Income before financial costs Financial costs Net income Assets Vessels and equipment-net Other assets Total

162

Total 600,487 (399,844) 200,643

5,828 (16,951) (33,480) (27,559) 164,435 (41,921)

76,771 5,631 (9,542) (31,219) (22,275) 220,009 (49,744)

1,350 123,864

1,293 171,558

1,881,391 77,002 1,958,393

154,479

1,183,295

1,337,774 83,816 1,421,584

In Thousand Baht

Cargo Shipping Service 150,556 (78,942) 71,614

2008 Time Charted Service 525,359 (360,321) 165,038

648,803

1,232,588

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

Total 675,915 (439,318) 236,597

2007 Time Cargo Shipping Charted Service Service 118,025 482,462 (76,484) (323,360) 41,541 159,102

Total 675,915 (439,263) 236,652 6,039 (16,905) 470 (33,320) (27,559) 165,377 (41,921) 123,456 1,881,391 66,644 1,948,035

2007 Time Cargo Shipping Charted Service Service 118,025 471,145 (76,484) (316,083) 41,541 155,062

154,479

1,183,295

Total 589,170 (392,567) 196,603 5,877 12,037 81,028 (30,003) (22,275) 243,267 (49,636) 193,631 1,337,774 73,903 1,411,677


THAILAND’S PRIDE

Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

24. PROMOTION PRIVILEGES

The Company’s 3 vessels were promoted by the Board of Investment (BOI) under the BOI certificates as follows : Number 1234/2542 dated June 2, 1999 (expire in 2007) Number 1516/2542 dated November 30, 1999 (expire in 2008) Number 2044(2)/2551 dated November 6, 2008 The significant privileges are as follows : 1. Exempted import duty for vessel and equipment. 2. Exempted corporate income tax for a period of 8 years, commencing on the first related operating income. 3. Other privileges as stipulated in the related BOI certificates. The promoted revenues in the separate financial statements for the years ended December 31, 2008 and 2007 are as follows : In Baht Promoted revenues Exception for tax payment under the Royal Decree No. 314 Total

2008 23,341,515

2007 137,710,722

652,573,438 675,914,953

451,459,558 589,170,280

25. REGISTERED PROVIDENT FUND PLAN

On May 1, 2007, The Company established a contributory registered provident fund in accordance with the Provident Fund Act. B.E. 2530. Under the plan, the Company and employees contribute to the fund at certain percentage of the employee’s basic salary. The Company appointed a fund manager to manage the fund in accordance with the terms and conditions prescribed in the Ministerial Regulation No.2 (B.E. 2532) issued under the Provident Fund Act B.E. 2530. The Company has paid contribution to provident fund in the amount of Baht 1.3 million for the year ended December 31, 2008. (2007 : Baht 0.8 million).

26. FINANCIAL INSTRUMENTS

The principal financial risks faced by the Company are interest rate risk, exchange rate risk and credit risk. The risk management policy of these particulars risks are as follows : 26.1 Interest rate risk The interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the Company’s operations and their cash flows. The Company exposure to interest rate risk relates primarily to their deposits from financial institutions, short - term loans from related parties, short - term loans and long - term loans from financial institutions. The Company does not use derivative financial instruments to hedge such risk. 26.2 Foreign currency risk The Company has risk factors relating to the fluctuation of currencies which are changed relatively to economic situation both local and abroad, resulting to loss of currency translation, since the Company has income in USD and expenditures varying in several currencies. Accordingly, the management will hedge its exposure risks only if it is necessary with respect to economic and currency situation. As of December 31, 2008, the Company has foreign currencies loans amounted of USD 30.7 million. The Company has the opinion that loans denominated in foreign currencies will have no adverse effects to the interim financial statements. Hence, the Company and subsidiary do not hedge such risk.

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.

163


Notes to the Financial Statements (continued) Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiary December 31, 2008 and 2007

26.3 Credit risk The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable and short - term loan to related party. However, as the Company has a prudent credit policy and a diversified customer base, the management of the Company does not anticipate losses from debt collection in excess of the allowance for doubtful debts already set up in the accounts. 26.4 Fair value The financial assets and liabilities include cash and cash equivalents, trade accounts receivable and payable, other receivable and payable and loans from financial institutions. Their carried values approximate to their fair values.

27. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITY

As at December 31, 2008 The Company has commitment to the payment for the investment in related company for 50% of unpaid share capital in the amounting of Baht 10.1 million. The Company has commitment of the payment for building a new vessel in the amounting of Baht 463.1 million. The Company has contingent liability in respect of letters of guarantee issued by banks to normal operations amounting of approximately Baht 3.0 million.

28. RECLASSICATION

Certain amounts in the financial statements for the year ended December 31, 2007 have been reclassified to conform to the current year’s classification but with no effect to previously reported net income or shareholders’ equity. The reclassifications are as follows :

Administrative expenses Directors’ remuneration Managements’ remuneration

In Baht Consolidated Separate financial statements financial statements The The The previously The previously reclassifications reported reclassifications reported 31,218,875 46,318,475 30,002,693 45,102,293 7,175,000 7,175,000 22,274,600 22,274,600 -

29. APPROVAL OF INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

The consolidated financial statements and separate financial statements were authorized for issue by the Board of directors on February 27, 2009.

164

Annual Report 2008 JUTHA MARITIME PLC.


สารบัญ CONTENTS 1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 2 สาส์นจากประธานกรรมการ 4 ข้อมูลบริษัททั่วไป 5 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 17 กองเรือสินค้า 26 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 29 ภาวะตลาดและการแข่งขัน 33 โครงสร้างการถือหุ้น 34 การจัดการ 38 หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 50 ปัจจัยความเสี่ยง 52 รายการระหว่างกัน 55 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 56 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินการ 64 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน 65 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

วิสัยทัศน์ Vision ภูมิใจเรือไทยของเรา

THAILAND’S PRIDE

92 Corporate Financial Summary 93 Message from the Chairman 94 Corporate Profile 95 Directors and Management 105 Fleet 110 Business Profile 112 Industry Outlook and Competition 115 Shareholding Structure 116 Management 120 Good Corporate Governance 127 Risk Factors 128 Connected Transactions 131 Audit Committee Report 132 Management Discussion and Analysis Statements 137 Statement of Directors’ Responsibilities 138 Report of Certified Public Accountant and Financial Statements

พันธกิจ Mission บริษัทเรือไทยมหาชนแห่งแรกที่คนไทยเป็นเจ้าของ และบริหารงานเองทั้งหมดเพื่อพัฒนาศักยภาพ พาณิชย์นาวีของไทยให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ The first Thai owned and operated public company to bring Thaimaritime potential recognized internationally

www

.ju

tha

.co

.th


รายงานประจำปี 2551 ANNUAL REPORT 2008

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 153 Soi 39 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 Thailand Tel : 66 2260 0050 (30 Lines) Fax : 66 2259 9825, 66 2259 9824 E-mail : office@jutha.co.th Website : www.jutha.co.th

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

w w w . j u t h a . c o . t h

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Jutha 08  
Jutha 08  

JUTHA_2008 JUTHA MARITIME PCL Annual Report 2008

Advertisement