Page 1

Bangkok

Samui

Phuket

Hat Yai

Malaysia


วิสัยทัศน์

Vision เราจะเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

We will be the most outstanding Coca-Cola Bottler in South-East Asia

จุดมุง่ หมาย

Purpose ด�ำรงความมุ่งหมายอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มยอดขายที่มีก�ำไรเป็น ยูนิตเคส โดยการมอบความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งรายเก่าและ รายใหม่ผ่านทางการบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ และร่วมกับลูกค้า โดยมีอัตราการตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Continually increasing profitable, sustainable unit case sales of our products by satisfying new and existing consumers through excellent service to and with our customers at an increasing return.

ค่านิยม

Value เราจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดขยายได้บนพื้นฐานของ :

We will create a STRETCH CULTURE based on: 1. ความซื่อสัตย์สุจริต / Integrity 2. มีความคิดริเริ่มเป็นบุคคล / Individual Initiative 3. เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า / Customer Value 4. การท�ำงานเป็นทีม / Teamwork 5. การพัฒนาบุคลากร / People Development 6. การไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกัน / Mutual Trust & Respect 7. ความทุ่มเทและความผูกพัน / Commitment 8. เป็นส่วนหนึ่งของสังคมภาคใต้ / Always be part of the South 9. กลยุทธ์การตลาดโดยการสร้างความสัมพันธ์ / Relationship Marketing 10. ความสนุกสนานในการท�ำงาน / Fun


01

จุดเด่นทางการเงิน 2553 Financial Highlights 2010 สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ Message from the Chairman and the President หาดทิพย์กับความรับผิดชอบต่อสังคม Haad Thip and Social Contribution ข้อมูลบริษัท Company Profile ลักษณะการประกอบธุรกิจ Nature of Business Operation ปัจจัยความเสี่ยง Elements of Risk โครงสร้างผู้ถือหุ้น Shareholders Structure โครงสร้างการจัดการ Management Structure การก�ำกับดูแลกิจการ Corporate Governance รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท Detail of Directors and Management รายการระหว่างกัน Connected Transactions ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน Management Discussion and Analysis รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee Report รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน Statement of the Board of Directors’ Responsibilities to Financial Reports

2 4 8 18 20 24 29 30 52 CONTENTS 76 94 96 102 104

หมายเหตุประกอบงบการเงิน Notes to the Financial Statements

107 108 120

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี The Audit Fees

168

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Audit Report of Certified Public Accountant งบการเงิน Financial Statements


02

จุดเด่นทางการเงิน 2553

หนวย : ลานบาท Unit : Million Baht

ฐานะการเงิน Financial Status สินทรัพย์หมุนเวียน Total Current Assets สินทรัพย์รวม Total Assets หนี้สินหมุนเวียน Total Current Liabilities หนี้สินรวม Total Liabilities ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว Issues and Fully Paid-up Capital ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders’ Equity

ณ วันที่ 31 ธันวาคม As of December 31 2553 2010

2552 2009

2551 2008

2550 2007

2549 2006

646.93

602.87

477.40

411.59

424.20

1,980.39

1,762.26

1,632.46

1,524.48

1,588.75

651.72

663.39

522.01

430.82

406.93

744.65

759.39

655.61

573.23

611.44

166.02

166.02

166.02

166.02

166.02

1,235.74

1,002.87

966.86

951.24

977.31

3,229.27

2,751.01

2,546.19

2,336.65

2,193.25

3,528.19

3,004.41

2,778.29

2,554.98

2,358.82

2,597.48

2,202.65

1,979.22

1,758.44

1,606.48

631.79

548.63

566.97

578.21

586.77

830.04

740.30

769.26

779.77

674.23

75.26

44.89

21.77

3.31

50.96

2.13

1.49

0.78

0.16

2.18

6.72

4.56

2.27

0.34

5.27

4.02

2.64

1.62

1.51

3.73

0.45

0.27

0.13

0.02

0.31

0.25

0.14

0.07

- งดจ่าย –

0.24

55.56

51.77

53.37

-

77.42

7.44

6.04

5.82

ผลการด�ำเนินงาน Profit & Loss รายได้จากการขาย Sales Revenue รายได้รวม Total Revenue ต้นทุนขาย Cost of Sales ก�ำไรขั้นต้น Gross Profit ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร Selling & Administrative Expense ก�ำไรสุทธิ Net Profit

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ Financial Ratios ก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) Net Profit Margin (%) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) Return on Equity (%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) Return on Total Asset (%) ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) Earning per Share (Baht) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) Dividend per Share (Baht) อัตราการจ่ายเงินปันผล Dividend Payout (%) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) Book Value per Share (baht) หมายเหตุ : มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท Par value per share 1 Baht

5.73

5.89


03

FINANCIAL HIGHLIGHTS

2010

สินทรัพย์รวม Total Assets

611.44

951.24 573.23

หนี้สินรวม Total Liabilities

2549 2006

977.31

1,588.75

1,524.48

2550 2007

966.86 655.61

759.39

744.65

2551 2008

1,632.46

2552 2009

1,235.74

2553 2010

1,002.87

1,762.26

1,980.39

ฐานะการเงิน Financial Status

ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders’ Equity

ก�ำไรขั้นต้น Gross Profit

2549 2006

3.31

ก�ำไรสุทธิ Net Profit

50.96

586.77

1,606.48

2,193.25

2550 2007

578.21 21.77

566.97

ต้นทุนขาย Cost of Sales

1,758.44

2,336.65

1,979.22

2,546.19 44.89

75.26

รายได้จากการขาย Sales Revenue

2551 2008

2552 2009

548.63

631.79

2553 2010

2,202.65

2,597.48

2,751.01

3,229.27

ผลการด�ำเนินงาน Profit & Loss


04

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ผมในนามของคณะกรรมการบริษทั ฯ ขอเรียนต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านว่าในปี 2553 ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ดีกว่าปีกอ่ นหน้านี้ ปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้บริษทั ฯ ประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานนัน้ เนือ่ งด้วยภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้โดยรวมขยายตัวดีขนึ้ รายได้ภาคการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน�ำ้ มันมีราคาเพิม่ ขึน้ มาก ขณะเดียวกันภาคการท่องเทีย่ ว การส่งออก และการลงทุนภาคการก่อสร้างก็ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ด้วย ท�ำให้ประชาชน มีกำ� ลังซือ้ ทีจ่ ะจับจ่ายใช้สอยในสินค้าอุปโภคบริโภค แต่ปจั จัยทีส่ ำ� คัญยิง่ กว่าคือการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และการทุม่ เทแรงกายและแรงใจ อย่างเต็มความสามารถของพนักงานทุกคนในการเพิม่ รายได้ ลดต้นทุนการผลิต และประหยัดค่าใช้จา่ ย เพราะตระหนักดีวา่ บริษทั ฯ ยังต้องประสบ กับความเสีย่ งอีกหลายประการ อาทิเช่น เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางท้องทีข่ องจังหวัดสงขลายังทวีความรุนแรง อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนการเกิดอุทกภัยครัง้ ร้ายแรงที่ อ. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอีกหลายจังหวัดในภาคใต้เมือ่ ช่วงเดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ปี 2553 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย 3,229.27 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 จ�ำนวน 478.25 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.38 เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณขาย และมีกำ� ไรสุทธิ 75.26 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 จ�ำนวน 30.36 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 67.64 มีกำ� ไรสุทธิตอ่ หุน้ เท่ากับ 0.45 บาท ขณะทีป่ ี 2552 ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ เท่ากับ 0.27 บาท ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณาจากฐานะการเงินและผล การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2554 ในวันที่ 25 เมษายน 2554 พิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.56 ของก�ำไรสุทธิ โดยก�ำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และส�ำหรับเรือ่ งการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเติบโตร่วมกันอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการเพือ่ ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม และสังคมจากการด�ำเนินงานให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับสังคมอย่างเกือ้ กูลกัน เพือ่ ให้ชมุ ชนรอบข้างและพนักงานอยูอ่ ย่างมีความ สุข โดยฝ่ายบริหารสูงสุดได้เน้นย�ำ้ อยูเ่ สมอตัง้ แต่เริม่ กิจการเมือ่ 36 ปีทแี่ ล้วมาว่า การด�ำเนินธุรกิจของหาดทิพย์ จะต้องค�ำนึงถึงสังคมภายนอก โดยยึดนโยบายช่วยเหลือสังคมเป็นส�ำคัญ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตน�ำ้ อัดลมในไลน์ PET ซึง่ มีการใช้วตั ถุดบิ จ�ำนวนมาก ฝ่ายโรงงานจึงได้มกี าร ปรับปรุงเครือ่ งจักรเพือ่ ลดการใช้ทรัพยากรส่วนทีไ่ ม่มผี ลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพือ่ ลดการใช้ทรัพยากรทีไ่ ม่จำ� เป็นลง ท�ำให้สามารถ ลดการใช้ทรัพยากรทีน่ ำ� มาใช้ผลิตเป็นวัตถุดบิ เช่น แท่งพรีฟอร์ม ฝา และกระดาษรองผลิตภัณฑ์ (Tray) โดยตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2553 สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ประมาณ 2,511,201 แผ่น (เฉลีย่ 358,743 แผ่น/เดือน) หรือตัง้ แต่เดือนมกราคม 2552 – กรกฎาคม 2553 สามารถลดน�ำ้ หนักของพรีฟอร์มได้ 386,482.20 กิโลกรัม และลดน�ำ้ หนักของฝาได้ 20,839.20 กิโลกรัม เป็นผลให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง ช่วยลด ขยะและการก�ำจัดขยะ ตลอดจนช่วยลดการใช้พลังงาน แต่สงิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ สร้างความภาคภูมใิ จให้กบั พนักงานในการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายด้าน CSR ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการ สิง่ แวดล้อม ISO 14001: 2004 ตัง้ แต่ปี 2550 และบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองจากกรมแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2554 ทีผ่ า่ นมา ปี 2554 คงจะเป็นอีกปีหนึง่ ทีท่ า้ ทายความสามารถของบริษทั ฯ เพราะปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ยังคงมี อยู่ ไม่วา่ จะเป็น เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางท้องทีข่ องจังหวัด สงขลา ความไม่มเี สถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศเท่าทีค่ วร ปัญหาความตึงเครียดทางการ เมืองในตะวันออกกลางโดยเฉพาะทีล่ เิ บียทีร่ นุ แรงขึน้ ซึง่ จะมีผลต่อราคาน�ำ้ มันท�ำให้ตน้ ทุนด้าน โลจิสติกส์ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ความเสีย่ งจากผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ อัดลมรายใหม่ทผี่ ลิตสินค้า น�ำ้ ด�ำทีค่ ล้ายกับ Coca-Cola รุกเข้ามาท�ำตลาดในประเทศและในภาคใต้โดยใช้กลยุทธ์ “ราคา” เป็นแรงขับเคลือ่ น ตลอดจนความแปรปรวนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ เนือ่ งจากภาวะโลกร้อน ฯลฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน คูค่ า้ ลูกค้า พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้อง ทุกฝ่าย ทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ด้วยดีตลอดมา และขอให้เชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯ จะ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ยึดมัน่ ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้เกิด ประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย และการเจริญก้าวหน้าขององค์กรอย่างยัง่ ยืนต่อไป

พล.อ. (จรัล กุลละวณิชย์) ประธานกรรมการ

Gen. (Charan Kullavanijaya) Chairman


05

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE On behalf of the Board of Directors, I would like to inform our shareholders that the Company’s operating results for the year 2010 showed an improvement from the preceding year. One of the reasons that had led to such a success was much improvement in economic growth in the southern region that had resulted in a rise in revenue in the agricultural sector, for example, from an increase in the price of rubber and palm oil. Concurrently, significant growth in the tourism and export sectors as well as investment in construction was also apparent, all of which had led to higher purchasing power on the consumer part. Another significant factor, to be noted, was the capability of the management team as well as whole-hearted effort of our staffs, both mentally and physically, in leading the Company to achieve higher revenues; reduce production cost; and minimize expenditure, through realization that the Company will, inevitably, continue to encounter more risks induced by continued unrest in the 3 southernmost provinces and some areas of Songkhla where the scale of violence intensifies through time, and the severe flood incident in Hat Yai district of Songkhla and several other provinces in the southern region of Thailand in the past November. The Company’s operating results for the year 2010 had shown that Revenue from Sales was Baht 3,229.27 million, or an increase of Baht 478.25 million or 17.38% from 2009, as a result of higher sales volume. Net Profit was Baht 75.26 million, an increase of Baht 30.36 million or 67.64% from 2009. Net Profit per share was Baht 0.45 in 2010, significantly higher than Baht 0.27 per share in 2009. Following the consideration of the Company’s financial status and operating results, the Board of Directors unanimously passed a resolution to propose to the Ordinary Shareholders’ Meeting for the year 2011 to be held on 25th April 2011, to consider and approve the dividend payment for the operating results of the year 2010 at the rate of Baht 0.25 per share or 55.56% of Net Profit, and to pay out the dividend on 20th May 2011. As for the subject of social and environmental responsibility and in order to prosper together in a sustainable manner, the Company has duly managed to operate in such a way to reduce the impact upon the environment and society as much as possible. The Company is also determined to live together with the society benevolently, in order to ensure that the surrounding community as well as the staffs are living happily. Top executives of the Company have always emphasized, ever since the Company’s inauguration 36 years ago, that Haad Thip shall operate in such a way that it is considerate and pays heed to the community outside its premise and strictly adheres to the policy to lend a helping hand to the society. For example, the PET production lines for sparkling beverages previously needed to utilize a great deal of raw materials. As such, the factory had made some adjustment to the machinery in order to cut down the resources without affecting the quality of the products, in order to minimize utilization of unnecessary resources. As a result, the amount of resources utilized in the production of raw materials such as preform, caps and paper trays, has been successfully reduced. Between the months of February – August 2010, the Company was able to reduce its paper consumption by 2,511,201 sheets (an average of 358,743 sheets/month); and between the months of January 2009 – July 2010, the Company was able to reduce the weight of preform by 386,482.20 kilograms and the weight of caps by 20,839.20 kilograms; thus allowing for lower cost of production, reduction in garbage volume and garbage disposal activity as well as lower energy consumption. The most important part, however, was making the staffs proud to be part of the activities relating to social and environmental responsibility, which is in line with the Company’s CSR policy. The Company has been certified with ISO 14001: 2004 since the year 2007; and also certified by the Department of Industrial Works, Ministry of Industry, on 25th January 2011, for its performance as per the standard of responsibility a manufacturer should render to the society (CSR-DIW). Year 2011 shall be another year of challenge for the Company, with a handful of risk factors still intact, for examples, unrest in the 3 southernmost provinces and some areas of Songkhla; the political situation in Thailand that seems to remain unstable; political tension in the Middle East, especially Libya where problems intensify by day, and in turn, will pose a problem upon the oil price, and eventually, higher logistic cost for the Company. Other risk factors include the fact that a new manufacturer and distributor of sparkling beverages, that also produces a beverage similar to Coca-Cola, has entered the Thai market and also southern Thailand’s market with an agressive pricing strategy as its driving force; and volatility of the climate conditions as a result of global warming, etc. The Board of Directors would like to thank our shareholders, business partners, customers, staffs and all other related parties for your continuous support in the Company’s operation, and we ask you to kindly trust that the Company will continue to proceed with caution and prudence, and adhere to the principle of good corporate governance, in order to ensure highest benefit for all parties concerned, and for the Company to prosper in a sustainable manner.

Sec.Lt.

ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ

(Phairoch Rattakul) President & CEO


06

คณะกรรมการ บริษทั

1 2

3

1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ / Gen.Charan Kullavanijaya

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ Independent Director / Chairman

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม President & CEO / Authorized Directors

กรรมการ / Director

2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล / Sec.Lt.Phairoch Rattakul 3. Mr. Stephanus Nothnagel

4

5 6

4. นายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ Mr. Dumrongrugs Apibalsawasdi

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม / Authorized Director

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม / Authorized Director

กรรมการ / Director

5. นางปริยา จีระพันธุ์ / Mrs. Pariya Chirabandhu 6. หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช / M.L. Dhisana Sritavaj


07

BOARD OF DIRECTORS

7 8

9

10

11 12

13

7. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ / Ms. Smornluk Mahasmiti 10. นายประกิต ประทีปะเสน / Mr. Prakit Pradipasen

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ Independent Director / Auditing Director

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Independent Director / Chairman of the Audit Committee

กรรมการ / Director

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ Independent Director / Auditing Director

กรรมการ / Director

กรรมการอิสระ / Independent Director

กรรมการ / Director

8. พลตรี พัชร รัตตกุล / Maj. Gen. Patchara Rattakul 9. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม / Mrs. Yupares Thiengtham

11. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ / Mr. Yanyong Maethapanich 12. Mr. Johan Willem Maarten Jansen 13. Mr. Philipp Hugo Gutsche


08

หาดทิพย์กบั ความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Conservation of Natural Resources and Environment

หาดทิพย์มงุ่ มัน่ ต่อการใช้ทรัพยากรน�ำ้ อย่างมีความรับผิดชอบ ดังนัน้ เพือ่ การ อนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย Haad Thip is determined to utilize water resources in a responsible manner. Hence, we have organized several environment-related activities, in order to lend a helping hand in the conservation and protection of natural resources and environment.

การเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงสดใส Promotion of Good Health

การพัฒนาชุมชน

Community Development หาดทิพย์สร้างสรรค์โครงการต่างๆ ทีส่ ามารถส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่าง ยั่งยืนในทุกพื้นที่ๆ เราด�ำเนินธุรกิจ เราจะตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้ง ในยามสุขและยามทุกข์ เราจะด�ำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องการบรรเทาสาธารณภัย การศึกษา การพัฒนาเยาวชน และรวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม Haad Thip has devised many projects, to sustainably develop every area we carry out our business operations. We intend to respond to every need of the community, in sickness and in health. We vow to proceed with projects relating to public hazard relief, education, youth development as well as carry on the aesthetic culture and tradition.

หาดทิ พ ย์ ส ่ ง เสริ ม การใช้ ชี วิ ต อย่ า ง กระฉับกระเฉงและมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง จึงให้การ สนับสนุนด้านการกีฬาในทุกระดับ ทุกประเภท Haad Thip promotes an active and healthy lifestyle, therefore, it provides full support to all levels and types of sport-related activities.


09

HAAD THIP AND SOCIAL CONTRIBUTION

หาดทิพย์

ถือก�ำเนิดที่อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหาดทิพย์เติบโตอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ให้ความส�ำคัญในการแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ เอาใจ ใส่ต่อทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสิ่งแวดล้อม จนท�ำให้สามารถสร้างการ เปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น การด�ำเนินธุรกิจของหาดทิพย์ไม่ได้มองแต่ ผลก�ำไรอย่างเดียว แต่จะมองถึงสังคมรอบข้างด้วย โดยยึดนโยบายช่วยเหลือ สังคมเป็นส�ำคัญ ถึงแม้ว่าจะมีก�ำไรมากหรือน้อยก็ต้องช่วยเหลือสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการศึกษา สนับสนุน ด้านการกีฬา และดูแลเรื่องสาธารณประโยชน์/สาธารณกุศล วัฒนธรรม ประเพณีทอ้ งถิน่ ตลอดจนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยผู้บริหารสูงสุดได้เน้นย�ำ้ อยู่เสมอว่า “พวกเราชาวหาดทิพย์จะมีความ สุขอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อสังคมรอบข้างมีความสุขด้วย” ขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ก็มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่โลก ด้วยการผสานความยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราท�ำควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ กับแคมเปญ “Live Positively ร่วมท�ำสิง่ ดีๆ เพือ่ เรา เพือ่ โลก” ซึง่ สอดคล้อง กั บ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ บ ริ ษั ท ฯ ท� ำ มาตลอดระยะเวลากว่ า 30 ปี โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

“Haad Thip” was formally established in Hat Yai district of

Songkhla over 30 years ago. Throughout the years, Haad Thip has been growing steadily and sustainably, together with a strategy of sharing with fellow humanity and paying attention to natural resources and environment, in such a way to create positive changes in the society. The objective of Haad Thip’s business operation is not only to generate profits, but also to take notice of the surrounding community, through its commitment to the philosophy of social contribution. However large or small the profits made, social contribution remains crucial, through the development of and support for the community, education, sports, culture and tradition, community service and charity, and conservation of natural resources and environment. The Company’s executives always stress that: “We, the Hadd Thip community, can only be truly happy when the surrounding community is also happy.” Concurrently, the Coca-Cola group as a whole is also determined to perform good deeds for the citizens of the world, by combining the execution of every sustainable activity alongside its business operation with the “Live Positively: Perform good deeds for us, for the world” campaign, that is actually in line with the Company’s social activities carried out for the past 30 years or so. The activities have been divided into several categories as follows:


10

การแข่งขันวอลเล่ย์บอล พัทลุง-โลมา Federbrau Aisan Beach Phatthalung-Loma Federbrau Asian Beach Volleyball Tournament การแข่งขันพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 35 จ.ตรัง 35th Physical Education Games, Trang

การเสริมสร้าง สุขภาพ แข็งแรงสดใส

การแข่งขันลากูน่าภูเก็ต ไตรกีฬา Laguna Phuket Triathlon


11

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน หาดทิพย์คัพ ครั้งที่ 2 จ.ชุมพร S7 Haad Thip Cup No.2, Chumphon

PROMOTION OF GOOD HEALTH

การแข่งขันวอลเล่ย์บอล สมิหลา Federbrau Asian Beach Samila-Federbrau Asian Beach Volleyball Tournament

การแข่งขันฟุตบอล 5 คน S5 unity cup 2010 จ.นราธิวาส S5-Unity Cup 2010, Narathiwat

งานวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Hat Yai Nature Run at Prince of Songkhla University


12

ค่ายพี่น�ำน้องรักษ์น�้ำ ตามแนวพระราชด�ำริ ณ สวน ประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา ‘Pee Nam Nong Rak Nam’ camping project, a royal initiated project at the General Prem Tinsulanonda Historical Park, Songkhla กิจกรรมขุดลอกแหล่งน�้ำธรรมชาติ ห้วยหลุมพี อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข” The “learning and happy living community” project: natural water source dredging activity, Lumpee brook, Rattabhumi district, Songkhla

การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนกิจกรรม Car Free day ลดโลกร้อน Sponsored the Car Free Day activity to help mitigating the global warming effect


13

โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ณ หาดละไม เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี International Shore Conservation Project, Lamai beach, Koh Samui, Surat Thani

Conservation of Natural Resources and Environment

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา Joined the forestation activity in celebration of HM the King’s 84th Birthday anniversary at Khao Wang Pa National Forest, Khlong Hoikhong district, Songkhla


14

สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น เทศกาลเดือนสิบ จ.นครศรีธรรมราช Sponsored the folklore: Duen Sib (Tenth Month) Festival, Nakhon Si Thammarat

สนับสนุนงานประเพณี ชักพระ-แข่งเรือยาวสุราษฎร์ธานี Sponsored the traditional Chak Phra Festival and Boat Race, Surat Thani

การพัฒนาชุมชน

สนับสนุนงานประเพณีลากพระสงขลา Sponsored the traditional Lak Phra Festival, Songkhla สนับสนุนงานประเพณีกินเจ Sponsored the traditional Vegetarian Festival

มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการ ฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาคที่ 2 Granted scholarship to the children of the civil servants of Second Naval Area Command, Songkhla Naval Base


15

โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 14 ภาคใต้ The 14th Fanta Young Ambassador of Southern Region, Thailand

มอบรางวัลประกวดเรียงความ หาดทิพย์ หัวข้อ ความรู้สึกที่มีต่อหาดทิพย์ Granted an award for Haad Thip Essay Contest titled ‘Feelings for Haad Thip’

Community Development

สนั บ สนุ น การจั ด งานหาดใหญ่ ไอซ์โดม โคมไฟน�้ำแข็ง Sponsored the organization of Hatyai Ice Dome event สนับสนุนงานเกษตรภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ Sponsored the Southern Agricultural Fair at Prince of Songkhla University, Hat Yai


16

บริจาคโลหิตเนื่องในวัน รจ รย Blood donation on Together We Live Day

การพัฒนาชุมชน Community Development

วันรวมใจ เราอยู่ (รจ รย) วันที่ 12 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวัน คล้ายวันเกิดของ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ชาวหาดทิพย์ทกุ คนได้รว่ มกันท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น พัฒนา โรงเรียนที่ขาดแคลน พัฒนาพื้นที่ประสบอุทกภัย บริจาค โลหิต และบริจาคเงินสมทบกองทุน ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานชาวใต้

พัฒนาโรงเรียน ที่ประสบภัยน�้ำท่วม Developed schools affected by floods

In honoring the Ruamjai Rao Yu (Together We Live) Day on November 12, which was also the President & CEO of Haad Thip PCL, Sec. Lt. Phairoch Rattakul’s Birthday, Haad Thip community had participated in several activities. Such activities included development of deprived schools and flood-stricken areas; blood donation; and donation to the Sec. Lt. Phairoch Rattakul’s education fund for the children of the southern citizens.


17

โค้ก – หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้

นอกจากการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ต่ า งๆ ในภาคใต้ โดยตรงจากหาดทิ พ ย์ แ ล้ ว บริ ษั ท ฯยั ง ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ โคคา - โคลาประเทศไทย สภากาชาดไทย น�ำน�ำ้ ดืม่ น�ำ้ ทิพย์ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้ที่จ�ำเป็น รวมถึงยารักษาโรค เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยตามโครงการ “น�ำ้ ทิพย์ปนั น�ำ้ ใจให้กาชาด” ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส In addition to direct assistance and support provided to the victims of disasters in the south, Haad Thip also collaborated with Coca-Cola Thailand Foundation and Red Cross, in providing Nam Thip water, rice, dried food, other necessities as well as medicines to aid those affected by floods and storms. The activities were performed in accordance with the “Nam Thip’s Share of Compassion with Red Cross” project, in the areas that included Songkhla, Surat Thani, Chumphon, Phatthalung, Pattani, Yala and Narathiwat.

Coke – Hadd Thip alongside the Citizens of the South


18

ข้อมูล บริษทั ชื่อบริษัท

บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

HTC

เลขทะเบียนบริษัท

0107537002206 (เดิมเลขที่ บมจ. 467)

ทุนจดทะเบียน

250 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

166,015,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 166,015,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ (โรงงาน)

87/1 ถ. กาญจนวนิช ต. บ้านพรุ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทรศัพท์ : (074) 210-008-18, (074) 210-025-33 (074) 209-240-1, (074) 439-644-53 โทรสาร : (074) 210-006-7

ส�ำนักงานกรุงเทพฯ

36 ซอยเอกมัย 10 แยก 2 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2391-4488 โทรสาร : 0-2381-2257, 0-2390-1925

Website

http://www.haadthip.com

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

บุคคลอ้างอิง นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร : 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ำกัด ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2677-2000 โทรสาร : 0-2677-2222


19

COMPANY PROFILE Company’s Name

HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED

Abbreviation

HTC

Registration Number

0107537002206 (Previously Bor. Mor. Jor. 467)

Register Capital

250 million Baht ( 250,000,000 ordinary shares @ 1 Baht par value)

Paid-up capital

166,015,000 Baht

Nature of Business

Bottler of Coca-Cola for south Thailand

Head Office / Plant

87/1 Karnchanavanich Road, Baan Pru, Haad Yai, SongKhla 90250 Tel : (074) 210-008-18 , (074)210-025-33, (074) 209-240-1, (074)439-644-53 Fax : (074) 210-006-7

Bangkok Office

36 Soi Ekamai 10 Yaek 2, Sukhumvit 63, Nort Klongton, Wattana, Bangkok 10110, Thailand Tel : 0-2391-4488 Fax : 0-2381-2257, 0-2390-1925

Website

www.haadthip.com

Accounting Period

1 January – 31 December

Reference Registrar

Thailand Securities Depository Company Limited 62 The Stock Exchange of Thailand Building, Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand Tel. : 0-2229-2800, 0-2654-5599 Fax : 0-2359-1259

Auditor

KPMG Phoomchai Audit Ltd. Empire Tower, 50th - 51st Floors, 195 South Sathorn Road Yannawa, Sathorn , Bangkok 10120, Thailand Tel. : 0-2677-2000 Fax : 0-2677-2222


20

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

และแนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต บริ ษั ท หาดทิ พ ย์ จ�ำ กั ด (มหาชน) ประกอบธุ ร กิ จ ประเภทอุ ต สาหกรรมน�้ำ อั ด ลม โดยได้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ จ ากโคคา-โคลา คั ม ปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจียร์ ให้เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มน�้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า “โคคา-โคลา” “แฟนต้า” “สไปร์ท” และผลิตภัณฑ์อนื่ ทีโ่ คคา-โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มนิ ทิ เมด สเแปลช น�ำ้ ดืม่ น�ำ้ ทิพย์ โดยมีโรงงานผลิตตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีขอบเขตการผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง ยะลา กระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายและบางส่วนซื้อจากบริษัทคู่ค้า (บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด) มาจ�ำหน่าย ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์น�้ำอัดลม (Sparkling Beverages) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์โค้ก แฟนต้า และสไปร์ 2. ผลิตภัณฑ์ non-carbonated (Still Beverages) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์มินิท เมด สเแปลช และน�้ำดื่มน�้ำทิพย์

รายได้หลักของบริษัทฯ คือรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำอัดลมซึ่งเป็นการขายภายในประเทศ 100% โดยมีโครงสร้างของรายได้ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้: รายได้จากการขายสินค้า และรายได้อื่น

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

1. รายได้จากการขาย

3,229.27

100.00

2,751.01

100.00

2,546.19

100.00

3,062.31

94.83

2,622.42

95.33

2,407.78

94.56

166.96

5.17

128.59

4.67

138.41

5.44

277.29

8.59

230.28

8.37

201.50

7.91

21.63

0.67

23.12

0.84

30.70

1.21

3,528.19

109.26

3,004.41

109.21

2,778.39

109.12

1.1 ผลิตภัณฑ์น�้ำอัดลม 1.2 ผลิตภัณฑ์ non-carbonated 2. รายได้จากเงินสนับสนุนการขาย 3. รายได้อื่น รวมรายได้

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551


21

NATURE OF BUSINESS OPERATION &

INDUSTRY’S TREND AND FUTURE COMPETITIVE ENVIRONMENT

Haad Thip Public Company Limited is located in Amphur Hat Yai, Songkhla province and an operator of a sparkling beverage manufacturing business. The Company has been granted a franchise by the Coca-Cola Company (U.S.A), Atlanta, Georgia, as a producer and distributor of sparkling beverages under the trademarks of “Coca-Cola,” “Fanta,” “Sprite,” and other products owned by Coca-Cola Company such as Minute Maid Splash and Nam Thip Drinking Water, exclusively for the 14 southern provinces of Thailand, namely Chumphon, Ranong, Yala, Krabi, Phuket, Phang-nga, Trang, Phatthalung, Surat Thani, Nakorn Si Thammarat, Songkhla, Satun, Pattani, and Narathiwat. In the past 3 years, there have been no major changes in the shareholding structure, management structure or nature of business operation of the Company. The Company has no subsidiaries or affiliated companies, and the products manufactured by the Company or partly purchased from its business partner (ThaiNamthip Limited) comprise of the followings: 1. Sparkling beverages that comprise of Coke, Fanta and Sprite 2. Non-Carbonated / Still Beverages that comprise of Minute Maid Splash and Nam Thip Drinking Water The Company’s main source of revenue is derived from the sales of sparkling beverages, with domestic sales accounting for 100%. The Company’s revenue structure for the past 3 years is as follows: Revenue from Sales and Other Revenues 1. Revenue from Sales

2010 Million Baht

2009 %

Million Baht

2008 %

Million Baht

%

3,229.27

100.00

2,751.01

100.00

2,546.19

100.00

3,062.31

94.83

2,622.42

95.33

2,407.78

94.56

1.2 Still beverages

166.96

5.17

128.59

4.67

138.41

5.44

2. Sales support revenue

277.29

8.59

230.28

8.37

201.50

7.91

21.63

0.67

23.12

0.84

30.70

1.21

3,528.19

109.26

3,004.41

109.21

2,778.39

109.12

1.1 Sparkling beverages

3. Other revenues Total Revenues


22

แนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต โครงสร้างของอุตสาหกรรมน�้ำอัดลมในประเทศไทยแบ่งออกเป็นค่ายใหญ่ๆ ได้ 2 ค่าย คือ “โค้ก” และ “เป๊ปซี่” โดยค่ายโค้กประกอบ ด้วยบริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา ในทุกภาคของประเทศ ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้ และ บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ส�ำหรับค่ายเป๊ปซี่มีบริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีบริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท ไบเล่ย์ จ�ำกัด บริษัท อาเจไทย จ�ำกัด (ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ “บิ๊กโคล่า”) และบริษัทย่อยๆ อีก 2-3 รายที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ อุตสาหกรรมน�้ำอัดลมในประเทศไทยมีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นยาก เนื่องจาก เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องลงทุนสูงในการซื้อเครื่องจักร สินค้าในตลาดมีลักษณะไม่ต่างกันท�ำให้เกิดการทดแทนกันได้ง่ายในมุมมอง ของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงพยายามสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติ หรือ ภาพลักษณ์ของสินค้าและของบริษัท ด้วยการผลิตสินค้าตัวใหม่ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ ปัจจุบันตลาดน�้ำอัดลมมีการแข่งขันสูงท�ำให้ ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยมีการท�ำกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อเป็นการรักษาระดับ ความสนใจของผู้ซื้อซึ่งเป็นการเน้นย�้ำและสร้างความศรัทธา ความเชื่อถือแก่ลูกค้า ไม่ให้สินค้าหายไปจากสายตาของผู้บริโภค และก่อให้เกิดความภักดีในตราสินค้า ผู้ประกอบการจะรักษาตลาดด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้า อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งเพื่อกระตุ้นตลาดและจูงใจผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนครองตลาดควบคู่ไปกับความพยายาม รักษาตลาดซึ่งแต่ละบริษัทฯ ก็จะน�ำกลยุทธที่แตกต่างกันออกมาใช้ น�้ำอัดลมเป็นสินค้าประจ�ำฤดูกาล (Seasonal) ช่วงหน้าร้อนของทุกปีซึ่งอากาศร้อนจัดจะมียอดการจ�ำหน่ายมากกว่าฤดูกาลอื่น ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ประกอบการหลักทั้งสองค่ายต่างห�้ำหั่นกันด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านสองแนวทางหลัก คือ สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง กับ มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง ส�ำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ นั้น มุ่งเน้นเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป้าหมาย คือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้มากที่สุด และสร้างสรรค์สื่อโฆษณาให้เข้าถึงประเพณีและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ตลอดจนเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าและสังคมโดยรอบ เน้นการให้บริการด้วยความจริงใจ รวดเร็ว ฉับไว และสม�ำ่ เสมอ ด้วยสินค้ามาตรฐานโคคา-โคลา ปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดน�้ำอัดลม รวมทุกผลิตภัณฑ์คิดเป็นประมาณร้อยละ 62 (Source: AC Nielsen) คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของตลาดน�้ำอัดลมของปี 2554 ในภาพรวมน่าจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด น�้ำอัดลมทั่วโลก เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคและกระแสสังคมที่ใส่ใจกับเรื่องสุขภาพ ท�ำให้ผู้บริโภคหันไปดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการน�้ำอัดลมต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ นม น�้ำผลไม้ น�้ำดื่มบรรจุ ขวด น�้ำแร่ ชาเขียว ฯลฯ ส�ำหรับบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายการเจริญเติบโตของปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 10


23

Industry’s Trend and Future Competitive Environment The soft drink industry in Thailand comprises of 2 major players, “Coke” and “Pepsi”. “Coke” is manufactured and distributed by ThaiNamthip Ltd., whose sales and distribution territory includes all provinces of Thailand excluding the 14 southern provinces covered by Haad Thip Public Company Limited, the manufacturer and distributor of Coca-Cola products for the 14 Southern provinces of Thailand. “Pepsi” is manufactured and distributed by Serm Suk Public Company Limited. Other manufacturers are Green Spot (Thailand) Co., Ltd., Bireley’s California Orange (Thailand) Co., Ltd., Aje Thai Co., Ltd. (manufacturer and distributor of Big Cola), and 2-3 other small operators in the industry. The soft drink industry in Thailand is an Oligopoly by nature. It is considered difficult for a new operator to enter the industry because high level of investment is needed for the purchase of machinery. The characters of the products in the market also do not differ, and so from the consumers’ point of view, each and every product is substitutable. As such, each operator is making an utmost effort to differentiate their products from the others, be it the taste of the products; the image of the products; or the image of the Company, especially through regular introduction of new products to the market. Sparkling beverage industry is currently a highly competitive industry, therefore, each Company is in need for adjustment and adaptation at all times. As a result, each bottler is placing great emphasis on continuous advertising and sales promotions throughout the year, in order to maintain exposure and brand recognition; create faith and trust in the products; and prevent the brand from losing its stance while continuing to create brand loyalty. The business operators would continue to create value added services or introduce the latest innovation on a regular basis, in order to stimulate and entice the market, with an objective to maintain and acquire more market shares through unique marketing strategies designed and executed by each Company. Sparkling beverages are seasonal in nature, with sales volume often higher during the summer than other seasons. As such, major players usually concentrate their tactics and marketing efforts to usurp the market shares from each other during the summer period, especially through 2 main campaigns namely sport marketing and music marketing campaigns. The Company’s strategy is to direct the sales promotion and advertising campaigns in the direction of tradition and way-of-life of each locality, as well as promote good relationships with all vendors, community and society, while also emphasize genuine, prompt, reliable and consistent services, with the Coca-Cola standard and quality of products. In 2010, the Company’s market share in the south, inclusive of all product categories, was 62%. (Source: AC Nielson) It has been forecasted that overall sparkling beverage growth rate for the year 2011 will not show much improvement, in line with the sparkling beverage industry worldwide. This is consistent with the changes in consumer preference the world over, with societal trend gearing towards becoming more health conscious, which has shifted consumers’ purchasing behavior to more healthy beverages such as milk, fruit juice, bottled water, mineral water, green tea, etc. The Company has forecasted its growth figure for 2011 to rise by approximately 10% from 2010.


24

ปัจจัย ความเสีย่ ง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบกับผลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้ง มีมาตรการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้

1. ปัจจัยความเสี่ยงด้านการผลิต 1.1 ต้นทุนค่าขนส่ง ราคาน�้ำมันดีเซลมีราคาสูง ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายตรึงราคาจ�ำหน่ายไม่เกินลิตรละ 30 บาท แต่จาก สถานการณ์ความตรึงเครียดในประเทศลิเบียได้ส่งผลกระทบต่อราคาน�ำ้ มัน จึงมีความเสี่ยงว่ารัฐบาลอาจจะไม่สามารถตรึง ราคาน�้ำมันดีเซลต่อไปได้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะมีผลกระทบในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งของธุรกิจน�้ำอัดลมซึ่งเป็นสินค้าที่พึ่งพา การกระจายสินค้าจากคลังสินค้าผ่านรถบรรทุกไปยังร้านค้าต่างๆ ทั่วทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ 1.2 ต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงาน จากการที่ภาวะเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะราคาสินค้าที่ปรับขึ้นตามต้นทุนราคา น�้ำมันที่เพิ่มขึ้น ประกอบการประกาศปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงาน ภาคเอกชนจ�ำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ 1.3 ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ต้นทุนบรรจุภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะแท่งพรีฟอร์มที่ใช้ผลิตขวด PET และคาดว่าจะยังคงตัวในระดับสูง ต่อไปตามปัจจัยทางด้านราคาน�้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมน�้ำอัดลมประเภทไม่ต้องคืนขวดมากขึ้น โดยเฉพาะน�้ำอัดลมประเภทบรรจุในขวด PET ซึ่งเป็นที่นิยมของลูกค้ากลุ่มที่ซื้อตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้าน สะดวกซื้อต่างๆ ฉะนั้น เมื่อต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์มีราคาสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ด้วย 1.4 ต้นทุนวัตถุดบิ น�ำ้ ตาลทรายเป็นวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตน�้ำอัดลม นอกจากราคาแพงแล้วยังมีแนวโน้มทีจ่ ะขาดแคลนด้วย บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการจัดหาน�้ำตาลทรายให้เพียงพอต่อปริมาณการผลิตของบริษัทฯ 1.5 เครื่องจักร อุตสาหกรรมน�้ำอัดลมต้องใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อท�ำการผลิตให้ได้จ�ำนวนมากในระยะเวลาจ�ำกัด เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ผลิตน�ำ้ อัดลมจึงมีราคาแพงและต้องลงทุนมาก ดังนัน้ บางกรณีบริษทั ฯ จึงมีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในเครือ่ งจักร มือสอง ประกอบกับเครื่องจักรบางไลน์การผลิตมีอายุการใช้งานหลายปีแล้ว บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในเรื่องการเสียค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาสูง ตลอดจนการสิ้นเปลืองพลังงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิต 1.6 ก�ำลังการผลิต บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ PET ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดซึ่งเติบโตขึ้นมาก บริษัทฯ ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทคู่ค้าในกรุงเทพฯ ซึ่งบางครั้งบริษัทฯ คู่ค้าไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ตามปริมาณที่ต้องการได้ ท�ำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการเสียโอกาสในการขาย/การท�ำ ก�ำไร และมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าขนส่งสินค้า ปัจจัยเสี่ยงด้านการผลิตดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์น�้ำอัดลมเป็นสินค้าที่อยู่ในรายการเฝ้าติดตามและก�ำกับดูแลของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ การจะปรับ ราคาจ�ำหน่ายต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลดังกล่าว


25

ELEMENTS OF RISK The Company is aware of the elements of risk that may produce an impact upon the Company’s operations and has, hence, performed risk assessment and issued measures to mitigate possible risks as follows:

1. Production Risk 1.1 Transportation Cost : Diesel price remains high, even though the government has a policy to peg the diesel sales price at no higher than Baht 30 per liter. The tension in Libya, however, has produced an impact upon oil price, and our government may no longer be able to peg the diesel price. This factor will produce an impact upon the transportation cost of the sparkling beverage industry, since the distribution of products from the warehouses to retail outlets in 14 southern provinces depends entirely on transportation by trucks. 1.2 Labor Cost : There is a possibility that inflation rate may be adjusted upwards in line with the rise in commodity prices that has resulted from oil price rise. An increase in minimum wage rate has also been announced, effective since 1 January 2011. As such, private sector must also adjust labor wage rate upwards in accordance with the mentioned factors, which in turn, will affect the Company’s cost of production. 1.3 Packaging Cost : Packaging cost has risen especially as a result of the rise in the cost of preform – the plastic sticks used in the production of PET bottles. It will, most likely, remain high, in line with the continuously high level of oil price. Consumer preference for one-way products also continues to remain high, especially for PET products, which are popular among consumers who make their purchases through department stores, supermarkets and convenience stores. As such, rising packaging cost, inevitably, produces an impact upon the Company’s cost of production. 1.4 Raw Material Cost : Sugar is the major raw material used in the production of sparkling beverages. Not only it is expensive, it is also possible that sugar will become scarce. The Company, therefore, encounters the risk of inadequate procurement of sugar for its production. 1.5 Machinery : It is necessary for the sparkling beverage industry to utilize machinery with high level of efficiency, with the capacity to produce the highest volume possible within a limited time period. As such, the machines utilized in the production of sparkling beverages are expensive, and hence, investment value is high. It is, therefore, necessary for the Company to invest in secondhand machinery in some cases; and with some of the production lines having been utilized for several years, it is possible that the Company may encounter high expenses on the repair and maintenance of its machinery as well as energy wastage, all of which will result in higher cost of production. 1.6 Production Capacity : The Company has insufficient capacity to reach the target production level of PET products, and hence, it is unable to meet the ever-growing market demand. The Company has tried to solve the problem at hand by purchasing PET products from its business partner in Bangkok, who sometimes is unable to meet the Company’s demand, which has resulted in the Company’s loss of sales and profit-making opportunity, and also, higher transportation cost. All of the above-mentioned factors that create production risk have driven up the cost of production, which in turn, has resulted in a decline in the Company’s profit. At the same time, the Company is unable to adjust its price level upwards, in the same direction as the cost of production, because sparkling beverage is one of the products closely monitored and controlled by Department of Internal Trade, Ministry of Commerce, whereby any adjustment in distribution price must be approved by such supervisory authority.


26

2. ความเสี่ยงด้านมาตรการของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบห้ามจ�ำหน่ายขนมขบเคี้ยวและน�้ำอัดลมในโรงเรียน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขยาย ตัวของตลาดน�้ำอัดลมเนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่ส�ำคัญ

3. ปัจจัยเสี่ยงด้านการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค 3.1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจากกระแสสังคมที่ใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ท�ำให้ผู้บริโภคหันไปนิยมดื่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ เช่น นม น�้ำผลไม้ น�้ำดื่มบรรจุขวด น�้ำแร่ ชาเขียว ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น และลดปริมาณการดื่มน�้ำอัดลมลง 3.2 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงความต้องการบริโภคน�้ำอัดลมในบรรจุภัณฑ์ชนิดคืนขวด (returnable bottles) ซึ่งเป็น ชนิดของผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ำ� ไรต่อหน่วยสูง มาเป็นน�ำ้ อัดลมในบรรจุภณ ั ฑ์ชนิดไม่คนื ขวด (non-returnable bottler) มีชอ่ งทางการ จ�ำหน่ายผ่านร้านค้าประเภท Modern Trade และ Convenience Store ซึ่งมีก�ำไรต่อหน่วยน้อยกว่า ทั้งนี้ ราคาจะถูกก�ำหนด โดยผูผ้ ลิตรายใหญ่ 2 ราย ในกรุงเทพฯ โดยตลอดระยะเวลา 6-7 ปีทผี่ า่ นมา ผลิตภัณฑ์ชนิดคืนขวด(returnable bottles) มียอด ขายลดลงต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นแนวโน้มเช่นเดียวกันทั่วโลก แต่ในทางตรงข้ามยอดขายผลิตภัณฑ์ one-way (non-returnable bottler) กลับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขยายตัวของร้านค้าส่งและค้าปลีกสมัยใหม่และผู้บริโภคนิยม เข้าไปจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าประเภทนี้

4. ปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด 4.1 น�้ำอัดลมเป็นสินค้าตามฤดูกาล โดยมียอดความต้องการสูงในช่วงฤดูร้อน บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะประสบกับการผลิต สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และมีก�ำลังการผลิตเหลือเกินความต้องการในช่วงฤดูกาลอื่น 4.2 การแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะในตลาดค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่ง อีกทั้งความ เสี่ยงจากสินค้าเลียนแบบ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ Big Cola ที่มีขนาดของบรรจุภัณฑ์ใหญ่กว่าและขายในราคาที่ต�่ำกว่า ซึ่งปัจจุบัน สามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้น 4.3 ข้อจ�ำกัดในการขยายตลาด เนื่องจากบริษัทฯ มีเขตการจ�ำหน่ายเฉพาะ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น ขณะที่คู่แข่งส�ำคัญสามารถ จ�ำหน่ายได้ทวั่ ประเทศ ขนาดของกิจการจึงแตกต่างกันมาก ท�ำให้คแู่ ข่งมีตน้ ทุนการผลิตต�่ำกว่า และมีเงินทุนทีม่ ากกว่าในการ ใช้นโยบายทางการตลาดในการลด แลก แจก แถม

5. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการเงิน

รายละเอียดปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 26

6. ปัจจัยความเสี่ยงด้านอื่นๆ 6.1 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ วาตภัย อุทกภัย เหตุการณ์ดินถล่มในหลายจังหวัดในภาคใต้ ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะ โลกร้อน 6.2 เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางอ�ำเภอในจังหวัดสงขลา ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีและยังไม่มี ทีท่าว่าจะสงบลง ท�ำให้ยอดขายในพื้นที่ดังกล่าวลดลง


27

2. Risk resulting from Government Policy The Ministry of Education has issued a regulation to prohibit the sales of snacks and sparkling beverages on school grounds, which has directly affected the growth of the sparkling beverage market, as students are considered major target market.

3. Risk resulting from Changes in Consumer Preference 3.1 Changes in consumer preference according to the societal trend towards becoming more health conscious, have shifted consumers’ attention to more healthy beverages such as milk, fruit juice, bottled water, mineral water, green tea, etc. The result is lower demand for sparkling beverages. 3.2 Changes in consumer preference on product types, from returnable bottled products that generate higher profit per unit, to non-returnable bottled products that sell mainly through channels such as modern trade and convenience stores, which generate less profit per unit. Price level has also been under the control of the 2 major producers in Bangkok. In the past 6-7 years, sales of returnable bottled products have shown a declining trend continuously the world over. On a contrary, one-way or non-returnable bottled products have shown increasing sales volume on a continuous basis, as a result of an expansion of wholesalers and modern trade outlets, with the latter being the most popular among consumers in today’s world.

4. Market Risk 4.1 Sparkling beverage is considered seasonal product, with higher demand during the summer season. The Company is, therefore, likely to encounter the risk of shortage in production during the summer and excess capacity during other seasons. 4.2 Fierce competition is inevitable between the Company and its competitors, which seems to occur in particular in the modern trade channel. The Company also encounters the risk where imitated product such as Big Cola that comes in larger size is selling at a lower price, and has successfully usurped more market shares. 4.3 Limitation in market expansion: The Company’s distribution boundary is limited only to 14 southern provinces, while its major competitor is able to distribute the products nationwide. The scales of operation are, therefore, highly different, allowing the competitor to produce at a lower cost, and hence, having more money on hand for marketing and promotional activities such as discounts, exchanges and free gifts with purchases.

5. Financial Risk (as detailed in the Note to Financial Statement, No. 26) 6. Other Risk Factors 6.1 Natural disasters that occur on a continuous basis such as storm, flood and mudslide in many southern provinces as a result of global warming. 6.2 Unrest in the 3 southernmost provinces and some Amphurs in Songkhla that has been an ongoing situation for several years and has not shown any sign of alleviation. This also results in lower sales volume in the mentioned territories.


28

แนวทางการด�ำเนินการเพื่อรองรับปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเสีย พยายามควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด� ำเนินการ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ PET ที่บริษัทฯ ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากก�ำลังการผลิต เต็มนั้น บริษัทฯ มีโครงการที่สร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ ( PET line) เพื่อตอบ สนองความต้องการของผู้บริโภค 2. พัฒนาช่องทางการขาย โดยมองหาโอกาสในการสร้างยอดขายและก�ำไรในตลาดเดิมและตลาดใหม่ๆ ตลอดจนปรับโครงสร้าง ของสินค้าที่จัดจ�ำหน่าย (product mix) ในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมตามหลัก BPPC ( Brand, Pack, Price and Channel) 3. ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการกระจายสินค้าเพื่อให้ส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันความ ต้องการด้วยต้นทุนค่าขนส่งที่ต�่ำลง ซึ่งรูปแบบการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนจากการใช้รถขาย 100% มาเป็นการผสมผสานระหว่างการบริการด้วยรถขาย ระบบ pre-sale และระบบศูนย์ช่วยกระจายสินค้า (MDC ~ Manual Distribution Center) ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่ 4. พัฒนาระบบ IT เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นย�ำ เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการน�ำ ไปใช้วางแผนงานและใช้ในการตัดสินใจ โดยในปี 2553 นี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบ งานและการจัดการให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทั้งองค์กร โดยได้น�ำระบบซอฟท์แวร์ Enterprise Resources Planning (ERP) ของ SAP ECC 6.0 มาใช้แทนระบบเดิม ซึ่งตามแผนงานที่วางไว้จะเริ่มใช้งานได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2554 5. ยึดนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ เข้าใจและมั่นใจในตัวบริษัทฯ ว่ามีมาตรฐานทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ

Guidelines to dealing with factors that may impact the Company’s operation 1. Improve the efficiency of production process in order to reduce wastage; control production cost and operating expenses of PET products from which the Company experiences shortage in production capacity, and hence, inability to meet market demand. The Company is currently planning to construct a second plant in Surat Thani and invest in a new PET line, in order to meet the market demand. 2. Develop new distribution channels and seek opportunities to create sales and profits in both existing and new markets, as well as restructure the product mix according to areas of distribution and the principle of BPPC (Brand, Pack, Price and Channel). 3. Reduce cost of logistics: The Company has improved its product distribution technique in order to ensure prompt product distribution at lower transportation cost. The distribution technique has been altered from the previous 100% sales through vehicles, to the current technique that combines services together with vehicle sales, pre-sale system and Manual Distribution Center (MDC), depending on the market condition in each area. 4. Develop and improve IT system for users to possess an ability to analyze the information more expeditiously and accurately. As a result, the management will have a more reliable piece of information on hand for planning and decision-making. In 2010, the Company had undergone IT development process in order to improve efficiency of the working and management procedure as well as provide an IT network for the purpose of complete connection of the entire organization. The previous software has been replaced by Enterprise Resources Planning (ERP) by SAP ECC 6.0, and will be up and running starting from May 2011. 5. Adhere to the policy to maintain a longstanding relationship with customers and related organizations outside the Company on a continuous basis, in order to create and instill understanding and confidence in the quality and service standard of the Company.


29

โครงสร้างผูถ้ อื หุน้

SHAREHOLDERS STRUCTURE

1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ เป็นดังนี้ (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 วันที่ 25 มีนาคม 2554) Shareholders Top ten shareholders as of March 25, 2011 (the closing date for the right to attend the 2011 AGM) รายชื่อผู้ถือหุ้น Name 1. 2.

COCA – COLA INDOCHINA กลุ่มร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล Sec. Lt. Phairoch Rattakul’ group 1.1 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล Sec. Lt. Phairoch Rattakul 1.2 นางประพันธ์ศรี รัตตกุล Mrs. Prabhansri Rattakul. 3. น.ส. พัณณภา รัตตกุล Ms. Pannapa Rattakul 4. กลุ่มนางปริยา จีระพันธุ์ Mrs. Pariya Chirabandhu’s group 4.1 นางปริยา จีระพันธุ์ Mrs. Pariya Chirabandhu 4.2 นายอภิชาติ จีระพันธุ์ Mr. Apichart Chirabandhu 4.3 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์ Master Harith Chirabandhu 4.4 ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์ Ms. Chanya Chirabandhu 5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 6. พล.ต. พัชร รัตตกุล Maj. Gen. Patchara Rattakul 7. นางจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา Mrs. Chira Sritavat na Ayudhya 8. นางอัจฉรา กรรณสูต Mrs. Utchara Kannasuta 9. พันเอก ยรรยง ภัทรเลาหะ Col. Yanyong Phataralaoha 10. Mr. David John Scott 11. อื่นๆ Others TOTAL

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ Number of shares

%ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด % of paid – up share capital

39,723,600

23.928

19,784,140

11.917

16,650,160

10.029

16,493,580

9.935

7,173,780

4.321

178,560

0.108

2,494,500

1.503

1,697,750

1.023

10,728,000

6.462

8,650,870

5.211

3,882,610

2.339

3,700,440

2.229

3,171,900

1.911

2,532,800 29,152,310

1.526 17.560

166,015,000

100.00

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50-80 ของก�ำไรสุทธิ ถ้าการด�ำเนินกิจการ เป็นไปด้วยดี โดยก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้งประมาณเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี Dividend payment policy : The Company’s dividend payment policy is at the rates ranking between 50% -80% of the net profit of each year. Dividend payment is declared at least once a year and payable in May of each year.


30

โครงสร้าง การจัดการ 1. โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล

น.ส. สุดาลักษณ์ เบราวะนะกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ พันเอกพัชร รัตตกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส

ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน

นางปริยา จีระพันธุ์

ผู้อ�ำนวยการบริหารงานทั่วไป นายธงชัย อันชูฤทธิ์

ผู้อ�ำนวยการธุรกิจการค้า

Mr. Julian Warren Compton

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการโรงงาน

ผู้อ�ำนวยการตลาดและขาย

Mr. John Joseph Benedetti

นายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์

ผู้อ�ำนวยการจัดซื้อจัดจ้าง นางปรียา จีระพันธุ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส

ผู้อ�ำนวยการเทคนิค

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ

นางสาวนพรัตน์ อมรชันศักดิ์ดา

ผู้อ�ำนวยการโรงงาน นายเถกิง กาญจนะ


31

MANAGEMENT STRUCTURE

1. Management Structure

Board of Directors

Audit Committee President & CEO

Company Secretary

Sec. Lt. Phairoch Rattakul

Ms. Sudaluck Brownvanakul

Chief Operating Officer

Internal Audit

Maj. Gen. Patchara Rattakul

Senior Vice President-Operation Mrs. Pariya Chirabandhu

Director-General Administration Mr. Thongchai Unshurit

Director-Commercial

Mr. Julian Warren Compton

Director-Plant Operations

Director-Sales & Marketing

Mr. John Joseph Benedetti

Mr. Dumrongrugs Apibalsawasdi

Director-Purchasing

Mrs. Pariya Chirabandhu

Manager-Accounting Department Ms. Nithinart Juntasurat

Director-Technical

Manager-Finance Department

Mr.Sukchai Sukpukdeecharoen

Ms. Nopparat Amornchaisakda

Director-Plant

Mr. Takerng Kanchana


32

2. โครงสร้างการการบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมี องค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญแตกต่างกัน สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 69.23 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้ • กรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 คน • กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 คน ชื่อ-สกุล

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล นายประกิต ประทีปะเสน น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิติ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ Mr. Martin Jansen Mr. Philipp Hugo Gutsche Mr. Stephanus Nothnagel * นางยุพเรศ เที่ยงธรรม นางปริยา จีระพันธุ์ พล.ต. พัชร รัตตกุล หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช นายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ *

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ครั้ง)

ปี 2553

ปี 2552

4/4 4/4 4/4 4/4 3/4 2/4 3/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 2/4 4/4 1/4 4/4 4/4 4/4 4/4 2/4

หมายเหตุ : Mr. Stephanus Nothnagel และนายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ฯ คือ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ลงลายมือชือ่ และประทับตราส�ำคัญ ของบริษัทฯ หรือ นางปริยา จีระพันธุ์ และ นายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ


33

2. Management and Administrative Structure The Management and Administrative Structure of the Company comprises of the Board of Directors, Audit Committee and Executives. Each member must hold the following qualifications, roles and responsibilities 1. The Board of Directors The Board of Directors is composed of qualified individuals with experience, leadership character, vision, and independent decision making process, who devote their time and utmost effort in carrying out duties under their responsibility with caution and integrity for the best interest of the Company, shareholders and all stakeholders concerned. As at 31st December 2010, the Board of Directors comprised of 13 individuals, out of which 9 or 69.23% were Non-Executive Directors and the remaining 4 were Executive Directors as follows: • Independent Directors: 5 persons or one-third of total number of the Board of Directors • Non-Executive Directors: 4 persons • Executive Directors: 4 persons Name

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Gen. Charan Kullavanijaya Sec. Lt. Phairoch Rattakul Mr. Prakit Pradipasen Ms. Smornluk Mahasmiti Mr. Yanyong Maethapanich Mr. Martin Jansen Mr. Philipp Hugo Gutsche Mr. Stephanus Nothnagel * Mrs. Yupares Thiengtham Mrs. Pariya Chirabandhu Maj. Gen. Patchara Rattakul M.L. Dhisana Sritavaj Mr. Dumrongrugs Apibalsawasdi *

Position

Chairman / Independent Director Director Independent Director Independent Director Independent Director Independent Director Director Director Director Director Director Director Director

Number of Board of Directors’ Meetings

2010

2009

4/4 4/4 4/4 4/4 3/4 2/4 3/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 2/4 4/4 1/4 4/4 4/4 4/4 4/4 2/4

Note : Mr. Stephanus Nothnagel and Mr. Dumrongrugs Apibalsawasdi were appointed as Directors of the Company on 20th May 2009

As for Authorized Directors of the Company, Sec. Lt. Phairoch Rattakul, President & CEO, is to sign and affix the Company’s seal, or Mrs. Pariya Chirabandhu to co-sign with Mr. Dumrongrugs Apibalsawasdi and affix the Company’s seal.


34

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน 2. ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปี ตลอดจนก�ำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผูบ้ ริหารให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดให้มกี ารติดตามการปฏิบตั งิ านของ ฝ่ายจัดการอย่างสม�่ำเสมอ 3. ก�ำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ 4. ก�ำหนดแนวทางในการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน 5. ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งการจัดท�ำงบแสดงฐานะการเงิน และการ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอและสม�่ำเสมอ 6. เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน โดย 1 คนจะต้องมีความรู้/ ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ เมื่อกรรมการ ตรวจสอบครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำ� นวนสมาชิก น้อยกว่าจ�ำนวนที่ก�ำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ�ำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน กรรมการที่ได้รับการแต่ง ตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยประกาศก�ำหนด คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และในปี 2553 คณะกรรมการ ตรวจสอบได้มีการประชุม 4 ครั้ง ดังนี้ ชื่อ-สกุล

1. 2. 3.

นายประกิต ประทีปะเสน* นายยรรยง เมธาพาณิชย์* น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิติ น.ส. โอษริศ อมาตยกุล

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ (เริ่ม 20/05/52) กรรมการตรวจสอบ (ลาออกมีผล 1/06/52)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครัง้ )

ปี 2553

ปี 2552

4/4 4/4 4/4 -

4/4 4/4 2/4 2/4

* นายประกิต ประทีปะเสน และ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะ สามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี น.ส. นิธินาถ จันทสุรัส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ


35

Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors can be summarized as follows: 1. To perform duties in accordance with the statutory regulation, objectives, and regulations of the Company as well as the resolutions from the Shareholders’ Meeting, with responsibility, discretion and integrity and in the best interest of the Company, and to perform in accordance with the rules and regulations stipulated by the Stock Exchange of Thailand, the Securities and Exchange Commission and Capital Market Supervisory Board 2. To establish policies and strategies, objectives, work plans and annual budget as well as to monitor the management activities performed by the Directors and Executives and ensure that such duties are efficiently performed according to their individual assignments, also with regular follow-up system imposed on the work progress of the Management 3. To formulate and ensure appropriate and adequate internal control system and risk management system 4. To set a guideline for transactions that may have conflict of interest or may be considered connected transactions 5. To ensure regular Board of Directors’ Meetings, Shareholders’ Meetings, and to arrange for financial reports and disclosure of information to all parties concerned in a regular and sufficient manner 6. To propose to the Shareholders’ Meeting the appointment of suitable personnel as Directors 2. Audit Committee Audit Committee comprises of at least 3 Independent Directors. One of the Directors must hold sufficient qualification and experience to perform the review and evaluate the reliability of the Company’s financial statements. The term for each set of Audit Committee is 3 years at a time, but a member whose term has expired can be reappointed for the position. In the case that an Audit Committee member’s term has expired, or such member is unable to remain in the position until expiration of term by some other reasons, causing the number of Audit Committee members to fall below the required number, then the Board of Directors must appoint a new member to the Audit Committee immediately or at least no later than 3 months following the date of insufficient number of committee members, in order to ensure uninterrupted work progress. The Directors to be appointed as Audit Committee members must possess all of the qualities stipulated in the notifications by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. The Board of Directors has appointed the Audit Committee that comprises of 3 Independent Directors who had held a total of 4 Audit Committee Meetings in 2010 as follows: Name

1. 2. 3.

Mr. Prakit Pradipasen* Mr. Yanyong Maethapanich* Ms. Smornluk Mahasmiti Ms. Osarit Amatayakul

Position

Chairman of the Audit Committee Committee member Member (effective from 20/05/09) Member (resignation effective from 01/06/09)

Number of Audit Committee Meetings

2010

2009

4/4 4/4 4/4 -

4/4 4/4 2/4 2/4

* Mr. Prakit Pradipasen and Mr. Yanyong Maethapanich are Audit Committee members with sufficient qualification and experience to perform the review and evaluate the reliability of the Company’s financial statements, with Ms. Nithinart Juntasurat, Manager of Accounting Department, as a Secretary to the Audit Committee


36

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก� ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน ประจ�ำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีส�ำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตาม มาตรฐานการควบคุมภายในที่ก�ำหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการก�ำกับ ดูแลกิจการที่ดี 3. กรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มี 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน คิดเป็นหนึ่งในสามของ จ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ ดังนี้

1. 2. 3. 4. 5.

พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิต ประทีปะเสน นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ Mr. Martin Jansen

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ซึง่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการ ตลาดทุน ดังนี้ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง1 ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย


37

Scope of duties and responsibilities of the Audit Committee as assigned by the Board of Directors are as follows: 1. To verify that the information in the financial statements is accurately and sufficiently disclosed 2. To verify that the internal control and internal audit systems are suitable and efficient, and to ensure that the internal audit’s independence is maintained. To also approve appointment, transfer or dismissal of internal audit supervisor or any other departments related to internal control 3. To evaluate and verify that the Company’s performance is in accordance with the rules and regulations set forth by the Securities and Exchange Act; regulations stipulated by the Stock Exchange of Thailand; and other laws related to the Company’s business 4. To select and propose the appointment of an independent personnel as Auditor, and to propose the remuneration package for such personnel as well as set up a meeting with the Auditor without participation of the management at least one time per year 5. To consider and ensure that connected transactions or transactions that may have conflict of interest are handled in accordance with the rules and regulations stipulated by the Stock Exchange of Thailand, in order to ensure that the transactions are reasonable and of best interest to the Company 6. To prepare the Audit Committee Report for disclosure in the Company’s Annual Information Disclosure Form (Form 56-1) and Annual Report (Form 56-2). The Report must be certified and signed by the Chairman of the Audit Committee. The Company has also arranged for an establishment of an Internal Audit Office, in order to oversee and review the Company’s progress and performance, to ensure conformity to the established operational system and standard. The internal audit office also acts as a coordinator and provide assistance to the Audit Committee, to ensure good corporate governance. 3. Independent Directors As at 31st December 2010, the Board of Directors comprised of 13 Directors, where 5 or one-third of the total number of Directors were Independent Directors as follows:

1. 2. 3. 4. 5.

Gen. Charan Kullavanijaya Mr. Prakit Pradipasen Ms. Smornluk Mahasmiti Mr. Yanyong Maethapanich Mr. Martin Jansen

Selection Criteria for Independent Directors The Board of Directors has defined the meaning of independence of the Independent Directors according to the guideline set by the Securities and Exchange Commission (SEC), the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Capital Market Supervisory Board as follows: 1. Shareholders who are holding no more than 1% of total voting shares of the Company, the parent company, the subsidiary company, the affiliated company, major shareholder or person with controlling interest in the Company, including shares held by related persons1 to each Independent Director. 2. Neither having a position nor had been the Executive Director2 , employee, staff or advisor who receive monthly salary from or a person with controlling interest in the Company, parent company, affiliated company,


38

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน2 ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยระดับเดียวกัน3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจ ควบคุมของบริษัท 3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจ ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

1 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2 กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำ� หน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหารและกรรมการที่มีอำ� นาจลงนาม

3 บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

ผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

4. การสรรหากรรมการบริษัท การคัดเลือกผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่ง ตั้งกรรมการสรรหา แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ เลือกตั้งโดยที่ประชุม


39

3. 4.

5.

6.

7. 8.

9.

subsidiaries of the same level3 , major shareholder or of person with controlling interest in the Company, unless has abstained from such duty for at least 2 years. However, the mentioned prohibition shall not include the case that an Independent Director was formally a civil servant or an advisor to the government sector that is a major shareholder or holds controlling interest in the Company. Neither related by blood nor by legal registration as parent, spouse, sibling or child, including spouse of child, executive, major shareholder, person with controlling interest in the Company or person to be nominated as an executive or person with controlling interest of the Company or subsidiaries. Neither having nor had business relationship with the Company, parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or person with controlling interest in the Company in such a way that may prevent independent decision making, including not having been or used to be a shareholder deemed material or person with controlling interest in the person with business relationship with the Company, parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or person with controlling interest in the Company unless the person has been abstained from such relationship for at least 2 years. Neither being nor had been the Auditor of the Company, parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or person with controlling interest in the Company, and not a shareholder deemed material, person with controlling interest or partner of the audit firm with whom the Auditor of the Company, parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or person with controlling interest in the Company is an employee, unless the person has been abstained from such duty for at least 2 years. Neither being nor had been a provider of professional services, including legal or financial services that receive service fees of more than two million Baht per year from the Company, parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or person with controlling interest in the Company; and not a shareholder deemed material, person with controlling interest or partner of such service providers, unless the person has been abstained from such duty for at least 2 years. Not a director who has been appointed to represent the Company, major shareholder or shareholders who are related to the major shareholders of the Company. Neither operating the same type and condition of business and considered a major competitor to the business of the Company or subsidiaries; nor a shareholder deemed material of the partnerships or an Executive Director, employee, staff or advisor who receives fulltime salary or holds over 1% of total voting shares of the other Company that operates the same type and condition of business as the Company and is considered a major competitor to the business of the Company or subsidiaries. Not having in possession any other characteristics that may hinder the Director from rendering independent opinions regarding the Company’s operations.

1 Related person is defined as a person according to Article 258 of the Securities and Exchange Act 2 Executive Director is defined as a director who holds executive position; director who holds responsibilities as an executive; or authorized director,

unless the signature is proven an authorization of a matter preapproved by the Board of Directors, and is a co-signature with other directors.

3 Subsidiaries of the same level are defined as 2 or more subsidiaries under the same parent company.

4. Selection of Directors The selection process of the Company’s Directors has not been done through Nomination Committee because the Company has not yet established a Nomination Committee. The Board of Directors is, therefore, held responsible in the selection of the Company’s Directors through consideration of each individual’s qualification that includes knowledge,


40

ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันมีจ�ำนวน 13 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่ม เติม) และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูค้ ดั เลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 2. ในการเลือกตัง้ กรรมการ อาจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวม กันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออก เสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อ ไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการอยูใ่ นต�ำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต�ำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต�ำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ล�ำดับที่ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

รายชื่อกรรมการ พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล นายประกิต ประทีปะเสน Mr. Philipp Hugo Gutsche Mr. Martin Jansen Mr. Stephanus Nothnagel นางยุพเรศ เที่ยงธรรม น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิตื นางปริยา จีระพันธุ์ พล.ต. พัชร รัตตกุล นายยรรยง เมธาพาณิชย์ หม่อมหลวง ธิษัน ศรีธวัช นายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์

หมายเหตุ : รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) 31 ธ.ค 2553 31 ธ.ค 2552 36,434,300 26,500 220,000 90,220 11,544,590 8,650,870 3,841,240 -

36,434,300 26,500 220,000 90,220 11,544,590 8,650,870 3,841,240 -

จ�ำนวนเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) -


41

intuition, ability and experience deemed beneficial to the Company, before proposing to the Shareholders’ Meeting for approval. There are currently 13 Directors who have been appointed by the Shareholders’ Meeting. More than half of the number of Directors must have residence in the Kingdom of Thailand and all of the Directors must possess qualification as stipulated in the Article 68 of the Public Company Act, B.E. 2535 (1992) (including amendments) and the related Notifications issued by the Securities and Exchange Commission. The Board of Directors selects and proposes the list of persons with suitable qualification for approval by the Shareholders’ Meeting, according to the following criteria: 1. Each shareholder has a voting right equivalent to one share to one vote. 2. In the election process, the shareholders can cast their votes to elect one Director, or a group of Directors at a time, or by any other methods as deemed appropriate by the Shareholders’ Meeting. During the voting procedure, however, the shareholders can only exercise their voting right as per condition (1) above, and cannot allocate any portions, less or more, of their voting rights to any one Director or group of Directors. 3. Appointment of Directors shall be decided by majority votes. If the votes are tied, the Chairman of the Meeting shall cast the vote to determine the final outcome. At the Annual General Shareholders’ Meeting held each year, one third of the Directors shall be retired. If the number of Directors cannot be divided evenly by one third, the number of retiring Directors shall be as close to one third as possible. The names shall be drawn and announced, for Directors to retire in the first and second year following registration. But for the following years, the method employed will be to retire the Director with longest tenure. In the case that the number of Directors with longest tenure exceed that of the number of Directors to retire at that time, the names of Directors to retire at that time shall be drawn. The Directors whose tenure has expired may be re-elected. Report of Shareholding by Directors No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Name of Directors Gen. Charan Kullavanijaya Sec.Lt. Phairoch Rattakul Mr. Prakit Pradipasen Mr. Philipp Hugo Gutsche Mr. Martin Jansen Mr. Stephanus Nothnagel Mrs. Yupares Thiengtham Ms. Smornluk Mahasmiti Mrs. Pariya Chirabandhu Maj. Gen. Patchara Rattakul Mr. Yanyong Maethapanich M.L. Dhisana Sritavaj Mr. Dumrongrugs Apibalsawasdi

Note : Inclusive of shares held by spouses and children under legal age

No. Of Shares 31 Dec 2010 31 Dec 2009 36,434,300 26,500 220,000 90,220 11,544,590 8,650,870 3,841,240 -

36,434,300 26,500 220,000 90,220 11,544,590 8,650,870 3,841,240 -

Increase (Decrease) during the year (Shares)

-


42

5. ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล พล.ต. พัชร รัตตกุล นางปริยา จีระพันธุ์ Mr. John Joseph Benedetti นายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ นายเถกิง กาญจนะ นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ นายธงชัน อันชูฤทธิ์ Mr. Julian Warren Compton

ต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อ�ำนวยการตลาดและขาย ผู้อ�ำนวยการโรงงาน ผู้อ�ำนวยการเทคนิค ผู้อ�ำนวยการบริหารงานทั่วไป Commercial Director

หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง เทียบเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการ เงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจ�ำปี ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและ ภายนอก ที่จะท�ำให้ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนด มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะท�ำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และโปร่งใส มีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการต่างๆ มีอ�ำนาจในการออกกฎระเบียบ ค�ำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัย การท�ำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีอำ� นาจตามระเบียบในการปฏิบตั งิ านและอ�ำนาจอนุมตั ทิ ไี่ ด้รบั การอนุมตั จิ าก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ และตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ


43

5. Management Executives as at 31st December 2010, the Company’s Management Executives comprised of the followings: Name – Lastname Position 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Note :

Sec.Lt. Phairoch Rattakul Maj. Gen. Patchara Rattakul Mrs. Pariya Chirabandhu Mr. John Joseph Benedetti Mr. Dumrongrugs Apibalsawasdi Mr. Takerng Kanchana Mr. Sukchai Sukpukdeecharoen Mr. Thongchai Unchurit Mr. Julian Warren Compton

President Chief Operating Officer Senior Vice President – Operations Plant Operations Director Marketing & Sales Director Plant Director Techinical Director General Administration Director Commercial Director

Management Executives can be defined as Directors, Managers or the first 4 persons holding a management level 4 position, subsequent to the position of the President; all personnel holding a position equivalent to management level 4; and inclusive of all personnel holding a management position in accounting or finance department as department manager and above, or equivalent thereof.

Scope of duties and responsibilities of the President & CEO The President & CEO shall determine the vision, mission, corporate value, objective, policy, business plan as well as the Company’s business operation strategy, financial planning, human resource management and the annual budget. The President & CEO shall also follow up and evaluate the Company’s operating results on a regular basis, in order to prevent any possible risks that may incur from both internal and external factors, which may cause failure to meet the established objectives. The President & CEO holds the power to appoint the working teams and committees for the best interest of the Company and for the purpose of efficient and transparent management activities. The President holds to power to consider and determine the rates of remuneration, compensation, bonus, allowance and welfare. The President & CEO holds the power to issue rules and regulations, orders, requirements and notifications, for all operations and tasks to progress according to the policies and to the best interest of the Company, as well as to maintain the code of conduct within the organization in the most efficeint manner. The President & CEO shall possess authorizational power as stipulated in the regulations, and approval authorization as considered and approved by the Board of Directors’ Meeting. The President & CEO shall ensure that business is operated and progressed in accordance with the rules and regulations, orders and requirements established by the Company as well as rules and regulations as per the Securities and Exchange Act; and the requirements and operational guidlines set forth by the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand and any other rules related to the Company’s business.


44

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ล�ำดับที่ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ชื่อ-นามสกุล ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล พล.ต. พัชร รัตตกุล นางปริยา จีระพันธุ์ Mr. John Joseph Benedetti นายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ นายเถกิง กาญจนะ นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ นายธงชัย อันชูฤทธิ์ Mr. Julian Warren Compton

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) 31 ธ.ค 2553 31 ธ.ค 2552 36,434,300 8,650,870 11,544,590 29,165 9,580 -

36,434,300 8,650,870 11,544,590 29,165 9,580 -

จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)

-

หมายเหตุ : รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการแม้ไม่ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนือ่ งจากปัจจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการโดยได้พจิ ารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลก�ำไรของบริษทั ฯ และได้น�ำเสนอขอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2553 เมือ่ ศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 ได้มมี ติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ปี 2553 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2552 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทน คณะกรรมการ : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าบ�ำเหน็จกรรมการ (ทั้งคณะ 13 ท่าน) คณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะ 3 ท่าน)

2553

2552

8,000.00 บาท/คน/ครั้ง 470,000.00 บาท/ปี

8,000.00 บาท/คน/ครั้ง 470,000.00 บาท/ปี

120,000.00 บาท/ปี

120,000.00 บาท/ปี


45

Report of Shareholding by the Management No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Name - Lastname Sec.Lt. Phairoch Rattakul Maj. Gen. Patchara Rattakul Mrs. Pariya Chirabandhu Mr. John Joseph Benedetti Mr. Dumrongrugs Apibalsawasdi Mr. Takerng Kanchana Mr. Sukchai Sukpukdeecharoen Mr. Thongchai Unchurit Mr. Julian Warren Compton

No. of Shares 31 Dec 2010 31 Dec 2009 36,434,300 8,650,870 11,544,590 29,165 9,580 -

36,434,300 8,650,870 11,544,590 29,165 9,580 -

Increase (Decrease) during the year (Shares)

-

Note : Inclusive of shares held by spouses and children under legal age

6. Director and Management Remuneration

Director remuneration has been thoroughly considered by the Board of Directors, as the Remuneration Committee has not yet been established. The Board of Directors has given its careful consideration, and taken into account business expansion and profitability of the Company, before proposing to the Shareholders’ Meeting for approval.

The Annual General Shareholders’ Meeting of the year 2010, held on Friday 23rd April 2010, has approved the remuneration for Directors, which is the same rate as 2009, as follows: 1. Director Remuneration Detail Directors: Meeting Allowance Remuneration (13 members of the Board of Directors) Audit Committee : Remuneration (3 members of the Audit Committee)

2010

2009

8,000.00 Baht/person/time 8,000.00 Baht/person/time 470,000.00 Baht/year 470,000.00 Baht/year 120,000.00 Baht/year

80,000.00 Baht/year


46

สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคล ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ ชื่อ – นามสกุล ต�ำแหน่ง

1. พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ 3. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 5. น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 6. Mr. Martin Jansen กรรมการอิสระ *7. Mr. Philipp Hugo Gutsche กรรมการ

*8. Mr. Stephanus Nothnagel กรรมการ

9. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม

กรรมการ 10. นางปริยา จีระพันธุ์ กรรมการ 11. พล.ต.พัชร รัตตกุล กรรมการ 12. หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช กรรมการ 13. นายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าบ�ำเหน็จ/ค่าตอบแทน (บาท)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน รวม(บาท)

32,000.00

-

45,000.00

-

77,000.00

32,000.00

-

40,000.00

-

72,000.00

32,000.00

16,000.00

35,000.00

60,000.00

143,000.00

24,000.00

16,000.00

35,000.00

30,000.00

105,000.00

32,000.00

16,000.00

35,000.00

30,000.00

113,000.00

16,000.00

-

35,000.00

-

51,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,000.00

-

35,000.00

-

67,000.00

32,000.00

-

35,000.00

-

67,000.00

32,000.00

-

35,000.00

-

67,000.00

32,000.00

-

35,000.00

-

67,000.00

32,000.00

-

35,000.00

-

67,000.00

* Mr. Philipp Hugo Gutsche และ Mr. Stephanus Nothnagel ไม่ขอรับค่าตอบแทน


47

Summary of Monetary Remuneration per Director for the year ending 31st December 2010 Meeting Allowance

Name-Lastname

Board of Directors

Position

Board of Directors

Audit Committee

Total Remuneration (Baht)

1. Gen. Charan Kullavanijaya Chairman / Independent Director 2. Sec. Lt. Phairoch Rattakul President & CEO 3. Mr. Prakit Pradipasen Independent Director /

32,000.00

-

45,000.00

-

77,000.00

32,000.00

-

40,000.00

-

72,000.00

32,000.00

16,000.00

35,000.00

60,000.00

143,000.00

4. Mr. Yanyong Maethapanich Independent Director /

24,000.00

16,000.00

35,000.00

30,000.00

105,000.00

5. Ms. Smornluk Mahasmiti Independent Director /

32,000.00

16,000.00

35,000.00

30,000.00

113,000.00

6. Mr. Martin Jansen Independent Director *7. Mr. Philipp Hugo Gutsche

16,000.00

Chairman of Audit Committee

Audit Committee Member

Audit Committee Member

Director

*8. Mr. Stephanus Nothnagel Director

-

35,000.00

-

51,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Mrs. Yupares Thiengtham

32,000.00

-

35,000.00

-

67,000.00

10. Mrs. Pariya Chirabandhu

32,000.00

-

35,000.00

-

67,000.00

11. Maj. Gen. Patchara Rattakul

32,000.00

-

35,000.00

-

67,000.00

12. M.L. Dhisana Sritavaj

32,000.00

-

35,000.00

-

67,000.00

13. Mr. Dumrongrugs Apibalsawasdi

32,000.00

-

35,000.00

-

67,000.00

Audit Committee

Compensation/Remuneration (Baht)

Director

Director Director Director Director

* Mr. Philipp Hugo Gutsche and Mr. Stephanus Nothnagel declined to accept all forms of compensation


48

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด ซึง่ เชือ่ มโยงกับผลการด�ำเนินงานและค่าเป้า หมาย (Key Performance Indicators: KPI) ทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นี้ ระดับของค่าตอบแทนผูบ้ ริหารจะอยูใ่ นระดับทีจ่ งู ใจและรักษา ผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ ุ ภาพตามทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการ โดยค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นตัวเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นดังนี้

เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนอื่น รวม 3. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน (บาท)

9 9 9

31,664,600.00 2,512,800.00 34,177,400.00

- ไม่มี -

7. บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด 1,512 คน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเสมอมา อัตรา การย้ายงานของพนักงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับต�่ำ และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ถือทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักที่ส�ำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการสร้างความส�ำเร็จให้กับองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี นโยบายส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั งิ านอย่างมีจรรยาบรรณ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งความซือ่ สัตย์ สุจริต มีคณ ุ ธรรม ค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ น ได้เสีย เคารพสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวางตัวเป็นกลางทางการเมือง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลากรทุกระดับให้มกี ารพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทัง้ เรือ่ งการบริหาร (Management) เทคนิคในการปฏิบตั งิ าน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ระบบคุณภาพ (Quality) สิง่ แวดล้อม (Environment) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (Safety and Health) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนมีสว่ น ร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยรวม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดงั นี:้ 1. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพื้นฐานในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติก�ำเนิด อายุ รสนิยม ทางเพศ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัท อย่างเป็นธรรม อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งป้องกันและขจัดการทุจริตคอปร์รัปชั่นทุกประเภท และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 3. บริษัทฯ ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคคลทุกระดับไม่ว่าจากบุคคลใดๆ หรือโดยวิธีใด รวมทั้งให้ความคุ้มครอง ที่เหมาะสมแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแสการทุจริต คอปร์รัปชั่น และเก็บรักษาชื่อพนักงานผู้นั้นเป็นความลับ


49

2. Management Remuneration Management remuneration has been set through the policy and requirements established by the Company, which are also linked to the operating results and Key Performance Indicators (KPI). The remuneration is always set at a level that will provide incentive and sufficient retain qualified Directors. Management remuneration in monetary term for the year ending 31st December 2010 is as follows:

Monthly Salary Bonus Other Compensation Total 3. Non-Monetary compensation

No. of Persons

Amount (Baht)

9 9 9

31,664,600.00 2,512,800.00 34,177,400.00

- None -

7. Company’s Personnel as at 31st December 2010 - Total employees

1,512 persons

The Company has not been engaged in any labor disputes in the past 3 years because the Company has had good relationship with its employees. Staff turnover rate is considered low, and no union has been established for the employees. 8. Human Resource Development Policy The Company considers human resources as a crucial and invaluable component for the success of the organization. The Company has, therefore, established a policy to promote ethical performance, meaning that the employees must perform their tasks with integrity, honesty, morality as well as considerateness to stakeholders; respect to human rights; responsibility to the society and environment; and without prejudice on the political issues. In addition, the Company has a policy to develop and improve the skills of human resources of all levels in all aspects that include management system, technical operation, information technology, quality system, environmental system as well as departments of safety and health and corporate social responsibility. Such human resource development policy is aiming to improve and instill in the Company’s personnel knowledge and ability to perform their tasks while at the same time participate in activities that help to develop and give back to the society as a whole. Thus, the Company has established its human resource policy according to the followings: 1. To treat all employees equally without discrimination whether by race, sex, color, religion, nationality, age, sexual preference, physical abnormality, or any characteristics not related to work performance, 2. To encourage employees to perform with utmost efficiency; ensure fairness of the employment process; and ensure equal advancement opportunity among employees. In addition, the Company also encourages employees to have determination to perform in an ethical manner and with considerateness to all stakeholders; prevent and get rid of all kinds of fraud and corruption; and remain neutral when it comes to political sides and issues,


50

4. จัดสรรเงินงบประมาณส�ำหรับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นงบประมาณในการส่งพนักงานไปเข้ารับการศึกษาต่อโดยการ สนับสนุนของบริษัทฯ การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และการพัฒนาภายในหน่วยงาน 5. จัดให้มีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศและความเจริญ ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 6. จัดให้มีการฝึกอบรมและเผยแพร่ข่าวสารด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้สอดคล้องกับ กฎหมายและข้อบังคับที่ก�ำหนดไว้ และรองรับกับระบบมาตรฐานคุณภาพ 7. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในบริษัทฯ ศึกษาและเรียนรู้เรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของ ตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน 8. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษทั ฯ เพือ่ ให้พนักงานทุกคนตระหนัก ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่รับผิดชอบและท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม รวมทั้งเป็นทูตที่ดีในนามของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ตลอดปี 2553 บริษทั ฯ ได้จดั ให้พนักงานได้รบั การฝึกอบรมทัง้ ภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ จ�ำนวน 100 หลักสูตร เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการท�ำงาน ทักษะการบริหารงานและทักษะด้านอืน่ ๆ ประกอบด้วย

1. 2. 3. 4. 5.

หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรด้านวัฒนธรรมองค์กร หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะการท�ำงาน หลักสูตรด้านการพัฒนาหัวหน้างาน หลักสูตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

จ�ำนวน 38 หลักสูตร จ�ำนวน 3 หลักสูตร จ�ำนวน 30 หลักสูตร จ�ำนวน 17 หลักสูตร จ�ำนวน 12 หลักสูตร

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังส่งเสริมการศึกษาต่อของพนักงานทุกระดับเพือ่ ยกระดับการศึกษา โดยมีการให้ทนุ การศึกษาและให้เวลา ศึกษา โดยแบ่งออกเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกอย่างละ 1 ทุนอีกด้วย ปี 2553 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรประมาณ 4.21 ล้านบาท


51

3. To prevent any harm or threat to employees of all levels no matter from whom or by which method as well as provide suitable protection to any employee who has informed the Company of possible leads to fraud or corruption, and keep the employee’s name a secret, 4. To allocate the budget for human resource development that includes the budget to support employees’ further education; internal staff training; and departmental development activities, 5. To arrange for training on Information Technology in order to support the advancement of information system and technology, 6. To arrange for training on and distribution of information in regards to quality, environment, safety and health, in accordance with the laws and regulations established, and in supporting quality standards and system, 7. To encourage employees to study and acquire knowledge on their own, in order to increase personal potentials and efficiency in their performance, 8. To encourage employees to participate in outside social activities within the boundary of the Company’s policy, in order to create awareness that everyone is part of and responsible to perform good deeds for the society, and to be a good representation of the Company, Throughout the year 2010, the Company had arranged for staff training activities in several areas of work, both on and off premise, altogether 100 courses. Such courses were organized to enhance knowledge, ability, operational and management skills as well as other skills included in the following courses:

1. 2. 3. 4. 5.

Quality, Safety and Environmental System Corporate Culture Operational Skill Development Supervisory Skill Development Corporate Social Responsibility (CSR)

38 courses 3 courses 30 courses 17 courses 12 courses

In addition, the Company had provided to all levels of employees the opportunity to further their education, and hence, upgrade their education level, through provision of time and scholarships. The Company had provided one scholarship per one level of education, for 3 education levels namely Bachelor’s, Master’s and Doctorate degrees. In 2010, the Company’s expenses on human resource training and development was Baht 4.21 million.


52

การก�ำกับ ดูแลกิจการ คณะกรรมการให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทาง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยจะครอบคลุมหลักส�ำคัญดังต่อไปนี้ • ก�ำหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง และซือ่ สัตย์ สุจริต เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก�ำหนด • ก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีโอกาสรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารต่างๆ และเปิดโอกาสให้ มีการแสดงความเห็น และการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน • ก�ำหนดแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก�ำหนดมาตรการดูแลผูถ้ อื หุน้ ให้ได้รบั การปฏิบตั แิ ละปกป้องสิทธิ ขัน้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทัง้ ป้องกันไม่ให้มกี ารขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หา ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ • ก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการให้สทิ ธิดงั กล่าวได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยดี ส่งเสริมให้มกี ารรักษาสิง่ แวดล้อมและสังคมเพือ่ การพัฒนา อย่างยั่งยืน • ก�ำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งรายงาน ทางการเงิ น และที่ มิ ใ ช่ ข ้ อ มู ล ทางการเงิ น ต่ า งๆ อย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ทั น เวลา ผ่ า นช่ อ งทางที่ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ง ่ า ย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ • ก�ำหนดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง • ก�ำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและน�ำไปปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน

หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายหรือการด�ำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เป็นธรรมตามที่กฎหมายก�ำหนด 1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และ หากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไข หรือกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั ฯ จะเรียกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป


53

CORPORATE GOVERNANCE The Board of Directors has placed an importance on the principle of Good Corporate Governance and understands its roles, duties and responsibilities to the Company, shareholders and all stakeholders concerned. The Company has been abiding by the policy and procedure for the Board of Directors of a listed company, in accordance with the guidelines set forth by the Stock Exchange of Thailand as follows:

Policy on Corporate Governance The Company has constituted a policy concerning corporate governance in accordance with the guidelines set forth by the Stock Exchange of Thailand, in order for the Directors, Executives and staff of all levels to adhere to as a guideline to perform their duties with responsibility, discretion and integrity. The policy covers the main principles as follows: • To establish the roles and responsibilities of the Directors, Executives and staffs to perform their duties with discretion and integrity and in order to achieve the established objectives and missions, • To establish a guideline on the rights of shareholders by providing the opportunity for all shareholders to acquire information and news; share their opinions; and exercise their fundamental rights in an equitable manner, • To establish a guideline and measure to ensure equitable treatment to all shareholders; equal and fair protection of fundamental rights as well as prevention of conflicts of interest and exploitation of internal information for own or others’ benefits • To establish a guideline regarding fair treatment of stakeholders. To consider and ensure provision and protection of the rights to all stakeholders; and to promote conservation of the environment and society for the purpose of sustainable development, • To establish a guideline for information disclosure to ensure transparency; and to disclose important information related to the Company inclusive of financial information and non-financial information in an accurate, complete and timely manner, via a channel that is considered fair and reliable and provides easy access, • To establish internal control and risk management measures, • To establish a philosophy and ethical standard in relation to the business of the Company, for Directors, Executives and employees of all levels to follow,

The Principle of Good Corporate Governance of the Company can be categorized as follows: Shareholders’ Rights The Company has a policy to proceed in a fair manner on the preservation of fundamental and equitable rights of all shareholders as required by the law. 1. Arrangement of Shareholders’ Meetings The Company has set a requirement for the Annual General Shareholders’ Meeting to be held one time per year, and within 4 months after the end of the Company’s accounting period. In case of urgent matters that may impact or relate to the benefits of the shareholders or to the terms and conditions or requirements or law enforcement that require approval from the shareholders, the Company shall call for the Extraordinary Shareholders’ Meeting on a case-by-case basis. For the year 2010, the Company held the Annual General Shareholders’ Meeting on 23rd April 2010 at Queen’s Park Room, 2nd floor, Imperial Queen’s Park Hotel, Klong Toey, Bangkok. There were 9 out of 13 Directors attended comprising of the Chairman, President & CEO, Audit Committee, Directors, Executives and the


54

ทั้งนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่านจากกรรมการทั้งคณะ 13 ท่าน ประกอบ ด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งประธานกรรมการได้ด�ำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด และผลการประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระ อนึ่ง ในปี 2553 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็น ผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดของวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม / รายงานการ ประชุมครั้งที่ผ่านมา / รายงานประจ�ำปี / เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น และได้ท�ำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�ำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น�ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยใน Website ของบริษัทฯ ที่ www.haadthip.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3. การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกรายด้วยการจัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ อย ดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดบริการรับลงทะเบียน ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 1.30 ชัว่ โมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการ ประชุมสุดท้าย ตลอดจนการจัดอาหารว่างและของที่ระลึกส�ำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม 4. การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะน�ำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามค�ำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถาม อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความส�ำคัญกับทุกค�ำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ ส�ำหรับวาระการ เลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะด�ำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ประธานฯ จะด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จำ� หน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นนอกจากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2553 ไม่มีการเปลี่ยนล�ำดับ ระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับ คะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจ�ำปี 2553 ได้ก�ำหนดเวลาการประชุมเวลา 14.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. และเลิกประชุมเวลาประมาณ 15.35 น.


55

Company’s Auditor. The Chairman of the Board of Directors was the Chairman of the Meeting who proceeded in accordance with the law, with approval and resolution passed from every agenda. No Extraordinary Shareholders’ Meeting had been held in 2010. 2. Advance distribution of the Letter of Invitation The Company has appointed Thailand Securities Depository Co., Ltd. as the Company’s Registrar, and to send out invitation letters to the shareholders. Each Letter of Invitation shall contain the meeting agendas in detail, supporting documents, a copy of the previous meeting, Annual Report and proxy form, to be sent out to shareholders at least 7 days prior to the meeting date. Advertisement shall also be placed in newspapers for 3 consecutive days and at least 3 days prior to the meeting in order to allow ample time for shareholders to prepare for the meeting. For the Annual General Shareholders’ Meeting, the Company has disclosed the information on the Letter of Invitation and supporting documents on the Company’s website at www.haadthip.com prior to the Meeting date. 3. Facilitation for Shareholders The Company has prepared to facilitate all shareholders in an equitable manner at the Annual General Shareholders’ Meeting, by arranging for adequate number of staffs to welcome and assist the shareholders to ensure convenience; and to check and ensure that each attending shareholder has a complete set documents. Registration will be opened 1.30 hours prior to the Meeting, with registration time extended to the period before the last agenda is being considered. Appropriate snacks and souvenirs will also be prepared for all attending shareholders. 4. Procedures of the Annual General Shareholders’ Meeting Before each Meeting is commenced, the Chairman of the Meeting shall introduce the Board of Directors, Executives and the Company’s Auditor to the Meeting for acknowledgement, then announce the Meeting rules and voting procedure for each Agenda in accordance with the Articles of Association of the Company. Once the required information has been announced to the Meeting in completion, the Chairman shall allow the shareholders to offer opinion, suggestion, ask questions on each agenda as well as adequate time for debate. The Chairman and the Management will pay full attention to all questions and provide answers to the shareholders in a direct and explicit manner. The Meeting shall then pass a resolution from each agenda. In the case of appointment of Directors retired by rotation, the Chairman shall proceed with a request for each shareholder to cast his/her vote individually. The Chairman shall proceed according to the agendas in a consecutive manner. The Chairman shall not present additional agendas without notifying the shareholders in advance unless the Meeting has passed a resolution to modify the order of the agendas with no less than two-third of the number of shareholders attending the Meeting, or shareholders whose accumulated number of shares is no less than one-third of total share outstanding. In this case, they can request the Meeting to consider matters other than the agendas indicated in the Letter of Invitation. Nevertheless, no changes occured regarding to the order of the agendas at the Annual General Shareholders’ Meeting of the year 2010, and there was no request for the Meeting to consider matters other than the ones indicated in the Letter of Invitation. All discussion and information provided during the Meeting shall be documented correctly and completely, and concluded with the resolutions and tally of votes. The duration of each Meeting shall be approximately 2-3 hours. The Annual General Shareholders’ Meeting of the year 2010 commenced at 14.30 hrs, with registration opened at 13.00 hrs, and the Meeting adjourned at 15.35 hrs.


56

5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการจะทราบแนวทางการปฏิบัติตน หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน วาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ 6. การด�ำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างช้าก่อน 9.00 น. ของวันท�ำการถัดไป และจะจัดท�ำและน�ำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออก เสียงลงคะแนน รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ (ถ้ามี) ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในก�ำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่ รายงานการประชุมบน website ของบริษัทฯ www.haadthip.com

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทฯ จะถือหุ้นในจ�ำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยไม่ค�ำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ 1. การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอวาระการประชุม และ/หรือชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการได้ลว่ งหน้า โดยได้น�ำหลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย ดังกล่าวเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ www.haadthip.com ส�ำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 บริษัทฯ ได้น�ำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเผยแพร่บน Website ของ บริษัทฯ www.haadthip.com ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 และแจ้งข่าวประกาศใน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อชื่อบุคคลสมัคร เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 2. ภาษาที่ใช้ในการประชุม เนือ่ งจากบริษทั ฯ เป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอันมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็นคนไทย ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นจึงด�ำเนินการเป็นภาษาไทย 3. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพือ่ รักษาสิทธิให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นหรือกรรมการอิสระท่านใด ท่านหนึง่ ของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ จะระบุชอื่ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนดเพือ่ ให้เป็นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะบน website ของบริษทั ฯ ที่ www.haadthip.com ล่วงหน้าก่อนการประชุม


57

5. Guideline for the case of conflict of interest The Directors are aware of their action in the case that they are stakeholders or possibly have conflict of interest in any agenda proposed during the Shareholders’ Meeting. Such Directors shall notify the Meeting and request to abstain themselves from attending and casting votes during that agenda of the Shareholders’ Meeting. 6. Post-procedure of Annual General Shareholders’ Meeting Following the Meeting date, the Company shall send the summary of the resolutions passed by the Shareholders’ Meeting to the Stock Exchange of Thailand no later than 9.00 hrs the next day. The Company shall also send the report of the Shareholders’ Meeting comprising of the Minutes of the Meeting, the votes recorded as well as questions raised by the shareholders in each agenda (if any) to the Stock Exchange of Thailand within 14 days as required; and disclose the Minutes of the Meeting via the Company’s website at www.haadthip.com Equitable Treatment of the Shareholders The Company shall treat all shareholders in an equitable manner regardless of sex, age, race, nationality, religion, belief, political view or disability, even though the number of shares held by each shareholder may not be equal. Even if the shareholders are absent from the Meeting, by any reasons of inconvenience, such shareholders are eligible to the rights to issue a proxy to the third party to attend the Meeting on behalf of them. 1. Proposal of additional agenda and a candidate for Director position In order to allow minority shareholders to take part in the Company’s operation, the Company has established a set of rules and regulations in provision of rights to minority shareholders to propose the Meeting agenda and/or nominate a candidate for the Director position in advance. The regulations established in regards to the provision of rights to minority shareholders have been disclosed via the Company’s website at www.haadthip.com For the provision of rights to minority shareholders to propose the Meeting agenda and/or nominate a candidate for the Director position in advance for the Annual General Shareholders’ Meeting of the year 2011, the Company had disclosed the regulations for the rights to minority shareholders via the Company’s website at www.haadthip.com from 13th December 2010 to 31st January 2011 and posted the notification on the website of the Stock Exchange of Thailand. However, there have been no proposals of additional agenda or candidate for Director position. 2. Language of the Meeting The Company is a public company limited established according to the statute of the Kingdom of Thailand with Thai as an official language. Since the majority of attending shareholders are of Thai national, the Annual General Shareholders’ Meeting shall be conducted in Thai. 3. Issuance of a proxy to a third party In order to preserve the rights for non-attending shareholders, the shareholders can issue a proxy to a third party or one of the Independent Directors of the Company. The Company shall indicate the name of a third party on the proxy form, in accordance with the requirement of the Ministry of Commerce, as a Meeting attendee with unconditional rights to cast the votes on behalf of the absent shareholders. The Company has posted the Proxy Form on the website of the Company at www.haadthip.com prior to the Meeting.


58

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการดูแลและค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามบทบัญญัติของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระท�ำ การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้ถือหุ้น

: นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนดไว้ในกฏหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการ ประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า

พนักงาน

: ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และให้ผลตอบแทน ที่เหมาะสม ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงาน อย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะป้องกัน และขจัดการทุจริตคอปร์รัปชั่นทุกประเภท โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้การคุ้มครองที่เหมาะสม และ เก็บรักษาชื่อพนักงานผู้นั้นเป็นความลับ

ลูกค้า

: ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ ของสินค้าด้วยระบบควบคุมคุณภาพของโคคา – โคลา (The Coca-Cola Quality System) ซึ่งเป็น มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ไม่ค้าก�ำไรเกินควร และไม่ก�ำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบด�ำเนิน การให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

คู่ค้า

: บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยยึดถือการปฏิบัติ ตามสัญญา และค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า

: ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการไม่ สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้

: รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช� ำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ในข้อตกลงที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี ที่หาดทิพย์ได้เข้าไปด�ำเนินธุรกิจในภาคใต้ ได้ยึดมั่นในอุดมการณ์ และนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง ประโยชน์ สุ ข ของชุ ม ชนและสั ง คม ให้ เ ติ บ โตเคี ย งคู ่ กั น ไปอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยการร่ ว มสร้ า งสรรค์ กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สาธารณประโยชน์/สาธารณกุศล รวมทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นเช่นไร จนได้รับการกล่าวขานว่า “หาดทิพย์เป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้”


59

Roles and Responsibilities of Stakeholders The Company has placed an importance and consideration on all of the stakeholders, as per the related laws. The Company shall not perform or enter into transactions in such a way to infringe on the legal rights of the stakeholders, in order to promote the act of responsibility between the Company and all groups of stakeholders namely shareholders, employees, customers, business partners, competitors, creditors, the community and environment as follows: Shareholders : Apart from the fundamental rights established by the laws and Company’s regulations, for example, the rights to attend and cast the votes at the Shareholders’ Meeting; the rights to offer independent opinion in the Meeting; as well as the rights to receive dividends in an equitable manner, minority shareholders have also been given the rights to propose in advance additional agendas for the Meeting and/or qualified candidates for the Director positions. Employees : The Company treats its employees fairly and equally; has respect to human rights; provides appropriate compensation; and places an importance on employees’ development of knowledge and ability by providing equal opportunities to employees of all levels on a regular basis. The company also maintains the quality of the working environment; strictly abides by labor-related laws and regulations; as well as encourages employees to prevent and get rid of all kinds of fraud and corruption, by providing appropriate protection to an informant and keeping his/her name highly confidential. Customers : The Company produces high quality products of acceptable standard and strictly adheres to high safety and quality standard in conformity to The Coca-Cola Quality System. The Company shall refrain from charging excessive price or setting unfair business conditions; keep customers’ information in a confidential manner and arrange for a customer service unit to deal with customers’ complaints in a prompt manner, to ensure highest satisfaction in the Company’s products and services. Business Partners : The Company purchases goods and services from business partners as per the normal trading terms and conditions, and strictly abides by the business agreements and promises made to the business partners, without any request for bribery or other unlawful benefits, or receive from or provide to customers thereof in anyway. Competitors : The Company shall operate the business within the boundary of decent competition and create a healthy competitive environment by maintaining the standard of the code of conduct. The Company shall avoid exploitation of competitors’ information in an unethical or dishonest manner, and avoid unlawful proceedings in order to cause damages to competitors. In the past year, the Company was not engaged in any competitor-related disputes. Creditors : The Company shall strictly adhere to the terms and conditions agreed upon with the creditors in terms of repayment, guarantee and other conditions. The Company shall also ensure proper use of loans as stipulated in the loan agreement. Community and : In the past 30 or so years of operation in the southern part of Thailand, Haad Thip has Environment been adhering to its ideology and policy to operate its business alongside the promotion of activites that will help to develop the quality of life and for the best interest and happiness of the surrounding community and society, in order to prosper together in a sustainable manner. The Company has created socially responsible activities with the community in areas such as education, sports, local culture and tradition, public benefits and charity as well as community and environment, no matter the outcome of its operation, so much that it has been widely recognized and accepted that ‘Haad Thip is part of the South’.


60

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาร่วมเป็นอาสาสมัครในการท�ำงานเพื่อชุมชน โดยที่ผ่านมา พนักงานหาดทิพย์ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ท�ำความสะอาดชายฝั่งทะเล ปรับปรุงแหล่งน�้ำ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้คนในท้องถิ่นโดยเฉพาะเยาวชนให้ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการดูแลปกป้องธรรมชาติโดยในแต่ละครั้งจะได้รับความร่วมมือจากนักเรียน สมาชิกของชุมชนใน ท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และองค์กรภาครัฐในท้องถิ่นด้วย นอกจากที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่ท�ำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดช่องทาง ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผู้มีส่วนได้เสียต้องการ ทีจ่ ะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องการทีจ่ ะให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ สามารถท�ำได้โดยผ่านส�ำนักงานตรวจสอบ ภายในของบริษัทฯ ทาง Email: internalaudit@haadthip.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 074210008-18 ต่อ 124, 307

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างเท่าเทียมกัน แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 1. บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ ตามข้อก�ำหนดของ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SET Community Portal และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 2. บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ตามข้อ ก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) 4. บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ จ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวน ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน ประจ�ำปี (แบบ 56-2) 5. ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการเฉพาะ เนื่องจาก บริษัทฯ ยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก กิจการในเรื่องดังกล่าวมีไม่มากนัก โดยผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ สามารถ ติดต่อขอทราบข้อมูลผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอต่อฝ่ายจัดการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2391-4488 ต่อ 103 หรือหมายเลขโทรสาร 0-2381-2257 หรือ e-mail address: sudaluck@haadthip.com 6. ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้การท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะดูแลอย่างรอบคอบ ในทุกขัน้ ตอนของการอนุมตั ใิ ห้ท�ำรายการ และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)


61

In addition, the Company has encouraged the employees to volunteer and perform good deeds for the community. In the past, Haad Thip employees had cooperatively planted the trees, cleaned up the shores and improved the water sources in order to create awareness among the locals especially children, in realizing the importance of nature as well as providing protection and care to the environment. Each and every activity was participated by students, members of the local community, tourists and local government authority. Apart from placing an importance upon stakeholders of all groups, the Company also pays great attention to all recommendations, opinions and information on traces and evidents that can possibly lead to the development, improvement and rectification of the Company’s operation. The Company has created channels of communication through which the stakeholders can communicate with the Company in case there are inappropriate or wrongful situations that the stakeholders would like to report, rectify, request for clarification or provide suggestions. Communication can be made through the email address of the Company’s Internal Audit Office at internalaudit@ haadthip.com or telephone number 074210008-18 extension 124 or 307. Disclosure and Transparency of Information The Board of Directors has issued a policy for the Company to perform with transparency, verifiability and sufficient information disclosure to all parties concerned. Information shall also be disclosed in an accurate, complete, timely and reliable manner, with equal opportunity to access the information for all parties concerned. Guidelines for appropriate information disclosure and transparency 1. The Company has a policy to disclose important information in an accurate, complete, timely and reliable manner, as per the requirement set forth by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, via SET Community Portal and the website of the Company at www.haadthip.com in both Thai and English languages, to alow users to access the information in an equitable manner. 2. The Company has disclosed the information on the Annual Disclosure Form (Form 56-1) and Annual Report (Form 56-2) as per the requirement set forth by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. 3. The Company has appointed the Board of Directors to issue the Statement of the Board of Directors’ Responsibilities to the Financial Reports, to be presented together with the Auditor’s Report in the Annual Report (Form 56-2). 4. The Company has disclosed the roles and responsibilities of the Board of Directors and Subcommittee; the number of meetings held; and the number of attendants of each Director in the past year in the Annual Disclosure Form (Form 56-1) and Annual Report (Form 56-2). 5. The Company has not yet established an Investor Relations Unit as the size of the Company is small and there is not much requirement on this subject. Therefore, institutional investors, shareholders, and analysts can make a request for information through the Company’s Secretary for further proposal to the Management, via the telephone number 0-2391-4488, extension 103 or facsimile number 0-2381-2257 or e-mail address: sudaluck@haadthip. com 6. In the case of conflict of interest, the Board of Directors has issued a requirement for transactions with major shareholders, Directors, Executives, or others with relation to the persons thereof, to be considered and approved by the Audit Committee, who will closely supervise the approval process of such transactions and strictly abide by the regulations and measures set forth by the Stock Exchange of Thailand, the Securities and Exchange


62

และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าของรายการ คู่สัญญา และเหตุผล ด้วยความโปร่งใสต่อสาธารณชนทันที โดยผ่านทางสื่ออีเล็กโทนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบ แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) อนึ่ง บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการ ถ้าในอนาคตบริษัทฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ เกีย่ วข้อง หากการท�ำธุรกรรมนัน้ ๆ เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไป ให้ฝา่ ยจัดการ สามารถอนุมัติการท�ำรายการนั้นๆ ได้ และให้จัดท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าครั้งละ 50 ล้านบาท รายงานให้ ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/12 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศ เวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้ก�ำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตลอดจนการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 13 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสม ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของกรรมการทั้งคณะและมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ อิสระจ�ำนวน 5 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ได้แก่ พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิต ประทีปะเสน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิติ และ Mr. Martin Jansen 2. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา หรือรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 คน คือ นายประกิต ประทีปะเสน และ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชือ่ ถือของงบการเงิน โดยท�ำหน้าทีส่ อบทานการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้ถกู ต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล ส่งเสริมให้พฒ ั นาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็น ไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น หน่วยงานซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ย จัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ 3. คณะกรรมการสรรหา ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่อย่างไรก็ดี ในการสรรหากรรมการหรือผู้บริหาร คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือกรณีอื่น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัตดิ า้ นต่างๆ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั เป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั


63

Commission, and the Capital Market Supervisory Board. The transaction details such as type, value, counterparties of agreement, reasons and assurance of transparency shall be disclosed to the public via electronic media of the Stock Exchange of Thailand and in the Annual Report (Form 56-2) and Annual Disclosure Form (Form 56-1). The Company has sought approval in principle from the Board of Directors for the case of future engagement in a connected transaction with Directors, Executives, or related persons. In the case that the transaction is a normal business transaction or a normal business support transaction with normal business terms and conditions, the Management shall have the rights to grant approval to such transaction, and shall need to prepare a report of each transaction with the value of more than Baht 50 million per transaction, in order to report to the next Board of Directors’ Meeting, in accordance with Section 89/12 (1) of the Securities and Exchange Act (Issue 4) B.E. 2551 (2008). Roles and Responsibilities of the Board of Directors The Board of Directors comprises of qualified individuals with experience, leadership character, vision and ability to make decisions independently, who also devote their time and utmost effort in performing their duties according to the responsibilities assigned with discretion and integrity for the best interest of the Company, shareholders and stakeholders. The composition, qualification, duties and responsibilities and structure of the Board of Directors and Subcommittees have been established, as well as the rules and regulations concerning nomination and remuneration for Directors and Executives, with complete detail presented under the ‘Management Structure’ topic. 1. Structure of the Board of Directors The Board of Directors comprises of 13 Directors, which is considered appropriate. There are 9 Non-Executive Directors or 69.23% of total number of the Board; 5 Independent Directors or one-third of the entire Board of Directors, in accordance with the notification issued by the Capital Market Advisory Board. The Independent Directors are Gen. Charan Kullavanijaya, Mr. Prakit Pradipasen, Mr. Yanyong Maethapanich, Ms. Smornluk Mahasmiti and Mr. Martin Jansen. 2. Audit Committee The Board of Directors has established and appointed the Audit Committee to perform specific tasks and propose to the Board of Directors for consideration or acknowledgement. The Audit Committee comprises of 3 Independent Directors, with 2 out of 3 members namely Mr. Prakit Pradipasen and Mr. Yanyong Maethapanich equipped with sufficient knowledge and experience to perform and review the reliability of the financial statements. The Audit Committee shall perform the review and ensure that the Company’s operation is in conformity to the Company’s policy and Articles of Association as well as the laws, regulations and requirements stipulated by the supervisory authorities. The Audit Committee must also promote the development of financial reporting system to that of an international standard; perform regular review of and ensure appropriate internal control system; and ensure prudent, appropriate and efficient risk management system. In addition, the Audit Committee shall perform its duties and issue opinions in an independent manner, with Internal Control Office reporting directly to the Audit Committee. The Audit Committee shall participate in a meeting with the Auditor without the presence of the Management at least one time per year, to request for the Auditor’s opinions on any issues. 3. Nomination Committee To date, the Company has not yet set up a Nomination Committee. However, the Board of Directors is currently responsible for the nomination of appropriate candidates for the Executive or Director positions, to replace those retired by rotation or other reasons. The Board of Directors shall consider the candidates according to their knowledge, ability and experience deemed beneficial to the Company’s business and operation.


64

4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการ โดยได้พิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลก�ำไร ของกิจการ และหน้าที่ความรับผิดชอบ และน�ำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 5. การก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ จะไปด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และส�ำหรับกรรมการท่านทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ มากกว่า 5 บริษทั ฯ กรรมการท่านนัน้ เป็นกรรมการ ที่มีศักยภาพสูง สามารถอุทิศเวลาส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการ บริษทั ฯ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะทีฝ่ า่ ยจัดการท�ำ หน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคล คนละคนกัน โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเป็นผู้ก�ำหนดแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตลอดจนไม่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำกับดูแลนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ให้ด�ำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้ รับผิดชอบ ผลการด�ำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติในแผนงานประจ�ำปี ด�ำเนินการตาม นโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และด�ำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง 7. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยมีการประชุมประมาณปีละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการก�ำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมี การประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญเร่งด่วน ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ การประชุมได้ ปี 2533 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละ ครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ บริษัทฯ มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ


65

4. Remuneration Committee To date, the Company has not yet established a Remuneration Committee. However, the Board of Directors has provided careful consideration in the establishment of Directors’ remuneration, and taken into account business expansion and profitability of the Company and duties and responsibilities of the Directors, before proposing to the Annual General Shareholders’ Meeting for approval. 5. Number of listed companies in which the Directors are eligible to hold the Director position The Board of Directors has not yet established a policy regarding the number of listed companies in which the Directors are elegible to hold the Director position because most of the Directors of the Company do not hold the Director position in other listed companies. As for the Directors who also hold the Director position in more than 5 other listed companies, they are Directors with high potential and ability to perform their duties for the Company with utmost efficiency. 6. Segregation of Duties between the Board of Directors and the Management The Company has segregated the duties and responsibilities of the Board of Directors from those of the Management in an explicit manner. The Directors are responsible for the establishment of policies and supervisory of the Management performance at the policy level; while the Management is responsible for management activities in several different areas to ensure conformity to the established policies. As such, the Chairman and the President must be 2 seperate individuals, and both positions must have been through selection process by the Board of Directors to ensure the most appropriate individuals for the positions. Moreover, the Board of Directors is responsible for the establishment of succession plan for the top Executive positions. The Chairman must have in possession the quality of independence; must not hold the Executive Director position; must not take part in the management of the Company; and must not be an authorized Director, to ensure explicit segregation of overall policy-making and supervisory duties from the management of the Company. Top Executives of the Company shall be assigned with duties and responsibilities, in order to perform under the established policies; hold themselves responsible for the overall outcome; control expenses and budget within the limit approved and indicated in the annual budget plan; perform as per human resource policy; rectify and find a solution for the problem or conflicts that may pose an impact upon the company; and maintain the effectiveness of communication process with all related parties. 7. Board of Directors’ Meeting The Directors must attend the Board of Directors’ Meeting on a regular basis, in order to acknowledge and unanimously make decisions in regards to the Company’s operation. There are approximately 4 Board of Directors’ Meetings per year, each with agendas clearly set in advance. Extra meetings may also be called upon in the case of important or urgent matters. The Chairman and President shall cooperatively establish the agendas for each Meeting, and consider the issues to add into each agenda of the Board of Directors’ Meeting, while providing opportunities to each Director to propose issues for consideration as an agenda. A total of 4 Board of Directors’ Meetings were held in 2010, all of which had been set in advance. Letters of Invitation along with the agendas and supporting materials were sent to all of the Directors prior to the Meeting, to allow ample time for the Directors to study the information. In consideration of each matter, the Chairman of the Board of Directors who is also the Chairman of the Meeting shall provide the opportunity to the Directors to share their independent opinions. Majority voting rule shall be applied during each Board of Directors’ Meeting, with one vote per one Director, and Directors who are stakeholders


66

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง หนึง่ เสียง และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ หากคะแนนเสียง เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบาย โดยตรง เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญเรือ่ งการจัดการเกีย่ วกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ของผูเ้ กีย่ วข้องอย่าง รอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลในเรือ่ งดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีทกี่ รรมการบริษทั ฯ คนหนึง่ คนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องนั้น เมือ่ สิน้ สุดการประชุม เลขานุการบริษทั ฯ เป็นผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำรายงานการประชุมเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รับรอง ในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษทั ฯ ลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุม ที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บที่ส�ำนักงานกรรมการผู้จัดการ 8. เลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติแต่งตั้ง น.ส.สุดาลักษณ์ เบราวนะกุล ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำ� แนะน�ำกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะ กรรมการต้องทราบและปฏิบัติ จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปี หนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 9. แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำ� หนดนโยบายแผนการสืบทอดงานกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมทรัพยากรบุคคลของ บริษทั ฯ ให้สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ โดยมีการโยกย้ายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบงานตามความเหมาะสม เพือ่ สร้างโอกาส ให้ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานได้มีโอกาสเรียนรู้งานที่หลากหลาย สามารถทดแทนกันได้ตลอดเวลา 10. การปฐมนิเทศน์กรรมการ กรรมการทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่งใหม่ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศน์เพือ่ ให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบนโยบายธุรกิจ ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างเงินลงทุน ผลการด�ำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้ง ส่งมอบคู่มือส�ำหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการเป็นกรรมการ 11. จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทุกคนใช้เป็นแนวทางทีด่ ใี นการประพฤติปฏิบตั ิ ควบคูไ่ ปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษทั ฯ เพือ่ ปลูกฝังให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้วิจารณญาณ หรือใช้ดุลพินิจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้รอบคอบและถูกต้อง


67

to abstain from attending the Meeting and/or from exercising the rights to vote for such matter. If the votes are tied, the Chairman of the Meeting shall cast the vote to determine the final outcome. The Management shall attend the Board of Directors’ Meeting to provide useful information and be informed of the policy in a direct manner, in order to apply such policy to their performance in an efficient manner. The only exemption from participation is when the Meeting agenda is set exclusively for the Board of Directors. The Board of Directors has also placed an importance upon the management of transactions with conflict of interest in the most discreet, equitable and transparent manner, with information thereof being disclosed in entirety. In the case that a Director is also a stakeholder and may possibly benefit from an issue in the agenda, such Director must abstain himself/herself from the decision making process of the issue. At the end of the Meeting, the Secretary to the Company shall produce the Minutes of the Meeting in order to propose for approval in the first agenda of the following Board of Directors’ Meeting, and to have the Chairman of the Board of Directors signed and certified the accuracy of the report. The Directors are allowed to issue opinions and request for additional items to or correction of the Minutes of the Meeting, in order to ensure utmost accuracy. The Minutes of the Meeting that has been acknowledged and certified shall be archived in the Office of the President. 8. Secretary to the Company In order to comply by the Securities and Exchange Act, the Board of Directors has passed a resolution to appoint Ms. Sudaluck Browvanakul as the Secretary to the Company. The duties and responsibilities of the Secretary to the Company are to provide advice on the rules and regulations deemed crucial for the Board of Directors to acknowledge and abide by; arrange for the Board of Directors’ Meetings and Annual General Shareholders’ Meeting; as well as arrange for and archive documents such as Director Registrar, Letters of Invitation to the Board of Directors’ Meeting, Minutes of the Board of Directors’ Meetings, Annual Reports, Letters of Invitation to the Annual General Shareholders’ Meeting, Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting; and to archive the Report on Stakeholders, arranged and produced by the Directors and Executives. 9. Succession Plan The Board of Directors is responsible for the establishment of succession plan, in the case that the President or any top Executives are unable to perform their duties properly according to their positions. This plan is devised as reassurance for all parties concerned that the Company is always prepared in regards to human resources. The responsibilities are readily replaced, through transfer of duties and responsibilities deemed appropriate, in order to allow the top Executives in each line of business the opportunity to acquire knowledge in several business lines, and hence, to be able to replace each other at all times. 10. Director Orientation The Board of Directors has arranged for an orientation for newly appointed Directors to attend and acquire knowledge on the Company’s business policies as well as other related information namely investment structure and related rules and regulations, together with the distribution of Director’s Manual that provides valuable detail and information for those assuming a Director position. 11. Business Ethics In declaring its intention to operate in the most transparent, ethical and accountable manner to the stakeholders, society and environment, the Company has established the guideline on ethics for the Board of Directors, Executives, employees and staff of all levels to follow concurrently with the Articles of Association of the Company, in order to encourage the Directors, Executives, employees and staff to make their judgment and decision dutifully and correctly.


68

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีนโยบายก�ำกับดูแลเพื่อป้องกันกรรมการและผู้บริหารน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนโดย 1. การใช้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น 2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยัง ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนซึง่ รวมถึงเพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ห้ามมิให้บคุ คลทีล่ ว่ งรูข้ อ้ มูล ภายในและยังมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยสู่สาธารณชน 3. ห้ามมิให้กรรมการ/ผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอก หรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าที่ เกี่ยวข้อง 4. ดูแลให้กรรมการ/ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแลผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกคนของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนที่มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่าผลการด�ำเนินงานของทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ มีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะ กรรมการได้ก�ำหนดไว้โดยจัดให้มีส�ำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงและการให้ค� ำแนะน�ำทางด้านต่างๆ เพื่อให้ เชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยส�ำนักงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือ มาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานโดยมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐาน สากล และให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ สรุปสาระส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ : ท�ำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทบทวนผลการ ปฏิ บั ติ ง านของส� ำนักงานตรวจสอบภายในและผู ้ ส อบบั ญ ชี อิ ส ระของบริ ษั ท ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เน้ น การพิ จ ารณาความ เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ควบคุม การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน : ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความส�ำคัญตามความเสี่ยงของ กระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการท�ำงาน รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำแก่ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานในการ


69

Supervision of Internal Information The Company has established a supervision policy to prevent Directors and Executives from exploitation of the Company’s internal information for their own benefits as follows: 1. Directors or Executives are permitted to use the internal information related to the their assigned duties and responsibilities only, 2. Directors as well as their spouses and children under legal age are prohibited from disseminating undisclosed internal information to the public for their own interest and for stock trading purpose. In addition, individuals with knowledge of undisclosed internal information are prohibited from trading stocks issued by the Company within 1 month prior to information being released to the public, 3. Directors/Executives or any department with knowledge of internal information are prohibited from disclosing such information to outside or unrelated persons, 4. Ensuring that the Directors/Executives report any changes in shareholding status to the Securities and Exchange Commission, in accordance with Article 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992). Internal Control and Internal Audit System The Company has placed an importance on the internal control system, risk management system and the supervision of the Company’s operation, all of which have been continuously followed and progressed by every personnel of the Company, from the Executives to employees of all levels who share common duties and responsibilities to the Company. In doing so, the Company has arranged for an adequate and suitable internal control system to ensure that the operations performed by and the outcomes from each and every department of the Company are in sync and able to meet the objectives set by the Board of Directors. The Internal Audit Office has, therefore, been established as an independent unit that reports directly to the Audit Committee. The Internal Audit Office shall examine and evaluate the internal control activities as per the established annual internal audit plan, by considering the related risk factors, as approved by the Audit Committee. In addition, the Internal Audit Office shall promote and monitor the risk management system and provide other information in order to ensure that the Company’s objectives are accomplished. The Internal Audit Office has been adhering to the Standard for the Professional Practice of Internal Auditing, which is a framework or guideline set for the Company to follow and perform with independence, equitability, priority to audit quality, and in line with the international standard. The essence of the Internal Control and Audit System can be summarized as follows: Audit Committee : The duty of the Audit Committee is to consider the adequacy of the Internal Control System through regular review of performance by the Internal Audit Office and the Company’s Auditor. Emphasis must be made on the adequacy and suitability of the Internal Audit System according to the guideline set out by the Stock Exchange of Thailand; and ensuring conformity to related laws, rules, regulations and policies. Should the Audit Committee need to provide recommendations or discover any deficiency deemed material, the Audit Committee shall report to the Board of Directors for the purpose of rectification and improvement. Internal Audit Office : Internal Audit Office is responsible for the examination of each and every departmental operation, in accordance with the annual audit plan and as assigned by the Audit Committee. Internal Audit Office shall prioritize the cases according to the risk level associated with the business process or working process in each case, and to provide advice and recommendations to the management of each department


70

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน ของบริษัทฯ ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร : บริษัทฯ มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่าย บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน้าที่อนุมัติ หน้าที่ บันทึกรายการบัญชี และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯในกรณีที่บริษัทฯ มีการท�ำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ให้ความเห็นก่อนท�ำรายการ และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยง : บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะท�ำงาน IMCR (Incident Management and Crisis Resolution: IMCR) มีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ท� ำหน้าที่เป็นประธานคณะท� ำงาน ในการประเมิน ความเสี่ยงคณะท�ำงาน IMCR จะค�ำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่อาจก่อให้เกิด ความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของความเสี่ยง และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น ติดตามตลอดจนก�ำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยในทางปฏิบัติแต่ละหน่วยงานจะบริหาร งานโดยน�ำความเสี่ยงมาประเมินและท�ำการแก้ไขในระดับการท�ำงานปกติ และคณะท�ำงาน IMCR จะมีการประชุมเพื่อ ติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยกรรมการตรวจสอบและส�ำนักงานตรวจสอบภายในจะสอบทานและประเมิน ความเหมาะสมในการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ การควบคุม : บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดเป็นค�ำสั่ง ระเบียบในการ ปฏิบัติ อ�ำนาจการอนุมัติ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงทั้งองค์กร และสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยน� ำระบบซอฟท์แวร์ Enterprise Resources Planning (ERP) ของ SAP ECC 6.0 มาใช้แทนระบบเดิม โดยมีแผนจะเริ่มใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2554 นี้ ระบบ ดังกล่าวจะมีการรายงานข้อมูลแบบ Real Time เพื่อให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ บริษัทฯ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตจากภายนอก และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ การติดตามและประมวลผล : บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อเป็นการติดตาม เป้าหมาย มีการประเมินการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยส�ำนักงานตรวจ สอบภายใน ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ยังได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ โดยสรุปว่าผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส� ำคัญต่อการ แสดงความเห็นต่องบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553


71

in order to improve its internal control system, which includes the provision of operational technique that will help to increase the Company’s efficiency and productivity. Management Performance Supervisory System : The Company has established the scope of duties and responsibilities as well as approved budget for each level of the management clearly in writing. Duties and responsibilities have been segregated in an explicit manner, for example, duties concerning approval process, accounting entries and asset repository are resolutely segregated. The Internal Audit Office shall review the performance and ensure that it progresses in line with the Articles of Association of the Company. In the case that the Company has entered into a transaction with a Director, major shareholder, Executive or any other related person thereof, the Company has issued a measure for the Board of Directors to consider and issue opinions before the transaction is carried out, and such connected transaction shall be disclosed in the Notes to Financial Statement. Risk Management System : The Company has appointed the IMCR (Incident Management and Crisis Resolution) team to perform the risk assessment activities, with the COO as the Chairman of the working team. In performing risk assessment, the IMCR shall take into account the changes in the surrounding conditions, both outside and inside the Company, that may possibly create risks and impact upon the Company. Analysis of the impact that may incur from such risks as well as chances that the same risks may reemerge shall be performed, with continuous follow-up activities in order to eventually issue a measure to mitigate and control the risks at an appropriate level. As such, each and every department shall perform its management activity together with risk assessment and rectification alongside its normal operational routine. Concurrently, the IMCR team shall call for a meeting to follow up on each department’s operation, with Audit Committee members and Internal Audit Office performing the review and evaluating the suitability of each department’s operational process, in order to control the risk level within an appropriate and acceptable level. Control System : The Company has established an operational measure and guideline, with clear instructions in the forms of an order, regulation, authorization and method of operation, in order for the Executives and staff of all levels to follow strictly and in the same direction. Information Technology and Communication : The Company has developed and improved its information technology system to ensure efficiency; complete network for the entire organization; and the ability to communicate such information to other related parties. This has been done by replacing the previously utilized software with Enterprise Resources Planning (ERP) by SAP ECC 6.0. According to plan, the software will be effective from May 2011. This system will be equipped with real-time reporting system, which will provide the Board of Directors and Executives with adequate and reliable information to make the decisions regarding the management and administration of the Company; and the use of accounting policy that is appropriate for the nature of business of the Company and in line with the Generally Accepted Accounting Principles. Sufficient information shall be disclosed in the Notes to Financial Statement, which shall be examined by Certified Public Accountant and reviewed by the Audit Committee. Follow-up and Evaluation : The Company has arranged for a monthly report on operating progress, in order to monitor the Company’s achievement of its objectives; evaluate the internal control activities; and perform departmental inspection by the Internal Audit Office. All of which shall be reported to the Audit Committee on a quarterly basis. Furthermore, the Company’s Auditor has evaluated the efficiency of the Company’s internal control system in the accounting section, and concluded that the internal control system of the Company’s accounting department shows no sign of deficiency deemed material to present any impact upon the opinion on the financial statements ending 31st December 2010.


72

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1. นโยบายด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท�ำงาน นโยบายด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท�ำงานของบริษัทฯ มีดังนี้ “บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า “โคคา-โคลา” “แฟนต้า” และ “สไปร์ท” มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�ำหนดอืน่ ๆ และสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยให้กบั พนักงาน รวมทัง้ สนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้พนักงานท�ำงานด้วยความปลอดภัย ลดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน ป้องกันภัยสูส่ าธารณะ และให้มีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ทั้งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการป้องกันอุบัติเหตุ การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงานอย่าง เหมาะสม การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ การจัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยรวมถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้น ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ เช่น โครงการ 5 นาทีเพื่อความปลอดภัย หรือโครงการ จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน กระตุ้นเตือนให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน 2. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีดังนี้ : “บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า “โคคา-โคลา” “แฟนต้า” และ สไปร์ท” มุ่งเน้นผลิตสินค้าและการบริการอย่างมีคุณภาพและมีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนมีจิตส�ำนึกในการรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมที่ด�ำเนินการ ตั้งแต่ด้านการผลิต การขนส่ง การจ�ำหน่ายและการบริการอื่นๆ โดย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมรวมทั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งมั่นจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ บริษัทฯ ได้วางข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. การจัดการคุณภาพน�้ำเสีย : จัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนจัดสร้างบ่อ บ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้มาตรฐานในระบบ Waste Stabilization Pond ภายในโรงงาน เพื่อดูแลและควบคุมการจัดการปัญหา น�้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งตามโครงการ “Live Positively” ของกลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา ยังมีเป้าหมายที่จะบ�ำบัดน�้ำเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานทั้งหมดให้สะอาดจนอยู่ในระดับที่สัตว์น�้ำ สามารถอาศัยอยู่ได้ 2. การจัดการทรัพยากรน�้ำ : เพื่อควบคุม ดูแลการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. การจัดการขยะ : เพื่อควบคุม ดูแลการจัดการขยะให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และข้อก�ำหนดภายในองค์กร ลดปริมาณการเกิดขยะและหาวิธีการน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ซ�้ำ(recycle / reused) 4. การจัดการวัสดุอันตราย : เพื่อดูแลให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งภายใน องค์กรและภายนอกองค์กร


73

Safety, Health and Environmental Policy 1. Safety and Health Policy The Company’s Safety and Health Policy can be described as follows: “Haad Thip Public Company Limited”, a manufacturer and distributor of sparkling beverages under the CocaCola, Fanta and Sprite brands, is determined to abide by the laws and other regulations, and to enhance safety awareness among employees as well as provide maximum resources to ensure safety in the workplace; reduce work-related accident; prevent public hazard; and continuously improve the level of safety in the workplace.” In order to ensure proper implementation of the policy, the Company has conducted activities as stipulated by the laws; provided accident prevention training and appropriate equipment including fire prevention and extinguishing techniques; and appointed a Safety Committee as well as safety-related personnel. In addition, the Company has continuously promoted activities to create safety awareness at work, such as Five Minutes for Safety project, and Safety, Health and Environment Week project, in order to enhance knowledge and understanding regarding safety, health, and environment so that workplace-induced accidents and illness can be mitigated. 2. Environmental Policy The Company’s Environmental Policy can be described as follows: “Haad Thip Public Company Limited”, a manufacturer and distributor of sparkling beverages under the Coca-Cola, Fanta and Sprite brands, is determined to produce quality products and provide quality service, and to instill the sense of social and environmental responsibilities in the employees through all of the Company’s operational functions, from production, transportation, sales, to other services. The Company will abide by the laws and regulations related to environmental issues in order to prevent and reduce negative impacts to the environment; maximize the use of resources; and continue with its development.” In order to ensure proper implementation of the policy, the Company has set the guidelines related to environmental issues as follows: 1. Waste water treatment : The Company has invested in the Waste Stabilization Pond that has already been installed within its compound, in order to manage and treat waste water created by the production process and to control the problem and ensure conformity to the law; and to prevent any harmful impact upon the environment. In addition, the “Live Positively” project has been initiated by the Coca-Cola Group with an objective to provide and improve waste water treatment created by the production process, up to the level considered livable by aquatic animals. 2. Water resource management : To control and ensure highly efficient use of water resource. 3. Garbage disposal : To control and manage garbage disposal activity to be in conformity with the laws and Company’s regulations, in order to reduce and recycle wastage. 4. Hazardous material disposal : To ensure that the treatment is in accordance with the laws as well as to prevent environmental impact to both inside and outside the Company’s premise. 5. Transportation management : To manage the transportation process in accordance with the laws and to prevent environmental impact created by the transportation process, by ensuring efficient fuel consumption and emission inspection, for example.


74

5. การจัดการขนส่ง : เพือ่ ด�ำเนินการด้านการควบคุมการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากการขนส่ง เช่น ประสิทธิภาพการใช้น�้ำมัน การตรวจสอบควันด�ำจากท่อไอเสีย เป็นต้น 6. การป้องกันชั้นบรรยากาศ : เป็นมาตรการในการควบคุมการใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้สาร CFC โดยต้องไม่มีการเพิ่มปริมาณ และเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์อื่นทดแทน และพนักงานผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในการท� ำงานที่เกี่ยวข้องกับสาร CFC อย่างถูกต้อง 7. การจัดการประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน : เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการประหยัดพลังงานของทางราชการ และสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานในองค์กรได้อย่าสม�่ำเสมอโดยจัดท�ำโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน 8. การตรวจสอบและรายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม : เพื่อจัดท�ำข้อมูลและสามารถตรวจสอบข้อมูลทางด้าน สิ่งแวดล้อมและใช้เป็นข้อมูลในการด�ำเนินการต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท�ำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคม เช่น กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร การอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน การท�ำกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อนึ่ง บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม


75

6. Protection of ozone layer : To control the use of equipment containing CFC compound by refraining from an increase in its quantity, and switching to non CFC alternatives. Related personnel must also have full and accurate knowledge about utilization of CFC. 7. Energy efficiency management : In order to follow the energy conservation policy set by the government, and ensure regular inspection of energy consumption within the organization, the Company has initiated various projects to enhance efficient use of energy. 8. Examination and reporting of environmental issues : To collect environmental-related information for further investigation, and to use such information in the operational process. In addition, the Company has initiated activities and projects in order to reduce environmental impact and be responsible to the society. For examples, the Company’s internal energy conservation program; employee training on environmental issues; and environmental conservation activities in conjunction with other organizations. Finally, the Company has never been in dispute or prosecuted over environmental issues.


76

รายละเอียดเกีย่ วกับผูบ้ ริหาร และผูม้ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

อายุ (ปี) 74

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา • ประกาศนียบัตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 30

ประสบการณ์การท�ำงาน • ราชองครักษ์พิเศษ • อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ • อดีตสมาชิกวุฒิสภา • อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 21.95% หรือ 36,434,300 หุ้น (รวมคู่สมรส)

อายุ (ปี) 77

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร • เป็นบิดาของนางปริยา จีระพันธ์ และ พล.ต.พัชร รัตตกุล • เป็นพี่ชายของนางยุพเรศ เที่ยงธรรม

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Bristol University, England

ประสบการณ์การท�ำงาน • 2521 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน) • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีเพียงพอ จ�ำกัด • 24 ต.ค. 2549 - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 6 ก.พ. 2550 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี


77

DETAIL OF DIRECTORS AND MANAGEMENT as of 31 December 2011

Gen.Charan Kullavanijaya Position Independent Director / Chairman

% of shareholding - None -

Age (years) 74

Family Relationship of Management Team - None -

Education • The Command and General Staff College, Royal Thai Army, Bangkok • The Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, U.S.A. • Diploma on Economic Development, The National Institute of Development Administration (NIDA) • The National Defense College, Bangkok

Experience • Special ADC to H.M. the King • Former Secretary General of the National Security Council, Office of the Prime Minister • Former Senator, Member of the Senate • Former First Vice President The National Legislative Assembly

Sec.Lt.Phairoch Rattakul Position President & CEO / Authorized Director

% of shareholding 21.95 % or 36,434,300 shares (including spouse)

Age (years) 77

Family Relationship of Management Team • Father of Mrs. Pariya Chirabandhu • Father of Maj. Gen. Patchara Rattakul • Brother of Mrs. Yupares Thiengtham

Education Bachelor of Economics, Bristol University, England

Experience • 1978 - present • 2007 - present • 24 Oct. 2006 - 6 Feb. 2008

President & CEO Haad Thip Public Company Limited. Director, Rich Enough Co., Ltd Advisor to the Prime Minister Office of the Prime Minister


78

นายประกิต ประทีปะเสน ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.02% หรือ 26,500 หุ้น (รวมคู่สมรส)

อายุ (ปี) 68

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา MBA. Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A.

ประสบการณ์การท�ำงาน • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program Class 1/2003 (DAP 1/2003)

• บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

• ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

• บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชัน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) • มหาวิทยาลัยพายัพ • หอการค้าไทย

• ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

• บริษัท ไมเนอร์คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ำกัด (มหาชน)

• ปัจจุบัน กรรมการ

• บริษัท สยามสหบริการ จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท มายเรียด วัสดุ จ�ำกัด

Mr. Philipp Hugo Gutsche ต�ำแหน่ง กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.13% หรือ 220,000 หุ้น

อายุ (ปี) 73

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of Commerce University of Cape Town , South Africa

ประสบการณ์การท�ำงาน ประธาน Coca-Cola SABCO (Pty) Ltd., South Africa


79

Mr. Prakit Pradipasen Position Independent Director / Chairman of the Audit Committee

% of shareholding 0.02 % or 26,500 shares (including spouse)

Age (years) 68

Family Relationship of Management Team - None -

Education MBA. Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A.

Experience • Chairman

Thai Institute of Director Association (IOD) Director Accreditation Program Class 1/2003 (DAP 1/2003)

• • • •

Diamond building Products Public Company Limited Asia Marine Service Public Company Limited The Erawan Group Public Company Limited Thai Sugar Millers Corporation Limited

• • • • •

Supalai Public Company Limited Luckytex (Thailand) Public Company Limited Magnecomp Precision Technology Public Company Limited PAYAP University The Thai Chamber of Commerce

• Independent Director & Chairman of the Audit Committee

• Independent Director/Auditing Director

• The Minor Corporation Public Company Limited • Thai Carbon Black Public Company Limited

• Director

• Siam United Service Public Company Limited • Myriad Materials Co., Ltd.

Mr. Philipp Hugo Gutsche Position Director

% of shareholding 0.13 % or 220,000 shares

Age (years) 73

Family Relationship of Management Team - None -

Education Bachelor of Commerce University of Cape Town , South Africa

Experience Chairman, Coca-Cola SABCO (Pty) Ltd., South Africa


80

Mr. Johan Willem Maarten Jansen ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

อายุ (ปี) 52

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา • Marketing Degree, HEAO-GRONINGEN (Higher studies economics and administration) • NIMA – C Certificate, NIMA (Highest marketing diploma in the Netherlands)

ประสบการณ์การท�ำงาน Coca – Cola China Industries Ltd., China • 1 ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน

Chief & Executive Officer

Coca – Cola SABCO, South Africa • ต.ค. 2541 - ธ.ค.2549

Managing Director and CEO

Bahlsen Snacks Company • ก.ย. 2539 - ก.ย. 2541 • ต.ค. 2536 - ส.ค. 2539 • ก.ค. 2536 - ต.ค. 2536

Managing Director and Chairman Geschaftsfuhrer Marketing & Sales Geschaftsfuhrer Marketing

Mr. Stephanus Nothnagel ต�ำแหน่ง กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

อายุ (ปี) 48

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of Commerce (Accounts) University of Pretoria, South Africa

ประสบการณ์การท�ำงาน • เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน Chief & Executive Officer Coca – Cola SABCO, South Africa • 2546 - มีนาคม 2550 • • • •

สิงหาคม 2548 กรกฎาคม 2548 พฤษภาคม 2548 เมษายน 2546

หมายเหตุ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

Chairman of Makro Board COO of Massmart Company Board Member of Massmart Company Managing Director– Massdiscounters


81

Mr. Johan Willem Maarten Jansen Position Independent Director

% of shareholding - None -

Age (years) 52

Family Relationship of Management Team - None -

Education • Marketing Degree, HEAO-GRONINGEN (Higher studies economics and administration) • NIMA – C Certificate, NIMA (Highest marketing diploma in the Netherlands)

Experience Coca – Cola China Industries Ltd., China • Jan. 2007 - present

Chief & Executive Officer

Coca – Cola SABCO, South Africa

• Oct. 2001 - Dec. 2006 Managing Director and CEO

Bahlsen Snacks Company

• Sep. 1996 - Sep. 1998 Managing Director and Chairman • Oct. 1993 - Aug. 1996 Geschaftsfuhrer Marketing & Sales • Jul. 1993 - Oct. 1993 Geschaftsfuhrer Marketing

Mr. Stephanus Nothnagel Position Director

% of shareholding - None -

Age (years) 48

Family Relationship of Management Team - None -

Education Bachelor of Commerce (Accounts) University of Pretoria, South Africa

Experience • Apr. 2007 - Present Chief & Executive Officer Coca – Cola SABCO, South Africa • 2003 - Mar. 2007 • • • •

Aug. 2005 Jul. 2005 May 2005 Apr. 2003

Chairman of Makro Board COO of Massmart Company Board Member of Massmart Company Managing Director – Massdiscounters


82

นางยุพเรศ เที่ยงธรรม ต�ำแหน่ง กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.05% หรือ 90,220 หุ้น (รวมคู่สมรส)

อายุ (ปี) 73

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร • เป็นน้องสาวของร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล • เป็นอาของนางปริยา จีระพันธุ์ และ พล.ต.พัชร รัตตกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา เลขานุการและการพาณิชย์ Bristol College of Commerce, England

ประสบการณ์การท�ำงาน ประสบการณ์ท�ำงานกับ บมจ.หาดทิพย์ 25 ปี และเกษียณอายุ ในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายส�ำนักงานกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546

นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

อายุ (ปี) 66

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา ชั้นเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิต มศว.ประสานมิตร

ประสบการณ์การท�ำงาน ประสบการณ์ท�ำงานกับ บมจ.หาดทิพย์ 26 ปี และเกษียณอายุ ในต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547

หมายเหตุ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552


83

Mrs. Yupares Thiengtham Position Director

% of shareholding 0.05% or 90,220 shares (including spouse)

Age (years) 73

Family Relationship of Management Team • Sec.Lt.Phairoch Rattakul’s sister • Mrs. Pariya Chirabandhu’s aunt • Maj. Gen. Patchara Rattakul’s aunt

Education Certificate of Secretary and Commerce Bristol College of Commerce, England

Experience Working experience with Haad Thip Plc. 25 years, retired from the Company as Deputy Managing Director on 31st December 2003

Ms. Smornluk Mahasmiti Position Independent Director / Auditing Director

% of shareholding - None -

Age (years) 66

Family Relationship of Management Team - None -

Education Srinakharin Wirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary)

Experience Working experience with Haad Thip Plc. 26 years, retired from the Company as Deputy Managing Director on 31st December 2004

Note : was appointed as Independent Director and Auditing Director, on 20th May 2009


84

นางปริยา จีระพันธุ์ ต�ำแหน่ง กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 6.95% หรือ 11,544,590 หุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ)

อายุ (ปี) 49

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร • เป็นบุตรีของร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล • เป็นพี่สาว พล.ต.พัชร รัตตกุล • เป็นหลานสาวของนางยุพเรศ เที่ยงธรรม

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�ำงาน • ประสบการณ์ท�ำงานกับ บมจ.หาดทิพย์ 24 ปี ต�ำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีเพียงพอ จ�ำกัด

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549

นายยรรยง เมธาพาณิชย์ ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

อายุ (ปี) 45

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์การท�ำงาน • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส�ำนักงานอินทดิษฐ์ ซี.พี.เอ.จ�ำกัด

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548


85

Mrs. Pariya Chirabandhu Position Authorized Director

% of shareholding 6.95% or 11,544,590 shares (Including spouse & children under age of 20 years)

Age (years) 49

Family Relationship of Management Team • Sec.Lt.Phairoch Rattakul’s daughter • Maj. Gen. Patchara Rattakul’s sister • Mrs. Yupares Thiengtham’s niece

Education Bachelor of Arts, Boston University, USA

Experience • Working experience with Haad Thip Plc. 24 years Current position : Senior Vice President • 2007 - present Director, Rich Enough Co., Ltd.

Thai Institute of Director Association (IOD) Director Accreditation Program Class 1/2006 (DAP 1/2006)

Mr. Yanyong Maethapanich Position Independent Director / Auditing Director

% of shareholding - None -

Age (years) 45

Family Relationship of Management Team - None -

Education Master of Business Administration, Prince of Songkhla University

Experience • Present

Thai Institute of Director Association (IOD) Director Accreditation Program (DAP), Year 2005

Managing Director Intadit C.P.A. Office Co.Ltd.


86

พลตรี พัชร รัตตกุล ต�ำแหน่ง กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 5.21% หรือ 8,650,870 หุ้น

อายุ (ปี) 48

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร • เป็นบุตรชายของร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล • เป็นน้องชายของนางปริยา จีระพันธุ์ • เป็นหลานชายของนางยุพเรศ เที่ยงธรรม

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ St. John ‘s College, Oxford University, England

ประสบการณ์การท�ำงาน • 2538 - 2552 ราชองครักษ์เวร • 2546 - 2552 ที่ปรึกษาบริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน) • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีเพียงพอ จ�ำกัด • 2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548

หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช ต�ำแหน่ง กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.31% หรือ 3,841,240 หุ้น (รวมคู่สมรส)

อายุ (ปี) 48

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมบริหาร George Washington University, Washington DC, U.S.A.

ประสบการณ์การท�ำงาน บริษัท สุวรรณภูมิ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด • 2552 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ISEPA ASIA (Thailand) จ�ำกัด • 2552 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ต้นหญ้าไทย จ�ำกัด • 2545 - 2551

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด • 2543 - 2545 • 2541 - 2543

ผู้อ�ำนวยการ Regional Affairs Office Dpt. ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่าย Corporate Strategic Unit.


87

Maj. Gen. Patchara Rattakul Position Director

% of shareholding 5.21% or 8,650,870 shares

Age (years) 48

Family Relationship of Management Team • Sec. Lt. Phairoch Rattakul’s son • Mrs. Pariya Chirabandhu’s brother • Mrs. Yupares Thiengtham’s nephew

Education M.A. Philosophy Politics and Economics St. John’s College, Oxford University, UK

Experience • 1995 - present • 2003 - 2009 • 2007 - present • 2009 - present

Thai Institute of Director Association (IOD) Director Accreditation Program (DAP), Year 2005

Royal Aide – de - Camp Advisor, Haad Thip Public Company Limited Director, Rich Enough Co., Ltd. Chief Operating Officer Haad Thip Public Company Limited

M.L. Dhisana Sritavaj Position Director

% of shareholding 2.31% or 3,841,240 shares (including spouse)

Age (years) 48

Family Relationship of Management Team - None -

Education Master Degree (Engineering Management) George Washington University, Washington DC, USA

Experience Suvanabhumi Marketing Company Limited • Feb. 2010 - present

General Manager

ISEPA ASIA (Thailand) Co.,Ltd. • 2009 - present

TON-YA-TAI Co., LTD. • 2002 - 2008

General Manager Marketing Director

Total Access Communication Public Company Limited

• 2000 - 2002 Vice President for the Regional Affairs Office Dept. • 1998 - 2000 Vice President for Corporate Strategic Unit


88

นายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ ต�ำแหน่ง กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

อายุ (ปี) 48

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�ำงาน ประสบการณ์ท�ำงานกับ บมจ.หาดทิพย์ 22 ปี ต�ำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยการตลาดและขาย

หมายเหตุ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

นายเถกิง กาญจนะ ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการโรงงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.02% หรือ 29,165 หุ้น(รวมคู่สมรส)

อายุ (ปี) 55

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การท�ำงาน ประสบการณ์ท�ำงานกับ บมจ.หาดทิพย์ 31 ปี ต�ำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยการโรงงาน


89

Mr. Dumrongrugs Apibalsawasdi Position Authorized Director

% of shareholding - None -

Age (years) 48

Family Relationship of Management Team - None -

Education Bachelor of Politics, Chulalongkorn University

Experience Working experience with Haad Thip Plc. 22 years Current position : Demand Creation and Market Execution Director

Note : was appointed as Company Director, on 20tr May 2009

Mr. Takerng Kanchana Position Plant Director

% of shareholding 0.02% or 29,165 shares (include spouse)

Age (years) 55

Family Relationship of Management Team - None -

Education • Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University • Master of public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)

Experience Working experience with Haad Thip Plc. 31 years Current position : Plant Director


90

นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการเทคนิค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

อายุ (ปี) 56

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา Master of Industrial Engineering California Polytechnic State University, San Luis Obispo, U.S.A.

ประสบการณ์การท�ำงาน Coca-Cola (Thailand) Ltd., Bangkok, Thailand

• 2545 - 2546 Region Commercialization Project Manager

Coca-Cola Southeast & West Asia Division, Bangkok, Thailand • 2541 - 2545 Division Sales and Marketing Equipment Manager

Mr. John Joseph Benedetti ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

อายุ (ปี) 46

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา St. Josephs College of Further Education, Glasgow, Scotland, UK.

ประสบการณ์การท�ำงาน • Operations Manager • Operations Manager • Production Manager • Bottling Managing • Installation Technician

Highveld Bottling, Scarlet Ibis Investments Coca - Cola South Africa Highveld Bottling, TJC Holding (PYT) Ltd. Highveld Bottling, TJC Holding (PYT) Ltd. Coca - Cola Sabco Bass Clarington Breweries London UK.


91

Mr. Sukchai Sukpukdeecharoen Position Technical Director

% of shareholding - None -

Age (years) 56

Family Relationship of Management Team - None -

Education Master of Industrial Engineering California Polytechnic State University, San Luis Obispo, U.S.A.

Experience Coca-Cola (Thailand) Ltd., Bangkok, Thailand

• 2002 - 2003 Region Commercialization Project Manager

Coca-Cola Southeast & West Asia Division, Bangkok, Thailand • 1998 - 2002 Division Sales and Marketing Equipment Manager

Mr. John Joseph Benedetti Position Operations Director

% of shareholding - None -

Age (years) 46

Family Relationship of Management Team - None -

Education St. Josephs College of Further Education, Glasgow, Scotland, UK.

Experience • Operations Manager • Operations Manager • Production Manager • Bottling Managing • Installation Technician

Highveld Bottling, Scarlet Ibis Investments Coca - Cola South Africa Highveld Bottling, TJC Holding (PYT) Ltd. Highveld Bottling, TJC Holding (PYT) Ltd. Coca - Cola Sabco Bass Clarington Breweries London UK.


92

นายธงชัย อันชูฤทธิ์ ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการบริหารงานทั่วไป

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01% หรือ 9,580 หุ้น

อายุ (ปี) 57

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง • ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การท�ำงาน บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน) • 2545 - 2546 รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด • 2547 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป • 2550 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการบริหารงานทั่วไป

Mr. Julian Warren Compton ต�ำแหน่ง Commercial Strategy & Execution Director

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

อายุ (ปี) 40

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี : Major : Certified Accountant Association of Chartered Certified Accountants (FCCA) U.K.

ประสบการณ์การท�ำงาน EXOR Management Service, London • ก.พ. 2547 - ส.ค. 2547 Chief Operations Officer Nick House Entertainment Limited, London • เม.ย. 2545 - มี.ค. 2546 Managing Director


93

Mr. Thongchai Unshurit Position General Director

% of shareholding 0.01 % or 9,580 shares

Age (years) 57

Family Relationship of Management Team - None -

Education • Bachelor of Arts, Ramkhamhaeng University • Master of public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)

Experience Haad Thip Public Company Limited • 2007 - present General Director • 2004 - 2006 General Manager • 2002- 2003 Deputy General Manager

Mr. Julian Warren Compton Position Commercial Strategy & Execution Director

% of shareholding - None -

Age (years) 40

Family Relationship of Management Team - None -

Education Bachelor Degree (Certified Accountant) Association of Chartered Certified Accountants (FCCA) U.K.

Experience EXOR Management Service, London • Feb. 2004 - Aug. 2004 Chief Operations Officer Nick House Entertainment Limited, London • Apr. 2002 - Mar. 2003 Managing Director


94

รายการ ระหว่างกัน รายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เช่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมด้วย บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 1. เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. เป็นรายการที่กระท�ำโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ 3. ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนจะน� ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. ในกรณีการท�ำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ ั ญา ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือรายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะ ต้องน�ำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนท�ำ รายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 5. ต้องเปิดเผยการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส� ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด 6. มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ท�ำให้มั่นใจได้ว่าการท�ำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ส�ำหรับปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน


95

CONNECTED TRANSACTIONS Connected transactions mean transactions between a listed company or its subsidiary with connected person(s) such as an executive, major shareholder or person with controlling interest in the Company, inclusive of a company where in the connected person is a major shareholder or person with controlling interest. The Company certainly realizes that entering into a connected transaction may possibly lead to conflicts of interest. Therefore, in order to ensure equal opportunities of transparency and fairness among all shareholders, the Company shall ensure that all transactions are in conformity with the following principles: 1. A connected transaction must go through an approval process deemed transparent, and stakeholders or persons with possible conflict of interest in the connected transaction shall refrain from participating in the decision-making process 2. Consideration to enter into a connected transaction must be based on the best interest of the Company as the top priority 3. Careful consideration by the Audit Commitee must be carried out before proposing to the Board of Directors and/or Shareholders’ Meeting for approval of such a transaction 4. In the case that a connected transaction is entered as a result of a trade agreement in such a way that any reasonable person would carry out a transaction agreement with another party to a contract in the same situation and with power of negotiation that bears no influences as a result of the reasonable person holding a position of a Director, Executive or related person thereof, depending on the case, or a normal transaction, or a normal business support transaction with general trading terms and conditions; then the Company must propose such an Agreement to the Board of Directors or request for approval in principle from the Board of Directors before entering into such a transaction, as per Section 89/12(1) of the Security and Exchange Act (No.4) B.E. 2551 5. Connected transactions must be disclosed as per the rules and regulations stipulated by the Securities and Exchange Commission 6. There must be reliable follow-up and verification systems to ensure that the connected transactions are adhered to the correct procedure In 2010, the Company did not enter into any transactions considered connected transactions, either with a person or juristic person considered connected person.


96

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน 1. ผลการด�ำเนินงาน 1) บริษัทฯมีก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 631.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จ�ำนวน 83.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.21 • รายได้จากการขายจ�ำนวน 3,229.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 478.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.38 เนื่องจากการเพิ่ม ขึ้นของปริมาณการขายจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี • ต้นทุนขายจ�ำนวน 2,597.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 394.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.92 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณ การขาย แต่เพิ่มในอัตราที่สูงกว่ารายได้จากการขาย เนื่องจากมีการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทขวด PET เพื่อน�ำมาจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งต้นทุนในการซื้อรวมค่าขนส่งสูงกว่าต้นทุนที่บริษัทฯผลิตเอง 2) รายได้จากเงินสนับสนุนการขายจากบริษทั คูค่ า้ จ�ำนวน 277.29 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 47.01 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.41 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและผลักดันปริมาณการขาย 3) รายได้อื่นจ�ำนวน 21.63 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 1.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.43 4) ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารรวมจ�ำนวน 830.05 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 89.75 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.12 เนือ่ งจาก การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยในการขนส่งจากการปรับราคาเพิม่ ขึน้ ของน�้ำมันเชือ้ เพลิง การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการขาย เพือ่ กระตุน้ ยอดขาย และการเพิม่ ขึน้ ของผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเนือ่ งจากการปรับค่าตอบแทนประจ�ำปี 5) ต้นทุนทางการเงินจ�ำนวน 6.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 0.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.07 6) ภาษีเงินได้จ�ำนวน 18.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 8.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.79 จากผลก�ำไรส�ำหรับปีที่เพิ่มขึ้น 7) บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 75.26 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.45 บาท ต่อหุ้น ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2552 จ�ำนวน 30.36 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.64 อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร อัตราส่วน

ปี 2553

ปี 2552

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

19.56

19.93

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)

2.25

1.35

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

2.33

1.63

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

6.72

4.56

• อัตราก�ำไรขัน้ ต้นลดลงร้อยละ 0.37 เนือ่ งจากต้นทุนสินค้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการซือ้ สินค้ามาจ�ำหน่ายดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น • อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.90 และอัตราก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.70 เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลง ของรายได้และค่าใช้จ่ายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว • อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.16 เป็นผลจากก�ำไรสุทธิของปีที่เพิ่มขึ้น


97

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Operating Results 1) The Company’s Gross Profit amounted to Baht 631.79 million, an Baht 83.43 million Baht or 15.21% increase from 2009. • Revenue from Sales of Baht 3,229.27 was an increase of Baht 478.25 million or 17.38%, resulting from an increase in sales volume from continuous implementation of sales promotional and marketing activities throughout the year. • Cost of Sales was Baht 2,597.48 million, an increase of Baht 394.82 million or 17.92%, in line with an increase in sales volume. However, Cost of Sales increased at a higher rate than Revenue from Sales, as a result of larger purchase volume of PET products for reselling. The purchasing cost combined with transportation cost was higher than the Company’s production cost of the same product. 2) Sales support income from business partner in the amount of Baht 277.29 million, was an increase of Baht 47.01 million or 20.41%. The purpose of this income was to provide support to the Company’s marketing activities and stimulate sales volume. 3) Other incomes of Baht 21.63 million showed a decline of Baht 1.49 million or 6.43%. 4) Selling and Administrative Expenses amounted to Baht 830.05 million, an increase of Baht 89.75 million or 12.12%, due to an increase in transportation expenses as a result of a rise in gasoline price; an increase in sales promotion and marketing expenses to stimulate sales volume; and an increase in employees’ compensations, resulting from the adjustment of the annual compensation rate. 5) Finance Cost was Baht 6.60 million, an increase of Baht 0.38 million or 6.07%. 6) Corporate Income Tax amounted to Baht 18.81 million, was an increase of Baht 8.46 million or 81.79%, as a result of an increase in profits for the year. 7) The Company’s Net Profit was Baht 75.26 million or Baht 0.45 per share. Net Profit increased by Baht 30.36 million or 67.64% from 2009. Profitability Ratios: Ratio

2010

2009

Gross Profit Margin (%)

19.56

19.93

Operating Profit-to-Sales Ratio (%)

2.25

1.35

Net Profit-to-Sales Ratio (%)

2.33

1.63

Return on Shareholders (%)

6.72

4.56

• Gross Profit Margin declined by 0.37%, as a result of an increase in the cost of products purchased for reselling purpose, as already mentioned above. • Operating Profit-to-Sales Ratio increased by 0.90% and Net Profit-to-Sales Ratio increased by 0.70%, resulting from the changes in income and expenses as already indicated. • Return on Shareholders increased by 2.16% as a result of an increase in Net Profit for the year.


98

2. ฐานะการเงิน รายการ (หน่วย : ล้านบาท) สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2552

เพิ่ม (ลด) จ�ำนวนเงิน

%

1,980.40

1,762.26

218.14

12.38

744.65

759.39

(14.74)

(1.94)

1,235.75

1,002.87

232.88

23.22

1) บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จ�ำนวน 218.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.38 เนื่องจาก • สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 41.27 ล้านบาท ลูกหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ สุทธิจ�ำนวน 35.40 ล้านบาท เนื่องจากการขายเป็นเงินเชื่อในปริมาณสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงใกล้สิ้นปี สินค้าคงเหลือลดลงสุทธิจ�ำนวน 24.41 ล้านบาท สัมพันธ์กับปริมาณจ�ำหน่ายที่สูงขึ้นและนโยบายการควบคุมระดับสินค้าคงคลัง และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง จ�ำนวน 8.20 ล้านบาท • เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 8.59 ล้านบาท เนื่องจากราคาตลาดของหุ้นที่บริษัทฯถืออยู่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 163.70 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากการบันทึกมูลค่าที่ดินตามราคาประเมินเพิ่มขึ้น สุทธิจำ� นวน 174.45 ล้านบาท มีการลงทุนเพิม่ ขึน้ ในปี 2553 จ�ำนวน 115.53 ล้านบาท และลดลงด้วยการตัดค่าเสือ่ มราคาและ การตัดจ่ายในระหว่างปี 2) บริษัทฯมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงจากสิ้นปี 2552 จ�ำนวน 14.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.94 เนื่องจาก หนี้สินหมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 11.67 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 3.08 ล้านบาท 3) บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จ�ำนวน 232.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.22 เนื่องจากการบันทึกมูลค่าที่ดินตามราคาประเมินเพิ่มขึ้น การบันทึกมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น และจากก�ำไรสุทธิของปี 4) กระแสเงินสด รายการ (หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2553

ปี 2552

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

259.56

186.79

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(65.34)

(117.28)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(152.54)

(49.57)

41.68

19.94

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ


99

2. Financial Status Items (Unit : Million Baht)

As at 31 Dec 2010

Assets Liabilities Shareholders’ Equities

As at 31 Dec 2009

Increase (Decrease) Amount

%

1,980.40

1,762.26

218.14

12.38

744.65

759.39

(14.74)

(1.94)

1,235.75

1,002.87

232.88

23.22

1) As at 31 December 2010, The Company’s Total Assets increased from the year 2009 by Baht 218.14 million or 12.38% due to the following reasons • Current Assets such as Cash and Cash Equivalents increased by Baht 41.27 million; Account Receivables showed a net increase of Baht 35.40 million, resulting from higher credit sales especially towards year end; Inventory dropped by Baht 24.42 million, in line with higher sales volume and Inventory Control Policy; and Other Assets declined by Baht 8.20 million. • Long-term Investment increased by Baht 8.59 million because the market value of stocks on hand had increased. • Land, Building and Equipment increased by Baht 163.70 million, partly because of an increase in Net Unrealized Gain from Asset Value Reappraisal by Baht 174.45 million; while there was a Baht 115.53 million increase in investment during the year 2010 with depreciation and amortization during the year. 2) Total Liabilities as at 31 December 2010 decreased from the year 2009 by Baht 14.74 million or 1.94% as a result of a Baht 11.67 million decline in Current Liabilities with Non-Current Liabilities declining by Baht 3.08 million. 3) Shareholders’ Equities as at 31 December 2010 showed an increase of Baht 232.88 million or 23.22% from the year 2009 as a result of an increase in Net Unrealized Gain from Asset Value Reappraisal; an increase in fair value of investment and Net Profit. 4) Cash Flow Items (Unit : Million Baht)

2010

2009

Cash Flow from Operations

259.56

186.79

Cash Flow from Investments

(65.34)

(117.28)

Cash Flow from Financing Activities

(152.54)

(49.57)

41.68

19.94

Net Increase in Cash and Cash Equivalents


100

บริษัทฯมีเงินรับจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 259.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 72.77 ล้านบาท ด้วยเหตุผลหลัก มาจากการขายเพิ่มขึ้นโดยพยายามควบคุมการจัดเก็บเงิน และพยายามควบคุมระดับปริมาณสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือให้ เหมาะสม บริษัทฯมีการใช้เงินลงทุนในกิจกรรรมการลงทุนจ�ำนวน 65.34 ล้านบาท และใช้เงินในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 152.54 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่คือการช�ำระคืนเงินกู้และการจ่ายเงินปันผล 5) สภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส�ำคัญ อัตราส่วน

ปี 2553

ปี 2552

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.99

0.91

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว (เท่า)

0.73

0.60

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.40

0.28

ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน)

42.95

42.15

ระยะเวลาขายสินค้าโดยเฉลี่ย (วัน)

8.15

10.89

ระยะเวลาการช�ำระหนี้โดยเฉลี่ย (วัน)

47.74

47.39

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.99 เท่า ดีขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อย ละ 7.31 และมีหนี้สินหมุนเวียนลดลงร้อยละ 1.76 และมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ 0.40 เท่า ดีขึ้นกว่าปีก่อน 0.12 เท่า เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 6) ความสามารถในการกู้ยืมและช�ำระหนี้ อัตราส่วน

ปี 2553

ปี 2552

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.60

0.76

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)

43.15

26.52

• บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.60 เท่า ลดลง 0.16 เท่า เนื่องจากบริษัทฯมีหนี้สินลดลง • บริษัทฯมีอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยเท่ากับ 43.15 เท่า เพิ่มขึ้น 16.63 เท่า แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ ช�ำระดอกเบี้ยที่ดีขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯยังมีนโยบายในการควบคุมการเรียกเก็บหนี้ ควบคุมการหมุนเวียนของสินค้า และ การบริหารสภาพคล่องที่ดี จึงมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายให้ แก่เจ้าหนี้เงินกู้ได้ทุกราย


101

The Company’s Cash Flow from Operations amounted to Baht 259.56 million, an increase of Baht 72.77 million from the previous year. The main reasons included an increase in Sales; implementation of debt collection control; and product and inventory control to ensure appropriate level. The Company’s expenditure on Investments totalled to Baht 65.34 million while expenditure on Financing Activities was Baht 152.54 million, with the latter resulted mainly from loan repayment and dividend payout. 5) Liquidity Important Liquidity Ratios Ratio

2010

2009

Liquidity Ratio (times)

0.99

0.91

Quick Ratio (times)

0.73

0.60

Cash Ratio (times)

0.40

0.28

Average Debt Collection Period (day)

42.95

42.15

Average Inventory Turnover Period (day)

8.15

10.89

Average Debt Repayment Period (day)

47.74

47.39

Liquidity Ratio of 0.99 times showed a slight improvement over the previous year as a result of 7.31% higher Current Assets; 1.76% lower Current Liabilities; and Cash Ratio of 0.40 times, a 0.12 times increase from the previous year as a result of higher Cash Flow from Operations. 6) Capability to Service Debt Ratio

2010

2009

Debt-to-Equity Ratio (times)

0.60

0.76

Interest Coverage Ratio (times)

43.15

26.52

• The Company’s Debt-to-Equity Ratio of 0.60 times showed a 0.16 times decrease as a result of a decrease in debt. • The Company’s Interest Coverage Ratio of 43.15 times showed an increase of 16.63 times, indicating that the Company was in a stronger position to meet its interest obligations. The Company firmly believes that, with its debt collection control, inventory turnover control, and liquidity management measures, the Company will be able to repay the principals and interests to all creditors.


102

รายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุป สาระส�ำคัญได้ดังนี้ • พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานการตรวจสอบประจ�ำปี 2553 และข้อสังเกตผลการประเมินระบบ การควบคุมภายใน รวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำ ชีแ้ นะ ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุม ภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ • พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในและงบประมาณประจ�ำปี 2554 ของส�ำนักงานตรวจสอบภายใน และวางแนวทางส�ำหรับการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ โดยมุง่ เน้นวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึง ความเสี่ยงที่ส�ำคัญในแต่ละหน่วยงานและระดับกิจกรรม • หารือกับผู้บริหารระดับสูงถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ • พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของฝ่ายบัญชี เพื่อให้ มั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินจัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ • พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบัญชีส�ำหรับปี 2554 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และการเปิดเผยข้อมูลมีความ ครบถ้วนเชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม ภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความ เสี่ยงสูง ตลอดจนมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การด�ำเนินธุรกิจปัจจุบันภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ซึ่งท�ำให้เชื่อมั่นว่า บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน) มีความพร้อมที่จะเจริญเติบโตโดยด�ำรงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่มีการก�ำกับดูแลที่ดีตลอดไป

(นายประกิต ประทีปะเสน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


103

AUDIT COMMITEE REPORT To

Shareholders

The Audit Committee that comprises of 3 independent directors has been performing in accordance with the scope of duties and responsibility assigned by the Board of Directors of the Company and the rules and regulations set forth by the Stock Exchange of Thailand. During the year 2010, the Audit Committee had convened 4 meetings in order to consider the issues under the scope of duties and responsibility of the Committee and carried out other tasks assigned by the Board of Directors. All of the results of duties performed had been reported to the Board of Directors, and can be summarized as follows: • Considered and reviewed the report on the outcomes of audit performed by Internal Audit according to the audit plan of the year 2010, inclusive of providing recommendations and guidance on the improvement and rectification of their performance in accordance with the rules and regulations, to ensure sufficiency and suitability of the internal audit system • Considered and approved the internal audit plan for the year 2011 stipulated by the Internal Audit Office and laid down the guidelines for the Company’s internal audit procedure, with an emphasis on the objectives and scope of audit, to cover all significant risks possibly incurred in each department and each activity level • To confer with the top management regarding the management and administrative issues, which may pose an impact upon the Company • Reviewed both quarterly and annual financial statements for the year 2010 together with the Accounting Executives and Auditor, in order to ensure that the financial statements were arranged in accordance with the Generally Accepted Accounting Principle, and information disclosed was sufficient, accurate, complete and reliable. • Considered and appointed an Auditor and negotiated on the audit fee for the year 2011, in order to propose to the Board of Directors for further consideration and proposal to the Annual General Shareholders’ Meeting for approval The Audit Committee has been performing their duties with caution, independence, transparency and the issuance of straightforward opinions that can be verified and in accordance with good corporate governance. The Audit Committee is confident that the Company’s financial statements and information disclosure are sufficient, accurate and reliable and in accordance with the Generally Accepted Accounting Principle; the Company has a sufficient, suitable and efficient risk management and internal control systems; Internal Audit Office performs independently and covers all of the operating procedures with high risk. In addition, the Company performs under the principle of Good Corporate Governance and appropriately in accordance with related laws and regulations, in line with the present business condition and environment; the management and staff perform their duties under high ethical standards and in line with the code of conduct. As such, the Audit Committee is certain that Haad Thip Public Company Limited is ready to prosper with full determination to enduringly perform under the principle of Good Corporate Governance.

(Mr. Prakit Pradipasen) Chairman of the Audit Committee


104

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุ สมผลและความรอบคอบในการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)ท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยว โยงกัน ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล (International Financial Reporting Standard หรือ IFRS) ซึ่งจะ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่างบการเงินประจ�ำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีภายนอกได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�ำ่ เสมอ มีการเปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พล.อ. ...............................................

ร้อยตรี ...............................................

(จรัล กุลละวณิชย์) ประธานกรรมการ

(ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ


105

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES TO THE FINANCIAL REPORTS The Board of Directors of the Company is held responsible for the Financial Statement and financial information of the Company, arranged in accordance with Generally Accepted Accounting Standard in Thailand, and via the use of a policy deemed appropriate and regularly practiced. Consideration has been made to ensure rationale and prudence in the arrangement of the Company’s Financial Statement that also includes sufficient information disclosure in the Notes to the Financial Statement, with the Auditor already audited the Financial Statement and provided opinions in the Auditor’s Report. The Board of Directors is determined to maintain the effectiveness of its Internal Control system, to ensure that the accounting information is recorded in an accurate, complete and adequate manner, proven sufficient to continue to conserve the Company’s assets and acquire the information on the Company’s area of vulnerability, in order to prevent fraud or any unusual operations deemed material. In order to ensure confidence among stakeholders toward the Company’s Financial Report, the Board of Directors has appointed an Audit Committee that comprises of independent and qualified directors, in conformity to stipulation set forth by the Stock Exchange of Thailand (Amended B.E. 2551), in order to perform the review of the Company’s accounting policy and the quality of the financial reports; ensure disclosure of information on connected transactions, risk management system, internal control and internal audit; and prepare the Company for an ability to accommodate the transformation from Thai Accounting Standard (TAS) to International Financial Reporting Standard (IFRS), effective from January 1, 2011. The opinions provided by the Audit Committee shall appear in the Audit Committee Report, already included in the Annual Report. The Board of Directors has expressed an opinion that the Company’s Financial Statements for the year 2010 ended 31 December 2010 that the Audit Committee has audited together with the Management and the Auditor, demonstrates accurate, complete and reliable information on the Company’s financial status, operating results and cash flows, in accordance with the Generally Accepted Accounting Principle; the Company has a suitable accounting policy that is put to practice on a regular basis, provided sufficient disclosure of information in a transparent manner, and performs in accordance with related laws and regulations.

Gen. ...............................................

Sec. Lt. ...............................................

Gen. Charan Kullavanijaya Chairman

Sec. Lt. Phairoch Rattakul President


106

FINANCIAL STATEMENT

งบการเงิน


107

รายงานของผูส้ อบ บัญชีรบั อนุญาต

AUDIT REPORT OF

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท หาดทิพย์ จำ�กัด (มหาชน)

To the Shareholders of Haad Thip Public Company Limited

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบก�ำไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษทั หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ผูบ้ ริหารของกิจการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน เหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

I have audited the accompanying balance sheets of Haad Thip Public Company Limited as at 31 December 2010 and 2009, and the related statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended. The Company’s management is responsible for the correctness and completeness of information presented in these financial statements. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits.

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ รับรองทั่วไปซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบรวม ถึ ง การใช้ วิ ธี ก ารทดสอบหลั ก ฐานประกอบรายการทั้ ง ที่ เ ป็ น จำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการ เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้ จัดทำ�ขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง รายการทีน่ ำ�เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าการตรวจ สอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุปทีเ่ ป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำ�เนินงานและกระแส เงิ น สดสำ�หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของแต่ ล ะปี ข องบริ ษั ท หาดทิพย์ จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion. In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Haad Thip Public Company Limited as at 31 December 2010 and 2009 and the results of its operations and its cash flows for the years then ended in accordance with generally accepted accounting principles.

(บงกช อ�่ำเสงี่ยม) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684

(Bongkot Amsageam) Certified Public Accountant Registration No. 3684

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด กรุงเทพมหานคร 23 กุมภาพันธ์ 2554

KPMG Phoomchai Audit Ltd. Bangkok 23 February 2011


108

งบดุล บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หมายเหตุ

2553 (บาท)

2552 (บาท)

สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ดินที่ถือไว้เพื่อโครงการในอนาคต สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

5 6 7 8

78,738,608 397,653,011 120,149,102 50,390,019 646,930,740

37,467,011 362,253,578 144,558,518 58,591,303 602,870,410

9 10, 12, 29 11

18,490,542 1,238,363,731 68,836,163 7,773,597 1,333,464,033

9,902,576 1,074,660,739 68,836,163 5,991,776 1,159,391,254

1,980,394,773

1,762,261,664

12 13

31,025,884 332,500,785 68,081,948

99,433,052 347,001,920 49,315,919

12 12 12

17,500,000 11,543,350 3,666,786 187,402,607 651,721,360

47,500,000 2,000,000 1,515,000 3,516,585 113,105,724 663,388,200

35,000,000 25,223,943 5,217,390 27,487,136 92,928,469

52,500,000 3,544,201 9,391,302 30,569,681 96,005,184

744,649,829

759,393,384

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ ภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน รายได้เงินสนับสนุนการขายตามสัญญารอตัดบัญชี เงินมัดจ�ำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน

14

12 12 27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


109

BALANCE SHEETS Haad Thip Public Company Limited

As at 31 December 2010 and 2009 Note

2010

(in Baht)

2009

(in Baht)

Assets Current assets Cash and cash equivalents Trade accounts receivable Inventories Other current assets Total current assets Non-current assets Long-term investments Property, plant and equipment Land held for future project Other non-current assets Total non-current assets

5 6 7 8

78,738,608 397,653,011 120,149,102 50,390,019 646,930,740

37,467,011 362,253,578 144,558,518 58,591,303 602,870,410

9 10, 12, 29 11

18,490,542 1,238,363,731 68,836,163 7,773,597 1,333,464,033

9,902,576 1,074,660,739 68,836,163 5,991,776 1,159,391,254

1,980,394,773

1,762,261,664

31,025,884 332,500,785 68,081,948 17,500,000 11,543,350 3,666,786 187,402,607 651,721,360

99,433,052 347,001,920 49,315,919 47,500,000 2,000,000 1,515,000 3,516,585 113,105,724 663,388,200

35,000,000 25,223,943 5,217,390 27,487,136 92,928,469

52,500,000 3,544,201 9,391,302 30,569,681 96,005,184

744,649,829

759,393,384

Total assets

Liabilities and equity Current liabilities Bank overdraft and short-term loans from financial institution Trade accounts payable Other accounts payable Current portion of long-term loans from financial institution Current portion of long-term loan from other party Current portion of finance lease liabilities Income tax payable Other current liabilities Total current liabilities Non-current liabilities Long-term loans from financial institution Finance lease liabilities Deferred income on contractual sales subsidy Customers' deposits on bottles and cases Total non-current liabilities Total liabilities

12 13 12 12 12 14

12 12 27

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.


110

งบดุล (ต่อ) บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หมายเหตุ

2553 (บาท)

2552 (บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ผลก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง ในมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรสะสม จัดสรรแล้ว ทุนส�ำรองตามกฎหมาย ส�ำรองทั่วไป ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

15

250,000,000 166,015,000

250,000,000 166,015,000

16

154,727,500

154,727,500

10, 11, 16

603,329,163

422,466,052

16 16

25,000,000 35,000,000 251,673,281 1,235,744,944

25,000,000 35,000,000 199,659,728 1,002,868,280

1,980,394,773

1,762,261,664

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


111

BALANCE SHEETS (CONT’D) Haad Thip Public Company Limited

As at 31 December 2010 and 2009 Note

2010

(in Baht)

2009

(in Baht)

Liabilities and equity Equity Share capital Authorised share capital Issued and paid-up share capital Additional paid-in capital Premium on ordinary shares Unrealised surpluses Fair value changes and revaluation differences on assets Retained earnings Appropriated Legal reserve General reserve Unappropriated Total equity Total liabilities and equity

15

250,000,000 166,015,000

250,000,000 166,015,000

16

154,727,500

154,727,500

10, 11, 16

603,329,163

422,466,052

16 16

25,000,000 35,000,000 251,673,281 1,235,744,944

25,000,000 35,000,000 199,659,728 1,002,868,280

1,980,394,773

1,762,261,664

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.


112

งบก�ำไรขาดทุน บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หมายเหตุ

2553

2552

รายได้ รายได้จากการขาย รายได้จากเงินสนับสนุนการขาย รายได้อื่น รวมรายได้

3,229,268,261 277,292,346 21,632,115 3,528,192,722

2,751,013,609 230,281,960 23,118,423 3,004,413,992

ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมค่าใช้จ่าย

2,597,475,494 542,115,098 253,319,058 34,610,709 3,427,520,359

2,202,651,170 485,042,054 222,196,211 33,059,264 2,942,948,699

100,672,363 6,603,802 94,068,561 18,812,908

61,465,293 6,225,655 55,239,638 10,348,803

75,255,653

44,890,835

0.45

0.27

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

18 19 4, 20

22 23

ก�ำไรส�ำหรับปี ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

24

(บาท)

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


113

STATEMENTS OF INCOME Haad Thip Public Company Limited

For the years ended 31 December 2010 and 2009 Note

2010

2009

(in Baht)

(in Baht)

Income Revenue from sale of goods Income on sales subsidies Other income Total income

3,229,268,261 277,292,346 21,632,115 3,528,192,722

2,751,013,609 230,281,960 23,118,423 3,004,413,992

Expenses Cost of sale of goods Selling expenses Administrative expenses Management benefit expenses Total expenses

2,597,475,494 542,115,098 253,319,058 34,610,709 3,427,520,359

2,202,651,170 485,042,054 222,196,211 33,059,264 2,942,948,699

100,672,363 6,603,802 94,068,561 18,812,908

61,465,293 6,225,655 55,239,638 10,348,803

75,255,653

44,890,835

0.45

0.27

Profit before finance costs and income tax expense Finance costs Profit before income tax expense Income tax expense

18 19 4, 20

22 23

Profit for the year Basic earnings per share

24

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.


114

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ช�ำระแล้ว

ส่วนเกินทุน

ผลก�ำไรที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจริง

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น

ผลต่างจากการ เปลี่ยนแปลงใน มูลค่ายุติธรรม และตีราคา สินทรัพย์ใหม่

ก�ำไรสะสม ทุนส�ำรอง ตามกฎหมาย

ส�ำรองทั่วไป

ยังไม่ได้ จัดสรร

รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น

(บาท) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ผลก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เงินลงทุนเผื่อขาย การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้สุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ก�ำไรส�ำหรับปี รวมส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ เงินปันผล ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ผลก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น เงินลงทุนเผื่อขาย การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้สุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ก�ำไรส�ำหรับปี รวมส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ เงินปันผล ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

9

25

10 9

25

166,015,000

154,727,500

419,722,674

25,000,000

35,000,000

166,389,943

966,855,117

166,015,000

154,727,500

2,743,378 2,743,378 2,743,378 422,466,052

25,000,000

35,000,000

44,890,835 44,890,835 (11,621,050) 199,659,728

2,743,378 2,743,378 44,890,835 47,634,213 (11,621,050) 1,002,868,280

166,015,000

154,727,500

422,466,052

25,000,000

35,000,000

199,659,728

1,002,868,280

166,015,000

154,727,500

172,275,145 8,587,966 180,863,111 180,863,111 603,329,163

25,000,000

35,000,000

75,255,653 75,255,653 (23,242,100) 251,673,281

172,275,145 8,587,966 180,863,111 75,255,653 256,118,764 (23,242,100) 1,235,744,944

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY Haad Thip Public Company Limited

For the years ended 31 December 2010 and 2009

Note

Issued and paid-up share capital

Additional paid-in capital

Unrealised surpluses

Share premium

Fair value changes and revaluation differences

Retained earnings Legal reserve

General reserve

Unappropriated

Total equity

(in Baht) Balance at 1 January 2009 Unrealised gains Available for sales investment Net change in fair value recognised in equity Net income recognised directly in equity Profit for the year Total recognised income and expense Dividends Balance at 31 December 2009 Balance at 1 January 2010 Unrealised gains Property Net change in fair value recognised in equity Available for sales investment Net change in fair value recognised in equity Net income recognised directly in equity Profit for the year Total recognised income and expense Dividends Balance at 31 December 2010

9

25

10 9

25

166,015,000

154,727,500

419,722,674

25,000,000

35,000,000

166,389,943

966,855,117

166,015,000

154,727,500

2,743,378 2,743,378 2,743,378 422,466,052

25,000,000

35,000,000

44,890,835 44,890,835 (11,621,050) 199,659,728

2,743,378 2,743,378 44,890,835 47,634,213 (11,621,050) 1,002,868,280

166,015,000

154,727,500

422,466,052

25,000,000

35,000,000

199,659,728

1,002,868,280

166,015,000

154,727,500

172,275,145 8,587,966 180,863,111 180,863,111 603,329,163

25,000,000

35,000,000

75,255,653 75,255,653 (23,242,100) 251,673,281

172,275,145 8,587,966 180,863,111 75,255,653 256,118,764 (23,242,100) 1,235,744,944 115

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.


116

งบกระแสเงินสด บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 2553

2552

75,255,653

44,890,835

124,795,410 (4,173,912) (278,314) (192,084) 6,603,802 18,465 (2,177,551) 2,209,040 424,909 743,907 (2,454,122)

128,949,731 (4,173,912) (238,555) (192,666) 6,225,655 45,232 2,638,248 1,203,655 1,023,744 (492,010)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

18,812,908 219,588,111

(7,358,052) 10,348,803 182,870,708

(34,108,193) 23,665,510 7,130,743 (118,233)

(88,205,488) (9,838,153) (17,685,353) (5,002,849)

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินมัดจ�ำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

(14,515,873) (2,882,533) 82,549,489 (3,082,545) (18,662,708) 259,563,768

122,010,557 (2,879,588) 15,848,830 (3,493,350) (6,832,218) 186,793,096

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน รับดอกเบี้ย รับเงินปันผล ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

192,310 278,314 (68,847,042) 3,032,995 (65,343,423)

192,326 238,555 (118,576,366) 858,471 (117,287,014)

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน ก�ำไรส�ำหรับปี รายการปรับปรุง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย เงินสนับสนุนการขายตามสัญญาตัดบัญชีเป็นรายได้ เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงิน ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายภาชนะบรรจุ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รายได้จากการกลับรายการเงินมัดจ�ำขวดและลังบรรจุ รับจากลูกค้าที่ไม่ขอคืน ภาษีเงินได้

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


117

STATEMENTS OF CASH FLOWS Haad Thip Public Company Limited

For the years ended 31 December 2010 and 2009 2010

2009

(in Baht)

(in Baht)

75,255,653

44,890,835

124,795,410 (4,173,912) (278,314) (192,084) 6,603,802 18,465 (2,177,551) 2,209,040

128,949,731 (4,173,912) (238,555) (192,666) 6,225,655 45,232 2,638,248

424,909 743,907 (2,454,122)

1,203,655 1,023,744 (492,010)

Changes in operating assets and liabilities Trade accounts receivable Inventories Other current assets Other non-current assets Trade accounts payable Other accounts payable Other current liabilities Customers' deposits on bottles and cases Income tax expense paid Net cash provided by operating activities

18,812,908 219,588,111

(7,358,052) 10,348,803 182,870,708

(34,108,193) 23,665,510 7,130,743 (118,233) (14,515,873) (2,882,533) 82,549,489 (3,082,545) (18,662,708) 259,563,768

(88,205,488) (9,838,153) (17,685,353) (5,002,849) 122,010,557 (2,879,588) 15,848,830 (3,493,350) (6,832,218) 186,793,096

Cash flows from investing activities Interest received Dividends received Purchase of property, plant and equipment Sales of property, plant and equipment Net cash used in investing activities

192,310 278,314 (68,847,042) 3,032,995 (65,343,423)

192,326 238,555 (118,576,366) 858,471 (117,287,014)

Cash flows from operating activities Profit for the year Adjustments for Depreciation and amortisation Amortisation of deferred income on contractual sale subsidy Dividend income Interest income Finance costs Unrealised loss on foreign exchange, net Reversal of impairment loss of assets Loss on containers written-off Bad and doubtful debts expenses - trade and other accounts receivable Allowance for obsolete inventories Gain on disposal of property, plant and equipment Income from reversal of unclaimed customers’ deposits on bottles and cases Income tax expense

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.


118

งบกระแสเงินสด (ต่อ) บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หมายเหตุ

2553 (บาท)

2552 (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายต้นทุนทางการเงิน จ่ายเงินปันผล เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินลดลง หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(7,365,772) (23,242,100)

(8,325,032) (11,621,050)

(68,000,000) 958,650 (5,392,358) (47,500,000) (2,000,000) (152,541,580)

(12,000,000) (4,622,824) 17,000,000 (28,000,000) (2,000,000) (49,568,906)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

41,678,765 36,033,959 77,712,724

19,937,176 16,096,783 36,033,959

5 5

รายการที่ไม่ใช่เงินสด ในระหว่างปี 2553 บริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในราคาทุนรวมจำ�นวน 115.5 ล้านบาท (2552: 128.5 ล้านบาท) ซึ่งในจำ�นวน นี้บริษัทจัดซื้อโดยเงินสดจำ�นวนเงิน 68.8 ล้านบาท (2552: 118.6 ล้านบาท) บันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นทรัพย์สินจำ�นวนเงิน 0 ล้าน บาท (2552: 1.4 ล้านบาท) และคงค้างเป็นหนี้ค้างชำ�ระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำ�นวนเงิน 41.2 ล้านบาท (2552: 9.9 ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


119

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT’D) Haad Thip Public Company Limited

For the years ended 31 December 2010 and 2009 Note

Cash flows from financing activities Finance costs paid Dividends paid Decrease in bank overdraft and short-term loans from financial institution Increase in finance lease liabilities Finance lease payments Proceeds from long-term loans from financial institution Repayment of long-term loans from financial institution Repayment of long-term loan from other party Net cash used in financing activities Net increase in cash and cash equivalents Cash and cash equivalents at beginning of year Cash and cash equivalents at end of year

5 5

2010

(in Baht)

2009

(in Baht)

(7,365,772) (23,242,100)

(8,325,032) (11,621,050)

(68,000,000) 958,650 (5,392,358) (47,500,000) (2,000,000) (152,541,580)

(12,000,000) (4,622,824) 17,000,000 (28,000,000) (2,000,000) (49,568,906)

41,678,765 36,033,959 77,712,724

19,937,176 16,096,783 36,033,959

Non-cash transactions During the year 2010, the Company acquired property, plant and equipment at a total cost of Baht 115.5 million (2009: Baht 128.5 million) of which Baht 68.8 million (2009: Baht 118.6 million) was made by cash payment, Baht 0 million (2009: Baht 1.4 million) was interest capitalisation as costs of assets and Baht 41.2 million was outstanding as liabilities as at 31 December 2010 (2009: Baht 9.9 million)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.


120

หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

1. ข้อมูลทั่วไป บริษัท หาดทิพย์ จำ�กัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 87/1 ถนนกาญจนวนิช ตำ�บลบ้านพรุ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2531 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ครอบครัวรัตตกุล (ถือหุ้นร้อยละ 23.22) และ Coca-Cola Indochina Pte Ltd. (ถือหุ้นร้อยละ 23.93) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Coca-Cola Sabco (Pty) Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอัฟริกาใต้ บริษัทดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม

2. เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน งบการเงินนีน้ ำ�เสนอเพือ่ วัตถุประสงค์ของการรายงานเพือ่ ใช้ในประเทศไทย และจัดทำ�เป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย งบการเงินนี้จัดทำ�และแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพัน บาทยกเว้นทีร่ ะบุไว้เป็นอย่างอืน่ งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำ�ขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นทีก่ ล่าวไว้ในนโยบาย การบัญชี งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภา วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยใหม่ ดังนี้ ฉบับเดิม

ฉบับใหม่

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ การรับรู้รายได้ส�ำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน การเงินที่คล้ายคลึงกัน การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ ลงทุน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่อง มือทางการเงิน


121

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Haad Thip Public Company Limited

For the years ended 31 December 2010 and 2009

These notes form an integral part of the financial statements. The financial statements were authorised for issue by the Board of Directors on 23 February 2011.

1. General information Haad Thip Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered office at 87/1, Kanchanavanich Road, Thambol Banphru, Amphur Hadyai, Songkhla, Thailand. The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand in December 1988. The Company’s major shareholders during the financial year were Rattakul family (23.22% shareholding) and Coca-Cola Indochina Pte. Ltd. (23.93% shareholding), a wholly owned subsidiary of Coca-Cola Sabco (Pty) Ltd. incorporated in South Africa. The principal businesses of the Company are the manufacturing and distribution of soft drinks.

2. Basis of preparation of the financial statements The financial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai language. This English translation of the financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai language. The financial statements are prepared and presented in Thai Baht. All financial information presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand unless stated otherwise. They are prepared on the historical cost basis except as stated in the accounting policies. The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”); guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); applicable rules and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission; and with generally accepted accounting principles in Thailand. During 2010, the FAP announced the re-numbering of the following TFRS: Former no.

Revised no.

Topic

TAS 11 TAS 26 TAS 27

TAS 101 TAS 102 TAS 103

TAS 34 TAS 40

TAS 104 TAS 105

TAS 42

TAS 106

Doubtful Account and Bad Debts Income Recognition For Real Estate Business Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions Accounting for Troubled Debt Restructuring Accounting for Investment in Debt and Equity Securities Accounting For Investment Companies

TAS 48

TAS 107

Financial Instruments Disclosure and Presentation


122

บริษัทได้ใช้แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงิน ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีระหว่างปี 2553 และ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การใช้แม่บทการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่นี้ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญกับงบการเงิน ของบริษัท ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึง่ ยังไม่มผี ลบังคับในปัจจุบนั และไม่ได้มีการนำ�มาใช้สำ�หรับการจัดทำ�งบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ได้เปิด เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการกำ�หนดนโยบายและการรายงานจำ�นวนเงินทีเ่ กีย่ วกับ สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริง อาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ บันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

3. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ (ก) เงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน นั้น กำ�ไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุน สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศซึง่ บันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็น เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ (ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ่ เรียก และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพ คล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำ�ระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน งบกระแสเงินสด (ค) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำ�ระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำ�ระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำ�หน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ (ง) สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำ�นวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อ ให้สนิ ค้าอยูใ่ นสถานทีแ่ ละสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต ทีผ่ ลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วน


123

The Company has adopted the revised Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009), which was issued by the FAP during 2010 and effective on 26 May 2010. The adoption of the revised framework does not have any material impact on the Company’s financial statements. The FAP has issued during 2010 a number of new and revised TFRS which are not currently effective and have not been adopted in the preparation of these financial statements. These new and revised standards and interpretations are disclosed in note 30. The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.

3. Significant accounting policies (a) Foreign currencies Foreign currency transactions Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on translation are recognised in the statement of income. Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to Thai Baht using the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions. (b) Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents comprise cash balances, call deposits and highly liquid short-term investments. Bank overdrafts that are repayable on demand are a component of cash and cash equivalents for the purpose of the statement of cash flows. (c) Trade and other accounts receivable Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts. The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred. (d) Inventories Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is calculated using the first in first out principle and comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. In the case of manufactured


124

ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำ�นึงถึงระดับกำ�ลังการผลิตตามปกติ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำ�เนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นในการขาย (จ) เงินลงทุน ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่า ในครั้งแรกเงิน ลงทุนเผือ่ ขายแสดงในมูลค่ายุตธิ รรม และการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศ ของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศรับรูใ้ นกำ�ไรขาดทุน เมือ่ มีการจำ�หน่ายเงินลงทุน จะรับรูผ้ ลกำ�ไรหรือขาดทุนทีเ่ คยบันทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยตรงเข้า ในงบกำ�ไรขาดทุน เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน การจำ�หน่ายเงินลงทุน เมือ่ มีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินสุทธิทไี่ ด้รบั และมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำ�ไรหรือขาดทุนจากการตีราคา หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุน ในกรณีที่บริษัทจำ�หน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำ�นวณต้นทุนสำ�หรับเงินลงทุนที่จำ�หน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (ฉ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่ได้มาก่อนปี 2548 ที่ แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำ�หนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่ ณ วันที่มีการตี ราคาใหม่และหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่เช่า การเช่าซึ่งบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญา เช่าทางการเงิน อุปกรณ์ที่ได้มาโดยท�ำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวน เงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ ช�ำระจะแยกเป็นส่วนทีเ่ ป็นต้นทุนทางการเงิน และส่วนทีจ่ ะหักจากหนีต้ ามสัญญา เพือ่ ท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ต้นทุนการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบก�ำไรขาดทุน สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ การตีราคาใหม่ด�ำเนินการโดยผู้ประเมินอิสระอย่างสม�่ำเสมอพอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมิน ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ “ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์และ การเปลี่ยนแปลง ในมูลค่ายุติธรรม” ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในงบกำ�ไรขาดทุนแล้ว จะบันทึกเฉพาะส่วน ที่ตีมูลค่าเพิ่มในครั้งหลังเกินกว่าส่วนที่เคยบันทึกมูลค่าลดลงของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการ


125

inventories and work in process, cost includes an appropriate share of production overheads based on normal operating capacity. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs to complete and to make the sale. (e) Investments Marketable equity securities, are classified as available-for-sale investments. Available-for-sale investments are, subsequent to initial recognition, stated at fair value, and changes therein, other than impairment losses and foreign currency differences on available-for-sale monetary items, are recognised directly in equity. Impairment losses and foreign exchange differences are recognised in the statement of income. When these investments are derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised directly in equity is recognised in the statement of income. Equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses. The fair value of equity securities classified as available-for-sale is determined as the quoted bid price at the reporting date. Disposal of investments On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in the statement of income. If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the investment. (f) Property, plant and equipment Owned assets Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses except for land acquired prior to 2005 which is stated at revalued amounts. The revalued amount is the fair value determined on the basis of the property’s existing use at the date of revaluation less impairment losses. Leased assets Leases in terms of which the Company substantially assumes all the risk and rewards of ownership are classified as finance leases. Property, plant and equipment acquired by way of finance leases is capitalised at the lower of its fair value and the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less accumulated depreciation and impairment losses. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to the statement of income. Revalued assets Revaluations are performed by independent professional valuers with sufficient regularity to ensure that the carrying amount of these assets does not differ materially from that which would be determined using fair values at the reporting date. Any increase in value, on revaluation, is credited to equity under the heading “Fair value changes and revaluation


126

ตีราคาใหม่จะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำ�นวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่ เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจำ�หน่ายสินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ ส่วนเกิน ทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จำ�หน่ายจะโอนจากส่วนของผู้ถือหุ้นไปยังกำ�ไรสะสมและไม่รวมในการคำ�นวณกำ�ไรหรือขาดทุน จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุน บริษทั ตัดค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์ทไี่ ด้มาก่อนปี 2533 โดยวิธยี อดลด ลง ส่วนสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2533 ตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละ รายการ ยกเว้นภาชนะบรรจุซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงสำ�หรับสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2552 ประมาณการอายุการใช้งาน ของสินทรัพย์ แสดงได้ดังนี้ ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน ยานพาหนะ ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย

10 4 และ 20 5 10 และ 20 5 และ 10 5 5 5

ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ช) ที่ดินที่ถือไว้เพื่อโครงการในอนาคต ทีด่ นิ ทีถ่ อื ไว้เพือ่ โครงการในอนาคต แสดงในราคาประเมิน ณ วันทีโ่ อนจากทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิจากขาดทุนจากการด้อยค่า (ซ) การด้อยค่า ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะ ทำ�การประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิด เงินสดสูงกว่ามูลค่า ที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่ม ของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนทีบ่ นั ทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซ่ อื้ กับมูลค่ายุตธิ รรมในปัจจุบนั ของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกำ�ไรขาดทุน การคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำ�หรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำ�นวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุตธิ รรมของ สินทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด ที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำ�นึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ใน


127

differences on assets” unless it offsets a previous decrease in value recognised in the statement of income in respect of the same asset. A decrease in value is recognised in the statement of income to the extent it exceeds an increase previously recognised in equity in respect of the same asset. Upon disposal of a revalued asset, any related revaluation surplus is transferred from equity to the retained earnings and is not taken into account in calculating the gain or loss on disposal. Depreciation Depreciation is charged to the statement of income. The Company depreciates its property, plant and equipment acquired prior to 1990 by the declining balance method. Assets acquired since 1990 are depreciated by the straight-line method over the estimated useful lives of each part of an item of property, plant and equipment, except for containers acquired since 2009 which are depreciated by straight-line method. The estimated useful lives are as follows: Land improvements Buildings, structures and leasehold improvements Machinery and equipment Furniture and office equipment Vehicles Containers Promotional equipment

10 4 and 20 5, 10 and 20 5 and 10 5 5 5

years years years years years years years

No depreciation is provided on freehold land or assets under construction. (g) Land held for future project Land held for future project is stated at its revaluation amount on the date of its transfer from property, plant and equipment, less impairment losses. (h) Impairment The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset’s recoverable amounts are estimated. An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognised in the statement of income unless it reverses a previous revaluation credited to equity, in which case it is charged to equity. When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognised directly in equity and there is objective evidence that the value of the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognised directly in equity is recognised in the statement of income even though the financial asset has not been derecognised. The amount of the cumulative loss that is recognised in the statement of income is the difference between the acquisition cost and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in the statement of income. Calculation of recoverable amount The recoverable amount of available-for-sale financial assets is calculated by reference to the fair value. The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax


128

ตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก สินทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย การกลับรายการด้อยค่า ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเพิม่ ขึน้ ในภายหลัง และการเพิม่ ขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อ ขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินอืน่ ๆ ทีเ่ คยรับรูใ้ นงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันทีท่ อี่ อกรายงาน ว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการ คำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่า มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำ�หน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน (ฌ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกในราคาทุน (ญ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน (ฎ) ประมาณการหนี้สิน ประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูก้ ต็ อ่ เมือ่ บริษทั มีภาระหนีส้ นิ ตามกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั หรือทีก่ อ่ ตัวขึน้ อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือ่ ชำ�ระภาระหนีส้ นิ ดังกล่าว และสามารถ ประมาณจำ�นวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำ�นวนที่เป็นสาระสำ�คัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจาก การคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำ�นึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำ�นวนที่อาจ ประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน (ฏ) รายได้ รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า การขายสินค้า รายได้รบั รูใ้ นงบกำ�ไรขาดทุนเมือ่ ได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าทีม่ นี ยั สำ�คัญไปให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว และ จะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำ�คัญในการได้รับ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า ไม่อาจวัดมูลค่าของจำ�นวนรายได้และต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ หรือมีความเป็น ไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากเงินสนับสนุนการขาย บริษัทรับรู้เงินสนับสนุนการขายสินค้าเป็นรายได้ในงบกำ�ไรขาดทุนตามปริมาณการขายสินค้า ส่วนเงินสนับสนุนการขายสินค้าที่ รับเป็นเงินก้อนเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดในระยะเวลาหนึง่ จะบันทึกเป็นรายได้รอตัดบัญชีเมือ่ เกิดรายการ ซึง่ จะรับรูเ้ ป็น รายได้ในงบกำ�ไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมทางการตลาดนั้น


129

discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. Reversals of impairment An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable amount can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised. For available-for-sale financial assets that are equity securities, the reversal is recognised directly in equity. Impairment losses recognised in prior periods in respect of non-financial assets are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised. (i) Interest-bearing liabilities Interest-bearing liabilities are recognised at cost. (j) Trade and other accounts payable Trade and other accounts payable are stated at cost. (k) Provisions A provision is recognised when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability. (l) Revenue Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts. Sale of goods Revenue from sale of goods is recognised in the statement of income when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer. No revenue is recognised if there is continuing management involvement with the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the probable return of goods. Income on sales subsidies The Company recognised sales subsidies as income in the statement of income based on its sales quantities. Sales subsidies received in lump sum amount for supporting the marketing activities in a period are recorded as deferred income, which is recognised as income in the statement of income using the straight-line method over the period of such marketing activities.


130

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล รายได้อื่น เงินมัดจำ�ขวดและลังบรรจุรบั จากลูกค้าทีไ่ ม่ขอคืนบันทึกกลับรายการเป็นรายได้ในงบกำ�ไรขาดทุนเมือ่ เงินมัดจำ�มีอายุนานกว่า 10 ปี รายได้อื่นบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง (ฐ) ค่าใช้จ่าย สัญญาเช่าดำ�เนินงาน รายจ่ายภายใต้สญ ั ญาเช่าดำ�เนินงานบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ ั ญาเช่า ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ จะบันทึกใน งบกำ�ไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว ต้นทุนทางการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำ�นองเดียวกันบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนในรอบบัญชีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มี การบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดัง กล่าวก่อนทีจ่ ะนำ�มาใช้เองหรือเพือ่ ขาย ดอกเบีย้ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนโดยใช้ วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ฑ) ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้จากกำ�ไรหรือขาดทุนสำ�หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจั จุบนั ซึง่ ได้แก่ภาษีทคี่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระโดยคำ�นวณจากกำ�ไร ประจำ�ปีทตี่ อ้ งเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทปี่ ระกาศใช้ ณ วันทีร่ ายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทเี่ กีย่ วกับรายการในปีกอ่ นๆ

4. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วม กันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการทีม่ ขี นึ้ กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันได้กำ�หนดขึน้ โดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาทีต่ กลงกัน ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัท ควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัท มีดังนี้ ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

อัฟริกา

มีกรรมการร่วมกัน

Bevserv International FZ-LLC นโยบายการกำ�หนดราคาสำ�หรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้ รายการ

นโยบายการก�ำหนดราคา

ค่าที่ปรึกษา

จ�ำนวนเงินตามสัญญาที่ตกลงกัน


131

Interest and dividend income Interest income is recognised in the statement of income as its accrues. Dividend income is recognised in the statement of income on the date the Company’s right to receive payments is established. Other income Unclaimed customers’ deposits on bottles and cases are recognised as income when the deposits are over 10 years. Other income is recognised in the statement of income as it accrues. (m) Expenses Lease payments Payments made under operating leases are recognised in the statement of income on a straight-line basis over the term of the lease. Contingent rentals are charged to the statement of income for the accounting period in which they are incurred. Finance costs Interest expense and similar costs are charged to the statement of income for the period in which they are incurred, except to the extent that they are capitalised as being directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset which necessarily takes a substantial period of time to be prepared for its intended use or sale. The interest component of finance lease payments is recognised in the statement of income using the effective interest rate method. (n) Income tax Income tax on the profit or loss for the year comprises current tax. Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

4. Related party transactions and balances Related parties are those parties linked to the Company as shareholders or by common shareholders or directors. Transactions with related parties are conducted at prices based on market price or, where no market price exists, at contractually agreed prices. Relationships with related parties that control or jointly control the Company or are being controlled or jointly controlled by the Company or have transactions with the Company were as follows: Name of entity Bevserv International FZ-LLC

Country of incorporation/ nationality

Nature of relationship

Africa

Common director

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below: Transactions

Pricing policies

Consulting fees

At amount stipulated in agreements


132

รายการที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปได้ดังนี้ 2553 ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ

(พันบาท)

2552

798

1,014

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 2553 เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและพนักงาน - มีดอกเบี้ย

(พันบาท)

2552

830

786

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายเหตุ เงินสดและเช็คในมือ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ อื่นๆ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

12

2553

(พันบาท)

11,890 9,448 57,032 369 78,739 (1,026) 77,713

2552 17,478 6,273 13,574 142 37,467 (1,433) 36,034

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท

6. ลูกหนี้การค้า 2553

(พันบาท)

2552

กิจการอื่น ๆ หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ

401,406 (3,753) 397,653

368,032 (5,779) 362,253

กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับปี

(1,291)

(956)


133

Significant transactions for the years ended 31 December 2010 and 2009 with related parties were as follows: 2010 Expenses Directors’ remuneration

2009

(in thousand Baht)

798

1,014

Balances as at 31 December 2010 and 2009 with related party were as follows: 2010 Loans to directors and employees - interest bearing

2009

(in thousand Baht)

830

786

5. Cash and cash equivalents Note Cash and cheques received on hand Cash at banks - current accounts Cash at banks - savings accounts Others Cash and cash equivalents Bank overdraft Cash and cash equivalents in the statement of cash flows

12

2010

(in thousand Baht)

2009

11,890 9,448 57,032 369 78,739 (1,026) 77,713

17,478 6,273 13,574 142 37,467 (1,433) 36,034

Cash and cash equivalents of the Company as at 31 December 2010 and 2009 were denominated entirely in Thai Baht.

6. Trade accounts receivable 2010

(in thousand Baht)

2009

Other parties Less allowance for doubtful accounts Net

401,406 (3,753) 397,653

368,032 (5,779) 362,253

Reversal of bad and doubtful debts expenses for the year

(1,291)

(956)


134

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้ 2553 ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ เกินก�ำหนดช�ำระ น้อยกว่า 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ

(พันบาท)

2552

277,448

237,878

118,470 495 583 4,410 401,406 (3,753) 397,653

121,309 1,621 749 6,475 368,032 (5,779) 362,253

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 90 วัน ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท

7. สินค้าคงเหลือ 2553 สินค้าส�ำเร็จรูป หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าส�ำเร็จรูป - สุทธิ วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงาน วัสดุส่งเสริมการขาย รวม

(พันบาท)

51,056 (2,651) 48,405 52,394 15,592 3,758 120,149

2552 64,963 (1,907) 63,056 60,394 18,848 2,261 144,559


135

Aging analyses for the trade accounts receivable were as follows: 2010 Within credit terms Overdue: Less than 3 months 3 - 6 months 6 - 12 months Over 12 months Less allowance for doubtful accounts Net

(in thousand Baht)

2009

277,448

237,878

118,470 495 583 4,410 401,406 (3,753) 397,653

121,309 1,621 749 6,475 368,032 (5,779) 362,253

The normal credit term granted by the Company ranges from 7 days to 90 days. Trade accounts receivable of the Company as at 31 December 2010 and 2009 were denominated entirely in Thai Baht.

7. Inventories 2010 Finished goods Less allowance for obsolescence Finished goods, net Raw materials and packing materials Spare parts and factory supplies Promotional materials Total

(in thousand Baht)

51,056 (2,651) 48,405 52,394 15,592 3,758 120,149

2009 64,963 (1,907) 63,056 60,394 18,848 2,261 144,559


136

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2553 ลูกหนี้อื่น หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ ภาษีฝาจุกจีบจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน เงินสนับสนุนการขายค้างรับ อื่นๆ รวม

2552

(พันบาท)

24,328 (9,974) 14,354 19,952 6,239 4,409 3,173 2,263 50,390

17,463 (8,418) 9,045 21,383 5,229 4,409 16,867 1,658 58,591

9. เงินลงทุนระยะยาว ประเภท กิจการ เงินลงทุนหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) โรงพยาบาล เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน โรงแรม บริษัท ภูเก็ตไอร์แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน) หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน สุทธิ รวม

สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ

2553 2552 (ร้อยละ)

จ�ำนวนเงิน 2553 2552

เงินปันผลรับ 2553 2552

(พันบาท)

0.03

0.03 18,488

9,900

278

239

0.01

0.01

40 (37) 3

40 (37) 3

-

-

18,491

9,903

278

239


137

8. Other current assets 2010 Other accounts receivable Less allowance for doubtful accounts Net Prepaid crown tax and lids taxes Prepaid expenses Refundable corporate income tax Accrued income from sales subsidies Others Total

(in thousand Baht)

24,328 (9,974) 14,354 19,952 6,239 4,409 3,173 2,263 50,390

2009 17,463 (8,418) 9,045 21,383 5,229 4,409 16,867 1,658 58,591

9. Long-term investments

Marketable equity securities available-for-sale - at fair value Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited General investments - at cost Phuket Island Public Company Limited Less allowance for impairment loss of investment Net Total

Ownership interest

Type of Business

2010 2009

Hospital

0.03

0.03 18,488

Hotel

0.01

0.01

(%)

Amount 2010 2009

Dividend income 2010 2009

(in thousand Baht)

9,900

278

239

40

40

-

-

(37) 3

(37) 3

-

-

18,491

9,903

278

239


138

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาคาร สิ่งปลูกสร้างและ

ที่ดิน (ราคาประเมินใหม่) (ราคาทุน)

เครื่องตกแต่ง

อุปกรณ์

สินทรัพย์

ภาชนะบรรจุ

ส่งเสริม

ระหว่าง

ส่วนปรับปรุง

ส่วนปรับปรุง

เครื่องจักร

และเครื่องใช้

ที่ดิน

อาคารเช่า

และอุปกรณ์

ส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

สุทธิ

การขาย

ก่อสร้าง

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

รวม

(พันบาท)

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 เพิ่มขึ้น โอน จ�ำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น โอน จ�ำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต้นทุนการกู้ยืมที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่ง ของสินทรัพย์ รับรู้ในปี 2552 (หมายเหตุ 23) อัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ในปี 2552 (ร้อยละต่อปี) รับรู้ในปี 2553 (หมายเหตุ 23) อัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ในปี 2553 (ร้อยละต่อปี)

135,974 -

1,912 -

7,026 368 -

240,283 20 2,177 -

373,673 92,415 -

364,754 39,347 272 (5,613)

271,168 3,927 (1,179)

114,776 18,836 (25,914)

219,945 32,028 (504)

64,870 34,383 (95,232) -

1,794,381 128,541 (33,210)

135,974 135,974

1,912 1,912

7,394 81 7,475

242,480 757 243,237

466,088 337 1,969 (116) 468,278

398,760 33,180 2,201 (5,973) 428,168

273,916 13,676 10,300 (9,158) 288,734

107,698 6,894 (23,294) 91,298

251,469 41,291 (99) 292,661

4,021 20,148 (15,308) 8,861

1,889,712 115,526 (38,640) 1,966,598

395,636

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395,636

395,636 570,088

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395,636 570,088

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,443

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,443 4.65 - 5.75 -


10. Property, plant and equipment

(Revaluation) Cost / Revaluation At 1 January 2009 Additions Transfers Disposals At 31 December 2009 and 1 January 2010 Additions Transfers Disposals At 31 December 2010 Revaluation differences on assets At 1 January 2009 At 31 December 2009 and 1 January 2010 At 31 December 2010 Finance costs capitalised Finance costs capitalised during 2009 (note 23) Rates of interest capitalised during 2009 (% per annum) Finance costs capitalised during 2010 (note 23) Rates of interest capitalised during 2010 (% per annum)

Land

(At cost)

Buildings, structures Land and leasehold improvements improvements (At cost) (At cost)

Machinery Furniture and and office equipment equipment (At cost) (At cost) (in thousand Baht)

Vehicles (At cost)

Containers, net (At cost)

Promotional equipment (At cost)

Assets under construction (At cost)

Total

135,974 -

1,912 -

7,026 368 -

240,283 20 2,177 -

373,673 92,415 -

364,754 39,347 272 (5,613)

271,168 3,927 (1,179)

114,776 18,836 (25,914)

219,945 32,028 (504)

64,870 34,383 (95,232) -

1,794,381 128,541 (33,210)

135,974 135,974

1,912 1,912

7,394 81 7,475

242,480 757 243,237

466,088 337 1,969 (116) 468,278

398,760 33,180 2,201 (5,973) 428,168

273,916 13,676 10,300 (9,158) 288,734

107,698 6,894 (23,294) 91,298

251,469 41,291 (99) 292,661

4,021 20,148 (15,308) 8,861

1,889,712 115,526 (38,640) 1,966,598

395,636

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395,636

395,636 570,088

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395,636 570,088

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,443

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,443 4.65 - 5.75

-

139


140

อาคาร สิ่งปลูกสร้างและ

ที่ดิน (ราคาประเมินใหม่) (ราคาทุน)

เครื่องตกแต่ง

อุปกรณ์

สินทรัพย์

ภาชนะบรรจุ

ส่งเสริม

ระหว่าง

ส่วนปรับปรุง

ส่วนปรับปรุง

เครื่องจักร

และเครื่องใช้

ที่ดิน

อาคารเช่า

และอุปกรณ์

ส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

สุทธิ

การขาย

ก่อสร้าง

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

(ราคาทุน)

รวม

(พันบาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี จ�ำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี จ�ำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

-

-

(3,373) (530) -

(134,851) (11,010) -

(278,306) (30,089) -

(263,047) (39,234) 5,258

(262,088) (4,381) 1,179

-

(171,721) (18,990) 495

-

(1,113,386) (104,234) 6,932

-

-

(3,903) (530) (4,433)

(145,861) (10,219) (156,080)

(308,395) (23,684) 116 (331,963)

(297,023) (38,841) 5,395 (330,469)

(265,290) (4,487) 9,158 (260,619)

-

(190,216) (24,641) 99 (214,758)

-

(1,210,688) (102,402) 14,768 (1,298,322)

531,610 531,610

1,912 1,912

3,653 3,653

105,432 105,432

95,367 95,367

101,707 101,707

3,624 5,456 9,080

114,776 114,776

38,192 10,032 48,224

64,870 64,870

1,061,143 15,488 1,076,631

531,610 531,610

1,912 1,912

3,491 3,491

96,619 96,619

157,693 157,693

101,737 101,737

4,137 4,489 8,626

107,698 107,698

55,657 5,596 61,253

4,021 4,021

1,064,575 10,085 1,074,660

706,062 706,062

1,912 1,912

3,042 3,042

87,157 87,157

136,315 136,315

97,699 97,699

2,487 25,628 28,115

91,298 91,298

76,043 1,860 77,903

8,861 8,861

1,210,876 27,488 1,238,364


(Revaluation) Accumulated depreciation At 1 January 2009 Depreciation charge for the year Disposals At 31 December 2009 and 1 January 2010 Depreciation charge for the year Disposals At 31 December 2010 Net book value At 1January 2009 Owned assets Assets under finance leases At 31 December 2009 and 1 January 2010 Owned assets Assets under finance leases At 31 December 2010 Owned assets Assets under finance leases

Land

(At cost)

Buildings, structures Land and leasehold improvements improvements (At cost) (At cost)

Machinery Furniture and and office equipment equipment (At cost) (At cost) (in thousand Baht)

Vehicles (At cost)

Containers, net (At cost)

Promotional equipment (At cost)

Assets under construction (At cost)

Total

-

-

(3,373)

(134,851)

(278,306)

(263,047)

(262,088)

-

(171,721)

-

(1,113,386)

-

-

(530) -

(11,010) -

(30,089) -

(39,234) 5,258

(4,381) 1,179

-

(18,990) 495

-

(104,234) 6,932

-

-

(3,903)

(145,861)

(308,395)

(297,023)

(265,290)

-

(190,216)

-

(1,210,688)

-

-

(530) (4,433)

(10,219) (156,080)

(23,684) 116 (331,963)

(38,841) 5,395 (330,469)

(4,487) 9,158 (260,619)

-

(24,641) 99 (214,758)

-

(102,402) 14,768 (1,298,322)

531,610 531,610

1,912 1,912

3,653 3,653

105,432 105,432

95,367 95,367

101,707 101,707

3,624 5,456 9,080

114,776 114,776

38,192 10,032 48,224

64,870 64,870

1,061,143 15,488 1,076,631

531,610 531,610

1,912 1,912

3,491 3,491

96,619 96,619

157,693 157,693

101,737 101,737

4,137 4,489 8,626

107,698 107,698

55,657 5,596 61,253

4,021 4,021

1,064,575 10,085 1,074,660

706,062 706,062

1,912 1,912

3,042 3,042

87,157 87,157

136,315 136,315

97,699 97,699

2,487 25,628 28,115

91,298 91,298

76,043 1,860 77,903

8,861 8,861

1,210,876 27,488 1,238,364

141


142

ในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่งทำ�การประเมินราคาที่ดินของบริษัทใหม่ทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้ประเมินราคาได้ใช้เกณฑ์ราคาตลาดตามรายงานการประเมินราคา ลงวันที่ 5 ถึง 18 มีนาคม 2553 ดังนั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทได้บันทึกที่ดินในราคาที่ประเมินใหม่ โดยบันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินจากการ ประเมินราคาจำ�นวนเงินรวม 570 ล้านบาทไว้ในบัญชี “ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม” ซึ่ง แสดงไว้ภายใต้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ในงบดุล และบันทึกกลับรายการมูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการประเมินราคาสำ�หรับทีด่ นิ แปลงทีเ่ คยบันทึก เป็นขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จำ�นวนเงิน 2.7 ล้านบาทในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลต่างจากการตีราคาที่ดินมีจำ�นวนเงิน 567.9 ล้านบาท ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำ�นวนแล้วแต่ ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำ�นวนเงินประมาณ 694.9 ล้านบาท (2552: 802.6 ล้านบาท) ทีด่ นิ อาคาร เครือ่ งจักรและอุปกรณ์บางส่วนของบริษทั ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวนรวมประมาณ 161.4 ล้านบาท (2552: 178.1 ล้านบาท) ได้จ�ำนองและจ�ำน�ำไว้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั จากธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ และ บริษทั ได้โอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยส่วนทีค่ มุ้ ครองอาคารและอุปกรณ์บางส่วนของบริษทั ให้แก่ธนาคารในประเทศดัง กล่าวเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเดียวกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12

11. ที่ดินที่ถือไว้เพื่อโครงการในอนาคต (พันบาท) ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

45,345 45,345 45,345

ผลต่างจากการตีราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

23,491 23,491 23,491

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

68,836 68,836 68,836

ในปี 2543 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่งทำ�การประเมินราคาที่ดินที่ถือไว้เพื่อโครงการในอนาคตใหม่ทั้งหมด ที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ซึ่งผู้ประเมินราคาได้ใช้เกณฑ์ราคาตลาดยุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 บริษัทได้บันทึกที่ดินในราคาที่ประเมินใหม่ โดยบันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินจากการประเมินราคาจำ�นวน เงินรวม 23.5 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 16) ไว้ในบัญชี “ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม” ซึ่ง แสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินของบริษัทจะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้


143

In March 2010, the Company engaged an independent appraiser to reappraise all of its land which was in active use as at 31 December 2009, by applying market value as shown in the appraiser’s reports dated 5-18 March 2010. Therefore, starting from 31 March 2010, the Company recorded its land at the reappraised value, with a revaluation surplus of land amounting to Baht 570 million as part of “Fair value changes and revaluation differences on assets” account under “Equity” in the balance sheet and recorded the reversal for the revaluation surplus of the land those parcels which had been recorded the devaluation amounting to Baht 2.7 million in the statement of income for the year ended 31 December 2010. As at 31 December 2010, revaluation differences on land amounted to Baht 567.9 million. The gross amounts of the Company’s fully depreciated property and equipment that was still in use as at 31 December 2010 amounted to approximately Baht 694.9 million (2009: Baht 802.6 million). A portion of the Company’s land, buildings, machinery and equipment with carrying value totalling approximately Baht 161.4 million as at 31 December 2010 (2009: Baht 178.1 million), were mortgaged and pledged as collateral for the credit facilities obtained from a local bank. The Company also assigned the benefits of an insurance policy covering a portion of the Company’s property and equipment to a local bank as collateral for credit facilities obtained from the same bank, as discussed in Note 12.

11. Land held for future project (in thousand Baht) At cost At 1 January 2009 At 31 December 2009 and 1 January 2010 At 31 December 2010

45,345 45,345 45,345

Revaluation differences At 1 January 2009 At 31 December 2009 and 1 January 2010 At 31 December 2010

23,491 23,491 23,491

Net book value At 1 January 2009 At 31 December 2009 and 1 January 2010 At 31 December 2010

68,836 68,836 68,836

In 2000, the Company engaged an independent appraiser to reappraise all of its land held for future project which was in active use as at 31 December 2000, by applying fair market value as shown in the appraiser’s report dated 31 May 2000. The Company recorded its land at the reappraised value, with a revaluation surplus of land amounting to Baht 23.5 million (See Note 16), recorded as part of “Fair value changes and revaluation differences on assets” account under “Equity” in the balance sheet. The revaluation surplus of land is not available for dividend distribution.


144

12. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 2553 ส่วนที่หมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - ส่วนที่มีหลักประกัน

(พันบาท)

2552

1,026

1,433

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ส่วนที่มีหลักประกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

30,000 31,026

98,000 99,433

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี - ส่วนที่มีหลักประกัน

17,500

47,500

-

2,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี ส่วนที่ไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ส่วนที่มีหลักประกัน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน รวม

11,543 60,069

1,515 150,448

35,000

52,500

25,224 60,224 120,293

3,544 56,044 206,492

หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ซึง่ ไม่รวมหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกำ�หนดการจ่ายชำ�ระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้ 2553 ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี ครบก�ำหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี รวม

(พันบาท)

48,526 35,000 83,526

2552 148,933 52,500 201,433


145

12. Interest-bearing liabilities 2010 Current Bank overdraft secured

(in thousand Baht)

2009

1,026

1,433

Short-term loans from financial institution secured Total bank overdraft and short-term loans from financial institution

30,000 31,026

98,000 99,433

Current portion of long-term loans from financial institution secured

17,500

47,500

-

2,000

Current portion of long-term loan from other party unsecured Current portion of finance lease liabilities Non-current Long-term loans from financial institution secured Finance lease liabilities Total

11,543 60,069

1,515 150,448

35,000

52,500

25,224 60,224 120,293

3,544 56,044 206,492

The periods to maturity of interest-bearing liabilities, excluding finance lease liabilities, as at 31 December were as follows: 2010 Within one year After one year but within five years Total

(in thousand Baht)

48,526 35,000 83,526

2009 148,933 52,500 201,433


146

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน และสินเชื่อส่วนที่เป็นหนังสือค�้ำประกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 มีรายละเอียดของหลักประกันเป็นสินทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้ 2553 ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวม

(พันบาท)

112,729 7,698 40,981 161,408

2552 111,632 8,566 57,925 178,123

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเสียดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 2.25 ถึง 3.00 ต่อปี ในปี 2553 (2552: ระหว่างร้อยละ 2.25 ถึง 4.1 ต่อปี) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2553 เงินกู้ยืมระยะยาว จ�ำนวนที่หนึ่ง จ�ำนวนที่สอง หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี สุทธิ

(พันบาท)

52,500 52,500 (17,500) 35,000

2552

30,000 70,000 100,000 (47,500) 52,500

เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจำ�นวนที่หนึ่ง 100 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปี สำ�หรับปีแรกและอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ�สำ�หรับเงินกู้ยืม (MLR) ลบด้วยร้อยละ 1.5 ต่อปี สำ�หรับปีที่สองถึงปีที่ห้า และมีกำ�หนด ชำ�ระคืนเงินต้นงวดละ 14 ล้านบาท ทุกครึ่งปี เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายชำ�ระงวดสุดท้ายจำ�นวนเงิน 16 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2553 แล้ว ภายใต้เงือ่ นไขของสัญญาเงินกูย้ มื จำ�นวนทีห่ นึง่ นี้ บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขบางประการ เช่น การรักษาอัตราส่วนของหนีส้ นิ ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น การแจ้งให้ทราบก่อนมีการจ่ายเงินปันผลและการไม่ลดทุนจดทะเบียน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้โอนผลประโยชน์ ในกรมธรรม์ประกันภัยส่วนที่คุ้มครองสินทรัพย์ข้างต้นเพื่อเป็นหลักประกันสำ�หรับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบางส่วน เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ จ�ำนวนทีส่ อง 70 ล้านบาท ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2551 อัตราดอกเบีย้ ขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับเงินกู้ ยืม (MLR) ลบด้วยร้อยละ 1.50 ต่อปี ส�ำหรับปีแรกและอัตราดอกเบี้ยขั้นต�่ำส�ำหรับเงินกู้ยืม (MLR) ลบด้วยร้อยละ 1 ต่อปี ส�ำหรับ ปีที่สองเป็นต้นไป และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นงวดละ 8.75 ล้านบาท ทุกครึ่งปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 และงวดสุดท้ายใน เดือนตุลาคม 2556 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมจำ�นวนที่สองนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ เช่น ไม่ลดทุนจดทะเบียนหรือเข้าควบ กับนิติบุคคลอื่น ไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจำ�ปี เว้นแต่ผู้ให้กู้เห็นว่าการดำ�เนินการดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนต่อ ความสามารถในการชำ�ระหนี้ และจะต้องรักษาอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระ หนี้ เป็นต้น


147

Secured interest-bearing liabilities and the credit facility of letters of guarantee in Note 30 are secured by assets which had net book value as at 31 December as follows: 2010 Land Buildings, structures and leasehold improvements Machinery and equipment Total

(in thousand Baht)

112,729 7,698 40,981 161,408

2009 111,632 8,566 57,925 178,123

The short-term loans from financial institutions bear interest from 2.25% p.a. to 3.00% p.a. in 2010 (2009: 2.25% p.a. to 4.1% p.a.). Long-term loans from financial institution 2010 Long-term loans First loan Second loan Less current portion Net

(in thousand Baht)

52,500 52,500 (17,500) 35,000

2009

30,000 70,000 100,000 (47,500) 52,500

The first loan from a local bank totaling Baht 100 million was drawn-down in July 2005 and bears interest at a fixed rate of 3.75% per annum for the first year and at the Minimum Loan Rate (MLR) minus 1.5% per annum for the second to fifth years. The loan is repayable in semi-annual installments of Baht 14 million, commencing from July 2007. The Company paid the final installment of Baht 16 million in July 2010. Under the terms of the first loan agreement, the Company has to comply with certain conditions, such as maintaining the debt to equity ratio, providing notices before the payment of dividends and not reducing its authorised share capital, etc. The Company also assigned the benefits of an insurance policy covering the above assets as collateral for the partial secured interest-bearing liabilities. The second loan from a local bank totaling Baht 70 million was drawn-down in November 2008 and bears interest at the Minimum Loan Rate (MLR) minus 1.5% per annum for the first year and at the Minimum Loan Rate (MLR) minus 1% per annum for the second year onwards. The loan is repayable in semi-annual installments of Baht 8.75 million, commencing from April 2010 and final repayment in October 2013. Under the terms of the second loan agreement, the Company has to comply with certain conditions, such as not reducing its authorised share capital or merging, not paying dividends neither interim or annual unless the lender has determined that such action has no impact on the Company’s ability in debt settlement and maintaining the debt to equity ratio and the debt covenant ratio, etc.


148

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นเป็นเงินกู้ยืมภายใต้สัญญากับบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวนรวม 10 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย เงินกู้ยืมนี้มีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายปี ๆ ละ 2 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ภายใต้เงื่อนไข ของสัญญาเงินกู้ยืม ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายช�ำระคืนงวดสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำ�นวนเงินรวม 242.0 ล้านบาท (2552: 172.8 ล้านบาท) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี ครบก�ำหนดช�ำระหลังจาก หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี รวม

เงินต้น

2553 ดอกเบี้ย

เงินต้น

2552 ดอกเบี้ย

ยอดช�ำระ

ยอดช�ำระ

11,543

1,818

13,361

1,515

265

1,780

25,224 36,767

1,662 3,480

26,886 40,247

3,544 5,059

248 513

3,792 5,572

(พันบาท)

ในปี 2553 บริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อระบบคอมพิวเตอร์โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.72 ต่อปี และ 6.96 ต่อปี และมีกำ�หนดการจ่ายชำ�ระคืนเป็นรายเดือนในจำ�นวนเงินเท่าๆ กัน ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อรถยนต์โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.56 ต่อปี ถึง 7.75 ต่อปี และมีกำ�หนดการจ่ายชำ�ระคืนเป็นรายเดือนในจำ�นวนเงินเท่าๆ กัน ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2556 ทั้งนี้ กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ดังกล่าวจะโอนเป็นของบริษัท เมื่อบริษัทใช้สิทธิเลือกซื้อและจ่ายชำ�ระเงินค่าสิทธิในการซื้อดังกล่าวแล้ว หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท

13. เจ้าหนี้การค้า 2553 กิจการอื่นๆ

(พันบาท)

332,501

2552 347,002

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 2553 สกุลเงินบาท สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา รวม

(พันบาท)

319,778 12,723 332,501

2552 334,706 12,296 347,002


149

Long-term loan from other party The long-term loan from other party represented a loan under an agreement with Coca-Cola (Thailand) Limited totaling Baht 10 million, which is non-interest bearing. This loan is repayable in annual installments of Baht 2 million, commencing from February 2006. Under the terms of the loan agreement, power of control of the Company cannot be transferred to other parties and the existing shareholders must retain a minimum proportion of the shares of the Company. The Company paid the final installment for such loan in February 2010. As at 31 December 2010, the Company had unutilised credit facilities totaling Baht 242.0 million (2009: Baht 172.8 million). Finance lease liabilities Finance lease liabilities as at 31 December were payable as follows: Principal

2010

Interest

Payments

Principal

2009

Interest

Payments

(in thousand Baht)

Within one year After one year but within five years Total

11,543

1,818

13,361

1,515

265

1,780

25,224 36,767

1,662 3,480

26,886 40,247

3,544 5,059

248 513

3,792 5,572

In 2010, the Company entered into finance lease agreements with a local company to purchase computer system with interest at the rates of 6.72% per annum and 6.96% per annum and the lease agreements are repayable in equal monthly installments, expiring in November 2012. The Company entered into finance lease agreements with a local company to purchase vehicles with interest at the rates of 4.56% per annum to 7.75% per annum and the lease agreements are repayable in equal monthly installments, expiring in December 2013. The ownership of the vehicles will be transferred to the Company when the Company exercises the purchase option and the payment for purchase option has been made. Interest-bearing liabilities for the Company as at 31 December 2010 and 2009 were denominated entirely in Thai Baht.

13. Trade accounts payable 2010 Other parties

(in thousand Baht)

332,501

2009 347,002

The currency denomination of trade accounts payable as at 31 December was as follows: 2010 Thai Baht (THB) United States Dollars (USD) Total

(in thousand Baht)

319,778 12,723 332,501

2009 334,706 12,296 347,002


150

14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2553 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานค้างจ่าย ค่าขนส่งค้างจ่าย เจ้าหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม อื่น ๆ รวม

(พันบาท)

89,445 56,084 23,131 8,639 10,104 187,403

2552 63,597 22,180 15,904 6,083 5,342 113,106

15. ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)

จ�ำนวนหุ้น

2553

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนหุ้น

(พันหุ้น / พันบาท)

2552

จ�ำนวนเงิน

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 มกราคม - หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - หุ้นสามัญ

1

250,000

250,000

250,000

250,000

1

250,000

250,000

250,000

250,000

หุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม - หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - หุ้นสามัญ

1

166,015

166,015

166,015

166,015

1

166,015

166,015

166,015

166,015

16. ส่วนเกินทุนและสำ�รอง ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จด ทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำ�ค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำ�รอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ ได้ ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์และการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมทีบ่ นั ทึกไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมผลสะสมของผลต่างจาก การตีราคาที่ดินและเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจนกระทั่งมีการจำ�หน่ายเงินลงทุนนั้น


151

14. Other current liabilities 2010 Accrued sales promotion expenses Accrued operating expenses Accrued transportation expense Value added tax payable Others Total

(in thousand Baht)

89,445 56,084 23,131 8,639 10,104 187,403

2009 63,597 22,180 15,904 6,083 5,342 113,106

15. Share capital Par value per share (in Baht)

Number

2010

Amount

Number

2009

(thousand shares / thousand Baht)

Amount

Authorised At 1 January - ordinary shares At 31 December - ordinary shares

1

250,000

250,000

250,000

250,000

1

250,000

250,000

250,000

250,000

Issued and paid-up At 1 January - ordinary shares At 31 December - ordinary shares

1

166,015

166,015

166,015

166,015

1

166,015

166,015

166,015

166,015

16. Additional paid-in capital and reserves Share premium Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium�). Share premium is not available for dividend distribution. Fair value changes and revaluation differences on assets Fair value changes and revaluation differences on assets recognised in equity relate to cumulative differences arising from the revaluation of freehold land and net changes in the fair value of available-for-sale investments until the investments are disposed of.


152

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย หมายเหตุ ผลต่างจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น - ที่ดินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน - ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เผื่อขาย รวม

2553

(พันบาท)

2552

10 11

567,910 23,491

395,636 23,491

9

11,928 603,329

3,340 422,467

สำ�รองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง (“สำ�รองตาม กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองดังกล่าวมีจำ�นวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำ�รองนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ สำ�รองทั่วไป บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรสำ�รองเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำ�รองทั่วไปของบริษัทมีจำ�นวน 35 ล้านบาท (2552: 35 ล้านบาท)

17. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงาน ธุรกิจเพียงส่วนงานเดียวและบริษัทจัดจำ�หน่ายภายในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณา ว่าบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

18. ค่าใช้จ่ายในการขาย 2553 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าขนส่งและค่าน�้ำมันในการเดินทาง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย อื่น ๆ รวม

(พันบาท)

112,159 138,865 24,641 266,450 542,115

2552 95,716 115,603 18,990 254,733 485,042


153

As at 31 December 2010 and 2009, the fair value changes and revaluation differences on assets consisted of: Note Revaluation differences on land - Land used in operations - Land not used in operations Fair value changes of available-for-sale securities Total

10 11 9

2010

(in thousand Baht)

2009

567,910 23,491 11,928 603,329

395,636 23,491 3,340 422,467

Legal reserve Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a company shall allocate not less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve�), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution. General reserve The Company has a policy to appropriate a reserve for general purposes. The general reserve as at 31 December 2010 amounted to Baht 35 million (2009: Baht 35 million).

17. Segment information The Company operates in a single line of business as manufacturing and distribution of soft drink, therefore, management considers that the Company has only one major business segment. In addition, the Company solely distributes in 14 provinces in southern Thailand, therefore, management considers that the Company has only one major geographic segment.

18. Selling expenses 2010 Personnel expenses Transportation and fuel expenses Depreciation and amortisation Others Total

(in thousand Baht)

112,159 138,865 24,641 266,450 542,115

2009 95,716 115,603 18,990 254,733 485,042


154

19. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2553 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา อื่น ๆ รวม

(พันบาท)

107,596 41,966 42,397 25,556 35,804 253,319

2552 83,160 44,254 44,560 26,609 23,613 222,196

20. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 2553 ผู้บริหาร เงินเดือน อื่น ๆ พนักงานอื่น เงินเดือนและค่าแรง ค่าสวัสดิการพนักงาน จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อื่น ๆ รวม

(พันบาท)

2552

33,813 798 34,611

32,045 1,014 33,059

206,909 8,932 8,182 4,213 29,799 258,035 292,646

171,508 7,925 6,441 932 24,613 211,419 244,478

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ยตามหน้าที่ ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำ�หนดในมาตรฐานการรายงานทางการ เงินฉบับต่างๆ ดังนี้ 2553 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

(พันบาท)

(13,907) 1,209,589 292,646 124,795

2552 (1,554) 978,319 244,478 128,950


155

19. Administrative expenses 2010 Personnel expenses Administration expenses Depreciation and amortisation Repair and maintenance expenses Others Total

(in thousand Baht)

107,596 41,966 42,397 25,556 35,804 253,319

2009 83,160 44,254 44,560 26,609 23,613 222,196

20. Employee benefit expenses 2010 Management Salaries Others Other employees Wages and salaries Welfare Compulsory social security contribution Training expenses Others Total

(in thousand Baht)

2009

33,813 798 34,611

32,045 1,014 33,059

206,909 8,932 8,182 4,213 29,799 258,035 292,646

171,508 7,925 6,441 932 24,613 211,419 244,478

21. Expense by nature The statements of income include an analysis of expenses by function. Expenses by nature disclosed in accordance with the requirements of various TFRS were as follows: 2010 Changes in inventories of finished goods and work in progress Raw materials and consumables used Employee benefit expenses Depreciation and amortisation

(in thousand Baht)

(13,907) 1,209,589 292,646 124,795

2009 (1,554) 978,319 244,478 128,950


156

22. ต้นทุนทางการเงิน 2553 ดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงิน ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของเครื่องจักร สุทธิ

(พันบาท)

6,604 6,604

2552 7,669 (1,443) 6,226

23. ภาษีเงินได้ 2553 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ส�ำหรับปีปัจจุบัน

(พันบาท)

18,813

2552

10,349

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ให้สิทธิทางภาษีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สำ�หรับกำ�ไรสุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบ ระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และยังได้รับสิทธิในการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลแห่ง พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 475 แต่ไม่เกินรอบระยะเวลาบัญชี 2553 ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 466 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2550 ให้สิทธิทางภาษีสำ�หรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมี รายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า ขายสินค้า หรือบริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 3.0 ของกำ�ไรสุทธิทางภาษีตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2550 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2552 ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 492 ลงวันที่ 16 มกราคม 2553 ให้สิทธิทางภาษีสำ�หรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า ขายสินค้า หรือบริการใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 3.0 ของกำ�ไรสุทธิทางภาษีตงั้ แต่รอบระยะเวลาบัญชี 2553 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555

24. กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2553 และ 2552 คำ�นวณจากกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทและจำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคำ�นวณดังนี้ 2553 ก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว ก�ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

(พันบาท/พันหุ้น)

75,256 166,015 0.45

2552 44,891 166,015 0.27


157

22. Finance costs 2010 Interest expense to financial institutions Capitalised as cost of machinery Net

(in thousand Baht)

6,604 6,604

2009 7,669 (1,443) 6,226

23. Income tax expense 2010 Current tax expense Current year

(in thousand Baht)

18,813

2009

10,349

Income tax reduction Royal Decree No. 387 B.E. 2544 dated 5 September 2001 grants companies listed on the Stock Exchange of Thailand a reduction in the corporate income tax rate from 30% to 25% for taxable profit not exceeding Baht 300 million for the five consecutive accounting periods beginning on or after enactment. Listed companies that received income tax reduction under this Royal Decree are also eligible to continue the period of tax reduction under Royal Decree No. 475 but not beyond the 2010 accounting period ending on or after 31 December 2010. Royal Decree No. 466 B.E. 2550 dated 7 October 2007 grants companies or juristic partnership whose place of business is located in the exclusive development zone and whose revenue from the manufacture of goods or sale of goods occurs within the exclusive development zone or the provision of services occurs within the exclusive development zone, a reduction in the corporate income tax rate from 30% to 3% for taxable profit from the accounting period of 2007 which begins on or after 1 January 2007 until the accounting period of 2009 ending on or after 31 December 2009. However, Royal Decree No. 492 B.E. 2553 dated 16 January 2010 grants companies or juristic partnership whose place of business is located in the exclusive development zone and whose revenue from the manufacture of goods or sale of goods occurs within the exclusive development zone or the provision of services occurs within the exclusive development zone, a reduction in the corporate income tax rate from 30% to 3% for taxable profit from the accounting period of 2010 which begins on or after 1 January 2010 until the accounting period of 2012 ending on or after 31 December 2012.

24. Basic earnings per share The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2010 and 2009 were based on the profit for the years attributable to equity holders of the Company and the number of ordinary shares outstanding during the years as follows: 2010

2009

(in thousand Baht/ thousand shares)

Profit attributable to equity holders of the Company (basic) Number of ordinary shares outstanding Earnings per share (basic) (in Baht)

75,256 166,015 0.45

44,891 166,015 0.27


158

25. เงินปันผล ในการประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 23.2 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2553 ในการประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 11.6 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2552

26. เครื่องมือทางการเงิน นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน บริษทั มีความเสีย่ งจากการดำ�เนินธุรกิจตามปกติจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และ จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือการค้า การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำ�คัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุม กระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความ เสี่ยง การบริหารจัดการทุน นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินลงทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและ ก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มกี ารกำ�กับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน และระดับการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่ง ผลกระทบการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกระแสเงินสดที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 12)


159

25. Dividends At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 23 April 2010, the shareholders approved the appropriation of dividend of Baht 0.14 per share, amounting to Baht 23.2 million. The dividend was paid to shareholders during 2010. At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 24 April 2009, the shareholders approved the appropriation of dividend of Baht 0.07 per share, amounting to Baht 11.6 million. The dividend was paid to shareholders during 2009.

26. Financial instruments Financial risk management policies The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does not issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes. Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of controls in place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing the risks. The management continually monitors the Company’s risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and control is achieved. Capital management The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of the business. The Board of Directors monitors the return on capital and the level of dividends to ordinary shareholders. Interest rate risk Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the Company’s operations and its cash flow because loan interest rates are mainly floating. The Company is primarily exposed to interest rate cash flow risk from its borrowings (See Note 12).


160

อัตราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงของหนีส้ ินทางการเงินทีม่ ีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะทีค่ รบกำ�หนดชำ�ระหรือกำ�หนดอัตรา ใหม่มีดังนี้ อัตราดอกเบี้ย ลอยตัว (ร้อยละต่อปี) ปี 2553 หมุนเวียน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวม ปี 2552 หมุนเวียน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวม

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปีแต่ ภายใน 5 ปี

หลังจาก 5 ปี

(ล้านบาท)

รวม

2.25-5.12

48

-

-

48

4.35-5.12

48

35 35

-

35 83

2.25-4.35

145

-

-

145

4.35-4.85

145

53 53

-

53 198

ความเสี่ยงทางด้านเงินตราต่างประเทศ

บริษัทดำ�เนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศแต่มีการนำ�เข้าวัตถุดิบเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารเชือ่ ว่าความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศอยูใ่ นระดับ ไม่เป็นสาระสำ�คัญ เนื่องจากบริษัทมีรายการนำ�เข้าสินค้าในจำ�นวนเงินไม่เป็นสาระสำ�คัญในแต่ละปี ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำ�ระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำ�หนด ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม�่ำเสมอโดยการวิเคราะห์ฐานะ ทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�ำคัญ ความเสีย่ งสูงสุดทางด้านสินเชือ่ แสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดุล อย่างไรก็ตามเนือ่ งจาก บริษัทมีฐานลูกค้าจ�ำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่คาดว่าจะเกิดผลเสียหาย ที่มีสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อ การดำ�เนินงานของบริษัท และเพื่อทำ�ให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง การกำ�หนดมูลค่ายุติธรรม นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทกำ�หนดให้มีการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำ�ระหนี้สินกัน ในขณะที่ ทั้งสอง


161

The effective interest rates of interest-bearing liabilities as at 31 December and the periods in which the interest-bearing liabilities mature or re-price were as follows: Floating interest rates (% per annum)

2010 Current

Loans from financial institutions 2.25-5.12

Non-current

Loans from financial institutions 4.35-5.12

Total 2009 Current

Loans from financial institutions 2.25-4.35

Non-current

Loans from financial institutions 4.35-4.85

Total

Within 1 year

After 1 year but within 5 years

After 5 years

(in million Baht)

Total

48

-

-

48

48

35 35

-

35 83

145

-

-

145

145

53 53

-

53 198

Foreign currency risk

The Company mainly operates locally but periodically imports certain raw materials, giving rise to exposure to market risk from changes in foreign exchange rates. However, the management believes that the foreign exchange rate risk is minimal because the Company has insignificant import transactions in each year. Credit risk Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to settle its financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due. Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. Credit evaluations are performed on customers requiring credit over a certain amount. At the reporting date, there were no significant concentrations of credit risk. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the balance sheet. However, due to the large number of parties comprising the Company’s customer base, Management does not anticipate material losses from its debt collection. Liquidity risk The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows. Determination of Fair values A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for both financial and non-financial assets and liabilities. The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a


162

ฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำ�หนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมมติฐานในการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยใน หมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีก้ ารค้า ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีอ้ นื่ ๆ และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ มีราคาตามบัญชีใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำ�หนดการรับชำ�ระคืนหรือจ่ายชำ�ระคืนในระยะเวลาอัน สั้น • เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะใช้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่มีการซื้อขายในตลาดคำ�นวณจากราคา เสนอซื้อ ณ วันที่ในรายงาน สำ�หรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะใช้สินทรัพย์สุทธิเป็น มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ • เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็นอัตราในตลาด มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม • เงินกู้ยืมระยะยาวที่ไม่มีดอกเบี้ยมีมูลค่ายุติธรรมประมาณขึ้นโดยใช้วิธีส่วนลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมโดย เฉลี่ยสำ�หรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวเปรียบเทียบ กับราคาตามบัญชีสรุปได้ดังนี้ 2553 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

2552 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

(พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - ไม่มีดอกเบี้ย

-

-

2,000

1,979

27. สัญญา สัญญารับสิทธิเพื่อการจำ�หน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว บริษัทและบริษัทผู้ขายสินค้าสองแห่ง (รวมถือเป็น “ผู้รับสิทธิ”) ได้ทำ�สัญญารับสิทธิกับลูกค้าของบริษัทรายหนึ่ง (“ผู้ให้สิทธิ”) โดย ผู้ให้สิทธิตกลงให้สิทธิแก่ผู้รับสิทธิทั้งสามบริษัทในการจำ�หน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มผ่านเครื่องกด (Fountain) แต่เพียงผู้เดียว ในร้านสาขาของผู้ให้สิทธิเป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และให้มีผลบังคับต่อไปอีก 4 ปี สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว ผู้รับสิทธิตกลงจะจ่ายค่าสนับสนุนทางการตลาดใน อัตราตามปริมาณการซื้อสินค้าของผู้ให้สิทธิ และหากมีการต่ออายุสัญญาอีก 4 ปี ผู้รับสิทธิจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนทางการตลาด เป็นรายปีเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าสนับสนุนทางการตลาดข้างต้น ในการนี้บริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รับสิทธิมีภาระในการจ่ายเงิน สนับสนุนทางการตลาดดังกล่าวในสัดส่วนตามยอดขาย Sharing agreement ต่อเนื่องจากสัญญารับสิทธิเพื่อการจำ�หน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวข้างต้น ในเดือนมีนาคม 2549 บริษัทได้ทำ�สัญญา Sharing Agreement กับบริษัทผู้ขายสินค้ารายหนึ่ง โดยบริษัทตกลงจะสนับสนุนธุรกิจสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ผ่านเครื่องกด (Fountain) ของลูกค้ารายดังกล่าวข้างต้นในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ การจัดการทางการตลาดและ อื่น ๆ ตามที่ระบุในสัญญาโดยมีผลบังคับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2555 (5 ปี 9 เดือน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ ตอบแทนการสนับสนุนดังกล่าว บริษทั ได้รบั เงินสนับสนุนการขายจำ�นวน 24 ล้านบาท จากบริษทั ผูข้ ายสินค้าในปี 2549 โดยบันทึก ไว้ในบัญชี “รายได้เงินสนับสนุนการขายตามสัญญารอตัดบัญชี” ในงบดุล และจะรับรู้เป็นรายได้ในงบกำ�ไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง ตลอดระยะเวลาที่ให้การสนับสนุนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี 9 เดือน ยอดคงเหลือของรายได้รอตัดบัญชีดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำ�นวน 5.2 ล้านบาท (2552: 9.4 ล้านบาท)


163

liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. Fair values have been determined for measurement and/or disclosure purposes based on the following methods. When applicable, further information about the assumptions made in determining fair values is disclosed in the notes specific to that asset or liability. The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments: • Cash and cash equivalents, trade accounts receivable and payable, other accounts receivable and payable and short-term loans - the carrying values approximate their fair values due to the relatively short-term maturity of these financial instruments. • Investments in marketable securities; the fair value is estimated based on quoted bid prices of the reporting date. For investments in non - marketable securities; the fair value is represented by the net asset value for such investments. • Long-term loans which bear interest at a floating market rate - the carrying values approximate the fair value. • Long-term loan, which is non-interest bearing - a reasonable estimate of fair value is calculated by using a discounted cash flow method based on the quoted market interest rate for debt with the same term. As at 31 December, their estimated fair values compared to their carrying values were summarised below: 2010 Carrying value Fair value

2009 Carrying value Fair value

(in thousand Baht)

Long-term loan from other party - non - interest bearing

-

-

2,000

1,979

27. Agreements Exclusive distribution license agreement The Company and two suppliers (altogether “Licensees”) entered into an exclusive distribution license agreement with a customer (“Licensor”), whereby the licensor permits the licensees to sell exclusively fountain products in the stores of the licensor for a period of 4 years commencing from 1 March 2004 to 29 February 2008, which can be extended effective for a further period of 4 years, expiring on 29 February 2012. In consideration thereof, the licensees agreed to pay marketing support fund at rates based on the purchase quantity of the licensor, as stipulated in the agreement. If there is an extension of term of 4 years, the licensees have to pay the cash marketing support annually, in addition to the aforementioned marketing support fund. In this connection, the Company, as a licensee, has an obligation to share the cash marketing support in proportion to its sales amount. Sharing agreement Corresponding to the terms of the above “Exclusive distribution license agreement”, in March 2006, the Company entered into a Sharing agreement with one of these suppliers, whereby the Company agreed to provide support to customers in Fountain business in 14 provinces in the southern region of Thailand including equipment procurement, marketing and others as specified in the agreement, effective from July 2006 to March 2012 (5 years and 9 months). In consideration thereof, the Company received compensation of Baht 24 million from the said supplier in 2006 which was recorded as “Deferred income on contractual sales subsidy” in the balance sheet and will be recognised as income on a straight-line basis over the period of support of 5 years and 9 months. The outstanding balance of deferred income as at 31 December 2010 was Baht 5.2 million (2009: Baht 9.4 million).


164

28. ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2553

(พันบาท)

2552

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ภายในหนึ่งปี หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี หลังจากห้าปี รวม

6,767 5,398 754 12,919

6,417 5,686 862 12,965

ภาระผูกพันอื่นๆ สัญญาการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

10,483

-

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำ�เนินงานข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้ • สัญญาเช่าที่ดินระยะยาวสำ�หรับก่อสร้างคลังสินค้าและสิ่งปลูกสร้างอื่น โดยฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลา สามสิบปีสิ้นสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีสิทธิต่อสัญญาเช่าได้อีกสามสิบปี และอีกฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลายี่สิบปีสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2566 • สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สิ้นสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กันจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 • สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการภัตตาคารเป็นระยะเวลาสามปี สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2555 • สัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำ�นักงานเป็นระยะเวลาสามปี สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2556 • สัญญาเช่ายานพาหนะระยะเวลาสามปีถึงห้าปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กันจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 • สัญญาเช่าอุปกรณ์ระยะเวลาสามปีสิ้นสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กันจนถึงเดือนมิถุนายน 2555 • สัญญาการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 7 เดือน เริ่มวันที่ 30 มิถุนายน 2553

29. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั มีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้าจากการทีธ่ นาคารในประเทศแห่งหนึง่ ออกหนังสือค�ำ้ ประกันบริษทั ต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทบางแห่งเป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 58 ล้านบาท (2552: 59 ล้านบาท) ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นหนังสือค�้ำประกันส�ำหรับค่าภาษีสรรพสามิตและการใช้ไฟฟ้า หนังสือค�้ำประกันเหล่านี้ค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนอง และจ�ำน�ำที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10

30. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มีการบังคับ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ดงั ต่อไปนีก้ ำ�หนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

ปีที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

การน�ำเสนองบการเงิน

2554

สินค้าคงเหลือ

2554

งบกระแสเงินสด

2554

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

2554


165

28. Commitments with non-related parties 2010

(in thousand Baht)

2009

Non-cancellable operating lease commitments Within one year After one year but within five years After five years Total

6,767 5,398 754 12,919

6,417 5,686 862 12,965

Other commitment Computer system implementation agreement

10,483

-

These operating leases include: • Long-term land lease agreements for the construction of warehouse and other structures; for the period of thirty years expiring in February 2024 which can be extended for the period of thirty years for one agreement, and for the period of twenty years expiring in October 2023 for another agreement. • Lease agreements for advertising billboards, expiring in various periods up to February 2013. • Lease agreements for restaurant business for the periods of three years expiring in March 2012. • Land and office building lease agreement for a period of three years expiring in August 2013. • Lease agreements covering its vehicles for periods of three to five years expiring in various periods up to November 2012. • Lease agreements covering equipment for periods of three years expiring in various periods up to June 2012. • Computer system implementation agreement for the seven-month periods starting 30 June 2010.

29. Contingent liability As at 31 December 2010, the Company was contingently liable for letters of guarantee issued by a local bank in favor of certain government agencies, state enterprises and companies totaling approximately Baht 58 million (2009: Baht 59 million), mainly in respect of excise tax payments and the use of electricity. These letters of guarantee are collateralised by the mortgage and pledge of a portion of the Company’s land, buildings, machinery and equipment as discussed in Note 10.

30. Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted The Company has not adopted the following new and revised TFRS that have been issued as of the reporting date but are not yet effective. The new and revised TFRS are anticipated to become effective for annual financial periods beginning on or after 1 January in the year indicated in the following table. TFRS

Topic

Year effective

TAS 1 (revised 2009)

Presentation of Financial Statements

2011

TAS 2 (revised 2009)

Inventories

2011

TAS 7 (revised 2009)

Statement of Cash Flows

2011


166

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

ปีที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

2554

ภาษีเงินได้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2556 2554

สัญญาเช่า

2554

รายได้

2554

ผลประโยชน์ของพนักงาน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศ ต้นทุนการกู้ยืม

2554 2556

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2554

ก�ำไรต่อหุ้น

2554

การด้อยค่าของสินทรัพย์

2554

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2554

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2554

2554

2554

ขณะนี้ผู้บริหารกำ�ลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดย สภาวิชาชีพบัญชีต่องบการเงินของบริษัท

31. การจัดประเภทรายการใหม่ รายการในงบการเงินของปี 2552 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี 2553 ดังนี้ ก่อนจัดประเภทใหม่ งบดุล ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น

116,622

2552 จัดประเภทใหม่ (พันบาท)

หลังจัดประเภทใหม่

3,516 (3,516) -

การจัดประเภทรายการใหม่นี้จัดทำ�ขึ้นเนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกิจการมากกว่า

3,516 113,106


167

TFRS

Topic

Year effective

TAS 8 (revised 2009)

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

2011

TAS 10 (revised 2009)

Events after the Reporting Period

2011

TAS 12

Income tax

2013

TAS 16 (revised 2009)

Property, Plant and Equipment

2011

TAS 17 (revised 2009)

Leases

2011

TAS 18 (revised 2009)

Revenue

2011

TAS 19

Employee Benefits

2011

TAS 21 (revised 2009)

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

2013

TAS 23 (revised 2009)

Borrowing Costs

2011

TAS 24 (revised 2009)

Related Party Disclosures

2011

TAS 33 (revised 2009)

Earnings per share

2011

TAS 36 (revised 2009)

Impairment of Assets

2011

TAS 37 (revised 2009)

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

2011

TAS 38 (revised 2009)

Intangible Assets

2011

TAS 40 (revised 2009)

Investment Property

2011

Management expects to adopt and apply these new TFRS in accordance with the FAP’s announcement and is presently considering the potential initial impact on the Company’s financial statements.

31. Reclassification of accounts Certain accounts in the 2009 financial statements have been reclassified to conform to the presentation in the 2010 financial statements as follows: Before reclassification Balance Sheet Income tax payable Other current liabilities

116,622

2009 Reclassification

(in thousand Baht)

3,516 (3,516) -

After reclassification

3,516 113,106

The reclassifications have been made to give a more appropriate presentation of the Company’s operation.


168

ค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชี

THE AUDIT FEES

ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้ ประเภทค่าสอบบัญชี 1. ค่าสอบบัญชี - ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีและรายไตรมาส 2. ค่าบริการอื่น ๆ

จ�ำนวนเงิน (บาท) 1,020,000.00 -ไม่มี-

For year ending 31st December 2010, are as follows: Type of Fee

Amount (Baht)

1. Audit Fee - Annual and Quarterly Fee

1,020,000.00

2. Non-Audit Fee

-ไม่มี-


THE LEADER OF SOFTDRINKS IN SOUTH THAILAND

HAAD THIP PUBLIC CO., LTD.

บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

Bangkok Office : Head Office/Plant :

ส�ำนักงานกรุงเทพฯ : โรงงาน :

36 Soi Ekamai 10 Yaek 2, Sukhumvit 63 Road, North Klongton, Wattana, Bangkok 10110 Tel : 0-2391-4488 Fax : 0-2381-2257, 0-2390-1925 87/1 Karnchanavanich Road, Baan Pru, Haad Yai, Songkhla 90250 Tel. (074) 210-008-18, (074) 210-025-33 Fax. (074) 210-006-7

36 ซอยเอกมัย 10 แยก 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2391-4488 โทรสาร 0-2381-2257, 0-2390-1925 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทร. (074) 210-008-18, (074) 210-025-33 โทรสาร (074) 210-006-7

Htc 10  

HTC_2010 HAAD THIP PCL Annual Report 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you