Page 1

สำนักงานกรุงเทพฯ : 36 ซอยเอกมัย 10 แยก 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2391-4488 โทรสาร 0-2381-2257, 0-2390-1925 โรงงาน : 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทร. (074) 210-008-18, (074) 210-025-33 โทรสาร (074) 210-006-7

HAAD THIP PUBLIC CO., LTD.

BANGKOK OFFICE : 36 SOI EKAMAI 10 YAEK 2, SUKHUMVIT 63 ROAD, NORTH KLONGTON, WATTANA, BANGKOK 10110 TEL. 0-2391-4488 FAX. 0-2381-2257, 0-2390-1925 HEAD OFFICE/PLANT : 87/1 KARNCHANAVANICH ROAD, BAAN PRU, HAAD YAI, SONGKHLA 90250 TEL. (074) 210-008-18, (074) 210-025-33 FAX. (074) 210-006-7

รายงานประจําปี 2550 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

» ANNUAL REPORT 2007 HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED

HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำปี 2550

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ANNUAL REPORT 2007

THE LEADER IN SOFTDRINKS IN THE SOUTH THAILAND


สารบัญ

Contents จุดเด่นทางการเงิน Financial Highlights

2

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ Message from the Chairman and the President & CEO หาดทิพย์กับสังคม Haad Thip and Social Contribution

4

7

ข้อมูลทั่วไป General Corporate Information

16

ลักษณะการประกอบธุรกิจ Nature of Business Operations

18

ปัจจัยความเสี่ยง Elements of risk

20

โครงสร้างผู้ถือหุ้น Shareholders Structure

22

การจัดการ Management Structure

24

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม Details of Directors and Management

34

การกำกับดูแลกิจการ Good Corporate Governance Practice

46

รายการระหว่างกัน Related Perty Transactions

58

การเข้าประชุมของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ Attendance by the Board of Directors & Remuneration

60

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน Financial Analysis and Operating Results Report

62

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ Report from the Audit Committee

72

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน Report of the Board of Directors’ responsibilities for financial statements

73

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Audit report of Certified Public Accountant

75

งบการเงิน Financial Statements

76

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

0


จุดเด่นทางการเงิน Financial Highlights หน่วย : ล้านบาท Unit : Million Baht

ฐานะการเงิน Financial Status สินทรัพย์หมุนเวียน Total Current Assets สินทรัพย์รวม Total Assets หนี้สินหมุนเวียน Total Current Liabilities หนี้สินรวม Total Liabilities ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว Issues and Fully Paid-up Capital ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders’ Equity ผลการดำเนินงาน Profit & Loss รายได้จากการขาย Sales Revenue รายได้รวม Total Revenue ต้นทุนขาย Cost of Sales กำไรขั้นต้น Gross Profit ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร Selling & Administrative Expense กำไรสุทธิ Net Profit อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ Financial Ratios กำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) Net Profit Margin (%) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) Return on Equity (%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) Return on Total Asset (%) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) Earning per Share (Baht) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) Dividend per Share (Baht) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) Book Value per Share (baht) หมายเหตุ : มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท Note : Par value per share 1 Baht 0 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม AS of December 31

2550 2007

2549 2006

2548 2005

2547 2004

2546 2003

410.86

424.20

355.74

258.69

298.47

1,524.48

1,588.75

1,532.16

1,574.74

1,308.84

430.82

406.93

367.03

456.80

385.36

573.23

611.44

573.68

609.62

565.63

166.02

166.02

166.02

166.02

166.02

951.24

977.31

958.48

965.12

743.21

2,336.65

2,193.25

1,883.42

1,843.97

1,541.28

2,554.98

2,358.82

2,054.54

2,004.66

1,626.63

1,758.44

1,606.48

1,343.57

1,305.74

1,068.94

578.21

586.77

539.85

538.24

472.34

779.77

674.23

684.75

617.07

479.83

3.31

50.96

12.49

53.62

54.36

0.13 0.34

2.16

0.61

2.67

3.34

5.27

1.30

8.89

9.96

1.51

3.73

1.43

3.72

4.36

0.02

0.31

0.08

0.32

0.33

0

0.24

0.10

0.27

0.235

5.73

5.89

5.77

5.81

4.48


รายได้จากการขาย » Sales Revenue 2,500

2,336.65

2,193.25 1,883.42

2,000

1,843.97 1,541.28

1,500 1,000 500 0

2550 » 2007

2549 » 2006

2548 » 2005

2547 » 2004

2546 » 2003

53.62

54.36

2547 » 2004

2546 » 2003

กำไรสุทธิ » NET PROFIT 60 50.96

50 40 30 20

12.49

10 0

3.31 2550 » 2007

2549 » 2006

2548 » 2005

ส่วนของผู้ถือหุ้น » SHAREHOLDERS’ EQUITY 1,000

951.24

977.31

958.48

965.12

800

743.21

600 400 200 0

2550 » 2007

2549 » 2006

2548 » 2005

2547 » 2004

2546 » 2003

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

0


สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์

ประธานกรรมการ

Gen.Charan Kullavanijaya

Chairman

การประกอบธุรกิจน้ำอัดลมในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคนานัปการ เป็นผลให้ผลประกอบการ ของบริษทั ฯ ในช่วงเก้าเดือนของปี 2550 ต้องประสบกับภาวะขาดทุน แต่บริษทั ฯ สามารถพลิกฟืน้ สถานการณ์ทเ่ี ลวร้ายทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ ของบริษทั ฯ ให้กลับมาสูส่ ภาวะทีพ่ อจะยอมรับได้ในช่วงปลายปี ทัง้ นี้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ปี 2550 บริษทั ฯ มียอดขาย 19.89 ล้านลัง (unit cases) เพิม่ ขึน้ จากปี 2549 ร้อยละ 6 ใกล้เคียงกับเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ทร่ี อ้ ยละ 6.5 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำอัดลมทั้งระบบ แต่ถึงแม้ว่ายอดขายของบริษัทฯ จะเพิ่มมากขึ้น แต่คา่ ใช้จา่ ยและต้นทุนขายของบริษทั ฯ ก็เพิม่ มากขึน้ ด้วยประกอบกับปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอน ทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ หมดนีท้ ำให้ธรุ กิจซบเซา ประชาชนหยุดการจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะสินค้าทีไ่ ม่จำเป็น ต่อการบริโภค เช่น น้ำอัดลม และการขายผลิตภัณฑ์ในราคาที่เกือบไม่มีกำไรให้แก่ร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นผลให้ ผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปี 2550 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำหนดไว้ กล่าวคือมีกำไรสุทธิ 3.31 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับ 50.96 ล้านบาท ในปี 2549 เท่ากับผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ลดลง 93.50% ซึง่ บริษทั ฯ ขอสรุปถึงสาเหตุหลักทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ ดังนี้ : เหตุผลประการแรก คือการขึ้นราคาของวัตถุดิบซึ่งได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาของน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วัตถุดิบ สำคัญ เช่น น้ำตาลทรายและเม็ดพลาสติก มีการปรับราคาสูงขึ้น ถึงแม้รายได้จากการขายจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ผันแปรตามยอดขายที่เพิ่ม สูงขึ้น แต่จากเหตุผลข้างต้นตลอดจนการเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิต และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 เป็นผลให้กำไรของบริษทั ฯ ลดลงอย่างรุนแรง เหตุผลประการที่สอง คือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก รายการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ เงินเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างเข้ามา เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความสามารถในการ บริหารธุรกิจซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แล้ว ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากภาวะการแข่งขัน

ทีร่ นุ แรง และบริษทั ฯ จำเป็นต้องรักษาความเป็นผูน้ ำในส่วนแบ่งตลาดสำหรับตลาดน้ำอัดลมในภาคใต้ เหตุผลประการที่สาม คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการบริโภคเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ชนิดคืนขวด (returnable bottles) ซึง่ มีกำไรต่อหน่วยสูง มาเป็นเครือ่ งดืม่ ในบรรจุภณ ั ฑ์ชนิดไม่คนื ขวด (non- returnable bottles) มีชอ่ งทางการจำหน่ายผ่านร้านค้าประเภท Modern Trade และ Convenience Store ซึ่งมีอำนาจในการต่อรองสูง กำไรต่อหน่วยน้อย โดยในปี 2550 ยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จำหน่าย ให้กบั ร้านค้าประเภทนีเ้ พิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 35 ของยอดขายผลิตภัณฑ์รวม ส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรของบริษทั ฯ เหตุผลประการที่สี่ ได้แก่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของผู้บริโภค ทำให้ประชาชน จับจ่ายใช้สอยน้อยลง มีผลโดยตรงต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เหตุผลประการสุดท้าย คือเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ จำนวนนักท่องเทีย่ วซึง่ เป็นลูกค้ากลุม่ เป้าหมายหลักในแหล่งท่องเทีย่ วสำคัญลดลงเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ คาดหวังว่าผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ในปี 2551 จะดีขน้ึ เนือ่ งจากมาตรการต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดำเนินการ เมื่อปลายปีที่แล้ว เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีขนาดที่เหมาะสม มาตรการการลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการลดจำนวน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การนำระบบการกระจายสินค้าที่รัดกุมขึ้นมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย และกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ อีกทั้งแผนการตลาดที่ จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเพื่อเพิ่มทางเลือกและกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงการแข่งขันฟุตบอล ยูโร 2008 และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค 2008 ซึง่ “โค้ก” ได้รบั เลือกให้เป็นผูส้ นับสนุนอย่างเป็นทางการ จะช่วยให้ยอดขายของบริษทั ฯ เพิม่ มาก ขึน้ โดยในปี 2551 บริษทั ฯ มีเป้าหมายอัตราการเจริญเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปี 2550 ประมาณ 8% ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความไว้วางใจใน การดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และพร้อมกันนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ อย่างเต็มความสามารถช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคเพือ่ ให้หาดทิพย์คงความเป็นผูน้ ำในธุรกิจน้ำอัดลมในภาคใต้ 0 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Message from the Chairman and the President & CEO

ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ

Sec.Lt. Phairoch Rattakul

President & CEO

Given the operating environment of the soft drink industry during the past year, the Company encountered various obstacles and, as a result, experienced losses during the first nine months of 2007. However, the Company was able to reverse the worst-ever situation to a satisfactory one by the end of the year, on the back of the dedication of management and all the staff. In 2007, the Company sold 19.89 million unit cases, an increase of 6% from 2006 and close to the 6.5% original target. Although the growth rate is higher than the entire soft drink industry, the Company’s expenses and cost of production have outstripped the rate of growth. Also, economic volatility, political uncertainty and unrest in the south caused slow down in business activity, while consumers themselves have deterred from buying unnecessary items such as soft drink. This, together with sales at a very low profit margin to modern trade customers, has resulted in a less-than-expected profit of 3.31 million baht in 2007 as opposed to 50.96 million baht in 2006, an equivalent of 93.50% reduction. Summary of the major causes is listed below: Firstly, there was an increase in prices of raw materials. As a result of a continuous rise in diesel oil price, prices of sugar and plastic resin have increased in tandem. Although sales revenue have increased 6.5%, in line with an increase in volume, but for the previously mentioned reasons, as well as a hike in excise tax, and increase in corporate income tax from 25 percent to 30 percent, the year-end results showed a drastic drop in profit. Secondly, selling, general and administrative expenses have risen significantly as a result of an increase in salaries, especially for the high-level executives whom were hired by the Company in order to cope with a fast-changing business environment. In addition, marketing expense has increased significantly because of intense competition and it was necessary for the Company to maintain its market leader position. Thirdly, the changing consumers’ behavior from consumption of returnable glass bottles, which yield high profit margin, to non-returnable bottles, which are being distributed mainly through the modern trade channel and convenience store, who have bargaining power, resulting in lower profit margin for all soft drinks bottlers. In 2007, sales of Company’s products to these type of customers have increased to 35% of the total and have direct bearing to the Company’s profitability. Fourthly, economic and political uncertainty which have adversely impacted consumer confidence and resulted in less spending which directly affected consumption of the Company’s products. Finally, the unrest in the south has resulted in damages to lives and properties and caused a significant reduction in the number of tourists in many places, the main target customer group for some packages. However, the Company is hoping that the operating results for the year 2008 will improve because of measures implemented during the end of last year, namely, the right-sizing of business; reduction in expenses especially in the number of high-level executives; more efficient system of distribution as well as revenue-generating measures, which comprise marketing program for new products, in order to increase choices and stimulate consumers’ demand. Marketing promotion during the Euro 2008 and the Olympic Games 2008, which “Coke” is the Official Sponsor, should help increase the Company’s sales in 2008. The Company’s growth target for 2008 is 8% over 2007. Finally, on behalf of the Board of Directors, I would like to thank shareholders, customers, suppliers and all related parties who have supported and entrusted us to manage the Company. At the same time, I would like to congratulate the management and all the staff for having worked together to the best of their ability to lead Haad Thip in maintaining leadership position in the soft drink business in the South of Thailand. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

0


ตอนนี ้ ช ี ว ิ ต ความเป็ น อยู ่ ด ี ข ึ ้ น มากเลยครับ เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ใช้ใน การหาเลี้ยงครอบครัว เรือกลายเป็นสิ่ง มีค่าที่สุดในชีวิตของบังเรือที่บังได้รับจาก โค้ก บังใช้ในการหาปลาและออกทัวร์ เพื่อ นำเงินมาเลี้ยงครอบครัว ตอนนี้เมื่อว่างจาก การหาปลา บังก็จะนำเรือออกพานักท่องเทีย่ ว

ไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ หรือออกชมทะเล ซึ่งเป็นทางหนึ่งของการสร้าง รายได้จากเรือ ตอนนี้บังก็ออกหาปลาเกือบทุกวัน บังปลื้มใจมาก เมื่อ ก่อนบังมีเรือลำเล็กลำหนึ่ง บังก็เที่ยวหาปู หาปลาตามลำคลอง แต่ ตอนนี ้ บ ั ง มี เรื อ ลำใหญ่ บั ง สามารถออกหาปลาในทะเล และบั ง มี อุปกรณ์ที่โค้กมอบให้มาซึ่งทำให้บังมีรายได้มากกว่าสมัยก่อน วันนี้บังรอคนโค้กตั้งแต่เช้า บังรู้ว่าวันนี้คนของโค้กต้องมาแน่ๆ บังเลยไม่ไปไหน บังรออยู่ที่บ้านตั้งแต่เช้าเพื่อจะได้พบกัน ดีใจมากที่

ทุกปีคนของโค้กจะมาเยี่ยมบัง บังไม่เคยลืมบุญคุณ ที่โค้กมอบเรือให้ กับบังเลย ทุกวันบังก็คิดถึงคนที่มอบเรือให้บัง ขอให้เจริญดีขึ้นๆ สุขภาพแข็งแรง

นายเหยม หาญจิตร

รับเรือประมงจากโครงการโค้กแคร์ บ้านทะเลนอก อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

ตอนนี้พี่ศรีดีขึ้นมาก หลังจากเข้ารับ การผ่าตัด ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้น ตอนนี ้ เ กื อ บเดิ น ได้ เป็ น ปกติ แ ล้ ว มี เพี ย ง อาการเสียวที่แผลในบางครั้งเวลาที่เดิน

ในช่วงแรกๆ สิ่งหนึ่งที่ได้จากการผ่าตัด คื อ นางพยาบาลพิ เศษ จากบริ ษ ั ท หาดทิพย์ ที่ช่วยในการดูแลพี่เป็นอย่างดี ในเวลาที่พี่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล เหมือนกับว่าพี่ศรีเป็น ญาติคนหนึ่งที่ช่วยมาดูแลในเวลาที่ป่วยไข้ นั้นคือสิ่งที่พี่ศรีประทับใจ คนเราจะเห็นใจกันก็ในยามที่ป่วยไข้ไม่สบาย เหมือนกับที่พี่ศรีได้รับจาก หาดทิพย์ พี่ศรีจะพูดว่า ครั้งแรกที่มาเยี่ยม พี่ก็คิดว่ามาเพราะหน้าที่ แต่ ถึงวันนี้ พี่ว่ามาด้วยใจมากกว่าหน้าที่ เพราะจากการที่น้องต้อมปฏิบัติ กับพี่ พี่ว่าหากไม่มีใจให้กันก็คงจะทำไม่ได้ ถึงเป็นหน้าที่แต่หากไม่มีใจ ที่จะทำ มันก็จะดูขัดไปหมด ขอขอบคุ ณท่ า น ร้ อ ยตรี ไพโรจน์ ที ่ ย ั ง คงคิ ด ถึ ง และนึ ก ถึ ง พวกเราและคอยสอบถามข่าวคราวกันอยู่ตลอด วันนี้ทั้งร่างกาย และ จิตใจดีขึ้น ด้านธุรกิจก็ดี ขอบคุณที่ส่งนางพยาบาลพิเศษ (ปิยมาศ แสงจันทร์)มาดูแลตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาล ขอบคุณที่ดูแลกันมา ตั้งแต่เกิดเรื่องสึนามิจนถึงปัจจุบัน วันนี้คนของหาดทิพย์คือญาติของ พี่ศรี เราคือพี่น้องกัน มีอะไรก็จะช่วยเหลือกัน อบอุ่นที่ได้ร่วมเป็นหนึ่ง ในครอบครัวของหาดทิพย์ ถึงสึนามิ จะทำให้สูญเสียญาติไป แต่พี่ศรี ก็ได้ญาติใหม่มา นั้นคือ โค้ก-หาดทิพย์ อย่างน้อยวันนี้พี่ศรีก็รู้ว่า ยังมีคนที่ห่วงใยกันอยู่ และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับพี่ ขอบคุณมาก

คุณเพ็ญศรี หีบทอง

ร้าน สามสีซีฟู๊ด บ้านน้ำเค็ม ตะกั่วป่า 0 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับ 3 ปี สึนามิ ณ ตอนนี้ผมว่าผมได้ตื่นจากฝันร้ายแล้ว เพราะได้รับกำลังใจที่ดีมาตลอด หลังจากเกิดสึนามิ ผมก็ได้ต่อสู้มา ตลอด ผมได้ทำให้หาดบางสักฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากซบเซามานาน กำลังใจดีๆ จากเพื่อนๆ รวมทั้งโค้ก-หาดทิพย์ด้วย สำหรับวันนี้ที่ผม กลับมายิ้มได้อีกครั้งนั้น เพราะว่าความตั้งใจ หากเรามีความตั้งใจแล้ว ว่าเราจะทำและต้องทำให้ได้ ไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะหนักหนาสักแค่ไหน หากเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่ เราก็จะทำได้ ทุกสิ่งทุกอย่างได้มาจากโค้ก-หาดทิพย์…วันนี้ที่ผมบอกว่าผม ตื่นจากฝันร้าย ส่วนหนึ่งและกำลังใจนั้น ได้มาจากโค้ก-หาดทิพย์ หาก จะให้ผมพูดก็คงมีแค่คำว่าขอบคุณจากใจจริง ขอบคุณมากๆ ครับ หลายครั้งที่ผมเคยลองผิดลองถูก เคยใช้สินค้าของที่อื่น แต่วันนี้ผลลัพธ์ ที่ผมได้มาจากการลองผิดลองถูกกับสินค้าตัวอื่น คือ โค้ก โค้กดีที่สุด สำหรับผม โค้กมอบอะไรหลายอย่างให้กับผม มอบโอกาสให้ผมได้ทำ ร้านคนต้องสู้ จนทุกวันนี้ร้านได้เติบโตอย่างที่เห็นนั้นก็มาจากโค้ก ขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆ ให้แก่กัน ตอนนี้ทั้งร้านจึงมีแต่สินค้าของโค้กทั้ง ร้าน และผมจะไม่ลืมพระคุณของโค้กกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้กันมา โค้ก-หาดทิพย์ ช่วยเหลือผมด้วยดีเสมอมา

ณ ตอนนี้หากใครมาเสนอสินค้า หรือให้ข้อเสนอ ที่ดีกว่าโค้ก ผมคงปฏิเสธ ตอนนี้ผมพอใจกับ

สิ่งที่โค้กมอบให้ ผมพอใจกับสิ่งที่ได้รับจาก โค้ก-หาดทิพย์ และผมจะคงยังสนับสนุน โค้ก-หาดทิพย์ตลอดไป และผมจะเป็นอีก 1 กำลังใจที่มอบกลับไปสู่โค้ก-หาดทิพย์ เหมื อ นกั บ ที ่ บ ริ ษ ั ท มอบให้ ก ั บ ผมมา ขอบคุณมากครับ

คุณสรวิศ จ้านสกุล (โกดม) ร้าน ฅนต้องสู้ บางสัก ตะกั่วป่า

ปั จ จุ บ ั นนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นกมลา ได้ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดและการค้นคว้า หาความรู ้ จ ากหนั ง สื อ ถื อ ว่ า สิ ่ ง ที ่ โ ค้ ก มอบให้มามีค่าอย่างมากสำหรับนักเรียน ก่ อ นนี ้ ใ นห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นบ้ า นกมลา มีหนังสืออยู่น้อย ซึ่งไม่ครอบคลุมต่อ ความต้องการของนักเรียน หลังจากที่ โค้ ก -หาดทิ พ ย์ น ำหนั ง สื อ มามอบให้

ซึ ่ ง หนั ง สื อ ที ่ ม อบนั ้ น มี ค ุ ณค่ า ต่ อ นั ก เรี ย น และ ครอบคลุมต่อความต้องการของนักเรียน ทำให้ห้องสมุดของโรงเรียน มี ค ่ า สำหรั บ นั ก เรี ย น นั ก เรี ย นได้ ใช้ ห นั ง สื อ เหล่ า นั ้ น ในการค้ นคว้ า หาความรู้กันอย่างเต็มที่ ในนามของครูโรงเรียนบ้านกมลา ขอขอบคุณ โค้ก-หาดทิพย์ ที่ เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษา ด้วยการมอบหนังสือให้กับโรงเรียน

อาจารย์นราวรรณ พิศดู

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต


หาดทิพย์กับสังคม

Haad Thip and Social Contribution บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมในภาคใต้มากว่า 30 ปี ควบคู่กับการยืน เคียงบ่า เคียงไหล่ กับพี่น้อง ชาวใต้ ทั้งยามทุกข์ และยามสุข มาโดยตลอด เพราะหาดทิพย์ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งในด้านการศึกษา การกีฬา สาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ วัฒนธรรมประเพณี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด “กิจกรรมเพื่อสังคมจะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาให้คนมี คุณภาพ” ซึ่งจะมีผลให้ประเทศพัฒนาและลดปัญหาสังคมในทุกๆ ด้านได้ จากผลสำเร็จในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการมีบทบาทในการ ร่วมสร้างสรรค์สังคม นับแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ทำให้หาดทิพย์ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากบุคคลภายนอกและองค์กรต่างๆ กับความ มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อสังคมภาคใต้ โดยยึดนโยบายที่ว่า “หาดทิพย์เป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้” ดังนั้น ตลอดปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เยาวชนและพัฒนาสังคม ดังนี ้

Haad Thip Public Company Limited has been manufacturing and distributing soft drinks in the Southern part of Thailand for over 30 years. Being committed “to be part of the south”, the Company has always supported the people in the South through the good and bad times, with strong belief that by contributing to the society, be it in areas of education, sports, community/charity service, cultural, conservation of natural resources, environment, in order to help improve the well being of the people from the local to the national level, will lead to the improvement of the quality of people, the society and the country. From the past to present, Haad Thip’s reputation has been widely accepted and praised by individuals and various organizations. Haad Thip has supported the social activities during the Year 2007 as follows:

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

0


ด้านการศึกษา » EDUCATION การศึกษา คือ กระบวนการทั้งชีวิตไม่มีวันสิ้นสุด หากทุกคนมีการศึกษาจะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องและส่งเสริมข้อดีต่างๆ ให้ดีขึ้น การศึกษาจึงมีความสำคัญกับทุกคน ทุกระดับอายุ อาชีพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ทุกคน เป็นบุคคลคุณภาพของสังคม ดังนี้

1. แหล่งเรียนรู้

2. ทุนการศึกษา

1 เปิดบริษัทฯ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเปิดให้เยาวชนได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตน้ำอัดลมที่ทันสมัย และการ บริหารจัดการของบริษัทฯ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550

มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการฐานทัพเรือ สงขลา มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน กระแสสินธุ์ 1 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ สังกัดกองบิน 56 1 มอบทุนมูลนิธิติณสูลานนท์ 1 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย 1 มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนบ้านป่าโอน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านทอน “ทีมชนะเลิศการแข่งขันแฟนต้าสามัคคีคัพ ครั้งที่ 1” 1 1

3. ดนตรี

โครงการประกวดวงดนตรี Sprite Music Contest 2007 1 ประกวดวงดนตรีไทยศรทอง 1 ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ 1

4. มอบหนังสือ

1 มอบหนังสือ เฉลิมฯ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้กับสถาบัน

การศึกษาต่างๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้

0 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Education is the life long process. It is a vital factor of the people of all ages and professions where good education can play both corrective and supportive functions to society. The Company has supported the activities as follows:

1. Source of Education

2. Scholarships

3. Music

1 Open the Company to students for outside school learning. Students were able to learn about soft drinks production process, technology and management process from the experts in each area. 1 Children’s Day activities of year 2007

Provided scholarship to children of personnel of the Songkla Naval Base 1 Provided scholarship to Krasaesin School th 1 Provided scholarship to the children of personnel of the 56 Air Wing 1 Donation to the Tinnasulanon Foundation 1 Donation to the On-line Community Learning Center, Coca Cola Thailand Foundation 1 Donation to Ban Pa Oan School, Amphur Sabayoi, Songkla 1 Donated computers to Ban Torn School, “Winner of the Fanta Cup No. 1” 1

Sponsored Sprite Music Contest 2007 1 Sponsored Thai Sornthong Band Music Contest 1 Sponsored Singing Contest of the songs composed by His Majesty the King at Hat Yai Municipality 1

4. Book Donation

1 Donated books on the 84th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajnagarindra to academic institutions in 14 southern provinces. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

0


ด้านกีฬา » SPORT ACTIVITIES กีฬาจะฝึกให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ดังนั้น หาดทิพย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาจึงร่วม สนับสนุนและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ดังนี้

1. กีฬาระดับโลก

กอล์ฟ JOHNNIE WALKER Classic จ.ภูเก็ต 1 SWATCH FIVB BEACH VOLLEYBALL WORLD TOUR 07 1

2. กีฬาระดับชาติ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23 เมืองคนดีเกมส์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 1 แข่งขัน เจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย จ.สุราษฏร์ฯ 1 การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “ลิกอร์เกมส์” จ.นครศรีธรรมราช 1

3. ฟุตบอล

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “โค้กคัพ” 2007 ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกภาคใต้ 1 การแข่งขันฟุตบอลยุวชนแฟนต้าสามัคคีคัพ ครั้งที่ 1 1

4. วอลเลย์บอลชายหาด

วอลเลย์บอลชายหาดโลมาเอเชียน บีช จ.พัทลุง 1 วอลเล่ย์บอลสมิหลา-แสงโสมเอเชี่ยนทัวร์ จ.สงขลา 1 แข่งขันวอลเลย์บอลบางกอก แอร์เวย์ บีช เกาะสมุย 1

5. มาราธอน

การแข่งขันวิ่งสงขลามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9 1 การแข่งขันวิ่งขุนทะเลมินิมาราธอน จ.สุราษฎร์ธานี 1 การแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 13 1 การแข่งขันวิ่งผลัดมหาสมุทรสู่มหาสมุทร ครั้งที่ 3 จ.สงขลา-สตูล 1

6. อื่นๆ

การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

1

10 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Sports help to promote sportsmanship. As such, the Company has sponsored various sporting events as follows:

1. World Class Level

Johnnie Walker Classic Golf Tournament, Phuket 1 Swatch Five Beach Volleyball World Tour 07 1

2. National Level

The 23rd National Youth Games, Muang Kon Dee Games, Surat Thani th 1 The 35 Thailand National Games “Nakorn Si Thammarat Games” 1 Thailand Jet Ski Championship, Surat Thani th 1 The 26 Thailand’s Para Games “Ligor Games”, Nakorn Si Thammarat 1

3. Football

The 14th Thailand Youth Football Games “Coke Cup” 2007 Southern Qualifying Round st 1 The 1 Youth Football Fanta Cup 1

4. Beach Volleyball

Loma Asian Beach Volleyball, Pattalung 1 Samila-Saengsom Volleyball Asian Tour, Songkla 1 Bangkok Airways Beach Volleyball, Ko Samui 1

5. Marathon

The 9th Songkla International Marathon 1 Koon Talay Mini Marathon, Surat Thani th 1 The 13 Had Yai Back to Nature Marathon rd 1 The 3 Ocean-to-Ocean Relay Race, Songkla-Satun 1

6. Others

1

Community Sports Against Drugs Competition Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

11


ด้านวัฒนธรรมประเพณี » CULTURE AND TRADITIONAL HERITAGE

มรดกอันล้ำค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากบรรพบุรุษถึงปัจจุบันที่บอกเล่าเรื่องราวของอารยธรรมความเป็นมาของแต่ละท้องถิ่น

ที่สะท้อนออกมาถึงเอกลักษณ์ วิถีชีวิต ความเชื่อ ผ่านประเพณีต่างๆ หาดทิพย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงามของชาวใต้จึงร่วมสืบทอดงานประเพณีต่างๆ ดังนี้

1. ประเพณีดั้งเดิมประจำจังหวัด

งานลากพระ จ.สงขลา 1 ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว จ.สุราษฎร์ธานี 1 งานเดือนสิบ จ.นครศรีธรรมราช 1

2. เทศกาลประจำจังหวัด

งานตรุษจีนหาดใหญ่ “Hatyai Chinese New Year Festival 2007” เทศกาลกินเจหาดใหญ่ 1 หาดใหญ่ มิดไนท์สงกรานต์ 1 ว่าวประเพณี จ.สตูล ครั้งที่ 27 ว่าวนานาชาติ 2007 1 การแข่งขันว่าวนานาชาติ ณ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย 1 เทศกาลอาหารสองทะเล จ.สงขลา 1 งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ 1 งาน Expo ณ สหกรณ์ CO OP จ.สุราษฎร์ธานี 1 1

3. การแข่งเรือประเพณี

งานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอบางกล่ำ จ.สงขลา 1 แข่งเรือประเพณี 2 ฝั่งทะเลสงขลา 1

12 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Culture is a priceless heritage which has passed on from generation to generation and reflected the history, the uniqueness of way of life, belief and culture of each locality. Haad Thip is committed to preservation of these aspects of lives, especially the beautiful southern culture and traditional heritage, through sponsoring the following events:

1. Traditional festival of the province

Lark Pra Festival, Sonkla Chak Pra-Pa Par (off-season offering of robes to Buddhist monks), and Boat Race, Surat Thani th 1 “Duen 10,” the 10 Month Festival, Nakon Si Thammarat 1 1

2. Festival of the province

“Hat Yai Chinese New Year Festival 2007” 1 Vegetarian Festival, Hat Yai 1 Hat Yai Midnight Songkran Festival th 1 The 27 Satun Kite Festival International Kite Festival 2007 1 International Kite Festival in Jahor, Malaysia 1 “Song Talay” Two Oceans Food Festival, Songkla th 1 The 15 Southern Agricultural Fair at Songkhla Nagarindra Universtity, Hat Yai 1 CO OP Expo, Surat Thani 1

3. Boat Race

Boat Race in Bang-klam, Songkla 1 Songkla Two Coast Boat Competition 1

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

13


ด้านสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ » COMMUNITY SERVICE AND CHARITY ด้วยความเชื่อมั่นว่า การกินดี อยู่ดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคมทุกระดับ หาดทิพย์ได้จึงได้ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน ดังนี้

1. ยามทุกข์เคียงข้าง ยามสุขผูกพัน

2. โครงการต่อเนื่องสึนามิ

1 มอบน้ำดื่มโครงการ ประสานใจดับไฟใต้ โดยรายการ แลบ้านแลเมือง ของสถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่ 1 โครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส 1 ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TITV บริจาคอุปกรณ์การเรียน สิ่งของ เครื่องใช้ และเครื่องดื่ม ในโครงการ “ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือ โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

ดูแลคุณสมศรี หีบทอง ผู้ประสบภัยสึนามิขณะพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยสึนามิในพื้นที่ ภูเก็ต เขาหลัก ตะกั่วป่า และ ระนอง

1 1

3. Beach Clean Up

เก็บขยะชายหาดนานาชาติ ณ หาดปากเมง จ.ตรัง

1

4.พัฒนาสิ่งแวดล้อม

5. วัน รจรย. 12 พฤศจิกายน 2550 ชาวหาดทิพย์ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ บริเวณคลอง ร1. จ.สงขลา 1 ร่วมกับค่ายต้นรัก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

บริจาคโลหิตให้คลังเลือด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1 พัฒนาภูมิทัศน์ 2 ฝั่งถนนกาญจนวนิช (คลองหวะ-บ้านพรุ) 1 ร่วมบริจาคเงินให้กองทุน ร้อยตรี ดร.ไพโรจน์ รัตตกุล 1

6. งานกาชาด 14 จังหวัดภาคใต้

14 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


With strongly beliefs in improving standard of living to all levels of society, Haad Thip, in cooperation with both public and private organizations, helped to improve conditions of the community in all areas as follows:

1. “Always be by your side”

2. Continuous Support for Tsunami victims

1 Donated drinking water under project “Prasarn Namjai Dup Fai Tai,” through Lae Barn Lae Muang Radio Station, Hat Yai 1 Supported Red Cross Society under project “Nam Thip Pun Nam Jai Hai Gachart,” in Chumporn, Surat Thani, Pattani, Yala, and Naradhiwas 1 Joined TITV Station in donation of educational materials, equipment, and beverages to project “Ruam Mue Ruamjai for Schools in the Three Southernmost Provinces”

Provided support to Khun Somsri Heepthong, a tsunami victim, while being hospitalized at Songklanagarind Hospital 1 Visited tsunami victims in Phuket, Khaolak, Takua Pa, and Ranong 1

3. Beach clean up

1

Cleaned up Pak Meng beach, Trang

4. Environmental Development

5. Ror Jor Ror Yor Day, 12 November 2007, Haad Thip for Society

1 Tree planting in honor of the 80th Birthday Anniversary of His Majesty the King, 5 December 2007, Klong Ror 1, Songkla

Donated blood to Songklanagarind Hospital and Hat Yai Hospital Improved roadsides appearance on Karnchannavanich Road (Klong Wa-Baan Pru) 1 Donation to Foundation of Sec. Lt. Dr. Phairoch Rattakul 1 1

6. Fourteen Southern Provinces Red Cross Day

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

15


ข้อมูลทั่วไป

General Corporate Information บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่/โรงงาน 1 87/1 กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทรศัพท์ : (074) 210-008-18, (074) 210-025-33 โทรสาร : (074) 210-006-7 สำนักงานกรุงเทพฯ 1 36 ซอยเอกมัย 10 แยก 2 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2391-4488 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2381-2257, 0-2390-1925 E-mail Address : www.haadthip.com 1 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประเภทธุรกิจ 1 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 250 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว 1 166,015,000 บาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 1 มกราคม - 31 ธันวาคม จำนวนพนักงาน 1 1,543 คน นายทะเบียน 1 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร : 0-2359-1259 ผู้สอบบัญชี 1 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2677-2000 โทรสาร : 0-2677-2222 สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ 1 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1.1 สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2544-5678 โทรสาร : 0-2937-7704, 0-2937-7645 1.2 สำนักชิดลม 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2256-2164-5, 0-2256-2747 โทรสาร : 0-2256-2746 2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย 76 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2714-1081-8 โทรสาร : 0-2714-0410 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ 162 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2381-2339-42 โทรสาร : 0-2381-7071 4. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ 283/15-17, 283/65 ซอยทองหล่อ 13 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2712-7150-3 โทรสาร : 0-2712-7156 16 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


HAAD THIP BUBLIC COMPANY LIMITED Head Office / Plant Bangkok Office Nature of Business Register Capital Paid-up capital Accounting Period Employee Registrar Auditor Bank

87/1 Karnchanavanich Road, Baan Pru, Haad Yai, SongKhla 90250 Tel. : (074) 210-008-18, (074)210-025-33 Fax : (074) 210-007 1 36 Soi Ekamai 10 Yaek 2, Sukhumvit 63, Nort Klongton, Wattana, Bangkok 10110, Thailand Tel. : 0-2391-4488 Fax : 0-2381-2257, 02390-1925 e-mail Address : www.haadthip.com 1 Soft Drinks (Bottler of Coca-Cola for South Thailand) 1 Baht 250 million (250,000,000 ordinary shares @ 1 Baht par value) 1 166,015,000 Baht 1 1 January - 31 December 1 1,543 persons 1 Thailand Securities Depository Company Limited 62 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand Tel. : 0-2229-2800, 0-2654-5599 Fax : 0-2359-1259 1 Miss Kalyarat Chaivorapongsa, Registration No. 3460 or Mr. Vichien Thamtrakul, Registration No. 3183 or Mr. Charoen Phosamritlert, Registration No. 4068 KPMG Phoomchai Audit Ltd. Empire Tower, 50th - 51st Floors, 195 South Sathorn Road Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel. : 0-2677-2000 Fax : 0-2677-2222 1

1. Siam Commercial Bank Public Company Limited 1.1 Head Office : 9 Ratchadapisek Road, Lardyao, Jatujak, Bangkokk 10900, Thailand. Tel. : 0-2544-5678 Fax : 0-2937-7704, 0-2937-7645 1.2 Chidlom Branch : 1060 Petchburi Road, Rajthawee, Bangkok 10330, Thailand. Tel. : 0-2256-2164-5, 0-2256-2747 Fax : 0-2256-2746 2. KBANK Public Company Limited, Ekamai Branch 76 Sukhumvit 63, Prakanonk, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. : 0-2714-1081-8 Fax : 0-2714-0410 3. Bangkok Bank Public Company Limited, Soi Thonglow Branch 162 Sukhumvit 55, Nort Klongton, Wattana, Bangkok 10110, Thailand. Tel. : 0-2381-2339-42 Fax : 0-22381-7071 4. United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited, Thonglow Branch 283/15-17, 283/65 Soi Thonglow 13, Sukhumvit 55, Nort Klongton, Wattana, Bangkok 10110, Thailand. Tel. : 0-2712-7150-3 Fax : 0-2712-7156

1

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

17


ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Nature of Business Operations

1. บริษทั ฯ ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตเครือ่ งดืม่ น้ำอัดลม โดยได้รบั ลิขสิทธิจ์ าก โคคา-โคลา คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจียร์ ให้เป็นผูผ้ ลิตและจำหน่ายเครือ่ งดืม่ น้ำอัดลมภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “โคคา-โคลา” “แฟนต้า” “สไปร์ท” และผลิตภัณฑ์อน่ื ทีโ่ คคา-โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ ได้แก่ เครือ่ งดืม่ น้ำส้ม มินทิ เมด สเแปลช น้ำดืม่ น้ำทิพย์ ฯลฯ เฉพาะใน 14 จังหวัด

ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง ยะลา กระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส 2. เป็นผูผ้ ลิตและจำหน่ายน้ำดืม่ บริสทุ ธิ์ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “น้ำดืม่ หาดทิพย์” รายได้หลักของบริษัทฯ คือรายได้จากการจำหน่ายน้ำอัดลมซึ่งเป็นการขายภายในประเทศ 100% สัดส่วนรายได้จากการขาย น้ำอัดลมคิดเป็น 93.7% ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ได้แก่ น้ำดื่มหาดทิพย์ (บรรจุขวดพลาสติกขาวขุ่น) น้ำดื่ม น้ำทิพย์ (บรรจุขวด PET) น้ำส้ม มินทิ เมด สเแปลช และผลิตภัณฑ์ Non-Carbonated อืน่ ๆ น้ำอัดลมเป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่งขันสูง โดยแต่ละรายต่างมีเป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการครองส่วนแบ่งตลาดให้มากขึน้ จึงเน้น การโฆษณาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตลอดจนมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือแนะนำสินค้ารสชาติใหม่ออก สูต่ ลาด เพือ่ เป็นการกระตุน้ ความต้องการและเพิม่ ทางเลือกให้แก่ผบู้ ริโภค โดยในปี 2550 นี้ บริษทั ฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Coca-Cola Zero ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะตอบสนองกระแสความต้องการสำหรับคนรักสุขภาพและชืน่ ชอบรสชาติดง้ั เดิมของโค้ก เพราะ Coca-Cola Zero เป็นเครือ่ งดืม่ น้ำอัดลมทีใ่ ห้รสชาติของโค้กเต็มร้อยแต่นำ้ ตาล 0% นอกจากนี้ ยังได้วางตลาด Coke Light ขนาด 250 ml. แฟนต้าน้ำองุน่ และ Splash Tetra pack ขนาด 180 ml เป็นต้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

โครงสร้างของอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทย แบ่งออกเป็นค่ายใหญ่ๆ ได้ 2 ค่าย คือ “โค้ก” และ “เป๊ปซี”่ ประกอบด้วยบริษทั ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา ในทุกภาคของประเทศ ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และบริษทั เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “เป๊ปซี”่ ทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีบริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ไบเล่ย์ จำกัด และรายย่อยอืน่ อีก 2-3 ราย ซึง่ ในจำนวนนี ้ ได้รวมถึงสินค้าเฮาส์แบรนด์ของร้านค้าประเภท Modern Trade และผลิตภัณฑ์ Big Cola ซึ่งพยายามลอกเลียนแบบรูปลักษณะ รวมทั้ง

บรรจุภณ ั ฑ์สนิ ค้าของบริษทั ฯ และพยายามแทรกซึมเข้ามารุกตลาดในภาคใต้อย่างต่อเนือ่ ง น้ำอัดลมเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง โดยแต่ละรายต่างมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการครองส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น

จึงเน้นการโฆษณาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตลอดจนมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือแนะนำสินค้ารสชาติใหม่ ออกสู่ตลาด เพื่อเป็นการกระตุ้นความต้องการและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผ้บู ริโภค น้ำอัดลมเป็นสินค้าประจำฤดูกาล (Seasonal) ซึ่งช่วงหน้าร้อน ของทุกปีจะมียอดการจำหน่ายมากกว่าฤดูกาลอืน่ ดังนัน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ผูผ้ ลิตทัง้ สองค่ายหลักต่างทุม่ เทกลยุทธ์ทางการตลาดทุกวิถที าง เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ นั้น มุ่งเน้นเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างสรรค์สื่อโฆษณาให้

เข้าถึงประเพณีและวิถชี วี ติ ของคนในแต่ละท้องถิน่ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ร้านค้า เน้นการให้บริการทีร่ วดเร็ว ฉับไว และสม่ำเสมอ สำหรับปี 2550 ในพืน้ ทีภ่ าคใต้บริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดรวมทุกผลิตภัณฑ์รอ้ ยละ 72 (ทีม่ า : AC Nielsen) สำหรั บ ตลาดน้ ำ อั ด ลมมู ล ค่ า รวม 35,000 ล้ า นบาท ในปี 2551 นี ้ คาดว่ า จะมี อ ั ต ราการเติ บ โตประมาณ 3-4% (ที ่ ม า : www.BusinessThai.co.th วันที่ 28 มกราคม 2551) และสำหรับบริษัทฯ เอง จากการที่บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีขนาด เหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมทัง้ ได้พฒ ั นา ปรับปรุงระบบการทำงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ มีการนำระบบโลจิสติกส์ (Logistics) มาใช้ มีการ พัฒนาช่องทางการขายและปรับปรุงระบบการขายให้ทันสมัย ประกอบกับการที่ “โค้ก” ได้รับเลือกให้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในการ แข่งขันฟุตบอลยูโร 2008 และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Sprite Zero และ ผลิตภัณฑ์ขนาดใหม่ ได้แก่ ขนาด 1.5 ลิตร ขนาด 6.5 ออนซ์ ขนาด 600 ml. เพือ่ ความสะดวกและเหมาะสมกับโอกาสในการบริโภค และ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายอัตราการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2551 เพิม่ จากปี 2550 ประมาณร้อยละ 8

โครงการในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะลงทุนผลิตสินค้าที่ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ผลิตเอง ได้แก่ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง น้ำส้มมินิท เมด สแปลช น้ำดื่มบรรจุขวด PET เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขาย แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อม ในปัจจุบนั อย่างรอบคอบ และตัดสินใจลงทุนเมือ่ ตลาดเอือ้ อำนวยต่อการลงทุน 18 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


1. The Company operates a soft drinks manufacturing business, which has been granted a franchise by the Coca-Cola Company (U.S.A), Atlanta, Georgia, as an exclusive bottler of “Coca-Cola,” “Fanta,” “Sprite” and other Coca-Cola’s products such as Minute Maid Splash, Nam Thip Drinking Water, etc. for the 14 Southern provinces of Thailand, namely Chumporn, Ranong, Yala, Krabi, Phuket, Phang-nga, Trang, Pattalung, Surat Thani, Nakorn Si Thammarat, Songkla, Satun, Pattani, and Narathiwat. 2. The Company is a producer and distributor of drinking water under the trademark of “Haad Thip Drinking Water” The Company’s main source of revenue is derived from the sales of carbonated drinks, with domestic sale accounted for 100%. From this total, revenue from carbonated drinks accounted for 93.7% while the remaining is revenue from other products such as Haad Thip Drinking Water (PE bottle), Namthip Drinking Water (PET), Minute Maid Splash Orange Juice and other noncarbonated products. Carbonated drinks industry is highly competitive, with each bottler competing for higher market share. Therefore, each bottler is placing great emphasis on advertising and sales promotions throughout the year, including the introduction of new flavors to the market in order to create alternatives and entice more demand. In 2007, the Company introduced Coca-Cola Zero to cater to the health conscious consumers who still prefer the traditional taste of Coke. Coca-Cola Zero has a 100% taste of Coke but with 0% sugar. During the year, the Company also introduced Coke Light in the 250ml size as well as Fanta Grape, and Splash Tetra Pack in the 180ml size.

Industry Trend and competitive condition

The soft drinks industry in Thailand comprises of 2 major players, “Coke” and “Pepsi”. “Coke” is manufactured and distributed by Thai Pure Drink Co., Ltd., whose territory is other provinces besides the 14 Southern Provinces covered by Haad Thip Public Company Limited. “Pepsi” is manufactured and distributed by Serm Suk Public Company Limited. Other manufacturers are Green Spot (Thailand) Co., Ltd., Bireley Co., Ltd., and 2-3 other small operators which include the house brands of Modern Trade stores, as well as Big Cola, an imitation of “Coke,” in terms of product and packaging that is making a continuous attempt to penetrate the market in the South. Carbonated drinks industry is highly competitive where each bottler competing for higher market share. As a result, each bottler is placing great emphasis on advertising and sales promotions throughout the year, including the introduction of new flavors to the market in order to create alternatives and entice more demand. Furthermore, the product is seasonal in nature where sales volume is often higher during the summer than other seasons. As such, major players usually concentrate their marketing efforts to usurp the market shares from each other during this period. The Company’s strategy is to direct the sales promotion and advertising campaigns in the direction of the tradition and way-of-life of each locality, and promote a good relationship with all vendors, while also emphasize swift and reliable services. In 2007, the Company’s market share in the south was 72%. (Source: AC Nielson) The total market size of the carbonated drinks is 35,000 million Baht. In 2008, the market is expected to expand by 3-4% (Source: www.BusinessThai.co.th dated 28 January 2008). For the Company, improvements have already been made in many areas of the business such as organizational restructure; efficiency improvement through the introduction of the logistics system; and development and modernization of sales channels. These factors, together with Coke’s position as the official sponsor of the European Football Championship 2008 and the 2008 Olympic Games as well as the plan to introduce the new product, Sprite Zero, and new packaging sizes such as 1.5 liter, 6.5 ounces, 600ml for convenience and additional choices for consumers, the Company has set a growth target from 2007 to 2008 at 8%.

Future Plan The Company is maintaining the policy to invest in new products that have not yet been produced by the Company, such

as canned products, Minute Maid Splash Orange Juice, drinking water in PET bottle, etc. in order to minimize the loss of opportunity. However, such investment will be made with careful consideration, regarding appropriate business condition and environment. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

19


ปัจจัยความเสีย ่ ง Elements of risk

ในสภาวะการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำอัดลมที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ประกอบกับความผันผวนจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อาทิ วิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน ความไม่มเี สถียรภาพทางการเมือง ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิง่ ที่ บริษทั ฯ ต้องมีกลไกในการบริหารความเสีย่ งให้สามารถแข่งขันในสภาวการณ์ดงั กล่าวนีไ้ ด้ ปัจจัยความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำคัญต่อบริษทั ฯ มีดงั นี ้ 1. ความเสี่ยงจากการที่ยอดขายลดลง เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับวันจะ ทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ กระทบต่อการท่องเทีย่ ว ทำให้การค้าซบเซา กำลังซือ้ ลดลง และไม่มกี ารลงทุนเพิม่ ทัง้ หมดนีม้ ผี ลกระทบโดยตรงต่อยอดขายของบริษทั ฯ 2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากกระแสความใส่ใจในสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคหันไปนิยมดื่มผลิตภัณฑ์ non-carbonated ทีเ่ ป็นเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น น้ำผลไม้ เครือ่ งดืม่ ชาเขียว เครือ่ งดืม่ เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์นมบรรจุกล่อง พร้อมดืม่ ตลอดจนน้ำดืม่ บริสทุ ธิ์ ทำให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกมากขึน้ และบริโภคน้ำอัดลมน้อยลง 3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการทำกำไรลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคจากการบริโภค เครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ชนิดคืนขวด (returnable bottles) ซึ่งมีกำไรต่อหน่วยสูง มาเป็นเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ชนิดไม่คืนขวด (non-returnable bottles) มีชอ่ งทางการจำหน่ายผ่านร้านค้าประเภท Modern Trade และ Convenience Store ซึง่ มีอำนาจในการต่อรองสูง กำไรต่อหน่วยน้อยกว่า เครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ชนิดคืนขวด โดยในปี 2550 ยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จำหน่ายให้กับร้านค้าประเภทนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35 ของยอดขายผลิตภัณฑ์รวม และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากการขยายตัวของร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ และผูบ้ ริโภคนิยมเข้าไป จับจ่ายใช้สอยในร้านค้าประเภทนี ้ 4. ความเสีย่ งจากความสามารถในการทำกำไรลดลง เนือ่ งจากต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ ราคาหัวน้ำเชือ้ น้ำตาลทราย ฟรีฟอร์ม ตลอดจนภาษีสรรพสามิต อีกทัง้ ต้นทุนการขนส่งทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากราคาน้ำมันทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง 5. ความเสีย่ งจากการแข่งขันด้านราคาทีร่ นุ แรง โดยเฉพาะในตลาดสมัยใหม่ (Modern Trade) ระหว่างบริษทั ฯ กับคูแ่ ข่ง อีกทัง้ ความ เสีย่ งจากสินค้าเลียนแบบ ได้แก่ Big Cola ทีข่ ายในราคาต่ำและกำลังขยายตลาดเข้าไปในพืน้ ทีภ่ าคใต้ 6. ความเสีย่ งจากข้อจำกัดในการขยายตลาด เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีขอบเขตการจำหน่ายจำกัดเฉพาะ 14 จังหวัดภาคใต้ ตัง้ แต่จงั หวัด ชุมพรลงไปเท่านั้น โดยที่บริษัทฯ มีขนาดของกิจการแตกต่างจากคู่แข่งที่ขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และคู่แข่งสำคัญสามารถจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ได้ทว่ั ทุกภาคของประเทศ 7. เนือ่ งจากเครือ่ งดืม่ น้ำอัดลมเป็นสินค้าตามฤดูกาล โดยมียอดความต้องการสูงในช่วงฤดูรอ้ น บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะประสบ กับภาวะกำลังการผลิตไม่เพียงพอในช่วงฤดูรอ้ น และมีกำลังการผลิตเหลือเกินความต้องการในช่วงฤดูกาลอืน่ แนวทางการดำเนินการเพือ่ รองรับปัจจัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ 1. บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารงานด้านการผลิต การตลาด การจัดเก็บสินค้า และระบบการกระจายสินค้า โดยการ ดำเนินการดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสียในขั้นตอนการผลิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานให้มากยิง่ ขึน้ 2. พัฒนาช่องทางการขายและปรับปรุงระบบการขายให้ทันสมัย มีการวิเคราะห์ช่องทางการจำหน่ายเพื่อประโยชน์ด้านการเพิ่ม ยอดขายทีม่ กี ำไร 3. มองหาตลาดใหม่ๆ สำหรับสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อสร้างยอดขายและ ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค 4. ส่งเสริมและพัฒนาทีมงาน โดยเฉพาะการเน้นพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มศี กั ยภาพในการทำงานและการแก้ปญ ั หาอย่างมีระบบ เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 5. ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับวัตถุดิบและวัสดุที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและได้รับของในเวลา อันรวดเร็ว 6. พัฒนาระบบ IT เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ในการนำไปใช้วางแผนและใช้ในการตัดสินใจ 7. รักษาความสัมพันธ์ทย่ี ง่ั ยืนกับลูกค้าและหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความเข้าใจและมัน่ ใจในตัวบริษทั ฯ ว่ามีมาตรฐานทัง้ ในด้านคุณภาพและบริการ ด้วยแนวทางการรองรับข้างต้น และการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าจะสามารถดำเนิน งานต่อไปในอนาคตให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ ำหนดไว้ได้ 20 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


The highly competitive environment of the soft drinks industry, together with the increasing external risks such as energy crisis, political instability, and unrest in the three southernmost provinces, has led to a commitment on the Company’s part to establish the risk management mechanism. Major risk factors which may impact the Company’s operation are as follows: 1. Risk from reduction in sales as a result of the unrest in the three southernmost provinces which has been escalating. The situation has a negative impact on the well-being of the people as well as the tourism industry. The situation has also resulted in a reduction in commercial activities; lower consumption and investment level, and inevitably, a direct impact to the Company’s sales figures. 2. Risk from changing consumers’ preference towards non-carbonated and more health conscious products such as fruit juice, green tea, mineral water, milk and drinking water. An increase in choices has resulted in lower consumption of carbonated soft drinks. 3. Risk from the Company’s inability to maintain profit margin as a result of shifting consumer’s preference from returnable glass bottles, which generate higher profit margin, to non-returnable bottles, which sell mostly through the modern trade channel as well as convenience stores. These customers have high bargaining power and command lower price for the Company’s products. In 2007, sales volume sold to these types of customers was over 35% of total sales volume, and the trend is increasing because of a continued expansion of modern trade outlets as well as consumer’s preference to shop in these outlets. 4. Risk from declining profit margin as a result of an increase in production cost such as the price of concentrate, sugar, free-form, excise tax, and transportation cost which is mainly affected by soaring fuel price. 5. Risk from intense price competition, especially in the modern trade channel; among operators within the industry; and imitation products such as Big Cola which is selling at a lower price and continuously penetrating the market in the South. 6. Risk from a limited ability to expand sales territories which currently cover only 14 provinces in the South, from Chumphon downward. Hence, the Company is much smaller, in term of size, than its competitors who are able to sell their products throughout the country. 7. Risk from seasonality of the soft drinks market which experiences a high demand during the summer season, resulting in a shortfall in the production capacity, but an excess capacity during other seasons. Plans to cope with the factors that may directly impact the business: 1. The Company has improved its management strategy for production, marketing, warehousing, logistics and distribution in order to reduce cost, expenses, wastage from production process, and achieve higher efficiency. 2. Develop new distribution channels and modernize sales system, and analyze sales channel in order to generate profitable sales volume. 3. Seek new markets for products that are in demand by the market, in order to adhere to changing consumers’ behavior; increase sales; and satisfy customers’ needs. 4. Improve human resources management of all levels, by emphasizing improvement in their capability and potential, to ensure that the employees are capable of solving problems in a systematic manner in order to achieve the organization’s vision and goals. 5. Improve purchasing and hiring system to ensure that the raw materials and other materials are purchased at a competitive price and delivered on schedule. 6. Develop an IT system that provides timely and accurate analyzed data and information, in order to allow the management to have reliable information to make plans and decisions. 7. Maintain good relationship with customers and other related parties, in order to create an understanding and trust in the Company’s reputation and standard in terms of quality and service. With the plans stated above and the emphasis on risk management, the Company is confident in its ability to continue with its operation in order to achieve the established objectives and goals. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

21


โครงสร้างผู้ถือหุ้น

Shareholders Structure ผู้ถือหุ้น : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 3 เมษายน 2550 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550) รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ

% ของจำนวนหุ้น ที่จดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว

1.

PARKMIX LIMITED-JPMSAPL CLIENT A/C

39,723,600

23.93

2.

กลุ่มร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 2.1 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 2.2 นางประพันธ์ศรี รัตตกุล

19,784,140 16,650,160

11.92 10.03

3.

กลุ่มของนางปริยา จีระพันธุ์ 3.1 นางปริยา จีระพันธุ์ 3.2 นายอภิชาติ จีระพันธุ์ 3.3 ด.ช.หฤษฎ์ จีระพันธุ์ 3.4 ด.ญ.ชัญญา จีระพันธุ์

7,153,430 178,560 2,494,500 1,697,750

4.31 0.11 1.50 1.02

4.

State Street Bank and Trust Company for London

10,728,000

6.46

5.

น.ส.พัณณภา รัตตกุล

9,301,930

5.60

6.

พันเอก พัชร รัตตกุล

8,650,870

5.21

7.

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

4,915,000

2.96

8.

นางจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา

3,841,240

2.31

9.

นางอัจฉรา กรรณสูต

3,694,190

2.23

นายวิฑูรย์ ภัทรเลาหะ

2,641,300

1.59

10.

22 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Major Shareholders : Top ten major shareholders as of April 3, 2007 (the closing date for the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2007) Name

Number of Shares

% of Total Shares

1.

PARKMIX LIMITED-JPMSAPL CLIENT A/C

39,723,600

23.93

2.

Sec.Lt.Phairoch Rattakul’s group 2.1 Sec. Lt. Phairoch Rattakul 2.2 Mrs. Prabhandsri Rattakul

19,784,140 16,650,160

11.92 10.03

3.

Mrs. Pariya Chirabandhu’s group 3.1 Mrs. Pariya Chirabandhu 3.2 Mr. Apichart Chirabandhu 3.3 Master Harith Chirabandhu 3.4 Ms.Chanya Chirabandhu

7,153,430 178,560 2,494,500 1,697,750

4.31 0.11 1.50 1.02

4.

State Street Bank and Trust Company for London

10,728,000

6.46

5.

Ms. Pannapa Rattakul

9,301,930

5.60

6.

Col. Patchara Rattakul

8,650,870

5.21

7.

Aberdeen Small Cap Fund

4,915,000

2.96

8.

Mrs. Chira Sritavat na Ayudhya

3,841,240

2.31

9.

Mrs. Utchara Kannasuta

3,694,190

2.23

10.

Mr. Witool Phataralaoha

2,641,300

1.59

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

23


การจัดการ

Management Structure โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้มีอำนาจ ควบคุม)

1. คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามหลากหลายในด้านอายุ ทักษะ ความรู้ ความเชีย่ วชาญ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดำเนินกิจการของบริษทั ฯ และเป็นผูท้ ส่ี ามารถอุทศิ เวลาให้กบั การเป็นกรรมการบริษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ เป็นผูท้ ป่ี ระกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรม คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึง่ มีจำนวนทีเ่ หมาะสมกับขนาดของกิจการบริษทั ฯ ดังนี้ :

ชือ่ -สกุล 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล นายประกิต ประทีปะเสน Mr. Philipp Hugo Gutsche Mr. Martin Jansen นางยุพเรศ เทีย่ งธรรม นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิต ิ นางสาวโอษริศ อมาตยกุล นางปริยา จีระพันธุ ์ พันเอกพัชร รัตตกุล นายยรรยง เมธาพาณิชย์ นางสาวลิลลี่ มานะพงศ์ หม่อมหลวงธิษนั ศรีธวัช

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

1 ชือ ่ และจำนวนกรรมการซึง่ มีอำนาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั : ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ลงลายมือชือ่ และประทับตราสำคัญของบริษทั หรือ นางปริยา จีระพันธุ์ และ นางสาว ลิลลี่ มานะพงศ์ ลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษทั ฯ 1 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ : กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งได้คราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุม ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ ต่อเนือ่ งได้ 1 ขอบเขตอำนาจหน้าทีแ ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีส่ ำคัญของคณะกรรมการมีดงั นี ้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษทั 2. ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ และงบประมาณ และดูแลให้มีการ ปฏิบตั ติ ามแผนงาน 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ 4. ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและ ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม 5. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางมิชอบและการกระทำที ่ ไม่ถกู ต้องในรายการระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน 24 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


The Management Structure of the Company comprises of the Board of Directors, Audit Committee, and Management

1. The Board of Directors

The Board of Directors consists of the Directors with ethical sense and integrity from various age groups, backgrounds, and expertise who can fully dedicate their time to the Company. The Board of Directors comprises of the Chairman and Directors, with the number of persons appropriated to the size of the business. The Board of Directors comprises of the followings:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Gen. Charan Sec.Lt. Phairoch Mr. Prakit Mr. Philipp Mr. Martin Mrs. Yupares Ms. Smornlux Ms. Osarit Mrs. Pariya Col. Patchara Mr. Yanyong Ms. Lilly M.L. Dhisana

Name

Position

Kullavanijaya Rattakul Pradipasen Hugo Gutsche Jansen Thiengtham Mahasmiti Amatayakul Chirabandhu Rattakul Maethapanich Manabhongse Sritavaj

Chairman Director Director Director Director Director Director Director Director Director Director Director Director

1 Names of Authorized Directors : Sec.Lt. Phairoch Rattakul, President & CEO (signature with the company’s seal) or Mrs. Pariya Chirabandhu co-signed with Ms. Lilly Manabhongse (with the company’s seal). 1 Tenure of Directors : The tenure of Directors is set for 3 years. However, the names of the Directors whose term have ended may be proposed to the Shareholders’ Meeting at the end of the term for re-election. 1 Scope of duty and responsibilities of the Board of Directors Duties of the Board of Directors 1. Perform duties in accordance with the statutory regulation, objectives, and regulations of the Company as well as the resolutions from the Shareholders’ Meeting, with integrity and in the best interest of the Company. 2. Responsible to formulate key policies and strategies, financial objectives, and budget as well as ensuring that the business is managed in accordance with these policies and strategies. 3. Regularly monitor and evaluate performance of the Management 4. Ensure the reliability of the financial reporting internal audit systems, as well as enforce the appropriate measures of risk management and internal control. 5. Identify and resolve conflict of interests, as well as wrongful use of Company’s asset among related parties.

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

25


6. ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสม และทำการเปลีย่ นแปลงเมือ่ จำเป็น 7. ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 8. บริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่าย 9. เสนอแต่งตัง้ ผูส้ มควรเป็นกรรมการ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชือ่ ต่อไปนี ้

ชือ่ -สกุล 1. 2. 3.

นายประกิต นายยรรยง นางสาวโอษริศ

ประทีปะเสน เมธาพาณิชย์ อมาตยกุล

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่

อีกได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็น กรรมการตรวจสอบแทนนัน้ ให้อยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน 1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีพ ่ จิ ารณาและดำเนินการ 1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภาย (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานกับสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวางแผนการตรวจสอบ รายงานผลการ ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทั รวมถึงปัญหาทีพ่ บระหว่างการตรวจสอบ 3. ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะทั้งของผู้สอบบัญชี และสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ 4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั 5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั 6. ดูแลให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีส่ ำคัญของบริษทั 7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน 8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

3. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 3 ของทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง และให้นบั รวม หุน้ ทีถ่ อื ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย 2. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั 3. ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั 4. ไม่เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หรือญาติสนิทของผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั 5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั 6. สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

26 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


6. Ensure that the structure and practice of the Board of Directors is suitable and in the direction of corporate governance, and able to change when deemed necessary. 7. Ensure equal and fair treatment to all shareholders and interested parties 8. Manage in a transparent manner, with information properly and adequately reviewed and disclosed to all related parties 9. Appoint suitable personnel as directors to the Board

2. Audit Committee

The Audit Committee consists of 3 Independent Directors as follows:

Name

1. 2. 3.

Mr. Prakit Mr. Yanyong Ms. Osarit

Position

Pradipasen Maethapanich Amatayakul

Audit Committee Chairman Audit Committee Member Audit Committee Member

Tenure of Audit Committee is 3 years and the members whose term has expired may be proposed for re-election. In case of vacancy by reasons other than expiration of the tenure, the Board of Directors is duly responsible to appoint a new and qualified member so that the number of the Committee is fulfilled, but the tenure of the new member shall last only for the remaining tenure of the former member. 1 Role and Responsibility of the Audit Committee 1. Ensure adequacy and efficiency of internal control and internal audit systems 2. Coordinate with the Internal Audit Department, regarding the audit objectives and framework; report the audit results and problems encountered during the audit; and evaluate the effectiveness of the audit system 3. Provide consultations and review the audit results, and provide recommendations made by external and internal auditors. Follow up with the actions executed by the Management in regards to the recommendations, and report to the Board of Directors 4. Ensure that the Company operates in accordance with the laws and regulations governed by the Security and Exchange Act; the requirements set out by the Stock Exchange of Thailand; as well as other related laws and regulations 5. Select and propose the appointment of and the compensation package for the auditor 6. Ensure an adequate risk management system 7. Ensure full and accurate disclosure of connected transactions and conflict of interests 8. Prepare for Audit Committee’s report to be disclosed in the Annual Report and signed by the Chairman of Audit Committee 9. Perform other duties as assigned by the Board of Directors

3. Criteria in the selection of the Independent Directors

1. The shareholding of the Independent Directors and their related persons in the Company, subsidiaries, related companies and affiliated companies shall not exceed 3% of the issued and paid-up capital. 2. Have no involvement in the management nor is employed as an employee or a consultant who receives regular salary from the Company, subsidiaries, affiliates, related companies or major shareholders. 3. Have no direct or indirect interest in the Company, subsidiaries, affiliates, or major shareholders of the Company 4. Have no involvement with nor is a relative of any executives or major shareholders of the Company 5. Have not been appointed as a Director to protect interest of the Company’s Directors, major shareholders, or shareholders who are related to major shareholders of the Company 6. Able to perform duty and provide opinions independently Annual Report 2007  Haad Thip Public Company Limited

27


4. การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร

บริษทั ฯ ไม่มคี ณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทัง้ นี้ บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร จะต้องเป็น

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้

การเลือกตัง้ กรรมการให้กระทำโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีต้ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังนี ้ 1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง 2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน

เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย คะแนนทีม่ ตี าม (1) ทัง้ หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด ในการประชุมสามัญประจำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึง่ ในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการทีพ่ น้ จากตำแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้

5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษทั ฯ ไม่มคี ณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่จะมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบือ้ งต้นโดยใช้ผลประกอบการของบริษทั ฯ ประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสามัญประจำปีผถู้ อื หุน้

6. เลขานุการบริษทั

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2551 เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2551 ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ นางปริยา จีระพันธุ์ ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบตั กิ ารอาวุโส ทำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ฯ 7. เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (ผูม้ อี ำนาจควบคุม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วย

ชือ่ -สกุล

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ร้อยตรี ไพโรจน์ *Mr. Andre นางปริยา Mr. John นายดำรงรักษ นายรณฤทธิ์ นายเถกิง นายศักดิช์ าย Mr. Steve นายธงชัย

รัตตกุล Van den Berg จีระพันธ์ Joseph Benedetti อภิบาลสวัสดิ ์ มณีสงฆ์ กาญจนะ ศักดิภ์ กั ดีเจริญ Virun Lee อันชูฤทธิ์

กรรมการผูจ้ ดั การ รองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ ารอาวุโส รองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ ารอาวุโส ผูอ้ ำนวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร ผูอ้ ำนวยการตลาดและขาย ผูอ้ ำนวยการโมเดิรน์ เทรด ผูอ้ ำนวยการโรงงาน ผูอ้ ำนวยการเทคนิค ผูอ้ ำนวยการธุรกิจการค้า ผูอ้ ำนวยการบริหารงานทัว่ ไป

* ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2550

8. บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ตำแหน่ง

จำนวนพนักงานทัง้ หมด 1,543 คน โดยในปี 2550 มีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานบริษทั ฯ เป็นจำนวนเงินประมาณ 290.80 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1. เงินเดือนและค่าแรง 2. ค่านายหน้า 3. ค่าใช้จา่ ยพนักงาน 4. ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม 5. อืน่ ๆ

1

28 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


4. Selection of Directors and Management

The Company does not have a Nomination Committee specifically in charge of the selection of Board members or management. Nevertheless, the appointed members of the Board and the Management must possess qualifications in accordance with Article 68 of the Public Company Act B.E. 2535 (including addendum) and other related Announcements of the Securities and Exchange Commission of Thailand. The procedure to select the Board of Directors is governed by the Article of Association which requires the Directors to be appointed by the Shareholders’ Meeting. The regulations and procedures are as follows: 1. Each Shareholder has a voting right equivalent to one share to one vote 2. In the election process, the Shareholders can cast their vote to elect one director at a time; or a group of directors; or by any other methods as deemed appropriate by the Shareholders’ Meeting. During the vote, however, the Shareholders can only exercise their voting right as per condition 1 above, and cannot allocate any other portions, less or more, of their voting rights to any one director or groups of directors. 3. Appointment of Directors shall be decided by majority votes. If the votes are tied, the Chairman of the Meeting shall cast the vote to determine the final outcome. At the Annual General Shareholders’ Meeting of each year, one third of the Directors shall be retired. If the numbers of Directors cannot evenly be divided by one third, the number of retiring directors shall be as close to one third as possible. The Directors whose tenure has expired may be re-elected.

5. Remuneration Committee

The Company has no Remuneration Committee. The preliminary consideration on the amount is based on the overall performance of the Company, before being proposed to the Annual General Shareholders’ Meeting for approval.

6. Company’s Secretary

The Board of Directors’ Meeting 1/2551 held on 5 March 2008 has approved the appointment of Mrs. Pariya Chirabandhu, Senior Vice President, as Secretary to the Company.

7. Management Team 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sec.Lt. Phairoch *Mr. Andre Mrs. Pariya Mr. John Mr. Dumrongrug Mr. Ronnarit Mr. Takerng Mr. Sukchai Mr. Steve Mr. Thongchai

Name

Position

Rattakul van den Berg Chirabandhu Joseph Benedetti Apibalsawasdi Maneesong Kanchana Sukpukdeecharoen Virun Lee Unchurit

President & CEO Senior Vice President Senior Vice President Operations Director Marketing and Sales Director Modern Trade Director Plant Director Technical Director Commercial Business Director General Affairs Director

*Resigned as at 31 January 2007

8. Company’s Personnel as at 31 December 2007

Total Employees 1,543 persons In 2007, Employees expenses totaled 290.80 million Baht, comprised of: 1. Salaries and wages 2. Commissions 3. Employees’ benefits 4. Training expenses 5. Others

1

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

29


9. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษทั ฯ ถือทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักทีส่ ำคัญและมีคณ ุ ค่ายิง่ ในการสร้างความสำเร็จให้กบั องค์กร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้กำหนด นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดงั นี้ : 1. ให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และมีความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการทำงาน 2. ชักนำให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรมและมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม 3. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษทั ฯ 4. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันโดยไม่แบ่งแยกพื้นฐานในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกำเนิด อายุ รสนิยม ทางเพศ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน 5. ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขูต่ อ่ บุคลากรทุกระดับ ไม่วา่ จากบุคคลใดๆ หรือโดยวิธใี ดๆ

10. นโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม

1. นโยบายด้านความปลอดภัย และชีวอนามัยในการทำงาน นโยบายด้านความปลอดภัย และชีวอนามัยในการทำงานของบริษทั ฯ มีดงั นี ้ “บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตและจำหน่ายน้ำอัดลมภายใต้เครือ่ งหมายการค้า โคคา-โคลา มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อให้พนักงาน ทำงานด้วยความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ป้องกันภัยสู่สาธารณะ และให้มีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่าง ต่อเนือ่ ง” เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการป้องกันอุบัติเหตุ การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม การอบรม ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ การจัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอ เช่น โครงการ 5 นาทีเพื่อความปลอดภัย หรือโครงการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึง่ มีเป้าประสงค์เพือ่ ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระตุน้ เตือนให้ พนักงานปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวังเพือ่ ลดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน 2. นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม นโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ มีดงั นี ้ “บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า โคคา-โคลา มุ่งเน้นผลิตสินค้า

และบริการอย่างมีคุณภาพและมีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ ตั้งแต่ด้านการผลิต การขนส่ง การจำหน่ายและการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องและระเบียบ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งมั่นจะพัฒนา อย่างต่อเนือ่ ง” เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำหนดไว้ บริษทั ฯ ได้วางข้อกำหนดด้านสิง่ แวดล้อมในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้ 1. การจัดการคุณภาพน้ำเสีย : จัดให้มรี ะบบบำบัดน้ำเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต โดยบริษทั ฯ ได้ลงทุนจัดสร้างบ่อบำบัด น้ำเสียที่ได้มาตรฐานในระบบ Waste Stabilization Pond ภายในโรงงาน เพื่อดูแลและควบคุมการจัดการปัญหาน้ำเสียให้

เป็นไปตามกฎหมายและไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม 2. การจัดการทรัพยากรน้ำ : เพือ่ ควบคุม ดูแลการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. การจัดการขยะ : เพื่อควบคุม ดูแลการจัดการขยะให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดภายในองค์กร ลดปริมาณการเกิดขยะและหาวิธกี ารนำกลับมาใช้ประโยชน์ซำ้ (recycle reused) 4. การจัดการวัสดุอันตราย : เพื่อดูแลให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งภายใน องค์กรและภายนอกองค์กร 5. การจัดการขนส่ง : เพื่อดำเนินการด้านการควบคุมการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อันเนือ่ งมาจากการขนส่ง เช่น ประสิทธิภาพการใช้นำ้ มัน การตรวจสอบควันดำจากท่อไอเสีย เป็นต้น 6. การป้องกันชัน้ บรรยากาศ : เป็นมาตรการในการควบคุมการใช้อปุ กรณ์ทต่ี อ้ งใช้สาร CFC โดยต้องไม่มกี ารเพิม่ ปริมาณ และ เปลีย่ นมาใช้อปุ กรณ์อน่ื ทดแทน และพนักงานผูป้ ฏิบตั งิ านต้องมีความรูใ้ นการทำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสาร CFC อย่างถูกต้อง 30 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


9. Human resource development policy

The Company considers human resources as a crucial and invaluable component in the success of the organization. Thus, the Company has established its human resources policy as follows: 1. Promote teamwork and dedication 2. Encourage employees to perform their duty with highest efficiency and ensure fair treatment and career advancement to all employees 3. Encourage employees to participate in socially responsible activities outside of the Company and within the boundary of the Company’s policy 4. Ensure equal treatment to all employees regardless of nationality, sex, race, religion, age, sexual preferences, physical appearance, or personal traits not related to work performance 5. Ensure safety to all levels of personnel, from anyone or any approach

10. Quality, Safety, Sanitary, and Environmental Policy

1. Safety and Sanitary Policy Safety and Sanitary Policy can be described as follows: “Haad Thip Public Company Limited”, a manufacturer and distributor of carbonated drinks under the Coca-Cola brand, is determined to abide by the laws, regulations, and to enhance safety awareness to all employees as well as provide maximum resources to ensure safety of workplace; reduce work-related accident; prevent harm to the public; and to continuously improve safety in the workplace. In order to ensure proper implementation of the policy, the Company has conducted activities as stipulated by laws; provided accident prevention training and equipment; fire extinguishing techniques; and appointed Safety Committee as well as safetyrelated personnel. In addition, the Company has continuously promoted activities to create awareness to work safely, such as Five Minutes for Safety Project and Safety, Sanitary, and Environment Week Project, in order to enhance knowledge and understanding regarding safety, sanitary, and environment so that workplace induced accidents and illness can be mitigated. 2. Environmental Policy The Company’s Environmental Policy can be described as follows: “Haad Thip Public Company Limited”, a manufacturer and distributor of carbonated drinks under the Coca-Cola brand, is determined to produce quality products and provide quality service, and to instill the sense of social and environmental responsibilities to employees through all of the Company’s functions, from production, transport, sales to other services. The Company will abide by the laws and regulations related to the environment in order to prevent and reduce negative impacts to the environment; maximize the use of natural resources; and continue with its development.” In order to ensure proper implementation of the policy, the Company has set the guideline related to environmental issues as follows: 1. Waste water treatment : The Company has invested in the Waste Stabilization Pond to be installed within its compound, in order to manage and treat waste water created by the production process in accordance with the Law, and to prevent any harmful effect to the environment. 2. Water management : To ensure efficient use of water resource 3. Waste disposal : To control and manage waste disposal in accordance to the laws and Company’s regulations in order to reduce and recycle wastage 4. Hazardous material disposal : To ensure the treatment is in accordance with the laws as well as to prevent environmental impact to both inside and outside the Company 5. Transportation : To manage the transportation process in accordance with the laws and to prevent environmental impact created by the transportation process, by ensuring efficient fuel consumption and performing emission inspection, for example. 6. Protection of ozone layer : To control the use of equipment containing CFC compound by refraining from an increase in its quantity, and switching to non CFC alternatives. Related personnel must also have full and correct knowledge about CFC usage. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

31


7. การจัดการประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน : เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการประหยัดพลังงานของทางราชการ และสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานในองค์กรได้อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน 8. การตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม : เพื่อจัดทำข้อมูลและสามารถตรวจสอบข้อมูลทางด้าน สิง่ แวดล้อมและใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงถึงความ รับผิดชอบต่อสังคม เช่น กิจกรรมเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานภายในองค์กร การอบรมทางด้านสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงาน การทำกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงานภายนอกในการรักษาสิง่ แวดล้อม เป็นต้น อนึง่ บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกีย่ วกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อม

32 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


7. Energy efficiency : In order to follow the energy conservation policy set by the government, and ensure regular inspection of energy consumption within the organization, the Company has initiated various projects to enhance efficient use of energy. 8. Monitoring and reporting of environmental issues : To collect environmental information for further investigation and operation process In addition, the Company has initiated activities and projects in order to reduce environmental impact and be socially responsible such as the internal energy conservation program; training on environmental issues for employees; and environmental conservation activities with other organizations. Finally, the Company has never been in dispute or prosecuted over environmental issues.

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

33


รายละเอียดเกีย ่ วกับผูบ้ ริหารและผูม้ อี ำนาจควบคุม Details of Directors and Management

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน

1

ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน 2521 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 24 ต.ค. 2549 - 6 ก.พ. 2551

ประธานกรรมการ 71 1 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1 ประกาศนียบัตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 30 1 - ไม่มี - 1 - ไม่มี - 1 อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1 อดีตสมาชิกวุฒิสภา 1 ราชองครักษ์พิเศษ 1 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 74 1 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, Bristol University, England 1 21.95% (รวมคู่สมรส) 1 เป็นบิดาของ นางปริยา จีระพันธ์ และ พ.อ.พัชร รัตตกุล 1 เป็นพี่ชายของ นางยุพเรศ เที่ยงธรรม 1 1

กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 1 กรรมการ : บริษัท มีเพียงพอ จำกัด 1 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1

นายประกิต ประทีปะเสน

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 34 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 65 1 MBA. Wayne State University, Detroit, Michigan, USA 1 0.02% (รวมคู่สมรส) 1 - ไม่มี - 1 1

ประธานกรรมการ - บมจ. กระเบื้องหลังคาตราเพชร์ - บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ - บริษัท อ่างทองซูการ์เทอร์มินัล จำกัด 1 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. ศุภาลัย จำกัด - บมจ. ลัคกี้เทคซ์ (ประเทศไทย) - บมจ. รองเท้าบาจา (ประเทศไทย) - บมจ. อัมรินทร์พลาซ่า 1


Gen.Charan Kullavanijaya Position 1 Chairman Age (years) 1 71 Education 1 The Command and General Staff College, Royal Thai Army, Bangkok 1 The Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, U.S.A. 1 Diploma on Economic Development, The National Institute of Development Administration (NIDA) 1 The National Defense College, Bangkok % of shareholding 1 - None - Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 Former Secretary General of the National Security Council, Office of the Prime Minister 1 Former Senator, Member of the Senate 1 Special ADC to H.M. the King 1 First Vice President, The National Legislative Assembly

Sec.Lt. Phairoch Rattakul Position 1 Authorized Directors Age (years) 1 74 Education 1 Bachelor of Economics, Bristol University, England % of shareholding 1 21.95 % (including spouse) Family Relationship of management Team 1 Father of Mrs. Pariya Chirabandhu & Col.Patchara Rattakul 1 Brother of Mrs. Yupares Thiengtham Experience 1978 - present 1 President & CEO Haad Thip Public Company Limited. 2007 - present 1 Director, Rich Enough Co., Ltd 24 October 2006 - 6 February 2008 1 Advisor to the Prime Minister, Office of the Prime Minister Mr. Prakit Pradipasen Position 1 Chairman of the Audit Committee/Independent Director Age (years) 1 65 Education 1 MBA. Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A. % of shareholding 1 0.02% (including spouse) Family Relationship of management Team 1 - None - Experience Present 1 Chairman : - Diamond Roofing Tiles Plc. - Asia Marine Service Plc. - Aungthong Sugar Terminal Co., Ltd. Present 1 Chairman of the Audit Committee / Independent Director : - Supalai Public Company Limited - Luckytex (Thailand) Public Company Limited - Bata Shoe (Thailand) Public Company Limited - Amarin Plaza Public Company Limited Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

35


นายประกิต ประทีปะเสน (ต่อ)

ปัจจุบัน ปัจจุบัน การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

Mr. Philipp Hugo Gutsche

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการ 1 70 1 Bachelor of Commerce, University of Cape Town, South Africa 1 0.13% 1 - ไม่มี - 1 ประธาน Coca-Cola Sabco (Pty) Ltd., South Africa 1

Mr. Johan Willem Maarten Jansen

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน 1 ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน ต.ค. 2544 - ธ.ค. 2549 ก.ย. 2539 - ก.ย. 2541 ต.ค. 2536 - ส.ค. 2539 ก.ค. 2536 - ต.ค. 2536 พ.ย. 2533 - มิ.ย. 2536

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ - บมจ. ไมเนอร์กรุ๊ป - บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค 1 กรรมการ - บมจ. สยามสหบริการ - บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด 1 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 1

กรรมการ 1 49 1 Marketing Degree, HEAO-GRONINGEN (Higher studies economics and administration) NIMA - C Certificate, NIMA (Highest marketing diploma in the Netherlands) 1 - ไม่มี - 1 - ไม่มี - 1 Coca-Cola China Industries Ltd., China : Chief & Executive Officer 1 Coca-Cola SABCO, South Africa : Managing Director and CEO 1 Bahlsen Snacks Company, Germany : Managing Director and Chairman Geschaftsfuhrer Marketing & Sales Geschaftsfuhrer Marketing Marketing Director 1

นางยุพเรศ เที่ยงธรรม

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน 36 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ 1 70 1 เลขานุการและการพาณิชย์ Bristol College of Commerce, England 1 0.05% (รวมคู่สมรส) 1 เป็นน้องสาวของ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 1 เป็นอาของ นางปริยา จีระพันธุ์ และ พ.อ.พัชร รัตตกุล 1 ประสบการณ์ทำงานกับ บมจ. หาดทิพย์ 25 ปี และเกษียณอายุในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 1


Mr. Prakit Pradipasen (Continued) Present 1 Auditing Director / Independent Director :

- The Minor Group Public Company Limited - Thai Carbon Black Public Company Limited Present 1 Director : - Siam United Service Public Company Limited - Myriad Materials Co., Ltd. Thai Institute of Director Association (IOD) 1 Director Accreditation Program (DAP), Year 2003

Mr. Philipp Hugo Gutsche Position 1 Director Age (years) 1 70 Education 1 Bachelor of Commerce, University of Cape Town, South Africa % of shareholding 1 0.13% Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 President, Coca-Cola SABCO (Pty) Ltd. South Africa

Mr. John Willem Maarten Jansen Position 1 Director Age (years) 1 49 Education 1 Marketing Degree, HEAO-GRONINGEN (Higher studies economic and administration) NIMA - C Certificate, NIMA (Highest marketing diploma in the Netherlands) % of shareholding 1 - None - Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 Coca-Cola China Industries Ltd., China : January 2007 - present Chief & Executive Officer 1 Coca-Cola SABCO, South Africa: October 2001 - December 2006 Managing Director and CEO 1 Bahlsen Snacks Company, Germany: September 1996 - September 1998 Managing Director and Chairman October 1993 - August 1996 Geschaftsfuhrer Marketing & Sales July 1993 - October 1993 Geschaftsfuhrer Marketing November 1990 - June 1993 Marketing Director

Mrs. Yupares Thiengtham Position 1 Director Age (years) 1 70 Education 1 Certificate of Secretary and Commerce, Bristol College of Commerce, England % of shareholding 1 0.05% (including spouse) Family Relationship of management Team 1 Sec.Lt. Phairoch Rattakul’s sister 1 Mrs. Pariya Chirabandhu’s aunt 1 Col. Patchara Rattakul’s aunt Experience 1 Working Experience with Haad Thip Plc. 25 years, retired from the Company as Admin. Manager on 31st Dec.2003.

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

37


นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 68 1 ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 - ไม่มี - 1 - ไม่มี - 1 ประสบการณ์ทำงานกับ บมจ. หาดทิพย์ 26 ปี และเกษียณอายุในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการเงิน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547 1 1

นางปริยา จีระพันธุ์

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน 2550 - ปัจจุบัน การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

1

นางสาวโอษริศ อมาตยกุล

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการ 63 1 ชั้นเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิต มศว.ประสานมิตร 1 - ไม่มี - 1 - ไม่มี - 1 ประสบการณ์ทำงานกับ บมจ. หาดทิพย์ 26 ปี และเกษียณอายุในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 1 47 1 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 6.94% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 1 เป็นบุตรีของ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล 1 เป็นพี่สาว พ.อ.พัชร รัตตกุล 1 เป็นหลานของ นางยุพเรศ เที่ยงธรรม 1 ประสบการณ์ทำงานกับ บมจ. หาดทิพย์ 21 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส 1 กรรมการ บริษัท มีเพียงพอ จำกัด 1 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 1

นายยรรยง เมธาพาณิชย์

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน 2538 - ปัจจุบัน การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

38 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 42 1 ปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 - ไม่มี - 1 - ไม่มี - 1 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานอินทดิษฐ์ ซี.พี.เอ. จำกัด 1 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 1 1


Ms. Smornlux Mahasmiti Position 1 Director Age (years) 1 63 Education 1 Srinakharin Wirot University Prasarnmit, Demonstration School (Secondary) % of shareholding 1 - None - Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 Working Experience with Haad Thip Plc. 26 years, retired from the Company as Deputy Managing Director on 31st December 2004

Ms. Osarit Amatayakul Position 1 Auditing Director/ Independent Director Age (years) 1 68 Education 1 Bachelor of Commerce, Thammasat University % of shareholding 1 - None - Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 Working Experience with Haad Thip Plc. 26 years, retired from the Company as Finance Controller Department on 31st December 2004 Mrs. Pariya Chirabandhu Position 1 Authorized Director Age (years) 1 47 Education 1 Bachelor of Arts, Boston University, USA % of shareholding 1 6.94% (Including spouse & children under age of 20 years) Family Relationship of management Team 1 Sec.Lt. Phairoch Rattakul’s daughter 1 Col. Patchara Rattakul’s sister 1 Mrs. Yupares Thiengtham’s niece Experience 1 Working Experience with Haad Thip Plc. 21 years Current position : Senior Vice President 2007 - present 1 Director, Rich Enough Co., Ltd. Thai Institute of Director Association (IOD) 1 Director Accreditation Program (DAP), Year 2006

Mr. Yanyong Maethapanich Position 1 Auditing Director/ Independent Director Age (years) 1 42 Education 1 Master of Business Administration, Prince of Songkhla University % of shareholding 1 - None - Family Relationship of management Team 1 - None - Experience Present 1 Managing Director, Intadit C.P.A. Office Co.Ltd. Thai Institute of Director Association (IOD) 1 Director Accreditation Program (DAP), Year 2005

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

39


พันเอกพัชร รัตตกุล

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน 2536 2538 2543 2538 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

1

อาจารย์โรงเรียนสงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 1 รองผู้บังคับกองพัน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 1 ผู้บังคับกองพัน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 1 ราชองครักษ์เวร 1 ที่ปรึกษากรรมาธิการทหาร วุฒิสภา 1 กรรมการ บริษัท มีเพียงพอ จำกัด 1 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 1

นางสาวลิลลี่ มานะพงศ์

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการ 46 1 ปริญญาโท ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ St. John‘s College, Oxford University, England 1 5.21% 1 เป็นบุตรชายของ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 1 เป็นน้องชายของ นางปริยา จีระพันธุ์ 1 เป็นหลานของ นางยุพเรศ เที่ยงธรรม 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 68 1 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Trinity College, Dublin, Ireland 1 0.04% 1 - ไม่มี - 1 ประสบการณ์ทำงานกับ บมจ. หาดทิพย์ 27 ปี และเกษียณอายุในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา/ส่งเสริมการขาย เมื่อ 31 ธันวาคม 2550 1 1

ม.ล.ธิษัน ศรีธวัช

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน 2545 - ปัจจุบัน 2543 - 2545 2541 - 2543

40 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ 1 45 1 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมบริหาร George Washington University, Washington DC, USA. 1 2.31% (รวมคู่สมรส) 1 - ไม่มี - 1 บริษัท ต้นหญ้าไทย จำกัด : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 1 บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้อำนวยการ Regional Affairs Office Dept. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Strategic Unit. 1


Col. Patchara Rattakul Position 1 Director Age (years) 1 46 Education 1 M.A. Philosophy Politics and Economics St. John’s College, Oxford University, UK % of shareholding 1 5.21% Family Relationship of management Team 1 Sec. Lt. Phairoch Rattakul’s son 1 Mrs. Pariya Chirabandhu’s brother 1 Mrs. Yupares Thiengtham’s nephew Experience 1993 1 Instructor, Special Warfare School nd st 1995 1 Second-in-Command, 2 Battalion, 1 Infantry Regiment, King’s Own Guards rd st 2000 1 Commanding Officer, 3 Battalion, 1 Infantry Regiment, King’s Own Guards 1995 - present 1 Royal Aide - de - Camp 1 Specialist, Senate Defense Committee 2001 - present 2007 - present 1 Director, Rich Enough Co., Ltd. Thai Institute of Director Association (IOD) 1 Director Accreditation Program (DAP), Year 2005 Ms. Lilly Manabhongse Position 1 Authorized Director Age (years) 1 68 Education 1 Bachelor of Arts, Trinity College, Dublin, Ireland % of shareholding 1 0.04% Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 Working Experience with Haad Thip Plc. 27 years, retired from the Company as Manager - Advertising & Promotion Department on 31st December 2007 M.L. Dhisana Sritavaj Position Age (years) Education Experience 2002 - Present 2000 - 2002 1998 - 2000

Director 45 1 Master Degree (Engineering Management) George Washington University, Washington DC, USA 1 2.31% (including spouse) 1 - None - 1 TON-YA-TAI Co., Ltd. Marketing Director 1 Total Access Communication Public Company Limited Vice President for the Regional Affairs Office Dept. Vice President for Corporate Strategic Unit 1 1

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

41


Mr. Andre van den Berg

ตำแหน่ง 1 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส อายุ (ปี) 1 50 คุณวุฒิทางการศึกษา 1 ปริญญาตรีการตลาด, Cape Town University, South Africa สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 1 - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 1 - ไม่มี - ประสบการณ์การทำงาน 1 TJC Holding (PTY) Ltd. (Coca-Cola Bottler) ม.ค. 2540 - ธ.ค. 2543 Group Sales and Marketing Manager ม.ค. 2544 - มี.ค. 2549 Group General Manager/ Managing Director 1 Scarlet Ibis Investments Coca-Cola Southern Africa (Formally TJC Holding (PTY) Ltd.) เม.ย. 2549 - ส.ค. 2549 Managing Director - Seconded by Coca-Cola Southern Africa หมายเหตุ : ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551

นายเถกิง กาญจนะ

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน

1

นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน

ผู้อำนวยการโรงงาน 52 1 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 1 0.02% (รวมคู่สมรส) 1 - ไม่มี - 1 ประสบการณ์ทำงานกับ บมจ. หาดทิพย์ มา 28 ปี ตำแหน่ง ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงงาน 1

ผู้อำนวยการตลาดและขาย 1 45 1 ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 - ไม่มี - 1 - ไม่มี - 1 ประสบการณ์ทำงานกับ บมจ. หาดทิพย์ 19 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการตลาดและขาย 1

Mr. Steve Virun Lee

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน 2549 - 2550 2548 - 2549 2545 - 2548 2542 - 2545

42 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการธุรกิจการค้า 1 37 1 Bachelor’s Degree in Business Administration (Finance) University of Maryland and Georgia State University, USA. 1 - ไม่มี - 1 - ไม่มี - 1 Coca-Cola (Thailand) Ltd., (CCTL) : Commercial Operations Manager - Thailand Finance Manager - Thailand 1 Coca-Cola Asia Executive Group: Business Manager - Asia Strategic Business Unit. 1 Coca-Cola Fountain USA. Group Financial Analyst-field Operations North America 1


Mr. Andre van den Berg Position 1 Senior Vice President Age (years) 1 50 Education 1 Bachelor Degree (Marketing), Cape Town University, South Africa % of shareholding 1 - None - Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 TJC Holding (PTY) Ltd. (Coca-Cola Bottler) January 1997 - December 2000 Group Sales & Marketing Manager January 2001 - March 2006 Group General Manager & MD 1 Scarlet Ibis Investments Coca-Cola Southern Africa (Formally TJC Holding (PTY) Ltd.) April 2006 - August 2006 Managing Director - Seconded by Coca-Cola Southern Africa Remark : Resigned as at 31st January 2008 Mr. Takerng Kanchana Position 1 Plant Director Age (years) 1 52 Education 1 Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University Master of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA) % of shareholding 1 0.02% (include spouse) Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 Working Experience with Haad Thip Plc. 28 years Current position : Plant Director Mr. Dumrongrugs Apibalsawasdi Position 1 Marketing and Sales Director Age (years) 1 45 Education 1 Bachelor of Politics, Chulalongkorn University % of shareholding 1 - None - Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 Working Experience with Haad Thip Plc. 19 years Current position : Marketing and Sales Director Mr. Steve Virun Lee Position 1 Commercial Business Director Age (years) 1 37 Education 1 Bachelor’s Degree in Business Administration (Finance) University of Maryland and Georgia State University, USA % of shareholding 1 - None - Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 Coca-Cola (THAILAND) Ltd., (CCTL : 2006 - 2007 Commercial Operations Manager - Thailand 2005 - 2006 Finance Manager - Thailand 1 Coca-Cola Asia Executive Group 2002 - 2005 Business Manager - Asia Strategic Business Unit 1 Coca-Cola Fountain USA 1999 - 2002 Group Financial Analyst-field Operations, North America

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

43


นายรณฤทธิ์ มณีสงฆ์

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน

ผู้อำนวยการเทคนิค 1 53 1 Master of Industrial Engineering California Polytechnic State University, San Luis Obispo, USA 1 - ไม่มี - 1 - ไม่มี - 1 Coca-Cola (Thailand) Ltd., Bangkok, Thailand Region Commercialization Project Manager 1 Coca-Cola Southeast & West Asia Division, Bangkok, Thailand Division Sales and Marketing Equipment Manager 1 Coca-Cola (Thailand) Ltd., Bangkok, Thailand Marketing Asset Marketing 1

Mr. John Joseph Benedetti

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน

1

นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน 2545 - 2546 2541 - 2545 2538 - 2540

ผู้อำนวยการโมเดิร์นเทรด 47 1 MBA (Marketing), New Haven University, CT, USA. 1 - ไม่มี - 1 - ไม่มี - 1 2541 - 2547 บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด 1 2535 - 2541 บริษัท อินซ์เคป คอนซูเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1 2533 - 2535 บริษัท บอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด 1

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 43 1 St. Josephs College of Further Education, Glasgow, Scotland, UK. 1 - ไม่มี - 1 - ไม่มี - 1 Operations Manager - Highveld Bottling, Scarlet Ibis Investments Coca-Cola Southern Africa 1 Operations Manager - Highveld Bottling, TJC Holding (PYT) Ltd. 1 Production Manager - Highveld Bottling, TJC Holding (PYT) Ltd. 1 Bottling Managing - Coca-Cola Sabco 1 Installation Technician - Bass Clarington Breweries London UK. 1 1

นายธงชัย อันชูฤทธิ ์

ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงาน 2550 - ปัจจุบัน 2547 - 2549 2545 - 2546 44 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป 54 1 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 0.01% 1 - ไม่มี - 1 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 1


Mr. Ronarit Maneesong Position 1 Modern Trade Director Age (years) 1 47 Education 1 MBA (Marketing), New Haven University, CT, USA % of shareholding 1 - None - Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 1998 - 2004 Diet Helm & Co., Ltd. 1 1992 - 1998 Inchcape Consumer Marketing Co., Ltd. 1 1990 - 1992 Borneo (Thailand) Co., Ltd. Mr. Sukchai Sukpukdeecharoen Position 1 Technical Director Age (years) 1 53 Education 1 Master of Industrial Engineering California Polytechnic State University, San Luis Obispo, USA % of shareholding 1 - None - Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 Coca-Cola (Thailand) Ltd., Bangkok, Thailand 2002 - 2003 Region Commercialization Project Manager 1 Coca-Cola Southeast & West Division Asia Division, Bangkok, Thailand 1998 - 2002 Division Sales and Marketing Equipment Manager 1 Coca-Cola (Thailand) Ltd., Bangkok, Thailand 1995 - 1997 Marketing Asset Manager Mr. John Joseph Benedetti Position 1 Operations Trade Director Age (years) 1 43 Education 1 St. Josephs College of Further Education, Glasgow, Scotland, U.K. % of shareholding 1 - None - Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 Operations Manager - Highveld Bottling, Scarlet Ibis Investments Coca-Cola Southern Africa 1 Operations Manager - Highveld Bottling, TJC Hojding (PTY) Ltd. 1 Production Manager - Highveld Bottling, TJC Hojding (PTY) Ltd. 1 Bottling Managing - Coca-Cola SABCO 1 Installation Technician - Bass Clarington Breweries London, UK Mr. Thongchai Unshurit Position 1 General Director Age (years) 1 54 Education 1 Bachelor of Arts, Ramkhamhaeng University 1 Master of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA) % of shareholding 1 0.01% Family Relationship of management Team 1 - None - Experience 1 Haad Thip Public Company Limited 2007 - present General Director 2004 - 2006 General Manager 2002 - 2003 Deputy General Manager Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

45


การกำกับดูแลกิจการ

Good Corporate Governance Practice คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทีม่ ตี อ่ บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ และได้ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ิ สำหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดย ครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี ้ 1 โครงสร้าง บทบาท หน้าทีแ ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ 1 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย 1 การเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชือ ่ ถือได้และทันเวลาให้แก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย 1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย ่ ง 1 กำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็น แนวทางเดียวกัน คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึง่ ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการภายนอกที่มีความเป็นอิสระและคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที ่ ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ และมีสว่ นทำให้บริษทั ฯ ได้รบั การยอมรับมากขึน้ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความ เชือ่ มัน่ ให้เกิดแก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เป็นธรรมตามทีก่ ฎหมายกำหนด บริษทั ฯ ได้กำหนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ ั ชีของบริษทั ฯ และ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับ เงือ่ นไข หรือกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ ทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั ฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในทุกเรื่อง เริ่มตั้งแต่การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หลังจากนั้น จะได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดของวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และได้ทำประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน เพือ่ บอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม และในการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผ้ถู ือหุ้นในการมาร่วมประชุม โดยจัดประชุมในโรงแรมที่มีการคมนาคมสะดวก จัดเตรียมห้องประชุมที่มี ขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก เปิดบริการรับ ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1.30 ชัว่ โมง รวมถึงการจัดให้มกี ารเลีย้ งรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมด้วย การดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้

แจ้งกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลา อภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญกับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทัง้ มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมระยะเวลาการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ประมาณ 2-2.30 ชัว่ โมง การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมและลงมติดว้ ยตนเองได้ 46 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


The Board of Directors understands the roles, duties, and responsibilities to the Company and the Shareholders and has been abiding by the policy and procedure in accordance with the guidelines set out by the Stock Exchange of Thailand as follows:

1. Policy on Corporate Governance

The Company has constituted a policy concerning corporate governance in accordance with the guidelines set by the Stock Exchange of Thailand that covers the main principles as follows: 1 Structure, roles, duties and responsibilities of the Board of Directors 1 Rights and equal treatment of Shareholders and Stakeholders 1 Disclosure of accurate, complete, adequate, reliable and timely information to all parties concerned 1 Internal Control and Risk management 1 Company’s philosophy and business ethics to be understood and practiced by all Directors, Management, and personnel. The Board of Directors has appointed the Audit Committee, as part of the Company’s corporate governance policy, which is comprised of outside directors who are independent and meet the qualification specified by the Stock Exchange of Thailand. The Board of Directors is confident that good corporate governance will help enhance the Company’s performance as well as its reputation. In addition, it will help promote transparency and efficiency of the management to ensure confidence of the Shareholders, investors, and other related parties.

2. The Rights and Equal Treatment of Shareholders

The Company has a policy or practice to protect the rights and ensure equal treatment of the Shareholders as stipulated by the laws and regulations. The Company has mandated the Annual General Shareholders’ Meeting once a year and within 4 months after the end of each accounting period. Should an urgent matter that needs special consideration arise, i.e. matters which may affect the Shareholders and their benefits; cases required by the rules, regulations or the laws to seek approval from the Shareholders, the Company will call for an Extraordinary Shareholders’ Meeting, as appropriate and on a case-by-case basis. For the Annual General Shareholders’ Meeting, the Company realizes the rights to information of the Shareholders, so the Board of Directors will ensure acknowledgement of information to all Shareholders by posting invitation letter and meeting details in both Thai and English languages on the website of the Company, www.haadthip.com, in advance. The Invitation Letter, including the Meeting Agendas and related details are then sent to the Shareholders at least 7 days prior to the Meeting date and published in the daily newspaper(s) for 3 consecutive days and at least 3 days in advance of the Meeting date. For the Meeting, the Company shall arrange for the Meeting to be held at a hotel that is easily and conveniently accessible; with the Meeting room of appropriate size; and a personnel on-hand to provide assistance. Registration shall start one and a half hours prior to the commencement of the Meeting with appropriate refreshments provided. During each Meeting, the Company will ensure an equal opportunity to all Shareholders. Before the Meeting is commenced, the Chairman of the Meeting will announce the Meeting rules and voting procedure of each Agenda in accordance with the Article of Association of the Company. On each Agenda, the Shareholders are allowed to offer opinions, suggestions, and ask questions and are allowed adequate time for debate. The Chairman and the Management will give full attention to all questions and provide answers to them in the clearest manner. All discussion and information provided during the Meeting shall be documented and recorded correctly and completely. The duration of the Meeting is approximately 2-2.30 hours. At least 2 independent directors shall be appointed at each meeting to represent shareholders who are unable to attend the meeting and vote. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

47


3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน สำหรับใช้เป็นแนวทางทีท่ กุ คนพึงปฏิบตั ิ สรุปได้ดงั นี:้ 1 ผูถ ้ อื หุน้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ ทันเวลา และชือ่ ถือได้ 1 พนักงาน : ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ตลอดจนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งคัด 1 เจ้าหนี ้ : รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งคัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ เงือ่ นไขอืน่ ๆ รวมทัง้ ไม่ใช้เงินทุนทีไ่ ด้มาจากการกูย้ มื ไปในทางทีข่ ดั กับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงทีท่ ำกับผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน 1 คูค ่ า้ : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับลูกค้า 1 ลูกค้า : ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ไม่ค้ากำไรเกินควร และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินงานให้แก่ ลูกค้าโดยเร็วทีส่ ดุ 1 คูแ ่ ข่ง : ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหา ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธที ไ่ี ม่สจุ ริต ตลอดจนหลีกเลีย่ งวิธกี ารไม่สจุ ริตเพือ่ ทำลายคูแ่ ข่ง 1 ชุมชน : มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชม ุ ชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม ของท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯ มีการดำเนินธุรกิจอยู ่

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2550 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มขี น้ึ เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2550 ทีโ่ รงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค ถนนสุขมุ วิท เวลา 14.30 น. เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาและออกเสียงในกิจการต่างๆ ของบริษทั ฯ ตามทีก่ ฎหมายกำหนด ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมทีม่ รี ายละเอียดของวาระการประชุม/ความเห็นของคณะกรรมการ/ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา/รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม/เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะ โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ผา่ นเว็บไซด์ของบริษทั ฯ www.haadthip.com และได้ประกาศลงโฆษณา ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน เพือ่ บอกกล่าวผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าในเวลาทีเ่ พียงพอสำหรับเตรียม ตัวศึกษาข้อมูลก่อนมาเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ติดราชการด่วนไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ที่ประชุมจึงได้แต่งตั้ง ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ทำหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุม โดยมีกรรมการและผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมดังนี ้ 1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผูจ้ ดั การทำหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุม 2. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ 4. นางสาวโอษริศ อมาตยกุล กรรมการตรวจสอบ 5. นางยุพเรศ เทีย่ งธรรม กรรมการ 6. พันเอก พัชร รัตตกุล กรรมการ

48 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


3. The Rights of Stakeholders

The Company has given great care to all stakeholders, both within and outside the Company, that include Shareholders, employees, creditors, business partners, customers, and competitors. The Company is also being socially and environmentally responsible, as has been stipulated in the corporate governance policy to be followed by the Board of Directors, Management, and employees. 1 Shareholders : The Company is committed to represent the Shareholders in operating the business in a transparent manner in order to maximize their return. The Company aims to create a long term and continuous growth in the Company’s value and return to Shareholders as well as provide disclosure of information in the most transparent, sufficient, timely, and reliable manner. 1 Employees : Treat all employees equally and fairly and provide adequate compensation. Attention will be given to human resource development to improve knowledge and skills continuously and equally, as well as maintain and improve the quality of the workplace and abide by the Labor Law 1 Creditors : Strictly adhere to the terms and conditions agreed upon with the creditors in terms of repayment, guarantees, security, and other conditions. Ensure a proper use of proceeds as stipulated in the loan agreement. 1 Business Partners : The Company shall purchase goods and services from business partners according to the business terms and conditions. The Company shall abide by the agreed conditions and shall not request or receive from or provide bribery to customers in anyway. 1 Customers : Produce high quality products of good standard and refrain from charging excessive price or set business conditions unfairly. Keep Customers’ information in a confidential manner and provide adequate procedure to cope with customer’s complaints. 1 Competitors : Operate business within the boundary of decent competition, and create a healthy competitive environment. Avoid exploitation of competitors’ information in an unethical manner which may cause damages to competitors. 1 Community : Responsible for the community; support the socially responsible activities and other activities in the community and locality where the Company is located.

4. The Shareholders’ Meeting

Annual General Shareholders’ Meeting of 2007 was held on 23rd April 2007 at Imperial Queens Park Hotel on Sukhumvit Road at 14:30 p.m. in order to allow the Shareholders to consider and vote on the business matters of the Company as required by Law. Prior to the Annual General Shareholders’ Meeting, the Company had sent the invitation letter which included the details of the Agenda; Board of Directors’ resolution; minutes of previous Shareholders’ Meeting; Annual Report; and proxy form to the Shareholders at least 7 days in advance and, at the same time the information was published on the Company’s website at www.haadthip.com, and advertise in the newspaper(s) for 3 consecutive days and 3 days prior to the Meeting. The advance notice is to allow the Shareholders ample time to study the information. The material was sent out to the Shareholders whose names appeared on the book of registrar on the closing date. The Company had also appointed Independent Directors to represent the Shareholders so the Shareholders could choose to vote through their own proxies or through the Independent Directors. During the previous Annual General Shareholders’ Meeting, General Charan Kullavanijaya was absent, and therefore, the Meeting had elected Sec. Lt. Phairoch Rattakul, President and CEO, as the Chairman of the Meeting. The directors and auditors attended the Meeting were as follows: 1. Sec. Lt. Phairoch Rattakul President and CEO and Chairman of the Meeting 2. Mr. Prakit Pradipasen Audit Committee Chairman 3. Mr. Yanyong Maethapanich Audit Committee 4. Ms. Osarit Amatayakul Audit Committee 5. Mrs. Yupares Theingtham Director 6. Col. Patchara Rattakul Director Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

49


7. นางปริยา จีระพันธุ์ กรรมการ 8. นางสาวลิลลี่ มานะพงศ์ กรรมการ 9. นายกิตตินนั ท์ สำรวจรวมผล ทีป่ รึกษาทางการเงิน 10. นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด ประธานที่ประชุม ได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 63 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 85,141,469 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51.29 ของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจำหน่ายได้ทง้ั หมด (บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ จำนวน 1,210 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 166,015,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้อธิบายถึงวิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และเพียงพอ และให้กรรมการทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างครบถ้วนและชัดเจน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ลว่ งหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1.30 ชัว่ โมง และต่อเนือ่ งจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดของทีร่ ะลึกและการเลีย้ งรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมด้วย

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ และประสบการณ์การทำงาน ทำให้การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการจะคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างซือ่ สัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีความเป็นอิสระในการ ตัดสินใจ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ งบประมาณทีก่ ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มกี ระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ระบบการกำกับดูแล กิจการ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและจัดให้มีกลไกลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหารให้บรรลุตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการได้กำหนดไว้

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการ พิจาณาของคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนของการอนุมัติให้ทำรายการ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ทีต่ ลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างเคร่งคัด พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผล ด้วยความโปร่งใสต่อ สาธารณชนทันที โดยผ่านทางสื่ออีเล็กโทนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ซึง่ หมายรวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ในบริษทั

ทีต่ นเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร จะต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน ทำการนับจากวันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายใน แก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ นโยบายเกีย่ วกับรายการระหว่างกันในอนาคต กรณีทม่ี กี ารทำรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันในอนาคต บริษทั ฯ จะยึดถือและปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอืน่ ในเรือ่ งรายการระหว่างกันอย่างเคร่งคัด เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การดูแลผลประโยชน์อย่างดีทส่ี ดุ

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสังคมและ สิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ขึน้ เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางทีด่ ี

ในการประพฤติปฏิบตั ิ ควบคูไ่ ปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษทั ฯ เพือ่ ปลูกฝังให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้วจิ ารณญาณ หรือใช้ ดุลพินจิ ตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ ให้รอบคอบและถูกต้อง ซึง่ สรุปได้ดงั นี ้ 50 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


7. Mrs. Pariya Chirabandhu Director 8. Ms. Lilly Manabhongse Director 9. Mr. Kittinanth Sumruatruamphol Financial Advisor 10. Ms. Kulyarat Chaivorapongsa Certified Public Accountant KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd. The Chairman had reported to the Meeting that the combined number of attending shareholders and proxies totaled 63, represented 85,141,469 shares or equivalent to 51.29% of the total issued and paid-up capital. (Total number of Shareholders of the Company is 1,210, totaling to 166,015,000 shares), thus the quorum was formed in accordance with the Article of Association of the Company item 45. Thereafter, the Chairman explained about the voting procedure, vote counting, voting sheet, as well as allowed time for questions and discussion. Directors were also present to provide answers and information in the clearest manner. The Company also placed an emphasis on facilitating and providing utmost convenience to Shareholders, by providing sufficient personnel to assist Shareholders during the registration process. Shareholders were allowed to register one and a half hours prior to the Meeting and also during the Meeting. Souvenirs and appropriate reception service were also provided to the attendants of the Meeting.

5. Leadership and Vision

The Board of Directors comprises of knowledgeable, skilled and experienced personnel who can operate the Company efficiently. The Board of Directors is mindful of their duties in accordance with the Laws and regulations, Article of Association, and resolutions of the Shareholders’ Meeting and performs their duties honestly and ethically. The Board of Directors plays a vital role in the establishment of the Company’s vision and strategy and makes decision independently without any external influences, to the best interest of the Company and the Shareholders. The Board also holds a role to ensure that the management operates in such a way to adhere strictly and efficiently to the business plan and budget; efficiently perform evaluation on internal control, corporate governance, internal audit, risk management, financial reporting, as well as performance assessment of the management according to the strategic framework and goals set out by the Board of Directors.

6. Conflict of Interest

In conducting business transactions with major shareholders, directors, management, or any related parties, the Board of Directors, under supervision of the Audit Committee, will ensure that the transactions are strictly performed according to the procedure and guidelines set out by the Stock Exchange of Thailand. The Company shall disclose, fully and transparently, the transaction details and value, counterparties, and rationale to the public immediately through electronic media of the Stock Exchange of Thailand, and through Annual Report as well as the 56-1 form. The Board of Directors and the Management, including their spouses and children under the legal age, whose shareholding position of the Company in which they serve as directors or management has changed, are required to report to the Company, the Securities Exchange Commission, and the Stock Exchange of Thailand according to Article 59 of the Securities and Stock Exchange Act B.E. 2535 within 3 working days from the date of purchase, sales, transfer, or receipt. In addition, the directors, management, and related parties are prohibited to disclose confidential information to outside person(s) or unrelated person(s) in order to prevent wrongful use of information. Policy on future connected transactions: If, in any case, the Company needs to enter into a business transaction with related parties in the future, the Company shall strictly comply with the regulation of the Stock Exchange of Thailand or any other regulatory authorities in regards to connected transactions, for the best interest of the Shareholders.

7. Business Ethics

In declaring its intention to operate in the most transparent, fair, and accountable manner to the stakeholders, society, and environment, the Company has set the guideline on ethics for the Board of Directors, management, employees and staff of all levels to follow, together with the rules and regulations set out by the Company. To encourage the directors, management, and employees to make their judgment dutifully and correctly, the guideline can be summarized as follows: Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

51


7.1 คณะกรรมการบริษัทควรเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง บริหารงานอย่างเต็ม

ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นอิสระทั้งการตัดสินใจและการกระทำ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีความมุง่ มัน่ ในการขจัดการกระทำทุจริตทุกประเภท 7.2 ผู้บริหาร และพนักงาน ควรมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คำนึงถึงความเสมอภาค และความซือ่ สัตย์สจุ ริตในการดำเนินธุรกิจ ตระหนักและห่วงใยสังคมส่วนรวมและสิง่ แวดล้อม รวมถึง

การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต มุง่ มัน่ ทุม่ เท โดยถือประโยชน์ของบริษทั เป็นสำคัญ

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย 1 คณะกรรมการทีเ่ ป็นผูบ ้ ริหาร 4 ท่าน 1 กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ ้ ริหาร 6 ท่าน 1 กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของ คณะกรรมการทัง้ คณะ

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการของบริษทั ฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพือ่ เป็นการ แบ่งแยกหน้าทีใ่ นการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 1 กรรมการ : 1. ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ 8,000.00 2. ค่าบำเหน็จกรรมการ 400,000.00 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 3.2 กรรมการตรวจสอบ 20,000.00 1 ผูบ้ ริหาร (ไม่นบั รวมกรรมการ)

บาท/ครัง้ /คน บาท/ปี บาท/ปี บาท/ปี/คน

จำนวนราย

จำนวนเงิน (บาท)

เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนอืน่

10 10 -

45,787,441.00 2,861,217.00 -

10

48,648,658.00

รวม 2. ค่าตอบแทนอืน่ (ไม่ใช่ตวั เงิน) : รถประจำตำแหน่ง

11. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการมีการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาสหลังส่งรายงานทางการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ เผยแพร่ตอ่ สาธารณชนแล้ว และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจำเป็น โดยฝ่ายสำนักงานกรรมการผูจ้ ดั การจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มี เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครัง้ ใช้เวลาเฉลีย่ ประมาณ 3 ชัว่ โมง 52 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


7.1 The Board of Directors shall be a good representative for shareholders by providing reasonable and consistent return; managing the business to the fullest ability and honestly; making independent business decision without any conflict of interest; and devoting to annihilate any wrongdoing. 7.2 Management and employees shall develop and promote teamwork; create customer satisfaction; operate the business fairly and honestly, with concern for the society and the environment. Each personnel shall perform his/her duty with responsibility, honesty, determination and dedication to the best interest of the Company.

As at 31 December 2007, the Board of Directors comprised of 13 persons as follows: 1 Directors who hold management position 4 persons 1 Directors who do not hold management position 6 persons 1 Audit Directors 3 persons There are 5 independent directors by the definition of the Stock Exchange of Thailand or 41.67% of all directors.

8. Balance of Board of Directors

9. Segregation of Management Power

The Chairman of the Company is not the same person as the Managing Director and has no relationship with the Management, in order to have a clear segregation between the role of policy setting and the day-to-day management.

10. Director and Management Remuneration

1. Remuneration in Cash 1 Director : 1. Meeting allowance 2. Director’s allowance 3. Remuneration of Audit Committee 3.1 Chairman of Audit Committee 3.2 Audit Committee member 1 Management (excluding directors)

Salary Bonus Other benefits Total

8,000 Baht/time/person 400,000 Baht/year 40,000 Baht/year 20,000 Baht/person/year

No. of persons

Amount (Baht)

10 10 - 10

45,787,441.00 2,861,217.00 - 48,648,658.00

2. Other benefits (non-cash) : Company car

11. Board of Directors Meeting

The Board of Directors Meeting is held on a quarterly basis after the financial report is submitted to the Stock Exchange of Thailand and disclosed to the public. An extraordinary meeting may also be held as deemed necessary, with the Office of the President sending out an invitation letter along with the Agenda and other related materials to all the directors at least 7 days in advance, to allow ample time for the directors to study the information. Each meeting lasts approximately 3 hours.

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

53


เลขานุการคณะกรรมการได้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการให้การรับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้ มีการจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั ฯ สำหรับ การตรวจสอบจากคณะกรรมการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ องค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อการจัดการ

13. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอที่จะปกป้อง สินทรัพย์ของบริษทั ฯ และรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ทำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั ิ งานของทุกหน่วยงาน รวมทั้งทำการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการฯ จึงกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะ กรรมการตรวจสอบซึง่ จะเป็นประโยชน์สงู สุดต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน บริษทั ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยได้นำเอาระบบ คุณภาพโคคา-โคลา (The COCA-COLA Quality System : TCCQS) ซึง่ เป็นระบบทีบ่ ริษทั โคคา-โคลา กำหนดให้ผผู้ ลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

โคคา-โคลา ทั่วโลกนำมาใช้บริหารองค์กร ประกอบด้วยเรื่องกระบวนการ เรื่องเอกสารในระบบคุณภาพและเรื่องการวัดผล ที่สอดคล้องกับ

ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี กล่าวคือ มีการกำหนดให้มกี ารดำเนินการอย่างมีขน้ั ตอน กำหนดภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการดำเนินการ ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการ แบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ ทบทวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment) การบริหารความเสีย่ ง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communications) และระบบการติดตามและประมวลผล (Monitoring) ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้มคี วามเห็นโดยสรุปว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ยังได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ โดยสรุปว่า ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 2. การบริหารความเสี่ยง บริษทั ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์วา่ หากมีความเสีย่ งใดทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ ำหนดแล้ว จะมีมาตรการในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ตลอดจนดำเนินการเพื่อกำกับดูแลระบบการบริหาร ความเสี่ยงให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่โดยให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของความเสี่ยงและดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและ ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกันการดำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถได้รับประโยชน์ จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทีจ่ ะสร้างคุณค่าเพิม่ แก่องค์กรด้วย

54 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


At each Meeting, the Secretary to the Board of Directors shall record and prepare minutes of the Meeting in writing and present to the Board for review and approval at the subsequent Meeting. The minutes of each Meeting shall be kept in the Company for future inspection by the Board of Directors and other related parties.

12. Subcommittees

The Board of Directors of the Company has appointed an Audit Committee to assist in corporate governance. Structure, duties, and responsibilities of the Audit Committee appear in the management section of the Annual Report.

13. Internal Control and Internal Audit

1. Internal control The Board of Directors has entrusted the Audit Committee with the task to determine the suitability and effectiveness of the internal control system that has been set up by the Management. The internal control system shall ensure that the Company’s assets and the Shareholders’ investment are well protected. The Internal Audit Department of the Company will perform its duty to audit the performance of each department as well as evaluate their performance; efficiency and adequacy of the internal control system; and monitor the risk management to reduce the risks that may prevent the Company from achieving its objectives. In order to maintain its independence and create a balance of power, the Board of Directors has assigned that the Internal Audit Department directly reports to the Audit Committee. The Company has put an emphasis on the internal control system at both the management and operation levels by introducing the Coca-Cola Quality System (TCCQS), which is the system that Coca-Cola has established for proper enforcement by all Coca-Cola bottlers around the world. The System deals with the process, documentation, quality control and evaluation in accordance with good and effective internal control system. The procedure, duty and responsibilities of personnel at the operating and management levels have been clearly set out in writing. The System will control and monitor the utilization of the Company’s assets in such a way to maximize the benefit and segregate the roles between operating staffs and auditing staffs, for effective balance and control. During the Audit Committee Meeting 1/2008 on 28th February 2008, the Audit Committee had reviewed the assessment of the 5 sections of the internal control system, according to the requirements of The Stock Exchange of Thailand namely Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communications and Monitoring. The Audit Committee concluded that the Company had an adequate and appropriate internal audit system to continue with its business operation. In addition, the external auditor had performed an evaluation on the effectiveness of the internal control procedure in the accounting area, and did not detect any issues that may present a significant impact on the auditor’s opinion on the financial statement ending 31st December 2007.

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

55


14. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจ อย่างระมัดระวัง และประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดทำ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารดำรงรักษาไว้ซง่ึ ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มน่ั ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ การดำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารให้เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบ เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น อย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธนวาคม 2550

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชือ่ ถือได้ และทันเวลา ทัง้ รายงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางและสื่อสารการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการเฉพาะ เนื่องจากบริษัทฯ ยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก กิจกรรมในเรือ่ งดังกล่าวของบริษทั ฯ จึงยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ นายกิตตินนั ท์ สำรวจรวมผล ตำแหน่ง ทีป่ รึกษาทางด้านการเงิน ของบริษัทฯ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-2391-4488 ต่อ 109 หรือ หมายเลขโทรสาร 0-2381-2257 หรือ e-mail address : kittinanth@haadthip.com

16. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ มีนโยบายกำกับดูแลเพือ่ ป้องกันผูบ้ ริหารนำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้ประโยชน์สว่ นตนโดย 1 การใช้ขอ ้ มูลภายในต้องอยูใ่ นกรอบทีถ่ อื เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีต่ นได้รบั มอบหมายเท่านัน้ 1 ห้ามมิให้ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย ทำการ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั ฯ ก่อนทีข่ อ้ มูลนัน้ จะเปิดเผยสูส่ าธารณชน 1 ห้ามมิให้ผบ ู้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง 1 ดูแลให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

56 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


14. The Report of the Board Directors

The Board of Directors of the Company is responsible for the financial statement and the financial information disclosed in the Annual Report. The financial statement has been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principle of Thailand, where the accounting policy is adopted based on suitability, consistency, careful judgment, appropriate estimation, including sufficient disclosure of important information in the notes to the financial statements. The Board of Directors has established an effective internal control system to ensure the correct, complete, and adequate recording of accounting records in order to safeguard the Company’s assets, to prevent potential fraud or any malpractice. The Board of Directors has set up an Audit Committee, whose members do not hold a management position, to be responsible for the quality of the financial report and internal control. The opinion of the Audit Committee in regards to the latter is also disclosed in the Annual Report. The Board of Directors believes that the Company’s internal control system as a whole is at a satisfactory level and able to provide confidence and rationale in the validity and reliability of the financial report as at 31st December 2007.

15. Investors Relation

The Board of Directors has placed great emphasis on disclosure of information that is accurate, complete, transparent, reliable, and timely whether it is financial information, general information or any important information that may affect the Company’s share price. The information is being disseminated through The Stock Exchange of Thailand. The Company did not set up an Investors Relation Department for this purpose as the size of the organization is still small and the activities in this area remain few. However, the Company has assigned Mr. Kittinanth Sumruatruamphol, Financial Advisor, to interface with institutional investors, shareholders, and financial analysts. Investors may contact and make inquiries at Tel 0-2391-4488 ext. 109 or facsimile 0-2381-2257 or e-mail address: kittinanth@haadthip.com

16. Supervision of Internal Information

The Company has a policy to prevent the Management from exploiting internal information for personal benefit by: 1 Permitting use of internal information that is related to the assigned duty and responsibility only 1 Prohibiting the Management, their spouses and children under legal age, from using information not yet disclosed or released to the public, in the transactions of the Company’s shares 1 Prohibiting the Management or any Department with acknowledgement of internal information from disclosing information to outside and unrelated persons. 1 Ensuring that the Management reports any changes in shareholding status to the Securities Exchange Commission according to Article 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

57


รายการระหว่างกัน

Related Perty Transactions บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาจำนวน 2 ฉบับ กับ Bevserv International FZ-LLC (The Beverage Services Company) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในการวิเคราะห์และวางแผนแม่บทในการกระจายสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำ โดยเริ่มจากเดือนกรกฎาคม 2549 และสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2550 ดังมี

รายละเอียดของรายการดังนี้ :

1. คูส่ ญ ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง : 1.1 ผูว้ า่ จ้าง : บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 1.2 ผูร้ บั จ้าง : BevServ International FZ-LLC

2. ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน 1 Cola-Cola Sabco (CCS) ถือหุน้ 100% ใน Coca-Cola Indochina (CCI) และถือหุน้ 100% ใน BevServ International FZ-LLC 1 Coca-Cola Indochina (CCI) เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุน้ ร้อยละ 24 1 Mr. Philipp Hogo Gutsche, Chairman ของ Cola-Cola Sabco (CCS) เป็นกรรมการบริษทั ฯ

3. ลักษณะรายการ 3.1 โครงการ RtM (Route to Market) : ทำการวิเคราะห์ และวางแผนแม่บทในการกระจายสินค้าเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย 3.2 โครงการ DF (Demand Fulfillment) : ทำการวิเคราะห์และวางแผนแม่บทในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้

บริษทั ฯ เป็นบริษทั ผูผ้ ลิตทีม่ ตี น้ ทุนต่ำ

4. มูลค่ารวมของรายการ 4.1 โครงการ RtM (Route to Market) : US$ 161,500 4.2 โครงการ DF Demand Fulfillment) : US$ 150,000 ค่าทีป่ รึกษา 2 โครงการรวมเป็นเงินจำนวน 311,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 12.0 ล้านบาทไทย สำหรับ รายการบันทึกค่าใช้จ่ายและการชำระเงิน ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ (4) รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคล หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน 5. ความจำเป็นและสมเหตุสมผล : คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การทำสัญญาว่าจ้าง Bevserv International FZ-LLC เป็นที่ปรึกษาบริษัทฯ ในโครงการดังกล่าวข้างต้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็น กลุ่มธุรกิจเดียวกัน และ Bevserv International FZ-LLC มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม อีกทั้งอัตรา ค่าจ้างมีความสมเหตุสมผล เมือ่ เปรียบเทียบกับรายละเอียดในการดำเนินงานและผลประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั

58 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Haad Thip Public Company Limited had entered into two Agreements with Bevserv International FZ-LLC (The Beverage Services Company,) as a consultant to the Company to analyze and prepare the Master Plan for product distribution. The purpose of the Master Plan was to improve cost and production efficiency for the Company. The period of the Agreement was between July 2006 and March 2007, with detail as follows:

1. Parties to the Agreement 1.1 Employer : Haad Thip Public Company Limited 1.2 Contractor : BevServ International FZ-LLC

2. Relationship with Listed Companies 1 Coca-Cola Sabco (CCS) owns 100% shares in Coca-Cola Indochina (CCI) and 100% in BevServ International FZ-LLC 1 Coca-Cola Indochina (CCI) is the major shareholder of Haad Thip Public Company Limited, through its 24% holding of total outstanding shares 1 Mr. Philipp Hogo Gutsche, Chairman of Coca-Cola Sabco (CCS) is the director of the Company

3. General Characteristics of the Transaction 3.1 RtM Project (Route to Market) : To analyze and prepare the Master Plan to reduce cost of product distribution 3.2 DF Project (Demand Fulfillment) : To analyze and prepare the Master Plan to improve production efficiency in order to become a low cost producer

4. Value of the Transactions 4.1 RtM Project (Route to Market) : US$ 161,500 4.2 DF Project (Demand Fulfillment) : US$ 150,000 The consulting fees for two projects totaled to U.S. Dollar 311,500 or an equivalent of 12.0 million Baht. The expenses and payment record of this transaction is shown in the notes to financial statement item (4): related party transactions and balances. 5. Necessity & Suitability : The Board of Directors and the Audit Committee have both agreed to employ BevServ International FZ-LLC as a consultant of the above mentioned projects. The projects are suitable and beneficial to the Company, considering that BevServ International FZ-LLC is a company within the same group of companies and has extensive experience from managing the business to manufacturing and distributing soft drink products. The consulting fee is also reasonable, considering the detail of work and potential benefits to the Company.

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

59


การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2550 รายชือ่ คณะกรรมการ

1. พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ 2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 3. Mr. Philipp Hugo Gutsche 4. Mr. Martin Jansen 5. นางยุพเรศ เทีย่ งธรรม 6. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิต ิ 7. นางปริยา จีระพันธุ ์ 8. พันเอก พัชร รัตตกุล 9. นางสาวลิลลี่ มานะพงศ์ 10. หม่อมหลวงธิษนั ศรีธวัช 11. นายประกิต ประทีปะเสน 12. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ 13. นางสาวโอษริศ อมาตยกุล

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษทั ฯ

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

4/4 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4

- - - - - - - - - - 4/4 4/4 4/4

ผลตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ ประจำปี 2550 รายชือ่ คณะกรรมการ

1. พล.อ.จรัล 2. ร้อยตรี ไพโรจน์ 3. Mr. Philipp 4. Mr. Martin 5. นางยุพเรศ 6. นางสาวสมรลักษณ์ 7. นางปริยา 8. พันเอก พัชร 9. นางสาวลิลลี่ 10. หม่อมหลวงธิษนั 11. นายประกิต 12. นายยรรยง 13. นางสาวโอษริศ

กุลละวณิชย์ รัตตกุล Hugo Gutsche Jansen เทีย่ งธรรม มหาสมิต ิ จีระพันธุ ์ รัตตกุล มานะพงศ์ ศรีธวัช ประทีปะเสน เมธาพาณิชย์ อมาตยกุล

60 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบีย้ ประชุม/ ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)

โบนัส (บาท)

59,000.00 59,000.00 54,000.00 46,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 86,000.00 74,000.00 74,000.00

- - - - - - - - - - - -


Attendance by the Board of Directors & Audit Committees for the Year 2007 Board of Director’s Name

1. Gen. Charan 2. Sec.Lt. Phairoch 3. Mr. Philipp 4. Mr. Martin 5. Mrs. Yupares 6. Miss Smornlux 7. Mrs. Pariya 8. Col. Patchara 9. Miss. Lilly 10. M.L. Dhisana 11. Mr. Prakit 12. Mr. Yanyong 13. Miss Osarit

Kullavanijaya Rattakul Hugo Gutsche Jansen Thiengtham Mahasmiti Chirabandhu Rattakul Manabhongse Sritavaj Pradipasen Maethapanich Amatayakul

Chairman Director Director Director Director Director Director Director Director Director Audit Committee Chairman Audit Committee Member Director

No. of Attendance The Board of Director

The Audit Committee

4/4 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4

- - - - - - - - - - 4/4 4/4 4/4

Remuneration for the Board of Directors for the Year 2007 Board of Director’s Name

1. Gen. Charan 2. Sec.Lt. Phairoch 3. Mr. Philipp 4. Mr. Martin 5. Mrs. Yupares 6. Miss Smornlux 7. Mrs. Pariya 8. Col. Patchara 9. Ms. Lilly 10. M.L. Dhisana 11. Mr. Prakit 12. Mr. Yanyong 13. Miss Osarit

Kullavanijaya Rattakul Hugo Gutsche Jansen Thiengtham Mahasmiti Chirabandhu Rattakul Manabhongse Sritavaj Pradipasen Maethapanich Amartayakul

Chairman Director Director Director Director Director Director Director Director Director Audit Committee Chairman Audit Committee Member Audit Committee Member

Attendance Allowance at Meeting/Director Fees (Baht)

Bonus (Baht)

59,000.00 59,000.00 54,000.00 46,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 86,000.00 74,000.00 74,000.00

- - - - - - - - - - - - -

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

61


คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน Financial Analysis and Operating Results Report ก. ผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินธุรกิจ ผลจากการทีใ่ นปี 2550 บริษทั ฯ ต้องเผชิญกับภาวะราคาต้นทุนวัตถุดบิ หลักและต้นทุนอืน่ ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างหนักหน่วง ไม่วา่ จะเป็น ราคาหัวน้ำเชื้อ น้ำตาลทราย พรีฟอร์ม ภาษีสรรพสามิต ต้นทุนในการซื้อสินค้าเพื่อขาย และต้นทุนในการกระจายสินค้าจากวิกฤติการณ์ ราคาน้ำมันเชือ้ เพลิง ซึง่ เป็นผลสืบเนือ่ งนับแต่ปี 2549 รวมทัง้ ปัจจัยลบด้านอืน่ ๆ จึงทำให้ผลประกอบการของบริษทั ฯ ลดลงอย่างมีนยั สำคัญ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญทีม่ ผี ลต่อการดำเนินงานดังต่อไปนี ้ 1. การแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการขยายจำนวนสาขาของร้านค้าปลีกค้าส่ง

สมัยใหม่ (Modern Trade) อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิม่ ฐานอำนาจในการเจรจาต่อรองราคามากขึน้ ทำให้อตั รากำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ลดน้อยลงอย่างมาก แม้วา่ บริษทั ฯ ได้ทำการปรับราคาขายไปแล้วเมือ่ กลางปี 2549 แต่กลับพบว่าในปี 2550 ราคาขายสุทธิเกือบ จะเท่ากับราคาขายสุทธิกอ่ นประกาศปรับราคา ทัง้ นี้ เนือ่ งจากต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่บริษทั ฯ ก็จำเป็นจะต้องขายเพือ่ รักษา ส่วนแบ่งตลาดให้คงสภาพเดิมไว้ 2. สภาวะราคาน้ำมันทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการกระจายสินค้าของบริษทั ฯ 3. การถดถอยอย่างต่อเนื่องของตัวเลขขายสินค้าบรรจุขวดแก้ว (Returnable Glass Bottle) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำไรต่อหน่วยสูงกว่า ผลิตภัณฑ์บรรจุในขวด PET เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในขวด PET ซึ่งมี ช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) แทน 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น การขายสินค้าผ่านช่องทางกลุ่มค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) ไม่เพียงแต่

มีผลกระทบต่อราคาขายที่ลดลงเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในรูปของส่วนลดหลังการขาย และการ สนับสนุนการขายในรูปแบบของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี นัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ 5. จากเหตุผลข้อ 1-4 เพื่อให้กิจการสามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจลดขนาดของกิจการให้เหมาะสม (Down-Right Sizing) เพื่อให้มีอัตราที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจัดตั้งโครงการอาสาลาออกด้วยความสมัครใจ (Voluntary Early Retirement Program) ซึง่ มีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราทีส่ งู กว่าอัตราทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน

ข. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ สามารถชีแ้ จงเป็นส่วนๆ ได้ดงั นี ้

1. รายได้จากการขาย รายได้หลักของบริษัทฯ คือ รายได้จากการขายน้ำอัดลม เป็นการขายภายในประเทศ 100% สัดส่วนการขายน้ำอัดลมคิดเป็น 93.7% ส่วนอีก 6.3% เป็นการขายผลิตภัณฑ์ชนิดอืน่ ๆ ได้แก่ น้ำดืม่ หาดทิพย์ น้ำดืม่ น้ำทิพย์ และน้ำส้ม Splash รายได้จากการขายปี 2550 มีจำนวนเงินเท่ากับ 2,336.65 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีรายได้จากการขายเท่ากับ 2,193.25 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 143.40 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 6.54%

2. รายได้อื่น รายได้อื่นส่วนใหญ่ คือ รายได้เงินสนับสนุนการขายและรายได้จากเงินประกันรับจากลูกค้าที่ไม่ขอคืน นอกจากนี้ เป็นรายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหารสนามบินหาดใหญ่ และนครศรีธรรมราช การขายเศษขวด เศษแก้ว และกำไร จากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น

3. ต้นทุนขาย ต้นทุนขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย วัตถุดิบในการผลิตและต้นทุนสินค้าซื้อมาจำหน่าย คิดเป็นต้นทุนขายต่อรายได้ขายสินค้า ประมาณร้อยละ 75.25 ในปี 2550 ในขณะที่ปี 2549 มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 73.25 ต้นทุนขายมีอตั ราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 ทำให้อตั รากำไรขัน้ ต้นลดลง โดยมาจาก 2 สาเหตุใหญ่คอื

62 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


A. Performance Results of Business Plan

Year 2007, the Company faced a higher raw material cost and other costs such as concentrate, sugar, pre-form, Excise Tax, as well as higher cost for other finished products and product distribution cost due to the energy crisis which has carried over from year 2006. These factors and many other negative factors have affected the operating result of the Company significantly, and can be summarized as follows: 1. Fierce price competition which has the tendency to intensify. The expansion of convenient stores and modern trade has increased the customers bargaining power, causing the reduction in gross profit margin of the Company. Although the Company has increased the selling price during the year 2006, but in the year 2007, the net selling price was almost equal to the net selling price prior to the price adjustment because of the higher production cost. Nevertheless, the Company has to continue to maintain the price in order to protect the market share. 2. Continuous increase in oil price has a direct effect on transportation cost of the Company. 3. Reduction in sales of returnable glass bottle, which has higher profit margin than PET bottle, is a result of changing in consumers’ behavior. Consumers now prefer PET bottles, which is being retailed via modern trade channel. 4. Modern trade sales did not only pressure selling price but Selling and Administrative Expenses also rose by way of discount and sales promotion. The expenses are expected to continue to rise and will have significant impact on the performance of the Company. 5. From the factors in item 1-4 and, as a long term strategy, the Company, in the year 2007, decided to downsize its business operation by initiating Voluntary Early Retirement Program, which offered higher compensation rate than the Labor Law.

B. Operating Results The Operating Results can be explained in sections as follows:

1. Revenue from Sales The Company’s core business is the sales of beverages, with domestic sales accounted for 100%. From the total, carbonated drinks accounted for 93.7% while the remaining 6.3% was sales of other products such as Haad Thip drinking water, Namthip drinking water, and Splash Orange Juice. Sales Revenue for the year 2007 was 2,336.65 million Baht compared to 2,193.25 million Baht of the previous year. This represented an increase of 143.40 million Baht or 6.54% from the previous year.

2. Other revenues Other revenues generated were mainly marketing support fund and the retention of deposits on bottles customers did not request for refund. Other items include sales of food and beverages at the Haad Yai and Nakorn Si Thammarat Airports, sales of scrapped bottles, and sales of other assets.

3. Cost of Sales Cost of Sales comprised of raw material cost and cost of other finished products, accounted for 75.25% of Sales in the year 2007 while in the year 2006, the ratio was at 73.25%. Cost of Sales increased by 2%, thereby reducing gross profit. The main factors are:

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

63


3.1 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนในการผลิตอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า เพิ่มขึ้นอย่างหนักหน่วงนับแต่

ปี 2549 3.2 การทีร่ าคาขายต่อหน่วยลดลงไป ทำให้กำไรขัน้ ต้นต่อหน่วยลดลงตามไปด้วย

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร เพิม่ ขึน้ จากปี 2549 จำนวน 105.54 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.65 โดยค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า เงินเดือน และ ค่าชดเชยโครงการอาสาลาออก (Voluntary Early Retirement Program)

5. ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเพียง 0.48 ล้านบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2550 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจาก ความสามารถในการชำระดอกเบีย้ ของบริษทั ฯ แล้ว ยังคงมีความสามารถในการจ่ายชำระดอกเบีย้ ได้เป็นอย่างดี

6. กำไรสุทธิ ในปี 2550 บริษทั ฯ มีกำไรก่อนหักภาษีจำนวน 8.32 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 3.31 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุน้ กำไรสุทธิลดลงจากปี 2549 จำนวน 47.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 93.50 1 อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2550 เท่ากับร้อยละ 24.75 ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 2 เนื่องจากภาระต้นทุนสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น 1 อัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายของปี 2550 ติดลบร้อยละ 0.56 ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 2.58 เนื่องจาก อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากผลกระทบด้านราคาขายที่ลดลง อีกทั้งต้นทุนการผลิตและกระจายสินค้า และค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำคัญ 1 อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไรของปี 2550 เท่ากับลบร้อยละ 931.61 ลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจากมีกำไร จากการดำเนินงานติดลบ 1 อัตรากำไรสุทธิตอ่ ยอดขายของปี 2550 เท่ากับร้อยละ 0.14 ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 0.92

7. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ในปี 2550 อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ อยูท่ ร่ี อ้ ย 0.34 ซึง่ ลดลงกว่าปี 2549 ร้อยละ 4.93

ค. ฐานะการเงิน จากงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 1,524.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 จำนวน 64.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.05

1. สินทรัพย์ เพิม่ ขึน้ / (ลดลง)

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์อน่ื

ล้านบาท

%

(13.34) (48.44) (2.49)

(3.14) (4.42) (12.18)

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.84 และสินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 34.29 เนื่องจาก บริษทั ฯ มีนโนยายคงสินค้าคงคลังให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม เพือ่ มิให้เกิดเงินจมอยูใ่ นค่าสินค้า 1 สินทรัพย์ถาวรลดลงเนื่องจาก มีการหยุดการคำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่หมดอายุลงภายในปี 2550 ในขณะที ่ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ลงทุนเพิ่มขึ้นระหว่างปีมีมูลค่าการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาที่น้อยกว่า โดยปี 2550 มีการ จ่ายเงินชำระค่าซือ้ สินทรัพย์เพิม่ เป็นเงิน 81.93 ล้านบาท 1

64 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


3.1 Raw material costs, other production costs as well as product distribution costs have increased tremendously from the year 2006. 3.2 Reduction in selling price per unit resulted in the decreased in gross profit per unit as well.

4. Selling and Administrative Expenses Selling and Administrative Expenses increased from the year 2006 in the amount of 105.54 million Baht or 15.65%. The increase was mainly from the expenses such as sales promotion, advertising and public relations, product distribution, salary and Voluntary Early Retirement Program.

5. Interest Expense Interest expenses only increased by 0.48 million Baht because of the increase in interest rate on loan during the year 2007; however, the Company can still generate sufficient cash flow to cover its interest expense obligation.

6. Net Profit In 2007, net profit before tax was 8.32 million Baht and net profit after tax was 3.31 million Baht or equivalent to 0.02 Baht per share. The net profit after tax decreased from the year 2006 in the amount of 47.65 million Baht or 93.50%. 1 Gross Profit margin of the year 2007 was 24.75%, a 2% reduction from the year 2006 because of the higher costs as mentioned earlier. 1 Operating profit to Revenue ratio of the year 2007 was a minus 0.56%, a 2.58% reduction from the year 2006 because of the decline in gross profit together with the significant increase in product distribution and operating costs. 1 Cash to Profit ratio of the year 2007 was a minus 931.61%, a significant drop due to negative Operating Profit. 1 Net Profit margin of the year 2007 was 0.14%, a reduction of 0.92% from the year 2006.

7. Return to Shareholders In 2007, Return to Shareholders was 0.34%, a reduction of 4.93% from the year 2006.

C. Financial Status

From the Balance Sheet as at 31 December 2007, the Company’s Total Asset was 1,524.48 million Baht, a reduction of 64.27 million Baht or 4.05% from the year 2006.

1. Asset

Increase / (decrease)

Current Assets Fixed Assets Other Assets

Million Baht

%

(13.34) (48.44) (2.49)

(3.14) (4.42) (12.18)

1 Current Assets: Account receivable increased by 18.84% and Inventory decreased by 34.29% as a result of the Company’s policy to maintain only sufficient level of Inventory in order to minimize the cost of working capital. 1 Fixed Asset decreased as the amount of depreciation exceeded investment in fixed assets. During 2007, the Company invested 81.93 million Baht in additional fixed assets.

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

65


2. คุณภาพของสินทรัพย์ (ก) เงินลงทุนในหุน้ ทุน-สุทธิ ลดลง 0.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.60 โดยบริษทั ฯ ได้ปรับราคามูลค่าการลงทุนในหุน้ ของ โรงพยาบาลกรุงเทพดุสติ เวชการให้สอดคล้องกับราคาตลาดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ตามมาตรฐานบัญชี (ข) ลูกหนี้ : นโยบายหลักของการขายสินค้าของบริษัทฯ คือ ขายเป็นเงินสด แต่ด้วยสภาวะตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคนิยมเข้าไปซื้อสินค้าในร้านค้าขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าสะดวกซื้อมากขึ้น

โดยลูกค้ากลุม่ ดังกล่าวซือ้ สินค้าเป็นเงินเชือ่ จากบริษทั ฯ จึงทำให้สดั ส่วนขายสดต่อขายเชือ่ ลดลงไปจากอดีต บริษทั ฯ ได้ตง้ั ค่า เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญในปี 2550 ไว้เป็นจำนวน 5.47 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบนั ของลูกหนี้ นอกนัน้

เป็นหนีท้ ย่ี งั มีการผ่อนชำระและยอมรับสภาพหนีไ้ ว้แล้ว 3. สภาพคล่อง (ก) กระแสเงินสด

2550 (ล้านบาท)

2549 (ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

122.04 (70.81) (81.93)

147.20 (84.80) (69.93)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(30.34)

(7.53)

กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานในปี 2550 ลดลงจากปีก่อน 25.16 ล้านบาท โดยได้นำเงินมาใช้ในการดำเนินงานและลงทุน ในสินทรัพย์ถาวรและจ่ายคืนเงินกู้ โดยไม่ตอ้ งกูย้ มื เงินเพิม่ แต่อย่างใด (ข) อัตราส่วนสภาพคล่องทีส่ ำคัญ อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว ระยะเวลาเก็บหนีโ้ ดยเฉลีย่ ระยะเวลาการชำระหนีโ้ ดยเฉลีย่

2550

2549

0.95 0.63 32.74 43.16

1.04 0.56 30.44 44.48

บริษทั ฯ ยังคงรักษาสภาพคล่องไว้ได้ในระดับเดียวกับปีกอ่ น และเวลาการจัดเก็บหนีล้ ดลงเพียงเล็กน้อย

4. รายจ่ายลงทุน (ก) การลงทุนปี 2550 : บริษทั ฯ ได้ลงทุนซือ้ สินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดรายได้ในปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 81.93 ล้านบาท ในขณะที ่ ปี 2549 ลงทุนในสินทรัพย์ 88.26 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าทีใ่ กล้เคียงกัน (ข) แผนรายจ่ายลงทุน : ในปี 2550 บริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ที่จำเป็น และก่อให้เกิดรายได้เท่านั้น บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการพิจารณาการผลิตสินค้าที่ปัจจุบันยังไม่ได้ผลิตเอง เพื่อลดการเสียโอกาสในการขาย ซึ่งจากการพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นในปัจจุบัน เช่น ภาวะเศรษฐกิจภายในและนอกประเทศ และภาวะทางการเมือง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และตัดสินใจลงทุนเมือ่ ตลาดเอือ้ อำนวยต่อการลงทุน

5. แหล่งที่มาของเงินทุน 5.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน หนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ปี 2550 0.60 เท่า หนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ปี 2549 0.63 เท่า

66 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


2. Quality of Asset (A) Investment in share capital-net reduced by 0.50 million Baht or 3.60%. The Company has adjusted the value of its investment in Bangkok General Hospital due to an increase in the market value. (B) Debtors: The Company’s main policy is to sell its products with cash term of payment. However, due to changing market conditions and consumer’s preference to purchase the beverage products from hypermarkets, department stores, and convenient stores normally purchased on credit term, the reduction in cash sales to credit sales for the Company is therefore inevitable. In addition, the Company has also set provision for bad debts at 5.47 million Baht in the year 2007, based on the current status of doubtful debtors.

3. Liquidity Analysis (A) Cash flow

2007 (Million Baht)

2006 (Million Baht)

Cash flow from operation Cash flow from investing activities Cash flow from financing activities

122.04 (70.81) (81.93)

147.20 (84.80) (69.93)

Net increase (decrease) in Cash

(30.34)

(7.53)

Cash flow from operation in the year 2007 decreased by 25.16 million Baht from the previous year. The proceeds were used for operation, investment in fixed assets, and loan repayment, without the need for additional borrowings. (B) Liquidity Ratio Current ratio Quick ratio Debtors’ credit terms Days payable

2007

2006

0.95 0.63 32.74 43.16

1.04 0.56 30.44 44.48

The Company was still able to maintain its liquidity at the same level as the previous year while debtors’ credit terms were reduced by a small percentage.

4. Capital Expenditure (A) Investment in the year 2007: The Company had invested in income-generating assets worth 81.93 million Baht compared to investment of 88.26 million Baht in the year 2006. (B) Investment plan: In the year 2007, the Company only considered investing in essential and income-generating assets, while maintaining its policy to seek new investment in products that have not been produced by the Company, in order to prevent the loss of sales opportunity. Nevertheless, future investment will be made with careful consideration of domestic and international economic and political situations.

5. Source of Fund 5.1 Debt/equity ratio Debt/equity ratio in 2007 Debt/equity ratio in 2006

0.60 times 0.63 times Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

67


จากอัตราส่วนข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปี 2550 บริษทั ฯ ยังคงรักษาสัดส่วนในการกูย้ มื ได้เท่าเดิม ซึง่ บริษทั ฯ ยังมีความสามารถในการ ชำระหนีจ้ ากส่วนทุนทีม่ มี ากกว่า 5.2 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 951.24 ล้านบาท ลดลง 26.06 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.74 โดยมี

การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ คือ 5.2.1 บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในงวดครึง่ ปีหลัง 2549 เป็นจำนวนเงิน 19.90 ล้านบาท 5.2.2 บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2550 เป็นเงินจำนวน 3.31 ล้านบาท 5.2.3 มูลค่าเงินสำรองจากการตีราคาและการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมลดลง 9.46 ล้านบาท เนือ่ งจากมีการโอนทีด่ นิ ที่ใช้ในการดำเนินงานไปยังที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานบางส่วน ทำให้ต้องทำการปรับปรุงมูลค่าเงินสำรองจาก การตีราคาด้วย 5.3 หนีส้ นิ : ข้อมูลการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษทั ฯ มีการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน ดังนี ้ 5.3.1 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ - เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน - อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ร้อยละ 3.8 ต่อปี จำนวนเงิน 25 ล้านบาท - เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปีจากกิจการอืน่ - ไม่มอี ตั ราดอกเบีย้ จำนวนเงินทัง้ สิน้ 2 ล้านบาท - เงิ นกู ้ ย ื ม ระยะสั ้ นที ่ ถ ึ ง กำหนดชำระภายในหนึ ่ ง ปี จ ากสถาบั นการเงิ นจำนวน 28 ล้ า นบาท อั ต ราดอกเบี ้ ย

ร้อยละ 5.375 - หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี จำนวนเงินทัง้ สิน้ 7.08 ล้านบาท 5.3.2 เงินกูย้ มื ระยะยาว โดยหักส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี - เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 62 ล้านบาท เริม่ จ่ายชำระงวดแรกในเดือน ก.ค. 2550 โดยจ่ายคืน

งวดละ 14 ล้านบาท จ่ายคืนทุกๆ 6 เดือน งวดสุดท้ายจ่าย 16 ล้านบาท เป็นเวลา 7 งวด - เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอืน่ มียอดคงเหลือจำนวน 4 ล้านบาท - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 3.43 ล้านบาท เป็นหนี้ที่เกิดจากการเช่าซื้อวัสดุส่งเสริมการขายจากบริษัท

คูค่ า้ แห่งหนึง่ จากอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ตลอดจนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน การชำระหนีท้ ด่ี ี นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายในการควบคุมการหมุนเวียนของสินค้า และการบริหารสภาพคล่องทีด่ ี จึงมีความเชือ่ มัน่ ว่า

มีความสามารถอย่างเต็มทีใ่ นการชำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ จ่ายให้แก่เจ้าหนีเ้ งินทุนทุกรายได้

ง. ความเสี่ยงทางการเงินที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต การให้สนิ เชือ่ และการเรียกชำระหนี้ : จากข้อมูลในอดีตถึงปัจจุบนั การควบคุมสินเชือ่ และเรียกชำระหนีข้ องบริษทั ฯ อยูใ่ นระดับ

ที่น่าพอใจ อย่างไรก็ดีจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงในด้านการให้สินเชื่อและการเรียกชำระหนี้จากลูกค้าอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการควบคุมอย่างมีแบบแผน กล่าวคือ การใช้ค่าดัชนีชี้วัด (KPI) ในการวัดผลการติดตามการชำระหนี้จากพนักงานเก็บเงิน

มีการประเมินผลและรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร เสถียรภาพของเงินบาทและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ค่อนข้างน้อยมาก เนือ่ งจาก บริษทั ฯ ไม่มเี งินกู้ และไม่มกี ารส่งสินค้าออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะคงมีเพียงแต่การซือ้ อะไหล่และอุปกรณ์จากต่างประเทศ บางรายการเท่านัน้ ซึง่ ค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ นัน้ มีผลเป็นปัจจัยบวกต่อกิจการในการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ทีม่ รี าคาถูกลง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา : ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ได้แก่ การขายน้ำ ข้ามเขตมายังพื้นที่ 14 จังหวัดทางภาคใต้ยังคงมีอยู่บ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามทำความตกลง และเรียกร้องค่าเสียโอกาสในการขายกับ บริษทั คูค่ า้ มาโดยตลอด ซึง่ เชือ่ ว่าด้วยความสัมพันธ์อนั ดีทม่ี ตี อ่ กันมานาน จะมีการตกลงกันได้ในทีส่ ดุ ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ : ปัจจุบันบริษัทฯ มีภาระหนี้สินกับทางธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจำนวนเงินที่มีอัตราส่วนหนี้สิน ต่อทุนต่ำกว่าอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยสภาวการณ์ในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง จากปัญหาซับไพรม์ในตลาด สหรัฐอเมริกา ทำให้บริษทั ฯ เชือ่ ว่าหากมีการลงทุนเพิม่ บริษทั ฯ จะมีตน้ ทุนทีต่ ำ่ หรืออย่างน้อยไม่สงู กว่าปีทผ่ี า่ นมา 68 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


The debt/equity ratio above indicated that the Company was able to maintain its debt level and debt service ability at the same level as the previous year. 5.2 Shareholders’ Equity totaled 951.24 million Baht, a decrease of 26.06 million Baht or 2.74%. The decrease was due to the following factors: 5.2.1 The Company paid out dividend from the second half of its operation of the year 2006 in the amount of 19.90 million Baht. 5.2.2 The Company’s net profit in 2007 was 3.31 million Baht 5.2.3 Reserve for adjustment of appraised value and fair value in the amount of 9.46 million Baht for reclassification of land use for business to non-business. Hence, the Reserve had to be adjusted accordingly. 5.3 Debts: As at 31 December 2007, loan from financial institutions are as follows: 5.3.1 Short term loans - Short term loan from financial institution with interest rate of 3.8% per annum and principal amount of 25 million Baht - Short term loan from other business due within one year with no interest and principal amount of 2 million Baht - Short term loan from financial institution due within one year with interest rate of 5.375% and principal amount of 28 million Baht - Short term debt obligation from lease agreement due within one year of total 7.08 million Baht 5.3.2 Long term loans net of the portion due within one year - Long term loan from financial institution in the amount of 62 million Baht with first repayment schedule starting July 2007 in the amount of 14 million Baht, payable every 6 months for the total of 7 repayment dates. The final repayment amount is 16 million Baht. - Long term loan from other business with the remaining amount of 4 million Baht - Lease payment obligation in the amount of 3.43 million Baht which was incurred from the purchase of promotion material from one supplier. The interest coverage ratio and the debt/equity ratio clearly showed the ability of the Company to service its debt obligations. Together with the policy to manage inventory and liquidity, the Company strongly believes it has the ability to repay principal and interest to all of its creditors.

D. Financial risks which may produce future impact on business operation or financial status

Loan and loan collection risk : From past to present, quality control of loan and loan collection is at the satisfactory level. But from the current economic situation, the Company is facing risk in its lending and collection. In order to minimize risks, the Company applies KPI as a measurement to assess the quality of its loan and collection and reports to the management of the Company. Stability of Baht and risk from exchange rate : Exchange rate has minimal impact on the Company’s operation because the Company has no loan or transaction in foreign currency. The Company buys some spare parts and equipment from abroad, so strong Baht value has made imported products cheaper. Default risk : Default risk occurs as a result of breaching of agreement on the party to the contract’s part, such as the regular incidents of beverage sales across the territory of the 14 southern provinces. So far, the Company has tried to negotiate peacefully and request compensation for the loss of opportunities from its trading partners. The Company believes that, with long term relationship, such incidents can be resolved peacefully. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

69


ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. การฟื้นตัวจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิอย่างรวดเร็ว ทำให้มีนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจและนิยมมาพักผ่อนตามชายฝั่งทะเล เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ใช้ภาษาที่สาม ได้แก่ ฝรั่งเศส โมรอคโค สเปน แมกซิกัน ตุรกี และโปแลนด์ เป็นต้น ซึ่งสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชื่อว่าในปี 2551 จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 6% และรายได้ เพิ่มขึ้น 10% นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวเรือสำราญยังได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยนิยมใช้เส้นทางแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทย ซึง่ กลุม่ นีจ้ ะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 30% ในปี 2551 (ทีม่ า www.thailandtourismcouncil.org, 28/1/08) 2. ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะยังคงมีความเติบโตเพิ่มขึ้น 4.5-6% ในปี 2551 (ที่มา www.bot.or.th, 28/1/08) 3. ความตื่นตัวของภาครัฐบาลและนักลงทุนในการคิดค้นและพัฒนาเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซลและเบนซิน

เป็นพลังงานทดแทนอย่างเช่น แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันไบโอดีเซล ซึง่ อาจทำให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทีถ่ กู ลงได้ในอนาคต

70 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Interest rate risk : The Company has borrowed from one bank, and the current status of debt/equity ratio is lower than the condition set by the bank. Due to the sub prime loan crisis in the USA, the interest rate has the tendency to decline. Therefore, the Company believes that the cost of borrowing for future investment will be lower, or at least not higher than the previous year.

Related information

1. Quick recovery from the Tsunami disaster has encouraged more tourists to spend their vacations on Thailand’s coastal resort area, especially tourists from France, Morocco, Spain, Mexico, Turkey and Poland. The Tourism Council of Thailand has forecasted that in 2008, the number of tourists will increase by 6% and income from tourism will rise by 10%. In addition, cruise liners have increasingly sailed through the Asian route, including Thailand. This group is forecasted to grow by 30% in 2008 (Source www.thailandtourismcouncil.org 28/1/08). 2. The Bank of Thailand has forecasted that the economy will grow by 4.5-6% in 2008 (Source www.bot.or.th, 28/1/08) 3. Public and private sector’s alertness regarding research and development on alternative energy, from diesel and benzene to bio-diesel and gasohol, can help to lower the Company’s cost in the future.

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

71


รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ Report from the Audit Committee เรียน ท่านผูถ ้ อื หุน้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 4 ครัง้ เพือ่ ร่วมกำหนดเป้าหมาย แผนงานและขอบเขตการตรวจสอบ ให้กับสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ พิจารณาสั่งการและ ให้คำแนะนำแก่สำนักงานตรวจสอบภายใน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การตรวจสอบ ของบริษัทฯ มีขอบเขตที่ครอบคลุมประเด็นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รับทราบผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ และให้มีการติดตาม การดำเนิ นการแก้ ไขประเด็ น ปั ญ หาที ่ ต รวจพบตามรายงานผล การตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญ ตลอดจนประสานงาน กับฝ่ายบริหาร ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาสอบทาน งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันเพื่อ

ให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง มีการ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงินที่ครบถ้วนและเพียงพอ และเป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชี รวมทั้งเจรจาต่อรองค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอให้คณะ กรรมการพิจารณาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ความเห็นชอบต่อไป (นายประกิต ประทีปะเสน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

72 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

Dear Shareholders The Audit Committee has performed its duties according to the roles, duties and responsibilities that have been entrusted by the Board of Directors and by the regulation of the Stock Exchange of Thailand. In 2007, the Audit Committee had convened the meeting 4 times in order to set target, plan, and scope of audit, as well as provide direction and suggestions to the Internal Audit Depertment of the Company. The purpose of the Meetings were to ensure that the internal audit result has been completed as planned; risk management has been implemented; results have been followed up; problems have been rectified; and coordination has been made with the Management. In addition, the Audit Committee has discussed and reviewed the financial statements with the management and external auditors on the quarterly and annually basis, to confirm that the information in the financial statements is accurately and adequately presented, and in accordance with the Generally Accepted Accounting Principle. The Audit Committee has also confirmed the selection of the certified public accountant and the proposed audit fee, for review and approval during the next Shareholders’ Meeting.

(Mr.Prakit Pradipasen) Chairman of the Audit Committee


รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

Report of the Board of Directors’ responsibilities for financial statements คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินและสาร สนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย เลือกใช้นโยบายทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมี การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำ งบการเงินของบริษทั ฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการได้ จ ั ด ให้ ม ี ก ารดำรงรั ก ษาไว้ ซ ึ ่ ง ระบบการ ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่ง ทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ การดำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำคัญ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงิน ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึง่ มีคณ ุ สมบัตคิ รบถ้วนตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าทีใ่ นการสอบ ทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมทั้ง ให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ระบบการบริหารความ เสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป มีการใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะ สม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พล.อ. (จรัล กุลละวณิชย์) ประธานกรรมการ ร้อยตรี

(ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผูจ้ ดั การ

The Board of Directors of the Company is responsible for the financial statement and information disclosed in the Annual Report. The financial statement was prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principle of Thailand, where the accounting policy is based on suitability and consistency. In preparation of the financial statement, considerations were given to reasonableness and carefulness of the information presented as well as ensuring adequate disclosure of significant information in the notes to financial statement. The Board of Directors has established the internal control system to ensure the correct, complete, and adequate recording of accounting records in order to safeguard the Company’s assets and to prevent potential fraud. In order to protect the confidence of the interested parties, the Company has set up an Audit Committee which consisted of qualified and independent directors, in accordance with the regulation of the Stock Exchange of Thailand, to review the accounting policy and quality of the financial report as well as to disclose the details of the connected transactions, risk management system, internal audit system, and the opinion of the Audit Committee, in the Annual Report. The Board of Directors agreed that the financial statement of 2007, ending 31 December 2007, which has been audited by the Audit Committee, together with the Management, and the Auditor , has shown the Company’s financial status, performance, and the Cash flow statement correctly, completely, and truthfully, according to the Generally Accepted Accounting Principle. The Company has adopted the suitable and consistent accounting policy and has disclosed information transparently, adequately, and in accordance to the Law and regulation. Gen.

(Charan Kullavanijaya) Chairman Sec. Lt.

(Phairoch Rattakul) President & CEO Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

73


งบการเงิน

Financial Statements

74 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Audit report of Certified Public Accountant เสนอ ผูถ ้ อื หุน้ บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้า เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจาก ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินของบริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทีร่ บั รองทัว่ ไปซึง่ กำหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ เท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี าร ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ทีเ่ ป็นจำนวนเงินและการเปิดเผย ข้อมูลใน งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ี กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระ สำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความ เหมาะสมของการแสดงรายการที ่ น ำเสนอในงบการเงิ น โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่าง เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง ตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป (นายวิเชียร ธรรมตระกูล) ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3183 บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2551

To The shareholders of Haad Thip Public Company Limited I have audited the accompanying balance sheet of Haad Thip Public Company Limited as at 31 December 2007, and the related statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended. The Company’s management is responsible for the correctness and completeness of information presented in these financial statements. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. The financial statements of Haad Thip Public Company Limited for the year ended 31 December 2006 were audited by another auditor whose report dated 26 February 2007 expressed an unqualified opinion on those statements. I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion. In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Haad Thip Public Company Limited as at 31 December 2007 and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles. (Vichien Thamtrakul) Certified Public Accountant Registration No. 3183 KPMG Phoomchai Audit Ltd. Bangkok 28 February 2008 Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

75


งบดุล บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

2550 (บาท)

2549 (บาท)

5 6 7 8

44,792,951 228,431,682 111,532,789 26,105,791

29,763,171 190,702,345 169,746,502 33,985,417

410,863,213

424,197,435

9 4 10, 12, 26 11

13,321,858 728,526 1,026,827,608 68,836,163 3,900,451

13,818,848 758,186 1,096,290,832 47,820,750 5,862,077

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,113,614,606

1,164,550,693

รวมสินทรัพย์

1,524,477,819

1,588,748,128

12

70,371,017 189,993,644

55,000,000 215,546,506

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและพนักงาน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ดินที่ถือไว้เพื่อโครงการในอนาคต สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการอื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน

หมายเหตุ

4 12 12 12 13

- 28,659,936

3,447,045 36,805,591

28,000,000 2,000,000 7,076,131 - 104,719,983

14,000,000 2,000,000 6,513,831 3,263,636 70,354,866

430,820,711

406,931,475

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

76 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Balance Sheets As at 31 December 2007 and 2006

Haad Thip Public Company Limited

2007 (in Baht)

2006 (in Baht)

5 6 7 8

44,792,951 228,431,682 111,532,789 26,105,791

29,763,171 190,702,345 169,746,502 33,985,417

410,863,213

424,197,435

9 4 10, 12, 26 11

13,321,858 728,526 1,026,827,608 68,836,163 3,900,451

13,818,848 758,186 1,096,290,832 47,820,750 5,862,077

Total non-current assets

1,113,614,606

1,164,550,693

Total assets

1,524,477,819

1,588,748,128

70,371,017 189,993,644

55,000,000 215,546,506

- 28,659,936 28,000,000 2,000,000 7,076,131 - 104,719,983

3,447,045 36,805,591 14,000,000 2,000,000 6,513,831 3,263,636 70,354,866

430,820,711

406,931,475

Assets

Current assets Cash and cash equivalents Trade accounts receivable Inventories Other current assets

Total current assets

Non-current assets Long-term investments Long-term loans to directors and employees Property, plant and equipment Land held for future project Other non-current assets

Note

Liabilities and shareholders’ equity

Cuurrent liabilities Bank overdraft and short-term loans from financial institution 12 Trade accounts payable Other accounts payable - Related party 4 - Other parties Current portion of long-term loan from financial institution 12 Current portion of long-term loan from third party 12 Current portion of finance lease liabilities 12 Income tax payable Other current liabilities 13

Total current liabilities

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

77


งบดุล (ต่อ) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

2550 (บาท)

2549 (บาท)

12 12 12 24

58,000,000 4,000,000 3,433,016 17,739,126 59,240,902

86,000,000 6,000,000 8,664,223 21,913,038 81,930,409

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

142,413,044

204,507,670

รวมหนี้สิน

573,233,755

611,439,145

14

250,000,000

250,000,000

166,015,000

166,015,000

15 10, 11, 15

154,727,500 425,885,335

154,727,500 435,341,398

15 15

25,000,000 35,000,000 144,616,229

25,000,000 29,000,000 167,225,085

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

951,244,064

977,308,983

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,524,477,819

1,588,748,128

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินสนับสนุนการขายตามสัญญารอตัดบัญชีเป็นรายได้ เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชำระแล้ว ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น การตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย สำรองทั่วไป ยังไม่ได้จัดสรร

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

78 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Balance Sheets (Continued) As at 31 December 2007 and 2006

Haad Thip Public Company Limited

Liabilities and shareholders’ equity

Note

2007 (in Baht)

2006 (in Baht)

12 12 12 24

58,000,000 4,000,000 3,433,016 17,739,126 59,240,902

86,000,000 6,000,000 8,664,223 21,913,038 81,930,409

Total non-current liabilities

142,413,044

204,507,670

Total liabilities

573,233,755

611,439,145

14

250,000,000

250,000,000

166,015,000

166,015,000

15 10, 11, 15

154,727,500 425,885,335

154,727,500 435,341,398

15 15

25,000,000 35,000,000 144,616,229

25,000,000 29,000,000 167,225,085

Total shareholders’ equity

951,244,064

977,308,983

Total liabilities and shareholders’ equity

1,524,477,819

1,588,748,128

Non-current liabilities Long-term loan from financial institution Long-term loan from third party Finance lease liabilities Deferred income on contractual sales subsidy Customers’ deposits on bottles and cases

Shareholders’ equity Share capital Authorised share capital Issued and paid-up share capital Reserves Share premium Fair value changes and revaluation surplus Retained earnings Appropriated Legal reserve General reserve Unappropriated

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

79


งบกำไรขาดทุน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้ รายได้จากการขาย รายได้จากเงินสนับสนุนการขาย รายได้จากการกลับรายการเงินมัดจำขวดและลังบรรจุ รับจากลูกค้าที่ไม่ขอคืน ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้อื่น รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการ รวมค่าใช้จ่าย กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ กำไรสุทธิ

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ

2550 (บาท)

2549 (บาท)

17

2,336,645,780 170,549,658

2,193,247,141 111,690,799

18,881,529 712,616 1,232,728 26,959,669

29,287,210 806,979 1,665,599 22,125,285

2,554,981,980

2,358,823,013

4, 18 4

1,758,438,296 779,774,291 776,000

1,606,484,333 674,226,053 832,000

2,538,988,587

2,281,542,386

20

15,993,393 7,677,129 5,003,320

77,280,627 7,198,194 19,121,816

3,312,944

50,960,617

21

0.02

0.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

80 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Statements of Income For the years ended 31 December 2007 and 2006

Haad Thip Public Company Limited

Revenues Revenue from sale of goods Income on sales subsidies Income from reversal of unclaimed customers’ deposits on bottles and cases Interest income Net foreign exchange gain Other income Total revenues Expenses Cost of sale of goods Selling and administrative expenses Directors’ remuneration Total expenses Profit before interest and income tax expenses Interest expense Income tax expense Net profit Basic earnings per share

Note

2007 (in Baht)

2006 (in Baht)

17

2,336,645,780 170,549,658

2,193,247,141 111,690,799

18,881,529 712,616 1,232,728 26,959,669

29,287,210 806,979 1,665,599 22,125,285

2,554,981,980

2,358,823,013

4, 18 4

1,758,438,296 779,774,291 776,000

1,606,484,333 674,226,053 832,000

2,538,988,587

2,281,542,386

20

15,993,393 7,677,129 5,003,320

77,280,627 7,198,194 19,121,816

3,312,944

50,960,617

21

0.02

0.31

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

81


รวมส่วน ของ ผูถ้ อื หุน้

82 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

- 50,960,617

-

4,393,381 50,960,617

4,393,381

29,000,000 203,748,385 1,013,832,283 - (36,523,300) (36,523,300)

- -

-

(9,456,063) -

(8,959,073) (496,990) - -

- -

- 3,312,944

- -

(9,456,063) 3,312,944

(8,959,073) (496,990)

29,000,000 170,538,029 971,165,864 6,000,000 (6,000,000) - (19,921,800) (19,921,800)

- -

- -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

166,015,000 154,727,500 425,885,335 25,000,000 35,000,000 144,616,229 951,244,064

22 22

- -

- -

166,015,000 154,727,500 425,885,335 25,000,000 - - - - - - - -

- -

ค่าใช้จ่ายสุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสุทธิ

- -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

- -

-

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

รวมส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายรับรู้ จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป เงินปันผล

4,393,381 -

4,393,381

166,015,000 154,727,500 435,341,398 25,000,000 - - - -

- -

-

166,015,000 154,727,500 435,341,398 25,000,000 29,000,000 167,225,085 977,308,983

22

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2550 กลับรายการสำรองจากการตีราคาที่ดิน 10 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 9

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

รวมส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายรับรู้ เงินปันผล

- -

-

ยังไม่ได้ จัดสรร

รายได้สุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสุทธิ

จัดสรรเป็น สำรอง ทัว่ ไป

กำไรสะสม

9

ส่วนเกินทุน การตีราคา และการ เปลีย่ นแปลง จัดสรรเป็น ส่วนเกิน ในมูลค่า สำรองตาม มูลค่าหุน้ ยุตธิ รรม กฎหมาย (บาท)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2549 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อกและ ชำระแล้ว

166,015,000 154,727,500 430,948,017 25,000,000 29,000,000 152,787,768 958,478,285

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549


Balance at 31 December 2007

Total recognised income and expense Appropriated to general reserve Dividends

- -

166,015,000 154,727,500 435,341,398 25,000,000 - - - -

4,393,381 -

- - 50,960,617

-

4,393,381 50,960,617

4,393,381

29,000,000 203,748,385 1,013,832,283 - (36,523,300) (36,523,300)

- -

-

- -

- - (9,456,063) -

(8,959,073) (496,990) - -

- -

166,015,000 154,727,500 425,885,335 25,000,000 - - - - - - - -

- -

- -

- 3,312,944

- -

(9,456,063) 3,312,944

(8,959,073) (496,990)

29,000,000 170,538,029 971,165,864 6,000,000 (6,000,000) - - (19,921,800) (19,921,800)

- -

- -

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

166,015,000 154,727,500 425,885,335 25,000,000 35,000,000 144,616,229 951,244,064

22 22

10 9

166,015,000 154,727,500 435,341,398 25,000,000 29,000,000 167,225,085 977,308,983

22

- -

4,393,381

Haad Thip Public Company Limited

Net expense recognised directly in shareholders’ equity Net profit

Changes in shareholders’ equity for 2007 Reversal of revaluation reserve on land Fair value changes on available-for-sales investment

Balance at 31 December 2006

Total recognised income and expense Dividends

- -

-

-

Net income recognised directly in shareholders’ equity Net profit

Total share- holders’ equity

9

Retained earnings Appro- Appro- priated priated to legal to general Unappro- reserve reserve priated (in Baht)

Changes in shareholders’ equity for 2006 Fair value changes on available-for-sales investment

Reservers Fair value changes and Share revaluation premium surplus

166,015,000 154,727,500 430,948,017 25,000,000 29,000,000 152,787,768 958,478,285

Issued and paid-up share Note Capital

Balance at 1 January 2006

Statements of changes in shareholders’ equity For the years ended 31 December 2007 and 2006

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

83


งบกระแสเงินสด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

2550 (บาท)

2549 (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ รายการปรับปรุง ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี เงินสนับสนุนการขายตามสัญญาตัดบัญชีเป็นรายได้ ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย เงินปันผลรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ ขาดทุนจากภาชนะบรรจุตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รายได้จากการกลับรายการเงินมัดจำขวดและลังบรรจุ รับจากลูกค้าที่ไม่ขอคืน ภาษีเงินได้

3,312,944 122,724,826 (4,173,912) (712,616) 7,677,129 (198,795) (167,162) 1,978,145 170,906 404,217 (8,992,703) (18,881,528) 5,003,320

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ลูกหนี้การค้า เงินสนับสนุนการขายค้างรับ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เงินสนับสนุนการขายรับล่วงหน้า หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า จ่ายภาษีเงินได้

108,144,771 (37,771,264) 9,581,725 57,809,496 (1,325,015) 409,944 (25,386,357) (11,845,750) - 35,003,266 (3,807,979) (8,771,855)

171,567,668

122,040,982

147,204,832

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

50,960,617 123,710,841 (2,086,962) (806,979) 7,198,194 (198,796) (33,118) 2,682,942 3,389,304 (1,056,751) (2,026,230) (29,287,210) 19,121,816

(27,793,473) (4,322,642) (49,259,093) 3,080,520 (5,153,979) 33,284,973 6,666,617 24,000,000 (1,572,557) 12,564,978 (15,858,180)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

84 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Statements of Cash Flows For the years ended 31 December 2007 and 2006

Haad Thip Public Company Limited

2007 (in Baht)

2006 (in Baht)

Cash flows from operating activities Net profit 3,312,944 Adjustments for Depreciation and amortisation 122,724,826 Amortisation of deferred income on contractual sale subsidy (4,173,912) Interest income (712,616) Interest expense 7,677,129 Dividend income (198,795) Unrealised gain on foreign exchange, net (167,162) Loss on containers written-off 1,978,145 Provision for doubtful accounts 170,906 Provision (reversal of provision) for obsolete inventories 404,217 Gain on sales of property, plant and equipment (8,992,703) Income from reversal of unclaimed customers’ deposits on bottles and cases (18,881,528) Income tax expense 5,003,320

50,960,617 123,710,841 (2,086,962) (806,979) 7,198,194 (198,796) (33,118) 2,682,942 3,389,304 (1,056,751) (2,026,230) (29,287,210) 19,121,816

108,144,771 Changes in operating assets and liabilities Trade accounts receivable (37,771,264) Accrued income from sales subsidies 9,581,725 Inventories 57,809,496 Other current assets (1,325,015) Other non-current assets 409,944 Trade accounts payable (25,386,357) Other accounts payable (11,845,750) Advance received for sales subsidies - Other current liabilities 35,003,266 Customers’ deposits on bottles and cases (3,807,979) Income tax paid (8,771,855)

171,567,668 (27,793,473) (4,322,642) (49,259,093) 3,080,520 (5,153,979) 33,284,973 6,666,617 24,000,000 (1,572,557) 12,564,978 (15,858,180)

Net cash provided by operating activities

122,040,982

147,204,832

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

85


งบกระแสเงินสด (ต่อ) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ

2550 (บาท)

2549 (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน รับดอกเบี้ย รับเงินปันผล เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและพนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น) ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

711,452 198,796 29,660 (81,925,550) 10,174,100

789,361 198,796 (127,320) (88,262,668) 2,602,155

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(70,811,542)

(84,799,676)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายดอกเบี้ย จ่ายเงินปันผล เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

(8,315,279) (19,921,800) (30,000,000) (14,000,000) (2,000,000) (7,333,598)

(5,670,880) (36,523,300) 15,000,000 (38,000,000) (2,000,000) (2,732,529)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(81,570,677)

(69,926,709)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

5

(30,341,237) 29,763,171

(7,521,553) 37,284,724

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

5

(578,066)

29,763,171

รายการที่ไม่กระทบเงินสด ในระหว่างปี 2550 บริษัทได้ซื้ออุปกรณ์ส่วนหนึ่งโดยการทำสัญญาเช่าการเงินในราคาทุนเป็นจำนวน 2.7 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายชำระ ค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินทั้งหมดเป็นจำนวน 7.3 ล้านบาท ในปี 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

86 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Statements of Cash Flows (Continued) For the years ended 31 December 2007 and 2006

Haad Thip Public Company Limited

Note

2007 (in Baht)

2006 (in Baht)

711,452 198,796 29,660 (81,925,550) 10,174,100

789,361 198,796 (127,320) (88,262,668) 2,602,155

(70,811,542)

(84,799,676)

Cash flows from financing activities Interest paid Dividends paid Increase (decrease) in short-term loans from financial institution Repayment of long-term loans from financial institution Repayment of long-term loans from third party Financial lease payments

(8,315,279) (19,921,800) (30,000,000) (14,000,000) (2,000,000) (7,333,598)

(5,670,880) (36,523,300) 15,000,000 (38,000,000) (2,000,000) (2,732,529)

(81,570,677)

(69,926,709)

Net decrease in cash and cash equivalents Cash and cash equivalents at beginning of year

5

(30,341,237) 29,763,171

(7,521,553) 37,284,724

Cash and cash equivalents at end of year

5

(578,066)

29,763,171

Cash flows from investing activities Interest received Dividends received Decrease (increase) in long-term loans to directors and employees Purchase of property, plant and equipment Sales of property, plant and equipment Net cash used in investing activities

Net cash used in financing activities

Non-cash transactions During 2007, the Company acquired Baht 2.7 million of equipment under a finance lease arrangements. The financial lease installments totaling Baht 7.3 million were paid for the year 2007.

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

87


หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออก

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) “บริษทั ” เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย และทีอ่ ยูจ่ ดทะเบียนตัง้ อยู่ เลขที่ 87/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2531

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุลและครอบครัว และ Coca-Cola Indochina Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Coca-Cola Sabco (Pty) Ltd. ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอัฟริกาใต้

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำ ขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

ในระหว่างปี 2550 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม่หลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่มีรอบ ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีที่ ได้ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท และได้ จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบ ต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐาน มาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์ ซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูล จากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างจาก ที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก

ในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ก) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะสั้น ที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการเทียบเท่าเงินสดใน งบกระแสเงินสด

88 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Notes to the financial statements For the years ended 31 December 2007 and 2006 These notes form an integral part of the financial statements The financial statements were authorised for issue by the directors on 28 February 2008.

Haad Thip Public Company Limited

1. General information

Haad Thip Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered office at 87/1, Kanchanavanich Road, Thambol Banphru, Amphur Hadyai, Songkhla, Thailand. The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand on 22 December 1988. The principal businesses of the Company are the manufacturing and distribution of soft drinks. The Company’s major shareholders are Sec. Lt. Phairoch Rattakul and his family, and Coca-Cola Indochina Pte. Ltd., a wholly owned subsidiary of Coca-Cola Sabco (Pty) Ltd. incorporated in South Africa.

2. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai language. This English translation of the financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai language. The financial statements are prepared in accordance with Thai Accounting Standards (“TAS”) including related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”) and with generally accepted accounting principles in Thailand. The FAP has issued during 2007, a number of new and revised TAS which are only effective for financial statements beginning on or after 1 January 2008 and have not been adopted in the preparation of these financial statements. These new and revised TAS are disclosed in note 27. The financial statements are presented in Thai Baht, rounded in the notes to the financial statements to nearest thousand. They are prepared on the historical cost basis except as stated in the accounting policies. The preparation of financial statements in conformity with TAS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the results of which form the basis of making the judgements about carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. Accordingly, actual results may differ from these estimates. The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised, if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods, if the revision affects both current and future periods.

3. Significant accounting policies (a) Foreign currency transactions Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the balance sheet date are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on translation are recognised in the statement of income. (b) Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits and highly liquid short- term investments. Bank overdrafts that are repayable on demand are a component of cash and cash equivalents for the purpose of the statement of cash flows. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

89


(ค) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ง) สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อ ให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วน ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

(จ) เงินลงทุน ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและแสดงในราคายุติธรรม กำไรหรือ ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ในงบกำไร ขาดทุน เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในงบกำไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในงบดุล

การจำหน่ายเงินลงทุน เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคา หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

(ฉ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่ได้มาก่อนปี 2548 ที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากเกณฑ์ราคาตลาดยุติธรรมหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

สินทรัพย์ที่เช่า สัญญาการเช่าซึ่งบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ได้จัดประเภทเป็น

สัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยราคายุติธรรมหรือ มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน จากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อใช้กำหนดอัตรา ดอกเบี้ยจากยอดหนี้สินที่คงเหลือ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำไรขาดทุน สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินอิสระอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการ ประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบดุล

90 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


(c) Trade and other accounts receivable Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts. The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred. (d) Inventories Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is calculated using the first in first out formula and comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. In the case of manufactured inventories and work-in process, cost includes an appropriate share of overheads based on normal operating capacity. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs to complete and to make the sale.

(e) Investments Marketable equity securities are classified as being available-for-sale and are stated at fair value, with any resultant gain or loss being recognised directly in equity. The exceptions are impairment losses and foreign exchange gains and losses, which are recognised in the statement of income. When these investments are derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised directly in equity is recognised in the statement of income.

Equity securities which are not marketable are stated at cost less impairment losses. The fair value of equity securities classified as available-for-sale is determined as the quoted bid price at the balance sheet date. Disposal of investments On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in the statement of income. If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the investment. (f)

Property, plant and equipment Owned assets Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses except for land acquired prior to 2005 which is stated at revalued amounts. The revalued amount is the fair value determined on the basis of the fair market value less impairment losses.

Leased assets Leases in terms of which the Company substantially assumes all the risk and rewards of ownership are classified as finance leases. Property, plant and equipment acquired by way of finance leases is capitalised at the lower of its fair value and the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less accumulated depreciation and impairment losses. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to the statement of income.

Revalued assets Revaluations are performed by independent professional valuers with sufficient regularity to ensure that the carrying amount of these assets does not differ materially from that which would be determined using fair values at the balance sheet date.

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

91


ในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ หากสินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ “สำรองจากการตีราคาและการ เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม” โดยสุทธิจากมูลค่าที่เคยประเมินลดลงและเคยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนแล้วเสียก่อน และหากเป็น กรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่ จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนสำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำนวนที่มากกว่าส่วน เกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยประเมินไว้ครั้งก่อนในส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์เดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจำหน่าย สินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จำหน่ายจะโอนจากส่วนของผู้ถือหุ้นไปยังงบกำไรขาดทุนและใช้ใน การคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ด้วย

ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน บริษัทตัดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2533 โดยวิธี

ยอดลดลง ส่วนสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2533 ตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ แต่ละรายการ ยกเว้นภาชนะบรรจุซึ่งยังคงตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธียอดลดลง ผลต่างของค่าเสื่อมราคาระหว่างวิธีเส้นตรงและวิธี ยอดลดลงมีจำนวนเงินไม่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์ แสดงได้ดังนี้

(ช) ที่ดินที่ถือไว้เพื่อโครงการในอนาคต ที่ดินที่ถือไว้เพื่อโครงการในอนาคต แสดงในราคาตามบัญชี ณ วันที่ซื้อหรือ ณ วันที่สินทรัพย์นั้นเลิกใช้งานและถือไว้เพื่อโครงการ ในอนาคตหักขาดทุนจากการด้อยค่า

(ซ) การด้อยค่า ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะ ทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่า รับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า มูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมาในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของ สินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกำไรขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใด จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง ที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

รวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย

10 4 และ 20 5 10 และ 20 5 และ 10 5 5 5

ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

92 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Any increase in value, on revaluation, is credited to equity under the heading “Fair value changes and revaluation surplus” unless it offsets a previous decrease in value recognised in the statement of income in respect of the same asset. A decrease in value is recognised in the statement of income to the extent it exceeds an increase previously recognised in equity in respect of the same asset. Upon disposal of a revalued asset, any remaining related revaluation surplus is transferred from the revaluation reserve to the statement of income and is taken into account in calculating the gain or loss on disposal.

Depreciation Depreciation is charged to the statement of income. The Company depreciates its property, plant and equipment acquired prior to 1990 by the declining balance method. Assets acquired since 1990 are depreciated by the straight-line method over the estimated useful lives of each part of an item of property, plant and equipment, except for containers still are depreciated by the declining balance method. The difference of depreciation between the straight-line method and declining balance method is not material. The estimated useful lives are as follows:

Land improvements Buildings and leasehold improvements Machinery and equipment Furniture and office equipment Vehicles Containers Promotional equipment

10 4 and 20 5, 10 and 20 5 and 10 5 5 5

years years years years years years years

No depreciation is provided on freehold land or assets under construction. (g) Land held for future project Land held for future project is stated at carrying amount at the date when the land is purchased or is retired from active use and therefore is available for future projects, less impairment losses. (h) Impairment The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset’s recoverable amounts are estimated. An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognised in the statement of income unless it reverses a previous revaluation credited to equity, in which case it is charged to equity.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognised directly in equity and there is objective evidence that the value of the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognised directly in equity is recognised in the statement of income even though the financial asset has not been derecognised. The amount of the cumulative loss that is recognised in the statement of income is the difference between the acquisition cost and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in the statement of income.

Calculation of recoverable amount The recoverable amount is the greater of the asset’s net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash- generating unit to which the asset belongs.

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

93


การกลับรายการด้อยค่า ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่า

เสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน รายการกลับรายการขาดทุนจากการ ด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน

(ฌ) หนี้สินประเภทมีดอกเบี้ย หนี้สินประเภทมีดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ยจะบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในงบกำไร ขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ญ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) แสดงในราคาทุน

(ฎ) ประมาณการหนี้สิน ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจาก เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สิน พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อน จำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

(ฏ) รายได้ รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้า รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า ที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความ ไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้น ได้อย่างน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากเงินสนับสนุนการขาย บริษัทรับรู้เงินสนับสนุนการขายสินค้าเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนตามปริมาณการขายสินค้า ส่วนเงินสนับสนุนการขายสินค้าที่ รับเป็นเงินก้อนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดในระยะเวลาหนึ่งจะบันทึกเป็นรายได้รอตัดบัญชีเมื่อเกิดรายการ ซึ่งจะรับรู้

เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมทางการตลาดนั้น

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับ ปันผล

รายได้อื่น เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรบั จากลูกค้าทีไ่ ม่ขอคืนบันทึกกลับรายการเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเมือ่ เงินมัดจำมีอายุนานกว่า 10 ปี

รายได้อื่นบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ฐ) ค่าใช้จ่าย สัญญาเช่าดำเนินงาน รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึก

ในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

94 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Reversals of impairment An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised. All reversals of impairment losses are recognised in the statement of income. (i)

Interest-bearing liabilities Interest-bearing liabilities are recognised initially at cost less attributable transaction charges. Subsequent to initial recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any difference between cost and redemption value being recognised in the statement of income over the period of the loans on an effective interest basis.

(j) Trade and other accounts payable Trade and other accounts payable (including balances with related parties) are stated at cost.

(k)

Provisions A provision is recognised in the balance sheet when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability.

(l) Revenue Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts.

Sale of goods Revenue from sale of goods is recognised in the statement of income when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer. No revenue is recognised if there is continuing management involvement with the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the probable return of goods.

Income on sales subsidies The Company recognised sales subsidies as income in the statement of income based on its sales quantities. Sales subsidies received in lump sum amount for supporting the marketing activities in a period are recorded as a deferred income, which will be recognised as income in the statement of income using the straight-line method over the period of such marketing activities.

Interest and dividend income Interest income is recognised in the statement of income as its accrues. Dividend income is recognised in the statement of income on the date the Company’s right to receive payments is established which in the case of quoted securities is usually the ex-dividend date.

Other income Unclaimed customers’ deposits on bottles and cases are recognised as income when the deposits are over 10 years. Other income is recognised in the statement of income as it accrues. (m) Expenses Operating leases Payments made under operating leases are recognised in the statement of income on a straight-line basis over the term of the lease. Contingent rentals are charged to the statement of income in the accounting period in which they are incurred. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

95


(ฑ) ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้จากกำไรสำหรับปีใช้วิธีภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

รายจ่ายทางการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ดอกเบี้ยซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้

ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่คำนวณภาษีเงินได้ตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ

4. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือ มีกรรมการร่วมกัน รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตาม สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สรุปได้ดังนี้

รายการ ค่าที่ปรึกษา

นโยบายการกำหนดราคา อัตราตามสัญญาที่ตกลงกัน

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

ค่าใช้จ่าย ค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - Bevserv International FZ-LLC - The Beverage Services Company Limited

4,428 -

3,447 7,923

รวม

4,428

11,370

776

832

ค่าตอบแทนกรรมการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและพนักงาน - ไม่มีดอกเบี้ย เจ้าหนี้อื่น - Bevserv International FZ-LLC

96 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

728

758

-

3,447


Finance costs Interest expenses and similar costs are charged to the statement of income in the period in which they are incurred. The interest component of finance lease payments is recognised in the statement of income using the effective interest rate method.

(n) Income tax Income tax on the profit for the year represents the current tax which is recognised in the statement of income.

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted at the balance sheet date and applicable to the reporting period, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

4. Related party transactions and balances

Related parties are those parties linked to the Company by common shareholders or directors. Transactions with related parties are conducted at prices based on market price or, where no obvious market price exists, at contractually agreed prices.

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:

Transactions Consulting fees

Pricing policies Prices as stipulated in agreements

Significant transactions for the years ended 31 December 2007 and 2006 with related party were summarised as follows:

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

Expenses Consulting fees and the related expenses - Bevserv International FZ-LLC - The Beverage Services Company Limited

4,428 -

3,447 7,923

Total

4,428

11,370

776

832

Directors’ remuneration

Balances as at 31 December 2007 and 2006 with related party are as follows:

Loans to directors and employees - no interest Other accounts payable Bevserv International FZ-LLC

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

728

758

-

3,447

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

97


สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาที่ปรึกษา ในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทได้ทำสัญญาจำนวน 2 ฉบับ กับ Bevserv International FZ-LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาของบริษัทในการวิเคราะห์และวางแผนแม่บทในการกระจายสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ผลิตเพื่อให้บริษัทผู้ผลิตมีต้นทุนต่ำโดยเริ่มจากเดือนกรกฎาคม 2549 และสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2550 ในการนี้ บริษัทมีภาระ ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาเป็นจำนวนเงินรวม 311,500 เหรียญสหรัฐอเมริกาบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จ่ายค่าที่ ปรึกษาดังกล่าวทั้งหมดแล้วในระหว่างปี 2550

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

17,833 1,576 25,259 125

12,054 5,601 11,988 120

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน

44,793 (45,371)

29,763 -

(578)

29,763

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เป็นสกุลเงินบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือโดยแยกตามจำนวนเดือนที่ค้างชำระได้ดังนี้

6. ลูกหนี้การค้า

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป

221,201 4,002 1,656 7,045

184,190 4,845 1,970 5,810

รวม หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

233,904 (5,472)

196,815 (6,113)

สุทธิ

228,432

190,702

171

4,049

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท คือ 7 - 60 วัน

ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เป็นสกุลเงินบาท

98 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


Significant agreements with related party Consulting agreements In August 2006, the Company entered into 2 agreements with Bevserv International FZ-LLC, a related company, for consultancy services for the preparation of analyses and marketing plans and conscious to improve productivities by reducing cost, for the period starting from July 2006 to complete within March 2007. In this regard, the Company has committed to pay the consulting fees totaling U.S. Dollars 311,500 plus related expenses. The Company fully paid the consulting fees during the year 2007.

5. Cash and cash equivalents

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

Cash on hand Cash at banks - current accounts Cash at banks - savings accounts Highly liquid short-term investment

17,833 1,576 25,259 125

12,054 5,601 11,988 120

Cash and cash equivalents Bank overdraft used for cash management purpose

44,793 (45,371)

29,763 -

(578)

29,763

Cash and cash equivalents in the statement of cash flows

Cash and cash equivalents of the Company as at 31 December 2007 and 2006 were denominated entirely in Thai Baht.

As at 31 December 2007 and 2006, the Company had outstanding balances of trade accounts receivable aged by number of months outstanding as follows:

6. Trade accounts receivable

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

Less than and up to 3 months Over 3 months to 6 months Over 6 months to 12 months Over 12 months

221,201 4,002 1,656 7,045

184,190 4,845 1,970 5,810

Less: allowance for doubtful accounts

233,904 (5,472)

196,815 (6,113)

Net

228,432

190,702

171

4,049

Bad and doubtful debts expenses for the year

The normal credit term granted by the Company ranges from 7 days to 60 days.

Trade accounts receivable of the Company as at 31 December 2007 and 2006 were denominated entirely in Thai Baht.

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

99


7. สินค้าคงเหลือ

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

สินค้าสำเร็จรูป หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ

48,798 (1,142)

92,068 (737)

สินค้าสำเร็จรูป - สุทธิ สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงาน วัสดุส่งเสริมการขาย สินค้าระหว่างทาง

47,656 59 46,510 12,814 1,128 3,366

91,331 169 57,075 15,495 2,125 3,551

111,533

169,746

สุทธิ

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายสำหรับปี 2550 มีจำนวน 1,212 ล้านบาท (2549: 1,079 ล้านบาท)

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

ลูกหนี้อื่น หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

12,827 (9,138)

11,738 (9,010)

สุทธิ ภาษีฝาจุกจีบจ่ายล่วงหน้า เงินสนับสนุนการขายค้างรับ เงินทดรองพนักงาน ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า อื่นๆ

3,689 13,980 1,254 1,175 505 5,503

2,728 10,724 10,836 635 4,058 5,004

รวม

26,106

33,985

100 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


7. Inventories

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

Finished goods Less allowance for obsolescence

48,798 (1,142)

92,068 (737)

Finished goods, net Work in process Raw materials and packing materials Spare parts and factory supplies Promotional materials Goods in transit

47,656 59 46,510 12,814 1,128 3,366

91,331 169 57,075 15,495 2,125 3,551

111,533

169,746

Net

The cost of inventory which is recognised as an expense and included in “cost of sale of goods” for 2007 amounted to Baht 1,212 million (2006: Baht 1,079 million).

8. Other current assets

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

Other accounts receivable Less allowance for doubtful accounts

12,827 (9,138)

11,738 (9,010)

Net Prepaid crown tax and lids taxes Accrued income from sales subsidies Advance to employees Prepaid corporate income tax Others

3,689 13,980 1,254 1,175 505 5,503

2,728 10,724 10,836 635 4,058 5,004

Total

26,106

33,985

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

101


9. เงินลงทุนระยะยาว

สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ

จำนวนเงินลงทุน

ประเภท กิจการ

2550 2549 (ร้อยละ)

2550

2549 2550 (พันบาท)

โรงพยาบาล

0.03

0.03

13,319

13,816

โรงแรม

0.01

0.01

40 (37)

สุทธิ

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

เงินลงทุนหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน บริษัท ภูเก็ตไอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

102 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

เงินปันผลรับ 2549

199

199

40 (37)

- -

-

3

3

-

-

13,322

13,819

199

199


9. Long-term investments

Ownership interest 2007 2006 (%)

Balances Dividend income 2007 2006 2007 2006 (in thousand Baht)

Hospital

0.03

0.03

13,319

13,816

Hotel

0.01

0.01

40

Net

Marketable equity securities available-for-sale - at fair value Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited General investments - at cost Phuket Island Public Company Limited Less allowance for impairment loss of investment Long-term investments, net

Type of Business

199

199

40

-

-

(37)

(37)

-

-

3

3

-

-

13,322

13,819

199

199

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

103


104 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

149,228 - (9,663) (841)

138,724

415,947

415,947 (11,352) (8,959)

395,636

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 1 มกราคม 2550 เพิ่มขึ้น โอน จำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 1 มกราคม 2550 โอน จำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

-

- - -

-

1,912

1,912 - - -

1,912 - - -

(ราคาทุน)

ทีด่ นิ

(ราคา ประเมิน)

149,228 - - -

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 เพิ่มขึ้น โอน จำหน่าย

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

- - -

-

5,728

4,953 - 775 -

4,513 - 440 -

-

- - -

-

237,155

231,398 - 6,235 (478)

218,265 - 13,133 -

-

- - -

-

371,556

370,985 - 571 -

370,690 - 700 (405)

อาคารและ สิง่ ปลูกสร้าง ส่วน และส่วน ปรับปรุง ปรับปรุง เครือ่ งจักร ทีด่ นิ อาคารเช่า และอุปกรณ์ (ราคาทุน) (ราคาทุน) (ราคาทุน)

-

- - -

-

343,872

309,879 35,307 4,692 (6,006)

293,379 28,539 4,679 (16,718)

-

- - -

-

275,897

284,464 51 - (8,618)

290,964 - - (6,500)

-

- - -

-

113,667

115,583 23,375 - (25,291)

94,170 43,837 - (22,424)

เครือ่ ง ตกแต่งและ ภาชนะ เครือ่ งใช้ บรรจุ สำนักงาน ยานพาหนะ สุทธิ (ราคาทุน) (ราคาทุน) (ราคาทุน) (พันบาท)

-

- - -

-

196,699

182,213 15,317 - (831)

158,970 23,950 - (707)

อุปกรณ์ ส่งเสริม การขาย (ราคาทุน)

1,596,636 105,425 (46,754)

รวม

-

- - -

-

3,212

395,636

415,947 (11,352) (8,959)

415,947

1,688,422

4,692 1,655,307 12,675 86,725 (12,274) (9,664) (1,881) (43,946)

14,545 9,099 (18,952) -

งาน ระหว่าง ก่อสร้าง (ราคาทุน)


Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

105

Surplus on revaluation At 1 January 2006 At 31 December 2006 and 1 January 2007 Transfers Disposal At 31 December 2007

Cost At 1 January 2006 Additions Transfers Disposals At 31 December 2006 and 1 January 2007 Additions Transfers Disposals At 31 December 2007

- - - - -

415,947 (11,352) (8,959) 395,636

1,912 - - - 1,912

149,228 - (9,663) (841) 138,724

415,947

1,912 - - -

149,228 - - -

Land (At appraised) (At cost)

10. Property, plant and equipment

- - - -

-

4,953 - 775 - 5,728

4,513 - 440 -

Land improve- ments (At cost)

370,690 - 700 (405)

- - - -

- - - - -

-

231,398 370,985 - - 6,235 571 (478) - 237,155 371,556

218,265 - 13,133 -

290,964 - - (6,500)

94,170 43,837 - (22,424)

158,970 23,950 - (707)

- - - -

-

- - - -

-

- - - -

-

- - - -

-

309,879 284,464 115,583 182,213 35,307 51 23,375 15,317 4,692 - - - (6,006) (8,618) (25,291) (831) 343,872 275,897 113,667 196,699

293,379 28,539 4,679 (16,718)

(in thousand Baht)

Total

- - - -

-

415,947 (11,352) (8,959) 395,636

415,947

4,692 1,655,307 12,675 86,725 (12,274) (9,664) (1,881) (43,946) 3,212 1,688,422

14,545 1,596,636 9,099 105,425 (18,952) - (46,754)

Buildings and leasehold Machinery Furniture Promo- Con- improve- and and office Containers, tional struction ments equipment equipment Vehicles net equipment in progress (At cost) (At cost) (At cost) (At cost) (At cost) (At cost) (At cost)


106 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

(2,750)

- - -

- - -

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 1 มกราคม 2550 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

562,425 -

562,425

531,610 -

531,610

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

(2,750)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 1 มกราคม 2550

1,912

1,912 -

1,912

1,912 -

-

- - -

- - -

-

-

-

(ราคาทุน)

ทีด่ นิ

(ราคา ประเมิน)

(2,750)

ส่วนที่ลดลงจากการตีราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549

2,794

2,794 -

2,354

2,354 -

(2,934)

(2,599) (335) -

(2,282) (317) -

-

-

-

(204,037) (24,823) 282

-

-

-

(202,311) (33,952) 16,264

-

-

-

(258,138) (16,155) 6,500

-

-

-

113,177

113,177 -

117,684

117,684 -

118,150

118,150 -

142,407

142,407 -

93,268

93,268 -

89,880

89,880 -

7,825

7,507 318

16,671

15,780 891

(123,978) (253,406) (250,604) (268,072)

113,667

113,667 -

115,583

115,583 -

-

- - -

- - -

-

-

-

เครือ่ ง ตกแต่งและ ภาชนะ เครือ่ งใช้ บรรจุ สำนักงาน ยานพาหนะ สุทธิ (ราคาทุน) (ราคาทุน) (ราคาทุน) (พันบาท)

(113,714) (228,578) (219,999) (267,793) (10,742) (24,828) (36,270) (8,897) 478 - 5,665 8,618

(103,184) (10,530) -

-

-

-

อาคารและ สิง่ ปลูกสร้าง ส่วน และส่วน ปรับปรุง ปรับปรุง เครือ่ งจักร ทีด่ นิ อาคารเช่า และอุปกรณ์ (ราคาทุน) (ราคาทุน) (ราคาทุน)

41,212

27,084 14,128

42,683

28,207 14,476

(155,487)

(139,530) (16,787) 830

(124,139) (16,098) 707

-

-

-

อุปกรณ์ ส่งเสริม การขาย (ราคาทุน)

3,212

3,212 -

4,692

4,692 -

-

- - -

- - -

-

-

-

งาน ระหว่าง ก่อสร้าง (ราคาทุน)

1,026,827

1,012,381 14,446

1,096,291

1,080,924 15,367

(1,054,481)

(972,213) (97,859) 15,591

(894,091) (101,875) 23,753

(2,750)

(2,750)

(2,750)

รวม


Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

107

562,425 - 562,425

531,610 - 531,610

Owned assets Assets under financial lease Total at 31 December 2006

Owned assets Assets under financial lease Total at 31 December 2007

Net book value

- - - - - - -

Accumulated depreciation At 1 January 2006 Depreciation charge for the year Disposals At 31 December 2006 and 1 January 2007 Depreciation charge for the year Disposals At 31 December 2007

- -

- -

-

1,912 - 1,912

1,912 - 1,912 2,794 - 2,794

2,354 - 2,354 113,177 - 113,177

117,684 - 117,684

118,150 - 118,150

142,407 - 142,407

93,268 - 93,268

89,880 - 89,880

7,507 318 7,825

15,780 891 16,671

(2,599) (113,714) (228,578) (219,999) (267,793) (335) (10,742) (24,828) (36,270) (8,897) - 478 - 5,665 8,618 (2,934) (123,978) (253,406) (250,604) (268,072)

(204,037) (202,311) (258,138) (24,823) (33,952) (16,155) 282 16,264 6,500

- -

-

- - - -

(103,184) (10,530) -

- -

-

(2,282) (317) -

- -

- -

-

(in thousand Baht)

113,667 - 113,667

115,583 - 115,583

- - - -

- - -

- -

-

27,084 14,128 41,212

28,207 14,476 42,683

(139,530) (16,787) 830 (155,487)

(124,139) (16,098) 707

- -

-

3,212 - 3,212

4,692 - 4,692

- - - -

- - -

- -

-

Buildings and leasehold Machinery Furniture Promo- Con- improve- and and office Containers, tional struction ments equipment equipment Vehicles net equipment in progress (At cost) (At cost) (At cost) (At cost) (At cost) (At cost) (At cost)

- - -

-

Land improve- ments (At cost)

-

Land (At appraised) (At cost)

(2,750) (2,750) (2,750)

Devaluation At 1 January 2006 At 31 December 2006 and 1 January 2007 At 31 December 2007

1,012,381 14,446 1,026,827

1,080,924 15,367 1,096,291

(972,213) (97,859) 15,591 (1,054,481)

(894,091) (101,875) 23,753

(2,750) (2,750)

(2,750)

Total


ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่งทำการประเมินราคาที่ดินที่ใช้งานของบริษัทใหม่ทั้งหมดที่มี อยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผู้ประเมินราคาได้ใช้เกณฑ์ราคาตลาดยุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ดังนั้น เริ่มจากวันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทได้บันทึกที่ดินในราคาที่ประเมินใหม่ โดยบันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินจากการ ประเมินราคาจำนวนเงินรวม 415.9 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 15) ไว้ในบัญชี “สำรองจากการตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุติธรรม” ซึ่งแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาที่ดินของบริษัทจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ นอกจากนี้บริษัทได้บันทึกมูลค่าที่ลดลงจากการประเมินราคาที่ดินสำหรับที่ดินแปลงที่ราคาตลาดยุติธรรมต่ำกว่าราคาตามบัญชีจำนวน เงินประมาณ 2.7 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2547

ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งได้หักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งาน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวนเงินประมาณ 416.6 ล้านบาท (2549: 416.6 ล้านบาท)

ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนของบริษัทซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวนรวมประมาณ 228.3 ล้านบาท (2549: 253.3 ล้านบาท) ได้จำนองและจำนำไว้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง และ บริษัทได้โอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยส่วนที่คุ้มครองอาคารและอุปกรณ์บางส่วนของบริษัทให้แก่ธนาคารในประเทศดังกล่าว เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเดียวกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่ 25/2549 เรื่อง “การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่” ประกาศ ของสภาฯ ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทสามารถเลือกปฏิบัติการบันทึกบัญชีสินทรัพย์เมื่อมีการตีราคาใหม่ได้ 2 วิธี คือ (ก) บันทึกตาม หลักการที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” หรือ (ข) ปฏิบัติตามเกณฑ์ ราคาทุน เมื่อมีการตีราคาเพิ่ม

ในระหว่างปี 2550 บริษัทขายที่ดินบางส่วนที่มีราคาตามบัญชีจำนวนเงิน 9.8 ล้านบาท (รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจำนวนเงิน 9.0 ล้านบาท) และบันทึกกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าวโดยแสดงเป็นกำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวนเงิน 9.0 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุน ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 (ฉ) บริษัทได้บันทึกตามเกณฑ์ราคาทุน ซึ่งวิธีการดังกล่าว ทำให้งบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2550 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 9.0 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น

11. ที่ดินที่ถือไว้เพื่อโครงการในอนาคต

(พันบาท)

ราคาทุนเดิม ณ วันที่ 1 มกราคม 2549

39,549

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 1 มกราคม 2550 โอน

39,549 9,663

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

49,212

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549

12,139

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 1 มกราคม 2550 โอน

12,139 11,352

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

23,491

108 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


In February 2005, the Company engaged an independent appraiser to reappraise all of its land which was in active use as at 31 December 2004, by applying fair market value as shown in the appraiser’s report dated 4 February 2005. Therefore, starting from 31 December 2004, the Company recorded its land at the reappraised value, with a revaluation surplus of land amounting to Baht 415.9 million (See Note 15), recorded as part of “Fair value changes and revaluation surplus” account under “Shareholders’ Equity” in the balance sheet. The revaluation surplus of land is not available for dividend distribution. In addition, the Company recorded the devaluation of land for those parcels for which the fair market value was lower than the net carrying value, amounting to approximately Baht 2.7 million in the statement of income for the year 2004.

The gross carrying amounts of fully depreciated property and equipment that was still in use as at 31 December 2007, amounted to approximately Baht 416.6 million (2006: Baht 416.6 million).

A portion of the Company’s land, buildings, machinery and equipment with carrying value totalling approximately Baht 228.3 million as at 31 December 2007 (2006: Baht 253.3 million), were mortgaged and pledged as collateral for the credit facilities obtained from a local bank. The Company also assigned the benefits of an insurance policy covering a portion of the Company’s property, plant and equipment to a local bank as collateral for credit facilities obtained from the same bank, as discussed in Note 12.

On 11 October 2006, the Federation of Accounting Profession (“FAP”) announced “Accounting Record on Revaluation” FAP announcement No. 25/2549 requires the Company has two alternatives to be applied on recording assets when revaluation: (a) comply with the principle as stipulated in paragraph No. 38 of TAS No. 32 “Property, Plant and Equipment” or (b) comply with the cost method when revaluation is made.

During 2007, the Company sold certain parcel of land with carrying value of Baht 9.8 million (including revaluation reserve on land of Baht 9.0 million) and made reversal of revaluation reserve on such land to present as gain on sales of property, plant and equipment of Baht 9.0 million in the statement of income. As stated in Note 3 (f) the Company adopted to use the alternative to comply with the cost method. The effect of the above accounting treatment on the 2007 financial statements would be to increase the net profit by approximately Baht 9.0 million, increase earnings per share by Baht 0.05 per share.

11. Land held for future project

(in thousand Baht)

Original cost At 1 January 2006

39,549

At 31 December 2006 and 1 January 2007 Transfers

39,549 9,663

At 31 December 2007

49,212

Surplus on revaluation At 1 January 2006

12,139

At 31 December 2006 and 1 January 2007 Transfers

12,139 11,352

At 31 December 2007

23,491

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

109


(พันบาท)

ส่วนที่ลดลงจากการตีราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549

(3,867)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 1 มกราคม 2550

(3,867)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

(3,867)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

47,821 68,836

ในระหว่างปี 2550 บริษัทได้จัดประเภทบัญชีที่ดินใหม่จำนวนเงิน 21 ล้านบาท เป็นที่ดินไว้เพื่อโครงการในอนาคตเนื่องจากบริษัทตัดสิน ใจเลื่อนการก่อสร้างโรงงานใหม่เพื่อการผลิตสินค้าบนที่ดินแปลงหนึ่งออกไป และยังไม่มีแผนสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคตที่ดินดัง กล่าวที่ชัดเจน

12. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชี - ส่วนที่มีหลักประกัน

45,371

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ส่วนที่มีหลักประกัน

25,000

55,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - ส่วนที่มีหลักประกัน

28,000

14,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

2,000

2,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

7,076

6,514

107,447

77,514

58,000

86,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

4,000

6,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

3,433

8,664

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ส่วนที่มีหลักประกัน

65,433

100,664

รวม

172,880

178,178

110 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


(in thousand Baht) (3,867)

At 31 December 2006 and 1 January 2007

(3,867)

At 31 December 2007

(3,867)

Net book value At 31 December 2006 At 31 December 2007

47,821 68,836

Devaluation At 1 January 2006

During 2007, the Company reclassified land of Baht 21 million to land held for future project since the Company decided to postpone construction on certain plot of land for new facilities to produce its product and currently has no specified plan for future use of such land.

12. Interest-bearing liabilities

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

Current Bank overdraft - Secured

45,371

-

Short-term loans from financial institution - Secured

25,000

55,000

Current portion of long-term loan from financial institution - Secured

28,000

14,000

Current portion of long-term loan from third party - Unsecured

2,000

2,000

Current portion of finance lease liabilities

7,076

6,514

107,447

77,514

58,000

86,000

Long-term loan from third party - Unsecured

4,000

6,000

Finance lease liabilities

3,433

8,664

65,433

100,664

172,880

178,178

Non-current Long-term loan from financial institution - Secured

Total

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

111


หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

ครบกำหนดภายในหนึ่งปี ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี

100,371 62,000

71,000 92,000

รวม

162,371

163,000

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกันและสินเชื่อส่วนที่เป็นหนังสือค้ำประกันในหมายเหตุ 26 มีรายละเอียดของหลักประกันดังนี้

ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

228,297

253,371

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทได้รับวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออื่นจากสถาบันการเงินหลายแห่งเป็นจำนวนเงินรวม 406 ล้านบาท (รวมวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนเงิน 86 ล้านบาท) (2549: 420 ล้านบาท (รวมวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนเงิน 100 ล้านบาท))

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเสียดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 3.83 ถึง 5.56 ต่อปี ในปี 2550 (2549: ระหว่างร้อยละ 4.71 ถึง 5.56 ต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 100 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปี สำหรับ ปีแรกและอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินกู้ (MLR) ลบด้วยร้อยละ 1.5 ต่อปี สำหรับปีที่สองถึงปีที่ห้า และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดละ 14 ล้านบาท ทุกครึ่งปี เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 และงวดสุดท้ายจำนวนเงิน 16 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2553

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมเหล่านี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ เช่น การรักษาอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น การแจ้งให้ทราบก่อนมีการจ่ายเงินปันผลและการไม่ลดทุนจดทะเบียน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้โอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกัน ภัยส่วนที่คุ้มครองสินทรัพย์ข้างต้นเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบางส่วน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นเป็นเงินกู้ยืมภายใต้สัญญากับบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนรวม 10 ล้านบาท โดย ไม่คิดดอกเบี้ย เงินกู้ยืมนี้มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายปีๆ ละ 2 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้จ่ายชำระคืนเงินต้นงวดแรกล่าช้าในเดือนเมษายน 2549 โดยไม่มีเบี้ยปรับ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม บริษัทต้องไม่ให้บุคคล ภายนอกมีอำนาจในการควบคุมบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของบริษัท

112 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


The periods to maturity of interest-bearing liabilities, excluding finance lease liabilities, as at 31 December were as follows:

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

Within one year After one year but within three years

100,371 62,000

71,000 92,000

Total

162,371

163,000

Secured interest-bearing liabilities and the credit facility of letters of guarantee in Note 26 are secured by the following:

Land, buildings, machinery and equipment

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

228,297

253,371

As at 31 December 2007, the Company obtained overdraft and other credit facilities from several financial institutions totaling to Baht 406 million (including the line of long-term loan of Baht 86 million) (2006: Baht 420 million (including the line of longterm loan of Baht 100 million).

The short-term loans from financial institutions bear interest from 3.83% to 5.56% in 2007 (2006: 4.71% to 5.56%).

Long-term loan from financial institution Loan from a local bank totaling Baht 100 million since July 2005 which bears interest at a fixed rate of 3.75% per annum for the first year and at the Minimum Loan Rate (MLR) minus 1.5% per annum for the second to fifth years and is repayable in semi-annual installments of Baht 14 million, commencing from July 2007, with a final repayment of Baht 16 million in July 2010.

Under the terms of these agreements, the Company has to comply with certain conditions, such as maintaining the debt to equity ratio, providing notices before the payment of dividends and not reducing its authorised share capital, etc. The Company also assigned the benefits of an insurance policy covering the above assets as collateral for the secured interest-bearing liabilities.

Long-term loan from third party The long-term loan from third party represented a loan under an agreement with Coca-Cola (Thailand) Limited totaling Baht 10 million, which is interest free. This loan is repayable in annual installments of Baht 2 million, commencing from February 2006. However, the Company has arranged for the first installment to be deferred until April 2006 without penalty. Under the terms of the loan agreement, control of the Company cannot be transferred to other parties and the existing shareholders must retain a minimum proportion of the shares of the Company.

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

113


หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

2550

เงินต้น

ครบกำหนดภายในหนึ่งปี ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปี

7,076 3,433

495 108

7,571 3,541

6,514 8,664

795 470

7,309 9,134

รวม

10,509

603

11,112

15,178

1,265

16,443

ดอกเบีย้ ยอดจ่ายชำระ

เงินต้น

2549 ดอกเบีย้ ยอดจ่ายชำระ

(พันบาท)

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์ตู้แช่เย็นโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี และ มีกำหนดการจ่ายชำระคืนเป็นรายเดือนในจำนวนเงินเท่าๆ กัน (งวดสุดท้ายจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2552) ทั้งนี้ กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์

ตู้แช่เย็นดังกล่าวจะโอนเป็นของบริษัท เมื่อบริษัทตัดสินใจใช้สิทธิเลือกซื้อและจ่ายชำระเงินค่าสิทธิในการซื้อดังกล่าวแล้ว

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เป็นสกุลเงินบาท

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย ค่าขนส่งค้างจ่าย เจ้าหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดอกเบี้ยค้างจ่าย อื่นๆ รวม

114 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

60,750 21,823 9,906 5,710 2,001 4,530

35,555 19,053 6,978 2,449 2,639 3,681

104,720

70,355


Finance lease liabilities Finance lease liabilities as at 31 December were payable as follows:

2007

2006

Principal

Interest

Payments

Principal

Interest

Payments

Within one year After one year but within two years

7,076 3,433

495 108

7,571 3,541

6,514 8,664

795 470

7,309 9,134

Total

10,509

603

11,112

15,178

1,265

16,443

(in thousand Baht)

The Company entered into long-term finance lease contracts with a local company to purchase cooler equipment with interest at the rate of 6.75% per annum and the lease contract is repayable in equal monthly installments, expiring December 2009. The ownership of the assets under finance lease liabilities will be transferred to the Company whenever the Company exercises the purchase option as at the end of the lease term and all payments are made.

Interest-bearing liabilities for the Company as at 31 December 2007 and 2006 were denominated entirely in Thai Baht.

13. Other current liabilities Accrued sales promotion expenses Accrued operating expenses Accrued transportation expense Value added tax payable Accrued interest expense Others Total

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

60,750 21,823 9,906 5,710 2,001 4,530

35,555 19,053 6,978 2,449 2,639 3,681

104,720

70,355

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

115


14. ทุนเรือนหุ้น

มูลค่าหุน้ ต่อหุน้ (บาท)

2550 จำนวนหุน้

2549 บาท

จำนวนหุน้

บาท

(พันหุ้น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 มกราคม - หุ้นสามัญ

1

250,000

250,000

250,000

250,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - หุ้นสามัญ

1

250,000

250,000

250,000

250,000

หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม - หุ้นสามัญ

1

166,015

166,015

166,015

166,015

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - หุ้นสามัญ

1

166,015

166,015

166,015

166,015

15. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

การตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ส่วนเกินทุนจากการตีราคาและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของส่วนเกินจากการตีราคา และเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจนกระทั่งมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมและส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น - ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน - ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เผื่อขาย รวม

หมายเหตุ

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

10 11

395,636 23,491

415,947 12,139

9

6,759

7,256

425,886

435,342

สำรองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

116 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


14. Share capital

Par value per share (in Baht)

2007 Number

2006 Baht

Number

Baht

(thousand shares / thousand Baht)

Authorised At 1 January - ordinary shares

1

250,000

250,000

250,000

250,000

At 31 December - ordinary shares

1

250,000

250,000

250,000

250,000

Issued and fully paid At 1 January - ordinary shares

1

166,015

166,015

166,015

166,015

At 31 December - ordinary shares

1

166,015

166,015

166,015

166,015

15. Reserves

Share premium Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”). Share premium is not available for dividend distribution.

Fair value changes and revaluation surplus Fair value changes and revaluation surplus recognised in shareholders’ equity relate to cumulative net changes in the fair value of available-for-sale investments and surpluses arising from the revaluations of freehold land.

As at 31 December 2007 and 2006, the fair value changes and revaluation surpluses consisted of:

Note

Revaluation increment in land - Land used in operations - Land not used in operations Unrealised holding gain from valuation of available-for-sale securities Total

10 11 9

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

395,636 23,491

415,947 12,139

6,759

7,256

425,886

435,342

Legal reserve Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a company shall allocate not less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

117


สำรองทั่วไป บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรสำรองเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สำรองทั่วไปของบริษัทมีจำนวน 35 ล้านบาท (2549: 29 ล้านบาท)

16. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ไว้ในงบการเงินนี้ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพียงธุรกิจเดียวและจัดจำหน่ายภายในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้น

17. รายได้อื่น

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้จากเงินชดเชยค่าสินค้าเสียหาย อื่นๆ

8,993 3,006 2,253 12,708

2,026 3,187 1,365 15,547

รวม

26,960

22,125

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าขนส่งและค่าน้ำมันในการเดินทาง ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา อื่นๆ (ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการตลาด)

255,587 77,054 104,178 62,522 25,870 254,563

230,321 78,851 88,320 66,173 22,700 187,861

รวม

779,774

674,226

18. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

118 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


General reserve The Company has a policy to appropriate a reserve for general purposes. The general reserve as at 31 December 2007 amounted to Baht 35 million (2006: Baht 29 million).

16. Segment information

The Company does not present financial information of business segments and geographical segments in the financial statements since the Company is solely engaged in the manufacturing and distribution of soft drinks within 14 provinces in southern Thailand.

17. Other income

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

Gain on disposal of property, plant and equipment Income from sales of supplies Insurance claim for damaged goods Others

8,993 3,006 2,253 12,708

2,026 3,187 1,365 15,547

Total

26,960

22,125

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

Personnel expenses Administration expenses Transportation and fuel expenses Depreciation and amortisation Repair and maintenance expenses Others (mainly distribution and marketing expenses)

255,587 77,054 104,178 62,522 25,870 254,563

230,321 78,851 88,320 66,173 22,700 187,861

Total

779,774

674,226

18. Selling and administrative expenses

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

119


19. ค่าใช้จ่ายพนักงาน

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

เงินเดือนและค่าแรง ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายพนักงาน จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อื่นๆ

239,196 20,143 18,313 8,678 1,177 3,296

222,708 22,001 4,044 8,536 2,450 2,949

รวม

290,803

262,688

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(จำนวนคน) 1,543

1,668

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

5,003

19,121

20. ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ปัจจุบัน สำหรับปีปัจจุบัน

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ให้ สิทธิทางภาษีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนหรือในวันที่ 6 กันยายน 2544 โดยลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สำหรับกำไรสุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลา บัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ บริษัทได้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามส่วนของกำไรทางภาษีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาทในอัตราร้อยละ 25 การลดอัตรา ภาษีได้สิ้นสุดลงในปี 2549 ดังนั้น ภาษีที่คำนวณจากกำไรทางภาษีปี 2550 จึงใช้อัตราภาษีในอัตราร้อยละ 30

21. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 3.3 ล้านบาท (2549: 50.9 ล้านบาท) และหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 166,015,000 หุ้น (2549: 166,015,000 หุ้น)

22. เงินปันผลจ่าย

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (จำนวนรวมทั้งสิ้น 16.6 ล้านบาท) เงินปันผลดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น แล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 บริษัทได้บันทึกเงินปันผลจ่ายนี้ในเดือนเมษายน 2549 และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนพฤษภาคม 2549

120 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


19. Personnel expenses

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

Wages and salaries Commission Employee expense Compulsory social security contribution Training expense Others

239,196 20,143 18,313 8,678 1,177 3,296

222,708 22,001 4,044 8,536 2,450 2,949

Total

290,803

262,688

(number of employees)

Number of employees as at 31 December

1,543

1,668

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

5,003

19,121

20. Income tax expense

Current tax expense Current year

Income tax reduction Royal Decree No. 387 B.E. 2544 dated 5 September 2001 grants companies listed on the Stock Exchange of Thailand on or before 6 September 2001 a reduction in the corporate income tax rate from 30% to 25% for taxable profits not exceeding Baht 300 million for the five consecutive accounting periods beginning on or after enactment. The Company has, accordingly, calculated income tax on the portion of its taxable profit for the year ended 31 December 2006 not exceeding Baht 300 million at the 25% corporate income tax rate. The tax reduction grant expired in financial year 2006. Accordingly, the tax on taxable profit for 2007 is calculated at 30% tax rate.

21. Basic earnings per share

The calculation of basic earnings per share for the year ended 31 December 2007 was based on the profit attributable to ordinary shareholders of Baht 3.3 million (2006: Baht 50.9 million) and the weighted average number of shares outstanding during the year ended 31 December 2007 of 166,015,000 shares (2006: 166,015,000 shares).

22. Dividends

At the Board of Directors’ meeting held on 21 March 2006, dividends of Baht 0.10 per share (amounting to Baht 16.6 million) were approved from retained earnings as at 31 December 2005. The dividend was approved by the shareholders in the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 24 April 2006. The Company recorded these dividends in April 2006 and the dividends were paid to shareholders in May 2006.

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

121


ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิสำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (จำนวนรวมทั้งสิ้น 19.9 ล้านบาท) บริษัท ได้บันทึกและจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2549

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท (จำนวน รวมทั้งสิ้น 39.8 ล้านบาท) จากกำไรสุทธิสำหรับปี 2549 (รวมเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 19.9 ล้านบาท ที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 และจ่ายในระหว่างปี 2549) โดยเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา หุ้นละ 0.12 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 19.9 ล้านบาท ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2550 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ การจัดสรรสำรองเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปจำนวน 6 ล้านบาท จากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้บันทึกการจัดสรรสำรองทั่วไป ดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2550

23. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจาก การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไร หรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการ จัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งส่งผลกระทบต่อ กระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของ กระแสเงินสดที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 12)

ความเสี่ยงทางด้านเงินตราต่างประเทศ บริษัทดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศแต่มีการนำเข้าวัตถุดิบเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการตลาดจากการ เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อยู่ในระดับไม่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีรายการนำเข้าสินค้าในจำนวนเงินไม่เป็นสาระสำคัญในแต่ละปี

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอโดยการวิเคราะห์ฐานะ ทางการเงินของลูกค้าในกรณีที่มีการขอสินเชื่อเกินกว่าระดับที่กำหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ในงบดุล บริษัทไม่มีความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อที่เป็น สาระสำคัญ นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารจึงไม่คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี ้

ไม่ได้ ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อสูงสุดคือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ ดำเนินงานของกิจการและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในการพิจารณา มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน บริษัทมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันและต้นทุนที่เกิดจากการ แลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้สินภายใต้เครื่องมือทางการเงิน 122 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


At the Board of Directors’ meeting held on 1 September 2006, the interim dividends of Baht 0.12 per share (amounting to Baht 19.9 million) were approved out of earnings from 1 January 2006 to 30 June 2006. The Company recorded and paid these dividends to shareholders in September 2006. At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 23 April 2007, dividends of Baht 0.24 per share (total sum of Baht 39.8 million) were approved from the net profit of 2006 (including interim dividends of Baht 0.12 per share, total sum of Baht 19.9 million, approved by the Board of Directors on 1 September 2006 and paid in 2006). The final dividend of Baht 0.12 per share, total sum of Baht 19.9 million was paid to shareholders in May 2007. In addition, the shareholders also approved the appropriation of reserve for general purposes of Baht 6 million from the Company’s retained earnings and the Company has recorded the appropriation in the accounts in May 2007.

23. Financial instruments

Financial risk management policies The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does not issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.

Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of controls in place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing the risks. The management continually monitors the Company’s risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and control is achieved.

Interest rate risk Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the Company’s cash flow because loan interest rates are mainly floating. The Company is primarily exposed to interest rate cash flow risk from its borrowings (See Note 12).

Foreign currency risk The Company mainly operates locally but imports certain raw material, giving rise to exposure to market risk from changes in foreign exchange rates. However, the management believes that the foreign exchange rate risk is minimal because the Company has insignificant import transactions in each year.

Credit risk Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to settle its financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due.

Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. Credit evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount. At the balance sheet date, there were no significant concentrations of credit risk. In addition, due to the large number of parties comprising the Company customer base, the management does not anticipate material losses from its debt collection. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the balance sheet.

Liquidity risk The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.

Fair values The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. In determining the fair value of its financial assets and liabilities, the Company takes into account its current circumstances and the costs that would be incurred to exchange or settle the underlying financial instrument. Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

123


บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

1

1

1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่นๆ และเงินกู้ยืมระยะสั้น มีราคาตามบัญชีใกล้เคียง กับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดการรับชำระคืนหรือจ่ายชำระคืนในระยะเวลาอันสั้น เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะใช้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่มีการซื้อขายในตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อ ของเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะใช้สินทรัพย์สุทธิ เป็นมูลค่าตลาดโดยประมาณ เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็นอัตราในตลาด มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ไม่มีดอกเบี้ยมีมูลค่ายุติธรรมประมาณขึ้นโดยใช้วิธีส่วนลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมโดยเฉลี่ย สำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวเปรียบเทียบกับราคาตาม บัญชีสรุปได้ดังนี้ 1

2550 ราคาตามบัญชี

2549 มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

(พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น: ไม่มี ดอกเบี้ย

6,000

5,517

8,000

7,064

24. สัญญา

สัญญารับสิทธิเพื่อการจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว บริษัทและบริษัทผู้ขายสินค้าสองแห่ง (รวมถือเป็น “ผู้รับสิทธิ”) ได้ทำสัญญารับสิทธิกับลูกค้าของบริษัทรายหนึ่ง (“ผู้ให้สิทธิ”) โดย ผู้ให้สิทธิตกลงให้สิทธิแก่ผู้รับสิทธิทั้งสามบริษัทในการจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มผ่านเครื่องกด (Fountain) แต่เพียงผู้เดียวในร้าน สาขาของผู้ให้สิทธิเป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และให้มีผลบังคับต่อไปอีก 4 ปี สิ้นสุด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว ผู้รับสิทธิตกลงจะจ่ายค่าสนับสนุนทางการตลาดในอัตราตาม ปริมาณการซื้อสินค้าของผู้ให้สิทธิ และหากมีการต่ออายุสัญญาอีก 4 ปี ผู้รับสิทธิจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนทางการตลาดเป็นรายปี

เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าสนับสนุนทางการตลาดข้างต้น โดยบริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รับสิทธิจะรับภาระจ่ายเงินสนับสนุนทางการตลาด ดังกล่าวในสัดส่วนตามยอดขาย

Sharing agreement ในเดือนมีนาคม 2549 บริษัทได้ทำสัญญา Sharing Agreement กับบริษัทผู้ขายสินค้ารายหนึ่งต่อเนื่องจากสัญญารับสิทธิเพื่อการ จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวข้างต้น โดยบริษัทตกลงจะสนับสนุนธุรกิจสินค้าประเภทเครื่องดื่มผ่านเครื่องกด (Fountain) ของลูกค้า รายดังกล่าวข้างต้นในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ การจัดการทางการตลาดและอื่นๆ ตามที่ระบุ ในสัญญาโดยมีผลบังคับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2555 (5 ปี 9 เดือน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุน

ดังกล่าว บริษัทได้รับเงินสนับสนุนการขายจำนวน 24 ล้านบาท จากบริษัทผู้ขายสินค้าดังกล่าวในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2549 โดยบันทึกไว้ในบัญชี “เงินสนับสนุนการขายตามสัญญารอตัดบัญชีเป็นรายได้” ในงบดุล และจะรับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนโดย วิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาที่ให้การสนับสนุนต่างๆ ดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี 9 เดือน ยอดคงเหลือของรายได้รอตัดบัญชีดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวน 17.7 ล้านบาท (2549: 21.9 ล้านบาท)

124 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instrument:

Cash and cash equivalents, trade and other accounts receivable and payable and short-term loan - the carrying values approximate their fair values due to the relatively short-term maturity of these financial instruments.

Investments in marketable securities; the fair market value is estimated based on quoted bid market prices. For investments in non - marketable securities; the fair market value is represented by the net asset value for such investments.

1

1

Long-term loan payable which bear interest at a variable market rate - the carrying values approximate the fair value.

1

Long-term loan payable, which is interest free - a reasonable estimate of fair value is calculated by using a discounted cash flow method based on the quoted market interest rate for debt with the same term. As at 31 December, their estimated fair values compared to their carrying values were summarised below: 1

2007 Carrying value

2006 Fair value

Carrying value

Fair value

(in thousand Baht)

Long-term loan from third party : no Interest

6,000

5,517

8,000

7,064

24. Agreements

Exclusive distribution license agreement The Company and two suppliers (altogether “Licensees”) entered into an exclusive distribution license agreement with a customer (“Licensor”), whereby the licensor permits the licensees to sell exclusively fountain products in the stores of the licensor for a period of 4 years commencing from 1 March 2004 to 29 February 2008, which can be extended effective for a further period of 4 years, expiring on 29 February 2012. As compensation, the licensees agreed to pay the marketing support fund at the fixed rate according to the quantity purchased by the licensor, as stipulated in the agreement. In case that there is an extended term of 4 years, the licensees have to pay the cash marketing support on annual installments, in addition to the aforementioned marketing support fund. In this connection, the Company, as a licensee, has an obligation to share the cash marketing support in proportion to its sales amount.

Sharing agreement Corresponding to the terms of the above “Exclusive distribution license agreement”, in March 2006, the Company entered into a Sharing agreement with one of these suppliers, whereby the Company agrees to provide support to customer in Fountain business in 14 provinces in the southern region of Thailand. The support includes equipment procurement, marketing and others assistance, as specified in the agreement, and is effective from July 2006 to March 2012 (5 years and 9 months). In consideration the Company has received compensation of Baht 24 million from the supplier during the second quarter of 2006 which was recorded as “Deferred income on contractual sales subsidy” in the balance sheet to be recognised as income on a straight-line basis over the period of sales support of 5 years and 9 months. The outstanding balance of deferred income as at 31 December 2007 was Baht 17.7 million (2006: Baht 21.9 million).

Annual Report 2007 » Haad Thip Public Company Limited

125


25. ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2550 (พันบาท)

2549 (พันบาท)

259

2,663

8,309 7,665 1,078

9,897 11,030 1,364

17,052

22,291

ภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุน สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ภายในระยะเวลาหนึ่งปี ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี ระยะเวลามากกว่าห้าปี รวม

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้

1

1

1

1

1

สัญญาเช่าที่ดินระยะยาวสำหรับก่อสร้างคลังสินค้าและสิ่งปลูกสร้างอื่น โดยฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสามสิบปีสิ้นสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีสิทธิต่อสัญญาเช่าได้อีกสามปี และอีกฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลายี่สิบปี สิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2566 สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สิ้นสุดในระยะเวลาต่างๆ กันจนถึงเดือนธันวาคม 2555 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานเป็นระยะเวลาสามปีสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2553 โดยมีสิทธิต่อสัญญาเช่าได้อีกหกปี สัญญาเช่าพื้นที่และค่าตอบแทนระยะเวลาหนึ่งปีและสองปี สิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และมีนาคม 2552 สัญญาเช่ายานพาหนะระยะเวลาสามปีและห้าปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างๆ กันจนถึงเดือนกันยายน 2554 สัญญาเช่าอุปกรณ์ระยะเวลาสามปีสิ้นสุดในระยะเวลาต่างๆ กันจนถึงเดือนกรกฎาคม 2553

1

26. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันบริษัท

ต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทบางแห่งเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 78 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือ

ค้ำประกันสำหรับค่าภาษีสรรพสามิตและการใช้ไฟฟ้า หนังสือค้ำประกันเหล่านี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองและจำนำที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10

126 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


25. Commitments with non-related parties

Capital commitments Contracted but not provided for Non-cancellable operating lease commitments Within one year After one year but within five years After five years Total

2007 (in thousand Baht)

2006 (in thousand Baht)

259

2,663

8,309 7,665 1,078

9,897 11,030 1,364

17,052

22,291

These operating leases include:

1 Long-term land lease agreements for the construction of warehouse and other structures; one for thirty years which expires in February 2024 and can be extended for another period of three years, and another for twenty years which expires in October 2023.

Lease agreements for advertising billboards, which expire in various periods up to December 2012.

1

A land and office building lease agreement for three years which expires in August 2010, and can be extended for another period of six years.

1

Lease and chargeable fee agreements for one year and two years which expire in February 2008 and March 2009.

1

1 Lease agreements covering its vehicles for periods of three and five years which expire in various periods up to September 2011.

Lease agreements covering its equipment for period of three years which expire in various periods up to July 2010.

1

26. Contingent liability

As at 31 December 2007, the Company was contingently liable for letters of guarantee issued by a local bank in favor of certain government agencies, state enterprises and companies totaling approximately Baht 78 million, mainly in respect to excise tax payments and the use of electricity. These letters of guarantee are collateralized by the mortgage and pledge of a portion of the Company’s land, buildings, machinery and equipment as discussed in Note 10.

Annual Report 2007 Âť Haad Thip Public Company Limited

127


27. มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีต่อไปนี้ ณ วันที่ในงบดุล เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชีต่อไปนี้กำหนดให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51

บริษัทคาดว่าการกำหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

รายการในงบการเงินของปี 2549 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี 2550

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

28. การจัดประเภทรายการใหม่

27. Thai Accounting Standards (TAS) not yet adopted

The Company has not adopted the following TAS that have been issued as of the balance sheet date but are not yet effective. These TAS will become effective for financial periods beginning on or after 1 January 2008. TAS 25 (revised 2007) Cash Flows Statements TAS 29 (revised 2007) Leases TAS 31 (revised 2007) Inventories TAS 33 (revised 2007) Borrowing Costs TAS 35 (revised 2007) Presentation of Financial Statements TAS 39 (revised 2007) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors TAS 41 (revised 2007) Interim Financial Reporting TAS 43 (revised 2007) Business Combinations TAS 49 (revised 2007) Construction Contracts TAS 51 Intangible Assets The adoption and initial application of these TAS is not expected to have any material impact on the Company’s financial statements.

28. Reclassification of accounts

Certain accounts in the 2006 financial statements have been reclassified to conform with the presentation in the 2007 financial statements.

128 รายงานประจำปี 2550 » บริษทั หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


สำนักงานกรุงเทพฯ : 36 ซอยเอกมัย 10 แยก 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2391-4488 โทรสาร 0-2381-2257, 0-2390-1925 โรงงาน : 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทร. (074) 210-008-18, (074) 210-025-33 โทรสาร (074) 210-006-7

HAAD THIP PUBLIC CO., LTD.

BANGKOK OFFICE : 36 SOI EKAMAI 10 YAEK 2, SUKHUMVIT 63 ROAD, NORTH KLONGTON, WATTANA, BANGKOK 10110 TEL. 0-2391-4488 FAX. 0-2381-2257, 0-2390-1925 HEAD OFFICE/PLANT : 87/1 KARNCHANAVANICH ROAD, BAAN PRU, HAAD YAI, SONGKHLA 90250 TEL. (074) 210-008-18, (074) 210-025-33 FAX. (074) 210-006-7

รายงานประจําปี 2550 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

» ANNUAL REPORT 2007 HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED

HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำปี 2550

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ANNUAL REPORT 2007

THE LEADER IN SOFTDRINKS IN THE SOUTH THAILAND

Htc 07  

HTC_2007 HAAD THIP PCL Annual Report 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you