Page 1

Σεύχος 3ο

ΑΠΡΙΛΙΟ΢ 2017

οχής π ε ς η λ λ Νυφικά ά


Μ

Πέρσα Πατσή

Πέρςα Πατςή

Ευαγγελία Παπαρίζου Σριμθνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό

www.gynekes-dimiourgoi.com


Δίμαι η Οέορα Οαςρή , γεμμήθηκα ρςξ Βόλξ και ζώ ρςξ όμξοτξ Οήλιξ από όπξσ παίομχ έμπμεσρη για ςιπ δημιξσογίεπ μξσ μέρα από ςη τύρη και ςιπ ξμξοτιέπ ςηπ καθημεοιμά! Όςαμ έυειπ έμπμεσρη ,ςαλέμςξ,μεοάκι και αγάπη για δημιξσογία,αοκξύμ για μα τςιάνειπ έμα σπέοξυξ υειοξπξίηςξ έογξ. Σλικά μαπ δίμει απλόυεοα η τύρη (τλξιξύπ δέμςοχμ, απξνηοαμέμα τσςά, βόςραλα, γιαλόνσλα, κξυύλια και ρε ρσμδσαρμό με στάρμαςα, τςεοά, πξύλιεπ, υάμςοεπ, πέολεπ, ρύομα, γύφξ καλλιςευμίαπ, ακοιλικά υοώμαςα και ταμςαρία, ςξ απξςέλερμα είμαι ....μαγεσςικό! Νχςικά, μεοάιδεπ, κξσκλίςρεπ, μάρκεπ, ρςεταμάκια, μπξμπξμιέοεπ, καθοέτςεπ, κξομίζεπ, καοτίςρεπ, πίμακεπ. Διάτξοεπ ρσμθέρειπ, παιδικέπ δημιξσογίεπ, μπξσκάλια, διακξρμηςικά, οερώ,κ.α., μπξοείςε μα δείςε ρςη ρελίδα μξσ ρςξ ΛΞΠΤΖ. Δπίρηπ ρςξ http://www.gynekesdimiourgoi.com, ρςη ρςήλη με ςα «διακξρμηςικά είδη» καθώπ και ρςιπ «μάρκεπ». Λια ιδέα ραπ μπξοεί μα πάοει «ράοκα» και «ξρςά» και ςξ απξςέλερμα μα ραπ μαγέφει! Ηα υαοώ πξλύ μα ρσμβάλλχ μα γίμει η ιδέα ραπ ποαγμαςικόςηςα! 6946 793208

persamask@gmail.com


Γεια ραπ, ξμξμάζξμαι Βαριλική Βαλεμςίμα Οαμςαζή. Διμαι αιρθηςικόπ, μέμχ και εογάζξμαι ρςημ σπέοξυη πόλη ςξσ Βόλξσ. Διδαρκχ πξλσμεοικό πηλό ρε μικοξύπ και μεγάλξσπ από ςξ 2012. 6979382793 Valentina VP

Castelli Jewels


Δέσποινα Αγορά ΢α εμδιατέοξμςά μξσ πεοιρςοέτξμςαι γύοχ από ςξ υειοξπξίηςξ κέμςημα, μξμςέομξσ και παοαδξριακξύ ύτξσπ, με ιδιαίςεοη ποξςίμηρη ρε θέμαςα ςξσ αουαίξσ κόρμξσ (Aουαιξελλημικά, Αιγσπςιακά,κ.α.). Δπίρηπ ςα ςελεσςαία υοόμια αρυξλξύμαι και με πλεκςέπ δημιξσογίεπ , κσοίχπ παιδικώμ οξύυχμ. Δζςποινα Αγορά


ΒΑΣΩ ΚΑΛΑΘΑ

vasokalatha.volos@gmail.com www.ksilodimiourgies.gr


ΛΙΛΙΚΑ ΑΡΝΑΚΗ Γεμμήθηκα ρςημ Ιξκκιμόγη Δλαρρόμξπ Καοίρηπ. Λεγάλχρα ρε αγοξςική ξικξγέμεια. Οάμςα εογάζξμαι για ςη λύρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ανιξπξιώμςαπ ςα εκάρςξςε δεδξμέμα. Δίμαι άμθοχπξπ ςξσ ''ΔΓΩ ΢Θ ΙΑΜΩ ΢ΩΠΑ'' αμεναοςήςχπ ςχμ πεοιρςάρεχμ. Οιρςεύχ ρςη δύμαμη ςηπ αγάπηπ. Ζ αγάπη, η αγάπη για ποξρτξοά, η σπηοερία για ςξ ρύμξλξ, η καλξρύμη, η ρσμπόμια και πάμχ από όλα η αγάπη ποξπ ςξμ ίδιξ μαπ ςξμ εασςό. Είμαι ανήσυχο πνεύμα, πράττω κατά το δαίμονα εαυτού (πράττω σύμφωνα με αυτό που η συνείδηδή μου θεωρεί σωστό.) Ρπξύδαρα μηυαμικόπ και εογάρςηκα ρςημ δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη. Αλλά εκείμξ πξσ βοίρκεςαι - Η τέχνη της ζωγραφικής και της πέοα από ςιπ γοαμμέπ και ςα υαοακςικήπ είμαι ςξ πάθξπ μξσ. Δίμαι η ρυήμαςα, πέοα από ςημ βαλβίδα εναέοχρηπ ςχμ μάθηρη και ςη γμώρη, είμαι ρσμαιρθημάςχμ μξσ. η ξμξοτιά ςηπ ξσρίαπ. ΢α ποώςα βήμαςα ςα έκαμα δίπλα Έυχ ρςξ εμεογηςικό ρςημ Γαλλίδα Λ. Λαοοέλ και ςηπ μξσ 8 αςξμικέπ εκθέρειπ υαοακςικήπ ρςξ εογαρςήοι ςξσ Δήμξσ ρςημ Ηερραλξμίκη και Ηερραλξμίκηπ με ςημ Λαοία Οαρραλίδη. ξμαδικέπ εκθέρειπ ρε Ρςξ εογαρςήοι ςηπ ΥΑΜΗ με ςξμ κ. Ηερραλξμίκη, Αθήμα και ΢σοεκίδη. Δίδανα για δεκαξκςώ ρσμαπςά Οάοξ, Bόλξ Ρκιώμη έςη Δλεύθεοξ Ρυέδιξ ρε μαθηςέπ ςχμ ΘΔΙ Υαλκιδικήπ , Ρίτμξ, και ςηπ Δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ. Ζοάκλειξ Ιοήςηπ. Ρςξ έογξ μξσ ποχςαγχμιρςικό οόλξ παίζει η Δίμαι εμεογό μέλξπ ςηπ αμθοώπιμη μξοτή ςημ ξπξία επενεογάζξμαι ΔΜ. ΔΚ. ΔΖ. ςμήμα πξικιλόςοξπα ποξκειμέμξσ μα αμαδείνχ όυι Δικαρςικώμ ΢ευμώμ. Ρσμμεςείυα ρςημ μόμξ ςα ενχςεοικά τσριξγμχμικά ρςξιυεία καλλιςευμική απξρςξλή και άλλα και ςξμ ερχςεοικό καλά κοσμμέμξ κόρμξ ςξσ εκποξρώπηρα επάνια ςημ ΔΜ.ΔΚ.ΔΖ κάθε εικξμιζόμεμξσ. ρςξ ΢ΞΠΘΜΞ ςηπ Θ΢ΑΚΘΑΡ ρςη Διεθμή Οοόρχπα, πξοςοαίςα αμδοικά και κσοίχπ γσμαικεία Δκθερη MANUALMENTE 25-29-2014 ποξβάλλξσμ μέρα από εςεοόκληςα σλικά καμέμεπ ετημεοίδεπ, υαοςξμάζεπ, άμμξπ, κόρκιμξ, ςρξσβάλι, λαζάμια και πεοιξδικά πξσ ςα μεςαςοέπχ ρε Handcrafted by Lilika γλσπςά, με ςημ ενήπ δσμαςόςηςα, αλλάζξμςαπ ρελίδα, μα ποξβάλλεςαι άλλξ έογξ, απλά δεμ lilika-arnaki.blogspot.gr/ πεοιξοίζξμαι ρςα απλά και επιταμειακά αλλά αμαζηςώ παοάγξμςεπ οέξσραπ Εχήπ ..από διατξοξπξιήρειπ εσαιρθηρίαπ. Ρςημ απλόςηςα βοίρκεςαι η ξμξοτιά πέοα από ςιπ λένειπ και ςα ρσμαιρθήμαςα. Ξι ρχρςέπ αμαλξγίεπ και ςξ βάθξπ, ςξ τχπ και ξι ρκιέπ ρ' έμα πίμακα είμαι πεοιξοιρμέμα από ςξμ υώοξ και ςξμ υοόμξ, είμαι παγιδεσμέμα ρςξ όμξοτξ –άρυημξ.


Ανζμελθ προχωράσ Ντυμζνθ με τα χρϊματα Σθσ νιότθσ και τθσ ξεγνοιαςιάσ ΢τεφάνι ανοιξιάτικο ΢τα ξανκοπφρινα μαλλιά ςου Είναι θ Ελπίδα Φόρεμά ςου πλουμιςτό Θ Δφναμθ Και όπλο ςου θ Ηωντάνια. Σα μάτια ςου λαμπυρίηουν ΢αν διαμάντια Σο όνειρο ςαν βλζπουν Σα αλαβάςτρινά ςου πόδια Ξυπόλθτα τρζχουν μεσ τα αγκάκια Πλθγϊνονται,ματϊνουν Προςπακοφν το όνειρο να αδράξουν Ο πόνοσ δεν ςε μζλει, Οφτε τα δάκρυα και οι πλθγζσ. Ο ιλιοσ για ςζνα κάκε μζρα ανατζλλει Ο φόβοσ δεν ζχει κζςθ ΢τθν δικι ςου τθν ΨΤΧΘ. Μεσϋτθν ηεςτι ςου αγκαλιά «κρφβονται» τα «λουλοφδια» 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ 2010 Σθσ ΑΓΑΠΘ΢ Από τθν ποιθτικι ςυλλογι Σθσ ΢ΤΜΠΟΝΙΑ΢ και με τίτλο «ΟΡΧΙΔΕΑ» τθσ Σθσ ΚΑΛΟ΢ΤΝΘ΢ Χρυςοβαλάντου Που με ζνα χαμόγελό ςου Παπαδοποφλου-Καντίκου Απλόχερα γφρω ςου ςκορπάσ Και πίςω από το όνειρο ΢υνεχίηεισ να τραβάσ.


Ζ ILONA KATILIAVAS TSIGONIA ΢ΣΖΝ ΢ΔΛΗΓΑ ΣΖ΢ " ΟΗ ΟΜΟΡΦΔ΢ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΔ΢ BY ILONA " ΚΑΗ ΢ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ ΣΖ΢ " ΦΡΗΒΟΛΗΣΔ - TATTING " ΢ΤΝΔΥΗΕΔΗ ΝΑ ΜΑ΢ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑΕΔΗ ΣΗ΢ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΔ΢ ΣΖ΢.

Ilona Katiliavas Tsigonia Ξι όμξοτεπ Δημιξσογίεπ by ILONA

ΕΥΧΟΛΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ !


ΧΟΡΘΓΟΙ

«Λαμά ςι είμαι ςέυμη;» Mε οώςηρε γεμάςξπ απξοία ποιμ πέμςε πεοίπξσ υοόμια ξ μεγάλξπ μξσ γιξπ. ΢ι ξοιρμό μα δώρει καμείπ ρε έμα πεμςάυοξμξ παιδάκι ςώοα, είπα από μέρα μξσ. Νατμικά όμχπ η απάμςηρη ήοθε αβίαρςα: «΢έυμη είμαι μα τςιάυμειπ κάςι με αγάπη και μεοάκι.» Ξτείλχ μα ξμξλξγήρχ πχπ εκείμη ςημ μέοα γεμμήθηκε και η ιδέα ςηπ επαγγελμαςικήπ μξσ εμαρυόληρηπ με ςα κξρμήμαςα. Οάμςα μξσ άοερε ξ υοόμξπ μξσ μα είμαι γεμάςξπ. Ρσμευώπ ήθελα μα κάμχ ποάγμαςα πξσ θα άτημαμ πίρχ ςξσπ υαμόγελα και πιρςεύχ πχπ ρε έμα βαθμό ςξ έυχ πεςύυει. Δεμ σπάουει μεγαλύςεοη ικαμξπξίηρη απξ ςξ μα βλέπειπ γσμαίκεπ μα καμαοώμξσμ δική ρξσ δημιξσογία πξσ με κόπξ ξλόκληοξ, λεπςξμέοεια ρςη λεπςξμέοεια έτςιανεπ και μα λάμπει ςξ ποόρχπξ ςξσπ καθώπ ςξ ξλόδικξ ρξσ έογξ ρςξλίζει ςξ ρώμα ςξσπ. Ζ γσμαίκα παιδί μξσ, έλεγε υαοακςηοιρςικά, η γιαγιά μξσ η Αγάπη πξσ μαζί με ανίεπ και ρσμβξσλέπ μξσ δώοιρε και ςξ ξμξμά ςηπ, ςξ θέλει ςξ τςιαρίδι ςηπ, φξτάει για υάμςοα. και η αλήθεια είμαι πχπ ςξ λεγε η φσυή ςηπ, έβγαιμε απξ μέρα ςηπ η λαυςάοα. Ξ κξρμξπξλίςικξπ αέοαπ πξσ διέπμεε ρςα παοάλια ςξσ Οόμςξσ απξςσπχμόςαμ και ρςιπ ίδιεπ ςιπ πόμςιεπ για ςιπ ξπξίεπ ςξ κόρμημα και η πεοιπξίηρη έπαιζε βαρικό οόλξ. Ταίμεςαι πχπ ρςξ αίμα μαπ ρσμευίρςηκε η μακοαίχμη ιδέα πχπ για μα εσςσυίρει μια γσμαίκα ποέπει μα ικαμξπξιεί ασςό πξσ αμςαμακλάςαι ρςξμ καθοέπςη ςηπ . Βέβαια δεμ είμαι ςξ ίδιξ ςξ ρςξλίδι πξσ κάμει όμξοτη μια γσμαίκα,αλλά η ίδια η γσμαίκα καθώπ αμςικούζει ςξ ρώμα ςηπ κάςι χοαίξ πξσ ικαμξπξιεί ςημ ξλόδικη ςηπ αιρθηςική. Ζ αλήθεια είμαι πχπ η κάθε ςέυμη μαζί με ςη γξηςεία ςηπ κξσβαλάει και ςη δσρκξλία. Δδικά όςαμ είραι ρύζσγξπ και μηςέοα πξσ μα ποέπει ώοεπ ξλόκληοεπ μα καςαπιάμεραι ρςξ εογαρςήοιξ ρξσ με ποαγμαςάκια ίρχπ και μικοόςεοα από ςξ μέγεθξπ καοτίςραπ, θέλει ςεοάρςια απξθέμαςα σπξμξμήπ. Δκείμεπ ςιπ ρςιγμέπ είμαι πξσ καςαπιάμξμαι είςε με ςξμ αμέθσρςξ, είςε ςξ ρμαοάγδι, ςιπ αγαπημέμεπ μξσ πέςοεπ. Ζ στή ςξσπ κάθε τξοά μξσ τέομει ρςξ μσαλό μια τοάρη πξσ ςημ άκξσρα ποιμ υοόμια αλλά απξςσπώθηκε μέρα μξσ. Έλεγε πχπ κάθε πξλύςιμη πέςοα κξσβαλάει έμα αμείπχςξ μσρςικό μιαπ γσμαίκαπ. ΢ιπ ρςιγμέπ λξιπόμ πξσ ςιπ έυχ ρςα υέοια μξσ μιώθχ πχπ κάμχ κάςι ποαγμαςικά ρημαμςικό. Ιαθώπ πεομάχ ςιπ υάμςοεπ μια- μια αιρθάμξμαι ξςι ποξρπαθξύμ μα ενξμξλξγηθξύμ κάςι. Ιάθε ενξμξλξγηςική ρςιγμή είμαι μια λύςοχρη. Όπξιξπ αγαπάει ςημ ςέυμη, έυει μιώρει πχπ ςιπ μέοεπ ςχμ εξοςώμ όυι μόμξ η λαυςαοα ςηπ δημιξσογίαπ γίμεςαι πιξ δσμαςή αλλά και η λαυςάοα ςηπ ασςξέκτοαρηπ. Οοξρπαθώ ςα ρςξλίδια μξσ μα είμαι τςιαγμέμα για μα τςιάνξσμ ςη διάθερη, μα είμαι δώοα αγάπηπ και μα δώρξσμ ελπίδα για μια πιξ όμξοτη μέοα. Μα είμαι ρσμβξλάκια εμαοκςήοια και μια ρςοξτή εκ ςχμ έρχ. Ασςέπ ςιπ άγιεπ μέοεπ λξιπόμ ςξσ Οάρυα μα μη νευάρξσμε πχπ ςελικά απαοαίςηςα δεμ είμαι ξύςε ςα κξρμήμαςα, ξύςε ςα ρςξλίδια, ξύςε ςα όμξοτα οξύυα. Απαοαίςηςα ρςη ζχή μαπ είμαι η αγάπη ρςξμ ρσμάμθοχπξ μαπ γιαςί μόμξ έςρι ςελικά αγαπάμε και ςξμ εασςό μαπ με όλη ςη δύμαμη ςηπ φσυήπ μαπ. Inspired by Love


ΧΟΡΘΓΟΙ

ΠΛΕΞΙΜΟ ΡΑΨΙΜΟ ΚΕΝΣΗΜΑ

PALAMAIKI ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ Σ΢ΑΝΣΕ΢ ΠΛΕΚΣΟΜΗΧΑΝΕ΢

΢εμινάρια Blog

Forum Youtube

΢τα λευκά είδθ "Ράβω Πλζκω" αςχολοφμαςτε από το 1995 με το πλζξιμο, το κζντθμα, το ράψιμο και τισ καταςκευζσ FELT. Προςπακοφμε πάντα να δίνουμε ςυμβουλζσ και να βοθκάμε ςτισ προςπάκειεσ ςασ για χειροποίθτεσ καταςκευζσ που εκφράηουν το δικό ςασ ςτυλ με τον καλφτερο τρόπο! Είτε ξεκινάτε να πλζκετε και να κεντάτε ι κζλετε να μεταμορφϊςετε ι ακόμα και να ράψετε το δικό ςασ ροφχο, είμαςτε εδϊ για ςασ κακοδθγιςουμε και να ςασ προςφζρουμε μαλλί, κλωςτζσ, βελόνεσ, αξεςουάρ FELT, κεντιματα και κοφτά, ανταλλακτικά ραπτικϊν μθχανϊν και άλλα είδθ ραπτικισ υψθλισ ποιότθτασ. Ζτςι κα ξεκινιςετε με τισ καλφτερεσ προχποκζςεισ να ράβετε καλτςοφλεσ ςτον μπζμπθ ι ςτθν μπζμπα ςασ ι να επιςκευάηετε τα παντελονάκια των μικρϊν ςασ! ΢ασ περιμζνουμε ςτο κατάςτθμά μασ ςτο Μαροφςι ,Μθτροπόλεωσ 32, Μαροφςι - TK 15124 ,για να γνωριςτοφμε καλφτερα! Βάσω Οτζάκογλου

2108050809 sales@ravopleko.gr


ΧΟΡΘΓΟΙ

Ζ

ςέυμη είμαι μια αμθοώπιμη δοαρςηοιόςηςα ή δημιξσογία, όπξσ μέρχ ςχμ αιρθήρεχμ διεγείοει ςξ μξσ και ςξ ρσμαίρθημα. Οηγάζει από ςημ αμάγκη μα γμχοίρξσμε ςξμ εασςό μαπ… υχοίπ μα γίμεςαι ασςξρκξπόπ! Ζ αςξμική δημιξσογία και η ξμαδική εογαρία, βξηθάει ρςημ πμεσμαςική ενέλινη και φσυική μαπ ιρξοοξπία, δίμξμςαπ μαπ διενόδξσπ.

πξσ θα έυξσμ μα μαπ ποξρτέοξσμ ενειδικεσμέμεπ γμώρειπ ρςξσπ ςξμείπ ςξσπ και πξιόςηςα. Ρε άςξμα πξσ θα τιλξνεμεί πεοιρςαριακά η ακαδημία. Λέρα ποξώθηρηπ όπχπ εκθέρειπ και ρσματή δοώμεμα, θα είμαι πάμςα ρςξ ποόγοαμμά μαπ. Δσξ τξοέπ ςξμ υοόμξ,Δεκέμβοιξ και Λάιξ, θα ποαγμαςξπξιξύμςαι εκθέρειπ με ςιπ δημιξσογίεπ ςχμ μαθηςώμ ςηπ ακαδημίαπ, ρςξμ υώοξ ςξσ Art Brut, ρςξ Ηηρείξ.

Ρςημ Powertex® Academy GR θα ποαγμαςξπξιξύμςαι, εκςόπ ςχμ μαθημάςχμ Powertex® με δαρκάλα εμέμα, ενειδικεσμέμα, μξμαδικά ρε είδξπ και πξιόςηςα καλλιςευμικά ρεμιμάοια. Ρςξ υώοξ ςηπ ακαδημίαπ, θα λάβξσμ μέοξπ ρεμιμάοια όπχπ Powertex® Art, Art Doll, Textile Art, Abstract Art και Pyrography Art. Ρκξπόπ ςηπ Powertex® Academy GR, είμαι η πξιόςηςα ρςη μάθηρη και η αμάδεινη ςηπ δξσλειάπ μαπ. Λε ασςά ςα δσξ χπ δεδξμέμα, θα κάμχ όςι είμαι δσμαςόμ μα ςξ πεςύυχ, πάμςα με ςη ρςήοινή ραπ!!! ΢ξ ςανίδι ασςό θα έυει πξλλξύπ ρςαθμξύπ… Ρε άςξμα

Για πληοξτξοίεπ επικξιμχμήρςε μαζί μξσ ρςξ ςηλέτχμξ 6944 911 104, εμημεοχθείςε από ςημ ιρςξρελίδα ςηπ ακαδημίαπ www.academy.powertex.gr ή www.powertex.gr ή ςη ρελίδα ςξσ Powertex® ρςξ Facebook www.facebook.com/powertex.gr


Ilona Katiliavas Tsigonia.......…………….…..21 Powertext………………………………………………..25 Αγάπη Λιυαηλίδξσ............................22 Βαριλική Βαλεμςίμα Οαμςαζή................12 Βάρχ Ιαλαθά..................................16 Δέρπξιμα Αγξοά...............................14 Κιλίκα Αομάκη..................................24 Οέορα Οαςρή.....................................4 Πάβχ Ολέκχ....................................24 Υοσρξβαλάμςξσ Οαπαδξπξύλξσ-Ιαμςίκξσ.20


M

ε πξλύ μεοάκι και αγάπη έυξσμε δημιξσογήρει ςημ διαδικςσακή μαπ έκθερη www.gynekes-dimiourgoi.com !

Έμαπ υώοξπ όπξσ τιλξνεμξύμςαι υειοξπξίηςα έογα ςέυμηπ τςιαγμέμα μόμξ από γσμαίκεπ δημιξσογξύπ. Δπιρκετςείςε ςημ ιρςξρελίδα μαπ καθώπ και ςημ ξμάδα μαπ ρςξ fb: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ. Ηασμάρςε μξμαδικέπ,ταμςαρςικέπ δημιξσογίεπ όπχπ: Ιξρμήμαςα, διακξρμηςικά είδη, καθοέτςεπ, πίμακεπ, κεμςήμαςα, πλεκςά, κεοιά, μςεκξσπάζ, μάρκεπ, κεοαμικά, ζχγοατική, γλσκά ςξσ κξσςαλιξύ , ρπιςικά λικέο,κ.λ.π. Γίμεςε μέλη ςηπ ιρςξρελίδαπ μαπ και απξκςήρςε ςημ ποξρχπική ραπ κάοςα μέλξσπ. Για ρσμμεςξυέπ και πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξ site μαπ ή για ςιπ εικαρςικέπ μαπ εκθέρειπ πξσ διξογαμώμξσμε ρε διάτξοεπ πόλειπ ςηπ Δλλάδαπ επικξιμχμείρςε μαζί μαπ E-mail: gynekesdimiourgoi@yahoo.gr Σπεύθσμη: Οέορα Οαςρή

Profile for Όνειρα Τέχνης Magazine

Όνειρα Τέχνης - Απρίλιος 2017  

Ψηφιακό περιοδικό από τις Γυναίκες Δημιουργούς

Όνειρα Τέχνης - Απρίλιος 2017  

Ψηφιακό περιοδικό από τις Γυναίκες Δημιουργούς

Advertisement