__MAIN_TEXT__

Page 1

Σεφχοσ 2ο

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ΢ 2017


Τ

Πέρσα Πατσή

Πέρςα Πατςή

Ευαγγελία Παπαρίζου Σριμθνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό

www.gynekes-dimiourgoi.com


Δίμαι η Οέορα Οαςρή , γεμμήθηκα ρςξ Βόλξ και ζώ ρςξ όμξοτξ Οήλιξ από όπξσ παίομχ έμπμεσρη για ςιπ δημιξσογίεπ μξσ μέρα από ςη τύρη και ςιπ ξμξοτιέπ ςηπ καθημεοιμά! Όςαμ έυειπ έμπμεσρη ,ςαλέμςξ,μεοάκι και αγάπη για δημιξσογία,αοκξύμ για μα τςιάνειπ έμα σπέοξυξ υειοξπξίηςξ έογξ. Σλικά μαπ δίμει απλόυεοα η τύρη (τλξιξύπ δέμςοχμ, απξνηοαμέμα τσςά, βόςραλα, γιαλόνσλα, κξυύλια και ρε ρσμδσαρμό με στάρμαςα, τςεοά, πξύλιεπ, υάμςοεπ, πέολεπ, ρύομα, γύφξ καλλιςευμίαπ, ακοιλικά υοώμαςα και ταμςαρία, ςξ απξςέλερμα είμαι ....μαγεσςικό! Νχςικά, μεοάιδεπ, κξσκλίςρεπ, μάρκεπ, ρςεταμάκια, μπξμπξμιέοεπ, καθοέτςεπ, κξομίζεπ, καοτίςρεπ, πίμακεπ. Διάτξοεπ ρσμθέρειπ, παιδικέπ δημιξσογίεπ, μπξσκάλια, διακξρμηςικά, οερώ,κ.α., μπξοείςε μα δείςε ρςη ρελίδα μξσ ρςξ ΛΞΠΤΖ. Δπίρηπ ρςξ http://www.gynekesdimiourgoi.com, ρςη ρςήλη με ςα «διακξρμηςικά είδη» καθώπ και ρςιπ «μάρκεπ». Λια ιδέα ραπ μπξοεί μα πάοει «ράοκα» και «ξρςά» και ςξ απξςέλερμα μα ραπ μαγέφει! Ηα υαοώ πξλύ μα ρσμβάλλχ μα γίμει η ιδέα ραπ ποαγμαςικόςηςα! 6946 793208

persamask@yahoo.gr


Δίμαι η Δτη και διαμέμχ ρςημ Αθήμα. Αρυξλξύμαι με ςξ κόρμημα ςα ςελεσςαία υοόμια. Διμαι για μέμα μια διένξδξπ από ςημ καθημεοιμόςηςα. ΢ελεσςαία αρυξλξύμαι με ςξ μακοαμε ςξ ξπξίξ ρσμδσάζχ με δέομα, ημιπξλύςιμεπ πέςοεπ, κούρςαλλα, πέολεπ. Ζ δημιξσογία ειμαι για μέμα ςοόπξπ ζχήπ. Λπξοείςε μα δείςε πεοιρρόςεοεπ δημιξσογιεπ ρςημ ρελίδα μξσ ρςξ Facebook και μα επικξιμχμήρεςε μαζί μξσ ρςέλμξμςαπ μήμσμα ρςημ ρελίδα μξσ.

Δημιξσγίεπ με μεοάκι


Amigurumi (αμιγκουρούμι)ϐ Τέχνδ από τδν Ιαπωνία, χγιροποίδτο πογκτό κουκοεκιϏ Ποέκονται μγ βγοονεκι και βγοόνγς, δουογύοντας κομμετικομμετι ώστγ στο τέοος να γνωθούν μγταξύ τους και να γίνουν έναϏ

Δίυα νεκιμήρει μα πλέκχ με βελόμεπ από πξλύ παλιά,ςξ βελξμάκι θα έλεγα όςι δεμ μξσ άοερε και πξλύ ρςημ αουή......Οοιμ έμα υοόμξ πεοίπξσ,μεςά από έμα κάςαγμα ρςξ αοιρςεοό μξσ υέοι,μξσ ήοθε η ιδέα μ'αουίρχ μα πλέκχ με ςξ βελξμάκι κάςι διατξοεςικό.Δςρι άουιρα ριγά ριγά μα πλέκχ ήοχεπ,μικοά κξσκλάκια κι ασςό έγιμε πάθξπ!!!! Έυχ μεγάλη πξικιλία ρςιπ τιγξύοεπ μξσ, κσοίχπ επειδή ξι διατξοεςικέπ τιγξύοεπ ρημαίμξσμ διατξοεςικέπ ςευμικέπ και μξσ αοέρει μα μαθαίμχρσμευώπ. Ρςη ρελίδα μξσ ρςξ fb Les créations de Mello,tricot et crochet θα δείςε έμα μέοξπ ςηπ δξσλειάπ μξσ. Διδάρκχ γαλλικά και ςξμ ελεύθεοξ υοόμξ πλέκχ με πάθξπ.Δυχ ήδη εςξιμάρει κι έμα βιβλίξ με διάτξοα ρυέδια με κξσκλάκια και ελπίζχ ρύμςξμα μα κσκλξτξοήρει! ΢ξ ςηλέτχμό μξσ είμαι ςξ 6938625637


Ζ Δήμηςοα Λπόγοη γεμμήθηκε και μεγάλχρε ρςημ Δλλάδα αλλά ςα ςελεσςαία υοόμια διαμέμει μόμιμα ρςημ Μέα Σόοκη. Δίμαι απότξιςη ςξσ Craft Yarn Council χπ καθηγήςοια ρςξ βελξμάκι και μέλξπ ςξσ Crochet Guild Of America. ΢ξμ ςελεσςαίξ καιοό δημιξύογηρε ςξ διαδσκςιακό καμάλι ρςξ YouTube 4Elli.com. Έμα καμάλι για όρξσπ αγαπξύμ ςιπ υειοξςευμίεπ! Ρςξ 4Elli.com μπξοεί έμαπ αουάοιξπ μα μάθει μα πλέκει μέρα ρε 5 λεπςά αλλά και έμαπ ποξυχοημέμξπ μα βοεί παμέμξοτα ρυέδια και ιδέεπ!! Λπξοείςε όλξι μα ρςηοίνεςε ςημ ποξρπάθεια ςηπ, κάμξμςαπ δχοεάμ εγγοατή εδώ https:// www.youtube.com/channel/ UC6Dp126sP0hGdFBG_YRvXUQ/videos


Ο

ι Frosted Ladies ραπ παοξσριάζξσμ μξμαδικά υειοξπξίηςα κξρμήμαςα τςιαγμέμα με σλικά από ημιπξλύςιμξσπ λίθξσπ, αυάςηπ, αμέθσρςξπ,μετοίςηπ, πέςοεπ Swarovski, πέολεπ ςξσ γλσκξύ μεοξύ κ.α. , και κσοίχπ από αγάπη και μεοάκι . Ραπ δίμξσμε μια διατξοεςική μόςα ρςξ μςύριμξ ραπ είςε είμαι έμα απλό t-shirt, είςε έμα office look είςε ρςημ βοαδιμή ραπ εμτάμιρη! ςξλμήρςε με ςξσπ πιξ απίθαμξσπ ρσμδσαρμξύπ! Ιάθε δημιξσογία μαπ είμαι ιδιαίςεοη και μξμαδική και έυει χπ ρκξπό μα διακξρμήρει και μα ξμξοτύμει ςξ άςξμξ πξσ θα ςξ επιλένει.


Frosted Ladies


Είμαι θ Κωνςταντίνα και το κόςμθμα είναι θ αγάπθ μου. Αςχολοφμαι με διάφορα είδθ κοςμθμάτων εδϊ και 5 χρόνια. Ζχω πάρει μζροσ ςε πολλζσ εκκζςεισ χειροποίθτων αντικειμζνων. Ζχω ςυνεργαςτεί με αξιόλογεσ εταιρίεσ όπωσ το μουςείο Λαλαοφνθ και ξενοδοχεία ςτθ Μφκονο, όπου πωλοφνται τα κοςμιματά μου. Σο αγαπθμζνο μου είδοσ κοςμιματοσ, με το οποίο αςχολοφμαι κυρίωσ αυτό το διάςτθμα, είναι το SOUTACHE. Η λζξθ soutache είναι γαλλικι και προζρχεται από τθν ουγγρικι λζξθ sujtas Που ςθμαίνει “κοτςίδα που χρθςιμοποιείται για ςτόλιςμα”. Soutache είναι ζνα επίπεδο διακοςμθτικό κορδόνι το οποίο ξεκίνθςε να χρθςιμοποιείται ςτθ Γαλλία το 16ο αιϊνα. Σο χρθςιμοποιοφςαν κυρίωσ ςτα γαλόνια των ςτρατιωτικϊν αλλά και ςαν διακοςμθτικό ςε ροφχα υψθλισ ραπτικισ, κουρτίνεσ κακϊσ και ςε ζπιπλα. Για πρϊτθ φορά το 1987 θ ςχεδιάςτρια κοςμθμάτων Dori Csengeri είναι αυτι που βάηει τα soutache ςτο χϊρο του κοςμιματοσ. Δθμιουργίεσ μου μπορείτε να δείτε ςτθ ςελίδα μου ςτο facebook: Konstantina's jewelry - only for sophisticated women κακϊσ και ςτο θλεκτρονικό μου κατάςτθμα ςτο sugarpod: http:// www.sugarpod.gr/shop/konstantinasjewelry/ 6944477586 konstantinasjewelry@gmail.com


Ζ Ilona Katiliavas Tsigonia γεμμήθηκε ρςιπ 19 Μξεμβοίξσ 1969. Δίμαι παμςοεμέμη και μέμει ρςημ Ιαλαμάςα. Kαςάγεςαι από ςημ Οοώημ Ρξβιεςική Έμχρη και μέμει ρςημ Δλλάδα εδώ και 17 υοόμια. ΢α ςελεσςαία υοόμια αρυξλείςαι με ςημ

ΤΠΘΒΞΚΘ΢Δ – TATTING Ilona Katiliavas Tsigonia Ξι όμξοτεπ Δημιξσογίεπ by ILONA ilonatsigo@yahoo.gr

ςευμική ΥΡΙΒΟΛΙΣΔ( NEEDLE TATTING) όπξσ ρημαίμει «ύταμρη ςηπ δαμςέλαπ με ειδική βελόμα και λεπςό μήμα». Δημιξσογεί υειοξπξίηςα κξρμήμαςα , όπχπ ρκξσλαοίκια, βοαυιόλια, κξλιέ κςλπ. με ασςή μξμαδική ςέυμη. Οαοαδίδει μαθήμαςα ρςημ Ιαλαμάςα, ρςη Ιόοιμθξ και ρςημ Αθήμα και βξηθάει όλξσπ όρξσπ θέλξσμ μα αρυξληθξύμ με ασςή ςημ ςευμική. Η παξάδνζε ηεο ηερληθήο ζπλερίδεηαη θαη εμειίζζεηαη κέζα από ηα θαηλνύξγηα ζρέδηά ηεο απνθηώληαο εηζη θαζεκεξηλά νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο ζαπκάζηξηεο ζην θόζκν ηεο ηερληθήο θξηβνιηηέ.


Η Shibori είμαι μια ιαπχμική ςευμική βατήπ, η ξπξία

παοάγει ρυέδια ρε ύταρμα. Ζ λένη Shibori ποξέουεςαι από ςημ ιαπχμική οίζα ςξσ οήμαςξπ shiboru, «πιέζχ, ρσμπιέζχ, παςάχ» . Ξι διάτξοεπ ςευμικέπ Shibori μπξοξύμ μα δώρξσμ μια ςοιρδιάρςαςη μξοτή αμάλξγα με ςξμ ςοόπξ διπλώμαςξπ, ςξ ςραλάκχμα, ςξ οάφιμξ, ςξ πλένιμξ, ή ςξ ςοάβηγμα και ςξ ρςοίφιμξ ςξσ στάρμαςξπ, δημιξσογώμςαπ χπ απξςέλερμα, διάτξοα μξςίβα με ςραλακχμέμεπ στέπ. ΢ξ πιξ διαδεδξμέμξ και ρύγυοξμξ ύταρμα πξσ υοηριμξπξιείςαι ρςημ δημιξσογία κξρμημάςχμ είμαι ςξ μεςάνι. Σπάουξσμ άπειοξι ςοόπξι όπξσ μπξοεί καμείπ μα δέρει, οάφει, διπλώρει, ρςοίφει, ή ρσμπιέρει έμα ύταρμα με ςημ ςευμική Shibori, και ξ κάθε ςοόπξπ έυει πξλύ διατξοεςικά απξςελέρμαςα.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε τθν ςελίδα μου ςτο fb :

Οι όμορφεσ Δθμιουργίεσ by ILONA


Agnes Dabrowska


Soutache Ζ ξμξμαρία ςηπ ςευμικήπ soutache βγήκε από ςξ μεςανχςό κξοδόμι Soutache. ΢ξ κξοδόμι μαζί με ςξ μεςανχςό ύταρμα ήοθε ρςημ Δσοώπη 14ξ με 15ξ αιώμα. Λε ςξ κξοδόμι ρξσςάζ εκείμη ςημ επξυή ρςόλιζαμ ςα οξύυα και έτςιαυμαμ κξρμήμαςα. Από ςξ 1997 η ςευμική Soutache ναμά γίμεςαι γμχρςή απξ ςημ Dori Csengeri πξσ νεκιμάει μα ςξσ δίμει ζχμςάμια ρε πλξύρια κξρμήμαςα. ΢ξ Soutache δεμ έυει όοια με ασςή ςη ςευμική μπξοξύμε μα τςιάνξσμε από απλό ρκξσλαοίκι μέυοι ρςόλιρμα ρςημ ςράμςα, ζώμη κςλ. Ρςημ Δσοώπη ςα κξρμήμαςα ρςξλίζξσμ γσμαίκεπ ρςξ γάμξ.


Λε λέμε Agnes Dabrowska και είμαι από ςημ Οξλχμία. Δίμαι ρςημ Δλλάδα από ςξ 1991,παμςοεμέμη με μια κόοη ςημ Λόμικα. Από μικοή αρυξλήθηκα με διάτξοεπ ςευμικέπ όπχπ,ζχγοατική,πλένιμξ,decoupage. Λε ςημ ςευμική ςξσ soutache αρυξλξύμαι εδώ και 7 υοόμια. ΢α ποώςα υοόμια μάθαιμα ςημ ςευμική από γσμαίκεπ πξσ μέμξσμ ρςημ Οξλχμία και αρυξλξύμςαι πξλλά υοόμια με ασςή ςημ ςευμική. Ρςημ ρελίδα μξσ ρςξ fb: Agne's jewellery μπξοείςε μα δείςε ςη δξσλειά μξσ. Από ςξμ Αύγξσρςξ ςξσ 2016 έγιμα ρσμεογάςιδα ρςιπ "Οηγέπ ςξσ Ιόρμξσ" και ποόρταςα αμξίναμε e-shop , ςξ www.piyiart.com


Γεμμήθηκα και μεγάλχρα ρςημ Αίγσπςξ έυξμςαπ πάμςξςε μέρα μξσ ςξ δαιμόμιξ ςηπ δημιξσογίαπ. Από πξλύ μικοή αρυξλήθηκα με ςξ ρυέδιξ και ςημ ζχγοατική. Οάμςξςε όμχπ έφαυμα διάτξοξσπ ςοόπξσπ έκτοαρηπ μέρα από πξικίλα είδη ςέυμηπ. Ασςό πξσ έπαινε ςξμ καθξοιρςικό οόλξ ρςημ μεςέπειςα πξοεία μξσ ήςαμ η ρπξσδή μξσ ρε Αουιςεκςξμικό & ελεύθεοξ ρυέδιξ ρςξ ςμήμα Art & Design ςχμ ΘΔΙ ΝΣΜΖ Λε ςξ πλεκςό αρυξλήθηκα ςα ςελεσςαία υοόμια. Ρσμδσάζει πξλλά ποάγμαςα ςασςόυοξμα. Δμπμεσρη, ρυεδιαρμό μέχμ αμςικειμέμχμ, πληθώοα εταομξγώμ και δσμαςόςηςα μα παμςοέφει καμείπ ςημ ςέυμη με ςημ υοηρςικόςηςα καθώπ και ςξ μξμςέομξ με ςξ παοαδξριακό.


Σησ Χρυςοβαλάντου ΠαπαδοποφλουΚαντίκου Γεμμηθείπ ρςξ Βόλξ ςξ 1978, ςελειότξιςξπ μσυςεοιμξύ λσκείξσ, έγγαμξπ και μηςέοα εμόπ δεκαπεμςάυοξμξσ μέξσ. Α.Λ.Δ.Α. και άςξμξ με καλλιςευμικέπ αμηρσυίεπ με αγάπη κσοίχπ ποξπ ςημ πξίηρη έυξμςαπ ρσυμέπ βοαβεύρειπ ρε Οξιηςικξύπ Διαγχμιρμξύπ από ςξ 2009 έχπ ςξ 2014 και ποώςη πξιηςική ρσλλξγή «Ξουιδέα» ςξ 2012. ΢ξ πξίημα είμαι από ςξ βιβλίξ ςηπ «Ξμειοικά Λξμξπάςια» από ςιπ εκδόρειπ «ΖΠΑ ΔΙΔΞ΢ΘΙΖ»


Ε

ίμαι 55 εςώμ, μηςέοα δύξ κξοιςριώμ. Εξύρα πάμςα ρςξμ Αρποόπσογξ Αςςικήπ και είμαι ρσμςανιξύυξπ δημ. σπάλληλξπ. Έυχ ρπξσδάρει ρςα μιάςα μξσ ρε ιδιχςικέπ ρυξλέπ γοαμμικό ρυέδιξ, λξγιρςικά, ρυέδιξ παςοόμ, κξπςική-οαπςική και ρςαπεμήμςα μξσ ρςημ διεςή κοαςική ρυξλή ΔΟΑ.Ρ Αρποόπσογξσ ρςξ ρυέδιξ ερχςεοικώμ υώοχμ και διακόρμηρηπ. Οάμςα καςαπιαμόμξσμ χπ υόμπσ με κέμςημα, οάφιμξ, διακξρμηςικά ςώοα ςελεσςαία και ςανιδεύχ αοκεςά όςαμ μπξοώ... Από ςα ςανίδια μξσ όςι με εμςσπχριάζει ςα τχςξγοατίζχ ρε έμα αουείξ. Οηγαίμχ ρε εκθέρειπ υειοξςευμώμ ςακςικά και όπξσ μπξοώ ρσμμεςέυχ.


beauty harmony

Δ

ίμαι η Λαοία και έυχ ρπξσδάρει αιρθηςική και ξλιρςικέπ θεοαπείεπ (αοχμαςξθεοαπεια και οετλενξλξγια). Ζ αγάπη μξσ για ςημ αιρθηςική και ςημ τοξμςίδα μξσ έκαμε έμα «κλικ» έμα ποχιμό μα δημιξσογήρχ ςξ δικό μξσ blog (beauty harmony blog)για μα μπξοώ μα μξιοάζξμαι θέμαςα αιρθηςικήπ και εσενίαπ. Ρςημ ρσμέυεια , απέκςηρα δσξ μικοξύλια και αουιρα μα μξιοάζχ ςξμ υοόμξ μξσ αμάμερα ρε δσξ κόρμξσπ μαγικξύπ. Ασςό ςηπ μηςοόςηςαπξικξγέμειαπ και ςηπ δξσλειάπ μξσ. Ιαθημεοιμά ακοξβαςώ αμάμερα ρε ασςξύπ! Έςρι ςώοα ρςξ ιρςξλξγιξ μξσ γοάτχ και ςιπ καθημεοιμέπ μαπ αρυξλίεπ ραμ ξικξγέμεια και ενελίυθηκα πλέξμ και ρε μαμά blogger. Ρςξ blog μξσ πλέξμ θα βοείςε θέμαςα αιρθηςικήπ, πεοιπξίηρηπ αλλά και ρσμςαγέπ για μαμαδξγλσκα, καςαρκεσέπ παοέα με ςα παιδιά μξσ και ρκέφειπ πξσ μπξοεί μα έυει μια ρύγυοξμη γσμαίκα,- εογαζξμέμη μαμά!

Συμβουλές για να διατηρήσετε το δέρμα σας υγιές τον χειμώνα Βοιρκόμαρςε ρςημ καοδιά ςξσ υειμώμα. Τέςξπ, ρε μεοικά μέοη ςξ υιόμι έκαμε ςημ εμτάμιρη ςξσ. Ιαι μπξοεί ερείπ μα αγαπάςε ςξ υιόμι και μα πεοάραςε αοκεςέπ ώοεπ παίζξμςαπ υιξμξπόλεμξ και κάμξμςαπ υιξμξδοξμία αλλά για ςημ επιδεομίδα ραπ, ξι ακοαίεπ θεομξκοαρίεπ είμαι ευθοόπ. Ραπ παοξσριάζχ μεοικέπ ρσμβξσλέπ για μα διαςηοήρεςε εμσδαςχμέμξ και λαμπεοό ςξ δέομα ραπ ακόμα και ρε «ςρξσυςεοέπ» θεομξκοαρίεπ.


1.Δμσδαςωρςε ςξ δέομα ραπ! ΢ξ α-χ ρςημ πεοιπξίηρη είμαι η εμσδάςχρη. ΢ξσπ υειμεοιμξύπ μήμεπ η εμσδάςχρη καλό θα είμαι μα γίμεςε όυι μόμξ ρςημ ποχιμή και βοαδιμή πεοιπξίηρη ραπ αλλά και ρε μια μίμι μερημεοιαμή ρςιγμή. Γι’ασςό εμσδαςώρςε ςξ δέομα ραπ και ςξ μερημέοι ή μχοίπ ςξ απόγεσμα όςαμ γσοίζεςε ρςξ ρπίςι.

2. Διαλένςε ποξϊόμςα.

ςα

καςάλληλα

καλλσμςικά

Όςαμ μιλάμε για εμσδάςχρη ποέπει μα ςξμίρξσμε όςι η πξιόςηςα ςχμ καλλσμςικώμ είμαι πξλύ ρημαμςική. Ασςό ρημαίμει όςι ποξψόμςα πξσ πεοιέυξσμ παοατίμεπ και γεμικόςεοα παοάγχγα βαζελίμηπ (δηλ πεςοελαίξσ) δεμ θα ποξρτέοξσμ εμσδάςχρη αλλά αμςίθεςα θα εμιρυύρξσμ ςημ νηοόςηςα ςηπ επιδεομίδαπ. Αμς’ασςξσ ποξςιμήρςε ποξψόμςα ρε ελαιώδη τσρική μξοτή. Ξι Δλλημίδεπ είμαρςε ςσυεοεπ γιαςί έυξσμε ςξ ελαιόλαδξ πξσ ποαγμαςικά εμσδαςώμει ςξ δέομα.

πλξύριεπ ρε χμέγα λιπαοά ξνέα θα εμιρυύρξσμ ςημ άμσμα ςηπ επιδεομίδαπ απέμαμςι ρςξ κούξ . Δλαιόλαδξ και λιπαοά φάοια όπχπ ξ ρξλχμόπ και ςξ ρκξσμποί είμαι όςι καλύςεοξ. Λημ νευμάςε και ςξ μξσοξσμέλαιξ. Δπίρηπ, ςα τοξύςα και κσοίχπ ςα λαυαμικά πξσ είμαι ρε πληθώοα ςξσπ υειμεοιμξύπ μήμεπ ποξρτέοξσμ ςιπ απαοαίςηςεπ βιςαμίμεπ και ιυμξρςξιυεία (βιςαμίμη C και φεσδάογσοξπ – βξηθξύμ ρςημ δημιξσογία ελαρςιμηπ)για επιπλέξμ εμσδάςχρη και λάμφη ςξσ δέομαςξπ.

6. Νεοό, μεοό , μεοό ΢ξ υειμώμα ρσμηθίζξσμε μα πίμξσμε λιγόςεοξ μεοό μιαπ και δεμ μξιώθξσμε δίφα. Οοξςιμξύμε ζερςά οξτήμαςα όπχπ κατέ ή ςράι πξσ δσρςσυώπ ατσδαςώμξσμ ςξ δέομα μαπ. Σιξθεςήρςε ςξ κόλπξ με ςξ μπξσκαλάκι για μα μπξοέρεςε μα πίμεςε ςξσλάυιρςξμ 1,5 λίςοξ μεοό καθημεοιμά. Λημ νευμάςε όςι εάμ καςαμαλώμεςαι ςα οξτήμαςα πξσ ποξαμέτεοα, ξι πξρόςηςεπ ςξσ μεοξύ πξσ υοειάζερθε είμαι μεγαλύςεοεπ.

Ηέλεςε μα μάθεςε και άλλα μσρςικά για ςημ τοξμςίδα ςξσ δέομαςξπ ραπ; Δπιρκετθείςε ςξ ιρςξλξγιξ μξσ 3. Ποξρςαςέψςε ςημ επιδεομίδα ραπ. (beautyharmonyblog) ή ςημ ρελίδα μξσ ρςξ facebook για Οεοιξυέπ όπξσ ξι ρςξιβάδεπ ςξσ δέομαςξπ είμαι πιξ λεπςέπ μα διαβάρεςε πεοιρρόςεοα. εμταμίζξσμ ρημάδια ποόχοηπ γήοαμρηπ και νηοόςηςαπ πξλύ γοήγξοα. ΢έςξιεπ είμαι ςα πέλμαςα, ςα υέοια, ξ λαιμόπ και ςα μάςια. Υοηριμξπξιήρςε γάμςια, καρκόλ και καλλσμςικά για μα ποξρςαςεσςείςε από ςιπ έμςξμεπ καιοικέπ ρσμθήκεπ. Ατιεοώρςε λίγα λεπςά κάθε βοάδσ εμσδαςώμξμςαπ και ποξρτέοξμςαπ έμα ξλιγόλεπςξ μαράζ ρε ασςέπ ςιπ πεοιξυέπ με ποξψόμςα εμσδαςικά.

4. Απξτύγεςε ςημ έμςξμη απξλέπιρη και ςξ πξλύ ζερςό ή κούξ μεοό. Οαλαιξςεοα κάπξιξι «ςιμχοξύραμ» ςξ δέομα ςξσπ ποξρτέοξμςαπ κούξ μεοό με ρκξπό μα έυξσμ ρύρτινη. ΢ελικά ασςό είμαι μύθξπ! Απξτύγεςε ςξ πξλύ ζερςό μιαπ και ασςό θα καςαρςοέφει ςξμ σδοξλιπιδικξ σμέμα ςξσ δέομαςξπ ραπ. Ασςό θα έυει ραμ ρσμέπεια μα νεοαίμεςαι ακόμα πιξ εύκξλα και μα γίμεςε λιγόςεοξ αμθεκςικό ρςξ κούξ. Απξτύγεςε και ςημ έμςξμη απξλέπιρη . Λια τξοά ςημ εβδξμάδα είμαι αοκεςή!

5. Ποξρτέοεςε καλύςεοη πξιόςηςα ςοξτήπ ρςξμ ξογαμιρμό ραπ. Ζ διαςοξτή είμαι μια ενίρξσ ρημαμςική τοξμςίδα εάμ θέλξσμε μα πεςσυξσμε έμα δέομα λαμπεοό. ΢οξτέπ


Ε

ίμαι η Άμμα. Δίμαι 35 υοξμώμ και ζχ ρε έμα μικοό παοάδειρξ, ρςιπ μικοέπ Ισκλάδεπ ρςημ Ζοακλειά πξσ είμαι έμα μικοό μηράκι κξμςά ρςη Μάνξ. Έυχ δύξ παιδιά και αρυξλξύμαι με ςα εμξικιαζόμεμα δχμάςια, με ςξ πλένιμξ και γεμικά μξσ αοέρει μα δημιξσογώ διάτξοα ποάγμαςα ςα ξπξία μπξοείςε μα δείςε ρςη ρελίδα μξσ. Από μικοό παιδί έβλεπα ςημ μαμά και ςημ γιαγιά μξσ μα πλέκξσμ και μξσ άοερε πάοα πξλύ. Λε έμαθαμ λίγα ποάγμαςα, αλλά δσρςσυώπ ςόςε δεμ ςξ καλλιέογηρα. Οοιμ από δύξ υοόμια νεκίμηρα εμςαςικά ςξ πλένιμξ και ςξ λάςοεφα. Ηέλχ μα πχ έμα μεγάλξ εσυαοιρςώ ρςη δαρκάλα μξσ Λαίοη Οεμςατοξμιμξσ για ςημ σπξμξμή και ςημ βξήθειά ςηπ. ΢ξ πλένιμξ για μέμα εκςόπ από δξσλειά, είμαι η πιξ χοαία μξσ εμαρυόληρη, γιαςί μέρα από ασςό μιώθχ δημιξσογική και ήοεμη. Γεμικώπ είμαι κάςι ςξ ξπξίξ δεμ θα ατήρχ πξςέ, γιαςί πιρςεύχ όςι είμαι κάςι ςξ ξπξίξ με ρσμπληοώμει. Ηα υαοώ πξλύ μα δχ πξλλξύπ από εράπ ρςξμ μικοό μξσ παοάδειρξ και μα ραπ γμχοίρχ από κξμςά.

Χειροτεχνιεσ by Αννουλα

Αννοφλα Γαβαλά

2285074186

΢ξ μήμα και ςξ βελξμάκι είμαι ποξρτξοά ςηπ κσοίαπ Λαίοηπ Οεμςατοόμιμξσ -Mary Pentafronimou (Maryp)-.Το καςάρςημα ςηπ βοίρκεςαι ρςξ Άρςοξπ Βόοειαπ Ισμξσοίαπ. Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ και μήμαςα γσοίρςε ρελίδα!

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΝΟΤΜΕΡΟ 6


Τ΢ΘΑΥΜΞΣΛΔ ΛΘΑ ΑΚΣΡΘΔΑ ΓΣΠΩ Ρ΢ΞΣΡ 75 ΟΞΜ΢ΞΣΡ ΛΑΙΠΞΡ ΛΔ 14 ΟΞΚΑΟΚΑΡΘΑ ΑΚΣΡΘΔΑΙΘΑ ΡΣΜ 3 ΓΣΠΜΑΛΔ Ρ΢Ζ ΔΔΣ΢ΔΠΖ ΡΔΘΠΑ ΙΑΘ ΛΟΑΘΜΞΣΛΔ Ρ΢ΖΜ ΢Δ΢ΑΠ΢Ζ ΑΚΣΡΘΔΑ ΙΑΘ ΙΑΜΞΣΛΔ ΔΜΑ ΟΞΔΑΠΑΙΘ ΑΤΖΜΞΣΛΔ ΔΣΞ ΙΔΜΑ ΙΑΘ ΛΟΑΘΜΞΣΛΔ Ρ΢Ξ ΢ΠΘ΢Ξ ΙΑΘ ΙΑΜΞΣΛΔ ΟΞΔΑΠΑΙΘ ΑΚΣΡΘΔΑ ΙΑΘ ΝΑΜΑ ,ΛΔΡΑ Ρ΢Ξ ΘΔΘΞ ΙΔΜΞ ΑΚΚΞ ΔΜΑ ΟΞΔΑΠΑΙΘ ΔΟΑΜΑΚΑΛΒΑΜΞΣΛΔ ΢Α ΒΖΛΑ΢Α ΑΣ΢Α ΓΘΑ 3 ΤΞΠΔΡ ΑΙΞΛΖ Ρ΢Ζ ΡΣΜΔΥΔΘΑ ΛΟΑΘΜΞΣΛΔ Ρ΢Ξ ΢ΠΘ΢Ξ ΟΑΚΘ ΙΔΜΞ ΙΑΜΞΣΛΔ ΔΜΑ ΟΞΔΑΠΑΙΘ ΑΚΚΑ ΔΔΜ ΢Ξ ΙΚΔΘΜΞΣΛΔ ΟΔΠΜΞΣΛΔ ΜΖΛΑ ΙΑΘ ΑΤΖΜΞΣΛΔ ΑΚΚΑ ΔΣΞ ΙΔΜΑ ΙΑΘ Ρ΢Ξ ΢ΠΘ΢Ξ ΙΑΜΞΣΛΔ ΔΜΑ ΟΞΔΑΠΑΙΘ ΙΑΘ ΙΚΔΘΜΞΣΛΔ ΛΑΕΘ ΛΔ ΢Ξ ΟΠΞΖΓΞΣΛΔΜΞ ΔΟΑΚΑΛΒΑΜΞΣΛΔ ΑΣ΢Ζ ΢Ζ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΛΔΥΠΘ ΜΑ Τ΢ΑΡΞΣΛΔ Ρ΢Ξ ΢ΔΚΞΡ ΢ΖΡ ΑΚΣΡΘΔΑΡ ΙΚΔΘΜΞΣΛΔ ΢ΖΜ ΡΔΘΠΑ ΛΑΡ ΙΑΜΞΜ΢ΑΡ ΔΜΑ ΟΞΔΑΠΑΙΘ Ρ΢ΖΜ ΢ΠΘ΢Ζ ΑΚΣΡΘΔΑ ΟΠΘΜ ΢Ξ ΢ΔΚΞΡ ΥΩΠΘΡ ΜΑ ΢Ξ ΙΚΔΘΡΞΣΛΔ ΙΑΘ Ρ΢ΖΜ ΢ΔΚΔΣ΢ΑΘΑ ΑΚΣΡΘΔΑ ΙΑΜΞΣΛΔ ΔΜΑ ΢ΔΚΔΣ΢ΑΘΞ ΟΞΔΑΠΑΙΘ ΙΑΘ ΙΚΔΘΜΞΣΛΔ ΟΠΞΥΞΠΑΛΔ Ρ΢Ζ ΔΔΣ΢ΔΠΖ ΡΔΘΠΑ. ΙΑΜΞΣΛΔ 3 ΑΚΣΡΘΔΔΡ Ρ΢ΞΜ ΑΔΠΑ ΙΑΘ ΛΟΑΘΜΞΣΛΔ Ρ΢Ξ ΙΔΜΞ ΑΟΞ ΢Α ΙΑ΢Ω ΟΞΔΑΠΑΙΘΑ. ΑΜΑΛΔΡΑ Ρ΢Α ΔΣΞ ΟΞΔΑΠΑΙΘΑ ΔΖΚΑΔΖ ΙΑΘ ΙΑΜΞΣΛΔ ΟΞΔΑΠΑΙΘ ΑΚΣΡΘΔΑ ΟΞΔΑΠΑΙΘ . ΔΟΑΜΑΚΑΛΒΑΜΞΣΛΔ ΢Α ΒΖΛΑ΢Α ΢ΖΡ ΟΠΩ΢ΖΡ ΡΔΘΠΑΡ. ΙΑΘ ΟΠΞΥΩΠΑΛΔ ΛΔΥΠΘ ΜΑ Τ΢ΑΡΞΣΛΔ ΢Ξ ΟΚΔΙ΢Ξ ΛΑΡ Ρ΢Ξ ΛΑΙΠΞΡ ΟΞΣ ΗΔΚΞΣΛΔ. ΔΓΩ ΢Ξ ΔΙΑΜΑ ΓΣΠΩ Ρ΢Ξ ΔΜΑ ΛΔ΢ΠΞ.


Μαίρη Πενταφρόνιμου

Τ

ξ πλένιμξ για μέμα νεκίμηρε ρςα 16 μξσ όςαμ ήμξσμ έγκσξπ ρςξ ποώςξ μξσ παιδάκι ρςξ Βαγγέλη μξσ , ςόςε έπλενα ςξ ποώςξ μξσ πλεκςό με βελξμάκι , έμα γιλεκάκι για μεξγέμμηςξ. Από ςόςε δεμ ρςαμάςηρα μα πλέκχ και ςξ πλένιμξ για μέμα έγιμε η μεγάλη μξσ αγάπη. Έυχ αρυξληθεί με ςξ πλένιμξ με βελξμάκι και βελόμεπ, κέμςημα μεςοηςό και μεςοηςό με υάμςοα και κξτςό ρςη μηυαμή.

΢ξ καςάρςημα βοίρκεςαι ρςξ Άρςοξπ Βόοειαπ Ισμξσοίαπ ρςξ μξμό Αοκαδίαπ και λειςξσογεί από ςξ 1990. Ρςξ καςάρςημά μαπ θα βοείςε : μήμαςα, φιλικά, κλχρςικά, στάρμαςα για κεμςήμαςα, ανερξσάο για ςράμςεπ και διάτξοεπ καςαρκεσέπ και πξλλά άλλα. Mary Pentafronimou (Maryp)

Plekta Mary

27550 23612

H ιςτοςελίδα που διακζτω κάποια από τα πλεκτά μου http://www.plektamary.gr/ και το κατάςτθμά μου ςτο Etsy https://www.etsy.com/shop/CrochetMaryGR?ref=hdr_shop_menu

RED HEART Bella 100 % Acrylic 100 γοαμ. - 300 μες. Βελόμεπ - Βελξμάκι 3 - 4 ΢ιμή 3,50 €

RED HEART Bella 100 % Acrylic 100 γοαμ. - 300 μες. Βελόμεπ - Βελξμάκι 3 - 4 ΙΩΔ. ΥΠΩΛ. 00030 ΛΑΣΠΞ ΢ιμή 3,50 €

RED HEART Bella 100 % Acrylic 100 γοαμ. - 300 μες. Βελόμεπ - Βελξμάκι 3 - 4 ΙΩΔ. ΥΠΩΛ. 01006 - 57 ΢ιμή 3,50 €


Τίλεπ μξσ δημιξσογξί, Βάλςε ςη ταμςαρία ραπ, βάλςε ςιπ ιδέεπ ραπ, πάοςε ςα σλικά ραπ και αουίρςε μα δημιξσογείςε! Τςιάνςε έμα μικοό γξύοι για ςξ καλό ςηπ μέαπ υοξμιάπ με ό,ςι σλικά ερείπ θέλεςε, (πηλό, ύταρμα, ςρόυα, υαοςόμι, γύφξ, μικοό καμβά, μαλλί,κ.λ.π.) Δςξιμάρςε ςξ, τχςξγοατίρςε ςξ και ρςείλςε ςξ ρςξ e-mail: oneiratexnis@gmail.com μέυοι ςιπ 31 Θαμξσαοίξσ. Ρςη ρσμέυεια όλεπ ξι τχςξγοατίεπ θα αμαοςηθξύμ ρε άλμπξσμ ρςη ρελίδα ςξσ πεοιξδικξύ μαπ ρςξ fb όπξσ εκεί θα ςεθξύμ ρε φητξτξοία και όπξιξ πάοει ςα πεοιρρόςεοα like θα είμαι ςξ «ςσυεοό γξύοι» ςηπ υοξμιάπ 2017! Ρςη ρσμέυεια όπξιεπ από εράπ θέλεςε,θα μπξοέρεςε μα ρςείλεςε ςα γξύοια ραπ για ςημ λαυειξτόοξ μαπ αγξοά πξσ θα κάμξσμε ρςημ κξπή ςηπ πίςαπ μαπ (για ςημ ημεοξμημία και ςξμ ςόπξ θα ραπ εμημεοώρχ ρύμςξμα με αμακξίμχρη πξσ θα βάλχ ρςημ ξμάδα μαπ ρςξ fb: ΓΤΝΑΙΚΕ΢ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΙ). ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ!!!!!!


Συμμετέχουν οι δημιουπγοί: Εύα & Κάλλια Έλενα Μολουδάκη Χπυσή Μουπάτ Σουζάνα Παπαγκαμιάν Άννα Κτιστάκη Ζωή Βουζαξάκη Τον κατάλαγο επιμελήθηκε η Μαίπη Mary Pas


Agnes Dabrowska …………………………………...20 Ilona Katiliavas Tsigonia.......…………….…..16 Άμμα Γαβαλά...................................30 Δήμηςα Λπόγοη................................10 Έτη...............................................6 Ιαςεοίμα.........................................24 Ιχμρςαμςίμα Λπιμαδή.........................12 Ιχμρςαμςίμα Ισοιακξύ........................14 Λαοία Γεχογακξύ..............................29 Λαοιάμμα ΢ρίγκξσ..............................26 Λαίοη Οεμςατοόμιμξσ..........................32 Λέλλχ Κσυμαοά ΢ξστενή......................8 Οέορα Οαςρή.....................................4 Υοσρξβαλάμςξσ Οαπαδξπξύλξσ-Ιαμςίκξσ..25


M

ε πξλύ μεοάκι και αγάπη έυξσμε δημιξσογήρει ςημ διαδικςσακή μαπ έκθερη www.gynekes-dimiourgoi.com !

Έμαπ υώοξπ όπξσ τιλξνεμξύμςαι υειοξπξίηςα έογα ςέυμηπ τςιαγμέμα μόμξ από γσμαίκεπ δημιξσογξύπ. Δπιρκετςείςε ςημ ιρςξρελίδα μαπ καθώπ και ςημ ξμάδα μαπ ρςξ fb: ΓΤΝΑΙΚΔ΢ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΙ. Ηασμάρςε μξμαδικέπ,ταμςαρςικέπ δημιξσογίεπ όπχπ: Ιξρμήμαςα, διακξρμηςικά είδη, καθοέτςεπ, πίμακεπ, κεμςήμαςα, πλεκςά, κεοιά, μςεκξσπάζ, μάρκεπ, κεοαμικά, ζχγοατική, γλσκά ςξσ κξσςαλιξύ , ρπιςικά λικέο,κ.λ.π. Γίμεςε μέλη ςηπ ιρςξρελίδαπ μαπ και απξκςήρςε ςημ ποξρχπική ραπ κάοςα μέλξσπ. Για ρσμμεςξυέπ και πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξ site μαπ ή για ςιπ εικαρςικέπ μαπ εκθέρειπ πξσ διξογαμώμξσμε ρε διάτξοεπ πόλειπ ςηπ Δλλάδαπ επικξιμχμείρςε μαζί μαπ E-mail: gynekesdimiourgoi@yahoo.gr Σπεύθσμη: Οέορα Οαςρή

Profile for Όνειρα Τέχνης Magazine

Όνειρα Τέχνης - Ιανουάριος 2017  

Ψηφιακό περιοδικό από τις Γυναίκες Δημιουργούς

Όνειρα Τέχνης - Ιανουάριος 2017  

Ψηφιακό περιοδικό από τις Γυναίκες Δημιουργούς

Advertisement