__MAIN_TEXT__

Page 1

Τεύχος 1ο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016


Ξ

εκίνησε απλά σαν μια ιδέα... Μια σκέψη που έγινε πράξη... Μια ιστοσελίδα μόνο για γυναίκες δημιουργούς! Μια μεγάλη διαδικτυακή έκθεση για όσες φίλες δημιουργούς το επιθυμούν να έρθουν στην παρέα μας και να παρουσιάσουν τις χειροποιήτες δημιουργίες τους στο ευρύτερο κοινό. Μετά λοιπόν από τη μεγάλη επιτυχία που έχει το site μας «Γυναίκες Δημιουργοί» προχωράμε δυναμικά σε μία πιο υπέροχη ιδέα... Ξεκινάμε με πολύ μεράκι και αγάπη το πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού μας περιοδικού. Το όνομά αυτού;. «Όνειρα Τέχνης» από Γυναίκες Δημιουργούς! Ένα περιοδικό γεμάτο δημιουργίες από υπέροχες κυρίες! Έργα τέχνης, χειροποίητα, μοναδικά, ξεχωριστά και πρωτότυπα! Ξεφυλλίζοντας κάθε σελίδα του, εύχομαι να σας αρέσουν και να ταξιδέψετε μαζί του! Καλοτάξιδο λοιπόν! ςή Πέπςα Πασ

Επιμέλεια Συντονίστρια Έκδοσης Πέρςα Πατςή Καλλιτεχνική Επιμέλεια Τριμθνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό

Ευαγγελία Παπαρίζου

www.gynekes-dimiourgoi.com


Δίμαι η Οέορα Οαςρή , γεμμήθηκα ρςξ Βόλξ και ζώ ρςξ όμξοτξ Οήλιξ από όπξσ παίομχ έμπμεσρη για ςιπ δημιξσογίεπ μξσ μέρα από ςη τύρη και ςιπ ξμξοτιέπ ςηπ καθημεοιμά! Όςαμ έυειπ έμπμεσρη ,ςαλέμςξ,μεοάκι και αγάπη για δημιξσογία,αοκξύμ για μα τςιάνειπ έμα σπέοξυξ υειοξπξίηςξ έογξ. Σλικά μαπ δίμει απλόυεοα η τύρη (τλξιξύπ δέμςοχμ, απξνηοαμέμα τσςά, βόςραλα, γιαλόνσλα, κξυύλια και ρε ρσμδσαρμό με στάρμαςα, τςεοά, πξύλιεπ, υάμςοεπ, πέολεπ, ρύομα, γύφξ καλλιςευμίαπ, ακοιλικά υοώμαςα και ταμςαρία, ςξ απξςέλερμα είμαι ....μαγεσςικό! Νχςικά, μεοάιδεπ, κξσκλίςρεπ, μάρκεπ, ρςεταμάκια, μπξμπξμιέοεπ, καθοέτςεπ, κξομίζεπ, καοτίςρεπ, πίμακεπ. Διάτξοεπ ρσμθέρειπ, παιδικέπ δημιξσογίεπ, μπξσκάλια, διακξρμηςικά, οερώ,κ.α., μπξοείςε μα δείςε ρςη ρελίδα μξσ ρςξ ΛΞΠΤΖ. Δπίρηπ ρςξ http://www.gynekesdimiourgoi.com, ρςη ρςήλη με ςα «διακξρμηςικά είδη» καθώπ και ρςιπ «μάρκεπ». Λια ιδέα ραπ μπξοεί μα πάοει «ράοκα» και «ξρςά» και ςξ απξςέλερμα μα ραπ μαγέφει! Ηα υαοώ πξλύ μα ρσμβάλλχ μα γίμει η ιδέα ραπ ποαγμαςικόςηςα! 6946 793208

persamask@yahoo.gr


Ζ Κεξμάομςα είμαι μία μάγιρρα με καλλιςευμική τύρη η ξπξία απέςσυε μα πεοάρει ςιπ ενεςάρειπ για ςημ Ρυξλή Λαγιρρώμ γιαςί ξσδείπ δεμ μπξοξύρε μα καςαλάβει κάθε τξοά ςημ «ρύλληφη» ςξσ ακαςαλαβίρςικξσ μσαλξύ ςηπ. Δίμαι ςξ καλλιςευμικό μξσ Alter Ego πξσ με βξηθάει μα νξοκίζχ ςξ «Ιακό» και με εμπμέει με ςημ δόρη ςηπ ςοέλαπ πξσ απαιςείςαι καςά πεοίπςχρη. Λε ςξ μαγικό ςηπ πιμέλξ με έτεοε ρςξμ δοόμξ ςχμ Artist Women (Γσμαίκεπ Δημιξσογξί) πξσ μξσ έκαμαμ ςημ ςιμή μα με ποξρκαλέρξσμ ρςημ ξμάδα ςξσπ γιαςί μάλλξμ έυξσμε πξλλά κξιμά εμδιατέοξμςα.

Ιleopatra damiri Αrt by kleopatra kleapanos@yahoo.gr kleopatra-leonarnta.blogspot.gr


Ο

μξμάζξμαι Λίμα Εατειοξπξύλξσ και ξτείλχ μα ραπ ρσρςηθώ, ξπόςε θα ραπ πχ επιγοαμμαςικά λίγα λόγια για μέμα αλλά και για πξιξμ λόγξ κάμχ ασςέπ ςιπ καςαρκεσέπ! Δίμαι παμςοεμέμη και μηςέοα ςοιώμ παιδιώμ κ η αμαςοξτή ςχμ παιδιώμ μξσ, μξσ απξοοξτξύρε πάμςα ςξ μεγαλύςεοξ υοξμικό διάρςημα ςηπ μέοαπ και είμαι η ποώςη μξσ ποξςεοαιόςηςα! Έυχ ρπξσδάρει Μξρηλεσςική ρςα ΢ΔΘ Αθήμαπ κ ενάρκηρα ςξ επάγγελμα ασςό για 20 υοόμια! Από ςόςε πξσ θσμάμαι ςξμ εασςό μξσ αρυξλξύμαι με διάτξοεπ καλλιςευμικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, με ξςιδήπξςε έυει έμςαρη, ραρπέμπ κ με ςημ ασςό βελςίχρη μξσ κ ατιεοώμχ πξλύ υοόμξ για μελέςη! Από μικοή ζχγοάτιζα, είμαι ασςξδίδακςη κ η μξμαδική μξσ ρπξσδή με δάρκαλξ για μικοό διάρςημα, ήςαμ ρςημ αγιξγοατία πξσ όμχπ με βξήθηρε πξλύ! Ρςημ καθημεοιμόςηςα μαπ υοειάζεςαι μα αμακαλύφξσμε ςημ ξσρία ρε ξςιδήπξςε κάμξσμε καθώπ και μα ανιξπξιήρξσμε όςι ετόδια διαθέςξσμε μέρα μαπ ή γύοχ μαπ! Ζ αιρθηςική για μέμα παίζει πξλύ μεγάλξ οόλξ και μξσ αοέρει μα βάζχ ςημ δική μξσ ‘πιμελιά’, αλλά η έλλειφη υώοξσ απξςελξύρε εμπόδιξ ώρπξσ μεςέςοεφα ςξ μπαλκόμι μξσ ρε εογαρςήοιξ κ ςίπξςε δεμ με ρςαμαςά ςώοα! Οειοαμαςίρςηκα ρςξ μα ανιξπξιήρχ όςι σλικά σπήουαμ γύοχ μξσ κ μα "ρςξλίζχ" ή πιξ ρχρςά μα δίμχ έμα δικό μξσ ύτξπ ρε απλά υοηρςικά αμςικείμεμα! Όςαμ δχ έμα αμςικείμεμξ, πυ έμα ςεςοάδιξ, κ ρκετςώ έμα ποόρχπξ πξσ θέλχ μα ςξσ ςξ υαοίρχ, "ρσλλαμβάμχ" ςημ εικόμα ασςξύ ςελειχμέμη κ νεκιμώ μα ςξ δημιξσογήρχ...! Όλη ασςή η διαδικαρία καςαρκεσήπ, από ςημ ρύλληφη ςηπ ιδέαπ μέυοι μα ςξ κοαςά ρςα υέοια ςξσ ςξ άςξμξ πξσ έυχ ρκετςεί, με γεμίζει θεςική εμέογεια, με απξοοξτά κ νευμώ ξςιδήπξςε άλλξ, είμαι ερςιαρμέμη απόλσςα ρε ασςό κ έςρι κάμχ έμα σπέοξυξ δώοξ ρςξ μσαλό μξσ...ςξ αδειάζχ από άυοηρςεπ ρκέφειπ ..κ είμαι ραμ μα κάμχ διαλξγιρμό, βιώμχ ςα ίδια εσεογεςικά απξςελέρμαςα...!!! Όςαμ ξλξκληοχθεί ςξ δημιξύογημα μξσ, αμςιμεςχπίζχ έμα δίλλημα πξσ εσςσυώπ είμαι ελάυιρςξ...δεμ θέλχ μα ςξ απξυχοιρςώ. όμχπ η ρκέφη όςι η υαοά κούβεςαι ρςξ μξίοαρμα, ςξ "πεοιςσλίγχ" με πξλύ αγάπη...κ όςαμ ξ παοαλήπςηπ ςξ κξιςά για ποώςη τξοά, ςξ βλέμμα ςξσ με αμςαμείβει κ με πλημμσοίζει εσςσυία!!!

(δεξιά)

1. Ζνα απλό τετράδιο που το κοιτϊ κ εμπνζομαι.. 2. Μπορεί να ςυνδυάςω πολλζσ τεχνικζσ για να ζχω το αποτζλεςμα που επικυμϊ.. 3. Με λίγθ παλαίωςθ ςτο αντικείμενο του προςδίδουμε αξία..

4. Προςκζτουμε οτιδιποτε μασ αρζςει…δαντζλεσ, κουμπιά, κορδζλεσ, ςχοινιά, καλαςςόξυλα, κοχφλια, χαρτόνια, ποφλιεσ, πζρλεσ κ οτιδιποτε διακζτουμε.. κ αν βάλουμε κ φωτογραφία του ανκρϊπου που κα το χαρίςουμε, γίνεται ακόμα πιο προςωπικό..!!! 5. Το αποτζλεςμα φυςικά ζχει τθν δικι μασ υπογραφι κι θ αξία του ζγκειται ςτθν μοναδικότθτα του!


Τ

έςξπ ςα Υοιρςξύγεμμα θέλεςε μα είρςε λαμπεοή, όμξοτη, γεμάςη ζχμςάμια και τοερκάδα. Λεοικέπ εβδξμάδεπ έυξσμ μείμει μέυοι ςιπ γιξοςιμέπ μέοεπ και ρίγξσοα ςώοα είμαι η ιδαμική πεοίξδξπ για μα ακξλξσθήρεςε έμα ημεοξλόγιξ πεοιπξίηρηπ – ξμξοτιάπ για μα πεςσυεςε ασςό ςξ απξςέλερμα.. Τςιάνςε και ερείπ ςξ δικό ραπ ημεοξλόγιξ ακξλξσθώμςαπ ςιπ ρσμβξσλέπ πξσ θα βοείςε παοακάςχ 1 μήνα ππιν τιρ γιοπτέρ Ακόμη και εάμ μέυοι ςώοα δεμ ρσμηθίζαςε μα καθαοίζεςε ςξ ποόρχπξ ραπ και ςξ λαιμό ποιμ κξιμηθείςε, ήοθε η ώοα μα κάμεςε ςημ διατξοά! Νεκιμήρςε λξιπόμ μα καθαοίζεςε ςξ ποόρχπξ ραπ ρυξλαρςικά κάθε βοάδσ με ποξψόμςα καθαοιρςικά καςάλληλα για ςημ επιδεομίδα ραπ. . Δάμ έυεςε ςημ δσμαςόςηςα μα επιρκετςείςε μια επαγγελμαςία αιρθηςικό και μα ραπ καθξδηγήρει για ςξμ ρχρςό ςοόπξ πξσ θα καθαοίζεςε ςξ ποόρχπξ ραπ είμαι ακόμα καλύςεοα. Λημ παοαλείφεςε μα απξλεπίρεςε ςξ ποόρχπξ ραπ μια με δσξ τξοέπ ςημ εβδξμάδα μέυοι ςιπ γιξοςέπ. Δπίρηπ υοηριμξπξιήρςε μια μάρκα ξμξοτιάπ ςξσλάυιρςξμ μια τξοά ςημ εβδξμάδα. Λημ νευμάςε μα εμσδαςώμεςε ςημ πεοιξυή ςχμ μαςιώμ. ΢α μάςια είμαι αοκεςά εσαίρθηςα και υοειάζξμςαι ρσμευή τοξμςίδα ιδιαίςεοα ςξσπ κούξσπ μήμεπ ςξσ υειμώμα. ΢ξ ρώμα μαπ μπξοεί μα ποξτσλάρεςε από ςξ κούξ με ζερςά οξύυα αλλά πξλύ ρσυμά ςξσπ υειμχμιάςικξσπ μήμεπ δείυμει άςξμξ και θαμπό. Υοηριμξπξιήρςε μια τξοά ςημ εβδξμάδα έμα απξλεπιρςικξ ποξψόμ για ςξ ρώμα για μα απξμακούμεςε μεκοά κύςςαοα από ςημ επιδεομίδα. Ρσμευίρςε υοηριμξπξιώμςαπ μια πλξύρια εμσδαςική κοεμά ρώμαςξπ καςά ποξςίμηρη body butter.

2 εβδομάδερ ππιν τιρ γιοπτέρ Λια πλξύρια πεοιπξίηρη ξμξοτιάπ είμαι απαοαίςηςη ρε ασςή ςημ πεοίξδξ. Ατιεοώρςε έμα απόγεσμα απξλαμβάμξμςαπ έμα πλξύριξ μπάμιξ ξμξοτιάπ υαλαοώμξμςαπ με αοχμαςικξ ατοόλξσςοξ και αιθέοια έλαια. Δπίρηπ τοξμςίρςε ςξ ρυήμα ςχμ τοσδιώμ ραπ και αμ υοειαζεςε κάμςε ςιπ απαοαίςηςεπ αλλαγέπ ρε ασςό. 1 εβδξμάδα ποιμ ςιπ γιξοςέπ Ζ καςάλληλη πεοίξδξπ για μα αμαμεώρξσμε ςξ μακιγιάζ μαπ. Δπιλένςε ποξψόμςα μακιγιάζ με πεοιρρόςεοη λάμφη και ρσμδσάρςε ςα αμάλξγα με ςξ υοώμα πξσ θα έυξσμ ςα οξύυα ραπ ρςιπ εξοςαρςικέπ ραπ ενόδξσπ. 3 μέπερ ππιν τιρ γιοπτέρ Απαλλαγείςε από αμεπιθύμηςη ςοιυξτσΐα και μημ νευάρεςε μα εμσδαςώρεςε ςιπ πεοιξυέπ πξσ θα απξςοιυώρεςε . Ακόμη πεοιπξιηθείςε ςξ ρυήμα ςχμ τοσδιώμ ραπ και κάμςε μόμη ραπ μια «ποόβαδξκιμαρςικό μακιγιάζ» με ςα ποξψόμςα μακιγιάζ πξσ αγξοάραςε. Υοξμξμεςοήρςε ςξ υοόμξ πξσ θα υοειαρθειςε για ςξ μακιγιάζ ραπ έςρι ώρςε μα μημ αγυχθείςε ςημ ώοα πξσ θα θέλεςε μα εςξιμαρςείςε για ςημ ένξδξ ραπ. Παπαμονή Γιοπτών Δδώ η ημέοα είμαι ατιεοχμέμη ρςημ τοξμςίδα ςχμ μσυιώμ και ςχμ άκοχμ. Manicure- pedicure έυξσμ ςημ ςιμηςική ςξσπ! Οοξςιμήρςε απξυοώρειπ ρςα μύυια με βάρη ςα υοώμαςα ςχμ οξύυχμ ραπ. Λια γοήγξοη αλλά ελατοιά απξλέπιρη ρε ποόρχπξ και ρώμα είμαι απαοαίςηςη. Ακξλξσθειρςε ςημ πεοιπξίηρη ραπ με πλξύρια εμσδάςχρη ρςα ρημεία πξσ απξλεπίραςε. Λίγο ππιν την έξοδο Ρεςαοεςε ςξ μακιγιάζ ραπ και τξοέρςε ςξ πιξ όμξοτξ υαμόγελξ ραπ! Ιαλέπ Γιξοςέπ!


beauty harmony

Ε

ίμαι η Λαοία και έυχ ρπξσδάρει αιρθηςική και ξλιρςικέπ θεοαπείεπ (αοχμαςξθεοαπεια και οετλενξλξγια). Ζ αγάπη μξσ για ςημ αιρθηςική και ςημ τοξμςίδα μξσ έκαμε έμα «κλικ» έμα ποχιμό μα δημιξσογήρχ ςξ δικό μξσ blog (beauty harmony blog)για μα μπξοώ μα μξιοάζξμαι θέμαςα αιρθηςικήπ και εσενίαπ. Ρςημ ρσμέυεια , απέκςηρα δσξ μικοξύλια και αουιρα μα μξιοάζχ ςξμ υοόμξ μξσ αμάμερα ρε δσξ κόρμξσπ μαγικξύπ. Ασςό ςηπ μηςοόςηςαπξικξγέμειαπ και ςηπ δξσλειάπ μξσ. Ιαθημεοιμά ακοξβαςώ αμάμερα ρε ασςξύπ! Έςρι ςώοα ρςξ ιρςξλξγιξ μξσ γοάτχ και ςιπ καθημεοιμέπ μαπ αρυξλίεπ ραμ ξικξγέμεια και ενελίυθηκα πλέξμ και ρε μαμά blogger. Ρςξ blog μξσ πλέξμ θα βοείςε θέμαςα αιρθηςικήπ, πεοιπξίηρηπ αλλά και ρσμςαγέπ για μαμαδξγλσκα, καςαρκεσέπ παοέα με ςα παιδιά μξσ και ρκέφειπ πξσ μπξοεί μα έυει μια ρύγυοξμη γσμαίκα,- εογαζξμέμη μαμά!


Γ

ειά ραπ. Δίμαι η Λίμα και μέμχ ρςη Υαλκίδα από ςόςε πξσ θσμάμαι ςξμ εασςό μξσ. ΢α ςελεσςαία πέμςε υοόμια αρυξλξύμαι ρυεδόμ απξκλειρςικά με ςξ κόρμημα, γιαςί η δημιξσογία για μέμα είμαι έμαπ ςοόπξπ έκτοαρηπ. Ξπόςε κάθε μικοό ή μεγάλξ πμεσμαςικό «ποξψόμ» μξσ είμαι τςιαγμέμξ με πξλλή αγάπη. Ταμςαρία και μεοάκι είμαι ςα «όπλα» ρςη… ταοέςοα μξσ και ρσμευίζχ ακάθεκςη μα «παμςοεύχ» ςξ ρύομα με ςιπ ημιπξλύςιμεπ πέςοεπ, ςξ μέςαλλξ, ςα κοσρςαλλάκια, ςα κξοδόμια και ςξ δέομα, εμώ μέεπ ιδέεπ γεμμώμςαι καθημεοιμά. Τσρικά, πεοιμέμχ και ςιπ δικέπ ραπ επιθσμίεπ ή ποξςάρειπ ποξκειμέμξσ μα καςαρκεσάρχ εκείμξ ςξ κόρμημα πξσ θα θέλαςε και με ςξ ξπξίξ θα νευχοίρεςε τξοώμςαπ ςξ. Ιαι ποιμ ραπ υαιοεςήρχ, μα ραπ κάμχ μια σπεμθύμιρη… Όλεπ ξι δημιξσογίεπ μξσ απεσθύμξμςαι απξκλειρςικά και μόμξ ρε εκείμξσπ πξσ λαςοεύξσμ ςη λεπςξμέοεια!

Handmade Creations BY MINA ASS-1972@windowslive.com


A A rlekinos

Arlekinos Arlekin

rlekin


Ζ

χ ρςη Κέρβξ και είμαι μαγείοιρρα ρε έμα μαγαζί ρςξμ Άγιξ Τχκά ρςα Βαςεοά Κέρβξσ. ΢α πλεκςά και ςα κξρμήμαςα είμαι υόμπι. Λε ςα κξρμήμαςα αρυξλξύμαι δύξ μήμεπ. Λε ςξ κάθε κξμμάςι πξσ βγάζχ παοαςηοώ ςιπ αμςιδοάρειπ ςξσ κόρμξσ ώρςε μα νέοχ ςι θέλει ξ καθέμαπ.


Ο

μξμάζξμαι Ρξτία Γαλιάμξσ και γεμμ Αρποόπσογξ Αςςικήπ. Δίμαι 32 υοόμ ρπξσδάρει εκπαιδεσςικόπ ποξρυξλ εμαρυόληρή μξσ με ςα κεοιά νεκίμηρε ποώ για ςημ εμξοία μξσ. Τέςξπ έκαμα πάλι ςξ ίδ από εμέμα μόλιπ τέςξπ αμέρχπ μεςά ςξ Οά


μήθηκα ρςημ Αθήμα. Λέμχ ρςξμ μχμ και είμαι ιδιχςική σπάλληλξπ. Έυχ λικήπ αγχγήπ κ ειδική παιδαγχγόπ. Ζ ώςη τξοά πέοσρι, όςαμ έτςιανα λαμπάδεπ διξ. Όμχπ η ποώςη καςαρκεσή κεοιώμ έγιμε άρυα!

Έυχ ρσμμεςάρυει ρε δύξ εκθέρειπ και έυχ ρσμεογαρςεί με μαξύπ όπχπ ξ Άγιξπ ΢ίςξπ και ξ Άγιξπ Λύοχμαπ ρςξ Ζοάκλειξ Ιοήςηπ , όπχπ επίρηπ και με ςξμ πάςεο Αμδοέα ρςξμ Άγιξ Οαμςελεήμχμα Αμτιάλη (Αθήμα). Δπίρηπ , διαθέςχ κάπξιεπ απξ ςιπ καςαρκεσέπ μξσ ρε ςξπικό καςάρςημα ειδώμ δώοξσ, ςξ ξπξίξ ξμξμάζεςαι "Υειοξπξίηςεπ δημιξσογίεπ beautystore".


Ξ

μξμάζξμαι Ζώ Πξσμελιώςη. Γεμμήθηκα και καςξικώ ρςημ Αθήμα, είμαι 27υοξμώμ. Δίμαι ασςξδίδακςη ζχγοάτξπ και δημιξσογώ με αγάπη. Οοόρταςα αμακάλσφα ςημ κλίρη μξσ ρςα αρποόμασοα πξοςοαίςα με κάοβξσμξ. Λπξοείςε μα δείςε κι άλλεπ δημιξσογίεπ μξσ ρςημ ρελίδα μξσ ρςξ Ζώ Πξσμελιώςη, καθώπ και μα επικξιμχμήρεςε μαζί μξσ ρςξ hwroumeliwti@gmail.com


Η

Εχή Βξσζανάκη μεγάλχρε ρε μια όμξοτη πόλη ςηπ Γεομαμίαπ, ςξ Λόμαυξ. Ρπξύδαρε Κξγιρςική ρςξ ΢ΔΘ Οειοαιώπ, υχοίπ πξςέ μα αρκήρει ςξ ρσγκεκοιμέμξ επάγγελμα. Από μικοή ηλικια ςημ μάγεσε η διακόρμηρη και η δημιξσογία καλλιςευμικώμ έογχμ με απλά σλικά. Ασςή η αγάπη ςηπ, ςημ ξδήγηρε ρςξ μα ςελειώρει ςη ρυξλή Διακόρμηρηπ Δρχςεοικώμ και Δνχςεοικώμ υώοχμ. Ρήμεοα αρυξλείςαι διακξρμώμςαπ γάμξσπ και βαπςίρειπ, κάμξμςαπ ςημ νευχοιρςή μέοα ςηπ ζχήπ ραπ ανέυαρςη, ρςξλίζξμςάπ ςημ με μξμαδικέπ, ποχςόςσπεπ και υειοξπξίηςεπ δημιξσογίεπ.

Zoe V-Art zoevart@gmail.com 6909085140


Γ

εια ραπ τίλεπ και τίλξι. Δίμαι η Μίςρα και ςξ υειοξπξίηςξ απξςελεί μία από ςιπ κύοιεπ αρυξλίεπ μξσ εδώ και ςοιάμςα υοόμια.

΢α υειοξπξιήμαςά μξσ καλύπςξσμ έμα εσού τάρμα ςηπ καλλιςευμικήπ δημιξσογίαπ, όπχπ κξρμήμαςα,εογόυειοα,μπξμπξμιέοεπ, οξύυα, ανερξσάο, διακξρμηςικά. Ηεχοώ όςι είμαι πξλύ ρημαμςικό μα δίμειπ ςημ δσμαςόςηςα ρε κάπξιξμ μα απξκςήρει και μα απξλαύρει κάςι ρςξ ξπξίξ έυειπ ατιεοώρει όλη ρξσ ςημ αγάπη, ςξ μεοάκι και ςξμ υοόμξ ρξσ. Ηα υαοώ μα ραπ νεμαγήρχ ρςξμ δικό μξσ κόρμξ ςξσ υειοξπξίηςξσ. Ραπ εσυαοιρςώ

Πράττειν δια χειρόσ


ΤΠΘΒΞΚΘ΢Δ – TATTING Ilona Katiliavas Tsigonia Ξι όμξοτεπ Δημιξσογίεπ by ILONA ilonatsigo@yahoo.gr

Ζ Ilona Katiliavas Tsigonia γεμμήθηκε ρςιπ 19 Μξεμβοίξσ 1969. Δίμαι παμςοεμέμη και μέμει ρςημ Ιαλαμάςα. Kαςάγεςαι από ςημ Οοώημ Ρξβιεςική Έμχρη και μέμει ρςημ Δλλάδα εδώ και 17 υοόμια. ΢α ςελεσςαία υοόμια αρυξλείςαι με ςημ ςευμική ΥΡΙΒΟΛΙΣΔ( NEEDLE TATTING) όπξσ ρημαίμει «ύταμρη ςηπ δαμςέλαπ με ειδική βελόμα και λεπςό μήμα». Δημιξσογεί υειοξπξίηςα κξρμήμαςα , όπχπ ρκξσλαοίκια, βοαυιόλια, κξλιέ κςλπ. με ασςή μξμαδική ςέυμη. Οαοαδίδει μαθήμαςα ρςημ Ιαλαμάςα, ρςη Ιόοιμθξ και ρςημ Αθήμα και βξηθάει όλξσπ όρξσπ θέλξσμ μα αρυξληθξύμ με ασςή ςημ ςευμική.


ΟΔΠΜΑΛΔ ΢Ξ ΜΖΛΑ Ρ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ ΙΑΘ ΑΤΖΜΞΣΛΔ ΟΘΡΩ ΑΟΞ ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ ΟΔΠΘΟΞΣ 60-70 εκ. / Ζ ΒΔΚΞΜΑ ΔΘΜΑΘ Ρ΢Ξ ΔΔΝΘ ΥΔΠΘ, ΢Ξ ΜΖΛΑ ΑΟΞ ΢Ξ ΙΞΣΒΑΠΘ ΔΘΜΑΘ Ρ΢Ξ ΑΠΘΡ΢ΔΠΞ ΥΔΠΘ. Ζ ΒΔΚΞΜΑ ΛΔ ΢Ξ ΜΖΛΑ ΔΘΜΑΘ ΟΑΜΩ ΙΑΘ ΟΘΡΩ ΑΟΞ ΢ΞΜ ΔΔΘΙ΢Ζ. / ΟΘΑΜΞΣΛΔ ΢Ξ ΜΖΛΑ ΛΔ ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ , ΒΓΑΕΞΣΛΔ ΢ΞΜ ΔΔΘΙ΢Ζ ΑΟΞ ΢ΖΜ ΗΖΚΘΑ. / ΛΔ΢ΑΤΔΠΞΣΛΔ ΢ΖΜ ΗΖΚΘΑ Ρ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ ΙΑΘ ΢ΖΜ Ρ΢ΑΛΑ΢ΑΛΔ ΛΔ ΢ΞΜ ΔΔΘΙ΢Ζ Ρ΢ΖΜ ΛΔΡΖ ΢ΖΡ ΒΔΚΞΜΑΡ. / Ζ ΒΔΚΞΜΑ ΛΔ ΢Ξ ΜΖΛΑ ΔΘΜΑΘ ΛΟΠΞΡ΢Α ΑΟΞ ΢ΞΜ ΔΔΘΙ΢Ζ. / ΚΣΓΘΕΞΣΛΔ ΢ΞΜ ΔΔΘΙ΢Ζ ΙΑΘ ΟΘΑΜΞΣΛΔ ΗΖΚΘΑ ΞΟΩΡ ΔΔΘΥΜΔΘ Ζ ΔΘΙΞΜΑ. / ΑΣ΢ΞΡ ΔΘΜΑΘ Ξ ΟΠΩ΢ΞΡ ΟΞΜ΢ΞΡ ΢ΞΣ ΤΠΘΒΞΚΘ΢Δ ΟΞΣ ΔΓΘΜΔ ΛΔ ΔΣΞ ΙΘΜΖΡΔΘΡ. / ΠΘΥΜΞΣΛΔ Ρ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ ΑΚΚΞΣΡ ΢ΔΡΡΔΠΔΘΡ ΟΞΜ΢ΞΣΡ. ΡΣΜΞΚΞ ΟΔΜ΢Δ. ( 5 ). / Ζ ΗΖΚΘΑ ΑΜΑΛΔΡΑ Ρ΢ΞΣΡ ΟΞΜ΢ΞΣΡ. / ΔΥΞΣΛΔ Ρ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ 5 ΟΞΜ΢ΞΣΡ, ΗΖΚΘΑ, ΔΜΑ ΟΞΜ΢Ξ. / ΡΣΜΔΥΘΕΞΣΛΔ ΢ΖΜ ΡΔΘΠΑ ΠΘΥΜΞΜ΢ΑΡ ΑΙΞΛΑ ΢ΔΡΡΔΠΔΘΡ ΟΞΜ΢ΞΣΡ, ΗΖΚΘΑ, ΟΔΜ΢Δ ΟΞΜ΢ΞΣΡ, ΗΖΚΘΑ, ΟΔΜ΢Δ ΟΞΜ΢ΞΣΡ. ΡΣΜΞΚΞ ( 5 - 5 - 5 - 5 ) ΢Ξ '' - '' ΔΘΜΑΘ Ζ ΗΖΚΘΑ. / ΔΚΔΣΗΔΠΩΜΞΣΛΔ ΛΘΑ ΛΔΓΑΚΖ ΗΖΚΘΑ ΑΗΖΜΞΜ΢ΑΡ ΟΘΡΩ ΑΟΞ ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ ΟΔΠΘΟΞΣ 15 εκ. / ΛΔ ΢Ξ ΑΠΘΡ΢ΔΠΞ ΥΔΠΘ ΙΠΑ΢ΑΛΔ ΢ΞΣΡ ΟΞΜ΢ΞΣΡ ΙΑΘ ΛΔ ΢Ξ ΔΔΝΘ ΥΔΠΘ ΢ΠΑΒΑΛΔ ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ ΓΘΑ ΜΑ ΟΔΠΑΡΔΘ ΢Ξ ΜΖΛΑ ΑΜΑΛΔΡΑ Ρ΢ΞΣΡ ΟΞΜ΢ΞΣΡ. / ΟΔΠΜΑΛΔ ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ Ρ΢ΖΜ ΗΖΚΘΑ ΟΞ "ΤΔΣΓΔΘ " ΙΑΘ ΡΣΜΔΥΘΕΞΣΛΔ ΜΑ ΢ΠΑΒΑΛΔ ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ ΛΔ ΢Ξ ΜΖΛΑ ΛΔΥΠΘ ΜΑ ΡΥΖΛΑ΢ΘΡ΢ΔΘ Ξ ΙΠΘΙΞΡ. / ΔΜΑΡ ΙΠΘΙΞΡ ΤΠΘΒΞΚΘ΢Δ - ΔΜΑ ΑΟΞ ΢Α ΒΑΡΘΙΑ ΛΞ΢ΘΒΑ ΢ΖΡ ΢ΔΥΜΘΙΖΡ. / ΛΔ΢Α ΑΟΞ ΙΑΗΔ ΛΞ΢ΘΒΞ ΤΠΘΒΞΚΘ΢Δ ΔΔΜΞΣΛΔ ΔΜΑ ΙΞΛΟΞ.


ΝΔΙΘΜΑΛΔ ΢ΖΜ ΙΑΘΜΞΣΠΓΘΑ ΡΔΘΠΑ ΟΞΜ΢ΩΜ ΤΔΠΜΞΜ΢ΑΡ ΢Ξ ΟΠΩ΢Ξ ΟΞΜ΢Ξ ΟΞΚΣ ΙΞΜ΢Α Ρ΢ΞΜ ΙΞΛΟΞ ΢ΞΣ ΙΠΘΙΞΣ. / ΡΣΜΔΥΘΕΞΣΛΔ ΢ΖΜ ΡΔΘΠΑ ΟΚΔΙΞΜ΢ΑΡ ΑΙΞΛΑ ΢ΔΡΡΔΠΔΘΡ ΟΞΜ΢ΞΣΡ, ΗΖΚΘΑ, ΔΣΞ ΟΞΜ΢ΞΣΡ, ΗΖΚΘΑ, ΔΣΞ ΟΞΜ΢ΞΣΡ, ΗΖΚΘΑ, ΟΔΜ΢Δ ΟΞΜ΢ΞΣΡ. ΡΣΜΞΚΞ ( 5 -2 - 2 - 5 ) / ΛΔ ΢Ξ ΑΠΘΡ΢ΔΠΞ ΥΔΠΘ ΙΠΑ΢ΑΛΔ ΢ΞΣΡ ΟΞΜ΢ΞΣΡ ΙΑΘ ΛΔ ΢Ξ ΔΔΝΘ ΢ΠΑΒΑΛΔ ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ ΓΘΑ ΜΑ ΟΔΠΑΡΔΘ ΞΚΞ ΢Ξ ΜΖΛΑ ΑΜΑΛΔΡΑ Ρ΢ΞΣΡ ΟΞΜ΢ΞΣΡ ΡΥΖΛΑ΢ΘΕΞΜ΢ΑΡ ΢Ξ ΢ΞΝΞ. / ΢Ξ ΢ΞΝΞ ΢ΞΣ ΤΠΘΒΞΚΘ΢Δ ΔΔΣ΢ΔΠΞ ΒΑΡΘΙΞ ΛΞ΢ΘΒΞ ΢ΖΡ ΢ΔΥΜΘΙΖΡ. / ΔΔΜΞΣΛΔ ΢ΞΜ ΙΞΛΟΞ Ρ΢Ξ ΢ΔΚΞΡ ΢ΞΣ ΢ΞΝΞΣ. / ΡΣΜΔΥΘΕΞΣΛΔ ΢ΞΜ ΔΟΞΛΔΜΞ ΙΠΘΙΞ. ΑΙΞΣΛΟΑΛΔ ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ Ρ΢ΞΜ ΙΞΛΟΞ ΢ΞΣ ΢ΞΝΞΣ. Ξ ΟΠΞΖΓΞΣΛΔΜΞΡ ΙΠΘΙΞΡ ΒΠΘΡΙΔ΢ΑΘ ΑΠΘΡ΢ΔΠΑ. / ΠΘΥΜΞΣΛΔ ΟΔΜ΢Δ ΟΞΜ΢ΞΣΡ. / ΟΔΠΜΑΛΔ ΢ΖΜ ΒΔΚΞΜΑ Ρ΢ΖΜ ΢ΠΘ΢Ζ ΗΖΚΘΑ ΢ΞΣ ΟΠΞΖΓΞΣΛΔΜΞΣ ΙΠΘΙΞΣ. / ΟΘΑΜΞΣΛΔ ΛΘΑ ΗΖΚΘΑ ΑΟΞ ΢Ξ ΜΖΛΑ ΢ΞΣ ΙΞΣΒΑΠΘΞΣ ΙΑΘ ΢ΖΜ ΤΔΠΜΞΣΛΔ ΙΞΜ΢Α Ρ΢Ξ ΢ΔΚΔΣ΢ΑΘΞ ΟΞΜ΢Ξ ΢ΖΡ ΒΔΚΞΜΑΡ. / ΔΥΞΣΛΔ Δ΢ΞΘΛΞ ΙΑΘ ΢ΞΜ ΔΔΣ΢ΔΠΞ ΙΠΘΙΞ. / ΔΔΜΞΣΛΔ ΙΞΛΟΞ . / ΡΣΜΔΥΘΕΞΣΛΔ ΢Ξ ΟΚΔΙ΢Ξ ΡΣΛΤΩΜΑ ΛΔ ΢Α ΒΖΛΑ΢Α.


Λόγια και σκέψεις καρδιάς

Λόγια, λόγια, λόγια που τα παίρνει ο άνεμοσ και τα ςκορπάει . Θζλω που μζνουν κζλω απωκθμζνα, παράπονα που δεν βγαίνουν από τα χείλθ που ςφίγγουν με πείςμα... τι περίεργο τραίνο που είςαι ... Στα μάτια ςου όλα τα βλζπω ,γι’ αυτό και φοβάςαι... πόςα ξζρεισ για ‘ςζνα, για ‘μζνα... Εγϊ να ςου πω ... λίγα πολφ λίγα ... αν κζλεισ όμωσ μπορείσ να με αγκαλιάςεισ και τότε κα νοιϊςεισ τα πάντα ..... Georgia Kappa

Για κάποιο λόγο ςυμβαίνουν πράγματα, γεγονότα που γεμίηουν θ άδειαηουν τθ ηωι μασ... Όπωσ και να'χει είναι εμπειρίεσ που, ι κα μασ πάνε ςτο καλφτερο ι κα περάςουν αδιάφορα ... άνκρωποι που αφινουν το ςτίγμα και τα ίχνθ τουσ, ςθμάδια ςτο κορμί και ςτο μυαλό ... Ο χρόνοσ γλυκαίνει τον πόνο, θ καρδια ξαποςταίνει και θ ςκζψθ απαλφνει τα γεγονότα ... κοιτϊντασ πίςω με άλλθ ματιά πιο ιρεμθ απαλλαγμζνθ...όχι τελείωσ ... από τα πάκθ και τθν πίκρα, ίςωσ βλζπεισ πιο κακαρά, ςαν να να μθν είςαι ςυ που πζραςεσ από κει και μπόρεςεσ να φφγεισ, ζξω απο ςενα , κάποιοσ άλλοσ βίωςε και ςτα ’κλεψε και μόνο αυτι τθ φορά ζκανε καλα... νομιμοποίθςθ τθσ κλοπισ του πόνου .... αναρωτιζμαι ςυχνά ... ποφ πάνε οι χαμζνοι ζρωτεσ, θ ςτεναχϊρια ,ο καθμόσ ,ο χρόνοσ ..... πόςθ αντοχι και πόςο μεγαλϊνει το όριο τθσ κάκε φορά; Κάκαρςθ και ετοιμαςία για τα νζα που ζρχονται .... απλά ηωι, όμορφθ ηωι... Ασ ιταν θ χαρά τόςο απλόχερα δοςμζνθ κι αν ιταν κα ’ταν εκτιμθτζα; Η ποιότθτα λζνε είναι ςτο λίγο ... να αρκεςτϊ ςε αυτό ... ςυνθκίηεισ λζνε όμωσ ςτο λίγο και γω Θζλω πολφ .... Georgia Kappa


Ε

ίμαι θ Georgia Kappa κατά facebook ι απλά Γεωργία Κόκλα, γεννθμζνθ και γω ζναν Απρίλθ... Όμορφοσ μινασ για να βγεισ ςτον κόςμο! Από μικρι ςτθ δουλειά, δεν προζκυψαν ςπουδζσ , τα βιβλία όμωσ πάντα παραμάςχαλα και τα χζρια δουλευτάρικα και δθμιουργικά. Σε πολυκατάςτθμα, ςουβλακερί, βιβλιοπωλείο, ςε super market τελευταία. Με όλεσ τισ ανθςυχίεσ τθσ κρίςθσ ... λφςθ και κεραπεία , θ χειροτεχνία με ατζλειωτουσ δρόμουσ καταςκευισ και θ γραφι ςτο ταμείο, ςκζψεισ και ςτιγμζσ .... Μια εικοςιπεντάχρονθ μορφονιά που ςπουδάηει και ηωγραφίηει χαρά ςτθ ηωι μου. Χαίρομαι για τα καινοφρια και πάντα ςαν κετικι ςκζψθ πιςτεφω πωσ τα καλφτερα κα’ ρκουν κζλουν δε κζλουν και κα’ μαι εδϊ ... Χαροποιειν Χειροποιειν Georgia.Kappa1@gmail.com


Ο

μξμάζξμαι Μαςάρρα Ιλασδιαμξύ και έυχ ςημ ςύυη μα ζχ ρε έμα μέοξπ πξσ όπχπ λέχ «έυει άκοη», ποξπ όπξια καςεύθσμρη και αμ κξιςάνειπ δηλαδή θα δειπ ςημ αουή ςξσ πελάγξσπ. Δίμαι από ςημ Εάκσμθξ, από ςξ τιόοξ ςξσ Κεβάμςε! ΢ξ υόμπι μξσ είμαι η καςαρκεσέπ από θαλαρρξεσοήμαςα και η τχςξγοατία. Λε ςιπ καςαρκεσέπ αρυξλξύμαι λίγξ διάρςημα αλλά με ςξ πξσ αμακάλσφα ςημ μαγεία ςηπ μεςαμόοτχρηπ ςχμ εσοημάςχμ μξσ λάςοεφα ςημ εμαρυόληρη με ςιπ καςαρκεσέπ. Όλα νεκίμηραμ πέοσρι ςξ καλξκαίοι .Οάμςα μξσ άοερε μα πεοπαςώ ρςημ παοαλία αλλά μέυοι ςόςε κξίςαζα μόμξ μακοιά, ςξμ ξοίζξμςα, ςα ρύμμετα, ςξμ ήλιξ , ςα πξσλιά και κλείδχμα ςιπ ρςιγμέπ με ςημ τχςξγοατική μξσ μηυαμή…. Ιάπξια ρςιγμή όμχπ άουιρα μα βλέπχ και ασςά πξσ σπήουαμ ρςημ άμμξ, νύλα, πέςοεπ, κξυύλια και με ςημ Νατάςςα Κλαυδιανοφ


ταμςαρία μξσ ςξ κάθε έμα από ασςά γιμόςαμ μια παοάρςαρη και έπαιομε ρσγκεκοιμέμη μξοτή… άουιρα λξιπόμ μα ρσλλέγχ ξςιδήπξςε μξσ θύμιζε κάςι. Ξ γιξπ μξσ υαοιςξλξγώμςαπ με λέει «οακξρσλλέκςη», εγώ όμχπ ασςά ςα εσοήμαςα ςα θεχοώ θηρασοξύπ και ιδιαίςεοα όςαμ τςάμξσμ ρςημ ςελική μξοτή ςηπ καςαρκεσήπ, όςαμ δηλαδή μια ςσυαία πέςοα γίμεςε ποόρχπξ, έμα αρύμμεςοξ νσλάκι γίμεςε έμα ρπίςι, όςαμ μια υξύτςα βόςραλα γίμεςε έμα λξσλξύδι… και ρσμήθχπ όςαμ έμα έογξ ςελειώμει γσομώ και κξιςάζχ ςα σλικά πξσ μξσ έυξσμ απξμείμει, ςξμ ρξοό με ςα νύλα, ςξ κξσβαδάκι με ςιπ πέςοεπ, ςα βάζα με ςα κξυύλια… και η μεςατόοςχρη ασςή είμαι πξσ με μαγεύει. Ιαι πάμςα όςαμ ςελειώμχ έμα έογξ ςοέυχ ρςξσπ δικξύπ μξσ αμθοώπξσπ για μα ςξ δξσμ και πεοιμέμχ με αγχμία ςημ γμώμη ςξσπ, ξ καλόπ ςξσπ λόγξπ είμαι ασςόπ πξσ με παοξςούμει μα ρσμευίρχ μα δημιξσογώ και ςξσπ εσυαοιρςώ πξλύ για ασςό. nklavdianou@gmail.com


Γ

εια ραπ! Ξμξμάζξμαι Ιςιρςάκη Αμμα και είμαι από ςημ σπέοξυη Ιοήςη! Αρυξλξύμαι εδώ και κάπξια υοόμια με ςημ δημιξσογία διατόοχμ καςαρκεσώμ με ταμςαρία και μεοάκι.Δίμαι μαγικά ξμειοικά ρσγκλξμιρςικά μα αρυξλείραι και μα δημιξσογείπ υοώμαςα και εικόμεπ πξσ ρσμθέςξσμ ςημ παλέςα ςηπ φσυήπ και ςημ αμαδεικμύξσμ μέρα από έμα έογξ ρξσ.΢α έογα μξσ μπξοείςε μα ςα βοείςε και μα ςα δείςε ρςη ρελίδα μξσ. Νεραϊδοτεχνιματα Anna's Art anna.ktistak@outlook.com 6988287126


Ε

ίμαι η Maia Saakadze ,έυχ γεμμηθεί ρςημ Γεχογία και είμαι εγκαςερςημέμη μόμιμα ρςημ Δλλάδα από ςξ 1997,παμςοεμέμη με Έλλημα και έυχ ςοία παιδιά. Έυχ κάμει παμεπιρςημιακέπ ρπξσδέπ και έυχ πςσυίξ ΢ευμξλόγξσ Ληυαμικξύ.Οαοάλληλα ρπξύδαρα ρςημ ρυξλή Υειοξςευμίαπ ςξσ ΓΙΞΠΙΘ για 4 υοόμια και αρυξλήθηκα με ςιπ καςαρκεσέπ διακξρμηςικώμ ειδώμ και κξρμημάςχμ. ΢α ςελεσςαία υοόμια αρυξλξύμαι κσοίχπ με ςα κξρμήμαςα γιαςί μξσ αοέρξσμ ιδιαίςεοα,και έυχ κάμει καςά καιοξύπ ποξρχπικέπ εκθέρειπ αλλά και έυχ ρσμμεςάρυει ρε πξλλέπ εκθέρειπ κξρμημάςχμ.


Τεχνική Μακραμέ

MaiArt's

Maia Saakadze

6937 121198 / 6992 953889


Μ

ξσ αοέρει πξλύ ςξ μςεκξσπαζ και ςξ power text . Δημιξσογώ μπξύρςα μικοά μεγάλα ρε ρσμδσαρμό με μςεκξσπαζ και όυι μξμξ!

6975719770 Pelagia Mpaika


Πωλίνα Πολυχρονίδου

Ή

ςέυμη για μέμα είμαι ςοόπξπ έκτοαρηπ και εκςόμχρηπ. Οειοαμαςίρςηκα με πξλλά είδη όπχπ ζχγοατικη, μξμπιλ, οαπςική κ.α. Όςαμ ξμχπ βοέθηκα ρε μία έκθερη κξρμημάςχμ απξτάριρα όςι είμαι ασςό πξσ θέλχ μα αρυξληθχ. Έςρι νεκίμηρα μαθήμαςα αογσοξυοσρξυξΐα και εδώ και ένι υοόμια πλέξμ αρυξλξσμε με ςξ κόρμημα!! Δξσλεύχ κσοίχπ με μέςαλλα, αλπακα, μποξύςζξ, υαλκό και ρε ειδικέπ πεοιπςώρειπ με αρημί, ρε ρσμδσαρμό με διάτξοα άλλα σλικά, όπχπ πεολεπ, κούρςαλλα, ημιπξλύςιμξι λίθξι, αλσριδεπ, κξοδόμια και πξλλά αλλα, δημιξσογώ ποχςξςσπα και ιδιαίςεοα κξρμήμαςα!! Έμπμεσρη μξσ μικοά καθημεοιμά ποαγμαςα, μία βόλςα, μία παοέα ή ξικξγέμεια μξσ,η δξσλειά μξσ και όςι σλικό μπξοεί μα βοεθεί μποξρςά μξσ!!! Polina' s craft polinapolychronidou@yahoo.com 6981834899


Η

geopa candles είμαι μια εςαιοεία πξσ ιδούθηκε ςξ 2013 με ρκξπό και ρςόυξ ςη δημιξσογία ποχςξςύπχμ και μξμαδικχμ δώοχμ ρςξ υώοξ ςχμ υειοξπξίηςχμ. Ιεοιά τςιαγμέμα με πξλύ αγάπη και μεοάκι από ςημ Δλέμη Αοκελέ. Ιεοιά με τχςξγοατίεπ ρςα ξπξία μπξοείςε μα βάλεςε και εσυή με ςξ δικό ραπ γοατικό υαοακςήοα. Δπίρηπ έυξσμε ςημ καςηγξοία με ςα μξσρικά μαπ, ςα ξπξία δίμξσμ μια πξλύ χοαία και οξμαμςική αςμόρταιοα ρςξ υώοξ. Ιεοιά με αγίξσπ, ατηοημέμη ςέυμη(πλαρμέμα ρςξ υέοι), ςα υοιρςξσγεμμιάςικα μαπ, καθώπ και ποχςόςσπα γξύοια για ςξ μέξ έςξπ. Ρςη ρσλλξγή μαπ επίρηπ, θα βοείςε παρυαλιμά κεοιά λαμπάδεπ με ςξ θέμα ςηπ επιλξγήπ ραπ ,απξκοιάςικα κεοιά, καθώπ και ςη ρειοά γάμξπ και βάτςιρη. Geopa Candles 6974417929 (wind) 6988125468 elen_ark@yahoo.gr

(what's up )


Ηα ραπ δείνχ πχπ μπξοξύμε εύκξλα και ξικξμξμικά μα ςοξπξπξιήρξσμε έμα υοηριμξπξιημέμξ κεοί και μα ςξσ δώρξσμε μία διατξοεςική όφη πξσ θα αμαμεώρει και θα ρςξλίρει ςξ υχοξ μαπ. Δγώ υοηριμξπξίηρα έμα άρποξ μιρξκαμμέμξ κεοί , ςξ ξπξίξ θα ςοξπξπξιήρχ και θα ςξσ δώρχ μια υοιρςξσγεμμιάςικη μόςα. Νεκιμάμε λξιπόμ. Έυχ πάοει έμα κξμμάςι λιμάςρα. Δμμξείςαι όςι μπξοξύμε μα υοηριμξπξιήρξσμε ξπξιξδήπξςε άλλξ παμί θέλξσμε, καςά ποξςίμηρη μξμόυοχμξ. Ρςοίβξσμε ςξ ύταρμα και ςξ πεομάμε γύοχ από ςξ κεοί κάμξμςαπ έμα κόμπξ. Ρςη ρσμέυεια παίομξσμε ςιπ άκοεπ ςιπ γσοίζξσμε πίρχ από ςξ κεοί και ςιπ βάζξσμε μέρα ρςξ παμί. Ατξύ δξύμε όςι ςξ απξςέλερμα μαπ ικαμξπξιεί. ΢ώοα είμαρςε έςξιμξι μα δώρξσμε ςημ ςελική μξοτή ρςξ κέοι μαπ. Απλά βάζξσμε ςημ ταμςαρία μαπ μα δξσλέφει. Λπξοξύμε μα κξλλήρξσμε πάμχ πξς πξσοί ή κξυύλια ςα ξπξία ρςη ρσμέυεια μπξοξύμε μα βάφξσμε ρε διάτξοα υοώμαςα. Δγώ έυχ επιλένει κάπξια υοιρςξσγεμμιάςικα ρςξιυεία και λίγα πξς πξσοί. Οαίομξσμε ςημ θεομαμςική κόλλα και νεκιμάμε. Βάζξσμε λίγη κόλλα ώρςε μα ρςαθεοξπξιήρξσμε ςημ βάρη. Ιαι ρςη ρσμέυεια ςξπξθεςξύμε ςα ρςξιυεία κι έυξσμε έμα σπέοξυξ απξςέλερμα. Ιαλή ραπ επιςσυία!


Ε

ίμαι η Άμμα. Δίμαι 35 υοξμώμ και ζχ ρε έμα μικοό παοάδειρξ, ρςιπ μικοέπ Ισκλάδεπ ρςημ Ζοακλειά πξσ είμαι έμα μικοό μηράκι κξμςά ρςη Μάνξ. Έυχ δύξ παιδιά και αρυξλξύμαι με ςα εμξικιαζόμεμα δχμάςια, με ςξ πλένιμξ και γεμικά μξσ αοέρει μα δημιξσογώ διάτξοα ποάγμαςα ςα ξπξία μπξοείςε μα δείςε ρςη ρελίδα μξσ. Από μικοό παιδί έβλεπα ςημ μαμά και ςημ γιαγιά μξσ μα πλέκξσμ και μξσ άοερε πάοα πξλύ. Λε έμαθαμ λίγα ποάγμαςα, αλλά δσρςσυώπ ςόςε δεμ ςξ καλλιέογηρα. Οοιμ από δύξ υοόμια νεκίμηρα εμςαςικά ςξ πλένιμξ και ςξ λάςοεφα. Ηέλχ μα πχ έμα μεγάλξ εσυαοιρςώ ρςη δαρκάλα μξσ Λαίοη Οεμςατοξμιμξσ για ςημ σπξμξμή και ςημ βξήθειά ςηπ. ΢ξ πλένιμξ για μέμα εκςόπ από δξσλειά, είμαι η πιξ χοαία μξσ εμαρυόληρη, γιαςί μέρα από ασςό μιώθχ δημιξσογική και ήοεμη. Γεμικώπ είμαι κάςι ςξ ξπξίξ δεμ θα ατήρχ πξςέ, γιαςί πιρςεύχ όςι είμαι κάςι ςξ ξπξίξ με ρσμπληοώμει. Ηα υαοώ πξλύ μα δχ πξλλξύπ από εράπ ρςξμ μικοό μξσ παοάδειρξ και μα ραπ γμχοίρχ από κξμςά.

Χειροτεχνιεσ by Αννουλα

Αννοφλα Γαβαλά

2285074186

Ηα τςιάνξσμε μία εράοπα διαρςάρεχμ 1,50 μέςοξ μάκοξπ επί 50 εκ. ύφξπ. Ηα υοηριμξπξιήρξσμε μήμα nako lame fine και εογξμξμικό βελξμάκι μξύμεοξ 3,5 . ΢ξ μήμα και ςξ βελξμάκι είμαι ποξρτξοά ςηπ κσοίαπ Λαίοηπ Οεμςατοόμιμξσ -Mary Pentafronimou (Maryp)-.Το καςάρςημα ςηπ βοίρκεςαι ρςξ Άρςοξπ Βόοειαπ Ισμξσοίαπ. Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ και μήμαςα γσοίρςε ρελίδα! ΢ξ ρυέδιξ πξσ θα κάμξσμε είμαι ςξ παοακάςχ απλά με κάπξιεπ παοαλλαγέπ.Αμςί για διπλό πξδαοάκι εγώ ςξ έκαμα με μξμό. Απ νεκιμήρξσμε λξιπόμ.

Ηα κάμξσμε μία αλσρίδα με πξλλαπλάρια 19 ρσμ 5 για ςξ γύοιρμα ρςημ επόμεμη ρειοά.


Οάμε ρςη δεύςεοη ρειοά λξιπόμ. Οαοαλείπξσμε δύξ αλσρίδεπ και μπαίμξσμε ρςημ ςοίςη και κάμξσμε έμα πξδαοάκι. Ρσμευίζξσμε ρςιπ επόμεμεπ αλσρίδεπ κάμξμςαπ 13 ρσμευόμεμα πξδαοάκια. Ατήμξσμε δύξ κεμά και μπαίμξσμε ρςξ ςοίςξ και κάμξσμε έμα πξδαοάκι. Λεςά επαμαλαμβάμξσμε ασςά ςα βήμαςα μέυοι ςξ ςέλξπ ςηπ ρειοάπ μαπ και ρςξ ςέλξπ ατήμξσμε δύξ κεμά και κάμξσμε ρςημ ςελεσςαία αλσρίδα εμα πξδαοάκι. Για ςημ ςοίςη ρειοά κάμξσμε 3 αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και ρςξ ίδιξ κεμό κάμξσμε δύξ πξδαοάκια, δύξ αλσρίδεπ ρςξμ αέοα, ατήμξσμε 4 κεμά και μπαίμξσμε ρςξ 5 και κάμξσμε έμα πξδαοάκι και άλλα 8 ρσμευ’ξμεμα. Ιάμξσμε δύξ αλσρίδεπ και μπαίμξσμε ρςξ μξμό πξδαοάκι ςηπ απξ κάςχ ρειοάπ και κάμξσμε μία αυιβάδα απξςελξύμεμη απξ 5 πξδαοάκια, δύξ αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και επαμάληφη ςξσ ρυεδίξσ. Ιλείμξσμε ςημ ςοίςη ρειοά κάμξμςαπ 3 πξδαοάκια ρςξ ςελεσςαίξ πξδαοάκι ςηπ δεύςεοηπ ρειοάπ. Οηγαίμξσμε ρςημ 4 ρειοά. Πίυμξσμε 3 αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και κάμξσμε 3 πξδαοάκια ρςξ ςοίςξ πξδαοάκι ςηπ ποξηγξύμεμηπ ρειοάπ. Πίυμξσμε δύξ αλσρίδεπ ρςξμ αέοα. Ατήμξσμε 4 κεμά και μπαίμξσμε ρςξ πέμπςξ και κάμξσμε 5 ρσμευόμεμα πξδαοάκια, δύξ αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και μπαίμξσμε ρςξ ποώςξ πξδαοάκι ςηπ αυιβάδαπ και κάμξσμε άλλη μία αυιβάδα απξςελξύμεμη απξ πέμςε πξδαοάκια. Υχοίπ καμέμα κεμό, πάμε ρςξ πέμπςξ πξδαοάκι ςηπ από κάςχ αυιβάδαπ και κάμξσμε άλλξ έμα αυιβαδάκι. Λεςά επαμάληφη ςξσ ρυεδίξσ ςηπ ςέςαοςηπ ρειοάπ. Ιαθώπ τςάμξσμε ρςξ ςέλξπ, κάμξσμε 4 πξδαοάκια ρςξ ποώςξ από ςα ςοία από ςημ κάςχ ρειοά και ρςξ ποώςξ κάμξσμε έμα μξμό πξδαοάκι. Ρσμευίζξσμε ρςημ πέμπςη ρειοά. Πίυμξσμε 3 αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και κάμξσμε ρςξ ςέςαοςξ πξδαοάκι ςηπ από κάςχ ρειοάπ μία αυιβάδα. Πίυμξσμε 2 αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και ατήμξσμε 4 κεμά. Λπαίμξσμε ρςξ 5 και κάμξσμε έμα μξμό πξδαοάκι, 2 αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και μπαίμξσμε ρςξ ποώςξ πξδαοάκι από ςημ ποώςη αυιβάδα και κάμξσμε μία αυιβάδα. Ρσμευίζξσμε ρςξ κεμό από ςιπ δύξ από κάςχ αυιβάδεπ και κάμξσμε μία καιμξύογια αυιβάδα. Λεςά ρςξ ςελεσςαίξ πξδαοάκι ςηπ δεύςεοηπ από κάςχ αυιβάδαπ, κάμξσμε άλλη μία αυιβάδα. Δύξ αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και επαμάληφη ςηπ πέμπςηπ ρειοάπ. Ρςξ ςέλξπ ςηπ ρειοάπ κάμξσμε μία αυιβάδα ρςξ ποώςξ πξδαοάκι από ςξ ςημ από κάςχ ρειοά και έμα μξμό πξδαοάκι ρςξ ςέλξπ ςηπ ρειοάπ. Οάμε για ςημ έκςη ρειοά. Νεκιμάμε με 3 αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και κάμξσμε 3 πξδαοάκια ρςξ ποώςξ πξδαοάκι ςηπ από κάςχ αυιβάδαπ, 2 αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και μέρα ρςξ ποώςξ κεμό όπξσ ρσμαμςάμε κάμξσμε δύξ πξδαοάκια. Έμα πξδαοάκι πάμχ ρςξ από κάςχ μξμό και δύξ ακόμη πξδαοάκια ρςξ επόμεμξ κεμό. Δύξ αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και αμάμερα ρςα δύξ ποώςα αυιβαδάκια κάμξσμε μία καιμξύογια αυιβάδα. Ιάμξσμε άλλη μία αμάμερα ρςα άλλα δύξ και δύξ αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και μεςά επαμάληφη ςξσ ρυεδίξσ έχπ ρςξ ςέλξπ πξσ θα κάμξσμε 4 πξδαοάκια πάμχ ρςξ 5 πξδαοάκι ςηπ ςελεσςαίαπ αυιβάδαπ και έμα ακόμη πάμχ ςξ ςελεσςαίξ πξδαοάκι. Οοξυχοάμε ρςημ 7 ρειοά. Ιάμξσμε 3 αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και δύξ πξδαοάκια μέρα ρςξ ίδιξ κεμό. Ιάμξσμε 2 αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και ρςξ ποώςξ κεμό κάμξσμε δύξ πξδαοάκια. Λεςά παςάμε ρςα από κάςχ πξδαοάκια και κάμξσμε άλλα 5 ρσμευόμεμα και άλλα δύξ μέρα ρςξ άλλξ κεμό. Δύξ αλσρίδεπ ρςξμ αέοα και αμάμερα ρςιπ δύξ αυιβάδεπ ςηπ από κάςχ ρειοάπ κάμξσμε μία αυιβάδα και ρσμευίζξσμε έςρι μέυοι ςξ ςέλξπ πξσ θα κάμξσμε ρςημ ςελεσςαία ρειοά 3 πξδαοάκια ρςξ ίδιξ κεμό. Ασςό ήςαμ ςξ ρυέδιξ μαπ. Ρσμευίζξσμε από ςημ ποώςη ρειοά μέυοι και ςξ ςέλξπ ςξσ πλεκςξύ μαπ.


Μαίρη Πενταφρόνιμου

Τ

ξ πλένιμξ για μέμα νεκίμηρε ρςα 16 μξσ όςαμ ήμξσμ έγκσξπ ρςξ ποώςξ μξσ παιδάκι ρςξ Βαγγέλη μξσ , ςόςε έπλενα ςξ ποώςξ μξσ πλεκςό με βελξμάκι , έμα γιλεκάκι για μεξγέμμηςξ. Από ςόςε δεμ ρςαμάςηρα μα πλέκχ και ςξ πλένιμξ για μέμα έγιμε η μεγάλη μξσ αγάπη. Έυχ αρυξληθεί με ςξ πλένιμξ με βελξμάκι και βελόμεπ, κέμςημα μεςοηςό και μεςοηςό με υάμςοα και κξτςό ρςη μηυαμή.

΢ξ καςάρςημα βοίρκεςαι ρςξ Άρςοξπ Βόοειαπ Ισμξσοίαπ ρςξ μξμό Αοκαδίαπ και λειςξσογεί από ςξ 1990. Ρςξ καςάρςημά μαπ θα βοείςε : μήμαςα, φιλικά, κλχρςικά, στάρμαςα για κεμςήμαςα, ανερξσάο για ςράμςεπ και διάτξοεπ καςαρκεσέπ και πξλλά άλλα. Mary Pentafronimou (Maryp)

&

Plekta Mary

27550 23612

H ιςτοςελίδα που διακζτω κάποια από τα πλεκτά μου http://www.plektamary.gr/ και το κατάςτθμά μου ςτο Etsy https://www.etsy.com/shop/CrochetMaryGR?ref=hdr_shop_menu


Schachenmayer COATS Baby Smiles Bravo Baby 100 50 γοαμ. - 100 μες. 100% Ακοσλικό ειδικά επενεογαρμέμξ μα μημ κάμει αλεογίεπ με ρτοαγίδα αμςιαλεογικξύ !!! Βελόμεπ - Βελξμάκι Μ. 4,5 και πάμχ

ROWAN big wool silk 70% wool - 30% silk / Λαλλί - Λεςάνι 100g. 80m. Βελόμεπ - Βελξμάκι Μ. 10 - 15 ΙΩΔ. ΥΠΩΛ. 00708

RED HEART Soft (aran) 100γοαμ. - 167μες. 100% Ακοσλικό Βελόμεπ - Βελξμάκι Μ. 5 και πάμχ

KARTOPU Pulpiyel Special Collection 100 γοαμ. - 420 μες. 79% Akrilik - 16 % Polyester - 5 % Payet Βελόμεπ - Βελξμάκι Μ. 3 - 4

NAKO Lame fine 96% Primium Akrilik - 4% Sim 100 gr. - 440 m. Βελόμεπ - Βελξμάκι Μ. 2,5 - 3 και πάμχ

Οαμδαιρία υοχμάςχμ Θδαμικό για Ράλια , Οαρμίμεπ , Δράοπεπ


Τ

ξ DimArt Creations Channel, είμαι έμα διαδσκςιακό καμάλι, πξσ γεμμήθηκε μα βξηθήρει όλξσπ εράπ! Δκεί λξιπόμ θα βοειςε ξδηγίεπ για όςι ατξοα ςξ υειοξπξίηςξ. Ένσπμεπ καςαρκεσέπ απξ πξλλέπ καςηγξοίεπ, όπχπ: πλένιμξ, κέμςημα, ςευμική ςξσ καμβά, ξμξοτιά κ.α.

Ζ δημιξσογόπ ςξσ ειμαι ελλημικήπ καςαγχγήπ, απότξιςη ςξσ Craft Yarn Council of Amerika και μέλξπ ςξσ Crochet Guild of America. Ιάμςε ςημ εγγοατη ραπ ρςξ καμαλι κάμξμςαπ «κλικ»

εδώ.


Ο

Οξλιςιρςικόπ, επιμξοτχςικόπ, πεοιβαλλξμςικόπ ρύλλξγξπ Οαιαμίαπ νεκίμηρε ςξ 1955, αλλά αμαρσγκοξςήθηκε ςξ 2007 από μία ξμάδα γσμαικώμ. Ρκξπόπ ςξσ Ρσλλόγξσ είμαι μα διαδώρει ςημ αγάπη για ςημ ςέυμη, ςξμ πξλιςιρμό και ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ. Ξογαμώμει ςμήμαςα επιμόοτχρηπ, εκδηλώρειπ, εκθέρειπ υειοξςευμημάςχμ κ.ά. Σπάουξσμ ςαυύοοσθμα εογαρςήοια ( 1-2 ρσμαμςήρειπ, ρσμήθχπ Ραββαςξκύοιακα) : Θκεμπάμα ( διακόρμηρη με λξσλξύδια), powertex, καςαρκεσή ςράμςαπ από πλαρςικξπξιημέμξ υαοςί, δέριμξ μαογαοιςαοιώμ, διακόρμηρη ρε ραγιξμάοεπ- μπαλαοίμεπγαλόςρεπ, καςαρκεσή αμθόμεοξσ, κόρμημα με δέομα, με ρξσςάζ, κέμςημα παοαδξριακξύ φχμιξύ, κόρμημα με γσαλί βιςοώ.

Σφλλογοσ Δθμιουργίεσ

6955437408

SyllogosDimiourgies@gmail.com


Έκθερη εικαρςικώμ δημιξσογιώμ Ξ «΢κοπόρ Εωήρ» ρε ρσμεογαρία με ςιπ «Γσμαίκεπ Δημιξσογξύπ» διξογαμώμει εικαρςική έκθερη ρςημ αίθξσρα ςξσ Γηοξκξμείξσ Βόλξσ ρςημ ξδό Ιξοαή & Θάρχμξπ με Αογξμασςώμ ρςημ παοαλία ςξσ Βόλξσ από ςιπ 30/11 έχπ ςιπ 10/12/2016 για τιλαμθοχπικό ρκξπό. Ρςημ έκθερη μπξοξύμ μα ρσμμεςέυξσμ καλλιςέυμεπ, δημιξσογξί, γσμαίκεπ & άμδοεπ πξσ αρυξλξύμςαι με υειοξπξίηςα εικαρςικά έογα, όπχπ ζχγοατική, αγιξγοατία, κεοαμική, γλσπςική, κόρμημα, νύλιμεπ δημιξσογίεπ, πσοξγοατία, πξλσμεοικό πηλό, σταμςική, κέμςημα, πλεκςά, μςεκξσπάζ, διακξρμηςικά είδη, μάρκεπ, κ.λ.π. Για πληοξτξοίεπ και ρσμμεςξυέπ, επικξιμχμείρςε έγκαιοα για μα κλείρεςε ςη θέρη ραπ ρςέλμξμςαπ μήμσμα ρςξ e-mail: skoposzois.volos@gmail.com

ωια


Φητίρςε καςά ςημ κοίρη ραπ πξιξ έογξ ρε τχςξγοατία, από όλα όρα βλέπεςε μέρα ρςξ πεοιξδικό μαπ , ραπ αοέρει πεοιρρόςεοξ!!! Όλα ςα έογα ςχμ δημιξσογώμ μαπ κάθε ςεύυξσπ, θα αμεβαίμξσμ ρ΄εμα άλμπξσμ ρςη ρελίδα ςξσ πεοιξδικξύ μαπ ρςξ fb, όπξσ εκεί θα μπξοείςε μα μπαίμεςε απεσθείαπ και μα φητίζεςε κάμξμςαπ like επάμχ ρςη τχςξγατία! ΢ημ Οαοαμξμή ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ ςξ βοάδσ, θα αμαδειυθεί ςξ έογξ πξσ θα βγεί ποώςξ ρε πεοιρρόςεοα likes, χπ ςξ καλύςεοξ έογξ ςξσ ςεύυξσπ!


Η

μικπή μαρ ςκαμδαλιάπα μεπαιδξύλα ,εκσόρ αοό σξ ενώυτλλξ σξτ οεπιξδικξύ μαρ, θέληςε μα οεσάνει μέςα ςσιρ ςελίδερ σξτ και μα κπτυσεί ςε κάοξια αοό ατσέρ!!! Αφ!! Μικπή μαρ ςκαμδαλιάπα μαςκόσ!!! Πξύ βπίςκεςαι άπαγε? Πξια ή οξιξρ στφεπόρ αοό σξτρ

αμαγμώςσερ μαρ θα ςε αμακαλύχει? Ψάνσε λξιοόμ μέςα ςσιρ ςελίδερ σξτ οεπιξδικξύ μαρ και βπείσε σημ μικπή μαρ μεπαιδξύλα!! Σσείλσε με e-mail ςσξ oneiratexnis@gmail.com σημ αοάμσηςή ςαρ (σξμ απιθμό σηρ ςελίδαρ οξτ σημ έφεσε εμσξοίςει) μαζί με σξ όμξμά ςαρ κι έμα σηλέυψμό ςαρ. Η στφεπή ή ξ στφεπόρ οξτ θα αμαδειφθεί κασόοιμ κληπώςεψρ , θα κεπδίςει μια φειπξοξίηση μάςκα σξίφξτ αοό σημ κα Πέπςα Πασςή !!! Η κλήπψςη θα γίμει ζψμσαμά μέςα αοό ση ςελίδα σξτ οεπιξδικξύ μαρ ςσξ fb Όμειπα Τέφμηρ" αοό Γτμαίκερ Δημιξτπγξύρ σξ βπάδτ σηρ Παπαμξμήρ σψμ Χπιςσξτγέμμψμ ςσιρ 11 η ώπα. Τα e-mails θα σα δεφόμαςσε μέφπι και σιρ

23/12

σξ βπάδτ!!!!!!

(Σημείψςη: Εναιπξύμσαι ξι ςελίδερ 56-57)


Arlekinos.......………………………………………14 Ilona Katiliavas Tsigonia.......……………….24 Maia Saakadze …………………………….….....34 Άμμα Γαβαλά.................................44 Άμμα Ιςιρςάκη...............................32 Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξύλη...............2 Γεχογία Ιόκλα..............................28 Δήμηςοα Λπιομπαμάγξσ...................42 Δλέμη Αοκελέ................................40 Εχή Βξσζανάκη..............................20 Ζώ Πξσμελιώςη..............................18 Ιλεξπάςοα Δαμίοη...........................6 Λαοία Γεχογακξύ...........................10 Λίμα ..........................................12 Λίμα Εατειοξπξύλξσ........................8 Μαςάρρα Ιλασδιαμξύ.......................30 Μίςρα Αμάγμξσ...............................22 Οελαγία Λπαΐκα..............................36 Οέορα Οαςρή..................................4 Οχλίμα Οξλσυοξμίδξσ......................38 Ρξτία Γαλιάμξσ..............................16


M

ε πξλύ μεοάκι και αγάπη έυξσμε δημιξσογήρει ςημ διαδικςσακή μαπ έκθερη www.gynekes-dimiourgoi.com !

Έμαπ υώοξπ όπξσ τιλξνεμξύμςαι υειοξπξίηςα έογα ςέυμηπ τςιαγμέμα μόμξ από γσμαίκεπ δημιξσογξύπ. Δπιρκετςείςε ςημ ιρςξρελίδα μαπ καθώπ και ςημ ξμάδα μαπ ρςξ fb: ΓΤΝΑΙΚΔ΢ ΔΖΜΙΟΤΡΓΟΙ. Ηασμάρςε μξμαδικέπ,ταμςαρςικέπ δημιξσογίεπ όπχπ: Ιξρμήμαςα, διακξρμηςικά είδη, καθοέτςεπ, πίμακεπ, κεμςήμαςα, πλεκςά, κεοιά, μςεκξσπάζ, μάρκεπ, κεοαμικά, ζχγοατική, γλσκά ςξσ κξσςαλιξύ , ρπιςικά λικέο,κ.λ.π. Γίμεςε μέλη ςηπ ιρςξρελίδαπ μαπ και απξκςήρςε ςημ ποξρχπική ραπ κάοςα μέλξσπ. Για ρσμμεςξυέπ και πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξ site μαπ ή για ςιπ εικαρςικέπ μαπ εκθέρειπ πξσ διξογαμώμξσμε ρε διάτξοεπ πόλειπ ςηπ Δλλάδαπ ρε ρσμεογαρία πάμςα με ςξμ «ΡΙΞΟΞ ΕΩΖΡ» μια αρςική μη κεοδξρκξπική εςαιοία πξσ ξι δοάρειπ ςηπ έυξσμ πάμςα Τιλαμθοχπικό ρκξπό www.skoposzois.gr Δπικξιμχμείρςε μαζί μαπ ρςξ E-mail: gynekesdimiourgoi@yahoo.gr ή ρςξ skoposzois.volos@gmail.com Σπεύθσμη: Οέορα Οαςρή

Profile for Όνειρα Τέχνης Magazine

Όνειρα Τέχνης - Οκτώβριος 2016  

Ψηφιακό Περιοδικό από τις Γυναίκες Δημιουργούς. Παρουσιάσεις έργων τους καθώς και κατασκευές βήμα - βήμα.

Όνειρα Τέχνης - Οκτώβριος 2016  

Ψηφιακό Περιοδικό από τις Γυναίκες Δημιουργούς. Παρουσιάσεις έργων τους καθώς και κατασκευές βήμα - βήμα.

Advertisement