Page 1

JAARVERSLAG

ONEINDIG NOORD-HOLLAND 2013


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Pag / 2


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

INDEX

ALGEMENE INFORMATIE P. 04 BESTUURSVERSLAG P. 05 OVER ONEINDIG NOORD-HOLLAND P. 07 ACTIVITEITEN IN 2013 P. 09 PUBLIEKSBEREIK ONEINDIG NOORD-HOLLAND ORGANISATIE P. 18 CONCLUSIES EN VOORUITBLIK 2014 P. 21 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT P. 23 FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2013 P. 24

Pag / 3

P. 16


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

ALGEMENE INFORMATIE Oprichting Stichting Oneindig Noord-Holland is op 9 augustus opgericht middels noteriële akte verleden door notaris mr. F.J. Oranje te ‘s –Gracenhage. Volgens de statuten eindigt het eerste boekjaar van de stichting op 31 december 2012. Echter zijn de activiteiten feitelijk pas in 2013 gestart en zijn de zeer beperkte kosten en opbrengsten toegerekend aan 2013. In het kader van de verzelfstandiging is de stichting opgericht. De Provincie Noord-Holland heeft een inzage-, benoemings- en goedkeuringsrecht. Feitelijke vestigingsplaats De stichting is officieel gevestigd aan de J.C. van Oostzanenlaan 6, 2102 AX HEEMSTEDE. Het postadres van de stichting is: Stichting Oneindig Noord-Holland Postbus 766 1000 AT Amsterdam www.onh.nl

Pag / 4


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

BESTUURSVERSLAG Dit is het eerste jaarverslag van Stichting Oneindig Noord-Holland, vanaf juni formeel de beheerder en ontwikkelaar van het platform Oneindig Noord-Holland. 2013 was voor Stichting Oneindig Noord-Holland een jaar van bezinning, strategie en perspectief. Oneindig Noord-Holland is in 2010 gestart als project van de provincie Noord-Holland, gebaseerd op beleidsdoelstellingen en politieke wensen. Om het platform in te passen in een private organisatie heeft de stichting zich in het afgelopen jaar bezonnen op haar taak en ambitie en een nieuwe strategie ontwikkeld voor de samenwerking met partners, het vergroten van het publieksbereik en de ontwikkeling van producten en diensten. Veel partijen hebben met groot enthousiasme meegewerkt aan de verzelfstandiging van Oneindig Noord-Holland. Zo heeft de raad van toezicht het fort bemand in de periode 1 januari tot 31 mei 2013 en adviseert de raad het Oneindig Noord-Holland team nu met vaste regelmaat. Joost Dekker ondersteunde vakkundig bij het optuigen van de organisatie. Asha Grave van het ministerie van Financiën hielp de stichting met zijn scherpe analyses eigen verdienmodellen en een producten- en dienstencatalogus te ontwikkelen. En, ondanks de verzelfstandiging, bleef de relatie met de Provincie Noord-Holland onverminderd intensief en positief. Zo neemt de provincie deel in de raad van toezicht en is zij nauw betrokken bij erfgoedprojecten. Samen met ontwerpstudio Beautiful Minds realiseerde de stichting een nieuwe identiteit. Ook tekende ze in samenwerking met deze creatieve geesten een onliness statement op.1 De vernieuwde missie van Stichting Oneindig Noord-Holland luidt: Stichting Oneindig Noord-Holland is de digitale promotor van cultureel erfgoed, die erfgoed populariseert met behoud van kwaliteit voor mensen in Nederland die op zoek zijn naar ontspanning met inhoud, in een tijdperk van groeiende behoefte naar authenticiteit.

Dankzij de steun van deze vele betrokken mensen en organisaties, de culturele partners en het team van medewerkers en vrijwilligers, heeft de stichting in 2013 veel kunnen realiseren. Zo heeft zij mooie erfgoedcampagnes ontwikkeld en verhalen, activiteiten, routes en beeldmateriaal gepromoot van circa honderd culturele instellingen, van het Rijksmuseum tot het Noord-Hollands Archief en museum Broekerveiling. Ook heeft de stichting nieuwe nationale en lokale partners mogen verwelkomen, zoals het Meertens Instituut, het Van Gogh Museum en het NIOD-instituut (instituut voor oorlogs-, holocaust en genocidestudies) en stichting Oud Uithoorn/De Kwakel. Tevens heeft zij de banden met citymarketing- en toeristische organisaties kunnen versterken en pilots en/of langdurige samenwerkingsverbanden kunnen starten met de Regiobureaus voor Toerisme Laag Holland en Gooi & Vechtstreek, Itrovator, Haarlem Marketing en online platform RouteYou.com. Daarnaast gaf de stichting gezamenlijk met de provincie Noord-Holland vorm aan het netwerkprogramma tijdens de Uitmarkt in augustus 2013 en kijkt ze terug op een geslaagd Gemeene Ingelanden diner in het Van Goghmuseum. Ook is Stichting Oneindig Noord-Holland trots op het prachtige boek ‘Proef Noord-Holland’, dat ze heeft kunnen realiseren met enthousiaste medewerking van Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, negen chefs met een of meer Michelin-sterren, historicus Emma Los, culinair fotograaf Remko Kraaijeveld en uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep. Dankzij de inspanningen van Total Active Media en communicatiebureau Ketchum heeft de stichting met dit boek en de bijbehorende campagne geweldig veel publiek bereikt. Aandacht in de show van Giel Beelen op Radio 3FM en twee publicaties op nu.nl waren de kers op de taart. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat Stichting Oneindig Noord-Holland in het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt. In dit verslag geeft de stichting u graag een overzicht van haar belangrijkste activiteiten en resultaten in 2013. Een term bedacht door Marty Meumeier, die bedrijven helpt bij het bepalen van hun marketingstrategie. ‘Waar ben jij de enige in en voor wie doe je dat?’

1

Pag / 5


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Door alle succesvolle samenwerkingen en activiteiten bereikt Oneindig Noord-Holland steeds meer mensen. Het aanbod van cultureel erfgoed via Oneindig Noord-Holland groeit continu en mede hierdoor slaagt de stichting erin om vraaggericht het publiek te benaderen. Al met al mogen wij concluderen dat Stichting Oneindig Noord-Holland zich meer en meer ontwikkelt als een specialist in het publieksvriendelijk aanbieden van culturele content. Hier zijn wij trots op en willen hiervoor nogmaals iedereen en alle organisaties die hieraan bijdragen heel hartelijk danken. Naast de successen die de stichting in 2013 heeft mogen vieren, heeft zij helaas ook te maken gehad met een groot verlies. In september overleed historicus Herman Belien aan de gevolgen van kanker. Sinds 2012 vertelde hij iedere zaterdag met een enorme bevlogenheid de verborgen verhalen van Oneindig-Noord Holland tijdens het Agendaprogramma op Radio Noord-Holland. We zullen Herman missen. Sarah Thurlings-Heijse Bestuurder / Directeur Stichting Oneindig Noord-Holland Amsterdam, maart 2014

Pag / 6


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

OVER ONEINDIG NOORD- HOLLAND Oneindig Noord-Holland is in 2010 gestart op initiatief van de provincie Noord-Holland. Stichting Oneindig Noord-Holland is opgericht op 9 augustus 2012 door de heer A. Geerdink, directeur van het Westfries museum. Vanaf dat moment startte de stichting een intensief voorbereidingstraject om in 2013 het beheer en verdere ontwikkeling van het platform Oneindig Noord-Holland over te kunnen nemen van de provincie. De opbouw van een professionele organisatie had de hoogte prioriteit. Op 21 maart 2013 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden, met als gevolg een deelneming van de provincie. Vanaf juni 2013 was de dagelijkse organisatie ingericht en heeft Stichting Oneindig Noord-Holland formeel het beheer en de ontwikkeling van het platform Oneindig Noord-Holland van de provincie Noord-Holland overgenomen. Platform Oneindig Noord-Holland Oneindig Noord-Holland is een alsmaar groeiend platform van verhalen over het rijke verleden van Noord-Holland. Geschreven verhalen, maar ook beelden, video’s en geluidsfragmenten. Oneindig Noord-Holland verbindt verhalen achter gebeurtenissen in de geschiedenis, mensen, plekken en monumenten, met collecties van musea, archieven en andere culturele instellingen. Oneindig Noord-Holland brengt het rijke verleden van Noord-Holland tot leven en slaat een brug tussen vroeger en nu. Het platform Oneindig Noord-Holland is de provinciale hub voor ontsluiting van de collecties van Noord-Hollandse instellingen en instellingen met voor Noord-Holland relevante collecties. Het platform brengt collecties van alle partners samen en via de zoekmachine kunnen websitebezoekers in alle collecties tegelijk zoeken. Het komt hiermee tegemoet aan de landelijke, en zelfs Europese, ambitie om collecties samen te brengen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Beeld en Geluid zijn hierbij belangrijke partners voor Oneindig Noord-Holland. Doelstellingen Stichting Oneindig Noord-Holland De publieke doelstellingen van Stichting Oneindig Noord-Holland zijn: • Het (digitaal) ontsluiten van Noord-Hollands cultureel erfgoed voor een breed publiek, namelijk de bewoners van Noord-Holland en bezoekers van buiten de provincie. • Het ontwikkelen en beheren van een digitaal museum, door: - Het bijeenbrengen van Noord-Hollandse collecties en verhalen. - Het bieden van een duurzame infrastructuur, waarop publiek, culturele instellingen en anderen zelf verhalen kunnen toevoegen. •

Cultureel erfgoed levend maken door verhalen naar mensen toe te brengen, door: - Het organiseren van uiteenlopende communicatieactiviteiten en deelnemen aan (bestaande) publieksevenementen. - De ontwikkeling van mobiele applicaties. - De ontwikkeling en/of ontsluiting van wandel- en fietsroutes. - De organisatie van publieksprojecten.

Pag / 7


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Deze doelstellingen geven vorm aan de drie hoofdthema’s van de provinciale Cultuurnota 2013-2016 ‘De waarde van Cultuur’, namelijk: Cultuur en Ruimte, Cultuur en Economie en Culturele Infrastructuur. Financiering Stichting Oneindig Noord-Holland Voor het beheren en in stand houden van het platform ontvangt de Stichting Oneindig Noord-Holland een activiteitensubsidie van de provincie Noord-Holland. In mei 2013 vestigde de provincie Noord-Holland een Dienst van Algemeen Economisch Belang op de stichting. De stichting is hierdoor belast met de uitvoer van een gedeelte van de cultuurhistorische kerntaken van de provincie. Ook participeren Noord-Hollandse gemeenten financieel in Oneindig Noord-Holland. Deze subsidies komen ten gunste van de projecten Regiocorrespondenten en Online promotie van erfgoedactiviteiten. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap kende de stichting in 2013 een subsidie toe om haar leerdoelen op te tekenen en een aantal pilots voor verdienmodellen te kunnen ontwikkelen. De werkzaamheden omtrent deze subsidie liggen met name in 2014 en 2015. Naast gesubsidieerde activiteiten ontwikkelt de stichting ook activiteiten in opdracht van organisaties. Opdrachtgevers in 2013 waren: de provincie Noord-Holland, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de gemeente Amsterdam.

Het beleid van de stichting is om in de komende jaren liquiditeit op te bouwen voor de verdere ontwikkeling van het platform en financiering van het deel van de subsidies welke door subsidieverstrekkers na ontvangst van de eindafrekening achteraf worden voldaan. In dit eerste boekjaar van de Stichting is, zoals uit de jaarrekening zal blijken, een bedrag van 35.700 Euro toegevoegd aan de vrije reserves. De provincie heeft toegezegd tot eind 2015 een subsidie te verstrekken om de zelfstandigheid van het platform Oneindig Noord-Holland mogelijk te maken. In 2015 zal de verzelfstandiging worden geëvalueerd. Tot die tijd is de continuïteit van de organisatie daarmee goed als gewaarborgd.

Techniek Oneindig Noord-Holland Voor het ontsluiten van redactionele verhalen, routes, evenementen en cultureel erfgoedobjecten beschikt Oneindig NoordHolland over een schaalbare infrastructuur. Alle content maakt Stichting Oneindig Noord-Holland geschikt voor hergebruik via het web of GPS-uitgeruste smartphones en tablets. Het digitale platform is ontwikkeld op basis van het Zend PHP Framework. Voor het samenvoegen van cultureel erfgoedcollecties en de zoekfunctionaliteit gebruikt Oneindig Noord-Holland het Delving Open Source Platform. Het Delving Platform biedt ook multi-mediamanagement, rijke zoek-API’s en mogelijkheden om content via Linked Open Data bronnen te verrijken. Via de gratis Street Museum NL app met ruim 1.000 Noord-Hollandse afbeeldingen uit de collecties van musea en archieven haalt Oneindig Noord-Holland via de smart phone het verleden naar het heden. De app toont oude foto’s, ansichtkaarten en schilderijen door heel Noord-Holland in het straatbeeld van vandaag en biedt toeristische informatie. De app wordt aangeboden in het Nederlands, Engels en (sinds september 2013) Duits.

Pag / 8


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

ACTIVITEITEN IN 2013 In 2013 heeft Stichting Oneindig Noord-Holland een aantal projecten en activiteiten kunnen realiseren, gesubsidieerd in het kader van haar publieke taak én private projecten in opdracht van organisaties. Gesubsidieerde activiteiten Project Beheer platform Oneindig Noord-Holland Van de provincie Noord-Holland ontving de stichting subsidie voor het beheer en de ontwikkeling van het platform Oneindig Noord-Holland. De provincie geeft hiermee invulling aan haar kerntaak om Noord-Hollands cultureel erfgoed te ontsluiten voor een breed publiek. De belangrijkste werkzaamheden van de stichting in dit kader waren: Uitbouwen verhalenplatform De stichting heeft Oneindig Noord-Holland kunnen uitbouwen door de beschikbare digitale collecties van het NIOD en EYE Filminstituut toe te voegen. Hiermee omvat de beeldbank nu meer dan 1.000.000 collectie-items met afbeelding. Daarnaast voegt de stichting dagelijks activiteiten van culturele instellingen toe aan de activiteitenkalender door inzendingen van partners te verwerken. De webredactie heeft in 2013 alle partners benaderd om aan ieders perslijst te worden toegevoegd. Naast de handmatige werkzaamheden, wordt het activiteitenbestand ook automatisch aangevuld door de koppelingen met ‘Uit In Noord-Holland’ en ‘I Amsterdam’. Ook heeft de stichting het aantal verhalen en routes fors kunnen uitbreiden, dankzij een aantal activiteiten in opdracht, het actieve netwerk van culturele instellingen en de inspanningen van regiocorrespondenten. Begin 2013 telde het platform circa 8.000 verhalen, activiteiten en routes. 31 december 2013 waren dit er circa 10.000. Verder besteedde de webredactie op Oneindig Noord-Holland veel aandacht aan meerdere provinciale speerpunten, zoals het Jaar van de Stolpboerderij in samenwerking met de Cultuurcompagnie Noord-Holland en archeologische onderwerpen ten behoeve van het Huis van Hilde. Dankzij gemeentelijke bijdragen konden regiocorrespondenten tot slot het culturele netwerk enthousiasmeren en ondersteunen in het toevoegen van content. Onderhouden en doorontwikkelen digitale infrastructuur Voor de doorontwikkeling van ICT-modules achter het platform en het verbeteren van de digitale infrastructuur is de stichting in 2013 een strategisch partnership aangegaan met Delving BV en Total Active Media. Ontwikkelen communicatieactiviteiten Om de inhoud van het platform en verhalen rond het cultureel erfgoed bij een breed publiek onder de aandacht te brengen en dit publiek erbij te betrekken, ondernam de stichting diverse communicatieactiviteiten. Zo ontwikkelde ze wekelijks een item voor het Agendaprogramma op Radio Noord-Holland (100.000 luisteraars per aflevering), verstuurde ze maandelijks een digitale nieuwsbrief en zette ze dagelijks social media in. Daarnaast bood ze culturele instellingen en gemeentelijke organisaties een communicatieplatform: een portal voor de ontsluiting van hun collecties en activiteiten. Beheer en onderhoud Street Museum NL In 2013 heeft de stichting de app Street Museum NL geüpdatet om verbeteringen in het kompassysteem aan te brengen. Daarnaast is de app sinds eind september 2013 - naast in het Nederlands en Engels - ook in het Duits beschikbaar. In het voorjaar van 2014 zal de stichting de app opnieuw promoten, mede dankzij de in 2013 door het Prins Bernard Cultuur Fonds (afdeling Noord-Holland) toegekende subsidie.

Pag / 9


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Project Regiocorrespondenten Met behulp van incidentele subsidies van Noord-Hollandse gemeenten, samengebracht onder de noemer ‘Ambassadeurs van de Gemeene Ingelanden’, kon de stichting het project Regiocorrespondenten financieren. De regiocorrespondenten - erfgoedprofessionals met een communicatie- of marketingachtergrond - stimuleren en begeleiden onder andere musea, archieven en historische verenigingen bij (online) activiteiten en de ontwikkeling van producten voor een breed publiek. Ook dragen ze bij aan het tot stand laten komen van samenwerking tussen de verschillende erfgoedinstellingen en het verbinden van collecties. Ze vormen hiermee een brug tussen enerzijds musea en archieven en anderzijds toeristische en citymarketingorganisaties (en overheden). Dankzij de inzet van regiocorrespondenten zijn in 2013 vele grote en kleine activiteiten en samenwerkingen tot stand gekomen: Advies promotie erfgoedlocaties In 2013 heeft de stichting diverse organisaties geadviseerd over de promotie van erfgoedlocaties. Zo ondersteunde de stichting de gemeente Edam-Volendam bij een nieuw te ontwikkelen wandelroute in Volendam in samenwerking met hotel Spaander. Ook heeft ze een verdere samenwerking met de organisatie Itour 360 verkend. Bijvoorbeeld voor promotie van de acht audiotours via de kanalen van Oneindig Noord-Holland, die Itour 360 in 2012 en 2013 ontwikkelde in opdracht van het Regiobureau voor Toerisme en Recreatie Laag-Holland en de gemeenten in de regio Waterland. In 2014 zal de stichting een vervolg geven aan deze beginnende samenwerking. Daarnaast heeft ze de relatie met Haarlem Marketing aangehaald en de samenwerkingsmogelijkheden met het Regiobureau voor Toerisme en Recreatie Gooi & Vechtstreek (RBT Gooi & Vechtstreek) en het Hilversumse Itrovator verder verkend. Zo heeft ze in 2013 afgesproken in 2014 gezamenlijk de Gooise wandelroutes op Oneindig Noord-Holland aan te vullen met audiofragmenten en nieuwe routes, onder andere in de gemeenten Naarden en Weesp. Ontwikkeling wandelroute Frans Hals 2013 was voor de stad Haarlem het Frans Hals jaar. Ter ere van de tentoonstelling ‘Het Haarlem van schilder Frans Hals’ (vanaf 14 september 2013) ontwikkelde de stichting samen met het Frans Hals Museum en Haarlem Marketing de wandelroute ‘In de voetsporen van Frans Hals’ door de Haarlemse binnenstad. Deze verhalenroute laat zien waar geportretteerden woonden en waar de voor Hals kenmerkende schutterstukken oorspronkelijk hingen. Mensen kunnen de route met behulp van hun smartphone wandelen of uitprinten via Oneindig Noord-Holland. Haarlem Marketing maakte een prachtige brochure, verkrijgbaar bij de VVV-kantoren en het Frans Hals Museum. Sinds de publicatiedatum eind augustus is de route 1.165 keer gedownload.

Pag / 10


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Ontwikkeling tsaar Peter route Ter ere van het Nederland-Rusland jaar ontwikkelde de stichting samen met het Zaans Museum, het gemeentearchief Zaanstad en de Vereniging Zaansche Molen een wandelroute in Zaandam langs de plekken waar tsaar Peter de Grote tijdens zijn bezoeken in 1697 en 1717 zijn sporen heeft nagelaten. Elke locatie in deze route is zo mogelijk gekoppeld aan een afbeelding uit de centsprent en een verslag van Jacobus Scheltema (zie kader). Voor de tsaar Peter wandelroute heeft de stichting veel media-aandacht kunnen genereren in regionale media. Zo verschenen er artikelen in het Zaans Stadsblad, de Hoofddorp Courant, de IJmuider Courant en op Dichtbij.nl. De route is sinds de publicatiedatum 1 maart 2013 2.421 keer gedownload.

Bezoek tsaar Peter aan Zaandam Op zondagochtend 18 augustus 1697 rond zes uur in de ochtend arriveert tsaar Peter de Grote met een klein gevolg in Zaandam. Hij verblijft acht dagen in Zaandam, waarna hij naar Amsterdam teruggaat. Op 5 en 9 maart 1717 doet Peter de Grote Zaandam nogmaals aan, nu met zijn vrouw Catharina. Jan Cornelisz. Nomen, lakenkoopman en lid van de Zaandamse vroedschap, maakt aantekeningen van de bezoeken. In 1814 werkte Jacobus Scheltema, een Friese advocaat en koopman die enige jaren vredesrechter was in Zaandam, Nomens aantekeningen verder uit (Het journaal van Jan Cornelisz Nomen over het bezoek van czaar Peter aan Holland en Zaandam in 1697 en 1717). Op basis van zijn Peter de Groote, Czaar en Keizer van Rusland in Holland en te Zaandam in 1697 en 1717, is een zogenaamde centsprent getekend; het verhaal van de komst van Peter de Grote als een stripverhaal.

Pag / 11


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Ontwikkeling route Laag Holland Laag Holland, een gebied tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn, is een uniek en oer-Hollands landschap. Het gebied ligt onder de zeespiegel en bevat veel sporen van de tweestrijd tussen mens en water, die als een rode draad door de rijke historie van het gebied loopt. Op Oneindig Noord-Holland ontwikkelde en publiceerde de stichting twee verhalenroutes door Laag Holland, die de diversiteit van het gebied goed weergeven. Van verhalen over de natuur, de weidevogels, de cultuurhistorie en de stolpen tot verhalen over het landschaps- en waterbeheer, het boerenbedrijf en de streekproducten. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met Programmabureau Laag Holland: een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten uit de regio Waterland en het Regiobureau voor Toerisme en Recreatie Laag Holland. De lancering van de twee routes kreeg veel aandacht in lokale pers, waaronder RODI nieuws uit de regio. Vanaf de publicatiedatum begin juli 2013 zijn de routes in totaal 2.309 keer gedownload.

“Laag Holland is een veelzijdig en mooi veengebied. Door de diversiteit is het van waarde voor vogelaars, toerfietsers, ecologen, botanici, rustzoekers en vele anderen. De twee ontwikkelde routes zijn onderdeel van een reeks mooie routes, die het cultureel erfgoed van Noord-Holland aantrekkelijk presenteren aan bewoners en bezoekers. Deze reeks is ondergebracht op het platform Oneindig Noord-Holland, een mooi initiatief�, aldus locoburgemeester Bert Schalkwijk van gemeente Waterland.

Pag / 12


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Ontwikkeling actie ‘Trots op mijn Stolp!’ In het kader van het jaar van de stolpboerderij startte de stichting eind augustus 2013 acht weken lang de actie ‘Trots op mijn stolp!, in samenwerking met de Boerderijenstichting Noord-Holland, Vrienden van de Stolp en de Cultuurcompagnie Noord-Holland. Met de actie riep de stichting alle Nederlanders op de stolpboerderij te steunen. Door schaalvergroting in de veehouderij worden stolpboerderijen gesloopt of raken ze in verval. Of ze krijgen een andere bestemming, waarbij de karakteristieke stolpkenmerken verloren gaan. ‘Trots op mijn stolp!’ had een groot bereik in Noord-Holland. Er verschenen onder andere artikelen in het Noord-Hollands Dagblad en de Erfgoedstem en ook radioprogramma’s besteedden aandacht aan de actie, zoals het Agendaprogramma van RTV Noord-Holland de Nieuwscarrousel van Schagen FM. In de periode van acht weken bereikte de stichting in totaal 600.000 mensen. Circa twintig particulieren stuurden een verhaal of foto in. Een van de leukste inzendingen was een afbeelding van een schilderij van Pablo Picasso, waarop een stolpboerderij staat afgebeeld.

In juni en juli 1905 verbleef Pablo Picasso in Schoorl. Daar maakte hij het schilderij ‘Trois Hollandaises’ (gouache op papier): drie meisjes in klederdracht met op de achtergrond een stolpboederij. Het werk bevindt zich nu in het Musée Picasso in Parijs, waar jaarlijks duizenden bezoekers het bekijken.

Ontwikkeling wandel- en fietsroutes Uithoorn Op verzoek van de gemeente Uithoorn heeft de stichting in samenwerking met de stichting Oud Uithoorn/De Kwakel twee wandel- en fietsroutes gerealiseerd. De routes voeren door Uithoorn en het voormalige Thamen langs onder andere de Amstel, de Drecht, de Boterdijk met de monumentale boerderijen, het net voor de oorlog aangelegde Oranjepark en niet te vergeten de monumentale Thamerkerk. De routes vragen aandacht voor de historische kernen en de bijzondere landschappelijke en monumentale kwaliteiten. Mogelijk voegt de stichting in 2014 bordjes met QR-codes aan de routes toe. Bijzondere dank voor de totstandkoming van de twee routes gaat uit naar vrijwillig regiocorrespondent Jan Maarten Pekelharing. Sinds de publicatie op 23 oktober 2013 zijn de routes in totaal 1.361 keer gedownload. Project Online promotie erfgoedactiviteiten Stichting Oneindig Noord-Holland beheert en ontwikkelt een omvangrijke digitale erfgoedcollectie met verhalen, wandelen fietsroutes, een activiteitenkalender en een beeldbank. De (web)redactie breidde deze collectie in 2013 continu uit samen met actieve gebruikers en partners en promootte de collectie dagelijks via verschillende (online) kanalen.

Pag / 13


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Het meest populaire verhaal op Oneindig Noord-Holland in 2013 was het verhaal ‘Van kompas naar Kansel’ van de particuliere gebruiker de heer E. Vermeulen. Sinds de publicatiedatum 18 februari 2013 is dit verhaal 4.080 keer gelezen. Project Leermomenten Vanaf het eerste idee en het ontstaan tot de doorontwikkeling in 2013 kent Oneindig Noord-Holland veel leermomenten. Deze zijn interessant voor Stichting Oneindig Noord-Holland zelf, maar ook voor overheden met vergelijkbare doelstellingen én private partijen (waaronder culturele instellingen zelf) die cultureel erfgoedproducten en -diensten willen ontwikkelen. Om te voorkomen dat organisaties het wiel opnieuw moeten uitvinden en bij te dragen aan efficiëntie en effectiviteit binnen deze organisaties, deelt Stichting Oneindig Noord-Holland haar kennis graag. Met behulp van subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal de stichting vanaf 2013 starten haar leermomenten op te tekenen. En is ze gestart met pilots met culturele instellingen op het gebied van (digitaal) cultureel ondernemerschap. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ondersteunt deze inspanningen. De resultaten van de pilots worden in 2015 bekend gemaakt. Activiteiten in opdracht Vanaf juni 2013 is Stichting Oneindig Noord-Holland ook begonnen met het uitvoeren van projecten in opdracht van derden op het gebied van: • Het leveren van redactionele diensten (schrijven van (publieks)teksten en beeldredactie). • Het tot stand brengen van partnerschappen met culturele instellingen voor erfgoedcampagnes. • Het ontwikkelen van creatieve (online) communicatiecampagnes rond cultureel erfgoed in de provincie Noord-Holland. In 2013 heeft de stichting vier opdrachten uitgevoerd voor de provincie Noord-Holland (zie één van de twee opdrachten hieronder), Bureau Werelderfgoed van de gemeente Amsterdam en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (zie hieronder). Project Campagne 200 Jaar koninkrijk der Nederlanden In november 2013 startte de nationale viering ‘200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden’. De provincie Noord-Holland gaf de stichting de opdracht een online campagne te ontwikkelen om de gebeurtenissen van 200 jaar koninkrijk in Noord-Holland te belichten. De stichting ontwikkelde een campagnepagina, gevuld met tientallen verhalen en activiteiten, een fietsroute door Haarlem en een wandelroute door Amsterdam. De campagne loop tot en met medio 2015. Veel organisaties en culturele instellingen hebben meegewerkt aan de campagne door beeldmateriaal en inhoudelijke content ter beschikking te stellen. Zo dankt Stichting Oneindig Noord-Holland graag: diverse hofleveranciers uit Noord-Holland, tijdschrift Ons Amsterdam, uitgeverij Athenaeum - Polak & Van Gennep, de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, het Scheepvaartmuseum, Stedelijk Museum Alkmaar, het Noord-Hollands Archief, Regionaal Archief Alkmaar, het Gemeentearchief Zaanstad, het Edams Museum, hotel Spaander, museum van Loon en Vereniging Historisch Purmerend.

Nederland: van republiek naar monarchie “Nadat de Franse legers Europa smeulend en in puin hadden achtergelaten, begon met het Congres van Wenen in 1815 de restauratie van de ‘oude wereld’. Voor de meeste Europese landen betekende dit een terugkeer naar eerder afgezette koningen en bestaande vorstenhuizen. Voor Nederland lag dit anders, aangezien het land de voorgaande twee eeuwen een republiek was geweest. Dat ons land voor het eerst in zijn geschiedenis een autonome monarchie werd, kon grotendeels op het conto worden geschreven van het falen van de patriottische revolutie en de Franse gelijkheidsidealen. ” Citaat uit verhaal ‘In de aanloop naar het Koninkrijk der Nederlanden: de patriotten- en de Franse tijd’, gepubliceerd op Oneindig Noord-Holland op 28 november 2013.

Pag / 14


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Project White Label platform Oneindig Noord-Holland Het platform Oneindig Noord-Holland is gebaseerd op innovatieve ICT. Stichting Oneindig Noord-Holland deelt haar kennis en techniek graag met andere publieke organisaties met vergelijkbare doelstellingen, zodat organisaties niet zelf het wiel hoeven uit te vinden en te investeren in ICT. ICT-ontwikkelingen worden hierdoor efficiënter en de exploitatie van een platform op lange termijn goedkoper. In oktober en november 2013 heeft Stichting Oneindig Noord-Holland in opdracht van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland meegewerkt aan de totstandkoming van het platform Zeeuwse Ankers. Ook verkocht Stichting Oneindig Noord-Holland een white label aan de Zeeuwse stichting, waarmee ze het Oneindig Noord-Holland-systeem voor haar eigen platform mag gebruiken. In januari 2014 gaat dit eerste ‘zusje’ van Oneindig Noord-Holland live.

Pag / 15


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Naast deze twee opdrachten genereerde de stichting in opdracht van de provincie Noord-Holland meer bekendheid voor de vier UNESCO werelderfgoedsites in de provincie. Voor het Bureau Werelderfgoed van de gemeente Amsterdam ontwikkelde ze teksten voor een publieksbrochure over de relatie tussen de Grachtengordel van Amsterdam, de Beemster en de Stelling van Amsterdam.

PUBLIEKSBEREIK ONEINDIG NOORD-HOLLAND Communicatiestrategie en bereik In 2013 heeft Stichting Oneindig Noord-Holland grote stappen gezet in haar communicatie en publieksbereik. In de voorgaande jaren zette Oneindig Noord-Holland sociale media en een digitale nieuwsbrief met name in om traffic naar de website te genereren. Dit had als gevolg dat het totale bereik sterk fluctueerde; alleen tijdens (PR-)campagnes piekten de bereikcijfers. In 2013 heeft de stichting de wens uitgesproken om structurele en stabiele successen te behalen. Om dit te bereiken heeft ze besloten de verschillende doelgroepen specifiek te benaderen via de verschillende mediakanalen van Oneindig Noord-Holland. Een gesegmenteerde en cross mediale aanpak dus. Sinds juni maakt de webredactie daarom content op maat voor de verschillende doelgroepen en zet deze in via verschillende podia, zoals Facebook-pagina’s en nieuwsbrieven van historische genootschappen, in plaats van alleen op de website Oneindig Noord-Holland. Het resultaat was een ferme en stabiele groei van de online bereikcijfers. Website In 2013 kwam 65% van het totaal aantal bezoekers van Oneindig Noord-Holland binnen via de zoekmachine Google. Oneindig Noord-Holland is dus goed te vinden via deze veelgebruikte zoekmachine. Het brede spectrum aan verhalen en andere content dat Oneindig Noord-Holland biedt, draagt hieraan bij. Ook heeft de stichting enkele strategische keuzes gemaakt om de vindbaarheid van Oneindig Noord-Holland te vergroten. Zo heeft ze content gedeeld op pagina’s van derden. Hierdoor bereikt ze tevens nieuwe doelgroepen. De combinatie van de goede vindbaarheid op Google, de verwijzing van derden en de inzet van eigen communicatiemiddelen heeft geleid tot een stijging van het gemiddeld bereik met 9%. Dit komt neer op circa 24.000 extra unieke bezoekers op de website. Facebook In plaats van de Facebook-fans te vertellen dat er leuke verhalen op de website staan, deelde de webredactie in 2013 direct content op Facebook. Hierdoor kreeg de Facebook-pagina naast het organische bereik (primaire netwerk) ook viraal bereik. De berichten werden vaker gedeeld en geliked en de volgersgroep groeide gestaag. In juni 2013 telde de pagina 450 likes, in december 2013 1.079. Dit is een stijging van 140%. Al met al is het maandelijkse bereik in december 2013 (t.o.v. juni 2013) met maar liefst 404% gestegen.

Pag / 16


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Nieuwsbrief De digitale Oneindig Noord-Holland nieuwsbrief kende voor juni 2013 twee varianten: één voor partners en één voor het publiek. De partnernieuwsbrief bevatte voornamelijk vooraankondigingen en organisatie-informatie. De publieke nieuwsbrief was thematisch in het kader van de campagne Proef Noord-Holland. Vanaf juni 2013 heeft de stichting deze nieuwsbrieven samengevoegd en richt ze zich primair op het publiek. In de nieuwsbrief zet ze nu de content van Oneindig Noord-Holland in de etalage. Hierdoor is in de periode juni 2013 tot en met december 2013 het aantal websitebezoeken via de nieuwsbrief met 105% gestegen.

Twitter Vanaf juni 2013 promootte de webredactie dagelijks culturele erfgoedactiviteiten en nieuws via Twitter in plaats van wekelijks. Dit nieuwe beleid, waar expert Theo Meereboer de stichting bij ondersteunde, zorgde voor een continue groei in het aantal volgers. In 2014 zal de stichting haar cross mediale strategie optimaliseren en verder voorzetten. Hierbij wil ze de volgersgroepen op Facebook en Twitter vergroten en meer traffic naar de website genereren. Ook wil ze herhaalbezoek en het aantal doorkliks op de website verhogen. Vanaf 2014 zal de stichting tevens ieder kwartaal een e-magazine publiceren. Oneindig Noord-Holland op de radio Tot september 2013 vertelde historicus Herman Beliën rond de klok van 09.45 uur over verborgen Noord-Hollandse verhalen en wandelroutes in het Agendaprogramma van Radio Noord-Holland. Begin september kwam het trieste nieuws dat Herman de strijd tegen kanker had verloren. De stichting mist Herman enorm. Als mens en als professional. De aanstekelijke manier waarop hij zijn enorme historische kennis kon overbrengen was uniek. Oneindig Noord-Holland in de pers In 2013 heeft Oneindig Noord-Holland veel aandacht gekregen in lokale, regionale en landelijke pers. Twee campagnes zorgden voor pieken in het bereik, namelijk Proef Noord-Holland en Trots op mijn Stolp! (bereik van respectievelijk circa 2,5 miljoen en 600.000 mensen). Dit geweldige resultaat is te danken aan de PR-strategie van communicatiebureau Ketchum, de werkzaamheden van de redactie van Oneindig Noord-Holland en de adviezen van Bex*communicatie.

Bereikfacts Oneindig Noord-Holland 2013 • De (mobiele) website Oneindig Noord-Holland telde 190.430 bezoekers en 459.992 paginaweergaven (bron: Google Analytics). • Het totale bereik van Oneindig Noord-Holland via Facebook was 137.319 unieke personen (bron: Facebook). • Oneindig Noord-Holland verstuurde haar digitale nieuwsbrief maandelijks aan 984 unieke personen. • Op 31 december 2013 had Oneindig Noord-Holland 2.310 volgers op Twitter. • Circa 900.000 luisteraars hoorden het radio-item van Oneindig Noord-Holland op Radio

Noord-Holland (tot 1 september 2013, bron: RVT Noord-Holland).

Pag / 17


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

ORGANISATIE Verzelfstandiging Oneindig Noord-Holland In mei 2013 droeg de provincie Noord-Holland het platform Oneindig Noord-Holland met een licentie over aan Stichting Oneindig Noord-Holland en belastte de stichting met een Dienst van Algemeen Economisch belang. In dezelfde maand nam de provincie Noord-Holland deel in Stichting Oneindig Noord-Holland en traden twee leden toe tot de raad van toezicht van Stichting Oneindig Noord-Holland, namelijk mevrouw drs. E. M. Sweet (gedeputeerde Cultuur provincie Noord-Holland) en de heer drs. G. J. Iemhoff RC (manager corporate control bij Bouwinvest). Op basis van deze veranderingen zijn de statuten gewijzigd. In 2015 evalueren de provincie Noord-Holland en Stichting Oneindig Noord-Holland de verzelfstandiging van het platform. Bestuur 1 juni 2013 benoemde het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland mevrouw S.P.C. Thurlings-Heijse MA tot bestuurder van Stichting Oneindig Noord-Holland. Per deze datum stelde de raad van toezicht mevrouw Thurlings ook aan als directeur. Raad van toezicht De raad van toezicht van Stichting Oneindig Noord-Holland bestond in 2013 uit: • De heer mr. W.M.N. Eggenkamp, voormalig Rijksadviseur voor het cultureel erfgoed (voorzitter) • Mevrouw drs. E. M. Sweet, gedeputeerde cultuur provincie Noord-Holland (vanaf mei 2013) • De heer S. W. Warnik, directeur Zuiderzeemuseum • De heer drs. G.J. Iemhoff RC, manager corporate control Bouwinvest BV (vanaf mei 2013) De raad van toezicht heeft in 2013 negen keer vergaderd. De leden voeren hun taken onbezoldigd uit. Personeel Het bestuur heeft ervoor gekozen om de vaste personeelslasten voor de stichting zo laag mogelijk te houden. In 2013 bestond de vaste bezetting van Stichting Oneindig Noord-Holland uit twee fte’s. Door incidentele subsidies en projecten kon de stichting naast de vaste bezetting verscheidende freelancers inschakelen. In 2013 zijn voor Stichting Oneindig NoordHolland werkzaam geweest (in dienstverband en/of als freelancer): • Sarah Thurlings-Heijse, directeur (dienstverband) • Wesley Connor, communicatiemedewerker (dienstverband) • Joost Dekker, plaatsvervangend kwartiermaker (freelancer) • Margriet van Seumeren, regiocorrespondent Gooi & Vechtstreek en Zuid-Kennemerland (freelancer) • Jephta Dullaart, redactielid en regiocorrespondent Groot Amsterdam en Zaanstreek (freelancer) • Maaike Carlebur, projectleider campagnes en regiocorrespondent Noord-Holland-Noord (freelancer) • Eva van Dijk, webredacteur (freelancer) • Jan Maarten Pekelharing, regiocorrespondent Amstelland en Meerlanden (vrijwilliger) Scholing en studie In 2013 hebben medewerkers van de stichting voor studiedoeleinden deelgenomen aan twee congressen: een congres over online marketing en social media (georganiseerd door TNO) en de erfgoedbijeenkomst DISH!. Huisvesting Stichting Oneindig Noord-Holland is gehuisvest in het kantoor van Bex*communicatie aan de Prins Hendrikkade 183 te Amsterdam. Bex*communicatie is partner van het eerste uur en sinds 2010 betrokken bij de ontwikkeling van het platform Oneindig Noord-Holland. Door deze samenwerking is de stichting nog beter in staat om PR en communicatie voor creatieve erfcampagnes doelmatig en op hoog niveau uit te werken en in praktijk te brengen.

Pag / 18


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Ambassadeurs Verschillende bestuurders en professionals uit het erfgoedveld ondersteunen Stichting Oneindig Noord-Holland als ambassadeur. Bijzondere dank gaat uit naar de heer J.W. Remkes, commissaris van de koning in de provincie Noord-Holland. Comité van aanbeveling Stichting Oneindig Noord-Holland heeft een comité van aanbeveling. Dit comité ondersteunt de stichting bij haar wervingsactiviteiten. In 2013 bestond dit comité uit: • De heer J.W. Remkes, commissaris van de koning provincie Noord-Holland • De heer mr. E.E. van der Laan, burgemeester van Amsterdam • De heer L. Kohsiek, dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier • De heer dr. prof. P. de Rooij, hoogleraar [em] Nederlandse Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam Ambassadeurs van de Gemeene Ingelanden Stichting Oneindig Noord-Holland werkt samen met de Gemeene Ingelanden. De (culturele) geschiedenis van Noord-Holland is voor een groot gedeelte bepaald door het water. Het water is zowel vriend als vijand geweest. De strijd tegen ‘de Waterwolf’ is van oudsher in samenwerkingsverband geleverd. De oudste vorm van krachtenbundeling, al sinds de vroege Middeleeuwen, is de Gemeene Ingelanden. De hedendaagse Gemeene Ingelanden (de regio’s en de gemeenten van Noord-Holland) zijn samen verantwoordelijk voor het culturele aanbod en kunnen dit door samenwerking binnen het platform Oneindig Noord-Holland optimaal uitvoeren en met elkaar verbinden. Om deel uit te maken van deze groep is het van belang dat de betreffende gemeente actief beleid maakt voor de verbinding van economie en cultuur. Tevens doneert een gemeente jaarlijks naar eigen inzicht een symbolisch bedrag aan de stichting. Deze bijdragen komen in 2013 ten gunste van de projecten omschreven onder het kopje ‘Gesubsidieerde activiteiten’. Samenstelling van de groep ambassadeurs voor de Gemeene Ingelanden in 2013 (op alfabetische volgorde): • Gemeente Aalsmeer • Gemeente Alkmaar • Gemeente Amstelveen • Gemeente Amsterdam • Gemeente Beemster (Land van Leeghwater) • Gemeente Bergen • Gemeente Den Helder • Gemeente Diemen • Gemeente Edam-Volendam • Gemeente Graft de Rijp (Land van Leeghwater) • Gemeente Haarlem 2 • Gemeente Heerhugowaard • Gemeente Heiloo • Gemeente Hoorn • Gemeente Koggenland 3 • Gemeente Langedijk • Gemeente Oostzaan • Gemeente Ouder-Amstel • Gemeente Purmerend • Gemeente Schermer (Land van Leeghwater) • Gemeente Velsen • Gemeente Weesp • Gemeente Zaanstad 2 3

Deze bijdrage wordt in 2014 ontvangen Idem

Pag / 19


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Bijzondere dank gaat uit naar: mevrouw M. Blankers-Kasbergen (burgemeester gemeente Ouder-Amstel), mevrouw R. Oosterop-van Leussen (burgemeester gemeente Graft de Rijp), mevrouw A. van de Ven (wethouder gemeente Alkmaar), mevrouw C. Gehrels (wethouder gemeente Amsterdam), de heer J. Nieuwenburg (locoburgemeester en wethouder gemeente Haarlem), de heer P. Westenberg (wethouder gemeente Hoorn) en mevrouw G. Kroon, wethouder Edam-Volendam.

Gemeene Ingelanden ‘Ingelant’ komt uit het Middelnederlands en is een samenstelling van ‘in’ en ‘gelant’. Gelant betekende ‘eigenaar zijnde van een stuk land’. Was dit land binnen (in) de dijken, dan sprak men van een ‘in-gelant’. Traditioneel hadden de ingelanden als enigen actief en passief stemrecht binnen het waterschap. Landeigenaren binnen een dijk hadden samen de verantwoordelijkheid om de dijken te onderhouden en hun land (én de bevolking) te beschermen tegen de krachten van het water. Hoe meer grond iemand bezat, des te groter was zijn aandeel als ingelant.

Pag / 20


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

CONCLUSIES EN VOORUITBLIK 2014 Stichting Oneindig Noord-Holland kijkt positief terug op 2013. Zo kon de stichting kwalitatieve culturele content ontwikkelen en de fijnmazige digitale infrastructuur goed onderhouden en uitbreiden. Oneindig Noord-Holland brengt bezoekers - van binnen én buiten de provincie Noord-Holland- tot in de haarvaten van de provincie langs cultureel erfgoed. Vraaggericht ontwikkelen In 2013 heeft de stichting grote stappen gezet als het gaat om het publieksbereik en haar (online) communicatieactiviteiten. Ze heeft de verschillende gebruikers beter leren kennen en begrijpen en is gestart met het ontwikkelen van vraaggerichte content en producten. In 2014 zet de stichting de ingezette koers voort en werkt ze deze verder uit. Meerwaarde voor partners Voor Oneindig Noord-Holland is het zeer belangrijk om goed met partners samen te werken en hun belangen - naast die van provincie en publiek - te behartigen. De stichting is in staat gebleken partijen bij elkaar te brengen, onderling vertrouwen tot stand te laten komen, allianties te smeden en netwerken in te richten. In 2014 zal zij haar partners nog nadrukkelijker de meerwaarde van Oneindig Noord-Holland voor de erfgoedsector laten zien. Verdienmodellen in praktijk brengen In 2013 heeft de stichting de business case van Oneindig Noord-Holland opnieuw beoordeeld en uitgebreid met een producten- en dienstencatalogus. Momenteel ligt de focus hierbij op B2B-concepten en kruisbestuiving met andere bedrijfstakken. Met de wervingsstrategie richt de stichting zich nog primair op geefgroepen, namelijk op overheden voor subsidies, op particulieren voor giften en legaten en op private partijen voor fondsen en sponsoring. Tot op heden was deze strategie succesvol, mede dankzij de medewerking en hulp van de raad van toezicht en het comité van aanbeveling en de provincie Noord-Holland. De stichting streeft echter naar de ontwikkeling van producten en diensten, waarmee ze eigen middelen kan verwerven. Middelen die niet louter publiek gefinancierd zijn en waarmee de stichting minder afhankelijk is van ‘beschikbare potjes’ en lobbywerkzaamheden. Daarnaast wil de stichting door samenwerking met private partijen haar bereik vergroten. In het afgelopen jaar bleek het moeizaam om samenwerking met grote bedrijven aan te gaan. De voornaamste reden hiervoor is het regionale karakter van Oneindig Noord-Holland. Ondanks dat cultuur en erfgoed sympathieke onderwerpen zijn, is sponsoring van een louter regionale campagne niet opportuun voor grote bedrijven als NS, Schiphol, HVC Groep en ANWB. Voor lokale bedrijven is Oneindig Noord-Holland wel interessant. Desalniettemin vergt het voor de stichting een intensieve inspanning om lokale activiteiten gesponsord te krijgen en is de opbrengst en/of het cross mediale bereik gering. De stichting oriënteert zich daarom op het landelijk opschalen van Oneindig Noord-Holland in samenwerking met andere provincies. Regionale samenwerking Er zijn veel lokale en regionale initiatieven die cultureel erfgoed ontsluiten voor de consument. En er ontstaan nog steeds nieuwe initiatieven. Dat is niet zo gek, want de vraag van het publiek naar cultureel erfgoedcontent neemt nog steeds toe. Er is een grote interesse in lokaal gebaseerde geschiedenis en achtergronden en een aantoonbare behoefte aan duiding van de

Pag / 21


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

directe leefomgeving. Dit publiek kan bediend worden, mits actief benaderd met relevante inhoud, op locatie en/of met het juiste product. Te denken valt aan: routes, boeken, geo-based verhalen en feiten, boeken, actieve social media benadering (bouwen van een community) en campagnes. Stichting Oneindig Noord-Holland wil het goede voorbeeld geven. Door actief aan te sturen op samenwerking, allianties te sluiten, door te ontwikkelen op bestaand materiaal en communicatiekrachten te bundelen. Samen komen we verder. In 2014 zal de stichting dan ook vanuit het ontwikkelde white label van Oneindig Noord-Holland samenwerking zoeken met andere regio’s.

Pag / 22


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Vanaf 1 oktober 2012 is de Raad van Toezicht van de stichting Oneindig Noord-Holland gaan functioneren. Vanaf de startfase bestond de Raad uit de leden W. Eggenkamp, voorzitter, en S.Warnik. Vanaf juni 2013 werd de Raad versterkt met het lidmaatschap van de Gedeputeerde voor ondermeer Cultuur, mevrouw E. Sweet en de heer J. Iemhoff, manager corporate control Bouwinvest. In de startfase vergaderde de Raad maandelijks. Speciaal aandacht werd gegeven aan de opbouw van de organisatie, de benoeming van de directeur en aan een degelijke financiÍle organisatie. De Raad is van mening, dat in het verslagjaar een goed en verantwoord fundament gelegd is niet alleen voor een zelfstandig functioneren van de stichting naast en in relatie tot de provincie, maar ook – indien nodig - voor een verdere uitbouw van de organisatie. Daartoe was het noodzakelijk, dat ook financieel de organisatie goed zou worden ingericht, zodat zowel controle als verantwoording op elke gewenst mogelijk is. De stichting besloot de Governance Code Cultuur te volgen. In 2012 vergaderde de Raad 3 maal en in 2013 9 maal. De vergaderingen werden op een enkele uitzondering na bijgewoond door alle leden van de Raad. De samenstelling van de Raad is zodanig, dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en de organisatie onafhankelijk en kritisch opereren. De leden van de raad verrichten hun werkzaamheden van de stichting zonder bezoldiging. In 2012 en 2013 hebben geen transacties plaatsgevonden, waarbij sprake was van tegenstrijdigheid tussen belangen van de individuele leden van de Raad ten opzichte van die van de stichting. Vanwege de opbouw van de organisatie vond frequent overleg plaats tussen de directeur/bestuurder en de leden van de Raad en met name de voorzitter. Op het einde van het verslagjaar vond een functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur plaats. De Raad nam met instemming kennis van het Beleidsplan voor de jaren 2013-2015 en de daarbij behorende begroting: een uitstekende basis voor het voorgenomen activiteitenplan De jaarrekening 2012/2013 is door de Raad in aanwezigheid van de directeur op 13 maart 2014 besproken en akkoord bevonden. Zij gaat vergezeld van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 21, lid 3 van de statuten. Zoals uit het directieverslag blijkt, is het naast de opbouw van de organisatie in hoge mate gelukt de voorgenomen activiteiten tot uitvoering te brengen. Daarnaast zijn de contacten met de provincie en de deelnemende gemeenten en met name met de Gemeene Ingelanden intensief en positief gebleven. Wij spreken dan ook gaarne onze grote waardering en erkentelijkheid uit voor de wijze, waarop de bestuurder en haar medewerkers al dan niet in vaste dienst zich in 2012 en 2013 voor de belangen van de stichting hebben ingezet en voor het vele werk, dat met name in deze beginfase verricht moest worden. Namens de Raad van Toezicht, W.M.N. Eggenkamp

Pag / 23


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

Pag / 24


5 NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG

STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND., HAARLEM 1.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2013 € ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA 3.3.1

3.3.2

Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa

103.531

Liquide middelen

85.948

TOTAAL ACTIVA

189.479

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem  

Pag / 25

                                           


6

JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

31 december 2013 € PASSIVA 3.3.3

KAPITAAL Algemene reserve

30.950

Bestemmingsreserve

30.921

61.871

3.3.4

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren

41.358

Belastingen

12.007

Overige schulden en overlopende passiva

74.243

127.608

TOTAAL PASSIVA

                                                                                                                                     

189.479

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem  

Pag / 26

                                           


7

JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND, HAARLEM 2.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

2013 € 3.4.1

3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9

Baten

253.068

Lonen en salarissen

47.042

Sociale lasten

7.019

Pensioenlasten

6.990

Overige personeelskosten

3.508

Kosten van de organisatie

41.902

Kosten beheer en ontwikkeling platform

27.983

Kosten overige activiteiten

53.180

Overige kosten

3.573

Som der lasten

191.197

Batig saldo

61.871

Resultaatbestemming Algemene reserve

30.950

Bestemmingsreserve

30.921

61.871

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem  

Pag / 27

                                           


8

JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND, HAARLEM 3.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

3.1 ALGEMEEN 3.1.1

Algemeen

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in Euro’s. 3.1.2

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan uit het (digitaal) ontsluiten van het Noord-Hollands cultureel erfgoed, collecties en verhalen. De Provincie Noord-Holland heeft een Diensten van Algemeen Economisch Belang gevestigd op de publieke activiteiten van de stichting. Naast publieke activiteiten voert de stichting ook activiteiten in opdracht uit. Het digitale verhalen platform is door de Provincie Noord-Holland opgezet. In het kader van de verzelfstandiging is door de Provincie Noord-Holland aan de stichting een gebruiksrecht verleend welke loopt tot en met 31 december 2015 met de intentie tot verlenging. Hiervoor wordt door de Provincie geen vergoeding in rekening gebracht. 3.2 GRONDSLAGEN 3.2.1

Grondslagen voor de balanswaardering

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 3.2.2

Grondslagen voor de bepaling baten en lasten

Algemeen Het batig saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn uitgevoerd. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem  

Pag / 28

                                           


9

JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

3.3 TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS 3.3.1

Vorderingen 2013

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

54.450

Nog te ontvangen Provincie Noord-Holland

37.325

Eerste termijn implementatie verdienmodellen stichting (*)

9.680

Overige

2.076

103.531 (*) Resterende verplichting voor de implementatie verdienmodellen voor de stichting bedraagt € 14.520. 3.3.2

Liquide middelen 2013 €

Rabobank, rekening-courant

19.948

Rabobank, BedrijfsSpaarRekening

66.000

Stand per 31 december

85.948

3.3.3

KAPITAAL

Mutatie-overzicht

Algemene reserve €

Stand per 9 augustus 2012

Bestem-mingsreserve €

Totaal €

-

-

-

Batig saldo boekjaar

30.950

30.921

61.871

Stand per 31 december 2013

30.950

30.921

61.871

Algemene reserve Bestemd voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de activiteiten van de stichting.

Bestemmingsreserve Betreft van gemeenten ontvangen gelden in het kader van de verzelfstandiging. Deze gelden zijn bestemd voor diverse projecten en webredactionele werkzaamheden welke in 2014 zullen plaatsvinden.                                                                                                                                      

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem  

Pag / 29

                                           


10

JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

3.3.4

KORTLOPENDE SCHULDEN 2013

Belastingen

Omzetbelasting

6.978

Loonheffing

5.029

Stand per 31 december

12.007

2013

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruit ontvangen subsidie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport

39.749

Vooruit ontvangen bijdragen Gemeenten

12.900 6.183

Accountantskosten Vooruit ontvangen project in opdracht Provincie Noord-Holland (Werelderfgoed)

4.750 Vakantiegeldreserve

3.255

Inhuur projectbureaus

2.766

Overige

4.640

Stand per 31 december

                                                                                                                                     

74.243

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem  

Pag / 30

                                           


11

JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

3.4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 3.4.1

Baten 2013

Subsidies

Subsidie Provincie Noord-Holland

132.667

Bijdragen Gemeenten

73.850

Subsidie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

10.251

Projecten in opdracht Netto opbrengst verkoop White Label

31.575

Netto opbrengst inrichting stichtingsorganisatie

2.640

Netto opbrengst ontwikkeling webcampagnes

1.325

Netto omzet uitvoeren redactionele werkzaamheden

760

253.068

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem  

Pag / 31

                                           


12

JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Subsidie Provincie Noord-Holland Betreft een door de Provincie toegekende subsidie in het kader van de uitvoer van het activiteitenplan 2013.

2013

Bijdragen Gemeenten

Amsterdam

20.000

Hoorn

7.500

Purmerend

6.000

Amstelveen

5.000

Den Helder

5.000

Alkmaar

5.000

Heerhugowaard

3.500

Zaanstad

3.000

Aalsmeer

2.500

Velsen

2.500

Edam-Volendam

2.500

Diemen

2.000

Heiloo

2.000

Bergen

2.000

Weesp

1.500

Ouder Amstel

1.500

Langedijk

1.000

Oostzaan

750

Land van Leeghwater (Graft de Rijp, Schermer en Beemster)

600

73.850 Subsidie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Betreft een verleende project subsidie voor onderzoek naar bruikbare business modellen om het platform op grotere schaal toegankelijk te maken. Het project heeft een looptijd tot 1 september 2015. Door de Stichting is reeds € 50.000 ontvangen. Als ontvangen subsidie is het bedrag verantwoord welke gelijk is aan de reeds gedane uitgave in het jaar.

2013

Netto opbrengst White Label

Opbrengst Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

45.000

Kosten met name Total Active Media

-13.425

31.575                                                                                                                                      

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem  

Pag / 32

                                           


14

JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

2013

Netto opbrengst inrichting stichtingsorganisatie

Opbrengst Provincie Noord-Holland

30.000

Kosten DKKR Communicatie

-27.360

2.640

2013

Netto opbrengst ontwikkeling webcampagnes

Opbrengst Provincie Noord-Holland (200 jaar Koninkrijk)

29.719

Opbrengst Provincie Noord-Holland (Werelderfgoed)

4.900 -18.527

Projectbureaus Redactionele kosten

-11.967

Kosten techniek

-2.800

1.325

2013

Netto opbrengst redactionele werkzaamheden

Opbrengst Gemeente Amsterdam

1.300

Overige opbrengsten

1.000 -1.540

Projectbureaus

760 3.4.2

Lonen en salarissen 2013 €

Bruto loon

40.687

Vakantiegeld

3.255

Dertiende maand

3.100

47.042 Per 31 december 2013 waren 2 personeelsleden in dienst bij Stichting.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem  

Pag / 33

                                           


15

JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

3.4.3

Sociale lasten 2013 €

Werknemersverzekeringen

4.014 3.005

Zvw-premie

7.019 3.4.4

Pensioenlasten 2013 €

Pensioen- en VUT regeling ABP

6.990

6.990 3.4.5

Overige personeelskosten 2013 €

Reiskosten

2.991 517

Overige

3.508 3.4.6

Kosten van de organisatie 2013 €

Juridische advieskosten

18.452

Accountants- en administratiekosten

14.204

Huur kantoorruimte

3.868

Automatiseringskosten

2.424 828

Telefoonkosten Kosten raad van toezicht

1.000

Verzekeringen

378

Overige

748

41.902

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem  

Pag / 34

                                           


16 JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

3.4.7

Kosten beheer en ontwikkeling platform 2013 €

Uitbouwen verhalenplatform

25.680 2.303

Streetmuseum

27.983

2013

Uitbouwen verhalenplatform

Kosten digitale infrastructuur

12.682

Overige technische kosten

867

Hostingkosten website

1.863

Communicatie

1.440

Route You

1.750

Webredactie platform Oneindig Noord-Holland

5.102

Overige ontwerpkosten

1.101

Overige

875

25.680

2013

Streetmuseum

Kosten digitale infrastructuur

2.263

Overige

40

2.303 3.4.8

Kosten overige activiteiten 2013 €

Gemeenten

42.929

Pilots leermomenten Oneindig Noord-Holland en verdienmodelen culturele sector 10.251

53.180

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem                                                

Pag / 35


17

JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

2013

Gemeenten

Webredactie Oneindig Noord-Holland

10.342

Kosten projectbureaus (regiocorrespondenten)

32.587

42.929

Pilots leermomenten Oneindig Noord-Holland en verdienmodellen culturele sector

2013 €

Pilot buurtverkenner

4.386

Opstellen SWOT analyse

4.800

Juridische advieskosten

1.065

10.251 3.4.9

Overige 2013 €

Netwerkbijeenkomst (Van Gogh Museum)

2.218

Overige

1.355

3.573

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem  

Pag / 36

                                           


JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

Pag / 37


20

JAARVERSLAG STICHTING ONEINDIG NOORD-HOLLAND

2.

STATUTAIRE WINSTVERDELING

2.1 Voorstel bestemming batig saldo 2013 Het bestuur stelt voor om van het gerealiseerde batig saldo ad € 61.871, na aftrek van de toevoeging aan de bestemmingsreserve ad € 30.921, ten gunste van de algemene reserves te brengen.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               Stichting  Oneindig  Noord-­‐Holland,  Haarlem  

Pag / 38

                                           

Jaarverslag 2013  

Het jaarverslag 2013 van Stichting Oneindig Noord-Holland.

Jaarverslag 2013  

Het jaarverslag 2013 van Stichting Oneindig Noord-Holland.