Page 1

gunstige payrollcondities voor schoolbesturen

brochure payrolling

onderwijsbureau meppel


gunstige payrollcondities voor schoolbesturen

Uw medewerkers kunnen gebruik maken van een telefonische

helpdesk

bij

Randstad

Payroll

Solutions voor vragen over hun arbeidsovereenkomst en salaris.

U heeft de laatste jaren als onderwijsinstelling steeds meer eigen verantwoordelijkheden gekregen. De voordelen, maar ook de nadelen daarvan heeft u

Voor wie kunt u gebruik maken van payrolling?

inmiddels ervaren. Samen met veranderende wet-

overeenkomst wilt aangaan.

aantallen en dynamische vraag op de arbeidsmarkt levert dit vraagstukken op voor uw interne organisa-

Voor onderwijzend of onderwijsondersteunend personeel met wie u een (tijdelijke) arbeids-

en regelgeving, vergrijzing, wisselende leerlingen

Voor medewerkers die al een vaste aanstelling

tie. Binnen het onderwijs wordt hierdoor steeds

hebben, maar een tijdelijke uitbreiding van uren

vaker gebruik gemaakt van payrolling. Omdat wij

krijgen.

van mening zijn dat onze schoolbesturen en scholen

aangenomen.

zijn wij, gezamenlijk met Onderwijsbureau Twente, Cabo

Doetinchem

en

Onderwijsbureau

Hollands

Voor medewerkers die op basis van hun expertise voor de duur van een project worden

recht hebben op de meest adequate dienstverlening 

Voor medewerkers die incidentele werkzaam-

Midden Leiden, een samenwerking aangegaan met

heden verrichten, bijvoorbeeld vanuit de inzet

Randstad Payroll Solutions voor wat betreft pay-

met betrekking tot de ‘rugzakfinanciering’ of

rolling. Randstad Payroll Solutions

passend onderwijs.

is binnen Rand-

stad Nederland dé specialist op het gebied van

school verrichten.

payrolling. U als onderwijsinstelling werft en selecteert zelf de juiste medewerker en Randstad Payroll

Voor (pabo-)studenten die werkzaamheden op

Voor medewerkers die al met pensioen of met

Solutions neemt deze medewerker vervolgens in

FPU zijn gegaan, maar die nog werkzaamheden

dienst. Randstad Payroll Solutions neemt het juri-

voor de school willen blijven verrichten.

disch werkgeverschap van u over, zodat u toekomstige wachtgeldverplichtingen voorkomt.

Wanneer kunt u gebruik maken van payrolling? 

Voor het invullen van tijdelijke vacatures in ver-

schommelingen in de leerlingenaantallen.

band met ziekte, zwangerschapsverlof of ouder-

U heeft geen wachtgeldverplichtingen en beperkt

schapsverlof.

daarmee uw werkgeversrisico. •

de proeftijd’.

U heeft meer flexibiliteit in uw personeelsbestand en u kunt daardoor eenvoudiger inspelen op de

Bij een tijdelijke aanstelling (met of zonder intentie voor een vaste aanstelling) als ‘verleng-

Wat zijn voor u de voordelen van payrolling?

Voor tijdelijke inzet vanwege wisselende leer-

U heeft een kostenbesparing bij de afslanking

lingenaantallen,

van uw personeelsbestand.

fusies of stijgende dan wel dalende leerling-

bijvoorbeeld

als

gevolg

van

U bepaalt zelf wie u krijgt. U draagt uw kan-

aantallen.

didaten immers zelf voor. Uit welke mogelijkheden kunt u kiezen? Wat zijn de voordelen voor u van onze samen-

a. Payrolling contracturen met Plus Pensioen

werking met Randstad Payroll Solutions?

Nationale Nederlanden

U hoeft de administratie niet zelf (meer) uit te

In totaal heeft u de mogelijkheid om 8 contracten

voeren. Wij nemen u dat uit handen, zodat u zich

aan te gaan in 3 jaar. Randstad Payroll Solutions

volledig kunt richt op uw kerntaken.

bewaakt voor u het aantal contracten. De verlof- en

U krijgt deze dienstverlening aangeboden tegen

beloningsregeling sluit aan op de CAO PO/VO en

een scherp en exclusief tarief.

medewerkers maken gebruik van de regeling Plus

Door de samenwerking tussen ons bureau en

Pensioen van Nationale Nederlanden.

• •

Randstad Payroll Solutions beschikt u over een

• •

sterke en deskundige partner voor de gehele

b. Payrolling contracturen met ABP pensioen

payrolling.

In totaal heeft u de mogelijkheid om 8 contracten

U wordt tijdig geïnformeerd over het aangaan

aan te gaan in 3 jaar. Randstad Payroll Solutions

van mogelijke verplichtingen.

bewaakt voor u het aantal contracten. Evenals in de

Voor vragen en advies met betrekking tot pay-

andere variant sluit de verlof- en beloningsregeling

rolling kunt u terecht bij uw contactpersoon op

aan op de CAO PO/VO. Medewerkers maken in deze

onze afdeling Personele Zaken.

variant gebruik van het ABP pensioen.

v e rt r ou wd & ve el z i j di g & v e rn i eu w en d


In beide varianten ligt het ziekterisico bij het school-

Contactgegevens

bestuur. Overigens biedt de overeenkomst met

Onderwijsbureau Meppel

Randstad Payroll Solutions u de mogelijkheid om

Afdeling Personele Zaken

tegen een passend tarief het ziekterisico af te

Postbus 91

dekken.

7940 AB Meppel T. (0522) 252299

Naast de verplichtingen vanuit de CAO PO/VO zijn er

F. (0522) 262465

ook mogelijkheden om optionele toeslagen uit te

E. info@onderwijsbureau-meppel.nl

betalen aan de medewerker, zoals de levensloop-

I. www.onderwijsbureau-meppel.nl

regeling

en

tegemoetkoming

ziektekosten.

Ook

hiervoor hebben wij met Randstad Payroll Solutions

Randstad Payroll Solutions

vaste tarieven afgesproken. Bij de aanmelding van

Randstad Payroll Solutions Publiek

de medewerker heeft u de mogelijkheid om dit aan

Postbus 12600

te geven.

1100 AP Amsterdam Z.O. T. (020) 569 52 02

Hoe werkt het?

F. (020) 569 17 47

Wanneer u besluit een medewerker een payroll

E. publiek.noord@pflex.nl

overeenkomst aan te bieden, dan neemt u contact

I. www.randstadpayrollsolutions.nl

op met uw contactpersoon op onze afdeling Personele Zaken. Wij dragen zorg voor de digitale aanmelding bij Randstad Payroll Solutions en voor het doorsturen van de benodigde bijlagen. Na ontvangst van de aanmelding en de bijlagen zal Randstad Payroll Solutions binnen 5 werkdagen uw aanvraag verwerken. Randstad Payroll Solutions stuurt daarna een bevestiging. Deze bevestiging wordt door ons gecontroleerd en daarna naar u doorgestuurd. Mocht u vragen hebben over een bevestiging of heeft u wijziging, dan neemt u contact met ons op. Elke periode of maand stuurt Randstad Payroll Solutions een factuur. Ook deze wordt door ons gecontroleerd en na akkoord opgenomen in de digitale factuurverwerking. Betaling vindt plaats door middel van een automatische incasso 14 dagen na het versturen van de factuur. Waarvoor draag Randstad Payroll Solutions zorg? 

Het versturen van de arbeidsovereenkomst naar de medewerker en een bevestiging via ons naar het schoolbestuur.

De betaling van het salaris en het uitvoeren van de afdrachten.

De betaling van het vakantiegeld, vakantiedagen en evt. toeslagen die voortkomen uit uw CAO.

De loonspecificatie en de jaaropgave.

De ziektebegeleiding.

v e rt r ou wd & ve el z i j di g & v e rn i eu w en d


Industrieweg 15-20 v l ePostbus 91 l&7940 ABz iMeppel Te 0522-252299 rt r ou wd ve el j di g &l v rn i eu w en dl F 0522-262465 info@onderwijsbureau-meppel.nl l www.onderwijsbureau-meppel.nl l KvK-nr. 41018876

Brochure Payrolling  

Brochure Payrolling

Brochure Payrolling  

Brochure Payrolling

Advertisement