Page 1

Ondernemend

Hoofddorp Nummer 2 • juli 2021 • Jaargang 27 • Een uitgave van Ondernemend Hoofddorp


Doeltreffende communicatie

Hoge Kwaliteit

Ontwerp & Drukwerk

Advies op

maat

Servicegericht persoonlijk contact

Jouw boodschap op de juiste manier vertalen en vertellen... daar zijn we goed in!

Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp - 023 557 55 88 - creatie@bizziebee.nl - www.bizziebee.nl ontwerp | dtp | drukwerk | websites | van idee tot en met realisatie


Colofon

In dit nummer:

8-9

22-23

Copy Partners bestaat 25 jaar.

Op 1 juni jl. vierde Van Luling BOG

Ondernemend Hoofddorp is

Alleskunners zijn het. Mooie verhalen

het vijfjarig bestaan. Jon van Luling

een eigen magazine van de

van bevlogen ondernemers. Over toen

startte het makelaarskantoor in

ondernemersvereniging

en nu. En de toekomst.

bedrijfsonroerendgoed in een kantoor

Ondernemend Hoofddorp.

van 15 m².

Het blad verschijnt vier keer per jaar.

REDACTIEADRES Postbus 490 2130 AL Hoofddorp 06 – 1877 1902 info@ondernemendhoofddorp.nl

MET DANK AAN: Ton Hofstra Fotografie Anja Maas

VORMGEVING BizzieBee Creative

37-39 De afgelopen weken hebben we natuurlijk ook weer gewandeld. Door de Venneperhout, door het Haarlemmermeerse Bos en over Bedrijventerrein Noord, met na afloop een heerlijke lunch bij Tijnes!

Communications

DRUKWERK InteGrafica / de Huisdrukker

ADVERTENTIEVERKOOP ProScript Services Bertine Schröder 06 – 53 21 33 09 pss@kpnplanet.nl

28-29 In het kader van ons 45-jarig bestaan een interview met Kees van der Hart. Vele jaren verbonden aan Ondernemend Hoofddorp en de Ondernemers Federatie, de voorloper van het HOP.

33-35 Wij stellen weer een aantal nieuwe leden aan u voor. Sommigen zijn al bekend, andere nog helemaal niet. ‘Welkom bij de club’.

EN VERDER... Alle vertegenwoordigers van de secties komen aan het woord, hoe u met subsidie kunt investeren in duurzaamheid, natuurlijk is er weer een boekrecensie van Lisa, een column van advocaat Hugo Heerebout en Andor Valkenburg van PKF Wallast. Nieuws van de leden, Liefs uit Haarlemmermeer. En nog veel meer.

3


Alles staat op Groen op ‘De Hoek’

Dit beschrijft in één zin, zowel letterlijk als figuurlijk, de situatie op Airport Business Park De Hoek. Wanneer je nu een rondje over het park loopt, zal direct opvallen dat het nieuw aangeplante groen prachtig in bloei staat. Wat ook op groen staat is het ‘licht’ dat de gebruikers weer verwelkomt op het park. Een warm welkom terug aan alle medewerkers van Fokker, Securitas, Ziegler, Hyatt Place, NH Hotels en de vele anderen...

www.abpdehoek.nl


Voorwoord

Normaal Op weg naar normaal is nu de

En dan komt opnieuw de hierboven

veranderingen plaats gaan vinden.

gevleugelde uitdrukking. Maar wat is

gestelde vraag naar voren: is ons gedrag

Het gedeeltelijk thuis werken en het

eigenlijk normaal ?

van nu normaal of is dat van pakweg

digitaal vergaderen zijn wel blijvertjes,

1,5 jaar geleden normaal? Daar kan

is de verwachting. Dat zal consequenties

Door de verwarrende tijden in het

niemand een definitief oordeel over

hebben voor het aantal kantoren en

afgelopen anderhalf jaar zijn er veel

geven. Het zal ongetwijfeld van allebei

wellicht ook voor het aantal en de lengte

zekerheden, al dan niet tijdelijk,

iets zijn. Is het erg dat er een ander

van de files.

verdwenen. Elke dag naar je werkadres,

normaal ontstaat ? Ik denk het niet. De

files en dicussies over de groei van

geschiedenis heeft geleerd dat de mens

Normaal gesproken zou ik eindigen

Schiphol zijn daar voorbeelden van in

zich altijd aanpast. En in welke zin dat

met een hartekreet voor de leden die

de werksfeer. Maar ook prive is er een

gaat gebeuren, is nog spannend.

het zwaar hebben (gehad). Maar dan

aantal te noemen: handen geven bij een

vraag je je af mag je de term ‘normaal

ontmoeting, (te) dicht op elkaar staan en

Wat betekent dit alles voor (de leden

gesproken’ nog wel gebruiken ?

een min of meer leeg huis gedurende de

van) Ondernemend Hoofddorp?

Is dat het normaal van toen, nu of de

werk- en schooltijden.

In diverse branches moet men hard

toekomst ? In dit verband is dat niet

knokken om weer op het oude niveau

relevant. Wij moeten altijd naast de

Er zijn andere gewoonten ontstaan.

te komen. De hotels moeten van 8%

leden staan die ondersteuning nodig

We letten weer wat meer op elkaar,

bezetting naar de gebruikelijke

hebben. Wij zijn onmiskenbaar op de

er worden alternatieven gezocht voor

bezetting van 70-80 %. De restaurants

weg omhoog, maar voor diverse leden

vaste patronen, we zijn meer gaan

moeten van ruim een jaar met lege

is dat nog een lange weg. Daarom

bewegen en er is meer belangstelling

zalen zo snel mogelijk weer naar

eindig ik met alle leden een voorspoedig

voor de natuur. Het internet is

volledige bezetting. Dit geldt ook voor

herstel van hun onderneming toe te

door nieuwe groepen ontdekt voor

de zgn. natte horeca. Nu mag het wel op

wensen.

aankopen. Hetzelfde geldt voor afhalen

terrassen, maar het zou mooi zijn als zij

of laten brengen van maaltijden anders

ook in de herfst en winter weer gasten

Dick Hulsebosch,

dan door pizzabezorgers. Er heeft

binnen kunnen ontvangen.

voorzitter

een duidelijke reset plaats gevonden.

In de kantooromgeving zullen er ook

5


Investeren in duurzaamheid:

Op dit moment zijn er diverse aantrekkelijke subsidies beschikbaar voor ondernemers die willen investeren, bijvoorbeeld om het wagenpark te vernieuwen, de bedrijfsinventaris of het kantoormeubilair te vervangen, of (groot) onderhoud uit te voeren. Dan is het aan te raden om deze investeringen energiezuinig of circulair uit te voeren. Investeren in duurzaamheid. Niet elke ondernemer denkt daar in eerste instantie aan. “Maar het is zeker de moeite waard” stelt Ed Nieuwenhuizen, Procesbegeleider Duurzame Werklocaties bij de Gemeente Haarlemmermeer. “Want naast de diverse subsidiemogelijkheden kan men ook via de belastingaangifte voor deze duurzame investeringen interessante belastingkortingen krijgen. Op deze manier investeert een ondernemer met een gunstig rendement en veelal levert het ook direct een cashflowvoordeel op. En eigenlijk moet het gewoon. Kijk naar de klimaatveranderingen, naar de wereld om ons heen. Er moet echt iets gaan gebeuren. Dus ga je investeren? Denk dan aan duurzaam en/of circulair.”

Footprint Ondernemers, of het nu vastgoed-

Iedereen moet, maar voor iedereen is er wat

Ed Nieuwenhuizen

6

eigenaren zijn, huurders, groot- of kleinverbruiker van energie, zij worden in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van het Klimaatakkoord. De overheid regisseert met steeds meer wettelijke maatregelen ondernemers naar het verduurzamen van hun bedrijfspand en hun bedrijfsvoering. “Daarnaast”, vervolgt Ed, “ervaren ondernemers in toenemende mate dat klanten zich steeds meer bekommeren om de ‘footprint’ van hun producten of diensten en laten hun koopgedrag daardoor leiden.


dat zij buiten de boot vallen als zij

Financiële stimulering door het Rijk

geen duurzaamheidsmaatregelen

“Gelukkig is het dus niet alleen

besparen, duurzaam energie opwekken

doorvoeren in hun bedrijfsvoering.

maar ‘gij zult’, iets wat ondernemers

en circulaire economie https://

Banken geven aan hun bedrijfs-

zelden als positief ervaren”, besluit

energielokethaarlemmermeer.nl/

vastgoedportefeuilles snel op

Ed. “Er zijn voor de ondernemers

energielabel B niveau te willen

diverse investeringssubsidies

en fiscale faciliteiten voor duurzame

hebben. Hier kan de ondernemer

beschikbaar en daarnaast zijn er

investeringen in bedrijfsgebouwen

op inspelen door op de natuurlijke

fiscale faciliteiten die duurzame

of bedrijfsmiddelen https://

momenten zoals (vervanging)

investeringen in bedrijfsvastgoed

energielokethaarlemmermeer.nl/

investeringen of (groot) onderhoud

en in bedrijfsmiddelen met

duurzame stappen te zetten. De

belastingvoordelen stimuleren.

Voor georganiseerde ondernemers op

ondernemers zijn hierbij aan zet,

Het gevolg is dat in veel gevallen

bedrijfsterreinen, kantoorparken of in

maar zij staan daarin niet alleen.”

investeren in duurzaamheid onder

winkelcentra:

een positieve businesscase kan

• Project toekomstbestendige

Bedrijven merken bij ‘aanbestedingen’

Goed koopmanschap

Voor individuele ondernemers: • Energieloket: advies voor energie

• Energieloket: advies over subsidies

plaatsvinden en er veelal ook direct

werklocaties gemeente

Investeren in energiekosten-

een positieve kasstroom ontstaat. En

Haarlemmermeer: gezamenlijk

besparende maatregelen is vaak al een

welke ondernemer wil dat nu niet?”

energie besparen, opwekken en

kwestie van goed ondernemerschap.

delen: procesondersteuning op

Maar om de bedrijven te helpen bij

Advies en procesondersteuning in Haarlemmermeer

de energietransitie en de overgang

Naast de door het rijk ingevoerde

collectieve verduurzamingsprojecten

naar een circulaire economie heeft

financiële ondersteuning is in

https://www.noord-holland.nl/

de rijksoverheid een breed spectrum

Haarlemmermeer voor de lokale

Onderwerpen/Economie_Werk/

aan stimuleringsmaatregelen

ondernemers advies beschikbaar

Bedrijventerreinen_Kantoren

genomen. Daarbovenop gelden voor

voor het nemen van duurzame

baan gerelateerde investeringen

maatregelen. Als ondernemers

Heeft u interesse in het Project

in 2021 en 2022 nog eens extra

collectief aan de slag gaan,

toekomstbestendige werklocaties

belastingvoordelen in het kader van

bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of

Haarlemmermeer neem contact op met

het herstel na de coronacrisis.

in winkelcentra, is procesbegeleiding

EdNieuwenhuizen@Haarlemmermeer.nl.

Inspelen op de behoeften van de klant of opdrachtgever is dat zeker.

projectbasis • Provincie Noord-Holland: investeringssubsidies voor

beschikbaar. Voorbeelden:

Legenda KIA: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor alle bedrijfsinvesteringen

BIK: Helaas heeft het kabinet besloten deze BIK regeling met

MIA: milieu-investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

terugwerkende kracht in te trekken, wegens vermeende staatssteun.

EIA: energie-investeringsaftrek energiezuinige technieken en duurzame

Gelukkig zijn er nog andere aantrekkelijke subsidies en fiscale

energie

voordelen.

7


Vlnr Brenda de Jong - van Groenigen, Gertjan de Jong en Remco van Groenigen.

Copy Partners: al 25 jaar ‘alleskunners’ Snel printwerk nodig? Groot of klein formaat? Tekst of logo op kleding?

winkelpand met appartementen

Give-away met logo of vormgeving en ontwerp? Bij Copy Partners doen ze

erboven. De linkerkant huren wij en

dat allemaal. Broer, zus en echtgenoot, oftewel Remco van Groenigen,

er kon fors uitgebouwd worden naar

Brenda de Jong - van Groenigen en Gertjan de Jong. Vennepers in hart en

achteren. Daardoor hebben we nu

nieren, die 25 jaar geleden wel begonnen in Hoofddorp....

alles onder één dak. En ik kan lopend naar mijn werk.”

Een eigen bedrijf. Eigenlijk was

winkelpandje aan de Tussenweg. Na

het een idee van vader Ton van

een half jaar verhuisden we naar de

Dubbel jubileum

Groenigen. Die vond dat er een te

Nijverheidsstraat en daar hebben

Copy Partners doet eigenlijk alles.

groot gat zat tussen de drukker om

we 18 jaar ons bedrijf gehad. De

“Alleen is er in de loop der jaren wel

de hoek en een reclamebureau. “We

erven van de eigenaar wilden gaan

veel veranderd”, vervolgt Brenda.

hebben er eigenlijk niet lang over

nieuwbouwen en daar paste ons

“We hebben veel geautomatiseerd

nagedacht”, begint Brenda te vertellen.

bedrijf niet in. Gelukkig konden we

en geïnvesteerd. Waar wij echt goed

“Ik werkte toen bij mijn vader

hier in NIeuw-Vennep terecht. Dit

in zijn is meedenken met de klant en

bij het Witte Weekblad en Remco

pand is van de schoonouders van

ontzorgen. Ons klantenbestand is heel

deed de HEAO. We zagen het wel

Remco, vroeger was hier Kapsalon

divers. Van de lokale ondernemer tot

zitten en zijn gestart in een tijdelijk

Marjon gevestigd. Het is een dubbel

en met multinationals zoals Google en

8


Coca Cola. Daar zijn we best trots op. Wij zorgen ervoor dat te allen tijde de huisstijl wordt bewaakt. Dat is zo belangrijk. En eerlijk gezegd zijn wij daar best heel erg goed in.” Gertjan de Jong is getrouwd met Brenda. Vroeger werkte hij in de kleding- en stoffenhandel en begon zelf met het bedrukken van kleding, leverde promotieartikelen en sportkleding. Precies 12 ½ jaar geleden kwam hij ook in de zaak. “Eigenlijk hebben we dus nu een dubbel jubileum”, lacht Gertjan. “Ons werk is heel afwisselend. Bijvoorbeeld, voor een groot internationaal facility bedrijf met 1.200 werknemers moeten wij elk kwartaal een cadeautje verzinnen voor de medewerkers. Dat

Remco, altijd in zijn element achter de printer.

is natuurlijk ontzettend leuk, maar

Kritische blik

wensen van deze tijd. Dat voordeel

het wordt wel lastig als het cadeautje

Copy Partners is door de jaren heen

zie je terug in wat we nu zijn. Van

maar een euro mag kosten. En toch

een vertrouwd adres geworden voor

papier naar relatiegeschenken, textiel,

krijgen wij het elk kwartaal weer voor

veel klanten. Grote en kleine. De zaken

met een 4 uursservice en een eigen

elkaar. Naast mijn werk hier houd

gingen heel goed. Maar toen kwam

haal- en brengservice, naar straks ook

ik mij bezig met Olifantsgras, een

corona. En net als bij veel andere

online. Corona was moeilijk, lastig en

prachtig milieuvriendelijk product dat

ondernemers viel het werk nagenoeg

uitdagend. Je bent iets gewend wat je

o.a. hier in Haarlemmermeer wordt

stil. Remco: “Deze crisis was heel

al 25 jaar doet en dan moet je opeens

geteeld. Daar kan bijvoorbeeld papier

anders dan de economische crisis

je winkel anders in de markt zetten.

van worden gemaakt.”

in 2008. Toen viel de hele grafische

Maar ook dat gaat lukken.”

wereld om. Corona is tijdelijk en we “Door Gertjan met zijn textiel

zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

Alleskunners

toe te voegen aan Copy Partners

Bijna al onze klanten waren dicht.

“Wij doen graag zaken met lokale

gingen wij ook de markt van de

We zijn alle drie ondernemers en

ondernemers”, besluit Brenda. “En wij

promotieartikelen op”, vult Remco

om de klap op te vangen hebben

kunnen heel snel schakelen en dingen

aan. “Pennen, aanstekers, verzin het

we minder salaris opgenomen. Wij

doen. Toen corona begon hadden wij

maar. Die tak groeide enorm en dat

hebben deze tijd gebruikt om met

al heel snel bedrukte mondkapjes.

was plezierig, want het printen op

een kritische blik naar onszelf te

Maar nog steeds kunnen we groot

papier werd toch minder. Op deze

kijken. Er komt een nieuwe generatie

formaat printen, zeefdrukken,

manier haalden we toch een stukje

klanten die anders inkopen. Zij willen

inbinden... We bekijken per opdracht

omzet terug.”

bestellen op en moment dat het hen

naar de beste methode. Kleine

Brenda, Remco en Gertjan. Het is een

uitkomt, dus ook ’s avonds en in het

oplage? Geen probleem. Re-branding

illuster trio, echt een drie-eenheid.

weekend. Daarom zijn we begonnen

houden we ons ook mee bezig. Een

“Wij voelen en vullen elkaar enorm

met een goede webshop te bouwen.

PowerPointpresentatie aanpassen aan

goed aan”, vertelt Brenda verder. “Dit

Want je moet mee, je moet online. We

de nieuwe huisstijl, advertenties voor

is het team. En het zal zeker niet zo

verwachten dat deze begin van de 2e

social media? Wij kunnen het. Als de

zijn dat hier over 3 jaar een of andere

helft van dit jaar klaar is. Natuurlijk

klant iets vraagt, dan doen we dat.

hippe accountmanager zit. Wij blijven

moet je dat wel goed in de gaten

En als we het niet zelf kunnen, dan

de basis, wij zijn Copy Partners. En

houden, want onze eigen service en

regelen we het. Met veel plezier, passie

dat is wel zo plezierig werken. Zeker

ambacht blijft. We zijn klein, flexibel

en betrokkenheid. Al 25 jaar.

voor de klant. En we houden elkaar

met eigen productie en dan ben je

En voorlopig stoppen we nog niet.”

scherp.”

dus in staat je aan te passen aan de

9


DRIVE TOGETHER

M A Z D A M X- 3 0

D E S PA N N I N G W O R D T O P G E V O E R D.

NU VOORRAAD VA N AUIT F SEP TE M B ER IN ONZE SHOWROOM LEVERBAAR.

Onze eerste 100% elektrische crossover

. Imposant van buiten, ruim van binnen . Royaal in materiaalkeuze

200108 MAZ Creatives Maart Hartgerink en klomp 185x132mm [opmaak01].indd 1

HARTGERINK EN KLOMP Opaallaan 22-26 | 2132 XT Hoofddorp | 023 - 5543838 www.h-klomp.nl | /HartgerinkenKlomp

09-03-2020 09:09


Michel Nijland en Dennis Nieuwenhuys:

Sectie Hoofddorp-Noord Op 21 april om 19.00 heeft online

voortaan via de Noordmeerstraat te

om vooral contact op te nemen indien

een meeting plaatsgevonden over de

rijden. De start van de bouw wordt

zij ergens melding van willen maken.

nieuwbouw die gepland staat in de

verwacht in 2022.

Dit hoeft niet altijd een reactie te

hoek Weg om de Noord / Hoofdvaart.

zijn op een negatieve gebeurtenis

Dit project is bekend als ‘Het Nieuwe

Oproep

Noord’ en betreft in eerste instantie de

Het is de recent aangetreden vertegen-

initiatief of een positieve ontwikkeling

bouw van 600 appartementen.

woordigers van het bedrijventerrein,

in onze sectie is welkom. De officiële

(klacht). Ook info over een nieuw

Dennis Nieuwenhuijs en Michel

aanstelling van Michel en Dennis

Het was een tweede bijeenkomst,

Nijland, nog niet gelukt alle bedrijven

als sectievertegenwoordigers van

waarin met name nadruk werd

in Noord te bereiken. Daarom

Hoofddorp-Noord vond plaats tijdens

gelegd op de toegangswegen. Zo zal

doen zij hierbij de oproep aan alle

de ALV van 10 juni.

de Wijkermeerstraat autoluw worden

ondernemers van het bedrijventerrein

gemaakt, omdat vanaf de Weg om de Noord (N201) geen toegang richting de Wijkermeerstraat mogelijk is. Wel blijft daar een doorgang voor een busbaan en een fietspad. De in- en uitgang van het bedrijvenpark worden verplaatst naar de Debbemeerstraat. Aan het eind van de Debbemeerstraat komt een rotonde met een afslag van de N201 en een weg naar de Hoofdweg. De Debbemeerstraat wordt een 30 km zone. Het vrachtverkeer en bezoekers van de bedrijven dienen

Michel Nijland en Dennis Nieuwenhuys, sectie Hoofddorp-Noord

11


Het restaurant op Park 20|20 staat weer te huur

Almar Bouwman:

Sectie Beukenhorst “Zoals waarschijnlijk wel bekend

BP station aan de Kruisweg.

Karpatios (Vork & Mes) een prachtig

wordt nog dit jaar toch het raadhuis

Basic Fit, gevestigd op Beukenhorst-

‘organic’ restaurant heeft geopend:

in Hoofddorp gesloopt en wordt er

Oost, wil groeien met het hoofd-

The Farm Kitchen.

een heel nieuw gebouwd”, vertelt

kantoor en logistiek centrum, maar

De exclusieve jachtenbouwer De

Almar Bouwman. “Tot die tijd werkt

er zijn in Haarlemmermeer geen

Voogt Naval Architects, onderdeel van

de gemeente vanuit de gebouwen

bedrijfsgronden meer beschikbaar.

Feadship, verlaat Haarlem en komt

De Polderlanden in het centrum én

Dat is een groot probleem. Niet alleen

naar Hoofddorp. Daarmee verdwijnt

hebben zij ruimte gehuurd in een

voor bedrijven die willen uitbreiden,

de traditie van het ontwerpen van

pand op het duurzame Park 20|20.

maar ook voor de gemeente, want

droomschepen uit de Spaarnestad. De

De bemiddeling liep via Schenk

het zou zo maar kunnen dat deze

belangrijkste reden voor het vertrek

Makelaars. Op Park 20-20 is al enige

bedrijven vertrekken en zich elders in

is dat de nieuwe locatie in Hoofddorp

tijd sprake van veel fysieke/verborgen

het land gaan vestigen.

gunstiger is gelegen.”

leegstand, zoals in de gebouwen

Op Beukenhorst-Oost – Kruisweg

van Asics, Dura, Fluor en Schneider

wordt via Schenk Makelaars

Electric. Bijzonder spijtig is, dat het

onderzoek gedaan naar alternatief

restaurant op Park 20|20 al jaren leeg

gebruik van de gronden van

staat en aan het verpauperen is. Echt

projectontwikkelaar Hillgate, zoals

jammer. Maar wie weet, het staat nu

kleinschalige ontwikkeling van

weer te huur.

kantoren.

Hertz Autoverhuur gaat met hun

Gelukkig zijn er ook nog een paar

backoffice verhuizen naar een ander

mooie transacties geweest. Het

pand op Beukenhorst. De uitgifte van

farmaceutisch bedrijf Takeda verhuist

auto’s blijft gewoon op het vertrouwde

bijvoorbeeld naar gebouw Pharos,

adres in het kantoorpand naast het

waar inmiddels ook Jonathan

12

Almar Bouwman, sectie Beukenhorst


Het kunstwerk op de rotonde

Ton van der Horst:

Sectie De President “Op bedrijvenpark De President

respectievelijk Arthur van Dijk en

is onlangs het prachtige nieuwe

Jaap Smit, hebben woensdag 26 mei

hoofdkantoor van Vitakruid in

een kunstwerk onthuld in de vorm

gebruik genomen,” vertelt Ton van

van een reuzentulpenbol”, vervolgt

der Horst. “Het pand bestaat uit

Ton. “Deze tulpenbol op de rotonde

1.800 m² bedrijfsruimte en 900 m²

Spoorlaan/Johan Enschedélaan staat

kantoorruimte. Het wordt gasloos

symbool voor de verbinding tussen de

en energiepositief opgeleverd met

Haarlemmermeer en de Bollenstreek,

een warmtepomp, zonnepanelen

dus tussen twee provincies. Met

en opslagaccu’s voor zonne-energie.

deze gedachte heeft de Vereniging

Eerder dit jaar mochten wij Plieger

Parkmanagement Bedrijvenpark De

Express hier verwelkomen. Zij kenden

President dit kunstwerk geadopteerd

een razendsnelle bouwtijd van slechts

en laten plaatsen. Het object is 1.85

4 maanden. Hun nieuwe pand is met

meter hoog en is onderdeel van een

een warmtepomp, ledverlichting

groot kunstproject in de Bollenstreek,

en vloerverwarming een van de

geïnitieerd door Museum De Zwarte

duurzaamste vestigingen van Plieger,

Tulp uit Lisse. De vereniging was al

specialist in sanitair, verwarming,

langere tijd op zoek naar een passend

installatie, lucht & ventilatie en elektra.

kunstwerk en heeft dat nu gevonden

Het is een modern afhaalmagazijn

in de vorm van deze Reuzenbol van

voor de professionele installateur.”

kunstenares Matsumoto. Een absolute

Reuzenbol

aanwinst voor ons mooie park.”

“De commissarissen van de Koning in Noord- en Zuid-Holland,

Ton van der Horst, sectie De President

13


Het bestuur van Stichting BIZ: vlnr René Klomp (secretaris), Theo Hoeke (voorzitter) en Hans van Inge (penningmeester).

René Klomp:

Sectie Graan voor Visch-Zuid “Wij zijn verheugd dat de entree-

en daarvan zal dan een goed beeld

borden en vlaggenmasten eindelijk

ontstaan: hoeveel zwerfafval ligt er en

zijn geplaatst. Zij markeren ons gebied

waar? Dit doen zij met een 0-meting,

en heten je welkom op Graan voor

zowel objectief als subjectief. Met deze

Visch Zuid”, vertelt René Klomp.

resultaten in de hand gaan zij daarna

“Het heeft even geduurd en het had

in gesprek met stakeholders, de

nog wel wat voeten in de aarde, maar

gemeente en de BIZ Graan voor Visch.

ze zijn er en wij zijn er ontzettend

Verder is onlangs het KVO-B certificaat

blij mee.

behaald! De werkgroep komt 3 keer per jaar bijeen om de acties uit het

Vorig jaar zijn wij in contact gekomen

plan van aanpak uit te voeren.

met Nederland Schoon om advies in te winnen over het bestrijden

Voor vragen over het KVO-B kunt u

van zwerfafval in ons gebied en dat

terecht bij:

heeft leuk uitgepakt. Wij konden

servicedesk@interglobe.nl

aansluiten bij het pilotproject schone

of 020 653 68 45.

bedrijventerreinen. In deze pilot

Momenteel zijn er acties uitgezet

bundelt Nederland Schoon haar

omtrent het parkeer- en groenbeleid

krachten met Stichting CLOK. In acht

op Graan voor Visch. De gemeente

stappen wordt de problematiek op

heeft teruggekoppeld dat handhaving

het bedrijventerrein geïnventariseerd

en onderhoud zal worden uitgevoerd.”

14

René Klomp, sectie Graan voor Visch-Zuid


Het Aprisco-terrein ziet er ook niet echt uit alsof er snel bouwactiviteiten gaan plaatsvinden. (foto PR)

Jan-Leo Oostman:

Sectie Hoofddorp-Centrum Net nu het tijd is om de balans op te

de begroting van de gemeente

want ondertussen is het opvallend stil

maken van de coronacrisis dient de

zal ongetwijfeld ook het centrum

rondom een aantal cruciale projecten

volgende crisis zich alweer aan. Veel

treffen. Alle hens aan dek nu om het

in het centrum (Het oude V&D

minder zichtbaar, maar voor het totale

gemeentebestuur te overtuigen geen

terrein, Aprisco en de Concourslaan/

winkelcentrum zeker zo bedreigend.

“domme” besparingen door te voeren.

Tussenweg).

Een forse bezuinigingsronde als

Het wordt tijd om het momentum

gevolg van miljoenentekorten op

van voor de crisis weer op te pakken,

Wanneer start de bouw op het voormalige V&D terrein? (foto PR)

Jan-Leo Oostman, sectie Centrum

15


STRONGER THAN EVER Het is niet de vraag wat er in Business Park RichPort allemaal niet mogelijk was tijdens de lockdowns, maar eerder wat er desondanks alles juist wel is gebeurd. Churchill zei het al: ‘Never waste a good crisis.’ Naast zichtbare zaken, zoals verbetering van de infrastructuur en bewegwijzering, is er veel vastgoed geupgrade en voorbereid voor de terugkeer naar kantoor. Ook zijn huurders samengebracht en gehouden in online activiteiten, zoals een online wijnproeverij. RichPort is sterker dan ooit en klaar om haar huurders weer te verwelkomen en te verbinden op één van de meest aantrekkelijke bedrijvenparken van Nederland.

website

www.richport.nl

e-mail

info@richport.nl

facebook

facebook.com/RichPortCommunity

Winnen door de juiste snaar te raken

HEEREBOUT Advocatuur

Boslaan 4 2132 DX Hoofddorp tel 0252 620 557 info@heerebout-advocatuur.nl heerebout-advocatuur.nl

Een rechtszaak is geen spelletje. Het gaat om winnen of verliezen. Advocaten halen alles uit de kast om tegenstanders te bespelen en de rechtbank te beïnvloeden. Kies daarom altijd voor een advocaat met een lange lijst van gewonnen zaken. Iemand die korte metten maakt met alle spelletjes en down-to-earth én menselijk handelt. Dat pleit ervoor om te kiezen voor Heerebout Advocatuur. Advocaten die bekend staan om hun betrokkenheid bij uw belangen, om hun kennis en schat aan ervaring en om hun vele gewonnen zaken vooral omdat zij de juiste snaar weten te raken. x-ray.nl


Andor Valkenburg

Dat zijn woorden die je nu wel vaak hoort. Gedoeld wordt dan op de Covid-19 pandemie. De toekomst zal leren of dit echt zo is. Eindes komen op vele terreinen voor. Ook bijvoorbeeld bij het ondernemerschap van de ondernemer. Voor allen komt toch eens het moment dat men het stokje moet overdragen. Vragen die hierbij spelen zijn: kan ik wel stoppen? Heb ik genoeg vermogen opgebouwd om te kunnen stoppen? Is mijn onderneming wel waard wat ik denk dat zij waard is? Hoeveel vermogen heb ik nodig om te kunnen stoppen? En zo zijn er nog wel meer vragen te verzinnen. Wat kan helpen om een antwoord te vinden op deze vragen is Value Based Management. Zo, dat klinkt in ieder geval interessant. Maar wat is het? In de kern komt het neer op het volgende. Een onderneming mag verschillende missies hebben, in de kern dient ze maar één doel: een zo hoog mogelijke waarde creëren voor haar aandeelhouders. Een optimaal op waardecreatie gerichte onderneming is veel gemakkelijker in staat om andere doelstellingen te verwezenlijken. Wij definiëren waardecreatie als hoofddoelstelling van een onderneming en niet bijvoorbeeld winstmaximalisatie of continuïteit. We kiezen voor waarde, omdat waarde rekening houdt met timing en risico van de geldstromen bij een onderneming. De hoogste opbrengst in geld(stromen) dus.

Het einde is in zicht…

Het is belangrijk in een onderneming de waardebepalende factoren (‘value drivers’) te identificeren, zowel de factoren die de waarde positief kunnen beïnvloeden als de factoren die een (grote) bedreiging vormen voor de waarde van de onderneming. Wat is bijvoorbeeld de betekenis en invloed van de ondernemer zelf? Wat als hij er niet meer is? Het is belangrijk de ‘knoppen’ te identificeren waaraan ‘gedraaid’ kan worden om de waarde van de onderneming te verhogen. Een periodieke rapportage, die gericht is op de waardeontwikkeling, kan een goed hulpmiddel zijn bij het managen van de waardeontwikkeling en het verhogen van rendement. En, zeker zo belangrijk, kan behulpzaam zijn bij het beantwoorden van de vragen of de ondernemer zijn doelstellingen kan bereiken, binnen welke tijdspanne, wat hij ervoor moet doen, is mijn onderneming wel verkoopbaar? Zo niet, kan ik er dan genoeg rendement uithalen om toch voldoende (privé)vermogen op te bouwen? Wij hebben de tools in huis om samen met u op zoek te gaan naar het antwoord op deze vragen, zodat er aan het eind van het arbeidzaam leven niet alleen een einde in zicht is, maar ook een HAPPY END.

17


Om maar direct met de deur in huis te vallen; Meerlive 2021 gaat door! Van 10 tot en met 12 september voor de allerlaatste keer op het Aprisco/Van der Zee terrein, midden in Hoofddorp Winkelstad! Nadat er ruim een jaar alleen maar aan Meerlive gedacht kon worden zijn Martin Langeveld en zijn grote team van vaste vrijwilligers en Raad van Advies in euforische stemming. “Het is wel weer tijd dat we elkaar allemaal weer kunnen zien, spreken en uit ons dak kunnen gaan”; geeft Martin aan. “Voor deze editie gaan we wel voor een iets afgeslankte en gemoedelijke opzet waar Nederlandse artiesten liveoptredens gaan verzorgen. Er staan al een aantal artiesten geboekt waaronder uiteraard Wolter Kroes, TOF Partyband, Xander de Buisonje en Frans Duijts”. Martin vervolgt enthousiast zijn verhaal; “Normaal gesproken zijn wij 8 à 9 maanden bezig met de voorbereidingen, zoals sponsoren bezoeken, plattegronden maken en artiesten boeken. Maar we gaan ervoor om een weergaloos en onvergetelijk Meerlive neer te zetten. Gelukkig hebben we ervaring genoeg en kunnen de draaiboeken van de plank af. Iedereen is toe aan een leuk feestje en wij verzorgen dit met heel veel plezier”. De website meerlive.nl wordt dagelijks bijgehouden, daar is onder andere de line-up te vinden, kunnen online kaarten gekocht worden en zijn de sponsorpakketten voor ondernemingen te vinden. Tot Meerlive! 10 t/m 12 september

16


17


Vijf jaar Van Luling BOG:

De trein raast maar door!

vlnr Anne-Claire Amelsbeek, Jon van Luling, Robert Starink en Corina Sandifort

22


Op 1 juni jl. vierde Van Luling

vervolgstap was. De roots van team

er zeker nog veel kansen. Bijvoorbeeld

BOG het vijfjarig bestaan. Jon van

Van Luling BOG liggen in Aalsmeer

voor taxatiewerkzaamheden.

Luling startte het makelaarskantoor

en Haarlemmermeer en iedereen

“Taxaties doen wij zeker, maar daarin

in bedrijfsonroerendgoed in een

is hier woonachtig. “Schiphol-Rijk

kunnen we nog uitbreiden, hoewel

kantoor van 15 m² in z’n eentje. Vijf

vormt het hart van ons werkgebied

de branche aanstuurt op een splitsing

jaar later telt team Van Luling BOG

met daarin de Luchthaven Schiphol

van makelaar en taxateur. We denken

vier enthousiaste personen, is het

en bloemenveiling FloraHolland. We

aan een samenwerking of om iemand

kantoor in de regio Aalsmeer en

kennen het gebied als geen ander,

daarvoor aan te nemen.”

Haarlemmermeer niet meer weg te

maar komen bijvoorbeeld ook steeds

denken en is het bedrijf gevestigd

meer in Amstelveen, Uithoorn en

Een andere groeimogelijkheid

in een mooie, lichte ruimte op de

andere aangrenzende gemeenten.”

is vastgoedbeheer. Jon wil graag

begane grond van een pand aan de

investeren in een softwarepakket.

Beechavenue in Schiphol-Rijk. De

Topsport

groei zat er de afgelopen jaren aardig

Jon is altijd bezig om zijn netwerk

en laat huurders ons maar bellen als

in. “Daar moet het niet bij blijven”,

te vergroten, het kantoor beter te

er lekkage of storing is, dan lossen

stelt Jon. “Van Luling BOG moet meer

maken, leuke klanten te bedienen en

wij dat op”, legt Jon uit. “Dit zou

dan alleen een transactiekantoor

mooie projecten beet te pakken. “Het

de rest van onze dienstverlening

worden.”

is net topsport”, merkt de bevlogen

kunnen aanvullen. Zo kunnen wij

makelaar op. “Je bent altijd met je

onze opdrachtgevers nog meer

Nadat Jon in 2007 zijn studie

zaak bezig: in bed, op vakantie of op

ondersteunen en ontzorgen. Als er

Vastgoedkunde in Amsterdam

een verjaardag. Ik krijg er enorm veel

dan iets speelt, weet je al van de hoed

had afgerond, begon hij bij het

energie van. Je zit op een trein en die

en de rand. Dat is in het voordeel van

familiebedrijf Van Luling Vastgoed.

raast maar door! Ik heb nog geen dag

alle partijen!”

Het ontwikkelingsbedrijf is opgezet

getwijfeld. Je krijgt er zo veel voor

door zijn vader Rob en diens neef

terug. Natuurlijk is het hard werken

Jon speelt ook met de gedachte om

Hugo. “Het was de bedoeling dat

om continu kwaliteit te leveren en

zelf nieuwbouw te initiëren. “Een

mijn nicht, die daar al werkte, en

onderscheidend te blijven, ook in de

stuk grond vinden en daar iets

ik het bedrijf voort zouden zetten.”

avonden en weekenden, maar de

moois voor bedenken. Voornamelijk

Hoewel het ontwikkelingsbedrijf nog

voldoening en vrijheid is geweldig.

bedrijfsmatige projecten. Bijvoorbeeld

redelijk doordraaide tijdens de crisis,

Met elkaar plukken we daar de

bedrijfsunits met een (gedeeltelijke)

werd eind 2013 besloten om ermee te

vruchten van.”

verdiepingsvloer, die lopen

stoppen.

Ondernemersbloed

“Laat ons de facturen maar sturen

momenteel als een trein. Maar Dat het kantoor dichtbij is, is een

uiteraard ook grotere metrages zijn

groot voordeel. “Zaterdagochtend ben

mogelijk. Waarom bedenken we dat

Jon is vervolgens gaan werken

ik vaak op de zaak. Dan heb ik alle

niet zelf en brengen we dat in een

voor de makelaar die voor Van

spullen bij de hand, start ik snel op

samenwerking tot uitvoering? Daar

Luling Vastgoed de bedrijfspanden

en doe ik werkzaamheden waar ik

zie ik kansen!”

verhuurde of verkocht. Daar heeft hij

doordeweeks niet of nauwelijks aan

zich goed kunnen ontwikkelen. Het

toekom, zeker nu ik recent vader ben

ondernemersbloed kruipt echter waar

geworden van een tweeling.”

het niet gaan kan. Dat was ook het

Van Luling BOG Beechavenue 122

geval bij Jon. Na twee jaar wilde hij

Groeimogelijkheden

meer. “Dat kon daar niet, waarop ik

Als Jon naar de toekomst kijkt, dan ziet

T: 020 – 8881088

besloten heb voor mezelf te beginnen.”

hij voldoende potentie om te groeien.

E: info@vanlulingbog.nl

In augustus en september 2016

Het kantoor draait uitstekend met

I: www.vanlulingbog.nl

vielen er direct twee mooie deals

de huidige activiteiten, waaronder

en dat bevestigde dat ondernemen

bemiddeling, beleggingsvastgoed,

in bedrijfsruimten, kantoren

nieuwbouwprojecten en consultancy,

en winkels voor hem de juiste

maar op verschillende gebieden liggen

1119 PR Schiphol-Rijk

23


Doelen stellen betekent groeien! Doelen stellen betekent groeien! Iedereen weet: als je geen ambitie hebt, heb je ook geen toekomst. Zonder wrijving geen glans. Stilstaan is achteruit gaan. Je moet eerst delen, voordat je kan vermenigvuldigen. Zomaar een paar wijsheden die prima opgaan voor twee bedrijven hier uit de regio: Boekuwzending en Hartgerink en Klomp. Je hebt ze vast wel zien rijden, de mooie Fiat bedrijfswagens met groene stickers met Boekuwzending.com op de zijkant. Ze vallen niet alleen op

in onderhoud zijn bij dit autobedrijf.

betrouwbare mobiliteit van essentieel

door de mooie bestickering, maar ook

Niet alleen Mazda’s, het dealermerk,

belang, René weet als geen ander hoe

omdat er inmiddels al 15 rondrijden.

maar ook Fiat bedrijfswagens.

hij daarvoor kan zorgen. De slogan

Achter op deze bedrijfswagens zit een

En omdat ze aangesloten zijn bij

van Hartgerink en Klomp is niet voor

naamplaathouder van Hartgerink

Vakgarage ook veel andere merken.

niks “partner in mobiliteit”. Dat stelt

en Klomp, hofleverancier van deze

Rik Balder, (directeur Boekuwzending)

Boekuwzending in staat te “bezorgen

wagens. Als je goed oplet, zie je heel

en René Klomp, (directeur Hartgerink

met een glimlach”!

veel auto’s hier in Haarlemmermeer

en Klomp) kennen elkaar goed. Voor

rondrijden die geleverd zijn door - of

Rik is als pakketbezorger goede en

Nieuw: SUPPEN in Haarlemmermeerse bos Begin juni lanceerde SUP

gezondheid. Het past goed in deze tijd

van zonsopgang tot zonsondergang.

CLUB een nieuwe locatie in het

waarin we een toenemende vraag zien

In de app vind je een instructievideo

Haarlemmermeerse Bos. Aangrenzend

naar verantwoord en veilig sporten.

waarin alle basistechnieken worden

aan het restaurant van Papa’s Beach

Bovendien dragen we met suppen

uitgelegd, zodat je met de juiste kennis

House werd er een innovatief SUP SUP

een steentje bij aan een beter milieu.

het water opgaat. Hierdoor is het

CLUB 2 GO-station geïnstalleerd, dat

Onze Clean-Up Thursday sluit namelijk

concept ideaal in tijden van Covid:

gebruikers via een app toegang geeft

heel goed aan bij de SUP Clean-Up

buiten in de natuur, weinig of geen

tot de stand-up paddle boards. Het

die de club al organiseert. En verdere

contact met anderen en je zorgt goed

idee om daar suppen aan te bieden

pluspunten van Papa’s Beach House:

voor je lichaam”, aldus eigenaar Sol

bestond al een tijdje. En omdat door

altijd goed bereikbaar en voldoende

Wortelboer. Op drukke dagen is er op

de ontwikkelingen van vorig jaar de

parkeergelegenheid.”

alle locaties een ASI gecertificeerde

aandacht voor sporten buiten steeds

Met SUP SUP CLUB 2 GO presenteert

SUP-instructeur aanwezig.

groter wordt, leek het nu het juiste

SUP SUP CLUB een vernieuwend ‘uit-

Sol Wortelboer startte twee jaar

moment om het concept te lanceren.

de-muur-trek-automaat-concept’. Het

geleden een kleine SUP-school in de

Marrèl Bolier, manager bij Papa’s

SUP-station bestaat uit een of meerdere

Betuwe. Het concept sloeg aan en al

Beach House, kwam in contact met

blokken met lockers. Het is modulair

snel volgden locaties in Amsterdam en

Sol Wortelboer, bedenker en oprichter

en multifunctioneel; meerdere blokken

Utrecht. Met self practice sessies, lessen,

van SUP SUP CLUB.en zij besloten hun

kunnen worden gecombineerd en

clinics, (business) events en bijzondere

krachten te bundelen.

zijn daarnaast ontworpen als heus

Sunrise Expedities maakte het publiek

terrasmeubilair. Via een app heeft

kennis met stand-up paddling.

Bolier: “Suppen is een bijzonder

men toegang tot de SUP boards. ,,We

Het reserveren van een SUP-board gaat

ontspannen manier van sporten, goed

willen dat iedereen de mogelijkheid

via de app van SUP SUP CLUB.

voor je fysieke conditie en je mentale

heeft om te suppen wanneer hij wil,

24


Nieuw magazine: Liefs uit Haarlemmermeer

City Guide met een selectie van al het leuks in Haarlemmermeer Omdat ik zelf online maar weinig informatie kon vinden over leuke

bij geselecteerde verspreidpunten

restaurantjes, winkels enzovoort in de regio startte ik eind 2018 een blog over

zoals accommodaties, winkels, horeca

leuke hotspots en events in Haarlemmermeer. Dat bleek een schot in de roos.

en onze adverteerders. Kijk op liefsuithaarlemmermeer.nl voor meer

Dat het hier absoluut niet saai is en

supertrots op: half juni verschijnt het

informatie. En heb je tips? Mail ons:

dat er genoeg te beleven valt, daar

eerste Liefs uit Haarlemmermeer-

info@liefsuithaarlemmermeer.nl

moet ik mensen nog wel eens van

magazine.

overtuigen. En daar heb ik mijn missie

Liefs uit Haarlemmermeer, een selectie van alles wat er te

meer bekendheid geven bij (nieuwe)

ontdekken is in Haarlemmermeer.

bewoners en bezoekers. Ik bleek

Het geeft inspiratie voor het vinden

niet de enige met deze missie: bezige

van leuke locaties, informatie over

bij Birgit Cramer van den Bogaart

onze gemeente en haar kernen,

is ook een echte ambassadeur van

activiteiten, routes, historie, tips,

Haarlemmermeer.

wetenswaardigheden en meer. Deze

Daniëlle Meijer

U I TG AV E N O1

In het gratis magazine vind je

en activiteiten van Haarlemmermeer

CITY GUIDE

van gemaakt: ik wil de leuke locaties

magazine gratis

echte ontdekkingsgids (uitgevoerd in We bleken een gezamenlijke wens te

zowel Nederlands als Engels) heeft

hebben: een toeristisch magazine over

een aantrekkelijke balans tussen

Haarlemmermeer voor inwoners én

redactionele artikelen en advertenties/

bezoekers, en dus bundelden wij onze

advertorials en verschijnt 1x per jaar

krachten. Een uitdaging in Corona-

(voorjaar).

tijd? Ja! Met dank aan o.a. Laurens

Nieuwsgierig? Het magazine is

Schenk is het gelukt en daar zijn we

vanaf half juni gratis verkrijgbaar

DE 31 KERNEN VAN HAARLEMMERMEER

langs de verhalenpalen Ringvaart: weg van water in Haarlemmermeer

25


Boekrecensie Dit keer een boek voor aan de waterkant! Niet door blijven werken, lieve ondernemer, neem ook eens een dagje vrij. Loop een stukje in de duinen, drink een glas ijskoud bruiswater en begin daarna in dit boek. Je dag vliegt voorbij, jou achterlatend met het voldane gevoel: wie leest maakt wat mee! Een verhaal dat zich verkeerd om afspeelt, dat lijkt ingewikkeld en voorspelbaar. Alex Schulman bewijst met ‘De Overlevenden’ het tegendeel! Dit is het spannendste boek dat ik in tijden las. En in tijden van corona leest de boekverkoper veel, moet u weten. Het is niet weg te leggen, de cliffhangers volgen elkaar in rap tempo op. Als lezer zit er maar één ding op: nóg een

Energie-Tip

hoofdstuk, nog eentje dan. Drie volwassen broers zijn onderweg naar het zomerhuisje waar zij vroeger met hun ouders geregeld kwamen, dit keer met de as van hun moeder. Twintig jaar geleden gebeurde daar een ongeluk dat de broers nog altijd in hun greep houdt. Wat er precies is gebeurd wordt

Energie besparen met zonnepanelen

gaandeweg ontrafeld. Allemaal gaan ze

Per 1 januari 2023 moet elk

gegarandeerd 15 jaar lang krijgt.

er anders mee om, dat staat vast.

kantoorgebouw minimaal energielabel

Daar kan je best een business case

Benjamin kijkt hoe Pierre van elk frietje

C hebben. Voldoet het gebouw dan

op bouwen. Kleinere verbruikers

een laatste stompje op zijn bord terug

niet aan die eisen, dan mag u het per

kunnen de stroom die ze op hun

legt. “Waarom eet je de laatste stukjes

1 januari 2023 niet meer als kantoor

dak opwekken, aftrekken van hun

niet op?” vraagt Benjamin.

gebruiken. Dat is nogal wat. Waarom

energienota. Dat is in veel gevallen

“Dat is walgelijk,” zegt Pierre. “Vingers

niet van de nood een deugd maken?

ook heel gunstig.

Als Benjamin zijn broer zijn frietjes ziet

Zonnepanelen tellen mee voor het

De gemeente Haarlemmermeer

opstapelen, is dat de eerste keer dat er

label en kunnen je ook nog flink geld

stimuleert ondernemers om

een spoortje van iets anders aanwezig

besparen. Kijk maar om je heen,

zonnepanelen te nemen. Daarom

is, want wie iets niet in zijn mond

vele bedrijven hebben ze inmiddels

heeft ze haar energiebedrijf

wil stoppen nadat hij het zelf heeft

liggen. Dat doen die ondernemers vast

Tegenstroom opdracht gegeven

aangeraakt, wil in zekere zin niets met

ook wel omdat ze hart hebben voor

ondernemers te ontzorgen. Heb je

zichzelf te maken hebben……

het klimaat. Maar ondernemers zijn

interesse in zonnepanelen en weet je

ondernemers: het levert gewoon ook

niet waar je moet beginnen? Neem

geld op.

contact op met Andrea van de Graaf

zijn vies, ze zijn overal geweest.”

Dit smaakt naar meer, toch?

van Tegenstroom. Ze komt graag langs

Lisa van Leeuwen - Snijders www.boekhandelstevens.nl

Zo kunnen grootverbruikers

om je op weg te helpen! Mail naar

De Overlevenden - Alex Schulman -

SDE++ aanvragen, een subsidie per

andrea@tegenstroom.nl of bel 023 20

gebonden - € 21,99 - ook als ebook

opgewekte kWh die je na toekenning

40 400.

26


Hoofddorp Winkelstad Giftcard Eet lokaal, koop lokaal en denk lokaal. Dat is de slogan die

Geef jouw werknemers het lokaalste cadeau!

niemand lopend, fietsend of rijdend richting het centrum

Omdat wij elkaar allemaal graag willen steunen is het geven

van Hoofddorp is ontgaan. De winkeliersvereniging

van een lokaal cadeau eigenlijk een must. Bij Boekhandel

Hoofddorp Winkelstad doet er alles aan om de bestedingen

Stevens is de giftcard te koop, bestellen online kan via de

binnen de gemeente te houden en zet daar groots op in.

webshop van Hoofddorp Winkelstad. Je kunt het bedrag

Want wat we lokaal besteden is goed voor onze eigen

kiezen en ook het aantal. Uiteraard ontvang je keurig een

Haarlemmermeerse economie. Daar plukken wij allemaal de

factuur. Na de online betaling worden de giftcards per post

vruchten van.

verstuurd. Bestel je ze liever persoonlijk of heb je een vraag, dan is een mail sturen naar info@hoofddorpwinkelstad.nl

Sinds kort is er dan ook een Hoofddorp Winkelstad Giftcard die zowel online als bij Boekhandel Stevens kan worden

voldoende. Antwoord laat nooit lang op zich wachten.

aangeschaft. Leuk om weg te geven en jouw Hoofddorpse

Online saldochecker

ondernemer te steunen. En nog leuker om die kaart te

Ook aan het saldochecken is gedacht, je kunt online precies

ontvangen natuurlijk!

zien wat je nog kunt besteden bij Hoofddorp Winkelstad.

De giftcard is te besteden bij een goot aantal lokale winkels.

Tot snel in Hoofddorp Winkelstad, want daar koop, eet en

Je betaalt er eenvoudig mee: precies datgene wat je wilt

denk je lokaal!

uitgeven wordt tot op de cent nauwkeurig digitaal van de kaart gehaald. Het restant kun je bij een andere lokale

https://hoofddorp.frontend.cityid.nl/koop-giftcard/

ondernemer besteden, of nog even bewaren tot een volgende keer.

27


45-jaar Ondernemend Hoofddorp:

Kees van der Hart:

“De gunfactor is zó belangrijk” Kees van der Hart, tegenwoordig met baardje

28


Kees van der Hart was bijna 30 jaar algemeen directeur van Elsenga

2013, een uniek moment om te kijken

Installatietechniek. Bij zijn pensioen droeg hij ‘zijn’ bedrijf over aan Ton

naar de nieuwste technieken. We

Muller en vertrok uit de polder naar het noorden van Noord-Holland. “Voor

organiseerden Domotica: een serie

de liefde, een goede keuze”. Ter gelegenheid van 45 jaar Ondernemend

minisymposia over elektrotechnische

Hoofddorp komt hij graag even terug om herinneringen op te halen. Op een

toepassingen in huis en op de

zomerse dag is het terras van De Beurs een fijne locatie.

werkvloer.”

“Een periode zonder Ondernemend

presenteren, bijvoorbeeld tegenover

Zo’n 8 jaar geleden was de term

Hoofddorp ken ik niet”, vertelt

gemeente en provincie. Je laat samen

energietransitie nog geen dagelijkse

hij. “Piet Elsenga, die samen met

één stem horen, dat is een stem

kost, nu wel. Heeft hij een visie? “Visie

zijn broer Rein leiding gaf aan

met inhoud! Daarnaast biedt een

is een groot woord, wel ideeën. Ik zie

het familiebedrijf, hoorde bij de

ondernemersvereniging uitstekende

geen toekomst voor windmolens. Het

initiatiefnemers. In 1976 tekende hij

mogelijkheden om mede-ondernemers

rendement is wisselvallig, ze draaien

de oprichtingsakte. Ik trad aan in 1988

te ontmoeten. Heel belangrijk als

vooral op veel subsidie. Zonnepanelen

en leerde meteen: die club hoort er

je in een regio zaken wilt doen. En

mogen op het dak, maar liever niet

ook bij.”

focus op maatschappij en milieu lukt

in het weiland. We moeten in dit

Met zijn komst naar Elsenga zette

ook beter als je er samen voor gaat.

land wel wat natuur overhouden.

hij een nieuwe stap in zijn carrière.

Zo zijn wij al snel begonnen om de

En er mag van mij energie worden

“Ik ben elektrotechnicus, een echte

onderlinge vervoerbewegingen zo

gestoken in het onderzoeken van

techneut, begonnen als monteur op de

veel mogelijk te beperken. Wat ik

mogelijkheden voor kernenergie.”

werkvloer. Ik werkte als bedrijfsleider

mij in de polder speciaal herinner?

toen ik de advertentie van Elsenga zag:

De manifestatie Beukenhorst Bruist.

Als ‘pensionado’ heeft hij niet

ze zochten een directeur. Piet en Rein

Dat was indertijd zo’n evenement

helemaal afscheid genomen van de

wilden om persoonlijke redenen een

waarvan je zegt: iedereen had het

zakenwereld. “Ik ben gevraagd als

stapje terug zetten. Ik zag de vacature

erover. Het leidde zelfs tot nog meer

lid van de Probus-club Hoorn, een

als een mooie kans. Het betekende wel

krachtenbundeling: de toenmalige

soort Rotary, maar dan voor retired

dat ik als Rotterdammer de sprong

ondernemersverenigingen Hoofddorp

professional business men. Ook daar

moest wagen naar de omgeving van

en Beukenhorst-Zuid besloten

geldt: ontmoeten is belangrijk. Zo blijf

Amsterdam…….Ik heb er nooit spijt

sindsdien samen verder te gaan.”

ik toch nog bij de les.” Daarnaast is hij

van gehad. Ik ben onder de rook van

Het brengt het gesprek op de slogan

dol op reizen en actief als freelance

Schiphol prima geland.”

van het jarige Ondernemend

fotograaf. “Net iets meer dan een

Hoofddorp: je moet elkaar kennen om

liefhebberij, ik noem het mijn hobby-

elkaar iets te gunnen. “Ook onmisbaar

plus. Wat ik fotografeer? Het liefst

Kees van der Hart begon als adjunct-

als je succesvol wilt ondernemen. Ken

mensen: profielfoto, ze neerzetten in

directeur naast Rein Elsenga. “Het

je buren helpt, als je ergens woont.

hun beroep, projectfoto’s. Fantastisch

bedrijf bestond toen nog uit een

Dus geldt: ken je mede-ondernemers

om hiermee bezig te kunnen zijn.”

winkel en een installatiebedrijf.

als je ergens werkt. Laat zien wie je

Na een jaar kwam er een splitsing.

bent, dan komt de gunfactor vanzelf.”

Beukenhorst Bruist

Rein ging zich helemaal richten op het installatiebedrijf.” Als zodanig

Windmolens draaien op subsidie

groeide hij uit tot het ‘gezicht’ van

In zijn Elsenga-tijd liet hij het bedrijf

Elsenga Installatietechniek: hét adres

regelmatig zien, zoals bij het jaarlijkse

met antwoord op alle vragen op

golftoernooi dat hij organiseerde:

elektrotechnisch gebied, zowel voor

Elsenga Open. Doel: het ondersteunen

de particuliere klant als de grote

van goede doelen. “We konden steeds

zakelijke onderneming. “Een club als

veel groeperingen blij maken.” Ook bij

Ondernemend Hoofddorp is daarbij

de opening van de nieuwbouw aan

voor belangenbehartiging niet te

de Saffierlaan, of de viering van het

missen. Een geweldige mogelijkheid

90-jarig bestaan waren er feestelijke

Dol op reizen: samen met partner Dorien

om je bij heikele kwesties als groep te

momenten. “Dat jubileum was in

bij de Regenboogbergen in Peru

de winkel, ik werd directeur van

29


IS JOUW BEDRIJF AL HELEMAAL KLAAR VOOR DE ZOMER? BESTEL NU LEUKE ZOMERITEMS MET JOUW LOGO

#ZOMERZIN Haarlem | Hoofddorp multicopy.nl/haarlem multicopy.nl/hoofddorp


Dwangakkoord schuldeisers? Schuldeisers kunnen lastig zijn als uw

gebonden aan de beslissing van de

Want verhuurders kunnen hier

onderneming tijdelijk onvoldoende

rechtbank en moeten de rest van

wel een extra probleem krijgen.

geld heeft. Een sanering kan dan

hun vorderingen afboeken. Voor

Indien namelijk een huurder

uitkomst bieden om een faillissement

de schuldeisers is het dus mogelijk

om een dwangakkoord verzoekt

(en bestuurdersaansprakelijkheid)

minder voordelig.

bij de rechter kan daarin ook de

te voorkomen. Er is nu een nieuwe

Schuldeisers kunnen wel anticiperen

lopende huurovereenkomst worden

wet: de wet dwangakkoord. Deze

voor de toekomst, zeker bij

meegenomen. De beslissing van

wet houdt in, dat de schuldeisers

langlopende contracten zoals

de rechtbank omvat dan mogelijk

gedwongen kunnen worden akkoord

huurovereenkomsten. Advies is

ook de toekomstige huurtermijnen

te gaan met een betaling van een

deze binnenkort eens na te lopen.

of exploitatieverplichtingen.

percentage van de schulden tegen

Een verhuurder zou dit kunnen

finale kwijting. Hoe gaat dit in zijn

ondervangen in het contract door

werk?

een (bank) garantieverplichting of een mede hoofdelijk schuldenaar

Allereerst moet u dit gedegen

toe te voegen. Ook dit is juridisch

voorbereiden, want het is juridisch

maatwerk.

maatwerk. Er moet o.a. een herstructureringsplan worden

Denkt u nog eens goed na als u een

gemaakt. Er moet een deskundige

langlopende overeenkomst heeft of

worden benoemd. En er moet

een mogelijkheid wilt bezien om de

een uitgewerkt voorstel voor de

schuldeisers af te kopen, of juist om

schuldeisers bij de rechtbank worden

bezwaar te maken. De wettelijke basis

gedeponeerd. Die laatsten kunnen

is er nu.

overigens bezwaar aantekenen. Na toestemming van de rechtbank kunnen openstaande schulden en toekomstige vorderingen worden

Hugo Heerebout

afgekocht door betaling van een deel

Heerebout Advocatuur

van alle schulden aan de schuldeisers.

Boslaan 4

Bedrijven in moeilijkheden kunnen

2132 DX HOOFDDORP

hier dus hun voordeel mee doen.

info@heerebout-advocatuur.nl

Alle schuldeisers zijn dan immers

0252- 620557

Hugo Heerebout 31


Verhaallijnen verbinden Het toeristisch ’merk’ Haarlemmermeer is tot stand gekomen aan de hand

Actief & Natuur

van zogenaamde verhaallijnen en iconen. Want dat is waar de consument

Het waterrijk verleden van

voor naar Haarlemmermeer komt, is de achterliggende gedachte.

Haarlemmermeer is het toneel voor

Haarlemmermeer heeft duidelijk meer te bieden dan menigeen zou

uniek recreëren en ontspannen in

verwachten.

de natuur. Naast de rust van het Groene Hart en de ruigte van de

Vooralsnog zijn er drie verhaallijnen:

ateliers en karakteristieke winkeltjes,

duinen, doen inwoners en bezoekers

Shoppen, Actief & Natuur en Kunst &

zoals Juffrouw Janssen en Prisca

in Haarlemmermeer zich tegoed

Cultuur.

Junior, te midden van grote winkels

aan de weidse karakteristieke

en bekende merken. Ook aan

polderlandschappen en de

Om met de eerste verhaallijn

woonwinkels is in Haarlemmermeer

nieuwe natuur in de uitgebreide

te beginnen, de kenmerkende

geen gebrek: Boulevard Cruquius

recreatiegebieden. Eindeloos

pioniersgeest van Haarlemmermeer

heeft 55 woonwinkels.

fietsend of wandelend door het

zit ook de jonge winkelondernemers

En dan is er natuurlijk nog het

cultuurhistorische landelijke gebied

in het bloed. In Nieuw-Vennep,

eerste en enige outletcentrum van

over de vele routes, door de bossen

Badhoevedorp en Hoofddorp vind

de Randstad: Amsterdam The Style

en de polders ervaar je niets dan rust,

je vernieuwende winkelconcepten,

Outlets op het Sugar City terrein in

ruimte en vrijheid.

kleinschalige boetieks, charmante

Halfweg.

Amsterdam The Style Outlets op het Sugar City terrein in Halfweg (foto Daniëlle Meijer/ Liefs uit Haarlemmermeer)

32


thema’s en interesses openbare kunstwerken is het gebied

van de grootste stoommachine ter

één groot openlucht museum.

wereld en industrieel monument van

Verspreid door het landschap staan

wereldformaat. Meer stoomhistorie

20 ‘verhaalpalen’ die de rijke historie

vindt de cultuurhistorisch liefhebber

van Haarlemmermeer vertellen aan

in Museum Stoomgemaal Halfweg.

de hand van de thema’s land, water

Het gemaal, uit 1852, is het oudste

en lucht.

en grootste nog werkende scheprad stoomgemaal ter wereld.

Niet weg te denken uit het landschap van Haarlemmermeer zijn de forten

Kortom, Haarlemmermeer heeft

van de Stelling van Amsterdam, sinds

meer te bieden dan menigeen zou

1996 een UNESCO Werelderfgoed.

verwachten. Een ontdekkingsreis is

Tevens kenmerkend in het landschap

misschien wel een leuk idee voor de

is het Gemaal de Cruquius en het

komende zomervakantie.

gelijknamige museum, als huis Het supverhuurbedrijf van Daphne Wijkhuizen langs de Ringvaart in Vijfhuizen (foto Daphne Wijkhuizen)

Een fietstocht over de Ringdijk bijvoorbeeld, brengt je continu iets nieuws. Het voert je langs industrie, de dynamische stedelijkheid rondom Schiphol, maar ook langs pittoreske agrarische dorpjes die verstild in het landschap liggen. De Haarlemmermeerse natuur komt pas echt tot leven vanaf het water waar watersporters surfen op de Toolenburger plas, kanoën door tochten en vaarten, suppen op de Ringvaart of in het Haarlemmermeerse Bos of met een gehuurde sloep varen over bijvoorbeeld de Westeinder- en Kagerplassen.

Kunst & Cultuur In Haarlemmermeer verbinden de 31 stads- en dorpskernen met ieder hun eigen identiteit en de unieke rechte lijnen van de Haarlemmermeerpolder alle facetten van historie, kunst en cultuur. Met maar liefst 152

Verspreid door het landschap staan 20 ‘verhaalpalen’ (foto Maaike Verstraten)

33


Stephan Dijkstra

Van links naar rechts: Trudy, Stephan, Denise, Monique en Joost

Zit jij als werkgever wel eens met

op re-integratiegebied een bureau

delen we graag met anderen. Wist

je handen in het haar omdat een

te runnen. Tijdens mijn opleiding

u bijvoorbeeld dat het vroegtijdig

werknemer langdurig of juist vaak

ontmoette ik Monique Mijnders, ook

inzetten van arbeidsdeskundigen tot

verzuimt? Of word je niet wijs uit alle

zzp’er. Wij bleken dezelfde droom

wel 37 procent lagere verzuimkosten

wet- en regelgeving? Dan kan een

te hebben. Er was een klik en we

kan leiden?

frisse en oplossingsgerichte blik van

besloten samen verder te gaan onder

een externe deskundige handig zijn!

de naam: Het Arbeidsdeskundig

U kunt ons inzetten, ook wanneer u

Ik ben Stephan Dijkstra. Dagelijks

Collectief. Zoals de naam al zegt, een

al een vaste arbodienst heeft. Maar

adviseren mijn collega’s en ik

collectief van arbeidsdeskundigen:

ook wanneer u het bijvoorbeeld niet

werkgevers en werknemers als er

ieder vanuit het eigen werkgebied,

eens bent met een oordeel van het

sprake is van werkhervatting en

zowel geografisch als wat betreft

UWV. Wij leveren onze diensten in het

(langdurig) verzuim. Jarenlang was

kennis en specialisatie. Ik werk vanuit

Nederlands en Engels.

ik personeelsadviseur. Verzuim, re-

Hoofddorp en mijn collega’s vanuit

Speciaal voor leden van Ondernemend

integratie en het ontwikkelingsproces

andere locaties. Op deze manier

Hoofddorp bieden wij per lid een

van mensen vormden de rode draad

bieden wij onze diensten aan in

gratis adviesgesprek of dossiercheck

in mijn loopbaan. Met deze kennis en

(bijna) heel Nederland.

aan van een half uur.

ervaring op zak besloot ik de opleiding

Wat wij doen? Best veel. We

Meer weten? Bel ons via

tot arbeidsdeskundige te volgen.

hebben specialistische kennis van

(085) 401 93 41 of kantoor@

In april 2017 startte ik als zodanig

arbeidsdeskundige onderzoeken,

hetarbeidsdeskundigcollectief.nl

als zzp’er vanuit mijn huis in

preventie van verzuim, advies

www.hetarbeidsdeskundigcollectief.nl

Hoofddorp. Mijn droom was om

bij verzuim en re-integratie en

ooit met meerdere deskundigen

casemanagement. En die kennis

34


BroodjesBoetiek nu ook in Hoofddorp

De twee zussen: Birgit (L) & Britta en hun broertje Sjors van de BroodjesBoetiek op station Nieuw-Vennep én Hoofddorp (Foto: Rob Joore)

Wij (Birgit & Britta) smeren al ruim

& smoothies. Uiteraard ontbreken

Iemand verrassen? Daarvoor zorgen

7 jaar in onze BroodjesBoetiek op

gekoelde frisdranken, snoep,

we graag, bijvoorbeeld met een

station Nieuw-Vennep de lekkerste

chocolade, ijsjes en telefoonaccessoires

heerlijk uitgebreid verrassingsontbijtje

verse broodjes en serveren ook

niet. Ons volledige assortiment is te

met handgeschreven ansichtkaart

nog eens de lekkerste Douwe

vinden op www.broodjesboetiek.nl

of een champagne-ontbijt

Egberts koffie van het dorp! Sinds

bij een jubileum of andere

een half jaar hebben wij een

Bezorgen doen we aan huis of op

speciale gelegenheid. Voor elke

tweede BroodjesBoetiek, te vinden

kantoor, proef dus nu ook daar onze

cateringaanvraag kunt u telefonisch

op station Hoofddorp. Ook hier

(h)eerlijke verse producten van lokale

(023-2100333) of per mail (info@

krijgen wij veel positieve reacties

versleveranciers. Wij werken samen

broodjesboetiek.nl) contact met

op onze huiskamersfeer. Wij zijn

met Vleeschhouwerij de Scharrelaer,

ons opnemen. Wij maken van elke

servicegericht en luisteren goed naar

Zuivelboerderij Van Wees, Bakkerij

verjaardag, personeelsborrel, cursus,

de wensen van de klant. Resultaat: een

van Leeuwen & Visspecialist Marc.

vergadering, high-tea, lunch of welk

perfect eindproduct.

Binnenlopen kan bij ons doordeweeks

evenement dan ook een feestje!

van 06.00-18.00uur en op zaterdag Ons assortiment wordt steeds

van 08.00-16.00uur. Als er vooraf

uitgebreider. We bieden nu ook luxe

online wordt besteld, staat alles

broodjes, belegde broodjes, warme

klaar op het aangegeven tijdstip.

snacks, verse koeken, cappuccino of

Bedrijven kunnen bij ons bestellen op

latte met haver-/sojamelk, vegetarische

maandfactuur en dat wordt als zeer

& vegan sandwiches, maaltijdsalades,

prettig ervaren.

www.broodjesboetiek.nl

panini’s, ijskoffie, verse jus d’orange

35


Laura Barens

Laura Barens

Ik wil groeien maar ik weet niet

positie in de markt? Hoe ziet je team

hoe. Wat moet ik doen om mijn

eruit? Wat is de toevoegde waarde

bedrijf goed in de markt te zetten?

die je levert? Hoe is de relatie met

Ik werk keihard maar het levert

je klanten? Hoe makkelijk is het om

vraag, een project. Ik adviseer je,

onvoldoende op. Herkenbaar?

met jou zaken te doen? Ik analyseer

begeleid de uitvoering of neem het

je situatie en vertaal dit snel naar

je volledig uit handen. Net wat het

concrete adviezen en acties.

beste past.

Ik help ondernemers bij realisatie van hun zakelijke ambities. Samen

• Ad hoc. Sparren over dagelijkse uitdagingen. • Projectmatig. Jij hebt een concrete

• Ad interim. Ik help je een vast aantal

bepalen we de doelen, ontwikkelen

Of je nu net start, een midden- en

een strategie en voeren die uit.

kleinbedrijf aanstuurt of commercieel

uren per week of maand.

verantwoordelijk bent, samen

Weten wat ik voor jou kan betekenen?

Voor een succesvolle strategie is een

brengen we jou, je team en je bedrijf

Ik maak graag een afspraak met je.

stevige basis nodig. Mijn jarenlange

naar de volgende fase.

Laura (06-499 01 251 - laura@

ervaring als marketingmanager en

laurabarens.com)

strateeg hebben me geleerd naar deze

Samenwerken kan op verschillende

basis te kijken. Hoe duidelijk is de

manieren.

identiteit van je organisatie? Wat is je

36

https://www.laurabarens.com


Lunchwandelen, nuttig, gezellig en gezond!!

Er is weer behoorlijk gewandeld

te promoten. Een hele tray blikjes

tot onze club behoren! René Klomp

tussen eind maart en begin mei.

vanaf € 10,=!

gaf tekst en uitleg over hetgeen er

Op 26 maart zijn we weer naar het

Een trouwe mee-wandelaar is Rik

daar allemaal gaat gebeuren, want

Haarlemmermeerse Bos gegaan. Het

Balder van BoekUw Zending.com.

op Noord moet het in de toekomst

werd een stevige wandeling, zeker

Hij had voor iedere deelnemer die er

werken én wonen worden.

met de ‘beklimming’ van de Big

nu voor de vierde keer bij was een

Bij terugkomst bij Tijnes hadden

Spotters Hill aan het einde. Broodje en

gouden medaille!!! Echt weer iets voor

Esther en Martijn Klaassen weer iets

koffie bij La Floria en daarna gewoon

Rik. Superleuk. En het werd bijzonder

lekkers gemaakt. Er stonden op het

weer aan het werk. Die frisse neus

gewaardeerd!

terras maar liefst drie etagères voor

doet een mens goed....

ons klaar, met allemaal heerlijkheden: De wandeling van 6 mei telde minder

een Amsterdamse etagère, een

Op 16 april werd er gewandeld

deelnemers dan anders, maar het

Mediterraanse en een Aziatische.....

in Nieuw-Vennep in de Venneper

werd er zeker niet minder leuk door.

Overheerlijk.

Hout. Ook leuk en mooi weer. De

Het werd ook dit keer weer een

Daarna had niemand meer zin om

Broodjesboetiek (inmiddels ook lid

bijzondere wandeling. De start was

weer aan het werk te gaan.

geworden) verzorgde de broodjes.

bij Eetcafé en Partyzaal Tijnes aan het

Men kon vooraf bestellen en zo had

Arnolduspark. Even een broodje voor

Nu staat de vakantie voor de deur

iedereen een verschrikkelijk lekker

vertrek en aan de wandel. Dit keer

en we moeten maar even kijken of

broodje (of twee) onderweg. Remco

naar het aan de andere kant van de

er belangstelling is voor verdere

Suidgeest kwam ook even langs met

Hoofdvaart gelegen bedrijventerrein

wandelingen. Maar daarover leest u

blikjes fris, mede om zijn nieuwe actie

Hoofddorp Noord. Leuk om de leden

dan in het septembernummer.

bij Tuincentrum Suidgeest een beetje

te laten zien wie er daar allemaal

37


38


39


Profile for Anneke Copier

Ondernemend Hoofddorp Magazine 2 / Juli 2-21  

Ondernemersvereniging Ondernemend Hoofddorp is de grootste en meest actieve ondernemersvereniging van Haarlemmermeer. Zij heeft tot doel het...

Ondernemend Hoofddorp Magazine 2 / Juli 2-21  

Ondernemersvereniging Ondernemend Hoofddorp is de grootste en meest actieve ondernemersvereniging van Haarlemmermeer. Zij heeft tot doel het...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded