Page 1

Ondernemend

Hoofddorp Nummer 3 • oktober 2021 • Jaargang 27 • Een uitgave van Ondernemend Hoofddorp


Colofon

In dit nummer:

10-11

17

Bij het Regionaal Werkcentrum Groot

Dunweg Uitvaartzorg bestaat 110

Ondernemend Hoofddorp is

Amstedam wordt nog te weinig op het

jaar. Inmiddels is ook de 3e generatie

een eigen magazine van de

deurtje geklopt. Volgens Judith Wullur

toegetreden tot dit mooie en bijzondere

ondernemersvereniging

moeten ondernemers niet te lang

bedrijf.

Ondernemend Hoofddorp.

wachten met een plan B.

Het blad verschijnt vier keer per jaar.

REDACTIEADRES Postbus 490 2130 AL Hoofddorp 06 – 1877 1902 info@ondernemendhoofddorp.nl

MET DANK AAN: Ton Hofstra Fotografie Anja Maas

VORMGEVING

6-7 Wereldhave start begin volgend jaar met een metamorfose van winkelcentrum Vier Meren. Tevens komen er -een vaak gehoorde wens- openbare toiletten.

BizzieBee Creative Communications

DRUKWERK InteGrafica / de Huisdrukker

ADVERTENTIEVERKOOP ProScript Services Bertine Schröder 06 – 53 21 33 09 pss@kpnplanet.nl

22-24 Schenk Makelaars bestaat 20 jaar. Een gesprek met de makelaars over de afgelopen twee decennia.

26-27 Ondernemend Hoofddorp bestaat op 6 oktober 45 jaar. Lex Vonk, 10 jaar lang bestuurslid waarvan 8 jaar als voorzitter, kijkt terug én vooruit.

EN VERDER... Interglobe Vastgoedmanagement bestaat 5 jaar; Haarlemmermeer wil efficiëntere dienstverlening, de collumns van Andor Valkenburg en Hugo Heerebout, een terugblik op twee evenementen en nog veel meer... Foto voorpagina: Tiffany Graf van Interglobe Vastgoedmanagement

3


ericvanlimpt.nl


Voorwoord

Tegenstellingen Op 17 maart hebben de Nederlanders

visie ter beoordeling voorlegt, zijn er

gestemd voor een nieuw parlement

al duizenden, al dan niet gefundeerde,

met de gedachte dat er enkele weken

meningen op social media gedeeld.

daarna een nieuw kabinet zou zijn. Nu,

Het gevolg is een angstcultuur, waar

bijna 6 maanden later, is daar nog geen

niemand beter van wordt.

zicht op. Wat moesten wij altijd lachen om de langedurige kabinetsformatie bij

Bovenstaande is een lange inleiding

onze zuiderburen! Maar je ziet het, bij

op mijn punt dat er ( gelukkig)

ons komen de partijen er ook nog steeds

tegengestelde meningen zijn, maar dat

niet uit.

er altijd gezocht moet worden naar een werkbaar compromis.

Wat speelt hier nu eigenlijk en is er een relatie met onze

Zo wordt er binnen het werkgebied van

ondernemersvereniging? Dan komen er

onze vereniging naar diverse bedrijven-

een paar woorden bij mij op: belangen

en kantorenterreinen gekeken om aan

en compromissen.

de grote wens om in Haarlemmermeer meer woningen te realiseren te kunnen

Het lijkt wel of de gekozen kamerleden

voldoen. Dan is het aan ons om met

hun (individuele) belangen steeds meer

weer gemeenteraadsverkiezingen.

de ondernemers op de desbetreffende

voorop stellen, zodat er nu in de Tweede

Ik hoef geen groot voorspeller te zijn

terreinen te bekijken wat er mogelijk

Kamer 17 partijen vertegenwoordigd

om de verwachting uit te spreken dat

is zonder te veel beperkingen aan de

zijn. Inmiddels zijn dat er door

er nog meer partijen dan nu de raad

bedrijfsvoering. Ook de ondernemers

onenigheden zelfs al 19. Iedereen werd

zullen bevolken. En dan zullen er in

kennen en erkennen de grote vraag

legitiem gekozen, maar kennelijk ligt bij

de loop van de raadsperiode wel weer

naar huizen door hun kinderen en/of

de kamerleden de focus vooral op het

afsplitsingen plaatsvinden. De fracties

werknemers.

eigen (deel) belang. Dat maakt regeren

worden steeds kleiner, waardoor er

Een ander onderwerp is de toekomst

bijna onmogelijk. Want regeren kun je

uit veel partijen een college gevormd

van ons leefmilieu. De noodzaak om

alleen als je compromissen wilt sluiten.

moet worden. Een heldere koers wordt

een betere omgeving na te laten voor de

Met zoveel partijen wordt dat schier

dan lastig. Iedereen moet voor zijn

volgende generaties moet niet vanuit de

onmogelijk.

punt(jes) een plekje krijgen. Laten wij

tegenstellingen bekeken worden, maar

vertrouwen op de wijsheid van de

vanuit de compromismogelijkheden.

Door het sterk inzetten op het eigen

dan gekozen raadsleden om het op

Tegenstellingen mogen, maar moeten

gelijk en dit met verve communiceren

hoofdlijnen met elkaar eens te worden

ook kansen meebrengen tot bruggen

raken de grote lijnen uit beeld en

met een programma dat ook veel

bouwen.

gaat het te veel over details. De

perspectief biedt aan ondernemend

tegenstellingen worden wel heel sterk

Haarlemmemeer.

uitgelicht en de overeenkomsten raken ondergesneeuwd.

Ik wens de ondernemers een goed herstel van de economie toe met

In de maatschappij zien wij dit ook

hopelijk geen terugval in de Covid sfeer.

gebeuren en dan met een versterkend Dit beeld zien wij ook steeds meer op

effect door social media. Nog voordat

Dick Hulsebosch,

lokaal niveau. In maart 2022 zijn er

een regering of een college een idee of

voorzitter

5


Beeld: Wereldhave

6


Op 1 januari gaat de spade in de grond bij winkelcentrum Vier Meren: de start van een ingrijpende verbouwing, die het overdekte gedeelte dat loopt van de entree bij Miss Etam en Costes naar Mango en The Stone moet omtoveren tot een Full Service Center. Wereldhave, eigenaar van deze passage, maakte de plannen onlangs bekend. Een grootschalig onderzoek onder

overlast moet ervaren. Op grond van

het winkelend publiek heeft namelijk

uitgebreid klantenonderzoek heeft

uitgewezen dat bovenstaand deel

Wereldhave ‘behoeftedomeinen’

van het gehele winkelcentrum

afgeleid. Deze zijn uitgewerkt in een

Hoofddorp door veel klanten wordt

blauwdruk, die moet leiden tot een

gemist. Van de 5,6 miljoen bezoekers

totaal vernieuwd winkelgebied met

die jaarlijks in Hoofddorp-centrum

aandacht voor alles wat de klant van

shoppen, laat een overgroot deel de

nu belangrijk vindt. Concrete punten:

Wereldhave-passage links liggen. Een

de ingang bij Mango en Lincherie

van de oorzaken zou de breedte zijn.

verdwijnt. Er komt vanaf het Van

Wereldhave heeft al geprobeerd dit

Stamplein een nieuwe, bredere

op te lossen en plaatste ter hoogte van

toegang, naast de locatie van Shabu

La Place een terras. Ook kwamen er

Shabu. Bezoekers worden dan op een

twee units met horeca. Het gewenste

aantrekkelijker manier uitgenodigd

resultaat bleef uit. Het concern

om het winkelgebied binnen te lopen.

wil nu voor Vier Meren een Full

De passage wordt versmald tot 7,5

Service Center creëren. Rik Janssen,

meter, de donkere tegels worden

manager marketing en communicatie,

vervangen door lichtere exemplaren.

omschrijft het als volgt: een one-

De lift naast de grote trap naar Albert

stop locatie, waar boodschappen

Heijn en de parkeergarage krijgt

doen, winkelen, vrijetijdsbesteding,

een plek in de gevel bij Blokker. De

ontspanning, sporten, gezondheid,

trap wordt versmald, waardoor er

werken en andere dagelijkse

ruimte ontstaat voor Every Deli,

behoeften samenkomen. En dan

een Versstraat voor even een snel

ondersteund door slimme concepten

broodje of sapje. Ook komt er plaats

en services.

voor The Point: inleveren en ophalen van pakketten, OV-opladen, en

Het verbouwingsproject wordt

pinnen. Tevens komen daar – een

gefaseerd uitgevoerd en zal circa een

vaak gehoorde wens – openbare

jaar, of zelfs langer in beslag nemen,

toiletten. Aan de buitenkant zal een

omdat het publiek zo min mogelijk

Sportdomein worden gecreëerd. Wereldhave is hiervoor op zoek naar partners op het gebied van sport en gezondheid. Deze aanpassingen van het Wereldhave deel van Hoofddorp winkelcentrum zijn een stap op de goede weg. Ondernemend Hoofddorp pleit met SOHC (Stichting Shopping Centrum Hoofddorp) voor het up to date houden van het gehele centrum met heldere looproutes en niet te veel winkels en horeca buiten het kerngebied.

7


NIEUW Laat je verrassen door de nieuwe mogelijkheden van onze exclusieve druk-, print- en afwerkingstechnieken

Begin vandaag nog met sociaal ondernemen. Heeft u vacatures?

Denk ook eens aan mensen met een arbeidsbeperking, velen zitten nu werkloos op de bank. Samen kunnen we daar verandering in brengen! In de regio Amstelland en Meerlanden zorgen wij al jarenlang voor succesvolle plaatsingen, jobcoaching en advies over subsidies.

Print- en drukwerk in elke gewenste maat of vorm Luxe doosjes, kaarten, etiketten, flessenhangers, POS materiaal, deurbordjes, displays, etc. Vanaf 1 stuk mogelijk

Neem contact op met AM matchwerkcoach Bjarne van Wijk: 06 - 4336 9778 ammatch.nl

Multicopy The Communication Company | Hoofddorp 023 557 08 35 | multicopy.nl/hoofddorp Multicopy The Communication Company | Haarlem 023 535 85 11 | multicopy.nl/haarlem www.multicopy.nl/hoofddorp

200525_AM_advertentie_90x132_DEF.indd 1

25-05-2020 11:00

Een goed idee om jong en oud in Haarlemmermeer te steunen? De coronacrisis heeft veel gevolgen op het sociaal

Subsidieaanvraag coronaherstel

en mentaal welzijn van mensen in alle lagen van

• De subsidie is eenmalig en alleen bedoeld voor aanvullende activiteiten naast regulier aanbod in

de samenleving. Dat geldt in het bijzonder voor inwoners, jong en oud, die eenzaam zijn, met psychische problemen, een licht verstandelijke beperking of dak- en thuislozen. Een goed idee om onze inwoners te ondersteunen? Vraag subsidie aan bij de gemeente. De gemeente stelt subsidie beschikbaar vanuit coronamiddelen van het Rijk om extra activiteiten te organiseren. Die activiteiten zijn gericht op ontmoeten, welzijn, gezonde leefstijl en mentale ondersteuning. In het uitvoeringsplan ‘Coronaherstel Jong en oud in Haarlemmermeer’ staan de ondernemers en andere organisaties subsidie kunnen aanvragen.

lkaar re

actielijnen waarvoor

meer voo

2021 en 2022 • De subsidieaanvraag moet 8 weken voor de startdatum van de activiteit bij de gemeente zijn. • Het project/de activiteit moet op 31 december 2022 afgerond zijn. • De aanvraag moet bij voorkeur een samenwerking zijn tussen meerdere organisaties in Haarlemmermeer. • De subsidie wordt verdeeld onder de aanvragers volgens de regels die ook bij normale subsidieaanvragen toegepast worden. • Uw aanvraag kan digitaal via https:// haarlemmermeer-gemeente.nl/taak/ subsidie-aanvragen Voor het uitvoeringsplan, vragen en/of het aanvraagformulier kunt u mailen naar: meervoorelkaar@ haarlemmermeer.nl.


De overheid en het MKB Recent in het nieuws: bewoners van een woning in Lisserbroek die al 50 jaar wordt bewoond, worden aangeschreven door de gemeente met dwangsommen. Als het gaat om bizarre en onbillijke situaties dan liggen overheidskwesties vers in het geheugen: toeslagenaffaire, vermogensrendementsheffing, stikstof, windmolenparken voor je deur etc. Deze zaak van die woning in Lisserbroek lijkt door de rechter te worden bestempeld als onredelijk: na 50 jaar nog eens gaan handhaven… Een vergelijkbare zaak had ik jaren geleden. Er was in 2004 een bedrijfspand in gebruik genomen als woning. Had de eigenaar dat in 2003 gedaan dan was er geen probleem geweest! Nu kwamen de stoere ambtenaren een ouder echtpaar lastig vallen. De oudere man kwam echter uit een familie van verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Toen ik de ambtenaren aangaf dat de burgemeester maar eens bij Pauw en Witteman moest komen uitleggen waarom hij een oude verzetsstrijder uit zijn woning wilde zetten, was de zaak snel geregeld. Via een individuele gedoogbeschikking mocht de man daar met zijn vrouw blijven wonen Je moet dus als advocaat tegen de overheid soms met creatieve en gedurfde oplossingen komen en ook bereid zijn daadwerkelijk in een TV programma op te draven.

Hugo Heerebout

Anders word je verpletterd, want de overheid heeft het eigen gelijk goed geregeld in de wet. Dus rechters kunnen vaak ook niet zoveel. Publiciteit zoeken helpt dus. Gedegen juridisch en feitelijk onderzoek ook. En met

Hugo Heerebout

mensen om kunnen gaan op de meest adequate manier:

Heerebout Advocatuur

schofferen of slijmen. Het kan allebei nodig zijn. Ga dus

Boslaan 4

nooit zonder deskundige hulp tegen overheidsbeslissingen

2132 DX HOOFDDORP

in. Het is lastig te winnen bij de rechter. En recht, ja dat

info@heerebout-advocatuur.nl

is soms krom.

0252- 620557

9


Judith Wullur

Niet te lang wachten met plan B Dat corona een behoorlijke impact heeft gehad op onder andere de

emotionele, sociale en intellectuele

arbeidsmarkt zal duidelijk zijn. Het virus zette immers de hele wereld op z’n

eigenschappen zoals flexibiliteit,

kop. Maar er werd ook direct aan alle kanten actie ondernomen. Onder meer

klantgerichtheid, creativiteit of

werd het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam opgericht.

kunnen samenwerken. Die zijn inzetbaar in meerdere beroepen en

Judith Wullur is accountmanager bij

competenties van werk naar werk

sectoren. Competenties staan op een

het Werkgeversservicepunt Satelliet

te helpen. Dat doet RWC door niet

iets hoger niveau: die slaan op het

Haarlemmermeer (WSP) & Regionaal

alleen naar het curriculum vitae te

totaal van het vermogen, het gedrag

Werkcentrum Groot Amsterdam

kijken, maar vooral naar iemands

en de kennis die iemand moet hebben

(RWC). Zij helpt ondernemers

vaardigheden. Zo lukt het beter om tot

om bepaalde skills toe te kunnen

die door de coronacrisis een

een succesvolle match met een andere

passen.”

personeelsprobleem hebben. Moeten

werkgever te komen.”

er mensen weg, of worden er juist

Uitgaan van skills en competenties is

nieuwe werknemers gezocht? Bij het

Denken in mogelijkheden

RWC weten ze er raad mee. Judith

Maar wat zijn dan precies die skills

werknemers in deze moeilijke

spreekt dagelijks met werkgevers in

en competenties? Judith: “Skills en

situatie een positieve manier om naar

de regio. “Veel werkgevers worstelen

competenties zijn het geheel van

de toekomst te kijken. Judith: “We

met de vraag of zij hun medewerkers

kennis, vaardigheden en houdingen

denken in mogelijkheden: wat kan

nog in dienst kunnen houden. Wat

van een persoon. Daarbij kun je

er wél? Zo heeft een hotelreceptionist

als dat niet meer lukt? En hoe kan ik

onderscheid maken tussen harde

bijvoorbeeld de klantvriendelijkheid

ze dan helpen? Wij bekijken samen

en zachte skills. Bij harde skills

die nodig is voor de functie van

wat er mogelijk is om de werkgever

gaat het om de meer functionele en

klantenservicemedewerker. En

te ontlasten en het personeel verder

technische vaardigheden die je moet

sommige medewerkers hebben

te helpen. Onze aanpak is erop

hebben om een bepaald beroep te

mogelijk interesse om zich te laten

gericht medewerkers voor wie geen

kunnen uitoefenen, zoals een heftruck

omscholen naar een beroep waar veel

plaats meer is op basis van skills en

besturen. Soft skills zijn persoonlijke,

vraag naar is. Denk bijvoorbeeld aan

10

voor veel werkgevers en vertrekkende


de medewerker in de zorg, logistiek of

liefst voorkomen. Maar deze situatie

kan krijgen die nu niet in te vullen

IT. RWC kijkt over de sectoren heen,

doet ook echt wat met ondernemers

is. Of hoe hij op een andere manier

helpt werkgevers en werknemers

op emotioneel vlak. Je wilt mensen

kan voorkomen dat er afscheid moet

te onderzoeken wat mogelijk is en

een steuntje in de rug geven en op

worden genomen van personeel.

vervolgens de verbinding te maken

een goede manier afscheid nemen.”

Wij vragen nu aan de ondernemers

met andere werkgevers en opleiders

Volgens Judith moeten werkgevers

wat zij nodig hebben. En als een

in de regio.”

daar niet te lang mee wachten. “Het

vacature niet zo snel vervuld wordt,

is goed om een plan B te hebben.

kijk dan ook eens over het muurtje.

Inmiddels zijn we ruim een jaar

Als het niet lukt om werknemers in

Daar zijn mensen met een beperking

verder en staat alles op de rit. “Maar

dienst te houden, dan komen ze in de

tot de arbeidsmarkt die dolgraag

in het begin was het echt pionieren”,

WW terecht. Dat kun je voorkomen

aan de slag willen. Datzelfde geldt

vervolgt Judith. “Door de enorme klap

door eerder na te denken over de

voor statushouders, vaak bijzonder

die Schiphol te verduren kreeg, is

mogelijkheden van werk-naar-werk

hoogopgeleide mensen. Het is niet

de gemeente Haarlemmermeer van

trajecten.”

eenvoudig, maar volgens mij meer

alle gemeentes het hardst geraakt.

dan de moeite waard om ook daar

Dus ook de regio Groot-Amsterdam

Over het muurtje

waar Haarlemmermeer onder valt.

De spanning op de arbeidsmarkt

Daarnaast horeca, reisbemiddeling en

is er nog steeds. Maar nu van een

Informatie

de cultuursector. Allemaal sectoren

heel andere categorie: er zijn meer

Volgens Judith is er veel informatie

die flink door de coronacrisis zijn

vacatures dan werkzoekenden.

beschikbaar. Soms een beetje te veel

getroffen. Voor de luchthaven is er een

Bedrijven profiteren van het

voor ondernemers om zelf uit te

aparte projectgroep voor Schiphol zelf

economisch herstel na de coronacrisis,

zoeken. “Vertel wat je nodig hebt”,

en de bedrijven daar. Want het is wel

maar veel ondernemers hebben

besluit Judith. “Ik weet dat het soms

duidelijk: het gaat weer beter, maar

al langere tijd moeite om geschikt

lastig is om hulp vragen. Maar doe het

we zijn er nog lang niet.”

personeel te vinden. Judith: “Daarom

gewoon. Vertel wat je plannen zijn.

hebben wij ons dienstenpakket

We moeten meer samenwerken. En

verbreed. Het is niet meer alleen

nogmaals: bel of mail mij maar. Ik

Volgens Judith kloppen veel te weinig

van werk naar werk, we richten

zoek wel uit wie en wat er nodig is.”

ondernemers op de deur van het

ons nu veel meer op omscholing en

RWC. “Ik merk de laatste tijd dat

bijscholing. Vanuit het Rijk is daar

E Judith.Wullur@haarlemmermeer.nl

ondernemers niet goed weten wie

voldoende geld voor. Een ondernemer

M 06 - 38 62 71 63

ze moeten bellen. Ik ben daar heel

doet er nu goed aan om te kijken

Werkdagen: maandag, dinsdag,

makkelijk in: bel mij! Ik vind wel

of hij zelf personeel heeft dat door

donderdag, vrijdag

iemand die je verder kan helpen.

middel van omscholing die functie

Bel mij dan....

eens te kijken.”

We moeten het allemaal een beetje eenvoudiger maken. Maar het is zeker niet simpel. De horeca wil bijvoorbeeld een kok niet kwijt. Ze willen wel uitlenen, maar morgen terug als het nodig is. En dat wil degene die de kok overneemt natuurlijk niet. Overigens blijven medewerkers bij een ‘uitleen’ op de loonlijst van de uitlenende partij. Je kan het zien als een soort detachering.” Ze vervolgt: “Zakelijk gezien is het duidelijk: het ontslaan van goed en betrokken personeel is kapitaalvernietiging, dat wil je het

Voor omscholing is veel geld beschikbaar

11


Alles staat op Groen op ‘De Hoek’

Dit beschrijft in één zin, zowel letterlijk als figuurlijk, de situatie op Airport Business Park De Hoek. Wanneer je nu een rondje over het park loopt, zal direct opvallen dat het nieuw aangeplante groen prachtig in bloei staat. Wat ook op groen staat is het ‘licht’ dat de gebruikers weer verwelkomt op het park. Een warm welkom terug aan alle medewerkers van Fokker, Securitas, Ziegler, Hyatt Place, NH Hotels en de vele anderen...

www.abpdehoek.nl


Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg

De aanleg van een nieuwe (oever)verbinding tussen

Doel van de opwaardering is het verbeteren van de

Haarlemmermeer en de Bollenstreek in het kader

verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Hoofddorp en

van het project Duinpolderweg is door de provincie

Nieuw-Vennep. Hierdoor kunnen deze plaatsen verder

Noord-Holland op de lange baan geschoven.

groeien en zullen andere (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk worden.

Een onderdeel van dat project dat wel gerealiseerd zal worden is de opwaardering van de Nieuwe

Tot nu toe is het participatie-overleg vooral gevoerd met de

Bennebroekerweg (NBBW) tussen de A4 en de N 205

wijkraden en dorpsverenigingen. Maar de aanpassingen

(Driemerenweg).

aan de NBBW raken ook het bedrijfsleven in Hoofddorp, daarom hebben Ondernemend Hoofddorp en het HOP ook een rol geclaimd bij dit overleg. Er wordt nu gewerkt aan het zogenaamd Voorkeursalternatief, waarin ook de visie van de ondernemers meegenomen zal worden. Belangstellenden voor dit project kunnen contact opnemen ons secretariaat of rechtstreeks met Elske Dölle, omgevingsmanager Nieuwe Bennebroekerweg. Elske.Dolle@haarlemmermeer.nl, 06-11214761

13


Socrates op sneakers

Energieprijzen sky high, besparen en zelf opwekken steeds rendabeler!

(toekomstige) zakenpartner? Kun je

De energieprijzen zijn hoger dan ik

de voorraden in Europa door het koude

anders samenwerken aan hetzelfde

ze ooit gezien heb. De prijzen van

voorjaar nog niet zijn aangevuld. In

doel? Geldt dat eigenlijk alleen voor

gas, kolen en de CO2-emissierechten

Nederland speelt natuurlijk ook nog,

het zakelijke gedeelte, of moet je het

zijn flink gestegen. Helaas stijgt de

dat we door de geleidelijke sluiting van

over meer eens zijn? Mag je liegen

prijs voor groene energie mee, omdat

‘Groningen’ gas moeten importeren.

tegen vrienden? Wat heeft vrijheid

die nu nog gekoppeld is aan de prijs

met denken te maken? Wie hoef je

van haar fossiele grote broer. Voor de

Tenslotte worden ook de

niet serieus te nemen? Wanneer is iets

consument betekent dit, dat de prijs

emissierechten duurder. Dat is

af? Wat is een onfatsoenlijke vraag?

voor gas vorig jaar augustus ongeveer

natuurlijk ook de bedoeling. De EU

Wat kun je bezitten? Weet jij wat jouw

75 cent was en nu 1 euro. Stroom kostte

laat de komende jaren het aantal

zakenpartner zou antwoorden op

vorig jaar 23 cent per kWh, nu 28 cent.

beschikbare CO2-rechten sneller

voorgaande vragen? Wat zou je zelf

Een enorme stijging, waar bedrijven

teruglopen, zodat schone energie

eigenlijk antwoorden? Stel je jezelf of

die een nieuw energiecontract moeten

voordeliger wordt.

anderen wel eens dit soort vragen?

afsluiten ook mee te maken krijgen.

Boekrecensie Moet je het eens zijn met jouw

Maar er is ook goed nieuws! Meer dan ooit heeft iedereen een

Specialisten van o.a. ABN- Amro

Energiebesparende maatregelen

mening. Over alles. Tijdens het WK

voorspellen dat de prijzen ook niet snel

(bijvoorbeeld isoleren en ledverlichting

Voetbal telt Nederland 17 miljoen

zullen dalen. Er zijn een paar oorzaken:

plaatsen) en zonnepanelen op je dak

bondscoaches, tijdens een pandemie

de hoge economische groei, de meeste

verdienen zichzelf steeds sneller terug.

evenzoveel virologen. Als het niet zo

olielanden lijken zich te houden aan

Misschien is dit voor jou het moment

droevig was, zou het hilarisch zijn. Hoe

productieafspraken om overproductie

om hiermee aan de slag te gaan. Als je

halen we het in ons arrogante bolletje,

te voorkomen en producenten van

niet weet waar je moet beginnen, neem

nietwaar? Hoedt u voor mensen die iets

schalieolie in de VS durven na de vele

contact met ons op, we helpen je graag

zeker weten, zei Jan Terlouw. Probeer

faillissementen tijdens de pandemie

op weg!

eens echt te luisteren naar een ander,

niet meer te investeren.

zegt Elke Wiss. Voer een Socratisch

Andrea van de Graaf, Tegenstroom:

gesprek en kom iets nieuws te weten.

Bij gas speelt ook een belangrijke rol

andrea@tegenstroom.nl

Leuk joh!

dat, naast een wereldwijd hoge vraag,

of 023 20 40 400.

De volgende antwoorden zijn af: “Je ziet dit verkeerd. Dat mag jij vinden. Nu spreek je jezelf tegen! Er zijn genoeg mensen die dat niet met je eens zijn.” Probeer in plaats daarvan: “Dat is interessant. Kan ik je wat vragen stellen? Je hebt duidelijk andere ideeën dan ik. Leg eens uit. Wat zou iemand zeggen die het niet met je eens is? Volgens mij klopt het niet wat je zegt. Kan ik je meenemen in mijn gedachtegang?” Socrates bedacht dit omstreeks 400 v. Christus. Was vroeger dan echt alles beter? Of louter het gesprek? Lisa van Leeuwen - Snijders www.boekhandelstevens.nl

14


Nieuws van Heerebout Advocatuur Mr. Paulien Goettsch heeft zich per 1 juli jl. aangesloten bij het kantoor van Hugo Heerebout in Hoofddorp. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid en heeft een jarenlange ervaring opgebouwd bij het Bureau voor Rechtshulp. Sinds 2003 was zij werkzaam als advocaat in Amsterdam. Sinds 1 juli is zij dus als zodanig actief in Hoofddorp. Mr Paulien Goettsch Heerebout Advocatuur Boslaan 4 2132 DX Hoofddorp Mail: pgoettsch@heereboutadvocatuur.nl tel 0252 620 557

ZakenPlatform keert terug Goed nieuws van Meerradio!

Zowel Wim als Margo nemen twee

Het programma voor én door

afleveringen per maand voor hun

Haarlemmermeerse ondernemers

rekening.

keert na bijna anderhalf jaar terug

Wim gaat ZakenPlatform op

op de radio. Vanaf 29 augustus is het

woensdagochtend opnemen. Het

programma wekelijks te beluisteren.

wordt de zondag erop uitgezonden.

Tijdens het ZakenPlatform krijgen

Margo presenteert ZakenPlatform

ondernemers de gelegenheid om

zondagmiddag live.

over zijn of haar onderneming

Meerradio nodigt de leden van

te praten door middel van een

Ondernemend Hoofddorp uit om mee

ontspannen gesprek met één van de

te doen aan het ZakenPlatform. Net als

twee presentatoren: Wim Brik en

in het verleden zijn er geen kosten of

Margo Spek. Zij gaan het programma

voorwaarden aan verbonden.

onder hun hoede nemen. Net als in voorgaande jaren wordt het op de

Meedoen aan het ZakenPlatform?

zondagmiddag uitgezonden, met een

Stuur dan een berichtje naar:

vernieuwde setup.

zakenplatform@meerradio.nl.

15


DRIVE TOGETHER

M A Z D A M X- 3 0

D E S PA N N I N G W O R D T O P G E V O E R D.

NU VOORRAAD VA N AUIT F SEP TE M B ER IN ONZE SHOWROOM LEVERBAAR.

Onze eerste 100% elektrische crossover

. Imposant van buiten, ruim van binnen . Royaal in materiaalkeuze

HARTGERINK EN KLOMP Opaallaan 22-26 | 2132 XT Hoofddorp | 023 - 5543838 www.h-klomp.nl | /HartgerinkenKlomp

200108 MAZ Creatives Maart Hartgerink en klomp 185x132mm [opmaak01].indd 1

09-03-2020 09:09

We kennen het protocol als de overheid doorslaat HEEREBOUT Advocatuur

Boslaan 4 2132 DX Hoofddorp tel 0252 620 557 info@heerebout-advocatuur.nl heerebout-advocatuur.nl

Ondernemers krijgen steeds minder speelruimte om te ondernemen en steeds meer verplichtingen. Geen wonder dat velen wanhopig worden van de overheid. Voelt u zich ook benadeeld of bedreigd door nieuwe ongewenste maatregelen van de overheid? Dat pleit er voor om contact te zoeken met Heerebout Advocatuur. Advocaten die het speciale protocol kennen om besluiten van de overheid aan te vechten. Of het nu gaat om het UWV, de ARBO, de belastingdienst, uw privacy, buitenlandse werknemers of nu weer het UBO register. Heerebout Advocatuur weet hoe u uw gelijk kunt halen. x-ray.nl


De familie Van der Pijl is onlosmakelijk verbonden met Dunweg. V.l.n.r. Denzel, Alexander en Wim

Dunweg Uitvaartzorg bestaat 110 jaar “Het is voor ons een bijzonder jaar”,

corona kan dat nu niet. Het moet op

voor een persoonlijk gesprek, of

zegt algemeen-directeur Alexander

kleinere schaal en daarvoor zijn we

dit schriftelijk aangeven. Of in het

van der Pijl. “We bestaan 110 jaar

ideeën aan het uitwerken.”

boekje “Nu voor Later, zoals ik het

en mijn oudste zoon Denzel komt

Bij een dergelijke mijlpaal hoort een

graag wil’ – bij Dunweg beschikbaar

binnenkort bij ons in vaste dienst. In

blik op de toekomst en dan ziet hij bij

– of online via Eindregie.nl. Ook is

het jaar van een uniek jubileum treedt

een uitvaart de vertrouwde gebruiken

er steeds meer vraag naar natuur

de derde generatie Van der Pijl aan,

op de achtergrond raken. “Eigen

begraven. “Wij hebben onze eigen

mooi toch? We zien Dunweg als ons

wensen spelen een steeds grotere rol

natuurbegraafplaats Geestmerloo,

familiebedrijf, ik ben er trots op dat

en om daaraan te kunnen voldoen

in de buurt van Alkmaar en zijn

we het zo kunnen voortzetten.”

gaan we heel ver: van het favoriete

daarmee de eerste in Noord-Holland”.

Natuurlijk wil hij het 110-jarig bestaan

automerk van de overledene tot zelfs

gaan vieren, maar hoe staat nog niet

een olifant in de rouwstoet.”

vast. “Bij ons 100-jarig jubileum was

Wie de regie over zijn eigen uitvaart

er feest in De Meerse, maar door

wil houden kan een afspraak maken

www.dunweg.nl

17


Vlnr: Tiffany Graf, Renate Langeler, Desirée van Dam, Alex Roozendaal en Marcel van Dam.

Wie jarig is trakteert... Interglobe Vastgoedmanagement bestaat 5 jaar en dat is een mooi moment

managen een park. En dat is iets

om relaties te bedanken voor het vertrouwen en de plezierige samenwerking

anders dan beheren. Iedereen kan

in de afgelopen jaren. En dat doen zij op een bijzondere manier.

een tuinman, schilder of elektricien inhuren. Wij kijken naar wat er nodig

Bereikbaarheid, veiligheid en

En nu, vijf jaar later staat er een vast

is voor een park of pand om over 5

uitstraling. Voor bedrijventerreinen

Interglobe Vastgoedmanagement team

of 10 jaar nog actueel te kunnen zijn.

zijn dit essentiële elementen om

klaar, bestaande uit Desirée van Dam,

Altijd onafhankelijk en vanuit het

een gezond ondernemersklimaat

Tiffany Graf, Renate Langeler, Alex

gezichtspunt van de vastgoedeigenaar.

te creëren. Toen zich in 2016 aan

Roozendaal en Marcel van Dam.

Die wil rendement zien. Dat betekent

het einde van de vastgoedcrisis

“Destijds was er in Haarlemmermeer

dat je een bedrijvenpark zodanig

de mogelijkheid voordeed om o.a.

behoefte aan een professionele

moet managen dat de huurwaarde, de

een aantal beheercontracten van

parkmanagementorganisatie ”, vertelt

beleggingswaarde en het rendement

parkmanagementverenigingen over

Marcel. “Interglobe heeft vanaf

op niveau blijft. En vergeet de

te nemen werd er door Interglobe niet

het begin een ander vertrekpunt

klanttevredenheid bij de huurders

lang getwijfeld.

gekozen: de vastgoedeigenaar. Wij

niet. Maar het houdt wel in, dat je

18


steeds moet blijven nadenken en

Daarbij moet je denken aan

insectenhotels in de wandelgebieden.

zorgen dat het geld van de vereniging

bestemmingsplanwijzigingen,

Dat is leuk, maar ook goed voor de

ten goede komt aan de panden.

aanbestedingen, samenwerken

biodiversiteit. De hotels zijn gemaakt

Onze visie op het toekomstbestendig

met de overheid, juridisch advies,

van restanten hout door mensen

managen van commercieel vastgoed

energietransitie, maar ook marketing

met een afstand tot de arbeidsmarkt.

en de servicegerichte aanpak vormt de

en onlinezichtbaarheid. Wij vinden

Op deze manier maken wij onze

basis van Interglobe.”

het leuk om relaties bij elkaar te

werkomgeving ook steeds een stukje

brengen. Daaruit ontstaan mooie

duurzamer.”

Anders dan anderen “Naast het managen van bedrijvenparken en kantorenlocaties

samenwerkingen en zijn diverse successen bereikt.”

Een vrolijke assistent achter de balie die je van harte welkom heet

mogen wij ook diverse commerciële

Beetje duurzamer

panden beheren, zoals kantoor-

“Hoe zorg je dat een bedrijvenpark,

vastgoedmanagers hun werk doen

en logistieke gebouwen”, vertelt

pand of grond zijn waarde behoudt,

voor de klanten. En je hoort dan vaak

Desirée. “Wij zijn echt trots op het

een mooie sprong in waarde maakt

‘komt in orde, wij gaan het voor u

klantenbestand en de bedrijven

of een passende bestemming krijgt

regelen’. “Logisch”, vindt het team.

die wij mogen vertegenwoordigen

bij de omgeving?”, besluit Desirée.

“Het werk is gewoon hartstikke leuk

in de Metropoolregio Amsterdam.

“Daar is samenwerking voor nodig.

om te doen en je ziet gebieden en

Interglobe Vastgoeddata is voor

Bijvoorbeeld met de gemeente,

gebouwen opknappen. Dat geeft

ons een belangrijke factor in het

provincie en ondernemers. Daarom

positieve energie en is in ieders

toekomstbestendig beheren en

gaan wij onze relaties bedanken

voordeel.”

onderhouden. Daarom regelen wij

voor de samenwerking in de

dit nu zelf met ons eigen platform,

afgelopen jaren. Binnenkort zullen de

Meer weten over het managen

geënt op een Geografisch Informatie

vastgoedmanagers met foodtrucks op

van vastgoed?

Systeem (GIS) en beeldkwaliteit.

de bedrijvenparken verschijnen en

U bent van harte welkom in het

GIS maakt het mogelijk om diverse

trakteren, want wie jarig is… trakteert!

kantoor aan de Beechavenue 2 op

gegevens te beheren, te analyseren

Maar wij bedanken speciaal onze

Schiphol-Rijk.

en te delen met anderen. De locatie

opdrachtgevers voor het vertrouwen

www.interglobe.nl 020 653 68 45

ligt ten grondslag aan het proces van

in ons en onze dienstverlening van

info@interglobe.nl LinkedIn

de vele soorten data. Door deze data

de afgelopen jaren. Daar hebben we

via een actuele kaart te delen, worden

iets moois voor bedacht! Wij plaatsen

en een open kantoortuin waar de

complexe gegevens beter zichtbaar en visueel aantrekkelijk gemaakt. Daaruit komt belangrijke informatie voort. Aan de hand daarvan kun je geld besparen op bepaalde werkzaamheden. En dát is dan, naast onze servicegerichte aanpak, voor onze opdrachtgevers weer een toegevoegde waarde. ”

Vraagbaak “Vanuit deze basis is ook Advies en Consultancy ontstaan,” vult Tiffany aan, “een vraagbaak op het gebied van commercieel onroerend goed. Hier hebben wij een team specialisten aan ons gebonden die onze klanten graag voorzien van advies op het gebied van onder andere strategie voor waardebehoud en vermeerdering.

19


Schenk Makelaars al 20 jaar een happy family Laurens Schenk

22


“Wij zijn op 21 januari 2001 gestart”, begint Laurens Schenk te vertellen. “Op zolder. Het werd direct een familiebedrijf, want mijn zwager en broer hielpen met het plaatsen van de borden en het maken van foto’s. Pa deed de administratie en mijn moeder de post. Als ik naar een afspraak was, nam een neef de telefoon op en hield de internetverbinding in de gaten. Acht maanden later hadden wij ons eerste kantoor in Hoofddorp, bij Regus aan de Siriusdreef. Op 25 april 2005 kwam Linda van Roode bij ons werken. Zij was onze eerste medewerkster en heeft vijf jaar super bijgedragen aan de opbouw van het bedrijf.”

Internetbubbel In de tijd dat Laurens zijn eigen kantoor opende, was Almar Bouwman, nu algemeen- directeur, net klaar met zijn studie. “We zaten toen in de crisis van de internetbubbel en er was geen stageplek te vinden”, vertelt Almar. “Ik werkte bij Dixons om toch een beetje wat te verdienen en daar kwam Laurens vaak zijn apparatuur kopen. Ik had wel 50 sollicitatiebrieven geschreven, maar crisis is crisis dus niemand zat op mij

Almar Bouman

te wachten. Toen heb ik mijn goede vriend Paul Israel gevraagd of hij

willen toevoegen. Vandaar dat

kredietcrisis, maar volgens ons moest

niet iets wist. Paul werkte in die tijd

wij op verschillende locaties ons

er toch echt iets gaan gebeuren. Wij

nog bij Keijzer Drieman Makelaars,

‘tijdelijk’ kantoor hadden. We zaten

hebben daar toen heel veel tijd en

een woningmakelaar. Ik kon toen

in gebouwen die op de nominatie

energie in gestoken.”

bij hen aan de slag op de afdeling

stonden om gesloopt te worden voor

De laatste jaren is de herontwikkeling

nieuwbouw. Later ben ik naar het

woningen of om te renoveren. In het

van de Beukenhorsten krachtig ter

kantoor in Haarlem gegaan, deed

pand aan de Antareslaan, waar wij

hand genomen met als hoogtepunt

nieuwbouw en bestaande bouw en

na Regus naartoe zijn gegaan, hebben

Hyde Park in Beukenhorst-West, een

vervolgens kwam ik weer terug naar

wij ons 5-jarig jubileum gevierd.

wijk in aanbouw met 3.800 woningen.

hun kantoor in Hoofddorp. Toen belde

Vervolgens zijn we vertrokken naar

Laurens: “Wij hadden die massaliteit

Laurens ’s avonds.”

de Kruisweg, waar ook in 2010 ons

en hoogbouw zelf niet voor ogen, ik

project ‘De Beuk Erin’ is ontstaan.

ben benieuwd hoe dat straks uitpakt.

Leegstand tegengaan

Samen met Paul Bos en -de helaas

Maar ons doel, leegstand tegengaan, is

“Wij zijn een paar keer met kantoor

inmiddels overleden- Joost Valk

in ieder geval bereikt.”

verhuisd”, gaat Laurens verder over

zagen wij hoe het kantorengebied de

de ontwikkeling van het kantoor,

Beukenhorsten in verval was geraakt.

Echt gaaf

“maar dat komt hoofdzakelijk omdat

De leegstand was opgelopen tot bijna

Almar: “Van de Kruisweg verhuisden

wij altijd iets aan onze omgeving

40 procent. We zaten toen volop in de

we terug naar Beukenhorst-Oost, naar

23


medewerkers. Almar: “We hebben

Stephan Spillenaar

een geweldig team. Alles wat we tot

Naast Almar en Laurens is sinds 2017

nu bereikt hebben, komt omdat we

ook Stephan Spillenaar partner bij

het sámen doen. We hebben allemaal

Schenk Makelaars. Stephan was al

een beetje hetzelfde DNA. Plezier in

enige tijd één van de vastgoedexperts

ons werk en altijd het beste resultaat

binnen het kantoor.

willen voor de klant. Dat kan met

Maximale inspanning voor een

onze expertise en kunde, maar ook

maximaal rendement: dat is

omdat wij het net even anders doen

Stephan. Voor de zakelijke relaties

dan anderen. Wij hebben een andere

regelt hij de verhuur en verkoop

manier van werken. Bij ons draait het

van bedrijfsmatig onroerend goed.

om de mens achter de ondernemer.

Persoonlijk en betrokken, want het

Mensen helpen mensen met elkaar

contact met de klant en het sluiten

te verbinden. Wij hebben geen eigen

van een mooie transactie maakt zijn

belang, geen financieel belang. Wij

dag. Net als tevreden klanten die

willen alleen maar dat de deal tot in

weer terugkomen voor nieuwe opdrachten. Hij heeft een grote mate van

de puntjes wordt geregeld. Dan heb

verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt daarnaast ook nog eens over een

je een tevreden klant. En dan zijn wij

gezonde dosis humor. Ook niet onbelangrijk.

dat ook.” Door de jaren heen zijn er bij

de Polarisavenue. Dat pand stond

paal konden slaan. Maar nu staat er

Schenk Makelaars verschillende

ook op de nominatie om verbouwd

een prachtig duurzaam pand, dat we

takken van sport ontstaan. Naast de

te worden, hetgeen ook gebeurd is,

samen met SWDV advocaten hebben

bedrijfsmakelaardij is er ook een

met als resultaat het mooie restaurant

gebouwd. Zij zitten aan de ene kant

afdeling Taxatie, Consultancy en

Masami op de begane grond en een

van het gebouw, wij aan de andere

Vastgoed Management. Kortom, voor

kleine privégym. We waren toen al

kant. Onze vaste plek is echt gaaf.”

elk vastgoedvraagstuk is men aan de

volop bezig met de plannen voor het bouwen van ons eigen kantoor,

Geweldig team

maar daar kwam steeds weer iets

Door de jaren heen is het netwerk

tussen. Onze laatste tijdelijke stek

enorm gegroeid, evenals het aantal

op Beukenhorst werd de Wegalaan, inmiddels helemaal gerenoveerd en volledig verhuurd. Vandaar zijn we in november vorig jaar verhuisd naar

Sandra Romijn

ons eigen pand aan de Taurusavenue.”

Sandra is al sinds jaar en dag actief bij Schenk Makelaars. Eerder dit jaar

“Ik had al een tijdje boerderij Den

is zij ook officieel partner geworden

Burgh op het oog”, vult Laurens aan.

van Schenk Makelaars. Sandra

“Samen met Piet Brandjes van APPM

regelt de praktische kanten van het

en de gemeente zijn we bezig geweest

ondernemen: de cijfers, de nota’s

om te kijken hoe we de boerderij, de

en al het andere dat bij een goede

schuren en de bomen in stand konden

administratie komt kijken. Finance &

houden. In die tijd was Jeroen Nobel

Control. Dat doet zij als geen ander.

wethouder in Haarlemmermeer.

Wat zij leuk vindt aan haar werk? Als

Hij was -samen met de afdeling

ze het op tijd af kan ronden en dat

vastgoed- ook bijzonder enthousiast

ze met het team kan samenwerken.

over de boerderij en de monumentale

Daarnaast heeft zij ook nog eens

bomen. Maar het gaat nu eenmaal

‘groene’ vingers en is ze -als het even

zoals het gaat en het duurde best nog

kan- te vinden in de tuin.

lang voordat we eindelijk de eerste

24

Taurusavenue aan het juiste adres. Info: www.schenkmakelaars.nl


Andor Valkenburg

Na de vakantie… We schrijven begin September 2021.

met een verrekeningbeperking. Een

De meesten van ons zijn weer terug

verlies (of dat nu voorwaartse- of

van vakantie. Dat was dit jaar wat

achterwaartse verliesverrekening

anders dan andere jaren. Binnen

betreft) kan in één jaar maar tot

Europa kon je wel met een zekere

een bedrag van € 1 miljoen + 50%

mate van zekerheid op vakantie gaan.

van de winst voor zover die meer

Wel vaak boodschappen doen met

bedraagt dan € 1 miljoen verrekend

een mondkapje op. Net een overvaller

worden. Het restantverlies schuift

met een masker, het verschil, je werd

verder door naar een volgend jaar.

wel als een gewone boodschapper

Deze maatregel moet voorkomen

beschouwd. Te pas en te onpas

dat een verlies niet leidt tot het

je vaccinatiebewijs laten zien en

jarenlang niet hoeven betalen van

gecontroleerd worden is toch wel wat

vennootschapsbelasting.

nieuws in onze vrije maatschappij.

Elk jaar komen er weer

Maar als je het vergelijkt met andere

geruchten naar buiten dat de

maatschappijen, is het toch nog

bedrijfsopvolgingsregelingen

steeds eigenlijk een klein ongemak.

in de inkomsten-, en erf- en schenkbelasting versoberd zullen

We zijn weer fris en vrolijk aan

gaan worden. Moties die in het

het werk en er liggen nog wat

afgelopen voorjaar zijn aangenomen,

spannende zaken in het verschiet.

lijken echter aan te geven dat de

Krijgen we binnen korte tijd weer

bedrijfsopvolgingsregelingen in

een volwaardig kabinet of blijft het

de toekomst in stand blijven. Wel

aanmodderen? De Derde Dinsdag

We noemen bijvoorbeeld de verdere

zijn er hardnekkige geruchten

van September zit er ook weer aan

aanpassing van de Vpb-tarieven

dat het onderscheid tussen

te komen. Het Belastingplan 2022

in 2022. Naar aanleiding van

ondernemen (wel faciliteiten) en

wordt dan gepresenteerd. Dit jaar is

Prinsjesdag 2020 zouden de tarieven

beleggen (geen faciliteiten) op

enigszins bijzonder, want we hebben

in 2022 verder aangepast worden.

het gebied van vastgoed in de

nog te maken met een lopende

Het lijkt erop dat deze voor 2022

toekomst vastgelegd gaat worden

kabinetsformatie en een demissionair

gelijk blijven aan 2021. We zullen

in een wettelijke regeling. De

kabinet. Dit heeft zijn weerslag op de

zien. Aandachtspunt blijft wel een

stroom van jurisprudentie op dit

plannen voor 2022: er zullen geen

eventuele verbreking van de fiscale

vlak toont in elk geval aan dat de

grote nieuwe wijzigingen zijn, omdat

eenheid om meer gebruik te maken

behoefte aan duidelijkheid op dit

een demissionair kabinet ingrijpende

van de eerste schijf.

gebied vanuit het oogpunt van

wetswijzigingen niet meer mag

In 2021 is aangekondigd, en

zowel belastingplichtigen als de

aankondigen. Een groot deel van de

inmiddels per koninklijk besluit

Belastingdienst groot is.

wijzigingen is echter al in eerdere

vastgelegd, dat de verliescompensatie

jaren aangekondigd.

per 1 januari 2022 wordt aangepast.

Op 21 September 2021 in de middag

Carry forward onbeperkt, maar wel

weten we meer.

25


26


Lex Vonk bij 45-jarig bestaan Ondernemend Hoofddorp We spraken hem bij het 35- jarig en 40-jarig bestaan van onze jarige club, dan

flink versnipperd. Inmiddels hebben

mag hij bij het 45-jarig bestaan in ons magazine niet ontbreken: Lex Vonk. Hij

we op diverse bedrijventerreinen een

was manager zakelijke relaties en private banking bij Rabo Regio Schiphol

BIZ, er is vaak parkmanagement, dan

en gedurende die tijd zat hij 10 jaar in het bestuur van Ondernemend

is ‘samen voor belangenbehartiging’

Hoofddorp, waarvan 8 jaar als voorzitter.

dichtbij je voordeur. In mijn bestuurstijd waren we ook lange tijd

De Rabobank heeft hij inmiddels al

Bij een ondernemersclub draait het

het enige netwerk van enige omvang.

een tijdje achter zich gelaten. We

om belangenbehartiging en nu zit

Het was hét platform als je met

spreken af in zijn kantoor van AM

ik duidelijk aan de andere kant van

concullega’s in contact wilde komen.

match in Hoofddorp, de organisatie

de tafel. Als bestuur ben je bezig met

Nu zijn er veel meer mogelijkheden.

die zich sinds de invoering van de

faciliteren, als gewoon lid is het toch

Als je dan in je agenda moet kiezen,

participatiewet inzet om mensen met

afwachten wat wordt aangeboden.

raakt het programma wellicht een

een arbeidsbeperking toe te leiden

Van actief naar passief, dat is vooral

beetje uit zicht.

naar en te begeleiden bij werk bij een

het verschil.

reguliere onderneming. Sinds 2017

Even over mijn tijd in het bestuur:

Ziet hij het bestaansrecht voor

is hij algemeen directeur. “Na zoveel

er was veel leuk. Ik herinner me

Ondernemend Hoofddorp

jaren Rabo was het voor mij tijd voor

prachtige jubilea met optredens

verdampen?

een nieuwe uitdaging. Ik heb er geen

van Hans Klok en Karin Bloemen,

Nee, helemaal niet. Ik zie voor zo’n

spijt van dat ik hier ‘ja’ tegen heb

topavonden. Kon ook, gezien

bedrijvig gebied als Hoofddorp juist

gezegd. Met AM match zijn we continu

onze positie indertijd. En ik

een groot bestaansrecht. Anders

op zoek naar vacatures voor onze

herinner me enkele opvallende

had de club het natuurlijk nooit 45

kandidaten en die succesvol matchen

bedrijfsbezoeken, zoals ons kijkje bij

jaar volgehouden. Ik vind overigens

geeft een bijzonder goed gevoel.”

de bagageverwerking op Schiphol.

wel, dat we bij dit jubileum op een

Beleidsmatig was er de oprichting

kruispunt staan. Misschien een mooi

Twee uitersten, die bedrijven?

van het HOP, het Haarlemmermeers

moment voor een flinke impuls? Hoe

Nee, niet echt. Bij de bank draaide het

Ondernemers Platform: de

gaan we op weg naar ons vijftigjarig

om contacten met mensen, en dat is

krachtenbundeling zonder dat

bestaan? Ik zou het een goed idee

bij AM match ook zo, of nog sterker.

de verschillende organisaties

vinden om eens over de polder

Als ik naar beide functies kijk, noem

verplichtingen naar elkaar hebben.

heen te kijken, bijvoorbeeld naar

ik mijzelf ondernemer in loondienst.

Voor die tijd was er de Ondernemers

Amstelveen. Daar is een bedrijvenmix

Bij de Rabobank, een coöperatie,

Federatie die niet goed werkte. Met

die goed overeenkomt: gevarieerde

had ik veel verantwoordelijkheid

het HOP ging en gaat het beter, ik

ondernemingen, vaak een binding

en vrijheid, we hadden daar een

heb me daar vanaf het begin sterk

met Schiphol. De Amstelveense club

bestuur op afstand. Datzelfde

voor gemaakt. Als gewoon lid met AM

communiceert snel, werkt met een

geldt voor AM match. We zijn

match is het belang voor mijn bedrijf

eigen app. Ik denk dat Hoofddorp en

onderdeel van de Amstelland- en

vooral het netwerken. Als zoeken en

Amstelveen elkaar goed aanvullen

Meerlanden-gemeenten en voeren

vinden je core business is, moet je

en ook veel van elkaar kunnen

namens hen de opdrachten uit. We

elkaar soepel kunnen ontmoeten. Zo’n

leren. En je moet jezelf natuurlijk

hebben vestigingen in Uithoorn,

ondernemersplatform is daarvoor bij

onderscheiden. Wat dat betreft zou

Amstelveen en Hoofddorp. Zeker

uitstek dé plek.”

ik ook willen zeggen: het congres

goed vergelijkbaar dus. Wat dat

moet terugkomen. Nu corona onder

ondernemerschap betreft, in theorie

De belangstelling voor de

controle begint te komen is dat

ben ik geen zelfstandige, in de praktijk

netwerkevents van Ondernemend

toch een trekker die veel mensen

voelt dat zeker wel zo.”

Hoofddorp is soms te klein. Enig

aanspreekt. Ik vond het altijd iets

idee waarom, corona buiten

unieks. Het zou, als dat kan, snel weer

In je bankjaren was je bestuurslid

beschouwing gelaten?

een vaste plek op de kalender moeten

van Ondernemend Hoofddorp, met

Er is gewoon meer concurrentie,

krijgen!”

AM match ben je met je bedrijf

de lokale markt voor

gewoon lid. Hoe anders is dat?

belangenbehartiging is de laatste tijd

27


Haarlemmermeer wil efficiëntere dienstverlening De gemeente Haarlemmermeer wil

gemeenteraad, waarin het college

Holst. “De uiteindelijke strategische

het doen van aanvragen en meldingen

van B&W en ambtenaren werden

agenda is veel breder dan alleen

voor iedereen toegankelijker maken

opgeroepen nadrukkelijk met het

de kanaalstrategie. De gemeente

en neemt daarom het klantcontact

thema dienstverlening aan de slag

kijkt jaarlijks welke onderwerpen

stevig onder de loep. De keuze voor

te gaan. “De dienstverlening sloot

echt belangrijk zijn. In 2022 volgt

het juiste kanaal is cruciaal voor het

wel grotendeels aan bij de behoeften

besluitvorming over de in te zetten

verbeteren van het klantcontact.

van bewoners en ondernemers,

kanalen. Sommige acties lopen

Daarom wil de gemeente weten in

maar er was zeker nog ruimte voor

daar al op vooruit en worden dit

welke mate mensen gebruik (willen)

verbetering”, zegt Charlotte Holst

jaar al geïmplementeerd. Dát zijn

maken van telefoon, de balie, e-mail,

van de gemeente Haarlemmermeer.

interessante onderwerpen om

website en social media. Een breed

“Als je aan honderd mensen vraagt

met ondernemers en bewoners te

uitgezette vragenlijst moet meer

wat goede digitale dienstverlening

bespreken.”

duidelijkheid verschaffen. De enquête

inhoudt, krijg je honderd

is al uitgebreid uitgezet onder

verschillende antwoorden.”

ondernemers, belangenorganisaties en een digipanel.

Om een beter beeld te krijgen van de behoefte aan de verschillende kanalen

“In het kader van efficiëntere

stelde de gemeente Haarlemmermeer

en effectievere dienstverlening

deze vragenlijst op. De vragenlijst

De gemeente Haarlemmermeer

zijn veel gemeenten al gestopt

bestaat uit acht vragen, antwoorden

startte al in 2019 met een herijking

met de handmatige afhandeling

worden vertrouwelijk en volledig

van de visie op dienstverlening.

van e-mails en overgegaan om

anoniem verwerkt.

Dat was mede naar aanleiding

contactformulieren, waarmee je beter

De vragenlijst: https://tinyurl.com/

van een amendement in de

kunt sturen op afhandeltermijn”, zegt

onderzoekkanalen

Strandpaviljoen La Floria gaat weg uit het bos La Floria was voor veel lunchwandelingen het verzamel- en vertrekpunt

Ze wisten dat het tijdelijk was: Jerome

Dit is een gouden plek”, vertelt

klanten zijn zij toch teleurgesteld

Könst en Jeroen Kerkhof. Maar nu

Jerome. “La Floria mocht er tijdelijk

dat hun paviljoen weer moet

moet hun Restaurant La Floria weg

staan en daar houdt de gemeente

vertrekken. Eerder organiseerde het

uit het Haarlemmermeerse Bos. “In

Haarlemmermeer aan vast.”

duo Hoofddorp on Ice. En nu gaan

november zijn we weg. Dat wisten we

Jeroen en Jerome kijken tevreden

de mannen op zoek naar een nieuwe

van tevoren, maar het is wel jammer.

terug op La Floria, maar net als de

uitdaging.

28


Maak werk van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, NMCX helpt regelgeving, kun je contact opnemen

maken van je (bedrijfs-)omgeving.

Webinar Verplichting Energielabel C voor kantoren

Bijvoorbeeld door energie te

Zo organiseren we op 5 oktober

nl). Of misschien is een webinar

besparen, door de bedrijfsomgeving te

om 9.30 uur een webinar over de

‘Subsidiekansen voor duurzame

vergroenen of door anders om te gaan

verplichting voor kantoren (>100

maatregelen’ een goede optie om

met het eten in de kantine. Goed voor

m2) om vanaf 1 januari 2023 een

inspiratie op te doen. Deze kan

jouw bedrijf en voor je werknemers.

Energielabel C te hebben. We geven

Tamara voor je organiseren op jouw

Zo krijgt maatschappelijk betrokken

dan een toelichting op het proces en

bedrijventerrein.

ondernemen vorm.

laten zien hoe wij hierbij kunnen

Als bedrijf heb je een grote invloed op het prettiger, duurzamer en gezonder

Kun jij daarbij hulp gebruiken? NMCX is een onafhankelijke organisatie

met onze subsidiecoach Tamara Koeman (tamara.koeman@nmcx.

helpen. Aanmelden kan via het

Wil je ook werk maken van

Ondernemersloket.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen? Neem dan contact op

gevestigd in Hoofddorp, die bewoners,

Subsidiekansen

bedrijven en maatschappelijke

En wil je weten wat de

kansen genoeg, zeker met alle huidige

organisaties adviseert op het gebied

subsidiemogelijkheden zijn voor het

subsidiemogelijkheden en fiscale

van verduurzaming, om zo samen te

verduurzamen van jouw bedrijf?

voordelen.

werken aan een toekomstbestendige

Om wegwijs te worden in de

met NMCX. Een ding is zeker: er zijn

werk- en leefomgeving. Op de bedrijvenpagina van de website van NMCX vind je veel informatie over energie besparen en zelf opwekken, over het verminderen van de afvalstroom of over het bijdragen aan een klimaatbestendige omgeving. Het Ondernemersloket Haarlemmermeer verstrekt daarnaast informatie en geeft adviezen over energiebesparing en -opwekking, wetgeving en subsidies.

29


Extra aandacht voor kwetsbare mensen

Fouad Sidali

30


De coronacrisis heeft impact op ons allemaal. Niet alleen fysiek en financieel, maar ook op het sociaal en mentaal welzijn van Haarlemmermeerse inwoners. Dit geldt vooral voor de kwetsbaren onder ons, zoals mensen met psychische problemen of een licht verstandelijke beperking, eenzame mensen of dak- en thuislozen. En daar kunnen we iets aan doen. Samen met ondernemers! “Corona heeft ons flink te pakken

denk ik aan horecaondernemers

genomen. Het virus heeft iedereen

die een ontbijt organiseren voor

geraakt. Ondernemers, inwoners,

ouderen, eenzamen of mensen met

scholen, instellingen, maar ook

een beperking. Of mensen bij elkaar

psychisch heeft het gevolgen voor

brengen voor een kop koffie met

mensen ”, vertelt wethouder Fouad

taart en een fijn gesprek. Een rit in

Sidali, onder meer verantwoordelijk

oldtimers, een kennismaking met jeu

voor zorg en welzijn. “Uit onderzoek

de boules, thai chi of schilderles. Maar

van de GGD is gebleken dat er extra

ik denk ook aan de jongeren, die we

behoefte is aan specifieke acties en

met extra sportaanbod een steuntje

activiteiten voor kwetsbare groepen.

in de rug kunnen bieden. Of een

Vanuit het Rijk is hier nu landelijk een

straatfotografie-workshop organiseren

subsidie voor beschikbaar gesteld.

of kookles in een buurtcentrum. De

Daar ben ik blij mee. Het doel is

combinatie van ontmoeten, samen

om de langetermijngevolgen van

bewegen of samenzijn helpt mensen

corona te beperken. Ondernemers en

op weg naar een positievere mindset.

organisaties die hiervoor activiteiten

Het vermindert eenzaamheid en je

organiseren, kunnen subsidie

leert nieuwe mensen kennen. Ik zou

aanvragen. Dit kan via de gemeente.”

het fantastisch vinden wanneer een

Activiteiten Wat kun je als mkb-ondernemer doen

aantal ondernemers zich hiervoor sterk gaat maken.”

om te helpen? “Heel veel”, vervolgt

Subsidieaanvraag

Fouad, “maar je moet er een beetje

Ondernemers met een plan voor

creatief mee omgaan en zoek vooral

coronaherstel voor inwoners kunnen

ook samenwerking met elkaar en

een subsidieaanvraag doen bij de

met andere (maatschappelijke-)

gemeente. De aanvraag moet een

organisaties. Als ik hardop denk, dan

maatschappelijk en sociaal doel hebben. De subsidie is eenmalig en alleen bedoeld voor aanvullende activiteiten naast het reguliere aanbod. Commerciële partijen kunnen worden gekoppeld aan een maatschappelijke organisatie, zodat het aanbod ook bijdraagt aan structurele aanpak van eenzaamheid. De aanvraag moet 8 weken voor de startdatum van de activiteit of project ingediend worden. Het project moet voor 31 december 2022 afgerond zijn. Het aanvraagformulier of informatie over deze subsidie kunt u aanvragen via: meervoorelkaar@ haarlemmermeer.nl.

31


Vijf tips om de internatio

32


nale markt op te gaan Bart Klaassen (38) helpt ondernemers hun internationale ambities waar te maken. Dat doet hij als Trade Developer bij Amsterdam Trade & Innovate, dat speciaal is opgezet om bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam te verbinden aan zakelijke kansen in het buitenland.

nieuwe markt op te gaan”, zegt Bart. “Wij

4) Help medewerkers een internationale mindset ontwikkelen

helpen dit te faciliteren door onze netwerken,

Als je medewerkers zich kunnen inleven in

handelsreizen en advies.”

de lokale context van het land, is dat een dik

“Er komen fantastische innovaties uit onze regio, maar het vergt voorbereiding goed een

pluspunt. Wat voor service verwachten je Dit zijn de top vijf tips van Bart voor

belangrijkste stakeholders daar? Willen je

ondernemers die in het buitenland zaken

medewerkers wel een tijdje in het buitenland

willen doen.

verblijven? Kunnen ze zich goed aanpassen

1) Zorg voor een solide basis

aan lokale gewoonten?

met zich mee. Zorg daarom dat je een track

5) Overweeg een lokale samenwerkingspartner

record en solide basis hebt voordat je de grens

De meeste ondernemers starten met export op

overgaat. Als je vaste klant internationaal gaat

eigen kracht door middel van orders. Als het

opereren, volg die dan met je dienstverlening.

volume toeneemt kun je kijken naar andere

Dat verstevigt meteen je relatie met die klant.

mogelijkheden, zoals een licentieverlening.

Internationaliseren brengt altijd extra kosten

2) B  ereid je goed voor, voordat je de grens over gaat

Maar bekijk ook de mogelijkheden van een joint venture of acquisitie van een lokaal bedrijf. Voordeel is dat alle lokale kennis al in

Veel ondernemers leggen de focus op de

huis is. De juiste fasering en timing voor het

marktintroductie van hun eigen product of

werken met een lokale partij kan een enorm

dienst. Maar het is vaak slimmer om eerst

verschil maken.

een concurrentieanalyse in het betreffende land te maken. Waarom is er interesse in

Meer weten? Neem contact op met Bart

jouw product of dienst? Welke niches zijn

via bart.klaassen@amsterdam.nl of kijk op

er, wat zijn de gangbare prijzen en wie is de

iamsterdam.com/trade.

marktleider?

3) Verdiep je in de cultuur Ondernemers worden in het buitenland vaak geconfronteerd met culturele verschillen. Een lange zakenlunch in Brussel is belangrijk voor het vertrouwen van de zakelijke relatie. En respect tonen door op een bepaalde manier te buigen in Japan evengoed. Lees je dus altijd goed in.

33


STRONGER THAN EVER Het is niet de vraag wat er in Business Park RichPort allemaal niet mogelijk was tijdens de lockdowns, maar eerder wat er desondanks alles juist wel is gebeurd. Churchill zei het al: ‘Never waste a good crisis.’ Naast zichtbare zaken, zoals verbetering van de infrastructuur en bewegwijzering, is er veel vastgoed geupgrade en voorbereid voor de terugkeer naar kantoor. Ook zijn huurders samengebracht en gehouden in online activiteiten, zoals een online wijnproeverij. RichPort is sterker dan ooit en klaar om haar huurders weer te verwelkomen en te verbinden op één van de meest aantrekkelijke bedrijvenparken van Nederland.

website

www.richport.nl

e-mail

info@richport.nl

facebook

facebook.com/RichPortCommunity


Het jaar doormidden... In verband met het niet mogen organiseren van Kerstborrel, ‘Welkom 2021’ en meer van dat soort gezellige bijeenkomsten werd op 30 juni werd het jaar 2021 doormidden gezaagd. Bij Café De Eersteling. En Ton en Maaike Verstraten waren er blij mee. Wat we gemist hebben werd daar volledig ingehaald. Niet geheel corona-proof, maar wel gezellig. Dank Maaike voor deze superleuke foto’s!

35


36


Lunchwandeling over Graan voor Visch-Zuid Onze eerste activiteit na de zomer was weer meteen een gezonde en gezellige bijeenkomst: een lunchwandeling over bedrijventerrein Graan voor Visch-Zuid. Er werd verzameld bij het bedrijf van René Klomp, van Mazda-dealer en Vakgarage Hartgerink en Klomp. René zorgde voor de versnaperingen, Ondernemend Hoofddorp regelde de broodjes. En die broodjes waren zoals te doen gebruikelijk bijzonder goed verzorgd door De BroodjesBoetiek bij het NS station Hoofddorp. Uiteraard vertelde René het een en ander over zijn bedrijven. Maar Annelies Osinga van het Adamas Inloophuis had ook iets te melden, namelijk de Adamas Beweeg Challenge. “Kom in beweging en steun Adamas” was haar boodschap. Het was weer een gezellige, gezonde en nuttige bijeenkomst.

39


38


Doeltreffende communicatie

Advies op

maat

Hoge Kwaliteit

Ontwerp & Drukwerk

Servicegericht persoonlijk contact

Jouw boodschap op de juiste manier vertalen en vertellen... daar zijn we goed in!

Hoofdweg 594, 2132 MJ Hoofddorp - 06 122 37 255 - creatie@bizziebee.nl - www.bizziebee.nl ontwerp | dtp | drukwerk | websites | van idee tot en met realisatie


JAAR

Wij bedanken onze relaties voor het vertrouwen en de fijne samenwerking in de afgelopen 20 jaar.

Taurusavenue 183 Hoofddorp 023 557 2288 www.schenkmakelaars.nl

Profile for Anneke Copier

Ondernemend Hoofddorp Magazine 3  

Ondernemersvereniging Ondernemend Hoofddorp is de grootste en meest actieve ondernemersvereniging van Haarlemmermeer. Zij heeft tot doel het...

Ondernemend Hoofddorp Magazine 3  

Ondernemersvereniging Ondernemend Hoofddorp is de grootste en meest actieve ondernemersvereniging van Haarlemmermeer. Zij heeft tot doel het...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded