Page 1

โรงเรียนกวดวิชา

ฉบับที่

4/55 Turn on your future

?

ย ั ส ง ? ส ?

ถาม...

บ ัร บ ป ร ะ กั น ค� ำ ต อใ น

?

ภาย

24

ชั่ ว โ ม ง

?

?

High Lights

ุกวิชา CLEAR ทุกคอร์ส ท ของน้อง หน้า 9

ที่ 1 กับความส�ำเร็จ

?

หน้า 2

?

?

?

น้า 4 ห ก โล บ ั ะด ร ง อ ท ภูมิใจ 2 เหรียญ

PAT2 ตุลา หน้า 41 te a d p U s e ri e -S V งหน้า หน้า 28, 36 ว ่ ล น ย ี เร าร ก น แผ าง ว

www.OnDemand.in.th


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ทุกคอร์ส การเรียนให้เข้าใจ

น้องแต่ละคนมีพื้นฐานแตกต่างกัน หากระหว่างเรียน น้องได้ CLEAR จุดที่ไม่เข้าใจ หรือจุดที่สงสัย จะท�ำให้น้องเรียนรู้เนื้อหาได้ต่อเนื่อง ระบบ CLEAR ที่พี่สร้างขึ้นมา ท�ำให้น้องสามารถสอบถามได้ตลอด ทีต่ วั เองติดขัด ไม่ต้องถามท้ายคอร์ส ไม่ต้องถามเมื่อเจอพี่ๆ หรืออาจารย์ ตรงนี้จะท�ำให้น้องคลิกใน การเรียนของตัวเอง ท�ำให้การเรียนของน้องดียงิ่ ขึน้ และช่วยให้นอ้ งฝ่าด่านทีส่ ำ� คัญได้อย่างราบรืน่ CLEAR จึงมีทมี่ าเป็นแบบนี้

หัวใจของ CLEAR มีข้อเดียวคือ พี่ขอร้องน้องว่า “ถ้าติดต้องถาม” เพราะว่าถ้าน้องถามเข้ามา มันเป็นการประกันว่า น้องจะประสบความส�ำเร็จในการเรียนของน้องได้อย่างแน่นอน... พี่โหน่ง ออนดีมานด์

สารบัญ 2

• ภูมิใจ 2 เหรียญทองระดับโลก • ที่ 1 ระดับประเทศ และระดับโลก • ที่ 1 กับความส�ำเร็จของน้องๆ • ที่สุดของความส�ำเร็จ • ทีมอาจารย์ออนดีมานด์ • OnDemand On tour • เส้นทางสู่ความส�ำเร็จน้อง ม.ต้น (แผนการเรียน) • เส้นทางสู่ความส�ำเร็จน้อง ม.ปลาย (แผนการเรียน)

หน้า 4 หน้า 6 หน้า 9 หน้า 18 หน้า 24 หน้า 26 หน้า 28 หน้า 36


?

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุกวิชา 1.

มาเรียนที่ออนดีมานด์ ถามผ่าน หน้าจอเรียน

3.

อ่านหนังสือนอกบ้าน ถามผ่าน Smartphone

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก

CLEAR ค�ำถามได้ง่ายๆ

รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ทุกที่ทุกเวลา 2.

ภ าย

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

ฝึกโจทย์อยู่ที่บ้าน ถามผ่านเว็บไซต์ www.ondemand.in.th

ดาวน์โหลดฟรี! “OnDemand Academy”

หน้า 39 หน้า 41 หน้า 43 หน้า 45

ชีวะ

• ฟิสิกส์ ม.ปลาย • ฟิสิกส์ PAT2 V-Series • ฟิสิกส์สอบตรง มข. V-Series Plus • PAT3 N-Series

• ชีวะ ม.ปลาย • ชีวะ PAT2

หน้า 47 หน้า 49

วิชาเฉพาาะ

หน้า 30 หน้า 31 หน้า 32 หน้า 33 หน้า 34

• ความถนัดแพทย์ • GAT Connect Plus • วิทย์ O-NET

หน้า 51 หน้า 53 หน้า 55

อื่นๆ

วิทย์ ม.ต้น

• คอร์สสด Summer’56 • ฟิสิกส์ ม.ต้น • ชีวะ ม.ต้น • เคมี ม.ต้น • ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ / มหิดลฯ

ฟิสิกส์

for iOS for Android

• ขั้นตอนการสมัครและช�ำระเงิน หน้า 56 • ติดต่อสาขา หน้า 59 www.ondemand.in.th

3


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ภูมิใจียญทอง

กับ 2 เหร แนท

าร ก า ด ส ั ว ิ ต น ั ต ์ ท น ั ณัฐน ประเทศเอสโตเนีย ระจ�ำปี 2555 ณ

ีย ิก ระดับโลก ป ป ม ิ ล อ โ ์ ส 5 ณ ประเทศอินเด โดนีเซีย ก ิ 5 ส ิ 5 ฟ 2 ี ง ป อ ำ � ท ะจ ญ ร ย ี ป ร ย ี เห • ศอิน ับเอเช ิกส์โอลิมปิก ระด ะดับโลก ประจ�ำปี 2553 ณ ประเท ประจ�ำปี 2552 ณ ประเทศอิหร่าน ส ิ ฟ ง อ ท ญ ย ี ร เห • ทศ ปิก ร ิมปิก ระหว่างประเ ่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และอวกาศโอลิม ล ก อ โ ์ โล ร น ิ ต เง ส า ญ ศ ย ี า ร ร า เห • ิกส์ด ษาต ราศาสตร์และฟิส หลวง ประจ�ำปี 2555 เพื่อไปศึก า ด ง อ ท ญ ย ี ร เห • เรียน ระราชทานทุนเล่า พ บ ั ร ้ ได น ั บ ุ จ จ ั ป •

ผมจะน�ำความรู้ทาง ฟิสกิ ส์,ดาราศาสตร์ และ Earth Science มาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ ให้กับประเทศไทย

4


ก ิ ป ม ิ ล อ โ ์ ส ฟิสิก

ก ล โ บ ั ระด ตังติพังงศ์ วรศรัณย์

?

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

พุฒ

เนีย 5 ณ ประเทศเอสโต 5 5 2 ี ป ำ � ะจ ร ป ก ประเทศอินเดีย ส์โอลิมปิก ระดับโล • เหรียญทอง ฟิสิก ส์โอลิมปิก ระดับเอเชีย ประจ�ำปี 2555 ณอังกฤษ • เหรียญทอง ฟิสิก ลิมปิกวิชาการ เพื่อไปศึกษาต่อประเทศ • ปัจจุบันได้รับทุนโอ

ล บ เ น โ ล ั ว ง า ร า ้ ว ค ผมอยากไป นเยาวชนรุ่นใหม่ และกลับมาสอ

“พี่ขอร่วมยินดีด้วยใจจริงกับน้องทุกคนนะครับ เบื้องหน้าเรา อาจเห็นความส�ำเร็จของพี่ๆ เขา แต่เบื้องหลังนั้นต้องแลก มาด้วยความยากล�ำบาก และความพยายามอย่างมาก สิ่งหนึ่งที่พี่ได้เห็นกับน้องในค่ายฟิสิกส์โอลิมปิกคือ ที่นี่สอน ให้น้องมีจิตใจท�ำเพื่อสังคมครับ น่าภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ และอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนหล่อหลอมน้องๆ ครับ” พี่โหน่ง ออนดีมานด์ www.ondemand.in.th

5


1 ประเทศ โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ที่

เหรียญ ทอง

พชร วงศ์สุทธิโกศล

กับรางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 4 (4th IOAA) ปี 25533

เรียน “กลุ่มคลื่น” และ “กลุ่มไฟฟ้า” กับพี่โหน่งครับ เรียน ด้วย Super Map ท�ำให้ผมเข้าใจมากขึ้น จากยากๆ กลายเป็น ง่ายไปเลยครับ หมดปัญหาเรื่องท่องจ�ำสูตร ด้วย แถมช่วยในการท�ำข้อสอบม.ปลายได้เป็นอย่างดีด้วยครับ

เหรียญ ทอง

กับรางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552

Super Map ของพีโ่ หน่งท�ำให้ผมจัดเรียงความคิดได้งา่ ย

ชวิน สีตวาริน

กับรางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552

เรียน “กลุ่มคลื่น” กับพี่โหน่ง ระบบออนดีมานด์ ดีมากครับ ส่วนตัวสุดๆ สามารถเลือกเวลาได้ จองได้ ยกเลิกได้ สะดวกมากๆ ครับ 6

เหรียญ เงิน

ณัชพล เด่นด�ำรงทรัพย์ กับรางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552

พี่โหน่งท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จในการสอบเป็นตัวแทน ประเทศครั้งนี้ครับ พี่โหน่งสามารถอธิบายในส่วน ที่เข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วย Super Map ต้องขอบคุณพี่โหน่งกับระบบดีๆ มากครับ

เหรียญ เงิน

ธีรภัทร เมืองพูล

อ่านแค่ Super Map ของพีโ่ หน่งหน้าเดียว ก็เหมือนได้ อ่านหนังสือไปทัง้ บทแล้วครับ

เหรียญ ทอง

ระดับ

จิรายุ พักตร์ฉวี

กับรางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขันฟิสิกส์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (11th Pho) ปี 2555

Super map ช่วยท�ำให้เราเห็นภาพรวมของเรือ่ งทีเ่ รียน ผมขอขอบคุณพี่โหน่งมากครับ พี่ได้เปิดโลกของฟิสกิ ส์ให้ผมได้ รูส้ กึ สนใจและรักในวิชานี้ พี่ ได้เปลีย่ นชีวติ ของผม จาก

เด็กธรรมดาคนหนึง่ ได้เข้าสูส่ ายโอลิมปิก

เหรียญ ทองแดง

ณัฐชัย ประชาพิพัฒ

กับรางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขันโลกและอวกาศ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 (4th IESO) ปี 2553

พี่โหน่ง์ช่วยผมได้มากเลยครับ โดยเฉพาะ Super Map ของ

พี่ ช่วยให้ผมสามารถจัดการแนวความคิดใน การเรียนฟิสิกส์ ได้อย่างเป็นระบบ และยิ่งเรียน

ด้วยระบบออนดีมานด์ ที่ผมสามารถจัดเวลาเองได้แล้วก็ยิ่งท�ำให้ ผมเรียนได้อย่างมั่นใจมากขึ้น


ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก

ระดับ

รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

1 โลก ที่

?

ส ง สั ย ถ า ม . .

คนเก่ง คือคนที่กล้าที่จะล้ม เรียนรู้ และลุกขึ้นมาสู้ต่อ

เกรท สรณภพ เทวปฏิคม

• เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับโลก ประจ�ำปี 2552 ณ ประเทศเม็กซิโก • เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับเอเชีย ประจ�ำปี 2552 ณ ประเทศมองโกเลีย • ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสกิ ส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผม

เรียนกับพี่โหน่งมาตั้งแต่ ม.2 ครับ พี่โหน่งท�ำให้ผมมุ่งมั่นและมีความพยายามจนสอบเข้าค่าย ฟิสิกส์โอลิมปิกได้ครับ Super Map พลิกวิธีการเรียน ของผมไปเลยครับคือพี่โหน่งได้แนะน�ำ ว่าการเรียนฟิสิกส์ที่ดีต้องวางแผนจัดหาเนื้อหาให้เป็นระบบ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเรียนฟิสิกส์ ท�ำให้เรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผมถือว่าพี่โหน่งเป็น 1 ในบุคคลที่ท�ำ ให้ผมประสบความส�ำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับ www.ondemand.in.th

7


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

พี่

ยิ น ดี ด ้ ว ยนะครั บ กั บ น้ อ งๆ ทุ ก คนที่ ส ามารถเข้ า มหาวิทยาลั ย และคณะที่ ตั้ ง ใจได้ ค รั บ ส่ ว นตั ว พี่ เ องก็ ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้องประสบความส�ำเร็จ แต่ ยั ง มี ค นอี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ เป็ น อย่างมากในการ ท�ำให้น้องได้เข้าคณะที่ตั้งใจไว้ได้ นั่นก็คือ คุณพ่อ คุณแม่ และ คุณครูที่โรงเรียน ที่ท่านได้ใช้เวลาทุ่มเทให้กับน้องตลอด 3 ปี และตลอดชีวิตของน้อง น้องอย่าลืมบุญคุณของท่านนะครับ เข้าไปกราบขอบพระคุณท่านด้วย ที่ส�ำคัญที่สุด น้องจะมีวันนี้ ไม่ได้เลย ถ้าน้องไม่มีความพยายามและอดทนในการเรียน รวมถึงอดทนในการอ่านหนังสือ ขอบคุณตัวของน้องเองด้วยนะ... พี่ดีใจกับวันนี้ของน้องพี่จริงๆ ครับ

พี่โหน่ง

ที่ 1

แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แรงบันดาลใจในการสอบ Admissions

อยากเป็นแพทย์ เพราะจะได้ชว่ ยเหลือคน และเป็นความชอบส่วนตัว อีกทัง้ มีผใู้ หญ่แนะน�ำให้เรียน

ฝากถึงน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบ ขอเป็นก�ำลังใจให้น้องๆ ที่ก�ำลังเตรียมตัวสอบ Admissions ทุกๆ คน…สู้ๆ ค่ะ :D

“ได้ช่วยเหลือคน”

ชุติภา ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ที่ 1

จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แรงบันดาลใจในการสอบ Admissions “รู้สึกว่าชอบทางด้านจิตวิทยาอยู่แล้วค่ะ เพราะคณะนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ ส่วนตัวแล้วเป็น คนที่ชอบสังเกตผู้คนอยู่แล้ว โดยเฉพาะเพื่อนๆ ถ้าเห็นคนไหนเศร้าๆ ก็จะเข้าไปคุยกับเค้าว่าเป็น อะไรหรือเปล่า แล้วก็คอยให้ก�ำลังใจเพื่อนอยู่เสมอค่ะ”

ฝากถึงน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบ “อยากให้นอ้ งๆ ตัง้ ใจอ่านหนังสือ ฝึกท�ำโจทย์ให้มาก และอย่าพึง่ ท้อ พยายามค้นหาตัวเองให้เจอ เพราะถ้าเรารูจ้ กั ตัวเองมากขึน้ เท่าไหร่ เราจะมีเวลาท�ำตามความฝันของตัวเองมากขึน้ เท่านัน้ ” ศศินี อรุณอาภารัตน์ 8

“อย่าท้อ ค้นหาตัวเองให้เจอ”


? 1

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

ที่ กับ ความส�ำเร็จ ของน้องๆ

เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์

“ ความพยายาม ผลจาก

จะมีผลกับตัวน้อง ไปตลอดชีวิต

ที่ 1

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แรงบันดาลใจในการสอบ Admissions

ข้อคิดให้น้องๆ ที่ก�ำลังจะสอบ

ระบบออนดีมานด์ช่วยในการเรียน ได้อย่างไร

สิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆ คือความตั้งใจ ด้วยเป้าหมาย ที่ชัดเจน โดยให้เราคิดทุกวันว่าเราพยายามท�ำอะไร เพื่อให้ถึง เป้าหมายของเราหรือยัง พยายามท�ำให้เต็มที่ เพราะผลจาก ความพยายามของน้อง จะมีผลกับตัวของน้องไปตลอดชีวติ น้องๆ ลองคิดดูว่าถ้าถึงวันที่น้องท�ำส�ำเร็จ ตัวน้อง พ่อ แม่ และคน ที่รักเราจะมีความสุขและภูมิใจมากแค่ไหน แล้วใช้สงิ่ นีเ้ ป็นแรง ผลักดันตัวเองให้ขยันและพยายามมากขึน้ สูๆ้ นะคะ

คุณพ่อ คุณแม่ อาจารย์ เพื่อนๆ และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ ”ตัวเอง” เราคิดว่าเราจะต้องท�ำให้ได้ ตั้งเป้าหมายเอาไว้ แล้วตั้งใจท�ำให้เต็มที่ จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง การเรียนกับระบบคอมพิวเตอร์ของออนดีมานด์สะดวก มากค่ะ เพราะว่าเราต้องเรียนหลายวิชาและท�ำกิจกรรมที่โรงเรียน ซึ่งเกวสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้เลย สามารถหยุดถ้าเราฟัง ไม่ทันหรือย้อนกับไปทวนในเรื่องที่เราไม่เข้าใจได้ เป็นระบบที่มี ประสิทธิภาพมากๆ ค่ะ

ฝากถึงพี่โหน่ง

ขอบคุณพี่โหน่งมากๆ ค่ะ ที่คอยเป็นก�ำลังใจให้ตลอด จากที่แต่ก่อนไม่เคยชอบวิชาฟิสิกส์เลย พี่โหน่งสอนให้เข้าใจ วิชานีม้ ากขึน้ ค่ะ คะแนนก็เลยดีขนึ้ ตามไปด้วย www.ondemand.in.th

9


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ทีส่ ดุ ธนิดา หมวกสอาด แพทย์จุฬาฯ

1,074

ณัฎฐ์ เพียรวิทยาพันธุ์ แพทย์จุฬาฯ

อัครวินท์ จันทคนธุ์ แพทย์จุฬาฯ

ชญานิศ วงศ์สีนิล แพทย์ศิริราช

ณัฐมนฑ์ สัมพัฒนวรชัย แพทย์ศิริราช

ปัณณ์ คูหาชัยสกุล แพทย์ศิริราช

สิทธา เจือกิจก�ำจร แพทย์รามา

นัทธ์ แสงศิริวุฒิ แพทย์รามา

ปิติพงษ์ แสงส�ำฤทธิ์ แพทย์รามา

แพทย์ จุฬาฯ

ปี 55 น้องติดแพทย์ คน

จาก 1,408 คน • ปี 54 ติด 989 คน • ปี 53 ติด 822 คน • ปี 52 ติด 664 คน • ปี 51 ติด 351 คน

น้องอ้น

ณัฐธัญ อัตโต

สอบติดคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Part เชาวน์ปญั ญาทีพ่ แี่ ท็ปสอนช่วยในการฝึก ท�ำโจทย์มากค่ะ มี step ในการคิดแก้ไขโจทย์ ช่วย ให้ทำ� ได้ไวขึน้ ส่วน Part จริยธรรมทีพ่ หี่ มอเป้งสอน ช่วยเป็นแนวคิดในการท�ำโจทย์ได้ดมี ากค่ะ รวมทัง้ แบบฝึกหัดก็ตรงแนวข้อสอบมาก

แพทย์ รามา

น้องปอร์เช่ ธีรภัทร ศรีนา

สอบติดคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10

Part เชาวน์ปัญญา บางบทความต้องอาศัยการ ตีความ ซึง่ บางครัง้ ก็สามารถตีความได้หลายอย่างบวก กับบางบทความมีโจทย์ยาก ท�ำให้เสียเวลาในการท�ำมาก ซึง่ เทคนิคของ OnDemand ก็ชว่ ยให้จบั หลักการในการ ท�ำได้มากขึน้ ส่วน Part จริยธรรมโจทย์บางข้อคล้ายกับใน หนังสือแบบฝึกหัดมากครับเปลีย่ นแค่คำ� ถามเพียงเล็กน้อย ซึง่ ช่วยได้เยอะเลยครับ

น้องหวาน

ชุติมา เจษฎาวิทยากุล สอบติดคณะแพทยศาสตร์

แพทย์ ศิรริ าช

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Part เชาวน์ปัญญามีความยากอยู่แล้วและมีพวก จับใจความส�ำคัญของภาษาไทยซึ่งผมไม่ค่อยถนัด แต่พอมาเรียนกับออนดีมานด์ผมได้ฝึกท�ำโจทย์เก่าๆ เยอะมากครับได้เจอโจทย์ที่หลากหลาย แถมอาจารย์ สอนเข้าใจง่าย ให้หลักการคิดเป็น step ตรงนี้ช่วย ได้จริงๆ ครับ


?

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

ที่1 คณะแพทยศาสตร์ ชุติภา ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ศิรริ าชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ Admissions

ระบบ OnDemand ช่วยในการเรียนได้อย่างไร

เทคนิคการอ่านหนังสือ และการเตรียมตัวสอบ Admissions คือ ต้องอ่านแล้วท�ำความเข้าใจในเนือ้ หาวิชา พยายามฝึกท�ำโจทย์ ให้มาก พี่โหน่งสอนให้เข้าใจพื้นฐาน ซึ่งสามารถเอาไปปรับใช้ใน การท�ำโจทย์ได้ ส่วนเทคนิค Super Map ท�ำให้มองเห็นภาพรวม ในเรื่องนั้นๆ ได้ดีขึ้นค่ะ

ระบบออนดีมานด์ ช่วยให้สามารถจัดเวลาเรียนได้ตาม ความสะดวก สามารถเพิ่มลดความเร็วได้ ขอบคุณพี่โหน่ง และ ทีมอาจารย์ออนดีมานด์ทกุ ๆ คนค่ะ ทีไ่ ด้ชว่ ยหนูให้เข้าใจในบท เรียนมากขึน้ และได้พฒั นาระบบออนดีมานด์ขนึ้ มาให้เลือกเรียน ได้ตามความสะดวก

ต้องอ่านแล้ว ท�ำความเข้าใจ

ในเนื้อหาวิชา และพยายาม

ฝึกท�ำโจทย์ ให้มาก

www.ondemand.in.th

11


โรงเรียนกวดวิชา

ทีส่ ดุ

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ปี 55

สอบตรงติดวิศวะ จุฬาฯ

ธนบดี บุญสงเคราะห์ วิศวะจุฬาฯ

วิศวะ จุฬาฯ

471คน

• ปี 54 ติด 320คน • ปี 53 ติด 233 คน • ปี 52 ติด 188 คน • ปี 51 ติด 96 คน

ผมเคยเกือบเรียนไม่ทันสอบครับ แต่ว่าระบบของออนดีมานด์ท�ำให้ผมเลือกเวลาเรียน เองได้เลย ใช้เวลาแค่ 2 เดือน ก็จบคอร์ส PAT3 N-Series แล้วครับ พี่โหน่งสอนละเอียด ท�ำให้เข้าใจตั้งแต่ในห้องเลยครับและ Engineer Super Map ของพี่โหน่ง ยังช่วยให้ผมเห็น ภาพรวมของเนื้อหาได้ดีขึ้นด้วยครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณพี่ๆ มากๆ ครับ “เกือบเรียนไม่ทันสอบ แต่ระบบออนดีมานด์ช่วยผมได้”

รณวิศว์ เอี่ยมวรสิน วิศวะจุฬาฯ

วิศวะ จุฬาฯ

คอร์ส PAT3 N-Series เหมือนเป็นการทวนเนื้อหาทั้งหมดของวิชาฟิสิกส์ จากคอร์ส PAT2 V-Series ท�ำให้แม่นย�ำมากขึ้นครับ Engineer Super Map ช่วยให้ผมนึกเนื้อหาได้ โดยที่ผมไม่ต้องเสียเวลาอ่านเนื้อหาใหม่ทั้งหมด พี่ๆ สอนละเอียดและเข้าใจดีครับ รวมทั้ง มีโจทย์ให้ผมได้ท�ำด้วย ช่วยผมในการสอบได้มากเลยครับ “ผมไม่ต้องเสียเวลาอ่านเนื้อหาใหม่ทั้งหมด”

}

วิศวะ จุฬาฯ 12

เจษฎา ตรีรุ่งกิจ

กมล นารถนฤมิตร

ก่อพงษ์ วัลลภศิริ

ชญานิศ จันทร์แสงศรี

ฐิติพร ประสพโชคนภาพร

ณัฐกิตต์ ติรศรีวัฒน์


ธัญรัตน์ วิวัฒนเดชา วิศวะจุฬาฯ

วิศวะ จุฬาฯ

?

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

พี่โหน่งสอนตรงมากๆ ค่ะ จะคอยบอก ตลอดว่าเรื่องไหนส�ำคัญ เรื่องไหนออกข้อสอบ เยอะและมี ก ารบ้ า นให้ ฝ ึ ก ท� ำ โจทย์ อ ยู ่ ต ลอด คอร์สนี้ท�ำให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของวิชาฟิสิกส์ได้ดีขึ้นค่ะ รู้ว่าควรจะอ่านตรงไหน ควร จะเน้นตรงไหนเป็นพิเศษ Engineer Super Map ช่วยทวนเนื้อหาได้ดีมาก จ�ำง่าย ดีกว่า ที่ต้องไปทวนเนื้อหาใหม่ทั้งหมดมากๆ ค่ะ และ Online Solution ช่วยให้รู้วิธีคิดโจทย์ง่าย มากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจก็เข้าไปดูได้ ขอบคุณพี่ๆ มากนะคะ ช่วยให้หนูติดคณะที่ชอบค่ะ “เนื้อหาดี จ�ำง่าย ไม่ต้องไปทวนใหม่”

24

ธนัช ด�ำรงค์วัฒนโภคิน วิศวะจุฬาฯ

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

วิศวะ จุฬาฯ

พีโ่ หน่งสอนให้เข้าใจเนือ้ หาจริงๆ ไม่ได้สอนให้ทอ่ งจ�ำครับ คอร์ส PAT3 N-Series มี เนือ้ หาเพิม่ เติมจากการเรียนทีโ่ รงเรียน ท�ำให้เพียงพอส�ำหรับการสอบครับ ข้อสอบในหนังสือ ก็มหี ลากหลายให้ฝกึ ท�ำครับ ท�ำให้ชว่ ยในการสอบมากๆ เลย สุดท้ายอยากขอบคุณพีๆ่ มาก ครับ ทีม่ สี ว่ นช่วยผมในการสอบติดครัง้ นี้ “สอนให้เข้าใจเนื้อหาจริงๆ ไม่ ได้สอนให้ท่องจ�ำ”

}

วิศวะ จุฬาฯ

ศุภฤกษ์ ก้วยไข่มุข

ธนกร พานิชาภรณ์

ปกรัฐ สุวรรณรุ่งเรือง

ปวิณ ภิรมย์

รณกร วุทธานันท์

วรา วัชรถานนท์

ธนวรรธน์ จงพิพัฒน์มงคล

วิทวัส สุชาติกุลวิทย์

สาริศา นาคะรัตนากร www.ondemand.in.th

13


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ทีส่ ดุ

กับความส�ำเร็จ ของน้องติด สอวน. ฟิสิกส์

ค่าย 1

ปี55

105

,,

คน

ความรู้สึกจากน้องออนดีมานด์ ติด สอวน.

ขอบคุณพี่โหน่งมากครับ ที่ท�ำให้ผมชอบวิชาฟิสิกส์ เทคนิค Super Map สรุปเนื้อหาที่เป็นระบบ เหลือไม่กี่หน้า ทบทวนได้ สะดวก ขอบคุณที่ท�ำให้ ติด สอวน. ครับ ตุลย์ เจรีรัตน์

14

ติด สอวน.

ประทับใจพี่โหน่งที่สอน ให้ผมติดค่าย สอวน. ฟิสิกส์ พี่โหน่งมีโจทย์ที่ คล้ายๆ กับข้อสอบที่สอบ มาล่าสุด ขอบคุณพี่โหน่ง มากครับ ^^ จิรายุ ฉิมวิ ไลทรัพย์


?

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก

,,

ทีส่ ดุ

รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

ชวกร เซี่ยงคิ้ว

วิ ช า ชั่ ว โม ง

กับความส�ำเร็จ ของน้องติด สอวน. ฟิสิกส์

ค่าย 2

ปี54

ความรู้สึกจากน้องออนดีมานด์ ติด สอวน.

24

.

ดีใจมากครับ เพราะตั้ง ความหวังไว้ค่อนข้างสูง ตั้งเป้าไว้ว่าต้องติด ค่าย 2 และผลสอบออกมาก็ติด อย่างที่ตั้งใจไว้ ดีใจมากๆ เลยครับ และที่ส�ำคัญได้ ท�ำให้พ่อและแม่ภูมิใจ ด้วยครับ

32 คน

จากทั้งหมด 52 คน

ยินดีดว้ ยนะครับส�ำหรับความส�ำเร็จอีกขัน้ หนึง่ น่าชืน่ ใจ กับพวกเราที่สามารถผ่านด่านสู่รอบ 2 สอวน. ฟิสิกส์ (ศูนย์ กทม.) กันได้ถึง 32 คน จาก 52 คน และศูนย์ จังหวัดอื่นๆ อีกพอสมควรเลย ยังไงพี่เองก็ขอย�้ำให้ น้องพีแ่ บ่งปันความรูท้ เี่ รามีให้แก่กนั และยึดถือหลักในใจ เสมอว่า ความรู้ที่เรามี เราจะเอามาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เมื่อเราเติบโตต่อไป ออนดีมานด์

ติด สอวน.

วรพล อัศวแสงทอง

ดีใจมากครับทีส่ อบติดเพราะ ไม่คอ่ ยมีเวลาอ่านหนังสือ จึงรูส้ กึ กดดันและกลัวเล็ก น้อยครับ จึงลงคอร์ส 1108 ฟิสกิ ส์เพือ่ สอวน. ค่ายแรก และเนือ้ หาก็ตรงกับทีใ่ ช้สอบ ครับ คุณพ่อกับคุณแม่กด็ ใี จ มากเลยครับ

www.ondemand.in.th

15


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ทีส่ ดุ

กับความส�ำเร็จ ของน้องติดเตรียมฯ สายวิทย์

ที่ 1

ปี55

• ปี 54 ติด 377 คน • ปี 53 ติด 336 คน • ปี 52 ติด 243 คน • ปี 51 ติด 202 คน

เตรียมฯ

414

,,

คน

“คนเก่ง” แพ้ “คนขยัน”

ผมดีใจมากๆ ครับที่สอบติดเตรียมฯ ปีนี้ฟิสิกส์ ออกเยอะครับ Super Map ของพี่โหน่ง ก็ช่วยให้ ผมจัดล�ำดับความรู้ได้ดี ท�ำให้ตอนสอบผมสามารถ จับใจความได้ตรงจุด สุดท้ายนี้ก็อยากฝากบอกน้องๆ ว่า “คนเก่งแพ้คนขยัน” ตั้งใจเรียนในห้องให้มากๆ แล้วก็จะสอบติดเตรียมฯ ครับ

อัคคภัทร์ จารุชัยยง ที่ 2

ที่ 3

เตรียมฯ

ที่ 7

เตรียมฯ

ชนสิทธิ์ ศิริเศรษฐ์ ที่ 8

กัญญกร วิทยาคุณสกุลชัย 16

ที่ 5

เตรียมฯ

เตรียมฯ

พัฒน สรณสถาพร ที่ 9

เกตน์นิภา รัชตะทรัพย์

ที่ 6

เตรียมฯ

เตรียมฯ

เตรียมฯ

ชลาธร กุลธรชลานันท์ ที1 ่ 3

อาทิมา เอื้อไพบูลย์รัตน์

เตรียมฯ

ชยพล หล่อธราประเสริฐ ที1 ่ 5

ศักดิพัฒน์ ทรงวิศิษฏ์

เตรียมฯ

นันท์นภัส ตรัยรัตนยนต์


?

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก

,,

ทีส่ ดุ

• ปี 54 ติด 115 คน • ปี 53 ติด 114 คน • ปี 52 ติด 97 คน • ปี 51 ติด 88 คน

ติด

มหิดลฯ

รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

ติด

ปี55

อิสรีย์ พัฒนกุลอนันต์

ติด

มหิดลฯ

ปฏิพล สถิตย์วิภาวี

คน

ติด

พรพิชชา ราคชิต

ติด

ติด

มหิดลฯ

อังกูร ณ นคร

ติด

มหิดลฯ

กฤษฏิ์ จันทร์ขาว

ชั่ ว โม ง

151

พีๆ่ สอนเนือ้ หาได้ตรงมากค่ะ เรือ่ ง ไหนออกเยอะ พีๆ่ ก็จะให้เน้นไว้ แล้ว มหิดลฯ ก็ทบทวนบ่อยๆ แล้วก็ออกเยอะอย่างที่ พีๆ่ บอกไว้จริงๆ ขอบคุณ พีโ่ หน่งกับ พีแ่ ท็ปมากค่ะ โจทย์ทพี่ สี่ อน ช่วยหนูได้ มาก ถ้ามีรนุ่ น้องมาถามว่าเรียนทีไ่ หนดี ก็จะบอกว่าให้เรียนทีน่ แี่ หละค่ะ

มหิดลฯ

วิ ช า

กับความส�ำเร็จ ของน้องติดมหิดลฯ

วสุพร สังขจร มหิดลฯ

24

.

ทักษพร อิ่มแสงสุข

ติด

มหิดลฯ

เสฎฐวุฒิ ตั้งใจรักการดี

ฟิสกิ ส์ของพีโ่ หน่ง มีสว่ นช่วย มากๆ ค่ะ ท�ำให้เข้าใจตัง้ แต่พนื้ ฐาน มีโจทย์งา่ ยยากให้ฝกึ ฝนเยอะ แล้วก็ สอนได้ตรงกับข้อสอบทีอ่ อกเยอะค่ะ ตอนสอบรู้สึกว่าท�ำฟิสิกส์ได้เยอะ สุดเลย ต้องขอบคุณพี่ๆ มากนะคะ ที่ท�ำให้หนูประสบความส�ำเร็จในวัน นี้ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

ติด

มหิดลฯ

อนาวิล โอภาสเสถียร

ติด

มหิดลฯ

บวรศักย์ ลออรัตนพงษ์

ติด

มหิดลฯ

วรเศรษฐ์ ฉัตรอ�ำไพวงศ์

ติด

มหิดลฯ

ศศิพัชร์ วัฒนะประการชัย

www.ondemand.in.th

17


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ที่สุด

ของความส�ำเร็จ ด้วย ระบบ

ออนดีมานด์ ที่มา ของ “ระบบออนดีมานด์” เมือ่ เจ็ดปีทผี่ า่ นมาพีท่ ำ� งานเป็นผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต ของโรงงาน... แต่วนั หนึง่ พีพ่ บว่าสินค้าทีผ่ ลิตในโรงงานถึง เวลาก็เสือ่ ม ซึง่ ต่างจากความรูท้ เี่ ราได้สร้างขึน้ มา นอกจาก จะไม่เสื่อมแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้คนได้รับการศึกษาและ พัฒนาชีวติ ได้ดว้ ย เลยเป็นเหตุให้พตี่ ดั สินใจลาออกจากงาน มาท�ำงานทางการศึกษา ตอนพี่เปิดสอนใหม่ๆ เป็นคอร์ส สดซึ่งน้องๆ ที่เรียนอยู่นั้นก็ไม่ได้มาเรียนทุกครั้ง เหตุนี้เองท�ำให้พี่ต้องไปหาคอมพิวเตอร์มือสอง เก่าๆ (ช่วงนั้นไม่ค่อยมีเงินครับ) พร้ อ มทั้ ง หาวิ ธี เ อาไฟล์ สอนลงคอมพิ ว เตอร์ เพื่อให้น้องที่ขาดเรียนได้มาเรียน ชดเชยจะได้ไม่หลุดเนื้อหาและสามารถมาเรียนในครั้งต่อ ไปพร้อมกันกับเพื่อนๆ ได้ และผลที่ได้รับคือ น้องที่ขาด เรียนคอร์สสดก็ยังคงขาดเรียนต่อไป

18

ด้วยเหตุผลที่ว่า “ดีนะพี่ ผมมาเรียนกับคอมฯ พี่เมื่อไหร่ก็ได้” และพี่เองก็โชคดีที่น้องคนนั้นมีความรู้ด้าน คอมฯ เป็นอย่างดี จึงได้แนะน�ำเทคนิค โปรแกรมที่สามารถ เอามาพัฒนาการเรียนบนคอมฯ ตัวต่อตัวจนส�ำเร็จ

ระบบออนดีมานด์ ส�ำหรับพี่แล้ว

จึงเป็นระบบทีเ่ กิดจาก “ความต้องการของน้องๆ” และพี่จะรับฟังค�ำแนะน�ำของพวกเราต่อไป เพื่อ ท�ำให้ระบบการเรียนนี้ “สมบูรณ์แบบที่สุด” ครับ


ระบบออนดีมานด์ น�ำน้องสู่ความส�ำเร็จ

ความตั้งใจของพี่ที่พัฒนาระบบออนดีมานด์ ขึ้นมา ก็เพื่อช่วยท�ำให้น้องๆ ประสบความส�ำเร็จ กับการเรียน โดยพี่ ได้วิเคราะห์จากปัญหาการ เรียนพิเศษของน้องๆ และสร้างระบบออนดีมานด์ เพื่อช่วยน้องๆ ดังนี้ครับ...

• น้องจะสามารถจัด

เวลาเรียนได้ตามต้องการ

• ระบบออนดีมานด์

จะช่วยน้องในการฝึก ท�ำโจทย์ระหว่างเรียนได้

โดยค�ำนึงถึงความสามารถในการเรียนต่อครั้งของน้องๆ ว่าเรียน โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นวิชาที่จะต้องฝึกท�ำโจทย์และเก่ง ได้กี่ชั่วโมงแล้วเกิดผลสูงสุด เพราะน้องบางคนมีสมาธิเรียนได้ จากความช�ำนาญในการท�ำโจทย์ ระบบจะช่วยให้ น ้ อ งสามารถ 1 ชั่วโมง บางคนเรียนได้ถึง 3 ชั่วโมง หยุ ด เพื่ อ ท� ำ โจทย์ ก่ อ นที่ พี่ จ ะเฉลยให้ น ้ อ งดู ท�ำให้น้อง ได้ ฝ ึ ก ท� ำ โจทย์ และเรี ย นรู ้ ข ้ อ ผิดพลาดตั้งแต่ในห้องเรียน การท�ำแบบนี้บ่อยๆ จะช่วยให้น้องมีความช�ำนาญและเก่งขึ้น ตั้งแต่ในห้องเรียน

• ระบบออนดีมานด์ จะช่วยให้น้องจัดและ บริหารเวลาได้ตรง ประเด็นมากที่สุด

เนื่ อ งจากระบบออนดี ม านด์ เ ปิ ด โอกาสให้ น ้ อ งเรี ย นใน ช่วงเวลาใดก็ได้ในรอบ 1 ปีที่น้องสมัคร ท�ำให้น้องเรียนล่วงหน้า ที่โรงเรียนได้และเมื่อใกล้สอบก็กลับมาทบทวนได้อีก

• สามารถปรับความเร็วของ

การสอนได้ตามความเร็วในการ เรียนของแต่ละคน สามารถหยุดและ ย้อนได้ “เมื่อไม่เข้าใจ”

“นอกจากการตอบโจทย์เรื่อง เวลา สถานที่ และการฝึกฝนแล้ว ในปีนี้พี่อยากให้น้องๆ คอย ติดตามพัฒนาการของระบบนี้ ทีจ่ ะพัฒนาเพิม่ ขึ้นอีก เพื่อให้พวกเราเข้าถึงความส�ำเร็จในการ เรียนมากที่สุดครับ”

พี่โหน่ง

www.ondemand.in.th

19


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

มากกว่า

150,000 ระบบออนดีมานด์ คน ยืนยัน!!

ด้วยน้องที่เรียนกับ

ง่าย...

สมัครง่าย ช�ำระผ่าน Counter Services มากกว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ

“สมัครปุ๊ป เรียนได้ปั๊ป”

สบาย...

เลือกวัน-เวลาได้ตามต้องการ เรียนบ่อยได้ให้ทันสอบ จะเรียนกี่ครั้ง ครั้งละกี่ชั่วโมงก็ได้ (เรียนได้ต�่ำสุด 30 นาที)

“เรียนมาก เรียนน้อยสบายใจ” สาขา เช�ยงใหม

สาขา สุราษฎรธานี

สาขา ขอนแกน

สะดวก... อยากเรียนที่ไหนก็ได้เรียนดังใจ สมัครครั้งเดียวเรียนได้ทุกสาขา

“วันนี้เรียนสยาม พรุ่งนี้ ไปเรียนปิ่นเกล้าไม่มีสะดุด”

ล่วงหน้า... วางแผนการเรียนล่วงหน้าได้ทั้งปี

“หมดปัญหาเรื่องตารางเรียนชนกัน” 20


อายุการใช้งาน 1 ปี ทุกคอร์ส จองเวลาเรียน ได้ 24 ชั่วโมง ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง วัน-เวลาได้ ไม่จ�ำกัด

201

บทน�ำ, การนับ

202

การเคลื่อนที่แนวตรง

203

กฎของนิวตัน

เลือกได้...

เลือกเรียนเป็นบทได้ เรียนบทไหนก่อน/หลังก็ได้ หมดกังวลเรื่องสมัครแล้วไม่ตรงกับที่โรงเรียน

“สอบเรื่องไหน ทวนเรื่องนั้นได้ทันที”

จัดเอง...

จัดการหน้าจอเองได้ ท�ำให้ปัญหาเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่รู้เรื่อง จะหมดไปอย่างสิ้นเชิง

“หยุดเพื่อฝึกโจทย์ ย้อนเมื่อไม่เข้าใจ เร่งเมื่อใกล้สอบ”

ตอบโจทย์...

ตอบโจทย์ทุกครั้งที่สอบเพราะออนดีมานด์บวกชั่วโมงเพิ่มถึง 30% ใกล้สอบ ทบทวนได้ และเพิ่มความมั่นใจในทุกๆ การสอบด้วย Super Map

“เวลาเหลือเฟือ หมดกังวลก่อนสอบ”

เห็นภาพ...

ไฟล์เรียนแบบ “Smart View” ไม่ใช่แค่เห็นอาจารย์ หรือกับกระดาน White Board แต่เห็นภาพในการท�ำโจทย์ เข้าใจง่าย ด้วยภาพจริง เสียงจริง

“เน้นย�้ำทุกจุดส�ำคัญ ตรงประเด็นก่อนสอบ”

www.ondemand.in.th

21


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ทีส่ ดุ

ของความส�ำเร็จ...

ด้วย Super Map เทคนิคที่พัฒนาขึ้นจากหลักการสองอย่างคือ

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligence) ของ โฮ เวิร์ด การ์ดเนอร์ และ หลักการแผนที่ความคิด หรือ Mindmap® ของ โทนี่ บูซาน

Howard Gardner

Tony Buzan

นักจิตวิทยาและนักการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

เกิดเมื่อ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1942 ที่ประเทศอังกฤษ ผู้คิดค้น Mind Maps®

ย้อนไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว พี่ได้ศึกษาแนวความคิดของสองท่านนี้ จึงท�ำให้ได้รู้ว่า หากต้องการเรียนวิชาฟิสิกส์ให้เข้าใจถ่องแท้... เราจะต้องใช้สมองทั้งสองซีกพร้อมกัน คือ ด้านตรรกะ และ ด้านจินตนาการ เพราะการเรียนฟิสิกส์ที่เห็นภาพ ซึ่งถือเป็นการ คิดแบบมีระบบ และนัน่ คือหัวใจของการสร้าง Super Map ให้เกิด ขึ้นในใจของน้องๆ และสามารถน�ำไปใช้ในเชิงเป้าหมายได้ เช่น

การท�ำให้ผังความคิดที่มีตรงกับประเด็นข้อสอบที่จะสอบได้มาก ที่สุด เป็นต้น นี่จึงเป็นที่มาของการน�ำ Theory of Multiple Intelligence และ Mind Map® มาปรับให้กลายเป็น “Super Map” ใช้ ในการสอนวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้น้องๆ เข้าใจฟิสิกส์ได้อย่างแท้จริง โดย “ไม่ใช่การท่องจ�ำสูตร”

Super Map น� น้ำองๆน้อาจจะคิ องสูดว่าการท่ ่ความส� ำ เร็ จ องจ�ำสูตรจะช่วยท�ำโจทย์ฟิสิกส์ได้ แต่ในความเป็นจริง...สูตร

เพียงแค่สูตรเดียวไม่สามารถช่วยน้องๆ แก้โจทย์ที่ผ่านการ “ย�ำ” มาแล้วได้ เพราะฉะนั้น การท่องจ�ำสูตรก็ยังไม่ช่วยอะไร แต่ Super Map นี่แหละที่จะช่วยให้น้องมีความ “แม่น” เมื่อเจอโจทย์ที่ถูกย�ำมาแล้วได้อย่างง่ายดาย Super Map จะช่วยให้เห็นภาพรวมของสูตรทั้งหมด ท�ำให้น้องเข้าใจง่าย สามารถจัด ระบบความรู้ให้สามารถน�ำมาใช้แก้โจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ ไม่ว่าโจทย์ 1 ข้อ จะประกอบ ไปด้วยบทย่อยกี่บทก็ตาม ก็สามารถท�ำโจทย์ได้อย่างง่ายดายขึ้นครับ

Super Map

“ง่าย” ในการเรียน “แม่น” ในการสอบ 22


ที่สุด

ของความส�ำเร็จ...

ด้วย

“ระบบช่วยน้องอย่างตรงประเด็น ผ่านเครือข่ายออนไลน์” ในปัจจุบันโลกออนไลน์ถือเป็นที่ที่คน มาพบปะพูดคุยกันได้สะดวกและรวดเร็ว นี่จึงเป็นที่มาของระบบ Online Solution ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความ ต้องการของน้องๆ ที่จะสามารถกลับไป ฝึกท�ำโจทย์ฟสิ กิ ส์เองทีบ่ า้ นได้ โดยไม่ตอ้ ง กังวล หากเกิดติดขัด หรือไม่เข้าใจ เพราะ Online Solution เป็นระบบเฉลยทีส่ มบูรณ์ แบบ เพราะมีคำ� อธิบายอย่างละเอียด ทีจ่ ะ

ช่วยให้ข้อสงสัยของน้องๆ หมดไป พี่จึงได้พัฒนาเครื่องมือช่วยเหลือน้อง ขึ้ น มาคื อ “ระบบเฉลยออนไลน์ ” และ “ระบบการดูแลน้อง” โดยทั้งหมดนี้ผ่าน Online Solution ทั้งหมด “ระบบเฉลยออนไลน์” โจทย์ทุกข้อ จะถูกน�ำมาเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้น้อง ทีก่ ำ� ลังฝึกท�ำโจทย์ฟสิ กิ ส์ “ทีบ่ า้ น” สามารถ เข้ามาดูเฉลยอย่างละเอียดได้เมื่อติดขัด

หรือคิดไม่ออก จ�ำไว้ว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชา ที่สามารถเรียนให้เข้าใจได้ แต่ไม่สามารถ เก่งได้ หากไม่ฝึกฝน “ระบบการดูแลน้อง” ถ้าน้องๆ มี ปัญหาอยากปรึกษาพี่ทั้งเรื่องเรียนและ เรือ่ งส่วนตัว หรืออยากได้โจทย์ดๆี เทคนิค โดนๆ และสาระรอบตัวเกี่ยวกับฟิสิกส์ สามารถเข้ามาที่ลิงก์เหล่านี้ได้เลยครับ

พูดคุยกับพี่โหน่ง พร้อมรับข่าวสารดีๆ เข้าไป Search ตามนี้นะครับ

ปรึ ก ษาเป็ น การส่วนตัว เรื่องเครียด เรื่ อ งสอบ เรื่ อ งการเลือกคณะ ส่งมาได้เลยครับ p_nhong@ondemand.in.th ดูรายการทีวีบน Youtube ที่มีโจทย์มากมาย พร้อมข่าวสาร และสาระรอบตัว เข้าไปดูกันได้ที่ On Demand

www.youtube.com/ondemandacademy www.ondemand.in.th

23


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

พี่โหน่ง ผู้คิดค้น

ระบบออนดีมานด์ และ SUPER MAP สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)

การศึกษา • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน • อาจารย์สอนวิชาฟิสกิ ส์และผูบ้ ริหารสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ • ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบ “OnDemand” (ระบบ คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การเรี ย นการสอน) เป็ น แห่ ง แรกของ ประเทศไทย • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ “Super Map” กับวิชาฟิสกิ ส์เป็นแห่งแรก โดยใช้หลักการของทฤษฎีพหุปญั ญา (Multiple Intelligences Theory) มาผนวกกับหลักการ Mind map ที่พัฒนาในประเทศอังกฤษ วิทยากรรับเชิญในโครงการต่างๆ • Brand’s Summer Camp ปี 55-56 • PEPTEiN Genius Generation ปี 54 • B-ing B-Engineering ครั้งที่1 • ETV ติวเข้ม PAT3 • OSOTSPA Road To University 2012 • รายการสอนศาสตร์ช่องทรูปลูกปัญญา

24


นพ.วีรวัช เอนกจ�ำนงค์พร (พี่วิเวียน) สาธร อุพันวัน (พี่เต๋อ) • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย GPA 4.00 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา GPA 4.00 • โล่คะแนนสูงสุด วิชาชีววิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ปีซ้อน • โล่คะแนนสูงสุด วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา • ที่ 1 ประเทศ วิชาชีววิทยา ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย • ที่ 2 ประเทศ วิชาเคมี ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย • สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนน สูงสุดเป็นอันดับ 1 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิทยากรรับเชิญในโครงการชั้นน�ำต่างๆ เช่น • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 56 • โครงการหนึง่ ใจติวให้นอ้ ง OSOTSPA Road to University ครัง้ ที่ 5 • โครงการ ETV ติวเข้ม PAT2 ชีววิทยา • อาจารย์ชวี วิทยาประจ�ำรายการสอนศาสตร์ โครงการทรูปปลูกปัญญา • อาจารย์รบั เชิญร่วมออกข้อสอบแพทย์ กสพท. วิชาชีววิทยา โครงการ Taro Free Net’54 • ประสบการณ์สอนวิชาชีววิทยามากกว่า 10 ปี และเป็นวิทยากร รับเชิญสอนวิชาชีววิทยาตามโรงเรียนต่างๆ มากกว่า 30 โรงเรียน ทั่วประเทศ

• ที่ 1 ประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น โดยบัณฑิตแนะแนว • ที่ 1 ประเทศ การสอบแข่งขัน โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่ง ประเทศไทย • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วิทยากรรับเชิญในโครงการชั้นน�ำต่างๆ เช่น • อาจารย์สอน GAT พาร์ทเชื่อมโยง ในโครงการ Brand’s Summer Camp ปี 53-55 • อาจารย์สอนวิชาความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยง ในโครงการ เตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation ปี 54-55 • อาจารย์สอนวิชา GAT พาร์ทเชื่อมโยง ในโครงการหนึง่ ใจติวให้ น้อง OSOTSPA Road to University ครัง้ ที่ 5 • อาจารย์สอน GAT พาร์ทเชื่อมโยง ในโครงการติวเข้มเติมเต็ม ความรู้ Student Channel • วิทยากรรับเชิญสอน GAT พาร์ทเชื่อมโยง ในโรงเรียนชั้นน�ำ มากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน)

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป) • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) • อันดับที่ 1 ของประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น คณิตศาสตร์ (100 คะแนนเต็ม) • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท คะแนนสูงสุด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรรับเชิญในโครงการชั้นน�ำต่างๆ เช่น • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 54 • โครงการ เตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation ปี 54 • วิทยากรรับเชิญโรงเรียนต่างๆ มากกว่า 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

• ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อดีตผูแ้ ทนในการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ทัง้ ในระดับ สอวน. และ สสวท. • อดีตนักศึกษาวิจัย ห้องปฏิบัติการ Intelligent Control System คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น • อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Mongbusho • ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 ของประเทศไทย เข้ารับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ • มีประสบการณ์สอนวิชา เคมี ทัง้ ในและนอกประเทศ รวมระยะเวลา กว่า 6 ปี •ได้ รั บ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรในการบรรยายตามมหาวิ ท ยาลั ย และโรงเรียนมัธยม อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ฯลฯ www.ondemand.in.th

25


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

OnTour

demand

พี่โหน่ง พี่เต๋อ พบน้องๆ กว่า

100,000 คน

พี่โหน่ง On Tour • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 55 • โครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation • โครงการติวเข้ม PAT3 ความถนัดวิศวกรรม • โครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ (Student Channel) • โครงการทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 13 • โครงการทบทวนความรู้ออนไลน์กับมาม่า • โครงการ B-ing B-Engineering เสริมสมอง สร้างความรู้ สู่รั้ววิศวะ • โครงการทบทวนความรู ้ สู ่ รั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ปี ที่ 4 กั บ บริษัท โกลว์ จ�ำกัด • โครงการเตรียมพร้อมก่อนสอบ Admissions “Genius Camp” กรมประชาสัมพันธ์ • โครงการพระมหากษัตริย์นักการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ • โครงการ ปตท. เพื่อนชุมชน จ.ระยอง • โครงการ โตโยต้า เสริมปัญญาพัฒนาศักยภาพ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา • โครงการ Get Ready Admission II ที่ ม.สยาม • โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน จ.ร้อยเอ็ด • โครงการ หนึง่ ใจติวให้นอ้ ง OSOTSPA Road to University 2012 สานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย

26


พี่เต๋อ On Tour • โครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ (Student Channel) • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 53-55 • โครงการ Brand’s Summer Camp Online • โครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation • โครงการทบทวนความรู ้ สู ่ รั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ปี ที่ 4 กั บ บริษัท โกลว์ จ�ำกัด

และโรงเรียนชั้นน�ำอีกกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ!!!

• โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ จ.ระยอง • โครงการ GAT simulation test ปี 2012 • โครงการสานฝันเด็กชลสู่รั้วหาวิทยาลัย 2555 • โครงการ เตรียมสมอง พร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation ปี 54-55 • โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน จ.ร้อยเอ็ด • โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง OSOTSPA Road to University 2012 สานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย

www.ondemand.in.th

27


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

เส้นทางสู่ความส�ำเร็จ น้อง ม.ต้น (แผนการเรียน)

เรียนตาม

แบบ A

ค�ำแนะน�ำการเรียนในการเรียนวิทย์ ม.ต้น 3 วิชา

ตามปกติทางกระทรวงฯ จะก�ำหนดหลักสูตรกลางให้ ซึ่งถ้าเรียนตามกระทรวงฯ ให้เรียนตามแบบ A คือ

วิชา

รหัส

ชื่อบท

ม.1

ชีวะ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ เคมี เคมี เคมี

2105 1101 1102 3101 3104 3106

โลกสีเขียว กลศาสตร์ 1 ม.ต้น กลศาสตร์ 2 ม.ต้น พื้นฐานเคมีและสารรอบตัว การแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสารและน�้ำเพื่อชีวิต

ม.2

ชีวะ ชีวะ ชีวะ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ เคมี เคมี เคมี

2101 2102 2104 1103 1104 3102 3103 3105

อาหาร กลไกพื้นฐานของมนุษย์ ชีวิตสัตว์ สมบัติสาร กลุ่มคลื่น ความเข้มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลายกรด-เบส อะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี

ม.3

ชีวะ ชีวะ ชีวะ ฟิสิกส์

2103 2106 2107 1105

ระบบสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ระบบประสาทและพฤติกรรม กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ 28

การเรียนในแบบ A เป็นวิธีเรียนเพื่อให้ทันพอดีกับที่โรงเรียน แต่อาจจะไม่ต่อเนื่องในแง่วิชาการ เพราะวิชาจะกระโดดไปมา


ถ้าต้องการเรียนเพือ่ สอบเข้า หรือ

สอบแข่งขัน

?

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

เรียนเนือ้ หา ม.ต้น จบได้ภายใน

ม.1

เทอม 1

ปิดเทอมตุลาคม

เทอม 2

Biology

Biology

Physics

(2101, 2104, 2105, 2106)

(2102, 2103, 2107)

(1101-1103)

ชีวะ ม.ต้น • หน้า 32

ม.2

เทอม 1

ชีวะ ม.ต้น • หน้า 32

ฟิสิกส์ ม.ต้น

เทอม 2

Physics

Chemistry

Chemistry

(1104-1105,1109)

(3101-3102)

(3103-3106)

• หน้า 31

สอบเข้ามหิดลฯ

PACKวิทย์เข้มเข้ามหิดลฯ (1107, 2113, 3107)

• หน้า 35

เคมี ม.ต้น • หน้า 33

เคมี ม.ต้น

ชั่ ว โม ง

2 ปี

Summer ทบทวนบทเรียนและฝึกฝน ท�ำโจทย์เพิ่มทักษะ

PACKวิทย์เข้มเข้าเตรียมอุดมฯ (1106, 2112, 3108)

Summer ทบทวนบทเรียนและฝึกฝน ท�ำโจทย์เพิ่มทักษะ

• หน้า 33

สอบเข้าเตรียมอุดมฯ

• หน้า 34

วิ ช า

• หน้า 31

ปิดเทอมตุลาคม

ฟิสิกส์ ม.ต้น

24

.

สอบเข้า สอวน.

สอวน. ฟิสิกส์

เพื่อสอบเข้าค่ายแรก (1108)

• หน้า 31

ตามด้วยเรียนฟิสิกส์และชีวะ ม.ปลาย ล่วงหน้า หมายเหตุ

สอบเข้ามหิดลฯ สอบประมาณ พ.ย. จึงควรเรียน ม.ต้นให้จบก่อนขึ้น ม.3 สอบเข้าเตรียมอุดมฯ สอบประมาณ ก.พ. - มี.ค. จึงควรเริ่มเรียนตั้งแต่ ม.3 ปิดเทอม 1 หรือ ม.3 เทอม 2 สอบเข้า สอวน. สอบประมาณปลายเดือน ส.ค. - ต้นเดือน ก.ย. จึงควรเรียน ม.ต้นให้จบก่อนขึ้น ม.3 www.ondemand.in.th

29


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

สอบถามเพิ่มเติมที่ ออนดีมานด์บ้านสยามกิตติ์

เม.ย.

30


?

ส ง สั ย ถ า ม . .

Physics ฟิสิกส์ ม.ต้น

รหัส

เนื้อหาแน่น

สอนปูพื้นฐานและเน้นความเข้าใจด้วย เทคนิค SUPER MAP พร้อมทั้งคัดสรรแนว ข้อสอบที่น้องจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อฝึกความ ช�ำนาญ และพร้อมใช้ในทุกสนามสอบ

คอร์ส

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

ชั่วโมง ราคา

1101 1102 1103 1104 1105 1109

กลุ่มกลศาสตร์ 1 ม.ต้น 13 : 00 (การเคลื่อนที่แนวตรง, นิวตัน, สมดุล+โมเมนต์) กลุ่มกลศาสตร์ 2 ม.ต้น 10 : 00 (งานพลัังงาน, เครื่องกล, โมเมนตัม, การเคลื่อนที่แบบต่างๆ) กลุ่มสมบัติสาร 07 : 30 (ความร้อน, ก๊าซ, ของเหลว, ของไหล) กลุ่มคลื่น 14 : 30 (คลื่น เสียง แสง, กระจกและเลนส์, คลื่นแม่เหล็ก) กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 14 : 30 กลุ่มดาราศาสตร์และธรณีวิทยา 06 : 30

1,500.-

1181 (1101-1105)

Pack ฟิสิกส์ ออนดีมานด์ ม.ต้น 59 : 30 ราคาเต็ม 5,900.5,000.ไม่รวมกลุ่มดาราศาสตร์และธรณีวิทยา

1,900.1,700.1,400.1,400.1,700.-

1182 Pack ฟิสิกส์ ออนดีมานด์ ม.ต้น 66 : 00 ราคาเต็ม 6,600.5,400.(1101-1105,1109) รวมกลุม่ ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา 1106 1107 1108

ติวเข้มฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มฟิสิกส์เข้ามหิดลฯ ฟิสิกส์เพื่อสอบ สอวน. ค่ายแรก

36 : 30 32 : 30 33 : 00

3,000.3,000.3,500.-

www.ondemand.in.th

31


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

Biology ชีววิทยา ม.ต้น

ที่สุดของเนื้อหา

ครอบคลุมสุด ละเอียดสุด เข้มข้นที่สุด กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ในการสอนชีวะมากกว่า 10 ปี

ที่สุดของความเข้าใจ

แก้ปัญหาการเรียนแบบเดิมๆ ด้วยเทคนิคช่วยจ�ำ ร่วมกับ สื่อ Multimedia พร้อมตอบทุกข้อสงสัย ด้วยระบบ

ที่สุดของความมั่นใจ

ด้วยโจทย์ที่เยอะที่สุด มากกว่า 1,000 ข้อ จากทุกสนามสอบ เสริมความมั่นใจด้วยเฉลยละเอียดทุกข้อ ทั้งในชั่วโมงสอน และระบบ

รหัส 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107

คอร์ส อาหาร (โภชนาการและสารชีวโมเลกุล) กลไกพื้นฐานของมนุษย์ (ระบบย่อยอาหาร ระบบล�ำเลียงเลือด น�้ำเหลืองและ ภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ ระบบย่อยสลายอาหาร ระบบขับถ่าย) ระบบสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ ชีวิตสัตว์ (โครงสร้างและกลไกในสัตว์) โลกสีเขียว (เซลล์ การล�ำเลียงระดับเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช การล�ำเลียงสารในพืช) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ระบบประสาทและพฤติกรรม

ชั่วโมง

ราคา

10 : 00 15 : 00

1,700.1,200.-

11 : 30 07 : 30 11 : 00

1,700.1,600.1,800.-

07 : 00 06 : 00

1,500.1,500.-

2181 Pack ชีวะ ออนดีมานด์ ม.ต้น 68 : 00 ราคาเต็ม 5,000.4,000.(2101 - 2107) 2112 2113

32

ติวเข้มชีววิทยาเข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มชีววิทยาเข้ามหิดลฯ

28 : 00 37 : 30

2,500.3,000.-


?

ส ง สั ย ถ า ม . .

K-TIP chemistry เห็นภาพที่สุด เคมี ม.ต้น

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

ครัง้ แรกทีก่ ารเรียนเคมีจะง่ายเหมือนปลอกกล้วย ด้วยการใช้รูปภาพการ์ตูน และค�ำอธิบายที่ง่าย จนเห็นภาพ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

ครอบคลุมที่สุด ไม่เพียงแต่จะมีเนือ้ หาเคมี ม.ต้น ทีค่ รบและละเอียด ใน หลักสูตรนีจ้ ะเป็นครัง้ แรก ทีจ่ ะดึงเอาเนือ้ หา ม.ปลาย มาให้ น้องๆ ได้เรียนอย่างจริงจัง จนถึง ม.5 เทอม 1 เพือ่ เสริมสร้าง ความเข้าใจเชิงลึกและความได้เปรียบอย่างยิ่งในข้อสอบ แข่งขันในระดับโอลิมปิก

ฝึกโจทย์มากที่สุด รวบรวมข้อสอบแข่งขันระดับ ม.ต้น ทุกสนาม ตัง้ แต่ขอ้ สอบ เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ข้อสอบ สพฐ. ข้อสอบ IJSO ไปจนถึงข้อสอบ Olympic สอวน. มาให้น้องได้ฝึก และเฉลยละเอียดในห้องเรียนทุกข้อ

รหัส 3101 3102 3103 3104 3105 3106

คอร์ส พื้นฐานเคมีและสารรอบตัว ความเข้มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลายกรด - เบส การแยกสาร อะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี การเปลี่ยนแปลงของสารและน�้ำเพื่อชีวิต

ชั่วโมง

ราคา

12 : 00 12 : 00 10 : 30 09 : 00 16 : 30 10 : 30

1,900.1,900.1,800.1,700.1,300.1,800.-

3181 Pack เคมี ออนดีมานด์ ม.ต้น 70 : 30 ราคาเต็ม 5,400.4,500.(3101 - 3106) 3107 3108

ติวเข้มเคมีเข้ามหิดลฯ ติวเข้มเคมีเข้าเตรียมอุดมฯ

23 : 00 21 : 30

1,800.2,000.-

ส�ำหรับน้องที่ต้องการปูพื้นฐานใหม่อย่างครบถ้วน ควรเรียนจากง่ายไปยาก กลุ่มดังนี้ 3101 -> 3104 -> 3106 -> 3102 -> 3103 -> 3105 www.ondemand.in.th

33


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

สรุป

เนือ้ หาเข้มข้น ตรงตามแนวข้อสอบเตรียมอุดมฯ และมหิดลฯ พร้อมทัง้ รวบรวมแนวข้อสอบ ย้อนหลังกว่า 5 ปี ถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา เพื่อให้ น้องได้ฝึกท�ำโจทย์จนช�ำนาญและเรียนอย่าง “ตรงประเด็นที่สุด”

ติวเข้มเข้า

เตรียม อุดมฯ

สอบเตรียมอุดมฯ

รหัส

1106 2112 3108 9501

คอร์ส

ติวเข้มฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มชีววิทยาเข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มเคมีเข้าเตรียมอุดมฯ Pack วิทย์เข้มเข้าเตรียมอุดมฯ

ใช้วิชาวิทย์ 100 คะแนน (คะแนนเต็ม 400) ชั่วโมง ราคา 36 : 30 28 : 00 21 : 30 86 : 00

3,000.2,500. 2,000.ราคาเต็ม 7,500.- 6,400.-

ยืนยันกับน้องติดเตรียมฯ สายวิทย์ ปี 55 414 คน 34


?

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

ติวเข้มเข้า

มหิดลฯ สอบมหิดลฯ ใช้วิชาวิทย์ 50% ของคะแนนสอบทัง้ หมด

รหัส 1107 2113 3107 9502

คอร์ส

ติวเข้มฟิสิกส์เข้ามหิดลฯ ติวเข้มชีววิทยาเข้ามหิดลฯ ติวเข้มเคมีเข้ามหิดลฯ Pack วิทย์เข้มเข้ามหิดลฯ

ชั่วโมง

32 : 30 37 : 30 23 : 00 93 : 00

ราคา

3,000.3,000.1,800.ราคาเต็ม 7,800.- 6,600.-

ยืนยันกับน้องติดมหิดลฯ ปี 55 151 คน www.ondemand.in.th

35


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

เส้นทางสู่ความส�ำเร็จ น้อง ม.ปลาย (แผนการเรียน)

เน้นให้เรียนเนื้อหา ม.ปลาย ให้จบก่อนขึ้น ม.6 เพื่อใช้เวลาที่เหลือ เรียนคอร์ส Admissions

ม.4 Physics Biology

Summer ขึน้ ม.4

เทอม 1

ปิดเทอมตุลาคม

เทอม 2

กลุ่มกลศาสตร์ 1 กลุ่มกลศาสตร์ 2 กลุ่มกลศาสตร์ 3 กลุ่มสมบัติสาร (201-203)

(204-206)

(207-210)

(214-215)

• หน้า 39

• หน้า 39

• หน้า 39

• หน้า 39 (2208-2212)

• หน้า 47

(2201, 2202-2206)

กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2

• หน้า 47

Physics

ทบทวนบทเรียน และฝึกฝนท�ำโจทย์ เพิ่มทักษะ

(2213-2216, 2221)

• หน้า 47

เทอม 1

ปิดเทอมตุลาคม

เทอม 2

กลุ่มไฟฟ้าและ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลุ่มคลื่น

กลุ่มฟิสิกส์แผนใหม่

(216-219)

• หน้า 39

Biology

ทบทวนบทเรียน และฝึกฝนท�ำโจทย์ เพิ่มทักษะ

กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1

กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา

ม.5

Summer

กลุ่มพืช (2217-2220)

• หน้า 47

(211-213)

(220-222)

• หน้า 39

• หน้า 39

กลุ่มพันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ

กลุ่มความหลาก หลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

(2222-2223)

• หน้า 47

(2207, 2224-2225)

• หน้า 47

เรียนเนื้อหา ม.ปลาย จบได้ภายใน ม.5 เทอม 2 36


ม. 6

?

เตรียมตัวสอบ

ส ง สั ย ถ า ม . .

Admissions Summer ก่อนขึ้น ม.6

• สายวิทย์ วิศวะ

แพทย์

Physics

Physics

ฟิสิกส์ PAT2

• หน้า 39

Biology ชีวะ PAT2

• หน้า 49

ม.6 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ให้จบภายใน Summer

Physics

PAT3 N-Series • หน้า 45

ฟิสิกส์ PAT2

Biology ชีวะ PAT2

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

• หน้า 39 • หน้า 49

ฟิสิกส์ PAT2

• หน้า 39

Biology ชีวะ PAT2

• หน้า 49

ควรเรียนให้จบภายใน Summer ก่อนขึ้น ม.6 วิชาสามัญต้องสอบได้แต่ละวิชา ไม่ต�่ำกว่า 30%

Medical

ความถนัดแพทย์ • หน้า 51

GAT Connect Plus • หน้า 53

GAT Connect Plus • หน้า 53

GAT

วิทย์ O-NET

วิทย์ O-NET

วิทย์ O-NET

• หน้า 55

• สายศิลป์ สายศิลป์

ชั่ ว โม ง

Physics

GAT

O-NET

วิ ช า

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ควรเรียนให้จบภายใน Summer ก่อนขึ้น ม.6 หรือ ม.6 เทอม 1 เนื่องจากแพทย์ กสพท. สอบเดือน พ.ย.

GAT

.

O-NET

• หน้า 55

GAT

GAT Connect Plus • หน้า 53 ควรเรียนให้จบภายใน ม.6 เทอม 1

GAT Connect Plus • หน้า 53

O-NET

• หน้า 55

วิทย์ O-NET

O-NET

• หน้า 55

ควรเรียนให้จบภายใน ม.6 เทอม 2 คะแนนรวม O-NET ต้องไม่ต�่ำกว่า 60%

www.ondemand.in.th

37


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

แนะน�ำแผนการเรียนฟิสิกส์

*การเรียนล่วงหน้าท�ำให้เกิดความเข้าใจ ช่วยท�ำให้เกรดที่โรงเรียนดี GPAX สูง

กลุ่มกลศาสตร์ 1

กลุ่มกลศาสตร์ 2

A บทน�ำ BE แนวตรง AE

AE สมดุล AE

งานและพลังงาน โมเมนตัม

นิวตัน

กลุ่มกลศาสตร์ 3 E โพรเจกไทล์ E

วงกลม SHM (ซิมเปิลฮาร์โมนิก) E การหมุน

A = ออกสอบ Admissions มาก B = ออกสอบ Admissions มากรองลงมา E = ออกสอบความถนัดทางวิศวกรรมมาก กลุ่มฟิสิกส์แผนใหม่

กลุ่มคลื่น

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

A คลื่น BE เสียง A

A คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า A ฟิสิกส์อะตอม BE

แสง

กลุ่มสมบัติสาร AE

ก๊าซ ของแข็ง BE ของเหลว ของไหล

กลุ่มไฟฟ้า

A กลุ่มไฟฟ้าสถิตย์ AE กระแสตรง BE แม่เหล็กไฟฟ้า E

กระแสสลับ

เนื้อหาฟิสิกส์ 8 บท ที่ออกสอบของวิศวะมากในปีนี้ 1. สมบัติสาร (ของแข็ง ของเหลว ของไหล) 2. ไฟฟ้ากระแสตรง 3. ไฟฟ้ากระแสสลับ 4. ก๊าซและทฤษฎีจลน์ 38

5. การเคลื่อนที่แนวตรง 6. งานและพลังงาน 7. กฎของนิวตัน 8. การเคลื่อนที่แบบหมุน

{


ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ปูพื้นฐานฟิสิกส์ให้แน่น เน้นเรียนเพื่อทำ�เกรด พร้อมโจทย์ตั้งแต่ระดับ ง่ายถึงยาก รวมทั้งโจทย์ ข้อสอบ Ent’ เพื่อพร้อมต่อยอดสู่ทุกสนามสอบ และเป็น พื้นฐานสำ�คัญสำ�หรับการเรียนต่อคอร์ส PAT2 ฟิสิกส์ (V-Series) รหัส กลุ่ม กลศาสตร์ 1 กลุ่ม กลศาสตร์ 2

กลุ่ม กลศาสตร์ 3

กลุ่มคลื่น กลุ่ม สมบัติสาร กลุ่มไฟฟ้า กลุ่มไฟฟ้ากระแสสลับ

กลุ่ม ฟิสิกส์แผนใหม่

Live Class

เรื่อง

?

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

ชั่วโมง

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

ราคา

201 บทน�ำ, การนับ 10 : 00 1,800.202 การเคลื่อนที่แนวตรง 15 : 30 1,200.203 กฎของนิวตัน 13 : 00 1,100.0281 Pack กลศาสตร์ 1 (201 - 203) ราคาเต็ม 3,100.- 2,600.204 สมดุลกล 16 : 00 1,300.205 งานและพลังงาน 14 : 30 1,200.206 โมเมนตัม 11 : 00 1,900.0282 Pack กลศาสตร์ 2 (204 - 206) ราคาเต็ม 3,400.- 2,900.207 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง 11 : 00 1,900.208 การเคลื่อนที่วงกลมและดวงดาว 13 : 30 1,000.209 การเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์โมนิก 08 : 00 1,700.210 การเคลื่อนที่แบบหมุน 07 : 00 1,600.0283 Pack กลศาสตร์ 3 (207 - 210) ราคาเต็ม 3,200.- 2,700.211 คลื่น 15 : 00 1,200.212 เสียง 15 : 30 1,200.213 แสง 14 : 00 1,100.0284 Pack คลื่น (211 - 213) ราคาเต็ม 3,500.- 2,800.214 ก๊าซและทฤษฎีจลน์ 18 : 00 1,050.215 ของแข็ง ของเหลวและของไหล 16 : 30 1,100.0285 Pack สมบัติสาร (214 - 215) ราคาเต็ม 2,150.- 1,900.- 216 ไฟฟ้าสถิตย์ 18 : 00 1,200.217 ไฟฟ้ากระแสตรง 20 : 00 1,250.218 แม่เหล็กไฟฟ้า 14 : 30 1,150.0286 Pack ไฟฟ้า (216 - 218) ราคาเต็ม 3,600.- 3,000.219 ไฟฟ้ากระแสสลับ 08 : 30 1,700.ส�ำหรับฟิสิกส์ออนดีมานด์ รหัส 220 - 222 จะรวมอยู่ในคอร์ส PAT2 ฟิสิกส์ V-Series อยู่แล้ว 220 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, แสงเชิงฟิสิกส์ 03 : 00 1,300.221 อะตอม 11 : 00 1,400.222 นิวเคลียร์ 07 : 00 1,800.0287 Pack ฟิสิกส์แผนใหม่ (220 - 222) ราคาเต็ม 2,500.- 2,300.-

รหัส

1920

เรื่อง

วัน

เวลา

ราคา

ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลศาสตร์ 1 จันทร์-เสาร์ 13.30 – 16.00 3,000.(201-203) 18 เม.ย.- 4พ.ค. 56

สอบถามเพิ่มเติมที่ออนดีมานด์บ้านสยามกิตติ์ www.ondemand.in.th

” 39


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ตอกย�้ำความส�ำเร็จ

น้องกว่า 16,000 คน ที่เรียน “ฟิสิกส์ PAT2 V-Series

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนัช จตุรภัทรจรัส

เทคนิค super map ของพีโ่ หน่ง สอนแล้วเข้าใจง่ายขึน้ ครับ เอาไว้ใช้อา่ นทบทวนได้ครับ เวลาเจอข้อสอบ ก็สามารถใช้สตู รได้เลย ระบบออนดีมานด์ สะดวกมากเลยครับ สามารถหยุดหรือจะย้อนเนือ้ หาเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ และทีส่ ำ� คัญเลือกเวลาเรียนได้ครับ ขอขอบคุณพีโ่ หน่งทีช่ ว่ ยท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จทางด้านการเรียนครับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พีโ่ หน่งสอนดีมากๆ ค่ะ super map ของพีโ่ หน่ง เอาไว้อา่ นทบทวนก่อนสอบ ชอบการเรียนระบบของ ออนดีมานด์ ย้อนได้เมือ่ ไม่เข้าใจ การจองเวลาเรียนอยากเรียนเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ตามต้องการ ขอบคุณพีโ่ หน่ง ค่ะ Super map ของพีโ่ หน่ง ท�ำให้เข้าใจ และฝึกท�ำโจทย์ได้มากค่ะ

จรุนันต์ ตั้งวิชิตฤกษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

นรินทร์ คุณานุปถัมถ์

พี่โหน่งสอนเข้าใจมากครับ เทคนิค Super map ของพี่โหน่ง ท�ำให้ผมคิดโจทย์ได้ไวขึ้นครับ ระบบ ออนดีมานด์ สามารถจองเวลาเรียนเองได้ และยกเลิกเองได้ ผมชอบมากๆ ครับ ขอขอบคุณพี่ๆ ทีม อาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะพี่โหน่งครับ ที่ท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

สูตร Super map ของพีโ่ หน่งท�ำให้ผมสามารถ ท�ำโจทย์ให้งา่ ยขึน้ และด้วยระบบของออนดีมานด์ ท�ำให้ การเรียนสะดวกมากขึน้ ครับ เพราะสามารถจองเวลาเรียนได้เอง และเลือกวันเรียนได้ตามทีเ่ ราสะดวกเลยครับ ขอบคุณออนดีมานด์ และ พีโ่ หน่ง ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จจนถึงทุกวันนีค้ รับ อยากจะฝาก ถึงน้องๆ รุน่ ต่อไปพยายามอ่านหนังสือล่วงหน้าไว้เยอะๆ และท�ำให้เต็มทีค่ รับ

ณัฐวุฒิ ปิ่นทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชานน นาคะเสถียร

การสอนของพีโ่ หน่ง ช่วยให้จำ� สูตรได้เร็วขึน้ พอผมเห็นโจทย์กส็ ามารถท�ำได้ และได้คำ� ตอบเร็วขึน้ ระบบการเรียนของออนดีมานด์ สะดวกและง่าย เลือกวันและเวลาทีผ่ มสะดวกจะเรียนได้ เหนือ่ ยก็หยุดพัก ได้ ขอบคุณพีโ่ หน่ง ทีส่ อนเทคนิคดีๆ อย่าง Super Map ทีช่ ว่ ยให้การท�ำข้อสอบง่ายขึน้ และฝากไปถึงน้องๆ นะครับ อย่ากังวลกับข้อสอบ ถ้าน้องๆ ฝึกท�ำโจทย์ ตัง้ ใจอ่านหนังสือเยอะๆ เราสามารถท�ำได้แน่นอน

เป็นไปไม่ได้เลยว่า ในระหว่างที่น้องเรียน จะไม่มีอะไรติดขัด พี่ขอร้องกับน้องๆ ทุกคนที่ เรียน V-Series กับพี่ว่าหากติดขัด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา หรือโจทย์ พี่อยากให้น้องถามเข้ามาทาง CLEAR กัน นะครับ ยิ่งถามมาก น้องๆ จะยิ่งได้ประโยชน์กับการสอบ เพื่ออนาคตของตัวน้องเอง ถ้าติด...ต้องถามนะน้อง ออนดีมานด์ 40


?

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

• Update ข้อสอบแนวใหม่ PAT2 ตุลา 55 (เริ่มเรียน 5 ธ.ค. 55)

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

• ข้อสอบย้อนหลังมากกว่า 25 ปี • ข้อสอบ กสพท. วิชาสามัญ • ข้อสอบโควตา

• แผนที่สูตร • จ�ำง่าย • ใช้ ได้จริง

ดูเฉลยออนไลน์ และประกันเวลาตอบ 24 ชม.

ที่แรก และที่เดียว

คอร์ส Ent. ฟิสิกส์ ถามได้ตลอด 24 ชม. V-Series! V-CLEAR! www.ondemand.in.th

41


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

อีกขั้น...

ของความส�ำเร็จ

คอร์ส โควตา มข.

เพื่อน้องว่าที่ ม.ขอนแก่น โดยเฉพาะ

ณีรนุช เอี่ยมสอาด

สอบติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คอร์ส V-Series ช่วยได้เยอะเลย จากที่เรียนฟิสิกส์ไม่เข้าใจ สามารถท�ำให้เราเข้าใจ และท�ำให้ ได้คะแนนสอบเพิ่มขึ้น Super Map ก็ช่วยได้ในการท�ำข้อสอบ สามารถทบทวนก่อนสอบได้ด้วย ฝากให้น้องๆ ตั้งใจเรียน ทบทวนก่อนสอบ ฝึกท�ำโจทย์เยอะๆ

ณัฐณิชา พิลากุล

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คอร์ส V-Series ของพี่โหน่ง แนวข้อสอบเหมือนๆ กับข้อสอบโควตา มข. ใกล้เคียงมากๆ บางข้อ เปลีย่ นเพียงแค่ตวั เลข แต่กท็ ำ� ได้ เพราะเข้าใจวิธกี าร ขัน้ ตอนการท�ำโจทย์ อีกอย่าง Super Map ของ พีโ่ หน่งก็เป็นส่วนส�ำคัญมาก ในการท�ำโจทย์ ช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบ และจ�ำสูตรได้แม่นมากๆ

ศตรัศมี แก้วชาลุน

สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คอร์ส V-Series ช่วยให้หนูเข้า มข. ได้มากเลย มีแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงมากเลยค่ะ Super Map ของพีโ่ หน่ง ช่วยให้คดิ สูตรอย่างเป็นระบบ ซึง่ ในการท�ำข้อสอบครัง้ นีช้ ว่ ยได้มากเพราะข้อสอบบางข้อ ตรงกับทีพ่ โี่ หน่งสอนเลย ฝากให้นอ้ งเตรียมตัวตัง้ แต่เนิน่ ๆ จะได้มเี วลาทบทวน และฝึกท�ำโจทย์ดว้ ย

วรัญญู สมณะ

สอบติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คอร์ส V-Series เป็นการทบทวนเนือ้ หา ม.ปลาย ทัง้ หมดเลย ชอบมากๆ แนวข้อสอบกลุม่ กลศาสตร์ ตรงมากๆ Super Map ช่วยให้คดิ อย่างเป็นระบบไม่สบั สน และสามารถเห็นภาพรวมของเรือ่ งนัน้ ๆ ฝากน้องๆ ให้อ่านหนังสือ ตั้งใจเรียน ทบทวนเนื้อหา ฝึกท�ำโจทย์บ่อยๆ 42


?

ส ง สั ย ถ า ม . .

. ข ม า ต ว ค โ คอร์ส

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

กับรวมเล่ม Super Map กับเล่มรวมโจทย์ โควตา มข.

ดูเฉลยออนไลน์ และประกันเวลาตอบ 24 ชม.

เปิดแล้ว

รับสมัคร

วันนี้

รหัส คอร์ส ชั่วโมง 371 ฟิสิกส์สอบตรง มข. V-Series Plus 25:00

ราคา 1,400.-

www.ondemand.in.th

43


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

อนวัช พุฒวันเพ็ญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พีๆ่ อธิบายและสอนเรือ่ งยากๆ ให้กลายเป็นเรือ่ งง่ายๆ และมีเทคนิคทีท่ ำ� ให้สามารถจ�ำ ได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ซึง่ มีประโยชน์มากในตอนท�ำข้อสอบ เพราะท�ำให้ไม่เสียเวลาและท�ำให้ทำ� ข้อสอบ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผมต้องขอบคุณทีมอาจารย์ทมี่ เี ทคนิคการสอน ทีช่ ว่ ยให้ผมเข้าใจและ สามารถท�ำให้ผมสอบติดคณะทีผ่ มหวังไว้ได้ และต้องขอบคุณพีๆ่ ทีอ่ อนดีมานด์ ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา และอ�ำนวยความสะดวกในเรือ่ งต่างๆ ผมรักออนดีมานด์มากๆ เลยครับ “ผมรักออนดีมานด์มากๆ เลยครับ”

มารีพร อัศวโสภี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่โหน่ง พี่แท็ป และพี่เคน สอนเข้าใจง่าย มีมุขสอดแทรก จึงท�ำให้ไม่เครียดจนเกิน ไป และมีเทคนิค Engineer Super map ของพี่โหน่ง ที่ช่วยจัดระบบความคิด ซึ่งจะท�ำให้ เกิดความเข้าใจได้และจดจ�ำได้ง่ายยิ่งขึ้น หนูต้องขอบคุณพี่โหน่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เข้า มหาวิทยาลัยได้ตามที่หวังไว้ ต้องขอบคุณสถาบันออนดีมานด์มากๆ เลยคะ “Engineer Super map ช่วยจัดระบบความคิด”

วิศรุต หาญสุวรรณพิสิฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พีๆ่ เป็นคนมีเทคนิคเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ซึง่ เทคนิคของพีเ่ ขาเป็นเทคนิคทีท่ ำ� ให้ เรามองเห็นภาพรวม และสามารถเชือ่ มโยงเนือ้ หาทัง้ หมดเข้าด้วยกันได้อย่างดี ซึง่ ท�ำให้เวลา ตอนทีเ่ ราสอบ เราจะสามารถนึกภาพนัน้ ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งจ�ำหรือวิเคราะห์โจทย์นนั้ นาน ผมชอบระบบออนดีมานด์ทที่ ำ� ให้เลือกเวลาเรียนได้เอง โดยตัวเราเองเป็นคนก�ำหนดเอง ว่าจะมาเรียนวันไหน เวลาไหน ซึง่ เป็นระบบทีส่ ะดวกสบาย และท�ำให้การมาเรียนเป็นเรือ่ งที่ ไม่ยงุ่ ยากและไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป “เทคนิคท�ำให้ ไม่ต้องจ�ำหรือวิเคราะห์โจทย์นาน” พรกมล ชลายน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิคในการเตรียมตัวของหนูคือ จะคอยติดตามเฟสบุ๊กของพี่โหน่งค่ะ มีค�ำแนะน�ำ ดีๆ ในการเตรียมตัวสอบ และสอบถามพี่โหน่งได้โดยตรงเลยค่ะ ส่วนเทคนิคการสอนของ พีๆ่ ท�ำให้อา่ นได้ถกู จุดรูว้ า่ อะไรส�ำคัญ ควรอ่านตรงไหนก่อนหลัง ล�ำดับก่อนหลัง ท�ำข้อสอบ ได้คะแนนจริงค่ะขอบคุณพี่ๆ อาจารย์ ที่ท�ำให้หนูติดคณะที่อยากจะเข้าได้จริงๆ และฝาก น้องๆ ว่าสู้ๆ นะคะน้องๆ พี่เป็นก�ำลังใจให้ค่ะ “ขอบคุณพี่ๆ ที่ท�ำให้หนูติดคณะที่อยากจะเข้าได้จริงๆ” ริศรา เลิศลักษณาพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจา คุณทหารลาดกระบัง พี่ๆ มีเทคนิคที่ท�ำให้เข้าใจในเนื้อหาต่างๆให้ง่ายมากขึ้น โดยเทคนิค Engineer Super Map ของพีเ่ ขาคือการสรุปความคิดรวบยอดตัง้ แต่ตน้ เรือ่ งถึงปลายเรือ่ ง ซึง่ จะเน้นในเรือ่ งที่ ส�ำคัญๆ เทคนิคของพี่เขานอกจากจะท�ำให้เราสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้แล้ว ยังท�ำให้ เราสามารถประยุกต์ใช้กับโจทย์ต่างๆ ได้มาก ขอบคุณพี่ๆ ที่ช่วยแนะแนวทางจนท�ำให้หนู สอบติดคณะที่หนูหวังไว้ และนอกจากนั้นยังแนะแนวในเรื่องที่เป็นคติดีๆที่เป็นประโยชน์ มากในการใช้ชวี ติ หนูคดิ ว่าการเรียนทีส่ ถาบันออนดีมานด์เป็นสิง่ ทีค่ มุ้ ค่ากับชีวติ มากเลยคะ “Engineer Super map คือการสรุปความคิดรวบยอด” 44


Nว่าที-่วSิศวะต้eries องเรียน!!! PAT 3

?

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

ใหม่...ที่สุด อัพเดทข้อสอบ PAT3 รอบล่าสุด ครบ...ที่สุด ครอบคลุมทั้งฟิสิกส์, คณิตฯวิศวะ, วิศวะแต่ละสาขา ตรง...ที่สุด สอนตรงข้อสอบ PAT3 รอบล่าสุด พี่โหน่ง สุธี อัสววิมล

• สอน Part ฟิสิกส์ • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ • ประสบการณ์สอนมากกว่า 16 ปี

พี่แท็ป ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล • สอน Part คณิตศาสตร์วิศวกรรม • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ • ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์เอเลเวล

พี่เคน เคน อรรถเวชกุล • สอน Part เคมีวิศวกรรม • ที่ 1 ภาควิชาไฟฟ้า ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ • อดีตเคมีโอลิมปิก

รหัส

405

เรื่อง

ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 N-Series

ชั่วโมง

ราคา

70:30

4,500.www.ondemand.in.th

45


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ที่สุดของ

ชีววิทยา ที่สุดของ

เนื้อหา • ไม่ ต ้ อ งท่ อ ง • ทบทวนง่ า ย • ท� ำ ข้ อ สอบได้ จ ริ ง

ที่สุดของ

ความเข้าใจ สงสัยถาม...CLEAR รับประกันค�ำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ที่สุดของ

ความมั่นใจ

• โจทย์ จ ากทุ ก สนามสอบ มากกว่ า 2,000 ข้ อ (Admissions / โควตา / สอบตรง / สอวน. / โอลิมปิก / ข้อสอบต่างประเทศ)

• เฉลยละเอี ย ดทุ ก ข้ อ ผ่ า นระบบ

พูดคุยกับพี่วิเวียนได้ที่ พี่วิเวียน ออนดีมานด์ p_vivian@ondemand.in.th

46


?

ส ง สั ย ถ า ม . .

ปรั บ Pack ใหม่ เพื่อให้ตรงกับการเรียนของน้องๆ ม.ปลาย E ! กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา T A D UP

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

รหัส 2202 2203 2204 2205 2206

เรือ่ ง การศึกษาชีววิทยา และกล้องจุลทรรศน์ เคมีทเี่ ป็นพืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ และสารชีวโมเลกุล เซลล์ของสิง่ มีชวี ติ และการล�ำเลียงสารระดับเซลล์ ปฏิกริ ยิ าเคมีในเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ (สารให้พลังงานสูง และเอนไซม์) การแบ่งเซลล์ (ไมโตซิส และไมโอซิส)

ชัว่ โมง 5 : 00 15 : 30 17 : 30 5 : 00 5 : 00

ราคา 500.1,500.1,600.500.500.-

2291

(2202-2206) Pack กลุม่ พืน้ ฐานชีววิทยา

48 : 00 ราคาเต็ม 4,600.- 2,900.-

* รหัส 2201 เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (เนื้อหาเกี่ยวกับรากศัพท์ทางชีววิทยา) เหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการปรับพื้นฐานก่อนขึ้น ม.ปลาย สามารถลงเรียนเพิ่มเติมได้

! กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1 E T A UPD รหัส 2208 2209 2210 2211 2212

เรือ่ ง การย่อยอาหาร และการดูดซึมอาหาร (ทางเดินอาหาร และน�ำ้ ย่อย) การล�ำเลียงน�ำ้ เลือด น�ำ้ เหลือง และภูมคิ มุ้ กัน การหายใจ และแลกเปลีย่ นแก๊ส (ปอด) การสลายอาหารระดับเซลล์ (การหายใจระดับเซลล์) การรักษาดุลยภาพในร่างกาย และขับถ่าย

ชัว่ โมง 9 : 30 14 : 00 8 : 00 5 : 00 11 : 30

ราคา 800.1,100.800.400.900.-

2292

(2208-2212) Pack กลุม่ กลไกในร่างกายมนุษย์ 1

48 : 00 ราคาเต็ม 4,000.- 2,900.-

กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2 2293

(2213-2216, 2221) Pack กลุม่ กลไกในร่างกายมนุษย์ 2

ราคาเต็ม 3,050.- 2,200.-

2294

(2217-2220) Pack กลุม่ พืช

ราคาเต็ม 1,900.- 1,700.-

(2222-2223) Pack กลุม่ พันธุศาสตร์ และวิวฒั นาการ

ราคาเต็ม 1,700.- 1,600.-

กลุ่มพืช กลุ่มพันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ 2295

กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 2296

(2207, 2224-2225) Pack กลุม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ราคาเต็ม 3,650.- 2,300.และระบบนิเวศ www.ondemand.in.th

47


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ใช้สื่อวาง เนื้อหาอย่างละเอียด เน้นปูพื้นฐานความรู้ชีวะ สอนโดย Multimedia และการผูกเป็นระบบ เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่อง เรียนลึกเห็นจริง จำ�ง่าย

48

ม.ปลาย

เรื่อง

ชั่วโมง

ราคา

2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การศึกษาชีววิทยาและกล้องจุลทรรศน์ เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารชีวโมเลกุล เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการล�ำเลียงสารระดับเซลล์ ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (สารให้พลังงานสูงและเอนไซม์) การแบ่งเซลล์ (ไมโตซิสและไมโอซิส) ความหลากหลายทางชีวภาพ (อนุกรมวิธานและไฟลัม) การย่อยอาหารและการดูดซึมอาหาร (ทางเดินอาหารและน�้ำย่อย) การล�ำเลียงเลือด น�้ำเหลือง และภูมิคุ้มกัน การหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส (ปอด) การสลายอาหารระดับเซลล์ (การหายใจระดับเซลล์) การรักษาดุลยภาพในร่างกายและการขับถ่าย

02 : 30 05 : 00 15 : 30 17 : 30 05 : 00

1,200.1,500.1,500.1,600.1,500.-

05 : 00 35 : 00 09 : 30

1,500.3,000.1,800.-

14 : 00 08 : 00 05 : 00 11 : 30

1,100.1,800.1,400.1,900.-

2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225

ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก (การรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้า) ระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมนสัตว์) การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (กระดูกและกล้ามเนื้อ) พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อ โครงสร้าง และการล�ำเลียงสารของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธ์ุของพืชดอกและวงชีพแบบสลับ การตอบสนองของพืชและฮอร์โมนพืช การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ (เอ็มบริโอ) พันธุศาสตร์ (การถ่ายทอดทางพันธุกรรม/ยีน โครโมโซม/เทคโนโลยีทาง DNA) วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์เชิงประชากร ระบบนิเวศ วัฏจักรของสาร และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ประชากร

10 : 00

1,000.-

06 : 00 04 : 00 01 : 00 05 : 30 05 : 30 04 : 00 02 : 00 06 : 00 14 : 30

700.500.150.600.600.500.200.700.1,400.-

02 : 30 04 : 30 01 : 30

300.500.150.-

UPDATE !

รหัส

ชีววิทยา


?

ชีวะ PAT2

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

สรุปทบทวนเนือ้ หา ม.ปลาย ทุกบท สอนโดยใช้ Bio Map ร่วมกับ

สื่อการสอนแบบ Multimedia เห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่ายและข้อสอบ ย้อนหลังกว่า 1,000 ข้อ รหัส

2399

**แนะน�ำ.....น้องควรจบคอร์สชีวะ ม.ปลาย ก่อนเรียนคอร์สนี้** เรื่อง ชั่วโมง ราคา

ชีวะ PAT2

158:30

5,000.-

Multimedia

Bio Map

Bio Map

Bio Map

Multimedia

Multimedia www.ondemand.in.th

49


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

7 ปี หมอ ออนดีมานด กวา 5,000 คน ยืนยันจาก กับความส�ำเร็จจากนองแพทย

อยากเป็น ต้อง

จากทุกสถาบัน

ครบ

เนื้อหาครบทุกพาร์ท พร้อมแนวข้อสอบ ย้อนหลังครบตั้งแต่ปีแรกจนถึงข้อสอบปีล่าสุด

มั่นใจ

ทดสอบผ่าน Medical Test Online ด้วย ข้อสอบชุดพิเศษมาตรฐานเดียวกับข้อสอบจริง ให้มั่นใจที่สุดก่อนลงสนาม

เชี่ยวชาญ

สอนโดยทีมหมอและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านครบทุกพาร์ท พร้อมทีมงาน วิชาการคุณภาพจากคณะแพทย์หลายสถาบัน

าวน์ ปี 2 ก อ ้ ื เส น ค ล พ ม ว ร งาน 74 คน ,0 1 ์ ย ท พ แ ด ิ ต ง อ ้ น ี ยินด 50


?

ความถนัดวิแพทย์ ชาส�ำคัญ

ส ง สั ย ถ า ม . .

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก

อยากเป็นหมอ ต้องเรียน !!

รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

.

วิ ช า ชั่ ว โม ง

ความถนั ด แพทย์ วิชาเดียวใช้คะแนนสูงถึง

30% “

วิชาความถนัดแพทย์ เป็นวิชาทักษะและศักยภาพ จ�ำเป็นต้องฝึกฝนอย่างสม�่ำเสมอ และที่ส�ำคัญ วิชานี้ ไม่มีสอนในโรงเรียน

ติดตามคอร์สสด วิชาความถนัดแพทย์ ปี 56 ได้ที่

www.OnDemand.in.th/medical

อยากเป็นหมอ ต้อง Like!! Search

ความถนัดแพทย์ ออนดีมานด์

www.ondemand.in.th

51


โรงเรียนกวดวิชา

เต็ม GAT

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

GATเต็ม

ไม่ ย าก ต้องออนดีมานด์เท่านั้น

ที่1

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนสูงสุดของประเทศ!!

เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์

“ขอบคุณพี่เต๋อมากๆ ค่ะ ที่สอนเทคนิคดีๆให้ ถ้าเกวไม่ได้เรียน GAT กับ พี่เต๋อ ก็คงไม่ได้เข้าคณะที่ตัวเองตั้งใจได้ สุดยอดจริงๆ ค่ะ เรียนกับพี่เต๋อแค่ คอร์สเดียว หลังจากนั้นก็ได้ GAT เชื่อมโยงเต็มทุกรอบเลยค่ะ”

GATเต็ม

ที่2

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชลิดา พงศ์ภัคปณต

“เทคนิคของพี่เต๋อช่วยให้ท�ำโจทย์ได้ง่ายขึ้นและแม่นย�ำค่ะ เพราะมีเทคนิคที่ช่วยให้ไม่ พลาดในจุดทีจ่ ะโดนหลอก และสอนให้ทำ� โจทย์เป็นขัน้ ตอน ขอบคุณมากเลยค่ะทีส่ อนเทคนิค ดีๆ ท�ำให้หนูได้ GAT เชื่อมโยงเต็ม”

ทุกเทคนิค เพิ่มคะแนน รวมโจทย์ เพิ่มโอกาส ที่เดียว 52

ช่วยน้องท�ำโจทย์ได้จริง ส�ำคัญมาก ต้องเต็มเท่านั้น ข้อสอบปีล่าสุดและโจทย์ฝึก สอบติดคณะในฝัน Test Online ก่อนสอบจริง


ทุกโอกาสเต็ รอบสอบ มเพียง 2 ครั้งเท่านั้น!!

ไม่มีค�ำว่าลองสนาม

+ เพิ่มโอกาส สอบติดคณะในฝัน + เพิ่มคะแนน ให้น้องเต็มได้จริง + เพิ่มโจทย์ ให้ฝึกฝนหลากหลายแนว + เพิ่มเทคนิค ให้น้องจ�ำโจทย์ ได้

สมัคร และเรียนได้ทันที

GAT Connect Plus รหัส

9440

เรือ่ ง

GAT Connect Plus

ชัว่ โมง

ราคา

15 : 00

2,300.-

ยืนยันจากน้องๆ ที่เต็ม GAT 150 กว่า 1,500 คน ในปี 54 www.ondemand.in.th

53


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

54


?

ส ง สั ย ถ า ม . .

แผนวิทย์ห้ามทิ้ง แผนศิลป์ห้ามพลาด

ทุ ก ค อ ร ์บส ทุ ก รั บ ปร ะกั น ค� ำ ตอใน

ภ าย

24

วิ ช า ชั่ ว โม ง

ปาณิสรา พรธาดาวิทย์

พรรณภัทร ธรรมศรีสวัสดิ์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่โหน่งสอนดีมาก มี Super Map ช่วยให้จับจุดได้ง่ายมากขึ้น พีว่ เิ วียนสอนละเอียด มีเทคนิคการสอนดีชว่ ยให้จำ� แม่นขึน้ และ ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่ช่วยให้หนูมีวันนี้ สู้ๆๆๆ ต่อไปนะคะ ส่วน น้องๆ ขอให้สๆู้ เพราะการสอบ Admissions ต้องเตรียมตัวค่อน ข้างเยอะ น้องต้องเตรียมตัวให้พร้อมอ่านหนังสือให้มากๆ เพราะ มีทั้ง O-NET GAT PAT และอีกมากมายที่ต้องสอบ เพราะฉะนั้น ต้องเตรียมตัวให้ดี สู้ๆๆ

.

พีโ่ หน่ง พีเ่ คน พีว่ เิ วียน สอนแบบเข้าใจง่าย ชอบระบบออนดีมานด์ ทีส่ ามารถจองเวลาเรียนเองได้ และฝากถึงพีๆ่ ทีช่ ว่ ยให้หนูเอนท์ตดิ ค่ะ และฝากให้กำ� ลังใจน้องๆ ให้อา่ นหนังสือ เหนือ่ ยตอนนีส้ บายตอนเอนท์ นะค่ะ

จิรัชณา บุญธรรม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่โหน่ง พี่เคน พี่วิเวียน สอนสนุกมากค่ะ ชอบระบบ ออนดีมานด์ที่สามารถจัดตารางเรียนเองได้ตามสะดวกค่ะ ขอบคุณพีๆ่ ทีท่ ำ� ให้ทำ� ข้อสอบ O-NET ได้คะแนนเยอะเลยค่ะ และ ฝากถึงน้องๆ ตัง้ ใจเรียนและตัง้ ใจอ่านหนังสือ ขอให้นอ้ งๆ โชคดี

รหัส

ว่า

คุ้มก

9302 9303 9304 9305 9301

เรื่อง

ฟิสิกส์ O-NET เคมี O-NET ชีววิทยา O-NET ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา O-NET Pack วิทยาศาสตร์ O-NET (9302-9305)

ชั่วโมง

ราคา

18 : 00 1,500.16 : 00 1,500.17 : 00 1,500.16 : 00 1,500.67 : 00 ราคาเต็ม 6,000.- 4,500.-

*ในการสอบ PAT2 ต้องใช้วิทย์พื้นฐาน O-NET (ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา)

www.ondemand.in.th

55


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ขั้นตอนการสมัคร และช�ำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส�ำหรับน้องๆ ที่สมัครเรียนทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสยามกิตติ์และสยามสแควร์ ซอย 5)

1

โทรติดต่อพี่ๆ ออนดีมานด์ สาขาที่ต้องการสมัครเรียน

2

พี่ออนดีมานด์ออกรหัสช�ำระเงินให้น้องทางโทรศัพท์ โดยแจ้งชื่อ - สกุล, ชั้น, โรงเรียน, จังหวัด, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้ พี่ๆ จะท�ำการบันทึกข้อมูลลงในใบสมัครพร้อมกับแจ้งน้องวันที่มาเรียนให้มากรอกข้อมูลส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม

3

Download ใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากเว็บไซต์ www.ondemand.in.th เลือก Print ใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์ เซอร์วิสสาขาที่ต้องการสมัครเรียน กรอก...รหัสช�ำระเงิน, รหัสสาขา, รหัสคอร์สที่ต้องการสมัครเรียนและจ�ำนวนเงิน ให้ครบถ้วน

4 5

ช�ำระเงินที่

หรือร้าน

ได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศ

ส่งเอกสารหลักฐานการช�ำระเงิน ส�ำหรับน้องที่สะดวกทางไปรษณีย์ ส่งใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และสลิปที่ได้ จาก 7 - 11 ตัวจริง พร้อมแนบชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail (เพื่อสะดวกใน การติดต่อกลับ)

ส�ำหรับน้องที่สะดวกมาด้วยตนเอง น�ำใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และสลิปที่ได้ จาก 7 - 11 ตัวจริง มาติดต่อพี่ๆ ออนดีมานด์ สาขาที่ต้องการสมัครได้เลยค่ะ

รอการติดต่อกลับจากพีๆ่ ออนดีมานด์ โดยจะท�ำการแจ้ง Username / Password ทางโทรศัพท์ และทาง E-Mail พร้อมแนบไฟล์วิธีการจองเวลาเรียน เพื่อน้องสามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้าได้เลยค่ะ

เวลาท�ำการ 56

ช่วงเปิดเทอม (หยุดทุกวันจันทร์) อังคาร - ศุกร์ 12.00 - 20.00 น. เสาร์ 08.00 - 20.00 น. อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดเทอม (เปิดทุกวัน) จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 20.00 น. อาทิตย์ 08.00 - 14.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 18.00 น.


สมัครง่าย...

ช�ำระผ่าน Counter Service กว่า 8,000 แห่ง ทั่วประเทศ ค�ำแนะน�ำในการสมัคร และการช�ำระเงิน สาขา

คอร์สออนดีมานด์

คอร์สสด

พญาไท 1 พญาไท 2 วิสุทธานี งามวงศ์วาน วงเวียนใหญ่ ขอนแก่น ชลบุรี ปิ่นเกล้า โคราช สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สระบุรี หาดใหญ่ อุบลราชธานี พิษณุโลก

ช�ำระผ่าน Counter Service

สยามกิตติ์ สยามสแควร์ ซอย 5

ช�ำระเงินสดที่สถาบัน

สยามกิตติ์

ช�ำระผ่านทาง SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์)

รหัสสาขาส�ำหรับใบช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส - ส�ำหรับสาขาสยามกิตติ์และสาขาสยามสแควร์ ซ.5 ช�ำระเงินสดที่ออนดีมานด์เท่านั้น - ส�ำหรับสาขาอืน่ ๆ ช�ำระค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ

- สาขาวิสุทธานี - สาขาวงเวียนใหญ่ - สาขางามวงศ์วาน - สาขาขอนแก่น - สาขาพญาไท 1 - สาขาปิ่นเกล้า - สาขาโคราช - สาขาสุพรรณบุรี

รหัส 02 รหัส 03 รหัส 04 รหัส 05 รหัส 07 รหัส 08 รหัส 09 รหัส 10

- สาขาพญาไท 2 - สาขาสุราษฎร์ธานี - สาขาเชียงใหม่ - สาขาชลบุรี - สาขาสระบุรี - สาขาหาดใหญ่ - สาขาอุบลราชธานี - สาขาพิษณุโลก

www.ondemand.in.th

รหัส 11 รหัส 12 รหัส 13 รหัส 14 รหัส 15 รหัส 16 รหัส 17 รหัส 18 57


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ใบฝากช�ำระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส รหสัสาขา ของสาขางามวงศวานคอืรหสั 04

กรอกรหสัคอรสทต่ีองการ จะสมคัรเรยีน เชน

-

2 1

6

1

1 0

3

กรอกรหสัชำระเงนิ 7 หลกั เชน

สำหรบัชำระเงนิทเ่ีคานเตอรเซอรวสิ

1 รหสัคอรส (Ref. 1)

-

X

0

0 X

ใบชำระคาเรยีน สถาบนักวดวชิา ออนดมีานด 2 รหสัสาขา (Ref. 2) ***รหสัชำระเงนิ (Ref. 3),

2 1 6

0 4 จำนวนเงนิ (บาท)

X X X

X

X X

X

X X

3

0 X X X X X X จำนวนเงนิเปนตวัเลข

1,200.00

4

กรอกจำนวนเงนิเปน็ตวัเลข

0

จำนวนเงนิเปนตวัอกัษร

หนง่ึพนัสองรอยบาทถวน

5

กรอกจำนวนเงนิ เปน็ตวัอกัษร www.ondemand.in.th

ขัน้ ตอน

1. กรอกรหัสและจ�ำนวนเงินตามรูปข้างบน *ติดต่อสอบถามสาขาที่น้องสมัครเรียน เพื่อขอรหัสช�ำระเงิน 2. เมื่อกรอกใบช�ำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถน�ำใบนี้ ไปช�ำระได้ที่ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ 3. น�ำใบเสร็จจาก Counter Service มายื่นให้ที่พี่ๆ ออนดีมานด์สาขาที่ต้องการสมัคร จากนั้นพี่ๆ จะออกใบเสร็จจริง ให้อีก 1 ฉบับ พร้อมกับใบ Username และ Password น้องๆ ก็สามารถใช้จองเวลาเรียนได้ทันทีค่ะ

สำหรบัชำระเงนิทเ่ีคานเตอรเซอรวสิ

ใบชำระคาเรยีน สถาบนักวดวชิา ออนดมีานด รหสัคอรส (Ref. 1)

รหสัสาขา (Ref. 2) จำนวนเงนิ (บาท)

***รหสัชำระเงนิ (Ref. 3), จำนวนเงนิเปนตวัเลข

จำนวนเงนิเปนตวัอกัษร

www.ondemand.in.th

58


เพิ่ม 6 สาขาใหม่! บ้านหลังที่

บ้านหลังที่

16

17

บ้านหาดใหญ่

บ้านอุบลราชธานี

0-7423-5554 ถึง 5

0-4524-2128 ถึง 9

59 ถ.จุติอุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

59/25-26 ถ.ศรีธรรมไตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0-5525-1389 ถึง 90 บ้านหลังที่

13

159/41-43 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7720-6100 ถึง 1

18

บ้านพิษณุโลก

515/1-2 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

บ้านหลังที่

บ้านสุราษฎร์ธานี

บ้านหลังที่

บ้านหลังที่

14

บ้านเชียงใหม่

61/1 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50220 0-5332-7142 ถึง 3

15

บ้านสระบุรี

ชั้น 3 ศูนย์การค้าสุขอนันต์ ปาร์ค 179/5 ถ.สุดบรรทัด อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 0-3671-1918 ถึง 9

บ้านสยามกิตติ์

บ้านสยามสแควร์ ซอย5

บ้านพญาไท

บ้านพญาไท2

บ้านวิสุทธานี (บางกะปิ)

บ้านวงเวียนใหญ่

บ้านงามวงศ์วาน

บ้านขอนแก่น

บ้านชลบุรี

บ้านปิ่นเกล้า

บ้านโคราช

บ้านสุพรรณบุรี

484 อาคารสยามกิตติ์ ชั้น 2 ห้อง 212-214 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 0-2250-7598 ถึง 9 2991/39 โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 0-2370-2262 ถึง 3 53/123-124 โครงการตึกน�้ำ หมู่ 3 ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บ้ า นสวน อ.เมื อ ง จ.ชลบุรี 20000 0-3814-6714 ถึง 5

392/27-28 สยามสแควร์ ซ.5 ถ.พระราม 1 แขวงปทุ ม วั น เขต ปทุมวัน กทม. 10330 0-2654-6248 ถึง 9 130-132 อาคาร M-Place ชั้น 2 ถ.สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น แขวง บางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600 0-2890-6001 ถึง 2 5/92-93 ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุ ณ อั ม ริ น ทร์ เขตบางกอกน้ อ ย กทม. 10700 0-2884-7254 ถึง 5

35/26-27 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 0-2642-7068 ถึง 9

เลขที่ 21/74-78 อาคารคุณมั่นคง ชั้ น 2 ถ.งามวงศ์ ว าน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0-2953-6865 ถึง 6 อาคารเอื้ออภิธร เลขที่ 18 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4426-9188 ถึง 9

พญาไท 2 ตึก C.P. Tower 3 อาคาร A ชั้นลอย 0-2354-5971 ถึง 2

684/32-33 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0-4322-3078 ถึง 9

อาคารเก่งดี มีสุข เลขที่ 2/11 ชั้น 3 ถ.ดาบฟ้าฟื้น ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0-3552-3688

www.ondemand.in.th

59


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

e t a d p U 2 ตุลา 55 PAT

ือกเป็นช่วง)

ใหม่ตัวเล (รองรับข้อสอบแนว

Vคร-บ Sโดนeชrัวiรe์ กs่อนใคร ครอบคลุมข้อสอบ กสพท. และวิชาสามัญ เริ่มเรียนอัพเดทเล่ม 8 ตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2555 www.OnDemand.in.th

โบรชัวร์ออนดีมานด์ เล่ม 4/55  
โบรชัวร์ออนดีมานด์ เล่ม 4/55  

โบรชัวร์ออนดีมานด์ เล่ม 4/55

Advertisement