Page 1

ฉบับที่

1/55 Turn on your future

์ ด น า ม ี ด น ับระบบออ

ว ย ี ด เ ง ้ ั ร ค ร สมัค สาขา!! อี ก ขั้ น ก

ก ุ ท ้ ด ไ เรียน ร้อมกันทั่วประเทศ พ . . . ้ ี น น ย า ษ เม

ม่ เปิดประสบกา้ารนณปิด์ ใเทหอมเรียนกรุงเทพฯ หน้า 2 ้บ เปิดเทอมเรียนใกล ็จ ที่สุดของความส�ำเร

High Lights

ด์ กับระบบออนดีมาน Online Solution SUPER MAP และ

็จ เส้นทางสู่ควา้งม่ายสไม�ำ่มเรีสะดุด หน้า 24 การเรียนได วางแผน

หน้า 14

LIKE!!

om/ www.facebooakd.cemy ondemandac

www.ondemand.co.th


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

สารบัญ 2

• ที่ 1 กับความส�ำเร็จของน้องๆ • ที่สุดของความส�ำเร็จ • ทีมอาจารย์ออนดีมานด์ • OnDemand On tour • เส้นทางสู่ความส�ำเร็จน้อง ม.ต้น • เส้นทางสู่ความส�ำเร็จน้อง ม.ปลาย

หน้า 4 หน้า 14 หน้า 20 หน้า 22 หน้า 24 หน้า 26


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

ชีวะ

หน้า 29 หน้า 30 หน้า 31 หน้า 32 หน้า 33 หน้า 35 หน้า 37 หน้า 39

วิชา เฉพาะ

• ฟิสิกส์ ม.ต้น • ชีวะ ม.ต้น • เคมี ม.ต้น • ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ • ติวเข้มเข้ามหิดลฯ • ฟิสิกส์ ม.ปลาย • ฟิสิกส์ PAT2 V-Series • PAT3 N-Series

อื่นๆ

ฟิสกส์

วิทย์ ม.ต้น

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

• ชีวะ ม.ปลาย • ชีวะ PAT2 • ความถนัดแพทย์ • GAT Connect Plus • วิทย์ O-NET • ขั้นตอนการสมัครและช�ำระเงิน • ติดต่อสาขา

หน้า 40 หน้า 41 หน้า 43 หน้า 45 หน้า 47 หน้า 50 หน้า 51

www.ondemand.in.th

3


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

1

ที่ กับ ความส�ำเร็จ ของน้องๆ

พี่

ยิ น ดี ด ้ ว ยนะครั บ กั บ น้ อ งๆ ทุ ก คนที่ ส ามารถเข้ า มหาวิทยาลั ย และคณะที่ ตั้ ง ใจได้ ค รั บ ส่ ว นตั ว พี่ เ องก็ ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้องประสบความส� ำเร็จ แต่ ยั ง มี ค นอี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ เป็ น อย่างมากในการ ท�ำให้น้องได้เข้าคณะที่ตั้งใจไว้ได้ นั่นก็คือ คุณพ่อ คุณแม่ และ คุณครูที่โรงเรียน ที่ท่านได้ใช้เวลาทุ่มเทให้กับน้องตลอด 3 ปี และตลอดชีวิตของน้อง น้องอย่าลืมบุญคุณของท่านนะครับ

ที่ 1

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าไปกราบขอบพระคุณท่านด้วย ที่ส�ำคัญที่สุด น้องจะมีวันนี้ ไม่ได้เลย ถ้าน้องไม่มีความพยายามและอดทนในการเรียน รวมถึงอดทนในการอ่านหนังสือ ขอบคุณตัวของน้องเองด้วยนะ... พี่ดีใจกับวันนี้ของน้องพี่จริงๆ ครับ

พี่โหน่ง

แรงบันดาลใจในการสอบ Admissions

ส่วนตัวผมสนใจและชอบคณิตศาสตร์และด้านการเงินอยู่แล้ว ก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะ เหมาะกับสาขาเศรษฐศาสตร์ น่าจะเรียนสาขานี้ได้ดีจึงตัดสินใจเลือกคณะเศรษฐศาสตร์ เรียนด้วย ระบบออนดีมานด์ช่วยให้ฝึกผมท�ำโจทย์ได้มา เพราะสามารถหยุดท�ำโจทย์ หรือย้อนกลับไปทวนอีกครั้ง โจทย์หลากหลายแนวซึ่งครอบคลุมการสอบ Admissions ออนดีมานด์มีส่วนท� ำให้ผมสอบเข้าได้ คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของคณะ

ฝากแรงบันดาลใจให้น้องๆ นพดล สิระนาท

ที่ 1

ขอให้เตรียมอ่านหนังสือให้มาก ฝึกท�ำโจทย์เยอะๆ สู้ๆ แต่ไม่ต้องถึงกับเครียด การสอบ Admissions ไม่ใช่จุดสูงสุดของชีวิต เป็นเพียงการเริ่มต้นไปสู่การเรียนอีกชั้นเท่านั้นเอง

“สู้ แต่ต้องไม่เครียด” สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจในการเตรียมตัวสอบ ตั้งเป้าหมายในคณะที่เราชอบและตั้งใจอยากจะเข้า การ Admissions มีแค่ครั้งเดียวต้อง มุ่งมั่นและเต็มที่กับมันอย่างจริงจัง ต้องยอมแลกกับบางอย่างที่เราอยากท�ำ เช่น ไปกินข้าว หรือดูหนัง กับเพื่อน ถ้าเราอยากสอบติดคณะในฝันเราก็ต้องกล้าที่จะแลกกับความสุขเล็กๆ เหล่านั้น

ฝากข้อคิดให้น้องๆ ที่อยากสอบติด เบญญดา ถาวรเศรษฐ 4

เริ่มซะตั้งแต่วันนี้ ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มอ่านหนังสือ ให้โอกาสตัวเองท�ำให้เต็มที่ แล้วก็ มุ่งมั่นท�ำให้เต็มที่ ถ้าอยากได้สิ่งไหน ก็ต้องกล้าแลก

“ถ้าอยากได้สิ่งไหน ก็ต้องกล้าแลก”


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

ที่1 สอบตรงวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิธิศ กิตติวัฒน์ ไพศาล

คะแนนสูงสุดของประเทศ!! 282 คะแนน (94%)

เทคนิคการอ่านหนังสือสอบ Admissions ?

ทุ ก วั น หลั ง เลิ ก เรี ย นหรื อ กลั บ จากเรี ย นพิ เ ศษให้ ทบทวนเนื้อหาที่เรียนของวันนั้นทันที จะช่วยให้จ�ำได้ค่อนข้างดี และช่วงก่อนสอบประมาณ 1 เดือน ก็กลับมาทบทวนเนื้อหา อีกครัง้ จะช่วยให้ไม่เครียด การอ่านจะเริม่ จากหัวข้อทีช่ อบง่ายๆ ก่อนก็ได้หรือหัวข้อที่ เ รายั ง ท�ำไม่ค่อยได้ ใช้เวลาเน้นเรื่องนั้น มากๆ หน่อย จะช่วยให้ท�ำได้และเข้าใจมากขึ้นครับ

Super Map ช่วยการเตรียมตัวสอบ ได้อย่างไรบ้าง?

ฝากถึงพี่โหน่ง

ขอบคุ ณ พี่ โ หน่ ง มากครั บ ที่ ทุ ่ ม เทและเต็ ม ที่ กั บ การสอนมากครับ ถึงสอนได้ดขี นาดนี้ ผมไปเรียนทีส่ าขาสยามกิตติ์ ตอนเปิ ด สาขาวั น แรก ได้เจอพี่โหน่ง ได้เข้าไปคุยและได้ ค�ำแนะน�ำดีๆ มาเยอะ รู้สึกประทับใจกับความเป็นกันเอง ของพี่โหน่งมากครับ

ผมเองก็เคยกลัวว่า จะสอบไม่ติดครับ แต่ ทุกครั้งที่ความคิดแบบนั้นเข้า มา ผมจะนั่งลงอ่านหนังสือทันที

ช่วยในการท�ำโจทย์มากเลยครับ มีหัวข้อที่พี่โหน่ง สอนเกินด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับ เพราะความยากง่ายของ ข้อสอบไม่เท่ากัน ส่วน Engineer Super Map ช่วยให้จ�ำง่าย และเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น เวลาทบทวนก็ง่ายครับ ส่วนการเรียน PAT3 N-Series เนื้อหาจะไม่เน้นพื้นฐานฟิสิกส์มาก แต่จะย�้ำ และเสริมมากขึ้น โดยหากมีพื้นฐานมาจากคอร์สฟิสิกส์ PAT2 V-Series จะเป็นเหมือนการสร้างฐานในการเรียนวิศวะได้แน่น และดีขึ้นครับ สอนระบบ Online Solution ดีมากครับ เฉลย ละเอียดและสะดวกมากครับ เปิดคอมฯดูได้เลย

www.ondemand.in.th

5


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

นันท์ธรา จักรธธานนท์ สอบติดคณะ

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วิธีการอ่านหนังสือและเทคนิคเตรียมตัวสอบ Admissions

อย่างแรกต้องมีจดุ มุง่ หมายในการอ่าน ท�ำให้การอ่านมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ทุกคนมีช่วงเวลาเรียนไม่เหมือนกัน แบ่งเวลาในการท�ำสิ่งต่างๆ ให้ดี เล่นกีฬา ท�ำกิจกรรมบ้าง สิง่ เหล่านีจ้ ะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชวี ติ การอ่าน หนังสือจะมีประสิทธิภาพดีและไม่เครียดจนเกินไป อย่างทีส่ องก็คอื อ่านในเวลา ที่เหมาะสม คือ อ่านในเวลาน้อยๆ แต่ได้ผลดี ดีกว่าอ่านนานๆ แล้วจ�ำอะไรไม่ ได้ สิ่งส�ำคัญคือต้องมีระเบียบวินัยในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ หรือ ท�ำอะไรก็จะได้ผลดี

ปี 55 น้องติดแพทย์ คน

1074

จาก 1408 คน • ปี 54 ติด 989 คน • ปี 53 ติด 822 คน • ปี 52 ติด 664 คน • ปี 51 ติด 351 คน

ระบบ OnDemand ช่วยในการเรียนได้อย่างไร

ระบบ OnDemand ช่วยให้จัดการการเรียนได้สะดวกขึ้น ตรงกับ ความต้องการของผู้เรียน ชอบตรงที่เลือกเรียนตามเวลาที่ต้องการได้ เมื่อไม่ ต้องการจะเรียนเวลานั้นก็สามารถยกเลิกได้ ท�ำให้ไม่ต้องขาดเรียน นอกจากนี้ ยังสามารถเร่งความเร็วในการเรียนได้ตามต้องการ เป็นระบบที่ยืดหยุ่นมาก

อมรรัตน์ นามะสนธิ สอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการอ่านหนังสือและเทคนิคเตรียมตัวสอบ Admissions

ศิวัช ภูมิวัฒน์ แพทย์จุฬาฯ

นวพร จริยเศรษฐพงศ์ แพทย์จุฬาฯ

กฤติน พันธ์ไพศาล แพทย์รามาฯ

ทุกครั้งที่มีเวลาว่างจะรีบทบทวนเนื้อหาทันที หมั่นฝึกท�ำโจทย์ แบบฝึกหัดอยู่เสมอๆ และอ่านหนังสือหลายๆ รอบ เนื่องจากอาจจะมีการ ลืมบ้าง อันไหนยังไม่แม่น ต้องท�ำสรุปด้วยลายมือตัวเอง เนื้อหาตรงไหนที่ เน้นก็ต้องเขียนด้วยตัวใหญ่ๆ จะได้จดจ�ำได้ง่ายขึ้น ระบบ OnDemand ช่วยในการเรียนได้อย่างไร

อรณา อมรชัยยาพิทักษ์ แพทย์มหิดลฯ

ตระการตา วรรณพานิชย์ แพทย์จุฬาฯ

พงศธร เจริญวงศ์สวัสดิ์ แพทย์ศิริราช

ระบบ OnDemand ช่วยให้เราสามารถย้อนกลับไปดูเนื้อหาที่ ไม่เข้าใจได้ หรือบางเนื้อหาเข้าใจในห้องแต่พอผ่านไปนานๆ อาจลืม ก็สามารถย้อนกลับไปฟังทบทวนอีกครัง้ ให้เข้าใจได้ยงิ่ ขึน้ ระบบออนดีมานด์ สามารถจัดรูปแบบการเรียนได้เอง ว่างเมือ่ ไหร่สามารถเข้าเรียนได้ทนั ที มีการ แบ่งช่วงเวลาเรียนที่ไม่เป็นปัญหาในการจัดตารางเรียน สะดวกมากเลยค่ะ พี่โหน่งสอนละเอียดค่ะ ไม่ได้สอนแค่เนื้อหาในหนังสือ ชอบ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับฟิสิกส์ในเรื่องทั่วๆ ไปประกอบการสอน ท�ำให้ได้ความรู้ ใหม่ๆ เพิ่มเติมค่ะ Super Map ช่วยสรุปย่อเนื้อหาทั้งหมดได้ชัดเจน ช่วย สรุปเนื้อหาส�ำคัญๆ ช่วยล�ำดับความคิดให้เป็นระบบท�ำให้มองเห็นภาพรวม ชัด จัดข้อมูลเป็นกลุ่มๆ ได้เป็นอย่างดี

กมลวรรณ ตันสกุล แพทย์ศิริราช

ธีรวิชญ์ ลิขิตาภรณ์ แพทย์ศิริราช

ธัญพิสิษฐ์ ฐานะวุฑฒ์ แพทย์จุฬาฯ

ฝากถึงพี่ๆ และทีมอาจารย์ออนดีมานด์

ชญานิศ รุ่งทิวาสุวรรณ แพทย์จุฬาฯ

กรวลี ก้อยชูสกุล แพทย์จุฬาฯ

เพลีน ลิ้มประภัสสร แพทย์ศิริราช

6

ขอบคุณพี่ๆ และอาจารย์ออนดีมานด์ทชี่ ว่ ยให้หนูประสบความ ส�ำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้ ทั้งทีมงานฟิสิกส์และทีมงานความถนัดแพทย์ที่ เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ขอบคุณจากใจจริงค่ะ


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

ที่2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นวพร จริยเศรษฐพงศ์ วิธีการอ่านหนังสือและเทคนิคเตรียมตัวสอบ Admissions

ระบบ OnDemand ช่วยในการเรียนได้อย่างไร

ช่วงเตรียมตัว Admissions ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเต็มที่ ต้องแบ่งเวลาดีๆ และให้เวลาการอ่านหนังสืออย่าง เต็มที่ ช่วงว่างพักกลางวัน หลังเลิกเรียนให้ทบทวนเนื้อหาของ วันนั้นทันที อ่ า นแล้ ว วิ ช าไหนที่ ต ้ อ งฝึ ก ท� ำ โจทย์ ก็ต้องฝึก ท�ำเยอะๆ ท�ำสรุปสูตรโน้ตย่อด้วยลายมือตัวเอง วางแผนการ อ่านหนังสือวันละ 3 ชั่วโมง ที่ส�ำคัญต้องพักผ่อนด้วย อย่านอน ดึกเดี๋ยวจะล้า ช่วงก่อนสอบก็กลับมาทบทวนนิดหน่อยอีกครั้ง

ระบบ OnDemand ช่วยในการเรียนได้มากเลยค่ะ ชอบเรื่องเวลาการจัดตารางเรียนเองได้ สะดวกมากๆ เลยจอง เวลา วันที่เราสะดวก ชอบที่สามารถจัดการหน้าจอได้เอง เวลา ไม่เข้าใจ ถ้าต้องการทบทวนอีกครั้ง ก็ย้อนกลับไปดูได้ หรือ เวลาฝึกท�ำโจทย์ก็สามารถเลือกหยุดได้ค่ะ และยังเลือกบทเรียน ให้ตรงกับที่โรงเรียนได้ด้วย หรืออยากจะเลือกเรียนเพื่อเตรียม ตัวช่วงสอบก็เร่งสปีดได้ค่ะ สะดวกมากค่ะ Super Map ช่วย ให้สรุปเนื้อหาได้เป็นระบบและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น มองเห็น ภาพรวมของเนื้อหา จัดระบบความคิดได้ง่ายขึ้น

ขอบคุณพี่โหน่ง

และทีมอาจารย์ออนดีมานด์ มากค่ะ ที่มีส่วนช่วยให้หนู สอบเข้าแพทย์จุฬาฯ ได้ค่ะ

www.ondemand.in.th

7


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ยินดีกับน้องออนดีมานด์ติด

วิศวะจุฬาฯ ปี 54 วิศวะ จุฬาฯ

โชติสา ชวนะโรจนฤทธิ์ วิคะแนน ศวะจุ ฬาฯ PAT3 276 คะแนน

320

(จากคะแนนเต็ม 300)

คน

• ปี 53 ติด 233 คน • ปี 52 ติด 188 คน • ปี 51 ติด 96 คน

เรียน PAT3 N-Series สอนตรงข้อสอบมากเลยค่ะ Engineer Super Map เอาไว้ช่วย ทบทวนเวลาอ่านหนังสือก่อนสอบได้ดีค่ะ ยิ่งได้เรียนฟิสิกส์ PAT2 V-Series ช่วยให้เรียน PAT3 N-Series ได้เข้าใจเร็วขึ้น เพราะเป็นพื้นฐานของวิศวะโดยตรงเลยค่ะ โดยภาพรวม PAT3 N-Series ดีมากเลยค่ะ เพราะมีเทคนิคต่างๆ ท�ำให้คิดได้เร็วขึ้นหา ค�ำตอบได้เร็วขึ้น ขอบคุณพี่โหน่งมากๆ ค่ะ

ธราวิชญ์ ประโยชน์วิบูลย์ วิ ศ วะจุ ฬ าฯ คะแนน PAT3 260 คะแนน

วิศวะ จุฬาฯ

(จากคะแนนเต็ม 300)

เรียน PAT3 N-Series กับออนดีมานด์เนื้อหาดีมากครับ มี Engineer Super Map ช่วยใน การเรียนให้ได้ผลมากครับ ยิ่งผ่านคอร์ส PAT2 V-Series จะช่วยเรื่องพื้นฐานได้มากครับ ก็ ต้องขอบคุณพี่โหน่งครับ ผมชอบการสอนของพี่มาก happy ที่ได้เรียนกับพี่โหน่งคอยสอด แทรกแง่คิดที่เป็นประโยชน์ ในความคิดพี่การฝึกท�ำโจทย์ พี่ว่า N-series ถือว่าเพียงพอแล้ว ไม่ต้องท�ำโจทย์อื่นอีก

}

วิศวะ จุฬาฯ 8

สมกมล ดอนแก้ว

ธาวิต กัลยาณมิตร

นิธิภัทร ปฐมกุลมัย

ชยณัฐ อักษรถึง

วิลาสิณี เสถียรภาพงษ์

วริศรา อิทธิสัญญากร


วิศวะ จุฬาฯ

ชวิน โอภาสวงศ์ วิคะแนน ศวะจุ ฬ าฯ PAT3 255 คะแนน

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา (จากคะแนนเต็ม 300)

ผมสอบ PAT3 รอบ ต.ค. 53 ข้อสอบเปลี่ยนแนว มากพอสมควรครับ แต่การสอนด้วย Engineer Super Map ของพี่โหน่งที่จะเน้นสอนพื้นฐานที่ สามารถประยุกต์ท�ำโจทย์รูปแบบต่างๆ พี่แท็ปสอนเลขดีมากครับ สอนให้คล่องเลขมาก ขึ้น ช่วยเรื่อง speed ได้มากตรงแนวข้อสอบคณิตศาสตร์วิศวะค่อนข้างเยอะทีเดียวครับ และการเรียนฟิสิกส์ PAT2 V-Series มาก่อนก็ช่วยเยอะครับ ช่วยให้พื้นฐานแน่นแล้วจะ ท�ำให้เรียน PAT3 N-Series ได้ง่าย ยิ่งมีเฉลยละเอียดในระบบ Online Solution ซึ่งแสดงวิธี ท�ำละเอียด ดูแล้วเข้าใจและสะดวกในการดูครับ

โสรวี รงค์เดชประทีป วิศวะจุฬาฯ

วิศวะ จุฬาฯ

เรียน PAT3 N-Series Super Map ช่วยสรุปหัวข้อส�ำคัญๆ ในการทบทวนบทเรียน ท�ำให้ อ่ า นหนั ง สื อ ได้ ค รบ ไม่ ตกหล่น ช่วงนั้นต้องไปโครงการนักเรีย นแลกเปลี่ ย น ระบบ ออนดีมานด์สะดวกมากเลยค่ะ เพราะสามารถวางแผนการเรียนได้เอง สามารถเร่งบทเรียน ได้ จึ ง ไล่ ต ามเพื่ อ นได้ ทั น และจบเนื้อหาได้ตามแผนการเตรียมตั ว ที่ ว างไว้ ขอบคุ ณ พี่โหน่งและพี่ๆ ออนดีมานด์มากเลยค่ะ

}

วิศวะ จุฬาฯ

ปิยวัฒน์ เลิศวิทยาก�ำจร

ณรงค์พล ตันวิเชียร

ธนพล ผาติพงศ์

วิษณุ ฐมงคล

คงมนัส ยาวะประกาษ

รติ แก้วสนธิ

วริยา กีรติวรสกุล

ปรัชญา อุดมปริฉัตร

มุจลินลฐ์ ลิ้มแหลมทอง www.ondemand.in.th

9


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

1

ที่ ระดับ ประเทศและ ระดับโลก เกรท สรณภพ เทวปฏิคม

• เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจ�ำปี 2552 ณ ประเทศเม็กซิโก • เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ประจ�ำปี 2552 ณ ประเทศมองโกเลีย

• ปัจจุบัน ก�ำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผม

เรียนกับพี่โหน่งมาตั้งแต่ ม.2 ครับ พี่โหน่งท�ำให้ผม มุ่งมั่นและมีความพยายามจนสอบเข้าค่ายฟิสิกส์ โอลิมปิกได้ครับ Super Map พลิกวิธีการเรียนของผมไปเลยครับ คือพี่โหน่งได้แนะน� ำว่าการเรียนฟิสิกส์ที่ดีต้องวางแผนจัดหา เนื้อหาให้เป็นระบบ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเรียนฟิสิกส์ ท�ำให้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผมถือว่าพี่โหน่งเป็น 1 ในบุคคลที่ ท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับ 10


ณัฐชัย ประชาพิพัฒ

กับรางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขันโลกและอวกาศ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 (4th IESO) ปี 2553

การเรียนกับพี่โหน่งที่ออนดีมานด์ช่วยผมได้มากเลย ครับ โดยเฉพาะ Super Map ของพี่โหน่ง ช่วยให้ผมสามารถ จั ด การแนวความคิ ด ในการเรี ย นฟิ สิ ก ส์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยเฉพาะการเรียนเรื่องกลศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่วงกลม และดวงดาว ผมยังสามารถน�ำ Super Map ไปใช้ในการ สอบดาราศาสตร์โอลิมปิกได้อีกด้วย และยิ่งเรียนด้วยระบบ ออนดีมานด์ ที่ผมสามารถจัดเวลาเองได้แล้วก็ยิ่งท�ำให้ผมเรียน ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องขาดเรียนเมื่อ ไปเข้าค่าย

ธีรภัทร เมืองพูล

กับรางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552

Super Map ของพี่โหน่งท�ำให้ผมจัดเรียงความคิดได้ ง่ายขึ้นแถมยังใช้ทบทวนก่อนสอบได้อีก แบบว่าอ่านแค่ Super Map ของพี่โหน่งหน้าเดียวก็เหมือนได้อ่านหนังสือไปทั้งบทแล้ว ครับ แล้วเวลาเรียนตรงไหนไม่ค่อยเข้าใจก็ยังย้อนกลับมาดูได้ อีก เลือกเรียนเวลาไหนก็ได้ ท�ำให้ผมไม่พลาดเนื้อหาจริงๆ ถึง ตอนนี้ รู้สึกดีใจมากครับที่ตอนนั้นตัดสินใจเรียนกลุ่มไฟฟ้ากับ พี่โหน่ง ขอบคุณพี่โหน่งนะครับที่ท�ำให้ผมได้เหรียญทอง IJSO

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

พชร วงศ์สุทธิโกศล

กับรางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 4 (4th IOAA) ปี 25533

เรียน “กลุ่มคลื่น” และ “กลุ่มไฟฟ้า” กับพี่โหน่งครับ ระบบออนดีมานด์สะดวกจริงๆ ครับ เพราะเลือกเรียนเวลาไหน ก็ได้ มาไม่ได้ก็ยกเลิกได้อีก ไม่ต้องกังวลเรื่องขาดเรียนเลย และ ยิ่งเรียนด้วย Super Map แล้วยิ่งท�ำให้ผมเข้าใจมากขึ้น จาก ยากๆ กลายเป็นง่ายไปเลยครับ หมดปัญหาเรื่องท่องจ�ำสูตร ด้วย แถมช่วยในการท�ำข้อสอบม.ปลายได้เป็นอย่างดีด้วยครับ

ชวิน สีตวาริน

กับรางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552

การเรียนกับพี่โหน่งที่ออนดีมานด์ช่วยผมได้มากเลย ครั บ โดยเฉพาะ Super Map ของพี่โหน่ง ช่วยให้ผมสามารถ ณัชพล เด่นด�ำรงทรัพย์ จัดการแนวความคิดในการเรียนฟิสิกส์ได้อย่างเป็นระบบ โดย กับรางวัล “เหรียญเงิน” เฉพาะการเรียนเรื่องกลศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่วงกลมและ การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ดวงดาว ผมยังสามารถน�ำ Super Map ไปใช้ใการสอบดาราโอลิมปิกระหว่างประเทศ ศาสตร์โอลิมปิกได้อีกด้วย และยิ่งเรียนด้วยระบบออนดีมานด์ ที่ ปี 2552 ผมสามารถจัดเวลาเองได้แล้ว ยิ่งท�ำให้ผมเรียนได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องขาดเรียนเมื่อไปเข้าค่าย แถมยังย้อน พี่โหน่งท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จในการสอบเป็น กลับมาดูเพื่อทบทวนให้มั่นใจมากขึ้นไปอีก ตัวแทนประเทศครั้งนี้ครับ และสามารถสอบผ่านเป็นตัวแทน สอวน. ฟิสิกส์ค่ายสอง พี่โหน่งเป็นอาจารย์ที่สอนดีมากครับ พี่โหน่งสามารถอธิบายในส่วนที่เข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วย Super Map ท�ำให้ผมเข้าใจฟิสิกส์ได้อย่างลึกซึ้ง ต้อง ขอบคุณพี่โหน่งกับระบบดีๆ มากครับ

www.ondemand.in.th

11


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ที่สุด! กับความส�ำเร็จ ของน้องติดเตรียมฯ สายวิทย์

ปี54

• ปี 53 ติด 336 คน • ปี 52 ติด 243 คน • ปี 51 ติด 202 คน

ที่ 2

ปุณญตศ์ โตวิชยธ�ำรง

ที่ 5

ปวริศ ลิมปนวงศ์แสน

ที1 ่ 4

เตรียมฯ

ธรรศภณ เตมหิวงศ์ 12

คน

ดีใจมากกกครับ...ที่สอบติดเตรียมฯ พี่โหน่งช่วยสอนแนวข้อสอบให้ แถมยังมีโจทย์ ในคอร์สให้ผมได้ฝึกท�ำเยอะมาก Super Map ของพี่โหน่งช่วยสรุปสูตรและความคิด ท�ำให้สามารถ จ�ำได้ง่ายขึ้น การเรียนด้วยระบบออนดีมานด์ช่วยได้มากๆ เพราะสามารถเร่งเนื้อหาให้เร็วขึ้น หรือ หยุดท�ำโจทย์ได้ตามใจ เลือกเวลาได้สะดวก เวลาไปเรียนไม่ได้ก็สามารถปรับเปลี่ยน ไปเรียนเวลา อื่นได้สบายสุดๆ วิชาฟิสิกส์ท�ำได้หมดเลย ส่วนชีวะผมเรียนกับพี่วิเวียนแล้วก็ท�ำได้เกือบหมดเลย อยากให้พี่โหน่งและพี่วิเวียน สอนไปนานๆ เลยครับ สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่โหน่ง พี่วิเวียนด้วยครับและก็ขอให้พี่ๆ มีสุขภาพ แข็งแรงครับ

เตรียมฯ

เตรียมฯ

377

,,

ที่ 6

เตรียมฯ

พิชญ์ชณัณ อบเชยเทศ

ที1 ่ 5

เตรียมฯ

สุชานาฏ นิติสุนทรางกูร

ที่ 9

เตรียมฯ

ภูรินทร์ ศิริพานทอง

ที1 ่ 6

เตรียมฯ

กษมา มโนธรรมเมธี

ที10 ่

เตรียมฯ

จักรรัฐ สุนทรรักษ์

ที1 ่ 7

เตรียมฯ

ณัฐิราณี ภานิชาภัทร

ที่11

เตรียมฯ

อรรจน์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ที1 ่ 8

เตรียมฯ

ภัทริกา นวพัฒนพงศ์


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

,,

ที่สุด!

ติด

มหิดลฯ รอบ 1

กับความส�ำเร็จ ของน้องติดมหิดลฯ

• ปี 54 ติด 115 คน • ปี 53 ติด 114 คน • ปี 52 ติด 97 คน • ปี 51 ติด 88 คน

รอบแรก

ปี55

ติด

กฤตภาส ไพรสุวรรณา

ติด

มหิดลฯ รอบ 1

พีรยา เวชวิทารณ์

คน

ติด

พี่โหน่งพี่แท็ปสอนดีค่ะ มหิดลฯ เข้ า ใจและสรุ ป แนวข้ อ สอบท� ำ ให้ รอบ 1 ช่วยได้มากๆ แนวข้อสอบทีพ่ โี่ หน่ง พี่แท็ปสอน น� ำ มาประยุกต์ ใช้ได้ เยอะมากค่ะ แต่ที่ท�ำข้อสอบไม่ได้ เพราะท�ำไม่ทัน แต่ละข้อใช้เวลาคิด นาน ขอบคุณพี่ๆ มากค่ะ

พี่ โ หน่ ง พี่ แ ท็ ป สอนดี ตรงกั บ แนวข้ อ สอบและสามารถ ประยุกต์ใช้ได้เยอะ พี่แท็ปมีโจทย์ เก่ า ๆ ช่ ว ยได้ ม ากเลยครั บ ส่ ว น พี่โหน่งมี super map ช่วยให้จ�ำได้ ดีขึ้นครับ

นวกฤช กิจสุวรรณไพศาล

อรวรรยา ปิ่นแสง

มหิดลฯ รอบ 1

261

ติด

มหิดลฯ รอบ 1

กฤษฏิ์ จันทร์ขาว

ติด

มหิดลฯ รอบ 1

ภัสชา จันทร์สุนทราพร

ติด

มหิดลฯ รอบ 1

ณิชชา วนิชเวชารุ่งเรือง

ติด

มหิดลฯ รอบ 1

ภาสวุฒิ ศิริทองถาวร

ติด

ติด

มหิดลฯ รอบ 1

ติด

มหิดลฯ รอบ 1

นภัทร บูรณพงศ์

มหิดลฯ รอบ 1

วรเศรษฐ์ แตรอ�ำไพวงศ์

ปุณยาพร โศภิษฐพันธ์

ติด

มหิดลฯ รอบ 1

ศศิพัชร์ วัฒนะประการชัย

www.ondemand.in.th

13


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ที่สุด

ของความส�ำเร็จ ด้วย ระบบ

ออนดีมานด์ ที่มา ของ “ระบบออนดีมานด์” เมื่อเจ็ดปีที่ผ่านมาพี่ท�ำงานเป็นผู้จัดการฝ่าย ผลิตของโรงงาน... แต่วันหนึ่ง พี่พบว่าสินค้าที่ผลิตใน โรงงานถึงเวลาก็เสื่อม ซึ่งต่างจากความรู้ที่เราได้สร้างขึ้น มา นอกจากจะไม่เสื่อมแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้คนได้รับการ ศึกษาและพัฒนาชีวิตได้ด้วย เลยเป็นเหตุให้พี่ตัดสินใจ ลาออกจากงาน มาท�ำงานทางการศึกษา ตอนพี่เปิดสอน ใหม่ๆ เป็นคอร์สสดซึ่งน้องๆ ที่เรียนอยู่นั้นก็ไม่ได้มาเรียน ทุกครั้ง เหตุนี้เองท�ำให้พี่ต้องไปหาคอมพิวเตอร์มือสอง เก่าๆ (ช่วงนั้นไม่ค่อยมีเงินครับ) พร้ อ มทั้ ง หาวิ ธี เ อาไฟล์ สอนลงคอมพิ ว เตอร์ เพื่อให้น้องที่ขาดเรียนได้มาเรียน ชดเชยจะได้ไม่หลุดเนื้อหาและสามารถมาเรียนในครั้งต่อ ไปพร้อมกันกับเพื่อนๆ ได้ และผลที่ได้รับคือ น้องที่ขาด เรียนคอร์สสดก็ยังคงขาดเรียนต่อไป

14

ด้วยเหตุผลที่ว่า “ดีนะพี่ ผมมาเรียนกับคอมฯ พี่เมื่อไหร่ก็ได้” และพี่เองก็โชคดีที่น้องคนนั้นมีความรู้ด้าน คอมฯ เป็นอย่างดี จึงได้แนะน�ำเทคนิค โปรแกรมที่สามารถ เอามาพัฒนาการเรียนบนคอมฯ ตัวต่อตัวจนส�ำเร็จ

ระบบออนดีมานด์ ส�ำหรับพี่แล้ว

จึงเป็นระบบทีเ่ กิดจาก “ความต้องการของน้องๆ” และพี่จะรับฟังค�ำแนะน�ำของพวกเราต่อไป เพื่อ ท�ำให้ระบบการเรียนนี้ “สมบูรณ์แบบที่สุด” ครับ


ระบบออนดีมานด์น�ำน้องสู่ ความส�ำเร็จ

ความตั้งใจของพี่ที่พัฒนาระบบออนดีมานด์ ขึ้นมา ก็เพื่อช่วยท�ำให้น้องๆ ประสบความส�ำเร็จ กับการเรียน โดยพี่ ได้วิเคราะห์จากปัญหาการ เรียนพิเศษของน้องๆ และสร้างระบบออนดีมานด์ เพื่อช่วยน้องๆ ดังนี้ครับ...

• น้องจะสามารถจัด

เวลาเรียนได้ตามต้องการ

• ระบบออนดีมานด์

จะช่วยน้องในการฝึก ท�ำโจทย์ระหว่างเรียนได้

โดยค�ำนึงถึงความสามารถในการเรียนต่อครั้งของน้องๆ ว่าเรียน โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นวิชาที่จะต้องฝึกท�ำโจทย์และเก่ง ได้กี่ชั่วโมงแล้วเกิดผลสูงสุด เพราะน้องบางคนมีสมาธิเรียนได้ 1 จากความช�ำนาญในการท�ำโจทย์ ระบบจะช่วยให้ น ้ อ งสามารถ ชั่วโมง บางคนเรียนได้ถึง 3 ชั่วโมง หยุ ด เพื่ อ ท� ำ โจทย์ ก่ อ นที่ พี่ จ ะเฉลยให้ น ้ อ งดู ท�ำให้น้อง ได้ ฝ ึ ก ท� ำ โจทย์ และเรี ย นรู ้ ข ้ อ ผิดพลาดตั้งแต่ในห้องเรียน การท�ำแบบนี้บ่อยๆ จะช่วยให้น้องมีความช�ำนาญและเก่งขึ้น ตั้งแต่ในห้องเรียน

• ระบบออนดีมานด์ จะช่วยให้น้องจัดและ บริหารเวลาได้ตรง ประเด็นมากที่สุด

เนื่ อ งจากระบบออนดี ม านด์ เ ปิ ด โอกาสให้ น ้ อ งเรี ย นใน ช่วงเวลาใดก็ได้ในรอบ 1 ปีที่น้องสมัคร ท�ำให้น้องเรียนล่วงหน้า ที่โรงเรียนได้และเมื่อใกล้สอบก็กลับมาทบทวนได้อีก

• สามารถปรับความเร็วของ

การสอนได้ตามความเร็วในการ เรียนของแต่ละคน สามารถหยุดและ ย้อนได้ “เมื่อไม่เข้าใจ”

“นอกจากการตอบโจทย์เรื่อง เวลา สถานที่ และการฝึกฝนแล้ว ในปีนี้พี่อยากให้น้องๆ คอย ติดตามพัฒนาการของระบบนี้ ทีจ่ ะพัฒนาเพิม่ ขึ้นอีก เพื่อให้พวกเราเข้าถึงความส�ำเร็จในการ เรียนมากที่สุดครับ”

พี่โหน่ง

www.ondemand.in.th

15


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ยืนยัน!!

ด้วยน้องที่เรียนกับ

ระบบออนดีมานด์

มากกว่า

120,000 คน

ง่าย...

สมัครง่าย ช�ำระผ่าน Counter Services มากกว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ

“สมัครปุ๊ป เรียนได้ปั๊ป”

สบาย...

เลือกวัน-เวลาได้ตามต้องการ เรียนบ่อยได้ให้ทันสอบ จะเรียนกี่ครั้ง ครั้งละกี่ชั่วโมงก็ได้ (เรียนได้ต�่ำสุด 30 นาที)

“เรียนมาก เรียนน้อยสบายใจ” สาขา เช�ยงใหม

สาขา สุราษฎรธานี

สาขา ขอนแกน

สะดวก... อยากเรียนที่ไหนก็ได้เรียนดังใจ สมัครทีเดียวเรียนข้ามได้ทุกสาขา

“วันนี้เรียนสยาม พรุ่งนี้ ไปเรียนปิ่นเกล้าไม่มีสะดุด”

ล่วงหน้า... วางแผนการเรียนล่วงหน้าได้ทั้งปี

“หมดปัญหาเรื่องตารางเรียนชนกัน”

16


อายุการใช้งาน 1 ปี ทุกคอร์ส จองเวลาเรียน ได้ 24 ชั่วโมง ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง วัน-เวลาได้ ไม่จ�ำกัด

201

บทน�ำ, การนับ

202

การเคลื่อนที่แนวตรง

203

กฎของนิวตัน

เลือกได้...

เลือกเรียนเป็นบทได้ เรียนบทไหนก่อน/หลังก็ได้ หมดกังวลเรื่องสมัครแล้วไม่ตรงกับที่โรงเรียน

“สอบเรื่องไหน ทวนเรื่องนั้นได้ทันที”

จัดเอง...

จัดการหน้าจอเองได้ ท�ำให้ปัญหาเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่รู้เรื่อง จะหมดไปอย่างสิ้นเชิง

“หยุดเพื่อฝึกโจทย์ ย้อนเมื่อไม่เข้าใจ เร่งเมื่อใกล้สอบ”

ตอบโจทย์...

ตอบโจทย์ทุกครั้งที่สอบเพราะออนดีมานด์บวกชั่วโมงเพิ่มถึง 30% ใกล้สอบ ทบทวนได้ และเพิ่มความมั่นใจในทุกๆ การสอบด้วย SUPER MAP

“เวลาเหลือเฟือ หมดกังวลก่อนสอบ”

เห็นภาพ...

ไฟล์เรียนแบบ “Smart View” ไม่ใช่แค่อาจารย์ หรือ กระดาน White Board เห็นภาพในการไท�ำโจทย์ เข้าใจง่าย ด้วยภาพจริง เสียงจริง

“เน้นย�้ำทุกจุดส�ำคัญ ตรงประเด็นก่อนสอบ”

www.ondemand.in.th

17


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ทีส่ ดุ

ของความส�ำเร็จ...

ด้วย SUPER MAP เทคนิคที่พัฒนาขึ้นจากหลักการสองอย่าง

คือ ทฤษฎีพหุปัญญา (Thoery of Multiple Intelligence) ของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ และ หลักการแผนที่ความคิด หรือ Mindmap® ของ โทนี่ บูซาน

Howard Gardner

Tony Buzan

นักจิตวิทยาและนักการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

เกิดเมื่อ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1942 ที่ประเทศอังกฤษ ผู้คิดค้น Mind Maps®

ย้อนไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว พี่ได้ศึกษาแนวความคิดของสองท่านนี้ จึงท�ำให้ได้รู้ว่า หากต้องการเรียนวิชาฟิสิกส์ให้เข้าใจถ่องแท้... เราจะต้องใช้สมองทั้งสองซีกพร้อมกัน คือ ด้านตรรกะ และ ด้านจินตนาการ เพราะการเรียนฟิสิกส์ที่เห็นภาพ ซึ่งถือเป็นการ คิดแบบมีระบบ และนัน่ คือหัวใจของการสร้าง Super Map ให้เกิด ขึ้นในใจของน้องๆ และสามารถน�ำไปใช้ในเชิงเป้าหมายได้ เช่น

การท�ำให้ผังความคิดที่มีตรงกับประเด็นข้อสอบที่จะสอบได้มาก ที่สุด เป็นต้น นีจ่ งึ เป็นทีม่ าของการน�ำ Theory of Multiple Intelligence และ Mind Map® มาปรับให้กลายเป็น “SUPER MAP” ใช้ใน การสอนวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้น้องๆ เข้าใจฟิสิกส์ได้อย่างแท้จริงโดย “ไม่ใช่การท่องจ�ำสูตร”

SUPER MAP น�ำน้องสู่ความส�ำเร็จ น้องๆ อาจจะคิดว่าการท่องจ�ำสูตร จะช่วยท�ำโจทย์ฟสิ กิ ส์ได้ แต่ในความเป็นจริง...สูตร เพียงแค่สตู รเดียวไม่สามารถช่วยน้องๆ แก้โจทย์ทผี่ า่ นการ “ย�ำ” มาแล้วได้ เพราะฉะนัน้ การ ท่องจ�ำสูตรก็ยังไม่ช่วยอะไร แต่ SUPER MAP นี่แหละที่จะช่วยให้น้องมีความ “แม่น” เมื่อ เจอโจทย์ที่ถูกย�ำมาแล้วได้อย่างง่ายดาย SUPER MAP จะช่วยให้เห็นภาพรวมของสูตรทั้งหมด ท�ำให้น้องเข้าใจง่าย สามารถจัด ระบบความรู้ให้สามารถน�ำมาใช้แก้โจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ ไม่ว่าโจทย์ 1 ข้อจะประกอบไป ด้วยบทย่อยกี่บทก็ตาม ก็สามารถท�ำโจทย์ได้อย่างง่ายดายขึ้นครับ

Super Map

“ง่าย” ในการเรียน “แม่น” ในการสอบ 18


ที่สุด

ของความส�ำเร็จ...

ด้วย

Online Solution “ระบบช่วยน้องอย่างตรงประเด็น ผ่านเครือข่ายออนไลน์”

ในปัจจุบันโลกออนไลน์ถือเป็นที่ที่คน มาพบปะพูดคุยกันได้สะดวกและรวดเร็ว นี่จึงเป็นที่มาของระบบ Online Solution ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความ ต้องการของน้องๆ ที่จะสามารถกลับไป ฝึกท�ำโจทย์ฟสิ กิ ส์เองทีบ่ า้ นได้ โดยไม่ตอ้ ง กังวล หากเกิดติดขัด หรือไม่เข้าใจ เพราะ Online Solution เป็นระบบเฉลยทีส่ มบูรณ์ แบบ เพราะมีคำ� อธิบายอย่างละเอียด ทีจ่ ะ

ช่วยให้ข้อสงสัยของน้องๆ หมดไป พี่จึงได้พัฒนาเครื่องมือช่วยเหลือน้อง ขึ้ น มาคื อ “ระบบเฉลยออนไลน์ ” และ “ระบบการดูแลน้อง” โดยทั้งหมดนี้ผ่าน Online Solution ทั้งหมด “ระบบเฉลยออนไลน์” โจทย์ทุกข้อ จะถูกน�ำมาเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้น้อง ทีก่ ำ� ลังฝึกท�ำโจทย์ฟสิ กิ ส์ “ทีบ่ า้ น” สามารถ เข้ามาดูเฉลยอย่างละเอียดได้เมื่อติดขัด

หรือคิดไม่ออก จ�ำไว้ว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชา ที่สามารถเรียนให้เข้าใจได้ แต่ไม่สามารถ เก่งได้ หากไม่ฝึกฝน “ระบบการดูแลน้อง” ถ้าน้องๆ มี ปัญหาอยากปรึกษาพี่ทั้งเรื่องเรียนและ เรือ่ งส่วนตัว หรืออยากได้โจทย์ดๆี เทคนิค โดนๆ และสาระรอบตัวเกี่ยวกับฟิสิกส์ สามารถเข้ามาที่ลิงค์เหล่านี้ได้เลยครับ

พูดคุยกับพี่โหน่ง พร้อมรับข่าวสารดีๆ เข้าไป Search ตามนี้นะครับ

ปรึกษาเป็นการส่วนตัว เรื่องเครียดเรื่องสอบ เรื่องการ เลือกคณะ ส่งมาได้เลยครับ p_nhong@ondemand.in.th ดูรายการทีวีบน Youtube ที่มีโจทย์มากมาย พร้อม ข่าวสาร และสาระรอบตัว เข้าไปดูกันได้ที่ OnDemand

www.youtube.com/ondemandacademy

www.ondemand.in.th

19


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

พี่โหน่ง ผู้คิดค้นระบบออนดีมานด์ และ SUPER MAP

สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)

การศึกษา • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ท�ำงานและผลงาน • Head Department and Chief Engineer บริษัท SiamGuardian Co., Ltd. ในเครือของปูนซีเมนต์ไทย • Assistance Factory Manager and Production Manager บริษัท เจ เอส ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด • จัดตั้งโรงเรียนในโรงงานบริษัท เจ เอส ฟลาวเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด สระแก้ว เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานในโรงงานทีข่ าดโอกาสทางการ ศึกษาได้เรียน • พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาหัตถอุตสาหกรรมร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 17 ปี ปัจจุบัน • อาจารย์สอนวิชาฟิสกิ ส์และผูบ้ ริหารสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ • ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบ “OnDemand” (ระบบ คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การเรี ย นการสอน) เป็ น แห่ ง แรกของ ประเทศไทย • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ “Super Map” กับวิชาฟิสกิ ส์เป็นแห่งแรก โดยใช้หลักการของทฤษฎีพหุปญั ญา (Multiple Intelligences Theory) มาผนวกกับหลักการ Mind map ที่พัฒนาในประเทศอังกฤษ

20

วิทยากรรับเชิญในโครงการชั้นน�ำต่างๆ เช่น • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 55 • โครงการ เตรี ย มสมองพร้ อ มสอบ PEPTEiN Genius Generation ปี 54 • โครงการ B-ing B-Engineering ครั้ ง ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • โครงการ ETV ติวเข้ม PAT3 ความถนัดวิศวกรรม • โครงการค้ น หาตั ว ตน ก� ำ หนดถนนสู ่ อ นาคตกั บ มาม่ า มหาวิทยาลัยรังสิต • โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 13 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา • โครงการทบทวนความรู้ออนไลน์กับมาม่า ศูนย์ถ่ายทอด DCS กรุงเทพฯ • หัวหน้าทีมอาจารย์รับเชิญร่วมออกข้อสอบตรงแพทย์ กสพท. วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ Taro Free Net’54 • โครงการทบทวนความรู้ สู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีที่ 4 กับบริษัท โกลว์ จ�ำกัด จ.ระยอง • โครงการเตรียมพร้อมก่อนสอบ Admission “Genius Camp” กรมประชาสัมพันธ์ • โครงการพระมหากษัตริย์นักการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ • วิทยากรรับเชิญสอนวิชาฟิสิกส์ ตามโรงเรียนชั้นน�ำกว่า 70 โรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ เช่ น โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย โรงเรียนเพลินพัฒนาโรงเรียนราชินบี น โรงเรียนนวมินทราชูทศิ บดินทรเดชา โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โรงเรียนพนัสนิคม จ.ชลบุรี โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)จ.ขอนแก่น โรงเรียนแก่นนคร จ.ขอนแก่น เป็นต้น


นพ.วีรวัช เอนกจ�ำนงค์พร (พี่วิเวียน) เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย GPA 4.00 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา • ปริญญาตรี(เกียรตินยิ ม)คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • ที่ 1 สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ที่ 1 ประเทศ วิชาชีววิทยาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย • ที่ 2 ประเทศ วิชาเคมีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย • ตัวแทนโรงเรียนตอบปัญหาวิชาการชีววิทยา เพชรยอดมงกุฎ • โล่คะแนนสูงสุด วิชาชีววิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ปีซ้อน • โล่คะแนนสูงสุด วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อดีตผูแ้ ทนในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกทัง้ ในระดับ สอวน.และ สสวท. • อดีตนักศึกษาวิจัย ห้องปฏิบัติการ Intelligent Control System คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น • อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Mongbusho • ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 ของประเทศไทย เข้ารับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ • มีประสบการณ์สอนวิชา เคมี ทัง้ ในและนอกประเทศ รวมระยะเวลา กว่า 6 ปี • ได้ รั บ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรในการบรรยายตามมหาวิ ท ยาลั ย และโรงเรียนมัธยม อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ฯลฯ

สาธร อุพันวัน (พี่เต๋อ)

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

• ที่ 1 ประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น โดยบัณฑิตแนะแนว • ที่ 1 ประเทศ การสอบแข่งขัน โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บริหาธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อาจารย์สอน GAT พาร์ทเชื่อมโยง ในโครงการ Brand’s Summer Camp ปี 53-55 • อาจารย์สอน GAT พาร์ทเชื่อมโยง ในโครงการติวเข้มเติมเต็ม ความรู้ Student Channel • วิทยากรรับเชิญสอน GAT พาร์ทเชือ่ มโยง ในโรงเรียนชัน้ น�ำมากกว่า 70 โรงเรียนทั่วประเทศ

• อันดับที่ 1 ของประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น คณิตศาสตร์ (100 คะแนนเต็ม) • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท คะแนนสูงสุด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วิทยากรรับเชิญในโครงการต่างๆ เช่น • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 54 • โครงการ เตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation ปี 54 • วิทยากรรับเชิญโรงเรียนต่างๆ มากกว่า 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

www.ondemand.in.th

21


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

OnTour

demand

โครงการ

ดีๆ ที่พี่โหน่ง พี่เต๋อ ไปพบน้องๆ เพื่อแนะนำ�การเตรียมตัวสอบ Admissions การติวข้อสอบและการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ พีๆ่ ออนดีมานด์ หวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้น้องๆ เป็นนิสิตใหม่ในมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ ได้นะคะ

พี่โหน่ง On Tour • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 55 • โครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation • โครงการติวเข้ม PAT3 ความถนัดวิศวกรรม • โครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ (Student Channel) • โครงการทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 13 • โครงการทบทวนความรู้ออนไลน์กับมาม่า • โครงการ B-ing B-Engineering เสริมสมอง สร้างความรู้ สู่รั้ววิศวะ • โครงการทบทวนความรู ้ สู ่ รั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ปี ที่ 4 กั บ บริษัท โกลว์ จ�ำกัด • โครงการเตรียมพร้อมก่อนสอบ Admissions “Genius Camp” กรมประชาสัมพันธ์ • โครงการพระมหากษัตริย์นักการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ • โครงการ ปตท. เพื่อนชุมชน จ.ระยอง

• On Tour โรงเรียนราชินีบน • On Tour โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา • On Tour โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า • On Tour โรงเรียนสตรีชัยภูมิ • On Tour โรงเรียนพนัสนิคม • On Tour โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา • On Tour โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ • On Tour โรงเรียนสาธิต มข. (ศึกษาศาสตร์) • On Tour โรงเรียนแก่นนคร • On Tour โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี • On Tour โรงเรียนสงวนหญิง 22

• On Tour โรงเรียนสตรีนนทบุรี • On Tour โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี) 2 • On Tour โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี) 3 • On Tour โรงเรียนวัดสุทธิวราราม • On Tour โรงเรียนทวีธาภิเษก • On Tour โรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง • On Tour โรงเรียนนวมินทร์เตรียมน้อม • On Tour โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย • On Tour โรงเรียนชลกัลยานุกุล • On Tour โรงเรียนสตรีนนทบุรี • On Tour โรงเรียนราชินี และโรงเรียนอื่นๆ อีกกว่า 70 โรงเรียน ทั่วประเทศ !!


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

พี่เต๋อ On Tour • โครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ (Student Channel) • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 53-55 • โครงการ Brand’s Summer Camp Online • โครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation • โครงการทบทวนความรู ้ สู ่ รั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ปี ที่ 4 กั บ บริษัท โกลว์ จ�ำกัด • On Tour โรงเรียนเทพศิรินทร์ • On Tour โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ • On Tour โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา • On Tour โรงเรียนนครสวรรค์ • On Tour โรงเรียนกุหลาบวิทยา • On Tour โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยา • On Tour โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนอื่นๆ อีกกว่า 70 โรงเรียน ทั่วประเทศ !!

“OnTour

demand

พบน้องๆ กว่า 70,000 คน

ติดตามกิจกรรมดีๆ เร็วๆ นี้

- เดือนมีนาคม “กิจกรรม รวมพลคนเสื้อช็อป” ส�ำหรับน้องๆ ว่าที่วิศวกร อย่าพลาด!! งานนี้พี่โหน่ง พี่แท็ป และพี่เคน ไม่ได้มามือเปล่าแน่ - เดือนมีนาคม “กิจกรรม รวมพลคนเสื้อกราวน์” ส�ำหรับน้องๆ ว่าที่หมอ พลาดไม่ได้ !! น้องๆ ที่สอบติดแล้ว เตรียมตัวมางานนี้ได้เลย - เดือนเมษายน “กิจกรรม ปูทางฝันสู่วันเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2” ส�ำหรับน้องๆ ที่อยาก เข้าร.ร.เตรียมฯ พี่โหน่งและทีมอาจารย์จะมาแนะแนวพร้อมกับแนวข้อสอบวิชาต่างๆ เพื่อให้เตรียมตัว สอบได้อย่างตรงประเด็น www.ondemand.in.th

23


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

เส้นทางสู่ความส�ำเร็จ

น้อง ม.ต้น

เรียนตาม

แบบ A

ค�ำแนะน�ำการเรียนในการเรียนวิทย์ ม.ต้น 3 วิชา

ตามปกติทางกระทรวงฯ จะก�ำหนดหลักสูตรกลางให้ ซึ่งถ้าเรียนตามกระทรวงฯ ให้เรียนตามแบบ A คือ

วิชา

ม.1

ชีวะ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ เคมี เคมี เคมี

รหัส 2105 1101 1102 3101 3104 3106

โลกสีเขียว กลศาสตร์ 1 ม.ต้น กลศาสตร์ 2 ม.ต้น พื้นฐานเคมีและสารรอบตัว การแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสารและน�้ำเพื่อชีวิต

ม.2

ชีวะ ชีวะ ชีวะ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ เคมี เคมี เคมี

2101 2102 2104 1103 1104 3102 3103 3105

อาหาร กลไกพื้นฐานของมนุษย์ ชีวิตสัตว์ สมบัติสาร กลุ่มคลื่น ความเข้มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลายกรด-เบส อะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี

ม.3

ชีวะ ชีวะ ชีวะ ฟิสิกส์

2103 2106 2107 1105

ระบบสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ระบบประสาทและพฤติกรรม กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ 24

ชื่อบท

การเรียนในแบบ A เป็นวิธีเรียนเพื่อให้ทันพอดีกับที่โรงเรียน แต่อาจจะไม่ต่อเนื่องในแง่วิชาการ เพราะวิชาจะกระโดดไปมา


ถ้าต้องการเรียนเพือ่ สอบเข้า หรือ

สอบแข่งขัน

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

เรียนเนือ้ หา ม.ต้น จบได้ภายใน

ม.1

เทอม 1

ปิดเทอมตุลาคม

เทอม 2

Biology

Biology

Physics

(2101-2104)

(2105-2107)

(1101-1103)

ปิดเทอมตุลาคม

เทอม 2

Physics

Chemistry

Chemistry

(1104-1106)

(3101-3102)

(3103-3106)

ชีวะ ม.ต้น • หน้า 30

ม.2

เทอม 1 ฟิสิกส์ ม.ต้น • หน้า 29

ชีวะ ม.ต้น

ฟิสิกส์ ม.ต้น

• หน้า 30

2 ปี

Summer ทบทวนบทเรียนและฝึกฝน ท�ำโจทย์เพิ่มทักษะ

• หน้า 29

เคมี ม.ต้น

เคมี ม.ต้น

• หน้า 31

Summer ทบทวนบทเรียนและฝึกฝน ท�ำโจทย์เพิ่มทักษะ

• หน้า 31

สอบเข้ามหิดลฯ

สอบเข้าเตรียมอุดมฯ

PACKวิทย์เข้มเข้ามหิดลฯ

PACKวิทย์เข้มเข้าเตรียมอุดมฯ

สอวน. ฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้าค่ายแรก

• หน้า 33

• หน้า 32

• หน้า 29

(1107, 2113, 3107)

(1106, 2112, 3108)

สอบเข้า สอวน. (1108)

ตามด้วยเรียนฟิสิกส์และชีวะ ม.ปลาย ล่วงหน้า หมายเหตุ

สอบเข้ามหิดลฯ สอบประมาณ พ.ย. จึงควรเรียน ม.ต้นให้จบก่อนขึ้น ม.3 สอบเข้าเตรียมอุดมฯ สอบประมาณ ก.พ. - มี.ค. จึงควรเริ่มเรียนตั้งแต่ ม.3 ปิดเทอม 1 หรือ ม.3 เทอม 2 สอบเข้า สอวน. สอบประมาณปลายเดือน ส.ค. - ต้นเดือน ก.ย. จึงควรเรียน ม.ต้นให้จบก่อนขึ้น ม.3 www.ondemand.in.th

25


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

เส้นทางสู่ความส�ำเร็จ

น้อง ม.ปลาย

เน้นให้เรียนเนื้อหา ม.ปลาย ให้จบก่อนขึ้น ม.6 เพื่อใช้เวลาที่เหลือ เรียนคอร์ส Admissions

ม.4 Physics Biology

Summer ขึน้ ม.4

เทอม 1

ปิดเทอมตุลาคม

กลุ่มกลศาสตร์ 1 กลุ่มกลศาสตร์ 2 กลุ่มกลศาสตร์ 3

เทอม 2 กลุ่มสมบัติสาร

(201-203)

(204-206)

(207-210)

(214-215)

• หน้า 35

• หน้า 35

• หน้า 35

• หน้า 35

กลุ่มพื้นฐาน ชีววิทยา 1

กลุ่มพื้นฐาน ชีววิทยา 2

กลุ่มกลไกใน ร่างกายมนุษย์ 1

กลุ่มกลไกใน ร่างกายมนุษย์ 2

(2201-2204)

(2205-2207)

(2208-2212)

(2213-2216)

• หน้า 40

• หน้า 40

• หน้า 40

• หน้า 40

ม.5 Physics

ทบทวนบทเรียน และฝึกฝนท�ำโจทย์ เพิ่มทักษะ

ทบทวนบทเรียน และฝึกฝนท�ำโจทย์ เพิ่มทักษะ

เทอม 1

ปิดเทอมตุลาคม

เทอม 2

กลุ่มไฟฟ้าและ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลุ่มคลื่น

กลุ่มฟิสิกส์แผนใหม่

(216-219)

• หน้า 35

Biology

Summer

กลุ่มพืช (2217-2220)

• หน้า 40

(211-213)

(220-222)

• หน้า 35

• หน้า 35

กลุ่มการสืบพันธ์ุ และพันธุศาสตร์

กลุ่มระบบนิเวศ

(2221-2223)

• หน้า 40

(2224-2225)

• หน้า 40

เรียนเนื้อหา ม.ปลาย จบได้ภายใน ม.5 เทอม 2 26


ม. 6

เตรียมตัวสอบ

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

Admissions • สายวิทย์

แพทย์

ม.6 เทอม 1

Summer ก่อนขึ้น ม.6

วิศวะ

Physics

ฟิสิกส์ PAT2

Biology ชีวะ PAT2

ฟิสิกส์ PAT2

Biology ชีวะ PAT2

• หน้า 41

Physics

ฟิสิกส์ PAT2

• หน้า 37

Biology ชีวะ PAT2

• หน้า 41

• หน้า 37 • หน้า 41

ควรเรียนให้จบภายใน Summer ก่อนขึ้น ม.6 วิชาสามัญต้องสอบได้แต่ละวิขา ไม่ต�่ำกว่า 30%

ให้จบภายใน Summer

Physics

PAT3 N-Series • หน้า 39

Medical

ความถนัดแพทย์ • หน้า 43

ควรเรียนให้จบภายใน Summer ก่อนขึ้น ม.6 หรือ ม.6 เทอม 1 เนื่องจากแพทย์ กสพท. สอบเดือน พ.ย.

GAT

GAT

GAT

วิทย์ O-NET

วิทย์ O-NET

วิทย์ O-NET

GAT Connect Plus • หน้า 45

ม.6 เทอม 2

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Physics • หน้า 37

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

O-NET

GAT Connect Plus • หน้า 45

O-NET

• หน้า 47

• หน้า 47

GAT Connect Plus • หน้า 45

O-NET

• หน้า 47

• สายศิลป์ GAT สายศิลป์

GAT Connect Plus • หน้า 45 ควรเรียนให้จบภายใน ม.6 เทอม 1

วิทย์ O-NET O-NET

• หน้า 47

ควรเรียนให้จบภายใน ม.6 เทอม 2 คะแนนรวม O-NET ต้องไม่ต�่ำกว่า 60%

www.ondemand.in.th

27


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ยินดี

กับน้องออนดีมานด์

สอบติด สอวน. ปี 54

สอบติดรอบแรก 105 คน จากทั้งหมด 143 คน

ผ่านเข้าสู่รอบสอง 32 คน จากทั้งหมด 52 คน พี่ภูมิใจกับน้องทั้ง 32 คน มากครับ

ยินดีด้วยนะครับส�ำหรับความส�ำเร็จอีกขึ้นหนึ่ง น่าชื่นใจกับพวกเราที่สามารถ ผ่านด่านสู่รอบ 2 สอวน. ฟิสิกส์ (ศูนย์ กทม.) กันได้ถึง 32 คน จาก 52 คน และศูนย์ จังหวัดอื่นๆ อีกพอสมควรเลย ยังไงพี่เองก็ขอย�้ำให้น้องพี่ แบ่งปันความรู้ที่เรามีให้แก่ กัน และยึดถือหลักในใจเสมอว่าความรู้ที่เรามี เราจะเอามาสร้างสรรค์สิ่งดีดี เมื่อเรา เติบโตต่อไป

ชวกร เซี่ยงคิ้ว 28

ความรู้สึกที่สอบติด ฟิสิกส์ สอวน. ค่าย 2

ความรู้สึกที่สอบติด ฟิสิกส์ สอวน. ค่าย 2

ดีใจมากครับ เพราะตั้งความหวังไว้ค่อนข้าง สูง ตั้งเป้าไว้ว่าต้องติด ค่าย 2 และผลสอบออก มาก็ติดอย่างที่ตั้งใจไว้ ดีใจมากๆ เลยครับ และ ที่ส�ำคัญได้ท�ำให้พ่อและแม่ภูมิใจด้วยครับ

ดีใจมากครับทีส่ อบติด เพราะไม่คอ่ ยมีเวลาอ่าน หนังสือจึงรู้สึกกดดัน และกลัวเล็กน้อยครับ จึง ลงคอร์ส 1108 ฟิสิกส์เพื่อ สอวน .ค่ายแรก และ เนือ้ หาก็ตรงกับทีใ่ ช้สอบครับ คุณพ่อกับคุณแม่ดใี จ มากเลยครับ

วรพล อัศวแสงทอง


Physics ฟิสิกส์ ม.ต้น

รหัส

เนื้อหาแน่น สอนปูพื้นฐานและเน้นความเข้าใจด้วย

เทคนิค SUPER MAP พร้อมทั้งคัดสรรแนวข้อสอบที่น้องจ�ำเป็นต้อง เรียนรู้ เพื่อฝึกความช�ำนาญและพร้อมใช้ในทุกสนามสอบ

คอร์ส

ชั่วโมง ราคา

1101 1102 1103 1104 1105 1109

กลุ่มกลศาสตร์ 1 ม.ต้น 16 : 00 (การเคลื่อนที่แนวตรง, นิวตัน, สมดุล+โมเมนต์) กลุ่มกลศาสตร์ 2 ม.ต้น 08 : 00 (งานพลัังงาน, เครื่องกล, โมเมนตัม, การเคลื่อนที่แบบต่างๆ) กลุ่มสมบัติสาร 06 : 00 (ความร้อน, ก๊าซ, ของเหลว, ของไหล) กลุ่มคลื่น 18 : 30 (คลื่น เสียง แสง, กระจกและเลนส์, คลื่นแม่เหล็ก) กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 : 30 กลุ่มดาราศาสตร์และธรณีวิทยา 05 : 00

1,500.-

1181 (1101-1105)

Pack ฟิสิกส์ ออนดีมานด์ ม.ต้น 59 : 00 ราคาเต็ม 6,000.5,000.ไม่รวมกลุ่มดาราศาสตร์และธรณีวิทยา

1,900.1,700.1,800.1,100.1,500.-

1182 Pack ฟิสิกส์ ออนดีมานด์ ม.ต้น 64 : 00 ราคาเต็ม 6,500.5,400.(1101-1105,1109) รวมกลุม่ ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา 1106 1107 1108

ติวเข้มฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มฟิสิกส์เข้ามหิดลฯ ฟิสิกส์เพื่อสอบ สอวน. ค่ายแรก

26 : 00 30 : 00 33 : 00

2,400.3,000.3,500.-

www.ondemand.in.th

29


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

Biology ชีววิทยา ม.ต้น รหัส 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107

เนื้อหาครอบคลุม ละเอียด ลึกทุกเนื้อหาที่สอนผ่านสื่อ

Multimedia ทีท่ ำ� ให้เห็นภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย ช่วยท�ำให้การเรียนชีวะไม่ใช่วชิ า ทีน่ า่ เบือ่ อีกต่อไป พร้อมโจทย์ทหี่ ลากหลายให้นอ้ งได้ฝกึ และพร้อมทุกสนามสอบ

คอร์ส อาหาร (โภชนาการและสารชีวโมเลกุล) กลไกพื้นฐานของมนุษย์ (ระบบย่อยอาหาร ระบบล�ำเลียงเลือด น�้ำเหลืองและ ภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ ระบบย่อยสลายอาหาร ระบบขับถ่าย) ระบบสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ ชีวิตสัตว์ (โครงสร้างและกลไกในสัตว์) โลกสีเขียว (เซลล์ การล�ำเลียงระดับเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช การล�ำเลียงสารในพืช) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ระบบประสาทและพฤติกรรม

ชั่วโมง

ราคา

10 : 00 15 : 00

1,700.1,200.-

11 : 30 07 : 30 11 : 00

1,700.1,600.1,800.-

07 : 00 06 : 00

1,500.1,500.-

2181 Pack ชีวะ ออนดีมานด์ ม.ต้น 68 : 00 ราคาเต็ม 5,000.4,000.(2101 - 2107) 2112 2113

30

ติวเข้มชีววิทยาเข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มชีววิทยาเข้ามหิดลฯ

27 : 00 29 : 30

2,400.2,500.-


chemistry เคมี ม.ต้น

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

K-TIP

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

เห็นภาพที่สุด

ครัง้ แรกทีก่ ารเรียนเคมีจะง่ายเหมือนปลอกกล้วย ด้วยการใช้รูปภาพการ์ตูน และค�ำอธิบายที่ง่าย จนเห็นภาพ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ครอบคลุมที่สุด ไม่เพียงแต่จะมีเนื้อหาเคมี ม.ต้น ที่ครบและละเอียด ใน หลักสูตรนี้จะเป็นครั้งแรก ที่จะดึงเอาเนื้อหา ม.ปลาย มา ให้น้องๆ ได้เรียนอย่างจริงจัง จนถึง ม.5 เทอม 1 เพื่อเสริม สร้างความเข้าใจเชิงลึกและความได้เปรียบอย่างยิง่ ในข้อสอบ แข่งขันในระดับโอลิมปิก

ฝึกโจทย์มากที่สุด รวบรวมข้อสอบแข่งขันระดับ ม.ต้น ทุกสนาม ตัง้ แต่ขอ้ สอบ เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ข้อสอบ สพฐ. ข้อสอบ IJSO ไปจนถึงข้อสอบ Olympic สอวน. มาให้น้องได้ฝึก และเฉลยละเอียดในห้องเรียนทุกข้อ

รหัส 3101 3102 3103 3104 3105 3106

คอร์ส พื้นฐานเคมีและสารรอบตัว ความเข้มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลายกรด - เบส การแยกสาร อะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี การเปลี่ยนแปลงของสารและน�้ำเพื่อชีวิต

ชั่วโมง

ราคา

12 : 00 12 : 00 10 : 30 09 : 00 16 : 30 10 : 30

1,900.1,900.1,800.1,700.1,300.1,800.-

3181 Pack เคมี ออนดีมานด์ ม.ต้น 70 : 30 ราคาเต็ม 5,400.(3101 - 3106) 4,500.3107 3108

ติวเข้มเคมีเข้ามหิดลฯ ติวเข้มเคมีเข้าเตรียมอุดมฯ

23 : 00 21 : 30

1,800.2,000.-

ส�ำหรับน้องที่ต้องการปูพื้นฐานใหม่อย่างครบถ้วน ควรเรียนจากง่ายไปยาก กลุ่มดังนี้ 3101 -> 3104 -> 3106 -> 3102 -> 3103 -> 3105 www.ondemand.in.th

31


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

สรุป

เนือ้ หาเข้มข้น ตรงตามแนวข้อสอบเตรียมอุดมฯและมหิดลฯ พร้อมทัง้ รวบรวมแนวข้อสอบ ย้อนหลังกว่า 5 ปี ถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา เพื่อให้ น้องได้ฝึกท�ำโจทย์จนช�ำนาญและเรียนอย่าง “ตรงประเด็นที่สุด”

ติวเข้มเข้า

เตรียม อุดมฯ

สอบเตรียมอุดมฯ

รหัส

1106 2112 3108 9501

Live Class

32

รับเพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น !!!

คอร์ส

ติวเข้มฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มชีววิทยาเข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มเคมีเข้าเตรียมอุดมฯ Pack วิทย์เข้มเข้าเตรียมอุดมฯ

คอร์สสด รหัส

1917

เรื่อง

ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ฟิสกิ ส์

ใช้วิชาวิทย์ 100 คะแนน (คะแนนเต็ม 400) ชั่วโมง ราคา 26 : 00 27 : 00 21 : 30 74 : 30

วัน

จันทร์-ศุกร์ 1-16 ต.ค. 55

2,400.2,400. 2,000.ราคาเต็ม 6,800.- 5,900.-

เวลา

08.00-10.00 น.

ราคา

3,500.-

(น้องสามารถขอรับใบช�ำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ออนดีมานด์ หรือ Download ที่เว็บไซต์ออนดีมานด์)


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

ติวเข้มเข้า

มหิดลฯ รหัส 1107 2113 3107 9502

Live Class รับเพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น !!!

สอบมหิดลฯ ใช้วชิ าวิทย์ 50%ของคะแนนสอบทัง้ หมด คอร์ส

ติวเข้มฟิสิกส์เข้ามหิดลฯ ติวเข้มชีววิทยาเข้ามหิดลฯ ติวเข้มเคมีเข้ามหิดลฯ pack วิทย์เข้มเข้ามหิดลฯ

คอร์สสด รหัส

1916

เรื่อง

ติวเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ฟิสกิ ส์

ชั่วโมง

30 : 00 29 : 30 23 : 00 82 : 30

วัน

เสาร์

2 มิ.ย.-8 ก.ย. 55

ราคา

3,000.2,500.1,800.ราคาเต็ม 7,300.- 6,400.-

เวลา

08.00-10.00 น.

ราคา

3,000.-

(น้องสามารถขอรับใบช�ำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ออนดีมานด์ หรือ Download ที่เว็บไซต์ออนดีมานด์) www.ondemand.in.th

33


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

แนะน�ำแผนการเรียนฟิสิกส์

*การเรียนล่วงหน้าท�ำให้เกิดความเข้าใจ ช่วยท�ำให้เกรดที่โรงเรียนดี GPAX สูง

กลุ่มกลศาสตร์ 1 A บทน�ำ BE แนวตรง AE

กลุ่มกลศาสตร์ 2 AE สมดุล AE

งานและพลังงาน โมเมนตัม

นิวตัน

กลุ่มกลศาสตร์ 3 E โพรเจกไทล์ E

วงกลม SHM (ซิมเปิลฮาโมนิก) E การหมุน

A = ออกสอบ Admissions มาก B = ออกสอบ Admissions มากรองลงมา E = ออกสอบความถนัดทางวิศวกรรมมาก กลุ่มฟิสิกส์แผนใหม่

กลุ่มคลื่น

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

A คลื่น BE เสียง A

A คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า A ฟิสิกส์อะตอม BE

แสง

กลุ่มสมบัติสาร AE

ก๊าซ ของแข็ง BE ของเหลว ของไหล

กลุ่มไฟฟ้า

A กลุ่มไฟฟ้าสถิตย์ AE กระแสตรง BE แม่เหล็กไฟฟ้า E

กระแสสลับ

เนื้อหาฟิสิกส์ 8 บท ที่ออกสอบของวิศวะมากในปีนี้ 1. สมบัติสาร (ของแข็ง ของเหลว ของไหล) 2. ไฟฟ้ากระแสตรง 3. ไฟฟ้ากระแสสลับ 4. ก๊าซและทฤษฎีจลน์ 34

5. การเคลื่อนที่แนวตรง 6. งานและพลังงาน 7. กฎของนิวตัน 8. การเคลื่อนที่แบบหมุน

{


ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ปูพื้นฐานฟิสิกส์ให้แน่น เน้นเรียนเพื่อทำ�เกรด พร้อมโจทย์ตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก รวมทั้งโจทย์ ข้อสอบ Ent’ เพื่อพร้อมต่อยอดสู่ทุกสนามสอบ และเป็นพื้นฐานสำ�คัญสำ�หรับการเรียนต่อคอร์ส PAT2 ฟิสิกส์ (V-Series) รหัส กลุ่ม กลศาสตร์ 1 กลุ่ม กลศาสตร์ 2

กลุ่ม กลศาสตร์ 3

กลุ่มคลื่น กลุ่ม สมบัติสาร กลุ่มไฟฟ้า กลุ่ม ไฟฟ้ากระแสสลับ

“Live กลุ่ม ฟิสิกส์แผนใหม่

เรื่อง

ชั่วโมง

ราคา

201 บทน�ำ, การนับ 10 : 00 1,800.202 การเคลื่อนที่แนวตรง 14 : 30 1,200.203 กฎของนิวตัน 12 : 00 1,100.0281 Pack กลศาสตร์ 1 (201 - 203) ราคาเต็ม 3,100.- 2,600.204 สมดุลกล 16 : 00 1,300.205 งานและพลังงาน 14 : 30 1,200.206 โมเมนตัม 11 : 00 1,900.0282 Pack กลศาสตร์ 2 (204 - 206) ราคาเต็ม 3,400.- 2,900.207 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง 11 : 00 1,900.208 การเคลื่อนที่วงกลมและดวงดาว 13 : 30 1,000.209 การเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์โมนิค 08 : 00 1,700.210 การเคลื่อนที่แบบหมุน 07 : 00 1,600.0283 Pack กลศาสตร์ 3 (207 - 210) ราคาเต็ม 3,200.- 2,700.211 คลื่น 15 : 00 1,200.212 เสียง 15 : 30 1,200.213 แสง 14 : 00 1,100.0284 Pack คลื่น (211 - 213) ราคาเต็ม 3,500.- 2,800.214 ก๊าซและทฤษฎีจลน์ 18 : 00 1,050.215 ของแข็ง ของเหลวและของไหล 16 : 30 1,100.0285 Pack สมบัติสาร (214 - 215) ราคาเต็ม 2,150.- 1,900.- 216 ไฟฟ้าสถิตย์ 18 : 00 1,200.217 ไฟฟ้ากระแสตรง 20 : 00 1,250.218 แม่เหล็กไฟฟ้า 14 : 30 1,150.0286 Pack ไฟฟ้า (216 - 218) ราคาเต็ม 3,600.- 3,000.219 ไฟฟ้ากระแสสลับ 08 : 30 1,700.ส�ำหรับฟิสิกส์ออนดีมานด์ รหัส 220 - 222 จะรวมอยู่ในคอร์ส PAT2 ฟิสิกส์ V-Series อยู่แล้ว 220 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, แสงเชิงฟิสิกส์ 03 : 00 1,300.221 อะตอม 11 : 00 1,400.222 นิวเคลียร์ 07 : 00 1,800.0287 Pack ฟิสิกส์แผนใหม่ (220 - 222) ราคาเต็ม 2,500.- 2,300.-

คอร์ ส สด ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 1

Class

รับเพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น !!!

รหัส

1915

(บทน�ำ, การนับ, การเคลื่อนที่แนวตรง, กฎของนิวตัน) เรื่อง วัน เวลา ราคา

ฟิสกิ ส์ กลศาสตร์ 1 (บทน�ำ, การนับ, การเคลือ่ นที่ แนวตรง, กฎของนิวตัน)

จันทร์-ศุกร์ 2 เม.ษ.-1 พ.ค. 55 13.30-16:30น. 3,000.(งดวันที่ 7-17 เม.ษ.)

(น้องสามารถขอรับใบช�ำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ออนดีมานด์ หรือ Download ที่เว็บไซต์ออนดีมานด์) www.ondemand.in.th

” 35


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ตอกย�้ำความส�ำเร็จ

น้องกว่า 120,000 คน สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่เรียน “ฟิสิกส์ PAT2 V-Series

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาวิศวะเยอะมาก แต่ Engineer Super Map ท�ำให้เข้าใจง่ายขึ้น สรุปเนื้อหาส�ำคัญๆ ระบบเฉลย ออนไลน์ (Online Solution) สามารถฝึกท�ำโจทย์ ได้จากที่บ้านพร้อมเฉลย มีการอัพเดทข้อสอบ ผมขอขอบคุณพี่โหน่งและ OnDemand ที่ท�ำให้ผมเรียนฟิสิกส์แล้วกลายเป็นวิชาที่ชอบและง่ายมากๆ นพณัฐ ลิ้มปณิชานนท์ พี่ๆ เคาน์เตอร์เป็นกันเองดีครับ

สอบตรง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระบบออนดีมานด์สะดวกในการเรียนมากครับ จัดตารางเรียนเองได้ สามารถเลือกเวลาทีเ่ ราสะดวกได้ Super Map ของพี่โหน่งก็ช่วยล�ำดับและเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบ สรุปหัวข้อส�ำคัญๆ สามารถน�ำ มาปรับใช้กบั โจทย์ได้หลากหลาย เพราะพีโ่ หน่งสอนละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ขอขอบคุณพีโ่ หน่งและทีม อาจารย์ออนดีมานด์มากครับที่ช่วยกันเป็นแรงผลักดันน้องๆ ให้มุ่งสู่ความฝันที่วางไว้ครับ

รัตนชัย อินเหยี่ยว

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมส�ำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณพุฒิ์ ปราการรัตน์

Super Map ของพี่โหน่ง ช่วยจัดความคิดให้เป็นระบบและง่ายขึ้น ใช้เวลาไม่เยอะ ชอบระบบการ เลือกจองเวลาเรียนเอง ท�ำให้ผมสามารถจัดตารางเรียนเองได้ สะดวกมากครับ ขอบคุณพี่โหน่งกับพี่ๆ ทีมอาจารย์ออนดีมานด์มากเลยครับ ที่ช่วยให้ผมประสบความส�ำเร็จ สอบติดคณะวิศวะอย่างที่ตั้งใจ

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระบบ OnDemand ย้อนไปดูซ�้ำช่วงที่ไม่เข้าใจหรือเลือกเนื้อหาให้ตรงกับที่เรียนได้ พี่โหน่งมักมีเรื่อง เล่าทีเ่ กีย่ วกับฟิสกิ ส์หรือวิศวะมาเล่าให้ฟงั ระบบเฉลยออนไลน์ Online Solution ท�ำโจทย์และดูเฉลยจาก ที่บ้าน หรือดูในเว็บบอร์ดได้เลยสะดวกมากๆ Super Map สรุปครอบคลุมเนื้อหาตรงประเด็น ประหยัด เวลาได้เยอะ ขอบคุณพี่โหน่งและอาจารย์ออนดีมานด์ทุกคนที่ท�ำให้หนูเอ็นท์ติดคณะวิศวะค่ะ

รสสุนิสา แถวโสภา

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสฏวุฒิ พรมพา

ยินดี

Super Map ของพี่โหน่ง สรุปเน้นประเด็นส�ำคัญๆ ช่วยให้จ�ำได้เป็นระบบ เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือสอบ แค่เน้นจุดส�ำคัญๆ ใน Super Map ท�ำให้ฟิสิกส์กลายเป็นเรื่อง ง่ายเลยครับ พีโ่ หน่งไม่ได้สอนแค่ความรูใ้ นหนังสือเท่านัน้ แต่ยงั สอนวิธกี ารเตรียมตัวสอบ การวางแผน อนาคต ขอบคุณพี่โหน่งและพี่ๆ ออนดีมานด์ครับที่มีส่วนช่วยให้ผมสอบเข้าคณะในฝันได้ครับ

ด้วยนะครับ กับน้องที่ประสบความส�ำเร็จ ได้เข้าคณะในฝัน... คนที่ยังต้องสู้ต่อไป ห้ามท้อนะครับ ส�ำหรับ V-Series... Version ใหม่ ที่พี่ได้พัฒนาล่าสุดนี้ พี่จะเน้นให้พวกเราเข้าถึงความส�ำเร็จให้ง่ายขึ้นเป็นหลักครับ ทั้งแนวข้อสอบที่ล่าสุดและครบถ้วน รวมถึงระบบต�ำราที่จะช่วยให้ฝึกได้คล่องและทบทวนได้ง่าย (Smart Review) พี่จะพยายาม สอนให้ถึง สอนให้เข้ม และตรงประเด็นที่สุดครับ เชื่อพี่เถอะครับว่า ถ้าตั้งใจแล้ว ฟิสิกส์จะเป็นตัวเก็บคะแนนที่ง่าย ที่สุดในบรรดาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดครับ เป็นก�ำลังใจให้ครับ...สู้!!! 36


V-Series ครบ โดน ชัวร์ ก่อนใคร! ครบ ชัวร์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

โดน

- ข้อสอบ Admission - ข้อสอบโควตา - ข้อสอบย้อนหลังกว่า 25 ปี เพิ่ม!!! - ฟิสิกส์ PAT2 ปีล่าสุด - ฟิสิกส์วิชาสามัญ 7 วิชา ปีล่าสุด

ด้วย

- แผนที่สูตร - จ�ำง่าย - ใช้ ได้จริง

ด้วยเทคนิค SUPER MAP

ดูเฉลยออนไลน์ 24 ชม.

รหัส

397

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

เรื่อง

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series

ชั่วโมง

ราคา

154:00

5,800.-

สิทธิพิเศษ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เรียนคอร์สสด V-Series 100 ที่นั่งแรก เมื่อสมัครเรียนคอร์สฟิสิกส์ PAT2 V Series

Update V-Series

เล่ม 2 (กลศาสตร์ 2) เล่ม 3 (กลศาสตร์ 3) เล่ม 5 (คลื่น)

เงื่อนไข

วันเปิดลงทะเบียน

4 ก.พ. 55 1 มี.ค. 55 30 เม.ย. 55

Update V-Series

เล่ม 4 (สมบัติสาร) เล่ม 6 (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) เล่ม 7 (ฟิสิกส์แผนใหม่)

วันเปิดลงทะเบียน

31 พ.ค. 55 28 มิ.ย. 55 2 ส.ค. 55

1.สิทธิพิเศษนี้ส�ำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์ส 397 ฟิสิกส์ PAT2 V-Series ตั้งแต่ 1 พ.ย. 54 - 31 ก.ค. 55 เท่านั้น 2.ลงทะเบียนรับสิทธิ์และประกาศผลผ่านทาง www.ondemand.in.th 3.การลงทะเบียนต้องระบุชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้อง มิเช่นนั้นจะถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 4.น้องที่ลงทะเบียนต้องสามารถมาเรียนคอร์สสด V-Series ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ก�ำหนดไว้ได้ 5.น้องที่ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สสด V-Series หากขาดเรียนเกิน 2 ครั้งถือว่าสละสิทธิ์ (ไม่มีชดเชย) และจะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนในครั้งต่อไป 6.ติดตามวันและเวลาเรียนคอร์สสด V-Series ได้ที่ www.ondemand.in.th www.ondemand.in.th

37


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ยืนยัน

จาก... น้อง นิธิศ

กิตติวัฒนไพศาล

สอบตรงเข้าวิศวะจุฬาฯ 282 คะแนน (94%)

คะแนน PAT3 สูงสุด

อันดับ 1 ประเทศ

PAT3 N-Series ช่วยการเตรียมตัวสอบได้มากเลยครับ เป็นการ

สรุปประเด็นหัวข้อส�ำคัญๆ Engineer Super Map เน้นต่อยอดจากสรุปเนื้อหา น�ำไปประยุกต์ท�ำโจทย์ เทคนิคต่างๆ ช่วยให้คิดได้เร็วและหาค�ำตอบได้ง่ายขึ้น พี่โหน่งไม่ได้สอนแค่เนื้อหาในหนังสือ แต่ยังสอนวิธีคิดเป็นระบบ ชอบไฟล์คลิป วีดีโอเกี่ยวกับฟิสิกส์ในชีวิตประจ�ำวันที่น�ำมาเปิดให้ดู เจ๋งดีครับ ท�ำให้ผมมีความ รู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมและยังฝึกให้ผมเป็นคนชอบหาความรู้อื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย พี่ๆ ช่วยให้คำ� แนะน�ำอย่างเป็นกันเองและจุดประกายแรงบันดาลใจท�ำให้ผมอยากเป็น วิศวะเหมือนกับพี่ๆ ขอบคุณพี่โหน่งและพี่แท็ปมากครับ

สอบติด รับตรงวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รติ แก้วสนธิ

ศตคุณ วัชรางค์กุล

คะแนน PAT3 รอบ ต.ค. 53 ได้ 279 คะแนน

คะแนน PAT3 รอบ ต.ค. 53 ได้ 267 คะแนน

เลือกเรียนที่ออนดีมานด์มาตั้งแต่ ม.ต้นครับ จนมา ถึงตอน Admission ลงคอร์ส PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม พี่ๆ อาจารย์แต่ละท่านเชี่ยวชาญและเป็นวิศวกรตัวจริง สอนได้ เข้าใจ ท�ำเรือ่ งทีเ่ คยยากส�ำหรับผม กลายเป็นง่ายขึน้ เยอะเลยครับ ขอขอบคุณพี่โหน่งและพี่แท็ปครับที่ช่วยให้ผมประสบความส�ำเร็จ

ปิยวัฒน์ เลิศวิทยาก�ำจร

อภินัทธ์ อนุสรศักดิ์

คะแนน PAT3 รอบ ต.ค. 53 ได้ 252 คะแนน

คะแนน PAT3 รอบ ต.ค. 53 ได้ 249 คะแนน

ขอบคุณพี่โหน่ง พี่แท็ปมากครับ ที่ช่วยให้ผมสอบติด วิศวะ ชอบระบบการเรียนที่ออนดีมานด์ เพราะเลือกเวลาเรียน ได้เอง พี่โหน่งและพี่แท็ป สอดแทรกประสบการณ์ของพี่ๆ ที่เป็น วิศวกร ควบคู่ไปกับเนื้อหาที่เรียนช่วยให้เห็นมุมมองของอาชีพ วิศวะข้อสอบใน (Online Solution) แบบฝึกหัดออนไลน์ละเอียด ดี มีวิธีท�ำให้และช่วยประหยัดเวลาในการเรียน 38

เลือกเรียน PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมกับพี่โหน่ง เพราะสอนเข้าใจดีแล้วก็มีพี่ๆ วิศวกรตัวจริงมาให้ความรู้โดยตรง ระบบเฉลยออนไลน์ (Online Solution) ท�ำให้ผมสามารถท�ำโจทย์ จากทีบ่ า้ นได้เลย แล้วก็สะดวกด้วย ขอบคุณพีโ่ หน่งครับ ทีช่ ว่ ยสอน และแนะน�ำเทคนิคดีๆ ในการท�ำโจทย์ อยากให้สอนรุ่นน้องต่อไป นานๆ

เรี ย นฟิ สิ ก ส์ ที่ อ อนดี ม านด์ ม าตั้ ง แต่ ม.4 แล้ ว ครั บ ชอบระบบการเรียนของที่นี่ ผมสามารถจัดตารางเรียนได้เองตาม เวลาและวันทีส่ ะดวกเรียนกับพีโ่ หน่ง พีแ่ ท็ปช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจใน การท�ำโจทย์ และได้เรียนกับวิศวกรตัวจริง การเฉลยแบบฝึกหัด ออนไลน์ (Online Solution) ประหยัดเวลาได้มากและช่วยทบทวน ในการท�ำโจทย์ ไม่ต้องเสียเวลาดูในเวลาเรียน แล้วก็สามารถ ทบทวนไปด้วยในตัว ขอขอบคุณพี่โหน่ง พี่แท็ปครับที่มีส่วนช่วย ให้ผมสอบติดคณะในฝัน


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

Nว่าที-่วSิศวะต้eries องไม่พลาด!!! PAT 3

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

ใหม่...ที่สุด Part เคมีวิศวะกรรมโดยพี่เคน ครบ...ที่สุด ครอบคลุมทั้งฟิสิกส์, คณิตฯวิศวะ, วิศวะแต่ละสาขา ตรง...ที่สุด สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พี่โหน่ง สุธี อัสววิมล

- สอน Part ฟิสิกส์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสต์จุฬาฯ - ประสบการณ์สอนมากกว่า 16 ปี

พี่แท็ป ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล

- สอน Part คณิตศาสตร์วิศวกรรม - เกี่ยรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทองปริญญาตรี วิศวกรรมศาสต์จุฬาฯ - ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์เอเลเวล

พี่เคน เคน อรรถเวชกุล

- สอน Part เคมีวิศวกรรม - ที่ 1 ภาควิชาไฟฟ้า ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสต์จุฬาฯ - อดีตเคมีโอลิมปิก รหัส

405

เรื่อง

ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 N-Series

ชั่วโมง

ราคา

65:00

4,500.www.ondemand.in.th

39


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ใช้สื่อวาง เนื้อหาอย่างละเอียด เน้นปูพื้นฐานความรู้ชีวะ สอนโดย Multimedia และการผูกเป็นระบบ เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่อง เรียนลึกเห็นจริง จำ�ง่าย รหัส

กลุ่มพื้นฐาน ชีววิทยา 1

กลุ่มพื้นฐาน ชีววิทยา 2 และ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ

กลุ่มกลไก ในร่างกาย มนุษย์ 1

กลุ่มกลไก ในร่างกาย มนุษย์ 2

กลุ่มพืช

กลุ่มการ สืบพันธุ์และ พันธุศาสตร์

กลุ่ม ระบบนิเวศ

40

ชีววิทยา

ม.ปลาย

เรื่อง

ชั่วโมง

ราคา

2201 2202 2203 2204 2281 2205 2206 2207 2282 2208 2209 2210 2211 2212 2283 2213 2214 2215 2216 2284

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 01 : 30 การศึกษาชีววิทยาและกล้องจุลทรรศน์ 03 : 30 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารชีวโมเลกุล 10 : 00 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการล�ำเลียงสารระดับเซลล์ 07 : 30 (2201-2204) Pack กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา 1 ราคาเต็ม 2,550.- ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 02 : 30 (สารให้พลังงานสูงและเอนไซม์) การแบ่งเซลล์ (ไมโตซิสและไมโอซิส) 05 : 00 ความหลากหลายทางชีวภาพ (อนุกรมวิธานและไฟล้ม) 11 : 30 (2205-2207) Pack กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา 2 ราคาเต็ม 1,950.- การย่อยอาหารและการดูดซึมอาหาร 10 : 00 (ทางเดินอาหารและน�้ำย่อย) การล�ำเลียงเลือด น�้ำเหลือง และภูมิคุ้มกัน 14 : 30 การหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส (ปอด) 08 : 30 การสลายอาหารระดับเซลล์ (การหายใจระดับเซลล์) 03 : 30 การรักษาดุลยภาพในร่างกายและการขับถ่าย 06 : 00 (2208-2212) Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1 ราคาเต็ม 3,800.- ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 10 : 00 (การรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้า) ระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมนสัตว์) 06 : 00 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (กระดูกและกล้ามเนื้อ) 04 : 00 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 01 : 00 (2213-2216) Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2 ราคาเต็ม 2,350.-

1,200.1,450.1,100.1,800.2,200.1,300.-

2217 2218 2219 2220 2285 2221 2222 2223 2286

เนื้อเยื่อ โครงสร้าง และการล�ำเลียงสารของพืช 05 : 30 การสังเคราะห์ด้วยแสง 05 : 30 การสืบพันธ์ุของพืชดอกและวงชีพแบบสลับ 04 : 00 การตอบสนองของพืชและฮอร์โมนพืช 02 : 00 (2217-2220) Pack กลุ่มพืช ราคาเต็ม 1,900.- การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ (เอ็มบริโอ) 06 : 00 พันธุศาสตร์ 14 : 30 (การถ่ายทอดทางพันธุกรรม/ยีน โครโมเซม/เทคโนโลยีทาง DNA) วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์เชิงประชากร 02 : 30 (2221-2222) Pack กลุ่มการสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ ราคาเต็ม 2,400.-

1,300.2,100.-

2224 2225 2287

ระบบนิเวศ วัฏจักรของสาร และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ 04 : 30 ประชากร 01 : 30 (2224 - 2225) Pack กลุ่มระบบนิเวศ ราคาเต็ม 650.-

1,500.1,150.600.-

1,550.1,100.1,800.1,800.1,100.1,800.1,400.1,700.3,000.1,000.1,700.1,500.1,150.2,000.1,600.1,600.1,500.1,200.1,700.1,700.1,400.-


ชีวะ PAT2

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

สรุปทบทวนเนือ้ หา ม.ปลาย ทุกบท สอนโดยใช้ Bio Map ร่วมกับ

สือ่ การสอนแบบ Multimedia เห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่ายและ ข้อสอบย้อน หลังกว่า 1,000 ข้อ รหัส

2399

**แนะน�ำ.....น้องควรจบคอร์สชีวะ ม.ปลาย ก่อนเรียนคอร์สนี้** เรื่อง ชั่วโมง ราคา

ชีวะ PAT2

158:30

5,000.-

Multimedia

Bio Map

Bio Map

Bio Map

Multimedia

Multimedia www.ondemand.in.th

41


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

อยากเป็นหมอ ตองออนดีมานด ยืนยันความส�ำเร็จจากนองแพทย

กวา

5,000 คน จากทุกสถาบัน

นักศึกษาแพทย์ นวพร จริยเศรษฐพงศ์

นักศึกษาแพทย์ ศิวัช ภูมิวัฒน์

นักศึกษาแพทย์ ตระการตา วรรณพานิชย์

นักศึกษาแพทย์ กรวลี ก้อยชูสกุล

นักศึกษาแพทย์ ธัญพิสิษฐ์ ฐานะวุฑฒ์

นักศึกษาแพทย์ ชญานิศ รุ่งทิวาสุวรรณ

นักศึกษาแพทย์ กมลวรรณ ตันสกุล

นักศึกษาแพทย์ ธีรวิชญ์ ลิขิตาภรณ์

นักศึกษาแพทย์ พงศธร เจริญวงศ์สวัสดิ์

นักศึกษาแพทย์ เพลีน ลิ้มประภัสสร

นักศึกษาแพทย์ นิรามัย คฤหพันธ์ุวณิช

นักศึกษาแพทย์ จิรายุส อัครประเสริฐกุล

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช

42

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช

คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช

คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช


ครบ

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

เนื้อหาครบทุกพาร์ท พร้อมแนวข้อสอบ ย้อนหลังครบตั้งแต่ปีแรกจนถึงข้อสอบปีล่าสุด

เชีย่ วชาญ

เปิดสอนตั้งแต่ปีแรกสอนโดยทีมหมอและอาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านครบทุกพาร์ท พร้อมทีมงานวิชาการคุณภาพจากคณะ แพทย์ หลายสถาบัน

มั่นใจ Medical Test Online

ทดสอบผ่าน ด้ ว ยข้ อ สอบชุ ด พิ เ ศษ มาตรฐานเดี ย วกั บ ข้อสอบจริงให้มั่นใจที่สุดเมื่อสอบจริง

ความถนัดแพทย์ ออนดีมานด์

วิชาส�ำคัญที่อยากเป็นหมอต้องเรียน !!

คอร์สสดสาขาสยามกิตติ์ รหัส

เรื่อง

9928 คอร์สสดความถนัดแพทย์

คอร์สระบบออนดีมานด์ รหัส

9982

เรื่อง

เวลา

เสาร์ - อาทิตย์

13.00 - 16.00 น.

วัน

7-29 เม.ย. 55

(หยุด 14-15 เม.ย. 55)

ราคา

2,800-.

ชั่วโมง

ราคา

ความถนัดแพทย์ระบบออนดีมานด์

18:00

2,800 -.

1ทั้งคอร์มีสนสดและ าคม 2555 ระบบออนดีมานด์

สมัครพร้อมกันทั่วประเทศ

www.ondemand.in.th

43


GATเต็ม

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ไม่ใช่เรื่องยาก

ยืนยันจากรุ่นพี่ออนดีมานด์ที่ติดทุกคณะในฝัน

กว่า 800 คน

ที่1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

คะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 8 ของประเทศ ปี 54

เบญญดา ถาวรเศรษฐ “เรียนกับพีเ่ ต๋อช่วยให้ท�ำโจทย์ได้เร็วขึน้ ช่วยประหยัดเวลาในการท�ำข้อสอบ ได้มากเทคนิคของพี่เต๋อช่วยให้ไม่พลาดในการท�ำข้อสอบ เต็ม GAT 2 รอบ ” ต้องขอขอบคุณพี่เต๋อมากๆ ค่ะที่มีคอร์สดีๆ แบบนี้

GATเต็ม

มณฑ์ลัชชา กวักเพฑูรย์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เทคนิค 4 steps ของพี่เต๋อ เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆ ค่ะท�ำให้เรารู้จักวิธีคิดที่ถูกต้องและเป็น ระบบ ท�ำให้คะแนนของหนูออกมาดีมาก ท�ำให้หนูรู้สึกว่าหนูได้ก้าวเข้าใกล้ความฝันไปอีกขั้น หนึ่ง ขอบคุณพี่เต๋อมาก ๆ เลยนะคะ ^^

GATเต็ม สุพิชฌาย์ ฐิติสมบูรณ์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เรียนกับพี่เต๋อช่วยหนูได้เยอะมาก ๆ ค่ะ ตอนแรกอ่านแล้วไม่เข้าใจ พอมาเรียนจะท�ำให้เข้าใจ ได้ง่ายขึ้น ท�ำคะแนนได้เยอะขึ้นด้วยค่ะ มองเห็นเป็นภาพเลย ขอบคุณมากเลยค่ะ พี่เต๋อ

สุภชา เจริญนิตย์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ พี่เต๋อสอนดีมากค่ะ ช่วยให้จับหลักง่าย ท�ำให้เข้าใจในเนื้อหาได้เป็นอย่างดี เทคนิคของ พี่เต๋อช่วยให้เวลาเจอกับข้อสอบก็ไม่โดนหลอกอีกต่อไป ต้องขอบคุณพี่เต๋อมากๆ นะคะ

GATเต็ม

สุภัจารีย์ ถนอมกลิ่น

คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ พี่เต๋อสอนให้หนูทำ� ข้อสอบเป็น mind map ช่วยลดเวลาในการท�ำข้อสอบได้มากค่ะ หนู น�ำเอาเทคนิค 4 Steps ของพี่เต๋อมาใช้ในการสอบทั้งหมดเลยค่ะ ขอบคุณพี่เต๋อมากๆ ค่ะ

วิชชุดา ปุณยกนก

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ พี่เต๋อสอนได้ดี และเข้าใจง่ายมากๆ ค่ะ เรียนกับพี่เต๋อแล้วท�ำให้เต็ม GAT เชื่อมโยงมา ตลอดทั้ง 3 รอบเลยค่ะ ขอบคุณพี่มากนะคะ 44

GATเต็ม

GATเต็ม


ทุกรอบสอบไม่มีค�ำว่าลองสนาม

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

โอกาสเต็มเพียง 2 ครัั้งเท่านั้น!!

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

+ เพิ่มโอกาส สอบติดคณะในฝัน + เพิ่มคะแนน ให้น้องเต็มได้จริง + เพิ่มโจทย์ ให้ฝึกฝนหลากหลายแนว + เพิ่มเทคนิค ให้น้องท�ำโจทย์ ได้

ยืจากน้นอยังออนดี น !!มานด์ เต็ม GAT 150 กว่า 900 คน รอบ ต.ค. 54

GAT Connect plus

รหัส

9430

เรื่อง

GAT CONNECT PLUS

ชั่วโมง

15 : 00

ราคา

2,300.-

สมัครและเรียนได้ทันที www.ondemand.in.th

45


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

วิทย์

O-NET ออนดีมานด์

มากกว่ า อาจารย์ผู้สอน ด้วย

มากกว่ า คุณภาพข้อสอบ

ด้วย

ต้อง

ที่ เ ดี ย วที่ ใ ห้

มากกว่า • พี่โหน่ง, พี่วิเวียน, พี่เคน • Update ข้อสอบ O-NET ปีล่าสุดและ ย้อนหลังทุกปีที่ เคยมีในระบบ O-NET

มากกว่ า เจาะประเด็น ด้วย

• ช่วยให้น้องๆ ประหยัดเวลา มากกว่าไปอ่านเอง 46

ข้อสอบ


สายวิทย์ไม่ควรทิ้ง สายศิลป์ไม่ควรพลาด

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกสาขา

กานต์สิรี พรสุวรรณนภา

สุพิชฌาย์ ด้วงโสน

คณะวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์

พี่โหน่งสอนดีมาก ชอบตัวอย่างของพี่มากๆ ค่ะ แบบว่ามัน เห็นภาพแล้วท�ำให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลย แล้วท�ำให้จ�ำได้ง่าย ด้วย แถมยังหาคลิปไฟล์ประกอบให้ดูสดๆ กันเลยทีเดียว เจ๋ง ดีค่ะ 55555 สอนตรงมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณพี่โหน่งมากๆ เลยค่ะ ที่ช่วยให้หนูได้คะแนนดีขึ้นทั้ง ฟิสิกส์ที่โรงเรียน และวิทย์โอเนต เรียนที่ออนดีมานด์แล้วเป๊ะมาก ตรงข้อสอบมากเลยค่ะ หนูเพิ่งจะได้มาเรียนตอนม.6 แล้ว ถ้าหาก หนูมาเรียนตั้งแต่ ม.4 คะแนนคงจะดีขึ้นกว่านี้อีก ขอบคุณอีกครั้ง ค่ะ

อัญเชิญ โอภาพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

พีโ่ หน่งท�ำให้หนูหนั มาสนใจเรียนวิชายากๆ อย่างฟิสกิ ส์ซงึ่ ทัง้ ชีวติ มานีห้ นูไม่เคยคิดจะเรียนเลย พีโ่ หน่งชอบน�ำไฟล์คลิปความ รูม้ าเปิดให้หนูดู ท�ำให้หนูได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ เพิม่ เติม มันท�ำให้ หนูมคี วามรูม้ ากขึน้ ต้องขอบคุณพีโ่ หน่งมากๆ นะคะทีท่ ำ� ให้หนู มีความมั่นใจในการสอบโอเนตมากขึ้น และตรงกับข้อสอบมาก เลยค่ะ ขอบคุณมากๆ นะคะที่ท�ำให้หนูมีความสุขในการเรียน ฝึกให้หนูมีนิสัยต้องค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติม และขอบคุณนะ คะที่เป็นส่วนหนึ่งในความส�ำเร็จของหนู ขอบคุณค่ะ

รหัส

9302 9303 9304 9305 9301

O-NET

“น้อง ม.6 ทุกคน ต้องสอบวิชานี้ และมีโอกาสสอบแค่ครัง้ เดียวในชีวติ ”

เรื่อง

ฟิสิกส์ O-NET เคมี O-NET ชีววิทยา O-NET วิทย์พื้นฐาน O-NET (ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา) Pack วิทยาศาสตร์ O-NET (9302-9305)

ชั่วโมง

ราคา

64 :30

ราคาเต็ม 6,000.- 4,500.-

15 : 30 16 : 00 17 : 00 16 : 00

1,500.1,500.1,500.1,500.-

*ในการสอบ PAT2 ต้องใช้วิทย์พื้นฐาน O-NET (ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา) www.ondemand.in.th

47


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

สมัครง่าย...

ช�ำระผ่าน Counter Service กว่า 8,000 แห่ง ทั่วประเทศ ค�ำแนะน�ำในการสมัคร และการช�ำระเงิน สาขา

คอร์สออนดีมานด์

คอร์สสด

พญาไท 1 พญาไท 2 วิสุทธานี งามวงศ์วาน วงเวียนใหญ่ ขอนแก่น ชลบุรี ปิ่นเกล้า โคราช สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่

ช�ำระผ่าน Counter Service

สยามกิตติ์ สยามสแควร์ ซอย 5

ช�ำระเงินสดที่สถาบัน

สยามกิตติ์

ช�ำระผ่านทาง SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์)

รหัสสาขาส�ำหรับใบช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส - ส�ำหรับสาขาสยามกิตติ์และสาขาสยามสแควร์ ซ.5 ช�ำระเงินสดที่ออนดีมานด์เท่านั้น - สาขาวงเวียนใหญ่, สาขางามวงศ์วาน, สาขาขอนแก่น, สาขาวิสทุ ธานี, สาขาพญาไท 1(ข้างตึกวรรณสรณ์), สาขา พญาไท 2, สาขาปิ่นเกล้า, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขา สุพรรณบุรี, สาขาสุราษฎร์ธานี และสาขาเชียงใหม่ ช�ำระค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 48

- สาขาวิสุทธานี - สาขาวงเวียนใหญ่ - สาขางามวงศ์วาน - สาขาขอนแก่น - สาขาพญาไท - สาขาปิ่นเกล้า

รหัส 02 รหัส 03 รหัส 04 รหัส 05 รหัส 07 รหัส 08

- สาขาโคราช - สาขาสุพรรณบุรี - สาขาพญาไท 2 - สาขาสุราษฎร์ธานี - สาขาเชียงใหม่ - สาขาชลบุรี

รหัส 09 รหัส 10 รหัส 11 รหัส 12 รหัส 13 รหัส 51


ใบฝากช�ำระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส รหสัสาขา ของสาขางามวงศวานคอืรหสั 04

กรอกรหสัคอรสทต่ีองการ จะสมคัรเรยีน เชน

-

2 1

6

1

1 0

3

กรอกรหสัชำระเงนิ 7 หลกั เชน

สำหรบัชำระเงนิทเ่ีคานเตอรเซอรวสิ

1 รหสัคอรส (Ref. 1)

-

X

0

0 X

ใบชำระคาเรยีน สถาบนักวดวชิา ออนดมีานด 2 รหสัสาขา (Ref. 2) ***รหสัชำระเงนิ (Ref. 3),

2 1 6

0 4 จำนวนเงนิ (บาท)

X X X

X

X X

X

X X

3

0 X X X X X X จำนวนเงนิเปนตวัเลข

1,200.00

4

กรอกจำนวนเงนิเปน็ตวัเลข

0

จำนวนเงนิเปนตวัอกัษร

หนง่ึพนัสองรอยบาทถวน

5

กรอกจำนวนเงนิ เปน็ตวัอกัษร www.ondemand.in.th

ขัน้ ตอน

1. กรอกรหัสและจ�ำนวนเงินตามรูปข้างบน *ติดต่อสอบถามสาขาที่น้องสมัครเรียน เพื่อขอรหัสช�ำระเงิน 2. เมื่อกรอกใบช�ำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถน�ำใบนี้ ไปช�ำระได้ที่ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ 3. น�ำใบเสร็จจาก Counter Service มายื่นให้ที่พี่ๆ ออนดีมานด์สาขาที่ต้องการสมัคร จากนั้นพี่ๆ จะออกใบเสร็จจริง ให้อีก 1 ฉบับ พร้อมกับใบ Username และ Password น้องๆ ก็สามารถใช้จองเวลาเรียนได้ทันทีค่ะ

สำหรบัชำระเงนิทเ่ีคานเตอรเซอรวสิ

ใบชำระคาเรยีน สถาบนักวดวชิา ออนดมีานด รหสัคอรส (Ref. 1)

รหสัสาขา (Ref. 2) จำนวนเงนิ (บาท)

***รหสัชำระเงนิ (Ref. 3), จำนวนเงนิเปนตวัเลข

จำนวนเงนิเปนตวัอกัษร

www.ondemand.in.th

www.ondemand.in.th

49


ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ขั้นตอนการสมัคร และช�ำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ส�ำหรับน้องต่างจังหวัด

สาขา : วงเวียนใหญ่, วิสทุ ธานี, งามวงศ์วาน, ขอนแก่น, พญาไท, ปิ่นเกล้า, โคราช, สุพรรณบุรีและ สุราษฎธานี

1

โทรติดต่อพี่ๆ ออนดีมานด์ สาขาที่ต้องการสมัครเรียน

2

พี่ออนดีมานด์ออกรหัสช�ำระเงินให้น้องทางโทรศัพท์ โดยแจ้งชื่อ - สกุล, ชั้น, โรงเรียน, จังหวัด, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้ พี่ๆ จะท�ำการบันทึกข้อมูลลงในใบสมัครพร้อมกับแจ้งน้องวันที่มาเรียนให้มากรอกข้อมูลส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม

3

Download ใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากเว็บไซต์ www.ondemand.in.th เลือก Print ใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์ เซอร์วิสสาขาที่ต้องการสมัครเรียน กรอก...รหัสช�ำระเงิน, รหัสสาขา, รหัสคอร์สที่ต้องการสมัครเรียนและจ�ำนวนเงิน ให้ครบถ้วน

4 5

ช�ำระเงินที่

หรือร้าน

ได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศ

ส่งเอกสารหลักฐานการช�ำระเงิน ส�ำหรับน้องที่สะดวกทางไปรษณีย์ ส่งใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และสลิปที่ได้ จาก 7 - 11 ตัวจริง พร้อมแนบชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail (เพื่อสะดวกใน การติดต่อกลับ)

ส�ำหรับน้องที่สะดวกมาด้วยตนเอง น�ำใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และสลิปที่ได้ จาก 7 - 11 ตัวจริง มาติดต่อพี่ๆ ออนดีมานด์ สาขาที่ต้องการสมัครได้เลยค่ะ

รอการติดต่อกลับจากพีๆ่ ออนดีมานด์ โดยจะท�ำการแจ้ง User / Password ทางโทรศัพท์ และทาง E-Mail พร้อมแนบไฟล์วิธีการจองเวลาเรียน เพื่อน้องสามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้าได้เลยค่ะ

เวลาท�ำการ 50

ช่วงเปิดเทอม (หยุดทุกวันจันทร์) อังคาร - ศุกร์ 12.00 - 20.00 น. เสาร์ 08.00 - 20.00 น. อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดเทอม (เปิดทุกวัน) จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 20.00 น. อาทิตย์ 08.00 - 14.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 18.00 น.


Now opening

Now opening

บ้านเชียงใหม่

บ้านสุราษฎร์ธานี

61/1 ถ.อิ น ทวโรรส ต.ศรี ภู มิ อ.เมื อ ง จ.เชียงใหม่ 50220 0-5332-7142-3

159/41-43 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7720-6100-1

บ้านสยามกิตติ์

บ้านสยามสแควร์ ซอย5

บ้านพญาไท2

บ้านพญาไท

บ้านวิสุทธานี (บางกะปิ)

บ้านวงเวียนใหญ่

บ้านงามวงศ์วาน

บ้านขอนแก่น

บ้านชลบุรี

บ้านปิ่นเกล้า

บ้านโคราช

บ้านสุพรรณบุรี

484 อาคารสยามกิตติ์ ชั้น 2 ห้อง 212-214 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 0-2250-7598-9 35/26-27 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 0-2642-7068-9

เลขที่ 21/74-78 อาคารคุณมัน่ คง ชัน้ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000 0-2953-6865-6 5/92-93 ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุ ณ อั ม ริ น ทร์ เขตบางกอกน้ อ ย กทม. 10700 02-884-7254-5

392/27-28 สยามสแควร์ ซ.5 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 0-2654-6248-9 2991/39 โครงการวิ สุ ท ธานี ซอย ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กทม. 10240 0-2370-2262-3 684/32-33 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0-4322-3078-9

อาคารเอื้ออภิธร เลขที่ 18 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4426-9188-9

พญาไท 2 ตึก C.P. Tower 3 อาคาร A ชั้นลอย 0-2354-5971-2

130-132 อาคาร M-Place ชั้น 2 ถ.สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น แขวง บางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600 0-2890-6001-2 53/86 โครงการตึกน�ำ้ หมู่ 3 ถ.สุขมุ วิท บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0-3814-6714-5

อาคารเก่งดี มีสุข เลขที่ 2/11 ชั้น 3 ถ.ดาบฟ้าฟื้น ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0-3552-3688

www.ondemand.in.th

51


Turn on your future

ังที่

ออนดีมานด์บ้านหล

14

“เชียงใหม่”

้ ี น ม ค า น ี ม 5 2 น ั ก พบ

าแน่ และพี่เคน ไม่ได้มามือเปล่ ป ท็ แ ่ พี ง ่ หน โ ่ ี พ ้ ี นน งา !! ่าพลาด รียมตัวมางานนี้ได้เลย ำหรับน้องๆว่าที่วิศวกร อย ส� เต ” ว ้ ป แล อ ด ช็ ติ อ ้ ื อบ เส ส ่ น ที ลค งๆ พ อ ม น้ รว ไม่ได้!! • เดือนมีนาคม “กิจกรรม ะทีมอาจารย์จะมาแนะแนว ำหรับน้องๆว่าที่หมอ พลาด ส� แล ง ่ ” ์ น หน โ ่ าว พี กร มฯ อ ้ ื ย รี เส น .เต ร.ร ลค พ า รวม ี 2” ส�ำหรับน้องๆที่อยากเข้ ป ฯ • เดือนมีนาคม “กิจกรรม ม ด อุ ม ย รี เต า ้ เข น ั ว ่ สู น ั ปูทางฝ • เดือนเมษายน “กิจกรรม บได้อย่างตรงประเด็น สอ ว ั มต ย ี ตร เ ้ ให อ ่ ื เพ งๆ า ่ พร้อมกับแนวข้อสอบวิชาต

ติดตาม

กิจกรรมดีๆ เร็วๆนี้

www.ondemand.co.th

โบชัวร์ออนดีมานด์เล่ม1/55  

โบชัวร์ออนดีมานด์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you