Page 1

โรงเรียนกวดวิชา

ฉบับที่

3/55 Turn on your future

์ ด น า ม ี ด น อ อ บ อี ก ขั้ น กั บ ร ะ บ

รั บ ป ร ะ กั น คภ� ำาตยอใบน

24

ชั่ ว โ ม ง

R! 2 สงสัย ให้ถอบาทุมกคC�ำถLามEรัAบประกันค�ำตอบภายใน 24 ชั่วโมง หน้า บริการใหม่ ต ็จ หน้า 14 เร ำ � ส ม า ว ค ง อ ข ด ุ ส ่ ี High ท หน้า 24 จ ็ เร ำ � ส ม า ว ค ่ ู ส ง า Lights เส้นท ้า 39 น ห . ข ม า ้ ต ว โค ส ์ เปิดแล้ว! คอร www.OnDemand.in.th


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ทุกค�ำถาม CLEAR ค�ำถามได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา

1.

www.OnDemand.in.th

click here >>

2.

เครื่องเรียน click here >>

สารบัญ 2

• ที่ 1 กับความส�ำเร็จของน้องๆ • ที่สุดของความส�ำเร็จ • ทีมอาจารย์ออนดีมานด์ • OnDemand On tour • เส้นทางสู่ความส�ำเร็จน้อง ม.ต้น • เส้นทางสู่ความส�ำเร็จน้อง ม.ปลาย

หน้า 4 หน้า 14 หน้า 20 หน้า 22 หน้า 24 หน้า 26


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

ภายใน 24 ชั่วโมง 3.

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

Smart Phone

Download App “OnDemandAcademy” ได้ที่ App store

ชีวะ

หน้า 29 หน้า 30 หน้า 31 หน้า 32 หน้า 33 หน้า 35 หน้า 37 หน้า 39 หน้า 41

วิชา เฉพาะ

• ฟิสิกส์ ม.ต้น • ชีวะ ม.ต้น • เคมี ม.ต้น • ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ / มหิดลฯ • คอร์สสด Summer’56 • ฟิสิกส์ ม.ปลาย • ฟิสิกส์ PAT2 V-Series • ฟิสิกส์สอบตรง มข. V-Series Plus • PAT3 N-Series

อื่นๆ

ฟิสิกส์

วิทย์ ม.ต้น

Download App “OnDemandAcademy” ได้ที่ Play store • ชีวะ ม.ปลาย • ชีวะ PAT2 • ความถนัดแพทย์ • GAT Connect Plus • วิทย์ O-NET • ขั้นตอนการสมัครคอร์สสด • ใบโอนเงินส�ำหรับคอร์สสด • ขั้นตอนการสมัครและช�ำระเงิน • ติดต่อสาขา

หน้า 42 หน้า 43 หน้า 45 หน้า 47 หน้า 49 หน้า 50 หน้า 51 หน้า 54 หน้า 55

www.ondemand.in.th

3


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

พี่

ยิ น ดี ด ้ ว ยนะครั บ กั บ น้ อ งๆ ทุ ก คนที่ ส ามารถเข้ า มหาวิทยาลั ย และคณะที่ ตั้ ง ใจได้ ค รั บ ส่ ว นตั ว พี่ เ องก็ ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้องประสบความส�ำเร็จ แต่ ยั ง มี ค นอี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ เป็ น อย่างมากในการ ท�ำให้น้องได้เข้าคณะที่ตั้งใจไว้ได้ นั่นก็คือ คุณพ่อ คุณแม่ และ คุณครูที่โรงเรียน ที่ท่านได้ใช้เวลาทุ่มเทให้กับน้องตลอด 3 ปี และตลอดชีวิตของน้อง น้องอย่าลืมบุญคุณของท่านนะครับ เข้าไปกราบขอบพระคุณท่านด้วย ที่ส�ำคัญที่สุด น้องจะมีวันนี้ ไม่ได้เลย ถ้าน้องไม่มีความพยายามและอดทนในการเรียน รวมถึงอดทนในการอ่านหนังสือ ขอบคุณตัวของน้องเองด้วยนะ... พี่ดีใจกับวันนี้ของน้องพี่จริงๆ ครับ

พี่โหน่ง

ที่ 1

แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แรงบันดาลใจในการสอบ Admissions

อยากเป็นแพทย์ เพราะจะได้ชว่ ยเหลือคน และเป็นความชอบส่วนตัว อีกทัง้ มีผใู้ หญ่แนะน�ำให้เรียน

ฝากถึงน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบ ขอเป็นก�ำลังใจให้น้องๆ ที่ก�ำลังเตรียมตัวสอบ ADMISSIONS ทุกๆ คน…สู้ๆ ค่ะ :D

“ได้ช่วยเหลือคน”

ชุติภา ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ที่ 1

จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แรงบันดาลใจในการสอบ Admissions “รู้สึกว่าชอบทางด้านจิตวิทยาอยู่แล้วค่ะ เพราะคณะนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ ส่วนตัวแล้วเป็น คนที่ชอบสังเกตผู้คนอยู่แล้ว โดยเฉพาะเพื่อนๆ ถ้าเห็นคนไหนเศร้าๆ ก็จะเข้าไปคุยกับเค้าว่าเป็นอะไร หรือเปล่า แล้วก็คอยให้ก�ำลังใจเพื่อนอยู่เสมอค่ะ”

ฝากถึงน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบ “อยากให้นอ้ งๆ ตัง้ ใจอ่านหนังสือ ฝึกท�ำโจทย์ให้มาก และอย่าพึง่ ท้อ พยายามค้นหาตัวเองให้เจอ เพราะถ้าเรารูจ้ กั ตัวเองมากขึน้ เท่าไหร่ เราจะมีเวลาท�ำตามความฝันของตัวเองมากขึน้ เท่านัน้ ” ศศินี อรุณอาภารัตน์ 4

“อย่าท้อ ค้นหาตัวเองให้เจอ”


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

1

ที่ กับ ความส�ำเร็จ ของน้องๆ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์

“ความพยายาม ผลจาก

จะมีผลกับตัวน้อง ไปตลอดชีวิต

ที่ 1

แรงบันดาลใจในการสอบ Admissions

ข้อคิดให้น้องๆ ที่ก�ำลังจะสอบ

ระบบออนดีมานด์ช่วยในการเรียน ได้อย่างไร

สื่งที่อยากฝากถึงน้องๆ คือความตั้งใจ ด้วยเป้าหมาย ที่ชัดเจน โดยให้เราคิดทุกวันว่าเราพยายามท�ำอะไร เพื่อให้ถึง เป้าหมายของเราหรือยัง พยายามท�ำให้เต็มที่ เพราะผลจาก ความพยายามของน้อง จะมีผลกับตัวของน้องไปตลอดชีวติ น้องๆ ลองคิดดูว่าถ้าถึงวันที่น้องท�ำส�ำเร็จ ตัวน้อง พ่อ แม่ และคน ที่รักเราจะมีความสุขและภูมิใจมากแค่ไหน แล้วใช้สงิ่ นีเ้ ป็นแรง ผลักดันตัวเองให้ขยันและพยายามมากขึน้ สูๆ้ นะคะ

คุณพ่อ คุณแม่ อาจารย์ เพื่อนๆ และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ ”ตัวเอง” เราคิดว่าเราจะต้องท�ำให้ได้ ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้ว ตั้งใจท�ำให้เต็มที่ จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง การเรียนกับระบบคอมพิวเตอร์ของออนดีมานด์สะดวก มากค่ะ เพราะว่าเราต้องเรียนหลายวิชาและท�ำกิจกรรมที่โรงเรียน ซึ่งเกวสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้เลย สามารถหยุดถ้าเราฟัง ไม่ทันหรือย้อนกับไปทวนในเรื่องที่เราไม่เข้าใจได้ เป็นระบบที่มี ประสิทธิภาพมากๆ ค่ะ

ฝากถึงพี่โหน่ง

ขอบคุณพีโ่ หน่งมากๆ ค่ะ ทีค่ อยเป็นก�ำลังใจให้ตลอด จากทีแ่ ต่กอ่ นไม่เคยชอบวิชาฟิสกิ ส์เลย พีโ่ หน่งสอนให้เข้าใจวิชานี้ มากขึน้ ค่ะ คะแนนก็เลยดีขนึ้ ตามไปด้วย www.ondemand.in.th

5


โรงเรียนกวดวิชา

ปี 55 น้องติดแพทย์ คน

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ธนิดา หมวกสอาด แพทย์จุฬาฯ

1074

ณัฎฐ์ เพียรวิทยาพันธุ์ แพทย์จุฬาฯ

อัครวินท์ จันทคนธุ์ แพทย์จุฬาฯ

ชญานิศ วงศ์สีนิล แพทย์ศิริราช

ณัฐมนฑ์ สัมพัฒนวรชัย แพทย์ศิริราช

ปัณณ์ คูหาชัยสกุล แพทย์ศิริราช

สิทธา เจือกิจก�ำจร แพทย์รามา

นัทธ์ แสงศิริวุฒิ แพทย์รามา

ปิติพงษ์ แสงส�ำฤทธิ์ แพทย์รามา

จาก 1408 คน • ปี 54 ติด 989 คน • ปี 53 ติด 822 คน • ปี 52 ติด 664 คน • ปี 51 ติด 351 คน

น้องอ้น

ณัฐธัญ อัตโต

สอบติดคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Part เชาวน์ปญั ญาทีพ่ แี่ ท็ปสอนช่วยในการฝึก ท�ำโจทย์มากค่ะ มี step ในการคิดแก้ไขโจทย์ ช่วย ให้ทำ� ได้ไวขึน้ ส่วน Part จริยธรรมทีพ่ หี่ มอเป้งสอน ช่วยเป็นแนวคิดในการท�ำโจทย์ได้ดมี ากค่ะ รวมทัง้ แบบฝึกหัดก็ตรงแนวข้อสอบมาก

น้องปอร์เช่ ธีรภัทร ศรีนา

สอบติดคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

6

Part เชาวน์ปัญญา บางบทความต้องอาศัยการ ตีความ ซึง่ บางครัง้ ก็สามารถตีความได้หลายอย่างบวก กับบางบทความมีโจทย์ยาก ท�ำให้เสียเวลาในการท�ำมาก ซึง่ เทคนิคของ ondemand ก็ชว่ ยให้จบั หลักการในการ ท�ำได้มากขึน้ ส่วน Part จริยธรรมโจทย์บางข้อคล้ายกับใน หนังสือแบบฝึกหัดมากครับเปลีย่ นแค่คำ� ถามเพียงเล็กน้อย ซึง่ ช่วยได้เยอะเลยครับ

น้องหวาน

ชุติมา เจษฎาวิทยากุล สอบติดคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Part เชาวน์ปัญญามีความยากอยู่แล้วและมีพวก จับใจความส�ำคัญของภาษาไทยซึ่งผมไม่ค่อยถนัด แต่พอมาเรียนกับออนดีมานด์ผมได้ฝึกท�ำโจทย์เก่าๆ เยอะมากครับได้เจอโจทย์ที่หลากหลาย แถมอาจารย์ สอนเข้าใจง่าย ให้หลักการคิดเป็น step ตรงนี้ช่วย ได้จริงๆ ครับ


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

ที่1 คณะแพทยศาสตร์

ศิรริ าชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล  ชุติภา ศรีพงษ์พันธุ์กุล เทคนิคการเตรียมตัวสอบ Admissions

ระบบ OnDemand ช่วยในการเรียนได้อย่างไร

เทคนิคการอ่านหนังสือ และการเตรียมตัวสอบ Admissions คือ ต้องอ่านแล้วท�ำความเข้าใจในเนือ้ หาวิชา พยายามฝึกท�ำโจทย์ ให้มาก พี่โหน่งสอนให้เข้าใจพื้นฐาน ซึ่งสามารถเอาไปปรับใช้ใน การท�ำโจทย์ได้ ส่วนเทคนิค Super map ท�ำให้มองเห็นภาพรวม ในเรื่องนั้นๆ ได้ดีขึ้นค่ะ

ระบบออนดีมานด์ ช่วยให้สามารถจัดเวลาเรียนได้ตาม ความสะดวก สามารถเพิ่มลดความเร็วได้ ขอบคุณพี่โหน่ง และ ทีมอาจารย์ออนดีมานด์ทกุ ๆ คนค่ะ ทีไ่ ด้ชว่ ยหนูให้เข้าใจในบท เรียนมากขึน้ และได้พฒั นาระบบออนดีมานด์ขนึ้ มาให้เลือกเรียน ได้ตามความสะดวก

ต้องอ่านแล้ว ท�ำความเข้าใจ

ในเนื้อหาวิชา และพยายาม

ฝึกท�ำโจทย์ ให้มาก

www.ondemand.in.th

7


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ปี 55

สอบตรงติดวิศวะจุฬาฯ วิศวะ จุฬาฯ

ธนบดี บุญสงเคราะห์ วิศวะจุฬาฯ

471

คน

• ปี 54 ติด 320 คน • ปี 53 ติด 233 คน • ปี 52 ติด 188 คน • ปี 51 ติด 96 คน

ผมเคยเกือบเรียนไม่ทันสอบครับ แต่ว่าระบบของออนดีมานด์ท�ำให้ผมเลือกเวลา เรียนเองได้เลย ใช้เวลาแค่ 2 เดือนครับ ก็จบคอร์ส PAT3 N-Series แล้วครับ พี่โหน่งสอน ละเอียดท�ำให้เข้าใจตั้งแต่ในห้องเลยครับและ Engineer Super map ของพี่โหน่ง ยังช่วย ให้ผมเห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ดีขึ้นด้วยครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณพี่ๆ มากๆ ครับ “เกือบเรียนไม่ทันสอบ แต่ระบบออนดีมานด์ช่วยผมได้”

รณวิศว์ เอี่ยมวรสิน วิศวะจุฬาฯ

วิศวะ จุฬาฯ

คอร์ส PAT3 N-Series เหมือนเป็นการทวนเนื้อหาทั้งหมดของวิชาฟิสิกส์ จากคอร์ส PAT2 V-Series ท�ำให้แม่นย�ำมากขึ้นครับ Engineer super map ช่วยให้ผมนึกเนื้อหาได้ โดยที่ผมไม่ต้องเสียเวลาอ่านเนื้อหาใหม่ทั้งหมด พี่ๆ สอนละเอียดและเข้าใจดีครับ รวมทั้ง มีโจทย์ให้ผมได้ท�ำด้วย ช่วยผมในการสอบได้มากเลยครับ “ผมไม่ต้องเสียเวลาอ่านเนื้อหาใหม่ทั้งหมด”

}

วิศวะ จุฬาฯ 8

เจษฎา ตรีรุ่งกิจ

กมล นารถนฤมิตร

ก่อพงษ์ วัลลภศิริ

ชญานิศ จันทร์แสงศรี

ฐิติพร ประสพโชคนภาพร

ณัฐกิตต์ ติรศรีวัฒน์


วิศวะ จุฬาฯ

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

ธัญรัตน์ วิวัฒนเดชา วิศวะจุฬาฯ

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

พี่โหน่งสอนตรงมากๆ ค่ะ จะคอยบอก ตลอดว่าเรื่องไหนส�ำคัญ เรื่องไหนออกข้อสอบ เยอะและมี ก ารบ้ า นให้ ฝ ึ ก ท� ำ โจทย์ อ ยู ่ ต ลอด คอร์สนี้ท�ำให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของวิชาฟิสิกส์ได้ดีขึ้นค่ะ รู้ว่าควรจะอ่านตรงไหน ควร จะเน้นตรงไหนเป็นพิเศษ Engineer Super Map ช่วยทวนเนื้อหาได้ดีมาก จ�ำง่าย ดีกว่า ที่ต้องไปทวนเนื้อหาใหม่ทั้งหมดมากๆ ค่ะ และ Online Solution ช่วยให้รู้วิธีคิดโจทย์ง่าย มากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจก็เข้าไปดูได้ ขอบคุณพี่ๆ มากนะค่ะ ช่วยให้หนูติดคณะที่ชอบค่ะ “เนื้อหาดี จ�ำง่าย ไม่ต้องไปทวนใหม่”

ธนัช ด�ำรงค์วัฒนโภคิน วิศวะจุฬาฯ

วิศวะ จุฬาฯ

พีโ่ หน่งสอนให้เข้าใจเนือ้ หาจริงๆ ไม่ได้สอนให้ทอ่ งจ�ำครับ คอร์ส PAT3 N-Series มี เนือ้ หาเพิม่ เติมจากการเรียนทีโ่ รงเรียน ท�ำให้เพียงพอส�ำหรับการสอบครับ ข้อสอบในหนังสือ ก็มหี ลากหลายให้ฝกึ ท�ำครับ ท�ำให้ชว่ ยในการสอบมากๆเลย สุดท้ายอยากขอบคุณพีๆ่ มาก ครับ ทีม่ สี ว่ นช่วยผมในการสอบติดครัง้ นี้ “สอนให้เข้าใจเนื้อหาจริงๆ ไม่ ได้สอนให้ท่องจ�ำ”

}

วิศวะ จุฬาฯ

ศุภฤกษ์ ก้วยไข่มุข

ธนกร พานิชาภรณ์

ปกรัฐ สุวรรณรุ่งเรือง

ปวิณ ภิรมย์

รณกร วุทธานันท์

วรา วัชรถานนท์

ธนวรรธน์ จงพิพัฒน์มงคล

วิทวัส สุชาติกุลวิทย์

สาริศา นาคะรัตนากร www.ondemand.in.th

9


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

1

ที่ ระดับ ประเทศและ ระดับโลก เกรท สรณภพ เทวปฏิคม

• เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจ�ำปี 2552 ณ ประเทศเม็กซิโก • เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ประจ�ำปี 2552 ณ ประเทศมองโกเลีย

• ปัจจุบัน ก�ำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผม

เรียนกับพี่โหน่งมาตั้งแต่ ม.2 ครับ พี่โหน่งท�ำให้ผม มุ่งมั่นและมีความพยายามจนสอบเข้าค่ายฟิสิกส์ โอลิมปิกได้ครับ Super Map พลิกวิธีการเรียนของผมไปเลยครับ คือพี่โหน่งได้แนะน� ำว่าการเรียนฟิสิกส์ที่ดีต้องวางแผนจัดหา เนื้อหาให้เป็นระบบ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเรียนฟิสิกส์ ท�ำให้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผมถือว่าพี่โหน่งเป็น 1 ในบุคคลที่ ท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับ 10


จิรายุ พักตร์ฉวี

กับรางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขันฟิสิกส์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (11th Pho) ปี 2555

Super map ช่วยท�ำให้เราเห็นภาพรวมของเรือ่ งทีเ่ รียน และรู้ว่าเราก�ำลังอยูใ่ นจุดไหนของเรือ่ งนัน้ ท�ำให้เรียนได้อย่างเป็น ระบบมากครับ ผมขอขอบคุณพี่โหน่งมากครับ พี่ได้เปิดโลกของ ฟิสิกส์ให้ผมได้รู้สึกสนใจและรักในวิชานี้ พีไ่ ด้เปลีย่ นชีวติ ของผม จากเด็กธรรมดาคนหนึง่ ได้เข้าสูส่ ายโอลิมปิก และท�ำให้ผมมีวนั นี้ ผมขอขอบคุณพี่โหน่งมากๆ ครับ

พชร วงศ์สุทธิโกศล

กับรางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 4 (4th IOAA) ปี 25533

เรียน “กลุ่มคลื่น” และ “กลุ่มไฟฟ้า” กับพี่โหน่งครับ ระบบออนดีมานด์สะดวกจริงๆ ครับ เพราะเลือกเรียนเวลาไหน ก็ได้ มาไม่ได้ก็ยกเลิกได้อีก ไม่ต้องกังวลเรื่องขาดเรียนเลย และ ยิ่งเรียนด้วย Super Map แล้วยิ่งท�ำให้ผมเข้าใจมากขึ้น จาก ยากๆ กลายเป็นง่ายไปเลยครับ หมดปัญหาเรื่องท่องจ�ำสูตร ด้วย แถมช่วยในการท�ำข้อสอบม.ปลายได้เป็นอย่างดีด้วยครับ

ชวิน สีตวาริน

กับรางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552

การเรียนกับพี่โหน่งที่ออนดีมานด์ช่วยผมได้มากเลย ครับ โดยเฉพาะ Super Map ของพี่โหน่ง ช่วยให้ผมสามารถ จัดการแนวความคิดในการเรียนฟิสิกส์ได้อย่างเป็นระบบ โดย เฉพาะการเรียนเรื่องกลศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่วงกลมและ ดวงดาว ผมยังสามารถน�ำ Super Map ไปใช้ใการสอบดาราศาสตร์โอลิมปิกได้อีกด้วย และยิ่งเรียนด้วยระบบออนดีมานด์ ที่ ผมสามารถจัดเวลาเองได้แล้ว ยิ่งท�ำให้ผมเรียนได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องขาดเรียนเมื่อไปเข้าค่าย แถมยังย้อน กลับมาดูเพื่อทบทวนให้มั่นใจมากขึ้นไปอีก

ณัฐชัย ประชาพิพัฒ

กับรางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขันโลกและอวกาศ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 (4th IESO) ปี 2553

การเรียนกับพี่โหน่งที่ออนดีมานด์ช่วยผมได้มากเลย ครับ โดยเฉพาะ Super Map ของพี่โหน่ง ช่วยให้ผมสามารถ จั ด การแนวความคิ ด ในการเรี ย นฟิ สิ ก ส์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยเฉพาะการเรียนเรื่องกลศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่วงกลม และดวงดาว ผมยังสามารถน�ำ Super Map ไปใช้ในการ สอบดาราศาสตร์โอลิมปิกได้อีกด้วย และยิ่งเรียนด้วยระบบ ออนดีมานด์ ที่ผมสามารถจัดเวลาเองได้แล้วก็ยิ่งท�ำให้ผมเรียน ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องขาดเรียนเมื่อ ไปเข้าค่าย

ธีรภัทร เมืองพูล

กับรางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552

Super Map ของพีโ่ หน่งท�ำให้ผมจัดเรียงความคิดได้งา่ ย ขึน้ แถมยังใช้ทบทวนก่อนสอบได้อกี แบบว่าอ่านแค่ Super Map ของพีโ่ หน่งหน้าเดียวก็เหมือนได้อา่ นหนังสือไปทัง้ บทแล้วครับ แล้ว เวลาเรียนตรงไหนไม่คอ่ ยเข้าใจก็ยงั ย้อนกลับมาดูได้อกี เลือกเรียน เวลาไหนก็ได้ ท�ำให้ผมไม่พลาดเนื้อหาจริงๆ ถึงตอนนี้ รู้สึกดีใจ มากครับที่ตอนนั้นตัดสินใจเรียนกลุ่มไฟฟ้ากับพี่โหน่ง ขอบคุณพี่ โหน่งนะครับที่ท�ำให้ผมได้เหรียญทอง IJSO

ณัชพล เด่นด�ำรงทรัพย์ กับรางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552

พี่โหน่งท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จในการสอบเป็น ตัวแทนประเทศครั้งนี้ครับ และสามารถสอบผ่านเป็นตัวแทน สอวน. ฟิสิกส์ค่ายสอง พี่โหน่งเป็นอาจารย์ที่สอนดีมากครับ พี่โหน่งสามารถอธิบายในส่วนที่เข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วย Super Map ท�ำให้ผมเข้าใจฟิสิกส์ได้อย่างลึกซึ้ง ต้อง ขอบคุณพี่โหน่งกับระบบดีๆ มากครับ www.ondemand.in.th

11


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ที่สุด! กับความส�ำเร็จ ของน้องติดเตรียมฯ สายวิทย์

ปี55

• ปี 54 ติด 377 คน • ปี 53 ติด 336 คน • ปี 52 ติด 243 คน • ปี 51 ติด 202 คน

414 คน

ที่ 1

เตรียมฯ

,,

“คนเก่ง” แพ้ “คนขยัน”

ผมดีใจมากๆ ครับที่สอบติดเตรียมฯ ปีนี้ฟิสิกส์ ออกเยอะครับ Super Map ของพี่โหน่ง ก็ช่วยให้ ผมจัดล�ำดับความรู้ได้ดี ท�ำให้ตอนสอบผมสามารถ จับใจความได้ตรงจุด สุดท้ายนี้ก็อยากฝากบอกน้องๆ ว่า “คนเก่งแพ้คนขยัน” ตั้งใจเรียนในห้องให้มากๆ แล้วก็จะสอบติดเตรียมฯ ครับ

อัคคภัทร์ จารุชัยยง ที่ 2

ที่ 3

เตรียมฯ

ที่ 7

เตรียมฯ

ชนสิทธิ์ ศิริเศรษฐ์ ที่ 8

กัญญกร วิทยาคุณสกุลชัย 12

ที่ 5

เตรียมฯ

เตรียมฯ

พัฒน สรณสถาพร ที่ 9

เกตน์นิภา รัชตะทรัพย์

ที่ 6

เตรียมฯ

เตรียมฯ

เตรียมฯ

ชลาธร กุลธรชลานันท์ ที1 ่ 3

อาทิมา เอื้อไพบูลย์รัตน์

เตรียมฯ

ชยพล หล่อธราประเสริฐ ที1 ่ 5

ศักดิพัฒน์ ทรงวิศิษฏ์

เตรียมฯ

นันท์นภัส ตรัยรัตนยนต์


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม

,,

ที่สุด!

• ปี 54 ติด 115 คน • ปี 53 ติด 114 คน • ปี 52 ติด 97 คน • ปี 51 ติด 88 คน

ติด

มหิดลฯ

รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

กับความส�ำเร็จ ของน้องติดมหิดลฯ ปี55

ติด

ติด

พรพิชชา ราคชิต

ติด

ติด

ปฏิพล สถิตย์วิภาวี

ติด

มหิดลฯ

อิสรีย์ พัฒนกุลอนันต์ มหิดลฯ

คน

พีๆ่ สอนเนือ้ หาได้ตรงมากค่ะ เรือ่ ง ไหนออกเยอะ พีๆ่ ก็จะให้เน้นไว้ แล้ว มหิดลฯ ก็ทบทวนบ่อยๆ แล้วก็ออกเยอะอย่างที่ พีๆ่ บอกไว้จริงๆ ขอบคุณ พีโ่ หน่งกับ พีแ่ ท็ปมากค่ะ โจทย์ทพี่ สี่ อน ช่วยหนูได้ มาก ถ้ามีรนุ่ น้องมาถามว่าเรียนทีไ่ หนดี ก็จะบอกว่าให้เรียนทีน่ แี่ หละค่ะ

วสุพร สังขจร มหิดลฯ

151

มหิดลฯ

อังกูร ณ นคร

ติด

มหิดลฯ

กฤษฏิ์ จันทร์ขาว

ทักษพร อิ่มแสงสุข

ติด

มหิดลฯ

เสฎฐวุฒิ ตั้งใจรักการดี

ฟิสกิ ส์ของพีโ่ หน่ง มีสว่ นช่วย มากๆ ค่ะ ท�ำให้เข้าใจตัง้ แต่พนื้ ฐาน มีโจทย์งา่ ยยากให้ฝกึ ฝนเยอะ แล้วก็ สอนได้ตรงกับข้อสอบทีอ่ อกเยอะค่ะ ตอนสอบรู้สึกว่าท�ำฟิสิกส์ ได้เยอะ สุดเลย ขอบคุณพี่ๆ มากนะคะ ที่ ท�ำให้หนูประสบความส�ำเร็จในวันนี้ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

ติด

มหิดลฯ

อนาวิล โอภาสเสถียร

ติด

มหิดลฯ

บวรศักย์ ลออรัตนพงษ์

ติด

มหิดลฯ

วรเศรษฐ์ ฉัตรอ�ำไพวงศ์

ติด

มหิดลฯ

ศศิพัชร์ วัฒนะประการชัย

www.ondemand.in.th

13


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ที่สุด

ของความส�ำเร็จ ด้วย ระบบ

ออนดีมานด์ ที่มา ของ “ระบบออนดีมานด์” เมือ่ เจ็ดปีทผี่ า่ นมาพีท่ ำ� งานเป็นผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต ของโรงงาน... แต่วนั หนึง่ พีพ่ บว่าสินค้าทีผ่ ลิตในโรงงานถึง เวลาก็เสือ่ ม ซึง่ ต่างจากความรูท้ เี่ ราได้สร้างขึน้ มา นอกจาก จะไม่เสื่อมแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้คนได้รับการศึกษาและ พัฒนาชีวติ ได้ดว้ ย เลยเป็นเหตุให้พตี่ ดั สินใจลาออกจากงาน มาท�ำงานทางการศึกษา ตอนพี่เปิดสอนใหม่ๆ เป็นคอร์ส สดซึ่งน้องๆ ที่เรียนอยู่นั้นก็ไม่ได้มาเรียนทุกครั้ง เหตุนี้เองท�ำให้พี่ต้องไปหาคอมพิวเตอร์มือสอง เก่าๆ (ช่วงนั้นไม่ค่อยมีเงินครับ) พร้ อ มทั้ ง หาวิ ธี เ อาไฟล์ สอนลงคอมพิ ว เตอร์ เพื่อให้น้องที่ขาดเรียนได้มาเรียน ชดเชยจะได้ไม่หลุดเนื้อหาและสามารถมาเรียนในครั้งต่อ ไปพร้อมกันกับเพื่อนๆ ได้ และผลที่ได้รับคือ น้องที่ขาด เรียนคอร์สสดก็ยังคงขาดเรียนต่อไป

14

ด้วยเหตุผลที่ว่า “ดีนะพี่ ผมมาเรียนกับคอมฯ พี่เมื่อไหร่ก็ได้” และพี่เองก็โชคดีที่น้องคนนั้นมีความรู้ด้าน คอมฯ เป็นอย่างดี จึงได้แนะน�ำเทคนิค โปรแกรมที่สามารถ เอามาพัฒนาการเรียนบนคอมฯ ตัวต่อตัวจนส�ำเร็จ

ระบบออนดีมานด์ ส�ำหรับพี่แล้ว

จึงเป็นระบบทีเ่ กิดจาก “ความต้องการของน้องๆ” และพี่จะรับฟังค�ำแนะน�ำของพวกเราต่อไป เพื่อ ท�ำให้ระบบการเรียนนี้ “สมบูรณ์แบบที่สุด” ครับ


ระบบออนดีมานด์น�ำน้องสู่ ความส�ำเร็จ

ความตั้งใจของพี่ที่พัฒนาระบบออนดีมานด์ ขึ้นมา ก็เพื่อช่วยท�ำให้น้องๆ ประสบความส�ำเร็จ กับการเรียน โดยพี่ ได้วิเคราะห์จากปัญหาการ เรียนพิเศษของน้องๆ และสร้างระบบออนดีมานด์ เพื่อช่วยน้องๆ ดังนี้ครับ...

• น้องจะสามารถจัด

เวลาเรียนได้ตามต้องการ

• ระบบออนดีมานด์

จะช่วยน้องในการฝึก ท�ำโจทย์ระหว่างเรียนได้

โดยค�ำนึงถึงความสามารถในการเรียนต่อครั้งของน้องๆ ว่าเรียน โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นวิชาที่จะต้องฝึกท�ำโจทย์และเก่ง ได้กี่ชั่วโมงแล้วเกิดผลสูงสุด เพราะน้องบางคนมีสมาธิเรียนได้ 1 จากความช�ำนาญในการท�ำโจทย์ ระบบจะช่วยให้ น ้ อ งสามารถ ชั่วโมง บางคนเรียนได้ถึง 3 ชั่วโมง หยุ ด เพื่ อ ท� ำ โจทย์ ก่ อ นที่ พี่ จ ะเฉลยให้ น ้ อ งดู ท�ำให้น้อง ได้ ฝ ึ ก ท� ำ โจทย์ และเรี ย นรู ้ ข ้ อ ผิดพลาดตั้งแต่ในห้องเรียน การท�ำแบบนี้บ่อยๆ จะช่วยให้น้องมีความช�ำนาญและเก่งขึ้น ตั้งแต่ในห้องเรียน

• ระบบออนดีมานด์ จะช่วยให้น้องจัดและ บริหารเวลาได้ตรง ประเด็นมากที่สุด

เนื่ อ งจากระบบออนดี ม านด์ เ ปิ ด โอกาสให้ น ้ อ งเรี ย นใน ช่วงเวลาใดก็ได้ในรอบ 1 ปีที่น้องสมัคร ท�ำให้น้องเรียนล่วงหน้า ที่โรงเรียนได้และเมื่อใกล้สอบก็กลับมาทบทวนได้อีก

• สามารถปรับความเร็วของ

การสอนได้ตามความเร็วในการ เรียนของแต่ละคน สามารถหยุดและ ย้อนได้ “เมื่อไม่เข้าใจ”

“นอกจากการตอบโจทย์เรื่อง เวลา สถานที่ และการฝึกฝนแล้ว ในปีนี้พี่อยากให้น้องๆ คอย ติดตามพัฒนาการของระบบนี้ ทีจ่ ะพัฒนาเพิม่ ขึ้นอีก เพื่อให้พวกเราเข้าถึงความส�ำเร็จในการ เรียนมากที่สุดครับ”

พี่โหน่ง

www.ondemand.in.th

15


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ยืนยัน!!

ด้วยน้องที่เรียนกับ

ระบบออนดีมานด์

มากกว่า

120,000 คน

ง่าย...

สมัครง่าย ช�ำระผ่าน Counter Services มากกว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ

“สมัครปุ๊ป เรียนได้ปั๊ป”

สบาย...

เลือกวัน-เวลาได้ตามต้องการ เรียนบ่อยได้ให้ทันสอบ จะเรียนกี่ครั้ง ครั้งละกี่ชั่วโมงก็ได้ (เรียนได้ต�่ำสุด 30 นาที)

“เรียนมาก เรียนน้อยสบายใจ” สาขา เช�ยงใหม

สาขา สุราษฎรธานี

สาขา ขอนแกน

สะดวก... อยากเรียนที่ไหนก็ได้เรียนดังใจ สมัครทีเดียวเรียนได้ทุกสาขา

“วันนี้เรียนสยาม พรุ่งนี้ ไปเรียนปิ่นเกล้าไม่มีสะดุด”

ล่วงหน้า... วางแผนการเรียนล่วงหน้าได้ทั้งปี

“หมดปัญหาเรื่องตารางเรียนชนกัน”

16


อายุการใช้งาน 1 ปี ทุกคอร์ส จองเวลาเรียน ได้ 24 ชั่วโมง ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง วัน-เวลาได้ ไม่จ�ำกัด

201

บทน�ำ, การนับ

202

การเคลื่อนที่แนวตรง

203

กฎของนิวตัน

เลือกได้...

เลือกเรียนเป็นบทได้ เรียนบทไหนก่อน/หลังก็ได้ หมดกังวลเรื่องสมัครแล้วไม่ตรงกับที่โรงเรียน

“สอบเรื่องไหน ทวนเรื่องนั้นได้ทันที”

จัดเอง...

จัดการหน้าจอเองได้ ท�ำให้ปัญหาเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่รู้เรื่อง จะหมดไปอย่างสิ้นเชิง

“หยุดเพื่อฝึกโจทย์ ย้อนเมื่อไม่เข้าใจ เร่งเมื่อใกล้สอบ”

ตอบโจทย์...

ตอบโจทย์ทุกครั้งที่สอบเพราะออนดีมานด์บวกชั่วโมงเพิ่มถึง 30% ใกล้สอบ ทบทวนได้ และเพิ่มความมั่นใจในทุกๆ การสอบด้วย SUPER MAP

“เวลาเหลือเฟือ หมดกังวลก่อนสอบ”

เห็นภาพ...

ไฟล์เรียนแบบ “Smart View” ไม่ใช่แค่เห็นอาจารย์ หรือกับกระดาน White Board แต่เห็นภาพในการท�ำโจทย์ เข้าใจง่าย ด้วยภาพจริง เสียงจริง

“เน้นย�้ำทุกจุดส�ำคัญ ตรงประเด็นก่อนสอบ”

www.ondemand.in.th

17


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ทีส่ ดุ

ของความส�ำเร็จ...

ด้วย SUPER MAP เทคนิคที่พัฒนาขึ้นจากหลักการสองอย่าง

คือ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligence) ของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ และ หลักการแผนที่ความคิด หรือ Mindmap® ของ โทนี่ บูซาน

Howard Gardner

Tony Buzan

นักจิตวิทยาและนักการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

เกิดเมื่อ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1942 ที่ประเทศอังกฤษ ผู้คิดค้น Mind Maps®

ย้อนไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว พี่ได้ศึกษาแนวความคิดของสองท่านนี้ จึงท�ำให้ได้รู้ว่า หากต้องการเรียนวิชาฟิสิกส์ให้เข้าใจถ่องแท้... เราจะต้องใช้สมองทั้งสองซีกพร้อมกัน คือ ด้านตรรกะ และ ด้านจินตนาการ เพราะการเรียนฟิสิกส์ที่เห็นภาพ ซึ่งถือเป็นการ คิดแบบมีระบบ และนัน่ คือหัวใจของการสร้าง Super Map ให้เกิด ขึ้นในใจของน้องๆ และสามารถน�ำไปใช้ในเชิงเป้าหมายได้ เช่น

การท�ำให้ผังความคิดที่มีตรงกับประเด็นข้อสอบที่จะสอบได้มาก ที่สุด เป็นต้น นีจ่ งึ เป็นทีม่ าของการน�ำ Theory of Multiple Intelligence และ Mind Map® มาปรับให้กลายเป็น “SUPER MAP” ใช้ใน การสอนวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้น้องๆ เข้าใจฟิสิกส์ได้อย่างแท้จริงโดย “ไม่ใช่การท่องจ�ำสูตร”

SUPER MAP น�ำน้องสู่ความส�ำเร็จ น้องๆ อาจจะคิดว่าการท่องจ�ำสูตรจะช่วยท�ำโจทย์ฟิสิกส์ได้ แต่ในความเป็นจริง...สูตร เพียงแค่สูตรเดียวไม่สามารถช่วยน้องๆ แก้โจทย์ที่ผ่านการ “ย�ำ” มาแล้วได้ เพราะฉะนั้น การท่องจ�ำสูตรก็ยังไม่ช่วยอะไร แต่ SUPER MAP นี่แหละที่จะช่วยให้น้องมีความ “แม่น” เมื่อเจอโจทย์ที่ถูกย�ำมาแล้วได้อย่างง่ายดาย SUPER MAP จะช่วยให้เห็นภาพรวมของสูตรทั้งหมด ท�ำให้น้องเข้าใจง่าย สามารถจัด ระบบความรู้ให้สามารถน�ำมาใช้แก้โจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ ไม่ว่าโจทย์ 1 ข้อ จะประกอบ ไปด้วยบทย่อยกี่บทก็ตาม ก็สามารถท�ำโจทย์ได้อย่างง่ายดายขึ้นครับ

Super Map

“ง่าย” ในการเรียน “แม่น” ในการสอบ 18


ที่สุด

ของความส�ำเร็จ...

ด้วย

Online Solution “ระบบช่วยน้องอย่างตรงประเด็น ผ่านเครือข่ายออนไลน์”

ในปัจจุบันโลกออนไลน์ถือเป็นที่ที่คน มาพบปะพูดคุยกันได้สะดวกและรวดเร็ว นี่จึงเป็นที่มาของระบบ Online Solution ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความ ต้องการของน้องๆ ที่จะสามารถกลับไป ฝึกท�ำโจทย์ฟสิ กิ ส์เองทีบ่ า้ นได้ โดยไม่ตอ้ ง กังวล หากเกิดติดขัด หรือไม่เข้าใจ เพราะ Online Solution เป็นระบบเฉลยทีส่ มบูรณ์ แบบ เพราะมีคำ� อธิบายอย่างละเอียด ทีจ่ ะ

ช่วยให้ข้อสงสัยของน้องๆ หมดไป พี่จึงได้พัฒนาเครื่องมือช่วยเหลือน้อง ขึ้ น มาคื อ “ระบบเฉลยออนไลน์ ” และ “ระบบการดูแลน้อง” โดยทั้งหมดนี้ผ่าน Online Solution ทั้งหมด “ระบบเฉลยออนไลน์” โจทย์ทุกข้อ จะถูกน�ำมาเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้น้อง ทีก่ ำ� ลังฝึกท�ำโจทย์ฟสิ กิ ส์ “ทีบ่ า้ น” สามารถ เข้ามาดูเฉลยอย่างละเอียดได้เมื่อติดขัด

หรือคิดไม่ออก จ�ำไว้ว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชา ที่สามารถเรียนให้เข้าใจได้ แต่ไม่สามารถ เก่งได้ หากไม่ฝึกฝน “ระบบการดูแลน้อง” ถ้าน้องๆ มี ปัญหาอยากปรึกษาพี่ทั้งเรื่องเรียนและ เรือ่ งส่วนตัว หรืออยากได้โจทย์ดๆี เทคนิค โดนๆ และสาระรอบตัวเกี่ยวกับฟิสิกส์ สามารถเข้ามาที่ลิงค์เหล่านี้ได้เลยครับ

พูดคุยกับพี่โหน่ง พร้อมรับข่าวสารดีๆ เข้าไป Search ตามนี้นะครับ

ปรึ ก ษาเป็ น การส่ ว นตัว เรื่องเครีย ดเรื่องสอบ เรื่อง การเลือกคณะ ส่งมาได้เลยครับ p_nhong@ondemand.in.th ดูรายการทีวีบน Youtube ที่มีโจทย์มากมาย พร้อม ข่าวสาร และสาระรอบตัว เข้าไปดูกันได้ที่ OnDemand

www.youtube.com/ondemandacademy

www.ondemand.in.th

19


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

พี่โหน่ง ผู้คิดค้นระบบออนดีมานด์ และ SUPER MAP

สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)

การศึกษา • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ท�ำงานและผลงาน • Head Department and Chief Engineer บริษัท SiamGuardian Co., Ltd. ในเครือของปูนซีเมนต์ไทย • Assistance Factory Manager and Production Manager บริษัท เจ เอส ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด • จัดตั้งโรงเรียนในโรงงานบริษัท เจ เอส ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด สระแก้ว เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานในโรงงานทีข่ าดโอกาสทางการ ศึกษาได้เรียน • พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาหัตถอุตสาหกรรมร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากว่า 17 ปี ปัจจุบัน • อาจารย์สอนวิชาฟิสกิ ส์และผูบ้ ริหารสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ • ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบ “OnDemand” (ระบบ คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การเรี ย นการสอน) เป็ น แห่ ง แรกของ ประเทศไทย • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ “Super Map” กับวิชาฟิสกิ ส์เป็นแห่งแรก โดยใช้หลักการของทฤษฎีพหุปญั ญา (Multiple Intelligences Theory) มาผนวกกับหลักการ Mind map ที่พัฒนาในประเทศอังกฤษ

20

วิทยากรรับเชิญในโครงการชั้นน�ำต่างๆ เช่น • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 55 • โครงการ เตรี ย มสมองพร้ อ มสอบ PEPTEiN Genius Generation ปี 54 • โครงการ B-ing B-Engineering ครั้ ง ที่ 1 มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • โครงการ ETV ติวเข้ม PAT3 ความถนัดวิศวกรรม • โครงการค้ น หาตั ว ตน ก� ำ หนดถนนสู ่ อ นาคตกั บ มาม่ า มหาวิทยาลัยรังสิต • โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 13 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา • โครงการทบทวนความรู้ออนไลน์กับมาม่า ศูนย์ถ่ายทอด DCS กรุงเทพฯ • หัวหน้าทีมอาจารย์รับเชิญร่วมออกข้อสอบตรงแพทย์ กสพท. วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ Taro Free Net’54 • โครงการทบทวนความรู้ สู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีที่ 4 กับบริษัท โกลว์ จ�ำกัด จ.ระยอง • โครงการเตรียมพร้อมก่อนสอบ Admission “Genius Camp” กรมประชาสัมพันธ์ • โครงการพระมหากษัตริย์นักการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ • วิทยากรรับเชิญสอนวิชาฟิสิกส์ ตามโรงเรียนชั้นน�ำกว่า 70 โรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ เช่ น โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย โรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนราชินบี น โรงเรียนนวมินทราชูทศิ บดินทรเดชา โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โรงเรียนพนัสนิคม จ.ชลบุรี โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)จ.ขอนแก่น โรงเรียนแก่นนคร จ.ขอนแก่น เป็นต้น


นพ.วีรวัช เอนกจ�ำนงค์พร (พี่วิเวียน) เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย GPA 4.00 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา GPA 4.00 • ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ที่ 1 สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ที่ 1 ประเทศ วิชาชีววิทยาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย • ที่ 2 ประเทศ วิชาเคมีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย • ตัวแทนโรงเรียนตอบปัญหาวิชาการชีววิทยา เพชรยอดมงกุฎ • โล่คะแนนสูงสุด วิชาชีววิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ปีซ้อน • โล่คะแนนสูงสุด วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อดีตผูแ้ ทนในการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ทัง้ ในระดับ สอวน. และ สสวท. • อดีตนักศึกษาวิจัย ห้องปฏิบัติการ Intelligent Control System คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น • อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Mongbusho • ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 ของประเทศไทย เข้ารับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ • มีประสบการณ์สอนวิชา เคมี ทัง้ ในและนอกประเทศ รวมระยะเวลา กว่า 6 ปี • ได้ รั บ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรในการบรรยายตามมหาวิ ท ยาลั ย และโรงเรียนมัธยม อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ฯลฯ

สาธร อุพันวัน (พี่เต๋อ)

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

• ที่ 1 ประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น โดยบัณฑิตแนะแนว • ที่ 1 ประเทศ การสอบแข่งขัน โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อาจารย์สอน GAT พาร์ทเชื่อมโยง ในโครงการ Brand’s Summer Camp ปี 53-55 • อาจารย์สอน GAT พาร์ทเชื่อมโยง ในโครงการติวเข้มเติมเต็ม ความรู้ Student Channel • วิทยากรรับเชิญสอน GAT พาร์ทเชือ่ มโยง ในโรงเรียนชัน้ น�ำมากกว่า 70 โรงเรียนทั่วประเทศ

• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) • อันดับที่ 1 ของประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น คณิตศาสตร์ (100 คะแนนเต็ม) • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท คะแนนสูงสุด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรรับเชิญในโครงการต่างๆ เช่น • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 54 • โครงการ เตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation ปี 54 • วิทยากรรับเชิญโรงเรียนต่างๆ มากกว่า 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

www.ondemand.in.th

21


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

OnTour

demand

โครงการ

ดีๆ ที่พี่โหน่ง พี่เต๋อ ไปพบน้องๆ เพื่อแนะนำ�การเตรียมตัวสอบ Admissions การติวข้อสอบและการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ พีๆ่ ออนดีมานด์ หวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้น้องๆ เป็นนิสิตใหม่ในมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ ได้นะคะ

พี่โหน่ง On Tour • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 55 • โครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation • โครงการติวเข้ม PAT3 ความถนัดวิศวกรรม • โครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ (Student Channel) • โครงการทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 13 • โครงการทบทวนความรู้ออนไลน์กับมาม่า • โครงการ B-ing B-Engineering เสริมสมอง สร้างความรู้ สู่รั้ววิศวะ • โครงการทบทวนความรู ้ สู ่ รั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ปี ที่ 4 กั บ บริษัท โกลว์ จ�ำกัด • โครงการเตรียมพร้อมก่อนสอบ Admissions “Genius Camp” กรมประชาสัมพันธ์ • โครงการพระมหากษัตริย์นักการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ • โครงการ ปตท. เพื่อนชุมชน จ.ระยอง

• On Tour โรงเรียนราชินีบน • On Tour โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา • On Tour โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า • On Tour โรงเรียนสตรีชัยภูมิ • On Tour โรงเรียนพนัสนิคม • On Tour โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา • On Tour โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ • On Tour โรงเรียนสาธิต มข. (ศึกษาศาสตร์) • On Tour โรงเรียนแก่นนคร • On Tour โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี • On Tour โรงเรียนสงวนหญิง 22

• On Tour โรงเรียนสตรีนนทบุรี • On Tour โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี) 2 • On Tour โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี) 3 • On Tour โรงเรียนวัดสุทธิวราราม • On Tour โรงเรียนทวีธาภิเษก • On Tour โรงเรียนชลราษฎรอ�ำรุง • On Tour โรงเรียนนวมินทร์เตรียมอุดมน้อมเกล้า • On Tour โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย • On Tour โรงเรียนชลกัลยานุกุล • On Tour โรงเรียนราชินี และโรงเรียนอื่นๆ อีกกว่า 70 โรงเรียน ทั่วประเทศ !!


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

พี่เต๋อ On Tour • โครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ (Student Channel) • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 53-55 • โครงการ Brand’s Summer Camp Online • โครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation • โครงการทบทวนความรู ้ สู ่ รั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ปี ที่ 4 กั บ บริษัท โกลว์ จ�ำกัด • On Tour โรงเรียนเทพศิรินทร์ • On Tour โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ • On Tour โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา • On Tour โรงเรียนนครสวรรค์ • On Tour โรงเรียนกุหลาบวิทยา • On Tour โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยา • On Tour โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนอื่นๆ อีกกว่า 70 โรงเรียน ทั่วประเทศ !!

“OnTour

demand

พบน้องๆ กว่า 70,000 คน

www.ondemand.in.th

23


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

เส้นทางสู่ความส�ำเร็จ

น้อง ม.ต้น

เรียนตาม

แบบ A

ค�ำแนะน�ำการเรียนในการเรียนวิทย์ ม.ต้น 3 วิชา

ตามปกติทางกระทรวงฯ จะก�ำหนดหลักสูตรกลางให้ ซึ่งถ้าเรียนตามกระทรวงฯ ให้เรียนตามแบบ A คือ

วิชา

ม.1

ชีวะ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ เคมี เคมี เคมี

รหัส 2105 1101 1102 3101 3104 3106

โลกสีเขียว กลศาสตร์ 1 ม.ต้น กลศาสตร์ 2 ม.ต้น พื้นฐานเคมีและสารรอบตัว การแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสารและน�้ำเพื่อชีวิต

ม.2

ชีวะ ชีวะ ชีวะ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ เคมี เคมี เคมี

2101 2102 2104 1103 1104 3102 3103 3105

อาหาร กลไกพื้นฐานของมนุษย์ ชีวิตสัตว์ สมบัติสาร กลุ่มคลื่น ความเข้มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลายกรด-เบส อะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี

ม.3

ชีวะ ชีวะ ชีวะ ฟิสิกส์

2103 2106 2107 1105

ระบบสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ระบบประสาทและพฤติกรรม กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ 24

ชื่อบท

การเรียนในแบบ A เป็นวิธีเรียนเพื่อให้ทันพอดีกับที่โรงเรียน แต่อาจจะไม่ต่อเนื่องในแง่วิชาการ เพราะวิชาจะกระโดดไปมา


ถ้าต้องการเรียนเพือ่ สอบเข้า หรือ

สอบแข่งขัน

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

เรียนเนือ้ หา ม.ต้น จบได้ภายใน

ม.1

เทอม 1

ปิดเทอมตุลาคม

เทอม 2

Biology

Biology

Physics

(2101-2104)

(2105-2107)

(1101-1103)

ปิดเทอมตุลาคม

เทอม 2

Physics

Chemistry

Chemistry

(1104-1105,1109)

(3101-3102)

(3103-3106)

ชีวะ ม.ต้น • หน้า 30

ม.2

เทอม 1 ฟิสิกส์ ม.ต้น • หน้า 29

ชีวะ ม.ต้น

ฟิสิกส์ ม.ต้น

• หน้า 30

2 ปี

Summer ทบทวนบทเรียนและฝึกฝน ท�ำโจทย์เพิ่มทักษะ

• หน้า 29

เคมี ม.ต้น

เคมี ม.ต้น

• หน้า 31

Summer ทบทวนบทเรียนและฝึกฝน ท�ำโจทย์เพิ่มทักษะ

• หน้า 31

สอบเข้ามหิดลฯ

สอบเข้าเตรียมอุดมฯ

PACKวิทย์เข้มเข้ามหิดลฯ

PACKวิทย์เข้มเข้าเตรียมอุดมฯ

สอวน. ฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้าค่ายแรก

• หน้า 33

• หน้า 32

• หน้า 29

(1107, 2113, 3107)

(1106, 2112, 3108)

สอบเข้า สอวน. (1108)

ตามด้วยเรียนฟิสิกส์และชีวะ ม.ปลาย ล่วงหน้า หมายเหตุ

สอบเข้ามหิดลฯ สอบประมาณ พ.ย. จึงควรเรียน ม.ต้นให้จบก่อนขึ้น ม.3 สอบเข้าเตรียมอุดมฯ สอบประมาณ ก.พ. - มี.ค. จึงควรเริ่มเรียนตั้งแต่ ม.3 ปิดเทอม 1 หรือ ม.3 เทอม 2 สอบเข้า สอวน. สอบประมาณปลายเดือน ส.ค. - ต้นเดือน ก.ย. จึงควรเรียน ม.ต้นให้จบก่อนขึ้น ม.3 www.ondemand.in.th

25


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

เส้นทางสู่ความส�ำเร็จ

น้อง ม.ปลาย

เน้นให้เรียนเนื้อหา ม.ปลาย ให้จบก่อนขึ้น ม.6 เพื่อใช้เวลาที่เหลือ เรียนคอร์ส Admissions

ม.4 Physics Biology

Summer ขึน้ ม.4

เทอม 1

ปิดเทอมตุลาคม

กลุ่มกลศาสตร์ 1 กลุ่มกลศาสตร์ 2 กลุ่มกลศาสตร์ 3

เทอม 2 กลุ่มสมบัติสาร

(201-203)

(204-206)

(207-210)

(214-215)

• หน้า 35

• หน้า 35

• หน้า 35

• หน้า 35

กลุ่มพื้นฐาน ชีววิทยา 1

กลุ่มพื้นฐาน ชีววิทยา 2

กลุ่มกลไกใน ร่างกายมนุษย์ 1

กลุ่มกลไกใน ร่างกายมนุษย์ 2

(2201-2204)

(2205-2207)

(2208-2212)

(2213-2216)

• หน้า 40

• หน้า 40

• หน้า 40

• หน้า 40

ม.5 Physics

ทบทวนบทเรียน และฝึกฝนท�ำโจทย์ เพิ่มทักษะ

ทบทวนบทเรียน และฝึกฝนท�ำโจทย์ เพิ่มทักษะ

เทอม 1

ปิดเทอมตุลาคม

เทอม 2

กลุ่มไฟฟ้าและ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลุ่มคลื่น

กลุ่มฟิสิกส์แผนใหม่

(216-219)

• หน้า 35

Biology

Summer

กลุ่มพืช (2217-2220)

• หน้า 40

(211-213)

(220-222)

• หน้า 35

• หน้า 35

กลุ่มการสืบพันธ์ุ และพันธุศาสตร์

กลุ่มระบบนิเวศ

(2221-2223)

• หน้า 40

(2224-2225)

• หน้า 40

เรียนเนื้อหา ม.ปลาย จบได้ภายใน ม.5 เทอม 2 26


ม. 6

เตรียมตัวสอบ

Admissions • สายวิทย์

แพทย์

ม.6 เทอม 1

Summer ก่อนขึ้น ม.6

วิศวะ

Physics

ฟิสิกส์ PAT2

Biology ชีวะ PAT2

ฟิสิกส์ PAT2

Biology ชีวะ PAT2

• หน้า 43

รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

Physics

ฟิสิกส์ PAT2

• หน้า 37

Biology ชีวะ PAT2

• หน้า 43

• หน้า 37 • หน้า 43

ควรเรียนให้จบภายใน Summer ก่อนขึ้น ม.6 วิชาสามัญต้องสอบได้แต่ละวิชา ไม่ต�่ำกว่า 30%

ให้จบภายใน Summer

Physics

PAT3 N-Series • หน้า 41

Medical

ความถนัดแพทย์ • หน้า 45

ควรเรียนให้จบภายใน Summer ก่อนขึ้น ม.6 หรือ ม.6 เทอม 1 เนื่องจากแพทย์ กสพท. สอบเดือน พ.ย.

GAT

GAT

GAT

วิทย์ O-NET

วิทย์ O-NET

วิทย์ O-NET

GAT Connect Plus • หน้า 47

ม.6 เทอม 2

CLEAR! ทุกค�ำถาม

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Physics • หน้า 37

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

O-NET

GAT Connect Plus • หน้า 47

O-NET

• หน้า 49

• หน้า 49

GAT Connect Plus • หน้า 47

O-NET

• หน้า 49

• สายศิลป์ GAT สายศิลป์

GAT Connect Plus • หน้า 47 ควรเรียนให้จบภายใน ม.6 เทอม 1

วิทย์ O-NET O-NET

• หน้า 49

ควรเรียนให้จบภายใน ม.6 เทอม 2 คะแนนรวม O-NET ต้องไม่ต�่ำกว่า 60%

www.ondemand.in.th

27


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ยินดี

กับน้องออนดีมานด์

สอบติด สอวน. ปี 54

สอบติดรอบแรก 105 คน จากทั้งหมด 143 คน

ผ่านเข้าสู่รอบสอง 32 คน จากทั้งหมด 52 คน พี่ภูมิใจกับน้องทั้ง 32 คน มากครับ

ยินดีดว้ ยนะครับส�ำหรับความส�ำเร็จอีกขึน้ หนึง่ น่าชืน่ ใจกับพวกเรา ทีส่ ามารถผ่านด่านสูร่ อบ 2 สอวน. ฟิสกิ ส์ (ศูนย์ กทม.) กันได้ถงึ 32 คน จาก 52 คน และศูนย์จังหวัดอื่นๆ อีกพอสมควรเลย ยังไงพี่เองก็ขอย�้ำ ให้นอ้ งพี่ แบ่งปันความรูท้ เี่ รามีให้แก่กนั และยึดถือหลักในใจเสมอว่าความรู้ ทีเ่ รามี เราจะเอามาสร้างสรรค์สงิ่ ดีดี เมือ่ เราเติบโตต่อไป

ชวกร เซี่ยงคิ้ว 28

ความรู้สึกที่สอบติด ฟิสิกส์ สอวน. ค่าย 2

ความรู้สึกที่สอบติด ฟิสิกส์ สอวน. ค่าย 2

ดีใจมากครับ เพราะตั้งความหวังไว้ค่อนข้าง สูง ตั้งเป้าไว้ว่าต้องติด ค่าย 2 และผลสอบออก มาก็ติดอย่างที่ตั้งใจไว้ ดีใจมากๆ เลยครับ และ ที่ส�ำคัญได้ท�ำให้พ่อและแม่ภูมิใจด้วยครับ

ดีใจมากครับทีส่ อบติด เพราะไม่คอ่ ยมีเวลาอ่าน หนังสือจึงรู้สึกกดดัน และกลัวเล็กน้อยครับ จึง ลงคอร์ส 1108 ฟิสิกส์เพื่อ สอวน .ค่ายแรก และ เนือ้ หาก็ตรงกับทีใ่ ช้สอบครับ คุณพ่อกับคุณแม่ดใี จ มากเลยครับ

วรพล อัศวแสงทอง


Physics ฟิสิกส์ ม.ต้น

รหัส

เนื้อหาแน่น สอนปูพื้นฐานและเน้นความเข้าใจด้วย

เทคนิค SUPER MAP พร้อมทั้งคัดสรรแนวข้อสอบที่น้องจ�ำเป็นต้อง เรียนรู้ เพื่อฝึกความช�ำนาญและพร้อมใช้ในทุกสนามสอบ

คอร์ส

ชั่วโมง ราคา

1101 1102 1103 1104 1105 1109

กลุ่มกลศาสตร์ 1 ม.ต้น 13 : 00 (การเคลื่อนที่แนวตรง, นิวตัน, สมดุล+โมเมนต์) กลุ่มกลศาสตร์ 2 ม.ต้น 10 : 00 (งานพลัังงาน, เครื่องกล, โมเมนตัม, การเคลื่อนที่แบบต่างๆ) กลุ่มสมบัติสาร 07 : 30 (ความร้อน, ก๊าซ, ของเหลว, ของไหล) กลุ่มคลื่น 14 : 30 (คลื่น เสียง แสง, กระจกและเลนส์, คลื่นแม่เหล็ก) กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 14 : 30 กลุ่มดาราศาสตร์และธรณีวิทยา 06 : 30

1,500.-

1181 (1101-1105)

Pack ฟิสิกส์ ออนดีมานด์ ม.ต้น 59 : 30 ราคาเต็ม 5,900.5,000.ไม่รวมกลุ่มดาราศาสตร์และธรณีวิทยา

1,900.1,700.1,400.1,400.1,700.-

1182 Pack ฟิสิกส์ ออนดีมานด์ ม.ต้น 66 : 00 ราคาเต็ม 6,600.5,400.(1101-1105,1109) รวมกลุม่ ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา 1106 1107 1108

ติวเข้มฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มฟิสิกส์เข้ามหิดลฯ ฟิสิกส์เพื่อสอบ สอวน. ค่ายแรก

32 : 00 31 : 00 33 : 00

2,400.3,000.3,500.-

www.ondemand.in.th

29


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

Biology ชีววิทยา ม.ต้น รหัส 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107

เนื้อหาครอบคลุม ละเอียด ลึกทุกเนื้อหาที่สอนผ่านสื่อ

Multimedia ทีท่ ำ� ให้เห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่าย ช่วยท�ำให้การเรียนชีวะไม่ใช่วชิ า ทีน่ า่ เบือ่ อีกต่อไป พร้อมโจทย์ทหี่ ลากหลายให้นอ้ งได้ฝกึ และพร้อมทุกสนามสอบ

คอร์ส อาหาร (โภชนาการและสารชีวโมเลกุล) กลไกพื้นฐานของมนุษย์ (ระบบย่อยอาหาร ระบบล�ำเลียงเลือด น�้ำเหลืองและ ภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ ระบบย่อยสลายอาหาร ระบบขับถ่าย) ระบบสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ ชีวิตสัตว์ (โครงสร้างและกลไกในสัตว์) โลกสีเขียว (เซลล์ การล�ำเลียงระดับเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช การล�ำเลียงสารในพืช) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ระบบประสาทและพฤติกรรม

ชั่วโมง

ราคา

10 : 00 15 : 00

1,700.1,200.-

11 : 30 07 : 30 11 : 00

1,700.1,600.1,800.-

07 : 00 06 : 00

1,500.1,500.-

2181 Pack ชีวะ ออนดีมานด์ ม.ต้น 68 : 00 ราคาเต็ม 5,000.4,000.(2101 - 2107) 2112 2113

30

ติวเข้มชีววิทยาเข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มชีววิทยาเข้ามหิดลฯ

30 : 00 36 : 00

2,400.3,000.-


chemistry เคมี ม.ต้น

K-TIP

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

เห็นภาพที่สุด

ครัง้ แรกทีก่ ารเรียนเคมีจะง่ายเหมือนปลอกกล้วย ด้วยการใช้รูปภาพการ์ตูน และค�ำอธิบายที่ง่าย จนเห็นภาพ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ครอบคลุมที่สุด ไม่เพียงแต่จะมีเนือ้ หาเคมี ม.ต้น ทีค่ รบและละเอียด ใน หลักสูตรนีจ้ ะเป็นครัง้ แรก ทีจ่ ะดึงเอาเนือ้ หา ม.ปลาย มาให้ น้องๆ ได้เรียนอย่างจริงจัง จนถึง ม.5 เทอม 1 เพือ่ เสริมสร้าง ความเข้าใจเชิงลึกและความได้เปรียบอย่างยิ่งในข้อสอบ แข่งขันในระดับโอลิมปิก

ฝึกโจทย์มากที่สุด รวบรวมข้อสอบแข่งขันระดับ ม.ต้น ทุกสนาม ตัง้ แต่ขอ้ สอบ เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ข้อสอบ สพฐ. ข้อสอบ IJSO ไปจนถึงข้อสอบ Olympic สอวน. มาให้น้องได้ฝึก และเฉลยละเอียดในห้องเรียนทุกข้อ

รหัส 3101 3102 3103 3104 3105 3106

คอร์ส พื้นฐานเคมีและสารรอบตัว ความเข้มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลายกรด - เบส การแยกสาร อะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี การเปลี่ยนแปลงของสารและน�้ำเพื่อชีวิต

ชั่วโมง

ราคา

12 : 00 12 : 00 10 : 30 09 : 00 16 : 30 10 : 30

1,900.1,900.1,800.1,700.1,300.1,800.-

3181 Pack เคมี ออนดีมานด์ ม.ต้น 70 : 30 ราคาเต็ม 5,400.4,500.(3101 - 3106) 3107 3108

ติวเข้มเคมีเข้ามหิดลฯ ติวเข้มเคมีเข้าเตรียมอุดมฯ

23 : 00 21 : 30

1,800.2,000.-

ส�ำหรับน้องที่ต้องการปูพื้นฐานใหม่อย่างครบถ้วน ควรเรียนจากง่ายไปยาก กลุ่มดังนี้ 3101 -> 3104 -> 3106 -> 3102 -> 3103 -> 3105 www.ondemand.in.th

31


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

สรุป

เนือ้ หาเข้มข้น ตรงตามแนวข้อสอบเตรียมอุดมฯ และมหิดลฯ พร้อมทัง้ รวบรวมแนวข้อสอบ ย้อนหลังกว่า 5 ปี ถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา เพื่อให้ น้องได้ฝึกท�ำโจทย์จนช�ำนาญและเรียนอย่าง “ตรงประเด็นที่สุด”

ติวเข้มเข้า

เตรียม อุดมฯ

สอบเตรียมอุดมฯ

รหัส

1106 2112 3108 9501

คอร์ส

ติวเข้มฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มชีววิทยาเข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มเคมีเข้าเตรียมอุดมฯ Pack วิทย์เข้มเข้าเตรียมอุดมฯ

ใช้วิชาวิทย์ 100 คะแนน (คะแนนเต็ม 400) ชั่วโมง ราคา 29 : 00 27 : 00 21 : 30 83 : 30

2,400.2,400. 2,000.ราคาเต็ม 6,800.- 5,900.-

ติวเข้มเข้า

มหิดลฯ สอบมหิดลฯ ใช้วิชาวิทย์ 50% ของคะแนนสอบทัง้ หมด

รหัส 1107 2113 3107 9502 32

คอร์ส

ติวเข้มฟิสิกส์เข้ามหิดลฯ ติวเข้มชีววิทยาเข้ามหิดลฯ ติวเข้มเคมีเข้ามหิดลฯ pack วิทย์เข้มเข้ามหิดลฯ

ชั่วโมง

31 : 00 36 : 00 23 : 00 90 : 00

ราคา

3,000.3,000.1,800.ราคาเต็ม 7,800.- 6,600.-


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

ขั้นตอนการสมัครคอร์สสด หน้า 50 ใบโอนเงินส�ำหรับคอร์สสด หน้า 51

สอบถามเพิ่มเติมที่ ออนดีมานด์บ้านสยามกิตติ์

www.ondemand.in.th

33


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

แนะน�ำแผนการเรียนฟิสิกส์

*การเรียนล่วงหน้าท�ำให้เกิดความเข้าใจ ช่วยท�ำให้เกรดที่โรงเรียนดี GPAX สูง

กลุ่มกลศาสตร์ 1 A บทน�ำ BE แนวตรง AE

กลุ่มกลศาสตร์ 2 AE สมดุล AE

งานและพลังงาน โมเมนตัม

นิวตัน

กลุ่มกลศาสตร์ 3 E โพรเจกไทล์ E

วงกลม SHM (ซิมเปิลฮาร์โมนิก) E การหมุน

A = ออกสอบ Admissions มาก B = ออกสอบ Admissions มากรองลงมา E = ออกสอบความถนัดทางวิศวกรรมมาก กลุ่มฟิสิกส์แผนใหม่

กลุ่มคลื่น

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

A คลื่น BE เสียง A

A คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า A ฟิสิกส์อะตอม BE

แสง

กลุ่มสมบัติสาร AE

ก๊าซ ของแข็ง BE ของเหลว ของไหล

กลุ่มไฟฟ้า

A กลุ่มไฟฟ้าสถิตย์ AE กระแสตรง BE แม่เหล็กไฟฟ้า E

กระแสสลับ

เนื้อหาฟิสิกส์ 8 บท ที่ออกสอบของวิศวะมากในปีนี้ 1. สมบัติสาร (ของแข็ง ของเหลว ของไหล) 2. ไฟฟ้ากระแสตรง 3. ไฟฟ้ากระแสสลับ 4. ก๊าซและทฤษฎีจลน์ 34

5. การเคลื่อนที่แนวตรง 6. งานและพลังงาน 7. กฎของนิวตัน 8. การเคลื่อนที่แบบหมุน

{


ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ปูพื้นฐานฟิสิกส์ให้แน่น เน้นเรียนเพื่อทำ�เกรด พร้อมโจทย์ตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก รวมทั้งโจทย์ ข้อสอบ Ent’ เพื่อพร้อมต่อยอดสู่ทุกสนามสอบ และเป็นพื้นฐานสำ�คัญสำ�หรับการเรียนต่อคอร์ส PAT2 ฟิสิกส์ (V-Series) รหัส กลุ่ม กลศาสตร์ 1 กลุ่ม กลศาสตร์ 2

กลุ่ม กลศาสตร์ 3

กลุ่มคลื่น กลุ่ม สมบัติสาร กลุ่มไฟฟ้า กลุ่ม ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลุ่ม ฟิสิกส์แผนใหม่

Live Class

เรื่อง

ชั่วโมง

ราคา

201 บทน�ำ, การนับ 10 : 00 1,800.202 การเคลื่อนที่แนวตรง 15 : 30 1,200.203 กฎของนิวตัน 13 : 00 1,100.0281 Pack กลศาสตร์ 1 (201 - 203) ราคาเต็ม 3,100.- 2,600.204 สมดุลกล 16 : 00 1,300.205 งานและพลังงาน 14 : 30 1,200.206 โมเมนตัม 11 : 00 1,900.0282 Pack กลศาสตร์ 2 (204 - 206) ราคาเต็ม 3,400.- 2,900.207 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง 11 : 00 1,900.208 การเคลื่อนที่วงกลมและดวงดาว 13 : 30 1,000.209 การเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์โมนิก 08 : 00 1,700.210 การเคลื่อนที่แบบหมุน 07 : 00 1,600.0283 Pack กลศาสตร์ 3 (207 - 210) ราคาเต็ม 3,200.- 2,700.211 คลื่น 15 : 00 1,200.212 เสียง 15 : 30 1,200.213 แสง 14 : 00 1,100.0284 Pack คลื่น (211 - 213) ราคาเต็ม 3,500.- 2,800.214 ก๊าซและทฤษฎีจลน์ 18 : 00 1,050.215 ของแข็ง ของเหลวและของไหล 16 : 30 1,100.0285 Pack สมบัติสาร (214 - 215) ราคาเต็ม 2,150.- 1,900.- 216 ไฟฟ้าสถิตย์ 18 : 00 1,200.217 ไฟฟ้ากระแสตรง 20 : 00 1,250.218 แม่เหล็กไฟฟ้า 14 : 30 1,150.0286 Pack ไฟฟ้า (216 - 218) ราคาเต็ม 3,600.- 3,000.219 ไฟฟ้ากระแสสลับ 08 : 30 1,700.ส�ำหรับฟิสิกส์ออนดีมานด์ รหัส 220 - 222 จะรวมอยู่ในคอร์ส PAT2 ฟิสิกส์ V-Series อยู่แล้ว 220 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, แสงเชิงฟิสิกส์ 03 : 00 1,300.221 อะตอม 11 : 00 1,400.222 นิวเคลียร์ 07 : 00 1,800.0287 Pack ฟิสิกส์แผนใหม่ (220 - 222) ราคาเต็ม 2,500.- 2,300.-

รหัส

1920

เรื่อง

วัน

เวลา

ราคา

ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลศาสตร์ 1 จันทร์-เสาร์ 13.30 – 16.00 3,000.(201-203) 18 เม.ย.- 4พ.ค. 56

สอบถามเพิ่มเติมที่ออนดีมานด์บ้านสยามกิตติ์ ขั้นตอนการสมัครคอร์สสด หน้า 50

ใบโอนเงินส�ำหรับคอร์สสด หน้า51 www.ondemand.in.th

” 35


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ตอกย�้ำความส�ำเร็จ

น้องกว่า 12,000 คน ที่เรียน “ฟิสิกส์ PAT2 V-Series

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนัช จตุรภัทรจรัส

เทคนิค super map ของพีโ่ หน่ง สอนแล้วเข้าใจง่ายขึน้ ครับ เอาไว้ใช้อา่ นทบทวนได้ครับ เวลาเจอข้อสอบ ก็สามารถใช้สตู รได้เลย ระบบออนดีมานด์ สะดวกมากเลยครับ สามารถหยุดหรือจะย้อนเนือ้ หาเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ และทีส่ ำ� คัญเลือกเวลาเรียนได้ครับ ขอขอบคุณพีโ่ หน่งทีช่ ว่ ยท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จทางด้านการเรียนครับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พีโ่ หน่งสอนดีมากๆ ค่ะ super map ของพีโ่ หน่ง เอาไว้อา่ นทบทวนก่อนสอบ ชอบการเรียนระบบของ ออนดีมานด์ ย้อนได้เมือ่ ไม่เข้าใจ การจองเวลาเรียนอยากเรียนเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ตามต้องการ ขอบคุณพีโ่ หน่ง ค่ะ Super map ของพีโ่ หน่ง ท�ำให้เข้าใจ และฝึกท�ำโจทย์ได้มากค่ะ

จรุนันต์ ตั้งวิชิตฤกษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

นรินทร์ คุณานุปถัมถ์

พี่โหน่งสอนเข้าใจมากครับ เทคนิค Super map ของพี่โหน่ง ท�ำให้ผมคิดโจทย์ได้ไวขึ้นครับ ระบบ ออนดีมานด์ สามารถจองเวลาเรียนเองได้ และยกเลิกเองได้ ผมชอบมากๆ ครับ ขอขอบคุณพี่ๆ ทีม อาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะพี่โหน่งครับ ที่ท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

สูตร Super map ของพีโ่ หน่งท�ำให้ผมสามารถ ท�ำโจทย์ให้งา่ ยขึน้ และด้วยระบบของออนดีมานด์ ท�ำให้ การเรียนสะดวกมากขึน้ ครับ เพราะสามารถจองเวลาเรียนได้เอง และเลือกวันเรียนได้ตามทีเ่ ราสะดวกเลยครับ ขอบคุณออนดีมานด์ และ พีโ่ หน่ง ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จจนถึงทุกวันนีค้ รับ อยากจะฝาก ถึงน้องๆ รุน่ ต่อไปพยายามอ่านหนังสือล่วงหน้าไว้เยอะๆ และท�ำให้เต็มทีค่ รับ

ณัฐวุฒิ ปิ่นทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชานน นาคะเสถียร

ยินดี

การสอนของพีโ่ หน่ง ช่วยให้จำ� สูตรได้เร็วขึน้ พอผมเห็นโจทย์กส็ ามารถท�ำได้ และได้คำ� ตอบเร็วขึน้ ระบบการเรียนของออนดีมานด์ สะดวกและง่าย เลือกวันและเวลาทีผ่ มสะดวกจะเรียนได้ เหนือ่ ยก็หยุดพัก ได้ ขอบคุณพีโ่ หน่ง ทีส่ อนเทคนิคดีๆ อย่าง Super map ทีช่ ว่ ยให้การท�ำข้อสอบง่ายขึน้ และฝากไปถึงน้องๆ นะครับ อย่ากังวลกับข้อสอบ ถ้าน้องๆ ฝึกท�ำโจทย์ ตัง้ ใจอ่านหนังสือเยอะๆ เราสามารถท�ำได้แน่นอน

ด้วยนะครับ กับน้องทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ได้เข้าคณะในฝัน... คนทีย่ งั ต้องสูต้ อ่ ไป ห้ามท้อนะครับ ส�ำหรับ V-Series... Version ใหม่ ทีพ่ ไี่ ด้พฒั นาล่าสุดนี้ พีจ่ ะเน้นให้พวกเราเข้าถึงความส�ำเร็จให้งา่ ยขึน้ เป็นหลักครับ ทั้งแนวข้อสอบที่ล่าสุดและครบถ้วน รวมถึงระบบต�ำราที่จะช่วยให้ฝึกได้คล่องและทบทวนได้ง่าย (Smart Review) พี่จะพยายาม สอนให้ถึง สอนให้เข้ม และตรงประเด็นที่สุดครับ เชื่อพี่เถอะครับว่า ถ้าตั้งใจแล้ว ฟิสิกส์จะเป็นตัวเก็บคะแนนที่ง่ายที่สุดในบรรดาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดครับ เป็นก�ำลังใจให้ครับ...สู้!!! 36


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

V-Series เล่ม 8

รวมโจทย์ Ent ถึงปีล่าสุด (ครอบคลุม มี.ค. 55) “ครบ โดน ชัวร์ ก่อนใคร” www.ondemand.in.th

37


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

อีกขั้น...

ของความส�ำเร็จ

เพื่อน้องว่าที่ ม.ขอนแก่น โดยเฉพาะ ณีรนุช เอี่ยมสอาด

สอบติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คอร์ส V-Series ช่วยได้เยอะเลย จากที่เรียนฟิสิกส์ไม่เข้าใจ สามารถท�ำให้เราเข้าใจ และท�ำให้ ได้คะแนนสอบเพิ่มขึ้น Super Map ก็ช่วยได้ในการท�ำข้อสอบ สามารถทบทวนก่อนสอบได้ด้วย ฝากให้น้องๆ ตั้งใจเรียน ทบทวนก่อนสอบ ฝึกท�ำโจทย์เยอะๆ

ณัฐณิชา พิลากุล

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คอร์ส V-Series ของพี่โหน่ง แนวข้อสอบเหมือนๆ กับข้อสอบโควต้า มข. ใกล้เคียงมากๆ บางข้อ เปลีย่ นเพียงแค่ตวั เลข แต่กท็ ำ� ได้ เพราะเข้าใจวิธกี าร ขัน้ ตอนการท�ำโจทย์ อีกอย่าง Super Map ของ พีโ่ หน่งก็เป็นส่วนส�ำคัญมาก ในการท�ำโจทย์ ช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบ และจ�ำสูตรได้แม่นมากๆ

ศตรัศมี แก้วชาลุน

สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คอร์ส V-Series ช่วยให้หนูเข้า มข. ได้มากเลย มีแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงมากเลยค่ะ Super Map ของพีโ่ หน่ง ช่วยให้คดิ สูตรอย่างเป็นระบบ ซึง่ ในการท�ำข้อสอบครัง้ นีช้ ว่ ยได้มากเพราะข้อสอบบางข้อ ตรงกับทีพ่ โี่ หน่งสอนเลย ฝากให้นอ้ งเตรียมตัวตัง้ แต่เนิน่ ๆ จะได้มเี วลาทบทวน และฝึกท�ำโจทย์ดว้ ย

วรัญญู สมณะ

สอบติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คอร์ส V-Series เป็นการทบทวนเนื้อหา ม.ปลายทั้งหมดเลยชอบมากๆ แนวข้อสอบกลุ่มกลศาสตร์ ตรงมากๆ Super Map ช่วยให้คดิ อย่างเป็นระบบไม่สบั สน และสามารถเห็นภาพรวมของเรือ่ งนัน้ ๆ ฝากน้องๆ ให้อ่านหนังสือ ตั้งใจเรียน ทบทวนเนื้อหา ฝึกท�ำโจทย์บ่อยๆ 38


อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

เปิดแล้ว

รับสมัคร

วันนี้

รหัส คอร์ส ชั่วโมง 371 ฟิสิกส์สอบตรง มข. V-Series Plus 25:00

ราคา 1,400.-

www.ondemand.in.th

39


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

อนวัช พุฒวันเพ็ญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พีๆ่ อธิบายและสอนเรือ่ งยากๆ ให้กลายเป็นเรือ่ งง่ายๆ และมีเทคนิคทีท่ ำ� ให้สามารถจ�ำ ได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ซึง่ มีประโยชน์มากในตอนท�ำข้อสอบ เพราะท�ำให้ไม่เสียเวลาและท�ำให้ทำ� ข้อสอบ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผมต้องขอบคุณทีมอาจารย์ทมี่ เี ทคนิคการสอน ทีช่ ว่ ยให้ผมเข้าใจและ สามารถท�ำให้ผมสอบติดคณะทีผ่ มหวังไว้ได้ และต้องขอบคุณพีๆ่ ทีอ่ อนดีมานด์ ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา และอ�ำนวยความสะดวกในเรือ่ งต่างๆ ผมรักออนดีมานด์มากๆ เลยครับ “ผมรักออนดีมานด์มากๆ เลยครับ”

มารีพร อัศวโสภี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่โหน่ง พี่แท็ป และพี่เคน สอนเข้าใจง่าย มีมุขสอดแทรก จึงท�ำให้ไม่เครียดจนเกิน ไป และมีเทคนิค Engineer Super map ของพี่โหน่ง ที่ช่วยจัดระบบความคิด ซึ่งจะท�ำให้ เกิดความเข้าใจได้และจดจ�ำได้ง่ายยิ่งขึ้น หนูต้องขอบคุณพี่โหน่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เข้า มหาวิทยาลัยได้ตามที่หวังไว้ ต้องขอบคุณสถาบันออนดีมานด์มากๆ เลยคะ “Engineer Super map ช่วยจัดระบบความคิด”

วิศรุต หาญสุวรรณพิสิฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พีๆ่ เป็นคนมีเทคนิคเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ซึง่ เทคนิคของพีเ่ ขาเป็นเทคนิคทีท่ ำ� ให้ เรามองเห็นภาพรวม และสามารถเชือ่ มโยงเนือ้ หาทัง้ หมดเข้าด้วยกันได้อย่างดี ซึง่ ท�ำให้เวลา ตอนทีเ่ ราสอบ เราจะสามารถนึกภาพนัน้ ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งจ�ำหรือวิเคราะห์โจทย์นนั้ นาน ผมชอบระบบออนดีมานด์ทที่ ำ� ให้เลือกเวลาเรียนได้เอง โดยตัวเราเองเป็นคนก�ำหนดเอง ว่าจะมาเรียนวันไหน เวลาไหน ซึง่ เป็นระบบทีส่ ะดวกสบาย และท�ำให้การมาเรียนเป็นเรือ่ งที่ ไม่ยงุ่ ยากและไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป “เทคนิคท�ำให้ ไม่ต้องจ�ำหรือวิเคราะห์โจทย์นาน” พรกมล ชลายน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิคในการเตรียมตัวของหนูคือ จะคอยติดตามเฟสบุ๊คของพี่โหน่งค่ะ มีค�ำแนะน�ำ ดีๆ ในการเตรียมตัวสอบ และสอบถามพี่โหน่งได้โดยตรงเลยค่ะ ส่วนเทคนิคการสอนของ พีๆ่ ท�ำให้อา่ นได้ถกู จุดรูว้ า่ อะไรส�ำคัญ ควรอ่านตรงไหนก่อนหลัง ล�ำดับก่อนหลัง ท�ำข้อสอบ ได้คะแนนจริงค่ะขอบคุณพี่ๆ อาจารย์ ที่ท�ำให้หนูติดคณะที่อยากจะเข้าได้จริงๆ และฝาก น้องๆ ว่าสู้ๆ นะคะน้องๆ พี่เป็นก�ำลังใจให้ค่ะ “ขอบคุณพี่ๆ ที่ท�ำให้หนูติดคณะที่อยากจะเข้าได้จริงๆ” ริศรา เลิศลักษณาพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจา คุณทหารลาดกระบัง พี่ๆ มีเทคนิคที่ท�ำให้เข้าใจในเนื้อหาต่างๆให้ง่ายมากขึ้น โดยเทคนิค Engineer Super map ของพีเ่ ขาคือการสรุปความคิดรวบยอดตัง้ แต่ตน้ เรือ่ งถึงปลายเรือ่ ง ซึง่ จะเน้นในเรือ่ งที่ ส�ำคัญๆ เทคนิคของพี่เขานอกจากจะท�ำให้เราสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้แล้ว ยังท�ำให้ เราสามารถประยุกต์ใช้กับโจทย์ต่างๆ ได้มาก ขอบคุณพี่ๆ ที่ช่วยแนะแนวทางจนท�ำให้หนู สอบติดคณะที่ผมหวังไว้ และนอกจากนั้นยังแนะแนวในเรื่องที่เป็นคติดีๆที่เป็นประโยชน์ มากในการใช้ชวี ติ หนูคดิ ว่าการเรียนทีส่ ถาบันออนดีมานด์เป็นสิง่ ทีค่ มุ้ ค่ากับชีวติ มากเลยคะ “Engineer Super map คือการสรุปความคิดรวบยอด” 40


Nว่าที-่วSิศวะต้eries องเรียน!!! PAT 3

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

ใหม่...ที่สุด Part เคมีวิศวกรรมโดยพี่เคน ครบ...ที่สุด ครอบคลุมทั้งฟิสิกส์, คณิตฯวิศวะ, วิศวะแต่ละสาขา ตรง...ที่สุด สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พี่โหน่ง สุธี อัสววิมล - สอน Part ฟิสิกส์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ - ประสบการณ์สอนมากกว่า 16 ปี

พี่แท็ป ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล - สอน Part คณิตศาสตร์วิศวกรรม - เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ - ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์เอเลเวล

พี่เคน เคน อรรถเวชกุล - สอน Part เคมีวิศวกรรม - ที่ 1 ภาควิชาไฟฟ้า ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ - อดีตเคมีโอลิมปิก

รหัส

405

เรื่อง

ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 N-Series

ชั่วโมง

ราคา

70:30

4,500.www.ondemand.in.th

41


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ใช้สื่อวาง เนื้อหาอย่างละเอียด เน้นปูพื้นฐานความรู้ชีวะ สอนโดย Multimedia และการผูกเป็นระบบ เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่อง เรียนลึกเห็นจริง จำ�ง่าย รหัส

กลุ่มพื้นฐาน ชีววิทยา 1

กลุ่มพื้นฐาน ชีววิทยา 2 และ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ

กลุ่มกลไก ในร่างกาย มนุษย์ 1

กลุ่มกลไก ในร่างกาย มนุษย์ 2

กลุ่มพืช

กลุ่มการ สืบพันธุ์และ พันธุศาสตร์

กลุ่ม ระบบนิเวศ

42

ชีววิทยา

ม.ปลาย

เรื่อง

ชั่วโมง

ราคา

2201 2202 2203 2204 2281 2205 2206 2207 2282 2208 2209 2210 2211 2212 2283 2213 2214 2215 2216 2284

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 02 : 30 การศึกษาชีววิทยาและกล้องจุลทรรศน์ 08 : 00 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารชีวโมเลกุล 10 : 00 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการล�ำเลียงสารระดับเซลล์ 07 : 30 (2201-2204) Pack กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา 1 ราคาเต็ม 2,700.- ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 02 : 30 (สารให้พลังงานสูงและเอนไซม์) การแบ่งเซลล์ (ไมโตซิสและไมโอซิส) 05 : 00 ความหลากหลายทางชีวภาพ (อนุกรมวิธานและไฟลัม) 11 : 30 (2205-2207) Pack กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา 2 ราคาเต็ม 1,950.- การย่อยอาหารและการดูดซึมอาหาร 10 : 00 (ทางเดินอาหารและน�้ำย่อย) การล�ำเลียงเลือด น�้ำเหลือง และภูมิคุ้มกัน 14 : 30 การหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส (ปอด) 08 : 30 การสลายอาหารระดับเซลล์ (การหายใจระดับเซลล์) 05 : 30 การรักษาดุลยภาพในร่างกายและการขับถ่าย 12 : 30 (2208-2212) Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1 ราคาเต็ม 4,000.- ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 10 : 00 (การรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้า) ระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมนสัตว์) 06 : 00 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (กระดูกและกล้ามเนื้อ) 04 : 00 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 01 : 00 (2213-2216) Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2 ราคาเต็ม 2,350.-

1,200.1,700.1,100.1,700.2,500.1,300.-

2217 2218 2219 2220 2285 2221 2222 2223 2286

เนื้อเยื่อ โครงสร้าง และการล�ำเลียงสารของพืช 05 : 30 การสังเคราะห์ด้วยแสง 05 : 30 การสืบพันธ์ุของพืชดอกและวงชีพแบบสลับ 04 : 00 การตอบสนองของพืชและฮอร์โมนพืช 02 : 00 (2217-2220) Pack กลุ่มพืช ราคาเต็ม 1,900.- การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ (เอ็มบริโอ) 06 : 00 พันธุศาสตร์ 14 : 30 (การถ่ายทอดทางพันธุกรรม/ยีน โครโมโซม/เทคโนโลยีทาง DNA) วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์เชิงประชากร 02 : 30 (2221-2222) Pack กลุ่มการสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ ราคาเต็ม 2,400.-

1,300.2,100.-

2224 2225 2287

ระบบนิเวศ วัฏจักรของสาร และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ 04 : 30 ประชากร 01 : 30 (2224 - 2225) Pack กลุ่มระบบนิเวศ ราคาเต็ม 650.-

1,500.1,150.600.-

1,550.1,100.1,800.1,800.1,100.1,800.1,400.1,900.3,000.1,000.1,700.1,500.1,150.2,000.1,600.1,600.1,500.1,200.1,700.1,700.1,400.-


ชีวะ PAT2

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

สรุปทบทวนเนือ้ หา ม.ปลาย ทุกบท สอนโดยใช้ Bio Map ร่วมกับ

สื่อการสอนแบบ Multimedia เห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่ายและ ข้อสอบ ย้อนหลังกว่า 1,000 ข้อ รหัส

2399

**แนะน�ำ.....น้องควรจบคอร์สชีวะ ม.ปลาย ก่อนเรียนคอร์สนี้** เรื่อง ชั่วโมง ราคา

ชีวะ PAT2

158:30

5,000.-

Multimedia

Bio Map

Bio Map

Bio Map

Multimedia

Multimedia www.ondemand.in.th

43


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

7 ปี หมอ ออนดีมานด กวา 5,000 คน ยืนยันจาก กับความส�ำเร็จจากนองแพทย

อยากเป็น ต้อง

จากทุกสถาบัน

ครบ

เนื้อหาครบทุกพาร์ท พร้อมแนวข้อสอบ ย้อนหลังครบตั้งแต่ปีแรกจนถึงข้อสอบปีล่าสุด

มั่นใจ

เชี่ยวชาญ

ทดสอบผ่าน Medical Test Online ด้วย ข้อสอบชุดพิเศษมาตรฐานเดียวกับข้อสอบจริง ให้มั่นใจที่สุดก่อนลงสนาม

สอนโดยทีมหมอและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านครบทุกพาร์ท พร้อมทีมงาน วิชาการคุณภาพจากคณะแพทย์หลายสถาบัน

ราวน์ ปี 2 ก อ ้ ื เส น ค ล พ ม ว ร งาน 74 คน ,0 1 ์ ย ท พ แ ด ิ ต ง อ ้ น ี ยินด 44


ความถนัดวิแพทย์ ชาส�ำคัญ

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม

อยากเป็นหมอ ต้องเรียน !!

รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

ความถนั ด แพทย์ วิชาเดียวใช้คะแนนสูงถึง

30% ระบบที่ตอบสนองทุกความต้องการ ส�ำหรับน้องที่ อยากเป็นหมอ

รหัส

เรื่อง

ชั่วโมง

9982

ความถนัดแพทย์ระบบออนดีมานด์

18:00

ราคา

2,800 -.

Online ความถนัดแพทย์ พิเศษ รูTest ้ผล แก้จุดบกพร่อง เพิ่มความมั่นใจก่อนสอบจริง!! www.ondemand.in.th

45


โรงเรียนกวดวิชา

เต็ม GAT

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

GATเต็ม

ที่1

ไม่ ย าก ต้องออนดีมานด์เท่านั้น

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนสูงสุดของประเทศ!!

เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์

“ขอบคุณพี่เต๋อมากๆ ค่ะ ที่สอนเทคนิคดีๆให้ ถ้าเกวไม่ได้เรียน GAT กับ พี่เต๋อ ก็คงไม่ได้เข้าคณะที่ตัวเองตั้งใจได้ สุดยอดจริงๆ ค่ะ เรียนกับพี่เต๋อแค่ คอร์สเดียว หลังจากนั้นก็ได้ GAT เชื่อมโยงเต็มทุกรอบเลยค่ะ”

GATเต็ม

ที่2

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชลิดา พงศ์ภัคปณต

“เทคนิคของพี่เต๋อช่วยให้ท�ำโจทย์ได้ง่ายขึ้นและแม่นย�ำค่ะ เพราะมีเทคนิคที่ช่วยให้ไม่ พลาดในจุดทีจ่ ะโดนหลอก และสอนให้ทำ� โจทย์เป็นขัน้ ตอน ขอบคุณมากเลยค่ะทีส่ อนเทคนิค ดีๆ ท�ำให้หนูได้ GAT เชื่อมโยงเต็ม”

ปภาพัชร อุดมกัลยารักษ์

GATเต็ม

ธัญวรัตน์ รักตระกูลธรรม

GATเต็ม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ พี่เต๋อเริ่มสอนตั้งแต่แรกเพื่อให้มีพื้นฐานที่ดี มีเทคนิคในการสอนให้เข้าใจง่ายและ สนุกสนานด้วย ขอบคุณออนดีมานด์ที่ช่วยให้หนูติดคณะที่ใฝ่ฝันไว้ค่ะ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ พีเ่ ต๋อสอนครบถ้วนมากค่ะ เทคนิคของพีเ่ ต๋อท�ำให้ชว่ ยท�ำข้อสอบได้ถกู ต้องและแม่นย�ำ เรียกได้วา่ พีเ่ ต๋อสอนตรงจุด แม่นแบบเป๊ะๆๆ ขอบคุณพีเ่ ต๋อมากเลยนะคะทีท่ ำ� ให้หนูได้คะแนนเต็ม GAT 2 รอบ 46


ทุกรอบสอบไม่มีค�ำว่าลองสนาม

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

โอกาสเต็มเพียง 2 ครัั้งเท่านั้น!!

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

+ เพิ่มโอกาส สอบติดคณะในฝัน + เพิ่มคะแนน ให้น้องเต็มได้จริง + เพิ่มโจทย์ ให้ฝึกฝนหลากหลายแนว + เพิ่มเทคนิค ให้น้องท�ำโจทย์ ได้

ยืจากน้นอยังออนดี น !!มานด์ เต็ม GAT 150 กว่า 1,500 คน ปี 54

GAT Connect plus

รหัส

9440

เรื่อง

GAT CONNECT PLUS

ชั่วโมง

15 : 00

ราคา

2,300.-

สมัครและเรียนได้ทันที www.ondemand.in.th

47


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

วิทย์

O-NET ออนดีมานด์

มากกว่ า อาจารย์ผู้สอน ด้วย

มากกว่ า คุณภาพข้อสอบ

ด้วย

ต้อง

ที่ เ ดี ย วที่ ใ ห้

มากกว่า • พี่โหน่ง, พี่วิเวียน, พี่เคน • Update ข้อสอบ O-NET ปี ล่ าสุ ด และย้ อนหลั งทุ กปี ที่เคยมีในระบบ O-NET

มากกว่ า เจาะประเด็น ด้วย

• ช่วยให้น้องๆ ประหยัดเวลา มากกว่าไปอ่านเอง 48

ข้อสอบ


สายวิทย์ไม่ควรทิ้ง สายศิลป์ไม่ควรพลาด

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

จิรัชณา บุญธรรม

พรรณภัทร ธรรมศรีสวัสดิ์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่โหน่ง พี่เคน พี่วิเวียน สอนสนุกมากค่ะ ชอบระบบ ออนดีมานด์ทสี่ ามารถจัดตารางเรียนเองได้ตามสะดวกค่ะ ขอบ คุณพีๆ่ ทีท่ ำ� ให้ทำ� ข้อสอบ O-NET ได้คะแนนเยอะเลยค่ะ และฝาก ถึงน้องๆ ตัง้ ใจเรียนและตัง้ ใจอ่านหนังสือ ขอให้นอ้ งๆ โชคดี

พีโ่ หน่ง พีเ่ คน พีว่ เิ วียน สอนแบบเข้าใจง่าย ชอบระบบออนดีมานด์ ทีส่ ามารถจองเวลาเรียนเองได้ และฝากถึงพีๆ่ ทีช่ ว่ ยให้หนูเอนท์ตดิ ค่ะ และฝากให้กำ� ลังใจน้องๆ ให้อา่ นหนังสือ เหนือ่ ยตอนนีส้ บายตอนเอนท์ นะค่ะ

ปาณิสรา พรธาดาวิทย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่โหน่งสอนดีมาก มี Super Map ช่วยให้จับจุดได้ง่ายมากขึ้น พี่วิเวียนสอนละเอียด เทคนิคการสอนดีช่วยให้จ�ำแม่นขึ้น และ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยให้หนูมีวันนี้ สู้ๆๆๆต่อไปนะคะ ส่วน น้องๆ ขอให้สู้ๆ เพราะการสอบ Admissions ต้องเตรียมตัว ค่อนข้างเยอะ น้องต้องเตรียมตัวให้พร้อมอ่านหนังสือให้มากๆ เพราะมีทั้ง O-NET GAT PAT และอีกมากมายที่ต้องสอบ เพราะ ฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้ดี สู้ๆๆ

รหัส

9302 9303 9304 9305 9301

O-NET

“น้อง ม.6 ทุกคน ต้องสอบวิชานี้ และมีโอกาสสอบแค่ครัง้ เดียวในชีวติ ”

เรื่อง

ฟิสิกส์ O-NET เคมี O-NET ชีววิทยา O-NET วิทย์พื้นฐาน O-NET (ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา) Pack วิทยาศาสตร์ O-NET (9302-9305)

ชั่วโมง

15 : 30 16 : 00 17 : 00 16 : 00

ราคา

1,500.1,500.1,500.1,500.-

64 : 30 ราคาเต็ม 6,000.- 4,500.-

*ในการสอบ PAT2 ต้องใช้วิทย์พื้นฐาน O-NET (ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา) www.ondemand.in.th

49


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ขั้นตอนการสมัครคอร์สสด

Live Class

1. ใบน�ำฝาก น้องๆ สามารถรับใบน�ำฝากธนาคารได้ที่ - ดาวน์โหลดทาง www.ondemand.in.th - รับทีเ่ คาน์เตอร์ออนดีมานด์ทกุ สาขา 2. การช�ำระค่าเรียน สามารถช�ำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ช่องทาง - เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทกุ สาขาทัว่ ประเทศ - SCB Easy Net 3. การรับบัตรนักเรียน หลังจากช�ำระค่าเรียนผ่านธนาคาร 3 วันท�ำการให้นำ� หลักฐานการช�ำระเงิน พร้อม รูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูป มายืน่ ทีพ่ ๆี่ เคาน์เตอร์ออนดีมานด์ สาขาสยามกิตติเ์ ท่านัน้

ข้อแนะน�ำการสมัครเรียน 1. โปรดศึกษาตารางการเรียนเพื่อตรวจสอบรหัสคอร์ส วันและเวลา รอบที่ต้องการเรียนให้ถูกต้อง และ กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน หากมีความจ�ำเป็นที่จะแก้ไขเปลี่ยนข้อมูลต้องแจ้งต่อ เจ้าหน้าทีธ่ นาคารโดยตรงเท่านัน้ 2. น้องควรเตรียมคอร์สส�ำรองไว้ หากไม่ได้รอบทีต่ อ้ งการให้รบี เปลีย่ นเป็นรอบทีต่ อ้ งส�ำรองไว้ทนั ที 3. การสมัครต้องกรอกชื่อและนามสกุลของน้องคนที่สมัครเท่านั้น

50


ใบโอนเงินส�ำหรัธนาคารไทยพาณิ บคอร์สชย์สด (SCB)

อีกขั้นกับระบบ ออนดีมานด์

CLEAR! ทุกค�ำถาม รับประกันค�ำตอบ ภายใน 24 ช.ม.

ส่วนส�ำหรับลูกค้า ส่วนส�ำหรับธนาคาร www.ondemand.in.th

51


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

สมัครง่าย...

ช�ำระผ่าน Counter Service กว่า 8,000 แห่ง ทั่วประเทศ ค�ำแนะน�ำในการสมัคร และการช�ำระเงิน สาขา

คอร์สออนดีมานด์

คอร์สสด

พญาไท 1 พญาไท 2 วิสุทธานี งามวงศ์วาน วงเวียนใหญ่ ขอนแก่น ชลบุรี ปิ่นเกล้า โคราช สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สระบุรี หาดใหญ่ อุบลราชธานี พิษณุโลก

ช�ำระผ่าน Counter Service

สยามกิตติ์ สยามสแควร์ ซอย 5

ช�ำระเงินสดที่สถาบัน

สยามกิตติ์

ช�ำระผ่านทาง SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์)

รหัสสาขาส�ำหรับใบช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส - ส�ำหรับสาขาสยามกิตติ์และสาขาสยามสแควร์ ซ.5 ช�ำระเงินสดที่ออนดีมานด์เท่านั้น - ส�ำหรับสาขาอืน่ ๆ ช�ำระค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ

52

- สาขาวิสุทธานี - สาขาวงเวียนใหญ่ - สาขางามวงศ์วาน - สาขาขอนแก่น - สาขาพญาไท 1 - สาขาปิ่นเกล้า - สาขาโคราช

รหัส 02 รหัส 03 รหัส 04 รหัส 05 รหัส 07 รหัส 08 รหัส 09

- สาขาสุพรรณบุรี - สาขาพญาไท 2 - สาขาสุราษฎร์ธานี - สาขาเชียงใหม่ - สาขาชลบุรี - สาขาสระบุรี - สาขาหาดใหญ่ - สาขาอุบลราชธานี

รหัส 10 รหัส 11 รหัส 12 รหัส 13 รหัส 14 รหัส 15 รหัส 16 รหัส 17


ใบฝากช�ำระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส รหสัสาขา ของสาขางามวงศวานคอืรหสั 04

กรอกรหสัคอรสทต่ีองการ จะสมคัรเรยีน เชน

-

2 1

6

1

1 0

3

กรอกรหสัชำระเงนิ 7 หลกั เชน

สำหรบัชำระเงนิทเ่ีคานเตอรเซอรวสิ

1 รหสัคอรส (Ref. 1)

-

X

0

0 X

ใบชำระคาเรยีน สถาบนักวดวชิา ออนดมีานด 2 รหสัสาขา (Ref. 2) ***รหสัชำระเงนิ (Ref. 3),

2 1 6

0 4 จำนวนเงนิ (บาท)

X X X

X

X X

X

X X

3

0 X X X X X X จำนวนเงนิเปนตวัเลข

1,200.00

4

กรอกจำนวนเงนิเปน็ตวัเลข

0

จำนวนเงนิเปนตวัอกัษร

หนง่ึพนัสองรอยบาทถวน

5

กรอกจำนวนเงนิ เปน็ตวัอกัษร www.ondemand.in.th

ขัน้ ตอน

1. กรอกรหัสและจ�ำนวนเงินตามรูปข้างบน *ติดต่อสอบถามสาขาที่น้องสมัครเรียน เพื่อขอรหัสช�ำระเงิน 2. เมื่อกรอกใบช�ำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถน�ำใบนี้ ไปช�ำระได้ที่ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ 3. น�ำใบเสร็จจาก Counter Service มายื่นให้ที่พี่ๆ ออนดีมานด์สาขาที่ต้องการสมัคร จากนั้นพี่ๆ จะออกใบเสร็จจริง ให้อีก 1 ฉบับ พร้อมกับใบ Username และ Password น้องๆ ก็สามารถใช้จองเวลาเรียนได้ทันทีค่ะ

สำหรบัชำระเงนิทเ่ีคานเตอรเซอรวสิ

ใบชำระคาเรยีน สถาบนักวดวชิา ออนดมีานด รหสัคอรส (Ref. 1)

รหสัสาขา (Ref. 2) จำนวนเงนิ (บาท)

***รหสัชำระเงนิ (Ref. 3), จำนวนเงนิเปนตวัเลข

จำนวนเงนิเปนตวัอกัษร

www.ondemand.in.th

www.ondemand.in.th

53


โรงเรียนกวดวิชา

ผู้น�ำการเรียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก

ขั้นตอนการสมัคร และช�ำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส�ำหรับน้องๆ ที่สมัครเรียนทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสยามกิตติ์และสยามสแควร์ ซอย 5)

1

โทรติดต่อพี่ๆ ออนดีมานด์ สาขาที่ต้องการสมัครเรียน

2

พี่ออนดีมานด์ออกรหัสช�ำระเงินให้น้องทางโทรศัพท์ โดยแจ้งชื่อ - สกุล, ชั้น, โรงเรียน, จังหวัด, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้ พี่ๆ จะท�ำการบันทึกข้อมูลลงในใบสมัครพร้อมกับแจ้งน้องวันที่มาเรียนให้มากรอกข้อมูลส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม

3

Download ใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากเว็บไซต์ www.ondemand.in.th เลือก Print ใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์ เซอร์วิสสาขาที่ต้องการสมัครเรียน กรอก...รหัสช�ำระเงิน, รหัสสาขา, รหัสคอร์สที่ต้องการสมัครเรียนและจ�ำนวนเงิน ให้ครบถ้วน

4 5

ช�ำระเงินที่

หรือร้าน

ได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศ

ส่งเอกสารหลักฐานการช�ำระเงิน ส�ำหรับน้องที่สะดวกทางไปรษณีย์ ส่งใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และสลิปที่ได้ จาก 7 - 11 ตัวจริง พร้อมแนบชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail (เพื่อสะดวกใน การติดต่อกลับ)

ส�ำหรับน้องที่สะดวกมาด้วยตนเอง น�ำใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และสลิปที่ได้ จาก 7 - 11 ตัวจริง มาติดต่อพี่ๆ ออนดีมานด์ สาขาที่ต้องการสมัครได้เลยค่ะ

รอการติดต่อกลับจากพีๆ่ ออนดีมานด์ โดยจะท�ำการแจ้ง Username / Password ทางโทรศัพท์ และทาง E-Mail พร้อมแนบไฟล์วิธีการจองเวลาเรียน เพื่อน้องสามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้าได้เลยค่ะ

เวลาท�ำการ 54

ช่วงเปิดเทอม (หยุดทุกวันจันทร์) อังคาร - ศุกร์ 12.00 - 20.00 น. เสาร์ 08.00 - 20.00 น. อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดเทอม (เปิดทุกวัน) จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 20.00 น. อาทิตย์ 08.00 - 14.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 18.00 น.


เพิ่ม 6 สาขาใหม่! บ้านหลังที่

บ้านหลังที่

16

17

บ้านหาดใหญ่

บ้านอุบลราชธานี

0-7423-5554 ถึง 5

0-4524-2128 ถึง 9

59 ถ. จุติอุทิศ 3 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

บ้านสระบุรี

ชั้น 3 ศูนย์การค้าสุขอนันต์ ปาร์ค 179/5 ถ.สุดบรรทัด อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 0-3671-1918 ถึง 9

5 1 5 / 1 - 2 ถ . ส ร ร พ สิ ท ธิ์ อ . เ มื อ ง จ. อุบลราชธานี 34000

บ้านเชียงใหม่

61/1 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50220 0-5332-7142 ถึง 3

บ้านสุราษฎร์ธานี

159/41-43 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7720-6100 ถึง 1

และพบกับบ้านพิษณุโลก เร็วๆ นี้ บ้านสยามกิตติ์

บ้านสยามสแควร์ ซอย5

บ้านพญาไท

บ้านพญาไท2

บ้านวิสุทธานี (บางกะปิ)

บ้านวงเวียนใหญ่

บ้านงามวงศ์วาน

บ้านขอนแก่น

บ้านชลบุรี

บ้านปิ่นเกล้า

บ้านโคราช

บ้านสุพรรณบุรี

484 อาคารสยามกิตติ์ ชั้น 2 ห้อง 212-214 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 0-2250-7598 ถึง 9 2991/39 โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 0-2370-2262 ถึง 3 53/123-124 โครงการตึกน�้ำ หมู่ 3 ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.บ้ า นสวน อ.เมื อ ง จ.ชลบุรี 20000 0-3814-6714 ถึง 5

392/27-28 สยามสแควร์ ซ.5 ถ.พระราม 1 แขวงปทุ ม วั น เขต ปทุมวัน กทม. 10330 0-2654-6248 ถึง 9 130-132 อาคาร M-Place ชั้น 2 ถ.สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น แขวง บางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600 0-2890-6001 ถึง 2 5/92-93 ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุ ณ อั ม ริ น ทร์ เขตบางกอกน้ อ ย กทม. 10700 0-2884-7254 ถึง 5

35/26-27 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 0-2642-7068 ถึง 9

เลขที่ 21/74-78 อาคารคุณมัน่ คง ชัน้ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0-2953-6865 ถึง 6 อาคารเอื้ออภิธร เลขที่ 18 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4426-9188 ถึง 9

พญาไท 2 ตึก C.P. Tower 3 อาคาร A ชั้นลอย 0-2354-5971 ถึง 2

684/32-33 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0-4322-3078 ถึง 9

อาคารเก่งดี มีสุข เลขที่ 2/11 ชั้น 3 ถ.ดาบฟ้าฟื้น ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0-3552-3688

www.ondemand.in.th

55


Turn on your future

มั่นใจ

ขา

า ส ก ุ ท ย ั ภ ด อ ล ป ม า ว ค ฐาน ออนดีมานด์เพิ่มมาตร

น ้ ึ ข ม ่ ิ พ เ ่ ี ท ข ุ ส ม า ว ค อ ่ ื เพ

ไฟส�ำรองฉุกเฉิน

กริ่งเตือนภัย

บันไดหนี ไฟ

ถังดับเพลิง

ส�ำลีชุบแอลกอฮอล์

กล้องวงจรปิด

ห้ามบุคคลภายนอกเข้า

(ส�ำหรับเช็ดโต้ะและหูฟัง)

เจลล้างมือ

www.OnDemand.in.th

โบรชัวร์ออนดีมานด์ ฉบับที่3/55  

โบรชัวร์ออนดีมานด์ ฉบับที่3/55