Page 1

LUNES 26 DE ENERO DE 2009

VALENCIA

Plaza ¡j~ América, 2. Primero. Tel.:96 337 93 7.0.Fa~: 9633716 SO. VAlENCIA:

46004.

Valencia.

e·mall:valeocla@elmuodo.es

La llengua deIs válencians >VALENCIA

Un !libre explica el conflicte lingüístic valencia des d'un punt de vista. ideolagic, pero sense els insuportables tapies maniqueistas de bons i rOlns

Conferencia'

HORAS SIN OCIO

Centro Cultural

Debate' Debates de la Fundación CEPS Debate sobre Los derechos más vulnerables. El caso de Gaza, a cargo de Javier de Lucas, catedrático del Instituto de derechos bu manos de la Universidad de Valencia. Presentado por Joan e. Carbonell, Catedrático de derecho penal de la Universidad de Valencia. Colegio Mayor Rector Peset. A las 19 horas.

RICARD BELLVESER Enguany es ceLlebra el 75 aniversari de la publicació de «La llengua deis valencians» del professor Manuel Sanchis Guarner (1911-1981), un llibre una fita inexquivable en el canónic procés de recuperació formal del valencia com a llengua culta. La primera edició, un fullet humil, amb humilitat pedagógica vull clil~ savi, fou impecable, d'un amor pel valencia el'una CO[diaJitat expositiva que no soIs transmetia la seua passió per la llengua que ens es comuna, sense retoriques, sinó que també el taranna del seu auto!: Les altres edicions, les que vingueren després, anaren enriquint-se en la mida en qué el professor s'engreixcava en la feina d'ampliar-Ia, «quan vaig adins3Hne'n, -explica Sanchis Guarllerja duia escr!tes més d'un centenar d'holandeses, quan l'editor m'havia ctemanat que no n'arribas a guaranta!», així poe a poe va 3nal" creixent fins les més de dos centes pagines que té el!libre des deIs anys sixanta. Pergue ti va sueeeir aL"'{o?, perque en primer Jloc volia explicar quina es la llengua deIs valencians, pero a mida que anava eserivint va comprendre que era encara més important aclarir~li al lector quina cosa és la llengua deis valencians, pas imprescindible per a des· pertar l'amor per la lJengua autoctona. Als anys quaranta, les ampliacions es completaren amb una Gramatica de la llengua valenciana, publicada per l'editorial Torre, que ilavors dirigia Xavier CasI' (1915-2004), qui li va donar alguns consells profitossos exemples. Ara es cumplixen 66 anys de la recreació de Torre, una aventura feta a casa de Casp, amb la participació d'Adlert i inmediatament de Fuster, Valls i San<;. I es cumplix el primer quinqueni de la mori de Xavier Casp, el millar poeta valencia de postguerra, el més seri6s, intens inspirat, el pri· mer que va fugir del paisatgisme, el pintoresquisme, el localisme i elllorentinisme, per a apropar la poesia feta a Valéncia, a la que estava fent-se en altres llocs d'Europa. Aixi el reconeixeren tots els crítics valencians, cata~ lans i mallorquins, que varen sospitar en eil el futur de la poesia en la llengua

i

i

Octubre

Conferencia sobre TUrisme espacial a cargo del Laboratorio para la Experimentación en el Espacio y la Microgravedad. Alas 19.30 horas.

Exposición 'Galería j>azlIComedias Muestra titulada No todo lo que reluce alumbra de Emesto Casero. Hasta el 28 de enero.

¡

El(llosiciÓIl JlIlDía Municipal de Ruzafa. Muestra titulada La voz del silencio de Victor Chiner Sala de Exposiciones. Hasta el 30 de enero.

i

Forum I Fnac Charla-coloquio sobre La meditación fuente interna y externa de paz, a cargo del monje budista Nagpa Jamgyang. Alas 19 horas.

Sanchis Guarner a la seua orla de licenciatura

universitaria.

IEL t'lUNDO

i

i

i

«1E1 miOlrfem;r¡ ideiOl~giiC}} Hi ha !libres que ú sospita que no es tracta d'un més sobre el temes ja sabuts des del punt de vista uniformitzant i tópic, sinó que son nous, que plantegen un nou punt de vista en un terreny en el que tot estava -insatisfactoriament«explicat», Este és el cas de un lIibre amb el horripilant titol, sois apte per a fílólegs, de «El morfema ideológic», editat per Onada edicions amb la col.Jaboració de la Universitat Polit;,cnica de VLC lIibre que no hi es complaient amb el pensament correcte, que en el cas valencia sol ser cert catalanisme a la universitaria, sinó que te el valor, intens, de la conM fortable lIibertat intel.lectual. Este excelent IIibre, dividix als integrants del conflicte lingüistic valencia, a partir de la divlsió sociológica de Xambó peró sense els seus prejuís ideológics, segons els cual els blavers eren, en I'estomagants tópics, irracionals, acientifics, dogmatics I si mes no feixistes i el catalanistes, cultes, universitaris, carregats d'autoritat clentifica (¿?), protegits de vents i marees pel principi d'irrefutabilital. Es ú deis IIibres mes iliures, moderns i intel.ligents que he lIegits en molt de temps, deIs valencians. Casp-Sanchis Guarner-FusterAdlert, durant anys formaren un tandem molt profitós per a la cultura valenciana. EIs dos primers van ser d'una lleialtat lingüistica inquestionable, mentres que els altres dos, Fuster i Adlert, varen haver d'escriure molt en casteila, principalment periodisme i algunes poesies. Casp mai va escriure poesia en cas· teila i en prosa, exemples mínims, Sanchis Guamer tampoc ha va fer, en uns anys de tanta dificulta!. Després vindrien les desavenencies tan própies entre poetes escriguen en valencia, en castella, en anglés, en

francés o en rus, desencontres entre poetes que els polítics sempre saben com aprofitar-se d'elles, i en el cas valencia, batalles lingüistiques que han estat fins ara, en general, toscament explicades fins l'arrivada d'un llibre ben clarificador de Josep Ángel Mas Castell, doctor en filologia naixcut a Xaló, que es diu «El morfema ideológic», un !libre que suposa un tall entre la literatura existent sobre el conflicte i la que a partir d'ara víndra, un llibre pie de trellat, absent deIs insuportables maniqueismes de perfil ideológic, que han vingut simplificant el món fins convertir-lo en un parvulari per a militants i conven<;uts.

i

> la 'uot'g~til,~ula de Cultura (A M, La artisfa Inmil Piéó expone su colección Soturatlon; donde,É'xpresa sus pinceladas· kitsch con arte pop de los 50, Hasta 18 de febrero.

> PROVINCIA

DE VALENCIA

Benaguasill Teatro Teatro InfantiL Obra Mmy Magic! por Forum's Sto¡ytellelc Auditorio. A las 9.30 horas. loriguilla I Conferencia - Taller Conferenda sobre La. cocina tradicional valenciana a cargo de Jesús Pellicer. Ayuntamiento. Por la tarde. . Sagunt I Exposición Muestra titúlada Gvravats de Ángel Ventura. Estara hasta el 30 de enero. Casa Municipal de Cultura. Xátiva' Exposición Muestra titulada Las distintas épocas de Juan Francés. Estará hasta el14 de febrero. Casa de la Cultura.

Fotográficos, coMed. vinilos, lienzo, papel caballo, verjurados, ete .. y Acabados Brillo, Mate, Cartón Pluma, Plastificados. Roflers, etc ... Hasta 1070 mm. [~lnfl·::J(¡.\ Fcr~,JI!"'FfC." A¡r~ /3,~¡¡i:::;:$0 "'!l'. r,PI-lS'::-

'~o"co

'::~I

B/allco/nogro

y cofor, Todos los formalOS, Gramajes especiales,

Etc,.

Direclamenle a PDF o TlF. Color o Blanco y negro. Cualquier formalo de papelhasl. 914 mm.

3eo

Blanco/negro y color. Múlllples lor"!al~,s de archivo. Plegado. Ele...

rAIIJ(:r ••••.. !U-lr.

CA/frr.,.r,\·", C4/1',Il

A'

Guaflex, Ruslica, Proyectos, Espiral. Cajas a medidn PIlI"f1 proyecfos, Grabados y..gran si/rUdo -de acabádos a ,elegir. 300

Gil,

OfrecemosSo 1ucioneSia'::~ttsNéeesicl:ades

El morfema ideològic a El Mundo  

Ressenya d'El morfema ideològic de Josep Àngel Mas a El Mundo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you