Page 1


´ÉºÉÇ & 3

+H Å &6

»É³NÅÉ +H Å & 26

»ÉÅH±~É Wä{É «ÉÖ´ÉÉ OÉÖ~É-©ÉÖÅ¥É> wÉùÉ ¡ÉHÉʶÉlÉ Trust Reg. No. E/25820

(©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) lÉÅmÉÒ & WlÉÒ{É +àSÉ. qÉà¶ÉÒ

±ÉÎ¥yÉ ÷Äàe HÉà~ÉÉâùà÷Ã»É (09820661422) H©É±ÉÉ §ÉÖ´É{É, ¶ÉÉà~É {ÉÅ. 2, ¸Éà«ÉÉÅ»É Ê»É{Éà©ÉÉ ±Éà{É{ÉÒ »ÉÉ©Éà, +à±É. ¥ÉÒ. +à»É. ©ÉÉNÉÇ, PÉÉ÷HÉà~Éù (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-86.

±É´ÉÉW©É & +ÉY´É{É °É. 1000/-

SÉH à /eÉÄ¢÷ »ÉH Å ±~É W{äÉ «É´ÖÉÉ OÉ~ÖÉ{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ Payee's A/c {ÉÉà ©ÉÉH à ±É´ÉÉà +oÉ´ÉÉ +É~É +É~É{ÉÅÖ ±É´ÉÉW©É Hà +{ÉqÖÉ{É{ÉÒ ùH©É +É~É{ÉÒ {ÉWqÒH{ÉÒ ~ÉX Å ¥É {ɶàÉ{É±É ¥ÉH á ©ÉÉÅ »ÉH Å ±~É W{äÉ «É´ÖÉÉ OÉ~ÖÉ{ÉÉ »ÉÊà´ÉNÅ] LÉÉlÉÉ{ÉÉ A/c No.3734002100026118 ©ÉÉÅ eÉ«ÉùG à ÷ +É~É{ÉÉ SÉH à +oÉ´ÉÉ ùÉH à e ùH©É W©ÉÉ HùÉ´ÉÒ ¶ÉHÉà UÉ.à ¥ÉH á ©ÉÉÅ §Éù±àÉ SÉH à Hà ùÉH à e ùH©É{ÉÒ »±ÉÒ~É +É~É {ÉÒSÉ{àÉÉ »Éù{ÉÉ©Éà ©ÉÉH à ±ÉÒ +É~ɶÉÉ.à »±ÉÒ~É »ÉÉoÉà +É~É{ÉÅÖ ~ÉùÚÖ »Éù{ÉÉ©ÉÖ lÉoÉÉ Ê´ÉNÉlÉ ~ÉiÉ ©ÉÉH à ±É¶ÉÉ.à

¡Éà©É +à »ÉÖLÉ Uà; +~ÉàKÉÉ +à©ÉÉÅ Ê´ÉP{É Uà

Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´ÉÊSÉmÉlÉÉoÉÒ C§ÉùÉlÉÖÅ +É~ÉiÉÖÅ ©É{É Uà. lÉà©ÉÉÅ »ÉÉù~É Uà lÉà÷±ÉÒ W +yÉÚù~É ~ÉiÉ Uà, lÉà÷±ÉÒ W ©ÉʱÉ{ÉlÉÉ Uà. +É ¥ÉyÉÖÅ +àH »ÉÉoÉà W ù¾à Uà, ´ÉyÉà Uà, Ê´ÉH»Éà Uà ö NÉÖ±ÉÉ¥É{ÉÉÅ ©É{ÉÉàù©É £Ý±É +{Éà lÉà{ÉÒ ~ÉmÉ´«É´ ɾÉù »ÉÉoÉà{ÉÉ +iÉÒ«ÉÉ³É HÉÅ÷É{ÉÒ Wà©É. ¶ÉÖÅ +à´ÉÒ HÉà> lÉùHÒ¥É ¾Éà> ¶ÉHà Hà £Ý±É{ÉÒ »ÉÖNÉÅyÉ ©ÉÉiÉÒ ¶ÉHÉ«É (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) +{Éà HÉÅ÷ÉoÉÒ XlÉ{Éà ¥ÉSÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É? 601, "»É©ÉÉW qÒ~É' W©É{ÉÉqÉ»É +eÖG«ÉÉ ùÉàe, +à´ÉÖÅ HÉà> HùÒ ¶ÉHà +à{Éà H³É W H¾à´ÉÉ«É! HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-67. (M.: 9820626026) »ÉÉy«É oÉ> ¶ÉHà +à´ÉÒ +É H³É Uà. X¾àùÉlÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ & ¾à©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ ö 9322630951 Wà{Éà Wà{Éà +É~ÉiÉà Àq«ÉoÉÒ SÉɾÒ+à, ¡Éà©É +É~ÉÒ+à l«ÉÉùà +É~ÉiÉ{Éà »ÉÖLÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É oÉÉ«É Uà. +à ¡Éà©É ©ÉÉiÉ»É ¡Él«Éà ¾Éà«É Hà OÉɾHÉà XàNÉ ● ©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÉÅ Ê´ÉSÉÉùÉà qùH à ±ÉLàÉH{ÉÉ »´ÉlÉmÅÉ +{Éà ~ɶÉÖ-~ÉKÉÒ ¡Él«Éà ¾Éà«É, l«ÉÉùà, ¥É}Éà ~ÉKÉà »ÉÖLÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É oÉÉ«É Uà. +NÅÉlÉ Ê´ÉSÉÉù U.à lÉ{àÉÒ »ÉÉoÉà lÉmÅÉÒ / ¡ÉHɶÉH / OÉ~ÖÉ (©Éeų) »É¾©ÉlÉ Uà ~ÉiÉ ~Éà±ÉÉ NÉÖ±ÉÉ¥É{ÉÉ £Ý±É »ÉÉoÉà{ÉÉ HÉÅ÷É{ÉÒ Wà©É Xà ¡Éà©ÉÒ »ÉÉoÉà W lÉ©àÉ ©ÉÉ{ÉÒ ±É´àÉÅÖ {Éʾ. +à ´«ÉÎGlÉ ¡Él«Éà +É~ÉiÉÉ ÊSÉnÉ©ÉÉÅ +~ÉàKÉÉ{ÉÉ HÅ÷H{ÉÉ +ÅHÖùÉà ~ÉiÉ ● HÉ{É{ÚÉÒ HÉ«É´ÇÉɾÒ{ÉÅÖ +ÊyÉHÉù KÉmàÉ ©É¥ÅÖÉ> W ù¾¶àÉ.à ● X¾ùàÉlÉ »É¥ÅÉyÅÉÒ ¡ÉÉeàG÷Ã{ÉÒ LÉùÒqÒ{ÉÒ Hà ±ÉlàÉÒqlàÉÒ©ÉÉÅ CNÉÒ X«É +{Éà +à +~ÉàKÉÉ +É~ÉiÉÉ ¡Éà©É{ÉÒ ±ÉÅ¥ÉÉ>oÉÒ «Éà ©ÉÉà÷Ò ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ{ÉÒ HÉ> à W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ù¾làÉÒ {ÉoÉÒ. ● qù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÒ 7 +oÉ´ÉÉ 8 lÉÉùÒLÉà ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É U.à ±ÉÅ¥ÉÉ>{ÉÒ ¾Éà«É +{Éà lÉà {É »ÉÅlÉÉàºÉÉ«É +à÷±Éà +É~ÉiÉ{Éà qÖ&LÉ +{Éà +H Å ¡ÉÊ»Éu oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ{ÉÉ ¥Éà +c´ÉÉÊe«ÉÉ©ÉÉÅ +H Å {É ©É³à lÉÉà ~ÉÉ»à÷ +ÉPÉÉlÉ ±ÉÉNÉà. »Éù´ÉÉ³à ¡Éà©É{ÉÖÅ »ÉÖLÉ Hù©ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà. {ÉÅq´ÉÉ> ~ÉiÉ +ÉÊࣻɩÉÉÅ lÉ~ÉÉ»É H«ÉÉÇ ¥ÉÉq lÉùÖlÉ W HÉ«ÉɱÇÉ«É{Éà ±ÉÊàLÉlÉ XiÉ Hù´ÉÒ. X«É. ● OÉɾH {É¥ÅÉù ù~àÉù ~Éù ±ÉLɱàÉÉà ¾É«àÉ U.à OÉɾH {É¥ÅÉù ´ÉNÉù{ÉÒ HÉ> à ~ÉiÉ ¡Éà©É HùÒ+à ö ¡Éà©É W HùÒà, ©ÉämÉÒ{ÉÉà ©ÉÉÅe´ÉÉà ¥ÉÉÅyÉÒ+à, »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà £Êù«ÉÉq »´ÉÒHÉ«ÉÇ {ÉoÉÒ. »Éù{ÉÉ©ÉÅÖ ¥Éq±ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉSÚÉ{ÉÉ ù~àÉù »ÉÉoÉà ±ÉLàÉÒlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉH à ±ÉÉ´É´ÉÒ. +~ÉàKÉÉ{ÉÉ HÉÅ÷ÉoÉÒ »ÉÉ´ÉyÉ ù¾Ò+à ö ÊSÉnÉ{Éà ¥É{Éà lÉà÷±ÉÖÅ lÉà{ÉÉoÉÒ ¥ÉSÉÉ´ÉÒ+à lÉÉà ~ÉUÒ ©ÉÉLÉÒ Ê´É{ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉyÉ ©É²«ÉÉ W Hù¶Éà, ©ÉyÉÖù ©ÉyÉ ±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ ©É²«ÉÉ W Hù¶Éà. ©ÉÒùÉ ùÉà e & W«É ©É¾à l ÉÉ 9920639870 +É +PÉùÖÅ Uà +É +àH ¡ÉHÉù{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ Uà, ~ÉiÉ Hù´ÉÉ Wà´ÉÒ Uà. HÉÅ Ê q´É±ÉÒ & §ÉÉ´Éà ¶ É ¶Éà c 9820626026 ©É±ÉÉe & ¡É¶ÉÉÅ l É qà » ÉÉ> 9821586239 lÉà©ÉÉÅ Xà Ê»ÉÊu »ÉÉÅ~Éeà lÉÉà Y´É{É A}ÉÊlÉ{ÉÉ +ÉHɶÉ{Éà +ÉťɴÉÉ ±ÉÉNÉà. PÉÉ÷HÉà ~ Éù & SÉà l É{É ]É÷HÒ«ÉÉ 9821216136 +à ´ÉÖÅ HÉÅ>H HùÒ+à. {ÉÉNÉqà ´ ÉÒ & Ê´É~ÉÖ ± É ©É¾à l ÉÉ 9892829565 eÉá ¥ ÉҴɱÉÒ & ùÉWHÉà ÷ &

+W«É ~ÉÉùà L É 9323162488 ʩɱÉ{É Wà . ©É¾à l ÉÉ 2572836

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ.¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. £àúÉÖ+ÉùÒ 2011 1


+àH ´ÉÉlÉ...

»ÉÉSÉÉ »ÉÅlÉ{ÉÉà ¡É§ÉÉ´É Hà´É³[ÉÉ{ÉÒ+à ¥ÉlÉÉ´Éà±É ʴɹÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ ©ÉÖW¥É +É Ê´É¹É©ÉÉÅ mÉiÉ ±ÉÉàH Uà & Cy´ÉDZÉÉàH, ÊlÉSUÉDZÉÉàH +{Éà +yÉÉà±ÉÉàH (~ÉÉlÉɳ±ÉÉàH). lÉà©ÉÉÅ ÊlÉSUÉDZÉÉàH +à÷±Éà Hà ©ÉÞl«ÉÖ±ÉÉàH, ©Éy«É±ÉÉàH©ÉÉÅ +»ÉÅL«ÉÉlÉÉ wÒ~É-»É©ÉÖrÉà Uà, lÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÉäoÉÒ ©Éy«É©ÉÉÅ 1 ±ÉÉLÉ «ÉÉàW{É{ÉÉà WÅ¥ÉÚwÒ~É Uà. lÉà{ÉÉ £ùlÉÉà 2 ±ÉÉLÉ «ÉÉàW{É{ÉÉà ±É´ÉiɻɩÉÖr Uà. lÉà SÉJÉHÉùà ù¾à±É Uà. lÉà »É©ÉÖr{ÉÒ 1000 «ÉÉàW{É{ÉÒ DeÉ> Uà, 16000 «ÉÉàW{É{ÉÒ DSÉÉ> lÉoÉÉ 17000 «ÉÉàW{É »ÉÅ~ÉÚiÉÇ Uà. WÅ¥ÉÚwÒ~É{ÉÉ +ÅlɧÉÉNÉoÉÒ ±É´ÉiɻɩÉÖr©ÉÉÅ 95000 «ÉÉàW{É WlÉÉÅ SÉÉù ©ÉÉà÷É ~ÉÉlɱÉH³¶ÉÉ +É´Éà Uà. lÉà ¡Él«ÉàH ~ÉÉlÉɱÉH³¶É +àH ±ÉÉLÉ «ÉÉàW{É{ÉÉ Uà. lÉà ʻɴÉÉ«É{ÉÉ ¥ÉÒX {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉlÉɱÉH³¶ÉÉà +{ÉàH ù¾à±ÉÉ Uà. lÉà{ÉÉ {ÉÒSÉà{ÉÉ 1/3 §ÉÉNÉ©ÉÉÅ ´ÉÉ«ÉÖ, ©Éy«É{ÉÉ 1/3 §ÉÉNÉ©ÉÉÅ ´ÉÉ«ÉÖ-W±É +{Éà A~Éù{ÉÉ 1/3 §ÉÉNÉ©ÉÉÅ W±É ¾Éà«É Uà. V«ÉÉùà ´ÉÉ«ÉÖHÉ«É{ÉÒ AqÒùiÉÉ oÉÉ«É Uà l«ÉÉùà ~ÉÉiÉÒ A~Éù AU³à Uà +{Éà §ÉùlÉÒ +É´Éà Uà. SÉÉäq¶É, +Éc©É, +©ÉÉ»É, ~ÉÚÊiÉÇ©ÉÉ{ÉÉ Êq´É»Éà +ÊyÉHÉÊyÉH §ÉùlÉÒ +{Éà +Éà÷ oÉÉ«É Uà. 30 ©ÉÖ¾ÚlÉÇ{ÉÒ +àH +¾ÉàùÉÊmÉ©ÉÉÅ

±É´ÉiɻɩÉÖr{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ¥Éà ´ÉLÉlÉ ´ÉyÉà Uà +{Éà PÉ÷à Uà, +à÷±Éà Hà §ÉùlÉÒ-+Éà÷ oÉÉ«É Uà. +É ±É´ÉiɻɩÉÖr{ÉÒ Wà ʶÉLÉÉ Uà, lÉà{ÉÉ A~Éù ¾XùÉà qà´ÉÉà hÉÅHiÉ ±É>{Éà ~ÉÉiÉÒ{Éà q¥ÉÉ´Éà Uà. lÉà{ÉÉ A~ÉùoÉÒ UÉÅ÷°~Éà ~ÉÉiÉÒ +É´Éà Uà. lÉà +É~ÉiÉÉ WÅ¥ÉÚwÒ~É{ÉÉ qÊù«ÉÉ Uà. ¾´Éà ¡ÉüÉ +à oÉÉ«É Uà Hà +É÷±ÉÖÅ ±É´ÉiɻɩÉÖr{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ +É´Éà Uà, UlÉÉÅ lÉà WÅ¥ÉÚwÒ~É{Éà Hà©É eÖ¥ÉÉeÒ qàlÉÉà {ÉoÉÒ? lÉÉà +É ùÂÉ lÉà{ÉÉ HÉùiÉÉà... ★ WÅ¥ÉÚwÒ~É {ÉÉ©É{ÉÉ wÒ~É©ÉÉÅ §ÉùlÉ >ù´ÉlÉ{ÉÉÅ KÉàmÉ©ÉÉÅ lÉÒoÉÈHù SÉJ´ÉlÉÔ ¥É³qà´É, ´ÉÉ»ÉÖqà´É, SÉÉùiÉ©ÉÖÊ{É+Éà, Ê´ÉvÉyÉùÉà, »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒ+Éà +{Éà ¸ÉÉ´ÉH-¸ÉÉÊ´ÉHÉ Uà lÉoÉÉ §Ér Ê´ÉÊ{ÉlÉ A~ɶÉÉÅlÉ ¡ÉHÞÊlÉ´ÉÉ³É ©ÉÉqÇ´É +ÉÊq NÉÖiÉÉàoÉÒ »ÉÅ~É}É +à´ÉÉ »ÉÉyÉHÉà-©ÉÉ{É´ÉÉà ù¾à Uà, Wà{Éà ±É>{Éà ±É´ÉiɻɩÉÖr WÅ¥ÉÚwÒ~É{Éà eÖ¥ÉÉelÉÉà {ÉoÉÒ. ★ WÅ¥ÉÚwÒ~É©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉÅ ¾à©É´É«É, ʾùi«É´É«É +ÉÊq WÖNÉʱɫÉÉ{ÉÉÅ KÉàmÉÉà©ÉÉÅ §Ér, A~ɶÉÉÅlÉ, Ê´É{ÉÒlÉ ©É{ÉÖº«ÉÉà ù¾à Uà. ★ ©É¾ÉÊ´Éqà¾KÉàmÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ lÉÒoÉÈHù, SÉJ´ÉlÉÔ +ÉÊq lÉoÉÉ »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒ, ¸ÉÉ´ÉH-¸ÉÉÊ´ÉHÉ+Éà ´É»Éà Uà, lÉàoÉÒ WÅ¥ÉÚwÒ~É{Éà ±É´ÉiɻɩÉÖr ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒoÉÒ eÖ¥ÉÉelÉÉà {ÉoÉÒ. +É ¥ÉyÉÉÅ HÉùiÉÉà ¥ÉlÉÉ´Éà Uà Hà »ÉÅlÉ-»ÉlÉÒY+Éà l«ÉÉNÉÒ ©É¾Él©ÉÉÉà{ÉÖÅ ©É¾Él©«É +É Ê´É¹É©ÉÉÅ Hà÷±ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ Uà. HÖqùlÉ ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ{Éà +Éà³ÅNÉÒ ¶ÉHlÉÒ {ÉoÉÒ. +à÷±Éà W ʴɹɩÉÉÅ »ÉÉSÉÉ »ÉÅlÉÉà{ÉÖÅ «ÉÉàNÉqÉ{É LÉÚ¥É +NÉl«É{ÉÖÅ Uà.

ö lÉÅmÉÒ & WlÉÒ{É +àSÉ. qÉà¶ÉÒ

Shop No. 2/3/11, Swet Sagar, Liberty Garden, Main Road, Malad (W), Mumbai - 64. (INDIA). Tel.: 2888 2612 / 2844 1312 Shop No. 8/9, Shital Apartment, Nursing Lane, S.V. Road, Malad (W), Mumbai - 64. (INDIA). Tel.: 6513 8298 / 6580 6463

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 2


´ÉÉ »É SÉ{ ³ÅN É©É É É³ É

+ÉÊq{ÉÉoÉ{ÉÒ +qçÉÚlÉ »lÉÖÊlÉ +à÷±Éà §ÉGlÉÉ©Éù »ÉÅ.& ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.

¸ÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÖÅNÉ»ÉÚÊù+à +É »lÉÉàmÉ{ÉÉà ´«É´É¾Éù H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ H«ÉÉâ ¾¶Éà? lÉà LÉÉlÉùÒ~ÉÚ´ÉÇH H¾à´ÉÉ{ÉÖÅ +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà HÉà> »ÉÉyÉ{É {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÉ ¡ÉoÉ©É ~Éq ~ÉùoÉÒ lÉà §ÉGlÉÉ©Éù»lÉÉàmÉ lÉùÒHà ¡ÉÊ»Éu oÉ«Éà±ÉÖÅ Uà. +É´ÉÒ ¡ÉoÉÉ Wä{É lÉoÉÉ Wä{ÉàlÉù ´ÉNÉÇ©ÉÉÅ ¡ÉÉSÉÒ{É HɳoÉÒ SÉɱÉÒ +É´ÉÒ Uà, +à©É H¾Ò+à lÉÉà +«ÉÉàN«É {ÉoÉÒ. `±ÉÉàNÉ»»É' »ÉÚmÉ, `{É©ÉÉàloÉÖiÉÅ' »ÉÚmÉ `A´É»ÉNNɾùÅ' »lÉÉàmÉ ´ÉNÉàùà lÉà{ÉÉÅ ¡ÉÊ»Éu AqɾùiÉÉà Uà. FN´Éàq{ÉÖÅ {ÉÉ»ÉqÒ«É»ÉÚmÉ ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ ¡ÉÉùŧÉ{ÉÉ `veemeoemeerled' ~Éq ~ÉùoÉÒ ~Éeà±ÉÖÅ Uà. +É »lÉÉàmÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É XàlÉÉÅ lÉà{ÉÖÅ {ÉÉ©É `¸ÉÒ +ÉÊq{ÉÉoÉ »lÉÉàmÉ' Hà `¸ÉÒ FºÉ§Éqà´É »lÉÉàmÉ' ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à, ~ÉiÉ +É´ÉÉà A±±ÉàLÉ HÉà>+à H«ÉÉÇ{ÉÖÅ XiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +{Éà HqÉSÉ HÉà>+à +à´ÉÉà A±±ÉàLÉ H«ÉÉâ ¾Éà«É, lÉÉà ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ LÉÉ»É ¡ÉÊ»ÉÊu {ÉoÉÒ. ±ÉÉàH©ÉÉ{É»É lÉÉà ¡ÉSÉʱÉlÉ {ÉÉ©É{Éà W ~ÉHeÒ ±Éà Uà +{Éà »É©É»lÉ ´«É´É¾Éù lÉà{ÉÉ +ÉyÉÉùà W SɱÉÉ´Éà Uà. +ÉWà lÉÉà §ÉGlÉÉ©Éù ¶É¥q Wä{É »É©ÉÉW©ÉÉÅ +ÊlÉ ¡ÉÊSɱÉlÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà +{Éà lÉà ±ÉÉàH §É´«É §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉà vÉàlÉH ¥É{Éà±ÉÉà Uà. »ÉÚÊùY+à ùSÉà±ÉÉÅ ¥ÉÒXÅ ¥Éà »lÉÉàmÉÉà{ÉÉÅ {ÉÉ©É ~ÉiÉ +ÉW ùÒlÉà ¡ÉSÉʱÉlÉ oÉ«Éà±ÉÉÅ Uà. Wà »lÉÉàmÉ veefceTCe ¶É¥qoÉÒ ¶É° oÉ«ÉÖÅ, lÉà `{ÉÊ©ÉCiÉ »lÉÉàmÉ' +{Éà Wà »lÉÉàmÉ YeefÊeyYej ¶É¥qoÉÒ ¶É° oÉ«ÉÖÅ lÉà `§ÉÊnÉ¥§Éù »lÉÉàmÉ'. +¾Ó +à÷±ÉÒ »~ɺ÷lÉÉ +ɴɶ«ÉH Uà Hà {ÉÊ©ÉAiÉ»lÉÉàmÉ, §É«É¾ù»lÉÉàmÉ lÉùÒHà ~ÉiÉ L«ÉÉÊlÉ ~ÉÉ©Éà±ÉÖÅ Uà, Hà©ÉHà lÉà{ÉÉà ©ÉÖL«É Ê´ÉºÉ«É Ê´ÉÊ´ÉyÉ §É«ÉÉà{Éà qÚù Hù´ÉÉ{ÉÉà Uà. ¾´Éà +É »lÉÉàmÉ{ÉÉ ~Év¡É©ÉÉiÉ +ÅNÉà Ê´ÉSÉÉù HùÒ+à. ¹ÉàlÉÉ©¥Éù »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ »ÉÅ¡ÉqÉ«É +É »lÉÉàmÉ{ÉÉ 48 ~ÉvÉà ©ÉÉ{Éà Uà +{Éà lÉà W ¡É©ÉÉiÉà lÉà{ÉÉà ~ÉÉc Hùà Uà. ÊqNÉ©¥Éù »ÉÅ¡ÉqÉ«É ~ÉiÉ +É »lÉÉàmÉ{Éà 48 ~ÉvÉà{ÉÖÅ W ©ÉÉ{Éà Uà +{Éà lÉà ¡É©ÉÉiÉà lÉà{ÉÉà ~ÉÉc Hùà Uà, ~ÉùÅlÉÖ ¹ÉàlÉÉ©¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH »ÉÅ¡ÉqÉ«É +É »lÉÉàmÉ{Éà 44

~ÉvÉà{ÉÖÅ ©ÉÉ{Éà Uà. lÉà©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É{ÉÉÅ 31 ~ÉvÉà lÉÉà ©ÉÚ³ ~ÉÉc ¡É©ÉÉiÉà W ¥ÉÉà±Éà Uà, ~ÉiÉ l«ÉÉù ~ÉUÒ {ÉÒSÉà{ÉÉÅ SÉÉù ~ÉvÉà lÉà ¥ÉÉà±ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. iecYeerjleejjJeHetefjleefoiedefJeYeeieñewueeske̳eueeskeÀMeg YemebieceYetefleo#eë~ me×ce&jepe pe³eIees<eCeIees<ekeÀë meved, Kes ogvogefYeOJe&veefle les ³eMemeë ÒeJeeoer ~~1~~ cevoej-megvoj-veces©-megHeeefjpeelemevleevekeÀeefokegÀmegceeslkeÀjJe=efä©×e~ ievOeesoefyevogMegYecevoce©lÒeHeelee, efoJ³ee efoJeë Heleefle les Je®emeeb leefleJee& ~~2~~ MegcYelÒeYeeJeue³eYetefjefJeYee efJeYeesmles, ueeskeÀ$e³es Ðegefleceleeb Ðegefleceeef#eHevleer~

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011

3


ÒeesÐeefÎJeekeÀjefvejvlej YetefjmebjJ³ee, oerHl³ee pe³el³eefHe efveMeeceefHe meescemeewc³eeced ~~3~~ mJeiee&HeJeie&iececeeie&efJeceeie&Cesäë, me×ce&leÊJekeÀLevewkeÀHeìgefm$eueeske̳eeë~ efoJ³eOJeefveYe&Jeefle les efJeMeoeLe&meJe&Yee<eemJeYeeJeHeefjCeeceiegCewë Òe³eesp³eë ~~4~~ `DSÉÉ +{Éà NÉŧÉÒù ¶É¥qÉàoÉÒ q¶Éà Êq¶ÉÉÉà{Éà ~ÉÚÊùlÉ Hù{ÉÉùÒ, mÉiÉà ±ÉÉàH{ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà{Éà ¶ÉÖ§É »É©ÉÉNÉ©É{ÉÒ Ê´É§ÉÚÊlÉ{Éà qà{ÉÉùÒ Wà qÖqÖŧÉÒ ´ÉÉNÉà Uà, lÉà +É~ɸÉÒ{ÉÉ yÉ©ÉÇùÉV«É{ÉÒ W«ÉPÉÉàºÉiÉÉ ¡ÉH÷ Hùà Uà +{Éà +ÉHɶɩÉÉÅ +É~É{ÉÉ «É¶É{Éà W ¡ÉH÷ Hùà Uà.' `»ÉÖNÉÅyÉÒ W³{ÉÉ Ê¥ÉÅqÖ+ÉàoÉÒ ¶ÉÖ§É +{Éà ©ÉÅq ~É´É{ÉoÉÒ ©ÉÅqÉù, »ÉÖÅqù {É©ÉàùÖ, »ÉÉùÉ ~ÉÉÊùXlÉ +{Éà »ÉÅlÉÉ{ÉHÉÊq ´ÉÞKÉÉà{ÉÉÅ ~ÉÖº~ÉÉà{ÉÒ Wà ¸Éàºc ´ÉÞʺ÷ +ÉHɶɩÉÉÅoÉÒ ~Éeà Uà, lÉà XiÉà Hà +É~ɸÉÒ{ÉÉÅ ´ÉSÉ{ÉÉà{ÉÒ Êq´«É ~ÉÅÎGlÉ ¡É»ÉùÒ ù¾àlÉÒ ¾Éà«É {Éʾ? lÉà´ÉÒ qàLÉÉ«É Uà. `¾à ʴɧÉÉà! lÉ©ÉÉùÉ ¶ÉÉà§ÉÉ«É©ÉÉ{É ¡É§ÉÉ©ÉÅe³{ÉÒ +ÊlÉ¶É«É lÉàWλ´ÉlÉÉ, mÉiÉ WNÉlÉ{ÉÉ vÖÊlÉ©ÉÉ{É ~ÉqÉoÉÉâ{ÉÒ vÖÊlÉ{ÉÉà ÊlÉù»HÉù Hùà Uà +{Éà +{ÉàH ¡ÉHɶɩÉÉ{É »ÉÚ«ÉÉâ{ÉÒ »É©ÉÉ{É lÉàW»´ÉÒ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ ~ÉiÉ SÉÅr©ÉÉ »É©ÉÉ{É ¶ÉÒlɳ ¡É§ÉÉ ´Éeà ùÉÊmÉ{Éà YlÉà Uà.

W{©ÉÊq{É{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ {ÉÉ©É & ´ÉàqÉÅlÉ {É«É{É ©É¾àlÉÉ HÉÅÊq´É±ÉÒ (>»÷) W{©É & 14-2-2007

`»´ÉNÉÇ +{Éà ©ÉÉàKÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ >º÷ Ê©ÉmÉ, »Éu©ÉÇ +{Éà »ÉqôɻlÉÖ{ÉÖÅ »´É°~É H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +àH W SÉlÉÖù lÉoÉÉ Ê{É©Édz +oÉÇ +{Éà »É©É»lÉ §ÉɺÉÉ »´É§ÉÉ´É ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉÊq NÉÖiÉÉàoÉÒ «ÉÖGlÉ +É~É{ÉÉà Êq´«É y´ÉÊ{É oÉÉ«É Uà.' +É©ÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ ~Év©ÉÉÅ +º÷©É¾É¡ÉÊlɾɫÉÇ ~ÉäHÒ qÖqÖÅ椃 ¡ÉÊlÉ«ÉɾÇ{ÉÖÅ, ¥ÉÒX ~Év©ÉÉÅ ~ÉÖº~É´ÉÞʺ÷¡ÉÉÊlɾɫÉÇ{ÉÖÅ, mÉÒX ~Év©ÉÉÅ §ÉÉ©ÉÅe±É¡ÉÊlɾɫÉÇ{ÉÖÅ +{Éà SÉÉàoÉÉ ~Év©ÉÉÅ Êq´«Éy´ÉÊ{É¡ÉÉÊlɾɫÉÇ{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É Uà. »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ lÉoÉÉ ÊqNÉ©¥Éù »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÖÅ +à©É ©ÉÉ{É´ÉÖÅ Uà Hà +É ~ÉvÉà ´Éeà +º÷©É¾É¡ÉÉÊlɾɫÉÇ{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É ~ÉÖùÖÅ oÉÉ«É Uà, +à÷±Éà lÉà ©ÉÚ³ »lÉÉàmÉ©ÉÉÅ ¾Éà´ÉÉÅ W Xà>+à. ¹ÉàlÉÉ©¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWHÉà+à NÉÉoÉÉ ¥ÉÉà±É´ÉÉ{ÉÖÅ UÉàeÒ qÒyÉÖÅ Uà.Ê{ÉiÉÇ«É»ÉÉNÉù ¡Éà»É lÉù£oÉÒ ¡ÉH÷ oÉ«Éà±ÉÒ HÉ´«É©ÉɳÉ{ÉÉ »É~lÉ©É NÉÖSU©ÉÉÅ +É »lÉÉàmÉ ¡ÉH÷ oÉ«Éà±ÉÖÅ Uà. lÉà{ÉÉ »ÉÅ~ÉÉqHÉà+à +à´ÉÒ {ÉÉáyÉ HùÒ Uà Hà +ÉÊq ~ÉqÉàoÉÒ ¶É° oÉlÉÉÅ SÉÉù ~ÉvÉà HÉàÒH ~ÉÅÊelÉà ©ÉÊiÉ©ÉɱÉÉ©ÉÉÅ HÉSÉ{ÉÉ ÷ÚHeÉ ¥Éà»ÉÉeÒ qà lÉà©É ¸ÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÖÅNÉ»ÉÚÊù{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÉeÒ qÒyÉÉÅ Uà, +à ´É»lÉÖ lÉà{ÉÖÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É Ê{ÉùÒKÉiÉ Hù´ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ HÊ´Él´É{ÉÉà ©É©ÉÇ XiÉ{ÉÉùÉ Ê´ÉwÉ{ÉÉà XiÉÒ ¶ÉHà +à©É Uà.' l«ÉÉÅ +à ~ÉiÉ »ÉÚSÉ´«ÉÖÅ Uà Hà `¹ÉàlÉÉ©¥ÉùÉà+à +É SÉÉù ~ÉvÉà{Éà ¡ÉÊKÉ~lÉ ©ÉÉ{ÉÒ+à UÒ+à.

©ÉèùàW-eà {ÉÉ©É & ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ´ÉÉàùÉ ´ÉlÉ{É & NÉÉälÉ©ÉNÉh ¾É±É ©É±ÉÉe (´Éà) ±ÉN{É lÉÉ. 6-2-1965 Ramniklal N. Vora

M a n u f a c t u r e r s o f : P H A R M A C E U T I C A L & F I N E C H E M I C A L S

Works : W-52, M.I.D.C. Morivali, Ambarnath-421505. Dist. Thane. Ph. (95-0251) 2683236 Admn. Off.: Mahesh Apt., 5th Flr., Srimad Rajchandra Mandir Marg, Tilak Road, Ghatkopar (E), Mumbai - 400 077. Ph.: (022) 21025751 ● Fax: 21023983 ● Email: nikava@vsnl.com

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011

4


©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÉ »ÉSÉÉà÷ A~ÉÉ«ÉÉà »ÉÅ.& NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ +É[ÉÉ{ÉÖ´ÉlÉÔ »ÉÖʶɺ«É «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ¸ÉÒ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.

lÉ©ÉÉùÉ HÉ©ÉHÉW{ÉÉ ¥ÉÒX ´ÉLÉÉiÉ Hùà lÉà´ÉÖÅ ]ÅLɶÉÉà {É¾Ó qÖ{«É´ÉÒ HÒÊlÉÇ Hà X¾àù »É{©ÉÉ{É{ÉÒ HqÒ ]ÅLÉ{ÉÉ ùÉLɶÉÉà {ɾÓ. +É´ÉÒ ]ÅLÉ{ÉÉ lÉÉà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH +¶ÉÉÅÊlÉ +{Éà ¶ÉÉùÒÊùH +»´É»oÉlÉÉ W »ÉWâ Uà. ¥ÉÒX lÉ©ÉÉùÉ NÉÖiÉNÉÉ{É NÉÉ«É +à´ÉÒ ]ÅLÉ{ÉÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ùÉLÉÉà UÉà? ¥ÉÒX©ÉÉÅ PÉiÉÉLÉùÉ lÉÉà +[ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉàHÉà ¾Éà«ÉUà. qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ LÉÚ¥É »É£³ {ÉÒ´Éeà±ÉÉ ±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ PÉiÉÒ ´ÉÉù, ¥É¾Ö +ÉàUÖÅ »ÉÉSÉÖÅ ¶ÉÉiÉ~ÉiÉ ¾Éà«É Uà. ~ÉUÒ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à +É´ÉÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ{ÉÒ lÉ©Éà +É÷±ÉÒ ¥ÉyÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ +ÉÅHÉà UÉà? lÉà{Éà ¥Éq±Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq{ÉÒ ]ÅLÉ{ÉÉ ùÉLÉÉà{Éà? ¶ÉÉiÉÉ +{Éà »ÉÉyÉÖ SÉÊùlÉ +Él©ÉÉ+Éà{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq ©Éà³´É´ÉÉ lɱɻÉÉà{Éà! LÉùàLÉù lÉÉà +É´ÉÉ »ÉÉyÉÖ ~ÉÖùÖºÉÉà{ÉÉ-»ÉÅlÉW{ÉÉà{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq W ©Éà³´É´ÉÉ «ÉÉàN«É Uà. LÉùàLÉù +É´ÉÉ ~ÉÖùÖºÉÉà{ÉÒ W HÞ~ÉÉ¡É»ÉÉqÒ ©Éà³´É´ÉÉ ]]Ú©É´ÉÖÅ Xà>+à. ±ÉÉàH©ÉlÉ{ÉÒ »É¾àW ~ÉiÉ ]ÅLÉ{ÉÉ {É ùÉLÉÉà. ±ÉÉàH©ÉlÉ PÉiÉÒ ´ÉÉù LÉÉà÷Éà ~ÉiÉ ¾Éà«É Uà. ©ÉÉ÷à ±ÉÉàH©ÉlÉ{Éà +NÉl«É{ÉÖÅ »oÉÉ{É +É~É´ÉÉ{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ. {ÉäÊlÉH ©ÉÚ±«ÉÉà{Éà +NÉl«É +É~ÉÉà. »Éq´ÉlÉÇ{É{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÉà, yÉ©ÉǶÉɼÉÉà{ÉÉ A~Éqà¶ÉÉà{Éà ±ÉK«É©ÉÉÅ ±ÉÉà, »ÉÉyÉÖ»ÉÅlÉÉà +{Éà ~ÉÊ´ÉmÉ ~ÉÖùÖºÉÉà{ÉÉ ©ÉlÉ{Éà ©É¾n´É +É~ÉÉà, +à©É{ÉÉà ©ÉlÉ LÉÉà÷Éà ¾ÉàlÉÉà {ÉoÉÒ.

HÉà>{ÉÒ >º«ÉÉÇ Hù¶ÉÉà {ɾÓ. <º«ÉÉÇ PÉiÉÒ´ÉÉù ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ¶ÉÉÅÊlÉ©ÉÉÅ LɱÉà±É ~ɾÉáSÉÉeà Uà. lÉ©Éà HÉà>{ÉÒ ~ÉiÉ <º«ÉÉÇ HùÉà UÉà? <º«ÉÉÇ +à lÉÉà ©ÉÉàhÉ©ÉÉÅ ~Éeà±ÉÖÅ SÉÉÅqÖ Uà. `+' +à lÉ©ÉÉùÒ HSÉàùÒ©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÒ ¥ÉhlÉÒ ùÉàHÒ ùÉLÉÒ Uà, Hà `¥É' +à lÉ©ÉÉùÉ yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÒ ¾ùÒ£É> HùÒ{Éà lÉ©É{Éà ¥Éù¥ÉÉq HùÒ ©ÉÚG«ÉÉ Uà. +à©É ©ÉÉ{É´ÉÖÅ §ÉڱɧÉùà±ÉÖÅ Uà. ´ÉÉùÅ´ÉÉù +à÷±ÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉÉà. Hà lÉ©ÉÉùÒ HÉùÊHqÔ HÉà> ~ÉiÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ Hà ¥ÉNÉÉeÒ ¶ÉHlÉÖÅ {ÉoÉÒ. lÉ©ÉÉùÒ HÉùÊHqÔ +{Éà lÉ©ÉÉùÖÅ Y´É{É lÉ©ÉÉùÉ ~ÉÚ´ÉÇW{©ÉÉà{ÉÉ

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÒ 83©ÉÉÅ W{©É W«ÉÅlÉÒ ´ÉºÉÇ Ê{ÉÊ©ÉnÉà ¾ÉÊqÇH ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »É¾...

H©ÉÇoÉÒ W PÉeÉ«Éà±ÉÉ Uà. Y´É{É©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùà DSÉà +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¾¶Éà lÉÉà qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ HÉà> ~ÉiÉ lÉÉHÉlÉ lÉ©É{Éà ùÉàHÒ ¶ÉH´ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ +{Éà lÉ©ÉÉùÖÅ {É»ÉÒ¥É lÉ©É{Éà DSÉà +É´É´ÉÉ qà´ÉÉ{ÉÖÅ {É ¾Éà«É lÉÉà qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ HÉà> ~ÉiÉ lÉÉHÉlÉ lÉ©É{Éà DSÉà ±ÉÉ´ÉÒ ¶ÉH´ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ. qùàH ©É{ÉÖº«É{ÉÉ Y´É{É ~Éù lÉà{ÉÉ ¡ÉÉù¥yÉ{ÉÒ W »ÉnÉÉ SÉɱÉà Uà. qùàH ©É{ÉÖº«É{ÉÖÅ Y´É{É »´ÉlÉÅmÉ W Uà. XàHà A~Éù A~ÉùoÉÒ ©É{ÉÖº«ÉÉà{ÉÉÅ Y´É{É ~Éù»~ÉùɴɱÉÅ¥ÉÒ (+ù»É~Éù»É »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ) WiÉÉ«É Uà +É ¥ÉùÉ¥Éù «ÉÉq ùÉLÉÉà. +É ©ÉÖtÉà £ùÒoÉÒ ¥ÉùÉ¥Éù «ÉÉq ùÉLÉÉà. +É ©ÉÖtÉà £ùÒoÉÒ ¥ÉùÉ¥Éù »É©ÉY ±ÉÉà. HqÒ ~ÉiÉ HÉà>{ÉÒ <º«ÉÉÇ Hù¶ÉÉà {ɾÓ, lÉ©ÉÉùÒ H©É{É»ÉÒ¥ÉÒ ©ÉÉ÷à ¥ÉÒX A~Éù qÉàºÉÉà{ÉÉà ÷Éà~ɱÉÉà h³¶ÉÉà {ɾÓ.

lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÒ XlÉ{Éà »ÉÖyÉÉùÉà §É±Éà lÉ©ÉÉùÒ +É»É~ÉÉ»É{ÉÒ ~ÉÊùλoÉÊlÉ lÉ©ÉÉùÒ¶ÉÉÅÊlÉ©ÉÉÅ LɱÉà±É ~ɾÉáSÉÉelÉÉ ¾Éà«É, §É±Éà lÉà{ÉÉoÉÒ lÉ©Éà lÉÅNÉ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾Éà, lÉÉà~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÊùλoÉÊlÉ ¥Éq±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É Hù¶ÉÉà {Éʾ. 99 ÷HÉ lÉà©ÉÉÅ lÉ©Éà Ê{ɺ£³ X+Éà +à´ÉÒ ¶ÉG«ÉÉlÉ Uà. +É©É Hù´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÒ XlÉ{Éà W »ÉÖyÉÉù´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É HùÉà. lÉ©ÉÉùÒ XlÉ{Éà W ´ÉyÉÉùà ¶ÉÖu HùÉà. +É©É Hù¶ÉÉà lÉÉà lÉ©ÉÉùÒ ¡ÉÊlÉHÚ³ ~ÉÊùλoÉÊlÉ PÉiÉÉÅ ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«ÉoÉÒ lÉ©ÉÉùÉ Ê´ÉHɻɩÉÉÅ +´ÉùÉàyÉ°~É ~ÉÊùλoÉÊlÉ-+NÉ©«É ùÒlÉà ~ɱÉ÷Éà ±Éà¶Éà. lÉ©ÉÉùÒ Ê´ÉHɻɫÉÉmÉÉ©ÉÉÅ ©É¾n´É{ÉÉà »ÉÖyÉÉùÉà oɶÉà. lÉ©Éà ´ÉyÉÉùà {Éà ´ÉyÉÉùà ~ÉÊ´ÉmÉ oÉlÉÉ W¶ÉÉà lÉà©É lÉà©É lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÊùλoÉÊlÉ ´ÉyÉÉùà {Éà ´ÉyÉÉùà »ÉÉ{ÉÖHÚ³ +{Éà »ÉÖ©É೧ÉùÒ ¥É{ÉlÉÒ W¶Éà `Hà´ÉÒ ùÒlÉà?' +à´ÉÉà ¡ÉüÉ ~ÉÖU¶ÉÉà {Éʾ, +W©ÉÉ´ÉÉà +{Éà +{É֧ɴÉÉà. ´É¾É±ÉÉ Ê©ÉmÉÉà, +W©ÉÉ´ÉÉà +{Éà +{É֧ɴÉÉà, LÉÉlÉùÒ £ùÉà.

Wà +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ ¾Éà«É lÉà »É¾{É HùÒ ±ÉÉà Wà ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ-»ÉÅXàNÉÉà-¾Éà«É Hà +É´Éà, lÉà »É¾{É HùÒ ±ÉÉà. Wà

«ÉÚÅ lÉÉà H¾{Éà HÉà lÉàùà Ê»Éù ~Éù HÉà> lÉÉW {É¾Ó ¾ä, ©ÉNÉù HÉä{É »ÉÉ ¾ä ´ÉÉà Êq±É ÊW»É ~Éù lÉàùÉ ùÉW {É¾Ó ¾ä.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¥ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É ¥ÉHֱɧÉÉ> ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ £àúÉÖ+ÉùÒ 2011

5


Ê{É´ÉÉùÒ ¶ÉHÉ«É {Éʾ lÉà »É¾{É H«Éâ W UÖ÷HÉà! +É{ÉÅq~ÉÚ´ÉÇH »É¾{É HùÒ ±ÉÉà. ´É¾à±ÉÒ »É´ÉÉùoÉÒ lÉà ©ÉyÉùÉlÉ »ÉÖyÉÒ §É±Éà{Éà »ÉáHeÉà ¡ÉÊlÉHÚ³lÉÉ+Éà, qÖ&LÉÉà, A¶HàùiÉÒ+Éà ´ÉNÉàùà +É´Éà, lÉ©Éà »É¾{É HùlÉÉÅ ¶ÉÒLÉÉà. +É©É Hù´ÉÉoÉÒ lÉ©ÉÉùÒ yÉÒùW ´ÉyɶÉà, +ÉÅlÉÊùH ¥É³ LÉұɶÉà +{Éà lÉ©ÉÉùÒ >SUɶÉÎGlÉ ©ÉW¥ÉÚlÉ ¥É{ɶÉà. ~ÉÊùiÉÉ©Éà, NÉàù±ÉɧÉ{Éà ±ÉɧɩÉÉÅ £àù´ÉÒ ¶ÉH¶ÉÉà, ¡ÉÊlÉHÖ³lÉÉ+Éà{Éà »ÉÉ{ÉÖHÚ³ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHɶÉà. +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉÉà ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà ~ÉÉùHÉ ~Éù +ÉyÉÉù ùÉLÉ´ÉÉà Xà>+à {ɾÓ. +É´ÉÒ ~ÉùÉyÉÒ{ÉlÉÉ W +É~ÉiÉÒ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ¶ÉÉÅÊlÉ{Éà ¥ÉÉyÉH Uà. +É ~ÉùÉyÉÒ{É©Éà ¡ÉÉiÉ »ÉÅH÷©Éà ~ÉùɴɱÉÅ¥É{É +à qÖ&LÉ Uà, »´ÉɴɱÉÅ¥É{É +à »ÉÖLÉ Uà. +±É¥ÉnÉ, lÉ©Éà Àq«É~ÉÚ´ÉÇH ¡É«Él{É Hù¶ÉÉà lÉÉà lÉ©É{Éà ©ÉɱÉÖ©É ~Ée¶Éà Hà +à´ÉÉ PÉiÉÉÅ KÉàmÉÉà Uà Wà©ÉÉÅ lÉ©Éà »´ÉɴɱÉÅ¥ÉÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉHÉà lÉà©É UÉà. lÉ©ÉÉùÉ H~ÉeÉ XlÉà yÉÚ+Éà. lÉ©ÉÉùÉà LÉÅe XlÉà »ÉÉ£ HùÉà. lÉ©ÉÉùÉà LÉÉàùÉH lÉ©Éà XlÉà W ~ÉHÉ´ÉÉà. lÉ©ÉÉùÉ HÉNɳ lÉ©Éà XlÉà W ÷É>~É HùÉà. +É HÉ©ÉÉà lÉ©ÉÉùà ùÉàW XlÉà Hù´ÉÉ lÉà´ÉÖÅ W°ùÒ {ÉoÉÒ. XlÉà HùlÉÉ ¶ÉÒLÉÉà +{Éà ~ÉUÒ WÖ+Éà Hà +É {ÉÉ{ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ+Éà ~ÉiÉ lÉ©É{Éà +É~ÉlÉHɳ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÒ ©Éqq°~É Ê{É´Éeà Uà!

lÉ©ÉÉùÒ £ùW HqÒ SÉÚH¶ÉÉà {ɾÓ. W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+ÉàoÉÒ qÚù {É §ÉÉNÉÉà. £ùW {É ÷ɳÉà. +É ùÒlÉà lÉ©É{Éà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ¶ÉÉÅÊlÉ {É¾Ó ©É³à. +É ùÒlÉà lÉÉà lÉ©ÉÉùÒ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ÊSÉÅlÉÉ+Éà ´ÉyɶÉà. lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÒ £ùW ÷É³Ò ùÂÉ UÉà. +à Ê´ÉSÉÉù W lÉ©ÉÉùÉ ©É{É{Éà »ÉlÉlÉ HÉàùÒ LÉɶÉà +{Éà lÉ©ÉÉùÉ ©É{É©ÉÉÅ Wà HÅ> oÉÉàeÒ PÉiÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ ¾¶Éà lÉà ~ÉiÉ ]ÚÅ÷´ÉÉ> W¶Éà. +à{ÉÉ HùlÉÉ lÉÉà lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÒ lÉ©ÉÉ©É lÉÉHÉlÉ ´Éeà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà HùÉà, ~ÉiÉ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà, +É ~ÉiÉ PÉiÉÖÅ W W°ùÒ Uà Hà lÉ©ÉÉùÉà +¾©Éà »ÉÅlÉÉàºÉ´ÉÉ lÉ©ÉÉùà ùÉàW¥ÉùÉàW {É´ÉÒ {É´ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà{ÉÉà ¥ÉÉàXà lÉ©ÉÉùÉ ~Éù AUÒ{ÉÉà ±É> ±Éà´ÉÉà Xà>+à {ɾÓ. lɳ~ÉqÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ H¾Ò+à lÉÉà +É£lÉ ´É¾Éàù¶ÉÉà {ɾÓ, qÖ&LÉ LÉùÒq¶ÉÉà {ɾÓ, +à{ÉÉ HùlÉÉ lÉÉà lÉ©ÉÉùÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »ÉÉoÉà »ÉÖ»ÉÅNÉlÉ ù¾Ò lÉ©ÉÉùÒ ¥É¾Éù{ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà Wà÷±ÉÒ PÉ÷ÉeÒ ¶ÉHÉ«É lÉà÷±ÉÒ PÉ÷ÉelÉÉ X+Éà. lÉ©ÉÉùÉà ´ÉyÉÉùà {Éà ´ÉyÉÉùà »É©É«É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ, +Él©ÉÊ{ÉÊùKÉiÉ, y«ÉÉ{É ´ÉNÉàùà +ÉÅlÉÊùH Y´É{É{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà ~ÉÉU³ NÉiÉlÉÉ ù¾Éà. »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ¶ÉÉÅÊlÉ PRADEEP SHAH Cell : 9821041674

lÉÉà l«ÉÉùà W ¡ÉNÉ÷à Uà Hà V«ÉÉùà ©É{É Ê{ÉÊ´ÉÇSÉÉù Hà Ê´ÉSÉÉù-¶ÉÚ{«É ¥É{ÉÒ X«É. Ê´ÉSÉÉùÉà +à÷±Éà W +¶ÉÉÅÊlÉ. ¡É´ÉÞÊnÉ +ÉàUÒ +à÷±Éà Ê´ÉSÉÉùÉà ~ÉiÉ +ÉàUÉ. Wà©É Ê´ÉSÉÉùÉà +ÉàUÉ, ©É{É{ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ »ÉʴɶÉàºÉ, Ê´ÉSÉÉù¶ÉÚ{«ÉlÉÉ +à ©É{É{ÉÒ +à´ÉÒ »É´ÉÉâSSÉ +´É»oÉÉ Uà Hà V«ÉÉÅ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ¶ÉÉÅÊlÉ ùÉW Hùà Uà.

ùÉàW y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÉà ùÉàW Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÉà. y«ÉÉ{É lÉ©ÉÉùÉ ©É{É{Éà ¶ÉÉÅlÉ Hù¶Éà. lÉà ©É{É©ÉÉÅ Ê{ÉýɱÉlÉÉ W{©ÉɴɶÉà. lÉ©Éà ©É{É q>{Éà H±ÉÉH y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ¥Éà»É¶ÉÉà lÉÉà lÉà{ÉÉoÉÒ ©É{É©ÉÉÅ Al~É}É oÉ«Éà±ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÒ ´ÉÞÊnÉ ¥ÉÉHÒ{ÉÉ lÉà´ÉÒ»É H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ ÷HÒ ù¾à¶Éà. ©É{É{Éà ~ɾà±ÉÉ Wà÷±ÉÖÅ eÉ©ÉÉeÉà³ oÉ´ÉÉ qà¶ÉÉà {ɾÓ. yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà ùÉàW{ÉÉ y«ÉÉ{É{ÉÉà »É©É«ÉNÉɳÉà ´ÉyÉÉùlÉÉ X+Éà. y«ÉÉ{É{ÉÒ ÊJ«ÉÉ lÉ©ÉÉùÉ ùÉàÊWÅqÉ HÉ©É{ÉÒ +Éeà +ɴɶÉà {ɾÓ. HÉùiÉHà y«ÉÉ{É lÉ©ÉÉùÒ WÖqÒ WÖqÒ ¶ÉÎGlÉ+Éà©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉàHùà Uà +{Éà oÉÉàeÉ »É©É«É©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà HÉ©É +É÷Éà~É´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ ¥ÉKÉà Uà.

»ÉlÉlÉ »ÉlHÉ«ÉÇ©ÉÉÅ ~ÉùÉà´ÉÉ«Éà±ÉÉ W ù¾Éà ùÉàWHÉà> SÉÉàI»É HÉ©É HùÉà. HÉà>»ÉÉùÖÅ HÉ©É HùÉà. `¾ÖÅ +É HùÖÅHà lÉà HùÖÅ' +à´ÉÒ ÊwyÉÉ©ÉÉÅ »É©É«É ¥ÉNÉÉeÉà {ɾÓ. `+É HùÖÅ Hà lÉà HùÖÅ' +à´ÉÒ ´«ÉoÉÇ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH NÉe©ÉoɱɩÉÉÅ lÉ©Éà Êq´É»ÉÉà, +c´ÉÉÊe«ÉÉ, ©Éʾ{ÉÉ+Éà +{Éà ´ÉºÉÉâ LÉSÉÔ {ÉÉLɶÉÉà +{Éà +ÅlÉà H¶ÉÖÅ W H«ÉÉÇ ´ÉNÉù +É NÉe©ÉoÉ±É ~ÉÚùÒ Hù¶ÉÉà, ©ÉÉ÷à ´ÉyÉÉùà ~ÉelÉÖÅ +É«ÉÉàW{É {É HùÉà. ©ÉÉ÷à lÉ©Éà +ÉLÉÉà »É©É«É HÅ>H {Éà H>H »ÉÉùÖÅ HÉ©É HùlÉÉ W ù¾Éà +ÉùÉ©É{ÉÖÅ {ÉÉ©É {É ±Éà¶ÉÉà. lÉ©ÉÉùÉ Y´É{É©ÉÉÅ HqÒ {É´ÉùɶÉ{ÉÒ Hà {ÉHÉ©ÉÒ ~ɳÉà {É ¾Éà´ÉÒ Xà>+à, +ùà, oÉÉàeÒ Ê{ɺHɳY§ÉùÒ ~ɳÉà ~ÉiÉ lÉ©É{Éà Y´É{É©ÉÉÅ {ÉÒSÉà NÉ¥ÉeÉ´ÉÒ ©ÉÚH¶Éà. »É©É«É +à W Y´É{É Uà. ©ÉÉ÷à »É©É«É{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà{ÉÉà »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÉùà ±ÉÉ§É ±É> ±ÉÉà.

©É{É{Éà {É´ÉùÖ ùÉLÉÉà {É¾Ó lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÉ ¶ÉùÒù{Éà +ÉùÉ©É +É~ÉlÉÉ ¾Éà l«ÉÉùà ~ÉiÉ ©É{É{Éà {É´ÉùÖÅ ùÉLɶÉÉà {ɾÓ. lÉ©ÉÉùÉ ©É{É{Éà lÉ©Éà lÉÅqÖù»lÉ ´ÉÉÅSÉ{É©ÉÉÅ Hà W~É©ÉÉÅ Hà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉùÉà´ÉÉ«Éà±ÉÖÅ ùÉLÉÉà. »É´ÉÇ{ÉɶÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ ©É{É©ÉÉÅ W oÉÉ«É Uà. HHÇ¶É ´ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ qÖº÷ Ê´ÉSÉÉùÉà ¡ÉoÉ©É ©É{É©ÉÉÅ W AqçɴÉà Uà. lÉàoÉÒ ©É{É{Éà »´É»oÉ ùÉLÉÉà.

PARESH CHAMPAKLAL SHAH C.H.A. NO. 11/646

OFFICE : 601, Coral Clasic, 20th Road, Chembur (East), Mumbai-400 071. Tel.: 25293305 / 6 / 7 Fax: 91-22-25293308 E-mail : paresh@rpcsgroup.com/rpcs646@gmail.com AIR DIV.: Novil Villa, Church Pakhadi Road No. 1, Sahar Village, Sahar, Andheri (E), Mumbai-400 099. Tel.: 28312997, 28214897 Fax: 91-22-28394438 E-mail: pcshah@hathway.com SEA DIV.: 6, Affinwala Building, 292, Sahid Bhagatsingh Road, Fort, Mumbai-400 001. Tel.: 22622907 / 6215 Fax: 91-22-22626140

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011

6


AqçɴɻoÉÉ{É »´ÉSU ¾¶Éà lÉÉà Y´É{É{ÉÒ »ÉÊùlÉÉ ~ÉiÉ »£Ê÷H Wà´ÉÉ »´ÉSU ~ÉÉiÉÒoÉÒ ´É¾àlÉÒ ù¾à¶Éà. HÉ©É H«Éâ W´ÉÉoÉÒ lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ +Él©ÉʴɹÉÉ»É +ɴɶÉà. ¶É°+ÉlÉ©ÉÉÅ Ê{ɺ£³ W´ÉÉ«É lÉÉà HÅ> ÊSÉÅlÉÉ Hù¶ÉÉà {ɾÓ. lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÒ §ÉÚ±ÉÉà »ÉÖyÉÉùÒ ±Éà¶ÉÉà lÉÉà ¥ÉÒY ´ÉÉù W°ù »É£³ oɶÉÉà W. ¾lÉÉ¶É oÉ>{Éà ÊSÉÅlÉÉ HùlÉÉ LÉÖù¶ÉÒ©ÉÉÅ ~ÉeÒ ù¾à´ÉÉoÉÒ HÅ> ´É³¶Éà {ɾÓ. +É©É Hù´ÉÉoÉÒ lÉÉà lÉ©Éà ~ÉÚùà~ÉÚùÉ Ê{ÉùɶÉÉ´ÉÉqÒ oɶÉÉà.

+´ÉùÉàyÉÉàoÉÒ +H³É¶ÉÉà {É¾Ó Hà÷±ÉÉH ±ÉÉàHÉà »ÉÉùÅÖ HÉ©É HùlÉÉ ¾Éà«É +{Éà lÉà©ÉÉÅ +à +´ÉùÉàyÉÉà +É´Éà lÉÉà +H³É> Ccà Uà, ~ÉiÉ +H³É> W´ÉÖÅ Xà>+à {ɾÓ. HÉùiÉ Hà »ÉÉùÉ HÉ©É{ÉÉ ©ÉÉNÉÇ©ÉÉÅ +´ÉùÉàyÉÉà lÉÉà +É´É´ÉÉ{ÉÉ W. +´ÉùÉàyÉÉà lÉÉà »ÉÉùÖÅ HÉ©É Hù{ÉÉù{ÉÉ LÉ©ÉÒù{ÉÒ H»ÉÉà÷Ò Hù´ÉÉ +É´Éà Uà. lÉà+Éà lÉà{ÉÒ Ê{ɺcÉ, lÉà{ÉÒ yÉÒùW +{Éà lÉà{ÉÒ ¸ÉuÉ{ÉÖÅ ~ÉÉùLÉÖÅ ±Éà´ÉÉ +É´Éà Uà. »ÉÉùÖÅ HÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÉà lÉ©ÉÉùÉà Ê{ÉiÉÇ«É Wà©É Wà©É ´ÉyÉÉùà ¶ÉÎGlɶÉÉ³Ò ¥É{ÉlÉÉà W¶Éà, lÉà©É lÉà©É lÉ©ÉÉùÉà Ê´ÉHÉ»É oÉlÉÉà W¶Éà, ~ÉùÅlÉÖ lÉ©Éà Ê´ÉSÉʱÉlÉ {É oɶÉÉà. lÉ©Éà HÉ«ÉÇ UÉàeÒ {É qà¶ÉÉà. lÉ©Éà lÉÉ¥Éà {É oɶÉÉà. +Él©É¸ÉuÉ +{Éà >¹Éù¸ÉuÉ{ÉÉ ¥É³oÉÒ lÉ©Éà ©ÉÚ»ÉÒ¥ÉlÉÉà{Éà ~ÉÉù HùÒ ¶ÉH¶ÉÉà. ©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉÉà +{Éà H»ÉÉà÷Ò+Éà{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà H«ÉÉÇ ´ÉNÉù, lÉ©Éà HÉà> ~ÉiÉ KÉàmÉ©ÉÉÅ Ê´ÉW«É ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ¶ÉH¶ÉÉà {ɾÓ. ~ÉùÒKÉÉ+Éà ~É»ÉÉù Hù´ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ ´ÉNÉù ~Éq´ÉÒ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÒ +~ÉàKÉÉ ùÉLÉÒ lÉà lÉt{É +PÉÊ÷lÉ Uà. lÉ©Éà ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+ÉàoÉÒ qÚù §ÉÉNɶÉÉà lÉÉà Y´É{É©ÉÉÅ HÉà> ~ÉiÉ »ÉÉùÖÅ HÉ©É HùÒ ¶ÉH¶ÉÉà {ɾÓ.¥É¾Ö ¥É¾Ö lÉÉà lÉ©Éà +ɳ»É©ÉÉÅ ~ÉeÒ ù¾à¶ÉÉà, ~ÉiÉ +ɳ»É©ÉÉÅ ~ÉeÒ ù¾à´ÉÖÅ +à HÅ> Y´É{É {ÉoÉÒ. »ÉÉSÉÖÅ Y´É{É lÉÉà »É¾lÉÖH ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à. Y´É{É©ÉÉÅ ASSÉ +Éq¶ÉÉâ ¾Éà´ÉÉ

§ÉÉ´ÉÉÅW汃 {ÉÉ©É & HÉÅlÉÉ¥Éà{É SÉÅqÖ±ÉÉ±É HÉàcÉùÒ ´ÉlÉ{É & »ÉÖùà{r{ÉNÉù ~ÉÖi«ÉÊlÉÊoÉ & lÉÉ. 6-3-2001

Xà>+à +{Éà +à +Éq¶ÉÉâ Ê»Éu Hù´ÉÉ ]]Ú©É´ÉÉ{ÉÒ lÉ©É}ÉÉ ¾Éà´ÉÒ Xà>+à.

Ê´ÉùÉàyÉÉà{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà HùXà Ê´ÉùÉàyÉÉà{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà H«ÉÉÇ ´ÉNÉù y«Éà«ÉÊ»ÉÊu ¶ÉG«É {ÉoÉÒ. +É´ÉÉ Ê´ÉùÉàyÉÉàoÉÒ lÉ©ÉÉùÉ ©É{É{ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÉà §ÉÅNÉ {É oÉ´ÉÉà Xà>+à, ~ÉiÉ Y´É{É »ÉÅOÉÉ©É ´ÉÒùlÉÉoÉÒ ±ÉeÒ ±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉ©ÉÉùà lÉ©ÉÉùÒ >SUɶÉÎGlÉ ©ÉW¥ÉÚlÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ Xà>+à. +É l«ÉÉùà W ¶ÉG«É ¥É{Éà Hà V«ÉÉùà lÉ©Éà Y´É{É©ÉÉÅ ©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉÉà lÉÉà +É´É´ÉÉ{ÉÒ W ©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉÉà ©ÉÉ{É´ÉY´É{É{ÉÖÅ +àH +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ +ÅNÉ W Uà +à lÉÉà +àH +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ qÚºÉiÉ W Uà - +É Ê{É«É©É »É©ÉXà +{Éà »´ÉÒHÉùÉà.

HqÒ ÊSÉÅlÉÉ Hù¶ÉÉà {É¾Ó HqÒ Êq±ÉNÉÒù {É oÉÉ´É. lÉ©ÉÉùÉ §ÉÚlÉHɳ{ÉÉ +{É֧ɴÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÉàyÉ~ÉÉc OɾiÉ HùÉà. +É ¥ÉÉàyÉ~ÉÉc ´ÉÉùÅ´ÉÉù «ÉÉq HùÉà. +É ¥ÉÉàyÉ~ÉÉÅc©ÉÉÅoÉÒ lÉ©ÉÉùÉ §Éʴɺ«É{ÉÉ HÉ«ÉÉâ ©ÉÉ÷à ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ©Éà³´ÉÉà, ~ÉiÉ §ÉÚlÉHɳ{ÉÉ +{É֧ɴÉÉà ~Éù +ÉÅ»ÉÖ {É »ÉÉù¶ÉÉà. Êq±ÉNÉÒù {É oɶÉÉà. Xà ©Éá +É©É H«ÉÈÖ ¾ÉàlÉ lÉÉà +É©É oÉÉlÉ. ©ÉÉmÉ +É©É W ´Él«ÉÉâ ¾ÉàlÉ lÉÉà...' +É´ÉÉ ¥ÉyÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà +oÉǾÒ{É Uà ´«ÉoÉÇ Uà. »É©É«É +{Éà ¶ÉÎGlÉ{ÉÉà qÖ´«ÉÇ«É Uà, HÉùiÉHà ÊSÉÅlÉÉ ¶ÉÎGlÉ{Éà ¾iÉÒ {ÉÉLÉà Uà, lÉà{ÉÉoÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ HÅ> W HùlÉÉà {ÉoÉÒ. +É©É ¥É{ÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ W +{Éà ¥É{«ÉÖÅ ¥ÉÒY HÉà> ùÒlÉà ¥É{ÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ W +{Éà ¥É{«ÉÖÅ ¥ÉÒY HÉà> ùÒlÉà ¥É{ÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ W {É ¾ÉàlÉÖÅ +{Éà lÉàoÉÒ {É ¥É{«ÉÖÅ. +É »É{ÉÉlÉ{É »Él«É Uà. +à©ÉÉÅ ©ÉÒ{É©ÉàLÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É +à©É {ÉoÉÒ. ¥É{ÉÉ´ÉÉà{ÉÒ PÉ÷{ÉÉ+Éà{ÉÒ-+Ê{É´ÉÉ«ÉÇlÉÉ ~Éù ÊSÉÅlÉÉ Hù´ÉÒ, +ÉÅ»ÉÖ »ÉÉù´ÉÉÅ +{Éà ©É{É{ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ©ÉÉÅ LɱÉà±É ~ɾÉáSÉÉe´ÉÒ +à {ÉùÒ HÉ«ÉùlÉÉ{ÉÖÅ W ¡Éq¶ÉÇ{É Uà. »Éqà¾à {É¾Ó lÉÉà »©ÉÞÊlÉ qà¾à »©ÉùiÉ©ÉÉÅ »ÉqÉ ù¾Éà UÉà +É~É...

»´É. ʾ©ÉÉŶÉÖ SÉÅrHÉÅlÉ ±ÉÉLÉÉiÉÒ {ÉÉ »©ÉùiÉÉoÉâ ¾. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¡É£Ù±±ÉÉ¥Éà{É ±ÉÉLÉÉiÉÒ ù©ÉÉ¥Éà{É HÉÅÊlɱÉÉ±É PÉà±ÉÉiÉÒ

¥Éù´ÉÉ³É PÉà±ÉɶÉÉ ¾É±É ©ÉÒùÉùÉàe

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡ÉÒÊlÉ¥Éà{É ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ ¾. ÊSÉ. HÞÊlÉH ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011

7


+LÉ¥ÉÉù{ÉÒ +÷ÉùÒ+ HÞlÉÊ{ÉýÉ«É ¥É{ÉÉà, {É¥É³É Ê´ÉSÉÉùÉà l«ÉÉNÉÉà »ÉÅH±É{É & ¸ÉÒ +Ê©ÉlÉ +à©É. ¶Éɾ (~ÉɱÉÉÇ)

«ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ +à÷±Éà yɻɩɻÉlÉÉà ¡É´Éɾ. qÊù«ÉÉ{ÉÉÅ CU³lÉÉÅ ©ÉÉ÷à +É +àH He´ÉÖÅ »Él«É Uà Hà §ÉiÉ´ÉÉ{ÉÉ ¥ÉÉàW lɳà Ê~É»ÉÉ> ©ÉÉàXÅ Wà´ÉÉà Al»Éɾ +{Éà HÅ>H HùÒ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ LÉà´É{ÉÉ. ù¾à±ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà SÉÉäq~ÉÅqù ´ÉºÉÇ{ÉÒ B©Éùà {ÉÉ»ÉÒ~ÉÉ»É oÉ>{Éà Y´É{É{ÉÉà »ÉÖ´ÉiÉÇHɳ +à÷±Éà «ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ. XàHà +É ©ÉÉNÉÇ £Ý±ÉÉàoÉÒ +Él©É¾l«ÉÉ Hùà Uà. ©ÉÉmÉ §ÉiÉlÉù{ÉÉà W §ÉÉù {Éʾ ~ÉiÉ »ÉX´Éà±ÉÉà {ÉoÉÒ. Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ ±ÉK«É »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉ´ÉÉ +{ÉàH ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÒ ©É¾n´ÉÉHÉÅKÉÉ+Éà »ÉÉHÉù Hù´ÉÉ{ÉÖŠʩɶÉ{É ~ÉiÉ ~ÉeHÉùÉà{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà Hù´ÉÉà ~Éeà Uà. «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà+à ~ÉÖùÖÅ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. qùàH ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ +ɶÉÉ +{Éà +ÅlÉ ©É¾n´É{ÉÉà §ÉÉNÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{Éà +ÉWà »ÉÉSÉÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É{ÉÒ W°ù Uà. HÉùÊHqÔ §ÉW´Éà Uà. lÉ©Éà +à{ÉÉà H> ùÒlÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÉà UÉà lÉà{ÉÉ ~Éù W ¾Éà«É, {ÉÉàHùÒ ¾Éà«É Hà ~ÉUÒ Y´É{É{ÉÉ ©É¾n´É{ÉÉ lÉ¥ÉIÉ. »É£³lÉÉ{ÉÉà +ÉyÉÉù ù¾à±ÉÉà Uà. +ɶÉÉ ´ÉNÉù{ÉÉà +ÅlÉ Hà ~ÉUÒ +ÅlÉ ¶É°+ÉlÉ©ÉÉÅ lÉÉà qùàHà Ê{ɺ£³lÉÉ »É¾{É Hùà±ÉÒ ¾Éà«É Uà. ~ÉiÉ ´ÉNÉù{ÉÒ +ɶÉÉ. ~ÉeHÉùÉà{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà +à W HùÒ ¶ÉHà Uà Wà Ê{ɺ£³lÉÉ{ÉÉà +oÉÇ +Él©É¾l«ÉÉ {ÉoÉÒ. G«ÉÉùà«É +ɶÉÉ, ¾HÉùÉl©ÉH Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÉà »ÉÉoÉ {ÉoÉÒ UÉàelÉÉà. +É »É©É«Éà W »ÉÉSÉÒ ~ÉùÒKÉÉ oÉÉ«É Uà Hà ¾´Éà +ÉNɳ{ÉÖÅ +ÉWà ¶ÉɳɩÉÉÅ §ÉiÉlÉÉÅ ¥ÉɳHÉà ¡Él«Éà ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ ´ÉyÉÉùà +É«ÉÉàW{É Hà´ÉÒ ùÒlÉà Hù¶ÉÉà. Ê©ÉmÉÉà +{Éà ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉà »ÉÉoÉ W°ùÒ ~ÉelÉÒ +~ÉàKÉÉ ùÉLÉlÉÉÅ ¾Éà«É Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉɳH eÉèG÷ù, Uà. ~ÉiÉ »ÉÉäoÉÒ ©É¾n´É{ÉÉà Uà xh Ê{ÉýÉ«É. xh ©É{ÉÉà¥É³oÉÒ Hùà±ÉÖÅ +àÎ{WÊ{É«Éù Hà ~ÉÉ>±É÷ ¥É{Éà +à HÉà> ~ÉiÉ HÉ«ÉÇ ~ÉÖùÖÅ oÉÉ«É Uà. qùàH ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÖÅ »É~É{ÉÖÅ ¾Éà«É Ê{ɺ£³lÉÉoÉÒ {ÉÉ»ÉÒ~ÉÉ»É oÉ´ÉÉ{ÉÉ ¥Éq±Éà xh »É©É«É{ÉÉà »ÉÉSÉÉà A~É«ÉÉàNÉ +{Éà Uà. ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +~ÉàKÉÉ+Éà ©É¾à{ÉlÉoÉÒ W y«Éà«É¡ÉÉÎ~lÉ oÉÉ«É Ê{ÉýÉ«É HùÉà. »ÉÉSÉÖÅ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ©Éà³´ÉÉà +{Éà »ÉÉHÉù HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ lÉà+Éà §ÉÚ±ÉÒ Uà. +WÇÖ{É{ÉÒ Wà©É ©ÉÉmÉ Ê¾©ÉlɧÉàù +ÉNɳ ´ÉyÉÉà. X«É Uà Hà ¥ÉɳH ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ ©ÉÉNÉà ©ÉÉU±ÉÒ{ÉÒ +ÉÅLÉ ~Éù W ±ÉKÉ »É£³lÉÉ lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉU³ +ɴɶÉà. Uà. lÉà ¶ÉÖÅ ¥É{É´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà. λoÉù ¾Éà«É lÉÉà lÉÒù lÉà{ÉÉà ±ÉK«É C±É÷É{ÉÖÅ Hà÷±ÉÉÅH ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ §Éàq Hù¶Éà W. lÉÉà ¥ÉɳH{ÉÉ ¶ÉɳÉ{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©É{Éà~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÉàÊ¶É«É±É »÷à÷»É ©ÉÉmÉ 39 ´ÉºÉÇ{ÉÒ B©Éùà ©É¾É{É «ÉÉàNÉÒ »´ÉÉ©ÉÒ Ê´É´ÉàHÉ{ÉÅq »ÉÉoÉà XàeÒ qàlÉÉÅ ¾Éà«É Uà. ¥ÉɳH ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ {Éà´ÉÖ ÷HÉ {Éʾ ±ÉÉ´Éà ʴɹÉ{Éà +à´ÉÖÅ [ÉÉ{É +É~ÉÒ NÉ«ÉÉ Wà ©ÉÉà÷É ©ÉÉà÷É Ê{ɺiÉÉlÉÉà ~ÉiÉ lÉÉà »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ ©ÉÉá qàLÉÉeÒ¶ÉÖÅ? ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÉà +É §É«É {ÉoÉÒ +É~ÉÒ ¶ÉG«ÉÉ. ©ÉÉmÉ 23 ´ÉºÉÇ{ÉÒ B©Éùà +ÅOÉàXà »ÉÉ©Éà ¥ÉÉoÉ »É¾{É Hù´ÉÉà ~Éeà Uà ©ÉÉ»ÉÚ©É ¥ÉɳHà. §ÉÒeÒ{Éà ¶É¾Òq oÉ{ÉÉù §ÉNÉlÉʻɞ +ÉWà ~ÉiÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{Éà ¡ÉàùiÉÉ ¶ÉÖÅ ©ÉÉmÉ SÉÉäq Hà ~ÉÅqù ´ÉºÉâ +É~Éà±ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ W ¥ÉɳH{ÉÖÅ ¼ÉÉàlÉ Uà. +É qùàH ´«ÉÎGlÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É >ÊlɾɻÉ{ÉÉÅ ~ÉÉ{ÉÉÅ ~Éù §Éʴɺ«É {ÉIÒ Hù¶Éà? »ÉÖ´ÉiÉÇ+KÉùÉà©ÉÉÅ HÅeÉùà±ÉÖÅ Uà. +àH ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÊùiÉÉ©É LÉùÉ¥É +É´Éà lÉÉà Y´É{É ¶ÉÖÅ +É ±ÉÉàHÉà{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ ~ÉeHÉùÉà {ɾÉàlÉÉ? ¶ÉÖÅ lÉà©É{ÉÒ +ÅyÉHÉù©É«É oÉ> W¶Éà? ¾É, +à{ÉÉà +oÉÇ +à {ÉoÉÒ Hà ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉ©Éà HÉà> ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+Éà {ɾÉàlÉÒ +É´ÉÒ? ~ÉùÅlÉÖ qùàH ~ÉeHÉù{ÉÉà »ÉÉùÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É {É ±ÉÉ´ÉÒ+à. +à{ÉÉà +oÉÇ +à ~ÉiÉ {ÉoÉÒ Hà +É´ÉÖÅ »ÉÉ©É{ÉÉà HùÒ{Éà ©ÉÉmÉ ±ÉK«É ~Éù λoÉù ù¾Ò{Éà >ÊlɾɻÉ{ÉÒ +É §ÉiÉlÉù ©ÉÉàlÉ{Éà ´É¾É±ÉÖÅ Hù´ÉÉ ©ÉW¥ÉÚù HùÒ qà. X{«ÉÖ+ÉùÒ Ê´É§ÉÚÊlÉ+Éà+à qà¶É{Éà {É´ÉÉà ©ÉÉNÉÇ »ÉÖ]Ée¬Éà. ©Éʾ{ÉÉ©ÉÉÅ W 30 Wà÷±ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà+à ©ÉÉàlÉ{Éà ´É¾É±ÉÖÅ H«ÉÈÖ. +à©ÉÉÅ«É xh Ê{ÉýÉ«É{ÉÖÅ +{ÉàùÖÅ ©É¾n´É Uà. »É£³lÉÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ ¶ÉÚùÉ{ÉÉà 18 Wà÷±ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ B©Éù{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ¾lÉÉ. Uà. ©É¾à{ÉlÉ +{Éà xh Ê{ÉýÉ«É{Éà »ÉÉoÉÒ ¥É{ÉɴɶÉÉà lÉÉà y«Éà«É +ɶÉÉ +{Éà ~ÉÉàÊ]Ê÷´É Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà Hù{ÉÉùÉ ±ÉÉàHÉà ¡ÉÉÎ~lÉ©ÉÉÅ qùàH +´ÉùÉàyÉ qÚù oɶÉà.

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011

8


»ÉŶɫÉÒ ©ÉÉ{É´ÉÉà mÉÉ»ÉqÉ«ÉH ©É{É&λoÉÊlÉ »ÉWÇlÉÉ ¾Éà«É Uà ¾Êù§ÉÉ> HÉàcÉùÒ

q¶ÉùoÉà HäH«ÉÒ{Éà +É~Éà±ÉÉ ´ÉùqÉ{É{Éà HÉùiÉà ùÉ©É{ÉÉ ùÉW«ÉÉʧɺÉàH{Éà ¥Éq±Éà ùÉ©É´É{É´ÉÉ»É{ÉÉà ¡É»ÉÅNÉ »ÉWÉÇ«ÉÉà. Ê~ÉlÉÞ+É[ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ùÉ©É ©ÉI©É ùÂÉ. HäHà«ÉÒ ¡Él«Éà ùÉàºÉ ¡ÉNÉ÷ {É HùlÉÉÅ lÉà{Éà {É©É»HÉù HùÒ{Éà ùÉ©Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ LÉÖ¶ÉÒ ¡ÉNÉ÷ HùÒ. ùÉ©Éà HÂÖÅ, `¾à ©ÉÉ! lÉ©Éà ©É{Éà ´É{É´ÉÉ»É{ÉÉà +Éqà¶É +É~ÉÒ Hà÷±ÉÒ ©ÉÉà÷Ò W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ©ÉÉÅoÉÒ ©É{Éà ©ÉÖGlÉ HùÒ {ÉÉL«ÉÉà. ©ÉÉùà Hà´É³ ©ÉÉùÖÅ W y«ÉÉ{É ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ; Ê{É´ÉÞÊnÉHɳ »É©ÉÉà ´É{ÉʴɾÉù{ÉÉà Hɳ ©É{Éà ¥ÉK«ÉÉà, V«ÉÉùà §ÉùlÉ{ÉÉ LɧÉà +«ÉÉày«ÉÉ{ÉÉ ùÉV«É{ÉÒ yÉÚÅ»ÉùÒ ©ÉÚHÒ qÒyÉÒ. +©ÉÉùÉ ¥Éà{ÉÉ HlÉÇ´«É{ÉÒ »ÉÖNÉ©ÉlÉÉ Ê´É¶Éà Ê´ÉSÉÉùÖÅ UÖÅ l«ÉÉùà ©É{Éà ±ÉÉNÉà Uà Hà ©ÉÉ lÉà ©ÉÉùÉ ¡Él«Éà ʴɶÉàºÉ ~ÉKÉ~ÉÉlÉ H«ÉÉâ Uà.' ±ÉK©ÉiÉ ùÉ©É Xàeà W´ÉÉ >SUÉ ´«ÉGlÉ Hùà Uà. ùÉ©É lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ »ÉÖÊ©ÉmÉÉ{ÉÒ +{ÉÖ[ÉÉ ±Éà´ÉÉ »ÉÖSÉ´Éà Uà. »ÉÖÊ©ÉmÉÉ LÉÖ¶ÉÒoÉÒ ~Éù´ÉÉ{ÉNÉÒ +É~Éà Uà +{Éà H¾à Uà Hà `¾à ±ÉK©ÉiÉ! lÉÉùÉÅ lÉÉà §ÉÉN«É LÉÚ±ÉÒ NÉ«ÉÉÅ Uà. ùÉ©É lÉÉùÉ ©ÉÉ÷à W ´É{É©ÉÉÅ X«É Uà +à©É »É©ÉW. ùÉ©É +«ÉÉày«ÉÉ©ÉÉÅ ùÉWHÉùiÉ{ÉÒ ´«É»lÉlÉÉ{Éà HÉùiÉà lÉ{Éà ©É³´ÉÉ qÖ±ÉÇ§É ¥É{ÉlÉ. +É lÉÉà »ÉlÉlÉ 14 ´ÉºÉÇ lÉ{Éà lÉà{ÉÖÅ »ÉÉÅÊ{Éy«É ¡ÉÉ~lÉ oÉoÉà. ~ÉiÉ +àH ´ÉÉlÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉWà. ùÉ©É{Éà q¶ÉùoÉ (Ê~ÉlÉÉlÉÖ±«É) ©ÉÉ{ÉWà,»ÉÒlÉÉ{Éà »ÉÖÊ©ÉmÉÉ (©ÉÉlÉÉlÉÖ±«É) ©ÉÉ{ÉWà +{Éà +÷´ÉÒ (+ùi«É´ÉÉ»É){Éà +«ÉÉày«ÉÉ ©ÉÉ{ÉWà. +É´ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ ¾Éà«É lÉÉà ùÉ©É-»ÉÒlÉÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉHÉWà W°ùoÉÒ »ÉÒyÉÉ´É.' ´É{É´ÉɻɩÉÉÅ ±ÉK©ÉiÉ +¾Ê{ÉÇ¶É LÉeà ~ÉNÉà ùÉ©É-»ÉÒlÉÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉ©ÉÉÅ »ÉűÉN{É ù¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. oÉÉàeÉ ´ÉLÉlÉ ~ÉUÒ DPÉ{Éà HÉùiÉà lÉà{ÉÒ »Éà´ÉÉ©ÉÉÅ KÉÊlÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ.. Ê{ÉrÉ{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ HùÒ Hà `lÉÖÅ ©ÉÉùÉ »Éà´ÉÉHÉ«ÉÇ©ÉÉÅ Ê´ÉP{É C§ÉÖÅ {É Hù. 14 ´ÉºÉÇ ©ÉÉ÷à ©ÉÉùÉà ~ÉÒUÉà UÉàeÒ qÉà.' Ê{ÉrÉ+à +àH ¶ÉùlÉà lÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ ©ÉÉ{«É ùÉLÉ´ÉÉ H¥ÉÚ±«ÉÖÅ `14 ´ÉºÉÇ lÉÖÅ ©ÉÉùÒ »ÉnÉÉoÉÒ +ʱÉ~lÉ ù¾Ò ¶ÉH¶Éà, ~ÉiÉ l«ÉÉù lÉÉà ~ÉUÒ HÉ«É©É ©ÉÉ÷à lÉÉùà ¶ÉÎGlÉ{ÉÉ ´É¶É©ÉÉÅ ù¾à´ÉÖÅ ~Ée¶Éà.' ùÉ©É{ÉÒ »Éà´ÉÉ©ÉÉÅ Ê´ÉKÉà~É {É oÉÉ«É +à÷±Éà ±ÉK©ÉiÉà +à ¶ÉùlÉ »É¾W ©ÉÉ{«É HùÒ ±ÉÒyÉÒ.

14 ´ÉºÉÇ ±ÉK©ÉiÉ >{r«ÉÊWlÉ lÉà©É W Ê{ÉrÉÊWlÉ (DPÉ{Éà YlÉ{ÉÉùÉà) ¥É{ÉÒ ùÂÉà. ´É{É´ÉÉ»ÉHɳ ~ÉÚùÉà oÉlÉÉÅ »ÉÉä +«ÉÉày«ÉÉ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ. ùÉ©É{ÉÉ ùÉV«ÉÉʧɺÉàH{ÉÉà ©É¾Éàl»É´É §ÉùlÉ{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà CW´É´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIÒ oÉ«ÉÖÅ. ¥ÉyÉÒ lÉä«ÉÉùÒ+Éà oÉ> NÉ>. q¥Éq¥ÉÉ~ÉÚ´ÉÇH Al»É´É ©É{ÉÉ´ÉÉ> ùÂÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà W Ê{ÉrÉqà´ÉÒ l«ÉÉÅ ~ÉyÉÉùÒ. lÉàiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¡É§ÉÉ´É ±ÉK©ÉiÉ ~Éù ¡É»ÉÉ«ÉÉâ. +É´ÉÉ H»É©É«Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶ÉùlÉ ~ÉÚùÒ Hù´ÉÉ +É´Éà±ÉÒ Ê{ÉrÉ{Éà Xà>{Éà ±ÉK©ÉiÉ{Éà ¾»É´ÉÖÅ +É´«ÉÖÅ. ±ÉK©ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ¾»É´ÉÖÅ LÉÉ³Ò ¶ÉG«ÉÉà {ɾÓ. H»É©É«É{ÉÉ ±ÉK©ÉiÉ{ÉÉ ¾É»«ÉoÉÒ »ÉÉä +H³É> Cc¬É. A~ÉλoÉlÉ »É´ÉÇ ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà+à +à ¾É»«É{ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{Éà ©É{ÉPÉelÉ +oÉÇ H«ÉÉâ. ´Éʻɺc ©ÉÖÊ{É{Éà +à©É oÉ«ÉÖÅ Hà `+àH ´ÉÉù ùÉV«ÉÉʧɺÉàH{ÉÖÅ ©ÉÖùlÉ HÉh´ÉÉ UlÉÉÅ ùÉ©É{Éà ´É{É©ÉÉÅ W´ÉÖÅ ~Ée¬ÖÅ, UlÉÉÅ ¥ÉÒY ´ÉÉù ©Éá ©ÉÖùlÉ HÉh¬ÖÅ +à ´ÉÉlÉ ~Éù ±ÉK©ÉiÉ ¾»ÉlÉÉà ±ÉÉNÉà Uà.' HäHà«ÉÒ{Éà oÉ«ÉÖÅ, `ùÉ©É{Éà ´É{É©ÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÒ{Éà q¶ÉùoÉ{ÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÖÅ HÉùiÉ ¥É{É{ÉÉù ©É{Éà ùÉV«ÉÉʧɺÉàH©ÉÉÅ »ÉÉ©Éà±É oÉlÉÒ Xà>{Éà ±ÉK©ÉiÉ ¾»ÉlÉÉà ¾¶Éà!' §ÉùlÉ{Éà oÉ«ÉÖÅ, `ùÉ©É{Éà ´É{É´ÉɻɩÉÉÅ WlÉÉÅ ùÉàHÒ {É ¶ÉG«ÉÉà +à ¥ÉÉ¥ÉlÉ ±ÉK©ÉiÉ{ÉÉ ¾É»«É{ÉÖÅ HÉùiÉ ¾Éà> ¶ÉHà.' ùÉ©É{Éà oÉ«ÉÖÅ, `»ÉÒlÉÉ{Éà ¾ÖÅ ´É{É©ÉÉÅ »ÉÉSÉ´ÉÒ {É ¶ÉG«ÉÉà +à÷±Éà lÉà{ÉÖÅ ¾ùiÉ oÉ«ÉÖÅ +à ´ÉÉlÉ{Éà «ÉÉq HùÒ{Éà ±ÉK©ÉiÉ »É¾W λ©ÉlÉ HùlÉÉà ¾¶Éà.' +«ÉÉày«ÉÉ{ÉÒ ¡ÉX{Éà oÉ«ÉÖÅ, `ùÉ©É Wà´ÉÉ ©É¾É©ÉÉ{É´É{Éà +©Éà »ÉÉoÉ {É +É~ÉÒ ¶ÉG«ÉÉ +{Éà +ÉWà ùÉV«ÉÉʧɺÉàH{ÉÉ A©ÉÅNÉ©ÉÉÅ {ÉÉSÉÒ+à UÒ+à +à ´ÉÉlÉ ±ÉK©ÉiÉ{Éà ¾É»«ÉÉ»~Éq ±ÉÉNÉlÉÒ ¾¶Éà.' ±ÉK©ÉiÉà V«ÉÉùà ¾É»«É{ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ HÉùiÉ WiÉÉ´«ÉÖÅ l«ÉÉùà »ÉÉä+à ¾³´ÉÉ¶É +{É֧ɴÉÒ +{Éà »ÉÉä{ÉÉ SɾàùÉ ~Éù ¡É»É}ÉlÉÉ U´ÉÉ> ù¾Ò. `¶ÉÅHÉ §ÉÚlÉ {Éà ©ÉÅUÉ eÉHiÉ' +à +É{ÉÖÅ {ÉÉ©É! »ÉŶɫÉÒ ©ÉÉ{É´ÉÉà HÉùiÉ ´ÉNÉù mÉÉ»ÉqÉ«ÉH ©É{É&λoÉÊlÉ »ÉWÇlÉÉ ¾Éà«É Uà. +à÷±Éà W NÉÒlÉÉ H¾à Uà Hà `»ÉŶɫÉÉl©ÉÉ Ê´É{ɶ«ÉÊlÉ.' -+»lÉÖ

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011

9


¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ & ¾Éà÷±ÉÉ>{É ~Éù©É lÉn´É »ÉÉoÉà{ÉÒ ©ÉÉàH±É{ÉÉù & ¸ÉÒ©ÉlÉÒ lÉàW±É¥Éà{É Y. ¶Éɾ (HÉÅÊq´É±ÉÒ)

´Éä[ÉÉÊ{ÉH +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É wÉùÉ +ÉýÉ«ÉÇHÉùH ù¾»«ÉÉà LÉÚ±Éà Uà. Êù»ÉSÉÇ +{Éà +à{ÉàʱÉʻɻÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ wÉùÉ HÉà>~ÉiÉ ´É»lÉÖ{ÉÉ ©ÉÚ³ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÒ lÉà{ÉÖÅ ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH »´É°~É XiÉ´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ wÉùÉ »Él«É ¡ÉHÉʶÉlÉ oÉÉ«É Uà. ʴɹÉ{ÉÉ ±ÉNɧÉNÉ qùàH yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ{Éà +ÊyÉH ©É¾n´É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ wÉùÉ SÉ©ÉlHÉÊùH ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà ~ÉiÉ ©É³à Uà, ~ÉùÅlÉÖ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù´ÉÉoÉÒ +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù +{Éà ©É{É©ÉÉÅ Hà´ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉÅ £àù£Éù {ÉÉáyÉÉ«É Uà lÉà +ÅNÉà ~ÉiÉ Ê´É[ÉÉ{ÉÒ+Éà wÉùÉ »ÉŶÉÉàyÉ{ÉÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ l«ÉÉùà »~ɺ÷ oÉ«ÉÖÅ Hà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ qùÊ©É«ÉÉ{É AqçɴÉlÉÒ lÉ{©É«ÉlÉÉ{Éà HÉùiÉà ¶ÉùÒù{ÉÉà §ÉÉäÊlÉH WNÉlÉ »ÉÉoÉà{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ oÉÉàeÉ »É©É«É ©ÉÉ÷à H~ÉÉ> X«É Uà +{Éà +ÉÅlÉÊùH SÉàlÉ{ÉÉ úÉÁÉÅeÒ«É SÉàlÉ{ÉÉ »ÉÉoÉà XàeÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà +ÉoÉÒ ´ÉäʹÉH SÉàlÉ{ÉÉ »ÉHÉùÉl©ÉH ~ÉÊù´ÉlÉÇ{ÉÉà ±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ »É¾É«É°~É ¥É{Éà Uà. ´ÉÉàʶÉÅN÷{É{ÉÒ V«ÉÉàWÇ ùÉA{É «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ÷Ò{ÉÒ »HÚ±É +Éè£ ©ÉàÊeÊ»É{É{ÉÉ ´ÉeÉ eÉè. ©Éào«ÉÖ+à WÖqÒ WÖqÒ 200 ´«ÉÎGlÉ{ÉÉÅ ~ÉùÒKÉiÉÉà wÉùÉ +{É֧ɴ«ÉÖÅ Hà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù{ÉÉùÉ ¥É¾Ö +ÉàUÉ ¥ÉÒ©ÉÉù ~Éeà Uà +{Éà +Éè~Éùà¶É{É Hà ¥ÉÒ©ÉÉùÒ ~ÉUÒ lÉà+Éà LÉÚ¥É W±ÉqÒ »ÉÉX oÉ> X«É Uà. e«ÉÖH «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ÷Ò{ÉÉ Ê´É[ÉÉ{ÉÒ JÉà@NÉà »ÉŶÉÉàyÉ{ÉÉà wÉùÉ WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà lÉÉiÉ{ÉÒ Î»oÉÊlÉ©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉ{«ÉùÒlÉà +àÊ~É{Éàʤ{É +{Éà {ÉÉù+àÊ~É{Éàʤ{É Wà´ÉÉÅ ¾É©ÉÉâ{»É{ÉÉà ¼ÉÉ´É oÉ´ÉÉoÉÒ lÉÉiÉ ´ÉyÉà Uà. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ©ÉÉÅ +É´ÉÉ »mÉÉ´É{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ PÉ÷Ò X«É Uà. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù´ÉÉoÉÒ lÉÉiÉ PÉ÷à Uà +{Éà »´ÉÉ»o«É »ÉÖyÉùà Uà lÉà©É W ¶ÉùÒù{ÉÒ ùÉàNÉ¡ÉÊlÉHÉùH ¶ÉÎGlÉ ~ÉiÉ ´ÉyÉà Uà. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ {É HùlÉÉ ±ÉÉàHÉà HùlÉÉÅ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù{ÉÉùÉ ±ÉÉàHÉà W±ÉqÒ »ÉÉX oÉ> X«É Uà. ¾É´ÉÇeÇ ©ÉàÊeH±É »HÚ±É{ÉÉ »ÉÉ>ÊH«ÉÉ÷ÄÒ Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÉ ¡ÉÉy«ÉÉ~ÉH OÉèNÉ WàH¥Éà »ÉŶÉÉàyÉ{É wÉùÉ +à´ÉÖÅ lÉÉùiÉ +É~«ÉÖÅ Uà Hà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà ©ÉNÉW{ÉÉÅ lÉùÅNÉÉà©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É +É´Éà Uà. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ qùÊ©É«ÉÉ{É ©ÉNÉW©ÉÉÅoÉÒ +ɱ£É lÉùÅNÉÉà {ÉÒH³à Uà. ©ÉNÉW V«ÉÉùà ¶ÉÉÅlÉ Î»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ¾Éà«É l«ÉÉùà W +É´ÉÉ lÉùÅNÉÉà ´É¾à Uà V«ÉÉùà +ɱ£É lÉùÅNÉÉà {ÉÒH³lÉÉ ¾Éà«É lÉà´ÉÒ Î»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ùSÉ{ÉÉl©ÉH Ê´ÉSÉÉùÉà Hà HÅ>H ¶ÉÒLÉ´ÉÉ{ÉÒ ÊJ«ÉÉ ´ÉyÉÖ xh ¥É{Éà Uà. +à÷±Éà Hà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù´ÉÉoÉÒ ©É{É +àH WN«ÉÉ+à λoÉù oÉ´ÉÉoÉÒ ©ÉNÉW{Éà ~ÉiÉ +ÉùÉ©É ©É³à Uà. +{Éà lÉà{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©Éà +ɱ£É lÉùÅNÉÉà ¡É´ÉÉʾlÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà

Uà. +É »ÉÅ q §ÉÇ © ÉÉÅ ~Éà Î {»É±É´Éà Ê {É«ÉÉ «ÉÖ Ê {É´ÉÊ»ÉÇ ÷ Ò{ÉÉ ©É{ÉÉàÊSÉÊHl»ÉH «ÉÖÊWlÉ eÒ. +HÒ±ÉÒ+à Hùà±ÉÉÅ »ÉŶÉÉàyÉ{ÉÉà{ÉÉÅ lÉÉùiÉÉà ~ÉiÉ +ÉýÉ«ÉÇHÉùH ¥É{«ÉÉÅ Uà. lÉà©ÉiÉà +l«ÉÉyÉÖÊ{ÉH «ÉÅmÉÉà{ÉÒ ©ÉqqoÉÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ HùlÉÒ ´«ÉÎGlÉ+Éà{ÉÖŠʴɶÉàºÉ +y«É«É{É H«ÉÈÖ Uà. lÉà©ÉiÉà V«ÉÉùà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ HùlÉÒ ´«ÉÎGlÉ+Éà{ÉÒ ©ÉNÉW{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ XiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à »~ÉàG÷ +à÷±Éà Hà Ê»ÉÅNÉ±É £Éà÷Éà{É >©Éà¶É{É HÉà©~«ÉÖ÷àe ÷Éà©ÉÉàOÉÉ£Ò «ÉÅmÉ ´Éeà ©ÉNÉW{ÉÒ Î»oÉÊlÉ{ÉÒ {ÉÉáyÉ ±Éà´ÉÉ ©ÉÉÅeÒ l«ÉÉùà lÉà©É{Éà ~ÉiÉ +ÉýÉ«ÉÇ oÉ«ÉÖÅ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ{Éà HÉùiÉà ©ÉNÉW{ÉÒ HÉ«ÉÇKÉ©ÉlÉÉ ¥É©ÉiÉÒ oÉ> X«É Uà +{Éà lÉà{ÉÉ HÉùiÉà »ÉÊJ«ÉlÉÉ lÉà©É W »ÉHÉùÉl©ÉH Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ ¡É´ÉÞÎnÉ ´ÉyÉà Uà. {«ÉÖùÉà±ÉÉàÊW»÷ {«ÉÖ¥ÉNÉÇ H¾à Uà Hà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ »É©É«Éà ©ÉNÉW{ÉÉà ¥ÉÉ »ÉÅ»ÉÉù »ÉÉoÉà{ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ H~ÉÉ> X«É Uà +à÷±ÉÖÅ W {É¾Ó ©ÉNÉW{ÉÒ +Åqù{ÉÉà `»Éá»ÉùÒ >{É~ÉÖ÷' ~ÉiÉ ¥ÉÅyÉ oÉ> X«É Uà +à÷±Éà Hà ©ÉNÉW ¶ÉùÒù{ÉÒ HÉà>~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ »ÉÅ´Éàq{ÉÉ OɾiÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÅyÉ HùÒ qà Uà. +ÉoÉÒ L«ÉÉ±É +É´Éà Uà Hà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ »É©É«Éà ©É{É +{Éà ©ÉNÉW ¥ÉÅ{Éà +ÅlÉ©ÉÇÖLÉÒ ¥É{ÉÒ X«É Uà +{Éà ©ÉÉ{É´ÉÒ«É SÉàlÉ{ÉÉ ~Éù©É SÉàlÉ{ÉÉ »ÉÉoÉà »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÉyÉ´ÉÉ ¡É´ÉÞnÉ oÉÉ«É Uà. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù +{Éà ©É{É ¥ÉÅ{Éà ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉÉ«É Uà. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù A~Éù Hà´ÉÒ +»Éù oÉÉ«É Uà lÉà XiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉùÒù©ÉÉÅ oÉlÉÉ ¾É©ÉÉâ{»É{ÉÉ »mÉÉ´É{ÉÒ ~ÉÊùλoÉÊlÉ{ÉÖÅ ©ÉÉ~É{É Hù´ÉÖÅ Xà>+à. +É´ÉÉÅ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH ~ÉùÒKÉiÉÉà wÉùÉ lÉ~ÉÉ»É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà »ÉSÉÉà÷ ©ÉÉʾlÉÒ ©É³à, Ê´É[ÉÉ{ÉÒ+Éà wÉùÉ +É´ÉÉÅ »ÉŶÉÉàyÉ{ÉÉà ~ÉùoÉÒ +à´ÉÖÅ lÉÉùiÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà Hà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù´ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù +{Éà ©É{É©ÉÉÅ »ÉHÉùÉl©ÉH ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É +É´Éà Uà. ¶ÉùÒù »´É»oÉ ¥É{Éà Uà, ©É{É©ÉÉÅoÉÒ Ê´ÉHÉùÉà {ÉÒH³Ò X«É Uà +{Éà »ÉHÉùÉl©ÉH Ê´ÉSÉÉùÉà +É´É´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. Wà÷±ÉÒ NÉÉh ¸ÉuÉoÉÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà÷±ÉÖÅ lÉà{ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É ´ÉyÉÖ +»ÉùHÉùH ¾Éà«É Uà. +ÉoÉÒ W ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ{ÉÒ HÉà> §ÉɺÉÉ ¾ÉàlÉÒ {ÉoÉÒ. ©ÉÉä{É wÉùÉ >º÷ ¡Él«Éà{ÉÒ ¡ÉNÉÉh ¸ÉuÉoÉÒ Wà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùWÚ+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉà{ÉÉà ¡ÉÊlɧÉÉ´É ~ÉiÉ ¾HÉùÉl©ÉH W ¾Éà«É Uà +{Éà lÉà{ÉÉ HÉùiÉà W SÉ©ÉlHÉÊùH ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà.

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 10


úÉÁSÉÉàùÉ»ÉÒ©ÉÉÅ 84 ¶ÉÉLÉÉ{ÉÉ úÉÉÁiÉÉà{Éà ±ÉÉeÖ W©ÉÉeÉ«É Uà XàùÉ´Éùʻɞ Xq´É

+©ÉqÉ´ÉÉq©ÉÉÅ 14 £àúÉÖ+ÉùÒoÉÒ »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ ©ÉÅÊqù ùÉ©É¥ÉÉNÉ- HÉÅHÊù«ÉÉLÉÉlÉà ~ÉÉÅSÉ Êq´É»ÉÉà{ÉÉ úÉÁSÉÉàùɶÉÒ ©É¾Éàl»É´É AW´ÉÉ> ùÂÉà Uà. £ÉNÉiÉ »ÉÖq ~ÉÉÅSÉ©É{ÉÉ ùÉàW úÉÁSÉÉàùÉ»ÉÒ ©ÉÉ÷à ~ÉÉÅSÉ ±ÉÉLÉoÉÒ ´ÉyÉÖ ±ÉÉe´ÉÉ lÉä«ÉÉù HùɶÉà. »É©ÉOÉ NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ q»É ¾XùoÉÒ ´ÉyÉÖ úÉÉÁiÉÉà +{Éà +àH ±ÉÉLÉ ¾Êù§ÉGlÉÉà W©É¶Éà. §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅ»HÞÊlÉ©ÉÉÅ Al»É´É +{Éà §ÉÉàW{É{ÉÖÅ ©É¾n´É PÉiÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ ùÂÅ Uà úÉÁ§ÉÉàW{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ +É´ÉlÉÉÅ ©É{Éà ~ÉSÉÉ»É ´ÉºÉÇ ~ÉÚ´Éâ{ÉÉà +àH ¡É»ÉÅNÉ «ÉÉq +É´Éà Uà. +©ÉÉùÉ +ÉHùÖ NÉÉ©É{ÉÉ ÊNÉùX¶ÉÅHù NÉÉèù +{Éà §ÉmÉÒXà ÊHù~ÉɶÉÅHù, ~Éù»ÉÉànÉ©É ~É÷à±É{Éà l«ÉÉÅ úÉÁ§ÉÉàW{É©ÉÉÅ W©É´ÉÉ NÉ«ÉÉ. +à ´ÉLÉlÉà NÉÉàùÉiÉÒ+à {É´ÉһɴÉÒ ~ÉùiÉÒ{Éà »ÉÉ»Éùà +É´Éà±ÉÒ ´É¾Ö+ÉùÖ{Éà HÒyÉÖÅ & ``´É¾Ö§ÉÉ, PÉù©ÉÉÅ LÉÉ÷±ÉÉà hɳÒ, ©ÉÉoÉà yÉeHÒ (NÉÉàqeÒ) ~ÉÉoÉùÒ ùÉLÉXà. lÉ©ÉÉùÉ ¾É¾ùÉ ±ÉÉe´ÉÉ W©ÉÒ{Éà +~É»ÉÉlÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà ~ÉUÒ PÉeÒ´ÉÉùà «É C§ÉÉ {É> ù> ¾Hà. lÉùlÉ eÒ±ÉhɳÉà Hù´ÉÉ Xà¶Éà.'' l«ÉÉùà SÉlÉÖù ´É¾Ö +à÷±ÉÖÅ W ¥ÉÉà±ÉÒ & ``¥ÉäY, lÉ©ÉÉùà lÉÉà ¥ÉÉA »ÉÉùÖÅ H¾à´ÉÉ«É. +©ÉÉùà l«ÉÉÅ lÉÉà ¾É¾ùÉ {ÉÉlÉ©ÉÉÅ W©É´ÉÉ NÉ«ÉÉ ¾Éà«É {Éà lÉÉà ´ÉÉžà ~Écà (ù»ÉÉàeà) LÉÉ÷±ÉÉ ±É>{Éà X´ÉÖÅ ~Éeà. W©«ÉÉ Hàeà eNɱÉÖÅ W {ÉÉà q> ¶ÉHà.'' +É HÉHÉà {Éà §ÉmÉÒXà §Éù~Éà÷ W©ÉÒ{Éà +PÉùiÉÒ{ÉÉ ~ÉNɱÉÉÅ §ÉùlÉÉÅ ¾Éà«É +à©É PÉù§ÉiÉÒ ´ÉÂÉ +É´Éà Uà. ©ÉÉä«ÉÇ HÉHÉà Uà {Éà ´ÉÉÅ¾à §ÉmÉÒXà Uà. HÉHÉà H¾à Uà & `ÊHù~ÉÉ! Xà lÉÉà LÉùÉà ©Éá AlÉɴɳ©ÉÉÅ ~ÉNÉùLÉÉÅ ~Éà'«ÉÉÇ Uà Hà ù> N«ÉÉ Uà?' l«ÉÉùà ÊHù~ÉÉà H¾à Uà& `HÉHÉ, ¾ÖÅ lÉÉà §Éä¶ÉÉ¥É lÉ©ÉÉùÒ »ÉÉà÷±ÉÒ ~ÉyÉÉàù ~ÉyÉÉàù Ê´É«ÉÉà +É´ÉÖÅ UÖÅ. ©ÉÉùÉoÉÒ «É {ÉÒSÉÒ {ÉWù HùÉ«É +à´ÉÖÅ Êù«ÉÖÅ {ÉoÉÒ.' Wà´ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ qÒ~ÉH +{Éà ~ÉlÉÅÊNÉ«ÉÉ{Éà, ¨É©Éù +{Éà H©É³{Éà SÉÅr +{Éà SÉHÉàùÒ{Éà, ´É»ÉÅlÉ +{Éà HÉà«É±É{Éà, ©ÉàPÉ +{Éà ©ÉÉàù{Éà ùÂÉà Uà +à´ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ úÉÉÁiÉ +{Éà SÉÖù©ÉÉ{ÉÉ ±ÉÉe´ÉÉ{Éà ùÂÉà Uà.+à÷±Éà lÉÉà ±ÉÉàH´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ HÂÖÅ Uà {Éà Hà``úÉÉÁiÉ{ÉÖÅ N«ÉÖÅ W©É´ÉÉ©ÉÉÅ

§É´ÉÉ«ÉÉ{ÉÖÅ N«ÉÖÅ ù©É´ÉÉ©ÉÉÅ HiÉ¥ÉÒ{ÉÖÅ N«ÉÖÅ HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ {Éà §Éù´ÉÉe{ÉÖÅ N«ÉÖÅ §ÉÚ´ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÉlÉà ùÒ]à ´ÉÉÊiÉ«ÉÉà, ùÉNÉà ùÒ]à ùW~ÉÚlÉ, úÉÉÁiÉ ùÒ]à ±ÉÉe´Éà, ¥ÉÉH³à ùÒ]à §ÉÚlÉ.'' H¾à´ÉÉ«É Uà Hà úÉÉÁiÉ, §ÉÚL«ÉÉà ´ÉÉÊiÉ«ÉÉà, PÉ´ÉÉ«Éà±ÉÉà ùW~ÉÚlÉ +à mÉiÉ{Éà Uàe´ÉÉ {ɾÓ.~ÉiÉ ©ÉÉùà +ÉWà SÉÉàùÉ»ÉÒ{ÉÒ Hà÷±ÉÒH ù»É¡Éq ´ÉÉlÉÉà Hù´ÉÒ Uà. §ÉNÉ´ÉqÃNÉÉà©ÉÅe±É +{ÉÖ»ÉÉù SÉÉàùÉ»ÉÒ +à÷±Éà 84 NÉÉ©É{ÉÉà »É©ÉÚ¾, +´ÉlÉÉùÉà{ÉÒ PÉ÷©Éɳ, W{©É~ÉùÅ~ÉùÉ, «É©É~ÉÖùÒ 84 {ÉÉlÉ{ÉÉ úÉÉÁiÉÉà{ÉÉà »É©É´ÉÉ«É, X¾àù úÉÁ§ÉÉàW{É úÉÁSÉÉàùÉ»ÉÒ +à÷±Éà úÉÉÁiÉÉà{ÉÒ ¥ÉyÉÒ 84 {ÉÉlÉ [ÉÉÊlÉ+Éà{ÉÖÅ »É©ÉOÉ §ÉÉàW{É. WÚ{ÉÉHɳoÉÒ W{ÉY´É{É©ÉÉÅ úÉÁSÉÉàùÉ»ÉÒ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É FʺÉlÉÖ±«É Y´É{É Y´ÉlÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉ úÉÉÁiÉÉà{Éà ©ÉÉ{É-~ÉÉ{É +{Éà +Éqù +É~É´ÉÉ lÉoÉÉ lÉà Ê{ÉÊ©ÉlÉà ~ÉÖi«É ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ HùÉlÉÖÅ +É´«ÉÖÅ Uà. ´Éàq{ÉÉ ¡ÉoÉ©É «ÉÖNÉ©ÉÉÅ Ê´É¡ÉÉà úÉÉÁiÉÉà{ÉÒ ~Éq´ÉÒ PÉiÉÒ BSÉÒ ¾lÉÒ. WÖqÉ WÖqÉ ´ÉàqÉà{Éà XiÉ{ÉÉùÉ +{Éà +à{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ+Éà »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ FN´ÉàqÒ, «ÉWÖ´ÉâqÒ, »ÉÉ©É´ÉàqÒ, SÉlÉÖ´ÉâqÒ úÉÉÁiÉÉà ¾lÉÉ. úÉÉÁiÉ OÉÅoÉÉà{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ ~ÉUÒ +à©ÉiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »É´ÉÉâ~ÉùÒ »ÉnÉÉ »oÉÉÊ~ÉlÉ HùÒ. «É[É«ÉÉNÉ, H©ÉÇHÉÅe +{Éà ´Éàq §ÉiÉ´ÉÉ{ÉÉà +ÊyÉHÉù +àH±ÉÉ úÉÉÁiÉÉà W §ÉÉàNÉ´Éà Uà, +à©É ¡ÉÉà. ©ÉèHeÉà±É{É {ÉÉáyÉà Uà. +É©É «É[É«ÉÉNÉ wÉùÉ ~ÉÖi«É¡ÉÉ~lÉ HùÉ´É{ÉÉù úÉÉÁiÉÉà ~ÉÚW{ÉÒ«É ©É{ÉÉ«ÉÉ. HɱÉJ©Éà úÉÉÁiÉÉà{ÉÉ £ÉÅ÷É ´ÉyÉlÉÉ NÉ«ÉÉ +{Éà lÉà©É{ÉÒ 84 {ÉÉlÉ A§ÉÒ oÉ>. +à©É{Éà §ÉÉàW{É HùÉ´É´ÉÉoÉÒ ~ÉÖi«É ©É³à Uà +à´ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ ±ÉÉàHY´É{É©ÉÉÅ ´«ÉÉ~ÉH ¥É{ÉÒ. NÉùÒ¥É NÉÉ©É ±ÉÉàHÉà ¶ÉÎGlÉ ©ÉÖW¥É ¥Éà ~ÉÉÅSÉ úÉÉÁiÉ W©ÉÉelÉÉ ~ÉiÉ ùÉW´ÉÒ+Éà, ¸ÉàºcÒ+Éà +{Éà »ÉÖLÉÒ ±ÉÉàHÉà úÉÉÁiÉÉà{ÉÒ 84 [ÉÉÊlÉ+Éà{Éà W©ÉÉeÒ{Éà «É¶ÉHÒÊlÉÇ ¡ÉÉ~lÉ HùlÉÉ +{Éà +h³H ~ÉÖi«É ©Éà³´ÉlÉÉ yÉÊ{ÉH ´ÉÊiÉHÉà ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ ¸ÉÉu©ÉÉÅ 84 [ÉÉÊlÉ{ÉÉ úÉÉÁiÉÉà{Éà W©ÉÉelÉÉ.

¸ÉÒ UNÉ{ɱÉÉ±É Ê´Éd±ÉY ©É¾àlÉÉ ¾. W»É´ÉÅlÉÒ¥Éà{É ¡É§ÉÖ±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ö V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É Ê¾lÉàºÉHÖ©ÉÉù ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù +.»ÉÉä. ùÒ{ÉÉ ÊHÊù÷§ÉÉ> ©É¾àlÉÉ, ÊSÉ. >¶ÉÉ, ÊSÉ. »ÉÉà¾{É, +.»ÉÉä. »ÉÉà{É±É SÉàlÉ{ɧÉÉ> ©É¾àlÉÉ ö Hɱ¾àù (§ÉÒ´ÉÅeÒ) ©ÉÚ³ ¾Êe«ÉÉiÉÉ´ÉɳÉ

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 11


+É úÉÁSÉÉàùɶÉÒ ¡É»ÉÅNÉà úÉÉÁiÉÉà{ÉÒ 84 {ÉÉlÉ-¶ÉÉLÉÉ+Éà W©Éà Uà +à ¶ÉÉLÉÉ+Éà H>? lÉà{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà {Éà ~Éà÷É ¡ÉHÉùÉà +É ©ÉÖW¥É ©É³à Uà (1) {ÉÉNÉù. {ÉÉNÉùÉà{ÉÒ U ~Éà÷É ¶ÉɳÉ+Éà Uà. 1. ´Ée{ÉNÉùÉ. 2. ´ÉÒ»É{ÉNÉùÉ, 3. »ÉÉcÉàqùÉ, 4. HÞºiÉÉàùÉ, 5 ¡ÉüÉÉàùÉ +{Éà 6. ÊSÉmÉÉàqÉ (2) +ÉäqÒS«É. +à mÉiÉ ~Éà÷É {ÉÉlÉ©ÉÉÅ ´É¾áSÉÉ«Éà±ÉÉ Uà. 1. »É¾»mÉ. 2. ©ÉɱɴÉÒ. 3. ÷ÉàHʳ«ÉÉ (3) ©ÉÉà]. +à©É{ÉÒ U ~Éà÷É {«ÉÉlÉ Uà. 1. ÊmÉ´ÉàqÒ. 2. SÉlÉÖ´ÉâqÒ, 3. +N«ÉÉù¶ÉÉ 4. yÉÒiÉÉàÊW«ÉÉ, 5. WàcÒ +{Éà 6. lÉÉXÇÖX. (4) ¸ÉÒ©ÉÉ³Ò (5) ¸ÉÒNÉÉàe. lÉà{ÉÒ SÉÉù ~Éà÷É {«ÉÉlÉ Uà. 1. ©ÉɱɴÉÒ. 2. ©ÉÒùlÉ´ÉÉ±É 3.¾ù«ÉÉ{ÉÉ +{Éà 4. ~ÉùÉ´ÉʱɫÉÉ (6) +ÅeÉàʱɫÉÉ (7) ¥ÉÉàù»ÉÊq«ÉÉ (8) XÅ¥ÉÖ (9) H~ÉÉàʱɫÉÉ (10) ùÉ«ÉcʱɫÉÉ (11) HÉàH±ÉÒ (12) LÉàe´ÉÉ (13) »ÉÉà©É~ÉÖùÉ (14) ´É»ÉÉàùÉ (15) ´Éq£ÒSÉ (16) ´É±ÉÉyÉùÉ (17) ©ÉàùÊlÉ«ÉÉ (18) LÉeÉÊlÉ«ÉÉ (19) +ɧÉÉNÉÇ´É (20) {ÉÉùÊqH (21) ´ÉɱÉÅʥɫÉÉ (22) AqÊ{É«É (23) ~ÉÖºHùiÉÉ (24) ©Éà´ÉÉeÉ +à{ÉÉ mÉiÉ §ÉÉNÉ& 1. §É÷©Éà´ÉÉeÉ 2. SÉÉàùɶÉÒ +{Éà 3. lÉù´ÉÉe (25) {ÉÉNÉÉàù (26) X´Éâ±ÉÉ (27) SÉÉqÅʱɫÉÉ (28) +Ê©ÉÊù«ÉÉ (29) H~ÉÒ±É (30) qùÉ´Ée (31) Hù{ÉÉùÉ (32) »ÉÉù»´ÉlÉ (33) e»ÉeÖ (34) qÉ«ÉeÉ (35) ~ɱÉÒ´ÉÉ±É (36) NÉÉà©ÉlÉÒ´Éɳ (37) A{Éà´Éɳ (38) LÉàlÉ´Éɳ (39) ©ÉÒùÊ÷«ÉÉ (40) ~ÉùÒ+±É´ÉÉ»É (41) ùÉàqÉ´ÉÉ±É (42) ùÉ«ÉH´ÉÉ±É (43) eÒ»ÉÉ´ÉÉ±É (44) ÊlɱÉHÉ (45) ©ÉoÉÖÊù«ÉÉ (46) >{ÉÉ´É±É (47) ÊlɱÉÉàÊ÷«ÉÉ (48) {Éù»ÉÒ~ÉÖùÉ (49) »ÉÉSÉÉàù (50) ¶É±ÉÉàÊq«ÉÉ (51) HÉàNÉÉàÊ©ÉmÉ (52) +º÷©ÉÅNɳ (53) §ÉÉ÷à±ÉÉ (54) {ÉÅqÉàÊ{É«ÉÉ (55) +ÉÊqH~ÉÖùÉ (56) lÉù~ÉÉ÷ (57) qùH©É{ÉÉ (58) HlÉù¥ÉùÉ (59) H{ÉÊW«ÉÉ (60) NÉÉà~ÉÉ±É (61) yÉÒ©ÉÉ (62) ~ÉÉùÉ»ÉÖù (63) HÉàqùyÉ{ÉÉ (64) ´É»ÉqÉiÉÉ (65) +àHÉ»É{ÉÉ (66) ©ÉÉàH±É´ÉqÉ (67) ~É÷ÉàyÉ{ÉÉ (68) lÉ»ÉÉàù (69) ~ÉùÉÊyÉ«ÉÉ (70) {ÉÉ©ÉqH (71) §ÉqÉ{ÉÉ (72) qlÉ~ÉÖùÉ (73) ¾ù»ÉÊH«ÉÉ (74) ¾ù¥É{ÉÉ (75) ©ÉÉàlÉɱÉÉ(76) »ÉÉHÉ´Éàe (77) ±ÉÉe (78) Ê»ÉH©ÉÉà>«ÉÉ (79) yÉ{ÉÒ (80) +ʾ»ÉÉ~ÉÖùÉ (81) NÉ«ÉÉ´ÉÉ±É (82) ~É÷Ò LÉÒ»lɱÉÉ (83) HÉà ± É´ÉÉ±É +{Éà (84) ùqÒ´ÉÉ±É §Éq´ÉqÃNÉÉà©ÉÅe±ÉHÉùà {ÉÉáyÉÒ Uà. +É SÉÉàùɶÉÒ {ÉÉ©ÉÉà ±ÉÉàHY§Éà

~ÉÅHÉ«Éà±ÉÉ Uà ~ÉiÉ +ÉWà lÉÉà +É ~Éà÷É [ÉÉÊlÉ©ÉÉÅ ¥ÉÅeWù A©ÉàcÉ, NÉÖe, »ÉÉ©É~ÉÖùÉ, ´É»´ÉyÉÉÇ, {É~ÉÖ±É, WÎN{É´ÉɱÉàH, HɱÉÉàÊe«ÉÉ, ©É¾à»ÉÅlÉÖH, ´É఩ɱÉ, ©ÉɱÉÖ, ¾{É©Éà{É, ~ÉÉà÷Ò´ÉɱÉ, ~É{É´ÉɱÉ, ~Éà°©ÉÅe~ÉÉ, ©ÉàoÉ©ÉÉà{É, SÉÉäùɶÉÒ, §É÷»ÉÅHù{ÉàH Wà´ÉÒ +{ÉàH ~Éà÷ɶÉÉLÉÉ+Éà A©ÉàùÉ´ÉÉ ~ÉÉ©ÉÒ Uà, ~ÉÊùiÉÉ©Éà +É +ÉÅHeÉà »ÉÉà A~Éù ~ɾÉáSÉÒ NÉ«ÉÉà Uà. SÉÉàùɶÉÒ HùÒ{Éà úÉÉÁiÉÉà{Éà W©ÉÉe´ÉÉ{ÉÒ ~ÉùÅ~ÉùÉ G«ÉÉùà ¶É° oÉ> ¾¶Éà lÉà{ÉÉ HÉà> SÉÉàHG»É ¡É©ÉÉiÉÉà ¡ÉÉ~lÉ oÉlÉÉ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ +ÉWoÉÒ »É´ÉɥɻÉÉà ´ÉºÉÇ ~ÉÚ´Éâ U~Éä«ÉÉ UÉàeÒ{Éà NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ »É¾X{ÉÅq »´ÉÉ©ÉÒ+à +©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ ©ÉÅÊqù LÉÉlÉà £ÉNÉiÉ »ÉÖq ~ÉÉÅSÉ©É{ÉÉ Êq´É»Éà 84 [ÉÉÊlÉ{ÉÉ §ÉÚqà´ÉÉà{Éà »´É¾»lÉà W©ÉÉe¬É ¾lÉÉ. +{Éà +à©É{Éà qÉ{É +É~«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +É©É +É Êù´ÉÉW »É´ÉÉ ¥É»ÉÉà HùlÉÉÅ ´ÉyÉÖ ´ÉºÉÇ ~ÉÚ´ÉÉâoÉÒ SÉɱÉlÉÉà +É´«ÉÉà Uà. càùcàù SÉÉäùÉ»ÉÒ+Éà SÉɱÉlÉÒ +É´ÉÒ Uà. »É{Éà 1978©ÉÉÅ ùÉWHÉà÷{ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇ ùÉW´ÉÒ ©É{ÉÉà¾ùʻɞY+à úÉÁSÉÉàùÉ»ÉÒ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É H«ÉÈÖ ¾lÉÖÅ. úÉÉÁiÉÉà{Éà W©ÉÉeÒ{Éà ©ÉÉmÉ 25 ~Éä»ÉÉ{ÉÒ qÊKÉiÉÉ +É~ÉÒ ¾lÉÒ l«ÉÉùà ©ÉÉmÉ qÊKÉiÉÉ©ÉÉÅ W 34 ¾Xù °Ê~É«ÉÉ ´É~ÉùÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. +à ~ÉUÒ +©ÉqÉ´ÉÉq©ÉÉÅ WNÉ}ÉÉoÉY{ÉÉ ©ÉÅÊqù lÉù£oÉÒ lÉoÉÉ ~ÉÖÊ{ÉlÉ +É¸É©É lÉù£oÉÒ ~ÉiÉ SÉÉä«ÉÉÇ»ÉÒ oÉ«ÉÉ{ÉÖÅ «ÉÉq Uà. »É{Éà 2002{ÉÉ ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ W«ÉÅÊlɧÉÉ> HÖÅeʱɫÉÉ+à (ùÉWHÉà÷) úÉÁSÉÉàùÉ»ÉÒ HùÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉù ¥ÉÉq +àH ´ÉºÉÇ ~ÉÚ´Éâ +©ÉqÉ´ÉÉq©ÉÉÅ oÉ>. úÉÁSÉÉàùÉ»ÉÒ©ÉÉÅ SÉÉàHLÉÉ PÉÒ{ÉÉ SÉÖù©ÉÉ{ÉÉ ùÉà÷É (PÉÒ{ÉÒ lÉùlÉÉ) ±ÉÉe´ÉÉ W©É´ÉÉ{ÉÖÅ ©É¾n´É WÚ{ÉÉHɳà LÉÚ¥É W ¾lÉÖÅ. ~ÉSÉÉ»É »ÉÉ>c ´ÉºÉÇ ~ÉÚ´Éâ NÉÉ©ÉeÉ{ÉÉà HÉà> »ÉÅ~É}É ´ÉÉÊiÉ«ÉÉà Hà qù¥ÉÉù úÉÉÁiÉÉà{Éà W©ÉÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à SÉÉä«ÉÉÇ»ÉÒ Hùà l«ÉÉùà ©ÉÉàqHÊ¡É«É úÉÉÁiÉÉà mÉÒ»É mÉÒ»É ©ÉÉ>±É SÉɱÉÒ{Éà ~ÉNÉ~ÉÉ³É ±ÉÉe´ÉÉ W©É´ÉÉ WlÉÉ. +É©É Uà÷àoÉÒ úÉÉÁiÉÉà SÉÉàùÉ»ÉÒ©ÉÉÅW©É´ÉÉ WlÉÉ l«ÉÉùà +à©É{ÉÉà ]ÉÅ~ÉàoÉÒ qÉàeÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÉ©É{ÉÉà ´É«ÉÉà´ÉÞu úÉÉÁiÉ +àH £Éʳ«ÉÖÅ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ±É> +ÉeÖÅ yÉùà. W©É{ÉÉùÉ ¥ÉyÉÉ úÉÉÁiÉÉà qÉàe ©ÉÉ÷à ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ C§ÉÉ ù¾Ò X«É. ~ÉUÒ ´ÉÞu úÉÉÁiÉ ±ÉÉeÖ ©ÉÉoÉà lÉÚ÷Ò ~Ée´ÉÉ ©ÉÉ÷à £Éʳ«ÉÖÅ ££eÉ´ÉÒ{Éà ±ÉÒ±ÉÒ ]ÅeÒ ¥ÉlÉÉ´Éà l«ÉÉÅ lÉÉà +ÉHɶɩÉÉÅoÉÒ lÉÉùÉàÊe«ÉÖÅ LÉùà +à©É ¥ÉyÉÉ úÉÉÁiÉÉà +àHÒ¹ÉÉ»Éà SÉÉà«ÉÉÇ»ÉÒ´ÉÉ³É NÉÉ©É©ÉÉÅ ~ɾÉáSÉÒ X«É. ¾É¾yÉ©ÉiÉ oÉ> NÉ«Éà±ÉÉ §ÉÚqà´ÉÉà{ÉÉà oÉÉH AlÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +àH ÷¥ÉÚeÒ©ÉÉ HÉ³É ©ÉùÒ +{Éà PÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ

¸ÉÒ©ÉlÉÒ Î»©ÉlÉÉ¥Éà{É ¥É³´ÉÅlɧÉÉ> Ê©É«ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ¥É³´ÉÅlɧÉÉ> ©ÉÉiÉàH±ÉÉ±É Ê©É«ÉÉiÉÒ{ÉÉ ´ÉºÉÔlÉ~É{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉà +ÉùÉyÉ{ÉÉ »É¾... Ê©É«ÉÉiÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ¾ÉÊqÇH +ʧÉ{ÉÅq{É... £àúÉÖ+ÉùÒ 2011 12


+É´ÉlÉÖÅ. +É PÉÒ ~ÉSÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉ©ÉÉHÖ SÉÚ{ÉÉ©ÉÉÅ SÉÉà³Ò{Éà LÉÉlÉÉ. §Éù~Éà÷ W©«ÉÉ ~ÉUÒ ±ÉÉeÖ UÉ{ÉÉ©ÉÉ{ÉÉ PÉùà ±É> W´ÉÉ{ÉÉ +LÉlÉùÉ+Éà ~ÉiÉ oÉlÉÉ ¾¶Éà! H¾à´ÉÉ«É Uà Hà »mÉÒ+Éà »ÉÉe±ÉÉ©ÉÉÅ +{Éà ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÉ ±ÉÉà÷É©ÉÉÅ ±ÉÉeÖ ±É> WlÉÒ. ´ÉÊiÉH «ÉW©ÉÉ{É SÉÉàùÒ Hù{ÉÉù úÉÉÁiÉÉà{Éà ~ÉHe´ÉÉ ©ÉÉ÷à G«ÉÉùàH SÉÉàÊHqÉù ~ÉiÉ ùÉLÉlÉÉ. úÉÉÁiÉÉà{ÉÒ ±ÉÉeÖ LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ +{Éà SÉÉàù´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÞÊnÉ ~Éù H÷ÉKÉ ~ÉiÉ oÉlÉÉà. ©É¾ÉúÉÉÁiÉ H¾à Uà Hà úÉÉÁiÉÉà ´ÉÊiÉH{Éà l«ÉÉÅ SÉÉàùÒ Hùà lÉà©ÉÉÅ qÉàºÉ {ÉoÉÒ. úÉÉÁiÉ §Éa, ±ÉÉeÖ SÉa ±ÉÉeÖ{ÉÉ ¥Éà HÉSɱÉÉ úÉÉÁiÉ{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ©ÉÉU±ÉÉÅ. ±ÉÉe´ÉÉ LÉÉ´ÉÉ©ÉÉÅ ¾³´Éq{ÉÉ úÉÉÁiÉÉà{Éà HÉà> {É ~ɾÉáSÉà. ~ÉÅqù ´ÉÒ»É ±ÉÉe´ÉÉ lÉÉà ¥É¾Ö »ÉÉ©ÉÉ{«É NÉiÉÉ«É. NÉÉàʾ±É´ÉÉe Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉ ~ɱÉà´Éɳ úÉÉÁiÉ{ÉÉà qÒHùÉà +à{ÉÒ ©ÉÉ{Éà H¾à Uà & `¥ÉÉ, lÉà ±ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ ¥É¾Ö +ÉàUÉà NÉÉè³ {ÉÉL«ÉÉà Uà. q¾ ±ÉÉe´ÉÉ LÉÉ> N«ÉÉà lÉÉà «É ©ÉÉá §ÉÉÅNÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ.' (+§ÉÉ´ÉÉà oÉlÉÉà {ÉoÉÒ) l«ÉÉùà ©ÉÉlÉÉ LÉÉAyÉùÉ qÒHùÉ{Éà ±ÉÉe HùÉ´ÉlÉÒ H¾à Uà & `qÒHùÉ, ¾´Éà >©É H«ÉÇ. +àH ~ÉÉiÉHÉà ±É>{Éà ©ÉÉàhÉ ~Éù ©ÉÉ«ÉÇ lÉÉà ©ÉÉá §ÉÉÅNÉà.' »ÉoÉùÉ{ÉÉ ~ɱÉà´Éɳ úÉÉÁiÉÉà{ÉÒ {ÉÉlÉ W©Éà l«ÉÉùà ±ÉÉe´ÉÉ ´ÉɳÒ{Éà +É~É´ÉÉ{ÉÉà Êù´ÉÉW {ÉoÉÒ. HÉà> +à´ÉÖÅ Hùà lÉÉà ÷ÒHÉ oÉÉ«É. +à©É{Éà SÉɱÉlÉÒ Ê¶ÉùÉ©ÉiÉÒ{ÉÖÅ UÖaØ SÉÖù©ÉÖÅ ~ÉÒù»ÉÉ«É Uà. ~ÉUÒ +àH PÉeÉ©ÉÉÅ (´ÉÉhÒ©ÉÉÅ {ɾÓ) PÉÒ §ÉùÒ{Éà +ÉLÉÒ ~ÉÅNÉlÉ{Éà +àH yÉÉùà ~ÉÒù»É´ÉÖÅ ~Éeà ~ÉÅNÉlÉ ~ÉÚùÒ oÉÉ«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ PÉÒ{ÉÉ PÉeÉ{ÉÒ yÉÉù lÉÚ÷´ÉÒ Xà>+à {ɾÓ. §ÉÉ´É{ÉNÉù ÊW±±ÉÉ{ÉÉ ★ ¬eÀesOeer kesÀ meYeer keÀe³e& J³eLe& peeles nQ~ ceesn Yeer ceeveJe kesÀ keÀce&-yevOeveeW keÀe keÀejCe yevelee nw~ ★ peneB ceesn jnlee nw JeneB ueesYe mes Yeer ye®ee veneR pee mekeÀlee~ ★ ÒeeLe&vee kesÀ meeLe-meeLe nceW Heg©<eeLe& Yeer keÀjvee nesiee~ ★ ÒeeLe&vee kesÀ meeLe-meeLe efJe<e³e-efJekeÀejeW keÀes l³eeieves keÀe Òe³elve keÀjes, Deelcee kesÀ Me$egDeeW keÀes DeHeves Heg©<eeLe& mes veä keÀjes, leYeer ÒeeLe&vee meeLe&keÀ yeve mekesÀieer~ ★ pees efve<keÀece YeeJe mes efkeÀmeer keÀe GHekeÀej keÀjlee nw<e Jener meeOeg keÀnueelee nw~ ★ ÒeeLe&vee mes Devlejlej ceW ÒeJesMe neslee nw~

~ÉÅeëÉÉ úÉÉÁiÉÉà{ÉÉ ´Ée´ÉÉ+Éà lÉÉà PÉÒ{ÉÒ lɳɴÉeÒ §Éùà±ÉÒ ±ÉÉ~ɶÉÒ LÉÉ´ÉÉ{ÉÉ ¥ÉÅyÉÉiÉÒ ¾lÉÉ. H¾à´ÉlÉ©ÉÉÅ +à÷±Éà W H¾à´ÉÉ«ÉÖÅ ¾¶Éà Hà úÉÉÁiÉ HÒyÉÉ W©É´ÉÉ +{Éà §É´ÉÉ«ÉÉ HÒyÉÉ ù©É´ÉÉ ★ ★ ★ HÉmÉÉ ´É¾É±ÉÖÅ HÖÅ§É W³, »mÉÒ{Éà ´É¾É±ÉÒ ´ÉÉlÉ; úÉÉÁiÉ{Éà §ÉÉàW{É §É±ÉÅÖ NÉuÉ ´É¾É±ÉÒ ±ÉÉlÉ. ★ ★ ★ úÉÉÁiÉ{Éà PÉàù ´ÉùÉà {Éà HÚlÉùÉ{ÉÉà ©ÉùÉà ★ ★ ★ úÉÉÁiÉ §ÉÉ> Y´ÉlÉÉ qà´ÉÉʳ«ÉÉ {Éà ©ÉùlÉÉ ´É¾à´ÉÉÊù«ÉÉ ★ ★ ★ Ê¡É«É ´É»lÉÖ (±ÉÉe´ÉÉ) Xà>{Éà lÉà ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à AlÉÉ´É³É oÉÉ«É +à÷±Éà H¾à´ÉÉ«É Uà Hà, ``úÉÉÁiÉ ±ÉÉe´ÉÉ Xà> +´ÉÉ«ÉÉ ~Éeà.'' +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ ´ÉiÉÇ SÉÉù Uà. ~ÉiÉ HÊ´É+à mÉiÉ ´ÉiÉÇ{ÉÉ H©ÉÇ{ÉÒ ´ÉÉlÉ +¾Ó HùÒ Uà. úÉÉÁiÉÉà+à ´É¾à±ÉÉ CcÒ »ÉùÉà´Éù W> cÅeÉ W³©ÉÉÅ »{ÉÉ{É Hù´ÉÖÅ Xà>+à, ¥ÉÚÅÊNÉ«ÉÉà ´ÉÉNÉà l«ÉÉùà ùÉW~ÉÚlÉà «ÉÖuyÉÔNÉÉiÉà qÉàeÒ W´ÉÖÅ Xà>+à +{Éà ´É䶫É-´ÉÊiÉHà ´«ÉÉ~ÉÉù KÉàmÉoÉÒ (qà´ÉɳÉ{ÉÒ ¥ÉÒHà) eù´ÉÖÅ Xà>+à {ɾÓ. mÉiÉà ´ÉiÉÇ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ H©ÉÇ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ SÉÚHà lÉÉà HÉ«Éù H¾à´ÉÉ«É. ★ ceeveJe DenbkeÀej keÀer YeeJevee keÀe l³eeie keÀjkesÀ efveëmJeeLe& YeeJe mes HejesHekeÀej DenbkeÀej keÀer YeeJevee keÀe l³eeie keÀjkesÀ efveëmJeeLe& YeeJe mes HejesHekeÀej keÀjves keÀer Je=efÊe jKes leYeer HeC³eesHeepe&ve keÀj mekeÀleele nw~ ★ ÒeeLe&vee ceW owJeJeeo Deewj Òe³elveJeeo keÀe mecevJe³e nw~ ★ ÒeeLe&vee DenbkeÀej keÀes Metv³e keÀjves ceW mene³ekeÀ yeveleer nw~ ★ Ëo³enerve-cegKej ÒeeLe&vee DeveskeÀ iegveer GÊece nw~ ★ ÒeeLe&vee efkeÀ³es ngS HeeHeeW kesÀ efueS nesves Jeeues He½eeleeHe keÀe ef®evn nw leLee DeHeves ogieg&Cees keÀe ®evleve ewj Hejceelcee kesÀ GHekeÀejeW keÀe mcejCe Yeer nw~

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 13


S CT S E T I ER CH AR S I G N E R S DE A N N PL

S. N. Iyer : 9821896677 Rakesh Chaumal : 9833399333 Nimish Daftary : 9821446622

POSITRON

3, Vardhaman Apt., Sector-7, Plot No. 15, Kamothe, Navi Mumbai.

Jayesh Shah 9324545455

JAY AMBE ENTERPRISE SHRUTI DEVELOPER

BUILDER & DEVELOPER

With Best Wishesh From

Prabhaben Vrajlal Sheth Family C.A. Deven L. Thakkar Chartered Accountant Fact.: 2516 8241 ● Offi.: 2501 0010 Cell : 9892715551 l Email: dlthokkar@gmail.com Factory : D-3, Ashapura Society, Opp. Hotel Gurudev, J. M. M. Road, Ghatkopar (W), Mumbai-400 084.

DEVEN E N T E R P R I S E S MFG. OF: CORRUGATED BOXES Office : 203, Kailash Palace, Upashray Lane, Ghatkopar (E), Mumbai-400 077.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ¥Éà{É ~ÉùÉNɧÉÉ> qÉà¶ÉÒ Ê©ÉmÉ +{Éà ©ÉÅmÉ ~Éù H¬Éùà«É +ʴɹÉÉ»É {É HùÉà.

ATUL CHIMANLAL KAMDAR

TM

C-13/14, Satyam Complex, M. G. Rd., Ghatkopar (East), Mumbai-400 077. & : 21028181/21028282 l Fax: 91-22-21023040 E-mail : yogi@yogichem.com l yogichem@gmail.com Web.: www.yogichem.com

YOGI DYE CHEM INDUSTRIES Atul C. Kamdar Group of Companies

MANUFACTURERS EXPORTERS & IMPORTERS OF CHEMICALS

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 14


±ÉàLÉ ¡ÉNÉ÷ oɶÉà lÉà ~ÉUÒ{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ-U Êq´É»É©ÉÉÅ ~ÉÉUÖÅ §ÉÉùlÉ-NÉÖWùÉlÉ{ÉÖÅ «ÉÉä´É{ÉyÉ{É ´Éà±Éà{÷É>{»É eà CW´É´ÉÉ PÉà±ÉÖÅ oɶÉà. +É Xà> »ÉÉŧɳÒ{Éà LÉùàLÉù +ÉLÉÒ «ÉÖ´ÉÉ ~ÉàhÒ{ÉÒ q«ÉÉ +É´Éà Uà. ¡Éà©É{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ Hà ¡Éà©É{ÉÉà +àHùÉù HÉà> +àH Êq´É»É{ÉÒ AW´ÉiÉÒ{ÉÒ ©ÉÉà¾lÉÉW ¾Éà«É lÉà ¥ÉÉ¥ÉlÉ W »É©ÉX«É lÉà´ÉÒ {ÉoÉÒ! Wà ¶ÉɹÉlÉ Uà, ÊSÉùÅY´É Uà lÉà{ÉÒ +ʧɴ«ÉÎGlÉ ©ÉÉ÷à HÉà> +àH Êq´É»É {ÉIÒ Hù´ÉÉà ~Éeà lÉà lÉà{ÉÒ (¡Éà©É{ÉÒ) NÉÊù©ÉÉ PÉ÷Éeà lÉà´ÉÒ PÉ÷{ÉÉ Uà. oÉ«ÉÖÅ Uà +à´ÉÖÅ Hà +ÉWà HÉà> {É´ÉÒ lÉÉY (Hà «ÉÖ´ÉÉ ~ÉàhÒ{Éà LÉÚ¥É NÉ©ÉlÉÒ) ~ÉùÅ~ÉùÉ{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ HùÒ+à +à÷±Éà °hÒSÉÖ»lÉ, We, ~ÉùÅ~ÉùÉ´ÉÉqÒ NÉiÉÉ> W>+à. ~ÉÊùiÉÉ©Éà WÖqÒ ùÒlÉà Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ{ÉÒ, WÖqÉ ~ÉeÒ{Éà H¶ÉÖÅH H¾à´ÉÉ{ÉÒ Ê¾Å©ÉlÉ W HÉà> {ÉoÉÒ, HùlÉÖÅ. ~ÉiÉ +É~ÉiÉà lÉÉà +ÉWà SÉÒ±ÉÉà SÉÉlÉù´ÉÉà W Uà. ´Éà±Éà{÷É>{»É eà AW´É´ÉÉà +à +àH NÉÉÅe~ÉiÉ Uà, PÉà±ÉUÉ Uà, ©ÉÖLÉÉÇ> Uà. LÉùàLÉù lÉÉà ¡Éà©É ©ÉÉ÷à H¶ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ W {É ~Éeà +{Éà »É¾W ùÒlÉà oÉÉ«É lÉà W »ÉÉSÉÉà ¡Éà©É H¾à´ÉÉ«É. ´Éà±Éà{÷É>{»É eà {É CW´É´ÉÉ{ÉÉ Ê{ÉyÉÉÇù lÉù£ ´É³´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É ¾´Éà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà. ¡Éà©É{Éà {ÉÉ©Éà SÉÉäq©ÉÒ £àúÉÖ+ÉùÒ{ÉÉ Êq´É»Éà ´ÉÉʾ«ÉÉlÉ ùÒlÉà CW´ÉÉlÉÉà ´Éà±É{÷É>{»É eà {É CW´É´ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉmÉ SÉÉäq HÉùiÉ W Xà>+à& (1) ¥É¾Ö SÉ´ÉÉ> NÉ«Éà±ÉÒ ~ÉiÉ »ÉÉ´É »ÉÉSÉÒ Uà Hà LÉùàLÉù lÉÉà ¡Éà©É Wà´ÉÖÅ HÅ> ¾ÉàlÉÖÅ W {ÉoÉÒ, ©ÉÉmÉ ¶ÉÉùÒÊùH +ÉHºÉÇiÉ W ¾Éà«É Uà. lÉàoÉÒ ´Éà±Éà{÷É>{»É eà {É AW´É´ÉÉà Xà>+à. (2) ¡Éà©É Hù´ÉÉà +à {É´ÉùÉ +{Éà Êq¶ÉÉÊ´Éʾ{É ±ÉÉàHÉà{Éà NÉ©ÉlÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ ©ÉÉmÉ Uà. Wà+Éà Y´É{É{ÉÉ HÉà> ~ÉiÉ KÉàmÉ©ÉÉÅ SÉÉàI»É y«Éà«É »ÉÉoÉà ùSÉ{ÉÉl©ÉH ùÒlÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ Uà. lÉà©É{Éà ¡Éà©É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÉŧÉùlÉÖÅ W {ÉoÉÒ. (3) ´Éà±Éà{÷É>{»É eà {ÉÒ AW´ÉiÉÒ{Éà +àH (UÒUùÉà) +oÉÇ «ÉÖ´ÉÉ qà¾à yÉùÉ´ÉlÉÉÅ {Éù-©ÉÉqÉ ´ÉSSÉà{ÉÉ qäʾH +ÉHºÉÇiÉ{ÉÉ +àHùÉù{ÉÉà Êq´É»É NÉiÉÒ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. (4) ¡Éà©É +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ, {«ÉÉàSUÉ´ÉùÒ, Ê{É&»´ÉÉoÉÇ +~ÉÇiÉl´É{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É Uà. Wà{ÉÉà +Å¶É »ÉÖuÉ ´Éà±Éà{÷É>{»É eà {ÉÒ AW´ÉiÉÒ©ÉÉÅ qàLÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ. (5) ¡Éà©É©ÉÉÅ ©ÉW¥ÉÚlÉÒ ¾Éà´ÉÒ Xà>+à ©ÉÉ-¥ÉÉ~É, §ÉÉ>-¥É¾à{É, »ÉNÉÉ»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ{ÉÉ q¥ÉÉiÉoÉÒ ¡Éà©É©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉUÉ ´É³´ÉÖÅ ~Éeà lÉÉà lÉà §ÉÉNÉàeÖ~ÉiÉÉ{ÉÒ Ê{ɶÉÉ{ÉÒ Uà. +É´ÉÖÅ oÉ´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ ¾Éà«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ´Éà±Éà{÷É>{»É eà {É CW´ÉÉ«É +{Éà Wà{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ »ÉÉSÉÉà ¡Éà©É Uà lÉà{Éà ´Éà±Éà{÷É>{É eà AW´É´ÉÉ{ÉÒ W°ù ~ÉelÉÒ {ÉoÉÒ. (6) ´Éà±Éà{÷É>{»É eà{ÉÒ »ÉÉSÉÒ AW´ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à NÉÊiÉlÉ +{Éà NÉiÉlÉùÒoÉÒ

»ÉÅ~ÉÚiÉÇ~ÉiÉà ~Éù oÉ´ÉÖÅ ~Éeà, +É´ÉÒ ©É¾É{ÉlÉÉ +É~ÉiÉÉ HÉà>©ÉÉÅ ¡Éà©É ¾ÉàlÉÒ {ÉoÉÒ. (7) ¡Éà©É +{Éà ¡ÉàùiÉÉ{ÉÖÅ ]ùiÉÖÅ ¾Éà´ÉÖÅ PÉ÷à, ~ÉlÉ{É{ÉÒ LÉÒiÉ {ɾÓ, +ÉWà »É´ÉÇmÉ ~ÉlÉ{É©ÉÉNÉÔ ¡Éà©É{ÉÒ W ¥ÉÉà±É¥ÉɱÉÉ Uà. lÉà©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ´Éà±Éà{÷É>{»É eà {É CW´ÉÒ+à. (8) ¡Éà©É +à »É©ÉWiÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É Uà +{Éà »É©ÉWiÉ ©Éà³´É´ÉÒ Hà Hà³´É´ÉÒ +à +PÉùÒ ´ÉÉlÉ Uà. ùW{ÉÒ¶ÉY H¾à Uà Hà ±ÉÉNÉiÉÒ +{Éà ¥ÉÖÊu{ÉÉà ¡Éqà¶É ~ÉÚùÉà oÉÉ«É l«ÉÉÅoÉÒ »É©ÉWiÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ oÉÉ«É Uà. +É´ÉÉ ~ÉNÉÊoÉ«ÉÉÅ ´É÷É´«ÉÉ ~ÉUÒ ¡Éà©É ~ÉÉ»Éà W> ¶ÉHÉ«É. +É´ÉÒ yÉÒùW +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ. (9) ¡Éà©É ¥ÉÉÂÉSÉÉù{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É {ÉoÉÒ. +à lÉÉà +ÅlÉù©É{É{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ Uà. ´Éà±Éà{÷É>{»É eà ©ÉÉÅ {É«ÉÉâ ¥ÉÉÂÉSÉÉù Uà. (10) {É´ÉÒ ~ÉàhÒ »ÉàG»É{Éà ¡Éà©É ©ÉÉ{ÉÒ ¥ÉàcÒ Uà. +É NÉàù»É©ÉW©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÉà LÉÉ»É ´Éà±Éà{÷É>{»É eà oÉÒ qÚù ù¾à´ÉÉ Wà´ÉÖÅ Uà. (11) yÉÒùW +{Éà ¸ÉuÉoÉÒ ùɾ Xà´ÉÒ+à ¡Éà©É{ÉÖÅ AnÉ©É ±ÉKÉiÉ NÉiÉÉ«ÉÖÅ Uà. +É´ÉÉ lÉ~É{ÉÒ ¾ÉWùÒ H¶Éà«É H³ÉlÉÒ {ÉoÉÒ +à÷±Éà ´Éà±Éà{÷É>{»É eà CW´É´ÉÉà ´«ÉoÉÇ Uà. (12) XiÉÒlÉÒ ¡Éà©ÉHoÉÉ+Éà, ÎG´ÉqÅlÉÒ+Éà ©ÉÉmÉ +É~ÉiÉÒ Y§É ~Éù W ´É»Éà Uà, Àq«É©ÉÉÅ {ɾÓ. lÉà{ÉÒ A~ÉùU±±ÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà©ÉÉÅoÉÒ UÒUùÒ ¡ÉàùiÉÉ ±É>{Éà ±ÉÉàHÉà ¡Éà©É Hù´ÉÉ {ÉÒH³Ò ~Éeà Uà. lÉà HoÉÉ+Éà{ÉÖÅ ¾ÉqÇ, l«ÉÉù{ÉÒ ~ÉÊùλoÉÊlÉ ´ÉNÉàùà{ÉÉ »É©ÉV«ÉÉ ´ÉNÉù lÉà HoÉÉ+Éà{Éà +{ÉÖ»Éù´ÉÖÅ +à +ÉeHlÉùÉà +É~ÉPÉÉlÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ Uà. lÉà©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ´Éà±Éà{÷É>{»É eà »ÉÉoÉà Ê{ɻɥÉlÉ {É ¾Éà´ÉÒ Xà>+à. (13) XiÉÒlÉÉÅ {ÉÉ÷H H±ÉÉHÉù Ê´ÉW«ÉÉ ©É¾àlÉÉ+à H¾à±ÉÖÅ Hà »ÉÉlÉl«É +à »Él«É{ÉÖÅ W +àH »´É°~É Uà +{Éà ¡Éà©É©ÉÉÅ »ÉÉlÉl«É +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Uà. +É {É ¾Éà«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ´Éà±Éà{÷É>{»É eà {ÉÒ AW´ÉiÉÒoÉÒ qÚù ù¾à´ÉÉ©ÉÉÅ W e¾É~ÉiÉ Uà. (14) ´Éà±Éà{÷É>{»É eà +à §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É {ÉoÉÒ. ¡Éà©É ´«ÉHnÉ Hù´ÉÉ HÉà> Ê{ÉÊýÉlÉ Êq´É»É{ÉÒ ùɾ Xà´ÉÒ ~Éeà lÉà lÉÉà »HÚ±É{ÉÉ ÷É>©É÷à¥É±É{Éà +{ÉÖ»Éù´ÉÉ Wà´ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. A©É³HÉà Hà ¡Éà©É +à lÉÉà V«ÉÉùà +É´Éà, V«ÉÉÅ +É´Éà, Wà´ÉÉà +É´Éà lÉà´ÉÉà{Éà lÉà´ÉÉà, l«ÉÉùà {Éà l«ÉÉùà ´«ÉGlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ©ÉX Uà. ´Éà±Éà{÷É>{»É eà©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÒ ©ÉÉ÷Ò{ÉÒ HÉà> »ÉÖNÉÅyÉ {ÉoÉÒ. A~Éù{ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ ´ÉÉÅSÉÒ{Éà ùLÉà HÉà> ©ÉÉ{Éà Hà +É ±ÉLÉ{ÉÉù ¡Éà©É {ÉÉ©É{ÉÉ ~ÉqÉoÉÇ{ÉÉ Ê´ÉùÉàyÉÒ Uà. ¾ùNÉÒ] {ɾÒ, ~ÉiÉ ¡Éà©É{ÉÉ lÉn´É ~ÉÉ©É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »´ÉÒHÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà÷±ÉÒH »ÉVWlÉÉ +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Uà. ¡Éà©É Hù´ÉÉà (HqÉSÉ) »É¾à±ÉÉà Uà ~ÉiÉ Ê{ɧÉÉ´É´ÉÉà LÉÚ¥É +PÉùÉà Uà. ¡Éà©É Hù´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà Xà lÉà{Éà Ê{ɧÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ +ÅNÉà HÉà> SÉÉàI»ÉlÉÉ {É ¾Éà«É lÉÉà +à´ÉÉ ¡Éà©É{Éà ©ÉÉmÉ HÉ©ÉSɱÉÉA +ÉHºÉÇiÉ Hà HÖ÷ÖÅ¥É, »É©ÉÉW, Ê©ÉmÉÉà, §ÉiÉlÉù ´ÉNÉàùà KÉàmÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ©É³à±ÉÉ LÉɱÉÒ~ÉÉ{Éà §Éù´ÉÉ{ÉÒ cɱÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ W NÉiÉ´ÉÉ{ÉÒ ù¾à. +É +É{Éà +É´ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ »É©ÉX«É lÉà ~ÉUÒ W ¡Éà©É oÉÉ«É lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡Él«ÉàH Êq´É»É ´Éà±Éà{÷É{»É eà W Uà.!

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 15


¶É¥É ¥ÉÉà±Éà Uà »ÉÅ.& W¶É´ÉÅlÉ ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É ´É»ÉÉ

+É qÖÊ{É«ÉÉ »´ÉÉoÉÇ{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ Uà +à©ÉÉÅ Y´ÉlÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÉà HÉà> §ÉÉ´É ~ÉÚUlÉÖÅ {ÉoÉÒ +{Éà V«ÉÉùà ©ÉÉiÉ»É ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©Éà Uà l«ÉÉùà ©ÉNÉù{ÉÉ +ÉÅ»ÉÖ »ÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉà{ÉÉà NÉÖiÉÉ{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{Éà ´ÉÉNÉÉà³´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉà{ÉÒ {É{ÉÉ©ÉÒ{Éà LɧÉÉà +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾ÖÅ»ÉÉlÉÖÅ»ÉÒ oÉÉ«É Uà ~ÉùÅlÉÖ +à Y´ÉlÉÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà lÉà{Éà ¥Éà ¶É¥qÉà »ÉÉùÉ HÂÉ ¾ÉàlÉ lÉÉà, +à Y´ÉlÉÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà WùÉH LɧÉÉà +É~«ÉÉà ¾ÉàlÉ lÉÉà lÉà ~ÉÉÅSÉ ´Éù»É ´ÉyÉÖ Y´ÉÒ XlÉ. ~ÉùÅlÉÖ +É qÖÊ{É«ÉÉ lÉÉà ÊqLÉÉ´É÷{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ Uà +à©ÉÉÅ HÉà> HÉà>{ÉÖÅ {ÉoÉÒ. +àH±ÉÉ ¾ÉoÉà +É´«ÉÉ +{Éà +àH±Éà ¾ÉoÉà W´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. »©É¶ÉÉ{É©ÉÉÅ ÊSÉlÉÉ ~Éù ¶É¥É NÉÉàc´ÉÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +ÎN{Éqɾ{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ SÉɱÉlÉÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉÅ +SÉÉ{ÉH ¶É¥É ¾Ò±«ÉÖÅ ¥ÉàcÖÅ oÉ«ÉÖÅ. +ÉWÖ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ C§ÉÉ ù¾à±ÉÉ+Éà NɧÉùÉ«ÉÉ. Hà÷±ÉÉH §ÉÉN«ÉÉ. »´ÉW{ÉÉà ~ÉiÉ C§ÉÉ {É ùÂÉ. ~ÉiÉ +àH ©ÉqÇ ©ÉÉiÉ»É Ê{ÉH±«ÉÉà Wà l«ÉÉÅ W C§ÉÉà ùÂÉà. +{Éà ¶É¥É ¥ÉÉ౫ÉÖÅ, §ÉÉ>, ©ÉÉùÉoÉÒ eùlÉÉà {ɾÓ,~ÉiÉ ©ÉÉùà lÉ{Éà +àH +NÉl«É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÒ Uà. Y´ÉlÉÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà lÉÉà XiÉà HÉà>+à »ÉÉÅ§É³Ò {ÉoÉÒ ~ÉiÉ ¾´Éà ¾ÖÅ ©ÉùÒ NÉ«ÉÉà UÖÅ +{Éà +à÷±Éà W ©ÉÉùà lÉ{Éà +àH ©É¾l´É{ÉÉà »ÉÅqà¶ÉÉà +É~É´ÉÉà Uà Xà Hà +É©É lÉÉà ©ÉùÒ NÉ«Éà±ÉÉ HÉà> ~ÉiÉ +É´ÉlÉÉ {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ Y´ÉlÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ©Éùà±ÉÉ HùlÉÉÅ ´ÉyÉÉùà LÉùÉ¥É ùÒlÉà Y´ÉÒ ùÂÉ Uà. +à÷±Éà ¾ÖÅ lÉà+Éà{Éà HÅ>H H¾à´ÉÉ +É´«ÉÉà UÖÅ. ¾ÖÅ 80 ´Éù»É +É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ Y´«ÉÉà ~ÉiÉ ¶ÉÖÅ H¾ÖÅ ¾ÖÅ »´ÉlÉÅmÉ ©ÉÉù W LÉÉlÉÉà +É´«ÉÉà UÖÅ. ±ÉÚÅ÷ÉlÉÉà W +É´«ÉÉà UÖÅ. »HÖ±Éà NÉ«ÉÉà. ©ÉÉ»lÉùà ±ÉÖÅ÷¬Éà, ~Éùi«ÉÉà ~Él{ÉÒ+à ±ÉÚÅ÷¬Éà, ©ÉÉÅqÉà ~Ée¬Éà eÉàG÷ùÉà+à ±ÉÚÅ÷¬Éà, ©ÉÉà÷Éà oÉ«ÉÉà Ê©ÉmÉÉà+à ±ÉÚÅ÷¬Éà, OÉɾH ¥É{«ÉÉà ´Éà~ÉÉùÒ+à ±ÉÚÅ÷¬Éà, ¡ÉXW{É ¥É{«ÉÉà {ÉàlÉÉ+Éà+à ±ÉÚÅ÷¬Éà, ~ÉiÉ ©É«ÉÉâ... »É¾Ö{Éà ¶ÉÉÅÊlÉ oÉ>... Y´ÉlÉÉ HÉàH{Éà ù»lÉÉ©ÉÉÅ lÉÉà ©ÉÉùÉ q¶ÉÇ{É{Éà Wà+Éà +~ɶÉHÖ{É ©ÉÉ{ÉlÉÉÅ lÉà+Éà+à ©ÉùÒ SÉÚHà±ÉÉ ©ÉÉùÉ q¶ÉÇ{É{Éà ¶ÉÖH{É ©ÉÉ{«ÉÉ. ¾ÖÅ »É©ÉY {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÉà Hà Y´ÉlÉÉ +~ɶÉÖH{É ©É{ÉÉ«É +{Éà ©É«ÉÉÇ ~ÉUÒ ¶ÉÖH{É ©É{ÉÉ«É +à Hà´ÉÖÅ. +ùà ©ÉÉùÉ Y´É{ÉHɳ qù©«ÉÉ{É +É÷±ÉÉ ¥ÉyÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà ©Éá ©ÉÉùÒ +É»É~ÉÉ»É +àHcÉÅ oÉ«Éà±ÉÉ H«ÉÉùà«É Xà«ÉÉ {ÉoÉÒ. ¾ÖÅ W{©«ÉÉà l«ÉÉùà lÉÉà {É¾Ó ~ÉiÉ ~Éùi«ÉÉà l«ÉÉùà«É {ɾÓ. {ÉÉàHùÒ HùlÉÉà l«ÉÉùà {É¾Ó ~ÉiÉ V«ÉÉÅ ©É«ÉÉâ ©ÉÉùÒ Ê´ÉqÉ«É{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù SÉÉùà«É ¥ÉÉWÖ ~ɾÉáSÉÒ NÉ«ÉÉ l«ÉÉùà ©Éá G«ÉÉùà«É {ɾÉàlÉÉ Xà«ÉÉ +à´ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà +{Éà

+à÷±ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ©ÉÉùÒ +É»É~ÉÉ»É §ÉàNÉÉ oÉ> NÉ«ÉÉ. +ùà NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ +àH ~Éä»ÉÉ +É~É´ÉÉ Wà+Éà lÉä«ÉÉù {É ¾ÉàlÉÉ. lÉà+Éà+à ©É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà LɧÉÉà +É~«ÉÉà, CSÉG«ÉÉà... +¾Ó«ÉÉ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÉe¬Éà. ù»lÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉùÉ NÉÖiÉÉ{ÉÖ´ÉÉq H«ÉÉÇ Hà Wà NÉÖiÉÉà ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ G«ÉÉùà«É ¾lÉÉ W {É¾Ó Y´ÉlÉÉ ¾ÖÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÖÅ {ÉÉ©É ±ÉàlÉÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà ©ÉÉùÒ ©ÉXH HùlÉÉ ¾lÉÉ. lÉà+Éà+à +¾Ó«ÉÉ +É´ÉlÉÉ ù»lÉÉ©ÉÉÅ ©É{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÖÅ {ÉÉ©É »Éŧɳɴ«ÉÖÅ ÊSÉÅoÉùà¾É±É H~ÉeÉ{ÉÉ«É ´ÉÉÅyÉÉ ¾lÉÉ +É »ÉùÒù ~Éù {É´ÉÖÅ H~ÉeÖÅ lÉà+Éà+à ©ÉÚG«ÉÖÅ ~ÉÖùÒ +q¥É »ÉÉoÉà lÉà+Éà ©É{Éà +¾Ó ±É> +É´«ÉÉ. ¾É Xà YÅqNÉÒ{ÉÉ Uà±±ÉÉ ´ÉÒ»É ´Éù»É ʧÉLÉÉùÒ +´É»oÉÉ©ÉÉÅ ~É»ÉÉù H«ÉÉÇ. +{Éà +à÷±Éà W ©ÉÉùÒ §ÉÚLÉ{Éà lÉà+Éà+à qŧɩÉÉÅ NÉiÉÉ´ÉÒ ©ÉÉùÒ >SUÉ{Éà lÉà+Éà ~ÉÉNɱÉlÉÉ©ÉÉÅ NÉiÉÉ´ÉÒ ©ÉÉùÒ ¾«ÉÉlÉÒ{Éà ¥ÉÉàX°~É NÉiÉÉ´ÉÒ +{Éà ©ÉÉùÒ Ê´ÉqÉ«É{Éà lÉà+Éà+à +ɶÉÒ´ÉÉÇq ©ÉÉ{ÉÒ. Y´ÉlÉÉÅ +q¥É {É X³´ÉÒ ¶ÉG«ÉÉ{ÉÉà ~ÉÉýÉÉlÉÉ~É HùlÉÉÅ ¾Éà«É +à©É »É¾Ö ©É{Éà +¾Ó«ÉÉ »ÉÖyÉÒ ©ÉÚH´ÉÉ +É´«ÉÉ. ©É{Éà »É©ÉX«É Uà Hà ©ÉÉùÒ Ê´ÉqÉ«É©ÉÉÅ lÉà+Éà +É÷±ÉÉ ¥ÉyÉÉ ¡É»É}É Hà©É Uà. lÉà+Éà ~ÉÉ»Éà ¾ÖÅ ¾´Éà ~Éä»ÉÉ ©ÉÉNÉ´ÉÉ{ÉÉà {ÉoÉÒ. ©ÉÉùà ù¾à´ÉÉ ©ÉÉ÷à ]ÚÅ~ÉeÉ{ÉÒ W°ù ¾´Éà ~Ée´ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ. ±ÉÉW ÷ÉÅH´ÉÉ H~ÉeÉ{ÉÒ W°ù ©ÉÉùà ~Ée´ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ. Y´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à +Éà¶Ée{ÉÒ, q´ÉÉ{ÉÒ {ÉÉàHùÒ{ÉÒ W°ù ~Ée´ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ. ~ÉUÒ lÉÉà ¡É»É}É W ¾Éà«É {Éà. ¾ÉàqÉ-»ÉlÉÉ ©ÉÉùà lÉ{Éà +à÷±ÉÖÅ W H¾à´ÉÖÅ Uà Hà Xà lÉÉùà ¶ÉÉÊ{lÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É Hù´ÉÉà ¾Éà«É, HÉà>{Éà«É ¥ÉÉàX°~É {É ¥É{É´ÉÖÅ ¾Éà«É. »É¾É{ÉÖ§ÉÚÊlÉ{ÉÒ W°ù ¾Éà«É, »É¾Ö{ÉÉà ¡Éà©É Xà>lÉÉà ¾Éà«É ¥ÉÒX+Éà{ÉÉ +É{ÉÅq©ÉÉÅ Ê{ÉÊ©ÉnÉ ¥É{É´ÉÖÅ ¾Éà«É, lÉÉùÉ NÉÖiÉÉ{ÉÖ´ÉÉq »ÉÉŧɳ´ÉÉ ¾Éà«É. lÉÉùÒ ~ÉÉU³ +ÉÅ»ÉÖ+Éà ~ÉelÉÉ Xà´ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà W´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉX Uà. ¾É.... +É ÊSÉÅlÉÉ Uà lÉÉà ±ÉÉHeÉ{ÉÒ ~ÉiÉ +à©ÉÉÅ lÉÉà +àH W ´ÉÉù ¥É³´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. V«ÉÉùà Y´ÉlÉÉ ©É{É©ÉÉÅ Wà ÊSÉÅlÉÉ+Éà ~Éà»Éà Uà. lÉà ¾XùÉà ´ÉÉù ¥Éɲ«ÉÉ Hùà Uà. »ÉÖLÉÒ oÉ´ÉÖÅ Uà. lÉÉà +É´ÉÒ X. ©ÉÉùÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ, +à ʻɴÉÉ«É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉSÉÖÅ »ÉÖLÉ G«ÉÉÅ«É ©É³à lÉà©É {ÉoÉÒ. +É÷±ÉÖÅ ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà LÉeLÉeÉ÷ HùlÉÖÅ ~Éà±ÉÖÅ ¶É¥É ~ÉÉUÖÅ ±ÉÉHeÉ ~Éù »ÉÚ> NÉ«ÉÖÅ. ~ÉiÉ +à{Éà +ÎN{Éqɾ qà´ÉÉ ~Éà±ÉÉà ©ÉÉiÉ»É C§ÉÉà {É ùÂÉà. HÉùiÉ Hà +à{Éà ¶ÉÅHÉ ~ÉeÒ NÉà«É±ÉÒ Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉ{Éà ~Éù©É »ÉÖLÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÖÅ +É ¶É¥É G«ÉÉÅ«É ©É{Éà«É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ Wà©É »ÉÖLÉÒ {É ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà.

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 16


+àH ùÉyÉÉ... +àH ©ÉÒùÉÅ... qÉà{ÉÉà {Éà ¶«ÉÉ©É HÉà SÉÉ¾É +ÅlÉù G«ÉÉ qÉà{ÉÉà ÊH SÉɾ ©Éá ¥ÉÉà±ÉÉà! +àH ¡Éà©É Êq´ÉÉ{ÉÒ, +àH qù»É{É Êq´ÉÉ{ÉÒ ¡Éà©É Uà lÉÉà £GlÉ +hÒ +KÉù{ÉÉà ¶É¥q ~ÉiÉ Wà{Éà oÉÉ«É Uà lÉà{Éà +É~ÉÒ X«É Uà W{©É W{©É »ÉÖyÉÒ «ÉÉq ù¾à lÉà´ÉÖÅ »ÉŧÉÉùiÉÖÅ ¡Éà©É +{Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ +àH¥ÉÒX{ÉÉ ~É«ÉÉÇ«ÉÒ ¶É¥qÉà Uà. ù´ÉÒ{r{ÉÉoÉ ÷ÉNÉÉàù{ÉÉ ¶É¥qÉà©ÉÉÅ H¾Ò+à lÉÉà from the love this world is created, by the love it is sustained and into the love it will disappear. HÉà>+à ¡Éà©É{ÉÒ {ÉHÉùÉl©ÉH ´«ÉÉL«ÉÉ ~ÉiÉ ±ÉLÉÒ Uà. love is lake of sorrows, Ocean of tears valley of death and end of life. ~ÉiÉ +É lÉÉà G«ÉÉùà«É Àq«É{Éà »~ɶÉÇlÉÒ {ÉoÉÒ. ¡Éà©É »ÉHÉùÉl©ÉH lÉl´É Uà, ¡Éà©É©ÉÉÅ LɱÉÉ»É oÉ´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ +É´ÉlÉÒ ¾¶Éà? ¡Éà©É lÉÉà §É³Ò W´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. I always want to Rise in your love, dont' want to fall in that. Ê´ÉyÉÉ«ÉH°~Éà Xà´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É HùÒ+à lÉÉà H¾Ò ¶ÉHÉ«É Hà. Love is lake of liberty, Ocearn of Optimism, Valley of verity and end of enmiti ¡Éà©É lÉÉà HqÒ HÉà>{Éà ¥ÉÉÅyÉlÉÉà {ÉoÉÒ, +à lÉÉà »ÉqÉ ©ÉÖÎGlÉ{ÉÖÅ ©Éʾ©ÉÉNÉÉ{É Hùà Uà. V«ÉÉÅ ©ÉÉàH³É¶É +{Éà ¾³´ÉÉ¶É {É ¾Éà«É l«ÉÉÅ HqÒ ¡Éà©É »ÉŧɴÉÒ ¶ÉHlÉÉà {ÉoÉÒ. ¡Éà©É ´ÉNÉù ©ÉÉiÉ»É G«ÉÉÅ « É ¥ÉÅ y ÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ +{Éà ¡Éà © É{ÉÉ ©ÉÖ G lÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{Éà UÉàeÒ{Éà ©ÉÉiÉ»É{Éà G«ÉÉÅ«É W´ÉÉ{ÉÖÅ NÉ©ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. ¡É§ÉÖ ~ÉiÉ ¡Éà©É{Éà ´É¶É oÉÉ«É Uà. HÂÖÅ Uà {Éà Hà ''If you love

someone then let it befree, if it comes back, it is yours and if it does not, it never was ~ÉiÉ ¡Éà©É©ÉÉÅ +©Éù +ɶÉÉ´ÉÉq Uà. Wà LÉùÉ Àq«Éà ¡Éà©É Hùà Uà +à ¾Å©Éà¶ÉÉ £ùÒ ©É³à Uà. It always comes back »ÉÉSÉÉà ¡Éà©É HqÒ Ê{ÉùÉ¶É oÉlÉÉà W {ÉoÉÒ. ¾ùÒ{r q´Éà+à HÂÖÅ Uà ``HÉà> {ÉÉà ¡Éà©É HqÒ +ÉàUÉà ¾ÉàlÉÉà W {ÉoÉÒ, +É~ÉiÉÒ +~ÉàKÉÉ W ´ÉyÉÖ ~ÉelÉÒ ¾Éà«É Uà. +É~ÉiÉÒ +~ÉàKÉÉ Ê{ÉùÉ¶É Hùà Uà +{Éà +ÉKÉà~É +É´Éà Uà ¡Éà©É ~Éù love is not getting, it is giving, it is result of pure living +àH ´ÉÉlÉ Uà +àH ¡Éà©ÉÒ «ÉÖ´ÉHà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ©ÉÉáPÉÉà HÉà÷ ´ÉàSÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ Ê¡É«ÉlÉ©ÉÉ{ÉÉ »ÉÖÅqù ´Éɳ ©ÉÉ÷à +àH »ÉÉà{ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉH±É LÉùÒvÖ. +à{ÉÒ Ê¡É«ÉlÉ©ÉÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÖ±ÉÉ«É©É ´Éɳ ´ÉáSÉÒ{Éà ¡Éà©ÉÒ{ÉÉ HÉà÷ ©ÉÉ÷à Golden Pen LÉùÒqÒ. ¥ÉÅ{Éà{ÉÒ §Éà÷ Ê{ÉùoÉÇH ¥É{ÉÒ NÉ> ~ÉùÅlÉÖ +à©É{ÉÉà ¡Éà©É »ÉÉoÉÇH oÉ> NÉ«ÉÉà. ¡Éà©É lÉÉà »Él«ÉlÉÉ{Éà ]ÅLÉà Uà A~Éù U±±ÉÉà ¾Éà«É lÉà{Éà ©ÉÉྠH¾à´ÉÉ«É. ¡Éà©É Xà Hù´ÉÉà W ¾Éà«É lÉÉà ùÉyÉÉ HÞºiÉ Wà´ÉÉà HùXà. Êq´«É +{Éà +±ÉÉäÊHH Wà©ÉÉÅ ~ÉÚiÉÇ ~ÉÊ´ÉmÉlÉÉ Uà. Ê{ÉqÉâºÉ Ê{ÉLÉɱɻÉlÉÉ Uà. Ê{É&»´ÉÉoÉÇ §ÉÉ´É Uà. ±ÉN{É H«ÉÉÇ {É ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ +àH¥ÉÒX©ÉÉÅ ©ÉN{É Uà. NÉÉNÉù©ÉÉÅ »ÉÉNÉù §ÉùÒ{Éà »ÉÅKÉà~É©ÉÉÅ H¾à´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà H¾Ò ¶ÉHÉ«É Hà. ``¡Éà©É Ê¥É{ÉÉ »ÉÚ{ÉÉà »ÉÅ»ÉÉù, ¡Éà©É W Uà Y´É{É{ÉÉà +ÉyÉÉù! "Happy Valentine Day" ö A´ÉÔ

Y´É{É{ÉÒ lÉH±ÉÒ£Éà +{Éà «ÉÉlÉ{ÉÉ+Éà ¶ÉÉùÒÊùH HùlÉÉÅ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ´ÉyÉÖ ¾Éà«É Uà. V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ©ÉÉiÉ»É ~ÉÉàlÉà +à©É {ÉoÉÒ Ê´ÉSÉÉùlÉÉà Hà ¾ÖÅ LÉÖ¶É UÖÅ l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ +à LÉÖ¶É oÉ> ¶ÉHlÉÉà {ÉoÉÒ, qÖ&LÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ +à´ÉÖÅ W Uà. Hà÷±ÉÉH ±ÉÉàHÉà HÉ«É©É ©ÉÉoÉà ¾ÉoÉ q> ¥ÉàcÉÅ ù¾à Uà +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ qÖ&LÉ{ÉÒ HoÉÉ H¾àlÉÉ £ùà Uà. +É´ÉÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ qÖ&LÉ{Éà ~ɾÉe Wà´ÉÉà ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ §ÉÚ±É HùlÉÉ ¾Éà«É Uà. V«ÉÉùà +à qÖ&LÉ LÉùàLÉù lÉÉà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH W ¾Éà«É Uà. Y´É{É©ÉÉÅ H¶ÉÖÅ W ´ÉiÉ©ÉÉN«ÉÖÅ Hà +iÉyÉÉ«ÉÖÈ ¥É{ÉlÉÖÅ W {ÉoÉÒ. H¬ÉÅH{Éà H¬ÉÅH qùàH PÉ÷{ÉÉ ~ÉÉU³ +É~ÉiÉà ~ÉÉàlÉà W W´ÉÉ¥ÉqÉù ¾Éà>+à UÒ+à. ¾ÖÅ qÖ&LÉÒ UÖÅ, ©ÉÉùÉ ©ÉÉoÉà ÷à{¶É{É Uà +à´ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ+Éà{Éà S«ÉÖ@NÉNÉ©É{ÉÒ SÉNɳ´ÉÒ qùàH ±ÉÉàHÉà{Éà NÉ©ÉlÉÒ ¾Éà«É Uà. qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉùÉ´ÉÉù qÖ&LÉÉà +{Éà lÉH±ÉÒ£Éà »ÉÉ©Éà +É~ÉiÉÖÅ qÖ&LÉ lÉÉà HÅ> W {ÉoÉÒ +à´ÉÒ ~ÉÉàÊ]÷Ò´É ±ÉÉNÉiÉÒ »ÉÉoÉà Y´É´ÉÉ©ÉÉÅ LÉÉà÷ÖÅ H¶ÉÖÅ W {ÉoÉÒ. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùÒlÉà xh ¥É{ÉÉà ~ÉUÒ HÉà>{ÉÒ ©ÉX±É {ÉoÉÒ Hà lÉ©É{Éà HÅ> £Ò±É HùÉ´ÉÒ ¶ÉHà.

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 17


+à»É+à»É»ÉÒ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ +É~ÉlÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà »÷Äà»É PÉ÷Éeà lÉà´ÉÒ Ê÷~»É ~ÉùÒKÉÉ{ÉÉ +É »÷Äà÷»É©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà÷±ÉÉH Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà +±¡ÉàG»É, ¡ÉÉà]àH +{Éà ±ÉÉàùÉ]à~ÉÉ©É Wà´ÉÒ XàLÉ©ÉÒ q´ÉÉ+Éà HàÊ©É»÷ ¶ÉÉà~É©ÉÉÅ W>{Éà LÉùÒqÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ +{Éà LÉÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Uà. NÉŧÉÒù ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà{ÉÉ >±ÉÉW ©ÉÉ÷à eÉèG÷ù{ÉÉ Ê¡ÉλJ~¶É{É ¾àc³ W ´ÉàSÉÉlÉÒ +É +à±ÉÉà~ÉàÊoÉH q´ÉÉ+Éà LÉÉ>{Éà Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +ÉùÉàN«É{Éà XàLÉ©É©ÉÉÅ {ÉÉÅLÉÒ ùÂÉ Uà. Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà©ÉÉÅ {É´ÉÒ {É´ÉÒ Xà´ÉÉ ©É³à±ÉÒ +É +ÉqlÉ{Éà HÉùiÉà ©ÉÉ{É»ÉÊ´ÉqÉà +{Éà ´ÉɱÉÒ+Éà ~ÉiÉ ©ÉÚÅ]´ÉiÉ©ÉÉÅ ©ÉÚHÉ> NÉ«ÉÉ Uà. +É qÚºÉiÉ{ÉÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ©ÉÖHɥɱÉÉà Hù´ÉÉà, lÉà{ÉÉà HÉà>{Éà L«ÉÉ±É +É´ÉlÉÉà {ÉoÉÒ. +¾Ó +à»É+à»É»ÉÒ ¥ÉÉàeÇ{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ +{Éà ´ÉɱÉÒ+Éà{ÉÒ ©ÉÚÅ]´ÉiÉ qÚù oÉÉ«É lÉà´ÉÒ Hà÷±ÉÒH Ê÷~»É +É~ÉÒ Uà Wà ´ÉÉÅS«ÉÉ ~ÉUÒ HÉà> Ê´ÉvÉoÉÔ+à +É~ÉPÉÉlÉ {É¾Ó Hù´ÉÉà ~Éeà »÷Äà»É Êùʱɣ ©ÉÉ÷à{ÉÒ ÷ÒHeÒ+Éà ±Éà´ÉÒ {É¾Ò ~Éeà. ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ+à ¥ÉɳH{Éà ~ÉùÒKÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ ©ÉÉ÷à PÉù©ÉÉÅ NÉÉáyÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà qùùÉàW ¥Éà H±ÉÉH Ê©ÉmÉÉà »ÉÉoÉà ù©É´ÉÉ{ÉÒ +{Éà ¾»ÉÒ©ÉXH Hù´ÉÉ{ÉÒ UÚ÷ +É~É´ÉÒ Xà>+à. lÉàoÉÒ ¥ÉɳH{ÉÉà »÷Äà»É +É~ÉÉà+É~É ¾³´ÉÉà oÉ> W¶Éà. +à»É+à»É»ÉÒ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ lÉ©Éà {ÉÉ~ÉÉ»É oÉ«ÉÉ Hà oÉÉàeÉ +ÉàUÉ ÷HÉ +É´«ÉÉ lÉÉà HÅ> +É§É {ÉoÉÒ lÉÚ÷Ò ~Ée´ÉÉ{ÉÒ. lÉ©Éà Xà +à»É+à»É»ÉÒ©ÉÉÅ {É~ÉÉ»É oɶÉÉà lÉÉà lÉà lÉ©ÉÉùÉà ´ÉÉÅH {É¾Ó ¾Éà«É ~ÉiÉ +à ʻɻ÷©É{ÉÉà ´ÉÉÅH ¾¶Éà, «ÉÉq ùÉLÉXà Hà Wà+Éà +à»É+à»É»ÉÒ©ÉÉÅ ©ÉàÊù÷ ʱɻ÷©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉà+Éà WÅNÉ YlÉÒ {ÉoÉÒ WlÉÉ +{Éà Wà+Éà {É~ÉÉ»É oÉ«ÉÉ Uà, lÉà+Éà ÊWÅqNÉÒ ¾ÉùÒ {ÉoÉÒ WlÉÉ. +NÉÉA ©ÉàÊù÷ ʱɻ÷©ÉÉÅ SÉ©ÉHà±ÉÉ Hà÷±ÉÉ«É Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà +ÉWà ùà±´Éà »÷à¶É{É A~Éù ¥ÉÚ÷ ~ÉÉàÊ±É¶É Hùà Uà +{Éà {É~ÉÉ»É oÉ«Éà±ÉÉ Hà÷±ÉÉ«É Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà HùÉàeÉà °Ê~É«ÉÉ{ÉÉ Ê¥É]{Éà»É{ÉÖÅ ©Éà{ÉàW©Éà{÷ Hùà Uà. +à»É+à»É»ÉÒ©ÉÉÅ ~ÉÉ»É oÉ´ÉÉoÉÒ ÊWÅqNÉÒ »É£³ {ÉoÉÒ oÉlÉÒ +{Éà {É~ÉÉ»É oÉ´ÉÉoÉÒ ÊWÅqNÉÒ{ÉÉà +ÅlÉ {ÉoÉÒ +É´ÉÒ W´ÉÉ{ÉÉà. +É HÉùiÉà ©ÉÉmÉ ´ÉyÉÖ ÷HÉ ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à W lÉ{É, ©É{É +{Éà yÉ{É{ÉÖÅ »Él«ÉÉ{ÉÉ¶É HÉh´ÉÉ{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ ©ÉÉ÷à Êù±ÉàG»É! yÉÉùÉà Hà +É +à»É+à»É»ÉÒ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ lÉ©Éà {É~ÉÉ»É oÉ«ÉÉ lÉÉà ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùà ¥ÉÒY ´ÉLÉlÉ ©É¾à{ÉlÉ HùÒ »ÉÉùÉ ÷HÉ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÉà Ê´ÉH±~É LÉÖ±±ÉÉà W ù¾à Uà. +É ©ÉÉ÷à lÉ©ÉÉùà +à»É+à»É»ÉÒ ¥ÉÉàeÇ{Éà ~ÉelÉÖÅ ©ÉÚHÒ {Éà¶É{É±É +Éà~É{É »HڱɩÉÉÅ {ÉÉ©É {ÉÉáyÉÉ´ÉÒ qà´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. Êq±¾Ò λoÉlÉ +É ¥ÉÉàeÇ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ ©ÉÖÅ¥É> +{Éà NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ +{ÉàH

»Éà{÷ùÉà©ÉÉÅ +É~ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. lÉà©ÉÉÅ NÉÊiÉlÉ +{Éà Ê´É[ÉÉ{É Wà´ÉÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉà ~ÉiÉ £ùÊW«ÉÉlÉ {ÉoÉÒ. +É ¥ÉÉàeÇ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ ÷ÖHeà ÷ÖHeà ~ÉiÉ +É~ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. lÉà©ÉÉÅ ~ÉÉ»É oÉ{ÉÉù Ê´ÉvÉoÉÔ{Éà §ÉÉùlɧÉù{ÉÒ +{ÉàH «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ÷Ò©ÉÉÅ +É»ÉÉ{ÉÒoÉÒ ¡É´Éà¶É ~ÉiÉ ©É³Ò X«É Uà. ©ÉÉ÷à ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ {É~ÉÉ»É oÉ´ÉÉ{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ©ÉÉÅ +É~ÉPÉÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà WùÉ«É Ê´ÉSÉÉù HùlÉÉ {ɾÓ. +à©É Xà´ÉÉ W>+à lÉÉà +à»É+à»É»ÉÒ ¥ÉÉàeÇ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ ©ÉÉmÉ NÉÉàLÉiÉ~ÉaÒ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ{ÉÒ W ~ÉùÒKÉÉ oÉlÉÒ ¾Éà«É Uà. +É ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ{ÉÒ »ÉWÇ{ÉÉl©ÉH ¶ÉÎGlÉ{ÉÒ, {ÉàlÉÞl´É{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ{ÉÒ, ±ÉÉàHÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉù{ÉÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ{ÉÒ, NÉiÉlÉùÒ~ÉÚ´ÉÇH{ÉÖÅ XàLÉ©É AcÉ´ÉÒ Y´É{É©ÉÉÅ +ÉNɳ +É´É´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ{ÉÒ ´ÉNÉàùà +{ÉàH ¶ÉÎGlÉ+Éà{ÉÒ G«ÉÉÅ H»ÉÉà÷Ò oÉlÉÒ ¾Éà«É Uà? ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ +É ¥ÉyÉÒ ¶ÉÎGlÉ+Éà{ÉÉ Xàùà W ©ÉÉiÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ +ÉNɳ +É´ÉlÉÉà ¾Éà«É Uà +{Éà Ê»ÉÊu+Éà ¡ÉÉ~lÉ HùlÉÉà ¾Éà«É Uà. +É HÉùiÉà W +à»É+à»É»ÉÒ ¥ÉÉàeÇ{ÉÒ +yÉÚùÒ +{Éà +yÉHSÉùÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ÷HÉ ©Éà³´É{ÉÉù HÅ> ©É¾É{É {ÉoÉÒ ¥É{ÉÒ WlÉÉà +{Éà +ÉàUÉ ÷HÉ ©Éà³´É{ÉÉù Ê{ɺ£³ ~ÉÖù´ÉÉù {ÉoÉÒ oÉ> WlÉÉà. +à»É+à»É»ÉÒ ~ÉÉ»É Hù{ÉÉù ©ÉÉ÷à ©ÉÉmÉ HÉà±ÉàW©ÉÉÅ W>, ÊeOÉÒ ©Éà³´ÉÒ {ÉÉàHùÒ Hù´ÉÉ{ÉÉà Ê´ÉH±~É W LÉÖ±±ÉÉà ù¾à Uà, V«ÉÉùà +à»É+à»É»ÉÒ©ÉÉÅ {É~ÉÉ»É oÉ{ÉÉù ~ÉÉ»Éà ´Éà~ÉÉùÒ, AvÉàNÉ~ÉÊlÉ, ʥɱeù ¶Éàù úÉÉàHù, eÉ«É©ÉÅe ©ÉSÉÇ{÷, ±ÉàLÉH, ~ÉmÉHÉù, HÊ´É, »ÉÅlÉ, HoÉÉHÉù, ùÉWHÉùiÉÒ, {ÉàlÉÉ, ¡ÉyÉÉ{É, lÉÅmÉÒ, H±ÉÉHÉù, NÉÒlÉHÉù, »ÉÅNÉÒlÉHÉù, +àG÷ù, eÉ«ÉùàG÷ù, ¡ÉÉàe¬Ö»Éù, +à{ÉÃHù, {«ÉÚ]Êùeù ´ÉNÉàùà ¾XùÉà Ê´ÉH±~É LÉÖ±±ÉÉ ¾Éà«É Uà. +à»É+à»É»ÉÒ©ÉÉÅ ~ÉÉ»É oÉ«ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É ~ÉiÉ +É qùàH KÉàmÉ©ÉÉÅ HÉùÊHqÔ PÉeÒ ¶ÉHÉ«É Uà +{Éà ÷ÉàSÉ A~Éù ~ɾÉáSÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. lÉà©É UlÉÉÅ +à»É+à»É»ÉÒ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ +É~É´ÉÒ W ¾Éà«É +{Éà »ÉÉùÉ ©ÉÉG»ÉàÇ ~ÉÉ»É oÉ´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà +ÉLÉÉà Êq´É»É ´ÉÉÅSÉ ´ÉÉÅSÉ Hù´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà qùùÉàW{ÉÉ +àH{ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥Éà W´ÉÉ¥É~ÉmÉH ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉàÎG÷»É Hù´ÉÒ Xà>+à, HÉùiÉ Hà +à»É+à»É»ÉÒ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÒ ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ {É¾Ó ~ÉiÉ ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ{ÉÒ HÉ¥ÉàʱɫÉlÉ{ÉÒ W ~ÉùÒKÉÉ oÉlÉÒ ¾Éà«É Uà. ©É¾Éùɺ÷Ä©ÉÉÅ ±ÉÉlÉÖù{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà +É W ~ÉuÊlÉ+à ©ÉàÊù÷ ʱɻ÷©ÉÉÅ SÉ©ÉHà Uà. »HڱɩÉÉÅ lÉ©É{Éà Wà >ÊlɾɻÉ, §ÉÚNÉÉà³, {ÉÉNÉÊùH, §ÉÚÊ©ÉÊlÉ, ¥ÉÒWNÉÊiÉlÉ ´ÉNÉàùà Wà ʴɺɫÉÉà §ÉiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉà lÉt{É

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 18


{ÉHÉ©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà +{Éà ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH Y´É{É©ÉÉÅ WùÉ«É ©Éqq°~É ¥É{ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. +É Ê´ÉºÉ«ÉÉà §ÉiÉ´ÉÉ ~ÉÉU³ +{Éà ~ÉUÒ lÉà{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ +É~É´ÉÉ ~ÉÉU³ »É©É«É +{Éà ¶ÉÎGlÉ ¥Éù¥ÉÉq Hù´ÉÉ{ÉÒ WùÉ«É +ɴɶ«ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. ´É³Ò +É Ê´ÉºÉ«ÉÉà §ÉiÉÒ{Éà lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ HÉà> {ÉÉàHùÒ yÉÅyÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ ±ÉÉ«ÉHÉlÉ ~ÉiÉ ~ÉàqÉ {ÉoÉÒ oÉ> W´ÉÉ{ÉÒ. ©ÉÉ÷à +É Ê´ÉºÉ«ÉÉà §ÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ Y´É{É{ÉÉÅ +©ÉÚ±«É ´ÉºÉÉâ {ÉHÉ©ÉÉÅ ¥Éù¥ÉÉq Hù´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà »ÉÅNÉÒlÉ, ÊSÉmÉHÉ©É, ùÉÅyÉiÉH³É, ¾»lÉH³É, {ÉÉ©ÉÖÅ, ùl{É~ÉùÒKÉÉ, +ʧÉ{É«É, NÉÉ«É{É, ´ÉÉq{É Wà´ÉÒ H³É «ÉÉàN«É »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉÒLÉÒ lÉ©Éà ]e~ÉoÉÒ Y´É{É©ÉÉÅ +ÉNɳ +É´ÉÒ ¶ÉH¶ÉÉà +{Éà lÉ©ÉÉùÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà »É©ÉÉW{ÉÒ ~ÉiÉ »Éà´ÉÉ HùÒ ¶ÉH¶ÉÉà. lÉ©Éà +à»É+à»É»ÉÒ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ +É~É´ÉÉ ©ÉÉNÉÅlÉÉ W ¾Éà lÉÉà +É~ÉXà, ~ÉiÉ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ»É oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ HÉà> ÊeOÉÒ HÉà±ÉàW©ÉÉÅ XàeÉ> Y´É{É©ÉÉÅ +©ÉÚ±«É ~ÉÉÅSÉ ´ÉºÉÇ ¥Éù¥ÉÉq Hù´ÉÉ{ÉÉà +{Éà qà¶É{ÉÉ Ê¶ÉÊKÉlÉ ¥ÉàHÉùÉà{ÉÒ £ÉàW©ÉÉÅ ´ÉÞÊu Hù´ÉÉ{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù»ÉÖuÉ HùlÉÉ {ɾÓ. lÉà{ÉÉ ¥Éq±Éà ¶ÉG«É ¾Éà«É lÉÉà lÉ©ÉÉùÉ Ê~ÉlÉɸÉÒ{ÉÉ Hà ´ÉŶÉ~ÉùÅ~ÉùÉNÉlÉ yÉÅyÉÉ ¾Ö}Éù©ÉÉÅ XàeÉ> lÉà{ÉÒ lÉɱÉÒ©É ©Éà³´É´ÉÉ ±ÉÉNÉXà. lÉ©ÉÉùÉ Ê©ÉmÉÉà V«ÉÉùà OÉàV«ÉÖ+à÷ oÉ> {ÉÉàHùÒ{ÉÒ HlÉÉù©ÉÉÅ C§ÉÉ ¾¶Éà, l«ÉÉùà lÉ©Éà +ÉùÉ©ÉoÉÒ Y´É{ÉÊ{É´ÉÉǾ HùÒ ¶ÉHÉ«É lÉà÷±ÉÖÅ H©ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ ¾¶ÉÉà. +à»É+à»É»ÉÒ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à G«ÉÉùà«É lÉÉiÉ©ÉÉÅoÉÒ

©ÉÖÎGlÉ +~ÉÉ´ÉÒ +{ÉàH +Ée+»ÉùÉà ~ÉàqÉ HùlÉÒ q´ÉÉ+Éà ±Éà´ÉÉ{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù»ÉÖuÉ HùlÉÉ {ɾÓ. q´ÉÉ+Éà ±Éà´ÉÒ W ¾Éà«É lÉÉà «ÉÉq¶ÉÎGlÉ ´ÉyÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à úÉÉÁÒ, ¶ÉÎGlÉ +{Éà »£ÝÊlÉÇ ©ÉÉ÷à S«É´É{É¡ÉɶÉ, ~ÉÉSÉ{É +{Éà +ÉÅLÉÉà ©ÉÉ÷à ÊmÉ£³É, DPÉ ©ÉÉ÷à +¹ÉNÉÅyÉÉ ´ÉNÉàùà Ê{ÉqÉâºÉ +É«ÉÖ´ÉâÊqH q´ÉÉ+Éà{ÉÉà W A~É«ÉÉàNÉ Ê{ɺiÉÉlÉ ´ÉävùÉW{ÉÒ qàLÉùàLÉ ¾àc³ HùXà. lÉ©Éà ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ »É£³ oÉÉ+Éà Hà Ê{ɺ£³ X+Éà lÉà{ÉÖÅ ¥É¾Ö ©É¾n´É {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ Y´É{É©ÉÉÅ »É£³ ¥É{ÉÉà lÉà{ÉÖÅ ©É¾n´É Uà. ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ SÉÉàùÒ HùÒ Hà ~Éà~ÉùÉà £ÉàeÒ HqÉSÉ lÉ©É{Éà ´ÉyÉÖ ÷HÉ ©É³Ò W¶Éà, ~ÉiÉ Y´É{É©ÉÉÅ +ÉNɳ +É´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É ©ÉÉHǶÉÒ÷ §ÉÉN«Éà W HÅ> HÉ©É©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉà{Éà ¥Éq±Éà Y´É{É©ÉÉÅ HÉà> »ÉÉùÉ NÉÖ°{ÉÉà »Él»ÉÅNÉ HùÒ{Éà >©ÉÉ{ÉqÉùÒ, ~ÉÊù¸É©É, ¥É¾ÉqÖùÒ, qÚùÅqà¶ÉÒ, ~ÉùÉoÉÇùÊ»ÉHlÉÉ, Y´Éq«ÉÉ, +{ÉÖHÅ~ÉÉ, ~Éù©ÉÉl©É§ÉÎGlÉ ´ÉNÉàùà »ÉqÃNÉÖiÉÉà{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É H«ÉÉâ ¾¶Éà lÉÉà lÉà Y´É{É©ÉÉÅ W°ù HÉ©É +ɴɶÉà +{Éà lÉ©Éà Wà KÉàmÉ©ÉÉÅ W¶ÉÉà lÉà©ÉÉÅ lÉ©É{Éà »É£³lÉÉ +~ÉɴɶÉà. +É »ÉqÃNÉÖiÉÉà +à»É+à»É»ÉÒ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ»É oÉ´ÉÉoÉÒ ÊLɱÉÒ {ÉoÉÒ AclÉÉ, +à G«ÉÉùà«É {É §ÉڱɶÉÉà, +É »ÉÉà{ÉàùÒ Ê¶ÉLÉÉ©ÉiÉ »ÉÉoÉà lÉ©Éà Y´É{É{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ ]³¾³lÉÒ »É£³lÉÉ ¡ÉÉ~lÉ HùÉà lÉà´ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ, ´ÉҶɫÉÖ +Éà±É q ¥Éà»÷! ö »ÉÖ~ÉɹÉÇ ©É¾àlÉÉ

HÉà{ÉÉ +ÉyÉÉùà ¾ÖÅ ~ÉiÉÖÅ ùÉLÉÉà UÉà? ¾ÖÅ +à÷±Éà +É ¶ÉùÒù? ~ÉiÉ ¶ÉùÒù lÉÉà ¥Éq±ÉÉ«ÉÉ Hùà Uà

+É~ÉiÉà UÒ+à lÉÉà HÉàiÉ UÒ+à? +É~ÉiÉà UÒ+à lÉÉà ¶ÉÖÅ UÒ+à? +É `¾ÖÅ UÖÅ' +à©É ¥ÉÉà±ÉÒ+à UÒ+à +à +É~ÉiÉÖÅ ¶ÉÖÅ Uà? HÉà{ÉÉ +ÉyÉÉùà lÉ©Éà H¾Éà UÉà Hà `+É ¾ÖÅ UÖÅ'? +É ¶ÉùÒù lÉà ¾ÖÅ UÖÅ? {ɾÓ, ¶ÉùÒù lÉÉà ¥Éq±ÉÉ«ÉÉ Hùà Uà. ¾ÖÅ UÖÅ +à©É +É~ÉiÉà ¥ÉÉà±ÉÒ+à +à HÉà{Éà ©ÉÉ÷à ¥ÉÉà±ÉÒ+à UÒ+à? G«ÉÉ +ÉyÉÉùà ¥ÉÉà±ÉÒ+à UÒ+à? ¾ÖÅ Wà H¾ÖÅ UÖÅ Hà +É~ÉiÉÉà +¾ÅHÉù +[ÉÉ{É©ÉÉÅoÉÒ W{©«ÉÉà Uà +à +É~ÉiÉà ~ÉÖù´ÉÉù HùÒ ùÂÉ UÒ+à. +É~ÉiÉÉ +à `¾ÖÅ UÖÅ'{Éà HÉà> +ÉyÉÉù {ÉoÉÒ. ¾ÖÅ UÖÅ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ Uà? +É ¶ÉùÒù? +à ¾ÖÅ {ÉoÉÒ +{Éà Xà ¶ÉùÒù W ¾ÖÅ {ÉoÉÒ lÉÉà ¥ÉÉHÒ{ÉÖÅ H¶ÉÖÅ ùÂÖÅ W G«ÉÉÅ? ~Éä»ÉÉà Uà +à ¾ÖÅ UÖÅ? ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉà +É~ÉiÉÉà +¾ÅHÉù ~Éä»ÉÉ{Éà +ɧÉÉùÒ Uà. +à ~Éä»ÉÉ ~Éù ©ÉÉùÉà +ÊyÉHÉù Uà? ©Éá HÂÖÅ ¾lÉÖÅ +à÷±Éà ~Éä»ÉÉà +É´«ÉÉà? ©ÉÉùÉ H¾à´ÉÉoÉÒ ~Éä»ÉÉà +É´«ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ¾ÖÅ H¾ÖÅ l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ù¾àlÉÉà {ÉoÉÒ. +à{Éà W´ÉÖÅ ¾Éà«É l«ÉÉùà WlÉÉà ù¾à Uà +à÷±Éà +à ©ÉÉùÉà {ɾÓ. HÒÊlÉÇ{Éà ±ÉÒyÉà ¾ÖÅ UÖÅ? lÉÉà HÒÊlÉÇ ~ÉiÉ ù¾à Uà? {ÉÉ »ÉnÉÉ{Éà ±ÉÒyÉà ¾ÖÅ UÖÅ? {ɾÓ. Wà{Éà ±ÉÒyÉà +É~ÉiÉÉà `¾ÖÅ' ÷Hà Uà +à H¶ÉÖÅ W +É~ÉiÉÉ Ê{É«ÉÅmÉiÉ ¾àc³ {ÉoÉÒ. +à÷±Éà W +É~ÉiÉÉà `¾ÖÅ' +à £Ò£ÉÅ LÉÉÅe´ÉÉ{ÉÒ

¡É´ÉÞÊnÉ Uà. ùÉX Ê©ÉʱÉÅq{ÉÉ W©ÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉäu yÉ©ÉÇ©ÉÉŠʧÉKÉÖ {ÉÉNÉ»Éà{É {ÉÉ©É{ÉÉà ¥É¾Ö ©ÉÉà÷Éà ~ÉÅÊelÉ oÉ«ÉÉà. >ÊlɾɻɩÉÉÅ {ÉÉáyÉÉ«Éà±ÉÒ +É PÉ÷{ÉÉ Uà. ¥ÉÉäu yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ ~ÉɱÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ `Ê©ÉʱÉÅq ~É{¾Éà' {ÉÉ©ÉÉà ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ Wà´ÉÉà OÉÅoÉ Uà. Ê©ÉʱÉÅq ~É{¾Éà, ~É{¾Éà +à÷±Éà ¡ÉüÉÉà. Ê©ÉʱÉÅqà ʧÉKÉÖ {ÉÉNÉ»Éà{É{Éà ¡ÉüÉÉà ~ÉÚU¬É. Ê©ÉʱÉÅq +{Éà {ÉÉNÉ»Éà{É ´ÉSSÉà ¥ÉÉäu yÉ©ÉÇ{ÉÉ ©ÉÚ³§ÉÚlÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà ʴɶÉà lÉÉÊn´ÉH SÉSÉÉÇ Uà. Ê©ÉʱÉÅq{Éà LÉ¥Éù ~ÉeÒ Hà ʧÉKÉÖ {ÉÉNÉ»Éà{É [ÉÉ{ÉÒ ~ÉÅÊelÉ Uà. lÉà{Éà >SUÉ oÉ> Hà lÉà©É{ÉÒ ~ÉyÉùÉ©ÉiÉÒ +É~ÉiÉÉ ©É¾à±É©ÉÉÅ HùÒ+à. lÉàiÉà +É©ÉÅmÉiÉ +É~ÉlÉÉÅ HÂÖÅ, `¾ÖÅ §ÉÉN«É¶ÉÉ³Ò UÖÅ Hà ©ÉÉùÉ ùÉV«ÉÉ©ÉÉÅ +É~É ù¾Éà UÉà, +É~É ©ÉÉùÉ ©É¾à±É©ÉÉÅ ~ÉyÉÉùÉà. ʧÉKÉÖ {ÉÉNÉ»Éà{Éà H¾à´ÉeÉ´«ÉÖÅ, `ùÉX, ¾ÖÅ W°ù +É´ÉÒ¶É. lÉÉùÉ +É©ÉÅmÉiÉ{ÉÉà »´ÉÒHÉù HùÖÅ UÖÅ,~ÉiÉ +àH ´ÉÉlɻɩÉY ±Éà Hà `¾ÖÅ UÖÅ {ɾÓ' Ê©ÉʱÉÅq{Éà ¡ÉüÉ oÉ«ÉÉà Hà +É{ÉÉà +oÉÇ ¶ÉÉà? ùÉX+à WùÉ ¥ÉÒY ùÒlÉà +ÉOɾ H«ÉÉâ +{Éà WiÉÉ´«ÉÖÅ, `+É~É +É Êq´É»Éà, +É÷±ÉÉ ´ÉÉN«Éà »É´ÉÉùà ©ÉÉùà l«ÉÉÅ ~ÉyÉÉùXà.'

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 19


H U S à É ¶ÉÖ§

¸ÉÒ ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É §ÉÚ~ÉlɱÉÉ±É ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ

Sanjay P. Shah

BRANCH FACTORY

NEW OPTIK COMPUTERISED EYE TESTING & CONTACT LENS CLINIC Opp. Kasturi Plaza, Manpada Rd, Dombiavli (E), Tel.: 2448980

AX±ÉÉ SÉɾlÉà ¾ä ´ÉÉà ÊW{ÉHà PÉù ¶É©ÉÉ {É¾Ó ¾ÉàlÉÒ, ©ÉÉÅ HÒ lÉ±É¥É A{¾à ¾ÉàlÉÒ ¾ä, ÊW{ÉHÒ ©ÉÉÅ {É¾Ó ¾ÉàlÉÒ.

¸ÉÒ ©É{ÉÖ§ÉÉ> +W©ÉàùÉ

PURVESH ENTERPRISE

OPTICAL

Sunil Shah

PALACE

2, Neelkanth Shopping Centre, Cama Lane, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 086. P.: 25129516

»´É. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ±ÉʱÉlÉÉ¥Éà{É ù©ÉÊiÉH±ÉÉ±É lɱɻÉÉiÉÒ«ÉÉ ¾. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ £Éàù©É¥Éà{É {Éùà{r§ÉÉ> lɱɻÉÉiÉÒ«ÉÉ ÊSÉ. zÉÖÊ´É±É lɱɻÉÉiÉÒ«ÉÉ +Êù¾ÅlÉ ¶ÉùiÉ & lÉÉ. 11/9/1977

+W©ÉàùÉ +à»÷à÷ HÉÖÅ.

¥ÉÉàùҴɱÉÒ-«ÉÉàNÉÒ{ÉNÉù-©ÉÒùÉùÉàe-SÉÒHÖ´ÉÉeÒ-+àH»Éù ùÉàe-¥ÉÉàùҴɱÉÒ (>»÷) ¢±Éà÷Éà/qÖHÉ{ÉÉà/ùàeÒ/¥ÉÅyÉÉlÉÉ©ÉÉÅ lÉà©ÉW ±ÉÒ´É-±ÉÉ«É»É{»ÉoÉÒ ±Éà´ÉÉ/´ÉàSÉ´ÉÉ lÉà©ÉW ¡ÉÉà~É÷Ô ©ÉÉ÷à HÉà> ~ÉiÉ XlÉ{ÉÒ »É±Éɾ ±Éà´ÉÉ »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÉyÉÉà. +ÉèÊ£»É & +à/7, qÖHÉ{É {ÉÅ.4, +àH»Éù ùÉàe, «ÉÉàNÉÒ{ÉNÉù, ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-400 092. £Éà{É & (+Éè) 28331955 / 28331709 (PÉù) 28331353

STOCHASTICS SECURITIES PVT. LTD. STOCHASTICS COMMODITIES PVT. LTD.

314, Samruddhi Commercial Complex, Extn. Chincholi Bunder Road, Off Malad - Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064. Dealing : 40038672/73/74 l Back Office: 28788999 Fax : 28787999 l E-mail: cshah@sspltral.com

Khushal Vadhar

Tel.: 28074755 / 28645359 56905824 Fax : 2882 1972

Shailesh D. Shah Ruchit Shah Chintan Shah

(Branch Office )

Shree Securities & Investment Co.

‘Rushikesh’ Bunglow, Adarsh Dugdhalaya, Off. Marve Road, Malad W), Mumbai-400 064. E-mail : amit@ssilimited.com

Tel.: (O) 2892 8130 Mob.: 9819100370 9833440511 Dealers in : Blister (Vacuum) Forming, Sealing and Bending.

B/5, Basement, Vaishali Ind. Estate, Bal Krishna Tawde Road, Dahisar (W), Mumbai - 400 068.

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 20


~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ »É£³lÉÉ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÉà A~ÉÉ«ÉÉà »ÉÅH±É{É & ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W»©ÉÒ{ÉÉ +àSÉ. ©É¾àlÉÉ (HÉÅWÖù©ÉÉNÉÇ) +l«ÉÉù{ÉÉà »É©É«É Ê´ÉvÉoÉÔ ´ÉNÉÇ ©ÉÉ÷à ~ÉùÒKÉÉ+Éà©ÉÉÅ ]]Ú©É´ÉÉ{ÉÉà ¾Éà«É Uà... +ÉLÉÖÅ ´ÉºÉÇ Wà ©É¾à{ÉlÉ HùÒ ¾Éà«É Uà lÉà{ÉÉà qàLÉÉ´É +É Êq´É»ÉÉà©ÉÉÅ Hù´ÉÉ{ÉÉà ¾Éà«É Uà. Xà´ÉÉ W>+à lÉÉà, Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ ~ÉùÒKÉÉ+Éà{ÉÉ +É +àH-¥Éà ©Éʾ{ÉÉ PÉiÉÉ ©É¾n´É{ÉÉ ¾Éà«É Uà. +É oÉÉàeÉ ©Éʾ{ÉÉ W lÉà©É{ÉÉ §ÉÉÊ´É Y´É{É{ÉÉà +ÉyÉÉù ¥É{ÉÒ X«É Uà. ´ÉºÉǧÉù §É±Éà lÉ©Éà ¥É¾Ö ©É¾à{ÉlÉ HùÒ ¾Éà«É, ~ÉùÅlÉÖ ~ÉùÒKÉÉ+Éà{ÉÉ +É »É©É«É©ÉÉÅ Xà `§ÉÉN«É' »ÉÉoÉ {ÉÉ +É~ÉlÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ´ÉºÉǧÉù{ÉÒ ©É¾à{ÉlÉ ~ÉiÉ ´«ÉoÉÇ W> ¶ÉHà Uà. ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉà Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà Hà HÉà> Ê´ÉvÉoÉÔ ´ÉºÉǧÉù »ÉÉùÖÅ ¡Éq¶ÉÇ{É HùlÉÉà ¾Éà«É Uà, ~ÉùÅlÉÖ ~ÉùÒKÉÉ{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ lÉà{ÉÉà `+Él©ÉʴɹÉÉ»É' PÉiÉÉà +ÉàUÉà oÉ> X«É Uà. `~ÉùÒKÉÉ{ÉÉ' {ÉÉ©É{ÉÉà lÉà{Éà `eù' ±ÉÉNÉà Uà. W´ÉÉ¥É +É´ÉelÉÉ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÉSÉÉ W´ÉÉ¥É {ÉoÉÒ ±ÉLÉÒ ¶ÉHlÉÉ... Hà ~ÉùÒKÉÉ{ÉÉ oÉÉàeÉH Êq´É»É ~ɾà±ÉÉÅ W ¥ÉÒ©ÉÉù oÉ> X«É Uà.. +É´ÉÖÅ ¶ÉÉ HÉùiÉà oÉÉ«É Uà, HÉùiÉ Hà Oɾ{ÉKÉmÉ +{ÉÖHÚ±É {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉ +{Éà +É ¡ÉÊlÉHÚ³lÉÉ £³»´É°~Éà ´ÉºÉǧÉù{ÉÒ ©É¾à{ÉlÉ ¥ÉàHÉù oÉ> X«É Uà! Xà +É´ÉÉ©ÉÉÅ `+¶ÉÖ§É' SÉɱÉlÉÉ OɾÉà{Éà +Éà³LÉÒ{Éà lÉà{ÉÉà A~ÉÉ«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà +ɶÉÉ HùlÉÉÅ«É ´ÉyÉÉùà »É£³lÉÉ ©É³à Uà. +¾Ó ¡ÉlÉÒHÚ³ SÉɱÉÒ ù¾à±ÉÉ OɾÉà{Éà +{ÉÖHÚ³ Hù´ÉÉ{ÉÉ A~ÉÉ«É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà... ~ÉùÒKÉÉ+Éà qùÊ©É«ÉÉ{É +É A~ÉÉ«ÉÉà{Éà +É~Éà±ÉÒ Ê´ÉÊyÉ +{ÉÖ»ÉÉù HùlÉÉÅ ù¾à´ÉÖÅ WàoÉÒ Ê{ÉÊýÉlÉ ùÒlÉà ±ÉÉ§É ©É³¶Éà W. 1) ~ÉùÒKÉÉ ©ÉÉ÷à WlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY{ÉÉ W©ÉiÉÉ ~ÉNÉ{ÉÖÅ Ê»ÉÅqÚù ±É>{ÉÉ ©ÉÉoÉÉ ~Éù ÊlɱÉH ±ÉNÉÉe´ÉÖÅ. 2) Xà HÉà> ¡ÉüÉ{ÉÉà AnÉù «ÉÉq {ÉÉ +É´ÉlÉÉà ¾Éà«É lÉÉà DeÉà ¹ÉÉ»É ±Éà´ÉÉà. 3) §ÉiÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà ¥É{Éà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ lÉ©ÉÉùÖÅ ©ÉÉá AnÉù «ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇ Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÖÅ. 4) ~ÉùÒKÉÉ ©ÉÉ÷à WlÉÉ ~ɾà±ÉÉÅ oÉÉàeÉàH NÉÉà³ LÉÉ>{Éà PÉù{ÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³´ÉÖÅ. 5) qùàH ©ÉÅNɳ´ÉÉùà ©É»ÉÚù{ÉÒ qɳ qÉ{É Hù´ÉÖÅ. 6) ~ÉùÒKÉÉ{ÉÉ Êq´É»Éà »É´ÉÉù{ÉÉ »É©É«Éà »É´ÉÉ ~ÉÉÅSÉ W±Éà¥ÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà SÉhÉ´ÉÒ{Éà ¥ÉɳHÉà{Éà ´É¾áSÉÒ qà´ÉÒ. 7) §ÉÉàW{É HùlÉÉ »É©É«Éà Y§É lÉɳ´ÉÉ{Éà ±ÉNÉÉe´ÉÒ +{Éà AnÉù +oÉ´ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇ Êq¶ÉÉ lÉù£ ©ÉÉá ùÉLÉÒ{Éà ¥Éà»É´ÉÖÅ. 8) qùàH NÉÖùÖ´ÉÉùà SÉiÉÉ{ÉÒ qɳ NÉÉ«É{Éà LÉ´ÉeÉ´É´ÉÒ.

9) Xà lÉ©Éà +ɳ»É{ÉÉà ´ÉyÉÉùà +{ÉÖ§É´É HùlÉÉ ¾Éà´É lÉà©ÉW lÉà{ÉÉ £³»´É°~É §ÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ Ê´ÉP{É +É´ÉÒ ùÂÉÅ ¾Éà«É lÉÉà lÉÉÅ¥ÉÉ{ÉÖÅ HeÖÅ lÉ©ÉÉùÉ W©ÉiÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ~ɾàù´ÉÖÅ. 10) lÉ©ÉÉùÉ §ÉÉàW{É©ÉÉÅoÉÒ »É´ÉÇ¡ÉoÉ©É mÉiÉ OÉÉ»É HÉhÒ{Éà NÉÉ«É, HÚlÉùÉ +{Éà HÉNÉeÉ{Éà LÉ´ÉeÉ´É´ÉÖÅ. 11) ~ÉùÒKÉÉ{ÉÉ Êq´É»Éà »É£àq, JÒ©É Hà ¾±ÉHÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ Hà ~ÉÒ³Éà Hà ±ÉÉ±É ´É¼É ~ɾàùÒ{Éà W´ÉÖÅ. 12) §ÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ Xà ©É{É +àHÉOÉ {É ù¾àlÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà Y§É{Éà lÉɳ´ÉÉ©ÉÉ Å±ÉNÉÉeÒ{Éà §ÉiÉ´ÉÖÅ lÉà©ÉW §ÉiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥Éà»ÉlÉÉ ~ɾà±ÉÉÅ `$ »Éù»´Él«Éä {É©É&' ©ÉÅmÉ{ÉÉà 21 ´ÉÉù X~É Hù´ÉÉà. 13) §ÉiÉ´ÉÉ{ÉÉ °©É{Éà ¥É{Éà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »´ÉSU ùÉLÉ´ÉÉà lÉà©ÉW +àcÉ ´ÉÉ»ÉiÉ l«ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉÅ {ɾÓ. 14) Xà HÉà> +à´ÉÉà Ê´ÉºÉ«É §ÉiÉÒ ùÂÉ ¾Éà«É +{Éà lÉà +PÉùÉà ¾Éà«É lÉÉà AnÉù Êq¶ÉÉ lÉù£ ©ÉÉá ùÉLÉÒ{Éà ¥Éà»É´ÉÖÅ. 15) ~ÉùÒKÉÉ{ÉÉ Êq´É»Éà +oÉ´ÉÉ lÉà{ÉÉ +àH Êq´É»É ~ɾà±ÉÉÅ NÉùÒ¥É ´«ÉÎGlÉ+Éà{Éà §ÉÉàW{É{ÉÖÅ qÉ{É Hù´ÉÖÅ. 16) »ÉÚlÉÉ »É©É«Éà lÉ©ÉÉùÉ +ÉàʶÉHÉ {ÉÒSÉà £÷HeÒ{ÉÉà +àH SÉÉàù»É ÷ÖHeÉà ùÉLÉ´ÉÉà. 17) qùùÉàW H~Éɳ©ÉÉÅ ¾³qù{ÉÉà Hà NÉÉà~ÉÒ SÉÅq{É{ÉÉà SÉÉÅq±ÉÉà Hù´ÉÉà. 18) ~ÉùÒKÉÉ{ÉÉ Êq´É»Éà lÉ©ÉÉùÒ ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ ¾ÉoÉoÉÒ ©ÉÒcÖÅ q¾Ó LÉÉ> W´ÉÖÅ.

XiÉ´ÉÉ Wà´ÉÖÅ +H¥Éù ¥ÉÉq¶Éɾ{ÉÉ »É©É«É{ÉÒ »ÉÉáPÉ´ÉÉùÒ »ÉÅH±É{É & +±ÉHÉ Hà. ~ÉÉùàLÉ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

¾±ÉHÉ©ÉÉÅ ¾±ÉHÉ SÉÉàLÉÉ PÉB{ÉÉà ±ÉÉà÷ qÚyÉ PÉÒ »É£àq LÉÉÅe ¶«ÉÉ©É LÉÉÅe ©ÉÒcÖÅ XÖ´ÉÉù ¥ÉÉWùÒ

= = = = = = = = =

°É. {ÉÉ 111 ùlÉ±É 1 °É. {ÉÉà 148 ùlÉ±É 1 °É. {ÉÖÅ 89 ùlɱÉ. 1 °É. {ÉÖÅ 21 ùlɱÉ. 1 °É. {ÉÒ 17 ùlɱÉ. 1 °É. 39 ùlɱÉ. 1 °É. {ÉÖÅ 137 ùlɱÉ. 1 °É. {ÉÒ 122 ùlÉ±É 1 °É. {ÉÒ 277 ùlɱÉ

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 21


©ÉÉ]É ©ÉÚHlÉÒ ©ÉÉáPÉ´ÉÉùÒ ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> +. ~ÉÅSÉ©ÉÒ«ÉÉ (PÉÉ÷HÉà~Éù) §ÉÉùlÉ{ÉÖÅ +oÉÇlÉÅmÉ »ÉyyÉù Uà. SÉÒ{É, +©ÉàÊùHÉ ~ÉUÒ{ÉÒ §ÉÉùlÉ Ê´É¹É©ÉÉÅ mÉÒX {ÉÅ¥Éù{ÉÒ +ÉÊoÉÇH »ÉnÉÉ ¥É{ÉÒ ù¾Ò Uà. ùɺ÷ÄÒ«É Al~ÉÉq{É{ÉÉà +ÉÅH +{Éà ´ÉÞÊuqù +ÉNÉàHÚSÉ HùÒ ùÂÉ Uà. §ÉÉùlÉ{ÉÒ Ê{ÉHÉ»É AnÉùÉànÉù ´ÉyÉÒ ù¾Ò Uà. £ÙNÉÉ´ÉÉà oÉÉàeÉ ©Éʾ{ÉÉ©ÉÉÅ PÉ÷Ò{Éà 6% Wà÷±ÉÉà oÉ> W¶Éà. Ê´Éqà¶ÉÒ ¾ÚÅÊe«ÉÉ©ÉiÉ{ÉÒ +{ÉÉ©ÉlÉ J©É¶É& ´ÉyÉÒ ù¾Ò Uà. W{ÉlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH ´ÉyÉlÉÒ X«É Uà. +É´ÉlÉÉ ¥Éà qÉ«ÉHÉ©ÉÉÅ ´ÉÉʺÉÇH ´ÉÞÊuqù 9% {Éà ~ÉÉù HùÒ W¶Éà. +É ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ SÉÉà©ÉÉ»ÉÖÅ »ÉÅlÉÉàºÉ¡Éq Uà. +{ÉÉW{ÉÖÅ Ê´ÉJ©ÉÒ Al~ÉÉq{É oɶÉà. ©ÉÉáPÉ´ÉÉùÒ PÉ÷Ò W¶Éà. +É +ÉÅHeÉ{ÉÒ >{rX³©ÉÉÅ W{ÉlÉÉ £»ÉɶÉà. §ÉÉùlÉ{Éà »É±ÉÉ©ÉlÉÒ »ÉÊ©ÉÊlÉ©ÉÉÅ HÉ«É©ÉÒ »É§«É~Éq ©É³¶Éà. A~ÉùÉàGlÉ »É©ÉÉSÉÉùÉàoÉÒ §ÉÉùlÉ{ÉÉ AVW´É³ §ÉÉÊ´É{ÉÖÅ »ÉÖÅqù NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ÊSÉmÉ {ÉWù »É©ÉKÉ +É´Éà Uà. ¾´Éà Ê»ÉIÉ{ÉÒ ¥ÉÒY ¥ÉÉWÖ©ÉÉ & +{ÉÉW, HcÉà³, ¶ÉÉH§ÉÉY, qÚyÉ, PÉÒ, lÉoÉÉ +{«É Y´É{ÉW°Êù«ÉÉlÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ+Éà{ÉÉ §ÉÉ´É +àH ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ¥Éà NÉiÉÉoÉÒ ´ÉyÉÖ oÉ> NÉ«ÉÉ Uà. NÉùÒ¥ÉÒ +{Éà ¥ÉàHÉùÒ ´ÉyÉlÉÒ X«É Uà. ¨Éº÷ÉSÉÉù{ÉÉà §ÉÉàÊùÅNÉ £ÝÅ£ÉeÉ ©ÉÉùÒ{Éà HÉ³Ö {ÉÉiÉÖÅ ´ÉyÉÉùlÉÉà X«É Uà. ¥ÉàHÉùÒ{ÉÉà +ÉÅH 10% oÉÒ ´ÉyÉÖ {Éà ´ÉyÉÖ ´ÉyÉlÉÉà

X«É Uà. ¶Éèù¥ÉXù, »ÉÉà{ÉÉ, SÉÉÅqÒ lÉoÉÉ ¡ÉÉè~É÷Ô{ÉÉ §ÉÉ´É +ɻɩÉÉ{É{Éà +ÉÅ¥ÉÒ ùÂÉ Uà. +ÊlɴɺÉÉÇ, ~ÉÚù lÉà©É W ©ÉÉ´ÉcÉoÉÒ ~ÉÉH{Éà PÉiÉÖÅ {ÉÖH»ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ Uà. LÉàeÚlÉÉà lÉoÉÉ {ÉÉiÉÉHÒ«É H÷ÉàH÷Ò©ÉÉÅ »É~ÉeÉ«Éà±ÉÉ PÉiÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà »É©ÉÚ¾ +Él©É¾l«ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ +~É{ÉÉ´Éà Uà. ©ÉÉàÅPÉ´ÉÉùÒ{ÉÒ HÉÊlÉ±É {ÉÉNÉSÉÚe©ÉÉÅ ¸ÉÒ©ÉÅlÉ ´ÉNÉÇ ~ÉiÉ §ÉÉùà §ÉÓ»É +{É֧ɴÉà Uà. ©Éy«É©É ´ÉNÉÇ ©ÉÚÅNÉà ©ÉÉàhà »É¾{É Hùà Uà. NÉùÒ¥É ´ÉNÉÇ ©É«ÉÉÇÊqlÉ +É´ÉH©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÖÅ NÉÖWùÉlÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà SɱÉÉ´Éà? »ÉnÉÉyÉÉùÒ ~ÉKÉà HÉà> ~ÉiÉ Ê¾»ÉÉ¥É ©ÉÉáPÉ´ÉÉùÒ{Éà HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÒ ~Ée¶Éà. HÉà©ÉÉàÊe÷Ò +àH»SÉà{W ¥ÉÅyÉ Hù´ÉÖÅ Xà>+à. HeH ~ÉNɱÉÉÅ ±Éà´ÉÉÅ Xà>+à. Y´É{ÉW°Êù«ÉÉlÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ+Éà ´ÉÉW´ÉÒ §ÉÉ´Éà A~ɱɥyÉ Hù´ÉÒ Xà>+à. HÉ³É ¥ÉXÊù«ÉÉ{Éà Wà±É§ÉàNÉÉ Hù´ÉÉ ~Ée¶Éà »ÉùHÉù{ÉÖÅ ±ÉK«É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉnÉÉ ÷HÉ´ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +{Éà ùÉWHÉùiÉÒ+Éà{ÉÖÅ ±ÉK«É »Éà´ÉÉ{Éà {ÉÉ©Éà »ÉnÉÉ +{Éà »ÉÅ~ÉÊnÉ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. W{ÉlÉÉ{ÉÖÅ H±«ÉÉiÉ HÉàiÉ Hù¶Éà? ~ÉÚ. NÉÉÅyÉÒ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÒ ùÉ©ÉùÉV«É{ÉÒ H±~É{ÉÉ G«ÉÉùà »ÉÉHÉù oɶÉà? +É H±~É{ÉÉ HÉNɳ ~ÉÚùlÉÒ ©É«ÉÉÇÊqlÉ ù¾à¶Éà? HÊ´É ¸ÉÒ A©ÉɶÉÅHù Xà¶ÉÒ+à »ÉÉSÉÖÅ HÂÖÅ ¾lÉÖÅ Hà & `§ÉÚL«ÉÉ W{ÉÉà{ÉÉà WcùÉÎN{É XNɶÉà, §É»©É{ÉÒ HiÉÒ {É ±ÉÉyɶÉà!' ©ÉÉ]É ©ÉÚHlÉÒ ©ÉÉáPÉ´ÉÉùÒ{Éà ©ÉÉlÉ {É¾Ó Hù{ÉÉù »ÉnÉÉyÉÉùÒ ~ÉKÉ +ÉNÉÉ©ÉÒ SÉÚÅ÷iÉÒ©ÉÉÅ ~ÉùÉ»lÉ oɶÉà, lÉà©ÉÉÅ HÉà> ¶ÉÅHÉ{Éà »oÉÉ{É

LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉÉà±ÉlÉÉÅ ¥ÉɳHÉà ©ÉÉà÷ÉÅ oÉ>{Éà »ÉG»Éà»É£Ù±É ¥É{Éà Uà ±ÉÅe{É & ¥ÉɳHÉà{Éà {ÉÉ{É~ÉiÉoÉÒ W ¡ÉÉ©ÉÉÊiÉH ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ ¶ÉÒLÉ´É´ÉÖÅ Xà>+à +à´ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ{Éà LÉÉà÷Ò ~ÉÉelÉÉà »÷eÒ oÉ«ÉÉà Uà. {É´ÉÉ »÷eÒ+à +à´ÉÉà qÉ´ÉÉà H«ÉÉâ Uà Hà LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉÉà±ÉlÉÉÅ ¥ÉɳHÉà ©ÉÉà÷ÉÅ oÉ>{Éà »É£³ ¥É{Éà Uà. ÊúÉ÷{É{ÉÉ »ÉŶÉÉàyÉ{ÉHÉùÉà+à HÂÖÅ ¾lÉÖÅ Hà `{ÉÉ{É~ÉiÉ©ÉÉÅ Nɳà ClÉùÒ X«É +à´ÉÖÅ LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉÉà±É{ÉÉùÉÅ ¥ÉɳHÉà ©ÉÉà÷ÉÅ oÉ>{Éà »É£³ oÉÉ«É Uà. ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ ¥Éà ´ÉºÉÇ{ÉÒ ´É«Éà LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉÉà±É´ÉÉ{ÉÒ lÉà©É{ÉÒ +É KÉ©ÉlÉÉ +à´ÉÖÅ ~ÉÖù´ÉÉù Hùà Uà Hà lÉà©É{ÉÖ úÉà>{É ]e~ÉoÉÒ Ê´ÉH»ÉÒ ùÂÖÅ Uà +{Éà lÉà+Éà »É£³ oɶÉà. {ÉÉ{É~ÉiÉ©ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà Nɳà AlÉÉùÒ qàlÉÖÅ LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉÉà±Éà +à{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Hà lÉà{ÉÒ +àÎG]H¬ÖÊ÷´É £ÅG¶É{É ©ÉÉ÷à{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ ´ÉyÉÒ ù¾Ò Uà. ¥ÉɳHÉà LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉÉà±Éà lÉÉà lÉà{ÉÉ ~Éàù{÷Ã»É SÉÉáHÒ W´ÉÉ{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ. ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ¥ÉɳHÉà LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉÉà±ÉlÉÉÅ ¾Éà«É Uà. ´ÉyÉÖ »ÉÉùÒ H±~É{ÉɶÉÎGlÉ yÉùÉ´ÉlÉÉÅ ¥ÉɳHÉà ´ÉyÉÖ »ÉÉùÖÅ LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉÉà±ÉÒ ¶ÉHà Uà, Hà©É Hà lÉàà+Éà +à{Éà H´Éù-+~É Hù´ÉÉ{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ ~ÉiÉ yÉùÉ´Éà Uà.' ÷ÉàùÉà{÷Éà «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ÷Ò{ÉÉ ©ÉÖL«É »ÉŶÉÉàyÉ{ÉHÉù Hè{NÉ ±ÉÒ{Éà ÷ÉÅHÒ{Éà ÊúÉÊ÷¶É Ê©ÉÊe«ÉÉ+à HÂÖÅ ¾lÉÖÅ Hà `¥Éà ´ÉºÉÇoÉÒ ±É>{Éà 16 ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ{ÉÒ ´É«É{ÉÉÅ 1200 ¥ÉɳHÉà{Éà +É »÷eÒ©ÉÉÅ +É´ÉùÒ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉÉ౫ÉÉÅ ¾lÉÉÅ, ~ÉiÉ ¥É¾Ö »ÉÉùÒ H±~É{ÉɶÉÎGlÉ yÉùÉ´ÉlÉÉÅ ¥ÉɳHÉà ´ÉyÉÖ »ÉÉùÖÅ LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉÉ౫ÉÉÅ ¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ XiÉ´ÉÉ ©É²«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ.

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 22


©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ{ÉÉà £Éà{É +É´Éà Hà ©ÉÉùà lÉ©É{Éà ©É³´ÉÖÅ Uà...! ±ÉàLÉH & ©É{ÉÉàW eà±ÉÒ´ÉɳÉ, ùÉWHÉà÷ (©ÉÉà 9824114439) yÉÉùÒ ±«ÉÉà Hà, lÉ©ÉÉà{Éà G«ÉÉùàH ©Éà«Éù, ©ÉÒ{ÉÒ»÷ù {Éʾ ~ÉùÅlÉÖ LÉÖq NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ {Éùà{r§ÉÉ> ©ÉÉàqÒ{ÉÉà £Éà{É +É´Éà Hà §ÉÉ>... lÉ©ÉÉà G«ÉÉÅ UÉà? ©ÉÉùà lÉ©ÉÉà{Éà ©É³´ÉÖ Uà, lÉ©ÉÉùÖÅ LÉÉ»É HÉ©É Uà +É´ÉÉà £Éà{É Hà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É +É´Éà lÉÉà +É~ÉiÉà ¶ÉÖÅ HùÒ+à? ¸ÉÒ HÞºiÉ ©É¾ÉùÉX+à qÒKÉÉ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉoÉâ wÉùÒHÉ{ÉNÉùÒ©ÉÉÅ hÅhàùÉà ~ÉÒ÷É´«ÉÉà lÉÉà +{Éà V«ÉÉÅ SÉÉù +àH §ÉàNÉÉ oÉÉ«É l«ÉÉÅ AqÃPÉÉàºÉiÉÉ HùÉ´Éà±ÉÒ Hà Wà+Éà{Éà qÒKÉÉ ±Éà´ÉÒ ¾Éà«É lÉà ±«ÉÉà ¥ÉÉHÒ{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ UÉàeÉà, ~ÉÉÊù´ÉÉùÒH ¥ÉyÉÒ W W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ¾ÖÅ »ÉŧÉÉ³Ò¶É lÉà{ÉÉoÉÒ A±÷Ö qÒKÉÉ{ÉÒ q±ÉɱÉÒ ©ÉÉ÷à {Éʾ ~ÉùÅlÉÖ +É~ÉiÉÒ ´Éɾ... ´Éɾ... LÉÉlÉù +É~ÉiÉà ~ÉiÉ NɱÉÒ+à NɱÉÒ+à +{Éà NÉÉ©Éà NÉÉ©É hÉà±É ÷Ò~ÉÉ´ÉÒ+à Hà §ÉÉ> +ÉWà SÉÒ£ ©ÉÒ{ÉÒ»÷ù{Éà ©ÉÉ° HÉ©É ~Ée¬ÖÅ Uà. W©ÉÒ{ÉoÉÒ ¥Éà DsÉà SÉɱÉÒ+à, ù»lÉÉà »ÉÉÅHeÉà {Éà ¾ÖÅ ~ɾÉà³Éà lÉà´ÉÒ ¾É±É oÉ> X«É ~ÉùÅlÉÖ ~Éù©É HÞ~ÉɳÖÅ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ H¾à Uà Hà ©ÉÉà÷É §ÉÉ>, qà´ÉÉÊyÉqà´É lÉ©ÉÉà{Éà ùÉàW HÉà±É Hùà Uà, ~ÉùÅlÉÖ lÉ©ÉÉà ~ÉÅSÉÉ«ÉlÉ©ÉÉÅ ~Ée¬É ¾¶ÉÉà. (+¾Ó ~ÉÅSÉÉ«ÉlÉ{ÉÉà +oÉÇ {ÉNÉù, lÉɱÉÖHÉ-Y±±ÉÉ ~ÉÅSÉÉ«ÉlÉ Hù´ÉÉà, »ÉÅPÉ ~ÉÅSÉÉ«ÉlÉ {É¾Ó lÉàoÉÒ HÉà±É »ÉlÉlÉ +áNÉàW Ê¥É]Ò +É´ÉlÉÉà +{Éà ©ÉÒ»ÉHÉà±É oÉlÉÉà. qà´ÉÉÊyÉqà´É{ÉÉà ©Éà»ÉàW Uà Hà ©ÉÉùà lÉ©ÉÉà{Éà +à´ÉùÒ eà ¥Éà PÉeÒ ©É³´ÉÖÅ Uà. qùùÉàW +àH »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH HùÉà +à÷±Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ »ÉÉoÉà HÉà±É SÉɱÉÖ oÉ> X«É. UHÉ«É{ÉÉ Y´ÉÉà ~ÉiÉ ùÉY ùÉY oÉ> X«É Hà ¾Éà¶É! +©ÉÉà{Éà ¥Éà PÉeÒ ¶ÉÉÅÊlÉ ©É±ÉÒ! ¥Éà PÉeÒ Xà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ »ÉÉoÉà

SÉSÉÉÇ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É{ÉÅq +É´Éà lÉÉà SÉÉù -U PÉeÒ{ÉÒ »HÒ©É ~ÉiÉ SÉɱÉÖ W Uà. +{Éà ``X´ÉY´ÉÉ+à ÊlÉʴɾÒiÉÅ ÊlÉʴɾàiÉÅ'' X ±ÉÉ>£ ÷É>©É{ÉÒ »HÒ©É©ÉÉÅ Xà Xà>{÷ oÉ´ÉÖ ¾Éà«É (»ÉÉyÉÖ~ÉiÉÖ) lÉÉà... +àH ¥Éà {Éʾ ~ÉùÅlÉÖ +»ÉÅL«É qà´ÉÉà lÉ©ÉÉà{Éà +É´ÉHÉù¶Éà.) qà´ÉÉÊ´É lÉÅ {É©ÉÅ»ÉÅÊlÉ... W»»É yÉ©©Éà »É«ÉÉ~ÉiÉÉà) ±ÉÉ>£ ÷É>©É («ÉÉ´ÉlÉà Y´É{É){ÉÒ »HÒ©É©ÉÉÅ Xà>{÷ oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ qà´ÉÉÊyÉqà´É +à{e HÅ~É{ÉÒ{ÉÒ ÷©»É +à{e HÎ{e¶É{É (¶ÉùlÉÉà){ÉÉà LÉÉ»É L«ÉÉ±É ùÉLÉXà {ÉʾlÉù +É +©ÉÚ±«É «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÉà Xà>+à lÉà÷±ÉÉ ©É¾É±ÉɧÉoÉÒ ´ÉÅÊSÉlÉ ù¾Ò W¶ÉÉà. +ÉSÉùùiÉ SÉÉÊùmÉ ~ÉÖi«É°~ÉÒ ¥Éà±Éà{»É LɱÉÉ»É oÉ> NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ ©ÉÉà¥ÉÉ>±É{Éà ùÒ-SÉÉWÇ HùÉ´É´ÉÉ{ÉÉà HÉà> ©ÉlÉ±É¥É {ÉoÉÒ HÉùiÉ Hà »ÉÒ©ÉHÉeÇ (»ÉÉyÉÖ~ÉiÉÉ) ´ÉNÉù lÉà ©ÉÉmÉ ¶ÉÉà§É{ÉÉ NÉÉÅcÒ«ÉÉ »É©ÉÉ{É ù©ÉHeÖÅ W ù¾à¶Éà. §É±Éà lÉà XlÉ{ÉÒ xʺ÷+à ÊHÅ©ÉlÉÒ ©ÉÉà¥ÉÉ>±É ±ÉÉNÉà ~ÉùÅlÉÖ WNÉ}ÉÉoÉ (+Êù¾ÅlÉ){ÉÒ {ÉWù©ÉÉÅ lÉÉà lÉà ©ÉÉmÉ ù©ÉHeÖÅ W Uà. +É ùÂÉà ~ÉÅSÉ ~Éù©Éàʺc{Éà ©É³´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É {ÉÅ. 128362527 +Êù¾ÅlÉ{ÉÉ NÉÖiÉ 12 Ê»Éu{ÉÉ 8 +ÉSÉÉ«ÉÇ{ÉÉ 36, A~ÉÉy«É«É{ÉÉ 25 +{Éà »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒ{ÉÉ NÉÖiÉ 27 ù¾à±ÉÉ Uà. lÉà{ÉÉà »Éù´ÉɳÉà 108 oÉÉ«É Uà. qùùÉàW ¥Éà PÉeÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH HùÒ +É {ÉÅ¥Éù A~Éù HÉà±É HùÒ ~ÉÅSÉ ~Éù©Éàʺc{ÉÉ NÉÖiÉÉà{ÉÖÅ »©ÉùiÉ HùÒ lÉà©É{ÉÉ Wà´ÉÉ ¥É{É´ÉÉ{ÉÉà. »É©«ÉHà ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ Hù´ÉÉà lÉà©É [ÉÉ{ÉÒ §ÉNÉ´ÉÅlÉÉà »É©ÉX´Éà Uà.

¡Éà©É +à÷±Éà ¥Éà ´«ÉÎGlÉ{Éà +àH¥ÉÒX{ÉÒ Ê{ÉH÷ ±ÉÉ´ÉlÉÉà »ÉàlÉÖ. +É~ÉiÉà »ÉÉä ¡Éà©É{ÉÉ qÉàù´ÉÉ«Éà±ÉÉ UÒ+à. ¡Éà©É Wà÷±ÉÉà ´ÉyÉà +à÷±ÉÒ Nɾ{ÉlÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉ{ÉÒ ´ÉyÉà. ¡Éà©É Wà÷±ÉÉà Ê{ÉLÉÉ±É»É ¾Éà«É +à÷±ÉÒ ´ÉyÉÖ ©ÉX +àH©ÉàH{ÉÉ »ÉÉÅÊ{Éy«É©ÉÉÅ +É´Éà. ¡Éà©É Wà÷±ÉÉà »ÉÉSÉÉà +à÷±ÉÒ ©É¾nÉÉ ~ÉÉùqʶÉÇlÉÉ{ÉÒ ´ÉyÉà. Y´É{É{ÉÉ qùàH HÉ©É{Éà ~ÉÉù ~ÉÉe´ÉÉ ¡Éà©É ~ÉÉ©É´ÉÉà ~Éeà Uà. HÉà> ©ÉÉiÉ»É »ÉÅlÉ ¥É{Éà +{Éà ±ÉÉLÉÉà ±ÉÉàHÉà{ÉÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇH ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ NÉÉäù´É ¡ÉÉ~lÉ Hùà lÉÉà +à{ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ +àiÉà ±ÉÉàHÉà{ÉÒ »ÉÅ~ÉÉÊqlÉ Hùà±ÉÉà ¡Éà©É W Ê{ÉÊ©ÉnÉ ¥É{Éà Uà. +ÉW{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà +{Éà LÉÖ¶ÉÉ©ÉlÉ{Éà ¡Éà©É NÉiÉ´ÉÉ ©ÉÉÅe¬É Uà. ±ÉÉNÉ´ÉNÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà oÉÉàeÒH lÉùIÒ +~ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà +{Éà LÉÖ¶ÉÉ©ÉlÉoÉÒ »ÉÉ©ÉÒ ´«ÉÎGlÉ{Éà oÉÉàeÒH ´ÉÉù ©ÉÉ÷à ¨ÉÊ©ÉlÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É. +àH´ÉÉù V«ÉÉùà +É lÉn´ÉÉà{ÉÒ ¥ÉÉq¥ÉÉHÒ oÉ> X«É +à ~ÉUÒ Ê{ɺcÉ{ÉÖÅ +{Éà ¡Éà©É{ÉÖÅ ùÉW ¡É´ÉlÉÇ´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà. ©ÉÉiÉ»É{Éà »ÉÉSÉÉà ¡Éà©É ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÒ LÉà´É{ÉÉ HÉ«É©É ù¾Ò Uà. ©ÉÉiÉ»É{Éà »ÉÉSÉÉà ¡Éà©É qà´ÉÉ{ÉÒ >SUÉ ¥É¾Ö +ÉàUÒ ´ÉÉù oÉÉ«É Uà. H¶ÉÖÅH ~ÉÉ©É´ÉÉ ©ÉÉ÷à H¶ÉÖÅH LÉÉà´ÉÖÅ ~Éeà Uà +à©É H¾à´ÉÉ«É Uà. ¡Éà©É HqÉSÉ +àH W +à´ÉÒ LÉÖ¶ÉÒ Uà Wà{Éà ~ÉÉ©É´ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÖ©ÉÉ´É´ÉÖÅ {ÉoÉÒ ~ÉelÉÖÅ. PÉù©ÉÉÅ, Ê©ÉmÉÉà©ÉÉÅ, ´Éà~ÉÉùyÉÅyÉÉ©ÉÉÅ Hà {ÉÉàHùÒ©ÉÉÅ, +É~ÉiÉÉ lÉ©ÉÉ©É +Éà³LÉÒlÉÉ{Éà +É~ÉiÉà ¡Éà©É +É~ÉÒ ¶ÉHÒ+à +{Éà +à ~ÉiÉ Ê{ɺH~É÷, Ê{É©Édz lÉÉà +É~ÉiÉÉ +ÅNÉlÉ Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÅlÉÉàºÉ{ÉÉà ©ÉyÉ©ÉyÉÉ÷ ¡É»ÉùÒ X«É Uà. ©ÉÉiÉ»Éà +à{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ Wà HÉÅ> Ê»Éu Hù´ÉÖÅ ¾Éà«É +à Hù´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ ¡Éà©ÉoÉÒ ¶É° oÉÉ«É Uà +{Éà ¡Éà©ÉoÉÒ ~ÉÚùÉà oÉÉ«É Uà, ±ÉÉàHÉà{Éà V«ÉÉùà +É »Él«É »É©ÉX«É Uà l«ÉÉùà qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉà ùÅNÉ ¥Éq±ÉÉ> X«É Uà. Y´É{É©ÉÉÅ V«ÉÉùà ¡Éà©É ¡ÉoÉ©É »Él«É ¥É{Éà Uà l«ÉÉùà +{ÉàH +»Él«É +x¶«É oÉ> X«É Uà. ¡Éà©É +É~ÉiÉÉ »ÉÖLÉ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É +ɴɶ«ÉHlÉÉ Uà.

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 23


Òesce efyevee meye metvee... Dee®ee³e& osJesvêcegefve

Òesce peerJe Deewj peiele keÀer ³en DeodYetle µeeqkeÌle nw efpememes ve kesÀJe}HeefjJeej Deewj meceepe keÀer ------- jeä^ Deewj efJeée keÀer Deveefievele mecem³eeDees keÀe meceeOeeve Hee³ee pee mekeÀlee nw~ Deiej ogefve³ee ceW Òesce ve neslee lees ³en ogefve³ee ®eej efove Yeer peerves keÀs keÀeefye}vener jnleer~ Òesce ner Jen jmeOeej nw efpememes peerJeve ceW mecejmelee Deewj Deevebo keÀe meb®eej neslee nw~ Òesce ve lees osKee peelee nw ve metbIee peelee nw ³en lees cee$e DevegYetle efkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~ Òesce keÀesF& }sve-osve keÀer Jemleg vener nw Jen lees DevegYetefle keÀe DeemJeeo nw Fmeef}S Òesce kesÀ efJe<e³e ceW kegÀí ef}Kevee Yeer keÀefþve nw~ Òesce mLet}veneR met#ce nw Deewj met#ce leÊJe keÀes ogefve³ee veneR peeve mekeÀleer~ ogefve³ee kesÀ }esie lees jeie keÀes mecePe mekeÀles nw Hej Òesce keÀer ienjeF& keÀes veneR peeve Heeles~ pees DeKeC[ jns Jen Òesce nw~ pees ìtì peeS Jen Òesce veneR nes mekeÀlee~ }esie keÀnles nw cesje Gvemes yengle Òesce Lee Hej Deye Jen Òesce ìtì ie³ee lees mecePe }svee efkeÀ Jen Òesce vener Lee~ YeeweflekeÀJeeoer ³egie ceW Òesce keÀe mJe©He ner yeo}ie³ee nw~ Jeemevee DeekeÀ<e&Ce Deewj keÀecevee keÀes Òesce keÀe ©He os efo³ee ie³ee efpememes keÀF& mecem³eeS Òeµve GHeefmLele ngS nw~ YeeqkeÌlemet$e ceW veejo ves Òesce keÀer ³eLeeLe&lee yeleeles ngS cegK³e oes leÊJees keÀes mecePee³ee nw~ Hen}e leÊJe nw iegCejefnle Deewj ogmeje leÊJe nw keÀeceveejefnle DeLee&le Òesce iegCejefnle Deewj keÀeceveejefnle neslee nw~ Òesce keÀe DeeOeej iegCe vener nes mekeÀlee~ ³eefo keÀesF& keÀns efkeÀ legce yengle iegCeeW kesÀ OeejkeÀ nes Fmeef}S cew legcemes Òesce keÀjlee ntB legce yengle yegef×ceeve nes l³eeieer nes mecePeoej nes Fmeef}S ceQ legcemes Òesce keÀjlee ntB~ ³en Òesce veneR cee$e ÒesceeYeeme nw~ peye lekeÀ iegCe efoKeWies leYeer lekeÀ Òesce efìkesÀiee ke̳eeWefkeÀ mebmeejer ÒeeCeer kesÀ iegCe meoe veneR efìkeÀles~ Deepe SkeÀ J³eeqkeÌle ceW Goejlee efoKeeF& osleer nw lees keÀ}Yeer GmeceW Goejlee nesieer ner ³en mebYeJe

vener nw~ pees iegCees keÀes osKekeÀj Òesce keÀjWies ³es oes<ees keÀes osKekeÀj Üs<e Yeer DeJeµ³e keÀjWies~ Fmeef}S veejopeer ves Òesce keÀes efveie&gCe yeveeves keÀer ÒesjCee oer nw~ Òesce keÀe otmeje leÊJe nw keÀecevee mes jefnle nesvee~ Dev³eLee peye F®íe Hetjer vener nesieer leye Òesce veä nes pee³esiee~ peneB keÀecevee mes keÀecevee mes Òesce efkeÀ³ee peelee nw JeneB ceve ceW mJeeLe& keÀer YeeJevee Dee peeleer nw~ Deleë Òel³eskeÀ J³eeqkeÌle kesÀ ef}S Òesce µeyo keÀer ienjeF& keÀe peevevee DeeJeµ³ekeÀ nw~ ke̳eeWefkeÀ pees }esie Òesce keÀe mJe©He vener peeveles Jes Òesce keÀer peien efJeefJeOe keÀeceveeDeeW ceW YeìkeÀ peeles nw~ Fme ogefve³ee ces ceelee DeHeves ye®®es keÀes yesno Òesce keÀjleer nw yensve DeHeves YeeF& mes Òesce keÀjleer nw~ efHelee DeHeves Heg$e mes Òesce keÀjlee nw~ Helveer DeHeves Heefle mes Òesce keÀjleer nw, efkeÀvleg ³es meye Òesce keÀe JeemleefJekeÀ mJe©He veneR peeveles~ Òesce ke̳ee nw? Òesce DeekeÀeµe keÀer lejn Devevle ³e meeiej kesÀ meceeve ienje nw~ Òesce keÀer megiebOe meYeer KegµyegDeeW mes Þes<þ Òesce keÀe mJeeo meYeer J³ebpevees mes mJeeefoä nw~ Òesce SkeÀ Ssmee jmee³eve nw pees efJe<e keÀes Yeer Dece=le ceW HeefjJefle&le keÀjves keÀer µeeqkeÌle jKelee nw~ ³eefo Fme Oejleer Hej Òesce vener neslee lees ³en Oejleer efkeÀmeer kesÀ }e³ekeÀ vener jnleer~ efkeÀmeer ef®evlekeÀves mener keÀne nw pewmes efyevee meg³eeme kesÀ HetÀ}keÀe keÀesF& cenÊJe vener jnlee, Jewmes ner efyevee Òesce kesÀ peerJeve Yeer DeLe&nerve nes peelee nw~ efpeme ÒeeLe&vee, Hetpee, Fyeeole, Devegÿeve meeOevee ceW ³eefo Òesce ³ee meceHe&Ce vener nw lees ³en cee$e efoKee³ee nw~ efkeÀleeyees keÀes He{keÀj HeeefC[l³e Òeoefµe&le keÀjves Jee}s µeem$eeLe& Deewj ÒeJe®eve keÀjves Jeeues kesÀ ceve ceW ³eefo Òesce leÊJe vener nw lees cee$e DeekeÀ=efle mes HeefC[le nw~ ³eneB keÀyeerj keÀe peiele Òeefme× oesne mcejCe ces Dee peelee nw HeesLeer Heef{-Heef{peie cegDee, HeefC[le Ye³ee ve keÀes³e~ {eF& De#ej Òesce keÀe He{s mees HeefC[le nes³e~~ Hejceelcee kesÀ Òesce mes efJeYeesj neskeÀj ceerje efJe<e keÀes Yeer Dece=le yevee peeleer nw lees Òesce ces [tyekeÀj ne jeoe Je=boeJeve keÀer

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 24


kegbÀpe ieef}³ees ceW jeme j®eeves }ieleer nw, peye Òesce F&éej (YeieJeeve) kesÀ Òeefle nes lees YeeqkeÌle yeve peeleer nw~ YeeqkeÌle ªHeer Òesce ceW mejeyeesj µeyejer ves jece keÀes Petþs yesj efKe}eS efJeotj keÀer µeekeÀ-Yeepeer megoecee kesÀ ®eeJe}KeeS ke=À<Ce ves~ ³en meye Òesce ner Lee~ ÒeYeg ceneJeerj Yeer ieewlece mJeeceer mes keÀn Gþs nw ieewlece! lesje-cesje mvesn-Devegjeie SkeÀ YeJe keÀe veneR keÀF& YeJeeW keÀe nw~ leYeer ÒeYeg ceneJeerj kesÀ efveJee&Ce kesÀ DeJemej Hej ieewlece ieCeOej HetÀì-HetÀì keÀj jes He[s~ cenelcee ieebOeer ves keÀne Òesce ner mebmeej keÀer met#celece µeeqkeÌle efpemeves ogefve³ee Hej µeemeve efkeÀ³ee nw~ Fmeef}S keÀne Yeer nw~ ``efkeÀmeer keÀes peerlevee nw Ëo³e keÀs H³eej mes peerlees~ keÀìg J³eJenej mes veneR, ceOegj J³eJenej mes peerlees~~ Òeke=Àefle keÀer nj Jemleg Òesce keÀer H³eeme ef}S ngS nw, Òesce kesÀJe}J³eeqkeÌle³eeW lekeÀ ner meerefcele veneR jns~ yeukesÀ mecemle peerJe peiele Hejceelcee lekeÀ efJemleej nesves ceW ner GmekeÀer meeLe&keÀlee nw~ Hej ÒeejcYe nce HeefjJeej mes keÀjs~ Deepe nce osKe jns nw efkeÀ nj HeefjJeej leveeJe kesÀ oewj mes iegpej jne nw ke̳eeWkeÀer Òesce keÀer jmeOeeje megKe ie³eer nw~ HeÀ}mJe©He nj Iej keÌ}sµe keÀer keÀeef}cee mes Üs<e kesÀ oeJeeve}mes meg}ie jne nw~ peneB mvesn veneR neslee JeneB meefn<Ceglee keÀer YeeJevee vener nesleer~ HejmHej meecebpem³e keÀer YeeJevee vener nesleer nw~ keÀne peelee nw efkeÀ YeeF&-YeeF& ceW Òesce nesvee ®eeefnS jece-Yejle pewmee~ meeme-yeng keÀe Òesce nesvee ®eeefnS meerlee-keÀewµeuîee pewmee~ ieg©-efµe<³e keÀe Òesce nes ceneJeerj-ieewlece pewmee~ kewÀmeer Yeer HeefjefmLeefle ceW Yeer Òesce keÀes efveYeeves kesÀ ef}S lelHej jnvee ®eeefnS~ Òesce keÀeb®e kesÀ yele&ve pewmee veneR nesvee ®eeefnS pees nukeÀer meer ìkeÌkeÀj }ieves Hej ìtì pee³es~ Òesce nesvee ®eeefnS otOe-Heeveer kesÀ meceeve~ ³eefo SkeÀ yeej Òesce ìtì peelee nw leesjefnceve Oeeiee Òesce keÀe, cele íes[es efíìkeÀe³e~ ìtìs mees efHeÀj vee peg[s, peg[s lees ieebþ He[ pee³es~~ Fmeef}S Òesce kesÀ met$e keÀes lees[ves keÀe DeJemej veneR Deeves

osvee ®eeefnS~ Òesce kesÀ keÀF& ªHe nw peye Òesce oerve-ogëKeer peerJepevleg kesÀ meeLe peg[lee nw lees Jen keÀ©Cee keÀe ©He }s }slee nw~ peye Jen meeceev³e ceveg<³e kesÀ meeLe peg[lee nw lees Jen cew$eer keÀe ©He }slee nw Deewj ³eefo Hejceelcee kesÀ meeLe peg[lee nw lees YeeqkeÌle keÀe ©He }s }slee nw~ Jen Òesce Oev³e neslee nw pees ÒeeLe&vee keÀe ©He }s }slee nw~ ÒeYeg ceneJeerj keÀes Òesce meJe&-peerJeeW kesÀ Òeefle Lee GvekeÀe peerJeve keÀ©Cee keÀe meeiej Lee~ Jener Jepen Leer efkeÀ Gvnesves efJe<e mes Yejs smeHe& keÀes Dece=le mes Yej efo³ee~ Hejceelcee kesÀ meele Òesce pees[e Lee megoµe&ve ves meg}mee ves Decej kegÀceej ves efpevnesves ÒeeCeer keÀer HejJeen lekeÀ vener keÀer~ ceneJeerj Deewj yeg× kesÀ ³egie ceW Deefnbmee Deewj keÀ©Cee ceeveJelee kesÀ efnle kesÀ ef}S Òemeeefjle ngF&~ Hej Deepe mJeeLe&& Deewj DeelebkeÀ Yebies ogefve³ee ceW Fve meyekesÀ mLeeve Hej Òesce ceeveJelee kesÀ meceeOeeve keÀe efnmmee yeve mekeÀlee nw~ pe©jle nw Òesce Yejs J³eJenej keÀer~ Ye}s Jen kewÀmee Yeer mecyevOe nes Gmeces mvesn keÀer meefjlee Òesce keÀer HeefJe$elee iebiee yenleer nw lees peerJeve keÀer yeefie³eeb efKe}mekeÀleer nw~ Òesce keÀer Yee<ee pees SkeÀ yeej peeve ie³ee~ me®eceg®e Jen Deeoceer keÀes Hen®eeve ie³ee~~ Hee½eel³e mebmke=Àefle keÀer vekeÀ}keÀjves ceW Jele&ceeve mece³e ceW Òesce kesÀ mJe©He ceW HeefjJele&ve Dee jne nw~ Deepe efJeµeg× Òesce kesÀ mLeeve keÀe mLeeve HetÀn[lee G®í=Ke}lee nesleer pee jner nw~ Fme yeo}les HeefjJesµe ceW Deepe keÀer ³egJee Heer{er Òesce kesÀ veece mes efoiYeefcele nes jner nw~ Òesce keÀer meeeqlJekeÀlee Deewj efve<keÀece YeeJevee Òee³eë meceeHle nesleer pee jner nw~ ³eefo Òesce kesÀ mecyevOe ceW Fmeer ÒekeÀej keÀe ¢efäkeÀesCe Deewj Dee®ejCe jne lees cegPes }ielee nw efkeÀ Òesce keÀe ceewef}keÀ mJe©He ner veä nes pee³esiee~ Òesce keÀe meceHe&Ce YeeJe keÀner Yeer osKeves keÀes vener efce}siee~ Deleë Fme Hej iebYeerjlee mes efJe®eej keÀjves keÀer DeeJeµ³ekeÀlee nw Deewj Hee½eel³e mebmkeÀ=efle keÀe l³eeie keÀj Yeejleer³e mebmke=Àefle kesÀ HeefjÒes#³e ceW Òesce Hej efJe®eej Deewj Dee®ejCe keÀjves keÀer DeeJeµ³ekeÀlee nw~ Ssmee keÀjvee ceeveJelee kesÀ efnle ceW nw~ ³eefo Ssmee ngDee lees ceeveJe-ceeveJe kesÀ yeer®e HeveHe jner Ie=Cee meceeHle nes pee³esieer Deewj Òesce keÀe efvePe&j HetÀì He[siee~

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 25


©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É +{ÉÅlÉùÉ«É ¶Éàc

¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH &

¾. {ÉÒ~ÉÉ¥Éà{É Ê~É«ÉֺɧÉÉ> ¶Éàc ö ÊSÉ. yÉ©ÉÔ, ÊSÉ. ©ÉämÉÒ Ê¾{ÉÉ ~Éùà¶ÉHÖ©ÉÉù ©ÉNÉÒ«ÉÉ ö +ÉùlÉÒ SÉàlÉ{É ¥Éù´ÉÉʳ«ÉÉ ö ÊSÉ. ¸Éà«É RAMAVTAR CHAUHAN 9821031646 23730356

SANJAY TURAKHIA 9821025601 30297256

JAI STEELS S. R. INDUSTRIES

DEALER'S IN : PROFILE CUTTING M. S. PLATE

Shop: 12/8, Lakdi Bunder Road, Near Vijay Mehta Godown, Darukhana Reay Road, Mumbai-10.

Bipin M. Ghatalia

S. B. ENTERPRISES

❏ METAL SCREWS & MACHINE SCREWS ❏ COLLAR NUT-BOLTS ❏ SPRING / PLAIN WASHERS

❏ COTTER PINS ❏ NUT-BOLTS/PETROL PIPES ❏ ALL SORTS OF FASTNERS

(O) : 2386 8504 3001 5223 (R) 2891 6449 I. C. : 5223 CELL : 98690 46523

Specially for MARUTI - FIAT - AMBASSADOR - TATA SUMO - JEEP - SANTRO - INDICA - QUALIS

12-B, SETHIA BHUVAN, BENHAM HALL LANE, MUMBAI - 400 004.

Atul H. Gosalia

ARIHANT A

S

S

O

C

I

A

T

E

S

Contact for Sales & Purchase of : Flats & Shops

Sector 9, Bldg. No. B-11/12, Shop No.9, Shanti Nagar, Mira Road (E), Thane - 401 107. Tel.: 28124452 / 9323314047 / 9821288178 email : atulgosalia009@yahoo.com

Hasmukhbhai Ajmera

HASMUKH TEXTILE WORKS EXCELLENT ENGINEERING COPORATION Bhivandi (M.S.)

● M.: 9833690436 ● Ph. (02522)

25064119, 25064437

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011 26


H©ÉÇ ¡ÉüÉÉànÉùÒ »ÉÅOÉɾH & ¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É +à©É. ~ÉÉùàLÉ (HÉÅqҴɱÉÒ) Ê»Éu §ÉNÉ´ÉÉ{É +¶ÉùÒùÒ Uà lÉàiÉà +Écà H©ÉÇ LÉ~ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉ Uà. V«ÉÉùà +Êù¾ÅlÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É ¶ÉùÒùÒ qà¾yÉÉùÒ Uà. lÉà©ÉiÉà PÉÉlÉÒ H©ÉÇ LÉ~ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉ Uà. +PÉÉlÉÒ H©ÉÇ ¶ÉùÒù »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ Uà. V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¶ÉùÒù Uà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ 4 H©ÉÇ {ÉÉ©É NÉÉàmÉ +É«ÉÖº«É {Éà +lÉÅùÉ«É ¶ÉùÒù{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾à Uà. +É SÉÉù H©ÉÇ +Êù¾ÅlÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ ¶ÉùÒù »ÉÉoÉà XàeÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ SÉÉù H©ÉÇ{ÉÉà KÉ«É oÉ«ÉÉà {ÉoÉÒ.

¡É. 68 Y´É{É©ÉÉÅ ¥É{ÉlÉÒ HÉà>~ÉiÉ PÉ÷{ÉÉ ¶Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÒ Uà? Y´É{É »ÉÉoÉà ¥É{ÉlÉÒ HÉà>~ÉiÉ PÉ÷{ÉÉ H©ÉÇ Aq«É »ÉÉoÉà W »ÉÅH³É«Éà±É ¡É. 69 H©ÉÇ Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ Uà? G«ÉÉÅ G«ÉÉÅ? H©ÉÇ +Éc ¡ÉHÉù{ÉÉ Uà (1) [ÉÉ{ÉÉ´ÉùiÉÒ«É (2) q¶ÉÇ{ÉÉ´ÉùiÉÒ«É (3) ´Éàq{ÉÒ«É (4) ©ÉÉà¾{ÉÒ«É (5) +É«ÉÖº«É (6) {ÉÉ©É (7) NÉÉàmÉ (8) +ÅlÉùÉ«É ¡É. 70 H©ÉÇ Hà÷±ÉÉ »ÉÉùÉ +{Éà Hà÷±ÉÉ LÉùÉ¥É? H©ÉÇ G«ÉÉùà«É »ÉÉùÖÅ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ. 1 H©ÉÇ ©ÉÉàKÉ ¡ÉÉÎ~lÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉyÉH Uà. 2 H©ÉÇ »ÉÉyÉH Uà +{Éà ¥ÉÉyÉH ~ÉiÉ Uà. H©ÉÉâ{ÉÉ »É~ÉÉà÷ÇoÉÒ W ©ÉÉàKÉ©ÉÉÅ W´ÉÉ«É Uà.

¡É. 77 Aq«É HÉà{Éà H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà? Aq«É Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ Uà? H©ÉÇ +Él©ÉÉ A~Éù »ÉÅ~ÉÚiÉÇ~ÉiÉà +»Éù Hùà lÉà{Éà Aq«É. ¡É. 78 [ÉÉ{ÉÉ´ÉùiÉÒ«É H©ÉÇ ¶ÉÖÅ Hùà Uà? [ÉÉ{ÉÉ´ÉùiÉÒ«É H©ÉÇ [ÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉùiÉ Hùà Uà. lÉà{ÉÉ Aq«ÉoÉÒ WùÉ~ÉiÉ [ÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ {É oÉÉ«É.

¡É. 71 H©ÉÇ{ÉÉ Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù Uà H©ÉÇ{ÉÉ ¥Éà ¡ÉHÉù Uà (1) PÉÉlÉÒ H©ÉÇ (2) +PÉÉlÉÒ H©ÉÇ ¡É.72 PÉÉlÉÒ H©ÉÇ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É Uà?

¡É. 79 q¶ÉÇ{ÉÉ´ÉùiÉÒ«É G©ÉÇ ¶ÉÖÅ Hùà Uà. q¶ÉÇ{ÉÉ´ÉùiÉÒ«É H©ÉÇ q¶ÉÇ{É{ÉÉ +É´ÉùiÉ Hùà Uà. q¶ÉÇ{ÉÉ´ÉùiÉÒ«É H©ÉÇ{ÉÉ ¥Éà +oÉÇ Uà q¶ÉÇ{É Xà´ÉÖ. q¶ÉÇ{É ¸ÉuÉ lÉà yÉ©ÉÇ ~Éù ¸ÉuÉ oÉ´ÉÉ qà {ɾÓ.

V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¶ÉùÒù Uà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »ÉÉoÉà ù¾à Uà ¡É.73 +PÉÉlÉÒ H©ÉÇ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É Uà? V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¶ÉùÒù Uà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »ÉÉoÉà ù¾à Uà Wà »ÉÅ«ÉÉàNÉÉà{Éà ¶ÉùÒù »ÉÉoÉà XàeÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà«É lÉà{Éà +ÉPÉÉlÉ H©ÉÇ. ¡É. 74 PÉÉlÉÒ H©ÉÇ G«ÉÉÅ G«ÉÉÅ? (lÉà +Él©ÉÉ{ÉÉ NÉÖiÉÉà{Éà PÉÉlÉ Hùà Uà& (1) +ÅlÉùÉ«É (2) ©ÉÉà¾{ÉÒ«É (3) [ÉÉ{ÉÉ´ÉùiÉÒ«É (4) q¶ÉÇ{ÉÉ´ÉùiÉÒ«É ¡É. 75 +PÉÉlÉÒ H©ÉÇ G«ÉÉÅ G«ÉÉÅ? V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¶ÉùÒù Uà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ù¾à Uà. (1) {ÉÉ©É H©ÉÇ (2) +É«ÉÖº«ÉH©ÉÇ (3) NÉÉàmÉH©ÉÇ (4) +ÅlÉùÉ«ÉH©ÉÇ ¡É. 76 Ê»Éu{ÉÉ +Écà H©ÉÇ KÉ«É Uà +Êù¾ÅlÉ{ÉÉ SÉÉù H©ÉÇ KÉ«É Uà lÉÉà SÉÉù ¥ÉÉHÒ Hà©É Uà? +PÉÉlÉÒ Hà©É ¥ÉÉHÒ Uà?

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

{É ¥ÉÉà±É´ÉÉ©ÉÉÅ {É´É NÉÖiÉ - §ÉùlÉ ¥ÉÒ. UàeÉ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

{ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ W³´ÉÉ«É. ´ÉÉq-Ê´É´ÉÉqoÉÒ ¥ÉSÉÒ W´ÉÉ«É. +»Él«É-LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉÉà±É´ÉÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ W´ÉÉ«É ùÉNÉ-wàºÉ G±Éà¶É{ÉÒ ~ÉùÅ~ÉùÉ ´ÉyÉà {ɾÒ. »ÉÅ¥ÉÅyÉ ¥ÉNÉeà {ɾÒ. ~É»lÉÉ´ÉÉ{ÉÉà ´ÉLÉlÉ +É´Éà {ɾÒ. ´Éäù-Ê´ÉùÉàyÉ oÉÉ«É {ɾÓ. JÉàyÉ-HºÉÉ«É oÉlÉÉ +÷Hà. H©ÉÇ¥ÉÅyÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ W´ÉÉ«É.

£à úÉÖ++ÉùÒÉùÒ2011 X{«ÉÖ 2011 27


»ÉÅPÉW©ÉiÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ©ÉÉ»ÉLÉ©ÉiÉ{ÉÒ lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ ¡É»ÉÅNÉà ¸ÉÒ +ʹÉ{ɧÉÉ> ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É lÉàXiÉÒ, λ©ÉlÉɥɾà{É +ʹɧÉÉ> lÉàXiÉÒ+à ±ÉÒyÉà±É. ¡ÉàºÉH & Ê´É{ÉÖ§ÉÉ> ¶Éɾ (¡É©ÉÖLÉ)

PÉÉ÷HÉà~Éù »´ÉÉy«ÉÉ«É »ÉÅPÉ A~ÉɸɫɩÉÉÅ X©«ÉÉà SÉÉà©ÉÉ»ÉÉ{ÉÉà ùÅNÉ NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ¡ÉiÉàlÉÉ ~ÉÚ. yÉÒùW©ÉÖÊ{É ©É¾ÉùÉW{ÉÉÅ +É[ÉÉ{ÉÖ´ÉlÉÔ ~ÉÚ. ùŧÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É.{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ¥ÉÉ úÉ. ~ÉÚ. ´ÉÒiÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. »´ÉÉÊlÉ¥ÉÉ> ©É.»É., {É´ÉqÒÊKÉlÉ ~ÉÚ. LÉÖ¶¥ÉÖY ©É.»É. cÉiÉÉ-3{ÉÉ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡É´Éà¶ÉoÉÒ W Ê{ÉlÉ{É´ÉÒ{É +ÉùÉyÉ{ÉÉoÉÒ A~ÉÉ¸É«É NÉÉY ùÂÉà Uà. ¡É´Éà¶ÉoÉÒ Ud lÉ~É lÉoÉ A~É´ÉÉ»É +É«ÉÅÊ¥É±É Ud{ÉÒ »ÉÉÅH³ Hùà±É. ~É«ÉÇÖºÉiÉ©ÉÉÅ ¥Éà ©ÉÉ»ÉLÉ©ÉiÉ, 16-11-9-8 A~É´ÉÉ»É ´ÉNÉàùà 45 Wà÷±ÉÒ ©ÉÉà÷Ò lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ oÉ>. qù ùÊ´É´ÉÉùà 9 oÉÒ 12 Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ X~É lÉoÉÉ WÖqÉWÖqÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉà ~Éù ´«ÉÉL«ÉÉ{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ~É«ÉÇÖºÉiÉ©ÉÉÅ 24 H±ÉÉH{ÉÉ +LÉÅe X~É ~ɾà±ÉÒ W ´ÉÉù oÉ«ÉÉ. +LÉÅe X~É{ÉÒ {É´ÉHÉù ©ÉÅmÉ{ÉÒ ¤à©É lÉoÉÉ ©ÉɳÉ{ÉÒ AUÉ©ÉiÉÒ ~ɾà±ÉÒ ´ÉÉù oÉ>. Ê´ÉÊ´ÉyÉ X~É lÉoÉÉ ¥É÷ÖH §ÉÉàW{É, ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É, §ÉÎGlÉ»ÉÅNÉÒlÉ, WÖcÉ lÉ~É»´ÉÒ{ÉÉÅ +àHÉ»ÉiÉÉÅ, »ÉÅNÉÒlÉ +àHÉ»ÉiÉÉÅ, ~ÉÚ. W¶ÉÉY ©É.»ÉÉ.{ÉÒ ~ÉÖi«ÉÊlÉoÉÒ ¡É»ÉÅNÉà {É´ÉÉÅNÉÒ lÉ~É, ùÉÊmÉ XNÉùiÉ, Êq´ÉɳÒ{ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ +{ÉÖºcÉ{ÉÉà {Éà qùùÉàW ÊmÉùÅNÉÒ lÉoÉÉ +{ÉÖ~ÉÚ´ÉÔ {Éà +Êù¾ÅlÉ ´ÉÅq{ÉɴɱÉÒoÉÒ A~ÉÉ¸É«É NÉÉY ùÂÉà. ~ÉÚ. ´ÉÒiÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É.+à AnÉùÉy«É{É »ÉÚmÉ{ÉÖÅ 9©ÉÖÅ +y«É«É{É, ~ÉÚ. »´ÉÉÊlÉ¥ÉÉ> ©É.»É. ´É¾à±ÉÉ ©ÉÉàKÉà W´ÉÉ{ÉÉ 23 ¥ÉÉà±É, {É´ÉÉ ÊqÊKÉlÉ LÉÖ¶¥ÉÖY ©É.»ÉÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ lÉoÉÉ Ê¶ÉÊ¥Éù HùÉ´Éà Uà. +É©É »É©ÉOÉ SÉÉlÉÖ©ÉÉǻɩÉÉÅ PÉiÉÒ {É´ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ oÉ>, +Éc©É~ÉÉLÉÒ{ÉÉ ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ ©ÉÅe³{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ HùÒ ¥É¾à{ÉÉà lÉoÉÉ §ÉÉ>+Éà{ÉÉà Al»Éɾ ´ÉyÉÉ«ÉÉâ.

¸ÉÒ ~ÉÅlÉ{ÉNÉù ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É ¸ÉÉ´ÉH »ÉÅPÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ A~ÉJ©Éà ùÊ´É´ÉÉù lÉÉ. 26.12.2010 {ÉÉ ùÉàW ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉÉʾ »É´ÉÉù{ÉÉ 9.15 oÉÒ 10.30 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ »É£³lÉÉ~ÉÚ´ÉÇH »ÉÅ~É}É oÉ>. ÷Ä»÷Ò+Éà©ÉÉÅ »É´ÉǸÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É Wä{É, ùÊ»ÉH§ÉÉ> lÉÖùÊLÉ«ÉÉ, ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É ~ÉÅSÉ©ÉÒ«ÉÉ lÉoÉÉ ù©Éà¶É§ÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ+à ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¡É´ÉSÉ{ÉÉà H«ÉÉÇ +{Éà ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà{Éà Ê¥ÉùqÉ´ÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq »É´ÉÉù{ÉÉ 10.30oÉÒ ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 12.15 ´ÉÉN«ÉÉ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ Ê´ÉwÉ{É ´ÉGlÉÉ ¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ> ¾Êù§ÉÉ> qÊe«ÉÉ{ÉÖÅ `»ÉÉSÉÖÅ »ÉÖLÉ'' ~Éù ¡É´ÉSÉ{É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ, Wà ~ÉÚ. ~ÉÅoÉH©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÒ ~ÉÉ´É{É Ê{ɸÉÉ©ÉÉÅ oÉ«ÉÖÅ. A~ÉÉ¸É«É ¾Éà±É©ÉÉÅ §ÉùSÉH ¾ÉWù ¾lÉÒ. ¡ÉÉùŧɩÉÉÅ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É Wä{Éà »ÉÉä{ÉÖÅ Aº©ÉɧɫÉÇÖ ¾ÉÊqÇH »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÈÖ. ¸ÉÒ ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> +à ´ÉGlÉÉ ¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ>{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~«ÉÉà, lÉà ¥ÉÉq ¸ÉÒ. ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ>+à ``»ÉÉSÉÖ »ÉÖLÉ'' ~Éù +l«ÉÅlÉ ÊSÉÅlÉ{ɶÉÒ±É ©É{É{ÉÒ«É ¡É´ÉSÉ{É qÉLɱÉÉ q±ÉÒ±É rº÷ÉÅlÉ »ÉÉoÉà +É~ÉÒ »É¾Ö{Éà »ÉÉSÉÉ »ÉÖLÉ{ÉÖÅ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +É~Éà±É ¾lÉÖÅ. HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ ¡ÉÉùŧɩÉÉÅ ~ÉÚ. ~ÉÅoÉH©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.+à ©ÉÅNɱÉÉSÉùiÉ {É´ÉHÉù©ÉÅmÉoÉÒ H«ÉÈÖ lÉà©ÉW HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ +ÅlÉ©ÉÉÅ ``+É{ÉÅq'' lÉoÉÉ ``»ÉÖLÉ''{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +Éy«ÉÉÎl©ÉH xʺ÷+à ``»ÉÉSÉÖÅ »ÉÖLÉ''{ÉÉ ~ÉÊù~ÉàKÉ©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÒ. ¸ÉÒ »ÉÅPÉ lÉù£oÉÒ ¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ> qÊe«ÉÉ{ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. ¸ÉÒ ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> ~ÉÅSÉ©ÉÒ+É +à HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É +{Éà +ɧÉÉù q¶ÉÇ{É H«ÉÈÖ. ~ÉÚ. ~ÉÅoÉH©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.+à ©ÉÉÅNÉʱÉH £ù©ÉÉ´«ÉÉ ¥ÉÉq »É§ÉÉ{ÉÒ »É©ÉÉÎ~lÉ oÉ>. ¸ÉÒ »ÉÅPÉ lÉù£oÉÒ +±~ÉɾÉù{ÉÒ »ÉÖÅqù ´«É´É»oÉÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ.

VENUS ENGINEERING CO.

(AN ISO 9001 : 2008 CO.) VIPUL MEHTA : 9892829565 SANJAY MEHTA : 9869054329

MANUFACTURERS & ENGINEERS : Stainless Steel, High Tensile Bolts, Nuts, Studs, All Types of Screws, Allen Cap, Cotter Pin, U Bolt, Eye Bolt, Ring Nut, S. S. Dairy & Pipe Fitting, All Types of S. S. Valves, Pipe Holding Clamps, T. C. Clamp, Steel Balls & Other Industrial Items. 125/127, Narayan Dhuru Stgreet, 1st Floor, Off. No. 107, Mumbai - 400 003. Tel.: (O) 23112551 Tele Fax: 30292551 E-mail: venusenggco@yahoo.com

£àúÉÖ+ÉùÒ 2011

28


29-OmYuvaGroup-Sankalp-Siddhi-Gujarati-Magazine-February-2011  

±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ.¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) Trust Reg. No. E/25820 OÉɾHÉà XàNÉ X...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you