Page 1


´ÉºÉÇ & 3

+H Å &2

»É³NÅÉ +H Å & 22

»ÉÅH±~É Wä{É «ÉÖ´ÉÉ OÉÖ~É-©ÉÖÅ¥É> wÉùÉ ¡ÉHÉʶÉlÉ Trust Reg. No. E/25820

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) lÉÅmÉÒ & WlÉÒ{É +àSÉ. qÉà¶ÉÒ

±ÉÎ¥yÉ ÷Äàe HÉà~ÉÉâùà÷Ã»É (09820661422) H©É±ÉÉ §ÉÖ´É{É, ¶ÉÉà~É {ÉÅ. 2, ¸Éà«ÉÉÅ»É Ê»É{Éà©ÉÉ ±Éà{É{ÉÒ »ÉÉ©Éà, +à±É. ¥ÉÒ. +à»É. ©ÉÉNÉÇ, PÉÉ÷HÉà~Éù (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-86.

±É´ÉÉW©É & +ÉY´É{É °É. 1000/-

SÉH à /eÉÄ¢÷ »ÉH Å ±~É W{äÉ «É´ÖÉÉ OÉ~ÖÉ{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ Payee's A/c {ÉÉà ©ÉÉH à ±É´ÉÉà +oÉ´ÉÉ +É~É +É~É{ÉÅÖ ±É´ÉÉW©É Hà +{ÉqÖÉ{É{ÉÒ ùH©É +É~É{ÉÒ {ÉWqÒH{ÉÒ ~ÉX Å ¥É {ɶàÉ{É±É ¥ÉH á ©ÉÉÅ »ÉH Å ±~É W{äÉ «É´ÖÉÉ OÉ~ÖÉ{ÉÉ »ÉÊà´ÉNÅ] LÉÉlÉÉ{ÉÉ A/c No.3734002100026118 ©ÉÉÅ eÉ«ÉùG à ÷ +É~É{ÉÉ SÉH à +oÉ´ÉÉ ùÉH à e ùH©É W©ÉÉ HùÉ´ÉÒ ¶ÉHÉà UÉ.à ¥ÉH á ©ÉÉÅ §Éù±àÉ SÉH à Hà ùÉH à e ùH©É{ÉÒ »±ÉÒ~É +É~É {ÉÒSÉ{àÉÉ »Éù{ÉÉ©Éà ©ÉÉH à ±ÉÒ +É~ɶÉÉ.à »±ÉÒ~É »ÉÉoÉà +É~É{ÉÅÖ ~ÉùÚÖ »Éù{ÉÉ©ÉÖ lÉoÉÉ Ê´ÉNÉlÉ ~ÉiÉ ©ÉÉH à ±É¶ÉÉ.à

~ÉmÉ´«É´ ɾÉù

»ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ)

601, "»É©ÉÉW qÒ~É' W©É{ÉÉqÉ»É +eÖG«ÉÉ ùÉàe, HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-67. (M.: 9320626026)

X¾àùÉlÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ & ¾à©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ ö 9322630951 OÉɾHÉà XàNÉ »ÉH Å ±~É Ê»ÉÊu©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÉÅ Ê´ÉSÉÉùÉà qùH à ±ÉLàÉH{ÉÉ »´ÉlÉmÅÉ +{Éà +NÅÉlÉ Ê´ÉSÉÉù U.à lÉ{àÉÒ »ÉÉoÉà lÉmÅÉÒ / ¡ÉHɶÉH / OÉ~ÖÉ (©Éeų) »É¾©ÉlÉ Uà lÉ©àÉ ©ÉÉ{ÉÒ ±É´àÉÅÖ {Éʾ. ● HÉ{É{ÚÉÒ HÉ«É´ÇÉɾÒ{ÉÅÖ +ÊyÉHÉù KÉmàÉ ©É¥ÅÖÉ> W ù¾¶àÉ.à ● X¾ùàÉlÉ »É¥ÅÉyÅÉÒ ¡ÉÉeàG÷ à {ÉÒ LÉùÒqÒ{ÉÒ Hà ±ÉlàÉÒqlàÉÒ©ÉÉÅ »ÉH Å ±~É Ê»ÉÊu ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ{ÉÒ HÉ> à W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ù¾làÉÒ {ÉoÉÒ. ● »ÉH Å ±~É Ê»ÉÊu qù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÒ 22 lÉÉùÒLÉà ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É U.à +H Å ¡ÉÊ»Éu oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ{ÉÉ ¥Éà +c´ÉÉÊe«ÉÉ©ÉÉÅ +H Å {É ©É³à lÉÉà ~ÉÉ»à÷ +ÉÊࣻɩÉÉÅ lÉ~ÉÉ»É H«ÉÉÇ ¥ÉÉq lÉùÖlÉ W HÉ«ÉɱÇÉ«É{Éà ±ÉÊàLÉlÉ XiÉ Hù´ÉÒ. ● OÉɾH {É¥ÅÉù ù~àÉù ~Éù ±ÉLɱàÉÉà ¾É«àÉ U.à OÉɾH {É¥ÅÉù ´ÉNÉù{ÉÒ HÉ> à ~ÉiÉ £Êù«ÉÉq »´ÉÒHÉ«ÉÇ {ÉoÉÒ. »Éù{ÉÉ©ÉÅÖ ¥Éq±ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉSÚÉ{ÉÉ ù~àÉù »ÉÉoÉà ±ÉLàÉÒlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉH à ±ÉÉ´É´ÉÒ. ●

±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ ©ÉÒùÉ ùÉà e HÉÅ Ê q´É±ÉÒ ©É±ÉÉe PÉÉ÷HÉà ~ Éù {ÉÉNÉqà ´ ÉÒ eÉá ¥ ÉҴɱÉÒ ùÉWHÉà ÷

& & & & & & &

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

W«É ©É¾à l ÉÉ §ÉÉ´Éà ¶ É ¶Éà c ¡É¶ÉÉÅ l É qà » ÉÉ> SÉà l É{É ]É÷HÒ«ÉÉ Ê´É~ÉÖ ± É ©É¾à l ÉÉ +W«É ~ÉÉùà L É Ê©É±É{É Wà . ©É¾à l ÉÉ

9920639870 9820626026 9821586239 9821216136 9892829565 9323162488 2572836

Ê©ÉSUÉÊ©É qÖIeÅ »ÉÉàùÒ, ¥Éà +KÉù{ÉÉà +àH {ÉÉ{ÉHeÉà ¶É¥q. HqÉSÉ +É~ÉiÉà Êq´É»É©ÉÉÅ Hà÷±ÉÒ«É ´ÉLÉlÉ +É ¶É¥q ¥ÉÉà±ÉÒ+à UÒ+à, ~ÉùÅlÉÖ H¬Éùà«É +É~ÉiÉà Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÈ Uà Hà, +ÉLÉùà +É ¶É¥q{ÉÉà +oÉÇ ¶ÉÖÅ oÉÉ«É Uà. V«ÉÉùà <SUÉ oÉ>, l«ÉÉùà H¾Ò qÒyÉÖÅ ``»ÉÉàùÒ'', H¬ÉùàH ù»lÉà SÉɱÉlÉÉ HÉà>{Éà yÉIÉà ´ÉÉNÉÒ X«É l«ÉÉùà, lÉÉà H¬ÉùàH HÉà> HÉ©É ÷É³Ò q>+à l«ÉÉùà, H¬ÉùàH HÉà> ~ÉÉà±É LÉÖ±ÉÒ WlÉÉ, lÉÉà H¬ÉùàH HÅ> {É »É©ÉX«É l«ÉÉùà, H¬ÉùàH ¡Éà©ÉoÉÒ ©É{ÉÉ´ÉÒ+à l«ÉÉùà, lÉÉà H¬ÉùàH Ê´ÉLÉ´ÉÉq{ÉÉà +ÅlÉ +ÉiÉ´ÉÉ +É~ÉiÉà `»ÉÉàùÒ' ¥ÉÉà±ÉlÉÉ ¾Éà>+à UÒ+à. +ÉLÉùà +É ``»ÉÉàùÒ'' Uà ¶ÉÖÅ? ¶ÉÖÅ +oÉÇ Uà +É ¶É¥q{ÉÉà +É~ÉiÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ? ¶ÉÖÅ +É +àH +à´ÉÉà ¶É¥q Uà Hà Wà{ÉÉoÉÒ +É~ÉiÉà ~ÉÉàlÉÉ{Éà »ÉÅlÉÖº÷ HùÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à, Hà HÉà>{Éà SÉÚ~É HùÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à. ¶ÉÖÅ +É qÖLÉlÉÒ {É»É{ÉÒ q´ÉÉ Uà Hà Ê´É»ÉùÉ> ù¾à±ÉÉ Î»©ÉlÉ{Éà ùÉàH´ÉÉ{ÉÉà ÊH©ÉÒ«ÉÉà. ¶ÉÖÅ +É~ÉiÉà ``»ÉÉàùÒ'' ¥ÉÉà±ÉlÉÉ ~ɾà±ÉÉ LÉùàLÉù +à ´«ÉÎGlÉ Ê´ÉºÉà Ê´ÉSÉÉùÒ+à UÒ+à Hà, Wà{Éà +É~ÉiÉà qÖ&LÉ ~ɾÉáSÉÉe¬ÖÅ Uà. ¶ÉÖÅ +É~ÉiÉà +É §ÉÉ´É{Éà UàH +ÅlÉù{ÉÉ BeÉiÉ »ÉÖyÉÒ +{É֧ɴÉÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à, Wà +É~ÉiÉà ´«ÉGlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉÅNÉÒ+à UÒ+à. ¡É§ÉÖ ´ÉÒùà, ¡É¥ÉÉàyÉà±ÉÒ KÉ©ÉÉ «ÉÉSÉ´ÉÉ{ÉÒ +à÷±Éà Hà ``»ÉÉàùÒ'' ¥ÉÉà±É´ÉÉ{ÉÒ LÉùÒ §ÉÉ´É{ÉÉ lÉÉà l«ÉÉùà XNÉà Hà, V«ÉÉùà +É~ÉiÉà HÉà> ´«ÉÎGlÉ{Éà ~ɾÉáSÉÉeà±ÉÖÅ qÖ&LÉ +{É֧ɴÉÒ+à, V«ÉÉùà Àq«É©ÉÉÅoÉÒ +Él©ÉN±ÉÉÊ{É{ÉÉà §ÉÉ´É UàH ¾ÉàcÉà »ÉÖyÉÒ +É´ÉÒ X«É +{Éà +ÅlÉà +ÉÅLÉÉàW ¥ÉyÉÒ ´ÉÉlÉÉà H¾Ò X«É. +É W lÉÉà Uà LÉùàLÉù ``»ÉÉàùÒ'' +à÷±Éà Hà KÉ©ÉÉ«ÉÉSÉ{ÉÉ{ÉÉà »ÉÉSÉÉà ¾àlÉÖ!

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ.¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. »É~÷à©¥Éù 2010 1


+àH ´ÉÉlÉ...

»ÉÅ´Él»ÉùÒ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{Éà ´ÉyÉÉù´ÉÉ {ɾÓ, ~ÉiÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{Éà »ÉÖyÉÉù´ÉÉ Uà

§ÉÉùlÉ{ÉÒ §ÉÉà©ÉHÉ ~Éù WÖqÉ WÖqÉ +{ÉàH Êù´ÉÉXà +{Éà »ÉÅ»HÉùÉà{ÉÉà ©Éà³Éà ùSÉÉ«ÉÉà Uà. +É©ÉÉÅ H¬ÉÅH NÉiÉà¶É{ÉÖÅ Ê´É»ÉWÇ{É lÉÉà H¬ÉÅH {É´ÉùÉÊmÉ{ÉÉ NÉù¥ÉÉ{ÉÖÅ Ê´É»ÉWÇ{É lÉÉà H¬ÉÅH lÉÉÊW«ÉÉ{ÉÖÅ Ê´É»ÉWÇ{É HùÉlÉÖÅ Xà´ÉÉ«É Uà. Ê´É»ÉWÇ{É{ÉÒ «ÉÉmÉÉ +¾Ó +÷HÉ´ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ. »oÉÚ³©ÉÉÅoÉÒ »ÉÚK©É lÉù£ +ÉNɳ ´ÉyÉlÉÒ +à «ÉÉmÉÉ{ÉÒ SÉù©É»ÉÒ©ÉÉ ¥É{ÉÒ ù¾à lÉà´ÉÉà +±ÉÉäÊHH Al»É´É +É~ÉiÉà AW´É´ÉÉà Uà& ´Éàù{ÉÉÅ Ê´É»ÉWÇ{É{ÉÉà Al»É´É. KÉ©ÉÉ +à ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ +{Éà Y´É{É{ÉÒ ©É¾nÉÉ{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ +àH +{ÉÖ~É©É +{ÉÖºcÉ{É Uà. +ʾŻÉÉ +{Éà HùÖiÉÉoÉÒ {ÉÒlÉùlÉÖÅ ©É{É KÉ©ÉÉ{Éà W{©É +É~Éà Uà, ~ÉiÉ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH »´ÉÒHÞÊlÉ{ÉÉ +§ÉÉ´Éà KÉ©ÉÉ +àH +oÉǾÒ{É A~ÉJ©É ¥É{ÉÒ{Éà ù¾Ò X«É Uà. XàHà KÉ©ÉÉ+à W «ÉÖNÉÉà-«ÉÖNÉÉàoÉÒ ©ÉÉ{É´ÉXÊlÉ{Éà {ɺ÷ oÉlÉÒ ¥ÉSÉÉ´ÉÒ Uà. V«ÉÉùà V«ÉÉùà ©É{ÉÖº«É{ÉÉ ©É{Éà ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ{ÉÒ »Éù¾qÉà{ÉÖÅ +ÊlÉJ©ÉiÉ H«ÉÖÈ Uà, l«ÉÉùà KÉ©ÉÉ+à W ©ÉÉiÉ»É{Éà ~ÉÉUÉ ´É³Ò W´ÉÉ{ÉÉà ¶ÉÖ§É »ÉÅqà¶É ~ÉÉc´«ÉÉà Uà. »´É§ÉÉ´Éq¶ÉÉoÉÒ Ê´É§ÉÉ´Éq¶ÉÉ{ÉÉ +ÊlÉJ©ÉiÉ{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ Uà KÉ©ÉÉ. »ÉÉSÉà W KÉ©ÉÉoÉÒ ©É{ÉÖº«É +{Éà lÉà{ÉÒ ¸ÉàºclÉÉ+Éà{Éà +~ÉÉù NÉÉäù´É ©É²«ÉÖÅ Uà. H¬ÉùàH, V«ÉÉùà ©É{É{ÉÒ £³rÚ~É §ÉÚÊ©É ~Éù KÉ©ÉÉ{ÉÉ +ÅHÖù £Ý÷à Uà lÉÉà Y´É{É©ÉÉŠʴɱÉKÉiÉ +{ÉÖ§É´É oÉÉ«É Uà. KÉ©ÉÉ ~ÉUÒ{ÉÒ ©ÉämÉÒ{ÉÖÅ »ÉÅNÉÒlÉ ùNÉ-ùNÉ{Éà Ê{É©Édz ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà. KÉ©ÉÉ ´ÉNÉù ÊSÉnÉ{Éà Ê´Éù±É ¶ÉÉÅÊlÉ HqÒ {ÉoÉÒ ©É³lÉÒ. Y´É{É{ÉÉ +É ~Éù©É «ÉoÉÉoÉÇ{Éà lÉà W XiÉà Uà, Wà KÉ©ÉÉ{ÉÒ Êq´«ÉlÉÉ{Éà +{É֧ɴÉà Uà. ©É{ÉÖº«É{ÉÖÅ Y´É{É A~ɱÉÎ¥yÉ+Éà +{Éà mÉÖÊ÷+ÉàoÉÒ ¾³Ò©É³Ò NÉ«Éà±ÉÉà +àH »ÉÅ«ÉÉàNÉ Uà. ~ÉÚùÒ »ÉÉ´ÉSÉàlÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ UlÉÉÅ ~ÉiÉ Y´É{É©ÉÉÅ H¬ÉÅH {Éà H¬ÉÅH §ÉÚ±ÉÉà oÉ> W X«É Uà. H¬ÉùàH HÉà>{ÉÉ ¡Él«Éà ©É{É©ÉÉÅ qÖ§ÉÉÇ´É +É´ÉÒ X«É Uà lÉÉà H¬ÉùàH HHÇ¶É ´ÉSÉ{É HÉà>{ÉÉ HÉà©É±É Àq«É{Éà PÉÉ«É±É HùÒ X«É Uà. HqÒ-HqÒ lÉÉà +~ÉùÉyÉ{ÉÒ Î»oÉÊlÉ ¾q ~ÉÉù HùÒ X«É Uà +{Éà +É~ÉiÉà HÉÊ«ÉH°~Éà HÉà>{ÉÉ ¡Él«Éà +Ê{ÉSU{ÉÒ«É ´«É´É¾Éù HùÒ ¥Éà»ÉÒ+à UÒ+à. KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ »É©É»lÉ §ÉÚ±ÉÉà lÉoÉÉ +~ÉùÉyÉÉà{Éà yÉÉà´ÉÉ{ÉÉà +©ÉÉàPÉ A~ÉÉ«É Uà. ~É«ÉÖǺÉiÉ ~É´ÉÇ{ÉÉà ©Éʾ©ÉÉ, ¡ÉNÉ÷Éà »É¾Ö{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ KÉ©ÉÉ«ÉÉSÉ{ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ, »£Ùùà »É¾Ö{Éà ©É{É©ÉÉÅ, q«ÉÉ, ¡Éà©É, HùÖiÉÉ, »É©ÉlÉÉ, ©É¾àHà »É¾Ö{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ, »ÉÚùW ANÉà ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÉ, ʴɹÉ{ÉÉ +ÉHɶɩÉÉÅ... Ê©ÉSUÉ©ÉÒ qÖIe©Éà +ÅlÉù{ÉÉ, +É~É »É¾Ö{Éà +©É »ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ...§ÉÚ±É H> ùÒlÉà oÉ> lÉà »É©ÉW´ÉÉ©ÉÉÅ Wà÷±ÉÉà »É©É«É ´Éàe£É«É Uà lÉà{ÉÉ HùlÉÉÅ +ÉàUÉ »É©É«É©ÉÉÅ +à §ÉÚ±É »ÉÖyÉÉùÒ ¶ÉHÉ«É Uà.

lÉÅmÉÒ WlÉÒ{É +àSÉ. qÉà¶ÉÒ

Shop No. 2/3/11, Swet Sagar, Liberty Garden, Main Road, Malad (W), Mumbai - 64. (INDIA). Tel.: 2888 2612 / 2844 1312 Shop No. 8/9, Shital Apartment, Nursing Lane, S.V. Road, Malad (W), Mumbai - 64. (INDIA). Tel.: 6513 8298 / 6580 6463

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 2


´ÉÉ »É SÉ{ ³ÅN É©É É É³ É

+ÉÊq{ÉÉoÉ{ÉÒ +qçÉÚlÉ »lÉÖÊlÉ +à÷±Éà §ÉGlÉÉ©Éù »ÉÅ.& ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.

§ÉGlÉÉ©Éù»lÉÉà m É{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ ÊW{ɧÉÎGlÉÊ{ÉÊ©ÉnÉà oÉ«Éà±ÉÒ Uà, lÉàoÉÒ ÊW{ɧÉÎGlÉ +ÅNÉà +¾Ó Hà÷±ÉÖÅH Ê´É´ÉàSÉ{É ¡É»lÉÖlÉ Uà. ÊW{ɧÉÎGlÉ, yÉ©ÉÇ{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ©ÉÉÅ +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉoÉ©É ~ÉNÉÊoÉ«ÉÖÅ Uà. ÊW{ɧÉÎGlÉ, +Éy«ÉÉÎl©ÉH Ê´ÉHÉ»É »ÉÉyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÅNÉ±É ¡É»oÉÉ{É Uà; +{Éà ÊW{ɧÉÎGlÉ,«ÉÉàNÉÊ»ÉÊu lÉoÉÉ ©ÉÅmÉÊ»ÉÊu{ÉÖÅ ~ÉÖº÷ +ɱÉÅ¥É{É Uà, lÉàoÉÒ W Wä{É yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ ÊW{ɧÉÎGlÉ ~Éù LÉÚ¥É §ÉÉù ©ÉÚHÉ«Éà±ÉÉà Uà. Wà{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ ÊW{ɧÉÎGlÉ XNÉÒ {ÉoÉÒ, lÉà ÊW{ɧÉNÉ´ÉÅlÉÉà+à ¡É°~Éà±ÉÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà©ÉÉÅ ¸ÉuÉÎ{´ÉlÉ ¶ÉÒ ùÒlÉà oÉ´ÉÉ{ÉÉà? +{Éà lÉà{ÉÖÅ «ÉoÉÉoÉÇ +ÉSÉùiÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà Hù´ÉÉ{ÉÉà? Wà©É ©ÉÚ³ Ê´É{ÉÉ oÉe Hà eɳÒeÉÅLɳÉÅ »ÉŧɴÉlÉÉ {ÉoÉÒ, lÉà©É ÊW{ɧÉÎGlÉ Ê´É{ÉÉ Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ +ÉùÉyÉ{É »ÉŧɴÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. +Él©ÉNÉÖiÉÉà ¡ÉNÉ÷É´É´ÉÉ +à +Éy«ÉÉÎl©ÉH Ê´ÉHÉ»É{ÉÉà ©ÉÖL«É ¾àlÉÖ Uà, lÉà ÊW{ɧÉÎGlÉoÉÒ ¥ÉùÉ¥Éù ~ÉÉù ~Éeà Uà. V«ÉÉÅ ÊW{ɧÉÎGlÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ oÉ> Hà Ê©Éo«ÉÉl´É qÚù §ÉÉNÉà Uà, +¾Å +ÉÊq +{ÉàH qÖNÉÇÖiÉÉà +Éà»Éù´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà +{Éà q«ÉÉ, qÉ{É,~ÉùÉà~ÉHÉù, ~ÉÊ´ÉmÉlÉÉ, ´ÉäùÉN«É, l«ÉÉNÉ, »ÉÅ«É©É ´ÉNÉàùà NÉÖiÉÉà ¡ÉH÷Ò {ÉÒH³à Uà. ¸ÉÒ ÊW{Éà¹Éùqà´É{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ +É ¥ÉyÉÉ NÉÖiÉÉà AlHÞº÷~ÉiÉà LÉÒ±Éà±ÉÉ ¾Éà«É Uà +{Éà lÉà{ÉÖÅ »ÉlÉlÉ ÊSÉÅlÉ{É-©É{É{É HùlÉÉÅ §ÉÎGlÉ Hù{ÉÉù{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ ~ÉiÉ lÉà NÉÖiÉÉà LÉұɴÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. `Wà´ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ lÉà´ÉÒ Ê»ÉÊu' +à HÉàiÉ {ÉoÉÒ XiÉlÉÖÅ? LÉùàLÉù! +Éy«ÉÉÎl©ÉH Ê´ÉHÉ»É »ÉÉyÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ÊW{ɧÉÎGlÉ Wà´ÉÖÅ TS EC S T I ER CH AR S I G N E R S DE A N N PL

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+{«É HÉà> »ÉÖÅqù »ÉÉyÉ{É {ÉoÉÒ. ©ÉÉmÉ ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉà +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉoÉÒ +y«ÉÉl©É{ÉÉà ¡É»ÉÉq ¡ÉÉ~lÉ oÉlÉÉà {ÉoÉÒ. lÉà ©ÉÉ÷à ¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ H¾à´ÉÉ«Éà±ÉÒ ÊJ«ÉÉ+Éà Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà +{Éà +à´ÉÒ »É´ÉÇ ÊJ«ÉÉ+Éà©ÉÉÅ ÊW{ɧÉÎGlÉ{ÉÖÅ »oÉÉ{É ©ÉÉàLÉùà Uà. +{É֧ɴÉÒ ~ÉÖùÖºÉÉà+à HÂÖÅ Uà Hà `PÉiÉÉÅ ¶ÉÉ»mÉÉà §ÉiÉ´ÉÉ UlÉÉÅ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ©ÉÚLÉÇ ù¾à Uà. ¸ÉÒ ÊW{Éà¹Éùqà´ÉÉà+à §ÉÉàNÉ©ÉÉNÉÇ UÉàeÒ «ÉÉàNÉ©ÉÉNÉÇ +ÅNÉÒHÉù H«ÉÉâ ¾lÉÉà +{Éà lÉà©ÉÉÅ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ Ê»ÉÊu ©Éà³´ÉÒ ¾lÉÒ, +à÷±Éà «ÉÉàNÉ»ÉÉyÉHÉà ©ÉÉ÷à lÉà©É{ÉÖÅ Y´É{É +Éq¶ÉÇ°~É Uà. +{«É ¶É¥qÉà©ÉÉÅ H¾Ò+à lÉÉà Wà «ÉÉàNÉ»ÉÉyÉHÉà ¸ÉÒ ÊW{Éà¹Éùqà´É{ÉÒ +{É{«É §ÉÎGlÉ Hùà Uà, lÉà©É{Éà ¶ÉÒQÉ Ê»ÉÊu »ÉÉÅ~Éeà Uà +{Éà lÉàoÉÒ HÞlÉHÞl«É oÉÉ«É Uà. ©ÉÅmÉÊ»ÉÊu ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ +É´ÉÒ W ¾HÒHlÉ Uà. ¸ÉÒ ÊW{Éà¹Éùqà´É ©ÉÅmÉ{ÉÉ ©ÉàùÖ Uà. Xà lÉà©É{ÉÉ ¡Él«Éà ~Éù©É§ÉÎGlÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ XNÉà {Éʾ lÉÉà HÉà> ~ÉiÉ HÉ³à ©ÉÅmÉ{ÉÒ Ê»ÉÊu oÉÉ«É {Éʾ. ¶ÉÉ»É{Éqà´ÉÉà ~ÉiÉ ÊW{ɧÉÎGlÉoÉÒ ¡É»É}É oÉ>{Éà W §ÉGlÉ{ÉÉ »É´ÉÇ ©É{ÉÉàùoÉÉà ~ÉÚùÉ Hùà Uà, +à ´ÉÉlÉ §ÉڱɴÉÉ Wà´ÉÒ {ÉoÉÒ. +¾Ó HÉà> +à©É H¾àlÉÖÅ ¾Éà«É Hà ¸ÉÒ ÊW{Éà¹Éùqà´É ´ÉÒlÉùÉNÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ lÉà©É{ÉÒ §ÉÎGlÉ Hù{ÉÉù ~Éù ¡É»É}É oÉlÉÉ {ÉoÉÒ Hà lÉà{Éà HÉà> XlÉ{ÉÖÅ ´ÉùqÉ{É +É~ÉlÉÉ {ÉoÉÒ, ~ÉUÒ lÉà©É{ÉÒ §ÉÎGlÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ¡É«ÉÉàW{É ¶ÉÖÅ? ~ÉiÉ +É©É H¾à´ÉÖÅ cÒH {ÉoÉÒ, HÉùiÉ Hà ¸ÉÒ ÊW{Éà¹Éùqà´É{ÉÒ §ÉÎGlÉ lÉà©É{Éà ¡É»É}É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà lÉà©É{ÉÖÅ ´ÉùqÉ{É ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à oÉlÉÒ {ÉoÉÒ; ~ÉùÅlÉÖ lÉà©É{ÉÖÅ +ɱÉÅ¥É{É

S. N. Iyer : 9821896677 Rakesh Chaumal : 9833399333 Nimish Daftary : 9821446622

POSITRON »É~÷à©¥Éù 2010 3


±É>{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖŠʾlÉ »ÉÉyÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à-~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à W oÉÉ«É Uà. +É ÊW{ɧÉÎGlÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ +à´ÉÉà ©ÉÅNÉ±É©É«É Uà Hà lÉà{ÉÖÅ +{ÉÖ»ÉùiÉ HùÒ+à, +à÷±Éà ±ÉÉ§É oÉ«ÉÉ Ê´É{ÉÉ ù¾à W {Éʾ. Wà©É PÉ÷ÉqÉù ´ÉÞKÉ{ÉÒ {ÉÒSÉà C§ÉÉ ù¾Ò+à lÉÉà lÉà{ÉÒ UÉ«ÉÉ »´ÉɧÉÉÊ´ÉH ùÒlÉà W ©É³à Uà, lÉà©É +É~ÉiÉÉ +ÅlÉù{Éà ÊW{É §ÉÎGlÉ{ÉÉà ùÅNÉ ±ÉNÉÉeÒ+à lÉÉà Hà÷±ÉÉH ±ÉɧÉÉà +É~ÉÉà+É~É oÉÉ«É Uà. +ɴɶ«ÉH ÷ÒHÉ©ÉÉÅ HÂÖÅ Uà Hà &YeÊeerF efpeCeJejeCeb, HejceeS KeerCe-efHeppe-oesmeeCeb~ Dee©iieyeesefn}eYeb, meceeefncejCeb ®e HeeJeWefle ~~ `ùÉNÉ +{Éà wàºÉ{ÉÉà KÉ«É Hù{ÉÉù ÊW{Éà¹ÉùÉà{ÉÒ ~Éù©É§ÉÎGlÉ Hù´ÉÉoÉÒ ©É{ÉÖº«ÉÉà +ÉùÉàN«É, ¥ÉÉàÊyɱÉÉ§É +{Éà »É©ÉÉÊyÉ©ÉùiÉ ~ÉÉ©Éà Uà. +É ´ÉSÉ{ÉÉà{ÉÖÅ lÉÉl~É«ÉÇ +à Uà Hà ¸ÉÒ ÊW{Éà¹Éùqà´É{ÉÒ ~Éù©É §ÉÎGlÉ{ÉÉà +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù +{Éà ©É{É ~Éù +à´ÉÉà ¡É§ÉÉ´É ~Éeà Uà Hà lÉà©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉÅ ´«ÉÉÊyÉ{ÉÉÅ »É´ÉÇ ¥ÉÒXà ¥É³Ò X«É Uà +{Éà ¸Éàºc +ÉùÉàN«É{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ oÉÉ«É Uà. ´É³Ò lÉà{ÉÉ ¡É§ÉÉ´Éà +Él©ÉÉ{Éà »É©«ÉHÃl´É{ÉÒ »~ɶÉÇ{ÉÉ oÉÉ«É Uà Hà Wà{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©Éà §É´É¨É©ÉiÉ ©É«ÉÉÇÊqlÉ ¥É{Éà Uà +{Éà ©ÉÉàKÉ¡ÉÉÎ~lÉ{ÉÉà +¥ÉÉÊyÉlÉ +ÊyÉHÉù »ÉÉÅ~Éeà Uà. +{Éà Uà±±ÉÒ lÉoÉÉ ©É¾n´É{ÉÒ ´ÉÉlÉ +à Hà lÉà{ÉÉ ±ÉÒyÉà ©É{ÉÖº«É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ »ÉÖyÉÉùÒ ¶ÉHà Uà; +à÷±Éà Hà ©ÉùiÉ´Éà³É+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ÊSÉnÉ{Éà ¶ÉÉÅlÉ-»´É»oÉ ùÉLÉÒ ¶ÉHà Uà +{Éà HÉà>~ÉiÉ XlÉ{ÉÉ §É«É Hà NɧÉùÉ÷ Ê´É{ÉÉ qà¾{ÉÉà l«ÉÉNÉ HùÒ ~Éù±ÉÉàH »ÉÒyÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà Uà. ´É³Ò ÊW{ÉÉNÉ©ÉÉà©ÉÉÅ +à©É ~ÉiÉ HÂÖÅ Uà Hà &``YeÊeerF efpeCeJejeCeb, efKeppebleer HegJJemebef®e³ee keÀccee~'' ¸ÉÒ ÊW{Éà¹Éùqà´É{ÉÒ §ÉÎGlÉoÉÒ +{ÉàH §É´ÉÉà©ÉÉÅ »ÉÅÊSÉlÉ Hùà±ÉÉÅ H©ÉÉâ{ÉÉà KÉ«É oÉÉ«É Uà.' lÉÉl~É«ÉÇ Hà ÊW{ɧÉÎGlÉ{ÉÖÅ ~Éù©É £³ ©ÉÉàKÉ{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ Uà. HÉà> +à©É H¾àlÉÖÅ ¾Éà«É Hà `©ÉÉàKÉ¡ÉÉÎ~lÉ{ÉÉà ©ÉÖL«É A~ÉÉ«É lÉÉà »É©«ÉNÉÃq¶ÉÇ{É »É©«ÉNÉÃ[ÉÉ{É +{Éà »É©«ÉHÃSÉÉÊùmÉ°~É ùl{ÉmÉ«ÉÒ Uà +{Éà lÉà{ÉÒ ¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ »~ɺ÷ X¾àùÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà, lÉÉà +É ´É»lÉÖ lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ¶ÉÒ ùÒlÉà »ÉÅNÉlÉ oÉ´ÉÉ{ÉÒ?' ~ÉùÅlÉÖ lÉà©ÉiÉà »É©ÉY ±Éà´ÉÖÅ Xà>+à Hà +{É{«É §ÉÉ´Éà ÊW{ɧÉÎGlÉ Hù´ÉÒ +à

»É©«ÉNÉÃq¶ÉÇ{É{ÉÖÅ ©ÉÖL«É ±ÉKÉiÉ Uà. lÉà{ÉÉ ±ÉÒyÉà NÉÖùÖ©ÉÖLÉàoÉÒ ÊW{É´ÉSÉ{ÉÉà »ÉÉŧɳ´ÉÉ{ÉÒ ÊW[ÉÉ»ÉÉ XNÉà Uà, +à ´ÉSÉ{ÉÉà »ÉÉŧɳlÉÉÅ Y´É-+Y´É, ~ÉÖi«É-~ÉÉ~É, +ɸɴÉ-¥ÉÅyÉ, »ÉÅ´ÉùÊ{ÉWÇùÉ +{Éà ©ÉÉàKÉ +à {É´É lÉn´ÉÉà{ÉÉà »~ɺ÷ ¥ÉÉàyÉ oÉÉ«É Uà, +à÷±Éà Hà »É©«ÉNÉÃ[ÉÉ{É{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ oÉÉ«É Uà, ~ÉÊùiÉÉ©Éà Ê´ÉùÊlÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ XNÉà Uà +{Éà lÉà©ÉÉÅoÉÒ lÉ~É-»ÉÅ«É©ÉÉÊq{ÉÖÅ +{ÉÖºcÉ{É oÉlÉÉÅ »É©«ÉHÃSÉÉÊùmÉ{ÉÉ NÉÖiÉÉà ¡ÉH÷à Uà. lÉà{ÉÉ ±ÉÒyÉà H©ÉǻɩÉÚ¾{ÉÉà »É´ÉÉȶÉà {ÉÉ¶É oÉÉ«É Uà +{Éà lÉàoÉÒ ©ÉÖÎGlÉ Hà ©ÉÉàKÉ{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ oÉÉ«É Uà. lÉÉl~É«ÉÇ Hà A~É«ÉÇÖGlÉ HoÉ{É ¶ÉÉ»mÉ-´ÉSÉ{ÉÉà »ÉÉoÉà ~ÉÚùà~ÉÚùÖÅ »ÉÅNÉlÉ Uà. lÉà©ÉÉÅ HÉà> Ê´É»ÉÅ´ÉÉq {ÉoÉÒ. ÊW{ɧÉÎGlÉ ~Éù©ÉÉoÉÇ{ÉÒ Ê»ÉÊu Hù{ÉÉùÒ Uà, lÉà©É qÖ&LÉ qÖ§ÉÉÇN«É{ÉÉà {ÉÉ¶É Hù{ÉÉùÒ ~ÉiÉ Uà. lÉà +ÅNÉà ¸ÉÒ §Ér¥ÉÉ¾Ö »´ÉÉ©ÉÒ+à A´É»ÉNNɾùÅ »lÉÉàmÉ©ÉÉÅ HÂÖÅ Uà Hà ef®eùG otjs ceblees, legpPe HeCeecees efJe yengHeÀ}es nesF~ vejefleefjSmeg efJe peerJee, HeeJebefle ogkeÌKe-oesie®®eb~~ `¾à ¡É§ÉÉà! lÉ©ÉÉùÉà (ʴɶɺ÷) ©ÉÅmÉ lÉÉà qÚù ù¾Éà, ~ÉiÉ lÉ©É{Éà §ÉÎGlɧÉÉ´ÉoÉÒ HùÉ«Éà±ÉÉà ¡ÉiÉÉ©É ~ÉiÉ ¥É¾Ö £³ +É~É{ÉÉùÉà oÉÉ«É Uà. lÉàoÉÒ ©É{ÉÖº«É Hà ÊlÉ«ÉÈSÉ«ÉÉàÊ{É©ÉÉÅ Y´ÉÉà qÖ&LÉ +{Éà qÖNÉÇÊlÉ ~ÉÉ©ÉlÉÉ {ÉoÉÒ.' +¾Ó qÖNÉÇÊlÉ{ÉÉà +oÉÇ qÖ§ÉÉÇN«É ~ÉiÉ oÉÉ«É Uà. qÖ&LÉ +{Éà qÖ§ÉÉÇN«É qÚù oÉÉ«É, +à÷±Éà »ÉÖLÉ +{Éà »ÉÉä§ÉÉN«É{ÉÒ »ÉÅ¡ÉÉÎ~lÉ oÉÉ«É, +à »É¾W Uà. lÉÉl~É«ÉÇ Hà Wà ©É{ÉÖº«É ¸ÉÒ ÊW{Éà¹Éùqà´É{ÉÒ §ÉÎGlÉ +{É{«É §ÉÉ´Éà Hùà Uà, lÉà{ÉÉÅ »ÉPɳÉÅ qÖ&LÉÉà qÚù oÉÉ«É Uà +{Éà lÉà{ÉÉà Ê»ÉlÉÉùÉà SÉ©ÉH´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. ÊW{ɧÉÎGlÉ©ÉÉÅ A~Ér´ÉÉà{ÉÖÅ Ê{É´ÉÉùiÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ +W¥É ¶ÉÎGlÉ ù¾à±ÉÒ Uà. lÉà +ÅNÉà H±«ÉÉiÉ©ÉÅÊqù»lÉÉàmÉ©ÉÉÅ HÂÖÅ Uà Hà ceg®³evle SJe cevegpee ë menmee efpevesvê! jewêw©HeêJeµelewmlJeef³e Jeeref#elesçefHe~ ieesmJeeefceefve mHegÀefjlelespeefme ¢äcee$es, ®eesjwefjJeeµeg HeµeJeë ÒeHe}e³eceevew ë~~ `¾à {ÉÉoÉ! Wà©É lÉàW»´ÉÒ NÉÉà~ÉɱÉ{Éà qàLÉlÉÉÅ W SÉÉàùÉà SÉÉàùà±ÉÒ NÉÉ«ÉÉà +ÉÊq ~ɶÉÖ+Éà{Éà UÉàeÒ{Éà ¶ÉÒQÉ §ÉÉNÉÒ X«É Uà, lÉà©É +É~É{ÉÉ q¶ÉÇ{É oÉlÉÉÅ W +{ÉàH §É«ÉÅHù A~Ér´ÉÉà ©É{ÉÖº«ÉÉà{Éà UÉàeÒ{Éà §ÉÉNÉÒ X«É Uà. ÊW{ɧÉÎGlÉ©ÉÉÅ NÉÖiÉ HÒlÉÇ{É Hà §ÉÉ´É ~ÉÚX{Éà ´ÉyÉÖ ©É¾l´É

With Best Wishesh From

Prabhaben Vrajlal Sheth Family »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 4


©ÉÉ~É{ÉÉ ~É´Éâ ©ÉÉ©É«É ¥É{ÉÒ+à!!! SÉɱÉÉà +É~ÉiÉà ~ÉÉÅSÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ KÉ©ÉÉ{ÉÖÅ »´É°~É »É©ÉY+à +{Éà +à©ÉÉÅ{ÉÉ AnÉ©É NÉiÉÉlÉÉÅ »´É°~ÉÉà ~Éù ʴɶÉàºÉ ÊSÉÅlÉ{É©É{É{É-Ê{ÉÊqy«ÉÉ»É{É HùÒ{Éà +à©É{Éà +Él©É»ÉÉlÉà HùÒ+à& (1) +~ÉHÉù KÉ©ÉÉ & +É~ÉiÉÉ HùlÉÉÅ ¶ÉÎGlÉ-»ÉÉ©Éo«ÉÇ »ÉnÉÉ ´ÉNÉàùà{ÉÒ xʺ÷+à SÉÊe«ÉÉlÉÒ ´«ÉÎGlÉ +É~ÉiÉÉ ¡Él«Éà +~ÉùÉyÉ +ÉSÉùà l«ÉÉùà »ÉÉ©É{ÉÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +à{ÉÉ wÉùÉ oÉ{ÉÉù »ÉŧÉÊ´ÉlÉ XàùqÉù {ÉÖH»ÉÉ{ÉÉà-+~ÉHÉù{ÉÉ eùoÉÒ SÉÚ~É ù¾à´ÉÖÅ lÉà Uà +~ÉHÉùKÉ©ÉÉ. HÅ> Hà÷±ÉÒ«É ´ÉÉù +à´ÉÖÅ Xà´ÉÉ«É Uà Hà, -±ÉÉLÉÉà °Ê~É«ÉÉ{ÉÒ »ÉÅ~ÉÊnÉ ¥ÉàNÉ©ÉÉÅ ±É>{Éà WlÉÉà ´«ÉÉ~ÉÉùÒ XiɧÉàqÖ NÉÖÅeÉ÷Éà³Ò{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ »É~ÉeÉ«É l«ÉÉùà, X{ÉoÉÒ ¾ÉoÉ yÉÉà´ÉÉ> W´ÉÉ{ÉÉ §É«Éà WùÉ«É ¡ÉÊlÉHÉù Ê´É{ÉÉ SÉÚ~ÉSÉÉ~É ¥ÉàNÉ ±ÉÚÅ÷É> W´ÉÉ qà Uà. -~Éä»ÉÉ LÉSÉÔ{Éà `Êù]´Éâ¶É{É' wÉùÉ »ÉnÉÉ´ÉÉù ùÒlÉà »ÉÒ÷ +ÅHà Hù{ÉÉù ÷Äà>{É ©ÉÖ»ÉÉ£ù HqÉ´Éù LÉÖqÉ¥ÉKÉ ±ÉÖLLÉÉ+ÉàoÉÒ PÉàùÉ> X«É Uà l«ÉÉùà, ¥ÉÖùÒ ùÒlÉà ©ÉÉù~ÉÒ÷ ~ÉÉ©É´ÉÉ{ÉÉ §É«Éà {ÉÒSÉÒ ©ÉÚÅeÒ+à »ÉÒ÷ LÉɱÉÒ HùÒ qà Uà. -±ÉNɧÉNÉ +´ÉùW´Éù ʴɾÉàiÉÉ ©ÉÉNÉÇ ~ÉùoÉÒ ~É»ÉÉù oÉlÉÒ «ÉÖ´ÉlÉÒ »ÉeHUÉ~É «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{ÉÒ +·±ÉÒ±É ©É¶HùÒ+Éà{ÉÉà §ÉÉàNÉ ¥É{Éà l«ÉÉùà, ´ÉyÉÖ ¾àùÉ{ÉNÉÊlÉ oÉ´ÉÉ{ÉÉ §É«Éà lÉt{É SÉÚ~ÉHÒqÒ ~ÉHeÒ{Éà l«ÉÉÅoÉÒ ]e~ɧÉàù SÉɱÉlÉÒ ~ÉHeà Uà. -HÉà> ~ÉiÉ XlÉ{ÉÒ §ÉÚ±É Ê´É{ÉÉ ¶Éàc LÉùɥɩÉÉÅ LÉùÉ¥É ùÒlÉà LÉLÉeÉ´ÉÒ {ÉÉÅLÉà l«ÉÉùà, {ÉÉàHùÒ SÉɱÉÒ W´ÉÉ{ÉÉ §É«Éà {ÉÉàHù +àH ~ÉiÉ +KÉù ¥ÉÉà±«É Ê´É{ÉÉ ¥ÉyÉÖÅ W »É¾{É HùÒ ±Éà Uà. Wà +É´ÉÉ +É´ÉÉ +ʧÉNÉ©ÉÉà +É~ÉiÉà {ÉWùà Ê{ɾɳÒ+à UÒ+à +{Éà PÉiÉÒ´ÉÉù +É~ÉiÉà »´É«ÉÅ ~ÉiÉ +~É{ÉÉ´ÉÒ+à UÒ+à lÉà©ÉÉÅ

»~ɺ÷~ÉiÉà §ÉÉ´É{ÉÉl©ÉH HÉà> KÉ©ÉÉ {ÉoÉÒ, ©ÉÉmÉ {ÉÖH»ÉÉ{ÉÒ{ÉÉ eùà +~ÉHÉù{ÉÉ §É«Éà SÉÚ~É ù¾à´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. +à ¾HÒHlÉ Uà Hà Xà lÉà KÉiÉà +H»©ÉÉlÉà ©Éqq ©É³Ò X«É +{Éà ¥É³ ´ÉyÉÒ X«É lÉÉà +{«ÉÉà +{Éà +É~ÉiÉà ¡ÉÊlÉ~ÉKÉÒ lÉn´É{ÉÒ ¥ÉùÉ¥Éù LÉ¥Éù ±É> {ÉÉÅLÉÒ+à. +à÷±Éà ´É»lÉÖlÉ& +à KÉ©ÉÉ {ÉoÉÒ, ©ÉÉmÉ ~ÉÊùλoÉÊlÉW{«É SÉÚ~ÉHÒqÒ Uà. +É©É UlÉÉÅ +à{ÉÉà ¥ÉÉ qàLÉÉ´É JÉàyÉ{ÉÉà {É ¾Éà´ÉÉoÉÒ lÉà KÉ©ÉÉ{ÉÉ qùVX©ÉÉÅ NÉiÉÉ«É Uà +{Éà +~ÉHÉùKÉ©ÉÉ °~Éà +Éà³LÉÉ«É Uà. (2) A~ÉHÉùKÉ©ÉÉ& +É~ÉiÉÉ A~Éù »ÉùÅKÉiÉ-»ÉÅ´ÉyÉÇ{É »ÉÅ»HùiÉ ´ÉNÉàùà °~Éà A~ÉHÉù´ÉºÉÉÇ Hù{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ »´É§ÉÉ´É´É¶É ~ÉùλoÉÊlɴɶÉ-NÉàù»É©ÉW´É¶É +É~ÉiÉÉ ¡Él«Éà +~ÉùÉyÉ +ÉSÉùà l«ÉÉùà, lÉà ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ A~ÉHÉùÉà ±ÉK«É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ{Éà +à{ÉÉà +~ÉùÉyÉ {ÉWù +ÅqÉW Hù´ÉÉ~ÉÚ´ÉÇH KÉ©ÉÉ yÉÉùiÉ Hù´ÉÒ lÉà Uà A~ÉHÉùKÉ©ÉÉ. ©Éá +àH +à´ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ ´ÉÉÅSÉÒ ¾lÉÒ Hà +à{ÉÉ ´É«ÉÉà´ÉÞu Ê~ÉlÉÉY §É«ÉÅHù HÊW«ÉÉLÉÉàù »´É§ÉÉ´É yÉùÉ´Éà. ¡É´ÉSÉ{É©ÉÉÅ X«É lÉÉà l«ÉÉÅ ¥Éà»É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ]PÉeÒ ~Éeà, {Éà »´ÉÉ©ÉÒ´ÉÉl»É±«É©ÉÉÅ X«É lÉÉà ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ C§ÉÉ ù¾à´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉà ]PÉeÒ ~Éeà. »ÉÉä{Éà L«ÉÉ±É ¾lÉÉà Hà ±ÉNɧÉNÉ qùàH ]PÉeÉ©ÉÉÅ ´ÉÉÅH +à «ÉÖ´ÉÉ{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉY{ÉÉà W ¾Éà«É. «ÉÖ´ÉÉ{É{ÉÉ Ê©ÉmÉÉà+à +àH´ÉÉù +à{Éà ~ÉÚU¬ÖÅ Hà ``lÉÉùÉ ¥ÉÉ~ÉÖY{ÉÉà +É »´É§ÉÉ´É lÉ©Éà »É¾Ö Hà´ÉÒ ùÒlÉà »É¾{É HùÒ ¶ÉHÉà UÉà? +©Éà qàùÉ»ÉùA~ÉɸɫÉ{ÉÉ +àH H±ÉÉH©ÉÉÅ +à©É{ÉÒ ¾ÉWùÒoÉÒ mÉÉ»ÉÒ W>+à UÒ+à, lÉÉà lÉ©Éà 24 H±ÉÉH{ÉÒ +à©É{ÉÒ ¾ÉWùÒoÉÒ Hà´ÉÉ mÉÉ»ÉÒ WlÉÉ ¾¶ÉÉà?'' «ÉÖ´ÉÉ{Éà ¥É¾Ö »É©ÉWqÉùÒ §É«ÉÉâ AnÉù +É~«ÉÉà Hà ``+É B©Éùà ¥ÉÉ~ÉÖY{ÉÉà »´É§ÉÉ´É ¥Éq±ÉÉ´ÉÉ{ÉÉà {ÉoÉÒ +à ~ÉiÉ ¾HÒHlÉ Uà, lÉÉà +à©ÉiÉà +©ÉÉùÉ »É¾Ö §ÉÉ>+Éà ~Éù Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ °+à càc ¥ÉɱɴɫÉoÉÒ XàùqÉù A~ÉHÉù H«ÉÉâ Uà +à «É ¾HÒHlÉ Uà. +à©ÉiÉà +©É{Éà ¥ÉɱɴɫɩÉÉÅ ùelÉÉ-±ÉelÉÉÅ-]PÉelÉÉÅ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ «É Xà

C.A. Deven L. Thakkar Chartered Accountant Fact.: 2516 8241 ● Offi.: 2501 0010 Cell : 9892715551 l Email: dlthokkar@gmail.com Factory : D-3, Ashapura Society, Opp. Hotel Gurudev, J. M. M. Road, Ghatkopar (W), Mumbai-400 084.

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

DEVEN E N T E R P R I S E S MFG. OF: CORRUGATED BOXES Office : 203, Kailash Palace, Upashray Lane, Ghatkopar (E), Mumbai-400 077.

»É~÷à©¥Éù 2010 5


»ÉÉSÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉ ¾lÉÉ, lÉÉà +©ÉÉùà ~ÉiÉ +à ]PÉelÉÉÅ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ «É »ÉÉSÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÉ Xà>+à +É´ÉÖÅ xʺ÷¥ÉÖÅqÖ ùÉLÉÒ{Éà +©Éà »É¾Ö §ÉÉ>+Éà +{Éà ~ÉÊù´ÉÉù HqÒ +à©É{ÉÒ »ÉÉ©Éà NÉÖ»»ÉÉà HùlÉÉ {ÉoÉÒ. ©ÉÉ÷à +©É{Éà +à©É{ÉÒ »ÉÉoÉà HÉà> ´ÉÉÅyÉÉà +É´ÉlÉÉà {ÉoÉÒ!!'' +É «ÉÖ´ÉÉ{É{ÉÉ xʺ÷Ê¥ÉÅqÖ©ÉÉÅ A~ÉHÉù{Éà {ÉWù »É©ÉKÉ ùÉLÉÒ{Éà KÉ©ÉÉ yÉÉùiÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ Wà §ÉÉ´É{ÉÉ ¾lÉÒ +à W Uà A~ÉHÉùKÉ©ÉÉ{ÉÖÅ »´É°~É, +~ÉHÉùKÉ©ÉÉ HùlÉÉÅ +É A~ÉHÉùKÉ©ÉÉ SÉÉàI»É SÉeÒ«ÉÉlÉÒ Uà. Hà©É Hà +¾Ó »´ÉàSUÉ+à »É©ÉW~ÉÚ´ÉÇH JÉàyÉ {É Hù´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ Uà. +É©É UlÉÉÅ +à ©ÉÉmÉ A~ÉHÉùÒW{ÉÉà ~ÉÚùlÉÒ W »ÉÒÊ©ÉlÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ ¾´Éà WiÉÉ´ÉlÉÒ mÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ KÉ©ÉÉ +É A~ÉHÉùKÉ©ÉÉ HùlÉÉÅ ~ÉiÉ SÉÊe«ÉÉlÉÒ Uà. (3) Ê´É~ÉÉHKÉ©ÉÉ &- »ÉÉ©ÉÒ ´«ÉÎGlÉ+à +É~ÉiÉÉ ¡Él«Éà +~ÉùÉyÉ +ÉSÉ«ÉÉâ ¾Éà«É lÉÉà ~ÉiÉ +à{ÉÉ ¡Él«Éà{ÉÉà NÉÖ»»ÉÉà §É«ÉÅHù JÉàyÉ ¥ÉÉ +{Éà +§«ÉÅlÉù ùÒlÉà +É~ÉiÉÉ ©ÉÉ÷à W {ÉÖH»ÉÉ{ÉHÉùH {ÉÒ´ÉeÒ ¶ÉHà Uà. +É´ÉÉà Ê´ÉSÉÉù HùÒ{Éà Ê´É~ÉÉH{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©É{Éà {ÉWù »É©ÉKÉ ùÉLÉ´ÉÉ~ÉÚ´ÉÇH Wà KÉ©ÉÉ yÉÉùiÉ Hù´ÉÒ lÉà Uà Ê´É~ÉÉHKÉ©ÉÉ. lÉHùÉù{ÉÒ ÊlÉùÉe{ÉÉ HÉùiÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{ÉÒ >©ÉÉùlÉ HÉSÉÒ KÉiÉ©ÉÉÅ Hee§ÉÚ»É oÉ> ¶ÉHà Uà. ©ÉÉ÷à ©ÉÉùà lÉHùÉù-NÉÖ»»ÉÉà+É´Éà¶É Hù´ÉÉà {ÉoÉÒ. JÉàyÉ{ÉÉ HÉùiÉà ´É¾É±É{ÉÖÅ-´ÉÉl»É±«É{ÉÖÅ Ê´É»ÉWÇ{É oÉÉ«É Uà +{Éà ´Éàù{ÉÖÅ ´ÉÉ´ÉàlÉù oÉÉ«É Uà. ´Éàù{ÉÉ +à ´ÉÉ´ÉàlÉù +É W{©É +{Éà +ÉNÉÉ©ÉÒ W{©ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ W¥ÉùW»lÉ {ÉÖH»ÉÉ{ÉÉà {ÉÉálÉùÒ ¶ÉHà Uà. ©ÉÉ÷à ©ÉÉùà JÉàyÉ Hù´ÉÉà {ɾÓ. ´ÉyÉÖ ~ÉelÉÉ JÉàyÉ{ÉÉ ¡É§ÉÉ´Éà §É´ÉÉÅlÉù©ÉÉÅ {ÉùHNÉÊlÉ{ÉÉÅ wÉù LÉÚ±ÉÒ ¶ÉHà Uà. JÉàyÉ{ÉÉ HÉùiÉà ©ÉÉùà {ÉùH©ÉÉÅ §É«ÉÅHù qÖ&LÉÉà »É¾{É Hù´ÉÉ ~Éeà +à{ÉÉ HùlÉÉÅ +¾Ó oÉÉàeÉÅ He´ÉÉÅ ´ÉSÉ{ÉÉà »É¾{É HùÒ ±É>{Éà ©ÉÉùà JÉàyÉoÉÒ qÚù ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à {É ù¾à´ÉÖÅ? +É +{Éà +É´ÉÉ +É´ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà Ê´É~ÉÉHKÉ©ÉÉ{ÉÉ £³ Uà. +É Ê´É~ÉÉHKÉ©ÉÉ +{Éà ¾´Éà WiÉÉ´ÉÉlÉÒ +{«É ¥Éà KÉ©ÉÉ{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉlÉÉ +à Uà Hà lÉà »ÉÒÊ©ÉlÉ-©É«ÉÉÇÊqlÉ {ÉoÉÒ. A~ÉHÉùÒ-+~ÉHÉùÒ Hà +{«É

STOCHASTICS SECURITIES PVT. LTD. STOCHASTICS COMMODITIES PVT. LTD.

314, Samruddhi Commercial Complex, Extn. Chincholi Bunder Road, Off Malad - Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064. Dealing : 40038672/73/74 l Back Office: 28788999 Fax : 28787999 l E-mail: cshah@sspltral.com

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

HÉà> ~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ Y´ÉÉà +ÅNÉà +à HÉ«ÉǶÉÒ±É ù¾à Uà. lÉà©ÉW +à JÉàyÉ{Éà ¶É©ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ Hà {ÉÉ¥ÉÚq Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +»ÉùHÉùH »ÉÉÊ¥ÉlÉ oÉ> ¶ÉHà Uà...©ÉÒcÉ> +ÉùÉàNÉ´ÉÉoÉÒ oÉ{ÉÉù §É«ÉÅHù {ÉÖH»ÉÉ{ÉÉà{ÉÖÅ »ÉlÉlÉ ÊSÉÅlÉ{É-©É{É{É Hù{ÉÉù `eÉ«ÉÉ¥ÉÒ÷Ò»É'{ÉÉà qqÔ Xà ©ÉÒcÉ> +ÉùÉàNÉ´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÞÊnÉ-¡É´ÉÞÊnÉoÉÒ qÚù ù¾Ò ¶ÉHà Uà, lÉÉà JÉàyÉ Hù´ÉÉoÉÒ oÉ{ÉÉù XÊ±É©É >¾±ÉÉäÊHH-~Éù±ÉÉäÊHH {ÉÖH»ÉÉ{ÉÉà{ÉÖÅ (Ê´É~ÉÉH{ÉÖÅ) »ÉlÉlÉ ÊSÉÅlÉ{É-©É{É{É Hù{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ JÉàyÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÞÊnÉ¡É´ÉÞÊnÉoÉÒ qÚù ù¾Ò ¶ÉHà +à©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ +ÉýÉ«ÉÇ? (4) ´ÉSÉ{ÉKÉ©ÉÉ &- +¾Ó `´ÉSÉ{É' ¶É¥qoÉÒ lÉÉùH ¸ÉÒ lÉÒoÉÈHù §ÉNÉ´ÉÅlÉÉà{ÉÉÅ ´ÉSÉ{ÉÉà +ʧɡÉàlÉ Uà. ¶ÉÉ»mÉÉà ~Éù©ÉÉl©É´ÉSÉ{ÉÉà{ÉÉÅ ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É ]Ò±ÉlÉÉÅ WiÉÉ´Éà Uà Hà &- JÉàyÉ, +Él©ÉÉ{ÉÉà ʴɧÉÉ´É~ÉÊùiÉÉ©É Uà +{Éà KÉ©ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÉà »´É§ÉÉ´É~ÉÊùiÉÉ©É Uà... JÉàyÉ ©ÉÉà¾{ÉÒ«ÉH©ÉÇ{ÉÉ ¡ÉHÉù »´É°~É ¾Éà´ÉÉoÉÒ ´ÉÒlÉùÉNÉlÉÉNÉÖiÉ +{Éà ~ÉùÅ~ÉùÉ+à +{ÉÅlÉ +Él©É»ÉÅ~ÉÊnÉ ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +´ÉùÉàyÉH ~ÉÊù¥É³ ¥É{Éà Uà, V«ÉÉùà KÉ©ÉÉ JÉàyÉHºÉÉ«É{ÉÉ ¡ÉÊlÉ~ÉKÉÒ NÉÖiÉ»´É°~É ¾Éà´ÉÉoÉÒ ´ÉÒlÉùÉNÉlÉÉNÉÖiÉ +{Éà ~ÉùÅ~ÉùÉ+à +{ÉÅlÉ +Él©É»ÉÅ~ÉÊnÉ ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ »É¾É«ÉH ~ÉÊù¥É³ ¥É{Éà Uà... JÉàyÉ ¾à«É lÉn´É Uà, V«ÉÉùà KÉ©ÉÉ A~ÉÉqà«É lÉn´É Uà... +É´ÉÉÅ +É´ÉÉÅ ÊW{É´ÉSÉ{ÉÉà Àq«É»oÉ oÉ´ÉÉoÉÒ KÉ©ÉÉyÉ©ÉÇ +Él©É»ÉÉlÉà Hù´ÉÉ{ÉÒ Wà §ÉÉ´É{ÉÉ ¡ÉNÉ÷à Uà lÉà Uà ´ÉSÉ{ÉKÉ©ÉÉ. +É KÉ©ÉÉ >¾±ÉÉäÊHH-~Éù±ÉÉäÊHH {ÉÖH»ÉÉ{ÉÉà ~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ {ÉoÉÒ. ~ÉùÅlÉÖ +Él©É§ÉÉ´É©ÉÅÊelÉ »É©ÉW ~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ Uà. +à mÉÒX J©É{ÉÒ KÉ©ÉÉ HùlÉÉÅ«É SÉÊe«ÉÉlÉÒ Uà. (5) »´É§ÉÉ´ÉKÉ©ÉÉ & ´ÉSÉ{ÉKÉ©ÉÉ V«ÉÉùà ~ÉùÉHɺcÉ+à +Él©É»ÉÉlÉà oÉÉ«É l«ÉÉùà +à λoÉÊlÉ »ÉWÉÇ«É Uà Hà KÉ©ÉÉ »´É§ÉÉ´ÉNÉlÉ oÉ> X«É. `»´É§ÉÉ´É'{ÉÒ »ÉÅÊ}ɺc ´«ÉÉL«ÉÉ +à Uà Hà Wà »´É§ÉÉ´É +à HqÒ X«É {Éʾ +{Éà Xà X«É lÉÉà +à »´É§ÉÉ´É H¾à´ÉÉ«É {Éʾ. +Él©ÉÉ©ÉÉÅ W UÖ~ÉÉ>{Éà ù¾à±É KÉ©ÉÉNÉÖiÉ +É »´É§ÉÉ´ÉKÉ©ÉÉ{ÉÉ »lÉù A~Éù +à´ÉÉà ~ÉÖù¥É¾Éù LÉÒ±Éà Uà Hà l«ÉÉùà NÉ©Éà lÉà´ÉÒ H÷ÉàH÷Ò{ÉÒ KÉiÉÉà ¾Éà«É lÉÉà «É +à KÉ©ÉÉ +H¥ÉÅyÉ-+LÉÅe ù¾Ò ¶ÉHà Uà. Hà©É Hà ¾´Éà +à »´É§ÉÉ´ÉNÉlÉ oÉ> NÉ> Uà. »´É§ÉÉ´É ¶ÉÖÅ SÉÒW Uà +à »É©ÉW´ÉÖÅ Uà? lÉÉà ´ÉÉÅSÉÉà +É xº÷ÉÅlÉ& Tel.: 28074755 / 28645359 56905824 Fax : 2882 1972

Shailesh D. Shah Ruchit Shah Chintan Shah

(Branch Office )

Shree Securities & Investment Co.

‘Rushikesh’ Bunglow, Adarsh Dugdhalaya, Off. Marve Road, Malad W), Mumbai-400 064. E-mail : amit@ssilimited.com

»É~÷à©¥Éù 2010 6


{ÉqÒÊH{ÉÉùà »{ÉÉ{É Hù´ÉÉ NÉ«Éà±É »ÉÅlÉà ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ lÉiÉÉ> WlÉÉÅ ´ÉÓUÒ{Éà Xà«ÉÉà. »ÉÅlÉ{ÉÉà »´É§ÉÉ´É HùÖiÉɶÉÒ±É ¾lÉÉà. lÉùlÉ W ¾ÉoÉ ±ÉÅ¥ÉÉ´ÉÒ{Éà +à©ÉiÉà ´ÉÓUÒ{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉÅe¬Éà. ´ÉÓUÒ{Éà ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò ~ÉùoÉÒ DSÉHÒ ~ÉiÉ ±Éà´ÉÉ«ÉÉà. ~ÉiÉ ùà ´ÉÓUÒ! +à{ÉÉà eÅLÉ ©ÉÉù´ÉÉ{ÉÉà »´É§ÉÉ´É +à §ÉÚ±«ÉÉà {Éʾ!! ¾ÉoÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉÅ{ÉÒ »ÉÉoÉà W +àiÉà +à´ÉÉà HÉÊlÉ±É eÅLÉ ©ÉÉ«ÉÉâ Hà »ÉÅlÉ{ÉÉà ¾ÉoÉ »ÉÅlÉÖ±É{É NÉÖ©ÉÉ´ÉÒ ¥ÉàcÉà +{Éà ´ÉÓUÒ ~ÉÖ{É& W±É©ÉÉÅ ~ÉeÒ NÉ«ÉÉà. HùÖiÉÉ³Ö »ÉÅlÉà £ùÒ ´ÉÉù +à W ùÒlÉà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É H«ÉÉâ. ÊHÅlÉÖ +àiÉà l«ÉÉùà ~ÉiÉ eÅLÉ ©ÉÉùÒ{Éà ¥ÉÉY ¥ÉNÉÉeÒ {ÉÉÅLÉÒ. +É´ÉÖÅ +àH {Éʾ, mÉiÉ mÉiÉ ´ÉÉù ¥É{«ÉÖÅ. qÚù ù¾Ò{Éà +É ¥ÉyÉÖÅ Ê{É¾É³Ò ù¾à±É +àH OÉÉ©ÉW{Éà »ÉÅlÉ{Éà HÂÖÅ& ``¥ÉÉ~ÉY! ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à +É W¾à©ÉlÉ +{Éà Hº÷ ´ÉàcÉà UÉà? lÉ©Éà +à

´ÉÓUÒ{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É HùÉà UÉà {Éà +à +à{ÉÉà »´É§ÉÉ´É UÉàelÉÉà {ÉoÉÒ. eÅLÉ ©ÉÉùÒ ©ÉÉùÒ{Éà ¥ÉÉY ¥ÉNÉÉeÒ {ÉÉÅLÉà Uà. +à ©Éù´ÉÉ{ÉÉ W ±ÉÉNÉ{ÉÉà Uà, lÉÉà ©Éù´ÉÉ qÉà +à{Éà - lÉiÉÉ> W´ÉÉ qÉà +à{Éà.'' »ÉÅlÉà ¥É¾Ö W »ÉÅÊKÉ~lÉ UlÉÉÅ ©ÉÉÊ©ÉÇH AnÉù +É~«ÉÉà & `§ÉÉ>! +à +[ÉÉ{ÉÒ Y´É +à{ÉÉà eÅLÉ ©ÉÉù´ÉÉ{ÉÉà `»´É§ÉÉ´É' {É UÉàeà lÉÉà ¾ÖÅ [ÉÉ{ÉÒ-»É©ÉWÖ Y´É ©ÉÉùÉà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà `»´É§ÉÉ´É' Hà©É UÉàeÒ ¶ÉHÖÅ?'' »´É§ÉÉ´É +É SÉÒW Uà Hà Wà UÉàe¬Éà UÉàeÒ ¶ÉHÉ«É {Éʾ. KÉ©ÉÉ V«ÉÉùà »´É§ÉÉ´ÉNÉlÉ oÉ> X«É l«ÉÉùà +à ~ÉiÉ +à´ÉÒ We¥Éà»É±ÉÉH oÉ> X«É Hà ~ÉUÒ ¡ÉÊlÉHÚ³ »ÉÅ«ÉÉàNÉÉà ~ÉiÉ +à{Éà ù´ÉÉ{ÉÉ {É HùÒ ¶ÉHà. +É´ÉÉà, +É~ÉiÉà +É ~ÉÉÅSÉà «É ¡ÉHÉù{ÉÒ KÉ©ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ©ÉW¥ÉÚùÒ{ÉÒ KÉiÉÉà©ÉÉÅ +~É{ÉÉ´Éà±É +~ÉHÉùKÉ©ÉÉ{ÉÉ »lÉùoÉÒ C~Éù CcÒ{Éà J©É¶É& A~ÉHÉùKÉ©ÉÉ-Ê´É~ÉÉHKÉ©ÉÉ-´ÉSÉ{ÉKÉ©ÉÉ +{Éà »´É§ÉÉ´ÉKÉ©ÉÉ{Éà +Él©É»ÉÉlÉà Hù´ÉÉ lÉù£ +ÉNÉàHÚSÉ HùÒ+à.

»É¾{ɶÉÒ±ÉlÉÉoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oɶÉà Ê»ÉÊu »É¾{ɶÉÒ±ÉlÉÉoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oɶÉà Ê»ÉÊu +¾ÅHÉùÒ ´«ÉÎGlÉ »É¾{ɶÉÒ±É ¥É{ÉÒ ¶ÉHlÉÒ {ÉoÉÒ. lÉà »É¾{ɶÉÒ±ÉlÉÉ{ÉÉ +§ÉÉ´Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ±ÉKÉoÉÒ Ê´ÉSÉʱÉlÉ oÉ> X«É Uà. ¥ÉyÉÉ W yÉ©ÉÉâ©ÉÉÅ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà Hà yÉ©ÉÇ lÉ©ÉÉùÉ ´«ÉÎGlÉl´É{Éà Ê{ÉLÉÉùà Uà. »É¾{ɶÉÒ±É ´«ÉÎGlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ {É¾Ó ©É³{ÉÉù ´É»lÉÖ ~ÉiÉ »ÉÖNÉ©ÉlÉÉoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ±Éà Uà. l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ Hà lÉà »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉNÉâ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ{Éà Ê»ÉÊu{Éà ~ÉiÉ ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ yÉùÉ´Éà Uà. ~ÉiÉ +É W ´ÉÉlÉ HÉà> +¾ÅHÉùÒ ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ NÉÉäiÉ ¥É{ÉÒ X«É Uà. ~ÉÊùiÉÉ©Éà lÉà »É¾{ɶÉÒ±ÉlÉÉ{ÉÉ +§ÉÉ´Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ±ÉKÉoÉÒ Ê´ÉSÉʱÉlÉ oÉ> X«É Uà, §É÷HÒ X«É Uà. lÉà £Ý±É lÉÉà oÉ> X«É Uà, ~ÉùÅlÉÖ »ÉÖNÉÅÊyÉlÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ. +É~ÉiÉ{Éà +¾ÅHÉù qàLÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ lÉà ¾Å©Éà¶ÉÉÅ +É~ÉiÉÉ ©ÉNÉW©ÉÉÅ »É´ÉÉù ¾Éà«É Uà. »É¾{ɶÉÒ±É ´«ÉÎGlÉ NÉŧÉÒù lÉoÉÉ +ÉàUÖÅ ¥ÉÉà±É´ÉÉ´ÉÉ³Ò ¾Éà«É Uà. lÉà V«ÉÉùà ~ÉiÉ ¥ÉÉà±É¶Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÒ ©ÉÒcÉ¶É +{Éà «ÉÉàN«ÉlÉÉ{ÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉÒ{Éà AX±ÉÉ SÉɾlÉà ¾ä ´ÉÉà ÊW{ÉHà PÉù ¶É©ÉÉ {É¾Ó ¾ÉàlÉÒ, ©ÉÉÅ HÒ lÉ±É¥É A{¾à ¾ÉàlÉÒ ¾ä, ÊW{ÉHÒ ©ÉÉÅ {É¾Ó ¾ÉàlÉÒ.

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

¥ÉÉà±É¶Éà. lÉà +à÷±ÉÖÅ W ¥ÉÉà±É¶Éà Wà©ÉÉÅ lÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É oÉÉ«É ´ÉÉiÉÒ +{Éà ´«É´É¾Éù ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ ÊSÉÅlÉ{É{ÉÒ H»ÉÉà÷Ò Uà. ´ÉÉiÉÒ ´É¶ÉÒHùiÉ ©ÉÅmÉ Uà. »ÉÅ«ÉÊ©ÉlÉ ¥ÉÉà±É´ÉÉ´ÉɳÉ{Éà +{ÉàH ]Å]÷oÉÒ ¥ÉSÉÉ´Éà Uà. V«ÉÉùà ´ÉyÉÖ ¥ÉÉà±É´ÉÉ´ÉÉ³É +{ÉàH ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+Éà{Éà +É©ÉÅmÉiÉ +É~Éà Uà. lÉà »´É«ÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ {ÉWùÉàoÉÒ {ÉÒSÉà ClÉùÒ X«É Uà. ´«ÉÎGlÉ+à ¾Å©Éà¶ÉÉÅ »ÉÉùÉ Ê´ÉSÉÉùÉà +{Éà ÊSÉÅlÉ{É©ÉÉÅ ù¾à´ÉÖ Xà>+à. +à ~ÉiÉ +àH ~Éù©É »Él«É Uà Hà V«ÉÉÅ »{Éྠ¾Éà«É l«ÉÉÅ ±ÉK©ÉÒ »´É«ÉÅ qÉàelÉÒ +É´Éà Uà. ~ÉÖi«É{ÉÒ H©ÉÉiÉÒoÉÒ ©Éà³´Éà±ÉÒ ±ÉK©ÉÒoÉÒ W Y´É{É©ÉÉÅ ¶ÉÉÅÊlÉ +É´Éà Uà. +É~ÉiÉÉ Y´É{É ~Éù +É~ÉiÉÉà W {É¾Ó ùɺ÷Ä{ÉÉà ~ÉiÉ +à÷±ÉÉà W +ÊyÉHÉù Uà Wà÷±ÉÉà +É~ÉiÉÉÅ ¥ÉɳHÉà, ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉà Uà. +à÷±Éà qùàH ´«ÉÎGlÉ+à +¾ÅHÉù{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ UÉàeÒ »É¾{ɶÉÒ±ÉlÉÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ +~É{ÉÉ´É´ÉÉà Xà>+à. WàoÉÒ lÉà ´«ÉÎGlÉ{ÉÉà, lÉà{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉà, »É©ÉÉW{ÉÉà +{Éà ùɺ÷Ä{ÉÉà AuÉù oÉÉ«É. +à »É¾{ɶÉÒ±É ´«ÉÎGlÉ{Éà Ê»ÉÊu{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ lÉù£ ±É> X«É Uà +{Éà ©ÉÉ{É´ÉY´É{É{ÉÖÅ H±«ÉÉiÉ oÉÉ«É Uà.

»´É. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ±ÉʱÉlÉÉ¥Éà{É ù©ÉÊiÉH±ÉÉ±É lɱɻÉÉiÉÒ«ÉÉ ¾. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ £Éàù©É¥Éà{É {Éùà{r§ÉÉ> lɱɻÉÉiÉÒ«ÉÉ ÊSÉ. zÉÖÊ´É±É lɱɻÉÉiÉÒ«ÉÉ +Êù¾ÅlÉ ¶ÉùiÉ & lÉÉ. 11/9/1977 »É~÷à©¥Éù 2010 7


NÉiÉà¶ÉY{ÉÉÅ +ÅNÉÉà +É~Éà Uà A~Éqà¶É ¥ÉyÉÉ qà ´ ÉÉà © ÉÉÅ NÉiÉà¶ÉY +àH +à´ÉÉ qà´É Uà Hà Wà©É{Éà »ÉÉùÉ {Éù»ÉÉ qùàH ¡É»ÉÅNÉà ~ÉyÉùÉ´É´ÉÉ ~Éeà Uà. +É{ÉÖÅ HÉùiÉ ¶ÉÖÅ? ¶ÉÖÅ lÉà©ÉiÉà »É´ÉÇ qà´ÉÉà{Éà +oÉ´ÉÉ +É~ÉiÉ{Éà +à©É Hù´ÉÉ ©ÉW¥ÉÚù Hùà±É Uà? {ÉÉ, ¾ùÊNÉW {É¾Ó ¥É±ÉHà +à©É{ÉÒ AqÉùlÉÉ. lÉà©É{ÉÉ Ê{ÉeùlÉÉ ~Éù©ÉÉoÉÇ ~ÉùÉ«ÉiÉlÉÉ ´ÉNÉàùà NÉÖiÉÉà W +à´ÉÉ ¾lÉÉ Hà Wà +É~ÉiÉ{Éà +ÉWà«É «ÉÉq Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉÉ«É Uà. Wà©É{ÉÉÅ »É´Éâ NÉÖiÉÉà{Éà lÉà©É{ÉÉ +ÅNÉÉà ¡É©ÉÉiÉà +Éà³LÉlÉÉ W>+à. NÉiÉà¶ÉY{Éà ʴɶÉɳ ~Éà÷ Uà. Wà »ÉÚSÉ´Éà Uà Hà +ÉW{ÉÉÅ «ÉÖNÉ©ÉÉÅ Xà +É~ÉiÉà ʴɶÉɳ ~Éà÷ {É¾Ò ùÉLÉÒ+à lÉÉà PÉiÉÒ PÉiÉÒ ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+Éà »É¾{É {É¾Ò HùÒ ¶ÉHÒ+à. lÉà{Éà ¥Éq±Éà ʴɶÉɳ ~Éà÷ ùÉLÉÒ{Éà NÉ©Éà lÉà´ÉÒ »ÉÅH÷ PÉeÒ©ÉÉÅ »É¾{É HùlÉÉ ¶ÉÒLÉÒ ±É>¶ÉÖÅ lÉÉà ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ {É¾Ó {Éeà. Wà©É NÉiÉà¶ÉY{ÉÖŠʴɶÉɳ ~Éà÷ +É~ÉiÉ{Éà +àW ¥ÉlÉÉ´Éà Uà Hà qÖÊ{É«ÉÉ NÉ©Éà lÉà´ÉÖÅ ¥ÉÉà±Éà. £É´Éà lÉà©É H¾à ~ÉiÉ G«ÉÉùà«É lÉà©É{ÉÖÅ HÉ{Éà yÉùÒ A~Éù {É ±Éà´ÉÖÅ. lÉÉà ´É³Ò Wà©É{ÉÉ HÉ{É ©ÉÉà÷É Uà lÉà +à´ÉÖÅ »ÉÚSÉ´Éà Uà Hà NÉ©Éà lÉà´ÉÖÅ Ê¡É«É Hà +Ê¡É«É »ÉÉŧɳ´ÉÉ ©É³à UlÉÉÅ«É +É~ÉiÉà lÉà©É{ÉÖÅ H¶ÉÖ ÊSÉlÉ ~Éù {É ±ÉàlÉÉ G«ÉÉùà«É HÉà> ¡ÉÊlÉ +É~ÉiÉ{Éà ùÉNÉwàºÉ {É¾Ó A~ÉWà. HÉùiÉ, +É qÖÊ{É«ÉÉ lÉÉà qÉàùÅNÉÒ Uà. Wà©ÉÉ lÉà©É{ÉÉà »´ÉÉoÉÇ Ê»Éu oɶÉà lÉà©ÉÉ +É~ÉiÉ{Éà »ÉÉ° »ÉŧɳɴɶÉà. ~ÉiÉ Xà lÉà©É{Éà £É«ÉqÉà oÉÉ«É lÉà´ÉÖÅ +É~ÉiÉÉoÉÒ {É¾Ò oÉÉ«É lÉÉà +É~ÉiÉÉ Ê´É¶Éà LÉùÉ¥É ~ÉiÉ ¥ÉÉà±É¶Éà. UlÉÉ +É´ÉÒ ¥É}Éà λoÉÊlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉà÷É HÉ{É ùÉLÉÒ ©ÉÉmÉ »ÉÉÅ§É³Ò HÉ{É©ÉÉÅoÉÒ LÉÅLÉàùÒ {ÉÉLÉ´ÉÖÅ Wà©É NÉW HÉ{É ££eÉ´Éà Uà lÉà©É. YiÉÉ{ÉàmÉ +à´ÉÖÅ »ÉÚSÉ´Éà Uà Hà WNÉlÉ{Éà ¾Å©Éà¶ÉÉ YiÉÒ rº÷ÒoÉÒ XàlÉÉ ¶ÉÒLÉÉà. Ê©ÉmÉÉà lÉ©Éà XàXà PÉiÉÒ ´É»lÉÖ +à´ÉÒ ¾Éà«É Uà Hà Wà ʴɶÉɳ rʺ÷oÉÒ {É¾Ó ©É³à, WNÉlÉ©ÉÉÅ +©ÉÖH ´É»lÉÖ +à´ÉÒ ¾Éà«É Uà

3, Vardhaman Apt., Sector-7, Plot No. 15, Kamothe, Navi Mumbai.

Hà Wà YiÉÒ {ÉWùoÉÒ W WiÉɶÉà. PÉiÉÉ PÉiÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉ{Éà H¶ÉÒ LÉ¥Éù {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÒ {Éà Xi«ÉÉ Hà Xà«ÉÉ ´ÉNÉù +É~ÉiÉà ´ÉÉlÉ HùÒ {ÉÉLÉlÉÉ ¾Éà>+à UÒ+à. ~ÉiÉ ´ÉÉ»lÉ´É©ÉÉÅ +à +É~ÉiÉÖÅ +PÉÉàù H©ÉÇ W oÉ«ÉÖÅ NÉiÉÉ«É. LÉùÉ¥É H©ÉÇ W ¥ÉÅyÉÉ«É Uà. HÉùiÉ lÉà©É{ÉÒ ´ÉÉ»lÉÊ´ÉHlÉÉ{Éà +É~ÉiÉà YiÉÒ rº÷ÒoÉÒ Ê{ɾɳlÉÉ {ÉoÉÒ. ¥É»É©ÉÉmÉ lÉà©É{Éà ©É{É £É´Éà lÉà©É ¥ÉÉà±ÉÒ q>+à UÒ+à. ~ÉiÉ +É©É {É HùlÉÉ »ÉÚK©É (YiÉÒ) rº÷Ò HùÒ{Éà XàlÉÉ ¶ÉÒLÉÒ W>+à. ±ÉÉÅ¥ÉÒ»ÉÚÅh ~ÉiÉ »Éù»É ©ÉX{ÉÉà A~Éqà¶É +É~Éà Uà. Ê©ÉmÉÉà lÉ©Éà Xà Xà +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ NÉWùÉXà +ɴɶÉà lÉÉà lÉà©É{ÉÉà SɱÉÉ´É{ÉÉùÉà ©É¾É´ÉlÉ A~Éù ¾¶Éà. V«ÉÉùà +É~ÉiÉà NÉWùÉW{Éà HÅ>H +É~ÉÒ¶ÉÖÅ lÉÉà lÉà ~ÉÉàlÉà {É¾Ó ùÉLÉà. ~ÉiÉ A~Éù ¥Éàcà±ÉÉ ©É¾É´ÉlÉ{Éà ~ɾÉáSÉÉe¶Éà +{Éà Wà ~ÉiÉ ¾ÉoÉ ~ÉNÉ ´Éeà {É¾Ó +Å¥ÉÉlÉÉ »ÉÚh ´Éeà +É~ɶÉà. Wà +É~ÉiÉ{Éà »ÉÚSÉ´Éà Uà Hà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà Wà HÅ> ù¾à±ÉÖÅ Uà lÉà{ÉÉoÉÒ +{«É{Éà ©Éqq Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉÉ ¾ÉoÉ ÷ÚÅHÉ ~Ée´ÉÉ Xà>+à. Wà©É{ÉÉoÉÒ A~Éù ¥Éàcà±ÉÉà >¹Éù °~ÉÒ ©É¾É´ÉlÉ ~ÉiÉ LÉÚ¥É ùÉY ù¾à¶Éà. ~ÉiÉ +É´ÉÖ lÉÉà ±ÉNɧÉNÉ +É~ÉiÉà oÉ´ÉÉ W G«ÉÉ q>+à U>+à. +ùà PÉiÉÉ{Éà lÉÉà ʧÉLÉÉùÒ{Éà ¥ÉÉàyÉ +É~ÉlÉÉ Xà«ÉÉ Uà. »Éɱ±ÉÉ+Éà H©ÉÉ´É{Éà §ÉÒLÉ ©ÉÉNÉlÉÉ ¶Éù©É {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÒ. ±«ÉÉà HùÉà ´ÉÉlÉ. Wà©É{Éà Wà©É{ÉÉà ùÉà±É ©É²«ÉÉà Uà lÉà©É{Éà ~ÉÖùÉà Hù´ÉÉ vÉà. ¶ÉÒq ¶ÉÒLÉÉ©ÉiÉ +É~É´ÉÉ qÉàeÒ X´É UÉà. lÉ©Éà lÉ©É{Éà ©É³à±É ùÉà±É ¥ÉùÉ¥Éù §ÉW´ÉÉà. +{«ÉoÉÉ §ÉÒLÉÉùÒ »ÉÉoÉà lÉ©ÉÉùÉà ©É³à±ÉÉà ùÉà±É SÉà{W HùÒ {ÉÉLÉÉà. +{Éà Uà±±Éà SÉlÉÖù +à´ÉÉ ¶ÉÒ´É~ÉÖmÉ+à Bqù{ÉÖÅ ´Éɾ{É ùÉLÉÒ +É~ÉiÉ{Éà A~Éqà¶É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ ¾q HùÒ {ÉÉLÉÒ Uà Ê©ÉmÉÉà HÉùiÉ NÉX{ÉÅqY Bqù ùÉLÉÒ +É~ÉiÉ{Éà +à©É ¥ÉlÉÉ´Éà Uà Hà qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ Uà´ÉÉeÉ{ÉÉà {ÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉiÉ»É §É±Éà ¾Éà«É ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÒ A~ÉàKÉÉ ÊlÉù»HÉù G«ÉÉùà«É {É Hù´ÉÉà. {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà +à÷±ÉÖÅ W ©É¾n´É +É~É´ÉÖÅ Wà÷±ÉÖÅ yÉ{ÉÉh¬{Éà, »ÉnÉÉyÉÉùÒ{Éà +É~ÉÉà UÉà. ´Éɾ, LÉùàLÉù NÉiÉà¶ÉY wÉùÉ +É~ÉiÉ{Éà PÉiÉÖÅ PÉiÉÖÅ ¶ÉÒLÉ´ÉÉ ©É³à Uà. ¥É±ÉHà +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ OɾiÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ Hà ¶ÉÒLÉ´ÉÉ{ÉÒ Xà ¶ÉÎGlÉ ¾¶Éà lÉÉà. ö§ÉùlÉ +à±É. NÉÉà»É±ÉÒ«ÉÉ

JAY AMBE ENTERPRISE SHRUTI DEVELOPER

Jayesh Shah 9324545455

BUILDER & DEVELOPER

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 8


¶ÉÖÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ »ÉŧÉɳÒ{Éà ¥Éà»ÉÒ W´ÉÉ©ÉÉÅ W »ÉÉù Uà??? NÉÉà. »ÉÅ. {ÉÉ ~ÉÚ. §ÉÉ{ÉÖ¥ÉÉ> ©É.»É.{ÉÉ »ÉÖʶɺ«ÉÉ ~ÉÚ. §ÉÎGlÉ¥ÉÉ> ©É.»É.

Wà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà oÉÉàeÒHà«Éà »É©ÉW Uà +à´ÉÉ XNÉ°H ©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà ¥ÉàSÉà{ÉÒ oÉÉ«É +à´ÉÉà +É »É©É«É Uà. +É´ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ SÉÚ~É ù¾à´ÉÖÅ +à ~ÉiÉ ©É¾É~ÉÉ~É Uà. HÉà> {É »ÉÉŧɳà lÉÉà ~ÉiÉ +ÉÅLÉ LÉÚ±ÉÒ ¾Éà«É +à´ÉÉ ±ÉÉàHÉà+à ¥ÉÚ©É¥ÉùÉeÉ ~ÉÉeÒ{Éà ¥ÉÉà±É´ÉÉ Wà´ÉÖÅ Uà. Hà©ÉHà qÖº÷ UlÉÉÅ »ÉÊJ«É ©ÉÉiÉ»ÉÉà+à ©ÉÉ{É´ÉXlÉ{Éà Wà÷±ÉÖÅ {ÉÖH»ÉÉ{É ~ɾÉáSÉÉe¬ÖÅ Uà +à{ÉÉoÉÒ +{ÉàH NÉiÉÖÅ {ÉÖH»ÉÉ{É ¾´Éà »ÉÉùÉ UlÉÉÅ Ê{ÉκJ«É ±ÉÉàHÉà ~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Uà. `©ÉÉùà ¶ÉÖÅ?' `©ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ HÉàiÉ »ÉÉŧɳ´ÉÉ{ÉÖÅ Uà?' +à©É H¾Ò SÉÚ~É ù¾à{ÉÉùÉ Hà `~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ »ÉŧÉɳÒ{Éà ¥Éà»ÉÒ W´ÉÉ©ÉÉÅ W »ÉÉù Uà' +à©É H¾Ò{Éà »É©ÉOÉ ¡Él«Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ Wà £ùW Uà lÉà{Éà SÉÚHÒ W{ÉÉùÉ ±ÉÉàHÉà ©É¾É»´ÉÉoÉÔ +{Éà PÉÉlÉHÒ NÉiÉɶÉà {Éà +à©ÉiÉà ~ɾÉáSÉÉeà±ÉÉ {ÉÖH»ÉÉ{É{ÉÉà HÉà> ~ÉÉù {É¾Ó ¾Éà«É. PÉà÷É{ÉÒ Wà©É +ÉÅLÉÉà ¥ÉÅyÉ HùÒ{Éà DeÒ LÉÉ> lÉù£ ¥Éà¾Éà¶É ùÒlÉà qÉàelÉÉ ÷Éà³É{Éà ùÉàH´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É +PÉùÖÅ lÉÉà Uà W. +à©É{ÉÒ SÉÒSÉÒ«ÉÉùÒ+Éà +{Éà HÉà±ÉɾɱɩÉÉÅ +É~ÉiÉÉ SÉàlÉ´ÉiÉÒ{ÉÉ »´ÉùÉà NÉÉ«É¥É oÉ> W´ÉÉ{ÉÉ Uà, +à ~ÉiÉ »ÉÉSÉÖÅ Uà. UlÉÉÅ G«ÉÉÅH Àq«É©ÉÉÅ H°iÉÉ +{Éà ¡Éà©É ¾Éà«É lÉÉà +à ÷Éà³É{ÉÒ »ÉÉ©Éà C§ÉÉ ù¾Ò W>{Éà ùÉàH´ÉÉoÉÒ ©ÉÉù ~Éeà Hà ©ÉùÒ W´ÉÉ«É +à´ÉÒ Î»oÉÊlÉ +É´ÉÒ ~Éeà lÉÉà ~ÉiÉ »Éɾ»É Hù´ÉÉ Wà´ÉÖÅ Uà. Hà©É Hà LÉÉ>©ÉÉÅ ~Ée´ÉÉ qÉàeÒ ù¾à±ÉÉ +à ±ÉÉàHÉà +ÉLÉùà lÉÉà +É~ÉiÉÉ W »´ÉW{ÉÉà Uà. »ÉVW{ÉlÉÉ Hà´É³ ´ÉÉlÉÉà©ÉÉÅ {É ¾Éà´ÉÒ Xà>+à. SÉÚ~É oÉ>{Éà ¥Éàcà±ÉÒ »É©ÉW ~ÉiÉ {ÉHÉ©ÉÒ Uà. +à´ÉÒ +Éy«ÉÉÎl©ÉHlÉÉ ¶ÉÖÅ HÉ©É{ÉÒ Wà ©ÉÚÅNÉÒ, ¥É¾àùÒ +{Éà »´ÉHàÎ{rlÉ ¾Éà«É? yÉ©ÉÇ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà Hù´ÉÒ WÖqÒ ´ÉÉlÉ Uà +{Éà yÉ©ÉÇ{Éà ~ÉSÉÉ´É´ÉÉà +à ~ÉiÉ »ÉÉ´É WÖqÒ ´ÉÉlÉ Uà. yÉÉÊ©ÉÇH ±ÉÉàHÉà ¥ÉÒHiÉ Hà lÉH´ÉÉqÒ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉ. +ÉJ©ÉH lÉÉà +à ¾ÉàlÉÉ W {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ SÉÉùà ¥ÉÉWÖ +ÉlÉÅH ©ÉS«ÉÉà ¾Éà«É, ±ÉÉàHÉà ùÒ¥ÉÉlÉÉ ¾Éà«É, »ÉÉSÉÒ »É©ÉW Ê´É{ÉÉ +É©ÉlÉà©É +oÉeÉlÉÉ ¾Éà«É lÉÉà oÉlÉÉ +ÊlÉJ©ÉiÉ{Éà W°ùoÉÒ ùÉàHà Uà.

+à´ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ +ÉÅLÉÉà ¥ÉÅyÉ HùÒ{Éà ¥Éà»É{ÉÉùÉ, ¥ÉÚcÉ +{Éà We Wà´ÉÉ `H¾à´ÉÉlÉÉ yÉÉÊ©ÉÇH' ±ÉÉàHÉà lÉÉà »ÉÉ©ÉÉ{«É »É©ÉW yÉùÉ´ÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà HùlÉÉÅ ~ÉiÉ ¥ÉqlÉù Uà. Wà ±ÉeÉ´Éà Uà lÉà yÉ©ÉÇ {ÉoÉÒ. ]{ÉÚ{É +{Éà Wà¾Éq Wà´ÉÒ HÉà> ´ÉÉlÉ »ÉÉSÉÉà yÉ©ÉÇ ¶ÉÒLÉ´Éà Hà SɱÉÉ´Éà {ɾÓ. qùàH{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ùÒlÉà Y´É´ÉÉ{ÉÉà +ÊyÉHÉù ¾Éà´ÉÉà Xà>+à ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hà »É©ÉW +à ¥ÉÒX ~Éù oÉÉà~Éà +{Éà ~ÉÉàlÉà W »ÉÉSÉÉ Uà +à´ÉÖÅ Ê»Éu Hù´ÉÉ ¶É»mÉ ANÉÉ©Éà Hà ʾŻÉÉ +ÉSÉùà (r´«É §ÉÉ´É) +à HÉà> ~ÉiÉ ùÒlÉà «ÉÉàN«É {ÉoÉÒ. HÉà©É´ÉÉq, yÉÉÊ©ÉÇH ]{ÉÚ{É, »ÉÅ¡ÉqÉ«É wÉùÉ C§ÉÉ oÉlÉÉ ´ÉÉeÉ +{Éà lÉeÉ{ÉÉ ©ÉÚ³©ÉÉÅ Wà ±ÉÉàHÉà Uà lÉà yÉ©ÉÇ{ÉÉ {ÉÉ©Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ qÖHÉ{É SɱÉÉ´Éà Uà. »ÉÅL«ÉÉ +{Éà »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÉ Xàùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÒ ©É¾nÉÉ ~ÉÚù´ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +à©É{Éà ù»É ¾Éà«É Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉÉU³ ©ÉÉà÷ÖÅ ÷Éà³ÖÅ Uà +{Éà +à HÉùiÉà »É©ÉÉW©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¡É§ÉÉ´É +{Éà +´ÉÉW C§ÉÉà oÉÉ«É Uà +à´ÉÖÅ ©ÉÉ{ÉlÉÉ +É ±ÉÉàHÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ ~ÉÚù´ÉÉù Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ÷Éà³É{Éà ]{ÉÚ{É SÉeà +à÷±ÉÒ ¾qà A¶Hàùà Uà +{Éà +à ¥ÉyÉÉ{ÉÉ +¾Å{Éà ~ÉÉàºÉiÉ ©É³à +à ùÒlÉà ~ÉÒc ~ÉiÉ oÉ~ÉoÉ~ÉÉ´Éà Uà +{Éà ¥Éq±ÉÉ©ÉÉÅ PÉà÷É{ÉÒ Wà©É Y´ÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà, `±ÉÒeù' Hà yÉ©ÉÇNÉÖùÖ H¾à lÉà©É Hù´ÉÉ lÉä«ÉÉù oÉ> X«É Uà. ~ÉÉàlÉÉ{Éà Wà H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà Hà Wà +Éqà¶É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉà »´É«ÉÅ{ÉÉ {Éà »É©ÉOÉ{ÉÉ Ê¾lÉ©ÉÉÅ Uà Hà ©ÉÉmÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà HÉà> +àH {É¥É³É ¾àlÉÖ ©ÉÉ÷à A~É«ÉÉàNÉ oÉ> ùÂÉà Uà? +à´ÉÖÅ +à Ê´ÉSÉÉùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà+à lÉÉà ©ÉÉmÉ +{ÉÖ»Éù´ÉÉ{ÉÖÅ W ¾Éà«É... Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ{ÉÒ +à©É{Éà ¶ÉÒ W°ù Uà?!... +{Éà ÷Éà³É¥ÉÅyÉ ±ÉÉàHÉà +ÉWà HÉà> {Éà HÉà>{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ ¥É{ÉÒ{Éà qÉàe´ÉÉ©ÉÉÅ W yÉ{«ÉlÉÉ ©ÉÉ{ÉÒ ùÂÉ Uà. ©ÉÉiÉ»ÉXlÉ Xà »É©É«É»Éù {É¾Ó SÉàlÉà lÉÉà +à{ÉÒ »ÉÉ©Éà +àH +à´ÉÒ ~ÉÊùλoÉÊlÉ +É´ÉÒ{Éà C§ÉÒ ù¾à¶Éà, Wà{Éà Ê{É´ÉÉùÒ {É¾Ò ¶ÉHÉ«É. +É~ÉiÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ H¶ÉÖÅ W {É¾Ó ¾Éà«É, ©ÉÖÅNÉÉ ©ÉÉá+à, ¥ÉÒSÉÉùÉ

MEHTA ENTERPRISE-SURAT Dealer for : FENNER INDIA LTD. Fenner V-Belts & Eng. Products PULLEY, COUPLING etc.

Sanghvi House, Road No. 4, Udyognagar, Udhna-Surat-394210. Ph.: 2278442, 2278042

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 9


¥É{ÉÒ{Éà, Xà«ÉÉ Hù´ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà HÉà> Ê´ÉH±~É {É¾Ó ¥ÉSÉà. ~ÉÉUÉ £ù´ÉÖÅ ©ÉÖ¶Hà±É ¥É{ÉÒ X«É +à ~ɾà±ÉÉÅ »ÉÉä+à »ÉÉoÉà ©É³Ò{Éà HÊc{É (Hà HcÉàù) H¾Ò ¶ÉHÉ«É +à´ÉÉ Ê{ÉiÉÇ«É ±Éà´ÉÉ ~Ée¶Éà. ´«ÉÎGlÉNÉlÉ, »ÉÉ©ÉÉÊWH +{Éà ùÉWHÒ«É »lÉùoÉÒ +àH ©É¾É+ʧɫÉÉ{É SɱÉÉ´É´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. »ÉÉä{ÉÖÅ H±«ÉÉiÉ oÉÉ«É +à´ÉÉ HcÉàù Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉÉ»ÉHÉà+à ¾´Éà lÉä«ÉÉù oÉ> W´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. ©ÉlÉ{ÉÖÅ ùÉWHÉùiÉ Hà hÒ±ÉɶÉÉ {É¾Ó SÉɱÉà. ´«ÉÎGlÉNÉlÉ »´ÉÉoÉÇ{Éà WlÉÉà Hù´ÉÉà ~Ée¶Éà. ÷ÚÅHÉ NÉɳÉ{ÉÉ +É«ÉÉàW{ÉÉà ¾´Éà {ÉHÉ©ÉÉ Uà. qÒPÉÇ xʺ÷oÉÒ ±ÉÉÅ¥ÉÉ NÉɳÉ{ÉÉ Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ±Éà´ÉÉ ~Ée¶Éà. +ÉÅyÉ³Ò ±ÉÉàH¶ÉɾÒ{Éà +àH ¥ÉÉWÖ ©ÉÚHÒ »É©ÉWqÉù, Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ{É +{Éà »É´ÉÇ{ÉÉ ¶ÉÖ§É{ÉÒ LÉà´É{ÉÉ Hù{ÉÉùÉ ±ÉÉàHÉà+à, ¶É°+ÉlÉ©ÉÉÅ »ÉÉä{Éà {É NÉ©Éà Hà +É©É W{ÉlÉÉ Wà{Éà {É »É©ÉWà +à´ÉÉ

Êq¶ÉÉÊ{Éqâ¶ÉÉà ~ÉiÉ +É~É´ÉÉ ~Ée¶Éà. {ÉÉ{ÉÒ©ÉÉà÷Ò +{ÉàH »É©É»«ÉÉ+Éà »ÉÉ©Éà ±Ée´ÉÉ HùlÉÉÅ »É©É»«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÚ³©ÉÉÅ W´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. »É©É»«ÉÉ V«ÉÉÅoÉÒ AqçɴÉà Uà lÉà Hà{r©ÉÉÅ W PÉÉ Hù´ÉÉà ~Ée¶Éà. {ÉÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉÅqeÉ Hà eÉ³Ò eÉÅLɳÉ{Éà lÉÉàe´ÉÉoÉÒ H¶ÉÖÅ {É¾Ó ´É³à. »É©É»«ÉÉ{ÉÖÅ Wà ©É¾É´ÉÞKÉ Uà lÉà{ÉÉ ©ÉÚ³©ÉÉÅ W PÉÉ Hù´ÉÉà ~Ée¶Éà. »É©É»«ÉÉ ¥É¾Éù {ɾÓ, ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ Uà. ©ÉÉiÉ»É Wà +ÉWà LÉɱÉÒLÉ©É, LÉÉà÷Éà, qŧÉÒ ¥ÉÉàqÉà, +yÉÚùÉà +{Éà ¥Éà¾Éà¶É oÉ> NÉ«ÉÉà Uà lÉà{Éà WNÉÉeÒ{Éà ¥Éq±É´ÉÉà ~Ée¶Éà. +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà ©ÉÉiÉ»É{Éà +ÅqùoÉÒ ¥Éq±É´ÉÉ{ÉÖÅ, +à{Éà »Éù³ +{Éà Ê{ÉLÉÉ±É»É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ, »ÉÅlÉÖºc oÉ>{Éà Y´É´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ Ê´É[ÉÉ{É Uà. +É Ê´É[ÉÉ{É (y«ÉÉ{É«ÉÉàNÉ) lÉù£ +É~ÉiÉÖÅ Wà÷±ÉÖÅ ´É¾à±ÉÖÅ y«ÉÉ{É W¶Éà +à÷±ÉÖÅ ´É¾à±ÉÖÅ +à{ÉÖÅ »É©ÉÉyÉÉ{É ~ÉiÉ ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHɶÉà.

~ÉÊýÉ©É{ÉÉ ´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà+à +É~Éà±ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà{ÉÉÅ ©ÉÚ³ +É~ÉiÉÉ FʺɩÉÖÊ{É+Éà+à ùSÉà±ÉÉ ´ÉàqÉà©ÉÉÅ Uà »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉÅ ÊHùiÉÉà©ÉÉÅ +à÷±ÉÒ ¥ÉyÉÒ ¶ÉÎGlÉ ¾Éà«É Uà Hà Xà +É ÊHùiÉÉà »ÉÒyÉà»ÉÒyÉÉÅ ~ÉÞo´ÉÒ A~Éù +É´Éà lÉÉà +¾Ó Wà ´ÉäÊ´Éy«É»É§Éù Y´É»ÉÞʺ÷ Xà´ÉÉ ©É³à Uà lÉà{ÉÖÅ +Ê»lÉl´É W XàLÉ©É©ÉÉÅ +É´ÉÒ X«É. »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉÅ ÊHùiÉÉà©ÉÉÅ +±÷ÄÉ´ÉÉ«ÉÉà±Éà÷ ÊHùiÉÉà »ÉʾlÉ Hà÷±ÉÉÅH W±Éq ÊHùiÉÉà ¾Éà«É Uà Wà +É~ÉiÉÒ SÉÉ©ÉeÒ{Éà ~ÉiÉ ¥ÉÉ³Ò ¶ÉHà Uà, ~ÉùÅlÉÖ +É~ÉiÉÒ ~ÉÞo´ÉÒ{ÉÒ +É»ÉÉ~ÉÉ»É HÖqùlÉà +àH »ÉÖùKÉÉH´ÉSÉ ùS«ÉÖÅ Uà Wà{ÉÉ HÉùiÉà »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉÅ ÊHùiÉÉà{ÉÒ lÉÒµÉ Aº©ÉÉ +{Éà ¡ÉHÉ¶É NɳÉ>{Éà +É´Éà Uà +à÷±ÉÖÅ W {ɾÓ, +É~ÉiÉÒ Ê{ɾÉÊùÇHÉ +{Éà +ÉHɶÉNÉÅNÉÉ©ÉÉÅ »ÉÚ«ÉÇoÉÒ ~ÉiÉ ¡ÉSÉÅe lÉàW»´ÉÒ lÉÉùÉ+Éà +É´Éà±ÉÉ Uà lÉà©É W yÉÚ©ÉHàlÉÖ +{Éà +{«É A±HÉ~ÉÉlÉ{Éà HÉùiÉà UÚ÷lÉÉÅ Ê´ÉÊHùiÉÉà{ÉÒ ~ÉiÉ »ÉÒyÉÒ +»ÉùoÉÒ +É ùKÉÉH´ÉSÉ +É~ÉiÉ{Éà ¥ÉSÉÉ´Éà Uà. +É~ÉiÉÒ ~ÉÞo´ÉÒ{ÉÒ SÉÉà£àù U ¡ÉHÉù{ÉÉ ´ÉÉ«ÉÖ{ÉÉ oÉù +É´Éà±ÉÉ Uà. +É qùàH ~Ée{ÉÒ +ÉNɳ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ{ÉÉ +ÉyÉÉùà lÉà{Éà +É«É{ÉÉà룫Éù, »÷Äà÷Éà룫Éù lÉùÒHà ©ÉÉà{ÉÉà룫Éù, ¥ÉÉ«ÉÉà룫Éù, ¾É>eÄÉà룫Éù +{Éà ʱÉoÉÉà룫ÉÉù lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ~ÉÞo´ÉÒ{ÉÒ »É~ÉÉ÷ÒoÉÒ »ÉáHeÉà ©ÉÉ>±É A~Éù +´ÉHɶɩÉÉÅ +É ´ÉÉ«ÉÖ©ÉÅe³{ÉÉ oÉù +É´Éà±ÉÉ Uà. lÉà{ÉÖÅ +É´ÉùiÉ ~ÉÞo´ÉÒ{Éà ¥ÉÉ »ÉÅH÷ÉàoÉÒ ¥ÉSÉÉ´Éà Uà lÉà©É W +{«É Oɾ-{ÉKÉmÉÉà »ÉÉoÉà{ÉÉ +ÉqÉ{É-¡ÉqÉ{É©ÉÉÅ ~ÉiÉ ©É¾n´É{ÉÒ §ÉÚÊ©ÉHÉ Ê{ɧÉÉ´Éà Uà. Ê´É[ÉÉ{É{ÉÒ +É´ÉÒ +qçÉÚlÉ XiÉHÉùÒ +ÅNÉà ~ÉÉýÉÉl«É WNÉlÉ©ÉÉÅ Wà©É ©É¾É{É Ê´É[ÉÉ{ÉÒ+Éà oÉ> NÉ«ÉÉ. lÉà´ÉÒ ùÒlÉà ¾XùÉà ´ÉºÉâ ~ÉÚ´Éâ §ÉÉùlÉ{ÉÉ FʺɩÉÖÊ{É+Éà+à ~ÉiÉ »ÉÚK©É XiÉHÉùÒ+Éà wÉùÉ +ÉýÉ«ÉÇW{ÉH Ê»ÉuÉÅlÉÉà ùWÚ H«ÉÉÇ ¾lÉÉ. ʴɹɩÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ¡ÉÉSÉÒ{É OÉÅoÉ NÉiÉÉlÉÉ FN´Éàq©ÉÉÅ +É´ÉÒ Ê´É[ÉÉ{É{Éà ±ÉNÉlÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ +ÉWoÉÒ ¾XùÉà ´ÉºÉÇ ~ÉÚ´Éâ »ÉSÉÉà÷ ùÒlÉà ùWÚ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. FNÉ´Éàq{ÉÉ ¡ÉoÉ©É +y«ÉÉ«É{ÉÉ ¥ÉÉ´É{É©ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ 14©ÉÉ ·±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà Hà »ÉÚ«ÉÇ +{Éà ~ÉÞo´ÉÒ ¥ÉÅ{Éà©ÉÉÅ +ÉHºÉÇiÉ ¶ÉÎGlÉ (NÉÖùÖl´ÉÉHºÉÇiÉ) ù¾à±ÉÒ Uà. ¥ÉÅ{Éà »ÉlÉlÉ +àH¥ÉÒX{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉù£ LÉáSÉÒ ùÉLÉà Uà. +É +ÉHºÉÇiÉ{Éà HÉùiÉà W ~ÉÞo´ÉÒ +´ÉHɶɩÉÉÅ ±É÷HlÉÒ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ lÉà{ÉÉ Hà{rÊ¥ÉÅqÖ{Éà ´É³NÉÒ{Éà λoÉù ù¾à±ÉÒ Uà.

ATUL CHIMANLAL KAMDAR

TM

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

C-13/14, Satyam Complex, M. G. Rd., Ghatkopar (East), Mumbai-400 077. & : 21028181/21028282 l Fax: 91-22-21023040 E-mail : yogi@yogichem.com l yogichem@gmail.com Web.: www.yogichem.com

YOGI DYE CHEM INDUSTRIES Atul C. Kamdar Group of Companies

MANUFACTURERS EXPORTERS & IMPORTERS OF CHEMICALS

»É~÷à©¥Éù 2010 10


»É©ÉÉW´«ÉÉ~ÉÒ {ɾÓ, »ÉÞº÷Ò ´«ÉÉ~ÉÒ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ +à W »ÉÉSÉÒ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ +É[ÉÉ{ÉÖ´ÉlÉÔ »ÉÖʶɺ«É «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅlÉ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.

Wä{É ~É´ÉÉâ©ÉÉÅ ~É«ÉÇÖºÉiÉ ~É´ÉÇ{Éà ~É´ÉÉÇÊyÉùÉW ~É´ÉÇ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É ~É´ÉÇ +ÉùÉyÉ{ÉÉ{ÉÖÅ ~É´ÉÇ Uà lÉà©É W KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ{ÉÖÅ ~É´ÉÇ Uà. »É©«ÉHl´É{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ ©ÉÉ÷à lÉà©É W HºÉÉ«ÉÉà{ÉÒ ©ÉÅqlÉÉ ©ÉÉ÷à KÉ©ÉɧÉÉ´É{ÉÉ{Éà Y´É{É©ÉÉÅ ´ÉiÉ´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. £GlÉ Ê©ÉSUÉ Ê©É qÖIe©Éà H¾Ò qà´ÉÖÅ +à r´«É KÉ©ÉÉ Uà, ~ÉùÅlÉÖ Wà »ÉÉyÉH{Éà »ÉÉyÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉyÉH +à´ÉÉ HºÉÉ«ÉÉà{Éà PÉ÷Ée´ÉÉ{ÉÒ lÉɱÉÉ´Éà±ÉÒ ±ÉÉNÉà Uà +à +É´ÉÒ r´«É KÉ©ÉÉ©ÉÉÅ +÷HÒ WlÉÉà {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ §ÉÉ´É KÉ©ÉÉ Hù´ÉÉ lÉl~Éù ¥É{Éà Uà. §ÉÉ´É KÉ©ÉÉ lÉÉà qÉ{É´É{Éà qà´É ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà. SÉÉàù{Éà eÉHÖ{Éà »ÉÉyÉÖ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà {Éà yÉNÉyÉNÉlÉÉ ±ÉÉà¾{Éà ©ÉÉLÉiÉ{Éà ©ÉÖ±ÉÉ«É©É NÉÉà³Éà ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà. ~ÉùÅlÉÖ +à ©ÉÉ÷à ~ɾà±ÉÒ ¶ÉùlÉ Uà Hà KÉ©ÉÉ ¾ÉÊqÇH Xà>+à. KÉ©ÉÉ©ÉÉÅ Y¥É±ÉeÒ{ÉÉà »´ÉÉq {ɾÓ, ~ÉiÉ +ÅlÉù{ÉÉà ¡ÉNÉ÷ÒHùiÉ Xà>+à. KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà {É«É{Éà {ÉÒù §ÉùÉ«É +à ~ÉÚùlÉÖÅ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ +É °qÒ«ÉÖÅ ùeÒ Ccà l«ÉÉùà +à KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ H©ÉÇ HÉ~ÉlÉÒ HÉlÉù ¥É{Éà. V«ÉÉùà ¾ä«ÉÉoÉÒ ¾ä«ÉÖÅ ¡Éà©É§ÉÉ´Éà ©É³à l«ÉÉùà l«ÉÉÅ »ÉÉSÉÒ KÉ©ÉÉ Uà. +à´ÉÒ KÉ©ÉÉ©ÉÉÅ +ÉÅLÉÉà §ÉÒ{ÉÒ oÉÉ«É {Éà ¾ä«ÉÖÅ ùeÒ Ccà. ©ÉÉoÉÖÅ ]ÚHÒ X«É {Éà Aù{ÉÉ lÉÉù zÉÚY Ccà. l«ÉÉÅ ©ÉÉà÷É>{ÉÉ ´ÉÉPÉÉ AlÉÉù´ÉÉ ~Éeà {Éà ©É©ÉlÉÉ{ÉÉ ©ÉHÉùÉ{Éà ©ÉÉùÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ ~Éeà. l«ÉÉùà +É KÉ©ÉÉ~É{ÉÉà{ÉÖÅ ¾ä«ÉÖÅ yÉ¥ÉHlÉÖÅ oÉÉ«É Uà. KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÒY ¶ÉùlÉ Uà. Ê{ɺ~ÉÉ~É ¥É{ÉÒ{Éà ¥ÉyÉÉ{ÉÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÉNÉÉà. Ê©ÉmÉÉà{ÉÒ ÷àʱɣÉà{ÉoÉÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÉNÉÒ{Éà Ê¡É«É »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ+Éà{Éà HÉeÇ ±ÉLÉÒ {ÉÉL«ÉÉ +à÷±Éà §É«ÉÉà §É«ÉÉà! +É lÉÉà KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ{ÉÉà G±Éà´Éù Uà. ´ÉàùÒ{ÉÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÉNÉ´ÉÒ +à W KÉ©ÉÉ{ÉÉà ¡ÉÉiÉ Uà. ©ÉÉ{É´É V«ÉÉùà NÉÖ©ÉÉ{É{ÉÉ yÉÉàe±ÉÉ ~ÉùoÉÒ ClÉùÒ{Éà AqÉùlÉÉ{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò ~Éù +É´Éà l«ÉÉùà W +à ¶ÉmÉÖ{ÉÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÉÅNÉ´ÉÉ{ÉÒ Ê¾Å©ÉlÉ Hà³´ÉÒ ¶ÉHà Uà {Éà +É KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ W »ÉÉSÉÒ Uà.

H©ÉÇ lÉÉàe{ÉÉùÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ ¥É{ÉÒ X«É Uà. +É~ÉiÉà ©ÉämÉÒ§ÉÉ´É »ÉÉ©Éà{ÉÒ ´«ÉÎGlÉ{Éà ~ÉiÉ Ê{É©Édz ¥É{ÉÉ´Éà Uà +à ~ÉiÉ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ Hù´ÉÉ +ÉNɳ +É´Éà Uà. +É W KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ{ÉÒ XqÖ> HùÉ©ÉlÉ Uà. KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ{ÉÒ mÉÒY ¶ÉùlÉ +à Uà Hà +à Uà Hà +à KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ Ê¥É{ɶÉùlÉÒ ¾Éà´ÉÒ Xà>+à. HÉà> ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÚ±É H¥ÉÚ±Éà, +à KÉ©ÉÉ ©ÉÉNÉà {Éà +à ©ÉÉùÒ {ÉÖH»ÉÉ{ÉÒ §Éù~ÉÉ> HùÒ qà lÉÉà W ¾ÖÅ +à{Éà KÉ©ÉÉ +É~ÉÖÅ. +É KÉ©ÉÉ {ÉoÉÒ. V«ÉÉÅ »ÉÉàqÉà oÉÉ«É l«ÉÉÅ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ ¾Éà«É W {ɾÓ. KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ lÉÉà +àH Ê{É©Édz {Éà ʴɶÉÖu »ÉÉyÉ{ÉÉ Uà. V«ÉÉÅ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ Uà l«ÉÉÅ ~ÉÚ´ÉÇ{ÉÒ NÉÉÅcÉà +ÉàNÉ³Ò W´ÉÒ Xà>+à. V«ÉÉàWÇ ¾¥ÉÇ÷à HÂÖÅ Uà, V«ÉÉùà lÉ©Éà ¥ÉÒX{ÉÒ §ÉÚ±É ©ÉÉ£ HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ l«ÉÉùà §Éʴɺ«É©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùà Wà ~ÉÖ±É +Éà³ÅNÉ´ÉÉ{ÉÉà Uà lÉà ~ÉÖ±É lÉ©Éà XlÉà W lÉÉàeÒ {ÉÉLÉÉà UÉà. V«ÉÉùà Ê´É»©ÉùiÉÒ«É H³Ò £Ý±Éà l«ÉÉùà W KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ £Ý±É ¡ÉNÉ÷à Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉ{ÉÉ +¾©ÉÃ{Éà +ÉàNÉÉ³Ò qÒyÉÉ ´ÉNÉù Ê´É»©ÉùiÉ ¶ÉG«É W {ÉoÉÒ. «ÉÉq ùÉLÉÉà NÉÉÅcÉà lÉÉà §É«ÉÉ{ÉH Uà. +à{ÉÉ »©ÉùiÉoÉÒ W ´Éàù SÉJ´ÉlÉÔ ´«ÉÉW{ÉÒ Wà©É ´ÉyÉà Uà, ~ÉiÉ Ê´É»©ÉùiÉoÉÒ +à PÉ÷Ò{Éà ¶ÉÚ{«É oÉ> X«É Uà. V«ÉÉùà ~ÉÚ´ÉÇ{ÉÉ H÷Ö ¥É{ÉÉ´ÉÉà, ´Éàù§ÉÉ´ÉÉà{Éà ¶ÉmÉÖlÉÉ{ÉÉ qÉ´ÉÉà{ÉÖÅ Ê´É»©ÉùiÉ oÉÉ«É l«ÉÉùà W l«ÉÉÅ °Êq«ÉÉ©ÉÉÅ KÉ©ÉÉ{ÉÉà qÒ~É ]³¾³Ò Ccà Uà. KÉ©ÉÉ HÉ«É©ÉÒ ¾Éà´ÉÒ Xà>+à. +oÉÉÇlÉà +ÉWà §ÉÚ±É{ÉÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÉNÉÒ ±ÉÒyÉÒ{Éà HɱÉà £ùÒ +à W §ÉÚ±É HùÒ{Éà £ùÒ ´Éàù ¥ÉÅyÉ{É©ÉÉÅ ~Ée¬É. lÉÉà +à KÉ©ÉÉ HÉ«É©ÉÒ {ÉoÉÒ {Éà A~É«ÉÉàNÉÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. +É~ÉiÉÉ H~ÉeÉ ~Éù ~Éeà±ÉÉ eÉPÉ +É~ÉiÉà ~ÉÉiÉÒ {Éà »ÉÉ¥ÉÖ ´Éeà »ÉÉ£ HùÒ+à UÒ+à. l«ÉÉùà £ùÒ +à eÉPÉ {É ~Éeà lÉà ©ÉÉ÷à LÉÉ»É HɳY ùÉLÉÒ+à UÒ+à {Éà! oÉ«Éà±ÉÒ §ÉÚ±ÉÉà{Éà ~ÉýÉÉnÉÉ~É, +à §ÉÚ±ÉoÉÒ ¥ÉÅyÉÉ«Éà±ÉÉÅ H©ÉÉâ{Éà lÉÉàe´ÉÉ ¡ÉÉ«ÉÊýÉnÉ {Éà £ùÒoÉÒ +à´ÉÒ §ÉÚ±É {É oÉÉ«É lÉà ©ÉÉ÷à xh »ÉÅH±~É +à ÊmÉ´ÉàiÉÒ »ÉÅNÉ©Éà Hùà±ÉÒ KÉ©ÉÉ W »ÉÉSÉÒ

GAYATRI AIR INTERNATIONAL 9, Shubham Karoti Bldg., Opp. S. T. Bus Stand, Baji Prabhu Chowk, Dombivli (East) - 421 201. Phone: +91 251-2456255 / 5613416 / 2449207 Fax: +91 251-2456129 From Mumbai Code 95251 for Dombivli E mail : gayatri81@vsnl.com Yahoo ID : saturn_rebel@yahoo.com

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 11


»ÉÉyÉ{ÉÉ ¥É{Éà Uà. »ÉÉyÉH ©ÉÉ÷à §É´É ~ÉÉù Hù{ÉÉùÒ lÉÉùH {ÉÉ´ÉeÒ ¥É{ÉÒ X«É Uà. V«ÉÉùà +Él©ÉÉ [ÉÉ{ÉÉ©ÉÞlÉ ~ÉÒ{Éà KÉ©ÉÉ Hùà Uà. l«ÉÉùà +à +à KÉ©ÉÉ +Él©ÉÉàuÉùH ¥É{ÉÒ X«É Uà. JÉàyÉ{ÉÉÅ qÖº~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà XiÉà, »É©ÉWà {Éà ~ÉUÒ +à qÖº~ÉÊùiÉÉ©ÉÉàoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ +Él©ÉÉ KÉ©ÉɧÉÉ´É Hà³´Éà Uà. JÉàyÉ{ÉÉà +É´Éà¶É +Él©ÉÉ{Éà {ÉÒSÉà W ~ÉUÉeà Uà. +à÷±Éà Hà +É´Éà¶É l«ÉÉV«É Uà. +à »É©ÉV«ÉÉ ~ÉUÒ +Él©ÉÉ »É¾W ùÒlÉà KÉ©ÉɧÉÉ´É©ÉÉÅ +É´ÉÒ X«É Uà. Wà´ÉÖÅ JÉàyÉ{ÉÖÅ Uà lÉà´ÉÖÅ W +{«É qÖ§ÉÉÇ´ÉÉà{ÉÖÅ Uà. +Él©ÉÉ{Éà V«ÉÉùà >º«ÉÉÇ, wàºÉ, ´Éàù {Éà ]àù{ÉÉ H÷Ö Ê´É~ÉÉHÉà{ÉÖÅ [ÉÉ{É oÉÉ«É Uà l«ÉÉùà +à Ê´É~ÉÉHÉàoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ +Él©ÉÉ KÉ©ÉÉ{ÉÉ +É´ÉɻɩÉÉÅ SÉɱ«ÉÉà X«É Uà. +É [ÉÉ{É¡ÉàÊùlÉ KÉ©ÉÉ +Él©ÉÉ{Éà ~Éù©ÉÉlÉ©É ~Éq +~ÉÉ´Éà Uà. KÉ©ÉÉ +à »ÉÉSÉÒ A~ÉÉ»É{ÉÉ Uà. ~Éù©É lÉ~É Uà. KÉ©ÉÉ ©ÉämÉÒ{ÉÉà ©ÉÅe~É Uà, ¡Éà©É{ÉÖÅ A~É´É{É Uà. ´Éàù{ÉÖÅ ©ÉÉùH ù»ÉÉ«ÉiÉ Uà. +Él©ÉÉàuÉùH +ÉùÉyÉ{ÉÉ Uà. lÉà ©ÉÉàKÉ{ÉÉà §É´«É qù´ÉÉXà Uà. LÉÉ©ÉàÊ©É »É´´Éà Y´ÉÉ, »É´´Éà Y´ÉÉ Ê´É LÉ©ÉÅ ©Éà, Ê©ÉÊnÉ ©Éà »É´´É §ÉÚ+à»ÉÖ, ´Éàù ©ÉV]Å {É HàiÉ>. ¾Ö Å »É´ÉÇ Y´ÉÉà { Éà LÉ©ÉÉ´ÉÖ Å UÖ . »É´ÉÇ Y´ÉÉà ©É{Éà KÉ©ÉÉ ¡ÉqÉ{É HùÉà . ©ÉÉ÷à »É´ÉÇ Y´ÉÉà »ÉÉoÉà ©Éä m ÉÒ§ÉÉ´É Uà . HÉà > »ÉÉoÉà ´Éà ù ¥ÉÅ y É{É {ÉoÉÒ. +¾Ó Wä { É yÉ©ÉÇ { ÉÒ +ÊlÉDeÉiÉ©ÉÉÅ AlÉù´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉlÉÒÊlÉ oÉÉ«É Uà . Wä { É »ÉÉyÉH ©ÉÉmÉ ©ÉÉ{É´É{Éà W {ɾÓ, ~ÉiÉ WNÉlÉ{ÉÉ »É´ÉÇ Y´ÉÉà { Éà , +à H à Î {r«ÉoÉÒ ©ÉÉÅ e Ò{Éà ~ÉÅ S Éà Î {r«É Y´ÉÉà { Éà LÉ©ÉÉ´Éà Uà . £GlÉ »É©ÉÉW´«ÉÉ~ÉÒ {ɾÓ,~ÉiÉ »É´ÉÇ » ÉÞ Ê º÷´«ÉÉ~ÉÒ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ +à ÊW{ÉyÉ©ÉÇ { ÉÒ +ÉNÉ´ÉÒ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ Uà . Wä { É »ÉÉyÉH »É´ÉÇ Y´ÉÉà { ÉÖ Å H±«ÉÉiÉ W ]Å L Éà Uà . +à >SUà Uà »É´ÉÇ

H U S à É ¶ÉÖ§ Khushal Vadhar

»ÉÖ L ÉÒ ¥É{ÉÉà , Ê{ɺ~ÉÉ~É ¥É{ÉÉà , »É´ÉÇ Y´ÉÉà qÉà º Éxʺ÷ ÷ɳÒ{Éà NÉÖ i ÉOÉÉʾlÉÉ Hà ³ ´Éà , »ÉlÉà ¥ ÉÖ Ê uoÉÒ XNÉÞ l É ¥É{ÉÒ, »ÉlÉyÉ©ÉÇ ~Éɳà {Éà +º÷H©ÉÉâ { ÉÉà Ê´É{ÉÉ¶É HùÒ ©ÉÉà K É©ÉÉÅ +{ÉÅ l ÉÉ, +KÉ«É, ¶ÉɹÉlÉ »ÉÖ L ÉÉà { ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ ¥É{Éà . +¾Ó £GlÉ »´ÉÉoÉÔ ´ÉÞ Ê nÉ {ÉoÉÒ. ~Éù©É ~Éù©ÉÉoÉÔ ´ÉÞ Ê nÉ{ÉÉÅ q¶ÉÇ { É oÉÉ«É Uà . ~É«ÉÇÖºÉiÉ ~É´ÉÇ »É©ÉX´Éà Uà Hà KÉ©ÉÉ©ÉÉÅ AqÉùlÉÉ ¾Éà´ÉÒ W°ùÒ Uà. lÉà©É W yÉä«ÉÇlÉÉ ~ÉiÉ ¾Éà´ÉÒ Xà>+à. °Êq«ÉÉ{ÉÒ +Él©É±ÉKÉÒ Ê´É¶ÉɳlÉÉ »ÉÉoÉà »Él«É ©ÉÉ÷à ]]Ö©É´ÉÉ{ÉÒ ¾É©É ¾Éà´ÉÒ Xà>+à. ~É«ÉÇÖºÉiÉ ~É´ÉÇ +Él©É Ê{ÉùÒKÉiÉ {Éà +Él©É¶ÉÉàyÉ{É{ÉÖÅ ~É´ÉÇ Uà. qÉàºÉÉà{ÉÖÅ ´É©É{É {Éà yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ H´É{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ~É´ÉÇ Uà. KÉ©ÉÉ +à ©ÉÉà÷ÖÅ lÉ~É Uà. [ÉÉ{É Uà. KÉ©ÉÉ +à W ¶ÉÎGlÉ{ÉÉà »mÉÉàlÉ Uà. +à W qÉ{ÉÉà©ÉÉÅ ©É¾ÉqÉ{É Uà. +à W »ÉÉSÉÒ ¶ÉÎGlÉ Uà. ¥ÉÒX{ÉÒ §ÉÚ±É ©ÉÉ÷à ©ÉÉ£Ò ¥ÉKÉÒ ¶ÉHÒ+à, ~ÉùÅlÉÖ +É~ÉiÉÒ §ÉÚ±É Hà qÉàºÉ Xà{ÉÉù ©ÉÉiÉ»É{Éà ©ÉÉ£ Hù´ÉÖÅ ©É¾É©ÉÖ¶Hà±É Uà, HÉùiÉ l«ÉÉÅ +É~ÉiÉÉà +¾©Éà U´ÉÉ«Éà±ÉÉà ¾Éà«É Uà {Éà! ~É´ÉÇ ~É«ÉÇÖºÉiÉ +É´ÉÉ +¾Ã©É{Éà Ê´É{É«É©ÉÉÅ ´ÉÉ»É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ +ɽ´ÉÉ{É +É~Éà Uà. KÉ©ÉÉ ùÉLÉÉà, KÉ©ÉÉ +É~ÉÉà {Éà KÉ©ÉÉ ©ÉÉNÉÉà +à ÊmÉ´ÉàiÉÒ »ÉÅNÉ©É{ÉÉ »ÉoÉ´ÉÉùà W ~É«ÉÇÖºÉiÉ ~É´ÉÇ{ÉÒ »ÉÉSÉÒ +Él©ÉH±«ÉÉiÉH ©ÉÉàKɱÉKÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ oÉÉ«É Uà. Wà +Él©ÉÉ ~É«ÉÖǺÉiÉ ~É´ÉÇ{ÉÒ ~ÉÉ´É{ÉlÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ +~É{ÉÉ´Éà Uà. +ÉSÉÉù©ÉÉÅ AlÉÉùà Uà, lÉà +Él©ÉÉ +º÷H©ÉÉâ{Éà ©ÉÉùà Uà, {ÉÒW Y´É{É {ÉÉ´ÉeÒ lÉÉùà Uà, {Éà ~ÉÅSÉ©ÉNÉÊlÉ °Ê~É ÊH{ÉÉùà W> ¶ÉɹÉlÉ +Ê´É{ÉɶÉÒ +´É»oÉÉ{Éà ~ÉÉ©Éà Uà.

¸ÉÒ ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É §ÉÚ~ÉlɱÉÉ±É ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ Tel.: (O) 2892 8130 Mob.: 9819100370 9833440511 Dealers in : Blister (Vacuum) Forming, Sealing and Bending.

B/5, Basement, Vaishali Ind. Estate, Bal Krishna Tawde Road, Dahisar (W), Mumbai - 400 068.

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 12


``»´ÉqÉàºÉ q¶ÉÇ{É ~ÉùNÉÖiÉq¶ÉÇ{É'’ (Positive Thinking »ÉHÉùÉl©ÉH Ê´ÉSÉÉùiÉÉ) ■ NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.

~É´ÉÉÇÊyÉùÉW ¸ÉÒ ~É«ÉÇÖºÉiÉ ©É¾É~É´ÉÇ{ÉÖÅ ¡ÉÉiÉ°~É HlÉÇ´«É ¾Éà«É lÉÉà lÉà Uà & KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ. Xà »É©«ÉHà ¡ÉHÉùà AlHÞº÷ §ÉÉ´ÉoÉÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÉNÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ Hà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà, lÉÉà Hà´É±É[ÉÉ{É ¡ÉNÉ÷É´É´ÉÉ{ÉÒ +©ÉÉàPÉ lÉÉHÉlÉ KÉ©ÉÉ yÉùÉ´Éà Uà. ~ÉùÅlÉÖ +à´ÉÒ »ÉÉSÉÒ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ{ÉÖÅ +ÉqÉ{É-¡ÉqÉ{É lÉÉà W ¶ÉG«É ¥É{Éà Hà, V«ÉÉùà ~ÉÉ«ÉÉ©ÉÉÅ »´ÉqÉàºÉq¶ÉÇ{É +{Éà ~ÉùNÉÖiÉq¶ÉÇ{É Wà´ÉÉ ¥Éà ©É¾É{É »ÉqÃNÉÖiÉÉà Ê´Év©ÉÉ{É ¾Éà«É. +àH ¾ÉoÉà lÉÉ³Ò ´ÉÉNÉlÉÒ {ÉoÉÒ, lÉà©É +ÉàUà-´ÉnÉà +ŶÉà A§É«É~ÉKÉà §ÉÚ±É oÉ«ÉÉ Ê´É{ÉÉ A§É«É ~ÉÉÊKÉH ´Éàù¥ÉÅyÉ{É oÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. Xà +É~ÉiÉà +¾ÅHÉù{Éà +³NÉÉà HùÒ{Éà +É~ÉiÉÒ §ÉÚ±É{ÉÖÅ q¶ÉÇ{É +{Éà ¥ÉÒX{ÉÉ NÉÖiÉÉà{ÉÖÅ Hà A~ÉHÉù{ÉÖÅ q¶ÉÇ{É HùÒ{Éà lÉà{ÉÉà »´ÉÒHÉù HùlÉÉÅ ¶ÉÒLÉÒ+à, lÉÉà +É´ÉÒ »ÉÉSÉÒ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ ¶ÉG«É +{Éà »É¾W ¥É{ÉÒ ¶ÉHà Uà. SÉɱÉÉà, +É~ÉiÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ xº÷ÉÅlÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ¡ÉàùiÉÉ ©Éà³´ÉÒ{Éà »´ÉqÉàºÉ q¶ÉÇ{É-~ÉùNÉÖiÉq¶ÉÇ{É{ÉÒ H³É wÉùÉ KÉ©ÉÉ{ÉÉ Êq´«É »ÉqNÉÖiÉÉà{Éà +Él©É»ÉÉlÉà HùÒ{Éà Hä´É±«Éq¶ÉÉ ¡ÉH÷ÒHùiÉ{ÉÒ Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ+à. »ÉÉy´ÉÒ SÉÅq{É¥ÉɱÉÉ +{Éà ©ÉÞNÉÉ´ÉlÉÒY{ÉÒ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ & +àH ´ÉLÉlÉ V«ÉÉàÊlɺÉÒ qà´ÉÉà{ÉÉ >{r, SÉ{r +{Éà »ÉÚ«ÉÇ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÚ³ Ê´É©ÉÉ{É wÉùÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù »´ÉÉ©ÉÒ{Éà ´ÉÅq{É Hù´ÉÉ +É´«ÉÉ (+É PÉ÷{ÉÉ 10 +SUàùÉ (+ÉýÉ«ÉÇ) ~ÉäHÒ{Éà +àH Uà.) lÉà©É{ÉÉ ¡ÉHɶÉ{ÉÉ HÉùiÉà »ÉÉÅWà ~ÉiÉ ©Éy«Éɽ{É »É©É«É Wà´ÉÖÅ +W´ÉɳÖÅ ùÂÖÅ. SÉÉàoÉÉ ¡É¾ù{ÉÒ qà¶É{ÉÉ ¸É´ÉiÉ HùÒ{Éà lÉà+Éà V«ÉÉùà ~ÉÉUÉ NÉ«ÉÉ, l«ÉÉùà +àHÉ+àH +ÅyÉÉùÖÅ U´ÉÉ> NÉ«ÉÖÅ. qà¶É{ÉÉ »ÉÉŧɳ´ÉÉ +É´Éà±ÉÉ »ÉÉy´ÉÒY SÉÅq{É¥ÉɱÉÉ +¡É©ÉnÉ {Éà »É©É«É[É ¾Éà´ÉÉoÉÒ »É©É«É»Éù Bipin M. Ghatalia

CcÒ{Éà »´É»oÉÉ{Éà ~ɾÉáSÉÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. ~ÉùÅlÉÖ lÉà©É{ÉÉ Ê¶Éº«ÉÉ ©ÉÞNÉÉ´ÉlÉÒ »ÉÉy´ÉÒY{Éà L«ÉÉ±É {É ù¾àlÉÉÅ »´É»oÉÉ{Éà ~ɾÉáSÉlÉÉ +ÅyÉÉùÖÅ oÉ> NÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. lÉàoÉÒ NÉÖùÖiÉÒY+à c~ÉHÉà +É~«ÉÉà Hà, lÉ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉ HÖ±ÉÒ{É »ÉÉy´ÉÒY+à +ÅyÉÉùÖÅ oÉ> X«É, l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »´É»oÉÉ{É{ÉÒ ¥É¾Éù ù¾à´ÉÖÅ AÊSÉlÉ {É NÉiÉÉ«É. +É »ÉÉŧɳÒ{Éà ©ÉÞNÉÉ´ÉlÉÒ »ÉÉy´ÉÒY+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¥ÉSÉÉ´É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÚùlÉÉà +´ÉHÉ¶É ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ WùÉ~ÉiÉ q±ÉÒ±É {É HùÒ. ~ÉùÅlÉÖ »´ÉqÉàºÉ q¶ÉÇ{É H«ÉÈÖ Hà, +¾Éà! ¾ÖÅ Hà´ÉÒ ¡É©ÉÉqÒ! A~ÉHÉùÒ +à´ÉÉ NÉÖùÖiÉÒY{Éà ©Éá Hà÷±ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ HùÉ´ÉÒ? <l«ÉÉÊq ~ÉýÉÉlÉÉ~É~ÉÚ´ÉÇH KÉ©ÉÉ ©ÉÉNÉÅlÉÉ PÉÉlÉÒH©ÉÉâ{ÉÉ KÉ«É wÉùÉ lÉà©É{Éà Hà´É±É[ÉÉ{É oÉ> NÉ«ÉÖÅ! ùÉmÉà +ÅyÉÉùÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ù¾à±ÉÉ »É~ÉÇ{Éà Hà´É±É[ÉÉ{É wÉùÉ XiÉÒ{Éà, NÉÖùÖiÉÒY{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà©É{ÉÉ ¾ÉoÉ{ÉÉ »ÉÅoÉÉùÉ ~Éù ©ÉÚH´ÉÉ WlÉÉÅ XNÉÒ NÉ«Éà±ÉÉ SÉÅq{É¥ÉɱÉÉ »ÉÉy´ÉÒY{Éà LÉ¥Éù ~ÉeÒ Hà ʶɺ«ÉÉ{Éà Hà´É±É[ÉÉ{É oÉ> NÉ«ÉÖÅ Uà, +à÷±Éà lÉùlÉ `+¾Éà! ©Éá Hà´É±É[ÉÉ{ÉÒ{Éà c~ÉHÉà +É~ÉÒ{Éà +ɶÉÉlÉ{ÉÉ HùÒ'! >l«ÉÉÊq »´ÉqÉàºÉq¶ÉÇ{É ~ÉÚ´ÉÇH KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ù©ÉlÉÉ +à´ÉÉ lÉà©É{Éà ~ÉiÉ Hà´É±É[ÉÉ{É ¡ÉNÉ÷ oÉ> NÉ«ÉÖÅ! lÉà+Éà ¥ÉÅ{Éà WiÉÉ yÉÉùlÉ lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉ©ÉÚ±ÉÒ §ÉÚ±É{ÉÉà ¥ÉSÉÉ´É XàùqÉù ùÒlÉà HùÒ ¶ÉHlÉ, ~ÉùÅlÉÖ Xà lÉà©É H«ÉÈÖ ¾ÉàlÉ, lÉÉà ¶ÉÖÅ lÉà©É{Éà Hà´É±É[ÉÉ{É ¡ÉNÉ÷ oÉÉlÉ? ¾ùNÉÒW {Éʾ. SÉÅe°rÉSÉÉ«ÉÇ{ÉÒ {Éà ʶɺ«É{ÉÒ KÉ©ÉÉ & ``©É¾ÉùÉW! +É{Éà qÒKÉÉ ±Éà´ÉÒ Uà. +É~ÉÒ vÉà qÒKÉÉ!'' +É´ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà wÉùÉ HùÉ«Éà±ÉÒ ©É¶HùÒoÉÒ NÉÖ»»Éà oÉ«Éà±ÉÉ SÉÅeùÖrÉSÉÉ«ÉǸÉÒ+à {É´É ~ÉÊùiÉÒlÉ «ÉÖ´ÉÉ{É{ÉÉ ©É»lÉH{ÉÉà ±ÉÉàSÉ HùÒ {ÉÉL«ÉÉà. ~ÉùÅlÉÖ §ÉÊrH

S. B. ENTERPRISES

❏ METAL SCREWS & MACHINE SCREWS ❏ COLLAR NUT-BOLTS ❏ SPRING / PLAIN WASHERS

❏ COTTER PINS ❏ NUT-BOLTS/PETROL PIPES ❏ ALL SORTS OF FASTNERS

(O) : 2386 8504 3001 5223 (R) 2891 6449 I. C. : 5223 CELL : 98690 46523

Specially for MARUTI - FIAT - AMBASSADOR - TATA SUMO - JEEP - SANTRO - INDICA - QUALIS

12-B, SETHIA BHUVAN, BENHAM HALL LANE, MUMBAI - 400 004.

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 13


~ÉÊùiÉÉ©Éà +à «ÉÖ´ÉÉ{Éà »É´É³ÖÅ W Ê´ÉSÉÉ«ÉÈÖ. ~ÉÉàlÉÉ{Éà »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ HÒSÉe©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù HÉh{ÉÉù +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ{Éà +àiÉà ~Éù©ÉÉà~ÉHÉùÒ ©ÉÉ{«ÉÉ +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »´ÉW{ÉÉà wÉùÉ »ÉŧÉÊ´ÉlÉ H{ÉeNÉlÉoÉÒ lÉà©É{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ LɧÉÉ A~Éù ¥Éà»ÉÉeÒ, »ÉÅy«ÉÉ »É©É«Éà ¥ÉÒX NÉÉ©É lÉù£ WlÉÉÅ +ÅyÉÉùÉ©ÉÉÅ LÉÉeÉ ÷àHùÉ´ÉÉ³Ò W©ÉÒ{É{Éà ±ÉÒyÉà +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ{Éà lÉH±ÉÒ£ ~Ée´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. lÉàoÉÒ NÉÖ»»Éà oÉ>{Éà lÉà+Éà ʶɺ«É{Éà HcÉàù ¶É¥qÉà wÉùÉ c~ÉHÉà +É~É´ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇH ©É»lÉH ~Éù qÅe ¡É¾Éù Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. UlÉÉÅ ~ÉiÉ ¾³ÖH©ÉÔ +à´ÉÉ lÉà ʶɺ«Éà +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ{ÉÉà ´ÉÉÅH {É Ê´ÉSÉÉùlÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉà +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ{Éà oÉ> ù¾à±ÉÒ +¶ÉÉlÉÉ{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù HùÒ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ{ÉÉà §ÉÉ´É Àq«É©ÉÉÅ yÉÉùiÉ HùÒ ~ÉýÉÉnÉÉ~É H«ÉÉâ, lÉÉà lÉà©É{Éà Hà´É±É[ÉÉ{É oÉ> NÉ«ÉÖÅ! lÉàoÉÒ ¾´Éà lÉà+Éà »É©ÉlÉ±É ù»lÉàoÉÒ SÉɱɴÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. +ÉoÉÒ +ÅlÉà +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ{Éà V«ÉÉùà L«ÉÉ±É +É´«ÉÉà Hà ʶɺ«É{Éà Hà´É±É[ÉÉ{É ¡ÉNÉ÷ oÉ> NÉ«ÉÖÅ Uà l«ÉÉùà ʶɺ«É{ÉÉ LɧÉÉ A~ÉùoÉÒ {ÉÒSÉà ClÉùÒ{Éà, `+¾Éà! ©Éá Hà´É±É[ÉÉ{ÉÒ{ÉÒ +ɶÉÉlÉ{ÉÉ HùÒ' >l«ÉÉÊq »´ÉqÉàºÉq¶ÉÇ{É +{Éà ʶɺ«É{ÉÉ NÉÖiÉq¶ÉÇ{É HùlÉÉÅ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É wÉùÉ KÉ~ÉHKÉàÊiÉ ©ÉÅeÉ> WlÉÉÅ PÉÉlÉÒH©ÉÉâ{ÉÉà KÉ«É oÉlÉÉÅ lÉà©É{Éà ~ÉiÉ Hà´É±É[ÉÉ{É ¡ÉNÉ÷ oÉ> NÉ«ÉÖÅ! ¶Éä±ÉHùÉWʺÉÇ +{Éà ~ÉÅoÉH{ÉÒ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ & ¶Éä±ÉH ùÉX+à ´ÉäùÉN«É ~ÉÉ©ÉÒ qÒKÉÉ ±ÉÒyÉÒ. +{ÉÖJ©Éà 500 ʶɺ«ÉÉà{ÉÉ NÉÖùÖ +à´ÉÉ lÉà+Éà ¶Éä±ÉHùÉWʺÉÇ lÉùÒHà Ê´ÉL«ÉÉlÉ oÉ«ÉÉ. ~ÉùÅlÉÖ H©ÉÇ »ÉÅ«ÉÉàNÉà Al~É}É oÉ«Éà±É ´«ÉÉÊyÉ{ÉÒ §ÉÎGlÉ §ÉÉ´Éà HùÉlÉÒ ÊSÉÊHl»ÉÉ qù©«ÉÉ{É ù»ÉH»É´ÉÉ³É +ɾÉù{ÉÒ ±ÉɱɻÉÉ Al~É}É oÉ> WlÉÉÅ +l«ÉÅlÉ ¡É©ÉÉqÒ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ. ù»ÉH»É´ÉɳÉà +ɾÉù §Éù~Éà÷ ´ÉÉ~ÉùÒ{Éà Êq´É»É-ùÉlÉ H±ÉÉHÉà »ÉÖyÉÒ DP«ÉÉ W Hùà. ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ ~ÉÊe±Éà¾iÉ +ÉÊq +ɴɶ«ÉH yÉ©ÉÇÊJ«ÉÉ+Éà©ÉÉÅ ~ÉiÉ Ê¶ÉÊoɱÉlÉÉ +É´ÉÒ NÉ>. ~ÉÊùiÉÉ©Éà lÉà©É{ÉÉ 499 ʶɺ«ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÅ«É©É ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà{ÉÒ ùKÉÉ LÉÉlÉù +{«ÉmÉ Ê´É¾Éù HùÒ NÉ«ÉÉ. ~ÉùÅlÉÖ ~ÉÅoÉH ©ÉÖÊ{É {ÉÉ©Éà Sanjay P. Shah

lÉà©É{ÉÉ ©ÉÖL«É »ÉÖÊ´É{ÉÒlÉ Ê¶Éº«É lÉà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà W SÉÉà©ÉÉ»ÉÖ ùÂÉ. +{Éà NÉÖùÖ ©É¾ÉùÉW{ÉÉ A~ÉHÉù{Éà W {ÉWù »É©ÉKÉ ùÉLÉÒ{Éà lÉà©É{ÉÉ ¡Él«Éà WùÉ~ÉiÉ qÖ§ÉÉÇ´É {É ±ÉÉ´ÉlÉÉÅ lÉà©É{ÉÒ qùàH ¡ÉHÉùà »Éà´ÉÉ HùlÉÉÅ ùÂÉ. SÉÉà©ÉÉ»ÉÒ ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ Hù´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà ¶Éä±ÉHùÉWʺÉÇ »ÉÚ> NÉ«ÉÉ, lÉÉà ~ÉiÉ ~ÉÅoÉH ©ÉÖÊ{É lÉà©É{ÉÉ ¡Él«Éà +»ÉqçÉÉ´É {É ±ÉÉ´ÉlÉÉÅ »´É«ÉÅ SÉÉà©ÉÉ»ÉÒ ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ ©ÉÖW¥É LÉ©ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à, lÉà©É{ÉÉ SÉùiÉ ~Éù yÉÒ©ÉàoÉÒ ¾ÉoÉ ùÉLÉlÉÉÅ XNÉÒ NÉ«Éà±ÉÉ +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ+à HcÉàù ¶É¥qÉà©ÉÉŠʶɺ«É{Éà c~ÉHÉà +É~«ÉÉà. lÉÉà ~ÉiÉ »ÉÖÊ´É{ÉÒlÉ Ê¶Éº«Éà NÉÖùÖ{ÉÉ qÉàºÉ {É Ê´ÉSÉÉùlÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà W ´ÉÉÅH Ê´ÉSÉÉùÒ {ÉªÉ ¶É¥qÉàoÉÒ NÉÖùÖ{ÉÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÉÅNÉÒ. +ÉoÉÒ NÉÖùÖ{Éà ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÉq ¥Éq±É +l«ÉÅlÉ ~ÉýÉÉnÉÉ~É UlÉÉÅ HcÉàù ¡ÉÉ«ÉÊýÉlÉ »´ÉÒHÉùÒ +¡É©ÉnÉ~ÉiÉà »ÉÅ«É©É ~ÉÉ³Ò +ÉLÉùà Ê»ÉuÊNÉùÒ ~Éù +iɶÉiÉ »´ÉÒHÉùÒ ©ÉÉàKÉ{Éà ~ÉÉ©«ÉÉ. ùÉLÉoÉÒ LÉùeÉ´ÉÉ UlÉÉÅ NÉÖùÖ{ÉÒ »ÉHÉùÉl©ÉH Ê´ÉSÉÉùiÉÉ &¥É¾Ö©ÉÉ³Ò Ê¥É±eÓNÉ{ÉÉ A~Éù{ÉÉ ©ÉɳàoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{Éà Ê¥É{ÉW°ùÒ +à´ÉÒ ùÉLÉ, Xà«ÉÉ Ê´É{ÉÉ W AlÉɴɳoÉÒ {ÉÒSÉà £áHÒ, ù»lÉÉ ~ÉùoÉÒ ~É»ÉÉù oÉ> ù¾à±ÉÉ NÉÖùÖ Ê¶Éº«É A~Éù ùÉLÉ ~ÉelÉÉÅ W yÉÚ+ÉÅ ~ÉÚ+ÉÅ oÉ«Éà±ÉÉà ʶɺ«É +à ¥É¾à{É{Éà c~ÉHÉà +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à A~Éù SÉe´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. l«ÉÉùà NÉÖùÖ+à HÂÖÅ& ´Él»É! ~ÉÉe ©ÉÉ{ÉÒ+à ¡É§ÉÖ{ÉÉà Hà, +É~ÉiÉÉ A~Éù ©ÉÉmÉ cÅeÒ ùÉLÉ W {ÉÉLÉÒ Uà. ¥ÉÉHÒ +É~ÉiÉÖÅ ´ÉlÉÇ{É lÉÉà +à´ÉÖÅ Uà Hà +É~ÉiÉÒ A~Éù yÉNÉyÉNÉlÉÉ +ÅNÉÉùÉ W ´Éù»É´ÉÉ Xà>+à. +É lÉÉà ¶ÉÚ³Ò{ÉÒ »ÉX »ÉÉà«ÉoÉÒ W ~ÉlÉÒ NÉ>. +É÷±ÉÒ ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ Xà +É~ÉiÉà JÉàÊyÉlÉ oÉ> W>+à. lÉÉà ~ÉUÒ +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ +{Éà »ÉÅ»ÉÉùÒ Y´ÉÉà©ÉÉÅ ¶ÉÉà £HÇ? »´ÉqÉàºÉ q¶ÉÇ{É©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒH³à±ÉÒ NÉÖùÖ´ÉÉiÉÒ »ÉÉŧɳÒ{Éà ʶɺ«É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ JÉàyÉ ¥Éq±É ¶ÉùÊ©ÉÅqÉà ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà +{Éà KÉ©ÉÉ ©ÉÉÅNÉÒ ¶ÉÉÅlÉ oÉ«ÉÉà. »É´É³Ò Ê´ÉSÉÉùiÉÉ{ÉÖÅ Hà´ÉÖÅ »ÉÖLÉq ~ÉÊùiÉÉ©É! »ÉÅlÉ +àH{ÉÉoÉ{ÉÉà KÉ©ÉɧÉÉ´É &- NÉÅNÉÉ »{ÉÉ{É HùÒ{Éà ~ÉÉUÉ £ùÒ ù¾à±ÉÉ »ÉÅlÉ +àH{ÉÉoÉ A~Éù HÉà> ©ÉֻɱɩÉÉ{É XiÉÒ Xà>{Éà oÉÚÅH«ÉÉà, WùÉ ~ÉiÉ NÉÖ»»Éà oÉ«ÉÉ Ê´É{ÉÉ »ÉÅlÉ ~ÉÉUÉ NÉÅNÉÉ»{ÉÉ{É Hù´ÉÉ NÉ«ÉÉ.

BRANCH FACTORY

NEW OPTIK COMPUTERISED EYE TESTING & CONTACT LENS CLINIC Opp. Kasturi Plaza, Manpada Rd, Dombiavli (E), Tel.: 2448980

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

PURVESH ENTERPRISE

OPTICAL

Sunil Shah

PALACE

2, Neelkanth Shopping Centre, Cama Lane, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 086. P.: 25129516

»É~÷à©¥Éù 2010 14


¥ÉÒY´ÉÉù ~ÉiÉ +à ©ÉֻɱɩÉÉ{É oÉÚG«ÉÉà, lÉÉà ~ÉiÉ NÉÖ»»Éà oÉ«ÉÉ Ê´É{ÉÉ »ÉÅlÉ £ùÒ »{ÉÉ{ÉÉoÉâ NÉ«ÉÉ. +É©É 21 ´ÉÉù »ÉÅlÉà »{ÉÉ{É H«ÉÈÖ, ~ÉiÉ NÉÖ»»Éà {É oÉ«ÉÉ, l«ÉÉùà ©ÉֻɱɩÉÉ{Éà ~ÉNÉà ~ÉeÒ{Éà ©ÉÉ£Ò ©ÉÉÅNÉÒ. »ÉÅlÉ lÉà{Éà yÉ{«É´ÉÉq +É~ÉlÉÉÅ H¾à Hà `+É©É lÉÉà ¾ÖÅ +à´ÉÉà +ɳ»ÉÖ UÖÅ Hà ùÉàW £GlÉ +àH W ´ÉÉù »{ÉÉ{ÉoÉÒ ~ÉlÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ. ~ÉiÉ lÉ©Éà ©É{Éà +ÉWà 21 ´ÉLÉlÉ ~ÉÊ´ÉmÉ NÉÅNÉÉ»{ÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÒ lÉH +É~ÉÒ lÉà ¥Éq±É lÉ©ÉÉùÉà +ɧÉÉù!' +ÉoÉÒ ©ÉֻɱɩÉÉ{É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÚ±É ¥Éq±É ~ÉÉùÉ´ÉÉù ~ÉýÉÉlÉÉ~É oÉ«ÉÉà {Éà lÉà LÉùàLÉù »ÉVW{É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà. »ÉÅlÉ lÉÖHÉùÉ©É{ÉÒ »É´É³Ò Ê´ÉSÉÉùiÉÉ &- +l«ÉÅlÉ JÉàyÉÒ »´É§ÉÉ´É{ÉÒ ~Él{ÉÒ{ÉÉ ¾ÖH©ÉoÉÒ ¶ÉàùeÒ{ÉÉ »ÉÉÅcÉ LÉùÒqÒ{Éà PÉùà ~ÉÉUÉ £ùÒ ù¾à±ÉÉ »ÉÅlÉ lÉÖHÉùÉ©Éà ù»lÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà ¡Él«Éà{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒoÉÒ lÉà©É{Éà ¶ÉàùeÒ{ÉÉ »ÉÉÅcÉ ´É¾áSÉÒ +É~«ÉÉ. ¥ÉÉHÒ ù¾à±É +àH »ÉÉÅcÉà ±É>{Éà ~Él{ÉÒ{Éà +É~ÉlÉÉÅ NÉÖ»»Éà oÉ«Éà±É ~Él{ÉÒ+à lÉà©É{ÉÉ ¥ÉùeÉ©ÉÉÅ XàùoÉÒ »ÉÉÅcÉà £÷HÉ«ÉÉâ! l«ÉÉùà §ÉÉÅNÉÒ{Éà {ÉÒSÉà ~Éeà±ÉÉ ÷ÖHeÉ{Éà A~ÉÉeÒ{Éà ¾»ÉlÉÉÅ ¾»ÉlÉÉÅ lÉÖHÉùÉ©Éà HÂÖÅ Hà `+¾Éà! ©ÉÉùÉ

¡Él«Éà lÉÉùÒ Hà÷±ÉÒ §É±ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ Uà! lÉÖÅ ©ÉÉùÒ +yÉÉÈNÉ{ÉÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ +àH±ÉÉ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ lÉ{Éà ~É»ÉÅq {É ~Ée¬ÖÅ, lÉÉà ¾´Éà lÉÉùÒ +~ÉàKÉÉ ©ÉÖW¥É +àH ÷ÖHeÉà ¾ÖÅ LÉÉB UÖÅ, ¥ÉÒXà ÷ÖHeÉà lÉÖÅ LÉÉ!' +É »ÉÉŧɳlÉÉÅ W ~Él{ÉÒ{ÉÉ ùÉàºÉ{ÉÖÅ ¥Éɺ~ÉҧɴÉ{É oÉ> NÉ«ÉÖÅ! »ÉÅlÉ lÉÖHÉùÉ©É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ HùlÉÉÅ H¾àlÉÉ Hà `+Éà q«ÉÉ³Ö >¹Éù! ©ÉÉùÉ A~Éù lÉÉùÒ Hà÷±ÉÒ ¥ÉyÉÒ HÞ~ÉÉxʺ÷ Uà Hà lÉà ©É{Éà PÉù©ÉÉÅ W +à´ÉÖÅ Ê{ÉÊ©ÉnÉ +É~«ÉÖ Uà Hà, WàoÉÒ ©É{Éà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +É»ÉÎGlÉ W {É oÉÉ«É. +{Éà ¾ÖÅ lÉÉùÖÅ Ê{ÉùÅlÉù §ÉW{É H«ÉÉÇ HùÖÅ!' Hà´ÉÒ »É©«ÉHà ʴÉSÉÉùiÉÉ! +É A~ÉùÉÅlÉ ~ÉiÉ HÖùNÉeÖ ©ÉÖÊ{É, NÉW»ÉÖHÖ©ÉÉ±É ©ÉÖÊ{É, ©ÉàlÉÉùW ©ÉÖÊ{É, LÉÅyÉH ©ÉÖÊ{É ´ÉNÉàùà{ÉÉ »ÉÖ¡ÉÊ»Éu xº÷ÉÅlÉ ~ÉiÉ +É Ê´ÉºÉ«É{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ »É©«ÉHà ¡ÉHÉùà Ê´ÉSÉÉùÒ lÉà©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÉàyÉ~ÉÉc OɾiÉ HùÒ »´ÉqÉàºÉq¶ÉÇ{É-~ÉùNÉÖiÉq¶ÉÇ{É °~É Positive Thinking{ÉÒ H³É wÉùÉ »ÉÉSÉÒ KÉ©ÉÉ{ÉÉ Êq´«É »ÉqÃNÉÖiÉ{Éà +Él©É»ÉÉlÉà HùÒ+à, +à W ©ÉÅNɱɧÉÉ´É{ÉÉ!

+àH{Éà ÊSÉnɨÉÅ¶É ¾Éà«É lÉÉà lÉà{ÉÉ ~ÉÉ÷Ç{Éù{Éà +à{ÉÖÅ UNÉiÉÖÅ Êù»H +©ÉàÊùH{É Êù»ÉSÉÇùÉà+à {ÉÉáy«ÉÖÅ Uà Hà +àH ´«ÉÎGlÉ{Éà Êe©ÉàÎ{¶É«ÉÉ +à÷±Éà Hà ÊSÉnɨÉŶÉ{ÉÒ Î»oÉÊlÉ ¾Éà«É lÉÉà lÉà{ÉÉ ¥ÉÒX ~ÉÉ÷Ç{Éù{Éà ~ÉiÉ +à´ÉÉÅ W ±ÉKÉiÉÉà qàLÉÉ´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ U NÉiÉÒ ´ÉyÉÖ oÉ> X«É Uà. +É©É ~ÉiÉ ©ÉàÊeH±É »ÉÉ«É{»É©ÉÉÅ Êe©ÉàÎ{¶É«ÉÉ{Éà +àH ùÉàNÉ {ÉoÉÒ ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉà, ~ÉùÅlÉÖ Hà÷±ÉÉÅH ±ÉKÉiÉÉàoÉÒ W »É©ÉW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É©ÉÉÅ ©Éà©ÉùÒ ±ÉÉè»É, +H³É©ÉiÉ, ©ÉÚe λ´ÉÅN»É Wà´ÉÉ ¡ÉÉॱÉà©É oÉ´ÉÉ A~ÉùÉÅlÉ +SÉÉ{ÉH W ´«ÉÎGlÉl´É{ÉÉÅ ~ÉÉ»ÉÉÅ©ÉÉÅ ¥Éq±ÉÉ´É +É´ÉÒ X«É Uà lÉà©É W +Éà±]É>©É»ÉÇ Wà´ÉÒ úÉà>{É{ÉÒ Î»oÉÊlÉ oÉ> X«É Uà. Êù»ÉSÉÇùÉà+à {ÉÉáy«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà Xà ~Él{ÉÒ{Éà Êe©ÉàÎ{¶É«ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà ~ÉÊlÉ{Éà ¥ÉÉùNÉiÉÒ ´ÉyÉÖ ¶ÉG«ÉlÉÉ ù¾à Uà +{Éà ~ÉÊlÉ{Éà Êe©ÉàÎ{¶É«ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà ~Él{ÉÒ{Éà 3.7 NÉiÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ ´ÉyÉÖ ¾Éà«É Uà. »ÉùàùÉ¶É Xà>+à lÉÉà ~ÉÉ÷Ç{Éù©ÉÉÅ ~ÉiÉ ÊSÉnɨÉŶÉ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ U NÉiÉÒ ´ÉyÉÒ X«É Uà.

(´ÉÉ~ÉÒ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ) ¸ÉÒ Ê¥ÉÊ~É{ɧÉÉ> ¡ÉÊ´ÉiÉSÉÅr ©É¾àlÉÉ{ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ ÊSÉ. y´ÉÊ{É{ÉÉ ¶É֧ɱÉN{É ¸ÉÒ LÉÖ¶ÉɱɧÉÉ> WàSÉÅq§ÉÉ> ´ÉÉyÉù{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ÊSÉ. ¸Éà«ÉÉÅ»É »ÉÉoÉà oÉ«ÉÉ lÉà ¡É»ÉÅNÉà ¸ÉÒ ©É{ÉÖ§ÉÉ> +W©ÉàùÉ

+W©ÉàùÉ +à»÷à÷ HÉÖÅ.

¥ÉÉàùҴɱÉÒ-«ÉÉàNÉÒ{ÉNÉù-©ÉÒùÉùÉàe-SÉÒHÖ´ÉÉeÒ-+àH»Éù ùÉàe-¥ÉÉàùҴɱÉÒ (>»÷) ¢±Éà÷Éà/qÖHÉ{ÉÉà/ùàeÒ/¥ÉÅyÉÉlÉÉ©ÉÉÅ lÉà©ÉW ±ÉÒ´É-±ÉÉ«É»É{»ÉoÉÒ ±Éà´ÉÉ/´ÉàSÉ´ÉÉ lÉà©ÉW ¡ÉÉà~É÷Ô ©ÉÉ÷à HÉà> ~ÉiÉ XlÉ{ÉÒ »É±Éɾ ±Éà´ÉÉ »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÉyÉÉà. +ÉèÊ£»É & +à/7, qÖHÉ{É {ÉÅ.4, +àH»Éù ùÉàe, «ÉÉàNÉÒ{ÉNÉù, ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-400 092. £Éà{É & (+Éè) 28331955 / 28331709 (PÉù) 28331353

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 15


~É«ÉÖǺÉiÉ ´ÉºÉÉÇ ~É«ÉÇÖºÉiÉ ´ÉºÉÉÇ °©É]Ö©É HùlÉÒ +É´ÉÒ, +É{ÉÅq{ÉÉ oÉɳ §ÉùÒ{Éà ±ÉÉ´ÉÒ. §ÉÉ´ÉÖHÉà +à{Éà ¡Éà©ÉoÉÒ ´ÉyÉÉ´ÉÉà! »É{©ÉÉ{ÉÉà! »ÉlHÉùÉà! +É W lÉÉà ¡ÉÉÅNÉiÉ©ÉÉÅ XiÉà ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ©Éà¾Ú±ÉÉ ´Éù»«ÉÉ Uà.

ùÊlÉ +ùÊlÉ°~É +É´ÉÒ ~Éeà±ÉÒ OÉÒº©ÉFlÉÖ©ÉÉÅ lÉ~ÉÒ NÉ«Éà±ÉÉ

+Él©ÉÉ+Éà{Éà »É©ÉlÉÉ{ÉÉ {ÉÒù ´Éeà §ÉÓX´ÉlÉÒ ~É«ÉÇÖºÉiÉÉ ´ÉºÉÉÇ +É~ÉiÉÉ »ÉÉä{ÉÉ ~ÉiÉ HºÉÉ«ÉÉà{ÉÉ lÉÉ~É{Éà qÚù HùÉà!

«ÉÖNÉÉà{ÉÉ «ÉÖNÉÉàoÉÒ +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ »ÉÅ»ÉÉùÒ+Éà{ÉÉ »{Éà¾,

lÉà{ÉÒ X³©ÉÉÅ »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ{Éà »ÉlÉlÉ ¥Éɳà Uà. lÉÉà ¾à ~É«ÉÇÖºÉiÉ ´ÉºÉÉÇ! +É´ÉÒ X³©ÉÉÅ ¥É³lÉÉÅ +©É{Éà ¥É¾Éù HÉhÉà +{Éà +§ÉÒ§ÉùÒ ´ÉÞʺ÷ ´Éù»ÉÉ´ÉÉà!

ºÉeÃÊù~ÉÖ+à ¾É»«ÉÉÊq U ¶ÉmÉÖ+Éà Uà. lÉÉà ¾É»«É{ÉÉà ¾±É´ÉÉà,

ùÊlÉ{ÉÉà ùiÉHÉù, +ùÊlÉ{ÉÉà +ÅlÉ»lÉÉ~É, §É«É{ÉÉà §É«ÉÅHù ´ÉÅ÷Éà³, ¶ÉÉàH{ÉÒ PÉàùÒ UÉ«ÉÉ +{Éà qÖ&LÉÒ Hù{ÉÉùÒ qÖNÉÈUÉ& +É U ¶ÉmÉÖ+ÉàoÉÒ »ÉqÉ«É §ÉeHà ¥É³à±ÉÉ +Él©ÉÉ{Éà ¶ÉÉÅÊlÉ ¥ÉKÉ´ÉÉ ~É«ÉÇÖºÉiÉÉ ´ÉºÉÉÇ +É´ÉÒ NÉ> Uà. lÉà ´ÉºÉÉÇ©ÉÉÅ »{ÉÉ{É HùÉà {Éà §ÉeHÉ+Éà{Éà cÉùÉà!

iÉ©ÉÉà

~É«ÉÇÖºÉiÉ ´ÉºÉÉÇùÉiÉÒ{Éà! +É ´ÉºÉÉÇùÉiÉÒ XlÉXlÉ{ÉÒ {Éà §ÉÉlɧÉÉlÉ{ÉÒ »ÉÖÅqù »ÉÉ©ÉOÉÒ ±ÉÉ´ÉÒ Uà... Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉ~ÉÉà{ÉÉ »ÉÖÅqù ©Éà´ÉÉ ©ÉÒcÉ> ±ÉÉ´ÉÒ Uà. +ÉùÉyÉ{ÉÉ{ÉÉ X> NÉÖ±ÉÉ¥É{ÉÉ ~ÉÖº~ÉÉà ±ÉÉ´ÉÒ Uà. »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÒ »ÉÅNÉÒ{É »ÉùNÉ©É ±ÉÉ´ÉÒ Uà. §ÉÉ´ÉÖHÉà! AcÉà, »´ÉÒHÉùÉà +{Éà +É »ÉÉ©ÉOÉÒ{Éà lÉù¥ÉÉà³ ¥É{ÉÒ{Éà ©ÉÉiÉÉà. ùlÉà Uà »ÉqÉ«É Wä{ɶÉÉ»É{É{ÉÒ W«ÉW«ÉHÉù{ÉÉà PÉÅ÷Éù´É! ~É«ÉÇÖºÉiÉ ´ÉºÉÉÇ qà´ÉÒ{ÉÉà Hà´ÉÉà ©ÉÒcÉà ùiÉHÉù {Éà

´É

]iÉHÉù Uà! lÉà{ÉÉ ùiÉHÉùà ]iÉHÉùà Hà÷±ÉÉ«É Y´ÉÉà{ÉÉ ©ÉÉྰ~ÉÒ ©Éq AlÉùÒ NÉ«ÉÉ Uà, +{Éà ~ÉÉNɱÉlÉÉ qÚù qÚù LÉ»ÉÒ NÉ> Uà. +Éà ´ÉºÉÉÇqà´ÉÒ! ´Éù»ÉÉà, LÉÚ¥É ´Éù»ÉÉà +{Éà +{ÉÉÊq{ÉÉÅ lÉÉ~É ¥ÉÖ]É´ÉÉà! l{ÉÉà{ÉÉ hNɱÉàhNɱÉÉ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ«É ©É©©ÉiɶÉàc{Éà WùÉ«É ¶ÉÉÅÊlÉ Hà ¶ÉÒlɱÉlÉÉ ¾lÉÒ? {ÉÉ, +à lÉÉà ´ÉyÉÖ{Éà ´ÉyÉÖ yÉ{É ±ÉɱɻÉÉ{ÉÒ §Ée§ÉelÉÒ +ÎN{ÉV´ÉɳɩÉÉÅ ±É~Éà÷ÉlÉÉà WlÉÉà ¾lÉÉà. lÉÉà +à ©ÉùÒ{Éà G«ÉÉÅ NÉ«ÉÉà? »ÉÉlÉ©ÉÒ {ÉùH©ÉÉÅ {Éà? lÉÉà ¾à §ÉÉN«É´ÉÉ{ÉÉà! lÉ©Éà ~ÉiÉ +É §ÉÉäÊlÉH yÉ{ɱÉɱɻÉÉ{ÉÒ §Ée§ÉelÉÒ +ÉNÉ{ÉÒ V´ÉɳɩÉÉÅoÉÒ §ÉÉNÉÒ UÚ÷´ÉÉ ~É«ÉÇÖºÉiÉ ´ÉºÉÉÇ{Éà +~É{ÉÉ´ÉÉà. lÉÉà ±ÉɱɻÉÉ UÚ÷Ò W¶Éà +{Éà lÉ{É©É{ÉY´É{É©ÉÉÅ ¶ÉÒlɱÉlÉÉ £ùÒ ´É³¶Éà. (¶ÉÉ){ÉÒ +ʧɱÉɺÉÉ ùÉLɶÉÉà ? +ʧɱÉɺÉÉ ùÉLÉ´ÉÒ ¾Éà«É, lÉÉà +àH ©ÉÉàKÉ{ÉÒ W ùÉLÉÉà! ¥ÉÒY qÖ{«É´ÉÒ +ʧɱÉɺÉÉ+Éà >SUÉ+Éà Hà +ÉHÉÅKÉÉ+Éà lÉÉà §Ée§ÉelÉÒ lÉÞºiÉÉ{ÉÒ +ÉNÉ©ÉÉÅ ¾Éà©ÉÒ qà¶Éà...©ÉÉ÷à ~ÉÖi«ÉÉl©ÉÉ+Éà! lÉ©Éà »ÉÉä +àH +ʧɱÉɺÉÉ ©ÉÉàKÉ{ÉÒ W ùÉLÉXà! Wà+Éà lÉÞºiÉÉ{ÉÒ +ÉNÉ©ÉÉÅ »É~ÉeÉ«ÉÉ Uà, lÉà+Éà{Éà ~ÉiÉ ~É«ÉÇÖºÉiÉ ´ÉºÉÉÇ +É´ÉHÉùà Uà. lÉÉà +É +É´ÉHÉù{Éà +ÅlÉùoÉÒ +É´ÉHÉùÒ ±É>{Éà ~É«ÉÇÖºÉiɴɺÉÉÇ©ÉÉÅ »{ÉÉ{É HùÉà {Éà ¶ÉÉÅÊlÉ ©Éà³´ÉÉà.

ù

ºÉÉ

»Éqà¾à {É¾Ó lÉÉà »©ÉÞÊlÉ qà¾à »©ÉùiÉ©ÉÉÅ »ÉqÉ ù¾Éà UÉà +É~É...

»´É. ʾ©ÉÉŶÉÖ SÉÅrHÉÅlÉ ±ÉÉLÉÉiÉÒ {ÉÉ »©ÉùiÉÉoÉâ ¾. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¡É£Ù±±ÉÉ¥Éà{É ±ÉÉLÉÉiÉÒ ù©ÉÉ¥Éà{É HÉÅÊlɱÉÉ±É PÉà±ÉÉiÉÒ

Ramniklal N. Vora

M a n u f a c t u r e r s o f : P H A R M A C E U T I C A L & F I N E C H E M I C A L S

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Works : W-52, M.I.D.C. Morivali, Ambarnath-421505. Dist. Thane. Ph. (95-0251) 2683236 Admn. Off.: Mahesh Apt., 5th Flr., Srimad Rajchandra Mandir Marg, Tilak Road, Ghatkopar (E), Mumbai - 400 077. Ph.: (022) 21025751 ● Fax: 21023983 ● Email: nikava@vsnl.com

»É~÷à©¥Éù 2010 16


ùÉNÉ Hà qÉàºÉoÉÒ, yÉÒùà Hà Xà¶ÉoÉÒ. WùÉ«É ©É{É qÖ&LÉ oÉ«ÉÖÅ ¾Éà«É, lÉÉà LÉ©ÉÒ+à ¾Éà¶ÉoÉÒ! HÉSÉ{ÉÉ ´ÉÉ»ÉiÉ HùlÉÉÅ«É {ÉÉWÖH ¾Éà«É Uà ©ÉÉ{É´É{ÉÖÅ ©É{É! +É ©É{É »ÉÉoÉà G«ÉÉùàH ´ÉSÉ{É{ÉÉ ´ÉW{ÉqÉù ~ÉɺÉÉiÉ ÷HùÉ«É Uà, l«ÉÉùà {ÉÉWÖH ©É{É LÉÅe LÉÅe©ÉÉÅ ´ÉàùÉ> X«É Uà +{Éà LÉÅeLÉÅe©ÉÉŠʴɧÉGlÉ +É ©É{É{Éà ~ÉÖ { É& +LÉÅ e ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà , +à ´ ÉÖ Å »ÉÉ౫ÉÖ¶É{É HÉà> »ÉÉ«É{÷Ò»÷à ¶ÉÉày«ÉÖÅ {ÉoÉÒ Hà HÉà> £àG÷ùÒ+à ¥É{ÉÉ´«ÉÖÅ {ÉoÉÒ. ~ÉùÅlÉÖ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉ ¶ÉÉ»É{Éà +É lÉÚ÷à±ÉÉ ©É{É{Éà, {ÉÅq´ÉÉ«Éà±ÉÉ Êq±É{Éà £ùÒoÉÒ +LÉÅe Hù´ÉÉ{ÉÉà +qçÉÖlÉ +{Éà »É£³ ¡É«ÉÉàNÉ ¥ÉlÉÉ´«ÉÉà Uà, +{Éà +à Uà & KÉ©ÉÉ «ÉÉSÉ{ÉÉ! Êq±ÉÊq±É{Éà XàelÉÉà ~ÉÖ±É KÉ©ÉÉ Uà. ©ÉÉmÉ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ{ÉÒ W +à lÉÉHÉlÉ Uà Hà ©É{É{ÉÒ Hù©ÉÉ«Éà±ÉÒ {ÉÉWÖH ´Éà±É{Éà, »{Éà¾{ÉÉ £Ý±ÉÉàoÉÒ +à »É§Éù HùÒ qà Uà. »ÉÉ©ÉÒ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ lÉÉà lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà W Hù´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É Hà, Wà{Éà +É~ÉiÉÉ wÉùÉ qÖ&LÉ oÉ«ÉÖÅ ¾Éà«É. KÉ©ÉÉ{ÉÒ «ÉÉSÉ{ÉÉ ~ÉUÒ Hùà±ÉÖÅ »ÉÉÅ´Él»ÉÊùH ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ W »ÉÉoÉÇH ¥É{Éà Uà. ~É´ÉÉÇÊyÉùÉW ~É«ÉÇÖºÉiÉ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ +{Éà oÉÉàeÉ Êq´É»É©ÉÉÅ lÉÉà Ê´ÉqÉ«É ~ÉiÉ oÉ> W´ÉÉ{ÉÉ. qÖ¶©É{É{Éà qÉà»lÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ{ÉÉà, ¶ÉmÉÖ{Éà Ê©ÉmÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ{ÉÉà +É ~É´ÉÇ{ÉÉà A~Éqà¶É +É~ÉiÉà OɾiÉ HùÒ+à +{Éà LÉ©ÉÉàLÉ©ÉÉ´ÉÉà{ÉÉà PÉÅ÷{ÉÉq HùÒ+à, lÉÉà W +É~ÉiÉÉ ©ÉÉ÷à +É ~É´ÉÇ »ÉÉoÉÇH oÉ«ÉÖ NÉiÉÉ«É.

KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ +÷à±Éà ¶É? ÅÖ q¶Ö©É{ÉÉ´É÷{ÉÅÖ ùÉY{ÉÉ©É,ÅÖ ´Éùä{ÉÅÖ Ê´É»ÉW{ÇÉ, »{ɾà{ÉÅÖ »ÉW{ÇÉ, Àq«É{ÉÒ Ê´É¶ÉɳlÉÉ +{Éà ʴɶÉÖÊu{Éà ©ÉÉ~É´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉ~ÉqeÅ +÷à±Éà W KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ! W{àÉÒ »ÉÉoÉà +¥ÉɱàÉÉ oÉ«ÉÉ ¾É«àÉ, lÉ{àÉÒ »ÉÉ©Éà »ÉÉ©ÉoàÉÒ SÉɱÉÒ{Éà W´ÉÅÖ X>à+.à +{Éà KÉ©ÉÉ ©ÉÉNÅÉ´ÉÒ X>à+.à +É÷±ÉÅÖ H«ÉÉÇ ~ÉUÒ X-àXà +ÉLÉÅÖ WNÉlÉ Yl«ÉÉ{ÉÉà +É{ÉqÅ +{ɧÖÉ´ÉÒ ¶ÉHɶÉ.à ~É´ÉÉÊÇyÉùÉW{ÉÒ ~É´ÚÉÇ »ÉyÅ«ÉÉ+à +{Éà »É´ÅÉl»ÉùÒ{ÉÒ »É±ÉiÚÉÒ »ÉyÅ«ÉÉ+,à ©ÉmäÉÒ{ÉÉ ©ÉÉeÅ´Éà ¾«äÉÉ{ÉÉ ¾làÉ~É´ÚÉHÇ »É©É»lÉ Y´ÉùÉʶÉ{Éà LÉ©ÉÉ´ÉÒ{Éà ¾«äÉÉoÉÒ ¾³´ÉÉ ¥É{ÉÒ W´ÉÉ{ÉÅÖ U.à +É Y´É{É«ÉÉmÉÉ ~ÉiÚÉÇ oÉÉ«É, lÉà ~ɾ±àÉÉÅ HÉ>à{ÉÒ«É »ÉÉoÉà NÉÉcÅÉà ¥ÉyÅÉÉ> ¾É«àÉ, lÉÉà WlÉÉ ~É´ÚÉâ lÉà NÉÉcÅÉà UÉeàÒ{Éà W´ÉÉ{ÉÅÖ U.à +{Éà Y´É{É W©àÉ Y´É´ÉÉ W´àÉÅÖ U,à lÉ©àÉ Y´É{É{Éà ©ÉÉiÉ´ÉÉ W´àÉÅÖ ~ÉiÉ U,à lÉà ´ÉÉlÉ{ÉÉà L«ÉÉ±É ùÉLÉÒ¶ÉÖÅ, lÉÉà KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ{ÉÖÅ ©É¾l´É +É~ÉÉ+ à É~É »É©ÉX> W¶É.à ``±ÉelÉÒ ]NÉelÉÒ +É qÊÖ{É«ÉÉ{Éà +Hà Êq{É ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù SÉÓy«ÉÉ ùɾà X´ÉÅÖ ~Ée¶É.à'' +É NÉÒlÉ »ÉÉSÉÉ Êq±ÉoÉÒ NÉÉ´ÉÅÖ ¾¶É,à lÉÉà ~ɫɺÖÇÉiÉ{ÉÒ ¡ÉùàiÉÉ{Éà ]Ò±ÉÒ W ±É´àÉÒ ~Ée¶É.à +É ¡ÉùàiÉÉ{Éà ]Ò±«ÉÉ ¥ÉÉq KÉ©ÉÉ{ÉÅÖ +ÉqÉ{É +{Éà ¡ÉqÉ{É +É~ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à »É¾W ¥É{ÉÒ W¶É.à +É´ÉÒ »ÉɾÊWHlÉÉ +É~ÉiÉÉ Y´É{É{ÉÒ »É©Éu Þ ¥É{É,à +W à +Hà{ÉÒ +Hà +~ÉKàÉÉ.

VENUS ENGINEERING CO.

(AN ISO 9001 : 2008 CO.) VIPUL MEHTA : 9892829565 SANJAY MEHTA : 9869054329

MANUFACTURERS & ENGINEERS : Stainless Steel, High Tensile Bolts, Nuts, Studs, All Types of Screws, Allen Cap, Cotter Pin, U Bolt, Eye Bolt, Ring Nut, S. S. Dairy & Pipe Fitting, All Types of S. S. Valves, Pipe Holding Clamps, T. C. Clamp, Steel Balls & Other Industrial Items. 125/127, Narayan Dhuru Stgreet, 1st Floor, Off. No. 107, Mumbai - 400 003. Tel.: (O) 23112551 Tele Fax: 30292551 E-mail: venusenggco@yahoo.com

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 17


+{ÉàH ùÉàNÉÉà{ÉÖÅ ©ÉÚ³ UÖ~ÉÉ«Éà±ÉÖÅ Uà +ÉàÊ£»É©ÉÉÅ ©ÉÉàH±É{ÉÉù & {ÉÒ~ÉÉ ¥ÉÒ. qÉà¶ÉÒ (~É´É>) lÉÉWàlÉù©ÉÉÅ {«ÉÖ]Ò±Éà{e{ÉÉ »ÉŶÉÉàyÉHÉà+à ¶ÉÉàyÉÒ HÉh¬ÖÅ Uà Hà ¾ÉèÊ»~É÷±É©ÉÉÅ eÒ~É ´Éà>{É pÉÉà©¥ÉÉà»ÉÒ»É Wà´ÉÒ »É©É»«ÉÉoÉÒ ~ÉÒeÉlÉÉ Wà÷±ÉÉ qqÔ+Éà Uà +à©ÉÉÅoÉÒ mÉÒX §ÉÉNÉ{ÉÉ qqÔ+Éà ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«É »ÉÖyÉÒ eà»H ~Éù ¥Éà»ÉÒ{Éà »ÉlÉlÉ HÉ©É Hù´ÉÉ{Éà HÉùiÉà +É ùÉàNÉ{ÉÉà §ÉÉàNÉ ¥É{«ÉÉ Uà. +É ùÉàNÉ©ÉÉÅ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ±ÉÉà¾Ò{ÉÉ »ÉÚK©É NÉdÉ+Éà ¥É{Éà Uà Wà Àq«É, £à£»ÉÉÅ Hà ©ÉNÉW©ÉÉÅ +÷´ÉÉ> X«É lÉÉà Y´É±ÉàiÉ »ÉÉÊ¥ÉlÉ oÉ> X«É Uà. ´«ÉÎGlÉ ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«É »ÉÖyÉÒ úÉàH ±ÉÒyÉÉ ´ÉNÉù »ÉlÉlÉ eà»H ~Éù HÉ©É Hùà lÉÉà lÉà©É{Éà eÒ~É ´Éà>{É pÉÉà©¥ÉÉà»ÉÒ»É Wà´ÉÒ »É©É»«ÉÉ oÉ´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ lÉÉà ´ÉyÉÒ W X«É Uà, ~ÉiÉ +ÉàÊ£»É{ÉÉ +{«É A~ÉHùiÉÉà, »ÉÉyÉ{ÉÉà +{Éà ´«É´É»oÉÉ+Éà{Éà HÉùiÉà ¥ÉÒX ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ XàLÉ©É ~ÉiÉ lÉÉà³ÉlÉÖÅ ù¾à Uà. +àù HÎ{e¶ÉÊ{ÉÅNÉ & ¥É¾Éù Hɳ]ɳ NÉù©ÉÒ ¾Éà«É l«ÉÉùà +ÉàÊ£»É{ÉÖÅ +àù HÎ{e¶ÉÊ{ÉÅNÉ cÅeH§ÉùÒ ùɾlÉ +É~Éà Uà, ~ÉiÉ ´ÉÉ>ù»É´ÉÉ³Ò SÉà~ÉÒ ¶ÉùqÒ +{Éà £Ý±É{ÉÉà £à±ÉÉ´ÉÉà Hùà Uà. ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´É ¶ÉùÒù{ÉÉ {ÉÉH©ÉÉÅ +Åqù{ÉÒ lÉù£ ©«ÉÖH»É{ÉÖÅ ~ÉÉlɳÖÅ +É´ÉùiÉ +É´Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà Wà SÉà~É »ÉÉ©Éà ùKÉiÉ +É~Éà Uà. +ÉàÊ£»É©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ +àù HÎ{e¶É{É{ÉÉ HÉùiÉà ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{ÉÉà §ÉàW PÉ÷Ò X«É Uà +{Éà +É ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ{Éà HÉùiÉà {ÉÉH©ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ ©«ÉÖH»É{ÉÖÅ »lÉù ~ÉiÉ »ÉÖHÉ> X«É Uà. ©«ÉÖH»É{ÉÖÅ »lÉù »ÉÖHÉ> WlÉÉ ´«ÉÎGlÉ{Éà SÉà~É ±ÉÉNÉ´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ ´ÉyÉÒ X«É Uà. +àH »É´ÉâKÉiÉ ¡É©ÉÉiÉà qù +Éc +ÉàÊ£»É©ÉÉÅoÉÒ +àH +ÉàÊ£»É{ÉÒ ¾´ÉÉ »É¾ÉùÉ{ÉÉ ùiÉ Wà´ÉÒ §ÉàW ´ÉNÉù{ÉÒ +{Éà ¶ÉÖºH Uà. +É´ÉÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ{Éà HÉùiÉà ¾XùÉà H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà Êe¾É>eÄà¶É{É{ÉÉà §ÉÉàNÉ ¥É{Éà Uà +{Éà lÉà©É{Éà ©ÉÉoÉÖÅ qÖLÉ´ÉÖÅ +à SÉIù +É´É´ÉÉ Wà´ÉÒ »É©É»«ÉÉ+Éà »ÉlÉÉ´Éà Uà. +É »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ lÉà©É{ÉÒ HÉ«ÉÇKÉ©ÉlÉÉ PÉ÷à Uà +{Éà lÉà©É{Éà SÉIù ~ÉiÉ +É´ÉÒ ¶ÉHà Uà. +É

¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH &

~ÉÊùλoÉÊlÉoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ´ÉÉoÉÒ Êe¾É>eÄà¶É{ÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ´É³Ò, »É©É«ÉÉÅlÉùà ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà N±ÉÉ»É ±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à A§ÉÉ oÉ´ÉÉoÉÒ HÉ©É HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà W°ùÒ úÉàH ~ÉiÉ ©É³Ò X«É Uà. +ÉàÊ£»É{ÉÒ LÉÖù¶ÉÒ& +ÉèÊ£»É©ÉÉÅ ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«É »ÉÖyÉÒ ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà´ÉÉoÉÒ «ÉÉàN«É LÉÖù¶ÉÒ ~Éù ¥Éà»É´ÉÖÅ W°ùÒ Uà. Xà ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÒ LÉÖù¶ÉÒ «ÉÉàN«É {É ¾Éà«É lÉÉà ~ÉÒc{ÉÉ »{ÉÉ«ÉÖ ~Éù ´ÉyÉÉùà ~ÉelÉÖÅ q¥ÉÉiÉ +É´ÉÒ X«É Uà +{Éà ~ÉÒcqqÇ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ »ÉWÉÇ«É Uà. Xà +É »É©É»«ÉÉ+ÉàoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà »÷Éù +ÉHÉù´ÉÉ³Ò ~ÉÉÅSÉ ~ÉNÉ{ÉÒ LÉÖù¶ÉÒ{ÉÉà W A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉà Xà>+à. +É ¡ÉHÉù{ÉÒ LÉÖù¶ÉÒ+Éà ~ÉÒc{Éà ~ÉÖùlÉÉà +ÉùÉ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ ©Éqq Hùà Uà. XàHà +É´ÉÒ LÉÖù¶ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà +à{ÉÉà ´É~ÉùÉ¶É ~ÉiÉ «ÉÉàN«É ùÒlÉà Hù´ÉÉà Xà>+à. LÉÖù¶ÉÒ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà ~ÉNÉ W©ÉÒ{É ~Éù ÷aÉù ¾Éà´ÉÉ Xà>+à +{Éà NÉÉàciÉ «ÉÉàN«É ùÒlÉà ´É³à±ÉÉ ¾Éà«É +à >SU{ÉÒ«É Uà. LÉÖù¶ÉÒ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà LɧÉÉ+Éà +{Éà ~ÉÒc »ÉÒyÉÉ ¾Éà´ÉÉ Xà>+à H©~«ÉÖ÷ù »JÒ{É & +àH »É´Éâ ¡É©ÉÉiÉà +àH »ÉùàùÉ¶É ´«ÉÎGlÉ lÉà{ÉÉ 1,30,000 H±ÉÉHÉà +ÉèÊ£»É©ÉÉÅ H©~«ÉÖ÷ù »ÉÉ©Éà NÉɳà Uà. H©~«ÉÖ÷ù{ÉÒ »ÉÉ©Éà +É÷±ÉÉ ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«É »ÉÖyÉÒ ¥Éà»ÉÒ ù¾à´ÉÉ{Éà HÉùiÉà ©ÉÉoÉÉ{ÉÉà qÖLÉÉ´ÉÉà, +ÉÅLÉ LÉáSÉÉ´ÉÒ lÉoÉÉ Ê´É]{É{ÉÒ »É©É»«ÉÉ Wà´ÉÒ XlÉXlÉ{ÉÒ lÉH±ÉÒ£Éà oÉÉ«É Uà. +É »É©É»«ÉÉ ´ÉyÉÉùà {É ´ÉHùÒ X«É +à ©ÉÉ÷à H©~«ÉÖ÷ù »ÉÉ©Éà ¥Éà»ÉÒ{Éà »ÉlÉlÉ HÉ©É HùlÉÒ ´«ÉÎGlÉ+Éà+à qù ´ÉºÉâ +àH´ÉÉù +ÉÅLÉ{ÉÒ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ lÉ~ÉÉ»É HùÉ´É´ÉÒ Xà>+à. ¾´Éà lÉÉà HÉ©É{ÉÉ »oɳà H©~«ÉÖ÷ù{ÉÉà ´É~ÉùÉ¶É »ÉlÉlÉ ´ÉyÉÒ ùÂÉà Uà +{Éà +É HÉùiÉà +ÉÅLÉ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ+Éà ~ÉiÉ »ÉlÉlÉ ´ÉyÉÒ ù¾Ò Uà. +É »É©É»«ÉÉ+ÉàoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à Ê{ɺiÉÉlÉÉà »ÉÖSÉ{É Hùà Uà Hà qù H±ÉÉHà +ÉcoÉÒ q»É Ê©ÉÊ{É÷{ÉÉà úÉàH ±Éà´ÉÉoÉÒ +ÉÅLÉ{Éà oÉlÉÖÅ {ÉÖH»ÉÉ{É +÷HÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà.

©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É +{ÉÅlÉùÉ«É ¶Éàc

¾. {ÉÒ~ÉÉ¥Éà{É Ê~É«ÉֺɧÉÉ> ¶Éàc ö ÊSÉ. yÉ©ÉÔ, ÊSÉ. ©ÉämÉÒ Ê¾{ÉÉ ~Éùà¶ÉHÖ©ÉÉù ©ÉNÉÒ«ÉÉ ö +ÉùlÉÒ SÉàlÉ{É ¥Éù´ÉÉʳ«ÉÉ ö ÊSÉ. ¸Éà«É »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 18


+ÉÅLÉ{Éà {ÉÖH»ÉÉ{É oÉlÉÖÅ +÷HÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É +à ©ÉÉ÷à H©~«ÉÖ÷ù{ÉÖÅ ©ÉÉà{ÉÒ÷ù +ÉÅLÉoÉÒ 13 oÉÒ 23 @SÉ qÚù ùÉLÉ´ÉÖÅ Xà>+à +{Éà {ÉWùoÉÒ »JÒ{É{ÉÉà ©Éy«É§ÉÉNÉ ~ÉÉÅSÉoÉÒ U @SÉ {ÉÒSÉà ¾Éà´ÉÉà Xà>+à. +É Ê»É´ÉÉ«É HÉ©É HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà £Éà{÷ »ÉÉ>] ¥ÉÉù Hà +à{ÉÉoÉÒ ´ÉyÉÉùà ¾Éà´ÉÒ Xà>+à +{Éà »HÒ{É +àHq©É »ÉÉ£ ùÉLÉ´ÉÒ Xà>+à. H©~«ÉÖ÷ù HÒ ¥ÉÉàeÇ& HÉ©É HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà eà»H ~Éù »Éà{e´ÉÒSÉ LÉÉ´ÉÒ, HÉà£Ò ~ÉÒ´ÉÒ Hà ~ÉUÒ ©ÉàH+~É Hù´ÉÉà ¥É¾Ö »ÉÉ©ÉÉ{«É PÉ÷{ÉÉ NÉiÉÒ ¶ÉHÉ«É, ~ÉiÉ +É{ÉÉ +´É¶ÉàºÉÉà +à÷±ÉÉ ¥ÉyÉÉ ÊH÷ÉiÉÖ+Éà Al~É}É Hùà Uà Hà +àH »ÉŶÉÉàyÉ{É ¡É©ÉÉiÉà ÷Éà«É±Éà÷ »ÉÒ÷ HùlÉÉ +{ÉàHNÉiÉÉ ´ÉyÉÉùà HÒ÷ÉiÉÖ+Éà H©~«ÉÖ÷ù HÒ-¥ÉÉàeÇ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà. +àH »ÉÉ©ÉÉ{«É +{Éà »ÉùàùÉ¶É ÷Éà«É±Éà÷©ÉÉÅ ¡ÉÊlÉ »H´Éàù @SÉ©ÉÉÅ 49 Wà÷±ÉÉ ÊH÷ÉiÉÖ+Éà Xà´ÉÉ ©É³à Uà V«ÉÉùà HÒ-¥ÉÉàeÇ{ÉÉ +É÷±ÉÉ W Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ 3, 295 ©ÉÉ>JÉà¥»É Xà´ÉÉ ©É³à Uà. Xà HÒ ¥ÉÉàeÇ ~Éù HÉ©É HùlÉÒ ´«ÉÎGlÉ ¶ÉùqÒ Hà £Ù±É{ÉÉà §ÉÉàNÉ ¥É{ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà +ÉLÉÒ-¥ÉÉàeÇ ùÉàNÉ{ÉÉ Y´ÉÉiÉÖ+Éà{ÉÉ ´ÉɾH lÉùÒHà{ÉÖÅ PÉÉlÉH HÉ©É Hùà Uà HÉùiÉ Hà +É Y´ÉÉiÉÖ+Éà 72 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ »ÉÊJ«É ù¾à Uà +{Éà +É »É©É«ÉNÉɳɩÉÉÅ +É HÒ-¥ÉÉàeÇ ~Éù Wà ´«ÉÎGlÉ+Éà HÉ©É Hùà Uà lÉà©É{Éà ~ÉiÉ ùÉàNÉ{ÉÉà SÉà~É ±ÉÉNÉà Uà. eà»H{ÉÉ Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ §ÉÉàW{É H«ÉÉÇ ~ÉUÒ ~ÉÖùlÉÒ »É£É> {É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà NÉiÉlÉùÒ{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ ±ÉÉLÉÉà ¥ÉàG÷àÊù«ÉÉ ´É»ÉɾlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ±Éà Uà Wà{ÉÉ HÉùiÉà ~ÉÉSÉ{ÉlÉÅmÉ{ÉÒ »É©É»«ÉÉoÉÒ ©ÉÉÅeÒ{Éà ¥ÉÒX {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É ùÉàNÉ oÉ> ¶ÉHà Uà. ÷àʱɣÉà{É& +ÉèÊ£»É{ÉÉ £Éà{É{ÉÉà Xà ùÉàW »ÉlÉlÉ ¥Éà H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ ´É~ÉùÉ¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà lÉ©ÉÉùÉ ~ÉÉàýÉù ~Éù ¥É¾Ö LÉùÉ¥É +»Éù ~ÉeÒ ¶ÉHà Uà. NÉ³É ~Éù Êù»ÉÒ´Éù ©ÉÖHÒ{Éà ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«É »ÉÖyÉÒ ´ÉÉlÉ HùlÉÒ ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ NɳÉ{ÉÉ »{ÉÉ«ÉÖ+Éà HÉùiÉ ´ÉNÉù LÉáSÉÉ«É Uà. +É »É©É»«ÉÉ{Éà HÉùiÉà «ÉÖ´ÉÉ´É»oÉÉ©ÉÉÅ lÉÉà HÉà> lÉH±ÉÒ£ {ÉoÉÒ ~ÉelÉÒ, ~ÉiÉ +àH B©Éù ~ÉUÒ ¶ÉùÒù{Éà V«ÉÉùà ´ÉyÉÉùà PÉ»ÉÉùÉà ±ÉÉNÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà l«ÉÉùà +à{ÉÒ +»Éù qàLÉÉ«É Uà. ±Éà{e±ÉÉ>{É{ÉÉ ¥Éq±Éà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉoÉÒ NɳÉ{ÉÉ »{ÉÉ«ÉÖ+Éà ~Éù ~ÉelÉÖÅ q¥ÉÉiÉ SÉɱÉÒ»É ÷HÉ Wà÷±ÉÖÅ PÉ÷ÉeÒ ¶ÉHÉ«É Uà. XàHà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É +{Éà ±Éà{e±ÉÉ>{É ¥É}Éà »´ÉÉ»o«É ©ÉÉ÷à ¥ÉÅ{Éà ¾ÉÊ{ÉHÉùH Uà HÉùiÉ Hà +à©ÉÉÅ ©ÉÉà÷Ò »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉàG÷àùÒ«ÉÉ ù¾à±ÉÉ ¾Éà«É Uà. ©ÉÉ>JÉà¥ÉÉ«ÉÉà±ÉÉàÊW»÷{ÉÉ ©ÉlÉà £Éà{É©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ

hNɱÉÉ¥ÉÅyÉ ¥ÉàG÷àùÒ«ÉÉ lÉà{Éà ©É³lÉÒ »ÉlÉlÉ NÉù©ÉÒ{Éà HÉùiÉà ´ÉyÉÉùà ´ÉHùà Uà. ´É³Ò, +É £Éà{É »ÉlÉlÉ ´«ÉÎGlÉ{ÉÒ {ÉYH ù¾àlÉÉà ¾Éà´ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà +à{ÉÉ ¥ÉàG÷ùÒ«ÉÉ Ê¥É©ÉÉù ~ÉÉeÒ qà +à´ÉÒ ©É¾nÉ©É ¶ÉG«ÉlÉÉ ù¾à±ÉÒ ¾Éà«É Uà. HÉà~ÉÒ«Éù +{Éà £àG»É & £Éà÷Éà HÉà~ÉÒ«Éù +{Éà £àG»É ©É¶ÉÒ{É{ÉÉà V«ÉÉùà ´É~ÉùÉ¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà l«ÉÉùà +à©ÉÉÅoÉÒ Ê©ÉoÉÉ>±É +ɱHÉà¾Éà±É +{Éà Ê©ÉoÉÉ>±ÉJÒ±Éà÷ Wà´ÉÉ ´ÉÉ«ÉÖ+Éà {ÉÒH³à Uà. +É ´ÉÉ«ÉÖ+Éà{ÉÉ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ +É´É´ÉÉoÉÒ ©ÉÉoÉÉ{ÉÉà qÖLÉÉ´ÉÉoÉÒ ©ÉÉÅeÒ{Éà l´ÉSÉÉ{ÉÒ XlÉXlÉ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ+Éà oÉ> ¶ÉHà Uà. +É ´ÉÉ«ÉÖ{Éà HÉùiÉà Hà÷±ÉÒH ´«ÉÎGlÉ+Éà{Éà lÉÉà ¹ÉÉ»É ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ lÉH±ÉÒ£ ~Éeà Uà. HÉà~ÉÒ«Éù +{Éà £àHûɩÉÉÅ ´É~ÉùÉlÉÒ HÉÊ÷ÇW +{Éà ÷Éà{Éù{ÉÉ HÉùiÉà ~ÉiÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{ÉÉ +NÉl«É{ÉÉ +Éà]Éà{É ´ÉÉ«ÉÖ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ PÉ÷à Uà. +É »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÉ WÖ{ÉÉ ©É¶ÉÒ{É ´ÉyÉÉùà {ÉÖH»ÉÉ{É ~ɾÉáSÉÉeà Uà +{Éà {É´ÉÉ »ÉÉyÉ{É ´É»ÉÉ´«ÉÉ ~ÉUÒ Xà WÖ{ÉÉ{ÉÉà «ÉÉàN«É ùÒlÉà {ÉÒHÉ±É {É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà +à ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ ©ÉÉ÷à §ÉÉùà LÉlÉùÉ°~É ¥É{ÉÒ X«É Uà. +´ÉÉW ¡ÉqÖºÉiÉ& ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«É »ÉÖyÉÒ PÉÉáPÉÉ÷´ÉÉ³Ò +ÉàÊ£»É©ÉÉÅ HÉ©É HùlÉÒ ´«ÉÎGlÉ+Éà »É©É«ÉÉÅlÉùà ¥É¾àùɶÉ{ÉÒ »É©É»«ÉÉoÉÒ ~ÉÒeÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. Xà +´ÉÉW{ÉÖÅ »lÉù 85 eàÊ»É¥É±É HùlÉÉ ´ÉyÉÒ X«É lÉÉà lÉà ´«ÉÎGlÉ ©ÉÉ÷à §ÉÉùà PÉÉlÉH »ÉÉÊ¥ÉlÉ oÉ> ¶ÉHà Uà.

¾ÉÊqÇH +ʧÉ{ÉÅq{É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡ÉÊlɧÉÉ HÉÊÅlɱÉÉ±É W.à ¶Éɾ W«ÉÊ»ÉNÅÉ~ÉùÖ´ÉɳÉ{ÉÉ »É~ÖÉÉmäÉ ÊSÉ. »ÉHÅlàÉ Ê´Éù{àÉ HÉÊÅlɱÉÉ±É ¶Éɾ{Éà S.S.C. ¥ÉÉeàÇ

ÊSÉ. »ÉÅHàlÉ

2010{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ 95% ©ÉÉG»ÉÇ ©É³à´ÉÒ AÊnÉiÉÇ oÉ´ÉÉ ¥Éq±É ¾ÉÊqHÇ ¶É§ÖÉSàUÉ.

¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH & ¥ÉyÉà W Fit oÉ> X+Éà lÉÉà Fight ¥ÉÅyÉ oÉ> W¶Éà.

Ê´Éù©ÉNÉÉ©É Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ HÉÅlÉÉ¥Éà{É mÉÅ¥ÉH±ÉÉ±É ¶Éɾ ¾. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉlÉÉ¥Éà{É ©É¾à¶É§ÉÉ> ¶Éɾ - ´Éä§É´É - Ê{ÉyÉÒ (¾É±É ©ÉÖ±ÉÖÅe) »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 19


KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ KÉ©ÉÉ +à÷±Éà ©ÉÉä{É{ÉÒ §ÉɺÉÉ. qÖ&LÉ{ÉÒ Ê{É´ÉÞÊnÉ, KÉ©ÉÉ +à +Él©ÉÉ{Éà Ê¡É«É Uà. ¥Éà ¾ÉoÉ XàeÒ {ÉlÉ©É»lÉHà C§Éà±ÉÒ ´«ÉÎGlÉ{Éà Xà>{Éà »É©ÉX«É +à +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà ©ÉÉ£Ò ©ÉÉNÉà Uà lÉà SÉÚ~ÉSÉÉ~É +É~ÉiÉÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ ±ÉÉNÉiÉÒ{ÉÉ §ÉÉ´É C§ÉùÉ«É Uà. ¥É}Éà{ÉÉ ¾ä«ÉÉ Ê{ÉLÉÉ±É»É oÉ> X«É Uà. KÉ©ÉÉ +à +ÅlÉù{ÉÉ ´É±ÉÉà~ÉÉlÉ{Éà ¶ÉÉÅlÉ Hùà Uà. Y´É{ÉHɳ qùÊ©É«ÉÉ{É XiÉlÉÉ +XiÉlÉÉ §ÉÚ±ÉÉà oÉ> ¾Éà«É HÉà>{ÉÉ ¾ä«ÉÉ{Éà qÖ§ÉÉ´«ÉÖ ¾Éà«É lÉÉà W°ù ©ÉÉ£Ò ©ÉÉNÉÒ ±Éà´ÉÒ. ÊWÅqNÉÒ§Éù ¥ÉÉàW ±É>{Éà Y´É´ÉÖ +à{ÉÉ HùlÉÉÅ +à ¥ÉÉàW{Éà qÚù HùÒ KÉ©ÉÉ{ÉÉ »ÉÉÊ}Éy«É{ÉÉ »ÉoÉ´ÉÉùà »É©ÉlÉÉ §ÉÉ´Éà KÉ©ÉÉ ©ÉÉNÉÉà, KÉ©ÉÉ ©ÉÉNÉ´ÉÉ©ÉÉÅ HÉà> {ÉÉ{É~É {ÉoÉÒ. +¾ÅHÉù{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà HÉhÒ +Él©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÖÊu HùlÉÉ HùÉà lÉ©Éà ¾³´ÉÉ£Ý±É oÉ> W¶ÉÉà. >¹Éùà ©ÉÉiÉ»É{Éà »É©ÉWiÉ +É~ÉÒ Uà Hà §ÉÚ±ÉÉà oÉÉ«É lÉÉà ©ÉÉ£Ò ©ÉÉNÉÒ ±«Éà +{Éà l«ÉÉùà W +à ©É¾É{É ¥É{Éà Uà. ~É´ÉÉÇÊyÉùÉW ~É«ÉÖǺÉiÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà A~ÉɸɫɩÉÉÅ W>+à ´«ÉÉL«ÉÉ{É »ÉÉŧɳ¶ÉÖÅ »ÉÅlÉÉà{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ {ɪÉlÉÉ{Éà KÉ©ÉÉ{ÉÉ ¶É¥qÉà »ÉŧɳɶÉà. +ÅOÉàXà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ +É~ÉiÉà £à¶É{É©ÉÉÅ ``»ÉÉàùÒ'' ¶É¥q

■ +ɶÉÉ qÉà¶ÉÒ,

PÉÉ÷HÉà~Éù ¥ÉÉà±ÉlÉÉ ¶ÉÒL«ÉÉ, NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÉ£Ò{Éà Wä{É yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ ¶É¥q ¡ÉSÉʱÉlÉ Uà lÉà{Éà +ÉSÉùiÉ©ÉÉÅ ©ÉÚHÉà. ~É«ÉÖǺÉiÉ ~ÉÚùÉ oÉlÉÉ +É~ÉiÉà KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ HÉeÇ ±ÉLÉÒ«Éà Hà £Éà{É ~Éù »ÉNÉÉ-»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ{Éà LÉ©ÉÉ´ÉÒ«Éà +à ¥ÉyÉÖ £GlÉ ´É¾à´ÉÉù »ÉÉSÉ´É´ÉÉ {É¾Ó Y´É{É©ÉÉÅ +É~ÉiÉÒ ´ÉÉiÉÒ{Éà ´ÉlÉÇ{É©ÉÉÅ AlÉÉù´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. Y´É{Éà Ê{ÉLÉÉ±É»É ùÉLÉÉà. »´ÉSU Ê{É©Édz Y´É{ÉÉ +ÉyÉÉù ~Éù Y´É{É{ÉÉà CyÉÉù Uà. KÉ©ÉÉ Êq±ÉoÉÒ +Él©ÉÉ{ÉÉ DeÉiÉ Uà. KÉ©ÉÉ Êq±ÉoÉÒ +Él©ÉÉ{ÉÉ DeÉiÉ©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÉNÉà {É¾Ó Hà SÉɱÉÉà ¾´ÉÉà ``~ÉlÉÉ´ÉÉà''. ´Éàù{ÉÒ ´É»ÉÖ±ÉÉlÉ Hù´ÉÉ HùlÉÉ +à ´Éàù{ÉÉà Ê´É{ÉÉ¶É HùÉà. KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ ´ÉLÉlÉà {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É{ÉÉà §Éàq {É Xà´ÉÉà. ©ÉÉà÷É {ÉÉ{ÉÉ{Éà ©ÉÉ£ HùÒ ´ÉÉl»É±«É qàLÉÉeà, {ÉÉ{ÉÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ £ùW »É©ÉW´ÉÒ. KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ +à lÉÉà ©É{É{ÉÉ ©Éà±É{Éà yÉÉà´ÉÉ{ÉÉà »ÉÉ¥ÉÖ Uà. ©É{É{Éà »´ÉSU ùÉLÉÒ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{ÉÉ +ÉàùeÉ©ÉÉÅ PÉÚ©ÉÒ +É´ÉÉà. Y´É{É{ÉÒ »É£ù W°ù »É¾à±ÉÒ ±ÉÉNɶÉà. KÉ©ÉÉ lÉ©Éà +É~ÉÒ ~ÉiÉ ¶ÉHÉà UÉà ±É> ~ÉiÉ ¶ÉHÉà UÉà. Ê»ÉIÉ{ÉÒ ¥É}Éà ¥ÉÉWÖ lÉ©ÉÉùÒ Uà. HqÉSÉ ©ÉÉùÉ ¶É¥qÉà +ÉàUÉ ~Éeà lÉÉà »ÉÉyÉÖ-»ÉÅlÉÉà{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ{Éà lÉ©Éà »ÉÉŧɳÉà +à{ÉÉ A~Éqà¶É{Éà Y´É{É©ÉÉÅ AlÉÉùÉà Y´É{É lÉ©ÉÉùÖ ]³¾³lÉÖ {Éà ]NÉ©ÉNÉlÉÖ oÉ> W¶Éà.

ùiÉHÉù

¡Éà©É +à÷±Éà ¥Éà ´«ÉÎGlÉ{Éà +àH¥ÉÒX{ÉÒ Ê{ÉH÷ ±ÉÉ´ÉlÉÉà »ÉàlÉÖ. +É~ÉiÉà »ÉÉä ¡Éà©É{ÉÉ qÉàù´ÉÉ«Éà±ÉÉ UÒ+à. ¡Éà©É Wà÷±ÉÉà ´ÉyÉà +à÷±ÉÒ Nɾ{ÉlÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉ{ÉÒ ´ÉyÉà. ¡Éà©É Wà÷±ÉÉà Ê{ÉLÉÉ±É»É ¾Éà«É +à÷±ÉÒ ´ÉyÉÖ ©ÉX +àH©ÉàH{ÉÉ »ÉÉÅÊ{Éy«É©ÉÉÅ +É´Éà. ¡Éà©É Wà÷±ÉÉà »ÉÉSÉÉà +à÷±ÉÒ ©É¾nÉÉ ~ÉÉùqʶÉÇlÉÉ{ÉÒ ´ÉyÉà. Y´É{É{ÉÉ qùàH HÉ©É{Éà ~ÉÉù ~ÉÉe´ÉÉ ¡Éà©É ~ÉÉ©É´ÉÉà ~Éeà Uà. HÉà> ©ÉÉiÉ»É »ÉÅlÉ ¥É{Éà +{Éà ±ÉÉLÉÉà ±ÉÉàHÉà{ÉÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇH ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ NÉÉäù´É ¡ÉÉ~lÉ Hùà lÉÉà +à{ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ +àiÉà ±ÉÉàHÉà{ÉÒ »ÉÅ~ÉÉÊqlÉ Hùà±ÉÉà ¡Éà©É W Ê{ÉÊ©ÉnÉ ¥É{Éà Uà. +ÉW{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà +{Éà LÉÖ¶ÉÉ©ÉlÉ{Éà ¡Éà©É NÉiÉ´ÉÉ ©ÉÉÅe¬É Uà. ±ÉÉNÉ´ÉNÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà oÉÉàeÒH lÉùIÒ +~ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà +{Éà LÉÖ¶ÉÉ©ÉlÉoÉÒ »ÉÉ©ÉÒ ´«ÉÎGlÉ{Éà oÉÉàeÒH ´ÉÉù ©ÉÉ÷à ¨ÉÊ©ÉlÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É. +àH´ÉÉù V«ÉÉùà +É lÉn´ÉÉà{ÉÒ ¥ÉÉq¥ÉÉHÒ oÉ> X«É +à ~ÉUÒ Ê{ɺcÉ{ÉÖÅ +{Éà ¡Éà©É{ÉÖÅ ùÉW ¡É´ÉlÉÇ´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà. ©ÉÉiÉ»É{Éà »ÉÉSÉÉà ¡Éà©É ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÒ LÉà´É{ÉÉ HÉ«É©É ù¾Ò Uà. ©ÉÉiÉ»É{Éà »ÉÉSÉÉà ¡Éà©É qà´ÉÉ{ÉÒ >SUÉ ¥É¾Ö +ÉàUÒ ´ÉÉù oÉÉ«É Uà. H¶ÉÖÅH ~ÉÉ©É´ÉÉ ©ÉÉ÷à H¶ÉÖÅH LÉÉà´ÉÖÅ ~Éeà Uà +à©É H¾à´ÉÉ«É Uà. ¡Éà©É HqÉSÉ +àH W +à´ÉÒ LÉÖ¶ÉÒ Uà Wà{Éà ~ÉÉ©É´ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÖ©ÉÉ´É´ÉÖÅ {ÉoÉÒ ~ÉelÉÖÅ. PÉù©ÉÉÅ, Ê©ÉmÉÉà©ÉÉÅ, ´Éà~ÉÉùyÉÅyÉÉ©ÉÉÅ Hà {ÉÉàHùÒ©ÉÉÅ, +É~ÉiÉÉ lÉ©ÉÉ©É +Éà³LÉÒlÉÉ{Éà +É~ÉiÉà ¡Éà©É +É~ÉÒ ¶ÉHÒ+à +{Éà +à ~ÉiÉ Ê{ɺH~É÷, Ê{É©Édz lÉÉà +É~ÉiÉÉ +ÅNÉlÉ Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÅlÉÉàºÉ{ÉÉà ©ÉyÉ©ÉyÉÉ÷ ¡É»ÉùÒ X«É Uà. ©ÉÉiÉ»Éà +à{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ Wà HÉÅ> Ê»Éu Hù´ÉÖÅ ¾Éà«É +à Hù´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ ¡Éà©ÉoÉÒ ¶É° oÉÉ«É Uà +{Éà ¡Éà©ÉoÉÒ ~ÉÚùÉà oÉÉ«É Uà, ±ÉÉàHÉà{Éà V«ÉÉùà +É »Él«É »É©ÉX«É Uà l«ÉÉùà qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉà ùÅNÉ ¥Éq±ÉÉ> X«É Uà. Y´É{É©ÉÉÅ V«ÉÉùà ¡Éà©É ¡ÉoÉ©É »Él«É ¥É{Éà Uà l«ÉÉùà +{ÉàH +»Él«É +x¶«É oÉ> X«É Uà. ¡Éà©É +É~ÉiÉÉ »ÉÖLÉ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É +ɴɶ«ÉHlÉÉ Uà.

RAMAVTAR CHAUHAN 9821031646 23730356

JAI STEELS S. R. INDUSTRIES

SANJAY TURAKHIA 9821025601 30297256

DEALER'S IN : PROFILE CUTTING M. S. PLATE

Shop: 12/8, Lakdi Bunder Road, Near Vijay Mehta Godown, Darukhana Reay Road, Mumbai-10.

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 20


lÉÉà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ >SUÉ +ʧɶÉÉ~É {ɾÓ,~ÉiÉ ´ÉùqÉ{É ¥É{ÉÒ ¶ÉHà! +àH ©ÉÉiÉ»É +ÉLÉÒ ÊWÅqNÉÒ >©ÉÉ{ÉqÉùÒoÉÒ Y´«ÉÉà. +àiÉà H¶ÉÒ W yÉ{ÉqÉà±ÉlÉ +àHcÒ {É HùÒ +à÷±Éà +à{ÉÉ ~ÉÖmÉÉà, ~ÉÖmÉ´ÉyÉÚ+Éà +{Éà +à ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ ~Él{ÉÒ ~ÉiÉ H¾à´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ& ``HÉàiÉ H¾à Uà ~ÉÖi«É{ÉÒ >¹Éù {ÉÉáyÉ ±Éà Uà? {ÉàHÒ{ÉÉà ¥Éq±ÉÉà lÉ©É{Éà ~Éù©Éà¹Éùà ¶ÉÖÅ +É~«ÉÉà? ´É£ÉqÉùÉà{Éà Ê´ÉºÉ +{Éà LÉÖ¶ÉÉ©ÉÊlÉ«ÉÉ+Éà{Éà LÉàùÉlÉ, +É WNÉlÉ{ÉÒ C±É÷Ò ùÒlÉ Uà. ¶ÉÅHù §ÉNÉ´ÉÉ{É `©É¾Éqà´É' H¾à´ÉÉ«ÉÉ, ~ÉiÉ +à©É{Éà HÉà>«Éà +©ÉÞlÉ{ÉÉà H÷ÉàùÉà +É~«ÉÉà? +à©É{Éà §ÉÉNÉà lÉÉà ]àù W +É´«ÉÖÅ {Éà?'' ©ÉÉiÉ»É Y´É{ɶÉä±ÉÒ©ÉÉÅ, HÉ«ÉÇ¡ÉiÉɱÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÉmÉ +à W ´ÉÉlÉ{Éà ©É¾n´É +É~Éà Uà Hà `©É{Éà ¶ÉÖÅ ©É²«ÉÖÅ?' lÉÉà WNÉlÉ©ÉÉÅoÉÒ »ÉÉù~É {ɺ÷ oÉ> X«É +{Éà »´ÉÉoÉÇ{ÉÖÅ ´Éù´ÉÖÅ °~É W »É´ÉÇmÉ Xà´ÉÉ ©É³à! Y´É{É{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà §ÉÉàNÉ {ÉoÉÒ, `l«ÉÉNÉ' Uà. ´ÉÉq³Ò+Éà ~ÉÉàlÉà W ¥ÉyÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ WlÉÒ ¾ÉàlÉ lÉÉà? {ÉqÒ+Éà »ÉÉNÉù{Éà W³{ÉÖÅ qÉ{É {É HùlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà? ´ÉÞKÉÉà HÉ¥ÉÇ eÉ«ÉÉàG»ÉÉ>e{ÉÖÅ ~ÉÉ{É HùÒ{Éà +ÉèÎG»ÉW{É ©ÉÉ{É´ÉXlÉ{Éà +~ÉÇlÉÉÅ {É ¾ÉàlÉ lÉÉà? ¡ÉüÉÉà{ÉÒ «ÉÉqÒ yÉÉùÒ+à lÉà÷±ÉÒ ±ÉÉÅ¥ÉÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉHà, ~ÉiÉ »ÉÉùÉÅ¶É +à W Hà +É WNÉlÉ »ÉÅSÉ«É Hù{ÉÉùÉ+ÉàoÉÒ {É¾Ó ~ÉiÉ qÉlÉÉ+ÉàoÉÒ CW³ÖÅ Uà. `¾ÖÅ §É±ÉÉ> Hà ¥ÉÒX{ÉÉ A~ÉHÉù{ÉÒ {ÉÉáyÉ ±Éà´ÉÉ ¥ÉÅyÉÉ«Éà±ÉÉà {ÉoÉÒ-' +àHà +©ÉÒùà +¾ÅHÉù »ÉÉoÉà HÂÖÅ. +àiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¶É÷Ç{ÉÉ ¥É÷{É lÉù£ {ÉWù HùÒ. ¥É÷{É ¾»ÉlÉÉÅ-¾»ÉlÉÉÅ H¾Ò ùÂÖÅ ¾lÉÖÅ& ``W{ÉÉ¥É, lÉ©ÉÉùÒ UÉlÉÒ{ÉÒ ¶ÉÉ{É ¾ÖÅ »ÉÉSÉ´ÉÖÅ UÖÅ!'' +à ©ÉÉiÉ»Éà ¥É÷{É ~ÉùoÉÒ ¾ÉoÉ eÉ¥ÉÒ ¥ÉÉXÖ LÉ»Éàe¬Éà. +à{ÉÖÅ Àq«É yÉeHÒ ùÂÖÅ ¾lÉÖÅ. Àq«Éà HÂÖÅ &``lÉÉùà HÉWà ¾ÖÅ SÉÉà´ÉÒ»É H±ÉÉH HÉ«ÉÇùlÉ ù¾ÖÅ UÖÅ - lÉÉùÒ HùqÉ{ÉÒ{ÉÒ ~Éù´ÉÉ H«ÉÉÇ Ê»É´ÉÉ«É!'' ©ÉÉiÉ»Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¾ÉoÉ LÉ»ÉàeÒ ±ÉÒyÉÉ, +à{ÉÉ ¾ÉoÉ ~Éù

¶ÉÉà§ÉÉ«É©ÉÉ{É PÉeÒ«Éɳà HÂÖÅ & `lÉÉùÒ Ê{É«ÉÊ©ÉlÉlÉÉ X³´É´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉùÉà £É³Éà ~ÉiÉ A~ÉàKÉÉ~ÉÉmÉ {ÉoÉÒ!' +{Éà +à÷±ÉÉ©ÉÉÅ cÅeÒ ¾´ÉÉ{ÉÒ ±É¾àùLÉÒ +É´ÉÒ{Éà ~É»ÉÉù oÉ> NÉ>! ¡ÉÉiÉ´ÉÉ«ÉÖ+à HÂÖÅ& ``lÉÉùÉ ¡ÉÉiÉ{Éà ÷HÉ´ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉùÖÅ qÉ{É ~ÉiÉ {ÉNÉi«É {É NÉiÉlÉÉà Ê©ÉmÉ-'' +É~ÉiÉà +à÷±Éà W ~Éà±ÉÒ ´ÉÉlÉ «ÉÉq ùÉLÉ´ÉÒ Xà>+à& ``§É±ÉÉ>{ÉÒ KÉiÉ, KÉiÉà-KÉiÉà ±ÉiÉ.'' ~ÉÒ÷ù £ÉàùÊ»ÉoÉ{ÉÒ ~Éà±ÉÒ NÉŧÉÒù ùÒlÉà H¾à´ÉÉ+à±ÉÒ ´ÉÉlÉ Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ Wà´ÉÒ Uà& ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÒ »É©É»«ÉÉ+Éà »É©ÉW´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉ©Éà ±ÉÉàHÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾Éà +{Éà »É©É»«ÉÉ+Éà{ÉÉ Ê{ÉùÉHÉùiÉ ©ÉÉ÷à §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾Éà. qà´ÉɱɫÉÉà ©ÉÉàKÉ{ÉÒ ¾É÷eÒ+Éà ¥É{Éà, +à{ÉÉ HùlÉÉÅ §É±ÉÉ>{ÉÒ ´ÉÉ÷eÒ+Éà ¥É{Éà +à©ÉÉÅ W +à©É{ÉÒ »ÉÉoÉÇHlÉÉ Uà. §ÉNÉ´ÉÉ{É ~ÉÉàlÉà §É±ÉÉà Uà {É¾Ó lÉÉà {ÉHÇ©ÉÉÅ WNÉÉ+Éà G«ÉÉÅoÉÒ LÉɱÉÒ ¾ÉàlÉ. §É±ÉÉ> +à÷±Éà §ÉNÉ´ÉÉ{Éà ©É{ÉÖº«ÉÉà{Éà {ÉÉ©Éà Hùà±ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷Ö ´ÉʻɫÉlÉ{ÉÉ©ÉÖÅ. +ÉHɶÉ{Éà Hà©É ©É¾É{É NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà? +ÉHÉ¶É yÉ©ÉÇ SÉÚHlÉÖÅ {ÉoÉÒ! ©ÉÉiÉ»É Hà©É ±ÉPÉÖ Uà? HÉùiÉ Hà +à NÉ´ÉÇ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ SÉÚHlÉÉà {ÉoÉÒ! `Ê»ÉÅSÉ{É' Hùà lÉà +ÉY´É{É ´ÉälÉùÉà ù¾à +{Éà `¶ÉÉàºÉiÉ' Hùà lÉà `¶É¾à{ɶÉɾ' ¥É{ÉÒ X«É, +É´ÉÒ Ê´ÉÊSÉmÉlÉÉ Ê´É¹ÉÊ~ÉlÉÉ »ÉÊWÇlÉ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ ©ÉÉ{É´É»ÉÊWÇlÉ Uà! ©ÉÉiÉ»É ©ÉÉiÉ»ÉoÉÒ eùà Hà ©ÉÉiÉ»É ©ÉÉiÉ»ÉoÉÒ cùà? ©ÉÉù{ÉÉù{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ ´ÉyÉà +{Éà ʾũÉlÉ~ÉÚ´ÉÇH »ÉÉ©É{ÉÉà HùÒ ©Éù{ÉÉù{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ PÉ÷à l«ÉÉùà WNÉlÉ{Éà ʶÉùà {ÉÉ©ÉqÉÇ>{ÉÒ HÉ³Ò ÷Ò±ÉÒ ±ÉÉNÉà Uà. `§É±ÉÉ> +à³à {É W´ÉÒ Xà>+à' +à Ê´ÉSÉÉù »ÉVW{Él´É{ÉÒ ¶ÉÉLÉ {ÉoÉÒ ~ÉÚùlÉÉà, Àq«É©ÉÉÅ DeÉiÉ{ÉÉ +§ÉÉ´É +{Éà UÒUùÉ~ÉiÉÉ{ÉÒ SÉÉeÒ LÉÉ«É Uà. l«ÉÉNÉ{ÉÉ £³ ©ÉÉ÷à `l«ÉÉNÉ' {É¾Ó ~ÉiÉ `ùÉNÉ' Uà. l«ÉÉNÉ{Éà `~ÉÉH´ÉÉ{ÉÉà' ©ÉÉàHÉà lÉÉà +É~ÉÒ XÖ+Éà. +¾Ó `»É£³lÉÉ{ÉÖÅ ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É' ~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ ¸ÉÒ §ÉÉiÉY

Hasmukhbhai Ajmera

HASMUKH TEXTILE WORKS EXCELLENT ENGINEERING COPORATION Bhivandi (M.S.)

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

● M.: 9833690436 ● Ph. (02522)

25064119, 25064437

»É~÷à©¥Éù 2010 21


»ÉVW{É{ÉÒ G«ÉÉÅ ´ÉÉlÉ, »´ÉÉoÉÔ +{Éà NÉiÉlÉùÒ¥ÉÉW ©ÉÉiÉ»É ~ÉiÉ +XiÉà »ÉlHÞl«É Hà §É±ÉÉ> HùÒ ¥Éà»Éà Uà, +à §É±ÉÉ> G«ÉÉùà, G«ÉÉÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà £³¶Éà +à ´ÉÉlÉ ~É{É´ÉHÖ©ÉÉùà `¸Éàºc H©ÉÉâHÒ ¶ÉÎGlÉ' {ÉÉ©É{ÉÉ ±ÉàLÉ©ÉÉÅ q¶ÉÉÇ´ÉÒ Uà. H¾à´ÉÉ«É Uà Hà +àH {ÉNÉù©ÉÉÅ +àHà {ÉàHÊq±É ùÉX ùÉV«É HùlÉÉà ¾lÉÉà. +à ùÉX{Éà Y´É{É{ÉÒ ©ÉÉäʱÉH ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà ~Éùl´Éà ÊSÉÅlÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ LÉÚ¥É W ù»É! +àHà ´ÉÉù lÉà{ÉÉ Êq©ÉÉNÉ©ÉÉÅ +àH ¡ÉüÉ Aqçɴ«ÉÉà & ©ÉùiÉ ~ÉUÒ ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ ¶ÉÒ NÉÊlÉ oÉÉ«É Uà? +à ©ÉÉ÷à ùÉX+à ~ÉÅÊelÉÉà{ÉÒ »É§ÉÉ ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ. ~ÉùÅlÉÖ ©ÉùiÉ{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà Hù´ÉÉ lÉä«ÉÉù HÉàiÉ oÉÉ«É? +ÅlÉà {ÉIÒ oÉ«ÉÖÅ Hà HÉà> ©ÉÉiÉ»É »É©ÉÉÊyÉ Hà H¥Éù{ÉÒ +Åqù Y´ÉlÉÉà ¥Éà»ÉÒ ù¾à +{Éà ©ÉÞl«ÉÖHɱÉÒ{É ÊJ«ÉÉ+Éà Xà> ¶ÉHà! HqÉSÉ +à{Éà »ÉqçÉÉN«Éà +à Y´ÉlÉÉà ù¾à lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +{É֧ɴÉÉà{Éà ´ÉiÉÇ´ÉÒ ¶ÉHà! +É lÉÖIÉà Uà, ~ÉiÉ HùÒ lÉÉà Xà>+à. ¥ÉÒWà Êq´É»Éà {ÉNÉù©ÉÉÅ hÅhàùÉà Ê~É÷É´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà +{Éà HÂÖÅ Hà H¥Éù©ÉÉÅ +àH ùÉlÉ Ê´ÉlÉÉ´ÉÒ{Éà ©ÉÞl«ÉÖ Ê´ÉºÉ«ÉH +{É֧ɴÉÉà{ÉÉà ~ÉnÉÉà ©Éà³´ÉÒ +É~ɶÉà lÉà{Éà ùÉX 500 »ÉÉà{ÉɩɾÉàùÉ >{ÉÉ©É°~Éà +É~ɶÉà. ~ÉiÉ +É´ÉÒ X¾àùÉlÉ ~ÉUÒ HÉà>~ÉiÉ ©ÉÉiÉ»É ùÉX »É©ÉKÉ ¾ÉWù {É oÉ«ÉÖÅ. ~ÉùÅlÉÖ +àH ±ÉÉà§ÉÒ ±ÉɱÉSÉÖ ©ÉÉiÉ»Éà Ê´ÉSÉÉù H«ÉÉâ Hà ~Éä»ÉÉà ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÒ HÉà>~ÉiÉ lÉH WlÉÒ {É Hù´ÉÒ Xà>+à. +à ùÉX »É©ÉKÉ ~ɾÉáSÉÒ NÉ«ÉÉà +{Éà +ÉLÉÒ ùÉlÉ H¥Éù©ÉÉÅ ~ÉÚùÉ> ù¾à´ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ q¶ÉÉÇ´ÉÒ. «ÉÉàW{ÉÉ ©ÉÖW¥É ~ÉÅÊelÉÉà +à ©ÉÉiÉ»É{Éà WÅNɱɩÉÉÅ ±É> NÉ«ÉÉ. +à ©ÉÉiÉ»É +à÷±ÉÉà ¥ÉyÉÉà HÅWÚ»É ¾lÉÉà Hà ~ÉÉàlÉà `¶Éàc' ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ HÉà>{Éà«É £Ý÷Ò ¥ÉqÉ©É qÉ{É©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ G«ÉÉùà«É lÉä«ÉÉù oÉlÉÉà {ɾÓ. ~ÉÅÊelÉÉà{ÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉ ©ÉÖW¥É Ê»É~ÉÉ>+Éà lÉà{Éà ±É>{Éà WÅNɱÉ{ÉÉ ©ÉÉNÉâ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ ùÂÉ ¾lÉÉ, +à´ÉÉ©ÉÉÅ +àH NÉùÒ¥É ©ÉÉiÉ»Éà +É´ÉÒ{Éà ~Éà±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà HÂÖÅ & ``HqÉSÉ lÉ©Éà H¥Éù©ÉÉÅoÉÒ Y´ÉlÉÉ ~ÉÉUÉ {É £ùÉà, +à{ÉÉ HùlÉÉÅ WlÉÉÅ-WlÉÉÅ oÉÉàeÒ §É±ÉÉ> qÉLÉ´ÉÉà +{Éà ©É{Éà oÉÉàeÖÅH qÉ{É +É~ÉÉà.''

»ÉÉà©Éä«ÉÉ+à A±±ÉàLÉà±ÉÉ +àH ¡É»ÉÅNÉ{ÉÖÅ »©ÉùiÉ oÉÉ«É Uà. +àH lÉÉà£É{ÉÒ ´Éù»ÉÉq{ÉÒ ùÉlÉ. +àH ¡ÉÉäh qÅ~ÉlÉÒ ùÉlÉ NÉÖXù´ÉÉ ¾Éè÷±ÉÉà{ÉÉÅ ¥ÉÉùiÉÉÅ LÉLÉeÉ´ÉlÉÉÅ ù¾à Uà. HÉà> +ɶÉùÉà +É~É´ÉÉ lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ. Uà±±Éà ¾Éè÷±É{Éà wÉùà ~ɾÉáSÉà Uà. +à ¾Éè÷à±É©ÉÉÅ WNÉÉ lÉÉà {ɾÉàlÉÒ, ~ÉiÉ +à{ÉÉ ©Éà{ÉàWù{ÉÉ Êq±É©ÉÉÅ WNÉÉ +´É¶«É ¾lÉÒ. ©Éà{ÉàWù +à ¡ÉÉähqÅ~ÉlÉÒ{ÉÒ ±ÉÉSÉÉùÒ »É©ÉY ¶ÉHà Uà +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà »ÉÚ´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉà +ÅNÉlÉ °©É lÉà©É{Éà £É³´ÉÒ +É~Éà Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÚ´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÉà HÉà> °©É ù¾àlÉÉà {ÉoÉÒ +à÷±Éà +à §É±ÉÉà ©Éà{ÉàWù ¥Éà ÷à¥É±É §ÉàNÉÉÅ HùÒ +à{ÉÉ ~Éù »ÉÚ>{Éà ùÉlÉ ~É»ÉÉù Hùà Uà. ~Éà±ÉÖÅ ¡ÉÉäh qÅ~ÉlÉÒ +ɧÉÉù´É¶É §ÉÉ´ÉʴɧÉÉàù ¥É{ÉÒ ¥ÉÒWà Êq´É»Éà Ê´ÉqÉ«É oÉlÉÒ ´Éà³É+à +à §É±ÉÉ ©Éà{ÉàWù{ÉÖÅ »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ ©Éà³´ÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ùÉLÉà Uà. +à PÉ÷{ÉÉ{Éà ¥Éà ´ÉºÉÇ ´ÉÒlÉÒ NÉÉ«ÉÅ. ~Éà±ÉÉ ©Éà{ÉàWù{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾Éè÷à±É©ÉÉÅ ©ÉyÉùÉlÉà ©É¾à©ÉÉ{É ¥É{Éà±ÉÉÅ ¡ÉÉähqÅ~ÉlÉÒ{ÉÉà ~ÉmÉ ©É³à Uà. ~ÉmÉ »ÉÉoÉà {«ÉÚ«ÉÉàHÇ W´ÉÉ-+É´É´ÉÉ{ÉÒ Ê÷ÊH÷ ~ÉiÉ Xàe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÒ Uà. ¾Éè÷±É{ÉÉà +à ©Éà{ÉàWù Ê{É©ÉÅmÉiÉ{Éà ©ÉÉ{É +É~ÉÒ {«ÉÚ«ÉÉàHÇ ~ɾÉáSÉà Uà. ~Éà±ÉÖÅ ¡ÉÉäh qÅ~ÉlÉÒ lÉà{Éà §ÉÉ´É~ÉÚ´ÉÇH +É´ÉHÉùà Uà. q¥Éq¥ÉÉ~ÉÚ´ÉÇH »É{©ÉÉÊ{ÉlÉ Hùà Uà +{Éà lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ {É´ÉÊ{ÉÊ©ÉÇlÉ +ÉʱɶÉÉ{É ¾Éè÷à±É{ÉÉ W{Éù±É ©Éà{ÉàWù{ÉÉ ~Éqà Ê{É«ÉÖGlÉ Hùà Uà. +à ¾Éè÷à±É{ÉÉ W{Éù±É ©Éà{ÉàWù{ÉÉ ~Éqà Ê{É«ÉÖGlÉ Hùà Uà. +à ¾Éè÷à±É{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¾lÉÖÅ ¾Éè÷±É `+໫ÉÉù' +{Éà +à{ÉÉà ©ÉÉʱÉH ¾lÉÉà Ê´ÉÊ±É«É©É ´ÉɱeÉ࣠+໫ÉÉù, Wà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ »ÉÉoÉà ~Éà±ÉÒ lÉÉà£É{ÉÒ ´Éù»ÉÉqÒ ùÉlÉà ~Éà±ÉÉ ©Éà{ÉàWùà +ɶÉùÉà +É~«ÉÉà ¾lÉÉà +{Éà ~ÉÉàlÉà ÷à¥É±É ~Éù »ÉÚ>{Éà +à qÅ~ÉlÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +ÅNÉlÉ °©É £É³´«ÉÉà ¾lÉÉà. HqÉSÉ +É W +oÉÇ©ÉÉÅ `H±«ÉÉiÉHÉùÒ HÉ«ÉÇ Hù{ÉÉù{ÉÒ HqÒ qÖNÉÇÊlÉ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ' +à ´ÉÉlÉ ´«ÉÉ»ÉY+à §ÉNÉ´ÉqÃNÉÒlÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÚHÒ Uà. Atul H. Gosalia

ARIHANT A

S

S

O

C

I

A

T

E

S

Contact for Sales & Purchase of : Flats & Shops

Sector 9, Bldg. No. B-11/12, Shop No.9, Shanti Nagar, Mira Road (E), Thane - 401 107. Tel.: 28124452 / 9323314047 / 9821288178 email : atulgosalia009@yahoo.com

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 22


¶Éàc HÅWÚ»É ¾lÉÉà. +à{ÉÉ ÊLÉ»»ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉqÉ©É{ÉÉ ÷ÖHeÉ +{Éà £ÉàlÉùÉÅ ¾lÉÉÅ. +àiÉà ©ÉÖdÒ §ÉùÒ{Éà ~Éà±ÉÉ NÉùÒ¥É ©ÉÉiÉ»É{Éà +É~«ÉÉÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq «ÉÉàW{ÉÉ ©ÉÖW¥É lÉà{Éà H¥Éù©ÉÉÅ ~ÉÚùÒ ¹ÉÉ»É ±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à +àH {ÉÉ{ÉHeÖÅ ÊUr ùÉLÉÒ Ê»É~ÉɾÒ+Éà qÚù W>{Éà ¥ÉàcÉ. ¾´Éà ¥É{«ÉÖÅ +à´ÉÖÅ Hà ©ÉyÉùÉlÉà +àH »ÉÉ~É +ɳ÷lÉÉà-+ɳ÷lÉÉà ~Éà±ÉÒ H¥Éù ~ÉÉ»Éà W> ~ɾÉáS«ÉÉà. H¥Éù{ÉÖÅ {ÉÉ{ÉÖHeÖÅ ÊUr Xà> lÉà{Éà »ÉÉ~É{ÉÖÅ PÉù »É©ÉY lÉà ÊUr wÉùÉ H¥Éù©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É´ÉÉ{ÉÒ lÉàiÉà HÉà¶ÉÒ¶É HùÒ. ~ÉùÅlÉÖ H¥Éù©ÉÉÅ ¡É´Éà¶ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà ~Éà±ÉÉ ©ÉÉiÉ»Éà ¥ÉqÉ©É{ÉÉ ÷ÖHeÉ +{Éà UÉàHùÉ{ÉÖÅ qÉ{É HùlÉÉÅ +àH ÷ÖHeÉà Hà £ÉàlÉùÖÅ ~Éà±ÉÉ ÊUr©ÉÉÅ £»ÉÉ> NÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ +à÷±Éà »ÉÉ~Éà LÉÉ»ÉÉ yÉ©É~ÉUÉeÉ H«ÉÉÇ ~ÉiÉ ~Éà±ÉÉ +©ÉÒù ©ÉÉiÉ»É »ÉÖyÉÒ »ÉÉ~É ~ɾÉáSÉÒ {É ¶ÉG«ÉÉà. +à +©ÉÒù ©ÉÉiÉ»Éà »ÉÉ~É{Éà H¥Éù©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É´ÉÉ ©ÉoÉlÉÉà {ÉWùà Xà«ÉÉà ¾lÉÉà +à÷±Éà +l«ÉÅlÉ §É«É§ÉÒlÉ oÉ> NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. ~ÉiÉ ¥ÉqÉ©É{ÉÉ UÉàlÉùÉ+à »ÉÉ~É{Éà +à ©ÉÉiÉ»É{Éà e»É´ÉÉ©ÉÉÅ »É£³ {É oÉ´ÉÉ qÒyÉÉà. +àiÉ+à ©ÉÉàlÉ{Éà XiÉà Hà {ÉWùÉà{ÉWù Xà«ÉÖÅ... ¥ÉÒWà Êq´É»Éà +à{Éà Y´ÉlÉÉà ¥É¾Éù HÉh´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà.

~ÉiÉ +à ©ÉÉiÉ»É »ÉÉ´É ¥Éq±ÉÉ> NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ +h³H yÉ{É ¾´Éà Ê{ÉùoÉÇH ±ÉÉNÉ´ÉÉ ©ÉÉÅe¬ÖÅ. §É±ÉÉ> +{Éà qÉ{ɶÉÒ±ÉlÉÉ +à W Y´É{É{ÉÉà »ÉÉù Uà +à ´ÉÉlÉ ¾´Éà lÉà{Éà »É©ÉX> NÉ>. ùÉX+à lÉà{Éà 500 »ÉÉà{ÉɩɾÉàùÉà +É~É´ÉÉ{ÉÒ >SUÉ ¡ÉqʶÉÇlÉ HùÒ +{Éà ©ÉÞl«ÉÖ Ê{ÉH÷{ÉÒ Ê»oÉÊlÉ{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É Hù´ÉÉ WiÉÉ´«ÉÖÅ. +àiÉà HÂÖÅ& ``ùÉW{ÉÃ, ©Éá +{É֧ɴ«ÉÖÅ Hà ©ÉÉiÉ»É{ÉÖÅ ~ÉÖi«É-HÉ«ÉÇ W ©ÉÞl«ÉÖ{Éà +Éeà +É´ÉÒ lÉà{Éà ¥ÉSÉÉ´ÉÒ ±ÉàlÉÖÅ ¾Éà«É Uà. ©Éá ¥ÉqÉ©É{ÉÉ ÷ÖHeÉ +{Éà UÉàlÉùÉÅ ~Éà±ÉÉÅ NÉùÒ¥É{Éà qÉ{É©ÉÉÅ +É~«ÉÉÅ, +{Éà +à W »ÉlHÉ«ÉÇ ©ÉÉùÉ Y´É{É{ÉÖÅ ùKÉH ¥É{«ÉÖÅ. ¾´ÉàoÉÒ ¾ÖÅ ~ÉiÉ ©ÉÉùÒ »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÖÅ qÉ{É HùlÉÉà ù¾Ò¶É.'' `qÒyÉÖÅ +à÷±ÉÖÅ ùÂÖÅ {Éà ùÉL«ÉÖÅ lÉà÷±ÉÖÅ NÉ«ÉÖÅ - +à ´ÉÉlÉ ~Éà±ÉÉ yÉ{ɱÉÉà§ÉÒ{Éà »É©ÉX> NÉ>. +à÷±Éà ùÉLÉÒ{Éà +©ÉÒù ¥É{É´ÉÖÅ +à{ÉÉ HùlÉÉÅ +É~ÉÒ{Éà NÉùÒ¥É ¥É{É´ÉÖÅ »ÉÉùÖÅ Uà. HÉùiÉ Hà £HÒùÒ©ÉÉÅ ~ÉiÉ +©ÉÒùÒ UÚ~ÉÉ+à±ÉÒ Uà W! §É±ÉÉ>{ÉÉà qÖHɳ ~Éeà +à ©ÉÉ{É´ÉXÊlÉ{ÉÉà »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷Éà ~ÉùÉW«É Uà! ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ >SUÉ `+SUÉ' ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ +É~ÉÒ ¶ÉHà lÉÉà +ʧɶÉÉ~É {É¾Ó ~ÉiÉ ´ÉùqÉ{É ¥É{ÉÒ ¶ÉHà Uà.

+àH HÉ{É©ÉÉÅ LÉÉ©ÉÒ ¾Éà«É lÉà{ÉÒ §ÉɺÉÉ {É¥É³Ò ¾Éà«É ´ÉÉèʶÉÅN÷{É «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ÷Ò{ÉÉ >+à{É÷Ò »~ÉණÉÉʱɻ÷Éà{ÉÖÅ lÉÉùiÉ Uà Hà Xà ¥ÉɳH{Éà +àH HÉ{É©ÉÉÅ »ÉÉŧɳ´ÉÉ{ÉÒ lÉH±ÉÒ£ ¾Éà«É lÉÉà +à{ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ §ÉɺÉÉ +{Éà ¥ÉÉà±É´ÉÉ{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ ~Éù ©ÉÉcÒ +»Éù ~Éeà Uà. +É ¥ÉɳHÉà{Éà {ÉÉ{É~ÉiÉ©ÉÉÅ LÉ¥Éù W {ÉoÉÒ ~ÉelÉÒ Hà lÉà©É{Éà +àH HÉ{É©ÉÉŠʾ«ÉÊùÅNÉ{ÉÒ lÉH±ÉÒ£ Uà. ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉà »HڱɩÉÉÅ X«É +à ~ÉUÒoÉÒ lÉà©É{ÉÒ §ÉɺÉÉ {É¥É³Ò Uà +à{ÉÉà L«ÉÉ±É +É´Éà Uà. +É´ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{ÉÒ lÉà©É{ÉÒ W B©Éù{ÉÉÅ +{«É UÉàHùÉ-UÉàHùÒ+Éà HùlÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉSÉɱÉ{ÉÒ §ÉɺÉÉ HÉSÉÒ~ÉÉHÒ W ù¾Ò X«É Uà.

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÒ 83©ÉÉÅ W{©É W«ÉÅlÉÒ ´ÉºÉÇ Ê{ÉÊ©ÉnÉà ¾ÉÊqÇH ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »É¾...

«ÉÚÅ lÉÉà H¾{Éà HÉà lÉàùà Ê»Éù ~Éù HÉà> lÉÉW {É¾Ó ¾ä, ©ÉNÉù HÉä{É »ÉÉ ¾ä ´ÉÉà Êq±É ÊW»É ~Éù lÉàùÉ ùÉW {É¾Ó ¾ä.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¥ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É ¥ÉHֱɧÉÉ> ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ

+ʧÉ{ÉÅq{É... +ʧÉ{ÉÅq{É... +ʧÉ{ÉÅq{É... ¥Éù´ÉÉ³É PÉà±ÉɶÉÉ ¾É±É ©ÉÒùÉùÉàe

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡ÉÒÊlÉ¥Éà{É ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ÊSÉ. HÞÊlÉH

cÉHÖù HÉà±ÉàW T.Y.B.Com. Account & Finance - 75.16% ©Éà³´ÉÒ AnÉÒiÉÇ oÉ«Éà±É Uà.

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 23


»ÉÖLÉ{Éà +ÉNɳ yÉ~ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ & »ÉÅ»ÉÉù HÉà> +àH ´ÉÞu »ÉÅ{«ÉÉ»ÉÒ{Éà ~ÉÚU´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Hà lÉ©Éà ¶ÉÉÅlÉ¡É»É}É (Peaceful-blissful) UÉà? +à©ÉiÉà HÂÖÅ & LÉÉH ¶ÉÉÅlÉ-¡É»É}É. lÉÉà +à©É{Éà H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. lÉ©ÉÉùÉoÉÒ »ÉÅ»ÉÉù UÚ÷Ò NÉ«ÉÉà Uà +{Éà lÉ©Éà ¶ÉÉÅlÉ-¡É»É}É {ÉoÉÒ? lÉÉà ~ÉUÒ lÉ©É{Éà G«ÉÉùà ¶ÉÉÅÊlÉ-+É{ÉÅq ©É³¶Éà? lÉÉà ~ÉÉUÒ lÉ©ÉÉùÉoÉÒ »ÉÅ»ÉÉù UÚ÷¬Éà {ÉoÉÒ. ©Éá lÉà©É{Éà HÂÖÅ & lÉ©Éà ¶ÉÖÅ H¾Ò ùÂÉ UÉà? ~Él{ÉÒ UÉàeÒ, ¥ÉɳHÉà UÉàeëÉÉ. PÉù, qÖHÉ{É ¥ÉyÉÖÅ UÉàeÒ qÒyÉÖÅ. UlÉÉÅ lÉ©Éà ¶ÉÉÅÊlÉ-¡É»É}ÉlÉÉ ¡ÉÉ~lÉ {É HùÒ ¶ÉG«ÉÉ. +à lÉÉà »ÉÅ»ÉÉù Uà W {Éʾ. +à{Éà ~ÉHe´ÉÉoÉÒ »ÉÖLÉ ©É²«ÉÖÅ {É ¾lÉÖÅ. +à{Éà UÉàe´ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ »ÉÖLÉ ©É³Ò ¶ÉHà {Éʾ. ~ɾà±ÉÉ Ê´ÉSÉÉùlÉÉ ¾lÉÉ Hà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ùS«ÉÉ~ÉS«ÉÉ ù¾à´ÉÉoÉÒ »ÉÖLÉ ©É³¶Éà. ~ÉUÒ Ê´ÉSÉÉ«ÉÈÖ Hà »ÉÅ»ÉÉù{Éà UÉàe´ÉÉoÉÒ »ÉÖLÉ-¶ÉÉÅÊlÉ ©É³¶Éà, ~ÉùÅlÉÖ »ÉÖLÉ »ÉqÉ +ÉNɳ ùÂÖÅ. lÉàoÉÒ W »ÉÉyÉÖ-»É{«ÉÉ»ÉÒ+Éà-©ÉÉà÷É H¾à´ÉÉlÉÉ ¥ÉÉ´ÉÉ+Éà{Éà (Great so called saints) JÉàyÉÒ Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà {É´ÉÉ> ~ÉÉ©É´ÉÉ Wà´ÉÖÅ {ÉoÉÒ. qÖ´ÉÉÇ»ÉÉ ¥É{É´ÉÖÅ +à W +à©É{ÉÉ ©ÉÉ÷à Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉ«Éà±ÉÖÅ Uà! (lÉà NÉÖ»»Éà {É oÉÉ«É lÉÉà ¶ÉÖÅ Hùà?) »ÉÅ»ÉÉù ʴɶÉà W Ê´ÉSÉÉù HùlÉÉ ¾lÉÉ lÉà NÉ«ÉÉà, +{Éà lÉà©É{ÉÉ©ÉÉÅ HÅ> ¥Éq±ÉÉ´É {É +É´«ÉÉà No great change in their life. ¾ÉoÉ, yÉ{É ´ÉNÉàùàoÉÒ lÉà+Éà LÉɱÉÒ oÉ> NÉ«ÉÉ +{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉH yÉ{ÉoÉÒ (Spiritual Wealth) lÉà+Éà §Éùà±ÉÉ {É ùÂÉ. {ÉÉ {ÉoÉÒ ~Él{ÉÒ©ÉÉÅ »ÉÅ»ÉÉù Hà {ÉoÉÒ ~ÉÊlÉ©ÉÉÅ »ÉÅ»ÉÉù. {É yÉ{É©ÉÉÅ, {É qÖHÉ{É©ÉÉÅ, {É ¥ÉXù©ÉÉÅ, lÉ©ÉÉùÒ +à +ɶÉÉ©ÉÉÅ »ÉÅ»ÉÉù Uà Hà HɱÉà-§Éʴɺ«É©ÉÉÅ »ÉÖLÉ ©É³¶Éà. +É W »ÉÅ»ÉÉù{ÉÖÅ ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É Sansarik Psychology U.à +É W +{àÉÅÖ lÉn´É-¶ÉÉ»mÉ U.à »ÉLÖÉ ©É³´ÉÉ{ÉÒ ¨ÉÉÊÅlÉ (Mirage bliss) Wà Êq´É»Éà UÚ÷Ò NÉ>, ~ÉUÒ »ÉÖLÉ ©É³´ÉÉ©ÉÉÅ HÉà> +É~ÉiÉ{Éà ùÉàHÒ ¶ÉHlÉÖÅ {ÉoÉÒ. »ÉÖLÉ lÉÉà Uà W. SÉÉÅq-lÉÉùÉ+ÉàoÉÒ {ÉWù ~ÉÉUÒ ´É³Ò. +ÉWÖ¥ÉÉWÖ Xà´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ WùÉ +É PÉeÒ ¥ÉùÉ¥Éù WÖ+Éà. »ÉÖLÉ ¶ÉÖÅ {ÉoÉÒ? +É ´ÉÞKÉÉà©ÉÉÅ »É}ÉÉ÷Éà-»ÉÉà~ÉÉà ~ÉKÉÒ+Éà{ÉÉà ©ÉyÉÖù H±Éù´É,

»ÉÖùW{ÉÉ AlÉùlÉÉ ÊHùiÉÉà ~ɾÉeÉà©ÉÉÅ NÉÖ£É+Éà©ÉÉÅ +É{ÉÉoÉÒ ¥ÉÒWÖÅ ´ÉyÉÉùà »ÉÖLÉ H«ÉÖÅ? »ÉÖLÉ ¥ÉÒWÖÅ H«ÉÖÅ ¾Éà> ¶ÉHà? +É ¶ÉÉÅÊlÉ, +É ©ÉÉä{É, +É ¶ÉÉÅÊlÉoÉÒ §Éùà±ÉÖÅ »ÉùÉà´Éù -¶ÉÖÅ +à »ÉÖLÉ {ÉoÉÒ? »É}ÉÉ÷É{ÉÖÅ »ÉÅNÉÒlÉ, ¹ÉÉ»É{ÉÒ »ÉùNÉ©É, Àq«É{ÉÒ yÉeH{É¥ÉyÉÖÅ W λoÉù Uà. Wà´ÉÉ +É KÉiÉà lÉ©Éà XN«ÉÉ, ¥ÉyÉÖÅ ¶ÉÉÅlÉ-λoÉù oÉ> NÉ«ÉÖÅ. lÉùÅNÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. ±É¾àù ~ÉiÉ CclÉÒ {ÉoÉÒ +É{ÉÉoÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ¶ÉÖÅ Uà? +É{ÉÉoÉÒ ´ÉyÉÉùà ©ÉÉÅNÉ´ÉÖÅ +à §ÉÚ±É Uà. +à{Éà WàiÉà ´ÉyÉÉùà ©ÉÉÅN«ÉÖÅ +à »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ~ÉeÒ NÉ«ÉÉà +{Éà WàiÉà HÖqùlÉÒ »ÉÉåq«ÉÇ{Éà (Natural beauty) ©ÉÉN«ÉÖÅ +à{ÉÉ©ÉÉÅ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ AlÉù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. »ÉÖLÉ »ÉÖLÉ{Éà LÉáSÉà Uà. qÖ&LÉ qÖ&LÉ{Éà LÉáSÉà Uà. +àH qÖ&LÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉoÉÒ ¥ÉÒX q»É qÖ&LÉ LÉáSÉÉ>{Éà +É´Éà Uà. +àH HÉÅ÷É{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´É´ÉÉoÉÒ ¥ÉÒX q»É HÉÅ÷É ~ÉÉU³ SÉɱ«ÉÉ +É´Éà Uà. +àH »ÉÖLÉ{Éà AlÉù´ÉÉ qÉà lÉÉà ~ÉÅÎGlÉ¥Éu ¥ÉÒX »ÉÖLÉ SÉɱ«ÉÉ +É´Éà Uà. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ ¾Éà´ÉÖÅ +à÷±Éà »ÉÅ»ÉÉù{ÉÒ ¥É¾Éù ¾Éà´ÉÖ. §Éʴɺ«É©ÉÉÅ ¾Éà´ÉÖÅ +à÷±Éà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ¾Éà´ÉÖÅ. ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ »É{©ÉÖLÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ »ÉÅ»ÉÉù +É~ÉÉà+É~É UÚ÷Ò X«É Uà. »ÉÅ»ÉÉùoÉÒ Ê´É©ÉÖLÉ oÉ´ÉÖÅ +à÷±Éà lÉÞºiÉÉ NÉ>. +à÷±Éà »ÉÅlÉÉàºÉ Satisfaction +É´«ÉÉà. »ÉÅlÉÉàºÉ©ÉÉÅ W ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ ]±ÉH ©É³à Uà. »ÉÅlÉÉàºÉ +à »ÉlÉlÉ ©É¾àÊ£±É Uà Contentment is the continual feast. ¶ÉÉÅÊlÉ©ÉÉÅ W ~Éù©É HÞ~ÉÉ³Ö ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉà »´Éù +{É֧ɴɴÉÉ ©É³à Uà. »ÉÅ»ÉÉù LÉl©É oÉlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà W ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ¶É° oÉÉ«É Uà. ¥É¾ÉùoÉÒ §ÉÒlÉù-+Åqù +É´ÉÒ W´ÉÉoÉÒ »ÉÅ»ÉÉùoÉÒ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ lÉù£ +É´ÉÒ W´ÉÉ«É Uà. +»ÉÅlÉÉàºÉoÉÒ »ÉÅlÉÉàºÉ lÉù£ +É´ÉÒ W´ÉÉ«É Uà. »É©ÉWiÉ W +NÉl«É{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ Uà. »É©ÉWoÉÒ W HÉ«ÉÇ +à{ÉÒ ~ÉÉU³ AlÉùÒ +É´Éà Uà. V«ÉÉùà +´É»Éù ©É³à »ÉÅlÉÖº÷ oÉ>{Éà ¥Éà»ÉÒ X+Éà. »ÉÅlÉÖº÷ +à÷±Éà §ÉÒlÉù +©ÉÚ±«É @lÉù »ÉÖNÉÅyÉ©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É {ÉoÉÒ G«ÉÉÅ«É W´ÉÖÅ {ÉoÉÒ HÅ> ©Éà³´É´ÉÖÅ. ¥É»É +à W y«ÉÉ{É- l«ÉÉÅ W HÞºiÉ{ÉÒ ©ÉyÉÖùÒ ¥ÉÅ»ÉùÒ{ÉÉà {ÉÉq »ÉÅ§É³É«É Uà.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ¥Éà{É ~ÉùÉNɧÉÉ> qÉà¶ÉÒ KÉiÉ©ÉÉÅ XNÉÞlÉ oÉÉ«É lÉà ©ÉÉ{É´É, KÉiÉ{Éà YÊ´ÉlÉ ¥É{ÉÉ´Éà lÉà ©É¾É©ÉÉ{É´É.

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 24


He³e&g<eCe ceneHeJe& meeOeecfeJ&eelmeu³e He³e<g&eCe keÀe SkeÀ ªHe nelsee n-w Heejfpe<teCe~b GmekeÀe J³elgHeeÊfe}Y³e DeLe& nw ö Heejf-mecevleeled pe<teCe-bdmeeOeecfek&eÀë men ÒeeerlfekeÀjCe,b le<seeb meJseekeÀjCeb ®e ³eemqceved leled Heejfpe<teCece~d epfeme HeJe& ceW meeOeceepaeveeW keÀs meeLe Òeeerlfe keÀer peeS, GvekeÀer meJsee keÀer peeS Gmes Heejfpe<teCe keÀnles n~w Deeµe³e ³en nw ekfeÀ DeHeves meceeve Oece& Jee}s YeeF³eeW keÀs Òeelfe Jeelmeuîe YeeJe jKevee, DeHeves meneosj YeeF³eeW mes Yeer ye{keÀj GvekeÀer meJsee keÀjvee He³e<g&eCe HeJe& keÀe mevoµse n~w ceW Fme eJfe<e³e ceW DeeOfekeÀ eJfemleej ceW ve peekeÀj Flevee ner keÀnvee ®eenitBee ekfeÀ meeOeecfeJ&eelmeu³e keÀes mec³ekelÌJe keÀe Deibe yelee³ee ie³ee n~w Jen epfemekeÀs peeJreve ceW veneR n,w GmekeÀs mec³ekelÌJe ceW mevons n~w mec³ekelÌeJe keÀe Deibe nevses mes meeOeecfeJ&eelmeu³e Oece& keÀe Yeer SkeÀ Deibe n~w µeYgeYeeJeeW mes meeOeecfem&eJsee HeCg³eeHseepev&e keÀe Yeer keÀejCe yeveleer n~w SkeÀ SeslfeneemfekeÀ Òemeibe ³eeo Deelee n~w iepgejele keÀs cenece$beer Goe censlee keÀes cenecev$eer Heo lekeÀ Hen®Bteeves ceW evfeecfeÊe yeveer meeOeceea }®íer yenve~ Gmeves ceejJee[ mes DeeS nSg Goe censlee keÀes meHeejfJeej eJfeHeVe SJeb evfeOev&e DeJemLee ceW oKsekeÀj jnves keÀs e} f ³es Iej eof³ee, DeepeeerJfekeÀe keÀs e} f S Oeve eof³ee, leLee meye ÒekeÀej mene³elee oe~r }®íer yenve keÀe DeeÞe³e HeekeÀj ner Goe censlee Oeejr-sOeejrs JeneB pecee Deejw eHfeÀj iepgejele keÀs cenecev$eer Heo lekeÀ Hen®Btee~ ceO³eÒeoµse keÀer Oeejeveiejer mes Deeie ceeC[Jeie{mes Deeies keÀs pevweeW keÀe meeOeceea Jeelmeuîe Felfeneme-Òeemfe× n~w Deepe Yeer JeneB keÀs YeiveeJe<se Fme yeele keÀs mee#eer n~Q cee#seceeie& keÀer DeejeOevee ceW DeeOeceea keÀs meceeve keÀeFs& mene³ekeÀ veneR DeleëmeeOeceea keÀs Òeelfe Deelcee³relee jKekeÀj GmekeÀer meJseeYeekqelÌe keÀjvee He³e<g&eCe HeJe& keÀe mevoµse yele}e³ee n~wì He³e&g<eCe µeyo keÀe SkeÀ ©He neslee nw He³e&gHeµeceve~

Dee®ee³e& ÒeJej Het. Deevevo $eÝef<e

Heejf-mecevleele,d GHeµeceve-bkeÀ<ee³eeCeeb Fevqê³eeJfe<e³eeCeeb ®e ³eemqceved lele He³eHg&eµeceveced DeLeel&e-eJfe<e³eeW Deejw keÀ<ee³eeW keÀes µeevle keÀjkeÀs HejmHej #ecee³ee®evee keÀjvee He³eHg&eµeceve n~w Je<eY&ej ceW ekfeÀmeer keÀs Òeelfe ceve-keÀJe®e-keÀe³ee me,s ÒeceeoJeµe ³ee keÀ<ee³eJeµe keÀeFs& oYgeeJ&e, oJge®&eve ³ee oJg³eJ&enej nDgee lees GmekeÀs e} f S HejmHej #ecee³ee®evee keÀjvee DeevfeJee³e& n~w epfeme ÒekeÀej Gppee³feveer keÀs jepee ®eC[ÒeÐeelse keÀs meeLe JeelreYe³eHeÊeve keÀs jepee Goe³eve ves HejmHej #ecee³ee®evee keÀer }er Lee~r Gmeer ÒekeÀej HejmHej #eceeHevee keÀjvee He³e<g&eCe keÀe mevoµse n~w He³e<g&eCe keÀe SkeÀ ªHe nw He³e<g&eCee~ GmekeÀe J³elgHeeÊfe-}Y³e DeLe& Fme ÒekeÀej nw - Heefj mecevleeled G<eCeb-og<keÀce&Ceeb oenë leHe½e³eeç&çlceµeeg× f nlseeës ³eemqceve HeJee&Cfe mee He³e<g&eCee~ DeLeel&e-epfeme HeJe& ceW leHe½e³ee& Üeje Deelceµeeg× f keÀs Gεs³e o<gkeÀceex keÀe onve ekfeÀ³ee peeS-pe}e³ee pee³e He³e<g&eCee n~w G<e Oeeleg oen DeLe& ceW Yeer n~w keÀgí keÀce& Smses nelses n,w pees #eceeHevee Deeeof mes Yeer vener íìtle,s Jes Òee³eee½feÊe Deeeof DeeY³evlej SJeb Deveµeve Deeeof yee¿e leHe mes íìgles n~w Delbeë He³e<g&eCe keÀe ®eeLwee mevoµse ³en nw ekfeÀ Deelcee keÀes o<gkeÀceex mes jenfle keÀjves leLee µe× g keÀjves keÀs e} f S leHe½e³ee& keÀer Deeiqve mes o<gkeÀceex keÀes pe}eves keÀe Heje¬eÀce keÀjvee ®eeenfS~ Deelcee Hej ceeveemfekeÀ, Jeee®fekeÀ Deejw keÀee³fekeÀ DeeJejCe Fleves nw ekfeÀ ³es DeeJejCe ekfeÀmeer mJeeLe,& keÀecevee Òeemfee× f ³ee Dee[cyej ³ee }eewkfeÀkeÀ Jee®íe mes Òeesjfle leHe mes ojt veneR nes mekeÀWie~s GmekeÀs e} f S µe× g , keÀecevee jenfle, SJeb evfeoeve jenfle leHe keÀer DeeJeµ³ekeÀlee n~w leYeer ³eLeeLe©&He mes Deelceµeeg× f keÀer pee mekeÀsiee~r

¸ÉÒ©ÉlÉÒ Î»©ÉlÉÉ¥Éà{É ¥É³´ÉÅlɧÉÉ> Ê©É«ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ¥É³´ÉÅlɧÉÉ> ©ÉÉiÉàH±ÉÉ±É Ê©É«ÉÉiÉÒ{ÉÉ ´ÉºÉÔlÉ~É{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉà +ÉùÉyÉ{ÉÉ »É¾... Ê©É«ÉÉiÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ¾ÉÊqÇH +ʧÉ{ÉÅq{É... »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 25


Fmee} f S Dee®ee³eex ves keÀne n-w `He³e&g<eCee³eeceäce leHeesçJeµ³eb efJeOes³eced' DeLee&led- `He³e&g<eCee HeJe& ceW DeÇce (les}s keÀe) leHe DeJeµ³e keÀjvee ®eeefnS~' He³e&g<eCe keÀe SkeÀ ©He neslee nw - He³e&gHeemevee~ FmekeÀe J³eglHeefÊe}Y³e DeLe& Fme ÒekeÀej nw- `Heefj-Heefjleë, GHeemeveeDeelceosJem³e, osJeeefOeosJem³e Hejceelceveesçn&ÎsJem³e ®e ³eeqmceved mee He³e&gHeemevee~ DeLee&led efpeme HeJe& ceW DeelceosJe, HejceelceosJe ³ee Deefjnvle osJe keÀer mec³ekedÀ ÒekeÀej mes GHeemevee keÀer peeS, Jen He³e&gHeemevee HeJe& nw~ GHeemevee keÀe DeLe& nw - GHe-meceerHes, Deemeveb-GHeJesµeveb GHeemevee~ DeLee&led JeerlejeieosJe ³ee DeelceosJe kesÀ meeefVeO³e ceW yewþvee~ efpeme ÒekeÀej meefo&³eeW ceW Deeie kesÀ Heeme yewþves mes þC[ efceì

peeleer nw, µejerj ceW ieceea mHetÀefle& Deewj melkeÀe³e& keÀjves keÀer GÊespevee Dee peeleer nw, Gmeer ÒekeÀej Hejceelcee kesÀ ³ee µeg× Deelcee kesÀ meefVekeÀì yewþves mes GvekesÀ µegYe HejceeCegDeeW keÀe Ëo³e ceW meb®eej neslee nw, µegYe SJeb µeg× HeefjCeeceeW mes DeµegYe keÀce& µegYe ceW HeefjCele nes peeles nw, keÀYeer-keÀYeer DeµegYe keÀce& veä Yeer nes peeles nw~ FmekesÀ DeefleefjkeÌle Hejceelcee keÀer mee#eer ³ee meeefVeO³e mJeerkeÀej keÀjkesÀ keÀesF& Yeer Je´le, efve³ece, Òel³eeK³eeve Deeefo efkeÀ³ee peelee nw lees GmeceW efkeÀmeer ÒekeÀej keÀe Deefle®eej ³ee oes<e ve }ies, FmekeÀer meeJeOeeveer jKeer peeleer nw~ ceneHeg©<eeW keÀe Ëo³e ceW meeefVeO³e mJeerkeÀej keÀjves mes DeelceosJe keÀer GHeemevee ceW yeeOekeÀ leÊJeeW Feqvê³e-efJe<e³eeW Je keÀ<ee³eeW mes megj#ee nes mekeÀleer nw~ He³e&g<eCe HeJe& kesÀ ³es mevosµe GmekesÀ efJeefYeVe ªHeeW kesÀ efveJe&®eve mes ÒeefleHeÀef}le nesles nw~ ³es ner He³e&g<eCe µeyo kesÀ efJeefYeVe DeLe& nw leLee He³ee³e&Jee®eer µeyo nw~

mebJelmejer keÀe He³ee&³eJee®eer - #eceeHevee HeJe& ö GHe ÒeJele&keÀ efme×eblee®ee³e& Het. [e@. jececegefvepeer ce. pewve Oece& keÀe meJeexHeefj DeeO³eeeqlcekeÀ HeJe& nw - mebJelmejer~ mebJelmejer keÀes #eceeHevee HeJe& Yeer keÀne nw~ #ecee µeyo keÀe meYeer OeceeX ceW cenlJe yelee³ee ie³ee nw~ YeieJeeve ceneJeerj keÀes #eceeÞeceCe µeyo mes Yeer HegkeÀeje ie³ee nw~ #ecee µeyo keÀe cenlJe yeleeles ngS keÀne nwmeJe&efJeOe efJeJeeoeW keÀe Deble keÀjvesJee}e µeyo nw - #ecee, efo}kesÀ IeeJeeW keÀes Yejves Jee}e µeyo nw -#ecee, efyeíg[s Ëo³eeW keÀes efce}eves Jee}e µeyo nw -#ecee, pewve mebmke=Àefle Je meeOevee keÀe cet}Yetle efme×eble nw -#ecee, meeOeg - meb³eceer keÀe meJe&ÒeLece }#eCe nw - #ecee, ceve keÀer ieeiej ceW Dece=le keÀe meeiej nw - #ecee, pewve HeJe& mebJelmejer keÀe He³ee&³eJee®eer nw - #eceeHeve HeJe& ceveg ves 10 ceeveJe Oece& yeleeS nw, GveceW otmeje vebyej ``#ecee'' keÀe nw~ YeieJeeve ceneJeerj ves ieewµee}keÀ Deewj mebiece osJe keÀes #ecee efkeÀ³ee~ F&mee keÀes met}er Hej }ìkeÀeS peeves Hej GvneWves keÀne O God! forgive them for they know not what they do. -mJeeceer efJeJeskeÀevevo ves keÀne Lee

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Forgive & forget yeeFye}ceW keÀne nw Bless them that curse you. SkeÀ keÀefJe ves keÀne Yeer nw - cenkeÀ Gþsieer ogefve³ee meejer - ³eefo #ecee kesÀ HetÀ}efKe}e }es, Jewj efJejesOe efceìekeÀj ceve kesÀ Deblej mvesn keÀe oerHe pe}e }es~ mebJelmejer ceneHeJe& Hej 84 }eKe peerJe ³eesefve mes #eceeHevee keÀer peeleer nw~ #eceeHevee kesÀJe} µeeeqyokeÀ veneR nesveer ®eeefnS DeefHeleg neefo&keÀ nesveer ®eeefnS~ 84 }eKe peerJe ³eesefve mes #ecee³ee®evee mes HetJe& DeHeves He[esmeer, YeeF&-efjµlesoej mes #eceeHevee keÀjes~ Dee®eejebie met$e ceW keÀne nw - pes GJemeceF& DeeqlLe lemme DeejenCee, pes ve GJemeceF veeqlLe lemme DeejenCee~ #ecee leerve ÒekeÀej keÀer nesleer nw - (1) Jeerlejeie keÀer #ecee (ÒeLece ÞesCeer), (2) meeOeg keÀer #ecee (efÜleer³e ÞesCeer), (3) ÞeeJekeÀ keÀer #ecee (le=leer³e ÞesCeer)~ veerefle ceW keÀne nw~ #ecee µem$eb keÀjs ³em³e - ogpe&veë efkebÀ keÀefj<³eefle Dele=Ces Heeflelees JeefÚë mJe³ecesJeesHeµeec³eefle~ meejebµe ³ener nw - #ecee ner Oece& keÀe meej nw - Deleë#eceeµetj yevees~

»É~÷à©¥Éù 2010 26


±ÉɱÉ~ÉÖù {ÉNÉùà ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ ~ÉÖù... »ÉÉoÉà Wä{É »ÉÅPÉ©ÉÉÅ ÊW{É´ÉÉiÉÒ{ÉÉ ~ÉÖù ¸ÉÒ ±ÉɱÉ~ÉÖù Wä{É »ÉÅPÉ©ÉÉÅ +LÉÅe 43©ÉÉ ´Éù»ÉÒlÉ~É{ÉÉ +ÉùÉyÉH, lÉ~É»´ÉÒ »ÉªÉÉ÷, +SɱÉNÉSUÉÊyÉ~ÉÊlÉ ~ÉÚ. +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ¸ÉÒ NÉÖiÉÉàq«É»ÉÉNÉù »ÉÚ.©É.»ÉÉ.{ÉÉ +É[ÉÉ-+ɶÉÒ´ÉÉÇqoÉÒ lÉoÉÉ »ÉÉʾl«É Êq´ÉÉHù ~ÉÚ.+É.§É.¸ÉÒ H±ÉɡɧɻÉÉNÉù »ÉÚ.©É.»ÉÉ.{ÉÉ ©ÉÅNÉ±É +ÉʶɺÉoÉÒ ¸ÉÒ {É´ÉHÉù ©É¾É©ÉÅmÉ{ÉÉ +{É{«É +ÉùÉyÉH ~ÉÚ. »ÉÉy´ÉÒ ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɡɧÉɸÉÒY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ »ÉÖʶɺ«ÉÉ+Éà ~ÉÚ. »ÉÉ. ¸ÉÒ +É«ÉÇùÊKÉlÉɸÉÒY ©É.»ÉÉ., ~ÉÚ. »ÉÉ. ¸ÉÒ qà´ÉùÊKÉlÉɸÉÒY ©É.»ÉÉ., ~ÉÚ. »ÉÉ. ¸ÉÒ SÉälÉ{«ÉùÊKÉlÉɸÉÒY ©É.»ÉÉ., ~ÉÚ. »ÉÉ. ¸ÉÒ µÉlÉùÊKÉlÉɸÉÒY ©É.»ÉÉ. +ÉÊq cÉiÉÉ-4{ÉÉà lÉÉ. 187-2010{ÉÉ ±ÉɱÉ~ÉÖù {ÉNÉùà §ÉÉùlɧÉù{ÉÉ +{ÉàH Wä{É »ÉÅPÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ~ÉyÉÉùà±É ʴɶÉɳ W{É »ÉÅL«ÉÉ »ÉÉoÉà §É´«ÉlÉ©É SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡É´Éà¶É oÉ«Éà±É Uà. +É Êq´«É SÉÉlÉÖ©ÉÉǻɩÉÉÅ NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ´ÉÉiÉÒ§ÉÚºÉiÉ ~ÉÚ. ÊNÉùҺɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. lÉoÉÉ »ÉÉàùc ʻɞiÉ ~ÉÚ. >{qÖ¥ÉÉ> ©É.»É.{ÉÒ ~ÉÖ{ÉÒlÉ ¡ÉàùiÉÉoÉÒ +{Éà ~ÉÚ. »ÉÉ. ¸ÉÒ +É«ÉÇùÊKÉlÉɸÉÒY{ÉÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É »ÉÉoÉà ¸ÉÒ ±ÉɱÉ~ÉÖù Wä{É »ÉÅPÉ{ÉÉ Al»ÉÉ¾Ò +ÉùÉyÉH +àH HùÉàe ¸ÉÒ {É´ÉHÉù©ÉÅmÉ{ÉÉ W~É +{ÉÖºcÉ{É©ÉÉÅ A±±ÉÉ»É »ÉÉoÉà XàeÉ«ÉÉ Uà. +É W~É +{ÉÖºcÉ{É©ÉÉÅ ©ÉÚ³ ±ÉɱÉ~ÉÖù{ÉÉ µÉlÉ{ÉÒ ¾É±É ±ÉÅe{É

Ê{É´ÉÉ»ÉÒ Ê´É¶Éɳ Àq«ÉÒ ~ÉÚ. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ H©É³É¥Éà{É ¥ÉÉ¥ÉÖ±ÉÉ±É ùlÉ{ɶÉÒ ©É¾àlÉÉ{ÉÒ lÉÉ. 26-7-2010{ÉÉ W{©ÉÊq{É Ê{ÉÊ©ÉnÉà lÉà©É{ÉÉ AqÉùÊq±É »ÉÖ~ÉÖmÉÉà Ê¥É~ÉÒ{ɧÉÉ>, Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> lÉoÉÉ ùÉàʾlɧÉÉ>+à +àH HùÉàe ¸ÉÒ {É´ÉHÉù©ÉÅmÉ{ÉÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH qÉlÉÉ lÉùÒHà +{ÉÖ~É©É ±ÉÉ§É ±ÉÒyÉà±É Uà. ¡ÉàºÉH& ù©Éà¶É§ÉÉ> ©É¾àlÉÉ

NÉÉáe±É NÉÉqÒ{ÉÉ NÉÉ©Éà «É¶É»´ÉÒ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É

NÉÉáe±É NÉSUÉ »ÉÅ»oÉÉ~ÉH ~ÉÚ. eÚÅNÉùʻɞY qÉqÉ{ÉÒ NÉÉqÒ{ÉÉ NÉÉ©É NÉÉáe±É{Éà +ÉÅNÉiÉà ´ÉÉiÉÒ§ÉÚºÉiÉ ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É¸ÉÒ ÊNÉùÒ¶ÉSÉÅrY ©É.»ÉÉ. lÉoÉÉ NÉÒùLÉÅeùl{É ~ÉÚ. »ÉÖ¶ÉÉÅlÉ©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÖÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É SÉɱÉÒ ùÂÖ Uà. l«ÉÉùà NÉÉáe±É{ÉÉ »É©ÉOÉ Wä{É »É©ÉÉW©ÉÉÅ +àH yÉ©ÉÇ©É«É ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ ¡É»ÉùÒ NÉ«Éà±É Uà. ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É{ÉÉ +ÉNÉ©É{ÉoÉÒ NÉÉáe±É Wä{É »É©ÉÉW©ÉÉÅ +àH {É´ÉÒ W SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÉà Aq«É oÉ«Éà±É Uà. +àH +{ÉàùÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ +Éy«ÉÉÎl©ÉH ©ÉɾÉà±É{ÉÖÅ »ÉWÇ{É oÉ«Éà±É Uà. +{ÉàH ¡ÉHÉù{ÉÒ lÉ~É-l«ÉÉNÉ{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ SÉɱÉÒ ù¾à±É Uà. NÉÖùÖqà´É »É´ÉÉùà 9.30 H±ÉÉHàoÉÒ ¸ÉÒ §ÉNÉ´ÉlÉÒ »ÉÚmÉ{ÉÖÅ §ÉÉ´É´ÉÉ¾Ò ©ÉyÉÖù ¶Éä±ÉÒ©ÉÉÅ ¡É´ÉSÉ{É £ù©ÉÉ´Éà Uà. ùÊ´É´ÉÉùà Wä{ɶÉɳÉ{ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{ÉÒ Ê¶É¥ÉÒù SÉɱÉà Uà. ±ÉNɧÉNÉ 140 ¥ÉɳHÉà LÉÚ¥É W Al»Éɾ-A©ÉÅNÉoÉÒ §ÉÉNÉ ±É> ù¾à±É Uà. ©ÉÅNɳ´ÉÉùà ¥É¾à{ÉÉà{ÉÒ Ê¶É¥ÉÒù SÉɱÉà Uà. lÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ 150 ¥É¾à{ÉÉà ±ÉÉ§É ±É> ù¾à±É Uà. qù ùÊ´É´ÉÉùà ùÉmÉà «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{ÉÒ Ê¶É¥ÉÒù SÉɱÉà Uà. NÉÉáe±É{ÉÉ Wä{É »É©ÉÉW©ÉÉÅ ~ÉÚV«É NÉÖùÖqà´É{ÉÉÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»ÉoÉÒ +É{ÉÅq ©ÉÅNɳ »ÉÉoÉà XNÉÞÊlÉ +É´ÉÒ Uà. ±ÉÉàHÉà §ÉɴɧÉÎGlÉ ~ÉÚ´ÉÇH yÉ©ÉDZÉÉ§É ©Éà³´ÉÒ ùÂÉ Uà. SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É §ÉÉàW{É §ÉÎGlÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ©ÉÖÅ¥É>´ÉÉ³É ¸ÉÒ ùW{ÉÒ§ÉÉ> ùÊlɱÉɱɧÉÉ> ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù ±É> ùÂÉ Uà.

¸ÉÒ UNÉ{ɱÉÉ±É Ê´Éd±ÉY ©É¾àlÉÉ ¾. W»É´ÉÅlÉÒ¥Éà{É ¡É§ÉÖ±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ö V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É Ê¾lÉàºÉHÖ©ÉÉù ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù +.»ÉÉä. ùÒ{ÉÉ ÊHÊù÷§ÉÉ> ©É¾àlÉÉ, ÊSÉ. >¶ÉÉ, ÊSÉ. »ÉÉà¾{É, +.»ÉÉä. »ÉÉà{É±É SÉàlÉ{ɧÉÉ> ©É¾àlÉÉ ö Hɱ¾àù (§ÉÒ´ÉÅeÒ) ©ÉÚ³ ¾Êe«ÉÉiÉÉ´ÉɳÉ

PRADEEP SHAH Cell : 9821041674

PARESH CHAMPAKLAL SHAH C.H.A. NO. 11/646

OFFICE : 601, Coral Clasic, 20th Road, Chembur (East), Mumbai-400 071. Tel.: 25293305 / 6 / 7 Fax: 91-22-25293308 E-mail : paresh@rpcsgroup.com/rpcs646@gmail.com AIR DIV.: Novil Villa, Church Pakhadi Road No. 1, Sahar Village, Sahar, Andheri (E), Mumbai-400 099. Tel.: 28312997, 28214897 Fax: 91-22-28394438 E-mail: pcshah@hathway.com SEA DIV.: 6, Affinwala Building, 292, Sahid Bhagatsingh Road, Fort, Mumbai-400 001. Tel.: 22622907 / 6215 Fax: 91-22-22626140

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»É~÷à©¥Éù 2010 27


24-OmYuvaGroup-Sankalp-Siddhi-Gujarati-Magazine-September-2010  

±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ.¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. »ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) Trust Reg. No. E/25820 »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu OÉ...

24-OmYuvaGroup-Sankalp-Siddhi-Gujarati-Magazine-September-2010  

±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ.¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. »ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) Trust Reg. No. E/25820 »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu OÉ...

Advertisement