Page 1


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010 ´ÉºÉÇ & 3

+ÅH & 5

»É³ÅNÉ +ÅH & 14

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

(©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ)

±É´ÉÉW©É & Êw´ÉÉʺÉÇH °. 300/+ÉY´É{É °. 1000/- (10 ´ÉºÉÇ) SÉàH/eÄÉ¢÷ »ÉÅH±~É Wä{É «ÉÖ´ÉÉ OÉÖ~É{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ Payee's A/c {ÉÉà ©ÉÉàH±É´ÉÉà +oÉ´ÉÉ +É~É +É~É{ÉÖÅ ±É´ÉÉW©É Hà +{ÉÖqÉ{É{ÉÒ ùH©É +É~É{ÉÒ {ÉWqÒH{ÉÒ ~ÉÅX¥É {Éà¶É{É±É ¥ÉáH©ÉÉÅ »ÉÅH±~É Wä { É «ÉÖ ´ ÉÉ OÉÖ ~ É{ÉÉ »Éà Ê ´ÉÅ N ] LÉÉlÉÉ{ÉÉ A/c No.3734002100026118 ©ÉÉÅ eÉ«ÉùàG÷ +É~É{ÉÉ SÉàH +oÉ´ÉÉ ùÉàHe ùH©É W©ÉÉ HùÉ´ÉÒ ¶ÉHÉà UÉà. ¥ÉáH©ÉÉÅ §Éùà±É SÉàH Hà ùÉàHe ùH©É{ÉÒ »±ÉÒ~É +É~É {ÉÒSÉà{ÉÉ »Éù{ÉÉ©Éà ©ÉÉàH±ÉÒ +É~ɶÉÉà. »±ÉÒ~É »ÉÉoÉà +É~É{ÉÖÅ ~ÉÚùÖ »Éù{ÉÉ©ÉÖ lÉoÉÉ Ê´ÉNÉlÉ ~ÉiÉ ©ÉÉàH±É¶ÉÉà.

~ÉmÉ´«É´É¾Éù - »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÚmÉ

»ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) C/o §ÉÉ´Éà¶É ¶Éàc

601, "»É©ÉÉW qÒ~É' W©É{ÉÉqÉ»É +eÖG«ÉÉ ùÉàe, HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà), ©É֥ŠÉ>-67. (M.: 9320626026)

OÉɾHÉà

Xà N É

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÉÅ Ê´ÉSÉÉùÉà qùàH ±ÉàLÉH{ÉÉ »´ÉlÉÅmÉ +{Éà +ÅNÉlÉ Ê´ÉSÉÉù Uà. lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà lÉÅmÉÒ / ¡ÉHɶÉH / OÉÖ~É (©ÉÅe³) »É¾©ÉlÉ Uà lÉà©É ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ {Éʾ. ● HÉ{ÉÚ{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉɾÒ{ÉÖÅ +ÊyÉHÉù KÉàmÉ ©ÉÖÅ¥É> W ù¾à¶Éà. ● X¾àùÉlÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ ¡ÉÉàeGÃ÷{ÉÒ LÉùÒqÒ{ÉÒ Hà ±ÉàlÉÒqàlÉÒ©ÉÉÅ »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ{ÉÒ HÉà> W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ù¾àlÉÒ {ÉoÉÒ. ● »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu qù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÒ 22 lÉÉùÒLÉà ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É Uà. +ÅH ¡ÉÊ»Éu oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ{ÉÉ ¥Éà +c´ÉÉÊe«ÉÉ©ÉÉÅ +ÅH {É ©É³à lÉÉà ~ÉÉà»÷ +ÉàÊ£»É©ÉÉÅ lÉ~ÉÉ»É H«ÉÉÇ ¥ÉÉq lÉÖùlÉ W HÉ«ÉÉDZɫÉ{Éà ±ÉàÊLÉlÉ XiÉ Hù´ÉÒ. ● OÉɾH {ÉÅ¥Éù ùà~Éù ~Éù ±ÉLÉà±ÉÉà ¾Éà«É Uà. OÉɾH {ÉÅ¥Éù ´ÉNÉù{ÉÒ HÉà> ~ÉiÉ £Êù«ÉÉq »´ÉÒHÉ«ÉÇ {ÉoÉÒ. »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ ¥Éq±ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉ ùà~Éù »ÉÉoÉà ±ÉàLÉÒlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÉ´É´ÉÒ. ●

±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ

©ÉÒùÉ ùÉàe ö W«É ©É¾àlÉÉ 9920639870 HÉÅÊq´É±ÉÒ ö §ÉÉ´Éà¶É ¶Éàc 9820626026 ©É±ÉÉe ö ¡É¶ÉÉÅlÉ qà»ÉÉ> 9821586239 PÉÉ÷HÉà~Éù ö SÉàlÉ{É ]É÷HÒ«ÉÉ 9821216136 {ÉÉNÉqà´ÉÒ ö Ê´É~ÉÖ±É ©É¾àlÉÉ 9892829565 eÉá¥ÉҴɱÉÒ ö +W«É ~ÉÉùàLÉ 9323162488 ùÉWHÉà÷ ö ʩɱÉ{É Wà. ©É¾àlÉÉ 2572836 X¾àùLÉ¥Éù ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ ¾à©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ 9322630951

1

meJe&m³e GÜsiekeÀejkeÀë ¬eÀesOeë~~

¥ÉyÉÉ«É{ÉÉà AwàNÉHÉùH Uà JÉàyÉ ö Òeµecejefle

yÉÖ©ÉÉeÉ{ÉÒ Wà©É...Ê{ɱÉÊNÉÊù{ÉÒ Wà©É Hà +©ÉÞlÉÊ¥ÉÅqÖ{ÉÒ Wà©É ©ÉÉʱÉH ¾Éà«É §É±Éà ±ÉÉHeÉ©ÉÉÅ, ¥ÉÉ÷±ÉÉ©ÉÉÅ Hà e¥¥ÉÉ©ÉÉÅ, ~ÉiÉ...+ÉNÉ lÉÉà qÚù W>{Éà «É ¥Éɳà Ae{ɶÉÒ±É...~ÉqÉoÉÇ{ÉÒ Wà©É JÉàyÉ{ÉÒ +»Éù ¥ÉyÉà W ~ɾÉáSÉà §É±Éà, +à ¾Éà«É HÉà>{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ Hà ©ÉNÉW©ÉÉÅ Hà ©ÉÖLÉ©ÉÉÅ Xà Hà +ÉÅLÉ SÉÉà³´ÉÉoÉÒ ¥É³lÉùÉ +ÉàUÒ oÉÉ«É PÉ÷à Hà ©É÷à ~ÉiÉ... JÉàyÉ{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ SÉÉà³´ÉÉoÉÒ SÉÒHiÉÖÅ oÉÉ«É... +à÷±Éà W...+É ~ÉÅÎGlÉ H¾à Uà ¥ÉyÉÉ{Éà W AwàNÉ Hù{ÉÉù ¥ÉyÉÉ{Éà W AqÉ»É Hù{ÉÉù ¥ÉyÉÉ{Éà W AHɳ{ÉÉù ¾Éà«É lÉÉà JÉàyÉ Uà ©ÉÉ{É-©ÉÉ«ÉÉ {Éà ±ÉÉà§É +à Ae{ɶÉÒ±É {ÉoÉÒ +à V«ÉÉÅ Uà l«ÉÉÅ W £É´«ÉÉ Uà V«ÉÉùà JÉàyÉ lÉÉà £ùÒ ´É³à Uà...{Éà £àù´ÉÒ«É qà Uà H«ÉÉÇHÉù´«ÉÉ ~Éù ~ÉÉiÉÒ...! ©É©©ÉiÉ{ÉÉà ±ÉÉà§É ±ÉK©ÉiÉ{ÉÒ ©ÉÉ«ÉÉ Hà qÚ«ÉÉâyÉ{É{ÉÖÅ ©ÉÉ{É +ÅlÉà lÉÉà +à©É{Éà W ~ÉÒe{ÉÉùÖÅ {Éà lÉÉàe{ÉÉùÖÅ ¥É{«ÉÖÅ V«ÉÉùà JÉàyÉ lÉÉà...PÉiÉÉ{Éà yÉiÉ{ÉÉ PÉÉ ¥É{ÉÒ ´ÉÉN«ÉÉ SÉÅeHÉäʶÉH{ÉÉ {ÉÉ©Éà qÖ´ÉÉÇ»ÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©Éà Hà ~ÉUÒ +ÎN{ɶɩÉÉÇ Hà H©Éc{ÉÉ {ÉÉ©Éà ~ÉiÉ...JÉàyÉà lÉÉà >ÊlɾɻÉ{ÉÉ ~ÉÉ{ÉÉ+Éà{Éà ~ÉÊùlÉÉ~É {Éà ~Éù~ÉÒeÉoÉÒ W §É«ÉÉÇ Uà lÉà ¾«ÉÉǧɫÉÉÇ Hà÷±ÉÉ«É ~ÉÊù´ÉÉùÉà{Éà ~ÉÉ{ÉLÉù §Éù´É»ÉÅlÉà qÒyÉÉ Uà +É´ÉÉà... ±ÉÉà¾Ò{Éà ¥ÉɳlÉÉà, ±ÉÉNÉiÉÒ{Éà q]ÉelÉÉà {Éà Àq«É{Éà ùÅXelÉÉà... JÉàyÉ qÚù HùÒ+à...{Éà ù÷Ò+à »ÉÉ©ÉÉà oÉÉ«É +ÉNÉ, lÉÉà lÉÖÅ oÉWà ~ÉÉiÉÒ +à W lÉÉà Uà ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ.¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

¶É֧ɧÉɴɻɪÉÉ÷ ■

3

YùiɶÉàc!

+ÉSÉÉ«ÉÇ Ê´ÉW«É ùl{É»ÉÖÅqù»ÉÚÊù

¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒùqà´É Us»oÉÉ´É»oÉÉ©ÉÉÅ HÉA»»ÉNNÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ Uà. lÉ©ÉÉùÉ ©É{É©ÉÉÅ +àH §ÉÉ´É XN«ÉÉà Uà Hà ¡É§ÉÖ{Éà lÉ~É{ÉÉ ~ÉÉùiÉà ©ÉÉùÉ PÉùà ~ÉyÉùÉ´ÉÖÅ +{Éà +à©É{ÉÉ ~ÉÉùiÉÉÅ{ÉÉà ±ÉÉ§É ±Éà´ÉÉ wÉùÉ »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ ¥ÉÉùiÉà ¾ÖÅ HÉ«É©É{ÉÉÅ lÉɳÉÅ ±ÉNÉÉ´ÉÒ qB! lÉ©Éà ¡É§ÉÖ{Éà +à +ÅNÉà{ÉÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ HùÒ lÉÉà LÉùÒ ~ÉiÉ ¡É§ÉÖ+à HÉA»»ÉNNÉ ~ÉÉ«ÉÉâ W {ɾÒ. lÉ©É{Éà L«ÉÉ±É +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Hà ¡É§ÉÖ+à lÉ~É ±ÉÅ¥ÉÉ´«ÉÉà Uà. lÉ©Éà ¥ÉÒWà Êq´É»Éà ~ÉÖ{É:¡É§ÉÖ{Éà Ê´É{ÉÅÊlÉ Hù´ÉÉ +É´«ÉÉ UÉà ~ÉiÉ ¡É§ÉÖ +ÉWà«É +à W +´É»oÉÉ©ÉÉÅ HÉA»»ÉNNÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±ÉÒ{É Uà. {ÉoÉÒ lÉÉà lÉ©ÉÉùÒ yÉÒùW©ÉÉÅ HÉà> +Éà÷ +É´ÉÒ Hà {ÉoÉÒ lÉÉà lÉ©ÉÉùÉ ¶É֧ɧÉÉ´É©ÉÉÅ HÉà> HeÉHÉà ¥ÉÉà±ÉÉ«ÉÉà. lÉ©Éà Ê{ÉiÉÇ«É HùÒ ±ÉÒyÉÉà Uà Hà SÉɾà NÉ©Éà lÉà÷±ÉÉ Êq´É»É yÉÒùW yÉù´ÉÒ ~Éeà, ¡É§ÉÖ{Éà ~ÉÉùiÉÉÅ ©ÉÉ÷à ©ÉÉùà PÉùà ±É> W W´ÉÉ Uà. 15 Êq´É»É... 25 Êq´É»É... 35 Êq´É»É... 48Êq´É»É... 60Êq´É»É... 72Êq´É»É... 88Êq´É»É... 120Êq´É»É...! ¡É§ÉÖ +à W Ê{ÉÊýɱÉlÉÉ »ÉÉoÉà HÉA»»ÉNNÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±ÉÒ{É Uà. lÉ©ÉÉùÖÅ ùÉàW{ÉÖ ¡É§ÉÖ

~ÉÉ»Éà +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ +{Éà ¡É§ÉÖ{Éà ùÉàW +É W +´É»oÉÉ©ÉÉÅ Ê{ɾɳ´ÉÉ{ÉÖÅ lÉ©É{Éà ©É³à±É »ÉqçÉÉN«É, lÉ©É{Éà ~ÉÉNÉ±É ~ÉÉNÉ±É ¥É{ÉÉ´ÉÒ SÉÚG«ÉÖÅ Uà. +{Éà +ÉWà 121©ÉÉ Êq´É»Éà lÉ©Éà ¡É§ÉÖ ~ÉÉ»Éà NÉ«ÉÉ UÉà +{Éà ¡É§ÉÖ+à HÉA»»ÉNNÉ ~ÉÉ«ÉÉâ Uà. lÉ©ÉÉùÉ +É{ÉÅq{ÉÉà ~ÉÉù {ÉoÉÒ. lÉ©ÉÉùÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ¾ºÉÇ{ÉÉ +ÉÅ»ÉÖ ´É¾Ò ùÂÉ Uà. ´ÉÉùÅ´ÉÉù lÉ©ÉÉùÒ +ÉÅLÉÉà ¡É§ÉÖ{Éà ÷NÉù ÷NÉù Ê{É¾É³Ò ù¾Ò Uà. `©ÉÉùÉ ´É¾É±ÉÉ ´ÉÒù{Éà SÉÉù SÉÉù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÉ A~É´ÉÉ»É oÉ> NÉ«ÉÉ? +{Éà +à «É SÉÉàʴɾÉù? ©É{Éà ¡É§ÉÖ{ÉÒ +É´ÉÒ §ÉÒº©É lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ{ÉÉÅ ~ÉÉùiÉÉÅ{ÉÉà ±ÉÉ§É ©É³¶Éà? ©ÉÉùÉà lÉÉà +ÉLÉÉà W{©ÉÉùÉà »ÉÉoÉÇH oÉ> W¶Éà.!' YùiɶÉàc! lÉ©Éà ¡É§ÉÖ{Éà ~ÉÉùiÉÉ ©ÉÉ÷à PÉùà ~ÉyÉÉù´ÉÉ{ÉÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ HùÒ. lÉ©ÉÉùÒ +à Ê´É{ÉÅÊlÉ ¡É§ÉÖ+à »ÉÉÅ§É³Ò lÉÉà LÉùÒ ~ÉiÉ {É ¡É§ÉÖ+à +à Ê´É{ÉÅÊlÉ{ÉÉà HÉà> ¾HÉùÉl©ÉH ¡ÉÊlɧÉÉ´É +É~«ÉÉà Hà {É HÉà> {ÉHÉùÉl©ÉH ¡ÉÊlɧÉÉ´É +É~«ÉÉà +{Éà ¡É§ÉÖ{ÉÉ ©ÉÉä{É{Éà lÉ©Éà »ÉÅ©ÉÊlÉ»ÉÚSÉH ©ÉÉ{ÉÒ{Éà PÉù lÉù£ W´ÉÉ {ÉÒH²ÉÒ ~Ée¬É. Wà´ÉÉ lÉ©Éà ~ɾÉáS«ÉÉ PÉùà, +ÉLÉÒ ¶ÉàùÒ©ÉÉÅ »ÉÖNÉÅyÉÒ W³{ÉÉà UÅ÷HÉ´É H«ÉÉâ. ù»lÉÉ{ÉÒ ¥ÉÅ{Éà ¥ÉÉWÖ »ÉÖNÉÅPÉÒqÉù X>, HàlÉHÒ, NÉÖ±ÉÉ¥É, SÉÅ~ÉÉ +{Éà ©ÉÉàNÉùÉ{ÉÉÅ ~ÉÖº~ÉÉà Ê¥ÉUÉ´«ÉÉ. ©Éà´ÉÉ-©ÉÒcÉ>{ÉÉ oÉɳ §ÉùÉ´«ÉÉ +{Éà ¡É§ÉÖ{ÉÒ ´ÉÉ÷ XàlÉÉÅ PÉù{ÉÉÅ ¥ÉÉùiÉà C§ÉÉ ù¾Ò NÉ«ÉÉ. `´¾É±ÉÉ ´ÉÒù, lÉ©Éà W±ÉqÒ ~ÉyÉÉùÉà, ©Éá »ÉÉŧɲ«ÉÖÅ Uà Hà lÉÒoÉÈHù §ÉNÉ´ÉÅlÉ{Éà Wà NÉÉàSÉùÒ ´É¾ÉàùÉ´Éà Uà +à{ÉÉà lÉÉà mÉÒWà §É´Éà ©ÉÉàKÉ oÉ> W X«É Uà ~ÉùÅlÉÖ

¸ÉÒ ©ÉÅW±Ö ÉÉ¥Éà{É ¶ÉʶÉHÉÅlɧÉÉ> ¥ÉqÉiÉÒ SÉàÊù÷à¥É±É ÷Ä»÷ ¾. ¸ÉÒ ¶ÉʶÉHÉÅlɧÉÉ> NÉÉàùyÉ{ɧÉÉ> ¥ÉqÉiÉÒ


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

lÉÒoÉÈHù §ÉNÉ´ÉÅlÉ{Éà qÉ{É qàlÉÉ +oÉÉÇlÉà NÉÉàSÉùÒ ´É¾ÉàùlÉÉ Xà>{Éà Wà ¡É»É}É ¡É»É}É ¥É{ÉÒ X«É Uà +à{ÉÉà «É mÉÒWà §É´Éà ©ÉÉàKÉ oÉ> X«É Uà. ¡É§ÉÖ, +É~É +àH ´ÉÉù +mÉà ~ÉyÉÉùÒ X+Éà. ¾ÖÅ +É~É{Éà ©ÉÉmÉ NÉÉàSÉùÒ W ´É¾ÉàùÉ´ÉÒ{Éà »ÉÅlÉÖº÷ oÉ> W´ÉÉ {ÉoÉÒ ©ÉÉNÉlÉÉà. ¾ÖÅ lÉÉà NÉÉàSÉùÒ ´É¾ÉàùÉ´«ÉÉ ¥ÉÉq +É~É{Éà ´É³É´É´ÉÉ +É~É{ÉÒ »ÉÉoÉà +É´É´ÉÉ{ÉÉà UÖÅ +{Éà +É~É{ÉÉ W ´Éùq ¾»lÉà +l«ÉÅ l É A±±ÉÉ»É~ÉÚ ´ ÉÇ H »ÉÅ«É©ÉY´É{É +ÅNÉÒHÉù Hù´ÉÉ{ÉÉà UÖÅ.' YùiÉ ¶Éàc, lÉ©ÉÉùÖ ¾ä«ÉÖÅ ¶É֧ɧÉÉ´ÉÉà{ÉÉ +ɻɩÉÉ{É{ÉÒ +É DSÉÉ>+à +ÉÅ¥ÉÒ ùÂÖÅ Uà +{Éà +É ¥ÉÉWÖ lÉ©ÉÉùÉ HÉ{Éà Êq´«É qÖÅqÖʧÉ{ÉÉà {ÉÉq »ÉÅ§É³É«É Uà. lÉ©Éà »lÉ¥yÉ oÉ> NÉ«ÉÉ UÉà. lÉ©É{Éà ¥ÉùÉ¥Éù L«ÉÉ±É +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà Hà Êq´«É qÖÅqÖʧÉ{ÉÉà +É {ÉÉq +à÷±ÉÖÅ W »ÉÚSÉ´Éà Uà Hà ©ÉÉùÉ ´É¾É±ÉÉ ´ÉÒù{ÉÖÅ SÉÉù SÉÉù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÉ SÉÉàʴɾÉù A~É´ÉÉ»É{ÉÖÅ ~ÉÉùiÉÖÅ oÉ> NÉ«ÉÖÅ Uà. +{Éà lÉ©ÉÉùÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅoÉÒ SÉÉàPÉÉù +ÉÅ»ÉÖ ´É¾à´ÉÉ{ÉÉ ¶É° oÉ> NÉ«ÉÉ Uà. +±É¥ÉnÉ, ¶É֧ɧÉÉ´ÉÉà{ÉÒ ´ÉyÉÒ ù¾à±É yÉÉùÉ+à lÉ©É{Éà ¥ÉÉù©ÉÉ qà´É±ÉÉàH{ÉÖÅ +É«ÉÖº«É lÉÉà ¥ÉÅyÉÉ´ÉÒ W qÒyÉÖÅ Uà; ~ÉùÅlÉÖ lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÒ H©É{É»ÉÒ¥ÉÒ »ÉÉ©Éà ±ÉÉSÉÉù ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ UÉà. `~ÉÉùiÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ ©ÉÉùÒ SÉÉù SÉÉù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÒ Ê´É{ÉÅÊlÉ UlÉÉÅ ~ÉÉùiÉÉ{ÉÉ ±ÉɧÉoÉÒ ¾ÖÅ ´ÉÅÊSÉlÉ ù¾Ò NÉ«ÉÉà? ¡É§ÉÖ, ~ÉÖi«É ÷ÚÅHÖÅ ~Ée¬ÖÅ +à{ÉÒ ´Éàq{ÉÉ {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ +É KÉàmÉ©ÉÉÅ ~ÉÖi«É ÷ÖÅHÖÅ ~Ée¬ÖÅ? +É~É{ÉÉÅ ~ÉÉ´É{É ~ÉNɱÉÉÅoÉÒ +É PÉù ´ÉÅÊSÉlÉ ù¾Ò NÉ«ÉÖÅ?' YùiɶÉàc, lÉ©ÉÉùÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ´É¾Ò ù¾à±É +É C{ÉÉÅ C{ÉÉÅ +ÉÅ»ÉÖ+Éà+à lÉ©É{Éà lÉÉà yÉ{«É ¥É{ÉÉ´ÉÒ W qÒyÉÉ ~ÉiÉ l«ÉÉùà lÉ©ÉÉà{Éà Wà©ÉiÉà Xà«ÉÉ ¾¶Éà lÉà yÉ{«É Uà.

4

+É ÊSÉmÉ©ÉÉÅ HÖ±É Hà÷±ÉÉ »ÉäÊ{ÉHÉà Uà lÉà NÉiÉÒ HÉhÉà

+É ÊSÉmÉ©ÉÉÅ HÖ±É Hà÷±ÉÉ ÷àÊ{É»É ¥ÉÉè±É Uà lÉà NÉiÉÒ HÉhÉà


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

5

V«ÉÉàlÉÒºÉ »ÉÖʧÉKÉ «ÉÉàNÉ ±ÉKÉiÉ ■

»ÉÅH±É{É& NÉÉá.»ÉÅ.{ÉÉ ~ÉÚ. §ÉÉ{ÉÖ¥ÉÉ> ©É.»É.{ÉÉ »ÉÖʶɺ«ÉÉ ~ÉÚ. §ÉÎGlÉ¥ÉÉ> ©É.»É.

1) ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖq 3{ÉÒ »É´ÉÉù©ÉÉÅ ~ÉÚ´ÉÇ Êq¶ÉÉ{ÉÉà ~É´É{É ¾Éà«É lÉÉà +É·±ÉàºÉÉ©ÉÉÅ PÉiÉÉà ´Éù»ÉÉq oÉÉ«É, ~ÉiÉ HÉÅ>H ùÉàNÉ{ÉÉà A~Ér´É oÉÉ«É, 2) ùÉàʾiÉÒ lÉ~Éà +{Éà HÞÊlÉHÉ©ÉÉÅ ´Éù»ÉÉq ´Éù»Éà lÉÉà ¥É¾Ö ¸Éàºc »ÉÖʧÉKÉ oÉÉ«É, ~ÉiÉ Xà ùÉàʾiÉÒ©ÉÉÅ NÉÉWà +{Éà HÞÊlÉHÉ©ÉÉÅ {É ´Éù»Éà lÉÉà qÖʧÉÇKÉ oÉÉ«É. 3) HHÇ »ÉÅJÉÊ{lÉ ¥Éà»Éà lÉà Êq´É»Éà ©ÉàºÉ, ©ÉÒoÉÖ{É, Hà ©ÉÒ{É{ÉÉà SÉÅr©ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà 100 +ÉhÉ (~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÉ~É) ´Éù»ÉÉq ´Éù»Éà; Xà »ÉÓ¾ Hà yÉ{É{ÉÉà SÉÅr ¾Éà«É lÉÉà 50; H{«ÉÉ +{Éà ©ÉHù{ÉÉà SÉÅr ¾Éà«É lÉÉà 25; +{Éà HHÇ lÉÖ±ÉÉ, ´ÉÞÊýÉH Hà HÖŧÉ{ÉÉà SÉÅr ¾Éà«É lÉÉà 12 +ÉhÉ ´Éù»ÉÉq oÉÉ«É. 4) Xà HHÇ »ÉÅJÉÊ{lÉ ¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éq©ÉÉÅ ¥Éà»Éà, +{Éà lÉà Êq´É»Éà ´Éù»ÉÉq ´Éù»Éà lÉÉà 7 ©É¾Ò{ÉÉ »ÉÖHɳ ù¾à. 5) HHÇ »ÉÅJÉÊ{lÉ ¥Éà»Éà lÉà Êq´É»ÉoÉÒ q»É©Éà Êq´É»Éà Xà ¥ÉÖu{ÉÉà Aq«É ¾Éà«É lÉÉà ¸ÉÉ´ÉiÉ ©ÉɻɩÉÉÅ »ÉÉùÉà ´Éù»ÉÉq ´Éù»Éà. 6) ʻɞ »ÉÅJÉÊ{lÉ ¥Éà»Éà lÉà Êq´É»ÉoÉÒ q»É©Éà Êq´É»Éà ¥ÉÖu{ÉÉà Aq«É oÉÉ«É lÉÉà PÉiÉÉà ´Éù»ÉÉq oÉÉ«É. 7) qÒ´ÉÉ³Ò ù´ÉÒ´ÉÉùÒ ¾Éà«É lÉÉà +É´ÉlÉÉ SÉÉà©ÉÉ»ÉÉ©ÉÉÅ 50 Êq´É»É ´Éù»ÉÉq ´Éù»Éà; »ÉÉà©É´ÉÉùÒ ¾Éà«É lÉÉà 100 Êq´É»É; ©ÉÅNɳ´ÉÉùÒ ¾Éà«É lÉÉà 40 Êq´É»É; ¥ÉÖyÉ´ÉÉùÒ ¾Éà«É lÉÉà 60 Êq´É»É; NÉÖ°´ÉÉùÒ ¾Éà«É lÉÉà 80 Êq´É»É; ¶ÉÖJ´ÉÉùÒ C.A. Deven L. Thakkar

¾Éà«É lÉÉà 90 Êq´É»É; +{Éà ¶É{ÉÒ´ÉÉùÒ ¾Éà«É lÉÉà 20 Êq´É»É ´Éù»ÉÉq oÉÉ«É. 8) HÉÊlÉÇH ¶ÉÖq 5{Éà »ÉÉà©É´ÉÉù ¾Éà«É lÉÉà »ÉÖʧÉÇKÉ «ÉÉàNÉ XiÉ´ÉÉà. 9) HÉÊlÉÇH ¶ÉÖq 11 {Éà Êq´É»Éà ´ÉÉq³ ¾Éà«É lÉÉà +ÉNɳ +ɺÉÉh ©ÉɻɩÉÉÅ ´Éù»ÉÉq PÉiÉÉà oÉÉ«É. 10) Wàc ¶ÉÖq ¥ÉÒWà NÉÉWà lÉÉà ¶ÉÒ«ÉɳɩÉÉÅ ¥ÉÅyÉÉ+à±ÉÉà NɧÉÇ {ÉÉ¶É ~ÉÉ©Éà, WàoÉÒ ´Éù»ÉÉq oÉÉàeÉà oÉÉ«É. 11) +ºÉÉh ¶ÉÖq 5 {Éà ù´ÉÒ´ÉÉù ¾Éà«É lÉÉà ´Éù»ÉÉq oÉÉàeÉà; »ÉÉà©É´ÉÉù ¾Éà«É lÉÉà PÉiÉÉà ´Éù»ÉÉq; ©ÉÅNɳ´ÉÉù ¾Éà«É lÉÉà «ÉÖu; ¥ÉÖyÉ´ÉÉù ¾Éà«É lÉÉà »ÉÖʧÉÇKÉ; NÉÖ°´ÉÉù ¾Éà«É lÉÉà KÉà©É; ¶ÉÖJ´ÉÉù ¾Éà«É lÉÉà »ÉÖLÉ +{Éà ¶É{ÉÒ´ÉÉù ¾Éà«É lÉÉà Ê´É{ÉÉ¶É oÉÉ«É. 12) +ºÉÉh ¶ÉÖq 9 Hà 10 {Éà Êq´É»Éà ´ÉÉq³ Hà NÉWÇ{ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà SÉÉùà ©ÉÉ»É »ÉÉùÒ ´ÉÞʺ÷ oÉÉ«É. 13) Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ±ÉÓ¥ÉeÉ{ÉÒ ±ÉÓ¥ÉÉà³Ò ~ÉÉHÒ{Éà LÉùÒ ~Éeà lÉÉà »ÉÖʧÉÇKÉ +{Éà ]Ée A~Éù »ÉÖHÉ> X«É lÉÉà qÖʧÉÇKÉ. 14) Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ HàùÉ, ¥ÉÉàù, ~ÉÒ±ÉÖ, ±ÉÓ¥ÉeÉ +{Éà +ÉÅ¥ÉÉ »ÉÉùÉ ~ÉÉHà lÉÉà q¾Ó, qÖyÉ +ÉÊq ù»É PÉiÉÉÅ oÉÉ«É. 15) Wà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ Wàc ©ÉɻɩÉÉÅ oÉÉàù{Éà {É´ÉÉ ~ÉÉÅqeÉÅ »ÉÉùÉÅ +É´Éà lÉÉà ´Éù»ÉÉq »ÉÉùÉà oÉÉ«É.

Chartered Accountant

DEVEN

Fact.: 2516 8241 ● Offi.: 2501 0010 Cell : 9892715551 ● Email: dlthokkar@gmail.com

E N T E R P R I S E S MFG. OF: CORRUGATED BOXES

Factory : D-3, Ashapura Society, Opp. Hotel Gurudev, J. M. M. Road, Ghatkopar (W), Mumbai-400 084.

Office : 203, Kailash Palace, Upashray Lane, Ghatkopar (E), Mumbai-400 077.


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

6

lÉ©Éà ~ÉiÉ ~Éä»ÉÉqÉù oÉ> ¶ÉHÉà UÉà... ■

©ÉÉàH±É{ÉÉù & ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +ÉùlÉÒ¥Éà{É ¾ÉÊqÇH ¶Éɾ

+É~ÉiÉà »ÉÉä §ÉÉäÊlÉH qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ´É»ÉÒ+à UÒ+à. +É~ÉiÉÉ {ÉÉ{ÉÉ-©ÉÉà÷É ¥ÉyÉÉW ´«É´É¾ÉùÉà©ÉÉÅ +É~ÉiÉ{Éà ~Éä»ÉÉ{ÉÒ W°ù ~Éeà Uà W. Y´É{É{ÉÉ +É »Él«ÉÉŶÉ{Éà HÉà> A´ÉàLÉÒ ¶ÉHà lÉà©É {ÉoÉÒ. ~Éä»ÉÉ ´ÉNÉù +É~ÉiÉÉ Y´É{É{ÉÒ PÉiÉÒ¥ÉyÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ+Éà ¥ÉÅyÉ W> X«É Uà. +É~ÉiÉà ~Éä»ÉÉ ´ÉNÉù{ÉÉ ¾Éà>+à l«ÉÉùà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉÅSÉà«É <Î{r«ÉÉà{ÉÉà ~ÉÚiÉÇ A~É«ÉÉàNÉ HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. +ÉoÉÒ W +ÅOÉàY »ÉÉʾl«É{ÉÉ ¡ÉoÉ©É HKÉÉ{ÉÉ {ɴɱÉHoÉÉHÉù W. SOMERSET MAUGHAM +à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©É¾É{É {ɴɱÉHoÉÉ "OF HUMAN BONDAGE" ©ÉÉÅ HÂÖÅ Uà . "MONEY IS THE SIXTH SENSE WITHOUT WHICH YOU CANNOT MAKE FULL USE OF YOUR FIVE SENSES.''

~Éä»ÉÉà +à +É~ÉiÉÒ UdÒ, +lÉÒ´É ©É¾n´É~ÉÚiÉÇ <Î{r«É Uà. +É <Î{r«É ´ÉNÉù +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉÅSÉà«É >Î{r«ÉÉà{ÉÉà ~ÉÚiÉÇ A~É«ÉÉàNÉ HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É ¥ÉyÉÉ{ÉàW ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ HÉùÊHqÔ +ÉNɳ ´ÉyÉÉù´ÉÉ ~É»ÉÇ{ÉÉʱÉ÷Ò eà´É±É~É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~Éä»ÉÉ{ÉÒ W°ù ~Éeà Uà W. +ÉoÉÒ ~Éä»ÉÉ{ÉÒ W°ùÊù«ÉÉlÉ{ÉÉà »´ÉÒHÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà {ÉÉ{É~É +{É֧ɴɴÉÒ PÉ÷à {Éʾ. +É~ÉiÉà «ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ©ÉÉÅ oÉÉàeÉH +iÉPÉe ¾Éà>+à UÒ+à. +É~ÉiÉÉ A~Éù ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÖÅ UmÉ ¾Éà«É Uà. +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà ´ÉeÒ±ÉÉà+à ´É»ÉÉ´Éà±ÉÖÅ lÉä«ÉÉù PÉù ¾Éà«É Uà. +É~ÉiÉ{Éà ¶ÉÉ³É +{Éà HÉè±ÉàW©ÉÉÅ §ÉiÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à +{Éà l«ÉÉù¥ÉÉq »ÉÉùÒ ùÒlÉà {ÉÉàHùÒ-yÉÅyÉà

±ÉNÉÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÖÅqù ¡É«Él{ÉÉà HùlÉÉ ¾Éà«É Uà. +ÉoÉÒ +É~ÉiÉ{Éà ~Éä»ÉÉ{ÉÒ lÉÒµÉ W°Êù«ÉÉlÉ lÉà ´ÉLÉlÉà »É©ÉXlÉÒ {ÉoÉÒ. ~ÉùÅlÉÖ V«ÉÉùà +É ¥ÉyÉÒ W ´É»lÉÖ+Éà +É~ɥɳà Hù´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É Uà l«ÉÉùà +É~ÉiÉ{Éà ~Éä»ÉÉ{ÉÖÅ ©É¾n´É »ÉÉùÒ ùÒlÉà »É©ÉX«É Uà. ~ɾà±ÉÉÅ +É~ÉiÉà »É¾à±ÉÉ>oÉÒ, ©É{É©ÉÉÅ HÉà>~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÉà ʾSÉÊHSÉÉ÷ +{É֧ɴ«ÉÉ ´ÉNÉù, +É~ÉiÉÉ 4-5 Ê©ÉmÉÉà »ÉÉoÉà ¾Éà÷±É©ÉÉÅ 2025 °Ê~É«ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÒ±É lÉoÉÉ ´Éà>÷ù{Éà ÷Ò~É ~ÉiÉ `£÷ÉH' HùÒ{Éà +É~ÉÒ qàlÉÉ ¾lÉÉ. ~ÉiÉ ~ÉUÒ +É~ÉiÉà Y´É{É A~Éù Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ+à UÒ+à. +É÷±ÉÉ ~Éä»ÉÉ{ÉÉà LÉSÉÉâ Hù´ÉÉà Ê¥É{É-W°ùÒ lÉÉà {ÉoÉÒ{Éà? +©ÉÖH Ê~ÉGSÉù oÉÉàeÉ ´ÉLÉlÉ ~ÉUÒ Xà>¶ÉÖÅ lÉÉà SÉɱɶÉà {Éà? ¾©ÉiÉÉÅ +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà 10 ~Éà{÷ ¶É÷Ç ¾Éà´ÉÉoÉÒ {É´ÉÉÅ ¶ÉÒ´ÉeÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ~Éä»ÉÉ{ÉÉà LÉSÉÇ Hù´ÉÉà? +É´ÉÉ +{ÉàH ¡ÉüÉÉà «ÉÖ´ÉÉ{É ©ÉNÉW©ÉÉÅ +ÉHÉù ±Éà´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà. ~Éä»ÉÉà LÉùÉ¥É {ÉoÉÒ. ~Éä»ÉÉà +Ê{ÉSU{ÉÒ«É {ÉoÉÒ. +É ´ÉÉlÉ +É~ÉiÉà ¥ÉùÉ¥Éù »É©ÉY ±É>+à. PÉiÉÉ H¾à Uà Hà ``~Éä»ÉÉà ¾ÉoÉ{ÉÉà ©Éà±É Uà'' ~ÉùÅlÉÖ +É ´ÉÉlÉ PÉiÉÉ¥ÉyÉÉ »ÉÅq§ÉÉâ©ÉÉÅ ~ÉÚ´ÉÉÇ~Éù »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà©ÉÉÅ lÉ~ÉɻɴÉÒ ~Éeà. mÉiÉ Êq´É»É{ÉÉ §ÉÚL«ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà lÉ©Éà 25 °Ê~É«ÉÉ +É~ÉÉà lÉÉà +à ©ÉÉiÉ»É ~ɾà±ÉÉÅ HÉà>H »ÉÉÊn´ÉH ¾Éà÷±É©ÉÉÅ W>{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÚLÉ »ÉÅlÉÉàºÉ¶Éà. l«ÉÉù¥ÉÉq lÉà Y´É{É A~Éù Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÉÅ lÉÉàùiÉÉà ¥ÉÉÅyɶÉà. l«ÉÉù ~ɾà±ÉÉÅ {Éʾ; §ÉÚL«ÉÉà ©ÉÉiÉ»É HÉà>~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ »ÉÚÊ£«ÉÉiÉÒ-eÉ¾Ò eÉ¾Ò ´ÉÉlÉÉà »ÉÉÅ§É³Ò ¶ÉHlÉÉà {ÉoÉÒ.

¸ÉÒ UNÉ{ɱÉÉ±É Ê´Éd±ÉY ©É¾àlÉÉ

¾. W»É´ÉÅlÉÒ¥Éà{É ¡É§ÉÖ±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ö V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É Ê¾lÉàºÉHÖ©ÉÉù ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù +.»ÉÉä. ùÒ{ÉÉ ÊHÊù÷§ÉÉ> ©É¾àlÉÉ, ÊSÉ. >¶ÉÉ, ÊSÉ. »ÉÉà¾{É, +.»ÉÉä. »ÉÉà{É±É SÉàlÉ{ɧÉÉ> ©É¾àlÉÉ ö Hɱ¾àù (§ÉÒ´ÉÅeÒ) ©ÉÚ³ ¾Êe«ÉÉiÉÉ´ÉɳÉ


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+É lÉ¥ÉIà ~ɾà±ÉÉÅ lÉÉà lÉà{Éà ~Éà÷ §ÉùÒ{Éà LÉÉ´ÉÖÅ ~Éeà Uà... »´ÉÉ©ÉÒ Ê´É´ÉàHÉ{ÉÅq ~ÉÉ»Éà lÉà{ÉÉ Ê¶Éº«ÉÉà +àH ©ÉÉiÉ»É{Éà ~ÉHeÒ ±ÉÉ´«ÉÉ. »´ÉÉ©ÉÒY{Éà HÂÖÅ : `+É{Éà »ÉÉùÉà A~Éqà¶É +É~ÉÉà.'' »´ÉÉ©ÉÒ Ê´É´ÉàHÉ{ÉÅqà +à ©ÉÉiÉ»É{ÉÖÅ ¥ÉùÉ¥Éù +´É±ÉÉàH{É H«ÉÈÖ. lÉà{ÉÉ ´Éɳ Ê´ÉLÉùÉ«Éà±ÉÉ ¾lÉÉ. lÉà{ÉÉ H~Éɳ ~Éù ~Éù»Éà´ÉÉ{ÉÉÅ ÷Ò~ÉÉÅ ¥ÉÉ]Ò NÉ«ÉÉÅ

+X«É¥ÉÒ

7

¾lÉÉ. lÉà{ÉÒ qÉhÒ ´ÉyÉÒ NÉ> ¾lÉÒ. lÉà{ÉÉÅ H~ÉeÉÅ ©Éà±ÉÉÅPÉà±ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. lÉà{ÉÉ ¥ÉyÉÉ W +´É«É´ÉÉà SÉÉeÒ LÉÉlÉÉ ¾lÉÉ Hà, lÉà ¥ÉÉ~ÉeÉ{Éà LÉÉ´ÉÉ ©É²«ÉÖÅ {ÉoÉÒ. »´ÉÉ©ÉÒY+à Ê´É´ÉàH~ÉÚ´ÉÇH lÉà{Éà +É»É{É ~Éù ¥Éà»ÉÉe¬Éà. ù»ÉÉàeÉ©ÉÉÅoÉÒ PÉiÉÖÅ¥ÉPÉÖÅ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ±ÉÉ´É´ÉÉ HÂÖÅ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê¶Éº«ÉÉà{Éà HÂÖÅ-`+É{Éà ~Éà÷ §ÉùÒ{Éà LÉ´ÉeÉ´ÉÉà ~ÉUÒ ¥ÉÒY ´ÉÉlÉ.' (J©É¶É&)

Y´ÉeÉÅ{Éà NÉùH HùÒ WlÉÉà UÉàe

Hà÷±ÉÒH ´É{É»~ÉÊlÉ+Éà +à´ÉÒ Uà Wà »ÉÉ©ÉÉ{«É yÉÉùiÉÉoÉÒ Ê´ÉùÖu Y´ÉWÅlÉÖ+Éà{Éà LÉÉ> X«É Uà. ~ÉÒSÉù ~±ÉÉ{÷ lÉùÒHà XiÉÒlÉÒ +É´ÉÒ W +àH ´É{É»~ÉÊlÉ{ÉÉà UÉàe ʶɱÉÉáNÉoÉÒ »ÉÖùlÉ LÉÉlÉà ±É´ÉÉ«ÉÉà Uà. +É UÉàe lÉà{ÉÉ H³¶É +ÉHÉù{ÉÉ ~ÉÉ{É©ÉÉÅ Y´ÉeÉÅ{Éà £»ÉÉ´ÉÒ{Éà +Éàʾ«ÉÉ HùÒ X«É Uà. +É +ÅNÉà «ÉÖÊ{É.{ÉÉ ¥ÉÉ«ÉÉà»ÉÉ«É{»É ʴɧÉÉNÉ{ÉÉ ´ÉeÉ eÉà. ©ÉÒ{ÉÖ ~ÉùʥɫÉÉ WiÉÉ´Éà Uà Hà ~ÉÒSÉù ~±ÉÉÅ÷ +àH ¡ÉHÉù{ÉÒ »ÉÖÅqù ´Éà±É Uà. lÉà{ÉÉ ¥Éà oÉÒ +hÒ £Ý÷ ©ÉÉà÷É ~ÉÉ{É H³¶É +ÉHÉù{ÉÉ ¾Éà«É Uà Wà{ÉÉ ©ÉÖLÉ ~ÉùoÉÒ ©ÉyÉ ]ùà Uà. ©ÉyÉ{Éà HÉùiÉà Y´ÉeÉÅ +ÉHºÉÉÇ>{Éà lÉà{ÉÉ ©ÉÖLÉ ~Éù +É´ÉÒ{Éà ¥Éà»Éà Uà. ©ÉÖLÉ¡Éqà¶É +àHq©É ±ÉÒ»»ÉÖÅ ¾Éà´ÉÉoÉÒ lÉà H³¶É©ÉÉÅ »ÉùHÒ X«É Uà +{Éà H³¶É{ÉÖÅ hÉÅHiÉÖÅ ¥ÉÅyÉ oÉ> X«É Uà. H³¶É{Éà lÉʳ«Éà £»ÉÉ> NÉ«Éà±ÉÉ Y´ÉeÉÅ{Éà l«ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ Al»ÉàSÉH H¾à´ÉÉlÉÖÅ ù»ÉÉ«ÉiÉ ~ÉSÉÉ´ÉÒ {ÉÉÅLÉà Uà. +É ùÒlÉà »ÉlÉlÉ Y´ÉeÉÅ LÉÉ> LÉÉ>{Éà H³¶É lÉà{ÉÉ HSÉùÉoÉÒ §ÉùÉ> X«É Uà l«ÉÉùà lÉà LÉùÒ ~Éeà Uà +{Éà {É´ÉÉÅ ~ÉÉ{É +É´Éà Uà. +É ´Éà±É 20 £Ý÷ Wà÷±ÉÒ ±ÉÉÅ¥ÉÒ Ê´ÉH»ÉÒ ¶ÉHà Uà. ¥ÉÒY ùÒlÉà +É UÉàe +{«É ´É{É»~ÉÊlÉ Wà´ÉÉà W

¾Éà«É Uà. lÉà ~ÉiÉ »ÉÚ«ÉÇ¡ÉHɶÉ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ ¡ÉHɶɻÉÅ·±ÉàºÉiÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ wÉùÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà LÉÉàùÉH ¥É{ÉÉ´Éà Uà, lÉÉà ~ÉUÒ lÉà{Éà Y´ÉeÉÅ LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÒ W°ù ~Éeà Uà? +É{ÉÉà W´ÉÉ¥É +É~ÉlÉÉ ~ÉùʥɫÉÉ H¾à Uà Hà +É ´Éà±É AnÉù~ÉÚ´ÉÇ §ÉÉùlÉ{ÉÒ NÉÉùÉà +{Éà LÉÉ»ÉÒ {ÉÉ©É{ÉÒ ÷àHùÒ+Éà A~Éù ~É´ÉÇlÉÒ«É ¡ÉHÉù{ÉÒ ©ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ ANÉà Uà Wà©ÉÉÅ {ÉÉ>÷ÄÉW à {É ¾ÉàlÉÖÅ {ÉoÉÒ. {ÉÉ>÷ÄÉW à {É{ÉÒ AiÉ~É ~ÉÚùÒ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà Y´ÉeÉÅ LÉÉ«É Uà. Y´ÉeÉÅ{ÉÖÅ ~ÉÉSÉ{É oÉ«ÉÉÅ ~ÉUÒ lÉà©ÉÉÅoÉÒ UÚ÷É ~ÉelÉÉ {ÉÉ>÷ÄÉW à {É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ lÉà Hùà Uà.

NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ +É ¡ÉHÉù{ÉÉ ¥ÉÒX UÉàe ©É³à Uà

NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ +É ¡ÉHÉù{ÉÉ ~±ÉÉ÷ ©É³à Uà. +HÇ]´Éù lÉùÒHà XiÉÒlÉÉà +àH UÉàe lɳɴÉÉà©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà +{Éà lÉà{ÉÉÅ ©ÉÚ³©ÉÉÅ £ÙNNÉÉ Wà´ÉÉ +ÉHÉù{ÉÉ §ÉÉNÉ ¾Éà«É Uà. +É £ÙNNÉÉ©ÉÉÅ ÊUrÉà ¾Éà«É Uà V«ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ WÅlÉÖ+Éà{Éà £Å»ÉÉ´ÉÒ{Éà lÉà LÉÉ> X«É Uà. yÉù©É~ÉÖù{ÉÉ WÅNɱÉÉà{ÉÒ ÷àHùÒ+Éà ~Éù eÄÉà»ÉàùÉ {ÉÉ©É{ÉÒ +àH ´É{É»~ÉÊlÉ ©É³à Uà Wà{ÉÒ A~Éù {ÉÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ¶É ¾Éà«É Uà. WÅlÉÖ+Éà{Éà lÉà ~ÉɶɩÉÉÅ WHeÒ ±É>{Éà LÉÉ> X«É Uà. +É ¡ÉHÉù{ÉÉ UÉàe ±ÉÖ~lÉ oÉ´ÉÉ{Éà +Éùà Uà +{Éà lÉà©É{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ LÉÚ¥É W°ùÒ Uà.

With Best Wishesh From

Prabhaben Vrajlal Sheth Family


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

8

~ÉÖ°ºÉÉoÉÇoÉÒ ~Éà÷ §ÉùÉ«É, ~ÉiÉ ~Éà÷ÉùÉ §Éù´ÉÉ lÉÉà §ÉÉN«É Xà>+à ■

»ÉÅ.& ¸ÉÒ ¥ÉÒÊ~É{ɧÉÉ> eÒ. AqÉiÉÒ (§ÉÉiÉɧÉÉ>)

Ê{É:»~ÉÞ¾Ò lÉùÒHà XiÉÒlÉÉ oÉ«Éà±ÉÉÅ +àH »ÉÅlɩɾÉl©ÉÉ{Éà ©É³´ÉÉ{ÉÉà ¡É»ÉÅNÉ A~ÉλoÉlÉ oÉ«ÉÉà. lÉà©É{Éà ´ÉÅq{É HùlÉÉÅ ©Éá Xà«ÉÖÅ Hà lÉà©É{ÉÉ ~ÉNÉ ~ÉÉ»Éà SɱÉiÉÒ {ÉÉà÷Éà{ÉÉà hNɱÉÉà oÉ«Éà±ÉÉà ¾lÉÉà. +É´É{ÉÉùÉ §ÉÉÊ´ÉH §ÉGlÉÉà lÉà©É{Éà ´ÉÅq{É HùÒ{Éà Hà SÉùiÉ»~ɶÉÇ HùÒ lÉà©É{ÉÉ ~ÉNÉ ~ÉÉ»Éà {ÉÉà÷Éà ©ÉÖHlÉÉ ¾lÉÉ. ~ÉùÅlÉÖ »ÉÅlÉ lÉà lÉù£ XàlÉÉ«É {Éʾ Hà lÉà©É{Éà ùÉàHlÉÉ {Éʾ. ©É{Éà +à ´ÉÉlÉ {É »É©ÉX«ÉÒ Hà Ê{É:»~ÉÞ¾Ò »ÉÅlÉ ~ÉÉ»Éà ±ÉÉàHÉà {ÉÉà÷Éà Hà©É ©ÉÚHà Uà +{Éà »ÉÅlÉ lÉà©É{Éà {ÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ H¾àlÉÉ. lÉàoÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³Ò{Éà ©Éá lÉà©É{ÉÉ +àH +ÅlÉà´ÉÉ»ÉÒ{Éà ~ÉÚUëÉÖÅ: ``+É´É{ÉÉùÉ §ÉÉÊ´ÉH §ÉGlÉÉà »ÉÅlÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà +É÷±ÉÉ ¥ÉyÉÉ ~Éä»ÉÉ ©ÉÚHà Uà lÉà{ÉÖÅ oÉÉ«É Uà ¶ÉÖÅ?'' §ÉÉÊ´ÉH +ÅlÉà´ÉÉ»ÉÒ+à HÂÖÅ : ``+É ¥ÉyÉÖÅ ¡É§ÉÖ{ÉÖÅ Uà +{Éà ¡É§ÉÖ{ÉÒ »Éà´ÉÉ©ÉÉÅ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà.'' +ÅlÉà´ÉÉ»ÉÒ{ÉÉ AnÉùoÉÒ ©É{Éà »ÉÅlÉÉàºÉ {É oÉ«ÉÉà lÉàoÉÒ ©ÉÉùà £ùÒoÉÒ V«ÉÉùà »ÉÅlÉ{Éà ©É³´ÉÉ{ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ l«ÉÉùà »ÉÒyÉà »ÉÒyÉÉ lÉà©É{Éà W ~ÉÚU¬ÖÅ& ``¥ÉÉ~ÉY! lÉ©Éà Ê{É:»~ÉÞ¾Ò UÉà lÉÉà +É ¥ÉyÉÉ §ÉGlÉÉà lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É÷±ÉÒ ¥ÉyÉÒ §Éà÷ »ÉÉàNÉÉqÉà ©ÉÚHà Uà lÉà{Éà ùÉàHlÉÉ Hà©É {ÉoÉÒ?'' »ÉÅlÉà λ©ÉlÉ HùlÉÉÅ HÂÖÅ, ``¾ÖÅ lÉÉà HÉà>{Éà HÅ> H¾àlÉÉà {ÉoÉÒ. ±ÉÉàHÉà §ÉÎGlɧÉÉ´ÉoÉÒ HÅ> §Éà÷ yÉùà lÉÉà lÉà©É{Éà {ÉÉ H¾Ò{Éà ¾ÖÅ q֧ɴÉlÉÉà {ÉoÉÒ. §É±Éà lÉà©É{Éà §Éà÷ yÉ«ÉÉÇ{ÉÉà »ÉÅlÉÉàºÉ ©É³à +{Éà ùÉY ù¾à.'' ´ÉÉlÉSÉÒlÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ±É>{Éà ©Éá ©ÉÉùÉ ©É{É©ÉÉÅ ù¾à±ÉÒ ¶ÉÅHÉ ´«ÉGlÉ HùlÉÉÅ GÂÖÅ, ``lÉÉà ~ÉUÒ +É ¥ÉyÉÒ +É´ÉH{ÉÉà ´«É´É¾Éù HÉàiÉ Hùà? lÉ©Éà lÉà{ÉÖÅ y«ÉÉ{É {É ùÉLÉÉà lÉÉà lÉà{ÉÉà qÖ°~É«ÉÉàNÉ ~ÉiÉ oÉ> X«É. lÉà ¥ÉyÉÉ{ÉÉà «ÉoÉÉ«ÉÉàN«É ´É¾Ò´É÷ lÉÉà oÉ´ÉÉà Xà>+à {Éà!'' »ÉÅlÉà HÂÖÅ, ``+à©É lÉÉà ©ÉÉùÒ {ÉWù ¥É¾Éù HÅ> {É ù¾à. §É±Éà ¾ÖÅ yÉ{É{Éà +eHÖÅ {Éʾ ~ÉiÉ »ÉÉÅW ~Ée¬à ¶ÉÖÅ +É´«ÉÖÅ +{Éà lÉà ¥ÉyÉÉ{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ

lÉà{ÉÉà ¥ÉyÉÉà ʾ»ÉÉ¥É ùÉmÉà ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´ÉÒ W X«É. lÉà ~Éä»ÉÉ{ÉÖÅ Ê{É«ÉÉàW{É ~ÉiÉ ©É{Éà ~ÉÚU¬É ´ÉNÉù {É oÉÉ«É lÉà´ÉÒ ©ÉÉùÒ ´«É´É»oÉÉ Uà'' +{Éà ~ÉUÒ lÉÉà lÉà©ÉiÉà lÉà©É{ÉÉ ´É¾Ò´É÷{ÉÒ qKÉlÉÉ{ÉÒ PÉiÉÒ ¥ÉyÉÒ ´ÉÉlÉÉà ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà HùÒ +{Éà lÉà ¥ÉÉ¥ÉlÉ ©ÉÉùÉÅ »ÉÚSÉ{ÉÉà ~ÉiÉ ©ÉÉÅN«ÉÉÅ. »ÉÅlÉ{Éà ´ÉÅq{É HùÒ{Éà ¾ÖÅ lÉà©É{ÉÉ +É¸É©É H¾ÖÅ Hà +É´ÉÉ»É H¾ÖÅ - lÉà{ÉÒ ¥É¾Éù +É´«ÉÉà lÉÉà l«ÉÉÅ lÉà{ÉÉ qù´ÉÉX ¥É¾Éù +àH ʧÉLÉÉùÒ{Éà ©Éá ~ÉÉoÉùiÉÖÅ ~ÉÉoÉùÒ{Éà §ÉÒLÉ ©ÉÉÅNÉlÉÉà Xà«ÉÉà. lÉà{ÉÉ ~ÉÉoÉùiÉÉ A~Éù oÉÉàeÉH Ê»ÉIÉ ~Éeà±ÉÉ ¾lÉÉ. ʧÉLÉÉùÒ+à ©ÉÉùÒ »ÉÉ©Éà mÉÉÅ»ÉÒ {ÉWùà Xà> ±ÉÓyÉÖÅ ~ÉUÒ ¥ÉÉ౫ÉÉà, ``¶ÉàÊc«ÉÉ, yÉ©ÉÇwÉùà +É´«ÉÉ UÉà lÉÉà +¾Ó ~ÉiÉ yÉ©ÉÇ HùÒ{Éà oÉÉàeÖÅH ~ÉÖi«É H©ÉÉ> ±ÉÉà. §ÉNÉ´ÉÉ{É lÉ©ÉÉùÖÅ §É±ÉÖÅ Hù¶Éà. +¾Ó {ÉÉà÷Éà lÉÉà HÉà> ©ÉÚHlÉÖÅ {ÉoÉÒ +{Éà ¾ÖÅ ©ÉÉÅNÉlÉÉà«É {ÉoÉÒ ~ÉiÉ SÉÉù Ê»ÉIÉ {ÉÉLɶÉÉà lÉÉà ~ÉiÉ ©ÉÉùà SÉɱɶÉà.'' ʧÉLÉÉùÒ{ÉÉ ¶É¥qÉà +{Éà »ÉÚSÉH ±ÉÉNÉlÉÉÅ ©Éá lÉà{ÉÉ ~ÉÉoÉùiÉÉ©ÉÉÅ oÉÉàeÉH Ê»ÉIÉ {ÉÉL«ÉÉ +{Éà ¡ÉüÉ H«ÉÉâ: ``+É©É §ÉÒLÉ©ÉÉÅ lÉ©É{Éà Hà÷±ÉÖÅ ©É³à? WùÉ HÅ> HÉ©É HùlÉÉ ¾Éà lÉÉà »ÉÉùÖÅ {Éʾ?'' ʧÉLÉÉùÒ WùÉ ´«ÉÅNÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉ౫ÉÉà, ``+É A~Éqà¶É lÉ©Éà ©É{Éà +É~ÉÉà UÉà lÉà´ÉÉà lÉ©Éà +Åqù ~ÉiÉ +É~«ÉÉà ¾¶Éà {Éà! l«ÉÉÅ lÉÉà ¥ÉyÉÉ ]ÚHÒ ]ÚHÒ{Éà {ÉÉà÷Éà{ÉÉ hNɱÉÉ HùÒ +É´Éà Uà. HÉàiÉ XiÉà l«ÉÉÅ ¶ÉÖÅ qàLÉÒ ùÂÉ Uà ±ÉÉàHÉà? §ÉNÉ´ÉÉ{Éà«É LÉùÉà Uà. HÉà>{Éà HÅ> H¾àlÉÉà {ÉoÉÒ.'' ʧÉLÉÉùÒ{ÉÒ He´ÉÉ¶É ©É{Éà HcÒ lÉàoÉÒ ©Éá lÉà{Éà HÂÖÅ, ``©É¾Él©ÉÉ lÉÉà ©ÉÉÅNÉlÉÉ {ÉoÉÒ V«ÉÉùà lÉ©Éà lÉÉà ©ÉÉÅNÉÉà UÉà lÉàoÉÒ ©Éá lÉ©É{Éà HÂÖÅ.'' ʧÉLÉÉùÒ ¥ÉÉ౫ÉÉà, ``©É¾Él©ÉÉ ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ ©ÉÉNÉà? V«ÉÉÅ ´ÉNÉù ©ÉÉÅN«Éà ©É³lÉÖÅ ¾Éà«É l«ÉÉÅ ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ HÉà> ©ÉÉNÉÒ{Éà ±Éà?'' +à©É H¾Ò{Éà ʧÉLÉÉùÒ+à ±ÉÉÅ¥ÉÉà Ê{É»ÉÉ»ÉÉà {ÉÉL«ÉÉà Wà ©É{Éà »~ɶÉÔ NÉ«ÉÉà. ʧÉLÉÉùÒ{Éà ´É÷É´ÉÒ{Éà ¾ÖÅ SÉɱÉlÉÉà SÉɱÉlÉÉà ©ÉÉùÒ


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

¥É»É ~ÉHe´ÉÉ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ ùÂÉà ¾lÉÉà l«ÉÉÅ ù»lÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉWÖ+à-£Ý÷~ÉÉoÉ A~Éù W H¾Éà{Éà-C§ÉÒ Hùà±ÉÒ +àH qàùÒ Xà> lÉà©ÉÉÅ PÉÉ÷-PÉÚ÷ ´ÉNÉù{ÉÒ +àH ©ÉÚÊlÉÇ Wà´ÉÖÅ HÅ> ~ÉyÉùÉ´Éà±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. lÉà{ÉÉ A~Éù Ê»ÉÅqÖù +{Éà lÉà±É{ÉÉ ±É~ÉàeÉ Hùà±ÉÉ ¾lÉÉ. qàùÒ{ÉÉ ¥ÉÉùiÉà +ÉHeÉ{ÉÉ £Ý±ÉÉà{ÉÖÅ lÉÉàùiÉ ¥ÉÉÅyÉà±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. qàùÒ{ÉÉ ~ÉNÉÊoÉ«ÉÉ{ÉÉ ~ÉooÉù A~Éù {ÉÉʳ«Éàù ´ÉyÉàùÉlÉÉÅ ¾lÉÉÅ +{Éà +àH ¥ÉÉ´ÉÉ Wà´ÉÉà ±ÉÉNÉlÉÉà ©ÉÉiÉ»É, ¥ÉÉyÉÉ Hù´ÉÉ +É´Éà±É ©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà {ÉÉʳ«Éàù{ÉÒ ¶ÉàºÉ ¡É»ÉÉq©ÉÉÅ +É~ÉlÉÉà ¾lÉÉà. Wà ´ÉyÉÉùà §Éà÷ ©ÉÚHà lÉà{Éà lÉà ©ÉÅmÉà±ÉÉà HɳÉà qÉàùÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà yÉùÒ{Éà +É~ÉlÉÉà ¾lÉÉà +{Éà H¾àlÉÉà : ``lÉàùÉ HÉ©É ¾Éà X«ÉàNÉÉ Ê£Hù ©ÉlÉ Hù.'' ¥ÉÉ´ÉÉY{ÉÒ §ÉÎGlÉ +{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É©ÉÉÅ ©É{Éà ù»É ~ÉelÉÉÅ ¾ÖÅ l«ÉÉÅ oÉÉ৫ÉÉà. ¥ÉÉ´ÉÉY{ÉÒ Ê´ÉSÉKÉiÉ {ÉWùà lÉà Xà> ±ÉÒyÉÖÅ. lÉÒùUÒ {ÉWùà ©ÉÉùÒ »ÉÉ©Éà XàlÉÉÅ lÉà©ÉiÉà ~ÉÚUëÉÖÅ, ``HÅ> lÉH±ÉÒ£ Uà? ©ÉÉùÉà ¾{É©ÉÉ{É qÉqÉà ¾ÉWùÉ ¾WÚù Uà. ¥ÉÉyÉÉ ùÉLÉÒ ±ÉÉà. yÉÉ«ÉÈÖ HÉ©É {ÉÉ oÉÉ«É lÉÉà ©É{Éà £÷à H¾àXà. ´ÉyÉÉùà LÉSÉÉâ«É Hù´ÉÉ{ÉÉà {Éʾ. +àH {ÉÉʳ«Éàù, oÉÉàeÖÅH Ê»ÉÅqÖù +{Éà lÉà±É. lÉà´Ée ¾Éà«É lÉÉà ~ÉÉÅSÉ °Ê~É«ÉÉ ©ÉÖH´ÉÉ{ÉÉ +{Éà {É ¾Éà«É lÉÉà »É´ÉÉ °Ê~É«ÉÉà ~ÉiÉ SÉɱɶÉà.'' ©Éá ¥ÉÉ´ÉÉY{Éà HÂÖÅ, ``©ÉÉùà +l«ÉÉùà lÉÉà HÅ> HÉ©É {ÉoÉÒ ~ÉiÉ +àH ´ÉÉlÉ ~ÉÚUÖÅ? +¾Ó ¥ÉÉyÉÉ ±Éà{ÉÉù{ÉÉÅ HÉ©É LÉùàLÉù oÉ> X«É Uà Hà ~ÉUÒ...'' ¥ÉÉ´ÉÉY+à +ÉÅLÉ ASÉÒ HùÒ{Éà ©ÉÉùÒ »ÉÉ©Éà Xà«ÉÖÅ, ~ÉUÒ ©ÉÚÊlÉÇ »ÉÉ©Éà Xà«ÉÖÅ +{Éà ~ÉUÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Àq«É A~Éù ¾ÉoÉ ©ÉÚHÒ{Éà ¥ÉÉ౫ÉÉà: ``±ÉÉàHÉà{ÉÉÅ HÉ©É oÉlÉÉÅ ¾¶Éà l«ÉÉùà W lÉà+Éà +¾Ó +É´ÉlÉÉÅ ¾¶Éà {Éà! ¥ÉÉHÒ ¾ÖÅ lÉÉà HÉà>{Éà«É ~ÉÚUlÉÉà {ÉoÉÒ Hà lÉÉùà ¶ÉÖÅ HÉ©É Uà +{Éà ©É{É©ÉÉÅ lÉà ¶ÉÖÅ yÉÉ«ÉÇÖÅ Uà?

GAYATRI

9

lÉà XiÉà +{Éà ©ÉÉùÉà ¾{É©ÉÉ{É XiÉà. ~ÉUÒ ¾ÖÅ ´ÉSSÉà ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ +É´ÉÖÅ? ¥ÉÉHÒ +¾Ó §ÉiÉà±ÉÉ »Éɾà¥ÉÉà +{Éà ©Éàe©ÉÉà +É´Éà Uà, HÉà±ÉàW{ÉÉÅ UÉàHùÉUÉàHùÒ+Éà«É +É´Éà Uà +{Éà ©Éá +É~Éà±ÉÉà qÉàùÉà ±É> X«É Uà. +{Éà HÅ> ©ÉÖHlÉÉ X«É Uà.'' ¥ÉÉ´ÉÉY{ÉÒ Ê´ÉqÉ«É ±Éà l ÉÉÅ ©Éá ~ÉiÉ ¾{É©ÉÉ{ÉqÉqÉ{Éà ~ÉNÉà ±ÉÉNÉÒ lÉà©É{ÉÉ ~ÉÉ»Éà HÅ>H ©ÉÚG«ÉÖÅ +{Éà SÉɱÉlÉÉà oÉ«ÉÉà l«ÉÉùà ¥ÉÉ´ÉÉY ©ÉÉùÒ ~ÉÉU³ Xà> ùÂÉ ¾lÉÉÅ. SÉɱÉlÉÉÅ SÉɱÉlÉÉÅ ©ÉÉùÉ ©É{É©ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉù +É´«ÉÉà. ¡ÉüÉ oÉ«ÉÉà. +É©É Hà©É? +É{ÉÉà AnÉù ¶ÉÉà? +àH WiÉ{Éà l«ÉÉÅ ´ÉNÉù ©ÉÉÅN«Éà yÉ{É{ÉÉ hNɱÉÉ oÉÉ«É Uà, lÉÉà ¥ÉÒXà §ÉÒLÉ ©ÉÉNÉÒ{Éà«É ©ÉÉÅe yÉÉ{É §ÉàNÉÉà oÉlÉÉà ¾¶Éà. +{Éà +É ¥ÉÉ´ÉÉà ùÉlÉ-Êq´É»É yÉÚiÉlÉÉà ù¾à Uà l«ÉÉùà ùÉà÷±ÉÉ §ÉàNÉÉà oÉlÉÉà ¾¶Éà Hà HqÉSÉ ¥Éà ~ÉÉÅqeà oÉlÉÉà ~ÉiÉ ¾¶Éà. yÉ©ÉÇ{ÉÒ ´ÉÉlÉ lÉÉà mÉiÉà«É Hùà Uà. §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ ~ÉiÉ +à ¥ÉyÉÉ«É Hùà Uà. +àH ùÒlÉà Xà>+à lÉÉà mÉiÉà«É WiÉ ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ ~ÉiÉ Hùà Uà UlÉÉÅ«É qùàH{ÉÒ A~ÉW©ÉÉÅ +{Éà ©É¾à{ÉlÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉà«É lɣɴÉlÉ? l«ÉÉÅ ©É{Éà +àH lÉ~É»´ÉÒ [ÉÉ{ÉÒ +{Éà y«ÉÉ{ÉÒ ©ÉÖÊ{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ «ÉÉq +É´ÉÒ NÉ>. lÉà+Éà H¾àlÉÉ: ``+©Éà qÒKÉÉ ±É>{Éà »ÉÉyÉÖ oÉ>+à lÉÉà ~ÉiÉ +©ÉÉùÖÅ §ÉÉN«É +©ÉÉùÉà »ÉÉoÉ {É UÉàeà. lÉà ´É³Ò +©ÉÉùÒ +ÉNɳ SÉɱÉà. HÉà>{ÉÉÅ ~ÉÉlÉùÉÅ §ÉùÉ> X«É lÉÉà HÉà>{Éà NÉÉàSÉùÒ ©ÉÉ÷à PÉù NÉiÉ´ÉÉÅ ~Éeà. lÉà+Éà ¾©Éà¶ÉÉÅ H¾àlÉÉ Hà ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇoÉÒ ~Éà÷ §ÉùÉ«É ~ÉiÉ ~Éà÷ÉùÉ §Éù´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÉà §ÉÉN«É Xà>+à.'' +É §ÉÉN«É ¶ÉÖÅ Uà, lÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà PÉeÉ«É, G«ÉÉùà SÉɱ«ÉÖÅ X«É lÉà XiÉ´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà H©ÉÇ{ÉÒ Nɾ{É ´ÉÉlÉÉà »É©ÉW´ÉÒ ~Éeà.

AIR

INTERNATIONAL

9, Shubham Karoti Bldg., Opp. S. T. Bus Stand, Baji Prabhu Chowk, Dombivli (East) - 421 201. Phone: +91 251-2456255 / 5613416 / 2449207 Fax: +91 251-2456129 From Mumbai Code 95251 for dombivli E mail : gayatri81@vsnl.com Yahoo ID : saturn_rebel@yahoo.com


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

10

H÷Ö ´ÉSÉ{É lÉÉà ©ÉÉàlÉ Ê´É{ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ Uà ■

A´ÉÔ ¶Éɾ

Wà HÖ÷¥ÅÖ É©ÉÉÅ ´ÉÉl»É±«É, Ê´É´ÉàH, Ê´É{É«É{ÉÖÅ SɱÉiÉ {ÉoÉÒ +à HÖ÷ÖÅ¥É{Éà »É©ÉùÉÅNÉiÉ ¥É{ÉlÉÉ ´ÉÉù ±ÉÉNÉlÉÒ {ÉoÉÒ. ´ÉÉ»ÉiÉ LÉLÉeÉ´ÉÉoÉÒ LÉ¥Éù ~Éeà Uà Hà lÉÚ÷à±ÉÖÅ Uà Hà +ÉLÉÅÖ lÉà©É ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ ¥ÉÉà±É´ÉÉoÉÒ LÉ¥Éù ~Éeà Uà Hà lÉà ©ÉÚLÉÇ Uà Hà eɾ¬Éà. ~Éà÷©ÉÉÅ NÉ«Éà±ÉÖÅ ]àù ©ÉÉiÉ»É{Éà +àH W ]÷HÉ©ÉÉÅ LÉlÉ©É HùÒ qà ~ÉiÉ HÉ{É©ÉÉÅ NÉ«Éà±ÉÖÅ ]àù ©ÉÉiÉ»É{Éà yÉÒ©ÉàyÉÒ©Éà LÉlÉ©É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ A¶HàùlÉÖÅ ù¾à Uà. ©ÉÉ÷à ´ÉÉiÉÒ »Él«É, ©ÉyÉÖù +{Éà Ê¡É«É ¥ÉÉà±É´ÉÒ. Wà©É ~ÉÉiÉÒ ¥Éà£É©É ´É¾à lÉÉà NÉÉ©É eÚ¥ÉÉeà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ £ùlÉÖ ±ÉÉà¾Ò ¥ÉNÉeà lÉÉà ùÉàNÉ {ÉÉàlÉùà. ¥ÉXù©ÉÉÅ £ùlÉÉÅ °Ê~É«ÉÉ ¥ÉNÉeà lÉÉà +oÉÇlÉÅmÉ{ÉÉà {ÉÉ¶É oÉÉ«É lÉà©É ©ÉÖLÉ©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒH³lÉÉ ¶É¥qÉà ¥ÉNÉeà lÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ{ÉÒ ©ÉÒcɶÉ{ÉÖÅ ]àù©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É oÉÉ«É. ``YÅqNÉÒ©ÉÉÅ G«ÉÉùà«É HÉà>{Éà eÅLÉ qà´ÉÉà {ɾÒ'' ¶É¥q{ÉÒ lÉÉHÉlÉ +iÉÖ¥ÉÉà©¥É HùlÉÉÅ +ÊyÉH Uà. rÉà~ÉqÒ{ÉÉ ¶É¥qÉàoÉÒ ©É¾É§ÉÉùlÉ ùSÉÉ«ÉÖÅ +{Éà ©ÉÅoÉùÉ{ÉÉ He´ÉÉ´ÉàiÉoÉÒ ùÉX{Éà ´É{É´ÉÉ»É. ±ÉÉHeÒ{ÉÉ PÉÉoÉÒ HÉà>{ÉÉ ¾ÉoÉ ~ÉNÉ §ÉÉÅNÉà ~ÉiÉ »ÉÉXà oÉ> X«É. ~ÉiÉ ¶É¥q{ÉÉ PÉÉoÉÒ ©É{É Hà Àq«É lÉÚ÷à lÉÉà »ÉÉÅyÉ´ÉÖÅ »É¾à±ÉÖÅ {Éʾ ~ÉiÉ +¶ÉG«É oÉ> X«É.

``©ÉÉàlÉÒ §ÉÉÅN«ÉÖÅ ´ÉÓyÉlÉÉ, ©É{É §ÉÉÅN«ÉÖÅ H´ÉàiÉ, PÉÉàeÉà §ÉÉÅN«ÉÉà càHÉlÉÉ, {Éʾ »ÉÉÅyÉÉà {Éʾ ùàiÉ.'' ´ÉÉiÉÒ {Éà ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ Wà©É {Éʾ ~ÉiÉ PÉÒ-qÚyÉ{ÉÒ Wà©É ´ÉÉ~ÉùÉà. yÉÒ©Éà ¥ÉÉà±ÉÉà, oÉÉàeÅÖ ¥ÉÉà±ÉÉà, ©ÉyÉÖù ¥ÉÉà±ÉÉà, qùàH ~ÉÊùλoÉÊlÉ{Éà ¶ÉÉÅlÉÊSÉnÉ +{Éà ¾³´ÉɶÉoÉÒ ±Éà´ÉÒ ©ÉÖ¶Hà±É Uà +à÷±Éà ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ H÷ÖlÉÉ +É´Éà Uà. ~ÉiÉ Xà +É~ÉiÉà qùàH Situation©ÉÉÅ Fit oÉ>+à lÉÉà +à ~ÉÊùλoÉÊlÉ +É~ÉiÉ{Éà ~ÉÉàlÉà +{ÉÖHÖ³ oÉÉ«É Uà. ´ÉÉiÉÒ ¾WÖ lÉÉàlÉeÒ SÉɱÉà ~ÉiÉ lÉÉàUeÒ lÉÉà {É W ¾Éà´ÉÒ Xà>+à. ©ÉÉà÷à §ÉÉNÉà ©ÉÉiÉ»É ¥ÉÉà±ÉÒ {Éà qÖ:LÉÒ oÉÉ«É Uà ~ɶÉÖ {Éʾ. ©ÉÉùÉ qÉqÒ ¾Å©Éà¶ÉÉ H¾àlÉÉÅ, ``+àH{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ ±ÉÉLÉ ±Éà, +àH{ÉÒ ±ÉÉHeÒ+Éà LÉÉ«É, +àH Ê´Éqà¶É NÉ«ÉÉà {É Ê´É»Éùà {Éà +àH ~ÉÉ»Éà {É ~ÉÉà»ÉÉ«É.'' ´ÉÉiÉÒ{ÉÉà Ê´É´ÉàH ¾¶Éà lÉÉà ~ÉÊù´ÉÉù G«ÉÉùà«É LÉÅÊelÉ {É¾Ò oÉÉ«É. ´ÉÉiÉÒ{ÉÉà Ê´É´ÉàH PÉù{Éà »´ÉNÉÇoÉÒ »ÉÖÅqù ¥É{ÉÉ´Éà Uà. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ¶ÉÉÅÊlÉ, §ÉÉäÊlÉH »É©ÉÞÊu +{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉH A}ÉÊlÉ {ÉÉà +ÉyÉÉù ¥É{Éà Uà. H¾à´ÉÉ«É Uà ``NÉÉà±ÉÒ HùlÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉÒ{ÉÉà ©ÉÉù ´ÉyÉÉùà Uà. NÉÉà±ÉÒ {ÉÉà ©ÉÉù HqÉSÉ °]É> ~ÉiÉ X«É ~ÉiÉ ¥ÉÉà±ÉÒ {ÉÉà ©ÉÉù °]ÉlÉÉà {ÉoÉÒ.''

qà¶É©ÉÉÅ ~ɾà±ÉÒ ´ÉÉù +àH »ÉÉoÉà ~ÉÉÅSÉ ¥ÉɳH{ÉÉà W{©É +ÅyÉàùÒ{ÉÉ ¡ÉÉ«É´Éè÷ ¾ÉèÊ»~É÷±É©ÉÉÅ ¶É¥ÉÒùÉ LÉÉ{É {ÉÉ©É{ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ+à +ÉWà +àH »ÉÉoÉà ~ÉÉÅSÉ ¥ÉɳH{Éà W{©É +É~«ÉÉà ¾lÉÉà. +àH »ÉÉoÉà ~ÉÉÅSÉ Ê¶É¶ÉÖ{ÉÉ W{©É{ÉÒ qà¶É{ÉÒ +É ~ɾà±É´É¾à±ÉÒ PÉ÷{ÉÉ Uà. ©ÉÒùÉùÉàe{ÉÒ ù¾à´ÉÉ»ÉÒ +É ©Éʾ±ÉÉ+à +ÉWà +ÅyÉàùÒ{ÉÒ HÉàÊH±ÉÉ¥Éà{É yÉÒ°§ÉÉ> +Å¥ÉÉiÉÒ ¾ÉèÊ»~É÷±É©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ ¥ÉɳH{Éà W{©É +É~«ÉÉà ¾lÉÉà. +É ©Éʾ±ÉÉ{Éà +àH q»É ©Éʾ{ÉÉ{ÉÉà qÒHùÉà Uà. NÉÉ«É{ÉàHÉà±ÉÉàY ʴɧÉÉNÉ{ÉÉ ´ÉeÉ eÉè. »ÉÖÊSÉmÉÉ ~ÉÅÊelÉà WiÉÉ´«ÉÖÅ ¾lÉÖ.Å (lÉÉ. 4.9.09 NÉÖWùÉlÉ »É©ÉÉSÉÉù)

¸ÉÒ {É÷´Éù±ÉÉ±É ¾ùY´É{É ¶Éàc Ê´É»ÉÉ´Éqù´ÉÉ³É ¾. W«Éà¶ÉHÖ©ÉÉù {É÷´Éù±ÉÉ±É ¶Éàc, PÉÉ÷HÉà~Éù


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

11

©ÉÚÊlÉÇ Hà U洃 +ɱÉÅ¥É{É Uà, >¹Éù {ÉoÉÒ W ■

ùÉàʾlÉ ¶Éɾ

+àH ©ÉÉiÉ»É PÉÊe«Éɳ{ÉÒ ~ÉÚX HùlÉÉà ¾lÉÉà , PÉÊe«Éɳ »ÉÉ©Éà yÉÚ~ÉqÒ~É HùlÉÉà ¾lÉÉà, PÉÊe«Éɳ{Éà £³-{Éà´Éäv yÉùÉ´ÉlÉÉà ¾lÉÉà; ~ÉùÅ l ÉÖ lÉà { ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ lÉà H q Ò « É à »É©É«É~ÉɱÉ{É{ÉÉà +ÉOɾ {ɾÉàlÉÉà ùÉLÉlÉÉà. »É©É«É»Éù HÉà> HÉ©É lÉà {ɾÉàlÉÉà HùlÉÉà. ±ÉÉàHÉà lÉà{Éà ©ÉÚùLÉ +{Éà NÉ©ÉÉù H¾àlÉÉ ¾lÉÉ. lÉà{ÉÒ càHeÒ AeÉelÉÉ ¾lÉÉ. +àH ©ÉÉiÉ»É lÉà{ÉÉÅ ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÒ lɻɴÉÒù »ÉÉ©Éà §ÉÎGlɧÉÉ´É ´«ÉGlÉ HùlÉÉà ¾lÉÉà, ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÒ lɻɴÉÒù{Éà Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ lÉÉXÅ £Ý±ÉÉà SÉeÉ´ÉlÉÉà ¾lÉÉà; ~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÉÅ Y´ÉlÉÉÅ ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÒ lÉà »ÉqÉ«É A~ÉàKÉÉ W H«ÉÉÇ HùlÉÉà ¾lÉÉà. ±ÉÉàHÉà lÉà{Éà qŧÉÒ +{Éà ~ÉÉLÉÅeÒ H¾àlÉÉ ¾lÉÉ. +àH ©ÉÉiÉ»É >¹Éù{ÉÒ ©ÉÚÊlÉÇ ©ÉÉ÷à ©ÉÅÊqùÉà ¥É{ÉÉ´Éà Uà, ©ÉÚÊlÉÇ ©ÉÉ÷à »ÉÉà{ÉÉ-SÉÉÅqÒ{ÉÒ +ÉÅNÉÒ+Éà ùSÉÉ´Éà Uà, ©ÉÚÊlÉÇ »ÉÉ©Éà ¥Éà»ÉÒ{Éà ©ÉÉ³É W~Éà Uà; ~ÉùÅlÉÖ >¹Éùà ¥ÉlÉÉ´Éà±ÉÉ ©ÉÉNÉÇoÉÒ lÉà ¾Å©Éà¶ÉÉÅ C±É÷Éà SÉɱÉà Uà. WÚc +{Éà ¥Éà>©ÉÉ{ÉÒ{Éà lÉà UÉàeÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÉà. »´ÉÉoÉÇ{ÉÉÅ ~ɱÉÉLÉÉÅoÉÒ lÉà »ÉlÉlÉ NÉÖ©Éùɾ oÉlÉÉà ù¾à Uà. UlÉÉÅ ±ÉÉàHÉà lÉà{Éà §ÉGlÉ H¾à Uà. ±ÉÉàHÉà lÉà{Éà yÉÉÊ©ÉÇH ´ÉÞÊnÉ{ÉÉà +{Éà ¸ÉuÉ³Ö H¾Ò{Éà

lÉà{ÉÉà +Éqù Hùà Uà. PÉÊe«Éɳ ~ÉÉàlÉà »É©É«É{ÉÖÅ ©ÉÉy«É©É Uà ©ÉÉmÉ. ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÒ lɻɴÉÒù +à ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ lÉÉà {ÉoÉÒ W. ©ÉÚÊlÉÇ +à ©ÉÚÊlÉÇ Uà, <¹Éù {ÉoÉÒ. ©ÉÚÊlÉÇ{Éà ©ÉÚÊlÉÇ »É©ÉW´ÉÒ +à »Él«É Uà, ©ÉÚÊlÉÇ{Éà >¹Éù »É©ÉW´ÉÉà +à +»Él«É Uà. ©ÉÚÊlÉÇ©ÉÉÅ ¡ÉÉiÉ¡ÉÊlɺcÉ HùÒ qà´ÉÉoÉÒ ©ÉÚÊlÉÇ©ÉÉÅ ¶ÉÉà £ùH ~Éeà? +àH {ÉÉ{ÉHeÖÅ ~ÉlÉÅÊNÉ«ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©Éà ~ÉUÒ +à{ÉÒ eàe ¥ÉÉèeÒ{Éà ¡ÉÉiÉ¡ÉÊlɺcÉ wÉùÉ ~ÉÖ{ÉYÇÊ´ÉlÉ HùÒ ¶ÉHÉlÉÒ {ÉoÉÒ. ~ÉlÉÅÊNÉ«ÉÖÅ ~ɾà±ÉÉÅ lÉÉà Y´ÉÅlÉ ¾lÉÖÅ, UlÉÉÅ +à{ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉÉiÉ ~ÉÚùÒ ¶ÉHÉlÉÉ {ÉoÉÒ. lÉÉà ~ÉUÒ Wà ~ÉooÉù ~ɾà±ÉÉÅ ~ÉiÉ Ê{ÉYÇ´É ¾lÉÉà +{Éà ©ÉÚÊlÉÇ ¥É{«ÉÉ ~ÉUÒ«Éà Ê{ÉYÇ´É Uà +à{ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉÉiÉ¡ÉÊlɺcÉ HùÒ{Éà +à{Éà Y´ÉÅlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É LÉùÉà? lÉÉà ~ÉUÒ ¡ÉÉiÉ¡ÉÊlɺcÉ ~ÉÉU³ HùÉàeÉà °Ê~É«ÉÉ ´Éàe£´ÉÉ{ÉÉà ¶ÉÉà +oÉÇ ¾¶Éà? ©ÉÚÊlÉÇ +à +ɱÉÅ¥É{É Uà, ©ÉÚ³ lÉn´É {ÉoÉÒ. A~Éù SÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÒeÒ +ɱÉÅ¥É{É Uà, »ÉÒeÒ A~Éù{ÉÉà ©Éɳ {ÉoÉÒ. HÉà> ©ÉÉiÉ»É +ɱÉÅ¥É{É »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÒ{Éà ©ÉÚ³ lÉn´É »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÒ NÉ«ÉÉ{ÉÉ ´É¾à©É©ÉÉÅ Y´Éà lÉÉà lÉà{Éà ©ÉÚùLÉ Hà©É {É H¾à´ÉÉà? {ÉqÒ{ÉÉ »ÉÉ©ÉÉ ÊH{ÉÉùà ~ɾÉáSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à {ÉÉäHÉ +ɱÉÅ¥É{É ¾Éà> ¶ÉHà. ¾´Éà HÉà> ´«ÉÎGlÉ »ÉÉ©ÉÉ ÊH{ÉÉùà ~ɾÉáS«ÉÉ ~ÉUÒ«Éà +ɱÉÅ¥É{É{Éà ({ÉÉäHÉ{Éà) ´É³NÉÒ ù¾à lÉÉà lÉà{ÉÖÅ »ÉÉ©ÉÉ ÊH{ÉÉùà W´ÉÖÅ ´«ÉoÉÇ W ¥É{ÉÒ ù¾à{Éà! +ɱÉÅ¥É{É{ÉÒ +ɳ~ÉÅ~Éɳ©ÉÉÅ ©ÉÚ³ lÉn´É +{Éà ~Éù©É »Él«É A~ÉàKÉÉ ~ÉÉ©Éà lÉÉà +à{Éà yÉ©ÉÇ {É H¾à´ÉÉ«É. >¹Éù +{Éà »Él«É +É~ÉiÉÉoÉÒ Hà÷±ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ hÚH Å eÉÅ Uà UlÉÉÅ +ɱÉÅ¥É{É{Éà HÉùiÉà +à qÚù ±ÉÉNÉà Uà. +É »Él«É Nɳà ClÉùà lÉÉà {ÉÉà ¡ÉÉ襱Éà©É.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ¸ÉÒ NÉÉÅeɱÉÉ±É NÉÒùyÉù±ÉÉ±É ¶Éàc 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ¥ÉÉàù»Éq (Ê´É»ÉÉ´Éqù´ÉɳÉ) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

12

]àù Hà +©ÉÞlÉ?

+àH ©ÉÉiÉ»É{Éà ~ÉÒ«ÉÉ{ÉÉà ùÉàNÉ oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. ~ÉÒ«ÉÉoÉÒ ~Éà÷ +à ÷ ±ÉÖ Å ´Éy«ÉÖ Å ¾lÉÖ Å Hà lÉà ■ «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ¾É±ÉÒSÉɱÉÒ ~ÉiÉ ¶ÉHlÉÉà {ɾÉàlÉÉà. +ÉLÉÉ qà¶É©ÉÉÅ ¡ÉL«ÉÉlÉ oÉ«Éà±ÉÉ ´Éäq +É NÉÉ©É©ÉÉÅ +É´ÉÒ SÉe«ÉÉ. NÉɩɱÉÉàHÉà+à ´Éäq{Éà +É qùqÒ ¥ÉlÉÉ´«ÉÉà +{Éà HÂÖÅ Hà, `+É ©ÉÉiÉ»É lÉt{É NÉùÒ¥É Uà. +É{ÉÖÅ ´ÉäqÖÅ Hù¶ÉÉà lÉÉà lÉ©É{Éà PÉiÉÖÅ ~ÉÖi«É oɶÉà.' ´Éäqà ùÉàNÉÒ{ÉÒ ÊSÉÊHl»ÉÉ HùÒ +{Éà HÂÖÅ Hà, `+É ©ÉÉiÉ»É{Éà ©ÉÉ÷à HÅ> q´ÉÉ {ÉoÉÒ +{Éà lÉà{Éà +ÉùÉ©É ~ÉiÉ oÉ´ÉÉ{ÉÉà {ÉoÉÒ.' »ÉÉùÉ ´Éäv{ÉÉà +É´ÉÉà +ʧɡÉÉ«É ~Ée¬Éà +à÷±Éà NÉɩɱÉÉàHÉà{Éà SÉÉàI»É oÉ«ÉÖÅ Hà +É ©ÉÉiÉ»É »ÉÉùÉà oɶÉà {Éʾ. +É´ÉÒ LÉÉlÉùÒ oÉ´ÉÉoÉÒ lÉà+Éà lÉà{ÉÉ ¡Él«Éà ¥ÉàqùHÉù ù¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. PÉù{ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ~ÉiÉ HÅ÷É³Ò NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ lÉàoÉÒ lÉà{Éà NÉÉ©É ¥É¾Éù »ÉÊù«ÉÉ©É ù»lÉÉ A~Éù ±É> W> ù]³lÉÉà ©ÉÚHÒ +É´«ÉÉ. +É»É~ÉÉ»É HÚ´ÉÉ +{Éà ´ÉÉeÒ+Éà ¾lÉÒ. HÚ´ÉÉ´ÉÉ³É lÉà{Éà ¥É÷HÖÅ ùÉà÷±ÉÉà +É~ÉlÉÉ ¾lÉÉ lÉà©ÉÉÅoÉÒ lÉà{ÉÉà Ê{É´ÉÉǾ oÉlÉÉà. ©ÉÉùNÉ{Éà HÉÅcà oÉ>{Éà {ÉÒH³lÉÉÅ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ~ÉiÉ lÉà{Éà qÖ:LÉÒ Xà> q«ÉÉ LÉÉlÉÉÅ +{Éà lÉà{Éà HÅ>H LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ +É~ÉlÉÉÅ. +àH Êq´É»É ùÉX +É ù»lÉà oÉ>{Éà {ÉÒH²«ÉÉà. lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ~Éà±ÉÉ ¡ÉÊ»Éu ´Éäv ~ÉiÉ ¾lÉÉ. ùÉX{Éà +É ©ÉÉiÉ»É A~Éù q«ÉÉ +É´ÉÒ +{Éà ´Éäv{Éà HÂÖ:`+É{Éà +ÉùÉ©É HùÉà. Wà LÉSÉÇ oÉÉ«É lÉà ¾ÖÅ +É~ÉÒ¶É.' `{ÉÉ©ÉqÉù! +É ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ ùÉàNÉ{Éà ©ÉÉ÷à HÉÅ> q´ÉÉ {ÉoÉÒ.' `l«ÉÉùà ¶ÉÖÅ +É´ÉÉ ùÉàNÉ´ÉɳÉ{Éà Uà±±ÉÉà A~ÉÉ«É ©ÉùiÉ W Uà?' `¾É {ÉÉ©ÉqÉù! ¥ÉÒXà ù»lÉÉà W {ÉoÉÒ.'

`NÉùÒ¥É Ê¥ÉSÉÉùÉà ùÉàNÉÒ!' ùÉX Ê{É:¹ÉÉ»É {ÉÉLÉÒ{Éà +ÉNɳ SÉɱÉlÉÉà oÉ«ÉÉà . ùÉà N ÉÒ+à ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ùÉàNÉ©ÉÖGlÉ oÉ´ÉÉ{ÉÒ +ɶÉÉ ©ÉÚHÒ. SÉÉà©ÉÉ»ÉÉ{ÉÉà »É©É«É +É´«ÉÉà. ù»lÉà WlÉÉÅ+É´ÉlÉÉÅ ©ÉÉiÉ»ÉÉà +ÉàUÉÅ oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉÅ. HÉà»É ¾ÉÅH´ÉÉ´ÉÉ³É ~ÉiÉ HÚ´ÉàoÉÒ NÉÉ©É©ÉÉÅ NÉ«ÉÉ +É ùÉàNÉÒ ©ÉÉiÉ»É{Éà HÉà> XlÉ{ÉÉà +ÉyÉÉù {É ùÂÉà. +©ÉÉ~É qÖ:LÉoÉÒ lÉà qÖ:LÉÒ oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. ¾´Éà lÉà{Éà ÊWÅqNÉÒ{ÉÉà ´ÉyÉÉùà HÅ÷ɳÉà +É´«ÉÉà. +àH lÉÉà ùÉàNÉ{ÉÖÅ qÖ:LÉ, ¥ÉÒWÖÅ §ÉÚLÉ{ÉÖÅ qÖ:LÉ, lÉà©ÉÉÅ ´É³Ò §É²«ÉÖÅ ´Éù»ÉÉq{ÉÖÅ qÖ:LÉ. ¾´Éà Y´É{É lÉà{Éà +HÉùÖÅ ±ÉÉNÉ´ÉÉ ©ÉÉÅe¬ÖÅ. WNÉlÉ qÖ:LÉ©É«É +{Éà ¶ÉÚ{«ÉHÉù ±ÉÉNÉ´ÉÉ ©ÉÉÅe¬ÖÅ. ©ÉÉmÉ DSÉà +É§É +{Éà {ÉÒSÉà yÉùlÉÒ W lÉà{ÉÉà +ÉyÉÉù ¾lÉÉÅ.! qÖ:LÉoÉÒ PÉàùÉ«Éà±ÉÉà-©ÉÞl«ÉÖ{Éà ¶ÉÉàyÉlÉÉà lÉà +àH LÉàlÉù{ÉÉ ¶Éàhà ~Ée¬Éà ~Ée¬Éà >¹Éù{Éà «ÉÉq HùlÉÉà ¾lÉÉà. lÉà{ÉÒ »ÉÉ©Éà +àH yÉÉà³Éà +ÉHeÉà ¾lÉÉà. +ÉHeÉ{ÉÒ {ÉÒSÉà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ LÉÉà~ÉùÒ ~ÉeÒ ¾lÉÒ. ¾©ÉiÉÉÅ W ´Éù»ÉÉq ´Éù»«ÉÉà ¾Éà´ÉÉoÉÒ +ÉHeÉ{ÉÉÅ ~ÉÉ{É A~Éù oÉ>{Éà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ LÉÉà~ÉùÒ©ÉÉÅ ´Éù»ÉÉq{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ÷~ÉHlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +à´ÉÉ©ÉÉÅ +àH »É~ÉÇ l«ÉÉÅ +É´ÉÒ SÉe¬Éà +{Éà LÉÉà~ÉùÒ©ÉÉÅ ~Éeà±ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. qÖ:LÉÒ ©ÉÉiÉ»É{Éà Ê´ÉSÉÉù oÉ«ÉÉà Hà +É »É~ÉÇ{Éà ~ÉHeÖÅ lÉÉà lÉà ©É{Éà qÅ¶É qà +{Éà ¾ÖÅ ¶ÉùÒù©ÉÖGlÉ oÉ> WA. xh Ê{ÉýÉ«É HùÒ{Éà lÉà h»ÉeÉ{ÉÉà +ÉNɳ SÉɱ«ÉÉà. ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒlÉÉ »É~ÉÇ{ÉÒ lÉà ©ÉÉiÉ»É A~Éù xʺ÷ NÉ> lÉàoÉÒ »É~ÉÇ +ÉH³Éà AlÉɴɳÉà oÉ«ÉÉà +{Éà lÉà{ÉÖÅ NÉù±É ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ~Ée¬Ö.Å »É~ÉÇ l´ÉùÉoÉÒ SÉɱ«ÉÉà NÉ«ÉÉà. NÉù±É ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ~Ée¬ÖÅ lÉà ùÉàNÉÒ ©ÉÉiÉ»Éà Xà«ÉÖÅ. lÉà{Éà +É{ÉÅq oÉ«ÉÉà. ©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉà lÉà LÉÉà~ÉùÒ ~ÉÉ»Éà NÉ«ÉÉà. XiÉà +©ÉÞlÉ{ÉÉà

Venus Engineering Co.

(AN ISO 9001 : 2008 CO.) VIPUL MEHTA : 9892829565 SANJAY MEHTA : 9869054329

MANUFACTURERS & ENGINEERS : Stainless Steel, High Tensile Bolts, Nuts, Studs, All Types of Screws, Allen Cap, Cotter Pin, U Bolt, Eye Bolt, Ring Nut, S. S. Dairy & Pipe Fitting, All Types of S. S. Valves, Pipe Holding Clamps, T. C. Clamp, Steel Balls & Other Industrial Items. 125/127, Narayan Dhuru Stgreet, 1st Floor, Off. No. 107, Mumbai - 400 003. Tel.: (O) 23112551 Tele Fax: 30292551 E-mail: venusenggco@yahoo.com


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

~«ÉɱÉÉà ¾Éà«É lÉà÷±ÉÉ +É{ÉÅqoÉÒ lÉàiÉà ]àù ~Éeà±É ~ÉÉiÉÒ´ÉÉ³Ò LÉÉà~ÉùÒ A~ÉÉeÒ +{Éà lÉà©ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ NÉ«ÉÉà. oÉÉàeÒ W ´ÉÉù©ÉÉÅ lÉà{Éà +à÷±ÉÉà ¥ÉyÉÉà XÖ±ÉÉ¥É ±ÉÉN«ÉÉà Hà ~ÉÒ«ÉÉà ´Éy«ÉÉà ¾lÉÉà lÉà ~Éà÷ »ÉÉ£ oÉ> NÉ«ÉÖÅ, +{Éà lÉà{Éà Ê{ÉrÉ +É´ÉÒ NÉ>. PÉiÉÉ Êq´É»ÉoÉÒ WlÉÒ ù¾à±ÉÒ Ê{ÉrÉ+à ©É¾àù HùÒ. ¥ÉÒX Êq´É»É{ÉÒ »É´ÉÉù »ÉÖyÉÒ lÉà +à©É {Éà +à©É ~Ée¬Éà ùÂÉà. »É´ÉÉù©ÉÉÅ HÉà> §ÉÉlÉ ±É>{Éà {ÉÒH²«ÉÖÅ lÉà{Éà Ê´É{ÉÅlÉÒ HùlÉÉÅ lÉà{Éà oÉÉàeÉà ùÉà÷±ÉÉà ©É²«ÉÉà. +à LÉÉ> {Éà lÉà ÷aÉù oÉ«ÉÉà, +{Éà yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà NÉÉ©É©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. oÉÉàeÉ Êq´É»É©ÉÉÅ lÉÉà lÉà lÉt{É »ÉÉùÉà oÉ> NÉ«ÉÉà. +àH Êq´É»É ùÉX +{Éà ´Éäv £ùÒ{Éà +à ù»lÉà {ÉÒH²«ÉÉ. ù»lÉÉ A~Éù W lÉà ©ÉÉiÉ»É HÉ©É HùlÉÉà ¾lÉÉà. ùÉX{Éà ~Éà±ÉÉà ùÉàNÉÒ ©ÉÉiÉ»É «ÉÉq +É´«ÉÉà, +{Éà +à HÉ©É Hù{ÉÉù{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ{Éà ¾HÒHlÉ ~ÉÚUÒ, +à ùÉàNÉÒ ©ÉÉiÉ»É lÉà ¥ÉÒXà HÉà> {Éʾ ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉà W ¾lÉÉà, +à©É lÉàiÉà V«ÉÉùà WiÉÉ´«ÉÖÅ l«ÉÉùà ùÉX+à ´Éäv{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà, `+É ùÉàNÉ´ÉɳÉ{Éà ©ÉÉ÷à HÅ> W q´ÉÉ {ɾÉàlÉÒ lÉÉà ~ÉUÒ lÉà{Éà +É©É +ÉùÉ©É Hà©É oÉ«ÉÉà?' ´Éäqà LÉÖ±ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉâ, `+É ùÉàNÉ ©ÉÉ÷à q´ÉÉ lÉÉà Uà ~ÉùÅlÉÖ lÉà ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É +ÊlÉ HciÉ Uà. yÉÉà³Éà +ÉHeÉà, {ÉÒSÉà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ LÉÉà~ÉùÒ, ´Éù»ÉÉq{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ +ÉHeÉ{ÉÉ ~ÉÉ{É ~Éù oÉ> LÉÉà~ÉùÒ©ÉÉÅ ~Éeà, lÉà©ÉÉÅ »É~ÉÇ NÉù±É {ÉÉLÉà {Éà lÉÖùlÉ lÉà ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà +ÉùÉ©É oÉÉ«É. +É ¥ÉyÉÖÅ ¶ÉÒ ùÒlÉà +àHcÖÅ oÉÉ«É Hà ¾ÖÅ q´ÉÉ HùÖ.Å ? ~Éà±ÉÉà ùÉàNÉÒ +àHq©É ¥ÉÉà±ÉÒ Cc¬Éà, `¡É§ÉÖH~Þ ÉÉoÉÒ +à ¥ÉyÉÉà XàNÉ ©ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. XÖ+Éà, l«ÉÉÅ +É ~Éà±ÉÉà yÉÉà³Éà +ÉHeÉà C§ÉÉà Uà, {ÉÒSÉà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ RAMAVTAR CHAUHAN 9821031646 23730356

JAI S.

13

LÉÉà~ÉùÒ ~ÉeÒ Uà, lÉà©ÉÉÅ ´Éù»ÉÉq{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ §ÉùÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ +{Éà »É~Éâ NÉù±É {ÉÉL«ÉÖÅ lÉà ©Éá {ÉWùà Xà«ÉÖÅ, lÉàoÉÒ +HÉùÒ ÊWÅqNÉÒ{ÉÉà +ÅlÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ]àù ©ÉÉ{ÉÒ{Éà ©Éá lÉà ~ÉÒyÉÖÅ. ~ÉiÉ ©É{Éà lÉÉà lÉà ]àù +©ÉÞlÉ {ÉÒ´Ée¬ÖÅ, HÉùiÉ Hà lÉàiÉà ©ÉùiÉ +É~É´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà ©É{Éà »ÉY´É{É H«ÉÉâ.' ùÉX +É ´ÉÉlÉ »ÉÉŧɳÒ{Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ +H³ H³É Xà> SÉÎGlÉ oÉ«ÉÉà.

qà¶É +{Éà lÉà{ÉÉÅ {É´ÉÉÅ {ÉÉ©ÉÉà ■

¡É¶ÉÉÅlÉ HÅ~ÉÉiÉÒ

»É©É«É{ÉÉ ´É¾àiÉ »ÉÉoÉà qÖÊ{É«ÉÉ ¥Éq±ÉÉ> ù¾Ò Uà. +{ÉàH ~ÉÊù´ÉlÉÇ{ÉÉà Xà´ÉÉ ©É³à Uà. +É´ÉÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{ÉÉ ¡É´Éɾ©ÉÉÅ Uà qà¶É{ÉÉÅ {ÉÉ©ÉÉà. Wà qà¶É NÉ>HɱÉà +àH {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉÉlÉÉ ¾lÉÉ +ÉWà H@H WÖqÉÅ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉÉ«É Uà. +{ÉàH qà¶ÉÉà +à´ÉÉ Uà Wà »´ÉlÉÅmÉ oÉ>{Éà ~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ {É´ÉÖÅ {ÉÉ©É yÉÉùiÉ HùÒ SÉÚG«ÉÉ Uà. SÉɱÉÉà ©ÉÉʾlÉÒ ©Éà³´ÉÒ+à {É´ÉÉ {ÉÉ©ÉÉà{ÉÒ WÚ{ÉÉÅ {ÉÉ©É {É´ÉÉÅ {ÉÉ©É 1) ~ÉÚ´ÉÇ ~ÉÉÊH»lÉÉ{É 1) ¥ÉÉÅN±ÉÉqà¶É 2) ʻɱÉÉà{É 2) ¸ÉÒ±ÉÅHÉ 3) ʻɫÉÉ©É 3) oÉÉ>±Éè{e 4) ~ÉÊ»ÉÇ«ÉÉ 4) >ùÉ{É 5) +àÊ¥ÉÊ»ÉÊ{É«ÉÉ 5) >ÊoÉ«ÉÉàÊ~É«ÉÉ 6) ùÉàeÊà »É«ÉÉ 6) Ê]©¥ÉÉ¥´Éà 7) ~ÉÊýÉ©É ~ÉÉÊH»lÉÉ{É 7) ~ÉÉÊH»lÉÉ{É 8) HÅ~ÉÚÊSÉ«ÉÉ 8) HÅ¥ÉÉàÊe«ÉÉ 9) NÉÉà±e HÉà»÷ 9) yÉÉ{ÉÉ 10) ÷ÉÅNÉÉÊ{ÉHÉ +{Éà 10) lÉÉÅ]ÉÊ{É«ÉÉ ]ÉÅ]Ò¥ÉÉù SANJAY TURAKHIA 9821025601 30297256

STEELS ☎ R. INDUSTRIES

DEALER'S IN : PROFILE CUTTING M. S. PLATE

Shop: 12/8, Lakdi Bunder Road, Near Vijay Mehta Godown, Darukhana Reay Road, Mumbai-10.


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

14

»É¾{É Hù´ÉÖÅ +à ©É¾É~ÉÉ~É ¡É¥É³ ~ÉÖi«É´ÉÉiÉÒ{Éà Uà. `XNÉÉà +©©ÉÉÊ~É«ÉÉ ±ÉÒyÉà ©É{ÉÖº«É§É´É ©É²«ÉÉà. +à©ÉÉÅ ~ÉiÉ AnÉ©ÉÉànÉ©É Wä{É XNÉÉà.' ■ UàeÉ W«ÉÅlÉ ¾ùLÉSÉÅq Hù©ÉiÉ +ÉWHÉ±É ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖyÉ©ÉÇ ©É²«ÉÉà. ¾´Éà +É NÉÉ©É ±ÉÉHÊe«ÉÉ, ´ÉɱÉHà¹Éù »ÉÉy´ÉÒY{ÉÒ Ê¶ÉÊoɱÉlÉÉ{ÉÉà ~ÉÖi«É{Éà LÉÚ¥É XàùqÉù ¥É{ÉÉ´ÉÒ ©É³à±É Wä{É yÉ©ÉÇ ´Éeà ©É{ÉÖº«É§É´É »ÉÉoÉÇH Ê´ÉºÉ«É X¾àù©ÉÉÅ LÉÚ¥É W SÉSÉÉÇ«É Uà, Wà ʥɱÉHÖ±É HùÒ ±Éà´ÉÉà W°ùÒ Uà. ¸ÉÉ´ÉH-¸ÉÉÊ´ÉHÉ{Éà ¡É§ÉÖ «ÉÉàN«É {ÉoÉÒ. +à SÉSÉÉÇ©ÉÉÅ ù»É yÉùÉ´É{ÉÉù ©É¾É~ÉÉ~É{ÉÉ ©É¾É´ÉÒùà +©©ÉÉÊ~É«ÉÉ{ÉÖŠʥÉùÖq +É~«ÉÖÅ Uà. »ÉÉoÉà §ÉÉNÉÒqÉù ¥É{Éà Uà. ¸ÉÉ´ÉH{ÉÒ +à´ÉÒ >SUÉ Xà LÉÚ¥É W W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ~ÉiÉ +É~ÉÒ Uà. +»ÉÉù ´ÉÉW¥ÉÒ W NÉiÉÉlÉÒ ¾Éà«É Hà +©ÉÉùÉÅ ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ»ÉÅ»ÉÉù{Éà UÉàeÒ qÒKÉÉ ¡ÉµÉV«ÉÉ OɾiÉ Hù´ÉÒ +à »ÉÉy´ÉÒY SÉÉà´ÉÒ»Éà H±ÉÉH, ùÉlÉ-Êq´É»É »ÉÉyÉÖ W +ÊlÉ AnÉ©É Uà. ~ÉùÅlÉÖ A~ÉÉqÉ{É ¾ÉàlÉÉ »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉÅ-¾Éà´ÉÉÅ Xà>+à. lÉÉà ~ÉUÒ ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖù¾Ò{Éà ~ÉiÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒùà SÉÓyÉà±ÉÉ ©ÉÉNÉÇ ~Éù »ÉÉy´ÉÒY+Éà ¶ÉÖÅ +à´ÉÖÅ >SU´ÉÉ{ÉÉ +ÊyÉHÉùÒ {É SÉɱÉÒ+à +{Éà +©©ÉÉÊ~É«ÉÉ{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ »ÉÖÅqù NÉiÉÉ«É Hà +©ÉÉùÉ ¸ÉÉ´ÉH-¸ÉÉÊ´ÉHÉ+Éà ~ÉiÉ SÉÉà´ÉÒ»Éà H±ÉÉH ¸ÉÉ´ÉH W ù¾à ´ ÉÉÅ - ¾Éà ´ ÉÉÅ Xà > +à ! ùÒlÉà Ê{ɧÉÉ´ÉÒ+à. »ÉÅ»ÉÉù{ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ©ÉÉÅ NɳÉeÚ¥É ù¾à±É +É yÉ©ÉÇ»oÉÉ{ÉH©ÉÉÅ ¸ÉÉ´ÉH-¸ÉÉÊ´ÉHÉ+Éà{ÉÖÅ WÖqÖÅ °~É +{Éà `+©©ÉÉÊ~É«ÉÉ' ~ÉÉ»Éà Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà PÉù-qÖHÉ{É-»É©ÉÉW©ÉÉÅ WÖqÖÅ W °~É! +É´ÉÉÅ ¥Éà´ÉeÉÅ +{Éà +©©ÉÉÊ~É«ÉÉ{ÉÒ £ùXà XiÉ´ÉÉ{ÉÒ HÉà> <SUÉ yÉÉàùiÉ +{Éà SÉà¾ùÉ ¸ÉÉ´ÉH ©ÉÉ÷à ¶ÉÖÅ ¶ÉÉà§ÉÉ»~Éq W {ÉoÉÒ +à´ÉÖÅ ±ÉÉNÉà Uà! yÉÅyÉÉ{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É +oÉâ NÉiÉÉ«É! `XNÉÉà +©©ÉÉÊ~É«ÉÉ XNÉÉà.' yÉ©ÉÇ+ÉùÉyÉ{ÉÉ NÉÉ©ÉeÉ{ÉÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ »ÉÉùÒ ©ÉÉà÷É©ÉÉÅ ©ÉÉà÷É H{»±É÷Å÷ ùÉàHÒ yÉÅyÉÉ{ÉÒ ~ÉÚùà~ÉÚùÒ »É©ÉW ©Éà³´ÉÒ ±Éà{ÉÉù +ÉW{ÉÉ `+©©ÉÉÊ~É«ÉÉ' ùÒlÉà oÉÉ«É, ~ÉùÅlÉÖ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉÊùλoÉÊlÉ XàlÉÉÅ NÉÉ©ÉeÉÅ HÉ«ÉqÉ{ÉÒ +ÉÅ÷ÒPÉÚ÷Å Ò »É©ÉW´ÉÉ ©ÉÉà÷É©ÉÉÅ ©ÉÉà÷É ´ÉHÒ±É- LÉɱÉÒ oÉ«ÉÉÅ. +É~ÉiÉà ¶É¾àùÉà©ÉÉÅ ´É»É´ÉÉ÷ H«ÉÉâ. ~ÉÚ. »ÉÉèʱÉÊ»É÷ù ùÉàHÒ HÉ«ÉqÉHÒ«É [ÉÉ{É ©Éà³´ÉÒ ±Éà{ÉÉù »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒY+Éà+à +É~ÉiÉÉ ~Éù HùÖiÉɧÉÉ´É +É +©©ÉÉÊ~É«ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥É-ÊHlÉÉ¥É ©ÉÉ÷à »ÉÉùÉ©ÉÉÅ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ +É~ÉiÉ{Éà yÉ©ÉÇ ~É©ÉÉe´ÉÉ +¾Ó +É´ÉÒ »ÉÉùÉ SÉÉ÷ÇeÇ +àHÉA{÷{÷-ùÉàHÒ lÉà©É{ÉÒ »É±Éɾ ~ɾÉáS«ÉÉ. +É~ÉiÉà §ÉÉäÊlÉH´ÉÉq©ÉÉÅ £»ÉÉ> NÉ«ÉÉÅ. ¡É©ÉÉiÉà SÉÉà~ÉeÉ SÉÒlÉùlÉÉ. +É +©©ÉÉÊ~É«ÉÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉ +É~ÉiÉÒ ±ÉÉ>£ »÷É>±É ©ÉÉàeÇ{É ¥É{ÉÉ´ÉÒ. +É ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà »É©ÉV«ÉÉ ´ÉNÉù, X¾àù©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà »É©É«É©ÉÉÅ yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ HÉÅ> {É Ê´ÉSÉÉ«ÉÈÖ. ~ÉÉýÉÉl«É{ÉÖÅ ©ÉlÉ ¡ÉqʶÉÇlÉ HùlÉÉ WùÉ«Éà +SÉHÉlÉÉ {ÉoÉÒ. Hà©É? +{ÉÖHùiÉ +ÉÅLÉà ~ÉÉ÷É ¥ÉÉÅyÉÒ-Êq±É-Êq©ÉÉNÉ ~Éù HÉùiÉ +¾Ó HÉà> +ÉÊoÉÇH {ÉÖH»ÉÉ{É oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ, lÉɳÉÅ ©ÉÉùÒ £GlÉ +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊu lÉù£ {ÉWù HÉà> »ÉX oÉ´ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ. Wä{ɻɩÉÉW{ÉÉ H¾à´ÉÉlÉÉ ùÉLÉÒ. ¶É°+ÉlÉ ¥ÉɳHÉà{Éà Ê´ÉÊ´ÉyÉ G±ÉÉ»ÉÉà{ÉÒ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà - »É©ÉÉW»Éà´ÉHÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉlÉ +{Éà §ÉֱɧÉÖ±ÉÉ©ÉiÉÒ©ÉÉÅ +÷´ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉ +{Éà yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ [ÉÉ{É ©ÉlÉ±É¥É ¡É©ÉÉiÉà +ÉLÉÉ »É©ÉÉW{Éà (NÉàù©ÉÉNÉâ) qÉàùÒ ~ÉiÉ +à÷±ÉÖÅ W W°ùÒ Uà +à {É Ê´ÉSÉÉ«ÉÈÖ. yÉ©ÉÇ{ÉÒ ùÂÉ Uà. ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ ¸ÉÉ´ÉHÉà +ʱÉ~lÉ ù¾à´ÉÉ A~ÉàKÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ +É~ÉiÉà W +É~ÉiÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{Éà ©ÉÉÅNÉà Uà. LÉÉà÷ÖÅ Hù´ÉÖÅ +à Xà ~ÉÉ~É Uà, lÉÉà LÉÉà÷ÖÅ ¶ÉÒLÉ´«ÉÖÅ. ¾´Éà {ÉÉ{ÉÉÅ-{ÉÉ{ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{Éà +à©É{ÉÒ

XNÉÉà +©©ÉÉÊ~É«ÉÉ XNÉÉà

Khushal Vadhar

Tel.: (O) 2892 8130 Mob.: 9819100370 Dealers in : 9833440511 Blister (Vacuum) Forming, Sealing and Bending.

B/5,

ARIHANT ENTERPRISES

Basement, Vaishali Ind. Estate, Bal Krishna Tawde Road, Dahisar (W), Mumbai - 400 068.


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

ùÒlÉà yÉ©ÉÇ »É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É ~ÉÚ. §ÉNÉ´ÉÅlÉÉà{Éà +{Éà ~ÉÚ. »ÉÉy´ÉÒY+Éà{Éà Hù´ÉÒ ~Éeà Uà. +à©É Hù´ÉÉ WlÉÉÅ +ÉyÉÖÊ{ÉH A~ÉHùiÉÉà ´ÉÉ~Éù´ÉÉÅ ~Éeà. +¾Ó +É~ÉiÉÉ Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÉ ©ÉÚ³§ÉÚlÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà©ÉÉÅ £àù£Éù oÉ> ùÂÉ Uà. +É~ÉiÉà ¥ÉSÉÉ´É HùÒ+à UÒ+à Hà`W©ÉÉ{ÉÉà ¥Éq±ÉÉ> NÉ«ÉÉà Uà.' ~ÉùÅlÉÖ »Él«É ¾Å©Éà¶ÉÉ mÉiÉà Hɳ©ÉÉÅ +àH W ¾Éà«É Uà. +É ~ÉUÒ ´ÉÉùÉà +É´Éà Uà LÉÉ{É~ÉÉ{É - ù¾àiÉÒHùiÉÒ - ´Éà¶É§ÉÚºÉÉ{ÉÉà. +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÒ ù»ÉàÎ{r«É{Éà ~ÉÉàºÉ´ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ´ÉÉ{ÉNÉÒ+Éà +ÉùÉàNÉlÉÉ oÉ«ÉÉ. ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒY+Éà ©ÉÉ÷à Ê´ÉSÉÉ«ÉÈÖ? +à©É{Éà Ê{ÉqÉâºÉ NÉÉàSÉùÒ HÉàiÉ ´É¾ÉàùɴɶÉà? ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒY+Éà{Éà Ê{ÉqÉâºÉ NÉÉàSÉùÒ ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÒ LÉÚ¥É HÊc{É »É©É»«ÉÉ oÉ> ~ÉeÒ Uà. »É´ÉÉù-¥É~ÉÉàù-»ÉÉÅW ¥ÉXù©ÉÉÅ ¥É{ÉlÉÉÅ »ÉÚHÉ {ÉÉ»lÉÉ ´É¾Éàù´ÉÉ ~Éeà Uà. +ÊyÉHlÉ©É ¸ÉÉ´ÉHÉà{Éà NÉÉàSÉùÒ Hà©É ´É¾ÉàùÉ´É´ÉÒ +à{ÉÒ ~ÉiÉ »É©ÉW {ÉoÉÒ. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{Éà ¥ÉyÉÒ LÉÉv»ÉÉ©ÉOÉÒ Ê¤]©ÉÉÅ W ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ £è¶É{É Uà. W©É´ÉÉ ¥Éà»Éà l«ÉÉùà W NÉù©É NÉù©É £Ý±ÉHÉ Xà>+à +à´ÉÉà +ÉOɾ ùÉLÉÒ+à UÒ+à lÉÉà ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒY NÉÉàSÉùÒ +oÉâ G«ÉÉÅ W¶Éà? +{«É Ê´ÉG±~É {É ù¾àlÉÉ HÉÅlÉÉà ClÉùlÉÒ ùÉà÷±ÉÒ ±É> ±Éà HÉÅ lÉÉà oÉÉàeÒ´ÉÉù ~ÉUÒ ~ÉÉUÉ +ɴɶÉà - W¶Éà G«ÉÉÅ? ʶÉÊoɱÉlÉÉ ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ»ÉÉy´ÉÒY©ÉÉÅ +É´ÉÒ NÉ> Uà Hà ~ÉUÒ +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ. Wä{ɻɩÉÉW LÉÚ¥É W ~ÉÖi«É¶ÉÉ³Ò Uà. +ÉÊoÉÇH ùÒlÉà Wä{ÉÉà PÉiÉÉ W »ÉyyÉù Uà, ©ÉÉ÷à W lÉÉà ¾©ÉiÉÉÅ ¾©ÉiÉÉÅ ¥É¾Ö©ÉÉ³Ò ÷É´ÉùÉà©ÉÉÅ DSÉà {Éà DSÉà ù¾à´ÉÉ W´ÉÉ{ÉÒ (©ÉÉàKÉ{ÉÒ {ÉYH W´ÉÉ{ÉÒ) ¾Éàe ±ÉÉNÉÒ Uà. +É~ÉiÉÉ ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒY+Éà{ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉ«ÉÈÖ {Éʾ {Éà? ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ-»ÉÅlÉÉà HÉÅ lÉÉà +É´Éà W {Éʾ +{Éà HÉÅ lÉÉà ʱɢ÷ ´ÉÉ~Éùà. W´ÉÉ¥É lÉä«ÉÉù Uà - W©ÉÉ{ÉÉà ¥Éq±ÉÉ> NÉ«ÉÉà Uà {Éà? Wà©ÉiÉà +Él©ÉÉ{ÉÉà AuÉù Hù´ÉÉ »ÉÅ»ÉÉùl«ÉÉNÉ H«ÉÉâ, +à©É{Éà +É~ÉiÉà W ʶÉÊoÉ±É ¥É{ÉÉ´ÉÒ ùÂÉ UÒ+à `XNÉÉà +©©ÉÉÊ~É«ÉÉ XNÉÉà.'

15

+ÉW{ÉÉà «ÉÖ´ÉÉ{É´ÉNÉÇ +à÷±ÉÉà {ÉÉWÖH oÉ> NÉ«ÉÉà Uà Hà H~ÉeÉÅ{ÉÉà §ÉÉù ~ÉiÉ {ÉoÉÒ A~ÉÉeÒ ¶ÉHlÉÉà. Êq´É»Éà Êq´É»Éà +ÅNÉ ~ÉùoÉÒ H~ÉeÉÅ +ÉàUÉÅ oÉlÉÉÅ X«É Uà. «ÉÖ´ÉÉ´ÉNÉÇ Hà ¥ÉɳHÉà W Hà©É! ´ÉeÒ±ÉÉà ~ÉiÉ +É©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÉHÉlÉ {ÉoÉÒ. £è¶É{É{ÉÉ {ÉÉ©Éà Wà ¡ÉHÉù{ÉÉÅ ´É»mÉÉà yÉÉùiÉ Hùà Uà, lÉà Wä{É yÉ©ÉÇ{Éà ¶ÉÉà§ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. »É©ÉÉW©ÉÉÅ - ´«É´É¾Éù©ÉÉÅ Hà »ÉÉÅ»ÉÉÊùH ¡É»ÉÅNÉÉà »ÉÖyÉÒ +É £è¶É{É ù¾à l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¾Y KÉ©«É NÉiÉÉ«É, ~ÉùÅlÉÖ yÉ©ÉÇ»oÉÉ{ÉH Hà A~ÉɸɫÉÉà©ÉÉÅ +É´ÉÒ £è¶É{É ~Éùàe Wà »ÉÉ©Éà{ÉÒ ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ Ê´ÉHÉù§ÉÉ´É Al~É}É HùÒ ¶ÉHà Uà, +KÉ©«É Uà. `XNÉÉà +©©ÉÉÊ~É«ÉÉ XNÉÉà.' ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒùà Hà´É³[ÉÉ{É ´Éeà Xi«ÉÖÅ Uà {Éà +É~ÉiÉ{Éà »É©ÉX´«ÉÖÅ Uà. +É ~ÉÉÅSÉ©ÉÉà +ÉùÉà SÉɱÉÒ ùÂÉà Uà, yÉ©ÉÇ SÉÉùiÉÒ+à SɳɶÉà, »ÉÉoÉà»ÉÉoÉà +à©É ~ÉiÉ §ÉÉL«ÉÖÅ Uà Hà 21000 ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ Wä{É yÉ©ÉÇ ù¾à´ÉÉ{ÉÉà Uà, lÉÉà ¡É§ÉÖ{ÉÉÅ ´ÉSÉ{ÉÉà©ÉÉÅ HÉà> ¶ÉÅHÉ{Éà »oÉÉ{É {ÉoÉÒ. ¥ÉyÉÉÅ »ÉÚmÉÉà +ÉNÉ©ÉÉà {ÉÉ¶É ~ÉɩɶÉà, ~ÉiÉ q¶É´ÉäHÉʱÉH »ÉÚmÉ W ù¾à¶Éà +{Éà +ÅlÉ©ÉÉÅ SÉÉù Y´É »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒ-¸ÉÉ´ÉH¸ÉÉÊ´ÉHÉ +àHÉ´ÉlÉÉùÒ oɶÉà. ¡É§ÉÖ{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ¸ÉuÉ +à W yÉ©ÉÇ Uà. »É©É-»ÉÅ´ÉàNÉ-Ê{É´Éâq-+É»oÉÉ +{Éà +{ÉÖHÅ~ÉÉ »É©«ÉHÃl´É{ÉÉÅ +É ~ÉÉÅSÉà ±ÉKÉiÉÉà +´É¶«É ©É{É{É Hù´ÉÉ«ÉÉàN«É Uà, »©Éù´ÉÉ«ÉÉàN«É Uà, <SU´ÉÉ«ÉÉàN«É Uà, +{É֧ɴɴÉÉ«ÉÉàN«É Uà. +É~ÉiÉÉ Wä{ɻɩÉÉW©ÉÉÅ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ yÉ}ÉɶÉɧÉÉ©ÉɶÉÉ-WNÉeÖ¶ÉÉ-~ÉàoÉɶÉÉ ´ÉNÉàùà Ê¥ÉùÖqyÉÉùÒ »ÉÖ¸ÉÉ´ÉHÉà »É©ÉÉW{ÉÒ »Éà´ÉÉ lÉ{É-©É{É-yÉ{É ´Éeà ¶ÉÖÅ HùÒ ùÂÉ Uà? W°ù Uà +àH ±ÉÉáHɶÉÉ{ÉÒ, Wà©ÉiÉà Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÉà YiÉÉâuÉù H«ÉÉâ. yÉ©ÉÇ»oÉÉ{ÉHÉà - ÊW{ÉɱɫÉÉà {É´ÉÉÅ {É´ÉÉÅ ¥ÉÉÅyÉ{ÉÉùÉ PÉiÉÉ ¸ÉÉ´ÉHÉà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ ¾ÉWù Uà. ~ÉiÉ Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÉà YiÉÉâuÉù Hù{ÉÉù ¸ÉÉ´ÉH +©©ÉÉÊ~É«ÉÉ{ÉÒ lÉÉlÉÒ W°ù Uà.

SHREE RAM SALES CORPORATION 8, Shree Parshwa Indl. Estate V. P. Road, Near Janki Hotel, Dombaivali (E) - 421 201. Call: 0251-2456367, 09320244344

STOCKIST & DEALERS IN : S. S., M. S., Seamless Pipes, ERW Pipes, Tubes & C.R. / H.R. Sheets, All types of Welding Machines & Consumables "Complete House of Fabrication Materials"


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»É©ÉÉW{ÉÉ ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà - ¥ÉÖÊu¶ÉÉ³Ò Y´ÉÉà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +{É֧ɴÉÉà +{Éà ¥ÉÖÊuyÉ{É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÉà YiÉÉâuÉù Hù´ÉÉ ¶ÉÎGlɶÉÉ³Ò Uà. »ÉÉ©ÉqÉ©É-qÅe-§Éàq SÉÉùà ¡ÉHÉùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ Wä{É yÉ©ÉÇ{Éà NÉÉäù´É +~ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà +à©É Uà. +àH {ÉÉ{ÉHeÉà qÒ´ÉÉà ¾Xù qÒ´ÉÉ{Éà ¡ÉNÉ÷É´ÉÒ ¶ÉHà Uà, lÉà W ùÒlÉà +àH »ÉÉSÉÉÅ ¸ÉÉ´ÉH-¸ÉÉÊ´ÉHÉ q¶Éq¶É ¸ÉÉ´ÉH{Éà ~ÉiÉ lÉä«ÉÉù Hùà lÉÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÉà +É ´ÉÉù»ÉÉà »ÉÖqÅ ù ùÒlÉà +ÉNɳ ´ÉyÉlÉÉà ù¾à¶Éà.

16

+ÅlÉ©ÉÉÅ qùàH +©©ÉÉÊ~É«ÉÉ{Éà X¾àù©ÉÉÅ Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÒ Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÉÅ ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ »ÉÉy´ÉÒY+Éà{ÉÒ +´É¾à±É{ÉÉ {É HùlÉÉÅ ¶ÉÅHÉ-HÖ¶ÉÅHÉ{ÉÖÅ Ê{ÉqÉ{É ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒY+Éà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ©Éà³´ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ. +à ~ÉiÉ ¶ÉG«É {É ¾Éà«É lÉÉà 32 +ÉNÉ©ÉÉà §ÉNÉ´ÉÉ{Éà +É~ÉiÉ{Éà +É~«ÉÉÅ Uà, Wà©ÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ »Él«É´ÉÉiÉÒ ù¾à±É Uà. oÉÉàeÒ ©É¾à{ÉlÉ HùÒ¶ÉÖÅ lÉÉà Y´É ©É¾É~ÉÉ~É©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉSÉÒ ¶ÉH¶Éà. ÊW{É+É[ÉÉ Ê´ÉùÖu ±ÉLÉÉ«ÉÖÅ ¾Éà«É lÉà Ê©ÉSUÉÊ©É qÖIeÅ. W«É ÊW{Éà{r

HÉà{ÉÒ Hà÷±ÉÒ ¶ÉÎGlÉ?

~ÉÉÊH»lÉÉ{É »ÉÅùKÉiÉ ¥ÉWà÷-296 +¥ÉW °Ê~É«ÉÉ (eÉà±Éù {ɾÒ) ~ÉÉ«Éq³-6,19,000 +{ÉÉ©ÉlÉ-5,28,000 ÷à{H-2420 {ÉÉäHÉq³-24,000 ÷Éàù~ÉÒeÉà-8 ±É¶HùÒ W¾ÉW-3 ¾´ÉÉ> q³-65,000 ±ÉÉeÉ«ÉHÊ´É©ÉÉ{É-283 Ê©É»ÉÉ>±»É-¶ÉɾÒ{É-1750 HÒ.©ÉÒ. ùà{W ¶ÉɾÒ{É-22000HÒ.©ÉÒ.ùà{W ¶ÉɾÒ{É-32500HÒ.©ÉÒ.ùà{W PÉÉàùÒ-22000 HÒ.©ÉÒ.ùà{W PÉÉàùÒ-32000 HÒ.©ÉÒ.ùà{W ¥ÉÉ¥Éù 700 HÒ.©ÉÒ.ùà{W ¾±£-180oÉÒ 100 HÒ.©ÉÒ.ùà{W

~ÉàW {ÉÅ.4{ÉÉ ÊSÉmÉ HÉà«ÉeÉ{ÉÉ AHà±É

§ÉÉùlÉ »ÉÅùKÉiÉ ¥ÉWà÷-U +¥ÉW eÉà±Éù ~ÉÉ«Éq³-12,88,000 +{ÉÉ©ÉlÉ-11,15,000 ÷à{H-4059 {ÉÉäHÉq³-55,000 ÷Éàù~ÉÒeÉà-16 ±É¶HùÒ W¾ÉW-26 ¾´ÉÉ> q³-1,25,000 ±ÉeÉ«ÉH Ê´É©ÉÉ{É-565 Ê©É»ÉÉ>±»É ~ÉÞo´ÉÒ-1150 HÒ.©ÉÒ.{ÉÒ ùà{W ~ÉÞo´ÉÒ-2250 HÒ.©ÉÒ.ùà{W ~ÉÞo´ÉÒ-3350 HÒ.©ÉÒ.ùà{W +ÎN{É-1300 HÒ.©ÉÒ.ùà{W +ÎN{É-22500 HÒ.©ÉÒ. +ÎN{É-34000HÒ.©ÉÒ. ¶ÉÉä«ÉÇ-600 HÒ.©ÉÒ. »É¥É©ÉùÒ{É-+iÉÖ ¶ ÉÎGlÉ´ÉÉ³Ò »É¥É©ÉùÒ{É »ÉÉNÉÊùHÉ ¥Éà±ÉÉÊ»÷H Ê©É»ÉÉ>±»É´ÉÉ³Ò »ÉÖ~Éù»ÉÉàÊ{ÉH JÖ]úÉÁÉà » É {ÉÉ©É{ÉÒ Uà Wà 290 HÒ.©ÉÒ.{ÉÒ ùà { W {«ÉÖ G ±ÉÒ«Éù +àùÉJÉ¢÷-+iÉÖ ¥ÉÉ੥ɴÉÉ³É 17 Ê´É©ÉÉ{ÉÉà

1) W´ÉÉ¥É & 38 »ÉäÊ{ÉH 2) W´ÉÉ¥É & HÖ±É 12 ÷àÊ{É»É ¥ÉÉè±É

SÉÒ{É »ÉÅ ù KÉiÉ ¥ÉWà ÷ -90oÉÒ 140 +¥ÉW eÉà±Éù ~ÉÉ«Éq³-16,00,000 +{ÉÉ©ÉlÉ »ÉäÊ{ÉHÉà-6,00,000 ÷à{H-7660 ÷Éàù~ÉÒeÉà-62 {ÉÉäHÉq³-2,55,000 ±É¶HùÒ W¾ÉW-75 ¾´ÉÉ> q³-2,50,000 ±ÉeÉ«ÉH Ê´É©ÉÉ{ÉÉà-1762 +É A~ÉùÉÅlÉ +à{ÉÒ +iÉÖ¶ÉÎGlÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ ´ÉNÉàùà NÉÖ~lÉ ùLÉÉ«ÉÉ Uà.


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ{ÉÖÅ Y´É{É©ÉÉÅ ©É¾l´É ■

¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù Wà. ¥ÉÉ÷´ÉÒ«ÉÉ

NÉlÉÉÅHoÉÒ SÉɱÉÖ +É©É V«ÉÉùà +É ¶ÉÅHÉ »É©ÉÉyÉÉ{ÉùʾlÉ ù¾à Uà l«ÉÉùà Wä{Éq¶ÉÇ{É ¡É°Ê~ÉlÉ H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ +É »É©ÉÉyÉÉ{É{ÉÉà »ÉSÉÉà÷ {ÉÒSÉÉàe ±É>{Éà +É´Éà Uà. H¾à Uà Hà H©ÉÇ»ÉnÉÉ +¥ÉÉÊyÉlÉ Uà. H©ÉÇ»ÉnÉÉ ¡É¥É³ Uà. H©ÉÇ»ÉnÉÉ »´É«ÉÅ £³¡ÉqÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ yÉùÉ´Éà Uà. Wà Y´ÉÉl©ÉÉ Wà´ÉÉ H©ÉÇ Hùà Uà lÉà´ÉÖÅ £³ lÉà{Éà H©ÉÇ»ÉnÉÉ Ê{ɺ~ÉKÉ~ÉiÉà +É~Éà Uà. LÉÚq lÉÒoÉÈHù ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{Éà H©ÉÇ{ÉÉ £³ §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ ~Éeà Uà. H©ÉÇ»ÉnÉÉ Y´ÉÉl©ÉÉ{Éà £³ ¡ÉqÉ{É Hùà Uà. l«ÉÉùà lÉà »´É«ÉÅ Hùà Uà. lÉà©ÉÉÅ lÉà{Éà >¹Éù{ÉÒ qùÊ©É«ÉÉ {ÉNÉÒùÒ{ÉÒ HÉà> W°ù {ÉoÉÒ. Ê©Éo«ÉÉl´É ´ÉNÉàù{à Éà HÉùiÉà Y´É V«ÉÉùà H©ÉÇ ¥ÉÉÅyÉà Uà Hà lÉÖùlÉ W lÉà{ÉÖÅ +Éc ¡ÉHÞÊlÉ©ÉÉŠʴɧÉÉW{É oÉÉ«É Uà. H©ÉÇ Ê»ÉuÉÅlÉ{ÉÖÅ Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ {ÉYH H¾Ò ¶ÉHÉ«É +à´ÉÖÅ ©É¾l´É +à Uà Hà lÉà ´«ÉÎGlÉ{Éà +ÉW{ÉÉ «ÉÖNÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ §ÉùeÉ©ÉÉÅ ±Éà{ÉÉù +à´ÉÉ Êe¡Éà¶É{É{ÉÉ ùÉàNÉ{ÉÉ ~ÉÅX©ÉÉÅoÉÒ H©ÉÇ Ê»ÉuÉÅlÉ{ÉÒ »É©ÉW lÉq{É ©ÉÖGlÉ ùÉLÉà Uà. »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà eÒ¡Éà¶É{É oÉ´ÉÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É mÉiÉ HÉùiÉ ¾Éà«É Uà. ¡ÉoÉ©É HÉùiÉ Ê{ɺ£³lÉÉ, ´«ÉÎGlÉ V«ÉÉùà ´ÉÉùÅ´ÉÉù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ Ê{ɺ£³ X«É l«ÉÉùà ¾lÉÉ¶É ¥É{ÉÒ X«É Uà. ~ÉÉàlÉà +ɶÉÉ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ W wÉùÉà ¥ÉÅyÉ HùÒ q> ¥ÉÅyÉ ¥ÉÉùiÉà +àH±ÉÉà ©ÉÖÅ]É«É Uà. {Éà eÒ¡Éà¶É{É{ÉÉà §ÉÉàNÉ ¥É{Éà Uà. V«ÉÉùà WàiÉà H©ÉÇ Ê»ÉuÉÅlÉ{ÉÒ »É©ÉWiÉ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ Uà. lÉÉà lÉà Ê{ɺ£³lÉÉ{Éà +àH ÷á~ÉùùÒ PÉ÷{ÉÉ NÉiÉà Uà, +¶ÉÖ§É H©ÉÇ{ÉÉà Aq«É NÉiÉà Uà, +{Éà ©É{É©ÉÉÅ LÉÉlÉùÒ ¾Éà«É Uà Hà +¶ÉÖ§É H©ÉÇ{ÉÉà Aq«É ~ÉÚiÉÇ oÉlÉÉ W +É Ê{ɺ£³lÉÉ WlÉÒ ù¾à´ÉÉ{ÉÒ Uà. ´É³Ò +à{Éà +à ´É»lÉÖ{ÉÖÅ ~ÉiÉ [ÉÉ{É ¾Éà«É Uà Hà ¶ÉÖ§É H©ÉÉâ©ÉÉÅ »ÉÅJ©ÉiÉ

¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH & ¥ÉyÉà W

Fit

17

HùÒ ¶ÉHà Uà. +É©É lÉà Ê{ɺ£³lÉÉoÉÒ WùÉ~ÉiÉ NɧÉùÉlÉÉà {ÉoÉÒ {Éà G«ÉÉùà«É eÒ¡Éà¶É{É{ÉÉà §ÉÉàNÉ ¥É{ÉlÉÉà {ÉoÉÒ. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É«É©ÉÉÅ ¶Éàù¥ÉXù, ©ÉÅqÒ©ÉÉÅ yÉÅyÉÉ A~Éù +»Éù, ´«ÉÉW{ÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÒ{Éà q¥ÉÉiÉ, ~ÉùÒKÉÉ{ÉÖÅ ÷à{¶É{É, «ÉÖ´ÉÉ ~ÉàhÒ{ÉÒ »É¾{ɶÉÒ±ÉlÉÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É, eÒ¡Éà¶É{É oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖ HÉùiÉ Hà Ê{ÉùoÉÇHlÉÉ, ¾ÖÅ ©ÉÉ{É´ÉÒ ~ÉÞo´ÉÒ ~Éù{ÉÉà §ÉÉù UÖ.Å +à´ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉoÉÒ +à÷±ÉÉà ©ÉÖ] Å É«É Hà G«ÉÉùàH +Él©É¾l«ÉÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÖÅ ~ÉNɱÉÖÅ §Éùà. ~ÉiÉ Wà{Éà H©ÉÇ Ê»ÉuÉÅlÉ{ÉÒ »É©ÉW ©Éà³´ÉÒ Uà lÉà lÉÉà ©ÉÖGlÉÉl©ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É WÖ´Éà Uà +à XiÉà Uà Hà ¾ÖÅ +{ÉÅ l É ¶ÉÎGlɶÉÉ³Ò +Él©ÉÉ UÖ Å +{ÉÅ l É »ÉÖ L É, +KÉ«É»ÉÖLÉ ~ÉÉ©É´ÉÉ{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ ©ÉÉùÉ +Él©ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉeÒ Uà. +´ÉÊyÉ[ÉÉ{É, ©É{É:~É«ÉÇ´É[ÉÉ{É +{Éà ±ÉÉàHɱÉÉàH ¡ÉHɶÉHù +à´ÉÖÅ Hà´É³[ÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ~Éù©ÉÉl©É~Éq ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ¶ÉHÖÅ lÉà©É UÖÅ. +ÉoÉÒ ¾ÖÅ G«ÉÉùà«É Ê{ÉùoÉÇH ¾Éà> W {É ¶ÉHÖ mÉÒWÖ HÉùiÉ Hà Ê{É:»É¾É«ÉlÉÉ ´«ÉÎGlÉ V«ÉÉùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉ{Éà Ê{É:»É¾É«É ©ÉÉ{É´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà. ~ÉùÅlÉÖ Wà{Éà H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ{ÉÒ »É©ÉW ¡ÉÉ~lÉ oÉ> Uà lÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉ{Éà G«ÉÉùà«É Ê{É:»É¾É«É {ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉà HÉùiÉ Hà +à{Éà qà´É NÉÖùÖ{Éà yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ ¶ÉùiÉ ±ÉÒyÉÖ Uà. +É©É H©ÉÇ Ê»ÉuÉÅlÉ{ÉÒ »É©ÉW ´«ÉÎGlÉ{Éà ©ÉÖUÉÇ, +[ÉÉ{É{Éà ¡É©ÉÉq©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÖGlÉ HùÒ SÉàlÉ{É´ÉÅlÉÖ Al»Éɾ §Éùà±ÉÖÅ Y´É{É ¥ÉKÉà Uà. H©ÉÇ Ê»ÉuÉÅlÉ{ÉÖÅ +àH ©É¾l´É +à ~ÉiÉ Uà Hà ¥ÉyÉÉ W Ê»ÉuÉÅlÉÉà{ÉÉ ©ÉÚ³©ÉÉÅ H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ »É©ÉÉ«Éà±ÉÉà Uà ~ÉUÒ lÉà {É´ÉlÉl´É ¾Éà«É, ÊJ«ÉÉ ¾Éà«É, +{ÉÖºcÉ{É ¾Éà«É, +Éy«ÉÉÎl©ÉH Hà »ÉÉÅ»ÉÉÊùH ´«É´É¾ÉùÉà ¾Éà«É H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ qùàH{ÉÖÅ Àq«É Uà. H©ÉÇ Ê»ÉuÉÅlÉ{ÉÖÅ ©É¾l´É »É´ÉǸÉàºc +à Uà Hà lÉà{Éà »É´ÉÇ[É ¡É§ÉÖ+à ¡ÉÊlÉ~ÉÉÊqlÉ Hùà±ÉÉà Uà. »É´ÉÇ[É ¡É§ÉÖ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ [ÉÉ{É©ÉÉÅ Wà Xà«ÉÖÅ lÉà ¡É©ÉÉiÉà §ÉÉÊ´É Y´ÉÉà{ÉÉ Ê¾lÉ ©ÉÉ÷à H©ÉÇ{ÉÖÅ »´É°~É ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ +ÉoÉÒ +É H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ +{ÉÖ»ÉÉù Y´É{É Y´É´ÉÉoÉÒ Y´É{ÉÖÅ +´É¶«É H±«ÉÉiÉ W oÉÉ«É Uà +à©ÉÉÅ ¶ÉÅHÉ{Éà HÉà> »oÉÉ{É {ÉoÉÒ.

oÉ> X+Éà lÉÉà

Fight

¥ÉÅyÉ oÉ> W¶Éà.

Ê´Éù©ÉNÉÉ©É Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ HÉÅlÉÉ¥Éà{É mÉÅ¥ÉH±ÉÉ±É ¶Éɾ

¾. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉlÉÉ¥Éà{É ©É¾à¶É§ÉÉ> ¶Éɾ - ´Éä§É´É - Ê{ÉyÉÒ (¾É±É ©ÉÖ±ÉÖÅe)


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

`¾à ¡É§ÉÖ ! ©ÉÉùÉ ùɺ÷Ä{Éà WNÉÉe!' +ÉWà +É~ÉiÉ{Éà »ÉÉ´ÉǧÉÉä©Él´É ■ ¥ÉÒ{ÉÉ ©É²«ÉÉ{Éà 60 ´ÉºÉÇ ~ÉÚùÉÅ oÉ«ÉÉÅ. +ÅOÉàXà{ÉÒ ¾HÚ©ÉlÉoÉÒ lÉÉà +É]ÉqÒ ©É³Ò NÉ>. LÉÚ¥É NÉ´ÉÇ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà ~ÉiÉ G«ÉÉÅH HÅ>H ù¾Ò X«É Uà. SÉÚÅHÉ> X«É Uà. ¶ÉÖÅ? +É~ÉiÉÉà ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ. ù´ÉÒ{r{ÉÉoÉ ÷ÉNÉÉàùà +ÅOÉàY©ÉÉÅ +É HÉ´«É ùS«ÉÖÅ. +à{ÉÉà §ÉÉ´ÉÉ{ÉÖ´ÉÉq +ÉW{ÉÉ Êq{Éà HÅ>H ¡ÉàùiÉÉ +É~ɶÉà. +É~ÉiÉà ©ÉÖtÉ´ÉÉù Xà>+à. 1. ¾à ¡É§ÉÖ! ©ÉÉùÉ ùɺ÷Ä{Éà WNÉÉe! ©ÉÉùÉ qà¶É´ÉÉ»ÉÒ+Éà{Éà WNÉÉe, WàoÉÒ lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¥ÉÖÊu{ÉÉà, Ê´ÉSÉÉù¶ÉÎGlÉ{ÉÉà »ÉqÃA~É«ÉÉàNÉ Hùà. (HÉà> LÉÉà÷ÉÅ NÉÉeÊù«ÉÉ ¡É´Éɾ©ÉÉÅ ´É¾Ò {É X«É, «ÉÉÅÊmÉHlÉÉ{ÉÉà §ÉÉàNÉ {É ¥É{Éà). 2. +à´ÉÉ ùɺ÷Ä{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉÉ«É, V«ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà{ÉÉÅ ©É{É §É«ÉùʾlÉ ¾Éà«É +{Éà ©É»lÉH A}ÉlÉ ¾Éà«É. (+É~ÉiÉ{Éà NɧÉùÖ +{Éà eù~ÉÉàH ¡ÉX {É LÉ~Éà. ±ÉÉàHÉà{ÉÉÅ ©É{É »ÉÉ£ ¾Éà«É, ʾũÉlÉ ¾Éà«É, Al»Éɾ ¾Éà«É, WÖ»»ÉÉà ¾Éà«É. HÉà> eù Hà ±ÉÉSÉÉùÒoÉÒ {É Y´Éà NÉ´ÉÇ ¾Éà«É, +Él©É»É{©ÉÉ{É ¾Éà«É). 3. V«ÉÉÅ [ÉÉ{É{ÉÒ {ÉqÒ ´É¾àlÉÒ ¾Éà«É. »É©«ÉHà [ÉÉ{É, »ÉÉSÉÖÅ [ÉÉ{É ©ÉÖGlÉ~ÉiÉà ¡ÉÉ~«É ¾Éà«É. ([ÉÉ{É{ÉÉ {ÉÉ©Éà Ê©Éo«ÉÉ [ÉÉ{É, £GlÉ ~ÉÖ»lÉÊH«ÉÉÅ [ÉÉ{É{ÉÒ Ê¥É±ÉHÖ±É W°ù {ÉoÉÒ. +ÉWà ~ÉÉàoÉÒ{ÉÉÅ ùÓNÉiÉÉ Wà´ÉÖÅ ([ÉÉ{É?) Wà ~ÉiÉ HÅ> ©É«ÉÉÇÊqlÉ ©ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ ~ÉùÒKÉɱÉKÉÒ +É~ÉiÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{Éà ~ÉhÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +à´ÉÖÅ {É¾Ó ~ÉiÉ +É~ÉiÉÉ qà¶É©ÉÉÅ +qçÉÖlÉ [ÉÉ{É{ÉÉà ´ÉÉù»ÉÉà Uà, +à +É~ÉiÉÉ ´ÉÉù»ÉqÉù{Éà HÉà > ~ÉiÉ (XÊlÉ, yÉ©ÉÇ Hà »ÉÅ¡ÉqÉ«É){ÉÉ §Éàq§ÉÉ´É ´ÉNÉù »É©«ÉHà ùÒlÉà ©É³à, +à´ÉÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ).

18

4. +à´ÉÖÅ ùɺ÷Ä Xà>+à Uà V«ÉÉŠʾŠq Ö +{Éà ©ÉֻɱɩÉÉ{É, ~ÉÉù»ÉÒ, Wä{É, NÉÉÅyÉÒ ¶ÉÒLÉ, ÊMÉ»lÉÒ Ê{ÉyÉÇ{É +{Éà lÉ´ÉÅNÉù, [ÉÉ{ÉÒ +{Éà Ê{ÉùKÉù »ÉÉä ¡Éà©ÉoÉÒ +É~ɻɩÉÉÅ ¾³Ò©É³Ò{Éà ù¾à. {ÉÉ HÉà> ASSÉ, {ÉÉ HÉà> {ÉÒSÉ. +É §ÉÚÊ©É ~Éù +É´ÉÒ HÉà> W qÒ´ÉɱÉÉà {É SÉiÉÉ«É +{Éà Xà HÉà> {ÉàlÉÉ Hà +ʧÉ{ÉàlÉÉ +É´ÉÒ Êq´ÉÉ±É SÉiÉà lÉÉà lÉà{ÉÖÅ +É´ÉÒ ¥É{Éà. +É´ÉÒ XNÉÞlÉ ¡ÉX, +É qà¶É{Éà Xà>+à Uà. +É qà¶É{ÉÒ yÉùlÉÒ +à{ÉÒ ùɾ Xà> ù¾Ò Uà. ¾à ¡É§ÉÖ, ©ÉÉùÉ ùɺ÷Ä{Éà WNÉÉe. 5. ±ÉÉàHÉà{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ AqÃNÉ©É »oÉÉ{É »Él«É +{Éà ©ÉÉmÉ »Él«É W ¾Éà«É. HÉà> +ÉÅe¥Éù {É ¾Éà«É. ±ÉÉàHÉà{Éà ±ÉÉà§É, ±ÉɱÉSÉ Hà LÉÉà÷ÉÅ ´ÉSÉ{ÉÉàoÉÒ §Éù©ÉÉ´ÉÒ{Éà ±ÉÚÅ÷´ÉÉ©ÉÉÅ {É +É´Éà. (+ÉWà Hà÷±ÉÉ«Éà ±ÉÉàHÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÚeÒ NÉÚ©ÉÉ´ÉÒ Uà, +É´ÉÉÅ ¥É{ÉÉ´É÷Ò ±ÉÉàHÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉÉàoÉÒ +{Éà ´ÉSÉ{ÉÉàoÉÒ). 6. V«ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà{ÉÉà +oÉÉNÉ ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ, »ÉÅ~ÉÚiÉÇlÉÉ{Éà ~ÉÉ©É´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉà ¾Éà«É. (~Éù£àG¶É{É lÉù£ W´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É, ~ÉUÒ lÉ©Éà Wà ~ÉiÉ KÉàmÉ©ÉÉÅ ¾Éà, ÊNÉ´É «ÉÉàù ¥Éà»÷. Ê{ɺiÉÉlÉ ¥É{ÉÉà. A~ÉùU±±ÉÖÅ qàLÉÉeÉ{ÉÖÅ HÉ©É {É HùlÉÉÅ, DeÉiÉ~ÉÚ´ÉÇH{ÉÉà ¡É«Él{É, +àoÉÒ +ɳ»É Hà ¡É©ÉÉq{Éà »ÉÅlÉÉàºÉ{ÉÉ {ÉÉ©Éà ~ÉÉàºÉ´ÉÉ©ÉÉÅ {É +É´Éà.) 7. V«ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà Ê´É´ÉàH +{Éà ¥ÉÖÊuoÉÒ, HÉùiÉ +{Éà HÉ«ÉÇ{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ XiÉÒ »ÉÉùÒ ÷à´ÉÉà Ê´ÉH»ÉÉ´Éà. (LÉÉà ÷ Ò ÷à ´ ÉÉà , LÉÉà ÷ Ò »ÉÉà ¥ ÉlÉoÉÒ qÚ ù ù¾à , »É©ÉWiÉ~ÉÚ´ÉÇH). 8. V«ÉÉÅ ©É{É »ÉlÉlÉ ASSÉ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ©ÉÉÅ ù¾à +{Éà +à ¡É©ÉÉiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ +ÉSÉùiÉ Hà +àH¶É{É©ÉÉÅ ±ÉÉ´Éà. (£GlÉ H±~É{ÉÉ{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ, »´É~{ÉÉà{ÉÒ ¾Éù©ÉÉ³É +{Éà HÉà> W +àG¶É{É {ɾÓ, +à´ÉÒ Hɱ~ÉÊ{ÉH qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³Ò+à.) +à´ÉÉÅ »´ÉÉlÉÅm«É{ÉÉÅ »´ÉNÉÇ©ÉÉÅ, ¾à ¡É§ÉÖ! ©ÉÉùÉ ùɺ÷Ä{Éà WNÉÉe.

WNÉÉe ©ÉÉùÉ ùɺ÷Ä{Éà! ¾à ¡É§ÉÖ!

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Manufacturers of : PHARMACEUTICAL & FINE CHEMICALS

Ramniklal N. Vora

Works : W-52, M.I.D.C. Morivali, Ambarnath-421505. Dist. Thane. Ph. (95-0251) 2683236 Admn. Off.: Mahesh Apt., 5th Flr., Srimad Rajchandra Mandir Marg, Tilak Road, Ghatkopar (E), Mumbai - 400 077. Ph.: (022)25105751 ● Fax: 25163983 ● Email: nikava@vsnl.com


´Éàq-[ÉÉ{É X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

19

´Éàq-[ÉÉ{É

»ÉÅ » HÞ l É §ÉɺÉÉ{ÉÉ ±ÉLÉà Uà Hà `»É +àºÉ ´«ÉÉHùiÉ +{ÉÖ»ÉÉù ´Éàq{ÉÉà ~ÉÚ´ÉâºÉÉ©ÉÊ~É NÉÖùÖ: HɱÉà{ÉÉ +oÉÇ `[ÉÉ{É' oÉÉ«É Uà. {É´ÉSUàqÉlÉÃ*' +oÉÉÇlÉà ¥ÉyÉÉ »É´ÉÇ ¶ ÉÎGlÉ©ÉÉ{É >¹Éùà NÉÖùÖ+Éà{ÉÉà ©É¾ÉNÉÖùÖ <¹Éù [ÉÉ{É{ÉÉ SÉÉù ʴɧÉÉNÉ ¥É{ÉÉ´«ÉÉ (1) FN´Éàq, (2) Uà, Wà Hɳ{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉà. lÉà´ÉÒ W «ÉWÖ´Éâq, (3) »ÉÉ©É´Éàq, (4) +oÉ´ÉÇ´Éàq ©É¾ÊºÉÇ ©É{ÉÖ{ÉÉ ùÒlÉà ©É¾ÊºÉÇ ´Éàq ´«ÉÉ»É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ OÉÅoÉ ´ÉàqÉÅlÉ ©ÉlÉ +{ÉÖ»ÉÉù FN´Éàq{ÉÉ »ÉÅH±É{ÉHlÉÉÇ +ÎN{ÉFʺÉ, ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ +y«ÉÉ«É{ÉÉ ~ÉÉq-1{ÉÉ mÉÒX »ÉÖmÉ©ÉÉÅ «ÉWÖ´Éâq{ÉÉ ´ÉÉ«ÉÖFʺÉ, »ÉÉ©É´Éàq{ÉÉ +ÉÊql«ÉF漃 ±ÉLÉà Uà - `¶ÉÉ»mÉ«ÉÉàÊ{Él´ÉÉlÉÃ' +oÉÉÇlÉà FN´Éàq, lÉoÉÉ +oÉ´ÉÇ´Éàq{ÉÉ +ÅÊNÉùÉF漃 Uà. «ÉWÖ´Éâq{ÉÉ «ÉWÖ´Éâq, »ÉÉ©É´Éàq lÉoÉÉ +oÉ´ÉÇ´Éàq ¶ÉÉ»mÉ °~ÉÒ +{ÉàH 31©ÉÉ +y«ÉÉ«É{ÉÉ 7©ÉÉÅ ©ÉÅmÉ©ÉÉÅ ´Éàq{Éà +~ÉÉäùÖºÉà«É Ê´ÉvÉ+Éà{ÉÖÅ HÉùiÉ úÉÁ Uà. Hà©É Hà +É ¡ÉHÉù{ÉÉ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà. +oÉÉÇlÉ FN´Éàq, «ÉWÖ´Éâq, ¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÉÅ HlÉÉÇ úÉÁ ʻɴÉÉ«É +{«É HÉà> ¾Éà> ¶ÉHà »ÉÉ©É´Éàq lÉoÉÉ +oÉ´ÉÇ´Éàq <¹Éù wÉùÉ W Al~É}É {ɾÓ. §ÉÉùlÉ{ÉÉ ¡ÉÉSÉÒ{ÉlÉ©É >ÊlÉ¾É»É `©É¾É§ÉÉùlÉ'©ÉÉÅ oÉ«ÉÉ Uà. +à W ùÒlÉà +oÉ´ÉÇ´Éàq{ÉÉ 10©ÉÉÅ HÉÅe{ÉÉ ´Éàq{Éà +Ê{Él«É +oÉÉÇlÉà +Ê´É{ÉɶÉÒ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É 7©ÉÉ »ÉÚGlÉ{ÉÉ 20©ÉÉ ©ÉÅmÉ©ÉÉÅ ´Éàq{Éà `<¹Éù ¡ÉqnÉ Uà. ´Éàq °~ÉÒ [ÉÉ{ÉoÉÒ W »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ ±ÉÉàHÉàà ʶÉKÉiÉ ´ÉÉiÉÒ' H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. +oÉÉÇlÉà +{ÉÅlÉ ±ÉÒyÉÖÅ Uà. (¶ÉÉÅÊlÉ ~É´ÉÇ:232/24) ¸ÉÒHÞºiÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¶ÉÎGlÉ©ÉÉ{É <¹Éù wÉùÉ W FN´Éàq, «ÉWÖ´Éâq, ©É¾n´É~ÉÚiÉÇ A~Éqà¶É ¸ÉÒ©Éqà §ÉNÉ´Éq NÉÒlÉÉ©ÉÉÅ ´Éàq{Éà »ÉÉ©É´Éàq lÉoÉÉ +oÉ´ÉÇ´Éàq +É SÉÉùà«É ´ÉàqÉà Ê{ÉÊ©ÉÇlÉ >¹Éù wÉùÉ Ê{ÉÊ©ÉÇlÉ H¾à±É Uà. (+y«ÉÉ«É: 17, Uà. ·±ÉÉàH-23) »ÉÞʺ÷{ÉÉ +ÉÊq ´«É´É»oÉÉ~ÉH ©É¾ÊºÉÇ ©É{ÉÖ +{ÉÖ»ÉÉù §ÉÉùlÉ{ÉÉ ©É¾É~ÉÖùÖºÉÉà©ÉÉÅ XV´É±«É©ÉÉ{É {ÉKÉmÉ ´Éàq `»É´ÉÇ [ÉÉ{É ©É«ÉÉà ʾ »É:*' +oÉÉÇlÉ ´Éàqà »É©ÉÉ{É §ÉNÉ´ÉÉ{É ¸ÉÒùÉ©É ´Éàq{ÉÉ ~Éù©É [ÉÉlÉÉ ¾lÉÉ. »É´ÉÇ[ÉÉ{É{ÉÖÅ ©ÉÚ³ Uà. +à W ùÒlÉà eɱ÷{ÉoÉÒ ~ÉiÉ ©É¾ÊºÉÇ ´Éɱ©ÉÒHÒ+à `ùÉ©ÉÉ«ÉiÉ'{ÉÉ ¥ÉɱÉHÉÅe©ÉÉÅ ±ÉL«ÉÖÅ ¾XùÉà ´ÉºÉÇ ~ÉÚ´ÉÇ{ÉÉ F漃 ©É¾ÊºÉÇ HiÉÉqà, Wà©ÉiÉà Uà Hà SÉÉùà«É ùÉWHÖ©ÉÉùÉà úÉÁÉ{ÉÒ Wà©É ´Éàq{ÉÉ ~Éù©ÉÉiÉÖ{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ HùÒ Uà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ OÉÅoÉ ´Éä¶ÉàʺÉH Ê´ÉwÉ{É ¾lÉÉ +{Éà ¡ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÉ H±«ÉÉiÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ ´Éàq ʴɶÉà ±ÉL«ÉÖÅ Uà Hà `¥ÉÖÊu ~ÉÚ´ÉÉÇ ´ÉÉG«É Ê{ÉùÅlÉù lÉl~Éù ¾lÉÉ. +à W ùÒlÉà ÊHʺHyÉÉHÉÅe©ÉÉÅ HÞÊlÉ ´Éàqà*' +oÉÉÇlÉà ´Éàq{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ ¥ÉÖÊu~ÉÚ´ÉÇH SÉÒ£ +àù ©ÉɶÉÇ±É ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~ÉlÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà, Wà©ÉÉÅ HÉà> ¡ÉHÉù{ÉÒ mÉÖ÷Ò F漃 ´Éɱ©ÉÒHÒ ±ÉLÉà Uà - +ÅW{ÉÒ ~ÉÖmÉ ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY {ÉoÉÒ. »ÉÉÅL«É ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉ Ê{É©ÉÉÇlÉÉ ©É¾ÊºÉÇ HÊ~É±É FN´Éàq, «ÉWÖ´Éâq, »ÉÉ©É´Éàq{ÉÉ ¡ÉHÉÅe Ê´ÉwÉ{É ¾lÉÉ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +{É֧ɴÉ{Éà +ÉyÉÉùà ´Éàq{ÉÒ ¡ÉÉ©ÉÉÊiÉHlÉÉ (1) FN´Éàq : +ÅNÉà ±ÉLÉà Uà - `Ê{ÉW ¶ÉÎGlÉ: +ʧɴ«ÉHÃlÉà »´ÉlÉ: Wà [ÉÉ{É wÉùÉ ~ÉqÉoÉÇ{ÉÉ NÉÖiÉ, H©ÉÇ lÉoÉÉ ¡ÉÉ©ÉÉi«É©ÉÃ*' +oÉÉÇlÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ »´ÉɧÉÉÊ´ÉH »´É§ÉÉ´É{Éà »ÉÉùÒ ùÒlÉà XiÉÒ ¶ÉHÉ«É lÉà [ÉÉ{É{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¶ÉÎGlÉoÉÒ ¡ÉNÉ÷ oÉ´ÉÉ{Éà HÉùiÉà ´Éàq »´ÉlÉ: ¡É©ÉÉiÉ `FN´Éàq' Uà. FN´Éàq©ÉÉÅ 10 ©ÉÅe³, 1018 »ÉÚGlÉ, Uà. «ÉÉàNɶÉÉ»mÉ{ÉÉ Ê{É©ÉÉÇlÉÉ ©É¾ÊºÉÇ ~ÉlÉÅW汃 ´Éäq 12,000 UÅq, 10,589 ©ÉÅmÉ, 1,53,000 ¶É¥q lÉoÉÉ <¹Éù{ÉÉ Ê´ÉºÉ«É©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÅlÉ´«É +É~ÉlÉÉÅ lÉoÉÉ 4,32,000 +KÉù Uà. FN´Éàq©ÉÉÅ [ÉÉ{É 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

»´É ¸ÉÒ ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É qÖ±ÉǧÉY qÉà¶ÉÒ

¾. ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É qÉà¶ÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

¡É©ÉÖLÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ FʺÉ+Éà+à FN´Éàq{Éà `¶ÉùÒù{ÉÖÅ ©É»lÉH' HÂÖÅ Uà. ±ÉÉàH ´«É´É¾Éù©ÉÉÅ FN´Éàq{Éà `[ÉÉ{ÉHÉÅe'{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. (2) «ÉWÖ´Éâq : Wà [ÉÉ{É wÉùÉ >¹ÉùoÉÒ ±É>{Éà ~ÉÞo´ÉÒ »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ~ÉqÉoÉÉâ{ÉÉ [ÉÉ{ÉoÉÒ, yÉÉÊ©ÉÇH Ê´ÉwÉ{ÉÉà{ÉÉ »ÉÅNÉoÉÒ Ê¶É±~ÉÊJ«ÉÉ »ÉʾlÉ{ÉÒ lÉ©ÉÉ©É Ê´ÉvÉ+Éà{ÉÒ Ê»ÉÊu Hùà Uà lÉà [ÉÉ{É{ÉÖÅ {ÉÉ©É «ÉWÖ´Éâq Uà. «ÉWÖ´Éâq©ÉÉÅ 40 +y«ÉÉ«É, 1975 ©ÉÅ m É, 8000 UÅ q +{Éà 2,88,000 +KÉù Uà. «ÉWÖ´Éâq©ÉÉÅ H©ÉÇ{ÉÖÅ ¡ÉÉyÉÉ{«É ¾Éà´ÉÉoÉÒ FʺÉ+Éà+à lÉà{Éà `¶ÉùÒù{ÉÉà ¾ÉoÉ' H¾à±É Uà. ±ÉÉàH ´«É´É¾Éù©ÉÉÅ «ÉWÖ´Éâq{Éà `H©ÉÇHÉÅe'{Éà {ÉÉ©Éà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. AnÉù §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¶ÉÖG±É «ÉWÖ´Éâq{ÉÖÅ ~Éc{É oÉÉ«É Uà lÉoÉÉ qÊKÉiÉ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ HÞºiÉ «ÉWÖ´Éâq{ÉÖÅ ~Éc{É oÉÉ«É Uà. (3) »ÉÉ©É´Éàq: HiÉÉÊq HÉà¶É{ÉÉ ùSÉ{ÉÉHÉù ©É¾ÊºÉÇ ~ÉÉÊiÉÊ{É +{ÉÖ»ÉÉù Wà [ÉÉ{É{ÉÉ +y«É«É{É, ÊSÉÅlÉ{É, ©É{É{É, +ÉSÉùiÉ lÉoÉÉ A~É«ÉÉàNÉ wÉùÉ qÚʺÉlÉ H©ÉÉâ{ÉÉà {ÉÉ¶É oÉÉ«É lÉà´ÉÉ [ÉÉ{É{ÉÖÅ {ÉÉ©É »ÉÉ©É´Éàq Uà.

20

»ÉÉ©É´Éàq{ÉÉ ¥Éà ʴɧÉÉNÉ Uà (1) AnÉùÉÊSÉÇH (2) ~ÉÚ´ÉÉÇÊSÉÇH »ÉÉ©É´Éàq©ÉÉÅ 4,000 UÅq 1875 ©ÉÅmÉ lÉoÉÉ 1,44,000 +KÉù Uà. »ÉÉ©É´Éàq©ÉÉÅ <¹Éù ¡É©ÉÖLÉ ¾Éà´ÉÉ{Éà HÉùiÉà FʺÉ+Éà+à lÉà{Éà `¶ÉùÒù{ÉÖÅ Àq«É' H¾à±É Uà. ±ÉÉàH´«É´É¾Éù©ÉÉÅ »ÉÉ©É´Éàq{Éà `A~ÉÉ»É{ÉÉ HÉÅe'oÉÒ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. (4) +oÉ´ÉÇ´Éàq : +oÉ´ÉÇ´Éàq ©ÉÉ÷à Ê{ÉùÖHlÉ©ÉÉÅ ©É¾ÊºÉÇ «ÉÉ»H ±ÉLÉà Uà - `oÉ´ÉÇÊlÉýÉùÊlÉH©ÉÉÇ lÉl¡ÉÊlɺÉàyÉ:*' +oÉÉÇlÉ Wà [ÉÉ{É{ÉÉ +y«É«É{É wÉùÉ »ÉÅ¶É«É »É©ÉÉ~lÉ oÉÉ«É lÉoÉÉ Ê´ÉºÉ«É{ÉÖÅ »É©ÉOÉlÉÉ~ÉÚ´ÉÇH [ÉÉ{É oÉÉ«É lÉà´ÉÉ [ÉÉ{É{Éà +oÉ´ÉÇ´Éàq H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +oÉ´ÉÇ´Éàq©ÉÉÅ 20 HÉÅe lÉoÉÉ 5977 ©ÉÅmÉ Uà. +oÉ´ÉÇ´Éàq©ÉÉÅ Ê´É[ÉÉ{É ¡É©ÉÖLÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ FʺÉ+Éà+à lÉà{Éà `¶ÉùÒù{ÉÖÅ ~Éà÷' H¾à±É Uà. ±ÉÉàH ´«É´É¾Éù©ÉÉÅ +oÉ´ÉÇ´Éàq{Éà `Ê´É[ÉÉ{ÉHÉÅe'{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É SÉÉù ´ÉàqÉà{ÉÉ ´«ÉÉL«ÉÉ OÉÅoÉÉà +É ¡É©ÉÉiÉà UàSÉÉù A~É´Éàq: FN´Éàq{ÉÉà +É«ÉÖ´Éâq, «ÉWÖ´Éâq{ÉÉà yÉ{ÉÖ´Éâq, »ÉÉ©É´Éàq{ÉÉà NÉÅyÉ´ÉÇ´Éàq lÉoÉÉ +oÉ´ÉÇ´Éàq{ÉÉà +oÉÇ´Éàq.

`©É¾Él©ÉÉ'{ÉÖŠʥɰq NÉÉÅyÉÒY{Éà ¾ÊùwÉù{ÉÉ NÉÖùÖHÖ³©ÉÉÅ ©É²«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ! NÉÉÅyÉÒY ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Y´É{É »ÉÅÊNÉ{ÉÒ H»lÉÖù¥ÉÉ »ÉÉoÉà +àÊ¡É±É 1915©ÉÉÅ ~ɾà±ÉÒ´ÉÉù ¾ÊùwÉù +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. +¾Ó +É´ÉÒ{Éà lÉà+Éà NÉÖ°HÖ³{ÉÉ »ÉÅ»oÉÉ~ÉH ©É¾Él©ÉÉ ©ÉÖ{¶ÉÒùÉ©É (~ÉUÒoÉÒ »´ÉÉ©ÉÒ ¸ÉuÉ{ÉÅq lÉùÒHà +Éà³LÉÉ«ÉÉ){Éà ©É²«ÉÉ. +Éc©ÉÒ +àʡɱÉà NÉÖ°HÖ³{ÉÉ úÉÁSÉÉùÒ+Éà+à NÉÉÅyÉÒY{Éà +ʧÉ{ÉÅq{É ~ÉmÉ §Éà÷ +É~«ÉÉà ¾lÉÉà. +{Éà +É »É©ÉÉùŧɩÉÉÅ NÉÉÅyÉÒY{Éà ~ɾà±É´ÉྱÉÒ ´ÉÉù `©É¾Él©ÉÉ'{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉ »ÉÅ¥ÉÉàyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. NÉÉÅyÉÒ W«ÉÅÊlÉ AW´ÉiÉÒ ¡É»ÉÅNÉà NÉÖ°HÖ³ HÉÅNÉeÒ Ê´É¹É Ê´ÉvɱɫÉ{ÉÉ HÖ±É~ÉÊlÉ ¡ÉÉà. »´ÉlÉÅmÉ HÖ©ÉÉù{ÉÉ WiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É NÉÉÅyÉÒY ¾Å©Éà¶ÉÉŠʶÉKÉiÉ{ÉÒ +É ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ{Éà «ÉÉq HùlÉÉ lÉoÉÉ H¾àlÉÉ Hà V«ÉÉùà ~ÉiÉ ©É{Éà HÉà> `©É¾Él©ÉÉ' H¾Ò{Éà »ÉÅ¥ÉÉàyÉà Uà l«ÉÉùà oÉÉ«É Uà Hà ©É{Éà »´ÉÉ©ÉÒ ¸ÉuÉ{ÉÅq ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ùÂÉ Uà!

POSITRON ARCHITECTS DESIGNERS PLANNERS

S. N. IYER 9821896677 PRAKASH CHAUMAL 9833399333 NIMISH DAFTARY 9821446622


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

21

¶ÉÖ? Å H¾à Uà lÉ©ÉÉùÒ ? ? ? ? BPÉ´ÉÉ{ÉÒ ? ? ? ¶Éä ?±ÉÒ? ■

©ÉÉàH±É{ÉÉù & ¸ÉÒ +ʹÉ{ɧÉÉ> HÉàcÉùÒ (HÉÅÊq´É±ÉÒ)

¥ÉÉàeÒ ±ÉáN´ÉàW©ÉÉÅ ©ÉÉà÷à §ÉÉNÉà +à´ÉÒ ÊJ«ÉÉ+Éà »ÉÉ©Éà±É oÉÉ«É Uà, Wà +É~ÉiÉà XNÉÞlÉÉ´É»oÉÉ©ÉÉÅ HùlÉÉÅ ¾Éà>+à Wà©É Hà ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ, SÉɱɴÉÖÅ. HqÉSÉ lÉ©É{Éà L«ÉÉ±É {É¾Ó ¾Éà«É Hà DPÉ´ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉ ~ÉiÉ +àH ©É¾n´É~ÉÚiÉÇ ¥ÉÉàeÒ ±ÉáN´ÉàW Uà. Wà{ÉÉoÉÒ ´«ÉÎGlÉl´É{ÉÉ +{ÉàH ~ÉÉ»ÉÉÅ ùWÚ oÉÉ«É Uà. +É~ÉiÉÒ ÊWÅqNÉÒ{ÉÉà PÉiÉÉà ©ÉÉà÷Éà »É©É«É ´ÉÒlÉÒ X«É Uà, +{«É ʴɶÉà Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ, »É©ÉW´ÉÉ©ÉÉÅ Hà ~ÉUÒ lÉà©É{ÉÒ SÉSÉÉÇ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ, UlÉÉÅ +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉ{Éà XiÉ´ÉÉ Hà »É©ÉW´ÉÉ ©ÉÉ÷à {É´ÉùÉ¶É G«ÉÉùà«É ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à? LÉùàLÉù lÉÉà +É~ÉiÉÒ ùÉàÊWÅqÒ {ÉÉ{ÉÒ-{ÉÉ{ÉÒ +ÉqlÉÉà©ÉÉÅ +É~ÉiÉÖÅ ´«ÉÎGlÉl´É ´«ÉGlÉ oÉÉ«É Uà. +É~ÉiÉÒ ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÒ, SÉɱɴÉÉ{ÉÒ, ´ÉÉlÉSÉÒlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¶Éä±ÉÒ, +ùà! DPÉ´ÉÉ{ÉÒ ¶Éä±ÉÒ ~ÉùoÉÒ ~ÉiÉ +É~ÉiÉÉ ´«ÉÎGlÉl´É{ÉÉà L«ÉÉ±É +É´Éà Uà. qùàH ´«ÉÎGlÉ +±ÉNÉ ¾Éà«É Uà +{Éà +à W ùÒlÉà +à{ÉÒ +ÉNÉ´ÉÒ ¶Éä±ÉÒ ~ÉiÉ ¾Éà«É Uà. DPÉ´ÉÉ{ÉÒ ¶Éä±ÉÒ ~ÉiÉ qùàH{ÉÒ +{ÉÉàLÉÒ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ lÉà{Éà +É~ÉiÉà Hà÷±ÉÒH LÉÉ»É ~Éà÷{ÉÇ©ÉÉÅ ´É¾áSÉÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à. 1) ©ÉÉoÉÉ »ÉÖyÉÒ +ÉàhÒ{Éà :- Xà lÉ©Éà »ÉÚlÉÒ ´ÉLÉlÉà ~ÉNÉoÉÒ ©ÉÉoÉÉ »ÉÖyÉÒ +ÉàhÒ{Éà ʥɻlÉùÉà ¥ÉÉÅy«ÉÉà ¾Éà«É +à ùÒlÉà »ÉÚlÉÉ ù¾Éà, lÉÉà lÉ©Éà ¥Éà´ÉeÖÅ ´«ÉÎGlÉl´É yÉùÉ´ÉÉà UÉà. +à÷±Éà Hà ¥ÉÒX{ÉÒ »É©ÉKÉ lÉ©Éà HeH

´É±ÉiÉoÉÒ +{Éà xhlÉÉ~ÉÚ´ÉÇH ´ÉlÉÉâ UÉà, ~ÉiÉ LÉùàLÉù lÉ©Éà ¶Éù©Éɳ, §ÉÉ´ÉÖH +{Éà +ÅlÉ©ÉÇÖLÉÒ UÉà. »ÉÚSÉ{É :- lÉ©ÉÉùÒ »É©É»«ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ {É ùÉLÉlÉÉÅ lÉà +ÅNÉà WiÉÉ´ÉÉà. HqÉSÉ HÉà>{ÉÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ lÉà{ÉÉà AHà±É ©É³Ò +É´Éà. 2) DyÉÉ »ÉÖ{ÉÉùÉ :- PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà DyÉÉ +à÷±Éà Hà ~Éà÷{ÉÉ +ÉyÉÉùà »ÉÚlÉÉ ¾Éà«É Uà. lÉà+Éà +Él©ÉHà { rÒ +{Éà »ÉÅHÖÊSÉlÉ Ê´ÉSÉÉù»ÉùiÉÒ yÉùÉ´Éà Uà. lÉà+Éà >SUà lÉÉà Uà Hà ¥ÉÒX ±ÉÉàHÉà lÉà©É{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ »É©ÉY{Éà ©Éqq°~É oÉÉ«É, +É ùÒlÉà HqÉSÉ lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉoÉÒ qÚù oÉÉ«É Uà. »ÉÚSÉ{É :- lÉ©ÉÉùÉ »´É§ÉÉ´É©ÉÉÅ oÉÉàeÖÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É ±ÉÉ´ÉÒ +{Éà ¥ÉÒX{Éà ©É¾l´É +É~ÉlÉÉÅ ¶ÉÒLÉÉà. 3) ÷ÚÅÊ÷«ÉÖÅ ´É³Ò{Éà »ÉÖ´ÉÖÅ:- Hà÷±ÉÉH ±ÉÉàHÉà ~ÉNÉ{Éà UÉlÉÒ Hà UàH LɧÉÉ »ÉÖyÉÒ ´ÉÉ³Ò q>{Éà »ÉÚlÉÉÅ ¾Éà«É Uà. +É +àH±ÉÉ +{Éà Ê{ÉùɶÉÉ q¶ÉÉÇ´Éà Uà. lÉà+Éà +Él©ÉʴɹÉÉ»É{ÉÉ +§ÉÉ´Éà PÉiÉÒ ´ÉÉù +Ê{ÉiÉÇ«ÉÉHlÉÉ Hà »ÉÅHÉàSÉ +{É֧ɴÉà Uà. »ÉÉoÉÉà»ÉÉoÉ ÊWÅqNÉÒ©ÉÉÅ ¡Éà©É{ÉÒ CiÉ~É ~ÉiÉ +{É֧ɴÉà Uà. »ÉÚSÉ{É :- XlÉ ~Éù ʴɹÉÉ»É ùÉLÉlÉÉ ¶ÉÒLÉÉà. ±ÉÉàHÉà »ÉÉoÉà ¾³Éà©É³Éà +{Éà WÖ+Éà Hà lÉ©ÉÉùÉ Hà÷±ÉÉ Ê©ÉmÉÉà ¥É{Éà Uà.


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

4) ~ÉeLÉÖÅ £àù´ÉÒ{Éà :- »ÉÚlÉÒ ´ÉLÉlÉà Xà lÉ©Éà ©ÉÉoÉÖÅ +Éà¶ÉÒHÉ ~Éù ùÉLÉÒ ~ÉeLÉÖÅ £àù´ÉÒ +{Éà ~ÉNÉ »ÉÒyÉÉ ùÉLÉlÉÉ ¾Éà lÉÉà lÉ©Éà LÉùàLÉù {É»ÉÒ¥ÉqÉù UÉà. +É´ÉÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÖÅ ´«ÉÎGlÉl´É +Él©ÉʴɹÉÉ»ÉoÉÒ §Éù~ÉÚù ¾Éà«É Uà +{Éà ÊWÅqNÉÒ{ÉÉ qùàH KÉàmÉ©ÉÉÅ »É£³ oÉ> ¶ÉHà Uà. »ÉÚSÉ{É :- lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ §Éù~ÉÚù +ÉÅlÉÊùH KÉ©ÉlÉÉ+Éà Uà, {É»ÉÒ¥É{ÉÉà »ÉÉoÉ Uà lÉ©É{Éà, +ÉNɳ ´ÉyÉÉà, »É£³lÉÉ W°ù lÉ©É{Éà ¶ÉÉàyÉlÉÒ +ɴɶÉà. 5) +àH ~ÉNÉ ´ÉɳÒ{Éà :- +àH ~ÉNÉ ~Éà÷ »ÉÖyÉÒ ´ÉɳÒ{Éà »ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ ÷à´É yÉùÉ´ÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà HÉ«É©É AlÉÉ´Éʳ«ÉÉ, £Êù«ÉÉqÒ »´É§ÉÉ´É{ÉÉ +{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ùÉàI³ Hù{ÉÉùÉ ¾Éà«É Uà. lÉà+Éà ]e~ÉoÉÒ ¾lÉÉ¶É +{Éà lÉÉiÉOÉ»lÉ ~ÉiÉ oÉ> X«É Uà. »ÉÚSÉ{É :- »ÉÅXàNÉÉà HÉ«É©É +àH»ÉùLÉÉ {ÉoÉÒ ù¾àlÉÉ. ¶ÉÉÅlÉ ù¾à´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É HùÒ{Éà Ê¥É{ÉW°ùÒ lÉÉiÉ {É +{É֧ɴÉÉà. 6) ¾ÉoÉ JÉà»É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ{Éà :- Wà ±ÉÉàH ¾ÉoÉ{Éà »ÉÒyÉÉ ©ÉÉoÉÉ {ÉÒSÉà JÉà»É ùÉLÉÒ{Éà »ÉÚ+à Uà lÉà+Éà ʴɶÉà +à´ÉÖÅ H¾Ò ¶ÉHÉ«É Hà lÉà+Éà +l«ÉÅ l É Xà ¶ ÉÒ±ÉÉ +{Éà »É©ÉWqÉù ¾Éà«É Uà. ~ÉùÅlÉÖ G«ÉÉùàH lÉà+Éà Ê{ÉùoÉÇH Ê´ÉSÉÉùÉà ~ÉiÉ Hùà Uà, +É´ÉÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ »ÉÉùÒ ùÒlÉà »ÉŧÉɳ ùÉLÉ´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà, ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ ùÒlÉ{ÉÉà L«ÉÉ±É {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉà. »ÉÚSÉ{É :- lÉ©Éà »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà©ÉÉÅ `±Éà´Ée-qà´Ée'{ÉÒ {ÉÒÊlÉ +~É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉà UÉà. +É ùÒlÉà lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÉà »ÉÉSÉÉà ¡Éà©É ¶ÉÉàyÉÒ ¶ÉH¶ÉÉà. 7) »ÉÒyÉÉ »ÉÖ{ÉÉùÉ ±ÉÉàHÉà :- »ÉÒyÉÉ »ÉÖ{ÉÉùÉ ±ÉÉàHÉà +à÷±Éà ~ÉÒc ~ÉoÉÉùÒ{Éà »~ɶÉâ +à ùÒlÉà +{Éà ¾ÉoÉ-~ÉNÉ UÚ÷É ù¾à +à ùÒlÉà »ÉÚ+à Uà. +É´ÉÉ

22

±ÉÉàHÉà +ÉùÉ©ÉÊ¡É«É +{Éà LÉSÉÉdz »´É§ÉÉ´É{ÉÉ ¾Éà«É Uà. lÉqÖ~ÉùÉÅlÉ lÉà+Éà »ÉÉåq«ÉÇ{ÉÉ A~ÉÉ»ÉH +{Éà NÉ~~ÉÉÅ ©ÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ Ê{É~ÉÖiÉ ¾Éà«É Uà. »ÉÚ S É{É :- +É´ÉÉ ±ÉÉà H Éà ´ÉÉlÉÉà{ÉÉÅ ´ÉeÉÅ HùÒ{Éà »É©É«É ´Éàe£´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà ©É¾n´É~ÉÚiÉÇ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà ~Éù SÉSÉÉÇ Hùà +à ´ÉyÉÖ Ê¾lÉɴɾ Uà. 8) NÉÉà÷-©ÉÉà÷ oÉ>{Éà +É ùÒlÉà »ÉÖ{ÉÉùÉ&ö ±ÉÉàHÉà ¥ÉÅ{Éà ~ÉNÉ{ÉÉà NÉÉàciÉoÉÒ ´ÉÉ³Ò ~Éà÷ »ÉÖyÉÒ ùÉLÉÒ{Éà »ÉÖ+à Uà. +É ùÒlÉà »ÉÖ{ÉÉùÉ ±ÉÉàHÉà >ºÉÉÇ³Ö +{Éà »´ÉÉoÉÔ »´É§ÉÉ´É{ÉÉ ¾Éà«É Uà. lÉà+Éà ]e~ÉoÉÒ NÉÖ»»Éà oÉ> WlÉÉÅ 8 ¾Éà´ÉÉoÉÒ +{«É ±ÉÉàHÉà lÉà©É{ÉÉoÉÒ qÚù ù¾à Uà. »ÉÚSÉ{É :- lÉ©ÉÉùÉ JÉàyÉ ~Éù HÉ¥ÉÚ ùÉLÉÉà +{Éà ¥ÉÒX ±ÉÉàHÉà Wà´ÉÉ Uà +à´ÉÉ »´ÉÒHÉùÉà.

´ÉÉÅSÉHÉà XàNÉ Êe»Éà©¥Éù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÉ NÉlÉ +ÅH©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÉ +ɧÉÚºÉiÉÉà ¶ÉÖÅ H¾à Uà? ±ÉàLÉ©ÉÉÅ ±ÉàLÉH lÉùÒHà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +°iÉÉ¥Éà{É §ÉùlɧÉÉ> ~ÉÉùàLÉ-©ÉÖ±ÉÖeÅ {ÉÖÅ {ÉÉ©É U~ÉÉ«Éà±É ¾lÉÖÅ. Wà KÉÊlÉ ¾lÉÒ. +à ±ÉàLÉ ©ÉÉàH±É{ÉÉù +{«É ¾lÉÉ Wà{ÉÒ {ÉÉáyÉ qùàH ´ÉÉSÉHÉà+à ±Éà´ÉÒ.

¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É +qÉiÉÒ. »´É.W«É»ÉÖLɱÉÉ±É +àSÉ. W»ÉÉiÉÒ. »´É. ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É eÒ. qÉà¶ÉÒ. ¸ÉÒ ù»ÉÒH§ÉÉ> »ÉÒ. ´ÉÉàùÉ +.»ÉÉä. W«É¸ÉÒ¥Éà{É »ÉÅV«É§ÉÉ> lÉÖùLÉÒ«ÉÉ

»´É. ʾ©ÉÉŶÉÖ SÉÅrHÉÅlÉ ±ÉÉLÉÉiÉÒ {ÉÉ »©ÉùiÉÉoÉâ ¾. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¡É£Ù±±ÉÉ¥Éà{É ±ÉÉLÉÉiÉÒ ù©ÉÉ¥Éà{É HÉÅÊlɱÉÉ±É PÉà±ÉÉiÉÒ


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

©ÉÉlÉÞ § ÉɺÉÉ{ÉÖ Å NÉÉä ù ´É ☛ «É¾ÚqÒ+Éà ʴɹɧÉù©ÉÉÅ £à±ÉÉ«Éà±ÉÉ ¾lÉÉ

~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÖÅ ù÷iÉ +àH W ¾lÉÖÅ Hà W఻ɱÉà©É{Éà HqÒ §ÉڱɶÉÖÅ {ɾÓ. Xà lÉà §ÉÚ±ÉÒ W´ÉÉ«É +{Éà {ÉÉ©É ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ l«ÉY q>+à lÉÉà Y§É - +©ÉÉùÉ ©ÉÉàhÉ{Éà lÉɳÖÅ ©ÉÉùÒ qà¶Éà. +É´ÉÒ lÉ©É}ÉÉ lÉà©ÉiÉà Y´É{É©ÉÉÅ AlÉÉùÒ +à÷±ÉÖÅ W {É¾Ó ~ÉùÅlÉÖ ¾Ò¥ÉÖ §ÉɺÉÉ Hà Wà ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ¾lÉÒ lÉà{Éà »ÉY´É{É HùÒ{Éà ùɺ÷ħÉɺÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ. PÉù PÉù©ÉÉÅ ¡Él«ÉàH HSUÒ{ÉÉ ¾ä«Éà-¾Éàcà HSUÒ §ÉɺÉÉ Y´ÉÅlÉ ù¾Ò Uà. H©É{É»ÉÒ¥Éà +»É±É HSUÒ Ê±ÉÊ~É ±ÉÖ~lÉ oÉ> Uà. HSU qÊù«ÉÉLÉàeÚ {ÉÉÊ´ÉHÉà - »ÉÉyÉÖ »ÉÅlÉ +{Éà HÊ´É+Éà - qÉ{É´ÉÒùÉà{ÉÒ W{©É§ÉÚÊ©É Uà. ùÉ©ÉY ©ÉÉ±É©É WàiÉà ´ÉÉ»HÉà-q-NÉÉ©ÉÉ{Éà +ÉʤHÉ{ÉÉ ÊH{ÉÉùà o ÉÒ HɱÉÒH÷ +É´É´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ ¥ÉlÉÉ´«ÉÉà. ¥ÉÒX qÊù«ÉÉLÉàeÚ HSUÒ+Éà Hà Wà+Éà +ù¥ÉÒ »É©ÉÖroÉÒ ©ÉÉÅeÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ HÉà÷Ò+Éà©ÉÉÅ X´ÉÉ »ÉÖ©ÉÉmÉÉ »ÉÖyÉÒ WlÉÉ ¾lÉÉ lÉà©É{ÉÒ »Éɾ»É´ÉÞÊnÉ{Éà Wà÷±ÉÒ Ê¥ÉùqÉ´ÉÒ+à lÉà÷±ÉÒ +ÉàUÒ Uà. NÉÖWùÉlÉÒ+Éà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É«Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉÚ±ÉlÉÉ X«É Uà Wà +àH ÊSÉÅlÉÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É Uà. «É¾ÚqÒ +{Éà HSUÒ ±ÉÉàHÉà{ÉÒ Wà©É NÉÖWùÉlÉÒ+Éà{Éà ~ÉiÉ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ{ÉÖÅ NÉÉäù´É G«ÉÉùà XNɶÉà??? SANJAY P. SHAH

NEW OPTIK COMPUTERISED EYE TESTING & CONTACT LENS CLINIC Opp. Kasturi Plaza, Manpada Rd, Dombiavli (E), Tel.: 2448980

23

§ÉNÉ´ÉÉ{É §ÉÉ´É©ÉÉÅ ù¾à Uà +É~ÉiÉÉ ¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ H¾à´ÉÉ«ÉÖ Uà : `{É Hɺcà Ê´ÉvlÉà qà´É: {É ~ÉɺÉÉiÉà {É ©ÉÞi©É«Éà §ÉÉ´Éà ʾ Ê´ÉvlÉà qà´É: lÉ»©ÉÉlɧÉÉ´ÉÉà ʾ HÉùiÉ©Éà qà´É ±ÉÉHeÉ ({ÉÒ ©ÉÚÊlÉÇ)©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ {ÉoÉÒ. ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É ´É»Éà Uà. AqÃ§É´É »oÉÉ{É Àq«É Uà +à÷±Éà W ¸ÉÒHÞºiÉ NÉÒlÉÉ©ÉÉÅ H¾à Uà - `»É´ÉÇ»´É SÉɾÖÅ ÀÊq »ÉÅÊ}Éʴɺ÷Éà-¾ÖÅ »É´ÉÇ{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉà UÖÅ.' §ÉGlÉ{ÉÉà §ÉÎGlɧÉÉ´É Wà÷±ÉÉà AlH÷ +{Éà ¡É¥É³ +à÷±ÉÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É W±ÉqÒ ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É. +É §ÉÉ´É +l«ÉÅlÉ ¶ÉÖu +{Éà ~ÉÊ´ÉmÉ ~ÉiÉ ¾Éà´ÉÉà Xà>+à. »ÉÅlÉ lÉֱɻÉÒqÉ»É H¾à Uà -``¾Êù ´«ÉÉ~ÉH »É´ÉÇmÉ »É©ÉÉ{ÉÉ, ¡Éà©É »Éà ¡ÉH÷ ¾Éà> ©Éä X{ÉÉ'' ¾Êù ¥ÉyÉà W +àH»ÉùLÉÒ ùÒlÉà ´«ÉÉ~ÉÒ{Éà ù¾à±ÉÉ Uà. ¾ÖÅ XiÉÖÅ UÖÅ Hà +à Hà´É³ ¡Éà©ÉoÉÒ W ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É Uà.

ÊSÉÅlÉ{É

©ÉÉùÉà +Él©ÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ »É©ÉÉ{É Uà +à ¶ÉÖuÊ{ÉýÉSÉ Uà +{Éà »É´ÉÇ Y´ÉÉà ©ÉÉùÉ +Él©ÉÉ »É©ÉÉ{É Uà ©ÉÉ÷à lÉà©ÉiÉà ~ÉÒeÉ°~É {É oÉÉ«É lÉà´ÉÉà «ÉÉàN«É ´«É´É¾Éù ©ÉÉùà Hù´ÉÉà Xà>+à lÉà ¶ÉÖu ´«É´É¾Éù Uà. Ê{ÉýÉ«É{ÉÉ ±ÉK«É~ÉÚ´ÉÇH{ÉÉà ¶ÉÖu ´«É´É¾Éù ©ÉÉàKÉ ¡Él«Éà ±É> X«É Uà. ¥ÉyÉÉ +Él©ÉÉ+Éà lÉl´Éxʺ÷oÉÒ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ W Uà. Hà´É³ ùÉNÉ-wàºÉÉÊqoÉÒ ©ÉʱÉ{É oÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ ~Éù©ÉÉl©É »´É°~É{ÉÒ +ʧɴ«ÉÎGlÉ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ. ~Éù©ÉÉl©É »É©ÉqʶÉÇl´É +à÷±Éà ©ÉÉùÉà +Él©ÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ »É©ÉÉ{É Uà. Ê»Éu{ÉÉà Wà »´É§ÉÉ´É Uà lÉà W »ÉÉyÉH{ÉÒ «ÉÉàN«ÉlÉÉ Uà. +Él©ÉÉ{ÉÉ +[ÉÉ{ÉoÉÒ Al~É}É oÉlÉÖ Å qÖ : LÉ +Él©É[ÉÉ{ÉoÉÒ {ÉÉ¶É ~ÉÉ©Éà Uà. +Él©É [ÉÉ{É Ê´É{ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà lÉ~ÉoÉÒ ~ÉiÉ lÉà qÖ:LÉ qÚù HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ HÉùiÉHà [ÉÉ{ÉÊ´É{ÉÉ{ÉÖÅ lÉ~É +±~É £³´ÉÉ³Ö Uà.

BRANCH FACTORY

SUNIL SHAH

P U R V E S H O P TPIACLAAL C E ENTERPRISE 2, Neelkanth Shopping Centre, Cama Lane, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 086. P.: 25129516


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

HÉ«ÉÉH±~ÉÒ Hà³ÉÅ

©ÉÉàH±É{ÉÉù & ¸ÉÒ ¡ÉHɶɧÉÉ> lÉÖùLÉÒ«ÉÉ Wà©É HàùÒ +à £³{ÉÒ ùÉiÉÒ Uà lÉà©É Hà³ÉÅ +à £³{ÉÉà ùÉX Uà. ¥ÉyÉÉÅ £³Éà HùlÉÉÅ Hà³ÉÅ +à »É»lÉÖÅ, LÉÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +ÊlÉ »´ÉÉÊqº÷ +{Éà lÉà©ÉÉÅ +{ÉàH NÉÖiÉÉà{ÉÉà §ÉÅeÉù ¾Éà´ÉÉoÉÒ +É £³ ©Éy«É©É +{Éà »ÉÉyÉÉùiÉ HÖ÷ÖÅ¥É{Éà LÉÉ´ÉÖÅ ~ÉÉà»ÉÉ«É Uà. ´É³Ò ¥ÉyÉÉÅ £³Éà©ÉÉÅ +É +àH W £³ +à´ÉÖÅ Uà Hà +Åqù {É¾Ò ¥ÉÒ, Hà NÉÉà÷±ÉÒ Hà {É¾Ò ©ÉÉoÉà SÉÉà÷±ÉÒ. +É UÉ±É AlÉÉùÒ {ÉoÉÒ +{Éà +É LÉÉyÉÖÅ {ÉoÉÒ! +à÷±Éà qÉÅlÉ Ê´É{ÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHoÉÒ ´ÉÞuÉà »ÉÖyÉÒ »É¾à±ÉÉ>oÉÒ »ÉÉä HÉà> LÉÉ> ¶ÉHà Uà. lÉ©É{Éà XiÉÒ{Éà {É´ÉÉ> ±ÉÉNɶÉà Hà ¥ÉyÉÉÅ £³Éà©ÉÉÅ WÖqÒWÖqÒ XlÉ{ÉÉÅ LÉ{ÉÒXà, KÉÉùÉà, lÉn´ÉÉà ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ WÖqÒWÖqÒ ùÒlÉà §Éùà±ÉÉ Uà lÉà©É »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÉùà lÉn´ÉÉà HÖqùlÉà Hà³É©ÉÉÅ ¾É±É´«ÉÉÅ Uà. +à ùÒlÉà lÉn´ÉÉà{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ £³Éà HùlÉÉÅ Hà³É{ÉÉà ~ɾà±ÉÉà {ÉÅ¥Éù +É´Éà Uà. Hà³É©ÉÉÅ ©É±÷ÒÊ´É÷ÉÊ©É{»É A~ÉùÉÅlÉ Hàα¶É«É©É, ±ÉÉà¾, £É軣ù»É, ©ÉèNÉàÊ{É], ~ÉÉà÷àʶɫɩÉ, »ÉÉàÊe«É©É, »É±£ù ´ÉNÉàùà +{ÉàH XlÉ{ÉÉÅ lÉn´ÉÉà +{Éà »Én´ÉÉàoÉÒ +É »É»lÉÖÅ, »ÉÉ©ÉÉ{«É £³ §Éù~ÉÚù Uà +{Éà lÉà©ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ 22 ÷HÉ N±ÉÖHÉà] +à´ÉÒ XlÉ{ÉÖÅ Uà Hà lÉà +ÉÅlÉùeÉ©ÉÉÅ +à÷±ÉÖÅ »É¾à±ÉÉ>oÉÒ ~ÉSÉÒ X«É Uà Hà lÉà{ÉÉoÉÒ ~Éà÷©ÉÉÅ HÉà> Ê´ÉHÞÊlÉ ~ÉàqÉ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ, +à÷±Éà W +É £³{Éà »ÉÉyÉÉùiÉ ©ÉÉiÉ»É{ÉÉà ±ÉÒ±ÉÉà

24

¾±É´ÉÉà H¾Ò ¶ÉHÉ«É. +l«ÉÉù{ÉÒ ~ÉàhÒ{Éà ¥É¾Ö »´ÉÉÊqº÷, °~ÉÉ³É +{Éà £à¶É{É´ÉÉ³É LÉÉv~ÉqÉoÉÉâ LÉÉ´ÉÉ NÉ©Éà Uà, ~ÉiÉ lÉà{ÉÉoÉÒ Xà>+à +à÷±ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉùÒù{ÉÉ HÉàºÉÉà{ÉÖÅ {É´É»ÉWÇ{É oÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. lÉÉà +à WN«ÉÉ+à +É´ÉÉ »Éù³ +{Éà »ÉÉqÉ »É»lÉÉ +à lÉl´ÉÉàoÉÒ §Éù~ÉÚù +à´ÉÉÅ Hà³É +qçÉÚlÉ HÉ©É +É~Éà Uà, +à÷±ÉÖÅ W {Éʾ ~ÉiÉ, +É´ÉÉà HÖqùlÉÒ +ɾÉù ~ÉÉàºÉiÉ »ÉÉoÉà +ÉäºÉyÉ lÉùÒHà{ÉÖÅ ~ÉiÉ +à÷±ÉÖÅ W HÉ©É +É~Éà Uà. lÉ©Éà ¾Å©Éà¶ÉÉ ~ÉÒ³Ò UɱÉ{ÉÉÅ, HÉ³Ò UÉÅ÷ ~ÉeÒ NÉ> ¾Éà«É +{Éà »Éù»É ùÒlÉà ~ÉÉHÒ NÉ«Éà±É, ¥ÉÅ{Éà ¥ÉÉWÖ{ÉÉ UàeÉ WùÉ«É LÉÅÊelÉ oÉ«ÉÉ {É ¾Éà«É lÉà´ÉÉÅ Hà³ÉÅ ~É»ÉÅq HùÒ LÉÉ´ÉÉ{ÉÉà +ÉOɾ ùÉLɶÉÉà. ¥É¾Ö NÉqNÉqÒ NÉ«Éà±É Hà HeH Hà³ÉÅ LÉÉ´ÉÉÅ {Éʾ. Hà³ÉÅ NÉÖiÉ©ÉÉÅ cÅeÉ, ©ÉyÉÖù, ~ÉÉäʺ÷H Uà +{Éà Ê~ÉnÉ, ±ÉÉà¾ÒÊ´ÉHÉù, qɾ ùGlÉÊ~ÉnÉ ´ÉNÉàùà +{ÉàH ùÉàNÉÉà©ÉÉÅ £É«ÉqÉà Hù{ÉÉù Uà. Wà ±ÉÉàHÉà{Éà ´ÉÉùÅ´ÉÉù §ÉÚLÉ ±ÉÉNÉlÉÒ ¾Éà«É +{Éà +yÉÔ+yÉÔ H±ÉÉHà +à´ÉÒ §ÉÚLÉ ±ÉÉNÉà Hà HÉÅ> {Éà HÉÅ> LÉÉ´ÉÉ Xà>+à, +à´ÉÉ +É ùÉàNÉ{Éà +É«ÉÖ´Éâq©ÉÉÅ §Éº©ÉH ùÉàNÉ lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É´ÉÉ ùÉàNÉ´ÉɳÉ{Éà +àHq©É ~ÉÉHÉÅ Hà³ÉÅ ¥ÉàmÉiÉ H±ÉÉHà ´ÉÉùÅ´ÉÉù qÚyÉ »ÉÉoÉà LÉÉ´ÉÉ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà +É §Éº©ÉH ùÉàNÉ ©É÷Ò X«É Uà. ±ÉÉÅ¥ÉÉ ´ÉLÉlÉ »ÉÖyÉÒ »Éà´É{É ùÉLÉ´ÉÖ.Å lÉ©ÉÉùà «ÉÉä´É{É ±ÉÉÅ¥ÉÉ ´ÉLÉlÉ »ÉÖyÉÒ ÷HÉ´É´ÉÖÅ ¾Éà«É +à÷±Éà Hà ´ÉÞuÉ´É»oÉÉ ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«Éà +É´Éà +à´ÉÖÅ >SUlÉÉ ¾Éà lÉÉà HÉÅ {ÉÉ{É~ÉiÉoÉÒ, HÉÅ ÊH¶ÉÉàùÉ´É»oÉÉoÉÒ, HÉÅ «ÉÖ´ÉÉ{É´É«ÉoÉÒ H÷Hà H÷Hà ©ÉÉ£H +É´Éà lÉà ùÒlÉà qÚyÉ Hà³É©ÉÉÅ oÉÉàeÉàH +à±ÉSÉÒ{ÉÉà ~ÉÉAeù +{Éà »É¾àW lÉÒLÉÉÅ{ÉÉà §ÉÚHÉà {ÉÉLÉÒ ùÉàW U oÉÒ +Éc Hà³ÉÅ Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ LÉÉ> X+Éà. lÉ©Éà +É ùÉ»ÉÉ«ÉÊiÉH SÉÒW{ÉÉà SÉ©ÉlHÉù WÖ+Éà. PÉe~ÉiÉ lÉÉà ©ÉÉàeÖÅ +ɴɶÉà, lÉ©ÉÉùÒ Ph.: 2278442, 2278042

MEHTA ENTERPRISE-SURAT

Dealer for : FENNER INDIA LTD. Fenner V-Belts & Eng. Products PULLEY, COUPLING etc.

Sanghvi House, Road No. 4, Udyognagar, Udhna-Surat-394210.


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

SÉÉ©ÉeÒ{ÉÒ HùSɱÉÒ PÉiÉÉÅ ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«Éà ~Ée¶Éà. +à÷±ÉÖÅ W {Éʾ, ~ÉiÉ +àH «ÉÖ´ÉÉ{É Wà´ÉÒ LÉÖ©ÉÉùÒ ÷HÉ´ÉÒ ùÉLɶÉÉà +{Éà ¥ÉXùÖ SÉÒWÉà ¥ÉÅyÉ HùÒ ©ÉÉmÉ »ÉÉÊn´ÉH +ɾÉù ±Éà´ÉÉà. lÉ©É{Éà +´ÉÉù{É´ÉÉù NÉà»É ù¾àlÉÉà ¾Éà«É, §ÉÚLÉ ©ÉÅq ~ÉeÒ NÉ> ¾Éà«É, +ÉÅlÉùeÉÅ Ê{ÉκJ«É ¾Éà«É, H¥ÉÊW«ÉÉlÉ PÉù HùÒ NÉ> ¾Éà«É, NÉà»É UÉlÉÒ Hà ©ÉNÉW A~Éù ´ÉÉùÅ´ÉÉù SÉeÒ W> NɧÉùÉ©ÉiÉ +{Éà ¥ÉàSÉà{ÉÒ ù¾àlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà ©ÉÉà³É q¾Ò{ÉÖÅ ¥Éà Hà³É{ÉÖÅ, ¥ÉyÉÒ SÉÒXà {ÉÉLÉÒ, ùÉ«ÉlÉÖÅ ¥É{ÉÉ´ÉÒ, ùÉàW ¥É~ÉÉàù{ÉÉ §ÉÉàW{É »ÉÉoÉà LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ùÉLÉÉà. mÉiÉ-SÉÉù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉ lÉ©ÉÉùÉ NÉà»É ´ÉNÉàùà{Éà ©É÷ÉeÒ »ÉùLÉÒ ùÒlÉà ~ÉÉSÉ{ÉlÉÅmÉ HÉ©É Hù´ÉÉ ©ÉÉÅe¶Éà. +à´ÉÒ W ùÒlÉà +´ÉÉù{É´ÉÉù ~Éà¶ÉɥɩÉÉÅ ±ÉÉà¾Ò +É´ÉlÉÖÅ ¾Éà«É, ¥ÉÒX HÉà> HÉùiÉ Ê»É´ÉÉ«É ÷Ò~Éà÷Ò~Éà Hà ¥É³lÉùÉ »ÉʾlÉ ~Éà¶ÉÉ¥É +É´ÉlÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ¥É¥¥Éà Hà³ÉÅ, qÚyÉ, »ÉÉHù Ê©É¸É HùÒ +à{ÉÉ lÉà©ÉÉÅ »¾àW +à±ÉSÉÒ{ÉÉà ~ÉÉAeù {ÉÉLÉÒ, +É ùÒlÉà Êq´É»É©ÉÉÅ ¥Éà Hà mÉiÉ ´ÉLÉlÉ ±Éà´ÉÉoÉÒ +àHq©É £É«ÉqÉà oÉ> X«É Uà. +É ¡É«ÉÉàNÉ ~ÉÅqùoÉÒ Ê~É»lÉɱÉÒ»É Êq´É»É »ÉÖyÉÒ HùÒ ¶ÉHÉ«É. Wà ¥É¾à{ÉÉà{Éà ±ÉÉÅ¥ÉÉ ´ÉLÉlÉoÉÒ ¡Éqù ùÉàNÉ ¾àùÉ{É HùlÉÉà ¾Éà«É, ´ÉyÉÉùà ~ÉelÉÖÅ ©ÉÉÊ»ÉH +É´ÉlÉÖÅ ¾Éà«É, oÉÉàeÖÅoÉÉàeÖÅ ©ÉÉÊ»ÉH qàLÉÉ«ÉÉ HùlÉÖÅ ¾Éà«É, lÉà{Éà ±É>{Éà +¶ÉÎGlÉ, Ê£IɶÉ, H³lÉù, lÉÉàe, »ÉÖ»lÉÒ, {ɥɳÉ>, ¶ÉùÒù PÉ»ÉÉùà SÉe¬ÖÅ ¾Éà«É, ´ÉNÉàùà XlÉ{ÉÒ lÉH±ÉÒ£Éà WiÉÉlÉÒ ¾Éà«É lÉà´ÉÉÅ ¥É¾à{ÉÉà{Éà ¥É¥¥Éà Hà³ÉÅ qÚyÉ, NÉÖ±ÉHÅq »ÉÉoÉà +NÉù qÚyÉ-Hà³É »É´ÉÉù-»ÉÉÅW mÉiÉ oÉÒ SÉÉù ©ÉÉ»É LÉÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà {ÉÉáyÉ~ÉÉmÉ £É«ÉqÉà oÉ> X«É Uà. Wà ±ÉÉàHÉà{Éà +´ÉÉù{É´ÉÉù ]ÉeÉ oÉ> WlÉÉ ¾Éà«É, +YiÉÇ ù¾àlÉÖÅ ¾Éà«É, ©ÉùeÉ{ÉÉ ¾Ö©É±ÉÉ oÉlÉÉ ¾Éà«É, ]ÉeÉ©ÉÉÅ SÉÒHÉ¶É ù¾àlÉÒ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ ±ÉÉàHÉà ©ÉÉà³ÖÅ q¾Ó, ¥Éà Hà³ÉÅ, »É¾àW ©ÉùÒ, »É¾àW ©ÉÒcÖÅ, »É¾àW

25

yÉÉiÉÉY° Ê©É¸É HùÒ »É´ÉÉù »ÉÉÅW mÉiÉoÉÒ SÉÉù ©ÉÉ»É ±Éà +{Éà LÉÉàùÉH©ÉÉÅ ©ÉùSÉÖÅ, lɳà±É ©ÉÒcÉ>, £ù»ÉÉiÉ +{Éà ¥ÉXùÖ LÉÉàùÉH ¥ÉÅyÉ Hùà lÉÉà PÉiÉÖÅ »ÉÉ° ~ÉÊùiÉÉ©É +ɴɶÉà. {ÉÉ{ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà, »HÚ±Éà WlÉÉÅ §ÉÚ±ÉHÉÅ Hà ÊH¶ÉÉàùÉà Hà Wà+Éà{Éà PÉÒ, qÚyÉ, »ÉÚHÉà ©Éà´ÉÉà Hà »É©ÉÞu LÉÉàùÉH +É~É´ÉÉ UlÉÉÅ ¶ÉùÒù{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É W {É oÉlÉÉà ¾Éà«É +{Éà DSÉÉ> Hà ¶ÉùÒù{ÉÖÅ Hq W ´ÉyÉlÉÖÅ {É ¾Éà«É, Ê´É÷ÉÊ©É{»É´ÉÉ³Ò q´ÉÉ+Éà HÉùNÉlÉ {ÉÒ´ÉelÉÒ {É ¾Éà«É +{Éà »ÉÚH±ÉHeÒ +{Éà ©ÉÉ«ÉHÉÅNɱÉÉ ¶ÉùÒù´ÉÉ³É qàLÉÉ´ÉÉ©ÉÉÅ HÉÅ> £àù oÉlÉÉà {É ¾Éà«É, HÉà> ´ÉLÉlÉ «ÉÖ´ÉÉ{É{ÉÒ ~ÉSÉÒ»É ´ÉºÉÇ{ÉÒ B©Éù oÉ> ¾Éà«É UlÉÉÅ ¶ÉùÒù{ÉÉ qàLÉÉ´É©ÉÉÅ lÉà´ÉÒ ±ÉÉ«ÉHÉlÉ qàLÉÉlÉÒ {É ¾Éà«É ö +É´ÉÉ ¡ÉÉॱÉà©É {ÉÉ{ÉÒ ¥ÉɳÉ, ÊH¶ÉÉàùÒ Hà H{«ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¾Éà«É Uà. lÉà´ÉÉÅ+Éà{Éà ¥Éà oÉÒ mÉiÉ Hà³É{ÉÉÅ ¥É÷HÉ HùÒ, +Åqù ©ÉÉLÉiÉ, qÚyÉ, »ÉÉHù, ©ÉÉ~É©ÉÉÅ +à±ÉSÉÒ ~ÉÉAeù, SÉÉàLLÉÖÅ ©ÉyÉ ¥Éà SÉ©ÉSÉÒ Ê©É¸É HùÒ HÉ«É©É LÉ´ÉùÉ´ÉÉà. {ÉÉ{ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{Éà »É´ÉÉùà +É ùÒlÉà +oÉ´ÉÉ ùÉàW »É´ÉÉùà {ÉÉ»lÉÉ©ÉÉÅ +àH Hà³ÖÅ +{Éà »HÚ±Éà WlÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{Éà lÉà©É{ÉÉ ±ÉÅSÉ ¥ÉÉàG»É©ÉÉÅ HÉ«É©É +àH¥Éà Hà³ÉÅ ©ÉÚH¶ÉÉà lÉÉà ¥ÉɳH, ÊH¶ÉÉàùÉà{Éà ¶ÉÉùÒÊùH Ê´ÉHÉ»É oÉ> ´ÉW{É ~ÉiÉ ´ÉyɶÉà, +à÷±ÉÖÅ W {É¾Ó ~ÉiÉ lÉà+Éà{ÉÒ »©ÉùiɶÉÎGlÉ©ÉÉÅ +àHq©É »ÉÖyÉÉùÉà oÉ> W¶Éà.

¾»É´ÉÉ{ÉÒ ©É{ÉÉ> Uà

ùÉHà¶É: «ÉÉù, ©É¾à¶É ~ɾà±ÉÉÅ lÉÉà ©ÉSUù ùÉmÉà W HùelÉÉ ¾lÉÉ, ~ÉiÉ ¾´Éà lÉÉà Êq´É»Éà ~ÉiÉ Hùe´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Uà. ©É¾à¶É: ¾É, «ÉÉù +ÉWHÉ±É ©ÉÉáPÉ´ÉÉùÒ ´ÉyÉÒ NÉ> Uà {Éà +à÷±Éà ©ÉSUùÉà{Éà ~ÉiÉ +Éà´Éù÷É>©É Hù´ÉÉà ~Éeà Uà.

©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É +{ÉÅlÉùÉ«É ¶Éàc ¾. {ÉÒ~ÉÉ¥Éà{É Ê~É«ÉֺɧÉÉ> ¶Éàc ö ÊSÉ. yÉ©ÉÔ, ÊSÉ. ©ÉämÉÒ Ê¾{ÉÉ ~Éùà¶ÉHÖ©ÉÉù ©ÉNÉÒ«ÉÉ ö +ÉùlÉÒ SÉàlÉ{É ¥Éù´ÉÉʳ«ÉÉ ¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH &


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

¸ÉÒ ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É ¸ÉÉ´ÉH »ÉÅPÉ Ê¾ÅNÉ´ÉɱÉÉ ±Éà{É PÉÉ÷HÉà~Éù

»ÉÉäùɺ÷Ä Hà»ÉùÒ ~ÉÚ. ¥ÉÉ.úÉ. ¡ÉÉiɱÉɱÉY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{ÉÒ 54©ÉÒ ~ÉÖi«ÉÊlÉoÉÒ A~ÉùÉàGlÉ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ~ÉÚ. »ÉÖyÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É. +ÉÊq cÉiÉÉ, ~ÉÚ. ~ÉÖÊ{ÉlÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. ~ÉÖº~ÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. AÊ©ÉDZÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É. lÉoÉÉ ¸É©ÉiÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÉàyÉÒ{ÉÒ ©É.»É. oÉÉiÉÉ-2{ÉÉ »ÉÉÊ}Éy«É©ÉÉÅ lÉÉ. 14.12.2009{ÉÉ ùÉàW »ÉÅPÉ©ÉÉÅ §É´«É ùÒlÉà AW´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ~ÉÚ. »ÉÖyÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É. ~ÉÚ. lÉÉùÉ¥ÉÉ> ©É.»É. +ÉÊq »ÉlÉÒY+Éà à + à ~ÉÚ . ¡ÉÉiɱÉɱÉY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ Y´É{É ]ù©Éù +à´É©Éà NÉÖiÉÉ{ÉÖNÉÉ{É »ÉÖqÅ ù ¶Éä±ÉÒ©ÉÉÅ ùWÖ Hùà±É. lÉÉ. 12.12.2009oÉÒ lÉÉ. 14.12.2009 »ÉÖyÉÒ +É«ÉÅ¥ÉÒ±É +àHÉ»ÉiÉÉ +{Éà A~É´ÉÉ»É{ÉÉ »ÉÉùÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ +{ÉÖºcÉ{ÉÉà oÉ«ÉÉ. »ÉÅ y É{ÉÉ ÷Ä » ÷Ò ¸ÉÒ +Ê{ɱɧÉÉ> +à { É. »ÉÖ l ÉÊù«ÉÉ«Éà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÅ P ÉÉà © ÉÉÅ o ÉÒ ~ÉyÉÉùà ± ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà{Éà +É´ÉHÉù +É~Éà±É lÉoÉÉ »ÉÅPÉ´ÉlÉÒ ~É. ~ÉÚ. ¡ÉÉiɱÉɱÉY ©É.»ÉÉ.{Éà ¸ÉuÉÅWʱÉ-§ÉÉ´ÉÉÅW±ÉÒ +É~Éà±É. lÉà©É W ¥ÉÉà÷Éq »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ~ÉÚ. »ÉùÉàW¥ÉÉ> ©É.»É. HɳyÉ©ÉÇ ~ÉÉ©ÉlÉÉ NÉÖiÉÉ{ÉÖ´ÉÉq »É§ÉÉ «ÉÉàY ¸ÉuÉÅW汃 +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. ¸ÉÒ ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É HÉàcÉùÒ HÉcÒ«ÉÉ´ÉÉe »Éà´ÉÉ »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ oÉlÉÉ lÉà©É{ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É.

¸ÉÒ ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É ¸ÉÉ´ÉH »ÉÅPÉ-PÉÉ÷HÉà~Éù

qÊù«ÉÉ~ÉÖùÒ »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ~ÉÚ. Ê´Éùà{r©ÉÖ{ÉÒ ©É.»ÉÉ.{ÉÉ +É[ÉÉ{ÉÖ´ÉlÉÔ lÉoÉÉ ~ÉÚ. +~ÉÚ´ÉÇ©ÉÚ{ÉÒ ©É.»ÉÉ.{ÉÉ »ÉÖʶɺ«É ~ÉÚ. ¥ÉÉ. úÉ. +±Hà¶É©ÉÖ{ÉÒ ©É.»ÉÉ. HɳyÉ©ÉÇ ~ÉÉ©ÉlÉÉ lÉà©É{ÉÒ NÉÖiÉÉ{ÉÖ´ÉÉq »É§ÉÉ ~ÉÚ. {É´ÉÒ{É©ÉÖ{ÉÒ ©É.»ÉÉ.{ÉÉ »ÉÉÊ}Éy«É©ÉÉŠʾÅNÉ´ÉɱÉÉ A~ÉÉ¸É«É lÉà©ÉW ¥ÉÞ¾q

26

PÉÉ÷HÉà~Éù{ÉÉ »ÉÉlÉà«É »ÉÅPÉÉà lÉù£oÉÒ lÉÉ. 3-12010{ÉÉ ùÉàW «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ~ÉÚ. {É´ÉÒ{É©ÉÖ{ÉÒ ©É.»ÉÉ. ~ÉÚ. ÊHùiÉ¥ÉÉ> ©É.»É. ùÉà¾ÒiÉÒ¥ÉÉ> ©É.»É. +à´É©Éà ¸É©ÉiÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ ~ÉÚ. »ÉÅ¥ÉÉàyÉÒ{ÉÒ¥ÉÉ> ©É.»É. ~ÉÚ. +±Hà¶É©ÉÖ{ÉÒ ©É.»ÉÉ.{ÉÒ Y´É{É ]ù©Éù +{Éà Wä{É yÉ©ÉÇ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ lÉà©É{ÉÉ «ÉÉàNÉqÉ{É{ÉÒ §ÉÉùÉà§ÉÉù ¡É¶ÉÅ»ÉÉ HùÒ ¾lÉÒ. ʾÅNÉ´ÉɱÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ +Ê{ɱɧÉÉ> +à{ÉÖ »ÉÖlÉÉÊù«ÉÉ+à ¸ÉÒ Ê¾ÅNÉ´ÉɱÉÉ »ÉÅPÉ´ÉlÉÒ lÉà©ÉW A~ÉλoÉlÉ +{«É »ÉÅPÉÉà´ÉlÉÒ ¸ÉuÉÅW汃 - §ÉÉ´ÉÉÅW±ÉÒ +~ÉÔ ¾lÉÒ. ¡ÉàºÉH : +Ê{ɱɧÉÉ> +à{É »ÉÖlÉÊù«ÉÉ-÷Ä»÷Ò Ê¾ÅNÉ´ÉɱÉÉ A~ÉɸɫÉ

~ÉÚ. ©É{ÉÉà¾ù©ÉÖÊ{É{ÉÉ 59©ÉÉ W{©ÉÊq{Éà Ê´É©ÉÉàSÉ{É »ÉʾlÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ HÉ«ÉÇJ©ÉÉà{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É »ÉÅ~É}É

¸ÉÒ ùÉà«É±É~ÉÉHÇ »oÉÉ. Wä{É ©ÉÉà÷É »ÉÅPÉ{ÉÉ +ÉÅNÉiÉà NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ +ÉNÉ©É Êq´ÉÉHù ~ÉÚ. W{ÉH©ÉÖÊ{É ©É¾ÉùÉW{ÉÉ Ê¶Éº«É ¶ÉÉ»mÉ Ê´É¶ÉÉùq ~ÉÚ . ©É{ÉÉà¾ù©ÉÖÊ{É{ÉÉà 59©ÉÉà W{©ÉÊq{É Ê´ÉÊ´ÉyÉ HÉ«ÉÇJ©É wÉùÉ ¸ÉÒ ùÉà«É±É~ÉÉHÇ Wä{É A~ÉɸɫɩÉÉÅ AW´ÉÉ«ÉÉà ùÊ´É´ÉÉùà »É´ÉÉùà 9.30 oÉÒ 11.00 »ÉÖyÉÒ «ÉÉàX«Éà±É HÉ«ÉÇ J ©É »ÉÅ « É©É Y´É{É +{ÉÖ © ÉÉà q {ÉÉ +{Éà +ʧÉ{ÉÅq{É ©É¾Éàl»É´É lÉùÒHà »É´ÉÉùà 9.30 oÉÒ 10.30 ´ÉÉiÉÒ§ÉÚºÉiÉ ~ÉÚ. ÊNÉùҶɩÉÖÊ{É ©É. »ÉÉ., ~ÉÚ. W{ÉH©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. lÉoÉÉ ~ÉÚ. ©É¾É»ÉÊlÉY+Éà{ÉÒ Ê{ɸÉÉ©ÉÉÅ AW´ÉÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. +É ¡É»ÉÅNÉà »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉ »ÉÅPÉÉà+à ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É{ÉÖÅ +ʧɴÉÉq{É HùÒ ¶ÉÉ»mÉ +~ÉÇiÉ Hùà±É ¾lÉÖ.Å +É A~ÉùÉÅlÉ WÖ{ÉÉNÉh Ê{É´ÉÉ»ÉÒ Ê´É¹ÉÊ´ÉJ©É yÉÉùH »ÉÅNÉÒlÉHÉù ¸ÉÒ {É«É{ɧÉÉ> ´Éäº{É´É ùSÉÒlÉ +ÉNÉ©É Êq´ÉÉHù ~ÉÚ. W{ÉH©ÉÖÊ{É{ÉÉ Y´É{É +ÉyÉÉùÒlÉ `NÉÖùÖ W{ÉH SɱÉÒ»ÉÉ' +{Éà NÉÖùÖ §ÉÎGlÉ NÉÒlÉ »ÉʾlÉ{ÉÒ »ÉÒ.eÒ.{ÉÖÅ Ê´É©ÉÉàSÉ{É ùÉWHÉà÷{ÉÉ ©Éà«Éù HÖ. »ÉÅy«ÉÉ¥Éà{É ´«ÉÉ»É lÉoÉÉ ¸ÉÒ SÉÅrHÉÅlɧÉÉ> ¶Éàc{ÉÉ ¾»lÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÖ.Å +É ¡É»ÉÅNÉà ´ÉÉiÉÒ§ÉÚºÉiÉ ~ÉÚ. ÊNÉùҶɩÉÖÊ{É


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

27

©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É lÉoÉÉ +ÉNÉ©É Êq´ÉÉHù ~ÉÚ. W{ÉH©ÉÖÊ{É ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É lÉoÉÉ ~ÉÚ. »ÉÖÊ{ÉlÉÉ¥ÉÉ> ©É¾É»ÉlÉÒY lÉoÉÉ ùÉWHÉà÷{ÉÉ ©Éà«Éù HÖ. »ÉÅy«ÉÉ¥Éà{É ´«ÉÉ»É Ê´ÉNÉàù+ à à ¡ÉÉ»ÉÅNÉÒH ¡É´ÉSÉ{É Hùà±É ¾lÉÖ.Å

»ÉÖ¸ÉÉ´ÉH ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɧÉÉ> ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ{ÉÒ ÊSÉùÊ´ÉqÉ«É

»ÉÖ¸ÉÉ´ÉH´É«ÉÇ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É §É´ÉÉ{ɧÉÉ> ¥ÉÉ´ÉÒ»ÉÒ A. ´É. 86 lÉÉ. 22-12-09{ÉÉ ùÉàW +Êù¾ÅlÉ ¶ÉùiÉ ~ÉÉ©«ÉÉ Uà. PÉÉ÷HÉà~Éù{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ H©ÉǧÉÚÊ©É W {ɾÓ, yÉ©ÉǧÉÚÊ©É ~ÉiÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. ʾÅNÉ´ÉɱÉÉ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ lÉùÒHà »Éà´ÉÉ ~ÉiÉ +É~Éà±É. yÉ©ÉÇ lÉà©É{Éà ©É{É H©ÉÇHÉÅe W {ɾÓ, HùÖiÉÉ{ÉÉ HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ ¾lÉÉà. ``ùÉ©Éà qÒyÉÉà Uà °eÉà ùÉà÷±ÉÉà ùà qà Y.. LÉ´ÉeÉ´ÉÒ{Éà LÉÉ´É'' +É §ÉW{É{ÉÒ HeÒ lÉà©ÉiÉà +Él©É»ÉÉlÉ HùÒ ±ÉÒyÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÅlÉÉà{ÉÒ »Éà´ÉÉ lÉà©É{Éà ©É{É ~Éù©ÉÉl©É »Éà´ÉÉ »É©É ¾lÉÒ. ©ÉÖLÉ ¡É»É}É ¾lÉÖ lÉÉà ©É{É lÉà©É{ÉÖÅ ~ÉÊ´ÉmÉ ¾lÉÖ. lÉ{É lÉÅqÖù»lÉ ù¾à´ÉÖ lÉÉà yÉ lÉà{ÉÖ »É¾HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ ´É¾àlÉÖ ù¾àlÉÖ. lÉà©É{ÉÒ Ê´ÉqÉ«ÉoÉÒ »É©ÉOÉ ¥ÉÉ´ÉÒ»ÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù ~Éù Wà qÖ:LÉq ~ɳÉà ´ÉÒ Uà. lÉà{Éà »É¾{É Hù´ÉÉ{ÉÒ ~Éù©ÉHÞ~ÉÉ³Ö ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ¶ÉÎGlÉ +~Éâ. »ÉqÃNÉlÉ{ÉÉà +Él©ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +yÉÖùÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ ~ÉÚiÉÇ HùÒ ¶ÉÒQÉlÉ«ÉÉ ~Éù©É~Éq{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hùà +à W §ÉÉ´ÉÉÅW±ÉÒ. »ÉÅH±~É Wä{É «ÉÖ´ÉÉ OÉÖ~É´ÉlÉÒ

¸ÉÒ eÖÅNÉù ¾Òù ©É¾É ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÖÅ »ÉÅ©Éà±É{É »ÉÅ~É}É

NÉÉäù´É´ÉÅlÉ NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ +Év »oÉÉ~ÉH ~Éù©É ´ÉÅqÊ{É«É ~ÉÚ. eÖÅNÉùʻɞY »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉÅ lÉoÉÉ W{©ÉqÉmÉÒ ©ÉÉlÉÉ ~ÉÚ. ¾Òù¥ÉÉ> ©É.»É.{ÉÉ Êq´«É {ÉÉ©ÉoÉÒ XàeÉ«Éà±É ``¸ÉÒ eÖÅNÉù ¾Òù ©É¾É ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÒ'' Ê´ÉyÉÒ´ÉlÉ »oÉÉ~É{ÉÉ ´ÉÉiÉÒ§ÉÚºÉiÉ ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É¸ÉÒ ÊNÉùҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.+à´É©Éà ùÉWHÉà÷ ©Éy«Éà Ê¥ÉùÉYlÉ NÉÉáe±É NÉSU{ÉÉ Ê´É¶Éɳ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ »ÉlÉÒ´ÉÞÅq{ÉÉ »ÉÉÊ{Éy«É +{Éà lÉà©É{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇqoÉÒ ùÊ´É´ÉÉù lÉÉ. 10-01-2010{ÉÉ ©ÉÅNÉ±É ¡É§ÉÉlÉà «ÉW©ÉÉ{É »ÉÒ.+à©É. ¶Éàc{ÉÉ `+¾Ç©Éà ~Éà±Éà»É' ùÉWHÉà÷

LÉÉlÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÒ. ʶɫÉɳÉ{ÉÒ £Ù±ÉNÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ cÅeÒ©ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉ qÖùqÖù{ÉÉ ¶É¾àùÉà©ÉÉÅoÉÒ lÉà©É W ùÉWHÉà÷{ÉÉ £Ù±É 75 ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ - ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ+Éà lÉoÉÉ lÉà©É{ÉÉ ¡ÉÊlÉ{ÉÒÊyÉ+Éà{ÉÒ 175 oÉÒ ~ÉiÉ ´ÉyÉÖ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÒ A~ÉλoÉlÉÒ ù¾à±É ¾lÉÒ. +É »ÉÅ©Éà±É{É©ÉÉÅ ùÉWHÉà÷ A~ÉùÉÅlÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ©ÉÅe³Éà Wà´ÉÉ Hà ~ÉÉàù¥ÉÅqù, ©ÉÒcÉ~ÉÖù, WàlÉ~ÉÖù, ´Éàùɴɳ, WÖ{ÉÉNÉh, »ÉÉ´ÉùHÖeÅ ±ÉÉ, NÉÉáe±É, X©É{ÉNÉù, +©Éùà±ÉÒ, ¥ÉNÉ»ÉùÉ{ÉÉ ©ÉÅe³Éà A~ÉλoÉlÉ ùÂÉ ¾lÉÉÅ. {ÉÉùÒ ¶ÉÎGlÉ{Éà «ÉÉàN«É Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ XNÉÞlÉ Hù´ÉÉ lÉà©É{ÉÉ AlHºÉÇ lÉoÉÉ ´ÉyÉÖ{Éà ´ÉyÉÖ [ÉÉ{É{ÉÒ ´ÉÞÎyyÉ oÉÉ«É lÉà ©ÉÉ÷à lÉà©É W lÉà©É{ÉÉ©ÉÉÅ Wä{É yÉ©ÉÇ ¡Él«Éà{ÉÒ ¸ÉyyÉÉ Ê{ɺcÉ{ÉÒ »ÉÉoÉÉà»ÉÉoÉ ©É¾É ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ Atà¶É ¸ÉuɶÉÒ±É, »É¾«ÉÉàNÉ, »É©É~ÉÇiÉ +{Éà »ÉqçÉÉ´É{ÉÉ AXNÉù oÉÉ«É Wà ©ÉÉ÷à ´ÉÉiÉÒ§ÉÚºÉiÉ ~ÉÚ. ÊNÉùҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. lÉoÉÉ »ÉlÉÒ´ÉÞÅqà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¡ÉàùH ¡É´ÉSÉ{É©ÉÉÅ ¥É¾à{ÉÉà{Éà ¶ÉÒLÉ +É~Éà±É ¾lÉÒ. ``¸ÉÒ eÖNÅ Éù ¾Òù ©É¾É ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³''{ÉÖÅ Ê´ÉyÉÒ´ÉlÉ {ÉÉ©É{ÉÒ X¾àùÉlÉ ~ÉÚ.


X{«ÉÖ+ÉùÒ 2010

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

28

ÊNÉùҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. Hùà±É V«ÉÉùà ¥Éà{Éù{ÉÖÅ Ê´É©ÉÉàSÉ{É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »Éù«ÉÖ¥Éà{É SÉÅrHÉÅlɧÉÉ> ¶Éàc, ¸ÉÒ©ÉÊlÉ {ÉÒ°¥Éà{É >¹Éù±ÉÉ±É ~ÉÉùàLÉ lÉoÉÉ ¥É¾Éù NÉÉ©É{ÉÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÉ ´Éùq ¾»lÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ¥Éɳ ©ÉÖ©ÉÖKÉ ¾ºÉÇ qÉ©ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ »ÉÅ«É©É{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉoÉÇ ©É¾É ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¥É¾à{ÉÉà wÉùÉ ¶ÉÉ±É +ÉàhÉeÒ{Éà ¥É¾Ö©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. A~ÉλoÉlÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¥É¾à{ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ +àH ´ÉºÉÇ ©ÉÉ÷à ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖL«É »ÉÅSÉɱÉÒHÉ Ê´ÉiÉÉ¥Éà{É ¶Éàc, «ÉÉàNÉ{ÉÉ¥Éà{É ©É¾àlÉÉ, ¡ÉÊ´ÉiÉÉ¥Éà{É qÉà¶ÉÒ, AºÉÉ¥Éà{É hàhÒ lÉoÉÉ {ÉÒ°¥Éà{É ~ÉÉùàLÉ lÉoÉÉ +NÉÒ«ÉÉù HÉ«ÉÇ´ÉɾH ¥É¾à{ÉÉà V«ÉÉàlÉÒ¥Éà{É qÉà¶ÉÒ, ¡ÉNÉlÉÒ¥Éà{É ¶Éàc, A©ÉÔ±ÉÉ¥Éà{É ´ÉÉàùÉ, HÉà©É±É¥Éà{É ¶Éàc, ©ÉÉʱÉ{ÉÒ¥Éà{É, »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É ©ÉÉàqÒ, ʾ{ÉÉ¥Éà{É ¥ÉÉ´ÉÒ»ÉÒ, »ÉÉà{ɱɥÉà{É SÉÉà´É÷Ò«ÉÉ, ÊHùiÉ¥Éà{É qÉà¶ÉÒ lÉoÉÉ HàlÉ{ÉÉ¥Éà{É ¶Éɾ{ÉÒ Ê{É©ÉiÉÖH Å Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÒ. »ÉÅ©Éà±É{É{ÉÖÅ ©ÉÅNɱÉÉSÉùiÉ »ÉlÉÒ´ÉÞÅq wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É V«ÉÉùà »´ÉÉNÉlÉ ùÉà«É±É~ÉÉHÇ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ ©ÉÅe³{ÉÉ ´ÉÒiÉÉ¥Éà{É ¶Éàc lÉoÉÉ »ÉÅ¡ÉqÉ«É´ÉlÉÒ »´ÉÉNÉlÉ »ÉÒ.+à©É.¶Éàc, Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ~ÉÉùàLÉ +à Hùà±É ¾lÉÖÅ +{Éà ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ Atà¶É{ÉÒ Ê´É»lÉÞlÉ ©ÉÉʾlÉÒ ¸ÉÒ ©É{ɾù ~±ÉÉà÷ »oÉÉ. Wä{É »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ eÉà±Éù§ÉÉ> HÉàcÉùÒ+à +É~Éà±É ¾lÉÒ. HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖÅ »ÉÖSÉÉ° »ÉÅSÉɱÉ{É ´ÉÒiÉÉ¥Éà{É ¶Éàc lÉoÉÉ ¡ÉNÉlÉÒ¥Éà{É ¶Éàcà lÉoÉÉ +ɧÉÉù{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ ¡ÉÊ´ÉiÉÉ¥Éà{É qÉà¶ÉÒ+à Hùà±É.

ceeveJe-He$e

veneR

ceeoJe& - He$e

keÀes

®eenes

legcneje Tb®ee keÀo otmejeW Hej efìkeÀe ngDee nw lees efkeÀleves efove lekeÀ? legcneje Gb®ee Heo otmejeW Hej efìkeÀe ngDee nw lees efkeÀleves efove lekeÀ? ³eefo legcneje ceo otmejeW Hej efìkeÀe ngDee nw lees efkeÀleves efove lekeÀ? ®eej efove keÀer efpevoieer nw efHeÀj DebOesjer jele nw~ legcneje ceeve DeefYeceeve IeceC[ meye ®ekeÀvee®etj nes peeSiee~ meyekeÀes DeHeves ceeve keÀer ef®evlee lees nw Hej DeHeves DeeHe keÀe Yeeve veneR nw, Deepe ogefve³ee ceW }esie ``ceeve-He$e'' lees ®eenles nw ``ÒeceeCe He$e'' lees ®eenles nw, ``Òeµeefmle He$e'' lees ®eenles nw ``Òeµebmee He$e'' lees ®eenles nw Hej Deepe lekeÀ keÀesF& Yeer ``}esYe keÀe He$e'' ``¬eÀesOe keÀe He$e'' ``cee³ee®eejer keÀe He$e'' ``ceesn keÀe He$e'' veneR ®eenlee~ ³en ceeo&Je Oece& legcnejs ceeve celmej keÀes ve<ì keÀjves Deelee nw~


16-OmYuvaGroup-Sankalp-Siddhi-Gujarati-Magazine-January-2010  

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ.¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. ¥ÉyÉÉ«É{ÉÉà AwàNÉHÉùH Uà JÉàyÉ ±É´ÉÉW©É &amp; Êw´ÉÉʺÉÇH °. 300/- +ÉY´É{É °. 1000/- (10 ´Éº...