Page 1


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Êe»Éà©¥Éù, 2009 ´ÉºÉÇ & 2

+ÅH & 5

»É³ÅNÉ +ÅH & 13

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

(©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ)

±É´ÉÉW©É & Êw´ÉÉʺÉÇH °. 300/+ÉY´É{É °. 1000/- (10 ´ÉºÉÇ) SÉàH/eÄÉ¢÷ »ÉÅH±~É Wä{É «ÉÖ´ÉÉ OÉÖ~É{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ Payee's A/c {ÉÉà ©ÉÉàH±É´ÉÉà +oÉ´ÉÉ +É~É +É~É{ÉÖÅ ±É´ÉÉW©É Hà +{ÉÖqÉ{É{ÉÒ ùH©É +É~É{ÉÒ {ÉWqÒH{ÉÒ ~ÉÅX¥É {Éà¶É{É±É ¥ÉáH©ÉÉÅ »ÉÅH±~É Wä { É «ÉÖ ´ ÉÉ OÉÖ ~ É{ÉÉ »Éà Ê ´ÉÅ N ] LÉÉlÉÉ{ÉÉ A/c No.3734002100026118 ©ÉÉÅ eÉ«ÉùàG÷ +É~É{ÉÉ SÉàH +oÉ´ÉÉ ùÉàHe ùH©É W©ÉÉ HùÉ´ÉÒ ¶ÉHÉà UÉà. ¥ÉáH©ÉÉÅ §Éùà±É SÉàH Hà ùÉàHe ùH©É{ÉÒ »±ÉÒ~É +É~É {ÉÒSÉà{ÉÉ »Éù{ÉÉ©Éà ©ÉÉàH±ÉÒ +É~ɶÉÉà. »±ÉÒ~É »ÉÉoÉà +É~É{ÉÖÅ ~ÉÚùÖ »Éù{ÉÉ©ÉÖ lÉoÉÉ Ê´ÉNÉlÉ ~ÉiÉ ©ÉÉàH±É¶ÉÉà.

~ÉmÉ´«É´É¾Éù - »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÚmÉ

»ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) C/o §ÉÉ´Éà¶É ¶Éàc

601, "»É©ÉÉW qÒ~É' W©É{ÉÉqÉ»É +eÖG«ÉÉ ùÉàe, HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà), ©É֥ŠÉ>-67. (M.: 9320626026)

OÉɾHÉà

Xà N É

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÉÅ Ê´ÉSÉÉùÉà qùàH ±ÉàLÉH{ÉÉ »´ÉlÉÅmÉ +{Éà +ÅNÉlÉ Ê´ÉSÉÉù Uà. lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà lÉÅmÉÒ / ¡ÉHɶÉH / OÉÖ~É (©ÉÅe³) »É¾©ÉlÉ Uà lÉà©É ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ {Éʾ. ● HÉ{ÉÚ{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉɾÒ{ÉÖÅ +ÊyÉHÉù KÉàmÉ ©ÉÖÅ¥É> W ù¾à¶Éà. ● X¾àùÉlÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ ¡ÉÉàeGÃ÷{ÉÒ LÉùÒqÒ{ÉÒ Hà ±ÉàlÉÒqàlÉÒ©ÉÉÅ »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ{ÉÒ HÉà> W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ù¾àlÉÒ {ÉoÉÒ. ● »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu qù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÒ 22 lÉÉùÒLÉà ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É Uà. +ÅH ¡ÉÊ»Éu oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ{ÉÉ ¥Éà +c´ÉÉÊe«ÉÉ©ÉÉÅ +ÅH {É ©É³à lÉÉà ~ÉÉà»÷ +ÉàÊ£»É©ÉÉÅ lÉ~ÉÉ»É H«ÉÉÇ ¥ÉÉq lÉÖùlÉ W HÉ«ÉÉDZɫÉ{Éà ±ÉàÊLÉlÉ XiÉ Hù´ÉÒ. ● OÉɾH {ÉÅ¥Éù ùà~Éù ~Éù ±ÉLÉà±ÉÉà ¾Éà«É Uà. OÉɾH {ÉÅ¥Éù ´ÉNÉù{ÉÒ HÉà> ~ÉiÉ £Êù«ÉÉq »´ÉÒHÉ«ÉÇ {ÉoÉÒ. »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ ¥Éq±ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉ ùà~Éù »ÉÉoÉà ±ÉàLÉÒlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÉ´É´ÉÒ. ●

±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ

©ÉÒùÉ ùÉàe ö W«É ©É¾àlÉÉ 9920639870 HÉÅÊq´É±ÉÒ ö §ÉÉ´Éà¶É ¶Éàc 9820626026 ©É±ÉÉe ö ¡É¶ÉÉÅlÉ qà»ÉÉ> 9821586239 PÉÉ÷HÉà~Éù ö SÉàlÉ{É ]É÷HÒ«ÉÉ 9821216136 {ÉÉNÉqà´ÉÒ ö Ê´É~ÉÖ±É ©É¾àlÉÉ 9892829565 eÉá¥ÉҴɱÉÒ ö +W«É ~ÉÉùàLÉ 9323162488 ùÉWHÉà÷ ö ʩɱÉ{É Wà. ©É¾àlÉÉ 2572836 X¾àùLÉ¥Éù ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ ¾à©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ 9322630951

1

yee}es HeeHesefnb efceppeefle

+[É ~ÉÉ~ÉÉá ~Éù PÉ©ÉÅe Hùà Uà. »ÉÚ«ÉNÉeÉÅNÉ »ÉÚmÉ 1/ 2/21

HÉ«ÉÇ ¥Éà ¡ÉHÉù{ÉÉ ¾Éà«É Uà. »ÉÉùÉ +{Éà LÉùÉ¥É. »ÉÉùÉ HÉ«ÉÉàÇ{Éà ~ÉÖi«ÉHÉ«ÉÇ +{Éà LÉùÉ¥É HÉ«ÉÉâ{Éà ~ÉÉ~ÉH©ÉÇ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. PÉiÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà §ÉÚ±ÉoÉÒ Hà XiÉÒXà>{Éà HÉà> ~ÉÊùλoÉÊlÉ{ÉÉ HÉùiÉà ʴɴɶÉlÉÉoÉÒ ~ÉÉ~É Hùà Uà, ~ÉùÅlÉÖ ~ÉÉ~É H«ÉÉÇ ~ÉUÒ ©É{É©ÉÉÅ {Éà ©É{É©ÉÉÅ lÉà{ÉÉà ~ÉýÉÉlÉÉ~É Hùà Uà. £ùÒ H¬Éùà«É ~ÉÉ~É {É Hù´ÉÉ{ÉÉà »ÉÅH±~É Hùà Uà +{Éà Hùà±ÉÉ ~ÉÉ~ÉÉà{ÉÉ qÅe ©É³´ÉÉ ~Éù ¡É»É}ÉlÉÉ~ÉÚ´ÉÇH lÉà{Éà »É¾{É Hùà Uà. §ÉÚ±É{Éà Wà §ÉÚ±É ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ~ÉÉà {Éà UÖ~ÉÉ´ÉlÉÉà {ÉoÉÒ, »´ÉÒHÉù HùÒ ±Éà Uà lÉà{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉù »ÉÅ§É´É Uà. lÉà yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà ~ÉÊ´ÉmÉÉl©ÉÉ ¥É{ÉÒ ¶ÉHà Uà. ~ÉùÅlÉÖ PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà +à´ÉÉ ¾Éà«É Uà, Wà §ÉÚ±É {Éà §ÉÚ±É {ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉ. +~ÉùÉyÉ HùÒ{Éà ~ÉiÉ lÉà{ÉÖÅ +ÉäÊSÉÅl«É Ê»Éu Hù´ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É Hùà Uà. ¥ÉÒX{Éà cNÉà Uà H~É÷ Hùà Uà lÉà©ÉÉÅ W ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ´ÉÒùlÉÉ »É©ÉWà Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Hùà±ÉÉ ~ÉÉ~ÉÉà ~Éù NÉ´ÉÇ Hùà Uà lÉà +[É Uà.

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ.¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Êe»Éà©¥Éù, 2009

+àH »Él«É.....

¶ÉÉ»mÉ +{Éà ¶É»mÉ ¥ÉÅ{Éà §ÉɺÉÉ XiÉà lÉà »ÉÉSÉÉà »ÉÅlÉ

2

©É֥ŠÉ>{ÉÉ qùàH »ÉÅPÉÉà{Éà X¾àù Ê{É´Éàq{É HùÖÅ UÖÅ Hà, ©É¾É»ÉÅPÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ AtණÉoÉÒ Ê´ÉùÖu W> ùÂÉà Uà. »ÉÅ~ÉÊlÉ´ÉÉ{ÉÉà{Éà »É©ÉoÉÇ{É +É~ÉÒ ùÂÉà Uà. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ »ÉÅlÉÉà{ÉÒ »Éà´ÉÉ{ÉÒ ¥Éq±Éà »ÉÅ~ÉÊnÉ +{Éà »ÉÅ~ÉÊnÉ´ÉÉ{ÉÉà{ÉÒ §ÉÉ÷É> +{Éà »ÉÅlÉÉà{ÉÒ +´É¾à±É{ÉÉ oÉlÉÒ ¾Éà«É lÉà´ÉÖÅ qàLÉÉ«É +É´Éà Uà. +É´ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÖÅ ~ÉlÉ{É Ê{ÉÊýÉlÉ oÉÉ«É Uà. ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà ©É{ÉÖ§ÉÉ> (°¥ÉÒ Ê©É±É) wÉùÉ Ê´É¹ÉÉ»ÉPÉÉlÉ +{Éà »ÉÅlÉrÉྠHù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. UlÉÉÅ ©É֥ŠÉ> ©É¾É»ÉÅPÉ Hà ©É֥ŠÉ> HÉè{£ù{»É{ÉÉ HÉà> HÉ«ÉÇHùÉà ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´Éà±É {ÉoÉÒ, HÉùiÉHà +É lÉ©ÉÉ©É HÂÉNÉùÉ+Éà{ÉÉ Ê~ÉlÉɸÉÒ ©É{ÉÖ§ÉÉ> ¶Éɾ (°¥ÉÒʩɱÉ) Uà +{Éà lÉà{ÉÉ HùlÉÚlÉHà HÉù»lÉÉ{ÉÉà{Éà lÉà©É{ÉÉ HÂÉNÉùÉ+Éà ¶ÉÉÅÊlÉoÉÒ Xà> ùÂÉ Uà. ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉÉà »É©ÉÉW ©ÉÉ«ÉHÉÅNɱÉÉà Uà +{Éà ©ÉÉ«ÉHÉÅNɱÉÉ ±ÉÉàHÉà ©ÉÅYùÉ ´ÉNÉÉeÒ ¶ÉHà lÉàoÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ HÉÅ> W {É HùÒ ¶ÉHà. PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà H¾à Uà Hà PÉÉ÷HÉà~Éù (ʾÅNÉ´ÉɱÉÉ) A~ÉɸɫɩÉÉÅ{ÉÉà ©ÉÉùÖ (WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.){ÉÖÅ W SÉɱÉà Uà. +É ´ÉÉlÉ lÉt{É ´ÉÉʾ«ÉÉlÉ Uà. ©ÉÉùà +{Éà PÉÉ÷HÉà~Éù (ʾÅNÉ´ÉɱÉÉ ±Éà{É) A~ÉɸɫÉ{Éà HÉÅ> ±Éà´ÉÉ qà´ÉÉ {ÉoÉÒ. l«ÉÉÅ PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà ©ÉÉùÉ {ÉÉ©Éà ±ÉÉàHÉà{Éà eùÉ´Éà Uà Hà WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. ~ÉÉUÉ +ɴɶÉà. +ùà §ÉÉ>! ¾ÖÅ HÉà> ùÉ´ÉiÉ Hà »Éù©ÉÖLÉl«ÉÉù {ÉoÉÒ, ¾ÖÅ lÉÉà ~Éù©ÉÉl©É{ÉÉ©É W~É{ÉÉù »ÉÅlÉ UÖ.Å ¾ÖÅ HÉà> ©É{ÉÖ§ÉÉ> ¶Éɾ (°¥ÉÒ Ê©É±É){ÉÒ Wà©É qÉqÉNÉÒùÒoÉÒ ùÉW Hù{ÉÉù Hà yÉ©ÉÇrÉà¾Ò Hà ʴɹÉÉ»ÉPÉÉlÉÒ {ÉoÉÒ. ¾ÖÅ lÉÉà »ÉÅlÉ UÖ.Å »É©ÉÉW{Éà »Él«É H¾à´ÉÖ,Å »Él«É ©ÉÉ÷à XNÉÞlÉ Hù´ÉÉà, »ÉlÉlÉ »É©ÉÉW{Éà XNÉlÉÉà ùÉLÉ´ÉÉà lÉà ©ÉÉ° ~Éù©É HlÉÇ´«É Uà. PÉÉ÷HÉà~Éù©ÉÉÅ HÉ«ÉÇHùÉà{ÉÉ ]PÉeÉ ©É÷ÉeÒ{Éà »ÉÅlÉ{Éà ¾àùÉ{É Hù{ÉÉù{ÉÉ »oÉÉ{Éà ʴɹÉÉ»ÉoÉÒ »ÉÉùÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ{Éà ¥Éà»ÉÉe¬É. »ÉÅlÉ{ÉÖÅ HÉ©É Uà HSÉùÉà »ÉÉ£ HùÒ{Éà »É©ÉÉW©ÉÉÅ »´ÉSUlÉÉ ±ÉÉ´É´ÉÒ Wà ¡Éà©ÉoÉÒ {É »É©ÉWà lÉà{Éà ~ÉloÉù{ÉÒ §ÉɺÉÉoÉÒ »É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÉà ~ÉiÉ »ÉÅlÉ{Éà +ÊyÉHÉù Uà. HɱÉHÉSÉÉ«ÉÇ+à yÉ©ÉÇùKÉÉ, »ÉÅlÉùKÉÉ, ¶ÉÉ»É{É»ÉÖùKÉÉ ©ÉÉ÷à ¶É¼É AcÉ´«ÉÉ{ÉÉà <ÊlÉ¾É»É ©ÉÉäWqÖ Uà. PÉÉ÷HÉà~Éù (ʾÅNÉ´ÉɱÉÉ)©ÉÉÅ HÉùÉà¥ÉÉùÒ{ÉÒ »É©É«ÉÉ´ÉÊyÉ ~ÉÚùÒ oÉlÉÉ lÉà+Éà SÉÚ÷Å iÉÒ X¾àù Hù¶Éà +{Éà »É´ÉÇ©ÉÉ{«É HÉ«ÉÇHùÉà W +ɴɶÉà. lÉà Ê{ÉÊýÉlÉ Uà. »É´ÉÇ ¡Éà©ÉoÉÒ, ±ÉÉNÉiÉÒoÉÒ, ¾³Ò©É³Ò{Éà ù¾à +{Éà ¶ÉÉ»É{É{Éà Êq~ÉÉ´Éà lÉà W ©É{ÉÉà§ÉÉ´É{ÉÉ....

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ.¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.

Shop No. 8/9, Shital Apartment, Nursing Lane, S.V. Road, Malad (W), Mumbai - 64. (INDIA). Tel.: 6513 8298 / 6580 6463 Shop NO. 2/3/11, Swet Sagar, Liberty Garden, Main Road, Malad (W), Mumbai - 64. (INDIA). Tel.: 2888 2612 / 2844 1312


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Êe»Éà©¥Éù, 2009

»É³ÅNÉ HoÉÉ

3

©É¾É©ÉÅmÉ{ÉÉà ©É¾É ©Éʾ©ÉÉ

NÉÉá. »ÉÅ.{ÉÉ ~ÉÚ. §ÉÉ{ÉÖ¥ÉÉ> ©É.»É.{ÉÉ »ÉÖʶɺ«ÉÉ ~ÉÚ. §ÉÎGlÉ¥ÉÉ> ©É.»É.

+É {É´ÉHÉù ©É¾É©ÉÅmÉoÉÒ mÉiÉà«É HɱÉ{ÉÉ NÉÖ i É´ÉÅ l É ¸ÉÒ +Êù¾Å l É §ÉNÉ´ÉÅ l É ¸ÉÒ Ê»Éu§ÉNÉ´ÉÅlÉ ¸ÉÒ +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ¸ÉÒ A~ÉÉy«ÉÉ«É §ÉNÉ´ÉÅlÉ +{Éà ¸ÉÒ »ÉÉyÉÖ §ÉNÉ´ÉÅlÉÉà{Éà {É©É»HÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà. +É ~ÉÉSÉÅà«É ~Éù©Éàʺ÷+Éà{Éà Hùà±ÉÉà {É©É»HÉù »ÉyɳÉÅ ~ÉÉ~ÉÉà{ÉÉà {ÉÉ¶É Hù{ÉÉù Uà. +{Éà »ÉPɳÉÅ«É ©ÉÅNɱÉÉà©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É ©ÉÅNÉ±É »´É°~É Uà. +É ©É¾É©ÉÅmÉ »ÉPÉ³É«É Ê»ÉuÉÅlÉÉà{ÉÉà »ÉÉù Uà. SÉÉäq~ÉÚ´ÉÉâ{ÉÉà »ÉÉù Uà. +Éc »ÉÅ~ÉqÉoÉÒ «ÉÖGlÉ Uà. »ÉÅ~ÉqÉ +à÷±Éà Ê´ÉùÉ©É »oÉÉ{É. ~Éqà ~Éqà WùÉ +÷H´ÉÖÅ Uà±±ÉÉ ¥Éà ~Éq +÷H«ÉÉÊ´É{ÉÉ ¥ÉÉà±É´ÉÉ +à÷±Éà »ÉÅ~ÉqÉ 8 oÉ>. +É ©É¾É©ÉÅmÉ{ÉÖÅ »©ÉùiÉ »ÉPɳÉÅ«É ~ÉÉ~ÉÉà{Éà qÚù HùÒ{Éà »ÉPɳÉÅ«É qÖ:LÉÉà qÚù Hù{ÉÉù Uà. +É ©É¾É©ÉÅmÉ{ÉÉ ¡É§ÉÉ´Éà »ÉPÉ³É«É ©É{ÉÉà´ÉÉÅÎSUlÉ ~ÉÖùÉ«É Uà. ©ÉÉ÷à +É ©É¾É©ÉÅmÉ +~ÉÚ´ÉÇ HÉ©ÉPÉ÷ Uà, +~ÉÚ´ÉÇ HÉ©ÉyÉà{ÉÖÅ Uà, +~ÉÚ´ÉÇ H±~ɱÉlÉÉ Uà. ÊSÉÅlÉÉ©ÉÊiÉ ´ÉNÉàùà ©ÉÉmÉ +É ±ÉÉàH{ÉÉÅ »ÉÖLÉ +É~É{ÉÉù Uà. l«ÉÉùà +É ©É¾É©ÉÅmÉ +É ±ÉÉàH ~Éù±ÉÉàH «ÉÉ´ÉlÉà ©ÉÉàKÉ{ÉÉÅ ¶ÉɹÉlÉ »ÉÖLÉ ~ÉiÉ +É~É{ÉÉù Uà. ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ {É´ÉHÉù ©É¾É©ÉÅmÉ +~ÉÚ´ÉÇ ÊSÉÅ l ÉÉ©ÉÊiÉ +ÉÊq A~É©ÉÉ+Éà o ÉÒ ¶ÉÉà Ê §ÉlÉ H¾à ´ ÉÉ«É. ~ÉiÉ ©ÉÉà ¾ ©ÉÖ N yÉ +Él©ÉÉ+Éà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ ÊSÉÅlÉÉ©ÉÊiÉ ´ÉNÉàùà{Éà <SUà Uà. +ÊlÉ¶É«É qÖ±ÉÇ§É ¡ÉÉ~lÉ oÉlÉÉ ¸ÉÒ {É´ÉHÉù

©É¾É©ÉÅmÉ{Éà <SU{ÉÉù Ê´Éù±É +Él©ÉÉ+Éà W Uà. Wà ~ÉÖi«ÉÉl©ÉÉ+Éà +É ©É¾É©ÉÅmÉ{Éà ~ÉÉ©Éà Uà lÉà{ÉÉ »ÉPÉ³É«É ©É{ÉÉà´ÉÉÅÎSUlÉ ~ÉÚùÉ«É Uà +à »É©ÉW´ÉÉ ©ÉÉ÷à J©É¶É& HoÉÉ{ÉH +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +à{ÉÉà ¡É§ÉÉ´É ¥ÉlÉÉ´«ÉÉà Uà. +yÉÇ ~ ÉÖ º Hù´Éù wÒ~É{ÉÉÅ §ÉùlÉKÉà m É©ÉÉÅ Ê»ÉuÉ´É÷ {ÉÉ©É{ÉÖÅ +àH NÉÉ©É Uà. +à NÉÉ©É©ÉÉÅ +àH ´ÉLÉlÉà ʴɾÉù HùlÉÉ HùlÉÉ ~ÉÞo´ÉÒlɱÉ{Éà ~ÉÉ´É{É HùlÉÉ HùlÉÉ ¸ÉÒ »ÉÖµÉlÉ {ÉÉ©É{ÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÉ{É ~ÉÊù´ÉÉù »ÉʾlÉ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ. SÉÉä©ÉÉ»ÉÖ +É´ÉÒ WlÉÉÅ ©ÉàPÉ ´Éù»É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà +ÉoÉÒ SÉÉùà ¥ÉÉWÖ W³ ¥ÉÅ¥ÉÉHÉù oÉ> NÉ«ÉÖÅ. ±ÉÒ±ÉÖÅ PÉÉ»É ANÉÒ NÉ«ÉÖ. +ÉoÉÒ ¸ÉÒ +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÉ{É »ÉÉyÉÖ+Éà{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù »ÉʾlÉ Ê´É¾Éù +ÉNɳ oÉ> ¶ÉHà lÉà©É {Éʾ ¾Éà´ÉÉoÉÒ +É NÉÉ©É©ÉÉÅ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ. NÉÉ©É©ÉÉÅ ©ÉÖLÉÒ{ÉÒ +ÉNɳ `»ÉÉyÉÖ+Éà{Éà ´É»ÉÊlÉ +É~É{ÉÉù »ÉÅ»ÉÉù »ÉÉNÉù lÉùÒ X«É Uà' +à©É WiÉÉ´ÉÒ{Éà ´É»ÉÊlÉ{ÉÒ «ÉÉSÉ{ÉÉ HùÒ{Éà l«ÉÉÅ SÉÉà © ÉÉ»ÉÖ Å Hùà Uà . SÉÉà©ÉÉ»ÉÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉH ©ÉÖÊ{É´ÉùÉà +àH ©Éʾ{ÉÉ{ÉÉ A~É´ÉÉ»É, Hà÷±ÉÉH ¥Éà ©Éʾ{ÉÉ{ÉÉ A~É´ÉÉ»É, Hà ÷ ±ÉÉH mÉiÉ ©Éʾ{ÉÉ{ÉÉ A~É´ÉÉ»É +{Éà Hà÷±ÉÉH ©ÉÖÊ{É´ÉùÉà SÉÉù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÉ A~É´ÉÉ»É HùÒ{Éà +Él©ÉH±«ÉÉiÉ »ÉÉyÉÒ ùÂÉ Uà. yÉ{«É Uà +Él©ÉH±«ÉÉiÉ »ÉÉyÉ{ÉÉùÉ »ÉÉyÉH ~ÉÖi«ÉÉl©ÉÉ+Éà{Éà HÉùiÉ Hà ~ÉÖi«ÉÉl©ÉÉ+Éà{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ +ʾŻÉÉ »ÉÅ«É©É +{Éà lÉ~É °~É ÊmÉ´ÉàiÉÒ

SHREE RAM SALES CORPORATION 8, Shree Parshwa Indl. Estate V. P. Road, Near Janki Hotel, Dombaivali (E) - 421 201. Call: 0251-2456367, 09320244344

STOCKIST & DEALERS IN : S. S., M. S., Seamless Pipes, ERW Pipes, Tubes & C.R. / H.R. Sheets, All types of Welding Machines & Consumables "Complete House of Fabrication Materials"


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»ÉÅNÉ©É oÉÉ«É Uà. +É NÉSU©ÉÉÅ +à H q©É»ÉÉù {ÉÉ©É{ÉÉ ©ÉÖÊ{É´Éù ¾lÉÉ, +É ©ÉÖÊ{É´Éù ©ÉÉà¾ùÉX{ÉÉ ©É¾É»ÉÖ§É÷ HÉ©Éqà´É{Éà YlÉÒ ±Éà{ÉÉù ¾lÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ +É[ÉÉ ±É>{Éà NÉÉ©É{ÉÒ »É©ÉÒ~É©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ +àH ~É´ÉÇlÉ{ÉÒ NÉ֣ɩÉÉÅ SÉÉà©ÉÉ»ÉÖÅ ùÂÉ ¾lÉÉ. SÉÉùà ©Éʾ{ÉÉ{ÉÉ +ɾÉù ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà l«ÉÉNÉ HùÒ{Éà »´ÉÉy«ÉÉ«É y«ÉÉ{É©ÉÉÅ lÉl~Éù ¾lÉÉ. λoÉù ©É{É´ÉÉ³É ¾lÉÉ. l«ÉÉÅ +àH ʧɱ±É +{Éà ʧɱ±ÉeÒ{ÉÖÅ Xàe±ÉÖÅ §É©ÉlÉÖÅ §É©ÉlÉÖÅ +É´Éà Uà. +É ©ÉÖÊ{É´Éù{ÉÉ q¶ÉÇ{ÉoÉÒ Ê§É±±É +{Éà ʧɱ±ÉeÒ{ÉÉ ~ÉÉ~ÉÉà +àH KÉiÉ´ÉÉù©ÉÉÅ {ÉÉ¶É ~ÉÉ©ÉÒ NÉ«ÉÉ, LÉùà L Éù ©ÉÉàKÉ©ÉÉNÉÇ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ Hù{ÉÉù ©ÉÖÊ{É´ÉùÉà{ÉÉ §ÉÉ´ÉoÉÒ Xà q¶ÉÇ{É Hù{ÉÉù©ÉÉÅ Ê´É~ÉùÒlÉ §ÉÉ´É {É ¾Éà«É +{Éà »ÉqçÉÉ´É ¾Éà«É lÉÉà ~ÉÉ~ÉÉà{ÉÉà {ÉÉ¶É oÉ«ÉÉ Ê´É{ÉÉ ù¾à {Éʾ. q©É»ÉÉù ©ÉÖÊ{É´Éùà ~ÉiÉ +É Ê§É±±É +{Éà ʧɱ±ÉeÒ{Éà «ÉÉàN«É XiÉÒ{Éà {É´ÉHÉù ©É¾É©ÉÅmÉ +É~«ÉÉà +{Éà mÉiÉà«É Hɳ +É ©É¾É©ÉÅmÉ{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÂÖÅ, HÉùiÉ Hà +É ©É¾É©ÉÅmÉ »ÉPɳÉÅ«É ~ÉÉ~É{Éà qÚù Hù{ÉÉùÉà Uà. ʧɱ±É +{Éà ʧɱ±ÉeÒ ~ÉiÉ q©É»ÉÉù ©ÉÖÊ{É{ÉÉ H¾à´ÉÉ ©ÉÖW¥É mÉiÉà«É HÉ±É ©É¾É©ÉÅmÉ {É´ÉHÉù{ÉÖÅ »©ÉùiÉ Hùà Uà. +ÉWà Hà÷±ÉÉH ±ÉÉàHÉà{ÉÒ +à´ÉÒ q¶ÉÉ Uà Hà »ÉÖLÉÒ oÉ´ÉÖÅ Uà, qÖ:LÉÒ oÉ´ÉÖÅ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ +É[ÉÉ ©ÉÖW¥É Hù´ÉÖÅ {ÉoÉÒ, lÉÉà qÖ:LÉ X«É Hà©É? +{Éà »ÉÖLÉ +É´Éà G«ÉÉÅoÉÒ? qÖ : LÉÒ {É oÉ´ÉÖ Å ¾Éà « É lÉÉà ʧɱ±É +{Éà ʧɱ±ÉeÒ{ÉÒ ©ÉÉ£H »ÉqNÉÖùÖ+Éà{ÉÉ ´ÉSÉ{É{Éà Y´É{É©ÉÉÅ AlÉÉù´ÉÉ{Éà ¡É«Él{É Hù´ÉÉà Xà>+à. SÉÉà©ÉÉ»ÉÖÅ ~ÉÖ°Å oÉ«ÉÉ ¥ÉÉq q©É»ÉÉù ©ÉÖÊ{É NÉSU »ÉÉoÉà ¥ÉÒWà ʴɾÉù HùÒ NÉ«ÉÉ. Hà©ÉHà LÉÉ»É HÉùiÉ Ê´É{ÉÉ ¸É©ÉiÉ §ÉNÉ´ÉÅlÉÉà +àH

4

»oÉÉ{É©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ {ÉoÉÒ, HÉùiÉHà ʴɾÉù©ÉÉÅ ©ÉÖÊ{É´ÉùÉà{Éà yÉ©ÉÇ A~Éqà¶É{ÉÉà, «ÉÉmÉÉÊqH{ÉÉà, {É´ÉÒ {É´ÉÒ §ÉɺÉÉ XiÉ´ÉÉ{ÉÉà +{Éà »ÉÅ«É©É{ÉÒ ~ÉÖʺ÷{ÉÉà ±ÉÉ§É oÉÉ«É Uà. +à©É +{ÉàH ¡ÉHÉùà ±ÉÉ§É ù¾à±ÉÉà Uà. ´ÉÞu~ÉiÉÉ +ÉÊq{ÉÉ HÉùiÉà ù¾à´ÉÖÅ ~Éeà lÉÉà«É Ê{É©ÉÇ©É~ÉiÉà ù¾à´ÉÖÅ Xà>+à. ʧɱ±É +{Éà ʧɱ±ÉeÒ V«ÉÉùoÉÒ {É´ÉHÉù ©É¾É©ÉÅmÉ ~ÉÉ©«ÉÉ l«ÉÉùoÉÒ ~ɾà±ÉÉÅ Wà´ÉÖÅ ~ÉÉ~É HùlÉÉ lÉà´ÉÖÅ ~ÉÉ~É HùlÉÉ {ÉoÉÒ. LÉùàLÉù {É´ÉHÉù ©É¾É©ÉÅmÉ{ÉÖÅ »©ÉùiÉ Hù{ÉÉù Xà +à ¥É¾ÖH©ÉÔ {É ¾Éà«É lÉÉà +à{ÉÖÅ Àq«É ~ÉÉ~ÉoÉÒ e«ÉÉÇ Ê´É{ÉÉ ù¾à +à ¥É{É´ÉÉ XàNÉ {ÉoÉÒ. {É´ÉHÉù ©É¾É©ÉÅ m É{ÉÖ Å »©ÉùiÉ HùlÉÉ Y´É{É{ÉÉà +ÅlÉ »É©É«É +É´ÉÒ X«É Uà. +ÅlÉà q©É»ÉÉù ©ÉÖÊ{É{ÉÉ A~ÉHÉù{Éà «ÉÉq HùlÉÉ Ê§É±±É qÅ~ÉÊlÉ HÉ«ÉÉ{ÉÉà l«ÉÉNÉ HùÒ qà Uà. A~ÉHÉùÒ{ÉÉ A~ÉHÉù{Éà {Éʾ §ÉֱɴÉÉà +à »ÉVW{ÉlÉÉ Uà. +É ~ÉÞo´ÉÒ ~ÉùÉà~ÉHÉù Hù{ÉÉù ~ÉÖi«ÉÉl©ÉÉ+Éà +{Éà ~ÉùÉà~ÉHÉùÒ+Éà A~ÉHÉù{Éà {Éʾ §ÉÚ±É{ÉÉùÉ ~ÉÖi«ÉÉl©ÉÉ+ÉàoÉÒ ¶ÉÉà§Éà Uà. Wà{ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉùÉà~ÉHÉù Hù´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÞÊnÉ {ÉoÉÒ, +{Éà Wà ~ÉùÉà~ÉHÉùÒ+Éà{ÉÉ A~ÉHÉù{Éà §ÉÚ±ÉÒ W{ÉÉùÉà Uà. +à÷±ÉÖÅ W {Éʾ ~ÉùÅlÉÖ, ~ÉùÉà~ÉHÉùÒ+Éà{ÉÉà ~ÉiÉ +~ÉHÉù Hù{ÉÉùÉà Uà +à´ÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÉàoÉÒ ~ÉÞo´ÉÒ ¶ÉÉà§ÉlÉÒ {ÉoÉÒ. lÉà´ÉÉ +Él©ÉÉ+Éà{ÉÖÅ H±«ÉÉiÉ oÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. +ùà r´«ÉoÉÒ ~ÉiÉ A~ÉHÉùÒ A~ÉHÉù{Éà §ÉÚ±ÉÉ«É {Éʾ lÉÉà §ÉÉ´ÉoÉÒ A~ÉHÉù Hù{ÉÉùÉ ~ÉÖi«ÉÉl©ÉÉ+Éà{ÉÉà A~ÉHÉù §ÉÚ±ÉÉ«É W Hà©É? {É´ÉHÉù ©É¾É©ÉÅmÉ +É~É{ÉÉùÉ §ÉÉ´É A~ÉHÉùÒ Uà. §É´ÉÉà§É´É{ÉÒ qÊùrlÉÉ ÷ɳ{ÉÉùÉ Uà. lÉà´ÉÉ{ÉÉà A~ÉHÉù »ÉVW{É Hà©É §ÉÚ±Éà? WNÉlÉ©ÉÉÅ A~ÉHÉùÒ +{Éà A~ÉHÉùÒ{ÉÉ A~ÉHÉù{Éà {Éʾ §ÉÖ±É{ÉÉùÉ +à´ÉÉ »ÉVW{É +Él©ÉÉ+Éà Ê´Éù±É ¾Éà«É Uà. ʧɱ±É +{Éà ʧɱ±ÉeÒ Ê´Éù±É HÉà÷Ò{ÉÉ ~ÉÖi«ÉÉl©ÉÉ+Éà Uà.


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

5

©ÉÞl«ÉÖ H¬ÉÅ? H¬Éùà? Hà´ÉÒ ùÒlÉà? ■

«ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É

+Å l ÉHÞ l É q¶ÉÉÅ N É»ÉÚ m É©ÉÉÅ +ÊlÉ©ÉÖ G lÉH HÖ©ÉÉù{ÉÉà ¡É»ÉÅNÉ ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É H¾à Uà Hà ¥ÉɳH +ÊlÉ©ÉÖGlÉH ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ{Éà H¾à Uà Hà ``©ÉÉ! ¾ÖÅ »ÉÅ«É©É OɾiÉ Hù´ÉÉ <SUÖ UÖÅ. ©ÉÉ H¾à Uà Hà ``´Él»É! lÉÖÅ ¾Y PÉiÉÉà {ÉÉ{ÉÉà Uà, ¾Y lÉÉà lÉÖÅ yÉ©ÉÇ{ÉÉ Ê´ÉºÉ«É©ÉÉÅ HÉÅ> XiÉlÉÉà ~ÉiÉ {ÉoÉÒ.'' +ÊlÉ©ÉÖGlÉH HÖ©ÉÉù H¾à Uà Hà ``©ÉÉlÉÉ! ¾ÖÅ Wà XiÉÖ UÖÅ lÉà{Éà {ÉoÉÒ XiÉlÉÉà +{Éà Wà{Éà {ÉoÉÒ XiÉlÉÉà lÉà{Éà XiÉÖ UÖÅ.'' ©ÉÉlÉÉ Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà +É lÉÉà +÷~É÷Éà HÉà«ÉeÉà Uà. ~ÉÖmÉ{Éà W ~ÉÖUà Uà Hà ¥Éà÷É +É HÉà«ÉeÉ{ÉÉà +oÉÇ ¶ÉÖÅ Uà? l«ÉÉùà HÖ©ÉÉù +ÊlÉ©ÉÖGlÉH H¾à Uà Hà XiÉÉÊ©É +¾Å +©©É«ÉÉ+Éà! W¾É X+àiÉÅ +É´É»»ÉÅ ©ÉÊù«É´´ÉÅ! ©ÉÉlÉÉ ¾Ö XiÉÖÅ UÖÅ Hà WàiÉà W{©É ±ÉÒyÉÉà Uà lÉà{Éà +´É¶«É ©Éù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. ~ÉùÅlÉÖ XiÉÉÊ©É +¾Å +©©É«ÉÉ+Éà! HÉ¾à ´ÉÉ HʾŠ´ÉÉ H¾Å ´ÉÉ ÎG«ÉÎSSÉùàiÉÉ´ÉÉ! ©ÉÉÅ ¾ÖÅ {ÉoÉÒ XiÉlÉÉà Hà lÉà ©ÉÞl«ÉÖ G«ÉÉùà, G«ÉÉÅ, Hà´ÉÒ ùÒlÉà +{Éà G«ÉÉÅ »É©É«É ~ÉUÒ +ɴɶÉà? ©ÉÞl«ÉÖ +´É¶«É §ÉÉ´ÉÒ Uà. ~ÉùÅlÉÖ HÉà{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ G«ÉÉÅ, Hà´ÉÒ ùÒlÉà, Hà©É +ɴɶÉà lÉà HÉà>{Éà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ? ©É{ÉÖº«É XiÉà Uà, ©ÉÉ{Éà Uà Hà ©ÉÞl«ÉÖ +´É¶«ÉŧÉÉ´ÉÒ Uà. ~ÉùÅlÉÖ lÉÉà ~ÉiÉ ©ÉÞl«ÉÖoÉÒ eùà

Uà, ©Éù´ÉÉ {ÉoÉÒ ©ÉÉÅNÉlÉÉà, Y´É´ÉÉ <SUà Uà. +àH ±ÉÉàH HoÉÉ Uà +àH´ÉÉù {ÉÉùqY úÉÁ±ÉÉàH©ÉÉÅ NÉ«ÉÉ. úÉÁÉY+à ~ÉÖU«ÉÖ {ÉÉùqY +É~É +àH±ÉÉ Hà©É +É´«ÉÉ. ©ÉÞl«ÉÖ ±ÉÉàH©ÉÉÅoÉÒ HÉà>{Éà lÉÉà »ÉÉoÉà ±ÉÉ´É´ÉÉlÉÉ {ÉÉùqY+à HÂÖ §ÉNÉ´ÉÉ{É! ¶ÉÖÅ HùÖÅ? +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ HÉà> §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ PÉùà +É´É´ÉÉ lÉä«ÉÉù W {ÉoÉÒ. Wà V«ÉÉÅ Uà l«ÉÉÅ W ù¾à´ÉÉ ©ÉÉÅNÉà Uà. ©Éá +àH ´ÉÞu LÉàeÚlÉ{Éà HÂÖÅ, ``SÉɱÉ! §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ PÉùà ±É> X´É.'' lÉÉà lÉàiÉà HÂÖÅ {ɾÒ. ¾©ÉiÉÉ {ɾÒ. ¾Y lÉÉà LÉàlÉù LÉàe´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÉHÒ Uà. qÒHùÉ-qÒHùÒ{ÉÉ ±ÉN{É Hù´ÉÉ{ÉÉ Uà . Hà ÷ ±ÉÉ«É ´«É´É¾Éù Hù´ÉÉ{ÉÉ Uà. ¾©ÉiÉÉ £Ùù»Éq {ÉoÉÒ. +É©É, ¥ÉÉà±ÉlÉÉ-¥ÉÉà±ÉlÉÉ lÉà LÉàeÚlÉ ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©«ÉÉà +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉù ~ÉÉ»Éà W HÖlÉùÉ lÉùÒHà W{©«ÉÉà. ¾ÖÅ lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà NÉ«ÉÉà. £ùÒ ©Éà HÂÖ ¾´Éà lÉÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ PÉùà SÉɱÉ! lÉÉà H¾à {É¾Ò ©ÉÉùà lÉÉà +É PÉù{ÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. +àH Êq´É»É HÉà>+à +SÉÉ{ÉH HÖlÉùÉ{Éà ±ÉÉHeÒ ©ÉÉùÒ +{Éà HÖlÉùÖ ©ÉùÒ NÉ«ÉÖ. lÉà l«ÉÉÅW »ÉÉ~É lÉùÒHà Al~É}É oÉ«ÉÉà. {ÉÉùqY úÉÁÉY{Éà H¾à Uà Hà ©É{Éà oÉ«ÉÖ Hà ¾´Éà lÉà W°ù +ɴɶÉà. lÉàoÉÒ £ùÒ lÉÉà lÉà »ÉÉ~É{ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ù¾à±É LÉàeÚlÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ+à Ph.: 2278442, 2278042

MEHTA ENTERPRISE-SURAT

Dealer for : FENNER INDIA LTD. Fenner V-Belts & Eng. Products PULLEY, COUPLING etc.

Sanghvi House, Road No. 4, Udyognagar, Udhna-Surat-394210.


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

©É{Éà HÂÖÅ Hà `lÉ©Éà ©ÉÉùÒ ~ÉÉU³ ¶ÉÖÅ ~ÉeÒ NÉ«ÉÉ UÉà? qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà Uà lÉà{Éà ±É> X´É{Éà. ¥É»É! »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +ÉW ¾É±ÉlÉ Uà. ©ÉÞl«ÉÖ G«ÉÉùà +ɴɶÉà lÉà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ ©ÉÞl«ÉÖ Ê{ÉÊýÉlÉ UlÉÉÅ +Ê{ÉÊýÉlÉ Uà. `Date {ÉIÒ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ Death {ÉIÒ W Uà. ÊmÉLÉÅeÉÊyÉ~ÉÊlÉ HÞºiÉ ´ÉÉ»ÉÖqà´É{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ G«ÉÉÅ oÉ«ÉÖÅ? §ÉÒ±É{ÉÉ ¥ÉÉiÉoÉÒ ´É{É©ÉÉÅ. NÉÉälÉ©É¥ÉÖu{Éà ~ÉÊùÊ{É´ÉÉÇiÉ »É©É«Éà ùGlÉ»mÉÉ´É{ÉÒ +»É ~ÉÒeÉ oÉ> ¾lÉÒ +{Éà lÉà ~ÉÒeÉ©ÉÉÅ W ¡ÉÉiÉ{ÉÉà l«ÉÉNÉ H«ÉÉâ ¾lÉÉà. ¶ÉÅHùÉSÉÉ«ÉÇ{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ 32 ´ÉºÉÇ{ÉÒ +±~É +É«ÉÖ©ÉÉÅ §ÉNÉÅqù{ÉÒ lÉÒKiÉ Ê¥É©ÉÉùÒ©ÉÉÅ oÉ«ÉÖÅ. ´«ÉÉHùiÉÉSÉÉ«ÉÇ ~ÉÉÊiÉ{ÉÒ {Éà ù»lÉà SÉɱÉlÉÉ ´ÉÉPÉà W £ÉeÒ LÉÉyÉÉ. lÉÉà Ê©É©ÉÉÅ»ÉÉ q¶ÉÇ{É{ÉÉ ùSÉÊ«ÉlÉÉ WäÊ©É{ÉÒ©ÉÖÊ{É{Éà ¾ÉoÉÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉNÉ {ÉÒSÉà HSÉeÒ {ÉÉL«ÉÉ. »´ÉÉ©ÉÒ ùÉ©ÉHÞ º iÉ ~Éù©É¾Å » É ©ÉÖ L É{ÉÉ Hà{»Éù{ÉÒ ~ÉÒeÉ »É¾{É HùlÉÉ-HùlÉÉÅ ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©«ÉÉ. »´ÉÉ©ÉÒ Ê´É´Éà H É{ÉÅ q 39 ´ÉºÉÇ { ÉÒ +´É»oÉÉ©ÉÉÅ ©É±Éà Ê ù«ÉÉ +{Éà ©ÉyÉÖ © Éà ¾ (eÉ«ÉÊ¥É÷Ò»É){ÉÒ Ê¥É©ÉÉùÒ©ÉÉÅ ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©«ÉÉ. ©É¾ºÉÔ ù©ÉiÉ Wà´ÉÉ «ÉÉàNÉÒ ~ÉÒc{ÉÉ Hà{»ÉùoÉÒ lÉÉà HÞºiÉ©ÉÚÊlÉÇ Wà´ÉÉ qɶÉÇÊ{ÉH ~ÉiÉ Hà{»Éù{Éà HÉùiÉà ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉ ©ÉÖLÉ©ÉÉÅ NÉ«ÉÉ. ʴɹÉ{Éà ¡Éà © É{ÉÉà »ÉÅ q à ¶ É +É~É´ÉÉ´ÉÉ³É >»ÉÉ©É»ÉÒ¾{Éà 33 ´ÉºÉÇ{ÉÒ ´É«Éà LÉÒ±ÉÉ cÉàHÒ{Éà JÉà»É ~Éù SÉhÉ´ÉÒ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ.

6

©É¾Él©ÉÉ WùoÉÖ»lÉÒ{ÉÒ ~ÉÚX »oɳ ~ÉùW ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ »É©É«Éà ¾l«ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É~ÉÒ. ¡ÉÊ»Éu ´Éä[ÉÉÊ{ÉH úÉÖ{ÉÉà{Éà Y´ÉlÉÉà ¥ÉÉ³Ò {ÉÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. ʾ÷±Éù »´É«ÉÅ Ê´ÉºÉ LÉÉ>{Éà ©É«ÉÉâ. lÉÉà ©ÉÖ»ÉÉàʱÉ{ÉÒ{Éà lÉà{ÉÉ »ÉäÊ{ÉHà NÉÉà³Ò ©ÉÉùÒ qÒyÉÒ. >Ê{qùÉ NÉÉÅ y ÉÒ{Éà lÉà { ÉÉW ¥ÉÉàeÒNÉÉeâ NÉÉà³ÒoÉÒ ´ÉÓyÉÒ qÒyÉÒ. «ÉÉq ù¾à, »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ NÉ©Éà lÉà´ÉÉà ©É¾É{É Hà, ¡ÉÊ»Éu ´«ÉÎGlÉ ¾Éà«É lÉà ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉ ¶ÉùiÉà oÉ«ÉÉà W Uà. Y´É{É +¶ÉɹÉlÉ Uà, ©ÉÞl«ÉÖ ¶ÉɹÉlÉ Uà. +ÊlÉ©ÉÖGlÉH HÖ©ÉÉùà »ÉÉSÉÖ W HÂÖÅ Hà ¾ÖÅ {ÉoÉÒ XiÉlÉÉà Hà G«ÉÉÅ, G«ÉÉùà, Hà´ÉÒ ùÒlÉà ©ÉÞl«ÉÖ oɶÉà. +É÷ +É÷±ÉÉ xº÷ÉÅlÉÉà Xà +É~ÉiÉ{Éà {ÉoÉÒ WNÉÉ´ÉÒ ¶ÉHlÉÉ lÉÉà +É~ÉiÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà G«ÉÉÅ XNɶÉÖÅ? ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾ÉoÉàoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »´ÉW{É{ÉÉ ¶É¥É{Éà W±ÉÉ´É{ÉÉù ~ÉiÉ +à©É W Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà ¾ÖÅ lÉÉà ¾Y PÉiÉÖ Y´ÉÒ¶É. AqÇÖ{ÉÉ +àH ¶ÉÉ«Éùà »Él«É H¾Ò qÒyÉÖ Uà Hà, `¾©É ¾ÉáNÉà YÅqNÉÒ ©Éá NÉÖ{¾àNÉÉù +àH ¥ÉÉù, X«ÉáNÉà «ÉÉùÉà Hà HÅyÉÉà ~Éù ¾ÉàHù »É´ÉÉù.'

ceOegj JeeCeer mes meyekeÀes meeR®evee meerKees, ceOegj J³eJenej mes DeHevee yeveevee meerKees~ keÀHeì keÀer peer l e mes nej De®íer nw , efkeÀmeer keÀe efo} peerlevee nes lees Òesce keÀjvee meerKees~~ Òemlegelf eë Þeer DeefJeveeµe ®eesjef[³ee pewve

©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É +{ÉÅlÉùÉ«É ¶Éàc ¾. {ÉÒ~ÉÉ¥Éà{É Ê~É«ÉֺɧÉÉ> ¶Éàc ö ÊSÉ. yÉ©ÉÔ, ÊSÉ. ©ÉämÉÒ Ê¾{ÉÉ ~Éùà¶ÉHÖ©ÉÉù ©ÉNÉÒ«ÉÉ ö +ÉùlÉÒ SÉàlÉ{É ¥Éù´ÉÉʳ«ÉÉ ¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH &


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

7

»ÉÅ»ÉÉù ùà±ÉNÉÉeÒ Xà´ÉÉà Uà... ■

±ÉàLÉH & ©É{ÉÉàW eà±ÉÒ´ÉɳÉ, ùÉWHÉà÷ (©ÉÉà.& 098241 14439)

»ÉÅ » ÉÉù »´ÉÉoÉÔ±ÉÉà Uà , »ÉÅ » ÉÉù HÉ´ÉÉqÉ´ÉÉ´ÉɳÉà Uà, »ÉÅ»ÉÉù NÉÚ W ùÒ ¥ÉXù{ÉÉ §ÉÅ N ÉÉù Wà ´ ÉÉà Uà . »ÉÅ»ÉÉù ʴɶÉà +É´ÉÖÅ ¥ÉyÉÖ +{Éà H É{Éà H ÊSÉÅ l ÉHÉà ±ÉàLÉHÉà ±ÉLÉlÉÉ ¾Éà«É Uà lÉàoÉÒ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ{Éà ~ÉiÉ ~Éù©ÉHÞ~ÉÉ³Ö ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ©É¾É´ÉÒù »´ÉÉ©ÉÒ+à Wä{É q¶ÉÇ{É©ÉÉÅ £ù©ÉÉ´«ÉÖÅ Hà »ÉÅ»ÉÉù »ÉÉNÉù Wà´ÉÉà Uà +à÷±Éà Hà »É©ÉÖr{ÉÒ Wà©É »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉà ~ÉiÉ lÉÉNÉ ©É³´ÉÉà ©É¾É ©ÉÖ¶Hà±É Uà. ~ÉÚ. »ÉÅlÉÉà{ÉÉ q¶ÉÇ{ÉÉoÉâ Êq±¾Ò lÉà©ÉW H±ÉHnÉÉ ÷Äà>{É©ÉÉÅ ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ HùlÉÉÅ +{ÉàH LÉ÷©ÉÒcÉ +{ÉÖ§É´É oÉ«ÉÉ, »ÉÉoÉà ù¾à±ÉÉ ¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÉ XiÉHÉùÉà »ÉÉoÉà yÉ©ÉÇSÉSÉÉÇ HùlÉÉÅ +{Éà ÷Äà>{É{ÉÉÅ r¶«ÉÉà Ê{ɾɳlÉÉÅ ©É{É©ÉÉÅ +à´ÉÉà ¡ÉüÉ oÉ«ÉÉà Hà ¶ÉÖÅ »ÉÅ»ÉÉù ùà±ÉNÉÉeÒ Wà´ÉÉà Uà lÉà©É {É H¾Ò ¶ÉHÉ«É? HÉùiÉHà +àH W NÉÉeÒ©ÉÉÅ ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ HùlÉÉÅ ©ÉÖ»ÉÉ£ùÉà{ÉÖÅ y«Éà«É +±ÉNÉ +±ÉNÉ ¾Éà«É Uà. +©ÉÖH ±ÉÉàHÉà ±ÉN{É Hà ¶ÉÖ§É ¡É»ÉÅNÉÉà©ÉÉÅ ¾ÉWùÒ +É~É´ÉÉ WlÉÉÅ ¾Éà«É Uà lÉÉà +©ÉÖH »©É¶ÉÉ{É «ÉÉmÉÉ, ¸ÉuÉÅW汃 Hà »ÉÉqeÒ©ÉÉÅ ´«É´É¾Éù »ÉÉSÉ´É´ÉÉ WlÉÉÅ ¾Éà«É. +©ÉÖH{Éà ÷Äà>{É yÉÒ©ÉÒ SÉɱÉà lÉà©ÉÉÅ +É{ÉÅq C.A. Deven L. Thakkar

+É´ÉlÉÒ ¾Éà«É Uà. HÉà> ´Éà~ÉÉùÒ+Éà ©ÉÉ±É ~ÉùSÉà] Hù´ÉÉ WlÉÉÅ ¾Éà«É Uà Wà +©ÉÖH ©ÉÉ±É »Éà±É Hù´ÉÉ WlÉÉÅ ¾Éà«É Uà. +©ÉÖ H ©ÉÖ » ÉÉ£ùÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ »÷à¶É{É +É´ÉlÉÉÅ ClÉùÒ WlÉÉ ¾Éà«É Uà lÉÉà +©ÉÖH{ÉÒ ¾É´ÉùÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÒ ±ÉÉáNÉ W{ÉÔ ¾Éà«É Uà lÉà´ÉÒ ùÒlÉà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ~ÉiÉ +©ÉÖH Y´ÉÉà{ÉÖÅ +±~É +É«ÉÖº«É ¾Éà´ÉÉoÉÒ ~Éù±ÉÉàHà ´É¾à±ÉÉ ¡É«ÉÉiÉ HùÒ WlÉÉÅ ¾Éà«É Uà lÉÉà +©ÉÖH Y´Éq«ÉÉ ¡Éà©ÉÒ+Éà+à ~ÉÚ´ÉÇ Y´Éq«ÉÉ lÉà©ÉW +{ÉàH Y´ÉÉà{Éà ¶ÉÉlÉÉ ~É©ÉÉeÒ ¾Éà´ÉÉoÉÒ lÉà{ÉÉ £³»´É°~Éà Ê{ÉùÉàNÉÒ qÒPÉÉÇ«ÉÖ §ÉÉàNÉ´ÉlÉÉÅ ¾Éà«É Uà. +©ÉÖH ~ÉÖi«É¶ÉÉ³Ò +Él©ÉÉ+Éà ÷Äà>{É©ÉÉÅ +à.»ÉÒ.HÉàSÉ©ÉÉÅ +ÉùÉ©ÉqÉ«ÉH ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ HùlÉÉÅ ¾Éà«É Uà lÉÉà +©ÉÖH{Éà ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÖÅ lÉÉà cÒH »ÉùLÉÒ ùÒlÉà ¥Éà ~ÉNÉà C§ÉÉ ù¾à´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ ©É³lÉÖÅ {ÉoÉÒ Wà ¡É»lÉÖlÉ ÊSÉmÉ©ÉÉÅ Ê{É¾É³Ò ¶ÉHÉ«É Uà, lÉà{ÉÒ ùÒlÉà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÖLÉÒ ±ÉÉàHÉà +à¶ÉÉà +ÉùÉ©ÉoÉÒ Y´ÉlÉÉÅ ¾Éà«É Uà lÉÉà +©ÉÖH{Éà ¥É÷HÖÅ ùÉà÷±ÉÉà ~ÉiÉ ©É³lÉÉà {ÉoÉÒ. ÷Äà>{É{ÉÉÅ +àH W HÉàSÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉWÖ{ÉÒ »ÉÒ÷ A~Éù ¥Éàcà±ÉÉ ©ÉÖ»ÉÉ£ùÉà{ÉÒ +©ÉÖH ¾ùHlÉ{Éà

Chartered Accountant

DEVEN

Fact.: 2516 8241 ● Offi.: 2501 0010 Cell : 9892715551 ● Email: dlthokkar@gmail.com

E N T E R P R I S E S MFG. OF: CORRUGATED BOXES

Factory : D-3, Ashapura Society, Opp. Hotel Gurudev, J. M. M. Road, Ghatkopar (W), Mumbai-400 084.

Office : 203, Kailash Palace, Upashray Lane, Ghatkopar (E), Mumbai-400 077.


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

HÉùiÉà lÉà+Éà +iÉNÉ©ÉlÉÉÅ ±ÉÉNÉà Uà UlÉÉÅ £ùÒ{Éà »÷à ¶ É{É +É´ÉlÉÉÅ »ÉÖ y ÉÒ lÉà + Éà { Éà ©É{ÉNÉ©ÉlÉÉÅ Hù´ÉÉÅ W ~Éeà Uà, lÉà©É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ~ÉiÉ G«ÉÉùàH »ÉNÉÉ-»{Éà¾Ò+Éà Hà »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ+Éà{ÉÉ ´«É´É¾ÉùÉà «ÉÉàN«É {É ±ÉÉNÉà UlÉÉÅ ©ÉÉ{É´É°~ÉÒ «ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ +ÉÅLÉ +ÉeÉ HÉ{É HùÒ ±Éà÷ NÉÉà Hù´ÉÉoÉÒ Y´É{É°~ÉÒ ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà +É{ÉÅq +É´Éà Uà. +{Éà {É´ÉÉ H©ÉÇ ¥ÉÅyÉ{ÉoÉÒ ~ÉiÉ ¥ÉSÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ~Éù©ÉHÞ~ÉÉ³Ö ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ¡É§ÉÖ ©É¾É´ÉÒù »´ÉÉ©ÉÒ ~ÉÉà l ÉÉ{ÉÒ +Å Ê lÉ©É qà ¶ É{ÉÉ ¸ÉÒ AnÉùÉy«É«É{É »ÉÚ m É{ÉÉ +Éà N ÉiÉһɩÉÉÅ +y«É«É{É©ÉÉÅ +Éà N ÉiÉһɩÉÒ NÉÉoÉÉ©ÉÉÅ £ù©ÉÉ´ÉlÉÉÅ H¾à Uà Hà Wà ©ÉÖ»ÉÉ£ù §ÉÉoÉÖÅ ±ÉÒyÉÉ Ê´É{ÉÉ ©ÉÉNÉâ X«É Uà lÉà ù»lÉà WlÉÉÅ §ÉÚLÉ-lÉù»ÉoÉÒ ~ÉÒeÉ>{Éà qÖ:LÉÒ oÉÉ«É Uà ¡É§ÉÖ+à +àH´ÉһɩÉÒ NÉÉoÉÉ©ÉÉÅ HÂÖÅ Hà Wà ´«ÉÎGlÉ ±ÉÉÅ¥ÉÒ ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ©ÉÉÅ §ÉÉoÉÖ-§ÉÉàW{É ±É>{Éà ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ Hùà Uà lÉà ©ÉÉNÉÇ©ÉÉÅ +ÉNɳ WlÉÉÅ KÉÖyÉÉ-lÉÞ~lÉoÉÒ ùʾlÉ oÉ>{Éà »ÉÖLÉÒ oÉÉ«É Uà. ~ÉÚ. ©É¾Él©ÉÉY ©É.»ÉÉ. ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©É{É{ÉÒ«É ¡É´ÉSÉ{É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´É Y´É{É{ÉÉÅ W{©ÉoÉÒ ±É> ©ÉÞl«ÉÖ »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¡É»ÉÅNÉÉà{Éà +É´ÉùÒ ±Éà´ÉÖÅ §ÉW{É +´ÉÉù {É´ÉÉù »ÉÉŧɳɴÉlÉÉ Hà... ``ùà±É SɱÉÒ §ÉÉ> ùà±É SɱÉÒ qÉà ~ÉÅoÉÉà HÒ ùà±É SɱÉÒ. qÉàe ù¾Ò ¾Úä NɱÉÒ NɱÉÒ...'' ©É¾É~ÉÖùÖºÉÉà ~ÉiÉ H¾à Uà Hà, ¥Éà»É´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ¥Éà»ÉÒ XXà...NÉÉeÒ C~ÉeÒ X«É Uà,

8

©ÉÉ«ÉÉ{ÉNÉùÒ{ÉÒ §ÉÚ±ÉÉ©ÉiÉÒ©ÉÉÅ, ´ÉºÉÉâ ´ÉÒlÉÒ X«É Uà, »ÉNÉÉ-»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ »É´Éâ lÉÉùÉ, lÉÖW{Éà £Éà±ÉÒ LÉÉ«É Uà, HÅSÉ{É Wà´ÉÒ HÉ«ÉÉ lÉÉùÒ, ùÉLÉ©ÉÉÅ ùÉà³É«É Uà ¾É¶É! NÉÉeÒ SÉɱÉÒ.. NÉÉeÒ©ÉÉÅ ¥Éà»Éà±ÉÉ ±ÉNɧÉNÉ qùàH ±ÉÉàHÉà{Éà +à´ÉÉà +{ÉÖ§É´É oÉ«ÉÉà ¾¶Éà Hà NÉÉeÒ ~±Éà÷£Éà©ÉÇ A~Éù C§ÉÒ ¾Éà«É +{Éà ¥ÉÉùÒ©ÉÉÅoÉÒ {ÉWù Hùà +{Éà »ÉÉ©ÉàoÉÒ ¥ÉÒY NÉÉeÒ SÉɱÉà +à÷±Éà +É~ÉiÉ{Éà +à©É oÉÉ«É Hà ¾É¶É! +É~ÉiÉÒ NÉÉeÒ SÉɱÉÒ... ~ÉùÅlÉÖ V«ÉÉÅ ¥ÉÒY ¥ÉÉWÖ WÖ+à lÉÉà NÉÉeÒ càù {ÉÒ càù, lÉà©É +É »ÉÅ»ÉÉù{ÉÒ NÉÉeÒ ~ÉiÉ HÉÅ>H +É´ÉÒ W Uà.

+ÉyÉÖÊ{ÉH Hɳ{ÉÒ {É´ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ+Éà{Éà SÉɱÉÉà LÉÉà÷Ò càù´ÉÒ+à! Ê´ÉvÉ±É«É & Ê´ÉvÉ{ÉÉà V«ÉÉÅ ±É«É-{ÉÉ¶É oÉÉ«É lÉà Ê´ÉvɱɫÉ. ~Éà÷ & Wà NÉ©Éà, ©É³à, +É´Éà lÉà {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÉà AHùeÉà. Ê´ÉvÉ~ÉÒc & Ê´ÉvÉ+à V«ÉÉÅoÉÒ ~ÉÒc £àù´ÉÒ lÉà Ê´ÉvÉ ~ÉÒc. ¶ÉÉ³É & »ÉɱÉÉ+Éà-±ÉÖSSÉÉ{ÉÉà ~ÉÉH lÉä«ÉÉù oÉÉ«É lÉà ¶ÉɳÉ. HÉè±ÉàW & {ÉÉà±ÉàW-[ÉÉ{É{ÉÒ V«ÉÉÅ {É{ÉÉ©ÉÒ {ÉÒH³à lÉà HÉè±ÉàW. ¥ÉɱɩÉÅÊqù & ¥ÉɱÉHÉà{ÉÖÅ ©ÉNÉW UÒ{É´ÉÒ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ WN«ÉÉ lÉà ¥ÉɱɩÉÅÊqù. Ê´ÉvÉoÉÔ & Ê´ÉvÉ{ÉÒ +oÉÔ-{É{ÉÉ©ÉÒ HÉhà lÉà, «ÉÉ{Éà Ê´É{É«É{ÉÉà ´ÉäùÒ ¥É{Éà lÉà Ê´ÉvÉoÉÔ.

¸ÉÒ UNÉ{ɱÉÉ±É Ê´Éd±ÉY ©É¾àlÉÉ

¾. W»É´ÉÅlÉÒ¥Éà{É ¡É§ÉÖ±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ö V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É Ê¾lÉàºÉHÖ©ÉÉù ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù +.»ÉÉä. ùÒ{ÉÉ ÊHÊù÷§ÉÉ> ©É¾àlÉÉ, ÊSÉ. >¶ÉÉ, ÊSÉ. »ÉÉà¾{É, +.»ÉÉä. »ÉÉà{É±É SÉàlÉ{ɧÉÉ> ©É¾àlÉÉ ö Hɱ¾àù (§ÉÒ´ÉÅeÒ) ©ÉÚ³ ¾Êe«ÉÉiÉÉ´ÉɳÉ


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Êe»Éà©¥Éù, 2009

9

»ÉÅ»HÞÊlÉ~Éù{ÉÖÅ +ÉJ©ÉiÉ LÉlÉù{ÉÉH ■

ùÊ»ÉH ~ÉÅSÉÊ©É«ÉÉ, HÉÅÊq´É±ÉÒ (~ÉÊýÉ©É)

+ÉWà SÉ©ÉÇSÉKÉÖoÉÒ Xà>+à lÉÉà +ÅyÉHÉù qà L ÉÉ«É Uà . +ÉÅ l ÉùSÉKÉÖ Ê¥ÉeÉ«Éà ± ÉÉà Uà . ¡É[ÉÉSÉKÉÖ ´Éàq{ÉÉoÉÒ LÉÚ±ÉÒ X«É Uà Hà +É~ÉiÉà G«ÉÉÅ C§ÉÉ UÒ+à? G«ÉÉÅ NÉ> +É~ÉiÉÒ ùà¾àiÉÒ HùiÉÒ? G«ÉÉÅ NÉ«ÉÉ +à OÉÉ©«É Y´É{É{ÉÉ »ÉÅ » HÉù? G«ÉÉÅ NÉ«ÉÉ §ÉÉ´É §Éùà ± ÉÒ ©É¾à©ÉÉ{ÉNÉÒùÒ? G«ÉÉÅ NÉ«ÉÖ »ÉÉqÖ +{Éà yÉ©ÉÇ©É«É Y´É{É? +ÉWà ´«ÉÎGlÉ, HÖ÷ÖÅ¥É Hà »É©ÉÉW{Éà yÉ©ÉÇÊ¡É«É {ÉoÉÒ lÉÉà ~ÉÊùiÉÉ©É ¶ÉÖÅ +ɴɶÉà lÉà lÉÉà §ÉÉÊ´É W H¾à¶Éà NÉÉ©ÉeÉ+Éà §ÉÉÅN«ÉÉ Wà{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ´É¾à´ÉÉù +{Éà »É©ÉWiÉ ¾lÉÒ +à ´ÉeÒ±ÉÉà+à Ê´ÉqÉ«É ±ÉÒyÉÒ »ÉÅ«ÉÖGlÉ HÖ÷ÖÅ¥ÉÉà lÉÚ÷«ÉÉÅ +©Éà ¥Éà +{Éà +©ÉÉùÉ ¥Éà +à HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ oÉ>. Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ ÷ÚÅHÒ oÉ> +à÷±ÉàW rʺ÷ {ÉWù oÉ> NÉ>. +ÉWà ~ÉÊýÉ©É{ÉÉ ~É´É{ÉÉà §ÉÉäÊlÉH »ÉÖLÉ ´Éä§É´É +{Éà ©É{ÉÉàùÅW{É{ÉÉ »ÉÉyÉ{ÉÉà+à HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ{Éà ¾iÉÒ {ÉÉLÉÒ §ÉiÉlÉù©ÉÉÅoÉÒ NÉiÉlÉù SÉɱ«ÉÖ NÉ«ÉÖÅ ´É¾à´ÉÉù©ÉÉÅoÉÒ Ê´É´ÉàH +{Éà ©É«ÉÉÇqÉ NÉ«ÉÉ ¶ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É +ɴɶÉà? ¡Éq¶ÉÇ{É Hù{ÉÉùÉ +ÉNÉ±É {ÉÒH³Ò NÉ«ÉÉ »ÉÉSÉÉ q¶ÉÇ{É´ÉÉ³É ~ÉÉU³ ù¾Ò NÉ«ÉÉ ~Éä»ÉÉ{ÉÉ Xàùà +ÉÅY {ÉÉLÉ{ÉÉùÉ ´ÉyÉÒ NÉ«ÉÉ. lÉà o ÉÒ +Éy«ÉÉÎl©ÉHlÉÉoÉÒ ©ÉÉÅY ùÉLÉ{ÉÉùÉ ~ÉÉU³

ù¾Ò NÉ«ÉÉ. ©É{É{Éà oÉÉ«É Uà . +É~ÉiÉà ´É{É©ÉÉÅ o ÉÒ A~É´É{É©ÉÉÅ W>+à Hà ùiÉ©ÉÉÅ? NÉ©Éà lÉà©É ¾Éà> »ÉÅ»HÞÊlÉ §ÉÚ±«ÉÉ UÒ+à ¡ÉHÞÊlÉoÉÒ qÚù NÉ«ÉÉ UÒ+à. lÉàoÉÒ W Ê´ÉHÞÊlÉ©ÉÉÅ ±É~Éà÷É> NÉ«ÉÉ UÒ+à +ÉWà »ÉÅ»HÞÊlÉ©ÉÉÅ Ê´ÉHÞÊlÉ +É´ÉÒ NÉ> Uà. »ÉÅ»HÉù©ÉÉÅ +¾ÅHÉù +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà +{Éà yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ +yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ HiÉ +É´ÉÒ NÉ«ÉÖ Uà. {ÉʾlÉù +É´ÉÒ Êq¶ÉɶÉÚ{«É qÉà÷ {É W ¾Éà«É +àH Ê´ÉSÉÉù ©ÉÉNÉÒ ±Éà Uà. G«ÉÉÅ NÉ> +à »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÒ »ÉÖ´ÉÉ»É l«ÉÉNÉ{ÉÖ lÉàW +{Éà »É©É~ÉÇiÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ? ÷Ò´ÉÒ{ÉÒ Ê»ÉùҫɱÉÉà+à +É~ÉiÉ{Éà +{Éà +É~ÉiÉÉ HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÉ »ÉÅ~É{Éà ´ÉàùiÉ UàùiÉ HùÒ {ÉÉÅL«ÉÖÅ lÉà©ÉÉÅ ¶ÉÅHÉ {ÉoÉÒ {É´ÉÒ ~ÉàhÒ{Éà HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ +{Éà ©ÉÉà»Éɳ{ÉÒ ~ÉiÉ LÉ¥Éù {ÉoÉÒ V«ÉÉùà +ÉWà »´ÉÉoÉÇ{ÉÉ lÉÉÅlÉiÉà ¥ÉÅyÉÉ«Éà±ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà G«ÉÉ »ÉÖyÉÒ ù¾à¶Éà lÉà H¾à´ÉÉ«É {É¾Ó +ÉWà XNÉ´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. »É©ÉWiÉ{ÉÒ W°ù Uà. Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. {ÉʾlÉù Y´É{É©ÉÉÅ SÉÉàPÉÊe«ÉÉÅ ±ÉÉ§É ¶ÉÖ§É {É¾Ó ù¾à. Êq¶ÉÉ+Éà ANÉ©ÉiÉÒ {Éʾ ù¾à ~ÉUÒ{ÉÉà ~É»lÉÉ´ÉÉà {ÉHÉ©ÉÉà Uà. »É©ÉÉW »ÉÉ©Éà ¡ÉÊlÉHÚ³lÉÉ +É´Éà +à ~ɾà±ÉÉÅ +{ÉÖHÚ³lÉÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ +~É{ÉÉ´ÉÒ+à +à W »É©É«É{ÉÖÅ ~ÉNɱÉÖ H¾à´ÉɶÉà.

With Best Wishesh From

Prabhaben Vrajlal Sheth Family


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Êe»Éà©¥Éù, 2009

10

lÉ©ÉÉùÉ +ɧÉÚºÉiÉÉà ¶ÉÖÅ H¾à Uà? ■

¸ÉÒ©ÉlÉÒ +°iÉÉ¥Éà{É §ÉùlɧÉÉ> ~ÉÉùàLÉ, ©ÉÖ±ÉÖÅe

§ÉÉùlÉÒ«É {ÉÉùÒ +{Éà +ɧÉÚºÉiÉÉà{ÉÉà {ÉÉlÉÉà ~ÉùÉ~ÉÚ´ÉÇoÉÒ +lÉÚ÷ Uà. ~ÉàhÒ qù ~ÉàhÒ +É »ÉÅ¥ÉÅyÉ ~ÉÚùÉ Ê´É¹ÉÉ»ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÉà +É´Éà Uà. {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É ¡É»ÉÅNÉà +ɧÉÚºÉiÉ Hà qÉNÉÒ{ÉÉ{ÉÖÅ »oÉÉ{É ©É¾l´É{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà, ¡É»ÉÅNÉ {É ¾Éà«É lÉÉà ~ÉiÉ +©ÉÖH ¡ÉHÉù{ÉÉ qÉNÉÒ{ÉÉ ¥ÉÉùà©ÉÉ»É ~ɾàù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. »ÉÅ»HÞÊlÉ WÚ{ÉÒ ¾Éà«É Hà {É´ÉÒ, qÉNÉÒ{ÉÉ{ÉÖÅ »oÉÉ{É +{Éà ©É¾l´É W³´ÉÉ> ùÂÖÅ Uà. ¡ÉÉSÉÒ{É HɳoÉÒ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ WÖqÉ WÖqÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ qÉNÉÒ{ÉÉ ¡ÉSÉʱÉlÉ Uà. »ÉÉà{ÉÖÅ, SÉÉÅqÒ, ±ÉÉLÉ, ©ÉÉàlÉÒ, Ê~Énɳ, ~±ÉÉÊ»÷H, ¾ÉoÉÒqÉÅlÉ +É´ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ yÉÉlÉÖ Hà »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅoÉÒ +ɧÉÚºÉiÉÉà lÉä«ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. {É´ÉÉ W©ÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà qÉNÉÒ{ÉÉ{ÉÉ »´É°~É©ÉÉÅ £àù£Éù oÉ«ÉÉà, ~ÉùÅlÉÖ qÉNÉÒ{ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ PÉ÷Ò {ÉoÉÒ. ©ÉÉàÅPÉ´ÉÉùÒ{ÉÒ ¥ÉÚ©ÉÉ¥ÉÚ©É UlÉÉÅ ]´ÉàùÒ{ÉÒ qÖHÉ{Éà oÉlÉÒ NÉÒùqÒ Xà>{Éà qÉNÉÒ{ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉàHÊ¡É«ÉlÉÉ{ÉÉà L«ÉÉ±É +É´Éà Uà. qÉNÉÒ{ÉÉ §É±Éà ¶ÉÉàLÉ ©ÉÉ÷à Hà ¡ÉÊlɺcÉ ©ÉÉ÷à ~ɾàù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ ´Éä[ÉÉÊ{ÉH HÉùiÉ ~ÉiÉ Uà lÉà{ÉÒ PÉiÉÉ{Éà XiÉ ¾ÉàlÉÒ {ÉoÉÒ. ¶ÉùÒù{ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ +ÅNÉÉà ~Éù qÉNÉÒ{ÉÉ ~ɾàù´ÉÉoÉÒ Wà lÉà +´É«É´É{ÉÉ Ê´Éʶɺ÷ Ê¥ÉÅqÖ ~Éù q¥ÉÉiÉ +É~Éà Uà +{Éà ùÉàNÉ©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÖÎGlÉ ©É³à Uà +oÉ´ÉÉ ùÉàNÉ oÉlÉÉà {ÉoÉÒ. qÉNÉÒ{ÉÉ{ÉÉ q¥ÉÉiÉoÉÒ +àH ¡ÉHÉù{ÉÖÅ +àG«ÉÖ¡Éà¶Éù oÉÉ«É Uà. ©É{ÉÖº«É{ÉÖÅ ¶ÉùÒù ~ÉÅSÉyÉÉlÉÖ{ÉÖÅ +oÉÉÇlÉÃ

~ÉÅSÉlÉl´ÉÉà{ÉÖÅ ¥É{Éà±ÉÖÅ Uà. +´É«É´É{ÉÉ Ê¥ÉÅqÖ ~Éù q¥ÉÉiÉ ±ÉÉNÉ´ÉÉoÉÒ ù»ÉÉàl~ÉÉqH OÉÅÊoÉ »ÉÊJ«É ¥É{Éà Uà +{Éà ~ÉÉÅSÉ lÉl´ÉÉà{ÉÖÅ »ÉÅlÉÖ±É{É ÷HÒ ù¾à´ÉÉ©ÉÉÅ ©Éqq Hùà Uà. Xà ~ÉÉÅSÉ lÉl´ÉÉà{ÉÖÅ »É©ÉlÉÖ±É{É LÉÉàù´ÉÉ«É lÉÉà +{ÉàH ùÉàNÉÉà{Éà +É©ÉÅmÉiÉ ©É³à Uà. +É ùÉàNÉÉà »ÉÉ©Éà ±Ée´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà, Wà qÉNÉÒ{ÉÉ{ÉÉ q¥ÉÉiÉ{Éà HÉùiÉà A§Éùà Uà. ¶ÉùÒù{ÉÉ WÖqÉ WÖqÉ §ÉÉNÉ ~Éù ~ɾàùÉlÉÉ qÉNÉÒ{ÉÉ ´Éeà +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù{Éà Ê´Éʶɺ÷ ùÉàNÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÖÎGlÉ ©É³à Uà. ~ÉNÉ©ÉÉÅ ]ÉÅ ] ù ~ɾà ù ´ÉÉoÉÒ PÉÚ Å ÷ iÉ{ÉÉà qÖ:LÉÉ´ÉÉà, WÚ{ÉÉà ´«ÉÉÊyÉ, +¶ÉÎGlÉ, ¾É> ¥±Ée¡Éà¶Éù Wà´ÉÉ ùÉàNÉÉà oÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ù¥ÉÉùÒ ©Éʾ±ÉÉ+Éà ~ÉNÉ©ÉÉÅ SÉÉÅqÒ{ÉÉ §ÉÉùàLÉ©É HeÉ ~ɾàùà Uà lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ ¶ÉÉàLÉ HùlÉÉÅ »´ÉÉ»oÉ{ÉÖÅ ©É¾l´É ´ÉyÉÉùà Uà. ~ÉNÉ{ÉÒ +ÉÅNɳÒ+Éà©ÉÉÅ SÉÉÅqÒ Hà +{«É yÉÉlÉÖ{ÉÒ ùÓNÉ ~ɾàù´ÉÉoÉÒ ¶ÉùqÒ, AyÉù»É, HÉ{É lÉoÉÉ +ÉÅLÉ{ÉÉ ùÉàNÉÉà oÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ¾ÉoÉ{ÉÒ +ÉÅNɳÒ+Éà©ÉÉÅ ´ÉÓ÷Ò ~ɾàù´ÉÉoÉÒ H©Éù{ÉÉà qÖ:LÉÉ´ÉÉà, PÉÚÅ÷iÉ +{Éà HÉàiÉÒ{ÉÉà qÖ:LÉÉ´ÉÉà, LɧÉÉ{ÉÉ »ÉÉÅyÉÉ{ÉÉà qÖ:LÉÉ´ÉÉà lÉoÉÉ ¾ÉeHÉ©ÉÉÅ oÉlÉÒ H³lÉù qÚù oÉÉ«É Uà. ùÉW»oÉÉ{ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ+Éà ´Éɳ{ÉÒ »ÉáoÉÒ©ÉÉÅ ±É÷HlÉÒ SÉà>{É ~ɾàùà Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ ©ÉÉÊ»ÉH »mÉÉ´É{ÉÒ +Ê{É«ÉÊ©ÉlÉlÉÉ, ¡ÉW{É{ÉÉ ùÉàNÉÉà, Ê~ÉnÉ, ©ÉÉoÉÖÅ qÖ:LÉ´ÉÖ, SÉIù +É´É´ÉÉ, +Ê{ÉrÉ{ÉÉà ùÉàNÉ +{Éà +ÉÅLÉ{ÉÉ ùÉàNÉÉà oÉlÉÉ {ÉoÉÒ +{Éà


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

©ÉNÉW ¶ÉÉÅlÉ ù¾à Uà. +É~ÉiÉÉ qà¶É{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ XÊlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉà÷ÉÅ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ ©ÉɳÉ, ©ÉiÉHÉ{ÉÒ ©ÉɳÉ, ±ÉÉàHÒ÷, ©ÉÉqʳ«ÉÖÅ, yÉÉlÉÖ{ÉÉ ~ÉÖùÉiÉÉ Ê»ÉIÉ©ÉÉÅoÉÒ ¥É{ÉÉ´Éà±ÉÉ qÉNÉÒ{ÉÉ ~ɾàù´ÉÉ{ÉÉà Êù´ÉÉW Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ q©É +{Éà ¹ÉÉ»É{ÉÉ ùÉàNÉÉà C±É÷Ò +{Éà ~ÉÉSÉ{ÉlÉÅmÉ{ÉÉ ùÉàNÉÉà ~Éù Ê{É«ÉÅmÉiÉ +É´Éà Uà. {ÉÉ{ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{ÉÒ H©Éùà HÅqÉàùÉà ~ɾàùÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉoÉÉ Uà. +É HÅqÉùÉà HɱÉÒ XeÒ qÉàùÒ{Éà Hà SÉÉÅqÒ{ÉÒ »ÉÉÅH³{ÉÉà ¥É{Éà±ÉÉà ¾Éà«É Uà. HÅqÉàùÉ{ÉÒ »ÉÉÅH³©ÉÉÅ Hà÷±ÉÒH ´ÉLÉlÉ PÉÚPÉùÒ ~ÉiÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ ¥ÉɳHÉà©ÉÉÅ ¾Ê{ÉÇ«ÉÉ Wà´ÉÉ ùÉàNÉÉà oÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ©É¾Ò±ÉÉ+Éà ¾ÉoÉ©ÉÉÅ +àH»ÉÉoÉà PÉiÉÒ ¥ÉÅNÉeÒ+Éà ~ɾàùà Uà +oÉ´ÉÉ ¾ÉoÉÒqÉÅlÉ{ÉÒ SÉÚeÒ+Éà ~ɾàùà Uà lÉà{ÉÉoÉÒ DSÉÉ> ´ÉyÉà Uà +{Éà ©Éàq»´ÉÒ~ÉiÉÖÅ +É´ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. ¶ÉùÒù ~ÉÉlɳÖÅ +{Éà »É¡É©ÉÉiÉ

11

ù¾à Uà. +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ+Éà ¾ÉoÉ©ÉÉÅ XeÉÅ SÉÉÅqÒ{ÉÉ HeÉÅ ~ɾàùà Uà lÉà{ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ±ÉÉà¾Ò{ÉÖÅ ~ÉÊù¨É©ÉiÉ »ÉÉùÒ ùÒlÉà oÉÉ«É Uà. HÉ{É Ê´ÉÅyÉÉ´É´ÉÉoÉÒ +{Éà +àùÓNÉ Hà ¥ÉÖaÒ ~ɾàù´ÉÉoÉÒ ¹É»É{É{ÉÉ ùÉàNÉÉà HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ ù¾à Uà. +É ùÒlÉà »ÉÖÅqù qÉNÉÒ{ÉÉ ~ɾàù´ÉÉoÉÒ ©ÉÉmÉ ¥ÉÉ »ÉÉåq«ÉÇ W ´ÉyÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ lÉÅqÖù»lÉÒ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ £É«ÉqÉHÉùH Uà . qÉNÉÒ{ÉÉ ~ɾàù´ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ »É´ÉÇmÉ ±ÉÉà¾Ò{ÉÉà SÉÉàI»É +{Éà Ê{É«ÉÅmÉÊlÉ ¡É´Éɾ SÉɱÉÖ ù¾à Uà. ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ~ÉÅSÉyÉÉlÉÖ{ÉÅÖ HeÖÅ ~ɾàù´ÉÖÅ, HÉ{É©ÉÉÅ HeÒ ~ɾàù´ÉÒ, ¥É~~ÉÒ ±É¾àùÒ{ÉÒ ©ÉÉ£H PÉiÉÉ qÉNÉÒ{ÉÉ ~ɾàù´ÉÉ{ÉÒ £à¶É{É ~ÉÖ°ºÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ Ê´ÉH»ÉÒ Uà . +É´ÉÉ ¥É¾Ö ~ É«ÉÉà N ÉÒ +{Éà ¥É¾ÖNÉÖiÉÒ qÉNÉÒ{ÉÉ ~ɾàùÉà +{Éà lÉÅqÖù»lÉ ù¾Éà.

ʴɹÉ{ÉÖÅ »É´ÉÉÇÊyÉH NÉù©É ´ÉºÉÇ 2010 ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´É»ÉÊWÇlÉ ¾ÉÊ{ÉHÉùH £àù£ÉùÉà oÉ> ùÂÉ Uà. 160 ´ÉºÉÇ{ÉÉ <ÊlɾɻɩÉÉÅ »É´ÉÉÇÊyÉH NÉù©É ´ÉºÉÇ 1998 ùÂÖÅ Uà. Xà Hà ÊúÉ÷{É{ÉÒ ´ÉàyɶÉÉ³É (©Éà÷){ÉÉ +ÊyÉHÉùÒ+Éà{ÉÖÅ ©ÉÉ{É´ÉÖÅ Uà Hà OÉÒ{É ¾ÉA»ÉHÉà»É{ÉÒ ¾ÉÊ{ÉHÉùH +»ÉùÉà ´ÉyÉ´ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉÉà +É´ÉlÉÉ ´ÉºÉâ ´ÉäʹÉH »ÉùàùÉ¶É lÉÉ~É©ÉÉ{É 1961 oÉÒ 1990{ÉÉ »ÉùàùÉ¶É lÉÉ~É©ÉÉ{É HùlÉÉ +ɶÉùà 0.6 »Éà±»ÉÒ«É»É ´ÉyÉÖ NÉù©É ¾¶Éà. ¡É¶ÉÉÅlÉ ©É¾É»ÉÉNÉù©ÉÉÅ SÉɱÉlÉÖÅ NÉù©ÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ SÉJ +±É-Ê{É{ÉÉà{ÉÒ ©ÉÉcÒ +¶Éù 1998 HùlÉÉ {É¥É³Ò Uà. ~ÉiÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ {ÉÖH¶ÉÉ{ÉHÉùH ´ÉÉ«ÉÖÅ £áHÉ´ÉÉoÉÒ ~ÉÊùλoÉÊlÉ ¥ÉNÉeà lÉà´ÉÒ »ÉŧÉÉ´É{ÉÉ qàLÉÉ«É Uà. Xà Hà `N±ÉÉà¥É±É ´ÉÉàÊ©ÉÈNÉ ~ÉÉàʱɻÉÒ £ÉA{eà¶É{É'+à ©Éà÷{ÉÒ +ÉèÊ£»É ~Éù +ÉKÉà~É ©ÉÚH¬Éà Uà Hà lÉà HÉà~É{ɾàNÉ{É LÉÉlÉà SÉɱÉlÉÒ +ÉÅlÉùùɺ÷ÄÒ«É ´ÉÉ÷ÉPÉÉ÷Éà©ÉÉÅ ùÉWHÒ«É ¾»lÉKÉà~É HùÒ ùÂÉ Uà.

GAYATRI

AIR

INTERNATIONAL

9, Shubham Karoti Bldg., Opp. S. T. Bus Stand, Baji Prabhu Chowk, Dombivli (East) - 421 201. Phone: +91 251-2456255 / 5613416 / 2449207 Fax: +91 251-2456129 From Mumbai Code 95251 for dombivli E mail : gayatri81@vsnl.com Yahoo ID : saturn_rebel@yahoo.com


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Êe»Éà©¥Éù, 2009

12

©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ ©ÉHÉ{É «ÉÉàNÉ ■

»ÉÅH±É{É & W«ÉqÒ~É Wà. HÉ©ÉqÉù

©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ ©ÉHÉ{É{ÉÒ +ɴɶ«ÉHlÉÉ W°ùÒ Uà. ©ÉHÉ{É©ÉÉÅ ´«ÉÎGlÉ{Éà ¶ÉÉÅ Ê lÉ{ÉÒ +{ÉÖ § ÉÚ Ê lÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà . W{©ÉHÖÅeʱɩÉÉÅ ¥ÉÉù §ÉÉ´ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ SÉÉàoÉÉ §ÉÉ´É A~ÉùoÉÒ ©ÉHÉ{É »ÉÖLÉ XiÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ©ÉHÉ{É{ÉÉà HÉùH Oɾ ©ÉÅNɳ Uà. SÉÉàoÉÉ »oÉÉ{É{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ ¥É³´ÉÉ{É ¾Éà«É lÉÉà ©ÉHÉ{É »ÉÖLÉ »ÉÉ° ©É³à. Ê{É«É©É 1) SÉÉàoÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ¶ÉÖ§É ùÉ榃 ¾Éà«É lÉà{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ ¥É³´ÉÉ{É ¾Éà«É lÉÉà ´«ÉÎGlÉ{Éà »ÉÉ° ©ÉHÉ{É »ÉÖLÉ ©É³à Uà. 2) NÉÖ° HHÇ ùÉʶÉ{ÉÉà ¾Éà«É Hà ¶ÉÖJ ©ÉÒ{É ùÉʶÉ{ÉÉà +{Éà lÉà SÉÉàoÉà +É´Éà±ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ©ÉÉà÷ÖÅ ©ÉHÉ{É ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É lÉoÉÉ ù©ÉiÉÒ«É »oɳ{ÉÒ {ÉYH ¾Éà«É lÉà´ÉÒ WN«ÉÉ+à ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É. 3) ¥ÉÖyÉ +à H{«ÉÉ ùÉʶÉ{ÉÉà SÉÉàoÉà +É´Éà±ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ©ÉHÉ{É ¥ÉXù{ÉÒ ©Éy«É©ÉÉÅ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É. 4) ùÉ¾Ö SÉÉàoÉÉ »oÉÉ{Éà ¾Éà«É lÉÉà WÖ{ÉÖÅ ©ÉHÉ{É ©É³à, +{Éà lÉà LÉùÉ¥É Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà. 5) ©ÉHù ùÉʶÉ{ÉÉà ©ÉÅNɳ SÉÉàoÉÉ »oÉÉ{Éà ¾Éà«É lÉÉà »ÉÉ° ©ÉHÉ{É ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É, lÉà ~ɾÉeÒ ¡Éqà¶É Hà £É©ÉÇ ¾ÉA»É »ÉÉoÉà{ÉÖÅ ©ÉHÉ{É ¾Éà«É. 6) HàlÉÖ SÉÉàoÉÉ »oÉÉ{Éà ¾Éà«É lÉÉà ©ÉHÉ{É {ÉÉ{ÉÖ ©É³à, lÉà ©ÉHÉ{ÉoÉÒ ´«ÉÎGlÉ{Éà »ÉÅlÉÉàºÉ {É

¾Éà«É. 7) ©ÉàºÉ ùÉʶÉ{ÉÉà »ÉÚ«ÉÇ SÉÉàoÉà ¾Éà«É lÉÉà ©ÉHÉ{É »ÉÖLÉ »ÉÉ° ©É³à. »ÉùHÉùÒ ~±ÉÉà÷ +oÉ´ÉÉ ¾ÉA»ÉÓNÉ ©ÉHÉ{É »ÉÉ° ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É. 8) {ÉÒSÉ ùÉʶÉ{ÉÉ OɾÉà SÉÉàoÉÉ »oÉÉ{Éà ¾Éà«É Hà ¶ÉmÉÖ ùÉʶÉ{ÉÉ OɾÉà SÉÉàoÉÉ »oÉÉ{Éà +É´Éà±ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà +oÉ´ÉÉ UdÉ lÉoÉÉ +Éc©ÉÉ »oÉÉ{É{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ SÉÉàoÉÉ »oÉÉ{Éà +É´Éà±ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ´«ÉÎGlÉ §ÉÉeÉ{ÉÉ ©ÉHÉ{É©ÉÉÅ ù¾àlÉÉà ¾Éà«É. 9) NÉÖ° ±ÉN{É©ÉÉÅ ¾Éà«É +oÉ´ÉÉ ±ÉN{Éà¶É NÉÖ° SÉÉàoÉà ¾Éà«É lÉoÉÉ {É´É©ÉÉŶɩÉÉÅ lÉà ¶ÉÖ§É »oÉÉ{Éà +É´Éà±ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ʴɶÉɳ ©ÉHÉ{É ©É³à, ´ÉùÅeÉ©ÉÉÅ £³Éà{ÉÉ ´ÉÞKÉÉà ´ÉyÉÖ ¾Éà«É. 10) SÉÉàoÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ¶ÉÖJ-±ÉN{É©ÉÉÅ Hà {É´É©ÉÉŶɩÉÉÅ ¶ÉÖ§É ¾Éà«É lÉÉà ʴɶÉɳ ©ÉHÉ{É ©É³à, +{Éà ´ÉùÅeÉ©ÉÉÅ £Ý±ÉUÉàe ´ÉyÉÖ ¾Éà«É. 11) SÉÉàoÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ¥ÉÖyÉ-±ÉN{É©ÉÉÅ Hà {É´É©ÉÉŶɩÉÉÅ ¶ÉÖ§É ¾Éà«É lÉÉà ´«ÉÎGlÉ{Éà »ÉÉ° ©ÉHÉ{É ©É³à. ~ÉùÅlÉÖ ´ÉùÅeÉ©ÉÉÅ {ÉHÉ©ÉÉÅ ]Ée ´ÉyÉÖ Xà´ÉÉ ©É³à. 12) SÉÉàoÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ¶ÉÖ§É SÉÅr {É´É©ÉÉŶɩÉÉÅ Hà ±ÉN{É©ÉÉÅ ¶ÉÖ§É ¾Éà«É lÉÉà ©ÉHÉ{É »ÉÉ° ©É³à. ´ÉùÅeÉ©ÉÉÅ {ÉÉʳ«ÉàùÒ{ÉÉ ´ÉÞKÉÉà Xà´ÉÉ ©É³à. 13) SÉÉàoÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ©ÉÅNɳ-±ÉN{É Hà {É´É©ÉÉÅ ¶ É©ÉÉÅ ¶ÉÖ § É ¾Éà « É lÉà ´ÉùÅ e É©ÉÉÅ ¶ÉÉH§ÉÉY{ÉÉ UÉàe ´ÉyÉÖ oÉÉ«É.

¸ÉÒ {É÷´Éù±ÉÉ±É ¾ùY´É{É ¶Éàc Ê´É»ÉÉ´Éqù´ÉÉ³É ¾. W«Éà¶ÉHÖ©ÉÉù {É÷´Éù±ÉÉ±É ¶Éàc, PÉÉ÷HÉà~Éù


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

14) SÉÉà o ÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ »ÉÚ « ÉÇ - ±ÉN{É Hà {É´É©ÉÉŶɩÉÉÅ ¶ÉÖ§É ¾Éà«É lÉÉà »ÉÉ° ©ÉHÉ{É ©É³à. DSÉÉ>´ÉÉ³É ´ÉÞKÉÉà ´ÉyÉÖ ¾Éà«É. 15) SÉÉàoÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ùɾÖ-HàlÉÖ ¥É³´ÉÉ{É ¾Éà«É lÉÉà ʴɶÉɳ ©ÉHÉ{É{ÉÉ ´ÉùÅeÉ©ÉÉÅ ]àùÒ lÉoÉÉ HÉÅ÷É´ÉÉ³É ´ÉÞKÉÉà ´ÉyÉÖ Xà´ÉÉ ©É³à. 16) SÉÉàoÉÉ §ÉÉ´É{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ Hà{r©ÉÉÅ Hà q»É©Éà ¶ÉÊ{É »ÉÉoÉà «ÉÖÊlÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ©ÉÉà÷ÖÅ ©ÉHÉ{É ©É³à. 17) SÉÉàoÉÉ §ÉÉ´É{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ »´ÉNÉÞ¾Ò, ASSÉ ùÉʶÉ{ÉÉà Hà Ê©ÉmÉ ùÉʶÉ{ÉÉà lÉoÉÉ ¶ÉÖ§É Oɾ{ÉÒ rʺ÷´ÉɳÉà ¾Éà«É lÉÉà +ÉàUÒ ©É¾à{ÉlÉà »ÉÉ° ©ÉHÉ{É ¥É{ÉÉ´Éà. 18) SÉlÉÖoÉÉǶÉ{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ {É´É©ÉÉŶɩÉÉÅ Hà{r©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ~ÉÉ~ÉOɾ{ÉÒ rʺ÷ ¾Éà«É +oÉ´ÉÉ SÉÉàoÉÉ{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ +Éc©Éà ¾Éà«É lÉÉà »ÉÉ° ©ÉHÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÖÅ ~Éeà. 19) SÉÉàoÉÉ §ÉÉ´Éà SÉù ùÉ榃 +É´Éà±ÉÒ ¾Éà«É +oÉ´ÉÉ SÉlÉÖoÉâ¶É SÉù ùÉʶɩÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà ¾Éà«É +{Éà ¶ÉÖ§É ©ÉÅNɳ{ÉÒ rʺ÷ ¾Éà«É lÉÉà PÉiÉÉÅ ©ÉHÉ{É ©É³à. 20) SÉÉàoÉÉ lÉoÉÉ q»É©ÉÉ »oÉÉ{É{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ ´ÉSSÉà ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É «ÉÉàNÉ oÉlÉÉà ¾Éà«É +{Éà ©ÉÅNɳ ¥É³´ÉÉ{É ¾Éà«É lÉÉà ©ÉHÉ{É-»ÉÖLÉ »ÉÉ° ©É³à. 21) SÉÉàoÉÉ §ÉÉ´É{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ ~ÉÉÅSÉ©Éà ¾Éà«É lÉoÉÉ {É´É©ÉÉŶɩÉÉÅ Ê©ÉmÉ KÉàmÉ{ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ©ÉHÉ{É »ÉÖLÉ »ÉÉ° ©É³à. 22) ±ÉN{Éà¶É lÉoÉÉ SÉlÉÖoÉâ¶É{ÉÉà ~ÉùÒ´ÉlÉÇ{É «ÉÉàNÉ ¾Éà«É lÉÉà ©ÉHÉ{É-»ÉÖLÉ »ÉÉ° ©É³à. 23) §ÉÉN«Éà¶É Hà{r©ÉÉÅ ¾Éà«É lÉoÉÉ SÉlÉÖoÉâ¶É

13

»´ÉOÉ¾Ò Hà ASSÉ{ÉÉà +{Éà ±ÉN{Éà¶É »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ ¾Éà«É lÉÉà +iÉyÉÉ«ÉÉâ ©ÉHÉ{É ±ÉÉ§É ©É³à. 24) {É´É©ÉÉŶɩÉÉÅ HÖÅe±ÉÒ©ÉÉÅ ±ÉN{Éà¶É-»ÉÚ«ÉÇùɾÖ{ÉÒ «ÉÖÊlÉ lÉoÉÉ ©ÉÅNɳ{ÉÒ rʺ÷ ¾Éà«É lÉÉà ©ÉHÉ{É©ÉÉÅ +ÉàÊSÉÅlÉÒ +ÉNÉ ±ÉÉNÉà +{Éà ©ÉHÉ{É {ɺ÷ oÉ> X«É. 25) SÉÉàoÉÉ §ÉÉ´Éà ùɾÖ-¶ÉÊ{É Oɾ{ÉÒ «ÉÖÊlÉ +É´Éà±ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà WÖ{ÉÖÅ ©ÉHÉ{É ©É³à. 26) SÉlÉÖoÉâ¶É +Éc©ÉÉ »oÉÉ{Éà +É´Éà±ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ´ÉÉù»ÉÉ> (qÉqÉ{ÉÖÅ) ©ÉHÉ{É ©É³à. 27) SÉlÉÖoÉâ¶É »ÉÉlÉ©Éà ¾Éà«É lÉÉà »mÉÒ wÉùÉ, {É´É©Éà ¾Éà«É lÉÉà Ê~ÉlÉÉ wÉùÉ, +ÊNÉ«ÉÉù©Éà ¾Éà«É lÉÉà Ê©ÉmÉÉà wÉùÉ, ~ÉÉÅSÉ©Éà ¾Éà«É lÉÉà »ÉÅlÉÉ{É wÉùÉ, SÉÉàoÉà ¾Éà«É lÉÉà ©ÉÉlÉÉ wÉùÉ, q»É©Éà ¾Éà«É lÉÉà »´É ¡É«Él{ÉoÉÒ »ÉÉ° ©ÉHÉ{É ©É³à. 28) SÉlÉÖoÉâ¶É{ÉÒ q¶ÉÉ Hà ¶ÉÖ§É Oɾ{ÉÒ q¶ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉHÉ{É »ÉÖLÉ »ÉÉ°Å ©É³à.

WÖqÒ WÖqÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉÅ {ÉÉ©É NÉÖWùÉlÉÒ ................... ¡É§ÉÖ->¹Éù +ÅOÉàY ............................ NÉÉèe AqÖÇ ................................ ¾H X~ÉÉ{ÉÒ .......................... ¶ÉÒ{É W©ÉÇ{É .............................. NÉà÷ ¤à{SÉ ................................. zÉÖ »´ÉÒe{É ........................... NÉÉàoÉ +ù¥ÉÒ ........................ +±±Éɾ eSÉ ................................ NÉÉèe »~Éà{ÉÒ¶É ...................... eÒ +Éà¶É ±ÉàÊ÷{É .............. Êq +Éà¶É. ]©«ÉÖ»É

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ¸ÉÒ NÉÉÅeɱÉÉ±É NÉÒùyÉù±ÉÉ±É ¶Éàc 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ¥ÉÉàù»Éq (Ê´É»ÉÉ´Éqù´ÉɳÉ) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

14

ù»ÉÉ«ÉiÉ +ÉäºÉyÉÉà Uà. +É©ÉÉÅ +ÉťɳÉÅ +{Éà ¾ùeà »É´ÉǸÉàºc Uà.

Deece}kebÀ Je³eëmLeeHeveeveeb, njerlekeÀer HeL³eeveeb Þesÿced~

©ÉÉàH±É{ÉÉù& ¸ÉÒ ¡ÉHɶɧÉÉ> lÉÖùLÉÒ«ÉÉ (PÉÉ÷HÉà~Éù)

WùÉ-´«ÉÉÊyÉ{ÉɶÉH ù»ÉÉ«ÉiÉ -ÊSÉÊHl»ÉÉ }eYeesHee³ees efn µemleeveeb jmeeoerveeb jmee³eveced~

`¶ÉùÒù{Éà »´É»oÉ ùÉLÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à AnÉ©É ù»ÉùGlÉÉÊq yÉÉlÉÖ+Éà{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ Wà A~ÉÉ«É wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +à{Éà ù»ÉÉ«ÉiÉ ÊSÉÊHl»ÉÉ H¾à Uà.' +É +É«ÉÖ ´ Éâ q {ÉÒ +iÉ©ÉÉà ± É qà i É Uà . +É{ÉÉoÉÒ WùÉ +oÉÉÇlÉà +Hɳ ´ÉÞul´É +{Éà ´«ÉÉÊyÉ+Éà{ÉÉà {ÉÉ¶É oÉÉ«É Uà. «ÉÖ´ÉÉ{É ´«ÉÎGlÉ©ÉÉÅ ¥É³, ¥ÉÖÊu, ¡É§ÉÉ, ´ÉiÉÇ ´ÉNÉàùà{ÉÒ Wà´ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà +à´ÉÒ W A~ÉλoÉÊlÉ ù»ÉÉ«ÉiÉ ÊSÉÊHl»ÉÉ wÉùÉ ´ÉÞuÉ´É»oÉÉ »ÉÖyÉÒ Xà´ÉÉ ©É³à Uà. ù«ÉÉ»ÉiÉ +ÉäºÉÊyÉ+Éà{ÉÉ »Éà´É{ÉoÉÒ ©É{ÉÖº«É{Éà qÒyÉÉÇ«ÉÖº«É, »©ÉùiɶÉÎGlÉ, yÉÉùiÉɶÉÎGlÉ, +ÉùÉàN«É, lÉÉùÖi«É, ´ÉiÉÇ, ¡É§ÉÉ, AnÉ©É »´Éù, qྠ+{Éà <Î{r«ÉÉà©ÉÉÅ AnÉ©É ¥É³, ¶ÉÖJyÉÉlÉÖ{ÉÒ ¡ÉSÉÖùlÉÉ +{Éà »ÉÖÅqùlÉÉ-+É ¥ÉyÉÉ{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ oÉÉ«É Uà. +ÉťɳÉÅ, ¾ùeà, +¹ÉNÉÅyÉÉ, »ÉlÉÉ´ÉùÒ, »ÉÉ÷ÉàeÒ, NɳÉà, úÉÉÁÒ, Y´ÉÅlÉÒ ´ÉNÉàùà ¸Éàºc

`ùÉàNÉ{ÉÉà {ÉÉ¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ¾ùeà ¸Éàºc Uà +{Éà ´É«É:»oÉÉ~É{É©ÉÉÅ(´ÉÞuÉ´É»oÉÉ ùÉàH´ÉÉ©ÉÉÅ) +ÉťɳÉÅ »É´ÉǸÉàºc Uà.' (SÉùH »ÉÅʾlÉÉ, »ÉÚmÉ»oÉÉ{É:25.40) +É ¥ÉÅ{Éà r´«É ¶ÉùÒù©ÉÉÅoÉÒ Ê´ÉHÞlÉ qÉàºÉ +ÉÊq{Éà ¥Éɾù HÉhÒ »mÉÉàlÉÉà{ÉÒ ¶ÉÖÊu +{Éà +ÎN{É{Éà ¡ÉqÒ~lÉ HùÒ »ÉÉù§ÉÚlÉ yÉÉlÉÖ+Éà{ÉÒ Al~ÉÊnÉ Hùà Uà. ù»ÉÉ«ÉiÉ ¡É«ÉÉàNÉ: 1) +ÉťɳÉ: ¶Éùq ~ÉÚÊiÉÇ©ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉÖº÷ oÉ«Éà±É lÉÉXÅ +ɥɳÉÅ{ÉÉ ù»É©ÉÉÅ, ©ÉyÉ +{Éà »ÉÉHù ©Éà³´ÉÒ{Éà »Éà´É{É Hù´ÉÉoÉÒ +HÉ±É ´ÉÞul´É{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà {ɺ÷ oÉÉ«É Uà. +ÉÅ ¥ ɳÉ{ÉÉ ù»É©ÉÉÅ ¡ÉHÞ Ê lÉ +{ÉÖ » ÉÉù Ê´ÉʧÉ}É r´«ÉÉà ©Éà³´ÉÒ{Éà »Éà´É{É Hù´ÉÉoÉÒ +à ʴɶÉàºÉ ±ÉɧÉqÉ«ÉÒ ¥É{Éà Uà. (H) H£¡ÉHÞÊlÉ : +ÉťɳÉ{ÉÉà ù»É + 1 OÉÉ©É NÉÅcÉàeÉ + 5 OÉÉ©É ©ÉyÉ (LÉ) Ê~ÉnÉ¡ÉHÞÊlÉ : +ÉťɳÉÅ{ÉÉà ù»É + 1 OÉÉ©É YùÖÅ + 5 OÉÉ©É »ÉÉHù (NÉ) ´ÉÉlÉ¡ÉHÞÊlÉ : +ÉťɳÉ{ÉÉà ù»É + 10 OÉÉ©É PÉÒ (PÉ) ±ÉÉà¾Ò{ÉÒ ¶ÉÖÊu +{Éà ´ÉÞÊu ©ÉÉ÷à: +ÉťɳÉ{ÉÉà ù»É + 1 OÉÉ©É ¾³qù + 5 OÉÉ©É ©ÉyÉ (+ÉťɳÉÅ{ÉÉ ù»É{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ 15 oÉÒ 20 Ê©É.±ÉÒ)

Venus Engineering Co.

(AN ISO 9001 : 2008 CO.) VIPUL MEHTA : 9892829565 SANJAY MEHTA : 9869054329

MANUFACTURERS & ENGINEERS : Stainless Steel, High Tensile Bolts, Nuts, Studs, All Types of Screws, Allen Cap, Cotter Pin, U Bolt, Eye Bolt, Ring Nut, S. S. Dairy & Pipe Fitting, All Types of S. S. Valves, Pipe Holding Clamps, T. C. Clamp, Steel Balls & Other Industrial Items. 125/127, Narayan Dhuru Stgreet, 1st Floor, Off. No. 107, Mumbai - 400 003. Tel.: (O) 23112551 Tele Fax: 30292551 E-mail: venusenggco@yahoo.com


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Êe»Éà©¥Éù, 2009

(2) ¾ùeà : ¥Éà ©ÉÉà÷Ò ¾ùeà (+oÉ´ÉÉ 3 oÉÒ 4 OÉÉ©É ¾ùeà SÉÚiÉÇ){Éà PÉÒ©ÉÉÅ ¶ÉàHÒ Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ »Éà´É{É Hù´ÉÉoÉÒ +{Éà PÉÒ ~ÉÒ´ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ¥É³ ÊSÉù»oÉÉ«ÉÒ ù¾à Uà. FlÉÖ +{ÉÖ»ÉÉù ¾ùeà »Éà´É{É{ÉÒ ùÒlÉ: FlÉÖ +{ÉÖ » ÉÉù {ÉÒSÉà +É~Éà ± É r´«ÉÉà WiÉÉ´Éà±É +{ÉÖ~ÉÉlÉ©ÉÉÅ ©Éà³´ÉÒ ¡ÉÉlÉ: ¾ùeà{ÉÖÅ »ÉlÉlÉ »Éà´É{É Hù´ÉÉoÉÒ qùàH ¡ÉHÉù{ÉÉ ùÉàNÉÉàoÉÒ ùKÉÉ oÉÉ«É Uà. FÖlÉÖ

ʩɸÉiÉ

¡É©ÉÉiÉ

ʶÉʶÉù

¾ùeà + NÉÅcÉàeÉ

´É»ÉÅlÉ

¾ùeà + ©ÉyÉ

»É©É§ÉÉNÉ

OÉÒº©É

¾ùeà + NÉÉà³

»É©É§ÉÉNÉ

´ÉºÉÉÇ

NÉùeà + Ê»ÉÅyÉ´É

8:1

¶Éùq

¾ùeà + »ÉÉHù

2:1

8:1

¾à©ÉÅlÉ ¾ùeà + »ÉÖcÅ 4:1 (¾ùeà SÉÚiÉÇ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ & 3 oÉÒ 4 OÉÉ©É) (3) ¶ÉlÉÉ´ÉùÒ : ¶ÉlÉÉ´ÉùÒ{ÉÉ lÉÉXÅ ©ÉÚ³{ÉÉà 10 oÉÒ 20 Ê©É.±ÉÒ. ù»É qÚyÉ©ÉÉÅ ©Éà³´ÉÒ{Éà ~ÉÒ´ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù ¥É±É´ÉÉ{É +{Éà ~ÉÖº÷ oÉÉ«É Uà. ¶ÉÖJ +{Éà +ÉàW KÉ«É{ÉÉ HÉùiÉà Al~É}É ¶ÉÉùÒÊùH +{Éà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH qÖ¥ÉdzlÉÉ qÚù Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉlÉÉ´ÉùÒ +l«ÉÅlÉ A~É«ÉÖGlÉ Uà. lÉÉXà ù»É »ÉÅ§É´É {É ¾Éà«É lÉÉà 3 oÉÒ 5 OÉÉ©É ¶ÉlÉÉ´ÉùÒ SÉÚiÉÇ »ÉÉHù«ÉÖGlÉ qÚyÉ©ÉÉÅ ©Éà³´ÉÒ{Éà ±Éà´ÉÖÅ. (4) NɳÉà : NɳÉà{ÉÉà 10 oÉÒ 20 Ê©É.±ÉÒ. ù»É »ÉÉHù +oÉ´ÉÉ ©ÉyÉ ©Éà³´ÉÒ{Éà ~ÉÒ´ÉÉà. ùGlÉ RAMAVTAR CHAUHAN 9821031646 23730356

JAI S.

15

+{Éà ©ÉVX yÉÉlÉÖ{Éà ~ÉÖº÷ Hù{ÉÉùÒ NɳÉà +àH ©É¾n´É~ÉÚ i ÉÇ ©Éà y «É (¥ÉÖ Ê u´ÉyÉÇ H ) ù»ÉÉ«ÉiÉ +ÉäºÉyÉ Uà. (5) »ÉÉ÷ÉàeÒ : lÉÉY »ÉÉ÷ÉàeÒ{ÉÉÅ 20 OÉÉ©É ©ÉÚ³ ´ÉÉ÷Ò{Éà qÚyÉ »ÉÉoÉà +àH ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ »Éà´É{É Hù´ÉÉoÉÒ YiÉÇ ¶ÉùÒù ~ÉiÉ {É´ÉÒ{É oÉ> X«É Uà. »ÉÉ÷ÉàeÒ ¶ÉùÒù{Éà ~ÉÖ{É: {É´ÉÒ{ÉlÉÉ +É~Éà Uà +ÉoÉÒ +à{Éà ~ÉÖ{É{ÉÇ´ÉÉ H¾à´ÉÉ«É Uà. lÉÉY »ÉÉ÷ÉàeÒ A~ɱɥyÉ {É oÉlÉÉÅ +à{ÉÉ 5 OÉÉ©É SÉÚiÉÇ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ~ÉiÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É. (6) +¹ÉNÉÅyÉÉ +oÉ´ÉÉ Ê´ÉqÉùÒHÅq Hà »É£àq ©ÉڻɳÒ{ÉÖÅ 2 oÉÒ 3 OÉÉ©É SÉÚiÉÇ NÉÉ«É{ÉÉ qÖyÉ, PÉÒ +oÉ´ÉÉ NÉù©É ~ÉÉiÉÒ »ÉÉoÉà ±Éà´ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù PÉÉàeÉ Wà´ÉÖÅ ¥É³´ÉÉ{É oÉ> X«É Uà. (7) ʶÉʶÉù FlÉÖ (22 Êe»Éà©¥ÉùoÉÒ 18 £àúÉÖ+ÉùÒ »ÉÖyÉÒ)©ÉÉÅ qùùÉàW 15-25 OÉÉ©É HÉ³É lÉ±É ~ÉÉiÉÒ »ÉÉoÉà »Éà´É{É Hù´ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù LÉÚ¥É ~ÉÖº÷ oÉÉ«É Uà +{Éà qÉÅlÉ ©ÉÞl«ÉÖ »ÉÖyÉÒ ©ÉW¥ÉÚlÉ ù¾à Uà. +É{ÉÉ »Éà´É{É ~ÉUÒ 2-3 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ HÅ> {É LÉÉ´ÉÖÅ. (8) A~É«ÉÇÖGlÉ +ÉàºÉÊyÉ+Éà A~ɱɥyÉ {É oÉ> ¶ÉHà lÉÉà W³, qÚyÉ PÉÒ +{Éà ©ÉyÉ-+±ÉNÉ +±ÉNÉ Hà ¥Éà-¥Éà Hà mÉiÉ mÉiÉ +oÉ´ÉÉ SÉÉùà«É{Éà +àH »ÉÉoÉà +»É©ÉÉ{É ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ ©Éà³´ÉÒ{Éà Ê{Él«É ¡ÉÉlÉ:»Éà´É{É Hù´ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ +É«ÉÖº«É λoÉù oÉÉ«É Uà. qÚyÉ©ÉÉÅ ©ÉyÉ ©Éà³´É´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà qÚyÉ ¾ÖţɳÖÅ NÉù©É ±Éà´ÉÖÅ. A~É«ÉÇÖGlÉ ¡É«ÉÉàNÉÉà©ÉÉÅ qÚyÉ, PÉÒ NÉÉ«É{ÉÖÅ W ±Éà´ÉÖÅ lÉoÉÉ ¶ÉÖu ©ÉyÉ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉà. (+{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É ~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ.17 A~Éù WÖ+Éà) SANJAY TURAKHIA 9821025601 30297256

STEELS ☎ R. INDUSTRIES

DEALER'S IN : PROFILE CUTTING M. S. PLATE

Shop: 12/8, Lakdi Bunder Road, Near Vijay Mehta Godown, Darukhana Reay Road, Mumbai-10.


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

16

©ÉÉùÉ qÉqÒ +©É{Éà »ÉÉà{ÉÖÅ {ÉÉLÉÒ+à UÒà+à. ¾Å©Éà¶ÉÉ H¾àlÉÉÅ Hà +©Éà ÊSÉÅlÉÉ{Éà XàeiÉÒ{ÉÒ lÉÉà UɶÉ, ùÉà÷±ÉÉ +{Éà §ÉÚ ± É »ÉÉoÉà ±ÉLÉÖ Å lÉÉà ■ A´ÉÔ ©ÉùSÉÉÅ LÉÉ>{Éà »ÉÖ L ÉÒ ÊSÉ{ÉÃlÉÉ +{Éà ÊSÉÅlÉ{É SÉ, ¾lÉÉ. »É´ÉÉùà PÉÅ÷Ò q³Ò+à ~ÉUÒ ùÉà÷±ÉÉ PÉeÒ+à lÉ +{Éà {É ¥ÉÅ{Éà©ÉÉÅ +É´Éà ~ÉiÉ ¥ÉÅ{Éà©ÉÉŠʧÉ}ÉlÉÉ +{Éà ~ÉUÒ ´ÉNÉeà W>+à. l«ÉÉùà »É©ÉXlÉÖÅ {ɾÉàlÉÖÅ Uà. +àH eÚ¥ÉÉeà Uà +{Éà +àH ©ÉÉàKÉ +~ÉÉ´Éà Hà +à ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ ©ÉÉÅNÉà Uà. V«ÉÉùà »HڱɩÉÉÅ Uà. ©ÉÉiÉ»É Ê§É}ÉʧÉ}É oÉ«ÉÉà Uà. +à{ÉÖÅ Hà{r §ÉÉNÉlÉÉÅ l«ÉÉùà »ÉÖ§ÉÉʺÉlÉ©ÉɳɩÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ. NÉÖ©ÉÉ´ÉÒ ¥ÉàcÉà Uà ©ÉÉùà ¶ÉÖÅ Xà>+à Uà ¶ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ ``ùÉmÉà ´É¾à±ÉÉÅ Wà »ÉÖ+à, ´É¾à±ÉÉÅ Acà ´ÉÒù'' ~ÉiÉ Uà +à ©É¾l´É{ÉÖÅ {ÉoÉÒ ¥ÉÒX ~ÉÉ»Éà +É Uà Wà l«ÉÉùàlÉà q»É©ÉÉÅoÉÒ q»É ©ÉÉG»ÉÇ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ W eÉ¾Ò ©ÉÉùà ¾É»É±É Hù´ÉÖÅ Uà +à ´ÉyÉÉùà ©É¾l´É{ÉÖÅ »É©ÉWiÉ {ɾÓ. ~ÉiÉ +ÉWà ¾´Éà V«ÉÉùà mÉÒ»É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ Uà. y«ÉÉ{É yÉù´ÉÖÅ £É´ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ +Éà³ÅNÉÒ{Éà A§ÉÉ UÒ+à l«ÉÉùà oÉÉàeÖ PÉiÉÖÅ +à÷±Éà ©ÉàÊe÷à¶É{É ©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÉiÉ»É ©ÉàÊeHà¶É{É©ÉÉÅ »É©ÉX«É Uà. ~Ée«ÉÉà Uà. +É~ÉiÉ{Éà Hà÷±ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ? Hà `ÊSÉÅ' ~ÉùoÉÒ eÉè. ¡É[ÉÉ ~Éä +à HÂÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ©ÉÉiÉ»É ©ÉÓeÖ HÉhÒ{Éà H¾ÖÅ Hà +É~ÉiÉÒ Hà÷±ÉÒ ÊSÉlÉÉ? ©ÉÉiÉ»É lÉùÒHà eÉàG÷ù ~ÉÉ»Éà X«É Uà +{Éà +É~ÉiÉ{Éà qÉàe´ÉÖÅ ~ÉiÉ Uà +{Éà ~ÉUÒ oÉÉHÒ+à ~ÉUÒ qùqÒ lÉùÒHà ¥É¾Éù ~Éeà Uà. {ÉÉ{ÉÉ ¾lÉÉÅ +à÷±Éà λoÉù ~ÉiÉ oÉ´ÉÖÅ Uà. ~ÉÉUÖ ©É{É Ê´ÉSÉÉùà l«ÉÉùà +à¥ÉÒ»ÉÒeÒ{ÉÉà W©ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà +{Éà ©ÉÉà÷É SÉeà {ÉÉ +É ©ÉÉùoÉÒ +ÉNɳ £ùÒ qÉàeÉà... oÉ>+à l«ÉÉùà +àÊ»ÉeÒ÷Ò{ÉÉà W©ÉÉ{ÉÉà oÉ> X«É +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà ©É{É Uà ~ÉiÉ ©É{É{É ÊSÉÅlÉ{É {ÉoÉÒ Uà. Wà qÉqÒ+à HÂÖÅ +à©É UÉ¶É ùÉà÷±ÉÉà +{Éà HùlÉÖÅ. lÉà©ÉÉÅ »´ÉÉoÉÇ, >ºÉÉÇ, W±É{É{Éà »oÉÉ{É »ÉÖLÉ +{Éà ¾´Éà {ÉÒlÉ{É´ÉÉ §ÉÉàW{É ~ÉɴɧÉÉY, +É~ÉiÉà +É~ÉÒ qÒyÉÖÅ Uà. lÉà{Éà ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà +É ~ÉÅX¥ÉÒ, SÉÉ«É{ÉÒ] »ÉÉoÉà ~ÉiÉ »ÉÖLÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É ´«É´É¾Éù H«ÉÉâ ¥É»É ¾´Éà Xà +à{ÉÉà LÉà±É LÉlÉ©É {ɾÓ. +à ´ ÉÖ Å Ê´ÉSÉÉùÒ +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÉÅ ©ÉÚ ± «ÉÉà , »É´ÉÉùà PÉÅ÷Ò q³Ò+à. ùÉà÷±ÉÉ PÉeÒ{Éà ´ÉNÉeà »ÉÅ»HÉùÉà{ÉÖÅ yÉÉà´ÉÉiÉ HùÒ+à UÒ+à. W>+à +É~ÉiÉà ©ÉÉèÊ{ÉÈNÉ ´ÉÉèH Y©É©ÉÉÅ W>+à ~ɾà±ÉÉÅ +à´ÉÖÅ H¾à´ÉÉlÉÖÅ Hà NÉÉ©É ¾Éà«É l«ÉÉÅ eÉ«Éà÷ÓNÉ HùÒ+à ©É¾ÉùÉW ù»ÉÉà> ¥É{ÉÉ´Éà +{Éà AHùeÉà lÉÉà ¾Éà«É W {Éà ~ÉiÉ +ÉW{ÉÉ «ÉÖNÉ©ÉÉÅ +Éè£Ò»É W>+à. +à©É H¾à´ÉÉ«É Hà +¾Ó AHùeÉ Uà lÉÉà NÉÉ©É ¥ÉɳHÉà{ÉÖÅ ~ÉiÉ WÖ+Éà. +É~ÉiÉ{Éà G«ÉÉùà«É SÉÉàI»É ¾¶Éà. ~ɾà±ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÖÅ PÉùàiÉÖ PÉe´ÉÉ +É~ÉiÉÉ ©ÉÉ¥ÉÉ~Éà SÉÉù ´ÉºÉÇ { ÉÒ B©Éù©ÉÉÅ +à©ÉÉÅ lÉÉÅ¥ÉÖ A©ÉàùÉlÉÖÅ ¾´Éà lÉÉà lÉÉÅ¥ÉÉ©ÉÉÅ ùlÉÒ§Éù Phonetics ©ÉÉÅ ©ÉHÉà±ÉÉ«ÉÉÅ ¾lÉÉ? +{Éà +©ÉÉùÉ

´ÉһɩÉÒ »ÉqÒ{ÉÉà «ÉÖNÉ - ÊSÉÅlÉÉ«ÉÖNÉ

Khushal Vadhar

Tel.: (O) 2892 8130 Mob.: 9819100370 Dealers in : 9833440511 Blister (Vacuum) Forming, Sealing and Bending.

B/5,

ARIHANT ENTERPRISES

Basement, Vaishali Ind. Estate, Bal Krishna Tawde Road, Dahisar (W), Mumbai - 400 068.


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

¥ÉɳHÉà +àH ~ÉUÒ ¥ÉÒX ~ÉUÒ mÉÒX class©ÉÉÅ ©É{Éà G«ÉÉùàH ±ÉÉNÉà Uà Hà oÉÉàeÉ Êq´É»É ~ÉUÒ Wà©É chess skating ´ÉNÉàù{à ÉÉ class SÉɱÉà Uà. +à©É ~ÉHeÉ~ÉHeÒ, »ÉÅlÉÉHÚHeÒ Hà©É ù©ÉÉ«É +à{ÉÉ class ~ÉiÉ +©ÉÉùÉ ¥ÉɳHÉà ©ÉÉ÷à SÉɱÉÖ Hù´ÉÉ ~Ée¶Éà. ¶ÉÖÅ {ÉoÉÒ +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà +ÉWà ~ÉÖºH³ yÉ{É ¥ÉyÉÒ W »ÉNÉ´ÉelÉÉ´ÉÉ³Ö PÉù ¥ÉàoÉÒ mÉiÉ {ÉÉàHùÉà ~ÉiÉ »ÉÖLÉ, ¶ÉÉÅÊlÉ G«ÉÉ? +É~ÉiÉà Y´É{É Y´É´ÉÉ{ÉÖÅ §ÉÚ±ÉÒ NÉ«ÉÉ - HÉà«É±É{ÉÉ ÷¾ÖHÉ{Éà ¥Éq±Éà Mobile {ÉÒ Ring »ÉÉŧɳlÉÉÅ oÉ«ÉÉÅ, ¥Éà»ÉÒ{Éà W©É´ÉÉ{ÉÒ WNÉÉ+à ¥ÉÖ£à HùlÉÉÅ oÉ«ÉÉÅ, ©ÉÅÊqù©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÒ ¥Éq±Éà HÒ÷Ò ~ÉÉ÷Ô©ÉÉÅ WlÉÉÅ oÉ«ÉÉ, »ÉÉSÉÉà ¡Éà©É UÉàeÒ{Éà yÉ{É{ÉÉ hNɱÉÉ{Éà ¡Éà©É HùlÉÉÅ oÉ«ÉÉ +É Uà +É~ÉiÉÒ modern YÅqNÉÒ - ´ÉһɩÉÒ »ÉqÒ +{Éà HʴɸÉÒ HÞºiÉ q´Éà{ÉÒ ~ÉÅÎGlÉ+Éà©ÉÉÅ H¾Ö lÉÉà, ``+É »ÉPɳÉÅ £Ý±ÉÉà{Éà H¾Ò qÉà «ÉÖÊ{É£Éà©ÉÇ©ÉÉÅ +É´Éà, ~ÉlÉÅÊNÉ«ÉÉ{Éà ~ÉiÉ H¾ÒqÉà Hà »ÉÉoÉà q¢lÉù ±ÉÉ´Éà. ©É{É £É´Éà l«ÉÉÅ ©ÉÉU±ÉÒ+Éà+à +É©É {É¾Ò lÉù´ÉÉ{ÉÖŠλ´É©ÉÓNÉ~ÉÖ±É{ÉÉ »ÉPÉ³É Ê{É«É©ÉÉà{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ +É ]ùiÉÉÅ+Éà{Éà H¾Ò qÉà »ÉÒyÉÒ ±ÉÒ÷Ò qÉàùà. HÉà«É±É{Éà ~ÉiÉ H¾Ò qà´ÉÖ {ÉÉ ÷¾ÖHà HÉà> ~ÉiÉ ÷ÉiÉà +©ÉoÉÖÅ Hà +É ´ÉÉq³Ò+Éà{Éà +àeʩɶÉ{É qà´ÉÉ{ÉÖÅ? eÉà{Éà¶É{É©ÉÉÅ +ÉLLÉà+ÉLLÉÖÅ SÉÉà©ÉÉ»ÉÖÅ ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ'' ● ● ● ●

17

(+{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É ~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ.15oÉÒ SÉɱÉÚ....) ~ÉÖ{É{ÉÇ´ÉÉ, ¶ÉlÉÉ´ÉùÒ, NɳÉà ´ÉNÉàùà +ÉäºÉÊyÉ ´É{É»~ÉÊlÉ+Éà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉù{ÉÒ +É»É~ÉÉ»É »Éù³lÉÉoÉÒ ANÉÉeÒ ¶ÉHÉ«É Uà. Ê{Éqâ¶É : ¸ÉÒ SÉùHÉSÉÉ«ÉÇY +{ÉÖ»ÉÉù »ÉÅ « É©ÉÒ +{Éà »ÉqÉSÉÉùÒ ~ÉÖ ù Ö º ÉÉà + à ù»ÉÉ«ÉiÉ{ÉÖÅ »Éà´É{É +Éqù~ÉÚ´ÉÇH Hù´ÉÖÅ Xà>+à. ¥ÉɳH +{Éà ´ÉÞu ù»ÉÉ«ÉiÉ{ÉÉ +ÊyÉHÉùÒ {ÉoÉÒ «ÉÖ ´ ÉÉ{É +{Éà ¡ÉÉähÉ´É»oÉÉ©ÉÉÅ ù»ÉÉ«ÉiÉ{ÉÖÅ »Éà´É{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É{ÉÖÅ »Éà´É{É ¡ÉÉlÉ: LÉɱÉÒ ~Éà÷ Hù´ÉÖÅ. +É{ÉÒ »ÉÉoÉà qà¶É, FlÉÖ, ¡ÉHÞÊlÉ +{Éà WcùÉÎN{É +{ÉÖ » ÉÉù ʾlÉHù +ɾÉù-ʴɾÉù Hù´ÉÉà. »mÉÒ-»ÉÅ~ÉHÇ{ÉÉà l«ÉÉNÉ W°ùÒ Uà. +É Ê»ÉÊu FʺÉ-©ÉÖÊ{É ¡ÉqnÉ qÒPÉÇ +{Éà Ê{ÉùÉ©É«É Y´É{É{ÉÒ SÉÉ´ÉÒ+Éà Uà. +É »ÉÉyÉÉùiÉ ¡É«ÉÉà N ÉÉà © ÉÉÅ +»ÉÅ L «É ùÉà N ÉÉà { ÉÉà ¡ÉÊlÉHÉù +{Éà ¶ÉùÒù{Éà ¥É³´ÉÉ{É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ +»ÉÉyÉÉùiÉ ¶ÉÎGlÉ UÖ~ÉÉ«Éà±ÉÒ Uà. +É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ +É~ÉiÉà +iÉ©ÉÉà±É »´ÉÉ»o«É +ÊlÉ +±~É ©ÉÚ±«É +{Éà ¡É«ÉÉ»ÉoÉÒ W ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à.

mevle-Heg©<e Fbefê³e-megKe keÀes ns³e ceeveles nQ leLee GvneR yeeleeW keÀer F®íe keÀjles nQ efpevemes Deelcee keÀe keÀuîeeCe nes~ keÀce&-yevOeveeW mes pekeÀe ngDee nesves kesÀ keÀejCe ner ceveg<³e DeµekeÌle Deewj oerve nw~ kesÀJe} peyeeve mes keÀer peevesJee}er ÒeeLe&vee keÀejiej veneR nes mekeÀleer~ ÒeeLe&vee kesÀ mJejeW ceW µeeqkeÌle veneR nesleer, µeeqkeÌle nesleer nw GvekesÀ Heerís efíHeer ngF& ¢{ YeeJeveeDeeW ceW~ ÒeeLe&vee ceW yees}er peevesJee}er yeeleeW Hej Dece} efkeÀ³ee~ FmeceW keÀns ngS µeyoeW kesÀ Devegmeej Dee®ejCe efkeÀ³ee pee³e~ leYeer nceeje ÒeeLe&vee keÀjvee meeLe&keÀ nes mekeÀlee nw~ ö Dee®ee³e& Þeer Deevebo$eÝ<eerpeer ce.mee.


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Êe»Éà©¥Éù, 2009

18

H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ{ÉÖÅ Y´É{É©ÉÉÅ ©É¾l´É ■

¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù Wà. ¥ÉÉ÷´ÉÒ«ÉÉ

qùàH §ÉÉùlÉÒ«É qɶÉÇÊ{ÉH +{Éà {ÉäÊlÉH Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+à H©ÉÇ´ÉÉq{Éà +àH «ÉÉ ¥ÉÒY ùÒlÉà +~É{ÉÉ´«ÉÉà Uà. ´Éàq lÉà{Éà ©ÉÉ«ÉÉ H¾à Uà. ´Éä¶ÉàʺÉH lÉà{Éà »Éxº÷ H¾à Uà. ¥ÉÉäu q¶ÉÇ{É lÉà{Éà ´ÉÉ»É{ÉÉ Hà +Ê´É[ÉÎ~lÉ H¾à Uà. qùàH ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ùÒlÉà H©ÉÇ´ÉÉq{ÉÖÅ ~ÉÞooÉHùiÉ H«ÉÇÖÅ Uà ~ÉùÅlÉÖ Wä{É q¶ÉÇ{Éà H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ{ÉÖÅ lÉq{É +ÉNÉ´ÉÒ ¶Éä±ÉÒoÉÒ Ê{É°~ÉiÉ H«ÉÇÖÅ Uà. Wä{É q¶ÉÇ{Éà H©ÉÇ Ê»ÉuÉÅlÉ{ÉÖÅ »ÉÚK©É HÉÅlÉiÉ H«ÉÇÖÅ Uà. lÉà{Éà H©ÉÇ Ê»ÉuÉÅlÉ{ÉÒ qùàH ~Éà»ÉÒ+Éà{Éà £Éà±ÉÒ £Éà±ÉÒ{Éà +ÉLÉÉà LÉÖ±±ÉÉà HùÒ{Éà ©ÉÖG«ÉÉà Uà. Wä{É q¶ÉÇ{Éà H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ{ÉÒ ´ÉÉ»lÉÊ´ÉHlÉÉ +{Éà ´Éä[ÉÉÊ{ÉH xʺ÷HÉàiÉ ùWÚ H«ÉÉÇ Uà {Éà lÉàoÉÒ W <lÉùq¶ÉÇ{ÉÉà ~ÉiÉ HÉà> XlÉ{ÉÉ ©ÉlÉ ©ÉlÉÉÅlÉù ´ÉNÉù +à ´ÉÉlÉ »´ÉÒHÉùà Uà Hà Wä{É q¶ÉÇ{É H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ{ÉÒ Wà ¥ÉÖÊuNÉ©«É, Àq«É»~ɶÉÔ +{Éà {«ÉÉ«É~ÉÖù»Éù »É©ÉɱÉÉàSÉ{ÉÉ HùÒ Uà, lÉà HqÉSÉ +{«É G«ÉÉÅ«É Xà´ÉÉ {É¾Ó ©É³à. Wä{Éq¶ÉÇ{É Ê{É°~ÉÒlÉ H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ{Éà »É©ÉW´ÉÉà ¾Éà«É, lÉà{ÉÒ »ÉÚK©ÉlÉÉ{Éà »~ɶÉÇ´ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà ~ÉÉmÉlÉÉ ~ÉÉ©É´ÉÒ ~Éeà, +ÉùÉyÉ{ÉÉ +ÉùÉyÉ´ÉÒ ~Éeà +{Éà A~ÉÉ»É{ÉÉ +Éqù´ÉÒ ~Éeà. lÉàoÉÒ ©ÉÉmÉ +àH ʻɩÉÒlÉ xʺ÷HÉàiÉ ùÉLÉÒ ¶ÉHà lÉÉà +àW SÉSÉÉÇ Hù´ÉÒ Uà Hà +É H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ +É~ÉiÉÉ ùÉàYÅqÉ Y´É{É©ÉÉÅ H«ÉÉÅ A~É«ÉÉàNÉÒ Uà? +É H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ Y´É{É{ÉÒ ´ÉÉ»lÉÊ´ÉHlÉÉ{Éà Hà´ÉÒ ùÒlÉà »~ɶÉâ Uà? ¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH & ¥ÉyÉà W

Fit

+É~ÉiÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »É©É»«ÉÉ +{Éà ¶ÉÅHÉ+Éà{ÉÖÅ »É©ÉÉyÉÉ{É Hà´ÉÒ ùÒlÉà Hùà Uà? Y´É{É{ÉÉ ©ÉÚ±«ÉÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà »É©ÉX´Éà Uà A}ÉÊlÉ{ÉÉ ©ÉÉNÉâ Hà´ÉÒ ùÒlÉà +ÉNɳ yÉ~ÉÉ´Éà Uà.? +É Ê´ÉSÉÉùÒ+à ~É¾à ± ÉÉ Wä { É q¶ÉÇ { Éà Hùà±ÉÒ``H©ÉÇ''{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ »ÉÅÊKÉ~lÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÒ W°ùÒ Uà. WNÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉÖL«É 6 r´«É Uà. Y´É, ~ÉÖqNɱÉ, yÉ©ÉÇ, +yÉ©ÉÇ, +ÉHÉ¶É +{Éà Hɳ +É U©ÉÉÅoÉÒ Uà±±ÉÉ SÉÉù We Uà. Ê{ÉκJ«É Uà. V«ÉÉùà Y´É +{Éà ~ÉÖqNÉ±É »ÉÊJ«É Uà. ~ÉÖqNÉ±É r´«É{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù HùÒ+à lÉÉà +É mÉiÉà ±ÉÉàH©ÉÉÅ ~ÉÖqNÉ±É ~Éù©ÉÉiÉÖ+Éà cÉÅ»ÉÒcÉÅ»ÉÒ{Éà §Éùà±ÉÉ Uà. oÉÉàeÉ ~ÉÖqNÉ±É ~Éù©ÉÉiÉÖ §ÉàNÉÉ oÉ>{Éà »HÅyÉ ¥É{ÉÉ´Éà Uà. +É´ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà´ÉÉ HÖ±É ©ÉÖL«É +Éc »HÅyÉ Uà. +ÉäqÉÊùH, ´ÉäÊJ«É, +ɾÉùH, lÉàW»É +{Éà H©ÉÇ´ÉNÉÇiÉÉ. H©ÉÇ{ÉÒ +É ´«ÉÉL«ÉÉ ¥ÉlÉÉ´Éà Uà Hà Wä{É q¶ÉÇ{É +{ÉÖ»ÉÉù H©ÉÇ +à÷±Éà HÉà> ÊJ«ÉÉ, HlÉÇ´«É Hà ~ÉÖ°ºÉHÞlÉ ¡É«Él{É {ÉoÉÒ. ~ÉùÅlÉÖ H©ÉÇ +à÷±Éà ©ÉÉmÉ ~ÉÖqNÉ±É ~Éù©ÉÉiÉÖ+Éà{ÉÉà Ê~ÉÅe ©ÉÉmÉ §ÉÉäÊlÉH ~ÉÖqNɱÉ{ÉÉà WooÉÉà. H©ÉÇ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ {ÉWù »É©ÉKÉ NÉÊiÉ Y´É{É©ÉÉÅ H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ{ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ ~ɾà±ÉÖÅ ©É¾l´É +à Uà Hà H©ÉÇ Ê »ÉuÉÅ l É Y´É{É©ÉÉÅ ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ{ÉÉ +´ÉHɶÉ{ÉÒ ~ÉÚùà~ÉÚùÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ Ê»Éu Hùà Uà. Y´É +{Éà H©ÉÇ{ÉÉ »ÉɾSÉ«ÉÇ{ÉÉà HÉà>

oÉ> X+Éà lÉÉà

Fight

¥ÉÅyÉ oÉ> W¶Éà.

Ê´Éù©ÉNÉÉ©É Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ HÉÅlÉÉ¥Éà{É mÉÅ¥ÉH±ÉÉ±É ¶Éɾ

¾. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉlÉÉ¥Éà{É ©É¾à¶É§ÉÉ> ¶Éɾ - ´Éä§É´É - Ê{ÉyÉÒ (¾É±É ©ÉÖ±ÉÖÅe)


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

¡ÉÉùÅ§É {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ »ÉÉoÉà +à©É ~ÉiÉ HÂÖÅ Hà ¥ÉÅ{Éà{ÉÉ »ÉɾSÉ«ÉÇ{ÉÉà +ÅlÉ W°ù Uà. +É Ê»Éu Hùà Uà Hà §É´«É Y´ÉÉl©ÉÉ Xà »É´É³Éà ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ Hùà lÉÉà lÉà +Él©ÉÉ ~Éù ´É³NÉà±ÉÉ +É HÉÊ©ÉÇH ~ÉÖ q NɱÉÉà { Éà qÚ ù HùÒ +Él©ÉÉ{ÉÒ +{ÉÅ l É ¶ÉÎGlÉ{Éà ¡ÉNÉ÷ HùÒ ¶ÉHà Uà. H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ +{ÉÖ»ÉÉù Y´ÉÉl©ÉÉ +à HÉà> Hc~ÉÖlɱÉÒ {ÉoÉÒ Wà{ÉÒ qÉàù ¥ÉÒX{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ¾Éà«É +{Éà lÉà {É©ÉÉ´Éà lÉà©É {É©É´ÉÖÅ ~Éeà. H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ{ÉÖÅ Y´É{É©ÉÉÅ ¥ÉÒWÖ ©É¾l´É +à Uà Hà lÉà H©ÉÇ ¥ÉÅyÉ{É{ÉÉ HÉùiÉ°~É +à´ÉÉ Ê©Éo«ÉÉl´É, +Ê´ÉùÊlÉ, HºÉÉ«É, ¡É©ÉÉq +{Éà «ÉÉàNÉ +É ~ÉÅSÉ ùÉàNÉ©ÉÉÅoÉÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ©ÉÖGlÉ oÉ> ¶ÉHÉ«É lÉà{ÉÒ WeÒ¥ÉÖaÒ +É~Éà Uà. +É ~ÉÉÅSÉ HÉùiÉÉà©ÉÉÅ HºÉÉ«É +à »ÉÉäoÉÒ ©ÉÖL«É HÉùiÉ Uà. HºÉÉ«É H©ÉÇ¥ÉÅyÉ{É »É©É«Éà ʻɩÉà{÷{ÉÖÅ HÉ©É Hùà Uà. +É HºÉÉ«É©ÉÉÅoÉÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ©ÉÖGlÉ ù¾à´ÉÉ«É lÉà{ÉÒ WeÒ¥ÉÖaÒ H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ +É~Éà Uà. HºÉÉ«É oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÖL«É HÉùiÉ ¡ÉÊlÉHÖ³lÉÉ +oÉ´ÉÉ {É NÉ©Éà lÉà´ÉÖÅ +É©ÉÅmÉiÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ. ¥Éà ´Éà~ÉÉùÒ ÷à{eù §Éùà l¬Éùà Wà{ÉÖÅ ÷à{eù ~ÉÉ»É {É oÉÉ«É lÉà{Éà ¥ÉÒX ´Éà~ÉÉùÒ ~Éù HºÉÉ«É +É´Éà. ʩɱHlÉ{ÉÒ ´É¾áSÉiÉÒ »É©É«Éà ©ÉÉà÷Éà §ÉÉ> H~É÷ HùÒ {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ>{Éà ʩɱÉHlÉ {É +É~Éà l«ÉÉùà JÉàyÉ +É´Éà. +oÉ´ÉÉ ©ÉÉ{ɾÉÊ{É oÉÉ«É l«ÉÉùà HºÉÉ«É oÉÉ«É. +É HºÉÉ«É Al~É}É oÉ´ÉÉoÉÒ H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ ©Éqqà +É´Éà Uà. +à »É©ÉX´Éà Uà Hà +É ¥ÉyÉÒ W Wà ¡ÉÊlÉHÖ³ ~ÉÊùλoÉÊlÉ+Éà A§ÉÒ oÉ> Uà. lÉà{ÉÖÅ ©ÉÖL«É HÉùiÉ lÉà ~ÉÉàlÉàW ~ÉÚ´Éâ ¥ÉÉÅyÉà±ÉÉ +¶ÉÖ§É H©ÉÉâ{ÉÉà Aq«É Uà. `Hùà lÉà´ÉÖÅ ~ÉÉ©Éà, ´ÉÉ´Éà lÉà´ÉÖÅ ±ÉiÉà, `+à {«ÉÉ«Éà lÉà W H«ÉÇÖÅ Uà lÉà §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ +É´«ÉÖÅ Uà. ©ÉÉ÷à HºÉÉ«É Hù´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà λoÉÊlÉ{Éà LÉÚ¥ÉW »É¾W§ÉÉ´Éà λ´ÉHÉùÒ ±Éà.

19

+à{ÉÉoÉÒ SÉÉù £É«ÉqÉ oɶÉà 1) +ÉlÉÇy«ÉÉ{ÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ W´ÉɶÉà 2) {É´ÉÉ H©ÉÉâ A~ÉÉÊWÇlÉ {É¾Ò oÉÉ«É 3) HºÉÉ«ÉoÉÒ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ Al~É}É oÉlÉÒ lÉiÉÉ´É Î»oÉÊlÉ©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÖÎGlÉ ©É³¶Éà. ¶ÉùÒù©ÉÉŠλ©ÉlÉ HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà 18 »{ÉÉ«ÉÖ+Éà ´É~ÉùÉ«É Uà V«ÉÉùà JÉàyÉ ´ÉLÉlÉà 112 »{ÉÉ«ÉÖ + Éà ´É~ÉùÉ«É Uà . 4) G«ÉÉùà H ~ÉÊùλoÉÊlÉ{Éà »É¾W§ÉÉ´Éà λ´ÉHÉùÒ ±Éà´ÉÉoÉÒ +à´ÉÖÅ ~ÉiÉ ¥É{Éà Uà Hà »ÉÅXàNÉÉà ¥Éq±ÉÉ> X«É +{Éà +¶ÉÖ§É H©ÉÇ ¶É֧ɩÉÉÅ ~ɱÉ÷É> X«É. SÉÅq{É¥ÉɳÉ{Éà +É©É W ¥É{«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ {Éà? lÉà{ÉÉ ¥Éà ~ÉNÉ©ÉÉÅ ¥ÉàeÒ, ¥Éà ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ¥ÉàeÒ{Éà ©ÉÉoÉà ©ÉÖÅe{É HùÒ +ÅyÉÉùÉ +ÉàùeÉ©ÉÉÅ §ÉÚLÉÒ lÉù»ÉÒ ©ÉÚHÒ qÒyÉÒ ¾lÉÒ. Hà÷±ÉÉ ¡ÉÊlÉHÖ³ »ÉÅXàNÉÉà ¾lÉÉ? UlÉÉÅ«É SÉÅq{É¥ÉɳÉ+à lÉà ¥ÉyÉÉ{Éà ~ÉÚ´ÉÇ{ÉÉ Hùà±ÉÉ +¶ÉÖ§ÉH©ÉÇ{ÉÉà Aq«É »É©ÉY »É¾W§ÉÉ´Éà »´ÉÒHÉùÒ ±ÉÒyÉÉ. ©ÉÚ³É ¶ÉàcÉiÉÒ ~Éù »É¾àW ~ÉiÉ ùÉàºÉ {É H«ÉÉâ. ~ÉÊùiÉÉ©É ¶ÉÖÅ +É´«ÉÖÅ Hà 24©ÉÉ lÉÒoÉÇ~ÉÊlÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ©É¾É´ÉÒù »´É«ÉÅ ´É¾Éàù´ÉÉ lÉà{Éà +ÉÅNÉiÉà ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ. ~ÉÉÅSÉ ©ÉÉ»É{Éà ~ÉSSÉÒ»É Êq´É»É{ÉÉ A~É´ÉÉ»É{ÉÖÅ ~ÉÉùiÉÖÅ lÉà{Éà ¾ÉoÉà H«ÉÇÖÅ +{Éà qà´ÉÉà+à +¾Éà qÉ{É©ÉÃ, +¾Éà qÉ{É©Éà +à´ÉÉà Êq´«É y´ÉÊ{É H«ÉÉâ, H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉà +É~Éà±ÉÒ +É »É©ÉW Y´É{É{ÉÒ Ê´É»ÉÅ ´ ÉÉÊqlÉÉ+Éà { Éà NÉÚÅSÉ´ÉiÉÉà{Éà NÉàù»É©ÉXà{Éà qÚù HùÒ{Éà »´É»oÉ, »ÉÖLÉ©É«É{Éà ¶ÉÉÅÊlÉ©É«É Y´É{É ¥ÉKÉà Uà. H©ÉÇÊ»ÉuÉÅlÉ{ÉÖÅ Y´É{É©ÉÉÅ +à ~ÉiÉ ©É¾l´É Uà Hà Hà÷±ÉÒH qɶÉÇÊ{ÉH »É©É»«ÉÉ+Éà, ¶ÉÅHÉ+Éà{ÉÖÅ »ÉSÉÉà÷ »É©ÉÉyÉÉ{É ¶ÉÉàyÉÒ +É~Éà Uà. HÉà>~ÉiÉ ÊSÉÅlÉ{ɶÉÒ±É ©ÉÉ{É´ÉÒ{Éà Ê´ÉSÉÉù W°ù +É´Éà Hà +É Ê´É¹É HÉàiÉà ¥É{ÉÉ´«ÉÖÅ? ʴɹÉ{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É HÉàiÉ Hùà Uà? qùàH Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »É©ÉÉyÉÉ{É©ÉÉÅ ¶ÉÅHÉ Uà. Wà©É Hà »ÉÉÅL«É H¾à Uà WNÉlÉ <¹Éùà ¥É{ÉÉ´«ÉÖÅ Uà. ~ÉùÅlÉÖ ~Éù©ÉÉiÉÖ+Éà »´ÉlÉÅmÉ Uà. +à´ÉÉà ¡ÉüÉ ~ÉiÉ A§ÉÉ oÉÉ«É Hà <¹Éù WNÉlÉ ¥É{ÉÉ´«ÉÖÅ lÉÉà >¹Éù{Éà HÉàiÉà ¥É{ÉÉ´«ÉÉà? (´ÉyÉÖ +É´ÉlÉÉ +ÅHà)


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Êe»Éà©¥Éù, 2009

20

+ɧÉÉ©ÉÅe³ ■

´É±±É§ÉY ¾ÒùY NÉeÉ, ©É±ÉÉe (´Éà»÷)

¶ÉùÒù ©É{É +{Éà ÊSÉlÉ mÉiÉà{ÉÉà +{«ÉÉà{«É NÉÉh »ÉÅ ¥ ÉÅ y É Uà . ¶ÉùÒù ~ÉÉä q à N ÉʱÉH ~Éù©ÉÉiÉÖ+Éà{ÉÒ +àH +qçÉÚlÉ ùSÉ{ÉÉ Uà. ©É{É +à{ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ »ÉÚK©É ~Éù©ÉÉiÉÖÅ »ÉÅùSÉ{ÉÉ Uà ÊSÉnÉ SÉà{ÉÉ{ÉÉà +àH »lÉù Uà, Wà +É ¶ÉùÒù +{Éà ©É{É{ÉÒ »ÉÉoÉà HÉ«ÉÇ Hùà Uà. ÊSÉnÉ +~ÉÉäqÃNÉʱÉH Uà. +à÷±Éà lÉà©ÉÉ HÉà> ùÅNÉ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉ. ¶ÉùÒù +{Éà ©É{É ~ÉÉäqÃNÉʱÉH §ÉÉäÊlÉH Uà. ~ÉÖqÃNɱÉ{ÉÖÅ ±ÉKÉiÉ Uà ´ÉiÉÇ, NÉÅyÉ, ù»É +{Éà »~ɶÉÇ«ÉÖGlÉ ¾Éà´ÉÖÅ. HÉà>~ÉiÉ ~Éù©ÉÉiÉÖÅ ´ÉiÉÇ NÉÅyÉ, ù»É +{Éà »~ɶÉÇ Ê´É{ÉÉ{ÉÉà ¾ÉàlÉÉà {ÉoÉÒ. Xà Hà ¶ÉùÒù +{Éà ©É{É ~ÉÉäqNÉʱÉH Uà, UlÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÉ~ÉàKÉlÉÉ{ÉÉ »ÉÚmÉoÉÒ »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ +àH ¥ÉÒXoÉÒ ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉÉ«É Uà. ~Éù©ÉÉiÉÖÅ{ÉÉ SÉÉù NÉÖiÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ùÅNÉ ÊSÉnÉ{Éà »É¾ÖoÉÒ ´ÉyÉÖ ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ Hùà Uà. +É~ÉiÉÖÅ ÊSÉnÉ {ÉÉeÒlÉÅmÉ©ÉÉÅ ÊJ«ÉɶÉÒ±É ù¾à Uà. +{Éà +à{ÉÖÅ ©ÉÖL«É Hà{r Uà ©ÉÊ»lÉH, lÉà +ÅlÉWÇNÉlÉ©ÉÉÅ »ÉÚK©É SÉàlÉ{ÉÉ »ÉÉoÉà XàeÉ«Éà±ÉÖÅ Uà, l«ÉÉÅoÉÒ lÉà{Éà NÉÊlɶÉÒ±ÉlÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ +Éqà¶ÉÉà»ÉÚSÉ{ÉÉà ©É±«ÉÉ Hùà Uà +{Éà ¥ÉÉ WNÉlÉ©ÉÉÅ lÉà ~ÉÉà l ÉÉ{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ ¥ É°~É +ɧɩÉÅ e ³ »ÉÉoÉà XàeÉ«Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. Wà´ÉÖÅ ÊSÉnÉ ¾Éà«É Uà lÉà´ÉÖÅ +ɧÉÉ©ÉÅe³ ¾Éà«É Uà.. +ɧÉÉ©ÉÅe³{Éà Xà>{Éà ÊSÉnÉ{Éà XiÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ÊSÉnÉ Ê{É©Édz ¾Éà«É lÉÉà +ɧÉÉ©ÉÅe³ Ê{É©Édz ¾Éà«É +{Éà ÊSÉnÉ ©ÉʱÉ{É ¾Éà«É lÉÉà +ɧÉÉ©ÉÅe³ ~ÉiÉ ©ÉʱÉ{É ¾Éà«É Uà. +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù{ÉÒ +É»É~ÉÉ»É ¡ÉHɶÉ{ÉÖÅ +àH ´É±É«É ¾Éà«É Uà lÉà »ÉÚK©É lÉùÅNÉÉà{ÉÒ X³ Wà´ÉÖÅ Hà °{ÉÉ »ÉÚK©É lÉÅlÉÖ+Éà{ÉÉ NÉÖSU Wà´ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. lÉà A~Éù {ÉÒSÉÒ, eÉ¥Éà-W©ÉiÉà SÉÉùà ¥ÉÉWÖ £à±ÉÉ«Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. Wà´ÉÉ +É~ÉiÉÉ §ÉÉ´É ¾Éà«É

lÉà´ÉÖÅ lÉà{ÉÖ »´É°~É ¥É{ÉÒ X«É Uà lÉà +àH »ÉùLÉÖÅ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ ¥Éq±ÉÉlÉÖÅ ù¾à Uà. Ê{É©ÉdzlÉÉ, ©ÉʱÉ{ÉlÉÉ »ÉÅ H Éà S É +{Éà Ê´ÉHÉ»É ¥ÉyÉÒ +´É»oÉÉ+Éà lÉà©ÉÉÅ ¥É{ÉlÉÒ ù¾à Uà. +à{ÉÉ ©ÉÉy«É©ÉoÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{ÉÉà XiÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ¶ÉùÒù +{Éà ©É{É{ÉÉ »É¾Éùà ¥É{É{ÉÉùÒ PÉ÷{ÉÉ+Éà XiÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. »oÉÖ³ ¶ÉùÒù{ÉÒ PÉ÷{ÉÉ+Éà ~ɾà±ÉÉ »ÉÚK©É ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ¥É{Éà Uà lÉà{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É +ɧÉÉ©ÉÅe³ ~Éù ~Éeà Uà. +à{ÉÉ +§«ÉÉ»ÉoÉÒ §Éʴɺ«É©ÉÉÅ ¥É{É{ÉÉùÒ PÉ÷{ÉÉ+Éà{ÉÒ XiÉHÉùÒ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ùÉàNÉ +{Éà ©ÉÞl«ÉÖ »´ÉÉ»o«É +{Éà Y´É{É +ÉÊq +{ÉàH ´É»lÉÖ+Éà ʴɺÉà +NÉÉAoÉÒ H¾Ò ¶ÉHÉ«É Uà. §ÉÉ´ÉyÉÉùÉ - ±ÉණÉÉ +{ÉÖ»ÉÉù +ɧÉÉ©ÉÅe³ ¥Éq±ÉÉ«É Uà, +{Éà ±Éào«ÉÉ - y«ÉÉ{É wÉùÉ +ɧÉÉ©ÉÅe³{Éà ¥Éq±É´ÉÉoÉÒ §ÉÉ´ÉyÉÉùÉ ~ÉiÉ ¥Éq±ÉÉ> X«É Uà. +É xʺ÷+à ±ÉණÉÉ-y«ÉÉ{É +oÉ´ÉÉ SÉ©ÉHlÉÉ ùÅNÉÉà{ÉÖÅ y«ÉÉ{É ¥É¾Ö W ©É¾l´É~ÉÖiÉÇ Uà. +É~ÉiÉÒ §ÉÉ´ÉyÉÉùÉ Wà´ÉÒ ¾Éà«É Uà lÉà´ÉÖÅ W ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ÊSÉÅlÉ{É lÉoÉÉ ¶ÉÉùÒÊùH ©ÉÖrÉ+Éà +{Éà +ÅNÉ »ÉÅSÉɱÉ{É ¾Éà«É Uà. JÉàyÉ{ÉÒ ©ÉÖrÉ©ÉÉÅ ù¾à{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ©ÉÉÅ JÉàyÉ ¡ÉNÉ÷ oÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÅ § É´É{ÉÉ ´ÉyÉÒ X«É Uà . KÉ©ÉÉ{ÉÒ ©ÉÖrÉ©ÉÉÅù¾à{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ ©ÉÉ÷à KÉ©ÉÉ{ÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÖÅ »Éù³ oÉ> ~Éeà Uà. +É XàlÉÉÅ ±ÉණÉÉ y«ÉÉ{É{ÉÒ A~É«ÉÉà Ê NÉlÉÉ ´ÉyÉÒ X«É Uà . ¡ÉàKÉÉy«ÉÉ{É{ÉÒ ~ÉuÊlÉ©ÉÉÅ +É +ɧÉÉ©ÉÅe³ +oÉ´ÉÉ ±ÉණÉÉ{ÉÒ ©É¾l´É~ÉÚiÉÇ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà. +É ¶ÉùÒù{ÉÒ §ÉÒlÉù +{ÉÅ l É +{ÉÅ l É ~Éù©ÉÉiÉÖ+Éà{ÉÉÅ Ê~ÉÅe Uà §ÉɺÉÉ{ÉÉ ~Éù©ÉÉiÉÖÅ+Éà Uà. ÊSÉÅlÉ{É{ÉÉ ~Éù©ÉÉiÉÖ+Éà Uà. §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉ


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

~Éù©ÉÉiÉÖÅ+Éà Uà ùÅNÉ +{Éà ±ÉණÉÉ{ÉÉ ~Éù©ÉÉiÉÖÅ+Éà Uà {ÉÉeÒ lÉÅmÉ +É~ÉiÉÖÅ ÊJ«ÉÉlÉÅmÉ Uà. §ÉÒlÉùoÉÒ Wà +É´Éà Uà lÉà »É´ÉÇ ¡ÉoÉ©É {ÉÉeÒlÉÅmÉ©ÉÉÅ AlÉùà Uà. ¶ÉùÒù-¡ÉàKÉÉ wÉùÉ +É~ÉiÉà {ÉÉeÒlÉÅmÉ{Éà XNÉÞlÉ HùÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à. +É XNÉÞÊlÉ LÉÚ¥É W ©É¾l´É~ÉÚiÉÇ Uà. ±ÉණÉÉ{ÉÒ ¶ÉÖÊu ©ÉÅq HºÉÉ«ÉÉàoÉÒ oÉÉ«É Uà. ¶ÉÖu +y«É´É»ÉÉ«ÉoÉÒ ¶ÉÖu §ÉÉ´ÉÉà{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉÉ«É Uà. ¶ÉÖu §ÉÉ´É Ê´ÉSÉÉùÉà{Éà ¶ÉÖu ¥É{ÉÉ´Éà Uà. +Él©É¶ÉÖÊu ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉ ¥Éà »ÉÉyÉ{É Uà [ÉÉ{É +{Éà y«ÉÉ{É +É ¥É}Éà +¾©É{ÉÉ ©ÉÚʳ«ÉÉ{Éà ALÉàeÒ {ÉÉLÉà Uà. +ɧÉÉ{ÉÖ Å Ê{É«ÉÉ©ÉH lÉl´É Uà ±Éà ¶ «ÉÉ. ±ÉණÉÉ{ÉÉ ¥Éà §Éàq Uà r´«É±ÉණÉÉ +{Éà §ÉÉ´É ±ÉණÉÉ. ~ÉÉäqNÉʱÉH ±ÉණÉÉ +{Éà +ÉÎl©ÉH ±ÉණÉÉ. +É~ÉiÉÒ +ɧÉÉ ¥Éq±ÉÉlÉÒ ù¾à Uà. lÉà©ÉÉÅ H¬ÉùàH HɳÉà, G«ÉÉùàH ±ÉɱÉ, G«ÉÉùàH ~ÉÒ³Éà, G«ÉÉùàH ±ÉÒ±ÉÉà lÉÉà G«ÉÉùàH »É£àq ùÅNÉ ]³Hà Uà. ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ §ÉÉ´É{Éà +{ÉÖ°~É ùÅNÉ ¥Éq±ÉÉlÉÉ ù¾à Uà. ©ÉÉiÉ»É NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà lÉÉà ±ÉÉ±É ùÅNÉ{ÉÒ +ɧÉÉ ¥É{ÉÒ X«É Uà. »ÉÚK©É ¶ÉùÒù +{Éà »oÉÚ³ ¶ÉùÒù ´ÉSSÉà Xà HÉà> »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÚmÉ ¾Éà«É lÉÉà +à Uà ±ÉණÉÉ. +É~ÉiÉÖÅ »É©ÉOÉ Y´É{ÉlÉÅmÉ ùÅNÉÉà{ÉÉ +ÉyÉÉùà SÉɱÉà Uà. ùÅNÉ +É~ÉiÉÉ »É©ÉOÉ ´«ÉÎGlÉl´É{Éà ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ Hùà Uà. +É~ÉiÉÉ §ÉÉ´ÉÉà{Éà Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉ ùÅNÉoÉÒ Uà, V«ÉÉùà +É~ÉiÉà ʾŻÉÉ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉù HùÒ+à UÒ+à l«ÉÉùà HÉ³É ùÅ N É{ÉÉ ~Éù©ÉÉiÉÖ Å + Éà +ÉHʺÉÇ l É oÉÉ«É Uà . ~ÉÊùiÉÉ©É ~ÉiÉ lÉà ùÅNÉ{Éà +{ÉÖ°~É ¥É{ÉÒ X«É Uà. SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÉ mÉiÉ »lÉù Uà. 1) »oÉÚ³ SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÉà »ÉÉù : »oÉÚ³ ¶ÉùÒù

»ÉÉoÉà +É ÊJ«ÉɶÉÒ±É ¾Éà«É Uà. 2) ±ÉණÉÉ{ÉÉà »lÉù : +É Ê´ÉvÖlÉ ¶ÉùÒù lÉàW»É ¶ÉùÒù »ÉÉoÉà HÉ©É Hùà Uà. 3) +y«É´É»ÉÉ«É{ÉÉà »lÉù: +ÊlÉ »ÉÚK©É ¶ÉùÒù HÉ©ÉÇiÉ ¶ÉùÒù »ÉÉoÉà HÉ©É Hùà Uà. +É~ÉiÉÉ »ÉÚK©É WNÉlÉ©ÉÉÅ PÉÊ÷lÉ oÉ{ÉÉù lÉ©ÉÉ©É Ê{Éqâ ¶ ÉÉà { Éà +ɧÉÉ©ÉÅ e ³ ±ÉÉ´Éà Uà . +y«É´É»ÉÉ«É©ÉÉÅ HÉ©ÉÇiÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ Wà Wà PÉÊ÷lÉ oÉ{ÉÉù PÉ÷{ÉÉ+Éà »ÉÚK©É »~ÉÅq{É{ÉÉ °~É©ÉÉÅ PÉÊ÷lÉ oÉÉ«É Uà, lÉà{Éà §ÉÉ´É©ÉÉÅ AlÉÉù{ÉÉù +ɧɩÉÅe³ Uà. +{Éà §ÉÉ´É©ÉÉÅ Wà PÉ÷{ÉÉ+Éà AlÉùà Uà lÉà{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É Ê{Éqâ ¶ ÉÉà +ɧÉÉ©ÉÅ e ³©ÉÉÅ ~ɾÉá S Éà Uà . +y«É´É»ÉÉ«É{ÉÒ §ÉɺÉÉ lÉùÅNÉ{ÉÒ §ÉɺÉÉ Uà ±ÉණÉÉ{ÉÒ §ÉɺÉÉ ùàLÉÉÅH{É{ÉÒ §ÉɺÉÉ Uà. ©É{É{ÉÒ §ÉɺÉÉ ÊSÉmÉ{ÉÒ §ÉɺÉÉ Uà. ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ §ÉɺÉÉ Ê±ÉÊ~É{ÉÒ §ÉɺÉÉ Uà-+KÉùÉl©ÉH §ÉɺÉÉ Uà. »ÉÖK©É WNÉlÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà Wà HÅ> HùÒ+à UÒ+à lÉà ¥ÉyÉÖ »oÉÚ³ WNÉlÉ©ÉÉÅ AlÉùà Uà. +É~ÉiÉÒ ´ÉÞÊnÉ+Éà, §ÉÉ´ÉÉà Hà ÷à´ÉÉà +É ¥ÉyÉÉ{Éà Al~É}É Hù{ÉÉù »ÉKÉ©É lÉÅmÉ Uà-±ÉණÉÉlÉÅmÉ LÉùÉ¥É ÷à´ÉÉà{Éà Al~É}É Hù{ÉÉù mÉiÉ ±ÉණÉÉ+Éà Uà. HÞºiÉ ±ÉණÉÉ, {ÉÒ±É ±ÉණÉÉ +{Éà HÉ~ÉÉàlÉ ±ÉණÉÉ. +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ +É ±ÉණÉÉ+Éà{ÉÉ »ÉÅ´ÉÉqÒ »oÉÉ{É Uà. Wà©ÉÉ +É ¥ÉyÉÒ ´ÉÞÊnÉ+Éà +{Éà Ê´ÉHÉùÉà Al~É}É oÉÉ«É Uà. +É~ÉiÉÒ +y«ÉÉl©É «ÉÉmÉÉ lÉàXà ±ÉණÉÉoÉÒ ¶É° oÉÉ«É Uà. lÉàXà ±ÉණÉÉ +É´ÉlÉÉÅ W ~ÉùÉ´ÉlÉÇ{É ¶É° oÉ> X«É Uà. ~És±ÉණÉÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ¥Éq±ÉÉ«É Uà. ¶ÉÖG±É ±ÉණÉÉ©ÉÉÅ ~ɾÉáSÉlÉÉ ´ÉlÉÇÖ³ +ÉàUÉ oÉ> X«É Uà. ´«ÉÎGlÉl´É{ÉÉ °~ÉÉÅlÉùiÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà ±ÉණÉÉ{ÉÒ ¶ÉÖ Ê u, ±Éà ¶ «ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÖ Ê u{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Manufacturers of : PHARMACEUTICAL & FINE CHEMICALS

21

Ramniklal N. Vora

Works : W-52, M.I.D.C. Morivali, Ambarnath-421505. Dist. Thane. Ph. (95-0251) 2683236 Admn. Off.: Mahesh Apt., 5th Flr., Srimad Rajchandra Mandir Marg, Tilak Road, Ghatkopar (E), Mumbai - 400 077. Ph.: (022)25105751 ● Fax: 25163983 ● Email: nikava@vsnl.com


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

OÉÅÎ{oÉlÉÅmÉ{ÉÒ ¶ÉÖÊu ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà ¡ÉàKÉÉy«ÉÉ{É, V«ÉÉùà +É~ÉiÉÖÅ ÊSÉnÉ Xà´ÉÉ +{Éà XiÉ´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ{ÉÉà »ÉÉoÉ ±É>{Éà OÉÎ{oÉlÉÅmÉ{Éà XiÉà Uà WÖ+à Uà l«ÉÉùà OÉÎ{oÉlÉÅmÉ ¶ÉÖu oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. l«ÉÉùà ±ÉණÉÉlÉÅmÉ +É~ÉÉà+É~É ¶ÉÖu oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. V«ÉÉùà ±ÉණÉÉ ¶ÉÖu oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà l«ÉÉùà +y«É´É»ÉÉ«É ¶ÉÖ u oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà . l«ÉÉùà HºÉÉ«É{ÉÒ ©ÉÅqlÉÉ oÉÉ«É Uà. LÉùÉ¥É ÷à´ÉÉà{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ +÷HÒ X«É Uà. ¡ÉàKÉÉy«ÉÉ{É »´É§ÉÉ´É ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{ÉÒ ©É¾l´É~ÉÚiÉÇ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà. lÉà©ÉÉÅ mÉiÉ ©ÉÖL«É lÉl´ÉÉà Uà. ¡ÉàKÉÉ, §ÉÉ´É{ÉÉ +{Éà +{ÉÖ¡ÉàKÉÉ. +y«ÉÉl©É{ÉÒ «ÉÉmÉÉ ¶É° Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ÷à´ÉÉà{Éà ¥Éq±É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉäoÉÒ ¡ÉoÉ©É ¶ÉùlÉ Uà HÉ«ÉÉâl»ÉNÉÇ, y«ÉÉ{É »ÉÉyÉ{ÉÉ wÉùÉ ©ÉÉiÉ»É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÖÅ +à´ÉÉ ¡ÉHÉùà Ê{É«ÉÉàW{É Hùà Uà Wà{ÉÉoÉÒ lÉ©ÉÉ©É ¶ÉÎGlÉ +É{ÉÅq{ÉÒ Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ ¡É´ÉÉʾlÉ oÉ> X«É +{Éà +É{ÉÅq A~ɱɥyÉ oÉÉ«É. ±ÉණÉÉ{Éà ¥Éq±«ÉÉ Ê´É{ÉÉ {É ¶ÉÎGlÉ{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É oÉ> ¶ÉHà Uà +{Éà {É ¶ÉÎGlÉ »É©«ÉHà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà. »ÉÅH±~É ¶ÉÎGlÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ, +àHÉOÉlÉÉ ¶ÉÎGlÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ +{Éà <SUÉ ¶ÉÎGlÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ V«ÉÉùà +àH »ÉÉoÉà ©É³à Uà l«ÉÉùà ±ÉණÉÉ{ÉÖÅ °~ÉÉÅlÉùiÉ oÉ> X«É Uà. ±ÉණÉÉ ¥Éq±ÉÉ«É Uà l«ÉÉùà +ɧÉÉ©ÉÅe³ ~ÉiÉ ¥Éq±ÉÉ«É Uà . Wà ´ ÉÒ ±Éà ¶ «ÉÉ lÉà ´ ÉÖ Å +ɧÉÉ©ÉÅ e ³. Wà ´ ÉÖ Å §ÉÉ´É©ÉÅ e ³ lÉà ´ ÉÖ Å +ɧÉÉ©ÉÅe³. lÉàXà ±ÉණÉÉ{ÉÖÅ +ɧÉÉ©ÉÅe³ ¥É{Éà Uà l«ÉÉùà Ê´ÉSÉÉùÉà ©ÉÉ÷à qù´ÉÉX ¥ÉÅyÉ oÉ> X«É Uà. ~És±ÉණÉÉ{ÉÖÅ +ɧÉÉ©ÉÅe³ ¥É{Éà Uà l«ÉÉùà ¥É¾Éù{ÉÖÅ »ÉÅJ©ÉiÉ ¥ÉÅyÉ oÉ> ¥ÉyÉÒ ´ÉÉlÉÉà{ÉÖÅ ~ÉÚiÉÇÊ´ÉùÉ©É +É´ÉÒ X«É Uà. +ÉàH±÷ »ÉÉ«É{»É{ÉÉ ~ÉÖù»HlÉÉÇ+Éà+à ¥Éà ¡ÉHÉù{ÉÒ +ÉàùÉ{ÉÖÅ +ɧÉÉ©ÉÅe³{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉ~ÉÉq{É H«ÉÇÖ Uà. 1) >©ÉÉà¶É{É±É +ÉàùÉ - §ÉÉ´É{ÉÉl©ÉH

22

+ɧÉÉ©ÉÅe³ 2) ©Éà{÷±É +ÉàùÉ - ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH +ɧÉÉ©ÉÅe³ 3) ±Éà ¶ «ÉÉ{ÉÉà »ÉÅ ¥ ÉÅ y É ¥Éà +ÉÅ l ÉÊùH ¶ÉÎGlÉ+ÉàoÉÒ Uà, HºÉÉ«ÉoÉÒ +{Éà «ÉÉàNÉoÉÒ, «ÉÉàNÉ ±ÉණÉÉ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH +ɧÉÉ©ÉÅe³{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ Hùà Uà . +{Éà HºÉÉ«É ±Éà ¶ «ÉÉ §ÉÉ´É{ÉÉl©ÉH +ɧÉÉ©ÉÅe³{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ Hùà Uà. +ɧÉÉ©ÉÅe³©ÉÉÅ ¥Éà lÉl´É HÉ©É Hùà Uà +àH ©ÉÉ{É»É ¥ÉÒY §ÉÉ´É{ÉÉ, Wà´ÉÉà ±ÉණÉÉ{ÉÉà §ÉÉ´É ¾Éà«É Uà lÉà´ÉÉà Ê´ÉSÉÉù ¥É{Éà Uà. §ÉÉ´É +ÅlÉùÅNÉ lÉÅmÉ Uà +{Éà Ê´ÉSÉÉù H©ÉÇ l ÉÅ m É Uà . §ÉÉ´É ~Éù y«ÉÉ{É +É~É´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà . §ÉÉ´ÉÉà { Éà Ê{É©ÉÇ ³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà »Éù³ A~ÉÉ«É Uà ùÅNÉÉà{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÖÅ. §ÉÉ´ÉÉà{Éà Ê{É©Édz ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ SÉÒHiÉÉ ùÅNÉÉà{ÉÖÅ y«ÉÉ{É A~É«ÉÉàNÉÒ ¥É{Éà Uà. »É£àq, ~ÉÒ³Éà +{Éà ±ÉÉ±É +É mÉiÉ ùÅNÉ §ÉÉ´É ¶ÉÖÊu{ÉÉ HÉùiÉ Uà. ùÅNÉÉà wÉùÉ ¶ÉÉùÒÊùH +{Éà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà ©É÷ÉeÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ±Éà ¶ «ÉÉ ~ÉuÊlÉ +Éy«ÉÉÎl©ÉH ©ÉÚ S UÉÇ { Éà ©É÷Ée´ÉÉ{ÉÒ ©É¾l´É~ÉÚiÉÇ »ÉÉù´ÉÉù Uà. ùÅNÉÉà{ÉÉ y«ÉÉ{ÉoÉÒ lÉ{É +{Éà ©É{É{ÉÒ Ê{É¥ÉdzlÉÉ qÚù oÉÉ«É Uà. »©ÉÞÊlÉ +{Éà ¥ÉÖÊu{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É oÉÉ«É Uà. [ÉÉ{ÉlÉÅlÉÖ+Éà ¶ÉÎGlɶÉÉ³Ò ¥É{Éà Uà. ©ÉÅmÉÉà wÉùÉ §ÉÉ´ÉÉà{Éà ¥Éq±ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ©ÉÅmÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ ¶É¥qÉà{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ Uà, lÉà{ÉÉoÉÒ §ÉÉ´É ¥Éq±ÉÉ«É Uà. ùÅNÉÉà wÉùÉ +{Éà ©ÉÅmÉ wÉùÉ §ÉÉ´ÉlÉÅmÉ{Éà Ê{É©Édz ¥É{ÉÉ´ÉÒ+à +{Éà lÉ{É ©É{É{ÉÒ »ÉÉù´ÉÉù ÊSÉÊHl»ÉÉ HùÒ+à. lÉà{ÉÉ{ÉÒ XNÉÞÊlÉ ±ÉණÉÉ+Éà{Éà »É©ÉV«ÉÉÊ´É{ÉÉ {ÉoÉÒ »É©ÉXlÉÒ. ùʶɫÉ{É ´Éä [ ÉÉÊ{ÉH HÒ±ÉÒùÒ«É{Éà +ɧÉÉ©ÉÅe³{Éà Ê´É»lÉÉùoÉÒ XiÉ´ÉÉ »~Éà¶ÉÒ«É±É £Éà÷ÉàOÉÉ£Ò Ê´ÉH»ÉÉ´ÉÒ Uà, Wà ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ +ɧÉÉ©ÉÅe³{ÉÉ £Éà÷É+Éà ±É> lÉà ¡É©ÉÉiÉà ùÅNÉÉà ~ÉùoÉÒ §Éʴɺ«É©ÉÉÅ oÉ{ÉÉùÉ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ¶ÉÉÊùùÒH ùÉàNÉÉà{ÉÒ ÊSÉÊHl»ÉÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É.


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Êe»Éà©¥Éù, 2009

23

¾Ö? Å ©ÉÉ{É´ÉÒ ? ?``©ÉÉiÉ»É'' ? ? ?oÉÉB? lÉÉà ?«É ?PÉiÉÖÅ ■

~ÉÉ°±É §ÉùlÉHÖ©ÉÉù NÉÉÅyÉÒ (ùÉWHÉà÷)

+ÉW{ÉÉà ©ÉÉ{É´ÉÒ ±ÉÉLÉÉà HùÉàeÉà °Ê~É«ÉÉ{ÉÉà +h³H »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà ~ÉiÉ »ÉÉoÉà AqÉùlÉÉ{ÉÖÅ »´ÉÉ©ÉÒl´É ©Éà³´«ÉÖÅ {ÉoÉÒ. HÉà>H W Ê´Éù±ÉÉ+Éà +à´ÉÉ ¾¶Éà »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÒ ©ÉÉʱÉHÒ~ÉiÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà `´É¾áSÉÒ{Éà LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ §ÉÚ±«ÉÉ {É ¾Éà«É Xà AqÉùlÉÉ{ÉÖÅ »´ÉÉ©ÉÒl´É {ÉʾŠ¾Éà«É lÉÉà qÖNÉÇÊlÉ©ÉÉÅ Êù]´Éâ¶É{É {ÉIÒ Uà ~ÉàhÒ W©ÉÉ´ÉÒ »ÉáHeÉà ©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà {ÉÉàHùÒ+à ùÉLÉÒ ±ÉÒyÉÉ, ¥ÉÅNɱÉÉà ¥ÉÅyÉÉ´ÉÒ {ÉÉàHùÉà{ÉÒ £ÉàW LÉeÒ HùÒ qÒyÉÒ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É HùÉ´«ÉÖÅ 200, 500, 1000{ÉÒ {ÉÉà÷ ~ÉeHÉ´ÉÒ qÒyÉÒ. ´«ÉÎGlÉ+Éà{ÉÉ ©ÉÉʱÉH lÉÉà ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ ~ÉùÅ l ÉÖ WÉà +à ´«ÉÎGlÉ+Éà{Éà ¡Éà©ÉoÉÒ »ÉÉSÉ´ÉÒ {Éʾ, lÉà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ Aº©ÉÉ´ÉɳÉà +{Éà +Él©ÉÒ«É {ÉoÉÒ, lÉà©É{ÉÉ »{Éà¾oÉÒ ¾ä«ÉÖÅ ~ɱ±ÉÊ´ÉlÉ {ÉoÉÒ ¥É{ÉlÉÖÅ. lÉÉà +É~ÉiÉÒ »ÉqNÉÊlÉ XàLÉ©É©ÉÉÅ Uà »ÉÅ~ÉÊnÉ »ÉnÉÉ +{Éà ¥ÉÖÊyyɶÉÎGlÉ ©É³Ò NÉ«ÉÉ Uà. +àH yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ »É£³lÉÉ ©É³Ò ¥ÉÒXà yÉÅyÉÉà W©ÉÉ´«ÉÉà, ¥ÉÒX©ÉÉÅ »É£³lÉÉ ©É³Ò mÉÒXà yÉÅyÉÉà W©ÉÉ´«ÉÉà ¶ÉÎGlÉ »ÉÅ~ÉÊnÉ »ÉnÉÉ ¥ÉyÉÉ{ÉÖÅ »´ÉÉ©ÉÒl´É lÉÉà ¡ÉÉ~lÉ oÉ> NÉ«ÉÖÅ ~ÉiÉ »ÉÉoÉà Xà »ÉqÃ¥ÉÖÊu, »ÉqÃÊ´ÉSÉÉù +{Éà »ÉqÉSÉÉù Xà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ lÉÉà +ɱÉÉàH +{Éà ~Éù±ÉÉàH §É«É©ÉÉÅ Uà. +±ÉÉà H +{Éà ~Éù±ÉÉà H »ÉÖ y ÉÉù´ÉÉ ¾Éà « É, »Éqà N ÉÊlÉ{ÉÖ Å ùÒ]´Éâ ¶ É{É HùÉ´É´ÉÖ Å ¾Éà « É, ~ÉÅ S É©ÉNÉÊlÉ{ÉÒ Ê{ÉH÷ ~ɾÉá S É´ÉÖ Å ¾Éà « É lÉÉà +áH+àH Y´É »ÉÉoÉà ©ÉämÉÒ§ÉÉ´É, AqÉùlÉÉ, »{ÉྦྷÉÉ´É +{Éà +Él©ÉÒ«ÉlÉÉ{Éà ´ÉyÉÉù´ÉÉ ~Ée¶Éà. Xà +É SÉÉùà«É{ÉÖÅ +ÉNÉ©É{É oÉ> W¶Éà +É~ÉiÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ lÉÉà Y´É{É »É£³ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ »É©ÉXà.

©ÉÉ{É´É§É´É ©É²«ÉÉà Uà lÉÉà qÖ:LÉ{ÉÉ ùÉàqiÉÉùÉà´ÉÉ-{ÉÉ»ÉÒ~ÉÉ»É oÉ´ÉÉoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÖÅ W°ùÒ Uà +{Éà »ÉÖLÉ©ÉÉÅ UHÒ W´ÉÉoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÖÅ W°ùÒ Uà. »ÉÖLÉ qÖ:LÉ©ÉÉÅ »É©É§ÉÉ´É +É´ÉÒ W¶Éà lÉÉà +eyÉÉà WÅNÉ lÉÉà YlÉÉ> NÉ«ÉÉà »É©ÉXà. ~ÉùÅlÉÖ +É~ÉiÉà +à´ÉÖÅ HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ{ÉÖÅ +à´ÉÖÅ qÖ:LÉ ~ÉiÉ eÖÅNÉù Wà´ÉÖÅ ±ÉÉNÉà Uà +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ~É´ÉÇlÉ Wà´ÉeÖÅ »ÉÖLÉ ~ÉiÉ ùÉ> Wà´ÉeÖÅ ±ÉÉNÉà Uà. +{ÉÉÊqoÉÒ lÉÞºiÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉ +Él©ÉÉ ~Éù ¾É´ÉÒ Uà. NÉ©Éà lÉà÷±ÉÖÅ ©É³à ~ÉiÉ »ÉÅlÉÉàºÉ oÉlÉÉà W {ÉoÉÒ. ±ÉÉLÉ ©É³à lÉÉà ±ÉÉLÉÉà{ÉÒ ±ÉɱɻÉÉ, HùÉàe ©É³à lÉÉà HùÉàeÉà{ÉÒ ±ÉɱɻÉÉ +{Éà HùÉàeÉà ©É²«ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ +¥ÉXà{ÉÒ ±ÉɱɻÉÉ C§ÉÒ W ¾Éà«É Uà. +¥ÉXà{ÉÖÅ »´ÉÉ©ÉÒl´É ©É²«ÉÉ ¥ÉÉq ~ÉiÉ ©ÉÉ{É´ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉàW¶ÉÉàLÉ ©ÉÉ÷à ±ÉÉLÉÉà °Ê~É«ÉÉ ´ÉÉ~ÉùÒ ¶ÉHà Uà ~ÉùÅlÉÖ Wà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà HÉÅ> {ÉoÉÒ +à{ÉÒ ~ÉÉU³ 50 °Ê~É«ÉÉ ~ÉiÉ LÉSÉÔ ¶ÉHlÉÉà {ÉoÉÒ. Ê¥É]{Éà»É ©ÉÉ÷à W´ÉÖÅ Uà lÉÉà Ê´É©ÉÉ{É©ÉÉÅ W> +É´Éà ~ÉiÉ {ÉÉàHù ©ÉÉÅqÉà Uà, q´ÉÉ ±Éà´ÉÉ 300 °Ê~É«ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà lÉÉà lÉà{Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ W±ÉqÒ lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ. +É~ÉiÉÒ +É DyÉÒ »É©ÉWà , LÉÉà ÷ Ò ©ÉÉ{«ÉlÉÉ+à »ÉqÉ«É +É~ÉiÉÉ Àq«É{Éà HcÉàù W ¥É{ÉÉ´«ÉÖÅ Uà, ~ÉɺÉÉiÉ´ÉlÉà W ¥É{ÉÉ´«ÉÖÅ Uà ¥ÉÒX+Éà+à +É~ÉiÉÉ ~Éù Hùà±ÉÉ A~ÉHÉù{Éà Xà´ÉÉ{ÉÒ xʺ÷{Éà ÊU{É´ÉÒ ±ÉÒyÉÒ Uà +{Éà +à÷±Éà W +à{Éà HÉà> ©ÉÉà÷Éà A~ÉHÉù qàLÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ. +ùà! WàiÉà ~ÉÉ³Ò ~ÉÉàºÉÒ{Éà ©ÉÉà÷É H«ÉÉÇ lÉà´ÉÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{Éà ~ÉiÉ lÉà ´ÉÞuɸɩɩÉÉÅ ©ÉÚHÒ +É´Éà Uà.


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÒ HcÉàùlÉÉ+à +É~ÉiÉ{Éà ¥ÉÒX{ÉÉ qÖ:LÉ qqÇ, ~ÉÒeÉ Hà +NÉ´ÉelÉÉ »ÉÉ©ÉÖÅ Xà´ÉÉ W {É¾Ó qÒyÉÖÅ +{Éà +É~ÉiÉÒ NÉÖiÉÉ{ÉÖ´ÉÉq{ÉÒ ´ÉÞÊnÉ{Éà ÊU{É´ÉÒ ±ÉÒyÉÒ Uà, ¥ÉÒX{ÉÉà +ɧÉÉù ©ÉÉ{É´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉɱÉÒ{ÉlÉÉ lÉÉàà Àq«É©ÉÉÅoÉÒ ù´ÉÉ{ÉÉ HùÒ qÒyÉÒ Uà. H°iÉÉ, ¡Éà©É, ©É©ÉlÉÉ +{Éà »{ÉྠlÉÉà HcÉàù Àq«É©ÉÉÅ ¾Éà«É W G«ÉÉÅoÉÒ? ~ÉɺÉÉiÉÀq«ÉÒ ©ÉÉ{É´ÉÒ©ÉÉÅ lÉà{ÉÒ lÉÉà NÉàù¾ÉWùÒ W Xà´ÉÉ ©É³à. +É´ÉÖÅ W Y´É{É +É~ÉiÉÖÅ lÉÉà {ÉoÉÒ {Éà? +àH´ÉÉù »´É lÉù£ xʺ÷ HùÒ Xà´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà, +{Éà Xà +É~ÉiÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É +à©ÉÉÅ oÉlÉÉà ¾Éà«É lÉÉà W±ÉqÒoÉÒ lÉà©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³Ò W´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. +{Éà Xà »ÉqçÉÉN«Éà +É~ÉiÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É +à©ÉÉÅ {É oÉlÉÉà ¾Éà«É lÉÉà Y´É{ɧÉù +à´ÉÒ XNÉÞÊlÉ ùÉLÉ´ÉÒ Hà +É~ÉiÉà lÉà{ÉÉoÉÒ +ʱÉ~lÉ ù¾Ò+à.

24

+É~ÉiÉÉ Y´É{É{Éà NÉÉäù´É©É«É ¥É{ÉÉ´É´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà +É ~ÉÞo´ÉÒ~Éù W{©É oÉ«ÉÉà l«ÉÉùoÉÒ ©ÉÉÅeÒ{Éà +ÉW »ÉÖyÉÒ +É~ÉiÉà ¥ÉÒX{ÉÖÅ Hà÷±ÉÖÅ HÉ©É »ÉÖyÉÉ«ÉÇÖÅ, ¥ÉÒX ~Éù Hùà±ÉÉ A~ÉHÉù H«ÉÉÇ lÉà{ÉÒ +àH {ÉÉáyÉ lÉä«ÉÉù HùÉà +{Éà W{©ÉoÉÒ ©ÉÉÅeÒ{Éà +ÉW »ÉÖyÉÒ +É~ÉiÉà ¥ÉÒX{ÉÉ Hùà±ÉÉ A~ÉHÉù ±ÉÒyÉÉ lÉà{ÉÒ {ÉÉáyÉ lÉä«ÉÉù HùÉà. »´ÉɧÉÉÊ´ÉH W Uà Hà +{«É{ÉÉ +É~ÉiÉÒ ~Éù{ÉÉ A~ÉHÉùÉà{ÉÖÅ ±ÉÒ»÷ PÉiÉÖÅ ±ÉÉÅ¥ÉÖ oÉ> Wà. +àHàÎ{r«ÉoÉÒ ©ÉÉÅeÒ{Éà ~ÉÅSÉàÎ{r«É Y´ÉÉà+à +É~ÉiÉÉ Y´É{É{Éà ¡É»É}É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉʱÉqÉ{É +É~«ÉÖÅ Uà, UlÉÉÅ lÉà+Éà+à HqÒ +É~ÉiÉÉ ~Éù A~ÉHÉù WlÉÉ´«ÉÉà {ÉoÉÒ. +{Éà +É~ÉiÉà HÉà>{Éà +ÉÅNÉ³Ò SÉÓyÉÒ{Éà ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà +à ~ÉiÉ §ÉÚ±ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. Xà +É ¥ÉyÉÉ{ÉÉ FiÉ©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÖGlÉ ¥É{É´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà xʺ÷{Éà Ê{É©Édz Hù´ÉÉ{ÉÒ +{Éà ´ÉÞÊnÉ{Éà AqÉnÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. +à oÉ> W¶Éà lÉÉà £É´ÉÒ W>¶ÉÖÅ.

W©ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà oÉɳҩÉÉÅ +àcÖÅ ©ÉÚH¬Ö lÉÉà °É. 5/- qÅe +{ÉÉW{ÉÉ §ÉÉ´É +ɻɩÉÉ{Éà ~ɾÉáSÉÒ NÉ«ÉÉ Uà +{Éà ¾Y §Éʴɺ«É©ÉÉÅ H¬ÉÅ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉà lÉà H¾Ò ¶ÉHÉ«É {ɾÓ. +É´ÉÒ ~ÉÊùλoÉlÉÒ lÉà +{ÉÖ±ÉKÉÒ{Éà ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ +ɾÉù »ÉÅPÉ÷{ÉÉ{ÉÒ »Éq»«É ¾Éà«É lÉà´ÉÒ ±ÉNɧÉNÉ 7000 ¾Éà÷±É Hà ¥ÉÉàÊeÈNÉ©ÉÉÅ W©É´ÉÉ Hà ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ´ÉÉ WlÉÉ OÉɾHÉà+à lÉHàqÉùÒ ùÉLÉ´ÉÒ ~Ée¶Éà. +{ÉÉW{ÉÉà ´Éàe£É÷ +÷HÉ´É´ÉÉ +{Éà ±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ XNÉ°HlÉÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ +É Ê{É«É©É ±ÉÉNÉÖ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +à´ÉÖÅ `+ɾÉù'{ÉÉ +y«ÉKÉ {ÉÉùÉ«ÉiÉ +ɱ´ÉÉ+à WiÉÉ´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. (§ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù »´ÉÉ©ÉÒ+à lÉÉà ´ÉºÉÉâ ~ÉÚ´Éâ +É ~ÉuÊlÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ Hà W©ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà +àcÖ {É ©ÉÚH´ÉÖÅ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉiÉÒoÉÒ {É »É©ÉWà lÉà+Éà{Éà Ê´ÉnÉ (~Éä»ÉÉ) +É~ÉÒ{Éà ¶ÉÒLÉ´ÉÖÅ ~Éeà Uà.) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

»´É ¸ÉÒ ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É qÖ±ÉǧÉY qÉà¶ÉÒ

¾. ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É qÉà¶ÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

25

1 +hÉù {ÉÉlÉùÉÅ{ÉÒ lÉà{ÉÉoÉÒ lÉà ´ÉණÉÉ+à ¡ÉÊ»Éu HoÉÉ{ÉÒ ¥ÉÒ{ÉÉ +à H ~ÉÖ m É{Éà W{©É ÷ÖÅH©ÉÉÅ +É ¡É©ÉÉiÉà:+É~«ÉÉà. SÉÉÊùmÉ ~ÉɳlÉÉÅ ■ »ÉÅ . ¸ÉÒ §ÉÉùlÉÒ¥Éà { É NÉÅ N Éù, HÉÅ Ê q´É±ÉÒ ©ÉoÉÖ ù É {ÉNÉùÒ©ÉÉÅ HÖ¥ÉàùqnÉÉ{Éà HÖ¥Éàù»Éà{ÉÉ {ÉÉ©Éà +àH +´ÉÊyÉ[ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ. lÉà{Éà ´ÉණÉÉ ¾lÉÒ, lÉàiÉÒ{Éà ù¾à±ÉÉ NɧÉÇoÉÒ +àH ``~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ §ÉÉ>{Éà ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉoÉÒ +àH ~ÉÖmÉ +{Éà +àH ~ÉÖmÉÒ{ÉÉà »ÉÉoÉà W{©É oÉ«ÉÉà. ~ÉÖmÉ oÉ«ÉÉà Uà lÉà´ÉÖÅ'' XiÉÒ ¡ÉÊlÉ¥ÉÉàyÉ Hù´ÉÉ ´ÉණÉÉ+à ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ H¾à´ÉÉoÉÒ lÉà ¥ÉÅ{Éà{ÉÖÅ q¶É ©ÉÉ÷à lÉà ©ÉoÉÖùÉ©ÉÉÅ NÉ> +{Éà ~ÉÉùiÉÉ©ÉÉÅ Êq´É»É ~ÉɱÉ{É HùÒ{Éà lÉà©É{Éà lÉY qÒyÉÉÅ. »ÉÚlÉà±ÉÉ UÉàHùÉ{ÉÒ +ÉNɳ ¾É±ÉùeÉ NÉÉ´ÉÉ ~ÉÖmÉ{ÉÒ ´ÉÓ÷Ò©ÉÉÅ HÖ¥ÉàùqnÉ +{Éà ~ÉÖmÉÒ{ÉÒ ±ÉÉNÉÒ. lÉà©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{Éà lÉà ~ÉÖmÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà U ´ÉÓ÷Ò©ÉÉÅ HÖ¥ÉàùqnÉÉ +à´ÉÉ {ÉÉ©É´ÉÉ³Ò ´ÉÓ÷Ò+Éà »ÉNÉÉ>, ´ÉණÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà U »ÉNÉÉ> lÉoÉÉ ~ɾàùÉ´ÉÒ{Éà lÉà©É{Éà +àH ~Éà÷Ò©ÉÉÅ ~ÉÚùÒ «É©ÉÖ{ÉÉ §ÉÉ>{ÉÒ »ÉÉoÉà U »ÉNÉÉ> oÉÉ«É lÉà ¾É±ÉùeÉ©ÉÉÅ {ÉqÒ©ÉÉÅ ´É¾àlÉÒ ©ÉÚHÒ. {ÉqÒ©ÉÉÅ lÉiÉÉlÉÒ lÉà NÉÉ«ÉÖÅ. Wà »ÉÉŧɳÒ{Éà HÖ¥ÉàùqnÉà HÂÖÅ Hà ¾à ~Éà÷Ò »ÉÉä«ÉÇ~ÉÖù ~ÉÉ»Éà +É´ÉÒ. l«ÉÉùà ¥Éà »ÉÉy´ÉÒ +É´ÉÖÅ +«ÉÖGlÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉ Ê´É{ÉÉ{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ NÉÞ¾»oÉÉà+à lÉà ~Éà÷Ò ¥É¾Éù HhÉ´ÉÒ +àH ~ÉÖmÉ ¥ÉÉà±ÉÉà UÉà? l«ÉÉùà lÉàiÉÒ+à A~Éù{ÉÒ ¾HÒHlÉ +{Éà ¥ÉÒX+à ~ÉÖmÉÒ{Éà ùÉLÉÒ. V«ÉÉùà lÉà lÉà{Éà WiÉÉ´ÉÒ +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉNÉÉ>+Éà NÉÞ¾»oÉÉà{Éà l«ÉÉÅ AUùÒ{Éà lÉà+Éà «ÉÉä´É{É NÉiÉÉ´ÉÒ lÉà +É ¡É©ÉÉiÉà :+´É»oÉÉ ~ÉÉ©«ÉÉ l«ÉÉùà lÉà ¥ÉÅ{Éà{ÉÉ ±ÉN{É ¥ÉɳH{ÉÒ »ÉÉoÉà{ÉÒ U »ÉNÉÉ> 1§ÉÉ>, 2 oÉ«ÉÉÅ. ~ÉÖmÉ, 3 qÒ«Éù, 4 §ÉmÉÒXà, 5 HÉHÉ, 6 +àH ´ÉLÉlÉà V«ÉÉùà lÉà ¥ÉÅ{Éà »ÉÉáNÉ÷É¥ÉÉY ~ÉÖmÉ{ÉÉà ~ÉÖmÉ. ¥ÉɱÉH{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ »ÉÉoÉà 6 ù©ÉlÉÉ ¾lÉÉ l«ÉÉùà HÖ¥ÉàùqnÉ{ÉÒ +ÉÅNɳÒ+àoÉÒ lÉà{ÉÒ ´ÉÓ÷Ò HÖ¥ÉàùqnÉÉ{ÉÉ LÉÉà³É©ÉÉÅ ~ÉeÒ. lÉà »ÉNÉÉ>. +É ¡É©ÉÉiÉà 1 »É¾Éàqù§ÉÉ>, 2 Ê~ÉlÉÉ, ´ÉÓ÷Ò +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ´ÉÓ÷Ò »ÉùLÉÒ ¾Éà´ÉÉoÉÒ lÉàiÉÒ+à HÂÖÅ Hà +É~ÉiÉà ¥ÉÅ{Éà §ÉÉ> ¥Éà{É 3 Ê~ÉlÉɩɾ (qÉqÉà) 4 »´ÉÉ©ÉÒ, 5 ~ÉÖmÉ, 6 ¾Éà>¶ÉÖÅ. ¥ÉÅ{Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ (AUàù{ÉÉù) ©ÉÉlÉÉ{Éà »ÉÉ»ÉùÉà. ´ÉණÉÉ »ÉÉoÉà 6 »ÉNÉÉ> +É ¡É©ÉÉiÉà ~ÉÚU´ÉÉoÉÒ lÉà ´ÉÉlÉ{ÉÒ LÉÉmÉÒ oÉ>. HÖ¥ÉàùqnÉÉ+à 1 ©ÉÉlÉÉ, 2 Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ, 3 §ÉɧÉÒ, 4 ´ÉäùÉN«ÉoÉÒ SÉÉÊùmÉ ±ÉÒyÉÖ. HÖ¥ÉàùqnÉ ´«ÉÉ~ÉÉù ´É¾Ö, 5 »ÉÉ»ÉÖ, 6 »É~Él{ÉÒ (¶ÉÉàG«É) +É +oÉâ ~Éùqà¶É NÉ«ÉÉà. lÉà ©ÉoÉÖùÉ~ÉÖùÒ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. ¡É©ÉÉiÉà 18 ¡ÉHÉù{ÉÒ »ÉNÉÉ> NÉiÉÉ´ÉÒ Wà l«ÉÉÅ lÉà{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ{ÉÒ (Wà{Éà lÉà +Éà³LÉlÉÉà »ÉÉŧɳÒ{Éà HÖ¥ÉàùqnÉà ´ÉäùÉN«É §ÉÉ´ÉoÉÒ qÒKÉÉ {ÉoÉÒ lÉà{ÉÒ) »ÉÉoÉà lÉà{Éà »ÉÅ¥ÉÅyÉ oÉ«ÉÉà. +{Éà ±ÉÒyÉÒ +{Éà HÖ¥Éàù»Éà{ÉÉ AnÉ©É ¸ÉÉÊ´ÉHÉ oÉ>.

HÖ¥Éàù »Éà{ÉÉ


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

``+ÉW +ùÒ»ÉÉà ¥ÉÉà±Éà Uà'' ■

¸ÉÒ ±ÉʱÉlÉ +à©É. cIù, PÉÉ÷HÉà~Éù

+ÉWà V«ÉÉùà lÉÖÅ Ê{ÉùɶÉÉ©ÉÉÅ eÚ¥Éà±É Ê{É»lÉàW Sɾàùà ©ÉÉùÒ »ÉÉ©Éà C§ÉÉà ¾lÉÉà +à Xà>{Éà ©É{Éà HÅ>H ¥ÉÉà±É´ÉÉ{ÉÒ <SUÉ oÉÉ«É Uà. §É±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É lÉà ©É{Éà lÉÉùÉ©ÉÉÅ H¬Éùà«É »É©É´«ÉÉà {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ ©Éá lÉ{Éà +ÉW »ÉÖyÉÒ ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉ´ÉÒ ùÉL«ÉÉà Uà. lÉÉ°Å ¥ÉSÉ~ÉiÉ, lÉÉùÒ W´ÉÉ{ÉÒ lÉÉùÒ ´ÉÞ u É´É»oÉÉ +{Éà Y´É{É{ÉÉ ¥ÉyÉÉ W »ÉÅ»©ÉùiÉÉà ¥ÉyÉÖ W +H¥ÉÅyÉ Uà. +ÉW lÉÉùÒ +à´ÉÒ +´É»oÉÉ Uà Hà ©ÉÉÅe ©ÉÉÅe lÉÖÅ ©ÉÉùÒ »ÉÉ©Éà C§ÉÉà ù¾Ò ¶ÉHà Uà. lÉá lÉÉùÉ Y´É{É©ÉÉÅ Wà÷±ÉÉ ùÅNÉ ¥Éq±«ÉÉ +à{ÉÉà ¾ÖÅ +àH W LÉùÉà »ÉÉKÉÒ UÖÅ ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉà »ÉÉKÉÒ lÉ{Éà qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ HÉà> {É¾Ó ©É³à. ±ÉÉàHÉà ©É{Éà +ÅqùoÉÒ +Éà³LÉlÉÉ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ ¾ÖÅ ±ÉÉàHÉà{Éà ¥É¾Ö »ÉÉùÒ ùÒlÉà +Éà³LÉÖÅ UÖÅ. ¥ÉSÉ~ÉiÉ©ÉÉÅ ¥ÉɱɩÉÅÊqù WlÉÉà {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳH V«ÉÉùà ©ÉÉùÒ »ÉÉ©Éà C§ÉÉà ¾Éà«É Uà l«ÉÉùà lÉà{Éà SÉÚ©ÉÒ ±Éà ´ ÉÉ{ÉÖ Å ©É{É oÉ> X«É Uà , ~ÉiÉ ©ÉÉùÒ +É +ÉHÉÅKÉÉ{Éà HÉà> ~ÉÚiÉÇ Hùà! +à{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ +à ¥ÉɳH{Éà lÉàeÒ ©ÉÉùÒ »ÉÉ©Éà C§ÉÒ ¾Éà«É Uà l«ÉÉùà +à{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ »{Éྠ§Éùà±É {É«É{ÉÉà ©Éá ©ÉÉùÒ »ÉNÉÒ +ÉÅLÉà Xà«ÉÉ Uà. +É Xà«É{Éà ©É{Éà ©É{É©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà Hà qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà +É ©ÉÉ-ÊqHùÉ Wà´ÉÉ oÉ> X«É lÉÉà qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉ +yÉÉÇ qÖ&LÉ LÉlÉ©É oÉ> X«É +{Éà qÖ Ê {É«ÉÉ »´ÉNÉÇ »É©ÉÉ{É ¥É{ÉÒ X«É. XàlÉXàlÉ©ÉÉÅ W +ÉW ¥ÉɳH ´ÉºÉÉâ ~ÉUÒ »HÖ±Éà +{Éà ~ÉUÒ HÉà±ÉàWà WlÉÉ XiÉà Hà÷±ÉÉ ¥ÉyÉÉ »´É~{ÉÉà©ÉÉÅ ùÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà +{Éà +É»lÉà +É»lÉà §Éʴɺ«É{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ©ÉÉÅ eÚ¥ÉlÉÉà X«É Uà. ~ÉiÉ §Éʴɺ«É{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ{ÉÉ Xàù©ÉÉÅ Xà»É HùÒ ¶ÉHlÉÒ {ÉoÉÒ. +É{ÉÉà ¾ÖÅ +àH W LÉùÉà »ÉÉKÉÒ UÖÅ ©Éá +à{ÉÉà «ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ{ÉÉà ©Éq Xà«ÉÉà Uà, +¾ÅHÉù Xà«ÉÉà Uà, »ÉÅ»ÉÉù{ÉÒ ´ÉÉ»É{ÉÉ©ÉÉÅ lÉù¥ÉÉà³ oÉ«Éà±É Xà«ÉÉà Uà +Å»ÉlÉÉàºÉ{ÉÒ +ÉNÉ©ÉÉÅ ¥É³lÉÉà Xà«ÉÉ Uà,

26

+ʧɩÉ{«ÉÖ ©ÉÉ£H ¥ÉyÉÉ HÉàcÉ YlÉlÉÉ YlÉlÉÉ Uà±±Éà ¾ÉùÒ WlÉÉà, ~ÉiÉ Xà«Éà±É Uà. ~ÉùÉW«É{ÉÒ +É ~ÉÊùλoÉlÉÒ©ÉÉÅ V«ÉÉùà +à ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´ÉÒ C§ÉÉà ¾Éà«É Uà l«ÉÉùà ©ÉÉùÉoÉÒ ©É{É©ÉÉ{Éà ©É{É©ÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉÉ«É X«É Uà Hà NÉÉÅeɧÉÉ> . ``Xà{ÉÉù{Éà lÉà Xà«ÉÉà {Éʾ {É¾Ó Xà{ÉÉù{Éà lÉÖÅ {ÉÒùLÉÒ ùÂÉà.'' LÉùàLÉù Wà lÉ{Éà +{Éà ©É{Éà WÚ+à Uà +à{Éà lÉá H¬Éùà«É Xà«ÉÉà {Éʾ +{Éà Wà ¶ÉùÒù{Éà lÉÖÅ WÚ+à Uà +àlÉÉà »É©É«É +É´«Éà lÉ{Éà +{Éà ©É{Éà UÉàeÒ ©ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ ©É³Ò W¶Éà. ©Éá ©ÉÉùÒ +ÉLÉÒ ÊWÅqNÉÒ »ÉÅ»ÉÉùÒW{ÉÉà »ÉÉoÉà W NÉÉ³Ò Uà. Y´É{ɧÉù ~ÉÉàlÉÉ{Éà XàlÉÉà XàlÉÉ ÊWÅqNÉÒ ~ÉÚùÒ {ÉÉLÉà Uà. H¬ÉùàH HÉà>H +àHÉq ´ÉÒù±É {ÉÒH³à Uà Wà ©É{Éà +É´ÉÒ{Éà H¾à Uà, ``+ùÒ»ÉɧÉÉ> +É~ÉiÉÒ +ÉWà Uà±±ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ Uà, ¾´Éà ¾ÖÅ lÉ{Éà {Éʾ XàB Hà lÉÖÅ ©É{Éà {Éʾ WÚ+à.'' HÉùiÉHà ¾ÖÅ ©ÉÉùÒ XlÉ{Éà Xà´ÉÉ-+Éà³LÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©É¾ÉʧÉÊ{ɺJ©ÉiÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà +{Éà +É´ÉÉ ´ÉÒù±ÉÉ »ÉÅ«É©É{ÉÉ, »ÉÉyÉÖlÉÉ{ÉÉ ù»lÉà {ÉÒH³Ò ~Éeà Uà. +É´ÉÉ »ÉÅ«É©É{ÉÉ ù»lÉà W{ÉÉù, ©É{Éà H¾Ò X«É Uà, ``+ùÒ»ÉɧÉÉ> ùÉ©É-ùÉ©É, ~ÉiÉ +à ±ÉÉàHÉà{Éà H¬ÉÅ LÉ¥Éù Uà Hà ù»lÉà {ÉÒH³lÉÉ +É´ÉÉ ´ÉÒù±ÉÉ{Éà HÉà>H ´ÉÉù ¾X©É qÖHÉ{É©ÉÉÅoÉÒ Xà> ±ÉA UÖÅ lÉÉà H¬ÉùàH ©ÉÉà÷É ¶ÉÉà°©É©ÉÉÅoÉÒ UÚ~Éà UÚ~Éà XàA ±ÉB UÖÅ. +É´ÉÉ ©É¾É{É +Él©ÉÉ ©É{Éà §É±Éà {É WÚ+à, ~ÉiÉ ¾ÖÅ +à{Éà Xà>{Éà yÉ{«É ¥É{ÉÒ XB UÖÅ. SÉɱÉÉà §ÉÉ>+Éà, ©Éá PÉiÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ H¾Ò qÒyÉÖÅ WÚ+Éà »ÉÉ©ÉàoÉÒ lÉ©ÉÉùÉà {ÉÉàHù +É´Éà Uà, ©É{Éà »ÉÉ£ Hù´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É oÉ> NÉ«ÉÉà ±ÉÉNÉà Uà. +à ©É{Éà »ÉÉ£ Hùà +à ~ɾà±ÉÉÅ lÉÖÅ »ÉÉ£ oÉ> X«É +à W ©ÉÉùÒ <SUÉ! +à W ©ÉÉùÒ +§«ÉoÉÇ{ÉÉ. Uà±±Éà Uà±±Éà H¾à´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉÉ«É Uà Hà ``+ÉW{ÉÉà ©ÉÉ{É´É ¥É¾ÉùoÉÒ H~ÉeÉ©ÉÉÅ Uà, ~ÉiÉ +ÅqùoÉÒ {ÉN{É Uà. V«ÉÉùà ©É¾É´ÉÒù ¥É¾ÉùoÉÒ {ÉN{É ¾lÉÉ, ~ÉiÉ +ÅqùoÉÒ H~ÉeÉ©ÉÉÅ ¾lÉÉ.''


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

27

¥ÉÞ¾q ùÉWHÉà÷ »É©É»lÉ »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É »ÉÅPÉ

»ÉÅH±É{É& P.R.O. ¸ÉÒ Êq{Éà¶É +Éù. »ÉÅPÉ´ÉÒ

``¸ÉÒ ©É¾É´ÉÒù yÉÉ©É'' ¶ÉÒù»ÉÉe ©ÉÖHÉ©Éà Al»Éɾ A©ÉÅNÉoÉÒ AW´ÉÉ«ÉÉà `FiÉ »´ÉÒHÉù' lÉoÉÉ ` Ê´ÉqÉ«É »É©ÉÉùÉà¾

ùÊ´É´ÉÉù lÉÉ. 22.11.2009{ÉÉ ¥ÉÉà÷Éq »ÉÅ ¡ ÉqÉ«É{ÉÉ ~ÉÚ . »ÉÖ ¶ ÉÒ±ÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É., V«ÉÉàlÉÒ¥ÉÉ> ©É.»É. +ÉÊq cÉiÉÉ-4{ÉÉà yÉ©ÉÇ©É«ÉÒ {ÉNÉùÒ ©ÉÖÅ¥É> LÉÉlÉà Hùà±É SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É{ÉÉà FiÉ »´ÉÒHÉù lÉoÉÉ Ê´ÉqÉ«É »É©ÉÉùÉà¾`©É¾É´ÉÒùyÉÉ©É' ¶ÉÒù»ÉÉe ©ÉÖHÉ©Éà qʾ»Éù, ©ÉÒ»HÒ÷É {ÉNÉù ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¾ºÉÇq§ÉÉ> qÉà¶ÉÒ lÉoÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÉà{ÉÒ Ê{ɸÉÉ©ÉÉÅ, ¸ÉÒ ¶ÉÉ»É{Éqà´É{ÉÒ ~Éù©ÉHÞ~ÉÉ, ¸ÉÉ´ÉH-¸ÉÉ´ÉÒHÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉ £³ »´É°~É LÉÚ¥ÉW »ÉÖÅqù Al»Éɾ A©ÉÅNÉoÉÒ lÉ~ÉW~ÉoÉÒ AW´ÉÉ«ÉÉà. +É ©ÉÉÅNÉʱÉH +´É»Éùà ¥ÉÉà÷Éq »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ, ¸ÉÒ +°iÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É. +ÉÊq cÉiÉÉ-5 A~ÉλoÉlÉ ù¾Ò ¶ÉÉ»É{É{ÉÒ ¶ÉÉà§ÉÉ©ÉÉÅ +ʧɴÉÞÊu Hùà±É. +É ¶ÉÖ§É ¡É»ÉÅNÉà »É´ÉÉù{ÉÒ {É´ÉHÉù»ÉÒ lÉoÉÉ ¥É~ÉÉà ù {ÉÒ W©ÉiÉ´ÉÉùÒ{ÉÉà ±ÉÉ§É §ÉÉN«É¶ÉÉ³Ò ¸ÉÒ©ÉlÉÒ {ÉÚlÉ{É¥Éà{É ¸Éà«É»É§ÉÉ> HÉàcÉùÒ, qʾ»Éù +à ±ÉÒyÉà±É ¾lÉÉà. ~ÉÚ. »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É.+ÉÊq cÉ. +à ©ÉÖÅ¥É> LÉÉlÉà 4(SÉÉù) SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ~ÉÚiÉÇ HùÒ. qà¶É ¥ÉÉWÖ Ê´É¾Éù Hùà±É Uà. lÉà©É{ÉÖÅ +É´ÉlÉÖÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É qÉ©É{ÉNÉù LÉÉlÉà Uà. lÉà©É{ÉÉ ©ÉÖÅ¥É> ¥É¾Éù ~ÉÉÅSÉ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É {ÉIÒ oÉ> NÉ«Éà±É Uà. SANJAY P. SHAH

NEW OPTIK COMPUTERISED EYE TESTING & CONTACT LENS CLINIC Opp. Kasturi Plaza, Manpada Rd, Dombiavli (E), Tel.: 2448980

NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ NÉÉäù´É +{Éà +àHlÉÉ{ÉÉÅ ¡ÉÊlÉH°~Éà ùÉWHÉà÷{ÉÉ »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÖÅ »ÉÉ©ÉÖ Ê ¾H SÉÉlÉÖ © ÉÉÇ » É ~ÉÊù´ÉlÉÇ { É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÖÅ. ´ÉÉiÉÒ§ÉÚºÉiÉ ~ÉÚ. ¸ÉÒ. ÊNÉùҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. lÉoÉÉ «ÉÖ´ÉÉ ¡ÉiÉàlÉÉ ~ÉÚ. ¸ÉÒ yÉÒùW©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. lÉoÉÉ ]ÉùLÉÅe ùl{É ~ÉÚ. »ÉÖ¶ÉÉÅlÉ©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. lÉoÉÉ §ÉÉ´É«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ ~ÉÚ.±ÉұɩɥÉÉ> ©É.»É.+ÉÊq ʴɶÉɳ »ÉÅ L «ÉÉ©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ »ÉÊlÉ´ÉÞÅq{ÉÉ »ÉÉÊ{Éy«É©ÉÉÅ ¶ÉÉ»É{Éqà´É{ÉÒ HÞ~ÉÉoÉÒ NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ »ÉÅ»oÉÉ~ÉH +ÉSÉÉ«ÉÇ ~ÉÚ. eÖÅNÉùʻɞ »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ +{ÉàH ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ - »ÉÉy´ÉÒY{ÉÖ Å »ÉÉ©ÉÖ Ê ¾H SÉÉlÉÖ © ÉÉÇ » É ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É ¡ÉoÉ©É ´ÉLÉlÉ «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÖÅ, Wà©ÉÉÅ 2000 A~ÉùÉÅlÉ §ÉÉÊ´ÉHÉà XàeÉ«ÉÉ ¾lÉÉ +É A~ÉùÉÅlÉ ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒY XàeÉ«Éà±É ¾lÉÉ. ùÉWHÉà ÷ ©ÉÉŠʥÉùÉW©ÉÉ{É »É´Éâ ~ÉÚ . NÉÖùÖ§ÉNÉ´ÉÅlÉÉà¸ÉÒ lÉoÉÉ ~ÉÚ. »ÉÉy´ÉÒY´ÉÞÅq{ÉÖÅ »ÉÉ©ÉÖ Ê ¾H SÉÉlÉÖ © ÉÉÇ » É ~ÉÊù´ÉlÉÇ { É ¸ÉÒ SÉÅrHÉÅlɧÉÉ> ¶Éàc{ÉÉ Ê{É´ÉÉ»É »oÉÉ{É `+¾Ç©Éà ~Éà±Éà»É'' ~ÉÉù»É »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò, ùÉWHÉà÷ LÉÉlÉà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà ± É ¾lÉÖ Å ~ÉÉù»É ¾Éà ± É©ÉÉÅ yÉ©ÉÇ » ɧÉÉ©ÉÉÅ ùÉWHÉà ÷ {ÉÉ lÉ©ÉÉ©É »ÉÅ P ÉÉà { ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà ¾ÉWù ù¾à±ÉÉ ¾lÉÉ. HɱÉÉ´Ée ùÉàeoÉÒ ``+¾Ç©Éà ~Éà±Éà»É'' »ÉÖyÉÒ{ÉÒ §ÉÉ´É~ÉÚ´ÉÇH{ÉÒ +Xàe yÉ©ÉÇ«ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ ¥É¾Éà³Ò »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒY+Éà lÉoÉÉ ¸ÉÉ´ÉH¸ÉÉÊ´ÉHÉ+Éà XàeÉ«Éà±É ¾lÉÉÅ.

BRANCH FACTORY

SUNIL SHAH

P U R V E S H O P TPIACLAAL C E ENTERPRISE 2, Neelkanth Shopping Centre, Cama Lane, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 086. P.: 25129516


Êe»Éà©¥Éù, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

»ÉÅ l ÉÉà lÉoÉÉ »ÉlÉÒ´ÉÞ Å q {ÉÉ »ÉÉÊ{Éy«É©ÉÉÅ ùÉWHÉà÷©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É´ÉÉù W ``+¾Ç©É ~Éà±Éà»É'' ~Éù ~ÉyÉÉùÒ{Éà ~ÉÉù»É »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò©ÉÉÅ +É +äÊlɾÉÊ»ÉH ¡É»ÉÅNÉ{Éà »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ »É©ÉÉWà LÉÚ¥É W +É{ÉÅq +{Éà Al»Éɾ~ÉÚ´ÉÇH AW´Éà±É ¾lÉÉà. ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´ÉÉà+à +ÉʶɴÉÇSÉ{É »ÉÉoÉà ¥ÉÞ¾q ùÉWHÉà÷ »ÉÅyÉ{ÉÉ »ÉÉ©ÉÚʾH +É«ÉÉàW{É ¥Éq±É yÉ{«É´ÉÉq +É~Éà±É ¾lÉÉÅ +{Éà »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÒ +àHlÉÉ{Éà ¥ÉÒùqÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. +É »É©ÉÉùÉà ¾ ¥ÉÉq »´É. ©ÉÉiÉà H SÉÅ q eÉ«ÉɧÉÉ> ¶Éàc lÉoÉÉ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ Ê´ÉW«ÉÉ¥Éà{É ©ÉÉiÉà H SÉÅ q ¶Éà c ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ {É´ÉHÉù¶ÉÒ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÖÅ Wà©ÉÉÅ ¥É¾Éà³Ò »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÎGlÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÉà. ¥ÉÞ¾q ùÉWHÉà÷{ÉÉ »ÉÅPÉÉà{ÉÒ Ê´É{ÉÅlÉÒoÉÒ ùÉWHÉà÷©ÉÉŠʥÉùÉW©ÉÉ{É 70 A~ÉùÉÅlÉ ~ÉÚ. »ÉÉyÉÖ - »ÉÉy´ÉÒY+Éà »ÉÉ©ÉÖ Ê ¾H SÉÉlÉÖ © ÉÉÇ » É ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É©ÉÉÅ ``+¾Ç©Éà ~Éà±Éà»É'' LÉÉlÉà ~ÉyÉÉùà±ÉÉ ¾lÉÉ. »ÉÅ¡ÉqÉ«É +{Éà »É©ÉOÉ Wä{É »É©ÉÉW ´ÉlÉÒ ¸ÉÒ SÉÅrHÉÅlɧÉÉ> ¶Éàc lÉoÉÉ ¥ÉyÉÉ »ÉÅPÉÉà ´ÉlÉÒ >¹Éù§ÉÉ> qÉà¶ÉÒ+à ¡ÉÉ»ÉÅNÉÒH ùWÖ+ÉlÉ »ÉÉoÉà +àHlÉÉ{ÉÉ ¡Éq¶ÉÇ{É ¥Éq±É +ɧÉÉù ´«ÉGlÉ Hùà±É ¾lÉÉà.

~É.~ÉÚ. ~ÉÖÊ{ÉlÉÉ¥ÉÉ> lÉoÉÉ ~É.~ÉÚ. W«ÉiÉÉ¥ÉÉ> +ÉÊq cÉiÉÉ-2{ÉÖÅ «ÉÉqNÉÉù-«É¶É»´ÉÒ ¸ÉÒ HÉ©ÉÉNɱÉÒ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É

lÉ~É-»ÉªÉÉ÷ ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ùÊlɱÉɱÉY ©É.»ÉÉ.{ÉÒ +»ÉÒ©É HÞ ~ ÉÉ +{Éà ~ÉÚ .

POSITRON ARCHITECTS DESIGNERS PLANNERS

28

¾»É©ÉÖLÉ©ÉÖÊ{É{ÉÒ +É[ÉÉoÉÒ ~ÉÚ. ~ÉÖÊ{ÉlÉÉ¥ÉÉ> lÉoÉÉ ~É.~ÉÚ. W«ÉiÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É. +ÉÊq cÉiÉÉ-2{ÉÖÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É »ÉÅ´ÉlÉ 2065{ÉÖÅ ¸ÉÒ HÉ©ÉÉNɱÉÒ »ÉÅPÉ{Éà ¡ÉÉ~lÉ oÉ«Éà±É Wà +ÊlÉ Al»Éɾ +à »ÉÖÅqù yÉ©ÉÇ +ÉùÉyÉ{ÉÉ »ÉÉoÉà ©É³Ò ¸ÉÒ »ÉÅPÉ »ÉÖÅqù AW´ÉiÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ LÉe§ÉÉNÉÒ oÉ«ÉÉà Uà. AnÉùÉy«É«É{É »ÉÚmÉ Hà¶ÉÒ »´ÉÉ©ÉÒ SÉÊùmÉ{ÉÉ +ÊlÉ ©ÉÉÊ©ÉÇH ¡É´ÉSÉ{ÉÉà, ´ÉÉÅSÉiÉÒ +{Éà {É H±~Éà±É -{É XiÉà±É yÉ©ÉÇ ¡ÉüÉÉànÉùÒ »ÉÉoÉà ~É.~ÉÚ. W«ÉiÉÉ¥ÉÉÒ ©É.»É.{ÉÉ HÉàÊH±ÉHÅcà ùWÚ oÉ«Éà±É. +´É{É´ÉÉ »lÉ´É{ÉÉà-NÉÒlÉÉà +ɱ¾ÉqH yÉ©ÉÇ{ÉÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ NÉÖÅXù´É HùlÉÉ ùÂÉ. Ud +{Éà +É«ÉÅʥɱÉ{ÉÉ +d©É{ÉÒ »ÉÉÅH³ ¡Él«ÉàH ùÊ´É´ÉÉùà +±ÉNÉ +±ÉNÉ +{ÉÖºcÉ{ÉÉà Wà´ÉÉ Hà +Êù¾ÅlÉ ´ÉÅq{ÉɴɱÉÒ ö §ÉGlÉÉ©Éù »lÉÉàmÉ ö W~É-lÉ~É wÉùÉ ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÖÅ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ ¥É{ÉlÉÖÅ ùÂÖÅ. (¡ÉàºÉH& ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> ÷Ò. ¶Éɾ)

¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É +qÉiÉÒ. »´É.W«É»ÉÖLɱÉÉ±É +àSÉ. W»ÉÉiÉÒ. »´É. ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É eÒ. qÉà¶ÉÒ. ¸ÉÒ ù»ÉÒH§ÉÉ> »ÉÒ. ´ÉÉàùÉ +.»ÉÉà. W«É¸ÉÒ¥Éà{É »ÉÅV«É§ÉÉ> lÉÖùLÉÒ«ÉÉ

»´É. ʾ©ÉÉŶÉÖ SÉÅrHÉÅlÉ ±ÉÉLÉÉiÉÒ {ÉÉ »©ÉùiÉÉoÉâ ¾. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¡É£Ù±±ÉÉ¥Éà{É ±ÉÉLÉÉiÉÒ ù©ÉÉ¥Éà{É HÉÅÊlɱÉÉ±É PÉà±ÉÉiÉÒ S. N. IYER 9821896677 PRAKASH CHAUMAL 9833399333 NIMISH DAFTARY 9821446622


15-OmYuvaGroup-Sankalp-Siddhi-Gujarati-Magazine-December-2009  

±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ ±É´ÉÉW©É &amp; Êw´ÉÉʺÉÇH °. 300/- +ÉY´É{É °. 1000/- (10 ´ÉºÉÇ) C/o §ÉÉ´Éà¶É ¶Éàc ´ÉºÉÇ &amp; 2 +ÅH &amp; 5 »É³ÅNÉ +...