Page 1

¾ÒÆ +¾Æ {É©É:

´ÉºÉÇ :1, +ÅH-8, 22 -WÖ±ÉÉ< 2009, ©ÉÚ±«É :14

¶ÉÖ§É +ÉÊ¶ÉºÉ : ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. NÉÖ°qà´É ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. website : www.sankalpsiddhi.com

.

Email : info@sankalpsiddhi.com


MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

! . . . ù É ¥ É L É ¶ Ö É L ! . . . ù É ¥ É L É ¶ Ö É L ! . . . ù É ¥ É LÉÖ¶É L ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ lÉÉ. 25-6-2009{ÉÉ ùÉàW WNÉ-¶ÉÉÅÊlÉ +ÉùÉyÉ{ÉÉ §É´É{É ©ÉÒùÉùÉàe {ÉÉ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡É»ÉÅNÉà +àH NÉÖùÖ §ÉGlÉà

»

u Ê É » Ê É ~ {ÉÉ ± ÉÅH ZINE A G A LY M H T N MO

±É´ÉÉW©É Êe»HÉA{÷{ÉÉà ±ÉÉ§É ±É> +{ÉàùÒ ¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ HùÒ. £GlÉ 500 OÉɾHÉà »ÉÖyÉÒ W Êe»HÉ÷A{÷{ÉÉà ±ÉÉ§É ©É³¶Éà ©ÉÉ÷à

´É¾à±ÉÉ lÉà ~ɾà±ÉÉ... Êw´ÉÉʺÉÇH 300 ö 200 +ÉY´É{É 1000 ö 800 lÉÉà +ÉWà W... +l«ÉÉùà W... »ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu{ÉÉ »É§«É ¥É{ÉÒ{Éà ¸ÉÖlÉ[ÉÉ{É{ÉÉà {ÉÒlÉ{É´ÉÒ{É LÉX{ÉÉà ¡ÉÉ~lÉ HùÉà. lÉ©Éà OÉɾH ¥É{ÉÉà, +{«É{Éà ¥É{ÉÉ´ÉÉà. ùKÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hà ~É«ÉÖǺÉiÉ ¡É»ÉÅNÉà »ÉNÉÉ-»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ{Éà Hà »ÉÅPÉ{Éà §Éà÷°~Éà HÉ«É©ÉÒ »É§«É ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà [ÉÉ{É +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ{ÉÉà ©É¾É±ÉÉ§É ©Éà³´ÉÉà. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


22 WÖ±ÉÉ>, 2009 ´ÉºÉÇ & 1

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu +ÅH & 8

»ÉÅH±~É Wä{É «ÉÖ´ÉÉ OÉÖ~É wÉùÉ ¡ÉàÊùlÉ »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ)

©ÉÉ{Éqà lÉÅmÉÒ & ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> Wà. W»ÉÉiÉÒ 09833021514 ©ÉÉ{Éqà »É±ÉɾHÉù& ¸ÉÒ HÒÊlÉǧÉÉ> HÉàcÉùÒ ¸ÉÒ {ÉÊ´É{ɧÉÉ> ©ÉÊe«ÉÉ ¸ÉÒ ¾ùÊH¶É{ɧÉÉ> cIù ±É´ÉÉW©É & Êw´ÉÉʺÉÇH °. 300/+ÉY´É{É °. 1000/- (10 ´ÉºÉÇ) SÉàH/eÄÉ¢÷ »ÉÅH±~É Wä{É «ÉÖ´ÉÉ OÉÖ~É{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ Payee's A/c {ÉÉà ©ÉÉàH±É´ÉÉà ~ÉmÉ´«É´É¾Éù - »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÚmÉ

»ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) C/o §ÉÉ´Éà¶É ¶Éàc

601, "»É©ÉÉW qÒ~É' W©É{ÉÉqÉ»É +eÖG«ÉÉ ùÉàe, HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà.), ©É֥ŠÉ>-400067 & ©ÉÖrH - ¡ÉHɶÉH & qà´ÉÉÅNɧÉÉ> ~ÉÒ. ¥ÉÒ±ÉLÉÒ«ÉÉ 2/47, q¶ÉɸÉÒ©ÉÉ³Ò {ÉNÉù, {Éù»ÉÓNÉ ±Éà{É, ©É±ÉÉe (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-400064. & ©ÉÖriÉ ´«É´É»oÉÉ~ÉH & {ÉÒÊlÉ{É Wà. ¥ÉqÉiÉÒ

+Êù¾ÅlÉ Ê¡É{÷ÓNÉ ¡Éà»É, PÉÉ÷HÉà~Éù (>»÷), ©ÉÖÅ¥É>-400 075. ● £Éà{É & 25114341 ● »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÉÅ Ê´ÉSÉÉùÉà qùàH ±ÉàLÉH{ÉÉ »´ÉlÉÅmÉ +{Éà +ÅNÉlÉ Ê´ÉSÉÉù Uà. lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà lÉÅmÉÒ / ¡ÉHɶÉH / OÉÖ~É (©ÉÅe³) »É¾©ÉlÉ Uà lÉà©É ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ {Éʾ. ● HÉ{ÉÚ{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉɾÒ{ÉÖÅ +ÊyÉHÉù KÉàmÉ ©ÉÖÅ¥É> W ù¾à¶Éà. ● X¾àùÉlÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ ¡ÉÉàeGÃ÷{ÉÒ LÉùÒqÒ{ÉÒ Hà ±ÉàlÉÒqàlÉÒ©ÉÉÅ »ÉÅH±~É Ê»ÉÊu ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ{ÉÒ HÉà> W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ù¾àlÉÒ {ÉoÉÒ.

1

veeFceÊeHeeCeYees³eCeYeesF& mes efveiiebLes~ +ÉSÉÉùÉÅNÉ »ÉÚmÉ 2/3/15

Wà +ÊlÉ©ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ +}É W³ OɾiÉ {ÉoÉÒ HùlÉÉ lÉà Ê{ÉOÉÈoÉ Uà. PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà »´ÉÉq {Éà ©ÉÉ÷à W §ÉÉàW{É Hùà Uà. »´ÉÉÊqº÷ §ÉÉàW{É ©É³lÉÉ cÉÅ»ÉÒ-cÉÅ»ÉÒ{Éà +ɾÉù Hùà Uà. +ÊlÉ +ɾÉù{Éà HÉùiÉà ¥ÉÒ©ÉÉù oÉÉ«É Uà. HÉà>+à HÂÖÅ Uà Hà +É~ÉiÉà Wà HÉÅ> LÉÉ>+à UÒ+à, lÉà{ÉÉ 2/3 §ÉÉNÉoÉÒ +É~ÉiÉà Y´ÉÒ+à UÒ+à +{Éà ¶ÉàºÉ 1/3 §ÉÉNÉoÉÒ eÉèG÷ùÉà!!! +ɴɶ«ÉHlÉÉoÉÒ ´ÉyÉÉùà +ɾÉù Hù´ÉÉoÉÒ Wà ¥ÉÒ©ÉÉùÒ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ Al~É}É oÉÉ«É Uà. lÉà{ÉÉ Ê{ÉqÉ{É ©ÉÉ÷à eÉèG÷ùÉà{Éà Wà £Ò +É~É´ÉÒ ~Éeà Uà lÉà{ÉÉoÉÒ W eÉèG÷ùÉà Y´Éà Uà. ´ÉyÉÖ +ɾÉù Hù{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ »´É«ÉÅ {ÉÉqÖùÖ»lÉ ù¾à +{Éà eÉèG÷ù lÉÅqÖù»lÉ ù¾à Uà. Xà Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ +±~É ©ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉùÒù{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ ©ÉÖW¥É +ɾÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà »´ÉÉ»o«É +É~ÉiÉÒ ©ÉÖdÒ©ÉÉÅ ù¾à Uà. ©ÉÉ÷à ù»É{ÉàÎ{r«É{Éà ´É¶É©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÒ LÉÚ¥É W°ùÒ Uà. Wà »ÉÅ«É©ÉÒ Uà, »ÉÉyÉÖ Uà, ¸É©ÉiÉ Uà, Ê{ÉOÉÈoÉ Uà lÉà ~ÉÊùÊ©ÉlÉ §ÉÉàW{É +{Éà ~ÉÉiÉÒ OɾiÉ Hùà Uà. »´ÉÉq{ÉÉ ±ÉÉà§É©ÉÉÅ ~ÉeÒ{Éà +ÊlÉ LÉÉ´ÉÉ-~ÉÒ´ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É {ÉoÉÒ HùlÉÉà. «ÉÉq ù¾à, ¥ÉÉùÖqà {ɾÓ, ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+à ´ÉyÉÖ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÉà §ÉÉàNÉ ±ÉÒyÉÉà Uà.

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ.¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

3

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

(ù»É©É«É »É³ÅNÉ HoÉÉ) ±Éà.& ©ÉÖÊ{ɸÉÒ ¾ºÉǶÉÒ±ÉÊ´ÉW«É »ÉÅ.& ©ÉÖÊ{ɸÉÒ HֱɶÉÒ±ÉÊ´ÉW«É eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

``ùÉW{ÉÃ! H©ÉÇ{ÉÉà Aq«É +à´ÉÉà ¥É±É´ÉÉ{É ¾Éà«É Uà Hà §É±É§É±ÉÉ ©É¾ÉùoÉÒ+Éà{Éà +à{ÉÒ »ÉÉ©Éà ©ÉÉlÉ oÉ´ÉÖÅ ~Éeà! ±ÉÉàH©ÉÉÅ »É´ÉÉâlHÞº÷ NÉiÉÉlÉÉ SÉJ´ÉlÉÔ{Éà ~ÉiÉ H©ÉÇ{ÉÉ Aq«É »ÉÉ©Éà +ÉyÉÒ{É oÉ´ÉÖÅ W ~Éeà Uà! ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´É! AnÉ©É HֱɩÉÉÅ W{©É ~ÉÉ©Éà±ÉÉ +Él©ÉÉ+Éà ¡ÉÉ«É& lÉÉà HÖH©ÉÇ Hù´ÉÉoÉÒ qÚù W ù¾à Uà. qÖºH©ÉÇ {É oÉ> X«É +à{ÉÒ »ÉlÉlÉ HɳY ùÉLÉà Uà +à´ÉÉ AnÉ©É +Él©ÉÉ+Éà{Éà ~ÉiÉ ~ÉÚ´ÉÇHÞlÉ H©ÉÇ Aq«É©ÉÉÅ +É´Éà l«ÉÉùà +à©É{ÉÒ ¥ÉÖÊu ~ÉiÉ ¥É¾àù ©ÉÉùÒ X«É Uà! +{Éà +à Ê´ÉºÉ«É HºÉÉ«ÉÉàq«É{ÉÉÅ HÉùiÉà Y´É +à´ÉÉ H©ÉÇ HùÒ ¥Éà»Éà Uà Hà +à ´ÉiÉÇ{ÉÉlÉÒlÉ Uà! +à´ÉÉ AnÉ©É +Él©ÉÉ{ÉÉ qÖºH©ÉÇ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ HÉà> ¶É°+ÉlÉ Hùà lÉÉà ~ÉiÉ ¡ÉÉ«É& HÉà> »´ÉÒHÉù´ÉÉ lÉä«ÉÉù {É oÉÉ«É! ùÉW{ÉÃ! HÉà> Y´Éà HÖH©ÉÇ{ÉÉ Aq«Éà LÉùÉ¥É ¡É´ÉÞÊnÉ HùÒ +à{ÉÉ ~ÉÖi«ÉÉàq«Éà +à ´ÉÉlÉ{ÉÒ HÉà>{Éà LÉ¥Éù ~ÉiÉ {É ~ÉeÒ! HqÉSÉ +à W ´ÉÉlÉ{ÉÒ [ÉÉ{É wÉùÉ +©É{Éà XiÉ oÉ> NÉ> ¾Éà«É +à ´ÉÉlÉ ¡ÉHÉʶÉlÉ HùÒ+à lÉÉà Y´É ~ÉÉàlÉà ±ÉÎVWlÉ oÉÉ«É...! +à{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ+Éà{ÉÉà +à{ÉÉ A~Éù ¡Éà©É PÉ÷Ò X«É! +à´ÉÖÅ ~ÉiÉ ¥É{ÉÒ ¶ÉHà Hà ©ÉÉùÉ©ÉÉùÒ ~ÉiÉ oÉÉ«É! +à

Y´ÉÉà{Éà HÉ«É©É ©ÉÉ÷à ¶ÉmÉÖlÉÉ ~ÉiÉ ¥ÉÅyÉÉ> X«É! +à÷±ÉÖÅ W {É¾Ó +à Y´É ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉ ¶ÉÉ»É{É{ÉÉà wàºÉÒ ~ÉiÉ oÉ> X«É! ©ÉÉ÷à W ùÉW{ÉÃ! +à ´ÉÉlÉ +¡ÉHÉʶÉlÉ ù¾à +à©ÉÉÅ W ©ÉX Uà! ùÉX lÉÉà +É »ÉÉÅ§É³Ò ©ÉÉä{É oÉ> NÉ«ÉÉà! ~ÉiÉ »ÉÖ{ÉÅqÉ lÉùlÉ W ©É¾Él©ÉÉ{Éà H¾à Uà...! ``§ÉNÉ´ÉÅlÉ! +É~É{ÉÉ A~Éqà¶ÉoÉÒ ÊSÉnÉ©ÉÉÅ ¾´Éà +à÷±ÉÖÅ lÉÉà λoÉù oÉ> W NÉ«ÉÖÅ Uà... +É WNÉlÉ©ÉÉÅ Wà Wà ¥É{Éà +à »É´Éâ H©ÉÉÇyÉÒ{É Uà...! Hùà±ÉÉ H©ÉÇ{Éà §ÉÉàNÉ´«ÉÉ Ê´É{ÉÉ SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ +à´ÉÒ ¸ÉuÉ ~ÉiÉ xh oÉ> NÉ> Uà. ~ÉÚ´ÉÇHÞlÉ H©ÉÇ{ÉÉ Aq«Éà Y´É »ÉlH©ÉÇ Hà qÖºH©ÉÇ Hùà +à©ÉÉÅ HÉà> +ÉýÉ«ÉÇ {ÉoÉÒ. qÖºH©ÉÇ{ÉÖÅ ¡ÉÉ«ÉÊýÉlÉ lÉÉà Hù´ÉÖ W Xà>+à WàoÉÒ ¾´Éà £ùÒ +à qÖºH©ÉÇ oÉÉ«É {É¾Ó +É ´ÉÉlÉ ~ÉiÉ +É~É{ÉÉ W ´ÉSÉ{ÉoÉÒ »É©ÉX«É Uà. ©ÉÉ÷à +É~É ¶ÉÉÅÊlÉ~ÉÚ´ÉÇH +à ù¾»«É{Éà ¡ÉNÉ÷ HùÉà +à©ÉÉÅ +©É{Éà ±ÉÉ§É W oɶÉà!'' ``§ÉÉN«É¶ÉɱÉÒ{ÉÒ! HqÉSÉ +à ù¾»«É lÉ©ÉÉùÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ W ¾Éà«É lÉÉà ¶ÉÖÅ! +à »ÉÉŧɳÒ{Éà qÖ&LÉ {É¾Ó oÉÉ«É {Éà!'' ``§ÉNÉ´ÉÅlÉ! ©Éá +[ÉÉ{É{Éà ´É¶É oÉ> Wà ~ÉÉ~ÉÉà


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

¥ÉÉÅyÉà±É ¾¶Éà +à +É~É £ù©ÉɴɶÉÉà lÉÉà W L«ÉÉ±É +ɴɶÉà +{Éà +à qÖºH©ÉÇ{ÉÉ {ÉɶÉ{ÉÉà A~ÉÉ«É ~ÉiÉ +É~É{ÉÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ W XiÉ´ÉÉ ©É³¶Éà. ©ÉÉ÷à +É~É LÉÖ¶ÉÒoÉÒ £ù©ÉÉ´ÉÉà!'' »ÉÖ{ÉÅqÉ ~ÉiÉ Hà´ÉÒ »Éù»É ´ÉÉlÉ Hùà Uà! LÉɱÉÒ +à{Éà ~ÉÉ~ÉÉà XiÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É {ÉoÉÒ ~ÉiÉ +à{ÉÉ {ÉɶÉ{ÉÉ A~ÉÉ«É{ÉÒ ~ÉiÉ +à ÊSÉÅlÉÉ Hùà Uà! ©ÉÖÊ{É´Éù ´ÉÉlÉ ¶É° Hùà l«ÉÉÅ W ùÉX ~ÉiÉ H¾à Uà, ``§ÉNÉ´ÉÅlÉ! +©ÉÉùÉ ©É{É©ÉÉÅ +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ Wà OÉÅÊoÉ ¥ÉÅyÉÉ«Éà±ÉÒ `+ÉiÉà »ÉÖLÉ +É~«ÉÖÅ ö +ÉiÉà qÖ&LÉ +É~«ÉÖÅ' +à OÉÅoÉÒ ö +É~É{ÉÉ A~Éqà¶ÉoÉÒ {ɺ÷ oÉ> Uà. HÉà> ~ÉiÉ ´«ÉÎGlÉ H¶ÉÖÅ ~ÉiÉ ~ÉÉ~É Hùà +à ~ÉÚ´ÉÇHÞlÉ H©ÉÇ{ÉÉÅ Aq«ÉoÉÒ +oÉ´ÉÉ lÉÉà +[ÉÉ{É{ÉÉÅ +É´ÉùiÉoÉÒ +à´ÉÒ ¡ÉlÉÒÊlÉ ¾´Éà +©ÉÉùÉ +ÅlÉù©ÉÉÅ xh oÉ> Uà. ©ÉÉ÷à +à ´«ÉÎGlÉ A~Éù qÖ§ÉÉÇ´É +É´É´ÉÉ{ÉÉà »ÉÅ§É´É W {ÉoÉÒ +É~É ¾HÒHlÉ{ÉÒ ùWÖ+ÉlÉ HùÉà! +{Éà +à©ÉÉÅoÉÒ UÚ÷HÉùÉ{ÉÉà A~ÉÉ«É ¥ÉlÉÉ´ÉÉà!'' ``»ÉÖ{ÉÅqÉ! ÊSÉnÉ Î»oÉù ùÉLÉÒ{Éà »ÉÉŧɳ...! «ÉÉq Hù! lÉÉùÒ ¥Éɱ«É +´É»oÉÉ! +àH ´ÉLÉlÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉ{ÉÉ HÉùiÉà ~ÉÖùÖºÉ XÊlÉ A~Éù oÉ«Éà±ÉÉà lÉ{Éà wàºÉ! ´É³Ò ¥ÉÒY ´ÉLÉlÉ ¥ÉÒX Ê{ÉÊ©ÉnÉ{Éà HÉùiÉà oÉ«Éà±ÉÖÅ Ê´ÉºÉ«É »ÉÖLÉÉà ¡Él«Éà{ÉÖÅ +ÉHºÉÇiÉ! +à´ÉÉ©ÉÉÅ W ¸Éàʺc ´É»ÉÖqnÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ °~É»Éà{É »ÉÉoÉà{ÉÉà ʩɱÉÉ~É! ¥ÉÅ{Éà{ÉÖÅ Ê{Él«É xʺ÷ʩɱÉ{É! HÉä©ÉÖÊq ©É¾Éàl»É´É{ÉÉà Êq´É»É! »ÉÅHàlÉ wÉùÉ ¥ÉÅ{Éà{ÉÖÅ PÉù©ÉÉÅ ù¾à´ÉÖÅ! °~É»Éà{É{ÉÖÅ PÉù©ÉÉÅoÉÒ ¡É«ÉÉiÉ! lÉÉùÉ W Ê´ÉSÉÉùÉà©ÉÉÅ ±É«É±ÉÒ{É! +à´ÉÉ©ÉÉÅ W

4

§ÉÓlÉ ~ÉelÉÉ l«ÉÉÅ {Éà l«ÉÉÅ +à{ÉÖÅ ©ÉùiÉ! ¶ÉÖÅ H¾Éà UÉà! »Éɾà¥É °~É»Éà{É ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´Éà±É W {Éʾ? lÉÉà +à ´ÉLÉlÉà HÉàiÉ +É´Éà±É! SÉÉàyÉÉù +ÉÅ»ÉÖ »ÉÉùlÉÒ »ÉÖ{ÉÅqÉ ~ÉÚUà Uà! ©É¾Él©ÉÉ H¾à Uà... ``¥É¾à{É! lÉÉùà l«ÉÉÅ +É´Éà±É +à lÉÉà {ÉNÉù{ÉÉà HÖL«ÉÉlÉ WÖNÉÉùÒ ©É¾É¥É±É ¾lÉÉà! +{Éà +à{ÉÒ »ÉÉoÉà lÉÉùÒ JÒeÉ! ©É{É{Éà ©ÉW¥ÉÖlÉ ùÉLÉÒ{Éà »ÉÉŧɳWà... +à... JÒeÉ{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©Éà... lÉÉùÉà ¡ÉÉiÉÊ¡É«É °~É»Éà{É lÉÉùÉ W ~Éà÷©ÉÉÅ! £ùÒ lÉà NɧÉÇ~ÉÉlÉ HùÉ´«ÉÉà! l«ÉÉù ~ÉUÒ +à »É~ÉÇ oÉ«ÉÉà! ÊKÉÊlÉ¡ÉÊlÉʺclÉ{ÉÉ AvÉ{É©ÉÉÅ lÉÉùÒ »ÉÉoÉà lÉà Y´É{ÉÖŠʩɱÉ{É +{Éà l«ÉÉÅ W lÉÉùÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉà +à{ÉÉà ´ÉyÉ! l«ÉÉÅoÉÒ HÉNÉeÉà... ¾Å»É... +{Éà ¾´Éà +à W Y´É +É ¾ùiÉ lÉùÒHà oÉ«Éà±ÉÉà... ¡Él«ÉàH §É´ÉÉà©ÉÉÅ +à Y´É{ÉÉ ©ÉÉàlÉ{ÉÖÅ ¡Él«ÉKÉ Hà ~ÉùÉàKÉ HÉùiÉ lÉÖÅ W ¥É{ÉÒ! Wà Y´É 6/6 §É´ÉÉà »ÉÖyÉÒ Wà ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ ùÉNÉ{ÉÉ HÉùiÉà ©ÉùiÉ{Éà ¶ÉùiÉà oÉÉ«É Uà +à W ´«ÉÎGlÉ +à W Y´É{ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É ©ÉWàoÉÒ LÉÉ> ù¾Ò Uà. +à Xà>{Éà W ¾à §Érà! +©Éà ©ÉÉoÉÖÅ yÉÚiÉÉ´Éà±ÉÖÅ!'' »ÉÖ{ÉÅqÉ lÉÉà +É »ÉÉÅ§É³Ò +´ÉÉSÉH W ¥É{ÉÒ NÉ>! SÉÉàyÉÉù +ÉÅ»ÉÖ+Éà ´Éù»ÉÉ´ÉlÉÒ ~ÉýÉÉlÉÉ~É HùÒ ù¾Ò Uà! ùÉX ~ÉiÉ »lÉ¥yÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà! »ÉÅ»ÉÉù{ÉÖÅ +É´ÉÖÅ »´É°~É! ʴɺɫÉÉà{ÉÒ... Hà´ÉÒ Ê´É°~ÉlÉÉ! »ÉÖ{ÉÅqÉ lÉÉà ¾Ò¥ÉHà ¾Ò¥ÉHà §ÉùÒ{Éà ùeÒ ù¾Ò Uà! Ê´ÉSÉÉùà Uà +É ¥ÉyÉÖÅ ¶ÉÖÅ oÉ> NÉ«ÉÖÅ! ©ÉÉùÉ HÉùiÉà °~É»Éà{É{ÉÉ Y´Éà Hà÷±ÉÒ ´Éàq{ÉÉ »É¾{É HùÒ! ¾ÖÅ ~ÉÉ~ÉÒ...! +yÉ©É! Hà´ÉÒ Hà +à Y´É{ÉÖÅ

~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ 81©ÉÉ W{©ÉÊq{Éà ¾ÉÊqÇH ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »É¾ ¸ÉÒ W«ÉÉ¥Éà{É ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É ¶Éàc ~ÉÊù´ÉÉù (zÉÉ£É) e

¸ÉÒ ù©Éà¶É§ÉÉ> ´ÉÉàùÉ


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

©ÉÉŻɧÉKÉiÉ ©ÉWàoÉÒ HùÒ ù¾Ò ¾lÉÒ...! ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ NÉ©ÉNÉÒ{É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ Uà... »ÉÖ{ÉÅqÉ Ê´ÉSÉÉùà Uà... ~ÉÉ~ÉÒiÉÒ... +à´ÉÒ... ¾ÖÅ... ©ÉÉùÉ ~ÉÊlÉ{Éà ©ÉÉàhÖÅ qàLÉÉe´ÉÉ ±ÉÉ«ÉH ~ÉiÉ... ù¾Ò... {ÉoÉÒ...! ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{Éà ¾³´ÉÖ Å Hù´ÉÉ £ùÒ ùÉX ©É¾Él©ÉÉ{Éà ~ÉÚUà Uà, ``§ÉNÉ´ÉÅlÉ! ʴɺɫÉÉyÉÒ{É Y´ÉÉà{ÉÒ W +É´ÉÒ Î»oÉÊlÉ oÉÉ«É Hà ¥ÉÒX Y´ÉÉà{ÉÒ ~ÉiÉ!'' ``ùÉW{ÉÃ! ʾŻÉÉ, +»Él«É, SÉÉàùÒ, ©ÉäoÉÖ{É, ~ÉÊùOɾ, JÉàyÉ, ©ÉÉ{É, ©ÉÉ«ÉÉ, ±ÉÉà§É, ùÉNÉ, wàºÉ, H±É¾ +§«ÉÉL«ÉÉ{É, ~Éä¶ÉÖ{«É, ùÊlÉ-+ùÊlÉ, ~Éù~ÉÊù´ÉÉq, ©ÉÉ«ÉÉ©ÉÞºÉÉ´ÉÉq Hà Ê©Éo«ÉÉl´É... +É +hÉù ©ÉÉà÷ÉÅ ~ÉÉ~É{ÉÉ »oÉÉ{ÉÉà Uà +É©ÉÉÅoÉÒ HÉà> ~ÉiÉ +àH ~ÉÉ~É{Éà ~ÉiÉ ùÉSÉÒ-©ÉÉSÉÒ{Éà »Éà´É{ÉÉù Y´ÉÉà{Éà +{ÉÅlÉ §É´ÉÉà »ÉÖyÉÒ »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ~ÉÊù¨É©ÉiÉ {ÉùH-Ê{ÉNÉÉàq +ÉÊq{ÉÒ +»É ´Éàq{ÉÉ +ÉÊq §É«ÉÅHù qÖ&LÉÉà »É¾{É Hù´ÉÉ ~Éeà Uà +à WiÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÉà »É´ÉÇ[É §ÉNÉ´ÉÅlÉ W »É©ÉoÉÇ Uà! ùÉW{ÉÃ! +É WNÉlÉ{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà ~ÉiÉ ¥ÉyÉÉ Hà´ÉÉ Uà! ©ÉÉlÉÉ ©ÉùÒ{Éà ~ÉÖmÉÒ... oÉÉ«É...! ~ÉÖmÉÒ ©ÉùÒ{Éà ©ÉÉlÉÉ... ¥É{Éà...! Ê~ÉlÉÉ-~ÉÖmÉ ¥É{Éà, ~ÉÖmÉÊ~ÉlÉÉ ¥É{Éà, »Éà´ÉH-»´ÉÉÊ©É ¥É{Éà, »´ÉÉÊ©É-»Éà´ÉH ¥É{Éà, Ê©ÉmÉ ¶ÉmÉÖ ¥É{Éà, ¶ÉmÉÖ Ê©ÉmÉ ¥É{Éà. +É ¥ÉyÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà ~ÉùÉ´ÉÊlÉÇlÉ Uà... HÉà> H¬ÉÉÅ«É Î»oÉù {ÉoÉÒ...! »ÉPɳÖÅ «Éà KÉiɧÉÅNÉÖù Uà! »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà H©ÉÇ{ÉÉ ¡É´ÉÉ¾à §ÉàNÉÉ oÉÉ«É! ´É³Ò +à W H©ÉÇ{ÉÉ HÉùiÉà +±ÉNÉ ~Éeà! Wà HÅ> WNÉlÉ©ÉÉÅ ùÉV«É, ©É¾à±É, »mÉÒ, ~ÉÖmÉ ~ÉÊù´ÉÉù +ÉÊq{ÉÖÅ »ÉÖLÉ qàLÉÉ«É Uà +à ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH {ÉoÉÒ...! ©ÉÉmÉ »ÉÖLÉɧ«ÉÉ»É

»´É. ʾ©ÉÉŶÉÖ SÉÅrHÉÅlÉ ±ÉÉLÉÉiÉÒ {ÉÉ »©ÉùiÉÉoÉâ ¾. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¡É£Ù±±ÉÉ¥Éà{É ±ÉÉLÉÉiÉÒ ù©ÉÉ¥Éà{É HÉÅÊlɱÉÉ±É PÉà±ÉÉiÉÒ

5

Uà! ¶ÉùqFlÉÖ©ÉÉÅ »ÉÉà¾É©ÉiÉÉÅ qàLÉÉlÉÉ ´ÉÉq³Éà ~É´É{É{ÉÉ +àH W ]~ÉÉ÷à ´ÉàùÊ´ÉLÉàù oÉ> X«É Uà +à©É +É »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ »ÉÖLÉÉà ~ÉiÉ... H©ÉÇ{ÉÒ +àH W oÉ~ÉÉ÷à ù£à-q£à oÉ> X«É Uà! »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà... H©ÉÇ{ÉÖÅ »´É°~É... +É ¥ÉyÉÖÅ Wà ¸ÉÒ ÊW{Éà¹Éù ~Éù©ÉÉl©ÉÉ+à H¾à±ÉÖÅ Uà... +à W +©Éà HÂÖÅ Uà! ¾´Éà lÉ©É{Éà «ÉÉàN«É ±ÉÉNÉà lÉà©É HùÉà! ¾´Éà ùÉX oÉÉàeÉà W ]ɱ«ÉÉà... ]±ÉÉ«É! +à{ÉÉà +ÉlÉ©ÉùÉ©É XNÉÒ Ac¬ÉÉà ¾lÉÉà! lÉùlÉ W ©ÉÖÊ{É §ÉNÉ´ÉÅlÉ{ÉÉÅ SÉùiÉÉà ~ÉHeÒ H¾à Uà. ``¾à +{ÉÉoÉ{ÉÉ {ÉÉoÉ! Ê{ɺHÉùiÉ A~ÉHÉùÒ! q«ÉÉÊ{ÉÊyÉ! NÉÖiÉÉà{ÉÉÅ §ÉÅeÉù...! +¶ÉùiÉ{ÉÉ ¶ÉùiÉ! »É©ÉlÉÉ »ÉÉNÉù! +É~Éà +©ÉÉùÉ A~Éù +à´ÉÉà ©É¾É{É A~ÉHÉù H«ÉÉâ Uà... Hà +à A~ÉHÉù{Éà ¾ÖÅ H«ÉÉ ¶É¥qÉà©ÉÉÅ ´«ÉGlÉ H°Å! §ÉNÉ´ÉÅlÉ! ¶É¥qÉà ¶ÉÉày«ÉÉÅ ©É{Éà WelÉÉÅ {ÉoÉÒ... ~ÉùÅlÉÖ... +à÷±ÉÖÅ lÉÉà ¾ÖÅ W°ù H¾Ò¶É Hà +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ +[ÉÉ{É{ÉÉ +É´ÉùiÉ©ÉÉÅ +oÉeÉlÉÉ... §É´É »É©ÉÖr©ÉÉÅ eÚ¥ÉlÉÉ... +à´ÉÉ! +©É{Éà +É~É{ÉÉà »É¾ÉùÉà {É ©É²«ÉÉà ¾ÉàlÉ lÉÉà! +ùà +à! H±~É{ÉÉ HùlÉÉ ~ÉiÉ zÉÖY W´ÉÉ«É Uà! lÉÉà... lÉÉà! +©Éà H¬ÉÉÅ ùLÉelÉÉÅ ¾ÉàlÉ! ©ÉùÒ{Éà H¬ÉÉÅ ~ɾÉáSÉlÉ! ©É¾ÉùÉX... +ÉrÇ »´Éùà H¾Ò ùÂÉ Uà l«ÉÉÅ »ÉÖ{ÉÅqÉ ~ÉiÉ... NÉqÃNÉqà »´Éùà ¥ÉÉà±Éà Uà! ``¾à q«ÉÉÊ{ÉÊyÉ! qÖ§ÉÉÇNÉÒ, qÖ&¶ÉÒ±É, qÖºH©ÉÇ©ÉÉÅ ùGlÉ §ÉÉùàH©ÉÔiÉÒ... +à´ÉÒ ©ÉÉùÒ ¶ÉÒ NÉÊlÉ oɶÉà!

»ÉqÃNÉÖ®{ÉÖÅ »©ÉùiÉ {É ¾Éà«É lÉà lÉÉà +Ê´É»©ÉùiÉÒ«É W ¾Éà«É ¸ÉÒ {ÉÊ´É{ÉSÉÅr UÉà÷ɱÉÉ±É NÉÉà»É±ÉÒ«ÉÉ »ÉÖyÉÉ¥Éà{É {ÉÊ´É{ÉSÉÅr NÉÉà»É±ÉÒ«ÉÉ ¾. +±~Éà¶É


»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

22 WÖ±ÉÉ>, 2009

§ÉNÉ´ÉÅlÉ! H«ÉÉ ¡ÉÉ«ÉÊýÉlÉ ´Éeà ¾ÖÅ +É´ÉÉ §É«ÉÅHù ~ÉÉ~ÉÉàoÉÒ UÚ÷Ò¶É! HÞ~ÉÉ HùÉà! §ÉNÉ´ÉÅlÉ! ©É{Éà A~ÉÉ«É ¥ÉlÉÉ´ÉÉà! +É~É W +©ÉÉùÒ ©ÉÉ÷à lÉÉùiɾÉù UÉà!'' ``§Érà! ʴɱÉÉ~É {É Hù! +{ÉàH +ÊlÉ PÉÉàù ~ÉÉ~ÉÒ +Él©ÉÉ+Éà ~ÉiÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ +É[ÉÉ ©ÉÖW¥É{ÉÉÅ »ÉÅ«É©ÉyÉ©ÉÇ{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É HùÒ, qÖºH©ÉÉâ{ÉÉà KÉ«É HùÒ, +Él©É-H±«ÉÉiÉ »ÉÉyÉÒ NÉ«ÉÉ Uà! ©ÉÉ÷à... LÉàq {É Hù...! »É´ÉÇÊ´ÉùÊnÉ yÉ©ÉÇ »´ÉÒHÉù´ÉÉ AW©Éɳ ¥É{É! ÊW{ÉÉ[ÉÉ ¡ÉiÉÒlÉ yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ lÉl~Éù ¥É{É!'' »ÉÖ{ÉÅqÉ{ÉÉ Àq«É A~Éù ©É¾Él©ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ{ÉÒ »ÉÖ Å q ù +»Éù oÉ>! »ÉÅ « É©É »´ÉÒHÉù´ÉÉ{ÉÒ ]ÅLÉ{ÉÉ Xàù Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ...! £ùÒ ©É¾Él©ÉÉ{Éà ~ÉÚUà Uà! ``¾à §ÉNÉ´ÉÅlÉ! +É~É lÉÉà ~Éù©É HùÖiÉɱÉÖ UÉà +àH ~ÉUÒ +àH ¡ÉüÉÉà{ÉÒ ´ÉiÉ]Éù LÉeÒ HùÒ+à UÒ+à... {Éà +É~É »É©ÉÉyÉÉ{É HùÉà UÉà! +àH »ÉÅ¶É«É ¾Y +H³É´ÉÒ ùÂÉà (J©É¶É&) Uà!''

¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É +qÉiÉÒ. »´É.W«É»ÉÖLɱÉÉ±É +àSÉ. W»ÉÉiÉÒ. »´É. ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É eÒ. qÉà¶ÉÒ. ¸ÉÒ ù»ÉÒH§ÉÉ> »ÉÒ. ´ÉÉàùÉ +.»ÉÉà. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«É¸ÉÒ¥Éà{É »ÉÅV«É§ÉÉ> lÉÖùLÉÒ«ÉÉ

6

(+{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É ~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ.2oÉÒ SÉɱÉÚ....)

``©ÉÉiÉ»Éà +à÷±ÉÉà lÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É Hù´ÉÉà Xà>+à Hà... yÉ©ÉÇ»oÉÉ{É{Éà ¾ÖÅ ©ÉÉùÉ JÉàyÉ-+¾Å{ÉÉ +fÉ {ɾÓW ¥É{ÉÉ´ÉÖ.Å ..'' +ÉLÉùà lÉù´ÉÉ{ÉÉ »oÉÉ{É{Éà«É Xà eڥɴÉÉ{ÉÉ KÉàmÉ ¥É{ÉɴɶÉÖÅ lÉÉà!... lÉÒoÉÇKÉàmÉ-yÉ©ÉÇKÉàmÉoÉÒ {É¾Ó lÉù{ÉÉùÉ +É~ÉiÉ{Éà HÉàiÉ ANÉÉù¶Éà?... +à÷±Éà W +ɴɶ«ÉH Uà... ©ÉÅÊqù{ÉÒ ¥É¾Éù Hà yÉ©ÉÇ»oÉÉ{ÉH{ÉÒ ¥É¾Éù ¥ÉÉàeÇ ©ÉÖH´ÉÉ Hà... ``JÉàyÉ-+¾Å{Éà +¾Ó AlÉÉùÉà, ~ÉUÒ W yÉ©ÉÇ»oÉÉ{ÉH©ÉÉÅ ~ÉyÉÉùÉà...'' «ÉÉq ùÉLÉ´ÉÖ.Å .. ``»Él«É ¾Å©Éà¶ÉÉ He´ÉÖÅ ¾Éà«É Uà, ~ÉiÉ +à{ÉÖÅ £³ ¾Å©Éà¶ÉÉ ©ÉÒcÖÅ ¾Éà«É Uà...'' +É ¥ÉÉàeÇ PÉiÉÉ{Éà He´ÉÉ ±ÉÉNɶÉà... +iÉNÉ©ÉlÉÉ ±ÉÉNɶÉà. ùà!... +iÉUÉWlÉÉ ±ÉÉNɶÉà... lÉà UlÉÉÅ... Wà SÉÚHÒ+à UÒ+à +à{ÉÒ »ÉÉ©Éà lÉÉà LÉÚ¥É £É«ÉqÉ©ÉÉÅ ù¾Ò ¶ÉH¶ÉÖ.Å .. +oÉÉÇlÉÃ... yÉ©ÉÇ»oÉÉ{ÉHà JÉàyÉ +{Éà +¾ÅHÉù HùÒ{Éà W ´Éù´ÉÖÅ ¡Éq¶ÉÇ{É §ÉùÉ«É Uà. +à{ÉÉ HùlÉÉ lÉÉà LÉÚ¥É W »Éù»É {Éà »ÉÉùÖÅ Uà, +É ¥ÉÉàe{Ç ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É... +É´ÉÉ ¥ÉÉàeoÇ ÉÒ +à÷±ÉÒ»Éà ©ÉÉiÉ»É{Éà +àH´ÉÉù Ê´ÉSÉÉù lÉÉà +ɴɶÉà W Hà... yÉ©ÉÇ»oÉÉ{ÉH©ÉÉÅ JÉàyÉ-©ÉÉ{É Ê{ɺÉàyÉ Uà. ¶É¾àùÉà©ÉÉÅ PÉiÉà càHÉiÉà ¥ÉÉàeÇ ¾Éà«É Uà... {ÉÉà-~ÉÉÊHÈNÉ... lÉÉà l«ÉÉÅ HÉà> ´Éɾ{É ~ÉÉHÇ {ÉoÉÒ HùlÉÖ.Å .. +{Éà lÉà UlÉÉÅ«É HÉà> Hùà lÉÉà +à ¾XùÉà©ÉÉÅ +àHÉq-¥Éà... +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ +à´ÉÖÅ H¬ÉÉùà HùÒ ¶ÉHɶÉà... Hà... {ÉÉà-~ÉÉÊHÈNÉ, {ÉÉà »©ÉÉàÊHÅNÉ{ÉÒ Wà©É... {ÉÉà JÉàyÉ ö {ÉÉà ©ÉÉ{É W»÷ ÷ÄÉ«É lÉÉà HùÒ«Éà W... ~ÉÊùiÉÉ©É ±ÉɧɩÉÉÅ W +É´ÉÒ ¶ÉHà Uà...

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

»´É ¸ÉÒ ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É qֱɧÉY qÉà¶ÉÒ

¾. ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É qÉà¶ÉÒ ~ÉùÒ´ÉÉù


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

SÉÉäq¶É-+©ÉÉ»É §ÉÉùà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à? ■

¸ÉÒ©ÉlÉÒ +ùÖiÉɥɾà{É §ÉùlɧÉÉ> ~ÉÉùàLÉ, ©ÉÖ±ÉÖeÅ

Oɾ©ÉÅe³©ÉÉÅ SÉÅr Oɾ{ÉÒ +ɧÉÉ +ÊwlÉÒ«É Uà. +É SÉÅ r ~ÉÞ o ´ÉÒoÉÒ »ÉÉä o ÉÒ {ÉYH{ÉÉà Oɾ Uà . {ɧÉÉà©ÉÅe³©ÉÉÅ SÉÅr{ÉÒ H³É ©Éʾ{ÉÉ©ÉÉÅ 15 Êq´É»É »ÉÖyÉÒ Ê´ÉH»ÉlÉÒ X«É Uà. +{Éà ¥ÉÉHÒ{ÉÉ 15 Êq´É»É qùÊ©É«ÉÉ{É lÉà{ÉÒ H³É PÉ÷lÉÒ X«É Uà. +ÉoÉÒ W »ÉÖq ~ÉKÉ©ÉÉÅ SÉÅr{ÉÒ H³É©ÉÉÅ ´ÉÞÊu +{Éà ´Éq ~ÉKÉ©ÉÉÅ lÉà KÉÒiÉ oÉÉ«É Uà. Wà{Éà ~ÉùÒiÉÉ©Éà ~ÉÚ{É©É +{Éà +©ÉÉ»É oÉÉ«É Uà. ¾´Éà V«ÉÉùà ´Éq ~ÉKÉ{ÉÒ SÉÉäq¶É +{Éà +©ÉÉ»É +É´Éà Uà. l«ÉÉùà +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÉ Y´É{É ´«É´É¾Éù©ÉÉÅ NÉŧÉÒùʥɩÉÉù ´«ÉÎGlÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÉà±ÉÒ+à UÒ+à Hà SÉÉäq¶É +©ÉÉ»É HÉhà lÉÉà »ÉÉùÖ. +É SÉÉäq¶É-+©ÉÉ»É{Éà qqÔ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà §ÉÉùà NÉiÉÒ+à UÒ+à lÉÉà +É §ÉÉùà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Uà lÉà{ÉÖÅ HÉùiÉ +É~ÉiÉ{Éà V«ÉÉàÊlɺɶÉÉ»mÉ©ÉÉÅoÉÒ ©É³à Uà. lÉÉà +ÉWà +É~ÉiÉà +É SÉÉäq¶É +©ÉÉ»É §ÉÉùà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Uà? lÉà V«ÉÉàÊlɺÉ{ÉÒ xʺ÷+à Xà>+à. »ÉÚ«ÉÇ-SÉÅr{ÉÒ NÉÊlÉ{Éà HÉùiÉà Êq´É»É-ùÉlÉ-ÊlÉoÉÒ ùSÉÉ«É Uà. +©ÉÉ»É +à÷±Éà »ÉÚ«ÉÇ-SÉÅr{ÉÖŠʩɱÉ{É. +É Êq´É»Éà »ÉÚ«ÉÇSÉÅr ´ÉSSÉà §ÉÉùà +ÉHºÉÇiÉ ù¾à Uà. ~ÉÞo´ÉÒ ~Éù SÉÅr{ÉÉà ¡É§ÉÉ´É {ɾҴÉlÉà ù¾à Uà. »É©ÉÖr©ÉÉÅ ~ÉiÉ +Éà÷ +É´Éà Uà. +à W ùÒlÉà ~ÉÚ{É©É{Éà Êq´É»Éà »ÉÚ«ÉÇ-SÉÅr »ÉÉ©É »ÉÉ©Éà ¾Éà«É Uà. lÉàoÉÒ ¥É}Éà ´ÉSSÉà +ÉHºÉÇiÉ ù¾à Uà. lÉàoÉÒ ~ÉÞo´ÉÒ »ÉÉoÉà SÉÅr{ÉÖÅ §ÉÉùà +ÉHºÉÇiÉ ù¾à Uà +{Éà »É©ÉÖr©ÉÉÅ §ÉùlÉÒ +É´Éà Uà. +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ 75 ÷HÉ Wà÷±ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ù¾à±ÉÖÅ Uà. lÉàoÉÒ ~ÉÚ{É©É{ÉÉ Êq´É»Éà SÉÅr{ÉÒ +»Éù{Éà HÉùiÉà ©É{ÉÖº«É{ÉÉ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH +É´ÉàNÉ Al»Éɾ ´ÉyÉà Uà. lÉàoÉÒ W HÊ´É+Éà{ÉÒ H±~É{ÉÉ ~ÉÚù¥É¾Éù LÉÒ±Éà Uà. SÉÅr ¹ÉàlÉ ùÅNÉ yÉùÉ´Éà Uà. ¶ÉÒlɳlÉÉ lÉà{ÉÉà NÉÖiÉ Uà. SÉÅr{ÉÒ SÉÉÅq{ÉÒ©ÉÉÅ ©É{É +ɾñÉÉqH +{ÉÖ§É´É Hùà Uà. V«ÉÉùà +©ÉÉ»É{Éà Êq´É»Éà SÉÅr »ÉÚ«ÉÇ©ÉÉÅ »É©ÉÉ«É Uà. lÉàoÉÒ KÉÒiÉ NÉiÉÉ«É Uà. ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉ ©É{É{ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà SÉÅr{ÉÒ H³É+Éà{ÉÒ Wà©É ¥Éq±ÉÉ«É Uà. +©ÉÉ»É{Éà Êq´É»Éà ©É{É ¶ÉÚ{«ÉÉ´ÉHÉ¶É oÉ> X«É Uà. Hà©É Hà ~ÉÞo´ÉÒ ~ÉùoÉÒ

7

SÉÅr NÉÉ«É¥É ¾Éà«É Uà. ©ÉÞl«ÉÖ±ÉÉàH{ÉÒ lÉ©ÉÉ©É ±ÉÒ±ÉÉ+Éà©ÉÉÅ SÉÅr »ÉÉ©Éà±É Uà. SÉÅr +É~ÉiÉÉ ©ÉNÉW, ¶ÉÉùÒÊùH, ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH, ±ÉÉNÉiÉÒ +{Éà ´«ÉÎGlÉl´É »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉà Uà. lÉàoÉÒ »ÉÖLÉ-qÖ&LÉ, Ê´Éù¾-+É{ÉÅq, »ÉÉSÉÖ-LÉÉà÷ÅÖ ´ÉNÉàùà qùàH ~ÉÊùλoÉÊlÉ{ÉÉà +¾à»ÉÉ»É ´«ÉÎGlÉ{Éà oÉÉ«É Uà. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùÉàNÉÒ+Éà{ÉÉà A~Ér´É ´ÉyÉÒ X«É Uà +{Éà SÉÉäq¶É lÉoÉÉ +©ÉÉ»É{ÉÉ Êq´É»Éà ©É{É AqÉ»É +{Éà Ê{ÉùÉ¶É ¥É{Éà Uà ©É{É{ÉÒ ÊWYʴɺÉÉ +ÉàUÒ oÉÉ«É Uà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ lÉÉiÉ +{Éà ¡Éà¶Éù +ÉàUÖ oÉÉ«É Uà, +É{ÉÉ HÉùiÉà ©ÉÞl«ÉÖ¶Éä«ÉÉ ~Éù ù¾à±ÉÉ qqÔ+Éà{ÉÉà »ÉÚK©É qྠW±qÒ UÖ÷Éà ~ÉeÒ X«É Uà, ©É{É {É¥É³Ö ~ÉelÉÉ +Él©ÉÉ{Éà ~ÉHeÒ ¶ÉHlÉÖ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ UÉàeÒ qà Uà. lÉàoÉÒ +Él©ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅoÉÒ »É¾à±ÉÉ>oÉÒ {ÉÒH³Ò X«É Uà lÉàoÉÒ SÉÉäq¶É+©ÉÉ»É+É~ÉiÉà §ÉÉùà NÉiÉÒ+à UÒ+à. Ê÷~»É & 1) SÉÅ r {ÉÉà ©ÉÉ{ÉÒlÉÉà ùÅ N É »É£à q Uà . lÉà o ÉÒ W ¡ÉÉoÉÇ{ÉɻɧÉÉ Hà ¶ÉÉàH»É§ÉÉ©ÉÉÅ »É£àq ´É»mÉÉà «ÉÉàN«É Uà. Hà©ÉHà Wà{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ ¾Éà«É lÉà{ÉÉ »´ÉW{ÉÉà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùÒlÉà §ÉÉÅNÉÒ ~Éeà±ÉÉ ¾Éà«É, »É£àq ùÅNÉ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH »É©ÉlÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅ A~É«ÉÉàNÉÒ {ÉÒ´Éeà Uà. 2) ~ÉÚ{É©É{ÉÉ Êq´É»Éà Wà©É »É©ÉÖr©ÉÉÅ §ÉùlÉÒ +É´Éà Uà lÉà©É +É~ÉiÉÉ ±ÉÉà¾Ò©ÉÉÅ ~ÉiÉ §ÉùlÉÒ +É´Éà Uà. lÉàoÉÒ »mÉÒ{Éà ¡É»ÉÖÊlÉ©ÉÉÅ ¥±ÉÒeÓNÉ{ÉÉà §É«É ´ÉyÉÖ ù¾à Uà, ~ÉiÉ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà eÒ±ÉÒ´ÉùÒ ~ÉiÉ »Éù³lÉÉoÉÒ oÉ> X«É Uà. 3) ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH {ɥɳÉ>, +λoÉùlÉÉ, Ê{ÉiÉÇ « É ¶ÉÎGlÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É Wà ´«ÉÎGlÉ©ÉÉÅ ù¾àlÉÉà ¾Éà«É lÉà+Éà +à »ÉÉà©É´ÉÉùà »É£àq ùNÉÅ{ÉÉ H~ÉeÉ ~ɾàù´ÉÉ lÉoÉÉ °©ÉÉ±É ~ÉiÉ »É£àq ´ÉÉ~Éù´ÉÉà +{Éà ¸ÉÒ SÉÅr¡É§É »´ÉÉ©ÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ X~É Hù´ÉÉ. 4) +©ÉÉ´É»«ÉÉ +à÷±Éà ©ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà ±É«É, Hà©É Hà SÉÅr{Éà ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉ ©É{É »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´«ÉÉà Uà. lÉàoÉÒ +É Êq´É»Éà SÉÅr »ÉÚ«ÉÇ ©ÉÉÅ +»lÉ ~ÉÉ©ÉlÉÉà ¾Éà´ÉÉoÉÒ ©É{É ¡É¶ÉÉÅlÉ ¥É{Éà Uà «ÉÉàNÉÒ+Éà{Éà y«ÉÉ{É W±ÉqÒ ±ÉÉNÉÒ X«É Uà lÉàoÉÒ W +É Êq´É»Éà W~É, lÉ~É y«ÉÉ{É ©ÉÅmÉ, lÉÅmÉ, +ÉùÉyÉ{ÉÉ{ÉÖÅ ©É¾n´É Uà.


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

8

NÉÉ«É-¥É³q ©ÉùÒ{Éà ~ÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ +É~Éà Uà! »ÉÅH±É{É & ¸ÉÒ +ʹÉ{ɧÉÉ> HÉàcÉùÒ HÉà»÷ÉÊùHÉ {ÉÉ©É{ÉÉ »Éà{÷Ä±É +©ÉàÊùHÉ{ÉÉ +àH {ÉÉ{ÉHeÉ qà¶É©ÉÉÅ V«ÉÉÅ £GlÉ 40 ±ÉÉLÉ{ÉÒ ´É»ÉÊlÉ Uà l«ÉÉÅ ¥É³qNÉÉeÉ +{Éà ¥É³q{Éà ùɺ÷ÄÒ«ÉÊSɽ{É ©É{ÉÉ«É Uà. ¥É³qNÉÉeÉ{ÉÉ ~ÉåeÉ{Éà »ÉÚ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ ùoÉ{ÉÉÅ ~ÉäeÉÅ Wà´ÉÉ SÉÒlÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¥É³q{ÉÖÅ LÉÚ¥É W ©É¾n´É ¾lÉÖÅ. lÉÉʩɱÉ{ÉÉeÖ{ÉÉ NÉÖeÒLÉÅqÉ NÉÉ©Éà +àH LÉàeÚlÉ{Éà 30 ´ÉºÉÇ ~ɾà±ÉÉÅ LÉàlÉÒ ©ÉÉ÷à ¥É³q{ÉÒ W°ù ¾lÉÒ. ~Éä»ÉÉ {ɾÉàlÉÉ +à ©ÉÉ÷à ~Él{ÉÒ{ÉÉ ¥Éq±ÉÉ©ÉÉÅ lÉàiÉà ¥É³q ±ÉÒyÉà±ÉÉà. OÉÒH qà¶É{ÉÉà ¾ÒùÉà +Éà棂ǃȃ ¥É³q{ÉÉà SÉɾH ¾lÉÉà. 3000 ´ÉºÉÇ ~ÉÚ´Éâ OÉÒH©ÉÉÅ ¥É³q{Éà ¶ÉÎGlÉ{ÉÖÅ ¡ÉlÉÒH ©É{ÉÉlÉÉà ¾lÉÉà. +Éà棂ǃȃ NÉÉ«É Hà ¥É³q{ÉÖÅ ©ÉÉ»É LÉÉlÉÉà {ɾÓ. »´ÉÉ©ÉÒ yÉ©ÉÇ¥ÉÅyÉÖ+à ©É{Éà +àH ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ©ÉÉÅ HÂÖÅ Hà ¥ÉÉÅNɱÉÉqà¶É©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÒ »Éù¾qàoÉÒ qù ´ÉºÉâ ±ÉÉLLÉÉà NÉÉ«ÉÉà X«É Uà. ¥ÉÉàeÇù Ê»ÉH¬ÖÊù÷Ò £Éà»ÉÇ 50,000 NÉÉ«ÉÉà{Éà ¥ÉÉÅNɱÉÉqà¶É©ÉÉÅ WlÉÒ +÷HÉ´Éà Uà. ¥ÉÉÅNɱÉÉqà¶É©ÉÉÅ AHùeÉ SÉÚÅoÉlÉÒ NÉÉ«ÉÉà °É. 25,000©ÉÉÅ ´ÉàSÉÉ«É Uà. NÉÉ«ÉÉà{ÉÉÅ SÉÉ©ÉeÉÅ ©ÉÉ÷à W +É NÉÉ«ÉÉà ¥ÉÉÅNɱÉÉqà¶ÉÒ-LÉÉ÷HÒ+Éà ´ÉàSÉÉlÉÒ ±Éà Uà. ¥ÉÉàeÇù Ê»ÉH¬ÖÊù÷Ò £Éà»ÉÇ{ÉÉ ùÉWà{rʻɞ{ÉÉ H¾à´ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà +É NÉÉ«ÉÉà{Éà §ÉÚLÉÒ ùLÉÉ«É Uà. ~ÉUÒ lÉà{ÉÒ A~Éù £³£³lÉÉ NÉù©É ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ yÉÉàyÉ UÉàeÉ«É Uà. ~ÉUÒ NÉÉ«ÉÉà{Éà HÉàùeÉoÉÒ ~ÉÒ÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +à ~ÉUÒ ©É¶ÉÒ{É ±ÉNÉÉ´ÉÒ{Éà lÉà©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÚùà~ÉÚùÒ NÉÉ«É{ÉÒ »É³ÅNÉ qÉà¶ÉÒ lÉÉùÉSÉÅq ©ÉÖ±ÉSÉÅq (X©ÉXàyÉ~ÉÖù´ÉɳÉ) ¾. +lÉÖ±ÉHÖ©ÉÉù lÉÉùÉSÉÅq qÉà¶ÉÒ (>oÉÉàÊ~É«ÉÉ) PÉÉ÷HÉà~Éù

©É¾É´ÉÒù §ÉNÉ´ÉÉ{É +©É{Éà ´ÉÒlÉùÉNÉ{Éà ~ÉÅoÉà +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ »ÉqÉ +É~Éà +àW +§«ÉoÉÇ{ÉÉ.

SÉÉ©ÉeÒ AlÉÉùÒ ±Éà´ÉÉ«É Uà. +à NÉÉ«É{ÉÒ SÉÉ©ÉeÒ©ÉÉÅoÉÒ °~ÉÉ³É ~É»ÉÇ +{Éà PÉiÉÉÅ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà-«ÉÖ´ÉlÉÒ ©ÉÉ÷à ±ÉàyÉù{ÉÉ ´É¼ÉÉà ¥É{Éà Uà. NÉÉ«É{ÉÒ HlÉ±É oÉÉ«É +à ~ÉUÒ 80 ÊH±ÉÉà ©É÷{É ©É³à Uà. lÉà{Éà ¥ÉÉWùÉ{ÉÉ ±ÉÉà÷©ÉÉÅ §Éà³´ÉÒ{Éà ~Éɳà±ÉÉ HÚlÉùÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ £Òe ¥É{ÉÉ´Éà Uà. NÉÉ«É Hà §Éá¶É Hà ¥É³q ©ÉùÒ{Éà ©ÉÉ{É´ÉXlÉ{Éà qùàH ¡ÉÉiÉÒ 30,000 oÉÒ °É. 50,000{ÉÉÅ SÉÉ©ÉeÉÅ, ©É÷{É, ±ÉÉà¾Ò +{Éà ÊW±ÉàÊ÷{É ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ ¾ÉeHÉÅ +É~ÉlÉÉÅ X«É Uà. ¥É³q Y´Éà Uà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ LÉàlÉÒ Hùà Uà +{Éà ©Éùà l«ÉÉùà ©ÉÉ{É´ÉÒ{Éà ´ÉyÉÖ ÊHÅ©ÉlÉ +É~ÉlÉÉ X«É Uà ~ÉiÉ ©ÉÉ{É´ÉÒ ©Éùà Uà l«ÉÉùà? ©ÉÉ{É´É ©Éùà l«ÉÉùà lÉà{Éà ¥Éɳ´ÉÉ ©ÉÉ÷à C±É÷É{ÉÉ qÉàh¥Éà ©ÉiÉ ±ÉÉHeÉÅ Xà>+à, +à ©Éùà ~ÉUÒ lÉà{ÉÒ »ÉÉqeÒ oÉÉ«É, ¶ÉÉàH ~ɳɫÉ, +LÉ¥ÉÉùÉà{ÉÉÅ ~ÉÉ{ÉÉÅ §ÉùÒ{Éà ¶ÉÉàH ´«ÉGlÉ oÉÉ«É. ¥É³q ©Éùà ~ÉUÒ ~ÉiÉ 80 ÊH±ÉÉà ©ÉÉÅ»É +É~É´ÉÉ A~ÉùÉÅlÉ lÉà{ÉÉ +ÉÅlÉùeÉÅ{ÉÒ SÉù¥ÉÒ©ÉÉÅoÉÒ »ÉÉ¥ÉÖ ¥É{Éà Uà. lÉà{ÉÉ ¾ÉeHÉÅ©ÉÉÅoÉÒ ÊW±ÉàÊ÷{É ¥É{Éà Uà. ʶÉÅNÉeÉ©ÉÉÅoÉÒ LÉÉlÉù ¥É{Éà Uà. oÉÉàeÉ ´ÉºÉÉâ ~ɾà±ÉÉÅ >Î{e«É{É +àOÉÒH±SÉù±É Êù»ÉSÉÇ >Î{»É÷÷¬Ú÷{ÉÉ ¡ÉÉÅNÉiÉ©ÉÉÅ +àH ~ÉÊùºÉq §ÉùÉ«Éà±ÉÒ. l«ÉÉùà §ÉÉW~É{ÉÒ »ÉùHÉù ¾lÉÒ. ±ÉɱÉHÞºiÉ +e´ÉÉiÉÒ lÉà©ÉÉÅ ¾ÉWù ¾lÉÉ. +à »É©É«Éà +àOÉÒH±SÉù±É >Î{»÷÷¬Ú÷{ÉÉ ¡ÉÉà£à»Éù eÉè. +à©É. +à©É. ¥ÉXWà NÉÉäùKÉÉ Ê´É¶Éà §ÉɺÉiÉ Hùà±ÉÖÅ. lÉà©ÉiÉà

¸ÉÒ©ÉÊlÉ Ê´É©É³É¥Éà{É +©ÉÞlɱÉÉ±É »É~ÉÉiÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ ¾ÉÊqÇH ¶ÉÖ§ÉHÉ©É{ÉÉ


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Ê´É[ÉÉ{ÉÒ+Éà{Éà {É´ÉÉ> ~É©ÉÉeà lÉà´ÉÒ ´ÉÉlÉ H¾à±ÉÒ. lÉ©É{Éà ~ÉiÉ +É{ÉÒ {É´ÉÉ> ±ÉÉNɶÉà. lÉà©ÉiÉà H¾à±ÉÖÅ, `§ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +ÉWà Xà>+à lÉà÷±ÉÒ NÉÉäùKÉÉ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ Hà Ê´Éqà¶É©ÉÉÅ Wà Ê{ÉqÇ«É ùÒlÉà NÉÉ«ÉÉà{ÉÒ HlÉ±É oÉÉ«É Uà, lÉà NÉÉ«ÉÉà{ÉÉ §ÉÉŧÉùeÉ +{Éà Ê{É»ÉÉ»ÉÉ oÉHÒ Wà >{¤É-»ÉÉàÊ{ÉH ÊHùiÉÉà ¡É»Éùà Uà lÉà{Éà HÉùiÉà yÉùlÉÒHÅ~É oÉÉ«É Uà. +É ´ÉÉlÉ{Éà Ê´ÉwÉ{É Ê´É[ÉÉ{ÉÒ+Éà ¾»ÉÒ HÉh¶Éà. eÉè. ¥ÉXWà H¾à±ÉÖÅ Hà NÉÉ«ÉÉà{ÉÉ {ÉÉ¶É +{Éà Ê{É&»ÉÉ»ÉÉ oÉHÒ ~ÉÞo´ÉÒ ~Éù NÉù©ÉÒ ´ÉyÉÒ ù¾Ò Uà.' eÉè. ¥ÉXWà H¾à±ÉÒ ´ÉÉlÉ ©ÉÉùÉ ©ÉNÉW©ÉÉÅ +ÉWà«É NÉÖÅWà Uà. »ÉùHÉù ~ÉUÒ lÉà ´ÉÉW~Éà«ÉÒ{ÉÒ ¾Éà«É Hà HÉáOÉà»É{ÉÒ ~ÉiÉ NÉÉ«ÉÉà{ÉÉ ùKÉiÉ ©ÉÉ÷à HÉÅ> W oÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. qÉ{É +É~Éà Uà lÉà ±ÉÉàHÉà ©ÉÉ÷à ¾ÖÅ +à÷±ÉÖÅ H¾Ò ¶ÉHÖÅ Hà +É WNÉlÉ{Éà +É NÉÉà~ÉɱÉHÉà NÉÉ«É{ÉÉ §ÉÉŧÉùeÉ©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉSÉÉ´Éà Uà. §ÉÉùlɧÉù©ÉÉÅ qÉàh HùÉàe NÉÉ«ÉÉà HlɱÉLÉÉ{Éà X«É Uà. lÉà©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÉÅe 1 ÷HÉ +É NÉÉä¡Éà©ÉÒ+Éà ¥ÉSÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà Uà. LÉùàLÉù lÉÉà §ÉÉùlÉ{ÉÉ ¥ÉÒX +Éù¥É Hà «ÉÖùÉàÊ~É«É{É Hà +©ÉàÊùH{É qà¶ÉÉà{ÉÒ Wà©É NÉÉ«É{ÉÖÅ qÚyÉ W ´É~ÉùÉ´ÉÖÅ Xà>+à. ©ÉÖÅ¥É>, +©ÉqÉ´ÉÉq Hà ´ÉeÉàqùÉ Wà´ÉÉÅ ¶É¾àù{ÉÉ +àH ~ÉiÉ ~ÉÖLlÉ Hà ´É«ÉÉà´ÉÞu ©ÉÉiÉ»É, §Éá¶É{ÉÖÅ qÚyÉ ~ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉ«ÉHÉlÉ yÉùÉ´ÉlÉÉà {ÉoÉÒ. eÉè. +à©É. §É©ÉNÉùÉ{ÉÉ H¾à´ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ lÉ¥Éà±ÉÉ{ÉÖÅ §Éá¶É{ÉÖÅ qÚyÉ Hà ¥ÉÒX §Éá¶É{ÉÉ qÚyÉoÉÒ W ¶ÉùqÒ, »É³àLÉ©É, »ÉÉÅyÉÉ{ÉÉ qÖ&LÉÉ´ÉÉ (ùÂÖ©ÉàÊ÷]©É) NÉÊc«ÉÉà ´ÉÉ, q©É{ÉÉà ùÉàNÉ lÉà©É W »oÉÚ³ qྠ©ÉÉ÷à +{Éà ¥ÉÒX ùÉàNÉÉà{ÉÒ +à

9

qÚyÉ oÉHÒ lÉä«ÉÉùÒ oÉÉ«É Uà. NÉÉ«É{ÉÖÅ qÚyÉ Hà NÉÉ«É{ÉÖÅ PÉÒ Hà NÉÉ«É{ÉÖÅ ©ÉÚmÉ A~Éù{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É ùÉàNÉÉà ©ÉÉ÷à +ÉäºÉyÉ°~É ¥É{Éà Uà. ©ÉÖλ±É©ÉÉà{Éà +ÉWà ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ©ÉÚmÉ{É³Ò Hà ©ÉÖmÉɶɫÉ{ÉÉ ùÉàNÉÉà ©ÉÉÅ»ÉɾÉù oÉHÒ oÉÉ«É Uà. A~ÉùÉÅlÉ ¡ÉÉà»÷à÷ ´ÉyÉ´ÉÉ{ÉÉ ùÉàNÉ oÉÉ«É Uà. lÉà©ÉÉÅ NÉÉä©ÉÚmÉ{ÉÖÅ +H»ÉÒù ¥É{Éà Uà lÉà Ê´ÉÊyÉ{ÉÒ ´ÉJlÉÉ Uà. Wà ±ÉÉàHÉà §É±Éà NÉÉ«É{ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É LÉÉlÉÉ ¾Éà«É ~ÉiÉ lÉà©É{Éà +à ©ÉÉÅ»ÉɾÉù oÉHÒ oÉlÉÉ ùÉàNÉÉà ©ÉÉ÷à NÉÉ«É{ÉÖÅ UÉiÉ, NÉÉ«É{ÉÖÅ ©ÉÚmÉ, NÉÉ«É{ÉÖÅ qÚyÉ +{Éà NÉÉ«É{ÉÖÅ PÉÒ W +H»ÉÒù ¥É{Éà Uà. ¾©ÉiÉÉÅ ¾Ö Å +©Éà Ê ùHÉ NÉ«ÉÉà l«ÉÉùà PÉiÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ+Éà l«ÉÉÅ +©ÉàÊùH{ÉÉ>]Ãe oÉ> NÉ«Éà±ÉÉ. lÉà©É{Éà NÉÉ«É{ÉÉÅ ©ÉÉŻɴÉÉ³É ¾à©¥ÉùNÉù LÉÉlÉÉ Xà«ÉÉ ¾lÉÉ. lÉà ~Éà¶ÉÉ¥É{ÉÉ qqÇ{ÉÉ A©Éàq´ÉÉù Uà. +àH H±ÉÉH©ÉÉÅ 400 NÉÉ«ÉÉà{ÉÒ HlÉ±É Hù{ÉÉùÉà 10,000 ùlɱÉ{ÉÉ ´ÉW{É´ÉɳÉà «ÉÉÅÊmÉH ¾oÉÉàeÉà +àH yÉÉùqÉù ±ÉÉÅ¥ÉÒ Hù´ÉlÉ ~Éù ~Éeà Uà, lÉà Hù´ÉlÉ oÉHÒ NÉÉ«É{ÉÒ ¾l«ÉÉ oÉÉ«É Uà l«ÉÉùà ~ÉiÉ §ÉÉŧÉùeÉ {ÉÒH³à W Uà. NÉÉ«ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ©É¾nÉ©É ©ÉÉÅ»É HÉh´ÉÉ lÉà Y´ÉlÉÒ ¾Éà«É l«ÉÉùà NÉÉ«É ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ LÉÉiÉ©ÉÉÅ (£Òe-LÉÉyÉ) ¥ÉÒXÅ ©Éùà±ÉÉÅ ¡ÉÉiÉÒ{ÉÉ q³à±ÉÉÅ ¾ÉeHÉÅ +{Éà »Éeà±ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É §Éà³´ÉÉ«É Uà. +©ÉàÊùHÉ{ÉÒ ©É¶É¾Úù ©Éʾ±ÉÉ ~ÉmÉHÉù Ê´É{¤à +Éà¡Éɾà NÉÉ«ÉÉà{ÉÒ HlÉ±É +©ÉàÊùHÉ©ÉÉÅ Hà´ÉÒ JÚùlÉÉoÉÒ oÉÉ«É Uà lÉà ÷Ò´ÉÒ A~Éù ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ. l«ÉÉù ~ÉUÒ ±ÉÉLLÉÉà +©ÉàÊùH{ÉÉà+à NÉÉ«É{ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ UÉàeÒ qÒyÉà±ÉÖÅ. Wà Êq´É»Éà ÷Ò´ÉÒ{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É +É´«ÉÉà lÉà Êq´É»Éà W 67 ±ÉÉLÉ eÉè±Éù{ÉÖÅ NÉÉ«É{ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É ´ÉàSÉÉ«ÉÉ ´ÉNÉù ~ÉeÒ ùÂÖÅ. +©ÉàÊùHÉ©ÉÉÅ qù ´ÉºÉâ

12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 ¸ÉÒ {É÷´Éù±ÉÉ±É ¾ùY´É{É ¶Éàc 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 ¸ÉÒ NÉÉÅeɱÉÉ±É NÉÒùyÉù±ÉÉ±É ¶Éàc Ê´É»ÉÉ´Éqù´ÉÉ³É 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 ¥ÉÉàù»Éq (Ê´É»ÉÉ´Éqù´ÉɳÉ) ¾. W«Éà¶ÉHÖ©ÉÉù {É÷´Éù±ÉÉ±É ¶Éàc, PÉÉ÷HÉà~Éù 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789

A

A


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

90 ±ÉÉLÉ NÉÉ«ÉÉà{ÉÉ §ÉÉŧÉùeÉ +©ÉàÊùH{É +ÉHɶɩÉÉÅ NÉÖÅWà Uà, ~ÉiÉ +É~ÉiÉà NÉÉ«É{ÉÒ HlÉ±É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +©ÉàÊùHÉoÉÒ »É´ÉÉ«ÉÉ UÒ+à. LÉàlÉÒ{ÉÉà »ÉÅ~ÉÚiÉÇ +ÉyÉÉù NÉÉ«ÉÉà ~Éù Uà. lÉà ´ÉÉlÉ ¾Éà±Éà{e{Éà 17©ÉÒ »ÉqÒ©ÉÉÅ »ÉÚ]Ò ¾lÉÒ. lÉà ´ÉLÉlÉoÉÒ ¾Éà±Éà{e©ÉÉÅ AnÉ©É +Éà±ÉÉq{ÉÒ NÉÉ«ÉÉà ~É³É«É Uà. +ÉWà ~ÉiÉ ¾Éà±Éà{e{Éà NÉÉà~ÉɱÉH qà¶É ©É{ÉÉ«É Uà. ¾Éà±Éà{e©ÉÉÅ NÉÉ«ÉÉà{ÉÉ ÊSÉmÉHÉùÉà Uà. +ɱ¥É÷Ç Jà´É {ÉÉ©É{ÉÉ ©É¶É¾Úù ~Éà{÷ù lÉÅqÖù»lÉ NÉÉ«ÉÉà-LÉàlÉù©ÉÉÅ HÚqlÉÉÅ ´ÉÉUùeÉÅ +{Éà LÉàlÉÒ¡ÉyÉÉ{É SÉÒXà{ÉÉÅ ÊSÉmÉÉà W qÉàùà Uà. ¾Éà±Éà{e{ÉÉ ±ÉÉàHÉà ©ÉÉ{Éà Uà Hà NÉÉ«ÉÉà{ÉÉ +ɶÉÉ´ÉÔqoÉÒ W ¾Éà±Éà{e »É©ÉÞu ¥É{«ÉÖÅ Uà. ¾Éà±Éà{e{ÉÒ LÉàlÉÒ©ÉÉÅ H«ÉÉà ~ÉÉH, H> XlÉ{ÉÉÅ £Ý±ÉÉà H> XlÉ{ÉÉ ´ÉÞKÉÉà yÉùlÉÒ{ÉÒ ©ÉÉ÷Ò{Éà »É©ÉÞu Hùà Uà lÉà{ÉÖÅ »ÉŶÉÉàyÉ{É oÉ«ÉÖÅ Uà. lÉà lÉ©ÉÉ©É©ÉÉÅ NÉÉ«ÉÉà{ÉÖÅ UÉiÉ AnÉ©É LÉÉlÉù ¥É{Éà Uà lÉà´ÉÖÅ ~ÉÖù´ÉÉù oÉ«Éà±ÉÖÅ. Hà÷±ÉÒH §ÉÉùlÉ{ÉÒ NÉÉä¶ÉɳÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà ¾´Éà ´ÉÉÅSÉÉà& 1) ¡ÉɻɱÉÉ& »´ÉÉ©ÉÒ yÉ©ÉÇ¥ÉÅyÉÖ »ÉÅSÉÉʱÉlÉ NÉÉä¶ÉɳɩÉÉÅ Wà »ÉÉùÒ qÚ]iÉÒ NÉÉ«ÉÉà Uà lÉà{ÉÉ qÚyÉ©ÉÉÅoÉÒ q¾Ò-UÉ¶É +{Éà PÉÒ ¥É{Éà Uà. ¡ÉÉŻɱÉÉ{ÉÉ OÉÉ©ÉW{ÉÉà{Éà NÉÉ«É{ÉÉ q¾Ó{ÉÒ UÉ¶É ©É£lÉ ©É³à Uà. «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{ÉÒ Ê¶ÉÊ¥Éù©ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà NÉÉ«É{ÉÖÅ qÚyÉ +~ÉÉ«É Uà. NÉÉ«É{ÉÉ UÉiÉ©ÉÉÅoÉÒ NÉÉà¥Éù NÉè»É ©Éà³´ÉÉ«É Uà. lÉà©ÉÉÅoÉÒ ´É©ÉÔ HÅ~ÉÉà]{ÉÖÅ LÉÉlÉù ¥É{Éà lÉà °É. 125{ÉÖÅ ÊH±ÉÉà ´ÉàSÉÉ«É Uà. NÉÉ«É{ÉÉ UÉiÉ©ÉÉÅoÉÒ +NÉù¥ÉnÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÉ«É Uà. ¡ÉɻɱÉÉ{ÉÒ NÉÉä¶ÉɳɩÉÉÅ 80 Wà÷±ÉÒ +ÅyÉ NÉÉ«ÉÉà Uà. HÖ±É ¾XùoÉÒ 1500 NÉÉ«ÉÉà Uà. 2) HÉ{É~ÉÖù & ©ÉÉÅ NÉÉà~ÉÉ±É HÞºiÉ NÉÉä¶ÉɳɩÉÉÅ 1200 Wà÷±ÉÒ NÉÉ«ÉÉà Uà. NÉÉä¶ÉɳɩÉÉÅ NÉÉä©ÉÚmÉ©ÉÉÅoÉÒ q´ÉÉ ¥É{Éà Uà. NÉÉ«É{ÉÉ NÉÉà¥Éù©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÅW{É ~ÉiÉ ¥É{Éà Uà. NÉÉ«É{ÉÉÅ qÚyÉ, ©É³, ©ÉÚmÉ©ÉÉÅoÉÒ q´ÉÉ+Éà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ~±ÉÉ{÷ Uà. ¥É³q{Éà +àH SÉIÒ©ÉÉÅ XàeÒ{Éà lÉà{ÉÉoÉÒ ´ÉÒW³Ò ~ÉàqÉ HùÉ«É Uà. BHARAT HARKISHAN THAKKAR

10 Deepe keÀe Deeoceer ë cejles ngS veeie ves DeHeves ye®®eeW keÀes mecePee³ee, yemleer keÀer Deesj cele peevee GOej keÀe jemlee, kebÀìer}e Deewj HeLejer}e nw~ cele [mevee Yet}keÀ Yeer efkeÀmeer Deeoceer keÀes, Jen ncemes Yeer p³eeoe penjer}e nw~ Ketve keÀe Demej ë SkeÀ Keìce} ves meercee Hej [ìs ngS mewevf ekeÀ keÀe Ketve Heer³ee, Ketve Heerles ner GmekesÀ ceve mes µees<eCe keÀer YeeJevee Yeeie ieF&~ osµe kesÀ ef}S µenero nesves keÀer YeeJevee peeie ieF&~ Dee®ejCe ë peye lekeÀ %eeve ceeveJe kesÀ Dee®ejCe ceW vener {}lee~ leye lekeÀ cees#e lees ke̳ee, GmekeÀes Iej keÀe jemlee Yeer veneR efce}lee~

406, Gupta Bhavan, Ahmedabad Street,

Mumbai - 400 009. INDIA 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Director 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Office : (91-22) 2378 2495, 2373 7838 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Fax : (91-22) 2373 8465 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Resi. : (91-22) 2513 9495, 2514 9038 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Mobile : (91) 9820026911 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 RUPA EXPORTS P. LTD. E-mail : rupaexpo@vsnl.com 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 website : www.rupaexports.in


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

11

+Éà £Ý±É LÉÒ±Éà±ÉÉ NÉ´ÉÇ {É Hù, lÉÉùÒ q¶ÉÉ ¥Éq±ÉÉ> W¶Éà... ■

±ÉàLÉH & ©É{ÉÉàW eà±ÉÒ´ÉɳÉ, ùÉWHÉà÷ (©ÉÉà.& 98241 14439)

±ÉàLÉ{ÉÒ Ê¶ÉºÉÇH ~ÉÅÎGlÉ ´ÉÉÅSÉÒ XiÉHÉù ´ÉÉÅSÉHÉà{Éà ©É{É©ÉÉÅ ¡ÉüÉ oɶÉà Hà £Ý±É +à lÉÉà ´É{É»~ÉÊlÉHÉ«É Uà lÉà{Éà oÉÉàeÖÅ ©É{É ¾Éà«É Hà lÉà NÉ´ÉÇ Hùà? ~ÉùÅlÉÖ HÊ´É £Ý±É{Éà »ÉÅ¥ÉÉàyÉÒ{Éà ©É{ÉÖº«É{Éà ÷HÉàù Hùà Uà Hà HÉà> ~ÉiÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÉà NÉ´ÉÇ, ©Éq, ©ÉÉ{É-+ʧɩÉÉ{É, +¾ÅHÉù Hù´ÉÉà »ÉÉùÉà {ÉoÉÒ, HÉùiÉHà qùàH{ÉÒ q¶ÉÉ-+´É»oÉÉ, ~ÉÊùλoÉÊlÉ Uà lÉà H©ÉÉÇyÉÒ{É Uà. ~ÉÖi«ÉÉàq«É H¬ÉÉùà ~ÉÚùÉà oÉ> W¶Éà lÉà{ÉÒ HÉà> Expiri Date ±ÉLÉà±ÉÒ +É´ÉlÉÒ {ÉoÉÒ +{Éà ~ÉÉ~ÉÉàq«É H¬ÉÉùà ¶É° oɶÉà lÉà{ÉÒ HÉà> Forecasting (+ÉNÉɾÒ) ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É Hɳ©ÉÉÅ HÉà> HùÒ ¶ÉHà {ɾÓ. Xà Hà ´ÉÉiÉÒ, ´ÉlÉÇ{É +{Éà ´«É´É¾ÉùoÉÒ +{ÉÖ©ÉÉ{É oÉ> ¶ÉHà Hà ¥É»É! ¾´Éà +É ´«ÉÎGlÉ{ÉÉà ~ÉÉ~ÉÉàq«É ¶É° oÉ´ÉÉ©ÉÉÅ Uà. Wä{É q¶ÉÇ{É©ÉÉÅ +Éc ¡ÉHÉù{ÉÉ ©Éq{ÉÉà A±±ÉàLÉ +É´Éà Uà. Wà©ÉÉÅ XÊlÉ©Éq, HÚ³, ¥É³, °~É, lÉ~É, ¸ÉÖlÉ ([ÉÉ{É), ±ÉÉ§É +{Éà ¡É§ÉÖlÉÉ-´Éä§É´É©Éq ´ÉNÉàù{à ÉÉà A±±ÉàLÉ »É©É´ÉÉ«ÉÉÅNÉ »ÉÚmÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. Wà HÉà>+à ©Éq H«ÉÉâ lÉà{ÉÉ Hà´ÉÉ H÷Ö ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà +É´«ÉÉ lÉà LÉùàLÉù ´ÉÉÅSÉ´ÉɱÉÉ«ÉH Uà. +ùà! LÉÖq ©É¾É´ÉÒù »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉ +Él©ÉÉ+à ©ÉÊùÊSÉ (©É«ÉÈSÉHÖ©ÉÉù){ÉÉ §É´É©ÉÉÅ ©Éq H«ÉÉâ Hà ¾ÖÅ HÉàiÉ? mÉiÉ-mÉiÉ ~Éq´ÉÒ{ÉÉà yÉÉùH... ¥É»É, ©Éq{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É +É´«ÉÖÅ. lÉÒoÉÈHù lÉÉà oÉ«ÉÉ lÉÒoÉÈHù {ÉÉ©É H©ÉÇ A~ÉÉWÇ{É{ÉÉ HÉùiÉà, ~ÉùÅlÉÖ ©Éq{ÉÉ HÉùiÉà qà´ÉÉ{ÉÅqÉ úÉÉÁiÉÒ{ÉÉ HÖKÉÒ+à W{©É ±É> 82 ùÉmÉÒ ~É»ÉÉù Hù´ÉÒ ~ÉeÒ +{Éà lÉà©É{ÉÉ {ÉÉ©Éà +UàùÖ (+ÉýÉ«ÉÇHÉùH PÉ÷{ÉÉ) ±ÉLÉÉiÉÖÅ. +ùà! °~É°~É{ÉÉ +Å¥ÉÉù »ÉÉKÉÉlÉ qà´É±ÉÉàH{ÉÉ qà´É Wà´ÉÉ ~Éà±ÉÉ »É{ÉlÉ SÉJ´ÉlÉÔ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ °~É{ÉÖÅ +ʧɩÉÉ{É

H«ÉÖÈ Hà I am something oÉÒ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ{Éà I am everything ¥É»É... oÉÉàeÒ W KÉiÉÉà©ÉÉÅ +àH »ÉÉoÉà »ÉÉà³-»ÉÉà³ ©É¾ÉùÉàNÉà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ +WNÉù §ÉùeÉà ±ÉÒyÉÉà +{Éà H©ÉÉâ+à HÂÖÅ Hà §ÉÉ>! You are nothing.

»É©É«É +{Éà »ÉÅ X à N ÉÉà { ÉÖ Å SÉJ ¾Å © Éà ¶ ÉÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{ɶÉÒ±É Uà. ʶɺÉÇH ~ÉÅÎGlÉ©ÉÉÅ HÊ´É £Ý±É{Éà H¾à Uà Hà ¾à £Ý±É! lÉÖÅ +l«ÉÉùà »ÉÚ«ÉÉâq«É{ÉÉ »É©É«Éà »ÉÉà³à H³É+à LÉÒ±«ÉÖÅ Uà, ~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÉà lÉÖÅ NÉ´ÉÇ {É Hù, ¾©ÉiÉÉÅ »ÉÉÅW ~Ée´ÉÉ qà, »ÉÚ«ÉÉÇ»lÉ oÉ´ÉÉ qà +oÉ´ÉÉ ©ÉɳÒ{Éà +ÉPÉÉà~ÉÉUÉà oÉ´ÉÉ qà lÉà÷±ÉÒ W ´ÉÉù Uà. lÉÉùÒ q¶ÉÉ +{Éà Êq¶ÉÉ ¥Éq±ÉÉ> W¶Éà. Hù©ÉÉÅ«É W¶Éà, SÉNÉqÉ> W¶Éà lÉÉùÒ +àH +àH ~ÉÉÅqeÒ{Éà ~ÉiÉ HÉà>H ~ÉÓ»ÉÒ {ÉÉLɶÉà... ©ÉÉ÷à NÉ´ÉÇ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ UÉàeÒ qà! ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ 5q, ¡ÉÊlɺcÉ, +{ÉÖHÚ³ »ÉÅ«ÉÉàNÉÉà, »ÉnÉÉ, »ÉÅ~ÉÊnÉ +{Éà »ÉÅlÉÊlÉ, ©ÉÅmÉÒ Hà lÉÅmÉÒ Wà HÉÅ> ~ÉÖi«ÉÉàq«É ©É³à±ÉÖÅ Uà lÉà{ÉÉà »ÉqÖ~É«ÉÉàNÉ HùÒ ~ÉÖi«ÉÉ{ÉÖ¥ÉÅyÉÒ ~ÉÖi«É A~ÉÉWÇ{É HùÒ ±Éà´ÉÖÅ Xà>+à. OÉÅoÉHÉùÉà ±ÉLÉà Uà Hà, ©ÉNÉyÉ {Éùà¶É »ÉªÉÉ÷ ¸ÉàÊiÉHà Wà ±ÉÉàHÉà{Éà ~ÉÉàlÉà W {ÉÉàHùÒ©ÉÉÅ ùÉL«ÉÉ ¾lÉÉ lÉà W »ÉäÊ{ÉHÉà »ÉªÉÉ÷ ¸ÉàÊiÉH{Éà »É©É«É ~ɱÉ÷ÉiÉÉà l«ÉÉùà ùÉàW ¾Å÷ùÉàoÉÒ ¸ÉàÊiÉH{Éà £÷HÉùlÉÉÅ. ÊJHà÷ WNÉlÉ©ÉÉÅ +Éà»÷ÄàʱɫÉÉ +à©É ©ÉÉ{ÉlÉÖÅ Hà ¾ù¾Å©Éà¶É +©ÉÉùÖ W »ÉɪÉÉV«É »oÉ~ÉÉ«Éà±ÉÖÅ ù¾à +©É{Éà HÉà> ~ÉùÉYlÉ {É HùÒ ¶ÉHà, ~ÉÊùλoÉÊlÉ +à´ÉÒ ¥Éq±ÉÉiÉÒ Hà +àH {Éʾ ¥É¥¥Éà Ê»ÉùÒW©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ +{Éà qÊKÉiÉ +ÉʤHÉ »ÉÉ©Éà HÉù©ÉÒ ¾Éù LÉ©É´ÉÒ ~ÉeÒ. H¾à´ÉÉ«É Uà Hà qùàH{ÉÉà q¶ÉHÉà ¾Éà«É Uà, ~ÉùÅlÉÖ


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+É q¶ÉHÉ©ÉÉÅ NÉ´ÉÇ{ÉÉà, +ʧɩÉÉ{É{ÉÉà SÉ»ÉHÉà ±ÉÉNÉÒ NÉ«ÉÉà lÉÉà q¶ÉHÉ©ÉÉÅoÉÒ (10) +ÉNɳoÉÒ G«ÉÉùà +àHeÉà {ÉÒH³Ò W¶Éà lÉà{ÉÒ LÉ¥Éù ~ÉiÉ {É¾Ó ~Éeà. ¾ÒùÉà©ÉÉÅoÉÒ ]ÒùÉà ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ{ÉÉ Hà÷±ÉÉ«É xº÷ÉÅlÉÉà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +É~ÉiÉà Xà> ùÂÉ UÒ+à. q¶ÉÉÇiɧÉr ùÉX ¡É§ÉÖ{ÉÉ q¶ÉÇ{É Hù´ÉÉ NÉ«ÉÉ {Éà »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÖÅ ¡Éq¶ÉÇ{É »ÉÉoÉà ±ÉàlÉÉÅ NÉ«ÉÉ {Éà ©É{É©ÉÉÅ oÉ«ÉÖÅ Hà +ÉWà ¾ÖÅ »ÉÉùÉ«É WNÉlÉ{Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÒ qB Hà ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Hà÷±ÉÒ »ÉÅ~ÉÊnÉ Uà! HoÉÉ LÉÚ¥É W ¡ÉSÉʱÉlÉ Uà, oÉÉàeÒ W ´ÉÉù©ÉÉÅ qà´É +É´ÉÒ ùÉX{ÉÉ ´Éä§É´É{Éà £ÒHÉà-]ÉÅLÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà, +É´ÉÉ +{ÉàH xº÷ÉÅlÉÉà Wä{É q¶ÉÇ{É©ÉÉÅ +É´Éà Uà. NÉ]±É WNÉlÉ{ÉÉ §ÉÒº©É Ê~ÉlÉɩɾ +©ÉÞlÉ PÉɫɱÉà ±ÉL«ÉÖÅ Uà... Y´É{É ~ÉiÉ WÚNÉ÷ÖÅ Uà, HqÒ YlÉÉà HqÒ ¾ÉùÉà, NÉ«ÉÉ H¬ÉÉùàH ¾ÉùÒ lÉà, ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉà ´«ÉoÉÇ qàHÉùÉà. H¾Ó Uà ùÖq{É lÉÉà, H¾Ó Uà LÉÖ¶ÉɱÉÒ, +©ÉÉùÉ Y´É{É{ÉÒ Uà ´ÉÉlÉÉà Ê{ÉùɱÉÒ. +É ´ÉÉlÉ +oÉ´ÉÉ lÉÉà +ÊlÉ ±ÉÉNÉiÉÒ, +ÊlÉ ©ÉÉNÉiÉÒ <SUÉ+Éà{ÉÉà +ÅlÉ {ÉoÉÒ SÉJ »É{ÉÉlÉ{É ù¾à SÉɱÉlÉÖÅ HÉ«É©É H¬ÉÉÅ«Éà ´É»ÉÅlÉ {ÉoÉÒ...

12

¶ÉÖÅ »´ÉùÉW ©É³´ÉÉoÉÒ »ÉÖLÉÒ oɶÉÉà? §ÉÉùlÉ{ÉÖÅ lÉlHÉʱÉ{É §ÉÉN«É Wà{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ¾lÉÖÅ +à´ÉÉ (ÊúÉÊ÷¶É »ÉùHÉù{ÉÉ) »ÉàJà÷ùÒ +Éè£ »÷à÷ £Éàù <Î{e«ÉÉ ´ÉàW´ÉÚe ¥Éà{É §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. §ÉÉùlÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ {ÉàlÉÉ+Éà{Éà +à©ÉiÉà ©É³´ÉÉ ¥ÉÉà±ÉÉ´«ÉÉ. {ÉàlÉÉ+Éà {É´ÉÉ {É´ÉÉ ¥ÉÚ÷-»ÉÚ÷ ~ɾàùÒ{Éà ©É³´ÉÉ NÉ«ÉÉ. qà¶ÉÒ ~ÉÉà¶ÉÉH©ÉÉÅ ¥Éà W WiÉÉ ¾lÉÉ & ±ÉÉàH©ÉÉ{«É Ê÷³H +{Éà ©É¾Él©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ. ´ÉàW´ÉÚeà ±ÉÉàH©ÉÉ{«É{Éà ~ÉÚU¬ÉÖ& lÉ©Éà »´ÉùÉW ©ÉÉNÉÉà UÉà, ~ÉiÉ lÉ©Éà ©ÉÉ{ÉÉà UÉà Hà »´ÉùÉW ©É³´ÉÉoÉÒ lÉ©Éà »ÉÖLÉÒ oɶÉÉà? ±ÉÉàH©ÉÉ{«É Ê÷³Hà qÚùÅqà¶É, lÉàW»´ÉÒ +{Éà »ÉÉSÉÉà W´ÉÉ¥É +É~«ÉÉà & `{ÉÉ, »ÉÖLÉÒ lÉÉà +ÉWà UÒ+à; ~ÉiÉ +à´ÉÖÅ »ÉÖLÉ +©É{Éà Xà>lÉÖÅ {ÉoÉÒ. +ÉWà +©É{Éà H¶ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ {ÉoÉÒ. +ÉùÉ©É©ÉÉÅ UÒ+à. §ÉÉùlÉ{ÉÖÅ ùKÉiÉ lÉ©Éà HùÉà UÉà. ùÉV«É lÉ©Éà SɱÉÉ´ÉÉà UÉà. +©É{Éà +à{ÉÒ ¾ä«ÉÉ ¥É³lÉùÉ {ÉoÉÒ. »´ÉùÉW ©É³¶Éà l«ÉÉùà +©ÉÉùÉ qÖ&LÉ{ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É oɶÉà. ~ÉiÉ +à©ÉÉÅ W +©Éà ùÉSÉÒ¶ÉÖÅ. Ê´ÉP{ÉÉà +ɴɶÉà +à{Éà ~ɾÉáSÉÒ ´É³lÉÉÅ +©ÉÉùÖÅ ~ÉÉäùÖºÉ Hà³´ÉɶÉà. +©Éà §ÉÚ±ÉÉà HùÒ¶ÉÖÅ lÉà »ÉÖyÉÉùlÉÉÅ »ÉÖyÉÉùlÉÉÅ W +©Éà PÉeÉ>¶ÉÖÅ. +©ÉÉùà +à ¥ÉyÉÒ ¾Ée©ÉÉùÒ W Xà>+à Uà.' §ÉÉùlÉ©ÉÅmÉÒ »ÉeH oÉ>{Éà NÉÉÅyÉÒY lÉù£ ´É²«ÉÉ ©ÉÒcÖÅ ¾É»«É HùÒ{Éà lÉà©ÉiÉà ~ÉÚU¬ÉÖÅ & `+ùà NÉÉÅyÉÒ! lÉ©Éà lÉÉà yÉ©ÉÇ~ÉÖùÖºÉ H¾à´ÉÉ+Éà, »Éà´ÉÉ©ÉÚÊlÉÇ UÉà. lÉ©Éà +É ùÉWwÉùÒ KÉàmÉ©ÉÉÅ H¬ÉÉÅ £»ÉÉ«ÉÉ?' NÉÉÅyÉÒY+à NÉŧÉÒùlÉÉoÉÒ W´ÉÉ¥É +É~«ÉÉà & `lÉ©ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉSÉÒ Uà, ~ÉiÉ ¶ÉÖÅ HùÖÅ? ©ÉÉùà lÉÉà +yÉ©ÉÇ »ÉÉ©Éà ±Ée´ÉÖÅ ùÂÖÅ. ¾©ÉiÉÉÅ +yÉ©ÉÇ ùÉWwÉùÒ KÉàmÉ©ÉÉÅ PÉÚ»«ÉÉà Uà, +à÷±Éà l«ÉÉÅ ~ɾÉáSÉÒ{Éà +yÉ©ÉÇ »ÉÉ©Éà ]ÚÅ¥Éà¶É SɱÉÉ´É´ÉÒ ~Éeà Uà.'

Sanghvi Furniture Pvt. Ltd.

Leading Manufacturer's of All types of Modular Office & Retail Store Furniture

Cont.: Mr. Bipin Sanghvi Ph.: 9820051639, 9322265593 E-mail: bipinsanghvi@vsnl.com, Add.: B-29, Adke Compound, Off. L.B.S. Road, Vikhroli (W), Mumbai-400083 Admin@sanghvifurniture.net "Made from fully Automatic Machines from Germany & Italy"


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

+ÉùÉà N «É

13

»ÉÅH±É{É& ~ÉÚ. §ÉÉÊ´É{ÉÒ¥ÉÉ> ©É.»É.

lÉ©Éà H«ÉÉ {É»ÉHÉàùÉoÉÒ ¹ÉÉ»É ±ÉÉà UÉà? »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉeÒ (W©ÉiÉÖÅ {É»ÉHÉàùÖÅ) +{Éà SÉÅr{ÉÉeÒ (eÉ¥ÉÖÅ {É»ÉùÉàùÖÅ) +à÷±Éà Hà >eÉ +{Éà Ê~ÉÅNÉ³É {ÉÉeÒ{ÉÒ ~ÉÉU³ +àH »ÉÖºÉÖ©iÉÉ {ÉÉeÒ ¾Éà«É Uà. »ÉÚ«ÉÇSÉÅr{ÉÉeÒ qùàH ±ÉNɧÉNÉ »É´ÉÉoÉÒ qÉàh H±ÉÉH SÉɱÉà Uà, ~ÉiÉ +à V«ÉÉùà +àH {ÉÉeÒ©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÒY {ÉÉeÒ©ÉÉÅ X«É l«ÉÉùà +àH-¥Éà Ê©ÉÊ{É÷ ©ÉÉ÷à »ÉÖºÉÖ©iÉÉ {ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É Uà. +à{Éà +y«ÉÉl©É {ÉÉeÒ ~ÉiÉ H¾à Uà. ¡ÉÉ«É& ~ÉÉlÉÅW±É «ÉÉàNÉ©ÉÉÅ WiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É HÖÅeʱÉ{ÉÒ{ÉÉ AloÉÉ{É ´ÉLÉlÉà ©ÉÚ±ÉÉyÉÉù SÉJ©ÉÉÅ »ÉÉeÉmÉiÉ NÉÚÅSɳÉÅ ´ÉɳÒ{Éà +yÉÉà©ÉÖLÉà ù¾à±ÉÒ HÖÅeʱÉ{ÉÒ +É »ÉÖºÉÖ©iÉÉ {ÉÉeÒ©ÉÉÅoÉÒ ~É»ÉÉù oÉ>{Éà úÉÁùÅzÉ©ÉÉÅ ~ɾÉáSÉÒ{Éà ʴɶÉÖu +É{ÉÅq{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ HùÉ´ÉlÉÒ ¾Éà«É Uà. H> {ÉÉeÒ SÉɱÉà Uà? +l«ÉÉùà »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉeÒ Hà SÉÅr{ÉÉeÒ H> SÉɱÉà Uà +à Xà´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉmÉ ¾ÉoÉ{ÉÉÅ +ÉÅNɳÉÅ ¥É}Éà {É»ÉHÉàùÉÅ ~ÉÉ»Éà ùÉLÉ´ÉÉoÉÒ L«ÉÉ±É +É´Éà Uà Hà ¥Éà©ÉÉÅoÉÒ +àH {É»ÉHÉàùÉ©ÉÉÅ ¹ÉÉ»É »É¾à±ÉÉ>oÉÒ +É´É{É-X´É{É HùlÉÉà ¾Éà«É Uà +{Éà +à ©ÉÖW¥É »ÉÚ«ÉÇ Hà SÉÅr{ÉÉeÒ SÉɱÉà Uà +à {ÉIÒ oÉÉ«É Uà. »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É l«ÉÉùà W©ÉiÉÉ NɱÉà£ÉoÉÒ W©É´ÉÖÅ +{Éà SÉÅr{ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É l«ÉÉùà ©ÉÖLÉ©ÉÉÅ eÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖoÉÒ ~ÉÉiÉÒ ~É»ÉÉù Hù´ÉÖÅ. +É÷±ÉÖÅ +§«ÉÉ»ÉoÉÒ +É´ÉeÒ X«É lÉÉà ¥ÉÒ©ÉÉùÒ »ÉÉà XàW{É qÚù ù¾à Uà. «ÉÉàNÉÒ+Éà ùÉmÉà lÉÉà +ɾÉù OɾiÉ {É W Hùà, ~ÉùÅlÉÖ Êq´É»Éà ~ÉiÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ùÉlÉ {É Xà>+à +à÷±Éà Hà SÉÅr{ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà W©Éà {ɾÓ. +à´ÉÉ Hà÷±ÉÉ«É +§«ÉÉ»ÉÖ ¾Éà«É Uà Wà ©ÉÉmÉ »ÉÅH±~É ©ÉÚHÒ{Éà lÉà©É{ÉÒ {ÉÉeÒ £àù´ÉÒ ¶ÉHà Uà. +{«ÉÉà ©ÉÉ÷à +à÷±Éà W©ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà eÉ¥ÉÉ ~ÉNÉà hÓSÉÊiÉ«ÉÖÅ ùÉLÉÒ{Éà W©É´ÉÉ ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÒ ~ÉuÊlÉ ¾lÉÒ Hà©É Hà eÉ¥ÉÉ hÓSÉiÉ{ÉÒ {É»É q¥ÉÉ«É +à÷±Éà +É~ÉÉà+É~É W©ÉiÉÒ {ÉÉeÒ ¶É° oÉ> WlÉÒ

¾Éà«É Uà. ¥ÉÒXà A~ÉÉ«É +à ~ÉiÉ Uà Hà, eÉ¥ÉÒ ¥ÉNɱɩÉÉÅ °©ÉɱÉ{ÉÉà qeÉà §ÉùÉ´É´ÉÉoÉÒ +oÉ´ÉÉ eÉ¥Éà ~ÉeLÉà »ÉÚ> W´ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ W©ÉiÉÒ {ÉÉeÒ SÉɱÉÖ oÉ> X«É Uà +{Éà »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É l«ÉÉùà OɾiÉ Hùà±ÉÉà +ɾÉù »É¾à±ÉÉ>oÉÒ ~ÉSÉÒ WlÉÉà ¾Éà«É Uà. »É´ÉÉùà ¡ÉÉlÉ& ÊJ«ÉÉ{ÉÉ Ê{ɾÉù{ÉÉ »É©É«Éà W©ÉiÉÒ {ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É +à ´ÉyÉÖ <º÷ Uà. ¶ÉÉä«ÉÇ ~ÉùÉJ©É´ÉÉ³É HÉ«ÉÉâ HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà W©ÉiÉÒ »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà +à ¶ÉÖ§É XiÉ´ÉÒ +{Éà +à{Éà HÉ«ÉÇÊ»ÉÊu{ÉÒ »ÉÚSÉH ~ÉiÉ H¾Ò ¶ÉHÉ«É Uà. +{«É yÉ©ÉÇHÉ«ÉÇ Hà +{«É ¶ÉÉÅÊlÉH +ÉÊq HÉ«ÉÉâ ©ÉÉÅ ~ÉiÉ +É Ê´É¶Éà ʴɶÉq UiÉÉ´É÷ Hùà±ÉÒ Uà. ~ÉÖùÖºÉ +{Éà »mÉÒ{ÉÒ H> {ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É l«ÉÉùà »ÉÅ»ÉÉù»ÉÖLÉ §ÉÉàNÉ´É´ÉÉoÉÒ ~ÉÖmÉ Hà ~ÉÖmÉÒ +´ÉlÉù¶Éà +à{ÉÖÅ Ê{ÉqÉ{É oÉ> ¶ÉHlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. HÉà> »ÉÉà{ÉÉàOÉÉ£Ò ©É¶ÉÒ{É{ÉÒ W°ù {ɾÉàlÉÒ ~ÉelÉÒ +{Éà l«ÉÉùà ¼ÉÒ{Éà `§ÉÉàN«ÉÉ' {É¾Ó `ùK«ÉÉ' ©É{ÉÉlÉÒ ¾lÉÒ +{Éà úÉÁSÉ«ÉÇ{ÉÉ μÉlÉ{ÉÉà ~ÉiÉ +{ÉàùÉà ©Éʾ©ÉÉ ¾lÉÉà. ¥ÉÒWÖÅ HÉÅ> {É¾Ó lÉÉà ¶ÉÉÅÊlÉoÉÒ ¹ÉÉ»É ±ÉàlÉÉ +É´Éeà lÉÉà ~ÉiÉ ©ÉÉiÉ»É »ÉÖLÉÒ oÉ> X«É Uà. Hà÷±ÉÒH ©ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà ¹ÉÉ»É ©ÉÉ÷à ±ÉL«ÉÖÅ Uà Hà »É´ÉÉùà CclÉÒ ´ÉLÉlÉà H> {ÉÉeÒ SÉɱÉà Uà +à{ÉÉ +ÉyÉÉùà +ÉLÉÉ Êq´É»É{ÉÖÅ §Éʴɺ«É §ÉÉLÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ¶ÉÖG±É ~ÉKÉ©ÉÉÅ +àH©É, ¥ÉÒW +{Éà mÉÒW{Éà Êq´É»Éà SÉÅr{ÉÉeÒ +à÷±Éà Hà eÉ¥ÉÖÅ {É»ÉHÉàù{ÉÖÅ SÉɱÉlÉÖÅ ¾Éà«É +{Éà +ÉÅLÉ LÉÚ±Éà lÉÉà +à Êq´É»É ¶ÉÖ§ÉHÉùH X«É Uà. ~ÉUÒ mÉiÉ-mÉiÉ Êq´É»É{ÉÒ »ÉÉ>H±É©ÉÉÅ J©É¥Éu W´ÉÉ{ÉÖ.Å »ÉÖq©ÉÉÅ SÉÉàoÉ, ~ÉÉÅSÉ©É +{Éà Uc{Éà Êq´É»É CclÉÒ ´ÉLÉlÉà W©ÉiÉÒ {ÉÉeÒ +à÷±Éà Hà »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà +à ¶ÉÖ§É +{Éà H±«ÉÉiÉHÉùÒ oÉÉ«É Uà. ~ÉUÒ mÉiÉ


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Êq´É»É eÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖ +à©É mÉiÉ-mÉiÉ Êq´É»É +ÉNɳ NÉiÉlÉùÒ HùÒ+à lÉÉà HÞºiÉ~ÉKÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ{ÉÉ +{Éà +ÅlÉ{ÉÉ Uà±±ÉÉ mÉiÉ mÉiÉ Êq´É»É »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É l«ÉÉùà W©ÉiÉÉà ~ÉNÉ ¥É¾Éù ©ÉÚHÒ ¡É§ÉÖ{ÉÖÅ {ÉÉ©É»©ÉùiÉ HùÒ Êq{ÉSÉ«ÉÉÇ ¶É° Hù´ÉÒ. ¥É}Éà {ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà HÚqHÉà ©ÉÉùÒ{Éà {É¾Ó Cc´ÉÉ{ÉÖÅ, ~ÉùÅlÉÖ

OÉɾHÉà ●

14

»ÉÚ> W ù¾à´ÉÉ{ÉÖÅ. ¥Éà©ÉÉÅoÉÒ +àH {ÉÉeÒ ´«É´ÉλoÉlÉ SÉɱÉà l«ÉÉùà W Cc´ÉÖÅ +à©É WiÉÉ´Éà±ÉÖÅ Uà. PÉù{ÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³Éà l«ÉÉùà ~ÉiÉ SÉÅr{ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà eÉ¥ÉÉà ~ÉNÉ ~ɾà±ÉÉÅ ¥É¾Éù ©ÉÚHÒ SÉÉù ~ÉNɱÉÉÅ eÉ¥ÉÉ ~ÉNÉ{ÉÉÅ W ~ɾà±ÉÉÅ ©ÉÚH´ÉÉÅ. »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉeÒ +à÷±Éà Hà W©ÉiÉÒ {ÉÉeÒ SÉɱÉlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà W©ÉiÉÉà ~ÉNÉ PÉù{ÉÒ ¥É¾Éù ~ɾà±ÉÉÅ ©ÉÚHÒ ~ÉÉÅSÉ ~ÉNɱÉÉÅ W©ÉiÉÉ ~ÉNÉ{ÉÉÅ W ~ɾà±ÉÉÅ ©ÉÚH´ÉÉÅ.

Xà N É

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu qù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÒ 22 lÉÉùÒLÉà ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É Uà. +ÅH ¡ÉÊ»Éu oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ{ÉÉ ¥Éà +c´ÉÉÊe«ÉÉ©ÉÉÅ +ÅH {É ©É³à lÉÉà ~ÉÉà»÷ +ÉàÊ£»É©ÉÉÅ lÉ~ÉÉ»É H«ÉÉÇ ¥ÉÉq lÉÖùlÉ W HÉ«ÉÉDZɫÉ{Éà ±ÉàÊLÉlÉ XiÉ Hù´ÉÒ. +ÅH A~ɱɥyÉ ¾¶Éà lÉÉà ©ÉÉàH±É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. NÉ©Éà lÉà ©ÉÉ»ÉoÉÒ OÉɾH oÉ> ¶ÉHÉà UÉà. ¥Éà ´ÉºÉÇoÉÒ +ÉàUÒ ©ÉÖtlÉ{ÉÉ OÉɾHÉà {ÉÉáyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. OÉɾH {ÉÅ¥Éù ùà~Éù ~Éù ±ÉLÉà±ÉÉà ¾Éà«É Uà. OÉɾH {ÉÅ¥Éù ´ÉNÉù{ÉÒ HÉà> ~ÉiÉ £Êù«ÉÉq »´ÉÒHÉ«ÉÇ {ÉoÉÒ. £Êù«ÉÉq ±ÉàÊLÉlÉ©ÉÉÅ »´ÉÒHÉ«ÉÇ Uà. £Éà{ÉoÉÒ £Êù«ÉÉq »´ÉÒHÉ«ÉÇ {ÉoÉÒ. »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ ¥Éq±ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉ ùà~Éù »ÉÉoÉà ±ÉàLÉÒlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÉ´É´ÉÒ.

±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ ©ÉÒùÉ ùÉàe ö W«É ©É¾àlÉÉ 9920639870 WNɶÉÉÅÊlÉ +ÉùÉyÉ{ÉÉ §É´É{É, ¥Éà´É±ÉÔ ~ÉÉHÇ, Ê»É{Éà©ÉàG»É Ê»É{Éà©ÉÉ »ÉÉ©Éà, ©ÉÒùÉ ùÉàe (>»÷). HÉÅÊq´É±ÉÒ ö §ÉÉ´Éà¶É ¶Éàc 9820626026 ©É±ÉÉe ö ¡É¶ÉÉÅlÉ qà»ÉÉ> 9821586239 q¶ÉÉ ¸ÉÒ©ÉÉ³Ò {ÉNÉù, ©É±ÉÉe (´Éà»÷). PÉÉ÷HÉà~Éù ö SÉàlÉ{É ]É÷HÒ«ÉÉ 9821216136 {ÉÉNÉqà´ÉÒ ö Ê´É~ÉÖ±É ©É¾àlÉÉ 9892829565 Ê´É{É¶É +à{÷ù¡ÉÉ>] 125/127, {ÉÉùÉ«ÉiÉ zÉÖ´É »÷ÄÒ÷, 1±Éà ©Éɳà +ÉèÊ£»É {ÉÅ. 107, ©ÉÖ¥ Å É>-400 003. ¾à©ÉÉ¥Éà{É NÉÉÅyÉÒ 9322630951 / 9869662978 ùÉWHÉà÷ ö ʩɱÉ{É Wà. ©É¾àlÉÉ 2572836 »Él«É{ÉÉùÉ«ÉiÉ ~ÉÉHÇ, ¥±ÉÉàH {ÉÅ.29, Ê´ÉlÉùÉNÉ-{ÉàÊ©É{ÉÉoÉ »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò{ÉÒ »ÉÉ©Éà, NÉÉÅyÉÒOÉÉ©É, ùä«ÉÉ ùÉàe, ùÉWHÉà÷-360007.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Hasmukh Shah Magnum Equity Broking Ltd. 123456789012345678901234567890121 MEMBER The Stock Exchange Mumbai Tel.: 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Maniput Investment Private Ltd. 2501 0280/81/83 Éà{É ¡ÉÊ´ÉiÉSÉÅr qÉà¶ÉÒ É¥ 123456789012345678901234567890121 MEMBER - National Stock Exchange Telefax : ¸ÉÒ©ÉÊlÉ HÅSÉ{ 123456789012345678901234567890121 Derivatives & D. P. - CDSI. 91-22-2501 2180 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ¾. Aq«É, Ê©ÉlÉà¶É 6, Meghratan, Gr. Flr., Derasar Lane, 123456789012345678901234567890121 Ghatkopar (E), Mumbai-77 123456789012345678901234567890121

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

q E N«ÉSÉÅE ÉÉ § ä ÉÉ » ¸ÉÒ ©É¾É»ÉÖLɱÉÉ±É ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É É ± ÉÉ ± ÉH ~ ÉÅ S ÉÒ ¸ E ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù 8 ¶Éàc - zÉɣɴÉÉ³É 8

E


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

15

ke̳ee leb$e-ceb$e ceW μeeqkeÌle veneR nw? Þeer Go³ecegefveefpe ce.mee.

®eej-Heeb®e keÀe@}esevf e³eeW-ieeBJe ceW YeeF³eeW ves pees Òeµve efkeÀS GvnW mebJeeoªHe ceW ³eneB Òemlegle efkeÀ³ee pee jne nw ëö Òeµveë ke̳eeb leb$e-ceb$e ceW µeeqkeÌle veneR nw? Deye J³eeqkeÌle ner veneR pewve meeOeg-meeOJeer Yeer leb$eceb$e yeleeles nw, ke̳ee FvneWves keÀesF& efmeef× ÒeeHle keÀj jKeer nw? pevelee kesÀ Jeebefíle Feq®íle keÀece Yeer nesles osKes peeles nw, efpememes Gve Hej Þe×e Yeer ye{leer nw~ nce lees ie=nmLe nw ³eefo nceejs keÀece efme× nesles nQ lees leb$e-ceb$e Deewj leebef$ekeÀ-ceebef$ekeÀ Hej Þe×e keÀjves ceW ke̳ee oes<e ns? GÊejë leb$e-ceb$e ceW µeeqkeÌle nes mekeÀleer nw~ ³en leb$e-ceb$e kesÀ yeerpee#ejeW Deewj GvekesÀ mecevJe³e leLee leebef$ekeÀ-ceebef$ekeÀ keÀer meeOevee Hej efveYe&j nw~ leb$eceb$e HeewÃef}keÀ nQ~ efJeµes<eleeë ceb$eeW kesÀ efJeefµeä mJej-J³ebpeveeW keÀe }³eye× mecevJe³e neslee nw Deewj Gmes efkeÀmeer efve½ele Òeef¬eÀ³ee mes, DecegkeÀ leHem³ee keÀjkesÀ, DecegkeÀ mece³emLeeve Hej, DecegkeÀ Deemeve ³ee cegêe ceW ceewve ³ee memJej G®®eejCe mes GmeceW SkeÀ Tpee&µeeqkeÌle GlHeVe nes mekeÀleer nw~ Heeref[le SJeb jesieer keÀer Heer[e Je jesie efceì mekeÀlee nw~ Òeµveë DeeHe `mekeÀlee nw' Ssmee ke̳eeW keÀnles nQ, neslee nw, ³en keÀnes~ GÊejë ³eefo leb$e-ceb$e mes meejs jesie-µeeskeÀ, ogëKe oeefjêîe efceì peeles neW, YetleÒesle meye Yeeie peeles neW, efJe<e Glej peeles neW lees efHeÀj leb$e-ceb$e ner meeOeles jnes, kegÀí Dev³e Heg©<eeLe& cele keÀjes? ³eefo meejs ogëKe-oeefjêîe efceì peeles neW lees meejs J³eeHeej-J³eJemee³eeefo yebo keÀj oes~ ³eefo meYeer kesÀ Yetle-Òesle Yeeie peeles neW lees meYeer ceveesjesie ef®eefkeÀlmee}³e (Heeie}Keeves) yebo keÀj oes Deewj

meYeer jesie efceì mekeÀles nw~ yeleeDees ke̳ee Ssmee neslee nw? ke̳ee nes mekeÀlee nw? veneR~ Òeµveë ³en lees Þe×e keÀe Òeµve nw~ µeem$ees ceW Deelee nw efkeÀ veJekeÀejceb$e Deewj Dees}er leHe mes ÞeerHee} keÀer keÀes{ efceì ieF&~ megoµe&ve µesþ keÀe µet}er keÀe efmebnemeve yeve ie³ee~ ³en lees ÒeceeefCele GoenjCe nw, Fvemes DeeHe kewÀmes FbkeÀej keÀjles nw? peJeeyeë Hen}s cet} Òeµve mecePe }W lees ³es Yeer mecepe ceW Dee pee³esies~ cet} ceW oes yeeleW DeeHeves GþeF& nw~ ö (1) pewve meeOeg Yeer leb$eceb$e meeOeles nQ, yeleeles nw Deewj (2) FvekeÀer efmeef× ®ecelkeÀej mes nceejs keÀe³e& efme× nes peeles nw~ lees ke̳eeb oes<e nw? cet} efJe<e³e mes cele nìes~ YeieJeeved ceneJeerj Üeje yeleeS cees#eceeie& keÀe meeOekeÀ efveûe¥Le (meeOeg ³ee meeOJeer) leb$e-ceb$e veneR yelee mekeÀlee~ ³eefo yeleelee nw lees Jen meeOeg ner veneR nw, DeeieceeW ceW Gmes mHeäleeë HeeHeÞeceCe nw~'' (GÊeje. 17Jeeb DeO³e³eve) µegYeeµegYe }#eCe met®ekeÀ, mJeHve HeÀ} efJeÐee, Debie mHegÀjCe efJeÐee keÀe pees Òe³eesie keÀjles nQ, Jes ÞeceCe keÀn}eves ³eesi³e veneR nw~ (GÊeje. 8/13) IejHeefjJeej kesÀ meejs pebpee} íes[keÀj Deelceµegef× nsleg Jeerlejeielee keÀer meeOevee keÀjvesJee}e meeOekeÀ ³eefo ie=nmLeeW kesÀ Fve pebpee}eW kesÀ efveJeejCe ceW DeìkeÀ ie³ee lees mecePees }#³e mes ner YeìkeÀ ie³ee~ Fmeer YeìkeÀves mes ye®eeves SJeb }#³e Hejner efmLej jnves nsleg DeeieceeW ceW mHeälee efve<esOe efkeÀ³ee efkeÀ efveûebLe DeelceefJeÐee Deewj DeelcemeeOevee kesÀ DeefleefjkeÌle Dev³e efkeÀmeer Yeer leb$e-ceb$e efJeÐee Deewj GmekeÀer meeOevee ceW ve }ies~ ³eefo DeelcemeeOevee keÀjles ngS keÀesF& efmeef×-}eqyOe yee¿e ceW ÒeeHle nes peeS lees


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Gmes ÒekeÀì veneR keÀjW~ Dee®ee³e& mLetef}Yeê ves HetJeeX keÀe %eeve ûenCe keÀjles ngS Smeer yee¿e }eqyOe ÒeeHle keÀj }er lees meb³eceer yeefnveeW keÀes ®ecelke=Àle keÀjves kesÀ ef}S efmebn keÀe ªHe yeveekeÀj yewþ ieS~ Jes ®ecekeÀ ieF& lees DeHeves ªHe ceW Dee ieS~ ieg©, Dee®ee³e& YeêyeengmJeeceer keÀes %eele ngDee lees GvneWves Jee®eveer osvee yebo keÀj oer efkeÀ ³en HetJeeX keÀe %eeve Heeves ³eesi³e vener bnw~ mebIe keÀer efJeveefle Deewj efµe<³e Üeje Yeejer oC[-Òee³eef½ele }sves kesÀ yeeo Yeer µes<e ®eej HetJeeX keÀer µeyoer Jee®evee oer~ DeLe& veneR mecePee³ee~ Òeµveë Hejvleg Yeêyeeng Dee®ee³e& ves ner jesieµeeskeÀ-GHemeie&njCe nsleg GJemeiienj mlees$e yevee³ee~ ke̳ee Jes HeeHeÞeceCe nQ? GÊejë GJemeiienj mlees$e Dee®ee³e& Yeêyeeng efÜleer³e ves yevee³ee~ mecemle pewevf e³eeW Hej kegÀefHele neskeÀj efkeÀmeer JeeCeJ³eblej osJe ves GvnW jesieûemle yevee efo³ee Lee~ Hetjs Oece& mebIe ³ee YeieJeeve kesÀ leerLe& Hej ner Ieesj mebkeÀì Dee ie³ee, leye GmekesÀ efveJeejCe nsleg ³en mlees$e yevee³ee Lee~ Jen SkeÀ DeHeJeeo nw~ Òeµveë Hejvleg ³en lees meJe&ceev³e mlees$e nw Deewj meeOeg-meeOJeer Yeer jesie-µeeskeÀ efveJeejCeeLe& FmekeÀe peeHe yeleeles nQ~ }eYe Yeer neslee osKee peelee nw~ FmeceW lees keÀesF& oes<e veneR nw ? GÊejë ®eens GodYeì efJeÜeve Deewj Dee®ee³e&ves yevee³ee, ®eens Deepe FmekesÀ GHe³eesie keÀes yelee³ee Yeer peelee nes, }eYe ner neslee nw ³en keÀnles neW, efkeÀvleg YeieJeeve ceneJeerj kesÀ Deì} Jew%eeefvekeÀ efme×evle mes ces} veneR Keelee~ met$eke=Àleebie met$e ceW Dee³ee nw ö mJeke=Àle keÀce&HeefjCeece keÀes keÀesF& megj

16

³ee Demeg j Dev³eLee veneR keÀj mekeÀlee~ (µeer}ebkeÀJe=efÊe, He=. 289) efme×evle nw efkeÀ keÀesF& Yeer jesie µeeskeÀ-ogëKe oeefjêîe DeHeves ner HetJeexHeeefpe&le DemeeleeJesoveer³e keÀce& keÀe HeÀ} nw~ Gmes Yeesies yeervee ígìkeÀeje veneR nw~ meceYeeJe mes menve keÀjkesÀ, Oece&O³eeve ³ee DeelceO³eeve ceW }erve neskeÀj GmekeÀer ogëKeevegYetefle mes Hejs neskeÀj Gme keÀce& keÀer efvepe&je nes peeleer nw~ Òeµveë ³eefo ceb$e peeHe mes Jen efceì peelee nw lees Ssmee keÀjves ceW ke̳ee oes<e nw? GÊejë ceb $ e peeHe mes veneR , Gmekes À DemeeleeJesoveer³e keÀce& keÀer efmLeefle Hetjer nes peeves mes, meelee Jesoveer³e keÀce& kesÀ Go³e mes ner Ssmee neslee nw~ ³eefo leb$e-ceb$e ³ee leebef$ekeÀ-ceebef$ekeÀ keÀes FmeceW keÀlee& ceevee lees YeieJeeved keÀe Deì} efme×evle Deceev³e keÀjvee pewmee nw~ efkeÀmeer kesÀ efceì Yeer peeS lees efkeÀmeer kesÀ veneR. Devleleë ceevevee lees keÀce&emf e×evle ner He[siee~ Òeµveë ³en lees Þe×e keÀe Òeµve nw~ pees Þe×e jKesiee, GmekeÀe efceìlee nw~ GÊejë Ssmeer DebOe Þe×eSB cele Hee}es~ YeieJeeve kesÀ keÀce& efme×evle Hej ¢{ Þe×e jKees~ Òeµveë ke̳ee ceb$e ceW µeeqkeÌle ceeveW ner veneR? nce lees ie=nmLe nQ~ efkeÀmeer Dev³e leebef$ekeÀ-ceebef$ekeÀ kesÀ ®ekeÌkeÀj ceW ve He[keÀj ³eefo DeHeves ner meeOegmeeeqOJe³eeW keÀe DeeµeerJee&o }skeÀj, ceb$e peHekeÀj ke̳eeW veneR efceìeSB~ pewmes ef®eefkeÀlmekeÀ kesÀ Heeme peekeÀj Deew<eefOe }skeÀj efceìeles nQ, DeeHe ef®eefkeÀlmekeÀeW ceb$eªHe Deew<eefOe }s }sles nQ~ ke̳ee yegjeF& nQ? GÊejë leb$e-ceb$e keÀer µeeqkeÌle Heewoid eef}keÀ µeeqkeÌle

SÉàù©Éà{É & ¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiÉ UàeÉ, ¡É©ÉÖLÉ & ¸ÉÒ YlÉà{r ©É¾àlÉÉ, »ÉàJà÷ùÒ & ¸ÉÒ ÊW[Éà¶É ÊLɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ ¡ÉHÉ¶É qÉiÉÒ, ¸ÉÒ ¾ùà¶É +´É±ÉÉiÉÒ


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

nw~ ceb$e kesÀ Jes De#ej-µeyo Hegodie} nQ~ GvekeÀe Heewodieef}keÀ Tpee& Fme Hegodie}ªHe µejerj Hej ÒeYeeJe [e} mekeÀleer nw~ FmekesÀ ef}S Heg©<eeLe& keÀjves mes ¢efä Fve Hegodie}eW Hej ner jner~ Deelce¢efä, DeelceµeeqkeÌle, Deelce-meeOevee keÀjkesÀ Gmes Devevle DeeeqlcekeÀ-µeeqkeÌle (Tpee&) keÀes lees Yet} ieS~ peye lekeÀ Hegodie} keÀer ceev³elee nw efkeÀ ³en ceW Deewj cesje nw leye lekeÀ efceL³ee¢efä nw~ Gmeer kesÀ %eeve ceW µeeqkeÌle }ieeF& lees Jen ngDee De%eeve~ Gmeer keÀer ÒeeeqHle nsleg Heg©<eeLe& efkeÀ³ee lees Jen efceL³eeceesneefo ªHe kegÀ®eeefj$e nw~ cele keÀnes efkeÀ nce lees ie=nmLe nQ~ ieJe& mes keÀnes efkeÀ nce YeieJeeve ceneJeerj kesÀ mec³ekedÀ ¢efä meeOekeÀ nQ, ÞeeJekeÀ ³ee meb³eceer nw~ FvekeÀer ¢efä Hegodie} Deewj Heewodieef}keÀ µeeqkeÌle Hej veneR Deelcee Hej, Hejceelcee Hej nw Deewj }#³e neslee nw SkeÀ cee$e cees#e~ Òeµveë DeeHe lees meerOes ®ejce-Hejce keÀer yeele keÀjles nQ, µejerj ceW jesie nes, DeepeerefJekeÀe veneR ®e}leer nes, HeefjJeej ceW keÀesF& ogëKe nes lees DeelcemeeOevee ner kewÀmes keÀj HeeSBies? GÊejë ceQves efpeme }#³e mes Iej-HeefjJeejJewYeJeeefo íes[keÀj oer#ee }er lees ceQ lees Gmeer nsleg Heg©<eeLe& keÀjlee ntB Deewj DeeHekeÀes Yeer Gmeer nsleg yeesOe Deewj ÒesjCee os mekeÀlee ntB~ DeeHeves pees ³es Òeµve efkeÀS GvekesÀ GÊej Yeer megve }es ö µejerj ceW leerJe´ jesie nesles ngS Yeer mevelekegÀceej ®e¬eÀJeleer&ves Glke=Àä Oece&O³eeve ceW }ervelee keÀer Leer, efHeÀj cees#e ieS~ leerJe´ veneR, leerJe´lece Jesovee nesles ngS Yeer nceejs Hejce DeejeO³e O³eeve ceW De[es}-DekeÀefcHele

jns ³eLee iepemegkegÀcee} cegefve, ceslee³e& cegefve, KebokeÀ $eÝef<e~ SkeÀ mkebÀokeÀ cegefve kesÀ HeeB®e mees efµe<³eeW ves µejerj ner veä nes jne nw Ssmeer Jesovee mes ¢efä nìekeÀj Hegodie}-µejerj mes Hejs neskeÀj µegkeÌ}O³eeve keÀer meeOevee keÀj kewÀJeuîe Hee³ee Lee~ Ssmeer Jesovee ceW Yeer ®eb[keÀeweµf ekeÀ meHe& (ÞeeJekeÀ), GHeemekeÀoµeebie kesÀ meele ÞeeJekeÀeW ves Oece&O³eeve keÀer Glke=Àä meeOevee keÀer Deewj Jes SkeÀ YeJe keÀjkesÀ cees#e pee³eWies~ Ye³ebkeÀj DeepeereJf ekeÀe mebkeÀì ceW Yeer HeteCf e³ee ÞeeJekeÀves Ssmeer meeOevee keÀer efkeÀ Jes SkeÀ YeJe Deewj keÀjkesÀ cees#e pee³eWies~ Deelcee keÀer meeOevee Deelcee kesÀ ner iegCe ÒekeÀì keÀjves Hej nesieer, GmeceW Fme µejerj ³ee µejerj kesÀ jesie, HeefjJeej kesÀ ogëKeoeefjêîe keÀes yeeOekeÀ cele ceevees~ Òeµveë DeeHe lees TB®eer-TB®eer yeeleW keÀjles nes~ Fleves meeOeg-meeOJeer leb$e-ceb$e yeleekeÀj npeejeW }esieeW keÀe Ye}e keÀj jns nQ~ keÀF& `Hegef[³ee' osles nQ, Yeer[ }ieer jnleer nw~ DeeHekesÀ Heeme keÀesF& Deelee ner veneR~ Òel³e#e GoenjCe osKee-DecegkeÀ HeefjJeej keÀYeer mLeevekeÀ Deelee veneR Lee, efkeÀvleg Deepe SkeÀ cenejepe keÀer YeeqkeÌle ceW yewþe nw~ ceQves cenejepe mes Hetíe~ Jes yees},s yesìer keÀer µeeoer veneR nes jner Leer, efkeÀmeer Je´le kesÀ meeLe peeHe yelee³ee, keÀece nes ie³ee~ YekeÌle keÀnles nQ ö cenejepe peer! nces lees yesìe Yeer ®eeefnS, Jes nes peeSB lees GvnW De®ís Heo-Oeve efce} peeSB, GvekeÀer µeeoer nes peeS, J³eeHeej ceW yejkeÀle veneR nes, íeHee He[ peeS lees Ssmes ceW DeeHe ieg©DeeW keÀe DeeµeerJee&o }sves Dee peeles nQ, DeeHe lees DeeµeerJee&o oes~ DeeHekesÀ YekeÌleeW

Jagdish Thakkar

WOODAGEINDUSTRIES

MFG. WOODEN FURNITURE AND WOODEN ARTICLES

17

Narayan Nagar, N.S.S. Road, Near Home Guard Camp, Op. Himalaya Hsg. Soc., Ghatkopar (W), Mumbai - 400 084. Tel.: (O) 25153425 (R) 25134430/25161073 Mobile : 9821487425 Fax: 25148347 Email : woodage@vsnl.com


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

keÀer mecem³ee veneR efveHeìeDeesies lees nce keÀneB peeSB? DeeHe ner nceeje SkeÀ cee$e meneje nes~ GÊejë meeOegJes<e Ssmee `Ye}e' keÀjves kesÀ ef}S veneR ef}³ee nw~ ceQ efkeÀmeer keÀer efveboe-yegjeF& keÀjves veneR Dee³ee ntB, Hejvleg DeeHe }esie ³eefo meeOegmeeeqOJe³eeW mes GkeÌleJeefCe&³e ³ee Ssmeer ner keÀF& DeHes#eeSB }skeÀj GvekesÀ Heeme peeles neW Deewj Fve keÀe³eeX kesÀ ef}S DeeµeerJee&o ®eenles neW lees mecePees DeYeer efceL³eelJe Deewj De%eeve kesÀ DebOesjs ceW ner nes Deewj ®elegie&elf eªHe mebmeej ceW ner ieesles Keeles jnesies~ DeeieceeW ceW ÞeeJekeÀ-ÞeeefJekeÀeDeeW keÀes meeOeg-meeeqOJe³eeW

18

kesÀ ceelee-efHelee keÀer GHecee oer nw~ YeieJeeveves DeeHekesÀ THej SkeÀ DeeO³eeeqlcekeÀ oeef³elJe [e}e nw efkeÀ ³eefo keÀesF& meeOeg-meeOJeer jlve$e³e keÀer DeejeOevee mes keÀYeer YeìkeÀ peeS lees Gmes Hegveë meb³ecemeeOevee ceW megemf Lej keÀjes~ meebmeeefjkeÀ F®íeDeeW keÀer Hetefle& nsleg ³eefo DeeHe FvekeÀe GHe³eesie keÀjles nQ lees DeeHe Yeer YeìkesÀ Deewj ÒeefleHe} mcejCeer³e-Jeboveer³e Fve HeeB®eJeW (meeOeg) HeoOeeefj³eeW keÀes Yeer ceeie&Ye´ä keÀjkesÀ Ieesj keÀce&yeebOe jns nes leLee cees#eHeefLekeÀeW keÀes mebmeej ceW YeìkeÀeles nes~

j#ee kesÀ yebOeve keÀes HetCe& ÒeeceeefCekeÀlee kesÀ meeLe efveYeevee nw ÒeeceeefCekeÀlee keÀer j#ee keÀe yebOeve nw ö j#ee yebOeve HeJe&~ Je®eveye×lee kesÀ yeeo DeÒeeceeefCekeÀ veneR yevevee nw~ mebmeejer peerJe efJeefYeVekeÀeb#ee-DeekeÀeb#eeDeesW kesÀ ef}S eflepeesjer, Üej, keÀ}ce, keÀ}eF& Deeefo Hej yebOeve yeebOelee nw~ peneB-peneB Yeer Jen yebOeve yeeBOeW ³ee yebOeJeeSB, GmekeÀer j#ee keÀer yeele mees®e }svee nw~ j#ee kesÀ yebOeve keÀes HetCe& ÒeeceeefCekeÀlee kesÀ meeLe efveYeevee nw~ efyevee oerIe&¢efä kesÀ peerJe ve lees DeHeveer megj#ee keÀj mekeÀlee ve Dev³eeW keÀer j#ee keÀj mekeÀlee nw~ oerIe& ¢äe yevekeÀj ner peerJe DeHeveer Deelcee keÀer j#ee keÀj mekeÀlee nw SJeb Oece&-jlve ÒeeHle keÀjves keÀe ³eesi³e Hee$e Yeer yeve mekeÀlee nw~ Ssmes ceW í keÀe³e peerJeeW (He=LJeer kesÀ leceece lejn kesÀ ÒeeefCe³eeW)keÀer j#ee keÀjvee Deewj Yeer Þesÿ nw~ peerJe FvekeÀer j#ee keÀjles ngS Depej-Decej Heo ÒeeHle keÀj mekeÀlee nw~ pewve Je Jew<CeJe ceev³elee ceW j#ee yebOeve keÀes }skeÀj meec³elee nw~ oesveeW ner ceev³eleeDeeW ceW ceneHeg©<eeW Üeje jepeeDeeW mes leerve keÀoce peceerve ®eener ieF& Deewj yeeo ceW GvneWves Flevee efJejeì ªHe OeejCe keÀj ef}³ee efkeÀ He=LJeer íesìer He[ ieF& Je $eeefnceece keÀjleer Òepee-ÒeeCeerves j#ee keÀer iegnej keÀer Ssmee G}ÁsKe efce}lee nw~ oesveeW ner HejcHeje ceW efJejeì ªHe OeejCe keÀjves Je He=LJeer keÀes veeHeves keÀer Ieìvee ÞeeJeCe megoer HetefCe&cee kesÀ efove Ieefìle ceeveer peeleer nw Fmeef}S ÞeeJeCe megoer HegefCe&cee kesÀ efove j#ee yevOeve keÀe HeJe& cevee³ee peelee nw~

©ÉÉ{ÉÉ HÒ NÉÖ±É HÉà NÉֱɶÉ{É {É Hù ¶ÉHáNÉà ¾©É, ©ÉNÉù HÉÅ÷à W°ù H©É HùáNÉà, W¾ÉÅ »Éà NÉÖWùáNÉà ¾©É.

H©É±Éà¶É Hà÷ù»ÉÇ M: 9869170307


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

19

WNÉlɧÉù{Éà SÉÊHlÉ HùlÉÒ ¾³qù »ÉÅH±É{É& ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉùlÉÒ¥Éà{É ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ

+¾Ó +É ¡É«ÉÉàNÉoÉÒ SÉÉ©ÉeÒ{ÉÉ qqÉâ qÚù oÉÉ«É lÉà´ÉÉ A~ÉÉ«É ¥ÉlÉÉ´ÉÒ+à UÒ+à. ★ »É£àq ©ÉÉLÉiÉ »ÉÉoÉà »ÉÉHù{ÉÉà §ÉÖHÉà +{Éà ¾³qù LÉÉ´ÉÉoÉÒ +{Éà +à W ʩɸÉiÉ SÉÉ©ÉeÒ ~Éù SÉÉà~Ée´ÉÉoÉÒ SÉÉ©ÉeÒ{ÉÉ qùqÉà qÚù oÉÉ«É Uà. ★ lɱÉ{ÉÉ lÉà±É©ÉÉÅ ¾³qù +{Éà »ÉÓyÉ´É ©ÉÒcÖÅ ùÉmÉà »ÉÖlÉÒ ´ÉLÉlÉà qÉÅlÉ©ÉÉÅ ±ÉNÉÉeÒ »ÉÖ> W´ÉÖ,Å »É´ÉÉù©ÉÉÅ AcÒ{Éà HÉàNÉ³É Hù´ÉÉ +É ¡É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉoÉÒ qÉÅlÉ{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉàùÒ«ÉÉ ©É÷Ò X«É Uà. ★ lɱÉ{ÉÉ lÉà±É©ÉÉÅ ¾³qù ©Éà³´ÉÒ lÉà lÉà±É{ÉÖÅ ©ÉɱÉÒ¶É Hù´ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù ~Éù{ÉÒ °Å´ÉÉ÷Ò qÚù oÉÉ«É Uà. ©ÉÉàhÉ ~Éù ±ÉNÉÉe´ÉÉoÉÒ ©ÉÉàhÉ ~Éù{ÉÒ °Å´ÉÉ÷Ò qÚù oÉ> SɾàùÉ{ÉÒ »ÉÖÅqùlÉÉ ´ÉyÉà Uà. +É ±ÉNÉÉ´ÉlÉÉ y«ÉÉ{É ùÉLÉ´ÉÖÅ Hà lÉà ©ÉÉoÉÉ{ÉÉ ´Éɳ©ÉÉÅ {É ±ÉÉNÉà {ÉʾÅlÉù +à÷±ÉÉ §ÉÉNÉ{ÉÉ ´Éɳ LÉùÒ W¶Éà. lÉùlÉ{ÉÉ W{©Éà±ÉÉ ¥ÉɳH{Éà +É ¾³qù ©ÉÒ¸ÉÒlÉ lÉà±É ±ÉNÉÉe´ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù ~Éù{ÉÒ ùÖÅ´ÉÉ÷Ò qÚù oÉ> SÉÉ©ÉeÒ{ÉÖÅ lÉàW ´ÉyÉà Uà. +É ¡É«ÉÉàNÉ HùlÉÉÅ LÉÉ»É ´ÉÉlÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±Éà´ÉÒ Hà ©ÉÉoÉÉ{ÉÉ ´Éɳ{Éà lÉà±ÉoÉÒ »ÉŧÉɳ´ÉÉ. ★ »É´ÉÉùà {ÉùiÉà HÉàcà NÉù©É qÚyÉ©ÉÉÅ ¾³qù LÉÉ´ÉÉoÉÒ UÉlÉÒ©ÉÉÅ, {ÉÉH©ÉÉÅ lÉoÉÉ ©ÉÉoÉÉ©ÉÉÅ X©Éà±ÉÉà ©Éà±É UÖ÷Éà oÉ> {ÉÒH³Ò X«É. ★ ±ÉÒ©ÉeÉ{ÉÉ ~ÉÉ{É{ÉÉà ù»É HÉhÒ +à©ÉÉÅ ¾³qù ©Éà³´ÉÒ{Éà ~ÉÒ´ÉÉoÉÒ SÉÉ©ÉeÒ{ÉÉ WÚ{ÉÉ +{Éà ¾cÒ±ÉÉ qùqÉà ©É÷à Uà. ★ HÉ{É©ÉÉÅoÉÒ ù»ÉÒ ´É¾àlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà ¾³qù »ÉÉoÉà £Ù±ÉÉ´Éà±ÉÒ £÷HeÒ{ÉÖÅ SÉÚiÉÇ HÉ{É©ÉÉÅ {ÉÉÅLÉ´ÉÉoÉÒ ù»ÉÒ ´É¾àlÉÒ »ÉÖHÉ> W¶Éà. ★ H©É³É{ÉÉ qqÔ{Éà UɶɩÉÉÅ ¾³qù {ÉÉLÉÒ{Éà ~ÉÉ´ÉÉoÉÒ H©É³É©ÉÉÅ PÉiÉÉà £É«ÉqÉà oÉ«ÉÉà Uà.

★ ±ÉÒ©ÉeÉ{ÉÉ ~ÉÉ{É{ÉÉ ù»É »ÉÉoÉà ¾³qù{ÉÉà ù»É ©Éà³´ÉÒ{Éà ~ÉÒ´ÉÉoÉÒ ±ÉÉÅ¥Éà ´ÉLÉlÉà WÚ{ÉÉà HÉàh ~ÉiÉ ©É÷à Uà. ★ ~Éà¶ÉɥɩÉÉÅ ù»ÉÒ WlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà HÉSÉÉ qÚyÉ »ÉÉoÉà ~ÉÒ»Éà±ÉÒ ¾³qù ©Éà³´ÉÒ{Éà ùÉàW »É´ÉÉù©ÉÉÅ {ÉùiÉà HÉàcà ~ÉÒ´ÉÉoÉÒ ùɾlÉ oÉÉ«É Uà. ★ ©ÉÒcÒ ~Éà¶ÉÉ¥É (eÉ«ÉÉ¥ÉÒ÷Ò»É)©ÉÉÅ +ÉťɳÉ{ÉÉà ~ÉÉAeù +{Éà ¾³qù{ÉÉà ~ÉÉAeù ¥ÉÅ{Éà ©Éà³´ÉÒ »É´ÉÉùà +{Éà »ÉÉÅWà ©ÉyÉ©ÉÉÅ ©Éà³´ÉÒ SÉÉ÷lÉÉÅ £É«ÉqÉà oÉÉ«É Uà. ¡É©ÉÉiÉ ©ÉÉà÷Éà SÉ©ÉSÉÉà §ÉùÒ ùÉLÉ´ÉÖÅ. ★ ´ÉÉùÅ´ÉÉù ~Éà¶ÉÉ¥É Hù´ÉÉ W´ÉÖÅ ~ÉelÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà »É´ÉÉù©ÉÉÅ +{Éà »ÉÉÅWà +eyÉÉà lÉÉà±ÉÉà ~ÉÒ»Éà±ÉÒ ¾³qù{ÉÉà ~ÉÉAeù ~ÉÉiÉÒ »ÉÉoÉà ±Éà´ÉÉoÉÒ £É«ÉqÉà oÉÉ«É Uà. +à©ÉÉÅ LÉÉÅe SÉÉàLÉÉ +{Éà HÉà> ~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ©ÉÒcÉ> LÉÉ´ÉÒ {ɾÓ. ★ H©É³É©ÉÉÅ »É´ÉÉù©ÉÉÅ 4 SÉ©ÉSÉÉ ©É±ÉÉ> ´ÉNÉù{ÉÖÅ q¾Ó ±É> lÉà©ÉÉÅ 1 SÉ©ÉSÉÒ ~ÉÒ»Éà±ÉÒ ¾³qù {ÉÉLÉÒ{Éà +É~ÉlÉÉÅ £É«ÉqÉà oÉÉ«É Uà. ★ lÉÅ¥ÉÉHÖ +{Éà ¾³qù{ÉÉà yÉÚ©ÉÉeÉà SÉÉqù +ÉàhÒ{Éà ±Éà´ÉÉà +{Éà ¾³qù ´ÉùÒ«ÉÉ³Ò +{Éà LÉÉÅe{ÉÉà NÉù©É AHɳÉà ~ÉÒ´ÉÉoÉÒ ~ÉÉŻɳÒ+Éà©ÉÉÅ oÉlÉÒ ~ÉÒeÉ ©É÷à Uà. ★ ¾ù»É ©ÉÉ÷à oÉÉàù{ÉÉ qÚyÉ©ÉÉÅ ~ÉÒ»Éà±ÉÒ ¾³qù{Éà ©Éà³´ÉÒ LÉÚ¥É »ÉŧÉɳ~ÉÚ´ÉÇH oÉÉàeÖ Ê©É¸ÉiÉ ±ÉNÉÉe´ÉÖÅ oÉÉàeÒ ¥É³lÉùÉ oɶÉà, NɧÉùÉ´É´ÉÖÅ {Éʾ. ★ ´ÉÓUÒ{ÉÉà eÅLÉ ±ÉÉN«ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà lÉÅ¥ÉÉHÖ +{Éà ¾³qù ©Éà³´ÉÒ{Éà +à{ÉÉà yÉÚ©ÉÉeÉà ¹ÉɻɩÉÉÅ +Åqù LÉáSÉ´ÉÉoÉÒ £É«ÉqÉà oÉÉ«É. ★ NÉù©É PÉÒ »ÉÉoÉà ~ÉÒ»Éà±ÉÒ ¾³qù §ÉÖÅY ©ÉyÉ +{Éà »ÉÉHù »ÉÉoÉà ùÉàW ¥Éà lÉÉà±ÉÉ LÉÉ´ÉÉoÉÒ NÉÉA÷ +{Éà »ÉÅyÉÒ´ÉÉ©ÉÉ £É«ÉqÉà oÉÉ«É Uà.


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

★ ùÉ>{ÉÉ lÉà±É©ÉÉÅ ~ÉÒ»Éà±ÉÒ ¾³qù, ~ÉÉà÷±ÉÒ ¥ÉÉÅyÉÒ ¥ÉÉ£Ò{Éà LÉÚ¥É NÉù©É HùÒ{Éà ¶ÉàH ´ÉÉùÅ´ÉÉù H«ÉÉÇ Hù´ÉÉà. ¥ÉÒWÖ NÉù©É NÉÉ೩ÉÉÅ ¾³qù{ÉÉà ~ÉÉAeù ©Éà³´ÉÒ PÉA{ÉÉà ±ÉÉà÷ {ÉÉLÉÒ ¶ÉàH Hù´ÉÉà. ÷ù~Éà{÷É>{É©ÉÉÅ ¾³qù{ÉÉà ~ÉÉAeù ©Éà³´ÉÒ ±ÉNÉÉe´ÉÉà +{Éà §ÉÒ±ÉÉ©ÉÉ{ÉÉà ~ÉÉH LÉ´ÉeÉ´É´ÉÉoÉÒ, »ÉÉàXà SÉÉá÷ ±ÉÉNÉÒ ¾Éà«É, ©ÉÉù ±ÉÉN«ÉÉà ¾Éà«É +{Éà ±ÉÉà¾Ò{ÉÒ NÉÉÅc oÉ> NÉ> ¾Éà«É lÉÉà £É«ÉqÉà oÉÉ«É Uà. ★ HÉSÉÉ qÚyÉ©ÉÉÅ ¾³qù{ÉÉ ~ÉÉAeù »ÉÉoÉà PÉA{ÉÉà

20

±ÉÉà÷ ±ÉNÉÉe´ÉÉoÉÒ LÉڥɻÉÚùlÉÒ ´ÉyɶÉà. SɾàùÉ ~Éù oÉlÉÉ LÉÒ±É, eÉPÉ, lÉ±É ´ÉNÉàùà©ÉÉÅ £É«ÉqÉà oɶÉà. ★ ùÉ>{ÉÉ lÉà±É©ÉÉÅ ±ÉÒ±ÉÒ ¾³qù{ÉÉà ù»É ´ÉÉùÅ´ÉÉù ±ÉNÉÉeÉà +É ¥ÉyÉÖ ±ÉÉÅ¥ÉÉà ´ÉLÉlÉ yÉÒùWoÉÒ ±ÉNÉÉe¬ÉÉ Hù´ÉÉoÉÒ £É«ÉqÉà oɶÉà. »~ÉùÒ÷©ÉÉÅ SÉÉàoÉà §ÉÉNÉ ~ÉÒ»Éà±ÉÒ ¾³qù ©Éà³´ÉÒ{Éà +àH ¥ÉÉ÷±ÉÒ ©ÉW¥ÉÚlÉ ¥ÉÖSÉ ©ÉÉùÒ mÉiÉ Êq´É»É »ÉÖyÉÒ lÉHeÉà ù¾à´ÉÉ qà´ÉÖÅ, ~ÉUÒ SÉÉàoÉà Êq´É»Éà lÉà{Éà LÉÉà±ÉÒ ©ÉÉá A~Éù ±ÉNÉÉelÉÉÅ £É«ÉqÉà oÉÉ«É Uà.

»ÉÅ¥ÉÅyÉ©ÉÉÅ +É~ÉÒ{Éà ~ÉÉ©É´ÉÉ{ÉÖÅ +{Éà ¾ÉùÒ{Éà YlÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà »ÉÅH±É{É& ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É +lÉֱɧÉÉ> ¶Éàc ~Éù»Éà´ÉÉà +{Éà +ÉÅ»ÉÖ +à ¥É}Éà{ÉÒ LÉÉùÉ¶É Hà´É³ «ÉÉàNÉÉ{ÉÖ«ÉÉàNÉ Uà Hà +à©ÉÉÅ +Ê»lÉl´É{ÉÉà HÉà> NÉÚh »ÉÅqà¶É »É©ÉÉ«Éà±ÉÉà Uà. ~Éù»Éà´ÉÉà ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ{ÉÖÅ ¡ÉlÉÒH Uà +{Éà +ÉÅ»ÉÖ »ÉÅ´Éàq{ÉÉ{ÉÖÅ. +¾Ó ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ Hà´É³ ~ÉÖùÖºÉXÊlÉ{ÉÖÅ »ÉÚSÉH {ÉoÉÒ. {ÉÉùÒ{ÉÉà ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ ~ÉiÉ ¡É¶ÉÅ»É{ÉÒ«É ¾Éà«É Uà. +©ÉÖH ©É«ÉÉÇqÉoÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ ¡É»´Éàq{ÉÖÅ »ÉWÇ{É Hùà Uà, V«ÉÉùà ±ÉÉNÉiÉÒ{ÉÉà C§ÉùÉà +ÉÅ»ÉÖ ¥É{ÉÒ{Éà ´É¾à Uà. ~Éù»Éà´ÉÉà ´É¾à +à÷±ÉÉà ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ H«ÉÉÇ ~ÉUÒ A~ɱÉÎ¥yÉ{ÉÉà »ÉÅlÉÉàºÉ ¶ÉÉùÒÊùH oÉÉH{Éà qྴÉ÷Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ »É£³ ù¾à Uà. +{ÉàH ¡É«Él{ÉÉà Hù´ÉÉ UlÉÉÅ ¶É¥qÉà©ÉÉÅ ´«ÉGlÉ {É oÉ> ¶ÉHà +{Éà +É~ÉiÉà Wà{Éà +ÅNÉlÉ »´ÉW{É lÉùÒHà »´ÉÒHÉ«ÉÉÇ ¾Éà«É +à ±ÉÉàHÉà ~ÉiÉ »É©ÉY {É ¶ÉHà +à´ÉÒ Cy´ÉÇ©ÉÚ±É ±ÉÉNÉiÉÒ+Éà ©ÉÉä{É{ÉÉ LÉeH{Éà §ÉàqÒ{Éà +¸ÉÖyÉÉàyÉ °~Éà ¡ÉNÉ÷à Uà. qàLÉÉ´É©ÉÉÅ ~ÉÉùq¶ÉÇH ©ÉÊiÉ Wà´ÉÉ +{Éà ʥɱÉHÖ±É ´ÉW{ÉʴɾÒ{É ±ÉÉNÉlÉÉÅ +ÉÅ»ÉÖ{ÉÉà §ÉÉù >¶ÉÖ{ÉÉà ´ÉyÉ»lÉÅ§É DSÉH´ÉÉ{ÉÒ ´Éàq{ÉÉ{ÉÖÅ »©ÉùiÉ HùÉ´Éà Uà. PÉ´ÉÉ«Éà±ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ´ÉɳÉà ©É{ÉÖº«É +à{Éà »ÉÉSÉÉ »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ »É©ÉY ¶ÉHà +à´ÉÉà ¾ÚţɳÉà »~ɶÉÇ ]ÅLÉà Uà, »ÉÖÊ£«ÉÉiÉÒ »É±ÉɾÉà +É~É{ÉÉù »É©ÉÉW§ÉÒùÖ ¥ÉÅyÉH {ɾÓ. ~Éù»Éà´ÉÉà +{Éà +ÉÅ»ÉÖ +à ¥É}Éà{ÉÒ LÉÉùÉ¶É »É¾{É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ¥ÉÅyÉ{ÉÒ »ÉÅY´É{ÉÒ +qçÉÖlÉ +ÉäºÉÊyÉ Uà. »ÉÅ¥ÉÅyÉ{ÉÖÅ NÉÊiÉlÉ »ÉÉÅ»ÉÉÊùH NÉÊiÉlÉoÉÒ lÉt{É Ê´É~ÉùÒlÉ Uà. »ÉÅ¥ÉÅyÉ©ÉÉÅ +É~ÉÒ{Éà ~ÉÉ©É´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà +{Éà ¾ÉùÒ{Éà YlÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +ÊyÉHÉùÉà{ÉÒ Yq »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{ÉÉÅ ±ÉÒ±ÉÉU©É ´ÉÞKÉ{Éà y´É»lÉ Hùà Uà, V«ÉÉùà »´ÉW{É{Éà »ÉÖLÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÉà »ÉÅH±~É »ÉÅ¥ÉÅyÉ{Éà ¶ÉɹÉlÉlÉÉ ¡ÉqÉ{É Hùà Uà. ~ÉÊù¸É©É H«ÉÉÇ ~ÉUÒ +É~ÉiÉÉ ´Éɳ ~ɻɴÉÉùà +oÉ´ÉÉ +ÉÅLÉ©ÉÉÅoÉÒ ´ÉÂÉ ~ÉUÒ NÉÉ±É ~Éù »ÉÖHÉ> X«É +à ~ɾà±ÉÉÅ +ÉÅ»ÉÖ{Éà ±ÉÖUÒ ±Éà +à´ÉÒ +ÉÅNɳÒ+Éà Ê¡É«ÉW{É{ÉÒ Ê¥É{ɶÉùlÉÒ »´ÉÒHÞÊlÉ{ÉÒ Ê{ɶÉÉ{ÉÒ Uà. +É~ÉiÉà HÉà>{ÉÉ ©ÉÉ÷à +à´ÉÒ +ÉÅNɳÒ+Éà ¥É{ÉÒ+à +à PÉ÷{ÉÉ +É~ÉiÉÒ +ÉÅlÉÊùH λoÉùlÉÉ +{Éà »É©ÉÞÊu{ÉÖÅ »ÉÚSÉH Uà. HÉà> ~ÉiÉ HÉùiÉ Ê´É{ÉÉ ©É³´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉÉ«É +à´ÉÉÅ ±ÉÒ±ÉÉU©É ´«ÉÎGlÉl´ÉÉà{ÉÒ PÉ÷lÉÒ »ÉÅL«ÉÉ +à +ÉyÉÖÊ{ÉH Y´É{É{ÉÒ HùÖiÉÉlÉÉ Uà.


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

21

´ÉÉ»É{ÉÉ °~É©ÉÉÅ {ÉoÉÒ, Ê´ÉSÉÉùÉà©ÉÉÅ Uà «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É

(NÉlÉÉÅHoÉÒ SÉɱÉÖ...) »mÉÒ Àq«É ¡ÉyÉÉ{É ¾Éà«É, ~ÉÖùÖºÉ ¥ÉÖÊu¡ÉyÉÉ{É ¾Éà«É Uà. »mÉÒ Àq«É¡ÉyÉÉ{É ¾Éà´ÉÉoÉÒ §ÉÉ´ÉÖH, »{Éà¾É»~Éq, HÉà©É³ +ÉÊq NÉÖiÉÉà lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà. ~ÉÖùºÖ É ¥ÉÖÊu¡ÉyÉÉ{É ¾Éà´ÉÉoÉÒ HcÉàù ¾Éà«É Uà. »mÉÒ{ÉÉ +ÉÅ»ÉÖ Wà÷±ÉÉ ~ÉÖùºÖ ÉÉà{Éà ~ÉÒNɳɴɶÉà +à÷±ÉÉ »mÉÒ{Éà {Éʾ ~ÉÒNɳɴÉà. +à «ÉÉq ù¾à Hà Ê´ÉXlÉÒ«É{ÉÉ »ÉÅNÉ Ê´É{ÉÉ ´ÉÉ»É{ÉÉ ¶ÉÉÅÊlÉ ¾Y ¶ÉH¬É Uà, ~ÉiÉ Ê´ÉXlÉÒ«É{ÉÉ »ÉÅNÉ ¥ÉÉq ´ÉÉ»É{ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ lÉÉà ¡ÉÉ«É& qÖ±ÉÇ§É W Uà. ~ɶÉÖ »É©ÉÉ{É ¥É{Éà±ÉÉà HÉ©ÉÉÅyÉ ©ÉÉlÉÉ, ~ÉÖmÉÒ, ¥É¾à{É©ÉÉÅ §Éàq NÉiÉlÉÉà {ÉoÉÒ. HÉ©ÉÉÅyÉ lÉà+Éà{ÉÉ ¡Él«Éà ~ÉiÉ »mÉÒ Wà´ÉÒ W ¥ÉÖÊu ùÉLÉà Uà. OÉÅoÉHÉù H¾à Uà Hà HÖ¥ÉàùqnÉà ¥Éà{É HÖ¥ÉàùqlÉÉ »ÉÉoÉà ±ÉN{É H«ÉÉÇ +{Éà ©ÉÉlÉÉ HÖ¥Éàù»Éà{ÉÉ Wà ´ÉණÉÉ ¾lÉÒ lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà §ÉÉàNÉ §ÉÉàNÉ´«ÉÉ. ùà HÉ©É! lÉà Hà´ÉÒ q¶ÉÉ©ÉÉÅ Y´É{Éà ©ÉÚH¬ÉÉà? ¾à Y´É! ©ÉÖNyÉ §É±Éà oÉÉ ~ÉiÉ ±ÉÖ¥yÉ {É oÉÉ! ±ÉÖ¥yÉlÉÉ W lÉ{Éà ±ÉKÉ«ÉÉàÊ{É©ÉÉÅ §É©ÉÉ´É{ÉÉù Uà. ©ÉÅmÉÊ»ÉÊu, ´ÉSÉ{ÉÊ»ÉÊu ´ÉNÉàùà Ê»ÉÊu+Éà lÉoÉÉ HÒÊlÉÇ ´ÉNÉàùà NÉÖiÉÉà Ê´ÉºÉ«É »Éà´É{ÉoÉÒ lÉÖ ù lÉ W {ÉÉ¶É ~ÉÉ©Éà Uà . A~ÉÉy«ÉÉ«É ¸ÉÒ Ê´É{É«ÉÊ´ÉW«ÉY ±ÉÉàH¡ÉHɶɩÉÉÅ H¾à Uà Hà »Él«ÉHÒ Wà 11©ÉÉà °r ¾lÉÉà. lÉà{ÉÖ ©ÉÞl«ÉÖ Ê´ÉºÉ«É »Éà´É{É{ÉÉ +ÊlÉùàH{ÉÉ HÉùiÉà ʴɺɫɻÉà´É{É ´ÉLÉlÉà W oÉ«ÉÖ +{Éà {ÉùH©ÉÉÅ NÉ«ÉÉà. ʴɺɫɻÉà´É{É q¶ÉÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ Ê±ÉÅNÉ{ÉÒ ~ÉÚX{Éà ¡É´ÉlÉÉÇ´ÉÒ lÉà »Él«ÉHÒ >¹Éù +oÉ´ÉÉ ©É¾Éqà´É lÉùÒHà ´ÉyÉÉùà ¡ÉÊ»ÉÊu ~ÉÉ©«ÉÉà. l«ÉÉùoÉÒ Ê±ÉÅNÉ~ÉÚX{ÉÉà ´ÉyÉÉùà ¡ÉSÉÉù oÉ«ÉÉà. lɱɴÉÉù{ÉÒ ©«ÉÉ{É Wà´ÉÒ Uà +É ´ÉÉ»É{ÉÉ! ¥É¾ÉùoÉÒ +ÉHºÉÇH ~ÉiÉ +ÅqùoÉÒ §É«ÉÅHù, ¡ÉÉùÅ§É »ÉÖLÉqÉ«ÉH ~ÉiÉ +ÅlÉ qÖ&LÉqÉ«ÉH! {ÉÖ~ÉÚù ~ÉÅÊelÉÉ {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉ~É»ÉÒ (lÉÉ~É»É{ÉÒ ~Él{ÉÒ) ~ÉÊlÉ{Éà UÉàeÒ{Éà ~Éù~ÉÖùÖºÉ »ÉÉoÉà

Ê´ÉºÉ«É »Éà´É{É HùlÉÒ ¾lÉÒ. lÉà ~ÉÉ~É{ÉÉ HÉùiÉà +ÅÊlÉ©É +´É»oÉÉ©ÉÉÅ lÉà WÅNɱɩÉÉÅ §É÷HlÉÒ oÉ> NÉ>. HÉ©ÉÒ ~ÉÖùÖºÉ Wà Wà »mÉÒ{Éà WÖ+à Uà lÉà{ÉÒ <SUÉ Hùà Uà. HÉ©ÉÒ ~ÉÖùÖºÉ{ÉÖÅ ©É{É +λoÉù W ù¾à Uà. peF leb keÀeefnefme YeeJeb, pee pee efo®íefme veeefjDees~ Jee³eeefJe×esJJe n[es, DeefÇDeHHee YeefJemmeefme~~ q¶É´ÉäHÉʱÉH »ÉÚmÉ©ÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É H¾à Uà Hà +É´ÉÉà HÉ©ÉÒ +Él©ÉÉ ¾e {ÉÉ©É{ÉÒ ´É{É»~ÉÊlÉ{ÉÒ Wà©É Ê´É{ÉÉ¶É ~ÉÉ©Éà Uà ©ÉÉ÷à ¾à Y´É ʴɺɫÉÉà{ÉÉà l«ÉÉNÉ Hùà! OÉÅoÉHÉù H¾à Uà Hà HÉà> ©ÉÉiÉ»É 1 ±ÉÉLÉ NɧÉÇ´ÉÉ³Ò »mÉÒ+Éà{ÉÉ ~Éà÷ SÉÒùÒ{Éà lÉà{ÉÉ lÉù£elÉÉ NɧÉÇ{Éà ©ÉÉùÒ{Éà Wà÷±ÉÖ ~ÉÉ~É ¥ÉÉÅyÉà lÉà{ÉÉoÉÒ {É´ÉNÉiÉÖ ~ÉÉ~É »ÉÉyÉÖ{Éà »mÉÒ{ÉÖÅ »Éà´É{É Hù´ÉÉoÉÒ ±ÉÉNÉà Uà. +{Éà Xà »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒ{ÉÒ »ÉÉoÉà 1 ´ÉÉù ʴɺɫɻÉà´É{É Hùà lÉÉà lÉàoÉÒ 1000 NÉiÉÖÅ ~ÉÉ~É ±ÉÉNÉà Uà. +{Éà Xà lÉÒμÉ +É»ÉÎGlÉoÉÒ Ê´ÉºÉ«É »Éà´Éà lÉÉà +à W ʴɺɫɻÉà´É{ÉoÉÒ lÉà{Éà JÉàeNÉiÉÖ +ÊyÉH ~ÉÉ~É ±ÉÉNÉà +{Éà lÉà{ÉÖÅ ¥ÉÉàÊyÉ¥ÉÒW ~ÉiÉ {ÉÉ¶É ~ÉÉ©Éà Uà. +ÅyÉq¶ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ +XiÉlÉÉ ~ÉelÉÉà ¾Éà«É Uà V«ÉÉùà HÉ©ÉÉÅyÉ q¶ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉ©Éà SÉeÒ{Éà HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉelÉÉà ¾Éà«É Uà. Wà{ÉÒ ¥ÉÖÊu ¨Éº÷ lÉà{ÉÒ HÉ«ÉÉ ¨Éº÷, ´ÉÉiÉÒ ¨Éº÷, Y´É{É ¨Éº÷ +{Éà §É´ÉÉà§É´É ~ÉiÉ ¨Éº÷. »É´ÉÉ±É +à oÉÉ«É Uà Hà ¶ÉÖÅ +ÊlɧɫÉÉ{ÉH-~ÉlÉ{ÉHÉùÒ Ê{ÉÊ©ÉnÉÉà{ÉÒ ´ÉSSÉà ¥ÉÖÊu HqÒ HÉà>{ÉÒ ~ÉiÉ ©ÉÉà÷É yÉÖùÅyÉù, ¡É§ÉÉ´ÉH ©É¾Él©ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ »ÉqÉ ©ÉÉ÷à »´ÉSU ù¾Ò ¶ÉHà LÉùÒ? +à{ÉÉà W´ÉÉ¥É `¾'HÉù©ÉÉÅ Uà. Wà qà´ÉÉÊyÉqà´É{ÉÉà ~Éù©É »Éà´ÉH ¾Éà«É Hà NÉÖùÖ Hà ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ +ÉÊq{ÉÒ HÞ~ÉÉ{ÉÉà §ÉÉùà <SUÖH ¾Éà«É lÉà +Él©ÉÉ »´ÉSU ¥ÉÖÊu{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ W°ù ¥É{ÉÒ ¶ÉHà


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

Uà +à{ÉÖ Y´É{É »´ÉSUlÉ©É +´É¶«É ¥É{ÉÒ ¶ÉHà Uà. Wà +Él©ÉÉ <Ê{r«É{ÉÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉà, ´ÉÉ»É{ÉÉ{Éà ©ÉÉ~É´ÉÉ NÉ«ÉÉà lÉà LÉlÉÉ LÉÉ> NÉ«ÉÉà Uà. ~Éà±ÉÉ ©É¾É{É »ÉÅ{«ÉÉ»ÉÒ HÖ©ÉÉùÊNÉÊù! ~Éà±ÉÉà WäÊ©É{ÉÒ, +àH ©É¾ÉúÉÁSÉÉùÒ +{Éà ¥ÉÒXà ©É¾ÉÊ´ÉwÉ{É! ~ÉiÉ ¥Éà«É{Éà Ê{ÉÊ©ÉnÉà {ÉÉ{ÉHeÒ HÉÅHùÒ ©ÉÉùÒ! ¥Éà«É{ÉÒ ¥ÉÖÊu¨Éº÷ oÉ>! +àH W KÉiÉ©ÉÉÅ ¥ÉÅ{Éà HÉ©ÉÒ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ. ©ÉÖÊ{Éù¾{ÉàÊ©É §ÉɧÉÒ »ÉÉy´ÉÒ ùÉWà©ÉlÉÒ{ÉÉ Ê{É´ÉÇ»mÉ q¶ÉÇ{Éà ¥ÉÖÊu¨Éº÷ °~ÉHÉà¶ÉÉ{ÉÉ q¶ÉÇ{É ©ÉÉmÉoÉÒ Ê»ÉžNÉ֣ɴÉÉ»ÉÒ ©ÉÖÊ{É{ÉÒ ¥ÉÖÊu¨Éº÷ oÉ>! SÉH±ÉÉ-SÉH±ÉÒ{ÉÒ HÉ©ÉJÒeÉ{ÉÉ q¶ÉÇ{ÉoÉÒ ±ÉK©ÉiÉÉ »ÉÉy´ÉÒ{ÉÒ ¥ÉÖÊu W LÉlÉ©É oÉ> NÉ>! ùÉWHÖ©ÉÉù{ÉÉ q¶ÉÇ{Éà °ÎG©É{ÉÒ ¥ÉÖÊu ~Éù Y´É±ÉàiÉ ¾Ö©É±ÉÉà HùÒ qÒyÉÉà! »ÉÉoÉÇ´Éɾ{ÉÉ ùÉNÉ{ÉÉ §ÉÉ´ÉÉà+à »ÉÖHÖ©ÉÉʱÉHÉ{ÉÒ ¥ÉÖÊu{Éà ¨Éº÷ HùÒ! HɩɱÉlÉÉ{ÉÒ H÷ÉKɧÉùÒ ´ÉÉlÉÉà+à {ÉÅqÒºÉàiÉ{ÉÒ ¥ÉÖÊu©ÉÉÅ +¾ÅHÉù Al~É}É HùÒ qÒyÉÉà. ùÉX ¡ÉX~ÉÊlÉ ~ÉÉà l ÉÉ{ÉÒ W ~ÉÖ m ÉÒ ©ÉÞNÉÉ´ÉlÉÒ{ÉÉ °~É©ÉÉÅ ´«ÉÉ©ÉÉྠ¥É{«ÉÉ +{Éà ~ÉÖmÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉaùÉiÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ. »mÉÒ+Éà{ÉÒ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ Wà÷±ÉÒ ~ÉÖùÖºÉÉà+à HùÒ Uà +à÷±ÉÒ »mÉÒ+Éà+à XlÉà {ÉoÉÒ HùÒ. +l«ÉÉSÉÉù, ´«ÉʧÉSÉÉù, +à LÉÖ±±ÉÒ lɱɴÉÉù{ÉÖÅ ~ÉÉ{ÉÖ Uà. Wà ¾ÉoÉ +à ~ÉÉ{ÉÖ ~ÉHe¶Éà lÉà lÉà{ÉÉoÉÒ ÊSÉùÉ«ÉÉ ´ÉNÉù ù¾à¶Éà {Éʾ. »ÉnÉÉ, ¥É³, +[ÉÉ{É +{Éà ʴɺɫÉÉà{ÉÒ NÉÖ±ÉÉ©ÉÒ{Éà HÉùiÉà ~ÉUeÉ÷ LÉÉyÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ SÉàlÉlÉÉ {ÉoÉÒ, HÉùiÉHà +à´ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÒ xʺ÷¨É©ÉoÉÒ §Éùà±ÉÒ ¾Éà«É Uà. »ÉÉy´ÉÒ

22

»Éù»´ÉlÉÒ{ÉÉ °~É©ÉÉÅ ©ÉÉàʾlÉ ¥É{Éà±ÉÉ ùÉX NÉqÇʧɱ±Éà »ÉÉy´ÉÒ{Éà +ÅlÉ&~ÉÖù©ÉÉÅ ùÉLÉÒ +{Éà +ÅlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà Ê´É{ÉÉ¶É {ÉÉàlÉ«ÉÉâ. ùÉW´ÉÒ SÉÅr¶ÉàLÉùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÊNÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà PÉiÉÉà Hɳ §ÉÉàNÉ §ÉÉàNÉ´«ÉÉ ~ÉùÅlÉÖ +ÅlÉà »É©ÉX«ÉÖÅ +{Éà ¶ÉÖÊu HùÒ. ~ÉÖº~ÉSÉÖ±ÉÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ W §ÉÉ> ~ÉÖº~ÉSÉÚ±É »ÉÉoÉà Ê~ÉlÉÉ{ÉÉ H¾à´ÉÉoÉÒ ±ÉN{É H«ÉÉÇ. »ÉÅ»ÉÉù »ÉÖLÉ §ÉÉàNÉ´«ÉÖÅ, ~ÉùÅlÉÖ +ÅlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÚ±É{ÉÉà ~ÉýÉÉlÉÉ~É oÉ«ÉÉà +{Éà »ÉÅ«É©É ±É> ±ÉÒyÉÉà. ~ÉUeÉ÷ LÉÉyÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ Xà ©ÉÉ{É´ÉÒ SÉàlÉà {Éʾ lÉÉà Y´É{É{ÉÒ ¶ÉÖÊu lÉà{ÉÉoÉÒ ¾XùÉà «ÉÉàW{É qÚù SÉɱÉÒ X«É Uà. (J©É¶É&)

G±ÉÉàÊù{É´ÉɳÖÅ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ´ÉÖÅ ¾ÉÊ{ÉHÉùH Uà +àH +à´ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É ¡ÉXW{É©ÉÉÅ PÉù HùÒ NÉ> Uà Hà G±ÉÉàÊù{É Ê©ÉʸÉlÉ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ´ÉɱÉÉ«ÉH ¾Éà«É Uà. ~ÉiÉ Ê´É[ÉÉ{Éà »ÉÉÊ¥ÉlÉ H«ÉÖÈ Uà Hà G±ÉÉàÊù{É{ÉÒ ©ÉqqoÉÒ ¶ÉÖ u Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà ± É ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ `¾à~Éà÷É>÷Ò»É' A{ÉÉ Y´ÉÉiÉÖÅ+Éà Y´ÉÅlÉ ù¾à Uà V«ÉÉùà AHɳà±ÉÉ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅoÉÒ ¾àX (HÉà±ÉùÉ), OÉà»÷ÄÉà, ÷É>£Éà>e lÉoÉÉ ¾à~Éà÷É>÷Ò»É A{ÉÉ Y´ÉÉiÉÖÅ+Éà {ÉÉ¶É ~ÉÉ©Éà Uà. ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ ¶ÉÖÊuHùiÉ ©ÉÉ÷à ´É~ÉùɶɩÉÉÅ ±Éà´ÉÉlÉÖÅ ~ÉÉà÷àʶɫɩÉ~Éù©ÉáNÉà{Éà÷oÉÒ ~ÉiÉ ~ÉÉiÉÒ »ÉÉà ÷HÉ ¶ÉÖu {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ ©ÉÉ÷à ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ¾Å©Éà¶ÉÉ AHɳÒ{Éà W ~ÉÒ´ÉÖÅ Xà>+à. RAMAVTAR CHAUHAN 9821031616 23730356

SANJAY TURAKHIA 9821025601 30297256

JAI STEELS ☎ S. R. INDUSTRIES

DEALER'S IN : PROFILE CUTTING M. S. PLATE Shop: 12/8, Lakdi Bunder Road, Near Vijay Mehta Godown, Darukhana Reay Road, Mumbai-400 010.

Ramniklal N. Vora

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Works : W-52, M.I.D.C. Morivali, Ambarnath-421505. Manufacturers of : Dist. Thane. Ph. (95-0251) 2683236 PHARMACEUTICAL Admn. Off.: Mahesh Apt., 5th Flr., Srimad & FINE CHEMICALS Rajchandra Mandir Marg, Tilak Road, Ghatkopar (E), Mumbai-77. Ph.: (022)25105751 Fax: 25163983

HASMUKHBHAI AJMERA

HASMUKH TEXTILE WORKS Excellent Engineering Coporation Bhivandi (M.S.) ● M.: 9833690436 Ph. (02522) 25064119, 25064437


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

¡ÉüÉÉànÉù »ÉÅH±É{É& ~ÉÚ. +àHlÉÉY ©É.»É. ¡É.& +Êù¾ÅlÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É U r´«É©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉ r´«É©ÉÉÅ oÉÉ«É? A.& 1 Y´É r´«É. ¡É.& +Êù¾ÅlÉ HùiÉÉ{ÉÖ«ÉÉàNÉà úÉÁSÉÉùÒ H¾à´ÉÉ«É Hà SÉùiÉÉ{ÉÖ«ÉÉàNÉ? A.& +Êù¾ÅlÉ HùiÉÉ{ÉÖ«ÉÉàNÉà úÉÁSÉÉùÒ H¾à´ÉÉ«É. HùiÉÉ{ÉÖ « ÉÉà N Éà +à ÷ ±Éà +Él©É ~ÉÊùiÉÉ©Éà úÉÁSÉÉùÒ. ¡É.& +Êù¾ÅlÉ yÉ©ÉÇ XNÉùiÉ Hùà? A.& {ÉÉ, yÉ©ÉÇXNÉùiÉ KÉ«ÉÉà~É¶É©É §ÉÉ´É©ÉÉÅ W ¾Éà«É KÉÉÊ«ÉH §ÉÉ´É©ÉÉÅ {Éʾ. ¡É.& +Êù¾ÅlÉ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ Hùà Hà {Éʾ? A.& {ÉÉ. ¡É.& +Êù¾ÅlÉ BPÉà Hà {ɾÓ? A.& {ÉÉ. ¡É.& +Êù¾ÅlÉ mÉiÉ ±ÉÉàH©ÉÉÅoÉÒ Hà÷±ÉÉ ±ÉÉàH©ÉÉÅ? A.& +yÉÉà, ©Éy«É. ¡É.& +Êù¾ÅlÉ UHÉ«É©ÉÉÅoÉÒ H> HÉ«É©ÉÉÅ NÉiÉÉ«É? A.& mÉ»ÉHÉ«É. ¡É.& +Êù¾ÅlÉ{Éà qÅeH Hà÷±ÉÉ ±ÉɧÉà? H«ÉÉà? A.& 1 (»ÉÅ[ÉÒ ©É{ÉÖº«É) ¡É.& +Êù¾ÅlÉ{Éà SÉÉÊùmÉ Hà÷±ÉÉ? H«ÉÖÅ? A.& 1 («ÉoÉÉL«ÉÉlÉ) ¡É.& +Êù¾ÅlÉ{Éà ¶ÉùÒù Hà÷±ÉÉ? A.& mÉiÉ. +ÉäqÉÊùH, lÉàW»É, HÉ©ÉÇiÉ. ¡É.& +Êù¾ÅlÉ{Éà »ÉÅ[ÉÉ Hà÷±ÉÒ? A.& +àHà«É {ɾÓ. ¡É.& +Êù¾ÅlÉ{Éà ±ÉණÉÉ Hà÷±ÉÒ? A.& 1 (¶ÉÖG±É) ¡É.& +Êù¾ÅlÉ Hà÷±ÉÒ ±ÉණÉÉ©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒH³à±ÉÉ oÉÉ«É? A.& ~ÉÉÅSÉ. (HÞºiÉ UÉàeÒ{Éà)

23

¡É.& A.& ¡É.& A.& ¡É.&

+Êù¾ÅlÉ Hà÷±ÉÉ qÉ{É OɾiÉ Hùà 14©ÉÉÅoÉÒ? »ÉÉlÉ. +Êù¾ÅlÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É ¡Él«ÉKÉ Hà ~ÉùÉàKÉ? ¡Él«ÉKÉ. +Êù¾ÅlÉ ¥ÉʾùÉl©ÉÉ, +ÅlÉùÉl©ÉÉ Hà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ H¾à´ÉÉ«É? A.& ~Éù©ÉÉl©ÉÉ.

¡ÉüÉ +©ÉÉùÉ AnÉù lÉ©ÉÉùÉ 1) ©ÉÉùÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É ............... Uà. (+Êù¾ÅlÉ, ùÉ©É, HÞºiÉ) 2) +Êù¾ÅlÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ ............... Uà. (HùÖiÉÉ, ÊmɶɱÉÉ, ©É°qà´ÉÉ) 3) +Êù¾ÅlÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É +É«ÉÖº«É ~ÉÚiÉÇ HùÒ ......... ¡ÉÉ~lÉ Hùà Uà. (´ÉäHÖÅc, ©ÉÉàKÉ, qà´É±ÉÉàH) 4) +Êù¾ÅlÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ{Éà ~ÉÚ´ÉÇ{ÉÉ ............... §É´É©ÉÉÅ lÉÒoÉÈHù {ÉÉ©ÉH©ÉÇ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà. (3, 2, 5) 5) qÒKÉÉ{ÉÉ »É©É«Éà +Êù¾ÅlÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ LɧÉÉ ~Éù @r ..... ......... ùÉLÉà Uà. (LÉà»É, qà´ÉqÚº«É, HťɱÉ) 6) +Êù¾ÅlÉ{Éà ............... ¡ÉÊlɾɫÉÇ ¾Éà«É Uà. (12, 108, 8) 7) +Êù¾ÅlÉà ............... H©ÉÇ{ÉÉ¶É H«ÉÉÇ Uà. (8, 4, 1) 8) +Êù¾ÅlÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É ............... Y´ÉÉà{ÉÉà AuÉù HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. (§É´«É, ©ÉÉNÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉùÒ, +§É«É) GOOD NATURE WILL ALWAYS SUPPLY THE ABSENCE OF BEAUTY, BUT BEAUTY CAN NOT SUPPLY THE ABSENCE OF GOOD NATURE.


22 WÖ±ÉÉ>, 2009

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

~ÉÚ. eÉè. yÉ©ÉǶÉÒ±ÉÉY ©É. +ÉÊq cÉiÉÉ+Éà{ÉÉà ¸ÉÒ ~ÉÅlÉ{ÉNÉù »ÉÅPÉ©ÉÉÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É{ÉÉà §É´«É ¡É´Éà¶É ~ÉÚ. eÉè. yÉ©ÉǶÉÒ±ÉÉY ©É. +ÉÊq cÉiÉÉ-7{ÉÉà ùÊ´É´ÉÉù, lÉÉ. 28-6-2009{ÉÉ ùÉàW ``»ÉÅPÉÉiÉÒ A~ÉɸɫÉ''oÉÒ »É´ÉÉùà 8.15 ´ÉÉNÉà ʴɾÉù HùÒ ¸ÉÒ ~ÉÅlÉ{ÉNÉù »ÉÅPÉ©ÉÉÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É{ÉÉà §É´«É ¡É´Éà¶É oÉ«ÉÉà. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà+à ¥ÉàeÉ+ÉàoÉÒ »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÈ. ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ¾ÉàtàqÉùÉà lÉoÉÉ »É§«ÉÉà+à »ÉÉ©Éä«ÉÖ HùÒ{Éà »ÉÊlÉNÉiÉÉà{Éà ´ÉÉWlÉàNÉÉWlÉà ¾ºÉÇoÉÒ W«ÉPÉÉàºÉ »ÉÉoÉà ¸ÉÒ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ ©ÉÅNÉ±É ¡É´Éà¶É HùÉ´«ÉÉà ¾lÉÉà. ¸ÉÒ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ +É{ÉÅq ©ÉÅNÉ±É ´ÉlÉÉÇ«É Uà. ~ÉÚ.eÉè. yÉ©ÉǶÉÒ±ÉÉY, ~ÉÚ.eÉè. SÉÉÊùmɶÉÒ±ÉÉY, ~ÉÚ.eÉè. ~ÉÖi«É¶ÉÒ±ÉÉY lÉoÉÉ ~ÉÚ. §ÉÎGlÉʶɱÉÉY ©É¾É»ÉlÉÒY+Éà{ÉÉ ©É{É{ÉÒ«É +{Éà ÊSÉÅlÉ{ɶÉÒ±É ¡É´ÉSÉ{ÉÉà oÉ«ÉÉ. ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ ¸ÉÒ »ÉÖyÉÒù§ÉÉ> lÉoÉÉ Ê¥É~ÉÒ{ɧÉÉ> LÉÉùÉ ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ oÉ>. NÉÉälÉ©É¡É»ÉÉqÒ ¸ÉÒ ©Éà´ÉÉe »ÉÅPÉ lÉù£oÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ ùÊ´É{r§ÉÉ> ~ÉÉùàLÉà +ɧÉÉù q¶ÉÇ{É H«ÉÖÈ. ~ÉÚ. eÉè. yÉ©ÉÇʶɱÉÉY ©É.+à ©ÉÉÅNÉʱÉH £ù©ÉÉ´«ÉÖÅ. »É§ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É ¸ÉÒ ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> ~ÉÅSÉ©ÉÒ+É+à H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ.

¸ÉÒ »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É »ÉÅPÉ-´ÉÉ~ÉÒ

+©ÉÉùÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ §ÉÉN«ÉÉàq«Éà NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ W¶É ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ¡ÉiÉàlÉÉ ~ÉÚ. yÉÒùW©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ +É[ÉÉ{ÉÖ´ÉlÉÔ SÉÅrʶɶÉÖ ©ÉyÉÖù§ÉɺÉÒ ~ÉÚ. §ÉÉ{ÉÖ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. yÉ©ÉÔ±ÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. §ÉÎGlÉ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. §ÉÉÊ´É{ÉÒ¥ÉÉ>, ~ÉÚ. +´É{ÉÒ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. +àHlÉÉY ©É.»É. cÉiÉÉ-6{ÉÖÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÖÅ Uà. lÉÉ. 28/6 +ºÉÉh »ÉÖq-6 ùÊ´É´ÉÉùà »É´ÉÉùà +¶ÉÉàH§ÉÉ> lÉÉlÉàe{ÉÉ ¥ÉÅNɱÉàoÉÒ ¡É»oÉÉ{É HùÒ 9.45 H±ÉÉHà ©ÉÅNÉ±É ¡É´Éà¶É oÉ«ÉÉà. +à{÷ÄÒ ©ÉÉ÷à 16 A~É´ÉÉ»É{ÉÒ ¥ÉÉà±ÉÒ qKÉÉ¥Éà{É ¡É´ÉÒiɧÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ+à ±ÉÒyÉÒ (©ÉÒùÉùÉàe) ¥ÉÉq©ÉÉÅ ~ÉÉ÷à ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉà±ÉÒ °É. 31

24

¾Xù©ÉÉÅ ´ÉÉ~ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³+à ±ÉÒyÉà±É. »´ÉÉNÉlÉ NÉÒlÉ ¥ÉÉq ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¶Éä±Éà¶É§ÉÉ>+à »´ÉÉNÉlÉ Hùà±É. LÉÉ»É eÉá¥ÉҴɱÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ{ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É ¸ÉÒ »ÉÅPÉà Hùà±É. ~ÉÚ. lÉ~É»´ÉÒ ¥ÉÉ±É »ÉÉÊyÉHÉ +àHlÉÉY ©É.»É.{ÉÉ ´ÉºÉÔlÉ~É{ÉÉ ~ÉÉùiÉÉ ©É¾Éàl»É´É lÉàW Êq´É»Éà AW´ÉÉ«ÉÉ. +É ¡É»ÉÅNÉà lÉà©É{ÉÉ ©ÉÉà»Éɳ ~ÉKÉ ~ÉÊù´ÉÉùW{ÉÉà »ÉÉùÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ¾lÉÉ. ~ÉÚ. +àHlÉÉY{Éà ¶ÉÉ±É ´É¾ÉàùÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÉà±ÉÒ °É. 31 ¾Xù{ÉÒ ¥ÉÉà±É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. lÉà ´ÉÉ~ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ OÉÖ~Éà ±ÉÒyÉà±É. ©ÉÅNÉ±É NÉÒlÉ, ~ÉÚ. §ÉÉÊ´É{ÉÒ¥ÉÉ> ©É.»É. lÉoÉÉ ~ÉÚ. +~ÉÇiÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É.+à NÉÉ«Éà±É. ~ÉÚ. §ÉÎGlÉ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. yÉ©ÉÔ±ÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É., ~ÉÚ. Ê{É~ÉÖiÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É. ´ÉNÉàùà+à +ʧÉ{ÉÅq{É +É~Éà±É. lÉ~É»´ÉÒ ~ÉÚ. +àHlÉÉY ©É.»É.+à »É´ÉÇ{ÉÉà A~ÉHÉù ©ÉÉ{ÉÒ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ©ÉÅNÉ±É »ÉÅqà¶É lÉoÉÉ ©ÉÅNÉ±É +ÉÊ¶ÉºÉ »É´ÉÇ{ÉÉ »´ÉÒHÉùà±É. LÉÉ»É ¡É´Éà¶É lÉoÉÉ ~ÉÉùiÉÉ ¡É»ÉÅNÉà ´É»É>, ¥ÉÉàùҴɱÉÒ, HÉÅÊq´É±ÉÒ, Ê´ÉùÉù, eÉá¥ÉҴɱÉÒ, §ÉÉ«ÉÅqù, »Éà±É´ÉÉ»É, q¾ÉiÉÖ, »ÉÖùlÉ ´ÉNÉàùà »oɳàoÉÒ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà ~ÉyÉÉùà±É... 12.30 H±ÉÉHà ¸ÉÒ »ÉÅPÉà ~ÉÉùiÉÖÅ HùÉ´Éà±É. +ÅlÉ©ÉÉÅ »´ÉÉ©ÉÒ ´ÉÉl»É±«É{Éà {«ÉÉ«É +É~ÉÒ »É´ÉÇ Ê´ÉLÉùÉ«ÉÉ... ¥É¾ÉùNÉÉ©ÉoÉÒ ~ÉÚ. yÉÒùW©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ., ~ÉÚ. ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ., +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ, ~ÉÚ. ùÉW¾Å»É»ÉÚùÒ ©É.»É. ´ÉNÉàùà +{ÉàH »ÉÉyÉÖ-»ÉÅlÉ{ÉÉ ©ÉÅNÉ±É +ÉÊ¶ÉºÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉ«Éà ± É... HÉ«ÉÇ J ©É{ÉÖ Å »ÉÖ Å q ù »ÉÅ S ÉɱÉ{É ¸ÉÒ SÉÅrHÉÅlɧÉÉ>+à Hùà±É.

+{«É q¶ÉÇ{ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ ´ÉÅq{É qÊKÉiÉÉ´ÉnÉÇ J©Éà +à÷±Éà Hà »ÉÞʺ÷ J©É (PÉeÒ«Éɳ{ÉÉà HÉÅ÷Éà £ùà lÉà ùÒlÉà) W HùÉ«É Uà. Ê{É´ÉÉÇiÉ HʱÉHÉHÉù ~ÉÚ.+É.¸ÉÒ ~ÉÉqʱÉ~lÉ»ÉÚÊùY ©É¾ÉùÉX ´ÉNÉàùà ~ÉÚ´ÉÇ»ÉÚÊù+Éà+à »ÉžÉù J©ÉoÉÒ (´ÉÉ©ÉÉ´ÉnÉÇ) Hù´ÉÉ{ÉÖÅ WiÉÉ´Éà±É Uà. UlÉÉÅ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ »ÉÞʺ÷J©ÉoÉÒ W ¥ÉyÉà HùÉ´ÉÉ«É Uà, +à´ÉÉà LÉÖ±ÉÉ»ÉÉà SÉÉäq©ÉÉÅ »ÉäHÉ©ÉÉÅ oÉ«Éà±ÉÉ ~ÉÚ.+É.¸ÉÒ ÊW{ɡɧɻÉÚÊùY ©É¾ÉùÉàWà ~ÉÚX Ê´ÉÊyÉ ¡ÉHùiÉ OÉÅoÉ©ÉÉÅ Hùà±É Uà.


MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

¸ÉÒ ©É¾É´ÉÒù »oÉÉ. Wä{É »ÉÅPÉ, eÉá¥ÉҴɱÉÒ (~ÉÚ´ÉÇ){ÉÉ +ÉÅNÉiÉà «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ¸ÉÒ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉà §É´«É SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡É´Éà¶É NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÒ ~ÉÉ´É{É HÞ~ÉÉoÉÒ «ÉÖ´ÉÉ¡ÉiÉàlÉÉ ~ÉÚ. ¸ÉÒ yÉÒùW©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ »ÉÖʶɺ«É «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ¸ÉÒ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉà SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É H±~É +oÉâ ¸ÉÒ ©É¾É´ÉÒù »oÉÉ. Wä{É »ÉÅPÉ-eÉá¥ÉҴɱÉÒ (~ÉÚ´ÉÇ) »ÉÅSÉÉʱÉlÉ ¶Éàc ÊNÉùyÉù±ÉÉ±É +©ÉÖ±ÉLÉ ¶Éɾ ÷Ö´ÉÉ´ÉÉ³É Wä{É A~ÉɸɫɩÉÉÅ SÉlÉÖÊ´ÉÇyÉ »ÉÅPÉ{ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ©ÉÉÅ §É´«É SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡É´Éà¶É lÉÉ. 25-6-2009 {Éà NÉÖùÖ´ÉÉù{ÉÉ ùÉàW ¸ÉÒ +WùÉ©Éù »oÉÉ. Wä{É »ÉÅPÉ-~ÉÉÅeùÖ NÅ É´ÉÉeÒoÉÒ oÉ«Éà±É. yÉ©ÉÇ»oÉÉ{ÉH©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É{ÉÒ +É[ÉÉ +É~É´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É AUÉ©ÉiÉÒ©ÉÉÅ 16 A~É´ÉÉ»ÉoÉÒ ¸ÉÒ ¡É¶ÉÉÅlɧÉÉ> qà»ÉÉ>+à ±ÉÒyÉà±É. »ÉÖyÉ©ÉÇ ~ÉÉ÷ ~Éù Ê¥ÉùÉW´ÉÉ{ÉÒ +É[ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +ÅW{ÉÉ¥Éà{É ´ÉÒ. »ÉÅPÉ´ÉÒ+à 6. +ÉùlÉÒ ¾ÉÊqÇH »ÉÅPÉ´ÉÒ+à ±ÉÒyÉà±É. l«ÉÉù ¥ÉÉq ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³à »´ÉÉNÉlÉNÉÒlÉ ùWÚ Hùà±É. »´ÉÉNÉlÉ ¡É´ÉSÉ{É ¡É©ÉÖLɸÉÒ Ê´Éùà{ɧÉÉ> ¶Éɾà Hùà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà »ÉÉà{ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÖNÉÅyÉ°~Éà +WùÉ©Éù »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ~ÉÚ. ʾùiɡɧÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É. lÉoÉÉ ~ÉÚ. ùÉàʾiÉÒ¥ÉÉ> ©É.»É. +ÉÊq cÉiÉÉ+Éà+à ~ÉyÉÉùÒ{Éà ¶ÉÉà§ÉÉ©ÉÉÅ +ʧɴÉÞÊu Hùà±É. ~ÉÚ. ©É.»É.+à »´ÉÉNÉlÉ NÉÒlÉ ùWÚ Hùà±É. ~ÉÉàoÉÒ ´É¾ÉàùÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉùlÉÒ¥Éà{É ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ©É¾àlÉÉ eÉá¥ÉҴɱÉÒ (´Éà»÷) ±ÉÒyÉà±É. «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ¸ÉÒ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. WiÉÉ´Éà±É Hà »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà lÉÉà »ÉÅ»ÉÉùÒ »ÉÉoÉà ¥ÉÅyÉÉ«É »ÉÅlÉ »ÉÉoÉà {Éʾ, »ÉÅlÉ{ÉÉà lÉÉà »Él»ÉÅNÉ HùÉ«É. »Él»ÉÅNÉ wÉùÉ »ÉÅlÉ »ÉÅ»HÉù +É~Éà Uà +{Éà +à »ÉÅ»HÉù W »ÉÅ»HÞÊlÉ{Éà Y´ÉÅlÉ ùÉLÉà Uà. yÉ©ÉÇ»oÉÉ{ÉH©ÉÉÅ +¾Å {Éà ±É>{Éà {Éʾ. +¾È{ÉÉ A~ÉÉ»ÉH ¥É{ÉÒ{Éà +É´ÉXà. lÉà©É W PÉÉ÷HÉà~Éù ʾÅNÉ´ÉɱÉÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà lÉoÉÉ »ÉÅH±~É Wä{É «ÉÖ´ÉÉ OÉÖ~É{ÉÉ ÷Ä»÷Ò+Éà lÉà©ÉW ©É±ÉÉe, HÉÅÊq´É±ÉÒ, ~ÉɱÉÉÇ, ©ÉÖ±ÉÖÅe, PÉÉ÷HÉà~Éù, ~ÉÅlÉ{ÉNÉù ´ÉNÉàùà »ÉÅPÉÉà{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ+Éà A~ÉλoÉ ù¾à±É. `»ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu' ©ÉàNÉà]Ò{É{ÉÉ +ÅH-7{ÉÖÅ Ê´É©ÉÉàSÉ{É ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ, ¸ÉÒ ùÉWà¶É§ÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ, ¸ÉÒ SÉÅrà¶É§ÉÉ> ´ÉÉàùÉ, ¸ÉÒ Ê{É©ÉàºÉ q¢lÉùÒ, ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ©É¾àlÉÉ, ¸ÉÒ Ê´Éùà{ɧÉÉ> ¶Éɾ, ¸ÉÒ {ÉÊ´É{ɧÉÉ> ´ÉNÉàùà+à Hùà±É. «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ¸ÉÒ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É{ÉÒ +ÉNÉÉ©ÉÒ ´ÉºÉÇ{ÉÒ SÉämÉÒ +Éà³Ò{ÉÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ ¸ÉÒ ~ÉÅlÉ{ÉNÉù »ÉÅPÉà Hùà±É +{Éà lÉà{ÉÉà »´ÉÒHÉù oÉlÉÉ ~ÉÅlÉ{ÉNÉù »ÉÅPÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ ùÊ»ÉH§ÉÉ> lÉÖùLÉÒ«ÉÉ ´ÉNÉàùà+à +É{ÉÅq{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +{É֧ɴÉÒ. »É©ÉOÉ HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ +Ê{ɱɧÉÉ> qÉà¶ÉÒ+à Hùà±É. »ÉÅPÉ{ÉÒ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH §ÉÎGlÉ{ÉÉà qùàH §ÉÉÊ´ÉHÉà+à ±ÉÉ§É ±ÉÒyÉà±É. SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡É´ÉSÉ{É ©ÉÉ³É & ~ÉÚX«É ©ÉÉ{É´É ©ÉÉ{É´ÉlÉÉoÉÒ... »ÉÉà©É´ÉÉùoÉÒ ¶ÉÊ{É´ÉÉù »É´ÉÉùà 9.30 oÉÒ 10.30 lÉoÉÉ «ÉÖ´ÉÉʶɥÉÒù qù ùÊ´É´ÉÉùà »É´ÉÉùà 9.00 oÉÒ 11.00

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


Regd No. MAHGUJ01919/13/1/2008-TC

Regd No. MH/MR-NW-152/2009

Namokara Mantra Chanting for Pacifying

According to the mantra texts the prescribed procedure for pacifying a planet is to meditate and chant the mantra with visualization of the colour associated with that planet. The best way to remove the ill effects of all the nine planets is to chant the five lines of the namokara mantra. Try to understand the relationship between the colour associated with the nine planets and the namokara mantra as details in the illustration. 1. The colour of the Moon and Venus is white . To pacify these visualize white colour and repeat 1000 times the mantra- om hrim namo arihantanam. 2. The colour of the Sun and Mars is red. To pacify these visualize red colour and repeat 1000 times the mantra- om hrim namo siddhanam. 3. The colour of Jupiter is yellow. To pacify these visualize yellow colour and repeat 1000 times the mantra- om hrim namo ayariyanam. 4. The colour of Mercury is green. To pacify these visualize green colour and repeat 1000 times the mantra- om hrim namo uvajjayanam. 5. The colour of Saturn, Rahu, (Dragons head) and Ketu (Dragons tail) (Rahu and Ketu are symbolic representations of discordant position of the Sun and the Moon in association with the Earth) is black. To pacify these visualize black colour and repeat 1000 times the mantra- om hrim namo loe savva sahunam. Sankalp Siddhi (monthly magazine) Publisher : Devang Bilakhiya on behalf of Sankalp jain yuva group. Editor : Bharat Jasani & Printed at : Arihant Printing Press.Mumbai-75, Tel-022 25114341.

10-OmYuvaGroup-Sankalp-Siddhi-Gujarati-Magazine-July-2009  
10-OmYuvaGroup-Sankalp-Siddhi-Gujarati-Magazine-July-2009  

¾ÒÆ +¾Æ {É©É:¾ÒÆ+¾Æ{É©É: ¶ÉÖ § É +ÉÊ¶ÉºÉ : ©É¾É©ÉÅ m É ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ . NÉÖ ° qà ´ É ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖ Ê {É ©É.»ÉÉ. ¶ÉÖ § É +ÉÊ¶ÉºÉ : ©É¾É©ÉÅ m É...

Advertisement