Page 1

1

೭೮ನೇೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ೨೦೧೧ ಗಂಗಾವತ , ಕೇೊ ಪ್ಪಳ ಗೇೊ ೇಷ್ಠ - ಆಧುನಿಕ ಜಗತುತ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ - ಮಾಹಿತ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಮತುತ ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತುತ ಮುಂದು

ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಎಚ . ಎಲ

ಲಿನ್ಕಾಸಾಯಣ.‌ನೇಟ | ಕಿಂದರಜ್ಞೇೊೇಗ.ಕಾಮ | ಸಂಚಯ.‌ನೇಟ http://blog.shivu.in

+೯೧ ೯೯೦೨೦೨೬೫೧೮

೭೮ನೇೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ - ಗಂಗಾವತಿ | ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಮತುತು ಕನ್ನಡ - ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್


2 ನ್ಮಸಾಕಾರ ಗಂಗಾವತ. ಮಾಹಿತ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಮತುತ ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತುತ ಮುಂದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ುನ ಮಂಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸಣಣ ರಿಯಾಲಿಟ ಚೇಕ. ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ನ್ಮಗೇಲಿಲ ಅಥವರ್ಥವಾಗುತತದೇ ಎನ್ುನವಿರಾ? ಕನ್ನಡದಲಿಲ ವಿಷಯವನ್ುನ ಪ್ರಸಾತಪಿಸಿದಲಿಲ ರಾಕೇಟ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ವನ್ೊನ ಕೊಡ ನಿೇವ ಅಥವರ್ಥ ಮಾಡಿಕೇೊಳಳಬಲಿಲರಿ. ಆದದರಿಂದ ಚಿಂತೇ ಬೇೇಡ. ನ್ಮಮಲಿಲ ಎಷುಟ ಜನ್ರ ಬಳ ಮೊಬೇೈಲ ಫೇನ ಇದೇ? ಅದರಲಿಲ ಕನ್ನಡ ಬರುತಾತ? ಕನ್ನಡದಲಿಲ ಎಸ.ಎ೦.ಎಸ ಬರುತಾತ? ನಿೇವ ಕನ್ನಡದಲಿಲ ಕಳಸಿದ ಎಸ.ಎ೦.ಎಸ ಬೇೇರೇಯವರ ಮೊಬೇೈಲ ನ್ಲಿಲ ಓದ್ಲಕಾಕಾಗುತಾತ? ಹೌದು / ಇಲಲ ಎ೦ಬ ಉತತರ ನ್ಮಮದು.

ಮಾಹಿತ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ನ್ಮ್ಮಲಲರ ಜೇವನ್ಗಳಲಿಲ ಇಂದು ಹಾಸು ಹೇೊಕಾಕಾಗದೇ. ಕಿಸೇಯಲಿಲ ಕೊರುವ ಆ ಮೊಬೇೈಲ ಫೇನ ಕೊಡ ಮಾಹಿತ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಮಹಾಪೂರವನ್ುನ ನಿಮಮ ಬೇರಳಂಚುಗಳಲಿಲ ಹರಿಸುವ ಶಕಿತಯನ್ುನ ಹೇೊಂದ್ದೇ. ಆದರೇ ಅದರಲಿಲ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೇನ.

ಮೊಬೇೈಲ‌ಗಳಂದ ಹಿಡಿದು ಹತಾತರು ವಿಷಯಗಳಲಿಲನ್ ಶಿಷಟತೇ/ಸಾಟಂಡಡ್ಸಾರ್ಥ ನ್ ಕೇೊರತೇಯಿಂದಾಗ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದಲಿಲ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೇಗೇ ಬಹಳಷುಟ ತೇೊಡಕುಗಳವೇ. ಆದರೊ, ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಸುತತ ಬೇಳದ್ದೇ. ನಿಮಗೇ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ ಸುಲಭವಾಗ ವಿವರಿಸಲು ಒಂದೇರಡು ಕಥೇಗಳನ್ುನ ಹೇೇಳುತೇತೇನೇ. ನ್ಮ್ಮಲಲರ ಮ್ಚಿಚಿನ್ ಪೂಚಂತೇೇ (ಪೂಣರ್ಥ ಚಂದರ ತೇೇಜಸಿವಿಯವರು) ವಷಾರ್ಥನ್ುವಷರ್ಥಗಳ ಹಿಂದೇಯೇ ಕಂಪೂಯಟರ ಬಳಸುತತದದರಂತೇ.

ನಾನ್ು ಕಾಲೇೇಜು ಮ್ಟಟಲನ್ುನ ಹತತ ಕಂಪೂಯಟರ ಮುಂದೇ ಕೊರುವದರೇೊಳಗೇ ಅವರು ಬಳಸುತತದದ ವಿಂಡೇೊೇಸ ‌ ತಂತಾರಂಶದ ಆವೃತತ ಮೊಯಸಿಯಂ ಪಿೇಸ ಆಗದದರೊ, ನ್ಮಗದು ಹೇೊಸದು. ದ್ನ್ ಕಳೇಯುತತದದಂತೇ ಕಂಪೂಯಟರ ದ್ನ್ನಿತಯದ ಆಟಕೇಯಾಯಿತು.

ಮುಂದೇೊಮ್ಮ ಇದರಲಿಲ ಕನ್ನಡ ಬರುವದ್ಲಲವೇೇ ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೇನ. ಕುತೊಹಲ. ಕಂಪೂಯಟರ ನ್ಮಮ ಜೇವನ್ಕೇಕಾ ಅಣ ಇಟಟ ಮೊದಲ ದ್ನ್ಗಳಲೇಲೇ ಪೂಚಂತೇೇ ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಬರೇಯಲು ಸಾಧಯ, ಅದು ಹೇೇಗೇ, ಎತತ ಎ೦ಬ ಹತಾತರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೇಗ ಅಭಯಸಿಸಿದದರು.

ಅನೇೇಕರನ್ುನ ಒಟುಟಗೊಡಿಸಿ ಕನ್ನಡಕೇಕಾ ಬೇೇಕಾದ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್, ತಂತಾರಂಶ, ಫಾಂಟುಗಳು ಇತಾಯದ್ ಕೇಲಸಗಳಗೇ ಮುನ್ುನಡಿ ಬರೇದರು. ಈಗ ವಿಂಡೇೊೇಸ, ಲಿನ್ಕಸಾ ಜ್ಞೇೊತೇಗೇ ಮೊಬೇೈಲ ನ್ಲೊಲ ಕನ್ನಡ ಓದುವ ಮತುತ ಬರೇಯುವ ಸಾಧಯತೇಗಳವೇ. ಯುನಿಕೇೊೇಡ್‌ನ್ ಶಿಷಟತೇಯನ್ುನ ಬಳಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಲ ವಯವಹರಿಸಿದರೇ, ಎಲಲರೊ ಕನ್ನಡದ ಸವಿಯನ್ುನ ಸುಲಭವಾಗ ಸವಿಯಬಹುದು ಎ೦ಬುದನ್ುನ ನಾವ, ಸಕಾರ್ಥರ ಇಬಬರೊ ಅರಿತುಕೇೊಂಡಿದೇದೇವೇ. ಕಳೇದ ಕೇಲವ ವಷರ್ಥಗಳ ಕೇಳಗೇ ೭೮ ವಷರ್ಥದ ಯುವಕರೇೊಬಬರು... ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಮೊಲಕ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೇಗೇ ಬಹಳ ಉತುಸಾಕರಾಗ ಕೇಲಸ ಮಾಡುತತರುವದು, ನ್ನ್ನ ಹಾಗೊ ನ್ನ್ನ ಗೇಳೇಯರ ಕಣಣಗೇ ಬಿತುತ. ಸಕಾರ್ಥರಿ ಕೇಲಸದ್ಂದ ನಿವೃತತಯ ಬಳಕ ಇವರಿಗೇ ತಮಮ ಜ್ಞೇೊತೇ ಕೇಲಸ

ಮಾಡುತತದದ ಅನೇೇಕರ ಕಂಪೂಯಟರಿೇಕರಣದ ದ್ನ್ಗಳ ನೇನ್ಪ. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಡತಗಳನ್ುನ ಕಿೇಲಿಮಣೇಯಿಂದ ದ್ನ್ವಿಡಿೇ ಕುಟುಟತತದದ ಜನ್ರ ಕೇೈ ಬೇರಳುಗಳ ನೇೊೇವ ನಿವಾರಿಸುವ ಬಗೇ ಹೇೇಗೇ ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೇನ ತಲೇಯಲಿಲ ಮೊಡಿದದರೊ, ಸುಮಮನೇ ಕೊರಲಿಲಲ. ಇಂಟನೇರ್ಥಟ ನ್ ಮೊಲಕ ತಮಮ ಪ್ರಶ್ನೇನಗೇ ಉತತರ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರರಂಭಿಸಿದರು. ಕಡತಗಳನ್ುನ ಸಾಕಾಯಾನ್ರ ಮೊಲಕ ಸಾಕಾಯಾನ ಮಾಡಿ ಕಂಪೂಯಟರ ಗೇ ಅದು

ರವಾನೇಯಾದ ನ್ಂತರ, ಅವನ್ುನ ನ್ಮಗೇ ಬೇೇಕಾದ ರೊಪ್ದಲಿಲ ಕೊರಡಿೇಕರಿಸಲು ಸಾಧಯವೇೇ ಎ೦ಬ ಒಂದು ಸಣಣ ಅಧಯಯನ್ವನ್ುನ ಪ್ರಾರರಂಭಿಸಿದರು. ೭೮ ವಯಸುಸಾ, ಹಲವ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಕಣಣಗೇ ಮತುತ ಕಿವಿಗೇ ಮುಪಿಪನ್ ನ್ಂಟು. ಆದರೊ ಪ್ರಶ್ನೇನಗಳಗೇ ಉತತರವನ್ುನ ಹುಡುಕುವ ಛಲ. ಛಲಬಿಡದ ತವಿಕರಮನ್ಂತೇ ಕನ್ನಡಕೇಕಾ ಓ.ಸಿ.‌ಆರ ಮಾಡಬಲೇಲನೇೇ ಎ೦ಬ ಸಾಧ್ಯಾಯಸಾಧಯತೇಗಳ ಜ್ಞೇೊತೇ

ಸೇಣೇಸಲಾರಾಂಭಿಸಿದರು. ಮುಕತ ಹಾಗೊ ಸವಿತಂತರ ತಂತಾರಂಶದ ಅರಿವ ಮತುತ ಅದರ ಸುತತಲಿನ್ ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ ಆಸೇಯನ್ುನ

ನೇರವೇೇರಿಸಿಕೇೊಳಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲಲದು ಎ೦ಬ ವಿಶ್ನಾವಿಸವಿದದ ಇವರನ್ುನ ಕಂಡು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೇ ನ್ಮಗೊ ಆಶಚಿಯರ್ಥ, ಸಂತಸ ಹಾಗೇಯೇ ಒಳಗೇೊಳಗೇೇ ತುಸು ಬೇೇಸರ. ಕನ್ನಡದ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಬೇಳವಣಗೇಗೇ ಮಾಡಬೇೇಕಿರುವದು ಏನ್ು ಎ೦ಬ ಉತತರ ಇವರಲಿಲತುತ. ವಯಸಿಸಾನ್ಲಿಲ ಚಿಕಕಾವರಾದರೊ ನಾವಗಳು ಅವರಿಗೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲೇಲವ ಎ೦ದೇಣಸಿ ತಮಮ ಅರಿವನ್ುನ ಹಂಚಿಕೇೊಂಡಿದದಲಲದೇೇ,

ನ್ಮ್ಮಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಕಾಯರ್ಥಗಳನ್ುನ ಕೊಲಂಕುಷವಾಗ ವಿವರಿಸಿ ಹೇೇಳದರು. ಎಲಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೊ ಬೇೇಕಾದ ಕನ್ನಡ ಓ.ಸಿ.‌ಆರ

(ನ್ುಡಿ ಜ್ಞಾಣ) ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ವನ್ುನ ಸಂಪೂಣರ್ಥ ಕಾಯರ್ಥರೊಪ್ಕೇಕಾ ತರಲು ಏನೇಲಲ ಮಾಡಬೇೇಕು, ಹೇೇಗೇ ಎ೦ಬುದನ್ುನ ಚಚಿರ್ಥಸಿದರು. ಕೇಲಸದ ಒತತಡದ ಮಧ್ಯೇಯ ನಾವಗಳು ಈ ಯೇಜನೇಗೇ ನ್ಮಮ ಕೇೈಲಾದಷುಟ ತಾಂತರಕ ವಿವರ, ಸಹಾಯಗಳನ್ುನ ಹಂಚಿಕೇೊಳಳಲು ಅನ್ುವ ಮಾಡಿಕೇೊಟಟರು.

೭೮ನೇೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ - ಗಂಗಾವತಿ | ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಮತುತು ಕನ್ನಡ - ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್


3

ನಾನ್ು ಈಗ ಹೇೇಳದ ಎರಡು ಕತೇಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮತುತ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಎರಡು ಮಜಲುಗಳನ್ುನ ನಿಮಮ ಮುಂದೇ ಇಡುತತವೇ. ಪೂಚಂತೇೇ ಯವರ ಕಾಲದ್ಂದಲೇೇ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಓದಲು ಬರೇಯಲು ಸಾಧಯವಾಯಿತು. ಇಂದು ನಾವ ಕನ್ನಡದಲೇಲೇ ಕಂಪೂಯಟರ ಮೊಲಕ ವಯವಹರಿಸುವದು ಸಾಧಯವಿದೇ. ದೇೈನ್ಂದ್ನ್ ಕಾಯರ್ಥಚಟುವಟಕೇಗಳಲಿಲ, ಇಂಟನೇರ್ಥಟ ಮೊಲಕ ಹರಟುವಾಗ, ಪ್ತರವಯವಹಾರ

ನೇಡೇಸುವಾಗ, ವಾಣಜಯ, ಸಕಾರ್ಥರಿ ಹಾಗೊ ಇತರೇ ಕಾಯರ್ಥಚಟುವಟಕೇಗಳಲಿಲ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೇ ಆಗುತತದೇ. ಅನೇೇಕ ತಂತಾರಂಶಗಳು ಕನ್ನಡಕೇಕಾ

ಲಿಪ್ಯಂತರವಾಗವೇ. ಫೇೈರ‌ಫಾಕಸಾ, ಗೊಗಲ ಕೇೊರೇಮ, ಲಿಬೇರ ಆಫೇಸ, ಲಿನ್ಕಸಾ ನ್ ಕೇಲವ ತಂತಾರಂಶಗಳು ಇತಾಯದ್ ಕನ್ನಡದಲಿಲ ಲಭಯವಿವೇ. (translatation). ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಕಂಪೂಯಟರ‌ನ್ಲಿಲ ಬರೇಯಲು ಹತುತ ಹಲವಾರು ಸಾಧನ್ಗಳು ಮತುತ ವಿಧ್ಯಾನ್ಗಳು ಪ್ರಸುತತ. ಕನ್ನಡ ಮುದರಣ ರಂಗದಲಿಲ ಬೇಳದು ಬಂದ ದಾರಿ, ನ್ಂತರ ಅದು ಕಂಪೂಯಟರ ಅನ್ುನ ಹೇೊಕುಕಾ ತನ್ನದೇೇ ಕಿೇಬೇೊೇಡ್ರ್ಥ ಲೇೇಔಟ ಇತಾಯದ್ಗಳನ್ುನ ಕೇ.ಪಿ

ರಾವ ಅವರಿಂದ ಮೊದಲುಗೇೊಂಡು ಬಹುವಾಗ ಬೇಳದ್ದೇ. ಕಂಪೂಯಟರ ಅನ್ುನ ಚಾಲೊ ಮಾಡಿದ ತಕಷಣವೇೇ ಕನ್ನಡದಲಿಲ ಪ್ರವೇೇಶ

ಪ್ದ ಕೇೇಳುವ ಸುಂದರ ಪ್ರದೇ ನಿಮಮ ಮುಂದೇ ಬರುತತದ.ೇ ಕನ್ನಡದಲಿಲ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಲಗುಗಳವೇ. ಗಂಗಾವತಗೇ ಬರುವ ಮುಂಚೇಯೇ ಇಲಿಲ ನೇಡೇದ್ರುವ ತಯಾರಿ ಇತಾಯದ್ಗಳನ್ುನ ಕನ್ನಡದಲಿಲ ಚಿತರ ಸಮ್ೇತ ಗಂಗಾವತಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇೇ ಜಗತತಗೇ ರವಾನಿಸಿದಾದರೇ. ಕನ್ನಡ

ವಿಕಿಪಿೇಡಿಯಾದಲಿಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗ ೧೧ ಸಾವಿರಕೊಕಾ ಹೇಚಿಚಿನ್ ಲೇೇಖನ್ಗಳನ್ುನ ಸಂಪ್ರಾದ್ಸಿದಾದರೇ. ಜನ್ರೇೇ ಸಂಪ್ರಾದ್ಸಿದ ಪ್ದಕೇೊೇಶ ೧ಲಕಷ ೫೦ ಸಾವಿರ ಪ್ದಗಳನ್ುನ ಹೇೊಂದ್ದುದ ವಿಕಿಪಿೇಡಿಯಾದ ವಿಕಷನ್ರಿಯಲಿಲ ಲಭಯವಿದೇ. ಕನ್ನಡ ಪ್ತರಕೇಗಳು, ವಿದಾವಿಂಸರು, ಸಿನಿಮಾ ನ್ಟ/ನ್ಟಯರು, ರಾಜಕಾರಣಗಳು, ಇಂಟನೇರ್ಥಟ ನ್ಲಿಲ ಸೇೊೇಶಿಯಲ ಮ್ೇಡಿಯಾ ಬಳಸುವ ಇತರ ಕನ್ನಡಿಗರೇೊಂದ್ಗೇ

ಸೇೇರಿಕೇೊಂಡಿದುದ, ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಕನ್ನಡಿಗ ತಾನಿರುವಲಿಲಯೇ ಅನ್ುಭವಿಸುವಂತೇ ಮಾಡಿದಾದರ.ೇ ಫೇೇಸ‌ಬುಕ, ಅಕುರ್ಥಟ , ಗೊಗಲ ಹಿೇಗೇೇ ಯಾವದೇೇ ಪಟವಿರಲಿ ಅವಗಳನೇನಲಲ ಕನ್ನಡಕೇಕಾ ತರಲೇೇ ಬೇೇಕು ಎ೦ದೇಣಸಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪ್ನ್ುನ ಪ್ಸರಿಸುವ ಬಳಗಗಳೂ ನಿಮಗೇ ಇಲಿಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೇ, ಭಾಷೇ ಬೇಳೇದಂತೇ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಬೇಳವಣಗೇ ಭಾಷೇಯ ಜ್ಞೇೊತೇ ಬೇಳದ್ಲಲ ಎ೦ಬುದನ್ುನ ಎರಡನೇಯ ಕತೇ ನಿಮಮ ಮುಂದ್ಡುತತದೇ. ಸಕಾರ್ಥರಿ ನೌಕರನೇೊಬಬ, ತನ್ನ ಕಚೇೇರಿಯಲಿಲ ಸಹವತರ್ಥಗಳು ಪ್ಡುತತದದ ಕಷಟವನ್ುನ ನಿವಾರಿಸಲು ತಾನೇೇ ಖುದಾದಗ ಉತತರ ಹುಡುಕಲು

ಹೇೊರಟದೇದೇಕೇ? ಮುಕತ ಮತುತ ಸವಿತಂತರ ತಂತಾರಂಶ, ಅದರ ಸುತತಲಿನ್ ಸಮುದಾಯ ಇವೇಲಲ ಏಕೇ? ಸಕಾರ್ಥರ ಇದರತತ ಕಣುಣ ಹಾಯಿಸಿಲಲವೇೇ? ಕನ್ನಡಕೇಕಾ ಇಂತದೇೊಂದು ಬಹುಮುಖಯ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಇಲಲದ್ರಲು ಕಾರಣವಾದರೊ ಏನ್ು? ಇದನ್ುನ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪ್ಡಿಸಬಲಲ ಯಾವದೇೇ ಕಂಪ್ರೇನಿ, ದೇೇಶದ ಸಿಲಿಕಾನ ವಾಯಲಿ ಬೇಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಲಯೊ ಇಲಲವೇೇ? ಸಮುದಾಯಕೇಕಾ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಯೇಜನೇಗಳಗೇ ಯಾರ ಮನ್ವೊಲಿಸಬೇೇಕಾಗದೇ? ಭಾಷೇಯ ಬೇಳವಣಗೇಗೇ ಅದರ ಸುತತಲಿನ್ ಪ್ರಿಸರ, ಸಾಹಿತಯ, ಸಂಸಕಾೃತಯ ಜ್ಞೇೊತೇಗೇ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಬೇಳವಣಗೇಯೊ ಆಗಬೇೇಕಲಲ? ವಷರ್ಥವಷರ್ಥ ಅದೇಷೇೊಟೇ ಜನ್ ಇಂಜನಿಯರ‌ಗಳನ್ುನ ದೇೇಶಕೇಕಾ ನಿೇಡುತತರುವ ಕಾಲೇೇಜುಗಳಲಿಲ

ಇಂತದೇೊಂ ದ ದು ಸಂಶ್ನೇೊೇದನೇಯನ್ುನ ನೇಡೇಸುವ ಸಣಣ ಯೇಚನೇ ಬರಲಿಲಲವೇೇಕೇ? ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಕಂಪೂಯಟರಿನ್ಲಿಲ ಓದಲು, ಬರೇಯಲು ಕಲಿತ ನ್ಂತರ ನಿಮಗೊ ಇಂತಹ ಅನೇೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಕಾಡಬಹುದು ಮತುತ ಕಾಡಬೇೇಕು. ಆದರೇ, ಅವಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಯ ಹಾದ್, ಸಧಯದ ಪ್ರಿಸಿಥಿತಯನ್ುನ ಕಂಡರೇ ಹೇದರಿ ಓಡುವವರೇೇ ಜ್ಞಾಸಿತ. ಇಲಲವಾದಲಿಲ, ಅದನ್ುನ ಮತೇೊಂ ತ ದು ಪ್ರಯೇಗ ಶ್ನಾಲೇಯ ಶಿಶುವಾಗ, ಹಣ ಚೇಲುಲವ ಕುದುರೇಯನಾನಗ ಮಾಡುವವರೇೇ .

ಬಹಳಷುಟ ಪ್ರಶ್ನೇನಗಳು ನ್ಮಮನ್ುನ ಮತೇತ ಮತೇತ ಕಾಡುತತವೇ. ಅದರ ಮಧಯದಲೇಲೇ ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಹಾದ್ಯಲಿಲ ಮುನೇನಡೇಯಲು ಹತಾತರು ದಾರಿಗಳೂ ತೇರೇದುಕೇೊಳುಳತತವೇ. ಉತತರಗಳೂ ಇವೇ. ಅದರ ಒಂದು ಉತತರ ಸವಿತ: ಕನ್ನಡಿಗರೇೇ ಆಗದಾದರೇ. ಉದಾಹರಣೇಗೇ : ಕನ್ನಡದಲಿಲ ಇಂಟನೇರ್ಥಟ ಪಟಗಳನ್ುನ ಆಲಿಸಲಿಕೇಕಾ ಸಾಧಯವಾದದುದ ಶಿವಮೊಗಗದ ತಜಞಾ ಶಿರೇಧರ ಅವರಿಂದ. ತಮಮ ಅಂಧತವಿಕೇಕಾ ಉತತರ ಹುಡುಕಿಕೇೊಳಳಲು ಹೇೊರಟು, ಸಫಲರಾಗ ತಮಮ ಫಲಶುರತಯನ್ುನ GPL ಲೇೈಸೇನಿಸಾನ್ಡಿ ಬಿಡುಗಡೇ ಮಾಡಿರುವದು ಇತತೇಚಿನ್ವಿಶವಿ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ್ದ ಸಮಯದಲಿಲ ಬೇಳಕಿಗೇ ಬಂತು. ಅದನೇನೇ ಈಗ ಕನಾರ್ಥಟಕ ಸಕಾರ್ಥರದ ಕಣಜ ಯೇಜನೇಯಲಿಲ ಬಳಸಿಕೇೊಂಡಿರುವದು. ಇಂತದೇೊಂ ದ ದು ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಸಂಶ್ನೇೊೇಧನೇ ಕನ್ನಡಕಾಕಾಗ ೨೦೦೨ರ

ಆಸುಪ್ರಾಸಿನ್ಲೇಲೇ ನೇಡೇದರೊ, ಅದರ ಫಲಶುರತಯನ್ುನ ಇದುವರೇಗೊ ನಾವ ಪ್ಡೇಯದ್ದದದುದ ಕನ್ನಡದ ದುರಾದೃಷಟವೇೇ ಸರಿ.

೭೮ನೇೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ - ಗಂಗಾವತಿ | ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಮತುತು ಕನ್ನಡ - ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್


4

ಮುಕತ ಹಾಗೊ ಸವಿತಂತರ ತಂತಾರಂಶಗಳು ಜನ್ರ ಬೇೇಡಿಕೇಗೇ ಅನ್ುಗುಣವಾಗ, ಜನ್ರಿಂದಲೇೇ ಜನ್ರಿಗಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತಹವ. ಪ್ರಿಣತರ ತಂಡಗಳು ತಂಡೇೊೇಪ್ತಂಡವಾಗ, ಸಮುದಾಯದ ಮುಖೇೇನ್ ಇಂತಹ ಯೇಜನೇಗಳನ್ುನ ಕೇೈಗೇತತಕೇೊಳುಳತಾತರೇ. ಇಂತಹ

ಯೇಜನೇಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಮುದಾಯಕೇಕಾ ಯಾವಾಗಲೊ ದೇೊರೇಯಲಿ ಎ೦ಬ ಉದೇದೇಶದ್ಂದ ಅವಗಳನ್ುನ ಜನ್ರಲ ಪ್ಬಿಲಕ ಲೇೈಸೇನಸಾ (GPL) ಪ್ರವಾನ್ಗಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೇ ಮಾಡಲಾಗುತತದೇ. ಈ ತಂತಾರಂಶಗಳನ್ುನ ಉಚಿತವಾಗ ಪ್ಡೇಯಬಹುದಾದದರಿಂದ ನ್ಮಗೇ ತಂತಾರಂಶ ಪ್ರೇೈರಸಿಯ ಭೊತದ್ಂದ ದೊರ ಇರಲು ಸಾಧಯವಾಗುತತದೇ. ಇಲಲವಾದಲಿಲ ಸಂಕಷಟಕೇಕಾ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧಯತೇಗಳವೇ. ಈ ಕತೇ ಕೇೇಳ.

ಮೊನೇನ ಮ್ೈಸೊರಿನ್ ಕೇಲವ ಡಿ.ಟ.ಪಿ ಕೇೇಂದರಗಳ ಮ್ೇಲೇ ಐ.ಟ ಕಂಪ್ರೇನಿಗಳ ದಾಳ ನೇಡೇಯಿತು. ಪಸತಕ, ಛಾಯಾಚಿತರಗಳ ಸಂಸಕಾರಣೇ ಮತುತ ಪ್ರಿಷಕಾರಣೇಗೇ ಬೇೇಕಾದ ತಂತಾರಂಶಗಳನ್ುನ ಪ್ರವಾನ್ಗ ಪ್ಡೇಯದೇ ಬಳಸುತತದುದದುದ ಈ ದಾಳಗೇ ಮುಖಯ ಕಾರಣ. ಡಿ.ಟ.ಪಿ/ಮುದರಣ ವಯವಸೇಥಿಗೇ ಬೇೇಕಾದ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಕೇಲವೊಮ್ಮ ಲಕಾಷಂತರ ರೊಪ್ರಾಯಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ುನ ಬಯಸುತತದೇ. ಕೇೇವಲ

ಸಾವಿರಗಳಲಿಲ ದೇೊರೇಯುವ ಆಪ್ರೇೇಟಂಗ ಸಿಸಟಂಗಳನೇನೇ ಕೇೊಳಳಲು ಹಿಂಜರಿದು ಪ್ರೇೈರಸಿಯ ಮೊರೇ ಹೇೊೇಗುವ ನಾವಗಳು, ಲಕಾಷಂತರ ರೊಪ್ರಾಯಿ ಕೇೊಟುಟ ಫೇಟೇೊಶ್ನಾಪ, ಕೇೊೇರಲ ಡಾರ ನ್ಂತಹ ತಂತಾರಂಶಗಳನ್ುನ ಕೇೊಳುಳತತದೇದೇವೇಯೇ? ಇಲಲ . ಹಾಗದದಲಿಲ ಇವಗಳಗೇ

ಪ್ಯಾರ್ಥಯ ತಂತಾರಂಶಗಳು ಮುಕತ ಹಾಗೊ ಸವಿತಂತರ ತಂತಾರಂಶಗಳು. ಅವಗಳ ಸಿಥಿತಯೊ ಆಷೇಟೇನ್ೊ ಚೇನಾನಗಲಲ. ಗಂಪ, ಇಂಕ‌ಸೇಪೇಸ , ಲಿಬೇರ ಅಥವವಾ ಓಪ್ನ ಆಫೇಸ‌ಗಳಲಿಲ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಬಳಸಬಹುದಾದರೊ ಡಿ.ಟ.ಪಿಗೇ ಬೇೇಕಾದ ಸೇಕಾರೈಬಸ ಎ೦ಬ ತಂತಾರಂಶದಲಿಲ ಕನ್ನಡ ಬಳಸಲಿಕೇಕಾ ಸಾಧಯವಿಲಲ. ಹಿೇಗೇ ಪ್ಟಟ ಮಾಡುತಾತ ಹೇೊೇದಲಿಲ ಕನ್ನಡಿಗ ತನ್ನ ದ್ನ್ನಿತಯದ ಕೇಲಸಗಳಗೇ ಬಳಸಲು ಬೇೇಕಿರುವ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಮತುತ ತಂತಾರಂಶಗಳ ದೇೊಡಡ ಪ್ಟಟಯೇ ನ್ಮಮ ಮುಂದೇ ಬರುತತದ.ೇ ಕನ್ನಡ ಡಿಕಷನ್ರಿ - ಸೇಪ ಲ‌ಚ ಕ ೇ - ಗಾರಮರ ಚೇಕ - ಟೇಕ ಸಾ ಟು ಸಿಪೇಚ - ಸಿಪೇಚ ಟು ಟೇಕ ಸಾಟ (ವಾಯಕರಣ ಸಂಸಕಾರಣೇಗೇ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ತಂತಾರಂಶಗಳು) - ಭಾಷೇಗೇ ಇವ ಬಹುಮುಖಯ. ಲಕಾಷಂತರ ಪ್ದಗಳ ಭಂಡಾರ ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ. ಅವಗಳ ಉಪ್ಯೇಗವಾಗಬೇೇಕಾದುದ ದೇೈನ್ಂದ್ನ್ ಬದುಕಿನ್ಲಿಲ. ಕನ್ನಡಿಗ ಟೇೈಪಿಸುವಾಗ. ಇಂದ್ನ್ ದ್ನ್ದಲಿಲ ಕಂಪೂಯಟರ ನ್ಲಿಲ ವಯವಹರಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗ, ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಮರೇಯದ್ರುವಂತೇ ಮಾಡಲು ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು, ಪ್ದಗಳು ಮತುತ ವಾಕಯಗಳನ್ುನ ಪ್ರಿೇಕಿಷಸುವ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್, ಸುಲಭವಾಗ ಯಾರು ಬೇೇಕಾದರೊ ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಮತುತ ಬರೇಯಲು - ಸಾಧಯವಾಗಸುವ ತಂತಾರಂಶಗಳು ಕಂಪೂಯಟರಿನ್ಲಿಲ ಇರಬೇೇಕಿದೇ. ಇವಗಳನ್ುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಪ್ಡಿಸುವ ಕೇಲಸ ನ್ಮ್ಮಂದ ಸಾಧಯ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಅನೇೇಕ ಗುಂಪಗಳು, ಬಣಗಳು ಇತಾಯದ್ಯಾಗ ಒಡೇದ್ದೇ. ಎಲಲರಿಗೊ ಕನ್ನಡದ ಮ್ೇಲೇ ಪಿರೇತಯೇ. ಆದರೇ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಮಟಟಗೇ ಕನ್ನಡ ಬೇಳೇಯದ್ದದರೇ, ಮುಂದೇೊಂದು ದ್ನ್ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಮರೇಯ ಬೇೇಕಾದ್ೇತು.

ನಾಯಚುರಲ ಲಾಯಂಗೇವಿ ೇಜ ಪ್ರಾರಸೇಸಿ ಂಗ - ಅಂದರೇ ಸಹಜ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿಷರಣೇಯ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಗೇೊಂಡಲಿಲ ಮ್ೇಲೇ ಹೇೇಳದ ಓ.ಸಿ.ಆರ, ಕೇೈ ಲಿಪಿ ಪ್ರಿಶ್ನೇೊೇಧಕ, ವಾಯಕರಣದ ತಂತಾರಂಶಗಳು ಇತಾಯದ್ಗಳು ನ್ಮ್ಮದುರಿಗೇ ಬರುತತವೇ. ನ್ಮಮಲಿಲ ಅದೇಷೇೊಟೇ ಸಾಫೇಟವೇರ ಕಂಪ್ರೇನಿಗಳವೇ. ಅದರಲಿಲ ಅದೇಷೇೊಟೇ ಕಂಪ್ರೇನಿಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರದೇದೇ. ಅಲಿಲ ಕೇಲಸ ಮಾಡುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಖೇಯಯೊ ಬಹಳವಿದೇ. ಜ್ಞೇೊತೇಗೇ, ಎ೦ಜನಿಯರಿಂಗ, ಸಾನತಕೇೊೇತತರ ಪ್ದವಿ, ಕಲೇ, ಸಾಹಿತಯ, ಭಾಷೇ, ಇತಹಾಸ ಹಿೇಗೇ ವೇೈವಿಧಯಮಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೇಗ ಅಧಯಯನ್ ನೇಡೇಸುತತರುವ ಲಕಾಷಂತರ ಮಂದ್ ವಿದಾಯಥಿರ್ಥಗಳದಾದರೇ. ಎಲಲರೊ ತಂಗಳಗೇೊಮ್ಮ ಒಂದೇರಡು ತಾಸು ಕನ್ನಡಕೇಕಾ ಸಮಯ ನಿೇಡಬಹುದಲಲವೇೇ? ನಿೇಡಿದಲಿಲ ವಿಶವಿದಲೇಲೇ ಅತದೇೊಡಡ ಸಮುದಾಯದ ಶಕಿತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೇಯ ತಾಂತರಕ ಬೇಳವಣಗೇಗೇ ನಿಂತತಾಗುತತದೇ.

೭೮ನೇೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ - ಗಂಗಾವತಿ | ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಮತುತು ಕನ್ನಡ - ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್


5 ನ್ಮ್ಮಲಲರ ಹೇಮ್ಮಯ ಸಾಹಿತಗಳು, ಲೇೇಖಕರು, ಭಾಷಾ ತಂತರಜಞಾರು, ಅಧ್ಯಾಯಪ್ಕರು ಮತುತ ಪಸತಕ ಪ್ರೇರೇಮ್ಗಳ ಸಮುದಾಯ

ಕಂಪೂಯಟರಿೇಕೃತ ಡಿಕಷನ್ರಿ ಇತಾಯದ್ಗಳಲಿಲ ತಮಮನ್ುನ ತಾವೇೇ ಸವಿಇಚೇಚಿಯಿಂದ, ನಿಸಾವಿಥವರ್ಥಸೇೇವೇಗೇ ತೇೊಡಗರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೇ ೧.೫೦ ಲಕಷ ಪ್ದಗಳ ದೇೊಡಡ ಕೇೊೇಶವನೇನೇ ಹೇೊಂದ್ರುವ ವಿಕಷನ್ರಿ (ವಿಕಿಪಿೇಡಿಯಾದ ಮತೇೊತಂದು ಯೇಜನೇ ), ವಾಯಕರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತಾರಂಶ

ಯೇಜನೇಗಳಲಿಲ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ತಳದ ಯುವಜನಾಂಗದ ಜ್ಞೇೊತೇಗೇ ಬೇರೇತು ಸಹಕರಿಸಬಹುದು. ಇತತೇಚೇಗೇ ಗೊಗಲ ತನ್ನ ವೇಬ‌ಸೇೈಟ ನ್ಲಿಲ ಬಿಡುಗಡೇಗೇೊಳಸಿದ ಕನ್ನಡ ಟಾರನೇಸಾಲೇಷನ ನ್ ‌ ಲಿಲ ಕಂಡುಬರುತತದದ ತೇೊಂದರೇಗಳನ್ುನ ತಪಿಪಸಲು, ನಾವೇಲಲ ಒಟಟಗೇ ಕೊತು ಅಭಿವೃದ್ಧ

ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ತಂತಾರಂಶ, ಪ್ದಗುಚಛಗಳು ಇತಾಯದ್ಗಳನ್ುನ ಬಹುರಾಷ್ಟರೇಯ ಕಂಪ್ರೇನಿಗಳಗೇ ಒಂದೇಡೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗ ಸಿಗುವಂತೇ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ಎಲಲರೊ ಮತೇತ ಮತೇತ ಅದೇೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಕಾಯರ್ಥಗಳನ್ುನ ಮಾಡುವದನ್ುನ ತಡೇದು ಮುಂದೇ ಹೇಜ್ಞೇಜ ಇಡುವಂತೇ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತತದೇ.

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಸಕಾರ್ಥರಿ, ಸಕಾರ್ಥರೇೇತರ ಸಂಘ ಸಂಸೇಥಿಗಳಲಿಲ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೇ - ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಅವಶಯಕತೇ ಎಲಲರಿಗೊ ಇದದದೇದೇ. ಕನಾರ್ಥಟಕದ ಸಂಘ ಸಂಸೇಥಿಗಳು ತಮಗೇ ಬೇೇಕಿರುವ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಮತುತ ತಂತಾರಂಶಗಳ ಬೇೇಡಿಕೇಯನ್ುನ ಪೂರೇೈಸುವ ಕಂಪ್ರೇನಿಗಳಗೇ ಆಡಳತ ಭಾಷೇ ಕನ್ನಡದಲೇಲೇ ಅವ ಕೇಲಸ ಮಾಡಬೇೇಕು ಎ೦ದು ಆಗರಹಿಸಬಹುದು. ಅಥವವಾ ಶ್ನಾಲೇ, ಕಾಲೇೇಜು, ವಿಶವಿವಿದಾಯನಿಲಯಗಳ ಮಟಟದಲಿಲ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೇಗೇ ಬೇೇಕಿರುವ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಮತುತ ತಂತಾರಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೇ ಸಪಧ್ಯೇರ್ಥಗಳನ್ುನ ಆಯೇಜಸಿ ಎ೦. ಐ.ಟ , ಹಾವರ್ಥಡ್ರ್ಥ , ಸಾಟಂಡ್‌ಫೇಡ್ರ್ಥ ಇತಾಯದ್ ವಿದೇೇಶಿೇ ವಿಶವಿವಿದಾಯನಿಲಯಗಳಲಿಲ ಓದುತತರುವ ವಿದಾಯಥಿರ್ಥಗಳಗರುವ ಸಪಧ್ಯಾರ್ಥಥವಮಕ ಜಗತತನ್ುನ ಸೃಷ್ಟಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಉಪ್ಯೇಗ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೇೇ. ನ್ಮಮ ನೇಲದಲೇಲೇ ಅತಾಯಧುನಿಕ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಸೃಷ್ಟಗೇ ನಾವಗಳೇೇ ಕಾರಣರಾಗುತೇತೇವೇ. ನ್ಮಮಲೊಲ ಗೊಗಲ, ಆಫಲ, ಮ್ೈಕೇೊರೇಸಾಫ್ಟ ನ್ಂತಹ ಧ್ಯೇೈತಯ ಕಂಪ್ರೇನಿಗಳು ಮಾಡುತತರುವ 'ಇನೇೊೇವೇೇಷನ'ಗಳನ್ೊನ ನಾಚಿಸುವ ಆವಿಷಾಕಾರಗಳನ್ುನ ಹುಟುಟಹಾಕುವ ಉದಯಮ್ಗಳು ಮುಂದೇಬರಬಹುದು. ಕನಾರ್ಥಟಕದ ಕನ್ನಡ ಜನ್ತೇಗೇ ಹೇಚಿಚಿನ್ ಉದೇೊಯೇಗಾವಕಾಶ, ಕನ್ನಡದ ನೇಲದಲಿಲ ಸಾಫೇಟವೇರ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೇ ಇಳಯುವ ಕಂಪ್ರೇನಿಗಳಗೇ ಇಲಿಲನ್ ನೇಲ ಜಲದ ಜ್ಞೇೊತೇಗೇ ಭಾಷೇಯ ಬಗೇಗೊ ಸವಿಲಪ ಅಭಿಮಾನ್ ಬೇಳೇಸಿಕೇೊಳುಳವ ವಾತಾವರಣ ಇದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಯಾಗಲಿದೇ.

ಯಾವದೇೇ ಸಕಾರ್ಥರಿ ಹಾಗೊ ಸಕಾರ್ಥರೇೇತರ ಸಂಘಸಂಸೇಥಿಗಳು, ಶ್ನಾಲಾ ಕಾಲೇೇಜುಗಳು, ವಿಶವಿವಿದಾಯನಿಲಯಗಳು ತಮಗೇ ಬೇೇಕಿರುವ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಯಲಿಲ ಸಾವಿವಲಂಬನೇಯನ್ುನ ಕೊಡಾ ಹೇೊಂದಬಹುದು. ಕೇೇರಳದ ರಾಜಯ ವಿದುಯತ ನಿಗಮ ತನ್ನ ಕಾಯರ್ಥಚಟುವಟಕೇಗಳಗೇ ಬೇೇಕಾದ ತಂತಾರಂಶವನ್ುನ ೨೦೦೬ರಲೇಲೇ ತನ್ನದೇೇ ತಾಂತರಕ ವಗರ್ಥದ್ಂದ ಮುಕತ ಹಾಗೊ ಸವಿತಂತರ ತಂತಾರಂಶಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿಕೇೊಡು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪ್ಡಿಸಿಕೇೊಂಡಿದೇ. ಕೇೇವಲ ೩೦ ಸಾವಿರಗಳನ್ುನ ವಯಯಿಸಿ ತನೇನಲಲ ಸಿಬಬಂದ್ಯನ್ುನ ತರಬೇೇತುಗೇೊಳಸಿ, ಖಜ್ಞಾನೇಯಿಂದ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಖರಿೇದ್ಗೇ ಹರಿದು ಹೇೊೇಗಬಹುದಾಗದದ ಕೇೊೇಟಾಯಂತರ ರೊಪ್ರಾಯಿಗಳನ್ುನ ಉಳಸಿಕೇೊಂಡಿದೇ. ಇದಕಿಕಾಂತಲೊ ಹೇಚಾಚಿಗ ೭-೮ ಕೇೊೇಟ ರೊಪ್ರಾಯಿಗಳ ಉಳತಾಯ ಕೇೇವಲ ಮುಕತ ಮತುತ ಸವಿತಂತರ ತಂತಾರಂಶಗಳನ್ುನ ಬಳಸುವದರಿಂದಲೇೇ ವಿದುಯತ ನಿಗಮಕೇಕಾ ಆಗುತತದೇ. ನ್ಷಟದ ಲೇಕಾಕಾಚಾರವನ್ುನ ತೇೊೇರಿಸುವ ನ್ಮಮ ಕೇಲ ಸಂಘ ಸಂಸೇಥಿಗಳು ಇದನ್ುನ ಉದಾಹರಣೇಯನಾನಗ ತೇಗೇದುಕೇೊಂಡು, ಕನ್ನಡದ ತಾಂತರಕ ವಗರ್ಥಕೇಕಾ ಹೇೊಸ ಸತರದ ಕೇಲಸವನ್ುನ ವಹಿಸುವದರ ಜ್ಞೇೊತೇಗೇ ಕೇೊೇಟಾಯಂತರ ರೊಪ್ರಾಯಿ ಹಣದ ಪೇಲನ್ುನ ತಡೇಯಬಹುದು.

ಸಕಾರ್ಥರವ ಕನ್ನಡ ಜನ್ತೇ ಕನ್ನನಡದಲೇಲೇ ಬಳಸ ಬಹುದಾದಂತಹ ತಂತಾರಂಶಗಳನ್ುನ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪ್ಡಿಸಲು, ಯುನಿಕೇೊೇಡ್ ಶಿಷಟತೇಯನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಲು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರವಾಗ ಸುತೇೊತೇಲೇಯನ್ುನ ಹೇೊರಡಿಸುವದರ ಮೊಲಕ ಮ್ೈಕೇೊರೇಸಾಫ್ಟ ಹಾಗೊ ಇತರೇ ಬಹುರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಂಸೇಥಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲಿಲನ್ ತಾಂತರಕ ದೇೊೇಷಗಳನ್ುನ ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ಒತತಡ ಹೇೇರಲು ಸಾಧಯವಿದೇ. ಈಗಾಗಲೇೇ ಖರಿೇದ್ಸಿರುವ ತಂತಾರಂಶಗಳಗೊ ಇದು ಅನ್ವಿಯವಾಗುವಂತೇ ಮಾಡಬಹುದು. ವೇಬ, ಮೊಬೇೈಲ, ನೇಟ ಬುಕ, ಟಚ‌ಪ್ರಾಯಡ್ ಹಿೇಗೇ ದ್ನೇೇ ದ್ನೇೇ ಬದಲಾಗುತತರುವ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ಗಳಲಿಲ ಒಮಮತದ ಶಿಷಟತೇಗಳನ್ುನ / ಏಕರೊಪ್ತೇಗಳನ್ುನ ತರಲು ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೊ ಪ್ರಿಣತರ ಸಂಘಟನೇಗೇ ಮುಂದಾಗ ಬೇೇಕು , ಸಾವಿಯತತ ಸಮ್ತಯ ರಚನೇಯಾಗಬೇೇಕು. ಇದು ವಷಾರ್ಥನ್ು ವಷರ್ಥಗಳಂದ ಮುಂದು

೭೮ನೇೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ - ಗಂಗಾವತಿ | ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಮತುತು ಕನ್ನಡ - ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್


6 ಕಾಡುತತರುವ ಯುನಿಕೇೊೇಡ್, ಮೊಬೇೈಲ ಹಾಗು ವೇಬ ನ್ಲಿಲನ್ ತೇೊಂದರೇ ಇತಾಯದ್ಗಳ ಶಿೇಘರ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೇ ಮತುತ ಪ್ರಿಹಾರಕೇಕಾ ಮುಂದಾಗಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತತದೇ. ಸಕಾರ್ಥರಿೇ ವೇಬ‌ಸೇೈಟ ಗಳು ಯುನಿಕೇೊೇಡ್ ನ್ಲಿಲ ಬಂದರೇ ಸುಲಭವಾಗ ಅದು ಜನ್ರನ್ುನ ತಲುಪ್ಲಿದೇ.

ಮುಕತ ಹಾಗೊ ಸವಿತಂತರ ತಂತಾರಂಶ (ಓಪ್ನ ಸೇೊೇಸರ್ಥ) ತಂತಾರಂಶಗಳ ಬಳಕೇಗೇ ಉತೇತೇಜನ್ ನಿೇಡುವದಲಲದೇ. ಪ್ರಾರಯೇಗಕ ಬಳಕೇಗೇ ಮತುತ ಕಲಿಕೇಗೇ ಮುನ್ುನಡಿ ಬರೇಯಬೇೇಕು. ಈ ಕೇಲಸಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ುನ ಒಳಗೇೊಂಡರೇ, ಸಕಾರ್ಥರದ ಕಾಯರ್ಥಗಳು ಸುಲಭವಾಗ, ವೇೇಗವಾಗ ನೇರವೇೇರುವ ಸಾಧಯತೇಗಳವೇ. ಸಮುದಾಯ ಮಟಟದಲಿಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನ್ುಡಿಗೇ ಕೇಲಸಮಾಡುವವರ ಜ್ಞೇೊತೇಗೇ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಮ್ೇಲೇಯೊ ಆಸಕಿತವಹಿಸಿ ಕೇಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೇ ಮತುತ ಅಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ುನ ಗುರುತಸಿ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೇ ಬೇೇಕಾದ ಸಹಾಯ ಹಸತ ಚಾಚುವದು. ಮುಕತ ಹಾಗೊ ಸವಿತಂತರ ತಂತಾರಂಶಗಳ ಅಳವಡಿಕೇ ಮತುತ ತಂತಾರಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಯನ್ುನ ರೊಢಿಸಿಕೇೊಳುಳವದರಿಂದ ಜನ್ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ುನ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಯಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೊಲಕ ಯುವಕರನ್ುನ ಕನ್ನಡಕೇಕಾ ಮಾಹಿತ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಮೊಲಕ ಸೇೇವೇಸಲಿಲಸಲು ಹುರಿದುಂಬಿಸಬಹುದು. ಹಳೇಯ, ಮತುತ ಇನ್ುಮಂದೇ ಉಪ್ಯೇಗಕೇಕಾ ಬಾರದ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ಗಳ ಬಳಕೇಯನ್ುನ ಕಾಲಕಾಲಕೇಕಾ ತಡೇಗಟಟ, ಅತಾಯಧುನಿಕ ಮತುತ ಸುರಕಿಷತ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ಗಳನ್ುನ ಆಡಳತದಲಿಲ ಬಳಸಿಕೇೊಳಳಲು ಕೊಡ ಸಮುದಾಯದೇೊಡಗನ್ ಬಾಂಧವಯ ಸಕಾರ್ಥರಕೇಕಾ ನೇರವಾಗಲಿದೇ.

ಜ್ಞೇೊತೇಗೇ ಇತತೇಚೇಗೇ ICAAN ತರಲಿಚಿಚಿಸುತತರುವ ಇಂಟನಾಯರ್ಥಷನ್ಲ ಡೇೊಮ್ೈನ ನೇೇಮ (IDN) ನ್ಲಿಲ ಕನ್ನಡವಿಲಲ. ಭಾರತೇಯ ಭಾಷೇಗಳ ಡೇೊಮ್ೈನ ಹೇಸರುಗಳನ್ುನ ಹೇೊರತರುವ ಮೊದಲ ಪ್ಟಟಯಲಿಲ ಕನ್ನಡವಿದುದ, ನ್ಂತರದ ಪ್ಟಟಗಳಲಿಲ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಕೇೈ ಬಿಡಲಾಗದೇ. ಕನ್ನಡ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್, ಭಾಷೇ ಇತಾಯದ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೇ ಎಲಲ ಸಂಘಸಂಸೇಥಿಗಳು ಒಟಾಟಗ ಕೇಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದದದರೇ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಚಾತುಯರ್ಥವನ್ುನ ಮೊದಲ ಹಂತದಲೇಲೇ ತಪಿಪಸಬಹುದ್ತೇತೇನೇೊೇ.

ಕಮೊಯನಿಟ ಪ್ರಾಟರ್ಥಸಿಪ್ರೇೇಷನ / ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗತವಿ , ನ್ಮಗೇ ಬೇೇಕಿರುವ ಸಾಫಟವೇೇರ ನಾವೇೇ ಸೃಷ್ಟಸಿಕೇೊಳುಳವದು , ಅದನ್ುನ ನ್ಮಮದೇೇ ಉದೇೊಯೇಗಗಳಗೇ ಬಳಸಿಕೇೊಳುಳವದು, ಟೇಕಾನಲಜಯನ್ುನ ಬೇಳಸಿ ದೇೊಡಡ ಕಂಪ್ರೇನಿಗಳಗೇ ಅದನ್ುನ ಕನ್ನಡದ ನೇಲದ್ಂದಲೇೇ

ಕೇೊಡುವಂತೇ ಮಾಡುವದು. ಜ.ಪಿ.ಎಲ ಲೇೈಸೇನಸಾ ಮೊಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ವನ್ುನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೇೈ ನ್ಲೇಲೇ ಇರುವಂತೇ ಮಾಡಿ ನ್ಮಮನ್ುನ ನಾವೇೇ ಸದೃಡಗೇೊಳಸಿಕೇೊಳುಳವದು. ಒಡೇದು ಹಂಚಿಹೇೊೇಗರುವ ಕನ್ನಡದ ಅನೇೇಕ ಬಣಗಳು ಒಂದಾಗ , ಕನ್ನಡಕೇಕಾ ಬೇೇಕಿರುವ ಮಾಹಿತ ಮತುತ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಬಗೇಗ ಒಕೇೊಕಾರಲಿನ್ ದನಿ ಎತತ, ಅವಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೇ ನಾಂದ್ ಹಾಡುವದು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಷನ್ರಿ -

ವಿಕಿಪಿೇಡಿಯಾ ಗಳಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಆಧ್ಯಾರಿತ ಯೇಜನೇಗಳಲಿಲ ಹೇಚುಚಿ ಹೇಚುಚಿ ತೇೊಡಗಸಿಕೇೊಂಡು, ಅದರ ಬಹುಮುಖ ಉಪ್ಯೇಗವನ್ುನ ಪ್ಡೇಯುವದು. ಹಳೇಯ ಪಸತಕಗಳು , ಕಾಪಿರೇೈಟ ಮುಗದ ಕನ್ನಡ ಪ್ಠ್ಯ ಇತಾಯದ್ , ಯುನಿವಸಿರ್ಥಟಯ

ಯಾವದೇೊೇ ಕಪ್ರಾಟನ್ಲಿಲರುವದಕಿಕಾಂತ ಅಮ್ೇಜ್ಞಾನ ಕಿಂಡಲಿನ್ಲಿಲ ದೇೊರೇಯುವ ಯಾವದೇೊೇ ಶತಮಾನ್ದ ಪಸತಕವಾದರೇ, ಕನ್ನಡಿಗ

ತನ್ನ ಮೊಬೇೈಲ , ಕಂಪೂಯಟರುಗಳಲಿಲ ತನ್ಗೇ ಬೇೇಕೇನಿಸಿದ ಸಾಹಿತಯವನ್ುನ ಅಭಯಸಿಸಲು ಅನ್ುವ ಮಾಡಿಕೇೊಟಟಂತಾಗುತತದೇ. ಗುಟೇನ ಬಗರ್ಥ ಪ್ರಾರಜ್ಞೇಕಟ ನ್ಂತಹ ಯೇಜನೇಗಳನ್ುನ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೇೈಗೇತತ ಕೇೊಂಡು, ನ್ಮಮ ವಿಶವಿವಿದಾಯನಿಲಯಗಳಲಿಲ ಮರುಮುದರಣ ಕಾಣದೇ ಕಳೇದು

ಹೇೊೇಗುತತರುವ ಜ್ಞಾಞಾನ್ದ ಆಗರವನ್ುನ ಜಗತತಗೇ ತೇರೇದ್ಡಬಹುದು. ಹಿೇಗೇ ಹತುತ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲಿಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಂಘಟತರಾಗ ತಮಗೇ ತಾವೇೇ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಮಟಟದಲಿಲ ಆಸರೇಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂದಭರ್ಥದಲಿಲ ನಿಮಗೇೊಂದು ಮಾಹಿತ - ಡಿಜಟಲ ಲೇೈಬರರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಬ‌ಸೇೈಟ‌ನ್ಲಿಲ ಇದುವರೇಗೊ ೨೫ ಸಾವಿರಕೊಕಾ ಹೇಚುಚಿ ಕನ್ನಡ ಪಸತಕಗಳನ್ುನ ಸಾಕಾಯಾನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಲಾಗತುತ. ಆದರೇ ಇತತೇಚೇಗೇ ಅದರ ಸಂಖೇಯ ೩೩೦೦ ರ ಆಸು ಪ್ರಾಸಿಗೇ ಇಳದ್ದೇ. ಕನ್ನಡಿಗರೇೇ ಇಂತಹ ಯೇಜನೇಗಳ ಲಾಲನೇ ಪ್ರಾಲನೇಗೇ ಮುಂದಡಿ ಇಟಟರೇ ಇಂತಹ ನ್ಷಟಗಳನ್ುನ ತಪಿಪಸಬಹುದಲಲವೇೇ?

೭೮ನೇೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ - ಗಂಗಾವತಿ | ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಮತುತು ಕನ್ನಡ - ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್


7 ನಾವ ಒಟಾಟಗ ಬೇೇಕು, ಮಕಕಾಳಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರವರೇಗೇ. ನಾವ ಉಪ್ಯೇಗಸುವ ಗಡಿಯಾರದ್ಂದ್ಡಿದು ಟಚ‌ಪ್ರಾಯಡಿನ್ವರೇಗೇ ಎಲಲದರಲೊಲ ಕನ್ನಡ ಕೇಲಸ ಮಾಡುತತದಯ ೇ ೇ ಕೇೇಳಬೇೇಕು. ಇಲಲವಾದಲಿಲ ಅದನ್ುನ ನಾವೇೇ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೇಲಸ ಮಾಡಬೇೇಕು. ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಕಲಿಕೇ ಕಲಿಯುವಷುಟ ದ್ನ್ ಕಷಟ ನ್ಂತರ ಬಹಳ ಸುಲಭವೇೇ. ಕನ್ನಡಕೇಕಾ ಬೇೇಕಾದ ತಂತಾರಂಶಗಳು ಮತುತ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ನ್ುಡಿ, ಬರಹದಂತಹ ತಂತಾರಂಶಗಳ ಚೌಕಟಟನ್ುನ ಮ್ೇರಿದುದ. ಇವಗಳನ್ುನ ಅಭಿವೃದ್ದ ಪ್ಡಿಸುವ ಜವಾಬಾದರಿ ನ್ಮಮದು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಇದಕಾಕಾಗ ಯಾರನೇೊನೇ ಕಾಯುತಾತ ಕೊರುವದರ ಬದಲು, ಮುಂದಡಿ ಇಡುವದು ಒಳತು. ಮುಕತ ಹಾಗೊ ಸವಿತಂತರ ತಂತಾರಂಶದ ಅದೇಷೇೊಟೇ ಯೇಜನೇಗಳು ನ್ಮಮ ಭಾಷೇಗೇ ಬೇೇಕಿರುವ ತಂತಾರಂಶಗಳ ಆಗರವನೇನೇ ಒಂದ್ವೇ. ಅವಗಳನ್ುನ ಕನ್ನಡಕೇಕಾ ಒಗಗಸಿಕೇೊಳಳಬೇೇಕಷೇಟೇ. ಕಂಪೂಯಟರ ಕಲಿಯಬೇೇಕೇಂದ್ರುವ ಹೇೊಸಬ ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ನಿಪಣರವರೇಗೇ ಎಲಲರೊ ಒಂದಲಾಲ ಒಂದು ಕೇಲಸವನ್ುನ ವಹಿಸಿಕೇೊಂಡು, ಭಾಷಾ ತಂತರಜಞಾರು, ವಿದಾವಿಂಸರು ಇತರರ ಜ್ಞೇೊತೇಗೊಡಿ ಕನ್ನಡಕೇಕಾ ಬೇೇಕಿರುವ ತಂತಾರಂಶಗಳನ್ುನ ಅಭಿವೃದ್ದ ಪ್ಡಿಸಿಕೇೊಳಳಬಹುದು ಮತುತ ಅವಗಳ ಉಪ್ಯೇಗವನ್ೊನ ಪ್ಡೇಯಬಹುದು. ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ದಲೊಲ ಸಾವಿವಲಂಭನೇ ಹೇೊಂದಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ದ್ನ್ಗಳಲಿಲ ಕನ್ನಡಕೇಕಾ ಇಂತಹ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಇಲಲ ಎ೦ದೇನ್ನದ್ರುವ ದ್ನ್ವ ಬರಬಹುದು.

೭೮ನೇೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ - ಗಂಗಾವತಿ | ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾಞಾನ್ ಮತುತು ಕನ್ನಡ - ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

IT & Kannada - Today and Tomorrow  

Speech given in 'Adhunika Jagattu mattu Kannada' Forum (New world & kannada) 78th Akhila Bharata Kannada Sahitya Sammelana - Gangavati.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you