Page 1

Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. Prim. MUDr. Vlastimil Víšek, CSc.

16/12 Kurz České lékařské komory 24.3.2O12


Soft lasery: biostimulační lasery s výkonem do 50 mW VIP (visible incoherent polarized) viditelné nekoherentní polarizované světlo Fotonyx : quasi-monochromatické polarizované světlo Ultrafialové zářiče : solária, klimatoterapie (slunění), Infračervené zářiče: solux 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


LASER (akronym z angličtiny: Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation), doslova zesilování světla stimulovanou emisí záření. Přístroj, který vyzařuje světlo, které je zesíleno vynucenou emisí fotonů. Tento princip laseru, v roce 1917 poprvé fyzikálně vysvětlil Albert Einstein, ale první laser vznikl až v roce 1960. 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Elektrony v atomu jsou umístěny v různých energetických hladinách. Čím jsou dál od jádra, tím vyšší mají energii. Příklad na obrázku: elektron E4 má vyšší energii než elektrony v hladinách E1 až E3. Energie vyšší než základní se nazývá excitovaný stav. Ten je jen dočasný a spontánně se vrací do stavu základního. 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Přechod z excitovaného do základního stavu můžeme urychlit. Dopadem fotonu na excitovaný elektron vynutíme dřívější přechod tohoto excitovaného elektronu do základního stavu. Tento přechod způsobí emisi stejné částice, jako ta, která tuto reakci vyvolala, tj. je vyzářen další foton. 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Je základem laseru. Do něho je dodána energie (podle typu laseru: opticky, elektricky,

chemicky apod.), aby elektrony v něm přešly do excitovaného stavu. Foton dopadající na excitovaný atom stimuluje jeho přechod z horní hladiny energie na dolní energetickou hladinu. Při tom dojde k emisi

dalšího fotonu. 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Je tvořen obvykle odraznými zrcadly. Mezi nimi putují fotony od jednoho zrcadla k druhému a jejich počet tak rapidně narůstá. Lavinovitý efektu a uvolní energii v podobě proudu fotonů (svazek laseru).

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


monochromatický (tj. má jednu vlnovou délku=jednu barvu) směrovaný (šíří se jedním směrem) koherentní (laserové paprsky kmitají ve stejné fázi) kolimovaný (nerozbíhá se) 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Polovodičové: dioda, jsou nejčastější, energie dodávána elektricky

Plynové: soft laser He-Ne, řezací power laser CO2,

Vláknové: aktivní prostředí z optického vlákna

Plazmové: aktivní prostředí plazma či ionizovaný uhlík

Kapalinové: aktiv. prostředí roztok organického barviva. Výhoda: lze je naladit na různé vlnové délky

Pevnolátkové: aktivní prostředí tvoří monokrystal, např. rubín) 16/12 ČLK 

Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Dle výkonu:  Biostimulační soft-lasery jsou nízkovýkonné (neinvazivní) s výkonem v řádu miliwattů  Tvrdé power-lasery s výkonem v řádu wattů

Kontinuální: generují souvislý výstupní výkon  16/12 ČLKPulzní: generují laserové pulsy 

Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Vývoj byl pomalejší než u power laserů používaných v chirurgii

První He-Ne lasery pracují jen v kontinuálním režimu

Polovodičové soft lasery, využívající laserové diody jako zdroje (aktivní prostředí) laserového záření

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Biostimulační (syntéza kolagenu, novotvorba cév, podpora epitelizace). Stimulační odpověď buněk mizí při vyšším výkonu laserového záření. Protizánětlivý (zvyšuje fagocytární aktivitu leukocytů). Analgetický (lze jím navodit pozitivní desenzibilizaci senzorické membrány).

. 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Přeměna energie fotonů na buněčnou energii. Mezibuněčnou komunikací je tato energie předávána potřebným strukturám. Působí na molekulární úrovni (ovlivňují enzymy dýchacího řetězce, zvyšují replikaci mitochondriální DNA, zvyšují enzymové aktivity). Ovlivňují membránové potenciály, patrně prostřednictvím změn propustnosti membrán pro ionty Na+, K+ a Ca++. 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Účinky měkkých laserů relativně málo závisejí na vlnové délce (na rozdíl od power laserů), pouze hloubka pronikání je od ní odvislá Kratší vlnová délka znamená menší hloubku průniku do tkání. Současně však větší koncentraci energie v místě působení. 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Vlnová délka výrazně určuje míru absorpce laserového záření a interakci jednotlivými vrstvami tkáně, kterými paprsek prochází. Na rozdílné absorpci při průchodu paprsku tkání se významně podílejí tři složky:

 voda  hemoglobin  melanin

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Je-li třeba absorbovat energii záření především v povrchových vrstvách kůže či sliznice, je výhodné používat lasery o vlnových délkách 630–750 nm (estetická medicína). Při potřebě ozářit hlubší vrstvy, jsou preferovány lasery o vlnových délkách 830– 904 nm (postižení pohybového aparátu). Zajímavost: vyšší pronikavost než lasery má diodové světlo. 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Vyšší pronikavost diodového světla (LED) oproti laserům je prokazuje Centrum pro laseroterapii a fotobiologii Prof. Arisawa, Nicolau a Esper, Brazílie Lasers in Medical Science květen 2011 Springer-Verlag, Londýn

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Dermatologie – nehojící se rány, bércové vředy, opary. Kosmetika – čerstvé jizvy, strie, akné, modřiny, anti-agin, alopecie. Medicína bolesti – analgetický efekt zejména u post herpetických bolestí.

Názor – možný placebo efekt, specifické působení soft-laserů je z vědeckého hlediska málo průkazné

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Hygienické a pracovní předpisy se točí kolem dostatečné ochrany zraku ošetřujícího i ošetřovaného.  Laserovou sondou nelze mířit do oka ani do jeho těsné blízkosti. Laserový paprsek je rovnoběžný svazek záření, při průchodu oční čočkou je soustředěn do jednoho bodu sítnice tak, že by ji vážně poškodil. 

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Ochranné brýle pro ošetřující personál i pacienta jsou nezbytnou součástí u některých tříd laserů. Možná trochu přehnané požadavky na jejich konstrukci. Skla brýlí pohlzují vlnovou délku, kterou laser vyzařuje.

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


 

Lasery I. třídy-mikroWaty, bez omezení Lasery II. třídy – do 1mW, bez ochrany očí, výstražný text Lasery III.a třídy – do 5 mW, jako u třídy II,navíc akustická signalizace Lasery III.b třídy- do 500 mW, ochranné brýle, zapínání klíčkem, akustická signalizace, výstražná tabulka Lasery IV.třídy-povinná zakrytá dráha záření

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Laserová pera s výměnnými hlavicemi, mohou pracovat s různými frekvencemi impulsů.

Stolní lasery – uživatelský komfort, četné funkce

Laserové skenery – laserový paprsek je rozkmitán nad celou oblastí, umožňují plošné působení

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Ekologicky narušené vlasy . Krouživé aplikace pohybem ve spirálách, sonda kolmo k hlavě. Pro účinnou aplikaci je třeba, aby došlo k přímému kontaktu s kůží, aby laserové paprsky působily přímo na oblast vlasového folikulu, z něhož vlas vyrůstá. Obvyklá kúra 10 až 18 aplikací po dobu 15 20 minut čistého aplikačního času. Kompletní cyklus je tvořen 10 až 18 aplikacemi. Nový cyklus s odstupem 20 až 60 dnů před zahájením případného dalšího cyklu. 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Jizvy. Čerstvější reagují lépe lépe. Maximální stáří jizev doporučeno 6 měsíců. Ozařují 10 až 15 minut okraje jizvy drobnými spirálovými či meandrovitými pohyby. Aplikaci provádíme 1-2x týdně, celá kúra sestává z 8 až 12 aplikací. Po ukončení cyklu necháváme přestávku cca 1 měsíc, pak můžeme v kúře pokračovat. U jizev starších než rok efekt nebývá. 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Akné. Aplikace po dobu 5 až 10 minut 1x týdně. Plošné ošetření posytižené oblasti s cíleným statickým působením na rozsáhlejší zanícená ložiska působíme bez pohybu sondy po dobu 20 sekund. Celkový počet aplikací v léčebné kúře zahrnuje 10 až 15 aplikací. Po nich lze ponechat přestávku 20 až 60 dnů před zahájením případného dalšího cyklu.

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Strie se ošetřují kineticky, působíme laserovou sondou drobnými spirálovitými pohyby od jednoho okraje strie k druhému. Pro aplikace platí totéž, co pro jizvy. Efekt spočívá ve vyblednutí pajizévek a jejich zmenšení. K úplnému vymizení strií nedochází. Čím jsou čerstvější, tím je efekt laseru výraznější.

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Ošetření nehtového lůžka se používá u lomivých, třepivých a jinak poškozených nehtů. Aplikaci provádíme 1x týdně, celkový cyklus zahrnuje 10-15 aplikací. Jednotlivá aplikace trvá zpravidla 1-2 minuty na každé nehtové lůžko, na obou rukách dohromady tedy 10-20 minut. Působíme lokálně kineticky na každé lůžko. Podle potřeby lze celou kúru zopakovat po měsíční přestávce. 16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Opary na rtech. Ošetření provádíme každodenně po dobu 3 až 5 dnů, jednotlivá aplikace trvá zpravidla 1 až 2 minuty, podle rozsahu oparu případně i déle. Ošetřujem okraj ložiska oparu spirálovitými pohyby kolem oparu. Na jednotlivé místo necháváme laserový paprsek působit po dobu cca 10 sekund.

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Hematomy (modřiny) se po aplikacích laseru rychleji vstřebávají. Blednutí hematomu bývá patrné již v průběhu prvních aplikací. Ošetřujeme denně, celkem do 10 aplikací po 5-10 minutách. Působíme plošně kineticky. Tato aplikace není vhodná v případě tzv. monoklů pro přílišnou blízkost oka, kdy je riziko, že by mohlo dojít k zasažení oka.

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Alergické exantémy (např. reakce na kosmetické přípravky). Ošetřujeme denně, na každý čtvereční centimetr ložiska působíme přibližně 1 minutu. Ošetření provádíme kineticky lokálně, celou kúru provádíme zpravidla až do vymizení výsevu. .

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Kožní změny přetrvávající po léčbě ekzémů či lupénky či obdobných kožních onemocnění ošetřujeme plošně kineticky 1-2x týdně, jednotlivá aplikace trvá 10-15 minut. Celkový počet aplikací je 10-15, po ukončení celé kúry lze případně opakovat ošetření s měsíčním odstupem.

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Anti aging. Vlivem laserových paprsků dochází ke zlepšení prokrvení a trofiky ošetřované tkáně- svěžím a mladistvým vzhledem. Při aplikacích s cílem odstranit povadlý vzhled pokožky počítáme se sérií 10 až 18 aplikací prováděných 1x týdně, každá aplikace trvá 5 až 10 minut. Sondou laseru působíme plošně kineticky.

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


Lasery s výkonem 100 W se v estetické chirurgii používají ve 3 modech:  bodové odpaření (zejména k odstranění různých typů bradavic a névů),  plošné odpaření, tzv. vaporizaci (laserový výbrus obličeje, resurfacing),  laserový skalpel (při transkonjunktivální dolní blefaroplastice).

16/12 ČLK Doc.Středa,Prim.Víšek Fototerapie v estetické


16/12 Kurz České lékařské komory 24.3.2O12

ČLK kurz fototerapie 2 (Doc.Středa, prim.Víšek)  

Celoživotní vzdělávání lékařů organizuje Česká lékařská komora. Přednášejí Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. a prim. MUDr.Vlastimil Víšek, CSc.

ČLK kurz fototerapie 2 (Doc.Středa, prim.Víšek)  

Celoživotní vzdělávání lékařů organizuje Česká lékařská komora. Přednášejí Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. a prim. MUDr.Vlastimil Víšek, CSc.

Advertisement