Page 1

Det gode liv i husum Visioner for Voldparken

eN PLAN FOR HVORDAN VI SKABER TRIVSEL OG TRYGHED I ET UDSAT BOLIGOMRÅDE GENNEM OMDANNELSE aF GRØNNE FRIALER. Hvordan klimahåndtering gøres til afsæt for løsningen af en lang række boligsociale udfordringer, og hvordan nyttehaver er med til at skabe et stærkere naboskab og en positiv identitet.


INTRODUKTION // VISIONEN FOR VOLDPARKEN

ET NYT LEVENDE LANDSKAB NYTTEHAVER OG OPHOLDSRUM

Bærbuske afskærmer intime haver, der danner ramme for aktiviteter og ophold.

REGNVANDSHÅNDTERING

Diger og grøfter opsamler og forsinker regnvand, og skaber samtidig smuk variation og biologisk mangfoldighed.

NY KVALITET I BYRUM

Et eksisterende nedslidt byrum opgraderes til områdets samlingspunkt og butikker forsøges genetableret.

s. 2

ET FLAGSKIB FOR SAMTÆNKNING AF DET SOCIALE OG DET GRØNNE


VISIONEN FOR VOLDPARKEN // INTRODUKTION FRA UDSAT BOLIGOMRÅDE TIL NATIONAL ATTRAKTION Visioner for Voldparken er en plan for hvordan en socialt bæredygtig og grøn udvikling af friarealerne i det udsatte boligområde Voldparken kan skabe social inklusion, stærkt naboskab og positiv lokal identitet. Sådan bliver Voldparken en attraktion i København og et eksempel til efterfølgelse på nationalt plan. Et område, der fastholder gamle og tiltrækker nye beboere. Et flagskib for samtænkning af det sociale og det grønne.

Voldparkens friarealer i dag

DEN NØDVENDIGE KLIMASIKRING ER ET AFSÆT FOR DET NØDVENDIGE SOCIALE LØFT

LANGSIGTET HELHEDSTÆNKNING Arbejdet med denne visionsplan er startet i 2011, og tager udgangspunkt i en bred beboerinddragelse. Det er langsigtet for at skabe en stærk lokal forankring og et veletableret samarbejde mellem områdets boligforeninger - en forudsætning for at realisere projektet. Visionsplanen inddrager emner som driftssamarbejde og nye driftsformer, biologisk mangfoldighed, empowerment, nyttehaver, affaldssortering og lokal afledning af regnvand.

STATUS: > Visionsplanen færdiggjort i maj 2013. > Ca. 30 mio. kr. er samlet pris for anlæg. > Finansiering af anlæg skal baseres på private fonde og offentlige puljer. > Styregruppe på tværs af de tre boligforeninger har ansvaret fremadrettet. > Under styregruppen fungerer en række arbejdsgrupper med beboere og medarbejdere.

Start på 2. sæson med midlertidige nyttehaver, 2013 s. 3


PROJEKTET // REGNVAND OG ENGE

Tørt rør

fører vha. tyngekraft vand fra nedløbsrør under belægning og til opmagasinering

bag jorddige Tørt rør

springvand

fører vha. tyngekraft vand fra Jorddige under nedløbsrør belægning og til opmagasinering bag Evt.jorddige dyse til

Jorddige

VOLDPARKEN ER MED TIL AT KLIMASIKRE KØBENHAVN

Evt. dyse til springvand Overfladevand

Overfladevand

Eksisterende terrænhældning

fører overfladevand mod jorddigerne

Eksisterende terrænhældning

fører overfladevand mod jorddigerne

Regnopsamling (blind faskine)

til vanding af fælles-haver

Regnopsamling

opstuves ved opstuves ved jorddige dimen- jorddige dimensioneret til at sioneret til at iscenesætte småiscenesætte små regnbyger og regnbyger og tilbageholde tilbageholde skybrudsregn skybrudsregn

NYE BIOTOPER SKABER STØRRE NATUROPLEVELSER

KLIMASIKRING SKABER NATUR Regnvand, der falder på tagene, de grønne arealer og nabobebyggelserne ledes til diger, hvor det opsamles, nedsiver og fordamper. Systemet dimensioneres til at håndtere en 100-årshændelse, og det er målet at håndtere regnvandet fra hele det nordlige Husum lokalt. Projektet afværger således ikke bare vand i kældrene i Voldparken, men også en ellers forventet oversvømmelse af den trafikerede Frederikssundsvej.

Regnvandshåndtering med diger og grøfter.

Systemet indrettes, så der selv ved mindre regnhændelser samles vand ved digerne, der derved optræder våde hyppigere. Uden regn er de tørre. Dette muliggør plante- og dyreliv som i gamle grøftekanter og på enge - biotoper, der i høj grad er forsvundet fra det danske landskab. I samarbejde med det eksisterende driftspersonale udvikles der nye driftformer, der kan være med til at spare penge. Fx. skabes der engområder, der vokser vildt og kun slåes med le to gange årligt. Grøft og blomstrende eng i tung sommerregn. s. 4


NYTTEHAVER // PROJEKTET

FÆLLESSKAB OG ANSVAR SKABER TRYGHED OG TRIVSEL

HAVERNE ER MØDESTER MED INDBYGGET ALIBI FOR OPHOLD OG SAMTALE

Nyttehaverne er den vigtigste ramme for visionens sociale aspekter. Her får beboerne nye rettigheder og direkte indflydelse på deres fysiske omgivelser. Erfaring fra midlertidige forsøg i området viser, at interessen for havedyrkning går på tværs af generationer og kulturer. De skaber aktivitet på ellers tomme arealer, og bringer naboer sammen, der ikke tidligere har kendt hinanden. Haverne indrettes i grønne rum omkrandset af bærbuske og frugttræer. De organiseres af strøelse til høns beboernes haveforening, og tilknyttes de enkelte blokke og opgange. På den måde er haverne grobund for nye fællesskaber og for det stærke naboskab Voldparken behøver for at blive et tryggere boligområde. hønsemøg til gødning

afklippet græs til kompost

kompostjord til fælleshaver

til kompost

SOCIALE NYTTEHAVER

2 årlige høslæt

s. 5 med h

Jord

Vand plan

Høje

Kortk

Fæll

omkra bærb

Kom vand

Frug


PROJEKTET // BYRUM

PORTEN TIL VOLDPARKEN Hvor Voldparken åbner sig mod resten af Husum er der i dag tomme butikslokaler, en lukket ungdomsklub og parkering omkring en slidt græsplane. Her skaber vi et byrum af høj kvalitet, hvor en dam med permanent vand skal være centrum for nye butikker og et samlingssted der giver liv og identitet til Voldparken.

KVALITET FOREBYGGER HÆRVÆRK OG SKABER TRYGHED FOR BEBOERE OG BESØGENDE

Dammen har samtidigt kapacitet til at optage store mængder regnvand, og er sammen med grønne tage på butikkerne og en permeabel belægning en del af klimasikringen.

Siv og græsser

Dam

Ø med skulpturelt træ (rødel)

Trædesten

Trappe til ophold

Vej

Potentiale for caferum

udendørs servering

s. 6


DRIFT, ORGANISERING OG ANDET // PROJEKTET HELHEDSPLAN Visioner For Voldparken er en omfattende helhedsplan der udgøres af en lang række elementer. Tilsammen dækker de de fleste af de behov og ønsker, der er identificeret i løbet af en bred inddragelsesproces blandt beboere og interessenter. Her følger en kort beskrivelse af de vigtigste elementer, der også er indgår i den samlede helhedsplan:

NYE DRIFTFORMER

Skal visionsplanen lægger blive en succes, kræver det en stærk forankring også hos driftpersonalet. Det eksisterende personale skal efteruddenes og nye rutiner udvikles. Frugttræer, bærbuske, enge og diger skal passes på en meget anden måde end de eksisterende græsplæner og hække.

BELYSNING AF MARKANTE TRÆER

Markante trægrupper, særligt ved adgangsvejene, fremhæves om natten med effektbelysning. En stemningsfuld belysning, der skaber tryghed og giver området karakter og identitet.

SAMARBEJDE MELLEM BOLIGFORENINGER

Områdets tre boligforeninger, en andels og to almene, skal samarbejde for at gennemføre dette projekt. Et etableret samarbejde som ikke tidligere har eksisteret, og som vil være til stor fordel for boligområdet også i andre sammenhænge fremover.

LEGEPLADSER OG OPHOLDSRUM

De runde haverum kan indrettes som andet end nyttehaver: Legeelementer, bænke, grill, blomsterog sansehaver. Haverummene tilbyder dermed mange forskeligge muligheder for ophold og aktivitet til mange forskellige mennesker.

AFFALDSHÅNDTERING

Kommende krav om kildesortering vil kræve nye affaldsstationer ved hver boligblok. Visionsplanen giver anledning til at håndtere dette og til at etablere en fælles genbrugsstation for alle tre boligforninger. s. 7


BAGGRUND // OMRÅDET

FRA MODERNISTISK PERLE TIL UDSAT BYOMRÅDE Voldparken er anlagt omkring 1950, i samme periode som naboen Tingbjerg, og planlagt af arkitekten Kay Fisker og Landskabsarkitekten C. Th. Sørensen, der regnes blandt de bedste danske modernister.

EKSISTERENDE KVALITETER GIVER ET SÆRLIGT POTENTIALE

Deres plan har grundlæggende kvaliteter med gode lejligheder og smukke uderum. Men friarealernes kvaliteter er udvandet siden da, og beboersammensætningen og menneskers behov har ændret sig markant de sidste 60 år. Voldparken udgøres af de to almene boligafdelinger FSB Voldparken og AAB 38, andelsboligforningen Arildsgård samt den tidligere skole EnergiCenter Voldparken. Voldparkens placering i udkanten af København

PRIMÆRT PROJEKTOMRÅDE

• Lidt større end Slotsholmen. • Området denne visionsplan beskriver.

SEKUNDÆRT PROJEKTOMRÅDE

• I alt lidt mindre end Islands Brygge. • Områder det vil være naturligt at inddrage.

© Københavns Kommune, Kort og data er vejledende.

s. 8


VOLDPARKEN I TAL // BAGGRUND HVORFOR EN NY VISION FOR VOLDPARKEN? OmrĂĽdet Voldparken har lĂŚnge skilt sig negativt ud i statistikkerne med bl.a. en markant overledighed og et tryghedsindeks, der har kaldt pĂĽ en ‘intensiveret indsats’. Beboerdemokratiet er udfordret af en yderst heterogen beboersammensĂŚtning og et smalt engagement. En sandhed, der dog dĂŚkker over tre velfungerende bestyrelser, der er villige til at tage det nødvendige ansvar. Kvarteret stĂĽr foran et stort generationsskifte, og det er derfor relevant at gøre omrĂĽdet attraktivt for kommende beboere. OmrĂĽdet er prĂŚget af lav social sammenhĂŚngskraft, der kommer til udtryk gennem fĂĽ Voldparken er en del af det udsatte byomrĂĽde Tingbjerg/Husum, der her vises af den gule sky. netvĂŚrk og netvĂŚrksaktiviteter, haltende naŠ Københavns Kommune boskab og høj utryghed. De sidste ĂĽr har bĂĽde Københavns Kommune og den almene sekINGEN UDDANNELSE LAV INDKOMST tor sat fokus pĂĽ netvĂŚrksdannelse i omrĂĽdet, sum 1% end i resten af København. Selvvurderet helbred Voldparken: 42,0 % Voldparken: 42, mensygelighed der mangler mødesteder i bydelen, hvor er en indikator for borgernes og dødelighed. Andelen af ledige indenfor Hele Kbh.: 22,5 Hele Kbh.: 37, 0% arbejdsstyrken 'er er Ă est med kort uddannelse der vurderer deres kan finde sted. Kort sagt netvĂŚrks-aktiviteter pr. oktober 2011 helbred som mindre godt eller dĂĽrligt. Det er Sundheds mangler steder og Omsorgsforvaltningens erfaring, at etder dĂĽrligt selvvur- at mødes i og om. UDENFOR 10% KĂ˜BENHAVN IKKE-VESTLIG ARBEJDSMARKEDET HERKOMST deret helbred kan give forhindringer i forhold til job, uddannelse og sociale relationer. Selvvurderet Det kan pĂĽvirke den 13% Udsatte byomrĂĽder end i resten af København. helbred Voldparken: 27,6 % Voldparken: sum 35,7% enkeltes livskvalitet og familiens trivsel negativt. er en indikator for borgernes sygelighed og dødelighed. Andelen af ledige indenfor 20,9% Tingbjerg/Husum Hele Kbh: 18,1% Hele Kbh.: 14,8 %Ă est med kort uddannelse der vurderer deres arbejdsstyrken 'er er pr. oktober 2011

0

5

10

15

20

25

%

10% KĂ˜BENHAVN Kilde: BeskĂŚftigelses - og Integrationsforvaltningen

Data fra Udviklingsplan Tingbjerg/Husum: 13% Udsatte byomrĂĽder

Andelen af ledige indenfor arbejdsstyrken pr. oktober 2011 0

5

20,9% Tingbjerg/Husum

10 KĂ˜BENHAVN 15 10%

20

25

Andel af borgere (18+) med lav Kilde: BeskĂŚftigelses - ogbruttoindIntegrationsforvaltningen komst, ĂĽret 2008 pr. 01. januar 2009 13% Udsatte byomrĂĽder

%

38,5% KĂ˜BENHAVN 20,9% Tingbjerg/Husum

0

5

10 15 byomrĂĽder 20 44,3% Udsatte

25

%

Kilde: BeskĂŚftigelses - og Integrationsforvaltningen

Andel af borgere (18+) med bruttoind52,2%lavTingbjerg/Husum komst, ĂĽret 2008 pr. 01. januar 2009 0

30

40

50

60

70

%

38,5% KĂ˜BENHAVN

Kilde: Det Socioøkonomiske Københavnerkort

Vores indsatser for godt beskÌftigelse skalDet gü er hünd i hünd helbred som mindre eller dürligt. Sundheds med sundheden. Et godt helbred eratmed til at øge muog Omsorgsforvaltningens erfaring, et dürligt selvvurlighederne for kan at komme i beskÌftigelse. Samtidig har deret helbred give forhindringer i forhold til job, sumen end i resten af pü København. Selvvurderet helbred det positiv helbredet Det at bidrage til arbejdsuddannelse og effekt sociale relationer. kan püvirke den er en indikator for borgernes sygelighed ogarbejdspladdødelighed. fÌllesskabet og indgü relationer pü enkeltes livskvalitet ogi sociale familiens trivsel negativt. 'er er à est med kort uddannelse der vurderer deres sen. helbred som mindre godt eller dürligt. er Sundheds Vores indsatser for beskÌftigelse skalDet gü hünd i hünd og Omsorgsforvaltningens erfaring, et dürligt selvvurmed sundheden. Et godt helbred er at med til at øge muderet helbred kankomme give forhindringer i forhold til har job, lighederne for at i beskÌftigelse. Samtidig VOLDPARKEN uddannelse sociale relationer. Det kan püvirke den SKAL VÆRE PARAT det en positivogeffekt pü helbredet at bidrage til arbejdsenkeltes livskvalitet familiens trivsel negativt. fÌllesskabet og indgüog i sociale relationer püTIL arbejdspladDET KOMMENDE sen. Vores indsatser for beskÌftigelse skal güGENERATIONSSKIFTE hünd i hünd med sundheden. Et godt helbred er med til at øge mulighederne for at komme i beskÌftigelse. Samtidig har det en positiv effekt pü helbredet at bidrage til arbejdsfÌllesskabet og indgü i sociale relationer pü arbejdspladsen.

44,3% Udsatte byomrĂĽder

Andel af borgere (18+) med lav bruttoindkomst, ĂĽret 2008 52,2% Tingbjerg/Husum pr. 01. januar 2009 0

30 38,5%40KĂ˜BENHAVN 50

60

70

%

Kilde: Det en Socioøkonomiske Københavnerkort Andel af 16-64ürige med lang videregüende uddannelse 44,3% Udsatte byomrüder

VISIONSPLANEN SKAL SKABE NYE NETVÆRK OG STYRKE DE EKSISTERENDE

pr. 01. januar 2009

52,2% Tingbjerg/Husum 13,2% KĂ˜BENHAVN

0

30

40

50

60

9,6% Udsatte byomrĂĽder

70

%

Kilde: Det Socioøkonomiske Københavnerkort 3,2% afTingbjerg/Husum Andel 16-64ürige med en lang

videregĂĽende uddannelse pr. 01. januar 2009 0

5

10

15

20

25

13,2% KĂ˜BENHAVN

Kilde: Det Socioøkonomiske Københavnerkort

s. 9

9,6% Udsatte byomrĂĽder

Andel af 16-64ĂĽrige med en lang 3,2% Tingbjerg/Husum videregĂĽende uddannelse pr. 01. januar 2009

25

%


Jeg synes, det er vigtigt, at vi kigger ud over vores egen næsetip og husker på, at det her projekt både kommer os og vores børnebørn til gode - Flemming Janner, formand, AAB 38

Mange lider i dag af berøringsangst og gider ikke engang at hilse på deres naboer. Jeg håber, og tror, at dette projekt kan være med til, at få folk til at komme hinanden lidt mere ved. - Flemming andersen, formand, A/B Arildsgård

Vil du vide mere om Visioner For Voldparken kan den samlede plan bladres i og downloades her: WWW.ISSUU.COM/OMHU Du kan også kontakte projektleder Adam Carsten Pedersen hos Områdefornyelse Husum: TLF: 2480 5010 MAIL: ADAPED@TMF.KK.DK

Afdeling 38

Hu-summen

DET GODE LIV I HUSUM // VISIONER FOR VOLDPARKEN

Visioner for voldparken pixi  

Visioner For Voldparken er en plan for hvordan man kan skabe stærkere fælleskab, tryghed og flere muligheder i et udsat byområde. Metoden er...