Page 1

About Me

ข้อ มูล ส่ว นตัว ชื่อ - สกุล

ชุติพนธ์ อยู่มั่นคง (Chutipon Youmankong)

ชื่อเล่น

ตุนตังค์

วันเกิด

6 พฤษจิกายน 2537

จบการศึกษาจาก

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ข้อ มูล ติด ต่อ ที่อยู่ปัจจุบัน เพชรเกษม

82/81 หมู่ 3 ซอยเพชรเกษม 62/1 ถนน

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ รหัส ไปรษณีย์ 10160 เบอร์โทรศัพท์

080-245-5191

Email

pointpeepoo@hotmail.com


ความสามารถต่า งๆ งานอดิเรก

เล่นเกมส์ ตีแบดมินตัน ปลูกต้นไม้

ความสามารถพิเศษ

ตัดต่อวิดีโอ สร้างอะนิเมชั่น

คติประจำาใจ สิ่งเลวร้ายทุกอย่าง จะผ่านพ้นไปได้ ถ้าเรารู้จัก ยอมรับ และแก้ไขอย่างมีสติ ความฝันในอนาคต อยากสร้างเกมและอะนิเมชั่นเพื่อให้เป็นที่ รู้จักของทุกคน

ประวัต ิก ารศึก ษา ประถมศึกษา โรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เกรดเฉลี่ย

3.90

รางวัลที่ได้รับ หรือกิจกรรมที่เคยทำา เป็นหัวหน้าห้อง ป.2/2 ได้รับ Dilploma 2 ปี

มัธยมศึกษาตอนต้น


โรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เกรดเฉลี่ย

3.48

รางวัลที่ไก้รับ หรือกิจกรรมที่เคยทำา เป็นตัวแทนเดินขบวนพาเลซตอนม.2 ได้รับรางวัลนักเรียนซื่อสัตย์

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เกราดเฉลี่ย 3.85 รางวัลที่ได้รับ หรือกิจกรรมที่เคยทำา เป็น staff คุมกองเชียร์สีนำ้าเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันแบดมินตันของ โรงเรียน


รูปภาพต่างๆ ภาพกิจกรรมต่างๆที่ประทับใจ


เพือ ่ นๆจัดงานวันเกิดให้”แบบจัดเต็ม”

ภาพกิจกรรมต่างๆที่ประทับใจ


ทัศนศึกษา ม.6 ภาพกิจกรรมต่างๆที่ประทับใจ


ชมรมอะนิเมชัน ่ อาร์ท

เรียนเยอะ...เหนื่อยจุงเบย..zzz..


ผลงานต่างๆ โปรเจ็กต์ Animation (เครื่องบิน)


เป็นโปรเจกต์ที่นำาเอาความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนไปแล้วใน เรื่องการทำาภาพเครื่องไหว การใส่กล้อง การจัดแสง และการ ทำาพื้นผิว จนได้ออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้

โปรเจ็กต์กานำ้าตกบันได


นำาความรู้เรื่องการจัดแสงเงาในหลายๆรูปแบบและการ จัดกล้อง มาผนวกกับการทำา Animation

ผลงานดัดแปลง Model มาทำาเป็นภาพเคลื่อนไหว


โลโก้ ACT

โลโก้ Transformers

การจัดแสงและ model ให้เข้ากับฉาก


ผลงานเหล่านี้ใช้เทคนิคการจัดแสงและใช้รูปภาพมาทำา เป็นฉากหลัง เพื่อให้ดูสะดุดตา ยกเว้นเพียงภาพโคมไฟด้าน ล่าง ที่ใช้เทคนิคการตกกระทบ (Reflection) เข้าไปด้วย เพื่อ ให้พื้นผิวดูมีความใสและมัน เพิ่มความสมจริง


ขอบคุณ ครับ!

ชุติพนธ์ อยู่มั่นคง 56123311054  

ประวัติส่วนตัว

Advertisement