Page 1

FLÄKT WOODS - PRIHODNOST PREZRAČEVANJA Varčevanje energije pri prezračevanju zgradb

nergetika konomija kologija z opremo Fläkt Woods.


Kyotski protokol zavezuje države Evropske unije k sprejetju ukrepov za zmanjšanje porabe energije. Direktiva predvideva 22 % zmanjšanje porabe energije v poslovnih in stanovanjskih objektih do konca leta 2010.

Krivci za 40 % celotne količine porabe energije v EU so 160 milijonov poslovnih in stanovanjskih objektov, ki ustvarijo 40 % vseh emisij toplogrednih plinov kot je CO2. Delež porabljene energije in emisij vseskozi narašča. Zato je Komisija Evropske Unije izdala direktivo o učinkoviti rabi energije v zgradbah »The energy performance of building directive« (EPBD). Direktiva je v veljavi od začetka leta 2003.

Na podlagi direktive so bili v članicah EU izdani posamezni zakonski akti in terminski plani za zmanjševanje porabe energije, ne da bi ogrozili bivalne pogoje, kvaliteto zraka in funkcionalnost poslovnih ter stanovanjskih objektov.

Direktiva (EPBD) - Direktiva je bila izdana s strani komisije Evropske Unije. - Direktiva je v veljavi od leta 2003. - Zmanjšanje porabe energije za 22 % do leta 2010. - Direktiva velja za stanovanjske in poslovne objekte.


Kot odgovor direktivi (EPBD) je podjetje Fläkt Woods ustvarilo koncept, kot najboljšo možnost za dosego optimalnih rezultatov. Visoko zmogljive komponente so nujne za doseganje dobrih parametrov. Zaradi dolgoletne tradicije na področju prezračevanja tudi partnerji in uporabniki sistemov Fläkt Woods od nas pričakujejo le najboljše. Strategija predvideva načrtovanje sistema skupaj s posameznimi sklopi oziroma komponentami tega sistema. Le tako lahko dosežemo učinkovit, energetsko varčen in do okolja prijazen sistem. Družba Fläkt Woods razvija, načrtuje in proizvaja vse komponente s katerimi lahko ustvarimo takšen sistem.

nergetika konomija kologija z opremo Fläkt Woods.


Problem: PORABA ENERGIJE V ZGRADBAH V našem življenju preživimo 80 % časa v prostorih, zato so klimatski pogoji v poslovno stanovanjskih objektih vse pomembnejši. Pri doseganju ustreznih oziroma želenih klimatskih pogojev za naše bivalno ugodje porabljamo ogromne količine energije za to, da vzdržujemo želeno temperaturo in kvaliteto notranjega zraka. Za potrebe prezračevanja porabimo 30 % energije, za potrebe ogrevanja

30 % in za hlajenje 30 % energije. Zadnjih 10 % porabimo za razsvetljavo in tehnične instalacije. Ker prezračevanje predstavlja tretjinski delež porabljene energije in zato, ker s procesom prezračevanja vplivamo tako na ogrevanje kot na hlajenje, vplivamo s procesom prezračevanja na polovico celotne porabljene energije.

TEHNIČNE INŠTALACIJE 10 % OGREVANJE 30 % HLAJENJE 30 %

PREZRAČEVANJE 30 %


Rešitev: ENERGETSKO UČINKOVIT PROCES Manjšo porabe energije lahko dosežemo na več načinov: Preprečevanje nesmotrne rabe energije

za prezračevanje. Za ogrevanje stavbe pri nižjih temperaturah, pa potrebujemo manjšo količino volumskega toka. Običajne naprave na trgu uporabljajo regulacije za konstanten pretok zraka. Naša rešitev je variabilna karakteristika pretoka zraka (VAV-regulacija pretoka).

Za začetek je potrebno preučiti proces in ugotoviti odstopanje od dejanskega stanja. Dober primer v praksi je sistem prezračevanja objektov, kot so konferenčni prostori ali gostinski lokali. Sistem prezračevanja je v zgoraj navedenih prostorih dimenzioniran glede na maksimalno zasedenost prostorov in ne na dejansko, čeprav so prostori maksimalno zasedeni le krajši čas obratovanja. Naša rešitev je nadzor pogojev prezračevanja (DCV), ki upošteva dejansko obremenitev zasedenosti objekta.

Zmanjševanje

Ponovna uporaba zavržene energije

Z uporabo kompaktnih in inteligentnih sistemov dosežemo zmanjševanje porabljene energije. Kombinacija hladilnih gred, hladilnikov vode ter naprave Econet, zmanjšamo količino hladilne tekočine, zmanjšamo dimenzije povezovalnih cevovodov, posledično pa so obtočne črpalke manjših dimenzij. V posameznih primerih lahko zmanjšamo velikost hladilnika tudi za 50 %.

Zavrženo energijo ponovno uporabimo pri gretju in hlajenju. Turboterm je naš proizvod z izkoristkom rekuperacije preko 85 %.

Inteligentno načrtovanje Različne situacije zahtevajo različne pristope pri načrtovanju naprave. Hlajenje pri visokih zunanjih temperaturah zahteva ogromne volumske toke zraka

Življenjski stroški naprave ENERGIJA INVESTICIJA VZDRŽEVANJE

85 % 10 % 5%

STROŠKI

Življenjske stroške naprave sestavljajo stroški porabljene energije, stroški vzdrževanja in stroški investicije. V diagramu so prikazani posamezni deleži stroškov. Razvidno je, da investicija v napravo predstavlja zgolj 10 % delež. Zato je odločilnega pomena, da za smotrno rabo energije izberemo napravo sestavljeno iz boljših komponent in naprednega nadzora procesa, saj s tem ukrepom zmanjšamo stroške porabljene energije, ki predstavljajo 85 % delež v vsej dobi obratovanja.

VARČEVANJE

ČAS


INTEGRIRANE PREDNOSTI Econet Econet je integrirana naprava v procesu prezračevanja. Naprava ima funkcijo hlajenja, ogrevanja in rekuperacije. Zaradi izboljšane rekuperacije toplote in hlajenja, so volumski pretoki zraka lahko manjši za 40 %.

Hladilni agregati Velik izbor hladilnih agregatov nam omogoča natančno dimenzioniranje in pravilen izbor le tega.

Prezračevanje z nadzorom pogojev Prezračevanje z nadzorom pogojev je sistem, ki zagotavlja parametre prezračevalnega procesa, ki so potrebni glede na trenutno obremenjenost, oziroma zasedenost prezračevanega objekta. Izboljšuje kvaliteto zraka v prostoru in zmanjšuje ventilacijske izgube zaradi nezasedenosti objekta. Izkušnje na terenu kažejo, da je zasedenost objekta v povprečju 40 % manjša od maksimalno predvidene. Zato so prihranki, ki jih nudi sistem za dejansko kontrolo prezračevanja od 10 % do 30 %.

PORABA ENERGIJE

Poraba energije - transport zraka

Variabilni ventilatorji

Konstantni pretok zraka

Variabilni pretok zraka

Prezračevanje z nadzorom pogojev

S funkcijo variabilnega zračnega pretoka dosegamo odlične klimatske pogoje v stavbah, pri tem pa porabimo manj energije. Fläkt Woods Centriflow ventilator je načrtovan, da dinamično zagotavlja pravo količino zraka v odvisnosti od potreb objekta katerega prezračujemo. S pomočjo frekvenčnih inverterjev, se pri zmanjšanju pretoka za 50 %, za 80 % zmanjša električna poraba ventilatorjev


Hladilne grede Hladilne grede zagotavljajo konstantno in komfortno okolje brez uporabe potratnih ventilatorjev, potrebnih za vpih zraka. S sistemom hladilnih gred zrak v prostoru hladimo s hladno vodo. S hladilnimi gredami pokrivamo 75 % delež skupne hladilne kapacitete objekta. Tako energetske izgube zmanjšamo z uporabo manjše prezračevalne enote, za razvod prezračevanja pa potrebujemo manjšo kanalsko mrežo. Prav tako se znatno zmanjša obremenitev s hrupom.

Regulacija pretoka zraka V sistemu z vgrajeno regulacijo pretoka zraka (VAV- variable air volume) zagotavljamo dejansko potrebne količine (pretoki, hlajenje), ki so potrebne glede na dejansko zasedenost in potrebe prezračevanega objekta.

Integriran procesni nadzor Strategija za dosego maksimalne kvalitete zraka v prostoru pri minimalni porabi energije je integrirana procesni nadzor, ki omogoča dejanski nadzor prezračevanja. Omogoča sprotno spremljanje in vzorčenje parametrov glede na prezračevani objekt in spreminja proces v energijsko učinkovitejšega. To so posamezne komponente v prezračevanju, s katerimi lahko neposredno vplivamo na varčevanje energije. Vsekakor pa se moramo zavedati specifičnih zahtev, katerim moramo zadostiti s posameznim prezračevalnim sistemom.


FLÄKT WOODS - Zrak za življenje

nergetika konomija kologija z opremo Fläkt Woods.

ZASTOPA, PRODAJA in SERVISIRA

OMEGA AIR d. o. o. Ljubljana Cesta Dolomitskega odreda 10 1000 Ljubljana, Slovenija tel.: +386 (0)1 200 68 00 fax.: +386 (0)1 200 68 50 e-pošta: info@omega-air.si www.omega-air.si

FLÄKT WOODS - PRIHODNOST PREZRAČEVANJA - Varčevanje energije pri prezračevanju zgradb  

FLÄKT WOODS - PRIHODNOST PREZRAČEVANJA Varčevanje energije pri prezračevanju zgradb

Advertisement