Page 1

)YHZPS(IYPS

Ser mãe é maravilhoso


^^^SILSJVTIY

Cada mãe é uma força inesgotável, um sorriso radiante e um amor infinito. ;LZ[LPU]P[YVLTLWPKLYTLO\THUHYLJVUZ[P[\xKHYLHSPaHKVJVTVZH[P]VZKL)PVZPSxJPV;LJOUVSVNPLUV3HIVYH[}YPV,_Z`TVS4UHJV


:LSLsqVKLWYLZLU[LZ

feliz dia das mรฃes

_Rosto radiante. _Atua na renovaรงรฃo celular. _Sem agredir a pele.

5L\]P]L:0*YLTL-HJPHS9LUV]HKVYL(WLYMLPsVHKVYHTWT *VU[HJVTH[LJUVSVNPH)PVZPSxJPV;LJOUVSVNPL\THM\ZqVLU[YLTVStJ\SHZ KLZPSxJPVLmJPKVOPHS\YUPJVLZZLUJPHPZWHYHHQ\KHYHKPUHTPaHYVWYVJLZZV KLYLUV]HsqVJLS\SHYKHLWPKLYTLLKLP_mSHYHKPHU[L TS *}K 9 W[Z

+L)YPUKL

)VSZH7Yv[n7VY[LY UHJVTWYHKL5L\]P]L:0 +PTLUZยLZ!JT?JT +LZJYPsqVL7YLsV0UKP]PK\HSKV)YPUKL )VSZH7Yv[n7VY[LY*}K 9 
3)LSHSPHKH nJPvUJPH

6WYVISLTH!HNSPJHsqV Com o passar do tempo, as fibras de colรกgeno, responsรกveis pela firmeza da pele, se degradam ao se unirem com os aรงรบcares. ร‰ um processo natural, conhecido como glicaรงรฃo, que acelera a apariรงรฃo dos sinais da idade.

;\KVWHYHZ\HWLSL :\HM}YT\SHVMLYLJL YLQ\]LULZJPTLU[V ร„YTLaHLSHZ[PJPKHKL LOPKYH[HsqVPU[LUZH WHYH\TYVZ[V YHKPHU[LLS\TPUVZV

(UV]PKHKL!+LNSPJoNL Tecnologia exclusiva de Concentrรฉ Total composta por ativos que ajudam a reverter o dano acumulado pela glicaรงรฃo sobre as fibras de colรกgeno da epiderme.

^^^SILSJVTIY

9LZ\S[HKVZJVTWYV]HKVZHW}ZZLTHUHZKL\ZVAnti-idade global

*VUJLU[Yt;V[HS*YLTL.SVIHS WHYH9VZ[V<Tย‚UPJV[YH[HTLU[V JVZTt[PJVWHYHH[LU\HYVZ WYPUJPWHPZZPUHPZKHPKHKL N*}K 9 W[Z

98% 95%

THPVY OPKYH[HsqV

THPVYMPYTLaH

87% 98%

TLUVZY\NHZUH mYLHUHZVSHIPHS

THPVY S\TPUVZPKHKL

7VYJLU[HNLUZKLT\SOLYLZX\LWLYJLILYHTLZZLZYLZ\S[HKVZLT H\[VH]HSPHsqVKLLMPJmJPHLZ\WLY]PZqVKLYTH[VS}NPJHLT\T\UP]LYZVKL T\SOLYLZJVTPKHKLZLU[YLLHUVZX\LWHY[PJPWHYHTKV[LZ[LYLHSPaHKV WLSV3HIVYH[}YPVZ(SSLYNPZH)YHZPS


A beleza de uma mรฃe รฉ incomparรกvel. ร‰ inspiradora. Quando ela sorri, tudo se ilumina.

;L_[\YHZLZZLUJPHPZ 3PTWHKVY!SPTWH KLSPJHKHTLU[L ;UPJV!MLJOHVZ WVYVZLSPTPUH YLZxK\VZLVMLYLJL ]P[HSPKHKLnWLSL

:LSLsqVKLWYLZLU[LZ

feliz dia das mรฃes 2P[*VUJLU[Yt;V[HS +L9 

7VY9 

 W[Z 0UJS\PSPTWHKVYL[UPJV,ZZLU[PHS LKPsqVLZWLJPHSKLTSJHKH\T" LZJVSOLY[PWVKLWLSL*VUJLU[Yt ;V[HSLKPsqVLZWLJPHSKLNL ULJLZZHPYL7LYSt 7LSLUVYTHSHVSLVZH*}K 7LSLUVYTHSHZLJH*}K 

+LZJYPsqVL7YLsV0UKP]PK\HSWVY7YVK\[VX\LJVTWยLV2P[ 5VYTHSH:LJH3VsqVKL3PTWLaH/PKYH[HU[L:\H]PaHU[LTS*}K9 W[Z3VsqV;UPJH/PKYH[HU[L:\H]PaHU[LTS *}K9 W[Z5VYTHSH6SLVZH*YLTLKL3PTWLaH,ZMVSPHU[L,X\PSPIYHU[LTS*}K9 W[Z3VsqV;UPJH (KZ[YPUNLU[L,X\PSPIYHKVYHTS*}K9 W[Z*VUJLU[Yt;V[HS*YLTL.SVIHSWHYH9VZ[VN*}K9 W[Z 5LJLZZHPYL7LYSt*}K 9 
^^^SILSJVTIY

Quando uma m찾e oferece amor, recebe mais amor e milh천es de sorrisos.
2P[/`KYH*HSTL +L9 7VY9 W[Z 0UJS\PSPTWHKVYL[UPJV,ZZLU[PHS LKPsqVLZWLJPHSKLTS"LZJVSOLY [PWVKLWLSL/`KYH*HSTL-HJPHS -7:LKPsqVLZWLJPHSKLTSL ULJLZZHPYL7LYSt.

:LSLsqVKLWYLZLU[LZ

feliz dia das mães

7LSLUVYTHSHVSLVZH *}K 7LSLUVYTHSHZLJH *}K 9VZ[VPTWLJm]LS *\PKHKVWHYHV JVU[VYUVKVZVSOVZ 3PTWHKVY!LSPTPUH YLZxK\VZ;UPJV! MLJOHVZWVYVZL WYVWVYJPVUH ]P[HSPKHKLnWLSL

+LZJYPsqVL7YLsV0UKP]PK\HSWVY7YVK\[VX\LJVTWLV2P[ 5VYTHSH:LJH3VsqVKL3PTWLaH/PKYH[HU[L:\H]PaHU[LTS*}K9 W[Z3VsqV;UPJH/PKYH[HU[L:\H]PaHU[LTS*}K 9 W[Z5VYTHSH6SLVZH*YLTLKL3PTWLaH,ZMVSPHU[L,X\PSPIYHU[LTS*}K9 W[Z3VsqV;UPJH(KZ[YPUNLU[L ,X\PSPIYHKVYHTS*}K9 W[Z/`KYH*HSTL3VsqV-HJPHS/PKYH[HsqV0U[LUZP]H-7:TS*}K9 W[Z 5LJLZZHPYL7LYSt*}K 9 
Ao seu lado nรฃo hรก medo nem perigo. Mรฃe, a verdadeira heroรญna da infรขncia.

2P[ :WtJPHSPZ[ +L9 7VY9 W[Z 0UJS\P3VsqV 4PUPTPaHKVYH KL 7VYVZTSL 4mZJHYH ,ZMVSPHU[LNV\4mZJHYH ;YPWSH /PKYH[HsqVN

^^^SILSJVTIY

4mZJHYH,ZMVSPHU[L*}K 4mZJHYH;YPWSH/PKYH[HsqV*}K +L IYPUKL\TH:HJVSHWHYH7YLZLU[L UHJVTWYHKV2P[:WtJPHSPZ[ +LZJYPsqV L 7YLsV 0UKP]PK\HS WVY 7YVK\[V X\L JVTWยL V 2P[ ,ZZLU[PHS 7\YPMPHU[ 4mZJHYH-HJPHS,ZMVSPHU[L N*}K 9 W[Z ,ZZLU[PHS 7\YPMPHU[ 4mZJHYH-HJPHS;YPWSH/PKYH[HsqVN *}K 9 W[Z 7VYL :WtJPHSPZ[L 3VsqV-HJPHS0U[LUZP]H4PUPTPaHKVYHKL7VYVZ TS*}K 9 W[Z


:LSLsqV KL WYLZLU[LZ

feliz dia das mães

2P[ <= +tMLUZL +L9 7VY9 W[Z 0UJS\P<= +tMLUZL TSL3VsqV +LTHX\PSHU[L /PKYH[HU[L WHYH 9VZ[V L ÍYLH KL *VU[VYUV KVZ 6SOVZ TS *}K +L IYPUKL\TH:HJVSHWHYH7YLZLU[LUH JVTWYHKV2P[<=+tMLUZL +LZJYPsqV L 7YLsV 0UKP]PK\HS WVY 7YVK\[V X\L JVTWL V 2P[ <= +tMLUZL 7YV[L[VY-HJPHS+PmYPVUqV6SLVZV3VsqV-7: TS*}K 9 W[Z ,ZZLU[PHS 3VsqV+LTHX\PSHU[L/PKYH[HU[LWHYH9VZ[VLÍYLHKL*VU[VYUVKVZ6SOVZ TS*}K 9 W[Z


Carinhosa, cativante, deslumbrante... As mĂŁes tĂŞm as melhores qualidades da mulher.

(UHUH 1\ZZ *}K 

9VZL *LYPJL *}K 

^^^SILSJVTIY

.YHWL 3\TPuYL *}K 2P[+LS`Y

7VY9 

+L9 W[Z ,H\KL7HYM\T7V\Y-LTTL7LYM\TL +LS`YTSL)YPSOV3HIPHS+LSPJPVZV -7:TS +LIYPUKL\TH:HJVSHWHYH7YLZLU[LUH JVTWYHKL\T2P[+LS`Y

7HYHJVTWYHYLZ[LZWYVK\[VZPUKP]PK\HSTLU[L]LY+LS`YTSUHWmNLV)YPSOV3HIPHS +LSPJPVZVTSUHWmN


+LZJYPsqVL7YLsV0UKP]PK\HSKV)YPUKLLWVY7YVK\[VX\LJVTWLV2P[ )HZL,MLP[V7LSL5H[\YHS;L_[\YH4V\ZZL-7:]LYWmN 7}*VTWHJ[V4H[L]LYWmN5LJLZZHPYL,SLNHUJL*}K 9 

:LSLsqVKLWYLZLU[LZ

feliz dia das mães 2P[)HZL7}+L9 

7VY9 

W[Z 0UJS\P)HZL4PULYHSN"LZJVSOLY [VTL7}4H[LN"LZJVSOLY[VT. +LIYPUKLULJLZZHPYL,SLNHUJLUH JVTWYHKV2P[)HZL7} )

(

(7}4H[L]LUKH7HJR

))HZL4PULYHS]LUKH7HJR

*SHPYL

*SHPYL

*SHPYL

*SHPYL

4LKP\T

*SHPYL

4LKP\T

*SHPYL

4LKP\T

4LKP\T

6IZJ\YL

4LKP\T

4LKP\T

6IZJ\YL

6IZJ\YL
Nada ĂŠ mais aconchegante que seu toque. Com seu carinho, uma mĂŁe pode melhorar tudo. 9VZL *YPZ[HSSPU *}K 

9V\NL -YHTIVPZL *}K 

=PU :WSLUKPKL *}K 

^^^SILSJVTIY

-\JZOPH *}K 

2P[<]H*OHYKVUUH` +L9 7VY9 W[Z+LIYPUKL:HJVSHWHYH7YLZLU[LUH JVTWYHKL\T2P[<]H*OHYKVUUH`

0UJS\P<]H*OHYKVUUH`*YLTL/PKYH[HU[L 0U[LUZP]VWHYH4qVZTSL =LYUPZ;LUKHUJLTS"LZJVSOLY[VT


+LZJYPsqVL7YLsV0UKP]PK\HSWVY7YVK\[VX\LJVTWL V2P[=LYUPZ;LUKHUJL,ZTHS[L3VUNH+\YHsqVL)YPSOV WHYH<UOHZTS"]LYWmN ÔSLVKL(TvUKVHZ*YLTL /PKYH[HU[L0U[LUZP]VWHYH4qVZTS*}K 9 W[Z<]H*OHYKVUUH`*YLTL/PKYH[HU[LL9LMYLZJHU[L WHYH4qVZTS*}K9 W[Z

:LSLsqVKLWYLZLU[LZ

feliz dia das mães

-\JZOPH *}K 

9V\NL -YHTIVPZL *}K 

=PU :WSLUKPKL *}K 

9VZL *YPZ[HSSPU *}K 

2P[(TvUKVHZ +L9 7VY9 W[Z

0UJS\PÔSLVKL(TvUKVHZ*YLTL/PKYH[HU[L 0U[LUZP]VWHYH4qVZTSL =LYUPZ;LUKHUJLTS"LZJVSOLY[VT +LIYPUKL:HJVSHWHYH7YLZLU[LUH JVTWYHKL\T2P[(TvUKVHZ
Para L'Bel sua pele ĂŠ o mais importante Nossos produtos sĂŁo seguros: realizamos diversos testes dermatolĂłgicos, clĂ­nicos e hipoalergĂŞnicos. Cumprimos os requerimentos da Food and Drug Administration (FDA), um dos ĂłrgĂŁos reguladores mais exigentes do mundo. +LYTH[VSVNPJHTLU[L ;LZ[HKV

+LSRDOHUJrQLFR

Contamos com a melhor equipe para você Nossa experiência Ê inestimåvel: aproximadamente 8.000 profissionais se encarregaram da criação de nossa linha de produtos nesses 20 anos de história. Desenvolvemos nossas fórmulas com o apoio de reconhecidos laboratórios internacionais.

^^^SILSJVTIY

Para L'Bel os resultados importamA criação de cada composto pode levar atÊ 5 anos, processo que assegura a qualidade de nossas fórmulas de tratamento cosmÊtico facial e corporal, para que proporcionem resultados visíveis.


 ),4,:;(9 7,9-<4,:

/64,5:

 *69

 7,3,

A beleza da mulher merece ser celebrada todos os dias.

L'Bel Responde Respondemos todas as suas perguntas sobre beleza. Escreva e comunique-se conosco atravĂŠs de nossa pĂĄgina web: www.lbel.com.br

Por que Ê importante manter uma rotina de cuidado da pele? A pele requer um cuidado diårio e que respeite todas as suas peculiaridades para que o tratamento cosmÊtico seja eficaz. Uma rotina correta começa com a limpeza e a tonificação, cuidados que permitem à sua pele aproveitar melhor os benefícios e os resultados do tratamento cosmÊtico a longo prazo. AlÊm disso, Ê importante incluir na sua rotina håbitos saudåveis como exercitar-se, beber ågua e descansar.
6SLVZH *VU[YVSHTV IYPSOVLVL_JLZZV KLVSLVZPKHKL 4H[PMPJHTHWLSL

^^^SILSJVTIY

(Começar bem Ê essencial

Limpeza facial com limpador e tĂ´nico Essential, o inĂ­cio que sua pele precisa para respirar pureza.

)

,ZW\TH7\YPMPJHKVYH KL3PTWLaH (TS*}K TS*}K 3VsqV;UPJHKL*VU[YVSL KV)YPSOV )TS*}K TS*}K


3PTWHKVYLZTS 9 J\W[Z

;UPJVZTS 9 J\W[Z

3PTWHKVYLZ TS 9 J\W[Z

;UPJVZ TS 9 J\W[Z

*

5VYTHSHVSLVZH ,X\PSPIYHTVUx]LS KLVSLVZPKHKLUH aVUH;,ZMVSPHsqV SL]LLHsqV HKZ[YPUNLU[L

+

,

7,3,

5VYTHSHZLJH 3L]L\TLJ[HsqV WHYHJVU[YVSHYV YLZZLJHTLU[VL HYPNPKLaKHWLSL

-

Sabemos que um bom princípio pode trazer resultados mais eficazes. Por isso, oferecemos produtos adequados ao seu tipo de pele, o início ideal para obter uma melhor absorção dos tratamentos cosmÊticos seguintes.

3VsqVKL3PTWLaH/PKYH[HU[L :\H]PaHU[L *TS*}K TS*}K 

*YLTLKL3PTWLaH,ZMVSPHU[L ,X\PSPIYHU[L ,TS*}K

3VsqV;UPJH/PKYH[HU[L :\H]PaHU[L +TS*}K TS*}K 

3VsqV;UPJH(KZ[YPUNLU[L ,X\PSPIYHKVYH -TS*}K TS*}K 

TS*}K 


^^^SILSJVTIY 

Celebrar os anos é um privilégio O importante é você se sentir bem em qualquer idade. Encontre com L'Bel o tratamento cosmético ideal para cuidar da beleza da sua pele em cada etapa da sua vida.


30 4HPZ ]P[HSPKHKL 9LNYLZZPVU t V WYPTLPYV J\PKHKV PU[LNYHS WHYH Z\H WLSL! WYV[LNL Z\H Q\]LU[\KL THU[LUKVH YHKPHU[L

7,3,

anos

40 anos

(WLUHZ KLZMY\[L :\WYtTHJPL 5? VMLYLJL \TH UV]H ILSLaH n Z\H WLSL! J\PKH KH Z\H ÄYTLaHLLSHZ[PJPKHKL WHYH ]VJv KLZMY\[mSH JHKH KPH THPZ

50 anos

4HPZ ZH[PZMHsqV 9LUV]oUJL HQ\KH H MVY[HSLJLY Z\H WLSL WHYH L]P[HY X\L ZL [VYUL MYmNPS 


Lindo dia, pele. Cada manhã é um despertar para o cuidado contra os sinais da idade.

30 anos

Dia

F([LU\HHHWHYvUJPH KHZWYPTLPYHZY\NHZ F-VY[HSLJLHZKLMLZHZ UH[\YHPZKHWLSL F/PKYH[H

40 anos

Dia

F-PYTLaHLLSHZ[PJPKHKL F(Q\KHHH[LU\HY HZY\NHZ F/PKYH[HsqV


3»)LSHSPHKH nJPvUJPH

7VYX\L\T[YH[HTLU[V JVZTt[PJVWHYHJHKHPKHKL&

7,3,

50

F-VY[HSLJLHWLSL F(\_PSPHHTPUPTPaHYHZY\NHZ F/PKYH[HWYVNYLZZP]HTLU[L

anos

+L)YPUKL Dia
Seu olhar importa ^^^SILSJVTIY

Cuide da pele do contorno dos olhos com L'Bel.30 anos

(9LNYLZZPVU@L\_ (Q\KHHH[LU\HYHZ WYPTLPYHZSPUOHZLH HWHYvUJPHZKLVSOLPYHZ

40

50

):\WYtTHJPL5?@L\_ (sqVHU[PYY\NHZLLMLP[V SPM[WHYHL]P[HYHWLYKH KLMPYTLaH

*9LUV]oUJL@L\_ ,MLP[VHU[PX\LKHKL WmSWLIYHZLHsqVJVU[YH HZY\NHZHJLU[\HKHZ

anos

anos


(9LNYLZZPVU@L\_*YLTLWHYH HÍYLHKL*VU[VYUVKVZ6SOVZ JVU[YHVZ7YPTLPYVZ:PUHPZKH0KHKL 7YVWVYJPVUHOPKYH[HsqVL[VUPJPKHKL nWLSL N*}K9 W[Z

*9LUV]oUJL@L\_*YLTL ,MLP[V9LWHYHKVY-VY[HSLJLKVY L9LUV]HKVY0U[LUZP]VÍYLHKV *VU[VYUVKVZ6SOVZ9LWHYHL MVY[HSLJLHWLSLTLSOVYHUKV Z\HMPYTLaH N*}K 9 W[Z

7,3,

):\WYtTHJPL5?@L\_*YLTL 9LUV]HKVYWHYHÍYLHKV*VU[VYUV KVZ6SOVZ(Q\KHHH[LU\HYH HWHYvUJPHKLIVSZHZLVSOLPYHZ N*}K9 W[Z

(

*

)
Linda noite, pele. Um cuidado especial à noite e um cuidado específico para pescoço e colo.

(VZ 7YVWVYJPVUH LMLP[V HU[PMHKPNH UH WLSLLOPKYH[HsqV YLWHYHKVYH

(VZ (Q\KHHYLMVYsHY VWYVJLZZVKL YLNLULYHsqVKHWLSL LHWYV[LNLYHZÄIYHZ YLZWVUZm]LPZWVY Z\HÄYTLaH

+

(VZ -VY[HSLJLHWLSL KLIPSP[HKHLH\_PSPHH TPUPTPaHYHZY\NHZ 7LZJVsVLJVSV /PKYH[HLÄYTH TLSOVYHUKVH[L_[\YH KHWLSLULZ[HZmYLHZ

(

*

^^^SILSJVTIY

)Noite

(9LNYLZZPVU *VUJLU[Yt5\P[ N*}K 9 W[Z

Noite

):\WYtTHJPL5?5\P[ TS*}K 9 W[Z

Noite

*9LUV]oUJL5\P[ *YLTL5V[\YUV,MLP[V 9LWHYHKVY-VY[HSLJLKVYL 9LUV]HKVY N*}K 9 W[Z

Pescoço e colo

+9LUV]oUJL+tJVSSL[HNL *YLTL,MLP[V9LWHYHKVY -VY[HSLJLKVYL9LUV]HKVY 0U[LUZP]VWHYH7LZJVsVL *VSVHTWT TS*}K 9 W[Z


Rotina Expert

+PH

7HZZV

7HZZV

,ZJVSOHKLHJVYKV JVTZL\[PWVKLWLSL

,ZJVSOHZ\HSPUOHKL[YH[HTLU[VJVZTt[PJVKLHJVYKVJVTZ\H PKHKLLULJLZZPKHKL

Hidratar

Todas as idades

/`KYH*HSTL 7\YHOPKYH[HsqV _Desidratação. _Ressecamento. _Estiramento.

2 em 1 Todo tipo de pele, inclusive pele sensível.

Com FPS

30 anos

Pele Sensível

Pele Sensível

Rosto

Olhos

9LNYLZZPVU 7YPTLPYVZZPUHPZ KHPKHKL _Desidratação. _Linhas de expressão. Normal a Oleosa Normal a Seca

40

anos

Limpador

Tônico

_Pele Normal a Oleosa _Pele Oleosa _Pele Normal a Seca

50

anos

Todas as Idades

7,3,

Limpar

5VP[L

:\WYtTHJPL5? :PUHPZL]PKLU[LZ KHPKHKL _Desidratação. _Rugas. _Flacidez.

Olhos

Normal a Oleosa Normal a Seca

9LUV]oUJL :PUHPZH]HUsHKVZ KHPKHKL _Desidratação. _Pele fina e frágil. _Rugas acentuadas. _Flacidez.

Olhos

Pescoço e colo

Olhos Utilize o tratamento cosmético de olhos de acordo com sua idade.

*VUJLU[Yt;V[HS (U[PPKHKLNSVIHS _Combate os principais sinais da idade na pele.

7YVK\[VZ*VTWSLTLU[HYLZ

Essential Demaquilantes

UV Défense 365 Protetor FPS 50

Essential Purifiant Máscaras Faciais

Pore Spécialiste Loção
Essential, duas texturas que retiram facilmente até a maquiagem mais difícil.

*YLTLNLS 9L[PYHLÄJHaTLU[LH THX\PHNLTLUX\HU[V WYVWVYJPVUHZ\H]PKHKL LTHJPLanWLSL

)PMmZPJV *VTK\HZ[L_[\YHZ!VSLVZH X\LYL[PYHHTHX\PHNLT nWYV]HK‘mN\HZLTPYYP[HYH WLSLLHX\VZHX\LSP]YH HWLSLKLPTW\YLaHZ

^^^SILSJVTIY

)(

*

(+LTHX\PSHU[L9LMYLZJHU[LWHYHÍYLHKV 3VsqV+LTHX\PSHU[L/PKYH[HU[LWHYH9VZ[VLÍYLH *VU[VYUVKVZ6SOVZLWHYHV9VZ[VLT*YLTL.LS KL*VU[VYUVKVZ6SOVZ N )TS*}K9 W[Z 7YVK\[VPUKPZWVUx]LS *TS*}K 9 W[Z


Sempre ĂŠ hora de hidratar 7,3,

Hydra Calme a qualquer momento do dia, do ano ou da vida.

_Hidratação imediata. _Para todas as idades. _Måximo conforto.

+

Sem FPS

+/`KYH*HSTL*YLTL.LS-HJPHS/PKYH[HsqV 0U[LUZP]H;L_[\YHZ\H]LWHYHKPHV\UVP[L N*}K9 W[Z

,

Com FPS 15

,/`KYH*HSTL3VsqV-HJPHS/PKYH[HsqV 0U[LUZP]H-7:;L_[\YHSL]LJVTWYV[LsqVZVSHY WHYHKPH TS*}K9 W[Z
Hydra Calme para pele sensível*: hidratação, bem-estar e conforto.

5qV*VTLKVNvUPJV UqVVIZ[Y\PVZWVYVZ

^^^SILSJVTIY

Olhos

(*YLTL/PKYH[HU[LWHYHV *VU[VYUVKVZ6SOVZ TS*}K9 W[Z

Rosto

)*YLTL/PKYH[HU[L-HJPHS+PH L5VP[L TS*}K9 W[Z

 7LSLZLUZx]LSKLVYPNLTUqVHStYNPJH

(

)


2 em 1

_Prรกtica e refrescante. _Dispensa enxรกgue. _Ideal para todos os tipos de pele, inclusive sensรญveis.

7,3,

Loรงรฃo Micelar Hydra Calme limpa e tonifica ao mesmo tempo.

5qV*VTLKVNvUPJV UqVVIZ[Y\PVZWVYVZ

3VsqV4PJLSHY;UPJHKL3PTWLaH-HJPHS รN\HW\YPMPJHKVYHJVTTVStJ\SHZLTMVYTHKL TPJLSHZ X\LYLJVSOLT PTW\YLaHZLWHY[xJ\SHZVSLVZHZUHWLSL+PZWLUZHLU_mN\L TS*}K 9 9 W[Z
Tratamentos Cosméticos Temporais

*VTHS[HJVUJLU[YHsqVLYLZ\S[HKVZHPUKH TLSOVYLZLTHPZYmWPKVZ _Alternativa à Rotina Expert. _Para todas as idades e todos os tipos de pele. _Uso recomendado por 2 meses. +PH

5VP[L

:6:9\NHZ 7HZZV

Limpador

7HZZV

*VSSHNLULZZL

Tônico

_Pele Normal a Oleosa _Pele Oleosa _Pele Normal a Seca

Rosto*

Intensivo

Olhos e Lábios

*Contém propriedades hidratantes.

:6:6WHJPKHKL 7HZZV

7HZZV

^^^SILSJVTIY

5L\]P]L :0Limpador

Tônico

_Pele Normal a Oleosa _Pele Oleosa _Pele Normal a Seca

*Contém propriedades hidratantes. Nota: É recomendável combinar este tratamento cosmético com um protetor diário com FPS, como UV Défense 365 (ver pág. 29).

Utilize o tratamento cosmético para a área ao redor dos olhos de acordo com sua idade.


7,3,

Dรช ainda mais motivos para sorrir. Collagenesse diminui visivelmente as rugas, deixando a pele mais lisa.

*

(

)

Rosto

(*VSSHNLULZZL?;3VsqV -HJPHS0U[LUZP]HJVT,MLP[VKL 7YLLUJOPTLU[VKL9\NHZHTWT TS*}K9 W[Z

Olhos e lรกbios

)*VSSHNLULZZL?;3VsqVWHYHH รYLHKL*VU[VYUVKVZ6SOVZLKVZ 3mIPVZ,MLP[V7YLLUJOPTLU[V KL9\NHZHTWT TS*}K 9  W[Z

Intensivo

**VSSHNLULZZL3VsqV-HJPHS 0U[LUZP]HJVT+\WSV,MLP[V 7YLLUJOPTLU[VKL9\NHZWT *VTHTWVSHZUVP[LZWHYH LMLP[VPU[LUZP]VLHsqVMVJHSPaHKH TS*}K9 W[Z
^^^SILSJVTIY 

Hidratação sob medida

Hydra Calme, hidratação de acordo ao seu tipo de pele para deixar sua pele mais macia e os abraços ainda mais confortáveis.


9LZ\S[HKVZJVTWYV]HKVZ

100% 24 horas

OPKYH[HsqVPTLKPH[H

KLOPKYH[HsqV JVU[xU\H

7,3,

7VYJLU[HNLTKLH]HSPHKVZX\LHWYLZLU[HYHT LZZLYLZ\S[HKVLTWYV]HPUZ[Y\TLU[HSYLHSPaHKH JVT/`KYH*HSTL7LSL:LJHJVTWLZZVHZ LU[YLLHUVZLJVT/`KYH*HSTL3LP[LJVT T\SOLYLZLU[YLLHUVZWLSV3HIVYH[VYPV (SSLYNPZH)YHZPS KHZH]HSPHKHZHWYLZLU[HYHTLZZLYLZ\S[HKV LTWYV]HYLHSPaHKHJVT/`KYH*HSTL3LP[LWLSV 3HIVYH[VYPV(SSLYNPZH)YHZPSJVTT\SOLYLZLU[YL LHUVZ

* (

Pele normal

Pele seca

/`KYH*HSTL3VsqV*VYWVYHS /PKYH[HU[LJVT;L_[\YHKL3LP[L (TS*}K 9 9 W[Z )

)TS*}K 9 W[Z

/`KYH*HSTL3VsqV*VYWVYHS /PKYH[HsqV0U[LUZP]H7LSL:LJH *TS*}K 9 9 W[Z +

+TS*}K 9 W[Z
Para um corpo que quer resultados

*LSS\[oNL 0U[LUZPM

100%

KL WLZZVHZ JVT TLSOVYHZ ]PZx]LPZ UH WLSL JVT LMLP[V KL JHZJH KL SHYHUQH UVZ NSย‚[LVZ L JV_HZ

^^^SILSJVTIY

()

Preparo da pele

( 7LYMVYTHUJL :HIVUL[L ,ZMVSPHU[L JVT (SNHZ 4HYPUOHZ N *}K 9  W[Z 9LZ\S[HKVZ VI[PKVZ HVZ KPHZ JVT \TH HWSPJHsqV KPmYPH LT WYV]H JSxUPJH JVT T\SOLYLZ HJVTWHUOHKH WVY KLYTH[VSVNPZ[H UV SHIVYH[}YPV *SHPT (YNLU[PUH 7VYJLU[HNLT KL ]VS\U[mYPHZ X\L WLYJLIL\ LZZL YLZ\S[HKV UH ยก ZLTHUH KL \ZV JVT \TH HWSPJHsqV WVY KPH LT WYV]H KL WYVK\[V YLHSPaHKH WVY )LSJVYW JVT T\SOLYLZ KL H HUVZ

Anticelulite

) 7LYMVYTHUJL *LSS\[oNL 0U[LUZPM *YLTL .LS *VYWVYHS ,MLP[V 0U[LUZP]V JVU[YH H (WHYvUJPH KH *LS\SP[L N *}K 9  W[Z


TĂŠcnicas de massagem

8\HKYPZ Realize amplos movimentos circulares.

=LU[YL Com o nĂł dos dedos massageie em cĂ­rculos nos pontos indicados.

7,3,

)YHsVZ Massageie do cotovelo atĂŠ o ombro em pequenos cĂ­rculos.

4HZZHNL

85%

WLYJLILYHT X\L HZ TLKPKHZ KPTPU\xYHT

*

Redução com massagem

7LYMVYTHUJL 4HZZHNL .LS 9LK\[VY *VYWVYHS WHYH 4HZZHNLUZ * TS *}K 9  W[Z + TS *}K 9  W[Z

,

+

+L )YPUKL

7LYMVYTHUJL *LSS\[oNL 0U[LUZPM TS UH JVTWYH KL 7LYMVYTHUJL 4HZZHNL TS

+LZJYPsqV L 7YLsV 0UKP]PK\HS KV )YPUKL , *YLTL .LS *VYWVYHS ,MLP[V 0U[LUZP]V JVU[YH H (WHYvUJPH KH *LS\SP[L N *}K 9  W[Z
1, 2, 3... rosto impecรกvel. A beleza de ser prรกtica e eficaz.

(

^^^SILSJVTIY

Passo 1 - Prepare(.LS9L[L_[\YPaHU[L,MLP[V(WHYvUJPH7LYMLP[H 7YLLUJOL]PZP]LSTLU[LVZWVYVZHILY[VZLHZY\NHZ WYVWVYJPVUHUKV\THHWHYvUJPHSPZHL\UPMVYTL HVYVZ[V TS*}K 9 W[Z 4VKLSVTHX\PHKH!.LS9L[L_[\YPaHU[L,MLP[V(WHYvUJPH7LYMLP[H)HZL KL4HX\PHNLT,MLP[V*SHYLHKVY-7:6IZJ\YL*VYYL[P]V-HJPHS (WHYvUJPH7LYMLP[H6IZJ\YL L+LSPJPV\Z3PW.SVZZ9VZL*LYPJL


Aperfeiรงoe sua pele em 3 passos

<UPMVYTPaL Cubra as imperfeiรงรตes e deixe a pele com um รบnico tom com a base.

*VYYPQH Oculte olheiras com o corretivo.

7,3,

7YLWHYL Alise e suavize a pele com o gel.

6IZJ\YL *}K 

4LKP\T *}K

4LKP\T *}K

*SHPYL *}K

6IZJ\YL *}K 

6IZJ\YL *}K 

*SHPYL *}K 

4LKP\T *}K

*SHPYL *}K

)

*SHPYL *}K

4LKP\T *}K

*

Passo 2 - Uniformize

Passo 3 - Corrija

*SHPYL *}K

6WYVK\[VHWYLZLU[HYLZ\S[HKVZ]PZx]LPZHWLUHZK\YHU[LV\ZV KHTHX\PHNLT

))HZLKL4HX\PHNLT,MLP[V*SHYLHKVY-7: *VIYLPTWLYMLPsยLZLJVTV\ZVJVU[xU\VHQ\KHH H[LU\mSHZ\UPMVYTPaHUKVV[VTKHWLSL N9 W[Z

*SHPYL *}K

4LKP\T *}K

**VYYL[P]V-HJPHS(WHYvUJPH7LYMLP[H *VTLMLP[VYLQ\]LULZJLKVYX\LPS\TPUHHZmYLHZ LZJ\YHZKVJVU[VYUVKVZVSOVZLHZZVTIYHZNLYHKHZ WLSHZY\NHZ TS9 W[Z 


4LKP\T *}K

A base do cuidado

Base Hidratante da L'Bel, para uma pele bonita, uniforme e hidratada.

4LKP\T *}K

^^^SILSJVTIY

6IZJ\YL *}K 

4LKP\T *}K*SHPYL *}K


,ZWLJPHS 7,3,

30

%

 )HZL/PKYH[HU[L(JHIHTLU[V 5H[\YHSWHYH9VZ[V-7: TS

7,3,

dedesc.

+L9 

7VY

9 W[Z

*SHPYL *}K

*SHPYL *}K

*SHPYL *}K

6IZJ\YL *}K 
Mineral

)HZL,MLP[V7LSL5H[\YHS;L_[\YH4V\ZZL-7: (JHIHTLU[VTH[LLZLKVZVN9 W[Z

4LKP\T *}K

*SHPYL *}K

*SHPYL *}K

4LKP\T *}K

6IZJ\YL *}K

Efeito preenchimento*

)HZLKL4HX\PHNLT,MLP[V7YLLUJOPTLU[V-7: (JHIHTLU[VTH[LTS9 W[Z

*SHPYL *}K

6IZJ\YL *}K

4LKP\T *}K

^^^SILSJVTIY

4LKP\T *}K*SHPYL *}K

)HZL4PULYHS

)HZL,MLP[V 7YLLUJOPTLU[V

*SHPYL *}K *SHPYL *}K 

*SHPYL *}K *SHPYL *}K

4LKP\T *}K 4LKP\T *}K

6IZJ\YL *}K 6IZJ\YL *}K

4VKLSVTHX\PHKH!)HZLKL4HX\PHNLT,MLP[V7YLLUJOPTLU[V-7: *SHPYLW}JVTWHJ[V9LMSL[Z)YVUaL+LSPJPV\Z3PW.SVZZ:^LL[ -YHTIVPZLLX\HY[L[VKLZVTIYHZ,_WYLZZP]L?79LMSL[Z+VYt


Sempre resplandescente 7,3,

Reflets Bronze, para vocĂŞ ter o brilho do verĂŁo no seu rosto durante o ano inteiro.

Efeito bronzeado*

9LMSL[Z)YVUaL7}*VTWHJ[V,MLP[V)YVUaLHKV (JHIHTLU[VHJL[PUHKV N*}K9 9 W[Z

6WYVK\[VHWYLZLU[HYLZ\S[HKVZ]PZx]LPZ HWLUHZK\YHU[LV\ZVKHTHX\PHNLT
Efeito rejuvenescedor*

(

( 7} *VTWHJ[V +\WSV <ZV! ,MLP[V 9LQ\]LULZJLKVY -7: +\WSH HsqV IHZL V\ W} L HJHIHTLU[V TH[L N 9  W[Z

4LKP\T *}K 

6IZJ\YL *}K 

*SHPYL *}K 

*SHPYL *}K 

4LKP\T *}K 

Ilumina

) 7} *VTWHJ[V 0S\TPUHKVY (Q\KH H H[LU\HY PTWLYMLPs LZ L VMLYLJL HJHIHTLU[V HJL[PUHKV N 9  W[Z

*SHPYL *}K 

4LKP\T *}K 

Semimate

* +P]PUL :VWOPZ[PX\t +VYt 7} *VTWHJ[V +\WSV <ZV ,KPsqV KL 3\_V +\WSH HsqV IHZL V\ W} L HS[H JVILY[\YH ,Z[VQV S\_\VZV N 9  W[Z

4LKP\T *}K 

^^^SILSJVTIY

Escolha o toque perfeito para finalizar sua maquiagem.

6IZJ\YL *}K 

)4LKP\T *}K 

4LKP\T *}K 

*SHPYL *}K  *SHPYL *}K 

4LKP\T *}K 

6IZJ\YL *}K 

*

6 WYVK\[V HWYLZLU[H YLZ\S[HKVZ ]PZx]LPZ HWLUHZ K\YHU[L V \ZV KH THX\PHNLT


Acabamento profissional

7,3,

+ 7LYMLJ[PZZL 5H[\YLSSL ?7 7} :VS[V ,_[YHMPUV 5L\[YHSPaH V IYPSOV L VMLYLJL HJHIHTLU[V TH[L N 9  W[Z

+

:HU[t *}K 

;YHUZS\JPKL *}K 

7VYJLSHPUL *}K 

4VKLSV THX\PHKH! 7} *VTWHJ[V 0S\TPUHKVY 4LKP\T 

Umecta

,

, 7} *VTWHJ[V 4H[L <TLJ[H L WYVWVYJPVUH HJHIHTLU[V TH[L N 9  W[Z

6IZJ\YL *}K 

*SHPYL *}K 

4LKP\T *}K 

4LKP\T *}K 4LKP\T *}K 

*SHPYL *}K 
7HZZVColorir Aplique a sombra clara debaixo do arco da sobrancelha para iluminar. Passe a sombra escura sobre toda a pĂĄlpebra mĂłvel para proporcionar profundidade ao olhar.

7HZZVDefinir

^^^SILSJVTIY

Crie a linha que vocĂŞ desejar com um delineador lĂ­quido que concede forma.7HZZVIntensificar Utilize o rĂ­mel e obtenha um efeito imediato de aumento de volume dos cĂ­lios. AlĂŠm disso, protege e os mantĂŠm belos por mais tempo.

4VKLSVTHX\PHKH!ZVTIYH,_WYLZZP]L?7-LTPUPU*V\SL\Y KLSPULHKVY0UHS[LYHISL?75VPYTmZJHYH(TWSPMPHU[5VPYL+LSPJPV\Z 3PW.SVZZ9VZL*LYPJL


*69

Um belo olhar diz tudo 4HYPUL *}K

5VPY*}K

)Y\U*}K

)SL\7L[YVSL *}K

.YPZ*}K

)Y\U *}K

=LSV\YZ KL*V\SL\Y *}K

)SL\6IZJ\Y *}K

5VPY *}K

+VYtL *}K

Logo depois de oferecer os cuidados necessรกrios para sua pele, รฉ momento de dar cor. Descubra nas prรณximas pรกginas a variedade de cores, texturas e formas que a linha de maquiagem L'Bel oferece para vocรช.

-LTTL LU9VZL *}K

(

*

)

+

((TWSPMPHU[9xTLS4m_PTV=VS\TLL+LMPUPsqVWHYH*xSPVZN 9 W[Z )0UHS[LYHISL?7+LSPULHKVYKL;YHsV7LYMLP[VWHYHVZ6SOVZN 9 W[Z *)YVZZL,ZZLU[PLSSL(WSPJHKVYWHYH6SOVZ*}K 9 W[Z +,_WYLZZP]L?78\HY[L[VKL:VTIYHZWHYHVZ6SOVZKL4m_PTH*VILY[\YHN 9 W[Z

-HU[HZPL LU9VZL *}K

-LTPUPU *V\SL\Y *}K

;HIHJ 3\TPUL\ZL *}K

;LYYL :\YYLHSPZ[t *}K

,_V[PJ *H]LZ *}K 

(THaVU -LZ[P]HS *}K

,_WSV[PVU KL*V\SL\Y *}K

9Lร…L[Z +VYt *}K


7HZZPVU K\ ;LYYL

-SL\Y +tSPJH[

4LY KL 7SHPZPY *}K 

5H[\YL 0U[LUZL *}K 

+V\_ +tZPY *}K 

Mรบltiplas combinaรงรตes *V\SL\Y 7HZZPVU 7HSL[H KL :VTIYHZ N 9  W[Z

:\ISPTL *}K 

9VTHUJL *}K 

*tSuIYL *}K 

*HYKPU *}K 

-PHUJtL /HYTVUPL *}K *}K 

^^^SILSJVTIY

9VZHJL *}K *HYTPUt *}K 

6YHUNL *}K 

;HIHJ :VIYPL[t *}K *}K 

5VISLZZL *}K 

Mรกxima duraรงรฃo

:\WYvTL ?7 )H[VT KL 3VUNH +\YHsqV L )YPSOV -7:  N 9  W[Z

4VKLSV THX\PHKH! ZVTIYH *V\SL\Y 7HZZPVU 7HZZPVU K\ ;LYYL KLSPULHKVY +tMPUP ?7 *HW\JJPUV L IH[VT :\WYvTL ?7 :\ISPTL


Linhas para definir sua expressรฃo.

+L )YPUKL

)YVZZL ,ZZLU[PLSSL (WVU[HKVY UH JVTWYH KL \T KLSPULHKVY WHYH VSOVZ +tMPUP ?7

+tMPUP ?7 +LSPULHKVY 4HJPV L +\YHKV\YV WHYH 6SOVZ N 9  W[Z

*69

Delineado duradouro

Inseparรกvel

7SH[PUHNL

*HW\JJPUV

)SL\ 4HYPUL

7YHPYPL

5tNYPSSVU

)YVZZL ,ZZLU[PLSSL (WVU[HKVY *VZTt[PJV *}K 9  W[Z
Deslumbrante durante o dia: veja algumas combinaçþes com tons quentes para destacar sua beleza.

Guie-se pelas cores quentes e frias para uma maquiagem de impacto. 4VKLSVTHX\PHKH!+\VWHYH6SOVZ4LSVU+V\_LZTHS[L=LYUPZ;LUKHUJL=PU)V\YNVPNULLIH[VT0UMPUP?7(THUKPLY

^^^SILSJVTIY

Glamourosa durante a noite: conheça algumas combinaçþes com tons frios que fazem sobressair seu encanto.4VKLSVTHX\PHKH!+\VWHYH6SOVZ=PU,_X\PZLZTHS[L=LYUPZ;LUKHUJL=PU7\YLLIH[VT0UMPUP4L_PX\L


Acabamento semimate

4HYYVU+LSPJPL\_ *}K

*\P]YL *}K

*69

=LY[5L\[YL *}K

9VZL *YuTL *}K

=PU )V\YNVNUL *}K

+\VWHYH6SOVZ *SHYV,ZJ\YV ;VUZX\LZLJVTWSLTLU[HT WHYH\THTHX\PHNLT WLYMLP[HN 9 9 W[Z

=PU :WSLUKPKL *}K *VYHPS=PM *}K

9VZL;LUKYL *}K

4LSVU+V\_ *}K

=PU 7YVMVUK *}K

9V\NL -YHTIVPZL *}K 

Brilho e forรงa )SHUJ *}K 1L\KL=PVSL[[LZ *}K 9VZL *YPZ[HSSPU *}K =PU,_X\PZ *}K

=LYUPZ;LUKHUJL ,ZTHS[L3VUNH+\YHsqV L)YPSOVWHYH<UOHZ *VUJLKLIYPSOVPU[LUZVL MVY[HSLJLHZ\UOHZ TS 9 W[Z

-\JZOPH *}K 

=PU7\YL *}K

3PSHZ.LStLZ *}K

9V\NL 0U[LUZL *}K 

*SHPY6IZJ\Y *}K

*PLS5VJ[\YUL *}K

9VZL :H\TVU *}K 
4VKLSV THX\PHKH! KLSPULHKVY -HJPSP[t 5VPY ZVTIYH L IS\ZO *OYVTH[PX\L .HTTL 9VZL IH[VT 0UMPUP ?7 (Z[LY L ,Z[VQV WHYH (WLYMLPsVHY HZ :VIYHUJLSOHZ

:VTIYH! \ZLVZ PUKP]PK\HSTLU[L 5VPY *}K 

)Y\U *}K 

^^^SILSJVTIY

:H[PU )SL\ *}K .HTTL 9VZL *}K 

.HTTL 4HYYVU *}K 

)S\ZO! JVTIPUL [VKVZ VZ [VUZ

Delineado intenso

-HJPSP[t ?7 +LSPULHKVY 3xX\PKV WHYH 6SOVZ -mJPS (WSPJHsqV TS 9  W[Z

Efeito de sombra ou blush

*OYVTH[PX\L ,Z[VQV 4\S[PM\UJPVUHS KL :VTIYHZ L )S\ZO N 9  W[Z


Sobrancelhas com personalidade *69

Um estojo completo para reluzir uma beleza deslumbrante.

7PUsH

:VTIYH

,ZJV]H

-PUHSPaHKVY

:VTIYH

7PUJLS

:VTIYH

Tudo em 1

,Z[VQV WHYH (WLYMLPsVHY HZ :VIYHUJLSOHZ N *}K 9  W[Z

O passo a passo de seu estojo de sobrancelhas

7HZZV ,SPTPUL VZ WLSVZ JVT H WPUsH WHYH THPVY KLMPUPsqV KH ZVIYHUJLSOH

7HZZV (WSPX\L \T [VT KL ZVTIYH ZLTLSOHU[L HV [VT KL Z\H WLSL

7HZZV -PUHSPaL JVT V Ã&#x201E;_HKVY\[PSPaHUKV H LZJV]H WHYH \T LMLP[V THPZ K\YHKV\YV
Sedução desenhada em seus lábios

Desfrute de um acabamento elegante e sensual em apenas três passos.

7YLZP[PVU ?7 7Y\UL L 0UMPUP ?7 (JHQV\

7YLZP[PVU ?7 7Y\UL 0UMPUP ?7 (JHQV\ L :^LL[ -YHTIVPZL

Passo 1: Dar forma

Passo 2: Dar cor

Passo 3: Dar brilho

Contorne o lábio superior desde o centro até os extremos da boca seguindo a linha natural. Logo contorne o lábio inferior começando dos extremos até o centro.

Aplique o batom desde os extremos até a parte central dos lábios. Primeiro o lábio superior e logo o inferior. Para um acabamento perfeito e duradouro, sugerimos o uso de um pincel profissional.

Como passo final, aplique uma camada fina de gloss sobre o batom. Outra opção é aplicá-lo somente no centro do lábio inferior ou superior para um efeito de maior volume.

^^^SILSJVTIY

7YLZP[PVU ?7 7Y\UL
(

) 0UMPUP ?7 )H[VT 3VUNH +\YHsqV 6MLYLJL \T HJHIHTLU[V TH[L V\ IYPSOHU[L LT ZL\Z SmIPVZ N 9  W[Z

9VZL +V\JL *}K 

-YHPZL *}K 

(THUKPLY *}K 

4L_PX\L *}K 

(Z[LY *}K 

3H\YPLY *}K 

7Y\UL *}K 

Longa duraรงรฃo

*69

4HYYVU -VYv[ *}K 

4HS]L *}K 

(JHQV\ *}K 

)V\YNVNUL *}K 

( 7YLZP[PVU ?7 +LSPULHKVY KL 3mIPVZ KL 4m_PTH 7YLJPZqV +LMPUL H MVYTH KL ZL\Z SmIPVZ KLP_HUKVVZ THPZ H[YHLU[LZ N 9 9  W[Z

)YH]L *}K 

9VZL *}K 

-YHPZL *}K 

4H\]L *}K 

-\JZOPH *}K 

Delineado preciso

)

Indispensรกvel :^LL[ -YHTIVPZL *}K 

*HYHTLS 4LSVU *}K 

* )YVZZL ,ZZLU[PLSSL (WSPJHKVY WHYH 3mIPVZ *}K 9  W[Z

.VSK )LYY` *}K 9VZL *LYPJL *}K 

(UHUH 1\ZZ *}K 

Brilho intenso + +LSPJPV\Z 3PW .SVZZ )YPSOV 3HIPHS +LSPJPVZV -7: *VUJLKL \T HJHIHTLU[V IYPSOHU[L ZVIYL ZL\Z SmIPVZ TS 9 9  W[Z

.YHWL 3\TPuYL *}K 

*

+
(MMHPY *}K 

,KLU *}K 

*HYHTLS *}K 

(IYPJV[ +VYt *}K 

^^^SILSJVTIY

*\P]YL *}K Esse rosa que ilumina

4PLS *}K 


Blush Delicat XP concede um efeito saudรกvel e vivo segundo a forma de seu rosto.

,ZWLJPHS *69

30

%

)S\ZO +LSPJH[ ?7 )S\ZO *VTWHJ[V N

*69

dedesc.

+L 9 

7VY

9  W[Z

)YVZZL ,ZZLU[PLSSL (WSPJHKVY WHYH 4HsqZ KV 9VZ[V 9  W[Z *}K 

9VZL ;Ot *}K 

Trรชs tipos de rosto

 6]HS! KL]LZL HWSPJHY V IS\ZO KLZKL H WHY[L Z\WLYPVY KHZ THsqZ KV YVZ[V L KLZJLY H[t HZ IVJOLJOHZ

 9LKVUKV! HWSPJHZL \T [VT LZJ\YV UHZ SPUOHZ KPHNVUHPZ KHZ THsqZ KV YVZ[V H[t V X\LP_V

 ;YPHUN\SHY! HWSPJHZL \T [VT JSHYV ZVIYL H WHY[L THPZ HS[H KHZ THsqZ KV YVZ[V L V\[YV THPZ LZJ\YV ZVIYL H [LZ[H
Euphonie imortaliza a chama do verdadeiro amor.

^^^SILSJVTIY

:\H LZZvUJPH t YVToU[PJH H IHZL KHZVÃ&#x201E;Z[PJHKHYVZHKL 4PJOHLSHÃ&#x2026;VYKL Wt[HSHZ L U\HUJLZ MY\[HPZJYPHT\TH MYHNYoUJPHLSLNHU[L,\WOVUPL ,H\ KL 7HYM\T 7V\Y -LTTL7LYM\TL TS *}K 9  W[Z


7,9-<4,: RĂŞve Sensuelle Passion, a essĂŞncia da paixĂŁo. :\H LZZvUJPH t HWHP_VUHU[L JVTIPUHsqVKLUV[HZ HTHKLPYHKHZKLYVZH +HTHZJLUH JVT LUJHU[HKVYLZ HJVYKLZ KL HTHYL[[V

9v]L :LUZ\LSSL 7HZZPVU ,H\ KL 7HYM\T 7V\Y -LTTL7LYM\TL TS *}K 9  W[Z

Sofisticados aromas que definem o perfil de cada mulher. Definem seu estilo, desejos e forma de pensar. Cada fragrância Ê como cada mulher, ou seja, única.


Tradition du Thé Momentos para colecionar

^^^SILSJVTIY

Inspirada na elegante hora do chá, conheça a nova coleção de fragrâncias femininas. Três dos mais finos chás para criar três emoções diferentes. Escolha o momento que você quer viver: sensual, sereno ou intenso.7SHJPKP[Ot *OmIYHUJV -SVYHS]LYKL

7HZZPVU[Ot *Om]LYTLSOV 6YPLU[HSÅVYHS

0U[LUZP[Ot *OmWYL[V 6YPLU[HSÅVYHS


5V]V ;YHKP[PVUK\;Ot ,H\KL7HYM\T7V\Y-LTTL 7LYM\TL

7HZZPVU[Ot,H\KL7HYM\TWV\Y -LTTL7LYM\TL TS*}K 9 9 W[Z

7,9-<4,:

+LIYPUKL:HJVSHWHYH7YLZLU[LUH JVTWYHKL\THMYHNYoUJPHKHSPUOH ;YHKP[PVUK\;OtTS

Uma tentadora fragrância que combina folhas maduras de chĂĄ vermelho com vibrantes notas frutais vermelhas. Um convite para viver momentos insinuantes e sofisticados: Ă&#x2030; seu momento sensual de luxo.

7YVTVsqV)VSZH7Yv[n7VY[LY7

PassionthĂŠ
PlacidithĂŠ

^^^SILSJVTIY

O suave aroma dos brotos de chĂĄ branco combinados a um bouquet de flores brancas lhe convidam a viver um momento delicado e elegante: ĂŠ seu momento sereno de luxo.7SHJPKP[Ot,H\KL7HYM\TWV\Y -LTTL7LYM\TL TS*}K 9 9 W[Z


5V]V +LIYPUKL:HJVSHWHYH7YLZLU[LUH JVTWYHKL\THMYHNYoUJPHKHSPUOH ;YHKP[PVUK\;OtTS

0U[LUZP[Ot,H\KL7HYM\TWV\Y -LTTL7LYM\TL TS*}K 9 9 W[Z

7,9-<4,:

;YHKP[PVUK\;Ot ,H\KL7HYM\T7V\Y-LTTL 7LYM\TL

A essĂŞncia profunda do chĂĄ preto acompanhada de pĂŠtalas de rosa e de violetas que lhe impulsam a viver um momento sofisticado e imponente: Ă&#x2030; seu momento intenso de luxo.

7YVTVsqV)VSZH7Yv[n7VY[LY7

IntensithĂŠ
Aromas que definem seu momento. Expresse o que você sente sem dizer uma palavra.

:\HLZZvUJPHtHKVYHKHJVTHJVYKLZKLWLUPH IYHUJHLKLoTIHYTLZJSHKVZJVTKLSPJHKHZUV[HZ KL*HYKHTVTVKH)HIPSUPH

^^^SILSJVTIY

:\HLZZvUJPHtPYYLZPZ[x]LS\TIV\X\L[ÅVYHSKL THNU}SPHLVYX\xKLHULNYHKLSPJHKHZUV[HZMY\[HPZ L\TZVÄZ[PJHKVM\UKVHTHKLPYHKV+LS`Y,H\KL7HYM\T7V\Y-LTTL7LYM\TLTS *}K9 W[Z

0KVSo[Yt,H\KL7HYM\T7V\Y-LTTL7LYM\TLTS *}K9 W[Z


A mulher Satin Chic รฉ a protagonista em uma histรณria de seduรงรฃo.

7,9-<4,:

Estrela principal

7YVTVsqV)VSZH7Yv[n7VY[LY7

:\HLZZvUJPHtNSHTV\YVZHMYHNYoUJPHZVร„Z[PJHKH X\LMHZJPUHWVYZL\ZKLSPJPVZVZ[VX\LZVYPLU[HPZKL `SHUN`SHUNTLZJSHKVZJVT\]H9PLZSPUN

:H[PU*OPJ,H\KL7HYM\T7V\Y-LTTL7LYM\TLTS *}K 9 W[Z
^^^SILSJVTIY 

Elixir de uma sedutora


,ZWLJPHS 7,9-<4,:

dedesc.

:tK\PZHU[,H\KL7HYM\T7V\Y -LTTL7LYM\TL TS *}K +L9 

7,9-<4,:

30

%

7VY

9 W[Z

:\HLZZvUJPHt ZLK\[VYHJVTUV[HZ VYPLU[HPZKLIH\UPSOHL HJVYKLZKHร…VYKLS}[\Z \THร…VYX\LHIYLZ\HZ Wt[HSHZHJHKHUVP[L WHYHLUJHU[HY 7YVTVsqV)VSZH7Yv[n7VY[LY7

Sรฉduisant expressa sua voluptuosidade hipnรณtica e o despertar de fantasias provocantes.
Imaginaรงรฃo sem limites. Um aroma que inspira, desperta e deixar sua natureza feminina fluir.

^^^SILSJVTIY

:\HLZZvUJPHtPTHNPUH[P]H JVTU\HUJLZKVJLZH]LS\KHKHZ LSL]LTLU[LJx[YPJHKHรYPZ NLYToUPJHTLZJSHKHZnJHSPKLa KLTHKLPYHZJVTVVJLKYV LV]L[P]LY0SSPTP[tL,H\KL7HYM\T7V\Y -LTTL7LYM\TLTS *}K9 W[Z


7VY

9  *}K 5HJVTWYHKL\THKHZMYHNYoUJPHZ KHZWmNPUHZH +PTLUZLZ!JT?JT

7,9-<4,:

Estilo para levar

7YVTVsqV )VSZH 7Yv[n7VY[LY

7YVTVsqV)VSZH7Yv[n7VY[LY7

7YLsVUVYTHS9 

7YLsV0UKP]PK\HSWVY7YVK\[V)VSZH7Yv[n7VY[LY*}K 9 
^^^SILSJVTIY

/LEpUDWLRQ3PItYH[PVU +LZVKVYHU[L *VSUPH -\ZqV KL QHZTPT JVT UV[HZ MY\[HKHZ X\L YLTL[LT SPILYKHKL TS *}K  9  W[Z

+DUPRQL]R

/HYTVUPaV +LZVKVYHU[L *VSUPH 5V[HZ MY\[HPZ L KL MYVaLU SV[\Z X\L JVUJLKLT ILTLZ[HY TS 7YVK\[V PUKPZWVUx]LS


eQHUJLH

),4,:;(9

$OOpJUHVVH

Ă&#x2030; gratificante sentir o prazer de cuidar bem do prĂłprio corpo. L'Bel lhe convida a descobrir texturas e aromas para envolver seu corpo em um mundo de sensaçþes. Oferecemos momentos exclusivos de sensorialidade e deleite somente para vocĂŞ.

(SStNYLZZL +LZVKVYHU[L *VSUPH (JVYKLZ Jx[YPJVZ L MSVYHPZ X\L SOL YL]PNVYH K\YHU[L V KPH [VKV TS *}K 9  W[Z

iULYNPL +LZVKVYHU[L *VSUPH ( HSLNYPH LT [VX\LZ KL SH]HUKH L UV[HZ MY\[HKHZ L HTHKLPYHKHZ TS *}K  9  W[Z


^^^SILSJVTIY

A natureza presenteia essências puras que proporcionam sensaçþes únicas.3xYPV +LZVKVYHU[L *VSUPH 5VIYLZ UV[HZ MY\[HPZ TLZJSHKHZ JVT H KLSPJHKLaH KVZ SxYPVZ TS *}K 9  W[Z

3PTqV +LZVKVYHU[L *VSUPH <TH MYLZJH IYPZH n IHZL KL UV[HZ Jx[YPJHZ KL SPTqV L HJVYKLZ MSVYHPZ TS *}K  9  W[Z

;HUNLYPUH +LZVKVYHU[L *VSUPH 6 MYLZJVY KH [HUNLYPUH TLZJSHKV JVT \T KLSPJPVZV [VX\L MSVYHS TS *}K  9  W[Z


Bain Collection Lavada, um cuidado especial e delicado para seu corpo.

),4,:;(9

Terapia do banho: relaxe-se

*YLTL ,ZMVSPHU[L *VYWVYHS 3H]HUKH :\HZ WHY[xJ\SHZ KL SH]HUKH LSPTPUHT HZ JtS\SHZ TVY[HZ TS *}K  9  W[Z 3VsqV *VYWVYHS /PKYH[HU[L 3H]HUKH 6 }SLV KL SH]HUKH Z\H]PaH L OPKYH[H KLSPJHKHTLU[L Z\H WLSL  TS *}K 9 9  W[Z *VSUPH *VYWVYHS /PKYH[HU[L 3H]HUKH :\H]L L WLYM\THKH WLSxJ\SH KL MYLZJVY ZVIYL ZL\ JVYWV TS *}K 9 9  W[Z
Terapia do banho: energize-se ^^^SILSJVTIY

Bain Collection Verbena, um reconfortante ritual de banho e vitalidade para seu corpo.Rotina Bain Collection Verbena

 *YLTL ,ZMVSPHU[L! Use de 2 a 3 vezes por semana. Massageie sobre a pele úmida e enxágue com água. 3VsqV /PKYH[HU[L! Aplique realizando suaves massagens circulares. *VSUPH /PKYH[HU[L! Espalhe em todo seu corpo para um efeito energizante e hidratante.
),4,:;(9

_Esfolia suavemente a pele. _Umecta por todo o dia. _Revitaliza e reduz os sinais de estresse.

*YLTL ,ZMVSPHU[L *VYWVYHS =LYILUH ,SPTPUH HZ PTW\YLaHZ L JtS\SHZ TVY[HZ KH WLSL KLP_HUKVH Z\H]L S\TPUVZH L JOLPH KL ]PKH TS 7Y}_PTV SHUsHTLU[V

3VsqV *VYWVYHS /PKYH[HU[L =LYILUH 7LYM\TH Z\H WLSL JVT \T KLSPJPVZV [VX\L KL ]LYILUH UV[HZ Jx[YPJHZ L KL QHZTPT  TS 7Y}_PTV SHUsHTLU[V

*VSUPH *VYWVYHS /PKYH[HU[L =LYILUH :\H]PaH L OPKYH[H KLSPJHKHTLU[L H Z\H WLSL KLP_HUKV \T KLSPJPVZV WLYM\TL K\YHU[L V KPH [VKV TS 7Y}_PTV SHUsHTLU[V
Linha Passion, delicioso banho com um perfume à base de tangerina, ameixa e baunilha.

^^^SILSJVTIY

(Limpar

(7HZZPVU,ZW\THKL)HUOV TS*}K 9 W[Z

)

Umectar

)7HZZPVU3VsqV*VYWVYHS /PKYH[HU[L TS*}K 9 W[Z

Perfumar

*

*7HZZPVU,H\KL;VPSL[[L 7V\Y-LTTL*VSUPH TS*}K 9 W[Z


),4,:;(9

Linha Sensual, banho intenso com um perfume à base de folhas de bambu, canela e sândalo.

+

Limpar

,

Umectar

+:LUZ\HS.LSKL)HUOV<TLJ[HU[L ,:LUZ\HSĂ&#x201D;SLVKL)HUOV TS*}K TS*}K 9 9 W[Z 9 9 W[Z

-

Perfumar

-:LUZ\HS,H\KL;VPSL[[L 7V\Y-LTTL*VSUPH TS*}K 9 9 W[Z
Deliciosos em frescor e suavidade

(

^^^SILSJVTIY

*)

DĂŠlice RosĂŠ: essĂŞncias de framboesa, cereja e morango. (:HIVUL[L3xX\PKV,ZMVSPHU[L WHYHV*VYWVTS *}K9 W[Z

)Ă&#x201D;SLV;YPMmZPJVWHYHV*VYWV TS *}K 9 W[Z

*3VsqV*VYWVYHS7LYM\THKH TS *}K9 W[Z


7HZZV ,ZMVSPHU[L!SPTWH KLSPJHKHTLU[L Z\HWLSLHStT KLLSPTPUHYHZ JtS\SHZTVY[HZ

7HZZV ÔSLV[YPMmZPJV! \[PSPaLK\YHU[LV IHUOVWHYH \TLJ[HYLZ\H]PaHY Z\HWLSL(NP[L HU[LZKL\ZHY

7HZZV 3VsqVJVYWVYHS! \TLJ[HLWLYM\TH JVTZL\ZKLSPJPVZVZ HYVTHZ*P[YPX\L V\9VZt

),4,:;(9

Rotina de banho Délice

)

( *

Délice Citrique: essências de laranja, limão e lima. (:HIVUL[L3xX\PKV,ZMVSPHU[L WHYHV*VYWVTS *}K9 W[Z

)ÔSLV;YPMmZPJVWHYHV*VYWV TS *}K9 W[Z

*3VsqV*VYWVYHS7LYM\THKH TS *}K9 W[Z
Aproveite o melhor do sol

^^^SILSJVTIY

Protège Expert cuida de sua pele contra os raios UVA e UVB onde você estiver.
Seu corpo ĂŠ um templo e requer de cuidados antes, durante e depois do verĂŁo.

5qV *VTLKVNvUPJV UqV VIZ[Y\P VZ WVYVZ

),4,:;(9

)

(

9VZ[V <=) -7: <=( 7(

Rosto*

( 3VsqV /PKYH[HU[L 7YV[L[VYH WHYH 9VZ[V -7: (Q\KH H WYV[LNLY H WLSL KV YVZ[V JVU[YH X\LPTHK\YHZ ZVSHYLZ L Y\NHZ TS *}K 9  W[Z

*VYWV <=( -7: 

Corpo*

) 3VsqV /PKYH[HU[L 7YV[L[VYH WHYH *VYWV -7: 4HU[tT H WLSL KV JVYWV OPKYH[HKH WVY H[t OVYHZ N *}K 9  W[Z
^^^SILSJVTIY 

Ação reparadora: recompõe o seu cabelo proporcionando um aspecto mais saudável.


,ZWLJPHS ),4,:;(9

30

)

%

dedesc.

( <S[YH 5\[YP[PM :OHTWVV 9LWHYHKVY 0U[LUZP]V WHYH *HILSV +HUPMPJHKV TS

),4,:;(9

(

*}K +L 9 

7VY

9 

W[Z

) <S[YH 5\[YP[PM *VUKPJPVUHKVY 9LWHYHKVY 0U[LUZP]V WHYH *HILSV +HUPMPJHKV TS *}K +L 9 

7VY

9  W[Z

FĂłrmula com nanotecnologia

Linha Nutritif

A nanotecnologia possibilita que os componentes cheguem atĂŠ o interior do fio capilar para garantir melhores resultados sem agredir o cabelo.

Fórmula: age em 3 níveis - couro cabeludo, estrutura e parte exterior de cada fio - graças à união de Procapil, microproteínas de trigo e Phyto Polymer.

AlĂŠm disso, serve de veĂ­culo de transporte dos ingredientes de uma forma "inteligente", ou seja, leva o componente diretamente Ă ĂĄrea onde mais se necessita.

Problema: cabelo debilitado e/ou sem brilho. Resultado: controle do volume, textura e brilho proporcionando uma reparação intensa.
^^^SILSJVTIY

Ação reconstrutora: combate a queda de cabelo, revitaliza e confere menos volume.(]HSPHsqVJSxUPJHYLHSPaHKHJVT]VS\U[mYPVZKLHTIVZVZZL_VZJVTPKHKLLU[YLLHUVZKL[VKHZHZYHsHZX\LHWYLZLU[HTX\LKHKLJHILSV(YV[PUHPUJS\xH ZOHTWVVJVUKPJPVUHKVYLSVsqVJHWPSHYKHSPUOH9LJVUZ[Y\P[LMVPYLHSPaHKHUV3HIVYH[}YPV7LYJLW[PVU)YHZPS KL]VS\U[mYPVZWLYJLILYHT\THKPTPU\PsqVUHX\LKH KLJHILSVHVZKPHZKL\ZVLUX\HU[V VI[P]LYHTHTLZTHWLYJLWsqVHVZKPHZKL\ZV


,ZWLJPHS ),4,:;(9

)

30

%

dedesc.

9LJVUZ[Y\P[ :OHTWVV9L]P[HSPaHKVY(U[PX\LKH WHYH*HILSV-YmNPSL+HUPMPJHKV TS

),4,:;(9

(

*}K +L9 

7VY

9 W[Z 9LJVUZ[Y\P[ *VUKPJPVUHKVY9L]P[HSPaHKVY (U[PX\LKHWHYH*HILSV-YmNPSL +HUPMPJHKV TS *}K +L9 

7VY

9 W[Z

FĂłrmula com nanotecnologia A nanotecnologia possibilita que os componentes cheguem atĂŠ o interior do fio capilar para garantir melhores resultados sem agredir o cabelo. AlĂŠm disso, serve de veĂ­culo de transporte dos ingredientes de uma forma "inteligente", ou seja, leva o componente diretamente Ă ĂĄrea onde mais se necessita.

Linha Reconstruit (diminuição de queda*) Problema: cabelo maltratado devido ao uso de pranchas, secadores e/ou tratamentos cosmÊticos químicos. Ação: graças à sua fórmula com microproteínas de trigo, Bio Film 3D e Hydra Balance Complex, revitaliza o cabelo e proporciona hidratação profunda. Resultado: cabelo extra suave, dócil, com uma aparência saudåvel e radiante.
Se o seu cabelo falasse, pediria atenรงรฃo ^^^SILSJVTIY

Tratamentos cosmรฉticos complementos especializados para cada necessidade.Conheรงa os produtos que complementam o cuidado final de seu cabelo.

( ;YH[HTLUV *HWPSHY 9LWHYH ZL\ JHILSV K\YHU[L KPH L HQ\KH H MVY[HSLJvSV ;\KV WHYH \T JHILSV YHKPHU[L

) 4mZJHYH UV[\YUH *VUJLKL OVYHZ KL YLWHYHsqV LUX\HU[V ]VJv KVYTL 5qV THUJOH V [YH]LZZLPYV

* 3VsqV 9L]P[HSPaHKVYH *VU[YPI\P WHYH H KPTPU\PY H X\LKH KL JHILSV L JVUJLKL \T HZWLJ[V THPZ ZLKVZV L ZH\Km]LS


)

9LJVUZ[Y\P[ +PTPU\PsqV KL X\LKH KL JHILSV

),4,:;(9

5VJ[V 9tWHYH[L\Y 9LWHYHsqV PU[LUZH UV[\YUH

<S[YH 5\[YP[PM 9LWHYHsqV Z\WLYPVY MPV WVY MPV

(

Dia

( <S[YH 5\[YP[PM ;YH[HTLU[V *HWPSHY 9LWHYHKVY 0U[LUZP]V WHYH *HILSV +HUPMPJHKV LT *YLTL N *}K 9 9  W[Z

*

Noite

) 5VJ[V 9tWHYH[L\Y 4mZJHYH 5V[\YUH 9LZ[H\YHKVYH WHYH *HILSVZ TS *}K 9 9  W[Z

Antiqueda * 9LJVUZ[Y\P[ 3VsqV 9L]P[HSPaHKVYH (U[PX\LKH WHYH *HILSV -YmNPS L +HUPMPJHKV TS *}K 9 9  W[Z
^^^SILSJVTIY

Pro Style para um look vivo 

Soluçþes especializadas para um penteado cheio de vitalidade.

Liso

:OHTWVV 3PZV,_[YLTV TS*}K 9 W[Z

*VUKPJPVUHKVY 3PZV,_[YLTV TS*}K  9 W[Z

*YLTLWHYH7LU[LHY 3PZV,_[YLTV TS*}K 9 W[Z


),4,:;(9

Cachos

:OHTWVV *HJOVZ+LMPUPKVZ TS*}K 9 W[Z

Brilho

:OHTWVV )YPSOV0U[LUZV TS*}K 9 W[Z

*VUKPJPVUHKVY *HJOVZ+LMPUPKVZ TS*}K 9 W[Z

*YLTLWHYH7LU[LHY *HJOVZ+LMPUPKVZ TS*}K  9 W[Z

*VUKPJPVUHKVY )YPSOV0U[LUZV TS*}K 9 W[Z

*YLTLWHYH7LU[LHY )YPSOV0U[LUZV TS*}K 9 W[Z
Preto

^^^SILSJVTIY

:OHTWVV *VY 7YL[V 0U[LUZV TS *}K  9  W[ZMarrom

:OHTWVV *VY 4HYYVT 0U[LUZV TS *}K  9  W[Z

*VUKPJPVUHKVY *VY 7YL[V 0U[LUZV TS *}K  9  W[Z

*YLTL WHYH 7LU[LHY *VY 7YL[V 0U[LUZV TS *}K  9  W[Z

*VUKPJPVUHKVY *VY 4HYYVT 0U[LUZV TS *}K  9  W[Z

*YLTL WHYH 7LU[LHY *VY 4HYYVT 0U[LUZV TS *}K  9  W[Z


),4,:;(9

Pro Style para cores vivas

Soluçþes especializadas que reavivam os cabelos naturais ou tingidos.

Loiro

:OHTWVV *VY 3VPYV 0U[LUZV TS *}K  9  W[Z

*VUKPJPVUHKVY *VY 3VPYV 0U[LUZV TS *}K  9  W[Z

*YLTL WHYH 7LU[LHY *VY 3VPYV 0U[LUZV TS *}K  9  W[Z
/VTTL! (UV]HLSLNoUJPH THZJ\SPUH

^^^SILSJVTIY

,SLt \TOVTLTX\L[LTHLSLNoUJPHJVTV Z\HTHYJHWLZZVHS:L\WLYM\TLt LSLNHU[LJVTSH]HUKH]LYILUHUV[HZKLJVUOHX\L KLT\ZNVKLJHY]HSOVLZoUKHSVKL*HZOLTPYH

/VTTL,H\KL7HYM\T 7V\Y/VTTL7LYM\TL TS*}K 9 9 W[Z


/64,5: +LS`Y! 4HZJ\SPUPKHKL PYYLZPZ[x]LS ,SLt \TOVTLTX\LJVUX\PZ[HLX\LUqVI\ZJH ZVTLU[LH[YHPYH\THT\SOLY :L\WLYM\TLt H[YH[P]VJVTHJVYKLZKLZoUKHSVJLKYV LOPUVRPJVTIPUHKHZJVTUV[HZKLoTIHY

+LS`Y/VTTL,H\KL7HYM\T 7V\Y/VTTL7LYM\TL TS*}K 9 9 W[Z

A fragrância de um homem Ê sua marca pessoal. Como uma impressão digital, ou seja, intransferível. Ela reflete sua personalidade e seu modo de ser.


-YHNoUJPHJVT VWLYMPSKLSL

,SLt \TOVTLTYVToU[PJVX\L KLZMY\[HKHJVTWHOPHKL X\LTVHJVTWHUOH

^^^SILSJVTIY

:L\WLYM\TLt ZVMPZ[PJHKVJVTUVIYLZHYVTHZ L_[YHxKVZKHZTHKLPYHZ+YPM[^VVK LKL=L[P]LY+Â&#x2018;(U[HU,H\KL7HYM\T 7V\Y/VTTL7LYM\TL TS*}K 9 W[Z

,SLt \TOVTLTKL]PZqVKPUoTPJHL JOLPVKL]P[HSPKHKL :L\WLYM\TLt PU[LUZVJVTHJVYKLZVaUPJVZ TLU[H]LYKLSPTH2HMÃ&#x201E;YL LY]HZHYVTm[PJHZ

*V\YHU[,H\KL7HYM\T 7V\Y/VTTL7LYM\TL TS*}K 9 W[Z


/64,5: ,SLt \TOVTLTPU[LUZVL[LTVZ LZWVY[LZJVTVTVKVKL]PKH

,SLt \TOVTLTJVTLZ[PSVWY}WYPV QV]PHSL\YIHUV

,SLt \TOVTLTILTZ\JLKPKVL JVUX\PZ[H[\KVVX\LZLWYVWL

:L\WLYM\TLt JOLPVKL]PKHJVTVHMVYsHKHZ VUKHZKVTHY\UPKVHLZWLJPHYPHZ LUV[HZHTHKLPYHKHZ

:L\WLYM\TLt QV]PHSLTVKLYUVYLZNH[HVMYLZJVY KLMY\[HZJx[YPJHZL_JS\ZP]HZ LUV[HZVaUPJHZ

:L\WLYM\TLt VYL[YH[VKVZ\JLZZVHTHKLPYHKV JVTUV[HZMYLZJHZL]PIYHU[LZ YLMVYsHKHZJVTHJVYKLZKLJV\YV

)SL\0U[LUZL,H\KL7HYM\T 7V\Y/VTTL7LYM\TL TS*}K 9 W[Z

PK,H\KL7HYM\T 7V\Y/VTTL7LYM\TL TS*}K 9 W[Z

+PL\_,H\KL7HYM\T 7V\Y/VTTL7LYM\TL TS*}K 9 W[Z
^^^SILSJVTIY 

(UH[\YLaHt ZL\[LYYP[}YPV O elixir de uma fragrância intensa dedicada ao homem obstinado.


,ZWLJPHS /64,5:

30

%

dedesc. /64,5:

,SLt \TOVTLTJVTLZWxYP[VKL H]LU[\YHLX\LI\ZJHUV]HZ TL[HZHZLYLTJVUX\PZ[HKHZ :L\WLYM\TLt! PU[LUZV[LVYHTHKLPYHKVJVT UV[HZ]LYKLZJx[YPJHZLKL WPTLU[H:PJO\HU

,_[YvTL0U[LUZL ,H\KL7HYM\T 7V\Y/VTTL7LYM\TL TS *}K +L9 

7VY

9 

W[Z
7VKLY THNUt[PJV Devos, fragrรขncia inspirada na seduรงรฃo masculina.

,SLt \TOVTLTH[YH[P]V LJVT\TMVY[LLPYYLZPZ[x]LS WVKLYKLZLK\sqV

^^^SILSJVTIY

:L\WLYM\TLt H[YHLU[LJVTLZWLJPHYPHZ PYYLZPZ[x]LPZHJVYKLZKL IV\YIVUZoUKHSVL[HIHJV+L]VZ,H\KL7HYM\T 7V\Y/VTTL7LYM\TL TS*}K 9 W[Z +L]VZ3VsqV7}Z)HYIH TS*}K 9 W[Z


Auteur, para o homem extremamente masculino.

7HJR(\[L\Y

5LJLZZHPYL7LYM\TL TS3VsqVTS +L9 

7VY9 W[Z *}K 

,SLt \TOVTLTPU[LUZVX\LZLTWYL KLP_H\THPTHNLTNYH]HKH UHTLT}YPHKLJHKHT\SOLY :L\WLYM\TLt ZVMPZ[PJHKV\THM\ZqVKLUV[HZ HTHKLPYHKHZZVIYLLSLNHU[LZ HJVYKLZKLoTIHYNVSKLU

+LZJYPsqVL7YLsV0UKP]PK\HSWVY7YVK\[VX\LJVTWLV7HJR ,H\KL7HYM\T7V\Y/VTTL7LYM\TLTS*}K9 W[Z3VsqV7}Z)HYIHTS*}K9 W[Z 5LJLZZHPYL7V\Y/VTTL*}K 9 

/64,5:

0TWVZZx]LS YLZPZ[PY
^^^SILSJVTIY 

Renovar

:HIVUL[L-HJPHS 4PJYVLZMVSPHU[LLT.LS (sqVTPJYVLZMVSPHU[LX\L YLUV]HZ\H]LTLU[LHWLSL TS*}K 9 W[Z

Revitalizar

3VsqV-HJPHSKL,MLP[V 9LUV]HKVYJVU[YH VZ:PUHPZKH0KHKL *VU[YPI\PJVTHYLUV]HsqV JLS\SHYKHWLSLKVYVZ[V N*}K 9 W[Z

Minimizar

.LSÍYLHKV*VU[VYUV KVZ6SOVZ4PUPTPaHKVY KL6SOLPYHZ9\NHZL)VSZHZ (Q\KHHJ\PKHYHWLSLJVU[YH HMHKPNHLY\NHZMHJPHPZ N*}K 9 W[Z


7HJR3Âť)LS /VTTL

,ZW\THTS 3VsqVTS +L9 7VY9 W[Z Barbear ,ZW\THKL)HYILHY9LMYLZJHU[L L<TLJ[HU[L7VZZ\PWYVWYPLKHKLZ \TLJ[HU[LZKLHSVL]LYHL]P[HTPUH, TS*}K 9 W[Z

Refrescar

3VsqV7}Z)HYIH*VU[YVSL KL)YPSOV6MLYLJLZLUZHsqVKL MYLZJVYLTHU[tTVIHYILHKV \UPMVYTLWVYTHPZ[LTWV TS*}K 9 W[Z

:L\YVZ[V tZL\JHY[qV KL]PZP[H

L'Bel Homme ĂŠ a linha dedicada exclusivamente ao cuidado da estĂŠtica facial masculina.

/64,5:

*}K 


Hidratação com suavidade. Divinesse, um presente para sua pele. (

)

Pele natural

(+P]PULZZL3VsqV/PKYH[HU[L *VYWVYHSJVT,SLTLU[VZ :\H]PaHU[LZKL*HZOTLYL 7LSLH]LS\KHKHLOPKYH[HKH TS*}K 9 9 W[Z

Pele luminosa

)+P]PULZZL3\TPZLUZZL3VsqV /PKYH[HU[L*VYWVYHSJVT,MLP[V3\a L:\H]PaHU[LZKL*HZOTLYL)YHUJV :\H]PKHKLLS\TPUVZPKHKL TS*}K 9 9 W[Z

*VUZ\S[VYH;LSLMVUL

)YHZPS(IYPS

Site: www.lbel.com.br Serviço de atendimento aos clientes e consultores: 0800-778-8992 ou belcorpresponde@br.belcorp.biz. Belcorp do Brasil Distribuidora de CosmÊticos Ltda. Avenida das Naçþes Unidas, 12.901, conjuntos 201 e 202, 2º andar - Brooklin Paulista, São Paulo/SP - CEP 04578-910. Os preços deste catålogo são sugeridos. As fotos são meramente ilustrativas e os objetos decorativos não acompanham os produtos. A cor e o tamanho dos produtos no folheto impresso podem sofrer variação. Os pedidos serão atendidos atÊ esgotar o estoque. As promoçþes e os preços contidos neste catålogo são vålidos unicamente nos Estados indicados em www.lbel.com.br e no prazo de vigência desta campanha, de ___/ ___/ ___ a ___/ ___/ ___. Para mais informaçþes e para acessar virtualmente o catålogo vigente, confira o nosso site.

LBEL  

Revista Lbel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you