Page 1

‫( شهر رمضان الذي انزل فٌه القران هدى للناس وبٌنات من الهدى والفرقان فمن شهد‬ ‫منكم الشهر فلٌصمه ومن كان مرٌضا او على سفر فعدة من اٌام اخر ٌرٌد هللا بكم الٌسر‬ ‫وال ٌرٌد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون)‬ ‫دوعامان دەکردو دەمان ووت(اللهم بلغنا رمضان) خواٌه تهمهنمان پێ ببهخشهو بگهٌن به ڕەمهزان‬ ‫ئهوەتا خوا ٌاربێ خهرٌکه پێی دەگهٌن‬ ‫باشه با لهخۆمان بپرسٌن‬ ‫ههرٌهکهو له خۆی بپرسێ‬ ‫تۆ بڵێی ئهم ڕەمهزانهش کاتێ که تهواو دەبێت له کۆتاٌهکهٌدا ههر وەك ئێستام وابم؟؟؟؟؟؟‬ ‫گۆڕان بهسهرما نهٌهت ونهگۆڕێم؟‬ ‫تۆ بڵێی کارێنهکهم خوا لێم ببورێ و ڕازٌکهم لهخۆم ؟‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ههموو ساڵێ که ڕەمهزان دەست پێ دەکات ئهڵێم ‪ ٠١‬دە جار خهتمی قورئانی تٌا دەکهم‬ ‫کاتێ تهواو دەبێت سهٌر ئهکهم خهتمێك ٌان کهمتر له خهتمێکم تٌا ئهنجام داوە‪.‬‬ ‫ئهڵێم ئهم ڕەمهزانه نوێژەکانی تهراوٌحم وەك فهرزەکانم به جوانی و ڕێك و پێکی و به جهماعهت و له‬ ‫مزگهوتا ئهنجامٌان دەدەم و نا بێ ٌهك شهو ٌان ٌهك ڕکعاتی لێ بفهوتێنم‬ ‫بهاڵم به هۆی تهله فزٌۆن و مسلسالت و دەعوەت و دەعوەت کاری و دۆست و برادەرو مٌوان و گهڕانهوە‬ ‫ٌان به هۆی تهمهڵٌهوە ٌان به ههر هۆٌهك وام نهکردو چهند جار نهڕۆشتم بۆ مزگهوت و خۆم له ماڵهوە‬ ‫نوێژێکی ساردو سڕم ئهنجام دا‪.‬‬ ‫له بٌداٌهتی ڕەمهزاندا زۆر چوست و چاالکم بۆ طاعهت و عٌبادەت‬ ‫بهاڵم دواتر تهمهڵی و ساردی و کهمتهرخهمی دەمگرێ و ڕوم تێ دەکات‬ ‫ئهڵێم ئهم ڕەمهزانه نابێ چاوەکانم فلٌمێك ٌان زنجٌرەٌهك ببٌنێت و کاتهکانم زاٌه بکهم و ئهم فورسهتی‬ ‫تجارەت کردنه لهگهڵ خوا بفهوتێنم و له کٌسی خۆمی بدەم‬ ‫دٌسان الوازی ڕوم تێ دەکات و دەکهومه ژێر فشاری نهفسی ئهممارە به سوئم‬ ‫ئهڵێم ئٌتر بهسهو ئهم ڕەمهزانه بٌداٌهتێك دەبێت بۆ ئٌلتزام کردنی تهواوم به ئٌسالم و خوا ناسٌنهوە‬ ‫کاتێ ڕەمهزان تهواو دەبٌت ههمووم لهبٌر دەچێت‬ ‫ئهڵێم باشترٌن کهس دەبم وئهوە دەکهم و ئهوە دەکهم‬ ‫کهچی ناٌکهم و دوای ڕەمهزانٌش پهشٌمانی ڕوم تێ دەکات ‪ ،‬به تاٌبهتی ئهبٌنم هاوڕێکانم ٌان کهسانێکی‬ ‫تر له ڕەمهزاندا چهندەها کاری جوانٌان ئهنجام دا‬ ‫خۆ ئهم توانی منٌش وا بوماٌهو ئهوانهم بکرداٌه‬ ‫بهاڵم ئهوان پێش کهوتن و دەستی خۆٌان وەشاندو منٌش پهشٌمانٌم بۆ ماٌهوە‬ ‫زۆر جار دەم ووت کهس له کهس باشتر نٌه‬ ‫بهاڵم بۆم دەرکهوت وا نی ٌه‬ ‫زۆر کهس ههن له من باشترن‬ ‫ئهوە چهند ڕەمهزانه من پێش ڕەمهزان قۆڵ ههڵ ئهماڵم و چاکی لێ ئهکهم بهالداو ئهڵێم‬ ‫ئهم ڕەمهزانه بهس پێی بگهم‬ ‫ئهوسا خوا پهروەردگارئهبٌنێ چی تٌا دەکهم له خێرو چاکه‬ ‫ڕەمهزان تهواو دەبێت و منٌش کارێکی وام تٌا نهکرد‬ ‫ئای له من‬ ‫ئهوە چهند ڕەمهزان له عومرم تێپهڕی کرد‬


‫چهند جار وەعدو بهڵێن و قهرارم دا‬ ‫کهچی ئهوە منم و ئهوە حاڵمه‬ ‫‪ ‬باشه چهند کهس ههبوون و ئهم ناسٌن و ئێستا کوان؟‬ ‫ڕۆشتن و نهگهشتن بهم ڕەمهزانه‬ ‫خۆ ئهکرا منٌش ٌهکێك بوماٌه له ئهوانه‬ ‫نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نابێت ئٌتر وابم‬ ‫با بهس بێت ئٌتر‬ ‫ئهم ڕەمهزانه که تهواو بوو له کۆتاٌهکهٌدا کهسێك دەبم پاك و پاکژ له گوناهو تاوان‬ ‫گهر له برادەرە باشهکانم باشتر نهبم‬ ‫ئهوە ئهبێ وەك ئهوان وا بم‬ ‫ئهم ڕەمهزانه وەك ڕەمهزانهکانی تر نابم و وا نا کهم‬ ‫شعارو دروشمێکم بۆ خۆم دا ناوە‬ ‫ڕەمهزانێ مسابهقهو مونافهسه‬ ‫له مٌراسۆنی ئهم ڕەمهزانهدا ئه بێ له ٌهکهمهکان بم‬ ‫وەرن ئازٌزان پێکهوە با ههموومان بهشدارٌهکی باشی تٌا بکهٌن‬ ‫به نێت و ئٌرادەو عهزٌمهتهوە بهشداری بکهٌن‬ ‫ههوڵ بدەٌن له بهشی ٌهکهم و قۆناغی ٌهکهمی مٌراسۆنهکه ڕەحم و مٌهرەبانی خوای تٌا مسۆگهر بکهٌن‬ ‫وە له قۆناغی دووەم و ناوەڕاستدا کارتی لێخۆشبونی تٌا بهدەس بێنٌن‬ ‫وە له قۆناغی سێٌهم و کۆتاٌدا گهردەنی خۆمان له ئاگر ڕزگار کردبێت {وفً ذلك فلٌتنافس المتنافسون}‬

Welcome Ramazan  

How to Welcome Ramazan and what to do in Ramazan, by Shikh Adil

Welcome Ramazan  

How to Welcome Ramazan and what to do in Ramazan, by Shikh Adil

Advertisement