Page 1

‫( شهر رمضان الذي انزل فٌه القران هدى للناس وبٌنات من الهدى والفرقان فمن شهد‬ ‫منكم الشهر فلٌصمه ومن كان مرٌضا او على سفر فعدة من اٌام اخر ٌرٌد هللا بكم الٌسر‬ ‫وال ٌرٌد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون)‬ ‫دوعامان دەکردو دەمان ووت(اللهم بلغنا رمضان) خواٌه تهمهنمان پێ ببهخشهو بگهٌن به ڕەمهزان‬ ‫ئهوەتا خوا ٌاربێ خهرٌکه پێی دەگهٌن‬ ‫باشه با لهخۆمان بپرسٌن‬ ‫ههرٌهکهو له خۆی بپرسێ‬ ‫تۆ بڵێی ئهم ڕەمهزانهش کاتێ که تهواو دەبێت له کۆتاٌهکهٌدا ههر وەك ئێستام وابم؟؟؟؟؟؟‬ ‫گۆڕان بهسهرما نهٌهت ونهگۆڕێم؟‬ ‫تۆ بڵێی کارێنهکهم خوا لێم ببورێ و ڕازٌکهم لهخۆم ؟‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ههموو ساڵێ که ڕەمهزان دەست پێ دەکات ئهڵێم ‪ ٠١‬دە جار خهتمی قورئانی تٌا دەکهم‬ ‫کاتێ تهواو دەبێت سهٌر ئهکهم خهتمێك ٌان کهمتر له خهتمێکم تٌا ئهنجام داوە‪.‬‬ ‫ئهڵێم ئهم ڕەمهزانه نوێژەکانی تهراوٌحم وەك فهرزەکانم به جوانی و ڕێك و پێکی و به جهماعهت و له‬ ‫مزگهوتا ئهنجامٌان دەدەم و نا بێ ٌهك شهو ٌان ٌهك ڕکعاتی لێ بفهوتێنم‬ ‫بهاڵم به هۆی تهله فزٌۆن و مسلسالت و دەعوەت و دەعوەت کاری و دۆست و برادەرو مٌوان و گهڕانهوە‬ ‫ٌان به هۆی تهمهڵٌهوە ٌان به ههر هۆٌهك وام نهکردو چهند جار نهڕۆشتم بۆ مزگهوت و خۆم له ماڵهوە‬ ‫نوێژێکی ساردو سڕم ئهنجام دا‪.‬‬ ‫له بٌداٌهتی ڕەمهزاندا زۆر چوست و چاالکم بۆ طاعهت و عٌبادەت‬ ‫بهاڵم دواتر تهمهڵی و ساردی و کهمتهرخهمی دەمگرێ و ڕوم تێ دەکات‬ ‫ئهڵێم ئهم ڕەمهزانه نابێ چاوەکانم فلٌمێك ٌان زنجٌرەٌهك ببٌنێت و کاتهکانم زاٌه بکهم و ئهم فورسهتی‬ ‫تجارەت کردنه لهگهڵ خوا بفهوتێنم و له کٌسی خۆمی بدەم‬ ‫دٌسان الوازی ڕوم تێ دەکات و دەکهومه ژێر فشاری نهفسی ئهممارە به سوئم‬ ‫ئهڵێم ئٌتر بهسهو ئهم ڕەمهزانه بٌداٌهتێك دەبێت بۆ ئٌلتزام کردنی تهواوم به ئٌسالم و خوا ناسٌنهوە‬ ‫کاتێ ڕەمهزان تهواو دەبٌت ههمووم لهبٌر دەچێت‬ ‫ئهڵێم باشترٌن کهس دەبم وئهوە دەکهم و ئهوە دەکهم‬ ‫کهچی ناٌکهم و دوای ڕەمهزانٌش پهشٌمانی ڕوم تێ دەکات ‪ ،‬به تاٌبهتی ئهبٌنم هاوڕێکانم ٌان کهسانێکی‬ ‫تر له ڕەمهزاندا چهندەها کاری جوانٌان ئهنجام دا‬ ‫خۆ ئهم توانی منٌش وا بوماٌهو ئهوانهم بکرداٌه‬ ‫بهاڵم ئهوان پێش کهوتن و دەستی خۆٌان وەشاندو منٌش پهشٌمانٌم بۆ ماٌهوە‬ ‫زۆر جار دەم ووت کهس له کهس باشتر نٌه‬ ‫بهاڵم بۆم دەرکهوت وا نی ٌه‬ ‫زۆر کهس ههن له من باشترن‬ ‫ئهوە چهند ڕەمهزانه من پێش ڕەمهزان قۆڵ ههڵ ئهماڵم و چاکی لێ ئهکهم بهالداو ئهڵێم‬ ‫ئهم ڕەمهزانه بهس پێی بگهم‬ ‫ئهوسا خوا پهروەردگارئهبٌنێ چی تٌا دەکهم له خێرو چاکه‬ ‫ڕەمهزان تهواو دەبێت و منٌش کارێکی وام تٌا نهکرد‬ ‫ئای له من‬ ‫ئهوە چهند ڕەمهزان له عومرم تێپهڕی کرد‬


‫چهند جار وەعدو بهڵێن و قهرارم دا‬ ‫کهچی ئهوە منم و ئهوە حاڵمه‬ ‫‪ ‬باشه چهند کهس ههبوون و ئهم ناسٌن و ئێستا کوان؟‬ ‫ڕۆشتن و نهگهشتن بهم ڕەمهزانه‬ ‫خۆ ئهکرا منٌش ٌهکێك بوماٌه له ئهوانه‬ ‫نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نابێت ئٌتر وابم‬ ‫با بهس بێت ئٌتر‬ ‫ئهم ڕەمهزانه که تهواو بوو له کۆتاٌهکهٌدا کهسێك دەبم پاك و پاکژ له گوناهو تاوان‬ ‫گهر له برادەرە باشهکانم باشتر نهبم‬ ‫ئهوە ئهبێ وەك ئهوان وا بم‬ ‫ئهم ڕەمهزانه وەك ڕەمهزانهکانی تر نابم و وا نا کهم‬ ‫شعارو دروشمێکم بۆ خۆم دا ناوە‬ ‫ڕەمهزانێ مسابهقهو مونافهسه‬ ‫له مٌراسۆنی ئهم ڕەمهزانهدا ئه بێ له ٌهکهمهکان بم‬ ‫وەرن ئازٌزان پێکهوە با ههموومان بهشدارٌهکی باشی تٌا بکهٌن‬ ‫به نێت و ئٌرادەو عهزٌمهتهوە بهشداری بکهٌن‬ ‫ههوڵ بدەٌن له بهشی ٌهکهم و قۆناغی ٌهکهمی مٌراسۆنهکه ڕەحم و مٌهرەبانی خوای تٌا مسۆگهر بکهٌن‬ ‫وە له قۆناغی دووەم و ناوەڕاستدا کارتی لێخۆشبونی تٌا بهدەس بێنٌن‬ ‫وە له قۆناغی سێٌهم و کۆتاٌدا گهردەنی خۆمان له ئاگر ڕزگار کردبێت {وفً ذلك فلٌتنافس المتنافسون}‬

Welcome Ramazan  

How to Welcome Ramazan and what to do in Ramazan, by Shikh Adil

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you