Page 1


WHATDO WEDO? TELEVI SI ON

WHATDO WEDO?

Sel f pr omot i ons -Rec or di ngofv oi c es

-Compl et es oundpos t pr oduc t i on -Soundpr oduc t i onandi nc i dent al mus i c

Tel evi si onPr ogr ammes, ser i esanddocument ar i es -I nc i dent al mus i c -Soundef f ec t sandmi x i ng -Tr ans f ert oanymedi um

-Cr eat i onofi nt er nat i onal s oundt r ac k s -DVDaut hor i ng -Onl i newor kwhi tec t er nal pr oduc er s

DVBandSat el l i t eBr oadcast s -Onl i newor kwhi tec t er nal pr oduc er s -Soundadapt at i onofi nt er ac t i v ec ont ent -Pac k agi ngofDol by E,Dol by D,MPEG� andMPEG4-AVCs i gnal s -5. 1s i gnal pr oc es s i ng -Tr ans l at i onands ubt i t l i ng


WHATDO WEDO? ADVERTI SI NG

WHATDO WEDO?

-Sounddes i ngandpos t pr oduc t i on -Mus i c al c ompos i t i on -Per manentr ec or di ngs t udi osi nMadr i d,Bar c el onaandBi l bao.RDSI / I Pc onnec t i on i nr eal t i me -Mul t i pl el anguager ec or di ngofv oi c es -Publ i s hi ngmanagement

I NTERNET -Soundpr oduc t i onofwebs i t esandi nt er ac t i v eappl i c ai ons -Feedsandupl oadst os er v er s -Podc as t s


Aural Audiovisual  

Estudio de Sonido y Música

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you