Page 1

Magazine Operatie Mobilisatie Nummer 348 • November 2018

DE IMPACT VAN HET EVANGELIE 4

8

18

“Hier gebeuren ongelooflijk mooie dingen!”

De invloed van het Evangelie in Zambia

Outreach in het armste land van Europa


VOORWOORD

Impact Er wordt tegenwoordig veel gesproken over het begrip impact. Maar wat is dat eigenlijk: impact? Mij lijkt dat je impact het best kunt omschrijven met het woord effect, of, beter nog: van blijvende betekenis. Bij OM gaat het om het Evangelie. Of we nu op straat evangeliseren, hulp bieden, Bijbelstudies doen met nieuwe gelovigen of preken in kerken: wij willen in alles het Evangelie centraal stellen. Omdat wij geloven dat er niets zoveel impact heeft als het Evangelie. Sterker nog: zonder het Evangelie

Wij geloven dat

heeft niets een blijvende waarde in de eeuwigheid.

er niets zoveel

Paulus schrijft in Romeinen 1:16:

impact heeft als

“Voor dit Evangelie schaam ik mij niet, want het is de reddende kracht voor allen die geloven, voor joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.�

het Evangelie.

Als we willen dat ons leven en werk echt impact heeft op de wereld en op de levens om ons heen, dan is het Evangelie het enige antwoord. Niets anders heeft impact in de eeuwigheid. Maar het Evangelie heeft niet alleen voor de toekomst betekenis. Ook voor het hier en nu heeft het Evangelie levensreddende kracht, om gebroken levens en relaties te herstellen en om liefde, genade, gerechtigheid en hoop te brengen. Maar dan moet het Evangelie wel verkondigd worden. God kiest ervoor om het Evangelie te verspreiden door mensen die zich niet schamen, mensen die de kracht en de impact van het Evangelie zelf ondervonden hebben. Zonder Evangelie kan er geen impact zijn!

2

MARCUS SPRONK DIRECTEUR


INHOUDSOPGAVE

IN DIT NUMMER

4

Enthousiasme in Centraal-Azië

8

Medicijnman leert Jezus kennen

10

Terug van weggeweest

12

Zij gaan!

14

Wat kies jij?

“Hier gebeuren ongelooflijk mooie dingen!”

Aan de oevers van het Tanganyika-meer

Na drie jaar Logos Hope

Op bezoek bij de GO conference

Verschillende zendingsopties in 2019

16

Niemand is te jong!

18

Zomer in Moldavië

20

Proeven van Gods genade

22

Hier telt elk moment

24

Terug naar de wortels

OM biedt jongeren diverse mogelijkheden

Outreach in het armste land van Europa

Aan het woord: Corné Burger

Anton en Martine in Athene

Nederland = zendingsland

3

4

Z

endelingen verspreiden evangelisatiepakketjes in een gesloten land in Centraal-Azië.

18

E

en Nederlandse familie ziet Gods liefde zichtbaar worden in Moldavië.


UITGEZONDEN

“WE ZIJN ZO ENTHOUSIAST OVER WAT GOD HIER AAN HET DOEN IS.”

4


Martin en Karin en hun zoontje Joas wonen en werken in een land in Centraal Azië*. Ook Arjan is werkzaam in dit land, waar evangelisatie strafbaar is.

M

artin: ”OM is hier al vijftig

nieuwe wet, waarbij ‘elke handeling die

je met uitleg over het Evangelie aan de

jaar actief. Inmiddels

een ander laat twijfelen aan zijn geloof’

hand van de gelijkenis van de verloren

wonen er 31 teams bij

bestraft kan worden tot vijf jaar gevan-

zoon. Ook zit er een stripboekje voor de

de minst bereikten in

genisstraf. Er zijn al mensen het land uit

kinderen bij, en een boekje over Gods

de bergen. En er gebeuren hier onge-

gezet en ook onze teams in de bergen

genade. Soms geven we een audiobijbel

looflijk mooie dingen. Vanaf het begin

krijgen steeds vaker vragen van de

of SD-kaart aan mensen die niet kunnen

van dit jaar zijn er meer dan 25.000

politie. Het is voor OM, maar zeker ook

lezen. Door onze buitenlandse afkomst

evangeliepakketjes uitgedeeld, en in de

voor de lokale christenen, spannend hoe

nemen de mensen snel iets van ons

eerste helft van 2018 zijn 109 mensen

streng deze wet zal worden nageleefd.”

aan, zoals de boekpakketjes. Diepere

tot geloof gekomen en zijn er 9 nieuwe

gesprekken voeren met hen is voor

gemeentes gestart. Maar er zijn ook

Arjan: “Op onze trektochten delen we

ons iets lastiger. De opvolging gebeurt

zorgen: vanaf augustus geldt hier een

het Markusevangelie uit, met een boek-

daarom door lokale OM werkers.”

“IK MÓET MEER WETEN OVER DEZE JEZUS!” “Er kwam een man naar ons toe. Hij zei: ‘Een half jaar geleden hebben mensen een traktaatje over Jezus aan mijn zoon gegeven. Ik móet meer we-

5

ten over dit geloof, over deze Jezus! Toen ik hoorde dat er weer mensen waren die meer over Jezus weten, ben ik naar jullie toe gekomen.’ Hij liet het traktaatje zien. Er was van alles onderstreept en bijgeschreven. Het was gewoon een traktaatje, niet eens een Bijbelboek. Toen hebben we hem een Bijbel gegeven.”

* om veiligheidsredenen niet genoemd


“Ik heb nog nooit in mijn leven zo veel met Jezus overlegd over alledaagse dingen als nu!”

flinke beer van tien kilo. Hij is eigenlijk amper ziek geweest. Hier zijn we enorm dankbaar voor. Maar het is niet voor niets dat we altijd vragen om gebed voor Joas’ gezondheid: we zijn ons erg bewust van het feit dat we in een gebied wonen met veel vuilnis en ongedierte, zonder 112 of consultatiebureau in de buurt. Met een baby is het leven hier een constante risicoafweging: zullen we Joas

6

wassen met vervuild water uit de put, of één keer per week in duur drinkwater? HOE IS HET OM MET EEN BABY

iedereen is. Het is heel normaal om een

Kunnen we het fruit dat we Joas te eten

IN EEN CENTRAAL-AZIATISCH

baby uit de armen van de moeder of uit

geven beter wel of niet eerst in jodium

LAND TE WONEN?

de box te vissen. Dan gaat hij van hand tot

weken? Zelfs Google kan mij niet vertel-

Karin: “Als we boodschappen doen of wan-

hand, tot ik op het laatst niet meer weet

len welke beslissing de beste is. Ik heb

delen in de buurt, zijn er altijd wel mensen

bij wie hij is. Tegenwoordig neem ik Joas

nog nooit in mijn leven zo veel met Jezus

die een praatje komen maken of nieuws-

daarom wel eens mee in een draagzak.

overlegd over alledaagse dingen als nu!”

gierig zijn naar Joas. ‘Oh! Een blanke baby!’

De eerste maanden waren we extra

zeggen ze dan enthousiast. Waar ik wel

voorzichtig met Joas. Hij was zo’n klein,

“Het leven met een kleine baby is hier niet

aan moest wennen is dat een baby hier van

kwetsbaar baby’tje. Inmiddels is het een

eenvoudig, maar juist door Joas maak ik


COLUMN

Tekst: Anne Schotanus • Beeld: Elina Tran •

ER WAS NIEMAND DIE MEER OVER JEZUS KON UITLEGGEN “In 2015 gaven enkele buitenlanders de moeder van Dipa een evangeliepakketje. Binnen een maand had ze alle boekjes uit. Er was echter

MARTIN BRAND

niemand in de buurt die meer over Jezus uit kon leggen. In 2017 kwam ze twee OM werkers tegen die haar een audiobijbel gaven en regelmatig

ZE ZIJN ER NOG, HOOR…

terugkwamen om meer over Jezus uit te leggen. Dipa en ook haar broer

Het was een warme zomerdag, nu twaalf jaar geleden. De

gingen geloven. Door hun getuigenis

organisatie Athletes in Action sloot een week van sporten met

wilde het hele dorp meer weten over

kinderen in een achterstandswijk af met een buurtbarbecue

Jezus. Tegenwoordig komen 22 men-

en wij waren gevraagd om tussendoor muziek te maken: lied-

sen regelmatig in haar huis bijeen om

jes met een boodschap over Gods liefde. Nou, dat paste ons

over Jezus te leren.”

goed! Na een soundcheck en een vurige bidstond “Heer, wilt u deze mensen toch alstublieft raken met het Evangelie” was het zover. Met enthousiasme en veel goede moed begonnen we te spelen. We deden ons best om contact te maken met ons publiek. Maar dat lukte niet erg. Mensen stonden gezellig met hun hamburger en glaasje met elkaar te praten… Maar dat was

veel makkelijker contact met andere

niet de bedoeling! Wij waren daar toch gekomen met een

moeders. Dat is een geweldig voordeel,

boodschap. Ik vond het best lastig om te praten en zingen

want juist moeders zitten hier veel thuis.

zonder enige respons te zien. En ‘best lastig’ werd uiteinde-

Ze hebben vaak weinig opleiding geno-

lijk ‘ontzettend frustrerend’.

ten, kunnen geen Engels en zijn moeilijk

Ik uitte mijn frustratie naar de organisator. “Ze luisteren niet.

te bereiken. Ik praat met de vrouwen

Ik wilde zo graag over Jezus vertellen. Het kwam niet binnen.

over onze kinderen, over hoe de beval-

Ik kreeg geen contact…” De man keek me aan en gaf me toen

ling ging, wat we onze kinderen te eten

een schouderklopje. “Wat rot dat je geen contact kreeg tijdens

geven. Dit geeft ook openingen om te

het zingen. Maar ik heb goed nieuws voor je… Ze zijn er nog, de

delen. Onze onderbuurvrouw vertelde

mensen met wie je Gods liefde wil delen. Pak een hamburger, en

bijvoorbeeld dat er op haar neergekeken

meng je maar. Ze zijn er nog.”

wordt, omdat ze twee dochters heeft gekregen maar geen zonen. Zonen zijn

Het was een ervaring die ik nooit ben vergeten. Als ik echt men-

hier heel belangrijk, vanwege begrafe-

sen wil bereiken, gaat het niet alleen om een boodschap delen

nisrituelen en als oudedagsvoorziening

van een afstand, maar ook om het leven delen van dichtbij, en

voor de ouders. Ik kon haar vertellen

met mensen een verbinding aan te gaan. ‘People don’t care how

dat toen Jezus op aarde was, mensen

much we know, until they know how much we care’.*

ook neerkeken op vrouwen, maar dat ze

Ik wens jou en mij veel door God gebruikte ontmoetingen toe.

voor Hem heel belangrijk zijn. Een week

Ze zijn er nog...

later vroeg ze of ik voor haar dochter wilde bidden…” •

*Mensen zijn niet geïnteresseerd in hoeveel we weten, totdat ze weten hoeveel we geïnteresseerd zijn.

7


UITGELICHT

AAN DE OEVERS VAN HET TANGANYIKAMEER

8


Tekst: Anne Schotanus • Beeld: Eleanor du Plessis •

“Vertel me alsjeblieft het Woord van God. Ik wil Hem dienen,” smeekt Francis, de medicijnman in Kapembwa, dat bekend stond als het meest duistere dorp aan de oevers van het Tanganyika-meer in Zambia.

H

et Tanganyika-meer, een van

opgezwollen werd. Francis besloot dat hij

de diepste zoetwatermeren ter

niet langer onder de controle van geesten

wereld, grenst aan vier lan-

wilde leven, zelfs als het betekende dat hij al

den: Burundi, Democratische

zijn macht en geld zou verliezen. Hij vroeg

Republiek Congo, Tanzania en Zambia – en

Clement Chama, de leider van het OM-team

staat bekend om zijn spirituele duisternis.

in Kapembwa, om hulp. ‘Kom alsjeblieft

Van het garanderen van een goede visvangst

vanavond naar mijn huis voor gebed en

tot fysieke genezing, het raadplegen van een

verbrand al mijn amuletten.’

medicijnman wordt meestal gezien als hét antwoord. Hierdoor worden medicijnman-

Clement: “Francis’ been is genezen. Nu gaat

nen heel rijk en machtig.

hij in het dorp van deur tot deur om zijn vroegere klanten te vertellen dat alleen Jezus

Francis was zo’n medicijnman. Hij groeide op

alle macht heeft en dat ze de amuletten die

in een familie van medicijnmannen en begon

hij eerder gaf, moeten verbranden. Iedereen

al op 11-jarige leeftijd visioenen te zien.

kent hem als de grote medicijnman in het

Vijfentwintig jaar lang deed hij aan hekserij.

dorp. Zijn verhaal heeft grote invloed op

In zijn zucht naar meer macht, ging hij dieper

zijn dorpsgenoten. Bid alstublieft voor Gods

en dieper de spirituele wereld in. Maar in

voorziening en bescherming voor Francis en

februari 2018 viel Francis neer toen hij van

zijn gezin, omdat zij een nieuwe manier moe-

de berg naar beneden kwam. De geesten

ten vinden om een inkomen te genereren. Bid

begonnen hem te slaan totdat hij het bewust-

om wijsheid voor het OM-team in Kapembwa

zijn verloor. Toen hij wakker werd, kon hij zijn

om Francis te discipelen en hem te helpen

rechterbeen niet bewegen. De situatie werd

standvastig te blijven in zijn geloof. Bid dat

erger naarmate het been van Francis meer

God Francis machtig zal gebruiken.” •

9

BEKIJK HET VERHAAL VAN HET DORP KAPEMBWA ONLINE De verandering van het meest duistere dorp aan het Tanganyika-meer is vooral te danken aan gebed. Bekijk de video: • operatiemobilisatie.nl/verandering


DE REIS VAN...

God voorziet altijd en in alles meer dan genoeg

10

Matthijs en Marjet Hoogendoorn hebben drie jaar met hun drie kinderen Levi (8), RafaĂŤl (6) en Manoah (3,5) aan boord van de Logos Hope gediend. Samen blikken we terug.


Door: Anne Schotanus • Beeld: Familie Hoogendoorn •

M

arjet: “Als er één ding is dat we

gesprek hebt over geestelijke zaken. Dat bouwt je

geleerd hebben aan boord, is het

echt op: iedereen aan boord is met hetzelfde bezig.

wel dat God altijd en in alles meer

Daardoor kun je elkaar enorm bemoedigen. Nu

dan genoeg voorziet. Wij zijn zwak,

we weer thuis zijn, merken we dat daar veel meer

maar sterk in God. We hebben geleerd ons telkens

moeite voor moeten doen. Het komt niet meer

te richten op God, hoe de omstandigheden ook zijn.”

vanzelf naar ons toe, er is discipline voor nodig.” Matthijs: “Aan boord krijg je voortdurend geeste-

Matthijs: “Ik was op de Logos Hope ‘Personnel

lijke input. Je wordt geestelijk gevoed. Nu we thuis

manager’. Naast de vraag ‘wie gaat er waar aan de

zijn, zien we pas goed hoe rijk dat was.”

slag?’ betekent dat onder andere ook people care verlenen aan de veelal jonge bemanningsleden die dat nodig hebben, met alle issues die daar bij horen. Er speelt natuurlijk van alles aan boord: van heimwee en geloofsstrijd tot zorgen en verdriet over de thuissituatie. En soms ook disciplinair: niet iedereen vindt het even makkelijk om zich te houden aan de scheepsregels op het schip die er voor moeten zorgen dat alles veilig en verantwoord verloopt.” Marjet: “Aan boord was ik ship mom voor een groep jongere bemanningsleden, en Family Coordinator, verantwoordelijk voor de nieuwe families die aan boord kwamen. Daarnaast heb ik veel Bijbelstudies gegeven en conferenties voor vrouwen georganiseerd. Daar ligt mijn passie: de diepte van

Matthijs: “Het leven aan boord moet je niet roman-

Gods Woord aan anderen doorgeven.”

tiseren. Het is uniek, het is ontzettend gaaf, het is een avontuur, maar het kent echt ook uitdagingen.

Matthijs: “Wij vonden het leuk om gastvrij te zijn

Er gaan wel eens mensen naar huis met conflicten

en aan boord gaat dat ook zo makkelijk: iedereen

of met een burn-out. De vorige OM schepen waren

loopt zo naar binnen. Wij organiseerden weke-

bovendien kleiner en dat voelde voor de beman-

lijks Dutch dinners en Hollandse avonden. Onze

ning meer als één grote familie, waarbij iedereen

privacy is niet heilig, we delen graag met anderen.

heel betrokken was op elkaar. De Logos Hope is

Alleen de zaterdagavond, die hielden we voor ons

meer een drijvend dorp dan een familie. Dat geeft

samen. Heel belangrijk, want je kunt zo druk zijn

soms wat afstandelijkheid en eenzaamheid. Een

aan boord, dat je elkaar kwijt raakt.”

andere uitdaging aan boord is dat werk en privé volledig door elkaar lopen. Ook daar moet je je

Marjet: “Dat is echt wel een aandachtspunt aan

weg in vinden. Het heeft aan de andere kant ook

boord: leren focussen op wat God je vraagt om te

voordelen: je hebt aan een half woord genoeg om

doen. Er is zóveel aanbod aan activiteiten, cur-

elkaar te begrijpen. En daarnaast deel je natuurlijk

sussen, er is altijd wel wat te doen. Je moet echt

heel bijzondere ervaringen met elkaar: dat smeedt

leren om zelf je rust te nemen en je rust bij God te

een band voor het leven. Je maakt zo veel mee

zoeken, en zelf je tijd met God te bewaken. Maar

met elkaar! We zullen het leven aan boord missen,

aan de andere kant: er zijn zoveel mensen om je

maar we weten dat het voor nu Gods tijd is om

heen met wie je heel makkelijk en spontaan een

weer thuis te zijn. En daar genieten we van.” •

11


OM INTERNATIONAAL

Zij gaan! Twee keer per jaar organiseert Operatie Mobilisatie een tiendaagse, internationale toerustingsconferentie voor nieuwe zendingswerkers. Tijdens deze GO conference (Global Orientation) ontvangen de tweehonderd nieuwe OM’ers een laatste intensieve voorbereiding, om daarna direct door naar het zendingsveld te gaan.

ENTHOUSIAST

om hun verhalen te horen,” vult Marco

om met veel andere christenen in een

Voor degenen die voor het eerst met OM

Bouw aan. Niet alleen de sprekers, ook

nog redelijk vertrouwde omgeving

op zendingsreis gaan, is deze conferentie

de deelnemers komen uit de hele wereld.

samen te zijn. Hierna zal alles anders

verplicht. Ook nieuwe kantoormedewer-

Hun verhalen zijn indrukwekkend.

zijn. En het afscheid van ‘thuis’ zit nog

kers doorlopen deze training: een nood-

Jurian: “Ik heb tijdens deze twee weken

zo vers in het geheugen… “Ik vond het

zakelijke kennismaking met de werkwijze

opgetrokken met jongens uit Japan en

heel bijzonder om tien dagen met hen op

en impact van OM wereldwijd. Afgelo-

Hongkong. Het is heel bijzonder om hen

te mogen trekken,” vertelt Anne. Vooral

pen augustus gingen er zeven nieuwe

nu ook verder te volgen.”

degenen die naar een gesloten land

kantoormedewerkers van OM-Neder-

gaan, hebben indruk op haar gemaakt.

land naar deze ‘GO-conference’.

De getuigenissen over wie Jezus voor

Ze kwamen enthousiast terug. Christiaan van Dijk: “De ervaring die OM de afgelopen zestig jaar heeft opgebouwd is in-

12

drukwekkend. Je merkt echt dat de visie

Hun getuigenissen over wie Jezus voor hen is, zijn aangrijpend.

hen is, en waarom zij het Evangelie willen verspreiden over de wereld, zijn aangrijpend. “Ik denk vaak aan Miriam* en Janet* uit Australië: zij hebben hun carrière, familie en vrienden opgegeven

en de organisatie goed doordacht zijn, en

om het Evangelie te brengen in land

dat ze weten wat ze doen. En waarom.”

dat zo gevaarlijk is voor christenen, dat

Tijdens de GO conferentie geven erva-

CODETAAL

niemand mag weten waar dat is. Contact

ren OM’ers presentaties en trainingen

Na een laatste uitzenddienst vertrekken

onderhouden met hen is moeilijk, en

over talloze onderwerpen. Zij hebben

alle nieuwe zendingswerkers naar het

moet in ‘codetaal’. Wel heel gaaf dat ik

jarenlang veldwerk gedaan - in gesloten

zendingsveld. Dat maakt de conferentie

voor hen kan bidden.” •

landen, in oorlogsgebieden, op afgelegen

extra indrukwekkend: voor sommigen is

plekken of juist in de grote vluchtelin-

het de laatste periode in een vrij land en

genkampen. “Het is geweldig inspirerend

voor velen is het de laatste gelegenheid

* niet hun echte naam


Door: Anne Schotanus • Beeld: Kathryn Berry •

175

Nederlanders bij OM 107 ZENDING IN HET BUITENLAND 27

Bijzondere teams (gesloten landen)

De visie van OM “OM wil graag overal ter wereld bruisende gemeenschappen van Jezus-volgers zien ontstaan. Waarom? Omdat deze bruisende gemeenschap-

2

Albanië

pen van Jezus-volgers zelf ook weer mensen mo-

1

Argentinië

biliseren om het Evangelie te delen, en daarmee

1

Australië

3

België

mensen die Hem nog niet kennen, te bereiken

2

Bosnië Herzegovina

met het Evangelie.

3

Cambodja

2

Chili

zendeling in volkomen afhankelijkheid van

1

Duitsland

God leeft en Hem dient. En dat iedere gelovige

4

Engeland

1

Frankrijk

2

Griekenland

2

Hongarije

5

Ierland

2

Italië     

18

zichzelf zullen vermenigvuldigen. We geloven dat dit de enige manier is om de drie miljard

Wat is daar voor nodig? Allereerst dat iedere

voortdurend gevoed wordt door Gods Woord en in staat en bereid is anderen te leren. Hoe mensen reageren op het Evangelie ligt buiten onze macht. Daarom willen we bij OM ‘breed zaaien’, zodat iedereen op de wereld tenminste één keer het Evangelie kan horen. Daarnaast geloven we ook in lokaal leiderschap: we willen niet dat lokale kerken van OM afhankelijk zijn, maar zelfstandig kunnen functioneren.

Logos Hope en kantoor OM-Schepen Wat ons bovenal drijft is dit: Jezus Christus is

3

Moldavië

1

Oostenrijk

2

Roemenië

moment zijn er nog miljarden die dat niet doen.

2

Verenigde Staten

Daarom willen wij overal ter wereld het Evange-

8

Zambia

het waard om aanbeden te worden door iedere man en iedere vrouw op deze wereld. Op dit

lie verspreiden. Dat doen we in afhankelijkheid van God, en met maar één doel: dat Hij alle eer

13

Zuid-Afrika

krijgt die Hem toekomt. De glorie van Christus,

1

Zuid-Korea

dát is onze prioriteit. Want Jezus Christus is het

1

Zwitserland

centrum van alles: Kol.1:15-20. Daarom doen we wat we doen: ‘opdat alle volken U, o God, loven’ (Psalm 67: 3-6).”

16

ZENDING IN NEDERLAND (8,5 FTE) Brett Hoskins

52

KANTOOR NEDERLAND (24,5 FTE)

13


TREK EROPUIT

WAT ZIJN JOUW PLANNEN VOOR 2019? SHORT TERM MISSIONS

OOST-EUROPA Missions Discipleship Training 26 JANUARI TOT 29 JUNI • €3.799,-

OOST-EUROPA Vluchtelingenhulp, Servië VERSCHILLENDE DATA MOGELIJK • €199,- P/WEEK

WEST-EUROPA St. Patricks Challenge, Ierland MAART 2019 • €459,-

AFRIKA Afrika Trek 2019 14

20 JANUARI TOT 14 APRIL • €2.499,-

LATIJNS-AMERIKA STEP Logos Hope (3 maanden) VERSCHILLENDE DATA MOGELIJK • ± €1.400,-

Prijzen onder voorbehoud


LONG TERM MISSIONS

NABIJE OOSTEN Social Media Coรถrdinator 2 JAAR OF LANGER

ZUIDELIJK AFRIKA Leider Trekking Team 1 OF 2 JAAR

VERENIGDE STATEN Coรถrdinator Vrijwilligers, Florence 1 OF 2 JAAR

CENTRAAL-AZIร‹ IT docent 2 JAAR OF LANGER

ZUID-AMERIKA Intensive Mission Training, Chili 6-12 MAANDEN (CHILI)

MEER OVER DEZE OPTIES: WWW.OPERATIEMOBILISATIE.NL/TREKEROPUIT

15


JONGEREN

Tekst: Anne Schotanus • Beeld: Hensie van der Merwe •

NIEMAND IS TE JONG! Niemand is te jong om getuige te zijn van Christus. OM wil daarom tieners, jongeren en jongvolwassenen uitdagen om te groeien in geloof, discipelschap en toewijding. Wij vertellen graag hoe wij dit doen. 3 2 1

16

SCHOLIEREN We komen ook op scholen en jeugdver-

TEENSTREET

enigingen met een interactief en creatief

“TeenStreet is een internationaal chris-

programma: The Great Commision Expe-

TIENERS

telijk evenement voor tieners: met bijna

rience. In verschillende onderdelen gaan

“Niemand hoeft met een sinaasappelkist-

2000 tieners uit 20 verschillende landen

de scholieren aan de slag met vragen als:

je de straat op, maar de tieners worden

een week lang vol God, vrienden en ple-

Waar leef ik voor? Hoe vertel ik ande-

wel voorbereid op het durven aangaan

zier!” vertelt Joëlle Agteres, coördinator

ren over God? Wat houdt het Evangelie

van gesprekken over God,” legt Andreas

van TeenStreet. TeenStreet werkt samen

eigenlijk in? Corné Burger, teamleider

Kok, teamleider Teens in Mission, uit.

met de kerk om (christelijke) tieners te

Mobilisatie benadrukt: “We willen hier-

“We trainen tieners in het inzetten van

motiveren, toe te rusten en samen op te

mee tieners uitdagen om echt voor Jezus

hun gaven en talenten voor de versprei-

trekken met hen, zodat de tieners een (h)

te leven, en te zoeken naar manieren

ding van het Evangelie. En dan gaan we

echte relatie met Jezus ontwikkelen en

hoe zij Jezus’ liefde kunnen delen in hun

het ook echt dóen: we laten hen zelf

deze reflecteren in hun eigen, dagelijk-

eigen omgeving.”

ervaren hoe het is om het Evangelie

se, leefwereld. We willen daarbij graag

bekend te maken en Gods liefde uit te

samenwerken met de kerken, omdat het

Voor meer informatie:

delen. En dan ieder op zijn eigen manier:

zo belangrijk is dat tieners een onderdeel

corne.burger@om.org

denk bijvoorbeeld aan iets bouwen of

vormen van een christelijke gemeenschap

repareren, sport- en spel met kinderen,

van mensen, ook voor en na TeenStreet.

koken in een jongerencentrum of muziek maken voor ouderen”.

Voor meer informatie: teenstreet.nl@om.org

Voor meer informatie: info@teensinmission.nl www.teensinmission.nl

www.teenstreet.nl


6 5 JONGEREN

4

Menno Griffioen: “Wat ook heel tof is, STUDENTEN

zijn onze Short Term Mission trips: jonge-

De studententijd is een periode waarin

ren die met OM op reis gaan om zo zelf

KERKEN

grote beslissingen genomen moeten

te ontdekken wat het betekent om het

Fedor Christiaanse (TiM) is enthousiast:

worden. Dat begint al direct na het

Evangelie uit te dragen.” Dat kan indivi-

“Als Teens in Mission organiseren we zelf

eindexamen: (wat) ga je studeren of ga

dueel, maar ook als groep. Op onze web-

outreaches in Nederland en daarbuiten,

je voor een tussenjaar? Tijdens je studie

site staan allerlei voorbeelden van short

maar we worden ook regelmatig gevraagd

maak je ook voortdurend keuzes: waar

term reizen: naar Afrika, Azië, Zuid-Eu-

om kerken en jeugdgroepen te helpen bij

ga ik stage lopen? Ga ik een deel van mijn

ropa, eventueel in combinatie met een

het organiseren van een actie in hun eigen

studie in het buitenland studeren? Welke

MDT (Mission Discipleship Training).

dorp of stad. Daar hebben we ook een

master kies ik? En ook na je studie komt er

Voor groepen zoals studentenverenigin-

speciaal programma voor, waarbij muziek,

van alles op je af: je eerste baan, je eerste

gen, disputen, Bijbelkringen, jeugdgroe-

toerusting, coachgroepen, workshops en

salaris… Speciaal voor studenten verzorgt

pen en vriendengroepen kunnen wij ook

outreaches elkaar afwisselen!”

OM daarom seminars over discipelschap

visiereizen-op-maat maken. Ook als je

en je rol in het Koninkrijk. Marcus Spronk,

alleen op reis wilt, denken wij graag met

Voor meer informatie:

directeur OM-Nederland, legt uit: “Wij

je mee. Want wij vinden het belangrijk

fedor.christiaanse@om.org

willen studenten en young professionals

dat jongeren kennismaken met zending,

uitdagen om bij deze keuzes na te denken

en een Short Term Mission trip is een

over hun geloof, en over hoe zij hun tijd en

geweldige manier om dat te doen.

17

geld en energie kunnen investeren in het

“We trainen tieners in het inzetten van hun gaven en talenten voor de verspreiding van het Evangelie.”

Koninkrijk. Dit is radicale navolging: ’Ik

Voor meer informatie:

ben beschikbaar voor U. Is het hier of wilt

menno.griffioen@om.org

U mij ergens anders gebruiken?’ “

www.operatiemobilisatie.nl/shortterm

Voor meer informatie: www.operatiemobilisatie.nl/baan


UITGEZONDEN

18


Tekst: Ruben & Ilja Walinga • Beeld: OM •

“We kijken dankbaar terug op een lange, warme zomer waarin we veel jongeren hebben verwelkomd, die samen met ons op outreach zijn gewees t. Samen met het OMteam hebben zij gesport met kin deren, voedsel uitgedeeld, oude mensen bezocht en zo hebben zij in Moldavië Gods liefde uitgedeeld. Met giften van uit Nederland gingen we iedere middag op huisbezoek en namen dan kippen, voedselpakketten en schooltass en mee. In de ochtend deden we kinderprogramma’s en bouwd en we een speeltuin.

19


AAN HET WOORD

Proeven van Gods genade We staan vandaag voor de enorme uitdaging om ruim 3 miljard mensen voor het eerst te laten proeven van Gods geweldige genade en goedheid..1 Helaas gaat minder dan 0,01% van alle christenen naar volken die op dit moment nog onbereikt zijn met het Evangelie.2

J 20

aarlijks kook ik voor TeenStreet,

Als Jezus aan Zijn openbare bediening

een tienerconferentie met

begint, willen de mensen in KapernaĂźm

zo’n 3000-4000 deelnemers.

Hem voor zichzelf claimen4. Jezus doet

Driehonderd liter tomatensaus

opzienbarende dingen en daar willen ze

is daar heel gewoon. Het is tegenwoordig

graag meer van hebben. Ze willen daarom

haast onmogelijk, zelfs met deze grote

dat Jezus blijft. Maar Jezus zegt: Ik moet

hoeveelheden, om klontjes in je saus

ook andere steden het Evangelie van het

te krijgen. In de sausmixen zit namelijk

Koninkrijk van God verkondigen, want

antiklontermiddel. De fabrikanten willen

daarvoor ben ik uitgezonden. Voor Jezus

hiermee voorkomen dat door de klontjes de

was Zijn bediening niet iets voor een

smaak niet goed verdeeld wordt. Klontjes

handjevol gelukkigen. Geen enkel volk

komen de smaak niet ten goede.

heeft het exclusieve recht op het Evangelie.

WE ZIJN GEROEPEN OM SMAAKMAKERS TE ZIJN

De vergeving van zonden door het offer Bij ons mensen is dat net zo. Het zit in

van Jezus Christus is de Waarheid die

ons om gelijkgezinden op te zoeken en

bevrijdt. Die waarheid moet wereldwijd

met elkaar op te trekken. Als volgelingen

gepredikt worden. Het moet, zegt Jezus!

1

Ps. 34:9

van Jezus zijn we niet anders: we hebben

Het is een dwingende noodzaak dat Gods

2

www.thetravelingteam.org/stats

sterk de neiging om samen te klonteren.

heilsplan voortgang krijgt en in de gehele

3

Gen. 1:28

Maar met eerbied gezegd, God houdt

wereld in vervulling gaat.

4

Lukas 4:42-44

ook niet van klontjes! Samenklonteren

Na de uitstorting van de Heilige Geest

5

Hand. 8:1

is nooit onderdeel geweest van Zijn

op de Pinksterdag groeit het aantal gelo-

6

2 Kor. 2:14

scheppingsplan.

vigen explosief en klonteren ze samen in

3


SCHEEPSLOG

Tekst: Corné Burger • Beeld: Shutterstock •

ELINE HEUVELINK

Jeruzalem. Dit was nooit de bedoeling.

Een avond om niet te vergeten

Vervolging, als antiklontermiddel, zorgt ervoor dat ze zich gaan verspreiden5. Het Evangelie verspreidt zich inderdaad en

Elke vrijdagavond doe ik mee met de hiphop passion

tweeduizend jaar later is de gemeente van

groep. In Veracruz besloten we om buiten te oefenen.

Jezus Christus wereldwijd aanwezig. Er is

We maakten er een event van: we zetten speakers neer

in principe genoeg smaak, maar het is niet

en we speelden de muziek af. Meerdere groepen deden

goed verdeeld. Klontjes!

mee. Sommige deden een dans, anderen lieten trucjes zien. Er kwamen veel mensen kijken. We bleven na

We zijn geroepen om smaakmakers te

afloop nog met mensen praten. Veel mensen wilden een

zijn6. Maar... dan moeten we niet teveel

foto maken.

samenklonteren. • Aan het einde, toen de meeste mensen al weg waren, zat ik met een vriendin aan de kant van de haven. We

?

aten een hotdog en we keken over het water. Toen kwam er een vrouw naar ons toe, samen met haar dochtertje. Ze wilde graag met ons praten over wat

VERWERKING

we hier kwamen doen en waarom we hier zijn. Door

Twee vragen om eens bij stil te staan in

ons gebrekkige Spaans was het moeilijk om een goed

je huiskring of Bijbelstudiegroep:

gesprek te hebben, maar gelukkig kwam er een vriend van ons bij die wel Spaans spreekt. De vrouw had veel

1. Welke ‘antiklontermiddelen’ zet God

vragen en ze begon zelf ook te vertellen over haar

vandaag in om te zorgen dat Zijn

leven. Hierdoor konden wij vertellen over God en over

gemeente zich verspreidt?

Zijn liefde.

2. Wat is er in jouw leven nodig

Ook al konden mijn vriendin en ik niet zo goed Spaans,

om te voorkomen dat je teveel

we konden wel verstaan waar ze het over hadden. Het

samenklontert?

raakte ons heel erg wat de vrouw vertelde over de problemen in haar leven. Aan het einde vroegen we of ze een relatie wilde met Jezus en ze zei ja. Toen hebben

Corné Burger inspireert, motiveert en

we met elkaar voor haar gebeden.

mobiliseert. Hij geeft leiding aan het team Mobilisatie, is spreker en coördineert de

Eline Heuvelink is sinds januari 2018

Kairos-cursus.

aan boord van de Logos Hope.

21


BERICHT UIT...

Hier telt elk moment In de media wordt het de vluchtelingencrisis genoemd. En 22

dat is het natuurlijk ook. Maar het migratievraagstuk biedt ook onverwachte kansen. Onder de vluchtelingen zijn veel mensen uit ‘gesloten’ landen. In de vluchtelingenkampen en in de asielzoekerscentra hebben zij voor het eerst de kans om over Jezus te horen. Bijvoorbeeld in Athene.


Tekst: Anne Schotanus • Beeld: Kathryn Berry •

M

artine en Anton van Asperen werken sinds 2017 onder de vluchtelingen in Athene.

Daarvoor werkten zij een aantal jaar in Centraal Azië. Anton: “Er zijn hier enorm veel vluchtelingen. Alleen al in de buurt van Athene zijn 49 vluchtelingkampen. Maar vergis je niet: sommigen bestaan al meer dan 50 jaar! Er verblijven nu alleen andere mensen. Dagelijks komen er nieuwe mensen aan op de eilanden. En met regelmaat verplaatst de overheid mensen van het eiland naar het vaste land en soms zelfs naar de stad. Veel vluchtelingen proberen door te reizen, legaal of illegaal. Dit maakt het zo ontzettend belangrijk om NU impact te hebben: we weten nooit hoelang mensen zullen blijven. Ten aanzien van de vluchtelingen telt elk moment.

“Het is ontzettend belangrijk om NU impact te hebben: we weten nooit hoelang mensen zullen blijven.”

en aan te moedigen om (ex-)

gekomen: naast de kerk is nu een locatie

moslims te verwelkomen in hun

beschikbaar die heel geschikt is om

gemeente en ook zorg te dragen

(moslim)vluchtelingen te ontvangen.

voor hun groei in discipelschap.

“Inmiddels geven we er Engelse les

“We geven hiervoor trainingen aan

en het programma ‘Wat staat er in de

kerkleiders en gemeenteleden, en we

Bijbel,’ en elke donderdag nu dus ook

ontwikkelen speciale programma’s.

de vrouwenochtenden. In de komende

We hebben bijvoorbeeld een Farsi

periode zullen we het programma verder

kinderbijbelprogramma ontwikkeld,

aanvullen. We zien er echt naar uit wat

en we hebben Afghaanse/Iraanse

God verder op deze plek gaat doen.”

kinderwerkers (vluchtelingen) getraind om hiermee les te geven”. Met een

LANGE TERMIJN

UITDAGING

aantal (ex-)moslims heeft Anton een

Met de kerken in Athene richten Anton

Het komen en gaan van mensen is een

voetbalteam gevormd. Naast het

en Martine zich dus op lange termijn

grote uitdaging in het werk. Martine:

voetballen worden waardevolle lessen

impact en verandering. “Het is echt

“Soms heb je net een hele enthousiaste

van het Evangelie gedeeld. Anton: “We

ons verlangen dat de Griekse kerken

groep vluchtelingen bij elkaar, en dan

hebben ook een outdoor-bediening,

enthousiaste en levendige gemeenten

valt deze weer uit elkaar, doordat de

waarbij we samen de bergen intrekken

zullen worden, en dat ze daardoor

helft vertrekt.” Ook de verschillen in

om daar in de natuur lessen te geven aan

verschil zullen maken in dit land: voor de

etniciteit (met alle statusverschillen),

de hand van het leven van Jezus.”

Griek, maar ook voor de vreemdeling die

taal, geslacht, geloof, normen en waar-

in onze steden komt.” •

den geven soms botsingen onderling.

Voor de zomer is Martine al gestart

Het is een hele uitdaging om aan te

met vrouwenochtenden in de kerk,

sluiten bij ieders niveau en behoeften.

maar omdat er nog vluchtelingen

Meer lezen over het werk

Anton en Martine zien als belang-

(mannen) in de kerk slapen, bracht dit

van Anton en Martine?

rijk onderdeel van hun taak om

vaak lastige situaties met zich mee.

Ga naar www.share2serve.nl

de lokale kerken te ondersteunen

Gelukkig is daar een oplossing voor

23


OM IN NEDERLAND

Terug naar de wortels Het is voor de Reformed Church in America (RCA) al lang geen vraag meer: Nederland is een zendingsland geworden. De ontkerkelijking in ons land is enorm en steeds meer mensen kennen Jezus niet. Daarom wil het kerkgenootschap samenwerken met Operatie Mobilisatie, om onder de minst bereikten in Nederland het Evangelie te verspreiden.

VERBONDEN MET NEDERLAND

missionaire project Taste! in Delft. Beide project

Het feit dat een grote Amerikaanse zendingsor-

zullen de komende tijd door de RCA financieel

ganisatie Nederland uitkiest als zendingsland, is

ondersteund worden.

opzienbarend te noemen. Scott Engelsman (RCA): “De

24

Reformed Church is opgericht in 1628 in wat toen nog

ZENDELINGEN UIT AMERIKA

New Amsterdam heette. We zijn de oudste protestan-

Een andere uitwerking van de samenwerking tussen

te denominatie in de Verenigde Staten, met duizend

Operatie Mobilisatie en de RCA is het uitzenden van

kerken in de VS en Canada. Onze wortels liggen in

een Amerikaans zendingsechtpaar naar Nederland.

Nederland, en we voelen ons nog altijd sterk verbonden

Christiaan van Dijk, hoofd zendingswerk Nederland bij

met Holland, het land waar onze voorouders vandaan

OM: “Mitch en Rosemary* zijn ervaren zendelingen.

kwamen. De ontkerkelijking in Nederland is enorm, veel

Zij zullen in de Haagse Schilderswijk gaan werken, een

meer dan in de Verenigde Staten. Daarom willen we ons

van de armste wijken van Nederland. De werkloos-

nu ook op de zending in Nederland richten. We zijn het

heid is er hoog, en de armoede ook: veel mensen zijn

verplicht aan Nederland: we willen graag iets terugge-

afhankelijk van een uitkering. Meer dan 90% van de

ven van wat we ontvangen hebben.”

bewoners is van niet-Westerse afkomst. We willen

Het is de RCA er niet alleen om te doen om zending

deze migranten bereiken met het Evangelie. Dat Mitch

in Nederland te bedrijven. Scott: “Wie weet hoe ons

en Rosemary ons team komen versterken is voor ons

land er over dertig, vijftig jaar uitziet? We willen graag

echt een gebedsverhoring: we hebben lang gebeden

meer ervaring opdoen met kerkplantingsinitiatieven

voor iemand die het zendingswerk in de Schilders-

en nieuwe vormen van kerk-zijn, zoals Taste!. Ook

wijk kan ondersteunen. Mitch en Rosemary hebben

daarom willen we graag samenwerken met Operatie

zowel in Afrika als in het Midden-Oosten gewerkt, en

Mobilisatie. Ik ben ervan overtuigd dat we veel van

brengen veel cross-cultural ervaring met evangelisatie

elkaar kunnen leren.” De samenwerking start met een

onder moslims mee. Dat is in de Schilderswijk en in

bezoek van de RCA aan de Schilderswijk en het

Delft natuurlijk heel belangrijk.”


Tekst: Anne Schotanus • Beeld: Garrett N. •

“Nederland zien wij echt als de plek waar God ons de komende jaren hebben wil.” 25

ROEPING

Maar het moest: we trokken teveel de

dankbaar dat we in Nederland juist hen

Mitch en Rosemary hebben een hart

aandacht en daarmee brachten we niet

mogen dienen met het Evangelie. Onze

voor moslims. Mitch: “De afgelopen jaren

alleen onszelf en onze kinderen, maar

uitzending naar Nederland zien wij echt

hebben we in meerdere ‘gesloten landen’

ook anderen in gevaar. Toch hebben we

als de plek waar God ons de komende

het Evangelie verkondigd, tot het niet

nog steeds een roeping voor evangelisa-

jaren hebben wil.” •

meer veilig was om te blijven. We vonden

tie onder moslims. We verlangen er naar

het moeilijk om te moeten vertrekken en

dat zij de waarheid over Jezus Christus

de kwetsbare kleine kerk alleen te laten.

leren kennen. Daarom zijn we heel

* Niet hun echte namen


AGENDA

UITGELICHT Teens in Mission

GO Conference

• 27-30 december – Almere

• 15-26 januari – Mosbach, Duitsland

Ben je tiener en wil jij andere mensen helpen en met

Nieuwe zendelingen vanuit alle werelddelen komen

jouw vaardigheden Gods liefde zichtbaar maken? Ga

samen en worden goed toegerust voor ze vertrekken

samen met andere tieners op outreach naar Almere!

naar het zendingsveld waar ze de komende maanden

www.teensinmission.nl

of jaren het Evangelie mogen delen.

TeenStreet@Home • 22-24 maart 2019 – Someren Een tienerweekend in Nederland in de stijl van TeenStreet! Drie dagen met andere tieners genieten van toffe praatjes, leuke workshops, heerlijke vrije tijd en fijne aanbidding. Kortom: een combi van plezier en diepgang. www.operatiemobilisatie.nl/athome

UITGELICHT Zendingsweekend

Toerustingsdag • 15 juni 2019 – Veenendaal

• 12-14 april 2019 – Bantega

Alle mensen die een zendingsreis gaan maken, naar

• 11-13 oktober 2019 – Bantega

TeenStreet gaan of voor een langere periode worden

Het Zendingsweekend is al vele jaren dé plek om samen

uitgezonden vanuit Nederland, komen bij elkaar voor

te zoeken naar jouw rol in Gods Koninkrijk. Meld je aan en

training en toerusting.

ontdek hoe en waar jij je gaven en talenten in kunt zetten!

www.operatiemobilisatie.nl/weekend

TeenStreet • 27 juli t/m 3 augustus – Offenburg, Duitsland TeenStreet is een jaarlijkse, christelijke conferentie voor tieners. Met bijna 2000 tieners uit 20 verschil-

26

lende landen leer je God en elkaar beter kennen. Een toffe week die je niet wilt missen… Ga jij mee? www.teenstreet.nl


ONLINE

COLOFON

Operatie Mobilisatie is een internationale zendingsorganisatie die zich dagelijks inzet om samen met lokale kerken het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Wereldwijd zijn meer dan 3400 zendelingen met 115 verschillende nationaliteiten actief in 110 landen. In en vanuit Nederland zijn rond de 200 zendingswerkers uitgezonden. GO Magazine is een gratis uitgave van Operatie Mobilisatie en verschijnt twee tot vier keer per jaar. Uitgave november 2018 Nummer 348 Vormgeving: IDD | www.idd.nu

CH EC K DE VI DE O:

operatiemobilisatie.nl/ vertel

“Als ík het hen niet vertel... wie dan wel?” “Bij alle grote en kleine dingen in mijn leven weet ik: God is erbij. Dat geeft mij moed. Maar voor een heleboel mensen geldt dit niet: die kennen het Evangelie niet, die kennen God niet, zij hebben geen Bijbel en zij hebben geen kerk waar ze naar toe kunnen. En zelfs als ze erover zouden willen horen, is er niemand om het hen te vertellen. Als ík het hen niet vertel... wie dan wel?”

— RACHEL ROSIER, PRESENTATOR

GA VOOR HET EVANGELIE! Wereldwijd zijn er ruim drie miljard mensen die niet of nauwelijks van het Evangelie hebben gehoord, en elke dag komen daar 57.000 mensen bij. Duizenden volken en gemeenschappen, elk met een eigen cultuur en taal, hebben echt nog nooit van Jezus gehoord. Nog nooit. Onze passie is dat zij van Zijn naam en faam zullen horen. OM wordt gedreven door de diepe overtuiging dat ieder mens de kans zou moeten krijgen om het Evangelie te horen. Daarom willen wij zoveel mogelijk kerken en christenen mobiliseren om waar dan ook en hoe dan ook het Evangelie te verspreiden. Jezus Zelf roept ons immers op in Matteüs 28:19 om te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken. Doe je mee? • www.operatiemobilisatie.nl

Druk: Koninklijke BDU Redactie Anne Schotanus (hoofdredactie), Meindert Kramer, Erwin van der Linden, John Maasland Aan dit nummer werkten mee Martin Brand, Corné Burger, Gonny de Haan, Eline Heuvelink, Alinda ten Hove, Marcus Spronk Reacties Stuur uw reactie of opmerkingen naar redactie.nl@om.org. Adreswijziging? Stuur een email naar: info.nl@om.org of bel 0527 615 607. Geven Ons werk wordt mogelijk gemaakt door giften. Geven kan op veel verschillende manieren zoals via een overboeking, een machtiging, een periodieke schenking of door Operatie Mobilisatie op te nemen in uw testament. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden om ons werk financieel te steunen vindt u op: www.operatiemobilisatie.nl/geven Denkt u na over wat uw nalatenschap of een periodieke gift kan betekenen voor OM en wat u daarmee kunt bereiken in Gods koninkrijk? Meer info: www.operatiemobilisatie.nl/nalaten Stichting Operatie Mobilisatie is door de overheid erkend als ANBI en heeft het CBF keurmerk.

27 Operatie Mobilisatie Assemblageweg 9 8304 BB Emmeloord 0527 615 607 info.nl@om.org www.operatiemobilisatie.nl IBAN: NL13 RABO 0114 2329 38 www.facebook.com/OperatieMobilisatie www.twitter.com/OMNederland www.vimeo.com/OMNIvision


WERK MET EEN MISSIE Droom je van dagelijks werken met een missie? Wil jij bijdragen aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie? Check dan snel onderstaande vacatures. OM zoekt professionals die ons team in Nederland komen versterken‌ Geloof in je werk!

HR Professional

Online Marketeer

FULLTIME

24-40 UUR

Onder leiding van onze HR manager pak je alle HR gere-

Is een expert op het gebied van social media en online

lateerde taken op; aannameprocessen, doorstroom en

advertising. Je voornaamste taak: de ontwikkeling

uitstroom, verzuimbegeleiding en Arbo werkzaamheden.

van een online marketingstrategie.

HR Medewerker

EventcoĂśrdinator TeenStreet

24 UUR

24 UUR

Verzorgt de administratieve ondersteuning van

Jij hebt een passie voor tieners en voor geloof en

honderd zendelingen in het buitenland en tachtig

daarnaast ben je een organisatietalent met goede

medewerkers in Nederland.

communicatieve vaardigheden.

SOLLICITEER NU:

www.operatiemobilisatie.nl/vacatures

GO Magazine 348 - oktober 2018  

De impact van het Evangelie // "Hier gebeuren ongelooflijk mooie dingen!" // De invloed van het Evangelie in Zambia // Outreach in het...

GO Magazine 348 - oktober 2018  

De impact van het Evangelie // "Hier gebeuren ongelooflijk mooie dingen!" // De invloed van het Evangelie in Zambia // Outreach in het...

Advertisement