Page 1

313 nr.

rg

.o

om

11

ng

ga

r aa

20

t ar

us

20

t

w

w

11

l.

.n w

s gu

lied zou zingen. Het bezoek was de moeite waard”

e j

31

“Ik had niet verwacht dat ik in Libië een Arabisch christelijk

au

a

m

6

8

LOGOS HOPE: van Caribisch gebied, via West- en NoordAfrika naar de Arabische Golf

India: Meer dan een school

10

Europa: Herstellen van hoop

12

Moslimwereld: Evangelie op tv in Noord-Afrika

Impressie 2010


Inhoud

Onze Missie In samenwerking met de kerk wil OM-Nederland Jezus Christus wereldwijd bekendmaken, door mensen te mobiliseren, middelen te werven en gebed te stimuleren.

2

Uitgave: Operatie Mobilisatie Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord Telefoon (0527) 615607 Fax (0527) 617159 E-mail: info@nl.om.org Internet: www.nl.om.org Bank: 11.42.32.938

Dit doet OM-Nederland door: :: stimuleren van zendingsvisie; :: ondersteunen van het wereldwijde OM-werk; :: ondersteunen van kerken en

organisaties in Nederland bij hun werk onder minderheden en jongeren. Momenteel zijn meer dan 5.60o mensen actief met OM, waaronder circa 130 Nederlanders, in 110 landen en op de LOGOS HOPE. Onze speerpunten Zendingsvisie overbrengen door: :: 1. mensen te mobiliseren voor wereldzending

Uit het hart van de directeur

3

OM-Nederland naar 2015

5

LOGOS HOPE onderweg in 2010

6

India: Meer dan een school

8

Hoop herstellen in Europa

10

Het Evangelie op tv in Noord-Afrika

12

Hulp verlenen in Jezus’ naam

14

Zendingswerk Nederland

18

OM in cijfers

20

:: 2. geloof van de volgende generatie aan te moedigen :: 3. nieuwe werkers uit niet-westerse landen te motiveren en toe te rusten ... met middelen als: :: 1. pioniersinitiatieven om het evangelie bekend te maken :: 2. kennis, hulp en hoop brengen met de LOGOS HOPE :: 3. praktische hulp te geven aan hen die lijden

... met als doelstelling: :: 1. vrede brengen aan andere religies :: 2. transformatie van binnenuit teweegbrengen in India :: 3. herstellen van hoop in Europa Onze waarden :: het kennen en verheerlijken van God :: leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord

:: genadige en integere mensen zijn :: offervaardig dienen :: liefde en respect betonen :: getuigen van Christus :: de verscheidenheid in het lichaam van Christus weerspiegelen :: bidden voor de wereld :: de gemeente hoogachten Stelt u geen prijs op het ontvangen van de OM-post? Wilt u liever één of twee keer per jaar het nieuws van Operatie Mobilisatie ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@nl.om.org of bel ons om dit door te geven. Bedankt voor uw betrokkenheid.


Persoonlijk De nieuwe kantoorruimte wordt ook gebruikt voor training van de OM’ers

Sprekers OM-Nederland

Uit het hart van de directeur

Verandering van levens De wereld om ons heen verandert voortdurend en steeds sneller. Terwijl ik dit schrijf, zijn er al twee presidenten afgetreden en wordt er dagelijks geprotesteerd in verschillende Arabische landen.

H

et is niet te voorspellen wat de toekomst deze landen zal gaan brengen. Wat niet verandert en onverminderd actueel blijft is de Bijbel met daarin het verlossende evangelie van Jezus Christus!

Communities”. Letterlijk betekent dat “Verandering van levens en gemeenschappen”. In deze jaarimpressie kun je lezen hoe mensenlevens en gemeenschappen zijn veranderd, nadat ze in aanraking zijn gekomen met mensen die de wereld in zijn getrokken, als boodschappers van het goede nieuws. Peter schreef ook: “We moeten ervoor waken dat we niet verzanden in het runnen van een organisatie en daarbij vergeten dat we brengers van goed nieuws zijn.” Daar moeten wij als OM-Nederland ook alert op zijn. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan nieuwe beleidsplannen, maar we moeten ervoor blijven zorgen dat we een ‘Goed nieuws beweging’ zijn, die niet verzandt in structuren en strategieën.

Peter Maiden (internationaal directeur van OM) schrijft in zijn nieuwjaarsbrief: “Te midden van een gebroken en gevallen wereld hebben we een glorieuze boodschap die gaat over een ander koninkrijk – een koninkrijk van liefde en vreugde. Laten we de boodschap van de engel niet vergeten: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen.’ We zijn brengers van goed nieuws!”

“Laat heel de wereld het zien, maak de volk’ren weer blij door de klank van Zijn Stem. Heuvels en dalen breek uit! Kom en juich, zing het luid! Klap je handen voor Hem! Laat heel de wereld nu staan vol ontzag voor Zijn Naam, zing het lied dat Hem eert. Wees niet meer stil; zeg het voort, tot de wereld het hoort: Jezus regeert!”

We zijn ontzettend dankbaar voor alles wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Ook dankzij uw betrokkenheid en steun! Samen kijken we met grote verwachting uit naar wat komen gaat. Eén ding is zeker: Jezus komt terug! Laten we er samen voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen op verzanden deze wereld daar klaar voor zijn.

2010 ook het jaar van: • 2 weekenden voor 45 jongeren rond de thema’s zending en discipelschap • 13 RE:TOUR concertavonden met Martin Brand en band Life! Over de terugkomst van Jezus • 132 deelnemers die op korte GLOBAL CHALLENGE-acties gingen • 474 bidders die wekelijks de gebedspunten ontvingen • 376 deelnemers voor TeenStreet, het eigentijdse Europese jongerenevenement in Duitsland • 25.626 OM-Nieuwslezers die betrokken zijn bij ons werk. Circa 55% van deze achterban draagt financieel bij aan ons werk • Circa 3,7 miljoen euro aan giften die we mochten ontvangen.

In ons OM-logo staat: “Transforming Lives and

“niet in het runnen van een organisatie en vergeten dat we brengers van goed nieuws zijn”

Robert-Jan Sterk Directeur OM-Nederland

3


Nederland Nieuwe Nederlandse OM’ers (jan. 2010)

Plaatsen van de extra kantoorunit

OM-Nederland naar 2015

“In beweging brengen” Als OM-Nederland zijn we heel dankbaar hoe wij samen met de achterban het afgelopen jaar hebben mogen bijdragen aan het wereldwijde zendingswerk. De berichten over Gods werk door en in mensen zijn ieder jaar opnieuw een bemoediging. Die getuigenissen zijn de reden om door te gaan met het uitvoeren van de grote opdracht die Jezus ons gaf: “Ga dan heen en verkondig het evangelie…” (Mat. 28:19-20).

D

e afgelopen vijf jaren werden vooral gekenmerkt door gestage groei. Het aantal deelnemers aan korte en lange acties nam toe. Het is een grote zegen dat ondanks de economische crisis het aantal giften en de totale inkomsten zijn gestegen. Daarnaast zijn zendingsprojecten in Nederland de afgelopen jaren uitgebreid.

4

Om deze groei te kunnen faciliteren, zijn er nieuwe medewerkers bij gekomen en is er in januari 2010 een extra kantoorunit geplaatst. Ondanks de geweldige inzet van onze medewerkers lag er vaak meer werk dan we aankonden en hebben we zeker ook steken laten vallen. Medewerkers voeren in toenemende mate complexere werkzaamheden uit. Deze interne ontwikkeling vraagt om een nieuwe manier van organiseren. Christenen die de zending in willen gaan en allerlei instellingen vragen om een professionele dienstverlening. Beleidsplan 2011-2015 Daarom hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor OM-Nederland. Organisatieverandering en professionalisering zijn geen doelen op zichzelf. Wat we willen met een betere interne organisatie is meer impact op de samenleving hebben. Dat is het uiteindelijke doel dat ook in de naam van de organisatie besloten ligt:

Het is een grote zegen dat ondanks de economische crisis het aantal giften en de totale inkomsten zijn gestegen.

Onze waarden • het kennen en verheerlijken van God • leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord • genadige en integere mensen zijn • offervaardig dienen • liefde en respect betonen • getuigen van Christus • de verscheidenheid in het lichaam van Christus weerspiegelen • bidden voor de wereld • de gemeente hoogachten

de operatie is mensen mobiliseren, in beweging brengen. Mensen die gaan, bidden of geven, opdat Jezus Christus wereldwijd bekend wordt gemaakt. De beste beschrijving van de impact die wij met die gemobiliseerde mensen voor ogen hebben, staat beschreven in de Bijbel: “opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader” (Fil. 2:10-11). Een concreet voorbeeld van het uitvoeren van het nieuwe beleid is de opening van een filiaal in Amersfoort. We willen als OM-Nederland goed bereikbaar zijn voor iedereen die interesse heeft in zendingswerk. Het kantoor aan de Koningin Wilhelminalaan 5 zal dan ook voornamelijk gebruikt worden voor het voeren van oriëntatiegesprekken en als dienstverlening aan nieuwe medewerkers. Onze Missie: In samenwerking met de kerk wil OM-Nederland Jezus Christus wereldwijd bekendmaken, door mensen te mobiliseren, middelen te werven en gebed te stimuleren. De komende vijf jaar richten wij ons op: 1. Bewustwording en stimuleren van zendingsvisie in Nederland Met verschillende activiteiten is OM-Nederland binnen christelijk Nederland actief. OM-Nederland


Afstudeeronderzoek ‘re-entry’ Als een zendingswerker thuis komt in Nederland, is het niet eenvoudig om het ‘gewone leventje’ in Nederland weer op te pakken. Dit voorjaar zal Emiel Bolks (afstuderend HBO Theologie aan de CHE), samen met de afdeling Member Care van OM-Nederland, een onderzoek doen naar de verschillende problemen die kunnen spelen bij terugkomst, de zogenaamde ‘re-entry’. Hiervoor zal een aantal oud-OM’ers benaderd worden om hun ervaringen te delen. Met de uitkomsten van dit onderzoek hopen we de nazorg nog beter af te stemmen op de behoefte van terugkerende werkers.

Groep uitgezonden Nederlanders (sept. 2010)

draagt bij aan bewustwording, visievorming en betrokkenheid in christelijk Nederland ten aanzien van zending. 2. OM-projecten wereldwijd Wereldwijd heeft OM projecten en activiteiten om Jezus Christus bekend te maken en praktische hulp te bieden. Hier draagt OM-Nederland aan bij door het werven van mensen en middelen. 3. Focus op Europa en Nederland Europa, en Nederland in het bijzonder, seculariseert. OM-Nederland zal daarom de komende jaren haar focus leggen op Europa en Nederland. Ook maakt OM-Nederland zich klaar om zendelingen van buiten Europa te ontvangen. 4. Ontwikkelingssamenwerking Als christelijke organisatie heeft OM aandacht voor alle aspecten van het mens-zijn. Daarom steunt OM-Nederland wereldwijd praktische initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt het beleidsplan ‘OM-Nederland naar 2015’ vinden op onze website: www.nl.om.org.

OM-projecten wereldwijd OM-Nederland zet zich in voor OM-projecten wereldwijd. In 2010 hebben we zes keer een beroep gedaan op onze achterban en een aantal mailingacties gedaan voor de volgende projecten: • Gemeentestichting moslimwerk • Jongeren- en migrantenwerk Nederland • Media voor Algerije • Afrikafonds • Fonds starthulp • LOGOS HOPE Power Up project

€ 7.022 € 13.101 € 8.066 € 10.324 € 10.548 € 40.260

Bij het LOGOS HOPE project hebben wij een telemarketingcampagne ingezet. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen.

Training voor de korte acties

Matthijs Vlaardingerbroek op de OM-familiedag (aug. 2010)

EH-Traject: goed alternatief als voorbereiding voor nieuwe OM’ers! OM-Nederland heeft diverse samenwerkingsverbanden in Nederland met andere organisaties. De Evangelische Hogeschool is er een van. Net klaar met zijn middelbare school ging Rik met OM op zomeractie naar Ierland. “Ik wist niet goed wat ik dat komende jaar wilde gaan doen: werk of een bijbelschool. Het werk dat OM’ers in Ierland doen, raakte mij. Ik wilde dat ook graag. Het kwam tot een oriëntatiegesprek maar dat liep teleurstellend af. Men vond dat ik tijd moest nemen om uit te zoeken wat ik wilde doen met de rest van mijn leven en adviseerde het EH-Traject. Dat wilde ik niet horen. Ik wilde naar Ierland. Uiteindelijk besloot ik, na lang nadenken en veel positieve verhalen van oud-EH’ers, om toch mee te doen aan het EH-Traject van 2010. ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’, was de gedachte waarmee ik begon. Uiteindelijk heb ik enorm genoten van het EH-Traject. Ik leerde veel, ontmoette fantastische mensen én vond de opleiding die bij me paste. Ik ga de opleiding Journalistiek doen. Op het EH-Traject verveel je je geen moment. Vijf waardevolle maanden om gericht na te denken en vanuit een goede bezinning je opleidingskeuze te maken. Het zendingswerk heb ik nog niet losgelaten. Ik zou maar wat graag de opgedane kennis inzetten voor het werk van OM. Misschien is dat niet meer in Ierland. Ik ben erg benieuwd naar de mogelijkheden en kansen die OM hierin over een aantal jaren biedt.” Meer informatie over het EH-Traject: www.eh.nl

5


OM-Schepen

16

6

17 18 19

22 21

15 5 3

4

7 8 9

10

2 1 11 14

13 12

Met kennis, hulp en hoop

LOGOS HOPE onderweg in 2010 In 2010 bezocht het vierde, maar momenteel enige, boekenschip van OM 22 havens in 17 landen. 61.107 bijbels en Nieuwe Testamenten gingen van boord; 844.613 mensen werden verwelkomd. Een terugblik waar de brenger van kennis, hulp en hoop is geweest.

6

1. Willemstad (Curaçao) tot 6 jan. 2010 726 bijbels & Nieuwe Testamenten 11.678 bezoekers

3. Montego Bay (Jamaica) tot 15 feb. 7.381 bijbels & Nieuwe Testamenten 83.474 bezoekers

2. Oranjestad (Aruba) tot 17 jan. 460 bijbels & Nieuwe Testamenten 17.354 bezoekers Fam. Colenbrander: “Het was allemaal erg spannend, maar uiteindelijk mochten we toch boeken verkopen… Buiten de rechtbank stond de pers al met camera’s en microfoons te wachten en we hadden nog nooit zo veel gratis publiciteit gehad! We zagen dan ook ontzettend veel bezoekers aan boord komen!”

4. Kingston (Jamaica) tot 23 maart 14.150 bijbels & Nieuwe Testamenten 135.758 bezoekers Thera Boerma: “In de vorige haven, Montego Bay, zijn onder meer 14.000 schoolkinderen aan boord geweest die in een van de programma’s het evangelie hebben gehoord. Het is vaak niet mogelijk om te zien wat zoiets uitwerkt, maar we werden bemoedigd door iemand die als kind op de LOGOS II, het vorige OM-schip, in aanraking is gekomen met het evangelie en nu christen is.”

5. Nassau (Bahama’s) tot 9 april 1.474 bijbels & Nieuwe Testamenten 21.821 bezoekers

6. Hamilton (Bermuda) tot 26 april 1.796 bijbels & Nieuwe Testamenten 24.364 bezoekers Femke Rienstra: “Hier op Bermuda zijn wij de arme stumpers! Alles is hier peperduur en iedereen ziet er hier piekfijn uit. De eerste zondag waren we met een stuk of honderd opvarenden met bussen naar een kerk in Hamilton gegaan om te zingen met het LOGOS HOPE-koor! We zongen ons meerstemmige stukje en kregen een enthousiast applaus van de kerkgangers.”

7. St John’s (Antigua & Barbuda) tot 13 mei 4.040 bijbels & Nieuwe Testamenten 35.139 bezoekers

8. Basseterre (St Kitts & Nevis) tot 17 mei 1361 bijbels & Nieuwe Testamenten 20.563 bezoekers


9. Roseau (Dominica) tot 31 mei 2115 bijbels & Nieuwe Testamenten 40.600 bezoekers

19. Misurata (Libië) tot 10 nov. Geen bijbels/Nieuwe Testamenten verkocht 28.830 bezoekers verwelkomd

10. Mindelo (Kaapverdische eilanden) bunkeren op 10 juni

20. Benghazi (Libië) tot 21 nov. Geen bijbels/Nieuwe Testamenten verkocht 51.321 bezoekers Maria Derksen: “Het bezoek aan Libië was de moeite wel waard. Bij een aantal grote evenementen heb ik samen met een Indiaas meisje en een Zuid-Afrikaanse jongen een Arabisch lied gezongen. Dat vond ik zelf hoogtepunten, omdat ik niet had verwacht dat ik in de Arabische wereld een Arabisch christelijk lied zou zingen. Daarin zag ik echt Gods hand en Zijn plan dat zoveel groter is dan dat van mij. Libië heeft echt veel gastvrijheid en cultuur te bieden. We hebben van alle twee de aspecten genoten. Onze gastgevers hebben uitstapjes georganiseerd naar verschillende ruïnes, de woestijn, de oude stad, musea en aan boord voor de hele bemanning een diner klaargemaakt. Wat dacht u van een flink stuk kamelenvlees? Best lekker hoor.”

11. Freetown (Sierra Leone) tot 28 juni 3.000 bijbels & Nieuwe Testamenten 42.608 bezoekers Anne Versteeg: “Dat Sierra Leone arm is en geen goede voorzieningen heeft, bleek wel uit het waterverbruik op het schip. Na een paar dagen bleek dat mensen zichzelf en hun hele gezin wasten in de wc’s op het bezoekersdek. Eigenlijk kan ik ze geen ongelijk geven. De vloer was door alle wasbeurten in een zwembad veranderd, maar daarnaast werden de wc’s ook niet helemaal op de juiste manier gebruikt. Ik heb heel wat posters met instructies opgehangen over hoe de wc en de kraan werkt. Vanwege de grote troep besloten we uiteindelijk de wastafels af te sluiten. We dachten eerst dat het hielp, totdat de vloeren weer nat waren. Het bleek dat mensen nu het water uit de wc-potten gebruikten…Toen hebben we het maar opgegeven en elke dag maar gewoon schoongemaakt.”

15. Las Palmas (Spanje) tot 14 sept. 227 bijbels & Nieuwe Testamenten 13.681 bezoekers

16. Santa Cruz de Tenerife (Spanje) tot 20 sept. 125 bijbels & Nieuwe Testamenten 9.214 bezoekers Michelle Smit: “Op Tenerife ben ik met een groepje naar een vrouwengevangenis geweest. Veel van deze vrouwen zitten daar te wachten totdat ze naar de rechtbank moeten. Dit kan soms 4 tot 48 maanden duren. Een paar van deze meiden kwamen uit Engelstalige landen en spreken geen Spaans. Ze vonden het geweldig dat we er waren en dat we tijd voor hen vrijmaakten. Veel van deze meiden zijn depressief en velen van hen gebruiken ook drugs. Het was de eerste keer voor mij dat ik in een gevangenis ben geweest. Het heeft echt indruk op me gemaakt. Elke dag is het voor hen overleven en wachten!”

12. Tema (Ghana) tot 20 juli 8.590 bijbels & Nieuwe Testamenten 52.228 bezoekers 21. Port Said (Egypte) tot 7 dec. 135 bijbels & Nieuwe Testamenten 62.384 bezoekers

13. Takoradi (Ghana) tot 2 aug. 9.119 bijbels & Nieuwe Testamenten 63.972 bezoekers

14. Monrovia (Liberia) tot 26 aug. 4.880 bijbels & Nieuwe Testamenten 19.830 bezoekers Hilde Colenbrander: “In Liberia ben ik samen met vier andere vrouwen/meiden drie dagen naar een opvanghuis voor meisjes geweest. Al deze meisjes hebben te maken gehad met misbruik. Ons doel was om er gewoon te zijn, leuke dingen te doen én door een aantal activiteiten deze meiden te laten zien en horen hoe kostbaar ze zijn in Gods ogen. Hoewel het lastig was om echt gesprekken te hebben – je merkt dat ze dat niet echt gewend zijn – hebben we veel tijd met de meiden doorgebracht. Vooral de laatste dag was bijzonder toen we ’s morgens een ‘beauty salon’ voor hen openden en hun nagels lakten, voeten wasten, maskertjes op hun gezicht deden en hen opmaakten.”

17. Valletta (Malta) tot 19 okt. 955 bijbels & Nieuwe Testamenten 30.176 bezoekers Gerard v.d. Pol: “Momenteel zijn er veertien positief christelijke kerken op Malta en wat waren ze blij toen ze hoorden dat de LOGOS HOPE zou komen. Bij aankomst stonden ze bijna allemaal op de kade. Met de bemanning zijn we op een donderdagavond naar deze kerken geweest om daar voor dit land te bidden. We hoorden hoe God bezig was om de ogen van dit land te openen voor een relatie met Hem. Wat is het mooi om te zien dat zo’n schip zo veel bemoediging kan brengen aan plaatselijke christenen.”

18. Tripoli (Libië) tot 2 nov. Geen bijbels/Nieuwe Testamenten verkocht 54.317 bezoekers verwelkomd

22. Beirut (Libanon) tot 27 dec. 573 bijbels & Nieuwe Testamenten 25.301 bezoekers

Het schepenwerk en de mensen die daarbij werken mochten in totaal aan giften uit Nederland ontvangen: € 597.465. Dit was o.a. voor de volgende projecten: • LOGOS HOPE Olie € 43.650 • Inkomsten vanuit EO-Metterdaad n.a.v. tv-uitzending voor bezoek aan Sierra Leone € 51.464 Bedankt voor uw kleine en grote giften.

7


India

Transformatie in India

Meer dan een school banen worden gecreëerd en ziekte wordt bestreden. De vertrapten worden opgeraapt en verzorgd. Velen komen hierdoor tot geloof en vinden een thuis in een van de 3.000 Goede Herderkerken die India rijk is.

A

ls je kijkt naar de vele hypermoderne kantoorgebouwen in de grote steden van India, dan lijkt dit land met zijn meer dan één miljard inwoners een inhaalslag te maken op economisch gebied. Voor een kleine groep is dit ook zo. Maar honderden miljoenen anderen leven nog altijd een mensonwaardig bestaan. OM-India komt op voor het lot van de verdrukten. Ouders worden geholpen,

8

OM-India komt op voor het lot van de verdrukten.

Ajit, een jongetje van 6 jaar, woont samen met zijn ouders, grootouders, broer en nog een stel andere familieleden in een hutje in het dorp Aara. Shreya is een meisje van 7 jaar, haar vader is boer en haar moeder zorgt voor het huishouden. Dit jaar was het voor hen extra moeilijk omdat het weer niet meezat en de oogst slecht was. Vaishali is 7 jaar en heeft een flinke hersenschudding opgelopen, zij is van de tweede verdieping van hun huis naar beneden gevallen. Zomaar een greep uit de 24.000 kinderen die op een van de honderd scholen van OM-India zitten. Wat ze gemeen hebben, is dat ze dalit zijn en de ouders weinig hoop hadden op scholing voor hun kinderen. Maar zij groeien op in een gebied waar recent een Dalit Educatie Centrum (DEC) is begonnen, zodat ze nu samen met vele andere kinderen uit de wijde omgeving toch onderwijs kunnen

genieten, ondanks hun afkomst en armoede. Voor ons de gewoonste zaak van de wereld, voor hen een groot wonder. De zorg die zij ervaren op school staat lijnrecht tegenover de vijandigheid waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben omdat ze als dalit geboren zijn. Maar er wordt meer gedaan dan lesgeven. Gezondheidswerkers Swapna is gezondheidswerker in Luhagudi. Zij heeft in dit gebied haar handen vol aan de mensen die te kampen hebben met gezondheidsproblemen. Eind 2010 is zij samen met

nog zestig andere gezondheidswerkers aangesteld om medische hulp te bieden aan kinderen en ouders in de dorpen rondom de scholen. Veel kinderen op school kunnen zich maar slecht concentreren omdat ze ondervoed zijn, of lichamelijk zwak omdat ze opgroeien onder zeer slechte hygiënische omstandigheden. Op medische hulp hoeven ze niet te rekenen, want ze zijn dalit en worden verjaagd in plaats van geholpen. Swapna doet samen met haar collega’s preventief onderzoek, legt verslagen vast en vaccineert kinderen. Maar ook het grote belang van handen wassen,


OM-leider genomineerd voor Gandhiprijs

water koken en jezelf schoonhouden wordt onderwezen. Daarnaast krijgen nu, met de komst van de gezondheidswerkers, de armste kinderen drie keer per week te eten. Niet zomaar een hap om de maag te vullen, maar een voedzame maaltijd waardoor hun weerstand verbetert. Microkrediet In de buurt van een DEC-school woont Karunakar (25), zijn ouders zijn dagloner. Toen hij kind was, leed hij aan polio en heeft daardoor een lichamelijke handicap opgelopen. Net als vele andere kinderen droomde hij van een studie en een goede baan. Maar voor een dalit die ook nog eens gehandicapt is een onhaalbare zaak. Toch is Karunakar vandaag de dag zelfstandig ondernemer, hij runt een winkeltje in kantoorbenodigdheden. Verspreid over het land zijn rondom de DEC-scholen 1.700 zelfhulpgroepen in het leven geroepen die al aan meer

dan 23.000 mensen een microkrediet verstrekt hebben. Mensen als Karunakar, die zelf geen mogelijkheden hebben. Zo worden niet alleen de kinderen opgeleid, maar wordt ook de ouders en anderen in de omgeving de mogelijkheid geboden een eigen bedrijfje te beginnen zodat ze goed voor zichzelf kunnen zorgen. Groei Door al dit werk spreekt de liefde van God voor deze mensen, en dit mist zijn uitwerking niet. Het was vorig jaar feest in een dorp in het Dumka-district in India. Er zijn daar de afgelopen jaren meer dan 150 mensen tot geloof gekomen vanuit verschillende religieuze achtergronden. De gemeente groeit snel en nu hebben ze een eigen gebouw waar God aanbeden kan worden en van waaruit vele initiatieven ontstaan om anderen te helpen. De opening van dat gebouw was zeker een viering waard.

Deze kerk staat model voor de meer dan 3.000 andere gemeentes die de afgelopen jaren ontstaan zijn door het diverse werk van OM in India. Gemiddeld komt er om de andere dag ergens in het land een nieuwe gemeente bij die minstens 25 belijdende leden telt. Meer dan 1.200 voorgangers dragen zorg voor deze Goede Herderkerken. De voorgangers die veelal zelf vanuit een totaal andere religieuze achtergrond tot geloof gekomen zijn, krijgen op de campus van OM in Hyderabad een gedegen theologische opleiding op hbo- of universitair niveau. Met het oog op toekomstige groei worden voorgangers getraind zodat ook zij weer anderen voor kunnen bereiden op de taak van leiderschap in een nieuwe gemeente. Daarnaast ontvangen ze onderwijs over gezondheid en hygiëne, om de aan hen toevertrouwde gemeenschap ook praktisch te kunnen dienen. Het is mogelijk om een van deze voorgangers financieel te ondersteunen. Ga naar www.nl.om.org voor een overzicht van werkers.

Op voorstel van Peter van Dalen, Europarlementariër voor de ChristenUnie, is dr. Joseph D’souza voor de Indira Gandhi-prijs gekandideerd. Van Dalen: “Ik heb met eigen ogen gezien hoe zijn werk de levens van vele armen ten goede verandert. De projecten geven de armsten van India weer perspectief. Daarmee draagt D’souza bij aan een betere wereld, en daar is de Gandhi-prijs exact voor bedoeld.” De prijs is genoemd naar oudpremier Indira Gandhi, en bedoeld voor mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de vrede en ontwikkeling van de wereld, en het tegengaan van onder andere armoede en racisme. In 1985 werd de eerste winnaar bekendgemaakt. Winnaars van de jaarlijkse prijs waren onder anderen Michael Gorbachev, Kofi Annan en Vaclav Havel. De prijs werd op 12 januari 2011 uitgereikt aan de premier van Bangladesh, Sheikh Hasina.

Voor India zijn in 2010 door OM geen specifieke acties gehouden. Toch kwam het geweldige bedrag binnen van € 192.032,-, onder andere doordat kerken in Nederland acties hielden, een aantal werkgroepen het werk ondersteunen en natuurlijk door alle individuele donateurs. Heel hartelijk dank.

9 Het Dalit Freedom Network zet zich op nog veel meer gebieden in voor de rechten van de dalits, waardoor ze bevrijding, genezing en herstel mogen ervaren. U leest hierover op: www.dalitnetwork.org


Europa Evangeliseren in de kou!

Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd?

Hoop herstellen in Europa Europa is vanaf begin jaren ’60 een belangrijk zendingsgebied voor OM. Miljoenen Europeanen hebben God afgewezen en nog veel meer mensen zijn op zoek naar iets wat de leegte in hun hart kan vullen. Maar midden in de gebrokenheid is God geweldige dingen aan het doen in heel Europa. Met meer dan 700 werkers is OM in meer dan 30 Europese landen actief met het herstellen van hoop door het evangelie van Jezus Christus.

10

In Moldavië zijn kerstpakketten uitgedeeld

Mensen worden uitgedaagd om over God na te denken

Moslim jongvolwassenen

Kinderen mogen speelgoed uitzoeken


Vlnr: Kindervakantieclub in Kosovo, Romakinderen krijgen schrijfles en Alcie op bezoek bij ouderen tijdens een kerstactie in Hongarije.

Zorgen voor de ongewensten Moldavië: In december 2009 ontving Natasha, een 60-jarige weduwe, een kerstpakket van het OM-team waarna ze regelmatig naar de kerk kwam. Een jaar later vroeg de voorganger in de kerk of er iemand een gebedsverzoek had. Natasha stak haar hand op met tranen in haar ogen. “Bid alstublieft voor mij,” zei ze, “ik wil mijn leven aan Jezus geven.” Twee weken later was ze overleden. “Hoe goed om te weten dat ze een ontmoeting met God had voordat ze stierf en nu in een plaats woont waar genoeg te eten is; waar het nooit zo koud zal zijn als tijdens een Moldavische winter!” Montenegro: Samen met Duitse jongeren is er een afdak gebouwd zodat OM-Montenegro ook tijdens de winter bijbelverhalen kan vertellen en schrijfles kan geven aan Roma zigeunerkinderen zonder de angst om nat te regenen. Oekraïne: “Wij kwamen erachter dat er een aantal kamers voor zieke weeskinderen in het lokale ziekenhuis is. Sinds mei ligt hier een jongetje van twee jaar, Sacha, die vijf maanden terug door zijn alcoholische moeder hier is achtergelaten. Wij proberen hem in ieder geval iedere dag even uit bed te halen omdat de kans groot is dat hij de hele dag in bed ligt. Ook zorgen we voor extra vitamines, vlees, fruit, speelgoed en kleren,” aldus de Nederlandse familie Mulder.

Hongarije: Vijftig kinderen hebben zich aangemeld voor het Honkbal Dagkamp dit voorjaar. Ze leren niet alleen honkbal spelen, maar horen ook het verhaal van Jezus.

Moslims liefhebben Zweden: Bij het kampvuur stond Ali, een jonge Iraans-Koerdische man, ineens rechtop met zijn ogen wijd open en riep dat Jezus op dat moment duidelijk tot hem gesproken had. “Hij zei dat ik Hem moet volgen – nu”, zei Ali. Te opgelaten om tot de volgende ochtend te wachten, gleed Ali om 02:30 uur uit bed en liep op zijn tenen naar het meer om zichzelf te dopen. Ali en zijn vrouw werden dat weekend volgelingen van Jezus. Frankrijk: Mahadin was gevlucht om aan haar huwelijk te ontsnappen en was blij verrast toen ze op een dag een bijbel in haar brievenbus vond. Bij het lezen van het evangelie van Matteüs werd ze overweldigd door het feit dat Iemand voor haar gestorven was. “Ik voelde rust”, zei Mahadin, “en eindelijk begreep ik dat dit een levende en echte God is, een God met wie ik kan praten en een hechte relatie kan opbouwen!” Zwitserland: Tijdens een zomeractie in Interlaken werd er een dvd over het leven van Jezus aan twee vrouwen uit Qatar gegeven. “Weet u of er een boek over Jezus bestaat?” vroegen ze, en toen ze een Nieuwe Testament kregen, begonnen ze gelijk hierin te lezen.

Het mobiliseren van de nieuwe generatie Samenwerken met de Oekraïne: Sophia, negen jaar, schreef: “Ik dank kerk God dat Hij mij de gelegenheid gaf om jullie te ontmoeten en ik dank Hem iedere keer weer voor mijn leven. Jullie denken misschien dat ik nog jong ben en niet alles begrijp, maar alles wat ik tijdens de kampweek heb gehoord heb ik bewaard in mijn hart!” Als gevolg van de zomerkampen van OM is er in vier van de negen dorpen een zondagsschool gestart en biedt OM lerarenopleidingen aan. Faeröer Eilanden: Van een bevolking van slechts 49.000 mensen hebben er dit jaar 318 Faeröer jongeren TeenStreet in Duitsland bijgewoond.

Albanië: “We waren net begonnen met de bidstond toen een vrouw met haar zoon binnenstapte. Hij wilde naar de kerk in Gramsh, want hij wilde zijn leven aan God geven maar wist niet hoe. We hebben hem diezelfde avond het evangelie uitgelegd en de jongen gaf aan Jezus te willen volgen, waarna we met hem mochten bidden. De dag erna was het zondag en de jongen zat volop te genieten in de kerk. Als God iemand tot Zich wil trekken, dan doet Hij dit ook”, aldus de Nederlandse familie Boersma.

Slowakije: Jeno, een 27-jarige Slowaak, bad vorig jaar met een voorganger en nam Jezus aan. “Toen we afgelopen zomer zijn stad weer bezochten met de Bus4Life, zagen we Jeno weer. Wat een bemoediging om te horen dat hij emotioneel was hersteld, een baan had gevonden en sindsdien gegroeid is in zijn geloof”, aldus Esko (Finland). Rusland: In april zijn er acht studenten van het discipelschapscentrum afgestudeerd en in september nog eens dertien. In samenwerking met de lokale kerk is er in Novosibirsk een nieuwe kerk geopend voor Centraal Aziaten.

Uitreiken naar de naasten Bosnië: “We hebben Sanela, 19 jaar, gevraagd om samen met een vriend een documentaire over ons Transform-zomeractieteam te maken. Op beiden heeft dit een enorme impact gehad en Sanela heeft haar hart aan Jezus gegeven. Helaas is haar familie het niet eens met Sanela’s keuze, wat veel problemen geeft. Eén keer in de week komen we nu samen, God is echt aan het werk!” (Annet Adriaanse) Tsjechië: Dit jaar waren er 75 deelnemers voor het Engelse taalkamp van OM-Tsjechië van wie meer dan de helft niet-christenen. “Een aantal van hen interesseerde zich voor de Bijbel en bijeenkomsten”, vertelt Iva, coördinator van de kampen. Moldavië: “Vandaag ben ik bij ‘oma’ Lisa, die dag en nacht voor haar raampje zit. Ik lees haar een stukje uit de Bijbel voor en daarna mag ik nog voor haar bidden. Als ik haar een zoen geef, begint ze te huilen. “Wil je alsjeblieft snel weer komen? Het is net alsof mijn moeder bij me op bezoek is als jij er bent. Mijn moeder was altijd zo lief voor me!” Wat 11 stil loop ik haar huisje uit. Ik noem alle ouderen die ik bezoek ‘mijn oma’, maar had nog niet gehoord dat ik hun moeder mocht zijn.” (Corinne Anbeek)

In 2010 is voor diverse landen in Europa € 527.885,- ontvangen. Enorm bedankt voor uw bijdragen.


Moslimwereld

Het Evangelie op tv in Noord-Afrika In Nederland is het televisieprogramma ‘Boer zoekt vrouw’ erg populair. In Algerije werkt een OM-team aan heel andere televisieprogramma’s. Geen datingprogramma, maar televisie-uitzendingen waarin het evangelie centraal staat. En dat in een land waar 99% van de bevolking moslim is!

I

n 2002 startte het OM-team in Algerije met het opnemen van televisieprogramma’s waarin het evangelie centraal staat. Het bleek al snel dat veel mensen in Algerije de uitzendingen bekeken. Op verschillende zenders worden de programma’s uitgezonden en op een van die zenders keken laatst 450.000 mensen naar het christelijke televisieprogramma! Elke dag zijn er tien tot vijftien uitzendingen.

televisieprogramma. Na de uitzendingen kunnen mensen reageren en dat gebeurt erg veel. Zij worden dan begeleid door een nazorgteam. Het nazorgteam bestaat uit veertien mensen verdeeld over zeven gebieden in Algerije. Deze veertien mensen waren ooit allemaal moslim, maar kennen nu de liefde van onze Here Jezus. De leider van het OM-team in Algerije vertelt wat er onlangs is gebeurd in Algerije:

Inmiddels zijn er meer dan tweehonderd programma’s opgenomen. De meeste programma’s duren vijftien minuten of een half uur. Het zijn evangelisatieprogramma’s of programma’s met getuigenissen of toerustingsprogramma’s. Veel moslims gaan erg twijfelen aan de islam na het bekijken van zo’n

Er was een 57-jarige man die al meer dan veertig jaar in de moskee kwam. Hij was een actief moslim en was trouw in het gebed. Toen hij ziek werd, vertelde zijn schoonvader dat er op tv christenen zijn die vertellen over genezing. De man ging kijken en begon erg te twijfelen aan de islam. Afgelopen jaar kwam hij tot geloof! Hij besloot het te vertellen aan zijn vrouw. Zij was erg geschokt en ze belde haar tante. Maar die zei dat haar man ook tot geloof was gekomen door de televisieprogramma’s. God is aan het werk in Algerije. Een andere man, werkzaam bij een postkantoor in Algerije, kreeg een hersentumor. Alles was geprobeerd om hem beter te maken maar niets hielp. Hij was boos en zag het leven niet meer zitten. Hij besloot zelfmoord te plegen met een overdosis pillen. Het is niet gelukt en hij kwam in het ziekenhuis terecht. Nadat hij weer was opgeknapt, kreeg hij ’s

12

“Geen datingprogramma, maar televisieuitzendingen waarin het evangelie centraal staat”

nachts een droom. En God zei tegen hem: ‘Volg Mij’. Die ochtend werd hij wakker en hij voelde een totale rust en vrede. Geen boosheid meer, hij was een ander mens. Toen bleek dat de tumor weg was en dat hij was genezen! Hij is nu een trouwe kijker van de televisieprogramma’s. Helaas heeft zijn vrouw hem verlaten vanwege zijn bekering. En zo was er ook een kijker, een vader van drie kinderen, die na de uitzending erg ging twijfelen aan de islam. Hij ging op zoek naar een bijbel en tijdens het lezen, raakte de Heilige Geest zijn hart aan. Sindsdien ging hij naar een kerk en een tijdje later is hij gedoopt! Dit zijn drie van de vele honderden getuigenissen die er zijn. In 2010 zijn er vijftig mensen gedoopt en hebben veertig mensen het verlangen uitgesproken om gedoopt te worden. Ook zijn er op dit moment vijftig groepen christenen die bij elkaar komen in Algerije waarvan er zeven nu kerken zijn. Het OM-team hoopt binnenkort te starten met het uitzenden van kerkdiensten op televisie. Hierdoor kunnen kijkers ook de aanbidding en lofprijzing zien en krijgen zij onderwijs. Ook zien de kijkers dan dat er inmiddels veel landgenoten de liefde van Jezus hebben leren kennen. Televisie is een van de beste manieren om moslims


Wat doet OM in Noord-Afrika? Naast Algerije heeft OM ook teams in Egypte, Libië, Tunesië, Marokko, Mauretanië en Soedan. De crica 400 OM-werkers in NoordAfrika kunnen meestal niet vrijuit over Jezus praten. Ze willen Jezus laten zien door: 1. Persoonlijke contacten 2. Korte acties zoals Transform 2011 3. Sportbediening 4. Lectuur- en dvd-distributie 5. Gemeentestichtende activiteiten 6. Mercy ministries door gehandicapten, kansarmen en straatkinderen te helpen 7. Engelse les te geven of specifieke onderwerpen te doceren 8. Een bedrijf te starten

te bereiken met het evangelie. We zijn verwonderd en dankbaar hoe God dit werk gebruikt om mensen in Zijn Koninkrijk binnen te halen.

Wat kunt u doen? Op dit moment werken twee mensen aan het maken van televisieprogramma’s. Hiervoor zijn nog meer mensen nodig. Wellicht kunt u bidden voor meer werkers of misschien is dit mooie werk wel iets voor u! • Wilt u ook bidden voor kerkdiensten die binnenkort uitgezonden gaan worden? • Wilt u danken voor wat God aan het doen is in Algerije? Wilt u wekelijks gebedsnieuws en updates per e-mail ontvangen? Geef dit aan ons door via een e-mail naar info@nl.om.org

In 2010 is voor het mediawerk in Algerije € 8.066,- ontvangen. Enorm bedankt voor uw bijdragen.

Boven: Camera- en studiowerkzaamheden Midden: Samenkomst in huisgemeente in Algerije Rechtsboven: Leider van OM-Algerije Youssef en zijn vrouw HT

Wat er aanvullend nog gebeurt in deze landen Marokko: 1. Een team vanuit Spanje is betrokken bij Artslink 2. Poppenkast voor kinderen 3. Rondreizende teams Algerije: 1. Bijbelschool voor nieuwe kerkleiders 2. Leiderschapstraining 3. Mediaproducties en satellietuitzendingen 4. Universiteit outreach 5. Follow-up van contacten Libië: 1. Internetreclame met Google Ads 2. LOGOS HOPE-bezoek Egypte: 1. LOGOS HOPE-bezoek 2. Zondagsschool 3. Outreach naar Bedouin 4. Internet outreach

13


Praktische hulp

Pakistan Op het moment dat duidelijk werd dat zich in Pakistan een grote ramp aan het voltrekken was, hebben wij direct vanuit het hulpverleningsfonds gereageerd met een gift van € 5.000. Daarna zijn er diverse giften binnengekomen van in totaal € 16.984. Via EO-Metterdaad kwam € 100.000 binnen voor de hulpverlening in Pakistan. Een deel van dit geld is besteed aan directe hulpverlening en een deel zal gebruikt worden voor de wederopbouw. Bouw van huizen

Medische zorg

Hulp verlenen in Jezus’ naam In 2010 hebben er diverse natuurrampen plaatsgevonden. Onze aandacht ging vooral uit naar de overstroming in Pakistan waar verwoestende moessonregens meer dan 13 miljoen mensen troffen. OM heeft met twee teams 6.000 mensen op het platteland kunnen helpen met overlevingspakketten. Circa 8.500 mensen ontvingen medische verzorging. Dit jaar helpt OM met de wederopbouw door 250 huizen te laten bouwen. 40 huizen zijn inmiddels klaar. OM-Chili team

14

Chili Op 27 februari 2010 schrok Chili op door een aardbeving van 6,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag 400 km ten zuiden van Santiago, waar het OM-kantoor is gevestigd, maar de schok was daar goed te voelen. Aan de kust kwam daarna nog eens een tsunami over Talcahuano en Pichilemu, wat de meeste levens heeft gekost in deze natuurramp. OM-Chili heeft voedsel en water gebracht, trauma-counselors gestuurd en geholpen met de wederopbouw van twee kerken en een kindertehuis in Santiago. Dankzij gulle giften van meelevende christenen in Nederland en een gift uit het Hulpverleningsfonds kon in totaal € 18.529 hiervoor gebruikt worden. Hartelijk dank hiervoor.


Afghanistan BLISS-project

Haïti Klaas en Dorothea Dijkstra gingen na de aardbeving op 12 januari 2010 naar Haïti waar drie kindertehuizen financieel geholpen worden door OM. Na de aardbeving bivakkeerden er geen 200 kinderen, maar 350, plus nog eens 1.000 mensen uit de wijk die nergens anders heen konden. Terwijl Klaas als bouwkundig ingenieur de gebouwen van tien kindertehuizen, één school, zes kerken en twintig woonhuizen inspecteerde, gaf Dorothea als psychologe, samen met een medisch team, posttraumatischestresstherapie aan 320 patiënten, onder wie veel kinderen, die om hulp kwamen vragen. Bovendien heeft ze vijftien mensen getraind in trauma-counseling, zodat zij hiermee door zouden kunnen gaan, zelfs na hun vertrek.

Afghanistan heeft de op één na hoogste kindersterfte ter wereld en sterfte van moeders bij de geboorte. Ongeveer 16 op de 1.000 Afghaanse vrouwen sterven als ze een baby krijgen. In afgelegen dorpjes is dit zelfs 65. In ontwikkelde landen zijn dit slechts negen vrouwen. In de meeste gevallen is een sterfgeval te voorkomen door goede medische zorgverlening. Veel Afghaanse vrouwen bevallen thuis en krijgen geen hulp van een vroedvrouw. In spoedgevallen is een kliniek te ver weg. En soms hebben klinieken niet de apparaten om een simpele keizersnee uit te voeren. Het project BLISS (Birth Life Saving Skills = vaardigheden om het leven van de baby bij de geboorte te redden) wil Afghaanse vrouwen en hun mannen/families/dorpen voorlichting geven over een gezonde zwangerschap, waarschuwingssignalen bij de geboorte, en zorg voor moeder en kind na de geboorte. Het doel is om het sterftecijfer met 75% te verminderen. In 2010 zijn 430 vrouwen en 170 mannen getraind. We hebben aan overheidssubsidie € 66.720 ontvangen. Van EO–Metterdaad kwam € 26.750 en verder is € 12.864 uit het Wereldwijde projectenfonds bijgedragen aan dit project. Veel dank hiervoor.

Bangladesh Tijdens

Filippijnen Elk jaar wordt de

de concertavonden met Martin Brand is o.a. het werk op de scholen in Bangladesh onder de aandacht gebracht. Hier kan OM voor nog geen 2.000 euro een school helpen met boeken, banken, toiletten, een drinkwaterbron, training voor het onderwijzend personeel en een school ophogen tot boven het zeewaterpeil. In totaal kwam er via de collecten € 3.917 euro binnen. Daarmee konden we dus twee scholen helpen. Heel erg bedankt alle gevers.

Filippijnen getroffen door gemiddeld zo’n 26 tyfoons. Het OM-team wil dan meteen hulp bieden aan de slachtoffers. Ze hadden geen goed transportmiddel dat én mensen én goederen kon vervoeren. Met behulp van een gift van € 7.000 uit het Hulpverleningsfonds van OM-Nederland, heeft OM-Filippijnen een busje kunnen kopen. Zo kan het team meteen voedselpakketten, medicijnen en andere hulpmiddelen afleveren wanneer de nood toeslaat. Het wordt vanzelfsprekend ook gebruikt voor andere bedieningen, zoals acties en conferenties.

Mexico Van 17 tot 23 december 2010 is OM-Mexico met een medisch team naar een Indiaanse stam in het zuiden van het land gereisd. Na 20 uur met de bus, 7 uur in een pick-up truck en 1,5 uur lopen kwamen ze aan! In dit afgelegen dorp in de provincie Chiapas ontvingen 200 kinderen slippers. De meesten hadden hun leven lang op blote voeten gelopen. Er werden ook medicijnen, vitamines en babyvoedsel uitgedeeld. Verschillende artsen waren meegekomen om zieken te behandelen en voorlichting te geven over hygiëne, gezonde voeding en verzorging. Andere teamleden gaven bijbelstudies aan de vrouwen, mannen, kinderen en jongelui, elke groep apart. Bovendien werd er een klein dorpskerkje gebouwd van hout en riet. Via een collecte in Leeuwarden kwam hier € 1.361 binnen.

15


16

LOGOS HOPE: brenger van kennis, hulp en hoop


17


Zendingswerk Nederland “Evangelisatie is hier zoveel makkelijker dan bij jullie, we bidden voor Nederland.” Een zendingswerker vanuit Tsjaad is in gesprek met zijn thuisgemeente in Nederland. West-Europa is het enige stuk in de wereld waar de kerk krimpt, inclusief Nederland.

O

M-Nederland helpt kerken bij het uitzenden van werkers over de hele wereld, ook naar Nederland. De verantwoordelijkheid ligt bij lokale kerken. Wij als OM kunnen echter helpen door onze internationale kennis en ervaring met evangelisatie in te zetten om lokale kerken te ondersteunen en uit te dagen in het uitvoeren van de grote opdracht in hun eigen omgeving. In 2010 deden we dit in

Nederland op zeven locaties met zestien zendingswerkers, voornamelijk onder jongeren en migranten. Twee voorbeelden van hoe we in 2010 in Nederland actief geweest zijn om in samenwerking met lokale kerken het evangelie van Jezus Christus in een seculier en multicultureel Nederland bekend te maken.

18

Zestien zendingswerkers op zeven locaties

Lansingerland - jongerenwerk “Ronald, Ronald, ik moet je iets vertellen”, schreeuwt ze tegen me. “Ik wil me laten dopen!” Mijn mond valt open en ik weet de eerste tien seconden weinig meer uit te brengen dan wat gestotter. Waauwh! Waar komt dat verlangen opeens vandaan? Je moet weten dat het hier om jongeren gaat die normaal gesproken alleen met schoolreisje een kerk bezoeken. Voor hen staat de kerk gelijk aan een stoffig museum. Is het een opwelling? Gelooft ze wel echt? Is het wel waar? Zulke vragen schieten door m’n hoofd als ik er nu over nadenk. Maar hoe ik het ook wend of keer, God is met dit meisje bezig. Dat kan niet anders. Afgelopen zondag is ze met nog een vriendin mee naar de kerk geweest. Er staat een afspraak gepland om samen

met een van de leidinggevenden van onze kerk over de doop te praten. Hoe gaaf is dat? Jezus vergelijkt ons in een van Zijn gelijkenissen met schapen. Ik hoop dat het waar is. Want je weet wat ze zeggen over schapen. Als er een over de dam is...” Ronald werkt samen met een evangelische gemeente in Lansingerland. Deze gemeente heeft samen met OM missionair jongerenwerk opgezet. Er is een inloop, Youth Alpha en aansprekend jongerenwerk in de kerk. Het meisje uit het verhaal van Ronald was via het jongerenwerk bij Youth Alpha gekomen.


Nieuw in 2010: cursus ‘Leven met moslims’ Om ons heen zien we een toenemende angst voor de islam en moslims. Deze angst leidt ertoe dat veel christenen onvoldoende oog hebben voor hun moslimnaaste. Het doel van de cursus ‘Leven met moslims’ is om de cursist te helpen zijn/haar houding ten aanzien van de islam en moslims te veranderen. Van een houding van angst, vooroordeel, achterdocht, naar een houding van genade. De cursus moedigt ook aan om relaties op te bouwen met moslims waarin mensen hun leven en het evangelie met moslims kunnen delen. U kunt het gelijknamige boekje ook bestellen in de OM Bookshop.

Wat houdt het zendingswerk in Nederland verder in? • Met de internationale ervaring in evangelisatie onder verschillende culturen en religies wil OM-Nederland de kerk in Nederland ondersteunen in zending in eigen land • Meidenwerk, een onderdeel van het jongerenwerk in Delft, een samenwerking met acht lokale kerken en YfC Nederland • In Amsterdam en Den Haag werken we met lokale kerken samen om een brug te slaan naar migranten • 376 Nederlandse tieners zijn op TeenStreet geweest. Een grote groep jongeren die als enthousiaste volgelingen van Jezus terug naar huis zijn gegaan. Ook dat is zending.

Den Haag - migrantenwerk “Gisteravond heb ik een oude moslimvriend opgebeld, binnenkort gaan we samen eten.” Door de cursus ‘Sharing Lives’, die Gerrit en zijn vrouw in deze gemeente geven, heeft deze man het contact met een moslimvriend weer opgepakt. Door de cursus is zijn hart weer gaan kloppen voor moslims en zijn zijn ogen opengegaan voor het verschil in cultuur en denken en hoe we in die verschillen kunnen getuigen

over wie Jezus is. In dit specifieke geval bleek ook weer Gods timing. Beide oude vrienden stonden bij de nieuwe ontmoeting op een vergelijkbaar kruispunt in hun leven. Gerrit en Sonja werken samen met een hervormde kerk in Den Haag. Na jaren ervaring in het zendingswerk in het Midden-Oosten zijn ze nu gaan

samenwerken met een kerk die wil leren hoe ze contact kunnen leggen met de moslims in hun omgeving. ‘Sharing Lives’ is een onderdeel van de ondersteuning van deze gemeente. Het is een cursus die gemeenteleden helpt over hun angst of onzekerheid met moslims heen te stappen. “Elke christen een moslimvriend”, dat is de visie van ons moslimwerk.

In 2010 is € 349.499 euro besteed aan het zendingswerk in Nederland, waarbij zeven OM’ers actief zijn. Enorm bedankt voor uw bijdragen!

19


OM in cijfers

OM in cijfers De volgende bladzijden tonen grafieken en overzichten met aantallen en bedragen. Wilt u een uitgebreid financieel jaarverslag ontvangen? Ga dan naar onze website. Een berichtje sturen naar het OM-kantoor in Emmeloord kan ook: info@nl.om.org.

Global Action en Global Professionals

De OM-medewerkers Herkomst

Deelnemers uit NL voor de langere acties vanaf 6 maanden 1181

681

28 84 2644

57

336

532

41

210

31

Werkveld

22 686

230

227 384 2649

115

344

29

28

2007

2008

30

19

12

289 165 OM-Schepen 556 ICT 108

2003

2004

2005

2006

2009

TeenStreet

Global Challenge

Deelnemers uit NL die meededen aan het jaarlijkse tienerevenement in Duitsland

Deelnemers uit NL voor de korte acties tot 6 maanden

461

2010

481 126

417

132

376 331

20

79

2006

2007

2008

2009

2010

50

53

2006

2007

2008

2009

2010


Giften & andere inkomsten 2010

G

iften die binnenkomen bij OM-Nederland zijn bestemd voor projecten of OM-werkers. In 2010 ging het om een totaalbedrag van € 3.675.362

3.000.000

Dit betekent dat het totaal van de ons toevertrouwde giften in de afgelopen vijf jaar is gestegen met € 1.464.758 (66%).

2.000.000

totale inkomsten € 3.675.362 2.500.000

persoonlijke ondersteuning € 2.151.463 1.500.000 projecten € 1.523.899

De groei in 2010 ten opzichte van 2009 bedroeg € 461.211 (14%).

1.000.000 500.000 0

2006

2007

2008

2009

2010

Verdeling giften uit Nederland 640.725

Totaal € 3.675.362 597.465

612.939

527.885

254.325 192.032

174.730

2009 2010

€ 50.990 € 26.796

2009 2010

€ 19.300 € 22.682

2009 2010

€ 31.690 € 4.114

Inkoop

Resultaat

Daling verkopen Daling inkopen

47,45% 17,52%

Pe rs. su pp o

rtOM en v -N eld ed gif er ten lan d

Pr oje

cte n

n Ov er ige OM -

Af

OM Bookshop Verkoop

OM -Sc he pe

tie rd i Co ö t. In

do o Zu i

na

stAz ië

di a In

tra alAz ië Ce n

No Mi ord dd -A en frik -O a os en te n

Eu ro pa

rd -e n Am Zu er idika

No o

rik a

133.769

130.249

de lijk

195.127

Zu i

216.116

I

n 2010 werden diverse OM-boeken opnieuw gedrukt. Vooral Honger naar echtheid is een echte klassieker. Meer dan 25.000 reacties heeft schrijver – en oprichter van OM – George Verwer op dit boek ontvangen. Verwer, inmiddels 72 jaar, heeft, toen hij nog geen dertig jaar oud was, het boekje geschreven. Verwer is inmiddels gestopt met het tellen van de brieven. Niet dat hij achter de geraniums zit. In 2010 heeft hij meer dan driehonderd spreekbeurten wereldwijd voor zijn rekening genomen.

21

“De muzikanten spelen de mensen de kerk binnen, ik preek ze eruit!”


OM in cijfers

Waar ging het projectgeld naar toe?

H

ieronder ziet u het overzicht van gelden die OM-Nederland in Fondsen heeft ontvangen. Voor het raadplegen van sluitende gegevens kunt u het complete jaarrapport 2010 bij ons opvragen.

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hulpverleningsfonds Afrikamailing Lectuurfonds Vrouwenwerk Wereldwijd Medische Zorg India (kerst 2009) Lectuur India Kings Academy Fonds voor Starthulp Fonds Training Jongeren Ministry Nederland Werk onder moslims Midden-Oosten Sponsortrips Martin Brand Algemeen Fonds Prisma Bestemmingsfonds Voorgangers India Oliedonor voor de schepen Overige bestemmingsfondsen Decembermailing 2007 Europa Sponsorgeld TeenStreet Kerst 2008 mailing Gods Marine Fonds Bijbels voor de moslimwereld LOGOS HOPE Donor Event Tsunamifonds

stand 34.918 8.634 633 19.295 14.673 600 13.129 2.000 10.751 4.865 6.153 35 117 140 5.979 5.845

Ontvangen 2010 32.568 10.419 1.616 2.460 8.958 3.865 4.030 25.069

Kosten * 6.279 4.514 990 345 3.390 2.225 556 4.377

14.786 8.941 7.185 448.950 278.144 4.896 5.704 7.016 1.404 501

15.333 1.974 1.432 50.960

5.008 6.222 78.271

1.318 1.448 26.824 75 127.788

625 128.392

956.014

369 5.055 163 100 60

Besteed 37.448 4.553 2.000 2.000 22.964 15.486 2.119 9.390 2.000 10.000 8.500 6.153 397.990 149.851 4.527 375 627 176 140 978

677.277

Eindstand 23.760 1.352 7.260 748 1.898 827 1.955 24.431 204 3.332 5.753 0 128.293 0275 6.888 794 265 8.691 10.619 51.447 550 279.342

* kosten betreffen de 10% inhouding voor OM-Nederland en de 1% voor Global impact fund en de 1% voor International Coordinating team

Sascha blij met Starthulp

S

22

ascha’s moeder stierf toen hij zes jaar was en op zijn vijftiende verhing zijn vader zich. Vanaf zijn dertiende verbleef Victor vanwege diefstal in een tehuis voor jonge criminelen. De vijftien jaar daarna zat hij grotendeels in gevangenissen waar hij zelfs de gevangenisdirecteur gijzelde! Op zijn 29e kwam hij uit de gevangenis, maar ondertussen was hij aan de drugs verslaafd. Hij wist dat hij zou sterven of weer in de gevangenis zou komen als hij niks zou doen, dus ging hij op zijn 34e naar het christelijke rehabilitatiecentrum waar hij christen werd. Sascha wil God dienen waar God hem ook naartoe zendt! Met het fonds Starthulp wil OM-Nederland nieuwe OM’ers uit kansarme landen een financieel steuntje in de rug geven. Naast Sascha ontvingen nog elf nieuwe werkers Starthulp.

Moldavië

OM

-Moldovië ondersteunt zeven kinderdagverblijven voor kinderen uit extreem arme en grote gezinnen. Sommigen leven op straat of bij één ouder. Sasha, een 8-jarig meisje dat naar het dagverblijf in Dubasar komt, ziet er heel onverzorgd en onderontwikkeld uit vergeleken met andere kinderen van haar leeftijd. Haar familie is extreem arm. Ze gaat niet regelmatig naar school. Vaak heeft ze vlooien in het haar. Sinds haar moeder is overleden, komen mannen vaak bij haar alcoholische vader thuis drinken. Dit is traumatisch voor Sasha. Het kinderdagverblijf kan Sasha’s leefomstandigheden niet veranderen, maar ze verzorgen haar zo goed mogelijk en geven haar veel liefde. Voor dit project werd van EO-Metterdaad 46.716 euro ontvangen om de dagverblijven twee jaar te ondersteunen.


Specificatie Besteed 1. Hulpverleningsfonds - voor Noodhulp en Hulpverlening Een minibusje voor OM-Filippijnen zodat ze dit kunnen gebruiken bij het verlenen van noodhulp (tsunami). 7.000 Constructie van huizen en kerken, en counseling na aardbeving in Chili 8.650 Winterhulp in de vorm van voedselpakketten en brandhout in Albanië en Griekenland 3.500 Hulp aan Pakistan na overstromingen 14.550 Professionele hulp (psycholoog/bouwkundige) aan Haïti na aardbeving 3.748 2. Fonds voor projecten in Afrika Evangelisatie-acties tijdens de WK in Zuid-Afrika, Azië en Latijns-Amerika (zie ook Lectuurfonds) 1.350 Mobilisatie van zendelingen uit Azië, Afrika, OostEuropa en Latijns-Amerika 1.203 Algemene gift voor het veld Zuid-Afrika 1.000 Gift voor LOGOS HOPE in Liberia 1.000 3. Lectuurfonds 100.000 traktaten in 6 talen voor WK Zuid-Afrika

2.000

4. Fonds voor Vrouwenwerk Wereldwijd Conferenties voor vrouwen in Soedan 2.000 5. Medische Zorg India (kerst 2009) Medische zorgverlening en voorlichting vanuit de dalitscholen aan de gemeenschap en kinderen 22.964 6. toegelicht onder kopje India, later in dit overzicht. 7. Kings Academy USA Bestemd voor onderwijs op een school van werkers in de VS 2.119 8. Fonds voor Starthulp Uit dit fonds ontvangen nieuwe werkers uit kansarme landen een regelmatige bijdrage. Met dit geld konden 12 werkers uit Oekraïne, Rusland, de Filippijnen en de Caribische eilanden hun werk voortzetten. 9.390 9. Fonds voor training jongeren in binnen- en buitenland Transform 2010: zomeracties rond de Middellandse Zee

2.000

10. Fonds voor jongeren- en migrantenwerk in Nederland Jongerencentrum The Mall Delft 10.000 11. Fonds voor Werk onder moslims Midden-Oosten Arabisch Schiereiland Arab-to-Arab training voor Arabische christenen om hun geloof te delen met moslims 1.200

Iran Afghaanse vluchtelingen: vrouwen, meisjes en jongemannen krijgen praktische opleidingen ter bevordering van hun toekomst 5.000 WACA Training Program Central Asian MBBs 800 Soedan T.b.v. een regionale leidersvergadering 1.500 12. Sponsortrips Martin Brand Concertbezoek van Martin aan LOGOS HOPE in Curaçao 6.153 13. Algemeen fonds en Wereldwijde projecten Aanvulling uit Algemeen Fonds Nederland aan projecten die door EO-Metterdaad zijn ondersteund (voor een totaalbedrag van 21.932 euro): Hout voor gezinnen in Bosnië om de winter door te komen 997 Zeven kinderdagverblijven in Moldavië: voor dagelijkse warme maaltijden voor kinderen en begeleiding huiswerk 2.803 Winterhulp aan Khujand, Tajikistan 1.659 AidsHope voor project Themabelethu in Zuid-Afrika: voorlichting en zorg voor aidskinderen 934 Winterhulp aan gezinnen in Khorog, Tajikistan 537 Winterhulp aan kinderen in Khujand, Tajikistan2.138 Vrouwen in Afghanistan krijgen betere hulp en voorlichting m.b.t. bevalling. Doel: lager sterftecijfer. 12.864 Aanvulling ondersteuning voor 1.200 voorgangers van 3.000 Good Shepherd kerken in India met 100.000 gemeenteleden (zie ook India totaal bedrag) 38.981 Financiële hulp aan OM-Mozambique 1.400 OM-Equador schenking verzekeringskosten Nederlandse OM’er 660 Thailand 1.000 DOULOS support Nederlandse OM’er 57 OM-stand op TeenStreet 500 Transform 2010: Aarons Key Band gaf muzikale begeleiding op de trainingsconferentie 500 Day centers Moldavië 450 Aidscursus aan OM-medewerkers in Roemenië om toe te passen in hun werkzaamheden 400 Latijns-Amerika administratiekosten 1.044 Conferentie voor Somalische gelovigen (gemeentestichtend en opbouwend) in Zweden 5.000 Business 4 Transformation - tentmaking 5.000 OM-Pakistan sportbediening 1.000 Financiële ondersteuning voor Caribische zendingswerkers 500 Totaal bestemming buitenland 78.424 Ondersteuning vanuit Algemeen fonds in Nederland. Partnership Ministries 13.224 PR Algemeen 168.498 Personeelszaken & Werving 47.543 Fondsenwerving 90.301 Totaal Bestemming Nederland: 319.566 14. Prisma Fonds (Prisma is de penvoerder voor EO-Metterdaadprojecten en overheids-

subsidie) is in de loop van 2010 gestart. Totaalbedrag ontvangen van EO-Metterdaad in Prismafonds 211.442 euro en daarvoor 75.558, maakt het totaal van EO Metterdaad 287.000 Vrouwen in Afghanistan krijgen betere hulp en voorlichting m.b.t. bevalling. Doel: lager sterftecijfer. 26.750 Winterhulp voor gezinnen in Gramsh, Albanië: voedselpakketten en brandhout (in twee termijnen door te geven, eerste termijn uitgekeerd) 9.870 Bezoek van de LOGOS HOPE aan Sierra Leone, West-Afrika 51.464 Nog te besteden gelden aan zeven kinderdagverblijven in Moldavië: voor dagelijkse warme maaltijden voor kinderen en begeleiding huiswerk 23.358 Nog te besteden gelden aan Pakistan 100.000 Gelden die wij hebben ontvangen via het MSF 1 project: Vrouwen in Afghanistan krijgen betere hulp en voorlichting m.b.t. bevalling. Doel: lager sterftecijfer. 66.702 Voor Pakistan noodhulp is 100.000 euro ontvangen, voor winterhulp Albanië 4.935 euro en kinderdagverblijven Moldavië 23.358. Te besteden in 2011. Projecten die door EO-Metterdaad worden ondersteund, en die we via Prisma hebben ontvangen voordat fonds is opgericht in 2010: AidsHope voor project Themabelethu in Zuid-Afrika: voorlichting en zorg voor aidskinderen 7.780 Houtproject voor gezinnen in Bosnië om de winter door te komen 8.310 Winterhulp voor Khorog, Tajikistan 4.471 Winterkleren voor kinderen in Tajikistan 17.813 Winterhulp in Khujand, Tajikistan 13.826 Eerste termijn voor zeven kinderdagverblijven in Moldavië: voor dagelijkse warme maaltijden voor kinderen en begeleiding huiswerk 23.358 15. Is toegelicht onder het hoofdstuk India verderop. 16. t/m 24. Niet toegelicht vanwege geringere bedragen. Martin Brand concerten – collectes voor OM-projecten Tijdens de Martin Brand Concert Tour zijn er collectes gehouden voor speciale projecten, en wel: Voedselpakketten voor Pakistan (voor slachtoffers van overstroming) – Zelhem en Goes 3.158 Aidsproject in Novosibirsk , Rusland – Emmeloord 1.344 Kerstactie onder Indianen in Chiapas, Mexico (medicijnen, vitamines, slippers) – Leeuwarden 1.361 Arab-to-Arab training voor Arabische christenen om hun geloof te delen met moslims – Leusden en Diever 1.320 Bangladesh: 2 lagere scholen kunnen één jaar lang functioneren – Herwijnen, Middenmeer en Hardenberg 3.917 Kerstactie onder Indianen in Honduras met een bijbelprogramma voor kinderen,

23


OM in cijfers Specificatie Besteed (vervolg) incl. een cadeautje

1.208

Overigen middelen die we direct voor projecten mochten ontvangen, niet via een fonds: Aidslink Zuid-Afrika AidsHope voor project Themabelethu in Zuid-Afrika: voorlichting en zorg voor aidskinderen 2.111 Algerije Voor het maken van christelijke tv-programma’s die via satelliet op tv en radio worden uitgezonden 8.174 Arabisch Schiereiland Talenschool en Kliniek in Taiz, Jemen 2.179 Balkans Projecten in Albanië 1.543 Centraal-Azië Skymkent hiv/aidsproject en giften voor OM-Kazakstan 1.801 Chili Constructie van huizen en kerken, en counseling na aardbeving in Chili 9.879 Egypte Voor het werk in Egypte is een gift ter vrije besteding ontvangen. Deze is gebruikt om het kantoor draaiende te houden. 1.500 Filippijnen Straatwerk in Cebu 1.100 India (totaalbedrag) Dalit Educatie Centra (Mardala 4.000 euro, Hyderabad 2.000, Yangaon 22.075, Agasand 2.900) 45.313 India Algemeen 12.683 Good Shepherd Community Churches: bijbels onderwijs voor nieuwe voorgangers 22.002 750 Indiase werkers doen gemeentestichtend werk in India; elk jaar komen er zo’n 200 nieuwe gemeentes bij. Dat heten Good Shepherd Kerken. Ze maken gebruik van christelijke lectuur, vooral de bijbel (1,5 euro per stuk). Er zijn momenteel zo’n 100.000 gemeenteleden in de Good Shepherd Kerken (fonds nr. 6). 15.486 Ondersteuning voor 1.200 voorgangers van 3.000 Good Shepherd kerken in India (vanuit Alg. Fonds 38.981 euro en directe giften 2.706 euro) 41.687 Ondersteuning voor 1.200 voorgangers van 3.000

Good Shepherd kerken in India (vanuit fonds voorgangers India - fonds nr. 15) 4.527 MTI – Cambodja Ten behoeve van het VCI-project geleid door familie Crezee (gift van 5.000 euro van Stichting Filadelfia te Herkingen) 5.166 Moldavië Training (opleiding) en leningen voor microondernemingen t.b.v. werkgelegenheid in het armste land van Europa 3.338 Voedselprogramma voor ouderen 427 Speelplaats (pleintje) voor kinderen 300 Algemene veldgiften 1.330 Operation Mercy Schoolproject in Iran 1.000 Opvangcentrum voor straatjongens in Soedan 852 Ontwikkelingsprojecten in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Azië 927 OM-Schepen (totaalbedrag) Algemene giften voor Schepen, incl. machtigingen voor DOULOS 2010 Brandstof voor LOGOS HOPE 38.347 Donatie van boeken en schoolmaterialen in Liberia tijdens bezoek LOGOS HOPE aan Liberia 4.842 Schepenkantoor Mosbach 9.155 Schip LOGOS HOPE en bediening 1.135 Most important story every told - kinderboekje dat uitgedeeld wordt aan boord 7.510 Vervangend schip voor DOULOS 2.025 Nieuwe Testamenten voor distributie in Libanon tijdens bezoek LOGOS HOPE 5.000 De LOGOS HOPE heeft een nieuwe generator nodig om effectief te kunnen blijven. Nog door te sturen. 78.271 Overige 461 146.746 Pakistan Algemene veldgiften 682 Starfish project 1.000 Pamir productions Diverse media (radio, muziek, lectuur) worden gebruikt om het Evangelie aan moslims te verkondigen. 52.656

De stichting URCO heeft 10.000 euro bijgedragen, waarvoor we erg dankbaar zijn. De rest was voor rechten om uit te mogen zenden en ter ondersteuning van lokale werkers. Training en opleiding voor locale werkers (LMC) 3.965 Roemenië Met dit geld zijn huizen gebouwd voor arme gezinnen in Ghimbiv. 1.500 Rusland Veldgiften voor bedieningen in Rusland 919 Drugs- en aidspreventie 1.500 Soedan 795 Soedanese werkers brengen het Evangelie naar onbereikte volken in het noorden van hun land. 1.178 De giften zijn ter ondersteuning van deze nieuwe bediening en de werkers. Special Projects LMC in VS 3.000 Giften voor special projects 2.700 VS Een cd is opgenomen in de Chinese taal met christelijke liederen op typisch inheemse muziek 1.000 Giften onder 1.000 euro’s Weeshuis in Ecuador 642 Weeshuis- en landbouwproject in Angola 480 Houtproject voor gezinnen in Bosnië om de winter door te komen 487 1.000 kinderen werden blij verrast met een kerstpakketje: eten, kleren en een cadeautjes 480 ICT: voor de cursus Mentoring Clinic, t.b.v. vlucht Elke Hansmann 885 Voor het Lackenhouse (gasthuis) en algemene veldgiften OM-Ierland 620 Schoolmaterialen voor 300 kinderen in Mozambique 405 Werk onder kinderen in Turkije 502 Werk onder moslims in trainingcentrum Londen in Engeland 785 Overige giften voor Namibië, Arabische gemeentes Midden-Oosten, Oost-Europa, Filippijnen 1.456 Iran, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Zweden 15.451

Personeelskosten 24

Alle OM’ers werkzaam in Nederland zijn afhankelijk van persoonlijke support en ontvangen hiervoor loon. De personeelskosten bestaan uit loon- en pensioenkosten en werknemersverzekeringen, met andere woorden het totaal van de werkgeverslasten. Genoemde OM’ers staan in Nederland op de loonlijst en werken voor OM-Nederland voor de doelstellingen Binnenland, Buitenland, Voorlichting & bewustmaking, Fondsenwerving en Beheer & administratie. Niet inbegrepen zijn de kosten voor werknemers die in Nederland op de loonlijst staan, maar voor rekening van andere OM-velden werken.

Verdeling FTE naar doelstelling: Binnenland Buitenland Voorlichting en Bewustmaking Fondsenwerving Beheer en Administratie Totaal Totale loonkosten

7,2 6,2 5,5 1,3 4,7 24,9 € 849.030,-

68% personeelskosten gedekt uit supportgiften € 578.400,-

32% personeelskosten gedekt uit algemene middelen € 270.630,-


Balans en staat van baten en lasten Balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming) x € ACTIVA Vaste activa: Materiële vaste activa - bedrijsmiddelen Financiële vaste activa - Leningen en voorschotten Vlottende activa: Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal activa

PASSIVA

31-12-10

31-12-09

31.450

22.222

Reserves en fondsen:

36.407

50.860

62.252 98.560 918.152

49.412 131.471 808.165

1.146.821

1.062.130

31-12-10

31-12-09

Continuïteitsreserve

358.531

379.234

Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen

161.242 279.341

254.226 128.392

7.231 340.476 1.146.821

11.775 288.503 1.062.130

Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

Staat van baten en lasten (x€) BATEN Eigen fondsenwerving Acties van derden Financiële baten Bijdragen deelnemers /OM Acties Overige baten Totaal beschikbaar voor doelstelling LASTEN 1. Besteed aan doelstellingen: Voorlichting en bewustmaking Binnenland Buitenland* 2. Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving 3. Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bijzondere kosten

Totaal lasten Overschot

Werkelijk 2010

Begroot 2010

Werkelijk 2009

Begroot 2011

3.246.905 432.571 14.441 366.874 220.196 4.280.987

3.290.856 150.000 11.250 353.700 164.724 3.970.530

3.148.619 195.557 18.232 365.276 287.760 4.015.444

3.857.796 12.000 367.544 130.766 4.368.106

430.347 349.499 2.795.715 3.575.561

378.979 351.653 2.767.984 3.498.616

392.837 283.338 2.678.566 3.354.741

447.411 456.451 3.036.259 3.940.121

195.444

174.955

210.861

128.937

393.876 78.844 472.719

304.259 304.259

315.848 119.863 435.711

299.048 299.048

4.243.725 37.262

3.977.830 7.300-

4.001.313 14.131

4.368.106 0

* Toelichting op doelstelling buitenland Kosten gemaakt in Nederland voor buitenland Kosten weekenden en conferenties Kosten korte zendingsreizen Personeelskosten betaald voor buitenland Conferentiebijdragen Verzekering en toekomstvoorziening Schenkingen aan andere velden Overige uitgaven buitenland Doorgestuurd naar buitenland Totaal betaald voor en doorgegeven aan buitenland Totaal doelstelling buitenland

271.259 211.016 76.409 140.820 166.431 271.075 292.152 110.107 1.256.446 2.237.031 2.795.715

25


Of in ĂŠĂŠn van onze andere tijdschriften

Ook adverteren in OM-Nieuws?

Ken de christelijke markt!

EH-Traject

Opleiding van 5 maanden Gestopt met je studie? Terug van het zendingsveld? Doorstart nodig?

Neem contact op met Anne Berghegen

Orienteer krijg visie oje en leven, op G p het je toekomstod, en .

WWW.EH.NL | (033) 460 4000

bel (088) 326 33 03 of kijk op www.mediaresult.nl

EH WORDEN WIE JE BENT Evangelische Hogeschool Amersfoort

ORIENTEREN=KIEZEN

Maak kennis met \][nÂ&#x153;^Yeada] Inspirit Media is de uitgever van: Ak]jlg]cgeklnggj\]=G7Â&#x153;>jYf[]k`]]^l`anÂ&#x2026;f`gghÂ&#x153;Mf`Yhhqkaf_d]af\] c]jcÂ&#x153; Gary Haugen: undercover in de seksindustrie Â&#x153;Lj]f\2b]ln\]\]mj malÂ&#x153;<mjn]fo]fg_l]khj]c]fgn]j?g\klggjf7Â&#x153;<]hkq[`aYl]jgn]j\]njab]oad

4

en d oor

jon ge re n

8;IST=IN#HRISTsFEBRUARIs;*AARGANG=s;.UMMER=

Elisabet NR.

5

4 MAART 2011

Voor

Blad met een Boodschap

Nu veel dikker!

2011

losse nummers â&#x201A;Ź 9,-

vakblad voor christelijke leiders

Hoofdredacteur Katholiek Nieuwsblad â&#x20AC;&#x2DC;De meeste kinderen gelovenâ&#x20AC;&#x2122;

Hoezo druk? â&#x20AC;&#x2DC;Goed genoeg, is goed genoegâ&#x20AC;&#x2122;

leadership vakblad voor christelijke leiders tekst henkjan kamsteeg

leadership

Mariska OrbĂĄn

interview eppo bruins

betoog

vrouwen zijn uniek

jaap ketelaar

gezond leiderschap in de kerk

in actie

gidsnetwerk maakt verschil

Ook ouders kunnen

Vrijwilliger Erik de Koning over de boodschap van Gods liefde

ONTPLOFFEN!

5 Tips

(&&/3&$)5&/0/5-&&/%803%&/

4 FEB

6 e jaargang nummer 1 | maart 2011

Aan de

Carla groeide op in een SEKTE

Joke Ronner is psycholoog

Op zoek naar de grens ooo&[ncg]jk&fd

Februari 2011 NR1 b 4,95

Bewust christelijk opvoeden

Persoonlijk:

Ja, ik wil! n Maar nu nog eve niet

#&8""3$7Ĺ&#x201D;,0&34j01&&/%30(&1-&,""/%&5&,45,6//&/

Alternatief genezen

Gezinsmoment Wordt alles anders?

Levens Kunstenaar voor een

Gelukkig Leven

01 No

Willemien scheidde na 'flitshuwelijk' van 6 jaar | De Provinciale Statenverkiezingen: BORING?! | SkiĂŤn op ĂŠĂŠn been | Christiaan wil stofzuiger worden | 'Ik ben eigen baas' | Interview: Leeland | NIEUW: De koksmuts + Meant 2B Free + kerkgeschiedenisSTRIP

Druk, druk, druk

marieke meijer - van abbema

willen en doen

Heb jij de innerlijke vrijheid om van het leven te genieten? 1

â&#x201A;Ź 5,95

Aan de Hand

s Februari 2011 s

Kijk ook op www.cvnieuws.nl b l a d e n m a k e r s

media

uitgever

s i n d s

1 9 3 2


Persoonlijk

LOGOS HOPE Brenger van kennis, hulp en hoop “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”

Mattheus 28:19 het hart Uit van het de hart directeur van de directeur

m nooit Om nooit te vergeten! te vergeten!

te dag Opvan de laatste maart dag van maart kinderen christelijk onderwijskinderen zouden ontvangen christelijk onderwijs zouden ontvangen AlsPenh, interessantde neveneffect lopen Als interessant de kinderen neveneffect minlopen de kinderen minnomzat Penh, ik in dePhnom der kans te verdrinken in de rijstvelden der kans tewaar verdrinken ze zichin de rijstvelden waar ze zich an Cambodja, hoofdstad van Cambodja, anders uit verveling ophouden. anders Haaruit uiteindelijke verveling ophouden. Haar uiteindelijke et Johan te praten en met Johan visie is een en kerk te stichten. visie is een kerk te stichten. e. Nog Lenie geen Crezee. Nog geen Erhadden was daar toenzij nog geen enkele Er was christen. daar toen Maar nog geen enkele christen. Maar oor hadden week daarvoor zij dat veranderde in 2009! En daarom dat veranderde stonden Johan in 2009! En daarom stonden Johan an deals laatste groep van1971 de laatste Sinds varen en ik samen met circa 20 Cambodjaanse en ik samengelovigen met circa 20 Cambodjaanse gelovigen de DOULOS opvarenden deeind DOULOS maart God te aanbiddeneind en temaart prijzen. GodEen te aanbidden en te prijzen. Een jaarlijks ervaring 400 jongeren verlaten. om nooit te vergeten! ervaring Transformatie om nooitdoor te vergeten! Transformatie door

Jezus Christus is daar een feit!Jezus Christus is daar een feit! uit meer dan 45 landen een nieuwe Ze zijn missie: begonnen het aan een nieuwe missie: het ne technische opzetten school van voor kleine technische school voor blikkenInwedeze In deze jaarimpressie terug jaarimpressie op 2009. Hetblikken we terug op 2009. Het mee opeen een schip van • 3 weekenden voor 120 jongeren • 3 weekenden rond de voor 120 jongeren rond de s nog maar de allerarmsten. pril, maar hetHet is is nogjaar maar pril, maarmet heteen is bezoek dat begon jaar van datdebegon LOGOSmet HOPE een bezoek van de LOGOS HOPE thema’s zending en discipelschap thema’s zending en discipelschap g wat zijOperatie bewonderenswaardig doen. Op latere leef-Mobilisatie. wat aan zij doen. Op latere leef-eindigde Nederland en dat aanmet Nederland het sluiten en van dat eindigde met het sluiten van • 17 concerten van Martin•Brand 17 concerten en band van Martin Brand en band iet bij de tijd, pakken als grootouders neer zitten,niet bijde deDOULOS pakken neer zitten, in Singapore. de DOULOS in Singapore. Life! met als thema ‘De Volgende Life! met Stap’ als thema ‘De Volgende Stap’ 164 landen hebben de OULOS er omdat mee ophoudt, het schip maar de DOULOS er mee ophoudt, maar • 159 deelnemers die op korte • 159 GLOBAL deelnemers die op korte GLOBAL een andere opnieuw omgeving. beginnen in een andere omgeving. Namens Operatie MobilisatieNamens wil ik u heel Operatie hartelijk Mobilisatie wil ik u heel hartelijk schepen bezocht en ruim danken CHALLENGE-acties gingenCHALLENGE-acties gingen den we een De dag project daarvoor bezocht hadden wedanken een project bezocht voor uw steun en gebeden! voor uw steun en gebeden! • 380enbidders • de 380 bidders die wekelijks de e heeft 42 dat gemaakt. diepe indruk Het begon op me mensen heeft gemaakt. Ik hoop dat uHet netbegon zoals ik gezegend Ik hoopendat blijuzal networzoals ik gezegend blij zal die wor-wekelijks miljoen gebedspunten ontvingen gebedspunten ontvingen ring vanallemaal een Cambodjaans met de bekering van deneen vanCambodjaans de verslagen in dit OM-Nieuws. den van de verslagen in dit OM-Nieuws. • 367 deelnemers voor TeenStreet, • 367 deelnemers voor TeenStreet, jaar geleden. dienstmeisje Ze hadzo’n de tien jaar geleden. Ze had de kwamen aan boord. n om naar mogelijkheid het buitenland gekregen te om In naar hetverbonden, buitenland te Hem In Hem verbonden, het eigentijdse Europese het eigentijdse Europese Doe met 2006 voor gaan, maar koos er ons in 2006 voor jongerenevenement jongerenevenement r haar om terug te gaan naar haar • 25.143 OM-Nieuwslezers• die 25.143 betrokken OM-Nieuwslezers die betrokken mee! 3 70% van deze r geboortedorp om daar zijn bij ons werk. Ruim 70%zijn vanbijdeze ons werk. Ruim een kleuterschool achterban draagt financieel achterban bij in onsdraagt financieel bij in ons “Het begon “Het begon op te zetten. Ze “ Robert-Jan Sterk Robert-Jan Sterk werk werk Directeurmet OM-Nederland Directeur OM-Nederland droomde met deallemaal allemaal de • Circa 3,2 miljoen euro aan • giften Circa 3,2 diemiljoen euro aan giften die ervan dat we mochten ontvangen. Nooit we mochten eerder ontvangen. Nooit eerder bekering van een bekering van een kleine kregen we zoveel giften waar kregen we we zoveel giften waar we mbodjaans dienstCambodjaans dienstwereldwijd zoveel goeds mee wereldwijd konden zoveel goeds mee konden sje zo’n tien meisje jaar zo’n tien jaar doen; een waar Godsgeschenk. doen; een waar Godsgeschenk.

eden”

2009 ook het jaar 2009van: ook het jaar van:

geleden”

3 27


> Hoe ziet het leven aan boord er uit? Een dag begint om 07:00 uur met ontbijt waarna een dagopening van drie kwartier volgt. Vervolgens gaat iedereen aan het werk. Om 17.30 uur is het avondeten. Een werkweek telt ongeveer 40 uur en daarnaast wordt er een studieprogramma gevolgd van 2 tot 4 uur per week. Verder zijn er conferentie- en evangelisatie programma’s aan boord of op het vaste land.

Inhoud Persoonlijk

> Voor hoelang komen deze bemanningsleden3 aan boord?  OM-wereldwijdMeestal voor twee jaar. Ten eerste is dit de 5 duur van het studieprogramma en ten tweede DOULOS verderom als exposchip de continuïteit aan boord te waarborgen. 6 Wel zijn er ook korte programma’s te volgen of Vierluik: veranderde levens in India 8 mogelijkheden voor stages. Hulp Getuigende woorden en daden van liefde gaan Herstellen Hoop in vaarschema Europa en zien 10 Wat is het samen met het werk van de LOGOS HOPE, waarbij van in iedere haven praktische hulpverlening wordt geboden, bemanningsleden wat van het land? De vaarschema’s zijn optie ongeveer zes maanden 12 niet langer de enige zoals het meebouwen aan eenIslam, school of kerk. van tevoren bekend, wel onder voorbehoud. Hoop In het contact met de vele duizenden Bemanningsleden van de LOGOS HOPE hebben vrije bezoekers vertellen bemanningsleden over het Hulpverlening 14 tijd en kunnen de wal op om het land te verkennen. levensreddende evangelie van Jezus Christus. God werkt in de harten vanOperatie deze mensen. Mobilisatie in Nederland 16 Hoe houden ze contact met thuis? worden aangemoedigd om 18 Wie zijn deze bemanningsleden? LOGOS HOPE: 1Bemanningsleden jaar onderweg contact te houden met hun thuisfront. Er is aan boord Een bemanningslid is gemiddeld  23 jaar oud, de mogelijkheid tot e-mailen en iedereen mag een20 meestal niet-gehuwd en wilOM graagin handen en cijfers laptop meenemen. Draadloos internet is aanwezig. voeten aan zijn/haar geloof geven. Daarnaast zijn er ook gezinnen en oudere mensen aan boord, Het Wat kost het verblijf aan boord? is een groep met 45 nationaliteiten afkomstig uit OM is voor de financiële steun voor al haar werk allerlei kerken. Iedereen aan boord werkt vrijwillig afhankelijk van giften. Iemand die met de LOGOS en wordt door vrienden en gemeenten thuis HOPE meegaat, heeft een bepaald bedrag per financieel ondersteund. maand nodig voor eigen onderhoud. De hoogte van dit bedrag wordt per geval bekeken i.v.m. de premies Wat doen zij aan boord? van de verzekeringen en het is de bedoeling dat In overleg met de leiding van de LOGOS HOPE krijgt ieder bemanningslid een ‘baan’ om het schip het bemanningslid een achterban opbouwt die het werk financieel wil ondersteunen. soepel te laten draaien. Het kan zijn dat je in de boekenmarkt, catering, keuken, machinekamer , Hoe word je bemanningslid? schoonmaak of aan dek terechtkomt. De ervaring Door de volgende processtappen: leert dat dit juist een leerschool is. Meestal kom je 1. Informatie ontvangen Je hebt interesse om na verloop van tijd wel op een plek die beter past.

FAQ - LOGOS HOPE Waarom zending per schip? De aarde bestaat voor het grootste deel uit water en ongeveer 80% van de wereldbevolking woont in de directe of nabije omgeving van water. Dit was in 1964 voor Operatie Mobilisate aanleiding om te bidden voor een schip voor het verspreiden van het evangelie. Het is dé manier om contact te krijgen met niet christenen, om werkers moeilijk te bereiken landen binnen te loodsen, om op grote schaal christelijke lectuur te verspreiden en te verkopen en om iedere dag honderden mensen te trainen door speciale conferenties. Wat doet de LOGOS HOPE? De LOGOS HOPE vaart als vierde zendingsen boekenschip van OM de wereld rond om kennis, hulp en hoop te verspreiden. Aan boord leven en werken meer dan 400 jongeren uit 45 verschillende landen die handen en voeten willen geven aan hun geloof.  Kennis Sinds het begin van het OM-Schepenwerk zijn er meer dan 30 miljoen boeken verspreid waarvan 2,3 miljoen Bijbels en nieuwe testamenten. Bovendien hebben 5,9 miljoen mensen programma’s aan boord bijgewoond, variërend van bijeenkomsten voor kinderen tot seminars over de bestrijding van aids.

Hulp

Kennis

Onze visie en doelstelling Mensen mobiliseren om met alle mogelijke middelen wereldwijd Jezus Christus bekend te maken.

28 2

Uitgave: Operatie Mobilisatie Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord Telefoon (0527) 615607 Fax (0527) 617159 E-mail: info@nl.om.org Internet: www.nl.om.org 1971 Bank: 11.42.32.938

LOGOS vertrekt vanuit Rotterdam

Dit doet OM-Nederland door: :: stimuleren van zendingsvisie; :: ondersteunen van het wereldwijde OM-werk; :: ondersteunen van kerken en organisaties in Nederland bij

Hoop

hun werk onder minderheden en jongeren. Momenteel zijn meer dan 5.600 mensen actief met OM, waaronder circa 130 Nederlanders, in 112 landen en op 2 schepen. Onze speerpunten Zendingsvisie overbrengen door: :: 1. mensen mobiliseren voor wereldzending :: 2. geloof van de volgende

generatie aanmoedigen :: 3. nieuwe werkers uit niet-westerse landen motiveren en toerusten ... met middelen als: :: 1. pioniersinitiatieven om het evangelie bekend te maken :: 2. kennis, hulp en hoop brengen via de OM-schepen :: 3. praktische hulp te geven aan hen die lijden

... met als doelstelling: :: 1. vrede brengen aan andere religies :: 2. transformatie van binnen uit teweeg brengen in India :: 3. herstellen van hoop in Europa Onze waarden :: het kennen en verheerlijken van God :: leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord

Tijdsbalk: 40 jaar schepen van Operatie Mobilisatie 1977 DOULOS wordt gekocht en vaart uit

1988 LOGOS loopt op de rotsen bij Kaap Hoorn

1989 LOGOS II wordt gekocht en vaart een jaar later uit

2008 LOGOS II wordt verkocht

2009 DOULOS wordt verkocht

:: genadige en integere mensen zijn :: offervaardig dienen :: liefde en respect betonen :: getuigen van Christus :: de verscheidenheid in het lichaam van Christus weerspiegelen :: bidden voor de wereld :: de gemeente hoogachten Stelt u geen prijs op het ontvangen van de OM-post? Wilt u liever één of twee keer per jaar het nieuws van Operatie Mobilisatie ontvangen? Stuur dan een mailtje 2009 naar info@nl.om.org of bel ons om dit door te geven. LOGOS HOPE Bedankt voor uw betrokkenheid.

vaart uit


Persoonlijk mee te doen, maar er zijn nog veel vragen. 2. Oriëntatiegesprek Je maakt een afspraak met OM voor een gesprek. 3. Aanmelding Na een gesprek met je gemeenteleiding besluit je tot aanmelden. 4. Bevestiging aanname Als de informatie uit de aanmeldingsprocedure positief is en de LOGOS HOPE het groene licht geeft, krijg je van OM bericht dat je bent aangenomen. 5. Voorbereidingen gaan van start - Je ontvangt de instructiemap ‘In de startblokken” - Je stelt een ThuisFrontTeam (TFT) samen. - Je organiseert een presentatie i.s.m. OM en je TFT. - Je maakt een PowerPoint en/of website over de komende stap. - Je neemt deel aan een korte actie van OM. 6. Uitzegendienst Je gemeente zendt je uit. 7. Deelname aan startconferentie Gedurende 12 dagen in augustus of januari. 8. Vertrek naar schip Gelijk na afloop van de conferentie. 9. Pre ship training Voordat je aan boord gaat

Wist je dat de OMschepen sinds 1971...

Contact leggen met de lokale bevolking ontvang je 2-3 weken een training. Het totale proces neemt minimaal 3 maanden in beslag. Waarom is het werk van de LOGOS HOPE zo belangrijk? Peter Nicoll, algemeen directeur van de OMSchepen zegt hierover: “Deze vraag zal ik beantwoorden door het geven van voorbeelden: Bij elke gelegenheid wordt het Goede Nieuws doorgeven, in de Caraïben hebben 1.500 mensen aangegeven dat ze Jezus willen kennen en volgen.

hetWaarom hart Uitvan het de hart directeur van de directeur jij mee

…al meer dan 512 verschillende havens bezochten in 164 landen? …ruim 42 miljoen bezoekers aan boord ontvingen? …nog vele meer het evangelie door teams aan wal hoorden? …12,2 miljoen christelijke boeken van boord gingen? …22,7 miljoen educatieve boeken de schepen verlieten? …2,3 miljoen Bijbels en Nieuwe Testamenten verspreid werden? werk die ooit aan boord van één van de OM schepen hun gaven ontdekten. Er zijn nog steeds twee miljard mensen op aarde die het evangelie nog nooit hebben gehoord, en we zien dat God ons hierin gebruikt door samen te werken met christenen wereldwijd. Door onderwijskundige en christelijke boeken te verspreiden willen wij mensen op alle terreinen helpen, vooral in landen waar ze aan deze middelen een groot gebrek hebben. In iedere haven helpen wij mensen in de nood waarmee ze te kampen hebben. Bovendien hebben we soms hele bijzondere gelegenheden om in de naam van Jezus goed werk te verrichten.”

m nooit Om nooit te vergeten! te vergeten! zou moeten doen?

1. De schepen bereiken letterlijk miljoenen mensen. Het is mooi werk en je bent bezig met een Bijbelse opdracht. Wat wil je nog meer? Onze stafontvangen wordt geestelijk en praktisch getraind, te dag Op develen laatste maart dag van maart kinderen christelijk zouden christelijk onderwijs zouden ontvangen 2. van Voor is werken op de LOGOS HOPE een onderwijskinderen dusinteressant indedekinderen hele wereld zijn mensen actief in Gods Als interessant neveneffect lopen Als neveneffect minlopen de kinderen minnomzat Penh, ik in dePhnom Penh, de eerste stap richting zendingsveld. der kans te verdrinken in de rijstvelden der kans te waar verdrinken ze zich in de rijstvelden waar ze zich 3. Het leven en werken boord met mensen an Cambodja, hoofdstad vanaanCambodja, GAAN anders uit verveling ophouden. anders Haar uit uiteindelijke verveling ophouden. Haar uiteindelijke uit meer dan 45 landen leert je verder te kijken et Johan te praten en met Johan en kerk te stichten. dan je neus lang is. visie is een kerk te stichten. visie• is een Stage lopen: De LOGOS HOPE kan een heel interessante en leerzame stageplek zijn. e. Nog Lenie geen 4. geen Om deCrezee. zeeziekte hoefNog je het niet te laten want Bijvoorbeeld voor studenten van de zeevaartschool of van een technische opleiding. Erhadden was daar toenzij nog geen enkele Er was daar toen Maar nog geen Maar gemiddeld vaart de LOGOS HOPE slechts vijf oor hadden week daarvoor zij • christen. Visietrip NIEUW: Hetenkele doel ischristen. om groepen te laten meemaken wat het leven en werken aan boord van de dagen per maand. De meeste tijd ben je dus in En daarom dat veranderde in 2009! dat veranderde stonden Johan in 2009! En daarom stonden Johan LOGOS HOPE inhoudt. Een trip duurt 1 tot 3 weken en allerlei groepen zijn welkom. an deals laatste groep van de laatste een haven. en ik samen met circa 20 Cambodjaanse en ik• samen gelovigen metwerker: circa 20De Cambodjaanse gelovigen Project LOGOS HOPE zoekt voortdurend professionals en andere handige en de DOULOS opvarenden de DOULOS 5. Het leven aan boord zaleind je helpen een maart God te aanbiddeneind en temaart prijzen. God Een te aanbidden en te prijzen. Een klus te klaren. Zo zijn lassers, monteurs, elektriciens, bereidwillige vrijwilligers om een specifieke realistische kijk op christelijk werkom te nooit te vergeten! verlaten. ervaring ervaring Transformatie om nooitdoor te vergeten! Transformatie door voor tenminste twee weken. schilders, loodgieters, koks en bakkers welkom ontwikkelen. Ook christenen, zelfs leiders, Jezus Christus is daar een feit!Jezus is daar eenTerm feit!Exposure Program (STEP) is een unieke kans om het schepenleven • Christus STEP: Het Short maken fouten. Je leert anderen te een nieuwe Ze zijn missie: begonnen het aan een daardoor nieuwe missie: het te ervaren. De deelnemers reizen minimaal twee maanden mee op de LOGOS HOPE vergeven en te aanvaarden. ne technische opzetten school van een voor kleine technische school voor blikkenInwedeze In deze jaarimpressie terug jaarimpressie op 2009. Hetblikken terug 2009. Het waarbij ze veertig uur•we per weekop praktisch bezig meedoen metrond de 3 weekenden voor 120zijn, jongeren • 3trainingen weekenden rondvolgen de vooren120 jongeren 6. Er zijn gelegenheden te over om te leren van s nog maar de allerarmsten. pril, maar hetHet is is nogjaar maar pril, maarmet heteen is bezoek dat begon jaar van datde begon LOGOS met HOPE een bezoek van de LOGOS HOPE evangelisatiewerk aan wal. anderen, te bidden, boeken te lezen en mp3’s thema’s zending en discipelschap thema’s zending en discipelschap g wat zijbewonderenswaardig doen. Op latere leef- wat aan zij doen. Op latere leef-eindigde Nederland en dat aanmet het sluiten en van dat eindigde met het sluiten • Nederland GLOBAL ACTION: Een programma waarbijvan je praktisch, geestelijk en persoonlijk wordt toegerust. te beluisteren. • 17 concerten van Martin • Brand 17 concerten en band van Martin Brand en band iet bij de tijd, pakken als grootouders neer zitten,niet bijde deDOULOS pakken neer zitten, in Singapore. de DOULOS in Singapore. Daarnaast ben je betrokken bij speciale programma’s aan boord en op de wal. 7. Misschien denk je: “Maar ik ben geen Life! met als thema ‘De Volgende Life! met Stap’ als thema ‘De Volgende Stap’ OULOS er omdat meeevangelist”. ophoudt, het schip maar de er mee ophoudt, DatDOULOS is geen enkel probleem. Aanmaar Voor meer informatie over•de159 deelnemers die op korte • 159 GLOBAL deelnemers die op korte GLOBAL een andere opnieuw omgeving. beginnen in een andere omgeving. Namens Operatie MobilisatieNamens wil ik u heel Operatie hartelijk Mobilisatie wil ik u heel hartelijk boord zijn mensen nodig die hun handen uit “Tijdens mijn stage zag ik dat Godgingen verschillende mogelijkheden, CHALLENGE-acties gingen CHALLENGE-acties den we een De dag project daarvoor bezocht hadden we een project bezocht danken voor uw steun en gebeden! danken voor uw steun en gebeden! de mouwen willen steken en de rest stukje bij kijk op www.nl.om.org of •bel380 ons al het werk•dat wordt uitgevoerd de 380 bidders die wekelijks de e heeft dat gemaakt. diepe indruk Het begon op me heeft gemaakt. Ik hoop dat uHet netbegon zoals ik gezegend Ik hoopendat blijuzal networzoals ik gezegend enbidders blij zal die wor-wekelijks beetje willen leren. kantoor op (0527) 615607 voor aan boord om het schip draaiende gebedspunten ontvingen gebedspunten ontvingen ring vanallemaal een met dezeg bekering van den van de verslagen in dit OM-Nieuws. den van de verslagen in dit OM-Nieuws. 8. Cambodjaans Misschien je: “Maar ikeen benCambodjaans geen een vrijblijvend gesprek in Delft, te houden kan gebruikenvoor tot TeenStreet, • 367 deelnemers voor TeenStreet, • en 367wil deelnemers jaar geleden. dienstmeisje Ze hadzo’n de tien jaar geleden. Ze had de talenwonder”. God vraagt niet van je dat Amersfoort of Emmeloord. n om naar mogelijkheid hetjebuitenland gekregen te om naar het buitenland In Hem verbonden, In Hem verbonden, vloeiend Engels of Spaans spreekt. Je te het eigentijdse Europeseglorie het eigentijdse Europese van Zijn naam!” staat voor voorop, de rest komt 2006 voor gaan,bereidwilligheid maar koos er in 2006 jongerenevenement Jeroen v.d.jongerenevenement Linden uit Veenendaal allemaal wel.naar haar r haar om terug te gaan • 25.143 OM-Nieuwslezers• die 25.143 betrokken OM-Nieuwslezers die betrokken GEVEN 9. De OM-schepen hebben zich bewezen! Het is 3 70% van deze r geboortedorp om daar zijn bij ons werk. Ruim 70%zijn vanbijdeze ons werk. Ruim Het OM-Schepenwerk wordt wereldwijd gedragen door vele bidders en gevers. Circa 10% van 18 februari 2011 precies 40 jaar geleden dat de een kleuterschool achterban draagt financieel achterban bij in onsdraagt financieel bij in ons Logos voor alleRobert-Jan benodigde middelen Nederland afkomstig. Daarmee speelt Nederland een belangrijke “Het begon “Het begon op te zetten. Ze het“eerst uitvoer. Robert-Jan Sterk Sterk is uit werk werk 10. Je kunt komen voor twee jaar, maar daarna is rol Directeur in het voortbestaan van OM-Schepen. Maak een gift over aan Operatie Mobilisatie Directeur OM-Nederland OM-Nederland droomde allemaal met deallemaal met de • Circa 3,2 miljoen euro aan • giften Circa 3,2 diemiljoen euro aan giften die het wellicht mogelijk om langer te blijven. Nederland Bankrek. nummer: 11.42.32.938 ervan dat we mochten ontvangen. Nooit we mochten eerder ontvangen. Nooit eerder bekering een bekering van 11. Als van je geroepen bent thuis te blijven, daneen kleine kregen we zoveel giften waar kregen we we zoveel giften waar we is dat prima. Als dit niet zo is, dan biedt mbodjaans dienstCambodjaans dienstBIDDEN OM je, afgezien van de LOGOS HOPE, nog wereldwijd zoveel goeds mee wereldwijd konden zoveel goeds mee konden sje zo’nongeveer tien meisje jaar zo’n tien jaar Het wereldwijde werk van Operatie Mobilisatie kan niet zonder gebed.Godsgeschenk. 100 andere opties, over de hele doen; een waar Godsgeschenk. doen; jouw een waar eden” wereld, om geleden” Meld je op www.nl.om.org aan voor het maandelijkse gebedsnieuws. God te dienen.

2009 ook het jaar 2009van: ook het jaar van:

3 29


Prachtige trilogie plus sierlijke halsketting helemaal cadeau!

Voor u! Gratis! Paperback. 590 pagina’s dik!

Gratis!

Janette Oke Erfenis van de liefde

Houdt u van lezen? Van nieuw geschreven romans met een positieve levensvisie?

Drie meeslepende historische romans over de pioniers in Noord-Amerika.

Van bekende Nederlandse auteurs? Boeken die voor een bijzonder lage prijs

In De sterke band van de liefde zijn Missie, de dochter

worden aangeboden en tegen minimale kosten

van Marty en Clark Davis, en haar man op bezoek als

bij u worden thuisbezorgd? En wilt u ook graag de

vader Clark een ongeval krijgt. Het ongeluk kost hem een been.

trilogie ‘Erfenis van de liefde’ van Janette Oke samen met

Hoe moet het gezin nu een toekomst opbouwen?

de sierlijke halsketting als GRATIS CADEAUS ontvangen?

Als dochter Ellie in Liefde als mooiste erfenis een aanzoek krijgt van boerenknecht Lane wijst ze dat resoluut van de hand. Moeder kan haar

Vul dan de bon in en u krijgt voortaan vier keer per jaar twee prachtige

immers niet missen? Maar het hart is sterker.

familie- of streekromans thuisbezorgd voor bijna de helft van de winkelprijs! Fraai uitgevoerde, gebonden boeken met stofomslag en ruim tweehonderd

Belinda, de jongste dochter van Marty en Clark, is de hoofdpersoon

bladzijden dik, gedrukt in een duidelijke en makkelijk leesbare letter.

in boek drie: Liefde leert wachten.

U betaalt daarvoor slechts 6,25 per roman + een kleine bijdrage in de verzend-

Bestsellerauteur Janette Oke is een van de pioniers op het gebied van

kosten van 1,50 per boek. Ten opzichte van de normale winkelverkoopprijs

christelijke fictie en heeft inmiddels meer dan 75 titels op haar naam staan.

van 13,50 levert dat een voordeel op van maar liefst 46 euro per jaar! Als u de bon opstuurt (er hoeft geen postzegel op de envelop), bezorgen wij u zo snel mogelijk de eerste twee boeken van uw abonnement plus de sierlijke halsketting plus de zojuist verschenen trilogie ‘Erfenis van de liefde’ (590pagina’s dik!). Een geschenk voor vele, vele uurtjes leesplezier, waarmee we u van harte welkom heten als nieuwe lezer van de Spiegelserie.

Bon

Ja, ik word lezer van de Spiegelserie en ontvang vier keer per jaar een zending van twee nieuwe romans thuis. Per roman betaal ik slechts € 6,25 (exclusief € 1,50

als portobijdrage per boek). Bovendien krijg ik geheel gratis als welkomstgeschenk de prachtige trilogie ‘Erfenis van de liefde’ + de sierlijke halsketting cadeau, die zonder kosten worden thuisbezorgd. Naam: Adres:

Dit zijn enkele nieuwe titels uit de Spiegelserie

Postcode/Plaats: Telefoon:

E-mailadres:

Handtekening:

Datum:

Bank-/girorekening:

∫ Ik ontvang liever een acceptgiro per zending (administratiekosten € 1,50).

Elke zending wordt per post bij u thuisbezorgd (de pakjes passen door de brievenbus). De jaargang start in september van elk jaar, maar u kunt ieder gewenst moment lid worden. Het abonnement kan worden beëindigd indien u ten minste één volle jaargang abonnee bent geweest en uw schriftelijke opzegging voor 1 juli is ontvangen. Bon in een envelop zonder postzegel naar:

Uitgeverij Kok, Service Afdeling Boekenseries, Antwoordnummer 18, 8260 VB Kampen

U kunt ook bellen om u op te geven: 038-3392575 (van 09.00 - 12.00). Of kijk op de site: www.spiegelserie.nl

11OM01

∫ Ik machtig hierbij uitgeverij Kok het bedrag van de boeken per zending automatisch van mijn rekening af te schrijven.


Word vliegtuig suppor ter!

www.maf.nl/vliegtuigfonds

Transform 2011 Honderden jongeren die gaan! Ga jij ook?

Ga mee en beleef een life-changing experience!

‘Investeer in de MAF vloot!’

MAF helpt 900 hulporganisaties en kerken in 30 landen. Doneer online of bel 0341-56 44 88

bank

55.83.45.808

Faith, fun and friendship in het Middellandse Zeegebied. www.nl.om.org

o.v.v. vliegtuigfonds

www.maf.nl

ZendingsWeekend van 6-8 mei 2010

Het zendingsweekend is voor 18-35 jarigen die serieus nadenken over hoe je het volgen van Jezus, dichtbij of ver weg, praktisch maakt en die hun ideeën, vooroordelen en twijfels uit willen werken.

Martin Brand & Life Keith Green Tour 2011

Live is short, make it count Organiseer een Keith Green avond in jouw kerk Kijk op www.nl.om.org voor data en locaties


Vet genieten op TeenStreet

Vacatures 1

Leraar informatica - Centraal-Azië Ben jij handig met computers, wil jij je kennis doorgeven, ben je bereid een andere taal te leren en twee jaar beschikbaar?

2. 30 juli - 6 aug. 2011 in Offenburg (D)

Houd jij van een uitdaging? In Angola zijn ze op zoek naar een ervaren coördinator voor een huizenproject in de stad Menongue.

3.

LOGOS HOPE - India en Azië Een training volgen van twee jaar of toch met je beroep aan boord aan het werk? Kijk op www.nl.om.org voor alle mogelijkheden.

Info & aanmelding: www.nl.om.org Gratis T-shirt? Meld je aan voor 21 april

Manager bouwprojecten - Angola

4.

Coördinator Jongerenwerk TeenStreet - Frankrijk Wil jij vriendschappen opbouwen met Franse jongeren en jongeren toerusten om een ‘echte’ relatie met Jezus te hebben?

5.

Medewerker communicatie - Australië Zending heeft je hart, communicatie is je vak, administratie en teamwerk liggen je? Ons kantoor in Melbourne zoekt wellicht jou?

6.

Gepassioneerd moet je zijn om dit werk in Indonesië te verrichten! Neem contact met ons op en we vertellen je meer over de mogelijkheden.

Gebedsavonden van OM in het land

Medisch onderzoeker - Indonesië

7.

Fysiotherapeut - Arabisch Schiereiland Allerlei medische functies zijn beschikbaar voor gekwalificeerde en ervaren medische professionals. Ben jij 2-3 jaar beschikbaar? Kom dan eens praten.

8.

13 mei - Haarlem 30 sept. - Ommen 18 nov. - Emmeloord Van 19.00-21.30 uur Meer info: www.nl.om.org

Afdelingshoofd Communicatie - Nederland Wil jij jouw communicatie- en leidinggevende capaciteiten inzetten en op creatieve manieren mensen mobiliseren voor het wereldwijd verspreiden van het evangelie? Neem dan contact met ons op!

9.

Stage lopen - Nederland De afdeling Korte Acties zoekt per direct stagiaires. Schrijf ons ook als je een opleiding Secretarieel, Communicatie, Journalistiek of Administratie volgt.

10.

Thuisscholing - Centraal-Azië Ben je 21 jaar of ouder, heb je PABO, SPH of een vergelijkbare opleiding en wil je je twee jaar inzetten bij een gezin in een moslimland. Bel ons voor meer informatie! Let op: OM en haar werkers zijn voor 100% financieel afhankelijk van kerken, particulieren en anderen die het zendingswerk een warm hart toedragen. Dat geldt ook voor bovenstaande vacatures.

OM-Nieuws 313 - maart-aug. 2011  

Magazine van Operatie Mobilisatie, jaarimpressie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you