Page 1

1


INHOUDSOPGAVE VOORWOORD ......................................................................................................................................................................... 5 1

2016 IN HET KORT ...................................................................................................................................................... 6 1.1

2

3

4

5

6

1.1.1

Financieel...................................................................................................................................................................................................... 8

1.1.2

Niet-financiële resultaten ..................................................................................................................................................................... 8

1.1.3

Meten behaalde resultaten.................................................................................................................................................................. 9

OPERATIE MOBILISATIE ........................................................................................................................................ 10 2.1

Historie/corporate story .......................................................................................................................................................................... 11

2.2

Visie, missie, strategie en beleidsplan ................................................................................................................................................ 11

2.2.1

Missie............................................................................................................................................................................................................11

2.2.2

Visie ...............................................................................................................................................................................................................11

2.2.3

Strategie ......................................................................................................................................................................................................11

2.2.4

Beleidsplan .................................................................................................................................................................................................11

ZENDINGSWERK BUITENLAND ............................................................................................................................ 12 3.1

Afghanistan BLiSS Project ....................................................................................................................................................................... 13

3.2

Hulp na aardbeving in Nepal .................................................................................................................................................................. 13

3.3

Logos Hope ..................................................................................................................................................................................................... 14

3.4

Prisma Bestemmingsfonds ...................................................................................................................................................................... 14

3.5

Financiële ondersteuning van werkers wereldwijd ................................................................................................................. 15

3.6

Fonds vrouwenwerk wereldwijd en freedom climb .................................................................................................................... 16

3.7

Werk onder moslims wereldwijd.......................................................................................................................................................... 16

3.8

Mediafonds ..................................................................................................................................................................................................... 16

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND ............................................................................................................................ 18 4.1

Zendingswerk in Nederland ................................................................................................................................................................... 19

4.2

Tieners en jongeren .................................................................................................................................................................................... 19

4.3

Samenwerking met Institutionele fondsen en organisaties .................................................................................................... 20

SPONSORING/CAMPAGNES ................................................................................................................................... 21 5.1

Voorlichting en bewustmaking .............................................................................................................................................................. 22

5.2

Fondsenwervingsactiviteiten ................................................................................................................................................................ 22

5.3

Kosten en gedragscode fondsenwerving ......................................................................................................................................... 22

ORGANISATIE ............................................................................................................................................................24 6.1 6.1.1 6.2

2

Evaluatie doelen 2016 ................................................................................................................................................................................. 7

Bestuur ............................................................................................................................................................................................................. 25 Organogram ..............................................................................................................................................................................................25 Relatie met Internationaal ....................................................................................................................................................................... 25

6.2.1

OM International ....................................................................................................................................................................................26

6.2.2

OM Nederland binnen OM international ...................................................................................................................................26

6.2.3

International Governance Manual .................................................................................................................................................26


7

6.2.4

Memorandum of Agreement ............................................................................................................................................................26

6.2.5

Policy Manual ...........................................................................................................................................................................................27

6.2.6

Joint Ministries Agreement ...............................................................................................................................................................27

6.2.7

Tabel Kerngegevens OM Internationaal.....................................................................................................................................27

PERSONEEL ................................................................................................................................................................28 7.1 7.1.1

Medewerkers ...........................................................................................................................................................................................29

7.1.2

Instroom en uitstroom .........................................................................................................................................................................29

7.1.3

Medewerkers op de loonlijst .............................................................................................................................................................29

7.1.4

Vrijwilligers ................................................................................................................................................................................................29

7.1.5

Stagiaires en afstudeerders ...............................................................................................................................................................29

7.2

8

9

3

Medewerkers in beweging ...................................................................................................................................................................... 29

Personeelsbeleid en ontwikkeling ....................................................................................................................................................... 29

7.2.1

Kwaliteit van dienstverlening ...........................................................................................................................................................29

7.2.2

Personeelsbeleid .....................................................................................................................................................................................29

7.2.3

Code of Good Practice .........................................................................................................................................................................30

7.2.4

Verzuim .......................................................................................................................................................................................................30

7.2.5

Diversiteit ...................................................................................................................................................................................................30

VERANTWOORDINGSVERKLARING CBF ............................................................................................................ 31 8.1

Bestuur en toezicht ..................................................................................................................................................................................... 32

8.2

Directie ............................................................................................................................................................................................................. 32

8.3

Governance .................................................................................................................................................................................................... 32

8.4

Samenstelling bestuur ............................................................................................................................................................................... 33

8.5

Relatie met belanghebbenden ............................................................................................................................................................... 33

8.6

Samenwerkings-relaties ........................................................................................................................................................................... 34

8.7

Kwaliteit van dienstverlening ................................................................................................................................................................ 34

8.8

Interne beheersing internationaal ....................................................................................................................................................... 34

8.9

Huisvesting ..................................................................................................................................................................................................... 34

8.10

Klachtenprocedure ..................................................................................................................................................................................... 34

8.11

Projectrapportage ....................................................................................................................................................................................... 34

8.12

Fraudeprotocol ............................................................................................................................................................................................. 34

TOEKOMST ................................................................................................................................................................. 35 9.1

Swot .................................................................................................................................................................................................................... 36

9.2

Risicobeheersing .......................................................................................................................................................................................... 38

9.3

Risicoprofiel .................................................................................................................................................................................................... 38

9.4

Risicomanagement ...................................................................................................................................................................................... 38

9.5

ContinuĂ?teit ..................................................................................................................................................................................................... 38

10

JAARREKENING ........................................................................................................................................................39

11

CONTROLEVERKLARING ........................................................................................................................................60

12

BEGROTING 2017 .......................................................................................................................................................63


4


VOORWOORD

De ellende, die dagelijks via de media op je afkomt, kan een verlammende werking hebben. Het is immers zo veel, zo donker, zo groots, zo complex en het lijkt zo hopeloos allemaal. De moed zou je zomaar in de schoenen kunnen zakken…. In dit jaarverslag kom je acties, projecten, cijfers en vooral mensen tegen die getuigen van een diep verlangen om het licht en de hoop van het Evangelie te verspreiden in deze gebroken wereld. Zo waren er bijvoorbeeld eind 2016 99 mensen vanuit OM Nederland werkzaam in 34 landen, met een veelvoud aan mensen die het werk financieel ondersteunden en baden voor OM. Dank daarvoor! Het is een voorrecht om te weten dat zoveel mensen betrokken zijn bij OM, omdat ze zien dat OM Gods gemeente wil mobiliseren voor zending en het bekend maken van Jezus Christus. Dat laatste gebeurde in 2016 in veel landen en op veel manieren. Of het nu in Afghanistan was in samenwerking met BLiSS, in Nepal in hulp na de aardbeving, via de Logos Hope in allerlei havens, of via Teenstreet voor en door tieners; mensen hebben over Jezus’ liefde gesproken en deze laten zien. In Nederland zelf ontvingen we drie internationale teams die jongeren- en migrantenwerk ondersteunden en werkten we samen met Taste in Delft waar mensen vorm geven aan de nieuwe internationale visie om ‘vibrant communities of Jesus followers’ te vormen onder de ‘least reached’. Om al dit werk op een verantwoorde wijze te blijven doen zijn wij doorlopend op zoek naar een gezonde organisatie en bedrijfsvoering. Een gehouden SWOT-analyse hielp daarbij en we zijn dankbaar voor de lessen die we daaruit hebben geleerd. In dit jaar namen we afscheid van Robert-Jan Sterk als directeur en werd Marcus Spronk aangenomen als zijn opvolger. Ook ging het bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dit verslag kun je zien als een signaal dat OM Nederland samen met OM Internationaal niet de moed verliest en samen met jullie deze wereld wil dienen met de liefde van Jezus en dus met hoop!

Ds. Peter Kos voorzitter

5


1

6

2016 IN HET KORT


Wereldwijd zijn er miljarden mensen die niet of nauwelijks van het Evangelie hebben gehoord. Dat raakt ons hart. OM zet zich ervoor in dat juist onder deze minst bereikten, bruisende gemeenschappen ontstaan van mensen die Jezus volgen.

17

Operatie Mobilisatie is een internationale zendingsorganisatie. Wij geloven dat het Evangelie van Jezus Christus leven geeft. Waar Jezus centraal staat, daar begint het te bruisen. Wanneer mensen samen Jezus volgen, als gemeenschap, heeft dit invloed op de hele omgeving. Daar gaan we voor: levens die gemeenschappen veranderen, gemeenschappen die de wereld veranderen! In Nederland is Operatie Mobilisatie vooral actief met christenen in beweging brengen om voor de verspreiding van het Goede Nieuws te bidden, te geven of op stap te gaan. Daarnaast wordt er onder specifieke doelgroepen in Nederland gericht zendingswerk verricht.

Eind 2016 zijn er 99 Nederlanders actief in 34 landen (2015: 101 in 30 landen) en op de Logos Hope. Deze long-term (langer dan zes maanden) uitgezondenen zijn als volgt verdeeld over de verschillende landen/gebieden: 22

1

7

Bijzondere teams

1

Logos Hope en kantoor OM-Schepen

4

Moldavië

1

Namibië

1

Oostenrijk

1

Roemenië

4

USA (excl. kantoor OM-Schepen)

3

Zambia

16

Zuid-Afrika

1

Zwitserland

In 2016 zijn 90 oriëntatiegesprekken gevoerd met potentiële zendelingen. Dit zijn er 13 meer dan in het voorgaande jaar. Aangezien het om oriëntatiegesprekken gaat, leiden niet alle gesprekken tot uitzending in hetzelfde jaar. In 2016 heeft gemiddeld een op de vijf gesprekken tot uitzending geleid.

Uitgezonden Long Term zendelingen 2016

2015

101

95

20

29

Teruggekeerd

22

23

Stand per 31 december

99

101

2

Albanië

1

Argentinië

2

België

2

Cambodja

(september huidig jaar en januari volgend jaar)

2

Chili

1

Costa Rica

1

Duitsland

5

Engeland

2

Frankrijk

2

Griekenland

2

Hongarije

5

Ierland

2

Italië

Bijzondere teams: zendelingen die in gesloten landen werken

Stand per 1 januari Uitgezonden

1.1

EVALUATIE DOELEN 2016

In het beleidsplan: “Eén om te dienen” zijn onze doelen tot 2018 benoemd. In de inleiding wordt beschreven dat alles wat wij doen in het teken staat van mobiliseren van Gods gemeente voor zending en het bekend maken van Jezus Christus. Daarnaast zijn er ook in de jaarplannen van 2016 doelen benoemd. In deze paragraaf willen we reflecteren op het behalen van de doelen.


1.1.1 FINANCIEEL

1.1.2 NIET-FINANCIËLE RESULTATEN

In het afgelopen jaar is de continuïteitsreserve flink onder druk komen te staan. Door het bestuur is vastgesteld hoe de hoogte van de ideale continuïteitsreserve bepaald kan worden. De huidige continuïteitsreserve is daarvoor nu te laag. De middelen in de fondsen staan niet ter vrije besteding van OM Nederland maar moeten besteed worden conform de doelstellingen van de betreffende fondsen. Slechts een deel van onze middelen is hierdoor vrij beschikbaar. In 2017 zal er daarom meer aandacht besteed worden aan het werven van middelen voor het Algemeen Fonds van OM.

Het is bijzonder om te zien dat telkens weer mensen bereid zijn hun veilige omgeving te verlaten om Gods plan met hun leven na te volgen. Dit zien wij ook als een zegen op de inspanningen van OM; deze mensen gaan de hele wereld over om Jezus Christus bekend te maken. In het beleidsplan wordt benoemd dat we jaarlijks 25-35 nieuwe zendelingen willen uitzenden voor één jaar of langer. Er zijn dit jaar 20 nieuwe zendelingen uitgezonden. Ondanks dat er meer oriënterende gesprekken zijn gevoerd dan in 2015 heeft dat niet geresulteerd in meer uitzendingen. Het is uiterst moeilijk te duiden waarom het aantal uit te zenden nieuwe mensen terugloopt. Het aantal activiteiten dat we ontplooien, waardoor mensen gemobiliseerd zouden kunnen worden, is zeker niet minder geworden.

Share for More, het medewerkersfonds van de Rabobank beheerd door de Rabobank Foundation, had gelden beschikbaar gesteld voor een bepaald project van OM. Helaas kon de lokale veldleider zijn toezeggingen niet waarmaken. Dus hebben we in 2016 bij Share For More aangegeven dat de toegezegde gelden niet besteed konden worden zoals beoogd. Het bedrag dat reeds overgemaakt was, is weer teruggestort naar Share for More. In de jaarrekening aan het einde van dit jaarverslag wordt een verdere analyse van de financiële resultaten gegeven.

8

Verderop in dit jaarverslag wordt toegelicht welke projecten OM Nederland heeft gesteund en welke impact dit heeft gehad op de betrokken mensen.


1.1.3 METEN BEHAALDE RESULTATEN De missie van OM is bruisende gemeenschappen te zien ontstaan van mensen die Jezus volgen onder degenen die het minst bereikt zijn met het Evangelie. We mobiliseren mensen en middelen om hieraan te werken. Dit werk levert resultaten op die slechts voor een deel meetbaar zijn. Als aan een groep van driehonderd mensen het evangelie wordt verkondigd, is het dan reëel om te stellen dat al deze mensen zijn bereikt? Het werkelijk bereiken van mensen vraagt veelal een langere weg waar in veel gevallen niet alleen OM, maar ook andere organisaties bij betrokken zijn. Er zijn mensen die via medewerkers van OM met Jezus Christus in aanraking komen en pas na langere of kortere tijd tot bekering komen. Het is dan ook niet mogelijk om concrete aantallen ‘bereikte mensen’ te noemen. Getuigenissen van mensen van over de gehele wereld laten echter zien dat mensenlevens ten goede zijn veranderd, doordat ze via het werk van OM Jezus Christus hebben leren kennen. Wat wel goed meetbaar is, is bijvoorbeeld het aantal Nederlandse tieners dat heeft deelgenomen aan TeenStreet of het aantal giften dat we mochten ontvangen.

Doelen 2016

Resultaat 2016

(n.a.v. de doelstellingen uit het beleidsplan)

9

200-350 mensen op korte actie uitzenden

183

25-35 mensen uitzenden voor een jaar of langer

20

150 mensen langere tijd op het veld

99

€1.000.000 giften voor speciale projecten/fondsen binnen OM, waarvan 250.000 particulier en 750.000 institutioneel

682.954 particulier en 391.580 institutioneel

700 Nederlanders die worden toegerust op TeenStreet

302 tieners plus 225 coaches, vrijwilligers en stafleden, totaal 527 Nederlanders.

Spreekbeurten, zendingswerkers en training op het gebied van zending zijn zeer gewild.

1 Voorbereidingsdag, 3 zendingsweekenden, diverse spreekbeurten

De cursussen Kairos en Sharing Lives worden regelmatig gegeven

9 Kairos trainingen met 181 deelnemers en 7 Sharing Lives Cursussen. 1 Kairos training werd vervolgd met een bezoek aan Egypte om het geleerde ook in praktijk te brengen.

Global Village opnieuw aanbieden tijdens Opwekking

In 2016 hebben we weer tijdens Opwekking de Global Village georganiseerd. Er zijn 2400 bezoekers door de beleving heen geweest, waarvan 1000 hebben gekozen iets te willen doet met Pray, 500 voor Give en 850 voor Go. Van de 2400 bezoekers hebben 1100 ook de stand bezocht.

Jaarlijks op meerdere plekken in Nederland een STM/TIM-actie

7 (1 TiM in NL, 1 TiM Moldavië, 4 groepen in Drachten, 1 STM in Delft)

(Teruggekeerde) OM’ers actief in minimaal vijf missionaire projecten van OM in Nederland

Er zijn 5 missionaire projecten in Nederland van OM, daarin zijn nog geen terug-gekeerde OM‘ers aan de slag gegaan. Het is niet bekend of teruggekeerde OM’ers zich wel zijn gaan inzetten bij plaatselijke initiatieven van andere organisaties.

Alle medewerkers in Nederland zelf actief betrokken bij missionaire activiteiten (binnen of buiten OM)

Dit gebeurt deels.


2

10

OPERATIE MOBILISATIE


2.1

HISTORIE/CORPORATE STORY

Bij een samenkomst van Billy Graham (evangelist) gaf een jonge student, George Verwer uit de Verenigde Staten, zijn leven aan de Heer. Deze George Verwer werd de oprichter van OperatieMobilisatie. Na in 1960 te zijn afgestudeerd, ging George Verwer met vrienden naar Europa. Het leek een te grote opgave om heel Europa met het Evangelie te bereiken. George en zijn vrienden beslotendaarom de kerk als geheel te gaan mobiliseren voor het verkondigen van het Evangelie. Dit idee werd enthousiast ontvangen door veel christenen: Operatie Mobilisatie (OM) was een feit. Momenteel zijn wereldwijd rond de 3400 volwassenen en ruim 1300 kinderen met 115 nationaliteiten bij OM werkzaam, in meer dan 110 landen. Sinds 1970 heeft OM schepen in de vaart die wereldwijd kennis, hulp en hoop brengen. OM Nederland is in 1963 opgericht. In de jaren die volgden, groeide het werk van de organisatie: er kwamen steeds meermensen bij OM in Nederland werken, een toenemend aantal mensen werd uitgezonden en er ontstond een community van mensen die OM in gebed en met financiële middelen steunden.

2.2

VISIE, MISSIE, STRATEGIE EN BELEIDSPLAN

2.2.1 MISSIE De internationale missie van OM luidt als volgt: Operation Mobilisation’s role in the Church is to mobilise people to share the knowledge of Jesus and His love with every generation in every nation. OM pioneers and leads initiativesto redeem lives, rebuild communities and restore hope in over 110 countries.

2.2.2 VISIE In 2018 is OM de organisatie die bekend staat als zeer betrouwbare, ervaren en goed toegeruste (inter)nationale partner voor individuen en kerken die hun tijd, middelen en gebed willen inzetten in Gods Koninkrijk in Nederland en de hele wereld. Deze visie is ontstaan na jarenlang met onze eigen werkers te spreken en ervaringen ‘uit het veld’ in onze werkzaamheden te integreren. Zoals OM Internationaal

11

de wereld als zendingsveld heeft geïntroduceerd aan de christenen in de wereld, zo wil OM Nederland dat Nederlandse christenen Nederland en de hele wereld als zendingsveld op het netvlies krijgen.

2.2.3 STRATEGIE We hebben samen geconstateerd (o.a. tijdens een personeels-retraite in mei 2013) dat we dit vooral doen door mensen te mobiliseren, mensen te inspireren en door zelf teevangeliseren of mensen toe te rusten om te evangeliseren. Precies zoals OM dat wereldwijd voor de hele wereld al heel krachtigdoet. Zendingswerk Nederland (tak van OM Nederland die zich richt op het Nederlandse zendingsveld) heeft zich deze strategie al helemaal eigen gemaakt. Sinds hun beleidsplan “naar 2015” werken ze met een strategie die gebaseerd is op de hier genoemde kernwoorden. De praktijk heeft ons dus geleerd dat deze woorden op ons werk kunnen worden toegepast. Passend bij onze waarden, doelstellingen en huidige vormen van werken. Via deze link kunt u het volledige beleidsplan Eén om te dienen lezen: www.operatiemobilisatie.nl/beleidsplan

2.2.4 BELEIDSPLAN Zolang er nog bevolkingsgroepen zijn die niet bereikt zijn met het evangelie, heeft OM bestaansrecht in deze wereld. Voor de visie/missie willen wij mobiliseren en ook zelf actief in Nederland aan de slag blijven. Hoewel de aandacht voor zending in Nederland minder wordt, verwachten wij met een duidelijke focus christenen te kunnen inspireren voor de visie/missie. In 2016 hebben we ongeveer evenveel mensen uitgezonden als het jaar daarvoor. Voor 2017 is de verwachting dat dit weer hoger zal zijn. Bij de januari conferentie zijn er 13 mensen voor lange termijn uitgezonden en voor augustus verwachten we er 15. De meest relevante beheersingsmaatregel is om mensen pas uit te zenden als twee maanden voor de vertrekdatum 80 procent van de benodigde ondersteuning door periodieke giften is toegezegd, in de volle verwachting dat bij de uitzenddatum 100% support is bereikt. Daarnaast wordt door en met de medewerkers op kantoor gewerkt aan blijvende steun vanuit de achterban. Het beleidsplan Eén om te dienen geeft antwoord op hoe we aan de slag willen de komende jaren. www.operatiemobilisatie.nl/beleidsplan


3

ZENDINGSWERK BUITENLAND

12


Met betrekking tot het zendingswerk buitenland is de doelstelling van OM Nederland het uitzenden van mensen en het steunen van projecten wereldwijd. In 2016 zijn 20 mensen voor lange termijn uitgezonden in de wereld. OM Nederland heeft als doel de uitgezondenen, zolang het mogelijk en verantwoord is, in het veld te houden en waar mogelijk tot groei van het aantal uitgezondenen te komen. Het steunen van projecten in het buitenland vindt plaats door financiële middelen beschikbaar te stellen. OM Nederland spant zich in om zoveel mogelijk middelen te werven om deze taak uit te voeren. In dit hoofdstuk wordt een aantal projecten genoemd die financieel ondersteund zijn. In de jaarrekening is aangegeven hoe de verkregen middelen zijn besteed.

3.1

AFGHANISTAN BLISS PROJECT

Afghanistan heeft een van de hoogste cijfers voor kinder- en moedersterfte in de wereld. In 2015 stierven er 395 vrouwen per 100.000 geboorten; in Nederland waren dat er 7. De kindersterfte (overlijden van aantal kinderen voordat ze vijf zijn) wordt geschat op 91 per 1000 levend geboren baby’s; in Nederland is dat 3,8. Met het project BLiSS, van een partner van OM, wordt door voorlichting en praktische training van Afghaanse vrouwen en hun mannen getracht het sterftecijfer van vrouwen en kinderen te verlagen. De veiligheidssituatie blijft een grote zorg in 2016, waardoor mensen steeds meer moeilijkheden ervaren om de gezondheidszorg te bereiken. Het lijkt erop dat meer hoofden van huishoudens toestemming weigeren aan vrouwen om passende zorg te kunnen genieten.

Geboortetraining in de beautysalon Een jaar geleden is er een nieuwe trainingsgroep gestart in een afgelegen gebied aan de rand van de stad. Onder de deelneemsters was een jonge vrouw, die Wahida* heet. Tijdens de lessen leek ze niet erg geïnteresseerd en ze was altijd erg stil. Op de dag dat de certificaten uitgereikt werden, kon ze veel vragen van de test niet goed beantwoorden. Een tijdje geleden gingen we terug naar haar dorpje om de 1-jaar-natraining-test af te nemen. Toen we Wahida de vragen stelden, gaf ze bijna alle antwoorden correct en gedetailleerd. We waren verbaasd, en vroegen haar: “Dit jaar beantwoord je bijna alle vragen correct, vorig jaar na de training kon je dit niet. Wat is er veranderd?” Ze zei: “Ik werk in een beautysalon. Samen met mijn vriendin heb ik na de training het boek (Het Wonder

13

van Nieuw Leven) dat we gekregen hadden bestudeerd. Als er vrouwen naar de salon kwamen konden we met hen delen hoe voor zichzelf en hun baby te zorgen tijdens en na de zwangerschap. Dit is hoe ik nog meer geleerd heb over de geboortetraining. De vrouwen zijn altijd erg dankbaar voor de adviezen die we geven, en ze baden tot God om ons te zegenen.”

BLiSS in 2016 • • • •

Er zijn ongeveer 2025 vrouwen getraind; Er zijn 478 mannen getraind; Er zijn 29 vrouwen en 10 mannen opgeleid die de training aan anderen kunnen geven. 2954 exemplaren van het boek “Wonder van nieuw leven” verspreid. 1780 zijn gratis aan deelnemers van de trainingen gegeven in 3 steden in het land, de rest (1174) is verkocht via boekwinkels of aan andere organisaties.

In 2016 zijn aan dit project de gelden doorgegeven die in 2015 al waren geworven, vanwege de eis van de Nederlandse overheid dat tegenover subsidie er ook een eigen bijdrage geleverd moest worden. In 2016 is € 59.017 overgemaakt. In 2015 liepen de meeste toezeggingen van particulieren voor dit project af. Deze donateurs zijn gebeld met de vraag om hun ondersteuning voort te zetten juist omdat de overheidssubsidie gestopt is. Daar is positief op gereageerd. In 2016 is er € 46.730,50 binnen gekomen. Dit geld zal na aftrek van kosten doorgegeven worden aan het BLiSS project. Het project is mede als gevolg van de veiligheidsrisico’s behoorlijk teruggebracht in activiteiten.

3.2

HULP NA AARDBEVING IN NEPAL

Op 25 april 2015 is het gehele dorp Langtang met vee en al verwoest door een aardbeving van 7.8 op de schaal van Richter, waarna nog een aardverschuiving volgde. OM Nepal heeft zich ingezet voor de wederopbouw van het dorp. Mede dankzij de steun van OM Nepal heeft de Langtang gemeenschap de winter overleefd in kampen in Kathmandu en kon ze beginnen aan het afbreken van hun verwoeste huizen en zich zo beter voorbereiden op de constructie van nieuwe huizen in maart 2016. Met name de kwetsbare leden van de gemeenschap waren dankzij het project verzekerd van eten, gereedschap en een warm onderkomen tijdens de strenge wintermaanden. Elk van de 116 huishoudens heeft de transportkosten vergoed gekregen voor 50kg aan voedsel. Daarnaast zijn de aangeschafte materialen zoals de ovens en dekens ook bruikbaar in de permanente huizen. Door


lokale dragers in ten huren voor het transport werd de lokale economie gestimuleerd en hadden ook deze Nepalezen een inkomen voor de reconstructie van hun eigen huizen. Het projectgeld is besteed aan: aanschaf en transport van 6960 golfplaten, de bouw van drie community shelters, aanschaf en transport van 200 kg spijkers en gereedschap, aanschaf en transport van 20 isolatierollen, aanschaf en transport van 116 ovens en 136 dekens. Zo heeft het projectgeld een dubbele functie gehad: de Langtang gemeenschap is ermee geholpen en de lokale economie is gestimuleerd. In 2016 heeft EO Metterdaad nog € 240.000 toegekend aan de wederopbouw van de 116 huizen in Langtang. Hiervan zullen we verslag doen in 2017. De krant Himalayan Times heeft een artikel geschreven over de distributie van de ovens in Langtang. Het artikel schrijft dat het leven van de Langtang-mensen eenvoudiger zal worden, omdat de ovens helpen bij het warmhouden van de huizen, waardoor ook de gezondheid van de dorpelingen zal verbeteren.

3.3

LOGOS HOPE

Het OM-Schepenwerk wordt wereldwijd gedragen door veel bidders en gevers. Vanuit Nederland wordt het Schepenwerk ook financieel ondersteund. In 2015 is het Project Hoop in Afrika (onderdeel van het Global South Initiative) gestart (zie ook: www.operatiemobilisatie.nl/hoopinafrika). Het project heeft enerzijds als doel het bezoek van de LogosHope te financieren, maar anderzijds ook om de uitzending van Afrikanen financieel mogelijk te maken. We hebben op verschillende manieren gewerkt aan fondsenwerving voor dit project: onder andere door een sponsordiner op Urk, collectes bij concerten van ambassadeur Martin Brand, een specifieke mailing et cetera. We hebben in totaal € 161.845 doorgestuurd, waarvan € 68.072 voor de Logos Hope, € 67.071 t.b.v. het Follow up programma in 3 Afrikaanse havens (Madagascar, Tanzania en Ghana) en € 25.702 voor Mercy House ministry in Zambia waarvoor is gecollecteerd tijdens concerten van Martin Brand en tot slot nog € 1.000 voor GO-Challenge 2016. Na Afrika is de Logos Hope overgestoken naar ZuidAmerika. In totaal zijn in 2016 17 havens bezocht waar 786.281bezoekers aan boord zijn gekomen. Er zijn ruim 750.000 boeken en meer dan 30.000 Bijbels en nieuwe testamenten verkocht. Daarnaast werden duizenden pamfletten, boekjes en andere literatuur gedoneerd.

14

Met giften uit het Gods Marine Fonds is bovendien € 4.000 gegeven voor het schoenenproject “the shoe that grows”.

Klaar om uit te gaan “Het was mijn lievelingsshirt, maar ik had gevoel dat God me uitdaagde het aan de jongen te geven,” vertelt Yakob. Het 13-jarige HIV patiëntje in Namibië heeft die dag zijn leven aan Jezus gegeven en sterft de dag erna, maar het gebaar van Yakob heeft indruk gemaakt. “De gemeenschap zag deze daad van liefde van vreemden en begon zich open te stellen om te leren over Christus. " Het project Hoop in Afrika is erop gericht de Afrikanen zelf te mobiliseren voor zending. Yakob uit Zambia volgt de Mission Discipleship Training (MDT) en is één van de nieuwe generatie Afrikaanse zendelingen die klaar staan om het Evangelie te delen. De outreach is zijn eerste ervaring in het buitenland en heeft zijn wens om een missionair leven te leiden versterkt: “In december studeer ik af aan de Mission Training school (MDT). Ik sta open voor waar de Heer wil dat ik heen ga. Mijn grootste passie is om het leven van Christus te tonen aan de moslims, waar dat ook zou kunnen zijn.”

3.4

PRISMA BESTEMMINGSFONDS

OM Nederland ontvangt ieder jaar geld van EO Metterdaad voor verschillende projecten die aansluiten bij de televisie-uitzendingen van “Nederland Helpt”. Prisma is penvoerder van deze samenwerking en daarmee verantwoordelijk voor de financiële afwerking. De gelden (in euro’s) zijn in 2015 en 2016 van EO Metterdaad ontvangen, maar besteed en verantwoord in 2016. Huizenbouw Filippijnen

€ 91.000

Nepal Aardbeving

€ 240.000

Education for Syrian children

€ 37.000

Bringing the word to Afghans

€ 8.000

Audio bibles for fisherman

€ 17.400

Daycentres Moldavië

€ 14.895

DARP

€ 7.500

Voedselhulp aan Malawi

€ 66.785


In 2016 heeft OM in totaal € 391.580 ontvangen voor Prisma projecten. Alle projecten waarvoor in 2016 gelden zijn ontvangen zullen in 2017 of later worden verantwoord.

Licht in de duisternis Na de aardbeving, ging Marcelo Domínguez, een enthousiaste elektricien uit Quito met het OM team mee, dat in het rampgebied werkte. Hij trok zich het lot van een man aan en besloot te helpen. Met de hand van een expert bracht hij orde in een wirwar van kabels, maakte ze netjes en installeerde licht in het hele huis van deze man. Marcello bracht ook het licht van het Evangelie in het huis van deze man, door te vertellen dat Jezus het licht is in een zeer duistere wereld. “Er is licht in mijn huis gekomen,” zei de man heel dankbaar. Naast een lichtschakelaar, had hij nu ook de zekerheid dat er iemand om hem geeft en dat God om hem geeft.

3.5

FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN WERKERS WERELDWIJD

Het Starthulpfonds helpt nieuwe OM-medewerkers uit minderbedeelde landen. Wie bij OM komt werken, kiest ervoor om te stoppen met een betaalde baan en gaat op zoek persoonlijk naar financieel support. In gebieden als Oost Europa, Afrika of Latijns Amerika is dit veel moeilijker dan in bijvoorbeeld Nederland. OM Nederland heeft een Starthulpfonds opgericht om christenen, in landen waar voldoende ondersteuning ontbreekt, in staat te stellen de zending in te gaan. Vanuit de hele wereld komen aanvragen binnen bij OM Nederland om nieuwe medewerkers te ondersteunen. Natuurlijk worden deze mensen gestimuleerd om zelf te werken aan het opbouwen van een achterban. Starthulp stopt namelijk na een jaar, waardoor weer andere medewerkers ondersteund kunnen worden. Wie zijn er in 2016 ondersteund vanuit het Starthulpfonds? Zambia

1 echtpaar

Centraal en Zuid Amerika 3 werkers Roemenië

1 werker

Samen hebben zij € 9.500 ontvangen.

15

Er zijn ook lange termijnwerkers die in hun eigen land geen of weinig financiële ondersteuning kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat er geen kerken zijn. Of omdat de kerk geen draagkracht heeft. “Een werker is zijn loon waard”, zei Jezus, en daarom willen wij deze werkers een hart onder de riem steken zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken over geld en al hun energie kunnen steken in de verkondiging van het Woord van God en gemeente stichtend werk.

Wie zijn er in 2016 ondersteund vanuit de diverse werkersfondsen? Bangladesh

6 gezinnen

Pakistan

5 gezinnen

Ghana

2 werkers

Laos

2 werkers

Tajikistan

3 gezinnen

Roemenië

1 gezin

Samen hebben zij € 40.456 ontvangen. Dit is mede mogelijk gemaakt door een donatie van € 1.200 door Stichting Grace. Er is een apart fonds waarmee we voorgangers in India steunen. Dit jaar was dit een bedrag van € 3.825. In totaal hebben we een bedrag van € 53.625 geïnvesteerd in deze werkers wereldwijd. De meeste van hen versterken de OM-bedieningen in eigen land. Deze werkers ontvangen een jaar lang maandelijks € 125 per persoon of € 200 per echtpaar.

Hoop in het vluchtelingenkamp Zed en Hemu wonen met hun twee dochtertjes aan de rand van een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Daar wonen 20.000 mensen die al ruim 40 jaar in armoede leven. Het is één van de minst bereikte groepen in het land, die door de meesten wordt gemeden. Zed en Hemu vertellen de vluchtelingen niet alleen het Goede Nieuws van Jezus, maar geven ook vaktrainingen (naailes) en begeleiden hun leerlingen bij het opzetten van werkateliers. Zo krijgen ze een kans om te ontsnappen aan de armoede. De droom en visie van Zed en Hemu is om in het kamp een gemeenschap van gelovigen te zien ontstaan. Dit gezin wordt ondersteund vanuit de werkersfondsen.


3.6

FONDS VROUWENWERK WERELDWIJD EN FREEDOM CLIMB

House of Joy richt zich op vrouwen die diep beschadigd zijn door seksuele uitbuiting. Het is een plaats waar ze heling kunnen vinden en re-integratie in de maatschappij. Werkers van House of Joy bieden een 3-jarig programma aan van psychotherapie en counseling in combinatie met het aanleren van een vak, zodat de vrouwen kunnen breken met een cyclus van mishandeling. De vrouwen leren overleven, het leven aankunnen en hun kinderen goed opvoeden. Albulena is een voorbeeld van de vrouwen die hier zijn geholpen.

Een vergelijkbaar werk in Ghana is gesteund met € 3.000. Vanuit het fonds vrouwenwerk wereldwijd zijn twee Russische vrouwen maandelijks ondersteund met € 100 en het Empowerment Centre van Diaspora Hope in Zuid-Afrika kreeg ook € 1.000.

3.7

WERK ONDER MOSLIMS WERELDWIJD

Ondersteuning van bedieningen onder moslims wereldwijd. Midden-Oosten doorgestuurd t.b.v. werk in Jemen € 5.000

Seksverslaafd door misbruik Nadat Albulena als kind seksueel was misbruikt door een familielid, vertoonde ze steeds meer geseksualiseerd gedrag. Haar ouders en de school bestraften haar hiervoor, omdat ze de reden niet kenden. Toen ze 11 was, werd ze van school gehaald. Ze liep regelmatig van huis weg en begon haar lichaam voor seks te verkopen. Haar zelfrespect lag al aan diggelen en nu verdiende ze geld dat haar ouders haar niet konden geven. Bovendien vond ze de vriendschap waar ze zo naar verlangde, al was die dan ongezond en destructief. Seks werd een soort verslaving waardoor haar pogingen om het programma van House of Joy te volgen steeds weer strandden. Op een lichamelijk en emotioneel dieptepunt aangeland, vertelde ze eindelijk haar de waarheid over haar verleden, het misbruik en haar huidige situatie. Nu kan de staf van House of Joy haar eindelijk gespecialiseerde hulp aanbieden door middel van psychotherapie en training voor de toekomst, naast psychiatrische en medische behandeling. Albulena is niet allen. ‘Tieners in prostitutie’ of ‘nympohmania’ zoals het ook wel bekend staat, is de realiteit van veel meisjes die als kind misbruikt zijn.

Het fonds ‘Freedom Challenge’ is nauw verbonden aan de activiteiten van de werkgroep Freedom Challenge (voorheen bekend als Freedom Climb, zie ook www.thefreedomclimb.nl). Vanuit het fonds worden projecten ondersteund die gericht zijn op vrouwen, met het doel om uitbuiting van vrouwen (prostitutie en slavernij) tegen te gaan. Voorbeelden zijn het verzorgen van naailes en de opvang van mishandelde vrouwen in een tehuis. We hebben in 2016 het House of Joy in Kosovo maandelijks met € 200 ondersteund.

16

Schoolbags Bosnië: € 500 Jaarlijkse donatie t.b.v. schooltassen met schoolspullen die op scholen waar veel moslimkinderen zitten uitgedeeld worden.

3.8

MEDIAFONDS

Literatuur en media zijn vanaf de oprichting van OM een krachtig middel om het Evangelie te verspreiden en nieuw-gelovigen toe te rusten. Hieraan hebben we in 2016 € 14.193 uitgegeven. Dit is besteed aan de volgende doelen: "Most Important Story"-boek voor vluchtelingenwerk Europa

€ 4.000

Bibliotheek en schooluitleenboeken Mozambique

€ 4.000

Davar audiobijbelspelers en SD cards voor evangelisatie in Nepal

€ 1.500

Social media scriptures voor Tibetanen

€ 1.500

Max Lucado boeken voor het BLiSS project in Afghanistan (Stichting Urco heeft ook € 1.500 bijgedragen aan dit project.)

€ 1.500

Bijbels voor nieuwe gelovigen in Noord India

€ 1.693

Sportslink Algerije - Deelname sportwedstrijden om in contact te komen met mensen die Jezus niet kennen.

€ 500

Bangladesh office - Eenmalige bijdrage voor kantoorbenodigdheden.

€ 1.924

Egyptische deelnemers aan Transform Bijdrage zodat MBB’s (moslim background believers) kunnen deelnemen aan de conferentie

€ 1.545.


Overzicht aan fondsen Ontvangen giften

Toelichting fondsen

Projecten

Bedrag

Prisma DARP Iran

7.500

Prisma

432.580

Prisma Nepal Winterization

Logos Hope

156.417

Prisma Nepal Reestablishment

Africa

120.947

Prisma Moldova Daycentres

14.895 66.785

41.000 240.000

BLiSS Afghanistan

59.017

Prisma Malawi Relief

India

39.518

Prisma Bible project PAMIR

8.000

National Workers Fund

37.456

Prisma Bible project Lake T.

17.400

Europa

21.842

Prisma Education Syrian children

37.000

PAMIR Productions

20.305

Totaal Prisma projecten

WACA

15.772

Midden-Oosten

13.833

India Dalit Centra

15.095

Werk onder moslims

12.665

India women's work

14.269

Lectuur

12.500

India medisch werk

273

432.580

Fonds Starthulp

9.500

India Literatuur

1.693

MoldaviĂŤ

8.640

Veldgiften

4.364

Latijns-Amerika

6.649

Voorgangers India

3.825

Freedom Challenge

5.400

Totaal India projecten

Hulpverleningsfonds

5.190

Oost-AziĂŤ

4.445

Gods Marine Fonds: shoes

Special Projects

4.373

Follow-up progr. Africa

66.008

Vrouwenwerk wereldwijd

2.800

Africa ports visit

41.072

Nederland

2.451

Fuel project

37.334

Bijbels Moslimwereld

1.500

Algemene giften

51.193

Kings Academy

1.317

Help ministries

20.529

ICT

1.200

Literature

Bangladesh

600

Aidslink

230

GIF Totaal ontvangen giften

4.000

2.288

Totaal Logos Hope

222.424

Totaal fondsen

820.201

80 997.226

Dit is 82% van alle ontvangen fondsgelden

17

39.519


4

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

18


4.1

ZENDINGSWERK IN NEDERLAND

4.2

TIENERS EN JONGEREN

Hoe TeenStreet en Teens in Mission proberen verschil te maken in het leven

Hetzelfde dorp! Gerard, een van onze werkers in de Schilderswijk, heeft ooit in Syrië gewerkt. Een paar maanden geleden fietste hij door de Schilderswijk en zag een naaiatelier met de naam van de stad waar hij had gewerkt. Hij stopte en maakte een praatje met de eigenaar. Ze kwamen erachter dat ze dezelfde mensen kennen uit dat dorp. Een van die mensen woont nu in Nederland. Gerard werd ontvangen als een familielid! In Syrië had hij nooit de kans gehad om het evangelie te delen. Maar nu in Nederland kan het gemakkelijk. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

OM wil ook het eigen land als zendingsveld op het netvlies van christenen in Nederland brengen. Hierin zijn we onder de noemer Zendingswerk Nederland actief. We mobiliseren, inspireren en evangeliseren, op dezelfde manier zoals OM dat wereldwijd doet. Op een viertal locaties wordt in samenwerking met lokale kerken missionair werk gedaan onder migranten en jongeren. Er vinden Bijbelstudies plaats met zowel allochtone als autochtone jongeren en ouderen. In 2016, hebben we meer ingezet op Short-Term teams. We hebben drie internationale teams mogen ontvangen om het jongerenwerk en migrantenwerk te ondersteunen. Verder is missionair werk Taste! in Delft gegroeid. OM werkt hier nauw mee samen en is een belangrijke partner om deze “vibrant community of Jesus Followers” te zien groeien. We hebben in het afgelopen jaar ook geprobeerd om partnerschappen aan te gaan met andere kerkplantingen in Nederland die baat zouden kunnen hebben bij de interculturele ervaring van OM Internationaal. Hier hebben we echter nog geen vrucht op gezien. Het migrantenwerk in de Schilderswijk staat in de steigers om te groeien. In het afgelopen jaar zijn we ook een partnerschap aangegaan met de Dutch Reformed Church of America. Zij willen meewerken aan het terugbrengen van het evangelie in Nederland. Er ligt nu een voorstel om elk missionair project van OM te koppelen aan een kerk van de RCA. Dit gaat dan mensen, gebed en financiën opleveren.

19

Hoe help ik mijn kinderen om Jezus (beter) te leren kennen? Een voor velen herkenbare vraag, waar niet eenvoudig een antwoord op te formuleren is. De eigen gemeente kan niet altijd de benodigde omstandigheden bieden voor jongeren om hun eigen zoektocht aan te gaan. Er zijn jongerendagen, conferenties et cetera waar grote groepen jongeren naartoe gaan. En dan zijn er Teens in Mission en TeenStreet. Ogenschijnlijk twee gewone evenementen waar er zoveel van zijn. En toch zijn ze anders…. Bij TeenStreet komen jaarlijks 3000 tieners vanuit heel Europa naar Duitsland om Jezus beter te leren kennen. Dat lijkt massaal, echter alle tieners zijn opgedeeld in groepjes van 6 tieners met een volwassen coach. In deze veilige kleine setting wordt er doorgepraat over de rol van Jezus in het leven van de tieners. Weet je genoeg? Dan kun je met Teens in Mission je geloof met je eigen talenten handen en voeten geven. In Nederland tussen Kerst en Oud en Nieuw en tijdens de zomervakantie in Moldavië. In 2016 gingen er 302 tieners en 225 volwassenen (coaches, vrijwilligers en stafleden) naar TeenStreet. Samen dachten we na over het thema ‘Life’ en ontdekten vele tieners (maar ook volwassenen) hoe goed het leven met God is. In december gingen in Almere 35 tieners aan de slag om hun geloof handen en voeten te geven. Naar Moldavië gingen er afgelopen zomer 22 jongeren met hetzelfde doel. In Drachten gingen er vier groepen van 30 tieners Drachten in om Gods liefde bekend maken door hun eigen talenten in te zetten. Vol geweldige ervaringsverhalen kwamen tieners terug van TeenStreet of Teens in Mission. Jongeren die Jezus beter hebben leren kennen en vol enthousiasme in hun eigen leven ook het verschil willen maken.


4.3

SAMENWERKING MET INSTITUTIONELE FONDSEN EN ORGANISATIES

Operatie Mobilisatie vindt het belangrijk haar missie en visie uit te dragen. Aangezien we erop uit zijn om levens en gemeenschappen te zien veranderen, werkt OM Nederland graag samen met organisaties die een vergelijkbare doelstelling hebben. Op dit moment wordt samengewerkt met de volgende organisaties:

Relatie / Toegevoegde waarde

Kosten

Risico

Samenwerking

(co)Prisma inclusief Christelijk Platform Oost Europa (CPOE)

De samenwerking richt zich op het gezamenlijk creëren van bewustzijn t.a.v. ontwikkelingssamenwerking alsmede het werven van fondsen

€ 3.710

Gering

Prisma speelt een positieve rol in het bezinnen over ontwikkelingssamenwerking.

MissieNederland

Gericht op samenwerking binnen de evangelische wereld in gemeente opbouw

€ 5.000

Geen

Vanwege het gemeenschappelijke gedachtengoed is MissieNederland een goed platform om de positie van OM helder te houden. Tevens een samenwerking die bijdraagt aan het zendings-bewustzijn en die OM ook de mogelijkheid biedt om projectvoorstellen in te dienen bij EO Metterdaad, om die reden van nut voor OM.

Gericht op het gezamenlijk creëren van zendings-bewustzijn en fondsen werven voor zendings- activiteiten

Nederlandse Zendingsraad

Idem als boven maar dan interkerkelijk

€ 1.100

Geen

Een evaluatie van het lidmaatschap heeft geleid tot beëindiging daarvan.

Mission-net.org

Organiseren van een evenement gericht op zendingsbewustzijn

Afhankelijk v. activiteiten

Geen

Gelegenheid tot exposure

Youth for Christ

Samenwerking inzake jongerencentrum The Mall in Delft.

Personele inzet

Problemen met jongeren

Gezien onze samenwerking in Delft en in Emmeloord zonder meer relevant.

Jongerencentrum Heelal

Samenwerking inzake het jongerencentrum Heelal in Emmeloord

Personele inzet en financiële ondersteuning

Problemen met jongeren

Samenwerking gaat goed.

Diverse zendingsorganisaties

Waar mogelijk werken we samen om de doelstelling te bereiken

Afhankelijk van niveau van samen-werking

Gering

20


5

SPONSORING/CAMPAGN ES

21


In het GO Magazine, E-news en het Gebedsnieuws informeren en activeren wij onze achterban. We vertellen welke impact we hebben in de verschillende landen waar OM werkzaam is en uitgezonden zendelingen vertellen hun ervaringen. Deze uitgaven zijn in 2016 volgens planning verstuurd. Daarnaast delen we informatie op onze website en via social media. Dit jaar is voor het eerst de Jaarimpressie als speciale uitgave verstuurd naar betrokken leden.

5.1

VOORLICHTING EN BEWUSTMAKING

OM wil binnen christelijk Nederland de ontwikkeling van een zendingsvisie stimuleren en bewustwording daarover verder op gang brengen. OM wil zowel individuele christenen als kerkgemeenschappen aanmoedigen om het Evangelie van Jezus Christus te delen, op een manier die bij hen en de lokale doelgroep past. Daar kan OM een rol bij spelen als stimulator en kennisdeler, omdat OM in de loop van de jaren veel ervaring heeft opgedaan met zending. Dat dit wordt onderschreven door kerken in Nederland blijkt onder meer ook uit het gegeven dat zij middelen beschikbaar stellen voor projecten van OM en regelmatig sprekers van OM uitnodigen.

5.2

FONDSENWERVINGSACT IVITEITEN

Supportgiften zijn gericht op persoonlijk support. Iedere Long-Term deelnemer draagt zelf zorg voor het krijgen van persoonlijk financieel support met ondersteuning van een thuisfrontteam. De kosten van uitzending worden hiermee gedekt. Tot op dit moment werkt deze methode goed. Bijkomend positief effect van deze methode is een sterke, individuele en persoonlijke betrokkenheid van de achterban. Deelnemers aan Short Term acties moeten zelf voorzien in het bij elkaar brengen van het benodigde bedrag. Naast supportgiften ontvangt OM Nederland giften voor specifieke projecten en giften zonder bestemming. Laatstgenoemde giften worden in het Algemeen Fonds geboekt. Daarnaast ontving OM van EO Metterdaad een aanzienlijk bedrag. Ook vindt fondswerving voor specifieke doeleinden plaats. De daaruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de opbrengst voor het specifieke doel. Het algemene beleid van OM Nederland is gericht op het hebben van een betrokken achterban. Dat vertaalt

22

zich weer in betrokken en loyale gevers bij fondsenwerving. In het jaar 2016 nam de eigen fondswerving van OM in Nederland met ongeveer 1 procent af. De totale opbrengsten inclusief fondswerving door derden kwam op bijna 1 procent hoger. Enerzijds is dit een gevolg van gelijkblijvende aantallen qua uitzendingen en door het verkrijgen van aanzienlijke inkomsten uit EO Metterdaad konden we qua projectgeld wat meer doorgeven.

5.3

KOSTEN EN GEDRAGSCODE FONDSENWERVING

OM stelt dat haar kosten voor fondswerving niet boven de 10 procent van de opbrengst uit mogen komen. In het verslagjaar was dat percentage 5,9%; een stuk lager dan de maximaal toegestane kosten. Verder hanteren we de regel dat kosten voor specifieke acties ten laste komen van de opbrengst voor dat specifieke doel. Voor de fondswerving worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Direct mail gebeurt onbeperkt. De standaard is 4 keer per jaar een mailing en mogelijk tussendoor nog ĂŠĂŠn of twee keer bepaalde groepen aanschrijven voor iets specifieks. Van telemarketing wordt gebruik gemaakt waarbij de stelregel wordt gehanteerd dat de achterban maximaal 1 keer in de twee jaar wordt benaderd. Ten aanzien van persoonlijke contacten zijn er geen richtlijnen vastgesteld.


In het onderstaande schema een overzicht van de fondswervende activiteiten in 2016:

Fondswervingsactiviteit

Informatie

Kengetal (indien bekend)

Brief met acceptgiro bij GO Magazine

Bij mailingacties worden verschillende projecten onder de aandacht van de achterban gebracht.

National Workers Fund dec 2015 (ontvangen in 2016):

€ 5.417,25

Literatuur en Media maart:

€ 10.505,29

Logos Hope juni:

€ 19.348,08

Algemeen Fonds september:

€ 11.803,00

Jongerenwerk OM dec (ontvangen in 2016):

€ 11.740,19

Losse brief met een machtigingskaart en acceptgiro

Naast de wervingsbrief bij het GO Magazine hebben we ook een speciale brief gestuurd met het verzoek om het werk van OM te steunen.

Algemeen Fonds mei 2016:

€ 19.161,70

Telemarketing campagnes

Diverse telemarketing-campagnes gehouden die werd uitgevoerd door Christal.

Mensen die BLiSS voor een paar jaar hebben gesteund vragen of ze hier mee door willen gaan:

eerste jaar € 23.330,-

Niet actieve gevers die niet ons GO Magazine ontvangen vragen of ze tijdelijk BLiSS willen gaan steunen:

eerste jaar € 9.691,-

Niet actieve gevers vragen of ze Algerians for Missions en de bouw van een trainingscentrum daar willen gaan steunen:

eerste jaar € 18.599,50

Structurele gevers aan OM algemeen vragen of ze gift willen verhogen:

structurele verhoging € 11.770 p/j

Concertbezoekers vragen om Freedom Challenge structureel te gaan ondersteunen:

eerste jaar € 5.766,-

23


6

24

ORGANISATIE


6.1

BESTUUR

Aan de directeur is een aantal bestuursbevoegdheden gedelegeerd. Daardoor heeft het bestuur een in hoofdzaak toezichthoudende rol. In het directiereglement is aangegeven welke bevoegdheden zijn overgedragen. Het managementteam wordt gevormd door de directeur en de afdelingshoofden van Geven, Gaan en Zendingswerk Nederland en sinds 1 september 2016 het hoofd Marketing en communicatie. De afdeling Interne Dienstverlening is een ondersteunende afdeling en wordt aangestuurd door de HR-manager. Hij maakt tevens deel uit van het Managementteam.

6.2

RELATIE MET INTERNATIONAAL

OM Nederland werkt waar mogelijk samen met andere partijen. Samenwerking vindt niet alleen plaats in internationaal OM-verband, maar ook met kerken en organisaties in Nederland.

25

OM heeft intrinsiek gemotiveerde medewerkers die vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus willen bijdragen aan de groei van Gods koninkrijk. Het personeelsbeleid is gericht op het faciliteren en ondersteunen van deze medewerkers en het adviseren van het managementteam en de teamleiders. In 2012 is hiervoor een HR-meerjarenbeleidplan vastgesteld en op basis daarvan wordt er jaarlijks een HR-jaarplan opgesteld.

6.1.1 ORGANOGRAM De interne organisatie van OM in Nederland is als volgt opgebouwd:

Om een beter beeld van te krijgen van de internationale verhoudingen, wordt hierna vermeld hoe de structuur van OM international eruitziet en hoe de verhouding is met OM Nederland. De samenwerking binnen Nederland wordt ook weergeven.


6.2.1 OM INTERNATIONAL In de structuur van OM International is de wereld verdeeld in regio’s. Iedere regio heeft een regiocoördinator. Een regiocoördinator helpt de velden om doelen te behalen en verifieert of de toegewezen financiële middelen verantwoord zijn besteed. Een internationaal coördinatieteam zorgt voor samenwerking en afstemming tussen alle teams en is verantwoordelijk voor de internationale audits van de diverse velden. OM international is een relationele organisatie en hecht veel waarde aan contact en samenwerking tussen de verschillende

Zoals in de organisatiestructuur is te zien, is ieder veld autonoom en dus ook verantwoordelijk voor haar eigen financiële positie. OM Nederland volgt de lijn van OM internationaal om de activiteiten in te delen onder de volgende 5 categorieën: Evangelisatie, Noodhulp en wederopbouw, Kerken stichten, Gerechtigheid en Training en Discipelschap. OM Nederland werft mensen voor deze activiteiten en middelen. Daarnaast zijn we in Nederland actief op het gebied van evangelisatie en aandacht vragen voor gerechtigheid. OM Nederland handelt in overeenstemming met de richtlijnen zoals vermeld in de hieronder genoemde documenten.

26

velden. Op verschillende niveaus en tussen verschillende afdelingen van de lokale organisaties vindt met regelmaat overleg plaats.

6.2.2 OM NEDERLAND BINNEN OM INTERNATIONAL OM Nederland maakt deel uit van OM International. De samenwerkingsrelatie tussen de verschillende OMvelden en de internationale structuur zijn vastgelegd in richtlijnen. Hieronder wordt schematisch de structuur van OM international weergegeven.

6.2.3 INTERNATIONAL GOVERNANCE MANUAL De International Governance Manual beschrijft de verschillende commissies die bijdragen aan het totale management en de manier waarop binnen OM beslissingen worden genomen.

6.2.4 MEMORANDUM OF AGREEMENT Het Memorandum of Agreement regelt de structuur van de organisatie, de afstemming en het toezicht. OM is opgebouwd vanuit lokale velden, zoals OM Nederland. De structuur is erop gericht wederzijds vertrouwen tussen OM-velden te waarborgen. Naast de lokale verplichtingen waaraan ieder veld moet voldoen, zoals de accountantscontrole in Nederland, worden er interne audits gedaan om te controleren of financiële middelen


op een juiste manier besteed worden.

6.2.5 POLICY MANUAL De Policy Manual geeft aan wat de kernwaarden van OM zijn, van waaruit OM werkt en wat de geestelijke basis is. Daarnaast legt het vast hoe wordt omgegaan met zaken aangaande personeel, financiën en (vertrouwelijke) gegevens.

6.2.6 JOINT MINISTRIES AGREEMENT De Joint Ministeries Agreement regelt de structuur van de internationale coördinatiegroep. Dit Agreement regelt op welke manier financiële middelen kunnen worden doorgegeven aan de verschillende velden. Ook wordt vermeld hoe bij stemmingen het aantal uitgebrachte stemmen zich verhoudt tussen de OM entiteiten. Het stemrecht is gebaseerd op de ingebrachte financiële middelen. Daarnaast regelt het Agreement de wijze waarop de samenwerking met OM kan worden beëindigd. Omdat OM Nederland ontstaan is als gevolg van de visie van OM international om een wereldwijde organisatie te zijn, is het voor OM Nederland ondenkbaar om zonder OM international te functioneren. Dit heeft tot gevolg dat OM Nederland inspanning moet leveren in het internationale netwerk om te borgen dat middelen en personen vanuit Nederland goed besteed/ingezet worden. Hoewel internationaal inspanning wordt geleverd om dit goed te doen, dwingen bepaalde cultuurverschillen OM Nederland soms in gesprek te gaan met OM international om helderheid te krijgen. Er is over-en-weer voldoende begrip om hier met elkaar uit te komen. OM international maakt het mede mogelijk om de doelstellingen van OM Nederland te halen. OM international maakt het voor de achterban van OM Nederland mogelijk om internationaal actief te zijn. In 2015 is op internationaal niveau een proces gestart om het functioneren van OM te evalueren en te onderzoeken of de huidige governance structuur nog wel voldoet. Tijdens de Internationale Leiderschapsvergadering in februari 2016 zijn de eerste uitkomsten besproken en is een nieuwe visie/missie geformuleerd. In de loop van 2016 is gewerkt aan de uitwerking van deze visie/missie en welke organisatorische veranderingen dat te weeg gaat brengen. Tijdens de Internationale Leiderschapsvergadering in februari 2017 zal daarover verdere besluitvorming plaats gaan vinden.

27

Wel is inmiddels bekend dat de internationale structuur zal worden aangepast zodat er slagvaardiger besluiten genomen kunnen worden.

6.2.7 TABEL KERNGEGEVENS OM INTERNATIONAAL Total Adults Serving in OM: 3,442 (1,922 Women, 1,520 Men) An additional 1,495 adults serve with OM as interns, volunteers, associates, seconded workers or in training programmes.

Nationalities Serving in OM: 115

Top 10 Nationalities:

Where We Serve:

USA

506

Europe

916

UK

331

Africa

570

South Africa

265

Ships

445

Germany

264

East Asia Pacific

404

South Korea

169

MENA

326

Netherlands

157

WACA

282

Switzerland

131

North America

226

Zambia

120

Latin America

133

Australia

114

International

116

Canada

96

Financial Figures: Worldwide, from Oct 2015 – Sept 2016, OM missionaries and offices raised $81.2 million US for their financial support, global ministry, training, business, and relief and development projects. An additional $18.2 million US was generated through business initiatives.


7

28

PERSONEEL


7.1

MEDEWERKERS IN BEWEGING

Er zijn bij OM Nederland veel mensen actief om het werk mogelijk te maken. Dat zijn niet alleen betaalde krachten, maar ook vrijwilligers en stagiaires. Door de aard van ons werk stromen er regelmatig medewerkers in en uit, die van het zendingsveld terugkomen of er weer heen gaan en een periode op kantoor komen werken.

7.1.1 MEDEWERKERS Op 31 december 2016 waren er 84 medewerkers werkzaam bij OM Nederland, 41 vrouwen en 43 mannen. Hierbij maken we geen onderscheid tussen de medewerkers op de loonlijst en vrijwilligers.

7.1.2 INSTROOM EN UITSTROOM In 2016 zijn er 20 nieuwe medewerkers bij OM komen werken en zijn er 17 medewerkers geweest die afscheid hebben genomen.

7.1.3 MEDEWERKERS OP DE LOONLIJST OM Nederland had per 1 januari 2016 35,3 FTE in dienst. Per 31 december 2016 was dit 36,5 FTE. Afdeling of team

Aantal FTE

Naast deze vaste vrijwilligers zijn er ook nog vele vrijwilligers die incidenteel beschikbaar zijn voor evenementen, concerten of de jaarlijkse voorbereidingsconferentie voor nieuw uitgezondenen.

7.1.5 STAGIAIRES EN AFSTUDEERDERS OM Nederland wil stagiaires en afstudeerders graag een leerwerkplek bieden. Voor OM zijn dit vaak jongeren die frisse input leveren. Een stage biedt de leerlingen zelf de kans om even te proeven hoe het is om bij OM te werken. OM staat open voor stagetrajecten op zowel mbo- als hbo-niveau. In 2016 hebben acht stagiaires praktijkervaring binnen OM Nederland opgedaan.

7.2

PERSONEELSBELEID EN ONTWIKKELING

7.2.1 KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING De kwaliteit van de dienstverlening wordt in belangrijke mate bepaald door de persoonlijke eigenschappen, kennis en vaardigheden van de medewerkers. Binnen OM vormen betrokken, dienstbare medewerkers met geloofsvertrouwen het hart van de organisatie. Investeren in aandacht en zorg voor deze medewerkers en een goed en gezond arbeidsklimaat zijn belangrijke pijlers voor het personeelsbeleid. We werken toe naar een situatie van competente medewerkers die zich verbonden weten met OM als beweging en die helder hebben wat hun unieke bijdrage aan en rol is in onze missie.

31-12-2015

31-12-2016

Directie

1,0

1,0

Zendingswerk NL

6,6

5,8

Afdeling Geven

6,4

5,9

Afdeling GAAN

6,0

5,8

HR

1,0

1,0

7.2.2 PERSONEELSBELEID

Communicatie

3,3

4,1

Facilitair

1,3

1,2

Gedetacheerd aan OM internationaal

9,8

11,7

OM heeft intrinsiek gemotiveerde medewerkers die vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus willen bijdragen aan de groei van Gods koninkrijk. Het personeelsbeleid is gericht op het faciliteren en ondersteunen van deze medewerkers en het adviseren van het managementteam en de teamleiders.

7.1.4 VRIJWILLIGERS Naast de medewerkers die op de loonlijst van OM Nederland staan zijn er ook een groot aantal vrijwilligers werkzaam op het kantoor en binnen Zendingswerk NL. Op 31 december 2016 besloeg hun aantal 37 en hadden ze samen een inzet van 8,6 FTE. Met alle vaste vrijwilligers is een vrijwilligersovereenkomst afgesloten.

29

Speerpunt van 2016 was het verder implementeren van de jaargesprekken voor alle medewerkers en vrijwilligers. De jaargesprekkensystematiek is in 2016 aangepast en vereenvoudigd. Uitgangspunt is dat er jaarlijks minimaal ĂŠĂŠn formeel jaargesprek wordt gevoerd. Vanuit HR wordt aan de leidinggevenden ondersteuning geboden en gezorgd voor aansturing en monitoring. De verslagen en gemaakte afspraken worden opgenomen in het personeelsdossier.


Een tweede speerpunt was de ondersteuning van medewerkers op het gebied van support werven. Acht medewerkers hebben individuele supportwerfondersteuning ontvangen. Daarnaast is er samenwerking ontstaan met Jeugd met een Opdracht en De Navigators en AgapĂŠ die supportwerftrainingen geven waar medewerkers van OM gebruik van hebben gemaakt.

7.2.3 CODE OF GOOD PRACTICE Het personeelsbeleid van OM Nederland voldoet aan de door OM internationaal opgestelde basisvereisten voor goed HR- beleid en uitvoering, zoals verwoord in de Code of Good Practice. Medewerkers van OM Nederland hebben een eigen achterban die hen praktisch, geestelijk en financieel ondersteunt. In 2016 is 81,14% (2014: 81,09%) van de loonkosten gedekt uit persoonlijke support. De overige kosten worden aangevuld uit de algemene inkomsten van OM Nederland.

7.2.4 VERZUIM In 2016 had OM een verzuimpercentage van 1,12 en een gemiddelde meldingsfrequentie van 0,54. Ter vergelijking: In 2015 had OM een verzuimpercentage van 1,41 en een gemiddelde meldingsfrequentie van 0,46. In 2014 had OM een verzuimpercentage van 2,27 en een gemiddelde meldingsfrequentie van 0,67.

7.2.5 DIVERSITEIT Het personeelsbeleid van Operatie Mobilisatie is niet specifiek gericht op diversiteit wat betreft geslacht, leeftijd en etniciteit. Wij geloven dat divers samengestelde teams beter functioneren dan homogeen samengestelde teams.

30


8

VERANTWOORDINGSVER KLARING CBF

31


OM Nederland is houder van het CBF-keurmerk, een soort van ‘akkoordverklaring’ voor goede doelen die voldoen aan de criteria die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt. Het CBF beoordeelt het bestuur en het beleid, van in dit geval OM Nederland, en bekijkt op welke manier financiële middelen worden verkregen en hoe daarover verslag wordt uitgebracht. Een belangrijke voorwaarde voor het hebben en houden van het CBF-keurmerk is de jaarlijkse verantwoordingsverklaring. In deze verklaring moet een organisatie duidelijk maken hoe wordt omgegaan met drie belangrijke principes: 1. scheiding van taken: besturen, uitvoeren en toezicht houden; 2. (financiële) middelen zo effectief en efficiënt mogelijk besteden; 3. rekening houden met de verschillende groepen mensen die belang hebben bij het werk dat de organisatie doet. In 2016 komt er een nieuwe erkenningsregeling.

8.1

BESTUUR EN TOEZICHT

Bestuur en toezicht binnen OM Nederland zijn gescheiden. Het bestuur van Operatie Mobilisatie is het hoogste orgaan en eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Het bestuur heeft taken gedelegeerd aan de (titulaire) directie. Het bestuur blijft verantwoordelijk en ziet toe op de uitvoering van de taken. Er is sprake van toezichthoudend bestuur, waarbij het bestuur verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor de gang van zaken binnen de organisatie. Aan bestuursleden worden geen leningen, garanties of voorschotten van welke aard ook verstrekt.

8.2

DIRECTIE

De directeur geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie van Operatie Mobilisatie. Verder heeft hij een beleidsvoorbereidende en adviserende taak. Hij is de eerst aangewezene in de relatie van OM Nederland met OM international. Vanaf 1 oktober 2008 tot en met 30 september 2016 was de heer R.J. Sterk directeur. Vanaf 1 oktober is dat de heer M. Spronk geworden. De directeur vervult geen nevenfuncties. De directeur wordt terzijde gestaan door een leiderschapsteam. In het directiereglement wordt omschreven welke besluiten de directeur rechtsgeldig kan nemen en welke

32

besluiten vooraf de goedkeuring van het bestuur nodig hebben. Het toezichthouden vindt, zoals o.a. in het directiereglement is bepaald, op vier momenten in het jaar plaats tijdens een bestuursvergadering. In deze vergaderingen wordt de uitvoering van het beleid geëvalueerd en wordt nieuw beleid vastgesteld. Hierdoor blijft het bestuur nauw betrokken bij OM. In 2016 zijn er daadwerkelijk vier van deze momenten geweest. In het jaar 2016 is een functioneringsgesprek met de directeur gevoerd in aanwezigheid van de regioleider en de voorzitter van het bestuur. De bezoldiging van de directeur is ook in het verslagjaar ruim binnen de norm van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen gebleven. Aan de directeur worden geen leningen, garanties of voorschotten van welke aard ook verstrekt.

8.3

GOVERNANCE

Op pagina 11 is het organogram van OM Nederland weergegeven. In het organogram wordt aangegeven dat de directeur verantwoording aflegt aan de regioleider vanuit OM internationaal en aan het bestuur. De verhoudingen tussen het bestuur en de directeur zijn geregeld in het directiereglement. Daarnaast is door het bestuur een informatiestatuut opgesteld. De verhoudingen met OM internationaal zijn geregeld in de documenten benoemd in paragraaf 4.2. De directeur vormt de directie en kon tot 20 september 2016 in geval van afwezigheid vervangen worden door de adjunct-directeur. Sinds die datum is er geen adjunct-directeur meer. De afdelingshoofden vormen samen het Leiderschapsteam (LT). Er wordt door de directie en het leiderschapsteam op een informele wijze leidinggegeven. Er zijn inspraakmogelijkheden en de directie en het leiderschapsteam zijn benaderbaar. Omdat OM een netwerkorganisatie is, is er ruimte voor eigen initiatief.


8.4

SAMENSTELLING BESTUUR

De samenstelling van het bestuur was eind 2016 als volgt:

Naam

Bestuursfunctie

Aanvang 1ste termijn

Aanvang huidige termijn

Aftredend of herkiesbaar

Maatschappelijke functie

Nevenfunctie

M. (Thijs) van Daalen

Voorzitter*

07/2007

2013

2016

Ondernemer

Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Educare Lid Commissie van Toezicht JJI Lelystad

H.R.P. (Henk) Zevering

Lid

11/2016

2016

2019

Hoofd afdeling salarisadministratie / HR adviseur

Geen

E.J. (Erik-Jan) Luchies

Penningmeester

04/2014

2014

2017

Ondernemer

Geen

E.A.A. (Elina) Pol

Secretaris

04/2015

2015

2018

AccountantAdministratieconsulent

Geen

P. (Pieter) Kleingeld

Lid

11/2013

2013

2016

Predikant en missionair consulent van de Ned. Gereformeerde Kerken

Bestuurslid van de Stichting Evangelie en Hindoes

E.M. (Els) van Weelie-Nijman

Lid

06/2013

2013

2015

Coach / Consultant WTCD

Bestuurslid EA-EZA

N.J. (Nanning) Bakker

Lid

10/2010

2014

2017

Personeelsmanager

Geen

* Op 1 januari 2017 heeft Peter Kos, voorganger van Baptistengemeente ‘De Rank’ in Utrecht, het voorzitterschap overgenomen van Thijs van Daalen. Bij het zoeken van een bestuurslid wordt vooraf een profielschets opgesteld. Kandidaten dienen op grond van artikel 2 van de statuten te verklaren in Gods woord te geloven, voorts moeten zij instemmen met de doelstelling van Operatie Mobilisatie. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar en zijn maximaal tweemaal herkiesbaar. Bestuursfuncties, ofwel de functies van toezicht houden, zijn bij OM Nederland onbezoldigd. Wel kunnen kosten die gemaakt zijn in de uitoefening van de functie (reiskosten e.d.) worden gedeclareerd. Het bestuur stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij het bepalen van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het bestuur de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl). Op grond van deze adviesregeling zou een jaarinkomen van € 64.780 (1 FTE/12 maanden) gerechtvaardigd zijn. Het werkelijke jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2016 € 46.104 (2015: € 45.370), inclusief vakantiegeld en

33

pensioenpremies. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening in de toelichting op de staat van baten en lasten verduidelijkt.

8.5

RELATIE MET BELANGHEBBENDEN

OM Nederland heeft te maken met een verscheidenheid aan doelgroepen en belanghebbenden: individuele christenen (van alle leeftijdscategorieën), christelijke kerken en gemeenten, samenwerkingsrelaties in Nederland, deelnemers, vrijwilligers, partners in het buitenland en OM international. In 2016 zijn ten behoeve van het onderhouden van contacten met belanghebbenden spreekbeurten gehouden door het hele land. De sprekers zijn door het hele land gereisd om christelijk Nederland te informeren over en te betrekken bij zending. Verder zijn concerten, gebedsbijeenkomsten en zendingsweekenden gehouden. Ook werden het GO Magazine, e-news en gebedsbrieven verstuurd. Daarnaast wordt door middel van digitalisering


getracht donateurs en sponsors zo goed mogelijk te informeren.

8.6

SAMENWERKINGSRELATIES

Waar mogelijk zoekt OM Nederland samenwerking met andere gelijkgerichte organisaties. Op zowel strategisch als operationeel niveau zijn er samenwerkingsrelaties. Er wordt samengewerkt met onder andere Prisma, Missie Nederland, Nederlandse Zendingsraad, Youth for Christ en Frontiers. In de komende jaren wordt gekeken hoe de samenwerking met deze organisaties geïntensiveerd kan worden. Dit zal ook onderdeel uitmaken van het beleidsplan Onderweg naar 2018. Ook wordt binnen de projecten in Nederland veel samengewerkt met vrijwilligers.

8.7

KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING

De kwaliteit van de dienstverlening van OM Nederland wordt mede bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. Betrokken en dienstbare medewerkers versterken een efficiënt en doelmatig werkende organisatie. Ook het beschrijven van werkprocessen stimuleert dit.

8.8

INTERNE BEHEERSING INTERNATIONAAL

Een belangrijk deel van de inkomsten is bestemd voor projecten in het buitenland. OM Nederland besteedt veel aandacht aan het verantwoorden van deze middelen. Beoordeling van de bestedingen vindt per veld plaats met in achtneming van wet- en regelgeving in elk land. Daarnaast zijn er twaalf regiocoördinatoren binnen OM international werkzaam die toezien op de gang van zaken in ieder veld. Ook vinden interne audits plaats door OM international. Dit vormt de borging voor een juiste besteding. OM Nederland vraagt daarnaast rapportages van de bestedingen om ook zelf een beeld te krijgen van de gang van zaken. Voor wat betreft de toekenning/besteding van internationale gelden gebruikt OM een intranetsysteem (database waarin alle projecten worden geplaatst). Elke OM-medewerker kan een voorstel doen voor een project. De veldleider geeft een oordeel over het project en legt dit, bij een positieve visie, ter goedkeuring voor aan de regiocoördinator. Het idee hierachter is het maken van weloverwogen en betrokken keuzes om een project voor internationale

34

fondswerving in aanmerking te laten komen.

8.9

HUISVESTING

Het huidige kantoorpand voldoet aan de eisen die men aan een kantoorpand mag stellen.

8.10 KLACHTENPROCEDURE Operatie Mobilisatie beschikt over een klachtenprocedure. In het verslagjaar zijn er vijf formele klachten geweest. Enkele daarvan hadden betrekking op inhoudingen op support en niet waargemaakte toezeggingen. Anderen hadden te maken met de wijze waarom OM communiceert met haar achterban. We ontvingen daarnaast regelmatig vragen of opmerkingen over het ontvangen van de uitingen van OM, maar deze werden in hetzelfde gesprek of naar aanleiding van de email verwerkt en leidden niet tot een formele klacht.

8.11 PROJECTRAPPORTAGE OM Nederland vraagt van alle projecten waar meer dan € 1.000 aan is gegeven verslagen op. In veel gevallen wordt hiervoor de internationale projectendatabase van OM gebruikt. Dit systeem kan voor zowel projectrapportage als projectinitiëring worden gebruikt. OM Nederland stimuleert het gebruik van dit systeem binnen OM international. OM Nederland financiert bij voorkeur alleen projecten die op de interne database staan beschreven en verantwoord worden. Op deze manier stimuleert OM Nederland op internationaal niveau de kwaliteit van de projectrapportage. De toewijzing van een bedrag aan een project wordt gedaan door een team dat nagaat wat de mogelijkheden van de eigen fondsen zijn, welke gegevens aanwezig zijn over het desbetreffende land en het project zelf.

8.12 FRAUDEPROTOCOL OM financiert op jaarbasis ruim 100 projecten. Het gaat daarbij geregeld om grote bedragen. De monitoring van een juiste besteding van deze fondsen is een directe verantwoordelijkheid van OM Nederland. Om misbruik van gelden zo veel mogelijk te beperken is een fraudeprotocol vastgesteld. Door het monitoren en evalueren van de (bestede) geldstroom blijft inzichtelijk wat er met de bestede gelden gebeurt. In het jaar 2016 zijn er geen aanwijzingen voor fraude geconstateerd.


9

35

TOEKOMST


Om ook in de toekomst onze doelstellingen te kunnen blijven realiseren wordt blijvend gewerkt aan het verbeteren van de organisatie. De jaarlijkse managementcyclus is hier een belangrijk onderdeel van. Evalueren, analyseren, plannen, begroten, uitvoeren en bijsturen. Daarnaast is het belangrijk om de risico’s van de organisatie goed in beeld te hebben en te beheersen. Tot slot zijn een goede financiële positie en goede financiële stabiliteit vereisten om bestendig onze doelen te behalen. Voor de nabije toekomst zien wij onverminderd de noodzaak om mensen te mobiliseren om het Evangelie wereldwijd te verkondigen. OM is daarmee blijvend relevant. Met een goede organisatie en een toegewijd team, blijven wij ons inzitten voor de verspreiding van het evangelie, in het bijzonder onder de minstbereikten.

9.1

SWOT

Het is voor een organisatie van belang de ontwikkelingen in en rond de eigen organisatie regelmatig te evalueren. Door middelvan een SWOTanalyse kunnen de sterke en zwakke puntenen ook de kansen en bedreigingen van de organisatie in beeld gebracht worden. SWOT staat voor:Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Jaarlijks komt het bestuur in juni samen met directie en teamleiders om gezamenlijk tot een eindevaluatie van het voorgaande jaar te komen. De SWOT-analyse helpt bij deze evaluatie en geeft mede richting aan de accenten in de strategie en de uit te voeren activiteiten voor het komende jaar. In 2015 is het nieuwe beleidsplan ‘Eén om te dienen’ afgerond, wat richting moet geven aan het beleid tot en met2018.

36


SWOT-analyse

Schematisch is de SWOT- analyse voor onze organisatie als volgt weer te geven: Sterke punten • • • • • • • • •

Gepassioneerde, betrokken, trouwe medewerkers & vrijwilligers Inspirerende zendingsprojecten die praktisch en actueel zijn voor elke leeftijdsgroep Nieuwe structuur en plattere organisatie, nieuwe (internationale) strategie Organisatiedoelstelling op existentieel niveau Goede naam & lange historie Grote achterban NL wordt Internationaal gezien als een top-land v.w.b. geven toerusting en trainingen NL als heel klein land is grote resourcer Moderne externe en interne communicatiemiddelen

Kansen • • • • • • • • •

• •

Zwakke punten • • • • • • • • • • • •

Afstemming bij afdelingoverschrijdende werkzaamheden/projecten Relatief kleine personeelsbezetting en niet op orde Verspreid personeel (meerdere vestigingen, veel parttimers en thuiswerkers) Transitie-periode door veel organisatiewijzigingen Lage naamsbekendheid Grootste gedeelte achterban nauwelijks betrokken Gebed en vasten Niet pro-actief en te weinig zakelijk Veel vrijwilligers Supportmodel voor personeel Geen groei in zendelingen door de jaren heen Inhoudelijke kennis en onderbezetting ICT/Fondswerving voor effectieve digitalisering en doelgroepencommunicatie

Bedreigingen: • • • •

• • • • •

• •

37

Meer aandacht voor zingeving (vooral jonge generaties) 20-40 generatie voelt zich wereldburger en is bereid naar buitenland te gaan Welvaart in Nederland (beschikbaarheid middelen) ‘Vraag’ is oneindig Ruimte in de markt wat betreft verkondiging Mediamogelijkheden & crowd-funding Grote kerk in Nederland met hoogopgeleide christenen Nieuwe mission statement OM international Historie: 60 jaar, veel ervaring met Long en Short term, gedegen, sterke narrative met ‘our story’ Potentials (gaan & geld): studenten, groepen, ouderen Relatie-evangelisatie en discipling into missions

Groeiende weerstand tegen christelijk geloof (nationaal en internationaal) en evangelisatie Inperking ‘voordelige’ wet- en regelgeving in Nederland Fraude-incidenten bij goededoelenorganisaties ondermijnen vertrouwen Concurrentie andere organisaties (met betere naamsbekendheid en ‘marketing power’) Voorkeur voor ‘relief en development’ (temporal well-being) Complexe regelgeving, compliance Complacency onder christenen, gebrek aan urgentie Groeiende ‘dreiging’ vluchtelingen en angst Islam in NL Beperkte binding: mensen verbinden zich aan organisaties/kerken/verenigingen etc. nog maar voor maximaal 2 jaar aan een organisatie, ook als zendeling Nederlandse arrogantie materialisme in NL/Westerse wereld, gebrek aan opofferingsgezindheid


9.2

RISICOBEHEERSING

Er is in 2016 een uitgebreide risicoanalyse gemaakt. Bespreking daarvan in bestuur en leiderschapsteam moet nog verder vorm krijgen. OM heeft de volgende aspecten als de meeste risicovolle gedefinieerd: • • • • • •

Kwetsbaarheid op het gebied van ICT-systemen; Kwalitatieve invulling van de vacatures en daardoor werkdruk; Negatieve inkomstenontwikkeling; Te weinig mensen die gevolg geven aan roeping; Gebruik media beperkt als gevolg van onderbezetting; Fiscale en juridische kennis beperkt.

Op het terrein van ICT wordt gezocht naar aanvullende ondersteuning en herinrichting van systemen zodat kwetsbaarheid vermindert. Er kan een appel gedaan worden op internationale ondersteuning. Invulling van de vacatures is lastig als gevolg van het supportmodel. Gekeken wordt naar de mogelijkheid om meer uit Algemene middelen te bekostigen. Daarnaast is het van belang om scherpe keuzes maken zodat er minder mensen nodig zijn. De inkomstenontwikkeling wordt per maand gevolgd. Halverwege ieder jaar wordt besloten of een herziening van de bestedingen noodzakelijk is. Door goede communicatie willen we zorgen dat meer mensen die hun roeping herkennen en bereid zijn hun roeping te volgen. Het beperkt gebruik van media is onderkend, maar heeft nog geen adequate opvolging kunnen krijgen vanwege onderbezetting. De fiscale en juridische kennis wordt waar nodig ingehuurd.

9.3

RISICOPROFIEL

OM Nederland wil mensen uitzenden en middelen inzetten om het Evangelie te verspreiden. De grootste risico’s zijn dat mensen niet meer uitgezonden willen worden of niet meer met ons op korte actie willen gaan. Verder is het risico dat men geen financiële steun meer zou willen geven. Met de mensen die uitgezonden zijn kan van alles gebeuren, van slachtoffer zijn van een natuurramp tot betrokken zijn bij een verkeersongeluk. Dat zou ertoe kunnen leiden dat mensen geen middelen meer willen geven omdat de reputatie van OM beschadigd is.

9.4

RISICOMANAGEMENT

OM is bereid een zeker risico te nemen door naar landen te gaan waar het Evangelie niet bekend is. De uitgezondene zelf besluit in overleg met het veldleider-

38

schap of zij gaan of dat ze blijven. Iedere uitgezondene maakt zelf de keuze hoever men wil gaan voor het brengen van het Evangelie, met die beperking dat het veldleiderschap de keuze tot terugkeer kan maken voor uitgezondenen. Het veldleiderschap kan nooit voor de uitgezondene besluiten dat ze uit moeten gaan. Om de gevolgen van een calamiteit, natuurramp, verkeersongeluk, kidnapping e.d. op te kunnen vangen heeft OM en OM Nederland een crisismanagement plan ontwikkeld. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte. Ter preventie van dit soort calamiteiten zijn er in veel risicovolle velden security officers die voortdurend de veiligheidssituatie monitoren en richtlijnen geven voor de mensen op het betreffende veld. Er zijn procesbeschrijvingen en checks ingebouwd in het werkproces om te voorkomen dat dergelijke niet wenselijke situaties makkelijk kunnen ontstaan. Er is een continuïteitsreserve vastgesteld om de gevolgen op te kunnen vangen, wanneer we onverhoopt niet langer mensen uit kunnen zenden of geen middelen meer ontvangen. Deze reserve biedt ons de mogelijkheid om het werk van OM verantwoord af te kunnen wikkelen indien nodig. Er zijn in het afgelopen jaar geen gebeurtenissen zoals hierboven benoemd voorgekomen. In het afgelopen jaar is onder begeleiding van een extern persoon gestart met een risico-inventarisatie. De uitkomsten van deze risico-inventarisatie zullen door het LT gewogen gaan worden en aan de hand van die weging zal waar nodig actie worden ondernomen.

9.5

CONTINUÏTEIT

In financieel opzicht is 2016 is zeer uitdagend jaar gebleken. Hoewel de totale baten ten opzichte van 2015 zelfs licht gestegen zijn, is het financiële resultaat scherp gedaald. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door gestegen kosten. Anderzijds zijn de bestedingen aan onze doelstellingen hoger. Een gedeelte van deze hogere bestedingen zijn gedaan ten laste van de bestemmingsfondsen, die € 165.907 zijn gedaald. Als gevolg van het negatieve resultaat is de continuïteitsreserve gedaald tot € 86.904. Dit is ruim € 220.000 onder het vereiste niveau. Mede ingegeven door de financiële resultaten van 2016 is in 2017 een reorganisatie doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een grotere slagvaardigheid. Aanvullend is een financieel verbeterplan opgesteld om te komen tot een blijvend positief resultaat, zodat de continuïteitsreserve zo snel mogelijk wordt aangezuiverd. De resultaten van deze verbeteringen zijn al zichtbaar in de eerste zes maanden van 2017. Mede door de goede liquiditeitspositie is de continuïteit van OM niet in gevaar geweest. In 2017 wordt de continuïteit verder versterkt.


10

39

JAARREKENING


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT

Stichting Operatie Mobilisatie Alphen aan den Rijn, 04-01-2016 Assemblageweg 9 Kenmerk: Fake tekst 8304 BB EMMELOORD

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Geachte heer/mevouw,

Soluptat quo magnat faccae. milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume Aan: het bestuur en de directie vanItatiatemped Stichting Operatie Mobilisatie volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum

Ons oordeel harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Operatie Mobilisatie gecontroleerd.

a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur

maximus, quiatur magnim modiciam eum am res re volecea vendi des Naar ons oordeel geeft de in ditque jaarverslag op pagina 40 esedis tot en met 59 magnis opgenomen jaarrekening eendoluptat getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Operatie Mobilisatie te Emmeloord per volorer . 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘fondsenwervende instellingen’. cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest

quis si doluptatur molende De jaarrekening bestaat uit: stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be1.ratus desimint balans volupie per 31 december met as eenpos balanstotaal € 780.642; ndipsunt2016 eni odit et eaquatvan accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 met een resultaat van ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus. € 366.933 (tekort); en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui tentoelichtingen.

derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, De basis voor onssolorrovidenime oordeel solorest vollor pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze aperi antotat inulpa voor sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis verantwoordelijkheden de controle van de jaarrekening’.

etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Operatie Mobilisatie, zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid accountants assurance-opdrachten (ViO)quis en dolo andere voor de opdracht relevante Udae. Ut ipictaturvan rem res est autbij atur acerro et aut mo quod initis pratque pre et que onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum Accountants (VGBA).

rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae.

Elecest, dolupta quis il ipsam quia plationenporum faceperatur numet. Wij vindensiminctota dat de doorpa onscorum verkregen controle-informatie voldoende geschikt is als basis sinia voor ons oordeel. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:  

het bestuursverslag; de overige gegevens.

Correspondentie Postbus 2150 2400 CD Alphen aan den Rijn

0172 - 750 175 info@withaccountants.nl www.withaccountants.nl @withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 KvK 28112484


ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT

-2-

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 ‘fondsenwervende instellingen’. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘fondsenwervende instellingen’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring. Was getekend te Sliedrecht, 28 september 2017. WITh accountants B.V. P. Alblas RA

Bijlagen.


ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van Stichting Operatie Mobilisatie In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 

 

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.


12

63

BEGROTING 2017


64


65

Profile for Operatie Mobilisatie Nederland

OM Jaarverslag 2016  

Het jaaroverzicht 2016 van Operatie Mobilisatie.

OM Jaarverslag 2016  

Het jaaroverzicht 2016 van Operatie Mobilisatie.

Profile for om-nieuws
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded