Page 1


2


SAMENVATTING EN INTRODUCTIE

In H.1 beschrijven we wat onze missie is: wij willen bruisende gemeenschappen van volgelingen van Jezus zien ontstaan onder de minst bereikten. In H.2 zetten we uiteen wat onze visie is: 25% procent significante groei voor de periode 2018-2020. Om deze beoogde groei te realiseren hebben we acht doelstellingen geformuleerd. Doelstelling 1 t/m 4 zijn gericht op significante groei (H.3), en doelstelling 5 t/m 8 zijn gericht op een efficiënte bedrijfsvoering (H.4).

“Wij zijn ons bewust van het feit dat we groei ambiëren in een tijd waarin kerken leeglopen, een tijd waarin er minder interesse in en aandacht voor zending is. De afgelopen tien jaar is het aantal uitgezonden zendingsmedewerkers niet gegroeid. Toch geloven wij in groei. Bij en door God is alles mogelijk. Tegelijkertijd is het overduidelijk dat we de dingen echt anders moeten gaan doen.”

Marcus Spronk Directeur Operatie Mobilisatie

3


4


INHOUD

1 Missie A Wie we zijn B Wat we geloven C Hoe we werken D Waar we naar streven: onze missie

2 Visie A Ons verlangen B Onze afhankelijkheid C De toekomst: onze visie

3 Beleid – Significante groei Doelstelling 1 t/m 4

4 Beleid – Efficiënte bedrijfsvoering Doelstelling 5 t/m 8

6 6 6 6 7

8 8 8 8

10 10-13

14 14-17

5


1

Missie A WIE WE ZIJN

Wij zijn een wereldwijde gemeenschap van volgelingen van Jezus. We worden gedreven door de diepe overtuiging dat ieder mens minstens eenmaal de kans zou moeten krijgen om het Evangelie te horen. Maar duizenden volken en gemeenschappen, elk met een eigen cultuur en taal, hebben nog nooit van Jezus gehoord. Nog nooit. Onze passie is dat zij van Zijn naam en faam zullen horen. Wij willen dat Zijn licht wordt verspreid door onze woorden en daden, zodat de mensen om ons heen het zien en God verheerlijken. En dus trekken we erop uit. Geen plek is te moeilijk, geen volk te ver weg, geen idee te gek, geen droom te groot. We laten ons niet door mislukkingen uit het veld slaan. Tienduizenden mensen hebben zich in de afgelopen zestig jaar zich bij ons aangesloten en honderden miljoenen hebben daardoor het Evangelie gehoord. Maar we zijn nog niet klaar. Wij zijn op zoek naar nog veel meer mensen die samen met ons Jezus willen volgen.

B WAT WE GELOVEN

Wij geloven dat iedereen is gemaakt om te leven volgens Gods bedoeling. Wij geloven dat het Evangelie in staat is om alles en iedereen volkomen te veranderen, ook de omstandigheden van wie wordt verdrukt, vergeten of buitengesloten. Die verandering geldt niet alleen voor de mensen die op ons pad komen, maar ook voor onszelf. Wanneer wij wandelen in geloof, verandert ons hart en daarmee veranderen ook onze houding, relaties en prioriteiten. Onze ziel wordt verkwikt en wij vinden betekenis in hoe God ons gemaakt heeft en in de taak die Hij ons geeft.

C HOE WE WERKEN

Wij zijn mensen die niet in een hokje passen. We zitten niet stil en we vinden het dienen van Jezus een geweldig avontuur. Wij leggen niet simpelweg onze manier van werken en denken op, maar luisteren eerst. Onze talenten, gaven en passies zijn instrumenten in Zijn hand. Als God ons heeft gemaakt om te ontwerpen, dan ontwerpen we. Als Hij ons heeft gemaakt om te organiseren, dan organiseren we. Als Hij ons heeft gemaakt om te bouwen, dan bouwen we.

6


Wij ontwaken elke dag in het vertrouwen dat de God Die het heelal heeft geschapen, Die de muren van Jericho deed instorten, Die blinden genas en doden heeft opgewekt, met ons is. Dit besef geeft ons moed, maakt ons sterk en motiveert ons. Wij geloven dat God de wereld met Zichzelf wil verzoenen. Het is Gods missie om mensenlevens en bevolkingsgroepen volkomen te veranderen. Wij hebben het voorrecht om aan die missie te mogen meewerken. Hierbij is niet wat wij doen, maar wie wij zijn richtinggevend: wij zijn beelddragers van God. Jezus Christus is hierin ons grote en volmaakte voorbeeld; Hem volgen wij na.

D WAAR WE NAAR STREVEN: ONZE MISSIE

Wij willen bruisende gemeenschappen van volgelingen van Jezus zien ontstaan onder de minst bereikten.

7


2

Visie A ONS VERLANGEN

Wij ervaren een heilige ontevredenheid met de situatie zoals die nu is: ruim drie miljard mensen hebben nog nooit het Evangelie gehoord. Wij verlangen daarom naar meer: meer werkers, meer financiën, meer mensen die in aanraking komen met het levendmakende Evangelie, meer bruisende gemeenschappen van volgelingen van Jezus. Dit verlangen is niet van en niet voor onszelf. Wij geloven dat dit verlangen gegeven is door de Heilige Geest, met als doel dat God door steeds meer mensen aanbeden zal worden.

B ONZE AFHANKELIJKHEID

De groei waar wij naar verlangen, wordt niet gerealiseerd omdat wij zo slim, competent of strategisch zijn of omdat we zo hard werken. De groei ligt in Gods handen. Wij zijn ons er daarom sterk van bewust dat we alles in complete afhankelijkheid van God doen. Sterker nog, wij willen niets doen zonder deze afhankelijkheid van Hem. Jezus Zelf zegt dat wij zonder Hem niets kunnen! In afhankelijkheid van God zetten wij onze door God gegeven passie, talenten en tijd in als goede rentmeesters. Dit betekent dat wij streven naar efficiency, excellentie en onderlinge liefde. Onze afhankelijkheid van God wordt zichtbaar in de persoonlijke en gezamenlijke toewijding aan het continu zoeken van Gods wil, door middel van gebed, vasten en verootmoediging.

C DE TOEKOMST: ONZE VISIE

Met het verlangen naar groei zijn we als leiderschapsteam begin 2017 in vasten en gebed naar God gegaan. Hij heeft ons, onafhankelijk van elkaar, de boodschap gegeven dat de komende drie jaar binnen OM 25% groei zichtbaar zal worden. God gaf ons daarbij ook de boodschap dat het op de wijze van Gideon zal gebeuren– dat wil zeggen: door middel van het afbreken van alle menselijk kunnen en redeneren, zodat alleen God alle eer krijgt! Dit betekent: • Jaarlijks 25% groei in geworven fondsen; • Jaarlijks 25% toename van longtermuitzendingen; • Jaarlijks 25% toename van shorttermuitzendingen; • Jaarlijks 25% meer deelnemers aan evenementen; • Jaarlijks 25% meer follow-up contacten bij deelnemers aan evenementen; • Jaarlijks 25% toename in geestelijke partnerschappen. 8


Wij zijn ons bewust van het feit dat we groei ambiĂŤren in een tijd waarin kerken leeglopen, een tijd waarin er minder interesse in en aandacht voor zending is. De afgelopen tien jaar is het aantal uitgezonden zendingsmedewerkers niet gegroeid. Toch geloven wij in groei. Bij en door God is alles mogelijk. Tegelijkertijd is het overduidelijk dat we de dingen echt anders moeten gaan doen.

9


3

Beleid — Significante groei A VRAAG EN AANBOD ZENDINGSWERK

We hebben op dit moment beperkt contact met en daardoor ook beperkt inzicht in onze achterban. Wie zijn ze? Wat willen ze? Willen ze wel gaan? Kunnen ze wel gaan? Hoe willen ze gaan? Tegelijkertijd plaatsen wij als OM in Nederland kandidaten op slechts een beperkt aantal plaatsen binnen OM (vanwege positieve ervaring vanuit eerdere plaatsingen). Vraag (het zendingsveld) en aanbod (de zendingswerkers) zijn onvoldoende op elkaar afgestemd.

DOELSTELLING 1

Wij hebben goed zicht op vraag en aanbod. We weten deze met elkaar te matchen, omdat wij goed en langdurig contact hebben met mensen, kerken, bedrijven en bedieningen. Wij kennen hun passie, talenten en mogelijkheden. FASE 1

OM wordt duidelijk zichtbaar bij onze doelgroepen, met daarbij (intentioneel en pro-actief) de focus gericht op relaties met individuen, christelijke communities en kerken, door ¾ relaties aan te gaan en uit te bouwen op key events: bijv. Opwekking, TeenStreet. (Dit betekent onvoorwaardelijke aanwezigheid van de juiste mensen op de juiste momenten/events.); ¾ discipling into missions: een weg te bewandelen met individuen, communities en kerken (Dit start bij kinderen!); ¾ toegewijde recruiters/mobilizers in dienst te nemen om verschillende doelgroepen te kunnen mobiliseren; ¾ het resourcen en ondersteunen van TeenStreet (dit is groeibriljant); ¾ strategische relaties met kerken aan te gaan; ¾ systeem te ontwikkelen om contactmomenten te registeren en op te volgen. FASE 2

Vergroten van inzicht in vraag en aanbod van het zendingswerk zodat we een juiste match kunnen maken, door ¾ inzicht te verkrijgen in passie, competenties en beschikbaarheid van kandidaten en kerken; ¾ inzicht te verkrijgen in mogelijke obstakels die deelname aan zending verhinderen; ¾ inzicht te verkrijgen in plaatsingsmogelijkheden bij OM (of bij een andere organisatie). 10


FASE 3

Vergroten van mogelijkheden om uitgezonden te worden, door ¾ onze aannameprocedures flexibeler te maken; ¾ nieuwe modellen van uitzending (aanname- en plaatsingsprocessen) te ontwikkelen.

B VERGROTEN NAAMSBEKENDHEID EN REPUTATIE OM-NEDERLAND

OM heeft in de afgelopen decennia veel verschillende bedieningen gehad. Hierdoor is er geen duidelijk beeld meer bij onze achterban van wie en wat wij echt zijn. Het feit dat onze missie niet helder is bij onze achterban belemmert onze groei. Daarnaast zien wij dat er in kerken in Nederland te weinig aandacht is voor de essentie en urgentie van de verkondiging van het Evangelie.

DOELSTELLING 2

Christenen in Nederland weten waar OM voor staat. Er is een groeiend besef van het belang en de urgentie van onze missie. OM staat bekend als de ‘champion’ om de least reached te bereiken met het Evangelie. FASE 1

Helder communiceren van onze missie, door ¾ de missie van OM te vertalen naar de Nederlandse situatie; ¾ een meerjarenmarketingstrategie te bepalen; ¾ aanwezig te zijn op de juiste plaatsen (en te evalueren van waar we zijn geweest in het verleden). FASE 2

Het belang en urgentie van onze missie (verkondigen van het Evangelie) beargumenteren, door ¾ op verschillende niveaus (individuen, kerkgemeenschappen, netwerken als Missie Nederland, vakbladen en websites) inhoudelijk bij te dragen aan de discussie in christelijk Nederland over zending; ¾ samen te werken met partnerorganisaties met dezelfde missie en aandacht voor het Evangelie.

11


FASE 3

Ontwikkelen en gebruiken van relevante en effectieve communicatiemiddelen, te weten ¾ communicatiemiddelen die aansluiten bij de nieuwe generatie; ¾ die aansluiten bij de wensen van (mogelijke) achterban; ¾ met een duidelijke en goedwerkende infrastructuur en inhoud, voor het werven van gebed bij achterban.

C FINANCIËN

Ons huidig model van financieren (medewerkers op basis van personal support) maakt dat er een continue druk bij medewerkers is om meer fondsen te werven. Dat weerhoudt hen ervan om hun talenten en tijd ten volle in te zetten voor de missie. Een gebrek aan personal support zit het behalen van onze missie in de weg. Wij willen graag een financieringsmodel dat dienend is voor het behalen van onze missie.

DOELSTELLING 3

Wij financieren onze organisatie zodanig dat we geen/zo min mogelijk financiële druk leggen op onze medewerkers in binnen- en buitenland, zodat zij hun passie, talenten en beschikbaarheid volledig in kunnen zetten voor de missie. FASE 1

Werven van fondsen voor de algemene missie van OM zodat alle operationele kosten hieruit bekostigd kunnen worden, door ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

een of meerdere fondswerver(s) aan te nemen; het ontwikkelen van relaties met nieuwe major donors; het opzetten van OM ‘lidmaatschap’; meer rendement te halen uit acties en appeals; inkomsten uit deelnemersbijdragen te vergroten.

FASE 2

Salaris/contract van medewerkers van OM Nederland loskoppelen van personal support, door ¾ medewerkers support te laten werven voor de algemene missie van OM (in nieuwe taal); ¾ geregisseerde en gefaciliteerde ondersteuning vanuit leiderschap voor het support werven van medewerkers; ¾ het behoud van persoonlijke connectie met supporters. 12


FASE 3

Afschaffen van het standaard administratiepercentage van 10% voor werkers in het buitenland ¾ Invoeren van inkomsten uit verleende (verplichte) diensten aan uitgezonden werkers, zoals bijv. verwerken van support, member care, deel van kantoorkosten, etc.; ¾ Handhaven van 15% afdracht projectgiften.

D ZENDINGSWERK IN NEDERLAND

Op dit moment zijn er bij Zendingswerk Nederland verschillende initiatieven die organisch zijn opgekomen door het initiatief en de passie van individuen. Zij kregen vanuit de organisatie volop de ruimte. Toch is er door de organisatie niet voldoende in geïnvesteerd om het werk en de werkers tot bloei te laten komen.

DOELSTELLING 4

Er zijn volwaardige teams op de huidige locaties van Zendingswerk Nederland (Schilderswijk, Dock3B, Taste, Teens in Mission en Maastricht), van minimaal zes werkers, met een goed leiderschapsteam, met een uitgewerkte langetermijnvisie & -strategie, en met partnerschappen met lokale kerk(en). FASE 1

Ontwikkelen van langetermijnvisie, strategie en werkwijze voor elke werksoort/project. FASE 2

Werving van meer werkers uit binnen- en buitenland, zodat er teams gevormd worden, door ¾ OM in Nederland als ontvangend land bekend te maken binnen OM; ¾ Samenwerking aan te gaan met andere organisaties en kerken voor de bemensing en financiering van de teams/bedieningen. FASE 3

De verschillende teams ontvangen en faciliteren shorttermzendingswerkers, voor exposure, toerusting en training, door ¾ de samenwerking met de MDT’s (Mission Discipleship Training) van OM ¾ een goede samenwerking tussen het team Mobilisatie en Zendingswerk Nederland ¾ expertise-ontwikkeling op gebied van missionair werk in Nederland.

13


4

Beleid — Efficiënte bedrijfsvoering Eind 2020 willen we onze bedrijfsvoering efficiënt en excellent draaiend hebben, zodat het onze missie en medewerkers optimaal kan dienen.

A HRM

Geld en beschikbaarheid hebben in het verleden vaak de samenstelling van het team bepaald. Mensen werden aangenomen op basis van beschikbaarheid en niet op basis van hun passie en talenten. Hierdoor zijn talenten niet altijd optimaal ingezet voor de missie van OM. Daarnaast heeft OM in Nederland veel parttimers in dienst en gaat er bovendien veel tijd en energie van de medewerkers zitten in het werven van personal support. Hierdoor heerst er grote werkdruk.

DOELSTELLING 5

Het team van OM in Nederland is een divers team met een gezamenlijke missie, waarin ieders unieke passie, talent en rol gewaardeerd worden. Medewerkers worden beschouwd als professionals die zelfstandig hun vak uit oefenen. Medewerkers krijgen de mogelijkheid zich persoonlijk te ontwikkelen en ontvangen een salaris dat stabiliteit geeft en waardering uit. FASE 1

Vernieuwen van salarisgebouw, met als kenmerken ¾ reële financiële beloning; ¾ passend bij functie; ¾ conform wetgeving. FASE 2

Personele bezetting die ruimte schept (in tijd en denken) bij de medewerker, waardoor ¾ ¾ ¾ ¾

innovatie mogelijk wordt; dienstbaarheid aan anderen versterkt wordt; samenwerking versterkt wordt; er ruimte is voor sociale interactie.

14


FASE 3

Optimalisering HR-processen, waarbij ¾ ¾ ¾ ¾

processen de medewerkers en de missie dienen, en geen doel op zich zijn; processen simpel en flexibel zijn; en waarbij er een strategisch plan is voor training en ontwikkeling van personeel; voorzien van een goede en functionele cyclus van jaargesprekken.

B WERKPROCESSEN

Veel van de huidige werkprocessen en het huidige beleid zijn verouderd of worden niet uitgevoerd. Er is daarnaast geen bewaking van kwaliteit en processen. Dit heeft tot gevolg dat er veel ad hoc besloten wordt. Dit veroorzaakt onrust en verwarring bij medewerkers en werkt favoritism in de hand (het gaat er om wie je kent en hoe goed je dingen kunt regelen). Het waarborgen van kwaliteit en compliance is zeer kwetsbaar.

DOELSTELLING 6

Werkprocessen, beleid en kwaliteitscontroles zijn helder beschreven en worden door iedereen nageleefd. FASE 1

Compliant met wet- en regelgeving, door ¾ implementatie aangescherpte richtlijnen van het CBF; ¾ strikte naleving van ANBI-voorwaarden; ¾ fiscale positionering met betrekking tot producten en diensten; ¾ privacyregelgeving. FASE 2

Optimaliseren financiële processen, met daarbij ¾ aansluiting op internationale OM-standaarden onderdeel van standaard procesvoering; ¾ aansluiting op Dutch GAAP en RJ650 onderdeel van standaard procesvoering; ¾ digitalisering papierstromen (inkomende en uitgaande documenten als facturen); FASE 3

Kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbehoud, door ¾ risico-inventarisatie; ¾ beleid rondom audits (intern extern). 15


C ICT

Ons huidige ICT-systeem en infrastructuur zijn verouderd, arbeidsintensief en niet gebruiksvriendelijk.

DOELSTELLING 7

ICT-systeem en infrastructuur zijn up-to-date en efficiënt, wat resulteert in een zo minimaal mogelijke arbeidsinspanning, en wat het meeste haalt uit beschikbare data. FASE 1

Invoeren van nieuw CRM-systeem dat meer kan dan alleen CRM-functionaliteit, en dat ¾ gekoppeld is aan betalingssysteem; ¾ een portal heeft voor achterban met persoonlijk profiel; ¾ behulpzaam is voor invoeren van nieuwe privacyregelgeving. FASE 2

Databeheer optimaliseren, voor werving van mensen, financiën en gebed, waarbij ¾ we segmentaties kunnen toepassen voor communicatie en fondswerving; ¾ relaties verder kunnen worden onderhouden en uitgebouwd. FASE 3

ICT moderniseren, door ¾ de uitfasering van legacysystemen (verouderde IT-hardware en software); ¾ de ondersteuning van BYOD (Bring your own device); ¾ virtualisatie migratie naar cloud voor locatie-ongebonden werken.

16


D CULTUUR

Door de onderbezetting, het werken op twee locaties, de recente herstructurering van afdelingen en de vele wisselingen van personeel in de afgelopen jaren kent OM een eilandjescultuur.

DOELSTELLING 8

Er is een gezonde teamcultuur die onderlinge samenwerking, interne communicatie, persoonlijk werkplezier en onderlinge relaties ten goede komt. FASE 1

Bouwen aan teamcultuur, door ¾ ¾ ¾ ¾

werkboek ‘Spectacular Ordinary Organisation’ als team door te nemen; teambuilding; visie en strategie op organisatiecultuur te ontwikkelen; visie te ontwikkelen voor interne communicatie.

FASE 2

Verhuizen naar één locatie, waardoor ¾ de samenwerking tussen afdelingen verbetert; ¾ er meer spontane momenten van ontmoeting ontstaan.

17


18


19


20

Profile for Operatie Mobilisatie Nederland

'Scherp zicht op groei' • Beleidsplan 2018-2020  

“Wij zijn ons bewust van het feit dat we groei ambiëren in een tijd waarin kerken leeglopen, een tijd waarin er minder interesse in en aanda...

'Scherp zicht op groei' • Beleidsplan 2018-2020  

“Wij zijn ons bewust van het feit dat we groei ambiëren in een tijd waarin kerken leeglopen, een tijd waarin er minder interesse in en aanda...

Profile for om-nieuws
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded