Page 1

ÌÁÕÑÏÌÐËÅÊÏÊÊÉÍÏÊÉÔÑÉÍÏ

ÌÁÕÑÏÌÐ ËÅÊÏÊÊÉÍÏ ÊÉ-

Hondos Center ÊÁËËÕÍÔÉÊÁ

R

TETAÑÔÇ 27 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8348

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ïé åêðôþóåéò óõíå÷ßæïíôáé

ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920,33633,38606,46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Äåí ìáò öôáßåé ìüíï ç Ôïõñêïêñáôßá!

ÕØÏÕÓ 5,9 ÅÊÁÔ. ÅÕÑÙ ×ùñßò éäéáßôåñá ðñïâëÞìáôá áðü Ôï Ôå÷íéêü Ðñüãñáììá ôéò ÷éïíïðôþóåéò ôçò ÄÅÕÁÊ åãêñßèçêå ïé äñüìïé áðü ôï Äéïéêçôéêü óôçí Ðéåñßá Óõìâïýëéï

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ôçí ÔåôÜñôç 13 Éáíïõáñßïõ ôï Ãåùöõóéêü Éíóôéôïýôï Åñåõíþí ôùí ÇÐÁ áíáêïßíùóå üôé óçìåéþèçêå éó÷õñÞ óåéóìéêÞ äüíçóç, ìåãÝèïõò 7,3 âáèìþí ôçò êëßìáêáò Ñß÷ôåñ, ëßãá ìßëéá ìáêñéÜ áðü ôéò áêôÝò ôçò ÁúôÞò. Ï óåéóìüò áõôüò åðÝöåñå ôüóï óïâáñÝò áíèñþðéíåò áðþëåéåò- Þäç Ý÷ïõí áíáóõñèåß áñêåôÝò ÷éëéÜäåò íåêñïß êáé ôÝôïéáò Ýêôáóçò õëéêÝò æçìéÝò ðïõ ìÜëëïí áðïôåëïýí ôç ÷åéñüôåñç öõóéêÞ êáôáóôñïöÞ ðïõ áíôéìåôþðéóå ï ÏÇÅ óôçí éóôïñßá ôïõ. Ôçí ÐÝìðôç 14 Éáíïõáñßïõ, ï ðñùèõðïõñãüò ê. Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ, õðåíèýìéóå êáôÜ ôçí ïìéëßá ôïõ óôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï üôé ç ÁúôÞ Þôáí ç ðñþôç ÷þñá ðïõ áíáãíþñéóå ôï íÝï Åëëçíéêü áíåîÜñôçôï êñÜôïò ðïõ óõóôÜèçêå ìåôÜ ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821. Ç ÁúôÞ Þôáí Þäç åëåýèåñç, áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 1800, ÷Üñç óôçí åðáíÜóôáóç ôùí õðüäïõëùí óêëÜâùí êáôÜ ôùí ÃÜëëùí áðïéêéïêñáôþí. ¹ôáí ç ðñþôç åðáíÜóôáóç óêëÜâùí óôïí êüóìï ðïõ óôÝöèçêå ìå åðéôõ÷ßá. ÓÞìåñá ç ÷þñá ìáò áíôéìåôùðßæåé ìéá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò êñßóåéò óôç óýã÷ñïíç éóôïñßá ôçò. Áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ äéÜóôáóç óùñåõìÝíùí äçìïóéïíïìéêþí ðñïâëçìÜôùí ôïõ ðáñåëèüíôïò, Ý÷ïõí áíáäåé÷èåß ç Ýëëåéøç áðïôåëåóìáôéêïý êñÜôïõò, ç êïéíùíéêÞ áíáóöÜëåéá, ïé åðéèÝóåéò ðïõ äÝ÷åôáé ç äçìïêñáôßá êáé ç åëåõèåñßá áðü áõèáßñåôåò óõìðåñéöïñÝò, ç äéåèíÞò áíáîéïðéóôßá ôçò ÷þñáò ðïõ áëëçëåðéäñïýí, åðéäåéíþíïíôáò ôá Þäç ïîõììÝíá ðñïâëÞìáôá. Ç åðßäñáóç ôùí ïéêïëïãéêþí êáôáóôñïöþí ôïõ ðáñåëèüíôïò êáé ôçò ïéêïíïìéêÞò ýöåóçò óå óõíäõáóìü ìå ôçí åêôåôáìÝíç äéáöèïñÜ êáé ôçí ðïëéôéêÞ áíáîéïðéóôßá, ôùí ôåëåõôáßùí åôþí, êáèéóôïýí, åí ôÝëåé, ôçí êñßóç áõôÞ ðïëéôéóìéêÞ, ìå ìÜëëïí áäéüñáôá ðñïò ôï ðáñüí ôá óçìåßá åîüäïõ. Äýï ÷þñåò ëïéðüí, ðïõ ôá åäÜöç ôïõò âñßóêïíôáé ôüóï ìáêñéÜ, áëëÜ ç áãÜðç ôïõò ãéá ôçí åëåõèåñßá êáé ôç äçìïêñáôßá ôéò öÝñíåé ôüóï êïíôÜ. Êáé öáßíåôáé üôé êáé ïé äýï ðñïóðáèïýí ìÝ÷ñé óÞìåñá íá äéêáéþóïõí ôéò ðáñáêáôáèÞêåò ôùí ðñïãüíùí ôïõò ÷ùñßò ôá åðéèõìçôÜ áðïôåëÝóìáôá. Ôá äéêÜ ìáò ðñïâëÞìáôá áðïôåëïýí áóöáëþò ðáñùíõ÷ßäá ìðñïóôÜ óôéò ðïëëÝò åêáôüìâåò èõìÜôùí ôçò ÁúôÞò, áëëÜ ïé íåêñïß áõôïß óôÝëíïõí ôá äéêÜ ôïõò ìçíýìáôá, ôüóï óôï åóùôåñéêü ôïõ íçóéïý ôïõò üóï êáé óôï åîùôåñéêü. ¼ðùò ôá åß÷áí óôåßëåé êáé ïé äéêïß ìáò íåêñïß êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò êáôï÷Þò êáé ôçò ðåßíáò.

ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ ÔÇÓ ÍÏÌÁÑ×ÉÁÓ ÊÁÈÁÑÉÆÁÍ ÁÐÏ ×ÈÅÓ ÔÏ ÐÑÙÉ ÔÁ ×ÉÏÍÉÁ

ÌÝôñá áðü ôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò

Óåëßäá 3

ÓÔÇÑÉÎÇ ÔÇÓ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇÓ

ÐÜôáîç ôçò åéóöïñïäéáöõãÞò

ÔéìÞ óõììåôï÷Þò ìå ðëÞñåò ìåíïý & æùíôáíÞ ìïõóéêÞ 25,00 åõñþ. Îçñïìåñßôïõ 12, Êáôåñßíç 60100 Ôçë.: 23510 37219, Fax: 23510 46670

Ðáñïõóßá áãñïôïóõíäéêáëéóôþí áðü ôçí Çðåéñï êáé ôç Èåóóáëßá ìå ôïõò ïðïßïõò åß÷å óõíÜíôçóç, ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò, êÜëåóå ÷èåò ôïí ðñùèõðïõñãü "íá áíáëÜâåé ôéò åõèýíåò ôïõ êáé íá ðñï÷ùñÞóåé Üìåóá óå äéÜëïãï ìå ôïõò áãñüôåò, ãéá íá âñåèåß ëýóç óôï ðñüâëçìÜ ôïõò". Ï Á. ÓÁÌÁÑÁÓ "Ï êüìðïò Ýöèáóå óôï ÷ôÝíé", äÞëùóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. Á. ÓáìáñÜò êáé õðåíèýìéóå ðùò ç ÍÄ åß÷å óôçñßîåé ôïõò áãñüôåò ðÝñõóé, üðùò êÜíåé êáé öÝôïò, âëÝðïíôáò, üìùò, ôï ìåãÜëï ïéêïíïìéêü ðñüâëçìá ôçò ÷þñáò, ôï êüììá ëÝåé ü÷é óôïí áðïêëåéóìü ôçò ÷þñáò. Ï åêðñüóùðïò ôùí áãñïôþí ×ñÞóôïò Óéäçñüðïõëïò, óå äçëþóåéò ôïõ, îåêáèÜñéóå ðùò «ôá áãñïôéêÜ ìç÷áíÞìáôá äåí èá îåêïëëÞóïõí, áí äåí ëõèïýí ôá ïéêïíïìéêÜ áéôÞìáôá ôùí áãñïôþí».

ÌÝôñá âåëôßùóçò ôùí ó÷Ýóåùí ìå ôçí ÅëëÜäá äçëþíåé üôé èá ðñïôåßíåé ç ÐÃÄÌ, ðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò åãêáôÜóôáóçò ðñåóâåéþí êáé ôïõ áíïßãìáôïò åíüò íÝïõ óõíïñéáêïý ðåñÜóìáôïò. Ìå ôïí ÕÐÅÎ ôçò ÐÃÄÌ Áíôüíéï Ìéëüóïóêé óõíáíôÜôáé ôçí ÐÝìðôç ï ÄçìÞôñçò Äñïýôóáò óôï Ëïíäßíï. ÓÅË. 5

Óå äýï ìÞíåò ç íÝá ñýèìéóç ãéá ôïõò çìéõðáßèñéïõò ÁÐÏ ÌÇÄÅÍÉÊÇ ÂÁÓÇ

Óå äýï ìÞíåò èá êáôáôåèåß ç óõíïëéêÞ ñýèìéóç ãéá ôïõò çìéõðáßèñéïõò, ç ïðïßá èá ëáìâÜíåé õðüøç üëåò ôéò ðáñáìÝôñïõò ðïõ åß÷áí èÝóåé ïé öïñåßò, äéáâåâáßùóå ôçí áñìüäéá ÊïéíïâïõëåõôéêÞ ÅðéôñïðÞ ç õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò Ôßíá Ìðéñìðßëç. Ç õðïõñãüò ðñüóèåóå üôé õðÞñîáí ðïëëÝò áðïöÜóåéò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò ðïõ ÷áñáêôÞñéæáí ùò áõèáßñåôá ôïõò êáëõììÝíïõò Þ ìå Üëëç ÷ñÞóç çìéõðáßèñéïõò ÷þñïõò. ÅÑÅÕÍÁ ÔÏÕ ÅÕÑÙÂÁÑÏÌÅÔÑÏÕ

Ïé ¸ëëçíåò ðáñáìÝíïõí ïé ðéï áðáéóéüäïîïé Åõñùðáßïé

Óåëßäá 5

Ùóôüóï, äåí Ýäùóå ôï ðåñßãñáììá ôùí ðñïôÜóåùí ðïõ èá öÝñåé, ëÝãïíôáò ìüíï üôé èá åêêéíÞóåé áðü ìçäåíéêÞ âÜóç êáé èá ëÜâåé õðüøç ôéò êïéíùíéêÝò ðáñáìÝôñïõò ìå óôü÷ï ôçí áðïêáôÜóôáóç ôïõ äïìçìÝíïõ ðåñéâÜëëïíôïò. ÐÝñáí áõôïý, èá åðé÷åéñçèåß áíáèåþñçóç ôçò üëçò ðïëåïäïìéêÞò íïìïèåóßáò. Óåëßäá 12

ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ

êáéíïýñéá ãñáöåßá ìå ÷þñï ðÜñêéíãê êïíôÜ óôçí Åöïñßá. Ðëçñ. ôçë. 23510 34250, 6977444187

ÐáíåëëáäéêÝò åîåôÜóåéò 2010 Ôï “ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ” óå óõíåñãáóßá ìå ôá Öñïíôéóôçñßá “ÄÉÁÃÙÍÉÏӔ “ÌÅÈÏÄÉÊÏ - ÌÅÔÁÉ×ÌÉϔ “ÐÑÏÔÕÐϔ

«Ðñï÷ùñÞóôå Üìåóá óå äéÜëïãï ìå ôïõò áãñüôåò»

ÌÝôñá âåëôßùóçò ôùí ó÷Ýóåùí ìå ôçí ÅëëÜäá èá ðñïôåßíïõí ôá Óêüðéá

ÈáíÜóçò Ðáðáãåùñãßïõ ÌåôáöïñÜ Ðïëéôéêïý Ãñáöåßïõ

Ç ¸íùóç Îåíïäü÷ùí Í. Ðéåñßáò óáò ðñïóêáëåß óôçí åôÞóéá óõíåóôßáóç ôçí ÐáñáóêåõÞ 29 Éáíïõáñßïõ 2010 êáé þñá 09.30 ì.ì. óôï Îåíïäï÷åßï Mediterranean Village óôçí Ðáñáëßá Êáôåñßíçò. Ìå éäéáßôåñç åêôßìçóç ôï ÄÓ.

Á. ÓÁÌÁÑÁÓ ÐÑÏÓ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏ:

ÁÕÑÉÏ ÓÕÁÍÍÔÇÓÇ ÄÑÏÕÔÓÁ - ÌÉËÏÓÏÓÊÉ

Óåëßäá 5

Ôï Ðïëéôéêü Ãñáöåßï ôïõ ÂïõëåõôÞ Ðéåñßáò ÈáíÜóç Ðáðáãåùñãßïõ áðü ôçí ÐÝìðôç 28 Éáíïõáñßïõ 2010 èá âñßóêåôáé óôçí íÝá äéåýèõíóç Ã. Ïëõìðßïõ 10 – 1ïò üñïöïò ¿ñåò ëåéôïõñãßáò: ÄåõôÝñá –ÐáñáóêåõÞ: 09.00 ìÝ÷ñé 14.30 êáé 18.00 – 20.30 ÓÜââáôï: 09.00 ìÝ÷ñé 14.30 Ôçëåöùíéêü êÝíôñï: 23510 46680 FAX: 2351046687

Ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò ÄÅÕÁÊ óõíåäñßáóå ÷èåò ôï ìåóçìÝñé ìå ìéá óåéñÜ èåìÜôùí óôçí çìåñÞóéá äéÜôáîç. Éäéáßôåñç áíáöïñÜ Ýãéíå óôï ôå÷íéêü ðñüãñáììá åêôÝëåóçò Ýñãùí ôïõ 2010 Óåëßäá 12

Äçìïóéåýåé êÜèå Ôñßôç, ÐÝìðôç êáé ÐáñáóêåõÞ, ðñïôåéíüìåíá èÝìáôá êáé ÷ñÞóéìåò åðéóçìÜíóåéò ãéá ôéò ðáíåëëáäéêÝò åîåôÜóåéò ôïõ 2010

Óåëßäá 3


ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

2

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Óôéãìéüôõðá áðü ôçí êïðÞ ôçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ Ëéâáäéùôþí Êáôåñßíçò

Ç öåôéíÞ êïðÞ ôçò êñåáôüðéôáò ôïõ Óõëëüãïõ Ëéâáäéùôþí åß÷å ôïí ðáñáäïóéáêü ôçò ÷áñáêôÞñá êáé ðñï÷þñçóå óå Ýíá ôñéêïýâåñôï ãëÝíôé ìÝ÷ñé ôéò ìåôáìåóïíýêôéåò þñåò. Íïóôéìüôáôç ôç âñÞêáí ïé ðïëéôéêïß ðáñÜãïíôåò ôïõ Íïìïý ìáò, ï âïõëåõôÞò Ðáðáãåùñãßïõ ÈáíÜóç, ï ÍïìÜñ÷çò Ãéþñãïò Ðáðáóôåñãßïõ – éäéáßôåñá ï ÍïìÜñ÷çò ùò ÂëÜ÷ïò ìå æùçñÝò ôéò áíáìíÞóåéò ôùí ðáéäéêþí ôïõ ÷ñüíùí, ï åêðñüóùðïò ôïõ êïíôï÷ùñéáíïý ìáò âïõëåõôÞ Êþóôá ÊïõêïäÞìïõ, ïé ößëïé ôïõ Óõëëüãïõ, üðùò ï Ãéþñãïò Ãêïôæáìáíßäçò ï ðïëéôéêüò ìç÷áíéêüò Ê. ÊáñáäÞìáò, ï ìáèçìáôéêüò Ðáíáãéþôçò Ðáðáäüðïõëïò ìå ôç óýæõãü ôïõ, ç Äéåõèýíôñéá ôïõ Ïëõìðßïõ ÂÞìáôïò ÌÜñù ÊïñïìÞëç, ïé ðñþçí ðñüåäñïé ï Ã. ÑÜðôçò, Íßêïò Êéôóïýëçò, Êáßôç Êïõêïõâßôïõ, êáé ðëÞèïò êüóìïõ ðïõ äçìéïýñãçóáí ôï áäéá÷þñçôï. Äåí áñêåß áóöáëþò ç áßèïõóá ôùí 150 ô.ì. ãéá ôÝôïéåò åêäçëþóåéò. Ïé «åðß äéáôáñÜîåé» óôá ÷Üç ôïõò. Åßíáé ðñÜãìáôé ìýóôåò ôçò äçìïôéêÞò êáé ëáúêÞò ìïõóéêÞò. ÌðñÜâï ôïõò èá ãñÜøïõìå ìáæß êáé ôï CD ðïõ óõíïäåýåé ôï âéâëßï «Ç ÓéäçñÜ ÄéáèÞêç ôùí ÂëÜ÷ùí» ùò áðÜíôçóç óôïí ðñýôáíç Ìðáìðéíéþôç, ðïõ ÷áñáêôçñßæåé ôïõò ÂëÜ÷ïõò Üîåóôïõò, ÷ùñéêïýò, áãñïßêïõò, ï ÐñùôåõïõóéÜíïò … ðïëëï߅ óïâáñïöáíåßò Ëéâáäéþôçò. Ãéáôñïß, äéêçãüñïé, êëð. ÔáëÝíôï ùò óôé÷ïõñãüò êáé óõíèÝôçò êáé ôñáãïõäßóôñéá (ìå ìðáìðÜ ìïõóéêü âéïëéóôÞ) ê. Êéôóïýëç – ÃáæÝôç. ÔÝôïéá íá ãßíïíôáé , Ýëåãáí üëïé. Ôþñá ï Óýëëïãïò ðñïåôïéìÜæåé ôï ÷ïñü ôïõ áõôÞ ôçí åâäïìÜäá ìå åîáóöáëéóìÝíç üðùò ðÜíôá ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 I LOVE KARDITSA ÐÑÏÂÏËÅÓ: 6 & 8.20 & 10.30

ÓÇÌÅÑÁ ÓÅÑËÏÊ ×ÏËÌÓ

ÐÑÏÂÏËÅÓ: 8 & 10.30

TV ðñüãñáììá

Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

08.30: ×Üíôé ÌÜíé, ï ìáóôïñÜêïò 09.00: Ïé ößëïé ìïõ Ôñßãçò êáé Ãïõßíé 09.30: Ïé ìéêñïß ÁúíóôÜéí 10.00: ÅëÝíç Óêïýñá ç ðñþôç åëëçíßäá âïõëåõôÞò 11.00: Ðáíåõñùðáúêü ðñùôÜèëçìá êáëëéôå÷íéêïõ ðáôéíÜæ 12.00: Å÷ïõìå êáé ëÝìå 14.00: ÅéäÞóåéò 14.30: ÏõñÜíéï Ôüîï 15.00: Ôï äéÜëåéììá 18.45: ÐÁÏ- ÐáíåëëÞíéïò 21.00: Ðáíåõñùðáúêï ðñùôÜèëçìá êáëëéôå÷íéêïý ðáôéíÜæ 22.00: ÍïéêïêõñÝò óå áðüãíùóç 23.00: ÅéäÞóåéò 24.00: Ïé Üíôñåò ìå ôá ìáýñá 01.30: Åãêëçìá êáé Ýñåõíá

06.00: Ðáíüñáìá 07.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁõôéÜ 10.00: Ðåßôå ôï óôï Alter 11.00: Åäþ êáé ôþñá 12.00: Ðïëý ìðëá ìðëá 15.00: Ìåóçìåñéáíü express 15.30: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.30: Showbiz news 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí. 21.00: ÆáìÜí öïõ 00.30: Show news 02.15: Auto Alter 02.45: ÎÝíç ôáéíßá. «Áðüäñáóç êáôÜ äéáôáãÞí»

27 Éáíïõáñßïõ 2010

Ç êïðÞ ôçò ðßôáò ôïõ Óùìáôåßïõ ôùí Óõíôáîéïý÷ùí É.Ê.Á. Ðéåñßáò

Ìå ìåãÜëç óõììåôï÷Þ ðñáãìáôïðïéÞèçêå êáé öÝôïò ç êáèéåñùìÝíç êïðÞ ðßôáò ôïõ óùìáôåßïõ óõíôáîéïý÷ùí ÉÊÁ Ðéåñßáò. Ôçí ðßôá Ýêïøå ï ðñüåäñïò ôïõ Óùìáôåßïõ. Ôçí åêäÞëùóç ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ï ðñüåäñïò ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò äçìüóéáò åðéôñïðÞò ðáéäåßáò êáé ôùí ÊÁÐÇ êýñéïò ÁíáóôÜóéïò ÐáðáæÞóçò, ï ðñüåäñïò ôùí óõíôáîéïý÷ùí ôïõ ÔÅÂÅ êýñéïò ÊïõôÞò, ï Ã. ÃñáììáôÝáò êýñéïò Ôóáëüò ÁèáíÜóéïò êáé åêáôïíôÜäåò ößëïé êáé óõíÜäåëöïé ôùí óõíôáîéïý÷ùí. Ôçí Ýíáñîç ôçò åêäÞëùóçò Ýêáíå ï ðñüåäñïò ôïõ óùìáôåßïõ êýñéïò Áíáãíùóôüðïõëïò Âáóéëåéïò ðïõ åõ÷Þèçêå êáëÞ ÷ñïíéÜ êáé êáëÞ äéáóêÝäáóç, ôïí ëüãï Ýäùóå óôïí Ã. ÃñáììáôÝá ôïõ Óõëëüãïõ êáé ìÝëïõò ôïõ Ãåíéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Ïìïóðïíäßáò óõíôáîéïý÷ùí ÉÊÁ êáé ÅÔÌ ÅëëÜäïò ê. Ôóéþôóéï Èåüäùñï ðïõ êáëïóþñéóå ôïõò êáëåóìÝíïõò ôïõò ößëïõò ôïõ óùìáôåßïõ êáèþò êáé üëåò êáé üëïõò ôïõò óõíáäÝëöïõò ìåôáöÝñïíôáò ôéò åõ÷Ýò ôçò íÝáò äéïßêçóçò ôçò ïìïóðïíäßáò ãéá ôïí íÝï ÷ñüíï, ôï 2010 íá åßíáé ãéá üëïõò ÷ñüíïò õãåßáò, áãÜðçò, åéñÞíçò êáé åíüôçôáò. Êëåßíïíôáò ï Ã. ÃñáììáôÝáò åßðå ðùò ôá ðñïâëÞìáôá ìáò èá ôá óõæçôÞóïõìå óå ëßãåò åâäïìÜäåò óôçí ãåíéêÞ óõíÝëåõóç, ÷áñéôïëïãþíôáò åßðå ðùò üôé ôïõò ðåñéìÝíïõí üëïõò åêåé íá ôïõò ôá ðåé ôï óùìáôåßï êáé áõôïß íá ôïõò ôá øÜëïõíå. Åõ÷Þèçêå êáëÞ ÷ñïíéÜ êáé Ýäùóå ôï ëüãï óôçí áíôéðñüåäñï ç ïðïßá ìå ôç óåéñÜ ôçò åõ÷Þèçêå ÷ñüíéá ðïëëÜ, õãåßá, áãÜðç êáé íá ìåßíïõí åíùìÝíï. Áêïëïýèçóå ðëïýóéï ìïõóéêü ðñüãñáììá êáé ôá ìÝëç ðïõ ðáñáâñÝèçêáí äéáóêÝäáóáí, ÷üñåøáí êáé ôñáãïýäçóáí. Ï ðñüåäñïò Ï Ã. ÃñáììáôÝáò Áíáãíùóôüðïõëïò Â. Ôóéþôóéïò È.

Ï óýëëïãïò çëåêôñïíéêþí Í. Ðéåñßáò Ýêïøå ôçí ðñùôï÷ñïíéÜôéêç ðßôá ôïõ

Ç ÍÇÓÏÓ

ÐÑÏÂÏËÇ: 6.20

Ìå ôçí ðáñïõóßá üëùí ôùí ìåëþí ôïõ ôçí ÊõñéáêÞ 24/1/2010 ï Óýëëïãïò Çëåêôñïíéêþí Í. Ðéåñßáò Ýêïøå ôçí ðñùôï÷ñïíéÜôéêç ðßôá ôïõ. Ï ðñüåäñïò Ðáíáãéþôçò Ñáðôüðïõëïò åõ÷áñßóôçóå ôá ìÝëç ãéá ôçí ðáñïõóßá ôïõò êáé åõ÷Þèçêå êáëÞ ÷ñïíéÜ êáé åõôõ÷éóìÝíï ôï íÝï Ýôïò. Ç åêäÞëùóç Ýãéíå óôçí ÔáâÝñíá ôïõ Ìáýñïõ.

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å.

ÔåôÜñôç

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ: ×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò, Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç, Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò,

Ôï öëïõñß êÝñäéóå ï çëåêôñïíéêüò ×ñÞóôïò ÂáóéëÜêçò. Ç äéïßêçóç ðáñÝèåóå ãåýìá óôá 25 ìÝëç êáé ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò êáé ìïéñÜóôçêáí äþñá óôá ìéêñÜ ðáéäéÜ. Ç äéïßêçóç ôùí çëåêôñïíéêþí áðáñôßæåôáé áðü ôïõò: Ðáíáãéþôç Ñáðôüðïõëï, ðñüåäñï, ÅõóôÜèéï ÔáìÜìá, áíôéðñüåäñï, Óôáýñï ÊïíôæÝ, ãñáììáôÝá, Ãåþñãéï Ïéêïíüìïõ, ôáìßá, Áíôþíéï ÌïñèáíÜóç, ìÝëïò. ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: Ãñáöåßá:

Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

ÓÊÁÚ 06.00: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.45: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Ìáñßíá 12.30: ÅéäÞóåéò 13.45: Super Star 16.30: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17.30: Öþôçò- Ìáñßá Live 18.45: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá. “Õðïâñý÷éï Ê19” 23.00: ÎÝíç ôáéíßá. «ÄÝêá ðëçãÝò» 01.30: Blade: The series 02.15: Battlestar Galactica 01.15: Supernatural 02.00: ÎÝíç ôáéíßá. “Blood- suckers”

13.00: ÍôáíôÜ ðñþôùí âïçèåéþí 14.00: ¹ åãþ Þ ï óêýëïò 15.00: ÐáñÜ ôñß÷á 16.00: Top chef 17.00: America’s next top model 18.00: That’s entertainment 19.45: ÓÊÁÉ ÁèëçôéêÜ 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÓÊÁÉ 20.30: ÅëëçíïöÜíåéá 21.00: Animal Armageddon 22.00: Party animals 23.00: Óôá ß÷íç ôùí äåéíïóáýñùí 24.00: Ðüëåìïé óõììïñéþí

06.00: Ëßôóá.com 07.00: ÊáëçìÝñá Åëëáäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Ëüëá 14.45: Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.40: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.45: ÑÜäéï Áñâýëá 18.50: Ìå áãÜðç 19.00: Love bites 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: Doctor Ñïýëçò 22.00: Ëßôóá-com 23.00: Grey’s anatomy 24.00: Las Vegas 02.00: Öéëß æùÞò 03.30: Ôï ðáé÷íßäé ôçò óõãíþìçò 04.00: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobile fun 05.10: Êáñáìðüëá

06.00: Ðåñß áíÝìùí êáé õäÜôùí 07.00: Êïéíùíßá þñá Ìåãá 10.00: Ïìïñöïò êüóìïò ôï ðñùß 13.10: H æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: Íôüëôóå âßôá 15.45: ËáôñåìÝíïé ìïõ ãåßôïíåò 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.00: ðåíÞíôá – ðåíÞíôá 18.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç ïéêïãÝíåéá âëÜðôåé 22.00: Ç ðïëõêáôïéêßá 23.00: ÅëëçíéêÞ óåéñÜ 00.15: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.10: World series of poker 02.00: Traction 03.45: ÅëëçíéêÞ óåéñÜ 04.00: ÅëëçíéêÞ óåéñÜ

06.00: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 07.50: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 14.00: ×ôõðïêÜñäéá óôï ÌðÝâåñëé ×éëò. 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: Fatus olus 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Áãñüôçò ìüíïò øÜ÷íåé 22.00: Ãéá ëïãáñéáóìü óáò 23.00: ÅöéÜëôçò! Óôçí êïõæßíá 24.00: Sex and the city 01.00: 10ç åíôïëÞ 01.15: Êüêêéíïò êýêëïò 02.15: ¢ëëáîÝ ôï 03.15: ÔçëåáãïñÝò 03.30: Áí ì’ áãáðÜò

ÔçëÝöùíá:

23510 33633 - 23510 46790-99 FAX: 23510 20672

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

email: Ol-bhma@otenet.gr

07:00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 07:35 2Í ÅÐÉ ÔÕÐÏÕ (Å) 09:30 ÍÔÏÊÉÌÁÍÔÅÑ Ç ÁÃÑÉÁ ÆÙÇ ÔÙÍ ÆÙÙÍ 10:00 ÔÇËÅÐÙËÇÓÅÉÓ 12:30 ÐÅÑÉÇÃÇÓÅÉÓ ÓÔÁ ÌÅÑÏÉ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ 13:00 ÓÔÁ ÃÇÐÅÄÁ (Å) 14:30 ÍÔÏÊÉÌÁÍÔÅÑ 15:00 2N ÅÐÉ ÔÕÐÏÕ 17:00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 17:05 SCORER 18:00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 18:05 SCORER 19:00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 19:10 ÆÙÍÔÁÓ ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÁ 20:15 ÃËÙÓÓÁ ÅËËÇÍÉÊÇ 21:00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 22:30 ÊÏÍÔÁ ÓÔÏÕÓ ÁÃÑÏÔÅÓ 00:00 ÔÁ ÔÅËÅÕÔÁÉÁ ÍÅÁ 00:40 2N ÅÐÉ ÔÕÐÏÕ (E) 03:00 Ôï ìåôáìåóïíý÷ôéï äåëôßï óôéò 3.00 ôá îçìåñþìáôá äßíåé ôçí åõêáéñßá óå üóïõò îåíõ÷ôïýí íá ìÜèïõí ôé Ýãéíå ôï ôåëåõôáßï 24ùñï


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÉÅÑÉÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 27 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ìðïñïýìå íá óõíäõÜóïõìå äïõëåéÜ êáé ïéêïãÝíåéá;

Ôçò ÔæÝíçò ÃáëÜíç

Ðüóåò öïñÝò äåí Ý÷ïõìå äéåñùôçèåß ðùò èá Þôáí ç æùÞ ìáò ÷ùñßò ôç äïõëåéÜ; Ðüóåò öïñÝò äåí ïíåéñåõôÞêáìå ìéá Þóõ÷Þ æùÞ ìå ðïëý åëåýèåñï ÷ñüíï; Ðïéá ìáãéêÞ óõíôáãÞ èá âãÜëåé åðéôÝëïõò ôéò óýã÷ñïíåò ãõíáßêåò áðü ôéò áôÝñìï-

íåò åíï÷Ýò ôïõò; Ôï åñþôçìá ðùò «ìðïñþ íá óõíäõÜóù äïõëåéÜ êáé ïéêïãÝíåéá», áðáó÷ïëåß ðåñéóóüôåñï ôïéò ãõíáßêåò ðáñÜ ôïõò Üíäñåò ôïõò ïðïßïõò ç êïéíùíßá Ý÷åé ãáëïõ÷Þóåé íá áíáëáìâÜíïõí ôïí âáóéêü ïéêïíïìéêü ñüëï óôçí ïéêïãÝíåéá. Ãéá ôéò åñãáæüìåíåò ãõíáßêåò ç æùÞ åßíáé ðïëý óõ÷íÜ Ýíá óêÝôï ôñå÷áëçôü áðü ôç ìéá äïõëåéÜ óôçí Üëëç. MåôÜ ôéò áðáéôÞóåéò ôçò äïõëåéÜò, áêïëïõèïýí -÷ùñßò ðáýóç- ïé áðáéôÞóåéò ôùí ðáéäéþí, ôïõ óõæýãïõ, ôùí óõããåíþí, ôùí ãíùóôþí. Ó÷åäüí ðïôÝ äåí õðÜñ÷åé ÷ñüíïò í’ áöéåñùèïýí óå êÜôé ìå çñåìßá, ðÜíôá êÜðïéïò åßíáé ðáñáðïíåìÝíïò, ðÜíôá êïõâáëÜíå Ýíá öïñôßï åíï÷þí: «ãéáôß ðçãáßíù áñãÜ óôï ãñáöåßï;», «ãéáôß öùíÜæù óôá ðáéäéÜ üôáí ÷áóïìåñÜíå;», «ãéáôß Ý÷ïõìå íá âãïýìå âüëôá Ýíá ìÞíá;», «ãéáôß ç áäåëöÞ ìïõ Ý÷åé ðñïâëÞìáôá êáé äåí ðñïëáâáßíù íá ôçò ìéëÞóù;», «ãéáôß ðÜëé äåí ðÞãá ìéá âüëôá óôç ìçôÝñá ìïõ». Aí ÷ñåéáóôåß íá êõíçãÞóåé ëßãï ðåñéóóüôåñï ôç äïõëåéÜ, ìÝíïõí óôï óðßôé üëá ðßóù, áí ÷ñåéÜæåôáé ôï ðáéäß ëßãç ðáñáðÜíù öñïíôßäá, Ý÷åé í’ áíôéìåôùðßóåé ôç äõóáñÝóêåéá ôïõ áöåíôéêïý êáé ôùí óõíáäÝëöùí. Káé âÝâáéá, õðÜñ÷åé êÜðïéïò ãéá ôïí ïðïßï ìüíéìá äåí õðÜñ÷åé ÷ñüíïò, êáé áõôüò äåí åßíáé Üëëïò áðü ôçí ßäéá. Óôçí åðï÷Þ ìáò, äõóôõ÷þò, ôï ìåãÜëùìá ôùí ðáéäéþí äåí èåùñåßôáé óçìáíôéêÞ äïõëåéÜ áëëÜ óõãêáôáëÝãåôáé óôá áõôïíüçôá. Ç ãõíáßêá ðïõ åßíáé «ìüíï ìçôÝñá» èåùñåßôáé áðü ðïëëïýò ùò áñãüó÷ïëç. ¼ëï êáé ðåñéóóüôåñï óôéò ìÝñåò ìáò âÝâáéá áíáãíùñßæåôáé ç óðïõäáéüôçôÜ ôïõ ñüëïõ ôçò íïéêïêõñÜò êáé ìçôÝñáò ùò åñãáæüìåíçò êáé ìÜëéóôá åðé 24 ùñçò âÜóçò. Áîßæåé ó’ áõôü ôï óçìåßï íá áíáöåñèïýìå óå ìéá ìáêñï÷ñüíéá Ýñåõíá óå ïéêïãÝíåéåò ðïõ áðÝäåéîå, üôé ôá ðïóïóôÜ êáôÜèëéøçò óå ìçôÝñåò êáé íïéêïêõñÝò ìåéþíïíôáí üôáí áõôÝò Ýðéáíáí äïõëåéÜ, åíþ ç øõ÷éêÞ ôïõò êáôÜóôáóç ãéíüôáí ðéï óôáèåñÞ üóï áõîÜíïíôáí ïé þñåò ðïõ åñãÜæïíôáí åêôüò óðéôéïý - êÜôé ðïõ ðáñáôçñÞèçêå êáé óå ìçôÝñåò ðáéäéþí ðñïó÷ïëéêÞò çëéêßáò. Aíôßèåôá, áýîçóç ôùí ôÜóåùí êáôÜèëéøçò äÞëùíáí ïé ãõíáßêåò ðïõ åß÷áí ìåéþóåé ôéò þñåò åñãáóßáò ôïõò. Káé öõóéêÜ áõôü äåí ìÝíåé ÷ùñßò áíôßêôõðï êáé óôïõò ãýñù ôïõò: üóï ðéï éêáíïðïéçìÝíç åßíáé ìéá ãõíáßêá áðü ôç æùÞ ôçò óõíïëéêÜ, ôüóï êáëýôåñåò åßíáé êáé ïé ó÷Ýóåéò ôçò ìå ôá ðáéäéÜ, ôï óýíôñïöï êáé ôïõò ãýñù ôçò. ÁõôÜ ßóùò íá öáßíïíôáé ðáñÜîåíá Þ éäéáßôåñá üìùò áîßæåé íá ôï äïýìå ìå ôï âëÝììá ìéáò åðï÷Þò ðïõ ç åðáããåëìáôéêÞ êáôáîßùóç åßíáé ó÷åäüí ôáõôéóìÝíç ìå ôçí ôáõôüôçôá ôïõ áíèñþðïõ äçëáäÞ ôçí õðüóôáóÞ ôïõ. ¸ôóé ìéá ìçôÝñá ìðïñåß íá ðáßñíåé ëéãüôåñç åðéâñÜâåõóç áðü ìéá åñãáæüìåíç ãõíáßêá ç ïðïßá èá ðÜñåé åðéâåâáßùóç áðü ôïí åñãïäüôç, ôïí ðñïúóôÜìåíï, ôçí êïéíüôçôá. Áõôü Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá ç óêëçñÜ åñãáæüìåíç íïéêïêõñÜ íá íéþèåé áðïêëåéóìÝíç êáé áðïìïíùìÝíç. Ïé åñùôÞóåéò ðïõ èá ìðïñïýóáìå íá õðïâÜëëïõìå óôïí åáõôü ìáò ãéá íá äïýìå áðü Üëëç óêïðéÜ ôï áéþíéï äßëëçìá ìðïñåß íá åßíáé: « Ðïéåò åßíáé ïé ðñïôåñáéüôçôÝò ìïõ óôç æùÞ;» Þ «Ôé óçìáßíåé ãéá åìÝíá ç äïõëåéÜ ìïõ;» Þ «Ôé èåùñþ åðéôõ÷ßá óôç æùÞ êáé ôé ðñáãìáôéêÜ ÷ñåéÜæïìáé;». ¼ôáí áðáíôçèïýí ìÝóá ìáò ïé åñùôÞóåéò áõôÝò ôüôå ßóùò îåêáèáñßóïõìå ôéò ðñáãìáôéêÝò ìáò áíÜãêåò. ÓõíôáãÝò äåí õðÜñ÷ïõí, ôï ìüíï ðïõ ìðïñåß íá êñáôÞóåé êáíåßò áðü ôéò ðáñáðÜíù óêÝøåéò, åßíáé ç ðñïóùðéêÞ ðëçñüôçôá, üðùò êé áí åðéôõã÷Üíåôáé áõôÞ- ìå Þ ÷ùñßò åðáããåëìáôéêÞ áðáó÷üëçóç- ÁõôÞ åßíáé ðïõ ïéêïäïìåß õãéåßò ó÷Ýóåéò êáé ïéêïãåíåéáêÞ éóïññïðßá. H ê. ÔæÝíç ÃáëÜíç åßíáé áôïìéêÞ êáé ïéêïãåíåéáêÞ óýìâïõëïò

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ï Ìïñöùôéêüò Ëáïãñáöéêüò Óýëëïãïò Áéãéíßïõ «Ç ÄÇÌÇÔÑÁ» óáò êáëåß óôçí åêäÞëùóç «ÃñáììÜôùí êáé Ðáéäåßáò» ôï ÓÜââáôï 30 Éáíïõáñßïõ 2010 êáé þñá 6 ì.ì. óôçí áßèïõóá ôïõ Óõëëüãïõ. ÏìéëçôÞò: ê. Êùíóôáíôßíïò Íôïýñïò Öéëüëïãïò- Èåïëüãïò. Ä/íôÞò 1ïõ Ãåí. Ëõêåßïõ Óôáõñïýðïëçò ÈÝìá: «ÐïéÜò Ðáéäåßáò ðñïóôÜôåò, åßíáé ïé Ôñåéò ÉåñÜñ÷åò;» Ç ðáñïõóßá óáò èá ìáò ôéìÞóåé éäéáßôåñá. Óôçí åêäÞëùóç èá ôéìçèïýí ïé áñéóôïý÷ïé ìáèçôÝò êáé ìáèÞôñéåòìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, ôçò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò 2008-2009 ôïõ Ãõìíáóßïõ êáé ôùí Ëõêåßùí ìáò êáé ïé åðéôõ÷üíôåò óôá ÁÅÉ êáé ÁÔÅÉ. Ìå ôéìÞ ãéá ôï Ä.Ó. Ï ðñüåäñïò ÄçìÞôñéïò Áè. Æáöåßñçò

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ

Ôï ðñïóùðéêü ôïõ ÉÅÊ Êáôåñßíçò åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôïí ê. Ìåëåôëßäç Çëßá ãéá ôçí åõãåíéêÞ ðñáóöïñÜ ôçò Ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò. Åê ôçò äéåõèýíóåùò

ÐÁÍÇÃÕÑÉÓ

ÉÅÑÁÓ ÌÏÍÇÓ ÏÓÉÏÕ ÅÖÑÁÉÌ ÔÏÕ ÓÕÑÏÕ ÔÏÕ ÈÁÕÌÁÔÏÕÑÃÏÕ

ÊÏÍÔÁÑÉÙÔÉÓÓÁ – ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÐÝìðôç 28 Éáíïõáñéüõ 2010 ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ 27 Éáïõáñßïõ 2010 çìÝñá ÔåôÜñôç ¿ñá 5.00 ìì.. ÌÝãáò Ðáíçãõñéêüò Åóðåñéíï´ò 28 Éáíïõáñßïõ 2010 çìÝñá ÐÝìðôç ¿ñá 6.00 ð.ì.- 11.00 ð.ì.: ÐáíçãõñéêÞ Áñ÷éåñáôéêÞ È. Ëåéôïõñãßá ÷ïñïóôáôïýíôïò ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ ìáò êê ÁÃÁÈÏÍÉÊÏÕ. ¿ñá 5.00 ì.. Åóðåñéíüò êáé Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí åéò ôïí ¼óéïí Åöñáßì ôïí Óýñïí. ÉÅÑÁ ÌÏÍÇ ÏÓÉÏÕ ÅÖÑÁÉÌ ÔÏÕ ÓÕÑÏÕ ÊÏÍÔÁÑÉÙÔÉÓÓÁ

...

×ùñßò éäéáßôåñá ðñïâëÞìáôá áðü ôéò ÷éïíïðôþóåéò ïé äñüìïé óôçí Ðéåñßá

Ðïý åßíáé ïé ðáëéÝò êáëÝò åðï÷Ýò! Èá áíáöùíåß Üðáóá ç ìáèçôéêÞ êïéíüôçôá ôçò åðéêñÜôåéáò! Ìå ôéò êïðÜíåò ôçò, ôéò êáèõóôåñÞóåéò ôçò, ôéò Üäïëåò õðïãñáöÝò ãïíÝùí êáé êçäåìüíùí ðïõ êáôÝëçãáí íá åßíáé ...áíô’ áõôïý! ÐåñáóìÝíá ìåãáëåßá äéçãþíôáò ôá íá êëáßò. Äéüôé ðïý ðÜìå; ÔÝñìá üëá áõôÜ. Èá ðåñÜóåé áíåðéóôñåðôß ç åðï÷Þ ôïõ ÷áñôéïý êáé ôïõ ìïëõâéïý. Ìçí óõæçôÞóïõìå ãéá ôçí ðëÜêá êáé ôï êïíôýëé! ÁõôÜ Þäç åßíáé îåðåñáóìÝíá êáé êáìÝíá óôï ðõñ ôï åîþôåñï! ÅðÝñ÷åôáé ôï ôÝëïò ôùí áðïõóéþí êáé ôùí êáèõóôåñçìÝíùí áößîåùí. Äéüôé ôï ó÷ïëåßï äåí åßíáé ...áíïßîáìå êáé óáò ðåñéìÝíïõìå. ¸÷åé ïñéóìÝíïõò êáíüíåò êáé õðï÷ñåþóåéò. Äåí ìðïñåßò íá ðáò ü,ôé þñá óïõ êáðíßóåé. ×þñéá ðïõ ïé êáêüìïéñïé ãïíåßò ôåëïýí õðü ôï êáèåóôþò ôçò ðáíôåëïýò Üãíïéáò ãéá ôéò ðñùéíÝò êïðÜíåò ìÝ÷ñé ôçò êáèõóôåñçìÝíçò åíçìÝñùóÞò ôïõò. ÁõôÜ ðïõ îÝñáôå ôåëåéþóáíå. Ç ôå÷íïëïãßá õðÝñ ôùí ãïíÝùí êáé êçäåìüíùí. Ç ôå÷íïëïãßá åßíáé ìðñïóôÜ êáé äçìéïõñãåß óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá óôïõò ìáèçôÝò êáé ôéò ìáèÞôñéåò ðïõ åðéäßäïíôáé óõóôçìáôéêÜ óå áõôü ôï Üèëçìá ôçò ðñùéíÞò Þ ôçò ìåôáìåóçìâñéíÞò êïðÜíáò. Ôá ãëÝíôéá ôÝëïò! Ç çëåêôñïíéêÞ åðï÷Þ ÷ôõðÜ ôçí ðüñôá ìáò! Çäç óå 500 ó÷ïëåßá åöáñìüæåôáé ôï ðñùôïðïñéáêü ìÝôñï åëÝã÷ïõ áäéêáéïëüãçôùí áðïõóéþí. Ôá áðïõóéïëüãéá îå÷Üóôå ôá! Ïé áðïõóßåò èá êáôáãñÜöïíôáé óå Ýíáí çëåêôñïíéêü õðïëïãéóôÞ áðü ôïí ïðïßïí èá öåýãïõí êáôåõèåßáí óôá êéíçôÜ ôùí ãïíÝùí ìå ìïñöÞ ìçíõìÜôùí. Åôóé, ìÝóá óå ëßãá ëåðôÜ ïé ãïíåßò êÜèå ìáèçôÞ èá ãíùñßæïõí áõôïìÜôùò áí ôï ðáéäß ôïõò âñßóêåôáé óôï ó÷ïëåßï. Ìéá Üëëç êáéíïôïìßá ðïõ áðáó÷ïëåß ðëÝïí ôïõò êáèõóôåñçìÝíïõò õðíáñÜäåò åßíáé ç ìáãíçôéêÞ êÜñôá ðïõ ìüíï ìå áõôÞ ìðïñïýí ïé ìáèçôÝò íá åéóÝëèïõí óôï ó÷ïëåßï. ÊáôáãñÜöåôáé ðëÝïí ç þñá åéóüäïõ êáé óå ëßãåò ìÝñåò ïé ãïíåßò åíçìåñþíïíôáé ãéá ôéò êáèõóôåñçìÝíåò áößîåéò ôïõò óôï ó÷ïëåßï. ÔÝôïéá ôñïìáêôéêÜ ðñÜãìáôá óõìâáßíïõí óôá ó÷ïëåßá ãéá íá óõììáæÝøïõí ëßãï ôçí êáôÜóôáóç. ÔåëéêÜ ç êáëýôåñç óõíáíáóôñïöÞ ôïõ ìáèçôÞ èá ãßíåé ï ÷åéñüôåñüò ôïõ åöéÜëôçò. ÊÜèå ðÝñóé êáé êáëýôåñá! ÁëëÜ ìçí áíçóõ÷åßôå! Ç åöáñìïãÞ ôïõ ìÝôñïõ, ðñïò ôï ðáñüí ôïõëÜ÷éóôïí, åßíáé áðïêëåéóôéêüôçôá ôùí Éôáëéêþí ó÷ïëåßùí. ÌÝ÷ñé íá ìåôáðçäÞóåé êáé óôçí ÷þñá ìáò, - äéüôé ðïõ èá ðÜåé, êÜôé èá ãßíåé êáé åäþ - èá Ý÷ïõìå áêüìá êïðÜíåò! ÌÝ÷ñé ôüôå... áðïëáýóôå ÷ïõæïõñëßäéêá ðñùéíÜ!

ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ ÔÇÓ ÍÏÌÁÑ×ÉÁÓ ÊÁÈÁÑÉÆÁÍ ÁÐÏ ×ÈÅÓ ÔÏ ÐÑÙÉ ÔÁ ×ÉÏÍÉÁ Äåí óçìåéþèçêáí éäéáßôåñá ðñïâëÞìáôá áðü ôçí ðáãùíéÜ ÷èåò óôçí Ðéåñßá ëüãù ôùí ÷éïíïðôþóåùí. Ôá üðïéá ðñïâëÞìáôá ðáñïõóéÜóôçêáí áöïñïýóáí êõñßùò ôçí Âüñåéá Ðéåñßá, åíþ áðü íùñßò ôï ðñùß ôá åê÷éïíéóôéêÜ ìç÷áíÞìáôá ôçò Íïìáñ÷ßáò Üíïéîáí ôïõò äñüìïõò ðïõ åß÷áí ðñüâëçìá. ¼ðùò ôüíéóå ï ÍïìÜñ÷çò Ðéåñßáò Ãéþñãïò Ðáðáóôåñãßïõ óýìöùíá ìå ôéò ðñïâëÝøåéò ôçò ÅèíéêÞò ÌåôåùñïëïãéêÞò Õðçñåóßáò ðåñéìÝíïõìå ðôþóç ôçò èåñìïêñáóßáò ìÝ÷ñé êáé -8 âáèìïýò Êåëóßïõ êáé ôá ìç÷áíÞìáôá åßíáé óå åôïéìüôçôá ãéá êÜèå åíäå÷üìåíï. Ï ÍÏÌÁÑ×ÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ¼ðùò ôüíéóå ï ê.Ðáðáóôåñãßïõ õðÜñ÷åé óõíåñãáóßá ìå ôïõò äÞìïõò óå üôé áöïñÜ ôïí êáèáñéóìü ôùí äñüìùí ìå ôá ìç÷áíÞìáôá ôüóï ôçò Íïìáñ÷ßáò üóï êáé ôùí ÄÞìùí, åíþ äåí óçìåéþèçêáí éäéáßôåñá ðñïâëÞìáôá.

«Ôï ðñùß åß÷áìå ðñüâëçìá ëüãù ôïõ ðáãåôïý êáé ôçò ÷éïíüðôùóçò áðü ôï Ëüöï ðñïò ôç ÑÜ÷ç, áðü ôá ÑõÜêéá ðñïò ÊáóôáíéÜ êáé áðü ôçí ÊáóôáíéÜ óôïí Êïëéíäñü, áðü ôïí Êïëéíäñü óôéò ðñþôåò óôñïöÝò ðñïò ôï Áéãßíéï êáé áðü ôï Åëáôï÷þñé ðñïò ôï ÷éïíïäñïìéêü. Ôá åê÷éïíéóôéêÜ ôçò íïìáñ÷ßáò

...

êáèÜñéóáí üëïõò ôïõò äñüìïõò êáé ãýñù óôéò 8 ôï ðñùß ïé äñüìïé Þôáí áíïéêôïß». Ìç÷áíÞìáôá ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáèÜñéóáí åðßóçò ôï äñüìï ðñïò Ðáëéü ÐáíôåëåÞìïíá êáèþò êáé óçìåßá ôïõ äñüìïõ ðñïò Êáëéðåýêç».

ÁíáâáèìéóìÝíç ç ëåéôïõñãßá ôïõ Äçìïôéêïý Êõíïêïìåßïõ Êáôåñßíçò

ÁÕÑÉÏ ÓÕÁÍÍÔÇÓÇ ÄÑÏÕÔÓÁ- ÌÉËÏÓÏÓÊÉ

ÏõóéáóôéêÝò ðñùôïâïõëßåò íá áìâëýíåé ôï ðñüâëçìá ôùí áðñïóôÜôåõôùí æþùí ìå ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ äçìïôéêïý êõíïêïìåßïõ, ôï ïðïßï ðëçñåß ôéò áðáéôïýìåíåò ðñïäéáãñáöÝò êáôáâÜëëåé ï ÄÞìïò Êáôåñßíçò. ÏñéóìÝíåò áðü ôéò ðñþôåò åíÝñãåéåò ôçò äçìïôéêÞò áñ÷Þò Þôáí ç åíßó÷õóç ìå åéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü êáé êáôÜëëçëï åîïðëéóìü ôïõ êõíïêïìåßïõ, ç - óå óõíåííüçóç ìå ôá æùïöéëéêÜ óùìáôåßá - âåëôßùóç ôùí åãêáôáóôÜóåùí ìÝóù üëùí ôùí áíáãêáßùí ðáñåìâÜóåùí óôï êõíïêïìåßï ãéá ôçí êáëýôåñç öéëïîåíßá ôùí áäÝóðïôùí æþùí (áëëáãÝò óôá êëïõâéÜ ê.ë.ð.). Oé ðñùôïâïõëßåò áõôÝò óõíÝâáëáí áðïöáóéóôéêÜ óôçí êáëýôåñç äõíáôÞ öñïíôßäá ôùí áäÝóðïôùí æþùí. ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁ ÌÅ ÔÁ ÖÉËÏÆÙÉÊÁ ÓÙÌÁÔÅÉÁ ÅðéðëÝïí, õðÜñ÷åé ïõóéáóôéêÞ óõíåñãáóßá ìå ôá öéëïæùéêÜ óùìáôåßá ôçò ðüëçò, êáèþò êáé ìå êôçíéÜôñïõò, ïé ïðïßïé óå êáèçìåñéíÞ âÜóç, åßíáé õðåýèõíïé ãéá ôçí ðåñßèáëøç êáé ðáñï÷Þ êôçíéáôñéêÞò âïÞèåéáò óôá óêõëéÜ åíôüò ôïõ êõíïêïìåßïõ áëëÜ, êáé üôáí ðñïêýðôåé åéäïðïßçóç óå êÜèå Ýêôáêôï ðåñéóôáôéêü (äçëçôçñßáóç-ôñï÷áßï áôý÷çìá ê.ëð. åéäéêüôåñá Ý÷ïõí êáôáãñáöåß 150 ðåñéóôáôéêÜ) óôá åëåýèåñá-áäÝóðïôá. ¼ëá ôá áäÝóðïôá åíôüò ôïõ êõíïêïìåßïõ åßíáé åìâïëéáóìÝíá, áðïðáñáóéôéóìÝíá áðü Ýóù êáé åîùðáñÜóéôá, åßíáé óôåéñùìÝíá(145) êáé óå êáëÞ èñåðôéêÞ êáôÜóôáóç (ç óßôéóç ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå îçñÞ ôñïöÞ-êñïêÝôá êáëÞò ðïéüôçôáò), åíþ óôï äçìïôéêü êõíïêïìåßï äåí ãßíåôáé åõèáíáóßá: «Ùò ðñïóðÜèåéá Ýíäåéîçò ðïëéôéóìïý êáé óåâáóìïý áðÝíáíôé óôá æþá, ï ÄÞìïò Êáôåñßíçò äßíåé Ýìöáóç óôçí

Üñôéá ëåéôïõñãßá ôïõ Äçìïôéêïý Êõíïêïìåßïõ» ôïíßæåé óå äÞëùóÞ ôïõ ï AíáðëçñùôÞò ÄçìÜñ÷ïõ Êáôåñßíçò ÆÞíùí ÓáôñáæÝìçò(õðåýèõíïò ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ Äçìïôéêïý Êõíïêïìåßïõ), ï ïðïßïò åðéóçìáßíåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ: «ðñïóêáëþ üëïõò, åßôå åßíáé áðëïß öéëüæùïé åßôå öïñåßò, íá ìáò åðéóêåöèïýí êáé íá äïýìå ôçí üëç áõôÞ ðñïóðÜèåéá, ðïõ óå ìåãÜëï âáèìü Ý÷åé áðïäþóåé êáñðïýò, èÝëïíôáò Ýôóé íá óôåßëïõìå áðü åäþ, áðü ôçí Êáôåñßíç, óå üëç ôçí ÅëëÜäá ôï ìÞíõìá üôé êõíïêïìåßá óáí ôï óõãêåêñéìÝíï ðñÝðåé íá áðïôåëïýí ðáñáäåßãìáôá ðñïò ìßìçóç». ¼ðùò óçìåéþíåé ï ê. ÓáôñáæÝìçò «ãéá íá ëõèåß Ýóôù åí ìÝñåé ôï ðñüâëçìá ôùí áäÝóðïôùí-åëåýèåñùí óêõëéþí óôçí Ðéåñßá, ç ìüíç ëýóç åßíáé ç äçìéïõñãßá êõíïêïìåßùí, ìå ôçí ðñïûðüèåóç âÝâáéá ôçò óõíåñãáóßáò äÞìùí-öéëïæùéêþí óùìáôåßùí. Ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç êéíåßôáé ç óõíåñãáóßá ôçò ÏëõìðéáêÞò ÁíáðôõîéáêÞò êáé ôùí öéëïæùéêþí óùìáôåßùí, ùóôüóï ç ðñïóðÜèåéá áðáéôåß êáé ôçí óõíáßíåóç ôùí ðïëéôþí êáèþò äåí ìðïñåß åí ìßá íõêôß íá öýãïõí áõôÜ ôá áäÝóðïôá ðïõ æïõí óôïõò äñüìïõò êáé íá ðÜíå êÜðïõ áëëïý. ÕðÜñ÷ïõí íüìïé ðïõ ðñïâëÝðïõí ôéò äéáäéêáóßåò ðïõ èá ðÜíå, ðùò èá æÞóïõí êáé ôé èá ãßíåé ìåôÜ». ÕÉÏÈÅÓÉÁ ÁÄÅÓÐÏÔÙÍ ÐáñÜëëçëá, âáóéêüò óôü÷ïò åßíáé ç õéïèåóßá óêýëùí ôïõ Äçìïôéêïý Êõíïêïìåßïõ áðü öéëüæùïõò ðïëßôåò ôçò ðåñéï÷Þò, êáèþò êáé ç áíÜðôõîç öéëïæùéêÞò ðáéäåßáò óôïõò êáôïßêïõò ôïõ ÄÞìïõ, þóôå íá åêëåßøïõí ôá öáéíüìåíá ôçò åãêáôÜëåéøçò ôùí óêýëùí áðü ôïõò éäéïêôÞôåò ôïõò êáé ôçò äçëçôçñßáóçò áäåóðüôùí ìå

ôç ìÝèïäï ôçò öüëáò, öáéíüìåíá ðïõ äåí ôéìïýí ôç ðüëç êáé ôçí éóôïñßá ôçò êáé êáôáäéêÜæïíôáé áðåñßöñáóôá áðü ôçí ðëåéïøçößá ôùí ðïëéôþí êáé áðü ôç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ. Óôï ðëáßóéï áõôü, ðñï÷þñçóå ç õéïèåóßá óå óõíåñãáóßá ìå ôï Öéëïæùéêü óùìáôåßï “ÅËÐÉÄÁ ÊÁÉ ÓÔÏÑÃǔ 60 êáé ðëÝïí áäÝóðïôùí ôüóï áðü öéëüæùïõò óôçí Ðéåñßá, üóï êáé óôçí õðüëïéðç åðéêñÜôåéá(áêüìç êáé óôï åîùôåñéêü). Áò åðéóçìáíèåß, üôé óå óõíåñãáóßá ìå ôï Öéëïæùéêü óùìáôåßï “ÅËÐÉÄÁ ÊÁÉ ÓÔÏÑÃǔ, ï Ðïëéôéóôéêüò Ïñãáíéóìüò ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò äéïñãÜíùóå åêäÞëùóç åíçìÝñùóçò êáé åõáéóèçôïðïßçóçò ôïõ êïéíïý ãéá ôá áäÝóðïôá æþá, ãéá ôï ñüëï ôïõ Äçìïôéêïý êõíïêïìåßïõ ê.ï.ê. , åíþ ÷ñçìáôïäüôçóå êáé ôçí Ýêäïóç ó÷åôéêïý åíçìåñùôéêïý åíôýðïõ. ÅÐÅÍÄÕÓÇ ÔÏ ÍÅÏ ÊÕÍÏÊÏÌÅÉÏ Ôï Äçìïôéêü Êõíïêïìåßï öéëïîåíåß êáé óõíôçñåß, óÞìåñá, ðåñßðïõ 110 áäÝóðïôá óêõëéÜ. ÄéáèÝôåé åãêáôáóôÜóåéò ïé ïðïßåò åîáóöáëßæïõí éêáíïðïéçôéêÝò óõíèÞêåò äéáâßùóçò êáé õãéåéíÞò, åíþ áíáìÝíåôáé óýíôïìá êáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ íÝïõ Äçìïôéêïý Êõíïêïìåßïõ. Ôï Ýñãï áõôü áðïôåëåß åðÝíäõóç ãéá ôçí äçìïôéêÞ áñ÷Þ êáé ôáõôü÷ñïíá ãåìßæåé ìå ðïëëÝò ðñïóäïêßåò ôïõò æùüöéëïõò ôçò ðåñéï÷Þò, ïé ïðïßïé åðéèõìïýí ãéá ôá áäÝóðïôá óêõëéÜ áêüìá êáëýôåñåò óõíèÞêåò äéáâßùóçò. Ôï íÝï êõíïêïìåßï èá äéáèÝôåé üëåò ôéò ðñïäéáãñáöÝò ðïõ áðáéôïýíôáé óå ÷þñïõò äéáìïíÞò, ðåñßèáëøçò êáé óßôéóçò ôùí æþùí, áðïèçêåõôéêïýò, âïçèçôéêïýò êáé ÷þñïõò ãñáöåßùí êáé èá áðïôåëÝóåé ðñüôõðç åãêáôÜóôáóç öéëïîåíßáò ôùí áäÝóðïôùí æþùí.

ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ Ó. ÓÔÁÈÌÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ï ÅôÞóéïò ÷ïñüò ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Ó. Óôáèìïý

Ï Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Óéäçñïäñïìéêïý Óôáèìïý Êáôåñßíçò ïñãáíþíåé ôïí åôÞóéï ÷ïñü ôïõ ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ÓÜââáôï 30 Éáíïõáñßïõ 2010 óôï ïéêïãåíåéáêü êÝíôñï «ÄÉÏÃÅÍÇÓ». Ôï Ä.Ó. êáëåß ôïõò ößëïõò êáé ôá ìÝëç íá ôéìÞóïõí ôçí åêäÞëùóç, íá áðïëáýóïõí ôá

÷ïñåõôéêÜ óõãêñïôÞìáôá ôïõ óõëëüãïõ êáé íá äéáóêåäÜóïõí ìå ôïõò ðüíôéïõò êáëëéôÝ÷íåò: Ãéþñãï Óôåöáíßäç Ëýñá – ôñáãïýäé Êþóôá Ðáíáãéùôßäç Ëýñá - ôñáãïýäé Çëßá Ñáêüðïõëï áñìüíéï Óßìï Óõìåùíßäç Íôáïýëç Ãéá ôï ÄÓ

ÌÝôñá âåëôßùóçò ôùí ó÷Ýóåùí ìå ôçí ÅëëÜäá èá ðñïôåßíïõí ôá Óêüðéá

Ïé ðýëåò ôïõ êõíïêïìåßïõ åßíáé óÞìåñá áíïéêôÝò ãéá ôï êïéíü, åíþ óôç äéÜèåóç ôùí åíäéáöåñïìÝíùí ãéá ôõ÷üí ðåñéóôáôéêÜ ðïõ èá ðñïêýøïõí åßíáé ôá áêüëïõèá ôçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò: - 2351076666 (Äçìïôéêü Êõíïêïìåßï ) - 6944900466( Áóçìßíá Ëéìðáíïâíïý-êôçíßáôñïò) - 69728615116(ÌÜñêïò ÄåöåñÝñáò – êôçíßáôñïò) - 6972501940 (Ëåùíßäáò ÔæÝãêáò – êôçíßáôñïò) - 6944370642 (Ìáñßá ×Üñëáí – Ðñüåäñïò Óõëëüãïõ «ÅËÐÉÄÁ ÊÁÉ ÓÔÏÑÃÇ» - 6973554552 (ÆÞíùí ÓáôñáæÝìçò – ÁíáðëçñùôÞò ÄçìÜñ÷ïõ Êáôåñßíçò êáé õðåýèõíïò ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êõíïêïìåßïõ).

Ê Üíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “ÏÏ ëýìðéï ÂÞìᔠê áé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Ï Á. ÌÉËÏÓÏÓÊÉ Ï Áíôüíéï Ìéëüóïóêé äÞëùóå ÷èåò üôé èá ðñïôåßíåé ç ÅëëÜäá êáé ç ÐÃÄÌ íá áíïßîïõí ðñåóâåßåò ç ìßá óôï Ýäáöïò ôçò Üëëçò, êáèþò êáé Ýíá íÝï óõíïñéáêü ðÝñáóìá ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôùí ôáîéäéùôþí. ÁíÝöåñå, åðßóçò, üôé èá ðñïôåßíåé íá õðïãñáöåß óõíèÞêç ðïõ íá áðïôñÝðåé ôç äéðëÞ öïñïëüãçóç. Ïé äçëþóåéò Ìéëüóïóêé Ýñ÷ïíôáé åí üøåé ôçò êáô' éäßáí óõíÜíôçóçò ðïõ èá Ý÷åé ôçí ÐÝìðôç ìå ôïí áíáðëçñùôÞ õðïõñãü Åîùôåñéêþí ÄçìÞôñç Äñïýôóá, óôï ðåñéèþñéï ôùí åñãáóéþí ôçò äéåèíïýò ÄéÜóêåøçò ãéá ôï ÁöãáíéóôÜí óôï Ëïíäßíï.

1o

2o Äùñï

3o Äùñï

Äùñï

4o

Ï ÊáñêáíéÜò ÅõÜããåëïò ôïõ ÓôåöÜíïõ êáé ôçò ÅëÝíçò ôï ãÝíïò Öéëßððïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ÁìõãäáëÞ Êáñäßôóáò êáé êáôïéêåß óôá Ôñßêáëá êáé ç Ðáñèåíßäïõ Åëåíç ôïõ ÉóáÜê êáé ôçò ÁèçíÜò ôï ãÝíïò ÐáðÜæïãëïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Êáôåñßíç êáé êáôïéêåß óôá Ôñßêáëá ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå èñçóêåõôéêü ãÜìïò ôéò 25-4-2010 óôï ÐáñåêêëÞóé ôçò ÊïéìÞóåùò ôçò Èåïôüêïõ óôçí Êïíôáñéþôéóóá Ðéåñßáò.

1000 Åõñþ

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

ÄùñïåðéôáãÞ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

500 Åõñþ

ÄùñïåðéôáãÞ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

400 Åõñþ

Æáëüããïõ 24 - 26 Ôçë: 23510 76 125 www.garatzias.gr - e-mail:garatzia@hol.gr

Äùñï

Ï ×ñéóôïöïñßäçò Èåüäùñïò ôïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé ôçò Åõëáìðßáò ôï ãÝíïò Âáñèïëïìïý ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç Íáôáëßá ÊïñÝëêïõ ôïõ ÐÝôñïõ êáé ôçò ÔáôéÜíáò ôï ãÝíïò Ðñéóôïýðá ðïõ ãåííÞèçêå óôçí Ïõêñáíßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå èñçóêåõôéêü ãÜìï óôçí Êáôåñßíç.

3


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

4

Åëåýèåñï ÂÞìá

“ÊÁËËÉÊÑÁÔÇӔ: Ðñþôç áíÜãêç Þ Üêáéñç ìåôáññýèìéóç; ÔáðåéíÜ èÝëù íá áíáöåñèþ óå Ýíá èÝìá ðïõ âñßóêåôáé ó÷åäüí ðñï ôùí Åëëçíéêþí ðõëþí. Ç õðüèåóç åöáñìïãÞò ôïõ Ó÷åäßïõ ¨ÊÁËËÉÊÑÁÔÇÓ¨ ðïõ ìáò Ýñ÷åôáé óáí åéóáãüìåíï ¨ìïíôÝëï¨ Þ óáí ¨öñïýôï¨ Üãíùóôçò êáëëéÝñãåéáò êáé Üãíùóôçò êáôáíÜëùóçò, äåí ìðïñþ íá öáíôáóèþ êáé íá êáôáëÜâù êáôÜ ðüóï èá åßíáé ÷ñçóôéêü êáé ÷ñÞóéìï ãéá ôçí ÷þñá ìáò. Ïé êáéíïôïìßåò åßíáé ðÜíôá ðñùôïðïñßá, åßíáé åðáíÜóôáóç, åßíáé ðçãÞ åëðßäáò ãéá âåëôßùóç êáé ðñüïäï. ÊÜèå öïñÜ åßíáé ôï æçôïýìåíï üëùí ôùí ðïëéôéêþí áëëáãþí êáé ï ðüèïò êé ï êñõöüò êáûìüò ôùí ëáþí. Íïìßæù üìùò üôé ïé ðñïûðïèÝóåéò åßíáé áõôÝò ðïõ èá åîáóöáëßóïõí ôçí åðéôõ÷ßá ôçò ìåãÜëçò áëëáãÞò, èá äþóïõí ôï ðñÜóéíï öùò ãéá èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá óôéò åðéêåßìåíåò êáéíïôïìßåò. ÐïëëÜ ôá ðáñáäåßãìáôá óôïí ÷þñï ôçò Ðáéäåßáò, óôçí ÖïñïëïãéêÞ Ôå÷íéêÞ êáé ÐïëéôéêÞ ôùí åêÜóôïôå êõâåñíÞóåùí, óôïí ÷þñï ôïõ Áèëçôéóìïý, óôïí ôïìÝá ôçò Äçìüóéáò Õãåßáò êëð. ¨Ìéá êáéíïôïìßá ðåôõ÷áßíåé, üôáí áêïëïõèåßôáé áðü ìéá íÝá¨, õðïóôçñßæïõí óõ÷íܖðõêíÜ ïé åéäéêïß. Åôóé ðñéí óôåãíþóïõí ôá ìåëÜíéá ôùí Íïìïó÷åäßùí, ôùí Íüìùí êáé ôùí Ñõèìéóôéêþí ÄéáôÜîåùí óå Ýíá èÝìá êáé ðñéí áêüìç åöáñìïóôïýí óôçí ïëüôçôÜ ôïõò, áêïýãïíôáé ïé ôÜóåéò ãéá äéïñèùôéêÝò êéíÞóåéò. Êáé ç óõíÝ÷åéá ãíùóôÞ. ÔñïðïðïéÞóåéò, áëëáãÝò, ðÜãùìá åöáñìïãÞò, áíáóôïëÞ, áêýñùóç. ÂÝâáéá ôï ðñüâëçìá áõôü äåí èá õðÞñ÷å, ïýôå èá ôï óêåöôüìáóôáí, ïýôå èá ìáò Ýêáéãå, ïýôå èá ôï óõæçôïýóáìå. Óõìâáßíåé üìùò äõóôõ÷þò ðßóù áðü üëåò áõôÝò ôéò ìåôáññõèìßóåéò êáé áëëáãÝò íá ÷Üíïíôáé ðïëëÜ ÷ñÞìáôá áðü ôï Äçìüóéï Ðñïûðïëïãéóìü êáé ôá ÊñáôéêÜ Ôáìåßá. Êáôáóðáôáëåßôáé ðïëýôéìï êåöÜëáéï ðïõ åßíáé ç êýñéá äýíáìç êáé ðñïûðüèåóç ãéá êÜèå äñÜóç. Êáé óÞìåñá äõóôõ÷þò áõôü ôï óçìåßï äåí ìðïñåß íá ôï áìöéóâçôÞóåé êáíåßò ëüãù ôçò áíáãíùñéóìÝíçò áðü üëïõò Üó÷çìçò ïéêïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò óôçí ïðïßá âñßóêåôáé ç ÷þñá ìáò. Éóùò íá åßíáé áõôüò êáé ï êõñéüôåñïò ëüãïò, áêñéâþò äçëáäÞ ó´ áõôÞ ôç óõãêõñßá íá åßìáóôå ðñïóåêôéêïß êáé åðéöõëáêôéêïß Ýùò áñíçôéêïß óå ïðïéïíäÞðïôå ðåñáéôÝñù ðåéñáìáôéóìü. Ðåéñáìáôéóìü ðïõ Üðôåôáé ôùí äçìïóßùí ïéêïíïìéêþí. ¨Åíá ëÜèïò áêüìç êáé èá åßíáé ôï ìïéñáßï¨. Ç êáôÜññåõóç ôçò ïéêïíïìßáò ðñï ôùí ðõëþí. Ïé áíÜãêåò ãéá ôç ÷þñá ìáò ìåãÜëåò, ôçí þñá ðïõ áíáìößâïëá ãßíïíôáé áíôéëçðôïß ïé ôüóïé Üëëïé ôñéãýñù ìáò êßíäõíïé. Êáéíïôïìßá èåùñÞèçêå ôï Ó÷Ýäéï ¨ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁÓ-1¨ ôï 1997-1998. Åöáñìüóèçêå ãñÞãïñáãñÞãïñá êáé åðçñÝáóå óçìáíôéêÜ ôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç. Äåí íïìßæù üìùò íá Ýãéíå ðïôÝ ìéá óùóôÞ áîéïëüãçóç ôçò åöáñìïãÞò ôïõ ¨ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁ-1¨ âáóéóìÝíç óå åðéóôçìïíéêÞ ìÝèïäï, ãéá íá âãïõí Ýãêõñá êáé ðéóôåõôÜ êáé áîéïðïéÞóéìá áðïôåëÝóìáôá. ÕðÞñ÷áí áíôéäñÜóåéò áëëÜ áãíïÞèçêáí. Åãéíå ó÷åäéáóìüò. Ðñï÷þñçóå ç åöáñìïãÞ. Ðïéï åßíáé üìùò ôï æçôïýìåíï; ÐÝôõ÷å Þ ÁðÝôõ÷å åêåßíç ç Üñäçí åðéâåâëçìÝíç Ìåôáññýèìéóç; Êé åäþ ôï áðëü ìõáëü ôïõ ìÝóïõ Åëëçíá, ðïõ íáé ìåí óêÝðôåôáé áðëÜ, áëëÜ öïñïëïãåßôáé Üãñéá, èá ñùôÞóåé: * Áí ðÝôõ÷å ôï Ó÷Ýäéï ¨ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁÓ-1¨ ãéáôß óÞìåñá ïäåýïõìå êáé ìÜëé-óôá ôá÷Ýùò êáé åðéìüíùò ðñïò ñéæéêÞ êáé ðëÞñç áëëáãÞ ôïõ; * Áí ÁðÝôõ÷å, ãéáôß íá óõíå÷ßóïõìå óôçí ïëïêëÞñùóç ôçò áðïôõ÷çìÝíçò ìåôáññýèìéóçò ìå ðéï åðéêßíäõíï ðåßñáìá ôïõ Ó÷åäßïõ ¨ÊÁËËÉÊÑÁÔÇÓ¨; ÂÝâáéá äåí óõíçèßæù ìüíï íá ãåíéêïëïãþ êáé íá áíáöÝñïìáé áüñéóôá. Ôá ãíùóôÜ êáé ôá ÷éëéïåéðùìÝíá êïõñÜæïõí êáé õðïôéìïýí ôï èÝìá óôï ïðïßï áíáöåñüìáóôå. Ç Ýêöñáóç ôçò ðñïóùðéêÞò Üðïøçò êáé ôçò ôáõôïôéêÞò ãíþìçò íïìßæù åßíáé óôá èåôéêÜ ôïõ ÷áñáêôÞñá ôùí áíèñþðùí êáé ôùí ðñïóþðùí äçìïóßùí Þ ìç. ×ñüíéá ôþñá äéáöáßíåôáé óôç ãëõêéÜ ìáò Ðáôñßäá üôé äåí Ý÷ïõìå Ýëëåéøç Íüìùí êáé Êáíüíùí. Íüìïõò êáé Êáíüíåò Ý÷ïõìå. Óåâáóìü óôïõò Íüìïõò êáé óôïõò Êáíüíåò äåí Ý÷ïõìå. Ôï ÷åéñüôåñï äå áêüìç, üôé äåí Ý÷ïõìå åöáñìïãÞ ôùí Íüìùí êáé ôùí Êáíüíùí. Óáöþò êáé äåí âñéóêüìáóôå óå Üó÷çìåò ÃåùðïëéôéêÝò êáé ÊëéìáôïëïãéêÝò ÓõíèÞêåò ãéá óùóôÞ êáé áðïäïôéêÞ êáëëéÝñãåéá ôùí áãñïôéêþí ìáò åêôÜóåùí. Åßìáóôå üìùò Üó÷çìá åðçñåáóìÝíïé áðü ôçí éäÝá ôçò Üêñáôçò ìç÷áíï-êáëëéÝñãåéáò, ôçò õðåñâïëéêÞò ÷ñÞóçò öõôïöáñìÜêùí êáé ôçò êáôá÷ñçóôéêÞò áíôßëçøçò ôçò åëá÷éóôïðïßçóçò ôïõ ðñïóùðéêïý ìáò éäñþôá. Åßìáóôå ëÜôñåéò ôùí Áñ÷áßùí çìþí Åëëçíéêþí ÁíôéëÞøåùí ðåñß Éóüôçôáò êáé Äéêáéïóýíçò, ðåñß Áîéïðïßçóçò ôùí ÉêáíïôÞôùí êáé Áîéïêñáôßáò óå êÜèå ôïìÝá. Êáíåßò äåí áìöéâÜëëåé üìùò üôé åêåßíç ç óðïõäáßá êáé ðñùôïðïñéáêÞ Ìåôáñ-ñýèìéóç ôïõ ÁÓÅÐ Ýãéíå ëÜóôé÷ï óôá ÷Ýñéá ôùí åðéôÞäåéùí, ðÜíôïôå êÜôù áðü ôéò äéêÝò ìáò ðáñåìâÜóåéò êáé ðéÝóåéò. Ç áðåñáíôïóýíç ôçò ÅëëçíéêÞò ÷þñáò, ìå ôï õðÝñï÷ï ãåùãñáöéêü áíÜãëõöï, ìáò öýëáãå óáí èåßï äþñï ôçí ôý÷ç êáé ìáò Ýäéíå áðëü÷åñá ôçí äõíáôüôçôá íá æïýìå óå ðüëåéò êáé ÷ùñéÜ öáíôáóôéêïý ó÷åäéáóìïý êáé ðáñáìõèÝíéáò ïìïñ-öéÜò. Ðïéïò ìðïñåß íá áìöéâÜëëåé üìùò, ãéá ôï üôé åìåßò ïé ßäéïé íý÷ôá êáé ìÝñá ðéÝæáìå êáé ðáñáêáëïýóáìå Þ ¨ëáäþíáìå¨ êáé óõíåñãïýóáìå óå ìáýñåò äéáðëïêÝò. Íá ðåñéïñéóôïýí ôá ïéêéóôéêÜ óýíïñá ôïõ Ó÷åäßïõ ðüëçò ãéá íá ðÜñïõí áîßá ôá ïéêüðåäÜ ìáò Þ åêåßíùí ôùí ïñéóìÝíùí, ôùí å÷üíôùí Þ ôùí äéïéêçôéêÜ êñáôïýíôùí. Óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí åõèýíåôáé ï ëáüò ðïõ ïé öüñïé ôïõ ìåôáôñÜðçêáí (ðñéí ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁ åðï÷Þ) óå åãêáôáëëåéìÝíåò ôóéìåíôïêïëüíåò ìå êáôåóôñáì-ìÝíïõò ðëÝïí ôïõâëüôïé÷ïõò êáé Ýíá åãêáôáëëåéìÝíï êïõöÜñé åäþ êáé ÷ñüíéá. Êáé üìùò ïé ó÷ïëéêÝò áßèïõóåò åßíáé åßäïò ðïëõôåëåßáò óÞìåñá óôçí Ðéåñßá. Äåí Ýöôáéîå ç åðéèõìßá êáé ðñùôïâïõëßá ôùí áãñïôþí êáé ôùí ôïðéêþí Óõíåôáéñéóìþí óôï èÝìá ôïõ áðáñáßôçôïõ Áíáäáóìïý ôçò áãñïôéêÞò ãçò. Çôáí ëÜèïò üìùò ç åêêßíçóç ôïõ åã÷åéñÞìáôïò ôçí óôéãìÞ ðïõ äåí õðÞñ÷áí äéáóöáëéóìÝíá üëá ôá áðáñáßôçôá êïíäýëéá þóôå íá ïëïêëçñùèåß ôï áíáðôõîéáêü êáé óðïõäáßï êáôÜ ôá Üëëá Ýñãï. Åãéíáí ìüíï ïé ó÷åôéêÝò ìåëÝôåò, ðëçñþèçêáí ôá ó÷åôéêÜ ìåëåôçôéêÜ ãñáöåßá êáé ç õðüèåóç Ýìåéíå óôá ÷áñôéÜ êáé óôá ó÷Ýäéá ìÝóá óôá êëåéäùìÝíá íôïõëÜðéá ôùí ãñáöåßùí åð´ áüñéóôïí (ìåôÜ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁ åðï÷Þ). Äåí Ýöôáéîå ç ÄéïéêçôéêÞ Ìåôáññýèìéóç óôçí áðïôõ÷ßá åêìåôÜëëåõóçò ôùí ðñïóöåñüìåíùí ïéêïíïìéêþí åõêáéñéþí ôçò ÓõíèÞêçò RAMSAR (ðñéí êáé ìåôÜ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁ åðï÷Þ).

ÄÉÅÈÍÇÓ ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÏÓ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÓ «ÊÁÃÊÏÕÑÏ» óôá åêðáéäåõôÞñéá «ÐËÁÔÙÍ»

Ôá åêðáéäåõôÞñéá ÐËÁÔÙÍ, èá óõíåñãáóôïýí êáé ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ, óôç äéïñãÜíùóç ôïõ ÄéåèíÞ Ìáèçìáôéêïý Äéáãùíéóìïý “Êáãêïõñü”.

ÔåôÜñôç 27 Éáíïõáñßïõ 2010

ÓáââÜôï 9:00 - 14:00 Þ çëåêôñïíéêÜ óôç äéåýèõíóç mail@platon.edu.gr Áõôü ôï çëåêôñïíéêü ìÞíõìá ðñïóôáôåýåôáé áðü spam bots, èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå åíåñãïðïéçìÝíç ôç Javascript ãéá íá ôï

ãñÜöåé ï Áããåëïò Áããåëßäçò ÊáèçãçôÞò

Äåí Ýöôáéîå ç ÄéïéêçôéêÞ Ìåôáññýèìéóç ãéá ôçí áðïôõ÷ßá åêìåôÜëëåõóçò ôùí ïéêïíïìéêþí åõêáéñéþí êáé Óõãêïéíùíéáêþí äéåõêïëýíóåùí ãéá ôçí ðåñéï÷Þ, ëüãù ôïõ íÝïõ Óéäçñïäñïìéêïý Óôáèìïý ðïõ õðïëåéôïõñãåß êáé êáô´ ïõóßá åßíáé áäñáíÞò(ðñéí êáé ìåôÜ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁ åðï÷Þ). Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá áíáöåñèïýí ðåñéóóüôåñá ðáñáäåßãìáôá. ÁõôÜ ÷éëéïóõæç-ôéïýíôáé êáèçìåñéíÜ áíÜìåóÜ ìáò êáé åßíáé äõóôõ÷þò êïéíÜ ìõóôéêÜ óå üëïõò. Åðßóçò åßíáé êáé ðÜëé äõóôõ÷þò, ïé óýã÷ñïíåò ðëçãÝò ôçò ÅëëçíéêÞò ðñáãìá-ôéêüôçôáò. Ìáò èëßâïõí êáé ìáò ðïíïýí óáí Üññùóôç íïïôñïðßá, ðïõ åîåëß÷èçêå óå ôñüðï æùÞò ôïõ óýã÷ñïíïõ Åëëçíá. Ç åöáñìïãÞ ôïõ Ó÷åäßïõ ¨ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁÓ¨ ðñáãìáôéêÜ êáé óå ëåðôïìåñÞ áíÜëõóç, åß÷å êáé èåôéêÝò êáé áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç: * åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò õëéêïôå÷íéêÞò õðïäïìÞò * åðéìüñöùóç ôïõ ðáëáéïý äéïéêçôéêïý ðñïóùðéêïý * óôåëÝ÷ùóç ìå íÝïõò åéäéêïýò åðéóôÞìïíåò * áíáâÜèìéóç ôùí ðñïóöåñüìåíùí õðçñåóéþí óôï ðïëßôç * ïëïêëçñùôéêÞ áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí * ïëïêëçñùìÝíïò Ó÷åäéáóìüò-Ðñïãñáììáôéóìüò ôùí ìåãÜëùí ðåñéï÷þí * áðïôåëåóìáôéêüôåñç Äéá÷åßñéóç ôùí ðüñùí * ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ëåéôïõñãßáò ôùí õðçñåóéþí * ôá÷ýôåñç äéáêßíçóç ôùí ðëçñïöïñéþí * ôá÷ýôåñç ëÞøç ÁðïöÜóåùí ôùí ìåãÜëùí ðåñéï÷þí * ðïéïôéêüôåñåò ðñïóöåñüìåíåò õðçñåóßåò óôïí ðïëßôç. * õðï÷ñåùôéêÞ êáé áíåëåýèåñç åðéâïëÞ åöáñìïãÞò ôïõ Ó÷åäßïõ * ðñïóðÜèåéá Êïììáôéêïý Ïëïêëçñùôéóìïý êáé ÅëÝã÷ïõ * áðïäõíÜìùóç Äçìïôéêþí Óõìâïõëßùí ìå ôçí Ãõíáéêåßá ðïóüóôùóç * áýîçóç ÁñìïäéïôÞôùí ÷ùñßò áõôüìáôç åîáóöÜëéóç ×ñçìáôïäüôçóçò * äçìéïõñãßá ÄçìïóéïûðáëëçëéêÞò Íïïôñïðßáò ôùí áéñåôþí áñ÷üíôùí. Ôé Üëëáîå êáé ôé âåëôéþèçêå Üñáãå óôçí ÅëëçíéêÞ ÅðéêñÜôåéá, þóôå áöïý åßíáé ðñþôá åýêïëï íá ãßíåôáé êáé ôüóï áíáãêáßï, ãéá íá åðéâëçèåß ôï ôá÷ýôåñï äõíáôü ìéá äåýôåñç êáé ìÜëéóôá ðéï Ýíôïíç ÄéïéêçôéêÞ Ìåôáññýèìéóç ìå ôï Ó÷Ýäéï ¨ÊÁËËÉÊÑÁÔÇÓ¨ ; Åßíáé âÝâáéï üôé ; ; ; ; * äåí èá ìåéùèåß ç áíÜãêç êïéíùíéêüôçôáò óôïõò áéñåôïýò * äåí èá åíäõíáìùèåß ç ÄçìïóéïûðáëëçëéêÞ íïïôñïðßá óôïõò áéñåôïýò * äåí èá êåñäßæïõí ôéò ðñïôåñáéüôçôåò ìüíï ïé ìåãÜëåò ðåñéï÷Ýò * äåí èá ïäçãïýíôáé óå ìáñáóìü ïé ìéêñüôåñåò ðåñéï÷Ýò * äåí èá ÷áèåß ï Åèíéêüò ×áñáêôÞñáò ôùí Áíáðôõîéáêþí Ó÷åäéáóìþí * äåí èá Ý÷ïõìå Ýíá ÃåíéêåõìÝíï-Ïëïêëçñùôéêü Êïììáôéêü Åëåã÷ï * äåí èá Ý÷ïõìå Áíéóïññïðßá ÁñìïäéïôÞôùí êáé ×ñçìáôïäüôçóçò * äåí èá Ý÷ïõìå ÕðïâÜèìéóç Óõìâïõëßùí ëüãù Óõììåôï÷éêÞò Ðïóüóôùóçò * äåí èá Ý÷ïõìå áìöéëåãüìåíçò Áîßáò êáé Äõíáôüôçôáò Áéñåôþí * äåí èá Ý÷ïõìå Ðáíßó÷õñïõò, ÁíåîÝëåãêôïõò Áñ÷ïíôåò êáé Áôéìùñçóßá * äåí èá Ý÷ïõìå Áðïðñïóáíáôïëéóìü áðü ôïõò âáóéêïýò Óôü÷ïõò ôçò Ô.Á * äåí èá Ý÷ïõìå ðëÞñç Åëåã÷ï ìå ÏñãáíùìÝíç ×åéñáãþãçóç ôùí Êïéíùíéþí * äåí èá Ý÷ïõìå ôïí öüâï íá ÷Üóïõìå ¨ áíôß ãéá ôï äÝíôñï, ïëüêëçñï ôï äÜóïò¨ Åãéíáí Üñáãå ïé áðáñáßôçôåò êïéíùíéêïïéêïíïìéêÝò áëëáãÝò êáé åêåßíåò ïé èåóìéêÝò õðïäïìÝò þóôå íá áíáìÝíïõìå ìüíï ôéò èåôéêÝò åðéðôþóåéò, ðïõ óõíïøßæïíôáé óôçí êáëýôåñç Äéá÷åßñéóç ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé ÏñãÜíùóç ôùí Õðçñåóéþí, óôïí Óùóôüôåñï Ðñïãñáììáôéóìü êáé Óõíôïíéóìü ÄñáóôçñéïôÞôùí, óôçí Ïìïéüìïñöç êáé ðéï Éóïäßêáéç Äéïßêçóç ; * Ðþò èá äéáóöáëéóôåß ç åýñõèìç ëåéôïõñãßá ôïõ åã÷åéñÞìáôïò ¨ÊÁË-ËÉÊÑÁÔÇÓ¨, áí äåí åîáóöáëéóôïýí ðñþôá ôá áðáñáßôçôá ÷ñÞìáôá êáé äåí äéá-óöáëéóôïýí ïé ðçãÝò êáé ïé óôáèåñïß ðüñïé; (åßíáé åýêïëï íá ìïéñáóôïýí Üìåóá ïé áñìïäéüôçôåò óôïõò íÝïõò ÄÞìïõò, åßíáé üìùò äýóêïëïò ãñßöïò ç óùóôÞ ÷ñçìáôïäüôçóÞ ôïõò). * Ðþò èá äéáóöáëéóôåß ç ðïéüôçôá ôùí Õðçñåóéþí ðñïò ôïí êáôÜ ðïëý äïêé-ìáæüìåíï ðïëßôç, áí ðñþôá äåí ñõèìéóôåß èåóìéêÜ ç áíÜãêç ðïéïôéêÞò çèéêï-êïéíùíéêÞò äéÜêñéóçò êáé ç åëÜ÷éóôç áíÜãêç ðñïóüíôùí ôùí áéñåôþí ; (åßíáé ëïãéêü êáé ãéá áíáãíùñéóìÝíïõò ëüãïõò íá äéáôçñçèåß ï ÄÞìïò ÄÉÏÕ óôçí Ðéåñßá. Ðþò üìùò èá äéá-óöáëéóèåß üôé óå Ýíáí ôÝôïéï ÄÞìï, ìå óõíå÷åßò åðéóêÝøåéò îÝíùí áðïóôïëþí êáé ðñïóùðéêïôÞôùí, ï ÄÞìáñ÷ïò ôïõëÜ÷éóôïí èá ðñÝðåé íá åßíáé ãíþóôçò ìéáò Þ äõï îÝíùí ãëùóóþí;). * Ðþò èá ÷ôõðçèåß ç äéáðëïêÞ, ç äéáöèïñÜ, ïé ðåëáôåéáêÝò ó÷Ýóåéò ; (äéá÷ñïíéêÜ áëëÜ êáé ôá ôåëåõôáßá äåäïìÝíá óõíçãïñïýí üôé ìåãÜëç äéáöèïñÜ óõíôåëåßôáé óôç äéá÷åßñéóç êáé óå ôáìåßá ôùí ÏÔÁ. ÏñãéÜæïõí äå ïé ðåëáôåéáêÝò ó÷Ýóåéò ìå ðñïóëÞøåéò, âïëÝìáôá, äéïñéóìïýò). * Ðþò èá õðïóôçñé÷ôåß êáé èá äéáóöáëéóôåß ï êýñéïò ðõëþíáò ôçò ÁíÜðôõîçò êáé ôçò Ðñïüäïõ, äçëáäÞ ç Áîéïêñáôßá ; * Ðþò èá äéáóöáëéóôåß áðü ôçí Ðïëéôåßá ç êýñéá õðï÷ñÝùóÞ ôçò, äçëáäÞ ¨íá óÝâåôáé ïõóéáóôéêÜ ôïí Üíèñùðï¨; (õðÜñ÷åé äéÜèåóç íá åéóáêïõóèïýí ïé ÉóôïñéêÝò êáé ÊïéíùíéêÝò ôÜóåéò êáé åðéèõìßåò ôùí êáôïßêùí; Þ èá åöáñìïóèïýí âßáéá êáé áâáóÜíéóôá ðÜëé ïé íÝåò óõíåíþóåéò ìå Üó÷çìá áðïôåëÝóìáôá). ¼ëá ôá ðáñáðÜíù ìáò ðñïâëçìáôßæïõí êáé ôá èÝôïõìå óôç óêÝøç ìáò, äéüôé êýñéïò óôü÷ïò êáé æçôïýìåíï áðü ôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç äåí ðñÝðåé íá åßíáé ôßðïôå Üëëï, åêôüò áðü : * ôïí åíéáßï êáé áðïêëåéóôéêÜ Äçìüóéï ×áñáêôÞñá óôïõò Êïéíùíéêïýò Ôïìåßò (Õãåßá-Ðáéäåßá-Ðñüíïéá). * ôçí óôÞñéîç ÐïëéôéêÞò ãéá ÓôáèåñÞ Åñãáóßá óå üëïõò ìå ðëÞñç Äéêáéþìáôá. * ôçí åîáóöÜëéóç óùóôþí Ðåñéâáëëïíôéêþí Óõíèçêþí äéáâßùóçò. * ôïí Êåíôñéêü Ó÷åäéáóìü êáé ôçí ÕëïðïßçóÞ ôïõ áðü ôïí Êñáôéêü Ðñïûðïëïãé-óìü ãéá ôéò âáóéêüôåñåò ôïõëÜ÷éóôïí ÕðïäïìÝò êáé ÁíÜãêåò ôçò ÏéêïãÝíåéáò.

Ï äéåèíÞò ìáèçìáôéêüò äéáãùíéóìüò «Êáãêïõñü» ( äåßôå ôçí éóôïóåëßäá www.kangaroo.gr )åßíáé ï ìåãáëýôåñïò åêðáéäåõôéêüò äéáóêåäáóôéêüò äéáãùíéóìüò óôïí êüóìï, ìå óõììåôï÷Þ 5,1 åêáôïììõñßùí ìáèçôþí áðü 42 ÷þñåò. Ç ÅëëÜäá Üñ÷éóå íá óõììåôÝ÷åé óôï äéáãùíéóìü áðü ôï ÌÜñôéï ôïõ 2007. Ç öéëïóïößá ôïõ äéáãùíéóìïý âáóßæåôáé óôçí áñ÷Þ üôé ôá ìáèçìáôéêÜ åßíáé ìßá êïõëôïýñá ç ïðïßá ðñÝðåé íá ðáñÝ÷åôáé óå üëïõò. ÅéäéêÜ, åðåéäÞ ôá ìáèçìáôéêÜ êáëëéåñãïýí ôç óêÝøç êáé öÝñíïõí ðíåõìáôéêÞ éêáíïðïßçóç, äåí ðñÝðåé íá áðåõèýíïíôáé ìüíï óå ëßãïõò. Óôï äéáãùíéóìü ìðïñïýí íá ëÜâïõí ìÝñïò üëïé ïé ìáèçôÝò áðü ôçí ô Äçìïôéêïý ìÝ÷ñé ôç ô Ëõêåßïõ, áíåîÜñôçôá áðü ôïí ôýðï Þ ôç ìïñöÞ ôïõ Ó÷ïëåßïõ ôïõò (Äçìüóéï, Éäéùôéêü, ê.ëð.). Ôá èÝìáôá óôá ïðïßá äéáãùíßæïíôáé äåí áðáéôïýí åéäéêÝò ãíþóåéò ìáèçìáôéêþí êáé äåí áðåõèýíïíôáé ìüíï óå ìáèçôÝò ìå éäéáßôåñç êëßóç óôá ìáèçìáôéêÜ. Ï êïéíüò íïõò, ç êáèáñÞ óêÝøç êáé ç áãÜðç ãéá ôá ìáèçìáôéêÜ åßíáé áñêåôÜ åöüäéá ãéá íá áíôéìåôùðßóåé êáíåßò ôá èÝìáôá ôïõ äéáãùíéóìïý. Çìåñïìçíßá äéåîáãùãÞò ôïõ äéáãùíéóìïý Ôï 2010 ï äéáãùíéóìüò èá ãßíåé, óôá ÅêðáéäåõôÞñéá ÐËÁÔÙÍ, ôçí 20ç Ìáñôßïõ, çìÝñá ÓáââÜôï êáé þñá 9:00 ôï ðñùß. Ç äéÜñêåéÜ ôïõ åßíáé 1 þñá êáé 30 ëåðôÜ. Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò ÌáèçôÝò ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò ðïõ èÝëïõí íá ðÜñïõí ìÝñïò óôï äéáãùíéóìü, ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôç Ãñáììáôåßá ôïõ ó÷ïëåßïõ, óôï ôçëÝöùíï 23510 31111 êáèçìåñéíÜ ôéò þñåò 9:00 -17:00,

äåßôå , áíáöÝñïíôáò ôï ïíïìáôåðþíõìü ôïõò, ôçí ôÜîç, ôï ó÷ïëåßï öïßôçóçò êáèþò êáé óôïé÷åßá åðéêïéíùíßáò. Õðåýèõíïé äéåîáãùãÞò ôïõ äéáãùíéóìïý åßíáé ïé Ìáèçìáôéêïß ôïõ ó÷ïëåßïõ Éùáííßäïõ Ìáñßá êáé ËÜëáò ×áñßëáïò. ÌáèÞìáôá ðñïåôïéìáóßáò Ôá åêðáéäåõôÞñéá ÐËÁÔÙÍ, äßíïõí ôç äõíáôüôçôá ðñïåôïéìáóßáò óå üóïõò ìáèçôÝò ôï åðéèõìïýí, áðü êÜèå ó÷ïëåßï ôïõ Íïìïý Ðéåñßáò êáé ÷ùñßò êüóôïò. Ôá ìáèÞìáôá ðñïåôïéìáóßáò èá ãßíïõí óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ó÷ïëåßïõ, óôï ôÝñìá ôçò ïäïý ÐëÜôùíïò, áðü ôïõò ìáèçìáôéêïýò ôïõ ó÷ïëåßïõ, çìÝñá ÓáââÜôï êáé þñá 12:30 ùò 13:30, ôéò çìåñïìçíßåò 27 Öåâñïõáñßïõ – 6 êáé 13 Ìáñôßïõ. Äçëþóôå óõììåôï÷Þ óôç Ãñáììáôåßá ôïõ ó÷ïëåßïõ. ÅããñáöÝò ìáèçôþí Ïé åããñáöÝò áñ÷ßæïõí ôçí 1ç Öåâñïõáñßïõ. ¸íáò ìáèçôÞò èåùñåßôáé üôé Ý÷åé åããñáöåß ìüíï åöüóïí Ý÷åé ðëçñþóåé ôç óõíäñïìÞ ôïõ, ç ïðïßá åßíáé € 10. Ôéò óõíäñïìÝò ôùí ìáèçôþí äéá÷åéñßæåôáé ç ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ äéåîáãùãÞò ôïõ Äéáãùíéóìïý ãéá íá êáëýøåé ôá Ýîïäá ãéá ôïõò åðéôçñçôÝò, ôïõò âáèìïëïãçôÝò, ôá äþñá ôùí ðáéäéþí êáé ôá ìåôáöïñéêÜ. ãéá ôïõò ìáèçôÝò: ïé åããåãñáììÝíïé Ýãêáéñá èá ðáñáëÜâïõí ôá äþñá ôïõò áìÝóùò ìåôÜ ôç äéåíÝñãåéá ôïõ äéáãùíéóìïý (ìüëéò ðáñáäþóïõí ôï ãñáðôü ôïõò), åíþ ïé õðüëïéðïé èá ôá ðáñáëÜâïõí áñãüôåñá (èá óôáëïýí óôï ÊÝíôñï ÅîÝôáóçò ìáæß ìå ôá âñáâåßá ôùí äéáêñéèÝíôùí). Áò óçìåéùèåß üôé êáíåßò äå èá ÷Üóåé ôá äþñá ôïõ, üóï áñãÜ êáé áí åããñáöåß. ÌïñöÞ ôùí èåìÜôùí ÕðÜñ÷ïõí ðÝíôå äéáöïñåôéêÜ åðßðåäá èåìÜ-

ôùí, áíÜëïãá ìå ôçí ôÜîç ôïõ ìáèçôÞ. ÁõôÜ åßíáé ùò åîÞò: Åðßðåäï 1: áðåõèýíåôáé óå ìáèçôÝò ôçò ô êáé Ä´ ôÜîçò Äçìïôéêïý, Åðßðåäï 2: áðåõèýíåôáé óå ìáèçôÝò ôçò Å´ êáé Óô´ ôÜîçò Äçìïôéêïý, Åðßðåäï 3: áðåõèýíåôáé óå ìáèçôÝò ôçò Á´ êáé ´ ôÜîçò Ãõìíáóßïõ, Åðßðåäï 4: áðåõèýíåôáé óå ìáèçôÝò ôçò ô Ãõìíáóßïõ êáé Á´ ôÜîçò Ëõêåßïõ. Åðßðåäï 5: áðåõèýíåôáé óå ìáèçôÝò ôçò ´ êáé ô ôÜîçò Ëõêåßïõ.

Ìå Üëëá ëüãéá, èá äéáãùíéóôïýí óå êïéíÜ èÝìáôá, ïé ìáèçôÝò ôçò ô êáé Ä´ ôÜîçò Äçìïôéêïý. ¼ìïéá, èá äéáãùíéóôïýí óå êïéíÜ èÝìáôá ïé ìáèçôÝò ôçò Å´ êáé ÓÔ´ ôÜîçò Äçìïôéêïý, êëð. ¼ëá ôá èÝìáôá ìðïñïýí íá áðáíôçèïýí ìå ôéò ãíþóåéò ðïõ áðïêïìßæïõí ïé ìáèçôÝò áðü ôï Ó÷ïëåßï. ¸íáò ìáèçôÞò ìðïñåß, áí ôï åðéèõìåß, íá äéáãùíéóôåß óå èÝìáôá áíþôåñïõ åðéðÝäïõ áðü áõôü ôçò ôÜîçò ôïõ. Ð.÷. Ýíáò ìáèçôÞò Ä´ Äçìïôéêïý ìðïñåß íá åîåôáóôåß óå èÝìáôá åðéðÝäïõ 2. Ãéá ôïõò ìáèçôÝò ôçò ô êáé Ä´ ôÜîçò Äçìïôéêïý õðÜñ÷ïõí 24 åñùôÞóåéò, åíþ ãéá ôéò õðüëïéðåò ôÜîåéò 30. Äå ÷ñåéÜæåôáé íá áðáíôÞóåé êáíåßò óå üëåò ôéò åñùôÞóåéò. Ôï Êáãêïõñü äåí åßíáé åîÝôáóç êáé äåí õðÜñ÷åé âáèìïëïãéêÞ âÜóç. Ôï Êáãêïõñü åßíáé äéáãùíéóìüò: óå üóï ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò áðáíôÞóåé êáíåßò óùóôÜ, ôüóï áõîÜíåé ôçí ðéèáíüôçôÜ ôïõ íá âñáâåõèåß. Ôá èÝìáôá åßíáé ãåíéêÜ âáôÜ. Ôá ðñþôá äÝêá (ïêôþ óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ÅðéðÝäïõ 1) åßíáé ðïëý åýêïëá, ôá åðüìåíá äÝêá (ïêôþ óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ÅðéðÝäïõ 1) åßíáé áñêåôÜ åýêïëá, êáé ôá ôåëåõôáßá äÝêá (ïêôþ óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ÅðéðÝäïõ 1) åßíáé êáôÜ ôé äõóêïëüôåñá, ÷ùñßò üìùò íá åßíáé äýóêïëá. Ôá èÝìáôá åßíáé ðïëëáðëÞò åðéëïãÞò. ÄçëáäÞ óå êÜèå èÝìá õðÜñ÷ïõí ðÝíôå áðáíôÞóåéò áðü ôéò ïðïßåò áêñéâþò ìßá èá åßíáé óùóôÞ. Ç êÜèå óùóôÞ áðÜíôçóç ðáßñíåé 3, 4 Þ 5 ðüíôïõò, áíÜëïãá ìå ôçí äõóêïëßá ôçò. (ÕðÜñ÷åé ßóï ðëÞèïò åñùôÞóåùí ôùí 3, 4 êáé 5 ðüíôùí.) Ãéá êÜèå ëÜèïò áðÜíôçóç áöáéñåßôáé Ýíáò ðüíôïò, áíåîÜñôçôá áðü ôç äõóêïëßá ôïõ èÝìáôïò. Áí óå ìéá åñþôçóç äå óçìåéùèåß áðÜíôçóç, ôüôå ïýôå ðñïóôßèåíôáé ïýôå áöáéñïýíôáé ðüíôïé. Áí óå ìéá åñþôçóç Ý÷ïõí óçìåéùèåß äýï Þ ðåñéóóüôåñåò áðáíôÞóåéò, ôüôå äå âáèìïëïãåßôáé, äçëáäÞ ïýôå ðñïóôßèåíôáé ïýôå áöáéñïýíôáé ðüíôïé.

Ï öüâïò óêåðÜæåé ôç ãç

ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï ÅðåéäÞ ôï êåíôñéêü æÞôçìá, áõôïý ôïõ Üñèñïõ åßíáé ï öüâïò, óáò ðñïôåßíù íá êÜíïõìå Ýíá öáíôáóôéêü ôáîßäé , áñ÷ßæïíôáò áðü ôïí 20ï áéþíá êáé ðñï÷ùñþíôáò ðñïò ôá ðßóù, óå âÜèïò ÷ñüíïõ 5000 ðåñßðïõ åôþí. Áò áñ÷ßóïõìå ôçí ðåñéïäåßá áðü ôï äõôéêü çìéóöáßñéï ìå êáôåýèõíóç ðñïò áíáôïëÜò. Êáé óõãêåêñéìÝíá áðü ôéò ÇÐÁ, ôçí ðáãêüóìéá äýíáìç ôïõ 20ïõ êáé ôïõ áíáôÝëëïíôïò 21ïõ áéþíá. Åßíáé äõíáôüí ìéá ðáãêüóìéá äýíáìç, ðïõ äéáèÝôåé ôïí ðéï åôïéìïðüëåìï êáé ïñãáíùìÝíï óôñáôü ôçò ãçò, ðïõ åßíáé åîïðëéóìÝíïò ìå áåñïðëáíïöüñá, ôá ïðïßá êéíïýíôáé ìå ðõñçíéêÞ åíÝñãåéá êáé ìå ðëÞñùìá 6000 áíäñþí, ðïõ ïñãþíïõí ôïõò ùêåáíïýò êáé ôéò èÜëáóóåò ôïõ ðëáíÞôç, íá áéóèÜíåôáé áíáóöÜëåéá êáé êáôÜ óõíÝðåéá êáé öüâï; Íáé, åßíáé äõíáôüí. 5000 ìå 6000 ÷ëì ìáêñõÜ áðü ôéò ÇÐÁ óõíáíôïýìå ôçí ÅõñùðáúêÞ Þðåéñï, ç ïðïßá Ýæçóå ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá öïâéóìÝíç áðü ôïõò ãåßôïíÝò ôçò. Ðñéí áðü ëßãåò äåêáåôßåò, âãÞêå ôñáõìáôéóìÝíç áðü ôç ëáßëáðá ôïõ 2ïõ ðáãêïóìßïõ ðïëÝìïõ, áëëÜ ï öüâïò äåí ðáñÝäùóå ôç èÝóç ôïõ óôçí áóöÜëåéá. ÕðÞñîå ìéá åðï÷Þ, ðïõ ïíïìÜóôçêå åðï÷Þ ôïõ øõ÷ñïý ðïëÝìïõ, ðïõ äçìéïýñãçóå áûðíßåò, ôüóï óôïõò êõâåñíþíôåò üóï êáé óôïõò êõâåñíþìåíïõò. Ôçí ÅõñùðáúêÞ Þðåéñï, ôçí áãêáëéÜæåé ï åî’ áíáôïëþí ãåßôïíÜò ôçò, ç á÷áíÞò êáé êïóìïâñéèåßò Áóßá. Óôï Íüôéï Üêñï ôçò ÅõñùðáúêÞò Çðåßñïõ, åîåëßóóåôáé Ýíáò ðïëý ìåãÜëïò ðïíïêÝöáëïò, ôüóï ãéá ôéò ÇÐÁ üóï êáé ãéá ôçí Åõñþðç. Áêïýåé óôï üíïìá ÉÑÁÍ. Ðñùôáãùíéóôåß óôçí ðåñéï÷Þ, óôï èñçóêåõôéêü öïíôáìåíôáëéóìü, ï ïðïßïò åßíáé ðïëý åðéêßíäõíïò. Óå óõíäõáóìü äå, ìå ôçí Üóâåóôç åðéèõìßá ôïõ íá áðïêôÞóåé ðõñçíéêÜ üðëá, Ý÷åé ãßíåé ï åöéÜëôçò ïëüêëçñïõ ôïõ êüóìïõ. Ðñï÷ùñþíôáò áíáôïëéêüôåñá, óõíáíôïýìå ôïí õðåñãßãáíôá ôïõ ó÷åäüí 2 äéóåêáôïììõñßùí øõ÷þí, êéíåæéêïý äñÜêïíôá, ôïõ ïðïßïõ ç áëìáôþäåéò áíÜðôõîç, óôïí ôå÷íïëïãéêü êáé ðáñáãùãéêü êáé óôñáôéùôéêü ôïìÝá, Ý÷åé êÜíåé ôïõò éó÷õñïýò ôçò ãçò íá áéóèÜíïíôáé áíáóöÜëåéá êáé öüâï, ü÷é ìüíï áðü

Ýíáí ðéèáíü ðüëåìï ïðëéêþí óõóôçìÜôùí, áëëÜ áðü Ýíáí ïéêïíïìéêü ðüëåìï, ôïí ïðïßï èá ÷Üóïõí, áí Þäç äåí Ý÷ïõí ÷Üóåé. Ðïëý êïíôÜ óôïí ãßãáíôá, õðÜñ÷åé Ýíáò Üëëïò ëáüò, ðïõ ôá åîùôåñéêÜ ôïõò ÷áñáêôçñéóôéêÜ äå äéáöÝñïõí, áðü áõôÜ ôùí êéíÝæùí. Ðñüêåéôáé ãéá ôïõò ÊïñåÜôåò, ïé ïðïßïé áíáãêÜóèçêáí, ü÷é åðåéäÞ ôá åêáôïììýñéá ôùí ðïëéôþí Þèåëáí íá ÷ùñßæïõí óå âüñåéïõò êáé íüôéïõò áëëÜ ëßãåò äåêÜäåò óõìðáôñéùôþí ôïõò, áðïöÜóéóáí Ýôóé. Áõôüò ï ÷ùñéóìüò, Ýãéíå áéôßá íá óõóóùñåõôåß áðßóôåõôï ìßóïò êáé öüâïò ìåôáîý áäåëöþí. Ïé íüôéïé åõçìåñïýí õëéêÜ åíþ ïé âüñåéïé ëéìïêôïíïýí. Êáé áõôü ôñïöïäïôåß ôï öüâï êáé ôçí åêäßêçóç. ¸íáò Üëëïò ëáüò ðåéèáñ÷çìÝíïò êáé Üêñùò åñãáôéêüò åõçìåñåß ìå ðñùôïöáíåßò ñõèìïýò, ëßãï âïñåéïáíáôïëéêüôåñá. Åßíáé ïé ðáóßãíùóôïé, óå üëï ôïí ðëáíÞôç, åî’ áéôßáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ ðáñÜãïõí, ÉÜðùíåò. Ìåôáîý Êßíáò êáé Éáðùíßáò, õðÜñ÷åé ìéá ðáëéÜ å÷èñüôçôá ãéáôß õðÞñîå åðï÷Þ, ðïõ ïé ÉÜðùíåò, åß÷áí åéóÝëèåé óáí êáôáêôçôÝò óôçí á÷áíÞ ÷þñá. Ôï ðáñåëèüí áõôü Ýãéíå áéôßá íá õðÜñ÷ïõí áíïé÷ôïß ëïãáñéáóìïß, ðïõ áò åõ÷çèïýìå, óýíôïìá íá ðáñáãñáöïýí. Íïôéüôåñá ôïõ õðåñãßãáíôá ìéá Üëëç öïâåñÞ óå ðëçèõóìü êáé êáôÝ÷ïõóá ôçí ðõñçíéêÞ ôå÷íïëïãßá äýíáìç, ç Éíäßá, áðåéëåß üëï ôïí êüóìï, üôé èá ðÜñåé áðü ôçí ðáãêüóìéá ðßôá ôïõ ðëïýôïõ Ýíá ðïëý ìåãÜëï êïììÜôé. ÖõóéêÜ ìéêñüôåñá áðü áõôü ôçò Êßíáò. Ï õðüëïéðïò êüóìïò, äå èá Þôáí õðåñâïëÞ íá ðïýìå üôé ðáñáêïëïõèåß áíÞóõ÷ïò ôéò ñáãäáßåò åîåëßîåéò êáé áéóèÜíåôáé üôé ïé ðñþçí ðÝíçôåò, åîáóöáëßæïõí üëï êáé ðåñéóóüôåñç ôñïöÞ ãéá ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò, åíþ ïé ðñþçí ÷ïñôÜôïé, öïâïýíôáé üôé ôï öÜóìá ôçò áíåñãßáò, ðïõ Ý÷åé Üìåóç ó÷Ýóç ìå ôçí ðåßíá, ôïõò ÷ôõðÜåé ôçí ðüñôá. Ìå ëßãá ëüãéá, ï íåïåéóåëèþí 21ïò áéþíáò, Þëèå ãéá íá êÜíåé ôéò ìåãÜëåò áíáôñïðÝò. Ï öüâïò ôçò áíåñãßáò åßíáé áðü ôïõò ðéï åðþäõíïõò öüâïõò ðïõ ìðïñåß íá áíôéìåôùðßóåé ï Üíèñùðïò êáé áõôü ôï ãíùñßæïõí ìüíï ïé Üíåñãïé. Óôç ÷þñá ìáò, ïé ÊéíåæéêÝò åðé÷åéñÞóåéò öõôñþíïõí êáèçìåñéíÜ óôéò ðüëåéò êáé óéãÜ- óéãÜ êáé

Ôïõ Êùí/íïõ Óðñßíôæéïõ

óôéò êùìïðüëåéò, áöáéñþíôáò áðü ôç ìéêñÞ ðßôá ôùí, üëï êáé ìåãáëýôåñá êïììÜôéá, áðü ôá ïðïßá ëßãá øß÷ïõëá êáôáíáëþíïíôáé åíôüò ôçò ÷þñáò ìáò, åíþ ôá ìåãÜëá ðïóÜ áíá÷ùñïýí ãéá ôç ìáìÜ Êßíá, õðåñ÷åéëßæïíôáò ôá ôáìåßá ôùí ôñáðåæþí, ôá ïðïßá åßíáé ôá ìüíá óôïí êüóìï, ðïõ Ý÷ïõí ðñüâëçìá õðåñâïëéêÞò ñåõóôüôçôáò ìç îÝñïíôáò ðþò íá äéáèÝóïõí ôá êåöÜëáéÜ ôïõò. Áí èåëÞóïõí íá ðïõëÞóïõí óå ÷áìçëÝò ôéìÝò, ôá ôåñÜóôéá áðïèÝìáôá äïëáñßùí ðïõ äéáèÝôïõí, ìðïñïýí íá êëïíßóïõí åê èåìåëßùí ôçí ïéêïíïìßá ôùí ÇÐÁ, áëëÜ áí áíôéðáèåßôå ôéò ÇÐÁ ìç ÷áñåßôå, ãéáôß üôáí ïé ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò öôáñíßæïíôáé ïé Åõñùðáßïé êñõïëïãïýí. ÄéáâÜæïíôáò áõôÝò ôéò ãñáììÝò ìç íïìßóåôå üôé ï öüâïò åßíáé öñïýôï ôçò åðï÷Þò ìáò. Åßíáé ðáëéüò üóï êáé ï Üíèñùðïò. Áò êÜíïõìå Ýíá ôáîßäé ìå ôï ü÷çìá öáíôáóßá êáé áò åðéóêåöôïýìå ôçí Üëëïôå êñáôáéÜ áõôïêñáôïñßá ôçò Áéãýðôïõ 2000 ÷ñüíéá ðñï ×ñéóôïý, óôéò åêâïëÝò ôïõ Íåßëïõ êáé óå üëç ôçí åðéêñÜôåéÜ ôçò, óôç âüñåéï ÁöñéêÞ, ïé ðáíßó÷õñïß Öáñáþ äéïéêïýóáí ìå áõôáñ÷éêüôáôï ôñüðï ôïõò õðçêüïõò êáé êáôáäõíÜóôåõáí ìå óêëçñüôáôç óõìðåñéöïñÜ ôá åêáôïììýñéá ôùí äïýëùí. Êáíåßò äåí ìðïñïýóå íá áìöéóâçôÞóåé ôçí õðåñï÷Þ ôïõò óå óôñáôéùôéêÞ äýíáìç êáé ðëïýôï. ÂÝâáéá ìç öáíôáóôåßôå üôé ìÝóá óôá áðÝñáíôá êáé äáéäáëþäç ðáëÜôéá ôïõ Öáñáþ, áðïõóßáæå ï öüâïò. Áðü ôïí ßäéï ôïí Öáñáþ, ìÝ÷ñé êáé ôïí ôåëåõôáßï áîéùìáôïý÷ï, âáóßëåõå ç áíáóöÜëåéá. Ïé áîéùìáôïý÷ïé öïâüíôïõóáí ìçí ðÝóïõí óå äõóìÝíåéá ôïõ Öáñáþ êáé ï Öáñáþ öïâüôáí ìçí ôï äïëïöïíÞóïõí ïé óõíåñãÜôåò ôïõ. Ôï öáãçôü ôïõ ôï Ýôñùãå ðÜíôá õðïøéáóìÝíïò êáé Þôáí èýìá áðáôåþíùí ìÜãùí, ðïõ ôïí ðáñïäçãïýóáí íá ðëåýóåé óôá èïëÜ íåñÜ ôïõ ðáñáëïãéóìïý. Äåí åßíáé ëßãåò ïé öïñÝò, ðïõ áõôïß ïé áñ÷áßïé ìïíÜñ÷åò, äïëïöïíÞèçêáí áðü ôá ßäéá ôïõò ôá ðáéäéÜ ðïõ äéøïýóáí íá ðÜñïõí áðü ôá ÷Ýñéá ôïõ ðáôÝñá ôïõò, ôç ìáôáéüôçôá êáé ôçí áíáóöÜëåéá ðïõ åß÷å ï èñüíïò ôçò êáôáðßåóçò. ÓÕÍÅ×ÉÆÅÔÁÉ

ÅõñõæùíéêÝò ôá÷ýôçôåò Ýùò 28,8 Mbps áðü ôï äßêôõï ôçò COSMOTE

- Ç COSMOTE áíáâáèìßæåé ôï äßêôõü ôçò ìÝóù ôçò ðñïçãìÝíçò ôå÷íïëïãßáò HSPA+MIMO (High Speed Packet Access, Multiple Input Multiple Output) Ç COSMOTE óõíå÷ßæïíôáò ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ äéêôýïõ ôçò êáé ðñùôïðïñþíôáò óôï ÷þñï ôïõ mobile broadband, áíáêïéíþíåé ôçí ðáñï÷Þ áêüìá õøçëüôåñùí åõñõæùíéêþí ôá÷õôÞôùí óôï COSMOTE Internet Ïn The Go, ôç äçìïöéëÝóôåñç õðçñåóßá êéíçôÞò åõñõæùíéêüôçôáò óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ. ÓõãêåêñéìÝíá, ìå âÜóç ìåôñÞóåéò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôï äßêôõï ôçò COSMOTE, êáôáãñÜöçêáí ìÝãéóôåò ôá÷ýôçôåò ëÞøçò äåäï-

ìÝíùí Ýùò 23,8 Mbps, ìÝóù ôçò ðñïçãìÝíçò ôå÷íïëïãßáò HSPA+MIMO (High Speed Packet Access, Multiple Input Multiple Output). Ïé áíáâáèìéóìÝíåò õðçñåóßåò ôïõ äéêôýïõ ôçò COSMOTE, ðïõ âáóßæïíôáé óôçí ôå÷íïëïãßá HSPA+MIMO, èá äéáôåèïýí áñ÷éêÜ óå åðéëåãìÝíá óçìåßá ôçò ÁèÞíáò êáé ôçò Èåóóáëïíßêçò êáé óôç óõíÝ÷åéá èá åðåêôáèïýí óôáäéáêÜ êáé óå Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò, åíþ áíáìÝíåôáé íá äéáôåèïýí åìðïñéêÜ ìÝóá óôï ôñÝ÷ïí Ýôïò.

ÐáñÜëëçëá óõíå÷ßæåôáé ìå ôá÷åßò ñõèìïýò ç åðÝêôáóç ôïõ äéêôýïõ 3G/HSPA/HSPA+ ôçò åôáéñåßáò óå üëï êáé ðåñéóóüôåñåò ðåñéï÷Ýò óå ïëüêëçñç ôç ÷þñá. Ç COSMOTE åðåíäýåé óôç óõíå÷Þ áíáâÜèìéóç ôïõ äéêôýïõ ôçò, ãéá ôçí åîáóöÜëéóç áðñüóêïðôçò, êáé õøçëÞò ðïéüôçôáò åðéêïéíùíßáò óå üëïõò ôïõò ðåëÜôåò ôçò åôáéñåßáò, äéáóöáëßæïíôáò ðáñÜëëçëá, ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ðñïçãìÝíçò ôå÷íïëïãßáò.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÁÃÙÍÁ Ï×É ÓÔÁ ÍÅÁ ÄÉÏÄÉÁ ÓÔÏ ÁÉÃÉÍÉÏ

ÁðÜíôçóç óôçí åðéóôïëÞ ôïõ ôÝùò Õð. ÐÅ×ÙÄÅ ê. ÓïõöëéÜ Ìå ðñïóï÷Þ äéáâÜóáìå ôçí åðéóôïëÞ óáò ê. Ã. ÓïõöëéÜ ó÷åôéêÜ ìå ôá äéüäéá, ðïõ äçìïóéåýôçêå ôçí 24 Éáíïõáñßïõ 2010 óå ÁèçíáúêÞ åöçìåñßäá. ÁñãÞóáôå óôï ñáíôåâïý óáò ðåñßðïõ 18 ìÞíåò. ÐåñéìÝíáôå íá óáò óôåßëåé ï ëáüò óôï óðßôé ãéá íá êáôáäå÷ôåßôå íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôïõò ðïëßôåò; Êáé ìÜëéóôá, ãéá Ýíá ðñüâëçìá, ôïõ ïðïßïõ öáßíåôáé üôé Þóáóôáí ï ìáÝóôñïò ôïõ. Ç åðéóôïëÞ óáò èá Ýðñåðå íá åßíáé ðéï áêñéâÞò. Ï äñüìïò ËåðôïêáñõÜ – Êëåéäß, êýñéå ÕðïõñãÝ, äåí Ýãéíå áðü êáìßá åôáéñßá ìåôÜ ôï 2007. ¸ãéíå áðü åìÜò, äåí åß÷áôå äéêáßùìá íá ôïí ðáñá÷ùñÞóåôå óå êáíÝíáí êáé ìÜëéóôá ìå ôçí äéáäéêáóßá ôçò äåäçëùìÝíçò. Äéáäéêáóßá ðïõ ðåñéïñßæåé ôçí åõñåßá äéáâïýëåõóç êáé êáôÜ ðñïÝêôáóç êáé ôçí äçìïêñáôßá. Ðïëý óùóôÜ ç äéáäéêáóßá áõôÞ áðïêçñý÷ôçêå áðü ôï óçìåñéíü Ðñùèõðïõñãü. Äåí åßäáìå ôéò ðåñéâáëëïíôéêÝò ìåëÝôåò êáé åãêñßóåéò ðïõ åðéêáëåßóôå ãéá óõãêåêñéìÝíá Ýñãá (óôáèìüò äéïäßùí Áéãéíßïõ, áíáôéíÜîåéò óôçí êïéëÜäá ôùí Ôåìðþí) ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ôéò æçôÞóáìå åðáíåéëçììÝíá. ÊáôáñãÞóáôå ôï ßäéï óáò ôï Õðïõñãåßï êáé ôçí ÊÕÁ 12966/09 (ÖÅÊ 220 ÁÁÐ/14-5-2009) ôçò ÊõâÝñíçóçò óáò ðïõ áöïñÜ óôï Åèíéêü Ðñïóôáôåõüìåíï ÐÜñêï Õãñïâéüôïðï ôçò ðåñéï÷Þò ôùí ðïôáìþí Áîéïý, Ëïõäßá, ÁëéÜêìïíá. Áðáîéþóáôå ôï èåóìïèåôçìÝíï ÖïñÝá Äéá÷åßñéóçò ðáñáêÜìðôïíôÜò ôïí. Áíå÷ôÞêáôå ôçí ïéêïäüìçóç ôïõ óôáèìïý ôùí äéïäßùí Áéãéíßïõ êáôáðáôþíôáò ôïí õãñïâéüôïðï êáé äåí æçôÞóáôå ôç óýìöùíç ãíþìç ôïõ ÖïñÝá äéá÷åßñéóçò üðùò ðñïâëÝðåôáé. Äåí ëÜâáôå êáìßá ìÝñéìíá, ùò ïöåßëáôå, ãéá íá ðñïóôáôåõôïýí ôá óõíôáãìáôéêÜ äéêáéþìáôá ôùí ÐéåñéÝùí ðåñß åëåýèåñçò ÷ñÞóçò Üëëùí åíáëëáêôéêþí âéþóéìùí ôñüðùí ìåôáêßíçóçò óôçí ðáôñßäá ôïõò ãéá ôçí éêáíïðïßçóç êáèçìåñéíþí âéïôéêþí áíáãêþí. Äåí åîáóöáëßóáôå, ùò ïöåßëáôå, ßóïõò üñïõò áíôáãùíéóìïý ãéá ôïõò åðáããåëìáôßåò ôçò Ðéåñßáò. Áíôßèåôá öñïíôßóáôå åíôÝ÷íùò íá ôïõò ðåñéêõêëþóåôå ìå ôÝóóåñá äéüäéá, óå äéÜóôçìá 90 ðåñßðïõ ÷éëéïìÝôñùí, Üíéóá êáôáíåìçìÝíá óå ó÷Ýóç ìå ôïí ãåéôïíéêü íïìü ôçò ËÜñéóáò, äçëáäÞ ôçí ãåíÝôåéñÜ óáò. Ìå ðïéá êñéôÞñéá åðéëÝ÷ôçêáí ôá óçìåßá åãêáôÜóôáóçò ôùí óôáèìþí äéïäßùí; Ãéá áõôüí ôïõ Áéãéíßïõ ç åôáéñßá Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïí ÁÅ áðïêÜëõøå üôé ôï ìïíáäéêü êñéôÞñéï Þôáí ç êåñäïöïñßá ôïõ óôáèìïý. Äåí åëÞöèçóáí êáèüëïõ õð’ üøç ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ ï óôáèìüò áõôüò äçìéïõñãåß óôïõò êáôïßêïõò ôïõ Áéãéíßïõ êáé óå üëïõò ôïõò êáôïßêïõò ôçò Ðéåñßáò. Êáé ôá äéêÜ óáò êñéôÞñéá ê. ÕðïõñãÝ óõíïøßæïíôáé óôçí êåñäïöïñßá ôïõ åí ëüãù óôáèìïý; Ôé åííïåßôå üôé åîáéñïýíôáé áðü ôï 0,04 åõñþ áíÜ ÷éëéüìåôñï ïé óÞñáããåò ôùí Ôåìðþí; Åêåß èá Ý÷ïõìå ðñüóèåôá äéüäéá ðÝñáí ôùí 0,04 åõñþ áí ÷éëéüìåôñï; ÌÝ÷ñé ðüóï èá ðëçñþíïõìå ôåëéêÜ; Èåùñïýìå áäéáíüçôï íá áíáöÝñåóôå åðéëåêôéêÜ óå Üëëåò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò ðïõ åöáñìüæïõí äéüäéá. Äåí áíáöÝñåóôå üìùò ïýôå óôçí ðïéüôçôá ôùí åêåß áõôïêéíçôïäñüìùí, ïýôå óôéò åíáëëáêôéêÝò åðéëïãÝò åëåýèåñçò ìåôáêßíçóçò ðïõ äéáèÝôïõí. Óáò åðéóçìáßíïõìå üôé óôç ÂñåôÜíç ôçò Ãáëëßáò, Ýêôáóçò ìåãáëýôåñçò áð´ üóï ç ìéóÞ ÅëëÜäá, äåí åéóðñÜôôïíôáé äéüäéá óå äñüìïõò áíþôåñçò ðïéüôçôáò áðü ôïõò äéêïýò ìáò äéüôé äåí õðÜñ÷åé êáëÜ áíåðôõãìÝíï äåõôåñåýïí ïäéêü äßêôõï. Äåí áíáöÝñåôå üôé äåí õðÜñ÷ïõí êáèüëïõ óôáèìïß äéïäßùí óôç Ãåñìáíßá, óôï ÂÝëãéï, ôçí Áõóôñßá, ôï Ëïõîåìâïýñãï, ôçí Ïëëáíäßá, ôçí Åëâåôßá, ôçí Áããëßá, ôçí Éñëáíäßá êôë. Áðïêñýðôåôå üôé ç ìÝèïäïò ôùí ìåôùðéêþí äéïäßùí åßíáé ç ðéï áðáñ÷áéùìÝíç êáé ç ðéï Üäéêç. ÌÜëëïí äåí ãíùñßæåôå êáëÜ ôç ÷þñá óáò, ÷þñá ðïõ óáò ôßìçóå åðß óåéñÜ åôþí íá åßóôå Õðïõñãüò ôçò. ÎÝñåôå áí õðÜñ÷ïõí åíáëëáêôéêÝò äéáäñïìÝò Þ ðáñÜðëåõñï ïäéêü äßêôõï óôçí ðåñéï÷Þ êõñßùò ôçò âüñåéáò Ðéåñßáò, üðùò åðéêáëåßóôå óôçí åðéóôïëÞ óáò; Õðïäåßîôå ìáò áðü ðïéüí åßíáé «õðï÷ñåùôéêïß» üðùò éó÷õñßæåóôå. Ãéáôß Üñ÷éóáí ðñþôá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ óôáèìïý äéïäßùí óôï Áéãßíéï êáé ü÷é ôïõò «åíáëëáêôéêïýò õðï÷ñåùôéêïýò äñüìïõò». ÐÝóôå ìáò áðü ðïý èá ôïõò æçôÞóïõìå; Ðïéá åôáéñßá èá ôïõò êÜíåé êáé ðüóï èá ìáò óôïé÷ßóïõí; Äþóôå ìáò ëßãåò ëåðôïìÝñåéåò ãéá ôéò óõíèÞêåò ôïõ «óêëçñïý áíôáãùíéóìïý ðïõ õðÞñ÷å êáôÜ ôï äéåèíÞ äéáãùíéóìü ðïõ êÜíáôå» êáé ðïõ óôçí åðéóôïëÞ óáò áíáöÝñåôå. Ïé åêðñüóùðïé ôçò åôáéñßáò «Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïõ ÁÅ» ôçí 13/12/2009 óôï ÄÞìï Áéãéíßïõ äçìïóßùò ìáò äéåõêñßíéóáí üôé ïõóéáóôéêÜ åíäéáöÝñèçêáí Ýîé åôáéñßåò, óôçí óõíÝ÷åéá Ýìåéíáí äýï êáé ôåëéêÜ óôçí Áéãáßïí ìðÞêáí êáé ïé Ýîé. Ìüíï åìÜò îå÷Üóáôå áð’ Ýîù êýñéå ÕðïõñãÝ, êáé ìÜëéóôá óôç èÝóç íá ðëçñþíïõìå ãéá ôñéÜíôá ÷ñüíéá. ÊáôÜ ðüóï åßóôå óßãïõñïò üôé ãßíïíôáé áðïôåëåóìáôéêÜ ïé Ýëåã÷ïé ôçò åôáéñßáò êáé ôçò ðñïüäïõ ôùí Ýñãùí áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ ðïõ áíáöÝñåôå. Ãéáôß äåí åëÝã÷èçêáí óôá ÔÝìðç ïé âñï÷Ýò, ïé áíáôéíÜîåéò êáé ôá äéåñ÷üìåíá áåñïðëÜíá; Åìåßò ðÜíôùò ðïõ äïêéìÜæïõìå êáé ðåñéìÝíïõìå åðß 16 ìÞíåò äéáìÝóù ôçò åéóáããåëßáò êáé ôùí õðçñåóéþí íá äïýìå Üäåéåò êáé åãêñßóåéò äåí åßäáìå áêüìç ôßðïôå. ÌÜëëïí èá Ýðñåðå íá åßìáóôå êáé åìåßò «Åõñùðáßïé» ãéá íá ìáò êáôáäå÷èïýí. ÐÜíôùò áí êáé åäþ åöáñìüæåôáé ç ðñïóöéëÞ óáò ôáêôéêÞ ôùí «Greek statistics» êáëýôåñá íá ìç ðåñéìÝíïõìå. Äåí ìðïñïýìå íá óáò êñýøïõìå ôçí ïñãÞ ìáò êýñéå ÕðïõñãÝ, óôïí éó÷õñéóìü óáò üôé ùò äçìüóéï ïöåßëïõìå åðéðëÝïí åðéäüôçóç óôïí ðáñá÷ùñçóéïý÷ï, áí åðÝëèåé ìåßùóç ôïõ äéüäéïõ ôÝëïõò. Ìåßùóç ãéá ôçí ïðïßá åßóôå ï ðñþôïò ðïõ ìéëÜ, Ýóôù êáé áíá÷ñïíéóôéêÜ. Êýñéå ÕðïõñãÝ ìÜëëïí äåí óáò ðëçñïöïñïýí óùóôÜ. Äåí âëÝðåôå ôá äüíôéá ðïõ äåß÷íåé ç åôáéñßá óå åìÜò. ÌÜëëïí ôçí ïñãÞ ôïõ êüóìïõ äåí óáò ôçí ìåôÝöåñáí ùò Ý÷åé. Ç åí ëüãù óýìâáóç Ý÷åé ðïëëÜ áíôéóõíôáãìáôéêÜ óôïé÷åßá, äåí åöáñìüæåôáé óùóôÜ, äåí Ýëáâå õð’ üøç ôçò ôçí êïéíùíéêÞ áäéêßá, åêêñåìåß ôï ðüñéóìá ãéá ôá ÔÝìðç êáé óõíåðþò ôßèåôáé èÝìá äéáêïðÞò ôçò Þ åðáíáäéáðñáãìÜôåõóÞò ôçò ìå ãíþìïíá ôçí êïéíùíéêÞ åõáéóèçóßá ðïõ öáßíåôáé, óå áíôßèåóç ìå åóÜò, íá Ý÷åé ç íÝá êõâÝñíçóç. Èåùñïýìå ðñïêëçôéêü íá êáôçãïñåßôå ôçí óçìåñéíÞ êõâÝñíçóç ãéá ðñï÷åéñüôçôá êáé ãéá åîáããåëßåò ÷ùñßò ìåëÝôç. Áíáëïãéóôåßôå ëßãï óå ôé ðåñéðÝôåéåò âÜëáôå åóåßò ìå ôéò åìðåñéóôáôùìÝíåò óáò ìåëÝôåò ðïõ êÜíáôå, «ãéá ìáò, ÷ùñßò åìÜò», ôïõò Ýëëçíåò, ôéò åôáéñßåò, ôéò ôñÜðåæåò, ôçí ÍÝá Äçìïêñáôßá êáé ôçí ÅÅ êáé ôáðåéíÜ æçôÞóôå ôïõëÜ÷éóôïí óõãíþìç. Åðßóçò êáëü èá Þôáí íá ãíùñßæåé ï êüóìïò áí ôá üóá ãñÜöåôå óôçí åðéóôïëÞ óáò áõôÞ õéïèåôïýíôáé êáé áðü ôç ÍÝá Äçìïêñáôßá êáé ôïí áñ÷çãü ôçò, ôïí ê. Á. ÓáìáñÜ. Åëðßæïõìå üôé ç ÍÝá Äçìïêñáôßá èá óõìâÜëåé óôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò âëÜâçò ðïõ ðñïîåíÞóáôå óôï ëáü ìå ôçí áðïéêéïêñáôéêÞ áõôÞ óýìâáóç êáé èá óõíåñãáóôåß ìáæß ìå ôçí êõâÝñíçóç ãéá Ýíá âéþóéìï áðïôÝëåóìá. ÐåñéìÝíïõìå. (Ç ÅðéôñïðÞ Áãþíá ¼÷é óôá ÍÝá Äéüäéá óôï Áéãßíéï)

ÓôÞñéîç ôçò áðáó÷üëçóçò ÐÜôáîç ôçò åéóöïñïäéáöõãÞò Ì ïíéìïðïßçóç ôùí åñãáæïìÝíùí ðïõ áðáó÷ïëïýíôáé ìå ìðëoê ðáñï÷Þò õðçñåóéþí ðÜíù áðü ôñåéò ìÞíåò, åðéäüôçóç ôùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí ãéá íåïðñïóëáìâáíüìåíïõò êáé åíßó÷õóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ áíáóôÝëëïõí ôéò áðïëýóåéò ðñïâëÝðåé ìåôáîý Üëëùí ôï ðñïó÷Ýäéï íüìïõ ãéá ôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò ðïõ Ýäùóå ÷èåò óôïõò êïéíùíéêïýò åôáßñïõò ï õðïõñãüò Åñãáóßáò ÁíäñÝáò ËïâÝñäïò.

Óôü÷ïò ôùí ðïëéôéêþí åßíáé ç äçìéïõñãßá 60.000 65.000 íÝùí èÝóåùí åñãáóßáò óå åôÞóéá âÜóç ôçò ãéá ôçí ôåôñáåôßá 2010 -2013. ÔÏ ÐÑÏÓ×ÅÄÉÏ ÓõãêåêñéìÝíá ôï ðñïó÷Ýäéï ðåñéëáìâÜíåé ìÝôñá åíßó÷õóçò ôçò áðáó÷üëçóçò ìå äéáôÜîåéò åðéäüôçóçò áðü ôïí ÏÁÅÄ ôùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí ãéá ôéò ðñïóëÞøåéò íÝùí åñãáæüìåíùí êáôÜ ôçí åðüìåíç ôåôñáåôßá: Ôï ðñþôï Ýôïò êáôÜ 100%, ôï äåýôåñï êáôÜ 75%, ôï ôñßôï êáôÜ 50% êáé ôï ôÝôáñôï êáôÜ 25%. ÃÉÁ ÔÉÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ Åðßóçò, ï ê. ËïâÝñäïò Ýêáíå ëüãï ãéá åíßó÷õóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí ìå åéäéêÜ åíäïåðé÷åéñçóéáêÜ ðñïãñÜììáôá êáôÜñôéóçò ðïõ èá óôçñßæïíôáé áðü ÏÁÅÄ, êáé ôá ïðïßá èá åëÝã÷ïíôáé ôüóï áðü ôïí ÏÁÅÄ üóï êáé áðü ôïí ÓÅÐÅ åíþ ðñïáíÞããåéëå êáé ôç ìåôáôñïðÞ óå óýìâáóç áïñßóôïõ ÷ñüíïõ ôùí åñãáóéþí ìå ìðëïêÜêé ðïõ ðáñáôåßíïíôáé ðÝñáí ôïõ ôñéìÞíïõ. ÐñïâëÝðåôáé åðßóçò äéðëáóéáóìüò ôïõ çìåñïìéóèßïõ ôïõ ÓáââÜôïõ ãéá ôçí áðáó÷üëçóç ðÝñáí ôïõ ðåíèÞìåñïõ. ÌÁ×Ç ÊÁÔÁ ÔÇÓ ÅÉÓÖÏÑÏÄÉÁÖÕÃÇÓ ÅðéðëÝïí ôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò ðñïáíÞããåéëå ìÝôñá ãéá ôçí ðÜôáîç ôçò åéóöïñïäéáöõãÞò, ç ïðïßá, üðùò áíáöÝñèçêå óôç óõíÝíôåõîç Ôýðïõ, áíÝñ÷åôáé óôá 8 äéó. åõñþ, åíþ óå áõôÜ èá ðñÝðåé íá ðñïóôåèïýí

êáé 7,5 äéó. åõñþ ôá ïðïßá óå åôÞóéá âÜóç áðïôåëïýí âåâáéùìÝíåò áëëÜ ìç êáôáâëçèåßóåò åéóöïñÝò. ÏÉ ÅËÅÃ×ÏÉ Ôá ìÝôñá ðåñéëáìâÜíïõí ôïí çëåêôñïíéêü Ýëåã÷ï ôùí óõíôáãþí, Ýôóé þóôå, ìÝ÷ñé ôÝëïò ÌáÀïõ, áñ÷Þò ãåíïìÝíçò, áðü ôï ÌÜñôéï ãéá ôï ÉÊÁ, íá åëÝã÷ïíôáé çëåêôñïíéêÜ 4.500.000 ðåñßðïõ óõíôáãÝò áíÜ ìÞíá. Åðßóçò ðñüêåéôáé íá åíôáôéêïðïéçèïýí ïé Ýëåã÷ïé ðáíåëëáäéêÜ, åíþ ôá êëéìÜêéá ðïõ èá ðñáãìáôïðïéïýí ôïõò åëÝã÷ïõò áõôïýò èá áëëÜæïõí áíÜ åâäïìÜäá, ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöåýãïíôáé êñïýóìáôá äéáöèïñÜò. Á.Ð.Ä. ÅðéðëÝïí, áëëÜæåé ôï óýóôçìá õðïâïëÞò áíáëõôéêþí ðåñéïäéêþí äçëþóåùí. Óôï åîÞò, ðñïêåéìÝíïõ íá ðáñáëáìâÜíïíôáé áðü ôá Ôáìåßá ïé áíáëõôéêÝò ðåñéïäéêÝò äçëþóåéò, ïé åðé÷åéñÞóåéò èá åßíáé õðï÷ñåùìÝíåò íá êáôáâÜëëïõí ôïõëÜ÷éóôïí ìÝñïò ôùí åéóöïñþí ðïõ ôïõò áíáëïãïýí. ÄÉÁÄÏ×ÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÇ * Ï õöõðïõñãüò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí Ãéþñãïò ÊïõôñïõìÜíçò áíáöÝñèçêå åðßóçò óôç äéáäï÷éêÞ áóöÜëéóç. Óôü÷ïò, áðåíÝëáâå, åßíáé áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ 2011 ïé óõíôÜîåéò íá êáôáâÜëëïíôáé áðü ôá Ôáìåßá ìÝóá óå ôñåßò ìÞíåò áðü ôçí õðïâïëÞ ôçò áßôçóçò. ÏÕÓÉÁÓÔÉÊÁ ÌÅÔÑÁ ÆÇÔÁ Ç ÃÓÅÅ «Êõñßáñ÷ï äéåêäéêçôéêü áßôçìá ðáñáìÝíåé ç ïõóéáóôéêÞ åíßó÷õóç ôçò áíÜðôõîçò êáé ç äéåýñõíóç ôçò áðáó÷üëçóçò, ùò ôï ðëÝïí áðïôåëåóìáôéêü ìÝôñï áíôéìåôþðéóçò ôçò áíåñãßáò êáé ôùí ðñïâëçìÜôùí, ðïõ ðñïêáëåß», áíáöÝñåé ç ÃÓÅÅ óå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç. «Ç ÃÓÅÅ åðéóçìáßíåé üôé åßíáé Üìåóçò êáé æùôéêÞò áíÜãêçò ç áíáðñïóáñìïãÞ ôïõ åðéäüìáôïò áíåñãßáò óôï 80% ôïõ âáóéêïý ìéóèïý, êáèþò êáé ç ÷ñïíéêÞ äéåýñõíóÞ ôïõ óôá äýï ÷ñüíéá», êáôáëÞãåé ç ÃÓÅÅ.

Ïé ¸ëëçíåò ðáñáìÝíïõí ïé ðéï áðáéóéüäïîïé Åõñùðáßïé ÅÑÅÕÍÁ ÔÏÕ ÅÕÑÙÂÁÑÏÌÅÔÑÏÕ

Áðü ôá õøçëüôåñá áñíçôéêÜ ðïóïóôÜ ôçò Ýñåõíáò ôïõ åõñùâáñüìåôñïõ åìöáíßæïõí ïé áðáíôÞóåéò ôùí ÅëëÞíùí ðïëéôþí óôéò åñùôÞóåéò ðïõ ôïõò åôÝèçóáí óôï ðëáßóéï ôçò Ýñåõíáò ôïõ ôáêôéêïý åõñùâáñüìåôñïõ ôï öèéíüðùñï ôïõ 2009 ãéá ôçí ÅëëÜäá, ðïõ áíáêïéíþèçêáí ÷èåò. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Ýñåõíáò ðáñïõóéÜæïíôáé ðáñüìïéá ìå åêåßíá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åõñùâáñüìåôñïõ ôçí Üíïéîç ôïõ ßäéïõ ÷ñüíïõ. ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ Ïé ¸ëëçíåò ðïëßôåò åìöáíßæïíôáé óôçí Ýñåõíá ïé ðéï äõóáñåóôçìÝíïé ôïõ ðáíåõñùðáúêïý äåßãìáôïò ôüóï ãéá ôçí êáôÜóôáóç ôçò åã÷þñéáò ïéêïíïìßáò óôçí ÅëëÜäá üóï êáé ãéá ôçí ðïñåßá ôçò åõñùðáúêÞò ïéêïíïìßáò: Ãéá ôçí êáôÜóôáóç ôçò ïéêïíïìßáò óôçí ÅëëÜäá êáôáãñÜöçêå áñíçôéêü ðïóïóôü 92% (Ýíáíôé 75% óôçí Åõñþðç ôùí «27») êáé ãéá ôçí ðïñåßá ôçò åõñùðáúêÞò ïéêïíïìßáò, óôçí ÅëëÜäá 78%, åíþ ï åõñùðáúêüò ìÝóïò üñïò âñßóêåôáé óôï 62%. Åîßóïõ Ýíôïíç äõóáñÝóêåéá, üìùò, åêöñÜæåôáé êáé ãéá ôçí êáôÜóôáóç ôçò ïéêïíïìßáò óå ðáãêüóìéï åðßðåäï, êáèþò ôï åëëçíéêü äåßãìá êáôáãñÜöåé ôï õøçëüôåñï áñíçôéêü ðïóïóôü (91%), åêôéìþíôáò üôé ç äéåèíÞò ïéêïíïìßá âñßóêåôáé óå äåéíÞ êáôÜóôáóç (Å.Å. ôùí «27» 72%). ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ Óôçí ðëåéïíüôçôÜ ôïõò ïé ¸ëëçíåò êáé óå ðïóïóôü 94% ôùí åñùôçèÝíôùí åìöáíßæïíôáé áðïãïçôåõìÝíïé áðü ôçí ðáñïýóá êáôÜóôáóç ôçò áðáó÷üëçóçò óôç ÷þñá, êáèþò èåùñïýí üôé âñßóêåôáé óå äõó÷åñÞ èÝóç, ìå ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü óôçí ÅÅ ôùí «27» íá öôÜíåé ôï 85%. Ç ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÆÙÇ ÐáñÜ ôç ãåíéêüôåñç äõóáñÝóêåéá üìùò, Ýîé óôïõò äÝêá ¸ëëçíåò ðïëßôåò åêöñÜæïõí ôçí éêáíïðïßçóÞ ôïõò ãéá ôçí êáèçìåñéíÞ ôïõò æùÞ. Ðáñáôçñåßôáé áëëáãÞ ôçò óôÜóçò

ôçò åëëçíéêÞò êïéíÞò ãíþìçò óõãêñéôéêÜ ìå ôçí ðñïçãïýìåíç Ýñåõíá ôïõ åõñùâáñüìåôñïõ, ëßãïõò ìÞíåò ðñéí, êáèþò ôçí Üíïéîç ôïõ 2009 ðïóïóôü 56% åîÝöñáóå ôç äõóáñÝóêåéÜ ôïõ ãéá ôçí êáèçìåñéíÞ ôïõ æùÞ óõãêåíôñþíïíôáò ìÜëéóôá Ýíá áðü ôá õøçëüôåñá áñíçôéêÜ ðïóïóôÜ. Óå êÜèå ðåñßðôùóç, üìùò, ôï åëëçíéêü ðïóïóôü äõóáñÝóêåéáò ðáñáìÝíåé õøçëü (ÅëëÜäá 42% Ýíáíôé 22% ãéá ôçí ÅÅ ôùí «27») êáé óôçí ðáñïýóá Ýñåõíá, ðáñÜ ôç óçìáíôéêÞ ìåßùóç 14 ðïóïóôéáßùí ìïíÜäùí óå ó÷Ýóç ìå ôçí Üíïéîç ôïõ 2009. ÁÊÑÉÂÅÉÁ ÁíáöïñéêÜ ìå ôçí áãïñáóôéêÞ äýíáìç ôùí åñùôçèÝíôùí, äçëáäÞ ôá áãáèÜ ðïõ ôï íïéêïêõñéü ôïõò ìðïñåß íá áíôÝîåé ïéêïíïìéêÜ óôçí êáèçìåñéíÞ ôïõò æùÞ, ïé ¸ëëçíåò ðïëßôåò óôçí ðëåéïíüôçôÜ ôïõò êáé óå ðïóïóôü 71% âñßóêïõí üôé ç ôùñéíÞ ôïõò êáôÜóôáóç Ý÷åé ÷åéñïôåñÝøåé óõãêñéôéêÜ ìå áõôÞ ðñï ðåíôáåôßáò. Óçìåéþíåôáé üôé ôï åëëçíéêü ðïóïóôü ðïõ äéáðéóôþíåé åðéäåßíùóç ôçò ôùñéíÞò ôïõ êáôÜóôáóçò åßíáé ôï õøçëüôåñï áñíçôéêü ôçò óõíïëéêÞò Ýñåõíáò (ÅÅ ôùí «27» 45%). Ïé ðåñéóóüôåñïé ¸ëëçíåò ðïëßôåò (61%) åðéäïêéìÜæïõí ôç óõììåôï÷Þ ôçò ÅëëÜäáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç (ÅÅ ôùí «27» 53%) êáé ðéóôåýïõí üôé ç ÷þñá ôïõò Ý÷åé ùöåëçèåß áðü ôç óõììåôï÷Þ ôçò óå áõôÞí (71%). Ðáñüëá áõôÜ, üìùò, èåùñïýí üôé ôá óõìöÝñïíôá ôçò ÅëëÜäáò äåí ëáìâÜíïíôáé êáëÜ õðüøç óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç (ÅëëÜäá 65% - ÅÅ ôùí «27» 47%). Ôï åëëçíéêü áñíçôéêü ðïóïóôü åßíáé ôï ôñßôï õøçëüôåñï ôçò Ýñåõíáò ýóôåñá áðü áõôü ôçò Ëåôïíßáò, 77%, êáé ôçò Öéíëáíäßáò, 66%. ÔÝëïò, ïé ¸ëëçíåò, óýìöùíá ìå ôï åõñùâáñüìåôñï, ôÜóóïíôáé õðÝñ ìéáò åõñùðáúêÞò íïìéóìáôéêÞò Ýíùóçò ìå íüìéóìá ôï åõñþ (ÅëëÜäá 63% - ÅÅ ôùí «27» 60%).

ÏÍÍÅÄ Ê. ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

¼ôáí Üëëïé êñýâïíôáé, åìåßò ìéëÜìå!

Äéüäéá, éèáãÝíåéá áëëïäáðþí, áéôÞìáôá áãñïôþí, áöáßñåóç ôçò åëëçíéêÞò óçìáßáò áðü ôéò óôïëÝò ôùí áóôõíïìéêþí, êáôÜñãçóç ðáñåëÜóåùí, stage…. Áêïýãïíôáé ðïëëÜ; Åßíáé! Êáé äõóôõ÷þò ôá ðåñéóóüôåñá áðü áõôÜ öñïíôßæïõí êÜðïéïé íá ðåñíïýí áðáñáôÞñçôá. Êáéñüò ëïéðüí íá ìéëÞóïõìå, íá êÜíïõìå áíôéðïëßôåõóç óôçí ïõóßá ôçò, óå ìéá ðåñßïäï ðïõ ç ÷þñá ôç ÷ñåéÜæåôáé, óå ìéá ðåñßïäï ëÞøçò óïâáñþí áðïöÜóåùí áðü ôï êõâåñíþí êüììá ðïõ üìùò äå âëÝðïõí üóï èá Ýðñåðå ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò. ¸ôóé, ìå ãíþìïíá ðÜíôá ôçí åíçìÝñùóç ôùí ðïëéôþí ãéá ôá äñþìåíá ôüóï ôïõ ôüðïõ üóï êáé ôçò ÷þñáò ìáò ðáñåõñåèÞêáìå ôçí ðåñáóìÝíç Ôñßôç 25/01 óôç ñáäéïöùíéêÞ åêðïìðÞ ôïõ ê. ×ñõóéêïý êáé ê. Êáñáúóêïõ. ÊáëåóìÝíïé óôçí åêðïìðÞ Þìáóôáí ï ðñüåäñïò ôçò ÏÍÍÅÄ Ê. Êáôåñßíçò Ìáêñßäçò Íßêïò, ï áíôéðñüåäñïò ÌðáôÜëáò Ãéþñãïò, ç õðåýèõíç ôýðïõ Ëéáêïðïýëïõ ÆùÞ êáé ç õðåýèõíç íÝùí ôå÷íïëïãéþí Êåñáìéäéþôïõ ×ñéóôßíá. Êáé ïé ôÝóóåñéò, åß÷áìå ôçí åõêáéñßá íá ìéëÞóïõìå ãéá ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôá èÝìáôá ðïõ ìáò áðáó÷ïëïýí, áí êáé ïé äýï þñåò ðïõ åß÷áìå óôç äéÜèåóÞ ìáò áðïäåß÷ôçêáí ôåëéêÜ ëßãåò óå ó÷Ýóç ìå ôá üóá èÝëáìå íá áíáöÝñïõìå. Óôç äéÜñêåéá ôçò åêðïìðÞò ìéëÞóáìå ìÝóù ôçëåöùíéêÞò ðáñÝìâáóçò êáé ìå åêðñüóùðï ôùí áãñïôþí, üðïõ êáé óôçñßîáìå ôïí áãþíá êáé ôá áéôÞìáôÜ ôïõò, ìïëïíüôé äéáöùíïýìå ìå ôïí ôñüðï Ýêöñáóçò ðïõ åðÝëåîáí. ×áñáêôçñéóôéêÞ Þôáí êáé ç áíôßäñáóç ôïõ ðñïÝäñïõ ìáò, Íßêïõ Ìáêñßäç ùò ðñïò ôï æÞôçìá ôçò êáôÜñãçóçò ôùí ðáñåëÜóåùí, éäÝá ôçí ïðïßá èåþñçóå üðùò åßðå ðñïóâëçôéêÞ ãéá ôïí åëëçíéêü ëáü, Üðïøç ôçí ïðïßá óôçñßæïõìå áäéáðñáãìÜôåõôá êáé ïé õðüëïéðïé. ÓõæÞôçóç Ýãéíå áêüìá êáé ãéá ôá ðñïãñÜììáôá stage óôï äçìüóéï ôïìÝá, æÞôçìá óôï ïðïßï ç êõâÝñíçóç Ðáóüê öÝñåôáé Üêñùò åêäéêçôéêÜ, áíáãêÜæïíôáò ìå ôïí ôñüðï ôçò ôïõò íÝïõò óå ðáñáßôçóç. Ç èÝóç ìáò êáé óå áõôü ôïí ôïìÝá Þôáí îåêÜèáñç, óôçñßæïíôáò ôá

TETAÑÔÇ 27 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ

Äåí ìáò öôáßåé ìüíï ç Ôïõñêïêñáôßá!

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç «Ãéá íá âáäßóåé ç åëåõèåñßá óôá ÷íÜñéá ôïõ áßìáôüò ôùí ÷éëéÜäùí íåêñþí ôçò ÁúôÞò» áîßæåé ßóùò ìéá ðñïóðÜèåéá áðïêùäéêïðïßçóçò ôùí äéêþí ôïõò ìçíõìÜôùí. ¸íáò óåéóìüò áðïôåëåß öõóéêü ãåãïíüò ðïõ Ý÷åé ðáñáôçñçèåß êáôÜ ôï ðáñåëèüí óå äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò êáé óõíåðþò ðñÝðåé íá èåùñåßôáé áíáìåíüìåíïò. Ïé ëåðôïìÝñåéåò áíÞêïõí âÝâáéá óôïõò åéäéêïýò. Ùóôüóï óôçí ÁúôÞ áíáäåß÷èçêáí: 1. ç áíÜãêç ýðáñîçò áóöáëþí õðïäïìþí êáé áðïôåëåóìáôéêþí êñáôéêþí õðçñåóéþí. 2. ïé ùöÝëåéåò ðïõ ðñïêýðôïõí ãéá ôï êïéíùíéêü óýíïëï áðü ôçí ôÞñçóç ôùí ïéêïäïìéêþí êáíïíéóìþí êáé ãåíéêÜ ôùí íüìùí êáé ôùí èåóìþí. 3. Ç óçìáóßá ôçò åêðáßäåõóçò êáé êáô’ åðÝêôáóç ôçò ðáéäåßáò åíüò ëáïý ãéá ôç óõíï÷Þ ôïõ êïéíùíéêïý éóôïý êáé ôï èùñáêéóìü ôçò äçìïêñáôßáò. 4. ïé äñáìáôéêÝò åðéðôþóåéò ôçò öôþ÷åéáò. Ðåñéôôü íá åéðùèåß üôé üëá ôá ðáñáðÜíù, åêôüò áðü ôç öôþ÷åéá, äåí õðÞñ÷áí óôçí ÁúôÞ, üðùò äéáðéóôþóáìå üëïé áðü ôçëåïñÜóåùò êõñßùò. Ç ÝëëåéøÞ ôïõò óå óõíäõáóìü ìå ôç öôþ÷åéá åìöÜíéóå ôïí üëåèñï êáé ôçí ôñáãùäßá. Ï óôß÷ïò áðü ôçí «¸ñçìç ÷þñá» ôïõ ¸ëéïô: «ÌÝóá óå ìéá öïý÷ôá óêüíç èá óïõ äåßîù ôï öüâï» ìÜëëïí ðåñéãñÜöåé, óôçí áëçèéíÞ ôçò äéÜóôáóç, ôçí êáôÜóôáóç ìåôÜ ôï óåéóìü óôçí ÁúôÞ. ÌÝóá áðü ôçí åéêüíá ôùí óùñþí ôùí óôïéâáãìÝíùí áíèñþðéíùí óïñþí êáé ôïí Þ÷ï ôïõ êëÜìáôïò ôçò ìÜíáò ðïõ áíáæçôïýóå ôï ðáéäß ôçò óôá åñåßðéá áíáäýåôáé Ýíá ðåëþñéï «Ãéáôß;» «Ãéáôß ôüóç êáôáóôñïöÞ áðü Ýíá óåéóìü;». Óôçí áðÜíôçóç óôï åñþôçìá áõôü, ßóùò íá âïçèÜ ôï ãåãïíüò üôé ç ÁúôÞ ìïéñÜæåôáé, êáôÜ ôï 1/3 ðåñßðïõ, ôï íçóß ôçò Éóðáíéüëáò óôçí ÊáñáúâéêÞ èÜëáóóá, ìå ôïí ðëïõóéüôåñï ¢ãéï Äïìßíéêï, Ýíá êñÜôïò ðïõ öáßíåôáé üôé Ý÷åé ïñãáíþóåé êáëÜ ôï êñÜôïò êáé ôïõò èåóìïýò ôïõ êáé äåí åß÷å óïâáñÝò áðþëåéåò, üðùò ç ÁúôÞ, ïýôå áðü ôï óåéóìü ïýôå áðü ôéò öïíéêÝò ðëçììýñåò ðïõ Ýðëçîáí ôçí ðåñéï÷Þ ðëçí ëßãïõò ìÞíåò. Ç ÁúôÞ áðåëåõèåñþèçêå áðü ôïõò ÃÜëëïõò áðïéêéïêñÜôåò, ðñéí áðü äýï áéþíåò ðåñßðïõ, ìáæß ìå ôïí ¢ãéï Äïìßíéêï. Áêïëïýèçóáí êáé óôéò äýï ÷þñåò ðåñßïäïé ðïëéôéêÞò áóôÜèåéáò, ìå ôéò öõóéïëïãéêÜ áíáöõüìåíåò âßá, äéáöèïñÜ, êïéíùíéêÝò áíéóüôçôåò êëð, äåéíÜ ðïõ óõíÞèùò ðáñáôçñïýíôáé, üôáí áðïõóéÜæïõí ç åëåõèåñßá êáé ç äçìïêñáôßá. ÅðïìÝíùò, ðñþôá êáôáññßðôïíôáé ùò áâÜóéìåò êÜðïéåò ãåíéêüëïãåò äéêáéïëïãßåò ðïõ óõíÞèùò áðïäßäïõí üëá ôá äåéíÜ åíüò ôüðïõ óôéò áñíçôéêÝò åðéäñÜóåéò îÝíùí êáôï÷þí Þ ðïëéôéêþí áíùìáëéþí êëð. ÓÞìåñá ï ¢ãéïò Äïìßíéêïò åßíáé Ýíáò ðëïýóéïò ïéêïëïãéêüò ðáñÜäåéóïò êáé ç ÁúôÞ ìéá öôù÷Þ õðïâáèìéóìÝíç ÷þñá ðïõ ï óåéóìüò ôç ìåôÝôñåøå óå êüëáóç. ¸íá ðñþôï äßäáãìá ðïõ óôÝëíåé ëïéðüí ï ÅãêÝëáäïò áðü ôçí ÁúôÞ êáé óôç äéêÞ ìáò ÷þñá åßíáé üôé ãéá üëá ôá ðñïâëÞìáôá äåí ìðïñåß íá åõèýíïíôáé ìüíïí ç ôïõñêïêñáôßá, ç êáôï÷Þ, ï åìöýëéïò, ç äéêôáôïñßá êëð Áíôßèåôá ìÜëëïí áðïôåëïýí «ðñïöÜóåéò åí áìáñôßáéò» ãéá áðïðïßçóç åõèõíþí, åöçóõ÷áóìü êáé ìç áíÜëçøç äñÜóçò óå ðáñüíôá ÷ñüíï. Áðü ôç ÁúôÞ ìÜëëïí ðñÝðåé íá åéóá÷èåß óôç ÷þñá ìáò Ýíáò åõñýôåñïò ðñïâëçìáôéóìüò ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí ÊÐÓ. ¹äç âñéóêüìáóôå óôï 4ï (ÅÓÐÁ) êáé áí ðñïóèÝóïõìå êáé ôï ó÷Ýäéï ÌÜñóáë, ìåôáðïëåìéêÜ ôá ðáêÝôá ãßíïíôáé ðÝíôå. ÐáñÞ÷èçóáí Üñáãå êáé êåöáëáéïðïéÞèçêáí ôá áíáìåíüìåíá áðïôåëÝóìáôá; ÌåôÝðåéôá ôßèåôáé ôï èÝìá êáôáðïëÝìçóçò ôçò öôþ÷åéáò. ×þñåò ìå óçìáíôéêÞ õëéêÞ âïÞèåéá üðùò ç ÁúôÞ äåí êáôÜöåñáí íá ôçí êáôáðïëåìÞóïõí, åíþ Üëëåò ôçí áíôéìåôþðéóáí ìüíåò ôïõò ð÷ ç Éíäßá ãéáôß óôçñß÷ôçêáí óôçí êáéíïôïìßá êáé óå äçìéïõñãéêÝò ðñùôïâïõëßåò. ÔÝëïò ðñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé óôçí ÁúôÞ åîáêïëïõèïýí íá åðéêñáôïýí äéÜöïñåò áñíçôéêÝò ìåôáöõóéêÝò åðéññïÝò, ð÷ ìÜãïé êáé ìÜãéóóåò, ïé ïðïßåò áíôéóôñáôåýïíôáé ôçí ðñüïäï êáé ìÜëëïí áðü ôï óçìåßï áõôü îåêéíïýí üëá ôá ðñïçãïýìåíá ðñïâëÞìáôá. ÁíÜëïãåò åðéññïÝò, ðïëý ìéêñüôåñçò Ýêôáóçò âÝâáéá, äåí Ý÷ïõí åêëåßøåé ïýôå óôç ÷þñá ìáò, ïýôå êáé óôïí õðüëïéðï ðñïçãìÝíï êüóìï, åí ìÝóù ìÜëéóôá ìåôáâéïìç÷áíéêÞò åðï÷Þò. ÅðïìÝíùò, ç ðáéäåßá åßíáé áõôÞ ðïõ èá êáôáöÝñåé íá áíôéìåôùðßóåé üëá ôá ðñïâëÞìáôá ìå ôçí åêðáßäåõóç ðïëéôþí ðïõ èá äéáèÝôïõí ôïí ïñèïëïãéóìü ãéá íá äñÜóïõí êïéíùíéêÜ, êáé ôéò óýã÷ñïíåò ãíþóåéò ãéá íá äéáêñéèïýí åðáããåëìáôéêÜ. ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ Ã. ÁÌÏÉÑÉÄÇ

Ç Õðïõñãüò Ãåùñãßáò ãéá ôéò æçìßåò áðü áêáñðßá ÓÅ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÖÑÁÏÕËÁÓ ÄÇÌÉÏÕ ÓÂÏÑÙÍÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ðáéäéÜ ôùí stage êáé ðáñïôñýíïíôÜò ôá íá ìçí ðñïóöýãïõí óå ðáñáßôçóç áëëÜ íá áíôéìåôùðßóïõí ôï èÝìá ìå ôç íïìéêÞ âïÞèåéá ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñüåäñïò ôïõ êüììáôüò ìáò ê. Áíôþíçò ÓáìáñÜò. ÃåíéêÜ óôçí åêðïìðÞ áíáöåñèÞêáìå óå ðïëëÜ æçôÞìáôá ôçò åðéêáéñüôçôáò, èÝóáìå îåêÜèáñåò áðüøåéò, áðïäåéêíýïíôáò ãéá áêüìç ìßá öïñÜ ðùò ùò íÝïé êáé äç ùò Ïííåäßôåò ïöåßëïõìå íá åßìáóôå åíåñãïß, äñáóôÞñéïé, íá Ý÷ïõìå ôï èÜññïò ôçò ãíþìçò ìáò êáé íá ìçí áöÞíïõìå êáôáóôÜóåéò íá ðåñíïýí áðáñáôÞñçôåò êáé íá öôÜóïõí óå åìÜò ùò äåäïìÝíá ðñïôåôåëåóìÝíùí ãåãïíüôùí. Èá èÝëáìå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå ôïí ê. ×ñõóéêü êáé ôïí ê. Êáñáúóêï ðïõ ìáò Ýäùóáí ôï ëüãï óôçí åêðïìðÞ ôïõò êáé ãéáôß ü÷é, ßóùò áõôü óýíôïìá ìáò ãßíåé êáé óõíÞèåéá… Ìå åêôßìçóç, ÆùÞ Á. ËéáêïðïýëïõÕðåýèõíç Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí êáé Ôýðïõ

Áðáíôþíôáò óôçí áíáöïñÜ ðïõ êáôÝèåóå ï ÂïõëåõôÞò ê. É. Áìïéñßäçò, óçìåéþíïõìå ôá åîÞò: Ïé æçìéÝò áðü áêáñðßá óå êáëëéÝñãåéåò öñÜïõëáò ôïõ ÄÞìïõ Óâïñþíïõ Íïìïý Ðéåñßáò, äåí êáëýðôïíôáé áóöáëéóôéêÜ áðü ôïí ÅË.Ã.Á. êáé äåí áðïæçìéþíïíôáé óýìöùíá ìå ôïí Êáíïíéóìü ÁóöÜëéóçò ÖõôéêÞò ÐáñáãùãÞò, áñéèì. ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò 15711/30-9-1998 (ÖÅÊ 1079/´), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé ìÝ÷ñé óÞìåñá. Óçìåéþíåôáé üôé ç Ýíôáîç æçìéþí óôéò êáô’ åîáßñåóç êáëýøåéò, äåí åìðßðôåé óôéò áñìïäéüôçôåò ôïõò ÅË.Ã.Á., õëïðïéåßôáé äå áðü ôïí ÅË.Ã.Á. ìüíï óå åöáñìïãÞ ÊïéíÞò Áðüöáóçò ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí. Åðß ôïõ ðáñüíôïò ãéá æçìéÝò Ýôïõò 2009, äåí êáôáâëÞèçêáí áðïæçìéþóåéò êáô’ åîáßñåóç ôïõ ðñïáíáöåñèÝíôïò Êáíïíéóìïý ãéá êáìßá êáëëéÝñãåéá. Ç ÕÐÏÕÑÃÏÓ Ê. ÌÐÁÔÆÅËÇ

5


6

Ïëýìðéï ÂÞìá

ÔåôÜñôç

27 Éáíïõáñßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

Óå ðëÞñç åîÝëéîç üëá ôá ðñùôáèëÞìáôá

ÐñùôáèëÞìáôá ÅÊÁÓÊÅÌ

Máêåäïíéêüò Í. ÅöÝóïõ Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË 73-67 Óôï áíäñéêü ðñùôÜèëçìá ôçò ´ êáôçãïñßáò

= ÌåôÜ áðü ìßá êáêÞ åìöÜíéóç êáé Ýíá óêëçñü ðáéãíßäé, ç ïìÜäá ôïõ ÓÖÊ Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË çôôÞèçêå, äßêáéá, áðü ôï Ìáêåäïíéêü Í. ÅöÝóïõ ìå 73-67. Ïé ãçðåäïý÷ïé êáôÝâçêáí áðïöáóéóìÝíïé ãéá ôç íßêç, åíþ ïé öéëïîåíïýìåíïé åß÷áí áñêåôÝò áðïõóßåò âáóéêþí ðáéêôþí. Óôá 10ëåðôá: 17-18, 35-30, 54-52, 73-67.

ÄéáéôçôÝò Þôáí ïé ê.ê. Äñïóéíüò êáé Ðïõëéêßäçò.

Ïé óõíèÝóåéò: ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÓ Í. ÅÖÅÓÏÕ (ÓáñáðôóÞò): ÓéáðÜêáò 10, ÔóéáñäÞò 2, ÌðáôæÜêçò 8, Åõáããåëüðïõëïò 11, ÔóéñÝêáò 3, Âáñâïýôçò 17, Êáëéáãêïýóçò 14, Íôïýâáò 6, Êõñéôóüðïõëïò 2. ÊÁÔÅÑÉÍÇ 2008 ÂÉÏÑÏË(ÊáóóïìåíÜêçò): Ôáìïõñßäçò 17, ×áñáêëéÜò 1, ÓöÞêáò 3, Ðáõëßäçò 2, Óáêåëëáñßïõ 19, ÆïñìðÜò 9, Ôåãïýëéáò 11, Ìùõóßäçò, ÆÞóêáò 6, Íïýñçò. Áñãõñüðïõëïò.

Ö.Ï. ÁÑÉÄÁÉÁÓ Ó.Ö.Ê. ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ 53 - 75 Óôï ãõíáéêåßï ðñùôÜèëçìá

= Ðñáãìáôïðïéþíôáò ðÜëé ìéá ðïëý êáëÞ åìöÜíéóç, ç ãõíáéêåßá ïìÜäá ôïõ ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ êáôÜöåñå íá ðñïóðåëÜóåé êáé ôï åìðüäéï ôçò ïìÜäáò ôçò Áñéäáßáò, öéãïõñÜñïíôáò Ýôóé óôçí ðñþôç èÝóç ôçò âáèìïëïãßáò, ìüíç êáé áÞôôçôç. Ìå ôïí áãþíá áõôü ïëïêëçñþèçêå ï á´ ãýñïò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò êáé äüèçêå, ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï, ç åõêáéñßá íá áãùíéóôïýí üëåò ïé ðáßêôñéåò ðïõ áðáñôßæïõí ôçí ïìÜäá. Åðßóçò, öÜíçêå üôé ç ïìÜäá áõôÞ óôçñßæåôáé óôï ïìáäéêü ðíåýìá, óôçí åìðåéñßá ôùí ìåãáëýôåñùí óå çëéêßá ðáéêôñéþí, áëëÜ êáé óôï ôáëÝíôï ôùí ìéêñüôåñùí. Óôá 10ëåðôá: 2-15, 5-14, 21-25,17-20

.

¢ñéóôç ç äéáéôçóßá ôùí ê.ê. Áñâáíßôç êáé Êáðïõñôßäç

Ïé óõíèÝóåéò: Ö.Ï. ÁÑÉÄÁÉÁÓ (ÓéÜãáò):Öùôßïõ Ê., ÅõôáîéÜäïõ É.19, ÂÜóêïõ Ì. 5, ÓáðïõíôæÞ Á. 16, Öùôßïõ Å., Ðáðáãåùñãßïõ Ê., Ðñïßêïõ Å. 13, Ðáðáãåùñãßïõ Ì.

ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ(ÌçëéÜôçò): Ìïõóôáêßäïõ Á. 8, Êïõæþíç Â. 1, Ìõóôñßäïõ Ï. 6, Æïõãêïõñßäïõ Ä. 29(2), Åõóôáèßïõ Æ. 11, ËÜððá Î. 8, Óéþêïõ Ì. 6, Êáñáóáââßäïõ Â. 2, Ëáìðñéáíßäïõ Á. 4, ÊáñáâÝñãïõ Å.

ÁíáãÝííçóç Ëéôï÷þñïõ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò 56 - 71 Óôï åöçâéêü ðñùôÜèëçìá = Íßêç êáé óôï åöçâéêü ôìÞìá ôïõ ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò, üðïõ íßêçóå óôï Ëéôü÷ùñï ôçí ÁíáãÝííçóç ìå 71-56. Óôá 10ëåðôá: 14-18, 22-36, 38-57, 56-71.

Ïé óõíèÝóåéò: ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ËÉÔÏ×ÙÑÏÕ: Êëéããüðïõëïò 3, Ãñáììáôüóçò 2, Êïõêéþôçò 14, ÊåñÜæçò 7, Ãéüâáíïò 20, ÌáëëéÜñáò 10.

ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ: Êáñüæáò 9, Êáñáãéþñãïò 6,

Á’ ÅÊÁÓÊÅÌ

Äéá ðõñüò êáé óéäÞñïõ ÃÁÓ ÌÅËÉÊÇ - ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ(ÓÁÑÉÓÁ) 60-65

ÉêáíÞ ãéá ôá ðÜíôá öáßíåôáé íá åßíáé ç ïìÜäá ôïõ Âáôáíéáêïý(ÓÜñéóá)! Óôï åî áíáâïëÞò ðáé÷íßäé ôçò ðåñáóìÝíçò ÔåôÜñôçò äå êáôÜöåñå íá êåñäßóåé åêôüò Ýäñáò ôçí ïìÜäá ôçò ÓùóÜíäñáò êáé çôôÞèçêå ìå 77-67! ÂÝâáéá ïé áðïõóßåò, áëëÜ êõñßùò ç áíåðáíÜëçðôá å÷èñéêÞ äéáéôçóßá ðïõ áíôéìåôþðéóå, äå Üöçíáí ðåñéèþñéá ãéá êÜôé êáëýôåñï óôïõò Êáôåñéíéþôåò. Ôï ÓÜââáôï üìùò, öÜíçêå ç óôüöá ôçò ìåãÜëçò ïìÜäáò ìÝóá óôçí êáõôÞ Ýäñá ôçò Ìåëßêçò, óðÜæïíôáò ôï áÞôôçôï ôçò ôïðéêÞò ïìÜäáò. Áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ïé ðáßêôåò ôïõ Âáôáíéáêïý ìðÞêáí áðïöáóéóôéêÜ êáé åß÷áí ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ðáé÷íéäéïý ìå ôçí áðáñáßôçôç øõ÷ñáéìßá! ÊÜðùò Ýôóé êýëçóå êáé ôï ⒠äåêÜëåðôï, ìå êáìéÜ áðü ôéò äýï ïìÜäåò íá ìðïñïýí íá ÷ôßóïõí äéáöïñÜ êëåßíïíôáò ôï çìß÷ñïíï ìå 36-33. Óôï 㒠äåêÜëåðôï îå÷þñéóå ç óêëçñÞ Üìõíá ôùí öéëïîåíïýìåíùí ðïõ õðï÷ñÝùóáí ôç Ìåëßêç íá ðåôý÷åé ìüëéò 7 ðüíôïõò! ÐÝíôå ëåðôÜ ðñéí ôç ëÞîç ç äéáöïñÜ õðÝñ ôùí Êáôåñéíéùôþí Üããéîå êáé ôïõò 10 ðüíôïõò. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí êáé Ýìðåéñïé, áëëÜ êáé íÝïé óå çëéêßá ðáßêôåò ðñïóöÝñïíôáò üëïé ôá ìÝãéóôá ãéá ôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò. ÄéáêñéèÝíôåò ãéá ôç ÓÜñéóá Þôáí êõñßùò ï ÌðáëáñìÜò Áí. ìå ôïõò 32 ðüíôïõò êáé ï Â. Êüêêéíïò ìå ôç ðïëý êáëÞ Üìõíá ôïõ! ¸íôïíá ðáñÜðïíá åß÷áí ïé ãçðåäïý÷ïé åíáíôßïí ôùí äéáéôçôþí Åêßæïãëïõ êáé Ðáðáãåùñãßïõ ïé ïðïßïé åß÷áí Üóôï÷á óöõ-

ñßãìáôá åéò âÜñïò êáé ôùí äýï ïìÜäùí. Ôá äåêÜëåðôá: 17-19, 18-15, 07-14, 18-17. Ïé óõíèÝóåéò: ÓÁÑÉÓÁ (×ïôïêïõñéäçò): Âáöåßäçò Áë. 8, Êáñáöïõëßäçò, ÌðáëáñìÜò 32, Êïõôóéêéáíßäçò, Öåëåêßäçò, Öþôáò 4, Âáöåßäçò É., Âáöåßäçò Í. 6, Ðüóéïò 7, Êüêêéíïò 8, Áêåñìáíßäçò. ÌÅËÉÊÇ (Áóëáíßäçò): Ðåëëáò 8, Ðáñáðïýñáò 6, Íôüâáò 23, ËÝöáò 13, Ïõããñßíçò 6, ÓéóôÜêïò 4

Ó.Ö ÁÅÊ Í.ÐÉÅÑÉÁÓ-ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ 1983

Äåí ìðïñåé öåôïò ìáò äïêïìáæåé ï Èåïò ìå áõôá ðïõ óõìâáéíïõí óôçí ïìáäá ìáò.Åìåéò áðï ôçí ðëåõñá ìáò ðñïóðáèïõìå íá åéìáóôå êïíôá óôçí ïìáäá.Åôóé åé÷áìå äõíáôç êáé ìåãáëç ðáñïõóéá óôï Êáõôáôæïãëåéï êáé åõ÷áñéóôïõìå ïëá ôá ðáéäéá ðïõ óõììåôåé÷áí ïñãáíùìåíá.Åðéóçò ôïíéæïõìå ïôé ïðïéá èåóç ðåñíïõìå ãéá ôá ôåêôåíïìåíá óôçí ïìáäá, åéíáé áõôç ðïõ âãáéíåé áðï ôá ìåëç ìáò. Åôóé óôåëíïõìå ôá ìçíõìáôá åéôå áñåóïõí åéôå äåí áñåóïõí óå ìåñéêïõò.Êáéñïò íá âñïõìå ôïõò ãíùóôïõò ñõèìïõò êáé ç ïìáäá íá åðéóôñåøåé óôéò åðéôõ÷éåò êáé åìåéò íá æçóïõìå ìéá áêïìç îå÷ùñéóôç Åíùóéôéêç âñáäõá.Ðñïóêáëïõìå ïëá ôá ìåëç ìáò êáé öéëïõò ìáò óôïí ìåãáëï åôçóéï ÷ïñï ìáò ôçí Ðáñáóêåõç 12/2 óôï EXODOS LIVE.Êïíôá ìáò èá åéíáé ï ÂÁÓ.ÔÓÉÁÑÔÁÓ.Äåí îå÷íáìå åêåéíá ôá ÷ñïíéá ðïõ áðáéôçóáìå åí ÷ïñù óå åêäçëùóç ìáò áðï ôïí ÄÇÌ.ÌÅËÇÓÓÁÍÉÄÇ ôçí áðïêôçóç ôïõ!!Êáôé ðïõ åãåéíå...êáé åôóé ï Âáóéëçò ðçñå ôï ‘’ðéíåëêáé æùãñáöçóå óôïõò áãùíéóôéêïõò ÷ùñïõò.Êáôáêôçóå êáé ðáíçãõñéóå ôéôëïõò ìå ôçí ïìáäá ìáò.Èá å÷ïõìå êïíôá ìáò åíáí ÐÑÙÔÁÈËÇÔÇ ÅÕÑÙÐÇÓ.Óôá ôáîéäéá ìáò óôçí Óåââéëç êáôáëáâáìå ãéá áëëç ìéá öïñá ôçí áîéá ôïõ áðï ôá ðïëõ êáëá ëïãéá ôùí Éóðáíùí.Êáé åðéóçò äåí îå÷íáìå ïôé ôá ÷ñçìáôá ôçò ìåôáãñáöçò ôïõ.....çôáí óçìáíôéêïôáôç âïçèåéá óå äõóêïëç ðåñéïäï ãéá ôçí ïìáäá. Ï Âáóéëçò ìå ôï ìáãéêï ôïõ áñéóôåñï ðïäé ìáò ÷áñéóå ðïëõ ùñáéåò óôéãìåò...óðáíéáò ïìïñöéáò ãêïë..Ìå ôçí ðïäïóöáéñéêç ôïõ éêáíïôçôá ðáíôá ç ïìáäá ìáò åé÷å ô åõêïëï ãêï뒒 êáé áíïéãå ôïí äñïìï ãéá ôéò íéêåò.Áíïéãïõìå ëïéðïí ôçí áãêáëéá ìáò êáé ôïí õðïäå÷ïìáóôå óôï äéêï ìáò ÃÇÐÅÄÏ.Êïíôá ìáò èá

åéíáé åðéóçò ï ‘’ôñéôïìáôáêéáò’’áãáðçôïò óå ïëïõò ìáò ëïãù ÁÅÊ êáé ÅÈÍÉÊÇÓ...ÌÉËÔ.ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ.Ï êïïõôò ÖËÅÂÁÑÁÊÇÓ ÊÙÓÔÁÓ.Ï áãáðçôïò ìáò äçìïóéïãñáöïò ÄÇÌ.ÊÏÕÌÏÕÑÔÆÇÓ.... Ï ‘’ÐÁÃÊÕÐÑÉÙÔÁÔÏӒ’ ï ïðïéïò èá ôéìçèåé ãéá ôçí ðñïóöïñá ôùí óôïé÷ùí ôïõ õìíïõ ôïõ óõíäåóìïõ ìáò...Ï ãéãáíôáò ôïõ óõíäåóìéáêïõ ÷ùñïõ ÍÉÊÏÓ ÐÁÑÉÓÇÓ...êáé Ï ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ìå ôïí ÄÇÌ.×ÁÔÆÁÊÇ.Åðéóçò èá ôéìçèåé ï ËÉÔÏ×ÙÑÉÍÏÓ ÁÈÁÍ.ÃÊÁÓÄÏÃÊÁÓ ãéá ôçí ðñïóöïñá ôïõ óôçí éäåá ôçò ÁÅÊ ãéá ðïëëá ÷ñïíéá óôçí ÍÅÁ ÕÏÑÊÇ.(Ó.Ö.ÁÅÊ ÁÌÅÑÉÊÇÓ)Ç ïéêïãåíåéá ÃÅÙÑÃ.ÔÓÁÑÏÕ×Á áðï ôçí ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁ ÐÉÅÑÉÁÓ Ããéá ôçí ðñïóöïñá ôçò óôïí óõíäåóìï ìáò êáé óôçí ÁÅÊ ìáò.Êïíôá ìáò èá åéíáé êáé áëëåò ðáñïõóéåò ‘’åêðëçîåéò’’ êáé ðïëïé öéëïé ìáò áðï ïëá ôá óçìåéá ôçò Åëëáäïò.Äéáôéèåíôáé ïé ðñïóêëçóåéò êáé çäç å÷åé öõãåé ìåãáëïò áñéèìïò.Äéáèåóç óôá ãñáöåéá ìáò ÃÅÙÑÃ.ÏËÕÌÐÉÏÕ 33 êáé óå ïëá ôá ÅÍÙÓÉÔÉÊÁ óôåêéá ôçò ðïëçò. Ïóïé èåëïõí ôï êáéíïõñéï ðáíåìïñöï çìåñïëïãéï ìáò ðïõ óõêåíôñùóå êïëáêåõôéêá ó÷ïëåéá,ôï õðåñï÷ï ËÁÂÁÑÏ ôïõ óõíäåóìïõ ìáò ðïõ åíôõðùóéáæåé ìðïñåé íá åðéêïéíùíóåé ìáæé ìáò óôá ôçë.2351037727 êáé 6937163105....Ðáñáëëçëá äéáèåôïõìå êáé ôïõò ëá÷íïõò ôïõ ÷ïñïõ ìáò ðïõ å÷ïõí äõï ðñùôá äùñᒒ ôáîéäé óôá Ðáñáëéá Ìéêñáò Áóéáò’’ ðïõ äéïñãáíùíïõìå ôïõ ÁÃ.ÐÍÅÕÌÁÔÏÓ ôïí Ìáéï.×ñùìáôá êéôñéíïìáõñá âáììåíç ç êáñäéá ìáò....ÕÃ1.ôï ÔÅÁÌ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ èá å÷åé áðáñôéá.ÕÃ2.Öåôïò óôï ËÉÂÅÑÐÏÕË êáé óôçí ËÉÓÁÂÙÍÁ.....ÅÃÑÁØÅÅÅÅ.

ÃñçãïñéÜäçò 13, ÑÜëëçò 8, Ðéðåñßäçò Ïõóôáìðáóßäçò 18, ËÜëëáò 7, ÔóéìÞôñçò 4.

Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò – ÁÓ Ößëéððïò Âåñïßáò 50-35

6, *

Óôï ðñùôÜèëçìá êïñáóßäùí = ÔÝëïò, íéêÞôñéåò áíáäåß÷èçêáí êáé ïé êïñáóßäåò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ðïõ êÝñäéóáí ìå 50-35 ôç öéëïîåíïýìåíç ïìÜäá ôïõ Öéëßððïõ Âåñïßáò ìå 50-35. Óôá 10ëåðôá: 20-8, 30-16, 39-24, 50- 35. Ïé óõíèÝóåéò:

ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ: ×åëéäþíç Ìáñ. 19, ×áñáëáìðßäïõ Ì. 2, Ñïýóôá ÐáñáóêåõÞ 2, ÔæÞêá ¢ííá 4, Áëåîáíäñßäïõ Ã. 2, Öåñü Ó. 3, Êïúìôæüãëïõ Áí. 5,

Ëáìðñéáíßäïõ Åõô. 6, Êõñáúëßäïõ Ä. 4, ÌçôóÜêïõ Ä. 3.

ÖÉËÉÐÐÏÓ ÂÅÑÏÉÁÓ: Äéáëåêôïðïýëïõ ×. 7, Óáñçãéáííßäïõ Ó. 10, Ðáñ÷áñßäç Æ. 15, Ìáíùëïðïýëïõ ×. 3.

= ÔÝëïò, ôç ÄåõôÝñá 1 Öåâñïõáñßïõ 2010 óôï Ðíåõìáôéêü Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Êñýáò Âñýóçò (Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ- Äßðëá óôïí Éåñü Íáü ÃåííÞóåùò ôïõ ÓùôÞñïò) êáé þñá 19:00,´ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç åôÞóéá ãéïñôÞ êïðÞò ôçò âáóéëüðéôáò ôçò Å.ÊÁ.Ó.ÊÅ.Ì.

ÊáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò åïñôáóôéêÞò åêäÞëùóçò, åêôüò áðü ôçí êïðÞ ôçò âáóéëüðéôáò, èá áðïíåìçèåß ôéìçôéêÞ äéÜêñéóç êáé óôïí ôÝùò äéáéôçôÞ êáëáèïóöáßñéóçò ê. ÓéäÝñç Âïõëôóßäç ãéá ôï Þèïò êáé ðïëõåôÞ ðñïóöïñÜ ôïõ óôçí ÅëëçíéêÞ Êáëáèïóöáßñéóç.

Åãéíå ìå åðéôõ÷ßá ï ÷ïñüò ôçò ÁíáãÝííçóçò Óâïñþíïõ

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ÷ïñåõôéêü êÝíôñï «ÅÎÏÄÏÓ» ï åôÞóéïò ÷ïñüò ôçò ÁíáãÝííçóçò Óâïñþíïõ. Ï ðñüåäñïò ôçò ÁíáãÝííçóçò Óâïñþíïõ ÁëÝîáíäñïò Ðáðáäüðïõëïò êáé ïé Üîéïé óõíåñãÜôåò ôïõ ìåñßìíçóáí ãéá ôçí Üøïãç äéåîáãùãÞ ôïõ ÷ïñïý ôçò éóôïñéêÞò ÁíáãÝííçóçò ðïõ öÝôïò Ýâáëå ðëþñç íá åðéóôñÝøåé óôéò êïñõöáßåò êáôçãïñßåò ôïõ Åñáóéôå÷íéêïý ðïäïóöáßñïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò. Ôï ÷ïñü ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ï åêðñüóùðïò ôïõ âïõëåõôÞ Ðéåñßáò ÃéÜííç Áìïéñßäç, Ãéþôçò Éïñäáíßäçò, ï åêðñüóùðïò ôïõ ÂïõëåõôÞ Ðéåñßáò ÈáíÜóç Ðáðáãåùñãßïõ, ÌðáôæïãéÜííçò , ï åêðñüóùðïò ôïõ âïõëåõôÞ Ðéåñßáò Êþóôá ÊïõêïõäÞìïõ ÉùÜííçò Ðáðáñãõñßïõ. Óôçí åêäÞëùóç ôï Ä.Ó. ôçò ÁíáãÝííçóçò Óâïñþíïõ ôßìçóå ôïí ðáëáßìá÷ï ðïäïóöáéñéóôÞ ôïõ Ðéåñéêïý ÃéÜííç Ãéáííïýëç êáé ðñïðïíçôÞ ôçò ïìÜäáò ãéá ôçí ðïëõåôÞ ðñïóöïñÜ ôïõ óôá áèëçôéêÜ äñþìåíá áëëÜ êáé ãéá ôçí áöéëïêåñäÞ óõììåôï÷Þ ôïõ öÝôïò óôçí ïìÜäá. Ôï êÝöé êñÜôçóå ìÝ÷ñé ôï ðñùß.


7

Ïëýìðéï ÂÞìá

Ìïíüäñïìïò ç íßêç ìå Çëéïýðïëç

´ ÅÈÍÉÊÇ

ÔåôÜñôç

27 Éáíïõáñßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

Óå Üñéóôç êáôÜóôáóç ï Ðéåñéêüò

Î åêéíÜ áðü óÞìåñá ç ôáêôéêÞ ôùí ðáéêôþí ôïõ Ðéåñéêïý ãéá ôï ÊõñéáêÜôéêï ðáé÷íßäé ìå ôçí Çëéïýðïëç ðïõ åßíáé ôï ðñþôï áðü ôá ôñßá åíôüò Ýäñáò ðáé÷íßäéá ðïõ èá äþóåé ï Ðéåñéêüò óôéò åðüìåíåò 4 áãùíéóôéêÝò. ÓõãêåêñéìÝíá áêïëïõèåß ôï ðáé÷íßäé ìå ôç Äüîá ÄñÜìáò óôçí Êáôåñßíç êáé ï

Ðéåñéêüò åêóôñáôåýåé óôï Âüëï óôç óõíå÷åéá ãéá íá áíôéìåôùðßóåé ôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ.

Åí óõíå÷åßá Ýñ÷åôáé óôçí Êáôåñßíç ï Éùíéêüò êáé Ýôóé ï Ðéåñéêüò óôï äåýôåñï ãýñï óôá ðñþôá ðáé÷íßäéá Ý÷åé Ýíá ðñüãñáììá ðïõ ðñÝðåé áí ôï áîéïðïéÞóåé ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï ãéá íá óõãêåíôñþóåé ôïõò

áðáñáßôçôïõò âáèìïýò ðïõ ÷ñåéÜæåôáé óôïí äýóêïëï öåôéíü Ìáñáèþíéï ôçò ´

ÐÑÏÓ ÄÓ ÅÐÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅèíéêÞò.

×èåò ïé ðáßêôåò äåí Ýêáíáí ÅÐÉÓÔÏËÇ ÐÁÑÁÉÔÇÓÇÓ Êýñéå Ðñüåäñå, ðñïðüíçóç ðÞñáí ñåðü áðü Ìå ôçí ðáñïýóá óáò äçëþíù üôé ðáñáéôïýìáé áðü ìÝëïò ôïõ Ä.Ó ôçò ÅÐÓ ôïí Óïýëç Ðáðáäüðïõëï êáé Ðéåñßáò, ãéá çèéêïýò ëüãïõò, äåäïìÝíïõ üôé èåùñþ üôé ç ÅÐÓ äåí Ý÷åé óôçñßîåé çèéêÜ, ùò üöåéëå, ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êÜíåé ç ÐÁÅ ÐÉÅÑÉÊÏÓ íá áíåâÜóåé ôï åðß- Ýêáíáí ìüíï ïé ÑÝãéåò , ðåäï óõíïëéêÜ ôïõ ðéåñéêïý ðïäïóöáßñïõ êáé âÝâáéá êáé ôçò éóôïñéêÞò ïìÜäáò ÐëÜôáíïò, êáé ÃêïõãêïõëéÜò ôïõ Ðéåñéêïý. Ç ÐÁÅ ÐÉÅÑÉÊÏÓ êáôáâÜëëåé ìßá ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá ðñïêåéìÝíïõ ãéá íá êáëýøïõí ÷áìÝíï Ýäáíá äçìéïõñãÞóåé ôéò óõíèÞêåò þóôå íá óÝâïíôáé åíôüò áëëÜ êáé åêôüò áãùíéóôéöïò. êïý ÷þñïõ ôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ðïõ ëÝãåôáé Ðéåñéêüò. Äõóôõ÷þò ç ÅÐÓ Ðéåñßáò, êáô’ åìÝ, äåí Ý÷åé äåßîåé äåßãìáôá óõìðáñÜóôáóçò óôç ìåãÜëç êáé äýóêïëç áõôÞ Áðü ôï ðáé÷íßäé ôçò ÊõñéáêÞò ðñïóðÜèåéá. èá áðïõóéÜæïõí ïé ôéìùñçìÝíïé Ãéá ôï ëüãï áõôü èÝôù ôçí ðáñáßôçóÞ ìïõ. ×áôæçæÞóçò, ÈÜíïò, ÌáêñÞò, Ìå ôéìÞ, Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÐÁÅ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÖñÝíôåñéêò ðïõ åß÷áí äçëùèåß ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÁÄÇÓ

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ï åôÞóéïò ÷ïñüò ôïõ Åèíéêïý Êáôåñßíçò

¸ãéíå ï ðñïãñáììáôéóìÝíïò åôÞóéïò ÷ïñüò ôïõ Åèíéêïý Êáôåñßíçò óôï «ÖÁÑÏ» ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ äçìïöéëïýò íåáñïý êáëëéôÝ÷íç ÓôÝëéïõ Äéïíõóßïõ. Ï ÓôÝëéïò Äéïíõóßïõ å÷åé éäéáßôåñïõò äåóìïýò ìå ôçí Ðéåñßá êáé éäéáßôåñá ìå ôï Ëéôü÷ùñï áöïý ç ìçôÝñá ôïõ êáôÜãåôáé áðü åêåß êáé åßíáé ëÜôñçò üðùò äÞëùóå ôïõ Ïëýìðïõ. Ï ðáôÝñáò ôïõ ï áåßìíçóôïò ÓôñÜôïò Äéïíõóßïõ êáôÜãïíôáí áðü ôçí Íéãñßôá Óåññþí êáé åßíáé üðùò ï ßäéïò ëååé âÝñïò Ìáêåäüíáò. Ç åêäÞëùóç Þôáí ðïëý ðåôõ÷çìÝíç ç ðáñïõóßá ôïõ ÓôÝëéïõ Äéïíõóßïõ Ýäùóå Ýíá äéáöïñåôéêü ÷ñþìá óôïí åôÞóéï ÷ïñü êáé ôï êÝöé Üíáøå ãéá ôá êáëÜ üôáí ôñáãïýäçóå ôá áëçóìüíçôá ôñáãïýäéá ôïõ ìåãÜëïõ ëáúêïý ôñïâáäïýñïõ ÓôñÜôïõ Äéïíõóßïõ. Ç Äéïßêçóç ôïõ Åèíéêïý Êáôåñßíçò ðáñÝèåóå áíáìíçóôéêÝò ðëáêÝôåò óôïõò ðñïðïíçôÝò Óôáýñï Äéáìáíôüðïõëï ðïõ îåêßíçóå ìå ôïí Åèíéêü êáé äéÝðñåøå óôïí ðñïðïíçôéêü ÷þñï óôï ÐáíåëëÞíéï öôÜíïíôáò óôï ôéìüíé ôïõ Ïëõìðéáêïý Ðåéñáéþò, ôïí Ãéþñãï Êáìðåñßäç ðïõ óõíÝâáëå óôçí Üíïäï ôçò ïìÜäáò óôç ô ÅèíéêÞ êáôçãïñßá ôïí Ãéþôç Éïñäáíßäç ðïõ õðÞñîå ï ìáêñïâéüôåñïò ðñïðïíçôÞò ìå 11 ÷ñüíéá ðáñïõóßá óôï ôéìüíé ôçò ïìÜäáò. Âñáâåýôçêå åðßóçò ï ðñþçí ðñüåäñïò ôïõ Åèíéêïý Êáôåñßíçò ÄÞìïõ Ðáíáãéþôçò êáèþò åðßóçò êáé ïé ìåãáëïìÝôï÷ïé ôçò ÐÁÅ Ðéåñéêüò ÃéÜííçò Íôïýìïò êáé ÄçìÞôñçò ÅëåõèåñéÜäçò, ôçí ðëáêÝôá ðáñÝëáâá ï áíôéðñïåäñïò ôçò ÐÁÅ Ðéåñéêüò Ãéþñãïò Ãêïôæáìáíßäçò. Ç åêäÞëùóç ãíþñéóå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá êáé ç áôìüóöáéñá ðïõ äçìéïýñãçóå ï ëáúêüò âÜñäïò ÓôÝëéïò Äéïíõóßïõ Þôáí êÜôé ôï îå÷ùñéóôü ãéá ôá äñþìåíá åôÞóéïõ ÷ïñïý ïìÜäáò ðïäïóöáßñïõ.

áöïý åß÷áí óõìðëçñþóåé êÜñôåò áëëÜ êáé ï ¼ëãêéí

íá ìçí áãùíéóèåß óôï åíôüò Ýäñáò ðáé÷íßäé ìå ôïí

Ðáíáéôùëéêü.

ðñüãñáììá êáé ï Ôáóßäçò ðïõ äåí Ýêáíå ôç ÄåõôÝñá

ðïõ åßäå ôç êüêêéíç (2 êßôñéíåò) óôï ðáé÷íßäé ìå ôïí

Ï Ðáóôüò ðïõ óõìðëÞñùóå êÜñôåò äçëþèçêå ôåëéêÜ

Éùíéêü.ÓÞìåñá áíáìÝíåôáé íá åðéóôñÝøåé êáíïíéêÜ óôï ãéá ðñïëçðôéêïýò ëüãïõò.

ËÅÓ×Ç ÅËËÇÍÙÍ ÊÁÔÁÄÑÏÌÅÙÍ ÁËÅÎÉÐÔÙÔÉÓÔÙÍÍ. ÐÉÅÑÉÁÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ç ËÝó÷ç ÅëëÞíùí ÊáôáäñïìÝùí Áëåîéðôùôéóôþí Í. Ðéåñßáò, ìÝëïò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Ïìïóðïíäßáò Åéäéêþí ÄõíÜìåùí (Ð.Ï.Å.Ä.) åêðñüóùðïò ôçò ÅëëÜäáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç Áëåîéðôùôéóôþí (U.E.P.), êáëåß üëïõò ôïõò õðçñåôÞóáíôåò óôéò ÅéäéêÝò ÄõíÜìåéò (áðüóôñáôïõò - Ýöåäñïõò) ðïõ èÝëïõí íá ãßíïõí ìÝëç êáé íá ëÜâïõí ìÝñïò óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôçò (Áëåîéðôùôéóìü – Êáôáäýóåéò – ÏìÜäá ÄéÜóùóçò – Ðïñåßåò ê.á.). Åðßóçò üëïé ïé Ýöåäñïé ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, áó÷Ýôïõ âáèìïý, Ý÷ïõí äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôçò ËÝó÷çò, ùò ößëïé. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, óôá ãñáöåßá ôçò ËÝó÷çò, Áíäñéáíïõðüëåùò 9, Êáôåñßíç 60100, ÄåõôÝñá – ÔåôÜñôç êáé þñåò 19:30 Ýùò 21:30. Ôçë. : 6937162562 & 6932266921.

Ïé äéáéôçôÝò ôùí ïìÜäùí ôçò Ðéåñßáò óôá ÅèíéêÜ ðñùôáèëÞìáôá

´ ÅÈÍÉÊÇ

Ðéåñéêüò – Çëéïýðïëç ÄéáéôçôÞò: Ðáðáíäñéüðïõëïò ÁíáóôÜóéïò ÅÐÓ ÐåéñáéÜ Âïçèïß äéáéôçôïõ: ÓãÜíôæïò Ãåþñãéïò ÅÐÓ ÐåéñáéÜ ÃñåâÝíçò ÁëÝîáíäñïò ÅÐÓ ×áëêéäéêÞò 4ïò äéáéôçôÞò: ÖùôéÜäçò Öþôéïò ÅÐÓ ÊáóôïñéÜò Ä´ ÅÈÍÉÊÇ 3ïò ÏÌÉËÏÓ ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò- ÃÁÓ Óâïñþíïò ÄéáéôçôÞò: Ôáêôéêüò È ÅÐÓ Èåóóáëßáò Âïçèïß äéáéôçôïý: Êüêêáëçò Å ×áñâáëÜò Â. Âáôáíéáêüò – ÊÜóôùñ ÄéáéôçôÞò : ÊïõêëïìÝíïò È. ÅÐÓ ËÜñéóáò Âïçèïß äéáéôçôïý: Ôóáðñáôæçò Á. , ÔóéáìðÜò Ì. ÁÅ Ðïíôßùí ÂáôïëÜêêïõ – Åèíéêüò Êáôåñßíçò ÄéáéôçôÞò: Ìðïýìðáò Ê. ÅÐÓ Çðåßñïõ Âïçèïß äéáéôçôïý: ÅõáããåëéÜò Á. Óéüíôçò Á.

´ ÅÈÍÉÊÇ

Ïé äéáéôçôÝò ôçò Ðéåñßáò óôá ÅèíéêÜ ðñùôáèëÞìáôá

Ïëõìðéáêüò Âüëïõ – Ðáíáéôùëéêüò ÐáñáôçñçôÞò Äéáéôçóßáò: Ðáðáäçìçôñßïõ ÉùÜííçò Áãñïôéêüò ÁóôÝñáò – ÏÖÇ Âïçèüò äéáéôçôïý: Êáñáúóáñßäçò Íéêüëáïò ô ÅÈÍÉÊÇ ÊïæÜíç – ÂÝñïéá 4ïò ÄéáéôçôÞò : Éóáñçò ËïõêÜò Ä´ ÅÈÍÉÊÇ 2ïò ÏÌÉËÏÓ Åèíéêüò Óï÷ïý – Êáìðáíéáêüò ÐáñáôçñçôÞò äéáéôçóßáò : Ìáâßíçò Áñãýñéïò. 3ïò ÏÌÉËÏÓ ÓéÜôéóôá – Öëþñéíá ÐáñáôçñçôÞò äéáéôçóßáò: Ïößäçò Áñéóôåßäçò


8

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ  |  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ιανουαριου 2010

OIKONOMIA Αξιοποιεί το ευνοϊκό κλίμα

Στην έκδοση 10ετούς ομολόγου, ύψους 5 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ τον Φεβρουάριο

Σε τροχιά ανάκαμψης

Σε κοινοπρακτική έκδοση 10ετούς ομολόγου -για πρώτη φορά φέτος- με το οποίο το Δημόσιο θα στοχεύσει στην άντληση ποσού 3-5 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει το Δημόσιο μέσα στον Φεβρουάριο, όπως δήλωσε την Τρίτη στο Dow Jones Newswires ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Σπύρος Παπανικολάου.

Η βρετανική οικονομία βγήκε από την ύφεση στο τέταρτο τρίμηνο του 2009

«Θα υπάρξει άλλη μία κοινοπρακτική έκδοση, η διάρκεια της οποίας θα είναι πιθανώς 10 έτη, μέσα στις επόμενες δύο με τέσσερις εβδομάδες» είπε ο κ. Παπανικολάου. «Θα πάμε για 3 ως 5 δισ. ευρώ και θα εξαρτηθεί από την αντίδραση της αγοράς αν [το ποσό που θα αντλήσουμε] θα είναι μεγαλύτερο, αν και ένα 10ετές ομόλογο είναι λίγο δυσκολότερο [σε σχέση με ομόλογα μικρότερης διάρκειας]» προσέθεσε.

Η βρετανική οικονομία βγήκε από την ύφεση στο τέταρτο τρίμηνο του 2009 (η τελευταία από την Ομάδα των Επτά), όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη.

Ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ τόνισε ότι η επιτυχημένη έκδοση του 5ετούς κοινοπρακτικού ομολόγου περιόρισε τους φόβους ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει φέτος να χρηματοδοτήσει το υψηλό κρατικό χρέος. «Είναι αλήθεια ότι πληρώσαμε υψηλή τιμή [σ.σ. επιτόκιο], αλλά χθες δείξαμε ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα κεφάλαια. Τα υψηλά spreads 'τιμολογούν' την πιθανότητα χρεοκοπίας της Ελλάδας. Δεν υπάρχει πιθανότητα χρεοκοπίας και αναμένω ταχεία συρρίκνωση των spreads» σημείωσε.

Η βρετανική οικονομία συρρικνώθηκε για έξι συνεχόμενα τρίμηνα, περίοδος η οποία είναι η μεγαλύτερη από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα σχετικά στοιχεία, το 1955.

«Η αγορά δεν είναι λογική. Τα spreads δεν αντανακλούν την πραγματικότητα» για τη δυνατότητα της Ελλάδας να δανειστεί, υπογράμμισε. Σε ό,τι αφορά την πιστοληπτική αξιολόγηση του Ελληνικού Δημοσίου, ο κ. Παπανικολάου είπε ότι δεν αναμένει περαιτέρω υποβαθμίσεις, «για ένα διάστημα» και εκτίμησε ότι η αξιολόγηση της Moody's («Α2») είναι πλησιέστερη στην πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Συνολικά, το 2009 η οικονομία συρρικνώθηκε με τον υψηλότερο ρυθμό (-4,8%) από το 1949. Στους 18 μήνες που διάρκεσε η ύφεση, ο κρατικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 178 δισ. λίρες, ενώ το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6%.

Σημάδια ανάκαμψης παρατηρούνται και στην αγορά εργασίας, καθώς τον Δεκέμβριο η ανεργία υποχώρησε για πρώτη φορά τους 18 τελευταίους μήνες.

Στις 14:20 ο γενικός δείκτης υποχωρούσε κατά 1,21% στις 2.065,59 μονάδες και η αξία των συναλλαγών διαμορφωνόταν στα 108,4 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 1,39%, της μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρουσιάζει πτώση 0,74% και της μικρής κεφαλαιοποίησης σημειώνει απώλειες 0,58%. Ο τραπεζικός δείκτης είναι χαμηλότερα κατά 1,79%. Από τις μετοχές που διαπραγματεύονται, 68 ενισχύονται,

-1,83 %

Συγκεκριμένα, το spread διευρύνθηκε κατά 7 μονάδες στις 303 μονάδες βάσης. ΟΟΣΑ: Μειώνονται οι πιέσεις των αγορών Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκουρία είπε την Τρίτη πως πιστεύει ότι οι πιέσεις των αγορών προς την Ελλάδα θα αποκλιμακωθούν, ακόμα και αν διατηρήσουν τις επιφυλάξεις τους, σε σχέση με επενδυτικούς κινδύνους, συγκριτικά με την περίοδο πριν από την παγκόσμια κρίση. Ερωτηθείς σε ενημέρωση Τύπου για το αν πιστεύει ότι οι πιέσεις που δέχθηκε η Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες για το χρέος της θα οδηγήσουν εν τέλει σε πιέσεις που ίσως διασπάσουν την ευρωζώνη, είπε: «Όχι, δεν βλέπω αυτό τον κίνδυνο. Δεν υπάρχουν συνθήκες που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν αυτήν την υπόθεση», τόνισε και υπογράμμισε την υπερκάλυψη της έκδοσης του 5ετούς κοινοπρακτικού ομολόγου την Δευτέρα, χαρακτηρίζοντας την θετική ένδειξη για την χώρα,κ ενώ πρόσθεσε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας σε όλα τα βασικά όργανα και θεσμούς της ΕΕ αποτελεί ισχυρό σημάδι που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι αγορές. «Το να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μία από εμάς [...] είναι πολύ ισχυρό σημάδι» σημείωσε.

Μετοχeσ

Τιμη % μεταβ. Ογκ Συν. Ελαχ. Μεγ.

AEGEAN ΑΕ 3,45 ALAPIS ΑΒΕΕ(ΚΟ) 0,46 ALPHA BANK ΑΕ(ΚΟ) 6,84 COCA COLA EEE (ΚΟ) 16,12 EUROBANK PROPERTIES 7,5 FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε.(ΚO) 13,4 FORTHNET AE(ΚΟ) 1,05 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ) 9,12 FRIGOGLASS Α.Ε.(ΚΟ) 6,83 GENIKI BANK (ΚΟ) 0,71 INTRALOT (ΚΟ) 3,4 J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡ.ΕΜΠ.ΒΙΟΜ.ΟΙΚ. Υ 2,1 JUMBO Α.Ε.(ΚΟ) 7,75 LAMDA DEVELOPMENT S.A.(ΚΟ) 7 MARFIN INVESTMENT GROUP 1,94 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 2,12 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) 4,48 SPRIDER STORES Α.Ε. 0,93 ΑΝΕΚ ΑΕ(ΚΟ) 0,55 ΑΝΕΚ ΑΕ(ΠΟ) 3 ΑΝΕΚ ΑΕ(ΠΟ) 1,44 ΑΤΕ ΒΑΝΚ 1,7 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΒ.ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ(ΚΑ) 3,38 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 5,4 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ(ΚΟ) 4 Δ/ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ(ΚΟ) 1,75 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 13,18 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 16,32 ΕΛΒΑΛ ΑΕ(ΚΑ) 1,36 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ(ΚΟ) 4,45 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ(ΚΟ) 8,76 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 7,6 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΥΤ.(ΚΟ) 5,98 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚ 4,27 ΙΑΣΩ Α.Ε.(ΚΟ) 3,35 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ(ΚΟ) 1,22 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1,07 ΚΑΤ. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ(ΚΟ) 6,3 ΜΕΤΚΑ ΑΕ(ΚΟ) 9,16 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ(ΚΟ) 0,94 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ(ΠΟ) 0,8 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ 9,89 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 3,85 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ(ΚΟ) 4,75 ΟΛΠ ΑΕ 13,85 ΟΠΑΠ ΑΕ 15,99 ΟΡΓ.ΤΗΛΕ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 10,2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12,9 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.(ΚΟ) 4,9 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.(ΚΟ) 3,72 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ(ΚΟ) 1,13 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ 4,34 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 5,8 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ(ΚΟ) 20,5 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ(ΠΟ) 13,3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK A.E.(ΚΟ) 6,36 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) 4,56 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε(ΚΟ) 6,55 ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩ 1,5 ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ)(ΚΑ) 1,14

-2,82 -2,13 -4,34 -0,31 -0,66 -2,19 -3,67 -1,94 -1,01 0,00 -0,88 -0,47 4,73 -1,41 0,00 -0,94 -0,22 -2,11 -1,79 0,00 0,00 -3,96 0,90 -1,46 -2,44 -1,69 2,33 -4,56 -1,45 -1,11 -0,46 -0,13 -0,33 -2,06 0,30 -0,81 -0,93 -0,63 -2,45 -5,05 0,00 -2,47 1,32 -1,45 0,51 -0,75 -1,45 -3,37 -1,80 -3,38 -0,88 1,88 -0,69 0,54 -0,60 -4,93 -0,87 -3,96 -1,32 1,79

10684 5512965 2291799 192654 2896 29236 207449 29810 2319 513325 628580 27961 317335 7576 1497160 2776850 1674 50470 166809 0 0 661024 146099 115529 13034 7850 434322 3986318 18090 142191 141846 155472 9032 3650 7660 22158 166407 11723 6559 114727 29094 112061 120972 250456 3120 1240449 458274 1232 1772 61865 19164 995926 26405 79717 400 1988169 1334396 1385729 22935 24887

3,4 0,45 6,81 16,01 7,5 13,03 1,05 9,12 6,75 0,7 3,38 2,08 7,33 7 1,85 2,1 4,47 0,92 0,54 3 1,44 1,7 3,32 5,34 4 1,73 12,68 16,32 1,36 4,42 8,51 7,58 5,88 4,27 3,3 1,21 1,06 6,15 9,16 0,94 0,78 9,83 3,75 4,66 13,32 15,76 10,15 12,74 4,77 3,72 1,11 4,26 5,78 19,58 13,3 6,36 4,51 6,55 1,48 1,13

3,55 0,47 7,33 16,28 7,78 13,74 1,12 9,25 6,99 0,73 3,48 2,14 7,78 7,12 1,95 2,17 4,51 0,97 0,56 3 1,44 1,83 3,42 5,54 4,15 1,78 13,18 17,2 1,4 4,56 8,8 7,74 6,08 4,42 3,35 1,24 1,12 6,4 9,39 0,99 0,81 10,27 3,96 4,9 13,85 16,66 10,31 13,45 5 3,87 1,16 4,53 5,9 21 13,3 6,86 4,7 7,07 1,52 1,16

-3,88 0,00 -2,38 -3,26 -2,67 -1,27 2,63 -2,86 -2,50 1,35 0,00 0,89 -1,89 0,00 1,38 0,00 -1,56 1,58 -1,56 -2,99 0,00 0,00 -1,34 -6,46 -1,08 -0,47 -1,49

3867 0 57030 9187 2480 47039 1100 5240 16890 82 0 5278 714 5300 300 870 683925 10 27300 1893 68394 0 291 206 70 30620 4490

1,2 0,82 0,82 1,76 0,73 0,77 0,39 0,66 0,39 0,74 1,18 4,15 1,01 0,89 1,45 7,7 1,25 1,29 0,63 1,94 0,89 0,43 2,95 4,33 0,92 2,12 0,64

1,29 0,82 0,86 1,83 0,76 0,81 0,39 0,69 0,4 0,75 1,18 4,64 1,08 0,9 1,47 7,74 1,28 1,29 0,64 2,02 0,95 0,43 3,07 4,68 0,94 2,15 0,69

ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ ALSINCO A.E ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ -ΥΠΟΔΗΣΗΣ (ΚΟ) ASPIS BANK ΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ AUTOHELLAS Α.Ε.(ΚΟ) BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ(ΚΟ) CENTRIC MULTIMEDIA ΑΕ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Η/Υ (ΚΟ) CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ DIONIC ΑΕΒΕ EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.(ΚΟ) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA Α.Ε.ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ F.G EUROPE ΑΕ (ΚΟ) F.H.L ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μ&Γ ΑΒΕΕ(ΚΟ) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ FLEXOPACK AEBEP(ΚΟ) INFOQUEST ΑΕΒΕ(ΚΟ) INFORM Π.ΛΥΚΟΣ(ΚΟ) INTRAKAT ΑΕ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(ΚΟ) LAVIPHARM ΑΕ(ΚΟ) LOGISMOS ΑΕ MEDICON HELLAS Α.Ε. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ (ΚΟ) MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ NEWSPHONE HELLAS SA

1,24 0,82 0,82 1,78 0,73 0,78 0,39 0,68 0,39 0,75 1,18 4,55 1,04 0,89 1,47 7,74 1,26 1,29 0,63 1,95 0,92 0,43 2,95 4,49 0,92 2,14 0,66

Μετοχeσ

Για το τρέχον τρίμηνο, η Apple περιμένει έσοδα 11,0 έως 11,4 δισ. και κέρδη 2,06 έως 2,18 δολάρια ανά μετοχή.

Στο Λονδίνο ο FTSE-100 υποχωρεί κατά 0,61%, στο Παρίσι ο CAC-40 σημειώνει απώλειες 0,57% και στη Φρανκφούρτη ο DAX είναι χαμηλότερα κατά 0,44%.

2,67 0,41 1,02 0,86 1,52 1,26 0,9 3,12 0,37 0,64 0,47 1,09 0,66 0,48 0,72 0,59 1,76 0,63 0,4 0,89 1,18 0,8 1,35 0,58 0,31 1,84 0,4 0,57 0,83 0,61 0,78 1,38 1,35 0,41 0,35 1,39 6,57 0,62 1,44 0,85 1,23 1,3 0,5 0,57 0,63 0,42 0,72 0,35 0,51 0,84 0,72 1,81 2,14 1,03 1,2 0,36 0,56 2,8 1,19 1,6 0,38 0,79 0,62 0,53 3,21 9,97 2,26 0,69 0,81 0,5 0,81 0,49 0,36 4,91 1,23 2,06 0,34 6,5 0,65 7,14 1,37 0,59 3,6 1,75 0,42 0,95 0,65 0,4 4,01 1,46 1,01 0,95 0,56

2,67 0,42 1,08 0,9 1,61 1,26 0,92 3,4 0,39 0,66 0,47 1,22 0,68 0,49 0,78 0,61 1,76 0,68 0,41 0,95 1,18 0,8 1,46 0,61 0,33 1,84 0,4 0,6 0,83 0,63 0,79 1,4 1,59 0,42 0,36 1,39 6,88 0,64 1,53 0,88 1,33 1,3 0,53 0,68 0,65 0,44 0,83 0,38 0,53 0,95 0,76 2,06 2,24 1,05 1,24 0,38 0,61 2,8 1,34 1,67 0,45 0,8 0,62 0,53 3,26 10 2,31 0,7 0,88 0,52 0,85 0,52 0,37 4,92 1,23 2,19 0,34 6,5 0,65 7,14 1,42 0,64 3,6 1,79 0,45 1,1 0,69 0,4 4,01 1,65 1,01 0,96 0,56

Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η μετοχή της εταιρείας έκλεισε τη Δευτέρα με άνοδο 2,7% στα 203,7 δολάρια. Η αγορά και οι χρήστες περιμένουν τώρα με ανυπομονησία την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη η Apple για να παρουσιάσει την «τελευταία δημιουργία της», η οποία σύμφωνα με τις οργιάζουσες φήμες θα είναι ένας υπολογιστής αφής με οθόνη 10 ιντσών και δυνατότητα 3G. Η εταιρεία κρατά τη συσκευή επτασφράγιστο μυστικό: «Δεν θα ήθελα να σας στερήσω τη χαρά και την έκπληξη» περιορίστηκε να δηλώσει τη Δευτέρα ο Τιμ Κουκ, διευθυντικό στέλεχος της Apple.

Κλείσιμο Τιμών 26/1/2010 

Μετοχeσ

Τιμη % μεταβ. Ογκ Συν.Ελαχ. Μεγ.

Το τρίμηνο αυτό η Apple πούλησε 8,7 εκατομμύρια iPhone με εντυπωσιακή άνοδο στις αγορές της Ασίας και της Ευρώπης, καθώς και 3,36 εκατομμύρια μονάδες υπολογιστών Mac. Αναμενόμενη μείωση κατά 8% καταγράφεται μόνο στις συσκευές iPod, των οποίων οι πωλήσεις περιορίστηκαν στα 21 εκατομμύρια μονάδες.

Τα έσοδα αυξήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2009 κατά 32%, στα 15,7 δισ.

Στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν επίσης πτωτικές τάσεις, ενώ πτωτικό άνοιγμα της συνεδρίασης στη Γουόλ Στριτ δείχνουν τα futures.

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΝ.ΒΙΟΜ.ΕΤ.(ΚΟ) 2,67 7,66 2 NUTRIART A.B.E.E. 0,41 -2,38 2198 PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1,04 0,00 11899 PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0,9 0,00 3405 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 1,54 -3,15 406444 REDS AE (KO) 1,26 0,00 0 REVOIL ΑΕ 0,91 -1,09 2510 RILKEN ΒΙΟΜ. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ(ΚΟ) 3,14 -1,88 2923 SATO ΑΕ(ΚO) 0,38 0,00 41160 0,66 3,13 35318 SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.ΕΚO) SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.(ΚΟ) 0,47 2,17 50 TRASTOR ΑΕΕΠ 1,19 -0,83 8021 VELL GROUP Α.Ε 0,68 -1,45 18500 YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕ(ΚΑ) 0,49 4,26 219 Α. S COMPANY ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΜ. ΕΤ.-Η/Υ (ΚΟ) 0,73 -3,95 3656 ΑΓΡ.ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ(ΚΟ) 0,61 7,02 610 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ(ΚΟ) 1,76 0,57 50 ΑΚΡΙΤΑΣ ΒΙΟΜ. ΞΥΛΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) 0,63 -10,00 1448 0,41 -2,38 5405 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ(ΚΟ) ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 0,94 3,30 641 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε 1,18 3,51 20 ΑΡΤΟΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ(ΚO) 0,8 0,00 1030 ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 1,38 -1,43 5637 ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. (KO) 0,58 0,00 2102 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ(ΚΟ) 0,33 0,00 87183 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) 1,84 0,00 0 ΑΦΟΙ Χ.ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ(ΚΑ) 0,4 2,56 13500 ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ) 0,58 0,00 41000 ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ ΑΕ(ΚΟ) 0,83 0,00 0 ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ 0,63 5,00 120 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε (ΚΟ) 0,78 -3,70 2990 ΒΙΣ ΑΕ(ΚΟ) 1,4 -8,50 500 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.(KO) 1,5 0,00 848 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (KO) 0,42 5,00 30 ΓΕΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ(ΚΟ) 0,35 2,94 14150 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ 1,39 0,73 2 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ(ΚΟ) 6,57 -0,91 101 ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ(ΚO) 0,62 -1,59 20497 ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ABEE(ΚΟ) 1,44 -6,49 1680 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ(ΚO) 0,87 -2,25 972 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.(ΚΟ) 1,28 4,07 6000 ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ(ΚΟ) 1,3 0,00 0 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ (ΚΟ) 0,52 0,00 3760 -7,81 25899 Ε.ΠΑΙΡΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ(ΚΟ) 0,59 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ(ΚΟ) 0,63 -4,55 281 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ 0,42 -4,55 2740 ΕΚΤΕΡ ΑΕ(ΚΟ) 0,74 -3,90 2570 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ(ΚΑ) 0,38 2,70 145 ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ(ΚΟ) 0,52 -1,89 12550 ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ(ΚΟ) 0,86 -6,52 1436 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.(ΚΟ) 0,73 -5,20 1870 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.(ΚΟ) 1,85 -6,57 84 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ 2,2 -1,79 2505 1,03 -1,91 6375 ΕΛΛ.ΒΙΟΜ.ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ(ΚΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ(ΚΟ) 1,2 -1,64 4743 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ(ΚO) 0,36 0,00 602 ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ.(ΚO) 0,6 1,70 7570 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ(ΚO) 2,8 0,00 100 ΕΛΦΙΚΟ(ΚΟ) 1,25 2,46 23923 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓ.ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗ 1,6 -2,44 920 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 0,41 0,00 18050 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΕ 0,8 -1,24 2761 ΕΤΕΜ ΑΕ(ΚΑ) 0,62 0,00 0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ(ΚΟ) 0,53 -1,85 1000 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝ3,21 -1,53 54800 ΖΑΜΠΑ ΑΕ(ΚΑ) 9,97 -5,05 300 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 2,26 -3,00 305 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε-ΒΙΟΜ.ΜΑΡ(ΚΟ) 0,7 0,00 4658 ΙΛΥΔΑ ΑΕ 0,87 4,82 231707 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ Α.M.Ε(ΚΟ) 0,51 -1,92 15230 ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ(ΚΟ) 0,84 -2,33 4080 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ(ΚΟ) 0,49 -2,00 11080 Κ.ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ(ΚΟ) 0,37 2,78 25450 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ(ΚΟ) 4,92 0,20 285 ΚΑΡΑΤΖΗ BIOM.& ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ.Α.Ε. (ΚΟ) 1,23 0,82 50 ΚΛΜ ΑΕ 2,07 -5,48 6348 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ (ΚΑ) 0,34 -8,11 1340 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε 6,5 0,00 1 ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ(ΚΟ) 0,65 1,56 1155 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ(ΚΟ) 7,14 0,00 150 ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 1,42 2,90 3000 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.(ΚΟ) 0,6 -1,64 4380 ΚΥΛΙΝΔΡΟΜ. Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ(ΚO) 3,6 0,00 375 ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ(ΚΟ) 1,79 -0,56 1471 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.(ΚΟ) 0,42 -2,33 3040 ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ(ΚΟ) 1 -1,96 13915 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ(ΚO) 0,67 0,00 3480 ΜΑΡΑΚ ΑΒΕΕ 0,4 0,00 0 ΜΙG RΕΑL ΕSΤΑΤΕ Α.Ε. 4,01 0,00 20 ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΦΟΙ Ι&Β ΛΑΔΕΝΗΣ (ΚΑ) 1,53 -5,56 1216 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ(ΚΟ) 1,01 0,00 0 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ 0,96 -4,00 1060 Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO ΑΕ(ΚΟ) 0,56 1,82 70

Η εταιρεία, με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, ανέφερε κέρδη 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 3,67 δολάρια ανά μετοχή, το διάστημα από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο.

Αν τα ίδια λογιστικά στάνταρτ ίσχυαν την αντίστοιχη περίοδο του 2008, τα κέρδη της θα ήταν τότε μόλις 2,3 δισ. δολάρια ή 2,50 δολάρια ανά μετοχή.

Σε αρνητική τροχιά κινούνται, μεταξύ άλλων, οι Εθνική (2,16% στα 16,73 ευρώ), ΟΠΑΠ (-0,93% στα 15,96 ευρώ), ΟΤΕ (-1,74% στα 10,17 ευρώ), Alpha Bank (-3,22% στα 6,92 ευρώ), Eurobank (-2,24% στα 6,54 ευρώ), Τρ.Πειραιώς (-0,88% στα 6,76 ευρώ) και Alapis (-2,13% στα 0,46 ευρώ).

Το τελευταίο τρίμηνο του 2009 ήταν το πλέον κερδοφόρο στη μέχρι σήμερα ιστορία της Apple, η οποία πούλησε διπλάσιο αριθμό iPhone και 33% περισσότερους υπολογιστές Mac σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Σε αναμονή για την παρουσίαση μιας ακόμα καινοτομίας την Τετάρτη.

Οι αναλυτές δυσκολεύτηκαν πάντως να συγκρίνουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Apple με τις προβλέψεις που είχαν προηγηθεί, καθώς η εταιρεία άλλαξε τον τρόπο καταμέτρησης των εσόδων και των κερδών από το iPhone.

108 υποχωρούν και 44 είναι αμετάβλητες.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΩΝ 26/1/2010 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Κέρδη-ρεκόρ αναφέρει η Apple λίγο πριν παρουσιάσει τη νέα καινοτομία της

Μετά τις δηλώσεις του κ. Παπανικολάου, διευρύνθηκε εκ νέου η διαφορά απόδοσης μεταξύ του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς με τον αντίστοιχο γερμανικό τίτλο.

Πτωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο χθες Τρίτη Τό έδαφος υποχωρεί το Χρηματιστήριο την Τρίτη, με τους επενδυτές να ρευστοποιούν μέρος των κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης που πυροδοτήθηκαν από την ισχυρή ζήτηση για το νέο 5ετές κοινοπρακτικό ομόλογο.

Εκτινάχθηκαν οι πωλήσεις

Τέλος, ο κ. Παπανικολάου ανέφερε ότι το Δημόσιο θα καλύψει το 70% των δανειακών αναγκών (συνολικά 54 δισ. ευρώ για το 2010) μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Ήδη, έχει καλύψει το 25% των αναγκών ή 13,6 δισ. ευρώ.

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης

Ωστόσο, στο τελευταίο τρίμηνο του 2009 το ΑΕΠ αυξήθηκε οριακά, κατά 0,1%, σε τριμηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,2%.

Χρηματιστήριο Κλείσιμο

Τιμη % μεταβ. Ογκ Συν. Ελαχ.

Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ(ΚA) Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ(ΠΑ) ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.(ΚΟ) ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ.(ΚΟ) ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ DFH SA (ΚΟ) ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕ(ΚΟ) ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕ(ΠΟ) ΟΜΙΛ. ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΔΕ & ΣΙΑ(ΚΟ) Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ(ΚΟ) ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕ(ΚΟ) ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.(ΚΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ(ΚO) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΕ (ΚΟ) ΣΕΛΜΑΝ(ΚΟ) ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ(ΚΟ) ΣΩΛ.Λ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ ΑE(ΚΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ(ΚΟ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΚΟ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΚΟ) ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ(ΚΟ) Χ.ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ ΑΕ(ΚΟ) ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ(ΚΟ) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡ/ΝΙΑ(ΚΟ)

0,63 0,59 1,63 0,59 0,99 0,58 0,57 0,57 0,65 0,82 3,11 1,12 2,79 0,77 3,81 0,3 0,6 1,56 1,43 1,09 0,44 0,37 3,67 1,47 43,51 0,42 3,12 0,9 0,3 0,48

3,28 0,00 0,62 -7,81 2,06 -1,70 0,00 3,64 0,00 3,80 2,30 -0,89 -2,11 -1,28 0,00 -3,23 -1,64 3,31 0,00 -0,91 0,00 0,00 -6,14 -0,68 -1,07 -2,33 -1,27 0,00 -3,23 0,00

2220 267 52 2800 2000 37841 450 10 0 876 730 19610 3960 8232 0 3600 29770 410 180 551 0 0 925 27536 3873 372 4913 1542 15814 0

0,62 0,56 1,46 0,59 0,95 0,58 0,56 0,57 0,65 0,75 3,01 1,08 2,79 0,77 3,81 0,3 0,6 1,44 1,39 0,99 0,44 0,37 3,67 1,45 43,48 0,39 3,05 0,87 0,3 0,48

Μεγ. 0,63 0,59 1,64 0,61 0,99 0,6 0,57 0,57 0,65 0,82 3,15 1,13 2,79 0,81 3,81 0,32 0,63 1,56 1,43 1,1 0,44 0,37 3,96 1,52 44,1 0,42 3,12 0,9 0,31 0,48

ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ALPHA ΑΣ. ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.(ΚΟ) ATTICA GROUP ΑΕ(ΚΟ) CROWN HELLAS CAN ΑΕ(ΚΟ) ELBISCO AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΑ) ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ(ΚΟ) EMPORIKI BANK S.A(ΚΟ) INFORMER ΑΕ(ΚΟ) INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΚΟ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ OLYMPIC CATERING A.E.(ΚΟ) PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) QUALITY & RELIABILITY ABEE(ΚΟ) SPIDER ΜΕΤΑΛ/ΧΑΝΙΑ(ΚΟ) UNIBIOS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ) VIVARTIA ΑΒΕΕ (ΚO) VIVERE AE ΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ(ΚΟ) ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ(ΚΟ) ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜ. ΑΞΕ(ΚΟ) ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ (ΚO) ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ(ΚΟ) ΓΕΚΕ Α.Ε(ΚΑ) ΕΔΡΑΣΗ - Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ(ΚΟ) ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.(ΚΟ) ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΝ.ΓΕΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝ)(ΚΟ) Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING(ΚΑ) Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING(ΠA) ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝΟΔΟΧ.ΕΠΙΧ.)(ΚΟ) ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ(ΚA) ΚΕΚΡΟΨ ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡ.ΟΙΚ.ΛΑΤ.(ΚΟ) ΛΑΜΨΑ (ΑΝ.ΕΤ.ΕΛΛ.ΞΕΝΟΔΟΧ.)(ΚO) ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.(ΚΟ) ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ(ΚΟ) Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ(ΚΟ) ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ(ΚO) ΣΥΣΤ. ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕ(ΚΟ) ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ(ΚΟ) ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ(ΠΟ) ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ(ΚΟ) Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ(ΚΟ)

6,61 1,66 8,53 0,79 1,14 3,82 0,48 0,38 1,63 1,49 0,22 0,24 0,27 0,18 21,2 0,53 0,5 38 2,9 0,75 0,24 7,5 0,17 0,15 0,42 5,25 0,2 0,31 13,7 63 3,55 20,25 3,27 0,17 1,35 0,24 0,26 11,58 10,89 0,29 0,84

0,00 0 0,00 1991 0,00 0 0,00 0 -4,20 1040 -2,30 22889 0,00 0 2,70 1 1,88 578 0,00 0 -4,35 160 -4,00 190 0,00 0 0,00 51825 0,00 0 1,92 1303 -1,96 2000 0,00 0 -1,36 1670 1,35 3299 4,35 123019 0,00 0 0,00 7022 15,39 131520 -6,67 200 -0,19 1033 0,00 15343 0,00 0 0,00 0 0,00 20 0,00 0 0,00 60 -2,10 220 0,00 16100 -1,46 490 4,35 13297 -3,70 100 9,97 50 0,00 0 0,00 0 -2,33 14660

6,61 1,64 8,53 0,79 1,13 3,76 0,48 0,38 1,6 1,49 0,21 0,24 0,27 0,17 21,2 0,52 0,5 38 2,9 0,75 0,22 7,5 0,16 0,14 0,42 5,25 0,2 0,31 13,7 63 3,55 20,25 3,27 0,16 1,35 0,23 0,26 11,58 10,89 0,29 0,84

6,61 1,68 8,53 0,79 1,19 3,9 0,48 0,38 1,65 1,49 0,25 0,24 0,27 0,18 21,2 0,56 0,51 38 2,98 0,76 0,24 7,5 0,17 0,15 0,42 5,25 0,21 0,31 13,7 63 3,55 20,25 3,27 0,18 1,35 0,25 0,26 11,58 10,89 0,29 0,86

0,17 0,08 1,09 0,1 1,16 0,13 0,18 3,7 0,11 0,08 0,14 0,07 0,16 1,2 0,25 0,67

0,18 0,09 1,18 0,1 1,22 0,14 0,18 3,7 0,12 0,08 0,14 0,07 0,16 1,35 0,25 0,67

Τιμη % μεταβ. Ογκ Συν. Ελαχ. Μεγ. 0,07 0,00 1522 0,08 0,00 0 0,33 10,00 2600 0,25 4,17 59332 8,26 0,00 0 0,75 0,00 0 0,38 8,57 5300 0,53 0,00 0 0,54 0,00 0 0,18 -5,26 63491 0,12 -20,00 5000 0,43 2,38 101127

0,07 0,08 0,3 0,25 8,26 0,75 0,37 0,53 0,54 0,18 0,12 0,42

0,07 0,08 0,33 0,25 8,26 0,75 0,38 0,53 0,54 0,19 0,12 0,44

1 2,56 2 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,08 2,66 2,7 2,26

0,00 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80

50 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100

1 2,2 2 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,08 2,66 2,7 2,24

1 2,56 2 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,08 2,66 2,7 2,27

ALTIUS ΑΕΕΕΧ KO 1,07 BETANET ABEE 0,06 HITECH SNT ΑΕ 0,62 MICROLAND COMPUTERS(ΚΟ) 0,64 RAINBOW AE ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓ 1,46 SINGULARLOGIC S.A. 3,08 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ(ΚΟ) 2,19 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ(ΠΟ) 1,2 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ(ΚΟ) 0,67 ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ(ΚΟ) 0,12 ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ(ΚΟ) 0,1 ΛΑΝ ΝΕΤ Α.Ε (ΚΟ) 0,12 ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΕ(ΚΑ) 0,1 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 0,48 ΣΑΟΣ ΦΕΡΡΥΣ 0,78 ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ(ΚΟ) 0,12 ΩΜΕΓΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 1,46 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 1,46 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΚΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΒΕE ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΒΕΕ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΒΕΤΕ ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΒΕΕ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Δραγατσανίου 6 (πλατεία Κλαυθμώνος) , 105 59Αθήνα ,

ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ALTEC ΑΒΕΕ(ΚΟ) COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PLIAS ΑΝ/ΜΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ &ΕΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ/ΚΩΝ Α ΑΕΓΕΚ ΑΕ(ΚΟ) ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε(ΚΟ) ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. (ΚΑ) ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε ΕΛΛ.ΙΧΘΥΟΚΑΛΛ. ΑΒΕΕ(ΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ(ΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ(ΠΟ) ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε(ΚO) ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ ΖΗΝΩΝ ΑΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΠΟΤΟΥΡ ΑΕ(ΚA) ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ AE

Μετοχeσ

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛ. ΕΠΙΧΕΙΡ. AE(ΚO) ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛ. ΕΠΙΧΕΙΡ. AE(ΠO) ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ) Μ.Ι.ΜΑΙΛΗΣ ΑΕΒΕ(ΚΟ) ΟΜΙΛ. ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΔΕ & ΣΙΑ(ΠΟ) ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ -ΚΟ ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ ΑΕ(ΚΟ) ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε. ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕ (ΠΟ) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ(ΚΟ) ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ(ΚΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ(ΚΟ)

0,17 0,00 0,09 12,50 1,1 0,92 0,1 -16,67 1,19 3,48 0,14 7,69 0,18 0,00 3,7 0,00 0,11 0,00 0,08 -11,11 0,14 0,00 0,07 0,00 0,16 0,00 1,29 0,78 0,25 0,00 0,67 0,00

81992 10040 3976 5000 41312 7978 0 0 3300 600 0 22 513 1259 0 0

Τηλ.: 210 33 60 800 , Fax: 210 33 60 980 Email: sales@cfs.gr , website: www.cfs.gr Πλ. Ελευθερίας 1 , 601 00 Κατερίνη, τηλ. 2351037220 Fax 2351076200 Αρ. αδείας λειτουργίαςΑπόφαση 118/21.10.1997 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΡ.Μ.Α.Ε 39149/06/Β/97/15,Α.Φ.Μ.094499654Δ.Ο.ΥΦΑΕΕΑΘΗΝΩΝ


9

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÅÍÔÁÅÔÅÓ ÏÌÏËÏÃÏ ÔÏÕ ÄÇÌÏÓÉÏÕ 8ÄÉÓ €

¸ìåéíáí üëïé ôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïé !!!

Ôïõ Îåíïöþíôá ÌðáñáëéÜêïõ, Ïéêïíïìïëüãïõ

Ìå åðéôõ÷ßá Ýëçîå ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò ðïõ ìáò ðÝñáóå ç äéáäéêáóßá ãéá ôçí Ýêäïóç áðü ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï ðåíôáåôïýò êïéíïðñáêôéêü ïìïëüãïõ ýøïõò (ôåëéêÜ) 8 äéóåêáôïììõñßùí åõñþ. Ç áñ÷éêÞ åðéäßùîç âÝâáéá Þôáí íá áíôëçèïýí áðü 3 åùò 5 äéó. € áëëÜ ôåëéêÜ ôï ðïóü Ýöôáóå óôá 8 äéó. €, åíþ ôï áêüìá ðéï åíèáññõíôéêü áðü ôçí ðñþôç áíÜãíùóç ôùí óôïé÷åßùí åßíáé üôé ïé ðñïóöïñÝò ðïõ õðïâëÞèçêáí (ç æÞôçóç ìå Üëëá ëüãéá ãéá ôçí áðïññüöçóç ôùí ïìïëüãùí) Ýöôáóå óå ýøïò ñåêüñ 25 äéó. € . Ç õðåñðñïóöïñÜ ôùí êåöáëáßùí ïöåßëåôáé óôï üôé ôï Äçìüóéï ðëÞñùóå ðáíÜêñéâï åðéôüêéï ôï ïðïßï Ýöôáóå óôá 6,2% ðïóïóôü éäéáßôåñá õøçëü áí áíáëïãéóôïýìå üôé óôçí áíôßóôïé÷ç Ýêäïóç ôïõ Áðñéëßïõ ôïõ ´09 ôï åðéôüêéï åß÷å äéáìïñöùèåß óôï 5% êáé 5.5% Þôáí ôï åðéôüêéï ðÝñõóé óôçí áñ÷Þ ôçò ÷ñïíéÜò . Ç ðñï÷èåóéíÞ åðéôõ÷Þò Ýêäïóç ôùí 5åôùí ïìüëïãùí âåâáßùò êáé åßíáé ìéá èåôéêÞ åîÝëéîç óå åðßðåäï ãïÞôñïõ êáé åìðéóôïóýíçò, ìéáò êáé ç ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò ìáò äïêéìÜæåôáé äéåèíþò ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá êáé ïé äåßêôåò åìðéóôïóýíçò ðñïò ôçí ÷þñá ìáò Ý÷ïõí ðÝóåé êáôáêüñõöá áöåíüò êáé áöåôÝñïõ âñÝèçêáí ôá ÷ñÞìáôá þóôå íá êáëõöèïýí ïé ëÞîåéò ðáëáéïôÝñùí êñáôéêþí ôßôëùí ðïõ åßíáé 1,3 äéó. åõñþ ôïí ÖåâñïõÜñéï êáé 2,7 äéó. åõñþ ôïí ÌÜñôéï åíþ áêïëïõèïýí ïé ëÞîåéò ôïõ Áðñéëßïõ 11 äéó. åõñþ êáé ôïõ ÌáÀïõ óôá 11,6 äéó. åõñþ. ÓõíïëéêÜ ïé õðï÷ñåþóåéò ìáò óáí êñÜôïò ôï 2010 ãéá ëÞîåéò ïìïëüãùí êáé ãéá íá êáëõöèåß ôï Ýëëåéììá ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý áíÝñ÷ïíôáé óôá 53 äéó. åõñþ . Áðü ôá ðáñáðÜíù åýêïëá êáèÝíáò óõìðåñáßíåé üôé ç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÅëëÜäáò åßíáé óå åîáéñåôéêÜ äýóêïëç êáôÜóôáóç ìå ìåãÜëåò õðï÷ñåþóåéò êáé áðü ôçí Üëëç äéáðéóôþíïõìå üôé üëïé áõôïß ðïõ ôüóï êáéñü õðïóôÞñéæáí üôé ç ÅëëÜäá èá ÷ñåïêïðÞóåé Þ èá âãåé áðü ôï åõñþ , ôçí ÄåõôÝñá áãüñáóáí ôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá (ìå õøçëÝò áðïäüóåéò öõóéêÜ ) ÷ùñßò íá íïéþèïõí üôé ðáßñíïõí ìåãÜëï ñßóêï êáé áõôü áðïäåéêíýåôáé áðü ôç æÞôçóç ñåêüñ ôùí 25 äéó. åõñþ . ÌÞðùò ç üëç äéáäéêáóßá ôçò äçìïðñáóßáò ôùí ïìïëüãùí ìáò áðÝäåéîå üôé ôåëéêÜ ç ÷þñá ìáò âñßóêåôáé ìÝóá óå Ýíáí êõêåþíá êåñäïóêüðùí ðïõ åíôÝ÷íùò äéáôçñïýí õøçëÜ åðéôüêéá ãéá íá ìåãéóôïðïéïýí ôá êÝñäç ôïõò ; Ãéá ôçí éóôïñßá áíáöÝñù üôé áðü ôá 8 äéó. åõñþ ïé îÝíïé áðïññüöçóáí ôá 6,4 äéò. åõñþ êáé ïé Ýëëçíåò ôá 1,6 äéò. åõñþ ìÝóù ôùí ôñáðåæþí ðïõ óõììåôåß÷áí óôçí êïéíïðñáêôéêÞ Ýêäïóç ( ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá, ÅFG Åurobank, Credit Suisse First Âoston, Deutsche Âank, Goldman Sachs êáé Ìorgan Stanley). ¢ñá ëïéðüí êáé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï åîõðçñåôÞèçêå (Ýâáëå óôá ôáìåßá ôïõ 8 äéò. åõñþ ) êáé ôï ôåóô åìðéóôïóýíçò ôï ðåñÜóáìå óáí ÷þñá (25 äéò åõñþ Ýöôáóáí ïé ðñüóöïñåò ôùí åðåíäõôþí ) êáé ôá hedge funds ðïõ ôïðïèåôÞèçêáí êáñðïýíôáé õøçëü åðéôüêéï 6,2 % áëëÜ êáé ïé áíÜäï÷ïé ôçò Ýêäïóçò ðïõ êáôÜöåñáí êáé ðÝôõ÷áí åõñåßá äéáóðïñÜ ðÞñáí ôçí áìïéâÞ ôïõò. ¼ëïé åõ÷áñéóôçìÝíïé ëïéðüí ìÝ÷ñé ôïí åðüìåíï äáíåéóìü ôçò ÷þñáò ìáò … Áò ìç ãåëéüìáóôå üìùò. ÁíåîáñôÞôùò ôçò Ýêâáóçò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ïìïëüãïõ ôï êëßìá óôï åîùôåñéêü ðáñáìÝíåé áâÝâáéï ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. Ôï ìåßæïí äåí åßíáé ôï ðþò äáíåéóôÞêáìå óÞìåñá Þ ìå ðéï ôñüðï èá îáíáäáíåéóôïýìå áýñéï åîõðçñåôþíôáò ìå ðéï áêñéâÜ äÜíåéá ôá Þäç áêñéâÜ äÜíåéÜ ìáò. Ôï æÞôçìá åßíáé íá ðñï÷ùñÞóåé ç êõâÝñíçóç óôçí áíáêïßíùóç óõãêåêñéìÝíùí ìÝôñùí ðïëéôéêÞò ðïõ ðåñéÝ÷åé ôï Ðñüãñáììá Óôáèåñüôçôáò ðïõ Þäç ôï Ý÷åé êáèõóôåñÞóåé ðïëý, äßíïíôáò Ýôóé ôï ìÞíõìá óôéò áãïñÝò üôé ç ÅëëçíéêÞ ÊõâÝñíçóç Ý÷åé êáé ó÷Ýäéï êáé ôñüðïõò ãéá íá âãåé ç ÷ùñÜ áðü ôï ïéêïíïìéêü áäéÝîïäï.

ÅÑÃÁÔÏÛÐÁËËÇËÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ôçí ÔåôÜñôç 27 Éáíïõáñßïõ 2010 èá ãßíåé áðü ôïí Ïñãáíéóìü ÅñãáôéêÞò Åóôßáò (ïäüò Ô. Ôåñæïðïýëïõ 19) ç äéáíïìÞ åéóéôçñßùí ãéá ôçí ðáéäéêÞ ðáñÜóôáóç «Ï ÌÁÃÏÓ ÔÏÕ ÏÆ» ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ÓÜââáôï 30 Éáíïõáñßïõ 2010 óôï Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï Êáôåñßíçò «ÅÊÁÂÇ». ¿ñåò ðáñáóôÜóåùí: 17:00 ì.ì. êáé 19:30 ì.ì. Äéêáéïý÷ïé ôùí åéóéôçñßùí åßíáé : ¼ëïé ïé åñãáæüìåíïé áóöáëéóìÝíïé óôï É.Ê.Á., óôç ÄÅÇ, óôéò ÔÑÁÐÅÆÅÓ, óôïí Ï.Ô.Å., óôá ÅË.ÔÁ., óôïí Ï.Ó.Å., ðïõ êáôáâÜëëïõí åéóöïñÝò õðÝñ Ïñãáíéóìïý ÅñãáôéêÞò Åóôßáò êáé ¼ëïé ïé óõíôáîéïý÷ïé ïé ïðïßïé óõíôáîéïäïôÞèçêáí áðü öïñÝá, óôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ êáé ìÝ÷ñé ôç óõíôáîéïäüôçóÞ ôïõò êáôÝâáëáí åéóöïñÝò õðÝñ Ïñãáíéóìïý ÅñãáôéêÞò Åóôßáò êáèþò êáé üóïé óõíôáîéïäïôÞèçêáí áðü ôïí ÔÁ.Ð.Ï.Ô.Å. áðü 01-01-2006. ÈåáôñéêÜ åéóéôÞñéá äéêáéïýíôáé ïé äéêáéïý÷ïé äõï öïñÝò ôï ÷ñüíï, ÷åéìþíá – êáëïêáßñé áíåîÜñôçôá áðü êÜèå Üëëç ðáñï÷Þ. ÊÜèå åñãáæüìåíïò Þ óõíôáîéïý÷ïò äéêáéïýôáé, Ýíá åéóéôÞñéï êáé áðü Ýíá ãéá ôï êÜèå ìÝëïò ðïõ Ý÷åé áóöáëéóìÝíï. ÄÉÊÁÉÏËÏÃÇÔÉÊÁ ÏÉ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÉ ðñÝðåé íá ðñïóêïìßæïõí: * ÂéâëéÜñéá Áóèåíåßáò (áôïìéêü - ïéêïãåíåéáêü) èåùñçìÝíá ãéá ôï 2009. * Áðüóðáóìá Áíáëõôéêïý Ëïãáñéáóìïý ÁóöÜëéóçò ìå 100 Ýíóçìá êïëëçìÝíá ãéá ôï 2009 Þ 50 åðéäïôïýìåíåò çìÝñåò áíåñãßáò. Óå ðåñßðôùóç åðéäïôïýìåíçò áíåñãßáò ðñïóêïìßæåôáé ôï âéâëéÜñéï åðéäüôçóçò ôïõ Ï.Á.Å.Ä. ÏÉÊÏÄÏÌÏÉ : 75 Ýíóçìá ãéá ôï 2009. ÁÃÁÌÅÓ ÌÇÔÅÑÅÓ : 50 Ýíóçìá ãéá ôï 2009. * ÁóôõíïìéêÝò Ôáõôüôçôåò * Á.Ö.Ì. (Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ) ÏÉ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÏÉ ðñÝðåé íá ðñïóêïìßæïõí: * ÂéâëéÜñéá Áóèåíåßáò (áôïìéêü êáé ïéêïãåíåéáêü) * Áñ÷éêÞ Áðüöáóç Óõíôáîéïäüôçóçò. * ÁóôõíïìéêÝò Ôáõôüôçôåò * Á.Ö.Ì. (Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ) Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 23510 24821 ôçò ÅñãáôéêÞò Åóôßáò Þ óôï ôçë. 23510 23888 ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò. Ãéá ôï Ä.Ó. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÍÉÊÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÕÔÓÉÂÏÓ

Ç Ýíôáîç óôï ÅÓÐÁ ïäïíôéÜôñùí ÁÐÁÍÔÇÓÇ ÔÇÓ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÓÅ ÅÑÙÔÇÓÇ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ Ê. ÊÏÕÊÏÄÇÌÏÕ

Óå áðÜíôçóç ôïõ áíùôÝñù ó÷åôéêïý, èá èÝëáìå íá óáò åíçìåñþóïõìå üôé ôçí ðáñïýóá ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá äéÝñ÷åôáé ôç óïâáñüôåñç êñßóç ôùí ôåëåõôáßùí äåêáåôéþí, ç ïðïßá åðçñåÜæåé ôï óýíïëï ôùí ïéêïíïìéþí ôùí êñáôþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Ðåñéóóüôåñï áðü ôçí êñßóç ðëÞôôïíôáé ïé ìéêñïìåóáßåò åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò üðùò êáé ïé áíôßóôïé÷åò åõñùðáúêÝò. ÊáôÜ óõíÝðåéá ç óôÞñéîç, ìå ôç ìïñöÞ ôçò Üìåóçò êåöáëáéïõ÷éêÞò åíßó÷õóçò, ôùí ìéêñþí åðé÷åéñÞóåùí áðïôåëåß êñßóéìçò óçìáóßáò æÞôçìá. Ïé ðåñéöÝñåéåò ôçò ÷þñáò, óôçí ðáñïýóá ÷ñïíéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá âéþíïõí ðñïâëÞìáôá ðñïóáñìïóôéêüôçôáò êáé Ý÷ïõí ëéãüôåñåò åõêáéñßåò áíÜðôõîçò, Ýíáíôé ôùí ìåãÜëùí åðé÷åéñÞóåùí Þ áõôþí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óå êåíôñéêü åðßðåäï. ÐáñÜëëçëá, ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü ðåñéïñéóìÝíç äõíáôüôçôá õëïðïßçóçò åðåíäýóåùí, åîáéôßáò êõñßùò ôçò áäõíáìßáò ðñüóâáóÞò ôïõò óôïí ÷ñçìáôïïéêïíïìéêü óýóôçìá, áðü Ýëëåéøç ôå÷íïãíùóßáò, áðü áäõíáìßá åðÝêôáóçò óå äéåõñõìÝíåò áãïñÝò, åíþ óõíÞèùò áíôéìåôùðßæïõí õøçëüôåñï êüóôïò ðáñáãùãÞò êáé ëåéôïõñãßáò. Ç åðéëïãÞ ôçò óôÞñéîçò êáé áíÜðôõîçò ôùí ðïëý ìéêñþí êáé ìéêñþí åðé÷åéñÞóåùí óå ðåñéöåñåéáêü åðßðåäï áðïâëÝðåé ðñùôßóôùò óôçí ôüíùóç ôçò ðåñéöåñåéáêÞò ïéêïíïìßáò, óôç äéáôÞñçóç èÝóåùí åñãáóßáò êáé óôç äçìéïõñãßá íÝùí, ìå áðþôåñï

óôü÷ï ôç óõãêñÜôçóç ôïõ ðëçèõóìïý óôéò ðåñéï÷Ýò áõôÝò êáé óôçí áýîçóç ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò. Ôá ÐåñéöåñåéáêÜ Åðé÷åéñçóéáêÜ ÐñïãñÜììáôá ôïõ Åèíéêïý Óôñáôçãéêïý Ðëáéóßïõ ÁíáöïñÜò (ÅÓÐÁ) 2007-2013 óõã÷ñçìáôïäïôïýíôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, óôï ðëáßóéï ôùí ÄñÜóåùí ôùí Äéáñèñùôéêþí Ôáìåßùí, ãéá ôçí êïéíùíéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ óõíï÷Þ êáé óôï÷åýïõí óôçí åíßó÷õóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Åí ðñïêåéìÝíù, èá èÝëáìå íá óáò åíçìåñþóïõìå üôé óôï ðëáßóéï ôçò ðñïêÞñõîçò ôçò äñÜóçò ãéá ôçí «1ç ÄñÜóç ãéá ôçí åíßó÷õóç ìéêñþí êáé ðïëý ìéêñþí Åðé÷åéñÞóåùí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïõò ôïìåßò Ìåôáðïßçóçò-Ôïõñéóìïý-ÅìðïñßïõÕðçñåóéþí óôï ðëáßóéï ôùí ÐÅÐ ôïõ ÅÓÐÁ 2007-2013» äåí ãßíåôáé ðåñéêïðÞ ôïõ ðïóïý ôïõ 1.050 åê. åõñþ, ôï ïðïßï åß÷å áíáêïéíùèåß, áëëÜ ç ðáñïýóá ðñïêÞñõîç èá ãßíåé óå äõï öÜóåéò. Ç ðñþôç, ýøïõò 500 åê. åõñþ ïëïêëçñþíåôáé óôéò 18 Äåêåìâñßïõ 2009 êáé óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá èá ðñïêçñõ÷èåß ç äåýôåñç öÜóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò.

Åêáôü ìÝñåò ÐÁÓÏÊ, ðñÝðåé åêáôïììýñéá ÅëëÞíùí åñãáæïìÝíùí íá åßìáóôå ðéï åõôõ÷éóìÝíïé êáé åöçóõ÷áóìÝíïé áöïý åìðëïõôßóáìå ôï ëåîéëüãéï ìáò êáé ìÜèáìå íá äéáâïõëåõüìáóôå. Äéáâïýëåõóç ãéá ôçí êáñáôüìçóç ôùí åíáðïìåßíáíôùí áóöáëéóôéêþí äéêáéùìÜôùí, äéáâïýëåõóç ãéá ôçí åðåñ÷üìåíç öïñïåðéäñïìÞ, äéáâïýëåõóç ãéá ôç ìåßùóç ìéóèþí, äéáâïýëåõóç ãéá ôéò áðïëýóåéò, äéáâïýëåõóç ãéá ôï îåêëÞñéóìá ôçò ìéêñïìåóáßáò áãñïôéÜò. Ç ìéíôéáêÞ ðñáãìáôéêüôçôá ôçò ÷þñáò ìáò óõóôñáôåõìÝíç êé áõôÞ óôç ìåãÜëç «åèíéêÞ» õðüèåóç äéáâïõëåýåôáé êáé áõôÞ ãéá ëïãáñéáóìü êõâÝñíçóçò êáé ðëïõôïêñáôßáò åêêïöáíôþíôáò êáèçìåñéíÜ óå ôçëåïðôéêÜ êáé åéäçóåïãñáöéêÜ ðÜíåë ãéá íá áðïóðÜóåé ôçí ðåñéâüçôç êïéíùíéêÞ «óõíáßíåóç» ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ç êõâÝñíçóç, ôï óýóôçìá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò ìáæß êáé ìå ôç ÍÄ ãéá íá ðñï÷ùñÞóïõí üóï ãßíåôáé ðéï áíþäõíá êáé ìå ëéãüôåñåò ëáúêÝò áíôéóôÜóåéò ôá íÝá áíôéëáúêÜ ìÝôñá ðïõ äñïìïëïãïýíôáé. Âñéóêüìáóôå ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ìðñïóôÜ óå ìßá êáëïóôçìÝíç áðÜôç, åðéêïéíùíéáêïý ÷áñáêôÞñá, ìå óïñü øåìÜôùí íá åêôïîåýïíôáé êáèçìåñéíÜ, ìå óôü÷ï íá áèùùèåß ï áíôéëáúêüò ÷áñáêôÞñáò ôçò ðïëéôéêÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé íá êÜôóåé ìüíïò ôïõ ï ëáüò óôï êñåâÜôé ôïõ Ðñïêñïýóôç êáé íá èõóéáóôåß «ðåñÞöáíá» ãéá Üëëç ìßá öïñÜ üðùò ðñïóôÜæïõí ôá óõìöÝñïíôá ôçò åã÷þñéáò êáé äéåèíÞò ðëïõôïêñáôßáò. Ç ôñïìïûóôåñßá ãéá ôçí ïéêïíïìßá, ãéá ôï äçìüóéï Ýëëåéììá êáé ÷ñÝïò óôï÷åýåé ôï ìÜñìáñï íá ôï ðëçñþóåé ãéá Üëëç ìßá öïñÜ ï ëáüò, üðùò ðëÞñùóå êáé Üëëïõò «äéáêáåßò ðüèïõò» ôçò ðëïõôïêñáôßáò ðïõ áíáãïñåýôçêáí óå åèíéêïß óôü÷ïé üðùò ç åßóïäüò ìáò óôçí ÏÍÅ, óôç æþíç ôïõ ÅÕÑÙ, óôç ðñáãìáôïðïßçóç ÏëõìðéÜäáò. Êáé ïé èõóßåò ðÜíôá ìïíüðëåõñåò, áöïý óôï óÜëðéóìá «üëïé ìáæß» áõôü óçìáßíåé èõóßåò ìüíï áðü ôï ëáü. Êáé ðþò ìðïñåß íá ãßíåé äéáöïñåôéêÜ óôï óýóôçìá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò ðïõ ôá ðÜíôá õðïôÜóóïíôáé óôï êÝñäïò ôùí êáðéôáëéóôþí åßôå ìå êõâåñíÞóåéò íåïöéëåëåýèåñåò åßôå ìå óïóéáëäçïêñáôéêÝò Þ êáé ìå ôç óõììåôï÷Þ íÝï«áñéóôåñþí». Áõôü áðïäåéêíýåé ðåñßôñáíá êáé üôáí ïé äåßêôåò ñõèìþí áíÜðôõîçò «ôáîéêÞ âÝâáéá êáé áõôïß» êéíïýíôáí óôï 4,3%. Ðñþôïé ôùí ðñþôùí ç ÷þñá ìáò óôéò ÷þñåò-ìÝëç ôçò ÏÍÅ ðïõ êáé ôüôå üìùò èõóßåò ìüíï ï ëáüò Ýêáíå, ðïõ ôïí èåëáí óôç óôñïýãêá ãéá íá ìåôñÜåé áðüëõåò óôï åéóüäçìÜ ôïõ, óôá äéêáéþìáôÜ ôïõ, óõíïëéêüôåñá óôç æùÞ ôïõ åíþ ðáñÜëëçëá ôá êÝñäç ôçò ðëïõôïêñáôßáò åêôïîåýôçêáí óå áóýëëçðôá ìåãÝèç. ¢ñá ôï åðé÷åßñçìá ãéá ôçí Ýîïäï áðü êáðéôáëéóôéêÞ ïéêïíïìéêÞ êñßóç üôé ÷ñåéÜæåôáé áðü üëïõò èõóßåò åßíáé êÜëðéêï óôï÷åýåé óôçí õðïôáãÞ êáé ÷åéñáãþãçóç ôùí ëáúêþí äõíÜìåùí, ãéá íá áðïäå÷ôïýí ôá íÝá áíôéäñáóôéêÜ, áíôéëáúêÜ ìÝôñá ðïõ ÷ñåéÜæåôáé óÞìåñá ôï êåöÜëáéï ü÷é ìüíï ãéá íá èùñáêßóåé áëëÜ êáé íá óõíå÷ßæåé íá áõîÜíåé ôá êÝñäç ôïõ ìÝóá áðü ôçí Ýíôáóç ôçò åêìåôÜëëåõóçò ôçò åñãáóßáò, áðü ôçí ðáñáðÝñá ìåßùóçò ôçò ôéìÞò åñãáôéêÞ äýíáìçò. Ôï øÝìá óõíå÷ßæåôáé óôï üôé ôá ìÝôñá ó÷åäéÜóôçêáí ôþñá êáé èᒠ÷ïõí ðñïóùñéíü ÷áñáêôÞñá ìÝ÷ñé íá âãïýìå áðü ôçí êñßóç êáé üôé ç êõâÝñíçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ äéáðñáãìáôåýåôáé ìå ôïõò ôå÷íïêñÜôåò ôùí Âñõîåëþí þóôå ôá ìÝôñá íá åßíáé üóï ãßíåôáé ëéãüôåñï åðþäõíá ãéá ôï ëáü. Ôï ðñüãñáììá «óôáèåñüôçôáò êáé áíÜðôõîçò» ðïõ äñïìïëïãåß ç êõâÝñíçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ ìå ôç óõíáßíåóç ôçò ÍÄ, åðéäéþêåé ôçí áðïöáóéóôéêÞ ðñïþèçóç óôü÷ùí ðïõ Ý÷ïõí ôåèåß óôñáôçãéêÜ åíþðéùí

áðü ôçí Å.Å. Êéíïýíôáé óôç âÜóç ôçò óôñáôçãéêÞò ôçò Ëéóáâüíáò ðïõ èÝëåé ìßá Å.Å. áíôáãùíéóôéêÞ Ýíáíôé ôùí Üëëùí éìðåñéáëéóôéêþí êÝíôñùí Ç.Ð.Á. , Éáðùíßá, áëëÜ êáé áíåñ÷üìåíùí äõíÜìåùí üðùò ç Ñùóßá, Êßíá, Âñáæéëßá, ðïõ áõôü ðñáêôéêÜ óçìáßíåé ãåíßêåõóç ôùí åõÝëéêôùí ìïñöþí áðáó÷üëçóçò êáèÞëùóç êáé ìåßùóç ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí, áýîçóç ôùí ïñßùí óõíôáîéïäüôçóçò, îåðïýëçìá ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò, ãåíéêüôåñï ÷ôýðçìá åñãáóéáêþí, ëáúêþí äéêáéùìÜôùí ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôçò êåñäïöïñßáò ôùí Åõñùðáúêþí ìïíïðïëéêþí ïìßëùí, ðïëõåèíéêþí óõãêñïôçìÜôùí. Ôá áäéÝîïäá ãéá ôï ëáü áðü ôçí êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõ ÐÁÓÏÊ èá ìåãáëþíïõí. Ôï ÐÁÓÏÊ ðïëý ðéï äýóêïëá èá ìðïñåß íá äéá÷åéñéóôåß ôçí áíôéëáúêÞ ðïëéôéêÞ óå ó÷Ýóç ðñïçãïýìåíùí ÷ñüíùí äéáêõâÝñíçóÞò ôïõ. Ïé åëéãìïß êáé ïé ôáêôéêéóìïß ôïõ ðáñåëèüíôïò ãéá íá áðïêôÞóåé ëáúêü Ýñåéóìá êáé õðïóôÞñéîç ðåñéïñßæïíôáé. Ç äéá÷åßñéóç ôïõ áóôéêïý ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò áðáéôåß óõãêåêñéìÝíá áíôéäñáóôéêÜ, áíôéëáúêÜ ìÝôñá, áöïý óå óõíèÞêåò áðåëåõèÝñùóçò ôçò áãïñÜò êáé üîõíóçò ôïõ åíäïêáðéôáëéóôéêïý áíôáãùíéóìïý ôï êåöÜëáéï ðéï äýóêïëá áíáðáñÜãåôáé êáé âñßóêåé äéÝîïäï óå íÝá ðåäßá äñÜóçò. Ãéá áõôü Ý÷ïõìå öáéíüìåíá õðåñóõóóþñåõóçò êåöáëáßùí êáé õðåñðáñáãùãÞò áðüññïéá êáé ôçò Üíáñ÷çò ðáñáãùãéêÞò äéáäéêáóßáò óôïí êáðéôáëéóìü êáé ôçò áíéóïìåôñßáò áíÜìåóá óå ðñïúüíôá ðáñáãùãÞò. ¸ôóé Ý÷ïõìå ôïõò äéÜöïñïõò êëõäùíéóìïýò êáé êñßóåéò, óôï óýóôçìá ôçò êáðéôáëéóôéêÞò áíÜðôõîçò ðïõ åßíáé áíáðüöåõêôç êáé óýìöõôç ìå ôçí ßäéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ óõóôÞìáôïò Äåí åßíáé ëïéðüí ßäéá ç óêïðéÜ áðü ôçí ïðïßá áíôéìåôùðßæïõí ôçò ïéêïíïìßá ç ðëïõôïêñáôßá êáé ïé åñãáôéêÝò ëáúêÝò äõíÜìåéò ãéáôß äåí åßíáé ßäéá ç ôáîéêÞ ôïõò èÝóç. Ç ôÜîç ôùí áóôþí óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá Ý÷åé ðáñáóéôéêü ÷áñáêôÞñá êáé æïõí ðëïõóéïðÜñï÷á áðü ôçí êëïðÞ ôçò õðåñáîßáò åíþ ç ôÜîç ôùí åñãáôéêþí ëáúêþí äõíÜìåùí ðáñÜãïõí ôïí ðëïýôï ìå ôçí åñãáóßá ôïõò. ÁðÝíáíôé óå ìßá áíôåñãáôéêÞ, áíôéëáúêÞ ðïëéôéêÞ ïé åñãÜôåò êáé ôá ëáúêÜ óôñþìáôá ôçò ðüëçò êáé ôçò õðáßèñïõ áíôß íá êñáôÞóïõí óôÜóç áíï÷Þò êáé áíáìïíÞò, áíôß íá âÜëïõí óôï æýãé ôéò èõóßåò êáé ôçò õðï÷ùñÞóåéò ðïõ êáëåß ôï ÐÁÓÏÊ íá êÜíïõí, ðñÝðåé íá ïñèþóïõí ôï áíÜóôçìÜ ôïõò êáé íá áñíçèïýí íá êÜíïõí êáé Üëëåò åêðôþóåéò áðü ôéò áíÜãêåò êáé ôá äéêáéþìáôÜ ôïõò. Êáìßá èõóßá ãéá ôçí ðëïõôïêñáôßá, íá âãåé ï ëáüò óôçí áíôåðßèåóç ïëïìÝôùðá êáé ãåíéêåõìÝíá, íá áíáìåôñçèïýí óáí ôÜîç ìå ôÜîç, áöÞíïíôáò ðßóù ôá êüììáôá ôçò ðëïõôïêñáôßáò ÐÁÓÏÊ, Í.Ä êáé ôéò åöåäñåßåò ôïõò, ËÁ.Ï.Ó êáé ÓÕÍ/ÓÕÑÉÆÁ üðùò êáé ôïõò öïñåßò õðïôáãÞò êáé åíóùìÜôùóçò ðïõ åßíáé ïé óõìâéâáóìÝíåò óõíäéêáëéóôéêÝò ðëåéïøçößåò ÃÓÅÅ-ÁÄÅÄÕ, áëëÜ êáé Üëëïí óõíäéêáëéóôéêþí ïñãáíþóåùí ôùí áãñïôþí, ôùí áõôïáðáó÷ïëïýìåíùí, ìéêñþí åìðüñùí êáé åðáããåëìáôéþí. Íá äþóïõí ôç ìÜ÷ç áðü ôï äéêü ôïõò êïéíü ôáîéêü ìÝôùðï, áãùíéóôéêÜ êáé äñáóôÞñéá, ìå áíôéìïíïðùëéáêü ðñïóáíáôïëéóìü êáé ðïëéôéêÝò óôï÷åýóåéò ðïõ èá áìöéóâçôåß ôç óôñáôçãéêÞ ôçò êåñäïöïñßáò ôïõ êåöáëáßïõ, ôçí åîïõóßá ôùí áóôþí, áíôéðáñáèÝôïíôáò ôç ëáúêÞ åîïõóßá – ëáúêÞ ïéêïíïìßá ôçí ðÜëç ãéá ôï Óïóéáëéóìü.

Ç Õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò Ëïýêá Ô.ÊáôóÝëç

Ïé 100 ìÝñåò ôïõ Ðá.óï.ê, ïé ðåñéâüçôåò äéáâïõëåýóåéò êáé ôï ðñüãñáììá «óôáèåñüôçôáò»

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíïõìå üôé ìå ôçí õð’ áñéèì.7582/ð.å./21-12010 ðñÜîç ìáò ðïõ óôåßëáìå ãéá Ýêèåóç óôï Äçìïôéêü ÄéáìÝñéóìá Ì. ÌçëéÜò ôïõ ÄÞìïõ ÐÝôñáò Í. Ðéåñßáò ÷áñáêôçñßóôçêå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79 «Ðåñß ðñïóôáóßáò ôùí äáóþí êëð» êáé ìåôÜ áðü áßôçóç ôçò Ôóéíßêïõ ÄÝóðïéíáò óõæ. ÍéêïëÜïõ, ùò ìç äáóéêÞ ç Ýêôáóç, ìå óôïé÷åßá Á-Â-Ã-Ä-Å-Æ-Á åìâáäïý 970,00 ô.ì. óôç èÝóç «×áíôïõëÜäéêá» ðåñéöÝñåéáò ôïõ Äçìïôéêïý Äéáìåñßóìáôïò Ì. ÌçëéÜò ôïõ ÄÞìïõ ÐÝôñáò Í. Ðéåñßáò Êáôåñßíç 21-1-2010 Ï ÁíáðëçñùôÞò ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Ä/íóçò Äáóþí Öþôéïò Öùôßïõ

Áíáêïßíùóç

Óýìöùíá ìå ôéò õð’ áñéèì. 1038/88, 2756/94 ê.á. áðïöÜóåéò ôïõ Ó.ô.Å áíáêïéíþíïõìå ðåñßëçøç ôïõ õð’ áñéèì. 6483/31-10-1998 åããñÜöïõ ôïõ Ä/íôÞ Äáóþí Í. Ðéåñßáò, ç ïðïßá åîåäüèç ýóôåñá áðü áßôçóç ôïõ ÊùóôÞ Çñ. Ìïóêþö êáôïßêïõ Èåóóáëïíßêçò ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôçò äéáäéêáóßáò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79, þóôå íá áðïôåëÝóåé ðñÜîç ÷áñáêôçñéóìïý, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ïé åêôÜóåéò ìå óôïé÷åßá Å2, Å4, Å8, Å6, Å10 üðùò áõôÝò áðåéêïíßæïíôáé óôï ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá êëßìáêáò 1:500 ðïõ óõíÝôáîå ï Ðïëéô. Ìç÷áíéêüò ÍôÝëçò Ãåþñãéïò ôïí ÄåêÝìâñéï 1984 äåí áðïôåëïýí äÜóïò Þ äáóéêÝò åêôÜóåéò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í 998/79. Ïé åêôÜóåéò ìå óôïé÷åßá Å1, Å11, Å14, Å16, Å3, Å6, Å7, Å9, Å10, Å13, Å15, Å17 óõíïëéêïý åìâáäïý 14. 324,62 ô.ì. ðïõ áðåéêïíßæïíôáé óôï ßäéï ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá áðïôåëïýí äÜóïò ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñè. 3 ôïõ Í.998/79. Ïé ðáñáðÜíù åêôÜóåéò âñßóêïíôáé óôç èÝóç «ÊñõïíÝñé» ôïõ Ä.Ä. Ðëáôáìþíá ôïõ ÄÞìïõ Áí. Ïëýìðïõ. ÊáôÜ ôçò ðñÜîçò áõôÞò åðéôñÝðïíôáé áíôéññÞóåéò üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôï Üñèñï 14 ôïõ Í. 998/79.

Óáââßäçò Ðáíáãéþôçò ÃñáììáôÝáò ôçò Í.Å Ðéåñßáò ôïõ ÊÊÅ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíåôáé óôïõò öïñåßò êáé óôï êïéíü ôïõ Í. Ðéåñßáò, óýìöùíá ìå ôçí Ç.Ð. 37111/ 2021 / 26-9-03 ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç (ÖÅÊ 1391  / 29-9-2003), üôé äéáâéâÜóèçêáí áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñïôáîßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, ç ìå áñ. Ðñùô. 11729 / 28 – 12 – 2009 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ìïíÜäáò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò áðü öùôïâïëôáúêü óýóôçìá éó÷ýïò 1,0824 ÌW (ïìÜäá 10 - Á/Á 12 - êùäéêüò Å.Ó.Õ.Å. 401.0.㠖 êáôçãïñßá Â3 - ÷áìçëÞò ü÷ëçóçò äñáóôçñéüôçôá), ôçò åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá “SOL POWER Á.Å. ”, ðïõ èá åãêáôáóôáèåß óå ôìÞìá ôïõ ìå áñéèìü 1564 áãñïôåìá÷ßïõ ôïõ áãñïêôÞìáôïò ôïõ Ä.Ä. Êïëéíäñïý -ÄÞìïõ Êïëéíäñïý Í. Ðéåñßáò. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Í.Ó. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÂÏÕËÃÁÑÁÊÇÓ

ÔåôÜñôç

27 Éáíïõáñßïõ 2010

Åëåýèåñï ÂÞìá

Ãéá ôçí óùôçñßá ôçò ðáôñßäáò ìå ôáðåßíùóç êáé ìåôÜíïéá

Ôïõ ê. Äçìçôñßïõ ÄçìçíÜ Äéêçãüñïõ

Ç ðåñßïäïò ôïõ Ôñéùäßïõ ôçò Ïñèüäïîçò ×ñéóôéáíéêÞò Åêêëçóßáò, ðïõ Üñ÷éóå áðü ôçí ðåñáóìÝíç ÊõñéáêÞ ôïõ Ôåëþíïõ êáé Öáñéóáßïõ åßíáé óõìâïëéêÜ éäéáßôåñá åðßêáéñç ãéá ôçí óçìåñéíÞ åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá. Åöèáóå óôï áðïêïñýöùìá ç ôñáãéêÞ êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá Ý÷åé ðåñéÝëèåé ç ÷þñá ìáò óõíåðåßá ôùí ðïëëþí áìáñôéþí ôùí åêÜóôïôå êõâåñíþíôùí ôïí ðïëõðáèÞ áõôü ôüðï. Ïé ÍåïÝëëçíåò íïéþèïõí ðñïäïìÝíïé áðü ôïõò çãÝôåò ôïõò êáé íôñïðéáóìÝíïé áðü ôï ÷ëåõáóìü êáé ôçí áðáîßùóç ôùí ðïëéôþí ôçò åõñýôåñçò ÅõñùðáúêÞò ïéêïãÝíåéáò, óôçí ïðïßá åßìáóôå åíôåôáãìÝíïé. ÊáèçìåñéíÜ ôï Üã÷ïò êáé ç áðåëðéóßá ìðñïò óôá ïéêïíïìéêÜ áäéÝîïäá, ôá ó÷åäéáæüìåíá óêëçñÜ ìÝôñá ëéôüôçôáò êáé ôéò Ýîùèåí åðéâáëëüìåíåò äåóìåýóåéò åðáõîÜíåôáé, áëëÜ êáé åðéôåßíåôáé áðü ôïí êáôáéãéóìü ôùí «ìáýñùí» åéäÞóåùí êáé áíôéðáñáèÝóåùí ðïõ ìáò âïìâáñäßæïõí ïëçìåñßò ôá ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá. Óôçí êñßóéìç éóôïñéêÞ áõôÞ êáìðÞ ðïõ âñßóêåôáé ç ÷þñá ìáò ïé áãáíáêôéóìÝíïé êáé áðïãïçôåõìÝíïé ðïëßôåò áíáìÝíïõí áðü ôïõò ôùñéíïýò, áëëÜ êáé áðü ôïõò ðñïçãçèÝíôåò åêðñïóþðïõò ôïõò íá äåßîïõí Ýìðñáêôá ôçí ôáðåéíïóýíç ôïõ Ôåëþíïõ êáé ôçí ìåôÜíïéá ôïõ Áóþôïõ ôçò åðïìÝíçò ÊõñéáêÞò ôïõ Ôñéùäßïõ êáé íá æçôÞóïõí óõãíþìç ãéá üóá äåéíÜ åðåóþñåõóáí óôïí ôüðï ìáò, âÜæïíôáò ðñþôïé áõôïß âáèéÜ ôï ÷Ýñé óôçí ôóÝðç ôïõò ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ äçìïóßïõ êïñâáíÜ. Êáé ï ëáüò ìáò ðïõ äéáêñßíåôáé ãéá ôéò åõáéóèçóßåò êáé ôï öéëüôéìü ôïõ, åÜí áíôéëçöèåß ôéò åéëéêñéíåßò ðñïèÝóåéò ôïõò, èá ôïõò óõã÷ùñÞóåé. Êáé ôüôå åÜí æçôçèåß íá êÜíïõí èõóßåò ïé óõìðáôñéþôåò ìáò ôïõ åã÷þñéïõ êáé ôïõ ìåßæïíïò åëëçíéóìïý áðáíôá÷ïý ôçò ãçò åßíáé âÝâáéï ðùò èá ôï êÜíïõí ãéá ôçí óùôçñßá ôçò Ðáôñßäáò, üðùò ôï Ýêáíáí óôï éóôïñéêü ðáñåëèüí ìáò. Äåßãìá ôçò öéëïôéìßáò ôùí ÅëëÞíùí áðïôåëåß ôï áðïôÝëåóìá ôùí åêÜóôïôå ôçëåìáñáèùíßùí, üðïõ åéóöÝñïíôáé áðñüóìåíá ìåãÜëá ðïóÜ áðü üëåò ôéò êïéíùíéêÝò ôÜîåéò ãéá áíôéìåôþðéóç åêôÜêôùí ïéêïíïìéêþí ðñïâëçìÜôùí ü÷é ìüíï ôïðéêþí, áëëÜ êáé îÝíùí êñáôþí, üðùò Ýãéíå ðñüóöáôá ìå ôïõò óåéóìïýò ôçò ìáêñéíÞò ÁúôÞò. Ôáðåßíùóç, ëïéðüí, Ýìðñáêôç ìåôÜíïéá áðü ôïõò ôáãïýò ôïõ ôüðïõ êáé Ýêêëçóç óôçí öéëïôéìßá ôùí ÅëëÞíùí ìå ôçëåìáñáèùíßïõò, ó÷åôéêÝò åêðïìðÝò êáé ïìéëßåò óôá ó÷ïëåßá êáé ôïõò íáïýò. Êáé åßíáé óßãïõñï ðùò üëïé èá óðåýóïõí, ìå ðñùôïðüñï, ðéóôåýù, ôçí Åêêëçóßá, ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôïõ êýñïõò êáé ôïõ ãïÞôñïõ ôçò ðáôñßäáò ìáò.

ÓÕËËÏÃÏÓ ËÉÂÁÄÉÙÔÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ «Ï ÃÅÙÑÃÁÊÇÓ ÏËÕÌÐÉÏÓ»

Ðñüóêëçóç

Óáò ðñïóêáëïýìå óôïí åôÞóéï ÷ïñü ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ðïõ èá ãßíåé ôï ÓÜââáôï 30 Éáíïõáñßïõ 2010, þñá 8.00 ì.ì. óôï êÝíôñï «ÅËÉÁ» ÔÇÍ ÂÑÁÄÕÁ ÈÁ ÐËÁÉÓÉÙÓÏÕÍ: Ôá ÷ïñåõôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ Óõëëüãïõ êáé ðáñáäïóéáêÞ Ëéâáäéþôéêç ÌïõóéêÞ. Ç ðáñïõóßá óáò èá áðïôåëÝóåé éäéáßôåñç ôéìÞ. ÔéìÞ ðñüóêëçóçò 12 Åõñþ Ìå åêôßìçóç Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíåôáé óôïõò öïñåßò êáé óôï êïéíü ôïõ Í. Ðéåñßáò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ôçò Ç.Ð. 37111/ 2021 / 26-9-03 ÊïéíÞò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò (ÖÅÊ 1391  / 29-9-2003), üôé äéáâéâÜóèçêå áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñïôáîßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, ç ìå áñ. Ðñùô. 13098 / 18 – 12 – 2009 Áðüöáóç ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí õöéóôÜìåíçò ìïíÜäáò ìõäïêáëëéÝñãåéáò ôïõ ÊõñéÜêïõ ÓïõãéïõëôæÞ, äõíáìéêüôçôáò 74,712 ôïí. / ÷ñüíï, ðïõ âñßóêåôáé óôï ôåì. 58 (10 óôñ.), óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ÊáìÞëá ôïõ ÄÞìïõ Ìåèþíçò ôçò Í.Á. Ðéåñßáò. ÊáôÜ ôçò ðáñáðÜíù áðüöáóçò åðéôñÝðåôáé, óýìöùíá ìå ôï ôåëåõôáßï åäÜöéï ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2503 / 97, ðñïóöõãÞ óôçí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò (Õ.ÐÅ.Å.Ê.Á.), ìÝóá óå áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá ôñéÜíôá (30) çìåñþí. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Í.Ó. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÂÏÕËÃÁÑÁÊÇÓ

ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

Ðñüóêëçóç

Ï Ðñüåäñïò êáé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óùìáôåßïõ Óõíôáîéïý÷ùí Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Í. Ðéåñßáò óáò ðñïóêáëïýí óôçí åïñôáóôéêÞ åêäÞëùóç ôïõ Óùìáôåßïõ ìáò ãéá ôçí ÃéïñôÞ ôçò ÁðïêñéÜò (ÔóéêíïôåôÜñôç) ç ïðïßá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÔåôÜñôç 3 Öåâñïõáñßïõ 2010 êáé þñá 19.00 óôçí áßèïõóá ôïõ êÝíôñïõ ÐÉÅÑÉÄÁ ÐÁËËÁÓ (ðñþçí ×ßëéá ×åßëéá) óôï äñüìï ðñïò Í. Êåñáìßäé. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ÔéìÞ ðñüóêëçóçò ìå ðëÞñåò ìåíïý 10,00 Åõñþ.

ÐñïóêëÞóåéò äéáôßèåíôáé óôá ãñáöåßá ôïõ Óùìáôåßïõ ìáò åðß ôçò ïäïý Ã. Ïëõìðßïõ 1, 2ïò üñïöïò, ôçëÝöùíï: 2351078736 êáèçìåñéíÜ êáèþò êáé áðü üëá ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ.

Êõêëïöüñçóå ôï êáéíïýñãéï âéâëßï ôïõ óõìðïëßôç ìáò Ã. Ôåêßäç. Óôá Âéâëéïðùëåßá ôçò ðüëçò ìáò


10

Μικρές αγγελίες

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ Κ Τ Η Μ ΑΤ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 (ημιόροφος)  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

www.metanastis.com.gr

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 117 τμ σε καλή κατάσταση σε έκταση 14.000 τμ νερό και ρεύμα περιοχή Λιτοχώρου. Τιμή 300.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση (συνοδεύεται και από γκαρσονιέρα 25 τμ με 1 Δ,Σ,Κ) περιοχή Αγία Τριάδα. Τιμή 105.000 Ε

MONOKATOIKIA 120 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, υπόγειο σε 320 τμ οικόπεδο. Περιοχή Καλλιθέα. Τιμή 125.000 Ε

ΙΣΟΓΕΙΟ διαμέρισμα 107 τμ 2ΔΣτρ. Κ,WC, ωρομέτρηση περιοχή Βατάν. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ (καινούργιο) 2 Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση 1ος όροφος περιοχή Κέντρου. Τιμή 90.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Θαλασσοπούλια Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη χρονομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε. 205. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 τμ (μικτά) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, πάρκιγκ, ωρομέτρηση, 3ος όροφος, άριστη κατάσταση περιοχή κέντρου. Τιμή 140.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128 τμ (καινούργιο) 3ΔΣΚWC, πάρκιγκ, ωρομέτρηση, 3ος όροφος, περιοχή Κέντρου. Τιμή 150.000Ε

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 160.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 578 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ παλιά μονοκατοικία ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1200 τμ γωνιακό σε πολύ καλή τοποθεσία περιοχή Λεπτοκαρυά. Πληρ. αποκλειστικά στο γραφείο μας OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 550 τμ οικοδομήσιμο (βλέπει πάρκο) περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 250.000 Ε το τμΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 150 τμ συνοδεύεται από όροφο 220 τμ και υπόγειο περιοχή Κέντρου. Πληρ. αποκλειστικά στο γραφείο μας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τμ σε κεντρικό σημείο. Τιμή 30.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 στο σύνολο από 75 τμ το καθένα με τριφασικό ρεύμα και γεώτρηση (αποφέρουν ενοίκιο 540 ευρώ μηνιαίως) φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν. Εφέσου. Τιμή

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

e-mail:info@metanastis.com.gr

Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τμ (10ετίας) 2 Δ,Σ,Κ,WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ, 2ος όροφος, περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 90.000 Ε

ΤΗΛ.: FAX :

250.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 στο σύνολο των 50 τμ το καθένα + πατάρι σε πολύ καλό σημείο. Τιμή ευκαιρίας. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4554 τμ οικοδομήσιμο πάνω στο καινούργιο Περ. δρόμο τιμή 30.000 Ε/τμ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ δεύτερο από τον κεντρικό δρόμο προς Παραλία και δίκτυο ύδρευσης) περιοχή Περίστασης πολύ καλή θέση. Τιμή 160.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ σε επαρχιακό δρόμο. Τιμή 35.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 435 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Ευαγγελικών (εξαιρετική θέση) αποκλειστικότητα του γραφείου μας. Τιμή 280.000 Ε

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 40.000 Ε 673) 293) τμ γωνιακό περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 130.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 682) 281 τμ με 3 φάτσες και Πανοραμική θέα. Περιοχή Σβορώνος. Τιμή 73.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 130.000 Ε

 27 10

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

1) Αγ. Τριάδος 8 και Μ. Αλεξάνδρου (ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΤΗΛ. 23510 73327 - 23510 36259 TELEFAX 23510 73327- 6944 948585

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Οικόπεδο 300 τμ στον Πέλεκα 55.000 Ε Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTO­KA­­PYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ

Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα των 20 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Καινούργια διαμερίσματα 100 τμ στα Καταφιώτικα. Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμέρισμα 140 τμ 2ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά

Μεζονέτες 5 των 140 τμ το καθένα γιαπί επέκταση Ευαγγελικών Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Γκαρσονιέρες 25 τμ, 30 τμ και 50 τμ στους Ν. Πόρους βλέπουν θάλασσα Μεζονέτες 125 τμ και 130 τμ στο γιαπί στην επέκταση Ευαγγελικών. Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπια­κή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο ΔIAMEPIΣMATA καινούρια στην Παραλία. Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα

Χωράφι 4.550 τμ σε πολύ ωραία

τοποθεσία

6 στρέμματα χωράφι, στην

Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια κεντρικότατα στην Ολυμπιακή Ακτή Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο Μεταχειρισμένες σε διάφορα μέρη της πόλης. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙξενοδοχείατων 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187

MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA

ΔIAMEPIΣMATA

(με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ

(ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 103 τμ 73.500 107 τμ 73.500 107 τμ 70.000 105 τμ 53.000 135 τμ 88.000 142 τμ 126.000 ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

 ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ 140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 65 τμ 175.000 Ε 50 τμ 53.000 Ε 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 150 τμ 26.000 Ε 400 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 688) 276 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή Καπνικός μέσα από τον Εγγλέζικο. Τιμή 77.000 Ε

Ανεξάρτητα Γραφεία Τελετών & Μνημοσύνων

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 309) 16,860 στρμ. με 300 μ. πρόσοψη κοντά στην Κατερινόσκαλα. Τιμή 85.000 Ε ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Κασσάνδρου 8 - Κατερίνη

Τηλ. 23510 73013 fax 23510 73724 Κινητό: 6977 353548

www.mesitiko-thanos.gr e-mail:info@mesitiko-thanos.gr

Ιωαννίδης Ν. Ανέστης

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά

416) 6 στρ. ανάμεσα Παραλία - Κατερινόσκαλα. Τιμή 55.000 Ε

105) 95 τμ 4ος όροφος, ρετιρέ, πλήρες ανακαινισμένο 2 δωμ., Σ,Κ, μπάνιο, τέντες, κεντρική θέρμανση με θέα στο πάρκο Κατερίνης Τιμή 90.000 Ε

860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη

417) 7.300 στρμ. ανάμεσα Παραλία - Κατερινόσκαλα. Τιμή 45.000 Ε

156) 85 τμ καινούργια τελειωμένα 1 όροφο 2 Δωμ., Σ, Κ, WC ωρομέτρηση χώρος στάθμευσης. Περιοχή πάρκο. Τιμή 105.000 Ε

872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε

418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 170.000

161) 80 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος, 10ετίας, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, τέντες, ωρομέτρηση, κλειστό πάρκιγκ. Περιοχή Βατάν. Τιμή 70.000 Ε

871) 60 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 250 τμ γωνιακό οικόπεδο περιοχή Σταθμός. Τιμή 65.000 Ε

473) 8.250 στρ. γωνιακό, νερό, ρεύμα, περιοχή κοντά στην Περίσταση Τιμή 45.000 Ε

162) 82 τμ 1ος όροφος, 2 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ατομικό λέβητα περιοχή Βατάν. Τιμή 95.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 223) 48 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα 5ετίας, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 1 υπνοδωμάτιο με ατομικό λέβητα Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 60.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε

873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ 875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 250.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα

281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση

480) 9,500 στρ. ανάμεσα Κίτρος και Μακρύγιαλος κοντά στην ΠΕΟ Τιμή 30.000 Ε 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 487) 7,225 στρ. γωνιακό περιοχή - Καλλιθέα. Τιμή 30.000 Ε 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 96.000 Ε 492) 4.200 στρ. με νερό, ρεύμα, πανοραμική θέα, περιοχή σε χωριό. Τιμή 25.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε 495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε 496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 37.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε

498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

*Αναλαμβάνουμε :Στεφάνια - Στολισμούς *Συμβεβλημένοι με όλα τα ταμεία (ΙΚΑ- ΤΕΒΕ- ΟΓΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ κλπ) *Μεταφορά σε όλη την Ελλάδα- Εξωτερικό *Κηδείες απόρων ΔΩΡΕΑΝ

*Διαθέτουμε συντήρηση

ψυγείο

665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 120.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ΒΙΛΛΕΣ - ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Κεντρικό:Δ.Νίκα 6 Κατερίνη Τηλ. (23510) 76845- 77111 Υποκατάστημα Λεπτοκαρυά Πιερίας Τηλ. (23520) 21144

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΤΗΛ: 23510-21307-24375

ΚΡΕΣΝΑΣ 12 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ Στεφάνια - στολισμοί ναών ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

   -  - 

 .       5 -  .: (23510) 23162 - 22586 - 33078 : 6977 708770

Όλυμπος ΤΑΞΙ (Λιτόχωρο) 23520-82333 Πιάτσα Ξηρομερίτου 23510-29610 Πιάτσα Συντριβάνι 23510-29894 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Express Service 23510-33081 Hellas Service 23510-37200 Pieria Service 23510-23823 ΚΤΕΟ 23510-41777 KTEO AUTOVISION 23510-41400 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 23510-23300 ΕΛΤΑ Κατερίνη 23510-23444 Κίτρος 23510-71767 Κολινδρός 23530-31448 Λιτόχωρο 23520-81965 Αιγίνιο 23530-22220 Κορινός 23510-41182 Λεπτοκαρυά 23520-31391 Μεθώνη 23530-51209 Πλαταμώνας 23520-41774 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 23513-51100 ΔΗΜΟΙ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Δήμος Κατερίνης 23513-50400 Δήμος Αιγινίου 23530-22307 Δήμος Ανατολικού Ολύμπου 23520-33100 Δήμος Δίου 23513-51000 Δήμος Ελαφίνας 23510-92474 Δήμος Κολινδρούς 23533-50211 Δήμος Κορινού 23510-42530 Δήμος Λιτοχώρου 23523-50100 Δήμος Μεθώνης 23530-41207 Δήμος Παραλίας 23513-52200 Δήμος Πέτρας 23513-51717 Δήμος Πιερίων 23513-52300 Δήμος Πύδνας 23513-52111

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

A) ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 22, ΤΗΛ. 76391 Β) ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΟΤΣΗ 3, ΤΗΛ. 29054

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα για αγορά τοις μετρητοίς στην Κατερίνη. Πληρ. τηλ. 23510 75207 και 6944 504786, 6944 727360 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα για αγορά τοις μετρητοίς στην Κατερίνη. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977 255792

 

δωρεάν

Ψωμάς Χρήστος

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Αστυνομία 23510-46623 Άμεση δράση 100 Τροχαία 23510-46644 Δημοτική Αστυνομία 23510-31000 Πυροσβεστική 199 Λιμεναρχείο 23510-61209 ΟΤΕ - Πληροφορίες 134 ΟΤΕ - Βλάβες 121 ΔΕΗ - 125 ΔΕΥΑΚ 23510-35900 ΔΕΥΑΚ - Βλάβες 23510-73270 Επιμελητήριο Πιερίας 23510-24311 Δ.Ο.Υ Α΄ Κατερίνης 23510-59107 Δ.Ο.Υ Β΄ Κατερίνης 23510-59178 Δ.Ο.Υ Αιγινίου 23530-22463 ΟΑΕΔ 23510-22451 Τελωνείο 23510-76704 Δασαρχείο 1591 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Πληροφορίες 2351350300 Παράρτημα (Καλός Σαμαρείτης) 2351350251 Εξωτερικά Ιατρεία 2351350222 Πρώτες Βοήθειες 196 Κέντρο Υγείας Αιγινίου 2353350222 Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου 23520-22222 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου 23510-38664 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Αστικά Λεωφορεία Κατερίνης 23510-23352 ΚΤΕΛ Κατερίνης 23510-23313 14505 Αποθήκη ΚΤΕΛ Κατερίνης 23510-21362 ΚΤΕΛ Λιτοχώρου 23520-81271 ΟΣΕ Κατερίνης 23510-23709 ΤΑΞΙ Σωματείο Εργαζομένων Οδηγών ΤΑΞΙ 23510-29610 Ραδιοταξί Κατερίνης 23510-31222 Σωματείο Ραδιοταξί “Ο Άγιος Χριστόφορος” 23510-21222 ΤΑΞΙ Κορινού 23510-41495

παρέχουμε

Τα γραφεία λειτουργούν όλο το 24ωρο

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε

849) 120 τμ μεζονέτα με 90 τμ ημιυπόγειο στα μπετά σε 475 τμ οικόπεδο γωνιακό Περιοχή Γανόχωρα Τιμή 95.000Ε

και

ΠΑΡΓΑ: Αγροτεμάχιο 4037τ.μ. ΠΑΡΓΑ: Οικόπεδο 1488,85τ.μ. Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 με θεα θάλασσα και σε απόχτίζει 400 τ.μ. 110.000E www.ionion-realestate.com σταση 180 μέτρων από την παΚΩΔ:[Δ-110] ραλία 80.000E - ΚΩΔ:[Δ-5] ΠΑΡΓΑ: με θέα θάλασσα μονο κατοικία 128τ.μ. σε οικόπεδο ΑΝΘΟΥΣΑ ΠΑΡΓΑΣ, σε οικόΤΟΙΣ κήπο 363  τ.μ., κεντρική θέρπεδο 300τ.μ. με ανεμπόδιστη ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ μανση, κλιματισμός,4 θέσεις θέα θάλασσα, δύο ανεξάρτητες  αποθήκη 185.000E μονοκατοικίες σε άριστη Αγοράζονται καικατά- πάρκινγκ, ΚΩΔ:[Δ-138] σταση, 2Δ.2Σ.2Κ.2Λ. τζάκι, αν­ τ αλ­­ λάσ­ σ ονται: ΣΥΒΟΤΑΠωλούνται Μέγα Αμμος: 50 αποθηκευτικοί χώροι, πλακότα παλιά μέτρα απο την παραλία, οικόστρωτη αυλή... σας 260.000E στην επέκταση Ευαγγελικών πεδο 10185,73τ.μ. 800.000E ΚΩΔ:[Δ-6] χρυσαφικά 1. Μεζονέτες με 215 τμ οικόπεδο ΚΩΔ:[Δ-65] ΠΑΞΟΙ: Γάιος κέντρο, οικόπεδο 211,58τ.μ. 60.000E - ΚΩΔ:[Δ-158] η κάθε μία 2. Διαμερίσματα σε νέα οικοδομή Ανεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ: 2684031767 55-90-140-145 τμ με κλειστή www.ionion-realestate.com θέση στάθμευσης, αποθήκη και θερμιδομέτρηση στη θέρμανση. Ζαλλόγγου 10 Πληρ. τηλ. 23510 27891 Τηλ. 23510 20665 6972 723792, 6944 589510

 



  Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ * ΝΕΟΔΜΗΤΑ 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β' 53 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 63 τμ με μεγάλα μπαλκόνια, αυτόνομη θέρμανση, εγκατάσταση φυσικού αερίου, θερμοηχομονωτικά εξωτ. κουφώματα και θέση Parking 2. ΛΑΧΑΝΑ & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 117 τμ γωνιακό, με μεγάλα μπαλκόνια, αυτόνομη θέρμανση, εγκατάσταση φυσικού αερίου, θερμοηχομονωτικά εξωτ. κουφώματα και κλειστή θέση Parking ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3. ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Συγκρότημα 5 πολυτελών διόροφων μεζονετών με τμήμα υπογείου, ατομικό κήπο και πισίνα. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Τηλ. 23510 20784, 23510 25744, 6977 258225, 6944 286629

1. Πωλείται οικόπεδο 580 τ.μ. γωνιακό 2. Πωλείται μεζονέτα 130 τ.μ. με υπόγειο σε 1.300 μ. οικόπεδο στην Πλάκα Λιτοχώρου. 3. Πωλείται 60 τ.μ. διαμέρισμα στο Λιτόχωρο με θέρμανση και πάρκιν. 4. 1700 τ.μ. οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμος τη Σκοτίνα. 5. Πωλείται παλιά μονοκατοικία σε 200 μ. οικόπεδο στον «Παράδεισο». 6. Πωλείται μονοκατοικία τριόροφη στο «Βατάν». 7. Πωλείται μεζονέτα 160 τ.μ. με υπόγειο πίσω απ’ τη Νομαρχία. 8. Πωλείται διαμέρισμα μεταχειρισμένο 100 τ.. σε 1ο όροφο στα «Αστικά». 9. Πωλείται μονοκατοικία 80 τ.μ. με υπόγειο σε 500 μ. οικόπεδο στο Κίτρος Πιερίας με ωραία θέα. 10. Μονοκατοικία παλιά στην Κονταριώτισσα Πιερίας 100 τ.μ. σε 700 μ. οικόπεδο. 11. 470 τ.μ. οικόπεδο κοντά στον Σαραφίδη στο Σ. Σταθμό. 12. 640 τ.μ. οικόπεδο γωνιακό με πολύ ωραία θέα στη Ρητίνη Πιερίας. 13. Πωλούνται παραλιακά οικόπεδα 400 τ.μ. στον Κορινό σε πολύ καλές τιμές. 14. Πωλείται 40 τ..μ προκατασκευασμένο καινούργιο σπίτι σε 480 τ.μ. οικόπεδο στη Μεθώνη. 15. 780 τ.μ. οικόπεδο στο Ν. Κεραμίδι Πιερίας. 16. Πωλείται διαμέρισμα 65 τ.μ. στο κέντρο της

Θεσσαλονίκης. 17. Πωλείται οικόπεδο 360 τ.μ. στο κέντρο του Κολινδρού. 18. Πωλούνται 2 ανακαινισμένες γκαρσονιέρες στην Παραλία Κατερίνης. 18. 1200 τ.μ. οικόπεδο πίσω από τη Νομαρχία 19. 600 τ.μ.οικόπεδο με Σ.Δ. 1,2 στην Αγία Παρασκευή. 20. Πωλείται οικόεπδο 980 τ.μ. στην πλατεία της Νέας Εφέσου 21. Μεζονέτα 120 τμ. με υπόγειο σε 230 τ.μ. οικόπεδο στον Κορινό Πιερίας σε πολύ καλή τιμή. 22. 500 τ.μ. οικόπεδο στην Περίσταση. 23. 300 τ.μ. οικόπεδο στο γήπεδο της Περίστασης. 24. Πωλείται μεζονέτα 200 τ.μ. με υπόγειο σε 500 τ.μ. οικόπεδο στο Σβορώνο Πιερίας. 25. Πωλείται μονοκατοικία διώροφη σε 360 τ.μ. οικόπεδο στην Ανδρομάχη Πιερίας. 26.Πωλούνται αγροτεμάχια σ’ όλες τις περιοχές του Νομού Πιερίας. 27. Πωλείται οικόπεδο 300 τ.μ. στην Κατερίνη περιοχή «Μαρτίου». 28. Πωλείται κεντρικό διαμέρισμα 100τ..μ σε 2ο όροφο κοντά στα παλιά Δικαστήρια. 29. Πωλούνται καινούργια διαμερίσματα σε πολύ καλές τιμές. 30. Πωλείται διώροφη κατοικία με υπόγειο στο σοβά με ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις σε 800




Μικρές αγγελίες



ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

23510 26145 ή 6977 589502

ΠΕΡΔΙΚΑ 2, 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΗΛ. 2351 0 78508, ΤΗΛ./ΦΑΧ 2351077343, ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ : 2351074440

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για ξενοδοχείο στην Παραλία Κατερίνης. Πληρ. τηλ. 61010



ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Eπεκταση Ευαγγελικων 1ος ορ.80 τμ.& 1ος & 2ος ορ.60 τμ. με ατομικη θερ/νση & θεση παρκιν. -Επεκταση Ευαγγελικων 1ος 2ος 3ος ορ. 90τμ. 93τμ.2Δ. -Περιοχη Αγ.Παρασκευης 1ος 3ος 84τμ. 2Δ. ατ/κη θερμανση., παρκιν. -Γκαρσονιερα 1ος ορ. 50 τμ. -Ολυμπιακη Ακτη ισογειο 52 τμ.& 54 τμ. με 2ΔΣΚ. & 1ος & 2ος ορ. 50 τμ.55 τμ.62 τμ.80τμ. -Μακρυγιαλος οροφοδια/σματα 90τμ. με 40τμ. βοηθητικο χωρο στο ισογειο -Αστικα 1ος 3ος 4ος ορ. 119 τμ. καθε οροφος. -Επεκταση Ευαγγελικων 1ος 3ος ορ. 60τμ.100τμ130τμ. - Σταθμος πωλωτη & 2 ορ. απο 80τμ ο καθε οροφος -Λεπτοκαρυα 1ος ορ. 65 τμ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Κεντρο 4ος ορ.114,5 τμ.και για επαγγελματικη στεγη. -Αστικα 2ος ορ.120,8 τμ. -Αστικα 3ος ορ.2 Δ. 70 τμ. -Κοντα στα ΚΤΕΛ. 1ος ορ. 145 τμ. -Κεντρο 3ος ορ. 92τμ.2ΔΣΚΤραπεζαρια -Κεντρο 1ος ορ.100 τμ.2Δ. -Παραλια 2ος ορ. 64 τμ. 2Δ. -Επι της Κολινδρου 1ος ορ. 2ΔΣΚ -Κεντρο ρετιρε 70 τμ. -ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Στα Νεα Δικαστηρια διοροφη κατοικια σε οικοπεδο 250 τμ.με ισογειο 110τμ.& 1ος ορ.96τμ. -Τραεζουντα σε οικοπεδο 470τμ. καταστημα & 1ος ορ.κατοικια

30τμ. -Στην Νομαρχια διοροφη οικοδομη στα τουβλα. 85 τμ. ο καθε οροφος - Στα Φωτεινα 80τμ σε οικπεδο 1000τμ.

-Περιοχη παρκου σε Σ.Δ 1,2 οικοπεδο 206 τμ. με δυοροφη κατοικια -Σταθμος σε οικοπεδο 250τμ.δυοροφη κατοικια - Ν.Εφεσσος 90 τμ σε οικοπ. 900τμ. MEZONETEΣ Λιτοχωρο 2ος & 3ος ορ. 150 τμ.,ατομικη θερ/νση,θεση παρκιν. -Επεκταση Ν.Ζωης μεζονετες με πυλωτη ,1ος & 2ος ορ. απο 57,5 τμ, 60τμ,62τμ, & 65 τμ. ο καθε οροφος.στα τουβλα στο σοβα και τελειωμενες. -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ.1ος ορ. 59τμ & ημιυπογειο. -Στην Νομαρχια ημιυπογειο & 2 επιπεδα απο 75 τμ.το καθενα στα μπετα σε τιμη ευκαιριας. -Περισταση πυλωτη49τμ.1ος ορ.42τμ.& 2ος ορ. 43τμ. -Λεπτοκαρια σε 500τμ.οικοπ.110τμ.& σοφιτα - Περισταση πυλωτη & 2οροφοι απο 55τμ.ο καθε οροφος -Μακρυγιαλος σε οικοπ.260τμ. 1ος & 2ος ορο120τμ. -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ - Μαρτιου 403 τμ. -Στο ΙΚΑ 239,51 τμ.& 431 τμ. -Ν.Ζωη 310 τμ.442 τμ,& 518 τμ. -Επι της 25ης Μαρτιου 481 τμ. -Επεκταση Εθνικου σταδιου 491 τμ. - Ν.Κεραμιδι οικοπ. 532 τμ.& 782 τμ.

- Ευαγγελικα ισογειο σε οικοπεδο -Καπνικος 300, 400, 979 τμ. 392 τμ. -Καπνικος στο 11ο δημοτικο 201, -Σταθμος σε οικοπεδ. 626 τμ.100τμ.& 377,402, 514, 516τμ.

-Καλλιθέα 400, 402, 451, 503 τμ. -Ν.Εφεσσος 500τμ.,962,1600τμ. -Περισταση 317,418 , 303, 605 .τμ -Κορινος στο οικισμο Ολυμπιαδα 400 & 450 τμ& 540τμ. πρωτο στην θαλασσα. -Σ.Σταθμος μετα τις γραμμες 443,4 τμ. -Ολυμπιακη Ακτη 500,&1000τμ. -Ελατοχωρι στο παλιο χωριο 1367,200,3216 τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επρχ.οδος Κατερινης –Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5000 τμ& 10.000 τμ. -Κοντα στο γηπεδο των ποντιων 4400τμ. - Βαρικο Λιτοχωρου πρωτο στην θαλασσα 17 στρ. -Παραλια Κορινου πρωτο στην θαλασσα 17100 τμ. με 130μετρα προσοψη στην θαλασσα. Σβορωνος διπλα στο χωριο 6 στρ. & 4 στρ. -Καλλιθεα 20.000τμ.με ρευμα & γεωτρηση -Επαρχ.οδος Κατερινης –Ολυμπιακης ακτης 9875 τμ. - Λιτοχωρο 4300 τμ.με ελαιοδεντρα.& 28.000 τμ. -Κατερινοσκαλα 13350 τμ -Καλλιθεα 8 στρ με νερο ,ρευμα. -Ε.Ο Κονταριωτισας –Καριτσας 6350 τμ. -Ελατοχωρι 6 στρ.& 30 στρ. με πανοραμικη θεα - Κορινος 10.000 τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Κεντρο 1ος ορ. 62τμ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λιτόχωρο κοντά στο ξενοδοχείο LITO χωράφι 13.500 στρέμματα. Πληρ. τηλ. 23510 34250 και 6977 444187

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερίσματα 3άρια, 2άρια πολυτελούς κατασκευής και γκαρσονιέρες. Πληρ. τηλ. 6944 470111 κος Ράπτης Ιωάννης ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2άρι και 3άρι Β' ορόφου υπό κατασκευή πολύ κοντά στη θάλασσα μέσα στον οικισμό, διατείθεται πάρκιγκ στον ακάλυπτο. Παράδοση Μάϊος 2010. Πληρ. τεχνική εταιρεία Μπέμπης & Χριστόδουλος ΟΕ τηλ. 2410 670808 & 6974 849663 οδός Παπαναστασίου - Λάρισα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχείο 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή στο 2ο δεύτερο δρόμο. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

Λεπτοκαρυά Πιερίας. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος, Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία. Πληρ. τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος δρόμος από θάλασσα με άδεια οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σ. Σταθμός Περιοχή Κλειστού Γυμναστηρίου πωλείται οικόπεδο 650 τμ. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο εκτάσεις 4.440 τμ στο 1ο χλμ Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου, περιφραγμένο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και με Μελλοντικές προοπτικές. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δυάρια 93 τμ διαμερίσματα στο Λιτόχωρο με θέα πάνω από το Σχολείο. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος, Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία. Πληρ. τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 11.000 τμ σε επαρχιακό δρόμο. Τιμή 35.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία περιοχή Πάρκου σε 200 τμ οικόπεδο ΣΔ 1,2 τιμή 83.000 Ε . Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 504786

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μεταχειρισμένο 100 τμ 2 ΔΣΚ κεντρικότατο 1ος όροφος, διαμπερές. Τιμή 73.000 Ε

Κ. ΠΑΤΣΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ

ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 22 - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ Τηλ.: 2351034974, 6977/255792 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 52.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο προς Ολυμπιακή Ακτή με μεγάλο πρόσωπο Ε-10.000 τμ επάνω στον Επαρχιακό δρόμο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 100 τμ 90τμ 2Δ,Σ,Κ, WC με ατομική θέρμανση κλειστό πάρκιγκ υπόγεια αποθήκη και μεγάλα μπαλκόνια σε υπό ανέγερση οικοδομή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόροφη κατοικία

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 680 τμ επέκταση Ευαγγελικών με οικ. άδεια 6 διαμερ., τριώροφη οικοδομή. Τιμή 210.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο διαμέρισμα μετά τον Ευκαρπίδη 85 τμ, 2Δ,Σ,Κ,WC αποθήκη + πυλωτή, ηλιακό, ανακαινισμένο πλήρως. Τιμή 75.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 7ετίας με πυλωτή, 135 τμ σε οικόπεδο 280 τμ με 3 ΔΣΚ μπάνιο, υδρομασάζ, WC, ηλιακό, τζάκι, στέγη υπερυψωμένη, αποθήκη στην πυλωτή και δικαίωμα ενός ακόμα ορόφου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δικαίωμα δόμησης καταστήματος υπ. 200, ισ.200, Α' όροφο 200 σε συγκρότημα καταστημάτων σε επαρχιακή οδό ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για λογιστικό γραφείο με γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ ώς και γνώση εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων. Πληρ. και κατάθεση βιογραφικού σημειώματος στο τηλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από 22 έως 40 ετών για εργασία σε εστιατόριο στη Γερμανία. Πληρ. τηλ. 004984622263 Επώνυμη εταιρεία

//////////////////////////////////////

Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα δεκαετίας στο Κτηνιατρείο, 3 Δ,Σ,Κ, WC, με θέση κλειστού γκαράζ. Τιμή 110.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA) ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυόροφη οικοδομή στον Εγγλέζικο με κατάστημα 145 τμ διαμέρισμα 145 τμ και υπόγειο 100τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών

ρούχων με έδρα την Αθήνα ζητά για το κατάστημά της στην Κατερίνη: 1. Υπεύθυνη καταστήματος 2. Πωλήτρια. Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Ηλικία 25 έως 35 ετών. Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα. Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο fax 210 2853334, τηλ. 210 2853333

ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μεγάλη εταιρία ζητεί υπάλληλο για το υποκατάστημά της στην Κατερίνη. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά σημειώματα στο E-mail: Smar_ble@yahoo.gr με επισήμανση για την θέση Α1

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για λογιστικό γραφείο με γνώσεις τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας με προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο απαραίτητη. Βιογραφικά στο FAX

Πανεπιστήμια απέναντι από την Ροτόντα. Δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, air condition, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα 400 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ 2Δ,Σ,Κ, WC στο κέντρο θέρμανση με ωρομέτρηση και μπαλκόνια με τέντες. Πληρ. τηλ. 23510 31445, 23510 20137

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Θεσ/νίκης 31, 65 τμ με σαλόνι, κουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο, αποθήκη & λουτρό. Πληρ. τηλ. 6946 336191

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό μαγαζί 90 τμ ισόγειο στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Κατερίνης στην οδό Δαβάκη 60. Πληρ. τηλ. 23510 32283 (κα Ολγα)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη κοντά στα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

 6 ) (& 

 0  ! "#$%$'     -   ) 3 4 (  3 

(  ,( ,  ( 3 &! "#$%$'

 7 

, &

  (  ) &( ! "#$%$4&'

   !"# $$$%&'(&'()*+,*-.+.*%/'0

ΔΡΥΑΣ ΑΤΕΒΕ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα πολυτελούς, κατασκευής με τρία υπνοδωμάτια, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, περιοχή Μαρτίου. Πολυτελείς μεζονέτες στο Λιτόχωρο, θέση Τοπόλιανη. Πληρ. τηλ. 6977 262943 ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή από Τεχνική Εταιρεία. Πληρ. 23510 52330, 52331, 6977 262943

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 58 τμ περιοχή Πλατεία Δημαρχείου. Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα στον Κορινό 140 τμ σε οικόπεδο 225 τμ αυτοτελές μέχρι το σοβά. Τιμή 78.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολύ κεντρικό κατάστημα 56 τμ αποφέρει ενοίοκιο 750 Ε. το μήνα. Τιμή 165.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 203 τμ με Σ.Δ 1,2 και κτίσμα 85 τμ μονοκατοικία περιοχή Μαρτίου. Τιμή 155.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 504786

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες 36.000 Ε και 45.000 Ε αντίστοιχα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό αγροτεμάχιο 3 στρεμ. περίπου με δόμηση 2.650 τμ επί της Νέας Εθνικής Οδού. Μεσιτικό Γραφείο Ε.Ν. Τρελλόπουλου. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με πυλωτή στο σοβά 150 τμ στην επέκταση των Ευαγγελικών. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα καινούργια με το κλειδί στο χέρι με 3 Δ,Σ,κουζίνα, κλειστή θέση πάρκιγκ. Επέκταση Νέα Ζωή. Τιμή μόνο 160.000 Ε . Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης 23510 75207, 27566, 6944 504786 Λύκειο προς Γανόχωρα. Τιμή 65.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 770 τμ δίφατσο. Τιμή 225.000 Ε στη Νέα Ζωή ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 115 τμ περιοχή Ευκαρπίδη 3 Δ,Σ,Κ. Τιμή 90.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα σε δυόροφη οικοδομή με ατομικό λέβητα και κλειστό γκαράζ 8ετίας 2 ΔΣΚ και τζάκι περιοχή Μαρτίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WCλουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=273 τμ κοντά στο 3ο

Μία επίσκεψη στο Γραφείο μας θα σας βοηθήσει να δείτε πλήθος ακινήτων

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ με 2 φάτσες στον εγγλέζικο 1200 τμ σε καλή θέση και πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 504786

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγητής οικονομικών με πείρα, παραδίδει μαθήματα ΑΟΘ και Διοίκησης σε υποψήφιους. Πληρ. τηλ. 6982 471449 Παιδαγωγός αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών ή ζητά ανάλογη εργασία. Πληρ. τηλ. 6976 369386 Φιλόλογος με πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. 6974 078194

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ταβέρνα στην Παραλία Κατερίνης με πλήρη εξοπλισμό σε καλό σημείο 100 θέσεις πελατών, λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Πληρ. τηλ. 6945 234761, ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ταβέρνα στην Παραλία Κατερίνης, με πλήρη εξοπλισμό σε καλό σημείο 100 θέσεις πελατών λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Πληρ. τηλ. 6945 234761 ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση Video Club σε κεντρικό σημείο στην Κονταριώτισσα Πιερίας, πλήρως εξοπλισμένο με σταθερή πελατεία. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 6972 975564 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση με περιοδικά και εφημερίδες στο κέντρο της πόλης. Πληρ. τηλ. 23510 38228

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα

ρετιρέ, 3ος όροφος, 10ετίας ΣΚ 1 δωμ., μπάνιο, ωρομέτρηση. Τιμή 270 ευρώ. Περιοχή Ευαγγελικά. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ 3 Δ,Σ,Κ και αποθήκη, ατομικό καλοριφέρ. Ενοίκιο 280 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τέσσερα γραφεία επί της Ναυαρίνου 18, κοντά στην καινούργια εφορία. Πληρ. τηλ. 23510 34250, 6977 444187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζονέτα 110 τμ 3 ΔΣΚ 2 WC με 30 τμ ημιυπόγειο. Περιοχή Περίσταση. Τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

  

        ! "#$%$&'  (   )  )  ( )* + ,

 ,   ( -$-.-"-/ 0 ( 1 2 (  13 -4! "#$%$4'  5 , (  ) -(& 4! "#$%$&'

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες σερβιτόρες για καφέ στην Παραλία Κατερίνης. Πληρ. τηλ. 6974 805355

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ (σε πολύ καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, ατομικό καλοριφέρ περιοχή Αστικά. Τιμή 300 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75204, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 50 τμ (καινούργια, άριστη κατασκευή) 1 Δ,Σ,Κ,WC ωρομέτρηση, 4ος όροφος. Περιοχή Αγίας Τριάδα. Τιμή ενοικίου 300 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ στην οδό Βότση 14 με 2 ΔΣΚ, μπάνιο και αποθήκη στον 2ο όροφο με ωρομέτρηση. Πληρ. τηλ. 23510 39951

23510 47391

////////////////////////////////////

περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

-Π.Ε.Ο.Κατερινης –Θες/κης σε 4000 τμ.ισογειο 840τμ.& 1ος ορ.840 τμ.

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////////////////////////

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με πυλωτή τελειωμένη περιοχή ΚΤΕΛ Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 6 στρ. στον Κάτω Αγιάννη πολύ κοντά στο χωριό. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4,5 στρεμ. στον κεντρικό δρόμο Καρίτσας - Δίου, κτίζει κάνει για επαγγελματικό και ιδιωτικό χώρο, 100μ. φάτσα. Πληρ. τηλ. 6973 590039 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ από ιδιώτη με άδεια για μεζονέτα 200 τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Πληρ. τηλ. 6936118894 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 120 τμ σε 670 τμ οικόπεδο στο Κίτρος Πιερίας σε πολύ καλή τιμή. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και 6972 027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 100 τμ σε 4ο όροφο πλήρως ανακαινισμένο με ατομική θέρμανση. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γκαρσονιέρες και δυάρια καινούργια στην



ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πετρελαίου με τα μπουριά της σε τιμή 100 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203, 6977 241187 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χωράφι δίπλα στην OPEL 7 στρεμμάτων, για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. τηλ. 23510 34250 και 6977 444187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 88 τμ στην οδό Ανδρούτσου 11. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣΑ. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Τηλ. 23510 38992, 23510 25765 κιν. 6972 027457, 6932 445327

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ Ανοίγουν ομάδες συμβουλευτικής • Γονέων • Διαζευγμένων γονέων • Αυτογνωσίας

1. Νικομηδείας 11, Διαμερίσματα 60-90 τμ 2. Φιλίππου 82 - Αγία Αννα Διαμερίσματα 100-175 τμ (ρετιρέ) 3. Δαγκλή 25, διαμερίσματα 90-103 τμ

Πληροφορίες: 23510 30577 & 6947 404456 κα Γαλάνη Τζένη Οικογενειακή Σύμβουλο Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας e-mail:estia6@otenet.gr

Ολα τα διαμερίσματα διαθέτουν θέσεις στάθμευσης

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 134) Σε 165 τ.μ. μεζονέτα στο σοβά με σκεπή πίσω από το Γαλαξία 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 136) 80 τ.μ. 3ος όροφος 2Δ, περιοχή κοντά στη Λαϊκή Αγορά. 137) Γκαρσονιέρα 1ος όροφος θέση parking κοντά στη λαϊκή αγορά. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 255) 90 τ.μ 3 Δ ανακαινισμένο ωρομέτρηση, 4ος όροφος κον΄τα στο Π. Υποθηκοφυλακείο. 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 257) 100 τ.μ.διαμέρισμα στη Μαρτίου με πάρκινγκ και ωρομέτρηση 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 259) Επαγγελματική Στέγη 162 τμ βλέπει πλατεία Δημαρχείου ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 328) Τριώροφη οικοδομή στο τούβλο στην επέκταση Ευαγγελικών, 125 τ.μ ο όροφος. 344) Σε 150 τ.μ μονοκατοικία μπροστά στο κύμα στην Πλάκα Λιτοχώρου. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 349) Σε 206 τμ γωνιακό οικόπεδο μεζονέτα στην Περίσταση 350) Κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 442) Κατάστημα 340 τ.μ. με 500 μ. οικόπεδο επί της Θεσσαλονίκης. 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 448) Σε 5550 τεμάχιο στον Αγ. Αθανάσιο 1200τ.μ. κτίσμα 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903) Ενοικιάζεται βενζινάδικο με πλυντήριο εν ενεργεία. 904) Πωλείται επιχείρηση γυράδικο εν ενεργεία στην Ολυμπιακή Ακτή. 905) Πωλείται κρεπερί στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στη θάλασσα.

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

906) Γυράδικο εν ενεργεία κεντρικό 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί ΟΙΚΟΠΕΔΑ 524) 480 τ.μ. κοντά στις Εργατικές Κατοικίες των ΚΤΕΛ 525) σε 144 τ.μ. οικόπεδο συν. 2,0 διώροφη παλιά οικοδομή. 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 568) 800 τ.μ. +300 τ.μ. οικόπεδο στην Παραλία 570) 730 τ.. στο 1,2 στα Ευαγγελικά 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 573) 670 τ.μ. πίσω από τα ΚΤΕΛ 574) 470 τ.μ. στο Σταθμό 577) οικόπεδα στον παραλιακό οικισμό Κορινού. 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 582) 400 τ.μ. γωνιακό οικόπεδο μέσα στη Λεπτοκαρυά με παλιά μονοκατοικία 584) 2 στρεμ. Ν. Εφεσο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 592) 410 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Μαρτίου 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 596) 2500 τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο στο Μακρύγιαλο 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 598) 800 τ.μ. στη Νεοκαισάρεια 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 600) 1 στρεμ. οικόπεδο στη Νέα Εφεσσο στο ύψωμα με απεριόριστη θέα 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 626) 6.000 τ.μ. χωράφι στη Νεοκαισάρεια 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 639) 6,5 στρέμματα γωνιακό 3ο από το δρόμο Κατερίνης – Γανόχωρας. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 668) 8 στρέμματα κοντά στα νεκροταφεία 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 672) 2.850 τμ άρτιο οικοδομήσιμο στο δρόμο για Ν. Εφεσσο 673) 6.125 τμ στη Ν. Εφεσσο δίπλα στο Χωριό ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ- ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Γκαρσονιέρα κοντά στο παλιό Υποθηκοφυλάκειο. Γκαρσονιέρα κοντά στην Πρόνοια Κατάστημα: 164 τ.μ. συν 84 τ.μ. πατάρι κοντά στο συντριβάνι. Κατάστημα 180 τ.μ. με υπόγειο στα αστικά. Στούντιο για φοιτητές κοντά στο ΤΕΙ 90τμ επί της Μ. Αλεξάνδρου 4ος όροφος με ηλιακό, ατομική θέρμανση, air condition Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος


Olympio Bima Newspaper  
Olympio Bima Newspaper  

27 January 2010

Advertisement