Page 1

ÊÁËËÕÍÔÉÊÁ

Hondos Center R

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8395

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920,33633,38606,46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

“ÁõôÞ ôç ãç ôç äáíåéóèÞêáìå áðü ôá ðáéäéÜ ìáò”

ÁÐÏ ÔÏ ÁÍÏÉÃÌÁ ÔÙÍ ÔÅÌÐÙÍ

ÈåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá óôéò åðé÷åéñÞóåéò ôçò Í. Ðéåñßáò

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ «ÁõôÞ ôç ãç äåí ôçí êëçñïíïìÞóáìå áðü ôïõò ðñïãüíïõò ìáò, ôçí Ý÷ïõìå äáíåéóèåß áðü ôá ðáéäéÜ ìáò», åßðå êÜðïéïò ÉíäéÜíïò, áñ÷çãüò óôïí ôüôå Ðñüåäñï ôùí ÇÐÁ. ÓïöÜ ëüãéá. Ôç ãç ôïõ, ôïí ôüðï ôïõ, êáíÝíáò Üíèñùðïò äåí ìðïñåß íá êëçñïíïìÞóåé áðü ôïõò ãïíåßò Þ ôïõò ðáððïýäåò ôïõ. Ãéáôß áðëïýóôáôá äåí åßíáé êÜôé ðïõ ôïõò áíÞêåé. Ç ÅëëÜäá, ãéá ðáñÜäåéãìá, äåí áíÞêåé óå êáíÝíáí áðü ìáò ôïõò ¸ëëçíåò. Ïýôå öõóéêÜ Þôáí êôÞìá êáíåíüò áðü ôïõò ãïíåßò Þ ôïõò ðáððïýäåò ìáò. ÊÜðïéá óôñÝììáôá ãçò (ðïëý óðáíßùò ÷éëéÜäåò óôñÝììáôá ôùí ãáéïêôçìüíùí) ìðïñåß êÜðïéïò íá êáôÝ÷åé êáé íá êëçñïäïôåß óôïõò áðïãüíïõò ôïõ. Ïëüêëçñç ôçí ÅëëÜäá áðïêëåßåôáé. Åêôüò áõôïý ÅëëÜäá äåí óçìáßíåé ìüíï ãç, ôüðïò. Óçìáßíåé ðïëéôéóìüò, óçìáßíåé éóôïñßá, áîßåò. Êáé ì’ áõôÞ ôçí Ýííïéá ç ÅëëÜäá (üðùò êáé ëßãåò áêüìç ÷þñåò) áíÞêïõí óôçí áíèñùðüôçôá ïëüêëçñç. ¸ôóé Þ áëëéþò ðÜíôùò êáíÝíáò áðü üóïõò Ýæçóáí, æïõí êáé èá æïõí óôçí ÅëëÜäá äåí ôçí Ýöåñå ìáæß ôïõ üôáí Þñèå ó’ áõôüí ôïí êüóìï ïýôå öõóéêÜ èá ôçí ðÜñåé ìáæß ôïõ üôáí öýãåé. Ðåñáóôéêïß åßìáóôå êáé ìáò öéëïîåíåß ãéá ôï ÷ñüíï (ðåñéóóüôåñï Þ ëéãüôåñï) ðïõ ìåóïëáâåß áðü ôï «Þñèá» ìÝ÷ñé ôï «öåýãù». Êáé ùò öéëïîåíïýìåíïé Ý÷ïõìå ìåãÜëåò õðï÷ñåþóåéò. Îåíþíáò ìéáò ìïñöÞò åßíáé ï ôüðïò ìáò êé åìåßò ïé äéá÷åéñéóôÝò êáé Ýíïéêïé ôïõ. ÌåôÜ áðü ìáò èÜñèïõí Üëëïé.

ÓÅË.3

ÅãêáéíéÜóôçêáí ôá ãñáöåßá ôçò ÌáèçôéÜäáò óôçí Êáôåñßíç

Áðïóýñèçêå ç ðáñáêñÜôçóç öüñïõ 8%

23 ÁËËÁÃÅÓ

óôï öïñï - íïìïó÷Ýäéï ÁÍÁËÕÔÉÊÁ ÏÉ ÁËËÁÃÅÓ

Ӓ áõôïýò èá ôïí ðáñáäþóïõìå. Åß÷å äßêéï ï ÉíäéÜíïò áñ÷çãüò üôáí Ýëåãå üôé ôïí «äáíåéóèÞêáìå áðü ôá ðáéäéÜ ìáò». Êé áõôü ãéáôß áõôïß èá ìáò äéáäå÷èïýí. Áõôïß èá êáñðùèïýí ü,ôé êáëü êÜíáìå åìåßò ôïí êáéñü ðïõ ìåßíáìå åäþ. Áõôïß èá êëçèïýí íá ðëçñþóïõí êáé ôéò êÜèå ëïãÞò áìáñôßåò ìáò (ìå ôçí áñ÷éêÞ Ýííïéá ôçò ëÝîåéò äçë. áóôï÷ßåò, áðïôõ÷ßåò) êáé öõóéêÜ ôá äçìüóéá ÷ñÝç êáé ôá åëëåßììáôá ðïõ ôïõò áöÞóáìå.

ÓÔÏ×ÏÓ Ç ÐÑÏÙÈÇÓÇ ÔÇÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÅÕÃÅÍÏÕÓ ÁÌÉËËÁÓ

ÓÅË.3

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÄÑÏÕÔÓÁ - ÍÔÁÂÏÕÔÏÃËÏÕ

Êé áõôÜ ôá ôåëåõôáßá åßíáé äõóôõ÷þò ðïëëÜ êáé óõíå÷þò áõîáíüìåíá. Éäïý ðùò åêôéìÜåé ôï äçìüóéï ÷ñÝïò ôçò ÷þñáò ìáò ï «Economist» (óôï ôåëåõôáßï ôåý÷ïò ôïõ Ìáñôßïõ), Ýíá áðü ôá åãêõñüôåñá ïéêïíïìéêÜ Ýíôõðá ôïõ êüóìïõ: 293,2 äéóåêáôïììýñéá åõñþ ôï 2010, 312,6 äéò ôï 2011, 327,6 äéò ôï 2012, 338,4 äéò ôï 2013 êáé 344,2 äéò ôï 2014. ÓÅË.12

Óôá ìÝóá ÌáÀïõ ç åðßóêåøç ÅñíôïãÜí óôçí ÁèÞíá

Ô

çí ðñáãìáôïðïßçóç ôçò åðßóêåøçò ôïõ Ôïýñêïõ ðñùèõðïõñãïý Ôáãßð ÅñíôïãÜí óôçí ÁèÞíá óôá ìÝóá ÌáÀïõ áíáêïßíùóáí ìåôÜ ôçí óõíÜíôçóÞ ôïõò, ÷èåò ôï ðñùß ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Åîùôåñéêþí Ä.Äñïõôóáò êáé ï Ôïýñêïò õðïõñãüò Åîùôåñéêþí Á÷ìÝô Íôáâïýôïãëïõ.

ÓôáèåñÜ óôï 1% ôá åõñþ - åðéôüêéá

Óýìöùíá ìå ôçí ÍÅÔ, óôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøçò ôïõ Ôáãßð ÅñíôïãÜí óôçí ÁèÞíá, ïé äýï ðñùèõðïõñãïß èá áíáêïéíþóïõí ôç óýóôáóç Áíþôáôïõ Óõìâïõëßïõ Óõíåñãáóßáò.

ÁìåôÜâëçôï óôï éóôïñéêÜ ÷áìçëü åðßðåäï ôïõ 1% äéáôÞñçóå ÷èåò ç ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá ôï ðáñåìâáôéêü ôçò åðéôüêéï, åíþ ç åðéäåßíùóç ôçò åëëçíéêÞò êñßóçò ÷ñÝïõò ðåñéðëÝêåé ôéò ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí áðüóõñóç ôùí Ýêôáêôùí ìÝôñùí óôÞñéîçò. Ïé áíáëõôÝò åêôéìïýí üôé ôá åõñù-åðéôüêéá èá ðáñáìåßíïõí óôáèåñÜ ìÝ÷ñé ôï ðñþôï ôñßìçíï ôïõ 2011, üðùò ðñïêýðôåé áðü ó÷åôéêÞ Ýñåõíá ôïõ Bloomberg. ¸íá ìÞíá ðñéí, ïé ðåñéóóüôåñïé áíáëõôÝò ðñïÝâëåðáí áýîçóç ìÝóá óôï ôÝôáñôï ôñßìçíï ôïõ 2010. Åí ôù ìåôáîý, áìåôÜâëçôï óôï 0,50% äéáôÞñçóå ôï âáóéêü ôçò åðéôüêéï ôçí ÐÝìðôç êáé ç ÔñÜðåæá ôçò Áããëßáò.

ÄÞëùóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÐÝôñáò È. Ðáðáäçìçôñßïõ ÃÉÁ ÔÉÓ ÁÐÏÆÇÌÉÙÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÉÓ ÐËÇÌÌÕÑÅÓ ÔÏÕ ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ ÔÏÕ 2009 ÓÅË.5

ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÄÁÍÔÏÓ ØÕÊÔÉÊÏÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ

- ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ØÕÊÔÉÊÙÍ ÈÁËÁÌÙÍ - ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ØÕÎÇ - ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ Èåóóáëïíßêçò 109 Êáôåñßíç

Êéí.: 6944392394

ÓÅË.12

Ç áðüöáóç èåùñåßôáé áíáâÜèìéóç ôçò óôñáôçãéêÞò óõíåñãáóßáò ôùí äýï ÷ùñþí êáé üðùò áíáêïéíþèçêå óôïí Ýíá ìÞíá ðïõ ìåóïëáâåß Ýùò ôçí åðßóêåøç ôïõ Ôïýñêïõ ðñùèõðïõñãïý èá åíôáèïýí ïé óõíïìéëßåò ãéá èÝìáôá åíÝñãåéáò êáé ïéêïíïìßáò, êáèþò êáé óõíåñãáóßáò óå æçôÞìáôá ðñïóôáóßáò ôïõ ðïëßôç.

Åðßóçìç Ýíáñîç ôùí Õøçëáíôåßùí óôç ÍÝá Ôñáðåæïýíôá

ÅðéðëÝïí, óôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò ôùí Äñïýôóá Íôáâïýôïãëïõ óõìöùíÞèçêáí ðÝíôå íÝá ìÝôñá ïéêïäüìçóçò åìðéóôïóýíçò (ÌÏÅ), åðéðëÝïí ôùí 24 ÌÏÅ ðïõ Ý÷ïõí Þäç õéïèåôçèåß ìåôáîý ôùí äýï ÷ùñþí.

ÄÉÁËÅÎÇ ÃÉÁ ÔÁ ÂÕÆÁÍÔÉÍÁ ÌÍÇÌÅÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍÔÏÐÏÃÑÁÖÉÁ ÔÏÕ ÐÏÍÔÏÕ

ÉÅÑÁ ÐÁÍÇÃÕÑÇ

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÊÉÔÑÏÕÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ & ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ É.Í. ÆÙÏÄÏ×ÏÕ ÐÇÃÇÓ Í. ÔÑÁÐÅÆÏÕÍÔÁÓ

Ôçí ÐáñáóêåõÞ 9 Áðñéëßïõ, åïñôÞ ôçò Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò, ðáíçãõñßæåé ï ïìþíõìïò éåñüò íáüò óôç Í. Ôñáðåæïýíôá. Ôçí çìÝñá ôçò åïñôÞò èá ôåëåóôåß ðáíçãõñéêÞ, áñ÷éåñáôéêÞ èåßá ëåéôïõñãßá áðü ôï Óåâáóìéþôáôï Ìçôñïðïëßôç ìáò ê.ê. Áãáèüíéêï. Åê ôïõ Éåñïý Íáïý

ÓÅË.5

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Áåßðïôå åñùôþíôåò; -Êýñéå ÄéåõèõíôÜ, ôåëéêÜ ïé õðïõñãïß Ýëáâáí åëÝã÷ïõò åðéìÝëåéáò, åðßäïóçò êáé ðñïüäïõ Þ äåí Ýëáâáí; -Äåí îÝñù. Íá ñùôÞóåéò ôïõò äçìïóéïãñÜöïõò. -Åóåßò ôé åßóôå; -ÄçìïóéïãñÜöïò. -Êáé ãéáôß äåí áðáíôÜôå; -Äåí åßìáé ñåðüñôåñ íá êõíçãÜù ôéò åéäÞóåéò. -Êáé ôé êõíçãÜôå; -ÓõíäñïìçôÝò. Ôï êïõìðß íÝá åããñáöÞ áñÜ÷íéáóå óôïí õðïëïãéóôÞ, ôçí êñßóç ìïõ ìÝóá. -ÊáëÜ äåí ãñÜöåôå; -ÃñÜöù. -Ãéáôß ãñÜöåôå; -̒ áñÝóåé. Ëïãáñéáóìü èá óïõ äþóù; -Êé áõôÜ ðïõ ãñÜöåôå, áðü ðïý ôá ìáèáßíåôå; -Áðü ôá ðñáêôïñåßá åéäÞóåùí. ÓõíåñãÜæïìáé ìå ôï ÁÐÅ-ÌÐÅ. -Be Be black sheep; (Ìðå Ìðå ìáýñï ðñüâáôï;) -Ôé õðïíïåßò; Äåí ìáò áðïäÝ÷ïíôáé ïé åõñùðáßïé åôáßñïé; -¼÷é èõìÞèçêá ôç ìáãåéñßôóá. -Ôçí êïðÜíçóåò äçëáäÞ áð´ ôï ×ñéóôüò ÁíÝóôç ãéá íá öáò, ãéá ìéá áêüìç öïñÜ óõêùôáñéÝò, Ýíôåñá êáé ìáñïýëéá ìåò ôá ìåóÜíõ÷ôá; -Åß÷å êáé Üíçèï.

-¢óå ôéò õðåêöõãÝò. Äåí áðÜíôçóåò óôçí åñþôçóç. Ôçí êïðÜíçóåò Þ ü÷é; -Ììì… -ÊáôÜëáâá. Óáò îÝñù êáëÜ åóÜò ôïõò êïéëéüäïõëïõò ðïõ ðñïóÝñ÷åóôå âñáäÝùò óôçí ÁíÜóôáóç êáé óðåýäåôå ôá÷Ýùò ãéá ôç ìáãåéñßôóá. -ÖÝôïò ôï ìåíïý åß÷å ðëáôáñüóïõðá. -Ôé åßíáé áõôü; -Ç ìáãåéñßôóá ôçò êñßóçò. -Ìáãåéñßôóá ìå Üíçèï; -¼÷é ìáãåéñßôóá ÷ùñßò ðñïâáôéêÜ åíôüóèéá êáé ìáñïýëéá. -Êáé ôé ðåñéåß÷å; -Öôåñïýãåò êïôüðïõëïõ. -Ãéáôß ôüôå, äå ëåò êïôüóïõðá; -Ãéá íá åßìáé áðïëýôùò áêñéâÞò. Ïìéëþ ìå åêäüôç-äçìïóéïãñÜöï. Åóåßò ôé þñá ôçí êïðáíÞóáôå áðü ôçí ÁíÜóôáóç; -Íá áíáêáëÝóåéò ðÜñáõôá «ôï êïðáíÞóáôå». Óáò îÝñù êáëÜ åóÜò ôïõò êéôñéíéóôÝò. Áðï÷þñçóá ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò èåßáò ëåéôïõñãßáò ðåñß þñáí äåõôÝñáí ðñùéíÞí. -Êáé äåí öÜãáôå; -Ìéóü áõãü êüêêéíï. -ÌÞðùò åß÷å áíôßññçóç ç ¢ãêåëá; -Êáìßá. ÓÅË.5
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐáñáóêåõÞ 9 Áðñéëßïõ 2010

ÐÉÅÑÉÁ

Óõíå÷ßæåôáé ìå åðéôõ÷ßá ç ðáñÜóôáóç «ìðáìðÜäåò ìå ñïýìé» ÁÐÏ ÔÏ ÈÅÁÔÑÏ «ÐÇÃÁÓÏÓ»

Ôï Ýñãï ôùí ÈáíÜóç Ðáðáèáíáóßïõ-Ìé÷Üëç ÑÝððá «ìðáìðÜäåò ìå ñïýìé» áðïôåëåß ôçí ðñüôáóç ôïõ ÈåÜôñïõ «ÐÞãáóïò» ðñïò ôï êïéíü ôçò Êáôåñßíçò. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ðáñÜóôáóç ðïõ êáõôçñéÜæåé ôçí áðëçóôßá ôùí áíèñþðùí ðïõ êõíçãïýí ôï ÷ñÞìá, Ýôïéìïé íá èõóéÜóïõí êÜèå çèéêÞ, êïéíùíéêÞ áîßá êáé óõããåíéêü äåóìü, íá êÜíïõí öïíéêü êáé … ôõìâùñõ÷ßá. Ôï ÈÝáôñï «ÐÞãáóïò» ìå äõíáìéêÞ ðáñïõóßá, âñßóêåôáé óôá ðïëéôéóôéêÜ äñþìåíá ôïõ ôüðïõ áðü ôï 1982. ÌÝóá óå áõôÜ ôá ÷ñüíéá ëåéôïõñãßáò Ý÷åé êáôáöÝñåé íá óõãêåíôñþíåé êïíôÜ ôïõ ôï èåáôñüöéëï êïéíü ôçò Êáôåñßíçò, ôï ïðïßï óõíå÷þò áíáíåþíåôáé, üðùò ìáò ðëçñïöïñåß ï óêçíïèÝôçò ôçò ðáñÜóôáóçò ×Üñçò Áìáíáôßäçò. Óôç óõæÞôçóç ðïõ áêïëïõèåß ãßíåôáé ëüãïò ãéá ôçí áðïäï÷Þ ôïõ Ýñãïõ áðü ôï êïéíü, ôç äýíáìç ôïõ èåÜôñïõ êáé ôç èÝóç ôïõ ìÝóá óôç óçìåñéíÞ êïéíùíßá áëëÜ êáé ôçí ðïñåßá ôïõ ÈåÜôñïõ «ÐÞãáóïò» ìÝóá óôá ÷ñüíéá. Ôé ðñáãìáôåýïíôáé ç ðáñÜóôáóç «ìðáìðÜäåò ìå ñïýìé» ê. Áìáíáôßäç êáé ðùò Ýãéíå ç åðéëïãÞ ôïõ Ýñãïõ; Ðñüêåéôáé ãéá ìéá óýã÷ñïíç åëëçíéêÞ êùìùäßá. Èá Ýëåãá üôé ÷áñáêôçñßæåé ðåñéóóüôåñï ôçí ðñïçãïýìåíç äåêáåôßá, áëëÜ êáé áõôÞ ðïõ äéáíýïõìå ôþñá. Åßíáé áõôüò ï íåïðëïõôéóìüò, ï êõíéóìüò üôé êÜíïõìå ôá ðÜíôá ãéá íá âñïýìå ôïí ðëïýôï, ðïõ èá ëýóåé ôï ðñüâëçìÜ ìáò. ¸íáò êáèñÝöôçò ôçò íåïåëëçíéêÞò êïéíùíßáò. Ç êùìùäßá Ý÷åé áõôü ôï ÷áñáêôçñéóôéêü, áñðÜæåôáé áðü ôçí åðéêáéñüôçôá, åìðíÝåôáé áðü áõôÞí. Ç åðéëïãÞ ôùí Ýñãùí ãßíåôáé ðÜíôá ìå äõï êñéôÞñéá. Ðñþôïí íá ìáò áñÝóåé ôï Ýñãï åìÜò ôïõò óõíôåëåóôÝò, íá ìáò «ëÝåé» êÜôé êáé äåýôåñïí, üôé êÜíïõìå óõíÞèùò ôçí åðéëïãÞ íá áíåâÜæïõìå Ýíá äñÜìá êáé ìéá êùìùäßá êáôÜ óåéñÜ. Áõôü âÝâáéá äåí éó÷ýåé êáé áðüëõôá. ¸ðáéîå ñüëï óôçí åðéëïãÞ ôïõ Ýñãïõ, üôé åßíáé ãñáììÝíï áðü Ýëëçíåò óõããñáöåßò; Íáé, óôéò åðéëïãÝò ìáò õðÜñ÷åé ðÜíôá áõôü ôï óêåðôéêü. ÈÝëïõìå íá áíåâÜæïõìå åëëçíéêÜ Ýñãá, ãéáôß åßíáé êáé ðéï êïíôÜ óå ìáò. Ðéï êïíôÜ óôï èåáôÞ êáé óôçí êïéíùíßá ãåíéêÜ. Äõóôõ÷þò äåí õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ Ýñãá êáé åðáêüëïõèá äåí õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ êáëÜ. Ãéá íá Ý÷åéò ðåñéèþñéá åðéëïãþí, ðïõ ãéá åìÜò õðÜñ÷åé êáé ìéá åðéðëÝïí äõóêïëßá üôé ï èßáóïò åßíáé óõãêåêñéìÝíïò, äåí åßìáóôå ôï êñáôéêü èÝáôñï. ÐñÝðåé íá âïëåýåé êáé óôç äéáíïìÞ ôï êÜèå Ýñãï ðïõ êÜíïõìå. ÐÜíôá ðáßñíïõìå õðüøç ìáò êáé ôï åëëçíéêü óôïé÷åßï, ãéáôß ôï èÝáôñï «ìéëÜåé» ðéï êáëÜ, üôáí åßíáé äéêü óïõ. ¸÷åé ìéá áëÞèåéá ðéï äõíáôÞ èá Ýëåãá. Áðü ðüóá Üôïìá áðïôåëåßôáé ï èßáóïò ôïõ ÈåÜôñïõ «ÐÞãáóïò»; Óôï Ýñãï áõôÞ ôç óôéãìÞ åßíáé Ýîé çèïðïéïß. Ï èßáóïò Ý÷åé Ýíá äõíáìéêü 12-13 áôüìùí. ÁíÜëïãá ìå ôï Ýñãï êáé ôç äéáèåóéìüôçôÜ ôïõò êÜèå öïñÜ, áíåâÜæïõìå ôçí ðáñÜóôáóç. Ï ðõñÞíáò ôçò ïìÜäáò åßíáé 20 ÷ñüíéá ìáæß, ðÜíôá üìùò Ý÷ïõìå óôï ìõáëü ìáò êáé ôçí áíáíÝùóç, ôçí åéóñïÞ êáéíïýñéùí çèïðïéþí. Óå áõôü ôï Ýñãï åßìáóôå ôõ÷åñïß Ý÷ïõìå ôç ÄÞìçôñá ÃéÜíôóéïõ, ðïõ ãéá ðñþôç öïñÜ óõììåôÝ÷åé. Ðùò èá êñßíáôå ôçí ðïñåßá ôïõ ÈåÜôñïõ «ÐÞãáóïò» üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá; Ç ðïñåßá äåí åßíáé ðëÝïí áðëÜ áíïäéêÞ, Ý÷ïõìå êáôáîéùèåß óôç óõíåßäçóç ôùí èåáôþí. ËÜâåôå õðüøç üôé ðáßæïõìå üëï ôï ÷åéìþíá åäþ óôï èåáôñÜêé ìáò. Ï êüóìïò ìáò ôéìÜ, Ýñ÷åôáé, ðéóôåýù üôé áðïôåëåß ìéá áíÜóá, ìéá üáóç óôçí ðüëç ìáò. Äåí õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ ôÝôïéá

ó÷Þìáôá óôçí ÅëëÜäá, ðïõ áíôÝ÷ïõí, éäéáßôåñá óôçí åðáñ÷ßá. Ôï ãåãïíüò üôé áíôÝ÷ïõìå ôüóá ÷ñüíéá êáé óõíå÷ßæïõìå ôçí ðáñáãùãÞ, ÷ñüíï ìå ôï ÷ñüíï êáé åìåßò ìáèáßíïõìå êáëýôåñá êáé ïé ðáñáóôÜóåéò ìáò âåëôéþíïíôáé óõíÝ÷åéá. Âñéóêüìáóôå óôç ìÝóç ôùí ðáñáóôÜóåùí ôçò êùìùäßáò «ìðáìðÜäùí ìå ñïýìé». Ðùò âëÝðåôå ôçí áðïäï÷Þ ôïõ êïéíïý; Åßíáé ðÜñá ðïëý êáëÞ. ¸÷ïõìå ìåãÜëç óõììåôï÷Þ. Ïé ðáñáóôÜóåéò èá óõíå÷éóôïýí üëï ôïí Áðñßëéï, ßóùò êáé áñ÷Ýò ÌáÀïõ. Áõôü ìáò äåß÷íåé êÜôé. Ï «ÐÞãáóïò» êáôáîéþíåôáé óôç óõíåßäçóç ôùí èåáôþí. Ï êüóìïò âëÝðåôå íá ðñïôéìÜ Ýñãá ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôçí åðéêáéñüôçôá Þ êëáóóéêÜ èåáôñéêÜ; Äåí åßíáé áðüëõôï áõôü. Ìðïñåß êáé Ýíá Ýñãï êëáóóéêü ðïõ ìéëÜåé óôçí áíèñþðéíç øõ÷Þ, óôç óêÝøç, íá ðÜåé åîßóïõ êáëÜ ìå êÜôé óýã÷ñïíï. Áõôüò ï äéá÷ùñéóìüò äåí éó÷ýåé êáé ôüóï. Äåí åßíáé êÜôé äåóìåõôéêü. ÈõìÜìáé, üôáí åß÷áìå ðáßîåé ôï «Èåßï ÂÜíéá», Ýíá êëáóóéêü Ýñãï, åß÷å ðïëý ìåãÜëç åðéôõ÷ßá. Äåí íïìßæù üôé ðáßæåé éäéáßôåñï ñüëï áõôü.

Íïìßæù ìåãÜëç åõèýíç Ý÷ïõí üëïé ïé Üíèñùðïé ôïõ èåÜôñïõ, ïé óõíôåëåóôÝò, áëëÜ áðü åêåß êáé ðÝñá åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ôçò êïéíùíßáò ìáò, ç ïðïßá âñßóêåôáé óå êñßóç. ¼ôáí âñßóêåóáé óå êñßóç, üëá áõôÜ èåùñïýíôáé ðïëõôÝëåéá, åíþ äåí åßíáé. ÐÜíôá Ýëåãá üôé áí ðáñáêïëïõèïýóáìå èÝáôñï, óùóôü èÝáôñï, ßóùò íá ðñïëáâáßíáìå êáé ôçí êñßóç. ÌÝóá óå áõôÞí ôçí äéáìïñöùìÝíç êáôÜóôáóç ôé ùèåß Ýíáí Üíèñùðï íá ðÜåé óôï èÝáôñï; Ôï èÝáôñï ôï ßäéï áðü ìüíï ôïõ Ý÷åé ìéá äýíáìç. Åßíáé æùíôáíü, ãßíåôáé ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá óïõ. Óôï èÝáôñï êõñéáñ÷åß ï ëüãïò, ç ëïãéêÞ. Áõôü íïìßæù üôé ôá ëÝåé üëá. ÁõôÞ åßíáé ç äýíáìç ôïõ èåÜôñïõ êáé íïìßæù üôé äåí ðñüêåéôáé íá íéêçèåß, íá îåðåñáóôåß. ÁõôÞ ç áìåóüôçôá ðïõ Ý÷åé ï èåáôÞò ìå ôïí çèïðïéü êáé ç äýíáìç ôïõ ëüãïõ íá âÜæåé óå ëåéôïõñãßá ôï ìõáëü êáé ôá óõíáéóèÞìáôá ôïõ áíèñþðïõ. Óáöþò ï êéíçìáôïãñÜöïò åßíáé ðéï åíôõðùóéáêüò, ðéï «äõíáôüò». Ìðïñåß íá áðïäþóåé åðï÷Ýò êáé ãåãïíüôá ìå ðéï ðåéóôéêü ôñüðï, áëëÜ ìÝíåé óôï åðßðåäï ôçò åéêüíáò. Ôï èÝáôñï ìðáßíåé óôçí øõ÷Þ êáé ôï ìõáëü ôïõ áíèñþðïõ êáé ãéá áõôü áíôÝ÷åé áêüìá. Ôï èÝáôñï èá âñåé ôï äñüìï ôïõ. Ãßíïíôáé ðñïóðÜèåéåò, Þäç íÝïé Üíèñùðïé ìðáßíïõí óå áõôÞí ôçí éóôïñßá, öÝñíïõíå öñÝóêéåò éäÝåò, êáéíïýñéåò áíôéëÞøåéò, óýã÷ñïíç áéóèçôéêÞ. Îåöåýãïõìå ëßãï áðü áõôÜ ôá êáôåóôçìÝíá êáé ôéò ðáñáäüóåéò. Íïìßæù üôé áõôü èá åßíáé ôï åðüìåíï âÞìá ãéá ôçí áðïäï÷Þ ôïõ èåÜôñïõ.

Ôï åëëçíéêü èÝáôñï óôçí åðáñ÷ßá, áëëÜ êáé ãåíéêüôåñá ðùò ôï âëÝðåôå; Áõôü åßíáé ìéá ðïëý ìåãÜëç êïõâÝíôá. Ïé åðßóçìåò óôáôéóôéêÝò ëÝíå üôé èÝáôñï âëÝðåé ôï 1,5% ôïõ ðëçèõóìïý. Óôçí êåíôñéêÞ Åõñþðç åßíáé êïíôÜ óôï 3%, áí äåí êÜíù ëÜèïò. Áõôü íïìßæù üôé ôá ëÝåé üëá. Åäþ óçêþíåé ðïëý óõæÞôçóç, ãéá ôï áí ïé ßäéïé ïé Üíèñùðïé ôïõ èåÜÁíáíÝùóç âëÝðåôå íá óõíôåëåßôáé êáé óôï êïéíü ôïõ èåÜôñïõ; ôñïõ ðñïóôÜôåøáí ôç äïõëåéÜ ôïõò Þ Ýðåóáí êáé áõôïß óôçí ðáãßäá ôçò Íáé. Áõôü åßíáé ôï èåôéêü, üôé õðÜñ÷åé áíáíÝùóç. ÕðÜñ÷åé Ýíáò ôçëåüñáóçò êáé õðïâßâáóáí êáôÜ êÜðïéï ôñüðï ôçí ðïéüôçôá ôùí êüóìïò, ï ïðïßïò ãéá ðñþôç öïñÜ Ýñ÷åôáé óå ïõóéáóôéêÞ åðáöÞ ìå ôï ðáñáóôÜóåùí. èÝáôñï êáé áõôü âïçèÜåé ðÜñá ðïëý. ÖÝñíù ùò ðáñÜäåéãìá ôçí åðï÷Þ ðïõ åß÷å îåêéíÞóåé ç éäéùôéêÞ ôçëå- ¼ôáí áíáíåþíåôáé ôï êïéíü, ìðáßíåé üñáóç, ðïõ ï êüóìïò óõíÝñåå ìáæéêÜ, êáôÜ ÷éëéÜäåò óôï öåóôéâÜë êáéíïýñéïò êüóìïò óå üëç áõôÞ ôç Ïëýìðïõ, ãéá íá äåé ôá ïíüìáôá ðïõ Ýâëåðå ôï ÷åéìþíá óôçí ôçëåüñá- äéáäéêáóßá. óç óå ðåôõ÷çìÝíåò óåéñÝò. Åêåß üìùò åðÞëèå ç áðïãïÞôåõóç, áõôü êñÜôçóå äõï ÷ñüíéá. Ãéáôß ï êüóìïò Ýâëåðå ôï ßäéï ðñÜãìá Äéðëùìáôïý÷ïò Áóôñïëüãïò ìå áõôü ðïõ ðáñáêïëïõèïýóå ÓõíåñãÜôçò ôçò Ëßôóáò ÐáôÝñáò óôçí ôçëåüñáóç, ïðüôå ãéáôß íá ÁéóèçìáôéêÜ - ÏéêïãåíåéáêÜ - ÏéêïíïìéêÜ áðáíôÞóåéò óçêùèåß áðü ôïí êáíáðÝ ôïõ, íá êáé ëýóåéò óå üðïéï ðñüâëçìá óáò áðáó÷ïëåß. ðÜåé íá ðëçñþóåé åéóéôÞñéï, ãéá íá äåé ìéá ðáñÜóôáóç. Ðëçñ. ôçë. 6979 076410 ãéá ñáíôåâïý - Êáôåñßíç

ÓÇÌÅÑÁ

ME THN ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D ÐÑÏÂÏËÅÓ: 8.10 & 10.30

Óêçíïèåóßá: ×Üñçò Áìáíáôßäçò ÓêçíéêÜ – Êïóôïýìéá: ÂÝôá ×áúëáôæßäïõ ÌïõóéêÞ åðÝíäõóç: Êþóôáò Ðáðáäüðïõëïò Öùôéóìïß: Êþóôáò Ðáðïõôóßäçò ÌáêéãéÜæ: Äþñá ÁèáíáóéÜäïõ Ðáßæïõí ìå óåéñÜ åìöÜíéóçò: Ñüç Êáôåñßíá Ðáñëßôóç ÔæÝíç ÄÞìçôñá ÃéÜíôóéïõ ×ñÞóôïò Óðýñïò Áíáãíþóôïõ ÂÜóù ÃéÜííçò ×áôæçéùáííßäçò / ¢ííá Ãêïýíôá ÂÝóêá Ôßíá Éùáííßäïõ Ðáíáãéþôçò Ãéþñãïò ÌðáëéÜêáò Ïé ðñïãñáììáôéóìÝíåò ðáñáóôÜóåéò ìÝóá óôïí Áðñßëéï åßíáé óôéò 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 êáé 26 êáé ç þñá Ýíáñîçò 21:15

ÃáñõöÜëëïõ ÅëÝíç -

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

TITANOMAXIA

Ôáõôüôçôá ôçò ðáñÜóôáóçò: ÌðáìðÜäåò ìå ñïýìé ôùí ÈáíÜóç Ðáðáèáíáóßïõ – Ìé÷Üëç ÑÝððá

ÐÙÓ ÍÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÅÔÅ ÔÏÍ ÄÑÁÊÏ ÓÁÓ

ÔÏ ÐÏÑÔÑÁÉÔÏ ÔÏÕ ÍÔÏÑÉÁÍ ÃÊÑÅÚ

HURT LOCKER

ÕÐÏØÇÖÉÁ ÃÉÁ 9 ÏÓÊÁÑ ÐÑÏÂÏËÇ: 10.30

ÌÅ ÔÇÍ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D ÐÑÏÂÏËÇ 6 ÌÅ×ÑÉ ÊÁÉ ÔÇÍ ÊÕÑÉÁÊÇ

ÐÑÏÂÏËÇ: 8.15

Ï ÊÁÔÁÓÊÏÐÏÓ ÔÇÓ ÄÉÐËÁÍÇÓ ÐÏÑÔÁÓ ÐÑÏÂÏËÇ 6.30 ÌÅ×ÑÉ ÊÁÉ ÔÇÍ ÊÕÑÉÁÊÇ

Ï ÁèáíáóéÜäçò ÉùÜííçò ôïõ ×ñéóôïöüñïõ êáé ôçò Áíáóôáóßáò ôï ãÝíïò Êåëåóßäïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôïí ÐåéñáéÜ êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ÈåïäùñÞ Ðáíáãéþôá ôïõ Çëßá êáé ôçò ÂÜúáò ôï ãÝíïò ÔóéïõôÜíç ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ÁèÞíá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò

1o Äùñï

2o Äùñï

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

3o Äùñï

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÓÊÁÚ 08.30: Ï Ôæüíé êáé ôá îùôéêÜ 09.00: Ïé ößëïé ìïõ ïé Ôßãñçò êáé Ãïõßíé 09.15: Ïé ìéêñïß ÁúíóôÜúí 09.30: Ïäüò Öôåñþí 10.00: Ï ÂáëêÜíéïò ðáñáìáôåõôÞò 12.00: Å÷ïõìå êáé ëÝìå 14.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôï ïõñÜíéï ôüîï 15.00: ÖéíÝáò êáé ÖÝñìð 15.30: Áðßèáíç Êéì 16.00: ×Üíá ÌïíôÜíá 16.30: Ïé ìÜãïé ôïõ ÃïõÝúâéñëé 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 18.00: Åîéóôïñåßí êáé éóôïñåßí 19.00: Áêïëïõèßá ôïõ ÁêÜèéóôïõ ¾ìíïõ 21.45: ÈÝìá êáé ðáñáëëáãÝò. 23.00: ÅéäÞóåéò 24.00: 12ï ÖåóôéâÜë ÍôïêéìáíôÝñ Èåóóáëïíßêçò 00.15: ÊéíçìáôïãñáöéêÞ ëÝó÷ç «Öñåíôò êáí êáí».

05.30: Õäñüãåéïò 06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí ÁõôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.00: Ðïëý ìðëá ìðëá 15.45: Ìåóçìåñéáíü express 17.15: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï 17.30: Showbiz news. 15.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 20.45: Auto Alter 21.00: Õäñüãåéïò 22.00: ÅéäÞóåéò 23.15: Öùò óôï ôïýíåë 02.00: Auto Alter 02.15: ÎÝíç ôáéíßá. “ÊáôÜóôáóç ôñüìïõ” 04.15: ÎÝíç ôáéíßá: «ÌÜñíé».

06.00: Callifornia teens 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.45: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Ìáñßíá 12.30: ÅéäÞóåéò 13.45: Super star 16.30: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 18.45: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò 19.45: ÅéäÞóåéò. 21.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Ñüêé Ìðáëìðüá» 24.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ôï áíôéêëåßäé» 00.45: ÎÝíç ôáéíßá «ÅöéÜëôçò» 01.45: ÎÝíç ôáéíßá. «Íüôåò óôïñãÞò»

05.30: Ôá íÝá ôïõ ÓÊÁÉ 06.00: Ðñþôç ãñáììÞ 10.00: ÓêÜé ôþñá 13.00: ÍôáíôÜ ðñþôùí âïçèåéþí. 14.00: ÐáñÜ ôñß÷á 14.30: Åãþ Þ ï óêýëïò 14.50: Top Chef 16.00: Split ends 16.50: Äåëôßï óôç íïçìáôéêÞ 17.00: Ôï ÊÜóôñï ôïõ ÔáêÝóé 17.30: Õðáóôçíüìïò Ñåî 18.30: Åêôüò ïñßùí 19.40: Doc it 20.45: ÅëëçíïöñÝíåéá 21.00: Ôá íÝá ôïõ ÓÊÁÕ 22.00: Top gear 23.00: Óôïí ôüðï ôïõ åãêëÞìáôïò 24.00: Is it real 01.00: Óôïí ôüðï ôïõ åãêëÞìáôïò 02.00: 24

NET 06.10: Love bites 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Ìå áãÜðç 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.45: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.50: Love Bites 18.50: Ìå áãÜðç 19.00: Love bites 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: ÅëëÜäá Ý÷åéò ôáëÝíôï 23.00: ÑÜäéï áñâýëá 24.00: Criminal minds 01.00: ÁÍÔ-1 news 01.10: Ï ðüëåìïò ôùí Üóôñùí 02.00: Ôçò áãÜðçò ìá÷áéñéÜ 03.10: Ìïâ ñïæ 04.00: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobil Fun 05.10: Cheek to Cheek

06.00: ÁÝñéíåò óéùðÝò 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ïìïñöïò êüóìïò ôï ðñùß 13.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.00: ÁðáñÜäåêôïé 17.00: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåù 17.30: ÅñáóôÞò äõôéêþí ðñïáóôåßùí 18.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ì+Ì 22.00: Ç ðïëõêáôïéêßá 23.00: Óôï ðáñÜ ðÝíôå 24.00: Anthony Bourdain 00.50: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.15: ÎÝíç ôáéíßá «Ìáýñç ôñýðá» 02.45: ÅëëçíéêÞ óåéñÜ 04.30: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.00: ÅðôÜ êáêÜ ôçò ìïßñáò ìïõ.

06.00: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 07.50: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: Fatus olus 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Greek idol- Audition 23.45: ÎÝíç ôáéíßá. «American pie» 01.00: 10ç åíôïëÞ 02.30: Êüêêéíïò êýêëïò 03.15: ¢ëëáîÝ ôï 04.00: ÔçëåáãïñÝò 05.00: Ìåò óôçí êáëÞ ÷áñÜ

06.30: Ðñþôç ãñáììÞ 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 14.15: Íçóôéêü áñêïýäé 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: History Channel 17.00: Ðáñáìïíåýïíôáò ãéá ôï Âüñåéï ÓÝëáò 18.00: ÅéäÞóåéò 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Çóáúá ÷üñåõå» 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôïõ Disney «Ï áäåëöüò ìïõ ï áñêïýäïò». 23.15: Óôá Üêñá 02.00: Óýã÷ñïíá èáýìáôá «Ç ôå÷íïëïãßá ôçò ôá÷õöáãßáò»


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2010

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Åëåýèåñï ÂÞìá Ç ÁÕÈÁÉÑÅÓÉÁ ÔÇÓ «ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏÄÑÏÌÏÓ ÁÉÃÁÉÏÍ Á.Å.» ÓÕÍÅ×ÉÆÅÔÁÉ Ôïõ ÄçìÞôñç Óéáíßäç Äéêçãüñïõ ôçò ÅðéôñïðÞò Áãþíá ÊáôÜ ôùí Äéïäßùí Áéãéíßïõ Êáé åíþ üëïé áíáìÝíïõìå åíáãùíßùò ôçí åðßóçìç äÞëùóç ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ãéá ôçí ïñéóôéêÞ ìáôáßùóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ óôáèìïý äéïäßùí óôï Áéãßíéï, óôçí áíôßðåñá ü÷èç, ç áõèáéñåóßá êáé ç áíáëãçóßá ôçò åôáéñßáò «Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïí Á.Å.», óõíå÷ßæåôáé. ÐñÜãìáôé óôïí óôáèìü äéïäßùí ôçò ËåðôïêáñõÜò, ç åôáéñßá, äéá ôùí ðñïúóôáìÝíùí êáé ôùí õðáëëÞëùí ôçò, ðáñáâéÜæåé ôéò íïìéêÝò äéáôÜîåéò, ôéò ïðïßåò ìÜëéóôá ç ßäéá Ýèåóå êáé õðÝãñáøå ôïí Éïýíéï ôïõ 2007, óôï êåßìåíï ôçò óýìâáóçò ìå ôçí ïðïßá ôçò ðáñá÷ùñÞèçêå ôï ôìÞìá ôïõ áõôïêéíçôüäñïìïõ «Ìáëéáêüò – Êëåéäß». Óôéò 6-4-2010, õðÜëëçëïé ôçò åôáéñßáò óôá äéüäéá ôçò ËåðôïêáñõÜò, êáôáêñÜôçóáí ðáñÜíïìá ìßá (1) þñá ðåñßðïõ, Ýíáí ðïëßôç, ï ïðïßïò åðÝóôñåöå ìå ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ óôç Èåó/íßêç áðü ôçí Ðåëïðüííçóï (!), ãéáôß áñíÞèçêå íá êáôáâÜëëåé ôï ôÝëïò. ÌÜëéóôá äåí ïäÞãçóáí ôï áõôïêßíçôü ôïõ óôçí Üêñç ôçò ïäïý áëëÜ êáèüëï áõôü ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ôï åß÷áí áêéíçôïðïéçìÝíï óôçí åëåýèåñç äßïäï ìåôáîý ôùí èáëÜìùí äéïäßùí, äéáêéíäõíåýïíôáò ôçí ðñüêëçóç áôõ÷Þìáôïò ìå áíõðïëüãéóôåò óõíÝðåéåò, êáé äéáðñÜôôïíôáò óõã÷ñüíùò êáé ôï áäßêçìá ôçò ðáñáêþëõóçò óõãêïéíùíéþí. Ï óõãêåêñéìÝíïò ðïëßôçò, ìåôÜ ôçí «éþâåéá» ôáëáéðùñßá ôïõ éäßïõ êáé ôçò ïéêïãåíåßáò ôïõ, êáé áöïý Þëèå óôï ôüðï ôùí äéïäßùí ðåñéðïëéêü ôçò Ôñï÷áßáò, ÷ùñßò üìùò íá áíáìé÷èåß óôç äéáöïñÜ, ðñïóÝöõãå ôåëéêÜ óôï Áóôõíïìéêü ÔìÞìá Ëéôï÷þñïõ êáé êáôÝèåóå ìÞíõóç êáôÜ ôùí õðåõèýíùí ôçò óõãêåêñéìÝíçò åôáéñßáò. ¸÷ïõí åðßóçò áíáöåñèåß ðåñéðôþóåéò, êáôÜ ôéò ïðïßåò ïé õðÜëëçëïé, óå óôáèìïýò äéïäßùí ðïõ åêìåôáëëåýåôáé ç «Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïí, áðáéôïýí áðü ôïí ðïëßôç ðïõ áñíåßôáé íá ðëçñþóåé, íá ôïõò äþóåé ôçí áóôõíïìéêÞ ôïõ ôáõôüôçôá ãéá íá ðÜñïõí ôá óôïé÷åßá ôïõ Þ áðáéôïýí íá ôïõò õðïãñÜøåé óå äéêü ôïõò Ýíôõðï, äÞëùóç üôé áðïäÝ÷åôáé ôçí ïöåéëÞ ôïõ êáé Üëëá ðáñüìïéá åõôñÜðåëá. Ç óýìâáóç ðáñá÷þñçóçò ìåôáîý ôçò åôáéñßáò êáé ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ, ðñïâëÝðåé ñçôÜ óôï Üñèñï 23, ðïéá åßíáé ôá äéêáéþìáôá ôçò åôáéñßáò, óå ðåñßðôùóç ðïõ êÜðïéïò áñíçèåß ôçí ðëçñùìÞ äéïäßùí êáé ðïéá ç áíÜìéîç ôïõ Äçìïóßïõ óôçí äéáäéêáóßá ðëçñùìÞò. ÓõãêåêñéìÝíá, ïé õðÜëëçëïé ôçò «Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïí» áëëÜ êáé êÜèå Üëëçò éäéùôéêÞò åôáéñßáò ðïõ åêìåôáëëåýåôáé äéüäéá, åðéôñÝðåôáé íá ðñáãìáôïðïéïýí ìüíï ôçí êáôáãñáöÞ ôùí óôïé÷åßùí êõêëïöïñßáò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ï÷Þìáôïò. Ç õðïãñáöÞ õðåýèõíùí äçëþóåùí, ðéóôïðïéçôéêþí êáé ïðïéïõäÞðïôå Üëëïõ åããñÜöïõ, áðü ôïí ðïëßôç, ðïõèåíÜ äåí áíáöÝñåôáé óôç Óýìâáóç ðáñá÷þñçóçò êáé óôï Íüìï. ÊáôÜ óõíÝðåéá ðáñüìïéåò åíÝñãåéåò ôùí õðáëëÞëùí, ðñïò ôïõò ðïëßôåò ðïõ áñíïýíôáé íá ðëçñþóïõí, åßíáé ðáñÜíïìåò, åöüóïí ìÜëéóôá óõíïäåýïíôáé ìå Üóêçóç øõ÷ïëïãéêÞò âßáò, áðåéëÞò, Þ åîáðÜôçóÞò ôïõò. Åðßóçò ç ìüíéìç áðåéëÞ ôùí õðáëëÞëùí ôïõ óôáèìïý äéïäßùí ôçò ËåðôïêáñõÜò, üôé èá êáëÝóïõí ôçí Áóôõíïìßá, áðïóêïðåß, üðùò áðïäåß÷èçêå, óôïí åêöïâéóìü êáé óôçí ðñüêëçóç ôáëáéðùñßáò ôùí ðïëéôþí ðïõ áñíïýíôáé íá ðëçñþóïõí êáé óôç äçìéïõñãßá åíüò êëßìáôïò ôñïìïêñáôßáò. Áõôü ôï êëßìá åíéó÷ýåôáé êáé áðü ôçí äéáóðïñÜ áíáëçèþí åéäÞóåùí óôá ìÝóá åíçìÝñùóçò üôé ïé ðïëßôåò ðïõ áñíïýíôáé íá ðëçñþóïõí, äÞèåí óõëëáìâÜíïíôáé. Ç áëÞèåéá åßíáé üôé êáíåßò ìÝ÷ñé óÞìåñá äåí Ý÷åé óõëëçöèåß, áñíïýìåíïò íá ðëçñþóåé óå äéüäéá ðïõ åêìåôáëëåýïíôáé éäéùôéêÝò åôáéñßåò! Ïé õðÜëëçëïé ôùí äéïäßùí ãíùñßæïõí ðïëý êáëÜ üôé ç Áóôõíïìßá äåí Ý÷åé äéêáßùìá íá åîáíáãêÜóåé ôïí ðïëßôç óôçí ðëçñùìÞ ôïõ ôÝëïõò ôùí äéïäßùí, äéüôé ç óõãêåêñéìÝíç äéáöïñÜ ìåôáîý ôïõ ðïëßôç ðïõ áñíåßôáé íá ðëçñþóåé êáé ôçò åôáéñßáò åßíáé éäéùôéêÞ. Ï ðïëßôçò äçëáäÞ ìå ôçí ÜñíçóÞ ôïõ íá ðëçñþóåé, äåí äéáðñÜôôåé êÜðïéï ðïéíéêü áäßêçìá êáé ùò åê ôïýôïõ ïýôå ïé ÁóôõíïìéêÝò ïýôå ïé ÅéóáããåëéêÝò Áñ÷Ýò áíáìåéãíýïíôáé óôç äéáöïñÜ. Ïé Áóôõíïìéêïß õðÜëëçëïé, üôáí êáëïýíôáé êáé åöüóïí Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá, ìåôáâáßíïõí óôï ôüðï ôùí äéïäßùí, ü÷é üìùò ãéá íá óõëëÜâïõí Þ íá ôéìùñÞóïõí ôïí ðïëßôç ðïõ äåí ðëçñþíåé äéüäéá áëëÜ óôá ðëáßóéá ôïõ êáèÞêïíôïò ôçò Áóôõíïìßáò ãéá ôçí åðéâïëÞ ôçò ôÜîçò êáé áóöÜëåéáò êáé ðñïëçðôéêÜ ãéá ôçí áðïöõãÞ åðåéóïäßùí. Óôïí áíôßðïäá, áðü äéáôÜîåéò ôçò Óýìâáóçò ðáñá÷þñçóçò, ç ïðïßá êõñþèçêå ìå ôïí Íüìï 3605/2007, ðñïâëÝðåôáé ìåôáîý Üëëùí ðïëëþí, ç õðï÷ñÝùóç ôçò åôáéñßáò «Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïí», íá ìç ðáñáêùëýåé ìå ôçí ëåéôïõñãßá ôùí äéïäßùí, ôçí ÷ñÞóç ôïõ áõôïêéíçôüäñïìïõ óôïõò ðïëßôåò, êáé íá ìç êáèõóôåñåß ôçí äéÝëåõóÞ ôïõò, ëáìâÜíïíôáí ìÜëéóôá êÜèå áíáãêáßï ìÝôñï ãéá ôï óêïðü áõôü. ÐáñÜ ôáýôá ïé õðÜëëçëïé óôá äéüäéá ôçò ËåðôïêáñõÜò, ìå ðáñÜíïìåò óõìðåñéöïñÝò, ü÷é ìüíï êáèõóôåñïýí åðß áñêåôÞ þñá áëëÜ ïõóéáóôéêÜ êáôáêñáôïýí ðáñÜíïìá óôï ÷þñï ôïõ óôáèìïý äéïäßùí, ðïëßôåò ðïõ áñíïýíôáé íá ðëçñþóïõí, áí êáé ãíùñßæïõí üôé ç ðñÜîç ôïõò áõôÞ áðïôåëåß óïâáñü ðïéíéêü áäßêçìá. ¹äç ôñåéò (3) ìÝ÷ñé ôþñá ðïëßôåò, ïé äýï áðü ôï Íïìü ìáò, ðïõ êáôáêñáôÞèçêáí óôá äéüäéá ôçò ËåðôïêáñõÜò, Ý÷ïõí õðïâÜëëåé åíáíôßïí ôçò åôáéñßáò êáé ôùí õðáëëÞëùí ôçò, éóÜñéèìåò ìçíýóåéò ãéá ôçí ðáñÜíïìç êáôáêñÜôçóÞ ôïõò. Óõíåðþò ðáñüìïéåò áõèáéñåóßåò êáé ðáñÜíïìåò óõìðåñéöïñÝò ôùí õðáëëÞëùí êáé ôùí áöåíôéêþí ôïõò èá ðñÝðåé íá óôáìáôÞóïõí. ÅÜí äåí ãßíåé áõôü, èá ðñÝðåé íá êéíåßôáé ç äéáäéêáóßá ôïõ áõôüöùñïõ áäéêÞìáôïò óå âÜñïò ôùí õðáëëÞëùí. Ç ðáñåìðüäéóç ôùí ðïëéôþí íá ðÜíå óôçí åñãáóßá Þ óôï óðßôé ôïõò, ÷ùñßò íüìéìï Ýñåéóìá êáé ç ÷ñÞóç åíáíôßïí ôïõò áðåéëçôéêþí ìÝóùí, óáöþò áðïôåëåß âßáéç åíÝñãåéá, ãéá ôçí ïðïßá ðñÝðåé íá åðéëáìâÜíåôáé Üìåóá ï áñìüäéïò ÅéóáããåëÝáò êáé ç õðüèåóç íá äéêÜæåôáé ðÜñáõôá. Ïé õðåýèõíïé ôçò åôáéñßáò ðñÝðåé íá îÝñïõí üôé ïé ðïëßôåò Ý÷ïõí ðëÝïí ãíþóç êáé Üðïøç êáé üôé äåí èá åðéôñÝøïõí ôçí óõíÝ÷éóç ôçò áõèáéñåóßáò óôï ìÝëëïí….

ÄçìÞôñçò Óéáíßäçò

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

...

3

...

ÁÐÏ ÔÏ ÁÍÏÉÃÌÁ ÔÙÍ ÔÅÌÐÙÍ

ÈåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá óôéò åðé÷åéñÞóåéò ôçò Í. Ðéåñßáò ÏìáëÜ äéåîÜãåôáé ç êßíçóç óôçí êïéëÜäá ôùí Ôåìðþí ìåôÜ ôçí Ýíôáóç ôùí ðñþôùí çìåñþí, ëüãù êáé ôçò ìåãÜëçò åîüäïõ ãéá ôï ÐÜó÷á. Ìå ôï Üíïéãìá ôùí Ôåìðþí öÜíçêáí Þäç êáé ôá ðñþôá èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôçò Íüôéáò Ðéåñßáò, ïé ïðïßåò åß÷áí ðåñéÝëèåé óå ïéêïíïìéêü ìáñáóìü áðü ôïí ðåñáóìÝíï ÄåêÝìâñéï. Áõôü ðïõ ðñïâëçìáôßæåé ðëÝïí ôïõò åðáããåëìáôßåò ôçò Íüôéáò Ðéåñßáò, áëëÜ êáé ôçò Âüñåéáò ËÜñéóáò åßíáé ôï ôé èá ãßíåé ìåôÜ ôçí ÊõñéáêÞ ôïõ ÈùìÜ üðïõ èá êëåßóïõí êáé ðÜëé ôá ÔÝìðç, ãéá äýï ìå ôñåéò åâäïìÜäåò, þóôå íá ãßíïõí óõìðëçñùìáôéêÝò åñãáóßåò. Ï ÄÞìáñ÷ïò Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ ê. Äéïíýóçò ÁñùíéÜäçò, åêöñÜæïíôáò ôïõò åðáããåëìáôßåò ôçò ðåñéï÷Þò, æÞôçóå áðü ôïí õöõðïõñãü Õðïäïìþí ÃéÜííç Ìáãêñéþôç, êáôÜ

ôçí ðñüóöáôç åðßóêåøÞ ôïõ óôïí Ðëáôáìþíá, ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïõ èá ìåßíåé êáé ðÜëé êëåéóôåß ç ÊïéëÜäá ôùí Ôåìðþí, ôïõëÜ÷éóôïí íá äßíåôáé óôçí êõêëïöïñßá ôá Óáââáôïêýñéáêá. ÊÜôé ôÝôïéï üìùò öáíôÜæåé äýóêïëï, êáèþò äåí èá ìðïñÝóïõí íá ãßíïõí ïé óõìðëçñùìáôéêÝò åñãáóßåò óôá ÷ñïíéêÜ üñéá ðïõ Ý÷ïõí èÝóåé. Óçìåéþíåôáé üôé ôçí ôñáãéêÞ ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôçò Íüôéáò Ðéåñßáò êáé ãåíéêüôåñá üëïõ ôïõ íïìïý ìáò, áðü ôï êëåßóéìï ôùí Ôåìðþí áíÝäåéîå êáé ðñüóöáôç Ýñåõíá ðïõ Ýêáíå ôï åðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò.

Ç Ýñåõíá Ýäåéîå üôé ôï 70,07% ôùí åðé÷åéñÞóåùí ó÷åôßæïõí ôï êëåßóéìï ôùí Ôåìðþí ìå Üìåóåò åðéðôþóåéò óôçí ïéêïíïìéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá êáôÜ ôï äßìçíï Äåêåìâñßïõ 2009 – Öåâñïõáñßïõ 2010 åíþ, áíôßèåôá, ôï 29,93% äåí åíôïðßæåé êÜðïéá óõó÷Ýôéóç ôçò ðïñåßáò ôùí ïéêïíïìéêþí äåäïìÝíùí ìå ôï êëåßóéìï ôïõ äñüìïõ óôá ÔÝìðç áëëÜ áðïäßäåé ôõ÷üí ðôþóç ôïõ ôæßñïõ êáé ôùí êåñäþí ó’ Üëëá áßôéá. Ç Ýñåõíá êáôáäåéêíýåé üôé åðëÞãçóáí ðåñéóóüôåñï ïé åðé÷åéñÞóåéò ôùí äÞìùí Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ, Ëéôï÷þñïõ, Ðáñáëßáò, Ðéåñßùí êáé Ìåèþíçò.

ÅãêáéíéÜóôçêáí ôá ãñáöåßá ôçò ÌáèçôéÜäáò óôçí Êáôåñßíç

ÊÜôé öôáßåé! Ìáò Ý÷ïõí ìáôéÜóåé; Ìáò Ýêëåøáí ôï êïêáëÜêé ôçò íõ÷ôåñßäáò; ×Üóáìå ôçí ôõ÷åñÞ äåêÜñá ôïõ Óêñïýôæ; Ôé áðü üëá áõôÜ ìðïñåß íá óõìâáßíåé; Ðþò èá ëýóïõìå áõôü ôï õðÝñëáìðñï ìõóôÞñéï ðïõ êáôáäéþêåé ôá íõ÷ôåñéíÜ êáé ôá çìåñÞóéá üíåéñÜ ìáò; Åßìáóôå õðü äéùãìüí! Ãéáôß äåí ôçí ðéÜíïõìå íá ôçí ñùôÞóïõìå; Ãéáôß êõñßá ìïõ äçìïóéåýåôå áíáëçèÞ óôïé÷åßá; ¸÷åôå áíôßññçóç; ÖÝñôå ìáò óôïé÷åßá. Ðþò äçìïóéåýåôå óôïõò Financial Times ôéò áíôáðïêñßóåéò óáò; Ôá Ý÷åôå äéáóôáõñþóåé; Íáé Þ ü÷é; Äéüôé äéáöïñåôéêÜ óôáõñþíåôå åìÜò. Ç êõñßá ÊÝñéí ×ïð, áíôáðïêñßôñéá ôçò åí ëüãù åöçìåñßäáò Ýóôåéëå ôá ìáíôÜôá óôçí Ýäñá ôçò êáé áõôïß ïóïíïýðù Ýðåóáí ìå ôá ìïýôñá óôç äïõëåéÜ. ÊÜôé ðïõ êÜíïõí ðïëý êáëÜ åäþ êáé êáéñü. ÊÜôé ôñÝ÷åé ìå ôçí åöçìåñßäá. ÊÜôé ôçò ÷ñùóôÜìå. Äéüôé ìðïñåß íá åìðëÝêïíôáé èõãáôñéêÝò êáé ðáñáèõãáôñéêÝò åôáéñßåò êáé âñßóêïõí åõêáéñßá. Ìßá åóý; Äýï êáé ôñåßò åãþ. Êáé ï ðüëåìïò êáëÜ êñáôåß. Äåí Ý÷ïõí ëåöôÜ ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò óïõ ëÝåé! Ôá óÞêùóáí ïé Ýëëçíåò êáé ôá ðÞãáí áëëïý. Ôá Ýâãáëáí åêôüò óõíüñùí. Ðáíéêüò. Äéüôé ùò ãíùóôüí ïé ¸ëëçíåò Ý÷ïõí ëåöôÜ. Ç ÷þñá äåí Ý÷åé. Êáé áöïý äåí Ý÷åé ç ÷þñá áðü êÜðïõ ðñÝðåé íá ôá âñåé. Áóå ëïéðüí íá Ý÷ïõìå óå êÜðïéá ðåñßðôùóç áíÜãêçò. Äåí îÝñåéò ôé ìðïñåß íá óõìâåß! Äéüôé åßíáé êáé áõôü Ýíá åßäïò ðïëÝìïõ. Êõêëïöïñåß Ýíáò ðáíéêüò óôçí áãïñÜ. ÈõìÜóôå óôéò ðáëéÝò êáëÝò åðï÷Ýò ðïõ Üäåéáæáí ôá ñÜöéá ôùí óïýðåñ ìÜñêåô; Ùò êáé ïé óêõëïôñïöÝò åß÷áí Ýëëåéøç. Êáé áõôü åðåéäÞ åßìáóôå öéëüæùïé êáé óïõ ëÝåé ôé íá êÜíù, ðþò íá ôáÀæù óå êáéñü ðïëÝìïõ ôá æùíôáíÜ ìïõ Þ ëüãù êåêôçìÝíçò ôá÷ýôçôáò ï óôü÷ïò Þôáí áðëþò ôï Üäåéáóìá ôùí ñáöéþí; Ï ðáíéêüò áãüñáæå üôé Ýâëåðå êáé üôé Ýâñéóêå ìðñïóôÜ ôïõ. Êáé ôåëéêÜ ðåôÜîáìå Ýíá óùñü êïõôéÜ ãÜëá ùò áóêüðùò áãïñáóèÝíôá êáé ëç÷èÝíôá êáôÜ ðþò êáôáãñÜöåé ç éóôïñßá. ÊåñäéóìÝíåò ïé åôáéñßåò ìå ôçí ðëïýóéá êáôáíÜëùóÞ ìáò. ÁëëÜ åßíáé ãåãïíüò, óïõ ëÝåé, üôé Ýíá åßêïóé ôá åêáôü ôùí êáôáèÝóåùí ìåôáöÝñèçêå óå åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò ôïõ åîùôåñéêïý ãéá íá õðÜñ÷åé áóöÜëåéá. Äåí îÝñåéò ôé ãßíåôáé óôï ìÝëëïí. Áóå íá Ý÷ïõìå êáíÝíá åõñþ êÜôù áðü ôï ðñïóêÝöáëü ìáò. Ãéá ìéá þñá áíÜãêçò, âñå ðáéäéÜ. Ôï èÝìá åßíáé üôé êáé åìåßò ïé ßäéïé áêïëïõèïýìå ôï ðáé÷íßäé ðïõ ðáßæåôáé. Áäõíáôïýìå íá áíôéëçöèïýìå ôï ãåñü ðáé÷íßäé ðïõ ðáßæåôáé êÜôù áðü ôï ôñáðÝæé. Äéüôé êáé äåí âëÝðïõìå êáé äåí áêïýìå. Êáé íá ðåéò üôé äåí Ý÷ïõìå êáëïýò ãéáôñïýò; Áðïêëåßåôáé íá ìåôáêüìéóáí üëïé óôï ÊïëùíÜêé!

ÓÔÏ×ÏÓ Ç ÐÑÏÙÈÇÓÇ ÔÇÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÅÕÃÅÍÏÕÓ ÁÌÉËËÁÓ

ÁÐÏ ÔÏ ÐÁÌÅ

Ôá åãêáßíéá ôùí ãñáöåßùí ôçò ÌáèçôéÜäáò, ôçò ÌáèçôéêÞò ÏëõìðéÜäáò, ðñáãìáôïðïßçóå ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò ï ÄÞìïò Êáôåñßíçò, óôï êôßñéï ôçò ÏëõìðéáêÞò ÁíáðôõîéáêÞò, åðß ôçò ïäïý Ðáñìåíßùíïò. Óôçí åêäÞëùóç ðáñüíôåò Þôáí ðÝñá áðü ôïí äÞìáñ÷ï Êáôåñßíçò, ÓÜââá ×éïíßäç êáé ôïí áíôéäÞìáñ÷ï êáé ðñüåäñï ôçò ÏëõìðéáêÞò ÁíáðôõîéáêÞò, ÆÞíùíá ÓáôñáæÝìç, ï ðñüåäñïò ôçò ÐáíåëëÞíéáò ÌáèçôéÜäáò, Ãéþñãïò ÃÜëëïò, ï ðåñéöåñåéáêüò äéåõèõíôÞò åêðáßäåõóçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Èüäùñïò Êáñôóéþôçò, ï ó÷ïëéêüò óýìâïõëïò öõóéêÞò áãùãÞò, ÁëÝîáíäñïò Ðáðáñãõñßïõ êáé ï ðñþçí äÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò Èåüöéëïò Êáìðåñßäçò. Ç ýðáñîç áõôþí ôùí ãñáöåßùí, ôá ðñþôá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé ìáêñéÜ áðü ôçí Ýäñá ôçò ÌáèçôéÜäáò óôçí Ðñþôç Óåññþí, Ý÷ïõí ùò óêïðü íá ðñïùèÞóïõí ðåñáéôÝñù ôïõò óêïðïýò áõôïý ôïõ èåóìïý óôçí Ðéåñßá. ¼ðùò ôïíßóôçêå, Þäç ï íïìüò ìáò âñßóêåôáé óå áõôïýò ðïõ Ý÷ïõí áãêáëéÜóåé êáé êáôáíïÞóåé ôï íüçìá ôçò ÌáèçôéêÞò ÏëõìðéÜäáò, êáèþò óôÝëíåé ðÜíôïôå ðïëõÜñéèìåò áðïóôïëÝò êáé åßíáé ï äåýôåñïò íïìüò óå óõãêïìéäÞ ìåôáëëßùí. Ç äéïñãÜíùóç, ðïõ öÝôïò ìðÞêå óôïí Ýíáôï ÷ñüíï ôçò, áðïôåëåß ìéá ðñïóïìïßùóç ôçò ÏëõìðéÜäáò, ìå áãùíßóìáôá êáé äñáóôçñéüôçôåò üðïõ óõììåôÝ÷ïõí ìáèçôÝò áðü üëïõò ôïõò íïìïýò ôçò ÅëëÜäáò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü óáñÜíôá ÷þñåò. Óôéò Ýîé çìÝñåò ðïõ äéáñêåß áõôÞ ç áèëçôéêÞ êáé ðïëéôéóôéêÞ ãéïñôÞ ôçò íåïëáßáò 1.200 ìáèçôÝò êáé 800 åèåëïíôÝò, Ýñ÷ïíôáé ðéï êïíôÜ ìåôáîý ôïõò êáé êïéíùíïýí ôéò áîßåò ôçò óõììåôï÷Þò, ôçò åõãåíïýò Üìéëëáò êáé ôçò áñìïíßáò óþìáôïò êáé ðíåýìáôïò. Ç öåôéíÞ äéïñãÜíùóç èá äéåîá÷èåß áðü ôéò 7 Ýùò ôéò 12 ÌáÀïõ, üðùò ðÜíôá óôçí Ðñþôç Óåññþí.

48ùñç ÐáíåñãáôéêÞ ÐáíåëëáäéêÞ áðåñãßá óôéò 21 êáé 22 Áðñßëç 48ùñç ÐáíåñãáôéêÞ ÐáíåëëáäéêÞ áðåñãßá óôéò 21 êáé 22 Áðñßëç êÞñõîå ôï ÐÁÌÅ, ìå âáóéêÜ áéôÞìáôá ôçí ìç êáôÜèåóç ôïõ áíôéáóöáëéóôéêïý íïìïó÷Ýäéï êáé ôçí êáôÜñãçóç ôùí ðñïçãïýìåíùí íüìùí ðïõ áöïñÜ ôï áóöáëéóôéêü. Åð9éðëÝïí, æçô6ïýí ôçí Üìåóç õðïãñáöÞ ôçò ÅèíéêÞò ÓõëëïãéêÞò Óýìâáóçò Åñãáóßáò êáé êëáäéêþí Óõëëïãéêþí ÓõìâÜóåùí ìå ïõóéáóôéêÝò áõîÞóåéò óôïõò ìéóèïýò êáé óôá ìåñïêÜìáôá êáé ç áðáãüñåõóç ôùí áðïëýóåùí óå Äçìüóéï êáé Éäéùôéêü ÔïìÝá êáé ç ðñïóôáóßá ôùí áíÝñãùí. ÓÜââáò ×éïíßäçò: «Ïöåßëïõìå íá ìåôáëáìðáäåýïõìå ôÝôïéåò éäÝåò» ÊáôÜ ôç ÷èåóéíÞ åêäÞëùóç ï äÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò êáëùóüñéóå ôçí áíôéðñïóùðåßá ôçò ÌáèçôéÜäáò áðü ôéò ÓÝññåò, áíáöÝñïíôáò üôé ìå ôçí åäñáßùóç áõôïý ôïõ èåóìïý «öñüíôéóáí íá êÜíïõí ðñÜîç ôï ñçôü íïõò õãéÞò, åí óþìáôé õãéÞ. ÔÝôïéåò éäÝåò ïöåßëïõìå íá ôéò ìåôáëáìðáäåýóïõìå, êáèþò áðïäßäïõí ôçí áíôßëçøç ôçò åëëçíéêÞò ðáéäåßáò, áöïñïýí áèëçôÝò êáé ü÷é ðñùôáèëçôÝò. ×áéñüìáóôå ðïõ åßìáóôå ï ðñþôïò äÞìïò åêôüò Óåññþí, ðïõ èá öéëïîåíÞóåé ãñáöåßá ôçò ÌáèçôéÜäáò êáé åëðßæïõìå íá áêïëïõèÞóïõí êáé Üëëïé». Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï ê. ÃÜëëïò, åîÝöñáóå ôçí éêáíïðïßçóç ôïõ ãéá ôï ãåãïíüò üôé ç ÌáèçôéÜäá áðïôåëåß, åäþ êáé Ýíá ÷ñüíï ó÷åäüí, íïìïèåôçìÝíï èåóìü ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò êáé ï ÅÏÔ ôçí Ý÷åé åíôÜîåé óôá óçìáíôéêÜ ãåãïíüôá ðïõ äéåîÜãïíôáé óôçí ÷þñá. ×áñáêôçñéóôéêÜ äÞëùóå üôé, «üôáí îåêéíïýóáìå, ðïëëïß åß÷áí ôçí áðïñßá ðùò èá öÝñïõìå åéò ðÝñáò Ýíá ôÝôïéï åã÷åßñçìá. Åß÷áìå ðßóôç áðü ôçí áñ÷Þ óôïí åèåëïíôéóìü êáé ôéò áîßåò ðïõ ìåôáöÝñïõí ïé Ýëëçíåò. Áõôü ðïõ áðïêïìßæïõí üóïé óõììåôÝ÷ïõí, äåí óõãêñßíåôáé ïýôå ìå Ýíá ÷ñüíï óôï ó÷ïëåßï. Ìáò ôï ëÝíå êáé äéåõèõíôÝò ó÷ïëåßùí óå ãñÜììáôá ðïõ óôÝëíïõí ìåôÜ ôï ðÝñáò ôï áãþíùí». ÅðéðëÝïí, ï ðñüåäñïò ôçò ÌáèçôéÜäáò ôüíéóå üôé ôï ìÞíõìá ðïõ ðñïÜãåôáé åßíáé «÷ùñßò ôï öüâï ôçò áðïôõ÷ßáò êáé ôï Üã÷ïò ôçò íßêçò».

Èüäùñïò Êáñôóéþôçò: «Ìáò åíäéáöÝñåé ï ìáèçôÞò ðïõ áãùíßæåôáé ãéá ôïí êëÜäï åëéÜò» Óôï ôÝëïò ôçò åêäÞëùóçò, ï ê. Êáñóéþôçò ó÷ïëßáóå ôá åîÞò: «ïäåýïõìå ðñïò ôïí áéñåôü ðåñéöåñåéÜñ÷ç êáé ôïí ôñßôï âáèìü áéñåôÞò áõôïäéïßêçóçò, ÷ùñßò íá Ý÷ïõìå óçìáíôéêÞ óõììåôï÷Þ êáé áíÜìåéîç ôùí ïñãáíéóìþí ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò. Óôç óçìåñéíÞ åêäÞëùóç, åõôõ÷þò, âëÝðïõìå óôçí ðñÜîç ôç óõììåôï÷Þ. Ïöåßëïõìå üëïé óôç Âüñåéá ÅëëÜäá íá öñïíôßóïõìå ãéá ôçí ðåñéöåñåéáêÞ áíÜðôõîç. Ôé óçìáßíåé áõôü; ¼ôáí ìéá ùñáßá éäÝá ãåííéÝôáé óôéò ÓÝññåò, íá ìåôáöÝñåôáé óôçí Êáôåñßíç êáé áêïëïýèùò êáé óå Üëëïõò íïìïýò». Ï ðåñéöåñåéáêüò äéåõèõíôÞò åêðáßäåõóçò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò óõíå÷ßæïíôáò Ýêáíå ìéá åíäéáöÝñïõóá åðéóÞìáíóç ãéá ôç ìïñöÞ ôçò ðáéäåßáò óÞìåñá: «ðáéäåßá äåí åßíáé ìüíï ôá äéäáêôÞñéá êáé ôá ó÷ïëåßá, äåí åßíáé ìüíï ïé õðïäïìÝò. ¸÷ïõìå èåïðïéÞóåé ôï èÝìá ôùí õðïäïìþí. Âåâáßùò, êáé ï äÞìáñ÷ïò êáé åìåßò ðñÝðåé íá áíçóõ÷ïýìå áêüìá êáé ãéá ôï áí óôÜæåé ìéá óôÝãç. Ðüôå èá áñ÷ßóïõìå üìùò íá óõæçôÜìå ãéá ôï ìÜèçìá ðïõ êÜíïõìå ìÝóá óôçí ôÜîç; Ðüôå èá óõæçôÞóïõìå ãéá ôçí ðïéüôçôá ôçò ðáéäåßáò ðïõ ðáñÝ÷ïõìå ìå ôçí åõñåßá Ýííïéá; Ç ÌáèçôéÜäá äßíåé ôçí óùóôÞ äéÜóôáóç ôïõ áèëçôéóìïý. Äåí Ý÷ïõìå ôïí ìáèçôÞ ðïõ èá âãåé ðñþôïò óôïõò ðáíåëëÞíéïõò áãþíåò ãéá íá ðåñÜóåé óôá ÔÅÖÁÁ. Ìáò åíäéáöÝñåé ï ìáèçôÞò ðïõ áãùíßæåôáé ãéá ôïí êëÜäï åëéÜò êáé, ôáõôï÷ñüíùò, üëïò ï õðüëïéðïò êüóìïò ðïõ ðëáéóéþíåé ôçí ÌáèçôéÜäá êáé ìáèáßíåé íá åßíáé åíåñãüò ðïëßôçò, íá åßíáé åèåëïíôÞò.

«Ï ðüëåìïò ðïõ Ý÷ïõí êçñýîåé óå âÜñïò ôùí åñãáæïìÝíùí ïé äõíÜìåéò ôïõ êåöáëáßïõ, ôçò êõâÝñíçóçò, ôùí éìðåñéáëéóôéêþí ïñãáíéóìþí üðùò ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, ôï ÄéåèíÝò Íïìéóìáôéêü Ôáìåßï äåí Ý÷åé ôÝëïò, êëéìáêþíåôáé áäßóôáêôá. Âáóéêïß Üîïíåò áõôÞò ôçò êëéìÜêùóçò áðïôåëïýí ç Üñíçóç ôùí åñãïäïôéêþí ïñãáíþóåùí ü÷é ìüíï íá õðïãñÜøïõí ôçí ÅÓÓÅ, êëáäéêÝò ÓõëëïãéêÝò ÓõìâÜóåéò êáé íá äþóïõí ïõóéáóôéêÝò áõîÞóåéò, áëëÜ áðáéôïýí äéáðñáãìÜôåõóç áðü ìçäåíéêÞ âÜóç ìå áêýñùóç üëùí ôùí ðñïçãïýìåíùí óõëëïãéêþí ñõèìßóåùí. Åðßóçò ôï öïñïëïãéêü íïìïó÷Ýäéï ìå ôï ïðïßï áõîÜíïíôáé ïé Üìåóïé öüñïé. Êáôáñãåßôáé åðß ôçò ïõóßáò ôï áöïñïëüãçôï üñéï, ôçí ßäéá þñá ðïõ ìåéþíïíôáé ïé åðéâáñýíóåéò ôïõ ìåãÜëïõ êåöáëáßïõ êáé èåóðßæïíôáé íÝá ðñïíüìéá. Áêüìç, ôï áóöáëéóôéêü íïìïó÷Ýäéï ðïõ åßíáé Ýôïéìï ãéá øÞöéóç óôç ÂïõëÞ, ìå ôï ïðïßï ïé óõíôÜîåéò ìåôáôñÝðïíôáé óå ðñïíïéáêÜ åðéäüìáôá. ÅðéðëÝïí, ôï óõíå÷éæüìåíï êýìá áíáôéìÞóåùí óôá âáóéêÜ êáôáíáëùôéêÜ áãáèÜ êáé õðçñåóßåò, ïé ÷éëéÜäåò áðïëýóåéò ðïõ óõíå÷ßæïíôáé ìå áõîáíüìåíïõò ñõèìïýò êáé ôï ó÷Ýäéï "ÊáëëéêñÜôçò" ðïõ èá ðñïóáñìüóåé áêüìç ðåñéóóüôåñï ôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç óôéò áíÜãêåò ôïõ êåöáëáßïõ. Ìüíï áðü óêïðéìüôçôá ìðïñåß êÜðïéïò íá ìçí áíôéëáìâÜíåôáé, üôé âñéóêüìáóôå ìðñïóôÜ óå Ýíáí êëéìáêïýìåíï ðüëåìï åíÜíôéá óôï óýíïëï ôùí äéêáéùìÜôùí ìáò, ðñùôïöáíÝñùôï, ðïõ äåí ôïí Ý÷ïõìå îáíáæÞóåé. Ôï áðïôÝëåóìá åßíáé ôï åöéáëôéêü ìÝëëïí, ôï äéêü ìáò êáé ôùí ðáéäéþí ìáò íá åßíáé ç êáýóéìç ýëç ãéá ôçí áýîçóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé ôçò êåñäïöïñßáò ôïõ êåöáëáßïõ. Ìéá ôÝôïéá åðßèåóç áðáéôåß êáé áíÜëïãç áðÜíôçóç áðü ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç ôüóï ùò ðñïò ôçí Ýêôáóç, ôéò ìïñöÝò ðÜëçò, ôç äéÜñêåéÜ ôçò. Ïé åõèýíåò åßíáé éóôïñéêÝò. ÊÜèå ìÝñá ðïõ ÷Üíåôáé óôçí ïñãÜíùóç ôçò áíôßóôáóçò ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò, åõíïåß ôçí êõâÝñíçóç, ôïõò åñãïäüôåò, ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç óôçí åðßèåóÞ ôïõò. Ôï óýíèçìÜ ìáò äåí ìðïñåß íá åßíáé Üëëï áðü ôï "Êáìßá èõóßá - ôçí êñßóç íá ôçí ðëçñþóåé ç ðëïõôïêñáôßá», ôüíéóå ôï ìÝëïò ôçò ôïðéêÞò ãñáììáôåßáò ôïõ ÐÁÌÅ ÓôÝñãéïò Êëéãêüðïõëïò , óôï ðëáßóéï óõíÝíôåõîçò ôýðïõ.


"

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐáñáóêåõÞ 9 Áðñéëßïõ 2010


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

Ôï íÝï âéâëßï ôïõ ê. Ã. ÑÜðôç ãéá ôçí ìÜ÷ç ôçò Ðýäíáò (168 ð.×) ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ – ÊÑÉÔÉÊÏ ÓÇÌÅÉÙÌÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÐÉÔ. ËÕÊÅÉÁÑ×Ç ê. ÁÈ. ÊÁÂÏÕÍÉÄÇ

Ð

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ñüóöáôá êõêëïöüñçóå Ýíá áêüìç âéâëßï ôïõ ößëïõ öéëïëüãïõ, óõããñáöÝá êáé éóôïñéêïý åñåõíçôÞ ê. Ã. ÑÜðôç ìå ôßôëï: «168 ð.×. – Ç ðôþóç ôçò ÌáêåäïíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò óôç ÌÜ÷ç ôçò Ðýäíáò (ðåäéÜäá Êáôåñßíçò). - Ç öïíéêüôáôç ìÜ÷ç ìå ðñùôáãùíéóôÝò ôïí ÐåñóÝá, âáóéëéÜ ôçò Ìáêåäïíßáò, êáé ôï Ñùìáßï ¾ðáôï êáé óôñáôçãü Áéìßëéï Ðáýëï, íéêçôÞ óôçí éóôïñéêÞ áõôÞ óýãêñïõóç, áðïôåëåß óçìáíôéêüôáôï éóôïñéêü ãåãïíüò, ãéáôß ìå ôç íßêç ôïõò áõôÞ ïé Ñùìéïß êáôÝëõóáí ôçí ðáíåëëÞíéá åîïõóßá ôçò ÌáêåäïíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò ôïõ Ì. ÁëåîÜíäñïõ, Üíïéîáí äéÜðëáôá ôéò ðýëåò óôçí õðïôáãÞ üëçò ôçò ÅëëÜäáò óôçí ðáãêüóìéá êõñéáñ÷ßá ôùí Ñùìáßùí êáé áíÝêïøáí ôçí ëáìðñÞ åêðïëéôéóôéêÞ ðïñåßá ôïõ åëëçíéóìïý óôçí ÏéêïõìÝíç. - Óôïí åìðíåõóìÝíï ðñüëïãü ôïõ ï óôñáôçãüò ê. Í. ÃñõëëÜêçò åðéóçìáßíåé ôç ìïíáäéêÞ êáé áíåðáíÜëçðôç ðñïóöïñÜ ôïõ Öéëßððïõ êáé Ì. ÁëåîÜíäñïõ óôçí óöõñçëÜôçóç ôçò åíüôçôáò ôùí ÅëëÞíùí ðïõ óõíåôÝëåóå ôá ìÝãéóôá óôç óõíôñéâÞ ôùí Ðåñóþí êáé ôçí ïéêïõìåíéêÞ åîÜðëùóç ôïõ Åëëçíéóìïý. Êáé ï ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò êáé ðñüåäñïò ôçò ÔÅÄÊ ê. ÓÜââáò ×éïíßäçò óôï óýíôïìï ãëáöõñü ÷áéñåôéóìü ôïõ óçìåéþíåé ìå Ýìöáóç üôé «ðïôáìïß, ðåäéÜäåò, áêôÝò ôçò Ðéåñßáò ðáñåëáýíïõí óôï óýããñáììá ôïõ ÐëïõôÜñ÷ïõ (âéïãñáößá Áéìßëéïõ Ðáýëïõ êáé ÔéìïëÝïíôá), ðïõ ìå ôç æùçñÞ ðåñéãñáöÞ ôçò ìÜ÷çò ìáò êáèçëþíåé ùò óýã÷ñïíïò áíôáðïêñéôÞò áðü ôï ìÝôùðï ôïõ ðïëÝìïõ óõã÷áßñåé ôïí ê. ÑÜðôç, åðéóçìáßíåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ üôé «ïé ÄÞìïé ðÝñá áðü êñÜóðåäá, äéÜíïéîç ïäþí, óåâáóìü óôï ðåñéâÜëëïí ... ïöåßëïõìå íá ðáñÝ÷ïõìå êáé ðíåõìáôéêÜ áãáèÜ» êáé åêöñÜæåé ôç óõìðáñÜóôáóç êáé ôéò åõ÷áñéóôßåò ôçò ÔÅÄÊ ðïõ áõèüñìçôá êáé ðñüèõìá áíÝëáâå ôçí Ýêäïóç ôïõ ó÷åôéêïý áíùôÝñïõ ôüìïõ ôùí «ðáñÜëëçëùí Âßùí» ôïõ ÐëïõôÜñ÷ïõ ìå ìåôÜöñáóç êáé ó÷üëéá Ã. ÑÜðôç óôá ðëáßóéá ôùí åêäüóåùí «ÆÞôñïò» ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ ÔÏÕ ÂÉÂËÉÏÕ Ôï âéâëßï ðïõ ÷ùñßæåôáé óå ôÝóóåñá ìÝñç, ðåñéëáìâÜíåé óýíôïìç éóôïñßá ôçò Ìáêåäïíßáò, åðßóçò óýíôïìç ðåñßëçøç ôïõ Ýñãïõ ôïõ ÐëïõôÜñ÷ïõ ãéá ôïí Áéìßëéï Ðáýëï, êáèþò êáé ìåôÜöñáóç ìå ðëïýóéá ó÷üëéá êáé óýíôïìåò ðáñáôçñÞóåéò ãéá ôçí áîéïëüãçóç ôçò ðñïóùðéêüôçôáò ôïõ ÐåñóÝá áðü ôïí ê. ÑÜðôç. Ï óõããñáöÝáò ðáñáèÝôåé ôéò áðüøåéò áñ÷áßùí, íåüôåñùí êáé óýã÷ñïíùí óõããñáöÝùí ãéá ôç ìÜ÷ç ôçò Ðýäíáò, ãéá ôá áßôéá, ôéò óõíÝðåéåò ôçò óõíôñéâÞò ôïõ ÐåñóÝá ôéò äõíÜìåéò ôùí áíôéðÜëùí, êáèþò êáé ôç óêéáãñÜöçóç ôçò ðñïóùðéêüôçôáò ôùí ðñùôáãùíéóôþí ôçò öïíéêüôáôçò ìÜ÷çò. Ï ê. ÑÜðôçò, ðÝñá áðü ôçí Ýîáñóç ôïõ áíôéóôáóéáêïý ðíåýìáôïò ôïõ ÐåñóÝá ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò Ìáêåäïíßáò, åðéêáëåßôáé áêëüíçôá éóôïñéêÜ åðé÷åéñÞìáôá, ðïõ óôçñßæïõí äéá÷ñïíéêÜ ôçí åëëçíéêüôçôá ôçò Ìáêåäïíßáò, êáé êáôáããÝëëåé ôéò áíéóôüñçôåò äéåêäéêÞóåéò ôùí Óêïðéáíþí ðïõ ðáñá÷áñÜóóïõí êáé ðëáóôïãñáöïýí ôçí éóôïñßá ôçò Ìáêåäïíßáò êáé ôïõ Åëëçíéóìïý. Óôï ôåëåõôáßï ìÝñïò ôïõ âéâëßïõ ðáñáôßèåôáé ôï áñ÷áßï êåßìåíï ôïõ ÐëïõôÜñ÷ïõ ãéá ôïí Áéìßëéï Ðáýëï êáé åõñåßá âéâëéïãñáößá ãéá ôç Ìáêåäïíßá êáé åñãïãñáößá ôïõ ê. ÑÜðôç. Åíôõðùóéáêü åßíáé ôï ìÝñïò ôïõ âéâëßïõ ðïõ öÝñåé ôïí ôßôëï «ç Ìáêåäïíßá åí öùôïãñáößáéò öèåããïìÝíç», óôï ïðïßï ï óõããñáöÝáò ðáñáèÝôåé åðéëïãÞ öùôïãñáöéþí áíáóêáöéêþí êõñßùò åõñçìÜôùí, Ìáêåäïíéêþí ðñïóùðéêïôÞôùí, ôïðïèåóéþí ôçò Ðéåñßáò, íïìéóìÜôùí êáé Üëëùí áñ÷áéïåëëçíéêþí èçóáõñþí áðü ôï ÷þñï ôçò Ðéåñßáò êáé Ìáêåäïíßáò ãåíéêüôåñá ôá åõñçìáôéêÜ ó÷üëéá ôïõ ê. ÑÜðôç ðïõ óõíïäåýïõí ôéò öùôïãñáößåò “öùôïãñáößæïõí” Ýíôïíá ôç äéá÷ñïíéêÞ åëëçíéêüôçôá ôçò Ìáêåäïíßáò êáé öáíåñþíïõí ôç óôï÷áóôéêÞ êáé êñéôéêÞ äéÜèåóç ôïõ óõããñáöÝá ôïõ ðáñüíôïò âéâëßïõ. Ç 22 Éïõíßïõ 168 ð.×, çìÝñá ôçò óöïäñüôáôçò êáé öïíéêüôáôçò óýãêñïõóçò ÅëëÞíùí êáé Ñùìáßùí õðÞñîå áðïöñÜäá çìÝñá ãéá ôïí Åëëçíéóìü. Ç áäõíáìßá ôïõ ÐåñóÝá íá åðéôý÷åé ôç ÷Üñáîç åíéáßáò óôÜóçò ôùí Åëëçíéêþí ðüëåùí Ýíáíôé ôùí Ñùìáßùí, üðùò áíôßèåôá åß÷áí åðéôý÷åé ï Ößëéððïò êáé ï ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò, ðÜèç, ëÜèç êáé áíèñþðéíåò áäõíáìßåò, åóöáëìÝíåò åêôéìÞóåéò óôñáôçãéêÞò öýóçò ôïõ ôåëåõôáßïõ Ìáêåäüíá âáóéëéÜ, ïäÞãçóáí ôïí Åëëçíéóìü õðü ôïí Ñùìáúêü æõãü. Êáé ï ôñéÞìåñïò åíôõðùóéáêüò èñßáìâïò ôïõ íéêçôÞ Áéìßëéïõ Ðáýëïõ óôç Ñþìç áðïôåëåß ôçí Ýó÷áôç ôáðåßíùóç ôçò ÅëëÜäáò. Óõã÷ñüíùò áðïôåëåß üìùò êáé ýìíï ãéá ôç äüîá êáé ôï ìåãáëåßï, ãéá ôï õøçëü åðßðåäï ôçò ÔÝ÷íçò êáé ôïõ Ðïëéôéóìïý ôçò, ãéáôß ãéá ðñþôç öïñÜ ïé ðïëåìéêïß êáé áðïëßôéóôïé Ñùìáßïé Ýâëåðáí ôÝôïéï ðëïýôï ëáöýñùí óå ÷ñõóÜ êáé áóçìÝíéá Üñìáôá êáé üðëá, íïìßóìáôá, áããåßá, áãÜëìáôá êáé Üëëá Ýñãá ôÝ÷íçò. Ç óõíôñéâÞ ôùí Ìáêåäüíùí óôç ìÜ÷ç ôçò Ðýäíáò ôçí 22 Éïõíßïõ 168 ð.×. áðü ôïõò Ñùìáßïõò èá ìðïñïýóå íá ðáñáëëçëéóèåß ìå ôçí ¢ëùóç ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò ôçí 29 Ìáúïõ 1453 áðü ôïõò Ïèùìáíïýò ùò ðñïò ôéò óõíÝðåéÝò ôçò êáé ç ôñáãéêÞ ìïñöÞ ôïõ ÐåñóÝá ìå ôç ìïñöÞ ôïõ ìáñôõñéêïý ¸ëëçíá ÁõôïêñÜôïñá Êùí/íïõ Ðáëáéïëüãïõ. Áðü ôçí Üðïøç áõôÞ èá Ýðñåðå ßóùò íá áðïäïèåß êÜðïôå ç ðñÝðïõóá ôéìÞ óôï ðñüóùðï ôïõ ÐåñóÝá ùò åêöñáóôÞ ôïõ ðíåýìáôïò áíôßóôïé÷á åíáíôßïí ôïõ åðåñ÷üìåíïõ Ñùìáßïõ êáôáêôçôÞ, ìå ôçí áíÝãåñóç êÜðïéïõ ìíçìåßïõ óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Êáôåñßíçò, óôçí áíáâáèìéæüìåíç ôåëåõôáßá ðåñéï÷Þ ôïõ ÐÝëåêá, ôïõ Áñ÷áßïõ Ëåýêïõ, üðïõ êáôÜ ôçí åðéêñáôÝóôåñç Üðïøç Ýãéíå ç ôñïìåñÞ óýãêñïõóç ÅëëÞíùí êáé Ñùìáßùí. Êëåßíïíôáò ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ åîáéñåôéêïý êáé åíäéáöÝñïíôïò áõôïý âéâëßïõ ôïõ ê. ÑÜðôç, ðïõ ìåôáîý Üëëùí ðáñáèÝôåé êáé ôéò ó÷åôéêÝò Ýñåõíåò äýï ÐéåñéÝùí åñåõíçôþí ãéá ôçí ìÜ÷ç ôçò Ðýäíáò, ôùí áåßìíçóôùí Ðáíáãéþôç Áíáãíùóôüðïõëïõ êáé ÁëÝêïõ Áããåëßäç, óôïõò ïðïßïõò áðïäßäåé Ýôóé ïöåéëüìåíç ôéìÞ, èá èÝëáìå íá ôïíßóïõìå êáé ôï åíäéáöÝñïí ãéá ôï åí ëüãù óçìáíôéêü éóôïñéêü ãåãïíüò îÝíùí êáëëéôå÷íéêþí êýêëùí. ¢íèñùðïé ôïõ ×ïëõãïõíô åêôßìçóáí ôéò äéÜöïñåò ðáñáìÝôñïõò ôçò ìÜ÷çò ôçò Ðýäíáò, üðùò åêôßèåíôáé óôï áíùôÝñù âéâëßï ôïõ ê. ÑÜðôç, êáé ôï ìåëåôïýí ðñïêåéìÝíïõ íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ùò âÜóç óåíáñßïõ ãéá ìéá ó÷åôéêÞ êéíçìáôïãñáöéêÞ õðåñðáñáãùãÞ. Ôï åõ÷üìáóôå ïëüøõ÷á êáé ðéóôåýïõìå üôé êáé ìå ôïí ôñüðï áõôü èá ôéìçèïýí ïé ðåóüíôåò ¸ëëçíåò êáé ï ÐåñóÝáò êáé èá ðñïâëçèïýí êáé ðÜëé ç Êáôåñßíç, ç Ðýäíá, êáé ç Ðéåñßá ìáò ãåíéêüôåñá, óôçí éóôïñßá ôçò ïðïßáò áðïôåëåß óðïõäáßá óõìâïëÞ ôï âéâëßï ôïõ ê. ÑÜðôç.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

Åðßóçìç Ýíáñîç ôùí Õøçëáíôåßùí óôç ÍÝá Ôñáðåæïýíôá ÄÉÁËÅÎÇ ÃÉÁ ÔÁ ÂÕÆÁÍÔÉÍÁ ÌÍÇÌÅÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÁ ÔÏÕ Óå åîÝëéîç âñßóêïíôáé áðü ôçí ÔåôÜñôç, çìÝñá Ýíáñîçò, ïé åêäçëþóåéò ãéá ôá ÕøçëÜíôåéá 2010. ¸íá èåóìü ðïõ ðñùôïîåêßíçóå ôï 1983. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéÜ ôïõò èá ëÜâïõí ÷þñá ðïëéôéóôéêÜ äñþìåíá ðïõ áöïñïýí óôï èÝáôñï, ôçí éóôïñßá, ôá ôñáãïýäéá êáé ôïõò ÷ïñïýò ôïõ Ðüíôïõ, ðáëéÜ Ýèéìá ðïõ ìåôáöÝñèçêáí êáé ðáñáìÝíïõí æùíôáíÜ ìÝ÷ñé ôéò ìÝñåò ìáò, êáèþò êáé ôï ôïõñíïõÜ óêÜêé ðïõ äéïñãáíþíåôáé êÜèå ÷ñüíï êáé áíáìÝíåôáé ìå åíäéáöÝñïí áðü óêáêéóôÝò êáé ü÷é ìüíï. Ôçí åðßóçìç Ýíáñîç, ðáñïõóßá ôïõ äçìÜñ÷ïõ Êïñéíïý, Íßêïõ Áâñáìßäç êáé ôïõ íïìÜñ÷ç Ðéåñßáò, Ãéþñãïõ Ðáðáóôåñãßïõ, óõíüäåõóå ç äéáöùôéóôéêÞ ïìéëßá ôïõ éóôïñéêïý-áñ÷áéïëüãïõ, ÃéÜííç Êõñáúëßäç. ÈÝìá ôçò «ÂõæáíôéíÜ Ìíçìåßá êáé Ôïðïãñáößá ôïõ Ðüíôïõ», êáôÜ ôçí áíÜðôõîç ôïõ ïðïßïõ êáé ìå ôç âïÞèåéá ãñáöéêþí ðáñáóôÜóåùí, ï ïìéëçôÞò ðáñïõóßáóå óôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ìíçìåßá üðùò ç Ðáíáãßá ÓïõìåëÜ, ï ¢ãéïò Ãåþñãéïò ï Ðåñéóôåñåþôáò, ï ¢ãéïò ÉùÜííçò Âáæåëþíïò, ç Ðáíáãßá ÃïõìåñÜ êáé ï Áú-Ãéþñãçò ï ×ïõôïõñÜò. ÐÝñáí ôùí èñçóêåõôéêþí ìíçìåßùí, äçìéïõñãÞìáôá áõôÞò ôçò ðåñéüäïõ åßíáé ôá êÜóôñá ôçò Óéíþðçò, ôçò Óáìøïýíôáò êáé Üëëùí ðüëåùí. ÌÝñïò ôçò ðáñïõóßáóçò áðïôåëïýóå ìéá ôñéóäéÜóôáôç ðåñéÞãçóç óôéò ðåñéï÷Ýò ôïõ Ðüíôïõ, áíáäåéêíýïíôáò ôçí ôïðïãñáößá ôïõò, åíþ Ýãéíå áíáöïñÜ êáé ãéá ôï êëßìá ðïõ åðéêñáôåß óå áõôÞí ôçí ðåñéï÷Þ óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá ãßíåé ðéï ïëïêëçñùìÝíá ôï íïçôü ôáîßäé óôïí Ðüíôï. Áêïëïõèïýí ïé äçëþóåéò ðïõ Ýêáíå ï ê. Êõñáçëßäçò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠðñéí ôçí äéÜëåîç:

Ôá áéôÞìáôá ôùí ðïëéôþí ôçò Ðéåñßáò ðñéí ëßãïõò ìÞíåò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõãêÝíôñùóçò äéáìáñôõñßáò óôç ËåðôïêáñõÜ.

Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÅèåëïíôéêÞò ÏìÜäáò ÄñÜóçò Í. Ðéåñßáò, Óýìöùíá ìå ôéò äçëþóåéò ôïõ Õöõðïõñãïý Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí ê. ÉùÜííç Ìáãêñéþôç óôçí Êáôåñßíç (06.04.2010), ó÷åôéêÜ ìå ôá äéüäéá, äñïìïëïãïýíôáé óçìáíôéêÝò åîåëßîåéò ìå éäéáßôåñç óçìáóßá ãéá ôï íïìü Ðéåñßáò, ìå óçìáíôéêüôåñç áðü áõôÝò ôçí êáôÜñãçóç ôïõ óôáèìïý äéïäßùí óôï Áéãßíéï.

Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÅèåëïíôéêÞò ÏìÜäáò ÄñÜóçò Í. Ðéåñßáò,

Êáôáñ÷Þí íá ðïýìå üôé ðñüêåéôáé ãéá ìéá ðåñßïäï áðü ôçí ïðïßá äåí õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò ðëçñïöïñßåò, áí êáé óå áõôÜ ôá ÷ñüíéá ï åëëçíéóìüò ìåãáëïýñãçóå êáé Ýêáíå üëï êáé ðéï Ýíôïíç ôçí ðáñïõóßá ôïõ óôïí Ðüíôï. Óå ôé åðßðåäï âñßóêïíôáé ïé ãíþóåéò ìáò ãéá áõôÜ ôá ìíçìåßá, êõñßùò èñçóêåõôéêÜ, ðïõ óçìáäåýïõí ôçí ÂõæáíôéíÞ åðï÷Þ; Åßíáé Ýíá èÝìá ãéá ôï ïðïßï åëÜ÷éóôá åßíáé äéáäåäïìÝíá, ãíùñßæïõìå âåâáßùò êÜðïéá ðñÜãìáôá ãéá ôéò ôñåéò ìåãÜëåò ìïíÝò óôçí êïéëÜäá ôçò Ìáôóïýêáò, áëëÜ óÞìåñá ï óêïðüò ìáò åßíáé íá äïýìå êáé Üëëá ìíçìåßá, üðùò ôá ôåß÷ç ôùí Êïìíçíþí, ôï Éáóüíåéï áêñùôÞñéï. Èá äïýìå, åðßóçò, ôá áñ÷áßá åëëçíéêÜ ïíüìáôá ôùí ðüëåùí ôçò ðåñéï÷Þò, óôá ïðïßá, ìåôÜ ôçí áíôáëëáãÞ ôùí ðëçèõóìþí, ïé ãåßôïíÝò ìáò Ý÷ïõí ðñïâåß óå áëëïéþóåéò. Óêïðüò ôçò áëëáãÞò ôùí ôïðùíõìßùí Þôáí íá áöáíéóôåß ôï åëëçíéêü óôïé÷åßï óôçí ðåñéï÷Þ. ÃåíéêÜ èá äïýìå ôçí éóôïñßá áõôþí ôùí ôüðùí êáôÜ ôç âõæáíôéíÞ ðåñßïäï êáé ôï ñüëï ðïõ äéáäñáìÜôéóáí óôçí ðïñåßá ôïõ åëëçíéóìïý. ÐÝñáí ôùí üóùí åíäéáöåñüíôùí áêïýóôçêáí áðü ôïí ê. Êõñáúëßäç, êáôÜ ôçí ïìéëßá ôïõ, ïé ðáñåõñéóêüìåíïé ðëçñïöïñÞèçêáí êÜðïéá ðñÜãìáôá ôüóï áðü ôïí íïìÜñ÷ç üóï êáé áðü ôïí äÞìáñ÷ï Êïñéíïý, üôáí áõôïß âñÝèçêáí óôï âÞìá ãéá íá ÷áéñåôÞóïõí ôçí åêäÞëùóç. Ï ê. Ðáðáóôåñãßïõ, ìïéñÜóôçêå ìéá ðñüóöáôç åìðåéñßá, êáèþò Þôáí ìÝëïò ôçò ïìÜäáò ôçò ÅðéôñïðÞò

Ðåñéöåñåéþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ðïõ óõíÝôáîå ôçí Ýêèåóç ðñïüäïõ ôïõ ôïõñêéêïý êñÜôïõò, ç ïðïßá êéíåßôáé óôç ëïãéêÞ êáé óôéò âáóéêÝò ðáñáìÝôñïõò ôçò áíôßóôïé÷çò Ýêèåóçò ðïõ åîÝäùóå ôï Åõñùêïéíïâïýëéï. ÌåôÜ ôç äçìïóéïðïßçóç ôçò Ýêèåóçò, ìÝóá óôçí ïðïßá ãéíüôáí áíáöïñÜ ãéá óåâáóìü ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí åëëÞíùí ôçò ºìâñïõ êáé ôçò ÔåíÝäïõ êáé ôïõ Ðáôñéáñ÷åßïõ, ôçí áðüóõñóç ôùí óôñáôåõìÜôùí êáôï÷Þò áðü ôçí Êýðñï êáé Üíïéãìá ôùí ëéìáíéþí ôçò Ôïõñêßáò óå ðëïßá ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò, ï íïìÜñ÷çò Ýãéíå áðïäÝêôçò ðåíôáóÝëéäïõ ãñÜììáôïò óå áðåéëçôéêü, üðùò åßðå, ôüíï. ÁðïóôïëÝáò Þôáí ï ðñåóâåõôÞò ôçò Ôïõñêßáò óôéò ÂñõîÝëëåò, åíþ îåêßíçóå êáé ìéá ãåíéêåõìÝíç åêóôñáôåßá êáôÜ ôçò Ýêèåóçò ç ïðïßá ðñüêåéôáé íá øçöéóôåß óôéò 14 Áðñéëßïõ. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ê. Áâñáìßäçò, åß÷å íá äéçãçèåß ìéá åìðåéñßá, ó÷åôéêÞ áëëÜ áí ìç ôé Üëëï ðéï áéóéüäïîç. ÊáôÜ ôçí ðñüóöáôç åðßóêåøç ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç, ýóôåñá áðü ðáñáéíÝóåéò ðÞãå óå Ýíá êéíçìáôïãñÜöï ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóåé ìéá ôáéíßá ðïõ ðñüóöáôá êõêëïöüñçóå êáé åß÷å ùò èÝìá ôïõò êñõðôï÷ñéóôéáíïýò ôçò Ôïõñêßáò. Ç ôáéíßá õðÞñîå ìéá êáôáãñáöÞ ôçò éóôïñßáò áõôþí ôùí áíèñþðùí óôéò áñ÷Ýò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ áéþíá êáé Þôáí äïóìÝíç ìå áñêåôÜ áíôéêåéìåíéêü êáé áíèñþðéíï ýöïò. Ïé ðáñáðÜíù äéçãÞóåéò ðáñïõóßáóáí ôá äõï ðñüóùðá ôçò ôïõñêéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò, ôá ïðïßá âñßóêïíôáé ðëÝïí áìöüôåñá óôçí åðéöÜíåéá.

ÄÞëùóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÐÝôñáò È. Ðáðáäçìçôñßïõ ÃÉÁ ÔÉÓ ÁÐÏÆÇÌÉÙÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÉÓ ÐËÇÌÌÕÑÅÓ ÔÏÕ ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ ÔÏÕ 2009 ê. Ä/íôá ÄéÜâáóá óå äçìïóßåõìá ôçò åöçìåñßäáò óáò, óôï öýëëï ôçò ÐÝìðôçò 8 Áðñéëßïõ 2010, ôéò áðïëïãçôéêÝò äçëþóåéò ôïõ ê. ÍïìÜñ÷ç Ðéåñßáò áíáöïñéêÜ ìå ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ Ä. ÐÝôñáò ãéá ôéò êáôáóôñïöÝò ðïõ ðñïêÜëåóáí ïé âñï÷ïðôþóåéò ôïõ ðåñáóìÝíïõ Ïêôùâñßïõ. Ï ê. ÍïìÜñ÷çò éó÷õñßæåôáé üôé äåí õðÞñ÷å óõìöùíßá ôá ÷ñÞìáôá áõôÜ íá äïèïýí êáé óôïõò äÞìïõò ðïõ åðëÞãçóáí. ÁíôéèÝôùò, äçìüóéá ï Õöõðïõñãüò Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí & Äéêôýùí ê. Ã. Ìáãêñéþôçò, ìåôÜ áðü äéêÞ ìïõ ðáñÝìâáóç êáé ó÷åôéêÞ åñþôçóç óôçí óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí áßèïõóá ôïõ íïìáñ÷éáêïý óõìâïõëßïõ ôçí Ôñßôç 6 Áðñéëßïõ, ôïí äéÝøåõóå êáôçãïñçìáôéêÜ, äçëþíïíôáò üôé ôá ÷ñÞìáôá áõôÜ äüèçêáí óôç Íïìáñ÷ßá Ðéåñßáò ìå óêïðü íá ôá êáôáíåßìåé êáé óôïõò äÞìïõò. Áõôü Üëëùóôå ôï Üêïõóáí üëïé ïé öïñåßò ðïõ óõììåôåß÷áí óôç óýóêåøç êáé üëïò ï ëáüò ôçò Ðéåñßáò ìÝóá áðü ôá Ì.Ì.Å. ÌåôÜ ôç äéÜèåóç ôïõ ðïóïý ôùí 540.000 åõñþ, åããñÜöùò õðïâÜëáìå ó÷åôéêü áßôçìá óôç Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç ðñïêåéìÝíïõ íá ìáò ÷ñçìáôïäïôÞóåé ìÝñïò ôùí æçìéþí Þ íá áíáëÜâåé íá ðëçñþóåé ôïõò éäéþôåò-

äçìüôåò ìáò ðïõ äéáèÝôïõí ìç÷áíÞìáôá êáé ïé ïðïßïé åñãÜóôçêáí ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí êáôáóôñïöþí. Óôï áßôçìÜ ìáò ç Í.Á. ìáò áðÜíôçóå áñíçôéêÜ ìå Ýããñáöï ôçò, ôï ïðïßï õðïãñÜöåé ï áíôéíïìÜñ÷çò ê. Ìðïõñïíßêïò Íéêüëáïò. ÔåëéêÜ, ðïéïò ëÝåé áëÞèåéá; Ï ê. Õöõðïõñãüò Þ ï ê. ÍïìÜñ÷çò; Ðéóôåýù üôé ìå ôéò êáôçãïñçìáôéêÝò äçëþóåéò ôïõ, ï ê. Õöõðïõñãüò îåêáèÜñéóå üôé ç ÷ñçìáôïäüôçóç ðñïò ôç Í.Á. ðåñéåëÜìâáíå êáé ôïõò ÄÞìïõò, ðñÜãìá ôï ïðïßï äåí ôÞñçóå ìÝ÷ñé óÞìåñá ï ê. ÍïìÜñ÷çò. Ðáñáêáëþ ôç íïìáñ÷ßá Ýóôù êáé ôþñá íá áíôáðïêñéèåß óôï áßôçìá ôïõ ÄÞìïõ ÐÝôñáò, óýìöùíá Üëëùóôå êáé ìå ôç äçìüóéá õðüäåéîç ôïõ ê. Ìáãêñéþôç, ãéá ôç äéÜèåóç ìÝñïò ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò óôï ÄÞìï ìáò. ÐåñéìÝíïõìå üëïé óôï Ä. ÐÝôñáò ôçí õëïðïßçóç ôùí óõìöùíçèÝíôùí, ìåôáîý õöõðïõñãïý êáé Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò, äéüôé ÷áñáêôçñéóôÞêáìå åðéóÞìùò ðëçììõñüðëçêôïò äÞìïò ìå üôé áõôü óõíåðÜãåôáé. Ìå åêôßìçóç ÈùìÜò Ðáðáäçìçôñßïõ ÄÞìáñ÷ïò ÐÝôñáò

Óáò ðëçñïöïñïýìå, ðùò ôï åðüìåíï ÓÜââáôï 10 Áðñéëßïõ 2010, áðü ôéò 11:00 Ýùò ôéò 13:00, ç ïìÜäá ìáò èá óôÞóåé ðåñßðôåñï óôïí êåíôñéêü ðåæüäñïìï ôçò ðüëçò ôçò Êáôåñßíçò, óôï ýøïò ôçò ïäü Êýðñïõ, ìå óôü÷ï ôçí ðþëçóç card postal êáé ôçí åíßó÷õóç ôïõ Óõëëüãïõ Êáñêéíïðáèþí Êáôåñßíçò «Áãßá Áéêáôåñßíç». Ç óõììåôï÷Þ áõôÞ ôçò ÅèåëïíôéêÞò ÏìÜäáò ÄñÜóçò Í. Ðéåñßáò åíôÜóóåôáé óôá ðëáßóéá ôçò óôÞñéîçò ôïõ ðáìðéåñéêïý ðëÝïí áéôÞìáôïò ãéá ôç äçìéïõñãßá «ÊÝíôñïõ Ìáóôïý» óôçí Êáôåñßíç. Ç ïìÜäá ìáò, áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ Ý÷åé óôçñßîåé Ýìðñáêôá ôçí ðñùôïâïõëßá ãéá ôçí ßäñõóç ôïõ êÝíôñïõ êáé óõíå÷ßæåé íá ðñïóöÝñåé ïðïéáäÞðïôå âïÞèåéá ôçò æçôçèåß. Êáëïýìå ëïéðüí ôá ìÝëç ìáò íá óõììåôÝ÷ïõí ìå ôçí öõóéêÞ ôïõò ðáñïõóßá óå áõôÞ ôçí äßùñç äñÜóç ôïõ ÓáââÜôïõ êáé íá âïçèÞóïõí óôçí ðþëçóç ôùí card postal. Ïé êÜñôåò Ý÷ïõí öéëïôå÷íçèåß áðü ôïí óõìðïëßôç ìáò æùãñÜöï ê. ÈáíÜóç ÊáñáìÞôá êáé äéáôßèåíôáé ðñïò 1 Åõñþ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ åßóôå óßãïõñïé ðùò èá óõììåôÜó÷åôå óôç äñÜóç, óáò ðáñáêáëïýìå, íá óôåßëåôå ìéá óýíôïìç åðéóôïëÞ óôç äéåýèõíóç info@otoposmou.gr. Ãéá ôï óôÞóéìï ôïõ ðåñßðôåñïõ èá ÷ñåéáóôåß ç âïÞèåéá 3 áôüìùí óôéò 10:30. ÖéëéêÜ ãéá ôçí ïìÜäá ×áëáúæßäïõ Ãíùóïýëá & ÐáôÝñá ÂÜíá

ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÁÃÙÍÁ Ï×É ÓÔÁ ÍÅÁ ÄÉÏÄÉÁ ÓÔÏ ÁÉÃÉÍÉÏ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ç ÅðéôñïðÞ Áãþíá èåùñåß éäéáßôåñá èåôéêÞ åîÝëéîç ôéò áíáêïéíþóåéò ôïõ õöõðïõñãïý Õðïäïìþí,Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí ê. Ìáãêñéþôç ãéá ôç ìç ëåéôïõñãßá ôùí äéïäßùí óôï Áéãßíéï Ðéåñßáò Óýìöùíá ìå ôéò ðñï÷èåóéíÝò áíáêïéíþóåéò ôïõ ê. Ìáãêñéþôç ðñïò ôïõò öïñåßò ôçò Ðéåñßáò êáé ôá ôïðéêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò, ï óôáèìüò ôùí äéïäßùí óôï Áéãßíéï äåí èá ëåéôïõñãÞóåé ôåëéêÜ êáé èá ðáñáìåßíåé ùò ìïíáäéêüò óôáèìüò äéïäßùí, áõôüò ôùí ÌáëãÜñùí. Åðßóçò èåùñïýìå èåôéêÞ ôçí åðéóÞìáíóç áðü ðëåõñÜò ôïõ ê. Ìáãêñéþôç, üôé åêôüò áðü ôçí ðñüèåóç ãéá åðáíáäéáðñáãìÜôåõóç ôùí üñùí ôçò óýìâáóçò, ëÞöèçêáí õðüøéí ïé óèåíáñÝò áíôéäñÜóåéò ôùí êáôïßêùí êáé ôùí öïñÝùí ôçò Ðéåñßáò. Åß÷áìå åêöñÜóåé,óå ðñïçãïýìåíç áíáêïßíùóÞ ìáò, ôçí åëðßäá üôé ôþñá ðïõ ïé ðïëéôéêïß ìáò ãíùñßæïõí êáëÜ ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ äçìéïõñãåß áõôÞ ç óýìâáóç ðáñá÷þñçóçò óôïí Åëëçíéêü ëáü, íá óõìâÜëëïõí ïõóéáóôéêÜ ãéá íá äïèåß äßêáéç êáé ïñéóôéêÞ ãéá üëïõò ëýóç. ÅêöñÜæïõìå ëïéðüí óÞìåñá ôçí éêáíïðïßçóÞ ìáò ãéá ôéò åîåëßîåéò ðïõ äéáãñÜöïíôáé óôï èÝìá. Ç ÅðéôñïðÞ Áãþíá Ï×É ÓÔÁ ÍÅÁ ÄÉÏÄÉÁ ÓÔÏ ÁÉÃÉÍÉÏ

ÖÉËÏÐÔÙ×ÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Ç ÅËÅÇÌÏÓÕÍÇ

ÈÅÌÁ ÅÊËÏÃÅÓ Áíáêïéíþíïõìå óôá ìÝëç ìáò üôé óýìöùíá ìå ôï êáôáóôáôéêü ôïõ Óõëëüãïõ èá Ýðñåðå ïé åêëïãÝò ãéá ôï íÝï ÄÓ íá äéåíåñãçèïýí êáôÜ ôïí ìÞíá Áðñßëéï – üìùò åîáéôßáò ôùí óõíå÷þí åïñôþí êáé õðï÷ñåþóåùí (èÜíáôïé, ìíçìüóõíá) ôïõ ÄÓ áíáãêáæüìáóôå íá ìåôáèÝóïõìå ôçí çìåñïìçíßá ôùí åêëïãþí ôïí ìÞíá Ìáúï. Èá åíçìåñþóïõìå ôá ìÝëç ìáò ôçëåöùíéêþò êáé ìå áíáêïéíþóåé óôïí ôýðï ãéá ôçí áêñéâÞ çìåñïìçíßá. Åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí êáôáíüçóç Ç ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÊÁÉ ÔÏ Ä.Ó ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Áåßðïôå åñùôþíôåò; ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç -Ðåñßåñãï. Ðùò êáé äåí åß÷å ìå ôÝôïéá óðáôÜëç; -¸öáãå ôï Üëëï ìéóü. -ÓõìöÜãáôå ìå ôç Ãåñìáíßäá ÊáãêåëÜñéï ôï âñÜäõ ôçò ÁíáóôÜóåùò; -Äçìïóéïãñáöéêü áðüññçôï. -Ôï ãíùñßæåé ï Áíôéðñüåäñïò ôçò êõâÝñíçóçò; -Ôé íá ãíùñßæåé; -¼ôé óõíáíôÞóáôå ôçí ê. ÌÝñêåë. -Ðüôå ôç óõíÜíôçóá; -Îçìåñþíïíôáò ç ËáìðñÞ. -Ðïéïò ôï åßðå;

-Åóåßò, ðñï ïëßãïõ. -Äçìïóéïãñáöéêü áðüññçôï óçìáßíåé: äåí áðáíôþ. -Äýóôñïðïò åêäüôçò óçìáßíåé: äåí ìáèáßíù áõôü ðïõ èÝëù. -Ôé èåò íá ìÜèåéò; -Áí ï Áíôéðñüåäñïò âáèìïëüãçóå ôïõò õðïõñãïýò. -Ôé óå ìÝëåé; Èåò íá ãßíåéò õðïõñãüò; -¢ìá ìåãáëþóù. -Ðüóï åßóáé ôþñá; -55. -Íá ôá åêáôïóôßóåéò. -Åõ÷áñéóôþ, áëëÜ ìå áðïãïçôåýóáôå.

-Ãéáôß; -Ãéá ôï âáèìïëüãéï ôïõ ÁíôéðñïÝäñïõ. ¼÷é åðåéäÞ äåí ôï åðéâåâáéþóáôå. ÁëëÜ åðåéäÞ äåí ôï äéáøåýóáôå. -Áêñéâþò Ýôóé áéóèÜíïìáé êé åãþ ìå ôá äçìïóéåýìáôá ðåñß âáèìïëïãßïõ. ¼÷é åðåéäÞ åíôõðùóéÜóôçêá. ÁëëÜ åðåéäÞ áðïôõðþíïõí ìéá êáôÜóôáóç öõóéïëïãéêÜ áíáìåíüìåíç. -ÄçëáäÞ; -Ç êõâÝñíçóç ðáñáêïëïõèåß ôï öáýëï êýêëï óêëçñþí ìÝôñùí êáé ýöåóçò. ÁõîÜíåôáé ð÷ ï ÖÐÁ, áêñéâáßíïõí ôá ðñïúüíôá, ðÝöôåé ç êáôáíÜëùóç, ðåñéïñßæïíôáé ôá

äçìüóéá Ýóïäá êáé ðñÝðåé íá áõîçèåß åê íÝïõ ï ÖÐÁ. ÊÜðïéïé õðïõñãïß óõìöùíïýí ìå ôç öéëïóïößá áõôÞ êáé åðùìßæïíôáé ôï ðïëéôéêü êüóôïò êáé êÜðïéïé ü÷é êáé ðñïâëçìáôßæïíôáé. ¼óï ðåñéóóüôåñï ðñïâëçìáôßæïíôáé ôüóï áõîÜíåé ôï ðïëéôéêü êüóôïò êáé Üñá áõîÜíåé åê íÝïõ ï ðñïâëçìáôéóìüò êïê. Öáýëïò êýêëïò. -Êáé ðïéïò ìðïñåß íá ôïí óðÜóåé; -Ñþôá ôï ÄÍÔ. -ÌÞðùò Ý÷åé áíôéññÞóåéò ç ¢ãêåëá; -Ñþôá ôïí Áíôéðñüåäñï. -Ù-


6

Ïëýìðéï ÂÞìá

ÐáñáóêåõÞ 9

ðñéë ïõ

0 0

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò Ð

Ë

Ìå ôçí áìÝñéóôç óõìðáñÜóôáóç ôùí öéëÜèëùí Ôçí ÊõñéáêÞ óôéò 5 ì.ì.

é íåáñï ëá ëïé ôïõ Ðéåñéêï ñ÷åë ïõ å íáé áõôï ðïõ áðïôåëï í ê å õñéáêÞ ôçí êéíçôÞñéá ä íáìç óôéò êåñê äåò

MENT - Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò " ¸íáò ðïëý ùñáßïò áãþíáò ðñïâëÝðåôáé íá ãßíåé ôçí ÊõñéáêÞ óôéò 5 ì.ì. óôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï ôçò Ôïýìðáò, üðïõ öéëïîåíåßôáé ç ÌÅÍÔ. Êáé ïé äýï ðëåõñÝò ðåñéìÝíïõí ìå áãùíßá ôï ðáéãíßäé êáé Þäç ïé ößëáèëïé ôçò Êáôåñßíçò ïñãáíþèçêáí ãéá ôçí …Üíïäï ðñïò ôç Èåóóáëïíßêç. Ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò èá Ý÷åé ôçí ÊõñéáêÞ ôçí ïëüèåñìç óõìðáñÜóôáóç ôùí öéëÜèëùí ôïõ ðïõ ðÜíôïôå óå üëá ôá ðáé÷íßäéá ôçò Èåó/íßêçò äßíïõí âñïíôåñü ðáñüí êáé åíéó÷ýïõí ôçí ðñïóðÜèåéá ôùí ðáéêôþí þóôå íá ðåôý÷ïõí ôï äýóêïëï óôü÷ï ôçò áíüäïõ óôçò Á2 áíäñþí. Ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ðïõ åßíáé åíôáôéêÞ, õðïäçëþíåé Ýíá èåôéêü áðïôÝëåóìá êáé óå áõôü èá óõìâÜëåé ôüóï ôï êëßìá ðïõ åðéêñáôåß óôéò ôÜîåéò ôçò êáôåñéíéþôéêçò ïìÜäáò, üóï êáé óôï ößëáèëï êüóìï ðïõ õðïóôçñßæåé èåñìÜ êáé åêäçëùôéêÜ ôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ. Ãéá ôïí áãþíá ìå ôç ÌÅÍÔ, ï ðñïðïíçôÞò ê. ô ñãéïò Ð ôóéáò äéåõ õ ÄçìÞôñçò ÃáëÜíçò, ìåôÜ ôçí ðñïðüíçóç ôçò íôÞò ôçò åðé÷å ñçóçò åì éáë ÐáñáóêåõÞò, äÞëùóå: «Ç ÌÅÍÔ åßíáé ìßá ì í í íåñþí Ð Ã Ë ðÜñá ðïëý êáëÞ ïìÜäá, ìå ìåãÜëï ôáëÝíôï Ð ôçò ÷ïñçãï ðïõ åäé êáé óõíå÷Þ ðáñïõóßá óôçí Á1 êáé Á2 ôçí åé ôïí Ðéåñéêü ñ÷ ëáï ôåëåõôáßá äåêáåôßá. Åìåßò ðñïåôïéìáóôÞêáìå üóï êáëýôåñá ìðïñïýóáìå óôï äéÜóôçìá ôùí äéáêïðþí ãéá íá áíôáðåîÝëèïõìå óôéò äõóêïëßåò åíüò ôÝôïéïõ ðáéãíéäéïý êáé ãåíéêÜ ôùí õðïëïßðùí ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò. Åý÷ïìáé íá ãßíåé Ýíá ðïëý êáëü ðáéãíßäé êáé ôüóï ç ìðáóêåôéêÞ Èåóóáëïíßêç, üóï êáé ç Ðéåñßá, íá ÷áñïýí èÝáìá. ×ñéóôüò ÁíÝóôç óå üëïõò ìå õãåßá êáé áëÞèåéá». " Ôïí áãþíá ïñßóèçêáí íá äéáéôçôåýóïõí ïé ê.ê. Íéêïëïýëçò êáé Èùìüðïõëïò. " Ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò íåëëéðþò óôïõò áãþíåò ï ïäïíô áôñïò ê. çìÞôñçò áñáô ò ì ëïò ôçò ìðáóêåôéêÞò ïéêïã íåéáò ôçò åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôïí ê. áôåñ íçò êáé ðñþçí ðñüåäñïò ôïõ áôåñ íçò. ÓôÝñãéï Ðßôóéá, äéåõèõíôÞ ðëá ôïõ ï äéêçãüñïò ê. Ãé ííçò áëðéãã äçò ôçò åðé÷åßñçóçò «ÐÇÃÇ ÏËÕÌÐÏÕ» ðïõ óå üëç ôç äéÜñêåéá ôçò ôñÝ÷ïõóáò áãùíéóôéêÞò ðåñéüäïõ ôüóï ï ßäéïò, üóï êáé ç åôáéñßá, åßíáé óõìðáñáóôÜôåò óôéò ðñïóðÜèåéåò ôçò ïìÜäáò.

ìå

ôï ôï åíäéá ñïí ôçò íåïëá áò ôçò áôåñ íçò ãéá áíáìíçóôéê ò ôïãñá åò

" Ôçí ÐáñáóêåõÞ îåêßíçóáí ìå åðéôõ÷ßá óôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò ïé ðñïðïíÞóåéò óåìéíáñéáêïý ôýðïõ ãéá ôïõò íåáñïýò áèëçôÝò ôïõ ÓÖÊ Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË. Äéïñãáíþèçêáí áðü ôï ðñïðïíçôÞ ÄçìÞôñç ÃáëÜíç êáé ôïí team manager ×ñÞóôï ×ñçóôßäç êáé óêïðü Ý÷ïõí ôçí áôïìéêÞ âåëôßùóç ôùí êáëáèïóöáéñéóôþí êáé ôçò èõãáôñéêÞò ïìÜäáò ðïõ åßíáé êáé ôï öõôþñéï ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ. Ïé äåêáåííÝá óõììåôÝ÷ïíôåò Ýìåéíáí áðüëõôá åíèïõóéáóìÝíïé áðü ôçí êßíçóç áõôÞ ðïõ ãéá ðéï ïõóéáóôéêü áðïôÝëåóìá ïé ðñïðïíÞóåéò èá åßíáé ôáêôéêÝò. Óôéò ðñïðïíÞóåéò ìðïñïýí íá ðáßñíïõí ìÝñïò êáé íåáñïß êáëáèïóöáéñéóôÝò áðü Üëëá óùìáôåßá ôçò Ðéåñßáò êáé üóïé åíäéáöÝñïíôáé ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôïí ê. ×ñÞóôï ×ñçóôßäç óôï ôçë 6944 544742. Óôçí åíáñêôÞñéá áõôÞ åêäÞëùóç Þôáí êáé ï õðåýèõíïò ðñïðïíçôÞò ôçò áíäñéêÞò êáé åöçâéêÞ ïìÜäáò ÁëÝêïò ÊáóóïìåíÜêçò " Ãéá ôç óôñáôéùôéêÞ ôïõ èçôåßá åôïéìÜæåôáé ï êáëáèïóöáéñéóôÞò ôïõ ÓÖÊ Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË ÈïäùñÞò Êïëáîßäçò, âáóéêüò ðáßêôçò ôçò ïìÜäáò êáé ìå ðïëëïýò ößëïõò ðïõ äçëþíïõí üôé, Ýóôù êáé ðñïóùñéíÜ, èá ôïõò ëåßøåé. ¸íá áðü ôá ðïëëÜ êáëÜ ôïõ ìðÜóêåô, åßíáé êáé ïé êáëÝò öéëßåò. ÊáëÞ èçôåßá Èïäùñޅ " Ôç äéêÞ ôçò ìÜ÷ç äßíåé óôç ôåëéêÞ öÜóç ôçò ´ êáôçãïñßáò áíäñþí ôçò ÅÊÁÓÊÅÌ ç ïìÜäá ôïõ ÓÖÊ Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË. Ôï ÓÜââáôï 10 Áðñéëßïõ 2010 óôéò 6 ì.ì. áãùíßæåôáé óôïí Êïëéíäñü ìå ôï ÃÁÓ Êïñéíüò êáé ôï ðáéãíßäé åßíáé óôï ðëáßóéï ôçò 2çò áãùíéóôéêÞò ôïõ Á´ ãýñïõ.

ÔïõñíïõÜ Ðïäïóöáßñïõ ÍÝùí ôçò KOMM-MIT Int. óôçí Ðéåñßá Ôñßôç 6 Ýùò ÐáñáóêåõÞ 9 Áðñéëßïõ 2010

Ìå ôçí óõììåôï÷Þ 15 Áêáäçìéþí Ðïäïóöáßñïõ áðü ôñåßò ÷þñåò (ÅëëÜäá, Ïõêñáíßá, Óåñâßá) êáé ìéáò ìåéêôÞò ïìÜäáò ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ (óôçí êáôçãïñßá “êÜôù ôùí 17 åôþí”), îåêßíçóå ôçí Ôñßôç êáé ïëïêëçñþíåôáé ôçí ÐáñáóêåõÞ 9 Áðñéëßïõ ôï 2ï Hellas Trophy ôçò Ðéåñßáò, ðïõ äéïñãáíþíïõí áðü êïéíïý ï Áèëçôéêüò Óýëëïãïò “ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÃÉÙÔÓÁ”, ç ÃåñìáíéêÞ ìç êåñäïóêïðéêÞ åôáéñåßá KOMM MIT (áíáãíùñéóìÝíç åôáéñåßá áðü ôçí UEFA ãéá ôçí äéïñãÜíùóç áãþíùí Ðïäïóöáßñïõ ÍÝùí óå ïëüêëçñç ôçí Åõñþðç êáé åðßóçìïò óõíåñãÜôçò ôçò ÃåñìáíéêÞò Ïìïóðïíäßáò Ðïäïóöáßñïõ), óõíåðéêïõñïýìåíïé áðü ôïõò Áèëçôéêïýò Ïñãáíéóìïýò ôùí ÄÞìùí Ëéôï÷þñïõ êáé Äßïõ. Óôá ÃÞðåäá Ëéôï÷þñïõ, Äßïõ êáé ôï Áèëçôéêü ÊÝíôñï ÃÉÙÔÓÁ óôïí ¢ãéï Óðõñßäùíá, ðåñéóóüôåñá áðü 450 ðáéäéÜ, 29 áãùíéóôéêþí ôìçìÜôùí óå ôÝóóåñéò çëéêéáêÝò êáôçãïñßåò (U11, U13, U15, U17), äßíïõí ôï êáëýôåñï ôïõò åáõôü åíôüò êáé åêôüò áãùíéóôéêïý ÷þñïõ, áãùíéæüìåíïé êõñßùò ãéá ôï âáñýôåñï ôùí åðÜèëùí ôïõ ÁèëïèÝôç.

Ôï Êýðåëëï Fair Play -“Åö Áãùíßæåóèáé”, åêôüò ôùí Üëëùí ïìáäéêþí êáé áôïìéêþí äéáêñßóåùí. ÐáñÜëëçëá, ïé åêôüò Ðéåñßáò åðéóêÝðôåò ãíùñßæïõí ôçí ðåñéï÷Þ êáé ôïõò áíèñþðïõò ôçò êáé áðïôåëïýí óôï åîÞò ôçí “æùíôáíÞ äéáöÞìéóç” ãéá ôçí öõóéêÞ ïìïñöéÜ ôçò Ðéåñßáò êáé ôç öéëïîåíßá ôùí êáôïßêùí ôçò. Óôï áãùíéóôéêü êïììÜôé ôçò äéïñãÜíùóçò, ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò ðñïêñéìáôéêÞò öÜóçò êáé ôùí çìéôåëéêþí, ôçí ÐáñáóêåõÞ ôï áðüãåõìá üëåò ïé ïìÜäåò èá óõãêåíôñùèïýí óôï ãÞðåäï ôïõ Ëéôï÷þñïõ ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôïõò ôÝóóåñéò ìåãÜëïõò ôåëéêïýò üëùí ôùí êáôçãïñéþí êáé ôçí ôåëåôÞ ëÞîçò (ðåñßðïõ óôéò 21:15), üðïõ èá ãßíïõí üëåò ïé áðïíïìÝò. ÁðïíÝìïíôáé êýðåëëá óôéò ôñåßò ðñþôåò ïìÜäåò êÜèå çëéêéáêÞò êáôçãïñßáò, áíáìíçóôéêÜ óôéò óõììåôÝ÷ïõóåò ïìÜäåò, âñáâåßá óôïõò ðñþôïõò óêüñåñ êáé ôïõò êáëýôåñïõò ôåñìáôïöýëáêåò êÜèå çëéêßáò, ìåôÜëëéá óå üëá ôá ðáéäéÜ êáé öõóéêÜ ôï êýðåëëï “Åö Áãùíßæåóèáé” óôçí ðéï áèëçôïðñåðÞ ïìÜäá ôïõ ÔïõñíïõÜ.

íôáíÞ ç ðáñïõó á ôïõò êáé óå åêôüò äñáò ðáéãí äéá

" Óôï ðñùôÜèëçìá ìßíé áãïñéþí ôçò ÅÊÁÓÊÅÌ óõììåôÝ÷åé êáé ï ÓÖÊ Êáôåñßíç 2008 êáé ôï ÓÜââáôï óôéò 10 ð.ì. áãùíßæåôáé óôçí Êáôåñßíç ìå ôï Âáôáíéáêü ÓÜñéóá, Åßíáé ðáéãíßäé ôçò 2çò áãùíéóôéêÞò ãéá ôï 2ï ãýñï. " ÔÝëïò, ç óôÞëç åý÷åôáé óå üëïõò ôïõò ößëïõò êáé ôïõò áíáãíþóôåò ôçò ×ñüíéá ÐïëëÜ êáé ç ÁíÜóôáóç ôïõ Êõñßïõ íá åßíáé ðçãÞ äéáñêïýò áãáëëßáóçò, ÷áñÜò êáé åõöñïóýíçò ãéá êÜèå Üíèñùðï. ×ñéóôüò ÁíÝóôç.

2006, Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá, Áêáäçìßá ÁóôÝñáò ÊáâÜëáò, Áêáäçìßá Bebides (Ð. Êåñìáíßäçò),, Áêáäçìßá ÊáâÜëáò (Ã. ÐáðáíäñÝïõ), Á.Ì.Ó.25ç Ìáñôßïõ, Áðüëëùí Ëéôï÷þñïõ, Á.Ó. “Áêáäçìßá Ãéþôóá”, Åäåóóáúêüò, Èåñìáúêüò Êïñéíïý, Êáëëéèåáêüò, ,ÌåéêôÞ ÄÞìïõ Äßïõ, Ðéåñéêüò Ó.Ö.Ê., ¼ëõìðïò ËåðôïêáñõÜò.

Ðñüãñáììá ôåëéêþí ôçò ÐáñáóêåõÞò 09.04 óôï ÃÞðåäï Ëéôï÷þñïõ: 16:30 17:30 18:45 20:00

ÌåãÜëïò ÌåãÜëïò ÌåãÜëïò ÌåãÜëïò

Ôåëéêüò Ôåëéêüò Ôåëéêüò Ôåëéêüò

Êáôçãïñßáò Êáôçãïñßáò Êáôçãïñßáò Êáôçãïñßáò

ÓõììåôÝ÷ïõóåò Áêáäçìßåò: FK Bezanija (SRB), NIKA (UKR), ÁèëçôéêÞ Áêáäçìßá Êáôåñßíçò

Ïé äéáéôçôÝò ôùí áãþíùí Á’-’-Ò êáôçãïñéþí ôùí ðñùôáèëçìÜôùí ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò

U U U U

11 13 15 17

(ãåí. (ãåí. (ãåí. (ãåí.

1999 1997 1995 1993

– – – –

2000), 1998), 1996), 1994).

Ôï ðñüãñáììá ôùí áãþíùí ôùí ðñùôáèëçìÜôùí õðïäïìÞò ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò


Ïëýìðéï ÂÞìá

%

ÐáñáóêåõÞ 9 Áðñéëßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ´ ÅÈÍÉÊÇ

Ìå ðïëëÝò áðïõóßåò óôïí Åýïóìï ï Ðéåñéêüò

Äýóêïëïò áíôßðáëïò ï Áãñïôéêüò ÁóôÝñáò Ôçí ÊõñéáêÞ ï Ðéåñéêüò ðáßæåé óôç Èåóóáëïíßêç óôï ãÞðåäï ôïõ Åõüóìïõ ìå ôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ôïõ Áãñïôéêïý ÁóôÝñá ó’ Ýíá êáèïñéóôéêü ðáé÷íßäé ãéá ôçí óõíÝ÷åéá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò ´ ÅèíéêÞò.

Ï Ðéåñéêüò ðïõ âñßóêåôáé óôçí ðñïíïìéïý÷ï 6Üäá èÝëåé ðÜóåé èõóßá ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá þóôå íá åäñáéþóåé ôç èÝóç ôïõ áöïý áêïëïõèåß ôï äýóêïëï åêôüò Ýäñáò ðáé÷íßäé óôçí ÊáëáìÜôá ðïõ äßíåé ôçí ýóôáôç ìÜ÷ç ôçò óùôçñßáò ôçò. Ôï öéëéêü ðáé÷íßäé ðïõ Ýäùóå ï Ðéåñéêüò ìå ôï Âáôáíéáêü Ýäåéîå üôé ç Êáôåñéíéþôéêç ïìÜäá ìðïñåß íá áíôáðåîÝëèåé óôá ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï Óïýëçò Ðáðáäüðïõëïò óôïí êáôáñôéóìü 11Üäïò ëüãù ôùí áðïõóéþí âáóéêþí ðáéêôþí ôïõ. Ïé ðáßêôåò ðïõ ÷ñçóéìïðïßçóå óå äéÜöïñåò èÝóåéò ðñïóðÜèçóáí Ýäåéîáí üôé ìðïñïýí íá ôá êáôáöÝñïõí êáé ïñéóìÝíïé ìÜëéóôá Ýðåéóáí üôé áíÜ ðÜóá óôéãìÞ åßíáé Ýôïéìïé íá áãùíéóèïýí. Ïé áðïõóßåò ôïõ ÈÜíïõ, ôïõ ÊïíôÝùí , ôïõ ×áôæçæÞóç êáé ôïõ Ôáóßäç åßíáé óïâáñÝò ðëçí üìùò êïéíÞ ðåðïßèçóç üëùí ôùí ðáéêôþí åßíáé üôé üóïé èá áãùíéóèïýí ôçí ÊõñéáêÞ óôïí Åýïóìï èá äþóïõí ôïí êáëýôåñï åáõôü ôïõò þóôå ï Ðéåñéêüò íá ðáñáìåßíåé óôçí 6Üäá êáé íá

äéáôçñçèåß óôï ãêñïõð ôùí ïìÜäùí ðïõ èá äéåêäéêÞóïõí ôçí 3ç èÝóç ãéá ôç Óïõðåñ Ëßãêá. ×èåò ôï áðüãåõìá Ýãéíå ôï ðñüãñáììá óå ÷áëáñïýò ñõèìïýò áöïý åß÷å ðñïçãçèåß ôçí ÔåôÜñôç ôï äõíáôü öéëéêü ðáé÷íßäé ìå ôïí Âáôáíéáêü. Ïé ðáßêôåò Ýêáíáí ìåôÜ ôï æÝóôáìá äéáôÜóåéò, áóêÞóåéò ñõèìïý êáé óõíáñìïãÞò ãéá íá áêïëïõèÞóïõí ðáé÷íßäéá êáôï÷Þò êáé êõêëïöïñßáò ìðÜëáò. Ôï ðñüãñáììá Ýêëåéóå ìå óôçìÝíåò öÜóåéò. ÓÞìåñá èá ãßíåé ðñùéíÞ ðñïðüíçóç óôéò 11 óôï âïçèçôéêü ãÞðåäï êáé ç ðñïåôïéìáóßá èá êëåßóåé ìå ôçí áõñéáíÞ ðñïðüíçóç êáé èá âãåé ç áðïóôïëÞ ãéá ôï ÊõñéáêÜôéêï ðáé÷íßäé ìå ôïí Áãñïôéêü ÁóôÝñá. ×èåò îåêßíçóå êáíïíéêÜ ï Ãéáæéôæüãëïõ ðïõ äåí áãùíßóèçêå ãéá ðñïëçðôéêïýò ëüãïõò óôï öéëéêü ìå ôïí Âáôáíéáêü åíþ áôïìéêü ðñüãñáììá Ýêáíáí ï Êüúôò êáé ï Ëáæáñßäçò. Ï ÌáêñÞò ìå ôïí Íßêïõ ìåôÝ÷ïõí êáíïíéêÜ ìå ôïõò óõìðáßêôåò ôïõò üìùò äåß÷íïõí üôé äåí åßíáé 100% Ýôïéìïé áöïý äåí âÜæïõí ôá ðüäéá ôïõò óôç öùôéÜ. Ï ÐëÜôáíïò ðïõ Ýðáéîå ó’ üëï ôï öéëéêü ðáé÷íßäé ôïõ Ðéåñéêïý ìå ôï Âáôáíéáêü Ýêáíå ÷èåò áðïèåñáðåßá êáé Ýäåéîå üôé ìðïñåß íá áíôáðåîÝëèåé óå ðéèáíÞ óõììåôï÷Þ óôï ÊõñéáêÜôéêï ðáé÷íßäé ìå

ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÏÐÁÄÙÍ ÐÉÅÑÉÊÏÕ ÈÕÑÁ 5 11 ÁÐÑÉËÉÏÕ 1961-2010 49 ×ÑÏÍÉÁ ÐÉÅÑÉÊÏÓ Ï Óýíäåóìïò ïðáäþí Ðéåñéêïý Èýñá 5 åý÷åôáé ÷ñüíéá ðïëëÜ óôïí Ðéåñéêü ìáò ãéá ôá 49 ÷ñüíéá éóôïñßáò ôïõ. Ìéá æùÞ Ðéåñéêüò Èýñá 5 Ìå ôéìÞ Ï Ðñüåäñïò êáé ôï Ä.Ó. ôïõ Ó.Ï.Ð. ÈÕÑÁ 5

ôïí Áãñïôéêü ÁóôÝñá áöïý öÜíçêå 100% Ýôïéìïò êáé èá äéåêäéêÞóåé èÝóç. Ï Ðéåñéêüò ðïõ êáôáâÜëåé õðåñÜíèñùðåò ðñïóðÜèåéåò ðñïò üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò äåß÷íåé ôï 2010 ðïëý êáëÞ áãùíéóôéêÞ êáé ü÷é ìüíï óõìðå-

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ ÅÍÙÓÅÙÍ ÌÉÊÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ ÍÅÙÍ

¸ãéíå ÷èåò ï çìéôåëéêüò óôï Áèëçôéêü Åíùóéáêü ÊÝíôñï ôçò Í. ÅöÝóïõ

Óôïí ôåëéêü ç Öèéþôéäá

ÌÉÊÔÇ ÍÅÙÍ ÅÐÓ ÓÅÑÑÙÍ – ÌÉÊÔÇ ÍÅÙÍ ÅÐÓ ÖÈÉÙÔÉÄÁÓ 1-2

Óôéò Üñôéåò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ öéëüîåíïõ ãçðÝäïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò óôï Åíùóéáêü Áèëçôéêü ÊÝíôñï óôç Í. Åöåóï Ýãéíå ÷èåò ôï áðüãåõìá ï çìéôåëéêüò ôïõ Ðáíåëëçíßïõ ðñùôáèëçìáôïò Ìéêôþí ÏìÜäùí ÍÝùí ðïõ âñÞêå ôçí ïìÜäá ôçò Öèéþôéäáò íéêÞôñéá ìå 2-1 ôÝñìáôá åðß ôçò áíôßóôïé÷çò ôùí Óåññþí. Ïé Ëáìéþôåò ðÝñáóáí óôï ìåãÜëï ôåëéêü êáé èá ðáßîïõí ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ óôéò 1 ôï ìåóçìÝñé óôï ãÞðåäï ôïõ ×áëáíäñßïõ ìå ôçí ïìÜäá ôçò ÅÐÓ ÍÝùí Áèçíþí. Óôïí ìéêñü ôåëéêü ðïõ èá ãßíåé ôçí åñ÷üìåíç ÔåôÜñôç êáé ðÜëé óôçí ÁèÞíá ç ÌéêôÞ ÍÝùí ôçò ÅÐÓ Óåññþí èá áíôéìåôùðßóåé ôçí áíôßóôïé÷ç ôïõ Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò. Áîßæåé íá áíáöåñèåß üôé ïé ôñåéò ðñþôåò ïìÜäåò ïé ðáßêôåò ðáßñíïõí ìüñéá ãéá ôçí åéóáãùãÞ ôïõò óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ. Ôï ðáé÷íßäé Ýãéíå ÷èåò ðáñïõóßá

ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò Áíôþíç Ðáðáðåôñßäç (ÊáíÜñç) áëëÜ êáé ôùí ìåëþí ôçò Äéïßêçóçò ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò Êþóôá Êïýñôç Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò , Êþóôá ÊáñÝêëá ôáìßá ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò êáé ×ñÞóôï Äáñüãëïõ õðåýèõíï Ìéêôþí ÏìÜäùí áëëÜ êáé ôïõ Áèëçôéêïý ÊÝíôñïõ ôçò Í. ÅöÝóïõ. Ç öéëïîåíßá Þôáí Üøïãç êáé ó÷ïëéÜóôçêå åõìåíþò áðü ôéò áðïóôïëÝò ôùí äýï ïìÜäùí ôüóï ôùí Óåññþí üóï êáé ôçò Öèéþôéäïò åíþ áîßæåé íá áíáöåñèåß üôé ç ÅÐÓ Ðéåñßáò ðáñÝäùóå óôïõò áñ÷çãïýò ôùí ïìÜäùí ðñéí ôçí Ýíáñîç ôïõ áãþíá áíáìíçóôéêÜ ëÜâáñá. Óôï áãùíéóôéêü ìÝñïò ç ïìÜäá ôçò Öèéþôéäáò Üíïéîå ôï óêïñ ìå ðÝíáëôõ óôï 10´ üôáí ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ Ôóïýêáëïõ ç ìðÜëá êôýðçóå óôï ÷Ýñé ôïõ Ìðïõößäç êáé ïé Ëáìéþôåò ìå åýóôï÷ï êôýðçìá ôïõ Áëåîßïõ Ýêáíáí ôï 0-1. Óôï 64´ áðü êôýðçìá êüñíåñ ôïõ Áóëáíßäç ï Ìðïõößäçò ìå óïõô ðëáóÝ éóïöÜñéóå óå 1-1. Óôï 71´ ï Ìðïõößäçò ðïõ áíáäåß÷èçêå ìïéñáßïò ðáßêôçò ôïõ ÷èåóéíïý áãþíá Ý÷áóå ôç ìðÜëá êáé ï Ôóïýêáëïò ìå ðëáóÝ Ýêáíå ôï 1-2. Ôïí áãþíá äéáéôÞôåõóå ï ê. ÊáæÜò ÁèáíÜóéïò ìå âïçèïýò ôïõò ê.ê. Öéñéíßäç ÅõóôÜèéï êáé Ãéáìïýæç ÁíáóôÜóéï. ÏÉ ÓÕÍÈÅÓÅÉÓ ÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ ÌÉÊÔÇ ÍÅÙÍ ÅÐÓ ÓÅÑÑÙÍ Ìðßìðçò , Ößëëéáò, Ôóáïýóçò, (78´ Ñïýìðïò), Ìðáößäçò, ÌáõñïìÜôçò (23´ Ðáðáâáóéëåßïõ), Êõñìðáíßäçò, ÊáóóÝñçò, Æõãêåñßäçò, ÌðïíÝñçò, Áóëáíßäçò (67´ Ëéïýóáò). ÌÉÊÔÙÍ ÍÅÙÍ ÅÐÓ ÖÈÉÙÔÉÄÁÓ Ôéêôáðáíßäçò, ÆáñïäÞìïò, Êùôóïýìðáò, Ôóéëßêáò, Êïõöéþôçò, Áíôùíüðïõëïò, Êáñáìáôóïýêçò (68´ ÂáñçðÜôçò) ÄÝäåò (75´ ÊõñéëÞò), Áëåîßïõ, Ôóïýêáëïò (72´ Ìáëéóþâáò), ÊùôóïâÝëçò. ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÅËËÇÍÉÊÙÍ ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÙÍ & ÁÈËÇÔÉÊÙÍ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ ÅÁÓ ÓÅÃÁÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÇÌÁÈÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÅ ÁÃÙÍÅÓ

×ïñçãüò åðéêïéíùíßáò

Ôï ÓÜââáôï 10 Áðñéëßïõ 2010 êáé áðü þñá 08.00 ð.ì. ìÝ÷ñé 11.45 ð.ì êáé áðü 16.00 ì.ì. Ýùò 18.00 ì.ì óô ï Á´ ÄÁÊ Êáôåñßíçò èá äéåîá÷èåß ôï Äéáóõëëïãéêü ÐñùôÜèëçìá Óôßâïõ êáôçãïñßáò Ðáßäùí-Êïñáóßäùí ìåôáîý ôùí íïìþí Ðéåñßáò-Çìáèßáò, ÐÝëëáò-Êéëêßò. Ïé áãþíåò áðïôåëïýí ðñüêñéóç ãéá ôï ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá ÐáßäùíÊïñáóßäùí. Ðáñáêáëïýíôáé ïé ößëïé ôïõ Êëáóóéêïý Áèëçôéóìïý íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôïõò áãþíåò. Áðü ôï Ä.Ó. ôçò ÅÁÓ ÓÅÃÁÓ Ðéåñßáò Çìáèßáò

ñéöïñÜ, ãåãïíüò ðïõ ôïí Ýöåñå óôçí ðñïíïìéïý÷ï 6Üäá êáé óôï ðñïóêÞíéï óôï äýóêïëï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò ´ ÅèíéêÞò. ×ñåéÜæåôáé ðÜóç èõóßá ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá ôçí

ÊõñéáêÞ óôïí Åýïóìï þóôå ç ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò íá äéáôçñÞóåé áêÝñáéåò ôéò åëðßäåò ôçò ãéá ôï ôåëéêü ðëáóÜñéóìá óôçí 6Üäá ðïõ ïäçãåß óôçí äéåêäßêçóç ôçò 3çò èÝóçò ãéá ôç Óïýðåñ Ëßãêá.

ÄÉÅÈÍÅÓ ÔÏÕÑÍÏÕÁ ÐÁÍÁÈÇÍÁÚÊÏÕ 13-15 ÁÐÑÉËÉÏÕ ÐÁÉÁÍÉÁ

ÌåôÝ÷ïõí ïé Êáôåñéíéþôåò ÄåñìßóçòÌðïõæïýêçò-Äïëìßäçò Ïé íåáñïß ðïäïóöáéñéóôÝò ÃéÜííçò Äåñìßóçò, Ãéþñãïò Ìðïõæïýêçò, êáé ÅììáíïõÞë Äïëìßäçò ðïõ åßíáé áðü ôá êáëýôåñá ôáëÝíôá ôçò çëéêßáò ôïõò óôï Ðéåñéêü ðïäüóöáéñï êëÞèçêáí ðñïêåéìÝíïõ íá ëÜâïõí ìÝñïò óôï ÄéåèíÝò ÔïõñíïõÜ ðïäïóöáßñïõ ðïõ äéïñãáíþíåé ï Ðáíáèçíáúêüò óôçí Ðáéáíßá. ÓõãêåêñéìÝíá ïé ôñåéò áíùôÝñù ðïäïóöáéñéóôÝò èá ìåôÝ÷ïõí ôçí Ôñßôç 13 Áðñéëßïõ óôï ãÞðåäï ôçò Ðáéáíßáò óôçí ðñþôç ðñïðüíçóç – óõãêÝíôñùóç êáé åí óõíå÷åßá èá ðáßîïõí óå äéåèíÝò ôïõñíïõÜ ôçí ÔåôÜñôç 14 Áðñéëßïõ êáé ôçí ÐÝìðôç 15 Áðñéëßïõ óå öéëéêïýò áãþíåò. ÅðéëÝ÷èçêáí óôï ôïõñíïõÜ ôçò Ðáéáíßáò ëüãù ôùí ðïëý êáëþí óôïé÷åßùí ðïõ Ý÷ïõí êáé îå÷ùñßæïõí óôçí çëéêßá ôïõò äåß÷íïíôáò üôé áðïôåëïýí ðáñáêáôáèÞêç ãéá ôï Ðéåñéêü ðïäïóöáéñï.


8 Ö֐‚‘‚“Š…ćÖÖÖւ‘‰‹‰ÄÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA ŸŸŸǷȆȗŸȜȗȘȈȗŸțȜȒȚŸȊȎșȗǢȎȜȊȞȗșȆȚ

0ŊĶʼnĿŀĻŸŸ īĿŃŊĻŃŗŋŸŸ ĝņĻʼnŊňŌĻŊēňĽĸŸ ĿʼnŃōňńĹňŎŸŸ ńĻōĻņĻŅŒōŃńĸŋŸ ʼnĹŌōŁŋ DZŸǽșȅȘȎȏȊŸǺȎȒșȊȒȦȚŸ ȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȜȐȕŸȊȕȊȘșȗțȊșǢȗȌȇŸȜȗȝŸǭȊțȒȓȗȥŸǯȘȒȜȗȓȈȗȝŸǴȊȜȊȕȊȔȡȜȒȓȇȚŸ ǺȈțȜȐȚŸǭǯǴŸțȎŸ Ÿ ȊȘȤŸ ŸǽȗŸȕȆȗŸȎȘȒȜȤȓȒȗŸȑȊŸȒțȟȥȎȒŸȊȘȤŸȜȐȕŸȧȎȝȜȆșȊŸŸǬȘșȒȔȈȗȝŸ

•ǥȓȔȎȒțȎ–ŸȐŸțȝǢȞȡȕȈȊŸŸ țȝȌȟȦȕȎȝțȐȚŸ PBLBKVŸ BPNROKŸȓȊȒŸ'=@PBRŸ

ŸǼȎŸȓȔȗȒȤŸȘȒȆțȎȡȕŸȌȒȊŸȜșȈȜȐŸțȝȕȎȟȇŸțȝȕȎȍșȈȊțȐŸȋșȆȑȐȓȎŸȐŸȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȇŸȊȌȗșȅŸțȜȗȕŸȊȘȤȐȟȗŸȜȐȚŸȓȊȜȊȌșȊȞȇȚŸ ȕȆȗȝŸȒțȜȗșȒȓȗȥŸȝȠȐȔȗȥŸȜȗȝŸKIP@R?ŸțȜȐȕŸȊȌȗșȅŸȗǢȗȔȤȌȡȕŸ ȓȊȒŸȊșȕȐȜȒȓȦȕŸȍȐǢȗțȒȎȝǢȅȜȡȕŸțȜȗŸȍȒȎȑȕȇŸǽȥȘȗ ŸȘȗȝŸȘȔȆȗȕŸ•ȟȜȝȘȅ–ŸȓȊȒŸȜȗŸȎȔȔȐȕȒȓȤŸȜșȊȘȎȏȒȓȤŸțȥțȜȐǢȊ Ÿ

ǼȎŸȓȗȒȕȇŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȇŸȜȗȝȚ ŸȗȒŸȍȒȗȒȓȇțȎȒȚŸȜȐȚŸ PBLBKVŸBPNROKŸ DZŸțȝȌȟȦȕȎȝțȐŸȍȈȕȎȒŸȜȐȕŸȎȝȓȊȒșȈȊŸțȜȒȚŸȍȥȗŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȕȊŸȘșȗȓȊȒŸȜȐȚŸ'=@PBRŸȊȕȊȞȆșȗȝȕŸȘȡȚŸȐŸțȝǢȞȡȕȈȊŸȑȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȇțȎȒŸ ȟȡșȇțȗȝȕŸțȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȇŸȎȖȗȒȓȗȕȤǢȐțȐŸȘȤșȡȕ ŸțȎŸǢȈȊŸȒȍȒȊȈȜȎȘșȗȚŸȤȞȎȔȗȚŸȜȤțȗŸȜȡȕŸȎȜȊȒșȎȒȦȕŸȤțȗŸȜȡȕŸȎșȌȊȏȗǢȆȕȡȕŸțȎŸȊȝȜȆȚ Ÿ șȊŸȍȥțȓȗȔȐŸȘȎșȈȗȍȗŸȓȊȒŸȜȐŸțȜȒȌǢȇŸȘȗȝŸȜȤțȗŸȐŸǭǬŸȤțȗŸȓȊȒŸȐŸ ȊȔȔȅŸȓȊȒŸȜȗȝŸȎȘȒȋȊȜȒȓȗȥŸȓȗȒȕȗȥ Ÿ '=@PBRŸȊȕȊǢȆȕȎȜȊȒŸȕȊŸȊȕȊȓȗȒȕȦțȗȝȕŸȏȐǢȈȎȚŸȘȗȔȔȦȕŸȎȓȊȜȗǢǢȝșȈȡȕŸȎȝșȦ Ÿ ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȗŸ ! ŸȐŸțȝǢȞȡȕȈȊŸȘșȗȋȔȆȘȎȒŸȜȐŸȍȐǢȒȗȝșȌȈȊŸ ȜȗȝŸ'GL@PGRLBHGREŸBPEBG@KŸ%PHMI ŸȊȔȔȅŸȎȘȒȜșȆȘȎȒŸțȜȒȚŸȍȥȗŸȎȜȊȒ-

Ÿ$PBUHUERKKŸŸ īŊŕńŊŃŌŁŸĽŃĻŸōĻŸĿŎŊŒʼnĻœńĶŸ ļŊĻļĿĹĻŸĽŃĻŸōňŸʼnĿŊŃļĶŅŅňņ Ÿ ĭōňŎŋŸŸŏŃņĻŅĹŌōŸōŒņŸĠŎŊŒʼnĻœńŗņŸĞŊĻļĿĹŒņŸĠʼnŃŐĿŃŊĸŌĿŒņŸŸĽŃĻŸōňŸʼnĿŊŃļĶŅŅňņŸʼnŊňńŊĹłŁńĿŸŁŸ$PBUHUERKK ŸŕʼnŒŋŸ ĻņĻŏķŊĿџŁŸĿōĻŃŊĿĹĻŸŌĿŸŌŁēĿŊŃņĸŸĻņĻńňĹņŒŌĸŸōŁŋ

ŸǽȐȕŸȘșȤȜȊțȐŸȜȗȝŸȍ ț Ÿ ȌȒȊŸȆȓȍȗțȐŸȗǢȗȔȗȌȒȊȓȗȥŸ ȍȊȕȎȈȗȝŸțȎŸȓȗȒȕȗȘșȊȓȜȒȓȇŸȋȅțȐŸȥȠȗȝȚŸȆȡȚŸŸ ȎȓȊȜȗǢǢȝșȈȡȕŸȓȊȒŸȍȒȅșȓȎȒȊȚŸȆȡȚŸ ŸȎȜȦȕ ŸǢȎŸțȓȗȘȤŸȜȐȕŸȊȕȊȟșȐǢȊȜȗȍȤȜȐțȐŸȝȞȒțȜȅǢȎȕȡȕŸǹǢȗȔȗȌȒȊȓȦȕŸȧȊȕȎȈȡȕŸȓȊȒŸȜȐŸȟșȐǢȊȜȗȍȤȜȐțȐŸȊȘȗȓȔȎȒțȜȒȓȅŸǢȆșȗȝȚŸȜȐȚŸȒȍȈȊȚŸțȝǢǢȎȜȗȟȇȚŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸțȎŸ ȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȘȊșȊȟȦșȐțȐȚ Ÿ ȎȕȆȓșȒȕȎŸțȇǢȎșȊŸȐŸǥȓȜȊȓȜȐŸǮȎȕȒȓȇŸǼȝȕȆȔȎȝțȐŸȜȡȕŸ ǢȎȜȤȟȡȕŸȜȐȚŸ(µW ǣȋȊȖ

ǹȒŸȝȘȤȔȗȒȘȎȚŸȎȕȕȆȊŸȎȝșȡȘȊȢȓȆȚŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȘșȗȆșȟȗȕȜȊȒŸȊȘȤŸ ȜȐȕŸǬȝțȜșȈȊ ŸȜȗŸǭȆȔȌȒȗ ŸȜȐŸǮȎșǢȊȕȈȊ ŸȜȐȕŸdzțȘȊȕȈȊ ŸȜȐȕŸǽȗȝșȓȈȊŸ ȓȊȒŸȜȐŸǶȎȌȅȔȐŸǭșȎȜȊȕȈȊ Ÿ ǼȐǢȎȒȦȕȎȜȊȒŸȤȜȒŸȗȒŸŸȜȎȔȒȓȗȈŸȝȘȗȠȇȞȒȗȒŸȖȎȟȦșȒțȊȕŸȊȕȅǢȎțȊŸ țȎŸŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȊȘȤŸŸȎȝșȡȘȊȢȓȆȚŸȓȊȒŸȅȔȔȎȚŸȟȦșȎȚ Ÿ

-0,98 -1,11 -1,27 -0,20 -0,31 -1,10

ǹȒŸȘșȡȜȗȋȗȝȔȈȎȚŸȘȗȝŸțȟȎȜȈȏȗȕȜȊȒŸǢȎŸȜȐȕŸȊȎȒȞȤșȗŸȊȕȅȘȜȝȖȐŸ ȘȊșȊǢȆȕȗȝȕŸȓȗșȝȞȊȈȊŸȘșȗȜȎșȊȒȤȜȐȜȊŸȊȔȔȅŸȓȊȒŸțȝȕȎȟȇȚŸǢȊȓșȗȘșȤȑȎțǢȗȚŸțȜȤȟȗȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸ$PBUHUERKK– ŸȍȇȔȡțȎŸȗŸȓ ŸǺȅȕȗȚŸǮȒȊȕȕȤȘȗȝȔȗȚ ŸȧȒȎȝȑȝȕȜȇȚŸ+RPD@LBGUŸȜȐȚŸ$PBUHUERKK

ǼȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸȆȓȔȎȒțȎŸȗŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕ Ÿ ȎȕȦŸ•țȜȗŸȓȤȓȓȒȕȗ–ŸȋșȆȑȐȓȊȕŸȌȒȊŸȅȔȔȐŸǢȒȊŸȐǢȆșȊŸȗȒŸȜșȅȘȎȏȎȚŸ 

DZŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦ

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸ țȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸ ǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸ 

ƹˌˢ˧ƹ˛˩˨˱˪˫ˢˬˢƹ˭˨˲ƹ˺ˣ˟˲ˮ˲˧˭˖ƹˊˣʵ˨˧˨˦ˣʵ˪˧ƹˍ˩ˢ˫˟ˬˣ˪˧ƹ˨ƹʵ ƹʼ˧˭˪˧ˢƹʷ˟˨˱ˈ˫ˢƹ ˛˩˘ƹƹƹˌ˟˭ˈ˫˭ˢƹƹʼ˩˫ˣ˥˗˨˲ƹ ƹ˛˧˛ʵ˨˗˧˯ˬ˟ƹ ˢƹ-IKB=>Kƹƹƹ-MHK>L

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸȀȐǢȒȓȦȕŸ ŸȓȊȒŸȜȗȝŸǺȎȜșȎȔȊȈȗȝ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸ ȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǽșȊȘȎȏȦȕŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǽȊȖȒȍȒȦȕŸ  Ÿ

ǽȐȕŸȀșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇŸǵȎȒȜȗȝșȌȈȊŸȓȊȒŸȧȒȊȟȎȈșȒțȐŸ ȜȗȝŸǹǢȈȔȗȝŸȊȕȊȔȊǢȋȅȕȎȒŸȗŸȓ ŸǯȝȅȌȌȎȔȗȚŸȀȊȜȏȐȒȡȅȕȕȗȝ Ÿ ǬȕȊȘȔȐșȡȜȇȚŸǹȒȓȗȕȗǢȒȓȤȚŸȧȒȎȝȑȝȕȜȇȚ ŸȎȕȦŸȜȗŸǵȗȌȒțȜȇșȒȗŸȘȊșȊǢȆȕȎȒŸțȜȐȕŸȓȊŸdzȞȒȌȆȕȎȒȊŸȀȊȜȏȐȍȅȓȐ ŸȧȒȎȝȑȥȕȜșȒȊŸ ǵȗȌȒțȜȐșȈȗȝŸǹǢȈȔȗȝ

ŸǢȎȜȗȟȆȚŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸȊȕȗȍȒȓȅ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸ ȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǽȎȟȕȒȓȆȚŸ ǯȓȍȤțȎȒȚŸ  Ÿ'GLPREHLŸ  ŸǯȔȞȈȓȗȓȗŸ  Ÿ ǽǻǬǼǽǹǻŸ ŸȓȊȒŸǶȗȝȏȅȓȐȚŸȓŸ 

ĝŃňŅŃńĸŸĝĠĠıŸŸ ǶȆșȒțǢȊŸ  ǢȎȜȗȟȇŸŸ ȌȒȊŸȜȐŸȟșȇțȐŸ

ǹȒŸȜȆțțȎșȒȚŸȕȒȓȐȜȆȚŸȑȊŸȊȕȊȓȗȒȕȡȑȗȥȕŸțȜȒȚŸŸdzȗȝȕȈȗȝŸ Ÿ ȓȊȜȅŸȜȐŸȍȒȅșȓȎȒȊŸȜȐȚŸ•ǺșȅțȒȕȐȚŸǯȋȍȗǢȅȍȊȚ– ŸțȜȒȚŸǭșȝȖȆȔȔȎȚ Ÿ •ǯȈǢȊțȜȎŸȎȕȑȗȝțȒȊțǢȆȕȗȒŸȘȗȝŸȘșȗȓșȒȑȇȓȊǢȎŸțȜȊŸǯȝșȡȘȊȢȓȅŸǭșȊȋȎȈȊŸǯȘȒȟȎȒșȇțȎȡȕŸŸȌȒȊŸȜȗŸǺȎșȒȋȅȔȔȗȕ ŸDZŸȍȒȅȓșȒțȐŸȊȝȜȇŸȝȘȗȌșȊǢǢȈȏȎȒŸȜȐŸȍȆțǢȎȝțȇŸǢȊȚŸțȜȗŸțȟȎȍȒȊțǢȤŸȓȊȒŸȜȐȕŸ ȘșȗțȞȗșȅŸȘșȗȢȤȕȜȡȕŸȘȗȝŸȘȊșȆȟȗȝȕŸȔȥțȎȒȚŸțȎŸǢȎȔȔȗȕȜȒȓȆȚŸȊȕȅȌȓȎȚŸȜȡȕŸȘȎȔȊȜȦȕŸǢȊȚŸȘȎșȒȗșȈȏȗȕȜȊȚŸȘȊșȅȔȔȐȔȊŸȜȐȕŸȎȘȒȋȅșȝȕțȐŸȜȗȝŸȞȊȒȕȤǢȎȕȗȝŸȜȗȝŸȑȎșǢȗȓȐȘȈȗȝŸȓȊȒŸǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȜȐȕŸȓȊȜȊȕȅȔȡțȐŸȎȕȆșȌȎȒȊȚ Ÿ

ǬȍȥȕȊǢȐŸȐŸȊȌȗșȅŸȕȊŸȊȕȜȒȍșȅțȎȒŸȊȘȗȞȊțȒțȜȒȓȅŸȆȞȜȊțȎŸȕȊŸȟȅȕȎȒŸȊȓȤǢȐŸȓȊȒŸŸȌȒȊŸȕȊŸȘȎșȒȗșȒțȜȗȥȕŸȜȎȔȒȓȦȚŸȗȒŸ ȊȘȦȔȎȒȎȚŸ ǢȎȜȅŸȓȊȒŸȜȐȕŸȑȎȜȒȓȇŸȘȊșȆǢȋȊțȐŸȜȗȝŸǰ Ǵ ǽșȒțȆ Ÿ țȜȗŸȝȠȐȔȤŸ Ÿ

/IPB?@PŸ/LHP@KŸŸ ǬȘȗȟȦșȐțȎŸȗŸȍȒȎȝȑȝȕȜȇȚŸ ȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸȝȘȐșȎțȒȦȕ

ǽȊŸȋșȊȋȎȈȊ ŸȜȊŸȗȘȗȈȊŸȊȘȗȕȆǢȗȕȜȊȒŸȊȘȤŸȜȐȕŸǯȝșȡȘȊȢȓȇŸǯȘȒȜșȗȘȇŸȓȅȑȎŸȍȥȗŸȟșȤȕȒȊ ŸȆȟȗȝȕŸțȜȤȟȗŸȕȊŸȎȘȒȋșȊȋȎȥțȗȝȕŸȜȒȚŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȘȗȝŸȍȒȊȓșȈȕȗȕȜȊȒŸȌȒȊŸȜȐȕŸțȝȕȎȒțȞȗșȅŸȜȗȝȚŸțȜȗȕŸȜȗǢȆȊŸȜȐȚŸ ȊȎȒȞȤșȗȝŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚŸțȎŸǢȈȊŸȊȘȤŸȜȒȚŸȎȖȇȚŸȜȆțțȎșȒȚŸȓȊȜȐȌȗșȈȎȚŸŸ ȍȒȊȟȎȈșȒțȐ ŸȘșȗȢȤȕȜȊ ŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȎȚŸȓȊȒŸȍȒȎȑȕȇŸțȝȕȎșȌȊțȈȊ Ÿ

ǹdzŸǬǮǹǻǯǼ 5.705,34 6.153,61 3.97566 10.875,75 2.4231,51 11.168,20 1,33530 0,64000 1.148,000 83,06

ǶȎŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸ ŸŸ ȆȓȔȎȒțȎŸȜȎȔȒȓȅŸȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸ ǬȑȐȕȦȕŸȜȐȕŸǺȆǢȘȜȐŸ

ĮŁņŸŎʼnňĽŊĻŏĸŸōŁŋŸŌŎēŏŒņĹĻŋŸŌŎĽŐŗņĿŎŌŁŋŸĻņĻńňĹ- șȎȈȎȚŸȕȊŸțȝȕȎȟȈțȗȝȕŸȊȝȜȤȕȗǢȊŸȜȒȚŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȆȚŸȜȗȝȚŸȓȊȒŸȕȊŸ ņŒŌĻņŸōŁņŸīķēʼnōŁŸŁŸ PBLBKVŸBPNROKŸńĻџŁŸŃŌʼnĻņŃńĸŸ ȔȎȒȜȗȝșȌȗȥȕŸȝȘȤŸȜȗŸȝȘȅșȟȗȕŸțȇǢȊŸȜȗȝȚ Ÿ '=@PBR Ÿ DZŸȆȍșȊŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȑȊŸȋșȈțȓȎȜȊȒŸțȜȗŸǵȗȕȍȈȕȗ ŸȎȕȦŸȜȗȕŸȆȔȎȌDZŸțȝȌȟȦȕȎȝțȐ ŸȗȒŸȔȎȘȜȗǢȆșȎȒȎȚŸȜȐȚŸȗȘȗȈȊȚŸȑȊŸȆȟȗȝȕŸșȝȑ- ȟȗŸȑȊŸȆȟȎȒŸȐŸ PBLBKVŸBPNROKŸǢȎŸȘȗțȗțȜȤŸǢȎȜȗȟȦȕŸ Ÿ ǢȒțȜȎȈŸȦȚŸȜȗŸȜȆȔȗȚŸȜȗȝŸȆȜȗȝȚ ŸȊȕȊǢȆȕȎȜȊȒŸȕȊŸȗȍȐȌȇțȎȒŸȜȐȚŸȍȥȗŸ ȎȜȊȒșȎȈȎȚŸțȎŸȎȖȗȒȓȗȕȤǢȐțȐŸȍȊȘȊȕȦȕŸȥȠȗȝȚŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ ǹŸǨǢȒȔȗȚŸȑȊŸȍȒȊȑȆȜȎȒŸțȝȕȗȔȒȓȅŸŸȊȎșȗțȓȅȞȐŸȓȊȒŸȊȕȊǢȆȎȜȐțȈȡȚ Ÿ ȕȎȜȊȒŸȕȊŸȎȖȝȘȐșȎȜȎȈŸŸȎȓȊȜ ŸȎȘȒȋȅȜȎȚŸȎȜȐțȈȡȚ

(µW ĝļĻŇŸŸ •īŊĶŌŃņň–ŸŸ ĽŃĻŸķńľňŌŁŸŸ ňēňŅňĽŃĻńňŖŸ ŸķŒŋŸ<ŸĿńĻō

ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

Ý÷íòçúïùúä÷ïõ Ññëåùïòõ ŸĝʼnĿŏĿŖŐłŁŸŸ ŁŸňŅŃńĸŸńĻōĻŌōŊňŏĸ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȀȊȜȏȐȢȡȅȕȕȗȝŸȓȗŸ  ŸǷȅȓȊȚŸ  ŸǼȅȕȝȗŸ  Ÿ2BTRPLBRŸ ŸȓȊȒŸǴȝșȒȊȓȗȥȔȐȚŸ  Ÿ

ĮŁŸľŃĻņňēĸŸēĿŊĹŌēĻōňŋŸ ŸĿŎŊŗŸĻņĶŸēĿōňŐĸŸĽŃĻŸōŁŸŐŊĸŌŁŸŸĿņķńŊŃņĿŸŌĸēĿŊĻŸŁŸĮĻńōŃńĸŸğĿņŃńĸŸĭŎņķŅĿŎŌŁŸōŒņŸħĿōŕŐŒņŸōŁŋŸĝŃňŅŃńĸŸĝĠĠı

ĥňŊŊķŋŸĭōŃŋŸ ŸŁŸĿōĸŌŃĻŸğĭ

DZŸȐǢȎșȗǢȐȕȈȊŸȓȊȜȊȋȗȔȇȚŸȜȗȝŸǢȎșȈțǢȊȜȗȚŸȓȊȒŸȗȒŸțȟȎȜȒȓȆȚŸȔȎȘȜȗǢȆșȎȒȎȚŸȑȊŸȊȕȊȓȗȒȕȡȑȗȥȕŸȊȘȤŸȜȗŸȧȒȗȒȓȐȜȒȓȤŸ ǼȝǢȋȗȥȔȒȗ

DZŸǮǼŸȎȘȒȓȥșȡțȎŸȎȘȈțȐȚŸȜȐȕŸȎȓȔȗȌȇŸȜȗȝŸȓȗȝŸȧȐǢȇȜșȒȗȝŸ ǵȒȅȓȗȝŸȡȚŸǢȆȔȗȚŸȜȗȝŸȧȒȗȒȓȐȜȒȓȗȥŸǼȝǢȋȗȝȔȈȗȝ

ŸĮŁŸŘĿŎōķŊĻŸŸħĻĜňŎŸŸńĻџŗŊĻŸŸē ē ŸłĻŸ ʼnŊĻĽēĻōňʼnňŃŁłĿşŁŸĠōĸŌŃĻŸĮĻńōŃńĸŸğĿņŃńĸŸĭŎņķŅĿŎŌŁŸōŁŋŸĥňŊŊķŋŸĝĠŸİŎŌŃńĶŸīŊňœŕņōĻ

ǶȎȜȊȖȥŸȜȡȕŸȑȎǢȅȜȡȕŸȜȐȚŸȐǢȎșȇțȒȊȚŸȍȒȅȜȊȖȐȚŸȎȈȕȊȒŸȐŸȆȌȓșȒțȐŸȜȐȚŸȘșȤȜȊțȐȚŸȜȗȝŸȧȒȗȒȓȐȜȒȓȗȥŸǼȝǢȋȗȝȔȈȗȝŸțȟȎȜȒȓȅŸǢȎŸȜȐŸ ȍȒȊȕȗǢȇŸȎȜȊȒșȒȓȦȕŸȓȎșȍȦȕŸȓȊȒŸȐŸȎȓȔȗȌȇŸȕȆȗȝŸȍ ț

3,11%

Āûñöìýóüýñûóù ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ AEGEAN ǹǼ 3,33 ALAPIS ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,41 ALPHA BANK ǹǼ(Ȁȅ) 6,11 COCA COLA EEE (Ȁȅ) 19,96 EUROBANK PROPERTIES 6,68 FOLLI - FOLLIE ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(ȀO) 16,77 FORTHNET AE(Ȁȅ) 0,92 FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 8,06 FRIGOGLASS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 8,9 GENIKI BANK (Ȁȅ) 0,59 NTRALOT (Ȁȅ) 3,44 J&P ǹǺǹȄ ǹǼ ǼȇīȅȁǾȆȉǿȀǾ ȉȅȊȇ.ǼȂȆ.Ǻǿ 2,03 JUMBO ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 6,3 LAMDA DEVELOPMENT S.A.(Ȁȅ) 4,7 MARFIN INVESTMENT GROUP 1,65 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 1,91 S & B ǺǿȅȂǾȋǹȃǿȀǹ ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) 4,72 SPRIDER STORES ǹ.Ǽ. 0,7 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) 0,49 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) 2,4 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) 1,34 ǹȉǼ ǺǹȃȀ 1,43 ǺǿȅȋǹȁȀȅ ǼǺ.ȋǹȁȀȅȊ & ǹȁȅȊȂ(Ȁǹ) 3,69 īǼȀ ȉǼȇȃǹ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ 5,18 īȇ. ȈǹȇǹȃȉǾȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 4,67 ǻ/ȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǹȂȆȇǹȀǾ(Ȁȅ) 1,5 ǻǾȂȅȈǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ ǾȁǼȀȉȇǿȈȂȅȊ ǹ.Ǽ 13,2 ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) 12,75 ǼȁǺǹȁ ǹǼ(Ȁǹ) 1,26 ǼȁȁǹȀȉȍȇ ǹǼ(Ȁȅ) 3,96 ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ ǹǼ(Ȁȅ) 8,12 ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ ǹǼ (Ȁȅ) 6,13 Ǽȉ. ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ & ǹȆȅȋǼȊȉ.(Ȁȅ) 6,07 ǼȉǹǿȇǼǿǹ ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ Ȁǹǿ ǹȆȅȋǼȉǼȊȈǼȍ 4,2 ǹȈȍ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 3,29 ǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ ǼǹǼ(Ȁȅ) 1,11 ȃȉȇǹȀȅȂ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) 0,92 Ȁǹȉ. ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉȍȃ Ǽǿǻȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 6,11 ȂǼȉȀǹ ǹǼ(Ȁȅ) 10,36 ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,79 ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȇȅ) 0,68 Ȃȅȉȅȇ ȅǿȁ ǼȁȁǹȈ 9,59 ȂȆǹȂȆǾȈ ǺȍǺȅȈ ǻǿǼĬȃǾȈ ȉǼȋȃǿȀǾ 3,73 ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ ǹǼ ȅȂǿȁȅȈ ǼȆǿȋ(Ȁȅ) 4,8 ȅȁȆ ǹǼ 12,65 ȅȆǹȆ ǹǼ 15,9 ȅȇī.ȉǾȁǼ/ȃǿȍȃ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) 8,77 ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿȂǼȃȅȈ ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ 12,9 ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS A.E.(Ȁȅ) 5,02 ȈǿǻǼȃȅȇ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 3,54 ȈȍȁǾȃȅȊȇīǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅȊ ǹǼ(Ȁȅ) 1,17 ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ ǼȁȁǹǻȅȈ ǹȉ 3,47 ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ ǹǺǼȉǼ 5,26 ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȁȅ) 19,7 ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȇȅ) 12,5 ȉȇǹȆǼǽǹ ǼFG EUROBANK A.E.(Ȁȅ) 5,7 ȉȇǹȆǼǽǹ ȀȊȆȇȅȊ (Ȁȅ) 4,53 ȉȇǹȆǼǽǹ ȆǼǿȇǹǿȍȈ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) 5,5 ȊīǼǿǹ ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅ ĬǼȇǹȆǼȊȉǿȀȅ ȀǼȃȉȇ 1,26 ȋǹȁȀȅȇ ǹǼ (ȆȇȍǾȃ ǺǼȀȉȍȇ)(Ȁǹ) 0,98

-0,60 4933 -2,38 12578682 -7,42 4984470 0,05 306420 -3,61 8954 -2,78 50068 -5,16 169865 -5,18 300933 -1,11 21343 -3,28 1037372 7,84 764723 0,00 22907 -2,33 1726505 -2,29 12116 0,00 2873396 -4,02 4192266 -1,87 3539 -6,67 82991 -3,92 163630 0,00 0 0,00 100 -3,38 727443 -0,27 154514 -0,39 141143 0,43 9563 -5,06 11904 -2,73 750385 -7,34 10987960 0,00 20384 -1,25 243530 2,27 321836 -2,70 401512 -1,14 29907 -2,33 16237 -3,24 9570 -4,31 78872 -1,08 214851 -0,49 8602 -1,71 56003 -3,66 202314 -2,86 34985 -3,13 170838 -2,87 123340 0,00 343742 -3,58 3637 -4,79 1417479 -1,46 1533972 -3,73 2396 0,40 3508 -1,39 62247 -4,88 53119 -4,93 706085 1,15 30668 1,08 188298 -2,88 2856 -8,07 4874583 -0,44 1689484 -5,66 3568299 -5,97 156841 -3,92 30917

3,31 0,39 6 19,52 6,64 16,06 0,91 7,85 8,5 0,57 3,15 1,95 6,08 4,7 1,55 1,87 4,7 0,7 0,47 2,4 1,34 1,41 3,49 4,85 4,47 1,5 12,74 12,56 1,21 3,87 7,5 5,89 5,86 4,16 3,21 1,1 0,89 5,88 10,15 0,77 0,65 9,37 3,64 4,58 12,65 15,66 8,51 12,77 4,9 3,39 1,16 3,47 4,98 18,76 12,5 5,59 4,3 5,32 1,26 0,95

3,4 0,41 6,49 20,04 6,81 17,25 0,96 8,16 8,9 0,61 3,44 2,03 6,6 4,85 1,65 1,97 4,8 0,75 0,51 2,4 1,34 1,49 3,7 5,18 4,67 1,53 13,5 13,51 1,28 4,06 8,27 6,31 6,14 4,28 3,3 1,16 0,94 6,11 10,54 0,81 0,69 9,86 3,83 4,8 13,12 16,6 8,84 13,15 5,02 3,58 1,22 3,64 5,26 19,89 12,55 6,04 4,58 5,77 1,34 1

1,32 0,8 0,56 1,95 0,74 0,62 0,62 0,32 0,77 1,18 4,1 0,99 0,77 1,28 7,64 1,23 1,18 0,48 1,88 0,75 0,39 2,75 4,69 0,9 2,13

1,45 0,8 0,59 2,01 0,79 0,65 0,65 0,33 0,79 1,18 4,4 1,01 0,81 1,28 7,64 1,29 1,27 0,5 1,92 0,8 0,39 3,18 4,69 0,9 2,17

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALPHA TRUST ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ ALSINCO A.E Ǽǿǻȍȃ ǼȃǻȊȈǾȈ -ȊȆȅǻǾȈǾȈ ASPIS BANK ǹȃ.ȉȇǹȆǼǽǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ AUTOHELLAS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) BYTE COMPUTER ǹǺǼǼ(Ȁȅ) CENTRIC MULTIMEDIA ǹǼ CYCLON ǼȁȁǹȈ ǹǼ DIONIC ǹǼǺǼ EURODRIP ǹ.Ǻ.Ǽ.ī.Ǽ.(Ȁȅ) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ǹ.Ǽ.ȆǹȇȅȋǾȈ ǿǹȉȇǿȀȍȃ ȊȆ F.G EUROPE ǹǼ (Ȁȅ) F.H.L ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ȃ&ī ǹǺǼǼ(Ȁȅ) FASHION BOX ǼȁȁǹȈ ǹǼ FLEXOPACK AEBEP(Ȁȅ) NFOQUEST ǹǼǺǼ(Ȁȅ) NFORM Ȇ.ȁȊȀȅȈ(Ȁȅ) NTRAKAT ǹǼ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(Ȁȅ) LAVIPHARM ǹǼ(Ȁȅ) LOGISMOS ǹǼ MEDICON HELLAS ǹ.Ǽ. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ȂǼȉǹȁȁȅȊȇīǿȀǾ (Ȁȅ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ

1,36 0,8 0,58 2 0,79 0,64 0,65 0,33 0,79 1,18 4,3 1,01 0,78 1,28 7,64 1,26 1,23 0,49 1,9 0,76 0,39 3 4,69 0,9 2,15

-6,21 -5,88 -3,33 0,00 0,00 -1,54 3,18 -2,94 0,00 0,00 4,88 1,00 -3,70 0,00 0,00 -0,79 -1,60 0,00 -3,06 -3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,38

5680 10 184452 29329 985 71831 1250 56307 8400 0 340 700 9488 0 20 17912 4258 34109 2330 105097 0 192 0 0 26350

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ǼȁȁǹȈ ǹȃ.ǺǿȅȂ.Ǽȉ.(Ȁȅ) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ǹ.Ǽ. ǹȃǹȆȉȊȄǼȍȈ ǹȀǿȃǾȉȍȃ PROFILE ǹǼǺǼ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾȈ PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ REDS AE (KO) REVOIL ǹǼ RILKEN ǺǿȅȂ. ȀǹȁȁȊȃȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) SATO ǹǼ(ȀO) SCIENS ǻǿǼĬȃǾȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹ.ǼȀO) SPACE ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) TRASTOR ǹǼǼȆ VELL GROUP ǹ.Ǽ YALCO-ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ ǹǼ(Ȁǹ) ǹ. S COMPANY ǼȂȆȅȇǿȀǾ -ǺǿȅȂ. Ǽȉ.-Ǿ/Ȋ ( ǹīȇ.ȅǿȀȅȈ ȈȆȊȇȅȊ(Ȁȅ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ(Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ ǺǿȅȂ. ȄȊȁȅȊ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ ǺǿȅȂ. ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ ǹȇȉȅǺǿȅȂ/ȃǿǹ ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ(ȀO) ǹȉǼ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹǼ ǹȉȁǹȃȉǿȀ ȈȅȊȆǼȇȂǹȇȀǼȉ ǹ.Ǽ. (KO) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ǹĭȅǿ ȋ.ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ǹǼǺǼ(Ȁǹ) ǹȋȅȃ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ ǹǺǼȆǼ ǹǼ(Ȁȅ) ǺǹȇǻǹȈ ǹǼǺǼǼ ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) ǺǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS A.E.(KO) īǹȁǹȄǿǻǿ ĬǹȁǹȈȈǿǼȈ ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ (KO) īǼȃ.ǼȂȆȅȇǿȅȊ & ǺǿȅȂ/ȃǿǹȈ(Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ ȂǼȈǿȉǼȈ ǹȈĭǹȁǿȈǼȍȃ ǻǹȎȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ(ȀO) ǻǿǹȈ ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ABEE(Ȁȅ) ǻǿǼĬȃǾȈ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǾ ǹǼǼȋ(ȀO) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ ȆǹȆǹȆǹȃǹīǿȍȉȅȊ ǹǺǼǼǹ (Ȁȅ) Ǽ.ȆǹǿȇǾȈ ǹǺǼǼ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǼȀǻȅȉǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿǺǹȃǾ ǼȀȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) Ǽȁ. ǻ. ȂȅȊǽǹȀǾȈ(Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) ǼȁǺǼ - ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ ǼȁȁǾȃǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿȍȃ Ǽȁȁ.ǺǿȅȂ.ǽǹȋǹȇǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ(Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ(ȀO) Ǽȁȉȅȃ ǹǼǺǼ.(ȀO) ǼȁȉȇǹȀ ǹǼ(ȀO) ǼȁĭǿȀȅ(Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ǼǿȈǹī.ǻǿȉȇȅȋȍȃ & ȂǾȋǹȃȍȃ Ĭ ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǾȋȅȊ Ȁǹǿ ǼǿȀȅȃǹȈ ǹǼ ǼȉǼȂ ǹǼ(Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ ǹǼīǹ(Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȉǼȋȃȅȁȅīǿ ǽǹȂȆǹ ǹǼ(Ȁǹ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ-ǺǿȅȂ.Ȃǹȇ(Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ ǹǼ ǿȂȆǼȇǿȅ ǹȇīȍ ǹ.M.Ǽ(Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȇȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) ǿȋĬȊȅȉȇȅĭǿǹ ȈǼȁȅȃȉǹ ǹǼīǼ(Ȁȅ) Ȁ.ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ & Ȋǿȅǿ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ ǹ.Ǽ. ǼȀǻȅȈǼǿȈ(Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ BIOM.& ȄǼȃȅǻ/ȀǼȈ ǼȆǿȋ.ǹ.Ǽ. (Ȁȅ ȀȁȂ ǹǼ ȀȅȇȇǼȈ ǹ.Ǽ ȀȇǼ.Ȁǹ ǹǼ(Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) Ȁȇǿ Ȁȇǿ ǹǺǼǼ ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ȀȊȁǿȃǻȇȅȂ. Ȁ.ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȊ(ȀO) ȀȊȁǿȃǻȇȅȂȊȁȅȈ ȁȅȊȁǾ(Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ Ȃ.Ȁ.ȃ. ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ ǹǼ(Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ ǹǼ(ȀO) ȂǹȇǹȀ ǹǺǼǼ ȂǿG RǼǹL ǼSȉǹȉǼ ǹ.Ǽ.

0,58 2,31 0,36 0,78 0,76 1,29 1,15 1,04 3,49 0,3 0,55 0,42 1,14 0,5 0,44 0,68 0,51 2 0,65 0,36 0,79 1,07 0,77 1,53 0,71 1,3 0,32 0,5 0,8 0,48 0,87 1,22 1,2 0,35 0,34 0,85 7 0,69 1,62 0,81 1,28 1,08 0,4 0,84 0,68 0,47 0,68 0,43 0,41 1,06 0,67 1,4 2,14 0,81 1,21 0,37 0,51 2,59 0,71 1,52 0,32 0,68 0,6 0,58 2,79 11,3 1,72 0,56 1,33 0,43 0,51 0,55 0,83 0,5 0,31 4,91 1,26 1,64 5,68 0,72 5,9 1,38 0,61 2,8 1,69 0,45 0,55 0,5 0,38 4

-3,33 3602 0,00 4467 2,86 8517 -3,70 5302 -3,80 4000 -0,77 189988 -0,86 7500 4,00 11896 1,16 1320 0,00 22956 -1,79 14969 0,00 0 7,55 1278 -7,41 15462 0,00 5474 -1,45 12200 0,00 150 0,50 4950 1,56 990 -2,70 7900 -1,25 3566 -3,60 2031 0,00 1050 0,00 87306 0,00 0 0,00 0 -3,03 10200 -3,85 11428 0,00 0 -2,04 3165 -1,14 1783 0,00 0 0,00 811 -2,78 1970 3,03 11484 0,00 0 -1,55 1160 -1,43 155495 -2,99 8775 0,00 1433 0,00 0 0,00 20 -6,98 58500 -2,33 5760 0,00 0 0,00 0 -8,11 500 7,50 50 -2,38 34590 -3,64 360 -4,29 13038 0,00 210 0,94 2090 -3,57 4069 -4,72 2844 0,00 150 -3,77 26327 -3,36 1870 7,58 8051 0,00 0 3,23 29113 -1,45 1005 -1,64 654 -3,33 6809 -0,71 42053 -4,24 380 -0,58 1327 0,00 0 -1,48 265160 -4,44 9999 0,00 0 0,00 0 0,00 10010 -5,66 27310 0,00 37547 -1,80 110 4,13 870 -5,20 14641 -0,53 4316 -4,00 13665 1,03 170 -1,43 11400 0,00 2750 0,00 0 -0,59 1040 -8,16 3114 -1,79 2560 0,00 1516 -2,56 200 -0,50 3775

0,57 2,31 0,34 0,77 0,76 1,25 1,15 0,93 3,39 0,28 0,51 0,42 1,04 0,49 0,42 0,67 0,48 1,94 0,58 0,35 0,76 1 0,77 1,53 0,71 1,3 0,32 0,5 0,8 0,45 0,8 1,22 1,08 0,34 0,33 0,85 7 0,68 1,6 0,77 1,28 1,08 0,39 0,69 0,68 0,47 0,68 0,37 0,41 1 0,65 1,4 2,03 0,78 1,17 0,37 0,49 2,44 0,62 1,52 0,3 0,63 0,57 0,56 2,78 10,71 1,67 0,56 1,32 0,43 0,51 0,55 0,79 0,48 0,29 4,91 1,2 1,58 5,65 0,68 5,6 1,36 0,59 2,8 1,55 0,45 0,54 0,48 0,38 4

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  

0,58 2,31 0,37 0,81 0,76 1,33 1,16 1,05 3,49 0,3 0,55 0,42 1,14 0,54 0,45 0,72 0,51 2 0,65 0,37 0,8 1,09 0,77 1,53 0,71 1,3 0,33 0,52 0,8 0,48 0,87 1,22 1,2 0,35 0,34 0,85 7,11 0,7 1,63 0,81 1,28 1,08 0,42 0,84 0,68 0,47 0,68 0,43 0,43 1,07 0,68 1,4 2,14 0,82 1,21 0,37 0,53 2,68 0,73 1,52 0,32 0,68 0,6 0,61 2,81 11,3 1,75 0,56 1,37 0,45 0,51 0,55 0,85 0,53 0,32 4,91 1,26 1,67 5,74 0,73 5,9 1,38 0,61 2,8 1,69 0,48 0,58 0,5 0,38 4,01

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

ȂǿȃǼȇǺǹ ǹĭȅǿ ǿ&Ǻ ȁǹǻǼȃǾȈ (Ȁǹ) 1,24 ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,75 ȂȊȁȅǿ ȀǼȆǼȃȅȊ 0,85 ȃ.ǺǹȇǺǼȇǾȈ -MODA BAGNO ǹǼ(Ȁȅ) 0,44 ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(ȀA) 0,62 ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(Ȇǹ) 0,54 ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) 1,23 ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,57 ȃǼȍȇǿȅȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 0,73 ȃǾȇǼȊȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ ȋǿȅȊ ǹǼ.(Ȁȅ) 0,53 ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ DFH SA (Ȁ 0,57 ȅȂǿȁ. ǿȃȉǼǹȁ ǹǺǼǼ ǻǼ & Ȉǿǹ(Ȁȅ) 0,99 Ȇ. ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 3,07 ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǹǺǼ(Ȁȅ) 1,05 ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 2,75 ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ ǹǺǼǼ(ȀO) 0,67 ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) 3,36 ȈǼȁȂǹȃ(Ȁȅ) 0,63 ȈǿǻǾȇǼȂȆȅȇǿȀǾ ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ ǹǼ 1,21 ȈȉǼȁǿȅȈ ȀǹȃǹȀǾȈ ǹǺǼǼ 1,67 ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 1,01 Ȉȍȁ.ȁ.ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ Ȇȇȅĭǿȁ ǹE(Ȁǹ) 0,49 ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,48 ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 4,25 ȉȇǹȆǼǽǹ ǹȉȉǿȀǾȈ(Ȁȅ) 1,25 ȉȇǹȆǼǽǹ ǼȁȁǹǻȅȈ(Ȁȅ) 44,37 ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ(Ȁȅ) 0,41 ȋǹǿǻǼȂǼȃȅȈ(Ȁȅ) 1,01 ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ ǹȁǼȊȇ/ȃǿǹ(Ȁȅ) 0,44

Œ…„

2,48 370 0,00 0 6,25 1035 -2,22 3587 1,64 4 0,00 0 -9,56 200 -1,72 50 1,39 7730 -5,36 156704 0,00 0 2,06 1005 2,33 1581 -0,94 96700 -3,17 24170 1,52 23107 -1,18 320 0,00 5584 0,00 1311 -1,18 815 0,00 3106 0,00 0 9,09 2980 0,00 781 -2,34 28073 -1,31 17119 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1,14 0,75 0,77 0,44 0,62 0,54 1,23 0,57 0,66 0,51 0,57 0,88 2,9 1,02 2,74 0,63 3,2 0,59 1,18 1,66 0,93 0,49 0,47 4,25 1,25 44,33 0,41 1,01 0,44

1,24 0,75 0,85 0,46 0,62 0,54 1,36 0,57 0,76 0,56 0,57 1 3,07 1,1 2,8 0,68 3,4 0,65 1,25 1,7 1,01 0,49 0,48 4,38 1,32 44,96 0,41 1,01 0,44

7,7 0,00 800 1,5 -1,96 805 0,3 -6,25 1000 7,8 0,00 0 0,39 0,00 0 0,89 0,00 0 3,7 -5,37 13850 0,39 0,00 0 0,33 0,00 0 1,48 -1,33 1170 1,47 0,00 0 0,26 0,00 0 0,22 0,00 0 0,26 4,00 50 0,17 -5,56 29210 19,95 -8,82 206 0,51 -3,77 950 0,75 4,17 500 35,74 0,00 0 2,64 -3,65 3648 0,34 -8,11 102710 0,85 -3,41 7300 0,2 -4,76 141913 8,2 0,00 0 0,14 0,00 0 0,16 -5,88 3810 0,6 0,00 5670 5,4 -0,19 5710 0,22 0,00 95800 0,34 0,00 0 14 0,00 0 76,9 0,00 0 3,01 0,00 0 0,28 -3,45 40 19,18 -0,16 600 2,98 -4,18 1400 0,15 0,00 28030 1,42 5,19 152 0,23 -4,17 1000 0,2 -9,09 500 0,3 0,00 0 12,85 0,00 0 9,33 0,00 0 0,19 0,00 440 0,84 0,00 28348 3,48 0,00 12505 0,2 -13,04 353890

7,7 1,48 0,3 7,8 0,39 0,89 3,65 0,39 0,33 1,46 1,47 0,26 0,22 0,26 0,17 19,7 0,48 0,7 35,74 2,58 0,33 0,82 0,19 8,2 0,14 0,16 0,6 5,39 0,2 0,34 14 76,9 3,01 0,28 18,2 2,9 0,15 1,3 0,23 0,2 0,3 12,85 9,33 0,19 0,84 3,48 0,19

7,7 1,51 0,3 7,8 0,39 0,89 3,8 0,39 0,33 1,5 1,47 0,26 0,22 0,26 0,17 20,01 0,53 0,76 35,74 2,67 0,35 0,86 0,2 8,2 0,14 0,16 0,6 5,41 0,22 0,34 14 76,9 3,01 0,28 19,53 3 0,15 1,48 0,23 0,2 0,3 12,85 9,33 0,19 0,84 3,48 0,21

0,17 0,09 0,91 0,36 0,78 0,19 3,7 0,11

0,18 0,09 0,99 0,36 0,8 0,19 3,7 0,11

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈ. ǹȀǿȃǾȉǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ATTICA GROUP ǹǼ(Ȁȅ) CPI A.E. ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȍȃ Ǿ/Ȋ (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN ǹǼ(Ȁȅ) ELBISCO AE ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁǹ) ELMEC SPORT ǹǺǼȉǼ(Ȁȅ) EMPORIKI BANK S.A(Ȁȅ) INFORMER ǹǼ(Ȁȅ) INTERFISH ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ǹǼ Ȁȅ MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ OLYMPIC CATERING A.E.(Ȁȅ) PAPERPACK-ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) QUALITY & RELIABILITY ABEE(Ȁȅ) SPIDER ȂǼȉǹȁ/ȋǹȃǿǹ(Ȁȅ) UNIBIOS ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) VIVARTIA ǹǺǼǼ (ȀO) VIVERE AE Ȁȅ ǹĬǾȃǹ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǹȁĭǹ - ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ(Ȁȅ) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ ǺȅȊȁǿǹīȂ. ǹȄǼ(Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ ǹǼ (ȀO) ǺǿȅȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) īǼȀǼ ǹ.Ǽ(Ȁǹ) ǼǻȇǹȈǾ - ȋ.ȌǹȁȁǿǻǹȈ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ ǹ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ǾȇǹȀȁǾȈ (ǹȃ.īǼȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃ)(Ȁȅ) ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(Ȁǹ) ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(ȆA) ǿȅȃǿȀǾ (ȄǼȃȅǻȅȋ.ǼȆǿȋ.)(Ȁȅ) ȀǹȆȃȅǺǿȅȂǾȋǹȃǿǹ ȀǹȇǼȁǿǹ ǹǼ(ȀA) ȀǼȀȇȅȌ ȄǼȃȅǻ.ȉȅȊȇ.ȅǿȀ.ȁǹȉ.(Ȁȅ) ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ ǹǺǼǼ ȁǹȂȌǹ (ǹȃ.Ǽȉ.Ǽȁȁ.ȄǼȃȅǻȅȋ.)(ȀO) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹ.ȃ.Ǽ.(Ȁȅ) ȂȅȋȁȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) Ȇ.ī.ȃǿȀǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ȇǿȃȉǼȃȀȅ ǹǼ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ(ȀO) ȈȊȈȉ. ȂǿȀȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ ǹĭȅǿ ǹȃǼǽȅȊȁǹȀǾ(Ȁȅ) ȋ.Ȁ.ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȋ.ȂȆǼȃȇȅȊȂȆǾ & ȊǿȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ ǹǺǼǼ (Ȁȅ)

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“ ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ & ǼȆǼȃǻ ǽǾȃȍȃ ǹǼ ȇȅȂȆȅȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿ ǿȆȆȅȉȅȊȇ ǹǼ(ȀA) ȀǼȇǹȂǼǿǹ ǹȁȁǹȉǿȃǾ AE ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) Ȃ.ǿ.ȂǹǿȁǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) ȅȂǿȁ. ǿȃȉǼǹȁ ǹǺǼǼ ǻǼ & Ȉǿǹ(Ȇȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ Ȇȇȅǿȅȃȉǹ ǼǿǻǿȀǾȈ ǻǿǹȉȇȅĭǾȈ ȆǼȉǽǼȉǹȀǾȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ ǹǼ(Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ ǹǼ(Ȁȅ)

0,1 0,14 0,17 1,38 0,25 0,8 0,08 0,09 0,3 0,25 8,26 0,4 0,41 0,21 0,12 0,44

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 256450 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 -7,41 15848 0,00 0 -6,98 60 -6,82 30698 -4,55 12925 -7,69 9393 -4,35 47497

0,1 0,14 0,17 1,29 0,25 0,8 0,08 0,09 0,3 0,25 8,26 0,39 0,4 0,2 0,12 0,43

0,1 0,14 0,17 1,38 0,25 0,8 0,08 0,09 0,3 0,26 8,26 0,43 0,44 0,22 0,12 0,45

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. 1,01 ENVITEC AE 2,14 EPSILON NET AE 2,07 EUROXX ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿȀǹȀǾ ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. 4,03 PERFORMANCE TECHNOLOGIES ǹ.Ǽ ȆȁǾȇ 2,52 Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. 2,47 ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ ǹǼ 1,4 ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ ǹ.Ǽ.Ǻ.Ǽ 1,05 ȂǼȃȉǿȉǼȇȇǹ ǹǺǼE 2,15 ȃȉȅȆȁǼȇ ǹǺǼǼ 2,62 ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ǼȇīǹȈǿǼȈ ǹǺǼȉǼ 2,1 ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹǺǼǼ 2,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,01 2,14 2,07 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,15 2,62 2,1 2,15

1,01 2,14 2,07 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,15 2,62 2,1 2,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO BETANET ABEE HITECH SNT ǹǼ MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹǼīǹ(Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO) ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) ȃǹȊȉǿȁǿǹȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȁǼȈǺȅȊ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ)

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC ǹǺǼǼ(Ȁȅ) COMPUCON ǼĭǹȇȂȅīǼȈ ȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹ HELLAS ONLINE ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȊȆǾȇǼȈǿǼ PLIAS ǹȃ/ȂǾ ǺǿȅȂ/ȀǾ &ǼȂ/ȀǾ ǼȉǹǿȇǼǿǹ Ȁ ǹǼīǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ ǹ.Ǽ. (Ȁǹ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ ǹ.Ǽ Ǽȁȁ.ǿȋĬȊȅȀǹȁȁ. ǹǺǼǼ(Ȁȅ)

0,18 0,09 0,93 0,36 0,8 0,19 3,7 0,11

-5,26 227936 0,00 21000 2,20 2600 0,00 0 -3,61 22468 0,00 0 0,00 0 0,00 0

ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


'

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐáñáóêåõÞ

9 Áðñéëßïõ 2010

Áðü ôï ðÜèïò ðñïò ôçí êÜèáñóç Êïôßäïõ Óùôçñßá Ç ¢íïéîç ðñïâÜëëåé. Ï Þëéïò ðëçóéÜæåé ôç ãç, ôçí öùôßæåé êáé ôçí èåñìáßíåé. ÌÝóá ó’ áõôÞí ôçí èáëðùñÞ âñåöïõñãåßôáé ç æùÞ ðïõ õðíþèçêå óôá ðáãùìÝíá óêïôÜäéá ôïõ ÷åéìþíá ìÝóá óôá óðëÜ÷íá ôçò ãçò. Ôï öùò ôçí áöõðíßæåé êáé ôçí öÝñíåé êïíôÜ ôïõ. Ôï öùò åßíáé ç æùÞ, åßíáé ç áëÞèåéá, åßíáé ç ÷áñÜ, åßíáé ç ãíþóç. Ôï óêïôÜäé åßíáé èÜíáôïò, Üãíïéá, åßíáé Üñíçóç, Üñíçóç æùÞò. Åßíáé êáêü, åßíáé å÷èñüò óôï öùò å÷èñüò ó’ üëç ìáò ôçí ýðáñîç. Åßíáé ôï êáêü êïììÜôé ôçò øõ÷Þò ìáò. ÊÜèåôáé óôá âÜèç ôïõ åßíáé, åðåêôåßíåôáé êáé áìáõñþíåé ôï öùò èïëþíåé ôï ôïðßï êáé äåí äéáêñßíïíôáé ôá ðñÜãìáôá. ÓêïôåéíéÜæåé ôá ìÜôéá êáé äåí öÝñíïõí óùóôÝò åéêüíåò óôï íïõ, ðïõ Ýôóé ãßíåôáé óôñåâëüò, ÷ùëüò, áíÜðçñïò, áíßêáíïò íá îå÷ùñßóåé ôçí áëÞèåéá ôùí ðñáãìÜôùí. ÌÝóá ó’ áõôÞí ôçí êáôá÷íéÜ ãéíüìáóôå áìáñôùëïß ìå ôçí Ýííïéá ôïõ Üóôï÷ïõ, áõôïý ðïõ êÜíåé ëÜèç óôïõò óôü÷ïõò ôïõ. ÂëÜóöçìá, ãéáôß ðñÝðåé, áëëéþò åßíáé áâÜóôáêôï, íá áðïäþóïõìå ôéò áðïôõ÷ßåò ìáò óå êÜðïéïõò Üëëïõò ðÜíù áðü ôéò äéêÝò ìáò äõíÜìåéò. ¸ðåéôá Ýñ÷ïíôáé ïé ôýøåéò êáé ïé åíï÷Ýò êáé ïé êñßêïé ôçò áëõóßäáò äåí Ý÷ïõí ôåëåéùìü. ¸ôóé ãéíüìáóôå äõóôõ÷åßò, ðïõ ðñïóðáèïýìå íá äéïñèþóïõìå ôá ëÜèç ìáò ìå Üëëá ëÜèç. Óôçí áðåëðéóßá ìáò áíáæçôïýìå áðåãíùóìÝíá íá áðïôéíÜîïõìå ôá óöÜëìáôÜ ìáò, íá êáèáñèïýìå êáé íá áíáãåííçèïýìå íá áíáóôçèïýìå, íá áíåãåñèïýìå áðü ôï óêïôÜäé, üðùò îáíáãåííéÝôáé ç öýóç, ðïõ ìáò ðåñéâÜëëåé, êÜèå ¢íïéîç. ÊÜèå ¢íïéîç ëïéðüí, ìüëéò ïé ðñþôåò öõóéæþåò áêôßíåò öùôüò ìáò áöõðíßóïõí, áíáæçôïýìå ôçí ëýôñùóç áðü ôï óêïôÜäé, ðåñíþíôáò áðü ôçí óôåíÞ ðýëç ðñïò ôï öùò. ÁõôÞ ç ðïñåßá âÝâáéá äåí åßíáé åõèåßá. Åßíáé áíçöïñéêÞ êáé åðþäõíç, ìå áðïóêåõÝò ôïí óôáõñü ôùí êñéìÜôùí ìáò óôïõò þìïõò. Êáé åðåéäÞ ç óôåíùðüò åßíáé áãêáèåñÞ êáé ðåôñþäçò, æçôïýìå êÜðïéïí íá óçêþóåé ôï öïñôßï ìáò êáé íá ìáò áíåâÜóåé óôçí êïñõöÞ, üðïõ áðáóôñÜðôåé ç óùôçñßá. Óôá ðñþôá âÞìáôá ôçò éóôïñßáò ìáò êáèáãéÜæáìå Ýíá óöÜãéï, Ýíáí ôñÜãï, ôïõ öïñôþíáìå üëá ôá áìáñôÞìáôÜ ìáò êáé ôïí èõóéÜæáìå êáßãïíôáò óôéò éåñÝò öëüãåò ôéò óÜñêåò ôïõ ðïõ ôéò ìéÜíïõìå ìå ôá êñßìáôÜ ìáò. Êáé ëõôñùíüìáóôáí. ¢ëëïôå, ïé ðéï ãåííáßïé êáé ôïëìçñïß, âéþíïíôáò ôï ðÜèïò, áõôïðáèçôéêÜ, ìÝóá áðü «ðåñéðÝôåéá» áðü êõêëþíåò ðüíï, ìïíáîéÜ, ìüíïé êáé áâïÞèçôïé, ìå óõíôñïöéÜ ìüíï ôçí øõ÷Þ ôïõò, ðÝñíáãáí ìå ôï êáñÜâé ôïõò ùêåáíïýò ìáíéáóìÝíïõò êáé áöéëüîåíåò èÜëáóóåò, êáé Ýíéùèáí üôé üëïò áõôüò ïñõìáãäüò ôïõò îÜöíéæå, ôïõò ïäçãïýóå óôçí êÜèáñóç. Ç æùÞ ôïõò óáí ðáñáìýèé Ýãéíå ôï óùôÞñéï Üñìá ðïõ ïäçãïýóå ôïõò Üëëïõò, áëëïðáèçôéêÜ âÝâáéá, ìÝóá óôï èÝáôñï, óôïí êáèáñìü. Ç õðÝñôáôç üìùò ìåôÜèåóç êáé èõóßá Ýãéíå óôá ìÝñç ôçò ÉåñïõóáëÞì! ¢íïéîç Þôáí êáé ôüôå! Ç ðáãêïóìéïðïßçóç ðïõ åðÝâáëáí ï ëüã÷åò ôçò Ñþìçò êáôÝëõóå ôá êñÜôç ôùí åðéãüíùí ôïõ ÁëÝîáíäñïõ êáé üëïé ïé ëáïß ôïõ ôüôå ãíùóôïý êüóìïõ Ýãéíáí Ñùìáßïé õðÞêïïé. ÓôÝíáæáí üëïé êÜôù áðü ôçí ðßåóç ôùí ðñáéôüñùí êáé ôùí íôüðéùí áñ÷üíôùí êáé ç äõóôõ÷ßá Üããéîå ôá ïõñáíïèÝìåëá. Ï ÉóñáÞë, áëáæþí ìå ôï ðñïíüìéï ôïõ ðåñéïýóéïõ ëáïý ôïõ Èåïý, ðåñßìåíå áðü ìÝñá óå ìÝñá ôïí Ìåóóßá. Áõôüí ðïõ èá ôïí óþóåé áðü ôçí äïõëåéÜ êáé èá ôïí áíáäåßîåé Üñ÷ïíôá ôçò ïéêïõìÝíçò. Êáé ï Ìåóóßáò Þñèå êáé ðåñðáôïýóå áíÜìåóÜ ôïõò êñéôÞò êáé åðéêñéôÞò ôùí Ýñãùí ôïõò. Ðåñßìåíáí âáóéëÝá ìå

óêÞðôñï, óõíÝíï÷ï. Æçôïýóáí óçìÜäéá åîïõóßáò, èåéüôçôáò êáé äåí ôá Ýâëåðáí. Ç ðßêñá ôçò äéÜøåõóçò Ýãéíå êáêßá, Ýãéíå åêäßêçóç, üôáí Üêïõóáí üôé ç åîïõóßá ôïõ åßíáé åê ôïõ Üëëïõ êüóìïõ. Êáé æÞôçóáí íá óôáõñùèåß. ÌðñïóôÜ óôïí óôáõñü óéùðçëÜ êáé áíïìïëüãçôá Ýíéùèáí üôé åßíáé êïëáóìÝíïé êáé óôï ðñüóùðü ôïõ Ýâëåðáí ôçí ßäéá ôçí óõíåßäçóÞ ôïõò íá ôïõò ìáóôéãþíåé. Ôéò áìáñôßåò ôïõò äåí Þèåëáí íá ôéò áðáñíçèïýí. ¹ôáí ãé’ áõôïýò íüçìá æùÞò êáé ìáêáñéüôçôá, åíþ ç õðïó÷åìÝíç ïõñÜíéá âáóéëåßá Þôáí ìáêñïðñüèåóìç êáé áâÝâáéá, êáèþò üëï ôçí ðåñßìåíáí êáé üëï áñãïýóå íá Ýñèåé ïðüôå Ýðáøáí êáé íá ôçí óêÝðôïíôáé óßãïõñïé ðïõ ôçí åîáóöÜëéæáí ìå ôçí ðåñéóôáóéáêÞ åëåçìïóýíç êáé ôçí ñõðáñÞ ôïõò íçóôåßá. Ößìùóáí Ýôóé ôçí åîùøõ÷éêÞ ôïõò óõíåßäçóç, áðÝäùóáí üëá ôïõò ôá êñßìáôá óôïí áêñéìÜôéóôï, ôïõ öüñôùóáí ôïí óôáõñü ôïõò, ôïí áêïëïýèçóáí óôïí ÃïëãïèÜ êáé ôïí êáèÞëùóáí óôá îýëá ôïõ. Ìá äåí áðïìáêñýíèçêáí áðü ôïí óôáõñü ôïõ ìáñôõñßïõ. Áóõíåßäçôá ìåôÝèåóáí ôçí ôéìùñßá ôïõò óå Áõôüí. Ôïí ñÜðéæáí, ôïí ðåñéãåëïýóáí, ôïí Ýöôõíáí, ôïí ãåëïéïðïßçóáí êÜíïíôÜò ôïí âáóéëéÜ ìå êïñþíá êáé óêÞðôñï. Ôçí øõ÷Þ ôïõò üìùò êáôÝôñùãå ôï åðéèáíÜôéï åñþôçìá «Åóý åßóáé ï âáóéëéÜò ôùí Éïõäáßùí; Åóý åßóáé ï ãéïò ôïõ Èåïý; «Êáé üóï äåí Ýðáéñíáí áðÜíôçóç ç áãùíßá ôïõò êïñõöùíüôáí. ¹ôáí ç ôåëåõôáßá ôïõò åõêáéñßá íá óùèïýí êáé ôçí Ý÷áíáí. ¹ôáí ëïéðüí ðëÜíïò! ÏéêåéïðïéÞèçêáí ôçí áãéüôçôÜ ôïõ êáé ôïõ áíôéìåôá÷þñéóáí ôïí âüñâïñü ôïõò. ÁðÝâáëáí ôá êáñöéÜ ôçò áìáñôßáò ôïõò êáé ôïí êáèÞëùóáí, åíþ ìå ôï áßìá ôïõ êáèÜñèçêáí êáé áðïðëýèçêáí. ¸ôóé áëëïðáèçôéêÜ æÞôçóáí ôçí ëýôñùóÞ ôïõò. Êáé ãéá íá ôïí êïéíùíÞóïõí, äéåìåñßóáíôï ôá éìÜôéá ôïõ. Íåýèçêáí ôï Üìùìï èýìá ôïõò ãéá íá ôïõ ìïéÜóïõí, íá ðÜñïõí êÜôé áðü ôç êáëïóýíç ôïõ. ÌÝóá óôï êï÷ëáóìü ùóôüóï ôïõ èõìïý ôïõò, ìéá ëÜìøç öüâïõ êáé åíï÷þí îýðíçóå. ÌáëÜêùóáí ëßãï êáé, üôáí æÞôçóå íåñü, ôïõ Ýäùóáí ÷ïëÞ êáé îýäé íá êáôáðñáàíïõí ôïõò ðüíïõò ôïõ. Êáé áöïý åîÝìåóáí ôá êñßìáôÜ ôïõò êáé áðåõäýèçêáí ôïí êáêü åáõôü ôïõò, åíþ ôï Üêáêï èýìá ôïõò õðÝêõøå óôéò ðëçãÝò ôïõ, óåéóìüò êáé ÷áëáóìüò óõãêëüíéóå ôçí øõ÷Þ ôïõò. ÓêïôÜäé åíï÷þí Ýðåóå óôá ìÜôéá ôïõò êáé äåí Ýâëåðáí ôï öùò. Ôï èáíáôåñü êïììÜôé ôçò ýðáñîçò ôïõò, ôï óêïôÜäé, óõíôñßöôçêå óáí âñÜ÷ïò ðñïêáëþíôáò âïÞ êáé êñáäáóìü. Ôá óõíôñßììéá ôùí ðáèþí ôïõò ðïõ ôïõò êñáôïýóáí êáèçëùìÝíïõò óôçí áíõðáñîßá ôïõ èáíÜôïõ, óêüñðéóáí êáé åëåõèåñþèçêáí. Ôçí óõã÷þñçóç åîÜëëïõ ôçí ðÞñáí. Äåí Þîåñáí ôé Ýêáíáí: ¼íôùò äåí Þîåñáí ôé Ýêáíáí, ðïéá ýöáëç äýíáìç êáôçýèõíå ôéò ðñÜîåéò ôïõò. Åêåßíïò üìùò ðßóù áðü ôçí áóÝâåéÜ ôïõò Ýâëåðå ôçí åðéèáíÜôéá Ýêêëçóç óùôçñßáò, ðïõ, ìÝóá áðü áõôïýò, ôçí ÷Üñéóå óå üëïõò ðñïóöÝñïíôáò óáí èõóßá ôï óþìá ôïõ. Ï èåúêüò èÜíáôïò íßêçóå ôïí áíèñþðéíï êáé ÷Üñéóå ôçí êÜèáñóç êáé ôçí áèáíáóßá. Ç ¢íïéîç (ïé ôñéÜíôá ôñåéò Áðñßëçäåò ôïõ Éçóïý) öÝñíåé êÜèå ¢íïéîç ôçí ¢íïéîç óôéò øõ÷Ýò ìáò. Ç ¢íïéîç áíïßãåé ôéò øõ÷Ýò ìáò êáé öÝñíåé öùò éëáñü. Áêïýãåôáé ï Þ÷ïò ôùí ðõëþíùí, ãéá üóïõò ôïí áêïýíå. Âáñýò êáé ðÝíèéìïò ï ðñþôïò, êáèþò áíáìï÷ëåýïíôáé ôá ðÜèç êáé ùèïýíôáé ðñïò ôçí Ýîïäï, öáéäñüò êáé ÷áñìüóõíïò ï äåýôåñïò, ëõôñùôéêüò êáé áíáóôÜóéìïò. ÅõëïãçìÝíç ¢íïéîç!

ÓÕËËÏÃÏÓ ÌÉÊÑÁÓÉÁÔÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ

Äçìüóéá ãåùñãéêÞ óôÞñéîç óôçí ÅÅ êáé óôéò ÇÐÁ Ç ãåùñãéêÞ óôÞñéîç óôçí ÅÅ êáé óôéò ÇÐÁ ôåßíåé íá êéíåßôáé ðñïò áíôßèåôåò êáôåõèýíóåéò, åðéâåâáéþíåé ç Êïìéóéüí áðáíôþíôáò óå ó÷åôéêÞ åñþôçóç ôïõ ÅõñùâïõëåõôÞ ôçò ÍÄ ÊáèçãçôÞ ê. Ãéþñãïõ ÐáðáóôÜìêïõ. ÊáôÜ ôïí ¸ëëçíá ÅõñùâïõëåõôÞ, ç ÅÅ, óå áíôßèåóç ìå Üëëïõò êïñõöáßïõò åìðïñéêïýò ôçò åôáßñïõò óôï ðëáßóéï ôïõ Ðáãêïóìßïõ Ïñãáíéóìïý Åìðïñßïõ (ÐÏÅ), Ý÷åé Þäç ðñïâåß óå ñéæéêÞ áíáèåþñçóç ôçò ãåùñãéêÞò ôçò ðïëéôéêÞò. Åéäéêüôåñá, óõíåðåßá ôùí Þäç óõíôåëåóèåéóþí ìåôáññõèìßóåùí ôçò ÊÁÐ, ôï 90% ðåñßðïõ ôùí åõñùðáúêþí åóùôåñéêþí åðéäïôÞóåùí õðÜãåôáé ðëÝïí óôï “ðñÜóéíï êõôßï” ôïõ ÐÏÅ, êáèþò åßíáé “ìç-óôñåâëùôéêÝò-ôïõ åìðïñßïõ”. Ðñïò áíôßèåôç êáôåýèõíóç äåß÷íåé íá êéíåßôáé ï ðñüóöáôïò Ãåùñãéêüò Íüìïò ôùí ÇÐÁ ôïõ 2008. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ ðáñáèÝôåé ç Êïìéóéüí, ç óõíïëéêÞ óôñåâëùôéêÞ ãéá ôï åìðüñéï óôÞñéîç óôçí ÅÅ ìåéþèçêå áðü 31% ôï 1995-96 (Ýíáñîç ðåñéüäïõ åöáñìïãÞò ôïõ Ãýñïõ ôçò ÏõñïõãïõÜçò) óå ìüëéò 12% ôï 2006-07. Åíþ, üìùò, ç óôÞñéîç ôçò ÅÅ åîåëß÷èçêå óå áðïóõíäåäåìÝíç åéóïäçìáôéêÞ óôÞñéîç, ïé ÇÐÁ äéáôÞñçóáí êáé åíßó÷õóáí ôá ìÝóá ãéá áíôéêõêëéêÞ óôÞñéîç ðïõ óôñåâëþíåé óå ìåãÜëï âáèìü ôï åìðüñéï. Ôá áíùôÝñù éó÷ýïõí êáé ùò ðñïò ôá ëåãüìåíá “ëåõêÜ áãáèܔ (âáìâÜêé, ñýæé, æÜ÷áñç êáé ãÜëá). Óôï ðëáßóéï ôïõ ðñüóöáôïõ Ãåùñãéêïý Íüìïõ (2008), ïé ÇÐÁ åéóÞãáãáí Ýíáí åðéðëÝïí ìç÷áíéóìü åéóïäçìáôéêÞò óôÞñéîçò ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôéò ôéìÝò, ôï ðñüãñáììá ACRE (Average Crop Revenue Election), ôï ïðïßï äåí Ý÷åé áêüìç êïéíïðïéçèåß óôïí ÐÏÅ. ¼ðùò óçìåéþíåé ç Êïìéóéüí, “öáßíåôáé üôé ç íïìïèåôéêÞ äéáäéêáóßá óôéò ÇÐÁ åîåëß÷èçêå áíåîÜñôçôá áðü ôéò èÝóåéò óôï ðëáßóéï ôùí åìðïñéêþí äéáðñáãìáôåýóåùí ôïõ Ãýñïõ ôçò Íôü÷á”. Ç Êïìéóéüí ðéóôåýåé üôé ïé åìðïñéêÝò äéáðñáãìáôåýóåéò ôïõ Ãýñïõ ôçò Íôü÷á áðïôåëïýí ìéá áðü ôéò êáëýôåñåò åõêáéñßåò ðñïêåéìÝíïõ ðñïâëåöèïýí ïé êáôÜëëçëïé êáíüíåò êáôÜ ôçò åóùôåñéêÞò óôÞñéîçò ðïõ óôñåâëþíåé óå ìåãÜëï âáèìü ôï åìðüñéï óôéò ÇÐÁ, ïé ïðïßåò, áíôßèåôá ìå ôçí ÅÅ, äåí Ý÷ïõí áêüìç áñ÷ßóåé ôçí åðáíåîÝôáóç ôçò ãåùñãéêÞò ðïëéôéêÞò ôïõò ðñïêåéìÝíïõ íá óõììïñöùèïýí ìå ôç äéáäéêáóßá ìåôáññýèìéóçò óôï ðëáßóéï ôçò Óõìöùíßáò ãéá ôç Ãåùñãßá ôïõ ÐÏÅ.

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò åõ÷áñéóôåß ôïõò êõñßïõò Ìßìç Õöáíôßäç, Ðáýëï Õöáíôßäç êáé ôçí êõñßá Åýá Õöáíôßäïõ ãéá ôï ðïóü ôùí 100 åõñþ ðïõ êáôÝèåóå óôï ôáìåßï ôïõ Óõëëüãïõ óôçí ìíÞìç ôçò ìçôÝñáò ôïõò Åõöñïóýíçò Õöáíôßï. Áðü ôï Ãñáöåßï ôýðïõ ôïõ Óõëëüãïõ

ÓÕËËÏÃÏÓ ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÌÅÍÙÍ ÄÙÌÁÔÉÙÍ ÊÁÉ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÙÍ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ï Óýëëïãïò ÅíïéêéáæïìÝíùí Äùìáôßùí & ÄéáìåñéóìÜôùí Ðáñáëßáò åíçìåñþíåé ôá ìÝëç ôïõò üôé îåêßíçóå ç äéáäéêáóßá äÞëùóçò ôéìþí ãéá ôï Ýôïò 2010. Ðáñáêáëïýìå íá ðñïóÝëèåôå ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü óôï ãñáöåßï ìáò. Ç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ðïõ ïñßæåôáé áðü ôïí ÅÏÔ åßíáé ìÝ÷ñé ôéò 31 Ìáúïõ 2010. Ï ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. Âåúäáìåíßäçò Ãñçãüñçò

Áíáêïßíùóç Óýìöùíá ìå ôéò õð’ áñéèì. 1038/88, 2756/94 ê.á. áðïöÜóåéò ôïõ Ó.ô.Å áíáêïéíþíïõìå ðåñßëçøç ôïõ õð’ áñéèì. 2554/26-4-1994 åããñÜöïõ ôïõ Ä/íôÞ Äáóþí Í. Ðéåñßáò, ç ïðïßá åîåäüèç ýóôåñá áðü áßôçóç ôïõ ÓÐÕÑÏÕ ÄÁÌÁÍÇ êáôïßêïõ Êáôåñßíçò ãéá ôçí óõíÝ÷éóç ôçò äéáäéêáóßáò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79, þóôå íá áðïôåëÝóåé ðñÜîç ÷áñáêôçñéóìïý, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ç Ýêôáóç ç ïðïßá åìöáíßæåôáé óôï áðü 8-4-94 ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá ôïõ ôïðïãñÜöïõ Ðïëõ÷ñüíç Ã. Êùíóôáíôéíßäç êëßìáêáò 1:200 êáé ìå óôïé÷åßá Á-Â-Ã-Ä-Á ðïõ âñßóêåôáé óôç èÝóç ×áóêÜñá – Ôïðüëéáíç ôçò ðåñéöÝñåéáò Ëéôï÷þñïõ äåí åðïðôåõüôáí ðïôÝ ïýôå åðïðôåýåôáé óÞìåñá áðü ôç ÄáóéêÞ Õðçñåóßá óôï ðëáßóéï ôçò ÄáóéêÞò Íïìïèåóßáò. ÊáôÜ ôçò ðñÜîçò áõôÞò åðéôñÝðïíôáé áíôéññÞóåéò üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôï Üñèñï 14 ôïõ Í. 998/79. Êáôåñßíç 8-4-2010

Åõ÷áñéóôÞñéï Åðáããåëìáôéþí ôïõ Ä.Ä. Ðáñáëßáò Ïé ÊáôáóôçìáôÜñ÷åò, ïé îåíïäü÷ïé êáé ïé éäéïêôÞôåò ÅíïéêéáæïìÝíùí Äùìáôßùí ôçò Ðáñáëßáò èÝëïõí íá åõ÷áñéóôÞóïõí äçìüóéá ôá Ä.Ó. ôùí äýï Óõëëüãùí ôùí åíïéêéáæïìÝíùí äùìáôßùí Ðáñáëßáò êáé ôçò ¸íùóçò Îåíïäü÷ùí Ðáñáëßáò ãéá ôçí ðñùôïâïõëßá ðïõ ðÞñáí íá âÜëïõí ðñïóùðéêü ãéá íá êáèáñéóôåß ôï Ä.Ä. Ðáñáëßáò þóôå íá Ý÷åé ìéá êáëÞ åéêüíá ôéò çìÝñåò ôïõ ÐÜó÷á. ÌåôÜ ôçí áíõðáñîßá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÄÞìïõ, êáé ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ïé ïðïßïé üöåéëáí íá äéáóöáëßæïõí ôá óõìöÝñïíôá ôïõ ÄÞìïõ êáé ôùí Äçìïôþí ôïõò. ÁëëÜ üðùò öáßíåôáé ôï ìüíï ìÝëçìÜ ôïõò Þôáí ïé åêðïéÞóåéò ôùí ïéêïðÝäùí, êáé ü÷é ç áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò áöïý óôåñåßôáé åäþ êáé ÷ñüíéá âáóéêÜ Ýñãá õðïäïìÞò, êáé Ýñãá âéôñßíáò, (âëÝðåôå ðÜñêéíê, ðëáôåßåò, ÷þñïé ðñáóßíïõ, äçìïôéêÝò ôïõáëÝôåò, äßêôõï üìâñéùí õäÜôùí, ëýìáôá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôï Ä.Ä. ÊáëëéèÝáò êáé Ðåñßóôáóçò). Ðïéïò èá ëïãïäïôÞóåé ãéá üëá áõôÜ ðïõ Ý÷ïõí áöÞóåé óôçí ôý÷ç ìéá ôïõñéóôéêÞ ðåñéï÷Þ ðïõ öÝñíåé Ýóïäá óôïí ÄÞìï, êáé óôïí ôüðï; Ïé åðáããåëìáôßåò ôïõ Ä.Ä. Ðáñáëßáò

e-mail: tsimponidis@yahoo.gr

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÅÁÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÃÉÁ ÄÉÊÁÉÏÕ×ÏÕÓ ÅÍÉÁÉÁÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÇÓ ÊÁÔÙ ÔÙÍ 200 Åõñþ

Óýìöùíá ìå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç ôçò ìïíáäéêÞò äåõôåñïâÜèìéáò ÏñãÜíùóçò ôïõ íïìïý ìáò, ôçò ÅÁÓ Ðéåñßáò, “êáô´ åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 28 ôïõ Êïéíïôéêïý Êáíïíéóìïý 73/2009, äåí èá åíåñãïðïéïýíôáé åíôüò ôïõ 2010, äéêáéþìáôá ðïõ ç áîßá ôïõò äåí èá õðåñâáßíåé ôá 200 Åõñþ. Ïé êÜôï÷ïé áõôþí ôùí äéêáéùìÜôùí èá ðñÝðåé ìÝ÷ñé ôéò 10 ÌáÀïõ 2010 íá ôá ìåôáâéâÜóïõí óå ôñßôïõò ðïõ Ý÷ïõí äéêáéþìáôá Üíù ôùí 200 Åõñþ”, ôïíßæåôáé óôçí ßäéá áíáêïßíùóç ôçò ¸íùóçò. “Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ôá ìåôáâéâÜóïõí ôá ÷Üíïõí êáé ìåôáöÝñïíôáé óôï Åèíéêü Áðüèåìá”, üðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ áíáöÝñåé ç áíáêïßíùóç. ÔÝëïò, üóïé áãñüôåò-ðáñáãùãïß ôïõ íïìïý èÝëïõí, ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôçí ÅÁÓ Ðéåñßáò ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï èÝìá áõôü, óôï ÔìÞìá ÏÓÄÅ, óôï ôçëÝöùíï: 23510-46529... ***

ÐÑÏÓÅÎÔÅ ÐÏËÕ ÔÇÍ ÁÍÁÄÉÁÑÈÑÙÓÇ ÔÏÕ ÓÕÍÄÉÊÁËÉÓÔÉÊÏÕ-ÓÕÍ/ÊÏÕ ÊÉÍÇÌÁÔÏÓ

Åßíáé áëÞèåéá ðùò ç õðïõñãüò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò Êáôåñßíá ÌðáôæåëÞ, êÝñäéóå ôéò åíôõðþóåéò áðü ôçí ó÷åôéêÜ ðñüóöáôç åðßóêåøÞ ôçò óôçí Ðéåñßá, áðïäåéêíýïíôáò ðùò äéáèÝôåé åìðåéñßá ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò, áëëÜ êáé üñåîç ãéá íá áðïêáôáóôÞóåé ôá üðïéá êáêþò êåßìåíá ôïõ ðñùôïãåíÞ ôïìÝá. Ç áíáäéÜñèñùóç ôïõ áãñïôïóõíåôáéñéóôéêïý êáé áãñïôïóõíäéêáëéóôéêïý êéíÞìáôïò óôçí ÷þñá ìáò èá ðñÝðåé íá ðñïóå÷èåß éäéáßôåñá, êáèþò õðÜñ÷ïõí áäõíáìßåò ðïëëþí ÷ñüíùí ðïõ äýóêïëá èá åîáëåéöèïýí. Ìðïñåß êáé ðñÝðåé íá ðñïûðÜñîåé åðïéêïäïìçôéêüò äéÜëïãïò ìå ôïõò èåóìéêïýò åêðñïóþðïõò ôùí ïñãáíþóåùí áõôþí, áëëÜ ôéò ôåëéêÝò áðïöÜóåéò èá ôéò ðÜñåé ç çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ. Êáé èá ðñÝðåé üëá áõôÜ íá ãßíïõí ìáêñéÜ áðü ôïí êïììáôéóìü ðïõ Ý÷åé åðéöÝñåé ðïëëÜ óôïí ÷þñï áõôü! ***

ÅéäéêÜ áõôÞí ôçí ðåñßïäï ÍÁ ÖÕËÁ×ÔÏÕÌÅ ÁÐÏ ÔÉÓ ÃÅÍÅÔÉÊÁ ÌÅÔÁËËÁÃÌÅÍÅÓ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ(Ã.Ì.Ï.)

Áêüìç ìåãáëýôåñç áíçóõ÷ßá ðñïêáëåß ç åßäçóç ðùò áõîÞèçêáí êáôÜ 7% ôï 2009, ïé åêôÜóåéò óå êáëëéÝñãåéåò ôùí ãåíåôéêÜ ìåôáëëáãìÝíùí ïñãáíéóìþí êáé ðñïúüíôùí, áíÜ ôïí ðëáíÞôç, öôÜíïíôáò óõíïëéêÜ ôï 1.340.000.000 óôñÝììáôá. Óýìöùíá ìÜëéóôá ìå ôá åðßóçìá óôïé÷åßá ôï 2009 óõíïëéêÜ 14.000.000 áãñüôåò óå ïëüêëçñï ôïí êüóìï äñáóôçñéïðïéÞèçêáí óôéò êáëëéÝñãåéåò ôùí ãåíåôéêÜ ìåôáëëáãìÝíùí êáëáìðïêéþí, óüãéáò, âáìâáêéïý êáé åëáéïêñÜìâçò. ÔÝëïò óçìåéþóôå ðùò ãåíåôéêÜ ìåôáëëáãìÝíï êáëáìðüêé êáëëéåñãÞèçêå ôï 2009 óå 5 êñÜôç-ìÝëç ôçò Å.Å.: ôçí Éóðáíßá, ôçí Ôóå÷ßá, ôçí Ñïõìáíßá, ôçí Ðïëùíßá êáé ôçí Óëïâáêßá, óå ìéá óõíïëéêÞ Ýêôáóç 947.500 óôñåììÜôùí êáé âãÜëôå ôá óõìðåñÜóìáôÜ óáò ãéá ôçí ôïðïèåóßá ðáñáãùãÞò(íüôéá Åõñþðç êáé êõñßùò ÂáëêÜíéá). ¼ðùò åðáíåéëçììÝíá Ý÷ù áíáöÝñåé åßíáé èÝìá ÷ñüíïõ ïé ãåíåôéêÜ ìåôáëëáãìÝíåò êáëëéÝñãåéåò èá äéáâïýí ôï êáôþöëé êáé ôçò ÷þñáò ìáò êáé ó´ áõôÞí ôçí öÜóç ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò ðïõ äéáíýïõìå èá ðñÝðåé íá ðñïóÝîïõìå áêüìç ðåñéóóüôåñï ôï èÝìá áõôü! ***

200.000 ÁÃÑÏÔÅÓ ÃÉÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÔÏÕÑÉÓÌÏ ÊÁÉ ÅÊÄÑÏÌÅÓ ÌÅÓÙ ÔÇÓ ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÅÓÔÉÁÓ

Ç Äéïßêçóç ôïõ ÏÃÁ áíáêïßíùóå ôçí Ýíáñîç õðïâïëÞò áéôÞóåùí óõììåôï÷Þò óôá ðñïãñÜììáôá Êïéíùíéêïý Ôïõñéóìïý êáé åêäñïìþí áðü ôçí ðñïóå÷Þ ÄåõôÝñá 12 Áðñéëßïõ 2010 ìÝ÷ñé êáé ôçí ÐáñáóêåõÞ 14 ÌáÀïõ 2010. ÓõíïëéêÜ 200.000 áóöáëéóìÝíïé (áóöáëéóôéêÜ åíÞìåñïé êáôÜ ôï ÷ñüíï õðïâïëÞò ôçò áßôçóçò) êáé óõíôáîéïý÷ïé ôïõ ÏÃÁ êáèþò êáé ôá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò, ìðïñïýí íá åðùöåëçèïýí áðü ôá ðñïãñÜììáôá Êïéíùíéêïý Ôïõñéóìïý êáé Åêäñïìþí ôçò ÁãñïôéêÞò Åóôßáò ãéá íá êÜíïõí äéáêïðÝò ó´ üëç ôçí ÅëëÜäá. Ç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôùí ðñïãñáììÜôùí åßíáé ìÝ÷ñé ôéò 31-122010. Ïé äéêáéïý÷ïé ôùí ðñïãñáììÜôùí, óôïõò ïðïßïõò Ý÷ïõí Þäç áðïóôáëåß åíçìåñùôéêÜ öõëëÜäéá, èá ìðïñïýí íá õðïâÜëïõí áßôçóç óõììåôï÷Þò óôá Ê.Å.Ð. üëçò ôçò ÷þñáò. Áðü ôï ßäéï ôï ÊÅÐ ï äéêáéïý÷ïò èá ìðïñÝóåé óå åýëïãï ÷ñüíï, íá ðëçñïöïñçèåß óå ðïéï ðñüãñáììá èá óõììåôÜó÷åé êáé íá ðáñáëÜâåé ôá ó÷åôéêÜ Äåëôßá óõììåôï÷Þò ôïõ. (Åêôüò áðü ôá Äåëôßá ãéá ôï åêäñïìéêü-åðéìïñöùôéêü ôáîßäé óôçí Êýðñï êáé ôá Äåëôßá 4Þìåñùí êñïõáæéÝñùí, ôá ïðïßá èá áðïóôáëïýí áðåõèåßáò áðü ôïí ÏÃÁ)... ***

ÖëçíáöÞìáôá Áðü ôï ÄçìÞôñç ÐëéÜöá Ößëïé ìïõ, Óå ðáëáéüôåñï Üñèñï ìïõ, áíÝöåñá üôé êÜðïéá ëïõëïýäéá, áðü áõôÜ ðïõ ðñïóöÝñïõìå óå ãéïñôÝò, óå åðåôåßïõò, êëð. êñýâïõí êÜðïéï óõìâïëéóìü. Êáô’ åðÝêôáóç ëïéðüí, ÷áñßæïíôáò ëïõëïýäéá, ìåôáäßäïõìå ôï ìÞíõìÜ ìáò, êåñäßæïíôáò Ýôóé ðüíôïõò óôçí «ðïëéïñêßá» ðïõ Ý÷ïõìå ïñãáíþóåé, (áéöíéäéáóôéêÞ Þ ôáêôéêÞ, äåí Ý÷åé êáé ôüóï óçìáóßá), ðñïò ôï ðñüóùðï ðïõ ìáò åíäéáöÝñåé. Ç ößëç ìïõ ç êá Ìáßñç, (ôïõ áíèïðùëåßïõ FLOXER), âñÞêå ôçí åõêáéñßá, äéáâÜæïíôáò ôï óçìåßï ìå ôá ëïõëïýäéá óôï Üñèñï êáé ìïõ åßðå ç êá Ìáßñç, êáé ìðïñåß êÜðïéá öïñÜ íá ìáò ÷ñåéáóèåß ç ìåôÜöñáóç áõôÞ. Ñïæ ôñéáíôÜöëëá: Óå öëåñôÜñù. Êüêêéíá ôñéáíôÜöõëëá Ýêöñáóç ðüèïõ, êáé ðÜèïõò. ÃáñäÝíéá. ¸ñùôáò áðáãïñåõìÝíïò. Ôïõëßðá êüêêéíç: ÆçôÜìå åìðéóôïóýíç áðü ôï ðñüóùðï ðïõ ìáò åíäéáöÝñåé. ÔñéáíôÜöõëëá Üóðñá: Ýêöñáóç ðëáôùíéêïý Ýñùôá. Êßôñéíá ôñéáíôÜöõëëá. ÆçôÜìå íá ìçí õðÜñ÷åé æÞëéá. Áí êáé ãéá ôïí Âáí Ãêïíãê ôï êßôñéíï ôï ÷ñþìá ôïõ ðÜèïõò. Ëåõêïß êñßíïé: õðüó÷åóç üôé ç æùÞ ìå ôï Ýôåñïí Þìéóõ èá åßíáé Ýíáò ðáñÜäåéóïò. Ïñ÷éäÝá: ÐñïóöïñÜ óå ìéá ðáíÝìïñöç êõñßá. Ôï éäáíéêü ôïõ êÜëëïõò. Êüêêéíï ãáñßöáëï: Ç êáëýôåñç Ýêöñáóç ôçò êáøïýñáò. Ñüæ ãáñýöáëëï: ôï áöÞíïõìå ôçí åðüìåíç çìÝñá óôï ìáîéëÜñé ôçò ìå ôçí õðüó÷åóç üôé äåí èá ôçí îå÷Üóïõìå ðïôÝ. (ÕðïâïÞèåéá!) ¢íèç áìõãäáëéÜò: Åíäåßêíõôáé ãéá ôï ðñþôï ñáíôåâïý. Óõìâïëéóìüò ïôéäÞðïôå íÝïõ. ×áñáêôçñéóôéêÜ ìïõ áíÝöåñå ç êá Ìáßñç, ðåñßðôùóç íåáñïý, óöüäñá åñùôåõìÝíïõ, ðïõ Ýêáíå ðñüôáóç ãÜìïõ óôçí áãáðçìÝíç ôïõ, ìå Ýíá äá÷ôõëßäé, ü÷é üìùò ìÝóá óå êïõôÜêé ÷ñõóï÷ïåßïõ, áëëÜ áêïõìðéóìÝíï, óáí óôåöÜíé, óôçí êïñõöÞ ìéêñïý êÜêôïõ. Ï îáöíéáóìüò ôçò ìÝëëïõóáò óõæýãïõ ôïõ íåáñïý, éäéáßôåñá ìåãÜëïò. ¼ìùò, öáíôáóôåßôå ðüóï êïëáêåýèçêå ç êïðÝëá, üôáí ôçò åîÞãçóå ï áãáðçìÝíïò ôçò üôé ï êÜêôïò åßíáé óýìâïëï óéãïõñéÜò êáé áéùíéüôçôáò! ¼óï ãéá ôá áãêáèÜêéá ôïõ êÜêôïõ áõôÜ ÷áñáêôçñßæïíôáé óáí Ýíá ìéêñü âåëïýäï ìéêñþí êáé ðåñáóôéêþí åìðïäßùí ðïõ èá áíôéìåôùðßóåé ï Ýíáò óôï ðëÜé ôïõ Üëëïõ. ËÝãåôáé ìÜëéóôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ, üôé ôï 1718 óôçí Êùí/ðïëç ç óýæõãïò ôïõ Üããëïõ ðñÝóâç, áíáöÝñèçêå ìå åðéóôïëÞ ôçò óôçí «ÌÕÓÔÉ-

ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÅÑÃÁÔÉÊÇÓ ÅÓÔÉÁÓ

«Áíáêïßíùóç ÷ïñÞãçóçò åéóéôçñßùí ãéá ÊñïõáæéÝñá» Ï Ïñãáíéóìüò ÅñãáôéêÞò Åóôßáò èá ðñáãìáôïðïéÞóåé êñïõáæéÝñåò óå íçóéÜ ôïõ Áéãáßïõ, ãéá äéêáéïý÷ïõò ôùí ðáñï÷þí ôïõ Ï.Å.Å. áð’ üëç ôçí ÅëëÜäá Ç êñïõáæéÝñá èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü 20-5-2010 – 24-052010 (1 ëåùöïñåßï -50 áôüìùí) ìå 4 äéáíõêôåñåýóåéò, åíôüò ôïõ ðëïßïõ, óå äßêëéíåò, ôñßêëéíåò êáé ôåôñÜêëéíåò êáìðßíåò. Óôïõò äéêáéïý÷ïõò èá ðáñÝ÷åôáé äùñåÜí ðñùúíü, ãåýìá, êáé äåßðíï. Åðßóçò èá ìðïñïýí íá áãïñÜæïõí ìå äéêÜ ôïõò Ýîïäá ðïôÜ, áíáøõêôéêÜ, êáöÝäåò (åêôüò ôïõ êáöÝ ôïõ ðñùúíïý), åìöéáëùìÝíá íåñÜ, ðÜóçò öýóåùò ãëõêßóìáôá, óíÜêò, óõóêåõÜóìáôá êëð. ìå Ýêðôùóç 20% åðß ôùí ôéìþí ôïõ ôéìïêáôáëüãïõ. Ç êñïõáæéÝñá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìå ôï êáôþôåñï äñïìïëüãéï êáé ïé åêäñïìåßò èá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá åðéóêåöèïýí ôá íçóéÜ ÔÇÍÏ Þ ÓÕÑÏ – ÌÕÊÏÍÏ – ÊÙ – ÓÁÌÏ – ÌÕÔÉËÇÍÇ ( ëéìÜíé Èåóóáëïíßêçò – áíá÷þñçóç – åðéóôñïöÞ). Äéêáéïý÷ïé åßíáé ïé åñãáæüìåíïé êáé óõíôáîéïý÷ïé: ÉÊÁ, ÄÅÇ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ïé åñãáæüìåíïé óå ÏÔÅ, ÏÓÅ , ÅËÔÁ, ÓÏÅË êáé üóïé óõíôáîéïäïôÞèçêáí áðü ôïí Ï.Ô.Å áðü 01-01-2006. ÅéóéôÞñéá äéêáéïýíôáé üóïé äåí Ý÷ïõí ðÜñåé: Äåëôßá Êïéíùíéêïý Ôïõñéóìïý êáé ÅêäñïìéêÜ ÅéóéôÞñéá ãéá ôï 2009. Äåí èá ðÜñïõí ÅêäñïìéêÜ åéóéôÞñéá 2010. Ìðïñïýí åðßóçò íá óõììåôÜó÷ïõí üóïé áðåãñÜöçóáí óôï öåôéíü ðñüãñáììá Êïéíùíéêïý Ôïõñéóìïý êáé ïé ïðïßïé õðåñâáßíïõí ôá ðáñáêÜôù êáèïñéóèÝíôá áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ïñãáíéóìïý üñéá åéóïäÞìáôïò êáé äåí èá ëÜâïõí ÅéóéôÞñéá Êïéíùíéêïý Ôïõñéóìïý 2010: 1. ÌåìïíùìÝíá Üôïìá äéêáéïý÷ïé (áíÜ áßôçóç): 17.000Å (ïéêïãåíåéáêü åéóüäçìá).

ÊÇ ÃËÙÓÓÁ ÔÙÍ ËÏÕËÏÕÄÉÙÍ», ìå áðïôÝëåóìá üëïé íá áó÷ïëçèïýí óïâáñÜ ìå ôá ãíùóôÜ Þ êáé ìå ôá Üãíùóôá (ìÝ÷ñé ôüôå) Üíèç. Êáé åÜí áíáôñÝîïõìå êáé óôçí ÂéêôùñéáíÞ åðï÷Þ, ç ãëþóóá ôùí ëïõëïõäéþí, Ýãéíå äåýôåñç ãëþóóá ìåôÜ ôçí ìçôñéêÞ, êáé ïé êáôáðéåóìÝíåò íïéêïêõñÝò, (housewives) áíôÜëëáóóáí ìåôáîý ôïõò ëïõëïýäéá, ãéá íá åðéêïéíùíïýí ÷ùñßò íá ôïõò êáôáëáâáßíïõí ïé óýæõãïé êáé åñáóôÝò. ¼ìùò ïé Üíäñåò, ìðÞêáí ãñÞãïñá óôï ðáé÷íßäé ìå öëÝñô êáé êõíÞãé êáé ìåôáîùôÝò êïñäÝëåò íá ôõëßãïõí ôá ëïõëïýäéá ðïõ ìåôÝöåñáí ðñïêëçôéêÜ ãéá ôçí åðï÷Þ åêåßíç ìçíýìáôá. Ößëïé ìïõ Ç ðñüôáóç ôçò êáò Ìáßñçò åßíáé íá áðïôéíüìáóôå óå Ýíáí êáëü áíèïðþëç, æçôþíôáò ôïõ íá ðåñéðïéçèåß ôï ìðïõêÝôï ðïõ èÝëïõìå. ÖõóéêÜ, åÜí èÝëïõìå íá «ðåñÜóïõìå» ìÝóá áðü ôçí áíèïäÝóìç ðïëëáðëÜ ìçíýìáôá, äåí åßíáé êáèüëïõ íôñïðÞ íá ñùôÞóïõìå, åÜí óôï óõíäõáóìü ðïõ èÝëïõìå íá êÜíïõìå ìðïñïýí íá óõíõðÜñîïõí ìåôáîý ôïõò üëá áõôÜ ðïõ æçôÜìå Þ ü÷é. ÖõóéêÜ, áðáñáßôçôç óôçí áíèïäÝóìç, ç óõíïäåßá ÷åéñüãñáöçò êáñôïýëáò, óôçí ïðïßá åîçãïýìå ôï íüçìá ôùí ëïõëïõäéþí ìÝóá áðü ôçí äéêÞ ìáò éóôïñßá óå ëßãåò öñÜóåéò (Þ ãéáôß ü÷é êáé óå óôß÷ïõò) ÁõôÜ ãéá óÞìåñá. Ôçí åðüìåíç öïñÜ ëïéðüí ðïõ èá èåëÞóåôå íá ÷áñßóåôå ëïõëïýäéá, êáëü åßíáé íá óêåöôåßôå ôç ìÞíõìá èÝëåôå íá ðåñÜóåôå! Íá åßóôå êáëÜ. Õ.Ã. (1) Åõ÷áñéóôþ ðïëý ôçí êá Ìáßñç (ôïõ áíèïðùëåßïõ FLOREX), ãéá ôçí âïÞèåéá, êáé ãéá ôéò ãíþóåéò ôçò ðïõ ìïõ ìåôÝäùóå. Ôá üóá óõæçôÞóáìå, Þôáí ðñáãìáôéêÜ ðÜñá ðïý üìïñöá, üðùò Üëëùóôå êáé üëïò ï êüóìïò ôùí ëïõëïõäéþí, êáé âÝâáéá Þôáí áðüññïéá åìðåéñéþí ìéáò åðé÷åßñçóçò, (FLOREX), ìå ó÷åäüí ìéóü áéþíá æùÞò óôçí ðüëç ìáò! Õà (2) Ôï óçìåñéíü ìïõ Üñèñï åß÷å Üëëï ôßôëï, äéáöïñåôéêü áðü üôé óõíÞèùò. ÓõíåðáñìÝíïò (áëëÜ êáé ðáñáóõñìÝíïò) áðü ôïí õðÝñï÷ï êáé ðñáãìáôéêÜ ðáíÝìïñöï êüóìï ôùí ëïõëïõäéþí, Üöçóá ãéá óÞìåñá ôï ÔÁÎÉÄÉ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ ÔÇÓ ÃÅÕÓÇÓ. Êáé åðåéäÞ óõíÞèùò åßìáóôå åðéññåðåßò (Üëëïò ëßãï, Üëëïò ðåñéóóüôåñï) óå êÜèå ôé ôï ùñáßï, åðüìåíï Þôáí íá ïäçãçèþ óÞìåñá, ìÝóá áðü ôïí êüóìï ôùí ëïõëïõäéþí óå… öëçíáöÞìáôá *!(ãéá íá èõìçèïýìå ëßãï êáé ôá Áñ÷áßá ÅëëçíéêÜ ìáò) * «ÖëçíáöÞìáôá» = öëõáñßåò, óå åëåýèåñç ìåôÜöñáóç)

2. Äýï (2) Üôïìá äéêáéïý÷ïé (áíÜ áßôçóç): 25.000 Å (ïéêïãåíåéáêü åéóüäçìá). 3. Ôñßá (3) Üôïìá äéêáéïý÷ïé (áíÜ áéôçóç): 33.000Å (ïéêïãåíåéáêü åéóüäçìá). 4. ÔÝóóåñá (4) Üôïìá äéêáéïý÷ïé (ü÷é ðïëýôåêíïé) (áíÜ áßôçóç): 41.000 Å (ïéêïãåíåéáêü åéóüäçìá). 5. Ðïëýôåêíïé 50.000 Å (ïéêïãåíåéêü åéóüäçìá). ÄÉÊÁÉÏËÏÃÇÔÉÊÁ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÉ 1. ÂéâëéÜñéï Áóèåíåßáò (áôïìéêü êáé ïéêïãåíåéáêü) 2. Áðüóðáóìá Áôïìéêïý Ëïãáñéáóìïý ÁóöÜëéóçò ìå 100 Ýíóçìá ãéá ôï 2009 Þ 50 çìåñåò áíåñãßáò. Óå ðåñßðôùóç åðéäïôïýìåíçò áíåñãßáò ðñïóêïìßæåôáé åãêñéôéêÞ áðüöáóç áíåñãßáò. 3. ÁóôõíïìéêÝò Ôáõôüôçôåò. 4. Åêêáèáñéóôéêü Åöïñßáò Ïéêïíïìéêïý ¸ôïõò 2009. ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÏÉ 1. ÂéâëéÜñéï Áóèåíåßáò ( Áôïìéêü & Ïéêïãåíåéáêü). 2. Áñ÷éêÞ Áðüöáóç Óõíôáîéïäüôçóçò. 3. ÁóôõíïìéêÝò Ôáõôüôçôåò. 4. Åêêáèáñéóôéêü Åöïñßáò Ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2009. Ç åããñáöÞ ôùí äéêáéïý÷ùí èá áñ÷ßóåé áðü ôçí ÄåõôÝñá 12.04.2010 óôá ãñáöåéá ôçò ÅñãáôéêÞò Åóôßáò Ô. Ôåñæïðïýëïõ 19 áðü 08.30 ð.ì. Ýùò 13.00 ì.ì ìÝ÷ñé åîÜíôëçóçò ôïõ áñéèìïý ôùí åéóéôçñßùí êáé ìå êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá ôçí 30-4-2010. ÌåôÜ ôç ëÞøç ôïõ åéóéôçñßïõ äåí åßíáé äõíáôÞ êáìßá áëëáãÞ Þ ôñïðïðïßçóç áðü ïéïíäÞðïôå. Ôá åéóéôÞñéá åßíáé áõóôõñþò ðñïóùðéêÜ êáé äåí èá ÷ïñçãïýíôáé áðü ôïí äéêáéïý÷ï óå öéëéêÜ Þ óõããåíéêÜ ðñüóùðá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äéáðéóôùèåß Üëëï Üôïìï áíôß ôïõ Üìåóá áóöáëéæüìåíïõ èá áðïâéâáóôåß êáé ï Üìåóá áóöáëéæüìåíïò èá ÷Üíåé ôá äéêáéþìáôÜ ôïõ ãéá áíÜëïãåò ðáñï÷Ýò ôá åðüìåíá äýï ÷ñüíéá. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 23510- 24821 ôçò ÅñãáôéêÞò Åóôßáò. Åê ôçò ÅñãáôéêÞò Åóôßáò
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

τάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τμ 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο. Περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση (συνοδεύεται και από γκαρσονιέρα 25 τμ με 1 Δ,Σ,Κ) περιοχή Αγία Τριάδα. Τιμή 105.000 Ε ΙΣΟΓΕΙΟ διαμέρισμα 107 τμ 2ΔΣτρ. Κ,WC, ωρομέτρηση περιοχή Βατάν. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Θαλασσοπούλια Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη χρονομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κα-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128 τμ (καινούργιο) 3ΔΣΚWC, πάρκιγκ, ωρομέτρηση, 3ος όροφος, περιοχή Κέντρου. Τιμή 150.000Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 117 τμ σε καλή κατάσταση σε έκταση 14.000 τμ νερό και ρεύμα περιοχή Λιτοχώρου. Τιμή 300.000 Ε MONOKATOIKIA 120 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, υπόγειο σε 320 τμ οικόπεδο. Περιοχή Καλλιθέα. Τιμή 125.000 Ε

160.000 Ε

Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 στο σύνολο από 75 τμ το καθένα με τριφασικό ρεύμα και γεώτρηση (αποφέρουν ενοίκιο 540 ευρώ μηνιαίως) φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν. Εφέσου. Τιμή 250.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ παλιά μονοκατοικία ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 160.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά. OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 240Ε/ τμ

OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 550 τμ οικοδομήσιμο (βλέπει πάρκο) περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 250.000 Ε το τμΚΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 665 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο βλέπει πλατεία περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού τιμή 96.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 578 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 200.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τμ σε κεντρικό σημείο. Τιμή 30.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή

ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4554 τμ οικοδομήσιμο πάνω στο καινούργιο Περ. δρόμο τιμή 30.000 Ε/τμ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ δεύτερο από τον κεντρικό δρόμο προς Παραλία και δίκτυο ύδρευσης) περιοχή Περίστασης πολύ καλή θέση. Τιμή 160.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Οικόπεδο 300 τμ στον Πέλεκα 55.000 Ε Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 40.000 Ε 673) 293) τμ γωνιακό περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 135.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 682) 281 τμ με 3 φάτσες και Πανοραμική θέα. Περιοχή Σβορώνος. Τιμή 73.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε

Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα των 20 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Καινούργια διαμερίσματα 100 τμ στα Καταφιώτικα. Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμέρισμα 140 τμ 2ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά

Μεζονέτες 5 των 140 τμ το καθένα γιαπί επέκταση Ευαγγελικών Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Γκαρσονιέρες 25 τμ, 30 τμ και 50 τμ στους Ν. Πόρους βλέπουν θάλασσα Μεζονέτες 125 τμ και 130 τμ στο γιαπί στην επέκταση Ευαγγελικών. Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο ΔIAMEPIΣMATA καινούρια στην Παραλία. Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα

Χωράφι 4.550 τμ σε πολύ ωραία

τοποθεσία

6 στρέμματα χωράφι, στην

Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια κεντρικότατα στην Ολυμπιακή Ακτή Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο Μεταχειρισμένες σε διάφορα μέρη της πόλης. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ σε επαρχιακό δρόμο. Τιμή 35.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 435 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Ευαγγελικών (εξαιρετική θέση) αποκλειστικότητα του γραφείου μας. Τιμή 280.000 Ε

¨¹É¹Ë½Ͷ™ÈÉÁ÷ÇÍ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA

ΔIAMEPIΣMATA

(με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ

(ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 688) 276 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή Καπνικός μέσα από τον Εγγλέζικο. Τιμή 77.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 692) 844 τμ με 3 φάτσες, πάνω σε κεντρικό δρόμο στην Επεκ. Ευαγγελικών 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 105) 95 τμ 4ος όροφος, ρετιρέ, πλήρες ανακαινισμένο 2 δωμ., Σ,Κ, μπάνιο, τέντες, κεντρική θέρμανση με θέα στο πάρκο Κατερίνης Τιμή 90.000 Ε 156) 85 τμ καινούργια τελειωμένα 1 όροφο 2 Δωμ., Σ, Κ, WC ωρομέτρηση χώρος στάθμευσης. Περιοχή πάρκο. Τιμή 105.000 Ε 162) 82 τμ 1ος όροφος, 2 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ατομικό λέβητα περιοχή Βατάν. Τιμή 95.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 223) 48 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα 5ετίας, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 1 υπνοδωμάτιο με ατομικό λέβητα Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 60.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

309) 16,860 στρμ. με 300 μ. πρόσοψη κοντά στην Κατερινόσκαλα. Τιμή 85.000 Ε 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε

872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε

323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα

871) 60 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 250 τμ γωνιακό οικόπεδο περιοχή Σταθμός. Τιμή 65.000 Ε

473) 8.250 στρ. γωνιακό, νερό, ρεύμα, περιοχή κοντά στην Περίσταση Τιμή 45.000 Ε

873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

480) 9,500 στρ. ανάμεσα Κίτρος και Μακρύγιαλος κοντά στην ΠΕΟ Τιμή 30.000 Ε

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου

484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια

876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 250.000 Ε

488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε

877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα

294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

849) 120 τμ μεζονέτα με 90 τμ ημιυπόγειο στα μπετά σε 475 τμ οικόπεδο γωνιακό Περιοχή Γανόχωρα Τιμή 95.000Ε 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ

418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 170.000

ȆȦȜȠȪȞIJĮȚ ıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ȂİȗȠȞȑIJİȢȝİIJȝȠȚțȩʌİįȠȘțȐșİȝȓĮ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮıİȞȑĮȠȚțȠįȠȝȒ IJȝȝİțȜİȚıIJȒșȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢĮʌȠșȒțȘțĮȚ șİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘ ȆȜȘȡIJȘȜ 

489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 96.000 Ε 492) 4.200 στρ. με νερό, ρεύμα, πανοραμική θέα, περιοχή σε χωριό. Τιμή 25.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε 496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε

611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε

498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 120.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹ʹ»»½Ã·½Ê ̿ýÎÑŽ·Ë̽ËÌÇ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.600 τμ με 1,2

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

ȉǾȁ

ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

ǼȊȋǹȇǿȈȉǾȇǿȅ ȈIJĮʌȜĮȓıȚĮIJȦȞʌȠȜȜȫȞİʌȚIJȣȤȘȝȑȞȦȞIJȠȣ İțįȘȜȫıİȦȞȠȈȪȜȜȠȖȠȢȆȡȠıIJĮıȓĮȢȆĮȚįȚȫȞ ³ǺǼȃǿǹȂǿȃ´ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȓȘıİțĮȚʌĮıȤĮȜȚȞȒ İʌȓıțİȥȘıIJĮȖȡĮijİȓĮIJȠȣıȣȜȜȩȖȠȣīȡĮȝȝȐIJȦȞ ȉİȤȞȫȞțĮȚǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ³ȂȑȖĮȢǺĮıȓȜİȚȠȢ´țĮȚ ʌȡȠıȑijİȡİȖȚĮIJȚȢȠȚțȠȖȑȞİȚİȢIJȠȣıȦȝĮIJİȓȠȣțĮȚ IJĮʌĮȚįȚȐIJȠȣȢȜĮȝʌȐįİȢıȠțȠȜȐIJİȢȝȠȜȪȕȚĮ ıIJȣȜȩIJİIJȡȐįȚĮȠįȠȞIJȩȕȠȣȡIJıİȢȠįȠȞIJȩțȡİȝİȢțĮȚ ʌĮȚȖȞȓįȚĮ ȅȆȡȩİįȡȠȢțĮȚIJȠǻȚȠȚțȘIJȚțȩȈȣȝȕȠȪȜȚȠIJȠȣ ıȣȜȜȩȖȠȣ³ȂȑȖĮȢǺĮıȓȜİȚȠȢ´İȣȤĮȡȚıIJȠȪȞșİȡȝȐ IJȠȞȆȡȩİįȡȠIJȠȣıȣȜȜȩȖȠȣ³ǺǼȃǿǹȂǿȃ´țȋȐȡȘ ǹȞĮıIJĮıȓȠȣʌȠȣțĮȚijȑIJȠȢȩʌȦȢțĮȚțȐșİȤȡȩȞȠ ʌȐȞȦĮʌȩȝȚĮįİțĮİIJȓĮıIJȘȡȓȗİȚıȣȞİȤȫȢțĮȚ ıȣȝʌĮȡĮıIJȑțİIJĮȚIJȠıȪȜȜȠȖȩȝĮȢ ǼȣȤȩȝĮıIJİȘǹȞȐıIJĮıȘIJȠȣȀȣȡȓȠȣȞĮIJȠȣȢİȣȜȠȖİȓ țĮȚȞĮIJȠȣȢİȞįȣȞĮȝȫȞİȚȖȚĮIJȘıȣȞȑȤİȚĮIJȠȣ șİȐȡİıIJȠȣȑȡȖȠȣIJȠȣȢ ©ȂȑȖĮȢǺĮıȓȜİȚȠȢª

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 37.000 Ε Περιοχή Γερμανικά

837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

Σ.Δ. κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 58 τμ περιοχή Πλατεία Δημαρχείου. Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα καινούργια με το κλειδί στο χέρι με 3 Δ,Σ,κουζίνα, κλειστή θέση πάρκιγκ. Επέκταση Νέα Ζωή. Τιμή μόνο 160.000 Ε . Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης 23510 75207, 27566, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό αγροτεμάχιο 3 στρεμ. περίπου με δόμηση 2.650 τμ επί της Νέας Εθνικής Οδού. Μεσιτικό Γραφείο Ε.Ν. Τρελλόπουλου. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα στον Κορινό 140 τμ σε οικόπεδο 225 τμ αυτοτελές μέχρι το σοβά. Τιμή 78.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 203 τμ με Σ.Δ 1,2 και κτίσμα 85 τμ μονοκατοικία περιοχή Μαρτίου. Τιμή 155.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ με 2 φάτσες στον εγγλέζικο 1200 τμ σε καλή θέση και πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο εκτάσεις 4.440 τμ στο 1ο χλμ Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου, περιφραγμένο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και με Μελλοντικές προοπτικές. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1) Αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων στην Περίσταση στο δρόμο της Παναγίας, με 45 μ. πρόσοψη, 150 δένδρα, περίφραξη και νερό. 2) Στην Τοπόλιανη Λιτοχώρου πωλούνται οικόπεδα 1.000 ψμ. Και 1.300 τ.μ με άδεια και μεζονέτες ημιτελής και τελειωμένες με υπόγειο από 50+50 τ.μ. 3) Οικόπεδο 580 τ.μ. στο Σβορώνο σε πολύ καλή τιμή. 4) Παλιά μονοκατοικία σε 180 τ.μ. οικόπεδο με Σ.Δ. 2 στα «Αστικά». 5) Οικόπεδο 560 τ.μ στα Ευαγγελικά 6) Πωλείται οικόπεδο 490 τμ. Στην επέκταση των Ευαγγελικών πίσω από το Σούπερ Μαρκετ Γαλαξίας σε πολύ καλή τιμή. 7) Στην επέκταση των Ευαγγελικών οικόπεδο 1270 τ.μ. 8) Πωλείται οικόπεδο 300 τ.μ στην περιοχή Π. Σουμελά 9) Πωλείται 600 τ.μ. στο Σ. Σταθμό γωνιακό 10) Αγροτεμάχιο 16 στρέμματα ποτιστικό στον Αγιάννη Πιερίας 11) Πωλείται μονοκατοικία 120 τ.μ. σε 700τμ. Οικόπεδο στον Άνω Αγιάννη Πιερίας. 12) Πωλείται 60 τ.μ. διαμέρισμα ανακαινισμένο στο Μακρύγιαλο Πιερίας. 13) Πωλείται μεζονέτα ανακαινισμένη σε 600 τ.μ. οικόπεδο στο Κίτρος Πιερίας. 14) Μονοκατοικία σε 600τμ. Οικόπεδο στο Κίτρος Πιερίας. 15) Πωλείται κεντρικό κατάστημα 100 τ.μ. 16) Πωλείται κεντρικό διαμέρισμα 90 τ.μ. σε 2ο όροφο 17) Πωλείται 70 τμ. Διαμέρισμα 2 ετών με κλειστό

πάρκινγ και ωρομέτρηση σε 2όροφο. 18) Πωλούνται μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε πολύ καλές τιμές. 19) Πωλούνται γραφεία καινούργια και μεταχειρισμένα. 20) Μονοκατοικία με κατάστημα σε 500 μ. οικόπεδο στον κεντρικό δρόμο του Σβορώνου. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 1) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα κεντρική 50 τ.μ. σε 2ο όροφο. 2) 120 τ.μ. διαμέρισμα σε 4ο όροφο με ωρομέτρηση και πάρκιν 3) 140 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα με 3 υπν. 2 wc και μπάνιο ατομική θέρμανση , πάρκινγ και ηλιακό σε 2ο όροφο. 4) Ενοικιάζεται διαμέρισμα στην Καλλιθέα βαμμένο. 5) Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 50 τμ. 6) Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 2000 τμ. Στο δρόμο Κατερίνης Παραλίας. 7) Ενοικιάζεται κατάστημα 45 τ.μ με υπόγειο και πατάρι στα παλιά δικαστήρια. - Πωλείται μεζονέτα 130 τ.μ. με υπόγειο σε 1.300 τ.μ. οικόπεδο στην Πλάκα Λιτοχώρου. - Πωλείται μεζονέτα με υπόγειο σε 350 τ.μ. οικόπεδο πίσω από τη Νομαρχία. - Πωλείται 65 τ.μ διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. - Πωλούνται καινούργια διαμερίσματα σε πολύ καλές τιμές στα Ευαγγελικά. - Πωλείται 400 τ.μ. οικόπεδο γωνιακό νοτιοανατολικό κοντά στο 11ο δημοτικό σχολείο στην επέκταση των Ευαγγελικών.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ //////////////////////////////////////////////////////// ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερικός πωλητής/τρια για το Νομό Πιερίας από εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης εμπειρία πωλήσεων, 25-35 ετών. Βασικός μισθός + Bonus. Αποστολή Βιογραφικών fax 23510 24341

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Eπεκταση Ευαγγελικων 1ος 2ος 3ος ορ.90 τμ.&93 τμ. με ατομικη θερ/νση & θεση παρκιν. -Περιοχη Αγ.Παρασκευης 1ος 3ος 84τμ. 2Δ. ατ/κη θερμανση., παρκιν. -Γκαρσονιερα 1ος ορ. 50 τμ. -Ολυμπιακη Ακτη ισογειο 52 τμ. με 2ΔΣΚ. & 1ος & 2ος ορ. 50 τμ.55 τμ.62 τμ -Μακρυγιαλος οροφοδια/σματα 90τμ.με 40τμ. βοηθητικο χωρο στο ισογειο -Αστικα 1ος 3ος 4ος ορ. 119 τμ. καθε οροφος. -Σ.Σταθμος διοροφοι οικοδομη με 80,85τμ.ο καθε οροφος ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Κεντρο 4ος ορ.114,5 τμ.και για επαγγελματικη στεγη. -Αστικα 2ος ορ.120,8 τμ. -Κοντα στα ΚΤΕΛ. 1ος ορ. 145 τμ. -Κεντρο 3ος ορ. 92τμ.2ΔΣΚΤραπε ζαρια -Κεντρο 1ος ορ.100 τμ.2Δ. -Παραλια 2ος ορ. 64 τμ. 2Δ. -Κεντρο ρετιρε 70 τμ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Στα Νεα Δικαστηρια διοροφη κατοικια σε οικοπεδο 250 τμ.με ισογειο 110τμ.& 1ος ορ.96τμ. -Τραεζουντα σε οικοπεδο 470τμ. καταστημα & 1ος ορ.κατοικια - Ευαγγελικα ισογειο σε οικοπεδο 392 τμ. -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπεδο 262 τμ.πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Στην Νομαρχια διοροφη οικοδομη στα τουβλα. 85 τμ. ο καθε οροφος

- Στα Φωτεινα 80τμ σε οικπεδο 1000τμ. -Κεντρο σε οικοπεδο 179 τμ.ισογειο 95τμ.με Σ.Δ.2 -Περιοχη παρκου σε Σ.Δ 1,2 οικοπεδο 206 τμ. με δυοροφη κατοικια -Ν.Εφεσσος 90 τμ σε οικοπ. 900τμ. MEZONETEΣ Λιτοχωρο 2ος & 3ος ορ. 150 τμ.,ατομικη θερ/νση,θεση παρκιν. -Επεκταση Ν.Ζωης μεζονετες με πυλωτη ,1ος & 2ος ορ. απο 63τμ, ο καθε οροφος.στο σοβα και τελειωμενες. -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ.1ος ορ. 59τμ & ημιυπογειο. -Στην Νομαρχια ημιυπογειο & 2 επιπεδα απο 75 τμ.το καθενα στα μπετα σε τιμη ευκαιριας. -Περισταση πυλωτη49τμ.1ος ορ.42τμ.& 2ος ορ. 43τμ. - Περισταση πυλωτη & 2οροφοι απο 55τμ.ο καθε οροφος -Μακρυγιαλος σε οικοπ.260τμ. 1ος & 2ος ορο120τμ. -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ - Μαρτιου 403 τμ. -Ν.Ζωη 310 τμ.442 τμ,& 518 τμ. -Επι της 25ης Μαρτιου 481 τμ. -Επεκταση Εθνικου σταδιου 491 τμ. - Ν.Κεραμιδι οικοπ. 532 τμ.& 782 τμ. -Καπνικος, 400, 979 τμ. -Καπνικος στο 11ο δημοτικο 201, 386,402, 514, 516τμ. Καπνικος 276 ,552,828,& 12789 τμ. -Καλλιθέα 400, 451, 503 τμ.

-Ν.Εφεσσος 500τμ.,962,1600τμ. -Περισταση 418 , 303, 605 .τμ -Κορινος στο οικισμο Ολυμπιαδα 400 & 450 τμ& 540τμ. πρωτο στην θαλασσα. -Σ.Σταθμος μετα τις γραμμες 443,4 τμ. -Ολυμπιακη Ακτη 500,&1000τμ. -Ελατοχωρι στο παλιο χωριο 1367,2000,3216 τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επρχ.οδος Κατερινης –Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5000 τμ& 10.000 τμ. -Κοντα στο γηπεδο των ποντιων 4400τμ. - Βαρικο Λιτοχωρου πρωτο στην θαλασσα 17 στρ. -Παραλια Κορινου πρωτο στην θαλασσα 10.000 τμ. με 130μετρα προσοψη στην θαλασσα. Σβορωνος διπλα στο χωριο 6 στρ. & 4 στρ. -Καλλιθεα 20.000τμ.με ρευμα & γεωτρηση -Επαρχ.οδος Κατερινης – Ολυμπιακης ακτης 9875 τμ. - Λιτοχωρο 4300 τμ.με ελαιοδεντρα.& 28στρ.. -Κατερινοσκαλα 13350 τμ -Καλλιθεα 8 στρ με νερο ,ρευμα. -Ε.Ο Κονταριωτισας –Καριτσας 6350 τμ. -Ελατοχωρι 6 στρ.& 30 στρ. με πανοραμικη θεα - Κορινος 10.000 τμ. -Κιτρος 15.000 τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Κεντρο 1ος ορ. 62τμ. -Π.Ε.Ο.Κατερινης –Θες/κης σε 4000 τμ.ισογειο 840τμ.& 1ος ορ.840 τμ.

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή στο 2ο δεύτερο δρόμο. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερίσματα 3άρια, 2άρια πολυτελούς κατασκευής και γκαρσονιέρες. Πληρ. τηλ. 6944 470111 κος Ράπτης Ιωάννης

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Πωλούνται υπερπολυτελείς ιδιόκτητες κατοικίες και μεζονέτες ακριβώς δίπλα στη θάλασσα (SUPER MARKET ΛΑΡΙΣΑ). Διαθέτουν ασανσέρ, πάρκιγκ, αποθήκη, τζάκι, αυτ. θέρμανση και κλιματισμό. Πληρ. τηλ. 6947 890621, κος Χρήστος - 6978 183125 κος Κώστας Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 60 τμ μικτά, 47 τμ καθαρό στην οδό Νικομηδείας 11, τιμή 65.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 38992, 6972 027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 143,50 τμ (κάθετη ιδιοκτησία) στο Παλιό Ελατοχώρι με ημιτελές κτίσμα 50 τμ (στα τούβλα) στο κέντρο του Χωριού. Πληρ. τηλ. 6936 997018 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ανακαινισμένο στη Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από τη Ροτόντα. Διαθέτει δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Τιμή 95.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχείο 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με πυλωτή τελειωμένη περιοχή ΚΤΕΛ Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμπερή διαμερίσματα και μεζονέτες με ατομική θέρμανση και τζάκι στο Λιτόχωρο. Πληρ. τ ηλ. 6937156949 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και 6972 027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 6 στρ. στον Κάτω

ȀȆǹȉȈǾȈ ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ

ατομική θέρμανση κλειστό πάρκιγκ υπόγεια αποθήκη και μεγάλα μπαλκόνια σε υπό ανέγερση οικοδομή

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 7ετίας με πυλωτή, 135 τμ σε οικόπεδο 280 τμ με 3 ΔΣΚ μπάνιο, υδρομασάζ, WC, ηλιακό, τζάκι, στέγη υπερυψωμένη, αποθήκη στην πυλωτή και ενός ακόμα ορόφου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 180 τμ ΔΣ2 τιμή 100.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 52.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 100 τμ 90τμ 2Δ,Σ,Κ, WC με

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδικα οικοδομής 189 τμ, δεύτερος δρόμος αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Τιμή 110.000 Ε.Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι, κεντρικό οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι, κεντρικό οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

Βιοτεχνία παραγωγής τροφίμων ζητά επαγγελματία οδηγό για διανομές εντός και εκτός Ν. Πιερίας. Πληρ. τηλ. 23510 38511 ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας ή μαγείρισσα για ψαροταβέρνα στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. τηλ. 6973 789510

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με άριστη γνώση Η/Υ θα εκτιμηθεί αν υπάρχουν γνώσεις λογιστικής και ανάλογη εμπειρία. Πληρ. τηλ. 23510 37367 και 6979 794238

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη άνω των 25 ετών για πλήρωση του

//////////////////////////////////////

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ 2 Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο, θέρμανση με ωρομέτρηση και μπαλκόνια με τέντες. Πληρ. τηλ. 23510 31445, 23510 20137

υπνοδωμάτιο, αποθήκη & λουτρό. Πληρ. τηλ. 6946 336191 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ διαμέρισμα 1ος όροφος, 10ετίας, 2 ΔΣΚ WC ντουλάπα, τέντες, ωρομέτρηση. Περιοχή 25η Μαρτίου. Τιμή 320 Ε. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα στην οδό 25ης Μαρτίου 100 στον 4ο όροφο, με πλούσιες βεράντες 3Δ,Σ, κουζίνα ανεξάρτητη, πάρκιγκ στην πυλωτή και αποθήκη στο υπόγειο. Πληρ. τηλ. 6945 388398

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από την Ροτόντα. Δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, air condition, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα 400 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 130 τμ στον 1ο όροφο διώροφης οικοδομής με 2Δ,Σ, καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο, WCκαι ωρομέτρηση στο κέντρο της πόλης (πίσω από την κλινική "Βελίκη"). Πληρ. τηλ. 6944 242085 (10.30μμ έως 17.00μμ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ος όροφος 2 ΔΣΚ WC ατομικό. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 260 Ε. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Θεσ/νίκης 31, 65 τμ με σαλόνι, κουζίνα, ένα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 45 τμ κοντά στη Θεία Ανάληψη, 2 χρόνων,

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ DEVI BRAUN 65 HR με κουβούκλιο, αυτόματο σασμάν, υδραυλικό τιμόνι σε άριστη κατάσταση τύπου 1212 Σωλήνες 300 μ τύπου Baver γαλβανιζέ, 2,3 ιντσών ενός χρόνου Καλιεργητής με ανέμη 3μ καινούργιος ενός χρόνου. Πληρ. τηλ. 6976 403732

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ από ιδιώτη με άδεια για μεζονέτα 200 τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Πληρ. τηλ. 6936118894. Τιμή 80.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Renault Clio μοντέλο 2002 1600 cc σε άριστη κατάσταση αυτόματο. Πληρ. τηλ. 6988947602

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός εστιατορίου κουζίνα - καθιστικός χώρος. Σχεδόν καινούργιος. Πληρ. τηλ. 6970865765 Μάνος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση παγωτά "ΔΩΔΩΝΗ" στην Παραλία Κατερίνης. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 23510 77077 και 6977249898

ορίζοντα, πάρκινγκ 239.000EUR - ΚΩΔ:[Δ-194] Σύβοτα: Εξαιρετικής αισθητικής νεόδμητη πολυτελούς κατασκευής, μονοκατοικία αποτελούμενη 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα τραπεζαρία σαλόνι, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες, κήπο, πάρκινγκ, τζάκι. 153.000EUR ΚΩΔ:[Δ-78] Πάργα: Διαμέρισμα νεόδμητο στο κέντρο της πόλης, αποτελούμενο από κουζίνα-καθιστικό, τραπεζαρία, σαλόνι, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο + σοφίτα 16 τ.μ., κεντρική θέρμανση, ηλιακός θερμοσίφωνας, μπαλκόνια με καταπληκτική θέα στην πόλη. 155.000EUR - ΚΩΔ:[Δ-74]

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20 στρεμ. στον Κ. Αγιάννη τιμή 50.000 Ε

Αγιάννη πολύ κοντά στο χωριό. Πληρ. τηλ. 6976776255

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες/ ροι, μπαργούμαν-μπάρμαν και βοηθοί για Beach bar στην Παραλία Κατερίνης. Από τέλη Μαϊου έως Σεπτέμβριο. Τηλ. επικοινωνίας Βασίλης τηλ. 6977 578763 Κώστας 6973 660709

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΓΑΣ, σε οικόπεδο 300τ. μ. με ανεμπόδιστη θέα θάλασσα, δύο ανεξάρτητες μονοικατοικίες σε άριστη κατάσταση, 2 Δ.2Σ.2Κ.2Λ. τζάκι, αποθηκευτικοί χώροι, πλακόστρωτη αυλή ...2 60.000 Ε – ΚΩΔ: (Δ-6) ΠΑΡΓΑ: με θέμα θάλασσα μονοικατοικία 128 τ.μ. σε οικόπεδο – κήπο 363 τ.μ κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, 4 θέσεις πάρκινγκ, αποθήκη 185.000 Ε – ΚΩΔ: (Δ-138). Πάργα: Νεόδμητη μονοκατοικία 132τ. μ. επιπλωμένη, 3 υπνοδωμάτια, 2 κουζίνες, 2 μπάνια,τζακούζι, τζάκι, κεντρική θέρμανση, κλιματισμό, μεγάλες βεράντες με ανοικτό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόροφη κατοικία ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο προς Ολυμπιακή Ακτή με μεγάλο πρόσωπο Ε-10.000 τμ επάνω στον Επαρχιακό δρόμο ΠΩΛΕΙΤΑΙ δικαίωμα δόμησης καταστήματος υπ. 200, ισ.200, Α' όροφο 200 σε συγκρότημα καταστημάτων σε επαρχιακή οδό

¨¹É¹Ë½Ͷ™ÈÉÁ÷ÇÍ

ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μεταχειρισμένο 100 τμ 2 ΔΣΚ κεντρικότατο 1ος όροφος, διαμπερές. Τιμή 73.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα δεκαετίας στο Κτηνιατρείο, 3 Δ,Σ,Κ, WC, με θέση κλειστού γκαράζ. Τιμή 110.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση . Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=273 τμ κοντά στο 3ο Λύκειο προς Γανόχωρα. Τιμή 65.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 770 τμ δίφατσο. Τιμή 225.000 Ε στη Νέα Ζωή ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα σε δυόροφη οικοδομή με ατομικό λέβητα και κλειστό γκαράζ 8ετίας 2 ΔΣΚ και τζάκι περιοχή Μαρτίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧπάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στον Σβορώνο με υπόγειο 120 τμ Σαλοκουζίνα, 140 τμ + WC, 1ος όροφος 120 τμ με 4 δωμάτια και λουτρό και σοφίτα 60 τμ σε γωνιακό οικόπεδο σε άριστη κατάσταση

Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Α) ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 30, ΤΗΛ. 20932 Β) ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΛ. 21394

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ ȉȘȜ țȚȞ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ ĭȚȜȓʌʌȠȣǹȖȓĮǹȞȞĮ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ ȡİIJȚȡȑ

ǻĮȖțȜȒįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ IJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞșȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

τμήματος πωλήσεων μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6937 275000

γραφείου με γνώσεις αγγλικής και γερμανικής γλώσσας. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικά στο 23510 41138, ή e-mail:picanto@iraklidis.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεταφορών και Logistics με δυναμική παρουσία στο χώρο ζητά: υπάλληλο γραφείου με άρτια γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας και σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης. Ανάλογη εμπειρία στο χώρο θα κριθεί ως επιπλέον προσόν. Παρακαλούμε όπως αποστείλατε βιογραφικά σημειώματα στο fax 23510 37818. E-mail: elizabeth@ fortrans.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες σερβιτόρες για καφέ στην Παραλία Κατερίνης. Πληρ. τηλ. 6974 805355

ZHTEITAI νέος εώς 30 ετών για θέση γραφείου. Θα αναλάβει διαχείριση πελατών χονδρικής - εξαγωγές. Απαραίτητη προϋπόθεση άριστη γνώση λογιστικής 3ης κατηγορίας, γνώση ERP προγράμματος EXCEL. Βιογραφικά να σταλούν chrisa@fylliana.gr. Παρακαλώ μόνο όσοι έχουν όρεξη για δουλειά.

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία εντιμότατη αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων για βράδυ ή και για ημέρα. Πληρ. τηλ. 6932 960398 κα Γιαννούλη Χαρά ενδοκρινολόγο Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένων

ατόμων μόνο για ημέρα. Πληρ. τηλ. 6937 601610

Κυρία ζητά εργασία για καθάρισμα σπιτιών, γραφείων, σκάλες, ξενοδοχείων κτλ ή φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρ. τηλ. 6998 652085, 23510 79581

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

////////////////////////////////////

1ος όροφος, με ωρομέτρηση και με πάρκιγκ ενοίκιο 250 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207 και 6944 727360

τμ 3 Δ,Σ,Κ και αποθήκη, ατομικό καλοριφέρ. Ενοίκιο 250 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 80 τμ διαμέρισμα 2ος όροφος, 10ετίας, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο, ωρομέτρηση, κλειστό πάρκιγκ. Περιοχή Νομαρχία. Τιμή 300 Ε Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 50 τμ 8 ετών με ωρομέτρηση και πάρκιγκ επί της 19ης Μαϊου. Ενοίκιο 220 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ οροφοδιαμέρισμα καινούργια σε διπλοκατοικία 2Δ, 2 μπάνια, Σ,Κ, τζάκι, ατομικό λέβητα, (χωρίς κοινόχρηστα). Περιοχή Περίσταση. Τιμή 370 Ε. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ στην όδο Βότση 14 με ωρομέτρηση, 2 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη στον 2ο οροφο. Πληρ. τηλ. 23510 39951

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ (καινούργιο λουξ κατασκευής) 2Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση, τζάκι, χώρος στάθμευσης περιοχή Μαρτίου. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο "Μετανάστης". Τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ σε δημόσιους- Δημοτικούς Υπαλλήλους σε συνταξιούχους Δημοσίου - ΙΚΑ ανεξάρτητα από υπερδανεισμό. Διεκπαιρέωση δυσμενών, ρύθμιση - πάγωμα καταγγελμένων δανείων, στεγαστικά δάνεια, μεταφορές με το χαμηλότερο επιτόκιο. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο 2310 554514, fax 2310 554517, 6972 886998 websitewww.moneycashgram. gr Αμεσα διαθέσιμα μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες 1000-100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου. Επίσης, δάνεια σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Συνταξιούχους, στρατιωτικούς, ανεξαρτήτως τειρεσία. Δάνεια παντός τύπου με επιτόκιο όχι πάνω από 3,6%. Πληρ. τηλ. 6978 4140000, 6957 638377

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 88 τμ στην οδό Ανδρούτσου 11. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ Κυρία Ελληνίδα εντιμότατη αναζητεί κύριο μοναχικό καλού χαρακτήρα μέχρι 60 ετών για συγκατοίκηση. Πληρ. τηλ. 6937 601610

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 140

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχήΜΑΘΗΜΑΤΑ Συντριβανίου 2Δ,Σ,Κ,2WC ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727

ȅȂǹǻǼȈȈȊȂǺȅȊȁǼȊȉǿȀǾȈīȅȃǼȍȃ ǹȞȠȓȖȠȣȞȠȝȐįİȢıȣȝȕȠȣȜİȣIJȚțȒȢ ‡īȠȞȑȦȞ ‡ǻȚĮȗİȣȖȝȑȞȦȞȖȠȞȑȦȞ ‡ǹȣIJȠȖȞȦıȓĮȢ ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ țĮīĮȜȐȞȘȉȗȑȞȘ ȅȚțȠȖİȞİȚĮțȒȈȪȝȕȠȣȜȠ ȈȪȝȕȠȣȜȠȌȣȤȚțȒȢȊȖİȓĮȢ e-mail:estia6@otenet.gr

Μεσιτικό γραφείο

Καθηγητής οικονομικών με πείρα, παραδίδει μαθήματα ΑΟΘ και Διοίκησης σε υποψήφιους. Πληρ. τηλ. 6982 471449 www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 134) Σε 165 τ.μ. μεζονέτα στο σοβά με σκεπή πίσω από το Γαλαξία 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 136) 80 τ.μ. 3ος όροφος 2Δ, περιοχή κοντά στη Λαϊκή Αγορά. 137) Γκαρσονιέρα 1ος όροφος θέση parking κοντά στη λαϊκή αγορά. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 257) 100 τ.μ.διαμέρισμα στη Μαρτίου με πάρκινγκ και ωρομέτρηση 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 259) Επαγγελματική Στέγη 162 τμ βλέπει πλατεία Δημαρχείου 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 328) Τριώροφη οικοδομή στο τούβλο στην επέκταση Ευαγγελικών, 125 τ.μ ο όροφος. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 349) Σε 206 τμ γωνιακό οικόπεδο μεζονέτα στην Περίσταση 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 442) Κατάστημα 340 τ.μ. με 500 μ. οικόπεδο επί της Θεσσαλονίκης. 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903) Ενοικιάζεται βενζινάδικο με πλυντήριο εν ενεργεία.

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

904) Πωλείται επιχείρηση γυράδικο εν ενεργεία στην Ολυμπιακή Ακτή. 905) Πωλείται κρεπερί στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στη θάλασσα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 568) 800 τ.μ. +300 τ.μ. οικόπεδο στην Παραλία 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 573) 670 τ.μ. πίσω από τα ΚΤΕΛ 574) 470 τ.μ. στο Σταθμό 577) οικόπεδα στον παραλιακό οικισμό Κορινού. 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 592) 410 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Μαρτίου 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 596) 2500 τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο στο Μακρύγιαλο 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 598) 800 τ.μ. στη Νεοκαισάρεια 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 600) 1 στρεμ. οικόπεδο στη Νέα Εφεσσο στο ύψωμα με απεριόριστη θέα 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 605) 2 στρέμματα επαγγελματικό οικόπεδο πριν τον Σβορώνο δεξιά 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 607) 4.300 τμ επαγγελματικό ακίνητο κοντα στον Ενιπέα 608) 3.600 τμ στο 1,2 κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 609) 527 τμ δις γωνία στη Νέα Ζωή (τεκές)

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 668) 8 στρέμματα κοντά στα νεκροταφεία 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 672) 2.850 τμ άρτιο οικοδομήσιμο στο δρόμο για Ν. Εφεσσο 673) 6.125 τμ στη Ν. Εφεσσο δίπλα στο Χωριό 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ- ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Κατάστημα κεντρικό 18 τμ συν πατάρι Γκαρσονιέρα κοντά στην Πρόνοια Κατάστημα 180 τ.μ. με υπόγειο στα αστικά. Καφέ κοντά στα ΤΕΙ 90τμ επί της Μ. Αλεξάνδρου 4ος όροφος με ηλιακό, ατομική θέρμανση, air condition Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία


Ìå åðéôõ÷ßá äéåîÞ÷èçêå óôï Glitter óôç Óïëþìïõ ôï ðÜñôõ ôçò íåïëáßáò ôïõ ÐÁÓÏÊ Ðéåñßáò. Óôçí öùôïãñáößá ï Ãéþñãïò ÌðÝëëçò ìå ôçí Íåïëáßá.

" ×ïíôñáßíåé ç áíôéäéêßá ìåôáîý ôïõ íõí êáé ôïõ ðñþçí äçìÜñ÷ïõ.

¸

êôáêôç óõíåäñßáóç ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Óõìâïõëßïõ Ðéåñßáò ôçí ÄåõôÝñá 12 Áðñéëßïõ êáé þñá 10.30´ ð.ì., ìå ìïíáäéêü èÝìá ôçí êáôÜèåóç ðñïôÜóåùí ðåñß ôïõ ôñüðïõ åöáñìïãÞò ôçò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò «ðåñß êçñýîåùò ôïõ éóôïñéêïý êáé áñ÷áéïëïãéêïý ôüðïõ ôïõ Ïëýìðïõ» êáé «ðåñß ðñïóôáóßáò Áñ÷áéïôÞôùí ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò» êáé ôùí åðéðôþóåùí óôçí ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ æùÞ ôçò Ðéåñßáò. Óôç óýóêåøç Ý÷ïõí êëçèåß ïé âïõëåõôÝò êáé öïñåßò ôïõ íïìïý, ï Õðïõñãüò Ðïëéôéóìïý ê. Ðáýëïò ÃåñïõëÜíïò, ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ôïõ ÕÐÐÏÔ êáé Ðñüåäñïò ôïõ Êåíôñéêïý Áñ÷áéïëïãéêïý Óõìâïõëßïõ êá Ëßíá Ìåíäþíç, ç Ä/íôñéá ôçò 9çò Åöïñåßáò Âõæáíôéíþí Áñ÷áéïôÞôùí êá Ìåëßíá Ðáúóßäïõ, ï Ðñüåäñïò ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ Ìíçìåßùí ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ê. ÉùÜííçò ×áôæçíÝêïõñáò êáé ç ÐñïúóôáìÝíç ôçò ÊÆ´ Åöïñåßáò Ðñïúóôïñéêþí êáé Êëáóóéêþí Áñ÷áéïôÞôùí Ðéåñßáò êá ¸öç ÐïõëÜêç – ÐáíôåñìáëÞ. Ôï ðïéïò èá ðáñáâñåèåß óôç óýóêåøç åßíáé Üëëï èÝìá.

" Èá îáíáêáôÝâåé óôï íüôï ôï õðÜñ÷ïí áõôïäéïéêçôéêü ó÷Þìá Ýóôù êáé ÷ùñßò ÷ñßóìá.

" ÃéÜííçò ÌáëôæÜñçò êáé Óïößá Íéêïëáúäïõ ãéá ôïí ÄÞìï Êáôåñßíçò.

" Êáé äåýôåñïò äéïéêçôÞò íïóïêïìåßïõ óå êïíôé- " Äçìüðïõëïò, ÌðÝçò, ÄçìçôñéÜäçò áðü ôïí ÄÞìï íü íïìü. Äßïõ.

" Óõíå÷ßæåé ï Ðáó÷Üëçò ÊáôóÜñáò .

" ÁíåîÜñôçôï ó÷Þìá áðü ôïí ðñþçí äÞìáñ÷ï óôïí " ÔóéöïäÞìïò Þ äéáöïñåôéêÜ ÐáðáäéáìáíôÞ – äÞìï Ïëýìðïõ. Ãåñïëéüëéïò .

" ÁíÝíäïôïò áðü Áìïéñßäç êáé óõíÝíôåõîç - áðÜíôçóç.

" Óõíåäñßáóå ÷èåò ç êßíçóç ðïëéôþí ãéá ôïí ¼ëõìðï.

" Óõíå÷ßæåôáé óôï “Ðýññïò ÄÞìáò” ôï ÄéåèíÝò ÔïõñíïõÜ Ðáéäéêïý Ðïäïóöáßñïõ ìå áðïýóá ôçí Ðéåñßá.

" ÌõëùíÝñïò (ïéêïíïìïëüãïò), ÌõëùíÝñïò (ô. ðñüåäñïò), ÌõëùíÝñïò (äÜóêáëïò) ãéá ôïí Áíáôïëéêü ¼ëõìðï ìå áíôßðáëï ôïí Êå÷áãéÜ.

ÄéáâÜóôå ôçí çëåêôñïíéêÞ Ýêäïóç ôïõ Ïëõìðßïõ ÂÞìáôïò êáèçìåñéíÜ óôï www.olympio-bima.gr

“ÁõôÞ ôç ãç ôç äáíåéóèÞêáìå áðü ôá ðáéäéÜ ìáò” ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Êé áõôÜ âÝâáéá ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ôá óêëçñÜ ìÝôñá ðïõ ðÞñå êáé áõôÜ èá ðÜñåé óýíôïìá ç êõâÝñíçóç èá åöáñìüæïíôáé áðáñÝãêëéôá, ðñÜãìá åîáéñåôéêÜ, äýóêïëï. Ðüôå êáé ðùò èá ðëçñùèåß áõôü ôï ÷ñÝïò; Èá êçñýîïõìå ðôþ÷åõóç ôïõ ÷ñüíïõ (üðùò ðñïâëÝðåé ï Áìåñéêáíüò Ïéêïíïìïëüãïò Ìéí÷Üïõ); Èá ðñïóöýãïõìå (ü,ôé ÷åéñüôåñï ãéá ôç ÷þñá êáé ôï ëáü ôçò) óôï ÄÍÔ; Ç êõâÝñíçóç ôá áðïêëåßåé áìöüôåñá. ÁëëÜ êé áêüìá áí áðïöýãïõìå ôçí ðôþ÷åõóç, áí ãëéôþóïõìå áðü ôï Ä.Í.Ô êáé ôïõò êáñ÷áñßåò ôçò Ãïõüë Óôñéô ðïõ, üðùò öáßíåôáé, Ýâáëáí óôï ìÜôé, åêôüò áðü ôïõò ôüêïõò êáé ôá ëéìÜíéá ôçò ÷þñáò ìáò, ìáò ðåñéìÝíåé ðïëõåôÞò ýöåóç äçë. óõíå÷Þò ìåßùóç ôùí ðñáãìáôéêþí ìáò åéóïäçìÜôùí, öôþ÷åéá êáé áíåñãßá. ÖõóéêÜ êáé äáíåéóìüò ìå ôïêïãëõöéêÜ åðéôüêéá. ÄçëáäÞ äéáñêþò áõîáíüìåíï ÷ñÝïò, üëï êáé ìåãáëýôåñá ïéêïíïìéêÜ âÜñç óå ìáò, óôá ðáéäéÜ êáé ôá åããüíéá ìáò. Êáé ôï ÷åéñüôåñï åßíáé üôé áõôïß ðïõ ìáò Ýöåñáí ó’ áõôü ôï ÷Üëé ïé ðïëéôéêïß ìáò äçëáäÞ, ü÷é ìüíï äåí èá ôéìùñçèïýí áëëÜ êáé èá âñïõí ôñüðï (ðïëëïß ôïí Ý÷ïõí âñåé Þäç) íá åîáóöáëßóïõí ôï ìÝëëïí ôïõò êáé ôï ìÝëëïí ôùí äéêþí ôïõò. Êáé Üíôå íá «ðëçñþóïõí» êÜðïéá óôåëÝ÷ç êáé ìéá ìéêñÞ ìåñßäá ôïõ ëáïý ðïõ óõíÞñãçóå Þ ðáñáíüìçóå. ¼ìùò åìåßò ïé Üëëïé ç ìåãÜëç ðëåéïøçößá ôùí ÅëëÞíùí, «åìåßò ðïõ èõóéáóôÞêáìå», «åìåßò ðïõ äåí ëáäþóáìå» ôé öôáßîáìå; Ôá ðáéäéÜ êáé ôá åããüíéá ìáò ãéáôß Üñáãå èá ðñÝðåé íá öïñôùèïýí ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò áíçèéêüôçôáò, ôùí óêáíäÜëùí, ôçò áíéêáíüôçôáò êáé ôçò ðñï÷åéñüôçôáò ôùí õðåýèõíùí ãé áõôÜ ðïëéôéêþí êáé êïììáôéêþí óôåëå÷þí; Ï êÜèå Ýíôéìïò ãïíéüò áãùíßæåôáé (êÜðïéåò öïñÝò ìÜëéóôá èõóéÜæåôáé) ãéá íá ìç ëåßøåé ôßðïôá áðü ôá ðáéäéÜ ôïõ. Íá ôá ìåãáëþóåé íá ôá óðïõäÜóåé íá ôá áðïêáôáóôÞóåé, óôï âáèìü ðïõ ìðïñåß. Êé üôáí áõôÜ âãïõí óôï óôßâï ôçò æùÞò äåí âñßóêïõí äïõëåéÜ. Åîáêïëïõèïýí íá óéôßæïíôáé áðü ôïõò ãïíåßò (áëëÜ ìÝ÷ñé ðüôå;) êáé åðéðëÝïí ÷ñùóôïýí óôïõò îÝíïõò «ôá ìáëëéÜ ôçò êåöáëÞò ôïõò». Äåí åß÷áìå áóöáëþò áõôÜ ôá üíåéñá ãéá ôá ðáéäéÜ ìáò. ¼ìùò ôá üíåéñÜ ìáò êáôÜíôçóáí åöéÜëôåò. Ôþñá ðéá ôï ìüíï åñþôçìá ðïõ Ý÷åé áîßá åßíáé: Ôé ìðïñïýìå Üñáãå íá êÜíïõìå þóôå íá ìåôñéÜóïõìå ôï êáêü; ÕðÜñ÷åé Üñáãå êÜôé ðïõ ìðïñåß íá ãßíåé þóôå íá âãåé ç ÷þñá ìáò áðü ôï ôÝëìá ôçò ýöåóçò êáé ôçò ðáñáêìÞò; Ôçí áðÜíôçóç ïöåßëïõí íá äþóïõí ïé ðïëéôéêïß ìáò. Ðñùôßóôùò ç ÊõâÝñíçóç. ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

23 áëëáãÝò óôï öïñï-íïìïó÷Ýäéï ÓõíïëéêÜ, 23 áëëáãÝò Ýêáíå óôï öïñïëïãéêü íïìïó÷Ýäéï ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Ã.Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, üðùò áíáêïßíùóå ÷èåò óôç ÂïõëÞ. Ç ÐÁÑÁÊÑÁÔÇÓÇ Ìßá áðü ôéò êõñéüôåñåò áëëáãÝò åßíáé ç áðüóõñóç ôçò äéÜôáîçò ãéá ôçí ðáñáêñÜôçóç öüñïõ 8% óôéò åðé÷åéñÞóåéò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí, Ýðåéôá áðü ôéò óöïäñÝò áíôéäñÜóåéò ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò êïéíüôçôáò. ¼ðùò óçìåßùóå ï õðïõñãüò, ç êõâÝñíçóç êñßíåé üôé ç êáôÜóôáóç óôçí áãïñÜ èá åðéâáñõíüôáí õðÝñìåôñá, åíþ üðùò åß÷å åðéóçìÜíåé ëßãï íùñßôåñá ç Íôüñá ÌðáêïãéÜííç, èá ìðïñïýóå íá ãßíåé ç äéáóôáýñùóç óôïé÷åßùí ãéá ôçí áðïêÜëõøç ðëáóôþí ôéìïëïãßùí, ìÝóù ôïõ åëÝã÷ïõ çëåêôñïíéêþí óõíáëëáãþí. Åðßóçò, õéïèåôïýíôáé ÷áìçëüôåñá ôåêìÞñéá ãéá ôá áêßíçôá Ýùò 80 ôì, áõóôçñïðïéïýíôáé ôá ôåêìÞñéá ãéá ôá áêñéâÜ áõôïêßíçôá êáé ôá áêßíçôá Üíù ôùí 300 ôì, åíþ äåí èá öïñïëïãåßôáé ç áðïæçìßùóç ãéá çèéêÞ âëÜâç. ÏÉ ÁËËÁÃÅÓ Ìå ôéò áíáäéáôõðþóåéò åðÝñ÷ïíôáé ïé áêüëïõèåò áëëáãÝò: 1) Âåëôéþíåôáé ç åôÞóéá áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç ãéá ôçí êýñéá êáôïéêßá, Ýôóé þóôå ôï ðñþôï êëéìÜêéï ìÝ÷ñé ôá 80 ðñþôá ô.ì. íá åßíáé 30€ áíôß 60€. Ç ñýèìéóç áõôÞ áðïóêïðåß óôçí áðïöõãÞ åðéâÜñõíóçò ôùí ÷áìçëþí åéóïäçìÜôùí áðü ôï ôåêìÞñéï ôçò êáôïéêßáò. Áíôßóôïé÷á ðñïóôßèåôáé êëéìÜêéï ãéá ðÜíù áðü ôá 300ô.ì. êáôïéêßáò (300€ áíÜ ô.ì.), ðñïêåéìÝíïõ ôá ôåêìÞñéá íá ðñïóåããßæïõí ôï ðñáãìáôéêü åéóüäçìá üóùí êáôÝ÷ïõí ôÝôïéá êáôïéêßá. 2) ÁõîÜíåôáé ç áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç ãéá ôá ìåãÜëïõ êõâéóìïý áõôïêßíçôá, ìå ôçí ðñïóèÞêç êëéìáêßùí (ãéá ðÜíù áðü 2.000 êõâéêÜ êáé ìÝ÷ñé 3.000 ðñïóôßèåíôáé 500€ áíÜ 100 ê.å. êáé ãéá ðÜíù áðü 3.000 ê.å. 700€ áíÜ 100 ê.å.) 3) Äåí èá ãßíåôáé ðáñáêñÜôçóç 8% óôéò åðé÷åéñÞóåéò.

4) ÁõîÜíåôáé ôï ðïóü ôçò ìåßùóçò ôïõ öüñïõ óôá 3.000Å ãéá ôïõò äéáæåõãìÝíïõò êáé åí äéáóôÜóåé ðïõ êáôáâÜëëïõí äéáôñïöÞ. 5) ÁõîÜíåôáé ç Ýêðôùóç áðü ôïí öüñï ãéá üóïõò Ý÷ïõí óõíÜøåé éäéùôéêÞ áóöÜëéóç áðü 1.000€ óå 1.200€ ãéá ôïí Üãáìï êáé óå 2.400€ ãéá ïéêïãÝíåéá. 6) Ç áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôç öïßôçóç ôÝêíùí óôçí ðñùôïâÜèìéá êáé ôç äåõôåñïâÜèìéá åêðáßäåõóç ðñïóäéïñßæåôáé óôï ðïóü ðïõ ðñáãìáôéêÜ êáôáâÜëëåé ï öïñïëïãïýìåíïò, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôç ó÷åôéêÞ áðüäåéîç ðáñï÷Þò õðçñåóéþí. 7) ÁðïóõíäÝåôáé áðü ôçí áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç ç ÷ñÞóç ìéáò ïéêéáêÞò âïçèïý, ðñïêåéìÝíïõ íá ìçí áðïôåëÝóåé ç ñýèìéóç êßíçôñï ãéá ìáýñç åñãáóßá êáé ðñïêåéìÝíïõ íá ìçí äçìéïõñãåß äõóëåéôïõñãßá óôçí ðïëéôéêÞ ðïõ ðñüêåéôáé íá åöáñìüóåé óôïí ôïìÝá áõôü ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò. 8) Åîïñèïëïãßæïíôáé êáé ãßíïíôáé ðéï áõóôçñÝò ïé ñõèìßóåéò ãéá ôçí áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç óêáöþí áíáøõ÷Þò êáé áåñïðëÜíùí. ËáìâÜíåôáé éäéáßôåñç ðñüíïéá ãéá ôá éóôéïöüñá êáé ãéá ôá óêÜöç ðáñáäïóéáêÞò íáõðçãéêÞò. 9) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá óõíôáîéïý÷ïõò ðïõ Ý÷ïõí õðåñâåß ôï 65ï Ýôïò ôçò çëéêßáò, ïé áíôéêåéìåíéêÝò äáðÜíåò åöáñìüæïíôáé ìåéùìÝíåò êáôÜ 30%. 10) Ìåéþíïíôáé ïé óõíôåëåóôÝò öïñïëüãçóçò ôùí íáõôéêþí áðü 9% êáé 6% óå 6% êáé 3%. 11) Âåëôéþíåôáé ç ñýèìéóç ãéá ôç öïñïëüãçóç ôùí ïìüññõèìùí åôáéñåéþí, ðñïêåéìÝíïõ íá åìðïäéóôåß ç êáôáóôñáôÞãçóÞ ôçò ìå ôçí áðïöõãÞ öïñïëüãçóçò ôïõ ðïóïóôïý ôùí åôáßñùí óôçí êëßìáêá. 12) Ïñßæåôáé üôé êáé ãéá ôïõò ìç÷áíéêïýò êáèþò êáé ãéá ôá Üëëá åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá ðïõ ìðáßíïõí óôï ëïãéóôéêü ðñïóäéïñéóìü, ïé æçìéÝò ìðïñïýí íá ìåôáöÝñïíôáé êáé óå åðüìåíåò ÷ñÞóåéò, üôáí ðñïêýðôåé áñíçôéêü åéóüäçìá (ìÝóá óôá åðüìåíá 5 ÷ñüíéá). 13) Âåëôéþíåôáé êáé ñõèìßæåôáé ìå êëßìáêá ç öïñïëüãçóç ôùí ìðüíïõò óôåëå÷þí ôùí ôñáðåæþí, ðñïêåéìÝíïõ íá ìçí åðéâáñõíèïýí ÷áìçëüâáèìá êáé ìåóáßá óôåëÝ÷ç õðÝñìåôñá. 14) Ðñïóäéïñßæåôáé óå ðïóïóôü åðß ôçò åñãïóôáóéáêÞò áîßáò ôï åéóüäçìá ðïõ ðñïóôßèåôáé óôá óôåëÝ÷ç åôáéñåéþí

áðü ôç ÷ñÞóç áõôïêéíÞôïõ ðïõ ôïõò ðáñá÷ùñåß ç åôáéñåßá. Ôï ðïóïóôü áñ÷ßæåé áðü 15% ãéá ôá ÷áìçëüôåñçò áîßáò êáé öèÜíåé ôï 30% ãéá ôá áêñéâÜ áõôïêßíçôá. 15) Ïñßæåôáé üôé äåí èßãïíôáé ïé äéáôÜîåéò ãéá ôéò ðïëéôéóôéêÝò ÷ïñçãßåò ôïõ Í.3525/2007, ôñïðïðïéåßôáé ùóôüóï ç ó÷åôéêÞ äéÜôáîç þóôå ôï ðïóïóôü ôïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ ôõã÷Üíåé áðáëëáãÞò íá ìçí õðåñâáßíåé ôï 10%. 16) Âåëôéþíïíôáé êáé áõóôçñïðïéïýíôáé ïé äéáôÜîåéò ãéá ôéò åíäïïìéëéêÝò óõíáëëáãÝò ôùí Üñèñùí 39 êáé 39 Á ôïõ ÊÖÅ. 17) Ïé âñá÷õ÷ñüíéåò ÷ñçìáôéóôçñéáêÝò óõíáëëáãÝò åðß ôùí êåñäþí ôùí ïðïßùí åðéâÜëëåôáé öïñïëüãçóç ïñßæåôáé áðü 3 ìÞíåò óôïõò 12 ìÞíåò. 18) Âåëôéþíåôáé íïìïôå÷íéêÜ ç äéÜôáîç ãéá ôïí åéäéêü öüñï åðß ôùí ðëïßùí áíáøõ÷Þò. 19) Ðñïóôßèåíôáé äéáôÜîåéò ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáóôåß äõíáôÞ ç Üìåóç åðéâïëÞ ðñïóôßìïõ áðü ôá åëåãêôéêÜ üñãáíá, üôáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá åëÝã÷ïõ äéáðéóôþíïíôáé ðñïöáíåßò ðáñáâÜóåéò (ãéá ðáñÜäåéãìá ìç Ýêäïóç äåëôßïõ ðáñï÷Þò õðçñåóéþí Þ áðüäåéîçò), ïé ïðïßåò ðáñáâÜóåéò ëüãù ôçò öýóçò ôïõò ðñïêýðôïõí áðü áíôéêåéìåíéêÜ äåäïìÝíá, ç áêñüáóç ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ äåí åßíáé áðáñáßôçôç êáé ôï ðñüóôéìï ðïõ åðéâÜëëåôáé åßíáé äåäïìÝíï ùò ðñïò ôï ýøïò ôïõ. Ïé äéáôÜîåéò áõôÝò, èåùñåßôáé, üôé èá ëåéôïõñãÞóïõí áðïôñåðôéêÜ óôçí öïñïáðïöõãÞ, ëüãù ôçò äõíáôüôçôáò Üìåóçò åðéâïëÞò ðñïóôßìïõ. 20) Ïñßæåôáé üôé ôï ðïóïóôü ôïõ öüñïõ ðïõ êáôáâÜëëåôáé, üôáí áóêåßôáé ðñïóöõãÞ óôá äéïéêçôéêÜ äéêáóôÞñéá, áíÝñ÷åôáé óå 25% (áðü 10% óÞìåñá). Ç ñýèìéóç áõôÞ êñßíåôáé áíáãêáßá ãéá ëüãïõò äçìïóßïõ óõìöÝñïíôïò åíüøåé ôçò äçìïóéïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò ôçò ÷þñáò. 21) Åîáéñïýíôáé áðü ôï öüñï ðïëõôåëåßáò ôá ÷ñõóÜ êïóìÞìáôá áîßáò êÜôù áðü 1.000€ áíÜ ôåìÜ÷éï, ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõêïëõíèåß ç åã÷þñéá âéïôå÷íßá óôï ÷þñï áõôü. 22) Äåí ãßíåôáé ðáñáêñÜôçóç 20% óå åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò ãéá óõíáëëáãÝò ùò 300 åõñþ. 23) Äåí èá öïñïëïãåßôáé ç áðïæçìßùóç ãéá çèéêÞ âëÜâç

Ô

åôÜñôç ìåóçìÝñé ï âïõëåõôÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ ÃéÜííçò Áìïéñßäçò ðáñá÷ùñåß óõíÝíôåõîç ôýðïõ êáé ìåôáîý Üëëùí áíáêïéíþíåé, ìåôÜ áðü ó÷åôéêÞ åñþôçóç, üôé äåí ôïí åíäéáöÝñåé íá åßíáé õðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò óå üðïéïí äÞìï äçìéïõñãçèåß ìå ôïí «ÊáëëéêñÜôç». Ùóôüóï, ìßá ìÝñá íùñßôåñá óôç íïìáñ÷ßá Ðéåñßáò, êé åíþ áíáìÝíïíôáí ç Üöéîç ôïõ ê. Ã. Ìáãêñéþôç, öÝñåôáé íá äÞëùóå óå «ðçãáäÜêé» üôé èá ðåñéìÝíåé ìÝ÷ñé ôïí Éïýíéï íá äåé ôéò åîåëßîåéò óôçí êåíôñéêÞ ðïëéôéêÞ óêçíÞ (ðéèáíü áíáó÷çìáôéóìü;) êáé áí äåí…. ôüôå èá êáôÝâåé õðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò.

ÊïéíÞ åìöÜíéóç óôïí ðåæüäñïìï ôçò Êáôåñßíçò Ãéþñãïõ Êùíóôáíôüðïõëïõ êáé Áíôþíç Êáñðïýæá. Ðáëåýåé íá ðÜñåé ôï «÷ñßóìá» ãéá ôï Íüôéï ÄÞìï, áëë܅

Ó

çìáíôéêÞ êßíçóç ç ëåéôïõñãßá ãñáöåßùí ôçò ÌáèçôéÜäáò óôçí Êáôåñßíç, ôá ïðïßá åãêáéíéÜóèçêáí ôçí ÔåôÜñôç áðü ôïí äÞìï êáé ôçí ÏëõìðéáêÞ ÁíáðôõîéáêÞ. Ôá ãñáöåßá óôåãÜæïíôáé óå Ýíá êôßñéï ìå éóôïñßá, ôçí Ïéêßá Ðüññïõ óôçí ïäü Ðáñìåíßùíïò 32. Ôï êôßóìá áíÞêåé óôï äÞìï Êáôåñßíçò, áðü ôá ÷ñüíéá ðïõ Ýãéíå ç äùñåÜ ôïõ, åðß äçìáñ÷ßáò Èåüöéëïõ Êáìðåñßäç. ÌÜëéóôá, ï ôÝùò äÞìáñ÷ïò Þôáí ðáñþí óôçí ôåëåôÞ ôùí åãêáéíßùí, äåß÷íïíôáò ôçí éêáíïðïßçóÞ ôïõ ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ êôéñßïõ.

ÄÅÍ ÅÏÑÔÁÆÅÉ Ï éåñÝáò ÈùìÜò ÔóïõëéÜò äåí åïñôÜæåé.

Ολύμπιο Βήμα - Παρασκευή 9 Απριλίου 2010  
Ολύμπιο Βήμα - Παρασκευή 9 Απριλίου 2010  

Ολύμπιο Βήμα - Παρασκευή 9 Απριλίου 2010

Advertisement