Page 1

ÊÁËËÕÍÔÉÊÁ

Hondos Center R

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 16 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8400

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920,33633,38606,46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Ãéáôß ç êá ÌÝñêåë ìáò “óðñþ÷íåé” óôï Ä.Í.Ô.

¸ñãá 8.818.000 åõñþ ðñïò Ýíôáîç óôï ÅÓÐÁ áðü ôçí ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ Ç êá ÌÝñêåë – ðáñÜ ôéò êÜðïéåò áêôßíåò áéóéïäïîßáò ðïõ öÜíçêáí ðñï÷èÝò – ôåëéêÜ ôçñåß åðáìöïôåñßæïõóá Þ êáé óáöþò áñíçôéêÞ óôÜóç óôï æÞôçìá ôçò äáíåéïäüôçóçò ôçò ÷þñáò ìáò áðü ôç Ãåñìáíßá êáé Üëëåò ÷þñåò ôçò Å.Å. Ìéá óôÜóç ôïõ óôõë Þîåéò áöÞîåéò, ðïõ áíåâÜæåé óôá ýøç ôá spread êáé ìáò óðñþ÷íåé óôçí áãêáëéÜ ôïõ Ä.Í.Ô. Êáé ç äéáôýðùóç ðåñß åõñùðáúêÞò áëëçëåããýçò óôç ÓõíèÞêç ôçò Ëéóóáâüíáò ìÝíåé óôá ÷áñôéÜ. Áðïäåéêíýåôáé ì’ Üëëá ëüãéá, ãéá ôçí ðåñßðôùóç ìáò ôïõëÜ÷éóôïí, øåõäåðßãñáöç. Åýëïãï ôï åñþôçìá: Ãéáôß ç êá ÌÝñêåë áãíïåß ôçí áíôßèåôç Üðïøç ôùí ÐñïÝäñùí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ôçò Êïìéóéüí, ôïõ Ãéïõñïãêñïýð êáé ôçò ìåãÜëçò ðëåéïøçößáò ôùí ÷ùñþí – ìåëþí ôçò Å.Å.; Ïé åéäÞìïíåò, óå åõñùðáúêü åðßðåäï äßíïõí ôéò åîÞò áðáíôÞóåéò: - ÈÝôåé ðÜíù áðü ôï óõìöÝñïí ôçò Åõñþðçò ôï óõìöÝñïí ôçò ÷þñáò ôçò. Êáé ôï óõìöÝñïí ìéáò ìåãÜëçò åîáãùãéêÞò ÷þñáò üðùò ç Ãåñìáíßá åßíáé ôï õðïâáèìéóìÝíï íüìéóìÜ ôçò, ôï åõñþ åí ðñïêåéìÝíù. Ðïõ ÷Üíåé Ýíáíôé ôïõ íïìßóìáôïò ôïõ ìåãÜëïõ áíôéðÜëïõ ôçò, ôùí ÇÐÁ, êáé Ýðåóå áðü ôçí éóïäõíáìßá 1 åõñþ = 1,6 äïëÜñéá óôï 1 å = 1,35 äïë.- ÐñÜãìá ðïõ êáèéóôÜ üëï êáé ðåñéóóüôåñï áíôáãùíéóôéêÜ ôá ãåñìáíéêÜ ðñïúüíôá. Ìå ôåëéêü áðïôÝëåóìá ôç óõíå÷Þ äéåýñõíóç ôïõ ãåñìáíéêïý ðëåïíÜóìáôïò êáé Üñá ôçò ïéêïíïìéêÞò éó÷ýïò ôçò ÷þñáò. ¸íá áðïôÝëåóìá ðïõ ðñïêáëåß Ýíôïíåò áíôéäñÜóåéò ôüóï ôçò Ãáëëßäáò Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí üóï êáé çãåôþí ôçò Åõñùæþíçò êáé ôçò Å.Å. ðïõ äåí âëÝðïõí ìå êáëü ìÜôé áõôÞ ôçí åîÝëéîç èåùñþíôáò ôçí ùò åãêõìïíïýóá ôçí ðéèáíüôçôá ãåñìáíéêÞò åðéêõñéáñ÷ßáò.

ÁÖÏÑÏÕÍ ÔÁ Ä. Ä. ÍÅÏÊÁÉÓÁÑÅÉÁÓ, ÁÍÙ ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇ, ÓÂÏÑÙÍÏÕ ÊÁÉ ÃÁÍÏ×ÙÑÁÓ ÓÅË.3

Óýóôáóç ôïõ åðéôñüðïõ ðñïò ôçí ÅëëÜäá:

ÐÅÑÉÊÏÐÅÓ ÌÉÓÈÙÍ

êáé óôïí éäéùôéêü ôïìÝá

Áíôéäñïýí ïé åêðáéäåõôéêïß óôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí Ðáéäåßá

“Ç ÅËËÁÄÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÃÉÍÅÉ ÐÉÏ ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ - ÄÅÍ ÕÐÁÑ×ÅÉ ÐÉÈÁÍÏÔÇÔÁ ×ÑÅÏÊÏÐÉÁӔ

ÆÇÔÏÕÍ ÓÕËËÏÃÉÊÇ ÄÉÁÐÑÁÃÌÁÔÅÕÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ Â/ÌÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

ÓÅË.5

Ìåèáýñéï ÊõñéáêÞ ç åêëïãÞ ðñïÝäñïõ ôçò ÏÍÍÅÄ

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÓÔÏ “Ï.Â.”

Â. Ðïëýæïò: “Èá åßìáé õðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò, áí...

Ï

ð. ÂïõëåõôÞò êáé ð. ÄÞìáñ÷ïò Êïëéíäñïý ÂáããÝëçò Ðïëýæïò óå óõíÝíôåõîç ôïõ óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠîåêáèáñßæåé ôéò ðñïûðïèÝóåéò õðü ôéò ïðïßåò èá èÝóç õðïøçöéüôçôá ãéá ÄÞìáñ÷ïò Âüñåéáò Ðéåñßáò. ÓÅË.5

ÓÔÏ ÁÑ×ÇÃÅÉÏ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁÓ ÊÁÉ ÓÔÉÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÅÓ ÁÊÁÄÇÌÉÅÓ

O Ãéþñãïò ÑÜðôçò äéáëÝêôçò ðáíåðéóôçìéáêüò êáèçãçôÞò ÓÅË.12

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÁÖÉÅÑÙÌÅÍÇ ÓÅ ÃÕÍÁÉÊÅÓ ËÏÃÏÔÅ×ÍÅÓ

«Ï ãõíáéêåßïò ëüãïò óôçí Êáôåñßíç» ÌÅÓÁ ÁÐÏ ÁÐÏÓÐÁÓÌÁÔÁ ÄÇÌÉÏÕÑÃÙÍ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ

ÓÔÇÍ ÅÊÁÂÇ ØÇÖÉÆÏÕÍ ÏÉ ÍÅÏÉ ÔÇÓ ÍÄ ÐÉÅÑÉÁÓ ÓÅË. 5

EÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÄÉÁÂÁËÊÁÍÉÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò óôï ðëáßóéï ôçò óõíåñãáóßáò ôïõ ìå ôï Äéáâáëêáíéêü Éíóôéôïýôï ãéá ÅêðáéäåõôéêÞ & ÏéêïíïìéêÞ ÁíÜðôõîç, óáò ðñïóêáëåß óå ìéá ðñùôüôõðç & åîáéñåôéêÜ åíäéáöÝñïõóá ðáñïõóßáóç / óõæÞôçóç ðïõ äéïñãáíþíåé ôç ÄåõôÝñá 19 Áðñéëßïõ 2010, þñá 19:00 óôç óõíåäñéáêÞ áßèïõóá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ìå èÝìá : «ÐÝíôå (5) êëåéäéÜ ðïõ áíïßãïõí ôçí ðüñôá ôçò óùóôÞò åîõðçñÝôçóçò ôïõ ðåëÜôç» & åéäéêÞ áíáöïñÜ óôá áêüëïõèá óçìåßá : 1. ¼ñáìá ãéá ôï ìÝëëïí 2. ÄÝóìåõóç & ÁíÜðôõîç ôùí Üëëùí 3. Óõíå÷Þò Áíáìüñöùóç 4. Áîéïëüãçóç Ó÷Ýóåùí & ÁðïôåëåóìÜôùí 5. ÅíóùìÜôùóç ôùí áîéþí áðü ôïõò åðßóçìïõò ðñïóêåêëçìÝíïõò, êõñßïõò ÌÜñêï ÌïñáúôÜêç (Mark G. Moraitakis), Ä/íôÞ Êáéíïôïìßáò, ÃéÜííç ÌïñáúôÜêç (John G. Moraitakis), Ãéþñãï ¢ããåëï (George F. Aggelos) & W. Ronald Trout, éäéïêôÞôåò êáôáóôçìÜôùí & ôéò êõñßåò Kelly L. Whitaker (óýìâïõëï marketing) êáé Lauren L. Thigpen (óõíôïíßóôñéá ðñïãñáììÜôùí âåëôßùóçò), ôçò çãÝôéäáò ôïõ êëÜäïõ áëõóßäáò åóôéáôïñßùí : Chick-Fil-A. Óçìåßùóç : Èá õðÜñ÷åé ìåôÜöñáóç ãéá êÜèå ðáñåõñéóêüìåíï - Ï Ðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Çëßáò ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ

ÓÅË.3

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

www.pai-to-deka.gr Åñþôçóç êëåéóôïý ôýðïõ, ìçäåíéêÞò äõóêïëßáò, ìå ðïëëÝò ðéèáíÝò áðáíôÞóåéò. Ðïéá èÝìáôá ñõèìßæåé ôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï ðïõ ðáñïõóßáóå ôçí ðåñáóìÝíç Ôñßôç, óôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï, ç Õðïõñãüò Ðáéäåßáò; á. Áîéïëüãçóçò ôïõ åêðáéäåõôéêïý Ýñãïõ. â. ðéóôïðïßçóçò ôùí êïëëåãßùí. ã. åéóáãùãÞò óôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç. ä. üëá ôá ðáñáðÜíù. Ç óùóôÞ áðÜíôçóç åßíáé ðñïöáíþò ç ôåëåõôáßá. Ùóôüóï ï ôýðïò, Ýíôõðïò êáé çëåêôñïíéêüò, áíÝäåéîå ôçí ôñßôç åðéëïãÞ, ùò ðéï åðßêáéñç, üðùò ðñïêýðôåé áðü ó÷åôéêÜ äçìïóéåýìáôá. Óôï íïìïó÷Ýäéï ðñïâëÝðåôáé, åêôüò ôùí Üëëùí, êáé ç êáôÜñãçóç ôçò âÜóçò ôïõ 10. ÔÝóóåñéò ó÷ïëéêÝò ÷ñïíéÝò ßó÷õóå ç åöáñìïãÞ ôïõ ðåñéïñéóìïý áõôïý ãéá ôçí åßóïäï ôùí õðïøçößùí óôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç, áðü ôçí êõâÝñíçóç ôïõ Êþóôá ÊáñáìáíëÞ, ýóôåñá áðü ðñùôïâïõëßá ôçò ÌáñéÝôôáò ÃéáííÜêïõ. Ôçí ðÝìðôç êáôáñãåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò õðïõñãïý Ðáéäåßáò, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ôçò åöçìåñßäáò «Ôá ÍÝá» ôçò 14-04-2010. Ìéá ðñþôç äéáðßóôùóç åßíáé üôé ç åí ëüãù äéÜôáîç èåóìïèåôÞèçêå êáé êáôáñãåßôáé, áðü äýï äéáöïñåôéêÝò

ÓÅË.3

êõâåñíÞóåéò, ìå êõñßáñ÷ï óýíèçìá ôçò åêðáéäåõôéêÞò ôïõò ðïëéôéêÞò ôçí ðïéüôçôá ôçò åêðáßäåõóçò êáé êáô’ åðÝêôáóç ôçò ðáéäåßáò. Áí ëïéðüí ç âÜóç ôïõ 10, åöáñìüóôçêå óôï üíïìá ôçò ðïéüôçôáò ðþò åßíáé äõíáôüí êáé íá êáôáñãåßôáé ìå «ôï ðñþôï íïìïó÷Ýäéï ðïõ áöïñÜ óôçí õëïðïßçóç ðñïãñÜììáôïò ãéá ôï ÍÝï Ó÷ïëåßï» üðùò áíáãñÜöåôáé óôçí ðáñïõóßáóç óôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï; Èåìåëéþäåò, ßóùò ôï èåìåëéùäÝóôåñï, óõóôáôéêü ôïõ ÍÝïõ Ó÷ïëåßïõ äåí ìðïñåß ðáñÜ íá áðïôåëåß ç ðïéüôçôá ôïõ åêðáéäåõôéêïý Ýñãïõ. Èá ìïõ ðåßôå üôé ç êáôÜñãçóç ôçò âÜóçò ôïõ 10 áíÞêå óôï ðñïåêëïãéêü ðñüãñáììá ôçò êõâåñíþóáò ðáñÜôáîçò. Ïõäåìßá áíôßññçóç. Ôï åñþôçìá üìùò äåí åßíáé áí ç êõâÝñíçóç íïìéìïðïéåßôáé ãéá ôçí êáôÜñãçóç ôçò âÜóçò (ìÞãáñéò áíÞêáí ïé ðåñéêïðÝò ôùí åðéäïìÜôùí êáé ôùí äþñùí ôùí åñãáæïìÝíùí óôï äçìüóéï, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ïé ÷áìçëÜ áìåéâüìåíïé åêðáéäåõôéêïß; Ôéò íïìéìïðïßçóå üìùò ç ìå åîáéñåôéêÞ äñéìýôçôá åíóêýøáóá áíÜãêç, äéáôõðùìÝíç, ìå ðüíï øõ÷Þò, ìå ôç ëéôÞ öñÜóç, «ìá÷áéñéÜ» óôï åéóüäçìá ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí, «ïýôå óÜëéï») áëëÜ áí ç áðüöáóç áõôÞ èá áíáâáèìßóåé ôçí ðïéüôçôá óôï Ëýêåéï êáé óôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç. ÓÅË.12

ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÄÁÍÔÏÓ ØÕÊÔÉÊÏÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ

- ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ØÕÊÔÉÊÙÍ ÈÁËÁÌÙÍ - ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ØÕÎÇ - ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ Èåóóáëïíßêçò 109 Êáôåñßíç

Êéí.: 6944392394

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÖÙÊÁÚÄÇÓ Áíô/ðïò Í.Ðéåñßáò

ÅéñÞíçò 31, Êáôåñßíç Ôçë.: 23510 36671, 23510 79787 Fax: 23510 36638 e-mail:katerini@speedex.gr http://www.speedex.gr

ÓÅË.3
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐáñáóêåõÞ 16 Áðñéëßïõ 2010

ÐÉÅÑÉÁ

Ðñïèåóìßá õðïâïëÞò äéêáéïëïãçôéêþí ãéá ôç óõììåôï÷Þ õðïøçößùí óôéò ðñïêáôáñêôéêÝò äïêéìáóßåò ôùí Óôñáôéùôéêþí Ó÷ïëþí 2010

Ìéá áêüìç âñáäéÜ óôï åóôéáôüñéï «ÁìÜëèåéá» ìå åðéëåãìÝíá êñáóéÜ ôïõ ÊôÞìáôïò ÃéÜííç ×áôæÞ

Óáò ãíùñßæïõìå üôé åêäüèçêå ç åãêýêëéïò ðñïêÞñõîçò äéáãùíéóìïý åðéëïãÞò óðïõäáóôþí ãéá ôï 1ï Ýôïò ôùí ÁÓÅÉ & ÁÓÓÕ áêáäçìáúêïý Ýôïõò 2010-2011. Óýìöùíá ìå ôçí áíáêïßíùóç ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò ¢ìõíáò (ÕÐÅÈÁ), ç åãêýêëéïò áðïóôÝëëåôáé óå éêáíü áñéèìü áíôéôýðùí óôá Ãñáöåßá ÅíçìÝñùóçò Êïéíïý ÕÐÅÈÁ óôçí ÁèÞíá (Óüëùíïò 34) êáé óôç Èåóóáëïíßêç (ÂáóéëÝùò Ãåùñãßïõ 1), óôá ÓôñáôïëïãéêÜ Ãñáöåßá, óôéò ÓôñáôéùôéêÝò Ó÷ïëÝò êáèþò êáé óôá Ëýêåéá ôçò ÷þñáò, áð’ üðïõ ìðïñïýí íá ôçí ðñïìçèåõôïýí ïé åíäéáöåñüìåíïé. Ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôùí äéêáéïëïãçôéêþí ëÞãåé óôéò 28-4-2010. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí óôá ôçëÝöùíá: ÁèÞíá: Óôñáôüò ÎçñÜò 210-3630081, 2103630579

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

Ìéá áêüìá îå÷ùñéóôÞ âñáäéÜ, áðü áõôÝò ðïõ ìüíï ôï åóôéáôüñéï ÁìÜëèåéá îÝñåé íá ðñïóöÝñåé, áðüëáõóáí ôï âñÜäõ ôçò ÔåôÜñôçò üóïé ðáñáâñÝèçêáí óôçí åêäÞëùóç ïéíïãåõóéãíùóßáò ìå ôá êñáóéÜ ôïõ ÊôÞìáôïò ÃéÜííç ×áôæÞ. Ôï ðñïóåãìÝíï ìåíïý óõíüäåõóå áñìïíéêÜ ôéò éäéáßôåñåò ãåýóåéò ôùí äçìéïõñãçìÜôùí ìéáò ïéêïãÝíåéáò ìå ðáñÜäïóç óôï ÷þñï ôçò ïéíïðïéßáò.

ðáñÜèõñï óôéò íÝåò ðñïôÜóåéò ôçò ìáãåéñéêÞò äéåèíþò. Ç üìïñöç áõôÞ âñáäéÜ, áðïôÝëåóå ìéá áêüìá ðñïóðÜèåéá ôïõ åóôéáôïñßïõ ÁìÜëèåéá íá éêáíïðïéÞóåé ôï ãïýóôï ôùí ðáëéþí êáé íÝùí ößëùí ôïõ, ðñïóöÝñïíôáò üóï ôï äõíáôüí ìåãáëýôåñç êáé åêëåêôÞ ðïéêéëßá ôüóï óå êñáóéÜ, üóï êáé óå ãáóôñïíïìéêÝò ÃáñõöÜëëïõ ÅëÝíç áðïëáýóåéò. Äéðëùìáôïý÷ïò

Áóôñïëüãïò ÓõíåñãÜôçò ôçò Ëßôóáò ÐáôÝñáò

ÁéóèçìáôéêÜ ÏéêïãåíåéáêÜ ÏéêïíïìéêÜ áðáíôÞóåéò êáé ëýóåéò óå üðïéï ðñüâëçìá óáò áðáó÷ïëåß. Ðëçñ. ôçë. 6979 076410 ãéá ñáíôåâïý Êáôåñßíç

Ïé ãáóôñéìáñãéêÝò åðéíïÞóåéò ôïõ åóôéáôïñßïõ ÁìÜëèåéá óõíäõÜóôçêáí ìå ôá êñáóéÜ ôïõ ÃéÜííç ×áôæÞ, íáõáñ÷ßäá ôùí ïðïßùí áðïôåëåß ôï îéíüìáõñï, ìå ôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá ðïõ ðáñïõóéÜóôçêå íá åßíáé ìïíáäéêü ùò ðñïò ôç öéíÝôóá êáé âåâáßùò ôç ãåýóç ôïõ. ¹ôáí ìéá âñáäéÜ üðïõ ç éóôïñßá ôùí êñáóéþí áðü ôï Áìýíôáéï ôçò Öëþñéíáò, ðåñéï÷Þ ç ïðïßá ìíçìïíåýåôáé áðü ôçí áñ÷áéüôçôá áêüìá ãéá ôçí ïéíïðïéßá ôçò, óõíÜíôçóå ôá ðéÜôá ôïõ ìåíïý, ðïõ áðïôåëïýí Ýíá

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

ÓÇÌÅÑÁ TITANOMAXIA

ME THN ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D ÐÑÏÂÏËÅÓ: 8 & 10.30

ÅÐÉÊÇÑÕÓÓÏÍÔÁÓ ÔÇÍ ÐÑÙÇÍ ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ ÐÑÏÂÏËÅÓ ÊÁÈÅ ÌÅÑÁ ÙÑÁ: 8.10 & 10.20 ÓÁÂ.-ÊÕÑ. ÙÑÁ: 6.10 & 8.10 & 10.20

ÌÅ ÔÇÍ ÌÁÃÅÉÁ ÔÙÍ 3D ÐÑÏÂÏËÅÓ ÓÁÂÂÁÔÏ-ÊÕÑÉÁÊÇ ÙÑÁ 6

ÅÍÇÌÅÑÙÈÅÉÔÅ ÁÐÏ ÄÅÕÔÅÑÁ ÃÉÁ ÔÉÓ ÁËËÁÃÅÓ ÔÙÍ ÐÑÏÂÏËÙÍ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

1o Äùñï

2o Äùñï

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

TV ðñüãñáììá

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

05.30: Õäñüãåéïò 06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí ÁõôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.00: Ðïëý ìðëá ìðëá 15.45: Ìåóçìåñéáíü express 17.15: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï 17.30: Showbiz news. 15.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 20.45: Auto Alter 21.00: Õäñüãåéïò 22.00: ÅéäÞóåéò 23.15: Öùò óôï ôïýíåë 02.00: Auto Alter 02.15: ÎÝíç ôáéíßá. “Óôá íý÷éá ôïõ ôñüìïõ” 04.15: ËÜãêáñíôåñ: «ÏéêïãåíåéáêÝò õðïèÝóåéò»

06.00: California teens 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.45: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Ìáñßíá 12.30: ÅéäÞóåéò 13.45: Super star 16.30: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 18.45: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò 19.45: ÅéäÞóåéò. 21.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Ç äéÜóùóç ôïõ óôñáôéþôç ÑÜéáí» 24.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ç êáôÜñá» 00.45: ÎÝíç ôáéíßá «ÖñÜíãêé êáé Ôæïíé»

05.30: Ôá íÝá ôïõ ÓÊÁÉ 06.00: Ðñþôç ãñáììÞ 10.00: ÓêÜé ôþñá 13.00: ÍôáíôÜ ðñþôùí âïçèåéþí. 14.00: ÐáñÜ ôñß÷á 14.30: Åãþ Þ ï óêýëïò 14.50: Top Chef 16.00: Split ends 16.50: Äåëôßï óôç íïçìáôéêÞ 17.00: Ôï ÊÜóôñï ôïõ ÔáêÝóé 17.30: Õðáóôçíüìïò Ñåî 18.30: Åêôüò ïñßùí 19.40: Doc it 20.45: ÅëëçíïöñÝíåéá 21.00: Ôá íÝá ôïõ ÓÊÁÕ 22.00: Top gear 23.00: Óôïí ôüðï ôïõ åãêëÞìáôïò 24.00: Is it real 01.00: Óôïí ôüðï ôïõ åãêëÞìáôïò 02.00: 24 03.00: ÁëëÜîôå ôç æùÞ ìïõ 04.00: ÎåíÜãçóç óôï æùúêü âáóßëåéï

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

«Å.Ó.Å.Ð.» ÅÍÙÓÇ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ ÅÌÐÏÑÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ¸íùóçò Óõíôáîéïý÷ùí Åìðüñùí Ðéåñßáò, äéïñãáíþíåé çìåñÞóéá åêäñïìÞ ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÊõñéáêÞ 18 Áðñéëßïõ 2010 ãéá ôï Ðåñôïýëé – ÅëÜôç. Ôï êüóôïò ôçò åêäñïìÞò åßíáé äåêáðÝíôå (15,00) Åõñþ ôï Üôïìï. Ç áíá÷þñçóç èá ãßíåé óôéò 7.00 ôï ðñùß áðü ôçí Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò. Ðëçñïöïñßåò êáé êñáôÞóåéò: * Ãñáöåßá Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò Ä/íóç: 16çò Ïêôùâñßïõ 2 êáé þñåò: 11.00 – 14.00 ÔçëÝöùíá: 2351027713, 2351077713 * ÔçëÝöùíá ÐñïÝäñïõ: 2351023609, 6938231748 Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ï Ðñüåäñïò Ï Ãåí. ÃñáììáôÝáò Êïôæáìáíßäçò Ãåþñãéïò Ðáíáãéùôßäçò Ãåþñãéïò

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò

ÅêäñïìÞ óôï Ðåñôïýëé-ÅëÜôç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

ÓÊÁÚ 08.15: Ï ìáóôïñéÜêïò ×Üíôé Ìáíé 09.00: Ïé ößëïé ìïõ ïé Ôßãñçò êáé Ãïõßíé 09.30: Ïé ìéêñïß ÁúíóôÜúí 10.00: Ïäüò Öôåñþí 11.00: ÅêðáéäåõôéêÞ ôçëåüñáóç 12.00: Å÷ïõìå êáé ëÝìå 14.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôï ïõñÜíéï ôüîï 15.00: Ôï äéÜëåéììá 15.30: Áðßèáíç Êéì 16.00: ×Üíá ÌïíôÜíá 16.30: Ïé ìÜãïé ôïõ ÃïõÝúâéñëé 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 18.00: Ç ÌáíéÜôéóóá 19.00: Åîéóôïñåßí êáé éóôïñåßí 20.00: Çëéïò ÓùôÞñáò 21.45: ÈÝìá êáé ðáñáëëáãÝò. 23.00: ÅéäÞóåéò 00.15: ÊéíçìáôïãñáöéêÞ ëÝó÷ç «ÄçëçôÞñéï».

1000 Åõñþ

O Îáíèüðïõëïò ÉùÜííçò ôïõ Óùôçñßïõ êáé ôçò Ïëõìðßáò ôï ãÝíïò Ãêüëôóéïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôç Èåóóáëïíßêç êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç CIOBANU (ÔÓÏÌÐÁÍÏÕ) JENI (ÔÆÅÍÇ) ôïõ Ãñçãïñßïõ êáé ôçò ¼ëãáò ôï ãÝíïò ÍéêïëÜú ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ìáóßí Ñïõìáíßáò êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ¢ííçò Êáôåñßíçò

ÐñïóêëÞóåéò äéáôßèåíôáé óôá ãñáöåßá ôïõ Óùìáôåßïõ ìáò åðß ôçò ïäïý Ã. Ïëõìðßïõ 1 (2ïò üñïöïò), ôçëÝöùíï: 2351078736 êáèþò êáé áðü ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Óùìáôåßïõ.

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

ÄùñïåðéôáãÞ

Äùñï

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óùìáôåßïõ Óõíôáîéïý÷ùí Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Í. Ðéåñßáò, óáò ðñïóêáëåß íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò ôçí åïñôáóôéêÞ åêäÞëùóç ôïõ Óùìáôåßïõ, «Ôï ôóïýãêñéóìá ôïõ áõãïý » ç ïðïßá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÊõñéáêÞ 25 Áðñéëßïõ 2010 êáé þñá 12 ì.ì. óôï ïéêïãåíåéáêü êÝíôñï ÖÁÑÏÓ, ðáñáëéáêÞ ïäüò Ðáñáëßáò – Êáôåñéíüóêáëáò. Ìå ôéìÞ, Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ï Ðñüåäñïò Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÊïõôóÞò ÄçìÞôñéïò Ôóáëüò ÁèáíÜóéïò

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

3o

Ðñüóêëçóç

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

Ï ÄéåõèõíôÞò ôçò Ä.Ä.Å. Í. Ðéåñßáò ÉÙÁÍÍÇÓ ÔÓÉÌÅÑÉÊÁÓ

Ï ×áëêßäçò ÃêïõñÜì ôïõ ÃêïõñÜì Ðßðêá êáé ôçò ÄéÜíáò ôï ãÝíïò ×áëêßäïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôç Óï÷ïýì Áìð÷áæßáò êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ÆÜíêéíá ÍôéÜíá ôïõ Âáóéëåßïõ êáé ôçò ÍáíôÝæíôá ôï ãÝíïò ÆÜíêéíá ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ñùóßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò.

ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ Ô.Å.Â.Å. – Ï.Á.Å.Å. Í.ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÙÓ ÍÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÅÔÅ ÔÏÍ ÄÑÁÊÏ ÓÁÓ

Ðïëåìéêü Íáõôéêü: 210-3630742, 2103630247 ÐïëåìéêÞ Áåñïðïñßá: 210-3630360, 2103630076 Èåóóáëïíßêç: 2310-893237, 2310-893242, 2310-850060 Åðßóçò ç ðñïêÞñõîç åßíáé ðñïóâÜóéìç óôïõò åíäéáöåñïìÝíïõò êáé ìÝóù Äéáäéêôýïõ, óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ÃÅÅÈÁ: www.geetha.mil.gr. Ðáñáêáëïýìå ç áíáêïßíùóç áõôÞ íá áíáñôçèåß óôïí ðßíáêá áíáêïéíþóåùí ôùí Ëõêåßùí, êáé íá áðïóôáëåß óôéò ïéêåßåò Íïìáñ÷ßåò ðñïò áíÜñôçóç óôïí áíôßóôïé÷ï ðßíáêá áíáêïéíþóåùí, ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñùèïýí ïé ìáèçôÝò êáé ïé áðüöïéôïé ðïõ åßíáé åíäéáöåñüìåíïé ãéá åéóáãùãÞ óôéò ÓôñáôéùôéêÝò Ó÷ïëÝò.

NET 06.00: Love bites 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Ìå áãÜðç 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.45: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.50: Love Bites 18.50: Ìå áãÜðç 19.00: Love bites 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: ÅëëÜäá Ý÷åéò ôáëÝíôï 23.00: ÑÜäéï áñâýëá 24.00: Criminal minds 01.00: ÁÍÔ-1 news 01.10: ÊÜñìá 02.30: Ôçò áãÜðçò ìá÷áéñéÜ 03.10: Ìïâ ñïæ 04.00: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobil Fun 05.10: Cheek to Cheek

06.00: ÁÝñéíåò óéùðÝò 07.00: Êïéíùíßá þñá ÌÝãá 10.00: Ïìïñöïò êüóìïò ôï ðñùß 13.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.00: ÁðáñÜäåêôïé 17.00: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.30: ÅñáóôÞò Äõôéêþí Ðñïáóôåßùí 18.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ì+Ì 22.00: Ç ðïëõêáôïéêßá 23.00: Óôï ðáñÜ ðÝíôå 00.50: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.15: ÎÝíç ôáéíßá «Êáëýôåñá ïé äõü ìáò» 02.45: ÅëëçíéêÞ óåéñÜ 04.30: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.00: ÅðôÜ êáêÜ ôçò ìïßñáò ìïõ.

06.00: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 07.50: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: Fatus olus 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Greek idol- Audition 23.45: ÎÝíç ôáéíßá. «Austin Powers Ôï ÷ñõóï åñãáëåßï» 01.00: 10ç åíôïëÞ 02.30: Êüêêéíïò êýêëïò 03.15: ¢ëëáîÝ ôï 04.00: ÔçëåáãïñÝò 05.00: Ìåò óôçí êáëÞ ÷áñÜ

06.30: Ðñþôç ãñáììÞ 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 14.15: Íçóôéêü áñêïýäé 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: History Channel 17.00: Ðáñáìïíåýïíôáò ãéá ôï Âüñåéï ÓÝëáò 18.00: ÅéäÞóåéò 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «ÎåñéæùìÝíç ãåíéÜ» 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôïõ Disney «High school musical 2». 23.15: Óôá Üêñá 02.00: Ðùò äçìéïõñãÞèçêå ç ãç


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 16 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2010

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÁÖÉÅÑÙÌÅÍÇ ÓÅ ÃÕÍÁÉÊÅÓ ËÏÃÏÔÅ×ÍÅÓ

«Ï ãõíáéêåßïò ëüãïò óôçí Êáôåñßíç» ÌÅÓÁ ÁÐÏ ÁÐÏÓÐÁÓÌÁÔÁ ÄÇÌÉÏÕÑÃÙÍ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ

Ì

éá éäéáßôåñç åêäÞëùóç äéïñãÜíùóå ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò ï Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò, áöéåñùìÝíç óôéò ãõíáßêåò óõããñáöåßò êáé ðïéÞôñéåò ôçò Êáôåñßíçò. ÌÝóá óôï ðëáßóéï ôïõ ðïëéôéóôéêïý ðñïãñÜììáôïò «Äçìéïõñãïß ôçò ðüëçò», ïé ðáñåõñéóêüìåíïé óôï óõíåäñéáêü êÝíôñï ôïõ äÞìïõ åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá ãíùñßóïõí äéá æþóçò, áëëÜ êáé ìÝóù ôùí ãñáðôþí ôïõò, ôéò óõìðïëßôéóóÝò ìáò ðïõ äéáêñßíïíôáé óôï ÷þñï ôçò ëïãïôå÷íßáò. Ôç âñáäéÜ, ìå ôßôëï «Öýëï êáé ëïãïôå÷íßá. Ï ãõíáéêåßïò ëüãïò óôçí Êáôåñßíç», óõíôüíéóå ìå Ýíôå÷íï ôñüðï êáé åýèõìç äéÜèåóç, ï Áíôþíçò ÊÜëöáò, äßíïíôáò ðáñÜëëçëá ÷ñÞóéìá óôïé÷åßá ãéá ôï Ýñãï ôïõò. ×áéñåôéóìü áðåýèõíå, ùò åêðñüóùðïò ôçò ÅËÌÅ Ðéåñßáò, ç ÄÝóðïéíá Êáëáúôæßäïõ, óçìåéþíïíôáò ðùò ç åßóïäïò ôçò ãõíáßêáò óôç ëïãïôå÷íßá, Þôáí áðïôÝëåóìá ìáêñü÷ñïíçò äéáäéêáóßáò êáé áíôéêåßìåíï óõíå÷ïýò áìöéóâÞôçóçò. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá óõíåéóöïñÜ óôçí ôÝ÷íç áðü ôï ãõíáéêåßï öýëï, ðïõ Þôáí êáôÜ êÜðïéï ôñüðï ðåñéèùñéïðïéçìÝíï êáé óßãïõñá äéáöïñïðïéçìÝíï áðü ôçí êõñßáñ÷ç, áíäñéêÞ ìáôéÜ. Ìéá ôÝôïéá ìáôéÜ êñßèçêå, êáé áðü êÜðïéïõò êñßíåôáé áêüìç, ùò õðïäåÝóôåñç. Ôéìþìåíá ðñüóùðá Þôáí ïé Óùôçñßá Êùôßäïõ, ÖÜíõ Êïõíôïõñéáíïý-Ìáíùëïðïýëïõ êáé ÅëÝíç ÔæÞêá (ðåæïãñáößá), êáé ÅéñÞíç Ãêüñôóéïõ, Îáíèïýëá Êáñáâßäá, ÌÜãäá ÐáðáäçìçôñßïõÓáìïèñÜêç êáé Ìáßñç ÓáññÞ (ðïßçóç). Ôá áðïóðÜóìáôá ôùí Ýñãùí ôùí êõñéþí, ðïõ áðïôåëïýóáí ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò åêäÞëùóçò, ðåñéåß÷áí óêÝøçò áãÜðçò, êïéíùíéêÜ öáéíüìåíá, áíáðïëÞóåéò ôïõ ðáñåëèüíôïò áëëÜ êáé óýã÷ñïíåò ôÜóåéò. Ãßíåôáé ìÜëéóôá áíáöïñÜ êáé óå ðïëõðïëéôéóìéêÜ ðåñéóôáôéêÜ, óå Ýíá ðéï ïëïêëçñùìÝíï ìÝôùðï êáôÜ ôùí ðñïêáôáëÞøåùí. Óõ÷íÜ, ìÝóá óôá êåßìåíá áõôÜ, õðÜñ÷åé ìéá ñïìáíôéêÞ ìáôéÜ óôï ðáñåëèüí, ôéò óõíèÞêåò, ôïí ôñüðï æùÞò, ôá åðéêñáôïýíôá Þèç êáé ðùò ôá õðÝìåíáí Þ ôá áìöéóâçôïýóáí ïé çñùßäåò. Áðü ìéá ïðôéêÞ, ìðïñïýí íá èåùñçèïýí ùò øÞãìáôá ôçò íåüôåñçò åëëçíéêÞò éóôïñßáò, ìÝóá áðü Ýíá èçëõêü Üããéãìá êáé, ðáñüôé äåí öáßíåôáé íá åßíáé ï ðñùôáñ÷éêüò óôü÷ïò ôïõò, áðïôåëïýí äåßãìáôá çèïãñáößáò ôïõ ôüðïõ ìáò. Ïé åîéóôïñÞóåéò, ðáñÜ ôçí åõáéóèçóßá êáé ôçí èçëõêüôçôá, ðåñéÝ÷ïõí äõíáìéóìü êáé ìçíýìáôá, ðïõ ïé óõããñáöåßò áãùíéïýí íá ôá åðéêïéíùíÞóïõí. Ðñüêåéôáé ãéá ìïíáäéêÝò ãõíáéêåßåò óôéãìÝò, ôéò ïðïßåò ðïëëïß Üíôñåò áíáãíþóôåò ðéèáíüí èá äéáâÜóïõí ãéá ðñþôç öïñÜ. Óôï ðåäßï ôçò ðïßçóçò, êáèåìßá áðü ôéò êáôåñéíéþôéóóåò äçìéïõñãïýò åß÷å íá ðáñïõóéÜóåé êÜôé äéáöïñåôéêü óå ýöïò, ðÜèç, áíáæçôÞóåéò êáé ðçãÝò Ýìðíåõóçò. Éäéáßôåñç ìíåßá áîßæåé óôçí ÅéñÞíç Ãêüñôóéïõ, ç ïðïßá ðáñÜ ôï íåáñü ôçò çëéêßáò ôçò, Ý÷åé åêäþóåé ôÝóóåñá ðïéÞìáôá óôï áîéüëïãï ðåñéïäéêü «ÅíôåõêôÞñéï», ôá ïðïßá êáé ôï êïéíü óôçí áßèïõóá õðïäÝ÷èçêå ìå åíèïõóéáóìü. Ðñïò ôï êëåßóéìï ôçò åêäÞëùóçò ôï ëüãï ðÞñå ç Óùôçñßá Êùôßäïõ, ôïíßæïíôáò ðùò ìåôÜ ôïõò áãþíåò ðïõ Ýäùóå ç ãõíáßêá ãéá íá ìðïñåß íá ìéëÞóåé, ðëÝïí ôï êÜíåé ìå Ýíá áðùèçìÝíï ìÝóá ôçò. Ìå ôï ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí, ôá Ýñãá ôùí ãõíáéêþí ãßíïíôáé ðéï åýêïëá áðïäåêôÜ êáé ï ôüíïò ôïõò ðéï Þìåñïò. «Ç áëëáãÞ ôïõ êüóìïõ èá Ýñèåé áðü ôéò ãõíáßêåò-ìçôÝñåò. ¼ôáí èá ðñïóöÝñïõí ßóç ìåôá÷åßñéóç óôá áñóåíéêÜ êáé ôá èçëõêÜ ðáéäéÜ ôïõò». ÔÝëïò, ôï ëüãï ðÞñå êáé ï Ãéþñãïò ÑÜðôçò, ùò åêðñüóùðïò ôùí áíäñþí óôá ãñÜììáôá ôïõ ôüðïõ êáé ðñüôåéíå ôçí ßäñõóç óõëëüãïõ ëïãïôå÷íþí Ðéåñßáò. «Æïýìå óôçí ìïíáîéÜ ôïõ óõíùóôéóìïý. Íá áëëÜîïõìå ôç ìïßñá ôïõ êüóìïõ üóï ìðïñïýìå». Áêüìá, áíáêïéíþèçêå üôé ôï ÓåðôÝìâñéï èá ðáñïõóéáóôåß Ýêäïóç ìå 225 ìáñôõñßåò, áöçãÞóåéò, ëïãïôå÷íßá êáé áíèïëüãéï áðü 65 óõããñáöåßò ôïõ íïìïý.

¸ñãá 8.818.000 åõñþ ðñïò Ýíôáîç óôï ÅÓÐÁ áðü ôçí ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò ÁÖÏÑÏÕÍ ÔÁ Ä. Ä. ÍÅÏÊÁÉÓÁÑÅÉÁÓ, ÁÍÙ ÁôÉÙÁÍÍÇ, ÓÂÏÑÙÍÏÕ ÊÁÉ ÃÁÍÏ×ÙÑÁÓ

Ó

õíåäñßáóå ÷èåò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÄÅÕÁ Êáôåñßíçò, ìå ôïí ðñüåäñï ôçò Íßêï Ðáðáæéþãá íá åíçìåñþíåé ðñï çìåñçóßáò äéÜôáîçò, ó÷åôéêÜ ìå ôá íÝá Ýñãá ðïõ ðñïãñáììáôßæåé ç Åðé÷åßñçóç êáé åßíáé ðñïò Ýíôáîç óôï ÅÓÐÁ. Ðñüêåéôáé ãéá Ýñãá áðï÷Ýôåõóçò áêáèÜñôùí óôïõò ïéêéóìïýò ÍåïêáéóÜñåéáò êáé ¢íù Áãßïõ ÉùÜííç ýøïõò 2.662.000 êáé1.694.000 áíôßóôïé÷á, êáèþò êáé êáôáóêåõÞ íÝáò äåîáìåíÞò ýäñåõóçò óôç èÝóç Óâïñþíïõ, ýøïõò 2.499.000 åõñþ. Ôá ðáñáðÜíù, óýìöùíá ìå ôïí ðñüåäñï ôçò ÄÅÕÁÊ åßíáé «áðïëýôùò þñéìá êáé êáôáôßèåíôáé óôçí ÐåñéöÝñåéá óôéò 16 Áðñéëßïõ». Åðéäßùîç åßíáé íá åíôá÷èïýí óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá « Áåéöüñïò ÁíÜðôõîç êáé ðïéüôçôáò æùÞò óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò». Êáé ôá ôñßá Ýñãá êáôáôßèåíôáé óôçí ÅíäéÜìåóç Äéá÷åéñéóôéêÞ Áñ÷Þ ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. Áêüìá, ï ê. Ðáðáæéþãáò ðñüóèåóå ðùò Þäç Ý÷åé êáôáôåèåß êáé ç ðñüôáóç ðïõ áöïñÜ ôçí áðï÷Ýôåõóç áêáèÜñôùí ïéêéóìïý Ãáíü÷ùñáò, Ýíá Ýñãï ðïõ ï ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ áíÝñ÷åôáé óôá 1. 963.500 åõñþ. ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ Óôï ðñþôï èÝìá ôçò çìåñçóßáò äéÜôáîçò, ç ðñïúóôáìÝíç ïéêïíïìéêÞò õðçñåóßáò ôçò åðé÷åßñçóçò ×ñýóá Áíèïðïýëïõ ðáñïõóßáóå ôïí éóïëïãéóìü ôçò ÄÅÕÁÊ ï ïðïßïò êáé åãêñßèçêå áðü ôï Ä.Ó .Åðßóçò, ç ê. Áíèïðïýëïõ åíçìÝñùóå üôé Ý÷åé ïëïêëçñùèåß ï ôáêôéêüò ïéêïíïìéêüò Ýëåã÷ïò ôçò åðé÷åßñçóçò êáé áðü ôá ÐåñéöåñåéáêÜ ÅëåãêôéêÜ ÊÝíôñá ËÜñéóáò ãéá ôçí ðåñßïäï 2000-2008. ÐÑÏÊÇÑÕÎÇ ÈÅÓÅÙÍ Óôï èÝìá ãéá ôçí ðñïêÞñõîç äõï èÝóåùí ÷åéñéóôþí ìç÷áíçìÜôùí êáé åíüò ìç÷áíïôå÷íßôç, áðïöáóßóôçêå ôåëéêþò íá ðñïóôåèïýí êáé äõï èÝóåéò åñãáôïöõëÜêùí, êáèþò õðÞñ÷å äõíáôüôçôá êáé áíÜãêç áðü ôçí õðçñåóßá. Ïé ðñïóëÞøåéò èá ãßíïõí ìå óõìâÜóåéò Ýñãïõ áïñßóôïõ ÷ñüíïõ, åíþ óôç óõæÞôçóç ôïõ èÝìáôïò ôÝèçêå ôï æÞôçìá ãéá áãïñÜ åíüò ìç÷áíÞìáôïò JCB, ôï ïðïßï èá åðáíÝëèåé óå Üëëï Ä.Ó.

ÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ ÅðéðëÝïí, áðïöáóßóôçêå ç ðñïìÞèåéá ðëáóôéêþí óùëÞíùí, åîáñôçìÜôùí êáé ÷õôïóéäÞñùí êáëõììÜôùí öñåáôßùí óå ìåãÜëåò ðïóüôçôåò êáé ìå ôç ìïñöÞ äçìïðñáóßáò, «þóôå íá ìáæåõôïýí ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò åðé÷åßñçóçò êáé íá ìçí åßíáé ïé ìÜíôñåò ôùí ðñïìçèåõôþí, ç áðïèÞêç ôçò ÄÅÕÁÊ», üðùò áíÝöåñå ï ê. Ðáðáæéþãáò. Ç ðáñÜäïóç êáé ðëçñùìÞ ôïõ õëéêïý èá ãßíåôáé ôìçìáôéêÜ. Åãêñßèçêáí áêüìá, ïé áíáèÝóåéò õäñáõëéêÞò ìåëÝôçò áðï÷Ýôåõóçò êáé ôïðïãñáöéêÞò ìåëÝôçò ôùí Ä.Ä. ÍåïêáéóÜñåéáò êáé ¢íù ÁãéÜííç. Ôï óýíïëï ôùí ìåëåôþí áíáìÝíåôáé íá êïóôßóåé óôçí ÄÅÕÁÊ ãýñù óôéò 45.000, êáé ç ðñïóöïñÜ êñßèçêå éäéáéôÝñùò óõìöÝñïõóá, êáèþò ïé ôéìÝò óôçí áãïñÜ åßíáé ðïëëáðëÜóéåò. ÊáôÜ ôç óõæÞôçóç ôùí èåìÜôùí ãéá ôç øÞöéóç ðéóôþóåùí äáðáíþí ðÜãéáò ðñïêáôáâïëÞò êáé áíôéìåôþðéóç äéÜöïñùí äáðáíþí, ï ÓôÝñãéïò ÌðïõóíÜêçò æÞôçóå íá ðëçñïöïñçèåß ãéá ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ðëçñùìÞò ôùí ðñïìçèåõôþí. Ôï Üíïéãìá ôçò åðé÷åßñçóçò áõôÞ ôç óôéãìÞ åßíáé 5,5 åêáôïììýñéá åõñþ êáé èá ðÜåé óôá 4,7 áðü õðüëïéðá äüóåùí ðïõ Ý÷ïõí íá

åéóðñá÷èïýí. ÅðéðëÝïí, óôá ôÝëç ÌáÀïõ, áíáìÝíåôáé 1,3 áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ìå óôü÷ï ôï êáëïêáßñé ôï ÷ñÝïò ôçò ÄÅÕÁÊ íá åßíáé óôá 3 ìå 3,5 åêáôïììýñéá åõñþ. Ðïóü ðïõ üðùò áíáöÝñèçêå åßíáé ëïãéêü ãéá ôç ÷ñÞóç êáé ôï ìÝãåèïò ôçò åðé÷åßñçóçò. ÔÝëïò óõæçôÞèçêáí ïé áéôÞóåéò äõï åôáéñåéþí ãéá ôç äéÜèåóç ôùí ëõìÜôùí ôïõò êáé åîåôÜóôçêå ôï êáôÜ ðüóï ïé ðñïóöïñÝò óõìöÝñïõí ôçí ÄÅÕÁÊ. Ôá óõìâüëáéá ãéá áõôÝò ôéò óõíåñãáóßåò èá óõíôá÷èïýí ôçí Ôñßôç, ìå ôçí åðéöýëáîç ïé åôáéñåßåò íá ôçñïýí ôéò ðñïäéáãñáöÝò ëåéôïõñãßáò ôïõ âéïëïãéêïý êáèáñéóìïý, üóïí áöïñÜ ôá ëýìáôá ôïõò. Íá óçìåéùèåß, üôé åîåôÜæïíôáò äéÜöïñåò áéôÞóåéò éäéùôþí, ï ðñüåäñïò êáé ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó., åðáíÝëáâáí ôçí âïýëçóç ôçò ÄÅÕÁÊ íá êüâïíôáé ïé óõíäÝóåéò ìåôÜ áðü äõï ëïãáñéáóìïýò, üôáí äçëáäÞ ôï ÷ñÝïò èá öôÜíåé óôï ðïóü ôçò åããýçóçò, ðïõ åßíáé 80 åõñþ. ÁõôÞ ç áðüöáóç Ý÷åé ùò óêïðü íá êáôáóôÞóåé åëåã÷üìåíá ôá ÷ñÝç ðñïò ôçí åðé÷åßñçóç, áëëÜ êáé íá åêëåßøïõí ïé åðéðëïêÝò óå ëïãáñéáóìïýò ðïõ åìðëÝêåôáé ï éäéïêôÞôçò êáé ïé åíïéêéáóôÝò ôïõ óðéôéïý.

Áíôéäñïýí ïé åêðáéäåõôéêïß óôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí Ðáéäåßá

ÆÇÔÏÕÍ ÓÕËËÏÃÉÊÇ ÄÉÁÐÑÁÃÌÁÔÅÕÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ Â/ÌÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

Ô

éò áíôéäñÜóåéò ôïõò åíÜíôéá óôï íÝï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí äçìüóéá ðáéäåßá åêöñÜæïõí ïé åêðáéäåõôéêïß ìÝóçò åêðáßäåõóçò. Ç êõâÝñíçóç, ðáñïõóéÜæïíôáò ôï íïìïó÷Ýäéï ôçí ðåñáóìÝíç Ôñßôç, ôï ÷áñáêôÞñéóå ùò ôçí ðñþôç íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç ðïõ èåìåëéþíåé ôï ÍÝï Ó÷ïëåßï, êáé îåêéíÜ áðü ôïí åêðáéäåõôéêü, åíþ áíáöÝñåôáé óõ÷íÜ ùò ðïëõíïìïó÷Ýäéï, êáèþò óôçí ïõóßá ðñüêåéôáé ãéá ôÝóóåñá íïìïó÷Ýäéá óå Ýíá, ôï ïðïßï ðñï÷ùñÜåé óå áëëáãÝò óå Ýíá åõñý öÜóìá æçôçìÜôùí ôçò åêðáßäåõóçò. Ôï íïìïó÷Ýäéï ÷ùñßæåôáé óå åíüôçôåò ðïõ áöïñïýí óôç ó÷Ýóç ôïõ åêðáéäåõôéêïý ìå ôçí åêðáßäåõóç, óå âåëôéþóåéò ôçò ôñéôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò, áíáäéÜñèñùóç ôçò äåõôåñïâÜèìéáò åêêëçóéáóôéêÞò åêðáßäåõóçò êáé Ýíá íÝï èåóìéêü ðëáßóéï, ìå åèíéêü Ýëåã÷ï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç äïìþí. Ç ôåëåõôáßá áõôÞ åíüôçôá áó÷ïëåßôáé ìå ôçí ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá Êïëëåãßùí. ÌåãÜëï ìÝñïò áõôþí ôùí ñõèìßóåùí óõíÜíôçóå ôéò Ýíôïíåò áíôéäñÜóåéò ôçò ÏËÌÅ. ÌÜëéóôá áíôéðñïóùðåßá ôçò åß÷å óõíÜíôçóç ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò ìå ôçí Õðïõñãü Ðáéäåßáò, ¢ííá Äéáìáíôïðïýëïõ. Ïé åêðáéäåõôéêïß óçìåéþíïõí üôé üëï áõôü ôï äéÜóôçìá æçôïýóáí íá óõììåôÝ÷ïõí óå ìéá äéáâïýëåõóç ãéá ôç ìïñöÞ ôïõ íïìïó÷åäßïõ êáé åðáêïëïýèùò ôïõ ÍÝïõ Ó÷ïëåßïõ, åíþ êÜôé ôÝôïéï ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìüëéò ÷èåò êáé ìåôÜ ôçí óýíôáîç ôïõ íïìïó÷åäßïõ. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÅËÌÅ ÐÉÅÑÉÁÓ Ôï «Ïëýìðéï ÂÞìá» óõæÞôçóå ìå ôïí ðñüåäñï ôçò ÅËÌÅ Ðéåñßáò, Èüäùñï ÓéáìÜãêá, ï ïðïßïò ìáò áíÝëõóå ôéò åðéìÝñïõò áíôéññÞóåéò ôùí åêðáéäåõôéêþí óôéò íÝåò äéáôÜîåéò ãéá ôçí äåõôåñïâÜèìéá åêðáßäåõóç. ÂáóéêÞ äéáðßóôùóç ôçò ÏËÌÅ åßíáé üôé äåí áó÷ïëåßôáé ìå áíáãêáßá ìÝôñá óôÞñéîçò ôïõ åêðáéäåõôéêïý, üðùò åôÞóéá åðéìüñöùóç, ìéóèïëïãéêÞ, åðé-

óôçìïíéêÞ êáé åñãáóéáêÞ áíáâÜèìéóÞ ôïõ. Ôï íïìïó÷Ýäéï ìÜëéóôá, Ýñ÷åôáé óå ðåñßïäï ðïõ ôï ðñüãñáììá óôáèåñüôçôáò, öÝñíåé ðåñéêïðÝò óôéò äáðÜíåò ãéá ôçí ðáéäåßá. ÅðéìÝñïõò, ðñïÜãåôáé Ýíá íÝï óýóôçìá äéïñéóìþí áðïêëåéóôéêÜ óôçñéãìÝíï óôïí ÁÓÅÐ, äçìéïõñãþíôáò ìåãÜëç áíáóôÜôùóç óå äåêÜäåò ÷éëéÜäåò åêðáéäåõôéêïýò, ïé ïðïßïé ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá ìáæåýïõí ðñïûðçñåóßá, åñãáæüìåíïé óå üëç ôçí ÅëëÜäá. ÅêôéìÜôáé üôé áíáôñÝðïíôáò áêüìá ìéá öïñÜ ôéò õðÜñ÷ïõóåò äéáäéêáóßåò, ï åêðáéäåõôéêüò áíôéìåôùðßæåôáé ùò «áíáëþóéìï ðñïúüí». Ç åðéôõ÷ßá óôï äéáãùíéóìü ôïõ ÁÓÅÐ ïäçãåß óå ëßóôá áíáì ï í Þ ò ðéèáíïý äéïñéóìïý ãéá ëßãïõò, ìå ôçí ÏËÌÅ íá êÜíåé ëüãï ãéá ðñáãìáôéêü óôü÷ï ìåßùóçò ôïõ áñéèìïý ôùí äéïñéæüìåíùí åêðáéäåõôéêþí. Ìéá áêüìá Ýíóôáóç áíáöÝñåé üôé «ùñïìéóèïðïéåßôáé» ï èåóìüò ôïõ áíáðëçñùôÞ, åéóÜãïíôáò ôï «èåóìü ôïõ áíáðëçñùôÞ ìå ìåéùìÝíï ùñÜñéï». Åðé÷åéñåßôáé ç áýîçóç ôïõ ùñáñßïõ ôùí ìïíßìùí åêðáéäåõôéêþí ìÝóù ôçò õðï÷ñÝùóçò ãéá 5ùñç õðåñùñßá ùò ðñïûðüèåóç ãéá íá ðñïóëçöèïýí áíáðëçñùôÝò. Åðßóçò, èåóìïèåôåßôáé ç õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ ôùí åêðáéäåõôéêþí ãéá 3 ÷ñüíéá óôçí ïñãáíéêÞ èÝóç ôïõ ðñþôïõ äéïñéóìïý, êÜôé óáí óôñáôéùôéêÞ èçôåßá ãéá ôï íÝï åêðáéäåõôéêü. ÅðéðëÝïí, ï üñïò ôïõ «äüêéìïõ åêðáéäåõôéêïý» áìöéóâçôåß ïõóéáóôéêÜ ôç ìüíéìç åñãáóßá ôïõ íÝïõ åêðáéäåõôéêïý. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá áêüìá êñßóç ãéá åêðáéäåõôéêïýò, ìåôÜ áðü

äéåôßá õðçñåóßáò, ïé ïðïßïé èá Ý÷ïõí Þäç êñéèåß áêáäçìáúêÜ êáé áðü ôïí ÁÓÅÐ. Óôï óçìåßï áõôü åßíáé êáôçãïñçìáôéêÞ ç áíôßèåóç óå êÜèå ðñïóðÜèåéá áîéïëüãçóçò-÷åéñáãþãçóçò ôùí åêðáéäåõôéêþí êáé ôçò áìöéóâÞôçóçò ôçò åðáããåëìáôéêÞò ôïõò õðüóôáóçò. ÐåñáéôÝñù, ç áîéïëüãçóç ôïõ åêðáéäåõôéêïý Ýñãïõ «óå ðñþôç öÜóç ùò åóùôåñéêÞ äéáäéêáóßá» ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôçí õëéêïôå÷íéêÞ õðïäïìÞ, ôçí åîåýñåóç ðüñùí áðü ôï ßäéï ôï ó÷ïëåßï, ôçí áðþëåéá äéäáêôéêþí ùñþí, ôéò åðéäüóåéò ôùí ìáèçôþí, ïäçãåß áðåõèåßáò óôï «Ó÷ïëåßï ôçò ÁãïñÜò». Áêüìá, áðü ìÝñïõò ôçò ÏËÌÅ óôçëéôåýåôáé ôï ãåãïíüò üôé ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò áõôïáíáéñåßôáé, äéáôçñþíôáò ôï bonus ôùí ìïñßùí (Ýóôù êáé ìåéùìÝíï) ãéá üóïõò áðïóðþíôáé óôï Õð. Ðáéäåßáò êáé ôéò õðçñåóßåò ôïõ. Ôßèåôáé, åðßóçò, ùò ðñïûðüèåóç ãéá íá åðéëåãåß Ýíáò åêðáéäåõôéêüò ùò óôÝëå÷ïò, ç óõììåôï÷Þ ôïõ óå ðñïãñÜììáôá áîéïëüãçóçò. ÈåôéêÞ åßíáé ç áíôáðüêñéóç ôùí åêðáéäåõôéêþí óôçí êáôÜñãçóç ôçò âÜóçò ôïõ «10», ìå ôçí åðéóÞìáíóç üôé ôï íÝï óýóôçìá ðñüóâáóçò óõíäÝåôáé îáíÜ ìå ôéò åðéäüóåéò ôùí ìáèçôþí óôï Ëýêåéï. Åêåß ðïõ óôÝêïíôáé éäéáßôåñá ïé åêðáéäåõôéêïß åßíáé ðùò ç êá Äéáìáíôïðïýëïõ áñíÞèçêå üëï áõôü ôï äéÜóôçìá ôçí ïõóéáóôéêÞ äéáðñáãìÜôåõóç ìå ôçí ÏËÌÅ. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò Ý÷ïõí êáôáèÝóåé ïëïêëçñùìÝíï ðëáßóéï ðñïôÜóåùí ãéá ôï åñãáóéáêü êáèåóôþò, óôéò õðçñåóéáêÝò ìåôáâïëÝò êáé ôçí åðéìüñöùóç ôùí åêðáéäåõôéêþí, ïé ïðïßåò ãéá ôçí þñá áãíïïýíôáé.

3

Ìåèáýñéï ÊõñéáêÞ ç åêëïãÞ ðñïÝäñïõ ôçò ÏÍÍÅÄ ÓÔÇÍ ÅÊÁÂÇ ØÇÖÉÆÏÕÍ ÏÉ ÍÅÏÉ ÔÇÓ ÍÄ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ô

çí ÊõñéáêÞ 18 Áðñéëßïõ äéåîÜãïíôáé ïé åêëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç ôïõ íÝïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÏÍÍÅÄ. Ç äéáäéêáóßá, èá ãßíåé ìå ôï óýóôçìá ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéá ôçí åêëïãÞ ôïõ Áíôþíç ÓáìáñÜ óôçí ðñïåäñßá ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò êáé Þäç ïé êÜëðåò åßíáé Ýôïéìåò óå üëá ôá åêëïãéêÜ óçìåßá áíÜ ôçí ÅëëÜäá. Óôçí Êáôåñßíç, üóïé åðéèõìïýí íá óõììåôÝ÷ïõí, èá ìðïñïýí íá øçößæïõí áðü ôéò 7 ôï ðñùß ôçò ÊõñéáêÞò, ìÝ÷ñé ôéò 7 ôï áðüãåõìá óôï óõíåäñéáêü êÝíôñï ôïõ äÞìïõ, óôçí ÅêÜâç. Ãéá ôïõò íÝïõò çëéêßáò 16-18 åôþí, äéêáßùìá øÞöïõ Ý÷ïõí ìüíï üóïé Ý÷ïõí Þäç åããñáöåß ãéá ôç äéáäéêáóßá. Áðü åêåß êáé ðÝñá ïé õðüëïéðïé ðïõ Ý÷ïõí äéêáßùìá øÞöïõ åßíáé ïé ãåííçèÝíôåò áðü ôï 1978 ìÝ÷ñé ôï 1992, ìüíï ìå ôçí åðßäåéîç ôçò áóôõíïìéêÞò ôïõ ôáõôüôçôáò êáé ÷ùñßò êÜðïéá ïéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç. Ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõò äåí ðáßæåé ñüëï áí Ý÷ïõí îáíáøçößóåé óå åóùêïììáôéêÝò åêëïãÝò ôçò ÍÄ Þ ôçò ÏÍÍÅÄ, ïýôå êáé ç éäéüôçôá ìÝëïõò. Ï Í. ÌÁÊÑÉÄÇÓ Ôéò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åêëïãéêÞ áíáìÝôñçóç ôçò íåïëáßáò ôçò ÍÄ êáé ôï êëßìá ãéá ôïõò Êþóôá ×áôæÞ, ÁíäñÝá Ðáðáìéìéêü êáé Âáóßëç Áîéþôç áíÜìåóá óôá óôåëÝ÷ç ôçò óôï íïìü, Ýäùóå óôï «Ïëýìðéï ÂÞìá» ï ðñüåäñïò ôçò ÏÍÍÅÄ ÊÝíôñïõ Íßêïò Ìáêñßäçò. Ç ðñïóÝëåõóç ôïõ êüóìïõ áíáìÝíåôáé íá åßíáé ìåãÜëç, êáèþò ç íåïëáßá äåß÷íåé íá áíôáðïêñßíåôáé óôï êÜëåóìá ôùí õðïøçößùí ãéá óõììåôï÷Þ óôçí åêëïãÞ. ÊÜôé ðïõ óôï âáèìü ðïõ èá åðéôåõ÷èåß èá äþóåé êáé ôçí áíÜëïãç äýíáìç óôç öùíÞ ôïõ íÝïõ ðñïÝäñïõ. ¼ëï áõôü ôï äéÜóôçìá, ïé õðïóôçñéêôÝò ôùí õðïøçößùí Ý÷ïõí åìðëáêåß óå áõôü ôï «ðáé÷íßäé» ìå üìïñöïõò ðïëéôéêïýò üñïõò êáé áíáìÝíïõí ôçí ÊõñéáêÞ ãéá íá äïõí ôïõò êüðïõò êáé ôéò åëðßäåò ôïõò íá ìåôïõóéþíïíôáé óôçí åêëïãÞ áõôïý ðïõ èåùñïýí ùò ôïí êáôáëëçëüôåñï ãéá ôçí ðñïåäñßá ôçò ÏÍÍÅÄ, óôçí ðáñïýóá ðïëéôéêÞ óõãêõñßá.

ÓÅ ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ

Ïé éäéïêôÞôåò öïñôçãþí äéåèíþí ìåôáöïñþí áðåéëïýí ìå áðåñãßåò

Í

á äéáôçñçèåß ï äçìüóéïò ÷áñáêôÞñáò ôùí ÷åñóáßùí äéåèíþí ìåôáöïñþí êáé íá ìðïõí êáíüíåò óôï ìåôáöïñéêü ôïõò Ýñãï æçôïýí ïé ïäçãïß êáé áõôïáðáó÷ïëïýìåíïé éäéïêôÞôåò öïñôçãþí äéåèíþí ìåôáöïñþí óå óõíÝíôåõîç ôýðïõ. Æçôïýí, åðßóçò, íá ìçí åêäïèïýí íÝåò Üäåéåò öïñôçãþí êáé ðñïåéäïðïéïýí ìå áðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò. ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÁÃÙÍÁ

ÉäéïêôÞôåò êáé ïäçãïß Ý÷ïõí óõóôÞóåé êáé åðéôñïðÞ áãþíá, ìå ôçí åðùíõìßá «Óßíäïò», óôü÷ïò ôçò ïðïßáò åßíáé íá äéåõèåôÞóåé ôá ðñïâëÞìáôá óôéò ÷åñóáßåò ìåôáöïñÝò. Ðñïò ôçí êáôåýèõíóç áõôÞ, êÜëåóáí ôçí êõâÝñíçóç «íá îåêáèáñßóåé ôéò ðñïèÝóåéò ôçò» óå ü,ôé áöïñÜ ôá æçôÞìáôá ôïõ êëÜäïõ ôïõò. ÔÜ÷èçêáí, ðÜíôùò, êáôÜ ôçò áðåëåõèÝñùóçò ôïõ åðáããÝëìáôïò ôïõò, õðïóôçñßæïíôáò üôé, åÜí éó÷ýóåé, èá äçìéïõñãçèïýí «óïâáñÜ åñãáóéáêÜ ðñïâëÞìáôá». ÌÜëéóôá, ï åêðñüóùðïò ôçò åðéôñïðÞò áãþíá êáé ðñüåäñïò ôçò ÐÏÓÅÌ, Ìé÷Üëçò Ðáðáäüðïõëïò, õðïóôÞñéîå ðùò ôüôå «ïé åôáéñßåò èá åßíáé åõêïëüôåñï íá åðéâÜëïõí ÷áìçëüôåñï ìåñïêÜìáôï óôïõò ïäçãïýò êáé õøçëüôåñåò ôéìÝò óôïí êáôáíáëùôÞ». Åðßóçò, ôá ìÝëç ôçò åðéôñïðÞò áãþíá æÞôçóáí íá ìçí åêäïèïýí íÝåò Üäåéåò öïñôçãþí äéåèíþí ìåôáöïñþí êáé áíÝöåñáí ðùò ðñïóáíáôïëßæïíôáé áêüìç êáé óå áðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò.

ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÊÕÊËÏÖÏÑÇÓÅ ÔÏ ÍÅÏ ÂÉÂËÉÏ ÔÏÕ ÍÉÊÏÕ ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÉÄÇ ÌÅ Á´ ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÂÑÁÂÅÉÏ ËÏÃÏÔÅ×ÍÉÁÓ Êõêëïöüñçóå Ýíá åîáéñåôéêü âéâëßï (áðü ôéò åêäüóåéò Äùäþíç) ôïõ óõìðïëßôç ìáò ëïãïôÝ÷íç Íßêïõ ×ñéóôïöïñßäç, ðïõ Ý÷åé ôéìçèåß ìå ôï Á´ ÐáíåëëÞíéï Âñáâåßï ãéá ôï Ýñãï ôïõ «ÏÉ ÅÊËÅÊÔÏÉ» ôç äåêáåôßá ôïõ 1970. Ôï íÝï âéâëßï ôïõ Ý÷åé ôßôëï «Íïìßæïíôáò» Ï Íßêïò ×ñéóôïöïñßäçò Ý÷åé ìïíáäéêü ôáëÝíôï óôï îåäßðëùìá ôùí ðôõ÷þí ôùí ÷áñáêôÞñùí ôùí çñþùí ôïõ ðïõ «êáôáóêåõÜæåé» óôá äéçãÞìáôÜ ôïõ. ÅîÜëëïõ ôï Ý÷åé ðéóôïðïéÞóåé áõôü êáé ç ¸íùóç Ëïãïôå÷íþí ÅëëÜäïò, ðïõ áðü ôï 1973 ôï áîéïëüãçóå ìå ôï ðñþôï âñáâåßï óå ðáíåëëÞíéï ôüôå äéáãùíéóìü. ÏñèÜ, êïöôÜ, äùñéêÜ êáé ìåóôÜ, åßíáé óá íá ðåñíÜ ôïõò ðñùôáãùíéóôÝò ôïõ áðü áêôéíïãñáößá, åãêåöáëïãñÜöçìá, øõ÷ïãñÜöçìá. Ïé ÷áñáêôÞñåò ôùí çñþùí ôïõ Ý÷ïõí ìéá áäïãìÜôéóôç óôÜóç æùÞò. Ëåò êáé Ý÷ïõí äéáðéóôþóåé üôé åîïóôñáêßóôçêå áðü ôï Íïõ ôùí áíèñþðùí ç ëïãéêÞ êáé åðéæçôåß íá åðáíáêÜìøåé óôçí êïßôç ôïõ Üäåéïõ êñáíßïõ ôïõò. ¢ëëïôå èåïìÜ÷ïé, Üëëïôå ìõóôÞñéïé, Ý÷ïõí Ýíá êïéíü ðáñïíïìáóôÞ, êáôáóôáëáãìÝíïé üôé ç óõìâáôüôçôåò êáé ôá äüãìáôá åêöñÜæïõí ôçí ðíåõìáôéêÞ áíôéðïñåßá êáé êáôáäõíáóôåýïõí ôç æùÞ. ¼ìùò áð’ üëá ôá äéçãÞìáôá ï áíáãíþóôçò Ý÷åé íá åéóðñÜîåé – ðÝñá áðü ôç ÷Üñç ôïõ ëüãïõ ìå ôéò Üðåéñåò åîÜñóåéò ôùí ó÷çìÜôùí ôçò ìåôáöïñÜò, ôçò ðáñïìïßùóçò êáé ôçò æùíôáíÞò åéêüíáò – ôï ìÞíõìá. ¸íá ìÞíõìá ãéá áéóéüäïîï áíôßêñéóìá ôçò æùÞò.


"

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐáñáóêåõÞ

16 Áðñéëßïõ 2010


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 16 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

Ç íÝá äïìÞ ôçò ÏÍÍÅÄ óå 4 âáóéêïýò Üîïíåò

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÓÔÏ “Ï.Â.”

Â. Ðïëýæïò: “Èá åßìáé õðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò, áí...

Ç ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

¢îïíáò 2 - Ç ÏÍÍÅÄ óå åðáããåëìáôéêü åðßðåäï ëåéôïõñãßáò Çëéêßåò 18 – 32. Ïé ìåãÜëåò ìåôáâïëÝò óå êïéíùíéêü êáé åñãáóéáêü åðßðåäï åðéâÜëëïõí ôçí áíáäéÜñèñùóç ôçò ÏÍÍÅÄ êáé ôçí ðñïóáñìïãÞ ôçò óôá íÝá äåäïìÝíá. Ç ðïëéôéêÞ ðïõ ðáñÜãåé óÞìåñá ðåñéÝ÷åé ãåíéêüôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ áëëÜ äåí åßíáé óôï÷åõìÝíç óå æçôÞìáôá üðùò á) ç åðéìüñöùóç áíÝñãùí êáé íÝùí åñãáæïìÝíùí, â) ç ìåôåêðáßäåõóç ôïõò, ã) ç áíåñãßá ôùí íÝùí, ä) ïé ðñïïðôéêÝò áðáó÷üëçóçò êáé å) ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé íÝïé óôïõò åñãáóéáêïýò ôïõò ÷þñïõò. Ç ÏÍÍÅÄ ðñÝðåé íá áíáäéáñèñùèåß êáé íá åíóùìáôþóåé ïìÜäåò åñãáóßáò ìå äéáöïñåôéêÜ ãíùóôéêÜ áíôéêåßìåíá êáé äéáöïñåôéêÝò áíÜãêåò ðñïêåéìÝíïõ íá ìðïñÝóåé íá áíôáðïêñéèåß óôçí ðëåéïøçößá ôùí áíáãêþí ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò íÝïõò. Óôï åðßðåäï áõôü ëåéôïõñãßáò ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé íÝïé áðü 18-32 ÷ñïíþí, åßôå óðïõäÜæïõí, åßôå Ý÷ïõí óðïõäÜóåé, åßôå Ý÷ïõí âãåé åîáñ÷Þò óôïí åñãáóéáêü óôßâï. Óå áñ÷éêÞ öÜóç ç ÏÍÍÅÄ ðñÝðåé íá êáôáãñÜøåé ôçí åñãáóßá ôùí ìåëþí ôçò êáé íá äéáìïñöþóåé ïìÜäåò åñãáóßáò ðïõ èá êéíçèïýí ðñïò ôçí êáôáãñáöÞ æçôçìÜôùí, ðñïâëçìÜôùí êáé ëýóåùí ãéá ôïõò áíùôÝñù ôïìåßò. ÐáñÜëëçëá, èá ðñÝðåé íá õðÜñîåé äßáõëïò åðéêïéíùíßáò ìå ðáñáôáîéáêïýò ãåíéêïýò åðáããåëìáôéêïýò öïñåßò (ÄÁÊÅ), ìå ðáñáôÜîåéò åðáããåëìáôéêþí öïñÝùí (ðáñáôÜîåéò åñãáæïìÝíùí óå ôñÜðåæåò, äçìüóéïõò ïñãáíéóìïýò êëð), ìå ôéò ðáñáôÜîåéò óôá åðáããåëìáôéêÜ åðéìåëçôÞñéá (ïéêïíïìéêü åðéìåëçôÞñéï, ôå÷íéêü åðéìåëçôÞñéï, éáôñéêüò óýëëïãïò, äéêçãïñéêüò óýëëïãïò êáé Üëëá), ìå óõíôïíéóôéêÜ üñãáíá óõãêåêñéìÝíùí ïìÜäùí (ãéá ðáñÜäåéãìá óõìâáóéïý÷ïé êáé åñãáæüìåíïé óå stage) êáèþò êáé ìå ôéò åðéôñïðÝò ôïõ êüììáôïò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå áíôßóôïé÷á æçôÞìáôá. Óôü÷ïò ç äçìéïõñãßá åíüò éäåïëïãéêïý ðëáéóßïõ áëëÜ êáé ç äçìéïõñãßá ðñïãñÜììáôïò ðïõ ìðïñåß åí óõíå÷åßá íá ãåíéêåõôåß, áëëÜ êáé íá áðïôåëÝóåé ôç âÜóç ãéá ôï ðñüãñáììá ôïõ êüììáôïò. Ïé íÝïé ðéï åýêïëá åðéêïéíùíïýí, Ý÷ïõí óõ÷íÜ âáèýôåñç ãíþóç ôùí ðñïâëçìÜôùí ðïõ áíôéìåôùðßæïõí êáé äåí Ý÷ïõí áöïìïéùèåß áðü ôï óýóôçìá þóôå íá ìçí åðéèõìïýí ôçí áëëáãÞ ôùí åñãáóéáêþí ôïõò óõíèçêþí. Ìå ôïí Üîïíá áõôü ëýíåôáé êáé ôï óçìáíôéêü ðñüâëçìá ôçò áðþëåéáò ìåëþí êáé óôåëå÷þí áðü ôç ÄÁÐ. ×éëéÜäåò ÄÁÐßôåò áðïöïéôïýí êÜèå ÷ñüíï, áëëÜ ç ìÝ÷ñé óÞìåñá óõììåôï÷Þ ôïõò óôá ðåðñáãìÝíá ôçò ÏÍÍÅÄ åßíáé ìéêñÞ óõãêñéôéêÜ ìå ôïí áñéèìü ôïõò. Ïé íÝïé êáé ç êïéíùíßá ðñÝðåé íá îÝñïõí ðùò õðÜñ÷åé ìßá äõíáìéêÞ ðáñÜôáîç íÝùí Ýôïéìç íá óôáèåß óôá ðñþôá ôïõò åðáããåëìáôéêÜ âÞìáôá êáé íá ôïõò ðáñÝ÷åé ôç äõíáôüôçôá íá áðåõèõíèïýí óå áõôÞí ðñïêåéìÝíïõ íá âåëôéþóïõí ôçí åñãáóéáêÞ ôïõò æùÞ. ÁðïôåëÝóìáôá: ×éëéÜäåò íÝïé åñãÜæïíôáé êáèçìåñéíÜ, óõ÷íÜ óå áíôßîïåò óõíèÞêåò, ìå åëÜ÷éóôá ÷ñÞìáôá, óå óõíå÷þò äéïãêïýìåíá ùñÜñéá. Ïé íÝïé áõôïß åðéèõìïýí íá áó÷ïëçèïýí ìå ôá êïéíÜ, Ý÷ïõí ãíþìç êáé ìÜëéóôá åìðåñéóôáôùìÝíç, áëëÜ äåí äéáèÝôïõí ôïí ÷ñüíï íá áó÷ïëçèïýí óõóôçìáôéêÜ … ôïõëÜ÷éóôïí ü÷é ìáæéêÜ. Óôïõò íÝïõò áõôïýò ðñÝðåé íá äïèåß ç äõíáôüôçôá ìÝóù ôçò äçìéïõñãßáò ôïõ êáôÜëëçëïõ ðëáéóßïõ íá åêöñÜæïõí óõóôçìáôéêÜ ôç ãíþìç ôïõò, íá åíçìåñþíïõí ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí êáé íá áéóèÜíïíôáé óçìáíôéêïß ãéá ôçí ðáñÜôáîç. Ìå ôç óýíäåóç ìå ôïõò öïñåßò ðïõ áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù ðñïùèåßôáé ç åîùóôñÝöåéá ôçò ðáñÜôáîçò, åíþ äßíåôáé êáé ç äõíáôüôçôá íá áíïßîåé Ýíáò äéÜëïãïò ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôùí íÝùí óå åðáããåëìáôéêïýò öïñåßò (íá åíóùìáôùèïýí ïé íÝïé óôá øçöïäÝëôéá ðáñáôÜîåùí óå åðéìåëçôÞñéá êáé åðáããåëìáôéêïýò öïñåßò). ÅðéðëÝïí, ç ÏÍÍÅÄ äéáèÝôïíôáò óôåëÝ÷ç óå ðëçèþñá åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí êáé êëÜäùí, ìðïñåß ìå äéáäñáóôéêÜ ìÝóá (email, facebook, blogs, websites) íá óõëëÝãåé éäÝåò, ðñïâëÞìáôá êáé áíÜãêåò, íá äéáìïñöþíåé èÝóåéò ðïëéôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé íá ôéò ðñïùèåß óôï êüììá. ÔÝëïò, èá ðáñÜãïíôáé áîéüìá÷á êáé êáôáñôéóìÝíá óôåëÝ÷ç óå åðáããåëìáôéêïýò ÷þñïõò Þ óùìáôåßá ðïõ èá ìðïñïýí íá áîéïðïéçèïýí áðü ôï êüììá åßôå óôçí åêöïñÜ áíôéðïëéôåõôéêïý ëüãïõ åßôå óôçí ðáñáãùãÞ êõâåñíçôéêïý Ýñãïõ. (Áðü ôçí ÏÍÍÅÄ)

Ðïéïé ëüãïé óáò þèçóáí íá äçëþóåôå üôé äåí èá åßóôå õðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò óôï íÝï ÄÞìï ôçò Â. Ðéåñßáò; ¼ðùò áíÝöåñá óôçí äÞëùóç ìïõ, ðïõ äçìïóéåýôçêå óôïí ôïðéêü ôýðï, ôï õðÜñ÷ïí ó÷Ýäéï «ÊáëëéêñÜôçò», ôï ïðïßï áêüìç äåí ðÞñå ôçí ôåëéêÞ ôïõ ìïñöÞ þóôå íá áðïôåëÝóåé íüìï ôïõ êñÜôïò, äåí äçìéïõñãåß ðñïûðïèÝóåéò áíÜðôõîçò ãéá ôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç. Ãéá ðáñÜäåéãìá, áíáöÝñåôáé üôé ãßíåôáé ç óõíÝíùóç ôùí Íïìéêþí Ðñïóþðùí, áëëÜ äåí îåêáèáñßæåé åÜí èá áêïëïõèÞóïõí ïé ÷ñçìáôïäïôÞóåéò ðïõ Þäç ðáñÝ÷ïíôáé óôá õöéóôÜìåíá ÍÐ ôùí äÞìùí, ðáñÜ ìüíïí óçìåéþíåé üôé èá åêäïèïýí óôç óõíÝ÷åéá ðñïåäñéêÜ äéáôÜãìáôá, ôá ïðïßá èá ðñïóäéïñßæïõí áðü ðïý èá ðñïÝñ÷ïíôáé êáé ðüóá èá åßíáé ôá ÷ñÞìáôá. ÅðéðëÝïí, äåí áíáöÝñåôáé îåêÜèáñá ôï ýøïò ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ðïõ èá ëáìâÜíåé ï íÝïò äÞìïò, þóôå íá ìðïñÝóåé íá ëåéôïõñãÞóåé áëëÜ êáé íá õëïðïéÞóåé ôá áðáñáßôçôá Ýñãá ðïõ èá öÝñïõí áíÜðôõîç óôçí ðåñéï÷Þ. ¼ëá áõôÜ âÝâáéá óôï ðëáßóéï ôùí äõíáôïôÞôùí ôçò åèíéêÞò ìáò ïéêïíïìßáò. Äåí åßìáóôå ðáñÜëïãïé þóôå íá æçôÜìå õðåñâïëéêÜ ðñÜãìáôá, üôáí ç ðáôñßäá ìáò âñßóêåôáé óå äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç. ¼ìùò, ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ÷ùñßò ÷ñçìáôïäüôçóç êáé ìå ôÝôïéåò áñìïäéüôçôåò, äåí ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé, ðñïêåéìÝíïõ íá öÝñåé ôï áðáéôïýìåíá áðïôÝëåóìá. Ìüëéò êáôáôåèåß ôï íïìïó÷Ýäéï êáé ãßíåé ãíùóôü ôï ýøïò ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò, ï ÂáããÝëçò Ðïëýæïò èá äéåêäéêÞóåé ôï äÞìï Â. Ðéåñßáò; Èá åßìáé áðü ôïõò ðñþôïõò ðïõ èá åðáéíÝóù ôï íïìïó÷Ýäéï «ÊáëëéêñÜôçò» êáé óßãïõñá ìå åíäéáöÝñåé íá Ý÷ù åíåñãÞ áíÜìåéîç, ùò åê ôïýôïõ èá åßìáé õðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ. ¢ëëùóôå, áõôÞ åßíáé êáé ç áðáßôçóç ôùí óõìðáôñéùôþí ìïõ ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò, áíåîÜñôçôá áðü ôçí êïììáôéêÞ ôïõò ôïðïèÝôçóç. Ìçí îå÷íÜôå üôé ðïôÝ äåí äÞëùóá ðùò èá åßìáé õðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò, áëëÜ Ýëåãá

Ä

üôé èá äù ôï íüìï êáé óôç óõíÝ÷åéá èá ðÜñù ôéò áðïöÜóåéò ìïõ, äéüôé ðñïò ôï ðáñüí õðÜñ÷åé ìüíïí ôï ó÷Ýäéï. ÐïéÝò åßíáé ïé áíáðôõîéáêÝò ðñïôÜóåéò óáò ãéá ôç Âüñåéá Ðéåñßá; Èá ðñÝðåé íá õðÜñîåé óõíïëéêÞ áíÜðôõîç üëçò ôçò ðåñéï÷Þò, óýìöùíá ìå ôç óýíèåóç êáé ôéò åíáó÷ïëÞóåéò ôïõ ðëçèõóìïý. ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñù üôé óôïí Êïëéíäñü ìðïñåß íá áíáðôõ÷èåß ç ãåùñãßá, áöïý üìùò ðñþôá ðñï÷ùñÞóïõìå óôçí áíáäéÜñèñùóç ôùí êáëëéåñãåéþí. ÐñÝðåé íá ãßíïõí ïñéóìÝíåò åíÝñãåéåò ðïõ èá äçìéïõñãÞóïõí ôéò ðñïûðïèÝóåéò áíÜðôõîçò ôïõ áãñïôïõñéóìïý, ìå ôçí áîéïðïßçóç ôùí èñçóêåõôéêþí êáé éóôïñéêþí ìíçìåßùí, ôùí åãêáôáóôÜóåùí ôïõ áèëçôéêïý êÝíôñïõ, êáé ôç äçìéïõñãßá íÝáò îåíïäï÷åéáêÞò ìïíÜäåò. Óôï ÄÞìï Áéãéíßïõ èá ðñÝðåé íá äïèåß âáñýôçôá óôç äçìéïõñãßá ôïõ Âéïôå÷íéêïý – Âéïìç÷áíéêïý ÐÜñêïõ, êáèþò óå áðüóôáóç áíáðíïÞò õðÜñ÷åé ç ÅèíéêÞ êáé ç Åãíáôßá Ïäüò áëëÜ êáé ï Óéäçñïäñïìéêüò Óôáèìüò. Áêüìç, íá ãßíïõí ìüíéìåò åãêáôáóôÜóåéò óôçí åìðïñïðáíÞãõñç êáé íá óôçñé÷èåß ï áãñïôéêüò ðëçèõóìüò ôçò ðåñéï÷Þò, ï ïðïßïò èá ðñÝðåé íá áó÷ïëçèåß ìå íÝåò êáëëéÝñãåéåò, ïé ïðïßåò äåí èá äçìéïõñãïýí ðñüâëçìá ðþëçóçò. ÂáìâÜêé, êáðíÜ, óéôçñÜ êáé ôåýôëá åßíáé ðëÝïí îåðåñáóìÝíåò êáëëéÝñãåéåò. Ãéá íá ãßíåé êÜôé ôÝôïéï èá ðñÝðåé íá äéáäñáìáôßóåé óçìáíôéêü ñüëï ôï êñÜôïò êáé íá ðåé

åðéôÝëïõò ôé ðñÝðåé íá êáëëéåñãÞóïõí ïé áãñüôåò ìáò, ðñïêåéìÝíïõ íá åíéó÷õèåß ôï åéóüäçìá ôïõò. ¼ ÄÞìïò Ìåèþíçò Ý÷åé ôåñÜóôéåò äõíáôüôçôåò áíÜðôõîçò óôïí ôïìÝá ôïõ ôïõñéóìïý, áöïý üìùò ðñþôá ãßíïõí üëåò åêåßíåò ïé ðáñåìâÜóåéò ðïõ èá ðñïóôáôÝøïõí ôéò áêôÝò ìáò ìÝ÷ñé êáé ôï Ìáêñýãéáëï áðü ôá âéïìç÷áíéêÜ ëÞììáôá ôçò ÐÝëëáò êáé ôçò Çìáèßáò. Óôçí ðåñéï÷Þ áõôÞ ìðïñåß íá áíáðôõ÷èåß êáé ï èñçóêåõôéêüò êáé áñ÷áéïëïãéêüò ôïõñéóìüò êáé íá áîéïðïéçèåß ôï ÂÞìá ôïõ Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ. Óôï ÄÞìï Ðýäíáò èá ðñÝðåé íá áíáâáèìéóôåß ôï ëéìÜíé, áëëÜ êáé ôá áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞìáôá. Åöüóïí óôç Âüñåéá Ðéåñßá åíôá÷èåß êáé ï Êïñéíüò ïé äõíáôüôçôåò áíÜðôõîçò ôïõ ôïõñéóìïý èá åßíáé ìåãáëýôåñåò, áîéïðïéþíôáò ôéò áêôÝò êáé äßíïíôáò êßíçôñá ãéá ôç äçìéïõñãßá íÝùí îåíïäï÷åéáêþí ìïíÜäùí ãéá ôçí ðñïóÝêëõóç íÝùí ôïõñéóôþí ìå õøçëü åéóüäçìá. ¼ëåò áõôÝò ôéò ðñïôÜóåéò ôéò áêïýìå åäþ êáé ÷ñüíéá, áëëÜ ç Âüñåéá Ðéåñßá áíôß íá áíáðôýóóåôáé õðïâáèìßæåôáé. Ôé öôáßåé; Äåí áó÷ïëÞèçêå óïâáñÜ, üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá, êáíÝíáò áðü áõôïýò ðïõ Ý÷ïõí éäéüôçôá óôï íïìü Ðéåñßáò. Óå áõôü äåí öôáßíå ïé ÄÞìáñ÷ïé êáé ôá ÄçìïôéêÜ Óõìâïýëéá, ãéáôß äåí õðÞñ÷áí ïé áðáñáßôçôïé ðüñïé, þóôå íá ãéíüôáí êÜôé êáëýôåñï. Ãé áõôü åóôéÜæù óôçí êáëõôÝñåõóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ «ÊáëëéêñÜôçò». ÔÝëïò, èÝëù íá áíáöåñèþ óôá Þäç ÄçìïôéêÜ Äéáìåñßóìáôá ôùí õðáñ÷üíôùí äÞìùí ôá ïðïßá Ý÷ïõí óïâáñüôáôá ðñïâëÞìáôá áêüìç êáé ùò ðñïò ôçí õäñïäüôçóÞ ôïõò, áëëÜ êáé ùò ðñïò Üëëá Ýñãá ðïéüôçôáò æùÞò êáé áíÜðôõîçò. Êëåßíïíôáò èÝëù íá ôïíßóù üôé ìïíáäéêÞ ìïõ öéëïäïîßá åßíáé íá óõìâÜëù óôçí áíÜðôõîç ôçò ôáëáéðùñçìÝíçò ðåñéï÷Þò ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò êáé óôï ìÝëëïí ôùí åñãáôéêþí êáé ìï÷èïýíôùí óõìðáôñéùôþí ìïõ, èÝôïíôáò óôç äéÜèåóÞ ôïõò ôçí åìðåéñßá êáé ôç äõíáìéêÞ ìïõ.

ÐåñéêïðÝò ìéóèþí êáé óôïí éäéùôéêü ôïìÝá

åí õðÜñ÷åé ðéèáíüôçôá ÷ñåïêïðßáò ôçò ÅëëÜäáò, åðáíÝëáâå ÷èåò ï Åõñùðáßïò åðßôñïðïò, ¼ëé Ñåí, åðéóçìáßíïíôáò, ðáñÜëëçëá, üôé ç ìåßùóç ôïõ ìéóèïëïãéêïý êüóôïõò êáôÜ 10% óôï Äçìüóéï åßíáé Ýíá óçìáíôéêü âÞìá, ðïõ ðñÝðåé íá õéïèåôçèåß êáé óôïí éäéùôéêü ôïìÝá. Óå ïìéëßá ôïõ, óå óõíÝäñéï ôçò «äåîáìåíÞò óêÝøçò» ÊÝíôñï ÅõñùðáúêÞò ÐïëéôéêÞò, óôéò ÂñõîÝëëåò, óçìåßùóå üôé ç êñßóç ÷ñÝïõò óôçí Åõñþðç ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå áðïðëçèùñéóìü ôçí åõñùæþíç, åöüóïí ç ÅëëÜäá êáé Üëëåò ÷þñåò äåí ðñï÷ùñÞóïõí óå «óêëçñÝò» ìåôáññõèìßóåéò. Êáèþò åíôåßíïíôáé ïé ðéÝóåéò óôçí ÅëëÜäá íá ãßíåé ðéï áíôáãùíéóôéêÞ, ç êõâÝñíçóç äåí Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá õðïôßìçóçò ôïõ íïìßóìáôïò êáé ç ìüíç åðéëïãÞ öáßíåôáé ðùò åßíáé ç ðåñéêïðÞ ôùí ìéóèþí. Ï ê. Ñåí åßðå üôé åßíáé ðïëý èåôéêÞ ç áðüöáóç ôçò êõâÝñíçóç íá «êüøåé» 10% ôï ìéóèïëïãéêü êüóôïò óôï Äçìüóéï, ëÝãïíôáò üôé åßíáé «Ýíá óçìáíôéêü ìÞíõìá, ðïõ ðñÝðåé íá áêïëïõèÞóåé êáé ï éäéùôéêüò ôïìÝáò». ÃÉÁ ÔÇ ÃÅÑÌÁÍÉÁ Ðñïóðáèþíôáò íá ðåñéïñßóåé ôéò áíçóõ÷ßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç äÝóìåõóç ôçò êõâÝñíçóç ÌÝñêåë óôç óõìöùíßá åõñùóôÞñéîçò ôçò ÅëëÜäáò, áíÝöåñå üôé äåí õðÜñ÷åé êáíÝíáò ëüãïò áìöéóâÞôçóçò, ðáñÜ ôï åíäå÷üìåíï íïìéêÞò ðñïóöõãÞò óôï åóùôåñéêü ôçò ÷þñáò. Ï ìç÷áíéóìüò âïÞèåéáò åßíáé Ýíá óçìåßï êáìðÞò óôçí êñßóç êáé äåß÷íåé üôé

ïé éó÷õñéóìïß ãéá äéÜóðáóç ôçò åõñùæþíçò êáé ÷ñåïêïðßá ôçò ÅëëÜäáò åßíáé ðáñÜëïãïé, åßðå ÷èåò õøçëüâáèìï óôÝëå÷ïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò. ÅÊÍÅÕÑÉÓÌÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÓÔÁÓÇ ÔÇÓ ÌÅÑÊÅË O ðñüåäñïò ôïõ Eurogroup Æáí-Êëïíô Ãéïýíêåñ åîÝöñáóå ôçí áíçóõ÷ßá ôïõ ãéá ôéò «óïâáñÝò åðéöõëÜîåéò» ôçò Ãåñìáíßáò ùò ðñïò ôéò åõñùðáúêÝò õðïèÝóåéò, ç ïðïßá öñåíÜñåé ìå êÜèå ôñüðï ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ó÷åäßïõ âïÞèåéáò ðñïò ôçí ÅëëÜäá, óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôçí åöçìåñßäá Financial Times Deutschland, ðïõ äçìïóéåýèçêå ôçí ÐÝìðôç. Ôï ãåãïíüò «üôé áíôéìåôùðßæïíôáé êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá ìå èåþñçóç åóùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò ïé åõñùðáúêÝò õðïèÝóåéò, áíôß íá áíôéìåôùðßæïíôáé ìå åõñùðáúêÞ èåþñçóç ïé õðïèÝóåéò ôçò åóùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò, áõôü ìå áíçóõ÷åß», åßðå ï ê. Ãéïýíêåñ. Ïé ôå÷íéêÝò ëåðôïìÝñåéåò êáé ï ñüëïò ôïõ ÄÍÔ óôï «äß÷ôõ áóöáëåßáò», èá óõæçôçèïýí óÞìåñá óôç Ìáäñßôç, óôç óõíÜíôçóç ôùí õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí ôçò åõñùæþíçò (Eurogroup). ÓÏÉÌÐËÅ: Ç ÂÏÕËÇ ÈÁ ÁÐÏÖÁÓÉÓÅÉ Ï Ãåñìáíüò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, Âüëöáíãê Óüéìðëå, ôïíßæåé üôé ç åíåñãïðïßçóç ôïõ ìç÷áíéóìïý óôÞñéîçò èá ãßíåé ìüíï ìåôÜ ôç óýìöùíç ãíþìç ôïõ Êïéíïâïõëßïõ. Áí õðÜñîåé áíÜãêç êáé ç ÅëëÜäá õðïâÜëåé áßôçóç ãéá âïÞèåéá ôùí ÷ùñþí ôçò åõñùæþíçò, ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí óõíçãïñåß õðÝñ ìéáò «íïìïèåôéêÞò åîïõóéïäüôçóçò», äÞëùóå ôçí ÔåôÜñôç, ï åêðñüóùðüò ôïõ, Ìß÷áåë ¼öåñ, óôï

Âåñïëßíï. «Óå ìéá ôÝôïéá áðëÞ íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç èá ðñÝðåé íá óõììåôÜó÷åé êáé ôï ãåñìáíéêü Êïéíïâïýëéï. ¼ìùò, èá ðñÝðåé íá áó÷ïëçèåß ìå áõôü ôï æÞôçìá ìüíïí üôáí öôÜóïõìå óôçí Ýó÷áôç ðåñßðôùóç. ÌÝ÷ñé óôéãìÞò äåí öáßíåôáé íá õðÜñ÷åé áíÜãêç», äéåõêñßíéóå ï ê. ¼öåñ. Ìå ôïí ôñüðï áõôü, üðùò åðéóçìáßíåé ç Deutsche Welle, ï ê. Óüéìðëå èÝëåé íá åðéôý÷åé óõóðåßñùóç ôïõ êõâåñíçôéêïý óôñáôïðÝäïõ, êáèþò óôéò êïéíïâïõëåõôéêÝò ïìÜäåò ×ñéóôéáíïäçìïêñáôþí êáé Öéëåëåýèåñùí åðéêñáôåß óêåðôéêéóìüò. Ç åìðëïêÞ ôïõ Êïéíïâïõëßïõ åßíáé ðïëéôéêÜ óêüðéìç, åêôéìÜ ï åêðñüóùðïò ôùí ×ñéóôéáíïäçìïêñáôþí ãéá èÝìáôá ðñïûðïëïãéóìïý Íüñìðåñô ÌðÜñôëå, êáèþò ç êïéíÞ ãíþìç áíôéìåôùðßæåé áñíçôéêÜ ôï åíäå÷üìåíï ÷ïñÞãçóçò âïÞèåéáò óôçí ÅëëÜäá. ÇÃÅÔÉÊÏÓ ÑÏËÏÓ ÃÉÁ ÔÏ ÄÍÔ Ôï ðáêÝôï âïÞèåéáò ôçò åõñùæþíçò ðñïò ôçí ÅëëÜäá áíôéâáßíåé óôï ðíåýìá ôçò ÓõíèÞêçò ôïõ ÌÜáóôñé÷ô, áíáöÝñïõí ïêôþ êïñõöáßá åõñùðáúêÜ ïéêïíïìéêÜ éíóôéôïýôá, ðñïóèÝôïíôáò üôé ôï ÄÍÔ ðñÝðåé íá áíáëÜâåé çãåôéêü ñüëï óå ïðïéïäÞðïôå ó÷Ýäéï. Ôá ïêôþ éíóôéôïýôá (ðÝíôå áðü ôç Ãåñìáíßá, äýï áðü ôçí Áõóôñßá êáé Ýíá áðü ôçí Åëâåôßá), óôçí åîáìçíéáßá Ýêèåóç ðïõ êáôáèÝôïõí óôï ãåñìáíéêü õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò, áíáöÝñïõí üôé ôï ÄÍÔ Ý÷åé ðåñéóóüôåñç ðåßñá óå ðáñüìïéá ðáêÝôá, óýìöùíá ìå ôï Reuters. «Ç ðéèáíüôçôá íá ÷ñåéáóôåß âïÞèåéá èá áõîáíüôáí êáé ïé áðáñáßôçôåò ìåôáññõèìßóåéò èá êáèõóôåñïýóáí Þ êáé èá áêõñþíïíôáí, ìå ôïí êßíäõíï íá ðáñïõóéáóôåß áíÜãêç ãéá ðñüóèåôç âïÞèåéá», êáôáëÞãïõí.

ÅÍÙÓÇ ÃÏÍÅÙÍ ÓÕËËÏÃÙÍ Ó×ÏËÅÉÙÍ ÄÇÌÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÄéÜëåîç ãéá ôçí óåîïõáëéêÞ áãùãÞ ôùí åöÞâùí

Ð

ñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÔåôÜñôç ôï áðüãåõìá óôï Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò åíçìåñùôéêÞ äéÜëåîç ìå èÝìá: «ÓåîïõáëéêÞ áãùãÞ: Åöçâåßá, áëëáãÝò, ó÷Ýóåéò ãïíÝùí-åöÞâùí». Ç äéÜëåîç äéïñãáíþèçêå áðü ôçí ¸íùóç ÃïíÝùí Óõëëüãùí Ó÷ïëåßùí ÄÞìïõÊáôåñßíçò óå óõíåñãáóßá ìå ôï ãñáöåßï ÁãùãÞò Õãåßáò ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Í. Ðéåñßáò êáé ôïí õðåýèõíï ê.Êõñéáêïý ÄçìÞôñéï. Ç ïìéëÞôñéá ê. ÔóåìðÝñç Êáëëéüðç, óýìâïõëïò ôïõ ÊÝíôñïõ Ïéêïãåíåéáêïý Ðñïãñáììáôéóìïý ôçò ´ ÐáíåðéóôçìéáêÞò ÊëéíéêÞò ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò Áèçíþí ìéëþíôáò ìðñïóôÜ óå Ýíá ðïëý ìåãÜëï áêñïáôÞñéï ãïíÝùí ìå ôçí åìðåñéóôáôùìÝíï ëüãï ôçò êõñéïëåêôéêÜ êáèÞëùóå ôï áêñïáôÞñéï, áíáöåñüìåíç óôçí óåîïõáëéêÞ-åñùôéêÞ æùÞ ôùí åöÞâùí, ôá ðñïâëÞìáôá óõìðåñéöïñÜò ,ôïõò ôñüðïõò ðñïóÝããéóçò ôùí åöÞâùí áðü ôïõò ãïíåßò ôïõò áëëÜ êáé ôïõò êéíäýíïõò ðïõ åìðåñéÝ÷ïõí ôá óåîïõáëéêþò ìåôáäéäüìåíá íïóÞìáôá êáé ôñüðïõò ðñïöýëáîçò áðü áõôÜ. Ôçí ïìéëÞôñéá ðáñïõóßáóáí ç ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò ÃïíÝùí ê.Ïõóôáìðáóßäïõ Äéïíõóßá êáé ï õðåýèõíïò ôïõ ãñáöåßïõ ÁãùãÞò Õãåßáò ê.Êõñéáêïý ÄçìÞôñéïò ,ôïí ïðïßï èÝëïõìå íá

åõ÷áñéóôÞóïõìå ãéá ôçí ðïëýôéìç âïÞèåéá ôïõ. ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò äéÜëåîçò áêïëïýèçóáí åñùôÞóåéò áðü ôïõò ãïíåßò, ìå ôçí ê.ÔóåìðÝñç íá áðáíôÜ êáé íá óõæçôÜ ìáæß ôïõò. ÊÁÉ ÁËËÅÓ ÄÉÁËÅÎÅÉÓ Ç ¸íùóç ÃïíÝùí ,ðáßñíïíôáò äýíáìç áðü ôçí ðñïóÝëåõóç ãïíÝùí , èá äéïñãáíþóåé êáé Üëëåò äéáëÝîåéò ìå èÝìáôá ðïõ åíäéáöÝñïõí ãïíåßò êáé ðáéäéÜ, üðùò ôï áóöáëÝò äéáäßêôõï, ôïõò êéíäýíïõò áðü ôçí ÷ñÞóç êéíçôþí ôçëåöþíùí, ôï áëêïüë, ôá íáñêùôéêÜ êëð. ÅÕ×ÁÑÉÓÔÉÅÓ ÈÝëïõìå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå ôïõò ãïíåßò ðïõ ðáñáêïëïýèçóáí ôçí äéÜëåîç êáèþò êáé ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí Âïõëåõôþí ôïõ Íïìïý ìáò ê.Ðáðáãåùñãßïõ, ê. Ìß÷ïõ êáé ê.ÊïõêïäÞìïõ êáé ôïí ðñüåäñï ôçò Å.Ë.Ì.Å Í.Ðéåñßáò ê ÓéáìÜãêá Èåüäùñï ðïõ ìáò ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò. Éäéáßôåñá üìùò åõ÷áñéóôïýìå ôçí áêïýñáóôç ê.ÔóåìðÝñç ðïõ ïñãþíåé ôá ó÷ïëåßá ôçò ðáôñßäáò ìáò ðñïóðáèþíôáò íá êáëýøåé äõóôõ÷þò ôçí áíåðÜñêåéá Þ ôïí öüâï ôçò ðïëéôåßáò(áðü ðïéïõò Üñáãå), ãéá íá äéäÜóêåôáé åðéôÝëïõò, áðü åîåéäéêåõìÝíïõò åêðáéäåõôéêïýò ç ÓåîïõáëéêÞ ÁãùãÞ óå üëåò ôçò âáèìßäåò ôçò åêðáßäåõóçò.

Ãéáôß ç êá ÌÝñêåë ìáò “óðñþ÷íåé” óôï Ä.Í.Ô. ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç - ÈÝôåé ðÜíù áðü ôï óõìöÝñïí ôçò Åõñþðçò ôï ðñïóùðéêü ôçò ðïëéôéêü óõìöÝñïí. Êé áõôü ãéáôß ôï ÌÜéï ãßíïíôáé åêëïãÝò óôï ìåãáëýôåñï êñáôßäéï ôçò Ãåñìáíßáò, áõôü ôçò Ñçíáíßáò Âåôóöáëßáò. Ïé äçìïóêïðÞóåéò äåß÷íïõí. á) Ç ðëåéïøçößá ôùí Ãåñìáíþí äåí èÝëåé íá äïèåß âïÞèåéá óôçí ÅëëÜäá â) Ïé ÓïóéáëäçìïêñÜôåò ðñïçãïýíôáé ìå äéáöïñÜ áðü ôï êüììá ôçò êáò ÌÝñêåë. Áðåéëåßôáé êáôÜ óõíÝðåéá ç êõñéáñ÷ßá ôïõ êõâåñíþíôïò óõíäõáóìïý óôçí Áíù ÂïõëÞ êáé ôï ðïëéôéêü ôïõ ìÝëëïí. ÅðïìÝíùò êÜèå âïÞèåéá ðñïò ôçí ÅëëÜäá, áêüìá êáé ç óôÞñéîÞ ôçò, åßíáé áíôéäçìïöéëÝò ìÝôñï, óõíåðþò áðïññéðôÝï. - Ïé Ãåñìáíïß êáé ç êá ÌÝñêåë, Ý÷ïõí «øý÷ùóç» ìå ôï éó÷õñü íüìéóìá. Ãéá éóôïñéêïýò ëüãïõò. Ôï ìÜñêï, ìåôÜ ôïí ðñþôï ðáãêüóìéï ðüëåìï, êáôñáêýëçóå êé ïé Ãåñìáíïß ãíþñéóáí ôá äåéíÜ ôçò öôþ÷åéáò ôçò ïéêïíïìéêÞò áäõíáìßáò, ôçò ôáðåßíùóçò. ÁíÜëïãåò Þôáí êáé ïé åìðåéñßåò ôïõò áðü ôï äåýôåñï ðáãêüóìéï ðüëåìï. Öïâïýíôáé ìåôÜ áðü áõôÜ ìÞðùò ïé Üóôï÷åò åíÝñãåéåò êáé ðñáêôéêÝò Üëëùí ÷ùñþí, üðùò ç ÅëëÜäá, ç Ðïñôïãáëßá ê.ë.ð. Ý÷ïõí ùò óõíÝðåéá íá õðïôéìçèåß õðåñâïëéêÜ ôï êïéíü íüìéóìá. Ãé’ áõôü êáé æçôïýí éäéáßôåñá óêëçñÜ ìÝôñá áðü ôïõò êáôÜ ôçí êñßóç ôïõò, áíßêáíïõò, áäéÜöïñïõò Þ ôåìðÝëçäåò þóôå íá ðñïóôáôåõôåß ôï åõñþ. ÖôÜíïõí ìÜëéóôá ìÝ÷ñé ôïõ óçìåßïõ íá ðñïôåßíïõí ôçí áðïðïìðÞ áðü ôçí Åõñùæþíç êÜèå ÷þñáò ðïõ ãßíåôáé «åðéêßíäõíç». - ÅðåéäÞ âëÝðïõí (óôç Ãåñìáíßá), üôé, ïé «Üôáêôåò» ÷þñåò ôçò Åõñùæþíçò åßíáé áñêåôÝò (ÅëëÜäá, Ðïñôïãáëßá, Éôáëßá ê.á.) åêôéìïýí üôé ôï åõñþ äåí èá áíôÝîåé ãéá ðïëý. Äåí ðáßñíïõí ëïéðüí êáìßá ðñùôïâïõëßá íá ôï óþóïõí êáñðþíïíôáé ôá ïöÝëç áðü ôç óõíå÷Þ õðïôßìçóç ôïõ åõñþ êáé áí ïé åêôéìÞóåéò ôïõò åðáëçèåõèïýí (åðéóôñÝöïõí ðáíßó÷õñïé ïéêïíïìéêÜ óôï éó÷õñü ôïõò ìÜñêï, ðïõ, ìå «ðüíï øõ÷Þò» åãêáôÝëåéøáí. - ÊÜðïéïé ôÝëïò õðïóôçñßæïõí üôé éó÷ýïõí üëá (Þ ó÷åäüí) ôá ðñïáíáöåñèÝíôá. ¼ôé äçë. ç êá ÌÝñêåë öñïíôßæåé áóöáëþò ôï ðïëéôéêü ôçò óõìöÝñïí êáé ôï óõìöÝñïí ôçò ÷þñáò ôçò, êáëëéåñãþíôáò ðáñÜëëçëá Ýíáí éäéüôõðï åèíéêéóìü, ðïõ «ôáéñéÜæåé» ìå ôçí øõ÷ïóýíèåóç ..ôùí Ãåñìáíþí. ÊÜôé ðïõ èõìßæåé ôï ðáëéü: «Deutschland uber alles» («ðÜíù áð’ üëá ç Ãåñìáíßá»). ÊÉ ÅÌÅÉÓ ÔÉ ÊÁÍÏÕÌÅ; Éó÷ýïõí Þ ü÷é êÜðïéá (Þ üëá) áðü ôá ðñïáíáöåñèÝíôá Ý÷ïõí áóöáëþò ìåãÜëç óçìáóßá ãéá ôçí Åõñùæþíç ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ãéá ôç ÷þñá ìáò. Ìåãáëýôåñç ùóôüóï óçìáóßá Ý÷åé ãéá ìáò ôïõò ¸ëëçíåò ôï ôé êÜíïõìå åìåßò. Óôï êÜôù- êÜôù ç Ãåñìáíßá- êáé êÜèå ÷þñáÝ÷åé äéêáßùìá íá êÜíåé áõôü ðïõ êñßíåé óùóôü. Óôá ðëáßóéá âåâáßùò ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ, ôïõ åõñùðáúêïý êåêôçìÝíïõ êáé ôùí óõìâáôéêþí õðï÷ñåþóåþí ôçò. ÁëëÜ áêüìá êé áí äåí óåâáóôåß áõôÜ ôá ðëáßóéá, ëßãá åßíáé áõôÜ ðïõ åìåßò ùò ÅëëÜäá ìðïñïýìå íá êÜíïõìå, þóôå íá ôçí «åðáíáöÝñïõìå óôçí ôÜîç». Óå ðåñßïäï ìÜëéóôá ïéêïíïìéêÞò äõóðñáãßáò ìå åðéêñåììÜìåíï ôïí êßíäõíï ôçò ðôþ÷åõóçò. Ìðïñïýìå üìùò êáé åðéâÜëëåôáé ç êõâÝñíçóç ìáò ðñþôá, ôá êüììáôá êé åìåßò ï ëáüò íá êÜíïõìå ü,ôé ðñÝðåé þóôå íá óðÜóïõìå ôï öáýëï êýêëï åëëåéììÜôùí ÷ñÝïõò, õøçëüôïêïõ äáíåéóìïý. ×ñùóôÜìå ôá ìáëëéïêÝöáëÜ ìáò. Ãéá íá åîõðçñåôÞóïõìå ÷ñåéáæüìáóôå ëåöôÜ. Ìáò ôá äßíïõí (ùò ôþñá ôïõëÜ÷éóôïí) áëëÜ ìå ôïêïãëõöéêÜ åðéôüêéá ìå áðïôÝëåóìá ôï ÷ñÝïò ìáò íá ìåãáëþíåé áêüìç ðåñéóóüôåñï. Êé áõôü âÝâáéá äåí ìðïñåß íá óõíå÷ßæåôáé ãéá ðïëý. ¹ èá óðÜóïõìå ôïí öáýëï êýêëï ìå ìÝôñá ðåñéóôïëÞò ôùí Üóêïðùí äáðáíþí, áíÜðôõîçò êáé åîõãßáíóçò ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá êáé ãåíéêüôåñá ôïõ äçìüóéïõ âßïõ ç èá âïõëéÜîïõìå óôï ôÝëìá ôçò ïéêïíïìéêÞò ýöåóçò êáé ôåëéêÜ óôçí ÷ñåïêïðßá… ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

Åëåýèåñï ÂÞìá ÅðéëÝãïõìå Êþóôá ×áôæÞ ¸÷ïõí áêïõóôåß ðÜñá ðïëëÜ ôéò ôåëåõôáßåò çìÝñåò êáé éäéáßôåñá ôçí åâäïìÜäá áõôÞ ðïõ öôÜíïõìå óôéò åêëïãÝò. ÊáôÜ äéáóôÞìáôá áêïýìå ãéá åìðëïêÞ ðïëéôéêþí, âïõëåõôþí êáé ðïëéôåõôþí ãéá ôéò åêëïãÝò ôçò Ï.Í.ÍÅ.Ä. ãéá ôçí áíÜäåéîç ðñïÝäñïõ ÅëëÜäïò. ÐëÝïí ç ðïñåßá ðïõ Ý÷åé ÷áñÜîåé ç ðáñÜôáîç ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, äåí äÝ÷åôáé ôçí åìðëïêÞ óõìöåñüíôùí. Äåí ÷ñåéáæüìáóôå ßíôñéãêåò ãéá íá ðåôý÷ïõìå. Äåí ÷ñåéáæüìáóôå ìåóáæüíôåò ãéá ðåñÜóïõìå ôá ïñÜìáôá ìáò, ôéò éäÝåò ìáò êáé ôá ðéóôåýù ìáò. Åßìáóôå ðáñüíôåò ãéá Üëëç ìéá öïñÜ, áëëÜ ìå ðéï ïõóéþäç ôñüðï áõôÞ ôç öïñÜ. Åßìáóôå åäþ ãéá íá óôçñßîïõìå ôá éäáíéêÜ ìáò ìÝóá áðü ôïí Êþóôá ×áôæÞ, ôïí ïðïßï Ý÷ù ïíïìÜóåé ðïëëÝò öïñÝò ùò ôï öåñÝöùíï ôçò íåïëáßáò ìáò. Äåí åßíáé õðïôéìçôéêüò ï üñïò áõôüò, áíôßèåôá åßíáé áõôüò ðïõ èá ìáò öÝñåé óôçí åíüôçôá ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ç íåïëáßá ìáò. Ïé íÝïé åßíáé áðïãïçôåõìÝíïé áðü ôá ðïëéôéêÜ äñþìåíá ôçò ÷þñáò êáé åßíáé êáèÞêïí ìáò êáé ôïõ Êþóôá ×áôæÞ, íá öÝñïõìå êáé ðÜëé ôçí ðïëéôéêÞ êáé ôçí ôý÷ç ôçò ÷þñáò óå áõôïýò ðïõ ðñáãìáôéêÜ ðñÝðåé íá åßíáé, óå üëïõò ôïõò ðïëßôåò ôçò ðáôñßäïò ìáò. ÂáñåèÞêáìå íá ðáßñíïíôáé áðïöÜóåéò áðü ëßãïõò ãéá ôïõò ðïëëïýò. Ï ëüãïò êáé ôï êïéíùíéêü óõìâüëáéï ôïõ Êþóôá ×áôæÞ ìáò áíôéðñïóùðåýåé. Ç “öëüãᔠôïõ, ôá ðéóôåýù ôïõ ôáõôßæïíôáé ìå ôïí êÜèå íÝï, ï ïðïßïò èÝëåé Ýíá êáëýôåñï ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ, ìéá ïõóéþäç åðéêïéíùíßá êáé óõììåôï÷Þ óôá ðïëéôéêÜ êïéíÜ ôçò ÷þñáò. Ç åðáñ÷ßá èá Ý÷åé öùíÞ, èá åßíáé ðáñïýóá óôéò áëëáãÝò. Ï Êþóôáò ×áôæÞò äåí åßíáé ìüíïò ôïõ. ¼ëïé åìåßò ïé õãéåßò ÍåïäçìïêñÜôåò ðïõ âëÝðïõìå ôçí áñ÷Þ ôçò ÍÝáò Ìåôáðïëßôåõóçò, ÷ñåéáæüìáóôå ôïí Êþóôá ×áôæÞ óôï ôéìüíé ôçò íåïëáßáò ìáò. Óôéò 18 Áðñéëßïõ äåí åðéëÝãïõìå ôïí Êþóôá ×áôæÞ áðü ðñïóùðéêÜ óõìöÝñïíôá, áëëÜ ùò ôçí êáëýôåñç åðéëïãÞ ãéá ìéá áíïé÷ôÞ Ï.Í.ÍÅ.Ä., ãéá ìéá Ï.Í.ÍÅ.Ä. óôçí ïðïßá ôéò áðïöÜóåéò èá ôéò ðáßñíïõìå áðü êïéíïý êáé ü÷é ðßóù áðü óõíôå÷íßåò, ü÷é ìÝóá áðü êñõöÝò ðáñÝåò êáé áíôáëëÜãìáôá. Ïé íÝïé ôçò Ðéåñßáò Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá íá ãñÜøïõí ôï äéêü ôïõò üíïìá óôçí óýã÷ñïíç ðïëéôéêÞ éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ãíùñßæù ðùò ç åðéëïãÞ ôïõò èá åßíáé Ýíáò êáèáñüò ðïëéôéêüò, Ýíáò êáèáñüò íÝïò áðü ôçí âÜóç ôçò ðáñÜôáîçò ìáò êáé äåí åßíáé Üëëïò áðü ôïí Êþóôá ×áôæÞ. Ößëå Êþóôá, ç áñ÷Þ îåêéíÜåé áðü ôçí Ðéåñßá!! ÈùìÜò ÐáíôæéÜëáò Ðñüåäñïò ÏÍÍÅÄ È.Á. ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ


$

Ïëýìðéï ÂÞìá

ÐáñáóêåõÞ 16 Áðñéëßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ÌÐÁÓÊÅÔ Â´ ÅÈÍÉÊÇ ÁÍÄÑÙÍ

Ôçí ÊõñéáêÞ óôéò 5 ì.ì.

ÅðéóôñïöÞ óôá üìïñöá êõñéáêÜôéêá áðïãåýìáôá

Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò – Ì. ÁëÝîáíäñïò

â ÌåôÜ áðü åßêïóé ìÝñåò åðéóôñÝöïõí êáé ðÜëé óôçí Êáôåñßíç ôá üìïñöá êõñéáêÜôéêá áðïãåýìáôá ãéá ôïí õðÝñï÷ï êüóìï ôïõ ìðÜóêåô. Ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò öéëïîåíåß óôéò 5 ì.ì. ôï ÌÝãá ÁëÝîáíäñï Èåóóáëïíßêçò, ìéá ïìÜäá ðïõ áãùíßæåôáé ãéá ôçí ðáñáìïíÞ ôçò óôç ´ åèíéêÞ êáôçãïñßá. ¸ôóé, áíáìÝíåôáé íá ãßíåé Ýíá êáëü ðáéãíßäé êáé ößëáèëïé ðïõ èá êáôáêëýóïõí ôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï ôçò Êáôåñßíçò, üðùò óå êÜèå áãþíá, èá ðáñáêïëïõèÞóïõí Ýíáí áãþíá ìå åíäéáöÝñïí êáé ãéá ôéò äýï ðëåõñÝò. Ãéá ôïí áãþíá ìå ôï ÌÝãá ÁëÝîáíäñï, ï ðñïðïíçôÞò ÄçìÞôñçò ÃáëÜíçò äÞëùóå: «Ðñþôá áðü üëá íá åêöñÜóïõìå

ôá óõã÷áñçôÞñéÜ ìáò óôïõò äýï Ýëëçíåò ðñïðïíçôÝò Çëßá Æïýñï êáé Öþôç ÊáôóéêÜñç ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôï final four ôïõ Eurocap. Åßíáé ðïëý ôéìçôéêü äýï ðñïðïíçôÝò íá áîéþíïõí ôßôëï óôï äåýôåñï èåóìü ôçò Åõñþðçò. ¼óï áöïñÜ ôï ðáéãíßäé ìáò ìå ôï ÌÝãá ÁëÝîáíäñï, ðñüêåéôáé ãéá ìéá ïìÜäá ìå áíáìöéóâÞôçôï ôáëÝíôï êáé ðïõ áðáñôßæåôáé ìå ðáéäéÜ ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôá óðëÜ÷íá ôïõ óõëëüãïõ êáé áðü ôñåéò – ôÝóóåñéò Ýìðåéñïõò ðáßêôåò ìå ìåãÜëç ðñïûðçñåóßá óôá åèíéêÜ ðñùôáèëÞìáôá. Ôï ðáéãíßäé åßíáé óçìáíôéêü êáé ãéá ôéò äýï ïìÜäåò êáé ãéá ôçí êáèåìéÜ ãéá ôïõò äéêïýò ôçò óôü÷ïõò. Åìåßò ðñïåôïéìáæüìáóôå åíôáôéêÜ ãéá ôï ðáéãíßäé áõôü êáé ðåñéìÝíïõìå ðÜëé ï êüóìïò ôçí ÊõñéáêÞ ôï áðüãåõìá íá åßíáé óôï ðëåõñü ìáò». â ÄéáéôçôÝò óôïí ðáñáðÜíù áãþíá èá åßíáé ïé ê.ê. Ôáôïýäçò êáé ÌåñôæÜíçò, åíþ êïìéóÜñéïò ï ê. Ãéþñãïò ÓáìáëÞò. â Áðü ôï óýíäåóìï äéáéôçôþí êáëáèïóöáßñéóçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, ôçí ÊõñéáêÞ ôï áðüãåõìá óôï Åëëçíéêü ï Ãéþñãïò ÔáíáôæÞò äéáéôçôåýåé óôïí áãþíá ìåôáîý ôçò ÁÅÊ êáé ôïõ ÐÁÏÊ êáé ï ÐÝôñïò ÐáðáðÝôñïõ óôç ÍÝá Óìýñíç ôïí áãþíá Ðáíéùíßïõ – Çëõóéáêïý. Åðßóçò, ôçí ÊõñéáêÞ óôç ÂÝñïéá ï Óôáýñïò Åõöñáéìßäçò óôï ìéêñü ôåëéêü ôïõ final four ôïõ ÊõðÝëëïõ ÅëëÜäïò Ãõíáéêþí.

â ÔÝëïò, óôï ðëáßóéï ôùí ðñùôáèëçìÜôùí ôçò ÅÊÁÓÊÅÌ èá ãßíåé ï ðáñáêÜôù áãþíáò ðïõ ðáñïõóéÜæåé îå÷ùñéóôü åíäéáöÝñïí:

- Áíäñþí / ÔåëéêÞ öÜóç - Á´ ãýñïò, 3ç áãùíéóôéêÞ. ÓÜââáôï 17.4.2010, êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï Êáôåñßíçò, þñá 18,00 / ÓÖÊ Êáôåñßíç 2008 ÂÉÏÑÏË – ÁOK Âåñïßáò.

Tá íÝá ôùí ïìÜäùí ôçò ’ ÅèíéêÞò ÊÁËÁÌÁÔÁ: Ç ïìÜäá ôçò ÊáëáìÜôáò óõíÝ÷éóå ôçí ðñïåôïéìáóßá ôçò ãéá ôï äýóêïëï åíôüò Ýäñáò ðáé÷íßäé ìå áíôßðáëï ôïí Ðéåñéêü ðïõ èá äéåîá÷èåß óôï Äçìïôéêü ÓôÜäéï Ðáñáëßáò ôï ÓÜââáôï óôéò 15:00. Ï ÈáíÜóçò ÊïëéôóéäÜêçò, ëüãù ôçò ãÝííçóçò ôïõ ôñßôïõ ðáéäéïý ôïõ Ýëåéøå ìüíï áðü ôçí ðñïðüíçóç ôçò ÔåôÜñôçò êáé ôçí ÐÝìðôç Ýäùóå êáíïíéêÜ ôï ðáñþí óôï äçìïôéêü óôÜäéï êáé ðñïðüíçóå ôçí ïìÜäá êÜíïíôáò áñêåôÝò äïêéìÝò óôï ó÷Þìá ðïõ óêÝöôåôáé íá ðáñáôÜîåé, åîáéôßáò ôùí áñêåôþí áðïõóéþí. Ç ðñïðüíçóç ïëïêëçñþèçêå ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ìå áíÜìåéêôá óõíáéóèÞìáôá, áöïý ìåôÜ áðü ôñéÞìåñç áðï÷Þ ëüãù ßùóçò óõììåôåß÷å óõíôçñçôéêÜ ï Áíôþíçò Øõ÷ïãéüðïõëïò êáé Üñ÷éóå áôïìéêü ðñüãñáììá êáé ï ÃéÜííçò Ôóüðåëáò. Óôïí áíôßðïäá üìùò, ëßãï ðñéí ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò, áðï÷þñçóáí ìå åíï÷ëÞóåéò ï Ìé÷Üëçò ×áôæÞò êáé ï Êþóôáò Çëéüðïõëïò áëëÜ êáé ï ÉâÜí ÔÜóéôò ðïõ äÝ÷ôçêå Ýíá ÷ôýðçìá óôçí ðïäïêíçìéêÞ. Êáé ïé ôñåéò ðïäïóöáéñéóôÝò áêïëïýèçóáí ðáãïèåñáðåßá êáé ôçí ÐáñáóêåõÞ èá äéáðéóôùèåß áí èá åßíáé óå èÝóç íá áãùíéóôïýí. Åêôüò ðëÜíùí âñßóêïíôáé ïé ìáêñï÷ñüíéá ôñáõìáôßåò ÓêáñëÜôïò, ÍôïõãÝñïãëïõ êáé Êáëïãåñüðïõëïò Ã. êáé ïé ôéìùñçìÝíïé Íôå ÂéíóÝíôé êáé Ðïõñôïõëßäçò. ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ: Óå ðñüóöáôç óõíÝíôåõîç ôïõ óôçí åðßóçìç éóôïóåëßäá ôïõ Áãñïôéêïý ÁóôÝñá ï Êþóôáò Ñéáâüãëïõ åß÷å áöÞóåé áíïé÷ôü ôï åíäå÷üìåíï íá áðï÷ùñÞóåé áðü ôçí ðñïåäñßá ôçò ïìÜäáò ôïõ Åõüóìïõ ìåôÜ áðü ìéá åðéôõ÷çìÝíç ðáñïõóßá 11 ÷ñüíùí, óôçí ïðïßá ï ÁóôÝñáò Ýêáíå óçìáíôéêÜ âÞìáôá ðñïüäïõ. Öáßíåôáé üôé ôï ðëÞñùìá ôïõ ÷ñüíïõ Ý÷åé Ýñèåé ãéá ôçí íõí äéïßêçóç ôïõ óõëëüãïõ êáèþò âÜóåé åðßóçìçò áíáêïßíùóçò óõãêáëåßôáé ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ãéá ôçí

×ïñçãüò åðéêïéíùíßáò

íõí áðï÷þñçóç ôçò ðáñïýóáò äéïßêçóçò êáé âéþóéìï ìÝëëïí ãéá ôïí Áãñïôéêü ÁóôÝñá: ÁíáëõôéêÜ ç áíáêïßíùóç Ý÷åé ùò åîÞò: «H Äéïßêçóç ôçò ÐÁÅ Áãñïôéêüò ÁóôÝñáò êáëåß ôïõò ìåôü÷ïõò óå ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ìå èÝìá: “Áðï÷þñçóç ðáñïýóáò äéïßêçóçò êáé âéþóéìï ìÝëëïí ãéá ôïí Áãñïôéêü ÁóôÝñᔠðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôç ÄåõôÝñá 26 Áðñéëßïõ óôéò 19.30 óôçí Áßèïõóá ÓõíåäñéÜóåùí ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Åõüóìïõ. Ç ÓõíÝëåõóç èá åßíáé áíïé÷ôÞ ãéá üëá ôá ìÝëç ôïõ ÅñáóéôÝ÷íç, ôïõò öéëÜèëïõò ôïõ ÁóôÝñá êáé ôï õðüëïéðï êïéíü». Ôï ìüíï óßãïõñï åßíáé üôé ìå ôçí ëÞîç ôïõ öåôéíïý ðñùôáèëÞìáôïò ôçò Â? ÅèíéêÞò ðïõ èá âñåé ôïí Áãñïôéêü ÁóôÝñá óôçí ßäéá êáôçãïñßá ïé åîåëßîåéò óôï äéïéêçôéêü ôïìÝá áíáìÝíåôáé íá åßíáé ñáãäáßåò êáé óçìáíôéêÝò. *** ÅììÝíïíôáò óôçí ôáêôéêÞ ôïõ íá êñáôÜåé ÷áìçëïýò ôüíïõò êáé íá áðïöåýãåé ôéò âáñýãäïõðåò äçëþóåéò, ï ÌÜêçò ×Üâïò, óõíÝ÷éóå ôçí ðñïåôïéìáóßá ôçò ïìÜäáò ãéá ôçí åêôüò Ýäñáò áíáìÝôñçóç êüíôñá óôïí ðñùôïðüñï Ïëõìðéáêü Âüëïõ ôçí ÊõñéáêÞ. Áõôüò åßíáé, Üëëùóôå, Ýíáò åðéðëÝïí ëüãïò ãéá íá èåùñåßôáé éäéáßôåñá äýóêïëï ôï ðáé÷íßäé ôçò ÊõñéáêÞò êáé íá ìçí áöÞíåé êáíÝíá ðåñéèþñéï ÷áëÜñùóçò óôçí ïìÜäá. Ï ôå÷íéêüò ôùí “óôá÷õïöüñùí” åßäå üëïõò ôïõò ðáßêôåò ôïõ íá óõììåôÝ÷ïõí êáíïíéêÜ óôï ðñüãñáììá. Ãéá ôïí áãþíá ìå ôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ äåí õðÜñ÷åé êáíÝíáò ìÝ÷ñé óôéãìÞò ôñáõìáôßáò, ïðüôå Üðáíôåò åßíáé óôç äéÜèåóç ôïõ ÌÜêç ×Üâïõ, åêôüò ôïõ ôéìùñçìÝíïõ ÌðëáæÝöóêé. ÁÉÃÁËÅÙ: Óå äõï ãêñïõð ÷ùñßóôçêáí ôï ìåóçìÝñé ôçò ÐÝìðôçò ïé ðáßêôåò ôïõ ÁéãÜëåù ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò ðñïðüíçóçò, óõíå÷ßæïíôáò ôçí ðñïåôïéìáóßá åíüøåé ôçò êõñéáêÜôéêçò áíáìÝôñçóçò ìå áíôßðáëï ôç Äüîá ÄñÜìáò. ¼óïé Ýðáéîáí óôï öéëéêü ôçò ÔåôÜñôçò ìå ôïí Óáñùíéêü áêïëïýèçóáí ðñüãñáììá áðïêáôÜóôáóçò, åíþ ïé õðüëïéðïé åðéêåíôñþèçêáí óå áóêÞóåéò ôáêôéêÞò. Óôü÷ïò ôùí «êõáíüëåõêùí» åßíáé íá ðáñïõóéÜóïõí áêüìá êáëýôåñç åéêüíá óôïí áãþíá êüíôñá óôïõò «ìáõñáåôïýò» êáé ðáñÜëëçëá íá áîéïðïéÞóïõí óôï Ýðáêñï ôéò åõêáéñßåò ðïõ èá äçìéïõñãÞóïõí. Ïé ×áúêÜëçò êáé Êïêêßíçò óõíÝ÷éóáí ôç èåñáðåßá ôïõò, åíþ ï Ôóáìðïýñçò ãõìíÜóôçêå áôïìéêÜ. Ïé åí ëüãù ðïäïóöáéñéóôÝò ìáæß ìå ôïõò ôéìùñçìÝíïõò Ðáõëßäç êáé ÓêÜñï äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôá ðëÜíá ôïõ ôå÷íéêïý Óïýëç ÐáððÜ ãéá ôï ðáé÷íßäé ôçò ÊõñéáêÞò. ÔÝëïò, ç åðüìåíç ðñïðüíçóç ôïõ óõëëüãïõ åßíáé ðñïãñáììáôéóìÝíç ãéá ôï áðüãåõìá ôçò ÐáñáóêåõÞò (16:00) óôï êåíôñéêü ãÞðåäï. ÄÏÎÁ ÄÑÁÌÁÓ: ÍÝá äõóÜñåóôá áðñüïðôá åðåöýëáóóå ç ðñïðüíçóç ôçò ÐÝìðôçò ãéá ôïí ÓôñÜôï ÂïõôóáêÝëç, ï ïðïßïò åßäå ôïõò ÔñéáíôÜöõëëï Ðáñìáîßäç, ÓÜêç Ðéíäþíç êáé ËÜæáñï Ìïõñáôßäç íá ïëïêëçñþíïõí ôï ðñüãñáììá ìå åíï÷ëÞóåéò, ï ðñþôïò óôïõò ðñïóáãùãïýò êáé ïé õðüëïéðïé óôç ãÜìðá. Ç óõììåôï÷Þ ôïõò óôïí áãþíá ìå áíôßðáëï ôï ÁéãÜëåù, èá îåêáèáñßóåé ôçí ðñïðüíçóç ôçò ÐáñáóêåõÞò. Ôçí ßäéá óôéãìÞ, óôá ðéôò Ýìåéíå ï ×ñÞóáôïò ÁèáíáóéÜäçò äåí ãõìíÜóôçêå êáèüëïõ, ëüãù åíï÷ëÞóåùí óå ìÝóç êáé êïéëéáêïýò, åíþ áôïìéêü ðñüãñáììá óõíå÷ßæïõí íá áêïëïõèïýí ïé Ãêßêáò êáé Ðáðáèáíáóßïõ. Áîßæåé íá óçìåéùèåß, ðùò ôï ôå÷íéêü åðéôåëåßï áðïöÜóéóå ãéá ôïõò Ñïìðßíéï êáé Ãêßêá íá áðïõóéÜóïõí áðü ôïí êõñéáêÜôéêï áãþíá, ëüãù êáñôþí, åíþ ãéá ôïí ßäéï ëüãï, ï ÔóïõêáëÜò

èá áðïõóéÜóåé áü ôï ìáôò ìå ôïí Ðáíáéôùëéêü. *** Ç äéïßêçóç ôçò ÐÁÅ Äüîá ÄñÜìáò, ç äéïßêçóç ôïõ ÅñáóéôÝ÷íç, ôá ðñïðïíçôéêÜ åðéôåëåßá, ïé ðïäïóöáéñéóôÝò, ôï õðáëëçëéêü ðñïóùéêü êáé üëïé ïé óýíäåóìïé öéëÜèëùí ôçò Äüîáò, åöñÜæïõí ôá èåñìÜ ôïõò óõëëõðçôÞñéá óôï ìåãáëïìÝôï÷ï ôçò ÐÁÅ, ÁèáíÜóéï ÓÜìéï ãéá ôïí ÷áìü ôïõ ðáôÝñá ôïõ. ÅÈÍÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ: Ï ðñïðïíçôÞò ôùí “åñõèñïëÝõêùí” Íßêïò ÐáíôÝëçò åðÝìåíå éäéáßôåñá óå èÝìáôá áãùíéóôéêÞò ôáêôéêÞò, üðïõ äïýëåøå åðéóôáìÝíá ìå ôïõò ðáßêôåò ôïõ, åíþ Ýãéíáí ðïëëÝò äïêéìÝò ôüóï óå ðñüóùðá, üóï êáé óå áãùíéóôéêÜ óõóôÞìáôá. ¢ëëùóôå ï ôå÷íéêüò ôïõ Åèíéêïý ÁóôÝñá áíáæçôÜ ëýóåéò, áöïý ôá ðñïâëÞìáôá êáé ïé áðïõóßåò ðïõ Ý÷åé íá áíôéìåôùðßóåé åßíáé ðïëëÝò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ãéá ôï ðáé÷íßäé ôçò ÄåõôÝñáò ï ÐáíôÝëçò äåí ìðïñåß íá õðïëïãßæåé óôïõò ôéìùñçìÝíïõò Ðáñéáíü êáé Êïëüêá, êáèþò åðßóçò êáé ôïõò ôñáõìáôßåò ÏõêÜñ, Ðñïâáôßäç êáé ÃêïõåÀ. ÁíáöïñéêÜ ìå ôçí ðåñßðôùóç ôïõ Êñéðéíôßñç, ç êáôÜóôáóç åîáêïëïõèåß íá åßíáé áêüìç ñåõóôÞ, áöïý ï Ýìðåéñïò ìåóïáìõíôéêüò õðïâÜëëåôáé óå åíôáôéêÞ èåñáðåßá êáé ãõìíÜóèçêå ôçí ÐÝìðôç åëáöñÜ, åíþ ôçí ÐáñáóêåõÞ èá êÜíåé ôï ôåëéêü ôåóô, ðïõ èá îåêáèáñßóåé áí èá ðñïëÜâåé íá äþóåé ôï ðáñþí óôçí Êáñäßôóá.

ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ: ×ùñßò ðñïâëÞìáôá óõíå÷ßóôçêå ôï áðüãåõìá ôçò ÐÝìðôçò ç ðñïåôïéìáóßá ãéá ôïõò ðáßêôåò ôïõ Èñáóýâïõëïõ, ïé ïðïßïé ãõìíÜóôçêáí óôï äçìïôéêü óôÜäéï ôçò ÖõëÞò. Ï ôå÷íéêüò ÃéÜííçò ÓåñÝðáò èá Ý÷åé üëïõò ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò óôç äéÜèåóç ôïõ åíüøåé ôïõ êõñéáêÜôéêïõ áãþíá ìå ôïí ÏÖÇ, áöïý åðÝóôñåøå êáé ï ÓáðÜíçò ðïõ Þôáí ôéìùñçìÝíïò óôçí áíáìÝôñçóç êüíôñá óôïí Åèíéêü ÁóôÝñá. Áðü êåé êáé ðÝñá, ç åðüìåíç ðñïðüíçóç ôçò ïìÜäáò åßíáé ðñïãñáììáôéóìÝíç ãéá ôï áðüãåõìá ôçò ÐáñáóêåõÞò (15:00) êáé ç ðñïåôïéìáóßá èá ïëïêëçñùèåß ôï ðñùß ôïõ ÓáââÜôïõ ìå Ýíá ÷áëÜñùìá. ÉÙÍÉÊÏÓ: Ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò óôï âïçèçôéêü ôïõ ÏÁÊÁ óõíÝ÷éóáí ïé ðáßêôåò ôïõ Âáóßëç Âïýæá ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõò, ãéá ôçí áíáìÝôñçóç ôçò ÄåõôÝñáò ìå áíôßðáëï ôïí Äéáãüñá. ÊáíïíéêÜ ìå ôçí ïìÜäá ðñïðïíÞèçêå ï Ìùñáúôçò, üðùò êáé ï ×áëáïõÜíé ðïõ åðÝóôñåøå óôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ Éùíéêïý ìåôÜ áðü 20 ìÝñåò (áðïõóßáæå ëüãù ôïõ îáöíéêïý èáíÜôïõ ôïõ ðáôÝñá ôïõ). Åðßóçò, ï Ãåùñãßïõ îåêßíçóå èåñáðåßåò, åíþ ï ÌðÜãéôò áêïëïýèçóå ðñüãñáììá åðáíÝíôáîçò. Ç ðñïåôïéìáóßá ãéá ôï ðáé÷íßäé ìå ôç ñïäßôéêç ïìÜäá, èá óõíå÷éóôåß ìå ðñïðüíçóç ôçí ÐáñáóêåõÞ ðïõ èá ëÜâåé ÷þñá óôéò 16:00 óôï ãÞðåäï ôçò ÍåÜðïëçò.


Ïëýìðéï ÂÞìá

%

ÐáñáóêåõÞ 16 Áðñéëßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ´ ÅÈÍÉÊÇ

Áíá÷ùñåß óÞìåñá ãéá ÊáëáìÜôá ï Ðéåñéêüò ÌÅ ÁÐÏÍÔÅÓ ÔÏÕÓ ÈÁÍÏ - ÖÑÅÍÔÅÑÉÊÓ - ×ÁÔÆÇÆÇÓÇ - ÐÁÓÔÏ Ïëïêëçñþíåôáé óÞìåñá ôï ðñùß ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ Ðéåñéêïý åíüøåé ôïõ áõñéáíïý áãþíá óôçí ÊáëáìÜôá ìå ôçí éóôïñéêÞ «Ìáýñç èýåëëá» ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò ´ ÅèíéêÞò ðïõ èá ãßíåé óôéò 3 ôï áðüãåõìá êáé èá ìåôáäïèåß æùíôáíü ôçëåïðôéêÜ. ×èåò Ýãéíå êáíïíéêÜ ôï ðñüãñáììá êáé ïé ðáßêôåò ìåôÜ ôï êáèéåñùìÝíï æÝóôáìá Ýêáíáí ôá÷ýôçôåò – êáôï÷Þ êáé êõêëïöïñßá ìðÜëáò. Áêïëïýèçóáí ôåëåéþìáôá öÜóåùí ìå óïõô áðÝíáíôé óå åóôßá êáé ç ðñïðüíçóç Ýêëåéóå ìå äßôåñìá ôáêôéêÞò óå óôçìÝíåò öÜóåéò. Äåí ðñïðïíÞèçêå ï Ðáóôüò ðïõ áðïêëåßóôçêå áðü ôçí óçìåñéíÞ áðïóôïëÞ. Äåí èá êáôÝâïõí óôçí ÊáëáìÜôá ïé ôéìùñçìÝíïé ÈÜíïò – ÖñÝíôåñéêò êáé ×áôæçæÞóçò ðïõ åêôßïõí ôçí ðïéíÞ ôçò ôéìùñßáò ôïõò. ÅðéóôñÝöïõí Ôáóßäçò êáé ÊïíôÝùí åíþ ï ÌáêñÞò ìåôÝ÷åé êáíïíéêÜ ìå ôçí áðïóôïëÞ.

Ôï ðñüãñáììá èá ïëïêëçñùèåß óÞìåñá ôï ðñùß óôéò 11 êáé åí óõíå÷åßá ç áðïóôïëÞ èá ìåôáâåß óôç Èåóóáëïíßêç áð’ üðïõ óôéò 14.45 èá ðåôÜîåé ãéá ôçí ÁèÞíá. Êáé áðü åêåß åí óõíå÷åßá ïäéêþò èá ìåôáâåß óôçí ÊáëáìÜôá. Óôçí áðïóôïëÞ ìåôÝ÷ïõí ï ÃïõìÜãéáò, Åîïõæßäçò, Ôáóßäçò, ÊïíôÝùí , Ãéáæéôæüãëïõ, ÐáíôåëéÜäçò, ÐÝíôá, ÑÝãéåò, Êáñáêïýôóçò, Êùíóôáíôéíßäçò, ÃêïõãêïõëéÜò, Ïëãêéí, Ôóéôëáêßäçò, Ìáñôßíåò, ÌáêñÞò, Êùôóéüðïõëïò, ÐëÜôáíïò Ôüóêáò. Ôï ðáé÷íßäé åßíáé ìåãÜëçò âáèìïëïãéêÞò óçìáóßáò êáé ãéá ôéò äýï ïìÜäåò êáé ôïí Ðéåñéêü íá êáßãåôáé ãéá ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá ðñïêåéìÝíïõ íá äéáôçñçèåß óôçí ðñïíïìéïý÷ï 6Üäá ðïõ èá ôïõ äþóåé ôï äéêáßùìá íá äéåêäéêÞóåé ôçí 3ç èÝóç ðïõ ïäçãåß óôç Óïýðåñ Ëßãêá. Åßíáé äýóêïëï êáé êáèïñéóôéêü ôï áõñéáíü ðáé÷íßäé êáé ãéá ôçí ÊáëáìÜôá ðïõ äßíåé ôç ìåãÜëç ìÜ÷ç ãéá ôçí ðáñáìïíÞ óôçí êáôçãïñßá. Ï Ðéåñéêüò âñßóêåôáé óå ðïëý êáëÞ êáôÜóôáóç ðñïÝñ÷åôáé áðü èåôéêü áðïôÝëåóìá åêôüò Ýäñáò üðïõ óôïí Åýïóìï áðÝíáíôé óôïí Áãñïôéêü ÁóôÝñá ðñáãìáôïðïßçóå èåôéêÞ åìöÜíéóç áðÝóðáóå ôïí ðïëýôéìï âáèìü ôçò éóïðáëßáò ðïõ ôïí äéáôÞñçóå óôçí 6Üäá ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá. Åßíáé ôï äåýôåñï åêôüò Ýäñáò óõíå÷üìåíï ðáé÷íßäé ðïõ äéíåé ï Ðéåñéêüò êáé ôï ðñùôÜèëçìá ðëÝïí Ý÷åé ìðåé óôçí ôåëéêÞ åõèåßá ìå ôï âáèìïëïãéêü åíäéáöÝñïí íá Ý÷åé öïõíôþóåé ôüóï óôçí êïñõöÞ (6Üäá) üóï êáé óôçí åðéêßíäõíç æþíç. Ç ðáñïõóßá ôïõ Ðéåñéêïý ìÝ÷ñé ôþñá Ý÷åé óêïñðßóåé åíèïõóéáóìü óôéò ôÜîåéò ôùí öéëÜèëùí êÜôé ðïõ öÜíçêå Ýêäçëá ìå ôçí ìáæéêÞ åêôüò Ýäñáò óõììåôï÷Þ ôïõò óôïí Åýïóìï üðïõ Ýóðåõóáí áõèüñìçôá êáé óõìðáñáóôÜèç-

ÄõóáñåóôçìÝíïò ìå UEFA ï ÐéëÜâéïò!

Óôçí ÐñÜãá âñÝèçêå ôçí ÔåôÜñôç ï ðñüåäñïò ôçò Å.Ð.Ï. ÓïöïêëÞò ÐéëÜâéïò, ï ïðïßïò ðáñåõñÝèç óå óõíåäñßáóç ôïõ Top Executive Programme ôçò UEFA. Óôï åí ëüãù ìßôéíãê, ï ê. ÐéëÜâéïò äåí ðáñÝëåéøå íá åêöñÜóåé ôïí ðñïâëçìáôéóìü ôïõ ãéá ôéò äéáññïÝò ðïõ õðÞñîáí – êáôÜ ôá öáéíüìåíá - áðü ôçí UEFA, ãéá öÜêåëï ìå óôçìÝíá ðáé÷íßäéá.

Ï ðñüåäñïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÐïäïóöáéñéêÞò Ïìïóðïíäßáò Ýäåéîå äõóáñåóôçìÝíïò ìå ôïõò áíèñþðïõò ôçò UEFA, ïé ïðïßïé åßíáé áõôïß ðïõ ôåëéêÜ öáßíåôáé ðùò Ýäùóáí óôç äçìïóéüôçôá áãþíá áðü ôï åëëçíéêü ðñùôÜèëçìá, ãéá ôïí ïðïßï äåí õðÞñ÷áí áñêåôÝò åíäåßîåéò üôé áíÞêåé óå áõôÜ ðïõ áðïêáëïýíôáé «óôçìÝíá» ðáé÷íßäéá. Ôï ìáôò óôï ïðïßï ðñïöáíþò áíáöåñüôáí ï ê. ÐéëÜâéïò, Þôáí áõôü áíÜìåóá óå Ðáíèñáêéêü êáé ÐÁÓ ÃéÜííéíá, ãéá ôï ïðïßï üðùò õðïóôçñßæïõí áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò Å.Ð.Ï., «êáêþò ðÞñå ôüóç Ýêôáóç, ãéáôß ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ õðÞñ÷áí óôïí öÜêåëï ãéá áõôü ôï ìáôò Þôáí åëÜ÷é-

óôåò êáé ùò åê ôïýôïõ äåí ðñïêýðôïõí ïõóéáóôéêÝò åíäåßîåéò üôé êÜôé ðáñÜîåíï óõìâáßíåé». Ïé Üíèñùðïé ôçò Å.Ð.Ï. ìÜëéóôá ðáñïõóéÜæïõí Üëëï ðáé÷íßäé ùò «ýðïðôï» êáé ðñüêåéôáé ãéá áíáìÝôñçóç ôçò ’ ÅèíéêÞò ãéá ôçí ïðïßá

Ý÷ïõí óõëëÝîåé ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò. «¢ëëï åßíáé ôï ìáôò óôï ïðïßï õðÜñ÷åé ìåãáëýôåñç ðïóüôçôá ðëçñïöïñéþí êáé ìðïñïýìå íá ìéëÜìå ãéá ðïëý óïâáñÝò åíäåßîåéò üôé êÜôé ðáñÜîåíï óõíÝâç. Åßíáé ìáôò ’ ÅèíéêÞò. Áí Ýâãáéíáí óôç äçìïóéüôçôá ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ õðÞñ÷áí óôïí ó÷åôéêü öÜêåëï ãéá áõôü ôï ìáôò èá åß÷å ãßíåé ðïëý ìåãáëýôåñïò íôüñïò», áíÝöåñáí ïé Üíèñùðïé ôçò Å.Ð.Ï. Ôç äåäïìÝíç óôéãìÞ, êáôáñôßæåôáé ôÝôáñôïò öÜêåëïò ìå ýðïðôá ðáé÷íßäéá, åíþ ïé ðñïçãïýìåíïé ôñåéò åß÷áí óõíïëéêÜ 25 áíáìåôñÞóåéò áðü ôá åëëçíéêÜ ðñùôáèëÞìáôá. Ç åëëçíéêÞ ðëåõñÜ åßíáé ðëÝïí åðéöõëáêôéêÞ áðÝíáíôé óôçí ÅõñùðáúêÞ Ïìïóðïíäßá Ðïäïóöáßñïõ, ãéá ôï êáôÜ ðüóï èá êñáôÞóåé óôÜóç å÷åìýèåéáò áðÝíáíôé óôá åí ëüãù ìáôò. Áõôü ðïõ öáßíåôáé ðùò Ý÷åé åíï÷ëÞóåé ôïí ÐéëÜâéï, åßíáé ðùò ç óôÜóç ôçò UEFA áíôéôßèåôáé óôç ñçôÞ åíôïëÞ ôçò Äéêáéïóýíçò, íá ìç äßäåôáé ôßðïôá óôç äçìïóéüôçôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò Ýñåõíáò.

Ïé äéáéôçôÝò ôùí áãþíùí ôçò Óïýðåñ Ëßãêá

Ï Êáôåñéíéþôçò ÅõèõìéÜäçò óôï Êáõôáôæüãëåéï

Ïé äéáéôçôÝò ôùí áãþíùí Á’-’-Ò êáôçãïñéþí ôùí ðñùôáèëçìÜôùí ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò

êáí ôçí ðñïóðÜèåéá ôùí ðáéêôþí ãéá ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá. ¼ëá äåß÷íïõí ðëÝïí üôé õðÜñ÷åé Ýíôïíç êéíçôéêüôçôá óôïõò öéëÜèëïõò ôïõ Ðéåñéêïý ðïõ âëÝðïõí ôéò ìåãÜëåò ðñïóðÜèåéåò ðïõ êáôáâÜëåé ç ÐÁÅ þóôå ç éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò Ðéåñßáò íá ðåôý÷åé ôï äýóêïëï óôü÷ï ôçò äéåêäßêçóçò ôçò áíüäïõ óôç Óïýðåñ Ëßãêá. Ìðïñåß ìå ôçí äýóç ôïõ 2009 íá öÜíôáæå ðïëý äýóêïëïò ï

óôü÷ïò ãéá ðïëëïýò üìùò ç äéïßêçóç ôçò ÐÁÅ ìå óõíôïíéóìÝíåò åíÝñãåéåò êáé êáëÝò äéïñèùôéêÝò êéíÞóåéò äçìéïýñãçóå üëåò åêåßíåò ôéò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé þóôå ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý íá âñßóêåôáé ðëÝïí ðïëý êïíôÜ óôçí åðßôåõîç ôïõ äýóêïëïõ óôü÷ïõ ôïõ ôåëéêïý ðëáóáñßóìáôïò óôçí ðñïíïìéïý÷ï 6Üäá ðïõ ïäçãåß óôçí äéåêäßêçóç ôçò 3çò èÝóçò ãéá ôçí Üíïäï óôç Óïýðåñ Ëßãêá.

ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÅÓ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÙÍ ÔÌÇÌÁÔÙÍ ÕÐÏÄÏÌÇÓ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÔÏÕ ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ (ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÇÓ) O ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ åíçìåñþíåé ôï ößëáèëï êïéíü ãéá ôéò áãùíéóôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ôùí ôìçìÜôùí õðïäïìÞò ðïäïóöáßñïõ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôùí Ðáó÷áëéíþí äéáêïðþí. Óõã÷áßñåé ôïõò ìéêñïýò ðïäïóöáéñéóôÝò ãéá ôçí áèëçôéêÞ óõìðåñéöïñÜ, ôéò áãùíéóôéêÝò äéáêñßóåéò êáé ôçí êáôÜêôçóç ôùí êõðÝëëùí, ðïõ êïóìïýí ôçí ðëïýóéá êáé éóôïñéêÞ ôñïðáéïèÞêç ôïõ ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ (ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÇÓ). Ôá áãùíéóôéêÜ áðïôåëÝóìáôá Ý÷ïõí ùò åîÞò: ÐÁÉÄÉÊÏ ãåí. ’94-’95: Óõììåôï÷Þ óôï ÄéåèíÝò ÔïõñíïõÜ ÊÏÌÌ ÌÉÔ 6-9/4 Ýöôáóå óôï ôåëéêü êáé êáôÝêôçóå ôçí 2ç èÝóç ìå óêïñ ÓÖÊ-Áêáä. Ãéþôóá 0-2. ÐñïðïíçôÞò ôïõ ôìÞìáôïò êáé õðåýèõíïò áðïóôïëÞò Ôåñæüðïõëïò ÓôÝöáíïò. ÐÑÏÐÁÉÄÉÊÏ ãåí. ´96-´97:á) Óõììåôï÷Þ óôï ÔïõñíïõÜ Ðôïëåìáßäáò 7-10/4 Ýöôáóå óôïí ôåëéêü êáé êáôÝêôçóå ôçí 1ç èÝóç ìå óêïñ ÓÖÊ-Íßêç Âüëïõ 3-0. â) Óõììåôï÷Þ óôï Ðáó÷áëéíü ÔïõñíïõÜ Ðëáôáìþíá 1/4 Ýöôáóå óôïí ìéêñü ôåëéêü êáé êáôÝëáâå ôçí 3ç èÝóç ìå óêïñ ÓÖÊÁêáä. Ðëáôáìþíá 2-0. ÐñïðïíçôÞò Ìõóôáêßäçò ÃéÜííçò êáé õðåýèõíïò áðïóôïëÞò ÊáëáéôæÞò ÄçìÞôñçò. ÔÆÏÕÍÉÏÑ Á´ãåí. ´98-´99: á) Óõììåôï÷Þ óôï Ðáó÷áëéíü ÔïõñíïõÜ Ðëáôáìþíá 31/3 Ýöôáóå óôïí ôåëéêü êáé êáôÝêôçóå

ôçí 1ç èÝóç ìå óêïñ ÓÖÊ- Áêáä. Ðëáôáìþíá 2-0. â) Óõììåôï÷Þ óôï ÔïõñíïõÜ Áêáäçìßáò Êáôåñßíçò 6-11/4 Ýöôáóå óôïí ôåëéêü êáé êáôÝëáâå ôçí 1ç èÝóç ìå óêïñ ÓÖÊ25ç Ìáñôßïõ 3-0. ÐñïðïíçôÞò ôïõ ôìÞìáôïò êáé õðåýèõíïò áðïóôïëÞò Êïýôïò ¢ããåëïò. ÔÆÏÕÍÉÏÑ Â´ ãåí. ´98-´99 : Óõììåôï÷Þ óôï ÔïõñíïõÜ Áêáäçìßáò Êáôåñßíçò 6-11/4 Ýöôáóå óôïí ìéêñü ôåëéêü êáé êáôÝëáâå ôçí 4ç èÝóç ìå óêïñ ÓÖÊ-ÁíäñïìÜ÷ç 3-0. ÐñïðïíçôÞò ôïõ ôìÞìáôïò êáé õðåýèõíïò áðïóôïëÞò ÔóéáìðÝñáò ÂáããÝëçò. ÐÑÏÔÆÏÕÍÉÏÑ ãåí. 2000-01: Óõììåôï÷Þ óôï ÔïõñíïõÜ Áêáäçìßáò Êáôåñßíçò 29/3-1/4 ¸öôáóå óôïí ìéêñü ôåëéêü êáé êáôÝêôçóå ôçí 3ç èÝóç ìå óêïñ ÓÖÊ –ÁíäñïìÜ÷ç 2-1. ÐñïðïíçôÞò ôìÞìáôïò Êïéôò ÂëÜíôï êáé õðåýèõíïò áðïóôïëÞò Íáñßíïãëïõ Ãéþñãïò. ÌÉÍÉ ãåí. 2002-03: Óõììåôï÷Þ óôï ÔïõñíïõÜ Áêáäçìßáò Êáôåñßíçò 27-28/3 Ýöôáóå óôïí ìéêñü ôåëéêü êáé êáôÝêôçóå ôçí 3ç èÝóç ìå óêïñ ÓÖÊ-Óâïñþíïò 8-2. ÐñïðïíçôÞò ôìÞìáôïò Êñáãéüðïõëïò Êþóôáò êáé õð. áðïóôïëÞò Íáñßíïãëïõ Ãéþñãïò ÔÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ


8 Ö֐

Ö

‘‚“Š…ćÖÖÖÖւ‘‰‹‰ÄÖÖ

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA ĢŸŎőŁŅŕōĿŊŁŸĻŖŇŁŌŁŸĻʼnŕŸōňŸ

Fourlis: ǴȅȜȡŸȜȗȝŸŸ ȐŸțȝǢǢȎȜȗȟȇŸ ȜȐȚŸ$+X ǴȅȜȡŸȊȘȤŸȜȗŸȤșȒȗŸȜȗȝŸ ŸȆȟȎȒŸȍȒȊǢȗșȞȡȑȎȈŸȜȗŸ ȘȗțȗțȜȤŸȍȒȓȊȒȡǢȅȜȡȕŸ ȠȇȞȗȝŸȘȗȝŸȓȊȜȆȟȎȒŸHŸǢȆȜȗȟȗȚŸ$+XŸ**!ŸțȜȐȕŸ$HMPEBKŸŸ ǬǯŸǼȝǢǢȎȜȗȟȦȕ

ǼȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸțȟȎȜȒȓȇŸȌȕȡțȜȗȘȗȈȐțȐ ŸȐŸ$+XŸțȜȒȚŸŸǬȘșȒȔȈȗȝŸŸȇȜȊȕŸȓȅȜȗȟȗȚŸ ŸǢȎȜȗȟȦȕŸ ȓȊȒŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗȝŸȊșȒȑǢȗȥŸ ȍȒȓȊȒȡǢȅȜȡȕŸȠȇȞȗȝŸȜȐȚŸ ȎȜȊȒșȎȈȊȚ ŸȘȗȝŸȊȕȜȒțȜȗȒȟȗȥȕŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ 

Emporiki: ǶȎ ŸŸ țȜȐȕŸ Emporiki RGD !OIPMK ǹȔȗȓȔȐșȦȑȐȓȎŸŸŸȐŸȓȊȜȅŸ ŸțȝǢǢȎȜȗȟȇŸȜȐȚŸ ǯǢȘȗșȒȓȇȚŸǽșȅȘȎȏȊȚŸțȜȐȕŸ ǬȥȖȐțȐŸǶȎȜȗȟȒȓȗȥŸǴȎȞȊȔȊȈHȝŸȜȐȚŸȑȝȌȊȜșȒȓȇȚŸȜȐȚŸ ȎȜȊȒșȎȈȊȚŸšǯǶW-X')'Ÿ ,)Ÿ Ÿ!5WX1/Ÿ*0"›ŸǢȎŸ ȜȐȕŸȓȊȜȊȋȗȔȇŸȜȗȝŸȘȗțȗȥŸ ȜȡȕŸ  ŸȎȝșȦ ǴȊȜȤȘȒȕŸȜȗȥȜȗȝ ŸȐŸ ǯǢȘȗșȒȓȇŸțȝǢǢȎȜȆȟȎȒŸ țȜȗŸǶȎȜȗȟȒȓȤŸǴȎȞȅȔȊȒȗŸ ȜȐȚŸȎȕŸȔȤȌȡŸȜșȅȘȎȏȊȚŸǢȎŸ  ŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸȇȜȗȒŸ ȘȗțȗțȜȤŸ 

ǹdzŸǬǮǹǻǯǼ ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

5.827,04 6.297,04 4.081,04 11.116,38 2.511,83 11.273,79 1,35580 0,64400 1.154,500 86,09

0,53 0,30 0,58 -0,06 0,28 0,61

ǼȜȗŸ ŸȎȘȒȜȊȟȥȕȑȐȓȎŸȐŸ ȊȕȅȘȜȝȖȐŸȜȐȚŸȓȒȕȎȏȒȓȇȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚŸ ȜȗŸȊǒȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸ

ŸīĶņŒŸĻʼnŕŸōňŸĿʼnĹʼnĿľňŸōŒņŸ ŸēňņĶľŒņŸ ňľĸĽŁŌĿŸōňŸıŊŁēĻōŃŌōĸŊŃňŸĝłŁņŗņŸŁŸńĹņŁŌŁŸ ōňŎŸğ īĻʼnĻńŒņŌōĻņōĹņňŎŸņĻŸŌōĿĹŅĿџĿʼnŃŌōňŅĸŸ ŌĿŸĥňēŃŌŃŕņ ŸŘĨĮŸńĻџĠĥĮ ŸŀŁōŗņōĻŋŸľŃĿŎńŊŃņĸŌĿŃŋŸĽŃĻŸōŁņŸĿņľĿŐŕēĿņŁŸňŃńňņňēŃńĸŸļňĸłĿŃĻ Ÿ ĻŏňŖŸĿŊēŁņĿŖłŁńĿŸŒŋŸʼnŊŗōňŸļĸēĻŸĽŃĻŸōŁņŸĿņĿŊĽňʼnňĹŁŌŁŸōňŎŸēŁŐĻņŃŌēňŖŸŌōĸŊŃŇŁŋ Ÿ

ǹŸȘȔȐȑȡșȒțǢȤȚ ŸȜȗŸǶȅșȜȒȗ ŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ŸȊȘȤŸ Ÿ ǼȐǢȎȒȦȕȎȜȊȒŸȤȜȒŸȐŸǹȝȅțȒȕȌȓȜȗȕŸȆȟȎȒŸȓȊȜȐȌȗșȇțȎȒŸȊȕȗȒȓȜȅŸ ȜȗŸǿȎȋșȗȝȅșȒȗ ŸǼȝȕȗȔȒȓȅ ŸțȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐȕȗ ŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ȜȗŸǺȎȓȈȕȗŸȌȒȊŸ•ȟȎȒșȊȌȦȌȐțȐ–ŸȜȐȚŸȒțȗȜȒǢȈȊȚŸȜȗȝŸȌȗȝȅȕ ŸȓȊȑȦȚŸ 

ȜȗŸȓȒȕȎȏȒȓȤŸȕȤǢȒțǢȊŸȎȓȜȒǢȅȜȊȒŸȤȜȒŸȎȈȕȊȒŸȝȘȗȜȒǢȐǢȆȕȗŸȆȡȚŸȓȊȒŸ ŸȓȅȜȒŸȘȗȝŸȎȕȒțȟȥȎȒŸȜȒȚŸȎȖȊȌȡȌȆȚŸȜȐȚŸȟȦșȊȚŸȎȒȚŸȋȅșȗȚŸȜȡȕŸ DZŸǢȒȓșȤȜȎșȐŸȊȘȤŸȜȐȕŸȘșȗȋȔȎȘȤǢȎȕȐŸ ŸȊȥȖȐțȐ ŸȘȎșȒ- ȎǢȘȗșȒȓȦȕŸȜȐȚŸȎȜȊȈșȡȕ

ȘȔȆȓȎȒŸȜȐŸțȝȏȇȜȐțȐŸȌȒȊŸȜȗŸȘȤȜȎŸȜȗŸǺȎȓȈȕȗŸȑȊŸȊȝȖȇțȎȒŸȜȊŸȎȘȒȜȤȓȒȊ ŸȜȊŸȗȘȗȈȊŸȎȈȟȎŸǢȎȒȦțȎȒŸȜȗŸŸȌȒȊŸȕȊŸȊȕȜȒǢȎȜȡȘȈțȎȒŸȜȐŸ DZŸǴȈȕȊŸȊȕȜȒǢȎȜȦȘȒțȎŸȓȊȔȥȜȎșȊŸȜȒȚŸțȝȕȆȘȎȒȎȚŸȜȐȚŸȘȊȌȓȤțǢȒȊȚŸ ȍȒȎȑȕȇŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇŸȓșȈțȐ Ÿ ȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇȚŸȓșȈțȐȚŸȊȘȤŸȘȗȔȔȆȚŸȅȔȔȎȚŸȟȦșȎȚ ŸȟȅșȐŸțȜȗŸǢȎȌȅȔȐȚŸ ȓȔȈǢȊȓȊȚŸȓȝȋȎșȕȐȜȒȓȤŸȘȊȓȆȜȗŸȜȤȕȡțȐȚŸȜȐȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚŸȓȊȒŸȜȐŸ DZŸȋȒȗǢȐȟȊȕȒȓȇŸȘȊșȊȌȡȌȇŸțȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸ ŸȜȗŸǶȅș- ǢȎȌȅȔȐŸȊȥȖȐțȐŸȜȐȚŸȍȒȊȑȎțȒǢȤȜȐȜȊȚŸȘȒțȜȦțȎȡȕ ŸȊȔȔȅŸȗȒŸȘȎșȒțȜȒȗ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸțȜȗȝȚŸȍȥȗŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȗȝȚŸǢȇȕȎȚ ŸǹȒŸȔȒȊȕȒ- țȤȜȎșȗȒŸȊȕȊȔȝȜȆȚŸȊȕȐțȝȟȗȥȕŸȌȒȊŸȜȐȕŸȊȥȖȐțȐŸȜȗȝŸȘȔȐȑȡșȒțǢȗȥŸ ȓȆȚŸȘȡȔȇțȎȒȚ ŸȜȗȕŸȈȍȒȗŸǢȇȕȊ ŸȆȓȊȕȊȕŸ•ȅȔǢȊ–Ÿ ŸǢȎŸȜȒȚŸȘȡȔȇ- ȓȊȒŸȜȐȕŸ•ȝȘȎșȑȆșǢȊȕțȐ–ŸȜȐȚŸȊȌȗșȅȚŸȊȓȒȕȇȜȡȕ Ÿ țȎȒȚŸȊȝȜȗȓȈȕȐȜȡȕŸțȜȗŸȜȆȔȗȚŸȜȗȝŸȘșȦȜȗȝŸȜșȒǢȇȕȗȝŸȕȊŸȆȟȗȝȕŸ

ǯȕȈțȟȝțȐŸȓȎșȍȗȞȗșȈȊȚŸȓȊȜȅŸ ĨĻŸŇķʼnĿŊĻŌĿŸōŁņŸńŊĹŌŁŸ ŏĻĹņĿōĻџŁŸ(W+HPURG ŸĻŎŇĶņňņōĻŋ ŸōĻŸńķŊľŁŸōŁŋŸōňŸĻ™ŸōŊĹēŁņňŸ ŸĭōĻŸ ŸľŃŌ ŸľňŅĶŊŃĻŸĻņĸŅłĻņŸōĻŸńĻłĻŊĶŸńķŊľŁŸōŁŋŸĻēĿŊŃńĻņŃńĸŋŸ(W+HPURGŸ ĽŃĻŸōňŸʼnŊŗōňŸōŊĹēŁņňŸōňŎŸ ŸŇĿʼnĿŊņŗņōĻŋŸōŃŋŸĿńōŃēĸŌĿŃŋŸńĻџŌŁēĿŃŗņňņōĻŋŸĻŖŇŁŌŁŸńĻōĶŸŸŌĿŸŌŖĽńŊŃŌŁŸēĿŸʼnķŊŎŌџĿņŗŸŁŸľŃňĹńŁŌĸŸōŁŋŸńĶņĿџĸľŁŸ ŅŕĽňŸĽŃĻŸ•ľŃĻŊńĸŸĻņĶʼnōŎŇŁ–

DZŸȓȎșȍȗȞȗșȈȊŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚŸȗȞȎȈȔȎȜȊȒŸțȜȒȚŸȎȘȎȕȍȝȜȒȓȆȚŸȜȐȚŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȎȚ ŸȊȔȔȅŸ ȓȊȒŸȊȝȜȤŸȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȟșȎȒȅțȜȐȓȎŸȕȊŸȍȒȊȑȆțȎȒŸǢȆșȗȚŸȜȡȕŸȊȘȗȑȎǢȊȜȒȓȦȕŸȜȐȚŸȌȒȊŸȕȊŸ ȓȊȔȝȞȑȗȥȕŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȊȘȤŸǢȐŸȎȖȝȘȐșȎȜȗȥǢȎȕȊŸȍȅȕȎȒȊ ŸǽȊŸȆțȗȍȊŸȜȗȝŸȗǢȈȔȗȝŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸțȜȊŸ ŸȍȒț ŸȍȗȔȅșȒȊ

ǹŸȍȒȎȝȑȥȕȡȕŸțȥǢȋȗȝȔȗȚŸȜȐȚŸ(W+HPURGŸȊȕȆȞȎșȎŸȘȡȚŸȐŸȌȎȕȒȓȤȜȎșȐŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊŸ ȘȊșȗȝțȒȅȏȎȒŸȊȓȤǢȐŸȘșȗȓȔȇțȎȒȚ ŸȊȔȔȅŸ•ȐŸȋȎȔȜȈȡțȐŸȎȈȕȊȒŸțȊȞȇȚŸȓȊȒŸȎȝșȎȈȊ– Ÿ•ǺȒțȜȎȥȗȝǢȎŸȘȡȚŸȐŸȋȎȔȜȈȡțȐŸȑȊŸțȝȕȎȟȈțȎȒŸǢȎŸȊȝȖȊȕȤǢȎȕȗŸșȝȑǢȤ ŸȗȍȐȌȦȕȜȊȚŸțȎŸȒțȟȝșȇŸȊȕȅȓȊǢȠȐ–ŸȘșȤțȑȎțȎ

DZŸ(W+HPURGŸȆȍȎȒȖȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȇŸȊȕȜȗȟȇŸȊȘȆȕȊȕȜȒŸțȜȐȕŸȓșȈțȐ ŸȎȕȦŸȍșȊțȜȐșȒȗȘȗȒȎȈȜȊȒŸȘȗȔȥŸȘȎșȒțțȤȜȎșȗŸȊȘȤŸȤțȗŸȊșȓȎȜȆȚŸȅȔȔȎȚŸǢȎȌȅȔȎȚŸȊǢȎșȒȓȊȕȒȓȆȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸțȜȗȕŸ ȜȗǢȆȊŸȜȡȕŸȎȘȎȕȍȥțȎȡȕ ŸȗŸȗȘȗȈȗȚŸȜȐȕŸ•ȆțȡțȎ–Ÿ ȓȊȒŸȌȒȊŸȊȝȜȗȥȚŸȊȓșȒȋȦȚŸȜȗȝȚŸȔȤȌȗȝȚ Ÿ ȝȘȗȌșȊǢǢȈȏȗȝȕŸȗȒŸȊȕȊȔȝȜȆȚ ŸȍȎȕŸȑȊŸȆȘșȎȘȎŸȕȊŸȑȎȡșȎȈȜȊȒŸ•ȊȕȎǢȗȍȎȈȓȜȐȚ–ŸȌȒȊŸȜȗŸȊǢȎșȒȓȊȕȒȓȤŸȜșȊȘȎȏȒȓȤŸțȥțȜȐǢȊ

ǺȅȕȜȡȚ ŸȗȒŸȎȖȎȔȈȖȎȒȚŸțȜȊŸȍȅȕȎȒȊŸȘȗȝŸȆȟȎȒŸȟȗșȐȌȇțȎȒŸȐŸ(W+HPURGŸȎȈȕȊȒŸȎȘȈțȐȚŸ ȎȕȑȊșșȝȕȜȒȓȆȚŸǽȊŸǢȐŸȎȖȝȘȐșȎȜȗȥǢȎȕȊŸȍȅȕȎȒȊŸȓȊȒŸȊȝȜȅŸȘȗȝŸȎȈȕȊȒŸȔȈȌȗŸȘșȒȕŸȜȗŸ•ȓȤȓȓȒȕȗ– ŸȊȕȆșȟȗȕȜȊȒŸțȎŸ ŸȍȒț ŸȍȗȔȅșȒȊŸȎȕȒțȟȝǢȆȕȊŸǢȎȕŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐŸȓȊȜȅŸŸ ȎȓȊȜ ŸȍȗȔȅșȒȊ ŸȊȔȔȅŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȍȗȔȅșȒȊŸȔȒȌȤȜȎșȊŸțȎŸțȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸȜȗŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȗŸȜșȈǢȐȕȗ

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

AEGEAN ǹǼ 3,36 ALAPIS ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,4 ALPHA BANK ǹǼ(Ȁȅ) 6,6 COCA COLA EEE (Ȁȅ) 19,86 EUROBANK PROPERTIES 6,65 FOLLI - FOLLIE ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(ȀO) 17,04 FORTHNET AE(Ȁȅ) 0,98 FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 8,19 FRIGOGLASS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 10,1 GENIKI BANK (Ȁȅ) 0,62 NTRALOT (Ȁȅ) 3,66 J&P ǹǺǹȄ ǹǼ ǼȇīȅȁǾȆȉǿȀǾ ȉȅȊȇ.ǼȂȆ.Ǻ 2,13 JUMBO ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 6,63 LAMDA DEVELOPMENT S.A.(Ȁȅ) 5,13 MARFIN INVESTMENT GROUP 1,56 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 2,04 S & B ǺǿȅȂǾȋǹȃǿȀǹ ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) 4,73 SPRIDER STORES ǹ.Ǽ. 0,74 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) 0,5 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) 2,3 ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) 1,4 ǹȉǼ ǺǹȃȀ 1,56 ǺǿȅȋǹȁȀȅ ǼǺ.ȋǹȁȀȅȊ & ǹȁȅȊȂ(Ȁǹ) 3,95 īǼȀ ȉǼȇȃǹ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ 5,64 īȇ. ȈǹȇǹȃȉǾȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 4,84 ǻ/ȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǹȂȆȇǹȀǾ(Ȁȅ) 1,49 ǻǾȂȅȈǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ ǾȁǼȀȉȇǿȈȂȅȊ ǹ.Ǽ 13,65 ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) 13,7 ǼȁǺǹȁ ǹǼ(Ȁǹ) 1,29 ǼȁȁǹȀȉȍȇ ǹǼ(Ȁȅ) 4,2 ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ ǹǼ(Ȁȅ) 8,28 ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ ǹǼ (Ȁȅ) 6,4 Ǽȉ. ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ & ǹȆȅȋǼȊȉ.(Ȁȅ) 6,54 ǼȉǹǿȇǼǿǹ ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ Ȁǹǿ ǹȆȅȋǼȉǼȊȈǼȍ 4,98 ǹȈȍ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 3,15 ǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ ǼǹǼ(Ȁȅ) 1,15 ȃȉȇǹȀȅȂ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) 0,96 Ȁǹȉ. ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉȍȃ Ǽǿǻȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 5,8 ȂǼȉȀǹ ǹǼ(Ȁȅ) 10,31 ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,87 ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȇȅ) 0,7 Ȃȅȉȅȇ ȅǿȁ ǼȁȁǹȈ 10,2 ȂȆǹȂȆǾȈ ǺȍǺȅȈ ǻǿǼĬȃǾȈ ȉǼȋȃǿȀǾ 3,63 ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ ǹǼ ȅȂǿȁȅȈ ǼȆǿȋ(Ȁȅ) 5,3 ȅȁȆ ǹǼ 13,39 ȅȆǹȆ ǹǼ 17,51 ȅȇī.ȉǾȁǼ/ȃǿȍȃ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) 8,89 ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿȂǼȃȅȈ ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ 13,29 ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS A.E.(Ȁȅ) 5 ȈǿǻǼȃȅȇ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 3,76 ȈȍȁǾȃȅȊȇīǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅȊ ǹǼ(Ȁȅ) 1,21 ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ ǼȁȁǹǻȅȈ ǹ 3,91 ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ ǹǺǼȉǼ 5,32 ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȁȅ) 19,64 ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȇȅ) 12,68 ȉȇǹȆǼǽǹ ǼFG EUROBANK A.E.(Ȁȅ) 6,62 ȉȇǹȆǼǽǹ ȀȊȆȇȅȊ (Ȁȅ) 4,89 ȉȇǹȆǼǽǹ ȆǼǿȇǹǿȍȈ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) 6,35 ȊīǼǿǹ ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅ ĬǼȇǹȆǼȊȉǿȀȅ ȀǼȃȉ 1,24 ȋǹȁȀȅȇ ǹǼ (ȆȇȍǾȃ ǺǼȀȉȍȇ)(Ȁǹ) 1,05

1,21 1965 0,00 11816268 5,60 2476238 0,05 356690 2,31 38499 -1,50 17675 2,08 159436 0,00 261507 1,30 66576 3,33 521940 4,57 761430 2,90 11118 1,84 91960 2,60 3769 1,30 6215659 5,70 1643493 0,00 12183 1,37 70196 2,04 45108 0,00 0 0,00 0 4,00 615150 5,62 155590 1,62 115249 0,62 48147 0,00 14558 -3,05 882007 3,40 6866066 0,78 13940 5,00 359797 0,98 779801 2,40 289006 0,77 49020 1,43 42083 0,00 21081 1,77 20240 4,35 117077 -2,52 33008 0,98 26486 1,16 80942 -1,41 10762 0,00 282983 -2,94 229962 6,00 351395 0,68 12525 0,69 734950 2,18 973367 0,30 5765 -0,20 1190 3,58 14257 3,42 20630 6,54 350362 -1,85 24074 4,47 119175 -0,55 200 5,75 1527590 2,95 1625831 4,96 1099823 1,64 55424 1,94 11875

3,3 0,38 6,16 19,52 6,44 16,88 0,93 8,15 9,81 0,59 3,49 2,01 6,49 5,13 1,49 1,93 4,73 0,72 0,49 2,3 1,4 1,47 3,64 5,42 4,78 1,47 13,47 12,93 1,23 4,03 8,05 6,16 6,46 4,9 3,07 1,1 0,91 5,8 10,15 0,83 0,69 10,1 3,63 4,96 12,96 17,16 8,6 13,05 4,93 3,55 1,15 3,62 5,31 18,51 12,68 6,11 4,66 5,88 1,22 1,01

3,39 0,4 6,78 20,15 6,75 17,3 0,98 8,26 10,12 0,62 3,7 2,14 6,65 5,25 1,56 2,05 4,78 0,74 0,5 2,3 1,4 1,56 4,08 5,64 4,88 1,52 14,15 13,84 1,33 4,25 8,3 6,44 6,56 5,04 3,15 1,15 0,96 5,95 10,4 0,87 0,71 10,34 3,75 5,45 13,39 17,59 8,9 13,48 5 3,76 1,21 3,94 5,4 19,68 12,68 6,79 4,89 6,41 1,24 1,05

1,45 0,85 0,57 1,89 0,75 0,64 0,59 0,32 0,8 1,07 3,98 1,09 0,87 1,27 7,64 1,26 1,18 0,48 1,9 0,77 0,4 3,16 4,69 0,88 2,2

1,47 0,85 0,59 1,99 0,8 0,67 0,64 0,34 0,81 1,07 4,08 1,16 0,88 1,27 7,64 1,33 1,2 0,52 2,02 0,81 0,4 3,16 4,69 0,92 2,24

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ 1,45 0,85 0,57 1,99 0,78 0,65 0,6 0,33 0,81 1,07 4,02 1,13 0,88 1,27 7,64 1,28 1,19 0,5 2,01 0,79 0,4 3,16 4,69 0,88 2,22

-1,36 0,00 -1,72 3,11 -1,27 0,00 -4,76 0,00 0,00 0,00 -0,99 2,73 1,15 0,00 0,00 -3,03 0,85 0,00 4,69 2,60 0,00 5,33 0,00 -9,28 0,91

2204 0 77756 2220 1351 41750 9383 21900 7950 0 4217 84102 2000 0 50 12900 12420 62123 3364 74568 3500 2 0 750 30115

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 4,55 1,03 0,53 0,00 -1,85 0,00 -0,89 0,00 4,65 0,00 0,00 2,86 6,25 -5,13 -1,22 1,98 -1,33 0,00 1,47 0,00 3,23 -1,89 2,38 1,24 -9,17 1,65 8,82 -2,94 0,00 0,00 1,35 1,19 -1,24 3,97 3,13 0,00 4,23 0,00 -2,13 1,32 0,00 -2,33 1,72 -2,82 0,74 0,00 0,00 -1,55 2,63 1,96 1,11 0,00 -2,94 -7,04 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 -0,56 -3,57 -5,71 0,00 0,00 -9,09 0,00 4,00 -7,14 1,83 0,00 2,42 0,52 -2,67 0,00 0,00 -3,18 0,00 0,00 2,17 -3,08 -2,04 0,25 0,00 -2,74

5460 0 3809 12565 3608 240865 6642 1400 2030 7502 66340 0 1551 76450 14 4500 1000 5162 1769 5319 2576 305 4550 45084 100 0 309 6778 3060 23 200 50 850 12020 0 0 52203 4075 33 12288 770 50 1005 0 9900 100 2880 3153 7372 6491 1202 0 5751 481 100 11345 401 50 3692 952 5923 4834 58400 0 360450 191 12350 540020 3700 0 50 1120 10030 205790 3870 9570 24776 960 5550 0 0 11 0 0 200 1090 1705 1336 110 3306

0,56 2,5 0,34 0,61 0,79 1,31 1,04 0,98 3,79 0,29 0,51 0,42 1,04 0,54 0,44 0,7 0,53 2,1 0,76 0,36 0,79 1,02 0,73 1,53 0,69 1,43 0,3 0,51 0,41 0,82 1,08 1,22 0,33 0,33 0,81 7,3 0,73 1,64 0,8 1,24 0,87 0,4 0,73 0,64 0,46 0,77 0,37 0,41 1,06 0,65 1,35 2,13 0,8 1,2 0,39 0,49 2,45 1,44 0,31 0,64 0,57 0,56 2,8 11 1,37 1,75 0,52 0,95 0,41 0,51 0,5 0,85 0,49 0,26 4,92 1,18 1,6 5,76 0,71 5,88 1,33 0,61 2,8 1,78 0,47 0,61 0,46 4 1,21 0,68

0,58 2,5 0,35 0,67 0,83 1,37 1,15 1 3,82 0,3 0,54 0,42 1,11 0,59 0,45 0,7 0,53 2,18 0,87 0,38 0,81 1,03 0,81 1,54 0,69 1,43 0,33 0,54 0,43 0,82 1,18 1,23 0,37 0,33 0,81 7,3 0,76 1,7 0,8 1,31 1 0,4 0,74 0,64 0,49 0,77 0,38 0,43 1,2 0,72 1,38 2,13 0,82 1,27 0,39 0,53 2,73 1,48 0,33 0,68 0,58 0,58 2,86 11 1,4 1,82 0,55 1,04 0,43 0,51 0,5 0,85 0,53 0,28 5,01 1,28 1,69 5,84 0,73 5,88 1,33 0,64 2,8 1,78 0,47 0,67 0,49 4,06 1,32 0,71

DZŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦ Ÿ ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸ țȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȎŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸ ǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸ 

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǽșȊȘȎȏȦȕŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǴȊȜȊțȓȎȝȦȕŸ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸ ȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸǴȗȒȕȇȚŸȂȞȆȔȎȒȊȚŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸ ǶȆțȡȕŸǯȕȐǢȆșȡțȐȚŸ  Ÿ ŸǢȎȜȗȟȆȚŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸȊȕȗȍȒȓȅ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸ ȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǴȔȡȕȊȜȆȖŸȓȗŸ  ŸǮȊȔȊȖȈȍȒŸ  ŸǽȎȖȊȘșȆȜŸ ŸȓȊȒŸ ǽȊȟȝȍșȗǢȒȓȤŸǽȊǢȒȎȝȜȇșȒȗŸ 

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ.µXŸ  ŸǶ@TR>HŸ  ŸǭdzǼŸȓȗŸ  ŸǸȝȔȎǢȘȗșȈȊŸȘȗŸ ŸȓȊȒŸǯȍșȊțȐŸ  Ÿ

ǽȐȕŸǢȎȜȊȋȈȋȊțȐŸțȜȐȕŸǬǽǯ=RGDŸȜȡȕŸ ǢȎȜȗȟȦȕŸȘȗȝŸȓȊȜȆȟȎȒŸȐŸǬȌșȗȜȒȓȇŸǬțȞȊȔȒțȜȒȓȇŸțȜȒȚŸȑȝȌȊȜșȒȓȆȚŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȜȗȝŸ ǹǢȈȔȗȝŸȊȘȗȞȅțȒțȎŸȜȗŸȍ ț ŸȜȐȚŸȜȎȔȎȝȜȊȈȊȚŸțȜȒȚŸțȝȕȎȍșȒȅțȎȒȚŸȜȐȚŸ ŸȓȊȒŸ ȜȐȚŸ 

ŸĪīĝīŸ ĭōŃŋŸ ŸŁŸōĻńōŃńĸŸğĭ

ǯȒȍȒȓȤȜȎșȊ ŸȘșȤȓȎȒȜȊȒŸȌȒȊŸȜȒȚŸȎȖȇȚŸ ȑȝȌȊȜșȒȓȆȚŸ 1. ΑΤΕ Leasing (ποσοστό 0,59%) 2. ΑΤΕ Κάρτα (ποσοστό 2,00%) 3. ΑΤΕ Τεχνική Πληροφορική (ποσοστό 10,34%) 4. ΑΤΕ Χρηματιστηριακή (ποσοστό 33,38%) 5. ΑΤΕ Εξέλιξη (ποσοστό 5,00%) 6. ATE ΑΕΔΑΚ (ποσοστό 46,00 %) 7. ΑΤΕ Διαφημιστική (ποσοστό 12,70%).

ĮŁŸŘĿŎōķŊĻŸŸħĻĜňŎŸńĻџŗŊĻŸŸłĻŸʼnŊĻĽēĻōňʼnňŃŁłĿşŁŸĮĻńōŃńĸŸğĿņŃńĸŸĭŎņķŅĿŎŌŁŸōŒņŸēĿōŕŐŒņŸōŁŋŸĪīĝīŸ ĝĠ ŸħĿōĻŇŖŸōŒņŸłĿēĶōŒņŸōŁŋŸŁēĿŊĸŌŃĻŋŸľŃĶōĻŇŁŋŸĿĹņĻџ ŁŸķĽńŊŃŌŁŸľŃĻņňēĸŋŸńĿŊľŗņŸōŁŋŸĿōĻŃŊŃńĸŋŸŐŊĸŌŁŋŸĻʼnŕŸ ŁŸĤĻņňŎĻŊĹňŎŸŸķŒŋŸŁŸŘĿńĿēļŊĹňŎŸ

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

NEWSPHONE HELLAS SA 0,58 NEXANS ǼȁȁǹȈ ǹȃ.ǺǿȅȂ.Ǽȉ.(Ȁȅ) 2,5 NUTRIART A.B.E.E. 0,35 PASAL ǹ.Ǽ. ǹȃǹȆȉȊȄǼȍȈ ǹȀǿȃǾȉȍȃ 0,66 PROFILE ǹǼǺǼ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾȈ 0,83 PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ 1,36 REDS AE (KO) 1,15 REVOIL ǹǼ 0,98 RILKEN ǺǿȅȂ. ȀǹȁȁȊȃȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) 3,82 SATO ǹǼ(ȀO) 0,3 SCIENS ǻǿǼĬȃǾȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹ.ǼȀO) 0,53 SPACE ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,42 TRASTOR ǹǼǼȆ 1,11 VELL GROUP ǹ.Ǽ 0,56 YALCO-ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ ǹǼ(Ȁǹ) 0,45 ǹ. S COMPANY ǼȂȆȅȇǿȀǾ -ǺǿȅȂ. Ǽȉ.-Ǿ/Ȋ ( 0,7 ǹīȇ.ȅǿȀȅȈ ȈȆȊȇȅȊ(Ȁȅ) 0,53 ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ(Ȁȅ) 2,16 ǹȀȇǿȉǹȈ ǺǿȅȂ. ȄȊȁȅȊ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,85 ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,37 ǹȁȅȊȂȊȁ ǺǿȅȂ. ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ (Ȁȅ) 0,81 ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ 1,03 ǹȇȉȅǺǿȅȂ/ȃǿǹ ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ(ȀO) 0,74 ǹȉǼ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹǼ 1,53 ǹȉȁǹȃȉǿȀ ȈȅȊȆǼȇȂǹȇȀǼȉ ǹ.Ǽ. (KO) 0,69 ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,43 ǹĭȅǿ ȋ.ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ǹǼǺǼ(Ȁǹ) 0,32 ǹȋȅȃ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) 0,52 ǺǹȇǻǹȈ ǹǼǺǼǼ 0,43 ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,82 ǺǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) 1,09 ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS A.E.(KO) 1,23 īǹȁǹȄǿǻǿ ĬǹȁǹȈȈǿǼȈ ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ (KO) 0,37 īǼȃ.ǼȂȆȅȇǿȅȊ & ǺǿȅȂ/ȃǿǹȈ(Ȁȅ) 0,33 īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ ȂǼȈǿȉǼȈ ǹȈĭǹȁǿȈǼȍȃ 0,81 ǻǹȎȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 7,3 ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ(ȀO) 0,75 ǻǿǹȈ ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ABEE(Ȁȅ) 1,7 ǻǿǼĬȃǾȈ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǾ ǹǼǼȋ(ȀO) 0,8 ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,31 ǻȅȊȇȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,99 ǻȇȅȂǼǹȈ ȆǹȆǹȆǹȃǹīǿȍȉȅȊ ǹǺǼǼǹ (Ȁȅ) 0,4 Ǽ.ȆǹǿȇǾȈ ǹǺǼǼ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) 0,74 ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,64 ǼȀǻȅȉǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿǺǹȃǾ 0,46 ǼȀȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) 0,77 Ǽȁ. ǻ. ȂȅȊǽǹȀǾȈ(Ȁǹ) 0,38 ǼȁǹȈȉȇȅȃ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,42 ǼȁǺǼ - ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 1,18 ǼȁīǼȀǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,69 ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,37 Ǽȁǿȃȅǿȁ ǼȁȁǾȃǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿȍȃ 2,13 0,81 Ǽȁȁ.ǺǿȅȂ.ǽǹȋǹȇǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ(Ȁȅ) 1,27 ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ(ȀO) 0,39 Ǽȁȉȅȃ ǹǼǺǼ.(ȀO) 0,52 ǼȁȉȇǹȀ ǹǼ(ȀO) 2,73 ǼȂȆȅȇǿȀǾ ǼǿȈǹī.ǻǿȉȇȅȋȍȃ & ȂǾȋǹȃȍȃ Ĭ 1,48 ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) 0,33 ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǾȋȅȊ Ȁǹǿ ǼǿȀȅȃǹȈ ǹǼ 0,66 ǼȉǼȂ ǹǼ(Ȁǹ) 0,58 ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ ǹǼīǹ(Ȁȅ) 0,57 ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȉǼȋȃȅȁȅī 2,85 ǽǹȂȆǹ ǹǼ(Ȁǹ) 11 ǽǾȃȍȃ ǹǼ ȇȅȂȆȅȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀ 1,38 ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 1,79 ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ-ǺǿȅȂ.Ȃǹȇ(Ȁȅ) 0,54 ǿȁȊǻǹ ǹǼ 0,99 ǿȂȆǼȇǿȅ ǹȇīȍ ǹ.M.Ǽ(Ȁȅ) 0,42 ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȁȅ) 0,51 ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȇȅ) 0,5 ǿȃȉǼȇȉǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) 0,85 ǿȋĬȊȅȉȇȅĭǿǹ ȈǼȁȅȃȉǹ ǹǼīǼ(Ȁȅ) 0,52 Ȁ.ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ & Ȋǿȅǿ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,26 ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ ǹ.Ǽ. ǼȀǻȅȈǼǿȈ(Ȁȅ) 5 ȀǹȇǹȉǽǾ BIOM.& ȄǼȃȅǻ/ȀǼȈ ǼȆǿȋ.ǹ.Ǽ. (Ȁȅ1,26 ȀȁȂ ǹǼ 1,69 ȀȅȇȇǼȈ ǹ.Ǽ 5,83 ȀȇǼ.Ȁǹ ǹǼ(Ȁȅ) 0,73 ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 5,88 Ȁȇǿ Ȁȇǿ ǹǺǼǼ 1,33 ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,61 ȀȊȁǿȃǻȇȅȂ. Ȁ.ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȊ(ȀO) 2,8 ȀȊȁǿȃǻȇȅȂȊȁȅȈ ȁȅȊȁǾ(Ȁȅ) 1,78 ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ Ȃ.Ȁ.ȃ. ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,47 ȁǹȃǹȀǹȂ ǹǼ(Ȁȅ) 0,63 ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ ǹǼ(ȀO) 0,48 ȂǿG RǼǹL ǼSȉǹȉǼ ǹ.Ǽ. 4,01 ȂǿȃǼȇǺǹ ǹĭȅǿ ǿ&Ǻ ȁǹǻǼȃǾȈ (Ȁǹ) 1,32 ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,71

-ŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȅȕȗȍȗŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȎȕȍȗțȝȕȎȍșȒȊȓȅŸțȐǢȎȈȡȕȎŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȆȡȚŸȓȊȒŸ 

ĝĽŊňōŃńĸŸ ĝŌŏĻŅŃŌōŃńĸŸ ħĿōĻļŃļĶŀňņōĻџ ŌōŁņŸ0#=RGD ŸōĻŸʼnňŌňŌōĶŸ ŌōŃŋŸłŎĽĻōŊŃńķŋ

Āûñöìýóüýñûóù

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ

ALPHA TRUST ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ ALSINCO A.E Ǽǿǻȍȃ ǼȃǻȊȈǾȈ -ȊȆȅǻǾȈǾ ASPIS BANK ǹȃ.ȉȇǹȆǼǽǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ AUTOHELLAS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) BYTE COMPUTER ǹǺǼǼ(Ȁȅ) CENTRIC MULTIMEDIA ǹǼ CYCLON ǼȁȁǹȈ ǹǼ DIONIC ǹǼǺǼ EURODRIP ǹ.Ǻ.Ǽ.ī.Ǽ.(Ȁȅ) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ǹ.Ǽ.ȆǹȇȅȋǾȈ ǿǹȉȇǿȀȍȃ ȊȆ F.G EUROPE ǹǼ (Ȁȅ) F.H.L ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ȃ&ī ǹǺǼǼ(Ȁȅ) FASHION BOX ǼȁȁǹȈ ǹǼ FLEXOPACK AEBEP(Ȁȅ) NFOQUEST ǹǼǺǼ(Ȁȅ) NFORM Ȇ.ȁȊȀȅȈ(Ȁȅ) NTRAKAT ǹǼ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(Ȁȅ) LAVIPHARM ǹǼ(Ȁȅ) LOGISMOS ǹǼ MEDICON HELLAS ǹ.Ǽ. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ȂǼȉǹȁȁȅȊȇīǿȀǾ (Ȁȅ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ

ǼȐǢȊȕȜȒȓȇŸȅȕȗȍȗŸ Ÿ țȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸǢȎȜȅŸȜȐȕŸ ȓȈȕȐțȐŸǺȊȘȊȓȡȕțȜȊȕȜȈȕȗȝŸ

ħĿŸōňņŸŎőŁŅŕōĿŊňŸŊŎłēŕŸōŒņŸōŊŃŗņŸōĿŅĿŎōĻĹŒņŸĿōŗņ Ÿ ȊȝȖȐȑȎȈŸȓȊȜȅŸŸ ʼnĿŊĹʼnňŎ ŸĿʼnĿńōĶłŁńĿŸŁŸńŃņĿŀŃńĸŸňŃńňņňēĹĻŸŌōňŸʼnŊŗōňŸ ōŊĹēŁņňŸōňŎŸ

ǹȒŸȎȘȎȕȍȥțȎȒȚŸțȎŸȘȅȌȒȊŸȓȎȞȅȔȊȒȊ ŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸ ŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ 

ǼȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊ ŸȜȗŸȓȒȕȎȏȒȓȤŸǬǯǺŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐ ŸȎȕȦŸȗȒŸȊȕȊȔȝȜȆȚ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȗŸ EHHF=@PU ŸȘșȗȆDZŸȒțȟȝșȇŸȊȕȅȘȜȝȖȐŸȞȊȈȕȎȜȊȒŸȤȜȒŸǢȎȜȊȑȆȜȎȒŸȟșȗȕȒȓȅŸȜȐȕŸȎȔȎȌȋȔȎȘȊȕŸșȝȑǢȤŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚŸ ŸǼȎŸțȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈ- ȟȤǢȎȕȐŸȊȕȊȜȈǢȐțȐŸȜȗȝŸȌȗȝȅȕ ŸȌȒȊŸȜȐȕŸȗȘȗȈȊŸȘȒȆȏȗȝȕŸȜȗŸǺȎȓȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸ ŸȗŸșȝȑǢȤȚŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚŸȎȈȕȊȒŸ ŸȝȠȐȔȤȜȎșȗȚ

ȕȗŸȜȤțȗŸȗȒŸDZǺǬŸȤțȗŸȓȊȒŸȐŸǯȝșȡȏȦȕȐ

2,07 % ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ý÷íòçúïùúä÷ïõ Ññëåùïòõ DZŸȎȘȒțȜȗȔȇŸȆȞȝȌȎŸȜȊŸȓȆșȍȐŸȇșȑȊȕ

ȂȊȁȅǿ ȀǼȆǼȃȅȊ ȃ.ǺǹȇǺǼȇǾȈ -MODA BAGNO ǹǼ(Ȁȅ) ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(ȀA) ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(Ȇǹ) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ ȋǿȅȊ ǹǼ.(Ȁȅ) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ DFH SA (Ȁ ȅȂǿȁ. ǿȃȉǼǹȁ ǹǺǼǼ ǻǼ & Ȉǿǹ(Ȁȅ) Ȇ. ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǹǺǼ(Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ ǹǺǼǼ(ȀO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ(Ȁȅ) ȈȉǼȁǿȅȈ ȀǹȃǹȀǾȈ ǹǺǼǼ ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) Ȉȍȁ.ȁ.ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ Ȇȇȅĭǿȁ ǹE(Ȁǹ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ǹȉȉǿȀǾȈ(Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ǼȁȁǹǻȅȈ(Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ(Ȁȅ) ȋǹǿǻǼȂǼȃȅȈ(Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ ǹȁǼȊȇ/ȃǿǹ(Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å 0,83 0,46 0,58 0,52 1,17 0,55 0,78 0,57 0,5 1 3,1 1,01 2,56 0,66 3,51 0,57 1,69 1,02 0,49 0,48 0,47 4,25 1,33 45,8 0,4 1,18 0,45

Œ…„

0,00 0 -2,13 1427 -1,70 1620 0,00 0 0,00 60 -1,79 918 -1,27 445 3,64 48695 -5,66 4050 3,09 2 3,33 360 -0,98 46170 -5,19 190 0,00 15120 -4,88 7970 -8,07 5200 -0,59 1095 5,16 5525 0,00 0 2,13 4721 0,00 102703 0,00 1710 3,10 22628 -0,22 2534 2,56 6920 0,00 132 -6,25 1130

0,83 0,45 0,56 0,52 1,17 0,55 0,74 0,55 0,49 1 2,94 0,98 2,56 0,65 3,38 0,56 1,66 0,9 0,49 0,48 0,46 4,25 1,28 45,49 0,36 1,1 0,39

0,83 0,46 0,58 0,52 1,17 0,57 0,79 0,58 0,53 1 3,1 1,03 2,7 0,67 3,56 0,59 1,74 1,05 0,49 0,5 0,49 4,25 1,35 46 0,42 1,18 0,47

7,7 0,00 170 1,42 -4,05 740 0,31 -3,13 1500 7,95 0,63 50 0,38 0,00 0 0,84 0,00 0 3,83 -0,78 8405 0,39 0,00 0 0,32 0,00 0 1,4 -4,11 1100 1,47 0,00 0 0,18 0,00 1400 0,18 -10,00 940 0,26 0,00 1560 0,17 -5,56 9672 20,21 -5,12 55 0,43 -6,52 152 0,72 0,00 0 35,73 0,00 0 2,65 -0,38 2043 0,85 0,00 1000 0,22 0,00 140600 8,01 -2,32 530 0,6 0,00 8270 5,5 0,00 908 0,22 4,76 13000 0,4 0,00 0 14 0,00 0 79 0,00 0 3,04 1,67 100 0,29 0,00 0 19,16 -0,93 430 2,51 -7,72 23695 0,18 0,00 31777 1,32 0,00 0 0,21 -4,55 4655 0,3 0,00 0 14,99 0,00 0 9,33 0,00 0 0,19 0,00 0 0,87 0,00 200500 3,48 0,00 9987 0,21 -4,55 24360

7,7 1,41 0,31 7,95 0,38 0,84 3,82 0,39 0,32 1,4 1,47 0,17 0,18 0,26 0,17 20,21 0,43 0,72 35,73 2,65 0,85 0,21 8 0,6 5,5 0,21 0,4 14 79 3,04 0,29 18,1 2,37 0,17 1,32 0,2 0,3 14,99 9,33 0,19 0,84 3,48 0,21

7,7 1,42 0,31 7,95 0,38 0,84 3,86 0,39 0,32 1,41 1,47 0,19 0,18 0,26 0,18 20,21 0,43 0,72 35,73 2,66 0,85 0,22 8,2 0,6 5,5 0,22 0,4 14 79 3,04 0,29 19,44 2,6 0,19 1,32 0,21 0,3 14,99 9,33 0,19 0,87 3,48 0,22

0,16 0,07 1,03 0,33 0,81 0,31 0,68 0,18 0,11 0,15 3,7 0,11 0,88 0,1

0,17 0,08 1,03 0,33 0,81 0,32 0,69 0,18 0,12 0,15 3,7 0,11 0,88 0,1

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈ. ǹȀǿȃǾȉǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ATTICA GROUP ǹǼ(Ȁȅ) CPI A.E. ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȍȃ Ǿ/Ȋ (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN ǹǼ(Ȁȅ) ELBISCO AE ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁǹ) ELMEC SPORT ǹǺǼȉǼ(Ȁȅ) EMPORIKI BANK S.A(Ȁȅ) INFORMER ǹǼ(Ȁȅ) INTERFISH ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ǹǼ Ȁȅ MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ OLYMPIC CATERING A.E.(Ȁȅ) PAPERPACK-ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) QUALITY & RELIABILITY ABEE(Ȁȅ) SPIDER ȂǼȉǹȁ/ȋǹȃǿǹ(Ȁȅ) UNIBIOS ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) VIVARTIA ǹǺǼǼ (ȀO) VIVERE AE Ȁȅ ǹĬǾȃǹ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǹȁĭǹ - ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ(Ȁȅ) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ ǺȅȊȁǿǹīȂ. ǹȄǼ(Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ ǹǼ (ȀO) ǺǿȅȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) īǼȀǼ ǹ.Ǽ(Ȁǹ) ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ǾȇǹȀȁǾȈ (ǹȃ.īǼȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃ)(Ȁȅ) ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(Ȁǹ) ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(ȆA) ǿȅȃǿȀǾ (ȄǼȃȅǻȅȋ.ǼȆǿȋ.)(Ȁȅ) ȀǹȆȃȅǺǿȅȂǾȋǹȃǿǹ ȀǹȇǼȁǿǹ ǹǼ(ȀA) ȀǼȀȇȅȌ ȄǼȃȅǻ.ȉȅȊȇ.ȅǿȀ.ȁǹȉ.(Ȁȅ) ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ ǹǺǼǼ ȁǹȂȌǹ (ǹȃ.Ǽȉ.Ǽȁȁ.ȄǼȃȅǻȅȋ.)(ȀO) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹ.ȃ.Ǽ.(Ȁȅ) ȂȅȋȁȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) Ȇ.ī.ȃǿȀǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ(ȀO) ȈȊȈȉ. ȂǿȀȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ ǹĭȅǿ ǹȃǼǽȅȊȁǹȀǾ(Ȁȅ) ȋ.Ȁ.ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȋ.ȂȆǼȃȇȅȊȂȆǾ & ȊǿȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ ǹǺǼǼ (Ȁȅ)

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ & ǼȆǼȃǻ ǿȆȆȅȉȅȊȇ ǹǼ(ȀA) ȀǼȇǹȂǼǿǹ ǹȁȁǹȉǿȃǾ AE ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) Ȃ.ǿ.ȂǹǿȁǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǹǺǼǼ ȅȂǿȁ. ǿȃȉǼǹȁ ǹǺǼǼ ǻǼ & Ȉǿǹ(Ȇȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ Ȇȇȅǿȅȃȉǹ ǼǿǻǿȀǾȈ ǻǿǹȉȇȅĭǾȈ ȆǼȉǽǼȉǹȀǾȈ ǹǼ(Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ȇǿȃȉǼȃȀȅ ǹǼ (Ȁȅ) ȈǿǻǾȇǼȂȆȅȇǿȀǾ ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ ǹǼ ȉǼȄǹȆȇǼȉ ǹǼ(Ȁȅ)

0,14 0,00 0 0,18 0,00 0 0,23 0,00 0 0,8 0,00 0 0,07 16,67 11645 0,09 0,00 0 0,26 -3,70 980 0,25 0,00 40010 0,37 0,00 0 8,26 0,00 0 0,39 0,00 138 0,44 2,33 21559 0,23 4,55 10293 0,22 4,76 18300 0,97 -2,02 2967 0,15 7,14 10

0,14 0,18 0,23 0,8 0,06 0,09 0,25 0,25 0,37 8,26 0,39 0,41 0,22 0,21 0,92 0,15

0,14 0,18 0,23 0,8 0,07 0,09 0,28 0,26 0,37 8,26 0,39 0,45 0,24 0,23 0,99 0,15

1,01 2,1 2,07 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,15 2,62 2,1 2,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,01 2,1 2,07 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,15 2,62 2,1 2,15

1,01 2,1 2,07 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,15 2,62 2,1 2,15

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿȀǹȀǾ ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ǹ.Ǽ ȆȁǾ Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ ǹǼ ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ ǹ.Ǽ.Ǻ.Ǽ ȂǼȃȉǿȉǼȇȇǹ ǹǺǼE ȃȉȅȆȁǼȇ ǹǺǼǼ ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ǼȇīǹȈǿǼȈ ǹǺǼȉǼ ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹǺǼǼ ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO BETANET ABEE HITECH SNT ǹǼ MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹǼīǹ(Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) ȃǹȊȉǿȁǿǹȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȁǼȈǺȅȊ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ)

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC ǹǺǼǼ(Ȁȅ) COMPUCON ǼĭǹȇȂȅīǼȈ ȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹ HELLAS ONLINE ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȊȆǾȇǼȈǿ PLIAS ǹȃ/ȂǾ ǺǿȅȂ/ȀǾ &ǼȂ/ȀǾ ǼȉǹǿȇǼǿǹ Ȁ ǹǼīǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ ǹǺǼȆǼ ǹǼ(Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ ǹ.Ǽ. (Ȁǹ) ǼǻȇǹȈǾ - ȋ.ȌǹȁȁǿǻǹȈ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ ǹ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ ǹ.Ǽ Ǽȁȁ.ǿȋĬȊȅȀǹȁȁ. ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ(Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ)

0,17 0,08 1,03 0,33 0,81 0,32 0,69 0,18 0,11 0,15 3,7 0,11 0,88 0,1

0,00 36361 0,00 10150 0,00 0 0,00 0 0,00 12430 -3,03 111989 0,00 1438 0,00 0 -8,33 28000 0,00 28500 0,00 0 0,00 4420 0,00 0 0,00 0

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


'

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐáñáóêåõÞ 16 Áðñéëßïõ 2010

ÂÁÃÃÅËÇÓ ÃÁËÇÍÏÓ

ÅÊÈÅÓÇ ØÇÖÉÄÙÔÏÕ ÄÉÁÑÊÅÉÁ ÅÊÈÅÓÇÓ, 16-25 ÁÐÑÉËÉÏÕ ÓÞìåñá, ÐáñáóêåõÞ, 16 Áðñéëßïõ 2010 êáé þñá 19.30 óôçí ÁÉÈÏÕÓÁ ÅÊÈÅÓÅÙÍ óôç ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç Êáôåñßíçò ôïõ ÁÍÔÙÍÇ ÊÁËÖÁ Ôïí êáôáöõãéþôç ÂáããÝëç Ãáëçíü êáé ìÜóôïñá ôçò ôÝ÷íçò ôïõ øçöéäùôïý ðáñïõóéÜæåé óÞìåñá êáé ãéá äÝêá ìÝñåò ï ÐÏÄÊ. Ôçí ÊõñéáêÞ, 25 Áðñéëßïõ, åî áöïñìÞò ôïõ âéâëßïõ ôïõ ãéá ôï øçöéäùôü, ôï êïéíü ôçò Êáôåñßíçò èá Ý÷åé ôçí åõêáéñßá íá áêïýóåé êáé ôïí ×ñßóôï ÔóïëÜêç íá ìéëÜ ãéá ôçí ôÝ÷íç êáé ôçí ôå÷íéêÞ ôïõ Ãáëçíïý. ¼ðùò óçìåéþíåé ó÷åôéêÜ êáé óôïí ðñüëïãü ôïõ ï ÔóïëÜêçò ï Ãáëçíüò äéáêïíåß ìá ôÝ÷íç êáé ìéá ôå÷íéêÞ ðïõ âáèýôáôá ôïí óõãêéíïýí áðü ôçí ðïëý ìéêñÞ ôïõ çëéêßá. ¼ôáí ïëïêëçñþóåéò ôçí áíÜãíùóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ Ãáëçíïý, óõíå÷ßæåé ï ÔóïëÜêçò, ìÝíåéò ìå ôçí áßóèçóç üôé ï äçìéïõñãüò ôïõ ãåííÞèçêå, ãéá íá õðçñåôÞóåé øõ÷Þ ôå êáé óþìáôé ôç óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ ôçò êáëëéôå÷íéêÞò äçìéïõñãßáò. ¼ëåò ïé óåëßäåò ôïõ Ýñãïõ ôïõ áõôü ôï ìÞíõìá óïõ óôÝëíïõí. Óöñáãßäá äùñåÜò áëëÜ êáé ðïëõåôÞò ìü÷èïò. ¢ëëùóôå ç ôÝ÷íç äåí óïõ áðïêáëýðôåé ôá ìõóôéêÜ ôçò, áí äåí ôçí êáôáóôÞóåéò åñùìÝíç óïõ. Áí äåí ôçí êáôáêôÞóåéò. Åßíáé óáí ôçí åëåõèåñßá. Ôç ÷Üíåéò áí óôïí áãþíá óïõ íá ôçí êáôáêôÞóåéò - êáôáêôéÝôáé êé åêåßíç- äåí äùñßæåôáé - äåí áíáðôýîåéò ôéò äõíáìéêÝò ðïõ ôçí êÜíïõí äéêÞ óïõ. ¸ôóé êáé ç ôÝ÷íç- ðñïûðïèÝôåé åóùôåñéêÜ åëåýèåñï ôïí Üíèñùðï êáé åñùôéêü. Åëåýèåñïò ï óôï÷áóìüò ôïõ îåèÜâåé ïëïÝíá êáéíïýñéåò áîßåò êáé áëÞèåéåò- åëåýèåñï êáé ôï áßóèçìá ôïõ áðïêáëýðôåé ôçí ïìïñöéÜ êáé ôçò äßíåé ëÜìøç êáé ÷Üñç- åëåýèåñç êáé ç óõíåßäçóç ôïõ áðÝíáíôé óå èåïýò êáé áíèñþðïõò áíáæçôÜ íÝïõò ïñßæïíôåò êáé íÝïõò êüóìïõò ðïõ èá ôç ëõôñþóïõí áðü ôéò êáèçìåñéíÝò ðåæüôçôåò êáé ìáôáéüôçôåò, êáé ðÝñá ùò ðÝñá åëåýèåñï ôï ðíåýìá ôïõ, íÝï êé áôßèáóï, îåêéíÜ ôï ôáîßäé ôïõ îáíÜ êáé îáíÜ óôïí ÷þñï êáé óôï ÷ñüíï Ýîù êáé ðÝñá áðü ôéò áìåôÜèåôåò ãñáììÝò êÜèå åîùôåñéêïý êáôáíáãêáóìïý. Åëåýèåñïò áëëÜ êáé åñùôéêüò, «ôñåëáìÝíïò» ìå ôï øçöéäùôü. Éäïý ðþò êëåßíåé ôï Ýñãï ôïõ: «Ôï øÜñåìá êáé ôï øçöéäùôü óõíäÝïíôáé ìå ôç ó÷Ýóç ôïõ äåßêôç êáé ôïõ áíôß÷åéñá. Óôï øçöéäùôü Ýôóé «ðáéäåýïõìå» ôéò øçößäåò, åíþ óôï øÜñåìá ìå ôá ßäéá äÜ÷ôõëá «áöïõãêñáæüìáóôå» ôçí ðåôïíéÜ. Êáé óôéò äýï áõôÝò áó÷ïëßåò áíáðôýóóåôáé ìéá äéáñêÞò åñùôïôñïðéá ìåôáîý ôùí áêñïüá÷ôýëùí êáé ôùí øçößäùí Þ ôçò ðåôïíéÜò. Ç øçößäá êáé ç ðåôïíéÜ åßíáé ôï ìÝóï ìåôÜäïóçò áõôïý ôïõ ìáãéêïý åñùôéóìïý. ¼ôáí ôï øÜñé ôóéìðïëïãÜåé ôï äüëùìá, êÜíåé ôïí øáñÜ íá êáñäéï÷ôõðÜåé óå êÜèå ôáëÜíôùóç ôçò ðåôïíéÜò. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá ôïí øçöéäïãñÜöï, üôáí ç øçößäá ðÜåé êé Ýñ÷åôáé ìåôáîý äáêôýëùí, ðÝíóáò êáé ëáâßäáò. ¼ëç áõôÞ ç äéáäéêáóßá åßíáé óáí ôçí ðáñáóêåõÞ åíüò åñùôéêïý ößëôñïõ ðïõ ï åñùôåõìÝíïò ðñïïñßæåé ãéá ôçí áãáðçìÝíç ôïõ ôÝ÷íç. Óå üëç ôç äéÜñêåéá áõôÞò ôçò ôåëåôïõñãßáò, ðáñáìÝíåé åñùôéêÜ öëïãéóìÝíïò êáé êÜèéäñïò ìáæß áðü ôïí ìü÷èï». Ï ÂáããÝëçò Ãáëçíüò óðïýäáóå äéáêüóìçóç óôï ¼ìéëï ÄçìçôñÝëç êáé æùãñáöéêÞ ìå ôïí Êþóôá Ëïýóôá 1965-1967.

Áðü ôï 1972 Ýùò 1974 ìáèÞôåõóå óôç Ó÷ïëÞ Øçöéäïãñáößáò ôçò ÑáâÝííáò (Éôáëßá) C.I.S.I.M, ìå äÜóêáëï ôïí Cigogniani. Ôï 1972, óôá É´ ÄçìÞôñéá Èåóóáëïíßêçò, óôçí ´ ¸êèåóç ÂõæáíôéíÞò Áãéïãñáößáò, ìå óõììåôï÷Þ üëùí ôùí áãéïãñÜöùí ôçò Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò, ðÞñå ôï Á´ âñáâåßï ãéá ôï Ýñãï ôïõ «Ç Óôáýñùóç». Ôï âñáâåõìÝíï Ýñãï âñßóêåôáé óôï Ôåëüãëåéï ºäñõìá. Ôï 1980 ãõñßóôçêå ôáéíßá ìéêñïý ìÞêïõò, óå óêçíïèåóßá ÌÜêç Ðéôóáëßäç, ìå ôßôëï «Ôï ôñáãïýäé ôçò ðÝôñáò – ÂáããÝëçò Ãáëçíüò» ç ïðïßá ðñïâëÞèçêå óôï ÖåóôéâÜë ÄñÜìáò êáé óôçí ÅÑÔ 2. Ôï 1987, ãñÜöåé ôï ðñþôï ôïõ âéâëßï ìå èÝìá ôï øçöéäùôü êáé ìå ôßôëï: «Øçöéäùôü ðáñáäïóéáêü êáé óýã÷ñïíï - ÂáããÝëç Ãáëçíïý». Ðñïëïãßæåé ï ÊáèçãçôÞò êáé Áêáäçìáúêüò ×ñýóáíèïò ×ñÞóôïõ. Ôï 2007, ðÞñå ôï Á ´âñáâåßï ìáæß ìå ôçí êåñáìßóôñéá óõíÜäåëöü ôïõ ÄÞìçôñá Óôáõñéáíßäïõ óôïí ÐáíåëëÞíéï äéáãùíéóìü ãéá ôç öéëïôÝ÷íéóç ãëõðôïý-øçöéäùôïý óôïí õðáßèñéï ÷þñï ôçò Åêêëçóßáò Êõñßëëïõ êáé Ìåèïäßïõ óôçí Èåóóáëïíßêç. Ôï 2009, åîÝäùóå ôï äåýôåñï âéâëßï ôïõ ìå èÝìá ôï øçöéäùôü ìå ôßôëï:«Ç äéáäñïìÞ ôïõ øçöéäùôïý áðü ôçí áñ÷áéüôçôá ìÝ÷ñé óÞìåñá» ôï ïðïßï ðñïëïãßæåé ï ×ñßóôïò ÔóïëÜêçò, êáèçãçôÞò Á.Ð.È. Åßíáé ìÝëïò ôïõ Ï.Ö.Á (¼ìéëïò Ößëùí Áóôñïíïìßáò) Èåóóáëïíßêçò, êáé ìÝëïò, ðñþçí áíôéðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ Êáëëéôå÷íþí Åéêáóôéêþí Ôå÷íþí Âüñåéáò ÅëëÜäáò (Ó.Ê.Å.Ô.Â.Å.) ìå Ýäñá ôçí Èåóóáëïíßêç. ¸ñãá ôïõ âñßóêïíôáé óå ìïõóåßá, äÞìïõò, éäéùôéêÝò óõëëïãÝò åäþ êáé óôï åîùôåñéêü. Ìïõóåßá: ÂïññÝ, Ôåëüãëåéï ºäñõìá. ÄÞìïé: ÓÝññåò, ÊáâÜëá, ÊïæÜíç, ÃéáííéôóÜ, Êáôåñßíç, ÂÝñïéá, ÍÜïõóá, Áëåîáíäñïýðïëç, ÊïìïôçíÞ, ÎÜíèç, ÊáëáìáñéÜ, Áìðåëüêçðïò, Êáóóáíäñåßá, Èåñìáúêüò, õðáßèñéï ðëáôåßá ×ÁÍÈ Èåóóáëïíßêçò, Å÷Ýäùñïò. Åêêëçóßåò: É.Í. Ðáíáãßáò ÄÝîéáò, ¢ã. ÁèáíÜóéïò Èåóóáëïíßêçò, Áã. ÐáñáóêåõÞ Êáôåñßíçò. ¸ñãá ôïõ âñßóêïíôáé áêüìá óå îåíïäï÷åßá êáé âßëåò, éäéùôéêÝò óõëëïãÝò ôüóï óôçí ÅëëÜäá üóï êáé óôï åîùôåñéêü. ¸÷åé öéëïôå÷íÞóåé ðÜíù áðü 1000 Ýñãá, êáé Ýêáíå 44 áôïìéêÝò åêèÝóåéò, ïé 4 åî’ áõôþí óôï åîùôåñéêü: Ðáñßóé, ÍõñåìâÝñãç, Ìüíá÷ï, Öéëéððïýðïëç, êáé 47 ïìáäéêÝò, ôñéò åî’ áõôþí óôï Ðáñßóé, Äáìáóêü êáé ÁëÝðï (Óõñßáò). ¸÷åé åêèÝóåé ó÷åäüí óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Ãéá ôï Ýñãï ôïõ, Ýãñáøáí êñéôéêÞ ïé: ÃéÜííçò Ñßôóïò, ÔÜóóïò, Âáêáëü, ×ñýóáíèïò ×ñÞóôïõ, êáé ç Ãáëëßäá êñéôéêüò Trichon-Milsani, ê. Ü. Áðü ôï 1994, ðáñáäßäåé ìáèÞìáôá øçöéäùôïý óôï åñãáóôÞñé ôïõ, óå åñáóôÝò ôçò ôÝ÷íçò (åñáóéôÝ÷íåò) êáé åðáããåëìáôßåò. ¸÷ïõí åðéóêåöôåß ôï ÷þñï ôïõ ðÜíù áðü 4000 Üôïìá, (íçðéáãùãåßá, äçìïôéêÜ, ãõìíÜóéá, ëýêåéá, ðáíåðéóôÞìéá.) Æåé êáé åñãÜæåôáé óôçí Áñåôóïý ÊáëáìáñéÜò.

Áóêçóç ðñïóïìïßùóçò ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Êáôåñßíçò ÓÔÇÍ ÏÄÉÊÇ ÓÇÑÁÃÃÁ ÓÊÏÔÉÍÁÓ

Óôá ðëáßóéá åêðáßäåõóçò ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò Êáôåñßíçò óôéò 14-4-2010 êáé Ù/10:00’ ðñáãìáôïðïéÞèçêå Üóêçóç ðñïóïìïßùóçò åíôüò ôçò õðü êáôáóêåõÞò ïäéêÞò óÞñáããáò Óêïôßíáò. Ôï óåíÜñéï ðñïÝâëåðå åêäÞëùóç ðõñêáãéÜò óå ìç÷Üíçìá –öïñôùôÞ ôçò áíáäü÷ïõ êïéíïðñáîßáò OLYMPIA JV, óå áðüóôáóç 600 ìÝôñùí ðåñßðïõ åíôüò ôçò óÞñáããáò, åêêÝíùóç ôïõ åñãïôáîßïõ áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò, êáèþò êáé äéÜóùóç ôñáõìáôéóèÝíôïò õðáëëÞëïõ ôçò åôáéñåßáò.

e-mail: tsimponidis@yahoo.gr

ÐÏÉÏÉ ÁÃÑÏÔÅÓ ÈÁ Å×ÏÕÍ ÄÙÑÅÁÍ ÁÉÔÇÓÅÉÓ ÓÔÁ ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÔÏÕÓ

ÊáëÜ åßíáé ôá íÝá ãéá ôïõò êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò ôçò ÷þñáò ìáò, áíåîÜñôçôá áí ïé ðåñéóóüôåñïé õðïäÝ÷ôçêáí ôçí åßäçóç ìå åðéöõëáêôéêüôçôá êáé ìå äõóðéóôßá. Äåí èá ðëçñþóïõí ëïéðüí, ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç ôùí äéêáéùìÜôùí ïé áãñüôåò ðïõ ç ãåùñãßá áðïôåëåß êýñéá äñáóôçñéüôçôá ôïõò êáé Ý÷ïõí äéêáéþìáôá ìÝ÷ñé 10.000 Åõñþ êáé ïé óõíôáîéïý÷ïé ôïõ ÏÃÁ ãéá äéêáéþìáôá åíéáßáò åíßó÷õóçò ìÝ÷ñé 5.000 Åõñþ, äéåõêñéíßæåé ôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò. Ôá ðïóÜ ôïõ êüóôïõò åíåñãïðïßçóçò èá êáôáôåèïýí ðñïêáôáâïëéêÜ óôïõò ëïãáñéáóìïýò ôùí äéêáéïý÷ùí êáé èá áðïäåóìåýïíôáé áìÝóùò ìåôÜ ôçí åìðñüèåóìç õðïâïëÞ ôçò áßôçóçò åíéáßáò åíßó÷õóçò. Ôï ðïóü ôïõ êüóôïõò åíåñãïðïßçóçò ðïõ èá êáôáôåèåß óôïõò ëïãáñéáóìïýò ôùí ðáñáðÜíù äéêáéïý÷ùí áíÝñ÷åôáé óõíïëéêÜ óå 70 Åõñþ áíÜ áßôçóç (57 Åõñþ+ÖÐÁ). Ãéá ôïõò õðüëïéðïõò äéêáéïý÷ïõò, ôï êüóôïò åíåñãïðïßçóçò èá âáñýíåé ôïõò ßäéïõò…. ***

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÅÁÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÃÉÁ ÄÉÊÁÉÏÕ×ÏÕÓ ÅÍÉÁÉÁÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÇÓ ÊÁÔÙ ÔÙÍ 200 Åõñþ

Óýìöùíá ìå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç ôçò äåõôåñïâÜèìéáò ÅÁÓ Ðéåñßáò, “êáô´ åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 28 ôïõ Êïéíïôéêïý Êáíïíéóìïý 73/2009, äåí èá åíåñãïðïéïýíôáé åíôüò ôïõ 2010, äéêáéþìáôá ðïõ ç áîßá ôïõò äåí èá õðåñâáßíåé ôá 200 Åõñþ. Ïé êÜôï÷ïé áõôþí ôùí äéêáéùìÜôùí èá ðñÝðåé ìÝ÷ñé ôéò 10 ÌáÀïõ 2010 íá ôá ìåôáâéâÜóïõí óå ôñßôïõò ðïõ Ý÷ïõí äéêáéþìáôá Üíù ôùí 200 Åõñþ”, ôïíßæåôáé óôçí ßäéá áíáêïßíùóç ôçò ¸íùóçò. “Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ôá ìåôáâéâÜóïõí ôá ÷Üíïõí êáé ìåôáöÝñïíôáé óôï Åèíéêü Áðüèåìá”, üðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ áíáöÝñåé ç áíáêïßíùóç. ÔÝëïò, üóïé áãñüôåò-ðáñáãùãïß ôïõ íïìïý èÝëïõí, ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôçí ÅÁÓ Ðéåñßáò ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï èÝìá áõôü, óôï ÔìÞìá ÏÓÄÅ, óôï ôçëÝöùíï: 23510-46529...

ÐÏÉÏ ÅÉÍÁÉ ÊÁÉ ÔÉ ÐÑÏÂËÅÐÅÉ ÔÏ ÌÇÔÑÙÏ ÁÃÑÏÔÙÍ

ÅðáããåëìáôéêÞ ôáõôüôçôá áðïêôïýí ïé áãñüôåò ìáò, åíþ äçìéïõñãåßôáé Ìçôñþï áãñïôþí êáé áãñïôéêþí åêìåôáëëåýóåùí. ¼ðùò áíáêïéíþèçêå áðü ôï õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ðñïùèåßôáé íïìïó÷Ýäéï ðïõ ðñïâëÝðåé: Ôçí äçìéïõñãßá Ìçôñþïõ Áãñïôþí êáé Áãñïôéêþí Åêìåôáëëåýóåùí (ÌÁÁÅ). Óôï Ìçôñþï åããñÜöïíôáé õðï÷ñåùôéêÜ: üëá ôá åíÞëéêá öõóéêÜ ðñüóùðá êáé üëá ôá íïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí áãñïôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ãéá ôçí ðáñáãùãÞ áãñïôéêþí ðñïúüíôùí. ¼ëá ôá ðñüóùðá ðïõ áóêïýí åðáããåëìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ðïõ áöïñÜ äéá÷åßñéóç áíáíåþóéìùí ðçãþí åíÝñãåéáò êáé áãñïôïõñéóôéêþí ìïíÜäùí. Óôï Ìçôñþï ìðïñïýí íá åããñáöïýí åðáããåëìáôßåò áãñüôåò, Üíäñåò êáé ãõíáßêåò ðïõ åßíáé á) êÜôï÷ïé áãñïôéêÞò åêìåôÜëëåõóçò, â) áóöáëéóìÝíïé ôïõ ÏÃÁ Þ óõíôáîéïäïôïýíôáé áð' áõôüí, ã) áó÷ïëïýíôáé åðáããåëìáôéêÜ ìå ôçí áãñïôéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáôÜ 30% ôïõ óõíïëéêïý åôÞóéïõ ÷ñüíïõ åñãáóßáò ôïõò êáé ëáìâÜíïõí áðü ôçí áãñïôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôï 35% ôïõ óõíïëéêïý åôÞóéïõ åéóïäÞìáôüò ôïõò êáé ä) ïé áðáó÷ïëïýìåíïé óôçí áëéåõôéêÞ ðáñáãùãÞ êÜôï÷ïé åðáããåëìáôéêÞò Üäåéáò áôïìéêÞò áëéåßáò êáé Üäåéáò åðáããåëìáôéêïý áëéåõôéêïý óêÜöïõò. Óôï Ìçôñþï åããñÜöïíôáé åðßóçò ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ äåí åßíáé åðáããåëìáôßåò áãñüôåò, áëëÜ åßíáé êÜôï÷ïé áãñïôéêÞò åêìåôÜëëåõóçò. ***

ÕÐÏ×ÑÅÙÔÉÊÏÓ ÅÊÓÕÃ×ÑÏÍÉÓÌÏÓ ÓÔÇÍ COPA-COGECA ÔÙÑÁ ÊÁÉ ÓÔÏ FACEBOOK

Ç öùíÞ ôùí Åõñùðáßùí áãñïôþí êáé ôùí óõíåôáéñéóìþí ôïõò, ïé COPA (ç ÅðéôñïðÞ ôùí Ãåùñãéêþí Åðáããåëìáôéêþí Ïñãáíþóåùí ôçò Å.Å.) êáé COGECA (ÃåíéêÞ ÅðéôñïðÞ Áãñïôéêïý Óõíåñãáôéóìïý ôçò Å.Å.) áðÝêôçóáí ôç äéêÞ ôïõò ãùíéÜ óôï facebook, áíáöÝñåé ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç, áêïëïõèþíôáò õðï÷ñåùôéêÜ ôá ìçíýìáôá ôùí êáéñþí. Ïé Ïñãáíþóåéò ðïõ áíôéðñïóùðåýïõí ôç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí ðáñáãùãþí ãáëáêôïêïìéêþí ðñïúüíôùí êáé ôùí óõíåôáéñéóìþí ôïõò óôçí Å.Å. êáé áíôéðñïóùðåýïõí 15.000.000 Üôïìá ðïõ åñãÜæïíôáé, åßôå ðëÞñïõò åßôå ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò, óå ãåùñãéêÝò åêìåôáëëåýóåéò ôçò ÅÅ êáé ðÜíù áðü 40.000 óõíåôáéñéóìïýò, ìå 76 ïñãáíþóåéò ìÝëç áðü ôá êñÜôç - ìÝëç ôçò Å.Å., ðñïóêáëïýí ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò óôçí ðáãêüóìéá äéáäéêôõáêÞ êïéíüôçôá ôïõ facebook. ¼óïé ðéóôïß áãñüôåò êáé êôçíïôñüöïé ðñïóÝëèåôå ëïéðüí, ãéá íá åßóôå êáé áðüëõôá åíÞìåñïé ôùí åîåëßîåùí ôïõ Åõñùðáúêïý áãñïôéêïý ôïìÝá! ***

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÊÉÔÑÏÕÓ – ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÁÉ ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Áðü ôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç áíáêïéíþíåôáé üôé ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ 18 Áðñéëßïõ èá ôåëåóôåß äåýôåñç èåßá ëåéôïõñãßá óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÔñéÜäïò Êáôåñßíçò, þñá 10.30 -11.30 ôï ðñùß ãéá üóïõò ×ñéóôéáíïýò äåí ìðïñïýí íá åêêëçóéáóôïýí óôçí êáèéåñùìÝíç Ëåéôïõñãßá ðïõ ôåëåßôáé ôï ðñùß ôçò ÊõñéáêÞò. Óôç ëåéôïõñãßá áõôÞ øÜëëåé ç ôåóóáñáêïíôáìåëÞò ÅêêëçóéáóôéêÞ ìåéêôÞ ÷ïñùäßá ôïõ Íáïý. Áðü ôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç

ÓÕËËÏÃÏÓ ÊÏÊÊÉÍÏÐËÉÔÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ «Ï ÏËÕÌÐÏÓ»

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Óêïðüò ôçò Üóêçóçò ìå ôçí êùäéêÞ ïíïìáóßá “ÓÊÏÔÉÍÁ Ô3-2010” Þôáí ç åê ôùí ðñïôÝñùí ãíþóç âáóéêþí óôïé÷åßùí êáé ðáñáìÝôñùí ôùí õðü êáôáóêåõÞ ïäéêþí óçñÜããùí ðïõ áðïôåëïýí ìÝñïò ôçò ÐÁÈÅ, êáèþò êáé ï ðñïóäéïñéóìüò ôùí âáóéêþí åíåñãåéþí ôùí ïñãÜíùí ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò Êáôåñßíçò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ðõñêáãéÜò Þ Üëëïõ óõìâÜíôïò. Óôçí Üóêçóç ðïõ ïëïêëçñþèçêå ìå åðéôõ÷ßá óõììåôåß÷áí ôÝóóåñá ðõñïóâåóôéêÜ ï÷Þìáôá ôçò Ð.Õ. Êáôåñßíçò êáé ôïõ Ð.Ê. Ëéôï÷þñïõ êáé äþäåêá óõíïëéêÜ ðõñïóâÝóôåò. Åðßóçò óõììåôåß÷áí Ýíá áóèåíïöüñï ôïõ ÅÊÁ êáé ðñïóùðéêü ôçò êïéíïðñáîßáò. Ï ÄéïéêçôÞò ÉùÜííçò Ä. ÊáñáëéÜò Ðýñáñ÷ïò

Åõ÷áñéóôÞñéï

Ï Óýëëïãïò Êáñêéíïðáèþí Êáôåñßíçò êáé Ðéåñßáò «Ç ÁÃÉÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ» åõ÷áñéóôåß ôï Óýëëïãï Éäéïêôçôþí ÊÝíôñùí ÎÝíùí Ãëùóóþí Íïìïý Ðéåñßáò ãéá ôçí ðñïóöïñÜ 100 Å áíôß óôåöÜíïõ óôç ìíÞìç ôïõ ê. Ìáóïýñá Äçìçôñßïõ.

Åõ÷áñéóôÞñéï Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÌÝñéìíáò Ðáéäéïý Êáôåñßíçò áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóåé èåñìÜ ôï 15ëÝò êáé ôïõò ìáèçôÝò ôïõ 2ïõ Ëõêåßïõ Êáôåñßíçò ãéá ôçí äùñåÜ 150 Å. Ç åõáéóèçóßá ôùí ìáèçôþí ôçò ðüëçò ìáò, ìáò óõãêéíåß éäéáßôåñá êáé ìáò äßíåé äýíáìç íá óõíå÷ßóïõìå ôï äýóêïëï öéëáíèñùðéêü Ýñãï ìáò. Ãéá ôï Ä.Ó. Ç Ðñüåäñïò ÂáñâÜñá ÃáâñÜ

Åõ÷áñéóôÞñéï Ç ÉåñÜ Ìçôñüðïëç Êßôñïõò êáé Êáôåñßíçò åõ÷áñéóôåß ôïí ÄéåõèõíôÞ, ôïõò äáóêÜëïõò, êáèþò êáé ôïõò ìáèçôÝò ôïõ 8ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáôåñßíçò ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõò óôï öéëáíèñùðéêü ðñüãñáììÜ ôçò, ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÓÕÓÓÉÔÉÁ «ÁÑÔÏÓ Ï ÅÐÉÏÕÓÉÏÓ» Áðü ôçí ÉåñÜ Ìçô ñüðïëç ***

Åõ÷áñéóôÞñéï

Ç ÉåñÜ Ìçôñüðïëç Êßôñïõò êáé Êáôåñßíçò åõ÷áñéóôåß ôïí ÄéåõèõíôÞ, ôïõò êáèçãçôÝò, êáèþò êáé ôïõò ìáèçôÝò ôïõ 7ïõ Ãõìíáóßïõ Êáôåñßíçò ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõò óôï öéëáíèñùðéêü ðñüãñáììÜ ôçò, ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÓÕÓÓÉÔÉÁ «ÁÑÔÏÓ Ï ÅÐÉÏÕÓÉÏÓ» Áðü ôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç

Ôçí ÊõñéáêÞ 18 Áðñéëßïõ èá ãßíåé ôï Üíïéãìá ôçò åêêëçóßáò Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò óôá ÁìðÝëéá Êïêêéíïðëïý ìåôÜ áðü ôçí ðëÞñç áíáóôÞëùóç ç ïðïßá Ýãéíå ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ôç âïÞèåéá ôùí ðáôñéùôþí êáé ößëùí Ï Éåñüò Íáüò èá ëåéôïõñãÞóåé ìåôÜ áðü 34 ÷ñüíéá Èá áíá÷ùñÞóïõí ëåùöïñåßá áðü ôï öïýñíï Æéáêïýëç óôéò 7.30 ôçë. åðéê.: Óêáìðáñäþíçò Ãéþñãïò 6977946054, ÊáúìáêÜìç Åñáóìßá 6944267957, Êïñäïíïýëç Ìáñßá 6977733132 Ìå ôéìÞ Ôï Ä.Ó.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíåôáé óôïõò öïñåßò êáé óôï êïéíü ôïõ Í. Ðéåñßáò, óýìöùíá ìå ôçí Ç.Ð. 37111/ 2021 / 26-9-03 ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç (ÖÅÊ 1391  / 29-9-2003), üôé äéáâéâÜóèçêáí áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñïôáîßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò: 1) Ç ìå áñ. Ðñùô. 363 / 19 – 03 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ìïíÜäáò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò áðü öùôïâïëôáúêü óýóôçìá éó÷ýïò 75 KW (ïìÜäá 10 - Á/Á 12 - êùäéêüò Å.Ó.Õ.Å. 401.0.㠖 êáôçãïñßá Â3 – ìç ï÷ëïýóá äñáóôçñéüôçôá), ôçò åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá “ÊÇÐÏÕ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ & ÓÉÁ Ï.Å. ”, ðïõ èá åãêáôáóôáèåß óå ôìÞìá (2) ôïõ ìå áñéèìü 751 áãñïôåìá÷ßïõ ôïõ áãñïêôÞìáôïò ôïõ Ä.Ä. ÊáëëéèÝáò -ÄÞìïõ Ðáñáëßáò Í. Ðéåñßáò. 2) Ç ìå áñ. Ðñùô. 364 / 22 – 03 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ìïíÜäáò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò áðü öùôïâïëôáúêü óýóôçìá éó÷ýïò 99,98 KW (ïìÜäá 10 - Á/Á 12 êùäéêüò Å.Ó.Õ.Å. 401.0.㠖 êáôçãïñßá Â3 – ìç ï÷ëïýóá äñáóôçñéüôçôá), ôçò åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá “ÊÇÐÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ & ÓÉÁ Ï.Å. ”, ðïõ èá åãêáôáóôáèåß óå ôìÞìá ôïõ ìå áñéèìü 170 áãñïôåìá÷ßïõ ôïõ áãñïêôÞìáôïò ôïõ Ä.Ä. ÊáëëéèÝáò -ÄÞìïõ Ðáñáëßáò Í. Ðéåñßáò. 3) Ç ìå áñ. Ðñùô. 365 / 23 – 03 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ìïíÜäáò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò áðü öùôïâïëôáúêü óýóôçìá éó÷ýïò 75 KW (ïìÜäá 10 - Á/Á 12 - êùäéêüò Å.Ó.Õ.Å. 401.0.㠖 êáôçãïñßá Â3 – ìç ï÷ëïýóá äñáóôçñéüôçôá), ôçò åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá “ÊÇÐÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. ”, ðïõ èá åãêáôáóôáèåß óå ôìÞìá (1) ôïõ ìå áñéèìü 751 áãñïôåìá÷ßïõ ôïõ áãñïêôÞìáôïò ôïõ Ä.Ä. ÊáëëéèÝáò -ÄÞìïõ Ðáñáëßáò Í.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíåôáé óôïõò öïñåßò êáé óôï êïéíü ôïõ Í. Ðéåñßáò üôé, áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñïôáîßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò (ÔìÞìá Ðåñéâáëëïíôéêïý êáé ×ùñïôáîéêïý Ó÷åäéáóìïý), äéáâéâÜóôçêáí óôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï ïé ðáñáêÜôù áðïöÜóåéò ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, ôéò ïðïßåò äçìïóéïðïéïýìå ðñïò åíçìÝñùóç ôùí ðïëéôþí êáé ôùí öïñÝùí, óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôï Üñèñï 5 ôçò ìå áñéèìü 37111/2021/29-09-2003 (ÖÅÊ 1391  / 29-09-2003) ÊïéíÞò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò (Ê.Õ.Á.) êáé óôï Üñèñï 11 ðáñ. 5 ôçò ìå áñéèìü Ç.Ð. 11014 / 703 / Ö 104 / 14-03-03 (ÖÅÊ 332  / 20 – 03 - 2003) ÊïéíÞò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò (Ê.Õ.Á.): 1) Ç ìå áñ. Ðñùô. 9125 / 09 / 23 – 03 - 2010 Áðüöáóç ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá ôïõ Óôáèìïý ÂÜóçò ÓôáèåñÞò Áóýñìáôçò Ôçëåöùíßáò ìå ôçí êùäéêÞ ïíïìáóßá «ÐÁËÁÉÏÓÔÁÍÇ Ô/Ê» êáé êùäéêü áñéèìü «0440038» ðïõ áíÞêåé óôçí åôáéñßá ìå ôçí åðùíõìßá «ÏÔÅ – ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å.» êáé èá êáôáóêåõáóôåß ðÜíù óå êôÞñéï óå áíþíõìç êïéíïôéêÞ ïäü óôï Ä.Ä. Ðáëáéüóôáíçò ôïõ ÄÞìïõ Ðýäíáò Í. Ðéåñßáò (ÃåùãñáöéêÝò óõíôåôáãìÝíåò (ÅÃÓÁ 87) : ë = 22ï Å 27’ 50,93’’ êáé ö = 40ï Í 24’ 59,18’’, õøüìåôñï åäÜöïõò 316,35 ì., èá ðåñéëáìâÜíåé Ýíáí (1) éóôü, ýøïõò 5,70 ì. êáé ìßá (1) êåñáßá ìéêñïêõìáôéêÞò æåýîçò (ðáñáâïëéêÜ êÜôïðôñá)). 2) Ç ìå áñ. Ðñùô. 1901 / 18 – 03 - 2010 Áðüöáóç ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí (Å.Ð.Ï.) ôïõ Ýñãïõ: «Âåëôßùóç áñäåõôéêþí õðïäïìþí Ä.Ä. Åîï÷Þò» ôïõ ÄÞìïõ Åëáößíáò ôïõ Í. Ðéåñßáò. ÊáôÜ ôùí ðáñáðÜíù áðïöÜóåùí åðéôñÝðåôáé, óýìöùíá ìå ôï ôåëåõôáßï åäÜöéï ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2503 / 97, ðñïóöõãÞ óôçí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ìÝóá óå áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá ôñéÜíôá (30) çìåñþí. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Í.Ó. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÂÏÕËÃÁÑÁÊÇÓ Ðéåñßáò. 4) Ç ìå áñ. Ðñùô. 366 / 22 – 03 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ìïíÜäáò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò áðü öùôïâïëôáúêü óýóôçìá éó÷ýïò 99,98 KW (ïìÜäá 10 - Á/Á 12 êùäéêüò Å.Ó.Õ.Å. 401.0.㠖 êáôçãïñßá Â3 – ìç ï÷ëïýóá äñáóôçñéüôçôá), ôçò åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá “ÊÇÐÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. ”, ðïõ èá åãêáôáóôáèåß óôï ìå áñéèìü 745 áãñïôåìÜ÷éï ôïõ áãñïêôÞìáôïò ôïõ Ä.Ä. ÊáëëéèÝáò -ÄÞìïõ Ðáñáëßáò Í. Ðéåñßáò. 5) Ç ìå áñ. Ðñùô. 974 / 29 – 03 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ôçò äñáóôçñéüôçôáò ìå ìç÷áíïëïãéêÞ åðÝêôáóç «Âéïôå÷íßá êáôáóêåõÞò ðëáóôéêþí åéäþí» ìå ôçí åðùíõìßá «ÅõÜããåëïò Ëåùíßäçò & Óßá Ï.Å.», ðïõ åßíáé åãêáôåóôçìÝíç óôï ìå áñéèìü 204 áãñïôåìÜ÷éï óôï Ä.Ä. Ìåèþíçò -ÄÞìïõ Ìåèþíçò Í. Ðéåñßáò. 6) Ç ìå áñ. Ðñùô. 2086 / 07 – 04 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ôçò äñáóôçñéüôçôáò «ÊáôáóêåõÞ îýëéíùí êïõöùìÜôùí – åðåîåñãáóßá îýëïõ» ìå ôçí åðùíõìßá «Í. Ãêïñüðïõëïò êáé É. Ãêïñüðïõëïò Ï.Å.», óôá ìå áñéè. 4450 (õöéóôÜìåíç) êáé 4496á (åðÝêôáóç) áãñïôåìÜ÷éá ôïõ Ä.Ä. Áéãéíßïõ -ÄÞìïõ Áéãéíßïõ Í. Ðéåñßáò. 7) Ç ìå áñ. Ðñùô. 12934 Ð.Å. / 29 – 03 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ôïõ Ýñãïõ: «Áíüñõîç êáé êáôáóêåõÞ áñäåõôéêÞò ãåþôñçóçò óå áíôéêáôÜóôáóç ðáëáéÜò, ôïõ ê. Áèáíáóßïõ ÔóáêíÜêç, óôï Ä.Ä. Äßïõ (ðåñéï÷Þ Áãßïõ ÌçíÜ) ÄÞìïõ Äßïõ Í. Ðéåñßáò, âÜèïò ãåþôñçóçò 200+/- 10 ùñéáßá ðáñï÷Þ 31 ê.ì., åôÞóéá ðáñï÷Þ 33.840 ê.ì. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Í.Ó. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÂÏÕËÃÁÑÁÊÇÓ
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

τάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τμ 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο. Περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, ατομική θέρμανση (συνοδεύεται και από γκαρσονιέρα 25 τμ με 1 Δ,Σ,Κ) περιοχή Αγία Τριάδα. Τιμή 105.000 Ε ΙΣΟΓΕΙΟ διαμέρισμα 107 τμ 2ΔΣτρ. Κ,WC, ωρομέτρηση περιοχή Βατάν. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Θαλασσοπούλια Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη χρονομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κα-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128 τμ (καινούργιο) 3ΔΣΚWC, πάρκιγκ, ωρομέτρηση, 3ος όροφος, περιοχή Κέντρου. Τιμή 150.000Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 117 τμ σε καλή κατάσταση σε έκταση 14.000 τμ νερό και ρεύμα περιοχή Λιτοχώρου. Τιμή 300.000 Ε MONOKATOIKIA 120 τμ (σε καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, υπόγειο σε 320 τμ οικόπεδο. Περιοχή Καλλιθέα. Τιμή 125.000 Ε

160.000 Ε

Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 στο σύνολο από 75 τμ το καθένα με τριφασικό ρεύμα και γεώτρηση (αποφέρουν ενοίκιο 540 ευρώ μηνιαίως) φάτσα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Ν. Εφέσου. Τιμή 250.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ παλιά μονοκατοικία ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 160.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 550 τμ οικοδομήσιμο (βλέπει πάρκο) περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 250.000 Ε το τμΚΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 404 τμ άρτιο οικοδομήσιμο πολύ καλή θέση περιοχή Λεπτοκαρυά. OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 240Ε/ τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 665 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο βλέπει πλατεία περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού τιμή 96.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 902 τμ οικοδομήσιμο εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικών. Τιμή 400.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 578 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 200.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τμ σε κεντρικό σημείο. Τιμή 30.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή

ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4554 τμ οικοδομήσιμο πάνω στο καινούργιο Περ. δρόμο τιμή 30.000 Ε/τμ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ δεύτερο από τον κεντρικό δρόμο προς Παραλία και δίκτυο ύδρευσης) περιοχή Περίστασης πολύ καλή θέση. Τιμή 160.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

¨¹É¹Ë½Ͷ™ÈÉÁ÷ÇÍ

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Οικόπεδο 300 τμ στον Πέλεκα 55.000 Ε Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ

Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα των 20 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Καινούργια διαμερίσματα 100 τμ στα Καταφιώτικα. Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμέρισμα 140 τμ 2ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά

Μεζονέτες 5 των 140 τμ το καθένα γιαπί επέκταση Ευαγγελικών Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Γκαρσονιέρες 25 τμ, 30 τμ και 50 τμ στους Ν. Πόρους βλέπουν θάλασσα Μεζονέτες 125 τμ και 130 τμ στο γιαπί στην επέκταση Ευαγγελικών. Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο ΔIAMEPIΣMATA καινούρια στην Παραλία. Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα

Χωράφι 4.550 τμ σε πολύ ωραία

τοποθεσία

6 στρέμματα χωράφι, στην

Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια κεντρικότατα στην Ολυμπιακή Ακτή Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο Μεταχειρισμένες σε διάφορα μέρη της πόλης. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ σε επαρχιακό δρόμο. Τιμή 35.000 Ε

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 435 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Ευαγγελικών (εξαιρετική θέση) αποκλειστικότητα του γραφείου μας. Τιμή 280.000 Ε

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 40.000 Ε 673) 293) τμ γωνιακό περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 135.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 682) 281 τμ με 3 φάτσες και Πανοραμική θέα. Περιοχή Σβορώνος. Τιμή 73.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε

Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA

ΔIAMEPIΣMATA

(με παρκιγκ + ατομ. θερμανση) 60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ

(ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

MEZONETEΣ

Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 688) 276 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή Καπνικός μέσα από τον Εγγλέζικο. Τιμή 77.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 692) 844 τμ με 3 φάτσες, πάνω σε κεντρικό δρόμο στην Επεκ. Ευαγγελικών 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 105) 95 τμ 4ος όροφος, ρετιρέ, πλήρες ανακαινισμένο 2 δωμ., Σ,Κ, μπάνιο, τέντες, κεντρική θέρμανση με θέα στο πάρκο Κατερίνης Τιμή 90.000 Ε 156) 85 τμ καινούργια τελειωμένα 1 όροφο 2 Δωμ., Σ, Κ, WC ωρομέτρηση χώρος στάθμευσης. Περιοχή πάρκο. Τιμή 105.000 Ε 162) 82 τμ 1ος όροφος, 2 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, ατομικό λέβητα περιοχή Βατάν. Τιμή 95.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 223) 48 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα 5ετίας, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 1 υπνοδωμάτιο με ατομικό λέβητα Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 60.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

309) 16,860 στρμ. με 300 μ. πρόσοψη κοντά στην Κατερινόσκαλα. Τιμή 85.000 Ε 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε

872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε

323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα

871) 60 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 250 τμ γωνιακό οικόπεδο περιοχή Σταθμός. Τιμή 65.000 Ε

473) 8.250 στρ. γωνιακό, νερό, ρεύμα, περιοχή κοντά στην Περίσταση Τιμή 45.000 Ε

873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

480) 9,500 στρ. ανάμεσα Κίτρος και Μακρύγιαλος κοντά στην ΠΕΟ Τιμή 30.000 Ε

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου

484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια

876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 250.000 Ε

488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε

877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα

294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

849) 120 τμ μεζονέτα με 90 τμ ημιυπόγειο στα μπετά σε 475 τμ οικόπεδο γωνιακό Περιοχή Γανόχωρα Τιμή 95.000Ε 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ

418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 170.000

ȆȦȜȠȪȞIJĮȚ ıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ȂİȗȠȞȑIJİȢȝİIJȝȠȚțȩʌİįȠȘțȐșİȝȓĮ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮıİȞȑĮȠȚțȠįȠȝȒ IJȝȝİțȜİȚıIJȒșȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢĮʌȠșȒțȘțĮȚ șİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘșȑȡȝĮȞıȘ ȆȜȘȡIJȘȜ 

489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 96.000 Ε 492) 4.200 στρ. με νερό, ρεύμα, πανοραμική θέα, περιοχή σε χωριό. Τιμή 25.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε 496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε

611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε

498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 120.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹ʹ»»½Ã·½Ê ̿ýÎÑŽ·Ë̽ËÌÇ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.600 τμ με 1,2

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

ȉǾȁ

ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

ȈȊȁȁȅīȅȈĬȇǹȀȍȃȀǹȉǼȇǿȃǾȈ

ȆȇȅȈȀȁǾȈǾ

ȅȈȪȜȜȠȖȠȢĬȡĮțȫȞȀĮIJİȡȓȞȘȢıĮȢțĮȜİȓIJȘȞ ȀȣȡȚĮțȒǹʌȡȚȜȓȠȣȖȚĮȞĮIJȚȝȒıȠȣȝİ IJȘȞ©ǾȝȑȡĮȂȞȒȝȘȢIJȘȢīİȞȠțIJȠȞȓĮȢIJȠȣ ĬȡĮțȚțȠȪǼȜȜȘȞȚıȝȠȪªțĮȚȞĮİțįȘȜȫıȠȣȝİIJȠ ıİȕĮıȝȩțĮȚIJȘȞʌȡȑʌȠȣıĮIJȚȝȒıIJĮșȪȝĮIJĮ IJȘȢīİȞȠțIJȠȞȓĮȢǾİțįȒȜȦıȘʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚıIJȚȢ ʌȝİʌȚȝȞȘȝȩıȣȞȘįȑȘıȘıIJȠȞǿİȡȩȃĮȩ IJȦȞǹȖȓȦȞȋȡȚıIJȠijȩȡȠȣțĮȚǼȣșȣȝȓȠȣțĮȚıIJȚȢ ʌȝȠȝȚȜȓĮıIJȠȆȠȜȚIJȚıIJȚțȩȝĮȢȀȑȞIJȡȠ ȝİȠȝȚȜȘIJȒIJȠȞİȟĮȓȡİIJȠȚıIJȠȡȚțȩİʌȚıIJȒȝȠȞĮ țȋȐȡȘȉıȚȡțȚȞȓįȘȝİșȑȝĮ©ǾȖİȞȠțIJȠȞȓĮ IJȦȞǼȜȜȒȞȦȞIJȘȢĬȡȐțȘȢȣʌȩIJȠijȦȢIJȦȞ ȟȑȞȦȞįȚʌȜȦȝĮIJȚțȫȞĮȡȤİȓȦȞªȈIJȠIJȑȜȠȢIJȘȢ İțįȒȜȦıȘȢIJȠǻȈIJȠȣȈȣȜȜȩȖȠȣșĮʌĮȡĮșȑıİȚ įİȟȓȦıȘȝİĮȞĮȥȣțIJȚțȐțĮȚȖȜȣțȓıȝĮIJĮ ǹʌȩIJȠǻȈ

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 37.000 Ε Περιοχή Γερμανικά

837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

Σ.Δ. κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 58 τμ περιοχή Πλατεία Δημαρχείου. Τιμή 120.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα καινούργια με το κλειδί στο χέρι με 3 Δ,Σ,κουζίνα, κλειστή θέση πάρκιγκ. Επέκταση Νέα Ζωή. Τιμή μόνο 160.000 Ε . Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης 23510 75207, 27566, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό αγροτεμάχιο 3 στρεμ. περίπου με δόμηση 2.650 τμ επί της Νέας Εθνικής Οδού. Μεσιτικό Γραφείο Ε.Ν. Τρελλόπουλου. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα στον Κορινό 140 τμ σε οικόπεδο 225 τμ αυτοτελές μέχρι το σοβά. Τιμή 78.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 203 τμ με Σ.Δ 1,2 και κτίσμα 85 τμ μονοκατοικία περιοχή Μαρτίου. Τιμή 155.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 504786 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ με 2 φάτσες στον εγγλέζικο 1200 τμ σε καλή θέση και πολύ καλή τιμή. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο εκτάσεις 4.440 τμ στο 1ο χλμ Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου, περιφραγμένο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και με Μελλοντικές προοπτικές. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞ įȚȩȡȠijȦȞȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮ ȣʌȠȖİȓȠȣĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1) Αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων στην Περίσταση στο δρόμο της Παναγίας, με 45 μ. πρόσοψη, 150 δένδρα, περίφραξη και νερό. 2) Στην Τοπόλιανη Λιτοχώρου πωλούνται οικόπεδα 1.000 ψμ. Και 1.300 τ.μ με άδεια και μεζονέτες ημιτελής και τελειωμένες με υπόγειο από 50+50 τ.μ. 3) Οικόπεδο 580 τ.μ. στο Σβορώνο σε πολύ καλή τιμή. 4) Παλιά μονοκατοικία σε 180 τ.μ. οικόπεδο με Σ.Δ. 2 στα «Αστικά». 5) Οικόπεδο 560 τ.μ στα Ευαγγελικά 6) Πωλείται οικόπεδο 490 τμ. Στην επέκταση των Ευαγγελικών πίσω από το Σούπερ Μαρκετ Γαλαξίας σε πολύ καλή τιμή. 7) Στην επέκταση των Ευαγγελικών οικόπεδο 1270 τ.μ. 8) Πωλείται οικόπεδο 300 τ.μ στην περιοχή Π. Σουμελά 9) Πωλείται 600 τ.μ. στο Σ. Σταθμό γωνιακό 10) Αγροτεμάχιο 16 στρέμματα ποτιστικό στον Αγιάννη Πιερίας 11) Πωλείται μονοκατοικία 120 τ.μ. σε 700τμ. Οικόπεδο στον Άνω Αγιάννη Πιερίας. 12) Πωλείται 60 τ.μ. διαμέρισμα ανακαινισμένο στο Μακρύγιαλο Πιερίας. 13) Πωλείται μεζονέτα ανακαινισμένη σε 600 τ.μ. οικόπεδο στο Κίτρος Πιερίας. 14) Μονοκατοικία σε 600τμ. Οικόπεδο στο Κίτρος Πιερίας. 15) Πωλείται κεντρικό κατάστημα 100 τ.μ. 16) Πωλείται κεντρικό διαμέρισμα 90 τ.μ. σε 2ο όροφο 17) Πωλείται 70 τμ. Διαμέρισμα 2 ετών με κλειστό

πάρκινγ και ωρομέτρηση σε 2όροφο. 18) Πωλούνται μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε πολύ καλές τιμές. 19) Πωλούνται γραφεία καινούργια και μεταχειρισμένα. 20) Μονοκατοικία με κατάστημα σε 500 μ. οικόπεδο στον κεντρικό δρόμο του Σβορώνου. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 1) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα κεντρική 50 τ.μ. σε 2ο όροφο. 2) 120 τ.μ. διαμέρισμα σε 4ο όροφο με ωρομέτρηση και πάρκιν 3) 140 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα με 3 υπν. 2 wc και μπάνιο ατομική θέρμανση , πάρκινγ και ηλιακό σε 2ο όροφο. 4) Ενοικιάζεται διαμέρισμα στην Καλλιθέα βαμμένο. 5) Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 50 τμ. 6) Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 2000 τμ. Στο δρόμο Κατερίνης Παραλίας. 7) Ενοικιάζεται κατάστημα 45 τ.μ με υπόγειο και πατάρι στα παλιά δικαστήρια. - Πωλείται μεζονέτα 130 τ.μ. με υπόγειο σε 1.300 τ.μ. οικόπεδο στην Πλάκα Λιτοχώρου. - Πωλείται μεζονέτα με υπόγειο σε 350 τ.μ. οικόπεδο πίσω από τη Νομαρχία. - Πωλείται 65 τ.μ διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. - Πωλούνται καινούργια διαμερίσματα σε πολύ καλές τιμές στα Ευαγγελικά. - Πωλείται 400 τ.μ. οικόπεδο γωνιακό νοτιοανατολικό κοντά στο 11ο δημοτικό σχολείο στην επέκταση των Ευαγγελικών.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Eπεκταση Ευαγγελικων 1ος 2ος 3ος ορ.90 τμ.&93 τμ. με ατομικη θερ/νση & θεση παρκιν. -Περιοχη Αγ.Παρασκευης 1ος 3ος 84τμ. 2Δ. ατ/κη θερμανση., παρκιν. -Γκαρσονιερα 1ος ορ. 50 τμ. -Ολυμπιακη Ακτη ισογειο 52 τμ. με 2ΔΣΚ. & 1ος & 2ος ορ. 50 τμ.55 τμ.62 τμ -Μακρυγιαλος οροφοδια/σματα 90τμ.με 40τμ. βοηθητικο χωρο στο ισογειο -Αστικα 1ος 3ος 4ος ορ. 119 τμ. καθε οροφος. -Σ.Σταθμος διοροφοι οικοδομη με 80,85τμ.ο καθε οροφος ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Κεντρο 4ος ορ.114,5 τμ.και για επαγγελματικη στεγη. -Αστικα 2ος ορ.120,8 τμ. -Κοντα στα ΚΤΕΛ. 1ος ορ. 145 τμ. -Κεντρο 3ος ορ. 92τμ.2ΔΣΚΤραπε ζαρια -Κεντρο 1ος ορ.100 τμ.2Δ. -Παραλια 2ος ορ. 64 τμ. 2Δ. -Κεντρο ρετιρε 70 τμ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Στα Νεα Δικαστηρια διοροφη κατοικια σε οικοπεδο 250 τμ.με ισογειο 110τμ.& 1ος ορ.96τμ. -Τραεζουντα σε οικοπεδο 470τμ. καταστημα & 1ος ορ.κατοικια - Ευαγγελικα ισογειο σε οικοπεδο 392 τμ. -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπεδο 262 τμ.πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Στην Νομαρχια διοροφη οικοδομη στα τουβλα. 85 τμ. ο καθε οροφος

- Στα Φωτεινα 80τμ σε οικπεδο 1000τμ. -Κεντρο σε οικοπεδο 179 τμ.ισογειο 95τμ.με Σ.Δ.2 -Περιοχη παρκου σε Σ.Δ 1,2 οικοπεδο 206 τμ. με δυοροφη κατοικια -Ν.Εφεσσος 90 τμ σε οικοπ. 900τμ. MEZONETEΣ Λιτοχωρο 2ος & 3ος ορ. 150 τμ.,ατομικη θερ/νση,θεση παρκιν. -Επεκταση Ν.Ζωης μεζονετες με πυλωτη ,1ος & 2ος ορ. απο 63τμ, ο καθε οροφος.στο σοβα και τελειωμενες. -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ.1ος ορ. 59τμ & ημιυπογειο. -Στην Νομαρχια ημιυπογειο & 2 επιπεδα απο 75 τμ.το καθενα στα μπετα σε τιμη ευκαιριας. -Περισταση πυλωτη49τμ.1ος ορ.42τμ.& 2ος ορ. 43τμ. - Περισταση πυλωτη & 2οροφοι απο 55τμ.ο καθε οροφος -Μακρυγιαλος σε οικοπ.260τμ. 1ος & 2ος ορο120τμ. -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ - Μαρτιου 403 τμ. -Ν.Ζωη 310 τμ.442 τμ,& 518 τμ. -Επι της 25ης Μαρτιου 481 τμ. -Επεκταση Εθνικου σταδιου 491 τμ. - Ν.Κεραμιδι οικοπ. 532 τμ.& 782 τμ. -Καπνικος, 400, 979 τμ. -Καπνικος στο 11ο δημοτικο 201, 386,402, 514, 516τμ. Καπνικος 276 ,552,828,& 12789 τμ. -Καλλιθέα 400, 451, 503 τμ.

-Ν.Εφεσσος 500τμ.,962,1600τμ. -Περισταση 418 , 303, 605 .τμ -Κορινος στο οικισμο Ολυμπιαδα 400 & 450 τμ& 540τμ. πρωτο στην θαλασσα. -Σ.Σταθμος μετα τις γραμμες 443,4 τμ. -Ολυμπιακη Ακτη 500,&1000τμ. -Ελατοχωρι στο παλιο χωριο 1367,2000,3216 τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επρχ.οδος Κατερινης –Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5000 τμ& 10.000 τμ. -Κοντα στο γηπεδο των ποντιων 4400τμ. - Βαρικο Λιτοχωρου πρωτο στην θαλασσα 17 στρ. -Παραλια Κορινου πρωτο στην θαλασσα 10.000 τμ. με 130μετρα προσοψη στην θαλασσα. Σβορωνος διπλα στο χωριο 6 στρ. & 4 στρ. -Καλλιθεα 20.000τμ.με ρευμα & γεωτρηση -Επαρχ.οδος Κατερινης – Ολυμπιακης ακτης 9875 τμ. - Λιτοχωρο 4300 τμ.με ελαιοδεντρα.& 28στρ.. -Κατερινοσκαλα 13350 τμ -Καλλιθεα 8 στρ με νερο ,ρευμα. -Ε.Ο Κονταριωτισας –Καριτσας 6350 τμ. -Ελατοχωρι 6 στρ.& 30 στρ. με πανοραμικη θεα - Κορινος 10.000 τμ. -Κιτρος 15.000 τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Κεντρο 1ος ορ. 62τμ. -Π.Ε.Ο.Κατερινης –Θες/κης σε 4000 τμ.ισογειο 840τμ.& 1ος ορ.840 τμ.

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ ////////////////////////////// Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή στο 2ο δεύτερο δρόμο. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ από ιδιώτη με άδεια για μεζονέτα 200 τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Πληρ. τηλ. 6936118894. Τιμή 80.000 Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερίσματα 3άρια, 2άρια πολυτελούς κατασκευής και γκαρσονιέρες. Πληρ. τηλ. 6944 470111 κος Ράπτης Ιωάννης

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Πωλούνται υπερπολυτελείς ιδιόκτητες κατοικίες και μεζονέτες ακριβώς δίπλα στη θάλασσα (SUPER MARKET ΛΑΡΙΣΑ). Διαθέτουν ασανσέρ, πάρκιγκ, αποθήκη, τζάκι, αυτ. θέρμανση και κλιματισμό. Πληρ. τηλ. 6947 890621, κος Χρήστος - 6978 183125 κος Κώστας ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 οροφοδιαμερίσματα 110 τμ έκαστο σε νεοαναγειρόμενη τριώροφη οικοδομή επί της οδού Μακεδονίας (δίπλα στη Νομαρχία) με ατομική θέση πάρκιγκ στην πυλωτή 2ΥΔ, 2 WC, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, τζάκι, ατομική θέρμανση, εγκατάσταση αερίου. Πληρ. κος Γκόντας τηλ. 6944 633159, 6945 993794 Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 60 τμ μικτά, 47 τμ καθαρό στην οδό Νικομηδείας 11, τιμή 65.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 38992, 6972 027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ανακαινισμένο στη Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από τη Ροτόντα. Διαθέτει δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, WC. Τιμή 95.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665, 6972 823840 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και 6972 027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 6 στρ. στον Κάτω Αγιάννη πολύ κοντά στο χωριό. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με άδικα οικοδομής 189 τμ, δεύτερος δρόμος αριστερά στην Παραλία Κατερίνης. Τιμή

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20 στρεμ. στον Κ. Αγιάννη τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 180 τμ ΔΣ2 τιμή 100.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 52.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι, κεντρικό οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αέρας σε κεντρική πλάκα 1ου ορόφου 180 τμ Τιμή 45.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος δρόμος από θάλασσα με άδεια οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός ΑΕΙ - ΤΕΙ για ενασχόληση σε βιομηχανική παραγωγή στο Ν. Πιερίας. Υπεύθυνος κος Ζάχος τηλ. 6985 898724

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με άριστη γνώση Η/ Υ θα εκτιμηθεί αν υπάρχουν γνώσεις λογιστικής και ανάλογη εμπειρία. Πληρ. τηλ. 23510 37367 και 6979 794238

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι μπάρμαν, μπαργούμαν, σερβιτόροι και σερβιτόρες για

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερικός πωλητής/τρια για το Νομό Πιερίας από εταιρεία παροχής

//////////////////////////////////////

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο της πόλης 300 τμ Πληρ. τηλ. 6978 557212

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη κοντά στα Πανεπιστήμια απέναντι από την Ροτόντα. Δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, air condition, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα 400 Ε. Πληρ. τηλ. 6979 985665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ 2 Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο, θέρμανση με ωρομέτρηση και μπαλκόνια με τέντες. Πληρ. τηλ. 23510 31445, 23510 20137

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ος όροφος 2 ΔΣΚ WC ατομικό. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 260 Ε. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 130 τμ στον 1ο όροφο διώροφης οικοδομής με 2Δ,Σ, καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο, WCκαι ωρομέτρηση στο κέντρο της πόλης (πίσω από την κλινική "Βελίκη"). Πληρ. τηλ. 6944 242085 (10.30μμ έως 17.00μμ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 45 τμ κοντά στη Θεία Ανάληψη, 2 χρόνων, 1ος όροφος, με ωρομέτρηση και με πάρκιγκ ενοίκιο 250 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207 και 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Θεσ/νίκης 31, 65 τμ με σαλόνι, κουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο, αποθήκη & λουτρό. Πληρ. τηλ. 6946 336191

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 80 τμ διαμέρισμα 2ος όροφος, 10ετίας, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο, ωρομέτρηση, κλειστό πάρκιγκ. Περιοχή Νομαρχία. Τιμή 300 Ε Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ διαμέρισμα 1ος όροφος, 10ετίας, 2 ΔΣΚ WC ντουλάπα, τέντες, ωρομέτρηση. Περιοχή 25η Μαρτίου. Τιμή 320 Ε. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ 3 Δ,Σ,Κ και αποθήκη, ατομικό καλοριφέρ. Ενοίκιο 250 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ DEVI BRAUN 65 HR με κουβούκλιο, αυτόματο σασμάν, υδραυλικό τιμόνι σε άριστη κατάσταση τύπου 1212 Σωλήνες 300 μ τύπου Bauer γαλβανιζέ 2,5 ιντσών ενός χρόνου Καλιεργητής με ανέμη 3μ καινούργιος ενός χρόνου. Πληρ. τηλ. 6976 403732

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Renault Clio μοντέλο 2002 1600 cc σε άριστη κατάσταση αυτόματο. Πληρ. τηλ. 6988947602

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ άδεια ταξί. Πληρ. τηλ. 6932 112442 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ταβέρνα με πλήρες εξοπλισμό 150 τμ, 100 θέσεις στην

Παραλία Κατερίνης, με πάρκιγκ. Μόνο σοβαρές προτάσεις, τιμή πολύ καλή. Πληρ. τηλ. 6945 234761 ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση παγωτά "ΔΩΔΩΝΗ" στην Παραλία

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 100 τμ 90τμ 2Δ,Σ,Κ, WC με ατομική θέρμανση κλειστό πάρκιγκ υπόγεια αποθήκη και μεγάλα μπαλκόνια σε υπό ανέγερση οικοδομή ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 7ετίας με πυλωτή, 135 τμ σε οικόπεδο 280 τμ με 3 ΔΣΚ μπάνιο, υδρομασάζ, WC, ηλιακό, τζάκι, στέγη υπερυψωμένη, αποθήκη στην πυλωτή και ενός ακόμα ορόφου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου

ΣΤΑΔΙΟ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό τέρμα Γοργοποτάμου. Τιμή 75.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=273 τμ κοντά στο 3ο Λύκειο προς Γανόχωρα. Τιμή 65.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μεταχειρισμένο 100 τμ 2 ΔΣΚ κεντρικότατο 1ος όροφος, διαμπερές. Τιμή 73.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 770 τμ δίφατσο. Τιμή 225.000 Ε στη Νέα Ζωή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε.

Επέκταση Ευαγγελικών κον΄τα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα σε δυόροφη οικοδομή με ατομικό λέβητα και κλειστό γκαράζ 8ετίας 2 ΔΣΚ και τζάκι περιοχή Μαρτίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα δεκαετίας στο Κτηνιατρείο, 3 Δ,Σ,Κ, WC, με θέση κλειστού γκαράζ. Τιμή 110.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε 144 τμ κεντρικότατο ΣΔ2 με παλιά διόροφη κατοικία

Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο προς Ολυμπιακή Ακτή με μεγάλο πρόσωπο Ε-10.000 τμ επάνω στον Επαρχιακό δρόμο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στον Σβορώνο με υπόγειο 120 τμ Σαλοκουζίνα, 140 τμ + WC, 1ος όροφος 120 τμ με 4 δωμάτια και λουτρό και σοφίτα 60 τμ σε γωνιακό οικόπεδο σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δικαίωμα δόμησης καταστήματοςǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ 

υπ. 200, ισ.200, Α' όροφο 200 σε συγκρότημα καταστημάτων σε επαρχιακή οδό

ΣΤΑΔΙΟ Πωλείται οικόπεδο 260 τμ ενδιάμεσο. Τιμή 75.000 Ε

υπηρεσιών. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης εμπειρία πωλήσεων, 25-35 ετών. Βασικός μισθός + Bonus. Αποστολή Βιογραφικών fax 23510 24341

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WCλουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Α) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6, ΤΗΛ. 24525 Β) ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΑΡΕΤΗ ΚΥΠΡΟΥ 9, ΤΗΛ. 25463

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ ȉȘȜ țȚȞ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ ĭȚȜȓʌʌȠȣǹȖȓĮǹȞȞĮ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝ ȡİIJȚȡȑ

ǻĮȖțȜȒįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ IJȝ ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞșȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες σερβιτόρες για καφέ στην Παραλία Κατερίνης. Πληρ. τηλ. 6974 805355

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία εντιμότατη αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων για βράδυ ή και για ημέρα. Πληρ. τηλ. 6932 960398 κα Γιαννούλη Χαρά ενδοκρινολόγο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη άνω των 25 ετών για πλήρωση του τμήματος πωλήσεων μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6937 275000

ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ οροφοδιαμέρισμα καινούργια σε διπλοκατοικία 2Δ, 2 μπάνια, Σ,Κ, τζάκι, ατομικό λέβητα, (χωρίς κοινόχρηστα). Περιοχή Περίσταση. Τιμή 370 Ε. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013

ορίζοντα, πάρκινγκ 239.000EUR - ΚΩΔ:[Δ-194] Σύβοτα: Εξαιρετικής αισθητικής νεόδμητη πολυτελούς κατασκευής, μονοκατοικία αποτελούμενη 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα τραπεζαρία σαλόνι, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες, κήπο, πάρκινγκ, τζάκι. 153.000EUR ΚΩΔ:[Δ-78] Πάργα: Διαμέρισμα νεόδμητο στο κέντρο της πόλης, αποτελούμενο από κουζίνα-καθιστικό, τραπεζαρία, σαλόνι, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο + σοφίτα 16 τ.μ., κεντρική θέρμανση, ηλιακός θερμοσίφωνας, μπαλκόνια με καταπληκτική θέα στην πόλη. 155.000EUR - ΚΩΔ:[Δ-74]

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ȀȆǹȉȈǾȈ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι, κεντρικό οικόπεδο. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

το beach bar "Χαλαρά". Πληρ. τηλ. 6942 406534

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ

110.000 Ε.Πληρ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες/ ροι, μπαργούμαν-μπάρμαν και βοηθοί για Beach bar στην Παραλία Κατερίνης. Από τέλη Μαϊου έως Σεπτέμβριο. Τηλ. επικοινωνίας Βασίλης τηλ.

6977 578763 Κώστας 6973 660709

Κατερίνης. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 23510 77077 και 6977249898

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΓΑΣ, σε οικόπεδο 300τ. μ. με ανεμπόδιστη θέα θάλασσα, δύο ανεξάρτητες μονοικατοικίες σε άριστη κατάσταση, 2 Δ.2Σ.2Κ.2Λ. τζάκι, αποθηκευτικοί χώροι, πλακόστρωτη αυλή ...2 60.000 Ε – ΚΩΔ: (Δ-6) ΠΑΡΓΑ: με θέμα θάλασσα μονοικατοικία 128 τ.μ. σε οικόπεδο – κήπο 363 τ.μ κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, 4 θέσεις πάρκινγκ, αποθήκη 185.000 Ε – ΚΩΔ: (Δ-138). Πάργα: Νεόδμητη μονοκατοικία 132τ. μ. επιπλωμένη, 3 υπνοδωμάτια, 2 κουζίνες, 2 μπάνια,τζακούζι, τζάκι, κεντρική θέρμανση, κλιματισμό, μεγάλες βεράντες με ανοικτό

¨¹É¹Ë½Ͷ™ÈÉÁ÷ÇÍ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

////////////////////////////////////

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 88 τμ στην οδό Ανδρούτσου 11. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

τέντες, ηλιακό, ατομικό λέβητα, 2 ντουλάπες. Τιμή 350 ευρώ. Περιοχή Κέντρο. Μεσιτικό γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 23510 73013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ (καινούργιο λουξ κατασκευής) 2Δ,Σ,Κ,WC ατομική θέρμανση, τζάκι, χώρος στάθμευσης περιοχή Μαρτίου. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο "Μετανάστης". Τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Συντριβανίου 2Δ,Σ,Κ,2WC κεντρική θέρμανση σε πολύ καλή κατάσταση. Ενοίκιο 285 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ στην όδο Βότση 14 με ωρομέτρηση, 2 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη στον 2ο οροφο. Πληρ. τηλ. 23510 39951

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Μαρτίου σε άριστη κατάσταση, ατομική θέρμανση 130 τμ 3ΔΣ ξεχωριστή κουζίνα, 1ος όροφος, ενοίκιο 300 Ε. Πληρ. τηλ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ με τουαλέτα φάτσα στη Ν. Πλαστήρα (Εγγλέζικος). Τιμή ενοικίου 280 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ σε δημόσιους- Δημοτικούς Υπαλλήλους σε συνταξιούχους Δημοσίου - ΙΚΑ ανεξάρτητα από υπερδανεισμό. Διεκπαιρέωση δυσμενών, ρύθμιση - πάγωμα καταγγελμένων δανείων, στεγαστικά δάνεια, μεταφορές με το χαμηλότερο επιτόκιο. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο 2310 554514, fax 2310 554517, 6972 886998 websitewww.moneycashgram. gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ (σε πολύ καλή κατάσταση) 2Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, ατομικό καλοριφέρ περιοχή Αστικά. Τιμή 300 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75204, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ σε άριστη κατάσταση 2 Δ,Σ,Κ,WC και μπάνιο, ατομική θέρμανση στον πεζόδρομο. Τιμή ενοικίου 320 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207, 6944 727360

Αμεσα διαθέσιμα μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες 1000-100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου. Επίσης, δάνεια σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Συνταξιούχους, στρατιωτικούς, ανεξαρτήτως τειρεσία. Δάνεια παντός τύπου με επιτόκιο όχι πάνω από 3,6%. Πληρ. τηλ. 6978 4140000, 6957 638377

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος ανακαινισμένο 3 δωμ., Σ.,Κ, μπάνιο,

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727

ȅȂǹǻǼȈȈȊȂǺȅȊȁǼȊȉǿȀǾȈīȅȃǼȍȃ ǹȞȠȓȖȠȣȞȠȝȐįİȢıȣȝȕȠȣȜİȣIJȚțȒȢ ‡īȠȞȑȦȞ ‡ǻȚĮȗİȣȖȝȑȞȦȞȖȠȞȑȦȞ ‡ǹȣIJȠȖȞȦıȓĮȢ ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ țĮīĮȜȐȞȘȉȗȑȞȘ ȅȚțȠȖİȞİȚĮțȒȈȪȝȕȠȣȜȠ ȈȪȝȕȠȣȜȠȌȣȤȚțȒȢȊȖİȓĮȢ e-mail:estia6@otenet.gr

Μεσιτικό γραφείο

Καθηγητής οικονομικών με πείρα, παραδίδει μαθήματα ΑΟΘ και Διοίκησης σε υποψήφιους. Πληρ. τηλ. 6982 471449 www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 134) Σε 165 τ.μ. μεζονέτα στο σοβά με σκεπή πίσω από το Γαλαξία 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 136) 80 τ.μ. 3ος όροφος 2Δ, περιοχή κοντά στη Λαϊκή Αγορά. 137) Γκαρσονιέρα 1ος όροφος θέση parking κοντά στη λαϊκή αγορά. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 257) 100 τ.μ.διαμέρισμα στη Μαρτίου με πάρκινγκ και ωρομέτρηση 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 259) Επαγγελματική Στέγη 162 τμ βλέπει πλατεία Δημαρχείου 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 328) Τριώροφη οικοδομή στο τούβλο στην επέκταση Ευαγγελικών, 125 τ.μ ο όροφος. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 349) Σε 206 τμ γωνιακό οικόπεδο μεζονέτα στην Περίσταση 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 442) Κατάστημα 340 τ.μ. με 500 μ. οικόπεδο επί της Θεσσαλονίκης. 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903) Ενοικιάζεται βενζινάδικο με πλυντήριο εν ενεργεία.

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

904) Πωλείται επιχείρηση γυράδικο εν ενεργεία στην Ολυμπιακή Ακτή. 905) Πωλείται κρεπερί στην Ολυμπιακή Ακτή μπροστά στη θάλασσα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 568) 800 τ.μ. +300 τ.μ. οικόπεδο στην Παραλία 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 573) 670 τ.μ. πίσω από τα ΚΤΕΛ 574) 470 τ.μ. στο Σταθμό 577) οικόπεδα στον παραλιακό οικισμό Κορινού. 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 592) 410 τ.μ. οικόπεδο περιοχή Μαρτίου 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 596) 2500 τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο στο Μακρύγιαλο 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 598) 800 τ.μ. στη Νεοκαισάρεια 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 600) 1 στρεμ. οικόπεδο στη Νέα Εφεσσο στο ύψωμα με απεριόριστη θέα 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 605) 2 στρέμματα επαγγελματικό οικόπεδο πριν τον Σβορώνο δεξιά 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 607) 4.300 τμ επαγγελματικό ακίνητο κοντα στον Ενιπέα 608) 3.600 τμ στο 1,2 κατάλληλο για επαγγελματική στέγη 609) 527 τμ δις γωνία στη Νέα Ζωή (τεκές)

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 668) 8 στρέμματα κοντά στα νεκροταφεία 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 672) 2.850 τμ άρτιο οικοδομήσιμο στο δρόμο για Ν. Εφεσσο 673) 6.125 τμ στη Ν. Εφεσσο δίπλα στο Χωριό 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ- ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Κατάστημα κεντρικό 18 τμ συν πατάρι Γκαρσονιέρα κοντά στην Πρόνοια Κατάστημα 180 τ.μ. με υπόγειο στα αστικά. Καφέ κοντά στα ΤΕΙ 90τμ επί της Μ. Αλεξάνδρου 4ος όροφος με ηλιακό, ατομική θέρμανση, air condition Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία


12

ÐáñáóêåõÞ 16 Áðñéëßïõ 2010

* ÓõíÜíôçóç ìå ôïí Õðïõñãü Åóùôåñéêþí

ÃéÜííç Ñáãêïýóç åß÷áí ÷èåò ïé ÂïõëåõôÝò ôïõ Íïìïý ãéá ôï ó÷Ýäéï «ÊáëëéêñÜôçò».

* ÓÞìåñá ç äßêç ôçò «Ðåôïýíéáò». * Åíôïðßóôçêáí êáôÜëïãïé ìå ïíüìáôá ðïëéôéêþí, äçìïóßùí ëåéôïõñãþí, ïéêïíïìéêþí ðáñáãüíôùí êáé äçìïóéïãñÜöùí, ðïõ áðïôåëïýóáí ðéèáíïýò óôü÷ïõò ôïõ Åðáíáóôáôéêïý Áãþíá.

Õ

ðïôñïößá áðü ôï É.Ê.Õ ÷ïñçãÞèçêå óôïí éóôéïðëüï ðñùôáèëçôÞ Êþóôá Íôéôóéüðïõëï ôïõ ×ñÞóôïõ áðü ôç Ó÷ïëÞ Öõóéêïèåñáðåßáò Èåóóáëïíßêçò ãéá óõíÝ÷åéá ôùí óðïõäþí ôïõ. Êáéñüò åßíáé ç ðïëéôåßá íá ôéìÜ ôïõò ðñùôáèëçôÝò ôçò êáé íá åöáñìüæåé ôïõò íüìïõò ðïõ éó÷ýïõí ãé’ áõôïýò.

ÄõóáñåóôçìÝíïé áðü ôç óõíÜíôçóÞ ôïõò ìå ôçí õðïõñãü Ðáéäåßáò, Áííá Äéáìáíôïðïýëïõ, åìöáíßæïíôáé äÜóêáëïé êáé êáèçãçôÝò, ïé ïðïßïé ðñïóáíáôïëßæïíôáé óå áðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò, áíôéäñþíôáò óôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï. Êáèçóõ÷áóôéêÞ åìöáíßóôçêå ç õðïõñãüò ãéá íá êáôåõíÜóåé ôéò áíôéäñÜóåéò ôùí åêðáéäåõôéêþí.

Óõã÷áñçôÞñéá èåñìÜ åðßóçò óôï Üîéï ôÝêíï ôçò Ðéåñßáò ÐáñáóêåõÜ Í. ðïõ ðñüóöáôá åðéëÝ÷ôçêå êáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ óôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ. Ïé ãïíåßò ôïõ, áîéùìáôéêüò ôçò Áóôõíïìßáò ï ðáôÝñáò êáé åêðáéäåõôéêüò ç ìçôÝñá ôïõ äéêáéùìáôéêÜ óåìíýíïíôáé ãéá ôç ìåãÜëç äéÜêñéóç ôïõ ðáéäéïý ôïõò. Óõã÷áñçôÞñéá êáé áðü åìÜò.

Áðü ôç ÄåõôÝñá óôá ðëáßóéá ôùí åêäçëþóåùí ôïõ êÝíôñïõ ÃñáììÜôùí êáé äõóôõ÷þò óôçí ðüëç ìáò áãíïïýíôáé. Ôå÷íþí ðáñïõóéÜæïíôáé êÜèå ÄåõôÝñá – ÔåôÜñôç êáé ÐáñáóêåõÞ áðü ôñåéò Ãíùóôü åîÜëëïõ ôï ñçôü «Ïõäåßò ðñïöÞôçò óôïí ôüðï ôïõ» óõããñáöåßò ôçò Ðéåñßáò ìå ôá ëïãïôå÷íéêÜ ôïõò Ýñãá. Ôï üöåéëå áõôü ç Ðéåñßá êáèþò ðëçèþñá ëïãïôå÷íþí ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåÇ ðáñïõóßáóç èá ãßíåôáé óôçí ÁóôéêÞ Ó÷ïëÞ Êáôåñßíçò ôßåò Ý÷ïõí äéáêñéèåß óôï ÐáíåëëÞíéï ìå ðñþôá ëïãïôå÷íéêÜ âñáâåßá (ÖÜíõ (1ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò) ôéò ðáñáðÜíù çìÝñåò êáé þñá 8.00. Ìáíùëïðïýëïõ, Íßêïò ×ñéóôïöïñßäçò, ÃéÜííçò Óéäçñüðïõëïò, ê.á.) êáé

ÄéáâÜóôå ôçí çëåêôñïíéêÞ Ýêäïóç ôïõ Ïëõìðßïõ ÂÞìáôïò êáèçìåñéíÜ óôï www.olympio-bima.gr ÓÔÏ ÁÑ×ÇÃÅÉÏ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁÓ ÊÁÉ ÓÔÉÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÅÓ ÁÊÁÄÇÌÉÅÓ

O Ãéþñãïò ÑÜðôçò äéáëÝêôçò ðáíåðéóôçìéáêüò êáèçãçôÞò

Ó

ôï Á.Ô.Á. êáé óôá ôìÞìáôá Ìåôåêðáßäåõóçò ÁíùôÜôùí Áîùìáôéêþí êëÞèçêå ãéá óåéñÜ äéáëÝîåùí óôá ìáèÞìáôá Éóôïñßáò êáé Ãëþóóáò ï óõìðïëßôçò ìáò öéëüëïãïò – óõããñáöÝáò Ãéþñãïò ÑÜðôçò. Ôá ìáèÞìáôá áöïñïýí óôéò ìåãÜëåò ðïëéôéêÝò êáé óôñáôéùôéêÝò öõóéïãíùìßåò ôïõ áñ÷áßïõ êüóìïõ, óôçí åîÝëéîç ôùí ðïëéôåõìÜôùí, ôçí áíÜäåéîç êáé åðéêáéñïðïßçóç ôçò ðñïóöïñÜò ôïõò ùò ðñïôýðùí êáé ôï «óåâáóìü» áðü îÝíïõò êáé ¸ëëçíåò ôçò ðñïóöïñÜò ôùí êëáóéêþí ìáò áíäñþí óôçí áíÝëéîç ôùí êïéíùíéþí ôüôå êáé ôþñá. Ï ôïìÝáò áõôüò êáèþò êáé ï ôïìÝáò ôçò åîåëéêôéêÞò ôçò ãëþóóáò ìáò, ùò ôçò áñ÷áéüôåñçò, ðëïõóéüôåñçò, åõç÷üôåñçò êáé åêöñáóôéêüôåñçò ãëþóóáò ôïõ êüóìïõ åßíáé åîÜëëïõ ïé ÷þñïé ðïõ áðëþíåôáé ôï åñåõíçôéêü åíäéáöÝñïí ôïõ óõíåñãÜôç ìáò Ã. ÑÜðôç åðß ôñéáêïíôáåôßá. ÓçìåéùôÝïí üôé ç ïìÜäá ôñéþí êáèçãçôþí ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò ðñïôåßíåé óôç Ó÷ïëÞ íá áíáêçñõ÷èåß ï Ã. ÑÜðôçò åðßôéìïò êáèçãçôÞò ôçò ÖéëïóïöéêÞò. Ç Åöçìåñßäá óåìíýíåôáé ãéá ôç óõíåñãáóßá ìáò.

Áêáñðç ç óõíÜíôçóç Õðïõñãïý - Åêðáéäåõôéêþí ÐÑÏÓÁÍÁÔÏËÉÆÏÍÔÁÉ ÓÅ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ Óå áðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò ðñïóáíáôïëßæïíôáé äÜóêáëïé êáé êáèçãçôÝò, êáèþò âãÞêáí äõóáñåóôçìÝíïé áðü ôçí óõíÜíôçóç ðïõ åß÷áí ìå ôçí õðïõñãü Ðáéäåßáò, Áííá Äéáìáíôïðïýëïõ. Ç ê.Äéáìáíôïðïýëïõ óõíáíôÞèçêå ÷èåò ôï ðñùß ìå ôá ðñïåäñåßá ôçò ÄéäáóêáëéêÞò Ïìïóðïíäßáò ÅëëÜäáò êáé ôçò Ïìïóðïíäßáò Ëåéôïõñãþí ÌÝóçò Åêðáßäåõóçò óå ìßá ðñïóðÜèåéá íá áìâëýíåé ôéò áíôéäñÜóåéò ôùí åêðáéäåõôéêþí ãéá ôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï. Ùóôüóï, ï ðñüåäñïò ôçò ÏËÌÅ ôüíéóå üôé ç óõíÜíôçóç ìå ôçí õðïõñãü Ðáéäåßáò äåí åß÷å éêáíïðïéçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá. Ïé áðáíôÞóåéò ðïõ ðÞñáìå äåí Þôáí åõ÷Üñéóôåò, ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. ÌÜëéóôá, óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ óõíåäñéÜæåé ç ÏËÌÅ ãéá ôç óôÜóç ðïõ ðñüêåéôáé íá êñáôÞóåé óôï ìÝëëïí. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò, ç ê.Äéáìáíôïðïýëïõ åìöáíßóôçêå êáèçóõ÷áóôéêÞ, ðñïóðáèþíôáò íá êáôåõíÜóåé ôéò áíôéäñÜóåéò ôùí åêðáéäåõôéêþí.

Äéáâïõëåýóåéò ãéá ôï ìç÷áíéóìü óôÞñéîçò ÅÐÉÓÔÏËÇ ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ

Å

ðéóôïëÞ ðñïò ôçí Êïìéóéüí, ôï ÄÍÔ êáé ôçí ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá Ýóôåéëå ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, Ãéþñãïò Ðáðáêùíóôáíôßíïõ óçìåéþíïíôáò üôé ç ÅëëÜäá æçôÜ äéáâïõëåýóåéò ìå ôïõò åí ëüãù öïñåßò óå Ýíá ðïëõåôÝò ðñüãñáììá ïéêïíïìéêþí ðïëéôéêþí, ðïõ èá óôçñßæåôáé óôá óõìðåñÜóìáôá ôïõ ECOFIN ôïõ Öåâñïõáñßïõ êáé ôï ïðïßï èá ìðïñåß íá õðïóôçñé÷èåß ìå ïéêïíïìéêÞ âïÞèåéá áðü ôéò ÷þñåò ìÝëç ôçò Åõñùæþíçò êáé ôï ÄÍÔ óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ïé åëëçíéêÝò áñ÷Ýò áðïöáóßóïõí íá áéôçèïýí ìßá ôÝôïéá âïÞèåéá. Ç êßíçóç áõôÞ åñìçíåýåôáé ùò Ýíá âÞìá ðñïò ôçí åíåñãïðïßçóç ôïõ ìç÷áíéóìïý óôÞñéîçò, ôçí þñá ðïõ ôá spreads Ýöôáíáí êáé ôéò 420 ìïíÜäåò âÜóçò. Åíäåéêôéêü åßíáé üôé ç åßäçóç ïäÞãçóå óå ðôþóç ôï spread ôïõ 10åôïýò åëëçíéêïý ïìïëüãïõ Ýíáíôé ôïõ ãåñìáíéêïý óôéò 408 ìïíÜäåò âÜóçò, Ý÷ïíôáò íùñßôåñá äéåõñõíèåß Ýùò ôéò 435 ìïíÜäåò âÜóçò. Ùóôüóï ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí êáé ç Êïìéóéüí äéáøåýäïõí, ëÝãïíôáò üôé ðñüêåéôáé ãéá åðéóôïëÞ ôõðéêïý êáé ôå÷íéêïý ÷áñáêôÞñá. Ç åðéóôïëÞ ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí Ã.Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ðñïò ôïí Ïëé Ñåí, ôïí Íôïìéíßê Óôñïò ÊÜí êáé ôïí Æáí Êëïíô ÔñéóÝ Ý÷åé ôõðéêü êáé ôå÷íéêü ÷áñáêôÞñá êáé äåí óõíéóôÜ áßôçìá åíåñãïðïßçóçò áðü ôçí ÅëëÜäá ôïõ ìç÷áíéóìïý óôÞñéîçò, äÞëùóå ï åêðñüóùðïò ôïõ Åðéôñüðïõ ¼ëé Ñåí, ÁìáíôÝï ÁëôáöÜæ.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

www.pai-to-deka.gr

ÊÅÍ ÑÏ ÑÁÌÌÁ ÙÍ ÊÁÉ Å ÁÑÌÏÓÌÅÍÙÍ ÅÐÉÓ ÌÙÍ ÅÊÄÏ ÉÊ ÏË ÌÐÏÓ . ÑÁÐ Ó

Ó

*SteriPEN

Í Ð ÑÅÓÉÁ

Ó ÐÑÁÓÉÍ Ó ÁÍÁÐ

Ó

"Ãéá áðïóôåéñùìÝíï Íåñü êáé ÁÝñá óôç óôéãìÞ!!! Ôþñá ðïõ ç ÅÏÊ áðáãïñåýåé ôç ÷ëùñßùóç ôùí äåîáìåíþí (2011). "ÊáëÝóôå ôï êÝíôñï ÃñáììÜôùí êáé ÅöáñìïóìÝíùí Åðéóôçìþí óôï ôçë. 6932/555055 íá óáò ãßíåé óôï ÷þñï óáò åðßäåéîç ãéá Üìåóá áðïôåëÝóìáôá Þ åðéóêåöèåßôå ìáò óôçí ïäü Ðåñäßêá 2. "ÔÝñìá óôéò êÜèå åßäïõò ëïéìþîåéò êáé äõóïóìßåò "ÔÝëïò óôéò äçëçôçñéÜóåéò, ôéò óáëìïíÝëåò, ôéò êáñáíôßíåò! "ÔÝñìá óôá êÜèå åßäïõò ößëôñá ìÝóù ôçò íáíïôå÷íïëïãßáò Ç ÅöáñìïóìÝíç ÅðéóôÞìç óôçí õðçñåóßá ôçò áíèñùðüôçôáò ìå êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç ìå ðñïóáñìïãÞ ôïõ óôï õäñáõëéêü óáò óýóôçìá êáé 100% áóöÜëåéá. Ìéá åðßäåéîÞ ôïõ èá óáò ðåßóåé áðüëõôá. Ç áôïìéêÞ óõóêåõÞ óôïé÷ßæåé 120 Åõñþ Ïé ìåãáëýôåñåò ÷ñÞóåéò ÷ñçìáôïäïôïýíôáé áðü ôï ÅÓÐÁ. ÔçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò: 23510-20771 êáé êéíçôü 6932/555055

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí1ç Ç êõâÝñíçóç óôçí ðñüôáóç ôïõ ðïëõíïìïó÷åäßïõ áíáöÝñåé: «ÓÞìåñá, ôÝóóåñá ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí õéïèÝôçóç ôçò ñýèìéóçò áõôÞò, äåí õðÜñ÷åé êáìéÜ Ýíäåéîç Þ ìåëÝôç ðïõ íá áðïäåéêíýåé üôé ç èÝóðéóç ôçò âÜóçò ôïõ 10 ðÝôõ÷å óôï åëÜ÷éóôï ôçí Üíïäï ôçò ðïéüôçôáò óðïõäþí óôï ëýêåéï Þ ôá ôñéôïâÜèìéá éäñýìáôá. Äåí Ý÷ïõìå êáìéÜ Ýíäåéîç üôé ôá ÐáíåðéóôÞìéá êáé ôá Ô.Å.É. Ý÷ïõí óÞìåñá êáëýôåñïõò öïéôçôÝò áðü áõôïýò ðïõ åß÷áí ìÝ÷ñé ôï 2006. Áíôßèåôá, Ý÷ïõìå ôìÞìáôá ôñéôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ìå êáèçãçôÝò êáé äéïéêçôéêü ðñïóùðéêü ÷ùñßò áíôéêåßìåíï åñãáóßáò êáé õðïäïìÝò ðïõ õðïëåéôïõñãïýí, üôáí ìÜëéóôá äåêÜäåò ÷éëéÜäåò íÝïé ëüãù ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ óõóôÞìáôïò ðñïóöåýãïõí óå «êïëëÝãéá» áëëÜ êáé óå êÜèå åßäïõò ðáíåðéóôçìéáêÜ êáé ôå÷íïëïãéêÜ éäñýìáôá ÷ùñþí üëïõ ôïõ êüóìïõ.» Áí ç ðïéüôçôá óðïõäþí Ý÷åé ðïëëÜ ïíüìáôá, êáé Ýíá áð’ áõôÜ åßíáé ç åêñïÞ óõíáëëÜãìáôïò óôï åîùôåñéêü, ôüôå ç êáôÜñãçóç ôïõ 10 óõìâÜëëåé áóöáëþò óôç âåëôßùóÞ ôçò. Áñêåôïß áðüöïéôïé Ëõêåßùí ìå âáèìü ðñüóâáóçò 1,2,3,4 (ïýôå ôá ðáéäéÜ ôïõ ÐåéñáéÜ íá Þôáí!) èá êáôáöÝñïõí íá ðåñÜóïõí ôçí ðüñôá êÜðïéïõ åðáñ÷éáêïý ÔÅÉ (ëÝôå êáé ÁÅÉ;) ãéá íá óðïõäÜóïõí ð÷ Áíèïêïìßá Þ É÷èõïêïìßá ðïõ åíäå÷ïìÝíùò äåí ÷ñåéÜæïíôáé ôçí Ïñèïãñáößá Þ ôá ÌáèçìáôéêÜ, äéáêüðôïíôáò ôçí áíßá êÜðïéùí êáèçãçôþí ðïõ, ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, âáñÜãáíå ìýãåò ÷ùñßò Þ ìå ìïíïøÞöéï áñéèìü ðñùôïåôþí öïéôçôþí. Ôï ðïëý ðïëý íá ÷ñåéáóôåß êáé êáíÝíá áóðñéóìáôÜêé êÜðïéùí áñá÷íéáóìÝíùí áéèïõóþí äéäáóêáëßáò áëëÜ èÝëïõìå íá ðéóôåýïõìå üôé ïõäåìßá áíôßññçóç èá Ý÷ïõí åð´ áõôïý ç ê. ÌÝñêåë Þ ï ê. Íôïìéíßê Óôñïò Êáí ìÝ÷ñé íá îåóçêùèïýí ïé äéêïß ôïõò éäéïêôÞôåò öïéôçôéêþí äéáìåñéóìÜôùí êáé ðáôéóåñß-êïíöéóåñß áöïý ç óõãêåêñéìÝíç äéÜôáîç, áí äéáôçñçèåß êáé äåí ôñïðïðïéçèåß ìÝ÷ñé ôçí øÞöéóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ óôç ÂïõëÞ, èá ôïõò óôåñÞóåé ìÝñïò ôçò óðïõäáóôéêÞò ôïõò ðåëáôåßáò, ïé ïðïßïé áóöáëþò èá ðñïôéìÞóïõí íá ðáñáìåßíïõí óôçí çìåäáðÞ. ¸ôóé êé áëëéþò ïýôå åäþ ðñüêåéôáé íá ôåëåéþóïõí ïýôå åêåß èá ôåëåßùíáí. ¼ðùò êáé íá Ý÷åé ïé ãïíåßò Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá êåñÜóïõí ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò ìå ôçí åéóáãùãÞ

ôùí õðïøçößùí ãéáôß áí ðåñéìÝíïõí ôçí Ýîïäï ìÜëëïí èá áñãÞóåé… Ïé äéêïß ìáò åðáããåëìáôßåò öïéôçôéêþí ðñïúüíôùí ðÜíôùò áò ìç âéáóôïýí íá ðñïâïýí óå áíáêáéíßóåéò êëð, ðñéí ôçí ôåëéêÞ øÞöéóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ, åí üøåé õðïäï÷Þò ôçò íÝáò ðåëáôåßáò, ìÞðùò Ý÷ïõìå êÜðïéá ôñïðïðïßçóç. ¼÷é ôßðïôå Üëëï ãéá íá ìç äéáøåõóôåß êé ï ìáêáñßôçò ï ÊÝéíò ðïõ ìßëçóå ãéá áíáèÝñìáíóç ôçò áãïñÜò. Äåí ìðïñïýìå íá ãíùñßæïõìå áëëÜ ßóùò áñêåôïß ôåëåéüöïéôïé èá âéÜóôçêáí íá ìïéñáóôïýí ôá åõ÷Üñéóôá ìå ôïõò óõíõðïøçößïõò ôïõò, ìÝóù çëåêôñïíéêþí ìçíõìÜôùí ôïõ ôýðïõ «terma sto martirio toy 10». Åßíáé ôá ãíùóôÜ ìçíýìáôá ðïõ ïé íÝïé ôá grafoun paneykola êáé ïé ìåãáëýôåñïé ôá diabazoyn poly dyskola. (óó. Óõããíþìç óõíôáîéïý÷å áíáãíþóôç ðïõ öÝñåéò æåýãïò ðñåóâõùðéêþí õÜëùí êáé Ýôåñïí åöåäñéêüí. Ðáñåóýñèçí! Ïìïéïðáèåßò åßìáóôå Üëëùóôå!) Èá áðïôåëïýóå áäéêßá ðÜíôùò, áí äåí áíáöåñèåß üôé ôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï åðé÷åéñåß íá ñõèìßóåé ìéá óåéñÜ áðü áêáíèþäç æçôÞìáôá ôçò åêðáßäåõóçò ðïõ ÷ñüíéæáí åäþ êáé äåêáåôßåò, üðùò ç õðçñåóéáêÞ êáôÜóôáóç ôùí åêðáéäåõôéêþí, ç áîéïëüãçóç, ôá êïëëÝãéá êëð. ìå óêïðü Ýíá íÝï ó÷ïëåßï ìå ôï óýíèçìá «ðñþôá ï ìáèçôÞò». ÁíÜëïãá óõíèÞìáôá åß÷áí áêïõóôåß ðñï Ýôïõò ãéá ôçí, tabula rasa, áíáâÜèìéóç ôïõ Ëõêåßïõ áðü ôïí ¢ñç Óðçëéùôüðïõëï áëëÜ óôï ôÝëïò âñÝèçêáí ðñþôá êÜðïéá laptop! ÕðÜñ÷ïõí ðïëëïß ôñüðïé ãéá íá ãßíïõí ïé Ýó÷áôïé ìáèçôÝò, áí åßíáé óÞìåñá Ýó÷áôïé, ðñþôïé. Ï ìüíïò ðïõ õðåíèõìßæåé ôï ãíùóôü ôñáãïýäé «üëá ôñéãýñù áëëÜæïõíå/ êé üëá ôá ßäéá ìÝíïõí» åßíáé ç ìåôáâïëÞ, ôï ãíùóôü ðáñÜããåëìá ôçò ÃõìíáóôéêÞò. Äõóôõ÷þò ç óõãêåêñéìÝíç êáôÜñãçóç ôïõ 10 õðïäåéêíýåé áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç êáé üðùò ëÝåé ï ëáüò : «ç êáëÞ ìÝñá áð´ ôï ðñùß öáßíåôáé». ÕðÜñ÷ïõí âÝâáéá ðÜíôïôå ôá ðåñéèþñéá ôçò áíáèåþñçóçò Þ ôçò ìåóüôçôáò ìå ôç èÝóðéóç åíäéÜìåóùí êñéôçñßùí ðïõ èá åããõþíôáé üôé ïé åéóáãüìåíïé äéáèÝôïõí ôá âáóéêÜ ãéá ôçí áðïöïßôçóç. Ôé èá ãßíåé ìÝ÷ñé ôçí ôåëéêÞ øÞöéóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ; ºäùìåí… -Ù-

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ó.ÌÅ.ÊÁ.Ä.Å. Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

ÓõíäéïñãÜíùóç: 1ï ÅÐÁË Êáôåñßíçò.

Ôï Ä.Ó. ôïõ Ó.ÌÅ.ÊÁ.Ä.Å., óå óõíåñãáóßá ìå ôï 1ï ÅÐÁË Êáôåñßíçò, óáò ðñïóêáëåß óå åêäÞëùóç ìå èÝìá :

«Ðñïâëçìáôéóìïß êáé ÓêÝøåéò ãéá ôï ÐåñéâÜëëïí ìáò», ìå ïìéëçôÞ ôïí êáèçãçôÞ ôïõ ÁÔÅÉ Èåó/íßêçò, ê. Öùêßùía ÂïóíéÜêï, Öõóéêü ÐåñéâÜëëïíôïò. Ç åêäÞëùóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí

ÐáñáóêåõÞ 16 Áðñéëßïõ 2010 êáé þñá 10:45 óôï 1ï ÅÐÁË Êáôåñßíçò.

Ç ðáñïõóßá óáò èá åßíáé éäéáßôåñç ÷áñÜ ãéá ìáò.

Ìå ôéìÞ Ïé ÓõíäéïñãáíùôÝò

Óýìöùíá ìå ôïí åêðñüóùðï ôçò ÅðéôñïðÞò, ç åðéóôïëÞ áõôÞ èåùñåßôáé áðáñáßôçôç ðñïêåéìÝíïõ íá óõììåôÜó÷åé ôï ÄÍÔ óôéò äéáâïõëåýóåéò ïé ïðïßåò äéåîÜãïíôáé ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ êáé ôçí ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá. ÉÅÑÁ Ì ÑÏÐÏËÉÓ ÊÉ ÑÏ Ó- ÊÁ ÅÑÉÍ Ó ÐËÁ ÁÌÙÍÏÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ Á ÉÏ ÁÑÁËÁÌÐÏ Ó ÊÁ ÅÑÉÍ Ó

Åãêáßíéá Éåñïý Íáïý Áãßïõ Åëåõèåñßïõ ÐáñåêêëÞóéïí Éåñïý Íáïý Áãßïõ ×áñáëÜìðïõò Êáôåñßíçò ÔÑÉÔÇ 20 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2010 Ðñ ãñáììá Åãêáéíßùí ÄÅ ÅÑÁ 1 ÁÐÑÉËÉÏ ÙÑÁ 6. 0ÌÌ Åóðåñéíüò Åãêáéíßùí ìåô’ áñôïêëáóßáò êáé ïìéëçôÞò ï Ðáíïóéïëïãéüôáôïò Áñ÷éìáíäñßôçò ð. Äéïíýóéïò Ãêüëéáò. ÑÉ 20 ÁÐÑÉËÉÏ ÙÑÁ . 0ÌÌ ÔåëåôÞ åãêáéíßùí – èåßá ëåéôïõñãßá ðñïåîÜñ÷ïíôïò ôïõ ÐïéìåíÜñ÷ïõ ìáò ÓåâáóìéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Êßôñïõò Êáôåñßíçò & Ðëáôáìþíïò ê.ê. Áãáèïíßêïõ. ï Åêêëçóéáóôéê Óõì ï ëéï

Ολύμπιο Βήμα - Παρασκευή 16 Απριλίου 2010  
Ολύμπιο Βήμα - Παρασκευή 16 Απριλίου 2010  

Ολύμπιο Βήμα - Παρασκευή 16 Απριλίου 2010