Page 1

ÄÅÕÔÅÑÁ 18 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8922

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Äçëþóåéò ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí

Ìå 29,78% êáé 129 Ýäñåò ç ÍÄ, Ýíáíôé 26,82% êáé 71 åäñþí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ

ÐÑÙÔÇ Ç ÍÄ

Á. ÓÁÌÁÑÁÓ: ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ “ÅÈÍÉÊÇÓ ÓÙÔÇÑÉÁӔ ÓÅË.4

ÐñïÝ÷åé ï Üìåóïò ó÷çìáôéóìüò êõâÝñíçóçò ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

¸

ãéíå êáé áõôü. ÅêëïãÝò äýï öïñÝò óå 40 ìÝñåò äåí åßíáé êÜôé óõíçèéóìÝíï. ÌÝíåé íá äïýìå ìÞðùò … ÷ñåéáóôïýí êáé ôñßôåò!! Óôéò 40 ìÝñåò ðïõ ìåóïëÜâçóáí áðü ôçí 6ç ÌáÀïõ ìÝ÷ñé ÷èåò êáé ôé äåí Üêïõóå ôï åêëïãéêü óþìá. ÓõíèÞìáôá, õðïó÷Ýóåéò, äåóìåýóåéò, áëáæïíåßåò, ìåãáëïóôïìßåò, êëð , êëð. ÔåëéêÜ ÷èåò ï ëáüò ðÞãå óôéò êÜëðåò êáé êáôÝèåóå ôç ãíþìç ôïõ. Áò äïýìå ðüóï èá ôçí ëÜâïõí õðüøç ôïõò ôá êüììáôÜ ìáò. Óôéò 40 áõôÝò çìÝñåò äåí Ýãéíáí ðñÜãìáôá ðïõ Ýðñåðå íá åß÷áí ãßíåé. ¸÷áóå ç ÷þñá ðïëýôéìï ÷ñüíï, ôá ÷ñçìáôéêÜ áðïèÝìáôÜ ôçò ìåéþèçêáí ðÜñá ðïëý üðùò êáé ï ÷ñüíïò áíôï÷Þò ôïõò. Êáé ç ÅëëÜäá êáôÝâçêå ìåñéêÜ áêüìá óêáëéÜ «óôïõ êáêïý ôç óêÜëá». ÓÅË.12

ÓÞìåñá ç åíôïëÞ óôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ ÓÅË.5

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Ï Óýëëïãïò Éäéïêôçôþí Öñïíôéóôçñßùí ÌÝóçò Åêðáßäåõóçò Íïìïý Ðéåñßáò ðñïóêáëåß üëïõò ôïõò ìáèçôÝò ôïõ Ëõêåßïõ êáé ôïõò ãïíåßò ôïõò óôçí åêäÞëùóç ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôçí «ÅÊÁÂÇ» çìÝñá ÄåõôÝñá 18 Éïõíßïõ þñá 19.00, óôïí 1ï üñïöï, ìå èÝìá: -ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÌÇ×ÁÍÏÃÑÁÖÉÊÏÕ -ÅÉÄÉÊÅÓ ÊÁÔÇÃÏÑÉÅÓ -ÐÑÏÏÐÔÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÈÅ Ó×ÏËÇÓ Ôá ìç÷áíïãñáöéêÜ äåëôßá èá êáôáôåèïýí ìå çëåêôñïíéêü ôñüðï áðü 18-6-2012 åùò 6-7-2012. Ðëçñïöïñßåò óôéò öñïíôéóôçñéáêÝò ìïíÜäåò ôùí ìáèçôþí. Áðü ôï ÄÓ ôïõ Óõëëüãïõ ÓõììåôÝ÷ïõí ôá öñïíôéóôÞñéá: ¢íïäïò, ÁñéóôïôÝëåéï, ÂÜóç, Äéáãþíéïò – Ëüãïò & ÐñÜîç, ÈåìÝëéï, Èåùñçôéêü, ÊïñõöÞ, Ìåèïäéêü- Ìåôáß÷ìéï, ÍÝá Ðáéäåßá, ÐñïïðôéêÞ, Ðñüôõðï, ÓêÝøç & Ëüãïò

ÈáíÜóéìïò ôñáõìáôéóìüò áðü ðôþóç 72÷ñïíïõ óôïí ¼ëõìðï ÓÅË.3


ÄÅÕÔÅÑÁ 18 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012

2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ôéò ñßæåò êáé ôéò èÝóåéò ôïõ öáóéóìïý êáôÝäåéîå ôï «Áõãü ôïõ Öéäéïý»

ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

“Ãßíå ÏéêïäÝóðïéíá ìå óôü÷ï”

ÐÑÏÂÏËÇ ÍÔÏÊÉÌÁÍÔÅÑ ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ ÓÔÏ ÓÔÅÊÉ ÐÏËÉÔÙÍ

Ô

çí ðñïâïëÞ åíüò åîáéñåôéêÜ åíäéáöÝñïíôïò íôïêéìáíôÝñ, ôï «Áõãü ôïõ Öéäéïý», öéëïîÝíçóå ôï âñÜäõ ôçò ÐáñáóêåõÞò ôï ÓôÝêé Ðïëéôþí óôçí Êáôåñßíç. Áíôéêåßìåíü ôïõ åßíáé ç åßóïäïò, åäñáßùóç êáé äéáêëÜäùóç ôçò öáóéóôéêÞò éäåïëïãßáò êáé ôùí õðïóôçñéêôþí ôçò óôçí åëëçíéêÞ êáé Üëëåò åõñùðáúêÝò êïéíùíßåò. Áñêåôïß Þôáí ïé èåáôÝò ðïõ ðáñáâñÝèçêáí, áíôáëëÜóóïíôáò ôïõò ðñïâëçìáôéóìïýò ôïõò ðñéí êáé ìåôÜ ôçí ðñïâïëÞ. Ç óýíôïìç ðåñéãñáöÞ ôïõ íôïêéìáíôÝñ ôçò êáèçãÞôñéáò Íßíáò ÃåùñãéÜäïõ Ý÷åé ùò åîÞò: «Ï Åëëçíéêüò ëáüò, ìå ðñüó÷çìá Ýíá ÷ñÝïò ðïõ äåí ôïõ áíôéóôïé÷åß, âéþíåé ôçí åîáèëßùóç, ôçí áðüãíùóç, ôéò áõôïêôïíßåò, ôçí Üãñéá êáôáóôïëÞ. Ôþñá êáëåßôáé íá ðåñÜóåé áðü ôïí êáëõììÝíï öáóéóìü, óôïí áðñïêÜëõðôï. ÓôÞíåôáé îáíÜ ôï óêçíéêü ôïõ ìåóïðïëÝìïõ. Ç óõíÝ÷åéá;» Óôç äéÜñêåéÜ ôïõ ðáñïõóéÜæåôáé ç Üíïäïò, ç ðôþóç êáé ç åðÜíïäïò ôïõ öáóéóìïý ìå ôïí ×ßôëåñ óôçí åîïõóßá êáé ôçí

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÏ ÁÌÖÉÈÅÁÔÑÏ

ðáñïõóßá óõíå÷éóôþí ôïõ óå óåéñÜ åõñùðáúêþí êñáôþí. Õðüãåéåò äéáäñïìÝò êáé ó÷Ýóåéò áëëçëåîÜñôçóåéò ìå ôï äéåèíÝò êåöÜëáéï, óå ðëÞñç áíáíôéóôïé÷ßá êáé ìå ôï ðñïðÝôáóìá ôçò åèíéêÞò êáèáñüôçôáò, áðïôÝëåóáí ôï óêáëïðÜôé ðïõ Üíäñùóå öáóéóôéêÝò ïñãáíþóåéò êáé ôéò Ýäùóå ôï ñüëï ôïõ ðáñáêñÜôïõò. Ïé åðéèÝóåéò ôïõò êáé ï öüâïò ðïõ åðéöÝñïõí óå ìéá êïéíùíßá äåí Ý÷åé ðïôÝ ùò óôü÷ï ìüíï áõôüí ðïõ åõáããåëßæåôáé. ¼ðùò áíáöÝñåôáé, âïÞèçóáí ôï óýóôçìá üôáí ¨ôá Ýâñéóêå óêïýñᨠêáé êéíäýíåõå ç éóïññïðßá ôïõ áðü ôï ëáúêü êßíçìá, åßíáé áõôïß ðïõ ÷ôõðïýí Üíåñãïõò, ìåôáíÜóôåò, åßíáé áõôïß ðïõ ïíåéñåýïíôáé ôçí êïéíùíßá ôùí ïëßãùí êáé åêëåêôþí íá êáôáðéÝæåé êáé íá åêìåôáëëåýåôáé ôïõò Üíåñãïõò, ôïõò åñãáæüìåíïõò, ôç íåïëáßá. Ç ðñïâïëÞ õðÞñîå åîáéñåôéêÜ äéäáêôéêÞ ãéá üóïõò ôçí ðáñáêïëïýèçóáí, êáèþò

Ô

çí ÄåõôÝñá 18 Éïõíßïõ 2012, þñá 13:30 èá ðñáãìáôïðïéçèåß åêäÞëùóç óôï ÷þñï ôïõ ÁìöéèåÜôñïõ ôïõ Íïóïêïìåßïõ, ìå èÝìá: «Ãßíå ÏéêïäÝóðïéíá ìå Óôü÷ï».

åêôüò áðü ôéò áñêåôÝò áðïêáëýøåéò ðïõ ðåñéåß÷å ãéá åëëçíéêÝò ðåñéðôþóåéò áëëÜ êáé áíôßóôïé÷åò åêôüò ôùí óõíüñùí, êáôÝäåéîå êáé ôéò áíôéèÝóåéò ìåôáîý ëüãùí (éäåïëïãßáò) êáé ðñÜîåùí ôÝôïéùí öáóéóôéêþí

ïìÜäùí. Ðñüêåéôáé ãéá ðñùôïâïõëßá ðïõ ó÷ïëéÜóôçêå èåôéêÜ, ìå ôï óõãêåêñéìÝíï íôïêéìáíôÝñ íá Ý÷åé ôý÷åé áðïäï÷Þò üðïõ ðñïâëÞèçêå ìÝ÷ñé ôþñá.

«ÁöéÝñùìá óôï ÌÜíï ×áôæéäÜêé» áðü ôï Ðéåñéêü ÙäåßïÅÊÄÇËÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁËÇÓÌÏÍÇÔÏ ÌÏÕÓÉÊÏÓÕÍÈÅÔÇ

Ì

éá óçìáíôéêÞ êáëëéôå÷íéêÞ åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ, ðáñáìïíÞ ôùí åêëïãþí, óôçí ãåìÜôç áßèïõóá ÌïõóéêÞò êáé ÔÝ÷íçò ôïõ Ðéåñéêïý Ùäåßïõ óôçí Êáôåñßíç. Ìå äéïñãÜíùóç êáé åðïðôåßá áðü ôïõò êáèçãçôÝò ôïõò, ïé ìáèçôÝò ôïõ ôìÞìáôïò Áñìïíßáò êáé ÐéÜíïõ åêôÝëåóáí ðñüãñáììá-«ÁöéÝñùìá óôï ÌÜíï ×áôæéäÜêé», êáëùóïñßæïíôáò Ýôóé ôï êáëïêáßñé êáé ÷áñßæïíôáò üìïñöåò óôéãìÝò

Ç åêäÞëùóç äéïñãáíþíåôáé áðü ôï ÊÝíôñï Ðñüëçøçò Êáñêßíïõ ôïõ Ìáóôïý ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò õðü ôçí áéãßäá ôçò ÐáíåëëÞíéáò Åôáéñåßáò Ðñüëçøçò ãéá ôïí Êáñêßíï. Ç åêäÞëùóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï ðëáßóéï ôçò Ýíáñîçò ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ íåïóýóôáôïõ Éáôñåßïõ Ìáóôïý ôïõ Íïóïêïìåßïõ. Èá ìéëÞóïõí ïé õðåýèõíïé Éáôñïß ôïõ ÊÝíôñïõ Ðñüëçøçò Êáñêßíïõ ôïõ Ìáóôïý ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò: • ê. ÌáíùëáêÜêç ÄÞìçôñá, Ä/íôñéá ÃåíéêÞò ×åéñïõñãéêÞò. • ê. ÃêéÜôáò Íéêüëáïò, ÅðéìåëçôÞò ÃåíéêÞò ×åéñïõñãéêÞò. • ê. ÊáñáäÞìïõ ÂáóéëéêÞ, ÅðéìåëÞôñéá ÁêôéíïäéáãíùóôéêÞò, Õðåýèõíç ôïõ ÌáóôïãñÜöïõ êáé ôïõ ÕðÝñç÷ïõ Ìáóôïý ôïõ Ã.Í. Êáôåñßíçò. Èá ðáñïõóéáóôåß ïðôéêü õëéêü. Èá êåñÜóïõìå ôóÜé êáé ãëõêÜ ùò «ÏéêïäÝóðïéíá ìå Óôü÷ï» ôçí Ðñüëçøç ôïõ Êáñêßíïõ ôïõ Ìáóôïý êáé ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ óõíüëïõ ôïõ ãõíáéêåßïõ ðëçèõóìïý ôïõ Í. Ðéåñßáò ìå ØÇÖÉÁÊÇ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ. Ï ÄéïéêçôÞò Ã.Í. Êáôåñßíçò – Øõ÷éáôñéêïý ÔïìÝá ÁóôÝñéïò ÖáñìÜêçò

óôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò.

Ôï 2012 óõìðëçñþíïíôáé 18 ÷ñüíéá áðü ôï èÜíáôü ôïõ, ïé ìïíáäéêÝò ôïõ ìåëùäßåò üìùò åßíáé ðÜíôá ðáñïýóåò óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá, áëëÜ êáé ôçí ìïõóéêÞ ðáãêïóìßùò. Ôá ôñáãïýäéá êáé ç ìïõóéêÞ ôïõ åîáêïõëïõèïýí íá áðïôåëïýí óõíôñïöéÜ, äéáóêÝäáóç êáé ðçãÞ Ýìðíåõóçò ãéá áìÝôñçôïõò ößëïìïõóïõò. Ìå ôç óõãêåêñéìÝíç åêäÞëùóç, ðïõ äéïñãáíþèçêå óôçí åíôÝëåéá áðü ôï Ðéåñéêü Ùäåßï, äüèçêå ç åõêáéñßá ãéá Ýíá ôáîßäé óå Üëëåò åðï-

ÐÁÍÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÇÌÅÑÁ ÌÏÕÓÉÊÇÓ

Ç ìéêôÞ ÷ïñùäßá ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Êáôåñßíçò ôçí ãéïñôÜæåé ÌÅ ÔÏÍ «ÌÅÓÓÉÁ» ÔÏÕ ×ÅÍÔÅË ÷Ýò, ðéï áèþåò, ðéï áëçèéíÝò. Óôï ðñþôï ìÝñïò, ôï ðéáíéóôéêü, Ýíáò-Ýíáò ïé ðáñáêÜôù ìáèçôÝò áíÝâáéíáí óôçí óêçíÞ êáé áðÝäéäáí ãíùóôÝò, áãáðçìÝíåò ìåëùäßåò ôïõ Ì. ×áôæéäÜêé. Ðñüêåéôáé ãéá ôïõò: Ãëõêåñßá ÄáäÜêïõ Áíáóôáóßá Ãéáìïýæç ×ñßóôï ×áíäüëéá Èåïäþñá Êáìðïýñç ÅéñÞíç ×áñôïìáôæßäïõ Ìáñßá ÆéÜêá

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ

ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ÓÇÌÅÑÁ

"Ç ×ÉÏÍÁÔÇ ÊÁÉ Ï ÊÕÍÇÃÏÓ"

ôçë. 34551-2

"ÐÑÏÌÇÈÅÁÓ" 3D *ÓÁÑËÉÆ ÈÅÑÏÍ *ÃÊÁÚ ÑÉÔÓÉ

Åëåõèåñßá Äüêá ÓùôÞñç Æþãï Öñßíôá Ìðáîåâáíßäïõ Ôï äåýôåñï ìÝñïò ðáñïõóéÜóôçêå ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí ðáñáðÜíù êáé Üëëùí ìáèçôþí ôïõ Ðéåñéêïý Ùäåßïõ. Ìå ôïí ôßôëï «ÔñáãïõäÜìå ðáñÝá ÌÜíï», ôçí Äïìíßêç Ìõóôñßäïõ óôï ðéÜíï êáé ôçí Áíáóôáóßá Ãéáìïýæç óôçí êéèÜñá, ôá ðáéäéÜ ôñáãïýäçóáí ÊåìÜë, ×Üñôéíï ôï öåããáñÜêé, Ðåñéìðáíïý, Îçìåñþíåé, ¸÷ù Ýíá ìõóôéêü, Ìéá ðüëç ìáãéêÞ.

ÁëëáãÞ ôçò þñáò ëåéôïõñãßáò óôï Áíôáëëáêôéêü ÐáæÜñé Ôï Äßêôõï Áíôáëëáãþí & Áëëçëåããýçò Ðéåñßáò óáò åíçìåñþíåé üôé áðü ôçò 27 Éïõíßïõ êáé êÜèå ÔåôÜñôç ôï ðáæÜñé ìáò èá ëåéôïõñãåß áðü ôéò 19:00 Ýùò ôçò 21:00 ëüãù æÝóôçò óôï Äçìïôéêü ÐÜñêï ôçò Êáôåñßíçò. Ç ãç ìáò äåí èá óôáìáôÞóåé íá áíèßæåé, ôá äÝíôñá ìáò äåí èá óôáìáôÞóïõí íá êáñðïöïñïýí, åìåßò äåí èá óôáìáôÞóïõìå íá ïíåéñåõüìáóôå, íá åíþíïõìå ôá ÷Ýñéá ìáò êáé íá æïýìå ìå áîéïðñÝðåéá!

ÖÉËÏÐÔÙ×ÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ Ä / ÄÙÍ & ÊÕÑÉÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ « Ç ÅËÅÇÌÏÓÕÍÇ» ÓÞìåñá ÐÝìðôç 14 Éïõíßïõ 2012 óõíåäñßáóå ôï íÝï Ä.Ó. ôïõ Öéëïðôþ÷ïõ Óõëëüãïõ Ä/äùí & Êõñéþí Êáôåñßíçò « Ç ÅËÅÇÌÏÓÕÍÇ» ðïõ ðñïÝêõøå ìåôÜ ôéò åêëïãÝò ôçò ÔåôÜñôçò 06-06-2012. Ìïíáäéêü èÝìá ôïõ óõìâïõëßïõ Þôáí ç óýóôáóç óå óþìá êáé ç êáôáíïìÞ áîéùìÜôùí. ÌåôÜ ôçí êáôÜèåóç õðïøçöéïôÞôùí, áðïöáóßóôçêå ïìüöùíá ç ðáñáêÜôù óýíèåóç: Ðñüåäñïò: ÓÁÂÂÉÄÇ ÃÅÙÑÃÉÁ (6972-299866) Áíôéðñüåäñïò: ÓÁÂÂÉÄÇ – ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÕ ÁÍÍÁ Ãåí. ÃñáììáôÝáò: ÓÁÔÑÁÆÅÌÇ – ÌÁÓÉÏÕ ÌÁÑÉÁ (6939-209409) Ôáìßáò: ÔÁÑÅÍÉÄÇ ÅËÅÍÇ (6945-936494) ÌÝëïò: ÊÁÑÁÓÁÑÉÄÏÕ ÌÅËÐÏÌÅÍÇ ÌÝëïò: ÍÔÁÂÁÓÉËÇ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ ÌÝëïò: ÐÏÕËÅÔÉÄÏÕ ÓÙÔÇÑÉÁ ÃÉÁ ÔÏ Ä.Ó. Ç ÐÑÏÅÄÏÓ Ç ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÓÁÂÂÉÄÇ ÃÅÙÑÃÉÁ ÓÁÔÑÁÆÅÌÇ – ÌÁÓÉÏÕ ÌÁÑÉÁ

06:00 ÓéãÜ ôïí ðïëõÝëáéï 06:45 Ç ôÜîç ôïõ 3000 07:10 Ðüêåìïí 07:30 Power Rangers: Operation overdrive 08:00 Öþôçò - Ìáñßá live 09:50 Ìáñßá, ÜããåëÝ ìïõ 10:50 Ìáñßá, ÜããåëÝ ìïõ 11:30 Ç êïõæßíá ìå ôç Íôßíá 12:30 Ìåóçìåñéáíü äåëôßï åéäÞóåùí 13:00 ÌåóçìåñéáíÞ ÌåëÝôç 15:30 Ìßëá 17:15 ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17:50 Öþôçò - Ìáñßá live 19:45 ÅéäÞóåéò 21:00 Óå áðüóôáóç áíáðíïÞò 6ïò Êýêëïò 22:00 Be cool 00:30 Íüìïò êáé ôÜîç: ÅéäéêÞ ïìÜäá 11ïò êýêëïò 01:30 Supernatural - 7ïò Êýêëïò 02:30 Áðüäñáóç áðü ôçí ðýñéíç êüëáóç 04:15 Terminator: Ôá ÷ñïíéêÜ ôçò ÓÜñá Êüíïñ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ãéá åíçìÝñùóç äçìïôþí êáé åðéóêåðôþí áíáêïéíþíåôáé üôé áðü ôçí ÐáñáóêåõÞ 15/6 ôï ìåóçìÝñé êáé ãéá ôï Óáââáôïêýñéáêï ðïõ áêïëïõèåß, ôßèåíôáé óå åöáñìïãÞ ôá ðñþôá ðñïóùñéíÜ äñïìïëüãéá ôïõ ÊÔÅË áðü Ëéôü÷ùñï ðñïò ÐëÜêá êáé åðéóôñïöÞ áðü ÐëÜêá ðñïò Ëéôü÷ùñï. Ôá äñïìïëüãéá áõôÜ, ðñïò ôï ðáñüí, éó÷ýïõí ìüíï ãé áõôü ôï ôñéÞìåñï (ðáñáóêåõïóáââáôïêýñéáêï) êáé Ý÷ïõí ùò åîÞò: Áðü Ëéôü÷ùñï ðñïò ÐëÜêá ¿ñåò: 15.00, 16.00, 18.00 êáé 19.00 Áðü ÐëÜêá ðñïò Ëéôü÷ùñï ¿ñåò: 15.45, 16.45, 18.45 êáé 19.45 Óçìåßùóç: ÅíäÝ÷åôáé, áõôü ôï ðñüãñáììá íá åöáñìïóôåß êáé ôï åðüìåíï Óáââáôïêýñéáêï. Ӓ áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, áíáìÝíåôáé Ýãêáéñç áíáêïßíùóç ðñïò åíçìÝñùóç äçìïôéêþí êáé åðéóêåðôþí. Ôï åðßóçìï êáé êáèçìåñéíü ðñüãñáììá îåêéíÜ áðü ôçí 1/7/2012 êáé áíáìÝíåôáé íá áíáêïéíùèåß ðåñß ôá ôÝëç Éïõíßïõ. ÁÐÏ ÔÏÍ ÄÇÌÏ ÄÉÏÕ-ÏËÕÌÐÏÕ

ÅÔ 3

STAR 08:00 Ôá ðéôóéñßêéá 08:30 ¢ñèïõñ 09:00 Ï ìéêñüò Íéêüëáò 09:30 ÌÜñèá, ôï óêõëÜêé ðïõ ìéëÜ 10:00 Ðáßæïíôáò ìå ôçí êïýêëá óôïõò áéþíåò 10:30 Ïé ¸ëëçíåò ôçò äéáóðïñÜò 11:00 Ï ãýñïò ôïõ ðëáíÞôç óå 360’ 12:00 ÌáìÜ êáé ãéïò 13:00 ÌáèÞìáôá ðáèÞìáôá 14:00 Ôï ñßæùìá 14:30 ÏõñÜíéï ôüîï 15:00 Óáìðñßíá, ç ìéêñÞ ìÜãéóóá 15:30 Áóôõíüìïò ÓáÀíçò 16:00 Åßìáé óôï óõãêñüôçìá 16:30 Ôåëåõôáßá Ýêäïóç 17:00 ÅêëïãÝò 2012 - ÅÔ1 18:00 Óðïñ éóôïñßåò 19:00 ÊëÞñùóç Ëáéêïý ëá÷åßïõ 19:10 Óðïñ éóôïñßåò 20:00 Óçìåßï Art 21:00 Äåëôßï åéäÞóåùí óôç íïçìáôéêÞ 22:00 Áñêåß íá öáßíïíôáé ùñáßá 23:20 Ïé êåñáßåò ôçò åðï÷Þò ìáò 00:30 Ï Ìá÷áéñïâãÜëôçò 02:15 Óçìåßï Art 03:00 Óðïñ éóôïñßåò

Ç åßóïäïò ãéá ôï êïéíü åßíáé åëåýèåñç.

ÐñïóùñéíÜ äñïìïëüãéá ÊÔÅË áðü Ëéôü÷ùñï ðñïò ÐëÜêá, êáé åðéóôñïöÞ, ãéá Ðáñáóêåõïóáââáôïêýñéáêï.

ÓÕÃÊÑÏÔÇÈÇÊÅ ÓÅ ÓÙÌÁ ÔÏ ÍÅÏ Ä.Ó.

TV ðñüãñáììá

ÐáíåõñùðáúêÞ çìÝñá ìïõóéêÞò ç 21ç Éïõíßïõ êáé ç ÌéêôÞ ×ïñùäßá ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Êáôåñßíçò äßíåé ôï ðáñüí ôçò ìå Ýíá éäéáßôåñá îå÷ùñéóôü ìïõóéêü Ýñãï ôïõ Ãåñìáíïý óõíèÝôç Ôæùñôæ Öñßíôåñéê ×Ýíôåë, ôï ïñáôüñéï «Ï Ìåóóßáò». ÓõãêåêñéìÝíá ôçí ÐÝìðôç 21 Éïõíßïõ, óôçí áßèïõóá ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí ôùí 2ïõ êáé 5ïõ Ã.Å.Ë. Êáôåñßíçò (ðñþçí Ðïëõêëáäéêü Ëýêåéï) êáé þñá 9.00 ì.ì. ç ÌéêôÞ ×ïñùäßá ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Êáôåñßíçò óõíåñãÜæåôáé ìå ôçí ÊñáôéêÞ Ïñ÷Þóôñá ôçò Èåóóáëïíßêçò óôï åîáéñåôéêü ïñáôüñéï ôïõ G. F. H?ndel «Ï Ìåóóßáò». Ç óõíáõëßá åíôÜóóåôáé óôá ðëáßóéá ôùí åêäçëþóåùí «100 ÷ñüíéá åëåýèåñç Êáôåñßíç» êáé ôåëåß õðü ôçí áéãßäá ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò êáé ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðáéäåßáò, Ðïëéôéóìïý, Áèëçôéóìïý êáé Ðñüíïéáò ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò.

07:30 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 17:25 18:45 19:30 21:00 21:45 22:55 23:00 00:30 01:30 02:30 03:00 03:30 04:30 05:00 05:30

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÐÏ×ÉÁÊÅÓ ÃÅÕÓÅÉÓ BURT WOLF: Ï,ÔÉ ÔÑÙÌÅ ÌÁÃÉÊÏÓ ÊÏÓÌÏÓ ×ÙÑÉÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ ÅÍÁÓ ÌÏÍÔÅÑÍÏÓ ÐÁÕÓÁÍÉÁÓ ÊÁÉÍÏÕÑÃÉÁ ÌÅÑÁ ÓÏÕ ÊÁÍÅÉ ÊÁËÏ ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÔÅËÅÕÔÁÉÏÓ ÔÁÎÉÄÉÙÔÇÓ ÔÏËÌÇ ÊÁÉ ÃÏÇÔÅÉÁ ÓÕÍÔÁÃÅÓ ÌÅ 5 ÕËÉÊÁ ÁËÇÈÉÍÁ ÓÅÍÁÑÉÁ ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÐÅÍÔÅ ÊÁÉ... Ï ÊÏÓÌÏÓ ÔÙÍ ÓÐÏÑ ÅÊËÅØÁ ÔÇ ÃÕÍÁÉÊÁ ÌÏÕ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ... ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÅÊÁÔÏÃÑÁÖÉÁ ËÁÂÕÑÉÍÈÏÓ ÔÁ ÔÑÁÃÏÕÄÉÁ ÔÇÓ ÏÈÏÍÇÓ ÐÅÍÔÅ ÊÁÉ... ÔÏËÌÇ ÊÁÉ ÃÏÇÔÅÉÁ ÅÐÏ×ÉÁÊÅÓ ÃÅÕÓÅÉÓ ÁËÇÈÉÍÁ ÓÅÍÁÑÉÁ ÁÍÈÑÙÐÏÉ ÔÇÓ ÁËËÁÃÇÓ ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÑÃÁÓÉÁ ËÁÂÕÑÉÍÈÏÓ

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ôï ãñáöåßï ðëçñïöïñéþí ôïõ Å.Ï.Ó. Ëéôï÷þñïõ êáôÜ ôçí êáëïêáéñéíÞ ðåñßïäï, 23 Éïõíßïõ - 7 Óåðôåìâñßïõ èá ëåéôïõñãåß áðü ÄåõôÝñá ìÝ÷ñé ÐáñáóêåõÞ 9.00 - 13.00 ôï ðñùß. Óôïé÷åßá åðéêïéíùíßáò: Äéåýèõíóç: Åßóïäïò ×áñÜäñáò ÅíéðÝá / Ô.È. 45, Ô.Ê. 60200 ÔçëÝöùíï & Fax: 23520 82444 & 69579 64660 Skype: eos.litohorou

NET 06:00 07:00 12:50 13:00 13:30 2ïò êýêëïò 14:30 1ïò êýêëïò 15:30 16:50 ôéêÞ 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00 00:00 01:10 01:20 02:20 03:20 04:20 04:50 05:20

¢ããéãìá øõ÷Þò Ðñùéíü ÁÍÔ1 Ìå áãÜðç ÁÍÔ1 News ¢êñùò ïéêïãåíåéáêüí Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò ANT1 News - Äåëôßï óôç íïçìáStarfish ÐëÜêá êÜíåéò Wipe out ÁÍÔ1 News ÅêëïãÝò 2012 Åëåýèåñïò êáé ùñáßïò Lost - 3ïò êýêëïò ÁÍÔ1 News Raising the Bar Ôá êïñßôóéá ôïõ ìðáìðÜ Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò ÔçëåìÜñêåôéíãê - ÔçëåáãïñÜ Mobile fun Cheek to cheek

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

05:45 06:45 10:00 13:00 14:00 15:00 15:50 16:50 17:00 1ïò êýêëïò 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:15 01:30 01:45 04:30 05:00

Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì Êïéíùíßá þñá Mega Ðñùéíü mou Ìïéñáßïò Ýñùôáò Ìåóçìâñéíü äåëôßï åéäÞóåùí Ïé ÂáóéëéÜäåò ÌðáìðÜ ìçí ôñÝ÷åéò ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá ÓáââáôïãåííçìÝíåò SINGLES Ìïéñáßïò Ýñùôáò Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí Ïé ÂáóéëéÜäåò Óôï ðáñÜ ðÝíôå Ç þñá ôçò êÜëðçò Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá Ç áíôáñóßá ôïõ Êáßçí ÔçëåìÜñêåôéíãê Ìéá óôéãìÞ, äõï æùÝò

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç, Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

06:15 ÄÝóôå ôïõò! 08:15 Frasier 08:40 Frasier 09:10 Ï âáóéëéÜò ôïõ Êïõßíò 09:35 Ï âáóéëéÜò ôïõ Êïõßíò 10:00 Ñþôá ôçí áãÜðç 11:00 Êïìâéêü óçìåßï 12:45 ÅéäÞóåéò 13:00 ÅëÝíç 16:00 ÄÝóôå ôïõò! 17:55 Äåëôßï åéäÞóåùí óôç íïçìáôéêÞ ãëþóóá 18:00 ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19:00 Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 20:00 ÊÜôé øÞíåôáé 21:00 Áë ôóáíôßñé íéïõæ 23:00 Íüìïò êáé ôÜîç: ÅéäéêÞ ïìÜäá - 7ïò êýêëïò 00:00 ÄéÝîïäïò 01:15 CSI: NY - 2ïò Êýêëïò 02:15 Ïé éóôïñßåò ôïõ áóôõíüìïõ ÌðÝêá ¿ñá èáíÜôïõ 12 áêñéâþò - 1ï ìÝñïò 03:15 Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04:15 ¢ëëáîÝ ôï 05:15 ÔçëåáãïñÝò 05:30 Åéêüíåò

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

06:00 ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç óôç ÍÅÔ 10:00 Óõìâáßíåé ôþñá 12:00 ÅéäÞóåéò 13:00 ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15:00 ÅéäÞóåéò 16:00 ¸÷åé ãïýóôï 18:00 ÅéäÞóåéò 18:15 ÅêëïãÝò 2012 – Ï äñüìïò ðñïò ôçí êÜëðç 21:00 ÅéäÞóåéò 22:15 ÅêëïãÝò 2012 – Ï äñüìïò ðñïò ôçí êÜëðç 00:00 ÅéäÞóåéò 00:30 Ôï åõëïãçìÝíï ðáéäß

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÅÐÉÓÔÏËÇ-ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ ÔÏÕ ÃÑÇÃÏÑÇ ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÕ

ÊëåéóôÜ ôá áðïãåýìáôá ìïõóåßï êáé áñ÷áéïëïãéêü ðÜñêï Äßïõ ËÏÃÙ ÅËËÅÉØÇÓ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÕ-

Ð

áñÝìâáóç ãéá ôï èÝìá ôïõ ùñáñßïõ ëåéôïõñãßáò ôïõ ìïõóåßïõ êáé ôïõ áñ÷áéïëïãéêïý ðÜñêïõ Äßïõ, ðñáãìáôïðïßçóå ï ðñüåäñïò ôïõ ÏÑ.ÖÅ.Ï. Ãñçãüñçò Ðáðá÷ñÞóôïò, ìå åðéóôïëÞ ôïõ ðñïò ôçí ʃ Åöïñåßá Áñ÷áéïôÞôùí êáé ôçí ðñïúóôáìÝíç ôçò ¸öç ÐïõëÜêç, ôçí ïðïßá êïéíïðïéåß êáé ðñïò ôïõò: Õðïõñãü ÐïëéôéóìïýÔïõñéóìïý, ÐåñéöÝñåéá Ê. Ìáêåäïíßáò, âïõëåõôÝò Ðéåñßáò êáé äÞìï Äßïõ Ïëýìðïõ. Ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò åðéóôïëÞò åßíáé ç áðïñßá ôïõ ê. Ðáðá÷ñÞóôïõ ãéá ôï ðùò åßíáé äõíáôüí, ìåóïýóçò ôçò êáëïêáéñéíÞò ôïõñéóôéêÞò óåæüí, ôï áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï êáé ôï áñ÷áéïëïãéêü ðÜñêï ôïõ Äßïõ íá ìçí Ý÷åé ðñïóùðéêü þóôå íá åßíáé áíïé÷ôü êáé ôéò áðïãåõìáôéíÝò þñåò. Ï ðñüåäñïò ôïõ ÏÑ.ÖÅ.Ï. åêöñÜæåé ôçí ÝêðëçîÞ ôïõ êáé êáëåß üëïõò ôïõò öïñåßò íá ðÜñïõí èÝóç êáôÜ ôïõ ðáñáãêùíéóìïý ôçò Ðéåñßáò, ãéá áêüìá ìéá öïñÜ. Ç ÅÐÉÓÔÏËÇ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÏÕ ÏÑ.ÖÅ.Ï «Êõñßá ðñïúóôáìÝíç, Ìå Ýêðëçîç ðëçñïöïñçèÞêáìå üôé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ êáëïêáéñéïý, ôï áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï êáé ôï áñ÷áéïëïãéêü ðÜñêï ôïõ Äßïõ, ôéò áðïãåõìáôéíÝò þñåò èá åßíáé êëåéóôü ëüãù Ýëëåéøçò ðñïóùðéêïý. Åýëïãá èá áíáñùôçèåß êáíåßò, ðùò åßíáé äõíáôü êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ôïõñéóôéêÞò ðåñéüäïõ ðïõ ç Ðéåñßá áíáìÝíåé ðñïóÝëåõóç ôïõñéóôþí, íá åßíáé êëåéóôü óå þñåò ìÜëéóôá áé÷ìÞò ôçò åðéóêåøéìüôçôáò, üôé óðïõäáéüôåñï Ý÷åé íá åðéäåßîåé ï íïìüò ìáò. Íá óçìåéþóïõìå ìÜëéóôá ðùò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ Ïñãáíéóìïý ÖåóôéâÜë Ïëýìðïõ, Ý÷ïõí ðñïãñáììáôéóôåß çìåñÞóéåò åêäñïìÝò åðéóêåðôþí áðü ôïõò ãýñù íïìïýò , óå óõíäõáóìü åðßóêåøçò óôï ìïõóåßï êáé ôï áñ÷áéïëïãéêü ðÜñêï, ìå ôéò åêäçëþóåéò ôïõ ÖåóôéâÜë óôï Áñ÷áßï èÝáôñï Äßïõ. Åßíáé ëõðçñü ãéá 2-3 Üôïìá åðï÷éêïý ðñïóùðéêïý, íá ðáñáìåßíïõí ôá áðïãåýìáôá êëåéóôÜ ôï ìïõóåßï êáé ôï áñ÷áéïëïãéêü ðÜñêï ôïõ Äßïõ. ÐñÝðåé Üìåóá íá åîåõñåèåß ëýóç. Ïé öïñåßò ôçò Ðéåñßáò êáëïýíôáé íá ðÜñïõí èÝóç. Åßíáé ãåãïíüò ðùò ãéá áêüìá ìéá öïñÜ, ðñïêëçôéêÜ ç Ðéåñßá ðáñáãêùíßæåôáé».

ÈáíÜóéìïò ôñáõìáôéóìüò áðü ðôþóç 72÷ñïíïõ óôïí ¼ëõìðï ×èåò ôï ðñùß, 72÷ñïíïò õðÞêïïò ÉóñáÞë óôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ íá ðñáãìáôïðïéÞóåé êáôÜâáóç áðü ìïíïðÜôé óôç èÝóç Ðñéüíéá ðñïò ôï ðáëáéü ìïíáóôÞñé ôïõ Áãßïõ Äéïíõóßïõ Ýðåóå óå ÷áñÜäñá ìå áðïôÝëåóìá ôïí èáíÜóéìï ôñáõìáôéóìü ôïõ. Ï èáíþí áíåõñÝèç óå äýóâáôï óçìåßï åíôüò êïßôçò ðïôáìïý óôçí ðåñéï÷Þ Ðáëéïðñßïíï Ïëýìðïõ êáé áíáóýñèçêå áðü êëéìÜêéï äéáóùóôþí ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò Ëéôü÷ùñïõ êáé ôçò ÅèåëïíôéêÞò ÏìÜäáò ÄéÜóùóçò ÐñïáíÜêñéóç ãéá ôá áêñéâÞ áßôéá ôïõ äõóôõ÷Þìáôïò äéåíåñãåßôáé áðü ôï Áóôõíïìéêü ÔìÞìá Ëéôü÷ùñïõ Ðéåñßáò.

ÄÅÕÔÅÑÁ 18 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 3

ÓÕÆÇÔÇÈÇÊÁÍ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÉÏÕ ÔÇÓ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ

¸íôïíá ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ êëáäïõ åðéóéôéóìïýôïõñéóìïý áðü åíïðïßçóç ôáìåßùí

Ô

ÊÁÈÕÓÔÅÑÇÓÅÉÓ ÓÅ ÂÁÅ-ÏÔÅÊ

á ðñïâëÞìáôá ðïõ ðñïÝêõøáí áðü ôçí åíïðïßçóç ôùí ôáìåßùí, êáèþò êáé ïé ðáñåíÝñãåéåò ôçò êñáôéêÞò äõóëåéôïõñãßáò óôï èÝìá ôïõ Ïñãáíéóìïý ÔïõñéóôéêÞò Åêðáßäåõóçò êáé ÊáôÜñôéóçò, ìðïñåß íá ìçí Þôáí óôï ðñïóêÞíéï, ëüãù ôçò ðñïåôïéìáóßáò ãéá ôçí ðáíåëëáäéêÞ áðåñãßá ôïõ êëÜäïõ óôéò 27 Éïõíßïõ, üìùò óõæçôÞèçêáí êáôÜ ôçí ðñüóöáôç óõíÜíôçóç ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå ç Ïìïóðïíäßá ÅñãáæïìÝíùí óå Åðéóéôéóìü-Ôïõñéóìü óôçí Êáôåñßíç, êáèþò áðïôåëïýí èÝìáôá ìåßæïíïò óçìáóßáò. ¼ðùò åðåóÞìáíå ï ðñüåäñïò ôçò Ïìïóðïíäßáò Ðáíáãéþôçò Ðñïýíôæïò ïé åîåëßîåéò ìÝóá óôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò Þôáí áñíçôéêÝò êáé ç ðñïóðÜèåéá ôùí óõíäéêáëéóôéêþí ïñãÜíùí óõíå÷Þò þóôå íá áíáôñáðïýí ôá äåäïìÝíá ðïõ ôåßíïõí íá äéáìïñöùèïýí. ÓõãêåêñéìÝíá, óôï èÝìá ôùí ôáìåßùí, ëßãï ðñéí êëåßóåé ç ÂïõëÞ ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò ðÝñáóå íüìï, ìå ôïí ïðïßï åíóùìÜôùóå ðëÞñùò ôïí åéäéêü ëïãáñéáóìü. «¹ìáóôáí ìåí óôï ÉÊÁ ãéá ôçí ðåñßèáëøç áëëÜ êñáôïýóáìå ìéá áõôïíïìßá, ìå ôïí åéäéêü ëïãáñéáóìü ðïõ åß÷å äéêÜ ôïõ áðïèåìáôéêÜ êáé Ýíá ðïóïóôü áðü ôá ÷ñÞìáôá ðïõ ìáò åß÷å ðÜñåé ôï ÉÊÁ åß÷áí ïäçãçèåß óôïí åéäéêü ëïãáñéáóìü. Ôá áðïèåìáôéêÜ Þôáí 14 åê. åõñþ ðåñßðïõ. ÁíôéëáìâÜíïìáé ðñïöáíþò ôï óêåðôéêü ôïõ ÉÊÁ, êÜôù áðü ôçí ðßåóç ðïõ Ý÷åé áõôÞ ôç óôéãìÞ óôï íá âñßóêåé ÷ñÞìáôá ãéá ôéò óõíôÜîåéò, íá åíóùìáôþóåé Üìåóá êáé áõôü ôï ðïóü ãéá íá ìðïñÝóïõí íá óõíå÷ßóïõí íá ÷ñçìáôïäïôïýíôáé áõôÝò ïé áíÜãêåò. ÊáôáöÝñáìå üìùò, ôçí ôåëåõôáßá óôéãìÞ ðéÝæïíôáò ôïí õðïõñãü, íá åíóùìáôþóåé ìéá öñÜóç ðïõ áíáöÝñåé üôé ìáò áêïëïõèïýí êáé åíôüò ôïõ ÉÊÁ ïé äéáôÜîåéò ôïõ åéäéêïý ëïãáñéáóìïý êáé ïõóéáóôéêÜ ôïõ êáôáóôáôéêïý ôïõ ôÝùò ÔÁÎÕ. ¢ñá, áõôü ðïõ åß÷áìå ùò êáëýôåñï åìåßò êáé Þôáí ïé ðáñï÷Ýò óå ÷ñÞìá ãéá áóèÝíåéåò ëïõôñïèåñáðåßåò, êáôáóêçíþóåéò êôë., Ýðñåðå íá ìáò áêïëïõèÞóåé êáé ìåôÜ ôçí ðëÞñç åíóùìÜôùóÞ ìáò óôï ÉÊÁ». ÁõôÞ ôç óôéãìÞ ôï ÉÊÁ, üðùò áðïöÜóéóå, ýóôåñá áðü ðéÝóåéò êáé ðïëý êáèõóôÝñçóç, ôï äéïéêçôéêü ôïõ óõìâïýëéï, åíÝêñéíå ôéò êáôáóêçíþóåéò. Åßíáé êÜôé ðïõ áíáìÝíåôáé ôéò ðñïóå÷åßò ìÝñåò íá äçìïóéåõèåß, ùóôüóï ç

êáèõóôÝñçóç öáßíåôáé üôé èá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá íá ÷áèåß ç ðñþôç êáôáóêçíùôéêÞ ðåñßïäïò. Ðñïóäïêßá ôþñá åßíáé íá äéåîá÷èåß ç 2ç êáé ç 3ç ðåñßïäïò. “Ðáñåñìçíåßåò” ôïõ ÉÊÁ ãéá ÂÁÅ «Áíôßóôïé÷á, áõôÞ ôç óôéãìÞ ôï ÉÊÁ ðáßæåé äéÜöïñá ðáé÷íßäéá, áñíåßôáé êáé äåí åííïåß íá åöáñìüóåé ôï íüìï, ìéá áêüìá ðáñÜãñáöï ôïõ íüìïõ ðïõ áíáöÝñèçêå ðñéí, ðïõ áöïñÜ óôá ÂáñÝá. Åêåß ëïéðüí, ãíùñßæåôå êáëÜ üôé, ìåôÜ áðü ôçí ðåñéðÝôåéá ìå ôçí õðïõñãéêÞ áðüöáóç ðïõ Üëëáîå, ïõóéáóôéêÜ åîáéñÝèçêáí ïé åéäéêüôçôåò ôïõ êëÜäïõ ìáò áðü ôïí êáôÜëïãï ôùí ÂáñÝùí, ðëçí ôïõ øÞóôç, ôïõ ëáíôæÝñç êáé ôïõ íõ÷ôåñéíïý óåñâéôüñïõ». Óôç óõíÝ÷åéá, ôï ÉÊÁ êáé ìå åãêýêëéï ïäçãåß êáé ôéò ôñåéò áõôÝò åéäéêüôçôåò åêôüò, âÜæïíôáò åðéðñüóèåôåò ðñïûðïèÝóåéò ãéá íá ðáñáìåßíïõí. Åäþ êáé ðïëý êáéñü æçôåßôáé äéïñèùôéêÞ åãêýêëéïò áðü ôï äéïéêçôÞ ôïõ ÉÊÁ êáé äåí ôï Ý÷åé êÜíåé. «Ôï ÷åéñüôåñï üìùò åßíáé üôé áñíïýíôáé íá åöáñìüóïõí ôïí ôåëåõôáßï íüìï ôçò ÂïõëÞò, ìç äßíïíôáò óôïõò óõíáäÝëöïõò ðïõ äåí Ý÷ïõí ôá 3.600 êáé ôïõò ëåßðïõí ôï ðïëý ìÝ÷ñé 1.200 Ýíóçìá íá êÜíïõí áßôçóç óôï ÉÊÁ ãéá íá áíáãíùñßóïõí ìÝ÷ñé 1.200 êáé íá óõìðëçñþóïõí, þóôå ìåôÜ íá óõíå÷ßóïõí óôçí áóöáëéóôéêÞ êëÜóç ôùí ÂáñÝùí. ÁõôÞ ôç óôéãìÞ ôï ÉÊÁ, áðü ôï Ýíá ðåñéöåñåéáêü êáôÜóôçìá óôï Üëëï äßíåé äéÜöïñåò åñìçíåßåò, üôé åßíáé êÜôé ðïõ èá áíáãíùñéóôåß óôç óýíôáîç êáé Üëëá ðïõ äåí ëÝåé ï íüìïò. ÄçëáäÞ áêñïâáôåß óôçí ðáñáíïìßá, áñíåßôáé íá åöáñìüóåé Ýíá íüìï ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò êáé áõôü äåí ðñüêåéôáé íá ôï áöÞóïõìå Ýôóé». Åßíáé Ýíá æÞôçìá ãéá ôï ïðïßï èá õðÜñîåé ìåãÜëç êéíçôéêüôçôá ìåôÜ ôéò åêëïãÝò. «Äåí ãßíåôáé íá øçößæåôáé Ýíáò íüìïò êáé ôï ÉÊÁ ìå äéÜöïñá ôåñôßðéá íá áñíåßôáé ôçí åöáñìïãÞ ôïõ» åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. Ðñïýíôæïò.

ÊáèõóôåñÞóåéò êáé ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò ó÷ïëÞò ìåôåêðáßäåõóçò ôïõ ÏÔÅÊ Óå ü,ôé áöïñÜ ôïõ ôìÞìá ôïõ ÏÔÅÊ ðïõ Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôç ó÷ïëÞ ìåôåêðáßäåõóçò, ðïõ åíäéáöÝñåé ðÜñá ðïëý ôïí êëÜäï, Ýãéíå ëüãïò ãéá «äéÜöïñá ðáé÷íßäéá ìåôáîý åñãïäïôþí, õðçñåóéáêþí ðáñáãüíôùí ôïõ ÏÔÅÊ êáé äéáöüñùí Üëëùí ðïëéôéêþí ðáñáãüíôùí êáé áðü ôï õðïõñãåßï Ôïõñéóìïý», ðïõ ðÞãáíå ôçí õðüèåóç ìÝ÷ñé ôï ÌÜñôéï. «Áöïý ðñþôá öôÜóáìå óôï ¨ðáñá Ýíᨠíá ðáëåýïõìå áðü ôïí ðåñáóìÝíï ÍïÝìâñéï ãéá íá îåêéíÞóåé ç äéáäéêáóßá ðïõ Ýðñåðå íá Ý÷åé ãßíåé áðü ôçí áñ÷Þ ôçò ÷ñïíéÜò, ãéá íá âãïõí ïé áíÜëïãåò ÊÕÁ êáé âÜóåé áõôþí ìéá ÐñÜîç Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá íá îåêéíÞóåé ç ìåôåêðáßäåõóç. Åß÷áìå ôïí ÌÜñôéï ëïéðüí õðïãåãñáììÝíç ôçí ÊÕÁ êáé äåí Ýãéíå ðïôÝ ÐÕÓ, ìå äéÜöïñåò áóôåßåò äéêáéïëïãßåò». ×Üèçêå ôåëéêÜ ç åêðáéäåõôéêÞ ðåñßïäïò êáé ôþñá õðÜñ÷åé ç åëðßäá üôé èá ìåôáöåñèåß ôï öèéíüðùñï, áñ÷Ýò Óåðôåìâñßïõ, áí ç íÝá êõâÝñíçóç õðïãñÜøåé ôçí ÐÕÓ. ¸ôóé þóôå íá áêïëïõèÞóåé êáé áìÝóùò ìåôÜ, áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ ÷ñüíïõ, ç íÝá åêðáéäåõôéêÞ ðåñßïäïò ôïõ 2012-13. «¸÷ïõìå ôçí åëðßäá üôé èá óõììáæåõôåß ìå êÜðïéï ôñüðï áõôü ôï ðñüâëçìá. Èåïß êáé äáßìïíåò ðáëåýïõí íá ôåëåéþóåé ç õðüèåóç ôçò ìåôåêðáßäåõóçò. Ãíùñßæïõìå ðïëý êáëÜ üôé ïé åñãïäüôåò áñíïýíôáé íá ôçí áðïäå÷èïýí, èåùñïýí üôé âëÜðôåé ôá óõìöÝñïíôÜ ôïõò. Áõôü ãéáôß ï åñãáæüìåíïò ðïõ åß÷áí ðñïóëÜâåé, íá ðÜåé êÜðïéá óôéãìÞ óôç ó÷ïëÞ êáé íá äéêáéïýôáé åðéäüìáôïò. Ôï ðïëåìïýí ÷ñüíéá êáé äõóôõ÷þò âñÝèçêå ôþñá áõôÞ ç óõãêõñßá ðïõ ôá éóïðåäþíåé üëá. ÐÝôõ÷áí ôï óêïðü ôïõò êáé ãéá ðñþôç öïñÜ ìåôÜ áðü ÷ñüíéá äåí ëåéôïýñãçóå ç ìåôåêðáßäåõóç», åßðå êáôáëçêôéêÜ ï ðñüåäñïò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Ïìïóðïíäßáò ÅñãáôïûðáëëÞëùí ÅðéóéôéóìïýÔïõñéóìïý.

Ôáîéäåýïíôáò óôïí êüóìï ôçò ãåýóçò

Ìå ôïí ÄçìÞôñç ÐëéÜöá

“Die Brauerei ist die beste Apotheke”. (Ç ìðýñá åßíáé ôï êáëýôåñï öáñìáêåßï). Äåí îÝñù ðüóç áëÞèåéá êñýâåé áõôÞ ç ãåñìáíéêÞ ðáñïéìßá. ÐÜíôùò ç êáôáíÜëùóç ìðýñáò ìå ìÝôñï (ÐÁÍÔÁ!), èåùñåßôáé óõíÞèåéá ðïëý õãéåéíÞ, ç ïðïßá, (óõíÞèåéá), äåí ïäçãåß óýìöùíá ìå ìåëÝôåò óå áýîçóç ôïõ âÜñïõò ôùí áíäñþí, åíþ óôéò ãõíáßêåò óõíäÝåôáé ìå ìåßùóç ôïõ âÜñïõò ôïõò, êáèþò ç êáôáíÜëùóç ìéêñÞò ðïóüôçôáò óôçí äéÜñêåéá ôïõ ãåýìáôïò, äåß÷íåé íá åíåñãïðïéåß ôïí ìåôáâïëéóìü. Óßãïõñá, êáé ìüíïí ôï Üêïõóìá ôçò ëÝîçò ÌÐÕÑÁ, ìáò ðáñáðÝìðåé êáôåõèåßáí óôï Ìüíá÷ï, óôçí ãéïñôÞ ôïõ OKTOBERFEST, ìå áöñÜôåò ãåñìáíßäåò óåñâéôüñåò íá óåñâßñïõí ðáèéáóìÝíïõò, áíáøïêïêêéíéóìÝíïõò, ðüôåò ìðýñáò. ¼óï êáé åÜí èåùñïýìå ôçí ÌÐÕÑÁ… ãåñìáíéäïýëá óôçí êáôáãùãÞ, ç êáôáãùãÞ ôçò, êáé ç éóôïñßá ôçò åßíáé ðïëý ðïëý ðáëéÜ, áöïý ãéá áéþíåò êõñéáñ÷ïýóå óôçí Ìåóüãåéï, ïé áñ÷áßïé Áéãýðôéïé áðÝäéäáí ôéìÝò óôïí èåü ôçò ìðýñáò ÏÓÉÑÉ, ï ¼ìçñïò ìáò áíáöÝñåé üôé óôï íçóß ôùí ÖáéÜêùí, ï Áëêßíïïò, åß÷å óôï ðáëÜôé ôïõ ÷ñõóïýò êáé áñãõñïýò êñáôÞñåò ìå êñßèéíï ïßíï, (ìðýñá äçë.), êáé Ý÷ïõìå êáé óôçí ÈñÜêç ôïí ÏñöÝá íá ðßíåé ôï ßäéï ðïëý. ÂÝâáéá ößëïé ìïõ, ïé ãõíáßêåò, ÁÍÅÊÁÈÅÍ(!) åß÷áí ôï ðÜíù ÷Ýñé, áöïý 2500 ÷ñüíéá ð.×., áðü ôçí åðï÷Þ ôçò áêìÞò ôçò Âáâõëùíßáò, (êáé áñãüôåñá óôïí Ìåóáßùíá) áõôÝò Þôáí ïé ðáñáóêåõÜóôñéåò ôçò ìðýñáò, ÁÍÅÊÁÈÅÍ(!) Ýðéíáí ìðýñá ìå ìåãÜëç åõ÷áñßóôçóç, ìå ðéï äéÜóçìç êáôáíáëþôñéá ìðýñáò ôçí âáóßëéóóá ÅëéóóÜâåô ôçí Á’ ôçò Áããëßáò. Ãéá ôçí ìåãÜëç áãÜðç ôùí ãõíáéêþí óôçí ìðýñá, «åõèýíïíôáé!» ïé ãåõóôéêïß êÜëõêåò ðïõ Ý÷ïõí óôç ãëþóóá ôïõò, óýìöùíá ìå ôïõò åðéóôÞìïíåò, ðïõ âïçèïýí óôïí åíôïðéóìü êáé ôçí äéÜêñéóç ìåôáîý ôùí ðéï åêëåðôõóìÝíùí ãåýóåùí êáé ïóìþí. ¸ôóé óÞìåñá, Ý÷ïõìå ôéò ìåãÜëåò åõñùðáúêÝò æõèïðïéßåò íá Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá åíôÜóóïõí ãõíáßêåò óôéò ïìÜäåò ôùí ãåõóéãíùóôþí ðïõ åëÝã÷ïõí êáé êáèïñßæïõí ôçí ãåýóç ôïõ ôåëéêïý ðñïúüíôïò. Áò äïýìå ôï WHO IS WHO ôçò ÌÐÕÑÁÓ, êáé áò ãíùñßóïõìå êáëýôåñá êÜðïéåò áðü ôéò áãáðçìÝíåò ìáò ìðýñåò: • Heineken. Áíïé÷ôü îáíèü ÷ñþìá, äñïóéóôéêÞ, áñêåôÜ ðéêñÞ ìå ÷áñáêôçñéóôéêÞ ãåýóç ìáãéÜò. • Peroni. ×ñþìá îáíèü, áñþìáôá ëåìïíÜôá êáé âýíçò. Óôï óôüìá öñïõôþäçò êáé ìå Ýíôïíåò íüôåò ëõêßóêïõ. • Erdinger. Ç èïëÞ îáíèéÜ. Áñþìáôá öñïõôþäç êáé øùìéïý (ëüãù ìáãéÜò). Ãåýóç ðëïýóéá êáé ðéêÜíôéêç. • McFarland. ×ñþìá êáñáìÝëáò. Áñþìáôá êáñáìÝëáò êáé ìåëéïý. Óôï óôüìá ðéêÜíôéêç êáé äõíáôÞ. • Warsteiner. ×ñþìá îáíèü. ÁñùìáôéêÜ êõñéáñ÷åß ï ëõêßóêïò, Ý÷åé ðëïýóéï óþìá, öñïõôþäçò ìå åëáöñþò ðéêñÞ ãåýóç. • Amstel. Ç Amstel åßíáé ìéá lager ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ãåýóç ãåìÜôç áðü ôç âýíç, ðéêñÜäá êáé Üñùìá ëõêßóêïõ êáé ìáãéÜò. ÐåñéÝ÷åé 5% áëêïüë. • Peroni Nastro Azzurro. Ç Peroni Nastro Azzurro Ýñ÷åôáé áðü ôçí Éôáëßá êáé ç ãåýóç ôçò åßíáé áðáëÞ ãåýóç âýíçò, ìå íôåëéêÜôåò íüôåò áðü ôï ëõêßóêï, ðïõ åßíáé õðåýèõíïò ãéá ôçí üìïñöç êáé åëáöñÜ ðéêñÜäá ôçò, êáèþò êáé íüôåò ëåìïíéïý Þ êßôñïõ. ÐåñéÝ÷åé 5,1% áëêïüë. • Fix Hellas. Ç åðéóôñïöÞ ôçò éóôïñéêÞò åëëçíéêÞò ìðßñáò Fix Hellas åßíáé ãåãïíüò, êáé ìÜëéóôá ìå äõíáìéêÞ äéÜèåóç áõôÞí ôç öïñÜ. ¸÷åé áðáëÞ ãåýóç, ìå õðÝñï÷ç êáé íôåëéêÜôç ðéêñÜäá êáé åðßãåõóç äéÜñêåéáò. ÐåñéÝ÷åé 5,1% áëêïüë. • Paulaner Hefe – Weissbier. Ç Paulaner Weisse åßíáé ç êëáóéêÞ âáõáñéêÞ åêäï÷Þ ôçò óéôáñÝíéáò ìðßñáò. ¸÷åé ðëïýóéá êáé öñïõôþäç ãåýóç, åßíáé îçñÞ, ìå äñïóéóôéêÞ ïîýôçôá êáé Ýíôïíï ÷áñáêôÞñá áðü ôç ìáãéÜ. ÐåñéÝ÷åé 5,5% áë-êïüë. • Budweiser Budvar. ÅêöñÜæåé ôçí ôóÝ÷éêç êïõëôïýñá êáé ôçí Ýìöáóç ðïõ äßíïõí óôçí ðïéüôçôá ôïõ áãáðçìÝíïõ ôïõò ðïôïý ïé ÔóÝ÷ïé. ¸÷åé ðëïýóéá êáé ãëõêéÜ ãåýóç áðü ôç âýíç, åßíáé åëáöñþò ðéêñÞ, ðéêÜíôéêç êáé îçñÞ. ðåñéÝ÷åé 5% áëêïüë. • Kaiser. Ç Kaiser åßíáé óôáèåñÜ ç ðñþôç pils óå ðùëÞóåéò óôçí ÅëëÜäá ìå öáíáôéêïýò ïðáäïýò áðü ôï 1976, ôüôåò ðïõ îåêßíçóå êáé ç ðáñáãùãÞ ôçò óôç ÷þñá ìáò. Ç ãåñìáíéêÞ áõôÞ pilsner îå÷ùñßæåé ãéá ôç ãåìÜôç êáé ìåóôÞ ôçò ãåýóç áðü ôç âýíç êáé ôï ëõêßóêï, ï ïðïßïò åõèýíåôáé ãéá ôç ÷áñáêôçñéóôéêÞ ôçò ðéêñÜäá. ÐåñéÝ÷åé 5% áëêïüë. • Lager. Ìðßñåò ÷áìçëÞò æýìùóçò, êõñßùò îáíèïý ÷ñþìáôïò. • Pils. Ç êõñéüôåñç êáôçãïñßá ôùí lager. ×áñáêôçñßæïíôáé áðü ôï Üñùìá êáé ôçí ðéêñÞ ãåýóç ôïõò. • Trappiste. ÌïíáóôçñéáêÝò ìðßñåò. Ôïí üñï Ý÷ïõí äéêáßùìá íá ôïí ÷ñçóéìïðïéïýí ìüíï óõãêåêñéìÝíá ìïíáóôÞñéá. • Abbey. Ìðßñåò ðïõ æõèïðïéïýíôáé üðùò ïé trappiste, áëëÜ äåí ðáñÜãïíôáé óå ìïíáóôÞñé. • Biere de Garde. Ìðßñåò ãáëëéêÞò ðñïÝëåõóçò. • Weisse. Ìðßñåò õøçëÞò æýìùóçò ìå âÜóç ôï óéôÜñé (40%-70%). Ç ìáãéÜ ôïõò áðïôåëåßôáé áðü åðéëåãìÝíá óôåëÝ÷ç æõìþí. • Ale. Ìðßñåò õøçëÞò æýìùóçò ìå ÷áñáêôçñéóôéêü öñïõôþäåò Üñùìá, ãåýóç ìðá÷áñéêþí êïê. ÐáñÜãïíôáé êõñßùò óôçí Áããëßá, óôï ÂÝëãéï êáé óôçí Éñëáíäßá. Êáé åðåéäÞ, ðÜíù áðü üëá, åßìáóôå êáôáíáëùôÝò, èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõìå õð’ üøç ìáò üôé: • Ç ìðßñá ðñÝðåé íá óåñâßñåôáé óôïõò 6°C. Åðßóçò, ç èåñìïêñáóßá ôïõ øõãåßïõ ðñÝðåé íá åßíáé 2-4°C, Ýôóé þóôå üôáí óåñâßñåôáé íá öôÜíåé óôïõò 6°C. • Äåí âÜæïõìå ðïôÝ ôéò ìðßñåò óôçí êáôÜøõîç. • Äåí ðßíïõìå ðïôÝ ôçí ìðßñá áðü ôï ìðïõêÜëé. • ¼ôáí áíïßãïõìå Ýíá ìðïõêÜëé ìðßñáò, ôï êñáôÜìå áðü ôçí ðÜíù ðëåõñÜ, ôïí ëáéìü, êáé ü÷é áðü ôç âÜóç. • Ï ÷þñïò üðïõ áðïèçêåýïõìå ôéò ìðßñåò ðñÝðåé íá åßíáé óôåãíüò, êáèáñüò êáé óêïôåéíüò. Ç ìðßñá äåí áãáðÜ ôï öùò! • ¼ôáí ìéá ìðßñá õðåñ÷åéëßóåé ìå ôï ÜíïéãìÜ ôçò, óçìáßíåé ðùò ç èåñìïêñáóßá ôçò åßíáé ÷áìçëÞ êáé –ôï êõñéüôåñï- äåí åßíáé öñÝóêéá. • Ìç âÜæåôå ðïôÝ ôá ðïôÞñéá óå ðëõíôÞñéï ðéÜôùí. ÐëýíåôÝ ôá óôï ÷Ýñé ìå áðëü óáðïýíé êáé ü÷é éó÷õñü áðïññõðáíôéêü ðéÜôùí. • Ôá ðïôÞñéá ðñÝðåé íá åßíáé ðÜíôá äñïóåñÜ. Ç óùóôÞ èåñìïêñáóßá ôïõò êõìáßíåôáé áðü ôïõò +2°C ìÝ÷ñé êáé ôïõ +5°C. Ïé áñùìáôéêÝò ìðßñåò óåñâßñïíôáé óôïõò +5°C ìÝ÷ñé ôïõò +9°C. • Ï êÜèå ôýðïò ìðßñáò óåñâßñåôáé óôï äéêü ôïõ ðïôÞñé. Ãéá íá áðïëáýóåôå, ëïéðüí, ôç ìðßñá óáò ðñïôéìÞóôå ôá ðïôÞñéá ðïõ ðñïóöÝñïõí êáôÜ êáéñïýò ïé åôáéñåßåò. Åßíáé ôá ðëÝïí êáôÜëëçëá. ÁíáöïñéêÜ ìå ôçí êáôáíÜëùóç ìðßñáò: • ÐñùôáèëçôÝò áíÜ Ýôïò, ìå äéáöïñÜ åßíáé ïé ÔóÝ÷ïé ìå êáôáíÜëùóç 160 ëßôñá ôï Üôïìï! Áêïëïõèïýí ïé Ãåñìáíïß ìå 115 ëßôñá. • Åìåßò ïé ¸ëëçíåò åßìáóôå ìÝôñéïé êáôáíáëùôÝò. Ôé óçìáßíåé áõôü; Êáôáíáëþíïõìå ðåñßðïõ 40 ëßôñá ôïí ÷ñüíï, ìå ôÜóåéò áõîçôéêÝò âÝâáéá. Ôï savoir vivre ôçò ìðýñáò õðáãïñåýåé ôá åîÞò: • Ïé êáëÝò ìðýñåò ÄÅÍ åßíáé ìðýñåò, áëëÜ ÊÑÁÓÉÁ. • Óõíåðþò, êáé ç ìåôá÷åßñéóÞ ôïõò èá ÐÑÅÐÅÉ íá åßíáé áíÜëïãç. ÁíáìöéóâÞôçôá ìðïñïýìå íá ðïýìå üôé êáé óôçí ãáóôñïíïìßá ôïõ óÞìåñá, êáé óôï óýã÷ñïíï LIFE STYLE, äéáêñßíïõìå íá áíáôÝëëåé ìéá íÝá ôÜóç. Ç ãåõóéãíùóßá ôçò ìðßñáò êõñéáñ÷åß ðáíôïý, óôéò ìçôñïðüëåéò üëïõ ôïõ êüóìïõ, êÜíïíôáò ôïõëÜ÷éóôïí åõôõ÷éóìÝíïõò ôïõò ëÜôñåéò ôçò ìðýñáò, áöïý áíáêáëýðôïõí êáéíïýñãéåò ãåýóåéò êáé íÝåò áðïëáýóåéò. Óå êÜèå in-fashion bar, óå êÜèå hot spot rest, «ðáßæïõí» ÷ñþìáôá, ãåýóåéò, áñþìáôá ìðýñáò. Ïé sommeliers ðëÝïí äåí ðñïôåßíïõí ìüíï êñáóéÜ, áëëÜ êáé «éäéáßôåñåò» ìðýñåò, «øáãìÝíåò», ãéá íá óõíïäåõôåß ôï öáãçôü. ÔåëéêÜ ç ìðýñá åßíáé áíôñéêÞ Þ ãõíáéêåßá õðüèåóç; • Ïé ÁÍÔÑÅÓ ëáôñåýïõìå ôçí ìðýñá óôçí ðáñáëßá, óßãïõñá ìåôÜ áðü Ýíáí ðïäïóöáéñéêü áãþíá, êáé üôáí êÜíïõìå ìðÜñìðåêéïõ, áöïý ç ìðýñá âåëôéþíåé ôçí ãåýóç ôïõ øçôïý êñÝáôïò. Åðßóçò, ôéò ÁÃÁÐÁÌÅ ÏËÅÓ(!), (êüêêéíåò, êáóôáíÝò, ìáýñåò) äßíïíôáò âÝâáéá ìåãáëýôåñç áäõíáìßá óôéò îáíèéÝò, åÜí êñßíïõìå áðü ôçí êáôáíÜëùóÞ ôïõò ðïõ åßíáé ðïëý-ðïëý ìåãáëýôåñç. Äåí Ý÷ïõìå áíáóôïëÝò, ìå óõíÝðåéá íá ðßíïõìå ìðýñá êáôåõèåßáí áðü ôï êïõôÜêé Þ áðü ôï ìðïõêÜëé. • Ïé ÃÕÍÁÉÊÅÓ áðïëáìâÜíïõí ôçí ìðýñá, ÐÁÍÔÁ óôï êáôÜëëçëï ðïôÞñé. ¼óåò áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí ìáãåéñéêÞ ÷ñçóéìïðïéïýí ôçí ìðýñá óáí âÜóç üôáí öôéÜ÷íïõí êÜðïéá öáãçôÜ, üôáí öôéÜ÷íïõí åðßóçò ôï êïõñêïýôé ãéá íá ôçãáíßóïõí øÜñéá Þ ëá÷áíéêÜ. ×Üñéò óôçí ìáãéÜ ôçò, ç ìðýñá êÜíåé ôï êïõñêïýôé áöåíüò íá öïõóêþíåé, áöåôÝñïõ, êáèþò øÞíïíôáé ôï øÜñé Þ ôá ëá÷áíéêÜ, ãßíïíôáé ðéï ôñáãáíÜ. ËÝíå, (êáé ïé öáí ôçò ìðýñáò ìðïñïýí íá ôï åðéâåâáéþóïõí áõôü) üôé ìéá ìðýñá ÆÙÍÔÁÍÅÕÅÉ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÁÉÓÈÇÓÅÉÓ! Ìðïñåßò, • íá ÁÊÏÕÓÅÉÓ(!) ôïí Þ÷ï ôùí öõóáëßäùí ôçí óôéãìÞ ðïõ äçìéïõñãåßôáé ï áöñüò. • íá ÁÐÏËÁÌÂÁÍÅÉÓ(!) ôçí ðëïýóéá ðïéêéëßá ôùí ãåýóåùí, ôùí ÷ñùìÜôùí, ôùí áñùìÜôùí ôçò. ÂÕÍÇ, ËÕÊÉÓÊÏÓ, ÄÇÌÇÔÑÉÁÊÁ, ÎÕËÏ, ÊÁÑÁÌÅËÁ, ÖÏÕÍÔÏÕÊÉ ÊÁÂÏÕÑÄÉÓÌÅÍÏ, åßíáé ÌÏÍÏÍ ìåñéêÜ áðü ôá áñþìáôá ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óå ìéá ìðýñá, ðïõ üìùò äåí èá ôá áíôéëçöèïýìå åÜí äåí óåñâßñïõìå êáé åÜí äåí ðßíïõìå óùóôÜ ôçí ìðýñá. ÁíåîÜñôçôá åÜí êÜðïéïé åðéìÝíïõí íá ðßíïõí ôçí ìðýñá áðü ôï ìðïõêÜëé ôçò Þ ôï êïõôÜêé ôçò, ôï óùóôü ðïôÞñé ÁÍÁÄÅÉÊÍÕÅÉ üëá ôá ÷áñßóìáôÜ ôçò. (ßóùò êÜôé ðåñéóóüôåñï îÝñïõí ïé ãõíáßêåò ðïõ åðéìÝíïõí íá ðßíïõí ìðýñá ÌÏÍÏÍ áðü ôï óù-óôü ðïôÞñé!) ¢ëëùóôå äåí åßíáé ôõ÷áßï ôï üôé ãéá êÜèå ìðýñá, õðÜñ÷åé, öôéÜ÷ôçêå, ôï óùóôü, êáôÜëëçëï ðïôÞñé. • Ìéá LAGER Þ ìéá PILSENER, èá ôçí óåñâßñïõìå óå øçëü ðïôÞñé, ðïõ ëåðôáßíåé ðñïò ôá êÜôù. • Ìéá ALE óå pint. ¸íá ðïôÞñé ìå åõèåßåò ðëåõñÝò, êáé äéÜìåôñï óôïìßïõ åëáöñþò ìéêñüôåñï áðü ôçí äéÜìåôñï ôïõ êïñìïý. ÂÝâáéá, ìåñéêÝò ALE «ðáßæïõí êáé óå êïëïíÜôï ðïôÞñé (ôïõëßðá). • Ìéá WEISS óå øçëü ðïôÞñé ìå óôüìéï ðïõ êëåßíåé óôï ÷åßëïò ôïõ. Áöïý Ý÷ïõìå ôçí áãáðçìÝíç ìáò ìðýñá ìå ôï êáôÜëëçëï ðïôÞñé óôá ÷Ýñéá ìáò, áò Ý÷ïõìå õð’ üøç üôé: ðñéí áíïßîïõìå ôï ìðïõêÜëé, ôï óçêþíïõìå óôï öþò êáé ðáñáôçñïýìå åÜí ó÷çìáôßæïíôáé öõóáëßäåò óôïí ëáéìü ôïõ. Ôé ìðïñåß íá óçìáßíåé áõôü; ¼ôé Ý÷åé ðñüóöáôá ôáñáêïõíçèåß êáé ðñÝðåé íá ðåñéìÝíïõìå íá çóõ÷Üóåé. ÊñáôÜìå ôï ðïôÞñé ãåñôü óôéò 45 ìïßñåò êáé áñ÷ßæïõìå íá óåñâßñïõìå ôçí ìðýñá ÷ýíïíôÜò ôçí óôá ôïé÷þìáôá ôïõ ðïôçñéïý. ÓôáäéáêÜ, óçêþíïõìå ôï ðïôÞñé êáé ðåñßðïõ áðü ôçí ìÝóç êáé ìåôÜ ñß÷íïõìå ðéï æùçñÜ ôçí ìðýñá ðñïêåéìÝíïõ íá ó÷çìáôéóôåß Ýíáò ðõêíüò áöñüò. Åßìáóôå Ýôïéìïé ëïéðüí íá ôçí ðñïóöÝñïõìå Þ íá ôçí áðïëáýóïõìå åìåßò ïé ßäéïé!!! Åâßâá….


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÌåãÜëç ðñïóöïñÜ ðñïò ôá óõóóßôéá ôçò ÉåñÜò ìáò Ìçôñïðüëåùò ÁÐÏ ÔÇÍ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÐÁÑÁËÉÌÍÉÏÕ ÊÕÐÑÏÕ

Ìéá ðïëý óõãêéíçôéêÞ êáé èåÜñåóôç ðñÜîç áëëçëåããýçò åê ìÝñïõò áäåëöþí ìáò Êõðñßùí ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôá ÇìåñÞóéá Óõóóßôéá ôçò ÉåñÜò Ìçôñïðüëåùò Êßôñïõò, Êáôåñßíçò êáé Ðëáôáìþíïò.

Ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ ÄéåõèõíôÞ ôçò ÓõíåôáéñéóôéêÞò ÔñÜðåæáò Ðáñáëéìíßïõ Áììï÷þóôïõ ôçò Êýðñïõ ê. ÃéáííÜêç ÃéáííÜêç êáé ôùí óõíáäÝëöùí ôïõ, ôùí ðáëáéìÜ÷ùí ðïäïóöáéñéóôþí Ðáñáëéìíßïõ ìå åðéêåöáëÞò ôïí ê. ÄÞìï Êùíóôáíôßíïõ êáé êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò êáé êÜôù áðü ôéò åõëïãßåò ôïõ ÐáíéåñùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Êùíóôáíôßáò êáé Áììï÷þóôïõ ê. ê. Âáóéëåßïõ óõãêåíôñþèçêå êáé ðáñáäüèçêå ôï óçìáíôéêü ðïóü ôùí äÝêá ÷éëéÜäùí (10.000,00 )Åõñþ. Ìå ôá ÷ñÞìáôá áõôÜ áãïñÜóôçêáí äéÜöïñá ðñïúüíôá óå ìåãÜëç ðïóüôçôá êáé Ýôóé áöåíüò èá âïçèçèïýí ôá êáèçìåñéíÜ

óõóóßôéá ðïõ ïé áíÜãêåò ôïõò äõóôõ÷þò ðïëëáðëáóéÜæïíôáé êáé áöåôÝñïõ åíéó÷ýåôáé óå êÜðïéï âáèìü êáé ç ôïðéêÞ áãïñÜ. Ï Óåâáóìéþôáôïò Ìçôñïðïëßôçò ìáò ê. ê. Áãáèüíéêïò äéÜ ìÝóïõ ôïõ ÐñùôïóõãêÝëëïõ ðáôñüò ÂáñíÜâá ËåïíôéÜäç óõíå÷Üñç êáé åõ÷áñßóôçóå ôïõò Ðáñáëßìíéïõò áäåëöïýò ìáò ãé’ áõôÞí ôç óðïõäáßá ÷åéñïíïìßá, äßíïíôáò ùò åõëïãßá óå üëá ôá ìÝëç ôçò áðïóôïëÞò ìéá åéêüíá ôçò ðïëéïý÷ïõ ìáò Áãßáò Áéêáôåñßíçò, ìå ôçí åõ÷Þ íá Ý÷ïõí ãéá êÜèå åõëïãßá áðü ôï Èåü, åõüäùóç ôùí óôü÷ùí ôçò ÓõíåôáéñéóôéêÞò ÔñÜðåæáò êáé ðñïóùðéêÞ ðñüïäï óôïí êáèÝíá êáé ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò. Áîßæåé íá áíáöåñèåß üôé ï óõíäåôéêüò êñßêïò ôçò üëçò ðñïóðÜèåéáò áëëçëåããýçò êáé öéëßáò åßíáé ï ôÝùò ÍïìÜñ÷çò Ðéåñßáò ê. Ãåþñãéïò Ðáðáóôåñãßïõ, ï ôÝùò Ðñüåäñïò ôçò ÓõíåôáéñéóôéêÞò ÔñÜðåæáò Ðéåñßáò ê. Íéêüëáïò

ÂïõëãáñÜêçò, ï Ðñüåäñïò ôùí ÐáëáéìÜ÷ùí ðïäïóöáéñéóôþí ôïõ Ðéåñéêïý ê. Íéêüëáïò ÊáëáìðÜêáò êáé

Üëëïé, ôïõò ïðïßïõò èåñìüôáôá åõ÷áñßóôçóå ï Ðñùôïóýãêåëëïò ãéá ôçí óõìâïëÞ êáé ôï åíäéáöÝñïí ôïõò.

ÔÇ ÓõíáäÝ

ÌåôÜ ô ãÝíôá ìÝë âÜèìéáò Å ôåëÝóìáô äçìïêñáô ¾óôåñ êé åíþ êá äýíáìç ð Üëëùóôå ó÷åäüí Åêðáéäåõ ìåôÜ âßáò Ôï ðþò íïò êáé ì âåé, íá ôï Ç ðáñÜ áðü ôá ðü ôçò, ëåéôï ðáñáôÜîå ëÜâïõí á îßåò ôïõò ÔÝôïéåò óôåñÝò ð áõôïåêðë ¸êðëçî ÐÁÓÊ!! Ç ñßîïõí ð Óõíåñãáó âñïõí äéÝ îéáêïýò ÷ êÞ êáé êñ ÊÜôé ôÝ ôùí åêëï åêëÝãåéí ôçò ðëåéï Ç Ä.Á.Ê ìéêñïðáñ åêëåãìÝí ðñïóöÝñ êáé èá ôé Ýäùóå ôç üëïõò ôï åêðáéäåõ

Êá

Äçëþóåéò ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí

«Ï åëëçíéêüò ëáüò øÞöéóå óÞìåñá ôçí åõñùðáúêÞ ðïñåßá ôçò Åëëáäáò êáé ôçí ðáñáìïíÞ ìáò óôï åõñþ êáé øÞöéóå åêåßíåò ôéò ðïëéôéêÝò ðïõ èá öÝñïõí äïõëåéÝò, áíÜðôõîç, äéêáéïóýíç êáé áóöÜëåéá ãéá ôïí Åëëçíá ðïëßôç», áíÝöåñå ï Áíôþíçò ÓáìáñÜò óå äçëþóåéò ôïõ áðü ôï ÆÜððåéï.

«Äåí èá õðÜñîïõí íÝåò ðåñéðåôåéåò, äåí èá ôåèåß óå áìöéâïëßá ç èÝóç ôçò ÅëëÜäáò óôçí Åõñþðç, äåí èá êõñéáñ÷Þóåé ï öüâïò êáé èá ðéÜóïõí ôüðï ïé èõóßåò ôïõ ëáïý», ðñüóèåóå. ÃÉÁ ÔÏ ÅÊËÏÃÉÊÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÓôÝëíïíôáò ìÞíõìá óôçí ÅÅ, ï ê. ÓáìáñÜò îåêáèÜñéóå üôé ðñüèåóÞ ôïõ åßíáé íá ôçñçèïýí ïé äåóìåýóåéò ðïõ Ý÷ïõí áíáëçöèåß, óçìåéþíïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ: «Èá óåâáóôïýìå áóöáëþò ôçí õðïãñáöÞ êáé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò ÷þñáò. Ç ÅëëÜäá Ý÷åé óõíå÷åßá, óõíÝðåéá êáé áîéïðñÝðåéá». ÐáñÜëëçëá, ðñïóêÜëåóå «üëåò ôéò ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò ðïõ óõììåñßæïíôáé áõôïýò ôïõ óôü÷ïõò, íá óõììåôÝ÷ïõí óå ìéá êõâÝñíçóç åèíéêÞò óùôçñßáò» êáé õðïãñÜììéóå ðùò «äåí õðÜñ÷åé êáéñüò ãéá ÷Üóéìï êáé ðåñéèþñéá ãéá ìéêñïêïììáôéêÜ ðáé÷íßäéá». «Åìåßò ôçñïýìå ü,ôé åßðáìå ç ÅëëÜäá ðñÝðåé íá êõâåñíçèåß êáé èá êõâåñíçèåß», áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé ðñüóèåóå ðùò èá åñãáóôåß «óõíáéíåôéêÜ ìå üëïõò ìå åðéìïíÞ êáé ìå óôáèåñüôçôá ãéá íá ðåôý÷ïõìå ôïõò åèíéêïýò ìáò óôü÷ïõò íá âãïýìå áðü ôçí êñßóç ìå êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ ìå äïõëåéÝò êáé ìå áóöÜëåéá». Ìåôáîý Üëëùí ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ ðáñáôÞñçóå ðùò «óå ìéá ðåñßïäï ïðïý êáôáññÝïõí ôá ðÜíôá, êüììáôá, óõìðåñéöïñÝò, éäåïëïãÞìáôá, ïé ðïëßôåò ìáò ôßìçóáí ìå ôçí øÞöï ôïõò». Óôï óçìåßï áõôü åõ÷áñßóôçóå áðü êáñäéÜò üóïõò ôïí åìðéóôåýèçêáí óôéò äýóêïëåò óôéãìÝò êáé óõìðëÞñùóå üôé ç ÍÄ äåí ìïßñáóå ëáúêßóôéêåò êáé åõêáñéáêÝò õðïó÷Ýóåéò, ðõñïôå÷íÞìáôá ôõ÷ïäéùêôéêÜ. «Ôçí áëÞèåéá ôïõ åßðáìå (ôïõ ëáïý) êáé ìáò Üêïõóå. Êáé ìå ôçí øÞöï ôïõ äçìéïõñãåßôáé, ðëÝïí, ç óôÝñåá âÜóç ìéáò íÝáò åèíéêÞò åíüôçôáò ìå êáôåýèõíóç åõñùðáúêÞ», ðñüóèåóå êáé óõíÝ÷éóå: «Ç ÍÄ åßíáé äýíáìç åõèýíçò ðïõ åããõÜôáé ôçí ôá÷ýôåñç äõíáôÞ Ýîïäï ôçò ÷þñáò áðü ôçí êñßóç». ÅðéóôñÝöïíôáò áðü ôï ÆÜððåéï óôá ãñáöåßá ôçò ÍÄ, ï ê. ÓáìáñÜò õðïãñÜììéóå ôçí áíÜãêç íá ó÷çìáôéóôåß áìÝóùò êõâÝñíçóç. «Äåí Ý÷ïõìå äéêáßùìá íá êáèõóôåñÞóïõìå Üëëï, äåí ìðïñïýìå íá ðñï÷ùñÞóïõìå ìå áêõâÝñíçôåò ðïëéôåßåò. ¸÷ïõìå ó÷Ýäéï êáé èá óõæçôÞóïõìå ìå ôïõò Åõñùðáßïõò åôáßñïõò. ¸÷ïõìå ðåé ôçí áëÞèåéá óôïí åëëçíéêü ëáü êáé ìáò ôßìçóå ìå ôçí øÞöï ôïõ, äåí ëáúêßóáìå», áíÝöåñå ÷áñáêôçñé-

ðõñÞíá ôç ÍÄ. «Èá åßìáóôå ðáñüíôåò óôéò åîåëßîåéò áðü ôç èÝóç ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò» óçìåßùóå, ôïíßæïíôáò ðùò «üëïé ðñÝðåé íá ãíùñßæïõí üôé ôá ìÝôñá ôçò ëéôüôçôáò êáé ôçò åêðïßçóçò äçìïóéáò ðåñéïõóßáò äåí èá ìðïñïýóïõí íá ðñï÷ùñçóïõí ãéáôß óôåñïýíôáé ëáúêÞò íïìéìïðïßçóçò». ¼ðùò áíÝöåñå, ç áðïññéøç ôïõ ìíçìïíßïõ åßíáé ìéá îåêÜèáñç åðáíáëáìâáíüìåíç ëáúêÞ åíôïëÞ. Ï ê. Ôóßðñáò åßðå üôé ï ÓÕÑÉÆÁ Ýêáíå Ýíá äýóêïëï êáé óõíáñðáóôéêü ôáîßäé ãéá íá õðåñáóðéóôåß ôçí õðåñçöÜíåéá êáé ôçí áîéïðñÝðåéá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý, ãéá íá ìðåé ôÝëïò óôï Ìíçìüíéï êáé íá åðáíÝëèåé ç åëðßäá. Äþóáìå Ýíáí áãþíá ìå ðåßóìá êáé áõôáðÜñíçóç, êüíôñá óå ìéá ðñùôïöáíÞ åðßèåóç åêâéáóìþí êáé ôñüìïõ, óçìåßùóå êáé ðñüóèåóå üôé õðÞñîå ìéá áíßåñç óõììá÷ßá ôùí äõíÜìåùí ôïõ ÷èåò, åíôüò êáé åêôüò ôçò ÷þñáò ðïõ Ýêáíå ü,ôé ìðïñïýóå ãéá íá áíáêüøåé ôïí ðüèï ôïõ ëáïý ãéá äéêáéïóýíç êáé áîéïðñÝðåéá. Ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ åîÝöñáóå ôçí õðåñçöÜíåéá ôïõ ãéá ôï âÜñïò ðïõ óÞêùóå ôï êüììá ôïõ üëï áõôü ôï äéÜóôçìá êáé ðïëëáðëáóßáóå ôá ðïóïóôÜ ôïõ óå åíÜìéóç ìÞíá êáé ôþñá, áí êáé äåí êáôÜöåñå íá ðÜñåé ôçí ðñþôç èÝóç, áðïôåëåß ôïí âáóéêü êïñìü ôçò ëáúêÞò, ðñïïäåõôéêÞò, áíôéìíçìïíéáêÞò ðëåéïøçößáò ôïõ ëáïý. ÊáôáëÞãïíôáò åîÝöñáóå ôçí ðåðïßèçóç ðùò ï ÓÕÑÉÆÁ èá äéêáéùèåß áðü ôéò åîåëßîåéò, åðéóçìáßíïíôáò ðùò ç ðñüôáóÞ ôïõ ãéá áíáôñïðÞ ôùí ìíçìïíßùí ôçò ëéôüôçôáò åßíáé ç ìüíç âéþóéìç ëýóç ãéá ôçí Åõñþðç. «Áðü ÄåõôÝñá èá óõíå÷ßóïõìå ôï áãþíá, Ý÷ïíôáò ôçí ðåðïéèçóç üôé ôï ìÝëëïí äåí áíÞêåé óôïõò ôñïìïêñáôçìÝíïõò, áëëÜ óôïõò êïìéóôÝò ôçò åëðßäáò. Ç êáéíïýñãéá ìÝñá ãéá ôçí ÅëëÜäá Ý÷åé Þäç áíáôåßëåé. Èá óõíå÷ßóïõìå». Íùñßôåñá, ï ê. Ôóßðñáò ôçëåöþíçóå óôïí ðñüåäñï ôçò ÍÄ ãéá íá ôïí óõã÷áñåß ãéá ôç íßêç ôïõ.

ÅÕ. ÂÅÍÉÆÅËÏÓ: ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÅÈÍÉÊÇÓ ÓÕÍÅÕÈÕÍÇÓ Ôïí ó÷çìáôéóìü êõâÝñíçóçò «åèíéêÞò óõíåõèýíçò» áýñéï, æÞôçóå ï ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò, ðñïôåßíïíôáò óôïõò ðïëéôéêïýò áñ÷çãïýò ðïõ äéêáéïýíôáé íá ëÜâïõí äéåñåõíçôéêÝò åíôïëÝò, íá æçôÞóïõí áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò íá ðáñáêáìöèåß ç öÜóç áõôÞ êáé íá ðñï÷ùñÞóåé óôç äåýôåñç öÜóç, äçëáäÞ ôçò óýóêåøçò ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí. Ç êõâÝñíçóç ðïõ ðñïôåßíåé ï ê. ÂåíéæÝëïò ðñÝðåé íá óõãêñïôçèåß ôïõëÜ÷éóôïí áðü ôç ÍÄ, ôïí ÓÕÑÉÆÁ, ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôç ÄÇÌÁÑ, äéüôé üðùò ôüíéóå êáìßá óïâáñÞ áðüöáóç êáé óõìöùíßá äåí ìðïñåß íá ÷áñá÷ôåß êáé íá åöáñìïóôåß «÷ùñßò åèíéêÞ óõóôñÜôåõóç êáé ìå êÜðïéïõò íá ðåñéìÝíïõí óôç ãùíßá ùò áíôéðïëßôåõóç». Ï ê. ÂåíéæÝëïò ôüíéóå üôé üëá ôá êüììáôá ðñÝðåé íá áíáëÜâïõí ôéò åõèýíåò ôïõò, åðéóÞìáíå

êüììáôá êáé áò áíáëÜâåé ï ÓÕÑÉÆÁ ôçí åõèýíç íá ïäçãÞóåé ôç ÷þñá óå íÝåò åêëïãÝò. Åßðå åðßóçò üôé ôï ó÷Þìá ÍÄÐÁÓÏÊ äåí ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé îáíÜ, äéüôé ôï «ôóÜêéóå» ï ëáüò êáé ðñüóèåóå üôé äåí èá ìðïñïýóå íá êõâåñíçèåß ç ÷þñá áðü ôï 41% ôïõ åêëïãéêïý óþìáôïò, Ý÷ïíôáò áðÝíáíôé ôï 59%. Óå ü,ôé áöïñÜ ôï åêëïãéêü áðïôÝëåóìá ãéá ôï êüììá ôïõ ï ê. ÂåíéæÝëïò åêôßìçóå ðùò ç ðáñÜôáîç Üíôåîå êáé ðñïáíÞããåéëå üôé ìüëéò óõãêñïôçèåß êõâÝñíçóç, ìÝóá óôçí åâäïìÜäá, üðùò åßðå, óôçí ðñþôç óõíåäñßáóç ôçò íÝáò ÊÏ èá áíáêïéíùèïõí ïé ðñùôïâïõëßåò ãéá ôçí áíáóýóôáóç ôïõ ÐÁÓÏÊ. Ð. ÊÁÌÌÅÍÏÓ: ÉÓ×ÕÅÉ Ï,ÔÉ ÅÉÐÁÌÅ ÐÑÏÅÊËÏÃÉÊÁ «Ãéá ôïõò ÁíåîÜñôçôïõò Åëëçíåò áõôÜ ðïõ åßðáìå ðñïåêëïãéêÜ éó÷ýïõí êáé ìåôÜ ôéò åêëïãÝò», áíÝöåñå ï ÐÜíïò ÊáììÝíïò óå äçëþóåéò ôïõ ãéá ôï åêëïãéêü áðïôÝëåóìá. «¼,ôé ëÝìå éó÷ýåé ãéá ðÜíôá», ðñüóèåóå. Ôüíéóå áêüìç üôé «ïé õðïãñáöÝò ôïõ ê. ÐáðáíäñÝïõ êáé ôïõ ê. ÓáìáñÜ áöïñïýí ôïõò ßäéïõò êáé ü÷é ôï ëáü». Ïðùò åßðå, ç ìüíç õðïãñáöÞ ðïõ äåóìåýåé ôï êüììá ôïõ, åßíáé áõôü ðïõ åßðå ï Èåüäùñïò Êïëïêïôñþíçò, üôé «ï èåüò õðÝãñáøå ôçí åëåõèåñßá ôçò ÅëëÜäïò êáé äåí ðáßñíåé ðßóù ôçí õðïãñáöÞ ôïõ». ÔÝëïò, ï ðñüåäñïò ôùí ÁíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí åõ÷áñßóôçóå ôïõò øçöïöüñïõò óå üëç ôç ÷þñá ðïõ óôÞñéîáí ôï êüììá «ìÝóá óå Ýíá êëßìá ðüëùóçò».

Í. ÌÉ×ÁËÏËÉÁÊÏÓ: «ÊÕÑÉÅÓ ÊÁÉ ÊÕÑÉÏÉ ×ÁÓÁÔÅ» Tá óõëëõðçôÞñéÜ ôïõ «óå üëïõò áõôïýò ðïõ áãùíßóôçêáí íá âãåé ç ×ñõóÞ ÁõãÞ åêôüò ÂïõëÞò» åîÝöñáóå óå äçëþóåéò ôïõ ëßãï ìåôÜ ôç ìåôÜäïóç ôïõ ðñþôïõ exit poll ï Íßêïò Ìé÷áëïëéÜêïò, áíáöÝñïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ: «Êõñßåò êáé êýñéïé ÷Üóáôå êáé åóåßò êáé ôá óõìöÝñïíôá ðïõ åîõðçñåôåßôå». Ïðùò åßðå, ç ôï êüììá «äåí õðï÷þñçóå óôçí åðßèåóç ôçò êéíäõíïëïãßáò êáé ôçò ôñïìïëáãíåßáò êáé áýîçóå óå áðüëõôï áñéèìü ôùí øÞöùí ôçò». «Åßìáóôå ôï êüììá ôçò åèíéêÞò áíôéðïëßôåõóçò, èá óõíå÷ßóïõìå ìå óõíÝðåéá íá áãùíéæüìáóôå ãéá íá êáôáñãçèåß ôï åèíïêôüíï ìíçìüíéï ðïõ ïäÞãçóå ôïí åëëçíéêü ëáü óôçí åîáèëßùóç êáé áðïôåëåß åèíéêÞ ôáðåßíùóç ãéá ôçí ðáôñßäá áöïý åê÷ùñåß åèíéêÞ êõñéáñ÷ßá», óõìðëÞñùóå ï ã.ã. ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò. Ö. ÊÏÕÂÅËÇÓ: ÓÁÖÇÓ ÅÍÔÏËÇ ÃÉÁ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÐÁÑÁÌÏÍÇ ÓÔÏ ÅÕÑÙ «Ï åëëçíéêüò ëáüò Ýäùóå ìå ôçí øÞöï ôïõ óáöÞ åíôïëÞ ãéá êõâÝñíçóç óõíåñãáóßáò», áíÝöåñå ï Öþôçò ÊïõâÝëçò, óõìðëçñþíïíôáò ðùò ç ÄÇÌÁÑ èá ðñïóÝëèåé óôéò óõæçôÞ-

èá ôçí ôéì ÊïõâÝëçò ÁË. ÐÁÐ Ôï ÊÊÅ ôçñþíôáò ü ìáôÝáò ôçò ôï åêëïãéêü Ç ê. Ðáð óôåß äåí èá ôá ðåñéðëÝ áðïôåëÝóì ÷åßá, áíáö ðáñÜ ôï ãå ùò ðñïò ôá Ç ê. Ðáð ôçôá ìåãÜë ÷ßóåé íá óô

ÅËËÇÍ ÁÐÏÊÅ ÃÅÍÉÊÇ Áíáêïéí ìáò ðïõ Í.Ðéåñßáò Üñèñïõ 1 áðü áßôçó ÐÔÏÕÓÁ»


5 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ðùò øÞöéóáí ïé äÞìïé ôïõ íïìïý ìáò

Ðñþôç ç ÍÄ

ÁÐÏ ÔÏ EUROGROUP:

ÓôÞñéîç ôçò ÅëëÜäáò óôéò ðñïóðÜèåéåò ðñïóáñìïãÞò

Ðïóïóôü 29,78% êáé 129 Ýäñåò êáôáëáìâÜíåé ç ÍÄ ìå êáôáìåôñçìÝíï 94,26% ôùí åêëïãéêþí ôìçìÜôùí, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, åíþ äåýôåñï êüììá ìå 26,82% êáé 71 Ýäñåò áíáäåéêíýåôáé ï ÓÕÑÉÆÁ.

Ôï óõìöùíçèÝí ðñüãñáììá äéÜóùóçò ôçò ÅëëÜäáò åßíáé ç âÜóç ðÜíù óôçí ïðïßá èá ÷ôéóôåß ç áíÜðôõîç êáé ïé èÝóåéò åñãáóßáò, äÞëùóáí ï ðñüåäñïò ôçò ÅÅ ×Ýñìáí Âáí Ñüìðåú êáé ï ðñüåäñïò ôçò Êïìéóéüí ÆïæÝ Ìðáñüæï.

Ôá ðïóïóôÜ ôùí äýï ðñþôùí êïììÜôùí åìöáíßæïíôáé åíéó÷õìÝíá óå ó÷Ýóç ìå ôçí åêëïãéêÞ áíáìÝôñçóç ôçò 6çò ÌáÀïõ. Áíôßèåôá, áðþëåéåò êáôáãñÜöïõí ôá ðïóïóôÜ ôïõ ÐÁÓÏÊ, ôùí ÁíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí êáé ôïõ ÊÊÅ, åíþ ôéò äõíÜìåéò ôçò äéáôçôåß ç ×ñõóÞ ÁõãÞ.

Ëßãï íùñßôåñá, óå áíáêïßíùóÞ ôïõ ôï Eurogroup óçìåßùíå ðùò áíáìÝíåé ôç óõãêñüôçóç êõâÝñíçóçò ðïõ èá âÜëåé ôçí ÅëëÜäá ðßóù óôï äñüìï ôçò áíÜðôõîçò.

Áíáëõôéêüôåñá, ôá ðïóïóôÜ êáé ç êáôáíïìÞ ôùí åäñþí äéáìïñöþíåôáé ùò åîÞò:

ÐáñÜëëçëá, óôçí áíáêïßíùóç ðïõ åêäüèçêå ìåôÜ áðü ôçëåäéÜóêåøç, ôï Óõìâïýëéï ôùí õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí ôçò Åõñùæþíçò åêöñÜæåé ôç äÝóìåõóÞ ôïõ íá óõíäñÜìåé ôçí ÅëëÜäá óôéò ðñïóðÜèåéåò ðñïóáñìïãÞò ðïõ êÜíåé ðñïêåéìÝíïõ íá áíôéìåôùðéóåé ôéò ïéêïíïìéêÝò ðñïêëÞóåéò.

ÍÄ:

29,78%,

129 Ýäñåò

ÓÕÑÉÆÁ:

26,82%,

71 Ýäñåò

ÐÁÓÏÊ:

12,37%,

33 Ýäñåò

ÐÁÓÏÊ.Åðßóçò, óôç ÓÜìï Óôï Ëáóßèé, ìå äéáöïñÜ ïýíôáé ãéá ôçí ðñùôéÜ ï Ó åß÷å áíáäåé÷èåß ðñþôç äý

Óôï 39% áíÞëèå ç áðï÷ 34,90% ôçò áðï÷Þ ôïõ Ì Ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóô èå óôï 62,25%. Áêïëïõèï ìå áðï÷Þ 56,18%, ç ËÝóâ ç Áñêáäßá ìå 51,53% êáé Ôç ìåãáëýôåñç áðï÷Þ ìéêñüôåñï áðü 50%, åß÷áí ËåõêÜäá ìå 47 91% êáé ç
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 160.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 125.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 125.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 130.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 130.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, κλειστός χώρος στάθμευσης (καινούργιο παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 85.000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 35.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 100.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός 180.000 Ε. ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 140.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 280.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 444 τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή μόνο 80.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 110.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ ( φάτσα 20 μ) περιοχή επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή μόνο 70.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 140.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 90.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 145.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιφραγμένο με νερό περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 118.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 150.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 52τμ. σε εξαιρετική θέση στην Παραλία Κατερίνης (επιφέρει ενοίκιο 900 Ε μηνιαίως). Τιμή 190.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση (γεώτρηση και ρεύμα) περιοχή Κουβαλιά τιμή 140.000 Ε (συζητίσημη) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ εξαιρετική θέση (σε ύψωμα) περιοχή Νέα Χράνη. Τιμή 30.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 140.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15.500 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 120.000 Ε το στρέμμα.

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 130 τμ γωνιακη 3

85.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 54.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 75.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ

ȉȘȜID[ ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU

ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 116) 70 τμ 1ος όροφος 10ετίας, Σ.Κ. 1 δωμ. μπάνιο, αποθήκη, πάρκινγκ, πυλωτή, ωρομέτρηση. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 63.000 Ε. 117) 90 τμ , 1ος όροφος, 25 ετών ανακαινισμένο, 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, διαμπερές, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 58.000 Ε. 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 105.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 70.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 88 τμ 3 όροφος, γωνιακό ρετιρέ - οροφοδιαμέρισμα, 10ετίας, 2 Δ.Σ.Κ. Μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, θέση στάθμευσης στην πυλωτή. Περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 95.000Ε. 68 τμ 3ο όροφος, ρετιρέ, 10ετίας, 2 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, θέση στάθμευσης στην πυλωτή. Περιοχή νομαρχία 75.000Ε. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 45.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 250.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. 320.000Ε

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 120.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 85.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 100.000 Ε το καθένα. 358) 7.570 στρ.με 45 μ. πρόσοψη σε άσφαλτο νερό, ρεύμα, περιοχή προς Γανόχωρα. Τιμή 35.000Ε. 359) 5.500 στρ. με 45 μ. πρόσοψη σε άσφαλτο. (βιοτεχνική ζώνη). Περιοχή πίσω από την Αστυνομία. Τιμή 55.000Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο 420 τμ κεντρικό στην Ανδρομάχη

Λιτόχωρο

Π. Πόροι.

Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα

Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην

πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά

Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο

επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή

Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο

Σκοτίνα.

Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου

Μονοκατοικία 130 τμ στην Κάτω

1000 τμ στο προσήλιο Σβορώνου.

Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό

Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά

ΟΙΚΟΠΕΔΑ στη Λεπτοκαρυά και

200 τμ Παραλία βλέπει θάλασσα.

Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ

2300 τμ πάνω στο δρόμο προς

Ολυμπιακή Ακτή

Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή

750 τμ και 1500 τμ Τραπεζούντα

θέα θάλασσα. ευρώ.

ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

Οικόπεδα στο Παλιό Ελατοχώρι

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ

Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό

Μαγαζιά διάφορα στην πόλη

430 τμ γωνιακό Π. Κεραμίδι 20.000

Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο

Οικόπεδο 440 τμ στο Μοσχοχώρι.

ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Διόροφη μεζονέτα λουξ κατασκευής στην Περίσταση

Οικόπεδο 450 τμ στη Νέα Εφεσσο.

Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά

Διαμέρισμα 3 ετών κεντρικό σε

Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ

καλή τιμή.

Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό

Διαμέρισμα 150 τμ σα ν

Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ

Καινούργια στούντιο 30 τμ.

Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ

Μονοκατοικία σε 1100 τμ

Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας

οικόπεδο στην Καρίτσα.

Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο

Μεζονέτες σε πλάκα Λιτοχώρου και

μονοκατοικία 20 ετών.

Δαιμέρισμα στη Λεπτοκαρυά.

Μηλιά 50.000 Ε.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Μονοκατοικίαστη Νέα Εφεσσο 70

τμ σε 350 τμ οικόπεδο.

5000 τμ και 10.000 τμ περιοχή Σταδίου κοντά στο κέντρο Ελιά.

Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

6000 τμ στο Σβορώνο κεντρικό.

Διαμέρισμα 35 τμ, 24.000 Ε στην

Κατερίνη.

6000 τμ και 7500 τμ στην Περίσταση κοντά στο χωριό

Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος

4000 τμ στο Π.Κεραμίδι 5000 τμ και 10000 τμ στην Καλλιθέα

Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου

6500 τμ στην Πλάκα Λιτοχώρου Αγροτεμάχιο 4000 τμ στη

Γανόχωρα Αγροτεμάχιο 4000 τμ στο δρόμο

Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης

για Παραλία. Αγροτεμάχιο 4800 στο Νισέλι.

Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης.

Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν.Ε. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (με πάρκινγκ + ατομ. Θέρμανση) 60 τ.μ. 54.500 Ε 80 τ.μ. 72.800 Ε 87 τ.μ 79.000 Ε 109 τ.μ.99.000 Ε 122 τ.μ. 96.700 Ε 106 τ.μ. 88.00 Ε 120 τ.μ. 91.000 Ε 160 τ.μ. 117.000 Ε

90 τ.μ. 67.500 Ε 104 τ.μ.91.000 Ε 93 τ.μ. 83.600 Ε 75 τ.μ. 54.000 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 100 τ.μ 70.000 103 τ.μ 73.500 107 τ.μ.73.500 107 τ.μ.70.000 105 τ.μ. 53.000

135 τ.μ. 88.000 142 τ.μ. 126.000 180τ.μ+μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Ελατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένο και μη), λουξ κατασκευής 85 τ.μ. σε οικ. 110 τ.μ. 60.000 Ε 120 τ.μ. σε οικ. 1350 τ.μ. πολυτελείας 160.000 Ε

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 120 τ.μ. επί 220 τ.μ. οικ. 55.000 (τούβλο) ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 200 τ.μ. επί 250 τ.μ. οικ. 64.500.000 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 140 τ.μ.+ημιυπ. 70 τ.μ. επί 190 τ.μ. οικ. +35 τ.μ. υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο). 140 τ.μ. +υπογ. 60 τ.μ. αποπερατωμένο 135.000 Ε 50 τ.μ. 53.000 Ε 96 τ.μ. +υπόγ. 145.000 Ε

35 τ.μ. 30.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 60 τ.μ. 44.000 Ε 58 τ.μ. 64.500 Ε 55 τ.μ. 44.000 Ε 295 τ.μ. 60.000 Ε 416 τ.μ. 70.000

150 τ.μ. 26.000 Ε 400 τ.μ. 58.000 Ε 400 τ.μ. 70.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΤΕΡ/ΛΑ, Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ, ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς.

ΓΡΑΦΕΙΑ 180 τ.μ. 26.000 Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών απόφοιτος ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων σε παιδιά και ενήλικες σε πολύ προσιτές τιμές. Προσφέρεται γρήγορο σύστημα εκμάθησης της γλώσσας για μετάβαση και παραμονή στη Γερμανία και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Τηλεφωνήστε τώρα στο 6939321882 για θερινό πρόγραμμα μαθημάτων. Γίνονται ειδικές τιμές σε γκρουπ 2-3 ατόμων.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρεζάκι καράρο 10 Diesel και καταστροφέας. Πληρ. τηλ. 6977255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλεία σκεπής και κεραμίδια. Τιμή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6974811781

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Αγγλικής φιλολογίας με επάρκεια στη γλώσσα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου σε πολύ χαμηλές τιμές. Πληρ. τηλ. 6982536438

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Καινούργιο ψυγείο Bosch, κόκκινο inox με εξωτερικά πλήκτρα αφής. Τιμή 800 ευρώ. Πληροφορίες τηλ: 6970749805 & 6981790878

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 145.000 Ε 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 180.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

œ½Í̵ɹ¡ÇÍÅ·ÇÍ

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 115 τμ (σε άριστη κατάσταση κατάλληλο για επαγγελματική στέγη) γωνιακό, ατομική θέρμανση, περιοχή κέντρου. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3 Δ, σαλοκουζίνα, WC, θέση τζάκι, γραμμή ηλιακού, 2 πάρκινγκ, 3ετίας στη Νομαρχία. Πληρ. τηλ. 23510 34974, 6977255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 145.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ εξαιρετική θέση (σε ύψωμα) περιοχή Νέα Χράνη. Τιμή 40.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 Πωλείται: οικόπεδο στην Αγία Άννα 490 τμ. Γωνιακό με Σ.Δ.0,8. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 100 τμ (άριστη κατάσταση) πλήρως ανακαινισμένη, 2 ΔΣΚ μπάνιο έξτρα, αποθηκευτικός χώρος, ατομική θέρμανση με σκεπή σε 283 τμ οικόπεδο. Τιμή 115.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 Πωλείται διαμέρισμα 86 τ.μ. με ωρομέτρηση στις εργατικές του Π. Κεραμιδίου σε πολύ καλή τιμή. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 Πωλείται: ανακαινισμένο διαμέρισμα 90 τ.μ. σε 1ο όροφο στην Αγία Τριάδα. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 Πωλείται οικόπεδο 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή ακτή γωνιακό με νότιο προσανατολισμό. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τμ επέκταση Σταδίου. Τιμή 72.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ.2351034974, 6977255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικές ανακαινισμένες γκαρσονιέρες με θερμοπομπό, θωρακισμένη πόρτα κλπ. 35τμ,20τμ, 24 τμ στη Θεσ/νίκη. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Πωλείται : 90 τ.μ. διαμέρισμα στα Καταφιώτικα σε 3ο ορ. με ωρομέτρηση σε πολύ καλή τιμή.Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 Πωλείται: στη Θεσσαλονίκη 80 τ.μ. διαμέρισμα σε 2ος όροφο με 45.000 Ε.Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 110 τμ με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της ελιάς. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο άριστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κεντρικό κατάστημα 300 τμ με υπόγειο σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μονοκατοικίες – διαμερίσματα – γραφεία – καταστήματα Διαμέρισμα κεντρικό στα τούβλα σε 3ο όροφο 100 τμ. 100 τμ διαμέρισμα καινούργιο στα Ευαγγελικά με τζάκι, γκαράζ, ατομική θέρμανση. Γκαρσονιέρα 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ

90 τμ διαμέρισμα σε 1ο όροφο στην Αγία Τριάδα. Μονοκατοικία στον Παράδεισο σε τιμή ευκαιρίας. Καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ στα Αστικά. 140 τμ κεντρικό διαμέρισμα γωνιακό Μεζονέτα στο σοβά στην επέκταση Ευαγγελικών Μονοκατοικία 160 τμ σε 750 τμ οικόπεδο στην Καλλιθέα. Μονοκατοικίες στην Σκοτίνα και στο Κίτρος Κατάστημα κεντρικό 70 τμ. Κεντρικά γραφεία σε πολύ καλές τιμές. Ενοικιάσεις διαμερισμάτων – καταστημάτων. Ενοικιάζεται κατάστημα γωνιακό 300 τμ κεντρικό κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. 130 τμ με 150 τμ υπόγειο στα παλιά δικαστήρια. Γραφείο 60 τμ σε 1ο οροφο στην οδό Ανδρούτσου ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό κατάστημα 300 τμ με πατάρι και 500 τμ υπόγειο. Ενοικιάζονται καταστήματα και γραφεία στο κέντρο της πόλης. 85 τμ διαμέρισμα με πάρκινγκ και ωρομέτρηση κοντά στο πάρκο σε 2ο όροφο. 95 τμ με τζάκι, κεντρική θέρμανση, στα Αστικά. 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ χωρίς θέρμανση. Μονοκατοικία 90 τμ στο Κολυμβητήριο. Μονοκατοικία 130 τμ στο Ν. Κεραμίδι. 95 τμ με ωρομέτρηση, πάρκινγκ και 3 υπν.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια 8.500 τμ στη θέση «Τσουκνίδα» 4.800 τμ στην Πλάκα Λιτοχώρου με νερό και ρεύμα. 4 στρ. στη Λεπτοκαρυά στη θέση «Κόκκινος» και 4 στρ. στη θέση «Γέροντας». Οικόπεδα στην επέκταση των Ευαγγελικών σε πολύ καλή τιμή. 250 τμ οικόπεδο περιοχή Εθνικού Σταδίου σε πολύ καλή τιμή. 500 τμ οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο. 225 τμ οικόπεδο στα Αστικά. 700 τμ στο Παλιό Ελατοχώρι. Γωνιακό οικόπεδο 250 τμ στην Κατερινόσκαλα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα στον Κορινό στα καινούρια της Παραλίας.


Μικρές αγγελίες¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

ΑΠΟ ΤΟ STUDIO ΝΙΛΟΚΕΡΗ ζητείται χειριστής Η/Υ με απαραίτητες γνώσεις στο πρόγραμμα Adobe Photoshop. Πληρ. τηλ. 23510 23015

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ όρ.90τμ. κατοικήσιμο-75.000€ -Κοντά στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία αυτοκινήτων ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 23510 75659 ώρες καταστημάτων. -Καπνικός 516,600,800,979,1187 & 1204τμ.

-Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 3ος όροφ. 63τμ. με ατομική θέρ/ -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ. 1ος όρ. νση, πάρκιν & υπόγειο 126τμ. με πυλωτή στο σουβά -Σ.Σταθμός 90 & 70τμ.,ατ/κη θέρ/ -Διπλοκατοικία στα Ν. Δικαστήρια, νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση 96τμ. ισόγ & 96τμ. 1ος όρ. σε οικοπ. στάθμευσης) 260τμ.-160.000€

-Σ.Σταθμος 427,443 & 500τμ

-7ο Γυμνάσιο, 1ος,2ος,3ος όρ., 75 & 95τμ

-Παραλία, 190τμ. 50μ. από τη θάλασσα με άδεια, 400 & 481 τμ.

MEZONETEΣ

-Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. -Αγ. Παρασκευή,3ος όρ.,84τμ., ατομική 59τμ & ημιυπογ. θερ/νση, πάρκιν -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα του-Ν. Δικαστήρια, 1ος & 2ος όρ., 85 2Δ και βλα 110τμ.3Δ, ατ/κη θερ/νση, θέση στάθ/ -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. σης, αποθήκη 25τμ. υπόγειο 170τμ.145 τμ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ. 70 & 70τμ. -ΟΤΕ, Ρετιρέ, 2ΔΣΚ,αποθήκη,ωρομέτρη στα τούβλα με πυλωτή ση,10ετίας -Καλλιθέα σε 210τμ οικόπεδο, 60+60τμ -Βύρωνος,3ος -Σε 2100τμ. οικοπ., ημιυπ.,ισόγειο & ορ,93τμ.,διαμπερές,2ΔΣΤΚ-52.000€ 1ος όρ., 62,5τμ. έκαστος -Αγ. Τριάδα, 2ος όρ.,90τμ.,2Δ ωρομέΟΙΚΟΠΕΔΑ τρηση -Επεκτ. Ευαγγελικών 414,420 & 512τμ -Π. Δικαστήρια 2οςορ.118τμ.,θερμ/

-Περισταση 303,418,605τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Περίσταση 212τμ με άδεια μεζονέτας

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5στρ.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ απο εταιρία κρεάτων οδηγός με δίπλομα Γ΄κατηγορίας για δρομολόγια εντός Ελλάδος. Πληροφορίες 23510 41420

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: γεωλογικές - γεωτεχνικές μελέτες, νομιμοποιήσεις γεωτρήσεων κλπ. Πληρ. τηλ. κ. Χαματίδης Χρήστος γεωλόγος 6972254151 /////////////////////// ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ απέναντι στον ΟΤΕ, πολυτελώς ανακαινισμένη, πλήρως επιπλωμένη και εξοπλισμένη με τα πάντα (ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, νέα τηλεόραση, DVD, κλιματιστικό Inverter, φούρνο μικροκυμάτων, φουρνάκι, τοστιέρα, βραστήρα, σκεύη κουζίνα). Ενοίκιο 270Ε. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6947446869

-Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Κατ/σκαλα 6στρ, -Κοντά στην Πιερίδα 4.300τμ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Παραλία, κατάστημα 53τμ. -Κέντρο, από 495τμ. ο όροφος -Κοντά στα Goody’s 2ος όρ., 65τμ.

-Κτηνιατρείο, 1οςορ. 3Δ

-Μυλαύλακο 200τμ.

-Κέντρο, Στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας

-Ν.Ζωη 442, 490 & 518τμ.

-Παραλία 385τμ κατάστημα & 22δωμάτια (σημαντικό έσοδο)

-Ν.Δικαστήρια,3οςόρ. Στούντιο

-Ν.Ζωή 1012 & 645τμ γωνιακό

-Αγ. Παρασκευή, 1ος όρ. 2ΔΣΚ, ανακ/ σμένο, ατ/κή θέρ/νση-55.000€

-Μαρτιου 250,260,400,436,445,510 & 800τμ γωνιακό

-Ευκαρπίδη, 50 & 60τμ., ανακ/σμενα

-Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ.

-Δημοτ. Ωδείο,Ισόγειο 90τμ &1ος

ΖΗΤΕΊΤΑΙ κοπέλα για υπάλληλος γραφείου με άριστη γνώση Γερμανικών, Αγγλικών και Η/Υ.Αποστολή βιογραφικών στο : 23510 41138 ή στο mail : picanto@iraklidis.gr Τηλ. επικοινωνίας 23510 42178 εσωτ.-2 Παπαδοπούλου Γιώτα

-Παραλια Κατερινης 7500τμ.

-Στο Τζαμί 527τμ

-Καπνικός 250,270,300,386,400,450,4 90, 514τμ.

Η Multilack Χημικά Αυτοκινήτου και Επαγγελματικά Υγρά Καθαρισμού με έδρα παραγωγής την Τουρκία, ζητά: συνεργάτη συνέταιρο για την εξυπηρέτηση των πελατών της στην Ελλάδα. Πληρ. τηλ. 00306951935671 και 00905380264809

-Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ.

τρηση

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

-Γραφείο 150μ. από την πλατεία, 2ος όρ., 76τμ. -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. Ενοικιαζόμενα -Στο Π.Νοσοκομείο 3.592τμ.

ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 110 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δα γκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 195 τμ (στον οικισμό «ΟΛΥΜΠΙΑ») στην πρώτη σειρά μπροστά στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6977686580 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 αγροτεμάχια 1250 τμ, 1000 τμ , 970τμ όλα μαζί ή μεμονωμένα περιοχή Ξηροκάμπι Λιτοχώρου, δίπλα Ξεν. ΛΗΤΩ. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ.

Π ΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως Κατερίνης α)700 τμ β) 510 τμ γ) 450 τμ συνολικής πρόσοψης 65 μ στον οδικό άξονα προς Αθήνα (κόμβος περιμετρικής οδού Κατερίνης) με χρήση γης ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, δυνατότητας οποιασδήποτε επαγγελματικής χρήσεως. Τιμή 370 ευρώ το τμ Τηλ. 6944336497 6944918270 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 223 τμ άρτιο οικοδομήσιμο γωνιακό με φάτσα πλατεία περιοχή Επ. Καπνικού Σταθμού. Τιμή 45.000. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207 6944 727360

ΠΑΡΚΟ πωλείται γκαρσονιέρα 55 τμ με 2 ΔΣ WC,1 όροφος. Τιμή 31.000Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στην περιοχή ΚΤΕΛ (πίσω) 3 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, θέση τζάκι, στέγη, διαμπερές, νοτιανατολικός προσανατολισμός, αποχέτευση έτοιμη συνδεδεδμένη με το δίκτυο στο σοβά. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 103 τμ στον 2ο όροφο τέρμα Αναλήψεως (απέναντι από το 1ο Δημοτικό). Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ

 țȚȞ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ - οροφοδιαμέρισμα επ. Ευαγγελικών 3 ΔΣΚ, 2 WC, αποθήκη, τζάκι, 90 μ, βεράντα με κλειστό πάρκινγκ από ιδιώτες. ΠΑΡΚΟ πωλείται διαμέρισμα μεταχειρισμένο 90 τμ 2 ΔΣΚWC , καθιστικό,1ος όροφος, μπροστά στο πάρκο. ΠΑΡΚΟ πωλείται γκαρσονιέρα 55 τμ 2 ΔΣΚWC. Τιμή 31.000Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε400 σητν Ν. Ζωή. Τιμή 90.000. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στούντιο 33 τμ καινουργιο, 1ος ορ. με ατομικό λέβητα και πάρκινγκ κεντρικό. Τιμή 33.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τμ επέκταση Σταδίου. Τιμή 72.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μεταχειρισμένο 75 τμ με ατομικό λέβητα. Τιμή 55.000 Ε. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα γωνιακά 405 και 530 μ. στην ΝΕΑ ΖΩΗ επί της οδού

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα ανεξάρτητη, γωνιακή σε οικόπεδο 200 τμ επέκταση Νέα Ζωή από ιδιώτη, λουξ κατασκευής. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στον πεζόδρομο 32 τμ + πατάρι. Τιμή 100.000 Ε. Εισπράτει ενοίκιο 415 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 490 τ.μ. επί της Πλάτωνος (Νέα Ζωή) . Τιμή 100.000 Ε. 25ης Μαρτίου πωλείται οροφοδιαμέρισμα, 1ο όροφο, 2 Δ,Σ,Κ, κλειστό πάρκινγκ, ατομικό λέβητα, 10ετίας. Τιμή 100.000 Ε. ΚΤΕΛ Εργ. Κατοικίες. Πωλείται οικόπεδο Ε=466, μεγάλη φάτσα, ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Τιμή 110.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο Βατάν με διαμέρισμα στο ισόγειο, 1ος όροφος και δικαίωμα δόμησης. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ γωνιακό επί της 7ης Μεραρχίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 610 τμ ΣΔ 1,2 περιοχή πίσω από το πάρκο.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮįȦȝȐIJȚĮ ıĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮȝʌȐȞȚȠțĮȚ :&ıIJȘȞȠįȩǻĮȖțȜȒ

Δημάδη 4 (έναντι Δημαρχείου) Τηλ. 23510 34654

ȝİĮIJȠȝȚțȩȜȑȕȘIJĮșȑıȘ ıIJȐșȝİȣıȘȢțĮȚĮʌȠșȒțȘıIJȠ ȣʌȩȖİȚȠ

ARTE 6 AE

£š­š¬£ž®š¬­¢£ ž­š¢ªž¢š ¬Ÿ£¢¡¥ ¨±£§­¥¬™¡œ¡™¤©¡«¤™¬™ ¤½œÑÄ´ÌÁ¹«¹ÃÔÅÁ¢Ç;·Å¹¤È´ÅÁÇ:& 0½œÑÄ´ÌÁ¹«¹ÃÔÅÁ¢Ç;·Å¹¤È´ÅÁÇ ¤½œÑÄ´ÌÁÇ«¹ÃÔÅÁ¢Ç;·Å¹¤È´ÅÁÇ ¬¹¼Á¹Ä̹¼Á¹ÀµÌÇÍŹÈÇÀ¶Â¿ËÌÇÍÈÔ»½ÁÇÂýÁË̶ ÀµË¿ ËÌ´ÀĽÍË¿Ê ¹ÌÇÄÁ¶ ÀµÉĹÅË¿ ½»ÂË¿ ¿ÃÁ¹ÂÇÕ ¹ÁÂÃÁĹÌÁËÄÇÕ

ƥƳƣƷƧƫƱƵƧƭƧƵƺƯ ƬƣƫƮƯƩƮƱƴƶƯƺƯ ƴƣƤƤƣƴƬƺƵƴƱƥƭƱƶ ƬƣƭƲƣƬƫƦƩƴƦƩƮƩƵƳƩƴ

* 24ωρη εξυπηρέτηση * Χαμηλές τιμές *Αναλαμβάνουμε μεταφορά νεκρών από Γερμανία για Ελλάδα οδικώς και αεροπορικώς *Αποροι ΔΩΡΕΑΝ Εθν.Αντίστασης 67 Κατερίνη 23510 41762- 6945747569 6971974032

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ πωλείται οικόπεδο 250 τμ δίπλα από την εκκλησία. ΑΣΤΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 10 ετών σε άριστη κατάσταση, 2 Δ, 2 WC, 2 αποθήκες, διαμπερές, με θέση πάρκινγκ, Σ, Κ, 100 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160 τμ κτίζει 320 μ. θέση Θρακιώτικα απέναντι από το πάρκο. Τιμή 95.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 530 γωνιακό, επί της Παυσανίας (Νέα Ζωή). ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμέρισμα ετοιμοπαράδοτο 105 τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC, πάρκινγκ κεντρικό. Τιμή 95.000Ε.

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

*Αγοράζω χρυσαφικά και χρυσά νομίσματα τοις μετρητοίς στις καλύτερες τιμές της αγοράς *Ανταλάσσω χρυσαφικάǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 90 τμ 2 Δ.Σ.Κ. WC με στέγη οροφοδιαμέρισμα, 3ου ορόφου με 2αποθήκες ντουλαπα, πάρκινγκ, ηλιακό (10 ετών) στα ΑΣΤΙΚΑ πίσω από το 6ο Δημοτικό Σχολείο.

Ερμιόνη

ȉȘȜ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ȀȆǹȉȈǾȈ Παυσανία.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ή γραφείο 95 τμ με ατομική θέρμανση, έναντι ΟΤΕ. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο 91 τμ 2 ΔΣΚ WC με πάρκινγκ και αποθήκη και ατομικό λέβητα. 85.000 Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα, 1 όροφος 5ετίας, 1 δωμ., Σ.Κ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση. Τιμή 260 Ε. Περιοχή ΙΚΑ. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερίσματα καινούργια , λουξ κατασκευή σε τιμή ευκαιρίας 82.000 Ε το καθένα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977241187

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 66 τμ κοντά στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης. Πληρ. τηλ. 6972027457

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο 55.000 Ε. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579, 23510 47497

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Δύο διαμερίσματα 90 τ.μ το καθένα με οικόπεδο 108 τ.μ & συντελεστή δόμησης 2. Τιμή 115.00 ευρώ τα δύο διαμερίσματα. Πληροφορίες τηλ. : 6932240774 & 6932245372

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο γκαρσονιέρες 28 τμ και 33 τμ με air condition στην οδό Κύπρου 7 στον 3ο όροφο. Πληρ. τηλ. 6936997015

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3άρι στην περιοχή Ευαγγελικών (οδός Αρτεσκού) με 2 WC. Διαθέτει τζάκι - πόρτα ασφαλείας - σύστημα συναγερμού. Συνοδεύεται απο κλειστό χώρο στάθμευσης με αποθήκη. Πληρ. στα τηλ. 6974871196 και 6937121033

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

6944336497ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για εργασία σε fast food εως 31.8 που να γνωρίζει από γύρο, σουβλάκι, πίτσα στο κάμπινγκ Olympos beach στην Πλάκα Λιτοχώρου. Πληρ. τηλ. 69424005600 κ. Σαμαρά Βασίλη.

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

œ½Í̵ɹ¡ÇÍÅ·ÇÍǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

Διαβάστε τα Φαρμακεία και On-line Λεπτομέριες σελ.2

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 45 ΤΗΛ. 23510 20283 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 47 ΤΗΛ. 23510 74060

ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 135 τμ στον 2ο ορ. με 3 ΔΣΚ, ατομικό λέβητα, 2 μπάνια, 2 αποθήκες και τζάκι στην οδό Σκρά 21. Πληρ. τηλ. 6948181689, 6971646988 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, 2 μπαλκόνια με τέντες, ηλιακό και θέρμανση με ωρομέτρηση και γκαρσονιέρα - studio 45 τμ. Πληρ. τηλ. 23510 20137, 23510 31445. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ σε διπλοκατοικία, 2ος όρ. καινούργιο, 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, ατομικό λέβητα. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 280 Ε. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη επί της Μαρτίου, με 2 δωμάτια, σαλόνι, αποθήκη, WC, στον 3ο όροφο οικοδομής και σε φοιτητές. Πληρ. 6944945165. e-mail:estia6@otenet.gr

ǼȟȦIJİȡȚțȩȢȆȦȜȘIJȒȢȝİțĮȜȒ ȖȞȫıȘȢIJȘȢǹȖȠȡȐȢȗȘIJİȓIJĮȚȖȚĮ IJȠİIJĮȚȡȚțȩȝĮȢțĮIJȐıIJȘȝĮıIJȘȞ ȀĮIJİȡȓȞȘ ȘȢȂĮȡIJȓȠȣ ǹȝȪȞIJĮ  īȞȫıİȚȢǾȊțĮȚ įȓʌȜȦȝĮȠįȒȖȘıȘȢĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ īȚĮĮʌȠıIJȠȜȒȕȚȠȖȡĮijȚțȫȞȝȑıȦ ijĮȟțĮȚHPDLOıIJȠ JODVVFOHDQLQJ#JPDLOFRP ȊʌȩȥȘțȆĮȜĮȚȠȕȡȐȤĮ ǹȜȑȟȚȠȣȂȚȤĮȒȜ ///////////////////

ΔΥΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ προς ενοικίαση των 4,5 στρεμμάτων το καθένα, στα Ευαγγελικά (κοντά στις βίλες) και στο Πολυκλαδικό αντίστοιχα, κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977241187, 6976424203. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ προς ενοικίαση, δύο γκαρσονιέρες και ένα κατάστημα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977241187, 6976424203. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ καινούργιο, στο κέντρο της πόλης, περιοχή συντριβάνι, έχει πάρκινγκ, και αποθήκη. Πληρ. τηλ. 23510 28600, κιν. 6976431130 ENOIKIAZETAI διαμέρισμα, πρώτος όροφος, για επαγγελματική χρήση, κοντά στο Εργατικό Κέντρο. Πληροφορίες τηλ. 6975904430 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ κεντρικές γκαρσονιέρες σχεδόν καινούργιες στην Λεπτοκαρυά . Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579, 23510 47497 ΕΝΟΙΚΙΆΖΟΝΤΑΙ γραφεία και καταστήματα στο κέντρο της πόλης καινούργια και μεταχειρισμένα. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

Μεσιτικό γραφείο

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ AΠΟΦΟΙΤΟΣ οικονομικής σχολής με ειδικές γνώσεις Η/Υ, αγγλικών και μηχανογραφημένης λογιστικής, με σχετική πείρα ζητά εργασία. Πληρ. τηλ. 6956484226 ΚΥΡΙΑ ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη παιδιών, ηλικιωμένων, καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, ξενοδοχείων και εστιατορίων. Πληρ. τηλ. 6947334979 ΚΥΡΙΑ ζητά δουλειά για καθαρισμό σπιτιών ή ξενοδοχείων ή φύλαξη ηλικιωμένων. Πληρ. τηλ. 6989937074 ΚΥΡΙΑ ελληνίδα με προϋπηρεσία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και παιδιών. Πληρ. τηλ. 23510 73958, 6989395081 ΕΛΛΗΝΑΣ ζητά εργασία νυχτερινή. Πληρ. τηλ. 6971773808 ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, φύλαξη παιδιών, εργασία σε εστιατόριο και για καθαριότητα. Πληρ. τηλ. 6947334979

www.katerini-estate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579 www.katerini-estate.gr ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ επαγγελματική στέγη, βλέπει 629) 400 τ.μ. στον Παραλιακό ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ πλατεία Οικισμό της Καλλιθέας ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 457) 300 τ.μ. κατ. 630) 1600 τ.μ. κοντά στην Αγ. 140) Σε 500 τμ οικόπεδο Νοικιασμένο στην Παραλία Παρασκευή στο 1,2 ανεξάρτητο διόροφη 458) Στον δρόμο για Παραλία 631) 400 τμ. πάνω στην οδό μονοκατοικία 85 τμ μπροστά δεξιά, επαγελματικός χώρος Θεσσαλονίκης μετά τα Νέα στο κύμα στην Παραλία 459) 58 τμ γωνιακό γραφείο Δικαστήρια. Κορινού στο κέντρο. 632) 800 τμ στην επέκταση 141) 42τμ στον Παραλιακό 460) σε 8 στρ. αποθηκευτικός Σταδίου, νότιο, πωλείται όλο οικισμό της Καλλιθέας χώρος 910 τμ + 350 τμ ή το μισό 250 Ε. ανά τμ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ γραφεία κοντά στην 633)360 μ και 800 μ στηνε ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ Πυροσβεστική που επιφέρει πέκταση Σταδίου. 273) 140 τμ στον 1ο εισόδημα. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ όροφο κατάλληλο για 461)20 τμ κοντά στην 802) γραφεία 60 τμ κεντρικά επαγγελματική στέγη. Πλατεία 803)65 τμ γκαρσονιέρα στα 276) Διαμέρισμα 95 τμ 462) 32 τμ με πατάρι στον Ευαγγελικά με ωρομέτρηση. διαμπερές, 2 Δ, 1ος όροφος, πεζόδρομο. 804) Διαμέρισμα 100 τμ, 3 θέση πάρκινγκ κοντά στην 463) 115 τμ, 1ος όροφος Δ,1ος ορ. με ωρομέτρηση και Παλία Πυροσβεστική. ενιαίος επαγγελματικός θέση πάρκινγκ στην Αγία 280) Πωλείται μεζονέτα χώρος σε πεζόδρομο. Παρασκευή. με πυλωτή και σκεπή στα ΟΙΚΟΠΕΔΑ 805) Πάρκινγκ στην Παλιά Καταφιώτικα κοντά στην 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Κλινική Θωμαϊδη. εκκλησία. Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 806) Δυάρι με ωρομέτρηση 282) 75 τμ ανακαινισμένο με 585) 340 τ.μ. δίπλα στη και θέση πάρκινγκ απέναντι ατομ. λέβητα στις Εργατικές Νομαρχία 6ο Δημοτικό. Κατοικίες. 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον 807)Καταστήματα στην ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα Ολυμπιακή Ακτή στον 251) Σε 500 τμ οικόπεδο 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. κεντρικό πεζόδρομο. μονοκατοικία με σκεπή στη γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Νεοκαισάρεια δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 702) 5 στρεμ. ακτινίδια στη 253) κεντρική οικοδομή 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα Ν. Εφεσσο. κατάλληλη για οικία και στην Εφορία 703) 11.200 στον Αγ. Μηνά επαγγελματική στέγη. 627) 250 τμ στην Ολυμπιακή στη Ν. Εφεσσο. 254) στη Ν. Εφεσσο σε 340 τμ Ακτή σε καλό σημείο 704) 8 στρ. στη Νέα Εφεσσο, οικόπεδο μονοκατοικία 70 τμ. 628) 460 τμ δίπλα στις 2ο στο δρόμο για Βαρικό. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Εργατικές Κατοικίες μετά τον 705)15 στρ. έξω από την 452) Πωλείται 140 τμ Βασιλόπουλο - Μαρκετ της Ν.Εφεσο στον δρόμο για 2ος όροφος διαμπερές Αγ. Αικατερίνης Καρίτσα.


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÄÅÕÔÅÑÁ 18 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012

" Áðü 8 êáé 9 ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò ðáñáðÜíù ðÞñáí ÷èåò ÍÄ êáé ÓÕÑÉÆÁ óå ó÷Ýóç ìå ôá åêëïãéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôçò 6çò ÌáÀïõ óôçí Ðéåñßá. Ìå 35,5 êáé ó÷åäüí 19% ôá äõï ðñþôá êüììáôá óôï íïìü ôáõôßæïíôáé ìå ôçí ðñþôç äõÜäá óå åèíéêü åðßðåäï, üðïõ ôá ðïóïóôÜ ôïõò óå áõôÝò ôéò åðáíáëçðôéêÝò åêëïãÝò Ý÷ïõí Üñùìá äéêïììáôéóìïý. " Ãéá ìéá áêüìá öïñÜ óå ðïëý õøçëü åðßðåäï ç áðï÷Þ, ðáñÜ ôçí êñéóéìüôçôá ôïõ äéáêõâåýìáôïò. Ðïóïóôü 38,93% êáé 36,59% óôï íïìü ìáò, êÜôé ðïõ óçìáßíåé üôé 47.856 ðéåñéåßò äåí ðñïóÞëèáí óôéò êÜëðåò, áñéèìüò äéüëïõ åõêáôáöñüíçôïò. " ÌÝóá óå üëåò ôéò áõîïìåéþóåéò, íá óçìåéþóïõìå êáé ôá äõï êüììáôá ðïõ äéáôÞñçóáí óôï áêÝñáéï ôéò äõíÜìåéò ôïõò. ×ñõóÞ ÁõãÞ êáé ÄçìïêñáôéêÞ ÁñéóôåñÜ, ßóùò ç ðéï áêñáßá êáé ç ðéï ìåôñéïðáèÞò áðü ôéò ðáñáôÜîåéò ðïõ ìðáßíïõí åê íÝïõ óôç ÂïõëÞ, êñÜôçóáí ôá ðïóïóôÜ ôïõò, ìÜëëïí êáé ôçí áðÞ÷çóÞ ôïõò óôçí êïéíùíßá. Áãþíáò ÅëëÜäáò Ñùóßáò. Åíèïõóéáóìüò êáé ðáíçãõñéóìïß ôï âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò ìå ôç íßêç ôçò ÅëëÜäáò óôïí áãþíá ìå ôç Ñùóßá ãéá ôï Euro 2012. ÐëÞèïò êüóìïõ ìáæåýôçêå óôá êáöÝ ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôïí áãþíá ôï áðïôÝëåóìá ôïõ ïðïßïõ ðñïêÜëåóå Ýêñçîç åíèïõóéáóìïý. Ç ðñüêñéóç ôçò åèíéêÞò ïìÜäáò óôïõò ïêôþ ôçò äéïñãÜíùóçò îåóÞêùóå ôá ðëÞèç êáé ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ áãþíá ïìÜäá íåïëáßùí óõãêåíôñþèçêå óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ìå ðáíü, ðáíçãõñßæïíôáò êáé öùíÜæïíôáò óõíèÞìáôá.

" Äõï åðéðëÝïí åðéëïãÝò åß÷áí ïé óõìðïëßôåò ìáò ðïõ ðÞãáí íá øçößóïõí ÷èåò, êáèþò ôï Êüììá Ðåéñáôþí ÅëëÜäáò êáé ç ÅèíéêÞ Åëðßäá êáôÝâáóáí øçöïäÝëôéï óôçí Ðéåñßá, óå áíôßèåóç ìå ôçí 6ç ÌáÀïõ. Äåí ìðïñïýìå íá ðïýìå üôé Ýêáíå êáé ìåãÜëç äéáöïñÜ ðÜíôùò áõôü, ìå ôïõò ðñþôïõò íá ëáìâÜíïõí 142 êáé ôïõò äåýôåñïõò 42 øÞöïõò. " ÌåãÜëç ç áãùíßá ãéá ôï ðïéïé èá åßíáé ïé ôÝóóåñéò âïõëåõôÝò ôçò Ðéåñßáò áðü óÞìåñá, êÜôé ðïõ êëåéäþíåé áñãÜ ôï âñÜäõ Þ íùñßò ôï ðñùß óõíÞèùò êáé Þôáí ôï ìüíï áðïôÝëåóìá ðïõ êñÜôçóå ôï åíäéáöÝñïí, êáèþò ôá õðüëïéðá åß÷áí êñéèåß íùñßò.

www.olympio-bima.gr ÐñïÝ÷åé ï Üìåóïò ó÷çìáôéóìüò êõâÝñíçóçò ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç ¼ìùò «ïõäÝí êáêüí áìéãÝò êáëïý». Êáé ôï êáëü åßíáé üôé ïé ðïëßôåò åîÝöñáóáí ôçí åðéèõìßá ôïõò, åîÝäùóáí ôçí åôõìçãïñßá ôïõò êáé ôçí ðáñÝäùóáí óôá ÷Ýñéá ôùí ðïëéôéêþí. ÔéìÞ áëëÜ ðñïðáíôüò åõèýíç. Ï ëáüò Ýêáíå ëïéðüí, ãéá äåýôåñç öïñÜ, ôï äçìïêñáôéêü ôïõ êáèÞêïí. ¹ñèå ç óåéñÜ íá êÜíïõí êáé ïé ðïëéôéêïß ôï äéêü ôïõò. Ðïõ äåí ìðïñåß íá åßíáé Üëëï áðü ôï íá õëïðïéÞóïõí, óôï ìåãáëýôåñï äõíáôü âáèìü, ôçí åíôïëÞ ðïõ ïé ðïëßôåò ôïõò Ýäùóáí. ÖõóéêÜ èá ðñÝðåé ðñþôá íá ôç «äéáâÜóïõí» ìå ðñïóï÷Þ êáé íá ôçí åñìçíåýóïõí ìå åíôéìüôçôá êáé óùöñïóýíç. Êáé ðñïðáíôüò ü÷é ìå êïììáôéêïýò – ðáñáìïñöùôéêïýò – öáêïýò. Åßíáé áëÞèåéá ðùò üëåò ó÷åäüí ïé êïììáôéêÝò ìáò åëßô öïñïýí óõíå÷þò ôÝôïéá ãõáëéÜ. Öïñþíôáò ôá Ýìáèáí íá ìçí âëÝðïõí ÷ùñßò áõôÜ. «Åîéò äåõôÝñá öýóéò». Êáéñüò íá ôá âãÜëïõí. Êáé íá äïõí ãõìíÞ ôçí áëÞèåéá. Êáé áöïý ôçí äïõí íá ôçí óåâáóôïýí êáé íá ôçí õðçñåôÞóïõí. Áí êáé áõôÞ ôç öïñÜ ôçí áñíçèïýí áëßìïíï óå áõôÝò áëëÜ, äõóôõ÷þò, êáé óå üëïõò ìáò. Êáé áõôÝò âÝâáéá èá ãßíïõí óêüíç ðïõ ï Üíåìïò ôçò ëáúêÞò áãáíÜêôçóçò êáé ïñãÞò êáé ïé êñáõãÝò ôçò óõìöïñÜò ðïõ èá áêïëïõèÞóïõí èá ôçí äéáóêïñðßóïõí óôá ôÝóóåñá óçìåßá ôïõ ïñßæïíôá. ÁõôÝò ïé ðïëéôéêÝò åëßô êáé ôá ðáñåëêüìåíÜ ôïõò ïñèþò êáé äéêáßùò èá åîáíåìéóèïýí. Ç ÷þñá üìùò; Êáé üëïé åìåßò ï ëáüò; ÁëëÜ áò ðïýìå ôá ðñÜãìáôá ìå ôï üíïìÜ ôïõò. ÍéêçôÞò ôùí ÷èåóéíþí åêëïãþí áíáäåß÷èçêå ç ÍÝá Äçìïêñáôßá. Óýìöùíá ìå ôï Óýíôáãìá, ôïí êáôáóôáôéêü ÷Üñôç ôçò ÷þñáò ï ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò èá äþóåé óÞìåñá óôïí áñ÷çãü ôïõ êüììáôïò áõôïý Áíô. ÓáìáñÜ åíôïëÞ ó÷çìáôéóìïý êõâÝñíçóçò. Ï ê. ÓáìáñÜò èá äéåñåõíÞóåé ôç äõíáôüôçôá ó÷çìáôéóìïý êõâÝñíçóçò óõíåñãáóßáò äåäïìÝíç üôé äåí äéáèÝôåé ôç «äåäçëùìÝíç» ôùí 151 âïõëåõôþí. Êáé åöüóïí äéáðéóôþóåé áäõíáìßá ó÷çìáôéóìïý ôÝôïéáò êõâÝñíçóçò èá «êáôáèÝóåé ôçí åíôïëÞ óôïí ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò þóôå åêåßíïò íá ôçí äþóåé óôïí áñ÷çãü ôïõ äåõôÝñïõ êüììáôïò. Óôç óõíÝ÷åéá ôïõ ôñßôïõ êáé ôÝëïò èá ãßíåé óýóêåøç õðü ôïí ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò êáé

ÁÐÙËÅÉÁ ×Üèçêå äßðëùìá ãåùñãéêïý åëêõóôÞñá êáé äßðëùìá ÷åéñéóôïý èåñéæïáëùíéóôéêÞò ìç÷áíÞò óôçí Êáôåñßíç. Ðáñáêáëåßôáé üðïéïò ôï âñåé íá åðéêïéíùíÞóåé ìå ôïí ê. Óáââßäç ÃáâñéÞë óôá ôçëÝöùíá 23510 23067 êáé

ôïõò áñ÷çãïýò üëùí ôùí êïììÜôùí ôçò âïõëÞò ìå óôü÷ï ôïí ó÷çìáôéóìü êõâÝñíçóçò. ÁõôÞ áêñéâþò ç äéáäéêáóßá Ýãéíå ôçí åâäïìÜäá ìåôÜ ôéò åêëïãÝò ôçò 6çò ÌáÀïõ êáé áðÝâç Üêáñðç. Êáé Ýôóé ïäçãçèÞêáìå óôéò ÷èåóéíÝò åêëïãÝò. Áíôßèåôá áí ï ê. ÓáìáñÜò äéáðéóôþóåé áýñéï Þ ìåèáýñéï, üôé ç êõâÝñíçóç ðïõ èá ó÷çìáôßóåé èá ëÜâåé øÞöï åìðéóôïóýíçò Þ êáé áíï÷Þò, ôüôå èá ðñï÷ùñÞóåé óôç óõãêñüôçóç ôçò êáé åíôüò 15íèçìÝñïõ èá ðáñïõóéáóôåß óôç ÂïõëÞ ìå ôéò ðñïãñáììáôéêÝò ôïõ äçëþóåéò êáé èá æçôÞóåé øÞöï åìðéóôïóýíçò. ӒáõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ç êõâÝñíçóç íïìéìïðïéåßôáé åöüóïí åîáóöáëßóåé ôçí åìðéóôïóýíç 151 ôïõëÜ÷éóôïí âïõëåõôþí Þ ôçí åìðéóôïóýíç 120 ôïõëÜ÷éóôïí âïõëåõôÝò (ç ÍÄ ôïõò äéáèÝôåé) êáé ðëåéïøçößá ôùí ðáñüíôùí óôçí øçöïöïñßá âïõëåõôþí. Äõóôõ÷þò áõôü ðïõ äéáðßóôùóáí üóïé ðáñáêïëïýèçóáí áðü ôá êáíÜëéá, åßíáé üôé êÜðïéá êüììáôá âÜæïõí ðÜíù áðü ôï óõìöÝñïí ôçò ÷þñáò ôï êïììáôéêü ôïõò óõìöÝñïí. ÓõãêåêñéìÝíá ï ÓÕÑÉÆÁ åììÝíåé óôç ãíùóôÞ ôïõ èÝóç üôé áöïý ï ëáüò ôùí Ýôáîå áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç äåí óõììåôÝ÷åé óå ïðïéïäÞðïôå êõâÝñíçóç, ïé «ÁíåîÜñôçôïé ¸ëëçíåò» èÝôïõí ùò ðñïáðáéôïýìåíï íá ìçí åßíáé ðñùèõðïõñãüò ï … ÓáìáñÜò, ï Ö. ÊïõâÝëçò (ÄÇÌÁÑ) ðáñïõóéÜæåôáé Ýôïéìïò íá óõíåñãáóôåß áñêåß íá õðÜñîåé óõìöùíßá óô áðñüóùðá ðïõ èá óõãêñïôÞóïõí ôçí êõâÝñíçóç, ôï ÊÊÅ åììÝíåé óôçí ðÜãéá áíôéåõñùðáúêÞ èÝóç ôïõ. Õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò ç Üðïøç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ èá Þôáí áðïëýôùò êáôáíïçôÞ. Ôï ßäéï êáé áí ï ëáüò åß÷å äþóåé áõôïäõíáìßá óôï ðñþôï êüììá , ôç ÍÄ äçë. Óôéò êñßóéìåò óõíèÞêåò üìùò ðïõ äéÝñ÷åôáé ç ÷þñá ìáò êáé äåäïìÝíïõ üôé ïé ðïëßôåò äåí Ýäùóáí áõôïäõíáìßá óå êáíÝíá êüììá Üñá æÞôçóáí óáöþò êõâÝñíçóç óõíåñãáóßáò.. Êé áóöáëþò èá Þôáí ôï êáëýôåñï äõíáôü ãéá ôç ÷þñá áí ôá ôñßá ìåãáëýôåñá óå åêëïãéêÞ äýíáìç êüììáôá åýñéóêáí Ýíá êïéíü ôüðï óõíåñãáóßáò êáé ç ÷þñá ðáñïõóéáæüôáí ïìïíïïýóá êáé óõóôñáôåõüìåíç óôéò äýóêïëåò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôïõò Üëëïõò Åõñùðáßïõò Åôáßñïõò ìáò. Óõíå÷ßæåôáé ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Å

(Áõôï)êñéôéêÞ!...

õôõ÷þò êé áõôÞ ç åêëïãéêÞ áíáìÝôñçóç Ýëçîå êáíïíéêÜ êáé ìå ôïí íüìï. Ç øõ÷Þ ôïõ åìðåéñïôÝ÷íç ðïëéôéêïý áíáëõôÞ, èåßïõ Áöåíôïýëç, ðÞãå óôç èÝóç ôçò. ÂëÝðåôå ôçí åß÷å êïðáíßóåé ãéá åéêïóáÞìåñåò êáé âÜëå äéáêïðÝò, óôçí Êïýëïõñç, ìå ôá ðñïåêëïãéêÜ åöéáëôéêÜ, öïâåñÜ, ôñïìåñÜ êáé æïöåñÜ óåíÜñéá ðåñß Üôáêôçò ÷ñåïêïðßáò êáé åðéóôñïöÞò óôç äñá÷ìÞ Þ óå åèíéêü íüìéóìá, ãéá íá åßìáóôå áêñéâåßò, áöïý êáíÝíáò õðÝñìá÷ïò ôïõ åõñþ äåí áðÝêëåéóå ôéò ôñýðéåò äåêÜñåò êáé ðåíôÜñåò. Ôéò èõìÜóôå; Ôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ Ýâãáëå ç êÜëðç åßíáé ãíùóôÜ. Ôá îÝñïõí ïé êáëïß ðïëßôåò ðïõ êüëëçóáí åðß ôçò ïèüíçò ìå ôçí ôóßìðëá óôï ìÜôé ìÝ÷ñé ôá îçìåñþìáôá êáé ïé êáëýôåñïé ðïõ ðÞñáí Ýíáí ðåñéðïéçìÝíï õðíÜêï ãéá íá ñßîïõí ìéá êáèáñÞ ìáôéÜ óôéò öõëëÜäåò. Ïé óõíôçñçôéêïß îýðíçóáí íùñßò êé Üíïéîáí ôéò ðñùéíÝò åíþ ðñïôßìçóáí ôéò áðïãåõìáôéíÝò, ïé ðñïïäåõôéêïß, ðïõ áêïëïõèïýí ôçí ðïñåßá ôçò ÷þñáò ðñïò ôçí åëÜ÷éóôç åíÝñãåéá áðü ôüôå ðïõ áðï÷áéñåôßóáìå ôçí êõâÝñíçóç ÐáðáäÞìïõ êáé áíïßãïõìå ðáñÝíèåóç. Ï áíáëõôÞò ïõäÝðïôå éó÷õñßóôçêå, êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ôñéåôßá, üôé ï «Ôéôáíéêüò» - Êýñéå, êýñéå, ï Ãéþñãïò êáé ïé «êçðïõñïß» ôïõ âÜöôéóáí Ýôóé ôçí ÅëëÜäá! – üñãùíå ðëçóßóôéïò ôïõò ùêåáíïýò êé Ýöåñíå ôï ÷ñÞìá ìå ôç óÝóïõëá ãéá íá ôç ãáæþóïõí ôá çìåäáðÜ ðáôñéùôÜêéá. ÁëëÜ íá! ¼ëï êáé êÜôé óÜëåõå, üëï êáé êáìéÜ äïõëßôóá ãßíïíôáí êáé ðïñåýáìå, øÜ÷íïíôáò íá äïýìå ôé è’ áðïãßíïõìå. Óôç ìåôÜ ÐáðáäÞìï, ðáñáôåôáìÝíç ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï, ï «Ôéôáíéêüò» Ý÷åé ñßîåé Üãêõñá áíïé÷ôÜ ôçò ÁíÜðôõîçò. ÐåñéìÝíïíôáò ôïí êáðåôÜíéï ðïõ è’ áíåâåß óôç ãÝöõñá ãéá íá ôïí ôáîéäÝøåé, óêïýñéáóáí ôá ßóáëá êáé ìÜëëéáóáí ôá ýöáëá. Äåí âñÝèçêå êáíÝíáò ðñüèõìïò íá áíáëÜâåé ôï ðéëïôÜñéóìá êáé ìåëáã÷üëçóå ôï êáñÜâé. Ï èåßïò öïâåßôáé ìÞðùò äåí áíôÝîåé ôüóç áðüññéøç êáé ðåé: «Äåí êÜíù ìðëïõì íá ðÜù óôï äéÜïëï!» Áýôáíäñï èá âïõëéÜîåé, å! Áò ôï áêïýóïõí üóïé ðïëéôéêïß áêêßæïíôáé ìå ôéò éäåïëïãßåò êáé ôá ðñïãñÜììáôá êáé äåí óáëôÜñïõí í’ áñðÜîïõí ôï ôéìüíé. Ïé âáñýãäïõðåò óõæçôÞóåéò ãéá ôç ìåôáðïëéôåõôéêÞ ñåìïýëá êáé ôéò åõèýíåò êáèþò êáé ôá ùñáßá ëüãéá, ôá ìåãÜëá, ðåñß åèíéêÞò áíåîáñôçóßáò êáé ëáúêÞò êõñéáñ÷ßáò èá óõíå÷éóôïýí õðïâñõ÷ßùò ðáñÝá ìå ôïí èõìùìÝíï Ðïóåéäþíá. Äåí ôïí öïâÜóôå; Ïýôå êé ï áíáëõôÞò. Ôïí ôñÝìåé! ÊáêÜ ôá øÝìáôá. Ìéá æùÞ üëïé åìåßò ôç âãÜæáìå ôóßöôéêá ìå ôïõò ëåãüìåíïõò «Üäçëïõò ðüñïõò». Ôïõò èõìÜóôå; Êáëþò ìÜò Ýñ÷ïíôáí ôï óõíÜëëáãìá ôçò Íáõôéëßáò Þ ôùí ÅëëÞíùí ìåôáíáóôþí ðïõ Ýôñùãáí ôá íéÜôá ôïõò óôç ìáýñç îåíéôéÜ êëð. üðùò êáé ôï ðáñáäÜêé áðü ôõ÷üí ëáìïãéÝò ôùí áðáíôá÷ïý ðñïéêéóìÝíùí ìå ôï äáéìüíéï ôçò öõëÞò ðïõ Ýêáíáí êáé êáìéÜ äùñåÜ ãéá íá óõã÷ùñåèïýí ôá ðåèáìÝíá êáé íá îåðëõèïýí ôá æùíôáíÜ ôïõò. Äåí ôá Þèåëáí üëá ãéá ðÜñôç ôïõò ìÝ÷ñé íá áêïýóïõí ôï áðïññéðôéêü Üóìá: «Ôá ëåñùìÝíá ô' Üðëõôá, ôá ðáñáðåôáìÝíá, ðÜñ’ ôá êáé öýãå ößëå ìïõ äåí êÜíåéò ðéá ãéá ìÝíá» êáé íá ìáò áðï÷áéñåôßóïõí, ëÝãïíôáò: «Ôçò öõëáêÞò ôá óßäåñá åßíáé ãéá ôïõò ëåâÝíôåò!» Ï Áöåíôïýëçò åêôéìÜ üôé Ýíá ôóéãÜñï äñüìïò ÷ùñßæåé ôéò óïõßôåò ôïõ «Four seasons» ôùí Ðáñéóßùí, ìå Ýîïäá üëùí çìþí ôùí çëéèßùí ðïõ ðëçñþóáìå ôéò ìßæåò, áðü ôá êåëéÜ «All seasons» ôïõ Êïñõäáëëïý. Áí óáò öÜíçêå üôé Ýðåóå Ýîù, ñùôÞóôå ôïí ¢êç. Áõôüò îÝñåé êáé êëåßíåé ç ðáñÝíèåóç.

ÅðéóôñïöÞ ó’ åêåßíïõò ðïõ äåí ôïõò êÜçêå êáñöß ãéá ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí åêëïãþí. ¢äñáîáí ôçí åõêáéñßá ãéá ôï ðñþôï (;) «ìðÜíéï ôïõ ëáïý» ìçí ðéÜóåé ôï óôüìá ôïõ áíáëõôÞ ôïí ÁíôñÝá ðïõ ôïõò êáëüìáèå êáé ðñïôßìçóáí íá ãõñíïýí óáí ôóéêíéÜäåò – åëëçíéóôß «öëáìßíãêï»!- óôá êáôÜãéáëá, ìå ôá ìðáíéåñÜ, áíôß íá ìáæåõôïýí íùñßò óôï óðßôé êáé íá åíçìåñùèïýí áðü ôçëåïñÜóåùò ãéá íá îçìåñùèïýí ìå ôçí áãùíßá ãéá ôá ìåëëïýìåíá. Ç êõñßá ìå ôï topless ãéáôß äéáìáñôýñåôáé; Óüäïìá êáé Ãüìïññá êáôÜíôçóå ï «Ôéôáíéêüò». Ôé åßðåò ìïñöïíéÜ ìïõ; Äåí åß÷åò ðáñáäÜêé ãéá ìáãéü êïìðëÝ êáé øþíéóåò ìüíï ôï áðïêÜôù; Áößåíôáé óïé ïé îåôóéðùóéÝò êáé åõ÷üìåèá åõðñåðþò âñáêùìÝíç, ðñéí áëëçèùñßóåé ï áíáãíþóôçò íïýìåñï «íôñÜéôóåí» (13) êé áñ÷ßóåé íá «ïñôóÜñåé» óôá ãåñÜìáôá, ï ðáëéïêáæáíüâáò, ôñïìÜñá ôïõ! Ðþò ôá ëÝåé ï èåßïò êáé äåí íôñÝðåôáé! ¼óïé äåí öñïíôßóáôå íá ìÜèåôå ôé äéÜïëï «öÜâá» Ýâãáëå ç êÜëðç, ìå ôüóá «êïõêéÜ» ðïõ Ýðåóáí ìÝóá, ðñüâëçìÜ óáò êáé êáíÝíáò ëüãïò äåí ìáò ðÝöôåé. Ìçí ãõñÝøåôå üìùò ôá ðïóïóôÜ êáé ôéò Ýäñåò ðïõ ðÞñáí ôá êüììáôá óôç óôÞëç ãéáôß äåí åßìåèá ãñáöéÜäåò. Ï Êýñéïò ìÜò Ý÷ñéóå áíáëõôÜò êáé èá êÜíïõìå ôç äïõëåéÜ ìáò óå åýèåôï ÷ñüíï. Ãéá ôçí áêñßâåéá, ðïëý åýèåôï! Áí ó÷çìáôéóôåß êõâÝñíçóç óõíåñãáóßáò, ï áíáëõôÞò åëðßæåé íá Ý÷åé Ýôïéìç ôçí «åðéóôçìïíéêÞ ìåëÝôç» (ëÝìå ôþñá!) ìå èÝìá: «Ïé äéáôñïöéêÝò åðéäñÜóåéò ôùí åêëïãþí óôï óçìåßï âñáóìïý êáé óôçí õöÞ ôçò öáóïëÜäáò» êáôÜ ôïí ÓåðôÝìâñéï. Áí ü÷é, êáé ôá «ðáéäéÜ» äåí ôá âñïõí, üðùò êáé óôéò 6 ÌáÀïõ, ðñÝðåé íá óõíåêôéìçèïýí êáé ïé äéáôáñáêôéêïß ðáñÜãïíôåò ôùí åðüìåíùí åêëïãþí êáé èá ðÜìå áñãüôåñá. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ðñïâëÝðåôáé åðéóôñïöÞ óôá âáóéêÜ – åëëçíéóôß «back to basics»! Ôï ìåíïý ôïõ åõñþ Ý÷åé öáóïëÜäá ÷õëùìÝíç åíþ ç óðåóéáëéôÝ ôïõ åèíéêïý íïìßóìáôïò åßíáé öáóüëéá êñéôóáíéóôÜ, ìáãåéñåìÝíá äé’ åîïéêïíïìÞóåùò, êáé íá äïýìå ðþò èá ôá âïëÝøïõìå ìå ôá «áíåìßóìáôá», ôéò ðáíôéÝñåò ìÝóá! Ùóôüóï, ï èåßïò èá äþóåé ìéá ìéêñÞ ðñüãåõóç ôçò ìåëÝôçò ãéá íá ãëõêáèåßôå êïììáôÜêé. ¼ðùò ðÜíôïôå èá ðñùôïôõðÞóåé. Äåí èá áñ÷ßóåé ìå ôïõò åêëåãìÝíïõò áëëÜ ìå ôïõò åêëïãåßò. Óôá ðñïåêëïãéêÜ äéëÞììáôá: «åõñþ Þ äñá÷ìÞ», «åõñùæþíç Þ âñáêïæþíç ôçò ÁñéóôåñÜò êáé ôçò ðñïüäïõ» êëð. ç êõñßá Ðïëõôßìç, ðáñÝèåóå ôï äéêü ôçò åñþôçìá: «ÓõíôÜîåéò óå åõñþ êáé øþíéá óå äñá÷ìÝò õðÜñ÷ïõí;» Ï áíáëõôÞò ðéóôåýåé üôé ç óýæõãïò åêðñïóþðçóå åðÜîéá ôç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí åêëïãÝùí ðïõ øÞöéóáí áíáëüãùò. «Ù, ÁèÞíá ìïõ, âïõëåõôÜäåò ïðïý óïõ óôÝëíïõìå!...» ðïõ èá ‘ëåãå êé Ýíáò ËáóêáñÜôïò. «Ôá öáóüëéá Ýâñáóáí!» öþíáîå ç êõñßá Ðïëõôßìç. «¸öôáóá!» áðïêñßèçêå ï Áöåíôïýëçò. ÐñïÝ÷ïõí ôá âáóéêÜ êáé ç (áõôï)êñéôéêÞ óõíå÷ßæåôáé!... -Ù-

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012