Page 1

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8911

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

ÔÁËÁÉÐÙÑÉÁ

Ôáëáéðùñåßá áóèåíþí êáé áóöáëéóìÝíùí

ÊÁÔÇÃÏÑÇÌÁÔÉÊÇ ÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÇ ÔÏÕ ÃÅÍ. ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ:

«Ôï ÍÝï Íïóïêïìåßï ïýôå èá êëåßóåé ïýôå èá éäéùôéêïðïéçèåß»

áóèåíþí êáé áóöáëéóìÝíùí

“ÄÅÍ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ×ÑÇÌÁÔÁ” ËÅÅÉ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÕ ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ç

áëÞèåéá åßíáé üôé ìáò ìðåñäåýïõí ïé áëëçëïóõãêñïõüìåíåò ðïëëÝò öïñÝò èÝóåéò êïñõöáßùí óôåëå÷þí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãéá óïâáñÜ èÝìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïí êÜèå óêåöôüìåíï ðïëßôç. Êáé ðïõ Ý÷ïõí ìåãÜëç óçìáóßá ãéá ôï ìÝëëïí üëùí ìáò, áöïý ôï êüììá áõôü, ìå ôéò äþäåêá óõíéóôþóåò ôïõ, áíáäåß÷èçêå óôéò ðñüóöáôåò åêëïãÝò äåýôåñï óå åêëïãéêÞ äýíáìç êáé äéåêäéêåß ãéá ôéò åðéêåßìåíåò ôçí ðñùôéÜ êáé ôç äéáêõâÝñíçóç ôçò ÷þñáò. Ï Ýíáò ð÷. ëÝåé üôé «ôá ìíçìüíéá Ý÷ïõí áêõñùèåß», ï Üëëïò üôé «èá ôá êáôáããåßëïõìå Üìåóá, áí êáôáêôÞóïõìå ôçí åîïõóßá», ï Üëëïò «èá äéáðñáãìáôåõôïýìå óêëçñÜ». ºäéá ðïëõöùíßá êáé ãéá ôçí åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ, ôéò áìõíôéêÝò äáðÜíåò êëð. ×èåò áíáñôÞèçêå óôï Internet êåßìåíï ìå ôéò «èÝóåéò ãéá ôá êñßóéìá æçôÞìáôá» ôïõ ÓÕÑÉÆÁ . Ìðïñïýìå íá õðïèÝóïõìå üôé ôï êåßìåíï áõôü ôçò ÅðéôñïðÞò Ðïëéôéêïý Óõíôïíéóìïý äåóìåýåé ôïí ÓÕÑÉÆÁ, áöïý äçìïóéïðïéåßôáé äýï ìüëéò åâäïìÜäåò ðñï ôùí åêëïãþí. Ëïãéêü íá ôï äéáâÜóåé êáíåßò ìå ìåãÜëç ðñïóï÷Þ. Êáé íá âãÜëåé ôá äéêÜ ôïõ óõìðåñÜóìáôá. Óå óõíäõáóìü âÝâáéá ìå ôï ïéêïíïìéêü ðñüãñáììá ðïõ èá áíáêïéíùèåß óÞìåñá áðü ôïí ê. Ôóßðñá. ÁõôÜ ðïõ åíôõðùóéÜæïõí óôéò «èÝóåéò ãéá ôá êñßóéìá æçôÞìáôá» åßíáé ôá åîÞò: 1. Ç Üìåóç áêýñùóç ôïõ ìíçìïíßïõ, óå ðåñßðôùóç ðïõ èá áíáëÜâåé ôç äéáêõâÝñíçóç ôçò ÷þñáò «ÊõâÝñíçóç ôçò ÁñéóôåñÜò». Óôçí áñ÷Þ ôïõ êåéìÝíïõ áíáöÝñåôáé óõãêåêñéìÝíá: «Ï ÓÕÑÉÆÁ ùò ðñþôï ìÝôñï äéáêõâÝñíçóçò ôçò ÷þñáò èá ðñï÷ùñÞóåé óôçí Üìåóç áêýñùóç ôùí ìíçìïíßùí êáé åéäéêüôåñá ôïõ 2ïõ Ìíçìïíßïõ , ôï ïðïßï äéáìüñöùóå ìáæß ìå ôçí ôñüéêá êáé Üñ÷éóå íá õëïðïéåß ç êõâÝñíçóç ÐáðáäÞìïõ ìå ôç óôÞñéîç êõñßùò ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ. Óôç èÝóç ôïõò èá öÝñåé ðñïò øÞöéóç óôç ÂïõëÞ Ýíá Åèíéêü Ó÷Ýäéï ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ áíÜðôõîç, ôç ðáñáãùãéêÞ áíáóõãêñüôçóç, ôçí áíáäéáíïìÞ åéóïäÞìáôïò êáé ôç äßêáéç äçìïóéïíïìéêÞ åîõãßáíóç». Áðü ôç «èÝóç áõôÞ» ðñïêýðôåé óáöþò üôé ôåëéêÜ ï ÓÕÑÉÆÁ åðÝëåîå ôçí Üìåóç áêýñùóç (ìïíïìåñþò) ôùí ìíçìïíßùí áðïññßðôïíôáò ôçí êÜèå ìïñöÞò äéáðñáãìÜôåõóç ìå ôïõò åôáßñïõò ìáò. Ðñïêñßíåé äçëáäÞ ôç ñÞîç ôçò ÷þñáò ìáò ìå ôçí Åõñþðç, ðáñÜ ôéò ðïëëÝò êáé óõíå÷åßò ðñïåéäïðïéÞóåéò ôùí áîéùìáôïý÷ùí ôçò üôé ìç ôÞñçóç ôùí óõìöùíçèÝíôùí èá óçìÜíåé ôçí äéáêïðÞ êÜèå ïéêïíïìéêÞò âïÞèåéáò ðñïò ôçí ÅëëÜäá. 2. Áêýñùóç ìåóïðñüèåóìïõ ðñïãñÜììáôïò êáé åöáñìïóôéêþí íüìùí.

ÓÅË.3

Ôï ðáñåìðüñéï óôï åðßêåíôñï ôçò óõíåäñßáóçò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò “ÄÅÍ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ×ÑÇÌÁÔÁ”, ËÅÅÉ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÕ ÓÅË.5

ÌÉÁ ÊÁËÇ ÅÉÄÇÓÇ

ÎåêáèÜñéóå ç ÷ñÞóç ãçò ãéá ôï êëçñïôåìÜ÷éï 458

ÐÅÑÉÏ×ÇÓ ÂÑÏÍÔÏÕÓ – ÁÃÉÏÕ ÓÐÕÑÉÄÙÍÁ

ÓÅË.3

Ðñüóêëçóç Óáò ðñïóêáëþ óôá åãêáßíéá ôïõ ðíåõìïíïëïãéêïý éáôñåßïõ ìïõ, óôçí ïäü Êýðñïõ 1, 2ïò üñïöïò, ôçí ÔåôÜñôç 6 Éïõíßïõ 2012 êáé þñá 8ìì. Ìå ôéìÞ

Èåüäùñïò Ã. ÃêÝãêáò

Ðíåõìïíïëüãïò – Öõìáôéïëüãïò

Óå ôñáãéêÞ ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ï Ä.Äßïõ-Ïëýìðïõ * Ã.ÖÁÑÌÁÊÇÓ: ÊÁÍÏÕÌÅ ÌÅÃÁËÏ ÁÃÙÍÁ ÃÉÁ ÍÁ ÐÁÑÁÌÅÉÍÅÉ ÁÍÏÉ×ÔÏÓ Ï ÄÇÌÏÓ ÁËËÁ …«ÄÅÍ ÕÐÁÑ×ÅÉ ÓÁËÉÏ»!

ÓÅË.9

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÖÙÊÁÚÄÇÓ Áíô/ðïò Í.Ðéåñßáò

ÅéñÞíçò 31, Êáôåñßíç Ôçë.: 23510 36671, 23510 79787 Fax: 23510 36638 e-mail:katerini@speedex.gr http://www.speedex.gr

ÎÅÍÅÓ ÃËÙÓÓÅÓ

Åíá åéóéôÞñéï ãéá ìéá èÝóç åñãáóßáò ÓÅË.4

ÁÐÏÖÁÓÇ ÃÉÁ ÅÕÑÅÉÁ ÓÕÓÊÅØÇ ÖÏÑÅÙÍ-ÁÑ×ÙÍ-ÐÏËÉÔÉÊÙÍ

ÓÅË.5


ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012

2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÅÉÍÁÉ ÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ êñéôéêÜ óçìåéþìáôá

ÃñÜöåé ï Áíôþíçò ÊÜëöáò

Í. ÓÅÂÁÓÔÁÊÇÓ

Ç ôõñáííßá ôïõ áõôïíüçôïõ ÄåõôÝñá, 4 Éïõíßïõ 2012, þñá 20.00 óôïí ÷þñï ðïëéôéêïý äéáëüãïõ êáé ðïëéôéóìïý «Éäåïäñüìéï» ¸íáò áðü ôïõò íåüôåñïõò ðïëéôéêïýò öéëüóïöïõò ôçò óýã÷ñïíçò ÅëëÜäáò, ï Íéêüëáò ÓåâáóôÜêçò, êáèçãçôÞò ÐïëéôéêÞò Öéëïóïößáò óôï ÁÐÈ, èá ìéëÞóåé ôç ÄåõôÝñá ôï âñÜäõ ãéá ôï ôåëåõôáßï ôïõ âéâëßï «Ç ôõñáííßá ôïõ áõôïíüçôïõ». Ðñüêåéôáé ãéá óõëëïãÞ Üñèñùí ìå ôï ãíùóôü öéëüóïöï êáé ÷áñéóìáôéêü ôñüðï ôïõ ÓåâáóôÜêç ãýñù áðü ôéò ðôõ÷Ýò ôçò Ýííïéáò ôçò äçìïêñáôßáò êáé ôùí ðïëéôéêþí êáé öéëïóïöéêþí ðñïûðïèÝóåùí ôçò. Óôá êåßìåíá ôïõ ôüìïõ ï êáëëéåñãçìÝíïò áíáãíþóôçò èá áíôéëçöèåß ðþò Ýíáò óýã÷ñïíïò ðïëéôéêüò öéëüóïöïò âëÝðåé ôéò åêáôïíôÜäåò ðôõ÷Ýò ôïõ áõôïíüçôïõ óôç æùÞ ìáò: óôçí êïéíùíßá, óôç ëïãïôå÷íßá, óôç äñÜóç ôùí èåóìþí, óôçí ðïëéôéêÞ, óôïí ðïëéôéóìü, óôéò ÷ñÞóåéò ôùí åííïéþí ðïõ óõãêñïôïýí ôï óýìðáí ôïõ óçìåñéíïý ôñüðïõ ôïõ ðïëéôåýåóèáé: êñßóç, äéêáéþìáôá, öéëåëåýèåñïò êáé íåïöéëåëåýèåñïò ôñüðïò óêÝøçò, ìíçìüíéï êáé åîÝãåñóç ôïõ 2008, êéíÞìáôá äéáìáñôõñßáò êáé äåêÜäåò Üëëåò ëÝîåéò ôïõ óõñìïý ôéò ïðïßåò ï ÓåâáóôÜêçò ìå þñéìï êáé äïêéìéáêü ôñüðï áðïäïìåß. Åðéóçìáßíù ðùò ôï âéâëßï áîßæåé íá äéáâáóôåß êáé áðü åêåßíïõò ðïõ äéáöùíïýí ìå ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöÝá êáèüôé ôï êÝñäïò èá åßíáé ðïëëáðëü. Áóêþíôáò êñéôéêÞ ãéá ðáñÜäåéãìá óå ðëåõñÝò ôïõ ïñèïý ëüãïõ üðùò áõôüò åöáñìüæåôáé óÞìåñá èá áíôéëçöèåß ï Ç Ýêäïóç åßíáé ìéá åðéëïãÞ áðü êåßìåíá ôïõ Í. ÓåâáóôÜêç, ôùí ôåëåõôáßùí 4 ÷ñüíùí, ìå êåíôñéêü Üîïíá ôçí êñßóç, ôçí êñßóç ôçò äçìïêñáôßáò, ôç ãåíßêåõóç ôçò êïéíùíéêÞò ïäýíçò êáé ôçí áíáæÞôçóç ìéáò ñéæïóðáóôéêÞò ðïëéôéêÞò ôïõ ðíåýìáôïò. Ï ßäéïò èá ãñÜøåé áíÜìåóá óå Üëëá óôïí ðñüëïãï ôïõ âéâëßïõ ôïõ: « Åäþ êáé êáéñü, ç ëåãüìåíç ìíçìïíéáêÞ ëïãéêÞ ôåßíåé íá ìåôáôñáðåß óå çèéêÞ ðñïóôáãÞ êáé èåñáðåõôéêü ðñùôüêïëëï ãéá ìéá Üññùóôç ÷þñá, ãéá ìéá ÷þñá «õðü áíáêáôáóêåõÞ». Óôï üíïìá ôïõ Ïñèïý Ëüãïõ, ôçò åèíéêÞò Óùôçñßáò Þ ôçò ìÜ÷çò ìå ôïí «êáêü åáõôü» ôùí ÅëëÞíùí. Ç ðïëõäáßäáëç êñßóç, áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ, Ýãéíå ðåäßï üðïõ áíôéðáñáôßèåíôáé äéáöïñåôéêÝò åñìçíåßåò ôùí ßäéùí êïéíü÷ñçóôùí ëÝîåùí. Êáé óôç äçìüóéá óêçíÞ ðëçèáßíïõí ïé ðñü÷åéñåò øõ÷ïëïãßåò ôïõ ðëÞèïõò, ïé çèéêïß îïñêéóìïß êáé ïé íåêñïëïãßåò ôçò (áéþíéáò) ìåôáðïëßôåõóçò. Ç ðñùôïöáíÞò ðõêíüôçôá ôùí ðïëéôé-

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ

åêä. ÅíèÝìáôá ôçò ÁõãÞò, óåë. 288

êþí ãåãïíüôùí êáé ç äñáìáôïðïßçóç ôçò åëëçíéêÞò äçìüóéáò óêçíÞò äåí ìðïñïýí, ùóôüóï, íá êñýøïõí ôá äõï êåíôñéêÜ áðïôåëÝóìáôá ðïõ åß÷å ç õðÜñ÷ïõóá äéáêõâÝñíçóç ôçò êñßóçò: õðïíüìåõóç áêüìá êáé ôùí ôõðéêþí ëåéôïõñãéþí ìéáò óõíôáãìáôéêÞò äçìïêñáôßáò êáé åêôüîåõóç ôçò êïéíùíéêÞò ïäýíçò ðïëý ðÝñá áðü ôéò ëåãüìåíåò «åõðáèåßò êáôçãïñßåò» ôïõ ðëçèõóìïý. Ôá êåßìåíá ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé óôïí ôüìï Ç ôõñáííßá ôïõ áõôïíüçôïõ. Ó÷üëéá ãéá ôïí øõ÷éóìü ôçò åðï÷Þò, óõíáíôïýí ðëåõñÝò áõôÞò ôçò óõíèÞêçò êáé ôùí ôñáõìáôéêþí ôçò åðåéóïäßùí. Äåí Ý÷ïõí öõóéêÜ ôçí áîßùóç ìéáò ðåñéåêôéêÞò åîÞãçóçò ôçò êñßóçò, áöïý åðéêåíôñþíïíôáé óôï ðáé÷íßäé ôùí éäåþí êáé óôéò ìåôáìïñöþóåéò ôïõ êõñßáñ÷ïõ ëüãïõ. ÅëÝã÷ïõí ôéò áðüðåéñåò íá ìåôáôñáðåß ç êñßóç óå åõêáéñßá ãéá ëéãüôåñç äçìïêñáôßá êáé ìåãáëýôåñç Ýíôáóç ôçò ïéêïíïìéêÞò âßáò, ðïõ êáèéóôÜ ðåñéóóüôåñï åõÜëùôåò ôéò æùÝò ôùí ðïëëþí. Óõã÷ñüíùò, åßíáé êåßìåíá ðïõ áíáæçôïýí ðåñÜóìáôá ãéá ìéá ñéæïóðáóôéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõ ðíåýìáôïò, ãéá ôçí ðáñÝìâáóç óôï ðåäßï ôùí áîéþí êáé ôùí ó÷åäßùí æùÞò ãéá ôï áýñéï». Ï Íéêüëáò ÓåâáóôÜêçò ãåííÞèçêå óôï Êáñëüâáóé ôçò ÓÜìïõ ôï 1964. Óðïýäáóå ðïëéôéêÝò åðéóôÞìåò óôçí ÐÜíôåéï êáé ðïëéôéêÞ èåùñßá óôï Éíóôéôïýôï Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Lyon II ôçò Ãáëëßáò. Ç äéäáêôïñéêÞ ôïõ äéáôñéâÞ áíáöÝñåôáé óôç ÷áúíôåããåñéáíÞ êñéôéêÞ ôçò ôå÷íéêÞò êáé ôçò íåùôåñéêüôçôáò. Áó÷ïëÞèçêå ìå ôçí ðïßçóç, ôï äïêßìéï, ôçí êñéôéêÞ êáé ðåñéóôáóéáêÜ ìå ôç ìåôÜöñáóç. Áðü ôï 1999 äéäÜóêåé ðïëéôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ öéëïóïößá, áñ÷éêÜ óôï ôìÞìá Êïéíùíéïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ Áéãáßïõ, êáé áðü ôï 2006 ùò áíáðëçñùôÞò êáèçãçôÞò óôï ôìÞìá Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí ôïõ ÁÐÈ. ÌÝóá áðü ìéá óåéñÜ âéâëßùí êáé Üñèñùí ôïõ, Ý÷åé áó÷ïëçèåß ìå æçôÞìáôá êñéôéêÞò ôçò éäåïëïãßáò êáé ôçò íåùôåñéêüôçôáò. Æåé óôç Èåóóáëïíßêç. ¢ëëá âéâëßá ôïõ: (2011) (2010) (2008) (2008) (2004) (2000) (1998) (1997) (1993) (1993) (1987)

ÄïêéìÝò êáé áíáãíþóåéò, Opportuna, Ïé ÷åéìþíåò ôçò ìíÞìçò, Ðáíïðôéêüí Áõôü ôï ðíåýìá ðïõ ðáñáäßäåé ôï ðíåýìá, ºíäéêôïò Öéëüîåíïò ìçäåíéóìüò, Âéâëéïðùëåßïí ôçò Åóôßáò Êïéíüôïðç ÷þñá, ÓáââÜëáò Ç áë÷çìåßá ôçò åõôõ÷ßáò, Ðüëéò Ðñïò ôç ñïìáíôéêÞ êñßóç, ¸ñáóìïò Ç øõ÷Þ êáé ôá åßäùëá, ÊñéôéêÞ ÂÝâçëåò óêÝøåéò, ÁëåîÜíäñåéá ËÜöõñï áãáðçìÝíùí çìåñþí, ÍåöÝëç Ïéêåßï öåããÜñé, Çñéäáíüò

ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

ÓÇÌÅÑÁ

"MEN IN BLACK" ÓÅ 3D ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!!! ÊÙÌÙÄÉÁ ÌÅ ÔÏÕÓ ÃÏÕÉË ÓÌÉÈ ÊÁÉ ÔÏÌÉ ËÉ ÔÆÏÏÕÍÓ

"GHOST RIDER" ÌÅ ÔÏÍ ÍÉÊÏËÁÓ ÊÅÚÔÆ

" ÏÉ ÁÈÉÊÔÏÉ"

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å.

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

"ÏËÉÃÁÑ×ÉÁ"

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Ìå ôç óõììåôï÷Þ ðëÞèïõò êüóìïõ Ýãéíáí ôá åãêáßíéá ôçò ¸íùóçò Åéêáóôéêþí Êáëëéôå÷íþí ôïõ Í. Ðéåñßáò

Á

èñüá õðÞñîå ç ðñïóÝëåõóç ôïõ öéëüôå÷íïõ êïéíïý óôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò, ôïõ óõëëüãïõ Åéêáóôéêþí Êáëëéôå÷íþí ôïõ Í.Ðéåñßáò óôçí ÁóôéêÞ Ó÷ïëÞ. ¼ëïé ïé åðéóêÝðôåò åîÝöñáóáí áõèüñìçôá ôïí èáõìáóìü ôïõ ãéá ôïí ðëïýôï êáé ôï åðßðåäï ôùí åêèåìÜôùí. Ôçí Ýêèåóç ôïõ óõëëüãïõ ôßìçóå ìå ôçí ðáñïõóßá ôçò ç ê. Ìáñßá ÓùôçñéÜäïõ ç ïðïßá åêðñïóþðçóå ôïí ðñüåäñï ôïõ ïñãáíéóìïý ðáéäåßáò, ðïëéôéóìïý, áèëçôéóìïý êáé ðñüíïéáò ê. Ðáðáäçìçôñßïõ. Ïé êáëëéôÝ÷íåò ôïõ óõëëüãïõ õðïäÝ÷ôçêáí ìå ìåãÜëç ÷áñÜ ôçí áðåóôáëìÝíç ôïõ ê. Ðáðáäçìçôñßïõ êáèþò êáé ôï öéëüôå÷íï êïéíü ðïõ ôßìçóå ôçí åêäÞëùóç ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ. Óôç óõíÝ÷åéá ôïí ëüãï Ýëáâå ç ðñüåäñïò ôïõ óõëëüãïõ: «Ç Ýêèåóç áõôÞ, åßðå, äéïñãáíþèçêå áðü ôïí ïñãáíéóìü ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò óôá ðëáßóéá ôïõ åïñôáóìïý ôùí 100 ÷ñüíùí áðü ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò Ìáêåäïíßáò ìáò. Ç Üêñùò åíäéáöÝñïõóá áõôÞ Ýêèåóç ç ïðïßá ôåßíåé íá ãßíåé èåóìüò, åßíáé ç óõíÝ÷åéá ôçò Ýêèåóçò óôçí ÅêÜâç. Ðåñéóóüôåñïé áðü 30 êáëëéôÝ÷íåò ðáñïõóéÜæïõí ôç íÝá ôïõò äïõëåéÜ. ÍÝïé êáëëéôÝ÷íåò åããñÜöïíôáé óôï óýëëïãï êáé êïóìïýí ìå ôá Ýñãá ôïõò ôçí Ýêèåóç ìáò áõôÞ, êáëýðôïíôáò üëï ôï öÜóìá ôçò ôÝ÷íçò, üëåò ôéò ôå÷íïôñïðßåò âéôñþ øçöéäùôü áëëÜ êáé Ýíá ðñùôüôõðï åßäïò, áõôü ôçò óéäçñïãëõðôéêÞò. Ïé íåêñÝò öýóåéò ìå ôéò öñÜïõëåò êáé ôá äéÜöïñá ôïðéêÜ öñïýôá åðï÷Þò, ðñïêáëïýí ôï âëÝììá êáé äéåãåßñïõí ôçí üñåîç ôïõ åðéóêÝðôç. ÁõôÜ èá ðñüóöåñá êáé óôçí êõñßá ËáãêÜñíô ãéá íá ãëõêÜíù ôçí îéíßëá ôçò øõ÷Þò ôçò , êáèþò êáé óôçí êõñßá ÌÝñêåë. Ðñïóêáëþ íá Ýñèïõí íá äïêéìÜóïõí êáé ôï âñáâåõìÝíï êñáóß ôïõ ÷ïñçãïý ìáò, ôïõ Ãéþñãïõ ÁäÜìïõ, ôçí «âáóßëéóóá» ôïõ. ÅëÜôå êáëÝò ìïõ êõñßåò óôçí ðüëç ôùí Ðéåñßùí Ìïõóþí, åäþ óôïõò ðñüðïäåò ôïõ èåúêïý âïõíïý, åëÜôå ìáæß íá ôñáãïõäÞóïõìå, íá ðéïýìå Ýíá ãëõêü êñáóß, åëÜôå íá óáò ìåèýóïõìå. ºóùò óôï ìåèýóé óáò åðÜíù îå÷Üóåôå ôçí êáêßá êáé ôç ÷ïëÞ ðïõ âãÜæåôå. ºóùò áêüìá èõìçèåßôå ôá âáöôßóéá ôçò Åõñþðçò êáé ôïõ Åõñùðáúêïý ìáò íïìßóìáôïò. Èá Ýðñåðå íá õðïêëßíåóôå ìðñïò óôçí ÅëëÜäá êáé ü÷é íá ôçí ëïéäïñåßôå. ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÇ ËÅÓ×Ç ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÅÍÔÑÏ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÇ ÏÌÁÄÁ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÊÅÍÔÑÏ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏÕ ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÕ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

ÔÁ×ÕÑÑÕÈÌÏ ÔÌÇÌÁ ÊÁËÏÊÁÉÑÇ 2012 Ç öùôïãñáöéêÞ ëÝó÷ç Êáôåñßíçò êáé ôï öùôïãñáöéêü êÝíôñï Êáôåñßíçò áíáêïéíþíïõí ôçí Ýíáñîç ôçò íÝá ðåñéüäïõ ôá÷ýññõèìùí óåìéíáñßùí ìå áíôéêåßìåíï ôçí ôÝ÷íç êáé ôçí ôå÷íéêÞ ôçò öùôïãñáößáò. Ôá öåôéíÜ ôìÞìáôá öÝôïò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí êáôÜ ôïõò ìÞíåò Éïýíéï Éïýëéï êáé Áýãïõóôï êáé ôá óåìéíÜñéá èá Ý÷ïõí äéÜñêåéá 40 ùñþí Ôï ôìÞìá èá ëåéôïõñãÞóåé ìå ôçí ãíùóôÞ äïêéìáóìÝíç äïìÞ ðïõ Ý÷åé óõãêñïôçèåß ìÝ÷ñé ôþñá ðåñéëáìâÜíïíôáò êÜèå íÝá êáéíïôïìßá ðïõ áöïñÜ ôçí öùôïãñáöéêÞ ôÝ÷íç. ÁíáëõôéêÜ. Ôá÷ýññõèìï ÓåìéíÜñéï ãéá ôçí Ôå÷íéêÞ ôçò Öùôïãñáößáò. Ôï Ôá÷ýññõèìï óåìéíÜñéï öùôïãñáößáò áðåõèýíåôáé êõñßùò óôïí áñ÷Üñéï, áëëÜ êáé óå üðïéïí èÝëåé íá âåëôéþóåé ôéò ãíþóåéò ôïõ, ãýñù áðü ôçí ôå÷íéêÞ ëÞøçò ôçò öùôïãñáößáò. Óôï êýñéï ôìÞìá èá ãßíåé ãíùñéìßá ìå ôçí åéêüíá ôçí äïìÞ ôçò, ôçí ôå÷íéêÞ ôçò óýíèåóç, ôïí ôñüðï ëÞøåùò, ôçí áðïôýðùóç, ôçí ëåéôïõñãßá ôùí öùôïãñáöéêþí ìç÷áíþí êáé ôùí öáêþí, Ôçò éäéüôçôåò ôïõ öùôéóìïý, ôçí ôå÷íéêÞ ôïõ studio, ôçí ôå÷íéêÞ ôïõ freelance photography. ÖùôïãñáöéêÝò Ìç÷áíÝò, Ôá÷ýôçôåò – Êëåßóôñá, Öáêïß – ÄéáöñÜãìáôá, ÁéóèçôÞñåò, ÖùôïìÝôñçóç, Ößëôñá, Öëáò êáèþò êáé ìéá óåéñÜ áðü Üëëá ôå÷íéêÜ èÝìáôá , ðïõ áðïôåëïýí ôçí âáóéêÞ äïìÞ ôçò öùôïãñáöéêÞò ôÝ÷íçò. åßíáé

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç, Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

Åìåßò åßìáóôå öéëüôå÷íïò ëáüò, öéëüôéìïò öéëüîåíïò êáé åñãáôéêüò. ¢ëëùóôå åìåßò ìå ôïí éäñþôá ìáò, ÷ôßóáìå êáé ôçí äéêÞ óáò ÷þñá. Ôá ðáéäéÜ üìùò ôïõ Íßãçñá åßíáé ðÜíôá åêåß. ÂïçèÞóôå ôá… ÌåôÜ üìùò áðü ôçí óõãíþìç ðïõ æÞôçóåò êõñßá ËáãêÜñíô öåýãïíôáò áðü ôçí ÝêèåóÞ ìáò, èá óïõ ðñïóöÝñïõìå Ýíá êëáäß åëéÜò, óýìâïëï åéñÞíçò ãéá ôá ðåñáéôÝñù… Ôá ðëïßá ôïõ Êþóôá Êáìðåñßäç, áñìåíßæïõí áãÝñù÷á óôéò ÅëëçíéêÝò èÜëáóóåò, êáé ü÷é óáí ôá äéêÜ óáò õðïâñý÷éá ðïõ ãÝñíïõí êáé ðïõ ìáò áíáãêÜóáôå íá áãïñÜóïõìå ãéá íá áõîÞóïõìå ôï äõóâÜóôá÷ôï ÷ñÝïò ìáò. Áéäþò Áñãåßïé. Åìåßò ïé êáëëéôÝ÷íåò ôïõ óõëëüãïõ Åéêáóôéêþí ôå÷íþí ðñïóêáëïýìå ôï öéëüðôù÷ï êïéíü ôçò ðüëçò ìáò, ìå ôá ðáéäéÜ ôïõò êáé ôïõò ößëïõò ôïõò, êáèþò êáé ôá ó÷ïëåßá, þóôå ïé ìáèçôÝò íá åîïéêåéùèïýí ìå ôçí ôÝ÷íç êáé ßóùò êÜðïéá ìÝñá âãÜëïõí ôïí êáëëéôÝ÷íç ðïõ Ý÷ïõí ìÝóá ôïõò. ¢ëëùóôå ç ôÝ÷íç áðáó÷ïëåß äçìéïõñãéêÜ ôï ðíåýìá êáé áðïôñÝðåé ôïõò íÝïõò áðü åðéêßíäõíïõò áôñáðïýò». ÔÝëïò ôïí ëüãï Ýëáâå ç ê. Ìáñßá êáé ôüíéóå ðùò åêäçëþóåéò óáí êáé áõôÞ ïìïñöáßíïõí ôçí ðüëç êáé äçìéïõñãïýí åíäéáöÝñïí ãéá ôï êïéíü. Åðáßíåóå ôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ óõëëüãïõ êáé ðáñüôñõíå ôïõò êáëëéôÝ÷íåò íá óõíå÷ßóïõí íá äçìéïõñãïýí êáé íá óõìâÜëëïõí óôçí Üíïäï ôïõ ðïëéôéóìïý êáé óôçí ðñüïäï ôçò ðüëçò. Áðü ôï ÄÓ ôïõ óõëëüãïõ ìüíïí ìåñéêÜ áðü üóá èá áíáðôõ÷èïýí êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ óåìéíáñßïõ. ÊáôÜ ôï äåýôåñï ìÝñïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïé åíäéáöåñüìåíïé èá áó÷ïëçèïýí ìå ôçí áéóèçôéêÞ ôçò åéêüíáò ôçí óýã÷ñïíç ôÝ÷íç ôçò ìïñöÝò êáé ôá åßäç ôçò öùôïãñáößáò, êáèþò êáé ìéá óåéñÜ áðü åõñýôåñá èÝìáôá ðïõ óõìðëçñþíïõí ôçò ãíþóåéò ðÜíù óôï áíôéêåßìåíï. Ôï ðñüãñáììá äéáñêåß 40 þñåò êáé ðñáãìáôïðïéåßôáé ìéá öïñÜ ôçí åâäïìÜäá óå ôåôñÜùñåò óõíáíôÞóåéò. Ïé óõíáíôÞóåéò áõôÝò ãéá öÝôïò èá ãßíïíôáé êÜèå ÄåõôÝñá áðüãåõìá áðü ôéò 6.00 ìì Ýùò 10.00 ìì Ç çìåñïìçíßåò ôùí óåìéíáñßùí ïñßæïíôáé ùò åîÞò, (Éïýíéïò 18 & 25 Éïýëéïò 2, 9, 16, 23, 30, Áýãïõóôïò 6, 13, ËÞîç 20 Áõãïýóôïõ, óõìðëçñùìáôéêü 27.). ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ðáñáäüóåùí óôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò áíáôßèåíôáé åñãáóßåò, ôéò ïðïßåò åêôåëïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åâäïìÜäáò ðïõ áêïëïõèåß. Ôá áðïôåëÝóìáôá ðáñïõóéÜæïíôáé óôçí åðüìåíç óõíÜíôçóç êáé êñßíïíôáé ìå ôå÷íéêÜ êñéôÞñéá.. ÓÕÍÏÐÔÉÊÁ. ÄéÜñêåéá.40ùñåò ×þñïò ÄéåîáãùãÞò: Óôçí Ýäñá ôïõ Ê.Å.Ö.Ê.Á. – Ö.É.Á.Ð. , óôçí ïäü Ïéíüçò 5 óôá ÁóôéêÜ ¸íáñîç(Éïýíéïò 18 & 25 Éïýëéïò 2, 9, 16, 23, 30, Áýãïõóôïò 6, 13, ËÞîç 20 Áõãïýóôïõ, óõìðëçñùìáôéêü 27.). Ðáñáäüóåéò: ÄÅÕÔÅÑÁ 18:00 Ýùò 10:00 ìì. Êüóôïò. 210Å ÆçôÞóôå ôçí çëåêôñïíéêÞ ìáò áßôçóç óôÝëíïíôáò ìÞíõìá óôï photolesxikaterini@yahoo.gr Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óôá ôçëÝöùíá 6977379865 êáé 6978611335 WU - email: photolesxikaterini@yahoo.gr

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3

STAR 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 áéþíåò 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 ôçò Áëßêçò 23:40 01:00 02:00 03:00

Ôá ðéôóéñßêéá ¢ñèïõñ Ï ìéêñüò Íéêüëáò ÌÜñèá, ôï óêõëÜêé ðïõ ìéëÜ Ðáßæïíôáò ìå ôçí êïýêëá óôïõò Ïé ¸ëëçíåò ôçò äéáóðïñÜò Ï ãýñïò ôïõ ðëáíÞôç óå 360’ ÌáìÜ êáé ãéïò ÌáèÞìáôá ðáèÞìáôá Ôï ñßæùìá ÏõñÜíéï ôüîï Óáìðñßíá, ç ìéêñÞ ìÜãéóóá Áóôõíüìïò ÓáÀíçò Åßìáé óôï óõãêñüôçìá Ôåëåõôáßá Ýêäïóç O ðñßãêçðáò Ìéá êïéíùíßá...¸íá üíåéñï Ç åðï÷Þ ôùí åéêüíùí Óçìåßï Art Äåëôßï åéäÞóåùí óôç íïçìáôéêÞ ÌõóôéêÜ êáé øÝìáôá óôï óðßôé Ç åðï÷Þ ôùí åéêüíùí Óçìåßï Art ÎÝíï íôïêéìáíôÝñ Ìéá êïéíùíßá...¸íá üíåéñï

06:00 ÓéãÜ ôïí ðïëõÝëáéï 06:45 Ç ôÜîç ôïõ 3000 07:10 Ðüêåìïí 07:30 Power Rangers: Operation overdrive 08:00 Öþôçò - Ìáñßá live 09:50 Ìáñßá, ÜããåëÝ ìïõ 10:50 Ìáñßá, ÜããåëÝ ìïõ 11:30 Ç êïõæßíá ìå ôç Íôßíá 12:30 Ìåóçìåñéáíü äåëôßï åéäÞóåùí 13:00 ÌåóçìåñéáíÞ ÌåëÝôç 15:30 Ìßëá 17:15 ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17:50 Öþôçò - Ìáñßá live 19:45 ÅéäÞóåéò 21:00 Óå áðüóôáóç áíáðíïÞò 6ïò Êýêëïò 22:00 Íá ìå èõìÜóáé 00:30 Íüìïò êáé ôÜîç: ÅéäéêÞ ïìÜäá 11ïò êýêëïò 01:30 Supernatural - 7ïò Êýêëïò 02:30 Straightheads 04:15 Terminator: Ôá ÷ñïíéêÜ ôçò ÓÜñá Êüíïñ

07:30 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 17:25 18:45 19:30 21:00 21:45 22:55 23:00 00:30 01:30 02:30 03:00 03:30 04:30 05:00 05:30

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÐÏ×ÉÁÊÅÓ ÃÅÕÓÅÉÓ BURT WOLF: Ï,ÔÉ ÔÑÙÌÅ ÌÁÃÉÊÏÓ ÊÏÓÌÏÓ ×ÙÑÉÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ ÅÍÁÓ ÌÏÍÔÅÑÍÏÓ ÐÁÕÓÁÍÉÁÓ ÊÁÉÍÏÕÑÃÉÁ ÌÅÑÁ ÓÏÕ ÊÁÍÅÉ ÊÁËÏ ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÔÅËÅÕÔÁÉÏÓ ÔÁÎÉÄÉÙÔÇÓ ÔÏËÌÇ ÊÁÉ ÃÏÇÔÅÉÁ ÓÕÍÔÁÃÅÓ ÌÅ 5 ÕËÉÊÁ ÁËÇÈÉÍÁ ÓÅÍÁÑÉÁ ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÐÅÍÔÅ ÊÁÉ... Ï ÊÏÓÌÏÓ ÔÙÍ ÓÐÏÑ ÅÊËÅØÁ ÔÇ ÃÕÍÁÉÊÁ ÌÏÕ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ... ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÅÊÁÔÏÃÑÁÖÉÁ ËÁÂÕÑÉÍÈÏÓ ÔÁ ÔÑÁÃÏÕÄÉÁ ÔÇÓ ÏÈÏÍÇÓ ÐÅÍÔÅ ÊÁÉ... ÔÏËÌÇ ÊÁÉ ÃÏÇÔÅÉÁ ÅÐÏ×ÉÁÊÅÓ ÃÅÕÓÅÉÓ ÁËÇÈÉÍÁ ÓÅÍÁÑÉÁ ÁÍÈÑÙÐÏÉ ÔÇÓ ÁËËÁÃÇÓ ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÑÃÁÓÉÁ ËÁÂÕÑÉÍÈÏÓ

NET 06:00 ¢ããéãìá øõ÷Þò 07:00 Ðñùéíü ÁÍÔ1 12:50 Ìå áãÜðç 13:00 ÁÍÔ1 News 13:30 ¢êñùò ïéêïãåíåéáêüí 1ïò êýêëïò 14:40 Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 1ïò êýêëïò 15:50 Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16:50 ANT1 News - Äåëôßï óôç íïçìáôéêÞ 17:00 Åßíáé óôéãìÝò 18:00 ÐëÜêá êÜíåéò 19:00 Wipe out 20:00 ÁÍÔ1 News 21:00 Galileo 22:00 Black out 23:00 Ôï áìÜñôçìá ôçò ìçôñüò ìïõ 00:00 ÂñÜäõ ìå ôïí ÐÝôñï Êùóôüðïõëï 01:10 ÁÍÔ1 News 01:20 Raising the Bar 02:20 Ôá êïñßôóéá ôïõ ìðáìðÜ 03:20 Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 04:20 ÔçëåìÜñêåôéíãê - ÔçëåáãïñÜ 04:50 Mobile fun 05:20 Cheek to cheek

05:45 06:45 10:00 13:00 14:00 15:00 15:50 16:50 17:00 1ïò êýêëïò 18:00 19:00 20:00 21:30 23:30 00:30 00:45 03:00 04:15 05:00

Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì Êïéíùíßá þñá Mega Ðñùéíü mou ÊëåììÝíá üíåéñá Ìåóçìâñéíü äåëôßï åéäÞóåùí Ïé êçðïõñïß ôïõ Mega ÌðáìðÜ ìçí ôñÝ÷åéò ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá ÓáââáôïãåííçìÝíåò Ìïéñáßïò Ýñùôáò ÊëåììÝíá üíåéñá Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí ÅëëÜäá - Áñìåíßá ÊÜøå ôï óåíÜñéï Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá Ç ìõóôéêÞ æùÞ ôùí ëÝîåùí Ï åðéóêÝðôçò ôçò ïìß÷ëçò ÔçëåìÜñêåôéíãê Ìéá óôéãìÞ, äõï æùÝò

06:15 ÄÝóôå ôïõò! 08:15 Frasier 08:40 Frasier 09:10 Ï âáóéëéÜò ôïõ Êïõßíò 09:35 Ï âáóéëéÜò ôïõ Êïõßíò 10:00 Ñþôá ôçí áãÜðç 11:00 Êïìâéêü óçìåßï 12:45 ÅéäÞóåéò 13:00 ÅëÝíç 16:00 ÄÝóôå ôïõò! 17:55 Äåëôßï åéäÞóåùí óôç íïçìáôéêÞ ãëþóóá 18:00 ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19:00 Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 20:00 ÊÜôé øÞíåôáé 21:00 ÐÜìå ðáêÝôï 23:00 Íüìïò êáé ôÜîç: ÅéäéêÞ ïìÜäá 7ïò êýêëïò 00:00 ÐáñÝìâáóç 01:15 CSI: NY - 1ïò êýêëïò 02:15 Ïé éóôïñßåò ôïõ áóôõíüìïõ ÌðÝêá Áìöéâïëßåò - 1ï ìÝñïò 03:15 Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04:15 ¢ëëáîÝ ôï 05:15 ÔçëåáãïñÝò 05:30 Åéêüíåò

06:00 ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç óôç ÍÅÔ 10:00 Óõìâáßíåé ôþñá 12:00 ÅéäÞóåéò 13:00 ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15:00 ÅéäÞóåéò 16:00 ¸÷åé ãïýóôï 17:00 Ðáñïõóßáóç ôïõ ïéêïíïìéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò áðü ôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ 18:00 ÅéäÞóåéò 18:15 ÅêëïãÝò 2012 – Ï äñüìïò ðñïò ôçí êÜëðç 20:00 Êõíçãïß ÓùìÜôùí 21:00 ÅéäÞóåéò 22:00 ÅîÜíôáò 23:00 ÐÝìðôç âñÜäõ × 2 00:30 ÅéäÞóåéò 01:00 Diamond league - Óôßâïò 03:00 ¸÷åé ãïýóôï 04:30 ÌÝíïõìå ÅëëÜäá


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÌÉÁ ÊÁËÇ ÅÉÄÇÓÇ

ÎåêáèÜñéóå ç ÷ñÞóç ãçò ãéá ôï êëçñïôåìÜ÷éï 458

ÓÕÆÇÔÇÈÇÊÁÍ ÓÅ ÅÊÔÁÊÔÇ ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

ÐñïóëÞøåéò åðï÷éêþí åñãáôþí êáèáñéüôçôáò êáé õäñïíïìÝùí

ÐÅÑÉÏ×ÇÓ ÂÑÏÍÔÏÕÓ – ÁÃÉÏÕ ÓÐÕÑÉÄÙÍÁ

ÕðÜñ÷ïõí êáé êáëÝò åéäÞóåéò êáé èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôçí áíÜëïãç äçìïóéüôçôá ìÝóá óôïí ïñõìáãäü ôçò êñßóçò, ôçò ýöåóçò êáé üëï êáé ðåñéóóüôåñùí áñíçôéêþí êáé áðáéóéüäïîùí äçìïóéåõìÜôùí! Ç êáëÞ êáé èåôéêÞ åßäçóç áöïñÜ åíá ìåãÜëï áñéèìü áãñïôþí ôçò ðåñéï÷Þò Âñïíôïýò êáé Áãßïõ Óðõñßäùíá. Åéäéêüôåñá ôïõò äéêáéïý÷ïõò ôïõ ãíùóôïý 458 êëçñïôåìá÷ßïõ ôçò ðåñéï÷Þò. Äüèçêå ëýóç ìåôÜ áðü óõíôïíéóìÝíåò êéíÞóåéò ðáñåìâÜóåéò ôçò ÅðéôñïðÞò Ðñùôïâïõëßáò, ôïõ ð. ÂïõëåõôÞ ÈáíÜóç Ðáðáãåùñãßïõ, åíþ ôçí íïìéêÞ å ðéìÝëåéá åß÷å ï äéêçãüñïò ê. Ä. ÊáëáúôæÞò. ¼ðùò áíáöÝñåé óå áíáêïßíùóÞ ôçò ç ÅðéôñïðÞ Ðñùôïâïõëßáò ãéá ôçí ëýóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ÷ñÞóçò ôïõ áãñïôåìá÷ßïõ 458 óôçí ðåñéï÷Þ Âñïíôïýò - Áãßïõ Óðõñßäùíá: - Åßíáé ãíùóôÜ óå üëïõò ôïõò äéêáéïý÷ïõò êáé óôéò áñìüäéåò áñ÷Ýò ôçò Ðéåñßáò üôé: ìå ôéò áìåôÜêëçôåò õð. áñéè. 1571/2006 êáé 1572/2006 áðïöÜóåéò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ êñßèçêå ôï éäéïêôçóéáêü êáèåóôþò. ÌåôÜ áêïëïýèçóå ï äéá÷ùñéóìüò ôçò Ýêôáóçò êáé äéáßñåóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ôçò Íïìáñ÷ßáò Ðéåñßáò êáé ôïõ áðïìÝíïíôïò ôìÞìáôïò ôïõ 458 ðïõ áíÞêåé óôïõò äéêáéïý÷ïõò, ïé ïðïßïé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 90 ôïõ Áãñïôéêïý Êþäéêá «ðåñß åîùäßêïõ äéáíïìÞò» ðñï÷þñçóáí óå äýï äéáíïìÝò êáé ðáñÝëáâáí äéáéñåôÜ êëçñïôåìÜ÷éá, üðùò áêñéâþò ôá êáëëéåñãïýóáí êáé ôá êáëëéåñãïýí êáé óýìöùíá ìå ôï êëçñïíïìéêü ôïõò äéêáßùìá. - ÐáñÜ ôáýôá üìùò, ìåôÜ êáé ôçí äåýôåñç éäéùôéêÞ äéáíïìÞ, õðÞñ÷å óïâáñü ðñüâëçìá ìå ôï èÝìá ôïõ äéêáéþìáôïò ÷ñÞóçò ùò ãåùñãéêÞò Ýêôáóçò, ëüãù ôïõ êùëýìáôïò ðïõ áðü ôï 1931 õðÞñ÷å ìå ôï ôõðéêü ÷áñáêôçñéóìü ùò "Ýêôáóç ãéá êïéíÞ âïóêÞ". - Áõôü åìðüäéæå (ìåôÜ áðü êáôáããåëßåò åðéôçäåßùí êáôáðáôçôþí) ôçí êáëëéÝñãåéá ìåãÜëïõ ôìÞìáôïò ôïõ 458, ìå ôçí åðßêëçóç áðü ðëåõñÜò ôùí õðçñåóéþí ôçò "÷ñÞóçò ãçò", äçëáäÞ Ýëëåéøç äéêáéþìáôïò êáëëéÝñãåéáò. Áõôü üìùò, Þôáí êáèáñÜ áíôéöáôéêü, ãéáôß äÝí åßíáé äõíáôüí ôï ìåãáëýôåñï êïììÜôé íá êáëëéåñãåßôáé êáé ôï õðüëïéðï íá ðáñáìÝíåé Ýôóé. - ÌåôÜ áðü óõíôïíéóìÝíåò åíÝñãåéåò "åðéôñïðÞò ðñùôïâïõëßáò" , åäþ êáé Ýíá ÷ñüíï ðåñßðïõ (áðü ôïí Áðñßëéï ôïõ 2011), ìå åèåëïíôéêÝò ðñïóðÜèåéåò, êáôáöÝñáìå íá ðåôý÷ïõìå ôçí ïñéóôéêÞ ëýóç óôï ðñüâëçìá ôçò ÷ñÞóçò ãçò óôï åí ëüãù êëçñïôåìÜ÷éï. - ÓõãêåêñéìÝíá, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ äéêçãüñïõ ÄçìÞôñç ÊáëáúôæÞ (þò íïìéêïý ðïõ ãíùñßæåé Üñéóôá ôï èÝìá áëëÜ êáé ùò äéêáéïý÷ïõ ãçò óôï 458) óõóôÜèçêå åðéôñïðÞ áðïôåëïýìåíç áðü 5 áíèñþðïõò, ïé ïðïßïé êáé óõëëÝîáìå áðïäåéêôéêü õëéêü (Ýããñáöá, âåâáéþóåéò, öùôïãñáößåò) áðü ôï ïðïßï ðñïÝêõðôå óáöþò ç åðß ôïéò ðñÜãìáóé áëëáãÞ ÷ñÞóçò ãçò. - Ãéá áõôü êáé ôïí Áðñßëéï ôïõ 2011 ìåôáâÞêáìå óôçí ÁèÞíá óôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò, üðïõ óõæçôÞóáìå ôï èÝìá ìå ôïí áñìüäéï Ã.ÃñáììáôÝá, êáôáèÝóáìå ôçí Ó×ÅÔÉÊÇ ÁÉÔÇÓÇ (äåßôå ôçí åäþ !!) êáé ðëÞñç öÜêåëëï. Ìå ôéò áíùôÝñù åíÝñãåéåò, ðåßóáìå ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ (ìå ôçí áìÝñéóôç óõìâïëÞ êáé âïÞèåéá ôïõ âïõëåõôÞ ê Ðáðáãåùñãßïõ) üôé óôçí ðñÜîç Ý÷åé áëëÜîåé ç ÷ñÞóç ãçò, ôçí áíáãêáéüôçôá ëýóçò ôïõ ÷ñüíéïõ ðñïâëÞìáôïò êáé æçôÞóáìå ôçí íïìïèåôéêÞ ðáñÝìâáóç ãéá "áëëáãÞ ôçò ÷ñÞóçò ôïõ 458". Åôóé ìå ôoí íüìï 4061/2012» (ÖÅÊ Á´ 66) (Íüìïò Óêáíäáëßäç ) ñõèìßóôçêå ôï èÝìá êáé ìåôáîý ôùí Üëëùí ðñïâëÝðåé üôé: Ïé ÷áñáêôçñéóìïß ðïõ äüèçêáí áðü ôéò ÅðéôñïðÝò Áðáëëïôñéþóåùí (÷Ýñóá, ÷åñóïëßâáäá, ïñåéíÞ âïóêÞ, ñÝìá, êëð) äå äåóìåýïõí üóï áöïñÜ ôç ÷ñÞóç ôùí áêéíÞôùí áõôþí». Ìå áõôÞ ôçí ïëïêëçñùìÝíç êáé óôï÷åõìÝíç ðáñÝìâáóç ôçò "åðéôñïðÞò ðñùôïâïõëßáò" ìå åðéêåöáëÞò ôïí äéêçãüñï ê ÊáëáúôæÞ ÄçìÞôñéï êáé ìåôÜ ìå ôçí åðéôõ÷Þ êáôÜëçîç, ÅÍÇÌÅÑÙÍÏÕÌÅ ÔÏÕÓ ÄÉÊÁÉÏÕ×ÏÕÓ ôïõ 458 , üôé äüèçêå ïñéóôéêÞ ëýóç óôï ðñüâëçìá ðïõ ìáò áðáó÷ïëïýóå ðïëëÜ ÷ñüíéá êáé áðü ÅÄÙ ÊÁÉ ÐÅÑÁ èá ìðïñïýí ðéá íá êáëëéåñãÞóïõí áðñüóêïðôá ôá ÷ùñÜöéá ôïõò. Ïé äéêáéïý÷ïé áãñüôåò ôïõ 458 ìðïñïýí íá æçôïýí äéåõêñéíÞóåéò ãéá ôï èÝìá áõôü áðü ôïí äéêçãüñï ê ÊáëáúôæÞ óôï ôçë. 6982766856 Whathsup. Ç ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁÓ

Êáé ç ÌïñöùôéêÞ ¸íùóç Êáôáöõãéùôþí óôçí åêðïìðÞ "ÌÅÍÏÕÌÅ ÅËËÁÄÁ" Ôçí ÔåôÜñôç ôï ìåóçìÝñé óôçí åêðïìðÞ ôçò ÍÅÔ "ÌÅÍÏÕÌÅ ÅËËÁÄÁ" öéëïîåíÞèçêå êáé ç ÌïñöùôéêÞ ¸íùóç Êáôáöõãéùôþí Êáôåñßíçò. Óôçí 7ëåðôç ðáñïõóßá ôïõ ï ðñüåäñüò ôçò ÓÜêçò Êáôóéïýëçò áíáöÝñèçêå, êýñéá, óôï Êáôáöýãé ÊïæÜíçò ùò èåñéíü ôïõñéóôéêü ðñïïñéóìü êáé óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôçò Ì.Å.Ê. Ç åêðïìðÞ öéëïîåíåßôáé óôçí éóôïóåëßäá: http://www.youtube.com/watch?v=CU3dmJuBrOI

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 3

Å

«Äåí èÝëáìå ôçí éäéùôéêÞ åñãïëáâßá...” Ôï èÝìá ôùí ðñïóëÞøåùí åéóçãÞèçêå ï áíôéäÞìáñ÷ïò êáèáñéüôçôáò ÄçìÞôñçò ÂáúíÜò, áíáöåñïìÝíïò êáé óôï éóôïñéêü ôçò áðüöáóçò. Ç õðüèåóç îåêßíçóå ìå áßôçìá óôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò, ìå ãíùìïäüôçóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí üôé óõíôñÝ÷ïõí ïé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí åîáßñåóç, ôï ïðïßï åãêñßèçêå. Ïé ðñïóëÞøåéò áöïñïýí 64 åñãÜôåò áðïêïìéäÞò, 12 ïäçãïýò êáé 2 ÷åéñéóôÝò óáñþèñùí. Óôçí áéôéïëüãçóç ðáñïõóéÜóôçêå ôï ãåãïíüò üôé áíïßãåé ç ôïõñéóôéêÞ ðåñßïäïò, ìå óõíÝðåéá íá áõîÜíåôáé ï üãêïò óêïõðéäéþí, íá ðñÝðåé íá êáèáñéóôïýí ïé áêôÝò êáé íá óõíôçñçèïýí ïé êïéíü÷ñçóôïé ÷þñïé. Ç ìéóèïäïóßá ôùí åñãáôþí áõôþí Ý÷åé ðñïâëåöèåß óôïí ðñïûðïëïãéóìü. ¸ðåéôá ôï ëüãï ðÞñå ï äÞìáñ÷ïò ÓÜââáò ×éïíßäçò ôïíßæïíôáò üôé ïé èÝóåéò ôçò äçìïôéêÞò áñ÷Þò åßíáé óôáèåñÝò, ðáñÜ ôï üôé ëÞöèçêå õðüøç ç ôáëáéðùñßá ôùí ðïëéôþí êáé üôé èá ðñÝðåé íá áêõñùèïýí ïé óõìâÜóåéò ðïõ õðïãñÜöçêáí ìå éäéþôåò åñãïëÜâïõò. «ÄéáéóèáíèÞêáìå üôé êÜôé áëëÜæåé óôçí õðüèåóç êáé ãéá áõôü óôáìáôÞóáìå ôç äéáäéêáóßá. Åßíáé óçìáíôéêÞ ç äéüñèùóç ðïõ Ýãéíå áðü ôïí Õðïõñãü Åóùôåñéêþí óôï Ýããñáöï Êïõêïõëüðïõëïõ ðïõ áöïñïýóå ìüíï ôïõò íáõáãïóþóôåò». ÅðéðëÝïí, ðÜñèçêå ó÷åôéêÞ áðüöáóç êáé ãéá 8ìçíåò ðñïóëÞøåéò ìå ôï ðÝñáò ôùí 2ìçíùí óõìâÜóåùí. Ìüëéò õðÜñ÷åé Ýãêñéóç êáé ãéá áõôÞ êáé åßíáé ãíùóôüò ï áñéèìüò ôùí èÝóåùí ðïõ èá ðñïêýðôïõí èá ðñïêçñõ÷èåß, åíþ õðÜñ÷åé ðéèáíüôçôá íá ÷ñåéáóôåß áñãüôåñá åðéêáéñïðïßçóç áõôÞò ôçò êáôáñ÷Þí áðüöáóçò. Óôç óõíÝ÷åéá Ýãéíáí åñùôÞóåéò ãéá ôï æÞôçìá áðü ðëåõñÜò ôçò áíôéðïëßôåõóçò, ìå ðñþôï ôïí Áíôþíç ÌÜíôæéï íá ñùôÜ ãéáôß äåí ðñïóÝöõãå êáé ï äÞìïò Êáôåñßíçò, üðùò Üëëïé, óôï Üñèñï 28 ãéá íá Ý÷åé Ýãêáéñá åãêåêñéìÝíåò ôéò èÝóåéò áõôÝò.

ÐñÜóéíï öùò ãéá ðñüóëçøç åðï÷éêþí õðáëëÞëùí ÁÐÏ ÔÏ ÓÔÅ Íá ðñïóëçöèïýí åðï÷éêïß õðÜëëçëïé ðñïêåéìÝíïõ íá éêáíïðïéçèïýí óïâáñÝò êáé åðåßãïõóåò áíÜãêåò äéáöüñùí õðçñåóéþí, ãíùìïäüôçóå ç áñìüäéá åðéôñïðÞ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò (ÓôÅ), êñßíïíôáò üôé óõíôñÝ÷ïõí óå äéÜöïñåò ðåñéðôþóåéò ïé ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Í.2190/1994 ãéá ðñïóëÞøåéò åðï÷éêþí õðáëëÞëùí.

êôÜêôùò óõíåäñßáóå ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï Êáôåñßíçò÷èåò ôï ðñùß ðáßñíïíôáò áðïöÜóåéò ãéá ðñïóëÞøçò åñãáôþí êáèáñéüôçôáò êáé õäñïíïìÝùí, ýóôåñá áðü ôçí ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ Åðéêñáôåßáò ðïõ åîáéñåß áõôÝò ôéò ðñïóëÞøåéò êáé äßíåé «ðñÜóéíï öùò» óôïõò ÏÔÁ íá äéåõèåôÞóïõí óçìáíôéêÝò áíÜãêåò, ìå åðï÷éêÝò ðñïóëÞøåéò. ÌÜëéóôá, ï äÞìïò Êáôåñßíçò èá áêõñþóåé ôçí óõìöùíßá ðïõ åß÷å õðïãñáöåß ãéá éäéùôéêÞ åñãïëáâßá áðïêïìéäÞò áðïññéììÜôùí.

Áêüìá, Ýãéíå áðïäï÷Þ ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò áíÝãåñóçò ôùí ôñéþí «ðñÜóéíùí» ó÷ïëåßùí êáé ôïõ Ýñãïõ «ÁóôéêÝò áíáðëÜóåéò óôéò ðåñéï÷Ýò êÝíôñïõ êáé áóôþí ôçò ðüëçò ôçò Êáôåñßíçò»êáé Ýãêñéóç ðáñáëáâÞò ôùí 2 ðñþôùí öÜóåùí ðáñáäïôÝùí ôçò óýìâáóçò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí ôå÷íéêïý óõìâïýëïõ ãéá ôçí åîåéäßêåõóç ôïõ Ýñãïõ «ÐéëïôéêÞ åãêáôÜóôáóç, äéá÷åßñéóç êáé ðáñï÷Þ õðçñåóéþí óõóôÞìáôïò åëåã÷üìåíçò óôÜèìåõóçò ìå ÷ñÞóç áéóèçôÞñùí èÝóåùí êáé êéíçôïý ôçëåöþíïõ». Ç óõíåäñßáóç Þôáí êáôåðåßãïõóá äéüôé Ýðñåðå íá ëçöèïýí Üìåóá ïé áðïöÜóåéò, ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò äçìüóéáò õãåßáò êáé ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí áãñïôþí ôïõ äÞìïõ, ôçí ãñÞãïñç õëïðïßçóç ôùí Ýñãùí êáé íá óôáëïýí Üìåóá ïé áðïöÜóåéò óôçí ÐåñéöÝñåéá.

ÃÉÁ «ÓÏÂÁÑÅÓ ÊÁÉ ÅÐÅÉÃÏÕÓÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ»

Óýìöùíá ìå ôç íïìïèåóßá, óôç äéÜñêåéá ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ ÷ñåéÜæåôáé ç èåôéêÞ ãíùìïäüôçóç ôçò åðéôñïðÞò ôïõ ÓôÅ ãéá ôçí áíÜãêç ðñïóëÞøåùí õðçñåóéáêþí ìåôáêéíÞóåùí ê.ëð. Åðßóçò, ç åðéôñïðÞ ôïõ ÓôÅ äÝ÷èçêå üôé óõíôñÝ÷ïõí ïé íüìéìåò ðñïûðïèÝóåéò ãéá íá åðéôñáðåß óôá õðçñåóéáêÜ óõìâïýëéá ôïõ õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò íá áðïöáóßóïõí ôéò áíáãêáßåò ìåôáèÝóåéò, áðïóðÜóåéò ê.ëð. åêðáéäåõôéêþí åí üøåé ôçò íÝáò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò. Ç åðéôñïðÞ ôïõ ÓôÅ Ýäùóå ôï ðñÜóéíï öùò ãéá ðñüóëçøç ðñïóùðéêïý ôïõ õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý óå õðçñåóßåò ðñïóôáóßáò êáé áíÜäåéîçò ìíçìåßùí êáé áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí, êáèþò êáé ðñïóùðéêü öýëáîçò êáé êáèáñéüôçôáò ìïõóåßùí êáé áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí.

Ï Íßêïò ÖùôéÜäçò ñþôçóå ôé êïóôßæïõí ïé ðñïóëÞøåéò êáé áí åßíáé óôáèåñüò ï áñéèìüò ìå ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá êáé áí äéåñåõíÞèçêå ðéèáíÞ êáëýôåñç äéá÷åßñéóç ôùí õðÜñ÷ïíôùí õðáëëÞëùí. Ï Ãéþñãïò Êõñéáêßäçò ôÝëïò ñþôçóå ãéáôß ïé åñãïëÜâïé ðïõ åß÷áí åðéëåãåß äåí Þôáí áðü ôçí Ðéåñßá. Áðáíôþíôáò ï ê. ÂáúíÜò áðü ôéò ôñåéò ðéèáíÝò ëýóåéò óôï æÞôçìá åß÷å ôåëéêÜ åðéëåãåß ç áðåõèåßáò áíÜèåóç ìå áðüöáóç äçìÜñ÷ïõ. Ïé åñãïëáâßåò ÷ùñßóôçêáí êáôÜ ôïðéêÞ êïéíüôçôá þóôå íá êïóôïëïãçèïýí êÜôù áðü 20 ÷éëéÜäåò åõñþ êáé áõôÞ Þôáí ç ðéï óýíôïìç äéáäéêáóßá. «Óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí èÝëáìå ôçí éäéùôéêÞ åñãïëáâßá, ôï êáèõóôåñÞóáìå üóï ìðïñïýóáìå ìå ü,ôé óõíåðÜãåôáé». Ôá Üôïìá ðïõ áðáó÷ïëïýíôáé êÜèå ÷ñüíï óôïí ôïìÝá êáèáñéüôçôáò öèÜíïõí ôá 120, ìå ôï ìéóèïëïãéêü êáé áóöáëéóôéêü êüóôïò íá áíÝñ÷åôáé óôá 1000 ôï ìÞíá êáô’ Üôïìï. Óôï äéÜóôçìá ðïõ äåí õðÞñ÷å åðï÷éêü ðñïóùðéêü, ïé åíáðïìåßíáíôåò õðÜëëçëïé ìÜæåõáí ôï äéðëÜóéï üãêï óêïõðéäéþí êáôÜ ðëÞñùìá, êáèþò Ýâãáéíáí áñêåôÜ ëéãüôåñá áðü ôá ìéóÜ áðïññéììáôïöüñá ôïõ äÞìïõ. Óôï èÝìá ôïðéêïý åñãïëÜâïõ åéðþèçêå üôé äåí õðÞñ÷å êÜðïéåò ìå ôéò áðáñáßôçôåò õðïäïìÝò. Êëåßíïíôáò ôï æÞôçìá ïé Óôáýñïò ÁíáíéÜäçò êáé Áíôþíçò ÌÜíôæéïò ôüíéóáí üôé ðñüêåéôáé ãéá ðÜãéåò êáé äéáñêåßò áíÜãêåò, ãéá ôéò ïðïßåò Ýðñåðå íá ãßíïõí ìüíéìåò ðñïóëÞøåéò. Ï ðñþôïò ìÜëéóôá áíáöÝñèçêå êáé óôá åðåéóüäéá ðïõ Ýãéíáí óôç Èåóáëëïíßêç, ìå ôï äÞìáñ÷ï ÃéÜííç ÌðïõôÜñç íá æçôÜ åðÝìâáóç ÌÁÔ óå óôÜóç åñãáóßáò ôçò ÐÏÅ-ÏÔÁ, óôï ìç÷áíïóôÜóéï ãéá ôï ïðïßï õðïãñÜöçêå áðü ôï äÞìï ðáñá÷þñçóç ðñïò ÷ñÞóç. ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ-ÐÑÏÔÁÓÇ ÃÉÁ ÕÄÑÏÍÏÌÅÉÓ Óôï èÝìá ôùí õäñïíïìÝùí áíáãíþóôçêå ç áðüöáóç ìå ôá ïíïìÜôá ðïõ åêëÝ÷èçêáí, ìå ôçí áíôéðïëßôåõóç íá êÜíåé ëüãï ãéá «çìÝôåñïõò». Óçìáóßá åß÷å ôÝëïò, ç ðáñÝìâáóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÍÝáò Ôñáðåæïýíôáò Êþóôá Ðåôñßäç, ðïõ ðñüôåéíå íá æçôçèåß áðü ôïõò öåôéíïýò õäñïíïìåßò íá âñßóêïíôáé óôï ðüóôï ôïõò êáé óôçí áñ÷Þ ôçò åðüìåíçò ðïôéóôéêÞò ðåñéüäïõ. Ï ëüãïò åßíáé üôé ðÜíôá êáèõóôåñåß ï äéïñéóìüò ôïõò, ìå áðïôÝëåóìá ïé ðñüåäñïé íá áíôéìåôùðßæïõí ìüíïé ôá ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ ðñïêýðôïõí óôï äßêôõï, êÜôé ðïõ ãßíåôáé ðÜíôá óôçí áñ÷Þ êÜèå ðåñéüäïõ.

×ïñÞãçóç Üäåéáò áåñïøåêáóìþí ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÐÏËÅÌÇÓÇ ÊÏÕÍÏÕÐÉÙÍ ÓÅ ÐÅÑÉÏ×ÅÓ ÔÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÁÊÇ Ìå áðüöáóç ôïõ ãåíéêïý ãñáììáôÝá Äçìüóéáò Õãåßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò ÷ïñçãÞèçêå Üäåéá áåñïøåêáóìþí ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç êïõíïõðéþí ãéá ôï 2012. Ç áðüöáóç áõôÞ ðÜñèçêå åîáéôßáò ôçò óïâáñüôçôáò ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôùí êïõíïõðéþí ãéá ôç äçìüóéá õãåßá. Ç Üäåéá ãéá ôïõò áåñïøåêáóìïýò äüèçêå Ýùò ôþñá óå ðåñéï÷Ýò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò êáèþò åðßóçò óôç äõôéêÞ ýðáéèñï ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Èåóóáëïíßêçò, óôçí Ð.Å Óåññþí, óôçí ðáñáëéáêÞ æþíç ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò êáé óôïõò ïñõæüíåò ôçò Ð.Å Çìáèßáò. ÐñïãÞèçêå ó÷åôéêü áßôçìá áðü ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ôçò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò- ÈñÜêçò, åíþ áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ Õðïõñãåßïõ ôÝèçêáí áõóôçñÝò ðñïõðïèÝóåéò ãéá ôïí áåñïøåêáóìü.

ÁëëáãÝò óôï øçöïäÝëôéï ôïõ ËÁÏÓ óôçí Ðéåñßá ÁëëáãÞ Ý÷åé ãßíåé óôï øçöïäÝëôéï ôïõ ËÁÏÓ óôçí Ðéåñßá. Ôçí 6ç èÝóç êáôáëáìâÜíåé ï Áñãõñüðïõëïò ×ñÞóôïò óôç èÝóç ôïõ ÔóéïõêÜíç Êùí/íïõ. ¸ôóé ôï øçöïäÝëôéï áðáñôßæïõí ïé: ×ÁÔÆÇÊÙÓÔÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÆÁÑÏÃÉÁÍÍÇ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÁÊÅÑÌÁÍÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ËÕÊÏÐÏÕËÏÓ – ËÕÊÏÓ ÌÉ×ÁÇË ÁÑÃÕÑÏÐÏÕËÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ

Åðßóçò, ç åðéôñïðÞ ôïõ ÓôÅ åíÝêñéíå áßôçìá ôïõ õðïõñãåßïõ Õãåßáò ãéá êáô' åîáßñåóç ðñüóëçøç 270 åéäéêåõüìåíùí ãéáôñþí êáé 280 åðéêïõñéêþí ãéáôñþí ãéá íá áíôéìåôùðéóôïýí ëåéôïõñãéêÜ ðñïâëÞìáôá êáé åëëåßøåéò ôùí íïóïêïìåßùí üðïõ õðÜñ÷ïõí êåíÜ ëüãù óõíôáîéïäüôçóçò ãéáôñþí ðïõ äåí êáëýöèçêáí. Ôï ÓôÅ ãíùìïäüôçóå áêüìç õðÝñ ôçò ðñüóëçøçò óõìâáóéïý÷ùí óôç ÄÅÇ êáé åéäéêüôåñá 285 áôüìùí ãéá ôç ãåíéêÞ äéåýèõíóç ðáñáãùãÞò êáé 28 ãéá ôç ãåíéêÞ äéåýèõíóç ïñõ÷åßùí ãéá ôá ïðïßá åß÷å êéíçèåß äéáäéêáóßá ðñïêçñýîåùí ìå Ýãêñéóç ôïõ ÁÓÅÐ.

ÊÁÔÇÃÏÑÇÌÁÔÉÊÇ ÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÇ ÔÏÕ ÃÅÍ. ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ:

«Ôï ÍÝï Íïóïêïìåßï ïýôå èá êëåßóåé ïýôå èá éäéùôéêïðïéçèåß» Ôï ôåëåõôáßï êáéñü äéáêéíïýíôáé óôï Íïìü Ðéåñßáò äéÜöïñåò öÞìåò êáé êáêüâïõëïé øßèõñïé -êáé éäßùò óôçí ðüëç ôçò Êáôåñßíçò- üôé ôï íÝï Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò åßôå «èá êëåßóåé» åßôå «èá ðïõëçèåß óå éäéþôåò» åßôå «èá ãßíåé ÊÝíôñï Õãåßáò» ê.ë.ð., Þ èá ìåôáöåñèåß óôï ðáëáéü Íïóïêïìåßï. Ùò ÄéïéêçôÞò ôïõ Ã.Í. Êáôåñßíçò – Øõ÷éáôñéêïý ÔïìÝá (ðñþçí Ø.Í.Ð.Ï.), äçëþíù õðåýèõíá üôé: 1. Ôï ÍÝï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò ïýôå ðñüêåéôáé íá êëåßóåé ïýôå ðñüêåéôáé íá ðïõëçèåß óå êáíÝíáí, ïýôå èá ìåôáöåñèåß óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ðáëéïý Íïóïêïìåßïõ. 2. Ïé âïõëåõôÝò ôïõ Í. Ðéåñßáò ðïõ åêëÝ÷ôçêáí óôéò åêëïãÝò ôïõ 2009 Þ ôçí 6ç ÌáÀïõ 2012, ü÷é ìüíï äåí Ý÷ïõí ðáñüìïéá áíôßëçøç Þ èÝóç áëëÜ ìÝ÷ñé óÞìåñá áãùíßóôçêáí íá âïçèÞóïõí ãéá ôï áêñéâþò áíôßèåôï íá ôåèåß óå ëåéôïõñãßá ôï ÍÝï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï êáé íá áíáðôõ÷ôåß ðåñáéôÝñù ùò ÄÇÌÏÓÉÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ôïõ Å.Ó.Õ. 3. ÁõôÝò ïé áíõðüóôáôåò ùò êáé ãåëïßåò öÞìåò, ðïõ äéáêéíïýíôáé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü éäéùôéêÜ «éáôñéêÜ» ôïðéêÜ óõìöÝñïíôá êáé êõêëþìáôá ìå ôáõôü÷ñïíç «ðïëéôéêÞ áîéïðïßçóç» áðü äéÜöïñá ëáìüãéá ôçò ÔïðéêÞò ÁãïñÜò ïé ïðïßïé ðñïöáíþò íïìßæïõí üôé ìðïñïýí íá êÜíïõí ó÷Ýäéá êáé bussiness plans êáé íá ïñÝãïíôáé ôéò õðåñóý÷ñïíåò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ÍÝïõ Íïóïêïìåßïõ ìáò. 4. Äåí õðÜñ÷åé êáìßá åðßóçìç Þ íüìéìç äéáäéêáóßá óÞìåñá êáé ÷èåò ç ïðïßá íá ìðïñåß íá óôçñßîåé åßôå ôï êëåßóéìï åíüò íÝïõ Íïóïêïìåßïõ ôï ïðïßï íá ÷ñçìáôïäïôÞèçêå 100% áðü ÊïéíïôéêÜ êïíäýëéá (ÅÓÐÁ) åßôå íá ðïõëçèåß óå éäéþôåò, ãéáôß áðáãïñåýåôáé ñçôþò áðü ôï Êïéíïôéêü êáé Åèíéêü ìáò äßêáéï. 5. ×áßñïìáé ðñáãìáôéêÜ ìáæß ìå ôï ðñïóùðéêü ôïõ Íïóïêïìåßïõ ðïõ ç ðïëý êáëÜ ïñãáíùìÝíç ìåôåãêáôÜóôáóç ôïõ ðáëéïý óôï ÍÝï Íïóïêïìåßï ôï ÓåðôÝìâñéï 2010 êáé ç áíÜðôõîÞ ôïõ áðü ôüôå êáé ìÝ÷ñé óÞìåñá ( ð.÷. êÝíôñï ðñüëçøçò êáñêßíïõ ôïõ ìáóôïý, ìÝôñçóç ïóôéêÞò ðõêíüôçôáò, äéáäéêáóßåò óõã÷þíåõóçò ìå ôï Ø.Í.Ð.Ï., íÝá Øõ÷éáôñéêÞ ÊëéíéêÞ óôï ÍÝï Íïóïêïìåßï, ê.ë.ð.) Ýèéîå ðïëëÜ êáêþò êåßìåíá éäéùôéêÜ "ÉáôñéêÜ", "öáñìáêåõôéêÜ" áëëÜ êáé "Üëëá" óõìöÝñïíôá ôçò ôïðéêÞò "áãïñÜò" ôïõ Í. Ðéåñßáò ôá ïðïßá äéáðëÝêïíôáé ìå áíôßóôïé÷á óõìöÝñïíôá ôçò Èåóóáëïíßêçò, Þ êáé Üëëùí ðåñéï÷þí. 6. ÊáíÝíáò ðáñÜãïíôáò, üóç ïéêïíïìéêÞ Þ ðïëéôéêÞ äýíáìç êáé íá Ý÷åé, äåí ìðïñåß íá êëåßóåé Þ íá áãïñÜóåé Þ íá ðïõëÞóåé ôï íÝï Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò ãéáôß ü÷é ìüíï èá Þôáí ðáñÜíïìï áëëÜ ãáôß ôáõôü÷ñïíá èá áíôéìåôùðßóåé ìéá ðïëý ìåãÜëç ðýñéíç ëáúêÞ áãáíÜêôçóç êáé êáôáêñáõãÞ ôïõ ëáïý ôçò Ðéåñßáò êáé ôïõ õãéþò óêåðôüìåíïõ ðïëéôéêïý êüóìïõ ôïõ Íïìïý ìáò. Ãé’ áõôü Üëëùóôå äéáêéíïýí áðëþò øéèýñïõò êáé äåí åìöáíßæïíôáé äçìüóéá íá äçëþóïõí êáé íá õðïóôçñßîïõí üôé ðéóôåýïõí ó’ áõôÞí ôçí éäÝá åßôå ôçò ðþëçóçò åßôå ôïõ êëåéóßìáôïò, áí êÜðïéïé ôï ìåèïäåýïõí. 7. Ç ðñïïðôéêÞ óôï äéçíåêÝò, ãéá ôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò, Þôáí åßíáé êáé èá åßíáé ÄÇÌÏÓÉÏ, ÁÍÏÉÊÔÏ, êáé êáèçìåñéíÜ èá âåëôéþíåé ôï åýñïò êáé ôçí ðïéüôçôá ôùí ðáñå÷üìåíùí õðçñåóéþí ôïõ, ìå ðñïóðÜèåéá êáé áãþíåò ôçò êÜèå Äéïßêçóçò êáé ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõ. O ÄéïéêçôÞò Ã. Í. Êáôåñßíçò – Øõ÷éáôñéêïý ÔïìÝá ÁóôÝñéïò ÖáñìÜêçò


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÎÅÍÅÓ ÃËÙÓÓÅÓ

Åíá åéóéôÞñéï ãéá ìéá èÝóç åñãáóßáò

Ìå ôéò ðáíåëëáäéêÝò åîåôÜóåéò óôï ðñïóêÞíéï êáé Ýíá áâÝâáéï åñãáóéáêü ìÝëëïí, Ýíá ðïëý óçìáíôéêü åöüäéï ãéá ôïõò íÝïõò åßíáé áíáìößâïëá ïé îÝíåò ãëþóóåò. Óôçí ÅëëÜäá, ðáñüôé ðáñÝ÷ïíôáé ìáèÞìáôá îÝíùí ãëùóóþí óôá ó÷ïëåßá êáé ìÜëéóôá ðåñéóóüôåñùí áðü ìßáò áðü ôï äçìïôéêü êéüëáò, ç ëåéôïõñãßá ôùí éäéùôéêþí öñïíôéóôçñßùí äåí ðáýåé íá åßíáé æùôéêÞò óçìáóßáò ãéá ôçí åêìÜèçóç áõôþí áðü ôïõò íÝïõò. ÄåäïìÝíïõ âÝâáéá ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò êáé ôïõ äéáöïñåôéêïý ðëÝïí êïéíùíéêïý óôÜôïõò ôçò ÷þñáò ìáò, Ý÷ïõí áëëÜîåé áñêåôÜ ðñÜãìáôá óå üôé áöïñÜ ôéò îÝíåò ãëþóóåò ,ôá öñïíôéóôÞñéá, ôéò äõíáôüôçôåò êáé ôï åíäéáöÝñïí ôùí ìáèçôåõïìÝíùí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. ¸ôóé ëïéðüí ãåííéÝôáé ìéá óåéñÜ áðü åñùôÞìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôï èÝìá. Ôé ãßíåôáé ìå êÝíôñá åêìÜèçóçò îÝíùí ãëùóóþí ;Ðïéïò åßíáé ï áñéèìüò ôùí ðáéäéþí ðïõ ðçãáßíïõí óôá öñïíôéóôÞñéá óå ó÷Ýóç ìå ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá; ¸÷åé áõîçèåß Þ Ý÷åé ìåéùèåß; Ôï åíäéáöÝñïí ôùí ãïíéþí åßíáé áêüìá ìåãáëýôåñï áðü üôé Þôáí ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá; Áíçóõ÷ïýí ãéá ôï åñãáóéáêü ìÝëëïí ôùí ðáéäéþí ôïõò; Ïé ôéìÝò óôá öñïíôéóôÞñéá Ý÷ïõí ðÝóåé; Ôï êüóôïò ôùí âéâëßùí êáé ôùí ðáñÜâïëùí ãéá åîåôÜóåéò Ý÷ïõí ìåéùèåß; Óýìöùíá ëïéðüí, ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ óõëëüãïõ öñïíôéóôçñßùí îÝíùí ãëùóóþí Ðéåñßáò ê. Íßêï ÌÜñá, ï áñéèìüò ôùí ðáéäéþí ðïõ ðçãáßíïõí öñïíôéóôÞñéá Ý÷åé ìåéùèåß. ¼ðùò ï ßäéïò åðéóÞìáíå ôï öáéíüìåíï åßíáé ðáíåëëáäéêü êáé ïöåßëåôáé êáôåîï÷Þí óôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç. Ôï åíäéáöÝñïí êáé ôï Üã÷ïò ôùí ãïíÝùí åßíáé ôï ßäéï ßóùò êáé ìåãáëýôåñï êáèþò ïé áðáéôÞóåéò óôçí áãïñÜ åñãáóßáò åßíáé ðåñéóóüôåñåò. Ïé ïéêïíïìéêÝò äõíáôüôçôåò äõóôõ÷þò üìùò, üðùò åßíáé êáé áíáìåíüìåíï Ý÷ïõí ðåñéïñéóôåß. Ëßãá åßíáé ôá ðáéäéÜ ðïõ Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá ìÜèïõí ðåñéóóüôåñåò áðü ìéá îÝíç ãëþóóá. Ó÷åôéêÜ ìå ôéò ôéìÝò ôùí äéäÜêôñùí óôá öñïíôéóôÞñéá Ý÷ïõí ìåéùèåß êáôÜ ãåíéêÞ ïìïëïãßá ôùí éäéïêôçôþí óôçí Êáôåñßíç åíþ ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá ôá âéâëßá. Ïé åëëçíéêïß åêäïôéêïß ïßêïé Ý÷ïõí ñßîåé ôéò ôéìÝò ùò êáé 40% áëëÜ áêüìç êáé ïé åôáéñßåò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ìåéþóåé ôéò ôéìÝò ôïõò. Ïé ôéìÝò ôùí åîÝôáóôñùí ãéá ôá ðôõ÷ßá äåí Ý÷ïõí ìåéùèåß ðáñüëá áõôÜ ðáñáôçñåßôáé ðùò ïé ìáèçôÝò ðëÝïí áñêïýíôáé óôçí áðüêôçóç åíüò ìüíï ðôõ÷ßïõ óå êÜèå åðßðåäï êáé ü÷é üðùò ðáëáéüôåñá ðïõ äßíáíå ãéá ðáñÜäåéãìá óå áããëéêïýò êáé áìåñéêÜíéêïõò öïñåßò ôáõôü÷ñïíá ãéá ôï ßäéï ðôõ÷ßï. ¼ìùò ðïßåò åßíáé ðëÝïí ïé ðéï ðåñéæÞôçôåò îÝíåò ãëþóóåò óôçí áãïñÜ åñãáóßáò; Áíáìößâïëá êáé óýìöùíá ìå ôïõò éäéïêôÞôåò ôùí êÝíôñùí îÝíùí ãëùóóþí ðñþôç ãëþóóá óå ðñïôßìçóç åßíáé ôá áããëéêÜ. Áêïëïõèïýí ôá ãåñìáíéêÜ, ôá éôáëéêÜ åíþ ôá ãáëëéêÜ öáßíåôáé íá Ý÷ïõí ìéá öèïñÜ óå æÞôçóç ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Óýìöùíá ìå ôçí áãïñÜ åñãáóßáò âÝâáéá êáé ôéò ðñïóöïñÝò åñãáóßáò óôéò áããåëßåò ðáñáôçñåßôáé åðßóçò Ýíôïíç ç æÞôçóç ñþóéêùí, âïõëãÜñéêùí êáé éóðáíéêþí óôçí ÷þñá ìáò. ÓõìðåñáóìáôéêÜ ëïéðüí, ç åêìÜèçóç îÝíùí ãëùóóþí åßíáé áðáñáßôçôï åñãáëåßï åðáããåëìáôéêÞò áíÝëéîçò, ôï åñþôçìá üìùò åßíáé ðüóï êáéñü áêüìá èá áíôÝ÷ïõìå íá ôï ðëçñþíïõìå!

Áð´ ôï óáëüíé... óôï ìðáëêüíé ãéá ìéá óïäåéÜ «ôóÝðçò»

Î

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012

Ôï «Ðñüãñáììá Áëëçëåããýçò óôçí ÏéêïãÝíåéá» ôçò COSMOTE õðïäÝ÷åôáé 200 ïéêïãÝíåéåò

åêßíçóå êáé åðßóçìá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ôï «Ðñüãñáììá Áëëçëåããýçò óôçí ÏéêïãÝíåéá» ôçò COSMOTE óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Áëëçëåããýçò ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí (Ê.Õ.Á.Ä.Á). Ôï ðñïóùðéêü ôïõ êÝíôñïõ, êïéíùíéêïß ëåéôïõñãïß êáé øõ÷ïëüãïé, ìå éäéáßôåñç åõáéóèçóßá õðïäÝ÷ôçêáí óôï ðëÞñùò áíáêáéíéóìÝíï êôßñéï óôçí ðåñéï÷Þ ÌáêñõãéÜííç ôéò ðñþôåò ùöåëïýìåíåò ïéêïãÝíåéåò. ÌÝóù ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Áëëçëåããýçò óôçí ÏéêïãÝíåéá ðáñÝ÷ïíôáé ôñüöéìá, åßäç ñïõ÷éóìïý êáé ðñþôçò áíÜãêçò, ðáé÷íßäéá, âéâëßá, ðñüóâáóç óôï internet, áëëÜ êáé õðïóôÞñéîç áðü øõ÷ïëüãïõò êáé êïéíùíéêïýò ëåéôïõñãïýò óå óõíïëéêÜ 200 ïéêïãÝíåéåò ãéá Ýíá ÷ñüíï. Ç åðéëïãÞ ôùí ïéêïãåíåéþí Ýãéíå áðü ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Áëëçëåããýçò ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí âÜóåé óõãêåêñéìÝíùí êñéôçñßùí. Ôï êüóôïò áãïñÜò ôùí õëéêþí ðáñï÷þí ðñïò ôéò ïéêïãÝíåéåò, áëëÜ êáé ôçò ðëÞñïõò áíáêáôáóêåõÞò êáé åîïðëéóìïý ôïõ êôéñßïõ ðïõ óôåãÜæåé ôï Ðñüãñáììá, ýøïõò ìåãáëýôåñïõ áðü 500.000 åõñþ, êáëýðôåôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí COSMOTE. Óôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ óõììåôåß÷áí åíåñãÜ êáé åèåëïíôÝò, ðïõ ìïéñÜ-

Ç ÇëéÜíá Êáñáâéþôç êáôÜ ôçí áíáêáôáóêåõÞ ôïõ êôéñßïõ.

ÅèåëïíôÝò ðïõ âïÞèçóáí óôçí áíáêáôáóêåõÞ ôïõ êôéñßïõ.

ÔìÞìá ôïõ áíáêáéíéóìÝíïõ êôéñßïõ.

óôçêáí ôï ßäéï üñáìá ãéá ôçí åíßó÷õóç ôùí ïéêïãåíåéþí óå áíÜãêç. ×Üñç êáé óôçí áíéäéïôåëÞ óõíåéóöïñÜ ðåñéóóüôåñùí áðü 200 åèåëïíôþí, áëëÜ êáé åñãáæïìÝíùí ôçò COSMOTE, ðïõ ðñïóÝöåñáí ôï ÷ñüíï êáé ôçí åñãáóßá ôïõò ìå éäéáßôåñï åíèïõóéáóìü, ôï êôßñéï ðïõ öéëïîåíåß ôï Ðñüãñáììá ìåôáìïñöþèçêå óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, óå Ýíá æåóôü, öéëüîåíï ÷þñï. «Ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Áëëçëåããýçò áðïôåëåß Ýíáí áðü ôïõò âáóéêïýò ìï÷ëïýò ãéá ôçí Üóêçóç êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò áðü ôïí äÞìï Áèçíáßùí êáé ôÝôïéåò áîéüëïãåò óõíÝñãåéåò êáé óõíåñãáóßåò, óå ìßá ôüóï äýóêïëç êïéíùíéêÞ óõãêõñßá, ôéò åíèáññýíïõìå» äÞëùóå ï äÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí, ê. Ãéþñãïò Êáìßíçò, óçìåéþíïíôáò üôé «ï äÞìïò óêïðåýåé íá ëåéôïõñãÞóåé ùò êåíôñéêüò êüìâïò êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò, ìåôáîý åêåßíùí ðïõ Ý÷ïõí áíÜãêç êáé åêåßíùí ðïõ ìðïñïýí íá óôáèïýí áñùãïß». «ÌÝóá áðü ôï Ðñüãñáììá Áëëçëåããýçò óôçí ÏéêïãÝíåéá ðñïóöÝñïõìå Üìåóá áíáêïýöéóç óå óõìðïëßôåò ìáò ðïõ äïêéìÜæïíôáé, åíþ äçìéïõñãïýìå ôéò õðïäïìÝò êáé âÜæïõìå ôéò âÜóåéò þóôå óôï ìÝëëïí íá ùöåëçèåß áêüìç ìåãáëýôåñïò áñéèìüò ïéêïãåíåéþí», äÞëùóå ï ê. ×Üñçò Êïíßíçò, ÄéåõèõíôÞò Marketing Communications Strategy ôçò COSMOTE, åíþ óõìðëÞñùóå: «Ç èåôéêÞ áíôáðüêñéóç ôïõ êüóìïõ óôï êÜëåóìÜ ìáò åßíáé ãéá áêüìç ìéá öïñÜ óõãêéíçôéêÞ. Ìå ôç óõììåôï÷Þ êáé ôç óõíåñãáóßá üëùí, ç åõ÷Þ ãéá Ýíáí êáëýôåñï êüóìï ãßíåôáé ðñÜîç».

(Áðü áñéóôåñÜ) ÊáôÜ ôçí ôåëåôÞ ðáñÜäïóçò ôïõ êôéñßïõ ï ê. ×Üñçò Êïíßíçò, ÄéåõèõíôÞò Marketing Communication Strategy ôçò COSMOTE, ç ÇëéÜíá Êáñáâéþôç êáé ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò, Ðñüåäñïò ôïõ ÊÕÁÄÁ.

«ÌÝóá óå áõôÞ ôç äýóêïëç åðï÷Þ ðïõ æïýìå, Ýíá “ðáñáìýèé” ãßíåôáé ðñáãìáôéêüôçôá. Ãéá åìÜò áõôü óçìáßíåé åðéôõ÷çìÝíç óõíåñãáóßá ôïõ éäéùôéêïý ìå ôï äçìüóéï ôïìÝá. Óõã÷áñçôÞñéá óå üëïõò ãéá áõôÞ ôç ìåãÜëç åðéôõ÷ßá. Äçëþíïõìå ðáñüíôåò óôçí ðñïóðÜèåéá íá âïçèÞóïõìå, êáé ãéáôß ü÷é, íá áëëÜîïõìå áõôüí ôïí êüóìï», äÞëùóå ï Ðñüåäñïò ôïõ ÊÝíôñïõ Õðïäï÷Þò êáé Áëëçëåããýçò ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí, ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò. Ìå ôï «Ðñüãñáììá Áëëçëåããýçò óôçí ÏéêïãÝíåéá» ãßíåôáé ðñáãìáôéêüôçôá ç éäÝá ôçò ÇëéÜíáò Êáñáâéþôç ãéá ôç óôÞñéîç ôùí ïéêïãåíåéþí ðïõ âñßóêïíôáé óå áíÜãêç. Åßíáé ç äåýôåñç ðñùôïâïõëßá ðïõ îå÷ùñßæåé êáé õëïðïéåßôáé áíÜìåóá óôéò éäÝåò ðïõ ìïéñÜóôçêáí ÷éëéÜäåò Üíèñùðïé ìå ôçí COSMOTE, óôï ðëáßóéï ôçò êáìðÜíéáò «Ï êüóìïò ìáò, åóý». ÁðïóðÜóìáôá áðü ôçí õëïðïßçóç ôçò äåýôåñçò åíÝñãåéáò ôçò COSMOTE, äåßôå óôï www.youtube.com/cosmote Ìïéñáóôåßôå ôçí éäÝá óáò óôç óåëßäá ôçò COSMOTE óôï Facebook (www.facebook.com/cosmote) ãéá ôï ðþò ìðïñåß ï êüóìïò ãýñù óáò íá ãßíåé êáëýôåñïò êáé ìðïñåß íá åßóôå ï åðüìåíïò ðïõ èá ôç äåé íá ðñáãìáôïðïéåßôáé.

Äåíäñïöýôåõóç óôï 10ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ Óõìâïõëßïõ ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí, ìå ðñüåäñï ôïí ê. Ãéþñãï ÊáëáúôæÞ êáé óå óõíåñãáóßá ìå ôç Äéåýèõíóç ôïõ 10ïõ äçìïôéêïý Êáôåñßíçò ïñãáíþèçêå äåíäñïöýôåõóç óå ÷þñï áðÝíáíôé áðü ôï ðñïáýëéï ôïõ ó÷ïëåßïõ. Óôçí êáñäéÜ ôçò Èåóóáëïíßêçò, óôïí ðñþôï üñïöï ìéáò ðïëõêáôïéêßáò, ìéá ïìÜäá íÝùí áíèñþðùí åðéäßäïíôáé ôéò ôåëåõôáßåò åâäïìÜäåò óå åñãáóßåò, ðïõ óõíÞèùò ãßíïíôáé óôï ...áãñüêôçìá êé ü÷é óôï óáëüíé. Öõôåýïõí öñáïõëéÝò, íôïìáôéÝò êáé ñßãáíç, öôéÜ÷íïõí óðïñåßá æáñæáâáôéêþí êáé ìáèáßíïõí «ôñéê» ãéá ôéò ìåôáöõôåýóåéò, ôïí ðïëëáðëáóéáóìü ôùí öõôþí êáé ôçí êáëÞ óôñÜããéóç ôïõ ÷þìáôïò. Ìå áðëÜ ëüãéá, áðïêôïýí ôéò âáóéêÝò äåîéüôçôåò ðïõ áðáéôïýíôáé, ðñïêåéìÝíïõ íá óõãêïìßóïõí ìåëëïíôéêÜ ìéá âéïëïãéêÞ óïäåéÜ «ôóÝðçò» Þ íá öôéÜîïõí Ýíáí ðïëý÷ñùìï êáëëùðéóôéêü êÞðï, óôï ìðáëêüíé Þ óå Ýíáí ìéêñü õðáßèñéï ÷þñï. Ïé Üíèñùðïé áõôïß óõììåôÝ÷ïõí óôá åñãáóôÞñéá ìå ôßôëïõò «ÖôéÜ÷íù êÞðï óôï ìðáëêüíé ìïõ» êáé «ÖôéÜ÷íù ëá÷áíüêçðï óôï ìðáëêüíé ìïõ», ðïõ äéïñãáíþíïõí áð' ôéò áñ÷Ýò ÌáÀïõ, ç äáóïëüãïò-ðåñéâáëëïíôïëüãïò Áéìéëßá Ñïäïðïýëïõ êáé ï ÁíäñïêëÞò ÃéÜôóïãëïõ. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáñáêïëïõèÞóïõí êáé ôéò äýï åíüôçôåò óåìéíáñßùí (êÞðïò êáé ëá÷áíüêçðïò), êáèþò ïé çìÝñåò êáé ïé þñåò äåí óõìðßðôïõí. Ôï êüóôïò áíÜ åíüôçôá (ôÝóóåñá äßùñá) åßíáé 50 åõñþ. Óôïõò ìáèçôÝò ðñïóöÝñïíôáé üëá ôá õëéêÜ ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí, üðùò ãëÜóôñåò, ÷þìá, öõôÜ (ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: www.ftiaxnokipo.gr).

Êáëü óôçí «ôóÝðç» êáé ôçí õãåßá êÜíåé ìßá óåéñÜ äåíäñïêïìéêþí åéäþí Êáëü óôçí «ôóÝðç» áëëÜ êáé óôçí õãåßá öáßíåôáé ðùò êÜíåé ìßá óåéñÜ äåíäñïêïìéêþí åéäþí, ðïõ áí êáëëéåñãçèïýí ìå êáéíïôüìåò êáé ïñèÝò ðñáêôéêÝò, ìðïñïýí íá áðïöÝñïõí èåôéêü ïéêïíïìéêü áðïôÝëåóìá, åíþ ðáñÜëëçëá ïé êáñðïß êáé ôá ðñïúüíôá ôïõò Ý÷ïõí õøçëÞ äéáôñïöéêÞ áîßá, üðùò áíáöÝñåé óå ÝñåõíÜ ôïõ ï Ãéþñãïò ÍÜíïò, áíáðëçñùôÞò êáèçãçôÞò Äåíäñïêïìßáò óôï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëßáò. Ïé îçñïß êáñðïß êáé áðïîçñáìÝíá öñïýôá äßíïõí ðïëëÝò äõíáôüôçôåò ãéá ðáñáãùãÞ õãéåéíþí åîáãþãéìùí ðñïúüíôùí Þ êáé êÜëõøç ôùí áíáãêþí ôçò ÷þñáò, óçìåéþíåé ï ê. ÍÜíïò. Ôá êõäþíéá åßíáé Ýíá öñïýôï ðïõ ç ÷þñá ìáò åßíáé êýñéá ðáñáãùãüò. ÐáñáãùãÞ êáéíïôüìùí ôñïößìùí áðü êõäþíé, ìå óêïðü ôéò åîáãùãÝò åßíáé äõíáôÞ êáé èá ìðïñïýóå íá õðïóôçñé÷èåß áðü ïñãáíùìÝíç áíÜðôõîç ôçò êáëëéÝñãåéáò ôçò êõäùíéÜò, óõìðëçñþíåé. Óôçí á÷ëáäéÜ, åðßóçò, ðïëëÝò êáéíïôïìßåò óôçí êáëëéÝñãåéá äßíïõí äõíáôüôçôåò åðÝêôáóçò êáé óôçí ðåñéï÷Þ, áëëÜ áðáéôïýíôáé ëåðôïìåñåßò åîåéäéêåõìÝíåò ãíþóåéò êáé øõêôéêïß ÷þñïé. ¸íá «ðáñåîçãçìÝíï» öñïýôï åßíáé ï ëùôüò, ðïõ ìå ôéò Üóôõöåò ðïéêéëßåò ôïõ ìðïñåß íá åðåêôáèåß ðåñéïñéóìÝíá êáé íá äþóåé Ýíá êáëü ïéêïíïìéêü áðïôÝëåóìá.

Ç ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ «ÃÉÏÕÍÉÂÅË»

ÌåôáöÝñåé ôçí ðáñáãùãÞ óôç Ñïõìáíßá

ÁíôéìÝôùðïé ìå ôçí áíåñãßá âñßóêïíôáé ôïõëÜ÷éóôïí 50 åñãáæüìåíïé ôçò åðé÷åßñçóçò çëåêôñïëïãéêïý õëéêïý «Ãéïýíéâåë» óôçí Ðéåñßá, ìåôÜ ôçí áðüöáóç ôçò åñãïäïóßáò íá êëåßóåé ôï ôìÞìá ðáñáãùãÞò êáé íá ôï ìåôáöÝñåé óôç Ñïõìáíßá. Óôçí åðé÷åßñçóç, åëëçíïúôáëéêþí óõìöåñüíôùí, áðáó÷ïëïýíôáé 90 åñãáæüìåíïé, áðü ôïõò ïðïßïõò ïé 50 óôçí ðáñáãùãÞ. Ç åðé÷åßñçóç åíçìÝñùóå ôïõò åñãáæüìåíïõò üôé ôá ó÷ÝäéÜ ôçò èá õëïðïéçèïýí åíôüò ôùí åðüìåíùí 6 ìçíþí, ïðüôå èá åßíáé Ýôïéìç ç åðÝíäõóç ðïõ åôïéìÜæåé óôç Ñïõìáíßá. Åðéêáëåßôáé üôé ôï êñÜôïò ïöåßëåé óôçí åðé÷åßñçóç 600.000 åõñþ áðü åðéóôñïöÞ ÖÐÁ êáé äåí ôá áðïäßäåé, êáèþò êáé üôé ôçò æçôÜåé íá êáôáâÜëåé ãéá ôçí ðåñáßùóç 240.000 åõñþ. Ðßóù áðü ôá ðñïó÷Þìáôá, üìùò, ðñïâÜëëåé ç ðñáãìáôéêÞ áéôßá. Ôï êõíÞãé ôïõ áêüìç ìåãáëýôåñïõ êÝñäïõò ìå ôçí áêüìç ðéï öèçíÞ åêìåôÜëëåõóç ôçò åñãáôéêÞò äýíáìçò. ÓôåëÝ÷ç ôïõ ÐÁÌÅ ðåñéüäåõóáí ÷ôåò óôï åñãïóôÜóéï êáé êÜëåóáí ôïõò åñãáæüìåíïõò íá ïñãáíþóïõáí ôïí áãþíá ôïõò åíÜíôéá óôéò ìáæéêÝò áðïëýóåéò ðïõ åôïéìÜæåé ç åñãïäïóßá. Íá ðáëÝøïõí ãéá äéáóöÜëéóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò. (ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÔÇÓ Í.Å. ÐÉÅÑÉÁÓ ÔÏÕ Ê.Ê.Å.)

Óôç äñÜóç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò ÐÝìðôç 31 ÌáÀïõ, óõììåôåß÷áí ôÝóóåñéò ó÷ïëéêÝò ìïíÜäåò üðùò áíÝöåñå ç äéåõèýíôñéá ôïõ ó÷ïëåßïõ ê. ÖùôåéíÞ ×ñõóÜöç, ôï 10ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò, ôï åéäéêü Äçìïôéêü ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò, ôï 10 ï íçðéáãùãåßï Êáôåñßíçò êáé ôï åéäéêü íçðéáãùãåßï Êáôåñßíçò. Ìå ôçí ðáñá÷þñçóç ôïõ ÷þñïõ áðü ôï äÞìï Êáôåñßíçò, ç äñáóôçñéüôçôá åß÷å óôü÷ï ôüóï åêðáéäåõôéêü üóïí áöïñÜ ôï óåâáóìü ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí êáé ôïí åèåëïíôéóìü üóï êáé áéóèçôéêü ãéá ôïí åõðñåðéóìü ôïõ ïéêåßïõ ÷þñïõ ðïõ âñßóêïíôáé ïé ìáèçôÝò. Åßíáé ç äåýôåñç öïñÜ óôï ßäéï ó÷ïëåßï ðïõ ãßíåôáé ìéá ôÝôïéá ðñïóðÜèåéá. Ðñþôï åã÷åßñçìá Þôáí ç äçìéïõñãßá ëá÷áíüêçðïõ êáé ðåñéâïëéïý óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ó÷ïëåßïõ ìå óôü÷ï ïé ìáèçôÝò íá åõáéóèçôïðïéçèïýí êáé íá ìÜèïõí íá ðåñéðïéïýíôáé ôá öõôÜ. Ðñéí ôç äåíäñïöýôåõóç, ôï ó÷ïëåßï åðéóêÝöôçêå ìÝëïò ôçò ÅèåëïíôéêÞò ÏìÜäáò ÄñÜóçò Ðéåñßáò ðïõ åíçìÝñùóå ôá ðáéäéÜ ãéá ôçí áîßá ôçò ýðáñîçò äÝíäñùí êïíôÜ óôï ó÷ïëåßï êáé ãåíéêüôåñá ãéá ôçí õðï÷ñÝùóç íá ðñïóôáôåýïõí êáé íá óÝâïíôáé ôá âïõíÜ, ¼ëõìðï êáé ÐéÝñéá, ðáñïôñýíïíôáò ôïõò íá óõììåôÜó÷ïõí óôç åèåëïíôéêÞ äñÜóç ôçò ïìÜäáò, << ×áñßæù ìéá ìÝñá áðü ôï êáëïêáßñé ìïõ óôï äÜóïò 2012>>, áöéåñþíïíôáò ëßãåò þñåò áðü ôï êáëïêáßñé ôïõò óå êÜðïéï ðáñáôçñçôÞñéï ìå óôü÷ï ôçí ðõñïðñïóôáóßá. Óôç óõíÝ÷åéá, ïé ìáèçôÝò êÜèå ôÜîçò ìáæß ìå ôï äÜóêáëü ôïõò öýôåøáí äéÜöïñá äåíäñýëëéá ôá ïðïßá èá öñïíôßæïõí êáé èá ðåñéðïéïýíôáé. ¼ëá ôá ðáéäéÜ Ýäåéîáí éäéáßôåñá åíèïõóéáóìÝíá êé üðùò åßðáí êÜðïéá áðü áõôÜ, ÷Üñçêáí ðïëý ìå ôçí äñáóôçñéüôçôá åíþ íéþèïõí éäéáßôåñç ôçí õðï÷ñÝùóç íá ðñïóôáôåýïõí êáé íá óÝâïíôáé ôï ðåñéâÜëëïí. ÔÝëïò, ç ê. ×ñõóÜöç êáôÝëçîå ëÝãïíôáò «Ïöåßëïõìå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå ôïí ðñüåäñï ôïõ óõëëüãïõ ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí ê. Ãéþñãï Êáëáúôæßäç êáé ãéá áõôÞ ôç äñÜóç êáé åõ÷üìáóôå íá õðÜñîïõí êé Üëëåò äñÜóåéò ãéá ôçí åðüìåíç ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ ôüóï ãéá ìáò üóï êáé ãéá ôá Üëëá ó÷ïëåßá.»


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ôï ðáñåìðüñéï óôï åðßêåíôñï ôçò óõíåäñßáóçò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò

ÁÐÏ ÔÇÍ Ð.Å.ÐÉÅÑÉÁÓ

Å

ÁÐÏ ÁÓÇ ÉÁ ÅÕÑÅÉÁ ÓÕÓÊÅ Ç ÏÑÅ Í ÁÑ

ÓÔÏ 1ï ×ËÌ ÔÇÓ ÅÐÁÑ×. ÏÄÏÕ ÂÑÕÁÓ ÑÇÔÉÍÇÓ - ÅËÁÔÏ×ÙÑÉÏÕ

Í ÐÏËÉ ÉÊ Í

“ÄÅÍ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ×ÑÇÌÁÔÁ” ËÅÅÉ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÕ ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç

Å

Ð Ê

Ó

Ó

 Ì

Ñ

1

Å

Åðéôüðéá åðßóêåøç óôéò åêôåëïýìåíåò åñãáóßåò áðü ôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ðéåñßáò, ãéá ôçí ðñïóùñéíÞ áðïêáôÜóôáóç ôçò åíåñãïýò êáôïëßóèçóçò óôï 1ï ÷ëì. ôçò åðáñ÷éáêÞò ïäïý Âñýáò- Ñçôßíçò- Åëáôï÷ùñßïõ, ðñáãìáôïðïßçóå ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò, Óïößá Ìáõñßäïõ, ôçí ÐÝìðôç 31 ÌáÀïõ 2012, óõíïäåõüìåíç áðü ôïí ÐñïúóôÜìåíï ôçò Äéåýèõíóçò Ôå÷íéêþí ¸ñãùí ôçò Ð.Å.Ðéåñßáò, ×ñÞóôï Óõãêåñßäç êáé ôïí ÐñïúóôÜìåíï ôïõ ÔìÞìáôïò Óõãêïéíùíéáêþí ¸ñãùí ôçò Äéåýèõíóçò Ôå÷íéêþí ¸ñãùí ôçò Ð.Å.Ðéåñßáò, Ãñçãüñéï ÐÜôóá. Ìç÷áíÞìáôá ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò åðé÷åéñïýí óôï óçìåßï áðü ôçí ÔåôÜñôç 30 ÌáÀïõ 2012, ðñïêåéìÝíïõ íá áðïêáôáóôÞóïõí ôéò æçìéÝò ëüãù ôçò êáôïëßóèçóçò ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü ôéò ðñüóöáôåò éó÷õñÝò âñï÷ïðôþóåéò, ðñáãìáôïðïéþíôáò åñãáóßåò ôüóï ÷ùìáôïõñãéêÝò üóï êáé ïäïóôñùóßáò. ÉêáíïðïéçìÝíç áðü ôçí ðïñåßá ôùí åñãáóéþí åìöáíßóôçêå ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò, ðïõ åðåóÞìáíå üôé ç ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ðéåñßáò ìå ãíþìïíá ôçí áóöÜëåéá ôùí äéåñ÷üìåíùí ïäçãþí åíåñãåß Üìåóá ìÝóù ôçò áñìüäéáò äéåýèõíóçò ãéá ôçí ðëÞñç áðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí, ôçí Üñôéá åêôÝëåóç ôùí åñãáóéþí êáé ôçí ôá÷ýôåñç áðïðåñÜôùóç êáé ðáñÜäïóç ôïõ Ýñãïõ ìå ôç ìéêñüôåñç ôáëáéðùñßá ãéá ôïõò ðïëßôåò êáé ôïõò åðéóêÝðôåò ôçò Ðéåñßáò. Ùóôüóï, äéåõêñßíéóå, üôé ïé åñãáóßåò áðïêáôÜóôáóçò êáèõóôÝñçóáí íá îåêéíÞóïõí åîáéôßáò ôùí áêáôÜëëçëùí êáéñéêþí óõíèçêþí ðïõ åðéêñáôïýóáí óôçí ðåñéï÷Þ. Óýìöùíá ìå ôç Äéåýèõíóç Ôå÷íéêþí ¸ñãùí ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, ôï öáéíüìåíï ôçò êáôïëßóèçóçò âñßóêåôáé óå åîÝëéîç, ãåãïíüò ðïõ ëåéôïõñãåß áðïôñåðôéêÜ óôçí åêôÝëåóç ôùí ó÷åôéêþí åñãáóéþí ( ôå÷íéêÜ Ýñãá, áóöáëôïóôñþóåéò ê.á. ) Ç êáôïëßóèçóç èá áíôéìåôùðéóôåß ýóôåñá áðü ôçí åêðüíçóç ó÷åôéêÞò ãåùëïãéêÞò êáé ãåùôå÷íéêÞò ìåëÝôçò áðü ôçí áñìüäéá äéåýèõíóç ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, ðïõ èá êáèïñßæåé ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá áíôéìåôþðéóçò ôïõ öáéíïìÝíïõ. Íá óçìåéùèåß, üôé ç õðçñåóßá èá ðñï÷ùñÞóåé ôï ôá÷ýôåñï äõíáôüí óå üëåò ôéò äéáäéêáóßåò ãéá ôçí ðñïêÞñõîç ôùí ìåëåôþí êáé óýíôáîç ôùí ôåõ÷þí äçìïðñÜôçóçò ôïõ Ýñãïõ. Óôï óçìåßï Ý÷åé ôïðïèåôçèåß ç êáôÜëëçëç óÞìáíóç ãéá ôçí ðñïåéäïðïßçóç ôùí ïäçãþí, ðáñüëá áõôÜ ç ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ðéåñßáò åöéóôÜ ôçí áõîçìÝíç ðñïóï÷Þ üëùí ôùí äéåñ÷ïìÝíùí ï÷çìÜôùí.

Ð

Ó

Ó

Ï ÇËÉÁÓ ×ÁÔÆÇ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ¼ðùò åßðå ï ðñüåäñïò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Çëßáò ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ õðïäå÷üìåíïò ôïí ðñüåäñï ôïõ Ä.Ó. Êáôåñßíçò ×áñÜëáìðï ÌðñïõóêÝëç, Ý÷ïõí ãßíåé ðïëëÝò ðñïóðÜèåéåò ëßãá üìùò ôá áðïôåëÝóìáôá. ×áñáêôçñéóôéêü ðåñéóôáôéêü ðïõ áíáöÝñèçêå Þôáí áðü óýóêåøç ôïõ 2009 ðáñïõóßá åêðñïóþðùí áðü üëç ôçí ÅëëÜäá, ìå ìáñôõñßá õðáëëÞëïõ ãéá ôïõò åëÝã÷ïõò óå êáôáóôÞìáôá êéíÝæéêùí óõìöåñüíôùí. ¼ðùò õðåíèõìßóôçêå áðü ôá ðñáêôéêÜ åêåßíçò ôçò óýóêåøçò, ðñéí êÜðïéá ÷ñüíéá äåí ðáñáôçñïýíôáí ìåãÜëç ðáñáâáôéêüôçôá, óôç óõíÝ÷åéá üìùò îÝöõãå ç êáôÜóôáóç ìå ðáñÜíïìç áðáó÷üëçóç ðïõ óõãêáëýðôåôáé ðßóù áðü ôï ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò, ôáõôïðïßçóçò êáé ðñüó÷çìá óõããÝíåéáò ôùí ðáñáíüìùò åñãáæïìÝíùí. ¼ðùò åßðå ï ê. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ ðïëëïß åßíáé ïé õðáßôéïé, ìå ôéò åðé÷åéñÞóåéò íá äéåêäéêïýí äßêáéï áíôáãùíéóìü. «Åßíáé äéêáßùìá êáé õðï÷ñÝùóÞ ìáò íá õðåñáóðéóôïýìå ôá óõìöÝñïíôá ôçò ÷þñáò». Ï ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÌÐÑÏÕÓÊÅËÇÓ Ï ê. ÌðñïõóêÝëçò áíáöÝñèçêå óôï ðáñåìðüñéï ùò êïéíùíéêü öáéíüìåíï ðïõ äéáñçãíýåé ôïí êïéíùíéêü éóôü êáé êáôáôñþåé ôçí åìðïñéêÞ äñáóôçñéüôçôá. Åßíáé åðï÷Þ ðïõ ïé åðé÷åéñÞóåéò Ý÷ïõí áõîçìÝíåò õðï÷ñåþóåéò êáé áíôéìåôùðßæïõí áèÝìéôï áíôáãùíéóìü. ÅðéðëÝïí åßíáé êÜôé ðïõ áëëïéþíåé ôçí áéóèçôéêÞ åéêüíá óå ôïõñéóôéêÝò åðéôñïðÝò, ìå ðñïúüíôá áìöéâüëïõ êáôáóêåõÞò êáé ðéèáíþò åðéêßíäõíá. «Óáò äéáêñßíïõí äõíáìéêÝò åíÝñãåéåò, îÝñåôå ôé ìÝôñá ìðïñïýí íá ëçöèïýí, èÝëåé ðïëéôéêÞ âïýëçóç»,

åßðå ï ðñüåäñïò ôïõ äéêçãïñéêïý óõëëüãïõ óçìåéþíïíôáò üôé ðñÝðåé íá ÷ôõðçèåß óå ôïðéêü êáé åèíéêü åðßðåäï óôçí ðçãÞ, êáèþò ðñüêåéôáé ãéá ÷ïñü ìáýñïõ ÷ñÞìáôïò êáé ü÷é áðëþò ðáñÜíïìï ìéêñåìðüñéï. Ãéá ôï èÝìá ðñÝðåé íá êëçèïýí ïé êáô’ åîï÷Þí, êáè’ ýëçí êáé êáôÜ ôüðïí áñìüäéïé. Ï ÊÙÓÔÁÓ ÑÅ×ÁÓ Óôç óõíåäñßáóç ôïðïèåôÞèçêå êáé ï ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò Êþóôáò ÑÝ÷áò, ï ïðïßïò ÷áñáêôÞñéóå ôï ðáñåìðüñéï ùò åðéäñïìÞ ÷éëéÜäùí ðïõ ðñÝðåé íá ðñïëçöèåß óôçí ðçãÞ, ðñïôåßíïíôáò ìÝôñá ãéá ëéìÜíéá êáé ôåëùíåßá. ÅðéðëÝïí, óôÜèçêå óôçí êáëÞ óõíåñãáóßá ôïõ óõëëüãïõ ìå ôï äÞìï Êáôåñßíçò, óå åëÝã÷ïõò êáé êáôÜó÷åóç 34 ÷éëéÜäùí ðáñÜíïìùí ðñïúüíôùí ðÝñõóé ìå ôï ðáñåìðüñéï üìùò íá åîåëßóóåôáé óå Ëåñíáßá ¾äñá. Ìéëþíôáò ãéá ó÷åôéêïýò åëÝã÷ïõò áðü ÓÄÏÅ êáé ÐåñéöÝñåéá óå êéíÝæéêá ìáãáæéÜ, ï ê. ÑÝ÷áò åßðå üôé åðåâëÞèçêáí ðñüóôéìá ýøïõò 10 åê. åõñþ ãéá íá åéóðñá÷èïýí ìüíï 500 ÷éë. åõñþ áðü áõôÜ. Ðñüêåéôáé ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ áëëÜæïõí åðùíõìßåò êáé èá ðñÝðåé íá äßíåôáé åããýçóç üôáí áíïßãïõí ãéá íá óôáìáôÞóåé áõôü. ÌåôÜ ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ ê. ÑÝ÷á Ýãéíå ëüãïò ãéá ðïëõêáôáóôÞìáôá ðïõ äïõëåýïõí óå ôïõñéóôéêÝò ðåñéï÷Ýò ðÝñáí ôïõ ùñáñßïõ Þ ìå Üäåéåò ðïõ

äåí èá Ýðñåðå íá åêäïèïýí. Åêåß óçìåéþèçêáí äéáöùíßåò ìåôáîý áõôïý, ôïõ ê. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ êáé ôïõ ìÝëïõò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ê. Óêáìðáñäþíç. Áêïýóôçêå ôÝëïò êáé üôé ç ÐåñéöÝñåéá ðñïóáíáôïëßæåôáé íá åðéôñÝøåé óôçí áãïñÜ ôçò Èåóóáëïíßêçò íá ìÝíåé áíïéêôÞ ôéò ÊõñéáêÝò, êÜôé ðïõ èá óõìðáñáóýñåé êáé ôéò ãåéôïíéêÝò ðüëåéò. ¸ðåéôá, êáôáôÝèçêáí ïñéóìÝíåò ðñïôáóåßò áðü ôïí ðñüåäñï ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ, üðùò íá æçôåßôáé âåâáßùóç åããñáöÞò, Üäåéá åìðïñéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, Ýíáñîç óôçí åöïñßá êáé õðåýèõíç äÞëùóç ãíçóéüôçôáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ åìðïñåýïíôáé ïé ðëáíüäéïé. ÄñÜóç ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé êáé óôï èÝìá ìåôáêßíçóçò ôùí åëåãêôþí, ïé ïðïßïé óõ÷íÜ áäõíáôïýí íá êáëýøïõí ôá Ýîïäá. Êëåßíïíôáò õðïãñÜììéóå üôé ïé áðïöÜóåéò ðñÝðåé íá ëçöèïýí óå ìéá üóï ôï äõíáôüí åõñýôåñç óýóêåøç. Ï ÓÁÂÂÁÓ ×ÉÏÍÉÄÇÓ Ðáñþí óôç óýóêåøç Þôáí êáé ï äÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò, ï ïðïßïò äÞëùóå üôé ï äÞìïò Ý÷åé äõíáìéêÞ ðáñïõóßá, îÞëùóå ðáñÜíïìïõò áðü óðßôéá, öÝôïò üìùò ðÞñáí ãñáììÞ Üìõíáò êáé õðÜñ÷åé ÷åéñüôåñï íïìéêü ðëáßóéï. ¼ðùò åßðå ðñÝðåé ôá üóá ãßíïíôáé íá ðéÜíïõí ôüðï êáé áí õðÜñ÷åé ïñãÜíùóç èá ãßíåé áõôü.

Ìå ìáñáóìü áðåéëïýíôáé ïé ðåñéï÷Ýò Natura 2000 ÁÄÕÍÁÔÇ Ç ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÔÏÕÓ ÅÍ ÌÅÓÙ ÊÑÉÓÇÓ

Ó Ó

Ó Ó Á

2000 ÅÏÐÕÕ

Ð

Ï Ö.Ó.Á ¼ðùò áðïöáóßóôçêå, ï Öáñìáêåõôéêüò Óýëëïãïò ÁôôéêÞò èá óõíå÷ßóåé ôçí êéíçôïðïßçóç Ýùò üôïõ êáôáâëçèïýí ôá ÷ñÞìáôá ðïõ ïöåßëåé ï ÅÏÐÕÕ ãéá ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò áëëÜ êáé ãéá ôï 2011. Ãéá ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò æÞôçóáí ôçí Üìåóç åîüöëçóÞ ôïõò ìå ìåôñçôÜ, åíþ ãéá üóá ôïõò ïöåßëïíôáé áðü ðÝñõóé åßðáí üôé èá ðñÝðåé êáé áõôÜ íá åîïöëçèïýí Üìåóá Þ íá óõìøçöéóôïýí ìå ïöåéëÝò ôïõò ðñïò ôçí Åöïñßá. Åðßóçò ïé öáñìáêïðïéïß ôïõ ÐåéñáéÜ Ý÷ïõí ðáãþóåé ôçí åðß ðéóôþóåé ÷ïñÞãçóç öáñìÜêùí ìÝ÷ñé êáé ôéò 6 Éïõíßïõ, ïðüôå êáé áíáìÝíåôáé íá ðëçñùèïýí ìÝñïò ôùí ÷ñçìÜôùí ðïõ ôïõò ïöåßëïíôáé áðü ôá ôáìåßá. ÔÁËÁÉÐÙÑÉÁ Ôçí ßäéá þñá, ôá ìÝôñá ëéôüôçôáò óôï ÅÓÕ Ý÷ïõí áäåéÜóåé ôá ñÜöéá ôùí íïóïêïìåéáêþí öáñìáêåßùí. Ôï áðïôÝëåóìá åßíáé äåêÜäåò âáñéÜ ðÜó÷ïíôåò íá áíáãêÜæïíôáé íá ðåñéöÝñïíôáé áðü íïóïêïìåßï óå íïóïêïìåßï ãéá íá åíôïðßóïõí ôá áðáñáßôçôá óêåõÜóìáôá, åíþ óýìöùíá ìå êáôáããåëßåò äåêÜäåò åßíáé áõôïß ðïõ áíáãêÜæïíôáé åí ôÝëåé íá ðëçñþíïõí ÷éëéÜäåò åõñþ áðü ôçí ôóÝðç ôïõò. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÅÏÐÕÕ Óå äçëþóåéò ôïõ ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÏÐÕÕ ÃåñÜóéìïò Âïõäïýñçò åßðå üôé ìå ìåãÜëç äõóêïëßá èá êáôáöÝñåé ï Ïñãáíéóìüò íá óõãêåíôñþóåé ôá ÷ñÞìáôá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá öÝôïò, óçìåéþíïíôáò üôé áðü ôá 4,5 äéó. åõñþ Ý÷ïõí óõãêåíôñùèåß ìüëéò 500 åêáô. åõñþ. ÁíáöïñéêÜ ìå ôéò åëëåßøåéò óôá íïóïêïìåéáêÜ öáñìáêåßá, ï ê. Âïõäïýñçò åßðå üôé õðÜñ÷åé óõìöùíßá ìå ôá íïóïêïìåßá, ç ïðïßá ðñïâëÝðåé íá êáôáñôßæïõí ðñïûðïëïãéóôéêÞ êáôÜóôáóç ôùí áéôçìÜôùí ôïõò êáé äýï çìÝñåò ðñéí ÷ñåéáóôåß ôï öÜñìáêï íá æçôçèåß áðü ôïí ÅÏÐÕÕ ãéá íá ìðïñåß íá ôï ðñïìçèåýåôáé ï åíäéáöåñüìåíïò Þ óõããåíÞò ôïõ. ÔÝëïò, æÞôçóå áðü ôçí åðüìåíç êõâÝñíçóç íá äþóåé äéêáßùìá óôïí ÅÏÐÕÕ íá ðÜñåé äÜíåéï åíüò äéó. åõñþ, ìå ôï ïðïßï èá ðëçñþíåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ êáé ôï ïðïßï èá ðáßñíåé óôáäéáêÜ áíÜëïãá ìå ôéò áíÜãêåò ðïõ õðÜñ÷ïõí.

Ôï ðáñáðÜíù óõìðÝñáóìá Ýñ÷åôáé áðü åéäéêïýò óõììåôÝ÷ïíôåò óå åðéóôçìïíéêÞ çìåñßäá ðïõ äéïñãÜíùóå ðñüóöáôá ç ÅëëçíéêÞ Åôáéñßá Ðñïóôáóßáò ôçò Öýóçò ìå ôßôëï «Ôá 20 ÷ñüíéá ôçò Ïäçãßáò 92 /43 /ÅÏÊ êáé ôï Äßêôõï "Natura 2000" óôçí ÅëëÜäá». Åêåß ç âéïëüãïò êõñßá ÅëÝíç Ôñýöùí áðü ôï ÔìÞìá Äéá÷åßñéóçò Öõóéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅÊÁ, áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ üôé ãéá ôï Äßêôõï Natura 2000 óôçí ÅëëÜäá èá áðáéôïýíôáí 270,5 åêáô. åõñþ áíÜ Ýôïò ãéá ìéóèïýò, õðïäïìÝò, Ýñãá äéáôÞñçóçò êáé äéá÷åßñéóçò, ðáñáêïëïýèçóç, öýëáîç, åíçìÝñùóç êôë. Ï êáèÝíáò êáôáëáâáßíåé üôé åßíáé áðßèáíï íá äéáôåèåß Ýíá ôÝôïéï êïíäýëé. ¼ôáí ìéëÜìå ãéá ôï Äßêôõï Natura 2000, áíáöåñüìáóôå óå Ýíá óõíåêôéêü åõñùðáúêü ïéêïëïãéêü äßêôõï åéäéêþí æùíþí. Åùò ôï 2010, óõìðëçñþèçêå ôï äßêôõï ôùí Ôüðùí ÊïéíïôéêÞò Óçìáóßáò (ÔÊÓ) êáèþò êáé ôùí Æùíþí ÅéäéêÞò Ðñïóôáóßáò (ÆÅÐ). Ç Ýêôáóç ôïõ Äéêôýïõ Natura 2000 óôçí ÅëëÜäá èåùñåßôáé áñêåôÜ éêáíïðïéçôéêÞ (27,1% ôçò åðéêñÜôåéáò) åíôïýôïéò ïé åëëåßøåéò óôçí ðñïóôáóßá êáé äéá÷åßñéóç ôùí ðåñéï÷þí áõôþí åßíáé ðïëëÝò. Åéäéêüôåñá åóôéÜæïíôáé óôá åîÞò ðñïâëÞìáôá: -ÍïìéêÞ ìïñöÞ ôùí êåéìÝíùí ÷áñáêôçñéóìïý ôùí ðåñéï÷þí. -ÁðïóáöÞíéóç êáé ñýèìéóç áñìïäéïôÞôùí. -ÁðïóáöÞíéóç êáé ñýèìéóç íïìéêþí èåìÜôùí ãéá ôçí åýñõèìç ëåéôïõñãßá ôùí ÖïñÝùí Äéá÷åßñéóçò (óôåëÝ÷ùóç, ïéêïíïìéêÝò äïóïëçøßåò, öýëáîç êôë.). -Åëëåéøç ïõóéáóôéêÞò åðüðôåõóçò, óõíôïíéóìïý êáé õðïóôÞñéîçò ôùí ÖïñÝùí Äéá÷åßñéóçò. -Åëëåéøç åðéêïéíùíßáò êáé óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí óõíáñìüäéùí õðçñåóéþí. -ÊáèõóôåñÞóåéò óôçí ðñïþèçóç óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíùí ðñïãñáììÜôùí. -Áðïõóßá åíüò èåóìïèåôçìÝíïõ óôáèåñïý êáé ìüíéìïõ ìç÷áíéóìïý ÷ñçìáôïäüôçóçò. -ÅëëéðÞò õðïóôÞñéîç ôùí õðçñåóéþí ìå áñìïäéüôçôá ãéá ôç öýóç. -Åëëåéøç äåäïìÝíùí ãéá ôçí äéáìüñöùóç ìÝôñùí äéáôÞñçóçò êáé äéá÷åßñéóçò Þ áíåðßêáéñá óôïé÷åßá ôåêìçñßùóçò. -ÔñéâÝò ìå ôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá.

Ãéá ôï æÞôçìá ìßëçóå êáé ï õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò Ãñçãüñçò ÔóÜëôáò áíáöÝñïíôáò üôé ç Ïäçãßá áëëÜ êáé ôï ðëáßóéï ãéá ôç âéþóéìç áíÜðôõîç, üðùò äéáìïñöþèçêå óôçí Ðáãêüóìéá ÓõíäéÜóêåøç ôïõ Ñßï, ôï 1992, Ýðáéîáí êáèïñéóôéêü ñüëï ãéá ôç äéáôÞñçóç ôùí öõóéêþí ïéêïôüðùí êáé óôçí ÅëëÜäá. Ç äéáôÞñçóç ôçò âéïðïéêéëüôçôáò äåí áðïêëåßåé ôçí áíèñþðéíç äñáóôçñéüôçôá áíôßèåôá ìðïñåß ìÝ÷ñé êáé íá ôçí åíèáññýíåé. ¸ñãá ôïõñéóôéêÜ, áíáøõ÷Þò êôë., ìðïñïýí íá ðñï÷ùñÞóïõí óå ðåñéï÷Ýò Natura áñêåß íá áðïöåýãåôáé ç õðïâÜèìéóç ôùí ïéêïôüðùí êáé ïé åíï÷ëÞóåéò óå ÷ëùñßäá êáé ðáíßäá. Áñêåß âÝâáéá íá õðÜñ÷åé âåëôßùóç óôéò ÌåëÝôåò Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí, ðïõ ìÝ÷ñé ôþñá ðáñïõóéÜæïõí ìåãÜëåò áäõíáìßåò. Ãßíåôáé ìáæéêÞ áíôéãñáöÞ ôïõò êáé ç âéïðïéêéëüôçôá åßíáé áíýðáñêôç óå üëåò ôéò ìåëÝôåò. ÌÜëéóôá, ôï ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅëëçíéêÞò Åôáéñåßáò Ðñïóôáóßáò ôçò Öýóçò, Ãéþñãïò Ðïëßôçò õðïóôÞñéæå ðùò «õðÜñ÷åé âéïìç÷áíßá ðïõ öôéÜ÷íåé ÌåëÝôåò Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí». ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÁ ÃÉÁ ÔÏ ÄÉÊÔÕÏ ÍÁÔÏÕÑÁ Ôï Äßêôõï ðñïóôáôåýåé ðÜíù áðü 1.000 åßäç êáé ðåñßðïõ 230 ðïëýôéìïõò ôýðïõò ïéêïôüðùí (áììïèßíåò, õãñïôüðïõò, äÜóç) åõñùðáúêÞò óçìáóßáò. Óôï åëëçíéêü Äßêôõï ðåñéëáìâÜíïíôáé 419 ðåñéï÷Ýò Natura 2000 (ÔÊÓ + ÆÅÐ) ïé ïðïßåò êáôáëáìâÜíïõí 42.955 ôåôñáãùíéêÜ ÷éëéüìåôñá. Ôï åìâáäüí ôùí ÷åñóáßùí ðåñéï÷þí åßíáé 35.804 (27,1% ôçò åðéêñÜôåéáò ìå ôïí åõñùðáúêü ìÝóï üñï óôï 17,5%). Ôï åìâáäüí ôùí èáëÜóóéùí ðåñéï÷þí Natura óôç ÷þñá ìáò åßíáé 7.151 ôåôñáãùíéêÜ ÷éëéüìåôñá. Áðü ôï óýíïëï ôùí åëëçíéêþí Natura ôï 14% åßíáé áãñïôéêÝò ðåñéï÷Ýò, ôï 10% âïóêüôïðïé, ôï 23% äÜóç, ôï 24% èáìíüôïðïé, ôï 16% èáëÜóóéåò ðåñéï÷Ýò, ôï 4% âÜëôïé, ôï 3% åóùôåñéêÜ ýäáôá êáé ôï 6% Üëëåò ðåñéï÷Ýò. ÓõíïëéêÜ óôçí Åõñþðç ôùí 27, ôï ìÝãéóôï ðïóïóôü Natura êáôáãñÜöåôáé óôç Óëïâåíßá (35,5 % ôçò åðéêñÜôåéáò) êáé ôï åëÜ÷éóôï óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï (7,2 %).

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

ÓõãêåêñéìÝíá «Ç Üìåóç áêýñùóç ôùí ìíçìïíßùí êáé ôùí íüìùí ðïõ ôïõò èåóðßæïõí, èá óõíïäåõôåß óôç óõíÝ÷åé ìå ôçí áêýñùóç ôïõ ìåóïðñüèåóìïõ ðñïãñÜììáôïò êáé ôùí ó÷åôéêþí åöáñìïóôéêþí íüìùí ôùí ìíçìïíßùí, áñ÷Þò ãåíïìÝíçò åéäéêüôåñá áðü åêåßíïõò ôïõò åöáñìïóôéêïýò íüìïõò ðïõ ìåéþíïõí ìéóèïýò, óõíôÜîåéò êáé êïéíùíéêÝò äáðÜíåò, êáôáñãïýí ÓõëëïãéêÝò ÓõìâÜóåéò ðåñéïñßæïõí óõíäéêáëéóôéêÝò åëåõèåñßåò êáé áðïäéáñèñþíïõí åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò». 3.Êáôáããåëßá ôùí äáíåéáêþí óõìâÜóåùí êáé åðáíáäéáðñáãìÜôåõóç ôïõ ÷ñÝïõò ìå óôü÷ï ôç äéáãñáöÞ ôïõ ìåãáëýôåñïõ ìÝñïõò ôïõ êáé ôçí áðïðëçñùìÞ ôïõ õðïëïßðïõ ìå ñÞôñåò áíÜðôõîçò êáé íÝïõò åõíïúêïýò üñïõò. Áðü ôá ðñïáíáöåñèÝíôá äçìéïõñãåßôáé ôï åýëïãï åñþôçìá (ðïõ äåí âñßóêåé áðÜíôçóç óå êáíÝíá óçìåßï ôïõ êåéìÝíïõ): ÌåôÜ ôçí áêýñùóç ìíçìïíßùí, ðñïãñáììÜôùí, åöáñìïóôéêþí íüìùí êëð ðþò åßíáé äõíáôüí (êáé ãéá ðïéï ëüãï) ïé äáíåéóôÝò ìáò ÷þñåò ìÝëç ôçò Åõñùæþíçò íá åãêñßíïõí - êáé íá «ðåñÜóïõí» áðü ôá êïéíïâïýëéÜ ôïõò -ôç óõíÝ÷åéá ôçò âïÞèåéáò ðñïò ôçí ÅëëÜäá êáé íá áðïäå÷èïýí «êïýñåìá» ãåííáßï ìÜëéóôá, ôùí ÷ñåþí ìáò ðñïò áõôïýò; Êé áðü ðïý ðñïêýðôåé üôé ìåôÜ ôéò áêõñþóåéò ðïõ ðñïáíáöÝñèçêáí äåí èá ìáò «äéáãñÜøåé» ç õðüëïéðç Åõñþðç ìå áðïôÝëåóìá íá áíáãêáóôïýìå íá öýãïõìå áðü ôï åõñþ êáé íá ãõñßóïõìå óôç äñá÷ìÞ; 4.Åèíéêïðïßçóç ôñáðåæþí – äçìüóéïò Ýëåã÷ïò åíÝñãåéáò, ôçëåðéêïéíùíßåò, óéäçñüäñïìïé, ëéìÜíéá, áåñïäñüìéá êëð, ìå Üìåóç äéáêïðÞ ôùí éäéùôéêïðïéÞóåùí ðïõ âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç. 5.ÁíáäéáíïìÞ ôïõ ðëïýôïõ – êáôÜñãçóç ÷áñáôóéþí – áðïêáôÜóôáóç ìéóèþí êáé óôáäéáêÞ áýîçóç ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí. Êõñßùò ôá äýï ôåëåõôáßá, áëëÜ êáé ôá ôñßá ðñïçãïýìåíá, ãéá íá õëïðïéçèïýí ÷ñåéÜæïíôáé ðïëëÜ äéóåêáôïììýñéá åõñþ. Ðïý èá âñåèïýí áõôÜ ôá ÷ñÞìáôá; ¢ãíùóôï. Ïé ôïõ ÓÕÑÉÆÁ äåí ìðáßíïõí óôçí êüðï íá ìáò áðïêáëýøïõí ôá ó÷ÝäéÜ ôïõò. Æçôïýí âÝâáéá ôçí øÞöï ìáò áëëÜ óáí Ýíá åßäïò ëåõêÞò åðéôáãÞò. Êé áêüìá ï éó÷õñéóìüò üôé ôï êüììá ôïõò Ý÷åé «åõñùðáúêü ðñïóáíáôïëéóìü» áêïýãåôáé ùò áíÝêäïôï ìÜëëïí. ÓõìðåñáóìáôéêÜ èá ëÝãáìå üôé áí åöáñìïóèïýí ôá äéáëáìâáíüìåíá óôéò «èÝóåéò» ðïõ äçìïóéïðïßçóå ï ÓÕÑÉÆÁ , ôüôå èá ðñüêåéôáé ãéá ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ áëëáãÞ ôïõ éó÷ýïíôïò óõóôÞìáôïò êáé ç ÅëëÜäá èá åßíáé ç ìïíáäéêÞ ÷þñá óôçí Åõñþðç üðïõ èá êõñéáñ÷åß ðáíôïý ï êñáôéóìüò, ï äçìüóéïò ôïìÝáò èá åßíáé ðáíôïäýíáìïò. ¼ðùò óôá êñÜôç ôïõ ð. «õðáñêôïý óïóéáëéóìïý»… ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

Óýóêåøç óôçí Ð.Å.Ðéåñßáò ãéá ôéò Üäåéåò ôùí ôáîß ÊïéíÞ óýóêåøç üëùí ôùí åìðëåêïìÝíùí öïñÝùí ìå èÝìá ôïí êáèïñéóìü ôùí åäñþí ôùí ôáîß åíôüò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐÝìðôç 31 ÌáÀïõ 2012 óôï ãñáöåßï ôçò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò, Óïößáò Ìáõñßäïõ, óôçí Ýäñá ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò. Ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðéåñßáò áðïöáóßóôçêå ç óõíÜíôçóç ãéá ôçí ïñéóôéêïðïßçóç åíéáßáò ôåëéêÞò ðñüôáóçò, ðïõ èá åêöñÜæåé üëïõò ôïõò öïñåßò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, êáèþò ôï èÝìá èá óõæçôçèåß ôçí åñ÷üìåíç Ôñßôç óôçí ÅêôåëåóôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. Óôç óýóêåøç ðïõ êëÞèçêáí ôá Óùìáôåßá Ôáîß ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, ïé Ðåñéöåñåéáêïß Óýìâïõëïé ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò êáé ïé ôñåéò Êáëëéêñáôéêïß äÞìïé, óõììåôåß÷áí ï Ðñüåäñïò ôïõ Óùìáôåßïõ Ôáîß Êáôåñßíçò ´´ÁÃÉÏÓ ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÏÓ ´´, Ãåþñãéïò ÊáââáèÝáò, ï Ðñüåäñïò ôïõ Óùìáôåßïõ Ôáîß Ðéåñßáò ´´ Eurotaxi´´ , ÅììáíïõÞë Ðáðáäüðïõëïò, ï ÃñáììáôÝáò ôïõ Óùìáôåßïõ Ôáîß Ðéåñßáò ´´ Eurotaxi´´ , Íéêüëáïò Óõñáíßäçò, ï ÃñáììáôÝáò ôïõ Óùìáôåßïõ Áãïñáßùí Ôáîß Ðéåñßáò , ÉùÜííçò Ðáðá÷ñçóôßäçò, ï Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò, Íéêüëáïò Ìáêñßäçò, ï Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò, Íéêüëáïò ÐáðáíéêïëÜïõ, ç ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÐýäíáòÊïëéíäñïý, Îáíèßððç ÂáóéëåéÜäïõ, ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Äéåýèõíóçò Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, ÁèáíÜóéïò ÔóéáìðÝñáò êáé ï õðÜëëçëïò ôçò Äéåýèõíóçò Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, ÊõñéÜêïò ×áôæçáãïñÜêçò. Ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò, êáôÝóôçóå óáöÝò üôé ìå ôçí åí ëüãù óýóêåøç åðé÷åéñåßôáé ç äéáìüñöùóç ìéáò åíéáßáò ðñüôáóçò ðïõ èá âáóßæåôáé êõñßùò óôéò èÝóåéò ôùí Óùìáôåßùí Ôáîß ðïõ -üðùò ôüíéóå- åßíáé ïé Üìåóá åíäéáöåñüìåíïé. ÐáñÜëëçëá, åîÝöñáóå ôçí ðñüèåóç ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò íá óõìâÜëåé óôçí åýñåóç ìéáò ÷ñõóÞò ôïìÞò, ðïõ äåí èá èßãåé ôá óõìöÝñïíôá ôùí åðáããåëìáôéþí êáé èá óÝâåôáé ôï ñüëï êáé ôï Ýñãï ôïõò. Åðé ôÜðçôïò ôÝèçêáí ïé áëëáãÝò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í. 4070/12 (ÖÅÊ 82/Á/10-4-2012) ãéá ôá ôáîß, ïé èÝóåéò ôùí öïñÝùí åíþ ïé åêðñüóùðïé ôùí Óùìáôåßùí Ôáîß åðåóÞìáíáí êáé ôá óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï êëÜäïò ôïõò åîáéôßáò ôçò äõóìåíïýò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò.


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012

sp46790@gmail.com

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò ÁÃÙÍÁÓ ÊÁÔÁÔÁÎÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÏÄÏ ÓÔÇ Ä’ ÅÈÍÉÊÇ

Ìå ôïí áÝñá ôçò áíüäïõ ÑÇÃÁÓ ÖÅÑÁÉÏÓ ÂÅËÅÓÔÉÍÏÕ – Á×ÉËËÅÁÓ ÍÅÏÊÁÉÓÁÑÅÉÁÓ

Ôçí ÊõñéáêÞ 3 Éïõíßïõ óôá ðëáßóéá ôçò 5çò áãùíéóôéêÞò ôùí áãþíùí êáôÜôáîçò ãéá ôçí Üíïäï óôç Ē ÅèíéêÞ ï ÑÞãáò Öåñáßïò Âåëåóôßíïõ èá áíôéìåôùðßóåé ôïí Á÷éëëÝá ÍåïêáéóÜñåéáò ìå ôéò äýï ïìÜäåò íá Ý÷ïõí Þäç åîáóöáëßóåé ôï åéóéôÞñéï ôçò áíüäïõ óôá åèíéêÜ ðñùôáèëÞìáôá. Ï Á÷éëëÝáò ÍåïêáéóÜñåéáò ðïõ êáôÜ êïéíÞ ïìïëïãßá üëùí åßíáé ç êáëýôåñç ïìÜäá ôïõ ïìßëïõ ðÞñå äßêáéá ôçí Üíïäï êáé åßíáé áÞôôçôç, áöïý óôá 4 ðáé÷íßäéá ðïõ Ýäùóå

ìåôñÜåé ôñåéò íßêåò êáé ìßá éóïðáëßá åêôüò Ýäñáò óôçí ÁãéÜ. ×èåò ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Á÷éëëÝá ÍåïêáéóÜñåéáò, ÄçìÞôñçò Ðáðïýëáò, äïýëåøå ìå ôïõò ðáßêôåò ôïõ êÜíïíôáò áðïèåñáðåßá, ýóôåñá áðü ôï íéêçöüñï ðáé÷íßäé ìå ôïí ÄùôéÝá ÁãéÜò óôçí Êáôåñßíç ìå ôï Üíåôï 3-1, ðïõ óöñÜãéóå ôï åéóéôÞñéï ãéá ôç Ē ÅèíéêÞ. ÓÞìåñá èá ãßíåé ôï ðñüãñáììá ôçò ðñïåôïéìáóßáò êáé èá åßíáé åëáöñÜò ìïñöÞò, åíþ ãéá áýñéï ÓÜââáôï ïé ðáßêôåò èá ðÜñïõí ñåðü ãéá íá îåêïõñáóôïýí, áöïý äßíïõí óõíå÷üìåíá ðáé÷íßäéá ÔåôÜñôç – ÊõñéáêÞ – ÔåôÜñôç. Ôçí ÊõñéáêÞ ç áðïóôïëÞ èá áíá÷ùñÞóåé óôéò 1 ôï ìåóçìÝñé ãéá ôï Âåëåóôßíï ôïõ Âüëïõ, üðïõ ï Á÷éëëÝáò ÍåïêáéóÜñåéáò èá áíôéìåôùðßóåé ôçí ôïðéêÞ éóôïñéêÞ ïìÜäá ôïõ ÑÞãá Öåñáßïõ. Ï ÑÞãáò Öåñáßïò ðïõ íßêçóå ìå 3-1 ôÝñìáôá óôçí Êáñäßôóá ôï ËéïíôÜñé, ðÞñå êáé áõôüò ôï åéóéôÞñéï ôçò áíüäïõ óôç Ē ÅèíéêÞ, ôï äåýôåñï ôïõ ïìßëïõ, ìåôÜ ôïí Á÷éëëÝá ÍåïêáéóÜñåéáò, ðïõ áíáìÝíåôáé íá ðáßîåé óôï Âåëåóôßíï êáé ðÜëé êáëü ðïäüóöáéñï êáé ü,ôé Þèåëå ðñïêýøåé. Ç ïìÜäá ôïõ Á÷éëëÝá ÍåïêáéóÜñåéáò ðïõ Ýêëåøå ôçí ðáñÜóôáóç óôïí üìéëï Ýóôåéëå Ýíá ç÷çñü ìÞíõìá ãéá ôçí ðïëý êáëÞ äïõëåéÜ ðïõ ãßíåôáé óå üëïõò ôïõò ôïìåßò ìå ôçí ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò íá õðüó÷åôáé ìéá áíôÜîéá ðáñïõóßá ôç íÝá ÷ñïíéÜ óôï ðñùôÜèëçìá ôçò Ē ÅèíéêÞò.

Áðïëïãßá-öáñóïêùìùäßá óôçí õðüèåóç «ÊáëëéèÝá-ÇñáêëÞò Øá÷íþí» Óôá ãñáöåßá ôçò Football League åêäéêÜóôçêå ÷èåò ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò (31/05) ç õðüèåóç «ÊáëëéèÝá-ÇñáêëÞò Øá÷íþí», ìå ôçí üëç äéáäéêáóßá íá áðïäåéêíýåôáé óå öáñóïêùìùäßá, ôïõò ìÜñôõñåò íá ôïíßæïõí óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ðùò äåí Ý÷ïõí íá áðïëïãçèïýí ãéá êÜôé êáé ôïí äéêáóôÞ íá ìçí åßíáé åíÞìåñïò ïýôå ãéá ôï ôé óçìáßíåé ç ëÝîç «over» óôï óôïß÷çìá. Ç åêäßêáóç ôçò õðüèåóçò îåêßíçóå óôéò 10:50 êáé óýìöùíá ìå ôï êáôçãïñçôÞñéï, ìåôÜ áðü Ýêèåóç ôçò UEFA, ï áãþíáò ôùí äýï ïìÜäùí «õðÞñîå ýðïðôïò ðñï ôïõ áãþíá óôïé÷çìáôéóìüò õðÝñ ôçò Þôôáò ôçò ÐÁÅ ÇÑÁÊËÇÓ êáé åîáéñåôéêÜ ýðïðôïò óôïé÷çìáôéóìüò ó÷åôéêÜ ôç óçìåßùóç ôïõëÜ÷éóôïí ôñéþí ôåñìÜôùí». Óôá ãñáöåßá ôçò Football League âñÝèçêáí ïé äéïéêÞóåéò ôùí äýï ïìÜäùí ìå ôïõò äéêçãüñïõò ôïõò, åíþ ôï «ðáñþí» Ýäùóáí ðïäïóöáéñéóôÝò ôçò ÊáëëéèÝáò êáé ôïõ ÇñáêëÞ Øá÷íþí. Óôçí åêäßêáóç Þôáí êáé óõíåñãÜôçò ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Ðáíá÷áúêÞò, ÁëÝîç Êïýãéá, êáèþò ç ïìÜäá ôçò Á÷áÀáò Ý÷åé Ýííïìï óõìöÝñïí. Ôï ëüãï ðÞñå ðñþôá ï äéêçãüñïò ôïõ ÇñáêëÞ Øá÷íþí, ×Üñçò Ãñçãïñßïõ, ï ïðïßïò èÝëçóå íá ôïðïèåôçèåß ðñéí ôçí åîÝôáóç ôùí ìáñôýñùí. ÆÞôçóå óôïé÷åßá áõôïý ðïõ óõíÝôáîå ôçí Ýêèåóç ôçò UEFA êáé áìöéóâÞôçóå ôçí ìåôÜöñáóç, ôïíßæïíôáò üôé åßíáé ðëÞñùò ðáñáðïéçìÝíç êáé ÷áñáêôçñéóôéêÜ åßðå üôé ç ëÝîç «potential», ðïõ óçìáßíåé ðéèáíü, ôçí Ý÷ïõí ìåôáöñÜóåé ùò åí äõíÜìåé. Óôç óõíÝ÷åéá, åßðå: «×áñáêôçñßæåôå ýðïðôá ôá 2 áðü ôá 3 ãêïë, åíþ èá Ýðñåðå íá åß÷áôå êáëÝóåé ùò ìÜñôõñåò êáé ôïõò áìõíôéêïýò ôçò ÊáëëéèÝáò êáé ôïí ôåñìáôïöýëáêá

Euro 2012

Ìå ôéò 16 ïìÜäåò íá Ý÷ïõí áíáêïéíþóåé ôéò áðïóôïëÝò ôïõò ãéá ôá ôåëéêÜ ôïõ Euro 2012. ÐëçóéÜæåé ç Ýíáñîç ôïõ Euro 2012 êáé üëïé ïé ðñïðïíçôÝò ôùí 16 ïìÜäùí ðïõ èá óõììåôÜó÷ïõí óôç äéïñãÜíùóç Ý÷ïõí åðéëÝîåé ôéò ôåëéêÝò ôïõò áðïóôïëÝò ãéá ôç äéïñãÜíùóç. Ôá óôïé÷åßá ðïõ îå÷ùñßæïõí áðü ôïõò 368 ðïäïóöáéñéóôÝò ðïõ èá âñåèïýí óôá ãÞðåäá ôçò Ðïëùíßáò êáé ôçò Ïõêñáíßáò. Ï ðéï Ýìðåéñïò ðïäïóöáéñéóôÞò ìå âÜóç ôéò óõììåôï÷Ýò ôïõ ìå ôï áíôéðñïóùðåõôéêü óõãêñüôçìá ôçò ÷þñáò ôïõò åßíáé ï ºêåñ Êáóßãéáò ðïõ Ý÷åé Þäç 129 óõììåôï÷Ýò. Óå öïõë… öüñìá äåß÷íåé íá âñßóêåôáé ï Êëáò ÃéÜí ×ïýíôåëááñ ï ïðïßïò Þôáí ï ðñþôïò óêüñåñ óôá ðñïêñéìáôéêÜ, êáèþò óçìåßùóå 12 ôÝñìáôá. Ï ìåãáëýôåñïò óå çëéêßá ðïäïóöáéñéóôÞò ðïõ èá áãùíéóôåß óôá ôåëéêÜ ôïõ Euro åßíáé áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ðñüêåéôáé ãéá ôïí Êþóôá ×áëêéÜ ï ïðïßïò äéáíýåé áéóßùò ôï 37ï Ýôïò ôçò çëéêßáò ôïõ. Áíôßèåôá, íåüôåñïò ôçò äéïñãÜíùóçò èá åßíáé ï ¢ããëïò ìåóïåðéèåôéêüò, ¢ëåî ÏîëÝéíô ÔóÜìðåñëåúí ðïõ âñßóêåôáé óôá 18 ôïõ ÷ñüíéá. Øçëüôåñïò ðïäïóöáéñéóôÞò óôç äéïñãÜíùóç èá åßíáé ï Óïõçäüò ôåñìáôïöýëáêáò, ÁíôñÝáò ºóáêóïí ðïõ âëÝðåé ôïí êüóìï áðü ôá 199 åêáôïóôÜ.

êáé ôïí åðéèåôéêü ôïõ ÇñáêëÞ Øá÷íþí». Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï äéêçãüñïò ôçò ÊáëëéèÝáò, Ðáíáãéþôçò Ðñüêïò ÷áñáêôÞñéóå êáôÜðôõóôï ôï Ýããñáöï ôçò UEFA êáé ôüíéóå üôé «ç õðüèåóç äåí èá êëåßóåé óå áõôÜ ôá äéêáóôÞñéá. Áõôïß ðïõ Ý÷ïõí óôÞóåé ôç óõãêåêñéìÝíç óêåõùñßá èá ðëçñþóïõí». Áêïëïýèùò, ìßëçóáí ïé äýï äéêçãüñïé ôùí ðáéêôþí ôïõ ÇñáêëÞ Øá÷íþí, Ôüëéïõ êáé Ãéþôá, ïé ïðïßïé åß÷áí êëçèåß óå áðïëïãßá. Ï Áñãýñçò Ëßâáò ÷áñáêôÞñéóå ùò «áÝñá» ôçí õðüèåóç, åíþ ï Êßìùí ÅõáããåëÜôïò åßðå ðùò ðïõèåíÜ äåí ãßíåôáé ëüãïò ãéá äùñïäïêßá Þ óôïé÷çìáôéóìü. Óôá ãñáöåßá ôçò Football League âñÝèçêáí êáé ðïëëïß ðïäïóöáéñéóôÝò ôùí äýï ïìÜäùí, ùóôüóï ï ðñüåäñïò ôïõ äéêáóôçñßïõ, ËåõôÝñçò ÆÜìðñáò, áñíÞèçêå ôçí åîÝôáóç üëùí êáé æÞôçóå Ýíáí áðü êÜèå ïìÜäá. ¸ôóé, åêôüò áðü ôïõò êáôçãïñÞìåíïõò, åîåôÜóôçêáí êáé ïé ÈáíÜóçò ÑåðåôóÜò áðü ôïí ÇñáêëÞ Øá÷íþí êáé ÄçìÞôñçò Áñâáíßôçò áðü ôçí ÊáëëéèÝá. Ùò ðñþôïò ìÜñôõñáò, êëÞèçêå íá êáôáèÝóåé ï ðñüåäñïò ôçò ÊáëëéèÝáò, Íßêïò ÓáëåõñÞò. Ìåôáîý Üëëùí åßðå: «¼ôáí îåêßíçóá ðÝñõóé ôï êáëïêáßñé ôçí õðüèåóç ìå ôéò ðëáóôïãñáößåò êáé õðïâéâÜóôçêáí áñêåôÝò ïìÜäåò, ãíþñéæá üôé èá äå÷üìïõí åðßèåóç. Ç åðéóôïëÞ ôçò UEFA åßíáé êáêïãñáììÝíç êáé Ý÷ïõí ãßíåé ôñåéò äéáöïñåôéêÝò ìåôáöñÜóåéò. Áðü ôá 9 åíôüò Ýäñáò ìáôò ôçò ÊáëëéèÝáò óôï äåýôåñï ãýñï, ôá 8 Þôáí over». Ç óôÜóç ôïõ äéêáóôÞ Þôáí åðéèåôéêÞ, åíþ óå áñêåôÝò ðåñéðôþóåéò Ýðåóå óå áíôéöÜóåéò. ¼ðùò üôáí êÜðïéá óôéãìÞ åßðå: «¼ôáí Ýðáéæá åãþ äåí õðÞñ÷áí over», åíþ

êÜðïéá Üëëç óôéãìÞ, ôüíéóå: «ÅðåéäÞ äåí Ý÷ù ðáßîåé ðïäüóöáéñï, èá ìå ó ô á õ ñ þ ó å ô å ; » ÐáñÜëëçëá Ýäåé÷íå ðùò äåí Þôáí åíçìåñùìÝíïò ïýôå ãéá ôï ôé óçìáßíåé óôïé÷çìáôéêÜ ç ëÝîç «over», åíþ óõíå÷þò ñùôïýóå áí õðÜñ÷ïõí óôçìÝíá óôï åëëçíéêü ðïäüóöáéñï. Óôç óõíÝ÷åéá, åîåôÜóôçêå ï ìÝôï÷ïò ôïõ ÇñáêëÞ Øá÷íþí, ê. Èåïäïóßïõ, ï áñ÷çãüò ôçò ÊáëëéèÝáò, ÄçìÞôñçò Áñâáíßôçò êáé ï áìõíôéêüò ôïõ ÇñáêëÞ, ÈáíÜóçò ÑåðåôóÜò, ï ïðïßïò ìåôáîý Üëëùí åßðå: «Áí êáôçãïñïýìáóôå ãéá Ýíá ëÜèïò, èá Ýðñåðå üëïé ïé ðïäïóöáéñéóôÝò íá åßíáé öõëáêÞ». Óôïí ôåñìáôïöýëáêá ôïõ ÇñáêëÞ Øá÷íþí, ÈáíÜóç Ôüëéï, ï äéêáóôÞò åßðå: «Åóý ôá ðéÜíåéò üëá å;», åíþ óôïí Êþóôáò Ãéþôá ôïõ åßðå: «Åðßôçäåò ôï Üöçóåò íá ìðåé ôï ãêïë». Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ðñüåäñïò ôïõ ÇñáêëÞ Øá÷íþí,

Ãéþñãïò Óôïýðáò, ôüíéóå ìåôáîý Üëëùí: «Äåí Ý÷ù íá áðïëïãçèþ ãéá ôßðïôá. Áí Ý÷åéò Ýíá âáñÝëé ìå ëÜóðç êáé ñßîåéò ëßãï êñáóß, ôüôå èá ðéåßò ëÜóðç, áí Ý÷åéò Ýíá âáñÝëé ìå êñáóß êáé ñßîåéò ëßãï ëÜóðç, ðÜëé ëÜóðç èá ðéåßò».

ÐÁÏÊ Åðéóçìïðïßçóç óõìöùíßáò ìå Äþíç

Ïé… áñéèìïß ôïõ Euro Ē ÏÌÉËÏÓ Ïõêñáíßá – Áíáôüëé Ôßìïóôóéïõê 114 Óïõçäßá – ¢íôåñò ÓâÝíóïí 126 Ãáëëßá – ÖëïñÜí ÌáëïõíôÜ 75 Áããëßá – ¢óëåú Êüïõë 93 Ðñþôïé óêüñåñ óôá ðñïêñéìáôéêÜ Á’ ÏÌÉËÏÓ Ðïëùíßá – äåí Ýäùóå ðñïêñéìáôéêÜ ÅëëÜäá – ÃéÜííçò Öåôöáôæßäçò (2 ãêïë) Ñùóßá – ¢ëáí Íôæáãêüåö (4 ãêïë) Ôóå÷ßá – Ìß÷áë ÊÜíôëåôò (4 ãêïë) ’ ÏÌÉËÏÓ Ïëëáíäßá – Êëáò ÃéÜí ×ïýíôåëááñ (12 ãêïë) Äáíßá – Íßêëáò ÌðÝíôíåñ (3 ãêïë) Ãåñìáíßá – Ìßñïóëáâ Êëüóå (9 ãêïë) Ðïñôïãáëßá – ÊñéóôéÜíï ÑïíÜëíôï (7 ãêïë) Ò ÏÌÉËÏÓ Éóðáíßá – Íôáâßíô Óßëâá (4 ãêïë) Éôáëßá – Áíôüíéï ÊáóÜíï (6 ãêïë) Éñëáíäßá – Ñüìðé Êéí (7 ãêïë) Êñïáôßá – Íßêï ÊñÜíéôóáñ (4ãêïë) Ē ÏÌÉËÏÓ Ïõêñáíßá – äåí Ýäùóå ðñïêñéìáôéêÜ Óïõçäßá – ÆëÜôáí ÉìðñáÀìïâéôò (5 ãêïë) Ãáëëßá – Êáñßì ÌðåíæåìÜ (3 ãêïë) Áããëßá – ÆåñìÝí Íôåöü (3 ãêïë)

ÁíáëõôéêÜ ôá óôïé÷åßá: Ðåñéóóüôåñåò óõììåôï÷Ýò Á’ ÏÌÉËÏÓ Ðïëùíßá – ÍôÜñéïõò Íôïýíôêá 61 ÅëëÜäá – Ãéþñãïò Êáñáãêïýíçò 116 Ñùóßá – ÓåñãêÝé ÉãêíÜóåâéôò 73 Ôóå÷ßá – Ðåôñ Ôóå÷ 89

Ìåãáëýôåñïé óå çëéêßá ðïäïóöáéñéóôÝò Á´ÏÌÉËÏÓ Ðïëùíßá – ÌÜñôóéí ÂáóéëÝöóêé (31) ÅëëÜäá – Êþóôáò ×áëêéÜò (37) Ñùóßá – Ñüìáí Óáñüíïö (35) Ôóå÷ßá – ÃéÜñïóëáâ Íôñüìðíé (32)

´ÏÌÉËÏÓ Ïëëáíäßá – ÑÜöáåë öáí íôåñ ÖÜáñô 94 Äáíßá – ÍôÝíéò Ñüìåíôáë 115 Ãåñìáíßá – Ìßñïóëáâ Êëüóå 115 Ðïñôïãáëßá – ÊñéóôéÜíï ÑïíÜëíôï 89

’ ÏÌÉËÏÓ Ïëëáíäßá – Ìáñê öáí Ìðüìåë (35) Äáíßá – ÍôÝíéò Ñüìåíôáë (33) Ãåñìáíßá – Ìßñïóëáâ Êëüóå (33) Ðïñôïãáëßá – ÑéêÜñíôï Êüóôá (31)

Ò ÏÌÉËÏÓ Éóðáíßá – ºêåñ Êáóßãéáò 129 Éôáëßá – Ôæéáíëïõßôæé Ìðïõöüí 113 Éñëáíäßá – ÓÝé Ãêßâåí 121 Êñïáôßá – Ãéüóéð Óßìïõíéôò 93

Ò ÏÌÉËÏÓ Éóðáíßá – ÔóÜâé ÅñíÜíôåò (32) Éôáëßá – Ìüñãêáí Íôå ÓÜíêôéò (35) Éñëáíäßá – ÓÝé Ãêßâåí (36) Êñïáôßá – Ãéüóéð Óßìïõíéôò (34)

Ï Êáôåñéíéþôçò ÊõñéÜêïò Ðáðáäüðïõëïò óêüñáñå ÷èÝò ìå ôçí öáíÝëá ôçò ÅèíéêÞò óôï ðáé÷íßäé ìå ôçí Áñìåíßá Ä´ÏÌÉËÏÓ Ïõêñáíßá – ÏëåêóÜíôñ ÃêïñéÜíïö (36) Óïõçäßá – ¢íôåñò ÓâÝíóïí (35) Ãáëëßá – Áíôïíß ÑåâåãéÝñ (32) Áããëßá – Öñáíê ËÜìðáñíô (33) Íåüôåñïé óå çëéêßá ðïäïóöáéñéóôÝò Á’ ÏÌÉËÏÓ Ðïëùíßá – ÑÜöáë Âüëóêé (19) ÅëëÜäá – Êþóôáò Öïñôïýíçò (19) Ñùóßá – ¢ëáí Íôæáãêüåö (21) Ôóå÷ßá – ÂëÜíôéìéñ ÍôÜñéíôá (21) ’ ÏÌÉËÏÓ Ïëëáíäßá – ÃéÝôñï Âßëåìò (18) Äáíßá – Æïñò Ïêüñå (19) Ãåñìáíßá – ÌÜñéï ÃêÝôóå (19) Ðïñôïãáëßá – ÍÝëóïí ÏëéâÝéñá (20) ô ÏÌÉËÏÓ Éóðáíßá – ÓÝñ÷éï ÌðïõóêÝôò (23) Éôáëßá – ÌÜñéï ÌðáëïôÝëé (21) Éñëáíäßá – ÔæÝéìò ÌáêÊëéí (23) Êñïáôßá – Ìßëáí ÌðáíôÝé (23) Ē ÏÌÉËÏÓ Ïõêñáíßá – ÌÜ÷éì ÊïâÜë (19) Óïõçäßá – Åìßñ ÌðáúñÜìé (24) Ãáëëßá – ÃéÜí ÌâéëÜ (21) Áããëßá – ¢ëåî ÏîëÝéíô – ÔóÜìðåñëåúí

(18) Ïé øçëüôåñïé ðáßêôåò ôçò äéïñãÜíùóçò Á’ ÏÌÉËÏÓ Ðïëùíßá – ÃêñÝãêïñæ ÓáíôïìéÝñóêé (196) ÅëëÜäá – Êþóôáò ×áëêéÜò (196) Ñùóßá – ¢íôïí Óïýíéí (191) Ôóå÷ßá – Ðåôñ Ôóå÷ (197) ’ ÏÌÉËÏÓ Ïëëáíäßá – ÌÜáñôåí ÓôåêÝëåíìðïõñãê (194) Äáíßá – ÍôÜíéåë ¢ãêåñ (190) Ãåñìáíßá – Ðåñ ÌåñôåæÜêåñ (198) Ðïñôïãáëßá – Ïýãêï ÁëìÝéäá (191) Ò ÏÌÉËÏÓ Éóðáíßá – ÖåñíÜíôï ÃéïñÝíôå (195) Éôáëßá – Ôæéáíëïõßôæé Ìðïõöüí (192) Éñëáíäßá – Ôæïí ϒÓÝé (190) Êñïáôßá – ÉâÜí ÊåëÜâá (196) Ē ÏÌÉËÏÓ Ïõêñáíßá – ÅâãÝí Êáôóåñßíôé (197) Óïõçäßá – ÁíôñÝáò ºóáêóïí (199) Ãáëëßá – ÏëéâéÝ Æéñïý (192) Áããëßá – Ôæï ×áñô (196)

Êáé åðßóçìá áíáêïßíùóå ôçí óõìöùíßá ôçò ìå ôïí Ãéþñãï Äþíç êáé ôïõò ôÝóóåñéò óõíåñãÜôåò ôïõ ç "áóðñüìáõñç" ÐÁÅ. Ç ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç áíáöÝñåé: "Ç ÐÁÅ Ð.Á.Ï.Ê. áíáêïéíþíåé ôçí óõìöùíßá ôçò ìå ôïí Ãéþñãï Äþíç, ï ïðïßïò áíáëáìâÜíåé ãéá ôá åðüìåíá äýï ÷ñüíéá ôçí ôå÷íéêÞ çãåóßá ôçò ïìÜäáò. ÐáñÜëëçëá, áíáêïéíþíåé ôçí óõìöùíßá ôçò êáé ìå ôïõò ÌÜêç Áããåëßíá, Ãñçãüñç Ãåùñãßôóç, Ìßïôñáãê ÌÝíôáí, Ðáíáãéþôç ÌáëéÜñéôóç ïé ïðïßïé åíôÜóóïíôáé óôï ðñïðïíçôéêü ôéì ôçò ïìÜäáò".

ÅÐÉËÏÃÅÓ ÁÈËÔÉÊÙÍ ÌÅÔÁÄÏÓÅÙÍ ÔÇÓ ÐáñáóêåõÞ 11:05 OTE Sport 3 - HD MotoGP 15:05 OTE Sport 3 - HD MotoGP 19:00 Novasports 4 Ïëõìðéáêüò - ÂïõëéáãìÝíç Ä.Ó


ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012

7 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

sp46790@gmail.com

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

FOOTBALL LEAGUE ¸íá ðïëý êáëü öéëéêü ðáé÷íßäé Ýãéíå ÷èåò ôï áðüãåõìá óôï ãÞðåäï ôïõ Ðéåñéêïý ìå ôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò íá öéëïîåíåß ôçí ÁÅÐ ÇñáêëÞò, ôçí ïðïßá íßêçóå ìå 1-0 óå Ýíáí áãþíá ðïõ Ýðáéîáí íåáñïß ðïäïóöáéñéóôÝò êáé ãéá ôéò äýï ïìÜäåò, ðïõ éêáíïðïßçóáí ôïõò öéëÜèëïõò, ðïõ äåí Þôáí êáé ëßãïé óôï Á’ ÏÁÊÁ. Ôï íÝï áßìá ôüóï ôïõ Ðéåñéêïý üóï êáé ôçò ÁÅÐ ÇñáêëÞò Ýäùóå Ýíá ðïëý ùñáßï ðïäïóöáéñéêü áðüãåõìá óôïõò ôõ÷åñïýò öéëÜèëïõò ìå ôïí Êáôåñéíéþôç ôå÷íéêü ÔÜóï Éùáííßäç íá ðéóôþíåôáé ôç óõììåôï÷Þ ôùí ÊáñôóáìðÜ êáé ×áôæççóáÀá, äýï ðáéêôþí ðïõ ôïõò åß÷å ìå ôçí ïìÜäá ôïõ Âáôáíéáêïý üëç ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ óôï ðñùôÜèëçìá ôçò Football League 2 êáé Üöçóáí Üñéóôåò åíôõðþóåéò. Ðïëý êáëÞ ç ðáñïõóßá ôïõ Ãñçãüñç Êüéôò, ðïõ Þôáí ìÜëéóôá êáé ï óêüñåñ ôçò ÷èåóéíÞò óõíÜíôçóçò, üôáí óôï 39’ ìå áðåõèåßáò ÷ôýðçìá öÜïõë Ýóôåéëå ôç ìðÜëá óôá äß÷ôõá ôçò ÁÅÐ ÇñáêëÞò êáé Ýêáíå ôï 1-0. Ôï ÷èåóéíü öéëéêü ðáé÷íßäé äéáéôÞôåõóå ï ê. Ôüëéïò ìå âïçèïýò ôïõò ê.ê. Èåïäþñïõ êáé ÄçìçôñéÜäç. Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí ÐÉÅÑÉÊÏÓ Óõìåùíßäçò (46’ Ôóéíôþôáò), Ëáæáñßäçò (46’ ÊáñôóáìðÜò), Íßêïõ, Êùôóéüðïõëïò, Êñáãéüðïõëïò (75’ ÆáíÝôáò), Ìé÷áçëßäçò (46’ Ðáðáôüëéïò), ×áôæççóáÀáò, Êüéôò, Ðáðáäüðïõëïò (46’ ÔóéêáäÝñçò), Óéäçñüðïõëïò (55’ Âñá÷íüò), Ôóáïõóßäçò (46’ Óå÷ïëÜñé) ÁÅÐ ÇÑÁÊËÇÓ ÐáðáíéêïëÜïõ (46’ Êùöüò), Ðáðáóôåñéáíüò, Çëßáò (60’ Êáìßëáëçò), ÖåíôÜíçò, Ëéüëéïò, Êõâñáêßäçò, Ïéêïíüìïõ (46’ ËáâéäÜò), Íáôóéüðïõëïò, Óáââßäçò (46’ Ëïýããïò), Ðéôóüêïò (55’ ºôóéïò), ÐåëåâÜíçò (46’ Èþñéáí - 56’ Ãåñáóßìïõ) Ôï ÷èåóéíü öéëéêü ðáé÷íßäé ðáñáêïëïýèçóå ï ÁëÝêïò ÂïóíéÜäçò, ðñþçí ðñïðïíçôÞò ôçò ÁíáãÝííçóçò ÅðáíïìÞò, áöïý Ýëõóå ôç óõíåñãáóßá ôïõ, ýóôåñá áðü ôñßá ÷ñüíéá ðáñïõóßáò ôïõ óôï ôéìüíé ôçò Èåóóáëïíéêéþôéêçò ïìÜäïò.

ÖéëéêÞ íßêç ÷èåò óôçí Êáôåñßíç «Ôüðï óôá íéÜôá!» ÐÉÅÑÉÊÏÓ – ÁÅÐ ÇÑÁÊËÇÓ 1-0 Ïé äéêçãüñïé ôùí äýï ðëåõñþí ôüíéæáí üôé áõôÞ Þôáí ðïëý ðéèáíü íá áíáêïéíùèåß ôçí ÐÝìðôç, áëëÜ üëá äåß÷íïõí üôé ç ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç èá âãåé ôçí ÐáñáóêåõÞ (01/06). Óçìåéþíåôáé üôé, ôüóï óôçí ïìÜäá ôçò Åýâïéáò, üóï êáé óôçí áèçíáúêÞ ÐÁÅ åîÝöñáæáí ôçí áéóéïäïîßá ôïõò üôé èá áèùùèïýí, êáèþò äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá óå âÜñïò ôïõò óôïé÷åßï.

Ï äéêáóôÞò… Ýìáèå ôé óçìáßíåé over!

Áðßóôåõôåò êáé üìùò… ðñïåäñéêÝò áôÜêåò óôçí åêäßêáóç ôçò õðüèåóçò ÊáëëéèÝá – ÇñáêëÞò Øá÷íþí. Åßèéóôáé ôá ðñáêôéêÜ ôùí äéêþí íá öéëïîåíïýíôáé óôï ñåðïñôÜæ, üìùò áõôÞ ôçò ÐÝìðôçò (31/05) ãéá ôïí áãþíá ÊáëëéèÝá – ÇñáêëÞò Øá÷íþí Ý÷åé ôç äéêÞ ôçò îå÷ùñéóôÞ èÝóç. ÁôÜêåò ðïõ Ýãñáøáí éóôïñßá, áðïñßåò ðïõ ðñïêÜëåóáí ãÝëéï, áðïëáõóôéêïß äéÜëïãïé êáé Ýíá ôáôïõÜæ ìå ôïí… Ëïýêé Ëïõê Þôáí üóá Ýìåéíáí ÷áñáãìÝíá óôç ìíÞìç áõôþí ðïõ ðáñáâñÝèçêáí óôçí áßèïõóá ôïõ ðñùôïâÜèìéïõ ðåéèáñ÷éêïý ïñãÜíïõ. Ôçí ðáñÜóôáóç, öõóéêÜ, Ýêëåøå ï ðñüåäñïò, ËåõôÝñçò ÆÜñìðáò, ï ïðïßïò Ýëõóå ôçí áðïñßá ôïõ ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïñïëïãßá ôïõ «over». ¼ôáí, ëïéðüí, ï äéêçãüñïò ×Üñçò Ãñçãïñßïõ áíÝëõå ôï êáôçãïñçôÞñéï êáé ôüíéæå üôé ç UEFA åß÷å åíäåßîåéò üôé óôï ìáôò ÊáëëéèÝá – ÇñáêëÞò Øá÷íþí èá óçìåéùèïýí ðåñéóóüôåñá áðü 2 ãêïë, ï

ðñüåäñïò ôçò Ýäñáò áíáñùôÞèçêå… «Áõôüò åßíáé ï over;»! ÖõóéêÜ, ï ÆÜñìðáò öñüíôéóå íá äéêáéïëïãçèåß, ëÝãïíôáò: «¼ôáí Ýðáéæá åãþ ðïäüóöáéñï, äåí õðÞñ÷áí over», üìùò ëßãï áñãüôåñá óå Ýíôïíï äéÜëïãï ðïõ åß÷å ìå ôïí äéåõèýíïíôá óýìâïõëï ôçò ÐÁÅ ÊáëëéèÝá, Óôáýñï Êáñáêáóßäç, ôïõ åßðå: «ÅðåéäÞ äåí Ý÷ù ðáßîåé ðïôÝ ðïäüóöáéñï èá ìå óôáõñþóåôå;». Ï ÆÜñìðáò, ï ïðïßïò åß÷å äéêÜóåé ðïëëÝò áðü ôéò õðïèÝóåéò ôïõ ðåñóéíïý êáëïêáéñéïý ñùôïýóå äéáñêþò ôïõò ìÜñôõñåò: «Ãßíïíôáé «óôçìÝíá» ìáôò;», åíþ Ýäåéîå… åíôõðùóéáóìÝíïò áðü Ýíá ôáôïõÜæ ìå ôïí Ëïýêé Ëïõê ðïõ Ýöåñå óôï ÷Ýñé ôïõ ößëïò ôçò ÊáëëéèÝáò, ðïõ êëÞèçêå ùò ìÜñôõñáò. Äåí ðáñÝëåéøå íá ôïí ðñïóâÜëåé, ìå áðïôÝëåóìá íá õðÜñîåé Ýíôáóç óôçí áßèïõóá, üìùò ôá ðíåýìáôá çñÝìçóáí üôáí ï ÆÜñìðáò åßðå: «Æçôþ óõããíþìç. ÌåñéêÝò öïñÝò ëÝù ðåñéóóüôåñá áðü üóá ðñÝðå酻 ÈÝëåôå êé Üëëá; Ï ðñüåäñïò ôçò Ýäñáò äåí Üöçíå ôïí ìåãáëïìÝôï÷ï ôçò ÊáëëéèÝáò, Íßêï ÓáëåõñÞ, ï ïðïßïò ôïõ åßðå: «Äåí ìå áöÞíåôå íá ìéëÞóù êýñéå ðñüåäñå. Ôé èÝëåôå; Íá ëÝù áõôÜ ðïõ èÝëåôå;», ãéá íá ðÜñåé áðïóôïìùôéêÞ áðÜíôçóç: «Íáé»! Åðßóçò, ñþôçóå ôïí ôåñìáôïöýëáêá ôïõ ÇñáêëÞ Øá÷íþí, ÈáíÜóç Ôüëéï, áí óôá óïõô ðïõ ðçãáßíïõí óôï ãÜìá, öñïíôßæåé íá óþæåé ôçí åóôßá ôïõ, ôüíéóå ìå âåâáéüôçôá óôïí êåíôñéêü áìõíôéêü ôùí «ðñÜóéíùí», Êþóôá Ãéþôá: «Ôï Üöçóåò íá ìðåé ôï ãêï녻 êáé Üêïõóå ôïí áíôéðñüåäñï ôçò Ýäñáò íá ôïí äéïñèþíåé: «ÅíôÜîåé, êáé ï ÌÝóé êÜíåé ëÜèç. Åäþ ðÝíáëôé Ý÷áó养. ÁíáñùôÞèçêå áêüìá ï ÆÜñìðáò áí Ý÷ïõí ìðåé Üíèñù-

ðïé óôç öõëáêÞ ãéá «óôçìÝíá» ìáôò êáé õðïóôÞñéîå üôé ðåñßìåíå ëéãüôåñï… åõôñáöÞ ìÝôï÷ï ôçò ÐÁÅ ÇñáêëÞò Øá÷íþí, ðïõ åßíáé óôñáôéùôéêüò! ÐáñÜëëçëá, åíï÷ëÞèçêå áðü ôéò ðïëëÝò ðüæåò ðïõ ôïí ôñÜâçîáí ïé öùôïãñÜöïé, ìå ôïí äéêçãüñï, Áñãýñç Ëßâá íá ôï ñß÷íåé óôï... êáëáìðïýñé êáé íá ôïõ ëÝåé: «Äåí áðáèáíáôßæïõí åóÜò êýñéå ðñüåäñå, ôïí êýñéï ÅõáããåëÜôï (ó.ó. äéêçãïñïò) ôñáâïýí. ÌÝóá óå üëá, ï ðñüåäñïò ôçò ïìÜäáò ôçò Åýâïéáò, Ãéþñãïò Óôïýðáò üôáí ìðÞêå óôçí áßèïõóá áíáöþíçóå: «¹ñèáí ïé êáôÞãïñïé» êáé ÷åéñïêñïôÞèçêå áðü üëïõò üôáí åßðå óôçí Ýäñá: «Áí ðÜñåéò Ýíá âáñÝëé ìå ëÜóðç êáé ñßîåéò ëßãï êñáóß, èá ðéåßò ëÜóðç. Áí ðÜñåéò Ýíá âáñÝëé ìå êñáóß êáé ñßîåéò ëßãç ëÜóðç, èá ðéåßò ëÜóð煻.

Ç áðüöáóç ãéá ôï ÊáëëéèÝá - ÇñáêëÞò Øá÷íþí ïäåýåé ãéá ÐáñáóêåõÞ ¼ëá äåß÷íïõí üôé ï áèëçôéêüò äéêáóôÞò èá áíáêïéíþóåé ôçí 1ç Éïõíßïõ ôçí áðüöáóç ãéá ôï ÊáëëéèÝá - ÇñáêëÞò Øá÷íþí. Óå áíáìïíÞ ôçò áðüöáóçò ôïõ áèëçôéêïý äéêáóôÞ âñßóêïíôáé ç ÊáëëéèÝá êáé ï ÇñáêëÞò Øá÷íþí Ýðåéôá áðü ôçí áðïëïãßá ôïõò ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò (31/05).

Football League 2

Áýñéï ôï áðï÷áéñåôéóôÞñéï öéëéêü óôï Âáôáíéáêü Êëåßíåé ôï Óáââáôïêýñéáêï ôï èÝìá ôïõ ðñïðïíçôÞ

¸ãéíå ÷èåò ôï ðñüãñáììá ôùí ðñïðïíÞóåùí êáíïíéêÜ óôïí Âáôáíéáêü êáé óõíå÷ßóôçêáí ïé äïêéìÝò ïñéóìÝíùí ðáéêôþí ðïõ åíäéáöÝñïõí ôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò. Ôï âÜñïò ðÝöôåé óå íÝï áßìá áöïý Üìåóç ðñïôåñáéüôçôá ôçò éóôïñéêÞò ïìÜäïò ôïõ Âáôáíéáêïý åßíáé ç åíßó÷õóç óå ôáëáíôïý÷ïõò êáé áíåñ÷üìåíïõò ðïäïóöáéñéóôÝò áðü ïìÜäåò ôçò Ðéåñßáò. Áýñéï èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 5 ôï áðüãåõìá óôï ãÞðåäï ôïõ Âáôáíéáêïý öéëéêü ðáé÷íßäé ìå ôçí ïìÜäá ÍÝùí, ðïõ èá åßíáé êáé ôï ôåëåõôáßï ãéá ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò, áöïý óôç óõíÝ÷åéá èá êÜíïõí ôéò êáëïêáéñéíÝò ôïõò äéáêïðÝò.

Ç ÏÌÁÄÁ ÔÇÓ ÐÁÅ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÓÔÏ 1ï ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Ç ïìÜäá ôïõ ÐÉÅÑÉÊÏÕ Ýäåéîå ôï áíèñþðéíï ðñüóùðï ðïõ ôáéñéÜæåé áðüëõôá óôçí êïéíùíßá ôçò Ðéåñßáò êé åðéóêÝöèçêå ôï 1ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò. ÐïëõðëçèÞò áíôéðñïóùðåßá ðïäïóöáéñéóôþí ôçò ïìÜäáò ôïõ ÐÉÅÑÉÊÏÕ ìå ôïí ãåíéêü áñ÷çãü ôçò ïìÜäáò ê. ÄçìÞôñç Ëéüëéï êáé ôïí öñïíôéóôÞ ôçò ïìÜäáò ê. Ãéþñãï ÈåïäïóéÜäç åðéóêÝöèçêå ôï 1ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò ðñïóêåêëçìÝíïé áðü ôïõò ìáèçôÝò êáé ôïí ÄéåõèõíôÞ ôïõ åí ëüãù ó÷ïëåßïõ. Ôçí áðïóôïëÞ õðïäÝ÷ôçêå óôï ó÷ïëåßï ï ÄéåõèõíôÞò Âáóßëçò Ôóáêéñßäçò, ïé åêðáéäåõôéêïß êáé ïé ìáèçôÝò. Ïé ðïäïóöáéñéóôÝò: Ãéþôçò Ãéáæéôæüãëïõ, Ðáýëïò ÄÞìïõ, ÔÜóïò Êáñáêïýôóçò, Markus Mokake, ÁëÝîáíäñïò Óå÷ïëÜñé êáé ÈÜíïò Ðáðáôüëéïò ìáæß ìå ôïí ãåíéêü áñ÷çãü êáé ôïí öñïíôéóôÞ ôïõ ÐÉÅÑÉÊÏÕ ðñüóöåñáí óôïõò ìáèçôÝò ôïõ ó÷ïëåßïõ ìéá åõêáéñßá ÷áñÜò, áãÜðçò êáé óõãêßíçóçò íá äïõí áðü êïíôÜ, íá ðÜñïõí áõôüãñáöá, íá öùôïãñáöçèïýí ìáæß ôïõò, íá ðáß-

Ï åíèïõóéáóìüò êáé ç ÷áñÜ ôùí ìáèçôþí Þôáí áðåñßãñáðôç, üðùò öáßíåôáé êáé óôéò öùôïãñáößåò ìáò. Ç åðßóêåøç ôïõ ÐÉÅÑÉÊÏÕ ãéá ôïõò ìáèçôÝò ôïõ ó÷ïëåßïõ Þôáí ìßá åõ÷Üñéóôç êáé ÷áñïýìåíç óôéãìÞ óôçí êáèçìåñéíüôçôÜ ôïõò. ÔÝôïéåò åíÝñãåéåò áðïäåéêíýïõí Ýìðñáêôá ôçí åõáéóèçóßá êáé ôï åíäéáöÝñïí ôïõ êïéíùíéêïý ñüëïõ ôïõ ÐÉÅÑÉÊÏÕ!


8 ‚‘‚“Š…ćÖÖÖ։Ä‰ÄÖÖ

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA ǼȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȐŸȊȘȗǢȎȈȡțȐŸȗǢȗȔȤȌȡȕ ǼȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȗȒŸȏȐǢȈȎȚŸ_ ȜȐȚŸ%@GBDBŸ RGDŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐȕȗ

Alpha Bank: 6ȐǢȈȎȚŸ Ÿ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸ ȔȤȌȡŸȓșȈțȐȚ ǰȐǢȈȎȚŸ Ÿ ȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦŸǢȎȜȅŸȊȘȤŸȘșȗȋȔȆȠȎȒȚŸ ȌȒȊŸ ȜȐȕŸ ȓȅȔȝȠȐŸ ȘȒțȜȡȜȒȓȗȥŸ ȓȒȕȍȥȕȗȝŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȐŸEIVRŸ RGDŸ ȌȒȊŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸ ȜȗȝŸ

ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȐŸțȟȎȜȒȓȇŸ ȊȕȊȓȗȈȕȡțȐŸ ȜȗȝŸ ȗǢȈȔȗȝ ŸȜȊŸȓȊȑȊșȅŸȆțȗȍȊŸ ȜȤȓȡȕŸ țȐǢȎȈȡțȊȕŸ ȘȜȦțȐŸ Ÿ țȜȊŸ Ÿ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸ ȓȊȑȝțȜȎșȇțȎȡȕŸ ȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸțȜȗŸ Ÿ ȓȊȒŸ ȗŸ ȧȎȈȓȜȐȚŸ ǴȊȔȥȠȎȡȚŸǴȊȑȝțȜȎșȇțȎȡȕ Ÿ țȝǢȘȎșȒȔȊǢȋȊȕȗǢȆȕȡȕŸ ȜȡȕŸȎȖȊțȞȊȔȈțȎȡȕŸțȜȗŸ 

5.356,34

0,09

XETRA D

6.323,19

-0,26

CAC 40

3.042,97

-0,16

DJ INDU

12.454,83

-0,60

NASDAQ

2.837,53

NIKKEI

8.593,15

Ευρω/$

1,25400

BRENT

108,88

ȜșȊȘȎȏȒȓȆȚŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸǢȎŸȜȗȕŸȓȔȊȍȒȓȤŸȍȎȈȓȜȐŸȕȊŸȝȘȗȟȡșȎȈŸ ȓȊȜȅŸ 

dzȍȒȊȈȜȎșȗŸȇȜȊȕŸȜȗŸȘȔȇǢȊŸțȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸȓȊȒŸ ȜȗȝŸǹǽǯ ŸȓȊȑȦȚŸȍȒȊȌșȅȞȗȕȜȊȒŸȊȘȤŸȜȗȕŸȋȊțȒȓȤŸȍȎȈȓȜȐŸȜȐȚŸ +HPURGŸ/LRGE@O ŸȌȎȌȗȕȤȚŸȘȗȝŸȘșȗȓȅȔȎțȎŸȊȕȊȌȓȊțȜȒȓȆȚŸ ȘȡȔȇțȎȒȚŸȊȘȤŸAMG?KŸȘȗȝŸȎȘȎȕȍȥȗȝȕŸǢȎŸȋȅțȐŸȊȝȜȤȕŸȜȗȕŸ ȍȎȈȓȜȐ

-ŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸȎȈȟȎŸȓȊȜȊȌșȅȠȎȒŸȎȕȍȗțȝȕȎȍșȒȊȓȅŸ ȊȕȦȜȎșȐŸȜȒǢȇŸȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸȤȜȊȕŸțȐǢȎȈȡȕȎŸȓȆșȍȐŸȆȡȚŸȓȊȒŸ 

ǽȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȅŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȘșȒȕŸȊȘȤŸ ȘșȗȋȔȆȠȎȒȚŸȓȊȒŸȊȘȗǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȗȥŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȎȕȦŸȜȐȕŸ ȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗŸȜȗȝŸŸȎȈȟȊȕŸȊȕȆȔȑȎȒŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸDZŸ%@GBDBŸțȐǢȎȒȦȕȎȒŸ ȘȡȚŸȘȊșȅŸȜȗŸȍȝțǢȎȕȆȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȤŸȘȎșȒȋȅȔȔȗȕ ŸȗȒŸȘșȗȋȔȆȠȎȒȚ ŸȗȒŸȗȘȗȈȎȚŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ ŸŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗŸȜȗȝŸ

DZŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦ

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸ țȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ 

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǽșȗȞȈǢȡȕŸ  ŸȜȗȝŸǯǢȘȗșȈȗȝŸ  ŸȜȐȚŸǾȌȎȈȊȚŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǽȊȖȒȍȒȦȕŸ  

DZŸǯȘȒȜșȗȘȇŸțȝțȜȅȑȐȓȎŸțȜȐŸǮȎȕȒȓȇŸȧȒȎȥȑȝȕțȐŸǿȗșȗȔȗȌȒȓȦȕŸǯȔȆȌȟȡȕŸȓȊȒŸǯȈțȘșȊȖȐȚŸȧȐǢȗțȈȡȕŸǯțȤȍȡȕŸȜȗȝŸȝȘȗȝșȌȎȈȗȝŸǹȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸȓȊȒŸȤȘȡȚŸȍȒȎȝȓșȒȕȈȏȎȜȊȒŸțȜȐŸțȟȎȜȒȓȇŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐ ŸțȓȗȘȤȚŸȜȐȚŸȎȈȕȊȒŸȐŸȎȔȊȟȒțȜȗȘȗȈȐțȐŸȜȡȕŸȝȘȗȑȆțȎȡȕŸȘȗȝŸ ȗȍȐȌȗȥȕȜȊȒŸțȎŸǢȊȓșȗȟșȤȕȒȎȚŸȍȒȓȊțȜȒȓȆȚŸȍȒȎȕȆȖȎȒȚŸȓȊȒŸȐŸȎȘȊȥȖȐțȐŸȜȐȚŸȍȒȊȞȅȕȎȒȊȚŸȓȊȜȅŸȜȐŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȊŸȜȐȚŸȍȒȗȒȓȐȜȒȓȇȚŸȎȘȈȔȝțȐȚŸȜȡȕŸǢȎȌȅȔȡȕŸȞȗșȗȔȗȌȒȓȦȕŸȍȒȊȞȗșȦȕ

2,77% ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Āûñöìýóüýñûóù Ɍ‡

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č

…‹‚Å Œ…„

ȀȊȇǿǹ ǹīȅȇǹ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) CYPRUS POPULAR BANK (Ȁȅ) DIONIC (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) INTRAKAT (KO) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) QUEST ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) REDS (ȀO) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁǺǼ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ. (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ)

0,26 0,873 0,229 0,07 0,83 0,04 0,399 0,115 12,25 0,252 0,278 0,086 0,084 0,55 3,51 0,784 0,415 1,39 0,81 3,30 0,778 0,14 0,377 0,601 2,81 0,697 1,73 0,123 0,23 0,236 2,33 4,29 1,02 1,14 0,788 2,03 1,32 0,072 0,34 0,493 0,18 0,435 0,674 0,444 4,70 1,25 0,119 0,46 0,026 0,179 1,22 0,69 0,189 0,23 0,206 0,205 0,089 2,20 0,45 0,67 0,20 0,36 0,43 1,84 1,00 1,15 0,304 0,143 0,465 0,51 0,31 5,25 1,56 1,07 0,445 0,219 0,37 1,29 0,282 0,346 0,669 0,40 0,796 0,469 0,20 0,67 9,15 0,701 0,952 4,48 2,16

8,33 9,81 6,51 -6,67 0,00 0,00 0,76 4,55 8,41 0,00 9,88 -13,13 9,09 9,56 3,24 4,81 0,00 13,01 3,32 3,77 22,52 14,75 13,55 4,16 3,69 -9,24 0,00 -7,52 0,00 16,26 0,00 8,33 -2,86 0,00 0,00 -0,49 10,00 1,41 0,00 0,82 0,00 0,00 2,12 8,29 0,00 0,00 0,00 -2,34 8,33 5,29 -1,61 4,55 9,88 2,22 0,00 9,63 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 -2,52 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 0,15 -0,50 3,51 -0,64 0,00 0,00 2,58 3,39 5,78 10,62 2,86

20 3.275.905 15.029 200 9.515 10.500 670 25.040 246.106 0 180 3.143.666 50.065 2.378.795 27.864 20.581 0 1.330 43.502 52.034 50 164.046 24.618 20.757 42.523 12.350 510 19.950 0 1.264.730 0 259 917 0 0 6.750 2.730 1.729 0 900 0 0 7.664 500 1.832 0 0 1.151 12.000 197.199 360 17.183 10 6.500 0 20 5.469 0 0 0 0 20 0 57.543 0 0 0 5.000 0 118.925 37.300 200 718.172 166.545 0 0 0 4.000.702 0 0 4.358 14.690 20.914 3.316 0 0 10.695 146.315 8.849 78.531 349.047

0,26 0,834 0,226 0,07 0,82 0,04 0,387 0,109 11,28 0,00 0,27 0,085 0,08 0,521 3,31 0,747 0,00 1,19 0,78 3,18 0,778 0,124 0,34 0,60 2,71 0,661 1,73 0,101 0,00 0,212 0,00 4,00 0,945 0,00 0,00 1,99 1,30 0,06 0,00 0,39 0,00 0,00 0,64 0,429 4,70 0,00 0,00 0,46 0,025 0,172 1,21 0,64 0,189 0,229 0,00 0,205 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 1,78 0,00 0,00 0,00 0,143 0,00 0,487 0,31 5,25 1,48 1,07 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,604 0,399 0,76 0,458 0,00 0,00 8,92 0,695 0,919 4,05 2,12

0,26 0,889 0,234 0,07 0,83 0,043 0,406 0,116 12,29 0,00 0,278 0,091 0,085 0,553 3,57 0,822 0,00 1,49 0,815 3,48 0,778 0,14 0,377 0,629 2,90 0,72 1,73 0,13 0,00 0,239 0,00 4,35 1,02 0,00 0,00 2,03 1,32 0,092 0,00 0,494 0,00 0,00 0,675 0,444 4,80 0,00 0,00 0,46 0,026 0,181 1,26 0,69 0,189 0,23 0,00 0,205 0,091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 0,143 0,00 0,515 0,318 5,25 1,61 1,07 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,685 0,402 0,799 0,565 0,00 0,00 9,20 0,722 0,96 4,48 2,23

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“ Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (Ȇǹ) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǹȆȅȊȉȈǹȃǾȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ) ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ) ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ)

Ɍ‡

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č

0,595 1,74 0,435 0,191 2,82 2,90 0,455 0,589 0,179 0,734 0,399 0,395 0,256 0,15 0,381 0,655 3,65 0,60 1,24 0,625 1,90 2,49 0,275 0,32 0,239 3,30 0,23 0,246 0,569 0,23 0,285 0,54 0,581 0,661 0,385 0,879 0,316 1,29 0,178 5,68 0,312 4,25 0,227 0,78 0,404 1,77 1,02 0,287 0,272 0,189 10,20 8,43 4,12 1,48 0,409 0,569 0,225 0,228 1,49 1,90 0,489 4,14 0,116 1,40 1,15 0,199 0,532 0,248 0,534 0,048 0,311 1,01 1,08 0,235 10,92 4,10 0,139 0,40 0,255 0,713 0,339 0,079 0,715 0,337 0,079 0,715

0,00 0,00 1,64 -3,54 6,42 11,97 0,00 16,63 2,29 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,50 7,35 -9,09 0,00 0,00 0,00 9,69 10,00 0,00 0,00 5,77 0,00 8,37 0,00 0,00 6,74 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 0,00 11,84 8,61 0,00 0,00 4,73 0,00 0,00 8,80 0,00 4,08 5,64 7,01 4,96 -9,91 0,00 5,63 8,06 -2,61 3,83 -1,01 -2,82 -7,94 1,45 0,00 8,74 6,83 6,90 11,25 0,00 7,24 0,00 0,93 0,00 4,00 -3,07 0,72 0,00 0,00 0,00 5,94 0,00 0,00 -2,88 0,00 0,00

…‹‚Å

0 20.000 5.219 1.066 6.441 84.058 3.000 3.742 21.267 1.280 0 144 0 0 0 94.134 44.524 12 0 0 500 6 100 0 0 1.355 0 27.213 4.397 0 3.969.330 3.000 0 442 0 0 0 0 0 58.488 0 171.828 80 92 4.887 207.565 0 0 544.452 0 3.696 11.541 1.360.032 1.087.996 2.000 0 31.972 2.507.620 2.046 200 21.625 7.564 4.200 228.141 0 12.218 23.791 100 74.389 0 281.370 157.696 5.514 0 41.368 500 111.785 0 0 0 12.400 0 0 25.300 0 0

Œ…„

0,00 1,73 0,432 0,191 2,70 2,62 0,45 0,505 0,17 0,719 0,00 0,395 0,00 0,00 0,00 0,655 3,46 0,60 0,00 0,00 1,90 2,49 0,275 0,00 0,00 3,12 0,00 0,23 0,55 0,00 0,27 0,54 0,00 0,661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 0,00 3,91 0,227 0,78 0,404 1,72 0,00 0,00 0,261 0,00 10,00 7,98 3,85 1,42 0,409 0,00 0,211 0,218 1,41 1,90 0,488 4,13 0,089 1,38 0,00 0,186 0,488 0,248 0,49 0,00 0,29 0,99 0,982 0,00 10,38 4,10 0,133 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,322 0,00 0,00

0,00 1,74 0,435 0,198 2,83 2,90 0,455 0,589 0,18 0,735 0,00 0,395 0,00 0,00 0,00 0,685 3,88 0,60 0,00 0,00 1,90 2,49 0,275 0,00 0,00 3,33 0,00 0,254 0,569 0,00 0,289 0,548 0,00 0,661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 4,30 0,228 0,78 0,404 1,83 0,00 0,00 0,275 0,00 10,50 8,65 4,21 1,52 0,409 0,00 0,225 0,23 1,55 1,90 0,513 4,31 0,121 1,45 0,00 0,20 0,533 0,248 0,54 0,00 0,32 1,03 1,12 0,00 11,04 4,20 0,159 0,00 0,00 0,00 0,349 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF īǻ ȋ.ǹ.

1,95 5,61 5,40

ǬȘȤŸȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸ!H>RŸ!HERŸ#Ÿ  ŸȜȐȚŸ$HEEBŸ$HEEB@Ÿ  ŸȜȗȝŸǹǺǬǺŸ  Ÿ ȜȐȚŸ+HLHPŸ-BEŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸǽȒȜȅȕŸ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸ  ŸȜȗȝŸǹǽǯŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸ #MPH=RGDŸ 

ǼȐǢȎȒȦȕȎȒŸȎȘȈțȐȚ ŸǢȎŸȊȞȗșǢȇŸțȟȎȜȒȓȤŸ ȍȐǢȗțȈȎȝǢȊ ŸȘȡȚŸȗȒŸȔȐȖȒȘșȤȑȎțǢȗȒŸȔȗȌȊșȒȊțǢȗȈŸ ȎȖȊȒșȗȝǢȆȕȡȕŸȊȝȜȦȕŸȘȗȝŸȎȈȕȊȒŸțȎŸ ȍȒȊȓȊȕȗȕȒțǢȤ ŸǢȎȒȡȑȇȓȊȕŸțȜȗŸȜȆȔȗȚŸǬȘșȒȔȈȗȝŸțȎŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸțȜȐŸȀȊǢȐȔȇŸǽȅțȐ ŸȊȘȤŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸțȜȗŸȜȆȔȗȚŸǶȅșȜȒȗȝ ŸǢȎȜȅŸȜȐȕŸ ȊȥȖȐțȐŸȜȗȝŸșȝȑǢȗȥŸȜȡȕŸȊȘȗȓȗȘȦȕŸȊȘȤŸȜȗȕŸ ǶȅșȜȒȗ ŸȐŸȗȘȗȈȊŸȗȍȇȌȐțȎŸțȎŸȋȎȔȜȈȡțȐŸȜȗȝŸ șȝȑǢȗȥŸȎȈțȘșȊȖȐȚŸȜȡȕŸȔȗȌȊșȒȊțǢȦȕ

ǨȘȡȚŸȎȘȈțȐȚ ŸȎȘȒțȐǢȊȈȕȎȜȊȒ ŸȗŸȓȥșȒȗȚŸȤȌȓȗȚŸȜȡȕŸȝȘȗȑȆțȎȡȕŸȘȗȝŸȎȘȒȔȊǢȋȅȕȎȜȊȒŸȊȞȗșȅŸțȎŸǢȎȌȅȔȎȚŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚ ŸȎȕȦŸȌȒȊŸ ǢȒȓșȤȜȎșȎȚŸȞȗșȗȔȗȌȒȓȆȚŸȍȒȊȞȗșȆȚŸȇŸȌȒȊŸȍȒȊȞȗșȆȚŸțȜȒȚŸȗȘȗȈȎȚŸȍȎȕŸȝȘȅșȟȎȒŸȊǢȞȒțȋȇȜȐțȐŸțȜȗȕŸȓȥșȒȗŸȞȤșȗ ŸțȝȕȎȟȈȏȗȝȕŸȕȊŸ ȔȎȒȜȗȝșȌȗȥȕŸȜȊŸȝȞȒțȜȅǢȎȕȊŸȤșȌȊȕȊŸȍȒȗȒȓȐȜȒȓȇȚŸȎȘȈȔȝțȐȚŸțȜȒȚŸ ȘȎșȒȞȎșȎȒȊȓȆȚŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸȜȗȝŸȝȘȗȝșȌȎȈȗȝ

0,15

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸ ȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǽȐȔȎȘȒȓȗȒȕȡȕȒȦȕŸ  ŸȜȡȕŸǽșȊȘȎȏȦȕŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸǴȗȒȕȇȚŸȂȞȆȔȎȒȊȚŸ 

ȜȡȕŸȔȐȖȒȘșȤȑȎțǢȡȕŸȔȗȌȊșȒȊțǢȦȕŸțȜȗŸțȥȕȗȔȗŸȜȡȕŸȘȎȔȊȜȦȕŸȜȐȚŸȧǯDZŸ ȎȖȊȒșȗȝǢȆȕȡȕŸ ȊȝȜȦȕŸȘȗȝŸȎȈȕȊȒŸțȎŸȍȒȊȓȊȕȗȕȒțǢȤ ŸțȜȗŸȜȆȔȗȚŸ ǬȘșȒȔȈȗȝ ŸȊȘȤŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȘȗȝŸȇȜȊȕŸ țȜȗŸȜȆȔȗȚŸǶȊșȜȈȗȝ ŸȤȘȡȚŸȍȒȎȝȓșȒȕȈȏȎȒŸȐŸǯȘȒȟȎȈșȐțȐŸțȎŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȇŸȜȐȚ

ǹȔȗȓȔȐșȦȑȐȓȎŸ ȐŸ țȜȎȔȆȟȡțȐŸ ȜȐȚŸ ǯȘȒȜșȗȘȇȚŸ ȧȒȗȒȓȐȜȒȓȇȚŸǯȘȈȔȝțȐȚŸǿȗșȗȔȗȌȒȓȦȕŸȧȒȊȞȗșȦȕŸȜȗȝŸȅșȑșȗȝŸŸǬŸȜȗȝŸ ȕ  ŸțȜȐȕŸȗȘȗȈȊŸȘșȗȎȍșȎȥȎȒŸȗŸȎȘȈȜȒǢȗȚŸȊȕȜȒȘșȤȎȍșȗȚŸ ȜȗȝŸǷȗǢȒȓȗȥŸǼȝǢȋȗȝȔȈȗȝŸȜȗȝŸǴșȅȜȗȝȚ

ΛΟΝΔΙΝΟ

0,67300

ǽȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȅŸȆȖȗȍȊŸȎȖȊȒșȗȝǢȆȕȡȕŸȜȡȕŸ ȘșȗȋȔȆȠȎȡȕŸȓȊȒŸȜȐȚŸȊȘȗǢȎȈȡțȐȚŸȜȗȝŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȗȥŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȎǢȞȊȕȈȏȗȕȜȊȚŸǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȐȕŸ ȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗŸȜȗȝŸ

ǶȎŸȅȕȗȍȗŸ ŸȆȓȔȎȒțȎŸȜȐȕŸǺȆǢȘȜȐŸȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗ ŸǢȎŸȜȗȕŸȌȎȕȒȓȤŸȍȎȈȓȜȐŸȕȊŸțȜȊǢȊȜȅŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸțȜȐșȒȏȤǢȎȕȗȚŸțȜȗŸȆȕȜȗȕȗŸȊȌȗșȊțȜȒȓȤŸȎȕȍȒȊȞȆșȗȕŸȌȒȊŸ ȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸ!H>RŸ!HERŸ# ŸȜȗȝŸǹǺǬǺ ŸȜȐȚŸ+HLHPŸ-BEŸ ȓȊȒŸȜȐȚŸǽȒȜȅȕ ŸǼȜȗŸȋȊȑȥŸȓȤȓȓȒȕȗŸȡțȜȤțȗŸȋșȆȑȐȓȊȕŸȗȒŸ

ǺȒȅȕȎȒŸȍȗȝȔȎȒȅŸȐŸǯȘȒȜșȗȘȇŸ ȧǯDZŸȧȒȎȝȓșȒȕȈțȎȒȚŸȌȒȊŸȜȗȝȚŸ ȍȒȗȒȓȐȜȒȓȇȚŸȎȘȈȔȝțȐȚŸǢȎȌȅȔȡȕŸ ȔȐȖȒȘșȤȑȎțǢȗȝȚŸȔȗȌȊșȒȊțǢȗȥȚ ȞȗșȗȔȗȌȒȓȦȕŸȍȒȊȞȗșȦȕ ǼȎŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȜȗŸȘȗțȤŸ

ǬǮǹǻǯǼ

1.568,25

ǼȜȐȕŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐŸȊȘȗȜȎȔȎțǢȅȜȡȕŸȜȐȚŸ ȜȐȕŸǽȎȜȅșȜȐ ŸȐŸ%@GBDBŸ RGDŸȊȕȊȞȆșȎȒŸȘȡȚŸ ȐŸȑȆțȐŸȜȗȝŸȗǢȈȔȗȝŸțȜȊŸǹǢȤȔȗȌȊŸǯȔȔȐȕȒȓȗȥŸ ȧȐǢȗțȈȗȝŸȊȘȗǢȎȒȦȑȐȓȎŸȘȎșȊȒȜȆșȡŸȓȊȜȅŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸțȎŸȊȕȊǢȗȕȇŸȜȐȚŸțȝȕȗȔȒȓȇȚŸȏȐǢȒȅȚŸȘȗȝŸȑȊŸȘșȗȆȓȝȘȜȎŸȥțȜȎșȊŸȊȘȤŸ ȜȐȕŸȊȕȜȊȔȔȊȌȇ

0ȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȅŸȆțȗȍȊŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸ Ÿ ȎȓȊȜ Ÿ@ȝșȦ ŸȘȊșȗȝțȒȅȏȗȕȜȊȚŸǢȎȈȡțȐŸȓȊȜȅŸ

ǽȗŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȤŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐ ŸțȎŸ ŸȍȒț Ÿ ȎȝșȦ Ÿ ȡȚŸ ȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸ ȓȝșȈȡȚŸȜȗȝŸW/' ŸȓȊȑȦȚŸ ȓȊȒŸ ȜȐȚŸ ǢȎȈȡțȐȚŸ ȜȗȝŸ ȍȊȕȎȒȊȓȗȥŸȟȊșȜȗȞȝȔȊȓȈȗȝŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ Ÿ ǽȗŸȎȕȎșȌȐȜȒȓȤŸȜȗȝŸȗǢȈȔȗȝŸȍȒȊǢȗșȞȦȕȎȜȊȒŸȘȔȆȗȕŸțȜȊŸȎȘȈȘȎȍȊŸȜȗȝŸȊǒŸ ȜșȒǢȇȕȗȝŸȜȗȝŸ

Χρυσός

 ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗŸ ȜȗȝŸ ŸDZŸǢȎȈȡțȐŸȊȘȗȍȈȍȎȜȊȒŸȓȝșȈȡȚŸțȜȐŸ ǢȎȈȡțȐŸȜȡȕŸȎțȤȍȡȕŸȊȘȤŸȜȤȓȗȝȚ ŸȜȊŸȗȘȗȈȊŸ ȎȘȐșȎȅțȜȐȓȊȕŸȊȘȤŸȜȗŸȝȠȐȔȤȜȎșȗŸȓȤțȜȗȚŸ ȟșȐǢȊȜȗȍȤȜȐțȐȚ

ǼȜȒȚŸŸǬȘșȒȔȈȗȝŸ ŸȐŸȊȕȜȊȔȔȊȌȇŸȜȡȕŸ ǹǢȗȔȤȌȡȕŸǯȔȔȐȕȒȓȗȥŸȧȐǢȗțȈȗȝŸȘȗȝŸȍȒȆȘȗȕȜȊȒŸȊȘȤŸȍȈȓȊȒȗŸȊȔȔȗȍȊȘȇȚŸȓȊȑȦȚŸȓȊȒŸȜȡȕŸ ȎȕțȦǢȊȜȡȕŸȎȌȌȝȐǢȆȕȡȕŸȜȈȜȔȡȕŸȗȔȗȓȔȐșȦȑȐȓȎ ŸDZŸǽșȅȘȎȏȊŸȊȕȜȅȔȔȊȖȎŸȗǢȤȔȗȌȊŸȥȠȗȝȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸǢȎŸȕȆȊŸȗǢȤȔȗȌȊŸȘȗȝŸȘșȗȆȓȝȠȊȕŸȊȘȤŸȜȗŸW/'ŸȥȠȗȝȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǹŸȧȎȈȓȜȐȚŸǴȎȞȊȔȊȒȊȓȇȚŸ ǯȘȅșȓȎȒȊȚŸ ȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸ țȜȗŸ Ÿ ȓȊȒŸȗŸȧȎȈȓȜȐȚŸǴȥșȒȡȕŸ ǭȊțȒȓȦȕŸdzȍȈȡȕŸǴȎȞȊȔȊȈȡȕŸ!HP@Ÿ0B@PŸ'ŸțȜȗŸ  Ÿ ȔȊǢȋȅȕȗȕȜȊȚŸ ȝȘ™Ÿ ȤȠȒȕŸ ȜȊŸ ȓȎȞȅȔȊȒȊŸ ȊȘȤŸȜȗŸǽȊǢȎȈȗŸȀșȐǢȊȜȗȘȒțȜȡȜȒȓȇȚŸǼȜȊȑȎșȤȜȐȜȊȚŸ•ǽȀǼ–ȥȠȗȝȚŸ Ÿ ȍȒț ŸȎȝșȦ

Euribor 3M

ǰȐǢȒȆȚŸ ŸȎȓȊȜ ȎȝșȦŸȓȊȜȆȌșȊȠȎŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸȆȜȗȝȚŸȗŸȤǢȒȔȗȚŸȜȐȚŸ%@GBDBŸ RGD ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȓȊȑȊșȇŸȏȐǢȒȅŸȥȠȗȝȚŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȜȐȕŸȈȍȒȊŸȘȎșȈȗȍȗŸȜȐȚŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȐȚŸȟșȇțȐȚ

ǶȎŸȓȆșȍȐŸ ŸȆȓȔȎȒțȎŸȜȐȕŸ ǺȆǢȘȜȐŸȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗ

7,14 0,54 6,72

1.001 2 2

1,91 5,61 5,40

1,95 5,61 5,40

ǬȕȗȍȒȓȅŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸ ȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ*RTBIVRPFŸ  ŸǬȒȗȔȒȓȇŸǬǯǯȀŸ  Ÿ!H>RŸ!HERŸ#Ÿ Ÿ ȓȊȒŸ0PRKLHPŸ 

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ#MPH=RGDŸ WPHI@PLB@KŸ  ŸWRI@PIR>DŸ  Ÿ,MLPBRPLŸ Ÿ ȓȊȒŸǬȀǹǷŸǼȝǢǢȎȜȗȟȦȕŸ 

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍ  ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

Œ…„

ȋǹȂǾȁǾ ǻǿǹȈȆȅȇǹ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) RILKEN (Kȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ)

7,60 0,21 0,135 0,35 3,65 0,099 2,52 0,458 6,98 0,131 1,60 14,00 96,00 0,78 17,30 0,12 0,12 2,03 0,121

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 -3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

440 835 0 0 2.490 0 58.018 0 0 5.200 0 0 150 0 100 0 0 700 12

7,60 0,21 0,00 0,00 3,65 0,00 2,50 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 96,00 0,00 17,30 0,00 0,00 2,03 0,121

7,60 0,21 0,00 0,00 3,65 0,00 2,55 0,00 0,00 0,135 0,00 0,00 96,00 0,00 17,30 0,00 0,00 2,03 0,121

0,041 0,30 0,03 1,07 0,127 0,06 0,095 1,41 0,438 1,30 0,087 0,562 1,12 0,64 0,099 0,75 0,075 0,032 0,089 0,195 0,107 0,223 0,094 0,30 0,12 0,08 0,05 0,41 0,295 0,074 0,096 0,10 0,174 0,835 0,062 0,072 3,70 0,76 0,049 0,289 0,08 0,14 0,05 2,80 0,529 0,026 0,429 0,14 0,318 0,04 0,08 0,132 0,069 0,10 0,174 0,13 0,114 0,088 0,272 0,03 0,108 0,67 0,26 0,20 0,39 0,54 0,02 0,78 0,064

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,48 0,00 -2,20 -2,99 0,00 0,00 14,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,82 0,00 0,00 4,84 0,00 14,29 0,00 -18,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 26.410 0 0 0 0 0 0 0 9.996 0 0 0 1.546 0 4.499 0 44.094 10.204 0 0 18.084 0 0 0 0 0 0 13.050 0 0 35.867 0 2 0 0 0 0 1.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 800 22.751 6.755 2.524 8 47.902 0 47.548 0 0 0 0 0 0 32.880

0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,087 0,00 0,00 0,00 0,099 0,00 0,075 0,00 0,078 0,179 0,00 0,00 0,076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,061 0,00 0,00 0,174 0,00 0,062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,067 0,00 0,174 0,101 0,113 0,087 0,272 0,03 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,064

0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,087 0,00 0,00 0,00 0,099 0,00 0,075 0,00 0,09 0,201 0,00 0,00 0,098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,078 0,00 0,00 0,174 0,00 0,062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,071 0,00 0,174 0,135 0,114 0,088 0,272 0,03 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,064

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ALTEC (Ȁȅ) ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) RIDENCO (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǼȈ ǿȋĬȊȅȀǹȁ/ȇīǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȇȅ) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO)

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č

ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

…‹‚Å

Œ…„

0,608 0,70 0,038 0,08 0,351 0,26 0,12

-13,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500 7 0 0 0 1.145 0

0,564 0,70 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00

0,63 0,70 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00

0,039 0,067 4,50 4,08 1,24

2,63 0,00 0,00 -20,00 0,00

2.600 1.999 0 70 0

0,039 0,067 0,00 4,08 0,00

0,039 0,067 0,00 4,08 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ȆȇȅȈ ǻǿǹīȇǹĭǾ ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ȈǼ ǹȃǹȈȉȅȁǾ BETANET (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) DIVERSA (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȇȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,62 2,86 1,95 0,49 3,00 0,825 2,52 3,65 1,80 0,90 1,03 1,51 1,22 4,00

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 160.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 125.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 125.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 130.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 130.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, κλειστός χώρος στάθμευσης (καινούργιο παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 85.000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 35.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 100.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός 180.000 Ε. ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 140.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 280.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 444 τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή μόνο 80.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 110.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ ( φάτσα 20 μ) περιοχή επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή μόνο 70.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 140.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 90.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 145.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιφραγμένο με νερό περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 118.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 150.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 52τμ. σε εξαιρετική θέση στην Παραλία Κατερίνης (επιφέρει ενοίκιο 900 Ε μηνιαίως). Τιμή 190.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση (γεώτρηση και ρεύμα) περιοχή Κουβαλιά τιμή 140.000 Ε (συζητίσημη) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ εξαιρετική θέση (σε ύψωμα) περιοχή Νέα Χράνη. Τιμή 30.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 140.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15.500 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 120.000 Ε το στρέμμα.

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 130 τμ γωνιακη 3

85.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 54.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 75.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ

ȉȘȜID[ ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU

ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

ȀȚȞȘIJȩ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 116) 70 τμ 1ος όροφος 10ετίας, Σ.Κ. 1 δωμ. μπάνιο, αποθήκη, πάρκινγκ, πυλωτή, ωρομέτρηση. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 63.000 Ε. 117) 90 τμ , 1ος όροφος, 25 ετών ανακαινισμένο, 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, διαμπερές, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 58.000 Ε. 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 105.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 70.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 88 τμ 3 όροφος, γωνιακό ρετιρέ - οροφοδιαμέρισμα, 10ετίας, 2 Δ.Σ.Κ. Μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, θέση στάθμευσης στην πυλωτή. Περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 95.000Ε. 68 τμ 3ο όροφος, ρετιρέ, 10ετίας, 2 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, θέση στάθμευσης στην πυλωτή. Περιοχή νομαρχία 75.000Ε. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 45.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 250.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. 320.000Ε

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 120.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 85.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 100.000 Ε το καθένα. 358) 7.570 στρ.με 45 μ. πρόσοψη σε άσφαλτο νερό, ρεύμα, περιοχή προς Γανόχωρα. Τιμή 35.000Ε. 359) 5.500 στρ. με 45 μ. πρόσοψη σε άσφαλτο. (βιοτεχνική ζώνη). Περιοχή πίσω από την Αστυνομία. Τιμή 55.000Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο 420 τμ κεντρικό στην Ανδρομάχη ΟΙΚΟΠΕΔΑ στη Λεπτοκαρυά και

Λιτόχωρο

Π. Πόροι.

Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα

Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην

Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο

επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή

Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο

Μονοκατοικία 130 τμ στην Κάτω

Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά

Σκοτίνα.

Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου

1000 τμ στο προσήλιο Σβορώνου.

Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό

Μηλιά 50.000 Ε.

Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ

τμ σε 350 τμ οικόπεδο.

200 τμ Παραλία βλέπει θάλασσα. 2300 τμ πάνω στο δρόμο προς

Ολυμπιακή Ακτή 750 τμ και 1500 τμ Τραπεζούντα θέα θάλασσα.

Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή

ευρώ.

ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

Οικόπεδα στο Παλιό Ελατοχώρι

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ

Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό

Μαγαζιά διάφορα στην πόλη

430 τμ γωνιακό Π. Κεραμίδι 20.000

Οικόπεδο 440 τμ στο Μοσχοχώρι. Οικόπεδο 450 τμ στη Νέα Εφεσσο.

Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ

Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Διόροφη μεζονέτα λουξ κατασκευής στην Περίσταση Διαμέρισμα 3 ετών κεντρικό σε

καλή τιμή.

Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό

Διαμέρισμα 150 τμ σα ν

Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ

Καινούργια στούντιο 30 τμ.

Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ

Μονοκατοικία σε 1100 τμ

Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας

οικόπεδο στην Καρίτσα. Δαιμέρισμα στη Λεπτοκαρυά.

Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο

Μεζονέτες σε πλάκα Λιτοχώρου και

μονοκατοικία 20 ετών.

πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Μονοκατοικίαστη Νέα Εφεσσο 70

Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Διαμέρισμα 35 τμ, 24.000 Ε στην

5000 τμ και 10.000 τμ περιοχή

Σταδίου κοντά στο κέντρο Ελιά. 6000 τμ στο Σβορώνο κεντρικό.

Κατερίνη.

6000 τμ και 7500 τμ στην

Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος

4000 τμ στο Π.Κεραμίδι

Περίσταση κοντά στο χωριό

Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε

5000 τμ και 10000 τμ στην

Καλλιθέα 6500 τμ στην Πλάκα Λιτοχώρου Αγροτεμάχιο 4000 τμ στη

Γανόχωρα Αγροτεμάχιο 4000 τμ στο δρόμο

για Παραλία. Αγροτεμάχιο 4800 στο Νισέλι.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης.

Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν.Ε. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (με πάρκινγκ + ατομ. Θέρμανση) 60 τ.μ. 54.500 Ε 80 τ.μ. 72.800 Ε 87 τ.μ 79.000 Ε 109 τ.μ.99.000 Ε 122 τ.μ. 96.700 Ε 106 τ.μ. 88.00 Ε 120 τ.μ. 91.000 Ε 160 τ.μ. 117.000 Ε

90 τ.μ. 67.500 Ε 104 τ.μ.91.000 Ε 93 τ.μ. 83.600 Ε 75 τ.μ. 54.000 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 100 τ.μ 70.000 103 τ.μ 73.500 107 τ.μ.73.500 107 τ.μ.70.000 105 τ.μ. 53.000

135 τ.μ. 88.000 142 τ.μ. 126.000 180τ.μ+μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Ελατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένο και μη), λουξ κατασκευής 85 τ.μ. σε οικ. 110 τ.μ. 60.000 Ε 120 τ.μ. σε οικ. 1350 τ.μ. πολυτελείας 160.000 Ε

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 120 τ.μ. επί 220 τ.μ. οικ. 55.000 (τούβλο) ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 200 τ.μ. επί 250 τ.μ. οικ. 64.500.000 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 140 τ.μ.+ημιυπ. 70 τ.μ. επί 190 τ.μ. οικ. +35 τ.μ. υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο). 140 τ.μ. +υπογ. 60 τ.μ. αποπερατωμένο 135.000 Ε 50 τ.μ. 53.000 Ε 96 τ.μ. +υπόγ. 145.000 Ε

35 τ.μ. 30.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 60 τ.μ. 44.000 Ε 58 τ.μ. 64.500 Ε 55 τ.μ. 44.000 Ε 295 τ.μ. 60.000 Ε 416 τ.μ. 70.000

150 τ.μ. 26.000 Ε 400 τ.μ. 58.000 Ε 400 τ.μ. 70.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ 180 τ.μ. 26.000 Ε

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΤΕΡ/ΛΑ, Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ, ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Αγγλικής φιλολογίας με επάρκεια στη γλώσσα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου σε πολύ χαμηλές τιμές. Πληρ. τηλ. 6982536438

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ ˹ʹ»»½Ã·½Ê ̿ýÎÑŽ·Ë̽

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρεζάκι καράρο 10 Diesel και καταστροφέας. Πληρ. τηλ. 6977255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλεία σκεπής και κεραμίδια. Τιμή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6974811781 ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Καινούργιο ψυγείο Bosch, κόκκινο inox με εξωτερικά πλήκτρα αφής. Τιμή 800 ευρώ. Πληροφορίες τηλ: 6970749805 & 6981790878

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 145.000 Ε 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 180.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¨¹É¹Ë½Ͷ¡ÇÍÅ·ÇÍ

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 115 τμ (σε άριστη κατάσταση κατάλληλο για επαγγελματική στέγη) γωνιακό, ατομική θέρμανση, περιοχή κέντρου. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3 Δ, σαλοκουζίνα, WC, θέση τζάκι, γραμμή ηλιακού, 2 πάρκινγκ, 3ετίας στη Νομαρχία. Πληρ. τηλ. 23510 34974, 6977255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 145.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ εξαιρετική θέση (σε ύψωμα) περιοχή Νέα Χράνη. Τιμή 40.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 Πωλείται: οικόπεδο στην Αγία Άννα 490 τμ. Γωνιακό με Σ.Δ.0,8. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 100 τμ (άριστη κατάσταση) πλήρως ανακαινισμένη, 2 ΔΣΚ μπάνιο έξτρα, αποθηκευτικός χώρος, ατομική θέρμανση με σκεπή σε 283 τμ οικόπεδο. Τιμή 115.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 Πωλείται διαμέρισμα 86 τ.μ. με ωρομέτρηση στις εργατικές του Π. Κεραμιδίου σε πολύ καλή τιμή. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 Πωλείται: ανακαινισμένο διαμέρισμα 90 τ.μ. σε 1ο όροφο στην Αγία Τριάδα. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 Πωλείται οικόπεδο 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή ακτή γωνιακό με νότιο προσανατολισμό. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τμ επέκταση Σταδίου. Τιμή 72.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ.2351034974, 6977255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικές ανακαινισμένες γκαρσονιέρες με θερμοπομπό, θωρακισμένη πόρτα κλπ. 35τμ,20τμ, 24 τμ στη Θεσ/νίκη. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 Πωλείται : 90 τ.μ. διαμέρισμα στα Καταφιώτικα σε 3ο ορ. με ωρομέτρηση σε πολύ καλή τιμή.Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 Πωλείται: στη Θεσσαλονίκη 80 τ.μ. διαμέρισμα σε 2ος όροφο με 45.000 Ε.Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 65 τμ (σε άριστη κατάσταση) 1 Δ,Σ,Κ, WC, πλήρως επιπλωμένη, περιοχή Παραλία Κατερίνης. Τιμή 55.000 Ε. Πληρ.Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 2351075207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 4 στρεμ. άρτιο και οικοδομήσιμο 800 τμ από τη θάλασσα εκτός οικισμού στη Σκοτίνα. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 444 τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή μόνο 85.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ περιοχή επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή μόνο 70.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 433 τμ κρασπεδωμένο και με αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 3.800 τμ φάτσα στην Εθνική οδό μετά το τούνελ δεξιά. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6977 760579 Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

Σε 250 τμ οικόπεδο πωλείται τριόροφη οικοδομή στα μπετά, στην Ολυμπιακή Ακτή. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 5 στρ. στο Ελατοχώρι, δίπλα στα σπίτια νερό και ρεύμα μόνο 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Θεσ/νίκη σε γωνιακή οικοδομή στον 3ο όρ. 3 γκαρσονιέρες συνολικά 110 τμ πλήρως ανακαινισμένες, περιοχή Βασ. Ολγας. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΓΩΝΙΑΚΟ οροφοδιαμέρισμα 154 τμ 1ος όροφος, επί της ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, για γρήγορη πώληση 79.000 Ε, κατάλληλο και για επαγγελματικό. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Θεσ/νίκη ρετιρέ 63 τμ στην οδό Τσιμισκή, με φανταστική θέα. Χρειάζεται ανακαίνιση.Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 80 τμ πατάρι, 40 τμ υπόγειο, γωνιακό στην οδό Τσιμισκή. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 100 τμ (στο σοβά με επιπλέον δικαίωμα δόμησης) σε 300 τμ οικόπεδο, εξαιρετική θέση σε ύψωμα, περιοχή Σβορώνος. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360


Μικρές αγγελίες¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ZHTOYNTAI barman-barwoman, σερβιτόροι-ες και βοηθοί για beach bar στην Παραλία Κατερίνης. Πληρ. τηλ. 6973660709

ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

όρ.90τμ. κατοικήσιμο-75.000€ -Κοντά στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ.

-Καπνικός 516,600,800,979,1187 & 1204τμ.

-Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 3ος όροφ. 63τμ. με ατομική θέρ/ -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ. 1ος όρ. νση, πάρκιν & υπόγειο 126τμ. με πυλωτή στο σουβά -Σ.Σταθμός 90 & 70τμ.,ατ/κη θέρ/ -Διπλοκατοικία στα Ν. Δικαστήρια, νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση 96τμ. ισόγ & 96τμ. 1ος όρ. σε οικοπ. στάθμευσης) 260τμ.-160.000€

-Σ.Σταθμος 427,443 & 500τμ

-7ο Γυμνάσιο, 1ος,2ος,3ος όρ., 75 & 95τμ

-Παραλία, 190τμ. 50μ. από τη θάλασσα με άδεια, 400 & 481 τμ.

MEZONETEΣ

-Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. -Αγ. Παρασκευή,3ος όρ.,84τμ., ατομική 59τμ & ημιυπογ. θερ/νση, πάρκιν -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα του-Ν. Δικαστήρια, 1ος & 2ος όρ., 85 2Δ και βλα 110τμ.3Δ, ατ/κη θερ/νση, θέση στάθ/ -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. σης, αποθήκη 25τμ. υπόγειο 170τμ.145 τμ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ. 70 & 70τμ. -ΟΤΕ, Ρετιρέ, 2ΔΣΚ,αποθήκη,ωρομέτρη στα τούβλα με πυλωτή ση,10ετίας -Καλλιθέα σε 210τμ οικόπεδο, 60+60τμ -Βύρωνος,3ος -Σε 2100τμ. οικοπ., ημιυπ.,ισόγειο & ορ,93τμ.,διαμπερές,2ΔΣΤΚ-52.000€ 1ος όρ., 62,5τμ. έκαστος -Αγ. Τριάδα, 2ος όρ.,90τμ.,2Δ ωρομέΟΙΚΟΠΕΔΑ τρηση -Επεκτ. Ευαγγελικών 414,420 & 512τμ -Π. Δικαστήρια 2οςορ.118τμ.,θερμ/

-Περισταση 303,418,605τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ.

προσόντα γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Αμοιβή 6.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6983437491 ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία αυτοκινήτων ηλεκτρολόγος μηχανικός αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 23510 75659 ώρες καταστημάτων. ///////////////////////

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα, 1 όροφος 5ετίας, 1 δωμ., Σ.Κ., μπάνιο, ντουλάπα, ωρομέτρηση. Τιμή 260 Ε. Περιοχή ΙΚΑ. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548

-Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Κατ/σκαλα 6στρ, -Κοντά στην Πιερίδα 4.300τμ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στα Ευαγγελικά (Πλουτάρχου 14). Το διαμέρισμα 45 τμ διαθέτει αυτόνομη θέρμανση και στεγασμένο χώρο πάρκινγκ. Πληρ. τηλ. 6946855710

-Παραλία, κατάστημα 53τμ. -Κέντρο, από 495τμ. ο όροφος -Κοντά στα Goody’s 2ος όρ., 65τμ.

-Κτηνιατρείο, 1οςορ. 3Δ

-Μυλαύλακο 200τμ.

-Κέντρο, Στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας

-Ν.Ζωη 442, 490 & 518τμ.

-Παραλία 385τμ κατάστημα & 22δωμάτια (σημαντικό έσοδο)

-Ν.Δικαστήρια,3οςόρ. Στούντιο

-Ν.Ζωή 1012 & 645τμ γωνιακό

-Αγ. Παρασκευή, 1ος όρ. 2ΔΣΚ, ανακ/ σμένο, ατ/κή θέρ/νση-55.000€

-Μαρτιου 250,260,400,436,445,510 & 800τμ γωνιακό

-Ευκαρπίδη, 50 & 60τμ., ανακ/σμενα

-Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ.

-Δημοτ. Ωδείο,Ισόγειο 90τμ &1ος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες 21-35 ετών που να γνωρίζουν Ρωσικα και Αγγλικά για κατάστημα γουναρικών και δερματίνων στην Κύπρο. Εξασφαλισμένη διαμονή ικανοποιητικός ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καλοκαιρινή εργασία σε ξενοδοχείο στην Παραλία Κατερίνης μισθός συν ένσημα. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψην. Πληρ. τηλ. 6979406158 για το Καφέ και την ρεσεψιόν. Απαραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, επιθυμητή και 2η ΖΗΤΕΙΤΑΙ ιατρός άνευ ειδικότητας στο Ν. Πιερίας για 4μηνη απασχόληση. Απαραίτητα ξένη γλώσσα. Πληρ. τηλ. 23510 64365 & 6976924753

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

-Στο Τζαμί 527τμ

-Καπνικός 250,270,300,386,400,450,4 90, 514τμ.

-Γραφείο 150μ. από την πλατεία, 2ος όρ., 76τμ. -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. Ενοικιαζόμενα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 110 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δα γκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 195 τμ (στον οικισμό «ΟΛΥΜΠΙΑ») στην πρώτη σειρά μπροστά στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6977686580 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 αγροτεμάχια 1250 τμ, 1000 τμ , 970τμ όλα μαζί ή μεμονωμένα περιοχή Ξηροκάμπι Λιτοχώρου, δίπλα Ξεν. ΛΗΤΩ. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6944336497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 223 τμ άρτιο οικοδομήσιμο γωνιακό με φάτσα πλατεία περιοχή Επ. Καπνικού Σταθμού. Τιμή 45.000. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 75207 6944 727360 ΠΑΡΚΟ πωλείται γκαρσονιέρα 55 τμ με 2 ΔΣ WC,1 όροφος. Τιμή 31.000Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

-Στο Π.Νοσοκομείο 3.592τμ.

• ΚΑΤΕΡΙΝΗ, επί της οδού Θράκης, διατίθενται προς πώληση πέντε αποθήκες υπογείου επιφανείας από 53τ.μ. έως 115τ.μ. EUROBANK PROPERTY SERVICES 210.35 23 221 – 210.35 22 181 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στην περιοχή ΚΤΕΛ (πίσω) 3 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, θέση τζάκι, στέγη, διαμπερές, νοτιανατολικός προσανατολισμός, αποχέτευση έτοιμη συνδεδεδμένη με το δίκτυο στο σοβά. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία, διόροφη, 150 τ.μ. στο χωριό Σφενδάμη Πιερίας. Τιμή λογική. Πληροφορίες: 6937322348 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 103 τμ στον 2ο όροφο τέρμα Αναλήψεως (απέναντι από το 1ο Δημοτικό). Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο 55.000 Ε. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579, 23510 47497 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερίσματα καινούργια , λουξ κατασκευή σε τιμή ευκαιρίας 82.000 Ε το καθένα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977241187 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Δύο διαμερίσματα 90 τ.μ το καθένα με οικόπεδο 108 τ.μ & συντελεστή δόμησης 2. Τιμή 115.00 ευρώ τα δύο διαμερίσματα. Πληροφορίες τηλ. : 6932240774 & 6932245372

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 90 τμ 2 Δ.Σ.Κ. WC με στέγη οροφοδιαμέρισμα, 3ου ορόφου με 2αποθήκες ντουλαπα, πάρκινγκ, ηλιακό (10 ετών) στα ΑΣΤΙΚΑ πίσω από το 6ο Δημοτικό Σχολείο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ - οροφοδιαμέρισμα επ. Ευαγγελικών 3 ΔΣΚ, 2 WC, αποθήκη, τζάκι, 90 μ, βεράντα με κλειστό πάρκινγκ από ιδιώτες. ΠΑΡΚΟ πωλείται διαμέρισμα μεταχειρισμένο 90 τμ 2 ΔΣΚWC , καθιστικό,1ος όροφος, μπροστά στο πάρκο. ΠΑΡΚΟ πωλείται γκαρσονιέρα 55 τμ 2 ΔΣΚWC. Τιμή 31.000Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε400 σητν Ν. Ζωή. Τιμή 90.000. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στούντιο 33 τμ καινουργιο, 1ος ορ. με ατομικό λέβητα και πάρκινγκ κεντρικό. Τιμή 33.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τμ επέκταση Σταδίου. Τιμή 72.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μεταχειρισμένο 75 τμ με ατομικό λέβητα. Τιμή 55.000 Ε. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα γωνιακά 405 και 530 μ. στην ΝΕΑ ΖΩΗ επί της οδού

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα ανεξάρτητη, γωνιακή σε οικόπεδο 200 τμ επέκταση Νέα Ζωή από ιδιώτη, λουξ κατασκευής. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στον πεζόδρομο 32 τμ + πατάρι. Τιμή 100.000 Ε. Εισπράτει ενοίκιο 415 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 490 τ.μ. επί της Πλάτωνος (Νέα Ζωή) . Τιμή 100.000 Ε. 25ης Μαρτίου πωλείται οροφοδιαμέρισμα, 1ο όροφο, 2 Δ,Σ,Κ, κλειστό πάρκινγκ, ατομικό λέβητα, 10ετίας. Τιμή 100.000 Ε. ΚΤΕΛ Εργ. Κατοικίες. Πωλείται οικόπεδο Ε=466, μεγάλη φάτσα, ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Τιμή 110.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο Βατάν με διαμέρισμα στο ισόγειο, 1ος όροφος και δικαίωμα δόμησης. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ γωνιακό επί της 7ης Μεραρχίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 610 τμ ΣΔ 1,2 περιοχή πίσω από το πάρκο.

Ερμιόνη

 țȚȞ

*Αγοράζω χρυσαφικά και χρυσά νομίσματα τοις μετρητοίς στις καλύτερες τιμές της αγοράς *Ανταλάσσω χρυσαφικάΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮįȦȝȐIJȚĮ ıĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮȝʌȐȞȚȠțĮȚ :&ıIJȘȞȠįȩǻĮȖțȜȒ

Δημάδη 4 (έναντι Δημαρχείου) Τηλ. 23510 34654

ȝİĮIJȠȝȚțȩȜȑȕȘIJĮșȑıȘ ıIJȐșȝİȣıȘȢțĮȚĮʌȠșȒțȘıIJȠ ȣʌȩȖİȚȠ

ARTE 6 AE

£š­š¬£ž®š¬­¢£ ž­š¢ªž¢š ¬Ÿ£¢¡¥ ¨±£§­¥¬™¡œ¡™¤©¡«¤™¬™ ¤½œÑÄ´ÌÁ¹«¹ÃÔÅÁ¢Ç;·Å¹¤È´ÅÁÇ:& 0½œÑÄ´ÌÁ¹«¹ÃÔÅÁ¢Ç;·Å¹¤È´ÅÁÇ ¤½œÑÄ´ÌÁÇ«¹ÃÔÅÁ¢Ç;·Å¹¤È´ÅÁÇ ¬¹¼Á¹Ä̹¼Á¹ÀµÌÇÍŹÈÇÀ¶Â¿ËÌÇÍÈÔ»½ÁÇÂýÁË̶ ÀµË¿ ËÌ´ÀĽÍË¿Ê ¹ÌÇÄÁ¶ ÀµÉĹÅË¿ ½»ÂË¿ ¿ÃÁ¹ÂÇÕ ¹ÁÂÃÁĹÌÁËÄÇÕ

ƥƳƣƷƧƫƱƵƧƭƧƵƺƯ ƬƣƫƮƯƩƮƱƴƶƯƺƯ ƴƣƤƤƣƴƬƺƵƴƱƥƭƱƶ ƬƣƭƲƣƬƫƦƩƴƦƩƮƩƵƳƩƴ

* 24ωρη εξυπηρέτηση * Χαμηλές τιμές *Αναλαμβάνουμε μεταφορά νεκρών από Γερμανία για Ελλάδα οδικώς και αεροπορικώς *Αποροι ΔΩΡΕΑΝ Εθν.Αντίστασης 67 Κατερίνη 23510 41762- 6945747569 6971974032

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΣΤΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 10 ετών σε άριστη κατάσταση, 2 Δ, 2 WC, 2 αποθήκες, διαμπερές, με θέση πάρκινγκ, Σ, Κ, 100 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160 τμ κτίζει 320 μ. θέση Θρακιώτικα απέναντι από το πάρκο. Τιμή 95.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 530 γωνιακό, επί της Παυσανίας (Νέα Ζωή). ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμέρισμα ετοιμοπαράδοτο 105 τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC, πάρκινγκ κεντρικό. Τιμή 95.000Ε. 

ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ προς ενοικίαση, δύο γκαρσονιέρες και ένα κατάστημα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977241187, 6976424203. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ή γραφείο 95 τμ με ατομική θέρμανση, έναντι ΟΤΕ. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης 23510 38992,

ȉȘȜ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ πωλείται οικόπεδο 250 τμ δίπλα από την εκκλησία.

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ σε διπλοκατοικία, 2ος όρ. καινούργιο, 2 δωμ. Σ.Κ. μπάνιο, ατομικό λέβητα. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 280 Ε. Μεσιτικό Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 353548

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ Παυσανία.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 66 τμ κοντά στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης. Πληρ. τηλ. 6972027457ΜΕΣΙΤΙΚΟ ȀȆǹȉȈǾȈ

ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 135 τμ στο 2ο ορ. με 3 ΔΣΚ, ατομικό λέβητα, 2 μπάνια, 2 αποθήκες και τζάκι στην οδό Σκρα 21. Πληρ. τηλ. 6948181689, 6971646988

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο 91 τμ 2 ΔΣΚ WC με πάρκινγκ και αποθήκη και ατομικό λέβητα. 85.000 Ε.

Η Multilack Χημικά Αυτοκινήτου και Επαγγελματικά Υγρά Καθαρισμού με έδρα παραγωγής την Τουρκία, ζητά: συνεργάτη - συνέταιρο για την εξυπηρέτηση των πελατών της στην Ελλάδα. Πληρ. τηλ. 00306951935671 και 00905380264809

διαμέρισμα 100 τμ 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, 2 μπαλκόνια με τέντες, ηλιακό και θέρμανση με ωρομέτρηση και γκαρσονιέρα - studio 45 τμ. Πληρ. τηλ. 23510 20137, 23510 31445.

ΔΥΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ προς ενοικίαση των 4,5 στρεμμάτων το καθένα, στα Ευαγγελικά (κοντά στις βίλες) και στο Πολυκλαδικό αντίστοιχα, κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977241187, 6976424203.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Γκαρσονιέρα στην Πλάκα Λιτοχώρου, πλήρως επιπλωμένη. Πληροφορίες τηλ. 23520 22032 & 6947695469 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Π ΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως Κατερίνης α)700 τμ β) 510 τμ γ) 450 τμ συνολικής πρόσοψης 65 μ στον οδικό άξονα προς Αθήνα (κόμβος περιμετρικής οδού Κατερίνης) με χρήση γης ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, δυνατότητας οποιασδήποτε επαγγελματικής χρήσεως. Τιμή 370 ευρώ το τμ Τηλ. 6944336497 6944918270

ΖΗΤΕΊΤΑΙ κοπέλα για υπάλληλος γραφείου με άριστη γνώση Γερμανικών, Αγγλικών και Η/Υ.Αποστολή βιογραφικών στο : 23510 41138 ή στο mail : picanto@iraklidis.gr Τηλ. επικοινωνίας 23510 42178 εσωτ.-2 Παπαδοπούλου Γιώτα

-Περίσταση 212τμ με άδεια μεζονέτας

τρηση

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

¨¹É¹Ë½Ͷ¡ÇÍÅ·ÇÍȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

Διαβάστε τα Φαρμακεία και On-line Λεπτομέριες σελ.2

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 45 ΤΗΛ. 23510 20283 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 47 ΤΗΛ. 2351 74060

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη επί της Μαρτίου, με 2 δωμάτια, σαλόνι, αποθήκη, WC, στον 3ο όροφο οικοδομής και σε φοιτητές. Πληρ. 6944945165. e-mail:estia6@otenet.gr

///////////////////

6972027457 ENOIKIAZETAI διαμέρισμα, πρώτος όροφος, για επαγγελματική χρήση, κοντά στο Εργατικό Κέντρο. Πληροφορίες τηλ. 6975904430 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 80 τμ στην Παραλία στο Λιμάνι. Πληρ. τηλ. 23510 39777 (ώρες καταστημάτων) και 6978559336 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ απέναντι στον ΟΤΕ, πολυτελώς ανακαινισμένη, πλήρως επιπλωμένη και εξοπλισμένη με τα πάντα (ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, νέα τηλεόραση, DVD, κλιματιστικό Inverter, φούρνο μικροκυμάτων, φουρνάκι, τοστιέρα, βραστήρα, σκεύη κουζίνα). Ενοίκιο 270Ε. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6947446869

Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Διαμέρισμα στην Περίσταση, Μαρίνου Αντύπα 2, με σαλόνι, κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, wc, ατομική θέρμανση. Πληροφορίες τηλ. 6932349937 & 23510 39050. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ κεντρικές γκαρσονιέρες σχεδόν καινούργιες στην Λεπτοκαρυά . Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579, 23510 47497 ΕΝΟΙΚΙΆΖΟΝΤΑΙ γραφεία και καταστήματα στο κέντρο της πόλης καινούργια και μεταχειρισμένα. Μεσιτικό

Μεσιτικό γραφείο

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: γεωλογικές γεωτεχνικές μελέτες, νομιμοποιήσεις γεωτρήσεων κλπ. Πληρ. τηλ. κ. Χαματίδης Χρήστος γεωλόγος 6972254151

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ AΠΟΦΟΙΤΟΣ οικονομικής σχολής με ειδικές γνώσεις Η/Υ, αγγλικών και μηχανογραφημένης λογιστικής, με σχετική πείρα ζητά εργασία. Πληρ. τηλ. 6956484226 ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, φύλαξη παιδιών, εργασία σε εστιατόριο και για καθαριότητα. Πληρ. τηλ. 6947334979 www.katerini-estate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579 www.katerini-estate.gr ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ επαγγελματική στέγη, βλέπει 629) 400 τ.μ. στον Παραλιακό ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ πλατεία Οικισμό της Καλλιθέας ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 457) 300 τ.μ. κατ. 630) 1600 τ.μ. κοντά στην Αγ. 140) Σε 500 τμ οικόπεδο Νοικιασμένο στην Παραλία Παρασκευή στο 1,2 ανεξάρτητο διόροφη 458) Στον δρόμο για Παραλία 631) 400 τμ. πάνω στην οδό μονοκατοικία 85 τμ μπροστά δεξιά, επαγελματικός χώρος Θεσσαλονίκης μετά τα Νέα στο κύμα στην Παραλία 459) 58 τμ γωνιακό γραφείο Δικαστήρια. Κορινού στο κέντρο. 632) 800 τμ στην επέκταση 141) 42τμ στον Παραλιακό 460) σε 8 στρ. αποθηκευτικός Σταδίου, νότιο, πωλείται όλο οικισμό της Καλλιθέας χώρος 910 τμ + 350 τμ ή το μισό 250 Ε. ανά τμ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ γραφεία κοντά στην 633)360 μ και 800 μ στηνε ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ Πυροσβεστική που επιφέρει πέκταση Σταδίου. 273) 140 τμ στον 1ο εισόδημα. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ όροφο κατάλληλο για 461)20 τμ κοντά στην 802) γραφεία 60 τμ κεντρικά επαγγελματική στέγη. Πλατεία 803)65 τμ γκαρσονιέρα στα 276) Διαμέρισμα 95 τμ 462) 32 τμ με πατάρι στον Ευαγγελικά με ωρομέτρηση. διαμπερές, 2 Δ, 1ος όροφος, πεζόδρομο. 804) Διαμέρισμα 100 τμ, 3 θέση πάρκινγκ κοντά στην 463) 115 τμ, 1ος όροφος Δ,1ος ορ. με ωρομέτρηση και Παλία Πυροσβεστική. ενιαίος επαγγελματικός θέση πάρκινγκ στην Αγία 280) Πωλείται μεζονέτα χώρος σε πεζόδρομο. Παρασκευή. με πυλωτή και σκεπή στα ΟΙΚΟΠΕΔΑ 805) Πάρκινγκ στην Παλιά Καταφιώτικα κοντά στην 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Κλινική Θωμαϊδη. εκκλησία. Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 806) Δυάρι με ωρομέτρηση 282) 75 τμ ανακαινισμένο με 585) 340 τ.μ. δίπλα στη και θέση πάρκινγκ απέναντι ατομ. λέβητα στις Εργατικές Νομαρχία 6ο Δημοτικό. Κατοικίες. 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον 807)Καταστήματα στην ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα Ολυμπιακή Ακτή στον 251) Σε 500 τμ οικόπεδο 623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. κεντρικό πεζόδρομο. μονοκατοικία με σκεπή στη γωνιακό στο Νέο Κεραμίδι ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Νεοκαισάρεια δίπλα στο Νέο Νοσοκομείο 702) 5 στρεμ. ακτινίδια στη 253) κεντρική οικοδομή 625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα Ν. Εφεσσο. κατάλληλη για οικία και στην Εφορία 703) 11.200 στον Αγ. Μηνά επαγγελματική στέγη. 627) 250 τμ στην Ολυμπιακή στη Ν. Εφεσσο. 254) στη Ν. Εφεσσο σε 340 τμ Ακτή σε καλό σημείο 704) 8 στρ. στη Νέα Εφεσσο, οικόπεδο μονοκατοικία 70 τμ. 628) 460 τμ δίπλα στις 2ο στο δρόμο για Βαρικό. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Εργατικές Κατοικίες μετά τον 705)15 στρ. έξω από την 452) Πωλείται 140 τμ Βασιλόπουλο - Μαρκετ της Ν.Εφεσο στον δρόμο για 2ος όροφος διαμπερές Αγ. Αικατερίνης Καρίτσα.


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ðáñïýóåò óôç ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ìå èÝìá ôï ðáñåìðüñéï Þôáí êáé ïé Ìåëßíá ÊïñïìÞëç êáé Áíáóôáóßá Áóëáíßäïõ ìÝëç ÄÓ ôïõ Äéêçãïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôåñßíçò. Ç óõæÞôçóç Þôáí êõñßùò ãýñù áðü êéíÝæéêá êáôáóôÞìáôá êáé ðëáíþäéïõò ðùëçôÝò, ìå ôçí êá Áóëáíßäïõ íá áíáöÝñåôáé ðáñÜãïíôåò ðáñáâáôéêüôçôáò, åíþ áðü ôçí Üëëç åßíáé óõíåðåßò öïñïëïãïýìåíïé. «Åßíáé åîïñãéóôéêü ôï êñÜôïò íá êõíçãÜ áõôïýò êáé ü÷é ôïõò áäÞëùôïõò» ôüíéóå, æçôþíôáò íá ãßíïíôáé ïñãáíùìÝíïé Ýëåã÷ïé áðü üëïõò ôïõò öïñåßò.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012

¸íá Üëëï èÝìá Ýèéîå ç ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Ëéôï÷þñïõ ÖáíÞ ÊïõôóéìáíÞ êáôÜ ôçí ôïðïèÝôçóÞ ôçò óôç óýóêåøç ãéá ôï ðáñåìðüñéï. ¼ðùò åßðå áõôÜ ôá ðñÜãìáôá ôá áíôéìåôùðßæåé óôá 10 áðü ôá 15 ÷ñüíéá ðïõ åßíáé ðñüåäñïò, «èÝëù üìùò íá óôáèþ óôçí êáôáóôñáôÞãçóç ôïõ 90%-10% ôçò ëáúêÞò áãïñÜò. Åß÷áìå åéóçãçèåß íá éó÷ýóåé ôï 70% ðñïúüíôá ãçò, 30% ðñïúüíôá åìðïñßïõ. Ç êáôÜóôáóç üìùò åßíáé 10% ãçò êáé 90% åìðïñßïõ, öèÜóáìå óôï áìÞí ïé êáôáóôçìáôÜñ÷åò».

Ôï ëüãï ðÞñå êáé ç ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò Îåíïäü÷ùí Ðéåñßáò Áöñïäßôç ËÝéíá êáôÜ ôç ðñï÷èåóéíÞ óõæÞôçóç ãéá ôï ðáñåìðüñéï óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò. ¼ðùò åßðå ïé îåíïäü÷ïé ãßíïíôáé ðáñáëÞðôåò ðáñáðüíùí áðü ôïõò ôïõñßóôåò ãéá ðáñåíü÷ëçóç áðü ôïõò ðëáíüäéïõò ìéêñïðùëçôÝò êáôÜ ôéò äéáêïðÝò ôïõò êáé ôï öüâï ìÞðùò ðÝóïõí èýìáôá êëïðÞò.

Ç

ðñïåêëïãéêÞ êåíôñéêÞ óõãêÝíôñùóç ôïõ ÊÊÅ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò ôï âñÜäõ 31 ÌáÀïõ óôïí ðåæüäñïìï Êáôåñßíçò. Êåíôñéêüò ïìéëçôÞò Þôáí ï ê. ÓùôÞñçò Æáñéáíüðïõëïò, õðïøÞöéïò âïõëåõôÞò óôï øçöïäÝëôéï Åðéêñáôåßáò ôïõ ÊÊÅ.

Óýóêåøç êÜëåóå ç ÷èåò ôï ðñùß ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò Óïößá Ìáõñßäïõ, ìå åêðñïóþðïõò ôùí óùìáôåßùí ôáîß ôçò Ðéåñßáò, åêðñïóþðïõò ôùí äÞìùí êáé õðçñåóéáêïýò ðáñÜãïíôåò, þóôå íá óõæçôçèåß êáé äéáìïñöùèåß ìéá êïéíÞ ðñüôáóç áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ íïìïý. Ï ëüãïò åßíáé üôé ôçí åñ÷üìåíç åâäïìÜäá èá óõæçôçèåß óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ç åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í. 4070/12 (ÖÅÊ 82/Á/10-4-2012) ãéá ôá ôáîß, ðïõ öÝñíåé ÊáëëéêñáôéêÝò áëëáãÝò óôéò Ýäñåò ôùí ôáîß. Óôç óõíÜíôçóç åðéêñÜôçóå ìéá Üðïøç, ðëçí üìùò äåí Þôáí ïìüöùíç, ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí óùìáôåßùí íá Ý÷ïõí 2 äéáöïñåôéêÝò ðñïôÜóåéò ãéá ôéò áëëáãÝò óôéò Ýäñåò. Ìå áõôÜ ôá äåäïìÝíá, äåí îÝñïõìå áí èá õðÜñîåé áñáãÝò ìÝôùðï óôï æÞôçìá, êÜôé ðïõ êñßíåôáé áíáãêáßï êáèþò èá äéåêäéêçèåß íá ìçí åöáñìïóôåß ï íüìïò ðïõ ðÞñå áñíçôéêÜ ó÷üëéá áðü üëïõò ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò.

ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÅ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÅÓ ÓÕÍÁÍÔÇÓÅÉÓ Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò óå óõíåñãáóßá ìå ôéò Ðñåóâåßåò ôùí êñáôþí-ìåëþí ôçò ÏìÜäáò ÂÉÓÅÃÊÑÁÍÔ, Ïõããáñßáò, Ðïëùíßáò, Óëïâáêßáò êáé Ôóå÷ßáò, Ô 6É 2012 17 30 Å Ð 28 Ï 9 Ê 1 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÊÁÉ ÅÕÊÁÉÑÉÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÇÓ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÌÅÔÁÎÕ ÔÇÓ ÐÉÅÑÉÁÓ ÊÁÉ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ ÔÇÓ ÏÌÁÄÁÓ ÂÉÓÅÃÊÑÁÍÔ Óôç óõíÝ÷åéá èá ðñáãìáôïðïéçèïýí êáô’ éäßáí óõíáíôÞóåéò ìå ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò åðé÷åéñçìáôßåò ôçò Ðéåñßáò. Ðñïóêáëïýíôáé ïé åðé÷åéñçìáôßåò ðïõ åíäéáöÝñïíôáé íá óõììåôÝ÷ïõí óôéò óõíáíôÞóåéò ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí Ðñåóâåéþí ôùí ðáñáðÜíù êñáôþí, íá äçëþóïõí óõììåôï÷Þ (üíïìá êáé ÷þñá åíäéáöÝñïíôïò), ìÝ÷ñé ôç ÄåõôÝñá 4 Éïõíßïõ, óôá ôçëÝöùíá 2351047263 êáé 2351023210 Þ óôá email eestep@champie.ondsl.gr êáé adviser@otenet.gr Å Ç åêäÞëùóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôçí áããëéêÞ êáé åëëçíéêÞ ãëþóóá, ìå ðáñÜëëçëç äéåñìçíåßá. Ì Ç ×

ÅÊÄÑÏÌÅÓ ÁÃÉÏÕ ÐÍÅÕÌÁÔÏÓ ÁÃÉÏÉ ÔÏÐÏÉ -ÓÉÍÁ 31/05 & 07/06 ÁÐÏ 895.00

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÅÓ ÅÕÑÙÐÇ ÂÏÕÄÁÐÅÓÔÇ 275.00 ÂÁÑÊÅËÙÍÇ 365.00 ÑÙÌÇ 369.00 ÐÑÁÃÁ 370.00 ÐÁÑÉÓÉ 495.00

ÂÏÕÄÁÐÅÓÔÇ

275.00

ÅËËÁÄÁ ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÅÓ ÑÏÄÏÓ ÓÁÍÔÏÑÉÍÇ ÌÕÊÏÍÏÓ

228.00 230 359.00

ÏÄÉÊÅÓ ÅÕÑÙÐÇ ÓÏÖÉÁ Ï×ÑÉÄÁ ÓÌÕÑÍÇ -ÁÉÂÁËÉ

ÅËËÁÄÁ ÏÄÉÊÅÓ ÓÊÉÁÈÏÓ ÓÊÏÐÅËÏÓ ÐÁÑÃÁ

159.00 165.00 165.00

120.00 135.00 99.00

ÍÁÕÐËÉÏ -ÐÏÑÔÏ ×ÅËÉ

149.00

EURO 2012 ÐÏËÙÍÉÁ ÁÐÏ 670.00 ÂÁÑÊÅËÙÍÇ ÉÏÕËÉÏÓ- ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÃÉÁ ÊÑÁÔÇÓÅÉÓ ÁÐÏ ÓÇÌÅÑÁ ÅÙÓ 09/06 ÅÊÐÔÙÓÇ ÅÙÓ 160.00 ÔÏ ÆÅÕÃÁÑÉ ÌÅÌÏÍÙÌÅÍÅÓ ÊÑÁÔÇÓÅÉÓ ÓÅ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁ ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ ÓÔÉÓ ÊÁËÕÔÅÑÅÓ ÔÉÌÅÓ

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

×Üé êÜé, ÷Üé êïõ!... «Åßìáé áíåâáóìÝíïò, øÜ÷íù óôá íôïõëÜðéá, / ðÜëé áöñáãêßåò äåß÷íïõí ôá êéôÜðéá./ Åßìáé áíåâáóìÝíïò, êñÜôá ìå, èá ðÝóù! / Ôï åõñþ ôïõò ìÝóá, ôá ôÝëéá èá âáñÝóù!» ôñáãïýäçóå ï åìðåéñïôÝ÷íçò ðïëéôéêüò áíáëõôÞò, èåßïò Áöåíôïýëçò. «Åßóáé óôá ÷Üé óïõ;» ñþôçóå ç óýæõãïò, êõñßá Ðïëõôßìç, áíôß íá âáóôÞîåé ôç óêÜëá ãéá íá êáôåâåß. «Áé ãõíáßêáé åßíáé áëëïðñüóáëëáé!» «Áôåíßæù ôá ÷Üç ìïõ!» ïýñëéáîå åêåßíïò. Ìéá êáêéÜ óôéãìÞ ÷þñéæå ôá «÷Üé» áðü ôçí êïõôñïõâÜëá óôá «÷Üç» êáé ôá «êÜé» áðü ôïõò ðüíïõò óôá ôóáêéóìÝíá ðáÀäéá. Ï Áöåíôïýëçò åßíáé Üñéóôïò êáé óôá «÷Üé êÜé» – ôç ìåôñéïöñïóýíç íá ôçí êëáéò! – áëëÜ üôáí ðáôÜåé óßãïõñá. Óôïí áÝñá äåí ìðïñåß íá ãñÜøåé ïýôå ÃéáðùíÝæïò ÓáìïõñÜé! Åõôõ÷þò, ç èåßá Ýäùóå ÷Ýñé íá ðéáóôåß êáé êáôÝâçêå ÷ùñßò ôñå÷Üìáôá óôïí ÅÏÐÕÕ, ôìÞìá êáôåðåéãüíôùí - èÜëáìïò áðñüóåêôùí ãåñüíôùí! - ãéá áêôéíïãñáößåò êáé «åðéóôçìïíéêÝò ìåëÝôåò» (ëÝìå ôþñá!) ôùí åðéäñÜóåùí ôùí åêäü÷ùí ôïõ ãýøïõ êáé ôùí êïíéáìÜôùí óôïí äçìüóéï âßï. ÖôÜíåé ç «ëÜóðç» ãéá ôï ðáñáäÜêé êÜðïéùí ðïëéôéêþí óôçí Åëâåôßá, ðïõ Ý÷åé ðÝóåé ìå ôï êõâéêü, óôïí áíåìéóôÞñá. Áí óõíå÷éóôåß íá êáôáêñßíåôáé óõëëÞâäçí ï ðïëéôéêüò êüóìïò, ÷ùñßò áðïäåßîåéò, ï Áöåíôïýëçò âëÝðåé íá øéëïóïâáíôßæåôáé ç ÂïõëÞ, õðü ôïõò Þ÷ïõò ôïõ ëáúêïý Üóìáôïò: «Ìç âñïíôï÷ôõðÜò ôá æÜñéá, üóïé åßíáé ðáëéêÜñéá, ôç æùÞ ôïõò ôçí ðåñíïýí óôéò óêáëùóéÝò»! ¸íåêåí «ëÜóðçò», âñÝèçêå óêáñöáëùìÝíïò óôá íôïõëÜðéá. ÈÝëçóå íá áíáëýóåé ôï öáéíüìåíï êé Ýøá÷íå êÜðïéïí «cabinet man». Ôïí èõìÜóôå; Áí åýñéóêå êáé êáíÝíá åõñþ, êáôá÷ùíéáóìÝíï, äåí èá ôïí ÷Üëáãå. ÐïôÝ Üëëïôå äåí ôïõ Ýëëåéøå ôüóï ðïëý ôï Üñùìá ôïõ ÷ñÞìáôïò. Ìïó÷ïâïëÜåé ôï Üôéìï! Ðñï äéåôßáò, ÷áèÞêáìå óôç ìåôÜöñáóç ìå Ýíáí Üíèñùðï – êëåéäß, óå éóôïñßá ìáýñïõ ðïëéôéêïý ÷ñÞìáôïò. Ïé Ýñåõíåò áðïêÜëõøáí ðùò Þôáí «íôïõëáðÜò»! Ðñï ôñéìÞíïõ ôï ñßîáìå óôï êõíÞãé ôïõ åêáôïììõñéïý÷ïõ. Óôï óßñéáë «óåñóÝ ë’ ïì!» (Âñåßôå ôïí Üíäñá) ìÜèáìå Ãåùãñáößá, áíáæçôþíôáò êÜðïéïí ðïëéôéêü ðïõ åß÷å âãÜëåé 1 åêáôïììýñéï åõñþ óôçí Åëâåôßá. ÓéãÜ ôá ëåöôÜ! ÔåëéêÜ Þôáí åðé÷åéñçìáôßáò, óýæõãïò âïõëåõôßíáò, ðïõ ìåôáêßíçóå ôá ëåöôÜ, áðü ôçí ÁìåñéêÞ, óôï Ëïíäßíï, ãéá íá ðëçñþóåé ôï ìåñôéêü ôïõ óå Ýíá âáðüñé! ÌÞðùò ï ãÜìïò âëÜðôåé óïâáñÜ ôï «ðüèåí Ýó÷åò»; ÁíÞìåñá ôç ÌåãÜëç ÔåôÜñôç, ôá ÌÌÅ ìåôÝäùóáí ôç óýëëçøç çìåäáðïý ðñþçí õðïõñãïý – ç êõñßá Ðïëõôßìç ôóßñéîå: «Áëëïäáðïß õðïõñãïß õðÜñ÷ïõí;» - êáé êïñõöáßïõ éóôïñéêïý óôåëÝ÷ïõò ôïõ ÐáÓïÊ. Ùò ãíùóôüí, ï áíáëõôÞò äåí áíáêáôåýåôáé óôéò õðïèÝóåéò ôçò áíåîÜñôçôçò Äéêáéïóýíçò. ÐåñéìÝíåé íá ëÜìøåé ç áëÞèåéá. ¼ìùò ãßíåôáé «ðáðüñé» - «áôéìüðëïéï» ðïõ ëÝåé êé ï ãåßôïíáò «ÌÞôóïò», «ðùëçôÞò ìõáëïý» óôá êáöåíåßá(!) - ìå üóïõò ðñïóðáèïýí íá «ëáóðþóïõí», áðü ôçëåïñÜóåùò, êáé íá âãÜëïõí äéåöèáñìÝíï êÜèå ôé ðïõ Ýãéíå óôç Ìåôáðïëßôåõóç. Áí íïìßæïõí üôé ï êïóìÜêçò èá ÷ïñôÜóåé ìå èåÜìáôá, ôþñá ðïõ ïé äáíåéóôÝò õðüó÷ïíôáé ëéãüôåñï Üñôï – «ïëßãïí êïììáôßôóéí» ðïõ èá ‘ëåãå êé ï Öôù÷ïðñüäñïìïò – åßíáé âáèéÜ íõ÷ôùìÝíïé! Ìüëéò áíôéêñßóáìå ôçí Ôñüéêá, ìçí ðåßôå üôé äåí ðÝóáìå áð’ ôá øçëÜ – åëëçíéóôß «÷Üé»! – óôá ÷áìçëÜ êé áíáóôåíÜîáìå: «êÜé-êÜé»!

ËÝôå íá áíèßóïõí ôá ÷Üé êÜé; ËÝôå;… Ç êõñßá Ðïëõôßìç Ý÷åé ìéá áðïñßá. Íá ôçí ðåé; Ï óýæõãïò êáôÜëáâå êáé åîçãåß ãéá ôçí ïéêïíïìßá ôïõ ÷þñïõ. Ôá ÷Üé êÜé Þ ÷Üé êïõ åßíáé ãéáðùíÝæéêá ôñßóôé÷á, ÷ùñßò ñßìá, ìå óôß÷ïõò ôùí 5, 7 êáé 5 óõëëáâþí. Ï ÓåöÝñçò Ý÷åé ãñÜøåé ÷Üé êïõ, ðïëý íÝïò, ôï 1929. Ïñßóôå Ýíá: «ÓôÜîå óôç ëßìíç / ìüíï ìéá óôÜëá êñáóß / êáé óâÞíåé ï Þëéïò.» Ï áíáëõôÞò áó÷ïëÞèçêå ìå ôï Üèëçìá ðïëý ìéêñüôåñïò êáé êÜôé ôÝôïéá ôïí êÜíïõí Ýîáëëï. Ñþôçóå ëïéðüí ôç óýæõãï: «Ç ìÜíá ìïõ äåí ìå ãÝííçóå ôï 1926;» «ÕðÞñ÷å ðåñßðôùóç íá öõôñþóåéò;» áðÜíôçóå åêåßíç. «Ìå ôï ìåãÜëï êñá÷, ôï ’29, åßðá ôï ðñþôï ÷Üé êÜé óôá ôñßá!» åîÞãçóå ï èåßïò. «Ôé ëåò âñå èçñßï; Êáé äåí ôéò Ýöáãåò;» ó÷ïëßáóå ç óýæõãïò. «Ôéò åß÷á öÜåé, ðñï öáãçôïý!» áðÜíôçóå ï áíáëõôÞò. «ÐÜëé êáëÜ. ÈõìÜóáé ôé Ýëåãå;» ñþôçóå åêåßíç. «Åß÷áìå ðáôÜôåò ìðëïõì êáé åßðá óôç ìçôÝñá: “Ñßîå óôï ðéÜôï / ìüíï ìéá óôÜëá æïõìß / êáé óâÞíåé ç ðåßíá”!» áðÜããåéëå ï Áöåíôïýëçò. Èåùñåß ôïí åáõôü ôïõ èýìá ëïãïêëïðÞò ôïõ ÓåöÝñç ìå çèéêïýò áõôïõñãïýò ôïõò Óïõçäïýò. ËÝìå êáé êáìéÜ ôñÝëá ãéá íá ðåñÜóåé ç þñá! Ðéóôåýåé üôé, åíþ åß÷å ãñÜøåé åîáéñåôéêÜ ÷Üé êÜé, ïé Óïõçäïß Ýóôåøáí íïìðåëßóôá ôïí ÓåöÝñç, áãíïþíôáò ôïí ðáíôåëþò ëüãù êáôáãùãÞò. ¸íáò ìáêñéíüò ðñïðÜððïò ôïõ Þôáí óôï áóêÝñé ôïõ Ãêïýñá, ôï 1821. Ìéá ìÝñá ðïõ ÷éüíéæå êáé ôïõñôïýñéæáí ðÞãå êáé îÞëùóå ôéò ðüñôåò êáé ôá êïõöþìáôá ôçò ÓïõçäéêÞò ðñåóâåßáò ãéá íá áíÜøïõí öùôéÜ êáé íá æåóôáèïýí. Áäéåõêñßíéóôï ðáñáìÝíåé, áí õðÞñ÷å ÓïõçäéêÞ ðñåóâåßá óôçí ÁèÞíá, áëëÜ åßíáé áóÞìáíôç ëåðôïìÝñåéá. Ïé Óïõçäïß ôï öýëáîáí. ¸äùóáí ôï íüìðåë êáé ôï ðáñáäÜêé, óôïí ÓåöÝñç, ðïõ äåí åß÷å áôßèáóïõò áñéóôåñïýò ðñïãüíïõò êáé áðÝíåéìáí óôïí Áöåíôïýëç ôïí ôéìçôéêü ôßôëï: «persona non grata»! Ïé éó÷õñïß åôáßñïé Ý÷ïõí ôï ðáñáäÜêé êáé óÞìåñá. Êáéãüìáóôå ãéá ëßãá åõñþ êáé ïé ðïëéôéêïß ðáëåýïõí ãéá ôéò êáñÝêëåò, áíôß íá óôñùèïýí óôç äïõëåéÜ ãéá íá äïýìå ôé è’ áðïãßíïõìå. «Ìáò ëåßðåé Ýíáò áñ÷çãüò; ÐåíÞíôá îåöõôñþíïõí, / ôï Ýíá êüììá ÷Üíåôáé; Èá Ýâãïõí Üëëá äÝêá!» ðïõ èá ‘ëåãå êé Ýíáò ÓïõñÞò óôá ÷Üé ÷ùñßò êÜé! Ï áíáëõôÞò ðñïôåßíåé íá äéáãùíßæïíôáé óå ãéáðùíÝæéêá áèëÞìáôá, ïé äåëößíïé. Ôï «óïýìï» êÜíåé êáëü! ÐñïåôïéìÜæåé ãéá ôï «öïýìï» ôùí øçöïöüñùí! «¸-÷ù âá-ñå-èåß / ôéò öñïý-äåò õ-ðï-ó÷Ý-óåéò / á-ãá-ðïý-ëåò ìïõ!» óõëëÜâéóå ç êõñßá Ðïëõôßìç. Ï áíáëõôÞò ìÝôñçóå 5, 7 êáé 5 óõëëáâÝò êáé ñþôçóå: «ÎÝñåéò áðü ÷Üé êïõ;» «ÅêöñÜæïõí ôïí ðüíï ôïõ êïóìÜêç!» áðÜíôçóå åêåßíç. Ìå ôüóç áðïíéÜ ðïõ äåß÷íïõí ïé åôáßñïé, éäïý ç Éáðùíßá!... -Ù-

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you