Page 1

ÔÅÔÁÑÔÇ 23 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8786

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

¸íáò “ãüñäéïò äåóìüò” ãéá ôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ

Ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò áïñßóôïõ ÷ñüíïõ ðïõ ìðáßíïõí óå åöåäñåßá ìÝ÷ñé ôï 2013

ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ

Å

íôåßíåôáé ï «ðüëåìïò» ìåôáîý ôïõ Éåñáôåßïõ Âñõîåëëþí êáé Âåñïëßíïõ êáé ôïõ Áíôþíç ÓáìáñÜ. Ìå ôï ðñþôï íá åììÝíåé åðéìüíùò óôéò åíõðüãñáöåò äåóìåýóåéò ôïõ äåýôåñïõ êáé ï äåýôåñïò íá áñíåßôáé, ãéá ëüãïõò áîéïðñÝðåéáò êáé áõôïóåâáóìïý. Ï ËïõêÜò ÐáðáäÞìïò ÷èåò êáé ðñï÷èÝò, ðñïóðÜèçóå íá ìåôáðåßóåé ôïõò «áñ÷éåñåßò» ôçò ÅÅ, ðëçí ìÜôáéá. Äåí èÝëïõí íá áêïýóïõí ôßðïôá. Êáé åðáíáëáìâÜíïõí ìïíüôïíá: ×ùñßò õðïãñáöÞ äåí óáí äßíïõìå ôçí 6ç äüóç. Åîüöèáëìç áðåéëÞ äåäïìÝíïõ üôé ôá ïéêïíïìéêÜ äéáèÝóéìá ôçò ÷þñáò – üðùò ôïõëÜ÷éóôïí õðïóôçñßæïõí ïé áñìüäéåò ïéêïíïìéêÝò õðçñåóßåò ôïõ êñÜôïõò – áñêïýí ìÝ÷ñé ôá ìÝóá ôïõ åðüìåíïõ ìÞíá. Ãéá 25 ðåñßðïõ çìÝñåò. Ãéá ôçí áêñßâåéá æçôïýí ôéò õðïãñáöÝò ôùí áñ÷çãþí ôùí äýï ôïõëÜ÷éóôïí ìåãáëýôåñùí êïììÜôùí. ÁëëÜ ãéá ôïí ê. Ãéþñãï ÐáðáíäñÝïõ äåí êÜíïõí éäéáßôåñï ëüãï. Åßôå ãéáôß ðÜíôá õðüãñáöå üôé ôïí æçôïýóáí (ìíçìüíéá, óõìâÜóåéò êëð) ÷ùñßò áíôßññçóç. Åßôå äéüôé, ìåôÜ ôï äçìïøÞöéóìá êõñßùò, ôïí èåùñïýí ðëÞñùò áíáîéüðéóôï. Ïóï ãéá ôïí ê. ÊáñáôæáöÝñç äåí ðïëõåíäéáöÝñïíôáé. ÓÅË.5

ÏÑÉÁ ÊÁÉ ÐÑÏÛÐÏÈÅÓÅÉÓ

ÌÅ ÔÇ ÓÕÌÖÙÍÇ ÃÍÙÌÇ ÏËÙÍ ÔÙÍ ÐÁÑÁÔÁÎÅÙÍ ÓÕÍÔÁÓÓÅÔÁÉ ØÇÖÉÓÌÁ

ÅíÜíôéá óôï «÷áñÜôóé» áêßíçôçò ðåñéïõóßáò êáé ï äÞìïò Êáôåñßíçò

óõíôáîéïäüôçóåéò ÉÊÁ, åéäéêþí ôáìåßùí, ÅÔÁÐ ÌÌÅ, ÅÔÁÁ

ÔÏ Ä.Ó. ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÓÔÇÑÉÆÅÉ ÔÏÍ ÁÃÙÍÁ ÔÙÍ ÐÏËÉÔÙÍ ÊÁÉ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÆÅÉ ÁÄÉÊÏ ÔÏ ÍÏÌÏ

ÔÉ Á ÍÁÖ ÅÑÅÉ Ä ÉÅÕ ÊÑÉ ÍÉÓÔ ÉÊÇ Å Ã Ê ÕÊ Ë ÉÏ Ó Ô Ï Õ Õ Ð Ï Õ Ñ Ã Å ÉÏ Õ Å Ñ ÃÁ Ó ÉÁ Ó

ÓÅË.3

ÁÐ ÏÖ ÁÓ ÉÓ Ô ÇÊ Å ÓÅ ÓÕ ÓÊ ÅØ Ç ÕÐ Ï Ô ÏÍ ÁÍ . ÐÅ Ñ É Ö ÅÑ Å ÉÁÑ × Ç Ê . ÌÁ Ê Å Ä ÏÍ É Á Ó Ä .Ø Ù Ì ÉÁ Ä Ç ÓÔ ÇÍ Ð. Å . ÐÉ Å ÑÉ Á Ó

Óýóôá óç åðéô ñïðÞò ãé á ô ç äé á ìüñö ù óç åí éáßáò ôå ë éêÞò ðñüô áóçò

ÓÔÏ ËÉÔÏ×ÙÑÏ

ËáúêÞ óõíÝëåõóç ãéá ôá ÷áñÜôóéá óôá áêßíçôá

Å ÐÉ Ô ÏÕ Ó ×Å ÄÉ ÏÕ Ð Ñ ÏÅ Ä ÑÉÊ ÏÕ ÄÉ ÁÔÁ à ÌÁ ÔÏ Ó Ã ÉÁ ÔÏÍ ÅÈÍ ÉÊÏ ÄÑÕ ÌÏ ÏËÕÌÐÏÕ ÓÅË.5

ÅÊËÅ×ÈÇÊÅ ËÁÚÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÄÉÏÕ-ÏËÕÌÐÏÕ ÓÅË.5

Ó ÅË.9

Äéåõêïëýíóåéò óå äáíåéïëÞðôåò äçìüóéïõò õðáëëÞëïõò ôçë: 24620 80151 fax: 24620 80431 Óìßîç Ãñåâåíþí info@calderalmira.gr valianostra.gr Ôï

Valia nostra escape hotel,

ðïõ âñßóêåôáé óôïõò ðñüðïäåò ôïõ ÷éïíïäñïìéêïý êÝíôñïõ ôçò Âáóéëßôóáò óôï ÷ùñéü Óìßîç, ãéá ôï ôñéÞìåñï ôçò Áãßáò Áéêáôåñßíçò êÜíåé ôçí åîÞò ðñïóöïñÜ: 2 3 2 3

äéáíõêôåñåýóåéò äéáíõêôåñåýóåéò äéáíõêôåñåýóåéò äéáíõêôåñåýóåéò

óå óå óå óå

äùìÜôéï äßêëéíï 160 Å äùìÜôéï äßêëéíï 230 Å óïõßôá 215 Å óïõßôá 300 Å

Óôéò ðáñáðÜíù ôéìÝò ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ðñùéíü êáé ç ÷ñÞóç ôçò èåñìáéíüìåíçò ðéóßíáò êáé ôï ôìÞìá spa (óÜïõíá, õäñïìáóÜæ, óïëÜñéïõì). Ôçë. ÊñáôÞóåùí 24620 - 80151/6973660709 www.valianostra.gr

ÁÐÏ ÔÏ ÔÁÌÅÉÏ ÐÁÑÁÊÁÔÁÈÇÊÙÍ ÊÁÉ ÄÁÍÅÉÙÍ ÓÅË.3

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÅÊËÏÃÅÓ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ 2011 ÐáñáèÝôïõìå ôéò ðáñáêÜôù äéåõêñéíÞóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôéò åêëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò: • Ïé åêëïãÝò äéåîÜãïíôáé ôáõôü÷ñïíá ãéá ÏËÁ ôá ôìÞìáôá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ( ÅÌÐÏÑÉÊÏ, ÌÅÔÁÐÏÉÇÔÉÊÏ, ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ), êáôÜ ôéò çìÝñåò: ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011, ÓÔÏ ÁÉÃÉÍÉÏ (ÓÔÏ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ) ÔÑÉÔÇ 29 & ÔÅÔÁÑÔÇ 30 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011 (ÓÔÏ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ - ÊÁÔÅÑÉÍÇ) • Ç øçöïöïñßá èá áñ÷ßóåé óôéò 8 ôï ðñùß êáé èá ëÞîåé óôéò 7 ôï âñÜäõ. ÄéÜëåéììá óôéò 14:00 – 15:00. • Ôá øçöïäÝëôéá åßíáé åíéáßá ãéá ÏËÁ ôá ôìÞìáôá êáôÜ óõíäõáóìü êáé ôïðïèåôïýíôáé óôïí áíáëüãïõ ôïõ ôìÞìáôïò, óöñáãéóìÝíï êáé õðïãåãñáììÝíï áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò åêëïãéêÞò åðéôñïðÞò, öÜêåëï. • ÊÜèå øçöïöüñïò äéêáéïýôáé ìßáò (1) øÞöïõ, áíåîÜñôçôá áðü ôïí áñéèìü ôùí åðé÷åéñÞóåùí óôéò ïðïßåò óõììåôÝ÷åé. • Óôáõñïß ðñïôßìçóçò åðéôñÝðïíôáé ìÝ÷ñé ôñåéò (3), ÌÏÍÏ óôï ôìÞìá ðïõ áíÞêåé ï øçöïöüñïò êáé óå Ýíáí (1) óõíäõáóìü. • ÄÅÍ áðáéôåßôáé óôáõñüò ðñïôßìçóçò ãéá ôïí åðéêåöáëÞò ôïõ óõíäõáóìïý. • Áðáñáßôçôç åßíáé ç åðßäåéîç áóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò Þ Üëëïõ äçìüóéïõ åããñÜöïõ ðïõ áðïäåéêíýåé ôá óôïé÷åßá ôïõ øçöïöüñïõ. Êáëïýíôáé ôá ìÝëç íá óõììåôÝ÷ïõí óôéò åêëïãéêÝò äéáäéêáóßåò ãéá ôçí áíÜäåéîç ôïõ íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò, ôçë.: 2351023211, þñåò ãñáöåßïõ.


2 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 23 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011 2ï ÃÅÍÉÊÏ ËÕÊÅÉÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÅÉÍÁÉ ÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ êñéôéêÜ óçìåéþìáôá

ÃñÜöåé ï Áíôþíçò ÊÜëöáò

Ó×ÏËÅÉÏ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

EÎ ÁÖÏÑÌÇÓ ÔÇÓ ÅÊÄÇËÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏ ÓÔÏ 5Ï ÃÅË ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Ôé åßíáé áõôü ðïõ îå÷ùñßæåé, èá ãñÜøåé Ýíáò ãíþóôçò ôùí æçôçìÜôùí ôçò åëëçíéêÞò åêðáßäåõóçò (Ã. Ìðáìðéíéþôçò, ÂÞìá, 5/3/2008), ôï åëëçíéêü ó÷ïëåßï (ðïõ äåí åßíáé Ýíá êáêü ó÷ïëåßï ãåíéêþò) áðü ôï áíôßóôïé÷ï ó÷ïëåßï ôïõ åõñùðáúêïý ÷þñïõ; Ç ó÷Ýóç ôùí äåýôåñùí ìå ôïí ðïëéôéóìü, åßíáé ç áðÜíôçóç. «Ôï Ó÷ïëåßï ôïýò öÝñíåé óå åðáöÞ êáé ôïýò êÜíåé íá áãáðÞóïõí ôçí ÔÝ÷íç åî áðáëþí ïíý÷ùí. Áðü ìéêñÜ ðáéäéÜ. ÅëêõóôéêÜ, ü÷é êáôáðéåóôéêÜ, ùò áðüëáõóç, ü÷é ùò áããáñåßá, ùò âßùìá êáé ùò óçìáíôéêÞ ìÜèçóç, ü÷é ùò ìÜèçìá, êáé ìÜëéóôá ðáñáêáôéáíü. Ôïõò ïäçãåß äçë. áðü íùñßò, ìåëåôçìÝíá, ìå äéÜñêåéá êáé êëéìÜêùóç, íá ãíùñßóïõí êáé íá áãáðÞóïõí ôçí ÔÝ÷íç êáé ôïí ðïëéôéóìü ãåíéêüôåñá. Ï÷é ãéá íá ãßíïõí ìïõóéêïß Þ æùãñÜöïé Þ çèïðïéïß Þ óõããñáöåßò Þ êáëëéôÝ÷íåò, áëëÜ ãéá íá ãßíïõí êáëëéåñãçìÝíïé ðïëßôåò ìå åõáéóèçóßåò ãéá ôçí ÔÝ÷íç, ôï ùñáßï, ôçí áéóèçôéêÞ, ãéá ü,ôé áðåõèýíåôáé óôçí øõ÷Þ êáé óôï óõíáßóèçìá, ôç «óõíáéóèçìáôéêÞ íïçìïóýíç», ðïõ ìðïñåß Üñéóôá íá óõìâáäßæåé êáé íá óõìðëçñþíåé ôçí êáëëéÝñãåéá ôÞò ãíþóçò, ôÞò ëïãéêÞò, ôÞò êñéôéêÞò éêáíüôçôáò. Ôåëéêüò óôü÷ïò áõôÞò ôÞò Ýìöáóçò óôïí ðïëéôéóìü åßíáé ç åîáóöÜëéóç ìéáò ðïéüôçôáò æùÞò». ÁõôÜ óêåöôüìïõí ýóôåñá áðü ôçí åîáéñåôéêÞ ðïéïôéêÜ êáé ðáéäåõôéêÜ åêäÞëùóç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï 5ï ÃÅË Êáôåñßíçò ôç öñïíôßäé äåêÜäùí ìáèçôþí êáé ìéáò ïìÜäáò ðåðáéäåõìÝíùí êáèçãçôþí êáé êáèçãçôñéþí. Ìå êÝöé, áõóôçñÞ ðñïóÞëùóç óôç äéá÷ñïíéêÞ óçìáóßá ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, Ýíôïíç óêéáãñÜöçóç ôïõ ðáñüíôïò (áðü ôá ôáíêò ìÝ÷ñé ôç óýã÷ñïíç ìÜóôéãá, ôéò banks, üðùò åýóôï÷á õðåíèýìéóå áðü óêçíÞò ï ÁëÝêïò Ðáðáñãõñßïõ) ôá ðáéäéÜ Ýãéíáí ãíþóôåò êáé

«Ôá ðáéäéÜ îå÷ýíïíôáé óôïõò äñüìïõò ôá ôñáãïýäéá ôïõò äåí åßíáé ðéá êïõñÝëéá Ýíôéìï áßìá, Ýíôéìï áßìá, ðïõ æçôÜ, æçôÜåé åêäßêçó煻,

(ÏäõóóÝáò Åëýôçò)

ðïõ áðïôåëåß ôï áëçèéíü íüçìá ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, ôç ãíþóç äçëáäÞ ðùò óÞìåñá äåí õðÜñ÷åé âåâáßùò ç áðåéëÞ ôçò ùìÞò âßáò åíüò ôáíê, áëëÜ ç Üõëç (êáé ãé’ áõôü ðéï åðéêßíäõíç) áðåéëÞ ôïõ öüâïõ, ôçò áñðáãÞò ôùí åéêüíùí ôïõ ðáñåëèüíôïò, ç áðåéëÞ ôçò åîÜëåéøçò ôçò éóôïñéêÞò ìíÞìçò áðü åêåßíá ðïõ óõíéóôïýí ôçí ðåìðôïõóßá êÜèå áãþíá: éóüôçôá, äéêáéïóýíç, ðáéäåßá. Áðïëáýóôå ôï.

Åéêüíåò ðïõ ëçóìïíÞèçêáí Ðïéüò èõìÜôáé ôé Ýãéíå ôüôå; Ôá ÷ñüíéá ðïõ ðåñÜóáí óâÞóáí áð’ôç ìíÞìç ôéò öùíÝò, ôéò ðëçãÝò êáé ôá áéóèÞìáôá… Êýñéå ãéáôß ìïõ ðÞñåò ôéò åéêüíåò ôïõ èáíÜôïõ êáé íïìßæù ôÜ÷á ðùò æþ óå ìéá åéñÞíç; äÝêôåò ôïõ âáèýôåñïõ íïÞìáôïò, áõôü ðïõ ïé éóôïñéêïß áðïêáëïýí «äéÜñêåéá» ôçò 17çò Íïåìâñßïõ. Ôïõò áîßæïõí èåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá, ìáèçôÝò êáé êáèçãçôÝò, äéüôé åðéðëÝïí áðïäåéêíýïõí áõôü ðïõ åìåßò ôçò ìá÷üìåíçò åêðáßäåõóçò ãíùñßæïõìå áðü ðñþôï ÷Ýñé: ôï ó÷ïëåßï åßíáé æùíôáíü ÷Üñç óôéò áóôåßñåõôåò äõíÜìåéò ôùí áíèñþðùí ðïõ ôï äéáìïñöþíïõí, ôùí åêðáéäåõôéêþí êáé ôùí ìáèçôþí, êé áêüìá ðáñÜ êáé åíÜíôéá óôéò üðïéåò áíôéîïüôçôåò (áðü ôï êüøéìï ôùí ìéóèþí ìÝ÷ñé ôçí Ýëëåéøç ðüñùí êáé õðïäïìþí). Äéüôé ðïéï åßíáé ôï ðñïößë ôïõ ëõêåßïõ ôçò ê. Äéáìáíôïðïýëïõ; Åßíáé Ýíá ó÷ïëåßï öôçíü (ìå ôñéáíôÜñéá ôìÞìáôá, ôïõò áðïëýôùò áðáñáßôçôïõò êáèçãçôÝò êáé ÷ùñßò íÝá âéâëßá), åîåéäéêåõìÝíï, óôåãíü, åîïíôùôéêü, åëéôßóôéêï êáé ôáîéêü. Å÷èñéêü ãéá ôá ðáéäéÜ ðïõ ç åéóáãùãÞ óå áíþôáôï åêðáéäåõôéêü ßäñõìá äåí áðïôåëåß ìÝãéóôç öéëïäïîßá ôïõò, áõóôçñþò áêáôÜëëçëï ãéá ïéêïãÝíåéåò ðïõ äåí ìðïñïýí ðëÝïí íá èåùñÞóïõí áíåëáóôéêÞ ôç äáðÜíç ôçò öñïíôéóôçñéáêÞò åêðáßäåõóçò ç ïðïßá åðåêôåßíåôáé óôá ôÝóóåñá ÷ñüíéá. Èá Þèåëá ùóôüóï íá óôáèþ óå Ýíá êåßìåíï, Ýíá üìïñöï êáé êáëïãñáììÝíï áðü ôï ðåñßóóåõìá ôçò ãíþóçò êáé ôçò åõáéóèçóßáò ðïßçìá åíüò äåêáåðôÜ÷ñïíïõ êïñéôóéïý, ôçò ìáèÞôñéáò Áíáóôáóßáò ÃñçãïñéÜäïõ. Ç íåáñÞ ðïéÞôñéá óõëëáìâÜíïíôáò ïñèÜ ôï ìõóôéêü ðÝñáóìá áðü ôï Ðïëõôå÷íåßï óôï óýã÷ñïíï êüóìï, åíôïðßæåé óôï ðïßçìÜ ôçò åýóôï÷á áõôü

Äéáäñáóôéêü ÏÂ ìå ôç âïÞèåéá ôùí QR CODES

Êáé áí ôþñá ì’ Ý÷ïõí öõëáêßóåé ðïéüò ôï îÝñåé; Êáé áí ì’áðåéëïýí ÷ùñßò ôá üðëá ðïéÝò åßíáé ïé óöáßñåò; Êáé áí ì’ Ý÷ïõíå óêïôþóåé ãéáôß áéóèÜíïìáé; ÊñõöÜ Üñáãå ìÜèáí íá óêïôþíïõí;

Ôï êëßìá Þôáí åíèïõóéáóôéêü, êáèþò áíáêÜëåóå óôç ìíÞìç ôéò çñùéêÝò óôéãìÝò ôçò áíôßóôáóçò ôùí öïéôçôþí ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ ôï ÍïÝìâñç ôïõ ’73.

ºóùò Ýôóé íá óþóù êáé ìÝíá ãéáôß öïâÜìáé ðùò ïé ñüäåò óçìÜäéá Üñ÷éóáí íá áöÞíïõí óôï êïñìß ìïõ.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2

ÓÇÌÅÑÁ

ÔåôÜñôç 23 Íïåìâñßïõ - ¿ñá 19:00

“×ÁÑÁÕÃǔ

“ÁÈÁÍÁÔÏɔ

ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ!! ÐÑÏÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÅÉÓÇÔÇÑÉÁ

Éåñüò Íáüò Áãßáò ÔñéÜäïò

Ôá QR Codes ëåéôïõñãïýí ìå ôç öéëïóïößá ôùí barcodes êáé åßíáé áíáãíùñßóéìá áðü smartphones êáé ëïéðÝò óõóêåõÝò ðïõ åìðåñéÝ÷ïõí êÜìåñá êáé óõíäÝïíôáé óôï internet.

Óôçí åêäÞëùóç õðÞñîå åõñåßá óõììåôï÷Þ ìáèçôþí ìå áðáããåëßåò ðåæþí êáé ðïéçìÜôùí ôá ïðïßá äéáíèßóôçêáí ìå ôñáãïýäéá åðåôåéáêÜ ãéá ôç 17ç Íïåìâñßïõ êáèþò êáé ðëïýóéï ïðôéêïáêïõóôéêü õëéêü. Ôçí åðéìÝëåéá åß÷áí ïé êáèçãÞôñéåò Ìáìïýñç Ìáñßá êáé Ôóéëéããéñßäïõ Óïößá. Ôçí ïñ÷Þóôñá êáé ôç ÷ïñùäßá ôùí ìáèçôþí ïñãÜíùóå ï êáèçãçôÞò Ìé÷áçëßäçò Ãåþñãéïò.

Ãéáôß ìïõ ðÞñåò ôéò åéêüíåò ôïõ èáíÜôïõ; Ðþò èá ôéìÞóù ôï ðáéäß åêåßíï; ºóùò èá ðñÝðåé íá ôïõ ìïéÜóåé ç óêéÜ ìïõ óôïí Þëéï êÜôù íá óôáèþ üðùò óôåêüôáí íá ôñáãïõäÞóù ôçí áãÜðç ôçí åëðßäá. ºóùò áõôü íá ôï äïîÜóåé…

ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÅÉÁ 2011

Ôï ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ óáò äßíåé ôçí äõíáôüôçôá íá Ý÷åôå äéáäñáóôéêÞ ðñüóâáóç óôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ óáò ðáñÝ÷åé êáé áðü ôï êéíçôü óáò ôçëÝöùíï! Óõíäåèåßôå êáé åóåßò Üìåóá ìå ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Ï ìå ôç ÷ñÞóç ôùí QR CODES ðïõ óõíáíôÜôå êáôÜ ìÞêïò ôçò Ýêäïóçò.

Óôï ðëáßóéï ôùí êáèéåñùìÝíùí åêäçëþóåùí ãéá ôçí åðÝôåéï ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí áßèïõóá ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí ôïõ 2ïõ Ãåíéêïý Ëõêåßïõ Êáôåñßíçò ìéá åíäéáöÝñïõóá åêäÞëùóç.

Êýñéå ãéáôß ìïõ ðÞñåò ôéò åéêüíåò ôïõ èáíÜôïõ; Ðþò èá ôéìÞóù ôþñá ôï ðáéäß åêåßíï ðïõ ïé ñüäåò ôï óçìÜäåøáí; ¸÷ù îå÷Üóåé ôï üíïìá ôïõ, ôï áíÜóôçìá êáé ôç ìïñöÞ ôïõ. ÐÜëåøå ãéá êÜðïéá éäáíéêÜ ãéá ôçí éóüôçôá, ôï äßêéï… Ìá ôß óçìáßíïõí áõôÝò ïé ëÝîåéò ðïéüò èõìÜôáé;

“ÌÅÓÁÍÕ×ÔÁ ÓÔÏ ÐÁÑÉÓɔ

ÌÅ ÔÇ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D

ÔÏÕ ÃÏÕÍÔÉ ÁËÅÍ

Óýëëïãïò Éåñïøáëôþí Êáôåñßíçò

Ïäçãßåò: 1. ÊáôåâÜæåôå ôï application NEOREADER áðü ôï site: goo.gl/DZ9X5 2. Ôï åíåñãïðïéåßôå óôç óõóêåõÞ óáò. 3. ÓôñÝöåôå ôçí êÜìåñá óôï QR Code ðïõ åíôïðßóáôå óôï öýëëï ôïõ Ï 4. Ôï application áíáãíùñßæåé ôï óýíäåóìï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï qr code êáé óáò ðáñáðÝìðåé óôçí áíôßóôïé÷ç éóôïóåëßäá. ÆÞóôå ôçí åìðåéñßá ôçò äéáäñáóôéêÞò ôå÷íïëïãßáò ìå ôï ÏÂ!

ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ ÕÌÍÏËÏÃÉÁ Óå óõíåñãáóßá ìå ôïí: ð.ÁèáíÜóéï Ìáñéíüðïõëï Ç åßóïäïò ãéá ôï êïéíü åßíáé åëåýèåñç.

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá: ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá:

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò,

23510 33633 - 23510 46790-99 Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.00: ÈÝáôñï Óêéþí 08.30: Åéäéêüò ðñÜêôïñáò Ïóï 09.00: Ìßêé ÌÜïõò – Ðáßæù êáé ìáèáßíù 09.30: Ìéêñïß ÁúíóôÜúí 10.00: Ç ×áñÜ êáé ôï Ãêïõíôïýí 10.30: Öñïõôïðßá 11.00: ÅêðáéäåõôéêÞ ôçëåüñáóç 12.00: Óáí ôñåëÜ ðïõëéÜ 13.00: Çìåñïëüãéï åñãáóßáò 14.00: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: ØáñïðåñéðÝôåéåò 15.30: Ïé áíôéêáôáóôÜôåò 16.00: Ìéá åõêáéñßá ãéá ôç Óüíé 16.30: Æéê êáé Ëïýèåñ 17.00: Escape 19.00: Ìïíï åóý 20.00: Óáí áäåëöÝò 21.00: Eroica 22.00: ÎÝíç ôáéíßá «ÊáìðáñÝ» 24.00: ÐáñÜèõñï óôïí Þëéï

06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁõôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.30: Ðïëý ìðëá ìðëá 16.00: ¼óï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé 17.30: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.45: ÕðÜñ÷åé ëýóç 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Heroes 23.00: Öùò óôï ôïýíåë 02.00: Auto alter 02.15: ÎÝíç ôáéíßá «Óôá óáãüíéá ôïõ å÷èñïý

06.00: Óôçí åíôáôéêÞ 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Óáñßôá åßóáé ç æùÞ ìïõ 13.00: ÅéäÞóåéò 13.30: Made in Star 15.45: Ìßëá 17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 18.00: Öþôçò – Ìáñßá Live 19.45: ÅéäÞóåéò. 21.00: Hman target 22.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ï ×Üñé Ðüôåñ êáé ôï êýðåëëï ôçò öùôéÜò» 00.45: ÎÝíç ôáéíßá «Ï ôóéëéáäüñïò» 04.15: Medium

07.30: ÅðôÜ çìÝñåò 08.30: Êáéíïýñãéá ìÝñá 10.30: Óïõ êÜíåé êáëü 11.00: Ï,ôé ôñþìå 12.00: Ìéá Üãñéá æùÞ 12.30: Ìáãéêüò êüóìïò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.00: Ç åîáöÜíéóç ôùí ìåëéóóþí 15.00: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: ÐïëéôéóìéêÝò ãåýóåéò 16.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 17.00: ÅéäÞóåéò 17.05: ÐÝíôå êáé… 18.30: Ï êüóìïò ôùí óðïñ 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ðïëõôå÷íßôçò êáé åñçìïóðßôçò» 20.45: Áíáæçôþíôáò ôï ÷áìÝíï èçóáõñü ôïõ ÁöãáíéóôÜí 21.45: ÅéäÞóåéò 23.00: Ëáâýñéíèïò 00.30: Óôá üñéá 01.30: ÐÝíôå êáé… 02.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 03.30: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 04.30: Ôá åðôÜ èáýìáôá ôïõ êüóìïõ (Å)

NET 06.15: Êáé ïé ðáíôñåìÝíïé Ý÷ïõí øõ÷Þ 07.00: Ðñùéíü ÁÍÔ1 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.30: Play and win 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.15: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: Ôçò ÅëëÜäïò ôá ðáéäéÜ 18.00: Ðåéñáóìüò 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: Steps 22.00: Ìå ôï äåîß 23.00: ÍÝï ðñüãñáììá 24.00: Grey’s anatomy 01.00: ÅéäÞóåéò 01.10: Greek 01.20: Ëüëá 02.10: Éáôñéêü áðüññçôï 03.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobil Fun 05.10: Åëëç êáé ¢ííá

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ðñùéíü ìïõ 13.00: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: ÅéäÞóåéò 15.00: Ç ðïëõêáôïéêßá 16.00: ÐáéäéêÞ ÷áñÜ 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.00: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 18.00: ¸ñùôáò êáé ôéìùñßá 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 21.45: Åõôõ÷éóìÝíïé ìáæß 23.10: Óôï ðáñÜ ðÝíôå 00.15: ÅéäÞóåéò 01.30: LARD 01.30: Ç áßèïõóá ôïõ èñüíïõ 02.30: Êüêêéíï öåããÜñé 03.30: ÁÝñéíåò óéùðÝò 04.30: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.00: Öéëïäïîßåò

06.00: ÄÝóôå ôïõò 07.45: Ï áîéáãÜðçôïò ÑÝúìïíô 08.45: Ï âáóéëéÜò ôçò Êïõúí 09.00: Èá óå äù óôï ðëïßï 10.45: Áí ì’ áãáðÜò 11.45: Åíôéìüôáôïé êåñáôÜäåò 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.00: ÅêðïìðÞ ìå ôçí ÅëÝíç 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Áë ôóáíôßñé íéïõæ 23.30: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 24.00: Sex and the city 01.30: The big game 02.30: Fashion fever 03.30: ¢ëëáîÝ ôï 04.00: Patras aller retour 04.30: ÔçëåáãïñÝò 05.00: Åéêüíåò

07.00: ÅíçìÝñùóç óôç ÍÅÔ 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: Å÷åé ãïýóôï 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Åêôüò ôùí ôåé÷þí 19.00: Ôáîéäåýïíôáò ìå ôç ÌÜãéá 20.00: Ï èñýëïò ôïõ åêëåêôïý 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Óôá Üêñá 24.00: ÅéäÞóåéò 00.35: ÎÝíç ôáéíßá «Ç ãõíáßêá ôïõ ìåãéóôÜíá»


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

«¢ëëá ôá ìÜôéá ôïõ ëáãïý» Óôñáâïìïõôóïýíéáóáí âïõëåõôÝò ôïõ êõâåñíþíôïò (ïõóéáóôéêÜ) êüììáôïò ìå ôçí åðéëïãÞ ôïõ ê. ÐáðáäÞìïõ íá ìåôáâåß óôéò ÂñõîÝëëåò ìå áåñïðëÜíï ôçò ãñáììÞò - ¹ëèå äçëáäÞ ï ôñáðåæßôçò íá ìáò ðáñáóôÞóåé ôïí óïóéáëéóôÞ; Ðïëëïß åî áõôþí Üëëùóôå åíóôåñíßæïíôáé ðëÞñùò ôï áîÝ÷áóôï «åßðáìå íá êÜíåé Ýíá äþñï óôïí åáõôü ôïõ áëëÜ ü÷é ðåíôáêüóéá åêáôïììýñéá » ôïõ ÁíäñÝá. Áõôïß ôï ìåôÝöñáóáí üôé ìÝ÷ñé åêåßíï ôï üñéï (êÜðïõ åíÜìéóé åêáôïììýñéá åõñþ) åßíáé óïóéáëéóôéêü ôï íá ìåôáâéâÜæåéò áðü ôá êñáôéêÜ èçóáõñïöõëÜêéá óôïí ëïãáñéáóìü óïõ áõôü ôï áóÞìáíôï ðïóüí. ¢ëëùóôå áí Ýìåíå åêåß èá ìðïñïýóå êÜðïéïò øõ÷ïðïíéÜñçò íá ôï äþóåé óå ôßðïôå ìéóèùôïýò ïðüôå èá ëéìïêôïíïýóáí ïé êáôÜ ôïí áåßìíçóôï ê. Ãéáííüðïõëï íáïß ôïõ ðïëéôéóìïý (êïéíþò óêõëÜäéêá). ÖõóéêÜ ç åíôýðùóç üôé óïóéáëéóìüò óçìáßíåé ðùò üôé åßíáé ôïõ ëáïý åßíáé êáé ôçò çãåóßáò áëëÜ ü÷é ôï áíôßóôñïöï äéáðåñíÜ óáí öëÝâá ðáñÜíïéáò üëç ôçí éóôïñßá ôùí óïóéáëéóôéêþí êïììÜôùí ìçäÝ ôïõ õðáñêôïý åîáéñïõìÝíùí. Áí ìÜëéóôá óõìðåñéëÜâïõìå êáé ïñéóìÝíá åêëåêôÜ ìÝëç ôçò ÓïóéáëéóôéêÞò Äéåèíïýò ôüôå ðÜìå óå ðñáêôéêÝò åëÝïõ Èåïý âáóéëÝùí. ¹ôáí ëïéðüí áíáìåíüìåíï íá ôïðïèåôÞóïõí åðß êåöáëÞò Ýíáí ðïñöõñïãÝííçôï. ÊÜðïéïí ôïõ ïðïßïí ôéò óõìðåñéöïñÝò ç Ýãêõñç äçìïóéïãñÜöïò ê. Áêñéâïðïýëïõ ÷áñáêôÞñéóå óáí âáóéëéêÝò. Ðéï óõãêåêñéìÝíá åßðå üôé èåùñåß ôï êüììá óáí ðáëÜôé êáé èåùñåß áäéáíüçôï íá ôï ðÜñåé êÜðïéïò êïéíüò èíçôüò. ¢ëëùóôå ï ÌÝãáò ÁõëÜñ÷çò ê, Êáñ÷éìÜêçò ôï äÞëùóå îåêÜèáñá. ÐÁÏÊ ßóïí ÐáðáíäñÝïõ êáé öáßíåôáé üôé Ý÷åé äßêéï áöïý êáôÜöåñå ôïõò áõëéêïýò ôïõ íá ôïõ äþóïõí øÞöï åìðéóôïóýíçò ãéá íá... ðáñáéôçèåß! Ðáñåðéìðôüíôùò ç ê. ¸ëåíá Áêñßôá åßðå êÜôé ðïëý ÷áñáêôçñéóôéêü. ¼ôé ï ðåñß ïõ ï ëüãïò ìïíÜñ÷çò äåí ðáñáäÝ÷èçêå ðïôÝ êÜðïéï ëÜèïò ôïõ. ¼ëá êáëÜ êáìùìÝíá áêüìá êáé ç ðñüôáóç ãéá äçìïøÞöéóìá. Áêüìá êáé ç áðáîßùóç ôçò ÷þñáò ðïõ óôï äéÜããåëìÜ ôïõ ôï ðáñïõóßáóå óáí ìåãÜëï åðßôåõãìá. ÄçëáäÞ ï Üíèñùðïò äåí ðáßæåôáé . ¼ôáí áêüìá êé ï ðáôÝñáò ôïõ ìå áóýãêñéôç óå ó÷Ýóç ìå ôïí õéü åõöõÀá åß÷å ïìïëïãÞóåé ôï «ìÝá êïýëðá» äçëáäÞ üôé Þôáí ëÜèïò ôïõ ç äéá÷åßñéóç óôï Íôáâüò ôï 1987, åßíáé ôïõëÜ÷éóôï ãåëïßï íá ôï ðáßæåé ï ìéêñüò … ðïíôßöçêáò. «¢ëëá ôá ìÜôéá ôïõ ëáãïý êé Üëëá ôçò êïõêïõâÜãéáò» êýñéå Þ ìÜëëïí Üíáêôá ! Ïðüôå äåí ðñÝðåé íá ìáò ðáñáîåíåýïõí áõôÜ ðïõ âãáßíïõí óôçí äçìïóéüôçôá ãéá óðáôÜëåò ôïõ ðñéãêéðüðïõëïõ óôá áìÝôñçôá ôáîßäéá ôïõ . Ãéá øýëëïõ ðÞäçìá ÷ñçóéìïðïéïýóå ôï ðñùèõðïõñãéêü áåñïóêÜöïò ðïõ èåùñïýí óôç êõâÝñíçóç êÜôé óáí É.× . Ïýôå ðñÝðåé íá óõæçôåßôáé ç äéáìïíÞ ôïõ óå ðïëõôåëÝóôáôá îåíïäï÷åßá ôùí ïðïßùí ôï êáôþöëé áêüìá êáé åìßñçäåò äéóôÜæïõí íá äéáâïýí .Ïýôå ç ÷ñÞóç ìõóôéêþí êïíäõëßùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí . Áêüìá êé ï «ýðáñ÷ïò» ê. ÂåíéæÝëïò Üñ÷éóå íá ôá èåùñåß êëçñïíïìéêü ôïõ äéêáßùìá . ÊÜôé äåí ðÜåé êáëÜ ìå ôïõò «öéëïëáúêïýò» ðïëéôéêïýò . Ï ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê.Ä)

ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ ÓÔÏ ×ÁÑÁÔÓÉ ÌÅ ÔÏ ÂËÅÌÌÁ ÓÅ ÐÑÏÓÅ×ÅÉÓ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ

Óõíåäñßáóå ôï Ä.Ó. ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò

Ó

õíåäñßáóå ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò ôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï Êáôåñßíçò ìå ôï âëÝììá óôçí åðéêáéñüôçôá êáé üóåò åîåëßîåéò óõìâáßíïõí ãýñù áðü ôá åñãáóéáêÜ æçôÞìáôá. Ôá êýñéá èÝìáôá ðïõ áðáó÷üëçóáí Þôáí ïé ìåëëïýìåíåò êéíçôïðïéÞóåéò ôï ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá, ç óôÜóç áðÝíáíôé óôéò áëëáãÝò óôá åñãáóéÜêá êáé ç áðüöáóç áíáêïßíùóçò êáôÜ ôïõ öüñïõ áêßíçôçò ðåñéïõóßáò. Ç óõíåäñßáóç îåêßíçóå ìå ìéá áíáöïñÜ áðü ôïí ðñüåäñï ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ ÂáëÜóç Êïôñþíç óôçí ðñüóöáôç åðÝôåéï ôçò 17çò ÍïÝìâñç, ìéá çìÝñá èýìçóçò, ìå ôç öåôéíÞ åðÝôåéï íá åßíáé éäéáßôåñá åðßêáéñç. Ôþñá ðåñéóóüôåñï áðü ðïôÝ õðÜñ÷åé ç áíÜãêç áãþíá ãéá ôéò åëåõèåñßåò êáé ôá äéêáéþìáôá åíÜíôéá óôá áíôåñãáôéêÜ ìÝôñá êáé ôá ÷áñÜôóéá. Åðßóçò äüèçêå åîïõóéïäüôçóç óôçí åêôåëåóôéêÞ åðéôñïðÞ íá áðïöáóßóåé ôç óõììåôï÷Þ óå êéíçôïðïéÞóåéò ðïõ áíáìÝíåôáé íá ðñïêçñõ÷èïýí óôï áìÝóùò åðüìåíï äéÜóôçìá. Óôç óõíÝ÷åéá èÝìá óõæÞôçóçò áðïôÝëåóáí ïé ðñüóöáôåò áëëáãÝò ôçò åñãáôéêÞò íïìïèåóßáò. ¸ãéíå ìéá áñ÷éêÞ åíçìÝñùóç åðß ôùí èåìÜôùí, þóôå ôá ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ íá Ý÷ïõí ãíþóç ôùí íÝùí äåäïìÝíùí êáé áðïöáóßóôçêå üôé èá ðñáãìáôïðïéçèåß Üìåóá óõíÜíôçóç åíçìÝñùóçò ìå ôïõò ðñïÝäñïõò ôùí ðñùôïâÜèìéùí óùìáôåßùí. Áêïëïýèùò, ôÝèçêå óôï ôñáðÝæé ôï èÝìá ôïõ öüñïõ áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ðïõ ìðáßíåé óôï ëïãáñéáóìü ôçò ÄÅÇ. Ç äéïßêçóç ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Ý÷åé åêöñÜóåé ôçí Ýíôïíç áíôßèåóÞ ôçò áðü ôçí áñ÷Þ. Ôï ßäéï åðáíáëÞöèçêå êáé ÷èåò, åíþ áðïöáóßóôçêå êáé ç äçìïóéïðïßçóç êïéíÞò áíáêïßíùóçò ìáæß ìå ôï íïìáñ÷éáêü ôìÞìá ÁÄÅÄÕ Ðéåñßáò. Óôçí áíáêïßíùóç ôïíßæåôáé ç åíáíôßùóç óôï ÷áñÜôóé, êáëþíôáò ôá äçìïôéêÜ óõìâïýëéá ôïõ íïìïý íá óôáèïýí áëëçëÝããõá óôïõò äçìüôåò ôïõò. Åñãáôéêü ÊÝíôñï, ÁÄÅÄÕ ëïéðÝò óõíäéêáëéóôéêÝò ïñãáíþóåéò êáé ôïðéêÝò êéíÞóåéò ðïëéôþí óõììåôÝ÷ïõí Þäç åíåñãÜ óôï ìÝôùðï áíôßóôáóçò. Ï íüìïò ÷áñáêôçñßóôçêå áðáñÜäåêôïò êáé ï áãþíáò Ý÷åé óôü÷ï íá ôïí áêõñþóåé óôçí ðñÜîç.

ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÙÍ ÅÌÐÏÑÙÍ ÊÁÉ ÂÉÏÔÅ×ÍÙÍ ÁÉÃÉÍÉÏÕ ÊÁÉ ÐÅÑÉ×ÙÑÙÍ Ôçë.- Fax: 23253022441 ÈÅÌÁ: ÅêëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò Ôï Ó.Å.Â.Å Áéãéíßïõ êáé ðåñé÷þñùí êáëåß ôá ìÝëç ôïõ, êáèþò êáé üëïõò ôïõò Åðáããåëìáôßåò ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò íá óõììåôÜó÷ïõí óôéò åêëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÅðéìåëçôÞñéïõ Ðéåñßáò. Ïé åêëïãÝò èá äéåîá÷èïýí óôï ðáñÜñôçìá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò óôï Áéãßíéï óôéò 28 – 11 – 2011 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé ôéò þñåò 8:00 ìå 14:00 ð.ì. êáé 15:00 ìå 19:00 ì.ì. Êáèþò êáé óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò óôçí Êáôåñßíçò óôéò 29 êáé 30 – 11- 2011 ôéò ßäéåò þñåò. Êáëïýíôáé üëïé ïé åðáããåëìáôßåò ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò íá óõììåôÜó÷ïõí óôéò åêëïãÝò êáé íá óôçñßîïõí ìå ôçí øÞöï ôïõò ôïí Åðéìåëçôçñéáêü èåóìü. Áðü ôï Óùìáôåßï * Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï ôçëåö.: 6979221911 ÔåñæÞò ÐÝôñïò

TETAÑÔÇ 23 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011 3

...

ÌÅ ÔÇ ÓÕÌÖÙÍÇ ÃÍÙÌÇ ÏËÙÍ ÔÙÍ ÐÁÑÁÔÁÎÅÙÍ ÓÕÍÔÁÓÓÅÔÁÉ ØÇÖÉÓÌÁ

ÅíÜíôéá óôï «÷áñÜôóé» áêßíçôçò ðåñéïõóßáò êáé ï äÞìïò Êáôåñßíçò

ÔÏ Ä.Ó. ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÓÔÇÑÉÆÅÉ ÔÏÍ ÁÃÙÍÁ ÔÙÍ ÐÏËÉÔÙÍ ÊÁÉ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÆÅÉ ÁÄÉÊÏ ÔÏ ÍÏÌÏ

Ð

áñïõóßá ðïëéôþí, ìåëþí ôçò óõóôáèåßóáò ðñùôïâïõëßáò «Êüíôñá óôï Ñåýìá» êáé ïìÜäáò äéêçãüñùí ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôï èÝìá ôïõ öüñïõ áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ìÝóù ôùí ëïãáñéáóìþí ôçò ÄÅÇ, óõíåäñßáóå ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï Êáôåñßíçò ÷èåò ôï âñÜäõ. ÌåôÜ áðü ôïðïèåôÞóåéò üëùí ôùí åðéêåöáëÞò, ïé ïðïßïé óõíôÜ÷èçêáí ìå ôïõò ðïëßôåò ðïõ áíôéäñïýí, áðïöáóßóôçêå íá óõóôáèåß åðéôñïðÞ ç ïðïßá èá óõíôÜîåé ôï êåßìåíï ôïõ øçößóìáôïò. ¼ëïé üóïé ôïðïèåôÞèçêáí, ìå ðñþôï ôï äÞìáñ÷ï ÓÜââá ×éïíßäç ôÜ÷èçêáí êáôÜ ôïõ öüñïõ êáé éäßùò êáôÜ ôçò ïñéæüíôéáò åßóðñáîÞò ôïõ áðü ôï óýíïëï ôùí ðïëéôþí. Áêüìá. ÔïðïèåôÞèçêáí åêðñüóùðïé ôùí äéêçãüñùí êáé ôçò ðñùôïâïõëßáò «Êüíôñá óôï ñåýìá». Ï ðñþôïò êáèüñéóå ôïõò ôÝóóåñéò ôñüðïõò äñÜóçò ðïõ ìðïñåß íá áêïëïõèÞóåé ï êÜèå ðïëßôçò êáé ï äåýôåñïò åðáíÝëáâå ôá üóá æçôïýíôáé áðü ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï Êáôåñßíçò, ôïíßæïíôáò ôçí Ýêöñáóç óýíôáîçò ìå ôá áéôÞìáôá êáé ðáñá÷þñçóçò ÷þñïõ áðü üðïõ èá åíçìåñþíïõí ôïõò ðïëßôåò. Ï ÓÁÂÂÁÓ ×ÉÏÍÉÄÇÓ Ï äÞìáñ÷ïò áíáöÝñèçêå óôïí éìðåñéáëéóìü ôïõ êáðéôáëéóìïý, ðïõ Ý÷åé êÜíåé ôçí ÅëëÜäá ðåéñáìáôüæùï, üíôáò ôï 2% ôïõ åõñùðáúêïý ïéêïíïìéêïý ãßãíåóèáé, þóôå íá ëçöèïýí óõìðåñÜóìáôá ÷ùñßò íá êëõäùíéóôïýí ïé áãïñÝò. Áêüìá, ÷áéñÝôçóå ôçí åíåñãüôåñç óõììåôï÷Þ öïñÝùí ôçò êïéíùíßáò, ïé ïðïßïé èá óôçñé÷èïýí áðü ôï äÞìï Êáôåñßíçò üðùò ïé äçìïôéêïß õðÜëëçëïé íùñßôåñá. «Ç ÅëëÜäá äåí êéíäýíåøå áðü ôï ìåñïêÜìáôï ôïõ áðëïý åñãáæüìåíïõ êáé ôéò óõíôÜîåéò, áëëÜ áðü ôïõò êñáôéêïäßáéôïõò. Ðüôå Ýêïøáí ôá Ýóïäá åíüò õðïõñãåßïõ; Ïé ìéêñïìåóáßïé ðåñíïýí ôç ÷åéñüôåñç ðåñßïäï ôçò æùÞò ôïõò. Äåí êÜíïõìå óüïõ óå áõôÝò ôéò äýóêïëåò óôéãìÝò, ïýôå áíÝîïäåò ðïëéôéêÝò. Èåùñïýìå Üäéêç ôçí ïñéæüíôéá åðéâïëÞ áõôþí ôùí öüñùí óå üëïõò ôïõò Ýëëçíåò. Ãéá áõôü êáé ç ôùñéíÞ êõâÝñíçóç êÜíåé âÞìáôá ëïãéêÞò, ðñïò ôá ðßóù. ÐñÝðåé íá õðÜñ÷åé éóüôéìç êáé ü÷é ßóç ìåôá÷åßñéóç. Êáëþ ôçí óôÞñéîç ôïõ óõëëüãïõ äéêçãüñùí Êáôåñßíçò, ïéêïãåíåéþí ðïõ äåí Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá óôñáöïýí äéêáóôéêÜ. Åìåßò óôåêüìáóôå áëëçëÝããõïé. ÔÝóóåñéò äéáãùíéóìïß ïëïêëçñþèçêáí êáé Ýíáò ðÝìðôïò îåêéíÜ, ãéá íá åëáöñýíïõìå ôï êëßìá. Óáöþò êáé õðÜñ÷ïõí ôñüðïé áíôßäñáóçò óå ìéá åõíïìïýìåíç êïéíùíßá». Ï ÍÉÊÏÓ ÌÇËÉÙÔÇÓ Ôçí ðñüôåñç áíôéìåôþðéóç ðïõ åß÷áí üëïé ãéá ôï êñÜôïò óôçëßôåõóå ï åðéêåöáëÞò ôçò áíôéðïëßôåõóçò óôï äÞìï. ÌÝóù ðåëáôåéáêþí ðïëéôéêþí ôï êñÜôïò Ý÷åé öèÜóåé óôï óçìåßï, ðéèáíüí íá ìçí Ý÷åé Üëëç åðéëïãÞ êáé íá óôñÝöåôáé «åðß äéêáßùí êáé áäßêùí». «Åäþ ðïõ öôÜóáìå ëßãåò åßíáé ïé åðéëïãÝò ìáò, üëïé öôù÷ýíáìå. ¸íá êñÜôïò ðïõ äéïéêÞèçêå áðü áíßêáíá Üôïìá êáé áðü ôá äýï êüììáôá, áðÝñáíôç ç öïñïäéáöõãÞ. ÄçìéïõñãÞóáìå áõôü ôï êñÜôïò êáé âïëåõüìáóôáí íá äïõëåýïõìå ëéãüôåñï, íá ôñÝ÷ïõìå óôá âïõëåõôéêÜ ãñáöåßá. Äåí ìðïñåß íá æçôïýìå áðü áõôüí ðïõ äåí Ý÷åé íá öÜåé íá óôçñßîåé ôï êñÜôïò. Íá ðëçñþóïõí üóïé Ý÷ïõí. Óõíôáóóüìáóôå ìå ôçí ðñüôáóç íá áó÷ïëçèåß ï äéêçãï-

ñéêüò óýëëïãïò êáé èá óõìðáñáóôáèïýìå óôá äéêáóôÞñéá êáé åìåßò. Íá ìçí äéáññáãåß ï êïéíùíéêüò éóôüò, íá áëëçëïóôçñé÷ôïýìå». Ï ×ÑÇÓÔÏÓ ÊÁÑÁÖÏÕËÉÄÇÓ Ï ê. Êáñáöïõëßäçò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ Þôáí óýíôïìïò, óôñåöüìåíïò åíáíôßïí ôïðïèåôÞóåùí ìå óôüìöï êáé äéÜñêåéá, ãéá ôç äçìéïõñãßá åíôõðþóåùí. «¸÷ïõìå îåöýãåé áðü ôï åðéìÝñïõò èÝìá. Íá áðïöáóßóïõìå ìå óåâáóìü óôïõò ðïëßôåò ðïõ äïêéìÜæïíôáé. Íá ìçí åßíáé êáèïëéêÞ ç åöáñìïãÞ ôïõ ìÝôñïõ. Íá åîáéñåèïýí åõðáèåßò ïìÜäåò. Äåí èá áíáëýóù ôï ðùò ìðïñåß íá óùèåß ç ÷þñá. ÔÜóóïìáé õðÝñ ôïõ áãþíá. Íá ðÜìå åíùìÝíïé íá æçôÞóïõìå ôñïðïðïßçóç ôïõ íüìïõ». Ï ÍÉÊÏÓ ÓÁËÐÉÓÔÇÓ Óôç óõíÝ÷åéá ôï ëüãï ðÞñå ï ê. ÓáëðéóôÞò ôïíßæïíôáò üôé äåí ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß ãéá Ýíá èÝìá ðïõ áöïñÜ ôá ëáúêÜ óôñþìáôá ÷ùñßò íá ïñéóôåß ôï ðëáßóéï êáé ïé âáèýôåñåò áéôßåò. Ç ðáñïýóá êñßóç åßíáé êñßóç ôïõ êáðéôáëéóìïý, ðáãêüóìéá, ôçí ïðïßá ðëçñþíïõí óõãêåêñéìÝíåò ôÜîåéò, åíþ ïé ìåãÜëïé êåöáëáéïêñÜôåò èá ùöåëçèïýí. Áíáöåñüìåíïò óôï åíåñãçôéêü ôùí ìåãÜëùí åðé÷åéñÞóåùí åßðå üôé åêôïîåýôçêå áðü ôá 600 äéò óôá 900 äéò. «Ç ËáúêÞ Óõóðåßñùóç äåí Þôáí áðïýóá. ÊÜíáìå ôÝóóåñéò ðáñáóôÜóåéò óôç ÄÅÇ. ØÞöéóìá åß÷áìå êÜíåé êáé ãéá ôçí åöåäñåßá áëëÜ âëÝðïõìå üôé ï äÞìïò ôçí ðñï÷ùñÜ. Ï äÞìïò ðñÝðåé íá ðÜñåé êÜèåôç óôÜóç êáé íá óôçñßîåé üðïéïí ðïëßôç äåí ìðïñåß Þ äåí èÝëåé íá ðëçñþóåé ôá ÷áñÜôóéá. Íá óôçñé÷èåß êÜèå óõëëïãéêÞ äñÜóç». Ï ÁÍÔÙÍÇÓ ÌÁÍÔÆÉÏÓ Ï ê. ÌÜíôæéïò ÷áéñåôßæïõìå ôçí ðáñïõóßá ôùí äçìïôþí, õðïãñáììßæïíôáò üôé áõôüò åßíáé ï óôü÷ïò ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ, íá áó÷ïëåßôáé ìå ôïðéêÜ ðñïâëÞìáôá êáé áêüìá ðåñéóóüôåñï ýóôåñá áðü åéóÞãçóç äçìïôþí. Ãéá ôç óôÜóç ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ ôüíé-

óå üôé ðñÝðåé íá ìçí õðüó÷åôáé ðñÜãìáôá ôá ïðïßá äåí èá ðñáãìáôïðïéÞóåé, üðùò óôçí ðåñßðôùóç ôçò åöåäñåßáò. «Áõôü ôï ìÝôñï äåí åßíáé ìåìïíùìÝíï, ãåíéêÞ ç öïñïåðéäñïìÞ. Ôï ðñüâëçìá åßíáé ôçò åõñùæþíçò, ôïõ êáðéôáëéóìïý, èá ðñÝðåé íá åßíáé ðïëéôéêÞ ç ëýóç êáé Ýîù áðü áõôü ôï óýóôçìá. Åßíáé áðÜíèñùðç ç óýíäåóç ôçò åßóðñáîçò ôùí öüñùí ìå Ýíá êïéíùíéêü áãáèü. Äåí ìðïñïýí íá ïäçãïýíôáé ïéêïãÝíåéåò óôéò ëáéìçôüìïõò. ÌåãÜëï ôï ðñüâëçìá êáé ìå ôá îåíïäï÷åßá, áëëÜ êáé Üëëåò åðé÷åéñÞóåéò. Ç åßóðñáîç ôïõ ÷áñáôóéïý ðñüâëçìá üëçò ôçò êïéíùíßáò êáé ôçò ïéêïíïìßáò. Íá ðñïóöýãïõìå óôï óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò, íá Ý÷ïõìå ãñáöåßï õðïóôÞñéîçò. Íá óõíôïíßóïõìå ôïí áãþíá, íá áíôéìåôùðßóïõìå üëç ôç öïñïåðéäñïìÞ». Áêïëïýèùò, ôïðïèåôÞèçêå ï Ìáíþëçò ÐáððÜò, åêðñüóùðïò ïìÜäáò äéêçãüñùí ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé íá áó÷ïëçèïýí ìå ôïí öüñï áêßíçôçò ðåñéïõóßáò, äçëþíïíôáò üôé óýíôïìá ï äéêçãïñéêüò óýëëïãïò èá ðÜñåé áðüöáóç ìå ôçí ïðïßá èá ðáñÝ÷åé êáé åðßóçìá ôçí õðïóôÞñéîÞ ôïõ ðñïò ôïõò ðïëßôåò. Óõíå÷ßæïíôáò áíÝöåñå ôÝóóåñéò ðñÜîåéò ðïõ ìðïñïýí íá êÜíïõí ïé ðïëßôåò ðïõ èåùñïýí Üäéêï ôï íüìï: 1-¼óïé ðëçñþóïõí íá êáôáèÝóïõí ìéá Ýããñáöç äÞëùóç åðéöýëáîçò, ðïõ èá Ý÷åé óçìáóßá ìåôÜ ôçí áðüöáóç ôïõ ÓôÅ. 2-ÁðïóôïëÞ åîùäßêïõ óôçí ÄÅÇ üôé äåí èÝëåé íá ðëçñþóåé. Áíáêïéíþèçêáí ïìÜäåò ðïõ åîáéñïýíôáé, áëëÜ ðïëëïß åßíáé Ýîù áðü ôá êñéôÞñéá. 3-Áõôïß ìðïñïýí íá ðñï÷ùñÞóïõí óå áóöáëéóôéêÜ ìÝôñá. ÌÝ÷ñé ôþñá Ý÷åé äéêáéùèåß ìßá ãéá ëáíèáóìÝíï õðïëïãéóìü, ü÷é ãéá ëüãïõò õãåßáò. 4- ÐñïóöõãÞ êáôÜ ôçò áôïìéêÞò ðñÜîçò ìå ôçí ïðïßá ðéóôþíåôáé ôï ôÝëïò, ç ïðïßá Ý÷åé ìåãáëýôåñç êáèõóôÝñçóç. ¸ðåéôá, ôïðïèåôÞèçêå êáé ï Êþóôáò Ðáðáäüðïõëïò åêðñüóùðïò ôçò ðñùôïâïõ-

ëßáò ðïëéôþí «Êüíôñá óôï Ñåýìá», æçôþíôáò íá ôïðïèåôçèåß ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï îåêÜèáñá õðÝñ ôùí ðïëéôþí. «Åßíáé çèéêÜ êáé ðïëéôéêÜ áíÜëãçôï íá êüâåôáé ôï ñåýìá ìÝóá óôï ÷åéìþíá. Íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ï äÞìïò êÜèå ðñüóöïñï ìÝóï Íá äçìéïõñãÞóåé ãñáöåßï ðïõ èá âïçèÜåé ôïõò ðïëßôåò. Íá óõãêåíôñþóåé Ýããñáöá ãéá ïìáäéêÞ ðñïóöõãÞ. Íá ðñïóôáôåýóåé ïìÜäåò ðåñéöñïýñçóçò êáé åðáíáóýíäåóçò ñåýìáôïò». Êëåßíïíôáò ôï èÝìá, ôïðïèåôÞèçêáí êáé ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé ×ñÞóôïò ÃêïõãêïõñÝëáò êáé ÓôÝöáíïò Íáôóéüò. Ï ðñþôïò, ùò íïìéêüò áðïöÜíèçêå üôé ï äÞìïò, «ùò ÏÔÁ ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé õðïóôÞñéîç ìüíï. Ðñüêåéôáé ãéá êáôÜöùñá Üäéêï íüìï êáé áíôéóõíôáãìáôéêü, üëïé ðñÝðåé íá áíôéäñÜóïõí. Ïé öüñïé ðñÝðåé íá åéóðñÜôôïíôáé áðü ôéò ÄÏÕ. Áõôüò ï öüñïò âáóßæåôáé óå äåäïìÝíá áðü ôïõò ëïãáñéáóìïýò ôçò ÄÅÇ, ç ïðïßá åßíáé åôáéñåßá ìå äéÜöïñïõò ìåôü÷ïõò êáé íïìéêÜ ðñüóùðá éäéùôéêïý äéêáßïõ, êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá. Ç äéÜôáîç äåí êéíåßôáé óôá üñéá, åßíáé êñáõãáëÝá áíôéóõíôáãìáôéêÞ. ÐñÝðåé üëïé íá êáôáëÜâïõìå ôçí êñéóéìüôçôá ôçò êáôÜóôáóçò. ¸÷ïõí áðåëåõèåñùèåß áðïóõíèåôéêÝò äõíÜìåéò, ðñÝðåé íá äéáöõëÜîïõìå ôçí êïéíùíßá êáé íá óôñáöïýìå óôç äéêáéïóýíç». ÔÝëïò, ï ê. Íáôóéüò, èÝëçóå íá áíáäåßîåé ìéá ðôõ÷Þ ôïõ èÝìáôïò ðïõ äåí Üããéîáí ïé ðñïëáëÞóáíôåò äéåñùôþìåíïò, «ðùò Ý÷ïõí êáôáöåñèåß ôá ôÝëç ôá äçìïôéêÜ êáé ðÜíù óå áõôÜ óôçñß÷èçêå ôï ÷áñÜôóé. Íá åðáíåîåôáóôïýí ïé ÷ñÞóåéò, êÜðïéïé Ý÷ïõí ðëçñþóåé Þäç êáé åßíáé Üäéêï». Êëåßíïíôáò ôç óõæÞôçóç ôïõ èÝìáôïò ï äÞìáñ÷ïò óõíüøéóå ôç óõìöùíßá üëùí ãéá ôçí áäéêßá ôïõ íüìïõ. Êáôüðéí óõóôÜèçêå åðéôñïðÞ, ç ïðïßá èá åðåîåñãáóôåß üëåò ôéò ðñïôÜóåéò êáé èá óõíôÜîåé ôï øÞöéóìá, áðïôåëïýìåíç áðü ôïõò êê Ëéáêüðïõëï, Êõñéáêßäç, Ïöåßäç, ÓáëðéóôÞ, ÌÜíôæéï.

...

www.vassilismoschis.blogspot.com Ôá ìÜèáôå ôá íÝá! Ôï ìéêñü Pony ëÝåé íá âãåé ôóÜñêá óôïõò åëëçíéêïýò äñüìïõò! Èá ôï èõìÜóôå. Äåí åßíáé äõíáôüí íá ìçí ôï èõìÜóôå. Ôï èñõëéêü Pony ðïõ áëþíéæå ðáíôïý, óå éäéùôéêÜ êáé äçìüóéá ÷Ýñéá. Êáé Þôáí åëëçíéêÞò ðáñáãùãÞò! Ç éóôïñßá ëÝåé, ãéáôß áõôÞ ðïôÝ äåí êñýâåé ôßðïôá, üôé ôï åëëçíéêü áõôü áõôïêßíçôï âñÞêå ôïí ìðåëÜ ôïõ áðü åëëçíéêÜ …ìõáëÜ! Ìéáò êáé ðÞãáéíå êáëÜ Þôáí äõíáôüí íá ôï áöÞóïõí íá …ðåñðáôÞóåé; Åîçöáíßóèç ìå ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ äéüôé Ýðåóáí óõìöÝñïíôá óôç ìÝóç êáé ü÷é ìüíï! Ðñéí ôñéÜíôá êáé ôüóá ÷ñüíéá ôï Pony áëþíéæå ôïõò åëëçíéêïýò äñüìïõò êáé áõôü äåí Üñåóå óå ðÜóçò öýóåùò ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïíôá ðïõ Ýâëåðáí íá ÷Üíïõí êÝñäç. Êáé ôï åñãïóôÜóéï Ýâáëå ëïõêÝôï. ÁëëÜ ôþñá ôï ðáñåëèüí åðéóôñÝöåé êáé èÝëåé íá éóïññïðÞóåé ôï ðáñüí ðïõ ðáñáðáßåé ìåôáîý öèïñÜò êáé …öèïñÜò! Êáé ôüôå, ïé ðïëéôéêïß åß÷áí äéáöïñåôéêÞ Üðïøç ãéá ôçí éêáíüôçôá ôçò ÷þñáò íá äçìéïõñãÞóåé äéêü ôçò áõôïêßíçôï. Äéüôé ï ôüôå õðïõñãüò Âéïìç÷áíßáò äåí äÝ÷ôçêå ôçí ðñüóêëçóç íá äåé ôï íÝï äçìéïýñãçìá äéáìçíýïíôáò üôé ç ÅëëÜäá ðïôÝ äåí ðñüêåéôáé íá êáôáóêåõÜóåé äéêü ôçò áõôïêßíçôï. Ãéáôß; Êïõëïß åßìáóôå; Åßíáé áõôü ðïõ ëÝìå üôé ç ÷þñá ðÜíôá ôñþåé ôá ðáéäéÜ ôçò êáé áõôÜ ìåôáíáóôåýïõí óôçí áëëïäáðÞ êáé èñéáìâåýïõí! ÐÜíôùò óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, áíáìÝíåôáé ôï ðñÜóéíï öùò ôçò ÅìðïñéêÞò ÔñÜðåæáò, -äéüôé ÷ùñßò äÜíåéï ðïõ íá ðáò;- êáé ç üëç ç åðÝíäõóç áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèåß ôï 2014! Ï ÷ñüíïò Ý÷åé ìéá éäéáßôåñç ó÷Ýóç ìå ôç ÷þñá ìáò! ÁëëÜ äåí åßíáé ìüíï ôá …õðüãåéá ñåýìáôá ðïõ …êñõïëüãçóáí ôçí ýðáñîç ôçò åôáéñßáò êáôáóêåõÞò ôùí Pony. Ç éóôïñßá ëÝåé – á÷! áõôÞ ç êïõôóïìðüëá éóôïñßá – üôé êáé ôï óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá äåí Üöçóå óå çóõ÷ßá ôçí ìáêñïçìÝñåõóç ôçò åôáéñßáò! Áí åßíáé üëá áõôÜ áëçèÞ ðåñß óõíäéêáëéóôéêþí êéíçôïðïéÞóåùí åßìáóôå íá ìáò êëáßíå êáé ïé ñÝãêåò. Êáé âñßóêïíôáé êáé ëßãï ìáêñéÜ ãéá íá ôéò óôåßëïõìå êáíÝíá ìáíôçëÜêé! ÆÞôçóáí áýîçóç 35% (!) êáé ç åôáéñßá äåí áñíÞèçêå áëëÜ ôïõò ðñüôåéíå íá äïõí ôé áýîçóç èá ôçò Ýäéíå ï êëÜäïò ìåôÜëëïõ. ÐÜëé êáëÜ! ÁëëÜ ðïéïò åßäå ôïí Èåü êáé äåí ôïí öïâÞèçêå! ¸ãéíå êáôÜëçøç, ìéá ðñïóöéëÞò ìÝèïäïò ìáò, êáé äåí åðÝôñåðáí ü÷é ìüíï íá ìðåé ïðïéïóäÞðïôå óôï åñãïóôÜóéï áëëÜ äåí åðÝôñåðáí íá óôáëïýí êáé ôá åôïéìïðáñÜäïôá ï÷Þìáôá óôïõò ðåëÜôåò ôçò åôáéñåßáò êáé Üëëá 600 óôïí åëëçíéêü Äçìüóéï ôïìÝá. Ôï åñãïóôÜóéï äåí ëåéôïýñãçóå ãéá ðÜíù áðü åêáôü ìÝñåò! Ôüôå áíÝëáâå äñÜóç ï ÐÝôñïò Êïíôïãïýñçò, - åê ôùí éäéïêôçôþí - åñ÷üìåíïò áðü ôç Ãåñìáíßá, ï ïðïßïò äéáâåâáßùóå ôïõò åñãáæüìåíïõò üôé ç åôáéñåßá èá ôïõò áðïæçìßùíå, áñêåß íá åðéóôñÝøïõí óôéò äïõëåéÝò ôïõò. ÐñÜãìá ðïõ Ýãéíå, áëëÜ ìüíï ãéá ðÝíôå ìÝñåò, êáèþò ìåôÜ æÞôçóáí íá... ðÜíå äéáêïðÝò. Áðßóôåõôï; Êé üìùò áëçèéíü! ÐñÜãìáôé ðÞãáí ôéò äéáêïðÝò ôïõò êáé ìåôÜ ðÝñáóáí áðü ôçí ïäü Áãßáò Óïößáò 26 ãéá íá ëÜâïõí ôéò áðïæçìéþóåéò ôïõò. Ôï åñãïóôÜóéï åß÷å êëåßóåé. Êáé ìåôÜ Ýæçóáí áõôïß êáëÜ êáé åìåßò êáëýôåñá! Ôï óõìðÝñáóìá; Áí äåí áëëÜîïõìå åìåßò ïé ßäéïé, ôßðïôá äåí ðñüêåéôáé íá áëëÜîåé åäþ óôçí øùñïêþóôáéíá!

Äéåõêïëýíóåéò óå äáíåéïëÞðôåò äçìüóéïõò õðáëëÞëïõò ÁÐÏ ÔÏ ÔÁÌÅÉÏ ÐÁÑÁÊÁÔÁÈÇÊÙÍ ÊÁÉ ÄÁÍÅÉÙÍ

Ó

çìáíôéêÝò äéåõêïëýíóåéò åíÝêñéíå ôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí óå äáíåéïëÞðôåò äçìüóéïõò õðáëëÞëïõò ðïõ áíôéìåôùðßæïõí áíôéêåéìåíéêÝò äõóêïëßåò íá áíôáðïêñéèïýí óôçí áðïðëçñùìÞ ôùí äáíåéáêþí õðï÷ñåþóåþí ôïõò óôçí óôåãáóôéêÞ ðßóôç ìåôÜ ôçí ìåßùóç ôùí áðïäï÷þí ôïõò. Íá óçìåéùèåß, üôé ðïëëÝò áðü ôéò äéåõêïëýíóåéò ðïõ áðïöÜóéóå ôï ÔÐÄ, åß÷å æçôÞóåé áðü ôçí çãåóßá ôïõ áñìüäéïõ õðïõñãåßïõ, ìå åðéóôïëÞ ôïõ óôéò áñ÷Ýò ôïõ Ýôïõò, ï âïõëåõôÞò Ðéåñßáò ôïõ ÐÁÓÏÊ ÃéÜííçò Áìïéñßäçò. Ìéá áðü áõôÝò Þôáí êáé ôï «ðÜãùìá» ôùí äüóåùí, üðùò êáé ç ðëçñùìÞ ôçò ìéóÞò äüóçò ãéá ïñéóìÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé ç ìåãÜëç åðéìÞêõíóç ôçò äéÜñêåéáò ôïõ äáíåßïõ. Ôï ÄÓ ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí áðïöÜóéóå -ìåôáîý Üëëùí- ç ìåôÜ áðü ó÷åôéêÞ áßôçóç, åðéìÞêõíóç ôçò äéÜñêåéáò åîüöëçóçò ÷ïñçãçèÝíôùí óôåãáóôéêþí äáíåßùí êáé äáíåßùí åðéóêåõþí êáôÜ êáíüíá ãéá 5 Þ 10 Ýôç êáé äáíåßùí ìéêñïåðéóêåõþí - ìéêñïâåëôéþóåùí ãéá ðÝíôå Ýôç êáé êáô' åîáßñåóç ãéá ìéêñüôåñç äéÜñêåéá üôáí ç çëéêßá ôïõ äáíåéïëÞðôç äåí åðéôñÝðåé ôçí åðéìÞêõíóç ôçò äéÜñêåéáò áðïðëçñùìÞò ôïõ Üëçêôïõ êåöáëáßïõ ãéá 5 Þ 10 Ýôç áêñéâþò, ç áíáóôïëÞ åîõðçñÝôçóçò óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò êáé ç ñýèìéóç ôùí ëçîéðñïèÝóìùí ÷ñåþí. Åéäéêüôåñá: - ôá äÜíåéÜ ôïõò Üñ÷éóáí íá åîõðçñåôïýíôáé áðü 1.1.2005 ìÝ÷ñé êáé 1.7.2010, - ç ìçíéáßá äüóç ôùí äáíåßùí ôïõò áíÝñ÷åôáé óå ðïóü ßóï Þ ìåãáëýôåñï: ôùí 400 åõñþ ãéá ôá óôåãáóôéêÜ äÜíåéá ôùí 250 åõñþ ãéá ôá åíõðüèçêá óôåãáóôéêÜ äÜíåéá ôùí 150 åõñþ ãéá ôá äÜíåéá ìéêñïåðéóêåõþí-ìéêñïâåëôéþóåùí - ç çëéêßá ôïõò, êáôÜ ôç ëÞîç ôçò äéÜñêåéáò ôïõ äáíåßïõ, äåí èá õðåñâáßíåé ôï 80ï Ýôïò ãéá ôá óôåãáóôéêÜ êáé ôá åíõðüèçêá åðéóêåõáóôéêÜ äÜíåéá êáé ôï 75ï Ýôïò ãéá ôá äÜíåéá ìéêñïåðéóêåõþí-ìéêñïâåëôéþóåùí Óå åéäéêÝò ðåñéðôþóåéò äáíåéïëçðôþí ãéá üëá ôá äÜíåéá ôïõ óôåãáóôéêïý ôïìÝá - áíåîÜñôçôá áðü ôï ÷ñüíï Ýíáñîçò åîõðçñÝôçóÞò ôïõò êáé ôï ýøïò ôïõ ðïóïý ôçò ìçíéáßáò äüóçò: -ãéá ëüãïõò õãåßáò Þ ïéêïãåíåéáêïýò ëüãïõò, ðïëýôåêíùí, ôñßôåêíùí, åéäéêþí áíáãêþí ê.ë.ð., -üôáí ç ìçíéáßá äüóç áðü ôï óýíïëï ôùí åîõðçñåôïýìåíùí äáíåßùí, ðïõ óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôç âåâáßùóç áðïäï÷þí ôïõò, õðåñâáßíåé ôá 6/10 áõôþí, ðïõ Ý÷ïõí ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò, ç ñýèìéóç ôùí ïðïßùí åßíáé áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí Ýãêñéóç ôçò áßôçóçò åðéìÞêõíóçò.


4 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 23 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

ÐÉÅÑÉÁ

Ç åöáñìïãÞ êáé ëåéôïõñãßá ôïõ èåóìïý ôïõ ÏëïÞìåñïõ Ó÷ïëåßïõ áðü ôçí ÝíáñîÞ ôïõ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÉÏÕ Ä. ÔÏÍÁ ÐÑÏËÏÃÏÓ Ç óõããñáöÞ ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ âéâëßïõ îåêßíçóå åêôüò ôùí Üëëùí, áðü ôçí áíÜãêç íá êáôáèÝóù ôçí ðñïóùðéêÞ ìïõ åìðåéñßá ùò õðïäéåõèõíôÞò – õðåýèõíïò óôï ÏëïÞìåñï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Êßôñïõò Ðéåñßáò êáôÜ ôï ó÷ïëéêü Ýôïò 2004-2005 óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí áðüøåùí, ðñïôÜóåùí êáé óêÝøåùí ôùí ùñïìßóèéùí åêðáéäåõôéêþí åéäéêïôÞôùí ðïõ óõììåôåß÷áí óôï ðñüãñáììá ôïõ ó÷ïëåßïõ ìáò ôïõò ïðïßïõò èá Þèåëá íá åõ÷áñéóôÞóù èåñìÜ ãéá ôç óõìâïëÞ ôïõò. Ç èåìáôïëïãßá ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ âéâëßïõ ðåñéëáìâÜíåé: ôï óêïðü, ôï ðåñéå÷üìåíï, ôçí ïñãÜíùóç, ôç äéïßêçóç êáé ôçí åðïðôåßá ôïõ ÏëïÞìåñïõ Ó÷ïëåßïõ ùò íÝïò ôýðïò ó÷ïëåßïõ, ôç äéÜèåóç êáé äéá÷åßñéóç ôùí ó÷ïëéêþí ÷þñùí, áëëÜ êáé ôç äéÜôáîç ôùí èñáíßùí óôéò ó÷ïëéêÝò áßèïõóåò. ÐåñéëáìâÜíåé åðßóçò ôñüðïõò åîïéêïíüìçóçò ôùí äéáèÝóéìùí ÷þñùí ôïõ ÏëïÞìåñïõ Ó÷ïëåßïõ, ôçí áîéïðïßçóç ôùí áéèïõóþí ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí, ôç äéáìüñöùóç ôùí ÷þñùí ãéá äçìéïõñãéêÝò åñãáóßåò (÷åéñïôå÷íßá, æùãñáöéêÞ) êáé ÷þñùí øõ÷áãùãßáò (ìå åðéôñáðÝæéá ðáé÷íßäéá…), áëëÜ êáé åíäåéêôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáô’ åîï÷Þí åìðåäùôéêÝò, äéåñåõíçôéêÝò, äçìéïõñãéêÝò ïìáäïóõíåñãáôéêÞò êáé âéùìáôéêÞò ìïñöÞò ðïõ õëïðïéïýíôáé áðü ôïí õðïäéåõèõíôÞ – õðåýèõíï äÜóêáëï ôïõ ó÷ïëåßïõ êáé ôïõò åêðáéäåõôéêïýò åéäéêïôÞôùí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åêðáéäåõôéêÞò äéáäéêáóßáò. ÅÉÓÁÃÙÃÇ To OëïÞìåñï Ó÷ïëåßï åßíáé Ýíá ó÷ïëåßï áíïé÷ôü óôç ìÜèçóç, ôçí êïéíùíßá êáé ôç æùÞ. Ôï Üíïéãìá ôïõ ó÷ïëåßïõ óÞìåñá ãßíåôáé åðéôáêôéêü êáé åìðëïõôßæåôáé ìå íÝá ðáéäáãùãéêÜ êáé êïéíùíéêÜ åðé÷åéñÞìáôá. Ôï ÏëïÞìåñï Ó÷ïëåßï ðñïôåßíåé Ýíá äéáöïñåôéêü ìïíôÝëï üóïí áöïñÜ ôï ÷þñï, ôï ÷ñüíï, ôéò ìïñöÝò äéäáóêáëßáò êáé ôç äéáìüñöùóçò ôçò ó÷ïëéêÞò æùÞò. Ç äéåýñõíóç ôïõ ó÷ïëéêïý ÷ñüíïõ äçìéïõñãåß ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá Üíïéãìá êáé äéáìüñöùóç ôïõ ó÷ïëåßïõ ùò ÷þñïõ æùÞò êáé åìðåéñßáò, ãéá Üíïéãìá ðñïò ôï êïéíùíéêü ðåñéâÜëëïí êáé ãéá Üíïéãìá ôçò äéäáóêáëßáò. ÌÝóù ôïõ áíïßãìáôïò ôïõ ó÷ïëåßïõ ðñïò ôá ìÝóá êáé ðñïò ôá Ýîù ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß ç óýíäåóç ôçò ôõðéêÞò êáé Üôõðçò ìÜèçóçò, ó÷ïëéêÞò êáé åîùó÷ïëéêÞò æùÞò, äéäáóêáëßáò êáé áãùãÞò êáé ïé êüóìïé æùÞò íá ãßíïõí êüóìïé ìÜèçóçò. Ôï ÏëïÞìåñï Ó÷ïëåßï èá ðñÝðåé åßíáé óå èÝóç íá ðñïåôïéìÜóåé ôïí åëåýèåñï Üíèñùðï, ôïí Üíèñùðï ðïõ è' áíáðôýîåé ðñùôïâïõëßåò, ôïí Üíèñùðï ðïõ è' áãáðÜ ôç ìÜèçóç êáé ôç ãíþóç, ü÷é ãéá ùöåëéìéóôéêïýò óêïðïýò ìüíï, áëëÜ ãéá äéêÞ ôïõ ïëïêëÞñùóç êáé ãéá ïõóéáóôéêÞ ðíåõìáôéêÞ äçìéïõñãßá. ¸íá ó÷ïëåßï äçëáäÞ ðïõ èá åßíáé óå èÝóç íá ðñáãìáôþóåé ôïõò óôü÷ïõò ôïõ. Èá äßíåé áðáíôÞóåéò óôç ó÷ïëéêÞ áðïôõ÷ßá ðáßñíïíôáò ïõóéáóôéêÜ ìÝôñá óôÞñéîçò ôùí ìáèçôþí ðñéí áõôÞ êáôáóôåß ìç áíáóôñÝøéìç. Èá óÝâåôáé ôïí åëåýèåñï ÷ñüíï ôïõ ìáèçôÞ ïëïêëçñþíïíôáò ôéò åñãáóßåò ôïõ ó' áõôü. Èá áíôéìåôùðßóåé áðïôåëåóìáôéêÜ ôçí ðáñáðáéäåßá, ðñïóöÝñïíôáò éäéáßôåñï ÷ñüíï ïõóéáóôéêÞò ðñïåôïéìáóßáò ôïõ ìáèçôÞ ãéá ôçí åðüìåíç ìÝñá, îÝíåò ãëþóóåò, ç äéäáóêáëßá ôùí ïðïßùí ìÝóá óôï ó÷ïëåßï èá åßíáé áñêåôÞ ãéá íá êáôáëÞîåé óå ôßôëï åðÜñêåéáò, áèëçôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ èá éêáíïðïéïýí ôá ôáëÝíôá êáé ôéò äåîéüôçôåò ôùí ìáèçôþí åíþ ðáñÜëëçëá èá ðñïâëÝðåé äñáóôçñéüôçôåò ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò áéóèçôéêÞò êáé ìïõóéêÞò ôïõ êáëëéÝñãåéáò. Ï åêðáéäåõôéêüò èá ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé, íá åìðíåõóôåß êáé íá åìðíåýóåé, íá áíáðíåýóåé ôüóï ï ßäéïò, üóï êáé ïé ìáèçôÝò ôïõ, Ýíá ó÷ïëåßï, óôï ïðïßï êõñßáñ÷ç ëåéôïõñãßá äåí èá åßíáé ç ìåôÜäïóç ãíþóåùí, áëëÜ ç ðáéäáãùãéêÞ ëåéôïõñãßá. Ôá ðáñáðÜíù öéëïäïîåß íá ðåôý÷åé ôï ÏëïÞìåñï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï. Óêïðüò – ðåñéå÷üìåíï – ïñãÜíùóç – äéïßêçóç êáé åðïðôåßá ôïõ ÏëïÞìåñïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Ï óêïðüò ôïõ ÏëïÞìåñïõ Ó÷ïëåßïõ åßíáé ç óõóôçìáôéêÞ ðáéäáãùãéêÞ áíôéìåôþðéóç áðü ôï ßäéï ôï ó÷ïëåßï, óå óôåíÞ óõíåñãáóßá ìå ôïõò ãïíåßò êáé ôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç, ôùí ðáéäáãùãéêþí êáé êïéíùíéêþí áíáãêþí ôùí ìáèçôþí - ðáéäéþí åñãáæüìåíùí ãïíÝùí, ìÝóá óôï ïéêåßï ó÷ïëéêü ðåñéâÜëëïí, ìå Ýíá ðñüãñáììá äçìéïõñãéêÞò áðáó÷üëçóçò ðïõ áðïóêïðåß óôçí åëåýèåñç Ýêöñáóç êáé äçìéïõñãßá ôùí ðáéäéþí êáé óõã÷ñüíùò óôç äéåõêüëõíóç ôùí ãïíÝùí íá äéåêäéêïýí éóüôéìá ôï äéêáßùìá óôçí åñãáóßá. Åéäéêüôåñá ôá ðñïãñÜììáôá ôïõ ÏëïÞìåñïõ Ó÷ïëåßïõ åðéäéþêïõí ôçí åîõðçñÝôçóç ðáéäáãùãéêþí êáé êïéíùíéêþí óêïðþí. Ïé ðáéäáãùãéêïß óêïðïß ðñïóäéïñßæïõí ôçí ðáéäáãùãéêÞ áîéïðïßçóç ôïõ áðïãåõìáôéíïý ÷ñüíïõ ðáñáìïíÞò ôùí ìáèçôþí óôï ó÷ïëåßï, õðü ôçí ðëÞñç åõèýíç êáé åðïðôåßá ôùí õðåýèõíùí åêðáéäåõôéêþí. Óôï ðëáßóéï áõôü, åíôÜóóïíôáé ìáèÞìáôá êáé Üëëåò åêðáéäåõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò, üðùò: > Ç äéäáóêáëßá ÎÝíùí Ãëùóóþí > Ç åéóáãùãÞ óôçí ÐëçñïöïñéêÞ > Ç ÁéóèçôéêÞ ÁãùãÞ > Ï Áèëçôéóìüò > Ï ×ïñüò > Ç ðáñï÷Þ õðïóôçñéêôéêÞò âïÞèåéáò óå üóïõò ìáèçôÝò áíôéìåôùðßæïõí ìáèçóéáêÝò äõóêïëßåò > Ç äõíáôüôçôá ôçò õðü êáèïäÞãçóçò ìåëÝôçò êáé ðñïåôïéìáóßáò ôùí ìáèçôþí ãéá ôá ìáèÞìáôá ôçò åðüìåíçò ìÝñáò. Ïé êïéíùíéêïß óêïðïß ðñïóäéïñßæïíôáé áðü ôçí åíßó÷õóç ôïõ ñüëïõ ôçò ìÝñéìíáò áðü ôçí ðïëéôåßá, ìå ôçí ðáñï÷Þ åíüò áóöáëïýò åêðáéäåõôéêïý ðåñéâÜëëïíôïò óôïõò ìáèçôÝò, éäéáßôåñá óôéò ðåñéðôþóåéò üðïõ ç áíÜãêç åîåýñåóçò åñãáóßáò êáé ãéá ôïõò äýï ãïíåßò åßíáé áõîçìÝíç. Ìå áõôÞí ôçí åöáñìïãÞ, åðéôõã÷Üíåôáé: > ç êáôáðïëÝìçóç ôùí äéáêñßóåùí > ç ðñïþèçóç ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò > ï åíáñìïíéóìüò åñãáóéáêÞò êáé ïéêïãåíåéáêÞò æùÞò > ç ðñüëçøç öáéíïìÝíùí ó÷ïëéêÞò äéáññïÞò. Óå êÜèå Ó÷ïëéêÞ ÌïíÜäá ãéá ôçí ïñãÜíùóç, ôç óùóôÞ äéá÷åßñéóç êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ ÏëïÞìåñïõ Ó÷ïëåßïõ, ðñïôåßíåôáé ç äçìéïõñãßá åíüò ÷ùñéóôïý áñ÷åßïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá åßíáé ëåéôïõñãéêÞ ç ÷ñÞóç ôïõ êáé íá ìç äçìéïõñãåßôáé óýã÷õóç áðü ôï ðåñéå÷üìåíï Þ ôïí áñéèìü ôùí íüìùí, õðïõñãéêþí áðïöÜóåùí êáé åãêõêëßùí ðïõ áíáöÝñïíôáé ó’ áõôü. Ôï áñ÷åßï ôïõ ÏëïÞìåñïõ Ó÷ïëåßïõ ìðïñåß íá ðåñéëáìâÜíåé ôÝóóåñéò öáêÝëïõò (Þ õðïöáêÝëïõò): > ÖÜêåëïò Á´ : ÏñãÜíùóç ÏëïçìÝñïõ > ÖÜêåëïò ´ : ÐñïãñÜììáôá ÏëïÞìåñïõ Ó÷ïëåßïõ > ÖÜêåëïò ô : ÈÝìáôá ðñïóùðéêïý ÏëïÞìåñïõ Ó÷ïëåßïõ > ÖÜêåëïò Ä´ : ÏéêïíïìéêÜ ãéá ôï ÏëïÞìåñï. Ôá óôåëÝ÷ç ôçò åêðáßäåõóçò ðïõ áíáëáìâÜíïõí åðßóçìá ôï ñüëï ôçò äéïßêçóçò êáé åðïðôåßáò ôùí Ó÷ïëéêþí ÌïíÜäùí êáé ôùí ÏëïÞìåñùí Ó÷ïëåßùí åßíáé: > Ï ÄéåõèõíôÞò ôçò ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò, ï ïðïßïò Ý÷åé ôç ãåíéêÞ åõèýíç ôçò äéïßêçóçò êáé ôïõ åëÝã÷ïõ ëåéôïõñãßáò ôùí ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí ôçò ðåñéï÷Þò åõèýíçò ôïõ. > Ïé Ó÷ïëéêïß Óýìâïõëïé ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Ý÷ïõí ôçí åõèýíç ôçò åðéóôçìïíéêÞò êáé ðáéäáãùãéêÞò êáèïäÞãçóçò êáé õðïóôÞñéîçò ôùí åêðáéäåõôéêþí ôçò ðåñéöÝñåéáò. > Ï ÄéåõèõíôÞò ôçò Ó÷ïëéêÞò ÌïíÜäáò Þ üôáí áõôüò áðïõóéÜæåé Þ êùëýåôáé, ï õðïäéåõèõíôÞò. Áõôüò âñßóêåôáé óôçí êïñõöÞ ôçò ðõñáìßäáò ôçò ó÷ïëéêÞò êïéíüôçôáò êáé åßíáé ï äéïéêçôéêüò - åðéóôçìïíéêüò õðåýèõíïò óôï ÷þñï áõôü. > Ïé õðïäéåõèõíôÝò - õðåýèõíïé äÜóêáëïé ôùí ÏëïçìÝñùí. Ï õðïäéåõèõíôÞò – õðåýèõíïò äÜóêáëïò Ý÷åé ôçí åõèýíç ëåéôïõñãßáò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôïõ ÏëïÞìåñïõ Ó÷ïëåßïõ. > Ïé åêðáéäåõôéêïß ôïõ ÏëïÞìåñïõ Ó÷ïëåßïõ ôçñïýí ôá Üñèñá ôçò óýìâáóçò, ðïõ Ý÷ïõí õðïãñÜøåé, ðñïóÝñ÷ïíôáé óôçí þñá ôïõò óôï ó÷ïëåßï, õðïãñÜöïõí ôï ðáñïõóéïëüãéï, Ý÷ïõí ôçí åõèýíç ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò êáé ôçí ïìáëÞ ëåéôïõñãßá ôùí ïëïÞìåñùí ôìçìÜôùí. Óõíå÷ßæåôáé

ÌïõóéêÞ êáé ôñáãïýäéá áðü ôïí ÊéíçìáôïãñÜöï ÔÇÍ ÊÕÑÉÁÊÇ ÓÔÏÍ ÁÃÉÏ ÖÙÔÉÏ

A

ãáðçìÝíåò ìïõóéêÝò êáé ôñáãïýäéá áðü ôïí åëëçíéêü êáé ðáãêüóìéï êéíçìáôïãñÜöï, èá áðïäþóåé ç Ïñ÷Þóôñá ÍÝùí ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Êáôåñßíçò, ôçí ÊõñéáêÞ 27 Íïåìâñßïõ 2011 óôéò 19:00 óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï «¢ãéïò Öþôéïò». Ç åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï ðëáßóéï ôùí «Áéêáôåñéíåßùí». Ç ìïõóéêÞ åðÝíäõóç ìåãÜëùí êáé äéá÷ñïíéêþí äçìïöéëþí ôáéíéþí, èá âñåèåß óôï åðßêåíôñï ôçò åêäÞëùóçò. Åéäéêüôåñá èá ðáñïõóéáóôïýí óõíèÝóåéò ôùí E. Morricone, M. Jarre, N. Rota, H. Mancini, N. Piovani, Ì. ×áôæéäÜêé, Ì. ÈåïäùñÜêç, Â.ÔóéôóÜíç, Ã.ÆáìðÝôá, Ì.×éþôç, Ì.Ëïßæï, Ì.ÐëÝóóá ê.á. Ç ìïõóéêÞ áõôÞ ðáñÜóôáóç áðïôåëåß ìéá áðôÞ áðüäåéîç ôçò Üðïøçò, üôé ç ÔÝ÷íç ôçò ÌïõóéêÞò åßíáé Üññçêôá óõíäåäåìÝíç ìå ôçí ÔÝ÷íç ôïõ ÊéíçìáôïãñÜöïõ êáé üôé ç êéíçìáôïãñáöéêÞ ìïõóéêÞ åßíáé Ýíáò ðïëý óçìáíôéêüò ðáñÜãïíôáò ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ìéáò ôáéíßáò. Åíïñ÷Þóôñùóç – Äéåýèõíóç ïñ÷Þóôñáò, Ðáíáãéþôçò Ëõìðáíïâíüò. Ç åßóïäïò ãéá ôï êïéíü åßíáé åëåýèåñç.

Ç ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÔÇÓ ÏÑ×ÇÓÔÑÁÓ Ç Ïñ÷Þóôñá ÍÝùí ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Êáôåñßíçò äçìéïõñãÞèçêå ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2007 áðü ôïí êáèçãçôÞ ôïõ ùäåßïõ Ðáíáãéþôç Ëõìðáíïâíü ìå óêïðü íá ãíùñßóïõí ïé íÝïé ìïõóéêïß ôïõ ùäåßïõ ôçí ÅëëçíéêÞ ìïõóéêÞ óå üëá ôçò ôá óôõë. Ç ðñþôç åìöÜíéóç ôçò ïñ÷Þóôñáò Ýãéíå óôéò 16 Éïõíßïõ 2007 óôá ðëáßóéá ôùí ìáèçôéêþí óõíáõëéþí ôïõ Ä.Ù.Ê êáé ç äåýôåñç óôéò 21 Éïõíßïõ 2007 óôçí ÅõñùðáúêÞ ÇìÝñá ÌïõóéêÞò. Ðïëý ãñÞãïñá åìðëïõôßóôçêå ìå ðåñéóóüôåñá üñãáíá êáé Ýöôáóå

óôïõò 30 ìáèçôÝò –ìïõóéêïýò. Óôéò 25 Ìáñôßïõ ôïõ 2008 Ýäùóå óõíáõëßá óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò Êáôåñßíçò. Åìöáíßóôçêå óôï Ëéôü÷ùñï óôï ðëáßóéï ôïõ Olympus Marathon êáé óôá ´´Áéêáôåñßíåéá´´ 2008 ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò. Ôï êáëïêáßñé ôïõ 2009 Ýäùóå óõíáõëßá óôçí áäåëöïðïéçìÝíç ðüëç ôçò Áõóôñßáò – Moosburg, üðïõ áðÝóðáóå ôï 1ï âñáâåßï êáé ôï 2010 óôç ðüëç Maintal ôçò Ãåñìáíßáò, åðßóçò áäåëöïðïéçìÝíç ðüëç, ùò åðßóçìç ðïëéôéóôéêÞ áðïóôïëÞ ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò . ¸êáíå ôçí Ýíáñîç ôçò 1çò

´´ÁëåîáíñåéÜäáò´´ ôï êáëïêáßñé ôïõ 2010 óôï ÁëåîÜíäñåéï ºäñõìá óôï Ëéôü÷ùñï õðü ôçí áéãßäá ôçò ÐñùôïâÜèìéáò Äéåýèõíóçò êáé ôçò Ìçôñüðïëçò Êßôñïõò - Êáôåñßíçò . Ç Ïñ÷Þóôñá ÍÝùí äßíåé êÜèå ÷ñüíï 3-4 óõíáõëßåò ìå íÝï ðñüãñáììá êÜèå öïñÜ(Êáôåñßíç, ÏëõìðéáêÞ ÁêôÞ, Áéãßíéï ê.á). ÓÞìåñá áðïôåëïýìåíç áðü 40 ìïõóéêïýò, 5 ôñáãïõäéóôÝò åðé÷åéñåß íá äéåõñýíåé ôï ñåðåñôüñéï ôçò êáé ìå ìïõóéêÝò îÝíïõ êéíçìáôïãñÜöïõ, óõíèåôþí üðùò E. Morricone, M. Jarre, N. Rota, H. Mancini, N. Piovani. ê.á.

ÄÉÏÑÃÁÍÙÈÇÊÅ ÓÔÇ ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁ ÁÐÏ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕÓ ÓÕËËÏÃÏÕÓ

ÃéïñôÞ ìå ãåýóåéò Ïëýìðïõ

* ÅÊÔÅÈÇÊÁÍ ÔÏÐÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ

Ð

ñïúüíôá êáé ãåýóåéò áðü ðáñáãùãÝò ðáñïëýìðéùí ðåñéï÷þí áðüëáõóáí ïé óõììåôÝ÷ïíôåò óôç «ãéïñôÞ – áöéÝñùìá óôç ÌçôÝñá Ãç êáé óôá Ðñïúüíôá ôçò» ðïõ äéïñãáíþèçêå óôï îåíïäï÷åßï «¼ëõìðïò» óôçí ðáñáëßá ËåðôïêáñõÜò.

Ôçí åêäÞëùóç äéïñãÜíùóáí ï ðïëéôéóôéêüò üìéëïò ãõíáéêþí ËåðôïêáñõÜò , ïé ðïëéôéóôéêïß óýëëïãïé Óêïôßíáò, ÍÝïõ ÐáíôåëåÞìïíá, Ðëáôáìþíá êáé ÍÝùí Ðüñùí, ôï êÝíôñï ðåñéâáëëïíôéêÞò åêðáßäåõóçò Áí.Ïëýìðïõ êáèþò êáé íôüðéïé ðáñáãùãïß, óå óõíåñãáóßá ìå ôïí äÞìï Äßïõ-Ïëýìðïõ. Óôç ãéïñôÞ áõôÞ áðçýèõíáí ÷áéñåôéóìïýò ç âïõëåõôÞò Ðéåñßáò Ìáñßá Ìß÷ïõ êáé ï áíáðëçñùôÞò äÞìáñ÷ïò Äßïõ-Ïëýìðïõ Ãéþñãïò ÖáñìÜêçò åíþ Ýäùóáí ôï «ðáñþí» ìå ôçí åõãåíéêÞ ôïõò óõììåôï÷Þ ï ÄçìÞôñçò ÃïõãïõëéÜò, êáèçãçôÞò ãåùðïíßáò, ï ïðïßïò ðñáãìáôïðïßçóå ïìéëßá ìå èÝìá: «Äñüìïé ôïõ ëáäéïý êáé ôçò åëéÜò», ç Ðüðç Êïõôñïýëá ðïõ åñìÞíåõóå ìå åîáéñåôéêü ôñüðï êÜðïéá ðáñáäïóéáêÜ ôñáãïýäéá, ï Ìáíüëçò ÔóéáðÜñçò ðïõ ìÜãåøå ìå ôï êëáñßíï ôïõ êáèþò êáé ìáèçôÝò ðïõ áðÞããåé-

ëáí ðïéÞìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åëéÜ. Óõã÷ñüíùò ëåéôïýñãçóå Ýêèåóç ìå ðñïúüíôá åëéÜò (Áäåëöïß Êùíóôáíôüðïõëïé êáé Åëáéïôñéâåßï Ãêñéìïýëá), ìå êáëëõíôéêÜ ðïõ åß÷áí ùò âÜóç ôï åëáéüëáäï (ÅëÝíç Êáñôóéþôç), ìå Ýêèåóç öùôïãñáößáò (Ãéþñãïò Âñïíôéíüò), ìå ãåùñãéêÜ ìç÷áíÞìáôá åëáéïìáæþìáôïò (Ôóéâáíßäçò) áëëÜ êáé ìå áãñïôéêÜ ðñïúüíôá (êÜóôáíá, áêôéíßäéá, ìÝëé, êñáóß, ôóßðïõñï êëð). Ðñüêåéôáé ãéá ðñïúüíôá íôüðéùí ðáñáãùãþí ôçò Íüôéáò Ðéåñßáò, ôá ïðïßá ãåýôçêáí ïé åðéóêÝðôåò óôï ôÝëïò ôçò åêäÞëùóçò.

ËÁÉÊÅÓ ÅÐÉÔÑÏÐÅÓ ÃÉÁ ÔÁ "×ÁÑÁÔÓÉÁ" ÓÔÏ ÓÔÁÈÌÏ ÊÁÉ ÓÔÏ ÂÁÔÁÍ Ôçí ÊõñéáêÞ 20-11-2011 Ýãéíáí ëáúêÝò óõíåëåýóåéò ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ËáúêÞò Óõóðåßñùóçò" óôéò óõíïéêßåò ôïõ Óôáèìïý êáé Âáôáí óôçí Êáôåñßíç .Óôéò óõíåëåýóåéò Ýãéíå áðïëïãéóìüò ãéá ôç óôÜóç ôùí äçìïôéêþí óõìâïýëùí ìÝ÷ñé óÞìåñá ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ ÄÞìïõ êáé óõæçôÞèçêáí ôá ãåíéêüôåñá ðñïâëÞìáôá ôçò ëáúêÞò ïéêïãÝíåéáò. ÅêëÝ÷ôçêáí ëáúêÝò åðéôñïðÝò ìå ðñþôï óôü÷ï ôçí ïñãÜíùóç ôçò ðÜëçò ãéá ôç ìç êáôáâïëÞ ôùí ÷áñáôóéþí óôç ÄÅÇ. ËáúêÝò óõíåëåýóåéò èá ãßíïõí îáíÜ ôçí åñ÷üìåíç ÊõñéáêÞ 27-11-2011 óôéò ßäéåò óõíïéêßåò. Ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé ôçò "ËáúêÞò Óõóðåßñùóçò"

Óôá ðëáßóéá ôïõ óõíå÷ïýò åìðëïõôéóìïý ôçò ãêÜìáò ôùí ðñïóöåñüìåíùí õðçñåóéþí óôá ìÝëç ìáò áëëÜ êáé óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá ãåíéêüôåñá, ïëïêëçñþèçêå ç äéáóýíäåóç ôçò ÔñÜðåæáò ìå ôçí ÄÉÁ.Ó. Á.Å.(ÄéáôñáðåæéêÜ ÓõóôÞìáôá Á.Å.), Ýôóé þóôå íá åßíáé äõíáôÞ ç ìÝóù ôùí ôáìåßùí ôùí êáôáóôçìÜôùí Êáôåñßíçò êáé ËåðôïêáñõÜò ðëçñùìÞ :

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

- Áðü 05/12/2011,(áíÝîïäá ãéá ôçí «á», ìå åðéâÜñõíóç €0,30 ãéá ôçí «â» êáé êáôÜ ðåñßðôùóç ãéá ôçí «ã»). á. Áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí Ï.Á.Å.Å., â. Ëïãáñéáóìþí Ï.Ô.Å., Ä.Å.Õ.Á.Ê. êáé ã. áñêåôþí Üëëùí öïñÝùí ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá. - Áðü 07/12/2011 (áíÝîïäá), õðï÷ñåþóåùí ðñïò ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï, üðùò : * ðåñéïäéêþí äçëþóåùí Ö.Ð.Á. * öüñïõ åéóïäÞìáôïò öõóéêþí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí. * ðñïóùñéíþí äçëþóåùí áðüäïóçò öüñïõ êáé ôåëþí ÷áñôïóÞìïõ (ðñþçí öüñïõ ìéóèùôþí õðçñåóéþí). * Åéäéêïý ðñïóôßìïõ äéáôÞñçóçò ñõèìéæüìåíùí ÷þñùí (Í.3888/2010). * ÔÝëïõò (ðñïóùñéíü) õðáãùãÞò óôç ñýèìéóç áõèáéñÝôùí (Í. 4014/2011). * Åíéáßïõ åéäéêïý ðñïóôßìïõ (ôåëéêü) ñýèìéóçò áõèáéñÝôùí (Í. 4014/2011). ÅîÜëëïõ, õðåíèõìßæïõìå üôé êáé öÝôïò – üðùò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá – èá äéáôßèåíôáé ìÝ÷ñé 31/12/2011 êáé ôá åéäéêÜ óÞìáôá ôåëþí êõêëïöïñßáò É.×. áõôïêéíÞôùí êáé ìïôïóéêëåôþí.

Ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ Ðéåñßáò ôçò ÄÇÌÏÊÑÁÉÔÊÇÓ ÁÑÉÓÔÅÑÁÓ Óáò ðñïóêáëåß ôçí ÐáñáóêåõÞ 25 Íïåìâñßïõ óôéò 13:00 óôïí ðïëõ÷þñï ðÜñêïõ óôçí EKABH (1os ÏÑÏÖÏÓ ) óôÞí ðïëéôéêÞ åêäÞëùóç ìå ïìéëçôÞ ôïí Öþôç ÊïõâÝëç Ðñüåäñïò ôçò ÄçìïêñáôéêÞò ÁñéóôåñÜò


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 23

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÉÅÑÉÁ

ÓÔÏ ËÉÔÏ×ÙÑÏ

ËáúêÞ óõíÝëåõóç ãéá ôá ÷áñÜôóéá óôá áêßíçôá

Óýóôáóç åðéôñïðÞò ãéá ôç äéáìüñöùóç åíéáßáò ôåëéêÞò ðñüôáóçò

ÌåôÜ áðü ðñüóêëçóç ôùí ðáñáêÜôù Óùìáôåßùí ôïõ Ëéôï÷þñïõ, Óùìáôåßï Ïéêïäüìùí Ëéôï÷þñïõ, Óùìáôåßï

Óõíôáîéïý÷ùí ÉÊÁ Ëéôï÷þñïõ, Óýëëïãïò Ãõíáéêþí Ëéôï÷þñïõ (Ï.Ã.Å.), Óùìáôåßï Åðáããåëìáôéþí, Áãñïôéêüò Óýëëïãïò êáé Óýëëïãïò ÁëéÝùí Ëéôï÷þñïõ, ðñáãìáôïðïéÞèçêå, ôç ÄåõôÝñá 21 ôïõ ÍïÝìâñç, «ëáúêÞ óõíÝëåõóç» ìå èÝìá ôç óõëëïãéêÞ áíôéìåôþðéóç ôùí ëçóôñéêþí ÷áñáôóéþí êáé éäéáßôåñá áõôïý ôçò éäéïêáôïßêçóçò ìÝóá áðü ôïõò ëïãáñéáóìïýò ôçò ÄÅÇ, ìÝóá óôá ðëáßóéá ôçò ãåíéêüôåñçò ïéêïíïìéêÞò áöáßìáîçò ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôùí Üëëùí ëáúêþí óôñùìÜôùí. Ôüóï áðü ôçí åéóçãçôéêÞ ïìéëßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Óùìáôåßïõ Ïéêïäüìùí, ÃéÜííç ÌáíïõóÜêç, üóï êáé áðü ôéò ðáñåìâÜóåéò ôùí ðáñéóôáìÝíùí, ôïíßóôçêå üôé ôï óõãêåêñéìÝíï ÷áñÜôóé åßíáé áêüìç ðéï áðáñÜäåêôï, åêôñùìáôéêü êáé áíôéëáúêü ãéáôß óõíäÝåé ôçí ðëçñùìÞ ôïõ ìå ôç äéáêïðÞ çëåêôñïäüôçóçò. Ìå ôïí ôñüðï áõôü èÝëïõí íá åêâéÜóïõí ðïëëÜ ëáúêÜ íïéêïêõñéÜ, áíåîÜñôçôá áðü ôçí ðëÞñç äéáöùíßá ôïõò êáé ôçí áãáíÜêôçóç ôïõò, íá äáíåéóôïýí Þ íá êüøïõí áðü áëëïý ãéá íá ôï ðëçñþóïõí, ãéáôß äåí ìðïñïýí íá ìåßíïõí ÷ùñßò çëåêôñéêü. ÷ùñßò èÝñìáíóç, ìå ôñáãéêÝò óõíÝðåéåò. Ãé’ áõôü ðñÝðåé íá ðÜñïõí ïñãáíùìÝíç áðÜíôçóç. ÌÝôñá ðïõ ðñÝðåé íá ðÜñïõìå: 1. ÓõãêÝíôñùóç õðïãñáöþí ìå õðåýèõíåò äçëþóåéò üôé áñíïýìáóôå íá ðëçñþóïõìå ôï ÷áñÜôóé. 2. ÐáñÜóôáóç äéáìáñôõñßáò óôç ÄÅÇ. 3. Åðßäïóç ôùí äçëþóåùí ïìáäéêÜ áðü ôç ËáúêÞ åðéôñïðÞ 4. Ç ìåñéêÞ ðëçñùìÞ ôïõ ëïãáñéáóìïý ôçò ÄÅÇ, ìÝóù ôùí áõôüìáôùí ôáìåéáêþí ìç÷áíþí (ÁÔÌ) ôùí ôñáðåæþí. Ðïéá åßíáé ç äéáäéêáóßá: ÅðéëÝãïõìå ôñÜðåæá óôçí ïðïßá Ý÷ïõìå ëïãáñéáóìü êáé ü÷é ôéò ëåãüìåíåò åéóðñáêôéêÝò ìç÷áíÝò ãéáôß äåí åðéôñÝðïõí ìåñéêÞ åîüöëçóç. ÐáôÜìå êáôÜ óåéñÜ ôéò åîÞò åðéëïãÝò: «Áëëåò ÓõíáëëáãÝò», «ÐëçñùìÝò ÄÅÊÏ», «ÄÅÇ». Ðëçêôñïëïãïýìå ôï 12øÞöéï êùäéêü çëåêôñïíéêÞò óõíáëëáãÞò ðïõ õðÜñ÷åé ðÜíù óôï ëïãáñéáóìü êáé, ôÝëïò, ðëçñþíïõìå ìüíï ôï ðïóü ðïõ ðñïêýðôåé áöïý áöáéñÝóïõìå ôç äüóç ôïõ ÷áñáôóéïý. Ï ôñüðïò áõôüò éó÷ýåé Þäç êáé ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìÝ÷ñé ôþñá áðü üóïõò êÜíïõí Üôõðï äéáêáíïíéóìü åîüöëçóçò ôùí ëïãáñéáóìþí ôïõò ìå äüóåéò. Óôç óõíÝ÷åéá èá ðñÝðåé ìå ôï áðüêïììá ôçò óõíáëëáãÞò (áðü ôï ÁÔÌ) íá êïéíïðïéçèåß óôç ÄÅÇ ìå ãñáðôÞ äÞëùóç üôé ìå ôï ðïóü ðïõ ðëçñþóáìå èÝëïõìå íá êáëõöèåß ìüíï ç áîßá ôïõ ñåýìáôïò êáé ôùí äçìïôéêþí ôåëþí, æçôþíôáò êáé åðéìÝíïíôáò óå áðüäåéîç ðáñáëáâÞò. Áõôü ðñÝðåé íá ãßíåé ìáæéêÜ ðñïò ôç ÄÅÇ ãé' áõôü êáé ÷ñåéÜæåôáé íá áðåõèõíüìáóôå óôá óùìáôåßá, óôéò ËáúêÝò ÅðéôñïðÝò êáé ü÷é áôïìéêÜ. 5. Áí ç ÄÅÇ äå äå÷ôåß íá ôá ðáñáëÜâåé ìðïñïýìå íá ôá óôåßëïõìå ìå åîþäéêï, ðïõ åðßóçò ìðïñåß íá åßíáé ïìáäéêü. 6. ¢ìåóçò ðñïôåñáéüôçôáò æÞôçìá åßíáé ç ðáñåìðüäéóç ôçò äéáêïðÞò ôïõ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò óå ïéêïãÝíåéåò ðïõ äåí Ý÷ïõí ïýôå Ýíá åõñþ ãéá íá ðëçñþóïõí ïýôå ôï ÷áñÜôóé ïýôå ôï ñåýìá. Óå áõôÝò ôéò ðåñéðôþóåéò ðñÝðåé íá õðÜñîåé Üìåóç êéíçôïðïßçóç þóôå íá ìç äéáêüøïõí ôï ñåýìá. Åðßóçò, óýìöùíá ìå íïìéêïýò êýêëïõò, õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá êáôÜèåóçò áéôÞóåùí ãéá áóöáëéóôéêÜ ìÝôñá óôï Åéñçíïäéêåßï, ìå ôéò ïðïßåò èá æçôåßôáé áðü ôïí åéñçíïäßêç ìå ðñïóùñéíÞ äéáôáãÞ íá áðáãïñåýóåé óôç ÄÅÇ íá êüøåé ôï ñåýìá. 7. ËïõêÝôá óôá ñïëüãéá, 8. Íá ìçí áíïßãïõí ôçí ðüñôá üôáí Ýñ÷ïíôáé óõíåñãåßá ãéá íá êüøïõí ôï ñåýìá. 9. ðåñéöñïýñçóç óôéò ðåñéï÷Ýò ðïõ ðéèáíÜ íá ðÜåé ç ÄÅÇ ãéá íá êüøåé ôï ñåýìá. 10. Åðáíáóýíäåóç ñåýìáôïò áí ôåëéêÜ êïðåß ìå óõíåñãåßá åðáíáóýíäåóçò. ËÁÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ Óôçí óõíÝ÷åéá åêëÝ÷ôçêå ðëáôéÜ ËáúêÞ ÅðéôñïðÞ Äßïõ-Ïëýìðïõ ðïõ èá åíçìåñþíåé êáé èá óõíôïíßæåé ôïí áãþíá êáé ôç äñÜóç êáé èá âñßóêåôáé óå åôïéìüôçôá ãéá êÜèå ðåñßðôùóç. Óáí ðñþôï âÞìá Ýãéíå ç óõãêÝíôñùóç õðïãñáöþí ðïõ èá ðñïóêïìéóôïýí áðü ôç ËáúêÞ ÅðéôñïðÞ óôç Ä.Å.Ç. Ôáõôü÷ñïíá èá ðñáãìáôïðïéïýíôáé åíçìåñùôéêÝò óõãêåíôñþóåéò óå üëá ôá ÷ùñéÜ ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ-Ïëýìðïõ . Ç ÅðéôñïðÞ ðïõ åêëÝ÷ôçêå åßíáé : 1. ÌÁÍÏÕÓÁÊÇÓ ÃÉÁÍÍÇÓ 2. ËÅÉÍÁÓ ÓÙÔÇÑÇÓ 3. ÔÇËÅÃÑÁÖÏÕ ÔÁÓÏÕËÁ 4. ÊÏÕÔÓÉÌÁÍÇ ÖÁÍÇ 5. ÌÇÔÑÁÊÏÓ ÊÙÓÔÁÓ 6. ÂÁÓÉËÁÓ ÂÁÓÉËÇÓ 7. ×ÁÓÉÙÔÇÓ ÓÙÔÇÑÇÓ 8. ÌÇËÉÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ 9. ÌÐÅËÏÃÉÁÍÍÇ ÂÁÓÙ 10. ÌÏÓ×ÏÂÁÓ ÃÉÁÍÍÇÓ Ôá ìÝëç ôçò åðéôñïðÞò åßíáé äõíáôüí íá äéåõñõíèïýí ãéá ôçí êáëýôåñç ïñãÜíùóç ôïõ áãþíá. ÔçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò: 6936610771, 6947071889,6947277139 Õðåýèõíç ÄÞëùóç ãéá ôç Ä.Å.Ç, üðïõ óõãêåíôñþíïíôáé ïé õðïãñáöÝò ÄÅÍ Å×ÏÕÌÅ- ÄÅ ÌÐÏÕÑÏÕÌÅ- ÁÑÍÏÕÌÁÓÔÅ ÍÁ ÐËÇÑÙÓÏÕÌÅ ÔÁ ×ÁÑÁÔÓÉÁ ÔÏÕÓ. Åìåßò ðïõ óôçí êáôÜóôáóç õðïãñÜöïõìå, åñãáæüìåíïé-áõôïáðáó÷ïëïýìåíïé-óõíôáîéïý÷ïé, äçëþíïõìå üôé: äåí Ý÷ïõìå íá ðëçñþóïõìå ôá ÷áñÜôóéá ðïõ ëÜâáìå ìáæß ìå ôï ëïãáñéáóìü ôçò Ä.Å.Ç, åðåéäÞ ìáò ìåéþóáôå ôïõò ìéóèïýò êáé ôá ìåñïêÜìáôá ùò 40%, ðïëëïß áðü åìÜò áõôÞ ôç ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ åßìáóôå Üíåñãïé, óáí áõôïáðáó÷ïëïýìåíïé ëüãù ôçò êñßóçò êëåßóáìå Þ êïíôåýïõìå íá âÜëïõìå ëïõêÝôï óôá ìáãáæéÜ ìáò, óáí áãñüôåò äåí Ýöôáíå ôï ðñüóöáôï ÷áñÜôóé ôïõ ÅËÃÁ ðïõ ãïíÜôéóå ôïõò ìéêñïýò ðáñáãùãïýò êáé ôçí áýîçóç ôïõ ÖÐÁ óôï 23% ðïõ ëåéôïõñãåß åêâéáóôéêÜ áðü ôïõò åìðüñïõò óõìðéÝæïíôáò ôéò ôéìÝò óôïí ðáñáãùãü Ýñ÷åôáé ôþñá êáé ôï íÝï ÷áñÜôóé óôéò çëåêôñïäïôïýìåíåò áðïèÞêåò üðïõ âÜæïõìå ôá åñãáëåßá êáé ôá ðñïúüíôá ìáò, óáí óõíôáîéïý÷ïé ìå óýíôáîç ðåßíáò êáé ôéò ðåñéêïðÝò ðïõ Ýãéíáí ôüóï óôç óýíôáîç áëëÜ êáé óôçí õãåßá , áäõíáôïýìå íá ðëçñþóïõìå ôá íÝá ÷áñÜôóéá. Äçëþíïõìå åíõðüãñáöá üôé åßìáóôå äéáôåèåéìÝíïé íá ðëçñþóïõìå ôï ðïóü ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí êáôáíÜëùóç ôïõ ñåýìáôïò áëëÜ ÁÑÍÏÕÌÁÓÔÅ ÍÁ ÐËÇÑ¿ÓÏÕÌÅ ÔÏ ×ÁÑÁÔÓÉ ÐÏÕ Å×ÅÔÅ ÅÍÓÙÌÁÔÙÓÅÉ ÓÔÏ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏ ÔÇÓ ÄÅÇ. Óáò åíçìåñþíïõìå üôé åßìáóôå áðïöáóéóìÝíïé íá åìðïäßóïõìå êÜèå ðñïóðÜèåéá äéáêïðÞò ôçò ðáñï÷Þò ôïõ ñåýìáôïò óôïõò óõíõðïãñÜöïíôåò.

¸íáò “ãüñäéïò äåóìüò” ãéá ôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ

ÁÐÏÖÁÓÉÓÔÇÊÅ ÓÅ ÓÕÓÊÅØÇ ÕÐÏ ÔÏÍ ÁÍ. ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×Ç Ê.ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ Ä.ØÙÌÉÁÄÇ ÓÔÇÍ Ð.Å.ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅÊËÅ×ÈÇÊÅ ËÁÚÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÄÉÏÕ-ÏËÕÌÐÏÕ

ÅÐÉ ÔÏÕ Ó×ÅÄÉÏÕ ÐÑÏÅÄÑÉÊÏÕ ÄÉÁÔÁÃÌÁÔÏÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÈÍÉÊÏ ÄÑÕÌÏ ÏËÕÌÐÏÕ

Ó

ýóêåøç õðü ôïí ÁíáðëçñùôÞ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Äéïíýóç ØùìéÜäç, ìå èÝìá ôçí õðïâïëÞ ôåëéêþí ðñïôÜóåùí üóïí áöïñÜ ôç óýíôáîç ôïõ ôåëéêïý ó÷åäßïõ ôïõ ðñïåäñéêïý äéáôÜãìáôïò Í.3937/2011 «×áñáêôçñéóìüò ôçò ÷åñóáßáò ðåñéï÷Þò ôïõ üñïõò Ïëýìðïõ ùò Åèíéêïý ÐÜñêïõ, êáèïñéóìüò æùíþí ðñïóôáóßáò áõôïý, ÷ñÞóåùí, üñùí êáé ðåñéïñéóìþí» ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí Ôñßôç 22 Íïåìâñßïõ 2011 óôçí áßèïõóá óõóêÝøåùí ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò.

Óýóôáóç åðéôñïðÞò ðïõ èá äéáìïñöþóåé åíéáßá ôåëéêÞ ðñüôáóç êáé èá ôçí êáôáèÝóåé óôï õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò áðïöáóßóôçêå óôï ôÝëïò ôçò óýóêåøçò. Ç åðéôñïðÞ, ðïõ èá áðáñôßæåôáé áðü ôïí Åðéóôçìïíéêü ÓõíåñãÜôç ôçò Ð.Å.Ðéåñßáò, ÄçìÞôñç ÑïõêÜ, ôï ÂéïëüãïÐåñéâáëëïíôïëüãï êáé ðñþçí Ãåíéêü ÄéåõèõíôÞ ÁíÜðôõîçò ôçò Íïìáñ÷ßáò Èåóóáëïíßêçò, Áíôþíç ÆáñêáíÝëá, ôï ÄéïéêçôÞ ôïõ Íïóïêïìåßïõ Êáôåñßíçò, ÁóôÝñéï ÖáñìÜêç, ìå ôç óõíäñïìÞ ôçò Äéåýèõíóçò ÁíÜðôõîçò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, èá óõíåäñéÜóåé ôçí ÐáñáóêåõÞ 25 Íïåìâñßïõ 2011 ðñïêåéìÝíïõ íá óõãêåíôñþóåé êáé íá ìåëåôÞóåé üëåò ôéò õðïâëçèåßóåò ðñïôÜóåéò ôùí öïñÝùí ìå óêïðü íá óõíôÜîåé åíéáßá ôåëéêÞ ðñüôáóç. Óôçí áíÜäåéîç ôïõ Ïëýìðïõ áíáöÝñèçêå ï ÁíáðëçñùôÞò ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Äéïíýóçò ØùìéÜäçò, åðéóçìáßíïíôáò ôï Ýíôïíï åíäéáöÝñïí ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò íá ðñïâÜëåé ôïí ¼ëõìðï áëëÜ êáé åíáëëáêôéêÝò ìïñöÝò ôïõñéóìïý ðÝñáí ôïõ êëáóóéêïý äéðôõ÷ïõ « Þëéïò- èÜëáóóá». Ãéá ìéá Þðéá åðåíäõôéêÞ áíÜðôõîç

ôïõ Ïëýìðïõ Ýêáíå ëüãï ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò. Ç ê. Ìáõñßäïõ ìßëçóå ãéá äçìéïõñãßá ìõèïëïãéêïý ðÜñêïõ, Ðáíåðéóôçìßïõ Ïëýìðïõ, áíÜäåéîç ôùí ðáëáéþí ïéêéóìþí ôïõ Ïëýìðïõ, ðáñáãùãÞ ðñïúüíôùí ìå ôçí ïíïìáóßá ´´¼ëõìðïò´´, ðÜíôá ìå ãíþìïíá ôéò ïéêïëïãéêÝò áíçóõ÷ßåò êáé ôçí ðñïóôáóßá ôçò ðåñéï÷Þò. «Ôï ìÝëçìá ôçò Ð.Å.Ðéåñßáò åßíáé ç áåéöïñéêÞ áíÜðôõîç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý Ïëýìðïõ ìå ôçí ôïðïèÝôçóç ôùí ïñßùí ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý Ïëýìðïõ óå óçìåßá ðïõ íá ìçí äçìéïõñãïýí ðñüâëçìá óôçí åõñýôåñç ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò» áíÝöåñå ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò ðïõ åîÝöñáóå ôçí áíÜãêç åîåýñåóçò ÷ñõóÞò ôïìÞò ðïõ êáé ôïí Äñõìü èá ðñïóôáôåýåé óôçí ðñÜîç êáé ôçí áíÜðôõîç ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò äå èá áðáãïñåýåé. Óôç äéÜñêåéá ôçò óýóêåøçò ðïõ äéåîÞ÷èç óå êáëü êëßìá ïé öïñåßò êáôÝèåóáí ôéò ðñïôÜóåéò áëëÜ êáé ôéò åíóôÜóåéò ôïõò áíáöïñéêÜ ìå ôç óýíôáîç ôïõ ôåëéêïý ó÷åäßïõ ôïõ ðñïåäñéêïý äéáôÜãìáôïò, ëáìâÜíïíôáò õðüøéí ôç óïâáñüôçôá ôïõ èÝìáôïò êáèþò ôï ôåëéêü ó÷Ýäéï èá åßíáé äåóìåõôéêü ãéá ôéò åðüìåíåò ãåíéÝò. Ç õðï ðñïûðïèÝóåéò Þðéáò ìïñöÞò áíÜðôõîç ðÜíôá óå óõíäõáóìü ìå ôï óåâáóìü êáé ôçí ðñïóôáóßá ôçò öýóçò áðïôÝëåóå ôïðïèÝôçóç ôùí ðåñéóóïôÝñùí öïñÝùí, ðïõ õðåñèåìÜôéæáí óôéò ðñïôÜóåéò ôïõ ÄÞìïõ Äßïõ- Ïëýìðïõ.

ÐáñÜëëçëá, üìùò, õðÞñîáí êáé ôïðïèåôÞóåéò ðïõ Ýêáíáí ëüãï ãéá áõóôçñÜ ðåñéïñéóìÝíç êáé åëåã÷üìåíç áíÜðôõîç äßíïíôáò Ýìöáóç óôç äéáôÞñçóç, âåëôßùóç, áíÜäåéîç êáé ðñïóôáóßá ôùí öõóéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõ Ïëýìðïõ. Óôç óýóêåøç ðáñÝóôçóáí ïé Ðåñéöåñåéáêïß Óýìâïõëïé, ÄçìÞôñçò ÔóéìÞôñçò êáé Íéêüëáïò Ìáêñßäçò, ï Åðéóôçìïíéêüò ÓõíåñãÜôçò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò, ÄçìÞôñçò ÑïõêÜò, ï Çãïýìåíïò ôçò É.Ì. ôïõ Áãßïõ Äéïíõóßïõ, ðáôÝñáò ÌÜîéìïò, ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Äéåýèõíóçò Äáóþí Ðéåñßáò, Ãåþñãéïò Ìáõñßäçò, ï Ðñüåäñïò ôïõ ÖïñÝá Äéá÷åßñéóçò Åèíéêïý Äñõìïý Ïëýìðïõ, Ðáýëïò ÁíäñåáäÜêçò, ï ÂáããÝëçò Ãéáííéêüò áðü ôïí ÅÏÓ Ëéôï÷þñïõ, ç Ìáñßá Æïëþôá êáé ï Êùíóôáíôßíïò Æïëþôáò áðü ôï Êáôáöýãéï "ÓðÞëéïò Áãáðçôüò", ï äçìïôéêüò óýìâïõëïò Êáôåñßíçò, ÔÜêçò Ëåìïíüðïõëïò åêðñïóùðþíôáò ôï ÄÞìáñ÷ï Êáôåñßíçò, ï ðñüåäñïò ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ äÞìïõ Äßïõ- Ïëýìðïõ, Ãéþñãïò Êùôïýëçò, ï ô. áíôéäÞìáñ÷ïò Áíáôïëéêïý Ïëýìðïõ Êùíóôáíôßíïò ÃéÜíôóéïò, ï Íéêüëáïò ×ïõóïõñßäçò åêðñïóùðþíôáò ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò, ï õðïøÞöéïò Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò, Èåüäùñïò Áãïñáóôüò, ï õðïøÞöéïò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò, ÁèáíÜóéïò Ìðßíôáò êáèþò êáé åêðñüóùðïé ôùí âïõëåõôþí Ðéåñßáò.

ÅÐÉÓÔÏËÇ ÔÏÕ Ã. ÁÌÏÉÑÉÄÇ ÐÑÏÓ ÔÏÍ ÕÐÏÕÑÃÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ.

«ÐáñÜôáóç äüóåùí ãéá ìéóèùôïýò ðïõ Ý÷ïõí óõíÜøåé äÜíåéï

Ç

ÌÅ ÔÏ ÔÁÌÅÉÏ ÐÁÑÁÊÁÔÁÈÇÊÙÍ ÊÁÉ ÄÁÍÅÉÙÍ»

äÝóìç ïéêïíïìéêþí ìÝôñùí ðïõ áíáêïßíùóå ðñïóöÜôùò ç ÊõâÝñíçóç, êáôÜ ãåíéêÞ ïìïëïãßá êñßíåôáé óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ùò áðáñáßôçôç ãéá íá âãåé ç ÷þñá áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç óôçí ïðïßá âõèßóôçêå áðü ôéò ðïëéôéêÝò ôçò ðñïçãïýìåíçò ÊõâÝñíçóçò. Ç áíáãêáßá ìåßùóç óôá åðéäüìáôá ôùí ìéóèùôþí, áíáìÝíåôáé íá åðéöÝñåé óçìáíôéêÝò áëëáãÝò óôïí ïéêïãåíåéáêü ðñïãñáììáôéóìü ôïõò, åéäéêÜ ãéá åêåßíïõò ðïõ Ý÷ïõí óõíÜøåé äÜíåéá ìå ôï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí, ìå Üãíùóôåò óõíÝðåéåò ãéá ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ, áëëÜ êáé ôçí áðüäïóÞ ôïõò óôçí åñãáóßá ôïõò. Ç ëÞøç êÜðïéùí ðñüóèåôùí ìÝôñùí ôá ïðïßá óõíÜäïõí ìå ôï êïéíùíéêü ðñüóùðï ôçò ðïëéôéêÞò ìáò, ÷ùñßò íá åðé-

ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç Áí êáé ï ßäéïò ðñéí ëßãåò ìÝñåò åßðå üôé «ïé Åëëçíåò Ý÷ïõìå ìðÝóá êáé öéëüôéìï êáé äåí ÷ñåéÜæåôáé íá õðïãñÜöïõìå». Ôïíßæïíôáé ìÜëéóôá üôé ç áëâáíéêÞò ðñïÝëåõóçò ëÝîç ìðÝóá åßíáé …åëëçíéêÞ. Ðñï÷èÝò üìùò Üóêçóå ôç ãíùóôÞ «ôÝ÷íç ôçò êùëïôïýìðáò» îÝ÷áóå ôá ðåñß ìðÝóáò êáé ôüíéóå ðùò «áí ðñüêåéôáé ãéá ôç óùôçñßá ôçò ÷þñáò èá õðïãñÜøåé». .. ÔÝëïò ðÜíôùí. Ï ðüëåìïò éåñáôåßïõ - ÓáìáñÜ ãåííÜ óôï ìõáëü êÜèå å÷Ýöñïíá ¸ëëçíá ðïëßôçò ôï åîÞò åýëïãï åñþôçìá: Ãéáôß ôüóç åììïíÞ ôùí Åõñùðáßùí óôéò åíõðüãñáöåò äåóìåýóåéò êáé óôçí Üñíçóç ôïõ ê. ÓáìáñÜ íá õðïãñÜøåé; Ìéá áðÜíôçóç åßíáé üôé ôï äéáêýâåõìá åßíáé ðïëý óïâáñü. Áëëéþò ãéáôß íá ãßíåôáé ôüóç öáóáñßá. Ìéá Üëëç üôé ìðëïöÜñïõí ïé Åõñùðáßïé êáé ïýôùò Þ Üëëùò èá ìáò äþóïõí ôç äüóç. ÁëëÜ ðÜëé åßíáé äõíáôüí íá ìðëïöÜñïõí ìå ôÝôïéá èÝìáôá êáé íá åêôïîåýïõí êáé áðåéëÝò; Áðßèáíï öáßíåôáé. Áí äåí åðñüêåéôï ãéá êÜôé óïâáñü, áëëÜ áðëÜ êáé ìüíï ãéá ìéá áêüìç õðïãñáöÞ, óõíçèéóìÝíç óå ðåñéðôþóåéò óõìöùíéþí, ôüôå ãéáôß ï ê. ÓáìáñÜò äåí âÜæåé áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ íá ôåëåéþíïõìå; Êé áõôü åðßóçò öáßíåôáé áðßèáíï. ÐñÝðåé êáôÜ óõíÝðåéá íá áíáæçôÞóïõìå ôï ðéèáíü äéáêýâåõìá êáé ôçò óõíÝðåéÝò ôïõ. Ï Ðñüåäñï ôçò Êïìéóéüí ßóùò ìáò ôï õðÝäåéîå ðñï÷èÝò, ìåôÜ ôç óõíÜíôçóÞ ôïõ ìå ôïí ¸ëëçíá ðñùèõðïõñãü. Åßðå, ìåôáîý Üëëùí: «ãéá íá ìðïñÝóïõí ç Åõñùæþíç êáé ôï ÄÍÔ íá õðïóôçñßîïõí ôçí ÅëëÜäá ðñÝðåé íá åßíáé óßãïõñïé üôé ç ðñïóðÜèåéá áöïñÜ êáé ìåëëïíôéêÝò êõâåñíÞóåéò». Êáé õðïãñÜììéóå üôé ÷ñåéÜæïíôáé «ëéãüôåñá ðïëéôéêÜ ðáé÷íßäéá». Áðü ôç äÞëùóç áõôÞ ðñïêýðôåé óáöþò üôé ïé Åõñùðáßïé èÝëïõí íá äåóìåõèåß ï Áíôþíçò ÓáìáñÜò, áöïý áõôüò èá åßíáé ðéèáíüí ï áõñéáíüò ðñùèõðïõñãüò ôçò ÷þñáò. Ìå ôçí õðïãñáöÞ ëïéðüí èá åßíáé óßãïõñïé ïé Åõñùðáßïé åôáßñïé ìáò üôé äåí èá ôïõò èÝóåé óôï ìÝëëïí æçôÞìáôá åðáíáäéáðñáãìÜôåõóçò ôïõ ÷ñÝïõò ïýôå èá ìéëÜåé ãéá «ëÜèïò óõíôáãÞ». Áí Ýôóé Ý÷ïõí ôá ðñÜãìáôá, êé üëá äåß÷íïõí üôé üíôùò Ýôóé Ý÷ïõí, ôüôå ðñüêåéôáé ãéá ìéá áíåðßôñåðôç áîßùóç ôïõò. Áîßùóç ðïõ áðïôåëåß ùìÞ ðáñÝìâáóç óôá åóùôåñéêÜ ôçò ÷þñá ìáò. Ãéá ôïõò åîÞò óïâáñüôáôïõò ëüãïõò: *ÕðïãñÜöïíôáò ï Á. ÓáìáñÜò (Þ ðñïóèÝôïíôáò óôçí åðéóôïëÞ ðïõ Ýóôåéëå óôïõò Åõñùðáßïõò çãÝôåò óôéò 13 Íïåìâñßïõ) üôé äåóìåýåôáé íá õðïãñÜøåé ü÷é ìüíï ôçí äáíåéáêÞ óýìâáóç (êÜôé ðïõ äåí áñíåßôáé) áëëÜ êáé ôï ìíçìüíéï, ìåôÜ Þ ìáæß ìå áõôÞ êáé íá åöáñìüóåé ôï óõãêåêñéìÝíï ìíçìüíéï ôüôå óôçí ðñÜîç áñíåßôáé ôéò ðåðïéèÞóåéò ôïõ êáé èá åöáñìüæåé ðïëéôéêÝò ðïõ ôéò èåùñåß åê ôùí ðñïôÝñùí ëÜèïò. Äéüôé áðü ðÝñóé åðáíáëáìâÜíåé óôáèåñÜ üôé ôï ìíçìüíéï åßíáé ëÜèïò êáé ïé ðïëéôéêÝò ðïõ õðïäåéêíýåé áêáôÜëëçëåò êé áðñüóöïñåò, êáôáäéêáóìÝíåò íá áðïôý÷ïõí. Êáé áðÝôõ÷áí. Ôï íÝï ìíçìüíéï ðïõ êáëåßôáé íá äåóìåõôåß üôé èá åöáñìüóåé äåí Ýãéíå áêüìç ãíùóôü óôï óýíïëü ôïõ. ¼ìùò áðü üóá ìáèåýôçêáí êéíåßôáé óôï ßäéï ðíåýìá ìå ôï ðñïçãïýìåíï (ãéá ôï ïðïßï ðÝñóé… äåí æÞôçóáí õðïãñáöÞ ôïõ ê. ÓáìáñÜ). Å÷åé âÜóéìïõò ëüãïõò ëïéðüí íá ðéóôåýåé üôé êé áõôü èá áðïôý÷åé . Ðþò ëïéðüí íá ôï õðïãñÜøåé, åê ôùí ðñïôÝñùí ìÜëéóôá, êáé íá äÝóåé êé áõôüò üðùò ðÝñóé ï ê. ÐáðáíäñÝïõ ÷åéñïðüäáñá ôçí ÅëëÜäá; ÐÝñáí áõôïý, áí õðïãñÜøåé, ôé èá ðåé ðñïåêëïãéêÜ óôïí åëëçíéêü ëáü; Øçößóôå ìå ãéá íá åöáñìüóù ìéá áðïôõ÷çìÝíç ðïëéôéêÞ ðïõ ôá äýï ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ôçí êáôáäßêáæá êáôçãïñçìáôéêÜ; Åßíáé ðïôÝ äõíáôüí; Ðñïóðáèþíôáò íá ôïí (êáé ìáò) åêâéÜóïõí ïé Åõñùðáßïé ðáñåìâáßíïõí áðáñÜäåêôá êáé óôïí ðñïåêëïãéêü áãþíá êáé óôçí ðïëéôéêÞ – ïéêïíïìéêÞ êé ü÷é ìüíï - ðïõ èá áêïëïõèÞóïõí ïé ìåëëïíôéêÝò êõâåñíÞóåéò ôçò ÅëëÜäáò. Áðü ðïý áíôëïýí áõôü ôï äéêáßùìá; Ðïéá Üñáãå åõñùðáúêÞ óõíèÞêç ôï ðñïâëÝðåé; Óõíå÷ßæåôáé ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

âáñýíïõí ôá ïéêïíïìéêÜ ôïõ ÊñÜôïõò, èåùñþ üôé åßíáé áðáñáßôçôç êáé åöéêôÞ. Ðáñáêáëþ êýñéå ÕðïõñãÝ íá åîåôÜóåôå ôï åíäå÷üìåíï åíüò íÝïõ äéáêáíïíéóìïý äüóåùí ìåôáîý äáíåéïëçðôþí-ìéóèùôþí êáé Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí, þóôå íá ìåéùèåß ç ìçíéáßá äüóç ôïõò ìå ðáñÜëëçëç áýîçóç ôïõ áñéèìïý ôïõò, êáôÜ 12, 24 Þ êáé 32 ìÞíåò, áíÜëïãá ìå ôï ðïóü ðïõ áðïìÝíåé ãéá ôçí áðïðëçñùìÞ ôïõ äáíåßïõ; - Åßíáé åöéêôÞ ìéá åõíïúêüôåñç ñýèìéóç êáôáâïëÞò ôùí äüóåùí ãéá ôïõò ìéóèùôïýò ðïõ åßíáé ðïëýôåêíïé êáé ôñßôåêíïé;

ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÊÉÔÑÏÕÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ & ÐËÁÔÁÌÙÍÏÓ

ÃéÜííçò Áìïéñßäçò ÂïõëåõôÞò Ðéåñßáò

ÉåñÜ ÐáíÞãõñéò ôçò Ðïëéïý÷ïõ ôçò Êáôåñßíçò Áãßáò Åíäüîïõ ÌåãáëïìÜñôõñïò êáé Ðáíóüöïõ íýìöçò ôïõ ×ñéóôïý Áéêáôåñßíçò ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÅÏÑÔÁÓÔÉÊÙÍ ÅÊÄÇËÙÓÅÙÍ 20-27 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011 5

Ì

Ïé ÍÝïé Áãñüôåò áíáæçôïýí ðëçñïöïñßåò

å Ýíôïíç ðñïóðÜèåéá êéíçôïðïßçóçò ðïõ áðïôõðþíåôáé óôï ðëÞèïò ôùí åíçìåñþóåùí, óõóêÝøåùí, óõíáíôÞóåùí êáé óõæçôÞóåùí óå üëç ôçí ÅëëÜäá, ç ÐáíåëëÞíéá ¸íùóç ÍÝùí ÁãñïôþíÐÅÍÁ óôï÷åýåé íá äþóåé ôçí åõêáéñßá óå üëïõò ôïõò ïñãáíùìÝíïõò ÍÝïõò Áãñüôåò íá ðëçñïöïñçèïýí ôéò åîåëßîåéò ãéá ôçí ÊïéíÞ ÃåùñãéêÞ ÐïëéôéêÞ-ÊÃÐ ìåôÜ ôï 2013. Ìå ôçí ìáæéêÞ åðßóêåøç ìåëÝôçò óôéò ÂñõîÝëëåò (25/10/10), ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ ÅõñùâïõëåõôÞ ê. Óðýñïõ ÄáíÝëëç, îåêßíçóå ïìÜäá 35 ÍÝùí Áãñïôþí íá áíáæçôÜ ôïí ôñüðï ðáñÝìâáóçò óôéò áðïöÜóåéò ðïõ áöïñïýí ôï ìÝëëïí ôïõ áãñïôéêïý êüóìïõ, ôþñá ðïõ ïé ÅõñùðáúêÝò óõìâÜóåéò ôï åðéôñÝðïõí. ÌåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôçò Åõñ. ÅðéôñïðÞò (18/11/2010), ç ÐÅÍÁ ðñïóêÜëåóå ÍÝïõò Áãñüôåò áðü üëç ôçí ÅëëÜäá óôçí ÈÝñìç Èåóóáëïíßêçò óôéò 29/11/2010 ãéá íá óõæçôÞóïõí ãéá ôéò áðáñáßôçôåò äéåõêñéíÞóåéò óôïõò üñïõò åíåñãüò áãñüôçò, ðåñéöåñåéïðïßçóç, öñïíôßäá ðåñéâÜëëïíôïò êëð. Ôï 2011 îåêßíçóå ìå çìåñßäá óôçí Zootechnia (5/2/2011) ìå èÝìá ôçí ÊÃÐ êáé ôï ìÝëëïí ôïõ áãñïôéêïý êüóìïõ ìå åêðñïóþðïõò ôùí ïñãáíùìÝíùí ÍÝùí Áãñïôþí áðü üëç ôçí ÅëëÜäá. Ç ÐÅÍÁ ðñáãìáôïðïßçóå ôï ÓõíÝäñéï ãéá ôçí ÁãñïôéêÞ Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá (13/5/2011) ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò óôçí Ôå÷íüðïëç ôçò ÁèÞíáò êáé ôï 18ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï ÍÝùí Áãñïôþí (9/9/2011, ×ßïò) ìå èÝìá ôçí Ðïëõáðáó÷üëçóç. ÌåôÜ áðü äýï åêáôïíôÜäåò åêäçëþóåùí óå üëç ôçí ÅëëÜäá ôï 2011, ç ÐÅÍÁ ðåñéìÝíåé ôçí Åðßóêåøç ÌåëÝôçò 21 ÍÝùí Áãñïôþí áðü Ðéåñßá êáé Çìáèßá óôéò ÂñõîÝëëåò (2325/11/2011), ðïõ ãßíåôáé ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ åõñùâïõëåõôÞ ê. Ãåùñãßïõ ÐáðáóôÜìêïõ, ãéá íá åíçìåñùèïýí ãéá ôçí ÊïéíÞ ÃåùñãéêÞ ÐïëéôéêÞ, þóôå íá öÝñïõí ôéò ôåëåõôáßåò åîåëßîåéò óôï äéåõñõìÝíï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÐÅÍÁ ðïõ èá ãßíåé óôçí ÅÊÁÂÇ (Äçìïôéêüò êÞðïò Êáôåñßíçò), óôéò 12.00, óôçí Êáôåñßíç ìå ôéò áíôéðñïóùðåßåò áðü ôéò Åíþóåéò ÍÝùí Áãñïôþí, ãéá íá óõæçôÞóåé ôï ðñüãñáììá äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ 2012, ðïõ Ý÷åé ïñéóèåß ÄÉÅÈÍÅÓ ÅÔÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÉÓÌÏÕ (Óõíåôáéñéóìþí). ÌåôÜ ôçí áíáêïßíùóç (12/10/20110) ôùí ðñïôÜóåùí ôçò Åõñ. ÅðéôñïðÞò ãéá ôéò íïìïèåôéêÝò ñõèìßóåéò ìå ïñßæïíôá ôï 2020 óôçí ÊïéíÞ ÃåùñãéêÞ ÐïëéôéêÞ, ïé ÍÝïé Áãñüôåò áéóèÜíïíôáé ðïëý áíÞóõ÷ïé ãéá ôï ìÝëëïí ôçò áãñïôéêÞò êïéíùíßáò óôï óýíïëü ôçò, êáé åéäéêüôåñá ãéá ôï ìÝëëïí ôùí ÍÝùí Áãñïôþí. ÌïéÜæåé óáí íá ãßíåôáé ðñïóðÜèåéá íá áðáîéùèïýí ïé áãñïôéêÝò êïéíùíéêÝò áîßåò êáé ôáõôü÷ñïíá íá ðñïâÜëëïíôáé õðÝñìåôñá ïé áðÜíèñùðïé «íüìïé» ôçò áãïñÜò. ÌïéÜæåé óáí íá ìçí áíáãíùñßæåôáé åðáñêþò ï ñüëïò ôïõ áãñïôéêïý ôïìÝá óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôçò ÅëëÜäïò. ÌïéÜæåé óáí íá ãßíåôáé ðñïóðÜèåéá íá åðéâëçèïýí ïìïéüìïñöïé êáíüíåò óõìðåñéöïñÜò õðïôéìþíôáò ôá ðïëéôéóôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí áãñïôþí. ÌïéÜæåé óáí óå ìéá ôÜóç õðåñïñãÜíùóçò, áðïëõôïðïßçóçò & ðáãêïóìéïðïßçóçò íá áãíïïýíôáé ôá áãñïôéêÜ åðáããÝëìáôá. Ïé 21 ÍÝïé Áãñüôåò ðïõ áíá÷ùñïýí óôéò 23 Íïå (ìÝ÷ñé 25 Íïå) ãéá ÂñõîÝëëåò èá áíé÷íåýóïõí ôéò ôÜóåéò óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï ãéá ôçí ÊïéíÞ ÃåùñãéêÞ ÐïëéôéêÞ-ÊÃÐ êáé èá ðáñïõóéÜóïõí ôá óõìðåñÜóìáôÜ ôïõò óôçí ÐáíåëëÞíéá ÓõíÜíôçóç ôçò 29çò Íïå 2011, óôéò 12.00, óôçí ÅÊÁÂÇ óôçí Êáôåñßíç.


6 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 23 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

Ãéá ôï ðáéäéêü ðñùôÜèëçìá ìðÜóêåô

ÃÁÓ Êïñéíïý - ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò 56 - 95

Ìå 56-95 êÝñäéóå ç ðáéäéêÞ ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ôçí áíôßóôïé÷ç ôïõ ÃÁÓ Êïñéíïý. ¹ôáí áãþíáò ãéá ôç ðñþôç áãùíéóôéêÞ ôïõ äåõôÝñïõ ãýñïõ ôçò ÅÊÁÓÊÅÌ. ÄéáéôçôÞò Þôáí ï ê. ×ñõóÜöçò Óô. Ôá äåêÜëåðôá: 9-34, 26-56, 42-81, 56-95. Ïé óõíèÝóåéò: ÃÁÓ Êïñéíïý (×áóéþôçò): Ðïëõæüðïõëïò 16, ÊáêÜíáò 16, Óõñáíßäçò 6, Óðáíïýäçò 13(3), Ìáñïýëáò 4, Áãáèáããåëßäçò, ÅëåõèåñéÜäçò. ÓÖÊ Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò (×áôæçéùÜííïõ): Ìùõóßäçò Í 2, ×áóÜðçò 2, Ëáìðïíßêïò 16, Ôóáëìðïýñçò 17(1), ÐñéóêïìÜôçò 19(3), Ãéáëßäçò 2, Æçóüðïõëïò 8, ÃñáâÜíçò 4, Óêáìðáñäþíçò 4, ÍáôóéÜâáò 2, ÁíáóôáóéÜäçò 10, Êåëáäßôçò 4

áãùíßóôçêáí ïé: ÁíáóôáóéÜäçò, Ôóáëìðïýñçò, ÃñáâÜíçò, Ãéáëßäçò, Ëáìðïíßêïò, ÊïíôóÝò  êáé Êåëáäßôçò.

Öéëéêoß áãþíåò ìå ôïí ÇñáêëÞ

Öéëéêïýò áãþíåò ìå ôïí ÇñáêëÞ Èåóóáëïíßêçò Ýäùóáí ôï åöçâéêü êáé ôï ðáéäéêü ôìÞìá ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷åëÜïõ ôçí ðåñáóìÝíç ÐÝìðôç óôï Éâáíþöåéï ãÞðåäï. Ôï åöçâéêü åðéêñÜôçóå ìå 45-58 êáé áãùíßóôçêå ìå ôïõò: Ìðïýóéï, Ôáìïõñßäç, Ìùõóßäç, Áíáãíþóôïõ, Ðáðáäüðïõëï, ÓöÞêá, Ìðßëá, ×åñâáôßäç, ÓôÜìï, Âáñäáêþóôá, ÓôïãéÜííï êáé Íïýñç. Ôï ðáéäéêü åðéêñÜôçóå êáé áõôü ìå 53-57. Ìå ôçí ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò

ÍáôóéÜâáò, ÊáðåôáíÜêçò, Óêáìðáñäþíçò, Ìùõóßäçò,

B' ÅÊÁÓÊÅÌ

ÇÑÁÊËÇÓ ÌÅËÉÊÇÓ - ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ 55 - 70 Ìßá áã÷ùôéêÞ íßêç ðÝôõ÷å ï Âáôáíéáêüò ôï ðåñáóìÝíï ÓÜââáôï óôç Ìåëßêç. Ïé öéëïîåíïýìåíïé åß÷áí ðïëëÝò áðïõóßåò, êáèþò ãéá äéÜöïñïõò ëüãïõò Ýëåéðáí Ýîé áðü ôá âáóéêÜ ìÝëç ôçò ïìÜäáò. ÌåãÜëï ÷ñüíï óõììåôï÷Þò åß÷áí âÝâáéá êáé ïé Ýöçâïé ôïõ Âáôáíéáêïý, ïé ïðïßïé ðáßñíïõí Ýôóé åìðåéñßåò áðü áãþíåò ôçò áíôñéêÞò ïìÜäáò. Ôï åðüìåíï ðáé÷íßäé èá ãßíåé ôï ÓÜââáôï óôï ÅÁÊ Êáôåñßíçò óôéò 18.00 ìå ôçí ÁÃÅÐ.

35-54, 55-70 Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí ÇÑÁÊËÇÓ ÌÅËÉÊÇÓ (Íôüâáò) Ëïõêáíüðïõëïò 8, ÆéÜíáò 4, ×áëêßäçò 2, ÊáôóÜíáò 5, Íôüâáò 1, Ðå÷ëéâáíßäçò 11, ÆÝñâáò 3, Êïýêïò 5, ÐáðáæÞóçò 16.

ÁÅÊ ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ -ÓÁÑÉÓÁ(Öþôáò) ÆÞóçò 6, ÊáñáãÜôóïãëïõ 4, Ðßôïò 12(1), Ðïëõæüðïõëïò, Öåëåêßäçò 21(1), Åõáããåëüðïõëïò 6, ÊÜëöáò 2, ÔæÞìáò 5, Ñïãêüôçò 11, ÈåïäùñÞò 3.

Ôá äåêÜëåðôá ôïõ áãþíá: 10-12, 28-33,

ÌåãÜëç åðéôõ÷ßá óçìåßùóå ï ÷ïñüò ôïõ Áéãéíéáêïý ìáóèåß ôï ãÞðåäï óå Äçìïôéêü ãÞðåäï Áéãéíßïõ «ÃéÜííçò Ðáñáëõêßäçò» êÜíïíôáò áðïäåêôü ôï áßôçìá ôïõ Áéãéíéáêïý ùò åëÜ÷éóôï öüñïò ôéìÞò óôïí áîÝ÷áóôï ðáñÜãïíôá ìáò. Áêïëïýèçóå îÝöñåíï ãëÝíôé ìå ôïí Èñáêéþôç êáëëéôÝ÷íç Èýìéï Ãêïãêßäç êáé ôïí Áéãéíéþôç ëáéêü âÜñäï Ãéþñãï Ãêïñôóßëá êáé ôïí Ì. Áñãõñüðïõëï óå ôïýñêéêïõò áìáíÝäåò íá êëÝâåé ôçí ðáñÜóôáóç. Áðü ôï ÷ïñü ôá Ýóïäá ðïõ ðñïÝêõøáí åßíáé áñêåôÜ óçìáíôéêÜ ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ óõëëüãïõ. Ã. Ê.

Ìå áðüëõôç åðéôõ÷ßá óôÝöèçêå ï åôÞóéïò ÷ïñüò ôïõ «ÃÁÓ ÁÉÃÉÍÉÁÊÏÓ» ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí áßèïõóá äåîéþóåùí «ÆÅÍ» ôïõ Áéãéíßïõ. Ôçí åêäÞëùóç ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ï ðñþçí ÍïìÜñ÷çò Ðéåñßáò ê. Ã. Ðáðáóôåñãßïõ, ï âïõëåõôÞò ôçò ÍÄ ôïõ íïìïý ìáò ê. ÊïõêïäÞìïò, ìå óôåëÝ÷ç ôïõ ðïëéôéêïý ôïõ ãñáöåßïõ, ï ðñþçí äÞìáñ÷ïò Áéãéíßïõ êáé åðß óåéñÜ åôþí ðñüåäñïò ôïõ Áéãéíéáêïý ê.Â. Êïíôüò áðü ôï ÄÞìï Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ç áíôéäÞìáñ÷ïò Áéãéíßïõ ê. Î . ÂáóéëåéÜäïõ, ï áíôéäÞìáñ÷ïò Ðýäíáò ê. Ä. Óéáíßäçò, ï ðñüåäñïò ôïõ Äçì. Óõìâïõëßïõ ê. Ã. Ðïëõ÷ñïíßäçò, ï ðñüåäñïò ôïõ ÄÇ.ÖÏ.Ð.Á.Ð.Ï.Õ ê. Ã. Êáëýâáò, ç ðñüåäñïò ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Áéãéíßïõ ê. Â. Íéêïëïðïýëïõ, ï ðñüåäñïò ôçò êïéíïöåëïýò åðé÷åßñçóçò ê. Ä. ×ëåìÝò. Áêüìç ï ðïëéôåõôÞò ôçò ÍÄ ôïõ íïìïý ìáò ê. Á. Ôüêáò, ï ðñþçí áíôéäÞìáñ÷ïò Áéãéíßïõ ê. Ð. ÊáæÜò, ï Ä/íôÞò ôçò ÁÔÅ Áéãéíßïõ ê. Ð. ÄåñìáôÜò. Áðü ôï ÷þñï ôïõ áèëçôéóìïý : ôçí ÅÐÓ Ðéåñßáò åêðñïóþðçóáí ï ðñüåäñïò ê. Á.

Ðáðáðåôñßäçò(ÊáíÜñçò), ï ãåí.ãñáììáôÝáò ê. Ê. Êïýñôçò, ï ôáìßáò êáé ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò Äéáéôçóßáò ê. Ê. ÊáñÝêëáò, ôá ìÝëç ôïõ ÄÓ ê. ×. Äáñüãëïõ êáé Ê. Äçìçôñßïõ êáé ï áñ÷éäéáéôçôÞò êáé õðåýèõíïò ïñéóìïý äéáéôçóßáò ê. Ã. Ðáðáäçìçôñßïõ. Áðü óùìáôåßá: Ç Íßêç Áéãéíßïõ (Âüëåõ) ìå ôï ìÝëïò ôïõ ÄÓ ê. Ã. Ãêïñßäç, ï ÁÏÓ ÁÉÃÉÍÉÁÊÏÓ ìå ôïí ðñüåäñïò ôïõ ê. Í. ÌðïãéáôæÞ, ïé ðïëéôéóôéêïé óýëëïãïé Áéãéíßïõ «ÄÇÌÇÔÑÁ», ìå ôïí ðñüåäñï ê. Â. ÐáððÜ, êáé ôï ìÝëïò ôïõ ÄÓ ê. Í. Êïíôïýëç, «ÁÍÁÔÏËÉÊÇ ÑÙÌÕËÉÁ» ìå ôïí ðñüåäñï ôçò ê. Ð. Äïñïêßäç, ï ðñüåäñïò ôùí åìðüñùí – âéïôå÷íþí Áéãéíßïõ ê. Ð. ÔåñæÞò ï ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÏ Ê. ÌçëéÜò ê. ×áíäüëéáò áðü ôïí Ìáñáèþíá Èåó/íéêçò ôï ìÝëïò ôïõ ÄÓ ê. ×üñ÷å Êùíóôáíôéíßäç áðü ôïí Áðüëëùí ÑÜ÷çò ï ðñüåäñïò ê. Ã. ÊáôóáìÜãêáò êáé ï ãåí. áíôéðñüóùðïò ôçò åôáéñåßáò LOTTO ê. Êáëïýôáò, óýóóùìï ôï ÄÓ ôïõ óõëëüãïõ ôï ðñïðïíçôéêü ôçì: Í. ÊáñêáëÝôóçò, Ã. ×áôæçðïõñãÜíçò, Ó. Êáñáãåþñãïò êáé ïé ðïäïóöáéñéóôÝò ðïõ ÷åéñïêñïôÞèçêáí èåñìÜ. Ôçí åêäÞëùóç ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôïõ Áéãéíéáêïý Ã. Êáñáíéêüëáò ðïõ áíáöÝñèçêå áñ÷éêÜ óôçí óôÞñéîç ôïõ êüóìïõ óôç óõíÝ÷åéá ôüóï óôçí ðáñïõóßá ôçò ïìÜäáò ðïõ ìéá áãùíéóôéêÞ ðñéí ëÞîåé ôï ðñùôÜèëçìá êáôÝêôçóå ôïí ôßôëï ôïõ ðñùôáèëçôÞ ÷åéìþíá, üóï êáé óôçí åýñõèìç ëåéôïõñãßá ôçò áêáäçìßáò ðïäïóöáßñïõ Â. Ðéåñßáò ìå õðåýèõíï ôå÷íéêü ôïí ê. ×áôæçðïõñãÜíç Ã. êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ. Óôéò êáèéåñùìÝíåò âñáâåýóåéò áðïíåìÞèçêáí ôéìçôéêÝò äéáêñßóåéò óå ôñåéò áíèñþðïõò ðïõ ðñïóÝöåñáí ôá ìÝãéóôá óôï Ðéåñéêü êáé Áéãéíéáêü ðïäüóöáéñï.

Óôïí ê.ÃéÜííç Áäáìüðïõëï ðïõ Þôáí ñåêüñíôìáí óõììåôï÷þí ìå ôçí öáíÝëá ôïõ Ðéåñéêïý óôéò äåêáåôßåò ôïõ 70 êáé 80 áñ÷çãüò êáé óçìáßá ôçò Êáôåñéíéþôéêçò ïìÜäáò. Ìå ôï Áéãßíéï äéáôçñåß éäéáßôåñåò ó÷Ýóåéò áöïý ôüóï ï ãéïò ôïõ Çëßáò, üóï êáé ï áíéøéüò ôïõ Áíôþíçò áãùíßóôçêáí óôïí Áéãéíéáêü. Ôçí áðïíïìÞ ôçò ôéìçôéêÞò ðëáêÝôáò Ýêáíå ï ÂïõëåõôÞò ôçò ÍÄ Ðéåñßáò ê. ÊïõêïäÞìïò. Óôç óõíÝ÷åéá ôéìÞèçêå ï Ìáíþëçò Áñãõñüðïõëïò ðïõ õðçñÝôçóå ôïí Áéãéíéáêü ùò ðñïðïíçôÞò ôüóï óôéò áêáäçìßåò üðïõ Ýâãáëå ðïëëïýò ðáßêôåò äéáöïñåôéêþí ãåíéþí áðü ôïí Ã. Ìçíïýäç, Ð. ÔåñæÞ, Ì. Ãéáôóßäç, Ð. Ãêïñôóßëá, êé Üëëïõò , ôïí Ô. Á÷ëáôëÞ áñãüôåñá öèÜíïíôáò ùò ôá ôÝëç ôçò äåêáåôßáò ôïõ 80 Ê. Êïíôüðïõëï êáé ðïëëïýò áêüìá, üóï êáé óôçí ðñþôç ïìÜäá áñêåôÝò öïñÝò ìå åðéôõ÷ßá. Åðßóçò Þôáí ðáñÜãïíôáò óôï ÄÓ êáé ôÝëïò áèëçôéêïãñÜöïò óå åöçìåñßäåò ôïðéêÝò êáé ôçò Èåó/íßêçò. Ôçí áðïíïìÞ ôçò ôéìçôéêÞò ðëáêÝôáò ï ðñþçí ÍïìÜñ÷çò Ðéåñßáò ê. Ã. Ðáðáóôåñãßïõ. Ïé áðïíïìÝò Ýêëåéóáí óôï ðñüóùðï ôïõ ÓÜââá Áë÷áôëÞ ùò áèëçôéêïãñÜöïõ áíôáðïêñéôÞ áèëçôéêþí åéäÞóåùí ðïõ åßíáé ç öùíÞ ôïõ Áéãéíéáêïý Ýîù áðü ôï Áéãßíéï. ÓõíåñãÜæåôáé êáé óõíåñãÜóôçêå ðáëáéüôåñá ìå ðïëëÝò åöçìåñßäåò ðáíåëëÞíéáò êõêëïöïñßáò üðùò : «ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ», «ÓÐÏÑ ÔÏÕ ÂÏÑÑÁ», «ÁÈËÇÔÉÊÁ ÍÅÁ», êáé ôçò ôïðéêÝò «ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ»,«ÇÌÅÑÇÓÉÁ», «ÐÉÅÑÉÊÏÉ ÁÍÔÉËÁËÏÉ» . Åíþ ç ðñïóöïñÜ ôïõ åßíáé ðïëýðëåõñç áöïý ðéï ðñéí Ýðáéîå óðïõäáßï ðïäüóöáéñï óå ðïëëïýò óõëëüãïõ ÄÉÃÅÍÇ ÁËÙÍÉÙÍ , ÇÑÁÊËÇ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ, ÅÈÍÉÊÏ ÁÉÃÉÍÉÏÕ, ÁÉÃÉÍÉÁÊÏ, êáé Üëëåò ïìÜäåò ôùí ãýñù ðåñéï÷þí. Ôçí ðëáêÝôá óôïí ê.Áë÷áôëÞ ðáñÝäùóå ç áíôéäÞìáñ÷ïò Áéãéíßïõ ê. Î. ÂáóéëåéÜäïõ. ÔÝëïò ï ðñüåäñïò ôïõ Áéãéíéáêïý Ã. Êáñáíéêüëáò åõ÷áñßóôçóå üëï ôï Äçì. Óõìâïýëéï ôïõ äÞìïõ Ðýíäáò - Êïëéíäñïý ãéá ôçí ïìüöùíç áðüöáóç ôïõ íá ïíï-


ÔÅÔÁÑÔÇ 23 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

7 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

ÓÞìåñá óôç ÆÜêõíèï

þñá 14.00

Ìïíüäñïìïò ç ðñüêñéóç

ÊÕÐÅËËÏ ÅËËÁÄÏÓ

ÆÁÊÕÍÈÏÓ - ÐÉÅÑÉÊÏÓ

Ìïíüäñïìïò åßíáé ç íßêç-ðñüêñéóç ôïõ Ðéåñéêïý óôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé ôïõ ÊõðÝëëïõ ÅëëÜäïò óôç ÆÜêõíèï ðïõ èá îåêéíÞóåé óôéò 14.00 êáé ìïíïðùëåß ôï åíäéáöÝñïí ôùí öéëÜèëùí ôçò Ðéåñßáò.

Êùôóéüðïõëïò, Ðåñïõôæßíé, ÊïíôÝùí, Ôüóêáò, Éíôæüãëïõ, Ðïõôïõëßäçò, ÐÝíôá, ÌðëáæÝöóêé, Êüúôò, ÃêïõãêïõëéÜò, Êïõôóïóðýñïò, Ðïõñóáíßäçò, Êùíóôáíôéíßäçò êáé ÅëåõèåñéÜäçò.

Ï Ðéåñéêüò ðïõ öÝôïò ðáñïõóéÜæåôáé ðáíßó÷õñïò åßíáé ôï öáâïñß óôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé þóôå íá ìðïñÝóåé óôç óõíÝ÷åéá íá Ý÷åé èåôéêü åñÝèéóìá áöïý óå ðéèáíÞ ðñüêñéóç áíôéìåôùðßæåé ôïí íéêçôÞ áðü ôï æåõãÜñé ÓêýäñáØá÷íÜ êáé åí óõíå÷åßá ôïí Ïëõìðéáêü óôçí Êáôåñßíç.

Íßêç êáé ìüíï íßêç èÝëïõí óÞìåñá ïé ðáßêôåò ôïõ Ðéåñéêïý áðÝíáíôé óôçí ÆÜêõíèï ìéá óêëçñïôñÜ÷çëç ïìÜäá ðïõ îÝñåé íá åêìåôáëåýåôáé ôçí Ýäñá ôçò.

×èåò ç áðïóôïëÞ ôïõ Ðéåñéêïý ðïõ âñßóêåôáé Þäç óôçí ÆÜêõíèï ðñïðïíÞèçêå óôï íçóß ôïõ åèíéêïý ðïéçôÞ Ä. Óïëùìïý êáé ïé ðáßêôåò ôïõ Ýäåéîáí üôé âñßóêïíôáé óå Üñéóôç êáôÜóôáóç.

Ï Ó. Ðáðáäüðïõëïò Ý÷åé óôçí áðïóôïëÞ 21 ðáßêôåò ðïõ åßíáé ïé Êáñáêïýôóçò, Ôóéíôþôáò (ôåñìáôïöýëáêåò), ×áôæçæÞóçò, Ëáæáñßäçò, ÊáëáããÜíçò, ÄÞìïõ, ÐÝôñïõ,

Ïé ãçðåäïý÷ïé äßíïõí ìåãÜëç âáñýôçôá óôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé ìå ôïí Ðéåñéêü êáé Ý÷ïõí óçìÜíåé ãåíéêü ðñïóêëçôÞñéï þóôå íá ðÜñïõí ìéá éóôïñéêÞ ðñüêñéóç üðùò ôçí áðïêáëïýí ôá ôïðéêÜ ÌÌÅ åÜí öõóéêÜ åðéôåõ÷èåß. Óôïí áíôßðïäá ï Ðéåñéêüò ðïõ ôá ðÞãå ðïëý êáëÜ áðÝíáíôé óôçí Ðáíá÷áúêÞ åßíáé áðïöáóéóìÝíïò ãéá ôçí íßêçðñüêñéóç êáé äåí ðñÝðåé óå êáìßá ðåñßðôùóç íá õðïôéìÞóåé ôïí óçìåñéíü ôïõ áíôßðáëï.

ÊÕÐÅËËÏ ÅËËÁÄÏÓ

ÏËÏÉ ÏÉ ÄÑÏÌÏÉ ÏÄÇÃÏÕÍ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÏ ÃÇÐÅÄÏ ÔÏÕ ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÕ ÙÑÁ 14.00

ÊÕÐÅËËÏ ÅËËÁÄÏÓ

Öïõë ãéá ðñüêñéóç

Ñáíôåâïý ìå ôçí éóôïñßá ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ - ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ

Óôï ãÞðåäï ôïõ Âáôáíéáêïý óÞìåñá ôï áðüãåõìá óôéò 14.00 ï Âáôáíéáêüò õðïäÝ÷åôáé ôïí Áãñïôéêü ÁóôÝñá ãéá ôï Êýðåëëï ÅëëÜäïò.

ÐáíÝôïéìï ôï ãÞðåäï ôïõ Âáôáíéáêïý ýóôåñá áðü ôéò óçìáíôéêÝò ðáñåìâÜóåéò ðÞñå ðáíÜîéá ôçí Ýãêñéóç ãéá íá öéëïîåíÞóåé ôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò óôç FOOTBALL LEAGUE 2 êáé êáô’åðÝêôáóç óôï Êýðåëëï ÅëëÜäïò.

ÁÅ ÐÏÍÔÉÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ-ÂÕÆÁÓ ÌÅÃÁÑÙÍ Óôá ðëáßóéá ôïõ ÊõðÝëëïõ ÅëëÜäïò óÞìåñá óôéò 17.00 ôï áðüãåõìá ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò õðïäÝ÷åôáé ôïí éóôïñéêü Âýæá ÌåãÜñùí ðïõ áãùíßæåôáé óôç FOOTBALL LEAGUE. Áíïßãåé ïõóéáóôéêÜ ç áõëáßá ôçò öåôéíÞò ÷ñïíéÜò ìå ìåãÜëç êáèõóôÝñçóç ãéá ôéò ïìÜäåò ôçò FOOTBALL LEAGUE 2 ðïõ ìåéïíåêôïýí Ýíáíôé ôùí áíôéðÜëùí ôïõò ãéá ôï èåóìü ôïõ ÊõðÝëëïõ ðïõ âñßóêïíôáé Þäç óôçí 4ç áãùíéóôéêÞ ôïõ ÐñùôáèëÞìáôïò.

Åßíáé ìéá éóôïñéêÞ ìÝñá ãéá ôïí Âáôáíéáêü ðïõ ãñÜöåé ôçí äéêÞ ôïõ éóôïñßá óôï ÷þñï ôïõ åðáããåëìáôéêïý ðïäïóöáßñïõ ôçò ÷þñáò ìáò.

×èåò ôï ðñùß ïëïêëçñþèçêå ç ðñïåôïéìáóßá ôùí ðáéêôþí êáé ï Ô. Éùáííßäçò ðÞñå óôçí áðïóôïëÞ 20 ðáßêôåò. ÌåôÝ÷ïõí ï Óáêåëëáñßäçò-ºôóéïò (ôåñìáôïöýëáêáò), Ìßããïò, Íßêïõ, Ôáóßäçò, ÊáñôóáìðÜò, ÓêÝíôïò, Ìðáôáúôçò, Ðïôïõñßäçò, ×áôæççóáúáò, Íôïýëáò, Ìé÷áçëßäçò, Áíäñïíéêßäçò, Êáôóïýëçò, Ñáðôüðïõëïò, Óáââßäçò, ÃêáîÞò, ÓôáõñïãéÜííçò, Äåñìßóçò, Ìðïõæïýêçò.

Ç óõãêÝíôñùóç ôùí ðáéêôþí èá ãßíåé óÞìåñá óôéò 11.30 óôï ãíùóôü êáöÝ «ÐÑÏÁÓÔÉÏ» êáé åí óõíå÷åßá äüèçêå ñáíôåâïý óôï ãÞðåäï ðïõ âñßóêåôáé óå ðïëý ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôïí ôüðï óõíÜíôçóçò.

Ï Âáôáíéáêüò åßíáé áðïöáóéóìÝíïò óÞìåñá íá ðáßîåé êáëü ðïäüóöáéñï, ïé ðáßêôåò ôïõ èá êÜíïõí êáôÜèåóç øõ÷Þò êáé èá ðñïóðáèÞóïõí ãéá ôçí ðñüêñéóç ðïõ èá

ÊÕÐÅËËÏ ÅÐÓ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÃÅÍÉÊÏ ÐÑÏÓÊËÇÔÇÑÉÏ

ôïõò öÝñåé áíôéìÝôùðïõò ìå ôïí Ðáíáèçíáúêü ôïí ðñùôïðüñï ôçò Óïýðåñ Ëßãêá ãéá ôï èåóìü ôïõ ÊõðÝëëïõ. ÐÝñá áðü ôçí ðñüêñéóç ïé ðáßêôåò èá Ý÷ïõí Ýíá êßíçôñï ðáñáðÜíù áöïý èá óôñÝøïõí åðÜíù ôïõò üëá ôá öþôá ôçò äçìïóéüôçôáò êáé èá ãßíïõí ðüëïò Ýëîçò ôùí éó÷õñþí ôïõ ÷þñïõ. Ïé ößëáèëïé èá ðñÝðåé óÞìåñá íá åíéó÷ýóïõí ôïí Âáôáíéáêü êáé íá ôïí âïçèÞóïõí íá öôÜóåé óôçí ðïëõðüèçôç ðñüêñéóç óå âÜñïò ôïõ Áãñïôéêïý ÁóôÝñá ðïõ èá öÝñåé ôçí ïìÜäá óôçí åðüìåíç öÜóç ôïõ ÊõðÝëëïõ ìå áíôßðáëï ôïí Ðáíáèçíáúêü.

Ç ÁÅ Ðïíôßùí öÝôïò ðáñïõóéÜæåôáé ðáíßó÷õñç Ýâáëå øçëÜ ôïí ðÞ÷ç êáé áíáìÝíåôáé íá ðáßîåé ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï óôçí FOOTBALL LEAGUE 2. ×èåò ïëïêëçñþèçêå ç ðñïåôïéìáóßá õðü ôçí åðßâëåøç êáé êáèïäÞãçóç ôïõ Ã. Óôáìáôüðïõëïõ ãéá ôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé ìå ôïí Âýæá ÌåãÜñùí êáé áíáêïéíþèçêå ç áðïóôïëÞ ðïõ áðáñôßæåôáé áðü 20 ðïäïóöáéñéóôÝò. ÌåôÝ÷ïõí ïé ÊåëðÝêçò-Ðáðáôïëßêáò (ôåñìáôïöýëáêåò), ÐåôñÜêïò, Óáââßäçò, ÓáðÜíçò, Ãïýëáò, Ôóéôëáêßäçò, ×éïíßäçò, ÐÝíôóáò, Âåúäáìåíßäçò, Ôñïúñçò, ÄåëçæÞóçò, Êùíóôáíôéíßäçò, ×áóéþôçò, Ëéüëéïò, Êõâñáêßäçò, Ìáëáìßäçò, Ìïõñáôßäçò, ×éíôæßäçò, ÔæéÜìáò. Ôï ðáé÷íßäé ðïõ îåêéíÜ óôéò 17.00 óôï ÏÁÊÁ ãÞðåäï Ðéåñéêïý Ý÷åé ôåñÜóôéï åíäéáöÝñïí êáé áðïôåëåß ðüëï

ñåôéñÝ ôçò Á’ Åñáóéôå÷íéêÞò êáé ðÜåé öïõë ãéá ôç Ē ÅèíéêÞ. Ï Èåñìáúêüò Êïñéíïý èÝëåé íá âñåé ôï êáëü ôïõ ðñüóùðï óÞìåñá áðÝíáíôé óôïí ðáíßó÷õñï Áéãéíéáêü, ðïõ öÝôïò ðáñïõóéÜæåôáé éäéáßôåñá éó÷õñüò, Ý÷åé óôéò ôÜîåéò ôïõ ðïëý êáëïýò ðïäïóöáéñéóôÝò, ãåãïíüò ðïõ åíéó÷ýåé ôçí Üðïøç üôé ôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé áðïôåëåß ðüëï Ýëîçò ãéá ôïõò öéëÜèëïõò ôïõ åñáóéôå÷íéêïý ðïäïóöáßñïõ ôçò Ðéåñßáò.

ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ – ÁÐÏËËÙÍ ËÉÔÏ×ÙÑÏÕ

Óôï ãÞðåäï É. Êáëëéáíßäçò óÞìåñá ôï áðüãåõìá ï Åèíéêüò

ÁÅ ÐÅÑÉÓÔÁÓÇÓ – Ã. ÏËÕÌÐÉÏÓ ËÏÖÏÕ

ÃÁÓ ÓÂÏÑÙÍÏÕ ÷ïõò èá ðáñïõóéáóôåß êáé ðÜëé ìå ôï ãíùóôü äõíáôü ôïõ ðñüóùðï êáé èá ðñïóðáèÞóåé íá ðÜñåé ôç íßêç-ðñüêñéóç åðß ôïõ ÃÁÓ Óâïñþíïõ, ðïõ ôéò ôåëåõôáßåò áãùíéóôéêÝò âñßóêåôáé óå áãùíéóôéêÞ êáé âáèìïëïãéêÞ áíÜêáìøç. Èá ãßíåé Ýíá ðïëý êáëü ðáé÷íßäé êáé ïé ößëáèëïé áíáìÝíåôáé íá ðåñÜóïõí Ýíá åõ÷Üñéóôï ðïäïóöáéñéêü áðüãåõìá. ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Êáôåñßíçò õðïäÝ÷åôáé ôïí éóôïñéêü Áðüëëùíá Ëéôï÷þñïõ, óå Ýíá ðáé÷íßäé ìå ôïõò ãçðåäïý÷ïõò íá ðñïâÜëëïõí óáí ôï öáâïñß ãéá ôçí ðñüêñéóç óôçí çìéôåëéêÞ öÜóç. Ï Åèíéêüò, ðïõ ôá ðÜåé ðåñßöçìá óôï ÐñùôÜèëçìá, âñßóêåôáé óôçí 3ç èÝóç, Ý÷åé ðïëý êáëü Ýìøõ÷ï õëéêü êáé èá ðñïóðáèÞóåé ãéá ôçí ðñüêñéóç óå âÜñïò ôïõ Áðüëëùíá Ëéôï÷þñïõ, ðïõ ðñïóðáèåß íá îáíáâñåß ôï êáëü ôïõ áãùíéóôéêü ðñüóùðï.

Óôï ãÞðåäï ôçò Ðåñßóôáóçò óÞìåñá ç ðñùôïðüñïò ôïðéêÞ ïìÜäá ôçò ÁÅ Ðåñßóôáóçò áãùíßæåôáé ìå ôïí Ã. Ïëýìðéï Ëüöïõ óå Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ ìïíïðùëåß ôï åíäéáöÝñïí ôùí öéëÜèëùí. Ïé äýï ïìÜäåò öÝôïò åßíáé ðïëý éó÷õñÝò ìå ôçí ÁÅ

Ïé ößëáèëïé êáëïýíôáé íá óôáèïýí óôï ðëåõñü ôùí ðáéêôþí êáé íá óõìâÜëïõí óôç êáôÜêôçóç ôçò ðñüêñéóçò ðïõ èá öÝñåé ôçí ÁÅ Ðïíôßùí áíôéìÝôùðç óôçí åðüìåíç öÜóç ìå ôçí Óêüíôá ÎÜíèçò.

To ÄÓ ôïõ ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ (ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÇÓ) åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôïí ðñüåäñï ôïõ ÁÏÄÇÊ êï ÈùìÜ Ðáðáäçìçôñßïõ ãéá ôéò äéåõêïëýíóåéò ðïõ ðáñÝ÷åé óôïí óýëëïãï êáé ôçí áìÝñéóôç óõìðáñÜóôáóç ôïõ. Ãéá ôï ÄÓ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÓÉÔÉÑÏÊÇÓ ÐÁÓ×ÁËÇÓ

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ Ôï ÄÓ ôïõ ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ (ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÇÓ) åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôçí åôáéñåßá Ãñçãüñç Ðáðá÷áôæÞ ÏÅ ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ óå éìáôéóìü óôçí ïìÜäá ÍÅÙÍ ôïõ ÐÉÅÑÉÊÏÕ. Ãéá ôï ÄÓ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÓÉÔÉÑÏÊÇÓ ÐÁÓ×ÁËÇÓ

Åõ÷áñéóôÞñéï

ÈÅÑÌÁÚÊÏÓ ÊÏÑÉÍÏÕ – ÁÉÃÉÍÉÁÊÏÓ

Ôï ÄÓ ôïõ ÓÖÊ ÐÉÅÑÉÊÏÓ (ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÇÓ) åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôïí åðé÷åéñçìáôßá ê. ÃéÜííç ÂÝôóï ãéá ôï ãåýìá ðïõ ðáñÝèåóå óôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò ôïõ Ðáéäéêïý ôìÞìáôïò óôçí ôáâÝñíá "ÏËÇÌÅÑÉÓ".

Óôï ãÞðåäï ôïõ Êïñéíïý óÞìåñá ï éóôïñéêüò Èåñìáúêüò öéëïîåíåß ôïí ðñùôïðüñï Áéãéíéáêü, ðïõ âñßóêåôáé óôï

Ãéá ôï ÄÓ Ï Ðñüåäñïò Ôóéôéñüêçò Ðáó÷Üëçò ÁÅ ÐÅÑÉÓÔÁÓÇÓ

ÃÁÓ ÓÂÏÑÙÍÏÕ – Á×ÉËËÅÁÓ ÍÅÏÊÁÉÓÁÑÅÉÁÓ

Óôï ãÞðåäï ôïõ Óâïñþíïõ óÞìåñá ï ôïðéêüò ÃÁÓ Óâïñþíïõ áíôéìåôùðßæåé ôïí ðáíßó÷õñï Á÷éëëÝá ÍåïêáéóÜñåéáò ìå íùðÝò ôéò ìíÞìåò ôïõ ìåôáîý ôïõò áãþíá ãéá ôï ÐñùôÜèëçìá ôçò Á’ Åñáóéôå÷íéêÞò. Ï Á÷éëëÝáò ÍåïêáéóÜñåéáò, ðïõ öÝôïò Ý÷åé õøçëïýò óôü-

Ç ÁÅ Ðïíôßùí èÝëåé ôçí ðñüêñéóç ìðïñåß íá ôá êáôáöÝñåé ðáñÜ ôéò äõóêïëßåò ôïõ óçìåñéíïý áíôéðÜëïõ êáé ï Âýæáò èá íéþóåé ôçí éó÷ý ôçò ïìÜäáò ôçò ðüëçò ìáò ðïõ öÝôïò Ý÷åé ôñáíôá÷ôÜ ïíüìáôá ìå åìðåéñßá óôï åðáããåëìáôéêü ðïäüóöáéñï.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ

ÄõíáôÝò óõãêñïýóåéò!

ÓÞìåñá ôï áðüãåõìá óôéò 14:15 èá ãßíïõí ôÝóóåñá ðáé÷íßäéá ãéá ôï èåóìü ôïõ ÊõðÝëëïõ ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò êáé Ý÷ïõí ðïëý ìåãÜëï åíäéáöÝñïí êáé ìïíïðùëïýí ôïõò öéëÜèëïõò ôçò Ðéåñßáò.

Ýëîçò ãéá ôïõò öéëÜèëïõò ôçò Ðéåñßáò.

ÈÅÑÌÁÚÊÏÓ ÊÏÑÉÍÏÕ

Ðåñßóôáóçò íá ðÜåé ôñÝíï ãéá ôçí Á’ Åñáóéôå÷íéêÞ, äéáôçñþíôáò ìÜëéóôá ôï áÞôôçôï ãéá 13 óõíå÷üìåíåò áãùíéóôéêÝò áðü ôçí Ýíáñîç ôïõ ÐñùôáèëÞìáôïò. Ï Ã. Ïëýìðéïò Ëüöïõ åßíáé ç åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç ôçò Á’ Åñáóéôå÷íéêÞò êáé ç éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò Ðéåñßáò, óôçñéæüìåíç óå ãçãåíåßò ðáßêôåò åßíáé áðïöáóéóìÝíç íá äéåêäéêÞóåé ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçí åßóïäü ôçò óôçí 4Üäá ôùí ðëÝç ïö.

www.olympiobima.gr


8

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

Å‘ÇÖÖÖ֍…Œƒ‘‰ÄÖ 2011

OIKONOMIA ŸǬȥȖȐțȐŸȎȖȊȌȡȌȦȕ ŸȜȊȖȒȍȒȡȜȒȓȦȕŸȎȒțȘșȅȖȎȡȕ

ǶȎȈȡțȐŸ ŸțȜȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸ ȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸ țȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȜȗȕŸǼȎȘȜȆǢȋșȒȗ

ǼȜȗŸ ȊȕȊȑȎȡșȇȑȐȓȎ ȐŸȊȕȅȘȜȝȖȐŸȜȐȚŸ ȊǢȎșȒȓȊȕȒȓȇȚŸ ȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚŸ țȜȗŸȌǒȜșȈǢȐȕȗ

ĮňŸķŅŅĿŃēēĻŸōňŎŸŃŌňŀŎĽĹňŎŸōŊĿŐňŎŌŗņŸŌŎņĻŅŅĻĽŗņŸŌŎŊŊŃńņŗłŁńĿŸńĻōĶŸ ŸōňņŸĭĿʼnōķēļŊŃň ŸŅŕĽŒŸńŎŊĹŒŋŸōŁŋŸĻŖŇŁŌŁŋŸōŒņŸōĻŇŃľŃŒōŃńŗņŸĿŃŌʼnŊĶŇĿŒņ ŸŌŖēŏŒņĻŸēĿŸōĻŸŌōňŃŐĿĹĻŸʼnňŎŸ ĻņĻńňĹņŒŌĿŸōŁņŸĮŊĹōŁŸŁŸĮŊĶʼnĿŀĻŋŸōŁŋŸĠŅŅĶľĻŋŸĮōĠ Ÿ

ŸǼȜȗŸŸȊȕȊȑȎȦșȐțȎŸȜȗŸ ȝȘȗȝșȌȎȈȗŸ ǯǢȘȗșȈȗȝŸ ȜȡȕŸ DZǺǬŸȜȐȕŸȎȓȜȈǢȐțȐŸȌȒȊŸȜȗŸ șȝȑǢȤŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚŸȜȐȚŸȊǢȎșȒȓȊȕȒȓȇȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚŸțȜȗŸ ȜșȈȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȘȗȝŸȇȜȊȕŸȐŸȊșȟȒȓȇŸ ȎȓȜȈǢȐțȐ

5.509,02

-0,15

5.913,36

-0,33

CAC 40

3.064,90

0,52

DJ INDU

11.905,59

-1,58

NASDAQ

2.639,61

-1,73

NIKKEI

8.463,16

Ευρω/$

1,34660

Euribor 3M

1,45800

Χρυσός

1.756,000

BRENT

112,90

ǽȗŸȊșȕȐȜȒȓȤŸȓȔȈǢȊŸȎȕȆȜȎȒȕȎŸȓȊȒŸȐŸȕȎȝșȒȓȤȜȐȜȊŸȘȗȝŸȎȘȒȓșȊȜȎȈŸ țȜȒȚŸǢȎȌȅȔȎȚŸȎȝșȡȘȊȢȓȆȚŸȊȌȗșȆȚŸǢȎȜȅŸȜȐȕŸǢȎȌȅȔȐŸȊȥȖȐțȐŸȜȗȝŸ ȓȤțȜȗȝȚŸȍȊȕȎȒțǢȗȥŸțȎŸȍȐǢȗȘșȊțȈȊŸȒțȘȊȕȒȓȦȕŸȎȕȜȤȓȡȕŸȌșȊǢǢȊȜȈȡȕŸȓȊȒŸȜȒȚŸȍȐȔȦțȎȒȚŸȝȠȐȔȤȋȊȑǢȗȝŸțȜȎȔȆȟȗȝȚŸȜȗȝŸȓȤǢǢȊȜȗȚŸȜȐȚŸǶȆșȓȎȔŸȤȜȒŸȍȎȕŸȝȘȅșȟȎȒŸȎȕȊȔȔȊȓȜȒȓȇŸȔȥțȐŸȌȒȊŸȜȐȕŸȎȘȈȔȝțȐŸȜȐȚŸȓșȈțȐȚŸȟșȆȗȝȚ

ǬȕȜȈȑȎȜȊ ŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȓȊȝțȈǢȡȕŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒțȎȓ ŸȎȝșȦ ŸdzȍȒȊȈȜȎșȊŸ ȑȎȜȒȓȤŸȎȈȕȊȒŸȤȜȒŸȗȒŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȊȘȤŸȎȖȊȌȡȌȆȚŸȊȌȊȑȦȕŸ ȎȓȜȤȚŸȓȊȝțȈǢȡȕŸȓȊȒŸȘȔȗȈȡȕŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸǢȎŸȝȠȐȔȤŸ șȝȑǢȤŸ ŸȂțȜȤțȗ ŸȗȒŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȎȚŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȎǢȞȅȕȒțȊȕŸțȟȎȜȒȓȅŸȘȎșȒȗșȒțǢȆȕȐŸǢȎȈȡțȐŸǢȤȕȗŸȓȊȜȅŸ 

ǯȒȍȒȓȤȜȎșȊ ŸȗȒŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȊȘȤŸȎȖȊȌȡȌȆȚŸȊȌȊȑȦȕŸ ȎȓȜȤȚŸȓȊȝțȈǢȡȕŸȓȊȒŸȘȔȗȈȡȕŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȇŸ ŸȜȊȝȜȤȟșȗȕȊŸȤǢȡȚŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸ ȓȊȒŸȗȒŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȎȚŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȓȊȜȅŸŸ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȇŸ ŸǹȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȊȌȗșȆȚŸȓȊȝțȈǢȡȕŸȓȊȒŸȘȔȗȈȡȕŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸȓȊȒŸŸ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȊ

ǹŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ Ÿ ǢȎŸȘȜȦțȐŸ ŸǯȕȍȗțȝȕȎȍșȒȊȓȅŸȓȊȜȆȌșȊȠȎŸȊȕȦȜȎșȐŸȜȒǢȇŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸȤȜȊȕŸțȐǢȎȈȡȕȎŸȅȕȗȍȗŸȆȡȚŸȓȊȒŸ 

dzțȟȕȤȚŸȓȊȒŸțȇǢȎșȊŸȗŸȜȏȈșȗȚŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕ ŸțȜȊŸ Ÿ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

DZŸȊȥȖȐțȐŸȜȗȝŸȘȔȎȗȕȅțǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȊȕȜȊȕȊȓȔȅŸȜȐȕŸȅȕȗȍȗŸȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸȎȒțȘșȅȖȎȡȕŸȊȘȤŸȜȊȖȒȍȒȡȜȒȓȆȚŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸȓȊȒŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȡȕŸ ȓȊȑȊșȦȕŸȘȔȐșȡǢȦȕŸȌȒȊŸȔȗȒȘȆȚŸȝȘȐșȎțȈȎȚ ŸȗȒŸȗȘȗȈȎȚŸ ȝȘȎșȊȕȜȒțȜȅȑǢȒțȊȕŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸȎȒțȘșȅȖȎȡȕŸȊȘȤŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸǢȎȜȊȞȗșȦȕ

ǽȗŸȘȔȎȤȕȊțǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȔȤȌȡŸȜȐȚŸȊȥȖȐțȐȚŸȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸȎȒțȘșȅȖȎȡȕŸȓȝșȈȡȚŸȊȘȤŸȜȊȖȒȍȒȡȜȒȓȆȚŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸ ȓȊȒŸȍȎȝȜȎșȎȝȤȕȜȡȚŸȊȘȤŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸǢȎȜȊȞȗșȦȕ ŸȓȊȑȦȚŸ ȓȊȒŸȎȖȊȒȜȈȊȚŸȜȐȚŸȎǢȞȅȕȒțȐȚŸǢȒȓșȗȥŸȘȔȎȗȕȅțǢȊȜȗȚŸțȜȗŸ ȒțȗȏȥȌȒȗŸȜȡȕŸȔȗȒȘȦȕŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȆȕȊȕȜȒŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȜȗȕŸǼȎȘȜȆǢȋșȒȗŸȜȗȝŸ

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸțȎŸ ȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸ ȝȘȗȟȦșȐțȎŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸ 

ǯȒȍȒȓȤȜȎșȊ ŸȗȒŸȜȊȖȒȍȒȡȜȒȓȆȚŸȍȊȘȅȕȎȚŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊŸ ȊȘȤŸǢȐŸȓȊȜȗȈȓȗȝȚŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȊȒțȑȐȜȅŸȓȊȜȅŸ Ÿ țȎŸțȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸȜȗŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸȎȕȕȎȅǢȐȕȗŸȜȗȝŸ Ÿ ȎȕȦŸȗȒŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȎȚŸȍȊȘȅȕȎȚŸțȜȗŸȎȖȡȜȎșȒȓȤŸȊȘȤŸȓȊȜȗȈȓȗȝȚŸǯȔȔȅȍȗȚŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȊŸ țȜȗȒȟȎȈȊŸȜȐȚŸȆșȎȝȕȊȚŸțȝȕȤșȡȕŸȜȐȚŸǽșȅȘȎȏȊȚŸȜȐȚŸ ǯȔȔȅȍȗȚ ŸȓȊȜȅŸȜȐȕŸȘȎșȈȗȍȗŸdzȊȕȗȝȊșȈȗȝ ǼȎȘȜȎǢȋșȈȗȝŸŸȗȒŸȊȞȈȖȎȒȚŸǢȐŸȓȊȜȗȈȓȡȕŸȜȊȖȒȍȒȡȜȦȕŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸǢȎŸǢȆțȗŸȎȜȇțȒȗŸșȝȑǢȤŸ 

ǯȒȍȒȓȤȜȎșȊ ŸȗȒŸȜȊȖȒȍȒȡȜȒȓȆȚŸȍȊȘȅȕȎȚŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊŸ ȊȘȤŸǢȐŸȓȊȜȗȈȓȗȝȚŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸȜȗȕŸǼȎȘȜȆǢȋșȒȗ ŸȎȕȦŸȗȒŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȎȚŸȍȊȘȅȕȎȚŸțȜȗŸȎȖȡȜȎșȒȓȤŸȊȘȤŸ ȓȊȜȗȈȓȗȝȚŸǯȔȔȅȍȗȚŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸǹȒŸȊȓȊȑȅșȒțȜȎȚŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȊȘȤŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸǢȎȜȊȞȗșȦȕŸȓȝșȈȡȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸȎǢȘȗșȒȓȇŸȕȊȝȜȒȔȈȊŸȘȎșȒȗșȈțȜȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ  ŸȊȔȔȅŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȓȊȒŸȗȒŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȎȚŸȘȔȐșȡǢȆȚŸ ȓȊȜȅŸ ŸǢȎŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȕȊŸ ȊȝȖȐȑȗȥȕŸȓȊȜȅŸ 

ǬȘȤŸȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸǺȎȒșȊȒȦȚŸ  ŸȜȗȝŸ ǽ ǽŸ  ŸȜȐȚŸ+RPǘGŸWHIMERPŸ RGDŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸ  Ÿ ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸ EIVRŸ RGDŸ  ŸȜȐȚŸ+'%Ÿ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸ#MPH=RGDŸ 

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐȚŸǾȌȎȈȊȚŸ  ŸȜȡȕŸȀȐǢȒȓȦȕŸ ŸȓȊȒŸ ȜȡȕŸǽȊȖȒȍȒȦȕŸ 

ǽȐȕŸȈȍȒȊŸȘȎșȈȗȍȗ ŸȗȒŸȊȓȊȑȅșȒțȜȎȚŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȊȘȤŸ ȝȘȐșȎțȈȎȚŸǢȎȜȊȞȗșȦȕŸȓȝșȈȡȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸȎǢȘȗșȒȓȇŸ ȕȊȝȜȒȔȈȊŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸȓȊȒŸȗȒŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȎȚŸ ȘȔȐșȡǢȆȚŸȓȊȜȅŸ ŸǢȎŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸ ȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȕȊŸȘȎșȒȗșȒțȜȗȥȕŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǽȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȎȒțȗȍȐǢȅȜȡȕŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȅŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȓȝșȈȡȚŸȎȘȎȒȍȇŸ ȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȜȤȓȗȝȚ ŸǢȎșȈțǢȊȜȊŸȓȊȒŸȓȆșȍȐ

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸȀșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸ  ŸȜȡȕŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸǴȗȒȕȇȚŸȂȞȆȔȎȒȊȚŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǭȒȗǢȐȟȊȕȒȓȦȕŸǺșȗȢȤȕȜȡȕŸ 

ǽȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȎȒțȗȍȐǢȅȜȡȕŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸțȎŸțȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗŸȜȗȝŸ ŸȓȝșȈȡȚŸȎȘȎȒȍȇŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸ ȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȜȤȓȗȝȚ ŸǢȎșȈțǢȊȜȊŸȓȊȒŸȓȆșȍȐŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ 

ǽȆȔȗȚ Ÿ ȜȗŸ ȒțȗȏȥȌȒȗŸ ȜșȎȟȗȝțȦȕŸ ǢȎȜȊȋȒȋȅțȎȡȕŸ ȘȊșȗȝțȈȊțȎŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȘȎșȈȘȗȝŸȈțȗŸǢȎŸȎȓȎȈȕȗŸȜȗȝŸ ǼȎȘȜȎǢȋșȈȗȝŸȜȗȝŸ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ĥĶōŒŸĻʼnŕŸōŃŋŸŸēňņĶľĿŋŸĿĽńŅŒļĹŌōŁńĿŸōŁņŸĮŊĹōŁ ŸĽŃĻŸľĿŖōĿŊŁŸŁēķŊĻ ŸŁŸŐŊŁēĻōŃŌōŁŊŃĻńĸŸĻĽňŊĶŸōŁŋŸ ĝłĸņĻŋ ŸĮňŸōĿŅĿŌĹĽŊĻŏňŸğŃňŖņńĿŊŸŕōŃŸŐŒŊĹŋŸľĿŌēĿŖŌĿŃŋŸōŒņŸʼnňŅŃōŃńŗņŸĻŊŐŁĽŗņŸŁŸŁŸľŕŌŁŸľĿņŸłĻŸĿńōĻēŃĿŎōĿşŏĻĹņĿōĻџŕōџōŊŕēĻŇĿŸōŁņŸĻĽňŊĶŸʼnňŎŸĽŖŊŃŌĿŸ ŌĿŸĻŊņŁōŃńŕŸķľĻŏňŋŸʼnĻŊĶŸōĻŸĻŊŐŃńĶŸŎőŁŅĶŸńķŊľŁ Ÿ

ǯȒȍȒȓȤȜȎșȊ ŸȜȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸ ȘȎșȒȗșȈțȜȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒțȎȓ ŸȎȝșȦ ŸȔȤȌȡŸȜȐȚŸǢȎȈȡțȐȚŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȎȓȜȤȚŸȓȊȝțȈǢȡȕŸȓȊȒŸ ȘȔȗȈȡȕŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒțȎȓ ŸȎȝșȦŸȓȊȒŸȜȗȝŸȘȎșȒȗșȒțǢȗȥŸ ȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸȘȔȐșȡǢȦȕŸȌȒȊŸȊȌȗșȆȚŸȘȔȗȈȡȕŸȓȊȜȅŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǽȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȘȎșȒȗșȈțȜȐȓȎŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȔȤȌȡŸǢȎȈȡțȐȚŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȎȓȜȤȚŸȓȊȝțȈǢȡȕ ŸȊȔȔȅŸȓȊȒŸȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸȘȔȐșȡǢȦȕŸȌȒȊŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȓȊȝțȈǢȡȕ

ǬǮǹǻǯǼ

ǽȗŸȜȎȔȎțȈȌșȊȞȗŸǮȒȗȥȕȓȎșŸ ȜșȤǢȊȖȎŸȜȗŸȀǬ ŸȘȗȝŸȎȌȓȔȡȋȈțȜȐȓȎŸ ȓȅȜȡŸȊȘȤŸȜȒȚŸŸǢȗȕȅȍȎȚ

țȐŸȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸȘȔȐșȡǢȦȕŸȌȒȊŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȓȊȝțȈǢȡȕŸ ȓȊȒŸȜȐŸȍȒȎȥșȝȕțȐŸȜȗȝŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȎȒțȗȍȐǢȅȜȡȕ ŸǽȗŸȘȔȎȤȕȊțǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸ ǢȎȜȊȋȒȋȅțȎȡȕŸȆǢȎȒȕȎŸȗȝțȒȊțȜȒȓȅŸȊǢȎȜȅȋȔȐȜȗ

ǽȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸțȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸȊȘȤŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȜȗȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸǢȇȕȊŸȜȗȝŸ Ÿ

ǼȜȒȚŸȎȓȜȒǢȇțȎȒȚŸȘȗȝŸȊȕȊȓȗȒȕȦȑȐȓȊȕŸțȇǢȎșȊŸțȝǢȘȎșȒȔȇȞȑȐȓȊȕŸ ȘȔȐșȆțȜȎșȊŸ țȜȗȒȟȎȈȊŸțȎŸțȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸȜȐȕŸ ȘșȦȜȐŸȎȓȜȈǢȐțȐŸȘȗȝŸȎȈȟȎŸ ȍȐǢȗțȒȗȘȗȒȐȑȎȈŸȆȕȊŸǢȇȕȊŸ ȕȡșȈȜȎșȊ Ÿ ǽȗŸ ȘșȊȌǢȊȜȒȓȤŸ ǬǯǺŸ ȘȎșȒȔȊǢȋȅȕȎȒŸ ǢȤȕȗŸ ȜȊŸ ȘșȗȢȤȕȜȊŸ ȓȊȒŸ ȜȒȚŸ ȝȘȐșȎțȈȎȚŸȘȗȝŸȘȊșȅȌȗȕȜȊȒŸǢȎŸ ȘȤșȗȝȚŸȘȗȝŸȋșȈțȓȗȕȜȊȒŸțȜȒȚŸ DZǺǬ ŸǼȜȗŸȍȎȥȜȎșȗŸȜșȈǢȐȕȗŸ ȜȗȝŸȆȜȗȝȚ ŸȜȗŸȊǢȎșȒȓȊȕȒȓȤŸ ǬǯǺŸȎȈȟȎŸțȐǢȎȒȦțȎȒŸȊȥȖȐțȐŸ ŸǼȜȐȕŸȊȥȖȐțȐŸȜȗȝŸ ȘșȊȌǢȊȜȒȓȗȥŸǬǯǺŸȜȗŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȑȎȡșȎȈȜȊȒŸȤȜȒŸțȝȕȆȋȊȔȊȕŸȐŸȊȥȖȐțȐŸ ȜȡȕŸȓȊȜȊȕȊȔȡȜȒȓȦȕŸȍȊȘȊȕȦȕ ŸȗȒŸțȜȊȑȎșȆȚŸȎȘȎȕȍȥțȎȒȚŸ ȘȔȐȕŸȊȓȒȕȇȜȡȕ ŸȗȒŸȎȖȊȌȡȌȆȚŸ ȓȊȒŸȗȒŸȍȐǢȤțȒȎȚŸȍȊȘȅȕȎȚ ŸǹȒŸ ȑȎȜȒȓȆȚŸȎȘȒȍșȅțȎȒȚŸȊȘȤŸȜȗȝȚŸ ȊȕȡȜȆșȡŸȘȊșȅȌȗȕȜȎȚŸȊȕȜȒțȜȊȑǢȈțȜȐȓȊȕ ŸȡțȜȤțȗ ŸȎȕŸ ǢȆșȎȒŸȊȘȤŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸțȜȒȚŸ ȒȍȒȡȜȒȓȆȚŸȎȘȎȕȍȥțȎȒȚŸȊȘȗȑȎǢȅȜȡȕŸȓȊȒŸȜȒȚŸȍȊȘȅȕȎȚŸțȎŸ ȎȘȈȘȎȍȗŸȜȗȘȒȓȤŸȓȊȒŸȓșȊȜȒȓȤ Ÿ ǬȥȖȐțȐŸțȐǢȎȈȡțȊȕ ŸȎȘȈțȐȚ Ÿ ȗȒŸȎȒțȊȌȡȌȆȚ

XETRA D

ǺȜȦțȐŸ ŸȘȊșȅŸ ȜȐȕŸȊșȟȒȓȇŸȅȕȗȍȗ

ǬȕȗȍȒȓȅŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

ǽȆȔȗȚ ŸȜȗŸȒțȗȏȥȌȒȗŸȜȡȕŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸǢȎȜȊȋȒȋȅțȎȡȕŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸȘȔȎȤȕȊțǢȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸțȟȎȍȤȕŸ ȈțȗŸǢȎŸȎȓȎȈȕȗŸȜȐȚŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐȚŸȘȎșȒȤȍȗȝŸȜȗȝŸŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸDZŸȎȖȆȔȒȖȐŸȊȝȜȇŸȗȞȎȈȔȎȜȊȒŸțȜȗŸȤȜȒŸ ȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸǢȎȜȊȋȒȋȊțȜȒȓȆȚŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȜȗȝŸȜȗǢȆȊŸȜȐȚŸ ȌȎȕȒȓȇȚŸȓȝȋȆșȕȐțȐȚŸȓȝșȈȡȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸǯǯŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȎȕȦŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸǢȎȜȊȋȒȋȊțȜȒȓȆȚŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȜȡȕŸȔȗȒȘȦȕŸȜȗǢȆȡȕŸȘȗȝŸȊȞȗșȗȥȕŸ ȓȝșȈȡȚŸǢȎȜȊȕȊțȜȎȝȜȒȓȅŸȎǢȋȅțǢȊȜȊŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǽȗŸȎȕȕȎȅǢȐȕȗŸdzȊȕȗȝȊșȈȗȝ ǼȎȘȜȎǢȋșȈȗȝŸŸȜȗŸ ȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȘȎșȒȗșȈțȜȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒțȎȓ ŸȎȝșȦŸȇŸ ŸțȎŸțȥȌȓșȒțȐŸ ǢȎŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗŸȜȗȝŸŸȓȊȒŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸțȎŸŸȍȒțȎȓ ŸȎȝșȦ

DZŸȎȖȆȔȒȖȐŸȊȝȜȇŸȊȕȜȊȕȊȓȔȅŸȘșȡȜȈțȜȡȚŸȜȐŸțȐǢȊȕȜȒȓȇŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȎȓȜȤȚŸȓȊȝțȈǢȡȕŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒțȎȓ ŸȎȝșȦŸȓȊȒŸȜȐȕŸȅȕȗȍȗŸȜȗȝŸȘȔȎȗȕȅțǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒțȎȓ Ÿ ȎȝșȦ ŸȗȒŸȗȘȗȈȎȚŸȝȘȎșȊȕȜȒțȜȅȑǢȒțȊȕŸȜȐŸǢȎȌȅȔȐŸȊȥȖȐ-

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǽȏȒșȊȓȒȅȕŸ ǺșȗȞȈȔŸȓŸ  Ÿ$B@PRL@SŸ  ŸȧȈȊȚŸdzȟȑȝȗȓȊȔȔȒȆșȌȎȒȎȚŸ ŸȓȊȒŸ'GL@PǘKVŸ  Ÿ ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸdzȔȝȍȊŸ  Ÿ ǯȋșȗȞȅșǢȊŸ  ŸǬȓșȈȜȊȚŸ ŸȓȊȒŸǬȑȐȕȅŸ 

0,29%

Āûñöìýóüýñûóù ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č

…‹‚Å

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Œ…„

ȀȊȇǿǹ ǹīȅȇǹ

A.S.COMPANY(ȾɃ) ALPHAȲȰɁȾ(ȾɃ) ALSINCO(KO) ATTICABANKȰ.Ɉ.ȵ.(ȾɃ) AUDIOVISUAL(ȾɃ) AUTOHELLAS(ȾɃ) AVENIRȰ.ȵ.(ȾɃ) AXONɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾɃ) BYTECOMPUTER(ȾɃ) CENTRICɅɃȿɉɀȵɇȰ(ȾɃ) COCAͲCOLAɈɆȻȰȵɎȻȿɃɁ(ȾɃ) CPI(ȾɃ) CYCLONȵȿȿȰɇ(ȾO) DIONIC(ȾɃ) EUROBANKEFG(ȾɃ) EUROBANKPROPERTIESȰȵȵȰɅ(ȾɃ) EURODRIP(ȾO) EUROMEDICA(KO) F.G.EUROPE(ȾO) FLEXOPACK(ȾɃ) FORTHNET(ȾɃ) FOURLISɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(KɃ) FOURLISɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(KɃ) FRIGOGLASS(KO) INFORMȿɉȾɃɇɅ.(ȾɃ) INTRACOMHOLDINGS(ȾɃ) INTRAKAT(KO) J.&P.ͲȰȲȰɂ(ȾɃ) JUMBO(ȾɃ) KLEEMANHELLAS(KO) LAMDADEVELOPMENT(ȾɃ) LAVIPHARM(ȾɃ) LOGISMOS(ȾɃ) MARFININVESTMENTGROUP(ȾɃ) MARFINPOPULARBANK(ȾɃ) MEDICONȵȿȿȰɇ(ȾɃ) MERMERENKOMB.A.D.PR.(ȵȿɅ) MEVACO(ȾɃ) MIGREALESTATE(ȾɃ) MINERVA(ȾȰ) MLSɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸ(ȾɃ) NEXANSȵȿȿȰɇ(ȾɃ) PAPERPACKɈɇɃɉȾȰɆȻȴȸɇȻ.(ȾɃ) PASALȰ.ȵ.(ȾɃ) PCSYSTEMS(ȾɃ) PROFILE(ȾɃ) PROTONɈɆȰɅȵȷȰȰ.ȵ.(KO) QUALITY&RELIABILITY(ȾɃ) QUESTɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾɃ) REDS(ȾO) RILKEN(KɃ) S&BȲȻɃɀȸɍ.ɃɆɉȾɈȰ(ȾɃ) SCIENSɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾO) SPACEHELLAS(ȾɃ) SPIDERͲɅȵɈɇȻɃɇɁ.&ɉȻɃȻ(KɃ) SPRIDERSTORES(ȾɃ) TRASTORȰ.ȵ.ȵ.Ȱ.Ʌ.(ȾɃ) UNIBIOS(ȾɃ) ȰȳɆɃɈȻȾȸɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȰȵɆɃɅɃɆȻȰȰȻȳȰȻɃɉ(ȾɃ) ȰȻɃȿȻȾȸȰȵȵɍ(ȾɃ) ȰȻɃȿȻȾȸȰȵȵɍ(ȾɃ) ȰȾɆȻɈȰɇ(ȾɃ) ȰȿȾɃȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ȰȿɃɉɀɉȿ(ȾɃ) ȰɁȴɆɃɀȵȴȰȰȵȵɍ(ȾɃ) ȰɁȵȾ(ȾɃ) ȰɁȵȾ(ȾɃ) ȰɁȵȾ(ɅɃ`90) ȰɁȵȾ(ɅɃ`90) ȰɁȵȾ(ɅɃ`96) ȰɇɅȻɇɅɆɃɁɃȻȰ(ȾɃ) ȰɈɈȻȾȵɇȵȾȴɃɇȵȻɇ(ȾɃ) ȲȰȿȾȰɁȰȾȻɁȸɈȰ(ȾɃ) ȲȰɆȲȵɆȸɇɁ.ͲMODABAGNO(ȾɃ) ȲȻɃȾȰɆɅȵɈ(ȾɃ) ȲȻɃɈȵɆ(ȾɃ) ȲȻɃɍȰȿȾɃ(ȾȰ) ȲȻɇ(ȾɃ) ȲɃȳȻȰɈȷɃȳȿɃɉSYSTEMS(ȾɃ) ȲɏȲɃɇɀɅȰɀɅȸɇ(ȾɃ) ȳ.ȵ.ȴȸɀȸɈɆȻɃɉ(ȾɃ) ȳȰȿȰɂȻȴȻ(ȾɃ) ȳȵȾɈȵɆɁȰ(ȾɃ) ȳȵɁȻȾȸȵɀɅɃɆȻɃɉ(ȾɃ) ȳȻɃɉɆɃɀɅɆɃȾȵɆɇ(ȾɃ) ȴȰȻɃɇɅȿȰɇɈȻȾȰ(ȾɃ) ȴȵȸ(ȾɃ)

0,24 0,861 0,637 0,241 0,327 1,23 0,122 0,16 0,298 0,18 12,93 0,35 0,331 1,48 0,598 4,00 0,745 0,45 0,47 8,59 0,20 2,83 2,83 4,26 0,67 0,221 0,449 0,675 3,67 0,809 2,58 0,229 0,378 0,44 0,209 1,94 6,45 0,97 3,22 1,00 1,99 2,46 0,117 0,23 0,10 0,219 0,18 0,598 0,83 0,63 3,40 3,75 0,154 1,15 0,112 0,193 0,79 0,049 0,35 1,60 1,00 1,00 0,574 0,289 0,27 1,01 0,122 0,122 2,00 2,00 0,60 0,67 1,40 0,37 0,351 0,449 0,123 3,04 0,533 1,25 0,451 0,129 0,39 0,738 0,32 0,27 7,00 5,15

0,00 1,53 0,00 2,99 5,83 0,82 0,83 0,00 Ͳ1,32 0,00 Ͳ0,54 0,00 3,44 0,68 0,34 1,78 Ͳ0,67 Ͳ4,86 2,62 0,12 5,26 4,04 4,04 Ͳ3,40 Ͳ0,15 0,91 8,45 2,27 0,00 Ͳ3,69 0,00 0,44 0,00 1,85 3,47 0,00 Ͳ1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ2,50 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 Ͳ3,15 5,00 0,00 Ͳ1,32 1,32 0,00 0,00 1,58 0,00 16,67 12,90 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 Ͳ6,87 Ͳ6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ2,12 7,67 0,00 1,65 0,00 30,00 1,63 5,87 9,32 0,00 1,93 Ͳ2,14 0,00 0,00 Ͳ2,83

0 3.610.152 0 62.395 1 2.600 8.050 700 1.650 100 239.064 0 300 207.997 2.457.525 44.277 470 1.150 80 592 261.480 3.569 3.569 11.950 8.189 41.928 229.814 13.815 33.264 3.400 0 16.675 0 831.003 2.873.970 0 178 0 0 70 32.582 0 2.000 415 500 900 0 0 14.021 5.010 1.960 5.313 250 0 0 4.001 0 29.306 592.675 5.120 185 185 434 700 0 3.196 31.654 31.654 0 0 71 0 0 1.000 1.000 0 30.640 92.416 349 400 231.797 100 0 128.104 1.692 0 0 779.809

0,00 0,809 0,00 0,211 0,327 1,22 0,118 0,16 0,298 0,18 12,85 0,00 0,331 1,45 0,561 3,90 0,745 0,45 0,421 8,44 0,192 2,71 2,71 4,26 0,66 0,217 0,40 0,655 3,62 0,807 0,00 0,211 0,00 0,424 0,196 0,00 6,40 0,00 0,00 1,00 1,91 0,00 0,117 0,23 0,071 0,218 0,00 0,00 0,822 0,60 3,40 3,75 0,136 0,00 0,00 0,191 0,00 0,042 0,304 1,56 1,00 1,00 0,385 0,23 0,00 1,01 0,12 0,12 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,37 0,34 0,00 0,118 3,01 0,45 1,23 0,412 0,129 0,00 0,706 0,29 0,00 0,00 5,09

0,00 0,88 0,00 0,25 0,327 1,26 0,125 0,16 0,31 0,18 13,05 0,00 0,331 1,48 0,608 4,06 0,745 0,472 0,47 8,59 0,21 2,83 2,83 4,51 0,713 0,221 0,449 0,679 3,69 0,82 0,00 0,23 0,00 0,442 0,209 0,00 6,45 0,00 0,00 1,00 1,99 0,00 0,117 0,23 0,10 0,22 0,00 0,00 0,831 0,645 3,40 3,78 0,154 0,00 0,00 0,20 0,00 0,05 0,35 1,60 1,00 1,00 0,585 0,298 0,00 1,02 0,129 0,129 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,37 0,351 0,00 0,125 3,05 0,533 1,25 0,454 0,129 0,00 0,749 0,36 0,00 0,00 5,28

ȴȻȰɇȻɍȺ/ȳȵȻȵɇ(ȾɃ) ȴɃɀȻȾȸȾɆȸɈȸɇ(ȾɃ) ȴɆɃɀȵȰɇ(ȾɃ) ȵȲɆɃɌȰɆɀȰ(ȾɃ) ȵȺɁȻȾȸɈɆȰɅȵȷȰ(KO) ȵȻȴȸɇȵɃɌɏɁȻȾȸȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ȵȾɈȵɆ(ȾɃ) ȵȿ.ȲȻɃɀ.ȷȰɍȰɆȸɇ(ȾȰ) ȵȿȰɇɈɆɃɁ(ȾO) ȵȿȲȰȿ(ȾȰ) ȵȿȲȵȰ.Ȳ.ȵ.ȵ.(ȾɃ) ȵȿȳȵȾȰ(ȾɃ) ȵȿȻɁɃȻȿ(ȾɃ) ȵȿȻɁɃȻȿ(ȾɃ) ȵȿȿȰȴɃɇɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȵȿȿȰȾɈɏɆ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȰȾȰȿɏȴȻȰ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȰȾȰȿɏȴȻȰ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȰɅȵɈɆȵȿȰȻȰ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȰɍɆȸɀȰɈȻɇɈȸɆȻȰ(ȾɃ) ȵȿȿȸɁȻȾȸɉɌȰɁɈɃɉɆȳȻȰ(ȾɃ) ȵȿɈɃɁ(KɃ) ȵȿɈɆȰȾ(ȾɃ) ȵɅȻȿȵȾɈɃɇ(ȾɃ) ȵɈȵɀ(ȾȰ) ȵɉȰȺ(ȾɃ) ȵɉȴȰɅ(ȾɃ) ȵɉȴȰɅ(ȾɃ) ȵɉɆɏɅȰȽȾȸɅȻɇɈȸ(ȾɃ) ȵɉɆɏɇɉɀȲɃɉȿɃȻ(ȾɃ) ȷȰɀɅȰ(ȾȰ) ȻȰɇɏ(ȾɃ) ȻȰɈɆȻȾɃȰȺȸɁɏɁ(ȾɃ) ȻȾɈȻɁɃɇȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ȻȿɉȴȰ(ȾɃ) ȻȿɉȴȰ(ȾɃ) ȻɀɅȵɆȻɃ(ȾɃ) ȻɁɈȵȰȿɃɀȻȿɃɇ(ȾɃ) ȻɁɈȵɆȳɃɉɁɈͲɂɉȿȵɀɅɃɆȻȰ(ɅɃ) ȻɁɈȵɆȳɃɉɁɈͲɂɉȿȵɀɅɃɆȻȰ(ȾɃ) ȻɁɈȵɆɈȵȾ(ȾɃ) ȻɁɈɆȰȿɃɈ(ȾɃ) ȾȰȵ(ȾɃ) ȾȰȺȸɀȵɆȻɁȸ(ȾɃ) ȾȰɁȰȾȸɇɇ.(ȾɃ) ȾȰɆȰɀɃȿȵȳȾɃɇ(ȾɃ) ȾȰɆȰɈȷȸ(ȾɃ) ȾȵȾɆɃɎ(ȾɃ) ȾȵɅȵɁɃɉɀɉȿɃȻ(ȾɃ) ȾȿɃɉȾȻɁȰɇͲȿȰɅɅȰɇ(ȾɃ) Ⱦȿɏɇ/ȳȻȰɁȰɉɅȰȾɈɃɉ(ȾȰ) ȾɃɆȴȵȿȿɃɉɍ.ȰɌɃȻ(ȾɃ) ȾɃɆɆȵɇ(ȾɃ) ȾɆȵȾȰ(ȾɃ) ȾɆȵɈȰɌȰɆɀ(ȾɃ) ȾɆȻͲȾɆȻ(ȾɃ) ȾɈȸɀȰȾ.ȿȰȷȰɆȻȴȸ(ȾɃ) ȾɉɅɆɃɉɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȾɉɆȻȰȾȻȴȸɇȸ.ͲF.H.L.(ȾɃ) ȾɉɆȻȰȾɃɉȿȸɇ(ȾɃ) ȿȰɁȰȾȰɀ(ȾɃ) ȿȵȲȵɁɈȵɆȸɇɁ.(ȾA) ȿȵȲȵɁɈȵɆȸɇɁ.(ɅȰ) ȿȻȲȰɁȸȵȾȴɃɈ.ɃɆȳ.(ȾɃ) ȿɃɉȿȸɀɉȿɃȻ(ȾɃ) ɀȰȺȻɃɇɅɉɆȻɀȰɍȰ(ȾɃ) ɀȵɈȾȰ(ȾɃ) ɀɃɈɃȴɉɁȰɀȻȾȸ(ȾɃ) ɀɃɈɃɆɃȽȿ(ȾɃ) ɀɃɉȷȰȾȸɇ(ȾȰ) ɀɃɍȿɃɇ(ȾɃ) ɀɅȸɈɆɃɇɇɉɀɀȵɈɃɍȻȾȸ(KO) ɀɅɃɉɈȰɆȸɇȻ.&ɉȻɃɇ(ȾȰ) ɀɅɃɉɈȰɆȸɇȻ.&ɉȻɃɇ(ɅȰ) ɀɉɈȻȿȸɁȰȻɃɇ(ȾɃ) ɁȰȾȰɇɀɃɉɇȻȾȸ(ȾɃ) ɁȰɉɈȵɀɅɃɆȻȾȸ(ȾɃ) ɁȸɆȵɉɇ(ȾO) ɁɈɆɃɉȾɌȰɆɀɅȵɁȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ɃȿȺ(ȾɃ) ɃȿɅ(ȾɃ) ɃɅȰɅ(ȾɃ) ɃɈȵ(ȾɃ) ɅȰȽɆȸɇɅȿȰɇɈȻȾɏɁ(ȾɃ) ɅȰɆɁȰɇɇɃɇ(ȾɃ) ɅȵȻɆȰȻɏɇɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ɅȵɈɆɃɅɃɉȿɃɇɅȵɈɆɃɇ(ȾɃ) ɅȿȰȻɇȻɃCOMPUTERS(ȾɃ) ɅȿȰɇɈȻȾȰȺɆȰȾȸɇ(ȾɃ) ɅȿȰɇɈȻȾȰȾɆȸɈȸɇ(ȾɃ)

Ɍ‡

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č 1,01 0,631 0,271 0,39 1,89 0,29 0,43 0,987 0,424 1,34 0,55 0,336 1,07 1,07 14,01 1,21 1,22 1,22 6,46 2,91 0,248 0,55 1,49 0,368 0,232 3,05 2,93 2,93 0,503 2,15 4,28 0,714 0,317 0,849 0,34 0,34 0,056 0,573 0,40 0,21 0,423 0,879 7,20 3,21 1,40 0,59 1,94 1,24 0,90 0,39 0,41 0,219 3,09 0,40 0,67 0,68 0,201 0,621 0,467 0,60 0,59 0,393 0,366 0,175 1,45 0,38 6,04 0,389 5,97 0,204 0,85 0,48 0,125 0,47 3,08 0,649 0,21 0,613 0,239 9,96 10,37 6,62 3,38 0,439 0,311 0,218 1,99 3,70 0,44 3,26

0,00 Ͳ0,47 3,83 5,69 6,18 0,00 Ͳ1,83 Ͳ0,20 Ͳ0,24 0,75 Ͳ1,79 Ͳ1,18 0,00 0,00 Ͳ3,38 Ͳ1,63 0,00 0,00 2,54 0,34 3,33 Ͳ2,14 2,05 2,22 Ͳ0,43 3,74 1,74 1,74 Ͳ0,40 Ͳ5,29 0,00 0,56 5,32 1,07 Ͳ8,85 Ͳ8,85 1,82 Ͳ1,55 0,00 Ͳ0,47 0,00 2,81 Ͳ0,96 0,00 1,45 Ͳ1,67 2,11 20,39 0,00 Ͳ11,36 0,00 Ͳ11,69 1,31 0,76 3,24 3,03 1,01 1,80 Ͳ0,43 1,87 0,00 0,00 29,33 0,00 9,02 0,80 3,25 0,00 0,34 5,15 6,25 0,00 Ͳ3,10 0,00 2,67 0,00 Ͳ11,39 Ͳ2,39 Ͳ17,59 0,00 0,88 Ͳ0,15 2,42 0,00 6,87 3,81 0,00 0,00 0,00 1,56

…‹‚Å

0 450 15.258 35 3.855.096 0 188 11.150 800 7.626 2.000 3.742 0 0 7.089 116.242 2.653 2.653 95.468 49.865 351 770 50 29.510 2.030 4.379 3.155 3.155 130 2.037 0 2.736 3.971 4.801 5 5 6.421 124 0 312 0 51.749 34.155 0 100 4.890 12.092 14.353 0 1.850 851 6.153 1.462 500 1.200 1.286 23 5.996.740 976 10 0 0 80 0 855 5.150 53.129 0 143.606 75 15 216 5.000 0 157.103 0 2.731 16.060 2.071 310 4.014 347.233 657.063 0 9.701 1.452.630 0 200 1.500 2.346

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Œ…„ 0,00 0,614 0,251 0,388 1,73 0,00 0,314 0,951 0,392 1,30 0,55 0,322 0,00 0,00 13,52 1,19 1,21 1,21 6,18 2,85 0,245 0,544 1,49 0,35 0,218 2,90 2,88 2,88 0,49 2,13 0,00 0,711 0,291 0,815 0,34 0,34 0,055 0,573 0,00 0,21 0,00 0,852 7,00 0,00 1,40 0,45 1,84 1,01 0,00 0,39 0,41 0,219 2,96 0,40 0,63 0,68 0,201 0,566 0,467 0,60 0,00 0,00 0,366 0,00 1,35 0,38 5,82 0,00 5,90 0,204 0,566 0,366 0,125 0,00 3,03 0,00 0,191 0,61 0,211 9,95 9,90 6,59 3,23 0,00 0,273 0,207 0,00 3,70 0,44 3,26

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍ  

0,00 0,635 0,272 0,39 1,89 0,00 0,435 0,99 0,424 1,34 0,60 0,336 0,00 0,00 14,70 1,24 1,25 1,25 6,50 2,95 0,268 0,57 1,49 0,37 0,232 3,05 2,93 2,93 0,505 2,25 0,00 0,72 0,318 0,85 0,34 0,34 0,06 0,582 0,00 0,21 0,00 0,886 7,23 0,00 1,40 0,60 1,94 1,26 0,00 0,39 0,532 0,239 3,09 0,40 0,67 0,68 0,201 0,637 0,47 0,60 0,00 0,00 0,366 0,00 1,45 0,38 6,10 0,00 6,09 0,205 0,879 0,48 0,125 0,00 3,11 0,00 0,21 0,638 0,279 10,17 10,50 6,70 3,38 0,00 0,318 0,221 0,00 3,70 0,44 3,26

ɅɆɃɃȴȵɉɈȻȾȸ(ȾɃ) ɆȵȲɃȽȿ(ȾɃ) ɇȰɆȰɁɈȸɇȳɆ.(ȾɃ) ɇȰɆȰɁɈɃɅɃɉȿɃɇȾɉȿ/ɀɉȿɃȻ(ȾɃ) ɇȵȿɃɁɈȰ(ȾɃ) ɇȻȴȵɁɃɆ(ȾɃ) ɇȻȴɀȰ(ȾɃ) ɇɅɉɆɃɉȰȳɆ.ɃȻȾ.(ȾɃ) ɇɌȰȾȻȰɁȰȾȸɇ(ȾɃ) ɇɏȿ/ȳȵȻȰȾɃɆȻɁȺɃY(ȾɃ) ɈBANK(ȾɃ) ɈȰɍɉȴɆɃɀȻȾɃɈȰɀȻȵɉɈȸɆȻɃ(ȾɃ) ɈȵɆɁȰȵɁȵɆȳȵȻȰȾȸ(ȾɃ) ɈȵɍɁȻȾȸɃȿɉɀɅȻȰȾȸ(ȾɃ) ɈȷȻɆȰȾȻȰɁɅɆOɌȻȿ(ȾȰ) ɈȻɈȰɁ(ȾɃ) ɈȻɈȰɁ(ɅɃ) ɉȳȵȻȰ(ȾɃ) ɌȻȵɆȰɈȵɂ(ȾɃ) ɌȻɁɈȵɂɅɃɆɈ(ȾɃ) ɍȰȽȴȵɀȵɁɃɇ(ȾɃ) ɍȰȿȾɃɆ(ȾȰ) ɍȰɈȷȸȻɏȰɁɁɃɉ(ȾɃ) ɍȰɈȷȸȾɆȰɁȻɏɈȸȵ.ɉȻɃȻ(ȾɃ)

Ɍ‡

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

0,12 0,589 1,95 0,90 0,45 1,59 0,65 0,424 1,05 0,683 0,048 0,549 1,78 1,37 0,29 12,51 5,00 0,285 0,084 0,209 0,82 0,587 0,059 0,698

4,35 8.490 0,103 0,131 0,51 2.510 0,56 0,589 2,63 47 1,95 1,95 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2.810 0,405 0,45 1,92 3.739 1,52 1,59 0,00 0 0,00 0,00 6,27 100 0,418 0,424 0,96 100 1,05 1,06 1,79 80.006 0,652 0,687 0,00 485.396 0,045 0,053 15,09 732.215 0,472 0,549 0,57 20.487 1,71 1,78 0,00 2.288 1,29 1,37 0,00 0 0,00 0,00 1,21 159.070 12,20 12,69 0,00 5.915 5,00 5,20 0,71 7.781 0,275 0,287 Ͳ18,45 494 0,083 0,133 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 17.067 0,56 0,589 Ͳ1,67 11.000 0,059 0,06 0,00 0 0,00 0,00

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“ ȾȵɆȰɀȵȻȰͲȰȿȿȰɈȻɁȸ(ȾɃ) ȾȿɏɁȰɈȵɂ(ȾɃ) ȾȿɏɁȰɈȵɂ(ɅɃ) ȾɃɉɀɅȰɇɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾɃ) ɀȰȽȿȿȸɇɀ.Ȼ.(ȾɃ) ɀȰɂȻɀɅȵɆɈɇȻɁȻȴȸɇ(ȾȰ) ɀȰɆȰȾȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸ(ȾɃ) ɀȸɍȰɁȻȾȸ(ȾɃ) ɀȸɍȰɁȻȾȸ(ɅɃ) Ɂȵȿ(ȾɃ) ɁȵɏɆȻɃɁ(ȾɃ) ɅȰɅɃɉɈɇȰɁȸɇ(ȾɃ) ɅȵɈȷȵɈȰȾȻɇȰ.(ȾɃ) ɅȸȳȰɇɃɇȵȾȴɃɈȻȾȸȰ.ȵ.(KO) ɅɆȰɂȻɈȵȿȵȻɃ(ȾɃ) ɅɆȰɂȻɈȵȿȵȻɃ(ɅɃ) ɇȰɁɉɃȵȿȿȰɇ(ȾɃ) ɇȰɃɇ(ȾɃ) ɈȵȳɃɅɃɉȿɃɇɍ.Ⱦ.(ȾɃ) ɈȵɂȰɅɆȵɈ(ȾɃ) ɈȵɍɁȻȾȵɇȵȾȴɃɇȵȻɇ(ȾɃ) ɈȸȿȵɈɉɅɃɇ(ȾɃ) ɍȰȿɉȲȴɃɌɉȿȿɏɁ(ȾɃ)

Ɍ‡

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

0,39 0,04 0,08 0,084 0,10 0,10 0,29 0,202 0,17 0,09 0,131 0,38 0,26 0,642 0,39 0,54 0,031 0,78 0,087 0,08 0,173 0,612 0,12

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,00 500 0,084 0,084 Ͳ12,28 11.762 0,10 0,10 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 33.000 0,20 0,21 0,00 3.000 0,17 0,17 16,88 1.180 0,09 0,09 19,09 5.000 0,11 0,132 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3,33 2.000 0,031 0,031 0,00 0 0,00 0,00 Ͳ19,44 17.000 0,087 0,087 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

0,224 0,039 11,70 4,71

0,00 Ͳ18,75 0,00 0,00

ȆȇȅȈ ǻǿǹīȇǹĭǾ ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ

ALPHAETFFTSEATHEX20 NBGAMETFGREECE&TURKEY30 NBGAMETFȳȴɍ.Ȱ.

2,83 5,63 7,41

2,91 Ͳ1,23 0,82

308 2 2

2,78 5,63 7,41

2,83 5,63 7,41

7,60 0,299 0,55 0,229 0,37 1,81 7,20 0,205 1,98 14,00 55,15 17,00 0,12 0,12 2,35 0,80 0,225 0,132

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ1,63 0,00 Ͳ5,96 Ͳ1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ19,35 Ͳ19,02

700 0 0 0 0 3.000 0 76.231 5 0 0 500 0 0 0 0 100 499

7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 1,81 0,00 0,00 0,199 0,21 1,98 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,225 0,225 0,132 0,132

0,044 0,03 1,07 0,06 0,064 1,41 1,35 0,551 0,551 1,12 0,64 0,085 1,28 0,026 0,096 0,197 0,145 0,25 0,12 0,08 0,039 0,51 0,045 0,10 0,141 0,87 0,076 0,108 3,70 0,76 0,08 0,14 0,05 0,288 0,72 0,14

7,32 Ͳ3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ͳ17,76 Ͳ17,76 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 15,66 0,00 5,07 0,00 0,00 0,00 Ͳ11,36 0,00 0,00 0,00 Ͳ13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,06 0,00 0,00

68.842 22.500 0 0 0 0 0 1.150 1.150 0 0 0 0 6.040 1 0 706 0 0 0 38.773 0 0 0 1.525 0 0 0 0 0 0 0 0 592 0 0

0,043 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,536 0,536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,026 0,096 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,036 0,00 0,00 0,00 0,141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,288 0,00 0,00

ȋǹȂǾȁǾ ǻǿǹȈȆȅȇǹ

ALPHAȰɇɈȻȾȰȰȾȻɁȸɈȰ(ȾɃ) ATTICAɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(KɃ) ELBISCOɇɉɀɀȵɈɃɍɏɁ(ȾȰ) INTERFISHȻɍȺ/ȳȵȻȵɇ(ȾɃ) ȰȺȸɁȰ(ȾɃ) ȰɇɈȸɆɅȰȿȰɇ(ȾɃ) ȳȵȾȵ(ȾȰ) ȳȵɁȻȾȸɈɆȰɅȵȷȰ(ȾɃ) ȸɆȰȾȿȸɇȰȳȵɈ(ȾɃ) ȻɃɁȻȾȸɂȵɁɃȴɃɍȵȻȰȾȸ(ȾɃ) ȾȰɆȵȿȻȰ(ȾȰ) ȿȰɀɎȰ(ȾɃ) ȿȰɁͲɁȵɈ(KO) ɀȵɇɃɍɏɆȻɈȸȰɌɃȻ(ȾɃ) ɀȻɁɏȻȾȵɇȳɆȰɀɀȵɇȰɁȵ(ȾɃ) ɁȻȾȰɇ(ȾɃ) ɅȵɆɇȵɉɇ(ȾɃ) ɇȵȿɀȰɁ(ȾO)

0 0,00 0,00 1.302 0,039 0,039 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ

ALAPIS(ȾɃ) ALTEC(ȾɃ) ALTIUSȰȵȵɍ(ȾɃ) BETANET(ȾɃ) COMPUCON(ȾO) EUROLINEAEEX(ȾɃ) FASHIONBOX(ȾɃ) HELLASONLINE(ȾɃ) HELLASONLINE(ȾɃ) INTERINVESTAEEX(KɃ) MICROLANDCOMPUTERS(ȾɃ) NUTRIART(ȾɃ) OLYMPICCATERING(ȾɃ) RIDENCO(ȾɃ) SATOAE(ȾɃ) YALCOͲȾɏɁɇɈȰɁɈȻɁɃɉ(ȾȰ) ȰȵȳȵȾ(ȾɃ) ȰȿɌȰȳȾɆȻɇȻɁȰ.ȵ.(ȾɃ) ȰɈȵɆɀɏɁ(ȾɃ) ȰɈȿȰɁɈȻȾ(ȾɃ) ȰɈɈȻͲȾȰɈ(ȾɃ) ȲȰɆȰȳȾȸɇ(ȾɃ) ȲȰɆȲȰɆȵɇɃɇ(ȾȰ) ȴȻȵȾȰɈ(ȾɃ) ȴɃȿ(ȾɃ) ȴɃɉɆɃɇ(ȾɃ) ȵȴɆȰɇȸͲɎȰȿȿȻȴȰɇɍ.(ȾɃ) ȵȻȾɃɁȰͲȸɍɃɇ(ȾɃ) ȵȿȲȻȵɀȵȾ(ȾɃ) ȵȿȵɉȺȵɆȸɈȸȿȵɃɆȰɇȸ(ȾɃ) ȵɀɅɃɆȻȾɃɇȴȵɇɀɃɇ(ȾɃ) ȵɀɅɃɆȻȾɃɇȴȵɇɀɃɇ(ɅɃ) ȵɁɏɀȵɁȸȾȿɏɇɈɃɋɌȰɁɈɃɉɆȳȻȰ(ȾɃ) ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸȰȺȸɁɏɁ(ȾɃ) ȻɅɅɃɈɃɉɆ(ȾȰ) ȾȰɆȴȰɇȻȿȰɆȸɇ(ȾO)

ȵȿɌȻȾɃ(ȾɃ) ȵɉɆɏɇɉɀɀȵɈɃɍȵɇ(ȾɃ) ɈɆȻȰȰȿɌȰ(ȾɃ) ɈɆȻȰȰȿɌȰ(ɅɃ)

0,048 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,026 0,096 0,00 0,149 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,288 0,00 0,00

ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) DIVERSA (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȇȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

1,07 0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ

ALPHATRUST(ȾɃ) DIVERSA(ȾɃ) ENVITEC(ȾɃ) EPSILONNET(ȾɃ) EUROXX(ȾɃ) MEDITERRA(ȾɃ) PERFORMANCETECHNOLOGIES(ȾɃ) VIDAVO(ȾɃ) ȲȻɃȻȰɈɆ&ɆɃɀɅɃɈ.ɈȵɍɁɃȿ.(ȾɃ) ȵɁɈȵɆɇɃɌɈ(ȾɃ) ȾɆȸɈɏɁȰɆɈɃɇ(ȾɃ) ȾɆȸɈɏɁȰɆɈɃɇ(ȾɃ) ɁɈɃɅȿȵɆ(ȾɃ) ɃɅɈɃȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȵɇɈȵɍɁɃȿ.(ȾɃ) ɌɃɉɁɈȿȻɁȾȰ.ȵ.(ȾɃ)

0,90 2,86 2,23 0,60 3,00 1,35 2,52 3,65 1,80 0,97 1,09 0,00 1,88 1,11 4,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97

ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ôñüðïò æùÞò….

Personal Training… ðñïóùðéêÞ õðüèåóç Ôï Personal Training üóï êáé áí öáßíåôáé ðåñßåñãï Ý÷åé ôéò ñßæåò ôïõ óôçí åðï÷Þ ôïõ ÐåñéêëÞ. Áðü ôüôå ç êÜèå ïéêïãÝíåéá åß÷å ôïí äéêü ôçò "ðáéäïôñßâç", ï ïðïßïò áó÷ïëéüôáí ìå ôçí öõóéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ êÜèå ðáéäéïý îå÷ùñéóôÜ. ÓÞìåñá, áñêåôïýò áéþíåò ìåôÜ, âëÝðïõìå ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñï êüóìï íá Ý÷åé ðñïóëÜâåé ôïí äéêü ôïõ, ðñïóùðéêü ãõìíáóôÞ . Ç "ìüäá" îåêßíçóå áðü ôçí ÁìåñéêÞ, üðïõ êáé ôï åðÜããåëìá ãíùñßæåé ôçí ìåãáëýôåñç Üíèçóç, ãéá íá öôÜóåé óéãÜ óéãÜ êáé óôçí ÅëëÜäá, üðïõ ôá ôåëåõôáßá ôÝóóåñá ìå ðÝíôå ÷ñüíéá Ý÷åé ãßíåé áñêåôÜ äçìïöéëÞò. O óýã÷ñïíïò Üíèñùðïò áöéåñþíåé ðïëëÝò þñåò óôçí ðñïóùðéêÞ ôïõ åñãáóßá, ãåãïíüò ðïõ äåí ôïõ áöÞíåé ðïëëÜ ðåñéèþñéá ãéá óùìáôéêÞ Üóêçóç. Ïé ëéãïóôÝò ëïéðüí þñåò ðïõ ìå êüðï åîïéêïíïìïýíôáé ãéá Üèëçóç ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôçí ìÝãéóôç äõíáôÞ ùöÝëåéá ãéá ôï áèëïýìåíï. Ç áëÞèåéá åßíáé üôé óôá ðåñéóóüôåñá ðëÝïí ãõìíáóôÞñéá ïé þñåò áé÷ìÞò åßíáé Ýíáò ðñáãìáôéêüò åöéÜëôçò, ôüóï ãéá ôïõò ãõìíáóôÝò ïé ïðïßïé äåí ðñïöôáßíïõí íá åðéâëÝøïõí üëï ôïí êüóìï, üóï êáé ãéá ôïõò ðåëÜôåò ïé ïðïßïé ðåñéìÝíïõí áñêåôÞ þñá ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôá üñãáíá. H åðéèõìßá ëïéðüí íá ãõìíáóôåßôå åêåß ðïõ áõôïß èÝëåôå åóåßò, ìüíïé Þ ìå ôçí ðáñÝá óáò Þ óå ìéá ìéêñÞ ïìÜäá, ìåôáôñÜðçêå óå ðñïóùðéêÞ ðñïðüíçóç ç áëëéþò personal training Ôé åßíáé ôï Personal Training; To Personal Training åßíáé Ýíá éäéáßôåñï ìÜèçìá åîáôïìéêåõìÝíçò åêãýìíáóçò ìå ôïí ðñïóùðéêü ãõìíáóôÞ ôçò åðéëïãÞò óáò. O ãõìíáóôÞò ó÷åäéÜæåé êÜèå óôÜäéï ôçò ðñïðüíçóÞò óáò êáé óáò åìðíÝåé ìå Ýíá óôï÷åõìÝíï ðñïðïíçôéêü ìÜèçìá ðñïóáñìïóìÝíï óôéò äéêÝò óáò ðñïóùðéêÝò áíÜãêåò êáé óôü÷ïõò. Óôü÷ïò ôïõ personal training åßíáé ç áðïôåëåóìáôéêÞ êáé ðïéïôéêÞ åêãýìíáóÞ , áíåîÜñôçôá áðü ôï åðßðåäï ôçò öõóéêÞò êáôÜóôáóçò. Ç óõãêåêñéìÝíç ìÝèïäïò åêãýìíáóçò Ý÷åé ðëÝïí êáé ìéêñÜ ïìáäéêÜ ðñïãñÜììáôá üðïõ óõììåôÝ÷ïõí ößëåò Þ ößëïé êáé ÷ùñßò áðáñáßôçôá íá Ý÷ïõí êáé ôï ßäéï åðßðåäï öõóéêÞò êáôÜóôáóçò. Ôï ðñüãñáììá ðåñéëáìâÜíåé áóêÞóåéò ìå âÜñç, ëÜóôé÷á Þ êáé óêÝôï ôï âÜñïò ôïõ áíèñùðßíïõ óþìáôïò, yoga Þ pilates êáé ìðïñåß íá ãßíåé ïðïõäÞðïôå ìå Þ êáé ÷ùñßò åîïðëéóìü. Äéá÷ùñßæåôáé óå indoor (åóùôåñéêïý ÷þñïõ) êáé outdoor (åîùôåñéêïý ÷þñïõ) êáé ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß óå óðßôé, óå åéäéêü studio,Þ áêüìá êáé óôçí ýðáéèñï. Ï åîïðëéóìüò ìðïñåß íá åßíáé åßôå äýï êáñÝêëåò ôïðïèåôçìÝíåò áíôéêñéóôÜ, åßôå Ýíá óôñþìá óôï äÜðåäï, Ýíáò êáíáðÝò Þ êáé êÜðïéï âáñÜêé Þ åéäéêü ëÜóôé÷ï. Åßíáé êáôÜëëçëï ãéá: • ÊÜðïéïí ðïõ èÝëåé íá âåëôéþóåé ôçí óùìáôéêÞ åéêüíá ôïõ, ìÝóù ôçò áðþëåéáò âÜñïõò, ôçò áýîçóç ôçò äýíáìçò, ôçò âåëôßùóç ôçò åõëõãéóßáò, ôçò âåëôßùóçò ôçò êáñäéáããåéáêÞò ëåéôïõñãßáò Þ ïðïéïäÞðïôå óõíäõáóìü ôùí ðáñáðÜíù. • Ãéá ãõíáßêåò ìå ðñïâëÞìáôá ïóôåïðüñùóçò, üðïõ Ý÷ïõìå ìåãÜëç ìåßùóç ôçò ïóôéêÞò ðõêíüôçôáò. Êáé áõôü óõíåðÜãåôáé áëëïéþóåéò óôçí óðïíäõëéêÞ óôÞëç. Ìå åéäéêü áóêçóéïëïãéï ðñïëáìâÜíïíôáé ïé áëëïéþóåéò êáé äéïñèþíïíôáé ïé äõóëåéôïõñãßåò • Ãéá ðáéäéÜ (5-12 åôþí) ãéá ôçí óùóôÞ åíäõíÜìùóç üëïõ ôïõ êïñìïý êáé ãéá ôçí åêìÜèçóç ôçò óùóôÞò óôÜóçò ôïõ óþìáôïò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðáñáìïíÞò óôï èñáíßïó÷ïëåßï. • Ãéá êÜðïéïí ðïõ âñßóêåôáé óôç öÜóç ôçò áðïêáôÜóôáóçò áðü êÜðïéï ôñáõìáôéóìü, ãéá íá êåñäßóåé ôç êáëýôåñç äõíáôÞ áðïêáôÜóôáóç-åðáíÝíôáîç ôïõ ôñáõìáôéóìÝíïõ ôïõ ìÝëïõò. • Ãéá ìßá ãõíáßêá ðïõ âñßóêåôáé óå ðåñßïäï åãêõìïóýíçò, ãéá íá äéáôçñÞóåé Ýíá êáëü åðßðåäï öõóéêÞò êáôÜóôáóçò êáé íá åëÝãîåé ôï âÜñïò ôçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá áõôÞò ôçò ðåñéüäïõ. ¼ðùò åðßóçò êáé ãéá íá åðáíáöÝñåé ôï óþìá ôçò óå áñ÷éêÜ åðßðåäá êáé óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìåôÜ ôçí åãêõìïóýíç • Ãéá Ýíáí Üíèñùðï ìå «éäéáßôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ» óôçí õãåßá ôïõ, üðùò áõîçìÝíç ÷ïëçóôåñßíç, õøçëÞ ðßåóç, óÜê÷áñï, ðñïâëÞìáôá ìå ôçí êáñäéÜ ðñüóöáôç åã÷åßñçóç, ðá÷ýóáñêï Þ õðÝñâáñï ê.ô.ë., ãéá ôïí Ýëåã÷ï, ôç óôáèåñïðïßçóç êáé ôç óôáäéáêÞ âåëôßùóç ôçò õãåßáò ôïõ, áëëÜ êáé ãéá ôç âåëôßùóç ôçò óùìáôéêÞò êé åìöáíéóéáêÞò ôïõ êáôÜóôáóçò, êáé áðþôåñï óêïðü ôçí áëëáãÞ ôçò øõ÷ïëïãßáò ôïõ... • Ãéá Ýíáí åðáããåëìáôßá áèëçôÞ, üôáí âñßóêåôå óôç öÜóçò ôçò ðñïåôïéìáóßáò Þ óôç öÜóç ôçò ãåíéêÞò öõóéêÞò êáôÜóôáóçò, þóôå íá åßíáé Ýôïéìïò óôï ìÝãéóôï âáèìü óôçí áãùíéóôéêÞ ðåñßïäï • Ãéá êÜðïéïí ðïõ èÝëåé íá áó÷ïëçèåß ìå ôçí äñáóôçñéüôçôá ðïõ ôïí åõ÷áñéóôåß, Ý÷ïíôáò ð.÷. ôïí ðñïóùðéêü ôïõ ãõìíáóôÞ, ùò ðçãÞ êéíÞôñïõ, åíèÜññõíóçò, ðñïôýðïõ êáé ößëïõ Ï Personal Trainer åßíáé åîåéäéêåõìÝíïò ãõìíáóôÞò, ðïõ óå âïçèÜåé íá ãõìíáóôåßò óùóôÜ êáé áðïôåëåóìáôéêÜ ìå ôç ìÝèïäï 1:1. Åðéìåëåßôáé êáé ðñïãñáììáôßæåé ôï ðñïóùðéêÜ ãéá åóÝíá ìåëåôçìÝíï ðñüãñáììá Üóêçóçò Þ èåñáðåßáò óïõ, ðÜíôá óýìöùíá ìå ôïõò óôü÷ïõò ðïõ Ý÷åéò ðñïêáèïñßóåé ìáæß ôïõ. Óå ðáñïôñýíåé, óå óôçñßæåé óõíå÷þò êáé óïõ ìáèáßíåé ôá ìõóôéêÜ ôçò Üèëçóçò, ôçò äéáôñïöÞò êáé ôçò õãéÞò åìöÜíéóçò. Ôé ðëåïíåêôÞìáôá ðñïóöÝñåé; - O Ýìðåéñïò êáé êáôÜëëçëá åêðáéäåõìÝíïò ðñïóùðéêüò ãõìíáóôÞò èá óáò âïçèÞóåé íá îåêéíÞóåôå áëëÜ êáé íá óõíå÷ßóåôå ìå áóöÜëåéá Ýíá áðïôåëåóìáôéêü ðñüãñáììá ãõìíáóôéêÞò. - Èá áó÷ïëçèåß áðïêëåéóôéêÜ ìå åóÜò, èá êáôáíïÞóåé ôéò áíÜãêåò óáò êáé èá óáò âïçèÞóåé íá ðåôý÷åôå ðéï åýêïëá ôïõò óôü÷ïõò óáò. - Èá óáò åíèáññýíåé, èá óáò êéíçôïðïéÞóåé (ãåíéêÜ, üôáí äåí Ý÷åôå äéÜèåóç ãéá ãõìíáóôéêÞ, áëëÜ êáé ãéá óõãêåêñéìÝíåò áóêÞóåéò) êáé èá óáò åíçìåñþóåé ãéá ôá ïöÝëç ôçò ãõìíáóôéêÞò ðïõ ðñïêñßíåé. - Èá óáò âïçèÞóåé íá «÷ùñÝóåôå» ôç ãõìíáóôéêÞ óôï åâäïìáäéáßï óáò ðñüãñáììá êáé íá áíôëÞóåôå ôá ìåãáëýôåñá äõíáôÜ ïöÝëç. - Ôï ñáíôåâïý ìå ôïí ðñïóùðéêü óáò ãõìíáóôÞ ëåéôïõñãåß ùò Ýíá åßäïò äÝóìåõóçò, ïðüôå õðÜñ÷ïõí ðåñéóóüôåñåò ðéèáíüôçôåò íá ôï ôçñåßôå êáé ôáõôü÷ñïíá íá óõíå÷ßóåôå ôï ðñüãñáììÜ óáò ãéá ìåãáëýôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. - Èá ðñïóáñìüæåé ôéò áóêÞóåéò óýìöùíá ìå ôç äéêÞ óáò öõóéêÞ êáôÜóôáóç êáé Ýôóé èá ãõìíÜæåóôå áðïôåëåóìáôéêüôåñá. - Èá áëëÜæåé ôï ðñüãñáììá, êÜíïíôÜò ôï ðéï åíäéáöÝñïí Þ ôïõëÜ÷éóôïí ëéãüôåñï âáñåôü. - Èá óáò åðéôçñåß ï ßäéïò, ðáñÝ÷ïíôÜò óáò ôç âåâáéüôçôá üôé åêôåëåßôå ôéò áóêÞóåéò óùóôÜ, ìå ìåãáëýôåñç áóöÜëåéá êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôá. Ôá áðïôåëÝóìáôá Ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ãßíåôáé ìéá óùóôÞ ðñïðüíçóç üóïí áöïñÜ óôçí óõ÷íüôçôá êáé ôçí äéÜñêåéá êáé üôé ï áèëïýìåíïò èá ðñïóÝ÷åé ôçí äéáôñïöÞ ôïõ êáé èá Ý÷åé õéïèåôÞóåé ìßá óôÜóç æùÞò, ìå ôçí ðñïðüíçóç óáí âáóéêü êïììÜôé ôçò, ôüôå èá äåé ïñáôÜ áðïôåëÝóìáôá óå äýï ìå ôñåéò ìÞíåò. Êüóôïò Ðïëëïß èåùñïýí ôï personal training üôé åßíáé áêñéâü ôï êáé äåí ôï æçôÜíå. Äåí åßíáé éäéáßôåñá áêñéâü óÞìåñá üðùò êáé äåí åßíáé ìéá áêñéâÞ õðçñåóßá, åöüóïí ðñïóöÝñåé áõôÜ ðïõ ðñÝðåé íá ðñïóöÝñåé: äçëáäÞ èùñÜêéóç ôçò õãåßáò. Ç ðñïóùðéêÞ ãõìíáóôéêÞ äåí åßíáé ðëÝïí ðñïíüìéï ôùí ðëïõóßùí êáé äéáóÞìùí áëëÜ üëïõ ôïõ êüóìïõ. ÊáèÝíáò ìðïñåß íá ãõìíáóôåß óôï ÷þñï ôïõ, ìüíïò ôïõ Þ ìå êÜðïéï ößëï/ößëç, óå ðïëý ðñïóéôÝò ôéìÝò, Ý÷ïíôáò ôçí ðñïóùðéêÞ åðßâëåøç êáé êáèïäÞãçóç ðïõ áîßæåé óå üëïõò ìáò.

Tæéëßíç ËéÜíá ÊáèçãÞôñéá ÖõóéêÞò áãùãÞò – Ðôõ÷éïý÷ïò ÁÐÈ Personal Trainer – Fitness instructor Tçë. Åðéêïéíùíéáò…6944568539

ÐÉÅÑÉÁ

¼ñéá êáé ðñïûðïèÝóåéò óõíôáîéïäüôçóåéò ÉÊÁ, åéäéêþí ôáìåßùí, ÅÔÁÐ ÌÌÅ, ÅÔÁÁ Äüèçêå óôç äçìïóéüôçôá ç äéåõêñéíéóôéêÞ åãêýêëéïò ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò áïñßóôïõ ÷ñüíïõ ðïõ èá ìðïõí óå åöåäñåßá ìÝ÷ñé ôï 2013.

ÁÕÔÏÄÉÊÁÉÙÓ Ìåôáîý Üëëùí, ðñïâëÝðåôáé üôé ç óýìâáóç ëýåôáé áõôïäéêáßùò üôáí óõíôñÝ÷ïõí ðñïûðïèÝóåéò ðëÞñïõò óõíôáîéïäüôçóçò (35 Ýôç) üôáí ôï äéêáßùìá áõôü áðïêôÜôáé ìÝ÷ñé ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 2013. ÔÏ ÏÑÉÏ ÇËÉÊÉÁÓ Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ãéá ôçí óõíôáîéïäüôçóç ôïõ õðáëëÞëïõ áðáéôåßôáé -áðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôïõ áóöáëéóôéêïý ôïõ ôáìåßïõ- êáé ç óõìðëÞñùóç ïñßïõ çëéêßáò, ôüôå èá ðñÝðåé ôáõôï÷ñüíùò íá õðïëåßðïíôáé äýï Ýôç áðü ôçí óõìðëÞñùóç ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ïñßïõ.

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÇÓ ÏÌÁÄÁÓ “MOTHEREARTH” ôçí ÊõñéáêÞ 27/11/2011 êáé þñá 18:30 óôï ''ÉÄÅÏÄÑÏÌÉÏ'' (Ðáëáéþí Ðáôñþí Ãåñìáíïý 3 Êáôåñßíç ) ìå èÝìá: Ç ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÇ ÊÁËÉÅÑÃÅÉÁ ËÁ×ÁÍÉÊÙÍ ÊÁÉ ÔÁ ÌÕÓÔÉÊÁ ÔÇÓ ÷ùñßò ëéðÜóìáôá, ñáíôßóìáôá, öõôïöÜñìáêá, êïðñéÜ Êåíôñéêüò ÏìéëçôÞò: Ãåþñãéïò Êçðïõñüò Öõóéêüò êáëëéåñãçôÞò åðß 50 /åôéá ÅÑÃÁÔÏÛÐÁËËÇËÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÁÄÅÄÕ Í.Ô. ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÊÁËÅÓÌÁ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ Ï×É ÓÔÁ ×ÁÑÁÔÓÉÁ-Ï×É ÓÔÏ ÊÏØÉÌÏ ÔÏÕ ÑÅÕÌÁÔÏÓ Ôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï Êáôåñßíçò êáé ôï Íïìáñ÷éáêü ôìÞìá ôçò ÁÄÅÄÕ íïìïý Ðéåñßáò, åêöñÜæïíôáò ôïõò åñãáæüìåíïõò óôïí Éäéùôéêü ÔïìÝá, óôïí åõñýôåñï Äçìüóéï ÔïìÝá êáé óôïí Äçìüóéï ÔïìÝá ôïõ íïìïý ìáò, ïé ïðïßïé êáèçìåñéíÜ âëÝðïõí ôï åéóüäçìÜ ôïõò íá ðåôóïêüâåôáé Üãñéá êáé íá ðñïóôßèåíôáé êÜèå çìÝñá êáé ðåñéóóüôåñïé óôïõò êáôáëüãïõò ôùí áíÝñãùí, åðáíáëáìâÜíåé ôç èÝóç ôïõ åíÜíôéá óôï áíôéëáúêü-áíôéêïéíùíéêü ÷áñÜôóé ôïõ ôÝëïõò áêéíÞôùí, ôï ïðïßï ç ÊõâÝñíçóç åðéìÝíåé íá åéóðñÜîåé ìÝóù ôçò ÄÅÇ, åêâéÜæïíôáò ìå ôç äéáêïðÞ åíüò âáóéêïý êïéíùíéêïý áãáèïý üðùò åßíáé ôï ñåýìá. Êáëïýìå ôá ÄçìïôéêÜ Óõìâïýëéá ôùí ÄÞìùí ôçò Ðéåñßáò ìå áðïöÜóåéò ôïõò íá óôáèïýí áëëçëÝããõïé óôïõò äçìüôåò ôïõò êáé íá áíôéóôáèïýí óôéò åðé÷åéñïýìåíåò äéáêïðÝò ôïõ ñåýìáôïò, óôïõò ìéóèïóõíôÞñçôïõò, ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò êáé ôá öôù÷Ü íïéêïêõñéÜ. Ç Äéïßêçóç ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Êáôåñßíçò êáé ç ÁÄÅÄÕ óôçñßæïõí ôï äßêáéï áãþíá ôçò ÃÅÍÏÐ-ÄÅÇ ãéá íá ìçí ðåñÜóåé ï åêâéáóìüò, ãéá íá ìçí êïðåß ôï ñåýìá óôéò åëëçíéêÝò ïéêïãÝíåéåò ðïõ äåí Ý÷ïõí óôïí Þëéï ìïßñá, ãéá íá ìçí ðëçñþóïõìå ôï áðáñÜäåêôï êáé äõóâÜóôá÷ôï ÷áñÜôóé. Ìáæß ìå Üëëåò óõíäéêáëéóôéêÝò ïñãáíþóåéò êáé ôïðéêÝò êéíÞóåéò, êáëïýìå üëá ôá óùìáôåßá ìÝëç ìáò íá óõììåôÝ÷ïõí åíåñãÜ þóôå íá ïñãáíùèåß óõíôïíéóìÝíá ðéá, Ýíá ðëáôý ìÝôùðï áíôßóôáóçò ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôùí ðïëéôþí. ¸÷ïõìå ôçí õðï÷ñÝùóç êáé ïöåßëïõìå íá åêöñÜóïõìå Ýìðñáêôá ôçí áëëçëåããýç ìáò óôïõò öôù÷ïýò, ôïõò áíÝñãïõò êáé ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò, þóôå ôïí áðáñÜäåêôï, áíôéêïéíùíéêü áõôü íüìï ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôï áãáèü ôïõ çëåêôñéóìïý ùò ìï÷ëü åêâéáóìïý, íá ôïí áêõñþóïõìå óôçí ðñÜîç.

ÁÍÁËÕÔÉÊÁ Ç ÅÃÊÕÊËÉÏÓ Óôçí åãêýêëéï ðïõ åîåäüèç ìå ôçí äéáäéêáóßá ôïõ åðåßãïíôïò, îåêáèáñßæåôáé üôé ç óõíýðáñîç ôùí äýï ðñïûðïèÝóåùí (äýï Ýôç áðüóôáóç áðü ôá 35 Ýôç áóöÜëéóçò êáé áðü ôï üñéï çëéêßáò, óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ áðáéôåßôáé áíÜëïãï üñéï), èá ðñÝðåé íá éó÷ýïõí ãéá íá ôåèåß ï õðÜëëçëïò óå åñãáóéáêÞ åöåäñåßá. Ôáõôï÷ñüíùò óôçí åãêýêëéï õðïãñáììßæåôáé üôé ïé õðÜëëçëïé ðïõ Ý÷ïõí óõìðëçñþóåé ôá 35 Ýôç áóöÜëéóçò êáé ôï üñéï çëéêßáò, áðï÷ùñïýí Üìåóá (ëýåôáé ç ó÷Ýóç åñãáóßáò áõôïäéêáßùò) ìå ôçí éó÷ý ôï íÝïõ, áíåîáñôÞôùò áí åðéèõìïýí íá ðáñáìåßíïõí óôçí õðçñåóßá ôïõò. ÏÑÉÁ ÊÁÉ ÐÑÏÛÐÏÈÅÓÅÉÓ Óôçí åãêýêëéï ðáñáôßèåíôáé ôá üñéá êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò óõíôáîéïäüôçóçò ôùí ôáìåßùí ÉÊÁ, åéäéêþí ôáìåßùí, ÅÔÁÐ ÌÌÅ (äçìïóéïãñÜöïé, ôå÷íéêïß ôýðïõ) êáé ÅÔÁÁ (ìç÷áíéêïß, ãéáôñïß), ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõêïëõíèåß ç ïñèÞ åöáñìïãÞ ôçò åñãáóéáêÞò åöåäñåßáò áðü ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò.

Ô

ï Åéäéêü Ó÷ïëåßï Êáôåñßíçò óáò ðñïóêáëåß óôçí Ýêèåóç æùãñáöéêÞò ðïõ äéïñãáíþíåé óôçí áßèïõóá ôÝ÷íçò ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò (ÅêÜâç, 1ïò üñïöïò). Ôá Ýñãá åßíáé ôçò ÅëÝíçò Âïýâáñç êáé ôá Ýóïäá èá äéáôåèïýí ãéá ôéò áíÜãêåò ôùí ðáéäéþí. ÄéÜñêåéá: 24 Íïåìâñßïõ – 3 Äåêåìâñßïõ. ¿ñåò: 5.30-10.00ìì. ÓõíäéïñãáíùôÞò: ÄÞìïò Êáôåñßíçò

(ÏÉ ÄÉÏÉÊÇÓÅÉÓ)

ÐÅÑÉËÇØÇ ÊÏÉÍÏÐÏÉÇÈÅÍÔÏÓ ÄÉÊÏÃÑÁÖÏÕ ÁÃÍÙÓÔÏÕ ÄÉÁÌÏÍÇÓ (Áñè.135 ê.Ðïë.Ä.) Ìå ôçí ìå áñéèìü 1955-Ä/7-10-2011 Åêèåóç ÅðßäïóÞò ìïõ åãþ ï Äéêáóôéêüò ÅðéìåëçôÞò ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò, Íéêüëáïò ×. ÊïôóÞò, ìå Ýäñá ôçí Êáôåñßíç, ïäüò ÖëÝìéíãê áñéè.3 óýìöùíá ìå ôï Íüìï, åðÝäùóá óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðñùôïäéêþí Êáôåñßíçò, ãéá ôçí ÁÑÃÕÑÇ óõæ. ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÌÉÊÑÏÕËÇ, ôï ãÝíïò ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÁÑÍÁÏÕÔÏÃËÏÕ ðñþçí êÜôïéêï ËåðôïêáñõÜò Ðéåñßáò (Ðáñáëßá ËåðôïêáñõÜò) êáé Þäç ÁÃÍÙÓÔÏÕ ÄÉÁÌÏÍÇÓ êáé ÊÁÔÏÉÊÉÁÓ ãéá íá ëÜâåé ãíþóç êáé ãéá ôéò íüìéìåò óõíÝðåéåò, ìåôÜ áðü ðáñáããåëßá ðñïò åðßäïóç ôçò Äéêçãüñïõ Áèçíþí, Ãåùñãßáò Ìçôñïðïýëïõ, ðëçñåîïýóéáò ôçò ÅÈÍÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ ÁÅ ðïõ åäñåýåé óôçí ÁèÞíá, ïäüò Áéüëïõ áñéè. 86, üðùò íüìéìá åêðñïóùðåßôáé áêñéâÝò áíôßãñáöï ôçò áðü 24-6-2011 ÅÎÙÄÉÊÇÓ ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇÓ – ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁÓ ÓÕÌÂÁÓÇÓ ÊÁÉ ÐÑÏÓÊËÇÓÇÓ ôçò ôñÜðåæáò ðñïò ôçí ÁñãõñÞ – Ìéêñïýëç – Áñíáïýôïãëïõ êáé óôïí Ãåþñãéï Ìéêñïõëç êÜôïéêï ÐåéñáéÜ ïäüò Âïýëãáñç áñéèì. 52-Á ùò åããõçôÞ áõôïöåéëÝôç. Ìå ôï ðéï ðÜíù Åîþäéêï ãíùóôïðïéåßôáé üôé ç ôñÜðåæá ðñï÷þñçóå óå êáôáããåëßá ôçò ìå áñéè. 1887004516/29.06.2007 äáíåéáêÞò óõìâÜóåùò óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ÷ïñçãÞèçêå äÜíåéï ðïóïý 28.000 ÅÕÑÙ ãéá ôï ïðïßï Ý÷åôå Þäç êáôáóôåß õðåñÞìåñç. Óýìöùíá ìå ôçí êáôáããåëßá ç õöéóôÜìåíç ëçîéðñüèåóìç ïöåéëÞ óáò áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 30.330,93 ÅÕÑÙ ôïêéæüìåíï ìå ôï åðéôüêéï õðåñçìåñßáò áðü 23-6-2011. Êáôüðéí ôùí áíùôÝñù êáëåßóôå íá åîïöëÞóåôå ôçí ïöåéëÞ óáò åíôüêùò ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ðáñïýóáò, åéäÜëëùò èá ëçöèïýí äéêáóôéêÜ ìÝôñá ãéá ôçí åßóðñáîç ôçò áðáßôçóçò. Ç äçìïóßåõóç ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôçí åíôïëÞ ôïõ ê. ÅéóáããåëÝá. Êáôåñßíç 7-10-2011 Ï ÄÉÊÁÓÔÉÊÏÓ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ×. ÊÏÔÓÇÓ

Åõ÷áñéóôÞñéï

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÌÝñéìíáò Ðáéäéïý Êáôåñßíçò åõ÷áñéóôåß èåñìÜ: Ôçí ïéêïãÝíåéá ÍéêïëÜïõ êáé Áéìéëßáò ÍéêïäÝëç ãéá ôçí êáôÜèåóç óôï ôáìåßï ôïõ Óõëëüãïõ ÷ñçìáôéêïý ðïóïý óôç ìíÞìç ôïõ èåßïõ ôïõò Ôæïí Êïêêéíïõ. Ôçí ïéêïãÝíåéá ×áñßôïõ Áíôþíç êáé Ìáñßëçò ãéá ôçí êáôÜèåóç óôï ôáìåßï ôïõ Óõëëüãïõ ÷ñçìáôéêïý ðïóïý óôç ìíÞìç ôïõ èåßïõ ôïõò Ôæïí Êïêêßíïõ. Ôïí êýñéï Êùí/íï Êüêêéíï ãéá ôçí êáôÜèåóç óôï ôáìåßïõ ôïõ Óõëëüãïõ ÷ñçìáôéêïý ðïóïý óôç ìíÞìç ôïõ áäåëöïý ôïõ Ôæïí Êïêêßíïõ. Ôçí êõñßá Ìáñßá Êüêêéíïõ ãéá ôçí êáôÜèåóç óôï ôáìåßïõ ôïõ Óõëëüãïõ ÷ñçìáôéêïý ðïóïý óôç ìíÞìç ôïõ èåßïõ ôïõò Ôæïí Êïêêßíïõ. Ôçí ïéêïãÝíåéá ÁóéÜíïõ ÓïöïêëÞ êáé ÂáóéëéêÞò ãéá ôçí êáôÜèåóç óôï ôáìåßï ôïõ Óõëëüãïõ ÷ñçìáôéêïý ðïóïý óôç ìíÞìç ôïõ ößëïõ ôïõò Ôæïí Êïêêßíïõ. Ôçí ê. Ïëãá ËéÜêïõ ãéá ôçí êáôÜèåóç óôï ôáìåßï ôïõ Óõëëüãïõ ÷ñçìáôéêïý ðïóïý óôç ìíÞìç ôïõ áäåëöïý ôçò Ôæïí Êïêêßíïõ. Ôçí êõñßá ËéÜêïõ ÖáíÞ ãéá ôçí êáôÜèåóç óôï ôáìåßï ôïõ Óõëëüãïõ ÷ñçìáôéêïý ðïóïý óôç ìíÞìç ôïõ èåßïõ ôçò Ôæïí Êïêêßíïõ. Ôïí êýñéï ÈùìÜ Êåëåóßäç ãéá ôçí êáôÜèåóç óôï ôáìåßï ôïõ Óõëëüãïõ ÷ñçìáôéêïý ðïóïý óôç ìíÞìç ôïõ ößëïõ ôïõ Ôæïí Êïêêßíïõ. Åðßóçò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÌÝñéìíáò Ðáéäéïý åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôï ÄÓ êáé ôïí ðñüåäñï Áêç ÊåñáìéäÜ ôïõ óõëëüãïõ «Èåáìáôéêþí Ðåñéóôåñéþí» ãéá ôç äùñåÜ ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò óôï ÊÝíôñï ÄéçìÝñåõóçò & ÇìåñÞóéáò Öñïíôßäáò ôçò ÌÝñéìíáò. Ãéá ôï ÄÓ Ï Ðñüåäñïò ÄçìÞôñéïò ÓïëäÜôïò

ÔÅÔÁÑÔÇ 23 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011 9

ÐÏÉÏÓ Ï ÓÊÏÐÏÓ ÔÏÕÓ;

Å

ßíáé ðëÝïí åìöáíÝò üôé ç ÅëëÜäá äåí åßíáé ç ìüíç ÷þñá ôïõ ïéêïíïìéêÜ áíåðôõãìÝíïõ êüóìïõ ðïõ äïêéìÜæåôáé áðü ôçí êñßóç ÷ñÝïõò êáé áðåéëåßôáé ìå êáôÜññåõóç. Ç ãåéôïíéêÞ ìáò Éôáëßá ìåôÜ ôçí åíôõðùóéáêÞ ðñüóöáôç åðéäåßíùóç ôùí ïéêïíïìéêþí ôçò ìáò áêïëïõèåß êáé Ýðïíôáé Üëëåò, ç ðïñåßá ôùí ïðïßùí Ý÷åé ðñïáíáããåëèåß. Åßíáé åí ðñþôïéò ôá Ýôåñá äýï «ãïõñïýíéá ôïõ Íüôïõ», äçëáäÞ ç Éóðáíßá êáé ç Ðïñôïãáëßá, ãéá íá óõíåííïïýìáóôå. Óôï âÜèïò äéáêñßíåôáé ç Éñëáíäßá ðïõ áíèßóôáôáé ìå êÜðïéá áîéïðñÝðåéá, ôçí ïðïßá åìåßò êëùôóÞóáìå óå ìßá áðÝëðéäá áðïäï÷Þ ôùí ðÜíôùí ðñïêåéìÝíïõ íá óõíå÷ßæïõí íá ìáò äáíåßæïõí! ÅõäéÜêñéôá ðëÝïí, áí êáé óå ìåãÜëç áêüìç áêïëïõèåß ç Ãáëëßá, ôçò ïðïßáò Ýðïíôáé ÷þñåò, ôá ïíüìáôá ôùí ïðïßùí èá ãßíïõí ãíùóôÜ ëßáí ðñïóå÷þò. ÔåëéêÜ ãéá ôçí êáôñáêýëá áõôÞ åõèýíåôáé ç ÷þñá ìáò; Åßíáé êáô’ áñ÷Þí åîïñãéóôéêü ôï üôé åéðþèçêå, ìåôáîý Üëëùí, êáé áõôü. Åßíáé áêüìç èëéâåñü ôï üôé õðÜñ÷ïõí óõìðáôñéþôåò ìáò, ðïõ, õðü ôï ðëÝãìá êÜðïéùí åíï÷þí åî áéôßáò ôçò óôÜóçò ôïõò êáôÜ ôçí ôñéáêïíôáåôßá ôçò øåýôéêçò åõôõ÷ßáò, áõôïìáóôéãþíïíôáé. Èëéâåñüôåñï áêüìç åßíáé ôï üôé õðÜñ÷ïõí Üëëïé, êáé ü÷é ëßãïé, ðïõ õðïôáãìÝíïé Üíåõ üñùí óôéò «áîßåò ôïõ äõôéêïý ðïëéôéóìïý» åðéêñïôïýí ôá óõìâáßíïíôá êáé áíáìÝíïõí áðü ôïõò äõíÜóôåò ìáò íá åðéëýóïõí ôï ðñüâëçìá ðïõ ðñïêÜëåóáí ïé óôïëéæüìåíïé ìå ðëÞèïò êïóìçôéêþí åðéèÝôùí ÍåïÝëëçíåò å÷èñïß ôçò ðñïüäïõ! Óå óáôéñéêÞ åêðïìðÞ ãáëëéêïý ôçëåïðôéêïý óôáèìïý, ôï ðíåýìá ôçò ïðïßáò êÜðïéïé ðáñåíüçóáí, ãé’ áõôü êáé ôçí ÷áñáêôÞñéóáí áíèåëëçíéêü åê÷åßëéóìá, åìöáíßæïíôáé ïé «ðåéñáìáôéóôÝò» ãåìÜôïé éêáíïðïßçóç, êáèþò ôï ðåßñáìá óôçí ÅëëÜäá åóôÝöèç áðü áðüëõôç åðéôõ÷ßá! Ï ¸ëëçíáò, ìå ôçí ðáñáäïóéáêÞ óôïëÞ ôïõ ôóïëéÜ, åñãÜæåôáé ùò åßëùôáò ìå ãëßó÷ñá áìïéâÞ Ý÷ïíôáò áðùëÝóåé ôá ðÜíôá êáé ÷ùñßò åëðßäá íá áíáêôÞóåé êÜôé, êáèþò ôï ÷ñÝïò ôïõ èá äéïãêþíåôáé äéáñêþò! Ç åêðïìðÞ êëåßíåé ìå ôçí ðáñüôñõíóç ôïõ åðéêåöáëÞò óôïõò Üëëïõò: ÐÜìå íá åöáñìüóïõìå êáé áëëïý ôçí åðéôõ÷çìÝíç ìáò ìÝèïäï! Ôï ðéï èëéâåñü, êáôÜ ôçí ÜðïøÞ ìïõ, åßíáé ôï üôé ï óêçíïèÝôçò ôçò åêðïìðÞò äÝ÷åôáé üôé ïé ¸ëëçíåò õðÝêõøáí êáé áðïäÝ÷èçêáí ùò ôåôåëåóìÝíá ôá ó÷åäéáóèÝíôá ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ åîáèëßùóç êáé ôùí, åðáíáëáìâÜíù, ðñïíïìéïý÷ùí ïéêïíïìéêÜ ëáþí. Èá äéêáéùèåß Üñáãå; Ç Ãåñìáíßá æåé ôçí áêñáßá éêáíïðïßçóç åê ôïõ üôé åêäéêåßôáé ôïõò íéêçôÝò ôùí äýï ìåãÜëùí ðïëÝìùí, ïé ïðïßïé ôçí ïäÞãçóáí óå ôüóï áôéìùôéêÝò óõíèÞêåò êáôÜ ôï ðñüóöáôï ðáñåëèüí. ¸÷ïõí ëçóìïíÞóåé, êñáôïýíôåò êáé ëáüò, ôçí ðåßíá êáé ôç äõóôõ÷ßá ôïõ ìåóïðïëÝìïõ. ¸÷ïõí ëçóìïíÞóåé ôçí êáôÜðôùóç õðü ôï íáæéóôéêü êáèåóôþò, ôï ïðïßï óôÞñéîå ìå ðÜèïò ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïíïøçößá ôïõ ëáïý êáé, ùò åê ôïýôïõ åßíáé óõíõðåýèõíç ãéá ôá öñéêáëÝá åãêëÞìáôá, êáñðü öñéêôü ôïõ åõñùðáúêïý ìçäåíéóìïý, êáôÜ ôïí Êáìý. Êáèþò äåí èÝëïõìå íá äéäá÷èïýìå áðü ôçí éóôïñßá, ïé Ãåñìáíïß åðáíáëáìâÜíïõí ôá ëÜèç ôïõ ðáñåëèüíôïò êáé êéíäõíåýïõí íá âñåèïýí óôçí Üèëéá êáôÜóôáóç, óôçí ïðïßá ùèïýí óÞìåñá áñêåôïýò åõñùðáúêïýò ëáïýò. Óôéò åîåëßîåéò êáôÜ ôïõò äýï ìåãÜëïõò ðïëÝìïõò äåí Þôáí Üìïéñï ôï êåöÜëáéï, ôï ïðïßï óÞìåñá Ý÷åé êõñéïëåêôéêÜ áöçíéÜóåé. Ôï èáõìáóôü åßíáé üôé ïé õðçñåôïýíôåò áõôü êáé ðñïóöÝñïíôåò ùò èõóßá ü÷é ôéò åêáôüìâåò ôçò åéäùëïëáôñéêÞò áñ÷áéüôçôáò, áëëÜ åêáôïììýñéá óõíáíèñþðùí ìáò ðáñáìÝíïõí áèÝáôïé êáé áðõñüâëçôïé áêüìç êáé áðü åêåßíïõò ðïõ óôç æùÞ ôïõò Ýôáîáí íá ðïëåìïýí ôï êåöÜëáéï. Ìáò ðáñáìõèéÜæïõí êáèçìåñéíÜ ìå ôéò áãïñÝò, ìå ôéò ôñÜðåæåò êáé ôïõò ïßêïõò áîéïëüãçóçò, ðïõ áßñïíôáé óå éó÷ý ðÜíù áðü ôéò êõâåñíÞóåéò, ìå ôïõò êåñäïóêüðïõò, ôïõò ïðïßïõò ìå éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ áðïöåýãïõí íá êáôïíïìÜóïõí. ¼ëïé áõôïß ëïéðüí, ïé ôñáðåæßôåò, ïé ÷ñçìáôéóôÝò, ïé ïéêïíïìéêïß óýìâïõëïé, ðïõ æïõí ìå ìïíáäéêü óêïðü íá óùñåýïõí óôá áðïèåìáôéêÜ ôïõò ôïí éäñþôá êáé ôï áßìá ôùí ëáþí (ôþñá ðïõ ìáò ðïíÜ êé åìÜò íïïýìå ôéò ëÝîåéò áõôÝò) äåí êéíïýíôáé óôç âÜóç ôïõ ðñïóùðéêïý êÝñäïõò áíôáãùíéæüìåíïé ìÝ÷ñé èáíÜôïõ ôïõò åðé÷åéñçìáôéêïýò ôïõò áíôéðáëïõò. ¸÷ïõí óõìðÞîåé áðü äåêáåôßåò äéåèíÞ óõììïñßá. ÌÜëéóôá ï üñïò óõììïñßá åßíáé ðïëý áóèåíÞò óôï íá áðïäþóåé ôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ðïõ åßíáé êáôÜ ðïëý öñéêôüôåñç áðü ôç æïöåñÞ åéêüíá ôùí áìåñéêáíéêþí óõììïñéïêñáôïõìÝíùí ìåãáëïõðüëåùí. Ôüôå ïé óõììïñßåò äñïýóáí áíôáãùíéóôéêÜ êáé áðïäåêáôßæïíôáí. Ôþñá ç êåöáëÞ åßíáé ìßá. Ôçí áðïôåëïýí ðÜìðëïõôïé åêðñüóùðïé ìéáò êáé ìüíï åèíüôçôáò. Áõôïß ìå ôç ïéêïíïìéêÞ ôïõò éó÷ý êáé ôçí áðüëõôç êõñéáñ÷ßá ôïõò óôï ÷þñï ôçò ðëçñïöüñçóçò áíåõñßóêïõí ðáíåýêïëá óå êÜèå ÷þñá áíèñþðïõò ðñüèõìïõò íá õðçñåôÞóïõí ôá ó÷ÝäéÜ ôïõò åíôáóóüìåíïé óå óêïôåéíÝò ïñãáíþóåéò, ãéá ôéò ïðïßåò ïé õðïôéèÝìåíïé ðïëÝìéïé ôïõ êåöáëáßïõ áðïöåýãïõí êáôÜ êáíüíá íá êÜíïõí ëüãï. ÊåöáëÞ åßíáé ï äéåèíÞò óéùíéóìüò êáé óêïôåéíÝò ïñãáíþóåéò ïé áðïëýôùò áðü ôï óéùíéóìü åëåã÷üìåíåò ìáóïíéêÝò óôïÝò êáé ëÝó÷åò, üðùò ç Ìðßëíôåñìåñãê êáé ç ÔñéìåñÞò åðéôñïðÞ. ÁõôÜ Ýðáøáí áðü êáéñü íá åßíáé ìõóôéêÜ. ¼ìùò ïé åìâñéèåßò áíáëõôÝò áðïöåýãïõí ìå éäéáßôåñç åðéìÝëåéá íá áíáöåñèïýí óôç äéåèíÞ óõììïñßá, ç ïðïßá óôï ôÝëïò èá ãïíáôßóåé áêüìç êáé ôçí áëáæïíéêÞ Ãåñìáíßá, ôçí ïðïßá óÞìåñá ÷ñçóéìïðïéåß ùò åê ôçò ðñïäéáèÝóåùò ôùí Ãåñìáíþí íá åðéâÜëëïíôáé êáôÜ ôñüðï óôñáôïêñáôéêü óôïõò Üëëïõò ëáïýò. Íáé ôïëìþ íá ãñÜøù üôé, áí óõíå÷éóôåß ç åöáñìïãÞ ôïõ ó÷åäßïõ, èá ðåéíÜóåé êáé ç Ãåñìáíßá! Ðñïò ôé üìùò üëá áõôÜ; Ïé åìöïñïýìåíïé áðü ôçí õëéóôéêÞ êïóìïáíôßëçøç, ïé áðïäå÷üìåíïé üôé ïé åíÝñãåéåò ôïõ áíèñþðïõ Ý÷ïõí ùò áðïêëåéóôéêü êßíçôñï ôï ïéêïíïìéêü, ïé äéêáéùíüìåíïé óÞìåñá áðü ôçí õðïôáãÞ ôùí êõâåñíÞóåùí óôïõò ïéêïíïìéêÜ éó÷õñïýò ôïõ ðëáíÞôç, óôïõò ïðïßïõò åêðïéïýí ôéò ðáôñßäåò, êáôÜ ôùí ïðïßùí åðß äåêáåôßåò Ýâáëëáí ï éäåïëïãéêüò áñ÷éêÜ êáé ï êïóìïðïëßôéêïò óôç óõíÝ÷åéá äéåèíéóìüò, øåëëßæïõí áìÞ÷áíá: Ôé èá êÜíïõí ôá óùñåõìÝíá ðëïýôç ïé åëÜ÷éóôïé ðñïíïìéïý÷ïé ôïõ óõóôÞìáôïò, üôáí ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïíïøçößá ôùí êáôïßêùí ôçò ãçò èá ëéìïêôïíåß; ÁðÜíôçóç óôï åñþôçìá äåí åßíáé äõíáôüí íá äþóåé ç «åðéóôÞìç» ôçò ïéêïíïìßáò. Èá åðé÷åéñÞóïõìå íá ôç äþóïõìå ìå âÜóç ôç ÷ñéóôéáíéêÞ äéäáóêáëßá. Óå áíôßèåóç ìå ôéò õëéóôéêÝò éäåïëïãßåò ðïõ åðåêôåßíïõí ÷ñïíéêÜ óôï Üðåéñï ôüóï ôï óýìðáí (êáôÜ ôçí áñ÷Þ), üóï êáé ôçí éóôïñßá (êáôÜ ôï ôÝëïò), ç ÷ñéóôéáíéêÞ ðßóôç äéäÜóêåé üôé õðÜñ÷åé ÷ñïíéêÞ áñ÷Þ óôï óýìðáí, üôé ï äçìéïõñãüò Èåüò åßíáé ðáñþí óôçí áíèñþðéíç éóôïñßá êáé üôé õðÜñ÷åé ó’ áõôÞí ôÝëïò. Ðñï ôïõ ôÝëïõò, êáôÜ ôá Ýó÷áôá ôçò éóôïñßáò, üðùò ëÝãåôáé óôç èåïëïãéêÞ ãëþóóá, áíáìÝíåôáé Ýîáñóç ôïõ êáêïý êáé ç Ýëåõóç ôïõ áíôé÷ñßóôïõ. Ôçí Ýëåõóç áõôÞ ðñïåôïéìÜæïõí åí áãíïßá ôïõò ðïëëïß êáé ü÷é ìüíï ïé óéùíéóôÝò, ðïõ, êáëü åßíáé íá ôïíéóôåß, äåí åßíáé èñçóêåõüìåíïé Éïõäáßïé, áëëÜ õëéóôÝò. ÊáèçìåñéíÜ ãßíåôáé ëüãïò ãéá êÜñôåò äÞèåí åõêïëßáò êáé ðñïóôáóßáò ôïõ ðïëßôç êáé åëÜ÷éóôïé äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôïí ôñïìáêôéêü êßíäõíï áóôõíüìåõóçò ôùí ðÜíôùí êáé áöáíéóìïý ôçò éäéùôéêÞò æùÞò. ÐïëëáðëáóéÜæåôáé ç áíáöïñÜ åõêáßñùò áêáßñùò óôçí áíÜãêç ó÷çìáôéóìïý ðáãêüóìéáò êõâÝñíçóçò, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéëõèïýí ôá ÷ñüíéá ðñïâëÞìáôá ôïõ ðëáíÞôç. Êáé äåí åßíáé ìüíï ïé ðïëéôéêïß öåñÝöùíá ôïõ óõóôÞìáôïò ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. Êáé ï ðÜðáò ÂåíÝäéêôïò ðñüóöáôá, ï «áíôéðñüóùðïò» ôïõ Èåïý åðß ôçò ãçò, ôüíéóå ôçí áíÜãêç ôïõ ó÷çìáôéóìïý ôçò êõâÝñíçóçò áõôÞò! Äåí åßíáé ìüíï ïé ðïëéôéêïß ðïõ óÝñíïíôáé óôç õðÝñâáóç ôùí ðáôñßäùí êáé ôùí ðïëéôéóôéêþí éäéáéôåñïôÞôùí. ÓÝñíïíôáé êáé ïé èñçóêåõôéêïß çãÝôåò ðñïò åóðåõóìÝíç Üñóç ôùí äéáöïñþí êáé ôçí áðïäï÷Þ åíüò óõíïíèõëåýìáôïò äïîáóéþí, ðïõ èá áðïôåëÝóïõí ôç âÜóç ôçò èñçóêåßáò ôçò «íÝáò åðï÷Þò»! Ôé ÷ñåéÜæïíôáé ëïéðüí ôá ÷ñÞìáôá; Ìá ìå áõôÜ åëðßæïõí ïé åðßäïîïé êõñßáñ÷ïé íá åêìáõëßóïõí ôïõò ëáïýò, þóôå áõôïß íá áðïäå÷èïýí ôç «íÝá ôÜîç ðñáãìÜôùí», ôçí ôÜîç ôïõ áíôé÷ñßóôïõ, êáé íá åêöñÜóïõí êáé åõãíùìïóýíç ãéá ôçí öéëáíèñùðßá ôçò óå áíôßèåóç ìå ôç óêëçñïêáñäßá ôùí êñáôïýíôùí êáôÜ ðñïçãïýìåíåò åðï÷Ýò. Ç åñìçíåßá åßíáé óáöþò ìåôáöõóéêÞ. ÌÞðùò åßíáé êáéñüò íá èõìçèïýìå êáé ëßãï ôïí Èåü ðïõ áñêåôÜ áðïìáêñýíáìå áðü ôçí êáèçìåñéíÞ ìáò æùÞ; «ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÇÓ»
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ

FAX :

Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ οροφοδιαμέρισμα 150 τμ (γωνιακό) μεταχειρισμένο, 3 Δ,Σ,Κ,WC, περιοχή Κέντρου. Τιμή 50.000 Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ (επαγγελματικός χώρος) 140 τμ 2ος όροφος φάτσα στην πλατεία Ελευθερίας. Τιμή 180.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (καινούργιο άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ WC κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, ατομικη΄θέρμανση, τζάκι, περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών 135.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 2 Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση , τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ,Τ,Κ, WC, τζάκι, ατομική θέρμανση, κλειστή θέση πάρκινγκ με γκαραζόπορτα, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 140.000Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τμ (καινούργιο, άριστη κατασκευή), 3 Δ,Σ.,Τ, Κ, WC, ωρομέτρηση, τζάκι, κλειστή θέση πάρκινγκ περιοχή Βατάν. Τιμή 135.000 Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, κλειστός χώρος στάθμευσης (καινούργιο παραδοτέο με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 65.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 105.000 Ε

τάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ γωνιακό, περιοχή Ολυμπιακη Ακτή. Τιμή 80.000 Ε.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Βατάν. Τιμή 72.000 Ε.

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 800 τμ με 2 φάτσες περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 170.000 Ε (πωλείται και το μισό δεκτός και διακανονισμός)

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περοιχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τμ, οικοδομήσιμο, περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 50.000 Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 300.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 80.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 110.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 444 τμ περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή μόνο 85.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ περιοχή επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή μόνο 70.000 Ε.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 90.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 180.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 110.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τμ οικοδομήσιμο γωνιακό περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού. Τιμή 100.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 580 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 180.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 145.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 140.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κα-

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό

κατασκευή

350 τμ στην Καλλιθέα

Μονοκατοικία στο Σβορώνο σε 200

τμ οικόπεδο.

Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε

Οικόπεδα στο Παλιό Ελατοχώρι

Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 500 τμ (ισόγειο) σε έκταση 6500 τμ (αποφέρει εισόδημα 2000 μηνιαίως) στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης Ν.Κεραμιδίου. Τιμή 350.000 Ε.

Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα

Οικόπεδο 440 τμ στο Μοσχοχώρι.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε

Οικόπεδο 450 τμ στη Νέα Εφεσσο.

Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε

ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο 420 τμ κεντρικό στην

Ανδρομάχη

Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115) 75 τμ 5ος όροφος 2 ΔΣΚ μπάνιο, ανακαινισμένο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 50.000 Ε 116) 130 τμ 1ος όροφος, 3 ΔΣΚ, μπάνιο, αποθήκη, ωρομέτρηση, 15ετίας πάρκιγκ-πυλωτή. Περιοχή Πάρκο. Τιμή 138.000 Ε 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 110.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 25.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 67.000 Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό 668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε.

ƥƳƣƷƧƫƱƵƧƭƧƵƺƯ

ƬƱƫƮƩƴƫƴ ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΛΕΤΕΣ σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση και την αιώνια ζωή

- Συμβεβλημένο άμεσα το γραφείο μας με όλους τους ασφαλιστικούς φορείς - Επαναπατρισμούς από Γερμανία και ευρωπαϊκές χώρες - ΔΩΡΕΑΝ σε απόρους Λ.Ιασωνίδη 18 (Περιοχή Σταθμού) τηλ:2351400731, 23510 22887 κιν:6943851651, 6982403264

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 145.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ εξαιρετική θέση (σε

Μονοκατοικίαστη Νέα Εφεσσο 70

τμ σε 350 τμ οικόπεδο. Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Διαμέρισμα 35 τμ, 24.000 Ε στην

Κατερίνη.

Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ

Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ

Μαγαζιά διάφορα στην πόλη

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση (γεώτρηση και ρεύμα) περιοχή Κουβαλιά τιμή 140.000 Ε (συζητίσημη)

Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας

Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο

Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 52τμ. σε εξαιρετική θέση στην Παραλία Κατερίνης (επιφέρει ενοίκιο 900 Ε μηνιαίως). Τιμή 200.000 Ε.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ εξαιρετική θέση (σε ύψωμα) περιοχή Νέα Χράνη. Τιμή 50.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τμ (ακτινίδια) με γεώτρηση και ρεύμα φάτσα στον περάπλευρο της Νέας Εθνικής Οδού. Τιμή 180.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 140.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 τμ μεαξύ Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής (1200 τμ απο τη θάλασσα). Τιμή 50.000 Ε. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) φάτσα στη Ν. Εθνική Οδό , τιμή 8000 Ε το στρέμμα

Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό

311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε 337) 20 στρ. με νερό, ρεύμα, δέντρα. Περιοχή Σεβαστή. Τιμή 50.000 Ε 338) 15 στρ. περιοχή Παλιά Χράνη. Τιμή 20.000 Ε 339) 4 στρ. περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 130.000 Ε 342) 8.100 στρ. περιοχή προς καινούργιο Νοσοκομείο. Τιμή 85.000 Ε 343) 2.900 στρ. γωνιακό επαγγελματικό σε κεντρικό κόμβο της Κατερίνης 346) 2Χ5 στρ. με νερό, ρεύμα, επαγγελματικό βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο της ΝΕΟ προς Αθήνα 347) 22 στρ. περιοχή Παλιόστανη. Τιμή 22.000 Ε 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε

ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA

Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο

Διόροφη μεζονέτα λουξ κατασκευής στην Περίσταση

Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα

Διόροφη μονοκατοικία σε 500

1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας

τμ οικόπεδο στην Κατερίνη. Τιμή 125.000Ε.

Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου

Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό

Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου

Πωλείται διαμέρισμα

86 τ.μ. με ωρομέτρηση στις εργατικές του Π. Κεραμιδίου σε πολύ καλή τιμή. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 Πωλείται:

ανακαινισμένο

διαμέρισμα 90 τ.μ. σε 1ο όροφο στην Αγία Τριάδα. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 Πωλείται οικόπεδο 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή ακτή γωνιακό με νότιο προσανατολισμό. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 500 μ οικόπεδο

στη Νεοκαισάρεια 16.000 Ε. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά

Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν.Ε. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (με πάρκινγκ + ατομ. Θέρμανση)

80 τ.μ. 72.800 Ε 87 τ.μ 79.000 Ε

122 τ.μ. 96.700 Ε 106 τ.μ. 88.00 Ε

93 τ.μ. 83.600 Ε 75 τ.μ. 54.000

107 τ.μ.70.000

Λεπτοκαρυά, Πλάκα

τ.μ. οικ. 55.000 (τούβλο)

105 τ.μ. 53.000

Λιτοχώρου, Ελατοχώρι,

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 200 τ.μ. επί 250

Λιτόχωρο, (επιπλωμένο και μη), 120 τ.μ. 91.000 Ε 160 τ.μ. 117.000 Ε 90 τ.μ. 67.500 Ε 104 τ.μ.91.000 Ε

109 τ.μ.99.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 100 τ.μ 70.000 103 τ.μ 73.500 107 τ.μ.73.500

135 τ.μ. 88.000

λουξ κατασκευής

142 τ.μ. 126.000

85 τ.μ. σε οικ. 110 τ.μ. 60.000 Ε

180τ.μ+μαγαζί επί οικοπ. 180

120 τ.μ. σε οικ. 1350 τ.μ.

τ.μ. 85.000

πολυτελείας 160.000 Ε

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 120 τ.μ. επί 220

τ.μ. οικ. 64.500.000 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 140 τ.μ.+ημιυπ. 70 τ.μ. επί 190 τ.μ. οικ. +35 τ.μ. υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο).

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών παραδίδει ιδιαίτερα. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6996888085 ΑΠOΦΟΙΤΗ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναλαμβάνει τη μελέτη και προετοιμασία μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου σε όλα τα μαθήματα, περιλαμβανομένων ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά). Τηλ. 6944468917 ΓΑΛΛΙΚΑ: πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6977899285 ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Αγγλικής φιλολογίας με επάρκεια στη γλώσσα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου σε πολύ χαμηλές τιμές. Πληρ. τηλ. 6982536438

ΔΑΣΚΑΛΑ απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού. Πληρ. τηλ. 6973081967 και 2351026814

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΑΣ ΔΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΗ - ΑΡΧ. ΜΗΧ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

Πωλείται: οικόπεδο στην Αγία Άννα 490 τμ. Γωνιακό με Σ.Δ.0,8. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης

ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ

ύψωμα) περιοχή Νέα Χράνη. Τιμή 50.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

1. Διαμέρισμα 145 τ.μ. 3Δ, καθιστικό., Λουτρό – W.C., με αποθήκη στο υπόγειο, 2 θέσεις στάθμευσης, ηλιακό συλλέκτη, αυτονομία – θερμιδομέτρηση στη θέρμανση, αποπερατωμένο. 2. Οροφοδιαμερίσματα 95 τ.μ. στον α’ όροφο και μεζονέτες 145 τ.μ. σε β’ και γ’ όροφο σε δύο ανεξάρτητες διπλοκατοικίες. Τηλ. 2351027891 & 6972723792

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 115 τμ (σε άριστη κατάσταση κατάλληλο για επαγγελματική στέγη) γωνιακό, ατομική θέρμανση, περιοχή κέντρου. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Μηλιά 50.000 Ε.

Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU

γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ 875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 55.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά.

ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA

Μονοκατοικία 130 τμ στην Κάτω

Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε 678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε ȉȘȜID[

OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά.

Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά

60 τ.μ. 54.500 Ε

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ

¬½Ì´ÉÌ¿¥Ç½ÄºÉ·ÇÍ

Θ. ΓΡΟΥΣΠΑΣ - Ι.ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ȆȍȁȅȊȃȉǹǿ ȃǼȅǻȂǾȉǹ ǺǹȈǿȁǼǿȅȊǺ īȀǹȇȈȅȃǿǼȇǹIJȝȝİȝİȖȐȜĮ ȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘșȑȡȝĮȞıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮ țĮȚșȑıȘ3DUNLQJ ȁǹȋǹȃǹ ǹȊȄǼȃȉǿȅȊ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȐȡȚIJȝ ȖȦȞȚĮțȩȝİȝİȖȐȜĮȝʌĮȜțȩȞȚĮĮȣIJȩȞȠȝȘ șȑȡȝĮȞıȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘijȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣ șİȡȝȠȘȤȠȝȠȞȦIJȚțȐİȟȦIJțȠȣijȫȝĮIJĮțĮȚ țȜİȚıIJȒșȑıȘ3DUNLQJ ȊȆȅȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ȆȁǹȀǹȁǿȉȅȋȍȇȅȊ ȈȣȖțȡȩIJȘȝĮʌȠȜȣIJİȜȫȞįȚȩȡȠijȦȞ ȝİȗȠȞİIJȫȞȝİIJȝȒȝĮȣʌȠȖİȓȠȣ ĮIJȠȝȚțȩțȒʌȠțĮȚʌȚıȓȞĮ ǽǾȉȅȊȃȉǹǿȅǿȀȅȆǼǻǹīǿǹ ǹīȅȇǹǾǹȃȉǿȆǹȇȅȋǾ ȉȘȜ 

—Š„—Œˆ–ˆ“ŒšˆŒ”Š–ˆŒ– „†’”ˆ–“œŽŠ–ˆŒ–„†”’—ˆ„šŒ„’Œ’“ˆ‡„„—„–—Š„—„„—’ŒŒˆ–

›™¥±¬Ÿ¥¡¢Ÿ

œ˜”¢•˜ž“ŠŽš’– °´¬ºª¿®¨¸¾¸²³¨ª»³²¶ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 110 τμ με υπόγειο σε 1800 τμ οικόπεδο στην περιοχή της ελιάς. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στην περιοχή του Καπνικού Σταθμού σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τμ στο Βατάν σε καλή τιμή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο άριστης κατασκευής πίσω από τη Νομαρχία ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Περίσταση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 330 τμ οικόπεδο κοντά στην παλιά Πυροσβεστική με Σ.Δ. 1,2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 460 τμ οικόπεδο με 90 τμ παλιό σπίτι επί της 19ης Μαϊου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες κεντρικές και επιπλωμένες. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα και γραφεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό διαμέρισμα 140 τμ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κεντρικό κατάστημα 300 τμ με υπόγειο σε πολύ καλή τιμή. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μονοκατοικίες – διαμερίσματα – γραφεία – καταστήματα Διαμέρισμα κεντρικό στα τούβλα σε 3ο όροφο 100 τμ.

100 τμ διαμέρισμα καινούργιο στα Ευαγγελικά με τζάκι, γκαράζ, ατομική θέρμανση. Γκαρσονιέρα 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ 90 τμ διαμέρισμα σε 1ο όροφο στην Αγία Τριάδα. Μονοκατοικία στον Παράδεισο σε τιμή ευκαιρίας. Καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ στα Αστικά. 140 τμ κεντρικό διαμέρισμα γωνιακό Μεζονέτα στο σοβά στην επέκταση Ευαγγελικών Μονοκατοικία 160 τμ σε 750 τμ οικόπεδο στην Καλλιθέα. Μονοκατοικίες στην Σκοτίνα και στο Κίτρος Κατάστημα κεντρικό 70 τμ. Κεντρικά γραφεία σε πολύ καλές τιμές. Ενοικιάσεις διαμερισμάτων – καταστημάτων. Ενοικιάζεται κατάστημα γωνιακό 300 τμ κεντρικό κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. 130 τμ με 150 τμ υπόγειο στα παλιά δικαστήρια. Γραφείο 60 τμ σε 1ο οροφο στην οδό Ανδρούτσου ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό κατάστημα 300 τμ με πατάρι και 500 τμ υπόγειο.

Ενοικιάζονται καταστήματα και γραφεία στο κέντρο της πόλης. 85 τμ διαμέρισμα με πάρκινγκ και ωρομέτρηση κοντά στο πάρκο σε 2ο όροφο. 95 τμ με τζάκι, κεντρική θέρμανση, στα Αστικά. 40 τμ κοντά στον ΟΤΕ χωρίς θέρμανση. Μονοκατοικία 90 τμ στο Κολυμβητήριο. Μονοκατοικία 130 τμ στο Ν. Κεραμίδι. 95 τμ με ωρομέτρηση, πάρκινγκ και 3 υπν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα και αγροτεμάχια 8.500 τμ στη θέση «Τσουκνίδα» 4.800 τμ στην Πλάκα Λιτοχώρου με νερό και ρεύμα. 4 στρ. στη Λεπτοκαρυά στη θέση «Κόκκινος» και 4 στρ. στη θέση «Γέροντας». Οικόπεδα στην επέκταση των Ευαγγελικών σε πολύ καλή τιμή. 250 τμ οικόπεδο περιοχή Εθνικού Σταδίου σε πολύ καλή τιμή. 500 τμ οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο. 225 τμ οικόπεδο στα Αστικά. 700 τμ στο Παλιό Ελατοχώρι. Γωνιακό οικόπεδο 250 τμ στην Κατερινόσκαλα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα στον Κορινό στα καινούρια της Παραλίας.
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ////////////////////////////////////////////////////////

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όροφ. 126τμ. & 3ος όροφ. 63τμ. με ατομική θέρ/νση, πάρκιν & υπόγειο -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) -7ο Γυμνάσιο, 1ος,2ος,3ος όρ., 75 & 95τμ -Αγ. Παρσκευή,3ος όρ.,84τμ., ατομική θερ/νση, πάρκιν ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Συντριβάνι,1ος όρ. 57τμ. -Βατάν, 1οςόρ.,101τμ.,2Δ & τζάκι -Π. Δικαστηρια 2οςορ.118τμ.,θερμ/ τρηση -Κτηνιατρείο, 1οςορ. 3Δ -Κέντρο, 2ος όρ.,3Δ, 4ετίας με πάρκιν -Κέντρο, Στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Ν.Δικαστήρια,3οςόρ. Στούντιο -Ευκαρπίδη, 50 & 60τμ., ανακ/σμενα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ. 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά -Στο Λιτόχωρο σε 200τμ οικοπ., διπλοκατοικία 80+78τμ. MEZONETEΣ -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ.

59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκταση Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ. 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή -Καλλιθέα σε 210τμ οικόπεδο, 60+60τμ -Σε 2100τμ. οικοπ., ημιυπ.,ισόγειο & 1ος όρ., 62,5τμ. έκαστος ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Επεκτ. Ευαγγελικών 414,420 & 512τμ -Ν.Ζωή 1.012τμ. -Στο Τζαμί 527τμ -Μυλαύλακο 200 & 389,5τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Ν.Ζωη 442, 490 & 518τμ. -Μαρτιου 250,260,400,445,510 & 800τμ γωνιακό -Ν.Ζωή 1012 & 645τμ γωνιακό -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Καπνικός 250,270,300,386,400,4 50,514τμ -Καπνικός 516,600,800,979 & 1187 & 1204τμ -Σ.Σταθμος 427,443 & 500τμ -Περισταση 303,418,605τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ.

-Περίσταση 212τμ με άδεια μεζονέτας -Παραλία, 481τμ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Κατ/σκαλα 6στρ, -Κοντά στην Πιερίδα 4.300τμ -Γανόχωρα, 4.347τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Παραλία, κατάστημα 53τμ. -Κέντρο, γραφεία στο 1ο όρ. από 64τμ. -Κέντρο, από 495τμ. ο όροφος -Στον πεζόδρομο, κατάστημα 110τμ. ισόγ.,100τμ υπογ & 55τμ πατάρι-σημαντικά έσοδα -Κοντά στα Goody’s 2ος όρ., 65τμ. -Παραλία 385τμ κατάστημα & 22δωμάτια (σημαντικό έσοδο) -Γραφείο 150μ. από την πλατεία, 2ος όρ., 76τμ. -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. Ενοικιαζόμενα -Στο Π.Νοσοκομείο 3.592τμ. -Στην Ε.Ο Κατερίνης-Λάρισας 1.487τμ.

///////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 110 τμ (μικτό) ρετιρέ με 2Δ,Σ,Κ, Λουτρό, WC και αποθήκη στο υπόγειο, με ατομική θέρμανση, θέση στάθμευσης, περιοχή Ευαγγελικά (Δα γκλή 25). Πληρ. τηλ.: Ι. Διαμαντίδης 23510 38992, 6972027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 αγροτεμάχια 1250 τμ, 1000 τμ , 970τμ όλα μαζί ή μεμονωμένα περιοχή Ξηροκάμπι Λιτοχώρου, δίπλα Ξεν. ΛΗΤΩ. Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6944336497 ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Π ΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως Κατερίνης α)700 τμ β) 510 τμ γ) 450 τμ συνολικής πρόσοψης 65 μ στον οδικό άξονα προς Αθήνα (κόμβος περιμετρικής οδού Κατερίνης) με χρήση γης ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, δυνατότητας οποιασδήποτε επαγγελματικής χρήσεως. Τιμή 370 ευρώ το τμ Τηλ. 6944336497 6944918270 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 195 τμ (στον οικισμό «ΟΛΥΜΠΙΑ») στην πρώτη σειρά μπροστά στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6977686580

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 58 τμ σε 3ο όροφο κτιρίου γραφείων επί της οδού Μαρτίου (κεντρικά). Τιμή συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 6932423142 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στην περιοχή ΚΤΕΛ (πίσω) 3 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, θέση τζάκι, στέγη, διαμπερές, νοτιανατολικός προσανατολισμός, αποχέτευση έτοιμη συνδεδεδμένη με το δίκτυο στο σοβά. Πληρ. τηλ. 23510 34974 και 6977255792 ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 105 τμ (σε πολύ καλή κατάσταση) σε οικόπεδο 310 μέτρα στην Καλλιθέα. Τιμή 85.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στον Κ. Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 6976776255 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 50 τμ με πατάρι στην Κρέσνας, τιμή 27.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 250 τμ στην Ολυμπιακή Ακτή με άδεια σε κεντρικό σημείο. Πληρ. Μεσιτικό γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 τμ γωνιακό στην Ολυμπιακή Ακτή, τιμή 60.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρεία Κτηνιατρικών Φαρμα΄κων με έδρα την Αθήνα ζητείται για το τμήμα πωλήσεων: 1. Κτηνίατρος (προϋπηρεσία όχι απαραίτητη). 2.Τεχνολόγος Ζωϊκής Παραγωγής (προϋπηρεσία όχι απαραίτητη). 3. Εμπειρος πωλητής κτηνιατρικών (άνευ πτυχίου) με έδρα Λάρισα, ή Τρίκαλα ή Καρδίτσα. Παρέχονται: Μισθός και bonus αναλόγως προσόντων, εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό. Αποστείλατε βιογραφικό στο : info@agropolis. gr. ΠΡΑΤΗΡΙΟ υγρών καυσίμων ζητά συνέταιρο με μικρή προκαταβολή. Πληρ. τηλ. 6980069348

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 18 τμ περίπου επί της οδού Ζαλόγγου 1 το τέταρτο (4ο) κατάστημα στη σειρά, πρόσφατα ανακαινισμένο, με WC, -ράφια και βιτρίνες εντός από προηγούμενο ενοικιαστή ειδών γάμου, σε συνεννόηση μαζί του. Περιοχή Πλατείας Κολομβάκη (πρώην Ιωνίας) Κατερίνη. Τηλ. συνεννόησης 6977340107

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 490 τ.μ. επί της Πλάτωνος (Νέα Ζωή) . Τιμή 120.000 Ε. 25ης Μαρτίου πωλείται οροφοδιαμέρισμα, 1ο όροφο, 2 Δ,Σ,Κ, κλειστό πάρκινγκ, ατομικό λέβητα, 10ετίας. Τιμή 100.000 Ε. XHΡΑΔΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 90 τμ υπερυψωμένο ισόγειο 2 Δ,Σ,Κ ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα. Τιμή 65.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ γωνιακό επί της 7ης Μεραρχίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στο δρόμο προς το Νοσοκομείο Ε=5.000 τμ.

ΝΙΣΕΛΙ πωλούνται 7.200 τμ με ακτινίδια, νερό, ρεύμα. Τιμή 40.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 65 τμ σε οικοδομή δεκαετίας επί της Μ. Αλεξάνδρου 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ πωλείται οικόπεδο 250 τμ γωνιακό. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ πωλείται οικόπεδο 250 τμ δίπλα από την εκκλησία.

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ πωλείται σοφίτα 80 τμ, 2 Δ,Σ,Κ. 15ετίας.

ΑΣΤΙΚΑ πωλείται διαμέρισμα 10 ετών σε άριστη κατάσταση, 2 Δ, 2 WC, 2 αποθήκες, διαμπερές, με θέση πάρκινγκ, Σ, Κ, 100 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 340 τμ. μετά το Κτηνιατρείο ΣΔ 1,2. Τιμή 165.000Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο στην Πλατεία Ελευθερίας 50 τ.μ. 2ος όροφος.

ΚΤΕΛ Εργ. Κατοικίες. Πωλείται οικόπεδο Ε=466, μεγάλη φάτσα, ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Τιμή 110.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160 τμ κτίζει 320 μ. θέση Θρακιώτικα απέναντι από το πάρκο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο Βατάν με διαμέρισμα στο ισόγειο, 1ος όροφος και

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 530 γωνιακό, επί της Παυσανίας (Νέα Ζωή).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24τμ., Ζαλόγγου 5. Πληρ. 23510 21923, 6946549813.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση μέσα στα ΚΤΕΛ. Πληρ. τηλ. 6978 455910 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καφέ - πιτσαρία 80 τμ κοντά στο κέντρο της πόλης με υπόγειο, εργαστήριο, χώρο για τραπεζοκαθίσματα, σταθερή πελατεία σε πολύ δελεαστική τιμή. Χώρος ιδιόκτητος. Πληρ. τηλ. 6980375426 & 6985860699

ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

///////////////////

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

£š­š¬£ž®š¬­¢£ ž­š¢ªž¢š

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ απόφοιτος ΤΕΙ Θεσ/νίκης αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών. Πληρ. τηλ. 6943556454

ƥƳƣƷƧƫƱƵƧƭƧƵƺƯ ƬƣƫƮƯƩƮƱƴƶƯƺƯ ƴƣƤƤƣƴƬƺƵƴƱƥƭƱƶ

* 24ωρη εξυπηρέτηση * Χαμηλές τιμές *Αναλαμβάνουμε μεταφορά νεκρών από Γερμανία για Ελλάδα οδικώς και αεροπορικώς *Αποροι ΔΩΡΕΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε=257 νότιο, επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 60.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμέρισμα ετοιμοπαράδοτο 105 τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC, πάρκινγκ κεντρικό. Τιμή 95.000Ε. Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙ πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τμ Ν. Ζωή, 7ο χλμ. 

ǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ e-mail:estia6@otenet.gr

ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

Διαβάστε τα Φαρμακεία και On-line Λεπτομέριες σελ.2

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α) ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 11 ΤΗΛ. 23510 26738 Β)ΖΙΩΓΑ ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 1 ΤΗΛ. 23510 27865

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ρετιρέ 73 τμ στην οδό Ελασσόνος 9 (περιοχή πάρκου), 2 ΔΣ, κουζίνα, WC με χωλ και τζαμαρία, με ηλιακό, air contition και νυχτερινό ρεύμα. Τιμή ενοικίου 200 Ε. Πληρ. τηλ. 6988073920 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζονέτα 144 τμ με 4 Δ,Σ,Κ, 2 WC και μπάνιο, με ηλιακό τέντες, μπαλκόνια στον 1ο και 2ο όροφο σε πεζόδρομο στο κέντρο της Κατερίνης. Πληρ. τηλ. 6972233980 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: οροφοδιαμέρισμα χωρίς κοινόχρηστα με ατομική θέρμανση-καλοριφέρ, 2ος όροφος, 90τμ. Τηλ. 6976928396, 6939637600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι και επιπλωμένη γκαρσονιέρα σε νεόδμητη οικοδομή στο κέντρο της πόλης με ατομική θέρμανση και δυνατότητα θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. 6977323148 κον Βασίλη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη επί της Μαρτίου, με 2 δωμάτια, σαλόνι, αποθήκη, WC, στον 3ο όροφο οικοδομής και σε φοιτητές. Πληρ. 6944945165.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρεζάκι καράρο 10 Diesel και καταστροφέας. Πληρ. τηλ. 6977255792

Μεσιτικό γραφείο

www.katerini-estate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579 www.katerini-estate.gr ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη

251) Σε 500 τμ οικόπεδο

φάτσα στα Ευαγγελικά προς την

μονοκατοικία με σκεπή στη

Αγία Άννα.

135) Μεζονέτες στο σοβά ή

Νεοκαισάρεια

593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά

τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ

352) Μονοκατοικια 100 τμ σε

στο ΙΚΑ

140) Σε 500 τμ οικόπεδο

290 τμ οικοπεδο στην επεκταση

601) 400 τμ επέκταση

ανεξάρτητο διόροφη

Ευαγγελικων

Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο

Εθν.Αντίστασης 67 Κατερίνη 23510 41762- 6945747569 6971974032

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 113 τμ δεκαπενταετίας απέναντι απότο πάρκο 4ος όροφος. Τιμή 75.000 Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 50 τμ στην οδό Βότση 14 κέντρο της πόλης ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 23510 39951

ARTE 6 AE

¬¹¼Á¹Ä̹¼Á¹ÀµÌÇÍŹÈÇÀ¶Â¿ËÌÇÍÈÔ»½ÁÇÂýÁË̶ ÀµË¿ ËÌ´ÀĽÍË¿Ê ¹ÌÇÄÁ¶ ÀµÉĹÅË¿ ½»ÂË¿ ¿ÃÁ¹ÂÇÕ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον 3ο όροφο με ωρομέτρηση σε άριστη κατάσταση

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

ΑΝ ΘΕΛΕΤΑΙ μια εργασία παράλληλα με την ήδη υπάρχουσα χωρίς "ωράριο" και "δεσμεύσεις" με πολύ καλές αμοιβές σαν έξτρα εισόδημα επικοινωνήστε μαζί μας στο 6974544643

¬Ÿ£¢¡¥ ¨±£§­¥¬™¡œ¡™¤©¡«¤™¬™ ¤½œÑÄ´ÌÁ¹«¹ÃÔÅÁ¢Ç;·Å¹¤È´ÅÁÇ:& 0½œÑÄ´ÌÁ¹«¹ÃÔÅÁ¢Ç;·Å¹¤È´ÅÁÇ ¤½œÑÄ´ÌÁÇ«¹ÃÔÅÁ¢Ç;·Å¹¤È´ÅÁÇ

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (στα Αστικά) Ε=221 τμ, κτίζει 442 τμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου ευπαρουσίαστη με άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία . Πληρ. τηλ. 6984478296

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80 τμ (άριστη κατάσταση δεκαετίας) 2 Δ, Σ,Κ, WC, ωρομέτρηση, περιοχή κέντρου. Τιμή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ενοικίου 250 Ε. ΜΕΣΙΤΙΚΟ διαμέρισμα ή γραφείο 95 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 23510 τμ με ατομική θέρμανση, 100 τμ 2 Δ,Σ,Κ, έξτρα μικρό 75207 6944 727360 έναντι ΟΤΕ. Πληρ. τηλ. Ι. γραφείο, 2ος όροφος, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 75 τμ Διαμαντίδης 23510 38992, περιοχή Υδραγωγείου, μονοκατοικία παλιά 2 δωμ., 6972027457 ενοίκιο 250 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, ENOIKIAZETAI θέρμανση - σόμπα. Τιμή 23510 75207 6944 διαμέρισμα, 220 Ε, περιοχή Ανδρομάχη. 727360 πρώτος όροφος, για Μεσιτικό "ΘΑΝΟΣ" τηλ. επαγγελματική χρήση, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 23510 73013, 6977353548 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κοντά στο Εργατικό γκαρσονιέρα 40 τμ, 3 διαμέρισμα στη Θεσ/νίκη Κέντρο. Πληροφορίες τηλ. όροφος, ρετιρέ επιπλωμένο, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 80 τμ (Εγνατία με Αγίας Σοφίας) 6975904430 1 δωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, διαμέρισμα 1 οροφος, ανακαινισμένο, επιπλωμένο, μπάνιο, ντουλάπα. Ατομικό ανακαινισμένο πλήρες , ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα λέβητα. Τιμή 270 Ε, αυτόνομη θέρμανση, λίγα 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κοινόχρηστα, ενδεικτικό για στην οδό Κρέσνας, 1ΔΣΚWC περιοχή Σταθμός. Μεσιτικό κουζίνα, μπάνιο, θέρμανση 2-3 φοιτητές. Πληρ. τηλ. τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, - κεντρική. Τιμή 230 6974269955 τηλ. 23510 28346, 6979 9 Ε, περιοχή Εργατικές 6977353548 85665 Κατοικίες ΚΤΕΛ. Μεσιτικό EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τμ "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ οροφοδιαμέρισμα, 1ος 6977353548 ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ όροφος, 20ετίας, (χωρίς ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 50 τμ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ κοινόχρηστα), 2 δωμ. Σ.Κ. γκαρσονιέρα 2 ετών, 4ος μπάνιο, ατομικό λέβητα. όροφος, 1 υπνοδωμάτιο, ȉȘȜ Τιμή 300 ευρώ. Περιοχή Ερμιόνη σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, Ευαγγελικά. Μεσιτικό țȚȞ ωρομέτρηση, πάρκιν. Τιμή Γραφείο Θάνος τηλ. 6977 *Αγοράζω χρυσαφικά 280 Ε, περιοχή Αστικά. 353548, 23510 73013 και χρυσά νομίσματα Μεσιτικό "ΘΑΝΟΣ" τηλ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ενοικιάζονται τοις μετρητοίς 23510 73013, 6977353548 ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮįȦȝȐIJȚĮ γκαρσονιέρες *Ανταλάσσω χρυσαφικά Ενοικιάζεται ıĮȜȩȞȚțȠȣȗȓȞĮȝʌȐȞȚȠțĮȚ επιπλωμένες και μια στο επιπλωμένο διαμέρισμα :&ıIJȘȞȠįȩǻĮȖțȜȒ Δημάδη 4 κέντρο της πόλης. Πληρ. στην Παραλία κοντά στη ȝİĮIJȠȝȚțȩȜȑȕȘIJĮșȑıȘ (έναντι Δημαρχείου) Μεσιτικό Γανωτή 23510θάλασσα. Πληρ. Μεσιτικό ıIJȐșȝİȣıȘȢțĮȚĮʌȠșȒțȘıIJȠ Τηλ. 23510 34654 25667 , 6979862459 Γανωτή 23510- 25667 , ȣʌȩȖİȚȠ 6979862459

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ȀȆǹȉȈǾȈ δικαίωμα δόμησης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από 20 έως 37 ετών για εργασία σε τηλεφωνικό κέντρο. Απολυτήριο Λυκείου υποχρεωτικό. Πληρ. τηλ. 6974705887 (κος Στάθης)

///////////////////////

ǽĮȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στον πεζόδρομο 32 τμ + πατάρι. Τιμή 100.000 Ε.

¬½Ì´ÉÌ¿¥Ç½ÄºÉ·ÇÍ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ.

κύμα στην Παραλία Κορινού

452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος

Αγιάννη σε πλαγιά με θέα

141) 42τμ στον Παραλιακό

διαμπερές επαγγελματική στέγη,

622) 400 τμ δις γωνιαίο στο

οικισμό της Καλλιθέας

βλέπει πλατεία

Λιτόχωρο με υπέροχη θέα στην

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

455) Πωλούνται καταστήματα

Αγία Μαρίνα

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή

623) 4 στρεμ. ή 8 στρεμ. γωνιακό

270) 90 τ.μ. διαμπερές κεντρικό

όλα μαζί πάνω στον δρόμο για

στο Νέο Κεραμίδι δίπλα στο Νέο

30ετίας

Παλιό Κεραμίδι

Νοσοκομείο

273) 140 τμ στον 1ο όροφο

456) Πωλούνται άδειες για 200

625) 455 τμ. οικόπεδο δίπλα στην

κατάλληλο για επαγγελματική

τμ καταστήματα με κόμβο στον

Εφορία

στέγη.

δρόμο για Ν. Εφεσο

627) 250 τμ στην Ολυμπιακή

276) Διαμέρισμα 95 τμ

457) 300 τ.μ. κατ. Νοικιασμένο

Ακτή σε καλό σημείο

διαμπερές, 2 Δ, 1ος όροφος, θέση

στην Παραλία

628) 460 τμ δίπλα στις Εργατικές

πάρκινγκ κοντά στην Παλία

458) Στον δρόμο για Παραλία

Κατοικίες μετά τον Βασιλόπουλο

Πυροσβεστική.

δεξιά, επαγελματικός χώρος

- Μαρκετ της Αγ. Αικατερίνης

280) Πωλείται μεζονέτα

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

629) 400 τ.μ. στον Παραλιακό

με πυλωτή και σκεπή στα

535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην

Οικισμό της Καλλιθέας

Καταφιώτικα κοντά στην

Καλλιθέα μέσα στο χωριό.

630) 1600 τ.μ. κοντά στην Αγ.

εκκλησία.

585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία

Παρασκευή στο 1,2


12 ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÔÅÔÁÑÔÇ 23 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2011

Å

ðáöÝò êáé áíôáëëáãÞ áðüøåùí åß÷å óôç äéÜñêåéá ôçò Ýêèåóçò Philoxenia ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Óïößá Ìáõñßäïõ.

ÉäÝåò ãéá ôçí ôïõñéóôéêÞ ðñïâïëÞ áíôÜëëáîå ç Óïößá Ìáõñßäïõ ìå ôïí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ÊåöáëïíéÜò ÓùôÞñéï ÊïõñÞ êáé ôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç Éïíßùí ÍÞóùí Óðýñï Óðýñïõ. Ï ÂÁÓÉËÇÓ

" «Áðïäåß÷èçêå üôé ïé äçìüôåò ìáò äåí åß÷áí åíäéáöÝñïí ãéá êáíÝíá Üëëï áðü ôá èÝìáôá êáé Ýöõãáí». Áõôü Þôáí ôï ó÷üëéï ôïõ áíáðëçñùôÞ äçìÜñ÷ïõ ÆÞíùíá ÓáôñáæÝìç, êáèþò ìåôÜ ôç óõæÞôçóç ãéá ôï «÷áñÜôóé» ç áßèïõóá Üäåéáóå. Íùñßôåñá, áñêåôïß Þôáí áõôïß ðïõ âñÝèçêáí óôçí áßèïõóá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ðáñáêïëïýèçóáí ôç äéáäéêáóßá.

Óôéò öùôïãñáößåò ìáò ìå ôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò Ãéþñãï ÄáêÞ, ðïõ äéêáéïëïãçìÝíá Þôáí åõ÷áñéóôçìÝíïò áöïý ç óõììåôï÷Þ ôçò ðåñéöÝñåéÜò ôïõ áðÝóðáóå ôï Ýíá áðü ôá ôñßá êáëýôåñá âñáâåßá óõììåôï÷Þò, êáé ôïí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ãñåâåíþí ÄáóôáìÜíç Ãåþñãéï

ÌÏÓ × Ç Ó óô ï âé âë éïðù ëå ßï É Á ÍÏÓ ó ôç ÈÅÓ Ó Á ËÏÍ ÉÊÇ

" Äéáöùíßá ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ ÈáíÜóç Ëéáêüðïõëï åß÷å ï äçìïôéêüò óýìâïõëïò ôçò ìåéïøçößáò Íßêïò ÖùôéÜäçò ãéá ôï áí åßíáé äéáêïóìçôéêïß Þ ü÷é ïé ðñüåäñïé ôùí ôïðéêþí óõìâïõëßùí ìçí Ý÷ïíôáò ðÜñåé ôï ëüãï óôï ðñþôï ÷ñüíï ëåéôïõñãßáò ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ êáé ðáñïõóßáò ôïõò.

ÃéïñôÜæïõìå ôá ãåíÝèëéÜ ìáò êáé ÷áñßæïõìå üëï ôï ÍïÝìâñç 20% óå íÝåò ðáñáëáâÝò ANNA RITA ÊÑÅÓÍÁÓ 7 ÔÇË. 23510- 38925

Ó

ôïí Éåñü Íáü Áãßïõ ÍéêïëÜïõ Âñïíôïýò åíþèçêáí ìå ôá äåóìÜ ôïõ ãÜìïõ ç Êùíóôáíôßá Êïõñéíéþôç êáé ï Ãéþñãïò Ðïéìåíßäçò, éðôÜìåíïò ôçò ðïëåìéêÞò áåñïðïñßáò. Êáé üðùò Þôáí áíáìåíüìåíï ôï ôåëåôïõñãéêü Ýêëåéóå ìå ôçí äéÝëåõóç ôïõ æåýãïõò áðü ôá óôáõñùìÝíá óðáèéÜ ôùí óõíáäÝëöùí ôïõ ãáìðñïý. ÌÜñôõñåò ôçò åõôõ÷ßáò ôùí íåüíõìöùí ïé ãïíåßò ôïõò êáé ðïëëïß óõããåíåßò êáé ößëïé.

Ê

áôÜ ôç ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ Êáôåñßíçò, üðïõ óõæçôÞèçêå ôï «÷áñÜôóé» óôïõò ëïãáñéáóìïýò ôçò ÄÅÇ, ôïðïèåôÞèçêáí êáé ðïëßôåò åêôüò áðü ìÝëç ôïõ Ä.Ó. Ðñüêåéôáé ãéá ôïí Ìáíþëç ÐáððÜ, åêðñüóùðï ôùí äéêçãüñùí ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôï èÝìá, óôç öùôïãñáößá äßðëá óôïí ðñüåäñï ôïõ äéêçãïñéêïý óõëëüãïõ Êáôåñßíçò ×áñÜëáìðï ÌðñïõóêÝëç êáé ôïí Êþóôá Ðáðáäüðïõëï, åêðñüóùðï ôçò ðñùôïâïõëßá ðïëéôþí «Êüíôñá óôï Ñåýìá», ðïõ åß÷å èÝóç äßðëá óôïí ðñþçí äÞìáñ÷ï Êáôåñßíç Èåüöéëï Êáìðåñßäç.

ÔÏ ÊÁÖÅÍÅÉÏ ôïõ Áöåíôïýëç

ÌÜò Ýëåãáí!… «Ìáýñéóå ç æùÞ» ôïõ æåýãïõò Áöåíôïýëç íá áêïýåé, áðü ôçëåïñÜóåùò, óõæçôÞóåéò êáé áíáëýóåéò ãéá ôçí êñßóç êáé ôçí ðáñáôåôáìÝíç ýöåóç. Ðïý ðÞãáí åêåßíá «ôá ùñáßá êáé åõþäç» ðñïåêëïãéêÜ; «Óå üëåò ôéò åêëïãÝò ôçò ìåôáðïëßôåõóçò äåí Ýëåãáí üëïé: “Øçößóôå åìÜò ãéá íá êáëïðåñÜóåôå;” ¹ñèå ç þñá íá ÷ïñôÜóïõìå êáëïðÝñáóç!» ó÷ïëßáóå ï èåßïò, ìðáßíïíôáò ï Áðñßëéïò. ¹èåëå íá îÝñåé ôé ôïõ âñÞêå ï Ìßêçò êáé ôïí åßðå îáíèü, óôï ôñáãïýäé. ¢êïõ «ÊáñäéÜ ìïõ ðþò, êáñäéÜ ìïõ ðþò áíôÝ÷åéò ìÝóá óôçí ôüóç áãÜðç êáé óôéò ôüóåò ïìïñöéÝò»! Å ñå êÜôé ïìïñöéÝò ç Ôñüéêá! ¢íôå íá ìçí ðéÜóåé êáé ôïí Ìßêç óôï óôüìá ôïõ! ¹ñèå íá äåé ôçí ïìïñöéÜ ôçò óõæýãïõ, êõñßáò Ðïëõôßìçò, üôáí ãõñíÜåé áðü ôçí áãïñÜ; ÌðñïóôÜ ôçò ç Ãåùñãßá ÂáóéëåéÜäïõ èá Ýâãáéíå óôáñ ÅëëÜò! Ðáñáêáëåßôáé ôï ÅÓÑ íá ðáñÝìâåé. Áí äåí ìðïñåß íá ñßîåé ôéò ôéìÝò, áò áðáãïñåýóåé ôïí ÈåïäùñÜêç! Óáí ðïëý êáéñü äåí ôïí Üöçóáí íá áêïýãåôáé åëåýèåñá êáé ðÞñáí öùôéÜ ôá ñÜöéá; «ÂñÜ÷ï âñÜ÷ï ôïí êáçìü ôçò» øùíßæåé ç èåßá! «¼ëïé;» ñþôçóå ìå íüçìá, ôïí åìðåéñéêü ðïëéôéêü áíáëõôÞ, ç óýæõãïò. «Ðëçí Êþóôá, óôéò ôåëåõôáßåò åèíéêÝò åêëïãÝò» äéüñèùóå åêåßíïò êáé óõíÝ÷éóå: «Åßäåò üìùò ôé Ýðáèå; ÁëÞèåéåò èÝëçóå íá ðåé ðñïåêëïãéêÜ; ÊÜèåôáé ôþñá ìüíïò! Ïýôå ìéëÜåé ïýôå ëáëÜåé! Äåí ôïí «ðáßæïõí» ïé óõíÜäåëöïò âïõëåõôÝò!» áðÜíôçóå åêåßíïò. «Ï êýñéïò ËïâÝñäïò åßðå óôá êáíÜëéá üôé ðñÝðåé íá ìÜò ðïõí üëç ôçí áëÞèåéá» äéåõêñßíéóå ç èåßá. «Ðþò ôçí åðéèõìåßò; Áðü ôçí êáëÞ Þ áðü ôçí áíÜðïäç;» ó÷ïëßáóå ï Áöåíôïýëçò. «ÃõìíÞ!» åîÞãçóå ç Ðïëõôßìç. Ç ãõíáßêá, èÝëåé åðß ôÝëïõò íá ìÜèåé ôé ðåñéìÝíåé, üëïõò åìÜò ôïõò «áíïéêïíüìçôïõò» ìéêñïìåóáßïõò ðïõ ôï ñßîáìå óôç «íôüëôóå âßôá, áõôü ðïõ ëåí æùÞ ãëõêéÜ» êé Ý÷ïõìå ôñåëáèåß óôéò ðïëõôÝëåéåò! Äõóôõ÷þò, äåí æåé ðéá ï Öåëßíé íá ãõñßóåé ôçí ôáéíßá «ÃëõêéÜ æùÞ Íï 2» ãéá íá «ö÷áñéóôçèïýìå êáëïðÝñáóç åðß ôçò ïèüíçò» óôçí ÅëëÜäá ôïõ Ìíçìïíßïõ! «Óßêïõåë èá êÜíïõìå ôç æùÞ ìáò; “Æüñéá Íï 2, Íï 3 êëð ”; Ëåò íá êüøïõí ðïëëÜ åéóéôÞñéá; Ï êïóìÜêçò âëÝðåé ôçëåüñáóç!» ó÷ïëßáóå ï èåßïò. «Èá êüøïõí êáé èá ðáñáêüøïõí! Ôá êñáôéêÜ êáíÜëéá ðñïâÜëëïõí, áðü ôá Üãñéá ÷áñÜìáôá ìÝ÷ñé ôá âáèéÜ ìåóÜíõ÷ôá, ôï êõâåñíçôéêü Ýñãï. Äåí Üêïõóåò ðïõ “áãñßåøå” ç áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç;(!)» áðÜíôçóå ç óýæõãïò. «Ôï ÐÁÌÅ ôé Ýêáíå; Åßíáé Þóõ÷ï Þ êáôÝëáâå ôá “óôïýíôéï”;» åíäéáöÝñèçêå íá ìÜèåé ï

"Áëùíßæåé" ôá ÷ùñéÜ ï ê. ÃéÜííçò Áêåñìáíßäçò. Ï õðïøÞöéïò ôïõ ËÁÏÓ óôï íïìü ìáò åðéóêÝðôåôáé êáèçìåñéíÜ ôá ÷ùñéÜ êáé ôéò ðüëåéò ôçò Ðéåñßáò åí üøåé ôùí âïõëåõôéêþí åêëïãþí, êáé óõíáíôÜôáé ìå ößëïõò êáé õðïóôçñéêôÝò ôïõ.

Áöåíôïýëçò. «ÐáñáìÝíåé ðáãåñÜ áäéÜöïñï. ÂëÝðïõí “ôçëå Ìüó÷ᔠåðß ÓôÜëéí!» ó÷ïëßáóå ç èåßá. «Ðüóï Ýñãï Ýêáíå ç êõâÝñíçóç ìÝóá óå 18 ìÞíåò ãéá íá Ý÷ïõí ôüóï õëéêü ôñßá êáíÜëéá üëç ìÝñá;» áðüñçóå ï óýæõãïò. «Ç ïèüíç ãñÜöåé äéáñêþò: ”Ðñïóå÷þò ìåôáññõèìßóåéò”!» áðÜíôçóå ç Ðïëõôßìç. «Äéáñêþò;» ñþôçóå ï Áöåíôïýëçò. «ÌåñéêÝò öïñÝò âãáßíåé êáé ìéá Üëëç åðéãñáöÞ» äéåõêñßíéóå ç óýæõãïò. «Ôé ãñÜöåé;» ñþôçóå åíáãùíßùò åêåßíïò. «ÄéáêïðÞ ëüãù óýóêåøçò!» åßðå ç óýæõãïò êáé óõíÝ÷éóå: «ÂÜæïõí êáé åðáíáëÞøåéò. ÐáëéÝò áóðñüìáõñåò åëëçíéêÝò ôáéíßåò êëð» «Ôá éäéùôéêÜ êáíÜëéá ôé êÜíïõí;» åßðå ï èåßïò. Ëüãù öüñôïõ åñãáóßáò ýóôåñá áðü ðéåóôéêÜ áéôÞìáôá ôùí 21 ößëùí ôïõ-Áíáãíþóôåò ìïõ!- ãéá åêðüíçóç ðïëéôéêþí áíáëýóåùí äåí ðåñéóóåýåé äåõôåñüëåðôï ãéá íá äåé ôçëåüñáóç! «Óå ÷áéñåôïýí! Ìå ôçí êñßóç, üóá äåí ìðÞêáí óå “ôçëå-áíÜðáõóç”(!) âÜæïõí åðáíáëÞøåéò. Äåí êÜíïõí ôïõëÜ÷éóôïí “ñéìÝéê” íá ðáßîïõìå êé åìåßò ïé íåüôåñåò;(!)» áðÜíôçóå ç Ðïëõôßìç. «Èá âãåéò óôï ãõáëß óôá ãåñÜìáôá;(!)» ïýñëéáîå ï Áöåíôïýëçò. «Ïé Üëëåò ðïõ âãáßíïõí ôé Ý÷ïõí ðáñáðÜíù;» äéáìáñôõñÞèçêå åêåßíç. «ÎÝñïõí ïé óêçíïèÝôåò. Áí êÜíåéò êé åóý äïêéìáóôéêü, èá óïý ðïõí!» áðÜíôçóå ï èåßïò. «Áí åóý Þóïõí óêçíïèÝôçò (ëÝìå áí!) ðïéï ñüëï èá ìïý áíÝèåôåò íá õðïäõèþ;» ñþôçóå ç óýæõãïò. «Ôçí êñßóç!» åîáíÝóôç ï «óêçíïèÝôçò»! «ÕðÝñï÷á. Èá ðù üëç ôçí áëÞèåéá ãéá üóá ìáò Ýöôáóáí åäþ!» ó÷ïëßáóå ç «íÝá çèïðïéüò»! «ÃõìíÞ;(!)» ïýñëéáîå ï Áöåíôïýëçò. Ç óõíÝ÷åéá åßíáé áêáôÜëëçëç ãéá áíçëßêïõò ëüãù ÅÓÑ êáé ãéá åíÞëéêåò ëüãù ÅÓÕ. Ïé êáñäéïðÜèåéåò, åêôüò áðü ôçí Õãåßá ôùí ðáèüíôùí, êïóôßæïõí ïéêïíïìéêÜ êáé óôá óõñôÜñéá ôïõ ê. ËïâÝñäïõ «äåí õðÜñ÷åé óÜëéï»! «Øçößóôå ãéá íá êáëïðåñÜóåôå, ìáò Ýëåãáí!» ó÷ïëßáóå ï Áöåíôïýëçò. ÌÜëéóôá! -Ù-

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011  
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Advertisement